Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.59 MB
2020-12-04 11:11:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
431
962
Kanizsa 2005. 004-007. szám február

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XVII. évfolyam 4. szám 2005. február 4. Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától más
időpontban kerül terjesztésre,
ezért minden héten
péntek estig kapják kézhez
a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapot.
Melléklet:
Kanizsai Közlöny
2005/1. szám
1,,5 98 Le
Kllíímávall,, ABS--ssell
3..140..000 Ftt--ttóll
1,,0 65 Le
Kllíímávall,, ABS--ssell
2..490..000 Ftt--ttóll
Felavatták az űrhajós utcai Fogyatékkal Élők Integrált Intézményét.
A program Karasuné Lőczi Judit igazgatónő szavaival vette
kezdetét, majd Litter Nándor polgármester mondott köszönetet
mindazoknak, akik az intézmény létrejöttében segítséget nyújtottak,
így Göndör István országgyűlési képviselőnek, aki a legtöbbet tette
annak érdekében, hogy a címzett támogatást elnyerhesse a város.
Ezt követően Teleki László, roma ügyekért felelős államtitkár mondott
beszédet, melyet az otthon lakóinak műsora követett. Az egyházak
képviselői megáldották a létesítményt.
Az összesen 45,1 millió forint önerőből és 406,2 millió forint címzett
támogatásból megvalósult beruházás nyomán egy helyre kerülhet a fogyatékkal
élők komplex ellátása. Az új épület a XXI. század elvárásainak
megfelelően, az ott élők igényeit is messzemenőkig figyelembe véve
került megtervezésre. Az intézmény jogelődje, a Fekvőbetegek Szociális
Otthona 1948-ban került elhelyezésre az 1890-es években épült
Lazsnaki kastélyban. 2000. év végére az épület tetőszerkezete életveszélyessé
vált, ezért sürgősen el kellett költöztetni az ellátottakat. Így
kerültek – Szakosított Szociális Intézmény néven – 2001. január 5-től a
Városi Kórház régi gyermekosztályának épületébe. A kórház-rekonstrukció
miatt 2003. szeptemberében az orvos-nővérszálló lett az új, átmeneti
otthonuk, míg 2005. január 27-én átadásra nem került új otthonuk,
a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye.
A bentlakásos részlegen 50, a napközbeni szakellátásban (ÉNO) 20
gondozottat tudnak fogadni. Emellett további két új ellátási formával
bővül a szolgáltatás: az átmeneti részlegen maximum egy év időtartamig
a gondozást vállaló családtagok időszakos tehermentesítésére nyílik
lehetőség – egyidőben 10 fő kerülhet gondozásra, míg 2005. július
1. napjától lehetőség lesz a támogató szolgálat igénybevételére is, ahol
az intézményben biztosított terápiák igénybevételével kaphatnak segítséget
a családban élő fogyatékosok és azok családtagjai is.
MÉLTÓ
HELYEN
A magyar közoktatás a folyamatos reformok ellenére sem
képes szakítani a teljesítményelvű iskolával. A teljesítményt
persze mérni kell, és ezt legegyszerűbben kérdésekre adott
válaszok formájában lehet megtenni: a tanuló vagy tudja a
kérdésre a választ, vagy nem.
Ma a tanulásban a verbalitás és az emlékezet terén kiemelkedő egyének
sikeresek. A téri-vizuális képességekre lényegében alig van szükség,
de az absztrakciós képesség, a helyzetfelismerés és a társas készségek is
nélkülözhetőek az iskolában, jóllehet a későbbi társadalmi sikerességben
ezeknek jelentős szerepük van. Az iskola egyre jobban eltávolodik tehát
feladatától, nem az életre, hanem magára az iskolára készíti fel a diákokat.
Már az iskolák falait is feszítő probléma az iskolába kerülő gyermekek
képességstruktúrájának a megváltozása, amelyhez semmilyen módon
nem volt képes alkalmazkodni az oktatás. Oktatási intézményeink legnagyobb
részében a gyerekek vagy unatkoznak, vagy szoronganak, megpróbálnak
elmenekülni a rájuk zúduló emészthetetlen tananyag elől, a
legjobb esetben, mint szükséges rosszat tekintik az iskolát, ahol a legtöbb
értelmes dolog az órai szünetekben történik. Az oktatás kimeneti oldalán
megjelennek a félanalfabéta, flusztrált, torzult önértékelésű fiatalok, akiknek
legtöbbje több mint egy évtizedet töltött oktatási intézményben, de
képtelen saját képzetek kialakítására, önálló gondolatok szabatos megfogalmazására,
az őt érő információáradat kezelésére, a társas viselkedésnormák
betartására.
A pedagógusok az új módszerek bevezetésének legnagyobb gátját a
tananyag szorításában látják. Számos oktatási és tanulási módszer ismert,
amely segítené a gyerekeket a tanulásban, akik ezáltal olyan képességeket
szerezhetnének meg, amelyek további fejlődésüket és későbbi
megfelelésüket megalapozhatnák. Lehetőség lenne e módszerek
bevitelére a mindennapi oktatásba, ha elég idő lenne alkalmazásukra.
A tananyagot azonban végig kell hajtani. Nemcsak az adott oktatási intézmény
részéről, hanem a felsőbb iskolákba való bejutás érdekében a
szülők részéről is erős nyomás nehezedik a tanárra. Az iskola tömi a
gyerekek fejét az ismeretekkel, és azt gondolhatnánk, hogy legalább e
téren megfelel feladatának, de a vizsgálatok igen magas százalékokat
mutattak ki az ismeretek elvesztésének mértékét illetően.
Az oktatás szintjein más és más arányban kell, hogy megjelenjen a képességfejlesztés,
és a fejlesztendő képességek is eltérőek a különböző
életkorokban. Az óvodai program többé-kevésbé megfelel a gyermekek
igényeinek, de az átmenet nagyon gyors. Az alsó tagozat már nem négy
év, csupán kettő vagy három, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok
térnyerésével. A középiskolában a már említett teljesítményelvűség miatt
alig tanulnak olyasmit a diákok, aminek hasznát vehetik azok is, akiknek
később alakul ki határozott elképzelésük választott hivatásukat illetően.
ők azok, akik nem tudják elfogadni a rájuk mért öncélú tanulás súlyát.
Meglátszik ez a jelenség az osztályzataikon is. Különösen a fiúk azok,
akik kevésbé hajlandók megalkudni, bukdácsolnak az első két középiskolai
évben, s csak az utolsó két évben hajtanak rá, amikor a továbbtanuláshoz
kell a jó osztályzat.
2 A HÉT TÉMÁJA:: IISKOLA,, FÉLÉV 2005. február 4.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Tükrözik-e a tudást a bizonyítványokban kapott osztályzatok?
A kérdést a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában
diákoknak tettük fel.
9. osztályos tanulók: A megkérdezettek szerint rosszabb lett a bizonyítványuk,
mint az általános iskola nyolcadik osztályában. Indokként
elmondták, a gimnáziumban több a tantárgy, az első félévben
meg kellett szokniuk az új tanárokat, az új közeget, itt szinte felnőttként
kezelik őket. Otthon tanulnak, délután nincs tanulószoba,
mint az általános iskolában. Hogyha vészes a helyzet, magán úton
kell korrepetálásra járni. Már megismerték a követelményeket, megszokták
a tanárokat. A bizonyítványukkal nem voltak megelégedve.
10. osztályos tanulók: Még nem tudtak teljesen felzárkózni az általános
iskolás eredményeikhez. Reálisnak tartják az osztályzataikat,
elismerik, nem tudnak többet, mint amit az eredmények mutatnak.
Aki javítani akart, az tudott, mindenkinek lehetett felelni a jobb jegyért.
Természetesen majd tovább tanulnak, tudják, minden tantárgyból
rá kell kapcsolni a második félévben. A jelenlévőknek a
legnagyobb energiát a matematikára kell fordítaniuk.
12. osztályos tanulók: Jobb lenne, ha nem lenne bizonyítvány, elég
lenne az a bejegyzés is hogy megfelelt, vagy nem felet meg – összegezték
egyöntetűen. A félévi eredményben bent van a véletlenszerűség
és a szerencse is. A tanárok jóindulatán múlik, hogy lehet-e év
végén javítani a tantárgyakból, vagy sem. A bizonyítványoknak otthon
is örültek. Elárulták azt is, kicsit a tanárok is rásegítettek, hogy
tovább tudjanak tanulni. Az érettségi miatt nehezebbnek tartják az
utolsó évet, mint az előzőeket. Nehezebb az anyag és mindenre emlékezni
kellene! ők lesznek az első kétszintű érettségizők. Még találgatnak,
van aki azt mondja, nehezebb lesz, van a ki azt, hogy könynyebb,
mert biztos, hogy az elején segítenek. Aki tovább akar tanulni
az ráhajt év végéig.
A Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskolában a nappali tagozaton
1232 diák tanul. A 2004/2005-ös
tanév első félévében 5 százalékkal
csökkent a bukások száma az előző
félévhez képest. Ezen belül a legnagyobb
mértékben a 9. évfolyamon, a
szakiskolai ágon közel 15 százalékkal
csökkent ez a mutató. Azon
szakmáknál, amelyeknek hallgatói
délután járnak órákra, nagymértékű
romlást tapasztaltak. Okként valószínűsíthető,
hogy a 16-17 éves diákok
nem képesek este hét-fél nyolcig tanulni.
Számukra ez a tanórai beosztás
hátrányos, ezt nehezebben tudják
kompenzálni. Szakmai tantárgyak és
közismereti tantárgyak egyaránt szerepelnek
a diákok sikertelen órái között,
viszont csökkent a közismereti
tantárgyakból való bukások száma
ebben a félévben.
– A szakiskolai ágon fokozottabb
a korrepetálás. Valamilyen
szinten az sms-szolgálatnak is
betudható a javulás. Az igazolatlan
hiányzások száma is jelentősen
csökkent, főleg az 1-2 órás
hiányzásoké, s ebben a beléptető
rendszer volt a segítség – mondta
Mérksz Andor igazgató.
A második félévben az intézmény
az eredmények javítása érdekében
a bűnmegelőzési modellprojekten
belül folytatni kívánja a hétvégi
kollégiumot, mely megerősíti
a hétköznapi korrepetálásokat, másrészt
a több tantárgyból bukók számára
kötelezővé teszi a korrepetálásokon
való megjelenést. Az smsszolgálat
kiterjed majd a közeljövőben
az iskola többi tanulójára is,
így az ő szüleik is élhetnek ezzel a
lehetőséggel. A 9. évfolyamos tanulóknál
a szülők 70 százaléka vette
igénybe ezt a szolgáltatását.
– Az esti tagozatra beiratkozott
368 tanuló közül 273-an folytatják
tanulmányaikat a félévi beszámoló
után. Legtöbben a munkahely miatt
adják fel a tanulást, de nagy részük
mérlegeli lehetőségeit és a következő
évben ismét próbálkozik, jelentkezik.
A két legnehezebb tantárgynak
a matematika és a magyar bizonyult
az esti tagozatosoknál. Az
idegen nyelv is gondot okoz a hallgatóknak,
hiszen csak heti két alkalommal
ismerkednek a nyelvvel,
holott folyamatos gyakorlásra lenne
szükségük – tudtuk meg Suhai
Zsolt tagozatvezetőtől.
A BIZONYÍTVÁNYRÓL FÉLÉV A ZSIGMONDYBAN
KÉRDÉSEK, KÉTSÉGEK AMA ISKOLÁJÁRÓL…
2005. február 4. A HÉT TÉMÁJA:: IISKOLA,, FÉLÉV 3
A napokban kapták kézhez az általános iskolai diákok is szeptembertől
január középéig végzett munkájuk tükrét, a félévi bizonyítványt. Ez
egyfajta visszajelzés diáknak, tanárnak egyaránt, hogy az előírt tananyagot
milyen szinten sikerült elsajátítani, hol van esetleg szükség
korrekcióra, kiegészítésre. Bár ez a bizonyítvány korántsem olyan súlyú,
mint az év végi, nem jelenti azt, hogy félvállról vennék, mondta
Soósné Kutasi Margit, a Hevesi Sándor Általános Iskola igazgatója. Az
osztályozóértekezlet során a tantestületekben megvitatták, hogyan kezeljék
az esetleges anomáliákat, egy-egy hiányosság, lemaradás mögött
mennyiben érhető tetten a tanár, vagy a diák mulasztása, s mi a teendő
– felzárkóztatás, plusz óra, gondozás – annak érdekében, hogy minden
diák elsajátítsa az év végére a NAT által előírt tantárgyi minimumot.
A diákok és a szülők egy része jegyekben mérhető módon szembesült
a tanulási teljesítménnyel, mások szóbeli értékelést kaptak. Ez
utóbbiról az az általános tapasztalat, hogy a legtöbb szülő szeretné a
jól megszokott, egytől-ötig terjedő skálán elhelyezni gyermeke tudását.
A tananyag elsajátíthatósági szintjéről az igazgatónő elmondta, valahol
középen van az igazság. A tananyag valóban sok, de ez egy átlagos
képességű diák számára minden gond nélkül elsajátítható. Megtanítható
az általános iskolai tananyag abban az esetben, ha a pedagógus a
legfontosabb ismeretanyagok átadására törekszik, vagyis a régi szemlélettől
eltérően, nem akar mindent megtanítani. Nagyon sok múlik a
tanáron, felkészültségén, egyéniségén, és természetesen a diákok tanulni-
tudni akarásán is, a szülők partnerségén.
Az elmúlt hetekben zajlottak a Farkas Ferenc Városi Zeneiskolában
is a félévi vizsgák, ahol a tanárok képet kaphattak diákjaik hangszeres
és elméletbeli tudásáról. Ebben az évben még nincsenek statisztikai
jelentések, adatlapok, ám a jövő tanévtől a félévi eredményekről jelentéseket
kell készíteniük az intézményeknek. A másik lényeges változás
a következő tanévtől bevezetendő művészeti alap- illetve záróvizsga.
Az alapvizsga azon diákok számára lesz próbatétel, akik az
alapok elsajátítását követően továbbképzőbe szeretnének tanulni, míg
a művészeti záróvizsga a tanulmányok befejezését követi. A változásokat
hírüladó jogszabály már megjelent, ám a részletek, mint azt
Baráth Zoltán igazgatótól megtudhattuk, még kidolgozásra várnak.
Új informatikatermet avattak január 31-én a Batthyány Gimnáziumban.
Az intézménynek eddig három számítástechnikai terme
volt, ezekből kettő 32 munkahelyes, úgynevezett multimédiás rendszerű.
A nulladik, nyelvi előkészítő évfolyam beindítása, az informatikai
ismeretek megnövekedett szerepe, valamint a gyors technikai
fejlődés tette szükségessé újabb tanterem kialakítását. A 21
munkahelyes, teljesen új bútorzatot kapott osztályban a második
félévtől kezdődött meg a tanítás. A közel hétmillió forint keretöszszegű
fejlesztést a szakképzési alap támogatásából lehetett megvalósítani.
A tantermet Dénes Sándor igazgató és Litter Nándor polgármester
adta át ünnepélyesen a diákoknak.
ÚJ INFORMATIKATEREM
Március elején valamennyi általános
iskolában lezajlanak a beiratkozások.
A piarista iskolában idén
több programot is szerveztek az
óvodások számára: volt már Mesemondó
találkozó – ahol a gyerekek
máris megismerkedhettek leendő
tanító nénijükkel –, múlt szombaton
pedig a Piár Suli Muri elnevezésű
játszóházban ismerkedhettek a
környezettel a leendő kisdiákok. A
játékos, zenés-táncos, kézügyességet
is próbára tevő délelőtt február
12-én szombaton megismétlődik.
Február 4-én és 18-án (pénteken) 9
órától nyílt tanítási napra várják a
nagycsoportos ovisok szüleit.
S hogy a programok során mi
mindenből szeretnének ízelítőt nyújtani
az érdeklődőknek, azt Vereb
Zsolt igazgató így foglalta össze:
– A vallásos életre, erkölcsökre
való nevelés és a tudományok színvonalas
oktatása mellett fontosnak
tartjuk a személyre szabott nevelést
és a testi egészség, állóképesség
fejlesztését. Első osztálytól kiemelt
figyelmet szentelünk a nyelvoktatásnak,
a későbbiekben az informatikai
képzésnek is. Heti két hittanóra
szerepel az órarendben. Nagy
hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre.
A heti három testnevelés
óra mellett egész éven át tart az
úszásoktatás. Tanulóink a második
osztálytól több napos erdei iskolában
ismerkedhetnek meg az erdők,
mezők, vizek, vízpartok élővilágával.
Célunk, hogy tiszta, kulturált
környezetben kiegyensúlyozott,
családcentrikus, felelősségteljes
felnőttekké váljanak diákjaink.
ISKOLÁS LESZEK!
A TANANYAG ELSAJÁTÍTHATÓ!
FÉLEZER VIZSGÁZÓ
Ettől a tanévtől kétszintűre változik a középiskolák érettségi rendszere.
Az idegen nyelvből az emelt szintű érettségit választó diákok a
középfokú „C” nyelvvizsgának megfelelő bizonyítványt fognak kapni.
– Szakemberként, mi a véleménye erről? – kérdeztük Móric Józseftől,
a Dialóg Nyelvstúdió vezetőjétől.
– Maximálisan egyetértek a változtatással. A korszerű, beszéd-centrikus
nyelvoktatás esetében a papír vagy tudás alapvetően egy és
ugyanaz. A régi, nyelvtan-centrikus oktatás esetében valóban nem beszélhettünk
mindig valódi nyelvtudásról. Azt, hogy az emelt szintű
érettségi vizsga is egynyelvű vizsga lesz – mint a korszerű nyelvtudást
mérő, nemzetközileg is elismert PITMAN vagy GOETHE nyelvvizsgák
–, azt már szinte mindenki tudja. Azt viszont sokan nem tudják, hogy az
egynyelvű érettségi beszéd-centrikus vizsga. Azt sem tudják sokan,
hogy az emelt szintű érettségit választók, és azt sikeresen teljesítők nem
fognak középfokú állami nyelvvizsga bizonyítványt kapni. Ugyanis a
nyelvvizsgáztatást szabályozó törvény értelmében, állami nyelvvizsga
bizonyítványt csak azok kaphatnak, akik az állami nyelvvizsgáztatásra
jogosult vizsgabizottság előtt és helyen tesznek vizsgát. E törvény előírásait
pedig az emelt szintű érettségi vizsga nem elégíti ki.
– Hoz vagy hozott-e mindez valamiféle változást a Dialóg Nyelvstúdió
életében?
– A szeptemberi tanfolyami beiratkozásokkor érződött, hogy sokan
szeretnének még ez évben előrehozott nyelvi érettségit tenni, hiszen a
nyelvvizsga bizonyítvány emelt szintű érettségin is jeles osztályzatot, és
az egyetemi, főiskolai felvételinél plusz 7 pontot ér nyelvenként. Azt is
tapasztalom, hogy érezhetően nőtt az igény a bizonyítottan minőségi oktatást
nyújtó iskolák iránt. A Dialóg Nyelvstúdió esetében visszaesés
semmiféleképpen sem lesz, hiszen városunkban iskolánk az egyedüli
nyelviskola, ahol államilag folyamatosan ellenőrzött magas színvonalú
oktatás folyik. Aki nálunk tanul nyelvet és vizsgázik, az érvényesítheti a
személyi jövedelemadó-kedvezményt. Az állam ezzel is arra ösztönzi a
tanulni vágyókat, hogy olyan intézményben tanuljanak és vizsgázzanak,
ahol államilag ellenőrzött minőségű képzés történik.
PAPÍR VAGY TUDÁS?
4 VÁROSHÁZA 2005. február 4.
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
– bokan_peter@nagykanizsa.hu,
– vargaeva@nagykanizsa.hu,
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu
honlapon.
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKű PANASZ
BEJELENTÉSÉRőL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. augusztusában
döntött arról, hogy Nagykanizsa, Katonarét városrész rendezési tervét
módosítani kell, mely munka elkészült.
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira
figyelemmel február 15-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri
Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.:
93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
KATONARÉT RENDEZÉSI TERVE
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II.em. 6.ajtó.
A versenytárgyalás ideje: 2005. február 18. 9.00 óra.
Kikiáltási ár: 11.280.000 Ft + áfa.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) lehet. Tel.: 93/500-724
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI
CSERFőI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa
Magyar u. 54. szám alatti, 163/1. hrsz-ú ingatlanát.
 Adatbázisunkba való felvétel céljából továbbra is várjuk szakképesítéssel
rendelkező idegenvezetők jelentkezését.
 Irodánkban 2005. február 1. napjától ismét megvásárolható az utazási,
szállodai, éttermi, múzeumlátogatási kedvezményeket biztosító
Magyar Turizmus Kártya.
 2005. február 1. napján indul turisztikai honlapunk, mely elérhető
www.nagykanizsa.hu oldalról, vagy a tourinform.nagykanizsa.hu címen.
A honlapon fórum indul, melyen várjuk a szakma és a lakosság
észrevételeit.
Továbbra is szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket irodánkban!
8800 Nagykanizsa Csengery út 1-3.
Tel.: 93/313-285, Fax: 93/536-077
TOURINFORM NAGYKANIZSA
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a
kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük
a Díszoklevélben részesülő pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell
a képző intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára
érdemes nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat
bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím,
telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata) az aranydiplomavárományosoktól
a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális
Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.) átvehető és
megtalálható a http://www.nagykanizsa.hu/dokumentumok/pedagogus_
diszoklevelek.pdf honlapon.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy
2005. március 18-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális
Irodájára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk
a képző intézményekhez.
PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep , 73. * 10422, Gyep-erdő,
3738. * 10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974.
*10504, 1, Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079.
*10539, Kert-szőlő-erdő, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551,
Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-
kert, 2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdő, 5961. * 10596,
Gyep, 182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625,
Gyep, 24. * 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2,
Gyep, 4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2,
Gyep, 5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdő, 2998. *
10673, Gyep-erdő, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep,
5413. * 10799, 2, Gyümölcs-erdő, 5017. * 10800, Gyep, 3314. *
10801, 1, Szőlő-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdő, 6121. *
10806, 1, Szántó-erdő, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988. (hrsz1, hrsz2,
megnevezés, terület m2):
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.
ÉVES KÖZGYűLÉS
A 88 fős taglétszámú Vasutas Nyugdíjas és Kertbarát Klub január
25-én tartotta éves közgyűlését a Kodály Zoltán Művelődési
Házban, melyen részt vett az Idősügyi Tanács társelnöke Büki Erzsébet,
a Vasutas Nyugdíjas Szakszervezet elnöke Tóth János és
dr. Szabó Erzsébet, a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesületének elnöke is. Balogh István klubelnök értékelte a múlt
évet rövid beszámolójában, majd tájékoztatást kaphattak a tagok
az idei év programjáról.
A tervek között szerepel idén is több kirándulás, borászati-, növényvédelmi-,
kertészeti-és egészségügyi előadás, egy budapesti városnézés,
melynek keretében az Operaházba és a Parlamentbe is látogatást
tennének, valamint a Horvát Nemzeti Parkba, a Plitvicei tavakhoz
egy kirándulás. Február 8-án megrendezik a hagyományos
farsangi bált, melyet a február 22-i bor- és pogácsverseny, majd a
március 8-i Nő és Férfinap követ. A Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Szervezetének munkájában a Vasutas Nyugdíjas és
Kertbarát Klubot 5 fő képviselte, akiknek ismét bizalmat szavazott a
közgyűlés, így a szervezet munkájában továbbra is részt vesznek.
Áprilisban Nagykanizsa ismét otthont ad a Dunántúli Vasutas Nyugdíjas
Klubok találkozójának.
Balogh István az egyesület elnöke az országos szövetség választmányi
tagja is egyben, aki a környezetvédelmi csoportban tevékenykedik.
A vezetőség tagjaira egyhetes továbbképzés vár.
2005. február 4. KANIIZSAII KÖZLÖNY 5
KANIZSAI KÖZLÖNY
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA
Nagykanizsa
2005. február 4.
2005/1. szám
Tartalomjegyzék:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 40/1996. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 46/1997. (XII.9.) számú rendelete a helyi iparűzési
adóról.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 50/2004. (XII.20.) számú rendelete a talajterhelési díjjal
kapcsolatos bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE
40/1996. (XI.26.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL
(Egységes szövegű rendelet: hatályos 2005.január 1-től)
BEVEZETő RENDELKEZÉSEK
Az 1990. évi többször módosított C. törvény 1. §. (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
megalkotja az építményadóról szóló rendeletét.
1. §.
ADÓKÖTELEZETTSÉG
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények
közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban
együtt: építmény).
(2) Az adókötelezettség a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az építmény
valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától
függetlenül.
(3) Nem terjed ki az adókötelezettség:
a.) többlakásos lakóépületeknél a lépcsőház egy szinten számított víz
szintes vetületére,
b.) a lakás azon szintjére, vagy szint részére, amelynek padlószintje
több, mint 0,70 m-rel a csatlakozó terepszint alatt van. Egyéb célú
hasznosítás esetén ez a kedvezmény nem illeti meg az adóalanyt.
(4) Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók
(loggia, erkély) és a fedett terasz, tornác alapterületének felét kell a hasznos
alapterületbe beszámítani.
(5) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény
rendeltetésszerű használatához szükséges – az épületnek minősülő építmény
esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén
az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú – földrészlet.
2. §.
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, VÁLTOZÁSA
ÉS MEGSZűNÉSE
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi engedély, illetőleg a fennmaradási
engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül
épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a
tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó
napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második
félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
(3) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület
módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell
figyelembe venni.
(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem
érinti.
3. §.
AZ ADÓ ALANYA
(1) Az adó alanya: - a magánszemély, a jogi személy, a jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel
nem rendelkező személyi egyesülése – az, aki a naptári év (a továbbiakban: év)
első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok.
Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű
jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a
vagyoni érték jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz
benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.
(3) Társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a
közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.
(4) Adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét
nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság
kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
4. §.
ADÓMENTESSÉG
Mentes az adó alól:
(1) A lakás céljára épült belterületi építmény(ek), vagy építmény olyan
rész(ek), amelyet tartósan lakás céljára használnak, és az illetékes hatóság lakóhelyként
a nyilvántartásába bejegyzett.
(2) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási
intézmények céljára szolgáló helyiség.
(3) A költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény.
(4) A sportegyesület az építményei után.
(5) A 3.§.(1) bekezdésében felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet,
az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú
társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár,
a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő
nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben
folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után
társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében –
eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
(6) A 4. §. (1) bekezdésében megjelölt építményekhez tartozó kiegészítő
helyiségek, valamint a lakáshoz tartozó 1. §. (4) bekezdésben felsorolt építményrészek.
(7) Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre
szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó
tároló épület (pl: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló),
feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési
tevékenységhez kapcsolódóan használja.
(8) Az a külterületi építmény, amelyet lakás céljára hasznosítanak és az illetékes
hatóság lakóhelyként a nyilvántartásába bejegyzett, amennyiben:
a.) a tulajdonos lakja és Nagykanizsa város illetékességi területén la
kás bérleti illetve tulajdonjogával nem rendelkezik és erről nyilat
kozik.
b.) a bérlő természetbeni és pénzbeni ellenszolgáltatás nélkül veszi
bérbe. A mentesség feltétele a bérleti szerződés, valamint nyilat
kozat arról, hogy a bérlő Nagykanizsa város illetékességi területén
nem rendelkezik lakás bérleti illetve tulajdonjogával.
(9) Kérelemre a gépjárműtároló (garázs), ha az adó alanya, valamint adóalanynak
a PTK 685.§. b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, – ha vele leg6
KANIIZSAII KÖZLÖNY 2005. február 4.
alább egy éve közös háztartásban él, illetve állandó bejelentett lakcíme azonos
– , súlyos mozgáskorlátozottnak minősül. Évközben benyújtott kérelem esetén
a kérelem benyújtásának évében kivetett teljes évi adó alól mentesül adóalany.
Amennyiben a fentiekben megjelölt tulajdonosok egynél több gépjárműtárolóval
rendelkeznek, csak egy gépjárműtároló mentesíthető.
(10) A Magyar Nemzeti Bank, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő
Részvénytársaság, a Magyar Államkincstár Részvénytársaság, az Államadósság
Kezelő Központi Részvénytársaság, az Igazságügyi Minisztérium felügyelete
alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak foglalkoztatását
végző jogutódja és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete.
5. §.
AZ ADÓ ALAPJA ÉS MÉRTÉKE
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az alapterületet
0.50 m2-ig lefelé, 0,51 m2-től felfelé kell kerekíteni.
6. §.
Az adó évi mértéke az adóköteles alapterület után:
a.) külterületi építmények esetében: 150 Ft/m2
b.) belterületi gépjárműtárolók esetében: 200 Ft/m2
c.) belterületi építmények esetében: 300 Ft/m2
7. §.
ADÓKEDVEZMÉNYEK
Adóalanyt a fizetendő adóból:
(1) Ha az építmény állaga indokolja:
– 50 évnél régebbi, továbbá
– vályogból, faszerkezeti elemekből készült
– teherhordó és (vagy) tetőszerkezete jelentős mértékben sérült
(falak megrepedezettek, nincs szigetelése, felvizesedett, tetőszerkezete
roskadt, beázik)
az adóhatóság kérelemre, helyszíni szemlével ellenőrizve legfeljebb a megállapított
adó 25 %-ára mérsékelheti.
(2)
a.) adókedvezmény illeti meg az új építménye után, ha használatba
vételi engedéllyel rendelkezik:
Az adókedvezmény mértéke:
– az első adóévben az egyébként járó adó 100 %-a;
– a második adóévben az egyébként járó adó 75 %-a;
– a harmadik adóévben az egyébként járó adó 50 %-a;
– a negyedik adóévben az egyébként járó adó 25 %-a.
b.) Nem jár adókedvezmény az olyan új épület után, amelyre az ille
tékes hatóság használatbavételi engedélyt nem adott, és azt hasz
nálatba vették.
c.) A 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalappal rendelkező vál
lalkozók esetében, ha az építkezést 2003. évben megkezdték, és
azt 2004. január 31-ig az önkormányzati adóhatósághoz bejelen
tették, a jogosultság kezdő időpontjának az építkezés kezdő idő
pontja (építési engedély kiadásának időpontja) számít. Az adóked
vezmény időtartama ekkor sem haladhatja meg a 2007. december
31-ik napját.
(3)
a.) 2004.január 1-től kezdődően a 2,5 millió forintot meghaladó vál
lalkozási szintű adóalappal rendelkező vállalkozók (10.§.16.pont)
az üzleti célt szolgáló épületük, épületrészük után az e rendeletben
meghatározott adómentességeket, adókedvezményeket nem vehe
tik igénybe.
b.) Azon vállalkozások akik/amelyek 2003.december 31-ig jogosult
ságot szereztek az adómentességek, adókedvezmények bármelyi
kéhez, azt a kedvezmény lejártáig igénybe vehetik, de legkésőbb
2007.december 31-ig. Az igényjogosultságról 2004. január 31-ig
az önkormányzati adóhatósághoz bejelentést kell tenni.
c.) A 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó
vállalkozások esetében a kedvezmények 2004. január 1-től is
igénybe vehetők az ott meghatározott feltételekkel.
8. §.
BEVALLÁSI, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG
(1) Bevallást köteles tenni minden, a 3. §-ban meghatározott adóalany,
aki/amely az önkormányzat illetékességi területén az 1. §-ban meghatározott
építménnyel rendelkezik.
(2) Az adóbevallást az adóév január 15-ig kell benyújtani az önkormányzati
adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon.
(3) Az adóalany köteles a bevezetett építményadó megállapításához szükséges
valamennyi – az önkormányzat felhívásában megjelölt – adatot szolgáltatni
az adott adóév január 1-i állapotának megfelelően. Bevallásával egyidejűleg
közli az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által megállapított adóazonosító
jelét.
(4) Az építmény megszűnése esetén a bevallást a megszűnést követő 15
napon belül kell megtenni.
(5) Ha az adóalany adóköteles építményét elidegeníti, az adás-vételi szerződés
egyidejű bemutatásával a változást követő 30 napon belül be kell jelenteni.
9. §.
AZ ADÓ MEGFIZETÉSE
(1) Az építményadót félévenként két egyenlő részletben, március 15-ig, illetve
szeptember 15-ig kell megfizetni.
(2) Hatályát veszítette.
(3) A fizetendő építményadó összegét 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani,
és a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
(4) Ha az adóalany adókötelezettsége megszűnése után adószámlája
egyenlege 1000 Ft alatti tartozást vagy követelést mutat, az adóhatóság törléssel
rendezi.
(5) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózónak
belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával
nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal vagy belföldi
bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie. Az önkormányzati adóhatóság
hatáskörébe tartozó adó (építményadó, gépjárműadó) – a belföldi bankszámla
vezetésével megbízott pénzintézettel történt megállapodás alapján, amennyiben
az adóhatóság a hozzájárulását megadta – csoportos beszedéssel is teljesíthető.
(6) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi
önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX.
törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni
10. §.
ÉRTELMEZő RENDELKEZÉSEK
E rendelet alkalmazásában:
(1) Önkormányzat illetékességi területe: Az önkormányzat közigazgatási
határa által behatárolt bel- és külterületet magában foglaló térség, amelyre az
önkormányzati hatáskör kiterjed,
(2) A külföldi: az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföldön
van, és nem tartózkodik Magyarországon 183 napnál hosszabb időtartamban;
továbbá az a jogi személy, gazdálkodó szervezet, vagy más személyi egyesülés,
amelynek székhelye (központja) külföldön van, ide nem értve a Magyarországon
működő telepeit, fiókjait, képviseleteit,
(3) vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat,
a haszonélvezet, a használat joga – ide értve a külföldiek ingatlanhasználati
jogát is –, a földhasználat és a lakásbérlet,
(4) külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül eső
földrészlete, ide értve a zártkertet is,
(5) építmény: olyan ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás
(épület, műtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés, vagy a talaj
természetes állapotának megváltoztatása révén jön létre. Nem minősül építménynek
a három évnél rövidebb időtartamra létesített építmény,
(6) épület: az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel
részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó vagy
időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ide értve az
olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező
csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület műszakilag elkülönített,
külön bejárattal ellátott része,
(7) hatályát veszítette
(8) lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. sz. törvény
2. sz. mellékletének 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és
az ingatlan-nyilvántartásban, lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott,
vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, a rendeltetésszerű használatához
szükséges – helyben szokásos vagy előírt teleknagyságot meg nem haladó –
földrészlettel együtt, azzal, hogy nem minősül szükséglakásnak az a helyiségcsoport,
amely csak azért nem sorolható be komfortfokozatba, mert nem rendelkezik
melegpadlós helyiséggel,
(9) hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek
olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m; a teljes alapterületbe a
helyiségek összegzett alapterülete és az épülethez tartozó fedett és három oldalról
zárt külső tartózkodó (loggia, fedett és oldalt zárt erkélyek) és a fedett terasz,
tornác, tetőtér, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőinek egy szinten
számított vízszintes vetülete is beletartozik,
(10) kiegészítő helyiség: az, amely a lakás és az üdülőtulajdon rendeltetésszerű
használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és
2005. február 4. KANIIZSAII KÖZLÖNY 7
ideiglenesen sem szolgál (tüzelőtér, tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra,
szín, pince),
(11) építmény megszűnése: ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül,
(12) nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 20-23. §-ában, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 2. §-
ában és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott
intézmény,
(13) ingatlan: a földdel és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden
dolog,
(14) kommunális beruházás: a közmű (a településekre vagy azok jelentős
részére kiterjedő elosztó- és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények,
amelyek a fogyasztói vízellátási, ide értve a belvíz-, a hő-, gázenergia
és távbeszélési igényeit elégíti ki), valamint az út- és a járdaépítés,
(15) állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba
vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi
területén,
(16) vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés
céljából, üzletszerűen végző
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott
egyéni vállalkozó,
b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott me
zőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből
származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja,
c.) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszá
molás alatt áll,
d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszá
molás alatt áll
(17) szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás,
(18) egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járóvagy
fekvőbeteg ellátást, megelőző illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot,
gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt,
illetve mentőszolgálatot végez, továbbá, amely gyógyszert forgalmaz,
(19) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar
Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió
Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a Diákhitel
Központ Részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést
lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként
végző szervezetek közül a villamos-, és gázenergia-, távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-,
csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ide értve a
viziközmű társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást,
amelynek nettó árbevétele legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára
történő szolgáltatás nyújtásából származik,
(20) tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet,
aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az
ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést a földhivatalhoz benyújtották
– melynek tényét a földhivatal széljegyezte –, a szerző felet kell tulajdonosnak
tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának
átruházása esetén a szerződés földhivatalhoz benyújtását követően a szerző felet
a használatbavételi engedély kiadásának időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni.
Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó szabályai az irányadók,
(21) helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedés: a díjfizetés ellenében
bárki által igénybe vehető menetrendszerinti személyszállító járatokkal
lebonyolított közlekedés.
(22) gépjárműtároló (garázs): minden olyan építmény, építményrész, amelyet
gépjárműtárolás céljára építettek, illetve gépjárműtárolás céljára akár ideiglenesen
is használnak.
(23) súlyos mozgáskorlátozott: az a személy aki a súlyos mozgáskorlátozottak
közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott
állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott
meghatározott orvosi szakvélemény igazolja.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE
46/1997. (XII.9.), SZÁMÚ RENDELETE
A HELYI IPARűZÉSI ADÓRÓL
(Egységes szövegű rendelet: hatályos 2005. január 1-től)
BEVEZETő RENDELKEZÉSEK
A többször módosított Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§-ának (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
illetékességi területén megalkotja a helyi iparűzési adóról szóló rendeletét.
1. §.
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes
jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett
nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
2. §.
AZ ADÓ ALANYA
(1) Az adó alanya a vállalkozó.
(2) Adómentes az (1) bekezdésben felsorolt adóalanyok közül a társadalmi
szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a
közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár,
a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő
nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben
folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után
társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében
–eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi
magánszemély és szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés
vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter
állásfoglalása az irányadó.
3. §.
ÁLLANDÓ ÉS IDEIGLENES JELLEGGEL VÉGZETT
IPARűZÉSI TEVÉKENYSÉG
(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat
illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik,
függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén)
kívül folytatja.
(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi
területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár
fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakítások
kal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meg
haladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának
időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésé
nek helye telephelynek minősül,
c) bármely -az a) és b) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha an
nak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha
egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik
székhellyel, telephellyel.
4. §.
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZűNÉSE
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával
keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az
irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.
5. §.
AZ ADÓ ALAPJA
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az
értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott
áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint
a) 1998. évben az anyagköltség 33%-ával,
b) 1999. évben az anyagköltség 66%-ával
d) 2000. évtől az anyagköltséggel.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó
jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira
leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell az 1. számú mellékletben
meghatározottak szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a
tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett
nap egy napnak számít.
5/A.§
ÁLLANDÓ JELLEGű IPARűZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN AZ ADÓ
ALAPJÁNAK EGYSZERűSÍTETT MEGHATÁROZÁSA
(1) Az 5.§. (1) bekezdéstől eltérően
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az adóévben
átalányadózó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági
kistermelő) vállalkozó,
b.) a 10. §.(4) bekezdés a)-d) pontja szerinti más vállalkozó, feltéve,
hogy nettó árbevétele az adóévet megelőző adóévben – 12 hónap8
KANIIZSAII KÖZLÖNY 2005. február 4.
nál rövidebb adóévet megelőző adóév esetén napi arányosítással számítva
időarányosan – nem haladta meg a 4 millió forintot, illetve a tevékenységét
adóévben kezdő vállalkozó esetén az adóévben – időarányosan
– a 4 millió forintot várhatóan nem haladja meg, az adó alapját
a (2), illetőleg a (3) bekezdésben foglaltak szerint – figyelemmel a (4)
és (5) bekezdésre – is megállapíthatja.
(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának 20%-kal
növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerinti – e tevékenységből származó – bevételének
80 százaléka.
(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a
nettó árbevételének 80 százaléka.
(4) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra
való jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szűnik meg,
vagy az (1) bekezdés b) pontjában említett vállalkozó az adóévben – időarányosan
– 4 millió forintot meghaladó nettó árbevételt ért el, akkor az adó alapját
–az adóév egészére – az 5. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani. Ha az (1)
bekezdés a) pontjában említett magánszemély vállalkozó a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony
létesítése miatt úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 4 millió forintot
nem haladja meg, az iparűzési adójának alapját ebben az adóévben a (3)
bekezdés alkalmazásával is megállapíthatja.
(5) Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerinti megállapítása adóévre
választható, az erről szóló bejelentést az adóévet megelőző adóévről szóló bevallással
egyidejűleg, a tevékenységét év közben kezdő vállalkozó, illetve ha az
önkormányzat az adót év közben vezeti be, akkor az adókötelezettség keletkezését,
illetve az önkormányzat adót bevezető rendeletének hatálybalépését követő
15 napon belül kell megtenni az adóhatósághoz.
5/B. §.
(1) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó
alapját – az 5.§.(1) bekezdésében, vagy az 5/A.§-ban foglalt előírásoktól eltérően
– az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50 %-ában is megállapíthatja.
(2) Az adó alapjának az (1) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható,
az erről szóló bejelentést az 5/A.§.(5) bekezdése szerint kell megtenni.
(3) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya
alól kikerül, akkor az adó alapját az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény
szerinti adóévre az (1) bekezdés szerint, a naptári év hátralévő részére az
5.§.(1) bekezdése, vagy az 5/A.§ előírásai szerint kell megállapítani, utóbbi
esetben feltéve, hogy az 5/A.§-ban foglalt feltételek egyébként fennállnak.
(4) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozó adóról szóló törvény hatálya
alól kikerül, akkor
a.) köteles azt 15 napon belül bejelenteni az önkormányzati adóható
ságnak, s ezzel egyidejűleg a naptári év hátralévő részére bejelen
tést tenni a várható adó összegéről. A bejelentett várható adó ös
szege alapján az adóhatóság megállapítja az adóelőleg összegét.
b.) az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóév
ről szóló bevallást az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló tör
vényben meghatározott időpontig köteles benyújtani, s ezzel egyi
dejűleg az adóévre már megfizetett előleg és a tényleges fizetendő
adó összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza.
5/C.§.
A FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
ADÓALAP-MENTESSÉG
(1) Az 5.§.(1) bekezdés szerinti adóalap csökkenthető az adóévi működés
hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az
előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai
állományi létszámhoz képest bekövetkezett – főben kifejezett – növekménye
után 1 millió forint/fő összeggel.
(2) Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez,
amely állami támogatás igénybevételével jött létre. E bekezdés alkalmazásában
állami támogatás a Munkaerőpiaci Alapból folyósított olyan támogatás, amelynek
feltétele új munkahely létesítése.
(3) Az átlagos statisztikai állományi létszámot a Központi Statisztikai Hivatal
Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez c. kiadvány
1999. január 1.napján érvényes szabályai szerint kell – két tizedesjegy
pontossággal – számítani. Az adóévi átlagos statisztikai állományi létszám számítása
során figyelmen kívül kell hagyni azt, aki egyébként a statisztikai állományi
létszámba tartozik, ám állományba kerülését közvetlenül megelőzően a
vállalkozóval a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt
vállalkozásnak minősülő vállalkozásnál tartozott az átlagos statisztikai állományi
létszámba.
(4) Az adóévben jogelőd nélkül alakult vállalkozó – magánszemély vállalkozónál
vállalkozónak az adóévet megelőző két adóév egyikében sem minősülő
vállalkozó – esetén az előző adóévi statisztikai állományi létszámnak nulla főt
kell tekinteni. Az adóévben átalakulással létrejött vállalkozó esetén az adóévet
megelőző adóév statisztikai állományi létszámának a jogelőd vállalkozó statisztikai
állományi létszámát kell tekinteni. Az adóévben szétválással (különválás,
kiválás) létrejött vállalkozók esetén az adóévet megelőző adóév számított statisztikai
állományi létszámának a jogelőd vállalkozó statisztikai állományi létszámának
olyan arányával számított összegét kell tekinteni, amilyen arányt a
szétválással létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben külön-külön feltüntetett
vagyonérték képvisel a szétválással létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben
szereplő együttes vagyonértékben. Az adóévben egyesüléssel
(összeolvadás, beolvadás) létrejött vállalkozó esetén az adóévet megelőző év
statisztikai állományi létszámának az egyesülés előtt meglévő jogelőd vállalkozók
együttes statisztikai állományi létszámát kell tekinteni.
(5) Az adóalap-mentesség az adóévet követően az adóévről szóló bevallásban
vehető igénybe.
(6) Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az
előző adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5%-ot meghaladó
mértékben csökken, akkor az adóévet megelőző adóévre igénybe vett adóalapmentesség
összegével e rendelet 5.§.(1) bekezdése szerinti adóalapot meg kell
növelni.
6. §.
AZ ADÓ MÉRTÉKE
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke
az adóalap 2%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a.) a 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után
naptári naponként 1000 forint,
b.) a 3. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-vég
zés után naptári naponként 5000 forint.
(3) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre
fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – a (4) bekezdésben
meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység
után az adóévben megfizetett adó.
(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(
ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén
képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerinti)
önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.
7. §.
ADÓMENTESSÉG, ADÓKEDVEZMÉNY
(1) Adókedvezményben részesül a vállalkozó, ha a Nagykanizsa város illetékességi
területére kimutatott 2002. évi adóalapja meghaladja a vállalkozás
szintű adóalap 50 %-át,
a.) Az adókedvezmény mértéke:
– 2003. adóévben az adóalap 2 ezreléke,
– 2004. adóévben az adóalap 1 ezreléke.
b.) Nem illeti meg az adókedvezmény azt az adóalanyt akinek/amely
nek az adott adóévi vállalkozási szintű adóalapján belül a Nagyka
nizsa város illetékességi területére kimutatott adóalapja nem ha
ladja meg az 50 %-ot, valamint a további adóévek adókedvez
ményét sem veheti igénybe.
c.) Az üzleti év szerint adózó adóalanyok az adókedvezményt az üz
leti év kezdő időpontjában érvényes adókedvezmény mértéke sze
rint vehetik igénybe a teljes adóévre vonatkozóan.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén: állandó jellegű tevékenységet
kezdő vállalkozó, ha tevékenységét nem az ipari park területén kezdi,
– a kezdés adóévében a fizetendő iparűzési adóból 100%,
– a kezdést követő első adóévben a fizetendő iparűzési adóból 50%,
– a kezdést követő második adóévben a fizetendő iparűzési adóból
25% adókedvezményben részesül.
Az adókedvezményt nem veheti igénybe az a vállalkozó, aki/amely átalakulással,
jogutódlással jött létre, illetve az a vállalkozás, aki/amely öt naptári éven
belül létesít újra székhelyet vagy telephelyet az önkormányzat illetékességi területén.
Nem illeti meg az adókedvezmény azt a vállalkozást:
– aki/amely tevékenységét ideiglenes jelleggel kezdte,
– akinek/amelynek az éves nettó árbevételében az eladott áruk beszerzési
értéke meghaladja az 50%-ot és az éves nettó árbevétele meghaladja
a 25 millió Ft-ot.
(3) Nem kell a helyi iparűzési adót megfizetni annak a vállalkozónak, akinek/
amelynek a kedvezményekkel nem csökkentett helyi iparűzési adó összege
nem éri el a 10.000 forintot.
(4) Nem kell a napi átalányt megfizetni annak, a nem nagykanizsai székhelyű
illetve telephelyű vállalkozónak, aki/amely Nagykanizsa város illetékességi
területén alkalomszerű iparűzési tevékenységet végez, de annak időtartama
2005. február 4. KANIIZSAII KÖZLÖNY 9
adóéven belül nem haladja meg folyamatosan a 31 naptári napot. Ha a tevékenység
a 31 naptári napot meghaladja, az adókötelezettség a 32. napon következik
be.
(5) Adókedvezményben részesül az ipari park területén tevékenységet
folytató vállalkozás a fizetendő helyi iparűzési adójából, amennyiben beruházást
hajt végre:
a) Az az adóalany aki/amely az ipari park területére betelepül ha:
– a beruházás értéke 5 millió -500 millió forint között van, akkor
az adókedvezmény időtartama 2 adóév, az adókedvezmény mértéke
az éves fizetendő adó 30%-a,
– a beruházás értéke 500 millió - 1 milliárd forint között van, akkor
az adókedvezmény időtartama 3 adóév, az adókedvezmény
mértéke az éves fizetendő adó 40%-a,
– a beruházás értéke 1milliárd forint felett van, akkor az adókedvezmény
időtartama 4 adóév, az adókedvezmény mértéke az éves
fizetendő adó 50%-a.
b) Az adókedvezmény igénybevételének szabályai:
– Betelepülő vállalkozás: aki/amely az ipari park területén létesít
telephelyet,
– A beruházás üzembe helyezését, az üzembe helyezés napját követő
30 napon belül írásban kell bejelenteni, amelyben a beruházási
értéket igazolni kell.
– Az adókedvezmény a beruházás befejezésének adóévét követő
naptól vehető igénybe.
– A kedvezményezett adóalany a beruházás befejezésének adóévében
mentesül a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól.
c) Az adókedvezmény megilleti azt a már működő vállalkozást is,
aki/amely a jelenlegi székhelyén vagy telephelyén folytatott tevé
kenységét megszünteti és akár ugyanazon tevékenység folytatása
érdekében áttelepül az ipari parkba.
(6) Adóévben 100.000.-Ft/fő adókedvezményben részesül a vállalkozó,
amennyiben Nagykanizsa város illetékességi területére kimutatott adóévi korrigált
átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja az előző adóévi korrigált
átlagos statisztikai állományi létszámát. Az adókedvezmény az adóévet követő
adóévben is érvényesíthető, amennyiben az adóév korrigált átlagos statisztikai
állományi létszáma nem csökken több mint 1 fővel.
Az adókedvezmény igénybevételének feltételei:
a.) A fizetendő helyi iparűzési adó összege nem lehet kevesebb az
előző adóévi fizetési kötelezettség összegénél.
b.) Az adóév utolsó napján - amelyre az adókedvezmény vonatkozik -
helyi iparűzési adóhátralékkal nem rendelkezik.
c.) A korrigált átlagos statisztikai állományi létszám növekményét két
tizedes pontossággal kell megállapítani, és a kedvezmény igény
bevételének kiszámítási alapjául a tizedesek nélküli növekményt
kell alapul venni
(7)
a.) 2004.január 1-től kezdődően a 2,5 millió forintot meghaladó vál
lalkozási szintű adóalappal rendelkező adóalanyok a 7.§.-ban
meghatározott kedvezményeket nem vehetik igénybe.
b.) Azon vállalkozások akik/amelyek 2003.december 31-ig jogosult
ságot szereztek az adókedvezmények bármelyikéhez, azt a ked
vezmény lejártáig igénybe vehetik, de legkésőbb 2007.december
31-ig. Az igényjogosultságról 2004. január 31-ig az önkormányza
ti adóhatósághoz bejelentést kell tenni.
c.) A 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó
vállalkozások esetében a kedvezmények 2004. január 1-től is
igénybe vehetők az ott meghatározott feltételekkel.
(8) Mentes a vállalkozó külföldön végzett termék-előállító tevékenységéből,
valamint a külföldön előállított termék külföldön történő forgalmazási, tárolási,
elosztási tevékenységéből származó, az önkormányzatra jutó adóalapja.
A mentesség feltétele:
– adózónak 2003. évben – 2003. május 31-i adóbevallásban bevallott –
2002. adóévi adókötelezettségének 20 %-kal növelt összegét kell megfizetni
helyi iparűzési adó címén,
– a 2003. adóévet követően az előző évi adófizetési kötelezettség 12
százalékkal növelt összegét köteles megfizetni helyi iparűzési adóként
minden adóévben,
– az adókedvezmény a 2007. év december 31. napjáig vehető igénybe,
– adóalany köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely ellenőrizhetően
alkalmas a külföldön végzett tevékenységből származ6 árbevétel és
adóalap elkülönítésére.
(9) Az előtársaságként tevékenységét kezdő vállalkozó esetében a (2) bekezdés
szerinti első kedvezményezett adóévnek a társaság cégbírósági bejegyzésének
időpontja szerint elkezdett adóév minősül. Az előtársasági időszakra
vonatkozóan az adóalanyt a (2) bekezdésben foglaltak alapján a kezdés adóévében
meghatározott mértékű adókedvezmény illeti meg, különös figyelemmel a
(7) bekezdésben foglaltakra.
8. §.
BEJELENTÉSI, BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG
(1) A vállalkozó az adókötelezettséget, illetve adóköteles bevételszerző tevékenységet
annak keletkezésétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15
napon belül köteles bejelenteni (bejelentkezés). A bejelentést az erre a célra
szolgáló nyomtatványon írásban kell megtenni.
A vállalkozót az adóhatóság az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által
megállapított adószámon, illetve adóazonosító jelen tartja nyilván.
(2) Az adózó az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységét annak
megkezdésekor, a piaci és vásározó tevékenységet végző vállalkozó az adóátalány
megfizetésekor köteles az (1) bekezdés szerinti bejelentést megtenni.
(3) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást annak bekövetkezésétől
számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatósághoz be kell jelenteni.
(4) A vállalkozónak az adóköteles tevékenységéről adóbevallást kell tenni
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon:
a.) az éves adóbevallást az adóévet követő május 31-ig kell benyújtani,
b.) évközi megszűnés esetén a megszűnés napjától számított 30 napon
belül kell adóbevallást tenni.
c.) a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adómegállapítási,
adóbevallási és befizetési kötelezettségét az adózás rendjéről szóló
törvény szabályozza.
Az ettől eltérő eseteket az adózás rendjéről szóló törvény határozza meg.
(5) Hatályát veszítette.
(6) Az adózó éves vagy záró adóbevallása benyújtásakor az adóhatóság
felhívására nyilatkozatot köteles tenni a nyilvántartásában szereplő és vele szerződéses
kapcsolatban állt, vagy álló ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységet
folytató adózó adóalapjának megállapításához. A nyilatkozatot a
rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni.
9. §.
AZ ADÓELőLEG MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS AZ ADÓ MEGFIZETÉSE
(1) A vállalkozó – a (4) bekezdésében foglaltak kivételével – a helyi iparűzési
adóra adóelőleget köteles fizetni.
(2) Az adóelőleg összege
a.) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövi
debb, az adóévet megelőző adóév adójának megfelelő összeg;
b.) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a
megelőző adóév adójának az adóévet megelőző adóév naptári nap
jai alapján adóévre számított összege;
c.) adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén
az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat
az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre be
jelentett várható adó összege.
(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre
módosul, továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelőző évben az önkormányzat
rendelete alapján adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, de az
adóévben az adómentesség vagy az adókedvezmény nem vagy nem teljes mértékben
illeti meg, akkor az előleg összegét az adóalap, az adómérték, illetőleg a
mentesség, kedvezmény megszűnése, a kedvezmény mértékének változása figyelembevételével
kell megállapítani.
(4) Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles
tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének
adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már működő, de az önkormányzat
illetékességi területén első ízben adóköteles tevékenységet kezdő
vállalkozó esetében.
(5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig
a (2) bekezdés a.)-b.) pontjában említett vállalkozó az adóelőleget az
előző fizetési meghagyás alapján fizeti.
(6) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve
a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(7) Az iparűzési adóelőleget az adózó félévi részletekben az adóév március
15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti pótlékmentesen.
(8) Az (1) – (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásával megállapított adóelőleg
és az éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követően, az éves
bevallásban kell elszámolni. A különbözetet a bevallásra előírt időpontig –
amely a tárgyévet követő május 31. – kell megfizetni, illetve ettől az időponttól
lehet visszaigényelni.
(9) A vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget – az egyszeres könyvvezetésre
kötelezettek kivételével – a várható éves fizetendő adó összegére az
adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.
(10) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után az adóátalányt
a tevékenység befejezésének napján kell megfizetni.
10 KANIIZSAII KÖZLÖNY 2005. február 4.
(11) Hatályát veszítette
(12) Ha a vállalkozás megszűnése után az adószámla egyenlege 1.000.- Ft
alatti tartozást mutat, az adóhatóság az összeget törléssel rendezi.
(13) Ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenység esetén a működés időtartama
szerint járó adó készpénzben is megfizethető a helyi adótörvényben meghatározott
pénzkezelési feltételek alapján.
(14) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi
önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
10. §.
ÉRTELMEZő RENDELKEZÉSEK
E rendelet alkalmazásában:
(1) önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási
határa által behatárolt – bel- és külterületet magában foglaló – térség, amelyre
az önkormányzati hatáskör kiterjed,
(2) adóév: az a naptári év, amelyre az adó kötelezettség vonatkozik, továbbá
a helyi iparűzési adó tekintetében a számvitelről szóló törvény hatálya alá
tartozó adózóknál az üzleti év.
(3) nettó árbevétel:
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele
(egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg
rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés
nettó árbevételének együttes összege), növelve a befektetett
pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok, valamint az egyéb
kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek üzleti évben ki
mutatott összegének 50%-ával, csökkentve a jövedéki adó fizetésére
kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt –
az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások
között kimutatott – jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások
között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs
adó, energiaadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs
adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét
növelte, a b.)-j.) pontokban foglalt eltérésekkel,
b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok
és kamatjellegű bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegű
ráfordításokkal, növelve az egyéb pénzügyi szolgáltatás
bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem
pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek
esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének
és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének
nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli
törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében
azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó
árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési
költségekkel, a befektetésekből származó biztosítástechnikai
ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál), az egyéb biztosítástechnikai
ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegű
bevételekkel, a biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök
bevételeivel, a befektetések értékesítésének árfolyamnyereségével
és az egyéb befektetési bevételekkel (nem életbiztosítási ágnál),
az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a
nem biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a
Kártalanítási Számlával szemben ráfordításként elszámolt összeggel,
a tűzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel és a biztosítottaknak
visszajuttatandó befektetési eredménnyel. Fedezeti
ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének
és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyere
ségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe.
A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek
esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a
nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos
pénzforgalmi bevétel,
e) vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel,
valamint a kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel.
Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/
veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/
nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó ár
bevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos
ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete
tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
f) az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított in
tézménynél: a könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalko
zási tevékenységből származó, az a) pont alatti nettó árbevétel,
vagy pénzforgalmi bevétel,
g) külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél: a fiók
telep számviteli beszámolója alapján kimutatott, az a) pont szerinti
- illetve, ha a külföldi székhelyű vállalkozás a b), c) és e) alpontok
valamelyikében említett szervezet, akkor az ott meghatározottak
szerinti - nettó árbevétel,
h) b)-g) pontban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, társasház,
alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény
stb.) - könyvvezetési kötelezettségtől függően - a vállalkozási tevékenységből
származó, az a) pont szerinti nettó árbevétel vagy
pénzforgalmi bevétel. Nem minősül vállalkozási tevékenységből
származó árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belső
szolgáltatásából származó árbevétele,
i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá
tartozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel (termékeladás,
szolgáltatás) összefüggésben kapott általános forgalmi adó nélküli
készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen
vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási
adóval, továbbá az adóhatósággal elszámolt regisztrációs
adó összegével, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a termék
ellenértéke részeként bevételként került kimutatásra,
j) a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint
a kockázati tőkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó
kockázati tőketársaságoknál és a kockázati tőkealapoknál: az a.)
pont szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi esz
köznek minősülő részvények, részesedések - kockázati tőkebefektetések
- eladási árának és könyv szerinti értékének különbözetében
keletkezett, a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg realizált
árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott osztalék
és részesedés együttes összege,
(4) vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés
céljából, üzletszerűen végző
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott
egyéni vállalkozó,
b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből
származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja,
c.) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás
alatt áll,
d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszá
molás alatt áll.
(5) székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában),
a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében
a vállalkozói igazolványban ekként feltüntetett hely. Ilyen hely hiányában
vagy ha több ilyen hely van, akkor a központi ügyvezetés helye, a magánszemélyek
esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi
fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep
helyeként megjelölt helyet kell érteni.
(6) telephely:
a.) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye – függetlenül a
használat jogcímétől –, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet
folytat azzal, hogy a telephely kifejezés magában
foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát,
a kőolaj- vagy földgázkutat, az irodát, a fiókot, a képviseletet,
a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingat
lant,
b.) a hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió
programokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton
vagy elektromágneses rendszer útján történő továbbítását szolgáló
berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes
jelenlétet kíván.
c.) vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás (a további
akban ezen alpont alkalmazásában együtt: szolgáltatás) közvetlenül
a végső fogyasztónak történő nyújtása esetén azon önkor
mányzat illetékességi területe, ahol a szolgáltatás nyújtása a végső
fogyasztó számára történik.
(7) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar
Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió
Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a Diákhitel
Központ részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést
lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként
végző szervezetek közül a távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást
(a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ideértve a víziközmű társulatot is. Alapellátásként
az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele
2005. február 4. KANIIZSAII KÖZLÖNY 11
legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából
származik,
(8) eladott áruk beszerzési értéke: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások
esetében a vásárolt – és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak
– a számvitelről szóló törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt
– bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint – a
személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó – pénzforgalmi
nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi árubeszerzésre fordított
kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró értékével, növelve
a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az eladott áruk
beszerzési értékét az az érték, amellyel az adóalany a (9) bekezdés szerint
anyagköltségként, a (12) bekezdés szerint közvetített szolgáltatások értékeként
nettó árbevételét csökkentette,
(9) anyagköltség: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt
anyagoknak – a számvitelről szóló törvény szerint – anyagköltségként elszámolt
bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint – a
személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó – pénzforgalmi
nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre fordított
kiadás, csökkentve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró értékével, növelve
a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az anyagköltséget
a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési
(beszerzési) értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóalany (8) bekezdés
szerint az eladott áruk beszerzési értékeként, a (12) bekezdés szerint a
közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette,
(10) anyag, áru: a számvitelről szóló törvény szerinti vásárolt készletekből
az anyagok, az áruk,
(11) Hatályát veszítette.
(12) közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt
és a harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján,
a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában
továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített
szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany
a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel
kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye,
vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást
is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron,
egyértelműen megállapítható. Ide sorolandó továbbá a közvetített szolgáltatások
közé nem tartozó, az adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalkozói
teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével,
mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv szerinti - írásban kötött - vállalkozási
szerződéses kapcsolatban áll, feltéve, hogy azzal az adóalany a (8) bekezdés
szerint eladott áruk beszerzési értékeként vagy a (9) bekezdés szerint
anyagköltségként nettó árbevételét nem csökkentette,
(13) idényjellegű tevékenység: az a vállalkozási tevékenység, amelyet a vállalkozó
állandó székhellyel, telephellyel az év meghatározott szakához kötötten
rendszeresen végez.
(14) saját vállalkozásban végzett beruházás: a számviteli törvény szerinti
tárgyi eszköznek minősülő eszközök saját vállalkozásban végzett megvalósítása,
létesítése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának
növelése, eredeti állagának helyreállítását szolgáló felújítása – ide nem
értve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló
javítási, karbantartási munkákat, továbbá az erdőnevelési, erdőfenntartási,
erdőfelújítási munkákat – akkor is, ha az adóalany kizárólag a beruházás megvalósításához
szükséges anyagot biztosítja.
(15) korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: A Központi Statisztikai
Hivatala Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez c.
kiadvány 1999.január 1-napján érvényes szabályai szerint éves szinten számított
állományi létszám, ideértve a saját nevében és saját kockázatára rendszeresen,
haszonszerzés céljából vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá
azt a tulajdonost, aki vállalkozásában személyes közreműködésre kötelezett,
vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a segítő családtagot;
(16) külföldön végzett termék-előállító tevékenység: ha a külföldi termékelőállító
tevékenység, valamint a külföldön előállított termék külföldön történő
forgalmazási, tárolási , elosztási tevékenység végzésének helye és a teljesítés
helye szerződésekkel is alátámasztottan ténylegesen külföldi – a Magyar Köztársaság
államhatárain kívüli –, továbbá amely tevékenység során az adóalanynyal
szerződő fél nem minősül belföldi személynek, a külföldi szerződő fél gazdasági
tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye – vagy ezek hiányában
állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye – külföld.
(17) piaci és vásározó kiskereskedelem: piacokon, vásárokon folytatott kicsinybeni,
közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítés,
(18) építőipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási
Rendszere (TEÁOR) 2003. január 1-jén hatályos besorolása szerint az
Építőipar nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységek összessége,
(19) nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 20-23. §-ában, a felsőoktatásról szóló törvény 1993. évi LXXX. törvény
2.§-ában és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában
meghatározott intézmény;
(20) az egyszerűsített vállalkozói adónak a számviteli törvény hatálya alá
nem tartozó alanya esetében nettó árbevétel: a (3) bekezdés i.) pontja szerinti
nettó árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség: a (8) és a (9) bekezdésben
foglalt, pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozókra meghatározott
eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség,
1. számú melléklet
A HELYI IPARűZÉSI ADÓ ALAPJÁNAK MEGOSZTÁSA
1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az iparűzési
adóalapja (a továbbiakban: adóalap) nem haladta meg a 100 millió Ft-ot, a következő
1.1., 1.2.vagy 2.1.pont szerinti adóalap-megosztási módszer valamelyikét
köteles alkalmazni.
1.1 Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszere
A székhely, telephely(ek) szerinti településekhez (a továbbiakban együtt: települések)
tartozó foglalkoztatottak – ideértve a magánszemély vállalkozó (Htv. 52. §. 26.
a)-d) pont) esetében önmagát is – után a tárgyévben elszámolt személyi jellegű ráfordítások
arányában osztható meg az adóalap. Személyi jellegű ráfordításnak a melléklet
alkalmazásában az tekintendő, amit a számvitelről szóló törvény annak minősít,
és a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény, illetőleg a személyi jövedelemadóról
szóló törvény alapján költségként elszámolható. A magánszemély vállalkozó
esetében az önmaga után elszámolt személyi jellegű ráfordítás címén – az említett
törvényekben foglaltaktól függetlenül – 500.000 Ft-ot kell figyelembe venni.
Ha a nem magánszemély vállalkozó ügyvezetője (a vállalkozónak a társasági
szerződésben, az alapító okiratban képviseletére feljogosított magánszemély)
után az adóévben személyi jellegű ráfordítás nem merül fel, akkor ezen ügyvezető
után 500 000 forintot kell figyelembe venni személyi jellegű ráfordítás címén.
A településen kívül változó munkahelyen foglalkoztatott személyek esetében
a ráfordítást annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezen személyek
tényleges irányítása történik.
A részletszámítás a következő:
a) A vállalkozó összes személyi jellegű ráfordításának összegét 100
%-nak véve, meg kell állapítani az egyes településekre eső személyi
jellegű ráfordítások százalékos arányát.
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez,
amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék
képvisel.
1.2 Eszközérték arányos megosztás módszere:
A településekhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási tevékenységhez
használt tárgyi eszközök eszközértékének együttes összege arányában kell az
adóalapot megosztani. Tárgyi eszköz mindaz a saját tulajdonú, bérelt, lízingelt
eszköz, amely a számvitelről szóló törvény szerint tárgyi eszköz lehet. Az 50
ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket – a használat idejétől függetlenül
– csak az aktiválás évében és az azt követő adóévben kell figyelembe
venni. A tárgyi eszköz értéke (eszközérték) a tárgyi eszköznek az e melléklet
szerint figyelembe veendő értéke.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, illetőleg a személyi jövedelemadóról
szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozó egyrészt az említett
törvények rendelkezései szerint az adóévben elszámolható értékcsökkenési leírás,
a költségként elszámolható bérleti díj, lízing díj összegét veheti eszközérték címén
figyelembe, ezen túlmenően azon egyébként a vállalkozás tevékenységéhez
használt tárgyi eszközök után, amelyek a költségek között nem szerepelhetnek
- termőföld esetében aranykoronánként 500 forintot,
- telek esetében a beszerzési érték 2 %-át kell eszközértéknek tekinteni.
Ha az eszközérték az előbbiek szerint nem állapítható meg, akkor a számviteli
törvény szerinti ingatlanok esetén a beszerzési érték 2%-a, egyéb eszközök
esetén a beszerzési érték 10%-a tekinthető eszközértéknek. Ha a nyilvántartásokból
a beszerzési érték nem állapítható meg, akkor a beszerzési értéknek a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint megállapított piaci érték
tekintendő.
Az 50 ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszköz esetében az aktiválás
évében a beszerzési (bekerülési) érték, az aktiválás évét követő adóévben a beszerzési
(bekerülési) érték 50%-a az eszközérték.
A településen kívül változó munkahelyen hasznosított tárgyi eszközök esetében
az eszközértéket annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezek működtetésének
tényleges irányítása történik, illetőleg – járműveknél – ahol azt
jellemzően tárolják.
A részletszámítás a következő:
a) A vállalkozó összes eszközértékének összegét 100%-nak véve,
meg kell állapítani az egyes településekre eső eszközértékek százalékos
arányát.
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez,
amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék
képvisel.
12 KANIIZSAII KÖZLÖNY 2005. február 4.
2.1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az adóalapja
meghaladta a 100 millió forintot, köteles a következő adóalap megosztási
módszert alkalmazni.
Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás
módszerével (1.1. pont) megosztani, amilyen arányt a személyi jellegű
ráfordítások összege képvisel a személyi jellegű ráfordítás és eszközérték
együttes összegén belül. A fennmaradó adóalap-részre az eszközérték arányos
megosztás módszerét (1.2. pont) kell alkalmazni.
A részletszámítás a következő:
a) Az adóalapot két részre – személyi jellegű ráfordítás arányos meg
osztás módszerével megosztandó és eszközérték arányos megosztás
módszerével megosztandó részre – kell osztani. A személyi
jellegű ráfordítással arányos megosztás módszerével megosztandó
adóalap-rész megállapítása az alábbi képlet szerint történik:
VAa
AH = ________________
VAa + VAb
ahol VAa = az 1.1. pont szerinti összes személyi jellegű ráfordítás
összege, VAb = az 1.2. pont szerinti összes eszközérték összege,
AH = a VAa és VAb együttes összegén belül a VAa hányada.
Az adóalapnak az AH százalékban kifejezett hányadát a személyi
jellegű ráfordítás arányában kell a települések között megosztani,
az adóalapnak a fennmaradó részét pedig eszközérték arányosan
kell a települések között megosztani.
b) Az adott településre eső adóalap egyenlő az adott településre a
személyi jellegű ráfordítással arányos megosztási módszerrel ki
számított rész-adóalap, valamint az eszközérték arányos megosztási
módszerrel kiszámított rész-adóalap együttes összegével.
2.2. Vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás (a továbbiakban
ezen alpont alkalmazásában együtt: szolgáltatás) közvetlenül a végső fogyasztó
részére történő nyújtása esetén – az 1. számú melléklet 1. és 2.1. pontjában foglaltaktól
eltérően – a helyi iparűzési adó alapját 5.§.(1) bekezdés az önkormányzat
illetékességi területén folytatott szolgáltatásnyújtásból származó számviteli
törvény szerinti nettó árbevételnek a szolgáltatásnyújtásból származó összes
számviteli törvény szerinti nettó árbevételben képviselt arányában kell megosztani
a székhely, telephely szerinti önkormányzatok között.
3. Az egyes településekre eső adóalapok együttes összege egyenlő a vállalkozó
adóalapjának összegével.
4. Az adóelőleg számításánál ugyanazt a módszert kell alkalmazni, mint
az adó számításánál.
5. Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat – a kerekítés általános
szabályai alapulvételével – hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni.
6. A megosztás módszerét, az adóelőleg és adó számításának menetét a
vállalkozónak
– az adóhatóságok (állami, önkormányzati) által ellenőrizhető módon,
írásban rögzítenie kell.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE
50/2004. (XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE
A TALAJTERHELÉSI DÍJJAL KAPCSOLATOS BEVALLÁSI,
ELJÁRÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOKRÓL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. tv. 21/A.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következő rendeletet alkotja.
1.§.
A RENDELET HATÁLYA
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági,
illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve
az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
2.§.
BEJELENTÉSI, BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megállapítania,
bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.
(2) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, a bevallását telephelyenként
köteles megtenni. Ennek érdekében olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből
a díjfizetés alapja valamint összege telephelyenként megállapítható.
3.§.
A DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZűNÉSE
(1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik
meg, amely napon a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
ráköt.
(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről,
annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást kell tenni az
önkormányzati adóhatósághoz.
4.§.
A DÍJ MEGFIZETÉSE
(1) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező kibocsátónak
bankszámlájáról történő átutalással, a pénzforgalmi bankszámlával
nem rendelkezőnek belföldi postautalványon kell teljesíteni az Önkormányzat
11749015-15432694-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.
5.§.
ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes
önkormányzati adóhatóság látja el.
(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és beszedéshez való jog elévülésére,
pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben
nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(3) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi
területén vízszolgáltatást végző szervezetet a kibocsátókra vonatkozóan:
– kibocsátóként a szolgáltatott víz mennyisége;
– a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett víz mennyisége tekintetében.
(4) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli azt a folyékony hulladék szállítására
feljogosított szervezetet, aki/amely az önkormányzat illetékességi területén
lévő kibocsátó telephelyéről folyékony hulladékszállítást végez:
– kibocsátóként és telephelyenként, az elszállított szennyvíz mennyisége
tekintetében.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a
naptári év március 31. napja. Az adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év
adatait valamint a kibocsátó azonosításához szükséges adatokat tartalmazza.
6.§.
ÁTALÁNY ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT TALAJTERHELÉSI DÍJ
(1) Az a kibocsátó aki/amely nem méréssel igazolt és felhasznált
szennyvízelhelyezést alkalmaz, átalányként a (2) bekezdésben megállapított
vízfelhasználást alkalmazza az éves talajterhelési díj alapjának megállapításakor.
(2) Az átalány mértéke: 120 liter/fő naponta.
(3) A talajterhelési díj éves összegének megállapításakor azon állandó lakcímmel
rendelkezőket kell figyelembe venni, akik a kibocsátóval közös háztartásban
élnek, valamint a tartózkodási időt naptári napokban kell meghatározni.
7.§.
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) E rendelet 2005.január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a talajterhelési díjjal kapcsolatos
bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló
31/2004.(VI.30.) számú rendelet hatályát veszti azzal, hogy a 2004. évi talajterhelési
díjról szóló adóbevallást a kibocsátó a 2004. december 31-én hatályos
rendeletnek megfelelően teljesíti, a különbözetet megfizeti illetve visszaigényli.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
Nagykanizsa, 2004.december 14.
KANIZSAI KÖZLÖNY
Szerkeszti: a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap, Nagykanizsa, Király u. 47. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. Felelős kiadó:
a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47. Levélcím: 8800 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel/fax.: 93/312-305.
Megjelenik: a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap mellékleteként. Fénymásolatként nem terjeszthető!
DÖMDÖDÖM
A budapesti Dunai Mesehajó
Dömdödöm Színházának előadását
nézhették meg a gyerekek
Nagykanizsán a Hevesi Sándor
Művelődési Központban. A közismert
Tappancs, Tudorka gyermeklapok
megbízásából állították
színre többek között a Tappancs
és a meseerdő, avagy a kutyafája!
című darabot is, életre
keltve a színpadon a havonta
megjelenő újság szereplőit. A
Dömdödöm Színházat – korábban
Dörmögő Dömötör Színház
néven ismerhette őket a közönség
– hat fős színtársulata már
nyolc éve együtt van. Általában
200-300 fős bemutató színházakban
vendégszerepelnek. Egy-egy
produkciójukkal sokáig járják az
országot, hogy mindenhol megismerjék
a mesét. Az öt éve bemutatott,
a Sicc a kismacskáról szóló
darab 400 előadást élt meg.
Második éve dolgoznak Tappanccsal
és barátaival.
VARÁZSLATOK A TűZZEL
Február 17-éig látható Járási Ildikó
iparművész, Varázslatok a
tűzzel című kiállítása a Hevesi
Sándor Általános Iskola galériájában.
A képbe foglalt új világ megformálása,
a mű születésének folyamata
szakadatlan munka, szakadatlan
küzdelem – kezdte tárlatnyitó
szavaiban Lengyák István galériavezető
pedagógus. A női lélek
kifinomultságával és türelmével
megfogalmazott meseszerű, múlt
béli látomások, egyfajta lelki varázslatok,
képbe égetett mágikus
erők. Járási Ildikó művészete időt
visszapergető művészet, mert úgy
tudunk elmerülni a képek fölidézte
emberi legendák időtlen világában,
mintha istenként forgathatnánk az
idő kerekét. A mitológiai alakokat,
motívumokat ábrázoló tűzzománc
képek, a művésztől megszokott
élénk, és ezüst-szürke színek mellett
pasztell színeikben is magukra
vonják a figyelmet. A megnyitó
ünnepi hangulatát a Farkas Ferenc
Városi Zeneiskola tanárai és tanítványai,
valamint a Hevesi iskola
versmondói színesítették. A kiállítást
Árváné Szabó Judit és Lengyák
István rendezte. a műsort Wilheim
Erzsébet pedagógus vezette.
ÉVÉRTÉKELÉS
Az elmúlt év munkáját értékelte
a Honvéd Kaszinóban tartott sajtótájékoztatóján
a Nagykanizsai
Polgári Egyesület. Dezső Ferenc
elnök összegzésében kiemelte: az
egyesület 2004-re teljesedett ki,
mert több, időközben létrejött, de
külön szervezetként működő polgári
körrel, civil szervezettel
alakított ki jól működő kapcsolatot.
Sikereik közé tartozott a petíció,
aláírásgyűjtés és az EU-s parlamenti
képviselő választáson való
részvétel. Fontos tevékenységük
a nemzeti ünnepek megtartása,
a hagyományok ápolása és a
múltra emlékezés. Az összefogás
eredményességét mutatja a nagy
sikerrel megrendezett I. Civil
Szabadegyetem is, valamint a
Civil Klub által február 4-ére
szervezett farsangi bál.
FICÁNKOLÓ
Immár nyolcadik alkalommal
adott otthont a Hevesi Sándor
Művelődési Központ a Vackor
Óvoda által szervezett, óvodásoknak
szóló műsornak. Az
évek óta tartó hagyomány sok
örömet csalt felnőttek és gyerekek
arcára egyaránt. Hat óvoda
kisgyermekei adták elő műsorukat,
de a közönség soraiból a
többi óvodából érkező óvodás
is megnézte társaik produkcióit.
Elsőként a Platán sori Vackor
Óvoda, majd a Hétszínvirág, a
Kossuth téri Vackor ovi, a Micimackó,
őket követően pedig a
Rózsa és a Hevesi Óvoda gyermekei
vették birtokba a színpadot.
A nagycsoportosok 5-6
perces zenés, mozgásos műsorokkal
készültek a januári rendezvényre.
A klasszikus és a
modern gyermekzenék egyaránt
részét képezték a színvonalas
gyermekműsornak. Polgár
Péterné, a Vackor Óvoda vezetője
elmondta, hogy céljuk mindenekelőtt,
hogy az óvodás korosztály
egy tartalmas, kulturális
programot adjon egymásnak saját
korosztályuk szórakoztatására.
ÁLLATOK FARSANGJA
Már évek óta hagyomány,
hogy a Farkas Ferenc Városi
Zeneiskola Szülői Munkaközössége
és a Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány közös farsangi programot
szervez. Az idei az Állatok
farsangja címet kapta. A
HSMK színpadán felléptek az
intézmény tanárai és diákjai,
akik színes, hangulatos produkcióikkal
vidám hangulatot teremtettek.
A rendezvényt az
idén Kandúr-igazgató és a Cicakórus
nyitotta meg, majd a zeneovisok
produkciója következett,
aztán a tavalyi vándorkupanyertesektől
hallhattuk-láthattuk
a majmok karát, aztán eljött a
TV-maci és Alf, láthattunk katicákat,
zenélt a Chikago Bulls,
Szafarira mehettünk az Orff
Ütőegyütessel. A programot az
ifjúsági fúvósok nagysikerű kacsatánca
zárta. A vándorkupát
az Orff Ütőegyüttesnek ítélte a
tavalyi legjobb.
2005. február 4. KRÓNIIKA 13
JANUÁR 28.
JANUÁR 25.
JANUÁR 27.
KORMÁNYDÖNTÉSEKRőL
A Fidelitas nagykanizsai csoportjának elnöke
Fertig István és alelnöke, Bizer András
szerdai sajtótájékoztatójukon a kormány
újabb megszorító lépéseivel foglalkoztak,
amelyek már-már teljesen ellehetetlenítik a
fiatalok életkörülményeit.
MÉG MINDIG A RÉGI HIBÁK
Az év első soros közgyűlésének értékelése
kapcsán megállapítható, hogy az elmúlt
évvel a városvezetés hibáit nem hagyta maga
mögött a város vezetése – mondta pénteki
sajtótájékoztatóján dr. Kolonics Bálint
önkormányzati képviselő. Polgármester úr
beszámolójában egyre rövidebben tájékoztat
az eseményekről. A szakbizottságok szakmai
ajánlásának figyelembe nem vétele tovább
hordozza magában a szakmailag nem
megalapozott döntések sorozatát. Új
SZMSZ-t fogadott el a közgyűlés, ám a Fidesz-
frakció javaslatait figyelmen kívül
hagyták – mondta dr. Csákai Iván. Polai
József önálló képviselői indítványát sem
támogatták.
BÁTRABB POLITIZÁLÁS!
Az SZDSZ ezt az esztendőt a bátrabb
politizálásnak szenteli, hiszen csak egy határozott
politizálással lehet Magyarország
sikeres az EU-ban, és bátrabb politizálással
lehet a magyar gazdaságot versenyképesebbé
tenni – hangsúlyozta január 31-én tartott
sajtótájékoztatóján Kovács Kálmán informatikai
és hírközlési miniszter.
– A magunk előtt görgetett kérdéseket
most érdemes napirendre tűzni, és nem a
választási kampányban – folytatta a miniszter.
– E gondolatokkal indítottuk el a
Döntsünk vagy hallgassunk jelszóval az Én
országom sorozatot. Az SZDSZ vitaindító
44 kérdéskörében szerepel többek között az
eutanázia, a családon belüli erőszak, a homoszexualitás,
a környezetvédelem, a
drogkérdés, az iskolai nevelés, az egyházi
iskolák, az őssejtkutatás és a klónozás.
Kovács Kálmán a közelmúltban Kínában
tett útjáról kiemelte: a kínai technológiai
ipar keresi az európai piacon való
megjelenés lehetőségét. Magyarország regionális
bázis lehet Kína számára Európa
felé. Szeretné elérni, hogy Kanizsára, illetve
Zala megyébe is eljöjjenek az óriáscégek
képviselői. Nagykanizsa betölthetné a
logisztikai központ szerepét, akár az M7-
es kapcsán is.
P
Á
R
T
H
Í
R
E
K
JÁRMű
OKTATÁS
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
14 HIIRDETÉS 2005. február 4.
Nk-án a belvárosban 126 m2-
es, három szoba + hallos családi
ház kerttel, garázzsal eladó,
vagy Nagykanizsai illetve Balaton
parti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 20/9566-
136 (5327K)
Nk-án a belvárosban 700 m2-
es, társasház építésére is alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5446K)
Kiskanizsán a Pivári utcában
120 m2-es, négy szobás, két
fürdőszobás, vegyes fa-, gáz
fűtéses családi ház (8x9 méteres
garázzsal, nyári konyhával,
melléképületekkel, földpincével)
1200 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/480-2586 (4649K)
Bajcsán 120 m2-es családi ház
eladó. Érd.: 30/270-8592 (5478K)
Nk-án a Hevesi úton garázs
eladó, közvetlenül az üzletsor
mögött. Érd.: 30/508-0302
(5479K)
Zalaszentbalázson, gyönyörű
helyen kisebb falusi ház, bútorozottan,
olcsón eladó. Érd.: 93/391-
378, 30/650-7536 (5495K)
Kiskanizsán kétszobás családi
ház, kis területen, olcsón eladó.
Érd.: 93/700-150 (5496K)
Elcserélném Nk-i, 42 m2-es,
belvárosi, félkomfortos, önkormányzati
lakásomat kisebb belvárosi,
komfortos, önkormányzatira.
Fizetek rá. Tel.: 93/322-537
(5497K)
Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Nk-án a Platánsoron egyszobás,
37 m2-es, üres, földszinti lakás
hosszabb távra kiadó. Kaució
szükséges! Érd.: 30/270-9881
(5502K)
Golden retriever minőségi kiskutyák
és Labrador retriever
törzskönyv nélküli kiskutyák tavaszra
előjegyezhetők.
www.rszkennel.uw.hu (5488K)
Babaholmik, gyönyörű babruhák,
lábbelik, kismama együttesek,
használati kelléket kedvező
áron eladók. Érd.: 93/326-516
(5492K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínű), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülőgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)
Négyhónapos németjuhász kölyökkutya,
ugyanitt 4+1-es
téligumi garnitúra (155x13-as) eladó
Nk-án. Tel.: 20/345-5102,
93/325-828 (5501K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Bármilyen írott anyag, diplomamunkák,
szakdolgozatok gépelését,
szerkesztését vállalom rövid határidővel.
Tel.: 30/9932-534 (5494K)
Nagykanizsán induló beás
nyelvtanfolyamra korlátotzott
számban jelentkezőket várok! Tel:
30/2957-694
Honda CLX eladó. Irányár:
100.000 Ft. Érd.: 30/5444-444
(5503K)
Skoda 120L GLS friss műszaki
vizsgával, eredeti állapotban eladó.
Érd.: 30/263-7705 (5504K)
APRÓHIRDETÉS
Értesítem a
Kedves Betegeket, hogy
fogorvosi magánrendelőmet
2005. január 19-én
3
Nagykanizsa-Miklósfa,
Kápolna tér 2. sz.
Mindenki Házában
megnyitottam
Teljeskörű fogászati
ellátás
Dr. Kovács Krisztina
fog- és szájbetegségek
szakorvosa
RENDELÉSI IDő:
Hétfő: 14-18 óra
Kedd: 14-18 óra
Szerda: 09-12 óra
Csütörtök: 14-18 óra
Péntek: 09-12 óra
BEJELENTKEZÉS
az alábbi
telefonszámokon:
30/245-7762
93/312-672
Kőnig menü 400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
 Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
 A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
 Meglévő rendszerek FIGYELőKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!
0 %-os kezelési költséggel!
Pl.: 200.000 Ft – 36 hó – 7.331 Ft * 400.000 Ft – 36 hó – 14.662 Ft
Igényeljen hitelkártyát díjmentesen!
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max.
510.000 Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760
A BOLYAI JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
február 5-én szombaton
9.00 órától és február 18-
án pénteken 16.00 órától
NYÍLT NAPOKAT
szervez a leendő első
osztályos gyermekek és
szüleik számára.
Február 7. hétfő
NőI TEREMFOCI!
A kanizsai labdarúgó lányok
újabb megmérettetésen vettek
részt Egerváron. Az év elején
megrendezet Fillinger-kupán egy
harmadik hellyel lettek gazdagabbak
a Benedek József edző által
irányított Avantgardosok.
A serleg mellé egy különdíj is
társult. A mezőny legjobb játékosának
a nagykanizsai Baloghné
Munkácsi Andreát választották.
ÚJABB KOSARAS
GYőZELEM –
EZÚTTAL IDEGENBEN
Fehérvár KC – Kanizsa KKDKG-
EAST 80-102. A hazaiaknál
az Albacomp-os „T" licenszes
Soós, míg a kanizsai csapatnál a
ZTE-ből „T" licensszel szereplő
Simon sérülés miatt hiányzott Az
első negyedtől kezdve egyenletesen
jó csapatmunkával őrölte fel
a fehérváriak erejét a vendégcsapat.
Boldizsár és Kiss felváltva
követte kullancs módjára
Wittmannt, aki szintén az „Alba"
„T" licenszese. Millei és Koma a
lepattanókban járt élen, Sági és
Domonkos pedig elsősorban a
pontgyűjtésben – bár védekezésben
is megtették a magukét. A
csereként beálló Volf és Zsámár is
remekül pótolta és tehermentesítette
a pihenőt kapottakat. Az akciókat
türelmesen, pontosan szövögette
a vendég együttes, így
egyre inkább elhúztak. A hazai
csapat így kénytelen-kelletlen beletörődött
a vereségbe. Beák és
Hidi tartotta a lelket a csapatban,
míg a kanizsaiaknál mindenki
hozzá tudott tenni a csapat teljesítményéhez.
Összességében a kanizsai
csapat meglepő, de ilyen
arányban is megérdemelt győzelmet
aratott és vágott vissza a hazai
vereségért. Kanizsa KK: Boldizsár
Gábor (6); Domonkos András
(20/9); Koma Dániel (15); Sági
Péter (27/12); Millei Attila (9)
Csere: Volf Dávid (8); Zsámár
Krisztián (12); Kiss Viktor (5);
Széplaki József. Edző: Silló Zsolt.
– A harmadik olyan mérkőzésünk,
ahol az egész csapat hozzáállását
csak dicsérni tudom.
Remélem nem szakad meg a
szép sorozat, így szurkolóinknak
sok kellemes, ellenfeleinknek
pedig sok kellemetlen meglepetést
okozunk a hátra lévő
fordulókban – értékelt Silló
Zsolt edző.
2005. február 4. MÉDIIA,, SPORT 15
SPORTHÍÍREK
Február 8. kedd
Február 9. szerda
Február 10. csütörtök
Február 5. szombat
Február 6. vasárnap
Február 4. péntek
07:30 Krónika 07:45 K’arc: Maros
Gábor önállóestje, Osváth Miklós
emlékkiállítás, Kotnyek István –
harangszó a dombok között 08:09
Mese: Erdei szépségverseny 08:14
Jelkép – református 08:24 Krónika
08:38 Jövő 7 – Fűttünk 08:50 Sport
– Vajda Szidónia sakkozó 09:04
Krónika 09:18 Storyboard 17:30
Széchenyi lovas kupa 18:00 Krónika
18:14 Mese: Isten tíz parancsolata
18:18 Szivárvány sztár magazin
18:30 Bartók Ifjúsági Fúvószenekar
koncertje Makóról 19:00
Krónika 19:15 Nyugat magazin
19:40 Jelkép – katolikus 19:50
Krónika 20:04 K’arc 20:30 Hírháló
21:00 Szuperhekus kutyabőrben –
amerikai akció-vígjáték
06:30 Krónika 06:45 Szivárvány
sztár magazin 07:00 Nyugat magazin
07:24 Mese: Isten tíz parancsolata
07:30 Krónika 07:45 Jelkép – katolikus
07:55 K’arc 08:20 Krónika
08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30
Maksavízió 10:00 Szentföldi szent
helyek 10:30 Fürdő a föld alatt
11:00 Csanádpalotai Nemzetközi
Böllértalálkozó 11:30 Vendégváró
erdő 17:30 Business-mix magazin.
Gazdaságról közérthetően 18:00 A
Halasi Csipke Japánban 18:30 Tv
mozi: Idegen arcok – magyar film
20:05 Válogatás a hét műsoraiból
20:30 Hírháló 21:00 Kalózföldi kalandok
2. -kanadai film 23:00 Bence
show 23:30 Különjárat
06:30 Idegen arcok – magyar film
08:05 Válogatás a hét műsoraiból
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30
Képes Recept. Egészségről, betegségről
10:00 Bartók Ifjúsági Fúvószenekar
koncertje Makóról
11:00 Brill 20 magazin. Vállalkozásról
mindenkinek 11:30 Kuplung
– autós magazin 17:30 Nyitott
egyetem 18:00 Kuplung 18:30 TV
mozi: Hannibál tanár úr – magyar
film 20:15 Válogatás a hét műsoraiból
20:30 Hírháló 21:00 Indíték:
előítélet – amerikai thriller 23:00
Maksavízió 23:30 Bencze show
07:30 Nyugat-Régió 08:00 TVmozi:
Hannibál tanár úr – magyar
film 17:30 A kultúra végvárai. A
makói zeneiskola 10 éve 1. rész
18:00 Krónika 18:13 Mese: Hóember
18:17 Jelkép – adventista 18:30
Brill 20 magazin. 19:00 Krónika
19:15 Jövő 7 19:27 Kamarai percek
19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:02 Nyugat-Régió 20:30
Hírháló - az ország hírei 21:00 Sasok
London felett – olasz-franciaspanyol
kalandfilm
07:30 Krónika 07:45 Jövő 7 07:57
Kamarai pecek 08:09 Mese: Hóember
08:14 Adjuk magunkat
08:24 Krónika 08:34 Nyugat-
Régió 09:04 Krónika 09:18 Jelkép
- adventista 17:30 A kultúra végvárai.
A makói zeneiskola 10 éve
2. rész 18:00 Krónika 18:15 Mese:
Csipike és Kukucsi 18:18 Jelkép –
katolikus 18:30 Színházról – színházra
19:00 Krónika 19:15 Házban
ház körül 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Jövő 7 20:15
Kamarai percek 20:30 Hírháló
21:00 Kalandos földetérés– olasz
akcióvígjáték
07:30 Krónika 07:45 Házban ház
körül 08:09 Mese: Csipike és
Kukucsi 08:14 Adjuk magunkat
08:25 Krónika 08:38 Jövő 7 08:50
Kamarai percek 09:05 Krónika
09:15 Jelkép–katolikus 17:30
Egészségmagazin, Egészségről, betegségről
18:00 Krónika 18:14 Mese:
Kolumbusz tojása 18:18 Jelkép–
evangélikus 18:30 Maksavízió
19:00 Krónika 19:15 Jövő 7 19:27
Sport 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:04 Házban ház körül
20:30 Hírháló – az ország hírei
21:00 Óvakodj a szöszitől – amerikai
komédia
07:30 Krónika 07:45 Jövő7 07:57
Sport 08:09 Mese: Kolumbusz tojása
08:14 Adjuk magunkat 08:24
Krónika 08:38 Házban ház körül
09:04 Krónika 09:18 Jelkép – evangélikus
17:30 Biztonsági zóna
18:00 Krónika 18:14 Mese: Tündérszerelem
18:18 Jelkép – református
18:30 Polgári Társaskör az
ezredfordulón 19:00 Krónika 19:10
K’arc 19:40 Adjuk agunkat 19:50
Krónika 20:04 Jövő 7 20:16 Sport
20:30 Hírháló - az ország hírei
21:00 Szerencsés nap – amerikai
film
MűSORA
Február 4 – Február 10-ig
TÚRAAJÁNLAT
Az Olajipari Természetbarát
Egyesület február 6-ára a
Bajcsai erdőbe szervez kirándulást.
Indulás 11 órakor az
autóbusz-állomásról, érkezés
vissza gyalog. A 14 km-es táv
útvonala: Bajcsa – Cerinaierdő
– Bajcsai erdő –
Hidegkúti legelő – Nagykanizsa.
Részvételi díj a Volán díjszabása
szerint.
Tél –VÉG
KIÁRUSÍTÁS
a Briliáns
ÉKSZERüzletben
2900 Ft/gr 14K
Aranyékszerek a
készlet erejéig!
Nagykanizsa
VASEMBERHÁZ
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
FIIGYELEM!!
DIIALÓG NYELVSTÚDIIÓ
az áprilisi ANGOL és NÉMET,
– EU-S ÉS ÁLLAMI
bizonyítványt is nyújtó –,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTő,
40 órás, speciális
tanfolyamot szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ-ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS!!!
Beiratkozás: február 22-ig
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
HEVESII SÁNDOR MűVELőDÉSII KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311- 468 * Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres
GÉPKOCSIVEZETőKET
Hosszú távon gondolkodó, megbízható, szolgáltatás területén szívesen
dolgozó munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással, jó
kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik.
Műszaki jellegű végzettség, nehézgépkezelői tanfolyam, (darukezelői,
rakodógép kezelői), E kategóriás jogosítvány, ADR valamint
Belföldi Árufuvarozói vizsga megléte a felvételnél előnyt jelent.
Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja lenni,
kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltűntetésével),
valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok-, jogosítványok
fénymásolatát juttassa el címünkre:
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Vurczer Jánosné
A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres
RAKODÓKAT
Hosszú távon gondolkodó, megbízható, szolgáltatás területén szívesen
dolgozó munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással, jó
kommunikációs készséggel rendelkezik.
Gépkezelői, rakodógép kezelői tanfolyam, (darukezelői, targoncakezelői,
emelőgép kezelői ) a felvételnél előnyt jelent.
Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja lenni,
kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltűntetésével),
valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok-, jogosítványok
fénymásolatát juttassa el címünkre:
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Vurczer Jánosné
FEBRUÁR 16. 15 ÓRA
Nyugdíjasok Szabadegyeteme
ÁLOMFEJTÉS AZ ÖNISMERET
TÜKRÉBEN
Előadó: Kustár Zsuzsa iparművész
előadása
FEBRUÁR 22. 16.30 ÓRA
GEMENC ÉLőVILÁGA - előadás
Előadó: Zöldvári Ákos, a Duna - Dráva
Nemzeti Park munkatársa
FEBRUÁR 25. 18 ÓRA
MUZSIKÁNÁL NINCS JOBB BARÁT
A Tüttő János nótaklub jubileumi estje
Sztárvendégek: Szalai Antal és népi zenekara,
Bokor János, Kerekes Katalin,
Vásárhelyi Prodán Miklós és Demeter
Ágnes nótaénekesek
Belépődíj: 500 Ft
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától
más időpontban kerül
terjesztésre, ezért minden
héten péntek estig kapják
kézhez.
A Hét témája:
Peremkerületek
XVII. évfolyam 5. szám 2005. február 11. Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
TÉLKERGETő
FARSANGI FÁNK
AZ OVIBAN
2 VÁROSHÁZA 2005. február 11.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
 Adatbázisunkba való felvétel céljából továbbra is várjuk szakképesítéssel
rendelkező idegenvezetők jelentkezését.
 Irodánkban 2005. február 1. napjától ismét megvásárolható az utazási,
szállodai, éttermi, múzeumlátogatási kedvezményeket biztosító
Magyar Turizmus Kártya.
 2005. február 1. napján indul turisztikai honlapunk, mely elérhető
www.nagykanizsa.hu oldalról, vagy a tourinform.nagykanizsa.hu címen.
A honlapon fórum indul, melyen várjuk a szakma és a lakosság
észrevételeit.
Továbbra is szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket irodánkban!
8800 Nagykanizsa Csengery út 1-3.
Tel.: 93/313-285, Fax: 93/536-077
TOURINFORM NAGYKANIZSA
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak
( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14. számtól, Kazanlak krt 14. ) január 12-én (szombaton)
10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található
Stílus Bútorházban.
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület
polgárait várja fogadóóráján 2005. február 16-án szerdán 17.30
és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. augusztusában
döntött arról, hogy Nagykanizsa, Katonarét városrész rendezési tervét
módosítani kell, mely munka elkészült.
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira
figyelemmel február 15-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri
Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.:
93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
KATONARÉT RENDEZÉSI TERVE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa Magyar
u. 54. szám alatti, 163/1. hrsz-ú ingatlanát. A versenytárgyalás
helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Iroda Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.em. 6.ajtó.
A versenytárgyalás ideje: 2005. február 18. 9.00 óra. Kikiáltási ár:
11.280.000 Ft + áfa. Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján (Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) lehet. Tel.:
93/500-724
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI
CSERFőI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep , 73. * 10422, Gyep-erdő,
3738. * 10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974.
*10504, 1, Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079.
*10539, Kert-szőlő-erdő, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551,
Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-
kert, 2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdő, 5961. * 10596,
Gyep, 182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625,
Gyep, 24. * 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2,
Gyep, 4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2,
Gyep, 5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdő, 2998. *
10673, Gyep-erdő, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep,
5413. * 10799, 2, Gyümölcs-erdő, 5017. * 10800, Gyep, 3314. *
10801, 1, Szőlő-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdő, 6121. *
10806, 1, Szántó-erdő, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988. (hrsz1, hrsz2,
megnevezés, terület m2):
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
– bokan_peter@nagykanizsa.hu,
– vargaeva@nagykanizsa.hu,
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKű PANASZ
BEJELENTÉSÉRőL
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a
kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük
a Díszoklevélben részesülő pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell
a képző intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára
érdemes nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat
bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím,
telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata) az aranydiplomavárományosoktól
a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális
Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.) átvehető és
megtalálható a http://www.nagykanizsa.hu/dokumentumok/pedagogus_
diszoklevelek.pdf honlapon.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy
2005. március 18-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális
Irodájára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk
a képző intézményekhez.
PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK
Nagykanizsa lakossága 51 727 fő
Születések száma: 69, ebből Nagykanizsán: 36.
Halálozás száma: 72, ebből Nagykanizsán: 36.
Házasságkötések száma: 5
Nemes, városias, kulturált, alkotó környezetet szeretne, van ötlete
és a személyi jövedelemadójának 1 %-val tudja támogatni a Nagykanizsa
Város Környezetvédelméért Alapítványt? Tisztelettel kérjük,
segítse az alapítvány ez évi munkáját. Az alapítvány adószáma
19275172-1-20. Támogatásukat, ötleteiket előre is köszönjük!
Alapítvány Kuratóriuma
2005. február 11. VÁROSPOLIITIIKA 3
A PANELPROGRAMRÓL
Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi frakcióvezetője sajtótájékoztatóján
megdöbbentőnek találta, hogy a pályázatban minimálisan előírt 30
százalékos önkormányzati önrész helyett a szocialista-szabaddemokrata
városvezetés az igazságosság jegyében eddig nulla forintot szánt olyan
pozitív kezdeményezésre, amely jelentős mértékű megtakarítást jelentene
a lakóközösségeknek.
– Az ország más részein milliárdokat költöttek a panellakások felújítására,
míg Nagykanizsán nulla forintot fordított eddig erre a célra az
önkormányzat. A Fidesz nagykanizsai elnöksége létrehozott egy testületet
a „Megújuló Nagykanizsai Lakásokért”. A csoport tagjai szakmai számításokat
elvégezve szorgalmazni fogják, hogy a város 2005-ös költségvetésében
már szerepeljen elkülönített forrás a program elindításához. A társasházak
képviselőit kérjük, tanulmányozzák a pályázati kiírásokat, készítsék
el a műszaki dokumentációt – fejtette ki Cseresnyés Péter.
HANGULATKELTő PROBLÉMAFELVETÉS?
Csütörtökön délelőtt sajtótájékoztatót tartott Polai József, fideszes önkormányzati
képviselő. A képviselő nehezményezte, hogy Litter Nándor
szerint a választókörzetében fellelhető problémák megoldásának ismertetésével
és szorgalmazásával hangulatot kelt.
– Az egyetlen egyéni körzetben megválasztott fideszes képviselőként
nem vagyok hangulatkeltő, amikor körzetem egy-egy gondját indítványban
a közgyűlés elé terjesztem, hanem az ott élő emberek érdekeit képviselem.
Mint Kiskanizsa és Bajcsa egyéni képviselője magam is igyekszem
a 2005. év költségvetésébe körzetem feladatait beépíttetni, ezt mindig
a választókerületemben élő emberek érdekében, az ő igényeik, javaslataik
szerint teszem, mert számomra fontos a véleményük, érdekeik.–
hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Polai József.
MIÉP SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Zakó László, a MIÉP országos alelnöke és Fülöp Zsolt megbízott városi
elnök tartott sajtótájékoztatót február 8-án a párt helyi irodájában.
Nem szorosan Kanizsát, hanem országos, közérdekű témákat vetett fel
az alelnök, melyek véleménye szerint igazak városunkra is. Többek között
beszélt arról, hogy mit hozott a kilenc hónapos EU-s tagságunk Magyarországnak,
és kritikusan szólt a hazánkban, napjainkban folyó közéleti
színjátékról.
PÁRTHÍREK
GYORSHAJTÁS, ITTASSÁG
A kormány az arra rászoruló családoknak a piaci lakbér és a megfizethető
lakbér közti különbséghez támogatást ad, feltéve, hogy ebben a
helyi önkormányzat is részt vállal. A lakbér felső mértékét, a jogosultság
megállapítását, valamint a támogatás folyósításának feltételeit az
önkormányzatnak rendeletbe kell foglalnia. Aki megfelel a feltételeknek,
az államtól megkaphatja a lakbér 30 százalékát, de nem többet,
mint 7 ezer forintot. Ennek viszont az a feltétele, hogy az önkormányzat
is letegyen ugyanannyit, mint az állam.
A február 7-én tartott sajtótájékoztatóján Litter Nándor polgármester
a bérlakásban élők támogatásával, a bérbeadás ösztönzésével, valamint
a panelházak felújításával kapcsolatban bejelentette: a költségvetésben,
mely várhatóan február 15-én kerül elfogadásra, 10 millió forintot
terveztek a lakbértámogatás finanszírozására. Ezzel az összeggel 100-
120 lakás ilyen úton történő bérbeadását tudnák segíteni három évig.
Ha ennél nagyobb számban érdeklődnek a helyiek, az összeg korrigálható.
A 14 ezer forint állami és önkormányzati támogatást, az önkormányzatnak
még ki kell egészítenie négyezer forint üzemelési hozzájárulással.
A támogatás összege így együttesen 18 ezer forint. Lakbértámogatásra
azok pályázhatnak, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem
37.050 forint alatt van. Azt szeretnék, ha a bérbeadók is csatlakoznának
a programhoz. A végrehajtási szabályok márciusban jelennek
meg, de a felmérésekhez hamarosan hozzá kell kezdeni. Konzultálni
kíván az önkormányzat a bérbe vevőkkel és a bérbe adókkal is.
Kedvezmény jár a bérbeadó magánszemélyeknek is, hiszen a bérbeadás
után nem kell adót fizetniük, ám bejelentési kötelezettségük van
az APEH felé. Azoknak a fiataloknak is fel kívánják hívni a figyelmét
a lehetőségre, akik még otthon laknak a szüleikkel. Várja az önkormányzat
olyan építési vállalkozók jelentkezését, akik nem tudják eladni
a lakásaikat és olyanokat is, akik a lerobbant önkormányzati ingatlanokat
lakásokká alakítanak át, s egyben vállalják azt, hogy albérlők házaként
működtetnék az épületet. Akik új lakásba költöznek, ezzel a
konstrukcióval, a három év lejárta után 100 százalékosan igénybe vehetik
a szociálpolitikai kedvezményt, ha meg akarják vásárolni a lakás.
A polgármester szólt még arról is, hogy a hőszigetelési és panel korszerűsítési
programra több, mint 8 milliárd forintot szán az állam. A
város költségvetésében 20 millió forintot terveznek elkülöníteni a
tömbház felújítási program pályázati önrészeként. Kámán László, az
IKI igazgatója elmondta: a napokban közzéteszik az igényfelmérést, és
keresnek olyan vállalkozókat, magán társaságokat, akik a lakásokat kiadnák,
és olyanokat is, akik a felújításra szoruló ingatlanokat megvásárolnák
az önkormányzattól, lakásokká alakítanák át, és hajlandók hoszszabb
távra szerződést kötni az önkormányzattal. A városban háromnégy
ilyen ingatlan van. A panellakások felújításával kapcsolatban
nagy problémát jelent véleménye szerint, hogy a társasházak nincsenek
jelenleg sem felkészülve a tervezői munkák elindítására és a pályázathoz
szükséges dokumentációk kitöltésére.
TÍZ MILLIÓ LAKBÉRTÁMOGATÁSRA, 20 MILLIÓ TÖMBHÁZFELÚJÍTÁSRA
A Nagykanizsai Rendőrkapitányságon tartotta évértékelő ülését február
3-án a Nagykanizsai Balesetmegelőzési Bizottság. Az értekezleten
elemezték a rendőrkapitányság illetékességi területének közlekedésbiztonsági
helyzetét, valamint az M7-es autópálya szakasz és az M70-es
autóút közlekedési szempontból térségre gyakorolt hatását.
A rendőrkapitányság területén tavaly 747 közlekedési baleset történt,
közülük 217 járt személyi sérüléssel. A halálos balesetek száma 13-ról
10-re csökkent, a súlyos kimenetelűeké pedig 94-ről 90-re. A balesethez
vezető okok közül az első helyen a gyorshajtás, majd az elsőbbségi szabályok
megsértése áll. A rendőrkapitányság illetékességi területére továbbra
is jellemző a kerékpárosok által okozott balesetek magas száma,
és növekedett a gyalogosok által okozott baleseti szám is. Az országos és
a megyei átlagnál is több az ittas járművezetők által okozott baleset a területen.
A balesetek mintegy 17,5 százalékát okozzák az ittas járművezetők,
melynek visszaszorítására a rendőrség már egy átfogó programot is
kidolgozott. Az elemzések alapján a pénteki és szombati napokon kétszer
annyi baleset következett be. A Balesetmegelőzési Bizottság az ittas járművezetőkkel
szembeni fellépésen túl a gyorshajtók kiszűrését, kerékpáros
balesetek megelőzését, a passzív biztonsági eszközök használatának
további kikényszerítését tartja legfontosabb céljának 2005. évben.
A február 8-i Kiskanizsai Településrészi
Önkormányzati ülés
egyetlen napirendi pontja Nagykanizsa
város 2005. évi költségvetése
volt. Az ülésen részt vett a Kontrolling
Osztály vezetője és
helyettese, Dencsné Szabó Edit és
Tóthné Krémer Mária. A településrészi
önkormányzat tagjai többek
között érdeklődtek arról, hogy
a köztemetők fejlesztése címszó
mellett lévő 20 milliós összeg
elég-e egy új ravatalozó építésére;
a gyalogátkelőhelyek korszerűsítése
tartalmazza-e a kért gyalogátkelőhelyet
a Szent Flórián tér és az
általános iskola között, illetve az
orvosi rendelők 40 milliós felújítása
mely rendelőket érintené. Horváth
Jánosné sajnálattal említette,
hogy nem szerepel az idei büdzsében
a Kiskanizsa-Sormás közötti
kerékpárút építése. A KTÖ tagjai
csupán az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokat támogatták,
a költségvetés-tervezet nem.
A KTÖ A KÖLTSÉGVETÉSRőL
Február 1-jén lakossági fórumra várták Nagyfakoson Litter Nándor
polgármestert és a terület önkormányzati képviselőjét, Papp Pétert. A
település egyetlen utcájának a közepén, a Dankó Pista utcában jöttek
össze a találkozóra. A heves szóáradat a panaszok felsorolásával kezdődött.
Régi problémájuk, hogy nincs jelezve a település neve a bagolai és
a fakosi útelágazóban. A városba igyekvő idegenek Nagyfakoson keresték
már például a Tesco áruházat, Nagykanizsát, vagy éppen a szőlőhegyet.
Legnagyobb gondjuk a hétvégi buszközlekedéssel van. Akik vasárnap,
éjszakai műszakba járnak dolgozni, már délután hat órakor kénytelenek
elmenni hazulról. Jó lenne, ha este 20 órakor indulhatnának el,
mint a bagolaiak. Sok hétvégi járat bemegy Bagolára, de hozzájuk nem,
pedig ők is Nagykanizsához tartoznak. A városból vasárnap 17.10 órakor
indul busz, a következő pedig később, 22.30 órakor jön. Megkérdezték
azt is, hogy akinek bérlete van a 17-es járatra, miért kell a
Sandról érkező buszra jegyet vennie? Nem értik, Kisfakosról miért nem
jön be a busz hozzájuk, hiszen nincs köztük egy kilométer távolság. Az
út állapota rossz, kátyús, nehéz közlekedni rajta. Használják a mezőgazdasági
gépek, teherautók, esős időben vastag rajt a sár. Kézi erő kevés a
letakarításához. A buszfordulónál szintén felújításra szorul az út. Kérték,
a Közterület Felügyelet fordítson figyelmet a buszmegálló környékén
látható senki földjére, mert tavasztól-őszig méteres, vagy annál nagyobb
gaz fedi. A falu közössége egy kis területet lekaszált, ahol parkot alakítottak
ki. A terület tulajdonviszonyát is rendezni kellene, mert nem lehet
tudni, kié. Az utolsó villanyoszlopra is ideje lenne világítótestet szerelni.
A polgármester és a képviselő a problémákat feljegyezte. Papp Péter
elmondta, utoljára aznap tárgyaltak a Zala Volán Rt. vezérigazgatójával,
és ismét felhívta a peremkerületek közlekedési problémáira a figyelmet.
Készül egy új felmérés, és június 15-től tervezik a teljesen új menetrend
bevezetését. Litter Nándor ígérete szerint az útirányjelző táblát kihelyezik,
és az utcában lévő üres önkormányzati területet megkapja a Városszépítő
Egyesület, ha kérik és gondozzák.
A fórum résztvevői az 50 lakost számláló nagyfakosiak nevében
még hozzátették: Ennél szebb környezetet nem lehet elképzelni. A város
Rózsadombja! – mutattak körbe, s abban a reményben köszöntek el
a polgármestertől, hogy lesz foganatja a panaszaiknak.
4 A HÉT TÉMÁJA:: PEREMKERÜLETEK 2005. február 11.
A miklósfai településrészen élők gondjairól, a peremterület problémáiról
Sajni József önkormányzati képviselőt kérdeztük:
– Miben mások a peremterületek gondjai a belvároshoz képest?
– Egyértelmű igény, hogy a peremterületek önálló településként is
kellene, hogy tudjanak működni. Mit értek ez alatt? Úgy az infrastruktúra,
mint a művelődés vagy éppen a sport, a kikapcsolódás területén
minden feladatot, a lakosság minden igényét meg lehessen oldani
Mikósfán. Hiszen közel 2200 ember él itt, ezzel a valamikori járás második
legnagyobb települése. Míg egy ezer fő körüli település képes valamennyi,
a megfelelő életminőséghez szükséges feltételt biztosítani lakossága
számára, nekünk sok mindenért be kell utaznunk a belvárosba.
A városvezetés gondolkodása a kezdetektől városközpont-centrikus.
A fejlesztések, beruházások döntő többsége a belvárosban valósul
meg, a peremterületek kiszorulnak belőle – bár az utóbbi egy-két évben
mintha a mi lehetőségeink is egy kicsit megnyíltak volna. Nem
önálló településként kiszorulunk a pályázati lehetőségekből is, pedig a
város területének egytizede Miklósfáé, lakosságszámának egyhuszada
ezen a peremterületen él. Egyébként hamarosan egy önálló képviselői
indítványt fogok benyújtani a városvezetésnek, amelyben azt kérem,
készüljön az összes külterületről olyan felmérés, amely a működés öszszes
elemére vonatkozik. Ezt követően kellene felállítani a fontossági
sorrendet, mely a fejlesztéseket rangsorolja.
– Melyek a legnagyobb tervek Miklósfán?
– Az infrastrukturális helyzetünkre nem panaszkodhatunk, kisebb javításokra
persze mindig kell számítani, de ebben tényleg nincs okunk
elégedetlenségre. Most a legfontosabb teendőnk a lakhatási lehetőségek
előmozdítása. A foghíjas telkek már mind beépültek, s ugyan kijelölésre
kerültek a leendő lakóövezetek is, de a folyamat megtorpant,
ebben sürgős előrelépésre van szükség. Fontos feladatunk van szociális
téren is: egyre több az idős, segítségre szoruló ember, s egyre kevésbé
jelent megoldást a sokszor csak délután három óra tájban megérkező,
melegnek aligha mondható étel. A jelenlegi szociális ellátórendszer
alkalmatlan az ilyen volumenű feladat ellátására. A megoldás
a következő lehetne: egy falugondnok segítségével, az iskola konyhájának
bevonásával egyrészt valóban ebédidőben, melegen kerülne ez
érintettek otthonába a meleg étel, másrészt ha valakinél valamilyen
gond merül fel, szinte azonnal segíteni tudunk. A falugondnok egyébként
más munkákban is kivehetné a részét: a közhasznú foglalkoztatottakat
közvetlenül irányíthatná, vagy akár tevékenyen részt vehetne ő is
a parkok építésében, a településrész szépítésében.
– Beszélgetésünk elején azt mondta: mintha kicsit megnyíltak volna
a lehetőségek Miklósfa előtt is. Mondana egy-két példát?
– A tavalyi évben, negyven évnyi várakozást követően tízmillió forintot
költhettünk járdáinkra, s az idén - ha a közgyűlés is megszavazza -
harminc millió forintból a központi terünk kerül rendezésre. Mindemellett
a peremterületek képviselőinek kétmillió forintra megemelt keretösszege
is segítség a kisebb gondok azonnali orvoslására. Tennivaló
akad azonban bőven, s természetes, hogy a peremterületek is szeretnének
minél többet megvalósítani elképzeléseik közül. Mint az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke, különösen érzékenyen
érint például, hogy ebben a kerületben összesen kétmillió forintot költhetünk
egész évben sportra, és a kultúrára sem jut több. Pedig az itt
élők többsége szeretne helyben sportolni, szórakozni, művelődni, itt
szeretne programokat, itt érzik magukat otthon és nem a belvárosi
sportpályákon vagy a HSMK-ban. Úgy érzem, aránytalanul kevés jut
hozzánk egy-egy, a városban megrendezett eseményhez viszonyítva.
– Azt mondta, kétezer-kettőszázan élnek itt. Milyen lehetőségei vannak
a képviselőnek arra, hogy minél több ember véleményét meghallgathassa?
Honnan lehet azt tudni, hogy tényleg a legtöbbek által, legfontosabbnak
tartott ügy érdekében teszi a dolgát?
– Igyekszem minden alkalmat megragadni, hogy személyesen találkozzam
az itt élőkkel. Erre meglehetősen sok fórum áll rendelkezésre,
de most éppen azt tervezem, hogy minden házhoz eljuttatok egy kérdőívet,
amelynek valóban az igények teljes körű felmérése lesz a célja.
Remélem, ezt sokan kitöltik és visszajuttatják majd hozzám, hiszen így
kaphatok reális képet arról, mi foglalkoztatja leginkább a miklósfaiakat,
miben látják lakhelyük előrelépésének lehetőségeit, s mi mindent
igényelnének ahhoz, hogy még jobban érezhessék magukat Miklósfán.
NAGYFAKOS, AZ ELFELEJTETT VÁROSRÉSZ
MIKLÓSFAI TERVEK
2005. február 11. A HÉT TÉMÁJA:: PEREMKERÜLETEK 5
CSATORNÁZÁS
A város peremkerületei között
hamarosan már Korpavár lesz az
egyetlen, melyet nem kötöttek be
a csatornarendszerbe. Jelenleg
csak az elképzelések között szerepel
a beruházás, tervek csak
távlatiak vannak.
NÉGYEZER EMBER
RENDELőJE
A palini városrészben két háziorvosi
körzet működik egy rendelőben.
A délelőtti rendelés még
véget sem ért, a délutáni már kezdődik.
A várakozó betegek nagy
száma miatt túlzsúfolt a váróhelyiség,
amely a téli, fertőzésekkel
teli időszakban egészségtelen.
Nyáron még lehet az udvaron várakozni,
ám a téli hidegben ez
nem ajánlott. A hatvanas években
épült orvosi rendelő erősen elavult,
a vonatkozó előírásoknak
régen nem felel meg, jóllehet
négyezer ember egészségügyi
alapellátását szolgálja.
UDVARI RAVATALOZÁS
Már az ÁNTSZ is kifogást
emelt a palini temető működésének
ügyében, hiszen míg a többi
peremkerületben a ravatalozók
felújítása megtörtént, addig e városrészben
továbbra is az előírásoktól
eltérő módom működik a
ravatalozás, olykor a szabad ég
alatt fekszik az elhunyt.
ALVÓ FALUHÁZ
Palin, a többi peremkerülethez
képest erősen hátrányban van a
közösségi terek működtetésében.
Jóllehet, többször is volt már próbálkozás,
hogy újra beindítsák a
Faluházat, a kezdeményezést nem
koronázta siker. A városrész még
reménykedik a Nemzedékek Háza
elnevezésű pályázati lehetőségben,
hiszen annak megvalósulásával a
közösségi térként működő, közművelődési
lehetőségekkel bíró
Faluház ismét funkciót kapna, tartalommal
töltődhetne fel.
HEPEHUPÁS BICIKLIÚT
Jó időben százak-ezrek használják
a kilencvenes években
épült bicikli utat, amelynek burkolata
már erősen megkopott, javításra
szorul. Az utak járdák terén
számos más baj is jellemzi a
városrészt, de ez nemcsak a peremkerületek
jellemzője.
PALINI
KÉRDőJELEK
KISKANIZSA, BAJCSA FEKETÉN, FEHÉREN
Nem könnyű a peremkerületen
dolgozó képviselő sorsa, hiszen
amíg a belváros, a központhoz
közeli kerületek gondjai, problémái
sok embernek szúrnak szemet,
szinte automatikusan megoldódnak,
addig egy félreeső kis utca
sorsára, lakóinak gondjaira
csak komoly munkával lehet felhívni
a döntés-előkészítők és a
döntéshozók figyelmét is, állítja
Polai József, egy kiskanizsai körzet
és Bajcsa képviselője.
***
ÉLETTEL TELI A HÁZ
Éveken át nem működött a
bajcsai kultúrház, amelybe lassan
visszatér az élet. A körzetben élő
fiatalok felfedezték már a helyben
rejlő lehetőségeket, saját szórakoztatásukra
programokat szerveznek.
Az ott élő hétszáz ember
nagy örömére újra és újra van miért
bemenni oda, és nemcsak a
nemrégiben beszerelt számítógép
miatt, hanem a Móricz Művelődési
Ház által szervezett rendezvényekre
is. A ház felszereltsége
még messze elmarad a kívánatostól,
súlyos milliókra lenne szükség
ahhoz, hogy egyáltalán a legalapvetőbb
feltételeknek megfeleljen.
Litter Nándor polgármester
tavaly február 12-én keltezett
levelében megállapította, hogy a
Művelődési Ház állaga erősen leromlott,
felújításra szorul. Ennek
ellenére a tavalyi költségvetésben
nem különítettek el előirányzatot
a felújításra, de a tervezési feladatok
elindítására ígéretet tettek.
Közben eltelt egy év…
***
GARÁZS ÉS RENDELő
A szakhatóságok kényszerhelyzetben
vannak az orvosi rendelők
működését illetően, hiszen
bár az előírásoknak nem felelnek
meg, az engedélyeket újra meg
újra kiadják, hiszen másként nem
lehetne megoldani több ezer ember
egészségügyi alapellátását. A
kiskanizsai rendelőkben kicsi a
várószoba, nincsenek öltözők,
csak szabálytalanul többfunkciós
terek. A rendelőhelyiségek nagysága
nem éri el a szabályban
megjelölt minimumot, nincsen
külön vizesblokk a dolgozók számára,
és öltözőszobával sem rendelkeznek.
Két rendelő betegei
várnak egy közös helyiségben,
amelyet olykor a védőnők közlekedési
eszközeivel is kénytelenek
megosztani.
***
ÚTTALAN UTAK
A járdák – már ahol vannak –
csak nevükben járhatók, állapotuk
a kritikus határát súrolja, jóllehet
volt a körzetben út- és járdafelújítás,
az évtizedes elhanyagoltságot
nem lehet évek alatt megoldani. A
forgalomterhelés főként a buszútvonalakon
jelentős, a felújításra
pedig csak módjával telik. Nehézkes
a körzet tömegközlekedése is.
Több alkalommal is javasolták a
képviselők a temetői járatok megreformálását,
a két körzet tömegközlekedési
szempontból való
összekapcsolását, de kezdeményezéseik
sikertelenek maradtak.
A Volán támogatja, a lakosság elfogadta,
ám a Pápai utca és az Alsó-
illetve Felsőtemető utca burkolata
nem felel meg a csatornázási
munkálatok egy évtizeddel
ezelőtti helyreállítási problémai
miatt. A burkolat rendbetétele
nem szerepel a költségvetésben.
Az őrtorony utcától félszáz méterre
van egy fahíd, amelynek fapadozata
a ráhajtó járművek nyomán
fel-felpattan, életveszélyes,
különösen a forgalomterhelés miatt.
Az idei költségvetésben a felújítás
szerepel.
***
KEGYELETTELEN
KEGYELET
A körzet sajátosságai miatt előfordul,
hogy két-három temetés is
van a városrész temetőjében. A
kiskanizsai szokások szerint egyegy
temetésen akár több százan is
elkísérik utolsó útjára a halottat,
ami miatt nagy a zsúfoltság. A kegyelet
virágait sem könnyű úgy
elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek,
és a szűkös helyen a búcsúztató
pap is csak nagy nehézségek
árán talál egy talpalatnyi helyet.
A körzet képviselői már
többször is közösen kezdeményezték
a ravatalozó rendbetételét.
***
A VILÁG VÉGE?
A Cigány utca végén, a
Zsigárdi-közben már évtizedekkel
ezelőtt leszerelték a közvilágítást,
mert az illetékesek úgy
ítélték meg, nincs szükség rá. Az
út járhatatlan, minden négyzetméterre
jut egy-két kátyú, és ehhez
csak társul a mindent beborító
sötétség. Az út pedig forgalmas,
a lámpagyár felé munkába
igyekvők útja erre vezet. Milliók
kellenének a közvilágítás helyreállításához.
***
MEGJELENT
AZ ELSZEGÉNYEDÉS
Jóllehet munkás, szorgalmas
emberek lakta körzetről van szó,
egyre gyakrabban jelentkezik a
szegénység. Hatalmas, többgenerációs
házak hirdetik a piacosgéemkás
időszak jólétét, ám ez
egyre inkább a múlté. A kertek
lassan hobbikertekké alakulnak,
inkább a hagyomány, mint megélhetés
tör fel percellát, vet magot.
Még a család számára termelnek,
ám a piacról rég kiszorultak már a
kiskanizsai, méltán híres termékek.
Egyre nő a szegények száma,
a gyárak, az üveggyár, a gépipar,
a sörgyár leépülése itt is mély
nyomokat hagyott. A vendéglátóhelyek
délelőtti forgalma megnőtt,
s ez egyesek szerint jól jelzi,
nincs hol dolgozni, értelmes elfoglaltságot
találni. A még munkahellyel
rendelkezők is egyre kevésbé
tudnak fizetésükből-bérükből
megélni, és nincs ott már a
háztáji nyújtotta biztonság sem.
A hét témájának ezúttal a peremkerületi problémák bemutatását tűztük ki célul, a teljesség igénye
nélkül. Ilyenkor, a költségvetés-előkészítés időszakában minden képviselő, és az őket megválasztó
polgárok is azon igyekeznek, hogy a saját lakóhelyükön tapasztalható gondok megoldása élvezzen
elsőséget, akár mások hátrányára is. Nyilván minden gondot, problémát nincs lehetőségünk
bemutatni, mint ahogy – a költségvetés szűkös keretei miatt, és nem emberi nemtörődömségből –
megoldásukra sincs mód, de olvasóinknak és a döntéshozóknak is szeretnének lehetőséget adni arra,
hogy a lehető legnagyobb mélységben ismerhessék a peremkerületek gondjait, annak érdekében,
hogy a szavazás során valóban a legsürgetőbb problémák élvezzenek elsőbbséget.
Az idei év első testületi ülését tartotta a helyi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Teleki László
elnöki beszámolójában elsőként a múlt decemberi
és a 2005. év januárjában megrendezett
nívós rendezvények – Télapó, Nyugdíjas Ünnepség,
Nemzetiségi Nap, „A Szeretet Mindenkié”
ételosztás, a szökőár károsultjai javára rendezett
Jótékonysági koncert – sikereiről beszélt.
Az ülésen elfogadásra került a CKÖ 2005-ös
költségvetése, valamint az idei év üléseinek
munkaterve. A testület tagjai határozatot fogadtak
el, amely a CKÖ által benyújtandó pályázatokhoz
szükséges. A közeljövőben a közéleti
képzésre, a Közösségi Ház programjaira, a Jogvédő
Iroda további működésére, valamint kedvezményes
kerti magra és vetőburgonyára ad be
pályázatot a szervezet a Magyarországi Cigányokért
Közalapítványhoz.
Február 12-én a Bogdán János Közösségi
Házban vidám farsangi bált rendeznek a roma
gyerekek számára.
6 ESÉLYEGYENLőSÉG 2005. február 11.
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. törvény biztosítja a szociálisan rászorulók
számára, hogy jogaik érvényesítéséhez,
jogvitáik megoldásához szakszerű jogi
segítséget kapjanak. Az Igazságügy Minisztériumnak
a megyeszékhelyeken, illetve
a fővárosban felállított jogi segítségnyújtó
hivatalai bírálják el a segítségnyújtás iránti
kérelmeket. Az ügyfél a Hivatal által kiadott
engedélyező határozattal veheti igénybe
mindazon jogi segítők szolgáltatását, akik jogi
segítői névjegyzékbe bejelentkeztek.
Milyen ügyben nyújtható támogatás?
A jogi segítő jelenleg (2006. január 1-ig)
kizárólag peren kívül ad tanácsot, illetve
szerkeszt beadványt, egyén iratot minden
olyan jogvitás ügyben, amelyben a későbbiekben
per lefolytatására kerülhet sor (szükség
esetén a keresetlevelet is elkészíti), illetve
jogi felvilágosítást, tanácsot ad a mindennapi
megélhetést érintő kérdésekben (lakhatási,
nyugdíj, munka- és foglalkoztatási, hatósági,
közüzemi tartozás, birtokháborítás,
végrehajtási ügyek stb.).
Ki tekinthető rászorultnak, és a rászorultság
mértékétől függően milyen támogatásban
részesíthető?
1. A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett
az állam viseli a következő esetekben:
a. Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet
nélkül az, aki rendszeres szociális segélyben,
közgyógyellátásban részesül, az
átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,
továbbá a menekült, illetőleg aki
menekültügyi eljárásban vesz részt.
b. Akiknél a család az egy főre eső havi
nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét (2005-ben 24.700 forintot.)
2. A jogi szolgáltatás kedvezményes, a díjat
az állam legfeljebb 1 éves időtartamra
megelőlegezi azoknak a rászorulóknak az
esetében, akiknek havi nettó jövedelme nem
haladja meg a minimálbért összegét (2005-
ben 57.000 forintot.).
Hol és milyen formában terjeszthető elő a
támogatás iránt kérelem?
A kérelmet a félnek – az erre szolgáló
nyomtatvány kitöltésével, valamint a szükséges
mellékletekkel – a kérelmező lakóhelye
szerint illetékes megyei (fővárosi) hivatalnál
kell személyesen benyújtania vagy postán
megküldenie. A nyomtatvány beszerezhető a
megyei (fővárosi) hivatalokban, illetve letölthető
a világhálóról (www.im.hu). A kérelem
előterjesztése illeték- és díjmentes.
A jogi szolgáltatás igénybevétele
Fontos tudni, hogy a jogi szolgáltatást (tanácsadás,
iratszerkesztés) nem a megyei hivatalok
nyújtják be, hanem a jogi szolgáltatás
névjegyzékbe felvett jogi segítők (ügyvédek,
közjegyzők, egyetemi oktatók, társadalmi
szervezetek).
Az engedélyező határozat birtokában az ügyfél
keresi meg az általa kiválasztott jogi segítőt.
A jogi segítői névjegyzék az Interneten, az Igazságügy
Minisztérium honlapján (www.im.hu)
olvasható. Természetesen a megyei (fővárosi)
hivatalok is bármikor tájékoztatást adnak a névjegyzékben
szereplő jogi segítőkről.
Zala Megyei Hivatal 8900 Zalaegerszeg,
Béke liget 1.
Tel.: 06-92-549-100, 06-92-549-103.
Fax: 06-92-549-101
AZ IGAZSÁGÜGY MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA
A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRőL
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi
Program keretében 2005. február
hónapban a Nagykanizsán élő 45- és
65 év közötti asszonyok szervezett emlőszűrése
az alábbiak szerint történik:
A szűrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza
Mammográfiás Labor Nagykanizsa Szekeres
J. u. 2-6.
A szűrés időpontjai:
Február 03. és 07. (csütörtök, hétfő): Dr.
Gazdag Róza; Február 08-09-10. (kedd,
szerda, csütörtök): Dr. Szakáll Erzsébet;
Február 14-15-16-17. (hétfő, kedd, szerda,
csütörtök): Dr. Horváth Ágnes; Február 21-
22-23. (hétfő, kedd, szerda): Dr. Beznicza
Ernesztina; Február 24. és 28. (csütörtök,
hétfő): Dr. Bacher Ilona páciensei részére.
A Mammográfiás Labor rendelési ideje:
Hétfő, kedd, csütörtök: 13.30-16.00-ig.
Szerda: 8.00-16.00-ig.
A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év
közötti asszonyok jogosultak, akik 2 éven
belül nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton.
Az érintetteket tájékoztatás céljából a háziorvos,
a körzeti ápolónő vagy védőnő személyesen
felkeresheti.
Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése
érdekében a meghívólevélben megjelölt
időpontot szíveskedjenek betartani.
Felmerülő kérdéseikkel forduljanak az
ÁNTSZ Zala Megyei Intézete, Megyei
Szűrési Koordinációs Osztályához.
Elérhetőség:
Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Telefonszám: 92/549-185
FELHÍVÁS
CKÖ-TESTÜLETI ÜLÉS
A legutóbbi közgyűlésen előtérbe kerültek
városunk testvérvárosi kapcsolatai. Nagykanizsának
már van finn, német, bolgár, román,
osztrák és izraeli testvérvárosa, csak éppen a
szomszédos Horvátország valamely városával
hiányolták ezt a fajta kapcsolatot. Az egyeztetéseket
követően Litter Nándor polgármester
vezetésével Csáktornyára látogatott egy négy
fős delegáció, melynek tagja volt Vargovics
Józsefné, a helyi HKÖ elnöke; Fehérvölgyi
Szabolcs, a Polgármesteri Kabinet vezetője és
Gerencsér Tibor külkapcsolati referens. A
magyar küldöttséget a csáktornyai polgármester
Bronko Salamon és munkatársai fogadták.
– A régiók kapcsolata régóta fennáll. Elsődleges
cél a közös pályázatok benyújtása, az
INTERREG III. pályázati lehetőségek is a
határmenti projektekben való együttműködést
ösztönzik. A megállapodás érinti a gazdaság, a
sport és a kultúra területét – mondta Litter
Nándor polgármester.
Előtérbe kerülne a két város kamaráinak,
valamint iskoláinak együttműködése, valamint
a tervek szerint közösen pályáznánk egy olyan
Zöld Táborra, amely elkészülése után horvát
gyerekeket is fogadna.
– A tervek szerint 2005. május 31-én Csáktornya
városnapi ünnepségén kerülne aláírásra
a testvérvárosi kapcsolatokról szóló dokumentum
– tudtuk meg Vargovics Józsefnétől.
CSÁKTORNYAI LÁTOGATÁS
HATÁRON TÚLI FARSANG
Február 6-án a Csáktornya főterén megrendezett Nemzetközi Farsangi Felvonuláson részt vett
a tótszentmártoni és a kanizsai horvát csoport is az olasz, osztrák és szlovén előadók mellett.
Tótszentmárton idén másodszor, Nagykanizsa első ízben volt részese a karneválnak. A nagykanizsai
képviselet a régi lakodalmas egy jelenetét adta elő. A farsangra jellemzően az öltözékek felcserélődtek,
férfi viselte a menyasszonyi ruhát és nő öltötte magára a férfiak korabeli viseletét.
2005. február 11. GAZDASÁG 7
Az évkezdésről és a vállalati
átszervezésről kérdeztük Mádé
Károlyt, a DKG- East Rt. elnökvezérigazgatóját.
– A vállalat helyzetét az tenné
biztonságosabbá, ha a nagy tendereken,
ahol három-öt millió
dolláros projektjeink vannak,
nyernénk. Természetesen a kis vevőket
is meg kell becsülnünk.
Egyelőre a kisebb, 100-200 ezer
dolláros rendelésekből élünk.
Megrendelőink között továbbra is
a külföldi vevők dominálnak; új
terület Üzbegisztán, ahova elég
sokat szállítunk, maradt hagyományosan
az orosz piac és továbbra
is vannak kapcsolataink
Brazíliában. Kisebb, 15-20 százalékot
tesz ki a magyar piac és
Törökország. A termékkörünk
változatlan, továbbra is olaj- és
gázipari termékek gyártása a fő
profilunk, de bérmunkákat is vállalunk
a magas műszaki színvonalú,
termelékeny gépeinkkel. Törekszünk
arra, hogy bővítsük, fejlesszük
a termékeinket, zömében
azonban gömbcsapokat, kútfejszerelvényeket,
és különböző
vegyipari berendezéseket gyártunk.
– Mi indokolta az év eleji átszervezést?
– Elsősorban a vállalatot körülvevő
környezet, az erős forint és a
nagy konkurencia miatt kellett
költségcsökkentést végrehajtani. A
piacon gyorsan kell válaszolni
minden változásra, fontos, hogy
nagyon gyorsan reagáljunk a vevői
igényekre, és az információkat
rövidre tudjuk zárni.
– Konkrétan mit jelent az átszervezés?
– A két nagy üzletágunk, a szerelvénygyártás
és a készülékgyártás
korlátolt önállósággal rendelkező
gyárrá alakult át. Funkcionálisan
megszűnt az anyagbeszerzési
önálló terület, a kereskedelmi
és a műszaki terület, ezek
beintegrálódtak a társaságokba.
Két kis önálló gyár alakult ki a
vállalatnál, és van egy központi
feladatokat ellátó mag.
– Létszámleépítéssel nem járt
az átszervezés?
– Az 500 fős dolgozói létszámunk
továbbra is megmaradt,
létszámleépítést most nem tervezünk.
Reálisnak látjuk az idei tervünket,
50-100 milliós nyereséget
várunk el önmagunktól. Erre a
kiadott ajánlatok alapján van remény.
Hatmilliárdos tervet határoztunk
meg, ekkora munkához
kell a mostani létszám.
B. Zs.
A KIS VEVőKET IS MEG KELL BECSÜLNI
Összeomlott Magyarországon
a kereskedelemben jogszerűen
terjesztett írható digitális
adathordozók piaca. Szó sincs
arról, hogy a magyarok kevesebb
CD-t vagy DVD-t írnának,
mint máshol a világon. A problémát
inkább az íratlan adathordozók
árában jelentkező, Európában
szinte egyedülállóan magasnak
tekinthető többletköltségek,
az áfa és szerzői jogdíj
jelentik.
Az írható CD-k után 1999-től
kell jogdíjat fizetniük a forgalmazóknak
a törvény értelmében.
Ez az összeg akkor lemezenként
16 forint, az adathordozók árának
5,3 százaléka volt. A CDírók
árának csökkenésével egyre
nagyobb lett az igény az adathordozókra.
A forgalom mellett a
jogdíj mértéke is megnőtt 16-ról
40 forintra. Az uniós csatlakozást
követően szinte elárasztották
Magyarországot a magánúton
külföldről behozott CD-k és
DVD-k, hiszen a környező országokban
jóval olcsóbban lehet
ezeket beszerezni. Nehézzé vált
a hazai forgalmazók helyzete, ráadásul
a jogdíj 44 forintra nőtt,
ami a CD-k nagykereskedelmi
beszerzési árának közel a duplája.
Még rosszabb a helyzet a
DVD-knél, ahol a jogdíj darabonként
150 forint, amely a lemez
beszerzési árának több mint
kétszerese!
Becslések szerint Magyarországon
havonta több millió CD
és DVD kerül forgalomba a fekete-
piacon, az így kiesett áfabevétel
évente több száz millió
forint. Megoldást jelenthetne az
adathordozók árába beépített
szerzői jogdíjak olyan mértékű
csökkentése, amely ellehetetlenítené
a feketepiacot. A díjcsökkentésre
azonban még várni kell,
hiszen a jogdíj 2005-ben is 44
forint lesz a CD-kre (700
megabyte-ig), és 150 forint a
DVD-kre (4,7 gigabyte-ig). Kereskedelmi
forgalomban a CD-k
nettó ára 120-150, míg a DVDké
300 forint körül kezdődik. A
feketepiacon ugyanakkor egy írható
DVD-t akár 100, míg egy
CD-t mindössze 50 forintért is
meg lehet vásárolni.
AZ ÁR KÉTSZERESE
AZ ADÓ
Egyetlen zalai nyertesként 46 millió forint viszsza
nem térítendő támogatáshoz jut hozzá a nagykanizsai
Murafém Vas- és Fémhulladék Feldolgozó Kft.
a GM környezetvédelmi pályázatán. A támogatás
célja, hogy a régi, elavult, a környezetszennyező gépeket,
berendezéseket környezetkímélő technológiával
lehessen felváltani. A nyertes nagykanizsai cégnél
több mint két évtizedes, nagy olajfogyasztású,
gazdaságtalanul működtethető rakodógépeket , haszonjárműveket
cserélnek újakra. A minisztérium
29 vállalkozást támogatott 1,7 milliárd forinttal.
46 MILLIÓT NYERT VÁLTOZATLANUL
Nagykanizsán továbbra is működik a MÁV Személyszállítási
Csomópont Főnökség, melynek keretein
belül 110 fő dolgozik. Nagykanizsán kívül még 156
fő teljes és 8 fő részmunkaidős dolgozó tartozik a kanizsai
főnökség irányítása alá. Ide tartozik a személyszállítási
törzs, a jegyvizsgálók, a pénztárosok és a személyszállítási
kocsik műszaki részlege. A főnökségen
az elmúlt időszakban a pénztári, illetve a jegyvizsgálói
vezénylet ésszerű átalakítása történt meg, hatékonyabbá
téve ezzel a munkavégzést. A 2005. évi menetrenddel
a csomópont főnökség létszáma nem változott.
Scháb György a 2002-
es önkormányzati választásokon
a FIDESZMagyar
Polgári Szövetség
és az MDF polgármester-
jelöltjeként indult,
a közgyűlés tagjainak
sorába végül listáról
került be. Szakmai felkészültségével
a Pénzügyi
Bizottság munkáját
igyekszik segíteni.
Két év képviselői munka után
arra kértük, ossza meg olvasóinkkal
eddigi tapasztalatait:
– Kissé túlhaladva az önkormányzati
ciklus félidején, milyennek
látja a képviselőtestület
eddigi munkáját?
– A hatékonyság, a pontosság, a
szakmaiság alapvető jellemzői kellene,
hogy legyenek a közgyűlés tevékenységének.
Időnként azonban
úgy tapasztalom, a feltételek ezt
nem teszik lehetővé, mert az előterjesztésekbe
hiba csúszik, pontatlanok
a benne szereplő adatok. Ezen
feltétlenül változtatni kellene, hiszen
ezen munkaanyagokra támaszkodva
hozzuk meg döntéseinket.
Ha pedig kiderül, hogy rossz
alapokra építkeztünk, a hibát ki
kell javítani. A közgyűlés több esetben
ragaszkodott korábbi, téves információkon
alapuló döntésekhez.
Örömteli módon azért volt ellenpélda
is, épp a legutóbbi januári
ülésen az állattartásról szóló rendelet
kapcsán. Komoly problémának
tartom azt is, hogy nagyon
gyakori a testületi ülés elején kiosztott
anyag. Nehéz úgy felelősségteljes
döntéseket hozni, hogy csak néhány
percünk van egy-egy előterjesztés
átfutására. Aztán itt vannak
a személyi kérdések: az intézményvezetők
és gazdasági társaságok
vezetőinek kinevezésénél több esetben
is kifejezetten méltatlan módon
történt meg a pályázatok elbírálása,
de arra is volt példa, hogy a pályázat
már eleve hibásan lett kiírva.
S ha már a szakmai munkánál
tartunk: a pénzügyi bizottság tagjaként
nyilván ennek a bizottságnak
a munkájáról, a közgyűlést segítő
szerepéről tudok véleményt alkotni.
Időnként az az érzésem támad,
teljesen feleslegesek a bizottsági
üléseken az erőfeszítéseink, hiszen
a közgyűléseken a bizottság
által tett javaslatokkal szemben ellentétes
döntés születik.
– Mi a véleménye a pénzügyi
bizottság tevékenységéről?
– Az üléseken valóban szakmai,
a város érdekeit a legmesszebbmenőkig
figyelembe vevő munka folyik.
Igyekszünk minden témát alaposan
körüljárni, minden oldalról
megvilágítani, egy-egy döntésünk
lehetséges következményeit végiggondolni.
Aztán jön a közgyűlés,
ami dönt, ahogy dönt… Arra is
nemegyszer volt példa az elmúlt
két esztendőben, hogy hatáskörünkbe
tartozó ügy nem került a
bizottságunk elé, csak azt követően,
miután ezt észrevételeztük.
– Mit vár a közgyűléstől ebben
az esztendőben? Melyek a város
legfontosabb feladatai?
– A hivataltól pontos és részletes
előterjesztéseket, a közgyűléstől
összességében véve szakmai
alapokon nyugvó, a város érdekeit
szolgáló korrekt döntéseket
várok. A feladatok közül kiemelve
néhányat: számba kell venni, milyen
lehetőségei vannak a piacképes
ingatlannal már alig rendelkező
önkormányzatnak a saját
bevételei és a jövedelemtermelő
képessége növelésére, illetve a kiadások
csökkentésére. Sajnos, továbbra
is a bezáró üzemeknek
nagyobb visszhangja van a városban
(üveggyár), mint az újonnan
alakult munkahelyeknek, és
akkor arról nem is beszéltünk,
hogy az önkormányzat és az intézményei
is racionalizálásra
szorulnának. Mind kevesebb
egyetemen, főiskolán tanuló fiatal
gondolja úgy, hogy tanulmányai
befejeztével Kanizsán szeretné
megalapozni a jövőjét. A valós
helyzetet felmérve, reális alapokról
kell indítani a tervezést – s
mindez természetesen a 2005. évi
költségvetésre is igaz.
8 VÁROSHÁZA 2005. február 11.
HATÉKONYSÁG, PONTOSSÁG ÉS SZAKMAISÁG
HISZEK VÁROSUNK JÖVőJÉBEN
Az önkormányzati képviselők munkáját bemutató sorozatunkban
Cserti Tibor képviselőnek elsőként egy minden időben aktuális
kérdést tettünk fel. Véleménye szerint milyen a város jelenlegi
helyzete, és milyen úton jár a városvezetés?
– Egy önkormányzat mozgásterét nagymértékben meghatározza a
város gazdasági szerkezete, az intézményhálózat amit működtet, és
mindazok a feladatok amiket felvállalt. Így van ez városunkban is. Azt
látom, és ez köztudott, elég sok kívánni valót hagyott maga után Nagykanizsán
az állami vagyon lebontása, a privatizáció teljes folyamata.
– Mi tapasztalható az uniós csatlakozás után?
– Folyamatosan átalakul, összességében felértékelődik Nagykanizsa
gazdasági helyzete. Alapvető fontosságú az infrastruktúra mind teljesebb
kiépítése annak érdekében, hogy a gazdasági tőke megmozduljon
és célállomásnak válassza Nagykanizsát. Az Adria és a főváros közötti
régi történelmi szerepe ismét vissza kívánkozik, ehhez nyilvánvalóan
folyamatosan tenni kell!
– Mit tehet a város vezetése?
– Az infrastruktúra területi-műszaki előkészítését fel kell vállalni, és
meg kell oldania. Azt látom, soha nem volt ilyen lobbiképes a város az ismert
okoknál fogva, mint a jelen időszakban. A rendelkezésre álló források
nagy része nem is az önkormányzati alapberuházásokra megy el, hanem
kormányzati beruházásként a város és környezete felértékelődését segíti.
Nagyon kemény előkészítő és végrehajtó munka következtében a beruházások
döntő része valószínűleg a következő két-három, maximum öt
évben ér be Nagykanizsára, s hatásuk csak azután fog igazán érződni. A
városnak ma is alapvető érdeke a kis- és középvállalkozások erősítése. A
vállalkozókészség most is megvan, sajnos az érdekek összehangolása az
elmúlt időszakban kevésbé sikeres. Azt a fajta tartalmi érdekegyeztetést,
amit igazán föl kellett volna vállalni, talán a kamarák sem tudták betölteni,
mert a fejlődésük időszakában a kötelező kamarai tagságot az akkori
Fidesz-kormány megszüntette. Most kezdik megint érezni a vállalkozások,
hogy valamilyen módon össze kell hangolni az érdekeiket. Szűkebb munkahelyemen,
a MKB-nál meglévő tapasztalataim is hozzásegítettek ahhoz,
hogy időben megismerjem a gondokat, problémákat. Azt érzékelem, a vállalkozások
a belső, üzleti érdekeiknek az érvényesítéséért küzdenek, kapaszkodókat
keresnek. Úgy gondolom, segítette a város gazdaságát a sok
bank betelepedése is. Egészen új szolgáltatások jöttek létre, gondoljunk
csak a könyvelő, adótanácsadó és pályázati irodákra. A vállalkozások jelentős
része az Ipari Park és Logisztikai Központ irányába kereste, keresi
a tervei megvalósulását. Mindig hangoztattam – sok más képviselőtársammal
együtt –, hogy ipari parkra szükség van, és már régen el kellett
volna indítani Nagykanizsán. Magam is többször felhívtam a figyelmet arra,
hogy előzetes forrás beinvesztálása és igazi hatáskörök biztosítása nélkül
hiába alakít a város gazdasági társaságokat ennek a feladatnak a
megoldására, nem fog menni. Az élet ezen a téren is bizonyított. Azt látom,
az oda települt vállalkozások jelenetős része, pontosan azért nem tudott
nagyobb léptékben előbbre menni, mert nem volt meg az elvárható szintű
jogi- és műszaki előkészítés, a területrendezés, ide értem például a terület
megosztásával kapcsolatos jogi feladatokat, a földhivatali ás államigazgatási
eljárási feladatok egészét is. De magát a konkrét közművesítést is.
A város önkormányzata ezt kicsit későn, áldozatok árán ismerte fel, és hitelfelvétellel
biztosította a forrásokat az infrastruktúra kialakításához.
Ezért hangsúlyoztam azt, hogy nem az önkormányzatnak kellene közvetlenül
ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. E sajátos szakmai feladatot is tanulni
kellett az önkormányzatnak, hiszen kritikaként elmondható, hogy a
kulcspozícióba helyezettek nem álltak a hivatásuk magaslatán. A városvezetésre
visszatérve azt látom, végre olyan személy van a város élén, aki maga
is jelentős tapasztalattal rendelkezik, fogalma van a valós gazdaság működéséről,
a vagyongazdálkodással összefüggő jogtechnikai kérdésekről,
ami idegen volt korábban az önkormányzatiságtól. Képes érdekeket úgy
egyeztetni, ha néha vehemensen is, hogy az önkormányzati érdekek védelmét
értékének megfelelően védje. Én optimista vagyok. Hiszek a mindenkori
demokratikus kontrollban és városunk jövőjében.
ZENÉS ESTÉK
Bakaja Zoltán és barátai adtak
koncertet Zenés Esték sorozatában,
a Kiskastélyban. A hangversenyen
Bach, Boismortier,
Corette, Mozart, Farkas Ferenc és
Bakaja Zoltán művei csendültek
fel a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
tanárainak előadásában.
SZEMLE
Lakossági bejelentés alapján
tartottak szemlét a Közterület
Felügyelet munkatársai egy asztalos
műhelyben, mert felmerült a
gyanú, hogy környezetkárosító
anyagokat használnak fűtésre. A
szemle során kiderült, a műhelyben
nem vétettek az előírások ellen,
a gyanúval ellentétben hasított
fával tüzeltek, és nem ragasztós
fahulladékkal.
NYUGDÍJASOK
SZABADEGYETEME
Dr. Ördögh Ferenc, egyetemi
docens tartott előadást a Nyugdíjasok
Szabadegyetemén a HSMKban.
A közismert nyelvész a magyar
családnevek keletkezési
módjáról, történetéről beszélt.
A CIVIL KLUB VENDÉGE
A Civil Klub vendége volt a
Robinson étteremben dr. Gyimesi
Endre, Zalaegerszeg polgármestere.
A zártkörű rendezvényen
a klub tagjai a
megyeszékhely elmúlt néhány
esztendei fejlődéséről valamint a
város koncepciójáról, rövidebb és
hosszabb távú elképzeléseiről
hallhatták Zalaegerszeg vezetőjét.
GALLYAZÁS
Gallyazási munkálatokat végeztetett
a VIA Kanizsa Kht. A
Bajcsy-Zsilinszky utca északi oldalán.
A munkálatok elvégzésére
azért került sor, mert a száraz
ágak károkat okozhattak volna a
magasfeszültségű vezetékekben,
illetve a környező házak tetőszerkezetében.
FERGETEGES FARSANG
A Teleki úti Idősek Otthonában
fergeteges farsangi mulatságot
rendeztek. A hangulatról a vidám
jelmezesek és a jó hangú zenészek
gondoskodtak, a roppanós
virsli, a gyöngyöző bor, a zamatos
fekete és a farsangi forgácsfánk
csak ráadás volt.
NOSZTALGIA BÁL
Állt a bál a HSMK-ban, a
Little Flamingó nosztalgia bálján
mulathattak, akik még az alapítványi
és egyéb bálok sorában
nem fáradtak el, és ismét közösségi
élményre vágytak. A nosztalgiát,
a régi dalokat kedvelők
ezúttal is jól érezhették magukat.
ALAPÍTVÁNY BÁL
A Zrínyi Miklós Általános Iskola
Alapítványi bálját a Honvéd
Kaszinó Tükörtermében rendezték
meg, a báli-farsangi szezon utolsó
hétvégéjén. A tánc és mulatság
bevétele az iskola által működtetett
alapítvány céljait szolgálja.
ROZGONYI POLGÁRI KÖR
A Rozgonyi Polgári Kör harmadik
évértékelőjéhez érkezett. Mint
azt Miha Tamásné, a polgári kör
vezetője sajtótájékoztató keretében
elmondta, a 2004-es év mozgalmas
volt számukra, a sok közös
program és közösen elvégzett feladat
tovább erősítette közösségüket.
Tagjaik közül tízen tevékenykednek
a Fidesz különböző tagozataiban.
Aktívan gyűjtötték a
Nemzeti Petícióhoz az aláírásokat,
tagjaik közül került ki a tavalyi évi
szavazásokkor a Fidesz által delegált
szavazóköri megbízottak egy
része is. Tavasszal és ősszel olcsón
árulták az összegyűjtött ruhaneműt,
cipőt, használati tárgyakat a
Honvéd Kaszinóban, hogy a bevételből
húsvétkor és karácsonykor
ajándékcsomagokat oszthassanak
szét a többgyermekes, nehéz anyagi
helyzetben élő családoknak.
RICSI BOHÓC
Miklósfán Ricsi Bohóc lemezbemutató
bulit tartottak. Ricsi Bohóc
13 éve járja az országot bohócműsoraival
és színházi előadásokkal.
A főállású bohóc-színész
életének jó része azzal telik, hogy
a gyerekeket igyekszik közelebb
vinni a színházhoz, iletve hogy rászoruló
gyerekekkel találkozzon
és segítsen nekik.
IFJÚ TEHETSÉGEK
A HSMK és a Kanizsa
Fotóklub, Ifjú tehetségek sorozatában
Hujber Regina és Horváth
Zoltán fotókiállítása nyílt meg
február 7-én. A HSMK színházi
előcsarnokában február 28-áig
megtekinthető kiállítást Zágon
László fotóművész nyitotta meg.
FARSANGI BÁL
A Vasutas Nyugdíjas Klub rendezésében
farsangi mulatságra
került sor a Kodály Zoltán Művelődési
Házban. A klub tagjai jó
hangulatban, vidáman búcsúztatták
el a báli szezont abban a reményben,
hogy lesz jövőre is.
HARGITAI IHLET
Kusztura Sándor székelyudvarhelyi
festőművész Hargitai ihlet
című kiállítása nyílt meg február
8-án a HSMK galériájában.
A kiállítást Papp Ferenc, az intézmény
igazgatója ajánlotta a megjelentek
figyelmébe. Műsorral,
Baráth Adrienn és Vámos Béla, a
Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
tanárai működtek közre. A kiállítás
február 21-éig tekinthető meg.
ROZGONYIS NAPOK
Február 16-17-én nyílt napot
tartanak a Rozgonyi Úti Általános
Iskolában Délelőtt nyílt órákra,
délután vidám programokra
várják a gyerekeket és szüleiket.
A farsangolóra 17-én, 16-17.30
között várják az érdeklődőket,
míg a gyerekek játékos versenyeken
mérkőzhetnek, addig szüleik
a leendő elsős tanítónénikkel beszélgethetnek,
és az iskola pedagógiai
programjaival, szabadidős
lehetőségeivel ismerkedhetnek.
MűVÉSZETPÁRTOLÓK
Új-régi kezdeményezéséként a
Zeneiskola Szülői Munkaközössége
és a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány
február 19-én szeretné megrendezni
a Művészpártolók és Művészek
Bálját. A Honvéd Kaszinóban
megrendezésre kerülő program
bevételét az intézmény a tanítás feltételeinek
javítására szeretné fordítani.
A zenét a Bolé-duó szolgáltatja
majd, a különteremben Tiborcz
Iván jazz-zenész zongorázik.
HEGYEN-VÖLGYÖN
Az Olajipari Természetbarát
Egyesület szervezésében február
18-án, pénteken 17 órakor a MÁV
Kodály Zoltán Művelődési Házban
Hegyen-völgyön című fényképkiállítás
nyílik, mely március 4-ig
naponta 10-17 óráig látható.
NÉPTÁNC GÁLA
A Kanizsa, a Karos, a Rozmaring,
és a Zöldág táncegyüttesek
mutatkoznak be február 12-én este
18 órakor a HSMK-ban. A nyitókép
a farsangot idézi, majd a
közelmúltban készült koreográfiákat
mutatják be az együttesek.
Többek között Bodrogköz, Mezőföld,
Somogy, Dél-Alföld és
Küküllő mente táncai láthatók.
Akik kedvet kapnak a táncoláshoz,
azok a műsort követő táncházban
megtehetik az első lépéseket
Kiskanizsán, az együttes két
vezetőjének, Vizeliné Paksi Valéria
és Vizeli Dezső irányításával.
2005. február 11. KRÓNIIKA 9
 Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
 A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
 Meglévő rendszerek FIGYELőKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
FEBRUÁR 3.
FEBRUÁR 2.
FEBRUÁR 5.
FEBRUÁR 7.
ELőZETES
FEBRUÁR 8.
TERMINÁL, CÁPAMESE, STEPFORDI FELESÉGEK,
HIRTELEN 30, KÉT TESTBEN 1., KÉT TESTBEN 2.
MÁR MEGINT BÉRGYILKOS A SZOMSZÉDOM, BAMBI
NőK TRANSZBAN, EGY GYILKOS AGYA, FALU, ARGO, ALI
(Rendőrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIIÓK,, KEDVEZMÉNYEK!!
DIIÁKAKCIIÓ!! Egyett ffiizett,, kettttőtt viihett!!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
FEMBRUÁRII
MEGJELENÉSEK
FEBRUÁR 4.
10 KULTÚRA 2005. február 11.
Az UNESCO (ENSZ Nevelésügyi Tudományos
és Kulturális Szervezet), a magyar József
Attila Társaság kezdeményezésére 2005-
öt, a költő születésének 100. évfordulóját, József
Attila emlékévnek nyilvánította. A világszervezet
Andersen, Verne, Solohov, Enescu
mellett vette fel a támogatandók kulturális listájára
a magyar költő életművét. Az UNESCO
honlapja szerint: „József Attila jelentősége az
írás világában Bartók Bélának, a zenetörténetben
betöltött szerepéhez hasonlítható”. Az országos
ünnepségsorozat január 7-én, Attila
napján kezdődött. A költő tiszteletére az alábbi
rendezvényeket tervezi városunk:
József Attila-emlékév nyitó előadása: Bókay
Antal (PTE BTK): Előadás József Attiláról
április 11., 15.00 órakor a Kiskastélyban.
„Játszani is engedd...” címmel rajzpályázat
és szavalóverseny meghirdetése (óvodás,
általános iskolás és középiskolás korosztály
részére) március 1-30-ig. Helyszín: Hevesi
Óvoda, Péterfy Sándor Általános Iskola, Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola.
Költészet Napja ünnepi műsor, rajzpályázat
és szavalóverseny eredményhirdetése: április
11-én, a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési
Hely, Kanizsa Főiskola „B” épületében.
„József Attila minden formában” c. kiállítás
április 11 – augusztus 31-ig.
„Köztetek lettem én bolond...” életképsorozat
kiállítás április 1-30-ig a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskolában.
„Játszani is engedd...” rajzpályázat
anyagainak kiállítása április 1 – december
31-ig. A vándorkiállítás helyszínei: Általános
Iskola és Óvoda Palin, Péterfy Sándor
Általános Iskola, Általános Iskola
Kiskanizsa, Hevesi Sándor Általános Iskola,
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola, Dr. Mező Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola,
Zsigmondy Vilmos – Széchenyi István
Szakképző Iskola.
24 óra József Attilával – József Attila öszszes
versének felolvasása a Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
diákjai által április 8-án, 12.00 órától a
BLG rendezvénytermében.
Ünnepi Gála 11-én a HSMK-ban.
Irodalmi műveltségi vetélkedő általános és
középiskolai korosztály részére szeptember
29-én a Honvéd Kaszinóban.
„Eszmélet után” Jelenszky István dokumentumfilmje
(filmvetítés, beszélgetés az alkotóval)
december 3-án a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban.
„Tiszta szívvel...” Vers és Zene Társulat
előadása december 20., Móricz Zsigmond
Művelődési Ház.
„Tudod, hogy nincs bocsánat...” Földes
László (HOBO) előadása december 23-án a
Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
JÓZSEF ATTILA EMLÉKÉV – 2005.
A Polgári Olvasókör és az Együtt Kiskanizsáért Egyesület könyvbemutatóval
egybekötött farsangi bált szervezett szombaton a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban. Farkas Tibor intézményvezető köszöntő szavai
után Horváth Jánosné Plander Julianna, az egyesület elnöke kiemelte:
az olvasókör egyik feladatának tartja, hogy a Kiskanizsáról elszármazott
és jelentős életutat bejárt, illetve a kiskanizsai kötődésű embereket
megszólaltassa, valamint megismertesse a közönséggel a nagykanizsai
alkotókat. Így került sor kolléganőnk, Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben
című kötetének bemutatójára, mely lapunk gondozásában tavaly
látott napvilágot. Az esten közreműködött Bácskai Zsuzsanna versmondó,
Horváth István Radnóti-díjas versmondó valamint Tulman Géza gitáros.
A bemutatót követően a terített asztalokra kerültek az otthonról
hozott finom sütemények, és az innivaló. A falatozást és békés iszogatást
a jelmezesek bevonulása szakította meg kis időre, mert táncra perdítettek
minden bálozót.
A HSMK-ban ismét működik a jazz-klub. A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma által támogatott rendezvényt komoly rajongói
érdeklődés övezte, hiszen közel száz ifjabb és idősebb érdeklődő töltötte
meg a termet. A klubban ezúttal a László Attila Band zenélt, majd Pék
Pál gyűjteményéből egy korkép kerekedett, a kivetítőn pedig Miles Davis
1973-as koncertjét élvezhették újra. Kovácsné Mikola Máriától megtudhattuk,
a sorozat következő állomására március 11-én kerül sor, akkor
a Pecek Lakatos testvérek alkotta társulat zenél majd.
PÉNTEK ESTI JAZZ-KLUB
A JÓT KERESTE MÁSOKBAN
A Magyar Kultúra Napja előestéjén megnyílt Keresztury Dezső emlékkiállításon
dr. Németh József irodalomtörténészt a neves költőhöz,
szerkesztőhöz, akadémikushoz fűződő barátságáról kérdeztük.
– Az első találkozásunk 1969-ben többé-kevésbé hivatalos volt. A Zalaegerszeg
város képeskönyve tervezésénél azt javasoltam, hozzáértő
ember írja meg a bevezető tanulmányt, és Keresztury Dezsőre gondoltam,
aki akkor az Országos Széchenyi Könyvtárban dolgozott. Aztán
1974-ben a város már a magáénak vallotta őt, mert olyan szépen nem írt
még senki Zalaegerszegről, mint Dezső bácsi. A 70. születésnapján a
megyei könyvtárban köszöntöttük, s engem kértek fel munkásságának
méltatására. Valahogy sikerült közel férkőznöm a szívéhez, elfogadott, s
én atyai barátomnak tekintettem. Pontosan 30 év korkülönbség volt köztünk.
Talán érezte bennem a jó szándékot, a tiszteletet, és azt a törekvést,
hogy a szülőföldjével szeretném összehozni. Könnyű volt tisztelni, mert
rendkívül rokonszenves, csöndes szavú, megértő, a másikban a jót kereső
ember volt. Lehetetlen volt nem szeretni! Hogyha Zalába jött, mindig
találkoztunk, újra bejártuk Zala megyét, és ő rám bízta magát.
– A Jánka hegyen lévő Keresztury-ház napjainkban is látogatható?
– Az 1904-ben épült és felújított présházat Dezső bácsi a városnak
ajándékozta, hagyatékának nagyobbik részét, festményeit és
könyvtárát is a városra hagyta. Ezek egy része a házban található.
Ha Zalába jött, mindig ott aludt, még a halála előtt másfél hónappal
is ott töltött egy hetet. Jött búcsúzni a várostól, illetve egyik szülőföldjétől,
mert a tényleges szülőföldje Zalaegerszeg volt.
Nemesgulács-ra, édesanyja rokonaihoz 1918 után járt haza. A ház
állandó jelleggel nincs nyitva, aki meg szeretné nézni, a József Attila
Városi Könyvtárban érdeklődhet.
– Verstanilag sok mindent kipróbált, idős korára azonban visszatért
az egyszerű kifejezéshez.
– Művelt költő volt, kiválóan ismerte az antik versformákat. Teljesen
igaza van abban, ahogy idősödött, egyre egyszerűbben, bölcsebben
írt. Az utolsó, feleségéhez írt versei csodálatosak, a magyar irodalom
legszebb szerelmes versei közé tartoznak. Minél modernebb,
zaklatottabb egy kor, annál inkább szüksége van az embernek arra,
hogy alkalmanként leüljön, s az olvasólámpa fényénél kezébe vegyen
egy-egy kötetet, és elmélyedjen a soraiban. Én nagy költőnek tartom
Keresztury Dezsőt.
2005. február 11. OKTATÁS 11
ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI
JELENTKEZÉSEK A 2005/2006. TANÉVRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben
az óvodai és általános iskolai felvételre történő jelentkezéseket
2005. március 7-8-án fogadjuk – mindkét napon 8-17 óráig.
A jelentkezés helye a lakáshoz legközelebbi vagy a szülő által
választott óvoda, illetve a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő
által választott általános iskola. A jelentkezettek felvételéről a férőhelyek,
illetve az indítandó első osztályok számának ismeretében az
intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 8 napon
belül írásban értesíti.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki tankötelessé
válik, azaz 2005. május 31-ig betölti az ötödik életévét és
még nem jár óvodába. Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet
minden kisgyermek, aki 2005. október 1-ig betölti a harmadik életévét.
A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, gyermekorvosi igazolás, lakcímigazoláshoz
személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai
gyermeknek aki 2005. május 31-ig betölti a hatodik életévét – azaz
1999. május 31. előtt született – és elérte az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó
szakvéleménye igazol. Felvételre jelentkezhet – a szülő kezdeményezése
alapján – minden 1999. május 31. és december 31. között
született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a Nevelési
Tanácsadó igazolja.
A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra
kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthető, aki az adott intézmény
felvételi körzetében levő, állandó lakcímmel rendelkező,
nagykanizsai lakos.
A nem kötelező felvételt biztosító, hanem a szülő által választott iskolába
történő felvételről a törvényi keretszám ismeretében az iskola
igazgatója dönt, melyről a szülőket 8 napon belül írásban értesíti.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvodai szakvélemény
eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás, a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, lakcím igazolására személyi igazolvány,
vagy lakcímkártya.
Február 4-én a Hely Klubban karaokéval és eredményhirdetéssel
zárult a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola szabadidő-szervezője,
Bujtor Tímea, a diákönkormányzat és a 9. évfolyam osztályfőnökei
által szervezett vetélkedősorozat. Az első alkalommal megrendezett
program októberben indult, amelybe a kilencedikes diákokat
vonták be. Az 5 fős csapatok különféle területen mérhették össze tudásukat
(Állatok Világnapja, német nyelv, egészséges életmód, irodalom,
földrajz). A végeredményben szerepe volt az osztályok dekorációjának
és tisztaságának is. Minden résztvevő osztály oklevelet
vehetett át. Az első három díjazott – 9.A, 9.O, 9.K – hozzájárulást
kapott az osztálykirándulásukhoz.
PROGRAMZÁRÁS
NYÍLT NAP A FőISKOLÁN
Míg ősszel Kanizsán indult, most
itt végződik a Veszprémi Egyetem
által szervezett Nyílt Napok programsorozat
– mondta bevezetőjében
Birkner Zoltán oktatási igazgató
a Nyílt Napon. Bár már sok érettségi
előtt álló diák eldöntötte, hova
nyújtja be jelentkezési lapját, azért
az őszihez hasonló érdeklődésre
számítanak a kanizsai főiskolán.
Az érdeklődés felkeltése érdekében
úgynevezett beiskolázási utakat
szerveztek – tudtuk meg
Kőnigné Dohanics Mártától, az intézmény
PR-menedzserétől. Kanizsa
környékén közel 80 középfokú
intézményben tettek látogatást,
s bizony sokaknak szolgáltak új
vagy legalábbis kevésbé közismert
információkkal úgy az érettségire
és a felvételi eljárásra, mint az
egyetemi-főiskolai képzésre vonatkozóan.
Zala és Somogy középiskoláiban
plakátokon is felhívták a
figyelmet a Veszprémi Egyetem
által kínált lehetőségekre. E bemutatkozó
napokon a fiatalok arra is
választ kaptak, milyen a kollégium,
hol lehet bulizni, röviden: milyenek
a körülmények.
S hogy mennyi jelentkezőre számítanak
idén? Tavaly Veszprémben
valamivel több mint négyezer
jelentkezőből minden második került
felvételre, Nagykanizsán közel
ötszázan próbálkoztak bekerülni a
főiskolára, közülük 170 hallgatónak
sikerült. A nagyarányú túljelentkezés
egyben azt is jelentette,
hogy a ponthatárok magasra szöktek:
tavaly Kanizsán voltak a ponthatárok
a legmagasabbak.
A Batthyány Lajos Gimnázium
22 tanulója jutott be az Országos
Középiskolai Tanulmányi
Verseny II. fordulójába. Tizenhárom
11. évfolyamos és
kilenc 12. évfolyamos batthy
ánys diák reménykedhet az
eredményes folytatásban.
OKTV SIKEREK ARANYMETSZÉS
Az Aranymetszés Alapfokú Művészeti
Iskola képzőművészet szakos
növendékeinek munkáiból kiállítást
rendeztek a héten az Aranymetszés
Minigalériában. A megnyitón
Sósné Kutasi Margit, majd
a zalaszentbalázsi zenetagozatos
növendékek működtek közre.
A Nagykanizsai Hegyközség
szervezésében, a Halis István Városi
Könyvtárban került sor a Parasztegyetem
elnevezést viselő
előadássorozat ez évi első programjára,
amelynek meghívott előadója
dr. Gaál Lajos borász, az
FVM SZBKI Eger megbízott
igazgatója volt.
PARASZTEGYETEM
A leendő elsőosztályosoknak
és szüleik számára szerveztek
nyílt napot, úgynevezett ovi-suli
programot a Péterfy Általános Iskolában,
amelynek keretében a
testnevelés és informatika tagozat
mutatkozott be, majd játszóházban
kapcsolódhattak ki a kisebbek
és a nagyobbak.
OVI-SULI
12 TV--MűSOR 2005. február 11.
Február 13. vasárnap
Február 14. hétfő
Február 15. kedd
Február 16. szerda
Február 17. csütörtök
Február 11. péntek
Február 12. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 9.40: Hol-mi?
09:53 Panorama Europe 11:03 Panorama
Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01
Panorama Europe 13:02 Körzeti magazinok
13:55 Szerelmek Saint Tropez-ban
14:49 Panorama Europe 14:55 Kachorra -
az ártatlan szökevény 15:45 Telitalálat
16:30 12+ 16:33 Panorama Europe 16:40
A 12-es körzet 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági
híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti
híradók 18:00 12+18:15 Híradó 18:25
Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:22 12+
19:30 Híradó este 19:55 Sporthírek 20:10
New York sűrűjében 21:05 Vérvörös nyár
22:00 Péntek este 22:25 Panorama Europe
22:30 Híradó 22:35 Sporthírek 22:45 Kárpáti
krónika 22:55 Telesport 00:30 Buddy
Faro 01:15 Gazdagodj okosan!
06:00 TotalCar 06:30 Jó reggelt, Magyarország!
07:00 Mokka 09:00 El Manantial -
Az ősforrás 10:00 Teleshop 11:30 Lökött
lakótársak 12:00 Charlie - Majom a családban
13:00 Lotta elköltözik otthonról 14:35
Játékidő 15:35 Beverly Hills 90210 16:35
A szerelem ösvényei 17:35 Bűbájos boszorkák
18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban
19:30 Aktív 20:10 Áll az alku 21:35 A
szerelem tengere 23:45 Jó estét, Magyarország!
00:10 Nagyokosok
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli
09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás
12.10 Kavalkád - Nemzetiségi műsor 12.40
Ünnepnaptár - Vallási műsor 11:45 Recept
Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Nincs
igazság 13:50 06-81-320-320 15:10 Disney-
rajzfilmsorozat: Kacsamesék 15:35
Csacska angyal 16:40 Balázs 17:35 Mónika
18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok
közt 20:55 A suttyók visszavágnak
2.: Gyagyás nyaralás 22:35 Jakuza zsaru
00:10 Találkozások (12) 00:35 Harmadik
műszak 01:25 Fókusz
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:00 Egy vízcsepp
kalandjai 09:25 Cupido és Kate 11:05 Heti
Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek,
időjárás-jelentés 12:10 Civil a pályán
13:45 Delta 14:15 Századunk 14:45 Sok
hűhó semmiért 16:40 Telesport 18:35 Luxor-
show 19:30 Híradó este 19:52 Sporthírek
20:05 Végveszélyben 22:25 Híradó este
- Időjárás-jelentés 22:30 Sporthírek
22:40 Telesport 00:05 Buddy Faro 00:50
Gazdagodj okosan!
06:00 Tv2 matiné 09:40 Vad világ 10:40
Kalandjárat 11:10 Babaház 11:40 Laktérítő
12:10 TotalCar 12:40 Kobra 13:40 Kulcsember
14:35 Jake 2.0 - A tökéletes ügynök
16:30 Csillagkapu 17:30 Rex felügyelő
18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30
Activity show 20:10 Megasztár 23:30 Virgonc
Vili kalandjai 23:35 Homokóra 01:10
A hetedik érzék
06:00 Airwolf 06:45 Lisa 07:00 Kölyökklub
09:40 Walt Disney-rajzfilmek 10:25
Tsunami: a gyilkos hullám 10:55 Sivatagi
krokodilok nyomában 11:30 Ötletház
12:00 RTL Klub Híradó 12:10 06-81-320-
320 13:00 Autómánia 13:30 Tengerjáró
14:00 Dutyi dili 14:55 Dawson és a haverok
15:40 Elég a vadnyugatból 17:30
Rendőrakadémia 18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Szeress most! 19:55 Vitathatatlan
21:35 Heti hetes 22:45 Csapdában vergődve
00:40 Tsunami: a gyilkos hullám 01:05
Sivatagi krokodilok nyomában
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:00 Főtér - Mohács
09:50 Magyar Elsők 10:10 A hajnal első
fénye 11:50 " Így szól az Úr!" 12:00 Déli
harangszó 12:01 Hírek, időjárás-jelentés
12:05 Nevetés a 23. emeleten 13:50 Mindentudás
Egyeteme 14:40 Csellengők
15:00 Örömhír 15:30 Telesport 18:00
Bónusz 18:35 Berlin, Berlin 19:30 Híradó
este 19:55 Szuperbuli 21:40 Friderikusz
22:45 Híradó este 22:55 Telesport magazin
23:20 Héthatár 00:10 Reménysziget 00:55
Gazdagodj okosan!
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a
hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 10:15 Egyről
a kettőre 10:45 Csak egy kis para 11:15
Stahl konyhája 11:50 Xena 12:40 Knight
Rider Team 13:40 Országutak őrangyala
14:35 Kaland Bt. 15:30 Pacific Blue 16:30
Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G.- Becsületbeli
ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló
20:00 Men in Black - Sötét zsaruk 22:00
Az ördög maga 00:10 "O" (Othello)
06:00 Airwolf 06:45 Lisa 07:00 Kölyökklub
09:15 MegaMan 09:35 Inuyasha
10:05 Vasárnapi Receptklub 11:00
Hóbarátok 11:55 A vadak ura 12:55 Az ifjú
Indiana Jones kalandjai 14:40 Vadnyugati
fejvadász 15:35 Largo Winch - Az
igazságtevő 16:00 Hatoslottó-sorsolás
16:35 Eltűntnek nyilvánítva 17:30 Cobra
12 18:30 RTL Klub Híradó 18:55 VIP
Több, mint testőr 19:55 Reszkessetek betörők
21:55 Kobra - Terror a lakóparkban
23:35 Így készült: Sorstalanság 00:00 Fókusz
Portré 00:30 Országház 01:05 Maffiózók
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 9.40: Hol-mi?
09:53 Panorama Europe 10:55 Panorama
Europe 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli
harangszó 12:01 Híradó délben 13:01
Panorama Europe 13:02 Roma Magazin
13:25 Domovina 14:00 Szerelmek Saint
Tropez-ban 14:51 Panorama Europe 15:00
Kachorra - az ártatlan szökevény 15:50 Telitalálat
16:30 12+16:34 Panorama Europe
16:35 Szórakoztató percek: A kabinos
16:50 Életképek 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági
híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45
Körzeti híradók 18:00 12+ 18:15 Híradó
18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe
19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek
20:05 Kékfény 21:05 "Nem történt
semmi...22:00 Hétfő este 22:25 Panorama
Europe 22:30 Híradó 22:35 Sporthírek
22:45 Kárpáti krónika 23:00 Hrusztaljov, a
kocsimat! 01:25 Gazdagodj okosan!
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország!
07:00 Mokka 09:00 El Manantial -
Az ősforrás 10:05 Teleshop 11:45 Charlie -
Majom a családban 12:50 Hóból is megárt
a sok 14:35 Játékidő 15:35 Beverly Hills
90210 16:35 A szerelem ösvényei 17:35
Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:00 Jóban
Rosszban 19:30 Aktív 20:15 Multimilliomos
20:55 Frei Dosszié 22:05 101-es
gyilkosság 23:55 Jó estét, Magyarország!
00:20 Fastlane - Halálos iramban 06:00 Ármány
és szenvedély
06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15
Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub
12:00 RTL Klub Híradó 12:10 A szépségkirálynő
halála 13:50 06-81-320-320
15:10 Disney-rajzfilmsorozat: Kacsamesék
15:40 Csacska angyal 16:40 Balázs 17:35
Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:35
Barátok közt 21:10 Győzike 22:10 Mindörökké
menthetetlen 00:00 Találkozások
00:15 Rali-vb, Svédország 00:45 Harmadik
műszak 01:35 Autómánia 02:05 Fókusz
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 09:53
Panorama Europe 11:03 Panorama Europe
11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 13:01
Panorama Europe 13:04 Srpski Ekran
13:30 Unser Bildschirm 14:05 Szerelmek
Saint Tropez-ban 14:56 Panorama Europe
15:05 Kachorra - az ártatlan szökevény
15:55 Telitalálat 16:45 12 16:49 Panorama
Europe 16:50 Maradj velünk! 17:00 Katolikus
krónika 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági
híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti
híradók 18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25
Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:22 12+
19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05
Önök kérték! 21:05 Életképek 22:00 Kedd
este 22:25 Panorama Europe 22:30 Híradó
22:35 Sporthírek 22:45 Rakott 23:40 Kárpáti
krónika 23:55 Fürdőző Vénusz 01:40
Gazdagodj okosan!
06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt, Magyarország!
07:00 Mokka 09:00 El Manantial -
Az ősforrás 10:05 Teleshop 11:45 Charlie
- Majom a családban 12:50 Turbo, a négylábú
zsaru 14:35 Játékidő 15:35 Beverly
Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei
17:35 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények
19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:15
Multimilliomos 21:00 Solo - A tökéletes
fegyver 22:40 Fegyenchajsza 00:50 Szeret,
nem szeret 01:05 Jó estét, Magyarország!
01:30 Propaganda 02:00 Hukkle
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli
09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás
11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó
12:10 Fehér pokol 13:50 06-81-320-
320 15:10 Disney-rajzfilmsorozat: Kacsamesék
15:40 Csacska angyal 16:40 Balázs
- Szembesítő-show 17:35 Mónika 18:30
RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen
Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt
21:00 Vakvágányon 22:35 Víruscsapda
00:20 Találkozások 00:35 Beat 02:05 Fókusz
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 09:53
Panorama Europe 11:03 Panorama Europe
11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 13:01
Panorama Europe 13:02 Hrvatska kronika
13:25 Ecranul nostru 14:00 Szerelmek
Saint Tropez-ban 14:52 Panorama Europe
14:55 Kormányváró 15:25 Fogadóóra
15:55 Telitalálat 16:45 12+ 16:49
Panorama Europe (ism.) 16:50 Baptista ifjúsági
műsor 17:00 Mai hitvallások 17:30
Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40
Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 18:00
12+ 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21
Panorama Europe 19:22 12+ 19:30 Híradó
este 19:53 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje
21:05 Vérvörös nyár 22:00 Szerda
este 22:25 Panorama Europe 22:30 Híradó
22:35 Sporthírek 22:45 Lapozó 23:35 Kárpáti
krónika 23:50 Fidel 01:45 Gazdagodj
okosan!
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország!
07:00 Mokka 09:00 El
Manantial - Az ősforrás 10:00 Teleshop
11:40 Charlie - Majom a családban 12:40
A tao harcosai 14:35 Játékidő 15:35
Beverly Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei
17:35 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények
19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív
20:15 Multimilliomos 21:00 Top Gun
23:10 Nyomtalanul 00:10 Jó estét, Magyarország!
00:35 A felforgató
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli
09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop
10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00
RTL Klub Híradó 12:10 Csimpánz a javából
13:50 06-81-320-320 15:10 Disneyrajzfilmsorozat:
Kacsamesék 15:40 Csacska
angyal 16:40 Balázs - Szembesítő-show
17:35 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos!
20:20 Barátok közt 20:55 Fantomas
22:55 XXI. század 23:25 Az elnök emberei
00:20 Találkozások 00:30 Így készült: -
Hölgyválasz 00:55 Antenna 01:20 Fókusz
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó
05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama
Europe 09:03 Napi mozaik 09:53
Panorama Europe 11:03 Panorama Europe
11:10 A sivatag szerelmesei 12:01 Híradó
délben 13:01 Panorama Europe 13:03 Rondó
14:00 Szerelmek Saint Tropez-ban
14:53 Panorama Europe 15:00 Kachorra
15:50 Telitalálat 16:30 12+ 16:34
Panorama Europe 16:40 A 12-es körzet
17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó
17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók
18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet
19:21 Panorama Europe 19:22 12+ 19:30
Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05 New
York sűrűjében 21:05 Vérvörös nyár 22:00
Csütörtök este 22:25 Panorama Europe
22:30 Híradó 22:35 Sporthírek 22:45
VilágKép 23:25 Kárpáti krónika 23:45
Fidel 01:25 Gazdagodj okosan!
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt,
Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El
Manantial 10:05 Teleshop 11:45 Charlie -
Majom a családban 12:50 Családba nem üt
a ménkű 14:35 Játékidő 15:35 Beverly
Hills 90210 16:35 A szerelem ösvényei
17:35 Jóbarátok 18:00 Jóbarátok 18:30 Tények
19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív
20:15 Multimilliomos 20:55 Madárfészek
23:10 A tenger fogságában 01:00 Jó estét,
Magyarország! 01:25 Drága testek
06:00 Ármány és szenvedély 06:30
Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top
Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub
12:00 RTL Klub Híradó 12:10 A
Keresztmanus 13:50 06-81-320-320 15:10
Disney-rajzfilmsorozat: Kacsamesék
15:40 Csacska angyal 16:40 Balázs 17:35
Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00
Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos!
20:20 Barátok közt 20:55 Szellemvasút
21:35 Desszert (1.) 22:20 Horrorra akadva
2 23:50 Végveszélyben 00:40
Találkozások 00:50 Moziklub 01:20
Harmadik műszak 02:05 Fókusz
Február 17. csütörtök
Február 16. szerda
Február 15. kedd
Február 14. hétfő
Február 13. vasárnap
Február 12. szombat
Február 11. péntek
2005. február 11. MÉDIIA 13
07:30 Krónika 07:45 K''arc - kulturális
magazin 08:09 Mese: Tündérszerelem
08:14 Adjuk magunkat 08:24 Krónika
08:38 Jövő 7 08:50 Sport 09:04 Krónika
09:18 Jelkép - református 17:30
Tér-Erő. A régiók, a vidékfejlesztés
magazinja 18:00 Krónika 18:14 Mese:
Isten különleges sátora 18:15 Jelkép -
katolikus 18:30 A kultúra végvárai A
makói zeneiskola 10 éve 19:00 Krónika
19:15 Zalai magazin 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 K''arc -
kulturális magazin 20:30 Hírháló - az
ország hírei 21:00 Örökké búcsúzunk -
amerikai-izraeli filmdráma
06:30 Krónika 06:45 Jelkép - katolikus
07:00 Zalai magazin 07:24 Mese: Isten
különleges sátora 07:30 Krónika 07:45
Adjuk magunkat 07:55 K''arc - kulturális
magazin 08:20 Krónika 08:30 Hírháló
- az ország hírei 09:00 TV shop
09:30 Maksavízió - Maksa Zoltán és
barátai kabaréműsora 10:00 Szentföldi
szent helyek 10:30 Fürdő a föld alatt. A
miskolci Tv filmje 11:00 Patikus magazin
11:30 A pápai kékfestő múzeum.
Dokumentum Műhely 17:30 Trendli -
Életmódmagazin 18:00 A kultúra végvárai.
A makói zeneiskola 10 éve 18:30
Tv mozi: Én és a nagyapám - magyar
film 20:00 Storyboard - filmajánló
20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00
Végső elhatározás - amerikai dráma
23:00 Bence show - beszélgetések hírességekkel
23:30 Különjárat. Balogh
Zoltán keményzenei magazinja
06:30 Tv mozi: Én és a nagyapám -
magyar film 07:55 Storyboard - filmajánló
08:30 Hírháló - az ország hírei
09:00 Tv shop 09:30 Egészségmagazin.
Egészségről, betegségről 10:00
Schönbrunntól a mosdóig - Dokumentum
Műhely 11:00 Biztonsági Zóna
11:30 Trendline - a divatmagazin
17:30 Mert megérdemli, hogy újra járjon,
nyíregyházi Tv filmje 18:00
Trendline - a divatmagazinja 18:30 Tv
mozi: Életjel - magyar film 20:00
Storyboard - filmajánló 20:30 Hírháló
- az ország hírei 21:00 Vérdíj 2. - a
nagy robbanás- amerikai krimi 23:00
Maksavízió 23:30 Bence show. Beszélgetések
hírességekkel
07:30 Zala magazin 08:00 TV mozi:
Életjel - magyar film 09.36 Storyboard
- filmajánló 17:30 Él a Tisza. Dokumentumfilm-
sorozat 18:00 Krónika
18:13 Mese: A tétényi malomkő 18:18
Jelkép - adventista 18:30 Biztonsági
Zóna 19:00 Krónika 19:13 Jövő 7
19:25 Kamarai percek 19:37 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Zala
magazin 20:30 Hírháló - az ország hírei
21:00 Kapoeira - Csak az erős
győzhet - amerikai akciófilm
07:30 Krónika 07:45 Jövő 7 07:57 Kamarai
percek 08:09 Mese: A tétényi
malomkő 08:14 Adjuk magunkat
08:24 Krónika 08:34 Zala magazin
09:04 Krónika 09:18 Jelkép - adventista
17:30 Lenyomatok. Portréfilm Kulcsár
Imréről 18:00 Krónika 18:13 Mese:
Csipike és Kukocsi 4. rész 18:18
Jelkép - katolikus 18:30 Színházról -
színházra. Magazin 19:00 Krónika
19:15 Házban ház körül 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 Jövő 7
20:15 Kamarai perek 20:30 Hírháló -
az ország hírei 21:00 Dolláreső - olasz
akcióvígjáték-sorozat
07:30 Krónika 07:45 Házban ház körül
08:09 Mese: Csipike és Kukocsi 4.
rész 08:14 Adjuk magunkat 08:24 Krónika
08:38 Jövő 7 08:50 Kamarai percek
09:04 Krónika 09:14 Jelkép - katolikus
09:20 Krónika 17:30 Akarj élni!
Környezet és természetvédelmi magazin
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Jelkép -evangélikus 18:30 Maksavízió
19:00 Krónika 19:15 Jövő 7 19:27
Sport 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:04 Házban ház körül 20:30
Hírháló 21:00 Az utolsó őrjárat - amerikai
akciófilm
07:30 Krónika 07:45 Jövő 7 07:57
Sport 08:09 Mese 08:14 Adjuk magunkat
08:24 Krónika 08:38 Házban ház
körül 09:04 Krónika 09:18 Jelkép -
evangélikus 17:30 Hazán belül - turisztikai
magazin 18:00 Krónika 18:14 Mese:
Akhilleusz sarka 18:18 Jelkép - református
18:30 A nyíregyházi Móricz
Zsigmond színház 19:00 Krónika 19:10
K''arc - kulturális magazin 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 Jövő 7
20:16 Sport 20:30 Hírháló - az ország
hírei 21:00 Tégy úgy mintha nem látnád
ot - amerikai-angol-kanadai thriller
MűSORA
Február 11 – Február 17-ig
Tél –VÉG
KIÁRUSÍTÁS
a Briliáns
ÉKSZERüzletben
2900 Ft/gr 14K
Aranyékszerek a
készlet erejéig!
Nagykanizsa
VASEMBERHÁZ
„NEKEM
NINCS ANYUKÁM…”
A Zala Megyei Önkormányzat Nagykanizsai Gyermekotthonának
szervezésében szombaton került sor a megyében gyermekvédelmi gondozásban
élő gyermekek találkozójára. Az egykori úttörőházban tartott
találkozóra eljöttek a Zalában működő intézmények képviselői, fellépői.
A kanizsaiak mellett felléptek a zalaszentgrótiak, a sümegcsehiek,
a zalaszentlászlóiak, a zalaegerszegiek, a récseiek és a Lentiben élők
is. A termet megtöltő közönséget először Kiss Bódog Zoltán, a megyegyűlés
elnöke köszöntötte.
– Ma azért gyűltünk itt össze, hogy megtapasztaljuk, hogy ezekben a
fogyatékkal élő, komoly hátrányokkal induló gyermekekben mekkora
érték, gazdagság van. A normatívához gyermekenként közel egymillió
forintot rendel mellé az önkormányzat annak érdekében, hogy ezek a
gyerekek semmiben ne szenvedjenek hiányt – mondta köszöntőjében
Kiss Bódog Zoltán.
Teleki László az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium politikai államtitkára a nevelők és a politikusok felelősségéről
beszélt, arról, mennyi tennivaló vár még a döntéshozókra azért,
hogy akik a család nélkül nevelődő gyerekeket gondozzák, munkájukat
még jobban, még hatékonyabban végezhessék, hogy az általuk nevelt
gyerekek esélyei, életlehetőségei közelítsenek a családokban felnövekvőkéhez.
Az államtitkár beszélt az állami nevelésből kikerültek kirekesztődéséről,
a velük kapcsolatban táplált előítéletekről, s arról, hogy
a politikusoknak és a gyermekek védelmét hivatásszerűen ellátóknak
mindent meg kell tenniük azért, hogy ezek a gyerekek is képesek legyenek
megállni a helyüket a világban.
Litter Nándor polgármester szólt városunk kiterjedt szociális hálójáról,
azokról a feladatokról, intézményekről, amelyeket azért tart fenn a
város, hogy a rászorulókat, az elesetteket gondozza, segítse. Hangsúlyozta
a rendezvény fontosságát, amely a kultúra eszközével ad kitörési
pontot azoknak a gyerekeknek, akiknek talán erre más eszköze nem adatik
meg. Köszönetét fejezte ki a szervezőknek, hogy ezzel a rendezvénynyel
is hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek sikeresnek, teljesnek érezhessék
életüket. Ez azért fontos, mert akik gyermekkorukban valamiben
sikeresnek érezhették magukat, felnőttkorukban is azzá válhatnak.
A köszöntők sorát Bognár Veronika, a Zala Megyei Önkormányzat
Nagykanizsai Gyermekotthonának igazgatója zárta. Mint elmondta, a
rendezvénnyel, amely a megmutatkozás szándékával született, hagyományt
kívánnak teremteni. Szeretnék megmutatni a kívülállóknak, milyen
munka folyik a gyermekotthonokban, mit tudnak a gyermekeik, szeretnének
szólni az előítéletekről, a másságról úgy, hogy mindenki értse.
Ezután a gyerekeké volt a színpad: daloltak, táncoltak, báboztak,
verseltek, mindenki azt mutatta meg, amiben a legjobb. Az István a király
betétdala egészen új megfogalmazást nyert, és másként csengtek
Garay Gábor szavai is. Igazán szívszorító volt a legkisebbek tánca,
miközben egy kedves hang Kiss Manyi régi dalát dalolta… mert nekik
tényleg nincs anyukájuk, …mégis mókáztak, kacagtak, táncoltak.
JÁRMű
OKTATÁS
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
14 HIIRDETÉS 2005. február 11.
Nk-án a belvárosban 126 m2-
es, három szoba + hallos családi
ház kerttel, garázzsal eladó, vagy
Nagykanizsai illetve Balaton parti
lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 20/9566-136
(5327K)
Nk-án a belvárosban 700 m2-es,
társasház építésére is alkalmas telek
eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-
6072 (5446K)
Kiskanizsán a Pivári utcában
120 m2-es, négy szobás, két fürdőszobás,
vegyes fa-, gáz fűtéses
családi ház (8x9 méteres garázzsal,
nyári konyhával, melléképületekkel,
földpincével) 1200
m2-es telekkel eladó. Irányár: 15
millió Ft. Érd.: 30/480-2586
(4649K)
Bajcsán 120 m2-es családi ház eladó.
Érd.: 30/270-8592 (5478K)
Kiskanizsán kétszobás családi
ház, kis területen, olcsón eladó.
Érd.: 93/700-150 (5496K)
Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton
családi ház jellegű ingatlan
központi fűtéssel, melléképületekkel
eladó. Érd.: 93-315-526 (5505K)
Nk-án a Munkás úton központi
fűtéses házban garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)
Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csó-tótól 15 percre telek
gyümölcsössel, fenyővel, épülettel
eladó. Víz, villany van. Érd.:
93/325-759 (5507K)
Nk-án a Platánsoron egyszobás,
37 m2-es, üres, földszinti lakás hosszabb
távra kiadó. Kaució szükséges!
Érd.: 30/270-9881 (5502K)
Golden retriever minőségi kiskutyák
és Labrador retriever törzskönyv
nélküli kiskutyák tavaszra
e l ő j e g y e z h e t ő k .
www.rszkennel.uw.hu (5488K)
Babaholmik, gyönyörű babruhák,
lábbelik, kismama együttesek,
használati kelléket kedvező áron eladók.
Érd.: Nk, Olaj út 8., 93/326-
516 (5492K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínű), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülőgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)
Négyhónapos németjuhász kölyökkutya,
ugyanitt 4+1-es téligumi
garnitúra (155x13-as) eladó Nk-án.
Tel.: 20/345-5102, 93/325-828
(5501K)
Vásározók figyelem! Bálás ruha
asztalok (összecsukható) újszerű állapotban,
4500 Ft/db áron, valamint
bemutatóbábuk féláron eladók.
Érd.: 20/209-8463 (5508K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjárművét
készpénzért átveszem! Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)
Bármilyen írott anyag (diplomamunkák,
szakdolgozatok, stb.) gépelését,
számítógépre vitelét vállalom
rövid határidővel. Tel.: 30/9932-534
(5494K)
Német nyelvből oktatást és korrepetálást
vállalok Nk-án. Tel.: 20/356-
9577 (5509K)
Honda CLX eladó. Irányár:
100.000 Ft. Érd.: 30/5444-444
(5503K)
Skoda 120L GLS friss műszaki
vizsgával, eredeti állapotban eladó.
Érd.: 30/263-7705 (5504K)
APRÓHIRDETÉS
Kőnig menü 400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
Kőniig
Ressttaurantt
Panziió
NőNAPI BÁL
2005. március 5-én szombaton
BELÉPőJEGY: 2500 FT/Fő,
mely tartalmazza a vacsora árát is.
ÉRKEZÉSKOR 1 POHÁR
APERITIF AJÁNDÉKBA!
ÉLőZENE, melyet Tatai Zsolt
szolgáltat.
JEGYEK ELőVÉTELBEN
KAPHATÓK A KőNIG
ÉTTEREM-PANZIÓBAN!
A KőNIG ÉTTEREM-PANZIÓBAN!
Érd.: Kőnig Étterem-Panzió
Fűzvölgyi elágazó 74-es főút, Tel.: 93/556-033
2005. február 11. SPORT 15
A közelmúltban írták alá a
Kiskastélyban a 2012. évi UEFA
EURO megrendezésére benyújtandó
közös pályázat szándéknyilatkozatát
a horvát és a magyar
felek. Az eseményen részt
vett dr. Romana Capu-Jogunica,
a horvát Tudományügyi, Oktatási
és Sportminisztérium miniszterhelyettese
is. Litter Nándor
polgármester köszöntője után
prof. Zelimir Janjic, a horvát
kormány Tudományügyi, Oktatási
és Sportminisztérium államtitkára
beszédében elmondta:
– A határmenti régiók jó működése
alapot jelent a további
együttműködésre. A horvát kormány
támogatja a Horvát Labdarúgó
Szövetséget, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetséggel
karöltve nyújtsa be pályázatát. A
magyar és a horvát hagyományok,
tradíciók alapján reméljük,
hogy elnyerjük a 2012-es Labdarúgó
Európa Bajnokság megrendezési
jogát, amely infrastrukturális
fejlődést, gazdaságilag profitot
jelenthet a két ország számára.
Dr. Ábrahám Attila, a
Nemzeti Sporthivatal elnöke szerint
mára az a sajátos helyzet alakult
ki, hogy ma már a magyaroknak
van mit tanulni a horvátoktól.
– Fontos kiemelni, hogy a
közös pályázatunk előnye, hogy
egy EU tagállam egy nem EU
tagállammal pályázik. A pályázat
egyben a híd szerepét tölti be,
szimbolizálva, hogy Magyarország
számára fontos Horvátországnak
az Európai Unióhoz való
csatlakozása – fejtette ki dr.
Ábrahám Attila.
A Horvát Labdarúgó Szövetség
elnöke, Vlatko Markovic az
aláírást történelmi pillanatként
értékelte a két ország életében,
szerinte ez a közös projekt
tovább mélyíti a két ország közötti
több száz éves barátságot.
– Hosszú egyeztetés előzte meg
a dokumentum aláírását , minden
magyar kormány 1997. óta az
együttműködésre törekedett. A
labdarúgás játék, sport, de feladata
ezeken messze túlnyúlik – fogalmazott
dr. Bozóky Imre, a Magyar
Labdarúgó Szövetség elnöke.
Magyarország harmadik, míg
Horvátország második alkalommal
pályázik. A 2012-es Labdarúgó
Európa Bajnokság házigazdájáról
2006. decemberében
döntenek.
Nagy Krisztina
KÖZÖSEN A 2012-ES LABDARÚGÓ EB-ÉRT
Gyermekzsivaj és fegyverek csattogása hallatszott a Bolyai Iskola tornaterméből.
Már nem először látták vendégül az NTE vívó szakosztályának
tehetséges sportolóit. Kiss György és Tóth Tamás tanítványai Péntek
Brigitta, Savanyú Zsófia, Gerzsenyi Enikő, Mátyás Szabina képviselték
az egyik legeredményesebb olimpiai sportágunkat. Kiss György a sportág
rövid történetéről mesélt, majd magáról a vívásról hallottunk. Ezek
után a közel száz tanuló sok játékos mozgásgyakorlat kipróbálhatott. A
látszólag egyszerű feladatok bizony komoly odafigyelést, ügyességet
igényeltek. A közös játékba bekapcsolódtak a vívó lányok is, akik már a
profik rutinjával gyűjtögették az ügyességi játékokban a pontokat. A
hangulatos találkozó során látványos és izgalmas küzdelemben szoríthattunk
a legügyesebb lánynak.
VÍVÓK A BÓLYAIBAN
TÚRÁZZUNK!
A Nagykanizsai Olajipari Természetbarát Egyesület által
szervezett kirándulásnak február 13-án ezúttal Gradicska lesz a
célpontja. A túrázni vágyók 11 órakor indulhatnak az autóbuszállomástól,
a visszaérkezés 17 óra 30 perckor lesz gyalog. A 15 kilométeres
táv útvonala: Sand öreghegyi megálló-Gradicska-Erzsébet
telep-Alsóerdő-Csónakázó tó-Nagykanizsa.
Részvételi díj a Volán díjszabás szerint.
Már tíz éve hagyomány, hogy január utolsó hétvégéjén Morvaország
fővárosában, Brno-ban úszóversenyre kerül sor, amelyre a Dél-Zalai
Vízmű SE versenyzőit is meghívják. Böröcz Zsolt edző tizenhat úszóval
vett részt a megmérettetésen.
– Huszonhat csapat, mintegy háromszáz gyerek vett részt a versenyen.
Zömében Csehországból, Szlovákiából érkeztek csapatok. Magyarországról
két csapat – a zalaegerszegi Team 2000 ZUK és mi vettünk
részt a tornán. Jó hangulatban zajlott a verseny. A gyermekeink
nagyon jól szerepeltek, amit bizonyít az egyéniben és váltóban szerzett
érmek jelentős száma is – mondta a kanizsai edző.
A Brnoban megrendezett nemzetközi verseny kanizsai eredményei:
Szabadics Adrienn (‘95) második 50 m pillangó és mellúszásban,
Abay Nemes Anna (‘96) ezüstöt szerzett 25 m mell és gyorsúszásban,
két bronzérmet pedig 25 m háton és pillangón. A Novák Nóra, Biczó
Petra, Szabados Réka, Abay Nemes Anna alkotta csapat a 4x25 méteres
leány gyors váltóban és a 4x25 méteres vegyes váltóban az első helyen
végzett. A Kiss Balázs, Trajer Márk, Tóth Gergő, Zámodics Márk
összeállítású fiúcsapat a 4x50 méteres vegyes váltóban második, míg a
4x50 méteres gyors váltóban a harmadik helyen ért célba. A 4x50 méteres
gyors váltóban a Rajkó Petra, Kovács Vivien, Kárpáti Bianka és
Szabadics Adrienn csapat a harmadik helyen állhatott dobogóra.
ÉRMEK BRNO-BÓL
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
FIIGYELEM!!
DIIALÓG NYELVSTÚDIIÓ
az áprilisi ANGOL és NÉMET,
EU-S ÉS ÁLLAMI
bizonyítványt is nyújtó,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTő,
40 órás, speciális
tanfolyamot szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ-ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS!!!
Beiratkozás: február 22-ig
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
I. CIVIL BÁL
Múlt pénteken a Honvéd
Kaszinó Tükörtermében
került megrendezésre
városunkban az I.
Civil Bál. A Civil Klub
által életre hívott polgári
bálon dr. Varga Imre
elnökhelyettes pohárköszöntőjét,
majd a Piarista
Táncszínház produkcióját
követően az ünnepi
vacsora következett.
A finom falatok után
felcsendült a muzsika, s
a hajnalig tartó vígasságban
mintegy százhúszan
ropták a táncot.
JAZZ KLUB
2005. FEBRUÁR 24-ÉN
19.00 ÓRAKOR a Móricz
Zsigmond Műv. Házban
SOMA JAZZ MOST
Közreműködnek:
Spitzer Gyöngyi SOMA MAMAGÉSA
- ének
Hudák Zsófi - bőgő
Lőrinc György - szaxofon
Majtényi Bálint - dob
Szabó Dávid - zongora
Helyszín: Móricz Zs.
Műv. Ház Információ: a
93/319-202 06/30/396-86-78-
KANIZSA
TÁNCEGYÜTTES
2005. FEBRUÁR 12-ÉN
18,00 ÓRAKOR
a HSMK színháztermében
Fellépnek:
Kanizsa Táncegyüttes
utánpótlás csoportja
Karos Táncegyüttes
Közreműködnek:
Bojtár együttes
Kanizsa Csillagai
DINNYÉS KLUB
2005. FEBRUÁR 14-ÉN
18,00 ÓRAKOR
Helyszín: Városi Könyvtár
HEVESII SÁNDOR
MűVELőDÉSII
KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9.
Tel.: 311- 468
Jegyárusítás:
14 – 18 óráig
FEBRUÁR 25.
18 ÓRA
MUZSIKÁNÁL NINCS
JOBB BARÁT
A Tüttő János nótaklub
jubileumi estje
Sztárvendégek:
Szalai Antal és népi
zenekara, Bokor
János, Kerekes Katalin,
Vásárhelyi Prodán Miklós
és Demeter Ágnes
nótaénekesek
Belépődíj: 500 Ft
FEBRUÁR 28.
19 ÓRA
TÉLBÚCSÚZTATÓ –
SZTÁRVENDÉGEKKEL
Zsédenyi Adrienn és
Gáspár László estje
Belépődíj: 1400 Ft
XVII. évfolyam 6. szám 2005. február 18. Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától
más időpontban kerül
terjesztésre, ezért minden
héten péntek estig kapják
kézhez.
A HÉT TÉMÁJA:
Szociális háló
2 VÁROSHÁZA 2005. február 18.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő fogadóórát tart február 25-
én 15-17 óra között a Rozsgonyi utca 1. szám alatti FIDESZ-irodában.
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait
várja 2005. február 25-én, pénteken 17 és 19 óra között a
Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát
tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai kirendeltség
épületében.
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a
kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük
a Díszoklevélben részesülő pedagógusokat. Az őszre tervezett rendezvény
előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe
az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára érdemes nyugdíjas
pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi
Díszoklevél másolata) az aranydiploma-várományosoktól a
munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális
Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.) átvehető és
megtalálható a http://www.nagykanizsa.hu/dokumentumok/pedagogus_
diszoklevelek.pdf honlapon.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy
2005. március 18-ig juttassák el a kért dokumentumokat a fenti
címre, hogy továbbíthassuk a képző intézményekhez.
PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI
CSERFőI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep , 73. * 10422, Gyep-erdő,
3738. * 10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974.
*10504, 1, Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079.
*10539, Kert-szőlő-erdő, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551,
Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-
kert, 2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdő, 5961. * 10596,
Gyep, 182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625,
Gyep, 24. * 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2,
Gyep, 4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2,
Gyep, 5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdő, 2998. *
10673, Gyep-erdő, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep,
5413. * 10799, 2, Gyümölcs-erdő, 5017. * 10800, Gyep, 3314. *
10801, 1, Szőlő-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdő, 6121. *
10806, 1, Szántó-erdő, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988. (hrsz1, hrsz2,
megnevezés, terület m2):
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
– bokan_peter@nagykanizsa.hu,
– vargaeva@nagykanizsa.hu,
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKű PANASZ
BEJELENTÉSÉRőL
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program keretében
2005. február hónapban a Nagykanizsán élő 45- és 65 év közötti
asszonyok szervezett emlőszűrése az alábbiak szerint történik:
A szűrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor
Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6.
A szűrés időpontjai:
Február 03. és 07. (csütörtök, hétfő): Dr. Gazdag Róza; Február 08-
09-10. (kedd, szerda, csütörtök): Dr. Szakáll Erzsébet; Február 14-15-
16-17. (hétfő, kedd, szerda, csütörtök): Dr. Horváth Ágnes; Február
21-22-23. (hétfő, kedd, szerda): Dr. Beznicza Ernesztina; Február 24.
és 28. (csütörtök, hétfő): Dr. Bacher Ilona páciensei részére.
A Mammográfiás Labor rendelési ideje:
Hétfő, kedd, csütörtök: 13.30-16.00-ig. Szerda: 8.00-16.00-ig.
A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyok jogosultak,
akik 2 éven belül nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton.
Az érintetteket tájékoztatás céljából a háziorvos, a körzeti ápolónő
vagy védőnő személyesen felkeresheti. Kérjük Önöket, hogy a torlódások
elkerülése érdekében a meghívólevélben megjelölt időpontot
szíveskedjenek betartani. Felmerülő kérdéseikkel forduljanak az
ÁNTSZ Zala Megyei Intézete, Megyei Szűrési Koordinációs
Osztályához. Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Telefon: 92/549-185
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kapcsolódva a
Kormány Fészekrakó programjához a 3/2005. (I.12.) sz. Kormány rendeletben
meghatározottak szerint lakbér támogatási pályázat benyújtása
előtt igényfelmérést végez. VÁRJUK:
1. Olyan gyermeket nevelő személyek, családok jelentkezését, akik jelenleg,
és előreláthatólag az elkövetkezendő időszakban (is) albérletben
fognak lakni (nem önkormányzati bérlakásban), és lakhatásukhoz, állami
illetve önkormányzati lakbértámogatást kívánnak igénybe venni.
Jogosultság igénybevételéhez kérjük a Szociális Osztály (Nagykanizsa
Eötvös tér 16.) által kiadott adatlap kitöltését és beadását.
2. Olyan magánszemélyek, gazdasági társaságok jelentkezését, akik
hajlandóak magántulajdonú lakásukat – meghatározott feltételek alapján,
piaci bérleti díjjal- az önkormányzatnak bérlakás céljára bérbe adni. (a
bérbeadás magánszemélynek az SZJA tv. szerint adómentes, a vállalkozások
társasági adókedvezményben részesülhetnek). 3. Olyan vállalkozók,
gazdasági társaságok jelentkezését, akik különböző finanszírozási
konstrukciókat felhasználva – önkormányzati ingatlanokat megvásárolva
– azokat bérlakásokká átalakítva, felújítva hosszabbtávon bérleti szerződést
kötnének az önkormányzattal.
A 2. és 3. pontokra vonatkozó tájékoztatás és adategyeztetés az Ingatlankezelési
Intézmény Titkárságán (Nagykanizsa Deák tér 5.) történik.
IGÉNYFELMÉRÉS
2005. február 18. VÁROSPOLIITIIKA 3
A VKIB 7 IGENJE
Február 10-én soron következő
ülését tartotta a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság a Polgármesteri
Hivatalban. A tanácskozás egyetlen
napirendi pontja Nagykanizsa
2005. évi költségvetése volt. A
bizottság tagjai több mindent hiányoltak
a költségvetésben, mint
például az orvos-nővérszálló épületének
felújítását, de kevésnek
tartották az állatmenhely fejlesztésére
szánt összeget is. A tárgyalás
végén 7 igen és 1 tartózkodással
a közgyűlésnek tárgyalásra
ajánlotta a VKIB az előterjesztést.
OKISB: PÁLYÁZATOK
Első napirendi pontként a bizottság
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2005.
évi költségvetését csak tárgyalásra
javasolta, elfogadásra nem, mivel
az oktatási, kulturális, ifjúsági
és sportcélokra szánt támogatások
összege megközelítőleg a
2004. évivel egyenlő, ezzel szemben
a költségek mindenhol emelkedtek.
A Nagykanizsa és Csáktornya
általános iskolásai számára
létrehozni kívánt természetvédelmi
tábor pályázatának benyújtását
a bizottság egyhangúlag támogatta.
A pályázathoz szükséges
5 százalék saját forrást az
éves költségvetésből biztosítja a
város. Az aktuális kérdések között
szó esett a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola ötvenezer
forintos kérelméről az úszásoktatást
segítő eszközök pótlására;
egy hatszázezer forintos támogatás
javaslatról egy kétkötetes
antológia megjelentetésére,
amelyben nagykanizsai írók és
költők szerepelnének; továbbá a
Zemplén DSE másfélmilliós igényéről
az olimpiai felkészülésre;
végül a MÁV NTE kérelméről a
sportcsarnok parkettájának felújítására.
A bizottság valamennyi
kérelem és javaslat közgyűlésen
való előterjesztését támogatta.
MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
A Turisztikai Területfejlesztő
Központ felállítására irányuló pályázatot
és a Kistérségi Társulás
közmunka program pályázatát is
felvette a pénzügyi bizottság
megtárgyalandó napirendjei közé
ülésén. A Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium írta
ki a pályázatot a hátrányos helyzetben
lévő munkanélküliek támogatására.
Ez Nagykanizsán huszonöt
főt érintene, akiknek ily
módon hét hónapon át biztosított
lenne a munkabére, annak járulékai
és az orvosi vizsgálatok elvégzése.
A bizottság mindkét pályázat
benyújtását egyhangúlag támogatta,
hasonlóképpen a természetvédelmi
tábor létrehozását a
Csónakázó-tónál horvát és magyar
általános iskolások számára,
továbbá a horvát-magyar szakmacsoportos
gazdasági együttműködés
tervét, amely többek között
képzések, konferenciák, szakmai
programok megrendezésével és
marketing tanulmányokkal, kutatásokkal,
termékfejlesztésekkel,
turisztikai termékek piaci megjelenésével
szolgálná a térség gazdasági
és turisztikai fejlesztését.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2005. évi költségvetését
egy módosító indítvánnyal
(a Monográfia I-II. kötetének
kiadására szánt 10 milliós
összeg felére csökkentését javasolják)
a bizottság elfogadásra javasolta.
NÉGY NAPIREND
A Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság keddi ülésén
négy napirendi pontot tárgyalt.
Az önkormányzat három projektet
kíván benyújtani az EU által
kiírt INTERREG pályázatra. A
bizottság támogatta a Természetvédelmi
tábort, a horvát-magyar
szakmacsoportos gazdasági
együttműködést, valamint a
szakközépiskolai oktatási közös
programokat tartalmazó pályázatot.
A Természetvédelmi Tábor
esetében az önkormányzatnak 3
milliós önrésszel kell rendelkeznie
a 60 milliós pályázathoz,
amely elnyerése a Zöld Tábor felújítását
és csáktornyai gyerekek
fogadását is jelentené. A horvátmagyar
szakmacsoport program
intézmények, különböző szakterületek
együttműködését biztosítaná
Csáktornya és Nagykanizsa
között, a szakképzési együttműködés
elnyerése 20 milliós támogatást
jelentene Nagykanizsának.
A 18,5 milliárdos költségvetéstervezetet
6:2 arányban elfogadta
és közgyűlésnek is elfogadásra
javasolta a GVB.
SZEB ELőTT A VK
Legutóbbi ülésén két napirendi
ponttal foglalkozott a Szociális és
Egészségügyi Bizottság. Elsőként
a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezetével 2000. decemberében
megkötött, a hajléktalan
ellátásról szóló Ellátási Szerződés
módosítására tett javaslat került
megtárgyalásra. A szerződés módosítására
tett javaslatot a bizottság
egyhangúlag elfogadta. A
költségvetés tárgyalása nem hozott
ilyen egységes döntést, de javasolta
a bizottság a közgyűlésnek
tárgyalásra az idei költségvetést.
ÜLÉSEZTEK A KÖZGYűLÉSI BIZOTTSÁGOK
A február 15-én megtartott soron kívüli közgyűlés első részében a
testület megtárgyalta és módosítással egyetértett a horvát és magyar általános
iskolások számára a Csónakázó-tónál létrehozandó Természetvédelmi
tábor létrehozásával. A pályázatot az Interreg III.A Közösségi
Kezdeményezés, Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági
Program 2004-2006. keretében meghirdetett pályázati felhívásra nyújtják
be. Egyetértett a testület a horvát-magyar szakmacsoportos gazdasági
együttműködés című pályázat benyújtásával is, amit szintén az
Interreg hirdetett meg. Megszavazták a Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása közmunkaprogram pályázathoz való csatlakozást, a Turisztikai
Termékfejlesztő Központ felállítását célzó pályázat beadását,
valamint a Vöröskereszttel megkötött ellátási szerződés módosítását.
A költségvetés vitájára során Litter Nándor polgármester szólt az elmúlt
két évről is. Kiemelte: a 2003-as év a stabilizáció éve volt, erőt
gyűjtöttek azokhoz a feladatokhoz, melyek már a tavalyi költségvetésben
is megjelentek. A legfontosabb feladatokat a Kanizsa Fejlesztési
Tervben foglalták össze, mellyel azt szeretnék biztosítani, hogy Kanizsa
fejlődési pályára álljon, valósuljanak meg mindazok a beruházások,
amelyekkel hosszú ideje adós a város a polgárainak. A fejlesztéseket
nagy részben támogatják állami és pályázati források, ezekben sikeres
a város, hiszen közel öt milliárd forint pályázati és állami támogatást
ért el az elmúlt két év és néhány hónap alatt. A pályázatok száma
meghaladta a 130-at, és több mint 70 százalékuk nyertes volt. A
költségvetés feszített, hangsúlyozta a polgármester. A költségvetés kidolgozásakor
úgy gondolták, mindenhol nyolc százalékos bérfejlesztést
hajtanak végre, a költségvetés ezt is tartalmazza, mert szeretnék,
ha a város önkormányzati területén dolgozó valamennyi munkatárs
egyenlő elbírálás alá esne a bérfejlesztés oldaláról is. A költségvetés
végrehajtható, biztosítja az intézmények működését. A fejlesztések
összege majdnem eléri a négy milliárd forintot, jelentős forrásokat költ
a város utakra, járdákra, és meg akarják kezdeni a belváros tehermentesítésének
előkészítését. Mindehhez hiteleket kell felvenni.
A könyvvizsgáló ifj. Szita László elmondta, a költségvetési rendelettervezet
összhangban van a jogszabályi előírásokkal, alkalmas a rendelet
alkotásra azzal a megjegyzéssel, hogy a kiegészítő jelentésben megfogalmazott
pontosításokat átvezetik. Dr. Kelemen Marcell megjegyezte,
a törvényességi oldal biztosított, a tartalmi kérdésekről a vitát a testületnek
kell lefolytatni. Halász Gyula SZDSZ frakcióvezető véleménye
szerint liberális szemléletű a költségvetés. Cseresnyés Péter, Fidesz
frakcióvezető a költségvetés tervezetét vakmerőnek, a hitelfelvétel mértékét
túlzónak tartotta. Dr. Fodor Csaba a szocialista frakció nevében
elmondta, a költségvetés előremutató, de hatalmas kockázatot rejt magában.
A költségvetés vitájában, a módosító indítványok elfogadása
után a közgyűlés a bevételi és kiadási főösszeget közel 18,3 milliárd forintban
szavazta meg. Működési célra 316 millió forint hitelt, fejlesztési
célra pedig mintegy 1,4 milliárd forint beruházási hitelt vesz fel a város.
FESZÍTETT, DE TELJESÍTHETő A KÖLTSÉGVETÉS
4 A HÉT TÉMÁJA:: SZOCIIÁLIIS HÁLÓ 2005. február 18.
A bölcsőde a gyermekek napközbeni ellátását végző intézmény.
Olyan gyermekeket vesznek fel az intézménybe, akiknek a szülei dolgoznak,
képzésben vesznek részt, esetleg a szülő betegsége vagy egyéb
ok miatt nem tud a gyermekéről gondoskodni.
– Ki kell emelni, hogy különös figyelmet kell arra fordítani, mi a
gyerek érdeke. Ha a gyerek érdeke azt kívánja, hogy bölcsődébe kell
hozni, mivel otthon nem megfelelő az ellátása, akkor mindenképpen javasolt
a felvétele. Látókörünkbe a bölcsődeorvosok, a védőnők, a
Gyermekjóléti Szolgálat segítségével kerülnek ezek a gyermekek, de
előfordul, hogy a felnőtt háziorvos javasolja a szülő betegsége miatt.
Odafigyelünk a többgyerekes nagycsaládosokra is. Vannak olyan gyerekek,
akik azért kerülnek bölcsődébe, mert a szülő nem alkalmas a nevelésére
betegsége vagy magatartása miatt nem tud megfelelni az elvárásnak.
A bölcsődében biztosított a kicsiknek a napi többszöri étkezés,
megfelelő gondozás, nevelés – fejtette ki Torma Lászlóné, az Egyesített
Bölcsőde vezetője.
Jelenleg a város három bölcsődéjében 230 kisgyermeket gondoznak,
nevelnek, ez 120 százalékos kihasználtságot jelent. 28 bölcsődés nagycsaládban
él, ingyenes étkezésben a 230-ból 47-en részesülnek. Viszonylag
sok az egyedülálló szülő. A Rózsa úti bölcsődében 98-ból 13
kisgyermeket nevel egyedül az egyik szülő. A szociálisan helyzetből
adódóan, a gyámhivatal három esetben rendelte el a gyermek kötelező
napközbeni ellátását.
– Nem jellemző, hogy emelkedne ezen esetek száma. Korábban a
Belvárosi Bölcsődébe, melynek a vonzáskörzete a Csengery utca, a Ligetváros,
nagy számban kerültek be hátrányos helyzetű gyermekek. Jelenleg
ez a szám stagnál. A bölcsőde nem rendelkezik a szociális hátrány
csökkentésére kidolgozott programmal, de feladatunk, hogy az
ilyen kisgyermekekre megkülönböztetett figyelemmel legyünk – hangsúlyozta
az intézményvezető.
A Zala Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Ligetvárosban
működő otthona új funkciót kap a tervek szerint ez év júliusától. A
speciális Lakásotthonba nyolc fiú gyermeket kívánnak elhelyezni, akik
teljes körű ellátásban részesülnek a megyei fenntartású intézményben.
A törvényi szabályozás az Esélyegyenlőségi, Egészségügyi, Szociális
és Családügyi Minisztérium által működtetett gyermekotthonokba történő
elhelyezés után biztosítja az arra rászorulók ellátását a Megyei és
az Országos Gyermekvédelmi Szakértő Bizottság vizsgálatai alapján.
– A Zala Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat speciális
Lakásotthona a tanulási nehézségeik okán kevés sikerhez jutott fiatalok
felzárkóztatásához nyújt segítséget, a beilleszkedési zavarokkal küzdő
serdülőkorúak és az enyhe fokú diszociális tüneteket produkáló fiúk
otthonszerű ápolását biztosítja. A jelenlegi Befogadóotthon feladatait
a Zala Megyei Közgyűlés döntése alapján a megye másik városának
intézménye látja majd el, tehát nem történik más, csak a megyei intézmények
feladatellátásában úgynevezett profilmódosítás – tudtuk meg
Varga Lászlótól, a ZM TEGYESZ megbízott igazgatójától.
Az új feladat ellátása nem kerül az intézménynek nagy áldozatába,
hiszen a korábbi években az épület teljes rekonstrukción esett át. Ebből
eredően a Befogadóotthon jelenlegi berendezése alkalmas volt a speciális
Lakásotthon elindításához. Természetesen vannak még hiányzó
berendezések. de a nevelési felügyelet helyiségei kialakíthatóak voltak.
A még működő Befogadóotthon az ideiglenes hatályú beutaltaknak
biztosít teljes körű ellátást. A törvény szerint 30 nap áll rendelkezésre
a szakembereknek ahhoz, hogy megszüntessék az ideiglenes hatályú
beutalást. A gyermek ezzel visszakerülhet a vérszerinti családjába,
vagy átmeneti gondozásba veszik az alapellátáson belül, illetve megtörténik
a nevelésbe vétele. A Zala Megyei Gyermekvédelmi Szakértői
Bizottság szakvizsgálatai alapján a ZM TEGYESZ Szakszolgáltatási
Csoportja egyéni elhelyezési tervet készít a gyermek részére a szakszolgálat
valamelyik otthont nyújtó ellátási színterét megjelölve.
Összeállításunkban az Egyesített
Szociális Intézményt Koller
Jutka igazgatónő mutatta be.
– Az Egyesített Szociális Intézmény
Idősek Otthona 2000. november
27-én költözött a Teleki
út 25. szám alatt lévő, volt Thury
Laktanya csapatrendelőjéből átalakított
épületbe. Az intézmény
már a mai kor követelményének,
szabványának megfelelően épült.
Az akadálymentes közlekedés biztosított,
a személy- és árú szállítás
lifttel bonyolítható, a nővérhívó
és a telefon a helyiségek tartozéka.
Az engedélyezett férőhelyek
száma 56 fő.
A személyre szóló gondozás,
ápolás, az idősek kényelmét szolgáló,
esztétikus bútorokkal, berendezési
tárgyakkal felszerelt lakószobákban,
orvos felügyelete
és kontrollja mellett történik. A
korszerű audiovizuális eszközökkel
rendelkező társalgóban egyéni,
kis- és nagycsoportos foglalkozások,
kreatív programok zajlanak
a lakók önkéntes és aktív
részvételével.
– Úgy tudom, a hitélet gyakorlására
is van lehetősége az időseknek!
– A hitélet gyakorlását az intézményben
havi két alkalommal
papok által celebrált mise szolgálja.
Az intézményi életet, különféle
kulturális, szabadidős- és
sportfoglalkozások színesítik, segítik
a lakók beilleszkedését, a
készségek szinten tartását, fejlesztését,
a kapcsolatok kialakítását,
és önbecsülésük erősítését.
Szintén az épületben lett kialakítva
az emelt szintű elhelyezést biztosító
részleg kétágyas szobákkal,
és fürdőszobával. Ezáltal hat szobában,
összesen 12 fő részére lehet
komfortosabb elhelyezés biztosítani.
– Milyen nehézségek, megoldásra
váró problémák előtt áll az
intézmény?
– Az intézmény nem tudja kielégíteni
az elhelyezés iránti igényeket,
főleg nem a sürgős elhelyezést,
emiatt több idős ember
kényszerül a megye más otthonait
választani. Nagyon hosszú, egykét
év a várólistán eltöltött idő.
Jelenleg 36 fő vár elhelyezésre,
közülük nyolc fő több, mint két
éve várakozik. Nem megoldott a
demencia kórképben szenvedő
idős emberek ellátása. Számukra
speciális épület-részleg kialakítása,
valamint adekvát tárgyi és
személyi feltételek megléte szükséges.
Ezek mellett egyre több
igény jelentkezik a komfortosabb,
apartman jellegű ellátás és szolgáltatás,
valamint a házaspárok
elhelyezése iránt, amit kielégíteni
nem tudunk.
– Milyen megoldási lehetőségek,
javaslatok adódnak?
– Az Idősek Otthonában ki lehetne
alakítani legalább 10 fő ellátására
szolgáló intenzív részleget
(demens) oly módon, hogy a
jelenleg 15 fős gondozóházat minimális
ráfordítással, intenzív ellátás
részleggé minősíteni, és a
gondozóházat épületen kívül,
máshol kellene kialakítani, vagy
az intenzív ellátás részlegét emelet
ráépítéssel megoldani. Ugyancsak
emelet ráépítéssel lehetne az
otthon férőhelyét bővíteni, ahol
helyet kaphatna a komfortosabb
igények kielégítése, pl. apartman,
házaspár elhelyezés, stb. Ily módon
lehetőség lenne magasabb
szintű térítési díjak megállapítására,
az egyszeri bekerülési hozzájárulás
akár magasabb összegben
való megállapítására, valamint
elképzelhetőnek tartanám
részben piaci alapokra való helyezését,
önkormányzati (na és
állami) pénzeszközökön túl egyéb
tőke bevonását is – válaszolta befejezésül
az igazgatónő.
Mind több idős ember szorul
valamilyen állami gondoskodási
formára. Városunkban a jól működő
intézmények mellett folyamatosan
gondolni kell arra, tehát hogy
miképpen lehet számukat növelni.
BÖLCSőDE: HA A GYEREK
ÉRDEKE KÍVÁNJA!
ÚJ FIÚOTTHON
MEGFELELNI A MAI KOR KÖVETELMÉNYÉNEK
2005. február 18. A HÉT TÉMÁJA:: SZOCIIÁLIIS HÁLÓ 5
A Vöröskeresztről a véradás, a humanitárius segélyakciók,
és újabban a szociális ellátórendszer terén
nyújtott szolgáltatások juthatnak eszünkbe. A
szervezet széleskörű, komplex tevékenységet folytat,
a 11. kongresszuson is elismerték a kanizsaiak eredményeit.
Antal Istvánné titkár az eddigi céltudatos,
mindennapi munkáról, a sikerekhez vezető útról és a
jövő stratégiájáról is beszélt, amikor a Vöröskereszt
a szociális ellátás terén vállalt feladatairól kérdeztük.
JELZőRENDSZER AZ IDőSEKNEK
Sikeresen pályáztak a női éjjeli menedékhely felújítására,
ötmillió forintos támogatáshoz még ötmilliót
hozzátettek, hogy húsz fő befogadására alkalmas
helyet biztosítsanak a rászorulóknak. Az önkormányzattal
közösen vettek részt a diszpécseri szolgálat
kialakítására kiírt pályázaton. Ez azt jelenti,
hogy negyven egyedül élő idős embert érintő, egyfajta
jelzőrendszer kialakítására és működtetésére
kerülhet sor. Ez a rendszer idővel kibővíthető –
most kifejezetten kanizsai lesz .
BEFOGADÓHÁZ
A Belügyminisztérium Menekültügyi Hivatalához
is pályáztak, mert az országban egyedüliként alkalmasak
a határon átjövő, kísérő nélküli kiskorúak befogadására.
A Határőrségnél megszűnt közösségi
szállást kapták meg befogadóház céljára. A két nagy
pályázat nyolcvanmillió forintot hozott a városba. A
térségi többcélú társulással is pályáztak, mint társak.
A családok átmeneti otthonára hatmillió forintot
nyertek, rendezett körülményeket biztosítanak az
odakerülőknek a tiszta környezettől a játszóparkig, a
járdától a parkolóig. Az elnyert összeghez a Vöröskereszt
még kétmillió forintot hozzátett, így finanszírozható
a teljes kivitelezés.
EMBERHEZ MÉLTÓN
Antal Istvánné minden beruházásuk, szolgáltatásuk,
épületfelújítás esetében hangsúlyozta az elfogadható,
normális, emberi környezet kialakításának
kívánalmát. Fontosnak tartja, hogy a rászorulókkal
emberségesen bánjanak, a megpróbáltatások, nehézségek
ellenére a megtört, kilátástalanság felé tartó
emberekbe a kilábalás lehetőségét plántálják. Vannak
már jónéhányan, akiknek segítséggel sikerült
kilábalniuk nehéz helyzetükből. Volt, aki a szállásról
kikerülve önkormányzati lakást kapott, munkahelyet
talált, egy foglalkoztatási projekt lejártát követően
munkaviszonyban maradt. Körültekintőnek
kell lenniük mind emberi, mind lelki kérdésekben,
ám a gazdálkodás szempontjait sem szabad figyelmen
kívül hagyni. Az adományok egy részéből rendezték
be a családok átmeneti otthonát, a megmaradókat
a rászorulóknak adják.
SEGÍTő VÁLLALKOZÁS
Miután beköltöznek a Sugár utcai, egykori bölcsőde
épületébe, a következő nagy feladat megvalósításába
is belevághatnak. Gyógyászati segédeszköz-
kölcsönzést is végeznek, s az új épületben könnyebb
lesz a mozgássérültek és a beteg, idős emberek
fogadása. Integrált intézményrendszerük, a hajléktalan
ellátás, az átmenetiotthon működtetés, a jelzőrendszer
és a majdani otthonápolás kiegészülne
egy szociális depóval, amelyet az önkormányzattal
közösen működtetnének. A halmozottan hátrányos
helyzetűek, a hajléktalanok segítésére olyan tevékenységet
indítanak be, amely vállalkozás is, segítés
is. A használt bútorok felújítását végeznék az embereik,
és olcsón értékesítenék rászorulóknak. Képzés,
szolgáltatás, munkavégzés és vállalkozás is lenne ez
egyszerre. A másik terület – itt a nőkre gondolnak
elsősorban – a rongyszőnyeg-készítés. A ruhaadomány
egy részére nincs igény, nem viszik el, így azt
hasznosítanák, feldolgoznák. A szőnyegek a szállásaikra,
intézményeikben kerülnének, valamint eladásra,
értékesítésre is jutna belőlük.
UTCA VAGY OTTHON
Városunkban kétszáz hajléktalan él. Félszáz ebből
a családok otthonát kereső, a külön férfi és női
szállást kérők mellett azonban még ma is mintegy
harmincan élnek az utcákon. Ez a szám a hajdani
hetvenről csökkent le. Jó eredménynek mondható.
A városi titkár elmondása szerint vannak, akik sehogyan
nem vihetők be szállásra. Nem fogadják el a
házirendet, alkoholproblémáik vannak, és elutasítják
az emberi együttélés legalapvetőbb szabályait is.
A régi piacon lakik egy pár, pedig kaptak már lakást,
reggelit, egy tál ebédet is, de nem voltak hajlandóak
normális körülmények közötti élni, inkább
visszamentek a szoba-konyhából az utcára. Ilyen
esetekben tehetetlen az ellátórendszer, ugyanakkor
folyamatos fejtörést okoz, mit tegyenek, annak
hogy meg ne fagyjanak ezek az emberek. Áprilisig
működik a krízisszálló, és abban reménykedhetnek
csak, talán bemennek a legnagyobb hidegben. Adományokért
több ezer ember jár a szervezethez, nemcsak
kanizsaiak, a környékbeli falvakból is jönnek,
Letenyéről, Bázakerettyéről, de még Somogyból is.
KEVÉS A SIKER, DE VAN
A hivatásos segítő munkakörében inkább erősödik
az ember. Sok a gond, a probléma, kevesebb
vagy inkább ritkább az igazán nagy sikerélmény. Ha
segíteni tudnak, ha egy-egy kisebb, vagy nagyobb
gond megoldódik, ha egy család feje fölé fedél kerül,
vagy elkészül egy sikeres pályázat nyomán valamilyen
beruházás, jó érzés tölti el a vöröskereszteseket.
Ez a segíteni tudás érzése. A rendszerváltás
utáni másfél évtizedben azért sok sikert könyvelhettek
el. Jó időben felismerték, hogy rugalmasnak kell
lenni, szolgáltatni kell, egyre több gyümölcsöző
kapcsolatot alakítottak ki azok érdekében, akiknek
másként nem lehetne segítő kezet nyújtani.
A Corvin utcai Óvodában február
28-án, hétfőn 14-17 óra között
a Vöröskereszt kiszállásos
véradást szervez, melyre nemcsak
az óvodások szüleit, hanem a környék
lakóit is várják. A hír ugyan
csak ennyi, de talán érdemes egy
percet elidőzni itt. Mert – bár
ilyenkor is ugyanúgy szerveződnek
a véradások, mint tavasszal
vagy éppen ősszel –, csak közülünk
veszik észre kevesebben a
felhívást. Mert hideg van, mert
hóakadályok vannak, mert korán
sötétedik, mert … miért is? Pedig
gyógyulni vágyó, beteg emberek
télen is vannak, mint ahogy balesetek
is előfordulnak. A segítségünkre
tehát ugyanolyan szükség
van télen is, mint az esztendő bármelyik
szakában.
A segítségre éppolyan szükség
van, mint más országokban, például
katasztrófa idején. Persze,
nemes cselekedet az is. De vajon
hányan, összesen mennyi pénzt
áldoztak közülünk az ázsiai szökőár
után? Hányan érezték – nagyon
helyesen – úgy, hogy össze
kell fogni, és segítő kezet kell
nyújtani? Miközben itthon, kis
hazánkban vijjog a mentő, a kórházban
nagy sürgés-forgás támad,
az orvos pedig úgy áll neki a beavatkozásnak,
hogy tudja, egy palack
vér áll rendelkezésére. Nincs
több, tegnap is volt egy komoly
műtét, ott elfogyott. Egyszerűen
nincs több. Majd holnap talán
lesz. Vagy holnapután. De a beteg
addig nem várhat, ő most fekszik
a műtőasztalon! Az ő életéért
most kell küzdeni.
A helyzet talán ennyire nem kiélezett,
de törekednünk kell arra,
hogy azt el is kerüljük. Hogyan?
Az ilyen, vagy hasonló esetekhez
bizony mi is segítséget nyújthatunk,
miközben mindez még pénzünkbe
sem kerül – pénzért
amúgy sem lehet mindent megvenni,
az egészséget pláne nem –.
Csak egy kis odafigyelésre és kevés
szabadidő feláldozására van
szükség: el kell menni vért adni.
Legközelebb Kanizsán február
28-án hétfőn, 14 és 17 óra között,
a Corvin utcai Óvodában lesz erre
lehetőség!
A hét témáinak sorában ezúttal az önkormányzat és a Vöröskereszt helyi szervezete által
nyújtott szociális ellátások körét vettük szemügyre. Bár az ellátások minősége és mennyisége
terén nincs miért szégyenkeznünk, az elszomorító, hogy egyre növekvő számban és egyre
speciálisabb módon válik szükségessé az intézményesített segítségnyújtás. Az emberek növekvő
hányada nem képes magáról gondoskodni, mások pedig a szubszidiaritás elvét elutasítva
mindent a központi ellátórendszerektől várnak el.
A JELBEN SEGÍTSÉGRE LELSZ
VÉRADÁS
KIÉLEZETT
HELYZETBEN
6 ESÉLYEGYENLőSÉG 2005. február 18.
Eörsi Mátyás, az Európa Tanács
Liberális Frakciójának vezetője,
a Liberális Internacionálé alelnöke,
országgyűlési képviselő, a
Magyar Parlament Európai Ügyekért
Felelős Bizottságának elnöke
volt a közelmúltban városunk
vendége. Ekkor kértük beszélhetésre.
– Hogyan zárult a Délkeletázsiai
földrengés károsultjainak
megsegítésére intézett felhívása?
– Még az új évet megelőzően
kértem fel a kormányt, tegyen többet,
és ha kell, rendkívüli ülésre
hívja össze az Európa Tanácsot
annak érdekében, hogy Európa is
tegyen többet a szökőár túlélőinek
megsegítése érdekében. Azóta
minden demokrata és a szolidaritást
magáénak valló magyar polgár
tapasztalhatta, a kormány intézkedéseit.
Az egész világ megmozdult!
Még ma is lehet attól
tartani, hogy a térségben kitörő
járvány azokat ragadhatja magával,
akik nem képesek védekezni,
köztük a sok árván maradt gyermeket.
Talán még ma is érdemes
lenne elgondolkozni azon, hogy az
árvákat befogadhatná addig Európa,
amíg a járványvezsély el
nem múlik, az országok sorsa, az
újjáépítés megnyugtatóan nem
rendeződik.. Ma is úgy gondolom,
az EU-nak erről nemcsak
gondolkodnia kéne, hanem döntést
is kellene hoznia.
– Milyennek látja a liberális
politika erejét Európában?
– Az európai parlamentben a liberális
frakció a harmadik legerősebb.
Nélküle igazán nem lehet
döntést hozni, úgy szokták mondani,
hogy „királycsináló”. Érdemes
megemlíteni, amikor Magyarország
belépett az EU-ba, a három
legtekintélyesebb EU-s szervezet
élén liberális politikus állt. Az Európai
Parlament, az Európai Tanács,
és az Európai Bizottság elnöke
szintén liberális. Nem tartom véletlennek,
hogy az EU akkor tudott
kibővülni, és Magyarország akkor
tudott belépni, amikor Európa élén
liberálisok álltak. Számomra ez nagyon
fontos visszajelzés arról,
hogy az ország, Európa és a világ
fejlődése akkor van a legjobb úton,
amikor liberálisok vezetik.
– Milyennek látja az SZDSZ
helyzetét, így félidőben?
– A félidőn már túl is vagyunk.
Úgy gondolom, azok a magyar állampolgárok,
akik azt szeretnék,
hogy ez a koalíció 2006-ban is
folytatni tudja a munkáját, azok
rendkívüli módon örülnek annak,
hogy Magyarországon miniszterelnök-
váltás történt. Azok a választók,
akik kormányváltást szeretnének,
megijedtek a kormányfő-váltást
követően, mert úgy látják, a
mostani kormány lényegesen hatékonyabb,
mint az előző volt. Kérem,
ne felejtsék el, ezt az SZDSZ
érte el! Mi mondtuk ki először,
hogy a „király meztelen”, és nekünk
sikerült kikényszerítenünk a
koalíciós partnerből a cserét. Sokkal
nagyobb önbizalommal tudunk
a következő választások elé menni.
Annak érdekében, hogy Magyarország
nyílt, becsületes, őszinte, és
dinamikus ország legyen, elengedhetetlenül
szükség van a Szabad
Demokraták Szövetségére, mert
Magyarország nem nyílt ország.
Ha az ország legfontosabb gondjait,
leginkább a gazdaság állapotát
vesszük alapul, azt, hogy az
emberek zsebében mennyi pénz
van, mekkora a szabadság mértéke,
akkor az SZDSZ garancia arra,
hogy ezekben előbbre fogunk lépni
az előttünk álló időben.
B. Zs.
LIBERÁLISOK EURÓPA ÉLÉN
Egy könyv született
Kiskanizsán. Egy könyv, amelynek
szerzője nem képzett irodalmár,
író. Egy könyv, amelyet az
Élet íratott meg szenvedőjével.
– Eszem ágába sem jutott soha,
hogy én írjak. Ezt ajándéknak tekintem
a sorstól. Soha nem
mondtam el senkinek, nem beszéltem
ki a bánatomat, hanem magamba
fojtottam. Állandó késztetést
éreztem, hogy papírra vessem
a fejemben lévő gondolatokat.
Nem tudtam aludni, a bioritmusom
teljesen felborult. Minden
reggel négy órakor felkeltem írni.
Jöttek a gondolatok, gyorsan egymás
után – mondta a beszélgetés
elején Horváth Lajosné.
Sok mindenen ment keresztül a házaspár.
A családban történt halálesetek,
a kisebb-nagyobb műtétek után a
feleség két komoly gerincsérv műtéten
van túl, a férj pedig 2003. június
5-én májtranszplantáción esett át. Itt
kezdődik a könyv, amelyben őszintén
leírja Kati néni, hogy mi történt
vele és férjével a számtalan kórházban
megfordulva, hol milyen biztatást
kaptak, milyen hozzáállást, bánásmódot
tapasztaltak. Tollal,
majd egy régi írógéppel rögzítette
le a sorokat, végül számítógépre
vitte. Tavaly novemberben kezdte
el, és karácsonyra már kész
volt a kézirat.
– Akinek problémája, betegsége
van, ne adja fel. Harcolni,
küzdeni kell. A kézirat olvasásakor
a régi sebek tépődnek fel, hiszen
rólam és a családomról szól.
Ha megpróbálom elvonatkoztatni
magam, akkor tanulságosak és
bátorítóak a leírt szavak – mondta
Horváth Lajos.
Sokan érdeklődnek, szeretnék
elolvasni a leírtakat. A család
azonban anyagilag nem tudja finanszírozni
a könyv kiadását, viszont
szeretnék, ha egyszer megjelenne,
hogy mások erőt merítsenek
a küzdelemhez, a kitartáshoz.
PAPÍRRA VETETT SORS
Az úgynevezett Karaván projekt keretében, melyet egy helyi roma
közösség szervezett, diszkrimináció ellenes programsorozat indult február
11-én a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban. A
különböző foglalkozású csoportok számára öt alkalommal hangzanak
el a cigánysággal kapcsolatos előadások, melyek érintik a történetüket,
kultúrájukat, hagyományaikat, művészeti tevékenységüket, a kisebbségi
törvényt, és a kisebbségi önkormányzatok működését.
A programsorozat első előadását Geskó Sándor szociológus vezette.
A kétirányú kommunikációban az előadó megosztotta a hallgatósággal
a cigánysággal kapcsolatos tapasztalatait, és közösen gondolkodtak el
arról, hogyan lehetne olyan programokat, tevékenységeket elindítani,
amelyek a helyi problémákra válaszokat adhatnának. A magyarországi
cigányságnak is vannak szociális, kulturális viselkedési jellemzői.,
nyilvánvalóan 5-600 ezer cigányra nem lehet ugyanazokat a jellemzőket
ráhúzni. A cigánysággal kapcsolatos előítéletek gyökere nem bőrszínhez
kapcsolódik elsősorban, hanem a szocio-kulturális jellemzők
miatt alakult ki. Az előadó az elmúlt 10-15 évben sok olyan helyi
konfliktus megoldásában vett részt, amely cigányokat is érintett. Ezeknek
az eseteknek jelentős részében arról volt szó, hogy egy adott helyi
társadalmi csoport a gazdasági és lakáshelyzete, a mindennapi kultúrája,
és viselkedési formája miatt került valamilyen módon konfliktusba
a környezetével. Megfigyelhető, hogy a cigányság bizonyos csoportjainak
mindennapi élete sokkal tágabb földrajzi kört fed le, mint amilyen
általában a magyarországi kultúra által elfogadott.
A délelőtt további részében elhangzott az is, hogy a nem cigány társadalom
jövőbeni jóléte, jó érzése erősen függ attól, mit tud kezdeni a
Magyarországon élő többszázezres cigány populációval. A mindenkori
kormányok mindig szőrmentén foglalkoznak a cigány-üggyel, mert
azt mérlegelik, hogy adott esetben hány cigány szavazót nyernek vagy
veszítenek lépésükkel. Végezetül megtekintettek és elemeztek a résztvevők
egy archaikus körülmények között élő romániai cigányokról
szóló dokumentumfilmet.
ELőÍTÉLETES TÁRSADALOM
A nagykanizsai Polgári Egyesület rendezésében a kommunizmus
áldozatainak emléknapja alkalmából Takács János, az elhurcoltak
egyesületének tiszteletbeli elnöke emlékezik február
26-án szombaton 17 órakor a Halis István Városi Könyvtárban
az 1950-53. közötti hortobágyi kényszermunka táborokra.
2005. február 18. GAZDASÁG 7
Képzőművészeti kiállítás megnyitójának lélekmelengető
szavai motoszkáltak bennem, amint egyik
este hazaérve, nyolc óra tájban felhívtam ismerősömet.
ő az előző napi élményének hatását próbálta
kiheverni. Intézményvezetőként, napi négy órás foglalkoztatásra,
gépkocsivezetői állást hirdettek meg.
Közel 30 jelentkezőt már meghallgattak, nőket, férfiakat,
fiatalt és idősebbet, s nem lehetett tudni,
másnap még hányan érkeznek. Eleinte egyedül
hallgatta a nehéz sorsukat elpanaszoló emberek
történetét, majd a leendő dolgozóval munka kapcsolatot
tartó munkatársait is behívta az elbeszélgetésre.
Segítsenek az egyetlen, szerencsés személy
kiválasztásában! Szíve szerint legalább 20 jelentkezőnek
adott volna munkát, hiszen valamennyien
megfeleltek a követelményeknek. Nem lehetett könynyen
eldönteni, kit is válasszanak: az 50 éves családapát,
akinek a felesége is munkanélküli, vagy a
fiatal diplomást, aki nem ódzkodott attól sem, ha
maradék idejében havat kell szórni, vagy udvart söpörni!
A csodavárás reményében megjegyezte: ezt
elmondja a polgármesternek!
Hangulata akarva-akaratlanul átragadt rám is.
Mentőövként, a közelmúltban elhunyt nagy színészünk,
Bessenyei Ferenc szavai jöttek segítségemre.
„Az élet pokolian nehéz, mégis érdemes újra meg
újra nekivágni.”
B. Zs.
„...MÉGIS ÉRDEMES ÚJRA MEG ÚJRA NEKIVÁGNI.”
KEDVES ERNő BÁCSI!
Első találkozásunk emléke
idéződött fel bennem, amikor
meghallottam a megmásíthatatlan
tényt: többé már nem lehetsz
közöttünk. Éppen, hogy az
olajosok nagy családjába kerültem,
te e szavakkal mutattál be
nekem valakit: látod, ő vonzza
az embereket, s nem taszítja! –
Tudod ez milyen fontos? – tanítottad,
szinte önkéntelenül. Szavaid,
a 26 év távlatából nézve,
sokszor eszembe jutottak. Most
birkózom a könnyeimmel. Első
közös interjúnknál, amit még a
MOL megalakulása előtt készítettem
veled, boldogan meséltél
arról, hogy mennyire szereted a
szakmádat. Szégyenkezve vallom
be, érthetetlen volt számomra,
hogy lehet azt a sok vasat,
csövet, no meg hát azt a sok
embert szeretni, akikkel találkoztál
munkád során! Jó sorsom
úgy hozta, hogy az olajiparban
eltöltött 20 évem alatt,
sokfelé eljutottam veled, mögötted,
az országban. Mögötted,
mert még a fúrótoronyba is fölmásztál
velem. Időközben megértettem,
miért akkor éltél igazán,
amikor a bázakerettyei, a
lovászi, a nagylengyeli, vagy
éppen az alföldi mezőket jártad.
Néhány hete még megálltál
mellettem autóddal az utcán, s
udvariasan mondtad: hideg
van, gyere, hazaviszlek. S volt
arra is figyelmed, hogy megkérdezd,
hogy vannak a gyerekeim.
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló
Körének legutóbbi
találkozóján elégedetten adtad
át az olajipar kezdeti létesítményeit,
az olajipar hőskorában
tevékenykedő szakemberek
fényképeit és a különböző olajbányászati
eseményeket bemutató
mintegy négyezer fényképet
tartalmazó CD-lemezt a Halis
István Városi Könyvtár, a
Thury György Múzeum és a
Magyar Olajipari Múzeum számára.
Szeretted, vonzottad az
embereket és ők is szerettek.
Tudjuk, megérdemelted volna a
Kossuth-díjat is.
Hiányozni fogsz nekünk. De
most, birkózunk a könnyeinkkel...
Bakonyi Erszébet
Vajon tudjuk-e mi, vásárlók,
milyen elvárásaink lehetnek az
élelmiszerboltokban? Tisztában
vagyunk-e azzal, milyen
körülményeket kell találnunk
közértjeinkben? Dr. Buzás Judit
tiszti főorvossal erről beszélgettünk:
– Milyennek is kell lennie egy
élelmiszerboltnak?
– Először is alapvető követelmény,
hogy a bolt az általános
higiénés követelményeknek megfeleljen:
épek és tiszták legyenek
úgy a falai, ablakai, padozata,
mint a berendezési tárgyai és a
használati eszközei. Fontos a
megfelelő szellőztetés és világítás
is. Az eladók egészségesen, ápoltan,
tiszta és világos színű munkaruhában
legyenek, frizurájukat
is gondosan elcsatolva vagy sapkával
eltakarva hordják. Semmilyen
kártékony állat – egér, patkány,
légy – ne legyen az üzlet
egyetlen helyiségében, sőt, a környékén
sem. Ha ezek közül az
alapvető szabályok közül bármelyiket
is megszegik a boltban, ezt
szóvá teheti a vevő.
– Mit kell tudnunk az élelmiszerek
tárolásával kapcsolatosan?
– Először is, az élelmiszert a
földre helyezni – az ún. földes
áruk illetve a palackozott italok
kivételével – tilos. Valamennyi
élelmiszert a gyártó által előírt
hőmérsékleten, ép csomagolásban,
a vásárló által elérhető helyen,
távol az egészséget veszélyeztető
anyagoktól – például tisztítószerektől
– kell tárolni. A csomagoláson
úgy az élelmiszer öszszetevőinek,
mint a minőségmegőrzéséről
tanúskodó dátumnak
rajta kell lennie. Lejárt szavatossági
idejű terméket nem szabad
forgalmazni, de ez nem is érdekük
az eladóknak, hiszen nagyon magas
bírság jár érte. Minden mástól
elkülönítve kell tárolni a hűtőkben
a tejtermékeket, a tőkehúst, a halat,
a baromfit, a cukrászati és hidegkonyhai
termékeket – hogy
még véletlenül se szennyezhessék
egymást. A hűtőnek, mélyhűtőknek
hitelesített illetve kalibrált hőmérővel
kell rendelkezniük, hiszen
csak így lehet folyamatosan nyomon
követni a megfelelő hőmérsékletet.
Lefagyasztott élelmiszert
annak felengedése után újra fagyasztani
tilos. A pékáruknál fontos
szabály, hogy a tárolás során
minden úgy legyen elhelyezve,
hogy a vásárlók se a kezükkel, se
cseppfertőzéssel ne szennyezhessék
be. A kenyérfélékhez olyan és
főként akkora méretű csomagolóanyagot
kell biztosítani, hogy az
annak egészét befedje. Követelmény,
hogy az előre nem csomagolt
termékek mellé a csomagolóanyagon
kívül fogóeszköz is a vásárlók
rendelkezésére álljon.
– Mire figyeljünk, ha valamilyen
töltelékáruért, szalámiféleségért
állunk sorba?
– Minden, kimérésre kerülő
áruféleségre igaz, hogy csak a
megfelelő fogóeszköz – a terméktől
függően csipesz, villa, vagy lapát
- segítségével lehet hozzányúlni.
A szeletelőgép mellett sincsen
ez másképp, az eladó a papírra a
leszeletelt szalámit nem rakhatja
(rakhatná) kézzel. A szalámi bőrét,
külső csomagolását a szeletelés
előtt minden esetben le kell
húzni, mert annak külső felületéről
szennyeződés kerülhet a szeletekre.
Mindig csak annyi szalámi szeletelhető
le előre, ami rövid idő
alatt elfogy. Ha azt tapasztaljuk,
hogy a termék színe, illata, állaga
nem a megszokott, tegyük szóvá az
üzletben, ha pedig csak otthon vettük
észre, vigyük vissza a vásárlás
helyszínére! Ha mégis fogyasztottunk
belőle, és rosszullétet tapasztalunk,
orvoshoz kell fordulni. Az
ő igazolása szükséges ahhoz, hogy
az ÁNTSZ a bejelentéssel érdemben
is foglalkozni tudjon.
– Előfordulhat-e, hogy egy
élelmiszerboltban a vevő kérésére
nem vágja fel vagy szeleteli le az
eladó a kívánt mennyiségű terméket?
– Abban az esetben igen, ha az
ehhez szükséges előírásoknak az
üzlet nem tud megfelelni. Ha nem
áll rendelkezésre külön pult, ha
nincs három méteren belül kézmosási
lehetősége, és sorolhatnánk a
feltételeket. Ez egyébként a kisebb
méretű illetve az egy főt foglalkoztató
üzletekre jellemző, mint ahogy
ezért nem tudnak ezekben például
nyers húst, baromfit sem árulni.
Mindezeket ugyanis külön-külön
személy kellene, hogy árulja, mégpedig
külön pultnál. Ezekben a kis
boltokban tehát csak előre csomagolt
áruval találkozhatunk.
Reméljük, sokan vannak Olvasóink
között olyanok, akiknek a
fenti információk valóban segítségül
szolgálnak jogaik érvényesítéséhez.
Mindannyiunk érdeke,
hogy boltjainkban megfelelő minőségű
árut, megfelelő módon
vásárolhassunk.
Szőlősi Márta
MI LEGYEN A SZALÁMI BőRÉVEL?
8 VÁROSPOLIITIIKA 2005. február 18.
A KIEGYENSÚLYOZOTT GAZDÁLKODÁS A CÉL
2002. őszétől Kereskai Péter mint önkormányzati
képviselő is részt vesz Nagykanizsa
város közgyűlésének munkájában. Tagja a
Pénzügyi Bizottságnak. Röviddel a négy éves
ciklus félideje után kérdeztük, hogyan értékeli
az eddig eltelt időszakot.
– Elég sok eredményt elért a közgyűlés, a
legfontosabb, hogy a város gazdálkodása
egyensúlyba került. Kevés eredmény mutatkozott
meg a munkahelyteremtés területén,
amely nem egyszerű feladat, ebben az autópálya-
építés hozhat áttörést. Úgy látom, általában
a botrány jellegű dolgok kerülnek
napvilágra, a média keveset szól a sikeres
dolgokról. Többszáz milliós beruházások
folytak és folynak a városban – kórház, Fogyatékkal
Élők Integrált Intézménye, hamarosan
elkezdődik a volt mozi épületének felújítása
– melyekről többet kellene beszélni.
Összességében sok jó döntést hozott a közgyűlés,
de nyilván vannak kevésbé jók.
– Szakemberként hogyan látja a Pénzügyi
Bizottság munkáját?
– A Pénzügyi Bizottság egy szakmai bizottság,
melyben hozzáértő emberek ülnek, megfontoltan
javasolnak. A kiegyensúlyozott gazdálkodást
tartjuk szem előtt, hogy a vagyonnal
megfelelő módon bánjon az önkormányzat.
Szakmai alapon dőlnek el a kérdések.
Mégis úgy érzem, mintha a Pénzügyi Bizottság
súlya kisebb lenne a többi bizottsághoz
képest!
– Ön szerint melyek a legégetőbb problémák
Nagykanizsán?
– Fontos az Ipari Park teljes körű infrastruktúrájának
a kiépítése. Most már a bérlők
érzik, hogy van, amibe érdemes beruházniuk.
Ebben a kérdésben ott kellene előrelépni,
hogy ne csak a helyi vállalkozók települjenek
be, mivel kevés az általuk teremtett új
munkahely. Az autópálya-építés lényeges
dolog. 2006-ra elkészül a Becsehely-
Nagykanizsa közötti szakasz, aminek fontos
szerepe lesz városunk kapcsolatainak kiépítésében,
erősödésében az olasz, horvát és
szlovén városokat illetően. 2008-ra remélhetőleg
a teljes autópálya elkészül Budapest
és Nagykanizsa között. Más városok is a
közlekedés fejlesztésével generáltak maguknak
szemmel is látható gazdasági növekedést.
A másik fontos terület a képzés. A főiskolát
mindenképpen tovább kell fejleszteni.
Ma sajnos jellemző, hogy a városból a fiatalok
elmennek, illetve a főiskola vagy az
egyetem befejezése után nem térnek vissza.
Fontos lenne a fiatalok megtartása. Az utak,
járdák állapotának javítására 2005-2006-
ban úgy gondolom jelentősebb mértékben
fog költeni az önkormányzat, mint azt korábban
tette.
– Nem rendelkezik egyéni választókörzettel,
ennek ellenére problémáikkal felkeresik
az emberek?
– Igen. Általában általános problémákkal,
utak, járdák állapota, fakivágások, fordulnak
hozzám, de voltak, akik a helyi
adókkal kapcsolatban kerestek meg. Most a
legaktuálisabb kérdések a sportcsarnok építésre
vonatkoznak, amiben nagyon bízom,
hogy a város igényeihez igazítva meg is fog
valósulni.
Nagy Krisztina
Sorozatunkban Zakó László
képviselőt elsőként az önkormányzat
munkájáról kérdeztük.
– A MIÉP listájának az éléről
jutottam be 2002-ben az önkormányzatba.
Úgy érzem, a párt
alapgondolatának megfelelően a
párt jellegzetességeit, téziseit,
közvetíteni tudom a magam eszközeivel
a közgyűlésben. Az előterjesztések
sok korrigálni, javítani
valót hordoznak magukban.
Feltűnő, hogy a várost vezető koalíciós
pártok képviselői szeretnék
az előterjesztéseket minél hamarabb
letárgyalni, és szeretnék,
ha kevesebb szó esne a város
problémáiról. Az eltelt közel két
és fél év közgyűléseiről elmondhatom,
néhány vezérszónok mellett
a többiek nem is kértek, nem
is kaptak szót. Hogy ebben menynyi
az egyéni aktivitás hiánya,
vagy a feladatmegosztás súlya,
azt nem tudom megítélni.
– Lehet-e érezni az uniós csatlakozásunk
hatását?
– Hasznát, előnyét még nem tapasztaltuk
a városban. Az uniós
jogszabályalkotás átemelése és
alkalmazása mindenképpen korainak
mondható. Sok ember elmondhatja,
hogy az uniós csatlakozással
és a globalizáció térnyerésével
szűnt meg a munkahelye,
és vált nehezebbé az élete. Én a
magam eszközeivel ahol csak tehetem
– és a tárgyalt előterjesztések
jó részénél ezt meg tudom tenni
–, szót emelek a visszásságok
ellen. Nagyon sokszor egyedül vagyok
a nyilvánosság előtt a véleményemmel,
viszont a közgyűlési
szünetekben, vagy azok után még
a „túloldalon” helyet foglaló képviselőtársaimtól
is egyetértő, baráti
véleményt hallok. Volt olyan
is, aki azt mondta, hogy igazam
van, de nem tehetett mást.
– Mint palini lakost, milyen
kérésekkel keresi fel a lakosság?
– Mint palini lakosnak, azt is el
kell mondanom, hogy Palint sokan
gazdag úri negyednek titulálják
a városban. Ez nem igaz. Talán
a jómódubb réteg százalékos
aránya nagyobb egy kicsivel,
mint a többi városrészben. őnekik
is ugyanolyan problémáik
vannak, mint a város más területén
élőknek, esetleg a hitelállományuk
nagyobb, amit szintén
nyögvenyelősen tudnak törleszteni.
Sokan hívnak fel munkahely
ügyben. Kapcsolataimat latba
vetve próbálok segíteni, munkát
találni, ami egyre nagyobb feladatot
jelent, sőt lassan már a lehetetlenség
határát súrolja. Nagy
az e-mail forgalmam, sokan megszólítanak
az utcán, telefonálnak:
ezek alapján sort kerítek mindenkivel
a külön személyes találkozóra.
Ilyenkor is szembesülök azzal
a ténnyel, hogy a városban valami
elromlott. Az autópálya építés
önmagában nem jelent biztos befektetői
piacot a városnak. Az országban
több száz üresen tátongó
ipari park várja a betelepülőket,
Nagykanizsánál is jobb adottságokkal.
Ez a másik mézesmadzag.
A vállalkozók a saját bőrükön érzik,
ha egy területet biztosítanak
számukra, az még semmit nem jelent
– tette hozzá Zakó László.
A képviselő ezek után pártjára
tért ki:
– Tisztelet a kivételnek, az országos
média a MIÉP-pel kapcsolatban
azt az álláspontot követi
– és ennek sajnos megvan az
eredménye –, hogy egy politikai
irányzatot, mozgalmat, pártot
úgy lehetetleníti el, hogy nem adnak
róla semmit. Most a legnagyobb
elhallgattatás a jussunk.
Ha a hetenként tartott rendezvényeinkről
a kedves olvasó nem
hallott, az nem az ő hibája, hanem
a médiaguruké, akik számára
a MIÉP nem tényező, holott a
kisebbik kormányzópárt és köztünk
1,2 százalék volt a különbség
2002. tavaszán.
„SOKAN HÍVNAK FEL MUNKAHELY ÜGYBEN” Felhívjuk minden
nagykanizsai figyelmét,
hogy FEBRUÁR 20-ÁN 9
ÓRAKOR az MTV1 Főtér című
műsorában bemutatkozik
városunk Nagykanizsa!
Kérjük, kísérjék figyelemmel!
KEDVES VÁROSÁT
SZERETő KANIZSAIAK!
A törvény szerint a befizetett
adója 1 %-ával minden állampolgár
rendelkezhet oly módon,
hogy adóbevallása alkalmával
zárt borítékban megjelölheti a
kedvezményezett szervezet nevét,
adószámát. Tekintettel arra,
hogy egyesületünk közhasznú és
megfelel a törvényi kritériumoknak,
kedvezményezett lehet.
Kérjük mindazokat, akik az
Egyesület eddigi munkájával
elégedettek, támogassák a fenti
lehetőséggel Egyesületünk további
munkáját.
Az Egyesület 17 éve végzi
áldásos tevékenységét városunkban,
ezalatt mintegy 120
millió forint nagyságrendű értéket
mentettünk meg és újakat
hoztunk létre.
A kedvezményezett adószáma:
19267027-1-20. A kedvezményezett
neve: Nagykanizsai
Városvédő Egyesület
Támogatását előre is
köszönjük!
2005. február 18. KRÓNIIKA 9
 Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
 A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
 Meglévő rendszerek FIGYELőKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
„MERRE KERESSEM...?”
Az Adventista Egyház február
10-én indította útjára „Merre keressem...?”
címmel, 10 részből
álló sorozatát. Az előadásokon
filmvetítések segítségével a Biblia
alapvető tanításait elemzik. A
következő előadások szintén csütörtökönként
hallgathatók meg
17.30 órai kezdettel a Halis István
Városi Könyvtárban.
GHYMES KONCERT
A Hevesi Sándor Művelődési
Központban az Éghymese című
új lemezalbumát mutatta be a
Ghymes együttes.
EGYEZTETÉS
Az idei költségvetés ügyében
hívta a pártok helyi szervezeteinek
vezetőit egyeztető tanácskozásra
Litter Nándor polgármester.
ISMERKEDÉS A SULIVAL
Leendő első osztályosoknak és
szüleiknek szerveztek játékokkal,
torna- és néptáncbemutatóval színesített
délelőtti programot a Hevesi
Sándor Általános Iskolában,
alkalmat teremtve ezzel az iskola
adottságainak, az ott folyó munkának
a megismertetésére.
PIÁR-SULI-MURI
A játékos, zenés-táncos, kézügyességet
is próbára tevő délelőtt,
a Piár-Suli-Muri-játszóház
másodízben kínált lehetőséget a
nagycsoportos óvodásoknak és
szüleiknek a Piarista Iskolával
való ismerkedéshez.
FÖLFESZÍTETT NEMZET
A Dinnyés-klub ötödik programjaként
az elcsatolt területek
magyar irodalmának önálló életét,
kezdeti éveinek alkotásait ismerhették
meg a Halis István Városi
Könyvtárba látogatók. Dinynyés
József előadásán ezúttal Sajó
Sándor, Reményik Sándor,
Mécs László, Győry Dezső,
Olosz Lajos és sok más költő verseit
hallhatták s Trianon utáni évtizedekből.
FOTÓKÖLTÉSZET
Természeti képek és versek
szerepeltek az Olajipari Természetbarát
Egyesület összejövetelén
a Kodály Zoltán Vasutas Művelődési
Házban. Zsila Sándor és
Vizur János fotóművészek felvételeit
világhírű költők verseiből
készült összeállítás egészítette ki.
A CD lemezre felvett anyagot
Lengyák István pedagógus mutatta
be a megjelenteknek
ORENBURGRÓL
Az Országos Bányászati és
Kohászati Egyesület Kőolaj-
Földgáz és Vízbányászati Szakosztályának
dunántúli csoportja,
valamint az Olajos Szeniorok Hagyományápoló
Köre szakmai napot
szervezett a MOL Rt. Műszaki
Könyvtárában. A rendezvényen
Placskó Józseffel hangzott
el beszélgetés az orenburgi gázvezeték-
építésről olyan megközelítésben,
amiről akkor itthon csak
kevés szó esett.
A NÖVÉNYVÉDELEMRőL
Konyhakerti növényeink és a
szőlő növényvédelme címmel tartott
délután előadást a Kodály Zoltán
Művelődési Házban Gózner
Katalin mezőgazdasági mérnök.
MESÉK GÖCSEJBőL
A zalaegerszegi Griff Bábszínház
előadásában Ördögszekér - Sárkelep
címmel láthattak összeállítást
göcseji mesékből a gyerekek a Hevesi
Sándor Művelődési Házban.
„A LÉLEK NYUGALMA...”
„...A lélek nyugalma...” címmel
nyílt meg Röszler Mária nagykanizsai
festőművész kiállítása február
17-én a Hévízi Múzeumban.
Az alkotót Lengyák István galériavezető
tanár mutatta be.
FEBRUÁR 14.
FEBRUÁR 11.
FEBRUÁR 10.
Az elmúlt hét végén 977 végzős, 12. évfolyamos középiskolás diák
ruhájára tűzte ki osztályfőnöke a szalagot, melyen az első szám
a középiskolába iratkozás, a másik az érettségi dátuma. A két év
közötti időszakra szokták mondani: az ifjúság évei. A szalag jelkép,
emlékezteti őket az iskolában töltött évekre, egyben biztatja
őket az előttük álló célok elérésére. Felvételünk a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola ünnepségén készült.
A Zala Rádió munkatársai voltak a Kodály Zoltán Vasutas Művelődési
Házban működő Olajipari Nyugdíjas Klub vendégei február
10-én. Azzal a céllal hívta meg klub a rádiósokat, hogy személyesen
is megismerje a hallgatóság azokat, akiket nap-mint nap
hallgatnak otthonaikban. Az est során Molnár László stúdióvezető
bemutatta a megjelent munkatársait, Jakab Andrea valamint Varga
Tünde szerkesztőket, és beszélt többek között a szerkesztőség
létrehozásáról, a terveikről, és értékmentő munkájukról.
A FIDESZ A VÁROSUNKRÓL
FEBRUÁR 12.
FEBRUÁR 15.
FEBRUÁR 17.
A FIDESZ két városunkkal foglalkozó sajtótájékoztatót tartott. Pénteken
a helyi adók változásának hátrányairól esett szó.
– 2003. január 1-től megszűnt az iparűzési adóból levonható, a vállalkozó
terhére megállapított építményadó 33 százaléka; a 15 000
Ft/fő kedvezmény, melyet az a vállalkozó vehetett igénybe, aki szakmunkásképzés
keretében tanulót foglalkoztat; valamint az a 3000 Ft/fő
kedvezmény, amelyet munkanélküli foglalkoztatása után vehetett igénybe
a vállalkozás. Ez rendkívül súlyosan érintette a vállalkozásokat –
mondta Cseresnyés Péter.
A Fidesz helyi elnöksége a napokban rendkívüli ülésén tekintette át
a panelprogram megindítása érdekében nemrégiben felállított Megújuló
Nagykanizsai Lakásokért szakértői testület javaslatait. A szakértői
anyag leglényegesebb elemeit hat pontban foglalta össze hétfőn
Cseresnyés Péter hétfőn. Eszerint például a legnagyobb megtakarítást
eredményező beruházások csak akkor végezhetők el, ha az önkormányzat
a tavalyi esztendőtől eltérően idén biztosítja a pályázati feltételek
között szereplő egyharmad résznyi önerőt.
10 KULTÚRA 2005. február 18.
„A MUZSIKÁNÁL NINCS JOBB BARÁT”
A Tüttő János nótaklub megalakításának gondolata először 1992-
ben fogalmazódott meg, egy baráti összejövetel kapcsán. A társaság
arról beszélgetett, jó lenne gyakrabban összejönni, egymástól megtanulni
néhány gyöngyszemet a ritkán hallható nótákból. Hosszú ideig
spontán találkozások adtak lehetőséget arra, hogy ezt a nemes gondolatot
csiszolgassák. Hét év telt el, majd 1999. végén megkezdődött a toborzás.
2000. február végén 12 fő részvételével az Ipartestület Klubházában
megtörtént az alakuló foglalkozás. Heti egy alkalommal próbálnak
ma is, ahol néhány új nóta tanulása és a már megtanultak gyakorlása
a program. Az évek során bővült a létszám, egyre szebben szól a kórus.
Komoly gyűjtőmunkát követően közel hatszáz nótát, dalt, daljáték
vagy operett részletet sikerült megtanulniuk. Az állandó harmonikakíséret
mellett történtek kísérletek cigányzenészek bevonására is, de ez
nem sikerült.
Híre ment lelkes kis csapatnak, és megérkeztek az első fellépésre történő
felkérések is. Minden fellépés ingyen, minden kiadás saját finanszírozással
történt. A nótaklub tagságának egyre nagyobb önbizalmat
adott a sok színpadon töltött óra. 2003-ban a Nagykanizsán élt nóta
szövegíró Tüttő János nevét vette fel a klub. A névfelvételhez a Tüttő
család teljes támogatását megkapták. Ettől a naptól az egyik legfontosabb
feladatuknak a névadó szerzői hagyatékának a méltó ápolását tekintették.
2003. nyarától 2004. végéig 44 fellépést vállaltak, és ebből csupán
kettő tiszteletdíjas. Februárban nagy megmérettetésre készülnek. Önálló
esttel állnak a nótaszerető nagykanizsai, és városkörnyéki közönség
elé. Az előzetesen igényelt és eladott jegyek alapján már látszik, hogy
teltházas program várható. A február 25-én 18 órai kezdettel a HSMKban
megrendezendő jubileumi est során a Honvéd Művészegyüttes cigányzenekar
kíséri a fellépőket, Szalai Antal vezetésével. Vendégművészként
neves nótaénekesek is fellépnek: Bokor János, Kerekes Katalin,
Demeter Ágnes és Vásárhelyi Prodán Miklós.
A két részből álló előadás szünetében kiállítással emlékeznek meg a
névadó, Tüttő János születésének 88. évfordulójáról és a klub fennállásának
öt évéről. A nótaklub tervei között szerepel, hogy nagyobb szerepet
vállaljon a régiónk kulturális életében, hogy támogatókkal, pályázatokon
való részvétellel megteremtsék a működésükhöz, fejlődésükhöz
szükséges feltételeket. A magyar nóta hagyományok ilyen formában
való ápolása az országban egyedülálló, ez a remek kis társulat
kitartó munkával, és igazi elhivatottsággal törekszik arra, hogy ezt a
rendkívül eltérő módon megítélt műfajt magas színvonalon képviselje.
HEVESII SÁNDOR MűVELőDÉSII
KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
Február 23. 15 óra
Nyugdíjasok Szabadegyeteme
SZÜRKEHÁLYOG ÉS ANNAK KEZELÉSE
Előadó: dr. Vezendi László főorvos
Február 28. 19 óra
„Télbúcsúztató – sztárvendégekkel"
ZSÉDENYI ADRIENN ÉS GÁSPÁR LÁSZLÓ ESTJE
Belépődíj: 1400 Ft
Március 5. 20 óra
TAVASZKÖSZÖNTő VIRÁGBÁL
Belépődíj: 1000 Ft
Vacsora: igény szerint 1300 Ft-ért kapható
A Zala Megyei Önkormányzat által kitüntetett nagykanizsai polgárokat,
valamint a közelmúltban Koós Károly díjban részesült
Lovrencsics Lajost, és az Aschner Lipót Menedzser-díjas Horváth
Miklóst köszöntötte február 14-én Litter Nándor polgármester és Röst
János alpolgármester. A polgármester megköszönte a városunkért végzett
munkájukat, és kívánta, hogy a mindennapi életükben új erőt és
lendületet adjon a mostani kitüntetés.
Zalai Közművelődésért Díjban részesült Russay Olivérné kórusvezető.
Vajda Lajos Díjat Ludvig Zoltán festőművész, Zalai Pedagógus Díjat
Cseke Zoltán nyugdíjas tanár, és Zala Megye Sportjáért Díjat,
Dobri Lajos vállalkozó kapott. Zala Megye Sportjáért Nívódíjat a
Zemplén DSE Lábtoll-Labda Szakosztálya kapta. A szakosztályt
Pátkai József elnök és Budai Kálmán szakedző képviselte. Zala Megyei
Sajtódíjban Kelemen Valéria újságíró, Zala Megye Közszolgálatáért
Díjban Egri Gyula tűzoltóparancsnok részesült. Zala Megye Környezetéért
és Fejlesztéséért Díjat a Bagolai Városszépítő Egyesület nevében
Poprádi Zoltán vette át.
2005. február 18. OKTATÁS 11
Február 9-én került sor az ifj.
Popellár Jenő Városi Matematika
Verseny ünnepélyes megnyitójára
a Kiskanizsai Általános
Iskolában. A hagyományteremtő
szándékkal útjára indított
emlékversenyt az iskola egykori
matematika, kémia és technika
szakos tanárának, ifj.
Popellár Jenő emlékének tiszteletére
rendezte meg az intézmény.
Silló Zsolt igazgató beszéde
után Wilheim Márk, az
egykori tanítvány emlékezett
vissza a sokoldalú és kiváló pedagógusra,
aki 1978-tól 1997-
ig volt a kiskanizsai iskola tantestületének
tagja. A modellezéssel
is foglalkozó néhai oktató
munkáiból, személyes tárgyaiból,
valamint a magyar és a
külföldi tudósokról, Nobel-díjasokról
és felfedezőkről nyílt
természettudományi kiállítás az
intézményben.
Az első ízben meghirdetett versenyre
hatvanan jelentkeztek a
város általános iskoláiból. Az 5-
8. osztályosoknak évfolyamonként
külön feladatsorral kellett
megbirkózniuk. A dolgozatok
jeligések.
– A feladatsor kitöltése után
a résztvevők névre szóló emléklapot
vehettek át. Az eredményhirdetés
időpontja március 15-
e, ahol ünnepélyes keretek között
évfolyamonként az első három
helyezettet díjazzuk. A jövőben
szeretnénk megyei szintűre
kibővíteni ezt a kezdeményezést
– mondta Rácz Károlyné,
a verseny szervezője.
MATEMATIKA
EMLÉKVERSENY
FINNORSZÁGI TAPASZTALATOK
A közelmúltban finnországi tanulmányúton jártak
a Pedagógus Munkaközösség tagjai. Az ott szerzett
tapasztalatairól kérdeztük Kiss Ernőnét, a Hevesi
óvoda vezetőjét, Mayer Ferenc címzetes igazgatót,
és Sajni Józsefet, a Miklósfai iskola igazgatóját
ELLENőRZÉS INTERNETEN KERESZTÜL
– A tanulmányút egy másik ország kultúrájának a
megismerésére is jó szolgálatot tett – kezdte tapasztalatainak
összefoglalását Kiss Ernőné, a Hevesi óvoda
vezetője. – Megismertük az ottani intézményhálózat
rendszerét, a gazdasággal való kapcsolatát. Jártunk
egy olyan óvodában, ahol 36 kisgyermeket neveltek.
Ott reggel 6 órától este 6 óráig vannak nyitva az intézmények,
ahova két éves korukig járhatnak a gyerekek.
Mivel novembertől tavaszig jóformán sötétben
vannak, nagyobb légteret alakítottak ki számukra, és
több az ablak is az épületen. Az időjárástól függetlenül,
délelőtt és délután is kiviszik a gyerekeket a szabadba.
Maga az óvodai tevékenység hasonló mint nálunk,
jó lehetőségeket tapasztaltunk például a művészi
nevelésre. Külön van a kis dühöngő szobájuk, és
minden csoportszobában kialakítottak vizesblokkot,
ahol munka közben kezet moshatnak.
– Hoztak e haza valamilyen ötletet?
– Nagy gondot fordítanak a gyerekek életterének
a higiéniájára. A tanulmányút hatására mi is bevezettük,
hogy a gyerekek a szülőváróban cserélik le
az utcai cipőjüket, amit aztán a személyes öltözőszekrényükben
helyeznek el.
NEM A LEXIKÁLIS TUDÁS A FONTOS
– Beleláthattunk abba, hogy másképp is működnek
iskolák, mint nálunk – kezdte finnországi tapasztalatainak
összefoglalását Sajni József, a Miklósfai iskola
igazgatója. – Nagy hangsúlyt fordítanak a tudás
használhatóságra, de nem a lexikális tudás a fontos.
A tankönyvek és az étkezés ingyenes. Ebéd után még
az iskolában maradnak, az ott eltöltött 7-8 óra alatt
sok mindenre jut idejük, nem kapkodnak, nem sietnek.
Olyan tankönyveik, taneszközeik vannak, amelyekből
jól lehet tanulni. A miénkhez hasonló a tananyag
struktúrájuk, de azt is tapasztaltuk, hogy az
általános iskolás matematika és fizika tananyagai
közé bekerültek olyan fajsúlyú anyagok, amit nálunk
középiskolában tanítanak. A gyerekek okosabban
vannak terhelve, mint a mi gyerekeink, és választhatnak
a technikai jellegű foglalkozások közül. A nevelőknek
is biztosítanak mindent a nyugodt munkavégzéshez,
a tanári szobák otthonosak voltak. Ott egy
15-20 éve a pályán lévő pedagógusnak durván 2500
euró, azaz 700 ezer forint körüli a havi fizetése. Természetesen
más áraik vannak mint nekünk, de jól élnek,
nem kell sem a szülőnek, sem a pedagógusnak
azon törnie a fejét, hogy az alapműszak után mivel
foglalkozzon, hogy meg tudjon élni.
– Lehet-e az ott látottakat idehaza hasznosítani?
– Lehet. Nálunk, az iskolában iskolaotthonos
rendszer van. A gyerekek nem viszik haza a táskájukat,
itt kell minden feladatot elkészíteni. Ez a rendszer
majdnem hasonlít ahhoz, de itt tovább marad a
gyerek. Ott délután 14-15 óráig, nálunk 16 óráig
vannak a tanulók az iskolában. A használható tudás
irányába kellene nekünk is menni, mert ez az, amit
ők jól csinálnak.
HATÉKONY IDEGENNYELV TANULÁS
– Munkaközösség vezetőként az utóbbi években már
szorgalmaztunk tanulmányutat egy olyan európai országba,
ahol a hatékonyságát illetően a közoktatás
előbbre jár mint nálunk. Az idén végre sikerült megvalósítani
– mondta Mayer Ferenc címzetes igazgató. –
Beigazolódtak azok a mutatók, amelyekről a nemzetközi
sajtóban információt lehet szerezni. Elsőként a rendkívül
hatékony idegen nyelv oktatást emelném ki. Kis
túlzással szólva, az egyszerű emberek tömegesen kommunikálnak
angolul, a középiskolás tanulók pedig tömegesen
és jó színvonalon beszélik az angolt. A könyvtár
és iskola látogatások kapcsán kiderült, a szövegértés
tekintetében a finn gyerekek lényegesen előbbre járnak
sok európai országnál. A szakképzés nem terheli
úgy le a közoktatás rendszerét, mint nálunk. A szakképzés
a gyakorlati oktatás része, teljes egészében vállalati,
munkahelyi természetes keretek között folyik, illetve
szakképző központokban. Ebből adódóan sokkal hatékonyabb,
átgondoltabb a gyerekek pályaválasztási
munkájának az irányítása, a gyerekek nagyon tudatos
pedagógiai irányítással sokkal inkább a maguk szintjének
megfelelő helyre kerülnek. ők bölcsen belátták azt,
hogy minden gyereket mindenre nem lehet megtanítani.
– Mit lehet tenni, hogy eljusson hozzánk az ő
gyakorlatuk?
– A tanárok, igazgatók keze kötött, a közoktatás egy
központi tanterv alapján történik. A tanterv készítés
során az óriási hatással bíró tudományos lobbikat
vissza kellene fogni. A tanárok is hajlamosak arra,
hogy minden egyes tárgyban a maximumot kérjék számon,
és ragaszkodnak a magas óraszámhoz. Elindult
a szemléletformáló szándék már az előző kormány részéről
is, de megrekedt, hiszen az iskoláknál egzisztenciális
problémákat vethet fel. A szemléletváltozást
mellett szólni kell minden fórumon, hiszen világosan
látszik, hogy e nélkül nem fogunk tudni előbbre lépni.
Az értő olvasás, a kommunikáció, az idegen nyelvek
tudása terén gyengén állunk, mert olyan ismeretekkel
tömjük a gyerekeket és olyasmit vasalunk be, hogy az
alapkérdésekre alig van idő.
Míg a magyarországi hagyományok szerint húshagyó kedd alkalmából fánk kerül
az asztalra, addig Angliában palacsintát sütnek – tudtuk meg annak okát, hogy miért
éppen Palacsinta napot szerveztek múlt kedden a Thury György Szakközépiskolában.
Mint azt Holczinger Melinda, a rendezvény szervezője elmondta, a kanizsai középiskolák
nulladik évfolyamait hívták a játékos programra.
A mezős, cserhátis, batthyányis és thurys négyfős csapatok két helyszínen adtak
számot „palacsinta-beli jártasságukról”. A tankonyhán ínycsiklandozó palacsintaillat
áradt, ahogy sütötték a fiatalok a palacsinták, míg egy tanteremben érdekes feladatokat
kellett megoldaniuk a részvevőknek. Volt kvízjáték, aztán a tésztakészítés mozzanatait
kellett sorba rakni – az „egyszerűség kedvéért” angol illetve német nyelven
volt olvasható a recept –, majd ódát kellett írni a palacsintához. Hogy az idegen
nyelv ismerete és a magyar irodalom mellett a matematika is helyet kapjon, egy kis
geometria következett: a szervezők a palacsinta kerületére voltak kíváncsiak. A vidám
találkozó a tankonyhában sült, majd nutellával, lekvárral és túróval töltött palacsinták
„zsűrizésével” és elfogyasztásával zárult.
PALACSINTA NAP
12 KÖZÉRDEK 2005. február 18.
Bogdán Frigyesnével Zalaegerszegen, egy díjkiosztó ünnepségen
találkoztam. Valósággal felfénylett, amikor a finom kis
jutalom-szobrocskát átvette, majd maga
elé helyezte az asztalra, elrévedezett.
Talán a múltra gondolt, az a hely
jutott eszébe, ahol a Mura a Drávával
találkozik, a Szentmihályhegy magaslatán
álló gyönyörű műemléktemplomra,
amely tanúja volt századoknak, meg
a békét őrizte határainkon innen és túl.
Ez idős emberek számára kiírt irodalmi
pályázat lehetőséget adott Irénkének,
hogy családját, gyermek- és ifjúkorát,
egy letűnt, emberséges, a maga valójában
nem hétköznapi életmódot bemutasson.
– Miért most készült el ez a szépséges visszaemlékezés?
– Most csak a végső formáját nyerte el, de maga a teljes
anyag régóta érlelődött bennem, mielőtt egyes részeit már ittott
közre is adhattam. Úgy éreztem, hogy családom, s benne az
én sorsom eléggé regényes ahhoz, hogy másnak is tessen. Aztán
még az is vezérelt, hogy rengeteg olyan esemény történt velünk,
ami az elmúlt század történelmének egy kis darabkáját
adja. Ne mondjak mást: Légrád falu Trianon után Zalától a
határ túloldalára került, vasútállomása azonban az innenső oldalon
maradt. Kettészakított település, birtokok, sorsok. Ezen a
vidéken – Szentmihályhegyen – születtem, s úgy nőttem fel,
hogy naponta láttam, hallottam, szinte a bőrömön éreztem a
megosztottság keserveit, az itt élő emberek gondjait.
– A pályamunka rengeteg különleges tényt, eseményt ír le,
személyt mutat be, helyezi el őket a történelem sodrában.
– Örülök, hogy így látod. Had essék szó most néhányról! Vajon
a színháztörténészek Fedák Sári híres primadonna itteni
életéről mennyit tudnak? A Csáktornyai orvos lánya nem akarván
elszakadni ettől a vidéktől, Tótszerdahelyen kúriát tartott
fenn, s már egészen fiatalon felfedeztem Szentmihályhegyen azt
a szép faragott tornácú pincét, amelyiknek a felirata arról tanúskodott,
hogy milyen kellemes perceket töltött ott el a művésznő.
Vagy ki áll, meg már a szép horhosi út végén, a
Fesztungon – itt játszadoztunk –, azon a magaslaton, ahol a
magyar honvéd sereg Jellasics horvát bán katonáinak átkelését
figyelte. Hogy milyen helyzeteket teremtett az egyes emberek
életében a történelem, ehhez csak egyetlen személyes élményemet
mondom el. 1944. október 28-án elsötétített ablakokkal,
zene nélkül feketében ült az asztaloknál a násznép, közöttük
csak egy fiatal nő volt fehérben. Ez a menyasszony én voltam,
aki ekkorra már elsiratta 21 éves bátyját, a másikért meg aggódhatott,
hiszen súlyos betegen Érsekújváron feküdt kórházban.
Örökké emlékezetes marad számomra a Nagyatád-barcsi
vasútvonal felszámolása is. Éjfélkor, az utolsó vonathoz kivonult
Lábod lakossága, és egy nagy csokor virágot adtak fel a
mozdonyra. Néma tűntetés volt ez akkor az aprófalvas települések
részéről.
– Igen, a vasút! Ez számodra jelentős volt.
– Vasutas családba születtem, vasutas lett a férjem is. Fivéreimnek,
apám testvéreinek Fiumében, Bodojkon, Zákányban,
Nagyatádon szintén a vasút adott kenyeret. Az én családomnak
megszokott éjjeli zene volt a mozdony füttyentése, a dízel dübörgése,
a mikrofonba mondott utasítások sora. Az állomásokon
nevelkedett gyerekeken ott volt a vasutasok szeme, ügyeltek
rájuk, hogy vágányok közé ne fussanak. A szolidaritás a
vasutasokat családdá kovácsolta. Egy vasutas feleség el nem
tűrte volna, hogy az állomásépület ne legyen takaros, környezetében
ne legyen virág. Hálával emlékezem a vasútra, kenyeret
adott, elvitt iskolába, hazánk szép tájaira, sok-sok éven át
gyermekként és feleségként is ebben a zajló világban élve figyelhettem
a vasutasok nehéz munkájának összehangolt koreográfiáját.
Felelősség, pontosság, igazi demokrácia, ahol mindenki
tudja, hogy mi a dolga, s aszerint cselekszik. Előttem zajlott
le, hogy a Duna-Dráva vasútvonalon miként növekszik Zákány
állomás fontossága, hogy a Budapest Fiume vasút ezen
határállomásán a fejlődés következtében szálloda épült, bankfiók,
téglagyár létesült, s a gőzmalom, a betonáru üzem és a
gyümölcsfeldolgozó mennyi embernek adott kenyeret.
De szomorúan láttam az 1941. április 6-án felrobbantott
Dráva híd miatt leálló nemzetközi forgalmat, majd reménykedve
figyelhettem az 1962-ben újjáépített, s május 26-án felavatott
Dráva-hídon megújuló forgalmat. Aztán Zákány szép lassan
elvesztette jelentőségét, pozícióját átadta Gyékényesnek.
– Milyen szerepet töltött be a család a te életedben?
– A család mindenkinek nagyon fontos, de ahol sok gyereket
nevelnek, ahol azonos foglalkozású emberek kolóniája él, ott
különösen. Útravalóként legtöbbet édesanyámtól kaptam. ő áldott
türelmű végrehajtója volt a napi parancsoknak, szelíd szóval
rá tudta venni a hat gyereket tanulásra és szabadidejükben
a munkára. Mindig azt mondta: jó, ha megtanuljátok, mert ha
szükség lesz rá, magatok is meg tudjátok csinálni, ha nem, akkor
tudtok irányítani. Hajnali négy órakor kelt, kenyeret dagasztott,
reggelit készített, útravalót csomagolt a munkába indulóknak,
a Kanizsára, iskolába bejáróknak. Aztán következtek
az állítok, a kert, a napszámosok, mert hát a vasutas fizetés
mellé nagyon is kellett a birtok jövedelme. mindenre volt ideje:
gyerekre, állatokra, még a vendégekre is, kalácsait, réteseit,
sütijeit sokáig emlegették a hozzánk betérők.
Sokat tanultam tőle, s mint vasúti tiszt feleség sikeresen át is
ültettem a saját háztartásomba. De különösen akkor volt szükség
a helytállásomra, amikor növögető kislányaim mellett állást
vállaltam. A közigazgatás számtalan lépcsőfokát bejártam:
adminisztrátor, díjnok, anyakönyvvezető, előadó, gazdasági
csoportvezető. Újabb és újabb tanfolyamok, vizsgák, s a több
települést átfogó közös tanácsban – Zákánytól a berzencei határig
– 6500 ember ügyeinek felelős intézése. Nem adtak akkor
alánk autót; gyalog kerékpárral, busszal közlekedve jártuk be
a társközségeket „ügyintézni”. Sok tapasztalatot szereztem,
megtanultam emberekkel bánni, s talán ezért ért az a megtiszteltetés,
hogy megyei tanácstag lehettem. Ebben a funkciómban
is az emberekkel való közvetlen találkozást tartottam a legfontosabbnak,
mert szerintem csak úgy hozhattunk helyes döntéseket.
A szolgálat utolsó idejét – a felszámolás előtti másfél évet
– a járási tanácsnál dolgoztam le. Megözvegyülve – hogy közelebb
kerüljek a gyerekekhez – Nagykanizsán települtem le.
– Ez a sokszínű élet tükröződik a megyei lapban megjelent
számtalan olvasói leveledből, kis írásaidból
– Talán nem is az a fontos, hogy megjelentek, hanem a fogadtatásuk.
A visszajelzésekből azt szűrtem le, hogy a vasúttal, a várossal,
a Dráva-parti táj szépségével, a családi és nemzeti ünnepeinkkel
kapcsolatos írásaim megérintették az emberek lelkét,
úgy érezhették, hogy közülük egy vetette papírra azokat az érzéseket,
élményeket, amelyeket ők is átéltek.
Irénke csendesen él szép lakótelepi otthonában. Olvasgat,
kézimunkázik, no meg finomakat süt az unokáknak. Ha kimozdul,
akkor elsősorban a Köztisztviselők Klubjába sétál el, ahol
mindig szívesen hallgatják visszaemlékezéseit.
Büki Erzsébet
A SZÜLőFÖLD SZERELMESE
Február 19. szombat
2005. február 18. MÉDIIA 13
Február 21. hétfő
Február 22. kedd
Február 23. szerda
Február 24. csütörtök
Február 20. vasárnap
06:30 Krónika 06:45 Jelkép - katolikus
07:00 Nyugat magazin
07:24 Mese: Lázadás 07:30 Krónika
07:45 Adjuk magunkat
07:55 K''arc - kulturális magazin
- Boros Lajos -Sakálok - Bakaja
Zoltán és barátai koncertje -
Bene János kanizsai naptárvázlatok
08:20 Krónika 08:30 Hírháló
09:00 TV shop 09:30 Maksavízió
- Maksa Zoltán és barátai kabaréműsora
10:00 szentföldi szent
helyek - dokumentumfilm-sorozat
10:30 Fürdő a föld alatt 11:00
Patikus magazin 11:30 Vendégváró
erdő 17:30 Business-mix
magazin 18:00 Lenyomatok.
Potréfilm Kulcsár Imréről 18:30
Tv mozi: Égi madár - magyar
film 20:00 Storyboard - filmajánló
20:30 Hírháló 21:00 Hozzám
tartozol 23:00 Bence show -
beszélgetések hírességekkel
23:30 Különjárat - Balogh Zoltán
keményzenei magazinja
06:30 Tv mozi: Égi madár - magyar
film 08:05 Storyboard -
filmajánló 08:30 Hírháló 09:00
Tv shop 09:30 Akarj élni! -
Környezet és természetvédelmi
magazin 10:00 Történelmi borvidék
11:00 Hazán belül - turisztikai
magazin 11:30
Trendline - a divatmagazin
17:30 Vendégváró erdő 18:00
Trendline - a divatmagazinja
18:30 TV mozi: Ezek a fiatalok
- magyar film 20:15 Válogatás a
hét műsoraiból 20:30 Hírháló
21:00 Halálos merülés - amerikai
akciófilm 23:00 Maksavízió
23:30 Bencze show. Beszélgetések
hírességekkel
07:30 Nyugat magazin 08:00
Tv mozi: Ezek a fiatalok 17:30
Álom - dokumentumfilm 18:00
Krónika 18:13 Mese: A nagy
folyam 18:18 Jelkép - adventista
18:30 Hazán belül - turisztikai
magazin 19:00 Krónika
19:15 Természetfigyelő
Olaszország - Konrad Lorenz
nyári ludjai 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01
Nyugat magazin 20:30 Hírháló
- az ország hírei 21:00 Cápavadász
- amerikai-olasz akciófilm
07:30 Krónika 07:45 Természetfigyelő
Olaszország - Konrad
Lorenz myári ludjai 08:09 Mese:
A nagy folyam 08:14 Adjuk magunkat
08:24 Krónika 08:34 Nyugat
magazin 09:04 Krónika 09:18
Jelkép - adventista 17:30 Köztünk
élnek - beszélgetés Dévai
Nagy Kamillával 18:00 Krónika
18:13 Mese: Csipike és Kukucsi
4. rész 18:18 Jelkép - katolikus
18:30 A Marslakók legendája -
Teller Ede. Dokumentum műhely
19:00 Krónika 19:15 Természetfigyelő
Olaszország - Villásnyelvek
19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Természetfigyelő
Olaszország - Konrad
Lorenz nyári ludjai 20:30 Hírháló
- az ország hírei 21:00 Aranyláz -
olasz akcióvígjáték sorozat
07:30 Krónika 07:45 Természetfigyelő
Olaszország - Villásnyelvek
08:09 Mese: Csipike és
Kukucsi 4. rész 08:14 Adjuk magunkat
08:24 Krónika 08:38
Konrad Lorenz nyári ludjai 09:04
Krónika 09:14 Jelkép - katolikus
09:20 Krónika 17:30 Egészségmagazin.
Egészségről, betegségről
18:00 Krónika 18:14 Mese:
Rebarbara levél 18:18 Jelkép -
evangélikus 18:30 Maksavízió
19:00 Krónika 19:15 Természetfigyelő
Olaszország - Menekülés
életre-halálra - Vaddisznók 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:04 Természetfigyelő Olaszország
- Villásnyelvek 20:30 Hírháló
- az ország hírei 21:00 Vesztegzár
- amerikai katasztrófafilm
07:30 Krónika 07:45 Menekülés
életre-halálra - Vaddisznók 08:09
Mese: Rebarbara levél 08:14 Adjuk
magunkat 08:24 Krónika
08:38 Természetfigyelő Olaszország
- Villásnyelvek 09:04 Krónika
09:18 Jelkép - evangélikus
17:30 Biztonsági Zóna 18:00
Krónika 18:14 Mese: A medve és
a huszár 18:18 Jelkép - református
18:30 Zala fekete kincse 19:00
Krónika 19:13 A titokzatos nutriák
19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:04 Menekülés életrehalálra
- Vaddisznók 20:30 Hírháló
21:00 Bunyós lány - amerikai
filmdráma
MűSORA
Február 19. – Február 24.
KUTYATARTÓK FIGYELMÉBE!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási
Osztálya tájékoztatja a Tisztelt állattartókat, hogy a Közgyűlés
52/2004. (XII.22.) számon új állattartási rendeletet alkotott, melyben
az ebekkel kapcsolatosan új jogszabályi előírások léptek életbe. A
rendelet 6.§ (1) pontjában bejelentési kötelezettséget ír elő minden
ebtartó részére. Az ebtartók bejelentési kötelezettségüket 2005. április
30-ig tehetik meg postai úton a sajtóban megjelentetett bejelentő
lapon, vagy személyesen az Eötvös tér 16. szám alatt az 1.emelet
110. számú helyiségben. A bejelentő lap megtalálható a
http://www.nagykanizsa.hu/dokumentumok/bejelentolap_az_ebek_n
yilvantartasbavetelehez.pdf honlapon. A bejelentőlapot nyomtatott
nagybetűkkel kérjük, szíveskedjenek kitölteni. A kitöltött bejelentő
lap a kutyatulajdonos aláírásával együtt érvényes.
BEJELENTő LAP
AZ EBEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott
52/2004. (XII.22.) számú helyi rendelet 6.§ (1) pontjában előírt
kötelezettség alapján (név): …………………………………………
Nagykanizsa, ……………………………………………… szám
alatti állattartó bejelentem, hogy az ingatlanomon, illetve a tulajdonomban
az alább felsorolt kutyák találhatóak:
1. fajtája: …………................. 2. fajtája: ………………………
színe: ……………………… színe:…………………………....
tartási helye:…………..…… tartási helye:…………….............
3. fajtája: …………………… 4. fajtája:………………………..
színe: ……………………… színe:…………………………...
tartási helye:……………….. tartási helye:………………....…
5. fajtája: …………………… 6. fajtája:…………………….....
színe: …………………….... színe:…………………………...
tartási helye:………………. tartási helye:………………....…
7. fajtája: …………………… 8. fajtája: ………………………
színe: ……………………… színe:……………………………
tartási helye:……………… tartási helye:……………………
Nagykanizsa, 2005. ……………………….
……………………………………
bejelentő aláírása
A szakbizottságok jogköréről és feladatairól tartottak sajtótájékoztatót
a GVB tagjai és a közgyűlés négy másik bizottságának elnökei,
mivel kérdések merültek fel, illetve kétkedő szavak hangzottak el a bizottságok
munkájáról. Papp Péter bizottsági elnök kiemelte: a bizottságok
az önkormányzat SZMSZ-e szerint működnek. 2002-ben a bizottságok
tagjainak létszámát 64-ről 48 főre csökkentették. Sajnos több
olyan bizottsági ülés is volt, amikor nem a szakmaiság oldaláról közelítették
meg a napirendi pont tárgyalását, hanem belekeverték a politikát.
Nehéz azt is elfogadni, amikor a közgyűlés terjengőssé válik, hiszen
a bizottsági üléseken a témákat megvitatják, előkészítik. Papp
Nándor, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
elnöke szerint az általa vezetett bizottságban a szakmaiság nem
kellőképpen érvényesül. Sajni József az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sport bizottság elnöke hangsúlyozta: a legösszetettebb feladatot ők
látják el. A legnagyobb problémájuk mindig a pénz, amit nehéz mindenki
számára elfogadhatóan és igazságosan felosztani. Sajnálattal említette
meg, hogy a kultúrához leginkább értő szakembert, külső bizottsági
tagjukat felmentették. Budai István, a Pénzügyi Bizottság elnöke
megjegyezte: a szakmai összetétellel nincs probléma a bizottságban.
Végeznek ellenőrzési tevékenységet is. Úgy vélte: az idei évi költségvetés
kellőképpen előkészített.
KERESZTTűZBEN A BIZOTTSÁGOK
OKTATÁS
JÁRMű
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
14 HIIRDETÉS 2005. február 18.
Nk-án a belvárosban 126 m2-
es, három szoba + hallos családi
ház kerttel, garázzsal eladó,
vagy Nagykanizsai illetve Balaton
parti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 20/9566-
136 (5327K)
Nk-án a belvárosban 700 m2-
es, társasház építésére is alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5446K)
Kiskanizsán a Pivári utcában
120 m2-es, négy szobás, két
fürdőszobás, vegyes fa-, gáz
fűtéses családi ház (8x9 méteres
garázzsal, nyári konyhával,
melléképületekkel, földpincével)
1200 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/480-2586 (4649K)
Bajcsán 30 éves, 120 m2-es, 3
szobás családi ház melléképületekkel,
nagy telekkel eladó. Érd.:
30/270-8592 (5478K)
Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Szentgyörgyvári hegy IV.
hegyháton családi ház jellegű ingatlan
központi fűtéssel, melléképületekkel
eladó. Érd.: 93-315-
526 (5505K)
Nk-án a Munkás úton központi
fűtéses házban garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)
Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csó-tótól 15 percre telek
gyümölcsössel, fenyővel, épülettel
eladó. Víz, villany van. Érd.:
93/325-759 (5507K)
Nk-án 10 emeletes épület II.
emeletén 1 szobás + nagy nappalis,
nagy erkélyes, szép lakás eladó.
Érd.: 93/316-610, 20/593-
2426 (5510K)
Nk-án Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/5602-706 (5511K)
Nagykanizsa belárosában felújított
58 m2-es, 2 szobás, fürdőszobás,
első emeleti lakás (irodának
és rendelőnek is kialakítható)
eladó. Érd.: 30/284-2290
(5512K)
1,5 szobás lakás albérletbe kiadó.
Érd.: 30/272-1715, 30/309-
9425 (5513K)
Golden retriever minőségi kiskutyák
és Labrador retriever
törzskönyv nélküli kiskutyák tavaszra
előjegyezhetők.
www.rszkennel.uw.hu (5488K)
Babaholmik, gyönyörű babruhák,
lábbelik, kismama együttesek,
használati kelléket kedvező
áron eladók. Érd.: Nk, Olaj út 8.,
93/326-516 (5492K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínű), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülőgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)
Vásározók figyelem! Bálás ruha
asztalok (összecsukható) újszerű
állapotban, 4500 Ft/db
áron, valamint bemutatóbábuk
féláron eladók. Érd.: 20/209-8463
(5508K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Bármilyen írott anyag (diplomamunkák,
szakdolgozatok, stb.) gépelését,
számítógépre vitelét vállalom
rövid határidővel. Tel.:
30/9932-534 (5494K)
Csőcsere! Nagy teljesítményű
spagetti-csöves Magnum szolárium-
géppel várom régi és új vendégeimet!
Tel.: 20/952-8348 (5514K)
Gyász- és alkalmi ruha üzlet.
Nk, Városkapu krt. 10/D. (a 32-es
helyijárat végállomásától 50 méterre
balra). Tel.: 20/952-8348
(5515K)
Eltartási szerződést kötne házibetegápoló
házért, lakásért vagy
nyugdíjért. Tel.: 30/270-8592
(5516K)
Német nyelvből oktatást és korrepetálást
vállalok Nk-án. Tel.:
20/356-9577 (5509K)
Honda CLX eladó. Irányár:
100.000 Ft. Érd.: 30/5444-444
(5503K)
Skoda 120L GLS friss műszaki
vizsgával, eredeti állapotban eladó.
Érd.: 30/263-7705 (5504K)
APRÓHIRDETÉS
Kőnig menü 400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!
0 %-os kezelési költséggel!
Pl.: 200.000 Ft – 36 hó – 7.331 Ft * 400.000 Ft – 36 hó – 14.662 Ft
Igényeljen hitelkártyát díjmentesen!
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max.
510.000 Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760
A tavaly év elején hatályba lépett törvényi szabályozás megváltoztatta
a nyilvános távbeszélőket üzemeltető társaság szolgáltatási
kötelezettségét. Ennek értelmében a szolgáltatató ezer lakosonként
köteles egy nyilvános állomást működtetni az adott településen.
Kanizsán a szabályzás életbe lépését követően is 116 nyilvános
készülés működött az elvárható 52 helyett. A nyilvános telefonok
forgalmát és elhelyezkedését folyamatosan figyelemmel kíséri az
üzemeltető. Adataik szerint 33 kültéri és 9 beltéri állomást alig
használnak, forgalmuk annyira alacsony, hogy az üzemeletetési
költségeket sem fedezi, ezért a szolgáltató leszerelésük mellett döntött.
Ezt követően 74 nyilvános készülék marad a városban, amely
huszonkettővel még mindig több, mint a törvényi minimum.
TELEFON LESZERELÉS
MÉH
kiskanizsai telepe
HHOOLLDDOOSSII FFÉÉMM KKKKTT..
Az eu-ba lépés után is az önök szolgálatában
vásárolunk vas- és fémhulladékot
(réz, alumínium, ólom, saválló horgany).
Vasszerkezetek szakszerű bontása a helyszínen. 4-5
tonnáig 20 km-es körzetből ingyen beszállítás!
Helybeni hídmérlegelés. Azonnali készpénzfizetés!
Személlyauttótt kárpiittmenttessen,, ttiisszttííttva áttvesszünk..
Telephely:
Kiskanizsa, Kismező u. 2/A.
Nyitva: hétfőtől–péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig.
Telleffon//ffax:: ((93)) 319--041
Mobiill:: ((20)) 337--16--15
Mi a lakosságot és a környezet védelmét szolgáljuk!
Lakossági apróhirdetés 15
szóig az első alkalommal 500
Ft, ha folyamatosan, többször
adja fel, a második alkalomtól
250 Ft!
Vállalkozói, valamint
szolgáltatás jellegű apró a
duplája!
2005. február 18. SPORT 15
 SPORTHÍÍREK SPORTHÍÍREK 
Folytatódik városunkban a városi
sportcsarnok létesítésének előkészítése.
Az előzményekhez tartozik, a
kormány 2004. június 2-án elfogadta
átfogó sportlétesítmény-fejlesztési
programját. Az Európa Terv keretében
megvalósuló Sport XXI. Létesítményfejlesztési
Program 2006-ig
mintegy 53 milliárd forintos fejlesztést
tesz lehetővé országszerte. A
program keretein belül 2006-ig minden
megyében legalább egy, többcélú
sportcsarnok vagy fedett uszoda
felépítése, illetve felújítása valósul
meg 20 milliárd forint értékben,
melynek révén a települések közösségei
bekapcsolódhatnak a hazai és
nemzetközi sport vérkeringésébe.
Az egyik fő cél, hogy a felújított létesítmények
a piaci igényeknek is
megfeleljenek, így bevételt biztosítsanak
a tulajdonos és fenntartó önkormányzatoknak.
A sportcsarnok építés úgynevezett
PPP (Public Private Partnership)
rendszerben, a magánszféra bevonásával
valósul meg. Nagykanizsa jó
esélyekkel indulhat a létesítmény városunkban
való megépítésének támogatásáért.
A volt Thury laktanya
rehabilitációs programja már korábban
tartalmazta a sportcsarnok építésének
lehetőségét.
A program megvalósíthatóságának
vizsgálatához három tanulmánytervet
készíttetett el a Városfejlesztési
Osztály. A tanulmánytervekben
megfogalmazott megoldások
lehetővé teszik, hogy a létesítmény
egyéb, sporton kívüli rendezvényeket
is befogadhasson. A
cél egy multifunkcionális csarnok
létrehozása, amely befogad sportrendezvényt,
vásárt, zenekari rendezvényt,
koncertet, színházi
előadást és kiállítást. Az 1 milliárd
forint összköltségű létesítmény újszerű,
pénzügyi konstrukcióban
történő megvalósítását szorgalmazza
az önkormányzat.
SPORTCSARNOK 1 MILLIÁRDÉRT
POZSONYI ÚSZÓVERSENY
Huszonnyolc úszó szakosztály
közel 500 versenyzője vett részt a
múlt hétvégén Pozsonyban azon a
nemzetközi versenyen, ahol a Dél-
Zalai Vízmű SE versenyzői is képviselték
hazánkat. A kanizsai csapatból
jó helyezést, kiváló egyéni
csúcsokat értek el a két napos viadalon
a különböző korosztályok
képviselői. Biczó Bence aranya,
két ezüst és egy bronzérme mellett
több ezüst és bronzérem is a kanizsai
sportolók nyakába került.
Eredmények: Biczó Bence (‘93)
200 m gyors 2:24,06 I. hely, 200
m vegyes 2:41, 29 II. hely, 100 m
gyors 1:05, 30 II. hely. Karancz
Alíz (‘93) 100 m gyors 1:07,06 III.
hely, 200 m gyors 2:27,09 III.
hely. Kovács Dorottya (‘94) 50 m
mell 42,11 III. hely. Szabadics
Adrienn (‘95) 50 m mell 45,56 III.
hely. Tóth Gergely (‘95) 100 m
gyors 1:22,37 III. hely, 50 m mell
45,75 III. hely. Abay Nemes Anna
(‘96) 50 m hát 45,76 III. hely, 50
m mell 50,56 III. hely. 4x50 m fiú
gyors váltóban a Bem Gábor,
Biczó Bence, Tihanyi László,
Tóth Gergely alkotta csapat
2:10,09-es időeredménnyel bronzérmet
szerzett.
VERESÉG
A LISTAVEZETőTőL
Február 6-án az NB I/B-s férfi
kosárcsapat idehaza fogadta a Soproni
Ászok játékosait. A vendégek
94:73-as győzelemmel térhettek
haza. Kanizsa KK: Simon (5), Koma
(12), Domonkos (8/6), Millei
(14), Boldizsár (9). Csere: Volf D.
(14/6), Zsámár K. (8), Kiss (3).
A második negyedben kezdett
magához térni a kanizsai legénység,
de így is jelentős hátránnyal
(27 pont) térhetett félidei pihenőre.
A harmadik negyedben csökkentették
hátrányukat, négy perccel a
lefújás előtt 8 pont volt a két csapat
közti különbség, azonban Palotai
és Körtélyesi vezetésével 4:17-re
nyerték a vendégek a negyedik negyedet,
ezzel együtt a mérkőzést is.
Silló Zsolt edzői véleményében
elmondta: – Összességében megérdemelten
nyert az ellenfél- nem
véletlenül dédelgetnek ,,A” csoportos
álmokat.
HEVESIS SIKEREK
A január végi torna diákolimpia
városi döntőjén a Hevesi Sándor
Általános Iskola fiú és lány
csapata végzett az élen az I-II. és
III-IV. korcsoportban egyaránt.
Egyéniben a Palini, a Kőrösi és a
Zrínyi iskola diákjaival osztoztak
a helyezéseken. A február 3-i torna
diákolimpia megyei döntőjén
12 csapat közel 120 sportolója
vett részt. A versenynek otthont
adó Hevesi Iskola ezúttal is számos
helyezést ért el. Eredmények
I-II. kcsp.: Lányok, csapat: 1.
Hevesi (136,3), 2. Hevesi II
(130,8). Egyéni: 1. Tislér Fruzsina
(Hevesi, 27,3), 2. Rácz Klaudia
(Hevesi, 27,3). Fiúk, csapat:
1. Hevesi (129,7). III-IV. kcsp.:
Lányok, csapat: 2. Hevesi
(133,3). Egyéni: 2. Brunner Bianka
(Hevesi, 27,5). Fiúk, csapat:
1. Hevesi (130,5). Egyéni: 1.
Rodek Richárd (Hevesi, 27,2), 2.
Jávor Richárd (Hevesi, 26,6), 3.
Vastag Krisztián (Hevesi, 25,7)
Az Olajipari Természetbarát
Egyesület által szervezett kirándulás
célállomása február 20-án
a Kanica erdő lesz. Indulás
10.30-kor az autóbusz-állomásról,
érkezés vissza 17.30-kor. A
14 kilométeres táv útvonala:
Galambok-szőlőhegy–Kanica
erdő–Zalaújlak–Zalakaros.
Részvételi díj a Volán díjszabás
szerint.
„MÓRICZ –
METÁL-LÉGTECHNIKA”
Amatőr Asztalitenisz Kupa
2005.
A Móricz Zsigmond Művelődési
Ház szervezésében a
Kiskanizsai Általános Iskola
tornatermében
2005. február 19-20-án
(szombat-vasárnap) 15 órától
NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:
Felnőtt (18 éves kortól)
I. METÁL-Kupa
II. MÓRICZ – Kupa
Nevezési díj: 500 Ft/fő
Ifjúsági (14-18 éves korig)
Nevezési díj: 200 Ft/fő
Gyermek (10-14 éves korig)
Nevezési díj: nincs!
Páros (kortól független)
Nevezési díj: 200 Ft/fő
A versenyen igazolt versenyzők
egyik kategóriában
sem vehetnek részt! A gyermek
kategóriában arany, ezüst,
bronz érmet, a többi kategóriában
arany, ezüst, bronz kupát
nyer az első három helyezett.
A rendezvény fő támogatója:
Metál-Légtechnika Kft.
További támogatók:
Művelődési és Sport Osztály
Kövesi József-autószerelő
Kiskanizsai Általános Iskola
TÚRÁZZUNK!
AZ ÁRVÍZKÁROSULTAK
MEGSEGÍTÉSÉRE
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata felhívással
fordul Nagykanizsa és
környéke lakosságához, az intézményekhez,
vállalatokhoz és
cégekhez, hogy a súlyos emberáldozatokat
követelő ázsiai
természeti katasztrófa sebesültjeinek
segítséget nyújtsanak. A
pénzadományokat a legszükségesebb,
a nélkülözhetetlen életmentő
és gyógyító eszközökre
fordítják.
Az árvízkárosultak megsegítésére
a Magyar Vöröskereszt
az alábbi számlaszámokat
különítette el:
MKB Rt. 10300002-
20329725-72273285
MKB Rt. 10300002-
20329725-00003285
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik pénzadományukkal
részt kívánnak venni az áldozatok
megsegítésében.
Litter Nándor, polgármester
Téé ll –VÉG KIIÁRUSÍÍTÁS
a Briliáns ÉKSZERüzletben
2900 Ft/gr 14K Aranyékszerek a
készlet erejéig!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ
Kőniig
Ressttaurantt
Panziió
BELÉPőJEGY: 2500 FT/Fő,
mely tartalmazza a vacsora árát is.
ÉRKEZÉSKOR 1 POHÁR
APERITIF AJÁNDÉKBA!
ÉLőZENE, melyet Tatai Zsolt
szolgáltat.
JEGYEK ELőVÉTELBEN
KAPHATÓK A KőNIG
ÉTTEREM-PANZIÓBAN!
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
FIIGYELEM!!
DIIALÓG NYELVSTÚDIIÓ
az áprilisi ANGOL és NÉMET,
EU-S ÉS ÁLLAMI
bizonyítványt is nyújtó,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTő,
40 órás, speciális
tanfolyamot szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ-ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS!!!
Beiratkozás: február 22-ig
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
XVII. évfolyam 7. szám 2005. február 24. Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától
más időpontban kerül
terjesztésre, ezért minden
héten péntek estig kapják
kézhez.
A HÉT TÉMÁJA:
BALESETEK
Időről időre beszámol lapunk a baleseti statisztikák alakulásáról, és az adatok mögött megbúvó okokról is. Az
idén a rendőrség beszámolóját követően döntöttünk úgy, egy kicsit többet szentelünk ennek a kérdésnek, és az
adatok közzététele mellett beszámolunk a tudomány legújabb vívmányairól, szólunk arról, mit is jelent az ittas
vezetés, vagy mit tegyenek a szülők a közúti közlekedés során. Szolgálunk néhány jó tanáccsal a kerékpárosoknak
és a notórius gyorshajtóknak is. Reméljük, minden olvasónk talál érdeklődésének megfelelő írást.
(A kép illusztráció)
2 KRÓNIIKA
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
 Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
 A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
 Meglévő rendszerek FIGYELőKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
EGYÜTTMűKÖDÉS
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarával folytatott
tárgyalást a helyi együttműködésről.
A megyei kamara elutasította
az együttműködésre tett ajánlatot,
melynek lényege, hogy a
Nagykanizsán működő két kamarai
iroda tevékenységének egyesítésével
valósult volna meg a teljes délzalai
térség vállalkozóinak egységes
kiszolgálása. Az ülésen részt
vett Röst János alpolgármester és
Cserti József térségi elnök is. A két
kamara közti levélváltásokat követően
a megyei kamara elnöke válaszában
közölte, hogy ,,a két kamara
együttműködését a továbbiakban
az egyesülés keretEi között tartja
megvalósíthatónak”, s indítványozza,
hogy a kamarák elnökségei
együttes ülésen tárgyaljanak erről.
THÚRYS SZALAGAVATÓ
A Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola 8 végzős osztályának-
4 szakközép és 4 szakmunkás-
közel 250 tanulójának szalagavatójára
került sor a Hevesi Sándor
Művelődési Központban.
KÜLDÖTTKÖZGYűLÉS
Kedden tartotta éves beszámoló
megyei küldöttközgyűlését a Vakok
és Gyengénlátók Zala Megyei
Egyesülete, mely a Magyar Vakok
és Gyengénlátók Országos Szövetsége
átszerveződése következtében
az országban elsőként alakult
meg 2003. év végén. Az
egyesület önálló jogi személyiséggé
alakulása óta eltelt teljes egész
esztendejének értékelésével kezdődött
a rendezvény, majd a közhasznúsági
jelentés elfogadására
került sor. A Felügyelő Bizottság
jelentésének elfogadását követően
a 2005. év fő célkitűzéseit valamint
az idei költségvetés irányszámait
tárgyalták meg a küldöttek.
Elfogadásra került a szervezeti és
működési szabályzat is, majd a
közgyűlés három főből álló jelölő
bizottságot választott tagjai sorából.
Mint azt Kovács Béla, az
egyesület elnöke elmondta: az
önálló jogi személyiséggé, illetve
a kiemelten közhasznú minősítésű
és besorolású egyesületté válással
ugyan megnőtt a felelősség és
megszaporodtak a feladatok is,
mégis örömmel láttak neki a munkának,
hiszen ugyanakkor lehetőségeik
is bővülni látszanak. A legfőbb
feladatként az elnök a sorstársak
érdekeinek képviseletét említette,
s mint mondta, igyekeznek
minden pályázati lehetőséget megragadni,
amivel bármi módon javíthatják
helyzetüket, könnyíteni
tudják hétköznapjaikat. Nagy gondot
fordítanak egészségük megőrzésére
is, mint ahogy programjaik
között szerepelnek kulturális és
szórakoztató rendezvények, kirándulások
valamint oktatással, képzéssel
kapcsolatos események is.
Komoly erőfeszítéseket tesznek
rokkant sorstársaik foglalkoztatásának
előmozdítása érdekében is.
BOX GÁLA
Hetedik alkalommal rendezi
meg a Kanizsa Boksz Klub éves
gáláját, ami vasárnap 15.30-kor a
MÁV NTE sportcsarnokban kerül
megrendezésre, ahol az ünnepélyes
megnyitó után átadják a
Kanizsa Ökölvívásáért Díjat. A
közönség ezután öregfiúk mérkőzéseket
láthat, ahol a klub tíz évvel
ezelőtti csapattagjai öklöznek
egymással. Ezt követően a Pécsről
érkező kick-boxosok bemutatójára
kerül sor, majd a nézőkön
egy ütőgép segítségével lebonyolítják
a „Nézőtér legnagyobb ütője”
versenyt. Ezt követi a Kanizsa
BK-PVSK csapattalálkozó,
majd Bunyós Pityu bemutatkozása
és koncertje.
FEBRUÁR 18.
FEBRUÁR 16.
Ünnepélyes keretek között adták át február 21-én a Kanizsa Pékség
Sütőipari és Kereskedelmi Rt., Fő úton kialakított látványpékségét és
kávézóját. A meghívott vendégeknek Polgár Ervin cégvezető elmondta:
nem egészen két hónap alatt sikerült a kellemes, mediterrán
jellegű üzletet létrehozni, mellyel egy megújulási hullámot is szeretnének
elindítani, hiszen a termékek 80 százaléka eddig nem volt kapható
az üzleteikben. Szongoth János, a fővárosi SemiramiS cég vezetője
elmondta, Magyarországra olyan kávékultúrát kívántak elhozni,
ami tőlünk kissé nyugatabbra már elfogadott. Litter Nándor polgármester
gratulált a cég vezetésének.
Építőipari szakmai napot tartottak február 22-én az Építőiparosok és
Díszítők Országos Ipartestülete szervezésében a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképző Intézetben. Antalics Dezső műszaki igazgatóhelyettes elmondta,
a végzős diákok mellett a gyakorlati bemutatóra meghívták a
képzésben érintett cégeket is. A tanulók a tananyagaikhoz szorosan
kapcsolódó szakmai fogásokat, a legújabb anyagokat és a legmodernebb
technológiákat ismerhették meg.
FEBRUÁR 22.
ELőZETES
TÉRINFOMATIKAI KONFERENCIA
Negyedik alkalommal rendezték meg a nagykanizsai Térinformatikai
Konferenciát a Halis István Városi Könyvtárban. A rendezvényt
szervező Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola a téma jeles
képviselőit: szoftverfejlesztő cégeket, illetve a térinformatikát
alkalmazó civil szervezeteket, intézményeket hívott meg annak érdekében,
hogy diákjait a legújabb vívmányokról informálja.
VÁROSPOLIITIIKA 3
A Zala Megyei Munkaügyi Központ és a Zala Megyei Közigazgatási
Hivatal az idei évben is megrendezte a polgármesterek és a jegyzők
hagyományos fórumát. A Halis István Városi Könyvtárban tartott tanácskozás
elején Kiss Ambrus, a Zala Megyei Munkaügyi Központ
igazgatója ismertette a tavalyi évre szóló gazdasági mutatókat, és a
munkanélküliség adatait. Kiss Ambrus kitért a munkaadókat jellemző
magatartási-szemléletbeli sajátosságokra, nevezetesen a téli elbocsátásokra,
arra, hogy a munkáltatók többsége az államra hárítja át a téli
munkahiányból származó problémákat azzal, hogy munkavállalóik jórészét
ilyenkor nem foglalkoztatják. A munkaügyi központ igazgatója
előadásának második felében a pályázati lehetőségeket ismertette. Dr.
Doba István, a Közigazgatási Hivatal főosztályvezetőhelyettese az uniós
csatlakozás során, illetve az azóta eltelt időben történt jogharmonizációs
folyamatokról és a hivatal az önkormányzati költségvetések ellenőrzésével
kapcsolatos teendőikről szólt. Somos Béláné kirendeltségvezető
a Nagykanizsát és környékét érintő munkanélküliségekkel kapcsolatos
adatokat ismertette. Jelenleg a megyében ezen a területen a
legmagasabbak a munkanélküliség mutatói – 9,7 százalék, 3700 fő. A
munkanélküliség csökkenését a városban megtelepedni kívánó két
nagy kereskedelmi egységtől, az autópálya építéstől, az önkormányzati
beruházások elindításától, és a karosi gyógyturizmustól remélik.
A GAZDAGOK GAZDAGODTAK…
SZABADHEGY RENDEZÉSI TERVE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004-ben döntött arról,
hogy Nagykanizsa, Szabadhegy városrész rendezési tervét módosítani
kell, mely munka elkészült. A tervezési terület Szabadhegy területének
középső-nyugati részén, a Pásztor és a Patak utcák folytatása
Alsó szabadhegyi utca Péterfai árok között. A tervdokumentációt a
vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel március 12-
ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon
megtekinthető. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat
a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Városi Főépítész Nagykanizsa
2005. A FEJLESZTÉSEK ÉVE
– A költségvetési az önkormányzat életében az egyik legfontosabb feladat.
A tervezés időszakában a pártok és intézmények vezetőivel, képviselőivel történt
egyeztetés, majd ezt követte a költségvetési tervezet összeállítása. A költségvetési
vita során számos új javaslat került beemelésre. A költségvetés
koncepciójában a prioritást a városfejlesztés kapta – kezdte a pénteki sajtótájékoztatót
Halász Gyula, az SZDSZ frakcióvezetője, melyet Röst János alpolgármesterrel
és Kereskai Péter önkormányzati képviselővel közösen tartott.
Röst János elmondta, hogy 2002-ben csődközeli állapotban vették
át a várost a Fidesz vezette jobboldali többségtől, a Fidesz kormány
gazdaságilag megfojtotta Kanizsát. 2003. az irányváltás és a stabilizáció,
2004. a sebességváltás és a fejlesztések előkészítésének éve volt,
2005. az előzés és fejlesztések éve lesz. Kereskai Péter kifejtette: – Három
alapvető célt fogalmaztunk meg az idei költségvetés kapcsán, a város
és az intézményeinek biztonságos működtetése, a lakosság komfortérzetének
javítása és a munkahelyteremtést segítő, gazdaságélénkítő
fejlesztéseket. 2005-ben a helyi adók nem emelkednek, márciustól pedig
nem kell szombatonként parkolási díjat fizetni majd a belvárosban. Idén
közel 4 milliárd forint fordítódik fejlesztésekre és mintegy 500 milliós
beruházással fűtésrekonstrukción megy keresztül az intézményrendszer.
PLAKÁTRÓL ÉS ÜGYNÖKMÚLTRÓL
Az MSZP nagykanizsai szervezetének február 18-án tartott sajtótájékoztatóján
Böröcz Zoltán elnök két témát vetett fel. Az egyik jelenség előrevetítheti
egy olyan választási kampány eljövetelét a 2006-os választások kapcsán,
ami nem kívánatos. Egy új, Kanizsán nagy számban kiragasztott, tartalmából
és stílusából ítélve: nem elsősorban a tájékozott, gondolkodó embert
megszólító plakát tesz fel kérdést a szocialistáknak. A plakát mosolyra fakasztó,
azt a kérdést teszi fel: mi jön még szocialisták? Sörgyár, Bútorgyár,
Hidroplasztik, Tejüzem, Üveggyár. A válaszunk az, mondta Böröcz Zoltán,
mi szocialisták, ismerjük a múltat, és tudjuk, mi jön még. A plakáton látható
gyárak neve mellé még hozzátette, hogy ÉPGÉP, Győri Szeszipari Vállalat,
és az összes tanácsi vállalat. Ezek a kanizsai vállalatok 1990-1994. között
felszámolódtak az átgondolatlan privatizációs folyamatok során. Magyarországon
1990-1994. között MDF többséggel jobboldali pártok kormányoztak,
és ebben az időben FIDESZ-SZDSZ koalíció irányította a várost. Ez a múlt.
A jövőről a mi jön még szocialisták? – kérdésre az a válasz adható, hogy a
Kanizsa Üveggyár Kft. csődjét számtalan helyi üzembezárás követheti,
amennyiben a szocialistáknak nem sikerül a FIDESZ által hosszú évekre kinevezett
Járai Zsigmond vezette monetáris tanács politikáját befolyásolni. A
másik téma az utóbbi hetekben felborzolta a közvéleményt. Azt javasolják a
polgármesternek, a következő soros közgyűlésen kérje fel a közgyűlés minden
tagját, írják alá azt a nyilatkozatot, hogy nem voltak a BM III/III-as főcsoportfőnökségének
sem nyilvános, sem pedig szigorúan titkos tisztjei, részükre
jelentést nem adtak, és tőlük pénz formájában ellenszolgáltatást nem
kaptak. Megnyugtatná Kanizsa közvéleményét, hogy nekünk nem kell rettegni
egy olyan jelenségtől, amit számtalan önkormányzat megélt.
FIDESZ-KÉRDÉSEK
Hétfőn délután dr. Csákai Iván képviselő tartott sajtótájékoztatót
„Hogy’ kerül a csizma az asztalra” címmel. Kedden délután Cseresnyés
Péter tett fel kérdéseket sajtótájékoztató keretében. A képviselő
tudni szeretné, tett-e valamit a városvezetés azért, hogy ne növekedjék
a munkanélküliség? Megtettek-e mindent, hogy a munkahelyet teremteni
képes vállalkozóknak vonzó legyen Nagykanizsa? Súlyának megfelelően,
és egy koncepció mentén kezeli-e a városvezetés az ipari park
terülte adta lehetőségeket? A képviselő véleménye szerint mindhárom
kérdésre nem a válasz. A képviselő a fenti kérdésekre vonatkozó,
fideszes koncepciót firtató kérdésünkre általánosságban az ipari park
fejlesztését hangsúlyozta, ám konkrét lépéseket, terveket nem fogalmazott
meg. A Fidesz helyi szervezetének február 18 -án tartott sajtótájékoztatóján
Gyalókai Zoltán elnökségi tag arra hívta fel a figyelmet,
hogy a 2005-ös költségvetés sem tartalmaz megfelelő mértékű vállalkozásfejlesztési,
munkahelyteremtő, vagy segítő beruházásokat.
PÁRTHÍREK
Február 18-án fogadónapot tartott Teleki László, országgyűlési képviselő,
ezúttal dr. Szabó Csabával, a kórház főigazgatójával közösen.
– Még felkészült ember sem számít arra, hogy micsoda mélységei vannak
az emberi problémáknak. Nagyon sokszor az információhiány van a
gondok hátterében. A legnagyobb tanúság számomra, hogy az információkat
hozzáférhetőbbé kell tenni, hogy a nehéz sorsú emberek élete is
könnyebbé váljon. őszinte örömömre szolgál, hogy nem panasznap lett
az egészségügy területével kapcsolatos fogadónap. A legfőbb gondok a
gyógyszerárakkal voltak kapcsolatosak, hiszen a családok jelentősen terhelődnek
ezzel a kiadással. Előkerültek szociális problémák, meg olyan
egészségügyi kérdések is, melyben nehézséget okoz, hogy hova forduljanak
az érintettek – összegezte a tapasztalatokat dr. Szabó Csaba. Teleki
Lászlót az egészségügy területe mellett foglalkoztatási és oktatási jellegű
kérdésekkel is felkeresték az ügyfelek.
ELőTÉRBEN AZ EGÉSZSÉGÜGY
Február 17-én tartott sajtótájékoztatóján Litter Nándor polgármester
megnyugtatóan beszélt a költségvetésről, utalt arra, hogy mindenféle fölösleges
és értelmetlen kockázattól meg kell óvni a várost. Az intézmények
működése biztosított, emberemlékezet óta nem volt ilyen mérvű
beruházás Nagykanizsán, és mindezekhez az állam által garantált feltételekkel,
egyrészt fölvesznek 1,4 milliárd forint fejlesztési, a működéshez
pedig 312 millió forint hitelt. Újdonságként említette, hogy Nagykanizsa
minden újszülött gyermekét, és minden házasságot kötő fiatal párt 10
ezer forinttal szeretnének köszönteni, s ezt az összeget, kereskedő cégek
bevonásával meg is dupláznának.
MEGNYUGTATÓ KÖLTSÉGVETÉS
4 A HÉT TÉMÁJA
Lassan két éve, hogy nem tiltják útjainkon azoknak a készülékeknek
a használatát, amelyek előre jelzik a vezetőnek a traffipaxot,
vagy blokkolják a lézeres sebességmérő jeleit. A tiltás feloldása után
már a nagy áruházak polcain is megtalálhatjuk a radarjelzőket. Ennek
ellenére elenyésző azoknak az autóknak a száma, amelyben
megtalálhatóak ezek a készülékek. Ennek egyik oka, hogy a radarjelzők
meglehetősen drágák, a legolcsóbb is 25 ezer forintba kerül, ám
azokért a készülékekért, amelyek egyszerre jelzik a radart, s képesek
hatástalanítani a lézeres sebességmérőt akár 200 ezer forintot is kérhetnek.
Ám ezek a készülékek sem garantálnak százszázalékos biztonságot.
A forgalmazók honlapjain sem ritkák az erre utaló figyelmeztetések.
A vizsgálatok során kiderült, hogy gyakoriak a téves riasztások,
a késői jelzések, és az autós valójában kevés használható
információhoz jut. A hazai utakon nem kell büntetésre számítaniuk
azoknak, akik traffipaxjelzőt használnak, ám Nyugat-Európában
még mindig nem mindenhol legális.
Tavasszal újra előkerülnek a
garázsból a kerékpárok, és a téli
hideg után jól esik túrázni a kellemes,
friss levegőn. Mielőtt útnak
indulnának, ne feledjék,
szükséges egy kis előkészület.
Ellenőrizzék a kerékpár kormányát,
a világítóberendezéseket, a
féket. Állítsák be az ülést, figyeljenek
arra, hogy ne legyen
túl magas, mert pl. ha a hirtelen
fékezés után nem ér le a lábuk,
könnyen felborulhatnak. Lopás
ellen használjanak spirálbilincset.
A közlekedés minden résztvevőjére,
így a kerékpárosokra
is vonatkozik a „látni és látszani”
biztonsági alapelv. Az esti
szürkületben és éjszaka nagyon
fontos, hogy a kerékpár megfelelően
legyen kivilágítva. Az
első és hátsó lámpa mellett helyezzenek
az ülés alá fényviszszaverő-
szélességjelző felszerelést
és tegyenek a küllők közé
fényvisszaverő lapot. Az autósok
a nem megfelelően megvilágított
kerékpárosokat nehezebben,
később veszik észre, s
ennek könnyen lehet baleset az
eredménye.
Testi épségük megóvása érdekében
viseljenek sisakot és
térdvédőt. Sisak nélkül a bukások
és egyéb balesetek súlyos
fejsérüléseket okozhatnak.
Ügyeljenek a megfelelő öltözékre
is! Ajánlatos a hosszú
szárú cipő, hosszú, de nem bő
szárú nadrág. A kabáton legyen
fényvisszaverő csík vagy viseljenek
feltűnő színeket. Ha esős
időben kell útnak indulniuk,
használjanak inkább sapkát,
mint a kabát kapucniját. Az
utóbbi ugyanis akadályozhat a
látásban, és a kerékpáros kevésbé
észleli az oldalról érkező járműveket.
A kerékpáros balesetek leggyakoribb
oka az úttestre történő
figyelmetlen kihajtás, valamint
ezzel összefüggésben az elsőbbségadás
elmulasztása. Sok
baleset adódik továbbá a figyelmetlen
irányváltoztatásból, valamint
a haladási és kanyarodási
szabályok megsértéséből is. A
kerékpározás gyakorlati ismerete
mellett, a közlekedési szabályok
is fontosak. A KRESZ változások
alapján bővültek a kerékpárosokra
vonatkozó szabályok.
A Jobbra bekanyarodni tilos,
a Balra bekanyarodni tilos,
a Mindkét irányból behajtani tilos,
és a Behajtani tilos jelzőtáblák
alatti kiegészítő táblán kerékpárt
ábrázoló ábra van, a tilalom
nem vonatkozik a kerékpárosokra.
A Kerékpáros közvetett kapcsolat
tábla esetében, ha a kerékpáros
az útkereszteződésnél balra
kíván továbbhaladni, akkor leszállva
a kerékpárról, a keresztező
menetirány szerinti jobb oldalán
közlekedő járművekhez kell
besorolnia és az útkereszteződésben
áthaladnia. A Kerékpárosok
által is használható autóbusz-forgalmi
sáv jelzőtábla azt jelenti,
hogy az autóbusz-forgalmi sávon
kerékpáros is közlekedhet, ha az
út szélessége alkalmas arra, hogy
egymás mellett biztonságosan elhaladjanak.
Az Előretolt kerékpáros felálló
hely balra bekanyarodó kerékpárosok
számára nevű útburkolati
jel azt jelenti, hogy a
fényjelző készülékkel ellátott
útkereszteződésben, az oda kerékpársávon
érkező és balra bekanyarodni
szándékozó kerékpárosoknak
a piros jelzés alatt
szabad a többi jármű elé besorolva
felkészülni a továbbhaladáshoz.
Az USA-ban a 24 gigahertzes
frekvenciát már három éve kizárólagosan
az autóiparnak tartják
fenn, és hamarosan az európai védettségről
is döntenek az unió
szakbizottságai. A 24 gigahertzes
frekvencián működő radarokkal jelentősen,
88 százalékkal csökkenthető
a ráfutásos ütközések száma.
A bekövetkezett balesetek is enyhébb
sérüléssel megúszhatóak,
mert a radarral kiegészített számítógép
értékeli a vészhelyzetet, felkészíti
a védőeszközöket, aktivizálja
a vészfékasszisztenst, előfeszíti
a biztonsági öveket, becsukja
az ablakokat és a tolótetőt.
Az teljesen normális, ha leghűségesebb társát kocsijában
is magával viszi a gazdi, az már kevésbé,
ahogy kedvenceink többsége utazik. A vezetőnek
kötelező, a négylábú utast pedig megilleti az autóban
a védelem, vagyis a biztonsági öv. Sokan a padlóra
ültetik négylábú útitársukat, és ennél is veszélyesebb:
a hátsó ülésre szoktatják őket. Nem fegyelem
kérdése, hogy miképpen viselkedik az állat egy
hirtelen változó forgalmi helyzetben, mert ugye az
emberhez hasonlóan a kutyára vagy macskára is vonatkoznak
a fizika törvényei. Elég egy erősebb fékezés,
és máris súlyos problémákat okozhat az előrerepülő
állat, amely még akkor is változatlan sebességgel
folytatja útját, amikor a jármű már áll. Egy
tizenöt kilós állat 50-60 km/órás sebességnél történő
vészfékezéskor 700-800 kilónyi tömegként repül
előre, már ameddig nem ütközik akadályba, például
egy másik utas fejének, a szélvédőnek vagy a kocsin
kívül fának vagy járdaszegélynek. Az állat nem
megfelelő szállítása során az autóban folyamatosan
veszélyben van és veszélyt okozhat, mert nem tud
kapaszkodni. Állatszállításra a személygépkocsik
közül a kombi a megfelelőbb, ám ennek hátsó terét
is ráccsal vagy hálóval kell elválasztani. Léteznek
kutyáknak kifejlesztett biztonsági övek, ezeket
azonban még világszerte is csak kevés helyen árulják,
a hazai kutyatartozékokat árusító üzletekben inkább
csak egyszerűbb hámokat lehet kapni.
Napjainkban már elsősorban az
oktatási intézmények saját programjára
van bízva, milyen módon,
milyen mennyiségben oktatnak
baleset-megelőzéssel összefüggő
ismereteket. A körkérdésünkre
adott válaszokból kiderül, az óvodától
a középiskoláig minden intézményben
szó esik a legalapvetőbb
közlekedési szabályokról,
normákról. Elkülönített tanóra
nincs erre, a megoldás változó,
míg a legkisebbeket inkább a napi
gyakorlat, séta, csoportos kirándulást
megelőzően oktatják ki a legalapvetőbb
szabályokból, addig a
nagyok a balesetvédelmi oktatással
együtt részesülnek ezen ismeretek
átadásában, főként osztályfőnöki
órák keretében. Ez alól kivételt
azok az intézmények jelentenek,
ahol a jogosítvány bizonyos
típusainak megszerzése iskolai keretben
történik. Különböző, oktatást
segítő kézikönyvek, filmek,
sokkoló adatokból, képekből öszszeállított
oktatási programok közül
választhatnak ma már az intézmények
annak érdekében, hogy a
közlekedés legifjabb szereplőit a
legalapvetőbb szabályokra megtanítsák,
de sajnos nap, mint nap tapasztaljuk,
van még mit tenni.
TRAFIFÜRKÉSZ
REPÜLő KUTYÁK, MACSKÁK
ÉPSÉGBEN KÉT KERÉKEN
OKTATÁS:
APRÓ LÉPÉSEK
RADARVÉDő
A HÉT TÉMÁJA 5
 Azon az úton kísérjük rendszeresen
iskolába a gyereket,
amelyen később egyedül jár
majd!
 Ne a legrövidebb, hanem a
legbiztonságosabb utat válasszuk!
 Úttesten való áthaladáskor
fogjuk meg gyermekünk kezét!
 Úgy indítsuk útra a gyereket,
hogy sietség nélkül az iskolához
érhessen legalább öt perccel a
becsöngetés előtt!
 Többször gyakoroljuk vele
az átkelést a bonyolultabb kereszteződésekben!
 Feltűnés nélkül ellenőrizzük,
hogy betartja-e a szabályokat,
ha egyedül megy!
 Sose várjunk a gyerekre az
iskolakapuval szemben, az utca
másik oldalán!
 Ha lakott területen kívüli
közutat is igénybe kell vennie,
feltűnő vagy fényvisszaverő ruhadarabot
viseljen!
 A gyereket mindig a járda
belső oldalán, az úttesttől távol
kísérjük.
 Életkori sajátosságainak
megfelelően magyarázzuk el neki
a legfontosabb közlekedési
szabályokat és a jelzőtáblák jelentéseit.
A BIZTONSÁGI ÖV LEHET, HOGY KORLÁTOZ A MOZGÁSBAN,
DE MÉG MINDIG NEM ANNYIRA, MINT A TOLÓSZÉK!
Aki szeszes italtól befolyásolt
állapotban vagy vezetési képességre
hátrányosan ható szer befolyása
alatt vezet, vétséget követ
el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel,
közérdekű munkával
vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
A VÉRALKOHOL
KONCENTRÁCIÓ
A szabálysértési és bűncselekményi
alakzat elsősorban az elfogyasztott
alkohol hatására megjelenő
véralkohol-koncentráció értékétől
függ. Az Orvosszakértői
Szakmai Kollégium módszertani
levele értelmében a 0,8 ezrelék
értékszintet meghaladó véralkohol-
koncentráció minden esetben
már oly mértékű negatív változást
idéz elő az elkövető reagáló és
koncentráló képességében, amely
megalapozza a bűncselekményi
alakzat megállapíthatóságát. 0,51
és 0,80 ezrelék közötti véralkohol-
koncentráció esetében a bíróság
az egyéb tünetek meglététől
teszi függővé a bűncselekménnyé
nyilvánítást. 0,50 ezrelék véralkohol-
szintig nem bűncselekmény,
hanem szabálysértés valósul meg.
Ekkor ugyanis általában csekélyebb
mennyiségű alkohol elfogyasztására
kerül sor, és az
egyénre gyakorolt hatása sem
olyan mértékű, amely a bűncselekményi
szintet elérően változtatná
meg az elkövető fiziológiás
állapotát és váltana ki olyan negatív
következményeket, mint a látászavar,
az egyensúlyzavar, a
lassú reflexek, a távolságok és a
járművezető körül zajló folyamatok
felmérésében való tévedés
vagy a vakmerőség.
ALKOHOL UTÁNI
ÁLLAPOT
A járművezetők számára a legnagyobb
problémát a posztalkoholos
állapot jelenti. Ennek lényege,
hogy az elkövető a járművezetést
megelőzően hosszabb idővel
fogyasztott alkoholt, ez azonban
még a maga teljességében nem
tisztult ki a szervezetéből.
UTAS, MINT FELBUJTÓ
A bűncselekmény elkövetője a
jármű vezetője, aki az adott szerek
hatása alatt irányítja közlekedési
eszközét. E tekintetben nincs jelentősége
annak, hogy a személy
jogosítvánnyal rendelkezik vagy
sem, illetve, hogy van-e járművezetői
tapasztalata. Az utas, aki rábeszéli
a vezetésre, felbujtóként
felel, akár a bekövetkezett súlyosabb
minősítésekhez kapcsoltan is.
Ha azonban nem akadályozza meg
az ilyen állapotban történő vezetést
vagy vezetés közben alkohollal kínálja
– de nem beszéli rá az ivásra
– a sofőrt, legfeljebb erkölcsileg
ítélhető el, jogilag nem.
SÚLYOS ESETEK
Súlyosabban minősülő esetek,
ha a járművezetés súlyos testi sérülést,
maradandó fogyatékosságot,
vagy tömegszerencsétlenséget,
halált, kettőnél több ember halálát,
vagy halálos tömegszerencsétlenséget
okoz.
E minősítő körülményekért az
elkövető abban az esetben felel, ha
a baleset ittassága vagy szer hatása
alatti állapota miatt következik be.
Például ittassága folytán nem észleli
pontosan, hogy milyen távol
vannak tőle a gyalogosok és reakció-
ideje megnövekedésének eredményeképpen
későn fékez. Elüti
őket és az így okozott tömegszerencsétlenségért
mindenképpen felelni
fog. Ha azonban – bár ivott,
de – ezen tragédia a fék időközben
bekövetkezett hibája miatt állt elő,
akkor a bűncselekmény alapesetéért
vonhatják felelősségre, a tömegszerencsétlenségben
megfogalmazott
minősített esetért nem.
Nem felel a súlyosabb eredményért
akkor sem, ha a járművezető
józan állapotban sem kerülhette
volna el a balesetet.
TANÁCSOK
KISISKOLÁSOK
SZÜLEINEK
2004-ben 747 közlekedési balesetről érkezett bejelentés
a Nagykanizsai Rendőrkapitánysághoz, 56-
tal több mint 2003-ban. Ebből a sérüléssel járó közlekedési
balesetek száma 217 volt. 117-en könnyen,
90-en súlyosan sérültek meg, 10 pedig halálos kimenetelű
volt. 11 százalékkal növekedett a könnyű sérüléssel járó balesetek
száma 2004-ben, 2003-ban 104, 2002-ben 97 ilyen eset történt. A
súlyos balesetet tavaly 90-en szenvedtek, néggyel kevesebben, mint
2003-ban. Területi megoszlás szerint Nagykanizsa belterületén 2003-
ban 73 közlekedési baleset következett be, 2004-ben 94, melyből 2 halálos,
35 súlyos és 57 könnyű sérüléses volt. A 74. számú főútvonalon a
tavalyi évben 19, a 7. számú főútvonalon összesen 25 szerencsétlenség
adódott. A legtöbb baleset pénteken és szombaton történt. A balesetek
bekövetkezési aránya 08-20 óra között a legtöbb. A legtöbb eset délután
négy és este hat óra között következett be. Az okok között vezet a gyorshajtás,
az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása, a gondatlan vezetés,
de jellemző a gyalogosok által okozott baleset növekedése. Az okozókat
tekintve első helyen áll a személygépkocsi, melyet a kerékpár,
majd a tehergépkocsi és a gyalogosok követnek.
– A területünkre nagyon jellemző a kerékpáros balesetek magas száma,
2004-ben 14 %-volt, előtte évben 18. Ez a szám még mindig magas.
A felnőtteknél az ittas vezetés, a gyermekeknél a kerékpározás szabályainak
nem ismerete, valamint a kivilágítatlan járművek miatt fordul
elő közlekedési baleset, vagy a személy és tehergépkocsi-vezetők nem figyelnek
rájuk. Fontosnak látom a nevelést, elsősorban
az iskolák és a szülők részéről. Egy gyerek legyen
tisztában a szabályokkal, tudja, hogy hogyan
kell megfelelően kanyarodni a kerékpárral. A gyerekek
nem ismerik a KRESZ szabályait ennek ellenére
felügyelet nélkül kerékpároznak, a felnőtteknél az a tapasztalat, hogy
aki ismeri és még jogosítványa is van azt gondolja, hogy rá nem vonatkoznak
ugyanazok a szabályok – mondta Miszlai Ákos rendőr főhadnagy,
balesetmegelőzési előadó.
Az országos átlaghoz viszonyítva sokkal több az ittas állapotban
okozott balesetek száma, de a megyei átlaghoz viszonyítva is rosszabbak
a mutatóink. A rendőrkapitányság illetékességi területén 17,5
százalékos az ittasan okozott balesetek aránya, míg az országos átlag
12,6 százalék. A gyorshajtás szabálysértés miatt 493 alkalommal született
feljelentés, közel 200-zal többször, mint tavaly előtt. Gyorhajtás
miatt helyszíni bírságot 3513 személyre szabtak ki. A kapitányság
programjának köszönhetően 41 százalékra emelkedett a biztonsági
övet használók száma, a 2003 IV. negyedévi 35 százalékkal szemben.
A januártól-júliusig, illetve a szeptemberi hónapban biztosított állandó
rendőri jelenlétnek köszönhetően jelentősen csökkent a súlyos sérüléssel
járó gyermekbalesetek száma. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság
2005-ben is kiemelten kezeli az ittas járművezetések visszaszorítását, a
passzív biztonsági berendezések használatát, valamint a tehergépjárművek
által okozott közlekedési balesetek visszaszorítását.
ITTAS VEZETÉS
TRAGIKUS
SZÁMOK
6 GAZDASÁG
Buda Ernő 1921. június 23-án Brennbergbányán született.
Családjában öt generáción keresztül mindig voltak bányászok,
akik a felvidéki bányavárosokban (Lőcse, Besztercebánya, Zólyom)
tevékenykedtek. 1943-ban kapta meg bányamérnöki oklevelét.
Szakmai pályafutását fúrómérnökként kezdte Nagykanizsán.
1944-ben a MAORT nagykanizsai műszaki igazgatója
vette maga mellé műszaki titkárnak. Év végén erős német katonai
nyomás hatására a vállalat megkezdte értékes berendezéseinek
és embereinek a Német Birodalomba való kimenekítését.
A bajorországi Fürsteneckbe küldik, megbízzák a
MAORT kitelepítési eszközraktár zárgondnoki feladatainak
ellátásával. 1948-ban hozták vissza Magyarországra a berendezéseket.
Ekkor letartóztatták, a komáromi börtönbe zárták,
mint nyugati kémet. Főnökei közbenjárására engedték szabadon.
Lovásziban kútjavítási munkákkal bízzák meg. 1952-ben
került Nagylengyelbe, ahol fúrómérnökként a hatalmas kőolajmező
kútjainak kiképzésén túlmenően, a felszíni létesítmények
tervezésében és kivitelezésében is közreműködött.
1954-ben Mezőkeresztesre helyezték át, ott a keleti MASZOLAJ
fúrási munkáinak irányítását, a dunántúli munkamódszerek
bevezetésével bízták meg. 1956-ban, a forradalom idején
üzemanyag-ellátási, munkásszállítási nehézségek, és biztonságtechnikai
okok miatt leállíttatta a fúróberendezéseket, ezzel
elejét véve nagyobb műszaki baleseteknek, katasztrófáknak.
1957. februárjában letartóztatták. 1957. márciusában statáriális
bíróság elé állították, ahol kötél általi halálra ítélték. 6 hétig
volt siralomházban. Internálták a tököli internálótáborba,
ahonnan 1958. májusban szabadult. 1959-ben visszakerült a
szakmába. 1964-ben az Elnöki Tanács Elnöke egyéni kegyelemben
részesítette, a rendszerváltáskor történt meg teljes rehabilitálása.
1964-ben Nagykanizsára került az OKGT Dunántúli
Kőolajfúrási Üzemhez, ahol operatív termelésirányítási,
kitörés-megelőzési és biztonságtechnikai feladatok irányításával
bízták meg. 1984-ben a Kőolaj és Földgázbányászati Vállalattól
ment nyugdíjba.
Neve országosan és határainkon túl is az olaj- és gázkutak
kitöréseinek elhárításával vált közismertté. Műszaki tevékenysége
legfontosabb területének a kitörésvédelmi és elhárítási
feladatkört tekintette. ő szervezte meg a magyar kitöréselhárítási
mentőcsapatot Kiemelkedő szerepe volt a gyakorlati
szakmai oktatásban: meghívott egyetemi docensként oktatott a
Freibergi Bányászati Akadémia Mélyfúrási Tanszékén, előadásokat
tartott a Miskolci Egyetem posztgraduális tanfolyamain,
a kőolajbányászati technikum, szakiskolák továbbképzésein,
vállalati továbbképző tanfolyamain. Számos szakmai
tanulmányutat szervezett, többek között Erdélybe, Felvidékre.
Nyugdíjbavonulása után újra kiteljesedett élete. Fordított,
jegyzeteket készített, szaktanácsolást vállalt, oktatott, ahogy ő
mondta „nyüzsgött”. Kiemelten fontosnak tartotta a műszaki
emlékek gyűjtését, az írásos anyagok megőrzését is. Közösségi
ember volt. Sikereit mindig annak a kollektívának tulajdonította,
akivel együtt dolgozott. 1943 óta tagja, 1997 óta tiszteleti
tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek.
Az Egyesületben végzett munkájáért megkapta a
Péch Antal-, Zsigmondy Vilmos-, Sólcz Vilmos emlékérmeket,
kitüntették a Borbála éremmel. 2002-ben megalakította a
Kanizsai Olajos Szeniorok Hagyományápoló Körét.
1952-ben megkapta a MUNKA ÉRDEMREND arany-fokozatát,
majd több tucat szakmai és egyéb kitüntetést, többek között
EÖTVÖS LORÁND díjat, a MOL Rt. által alapított MAGYAR
OLAJIPARÉRT kitüntetés arany-fokozatát. Szűkebb pátriájában
szerették, elismerték emberi nagyságát, szakmai tevékenységét,
amit az is mutat, hogy Nagykanizsa megyei jogú város és Zala
megye is díszpolgárává fogadja, megkapja a „Nagykanizsa megyei
jogú városért” PRO URBE díjat. Boldog és megelégedett
ember volt, aki büszke volt magyarságára, hazájára, családjára,
befogadó lakóvárosára, ahol szerették, ápoló családtagjai körbevették,
gondozták. Tudta, hogy hamarosan el kell mennie. Készült
is a nagy útra, összerendezte dolgait, barátainak, családtagjainak
egy-egy személyesen dedikált könyvet, videoszalagot
adott emlékül. Élete utolsó éveiben még körbejárta mindazokat a
helyszíneket, ahol családja és ő élt, tevékenykedett.
Úgy ment el, ahogy élt. Csendben és a rá jellemző bölcs
nyugalommal, kiegyezve a világgal halt meg 2005. február 8.-
án Nagykanizsán, otthonában. Jószerencsét!
(Részletek az Udvardi Géza által írt nekrológból)
BUDA ERNő (1921-2005)
A családtagok, a barátok és a munkatársak hosszú sora kísérte utolsó
útjára február 16-án, a 84 éves korában elhunyt Buda Ernő gyémántdiplomás
bányamérnököt, megyénk és városunk díszpolgárát, a nagykanizsai
köztemetőben. A ravatalozónál beszédet mondott Holoda Attila, a
MOL Rt. termelési igazgatója, Litter Nándor polgármester és dr. Szőke
László gyémántdiplomás bányamérnök, Buda Ernő egykori egyetemi
évfolyamtársa. Búcsúztató beszédében Litter Nándor polgármester kiemelte:
munkásságoddal dicsőséget szereztél országunknak és Nagykanizsának,
példát mutattál valamennyiünknek. Egész életed, a munka
tiszteletére tanít bennünket, mintegy kimondva: légy elégedett azzal,
ami van, de sose elégedj meg azzal, ami vagy! Ez vezérelt egész életedben.
Dolgoztál a szakmáért, a városért. Nem éreztünk mást benned,
mint tudást, segítést, támogatást, de haragot sohasem! Még azokkal
szemben sem, akik talán rossz irányba fordították sorsodat. Az örök
nyughelye mellett Kis Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke,
Jármai Gábor, a MOL Földgáztároló Rt. szakértője, valamint Szlávik
Tibor, a Rotary Rt. műszaki igazgatója köszönt el az elhunyttól.
A temetést követően az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület az ősi selmeci szokás szerint gyász-szakestélyt szervezett
Buda Ernő, alias Bocs emlékére a HSMK kamaratermében.
A MEGZABOLÁZOTT KUTAK IS GONDOLTAK RÁ...
VÁROSHÁZA 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdése alapján, az állattartás
törvényben nem szabályozott kérdéseinek rendezése céljából, a következő
rendeletet alkotja.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A RENDELET HATÁLYA
1.§1
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa város közigazgatási területén
lévő ingatlanokon tartott haszonállatok, kutyák tulajdonosaira, illetve
tartóira.
(2) A rendelet szabályai nem vonatkoznak
(a) a kutatási-kísérleti célra szolgáló állatokra, a vizsgálati és az oltóanyag-
termelés céljából tartott állatokra, a génbankként kezelt, valamint a
tudományos ismeretterjesztés és az oktatási demonstráció céljából tartott
állatokra,
(b) vágóhídra, állatkiállításra, állatkórházra, állatkertre, cirkuszra, vadaskertre,
méhészetekre,
(c) a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok
és a közfeladatokat ellátó őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló
állatokra,
(d) a védett és a veszélyes állatokra.
FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
2. §.
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából haszonállatok:
(a) Nagy haszonállat (szarvasmarha, ló, szamár, öszvér)
(b) Közepes haszonállat (sertés, juh, kecske)
(c) Kis haszonállat (baromfi, pulyka, házinyúl, galamb, prémes állat)
AZ ÁLLATTARTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI
3.§.
(1) Haszonállatot csak azon az ingatlanon szabad tartani, mely az építésügyi,
valamint az állategészségügyi előírásoknak megfelelő állattartó épülettel
és hozzá tartozó kiépített trágyatárolóval rendelkezik.
(2) Állattartó épületet létesíteni a 2. számú mellékletben foglalt védőtávolság
megtartása mellett lehet.
(3) Haszonállatot e rendelet övezeti besorolásaiban meghatározott létszámban
lehet tartani.
4.§.
(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási területén állat az állategészségügyi,
állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi
jogszabályok betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása
nélkül tartható.
(2) Az állattartó köteles az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát
biztosítani, rendszeresen takarítani, fertőtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók
irtásáról rendszeresen gondoskodni.
(3) Állattartó köteles a keletkezett trágyát trágyagyűjtőben elhelyezni,
gyűjteni és szükség szerint megfelelő helyre elszállítani. A trágyagyűjtőt
szilárd, szivárgásmentes burkolattal kell ellátni és megfelelő magasságú,
zárt védőfallal kell körülvenni és a keletkezett csurgaléklevet zárt gyűjtőaknába
kell vezetni (ez lehet a hígtrágya tároló akna is). A keletkezett hígtrágyát
megfelelő kapacitású, zárt, szivárgásmentes, talajszint alatti trágyalétárolóba
kell elvezetni.
(4) Az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő tartásáról, takarmányozásáról
és gondozásáról, valamint az egészségének megóvása érdekében
köteles az állategészségügyi rendelkezéseket betartani.
(5) Állatot közterületen etetni tilos.
(6) Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést
vagy sérülést okozni, így különösen az állatot nem szabad kínozni.
(7) Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával,
tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása
vagy kitétele tilos.
A HASZONÁLLATOK TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI
ÁLLATTARTÁSI ÖVEZETEK ELőÍRÁSAI
5.§.
(1) Nagykanizsa város területe haszonállattartás szempontjából A, B, C,
és D övezetekre oszlik, az övezetek szerint a tartható állatlétszámmal kapcsolatosan
eltérő szabályok érvényesek.
Az egyes övezeteket az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az „A” övezetben tartható:
Legfeljebb 15 darab baromfi, illetve zárt helyen (galambketrecben) legfeljebb
30 darab galamb tartható.
(3) A „B” övezetben tartható:
Legfeljebb 3 darab közepes és legfeljebb 30 darab kis haszonállat.
(4) A „C” övezetben tartható:
Legfeljebb 6 darab nagy és legfeljebb 15 darab közepes, továbbá legfeljebb
100 darab kis haszonállat.
(5) A „D” övezetben tartható:
Ebben az övezetben haszonállat a 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú
mellékletének (Állategészségügyi Szabályzat - ÁSZ) 1. számú függelékének
5. pontjában előírt maximális állatlétszám szerint tartható.
(6) A haszonállatok szaporulata választás korig nem esik korlátozás alá.
(7) Turisztikai szempontból a meghatározott létszám feletti lótartásnál
maximum 29 darab ló a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság - fenti
övezetektől függetlenül, az állategészségügyi és a közegészségügyi szakhatóság
szakvéleményének kikérésével - egyedi elbírálás alapján nagyobb
állatlétszámot is engedélyezhet.
AZ EBTARTÁS SZABÁLYAI2
6.§.
(1) A Nagykanizsa MJV közigazgatási területén belül tartott ebet tartója
köteles a jegyzőnek 30 napon belül bejelenteni, amennyiben az eb
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elveszett,
c) tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott,
d) új tulajdonoshoz került.
(2) Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles: minden három hónaposnál idősebb
ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból tartott
állatok kivételével – veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint:
1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
2. az első oltást követően 6 hónapon belül,
3. ezt követően évenként.
(3) A jogszabály alapján bejelentési kötelezettség alá tartozó kutyákat azonosításra
alkalmas módon nyilvántartási számmal tartósan meg kell jelölni.
A fenti jelölés a tetoválással, mikrochippel megjelölt ebeknél is kötelező.
(4) A nyilvántartási számot tartalmazó – 3. számú melléklet szerinti -
jelzést (bilétát) az önkormányzat térítés ellenében biztosítja a kutya tulajdonosának
(tartójának).
(5) A kutya tulajdonosa köteles a (4) bekezdés szerinti jelzést az átadást
követő 15 napon belül a kutya nyakörvén tartósan elhelyezni.
(6) A kutya tulajdonosa köteles a (4) pontban leírt jelzést – az erre vonatkozó
bejelentéssel együtt – visszaszolgáltatni, ha az állat elhullott, illetve
az állatot Nagykanizsa közigazgatási területén kívül kívánja tartani,
vagy tulajdonjogát átruházni. Köteles továbbá az elveszett, olvashatatlanná
vált jelzést saját költségén a korábbival azonos kivitelben és számjelzéssel
pótolni.
(7) Az eb tulajdonosa köteles az eb veszettség elleni kötelező tárgyévi oltását
jelző biléta nyakörvön történő elhelyezésére az új jelzésrendszer bevezetésének
hatályba lépéséig. A jelzést az ebeknek közterületen viselniük kell.
(8) Az ebtartó köteles ebét úgy tartani, hogy az
a) a házban vagy annak szomszédságában lakók nyugalmát a tulajdonosnak
felróható okból ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon,
b) a közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon,
c) életet, testi épséget ne veszélyeztessen.
(9) Az ebet közterületen csak olyan személy vezetheti, aki képes felügyelete
alatt tartani, illetve képes annak fizikai féken tartására.
(10) Bekerítetlen ingatlanon szabadon kutyát tartani tilos.
(11) Nem tartható kutya, macska erkélyen, loggián.
(12) Az ebtulajdonos, vagy az eb felügyeletével megbízott személy (továbbiakban:
ebtartó) köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne
szennyezze. Az állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
(13) Az ebtartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a többlakásos
épület közös használatú helyiségeit, közös használatú udvarát ne szennyezze
be, illetve az állata által okozott szennyeződést köteles eltávolítani.
7.§.3
(1) Külterületi mezőgazdasági területeken, üzemi, ipari területek, raktárak,
területén őrző védő feladat ellátása céljából eb szükség szerint tartható.
(2) Egyedi telkes, udvarral rendelkező 1 lakásos (családi házas) ingatlanokon
legfeljebb négy eb tartható.
(3) Tömbtelkeken lévő többlakásos lakóépületekben lakásonként egy
nagytestű vagy két kis testű eb tartható.
(4) Egyedi telken lévő többlakásos és udvarral rendelkező lakóépületekben
lakásonként egy darab eb tartható.
(5) Az állatlétszámba nem számít bele az állat szaporulata három hónapos
korig.
(6) Ebtenyészetet az e rendelet 1. számú mellékletében „C”, illetve „D”
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSÉNEK 52/2004. (XII.22.) SZÁMÚ
RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL
8 VÁROSHÁZA
jellel jelölt övezeteiben lehet létesíteni. A kutyakennelben maximálisan öt
tenyészszuka tartható.
GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁS DÍJAI
8.§.
A gyepmesteri szolgáltatással kapcsolatos díjtételeket a 4. számú melléklet
tartalmazza.
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
9.§.
(1) Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható,
aki
a) e rendeletben meghatározott állatlétszámra vonatkozó korlátozást
megszegi,
b) közterületen a galambok kivételével bármilyen állatot etet,
c) az eb nyilvántartásba vételi, illetve bejelentési kötelezettségét határidőre
nem teljesíti,
d) haszonállatot tart a jogszabályi előírásoknak megfelelő állattartó épület
és/vagy trágyatároló nélkül,
e) a felügyelete alatt álló állat által okozott szennyeződést a többlakásos
épület közös használatú helyiségében, illetve közös használatú udvaráról
nem távolítja el.
(2) Az (1) bekezdés b. pontjában meghatározott szabálysértés miatt a
közterület felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.§.4
(1) E rendelet 2005. január 1-én lép hatályba. E rendelet 6.§. (3), (4),
(5), (6) és (7) bekezdésekben foglaltak hatályba lépésének ideje: 2006. Január
1. E rendelet kihirdetésének napját követően indult állattartó épületek
építési ügyében a 3.§. (2) bekezdésben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlésének az állattartás szabályozásáról szóló 27/2000.
(VI.14.) számú rendelete hatályát veszti.
(3) A haszonállatok vonatkozásában megállapított állatlétszámot már e
rendelet kihirdetésekor is túllépő állattartók 2006. december 31-ig kötelesek
a rendelet előírásaihoz igazítani.
(4) Megtarthatja a tulajdonos az e rendelet hatályba lépésekor már meglévő
kutyáját a 7. §-ban foglalt létszámon felül is, ha az állatok tulajdonosának
megnevezését, tartási helyét, fajtáját és színét legkésőbb 2005. április
30-ig a polgármesternek bejelenti.
Nagykanizsa, 2004. december 14.
Dr. Kelemen Marcell, jegyző
Litter Nándor, polgármester
Kihirdetés napja: 2004. december 22.
1. számú melléklet
NAGYKANIZSA ÁLLATTARTÁSI ÖVEZETEI
„A” övezet
– Palin városrészből Udvarház utca - Felsőerdő utca – Inkey utca –
Lazsnak utca - Majorkert utca – Forrás utcák és az általuk határolt terület,
– Szabadhegy városrészből Pásztor utca – Péterfai-árok – 7-es főút – a
tervezett 61. számú főút nyomvonala és az általuk határolt terület,
– Szombathelyi vasútvonal – űrhajós utca – 7-es főút – Péterfai-árok –
Budapesti vasút nyomvonala – Tripammer utca - Erdész utca – és az általuk
határolt terület
„B” övezet
– Palin – (az „A” övezetbe nem tartozó része),
– Ligetváros (Erdész utcától délre elterülő rész),
– Sánc,
– Szabadhegy Pásztor utcától délre eső területe
– Pivári utca 55. számtól a végéig – Haladás utca – Cserfa utca – Kőrisfa
utca végétől a 44. számig – Bornemissza utca – Dobó utca - Tőzike utca
– és az általuk határolt terület
– Pityer utca – Gárdonyi Géza utca – Bocskai István utca – Mátyás Király
utca – és az általuk határolt terület
„C” övezet
– Kiskanizsa – (a „B” övezetbe nem tartozó része)
– Miklósfa – (a „B” övezetbe nem tartozó része)
„D” övezet
Bajcsa, Bagola, Kisfakos, Nagyfakos, Korpavár, Nagykanizsa külterülete
2. számú melléklet
Állat fajtája: Állatlétszám (db) / Saját lakóépülettől / Szomszéd
lakóépülettől / Kúttól / Intézménytől (méterben megadva)
Ló, szamár öszvér: 6 alatt/0/20/25/200, 6 és 10 között/50/50/50/500, 10
felett – maximum 29/100/200/50/500.
Szarvasmarha: 6 alatt/0/20/20/200, 6 és 10 között/50/50/50/500, 10
felett – maximum 49/100/200/50/500.
Sertés, kecske, juh: 3 alatt/0/20/20/50, 3 és 15 között/20/50/50/100, 15
felett – maximum 199 – de sertésnél max. 99/50/100/50/500.
Baromfi (tyúk, kacsa, liba): 20 darab alatt/0/15/15/20, 20 és 100
között/10/20/10/200, 100 felett – maximum 499 – de broyler max
1999/20/50/20/500.
Pulyka: 20 alatt/0/20/20/100, 20 felett – maximum 499/20/50/20/500.
Nyúl: maximum 49 anyanyúl és szaporulata/0/20/20/100.
Trágyatároló: valamennyi esetben/10/20/20/200.
Trágyatelep: belterületen/nem létesíthető!, külterületen/
10/1000/1000/1000.
3. számú melléklet
A KUTYA NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÁT TARTALMAZÓ
JELZÉS (BILÉTA) MINTÁJA:
Színe:
– alapszín : világoskék
– feliratok színei: fekete
Mérete: 35 mm
A biléta számozása 0001-es sorszámtól folyamatos.
4. számú melléklet
A GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS
DÍJTÉTELEK
1. A gyepmester által végzett szállítás:
Nagytestű állat (ló, szarvasmarha) szállítása pótkocsin
5 km-ig 1800,-Ft /db
10 km-ig 2400,-Ft /db
20 km-ig 3600,-Ft /db
Közepes, kistestű állat, elkobzott élelmiszer szállítása konténerben
5 km-ig 900,-Ft/db
10 km-ig 1500,-Ft/db
20 km-ig 2400,-Ft/db
A szállítandó állat, élelmiszer felrakásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.
2. Állatok gyepmester által történő befogása:
Altatással 3000,-Ft/db
Altatás nélkül 1500,-Ft/db
3. Állatok gyepmesteri telepen történő tartása:
Megfigyelésre befogott állat tartása 600,-Ft/nap
Befogott kutya tartása 600,-Ft/nap
Befogott macska tartása 240,-Ft/nap
2 Módosította: 2/2005.(II.4.) önkorm.rend.
Hatályos: 2005.02.15.
3 Módosította: 2/2005.(II.4.) önkorm.rend.
Hatályos: 2005.02.15.
4 Módosította: 2/2005.(II.4.) önkorm.rend.
Egységes szerkezetbe foglalva
Lezárva: 2005. február 10.
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
– bokan_peter@nagykanizsa.hu,
– vargaeva@nagykanizsa.hu,
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKű PANASZ
BEJELENTÉSÉRőL
VÁROSHÁZA 9
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
A RENDELET CÉLJA
1. §
A rendelet célja, hogy biztosítsa Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén az építmények rendeltetésszerű használatához igazodó,
megfelelő számú gépjárműtároló- és várakozóhelyek folyamatos kialakítását.
A RENDELET HATÁLYA
2. §
A rendelet hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel
nem rendelkező más szervezetre (továbbiakban: építtető), aki/amely
az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévő épület nagyobb
parkolóigénnyel járó bővítése, valamint rendeltetési mód változtatás esetén
nem tudja biztosítani a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (továbbiakban:
OTÉK), vagy településrendezési tervekben előírt mennyiségű gépjármű-
várakozóhelyet (továbbiakban: parkolóhely).
A PARKOLÓHELYEK LÉTESÍTÉSE
3. §
(1) Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK-ban
előírt mennyiségű és fajtájú gépjárművek részére a létesítményekhez tartozó
építési telken vagy közterületen parkoló- illetve rakodóhelyet kell kialakítani.
(2) Ha az építtető az általa beépítésre szánt területen, vagy meglévő épület
nagyobb parkolóigénnyel járó bővítése, továbbá rendeltetési mód változtatás
esetén nem tudja biztosítani az OTÉK-ban előírt számú parkolóhelyet, az
önkormányzattal megállapodást köthet, hogy az önkormányzat a beépítésre
szánt területtől legfeljebb 500 m-en belüli parkolóházban, vagy a közterületek
közlekedésre szánt területén az építtető helyett a szükséges számú parkolóhelyeket
megépíti, vagy parkolóépítés céljára területet biztosít.
(3) Az építtető a megállapodás alapján parkolóhely megváltási vagy
területbiztosítási díjat köteles fizetni az 1. sz. mellékletben meghatározottak
szerint.
(4) Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló
253/1997.(XII.20.) Korm. Rend. 42.§ (10) bekezdése értelmében a parkolóhelyek
számát a 26/1999.(VI.16.) számú közgyűlési rendelettel jóváhagyott
Vásárcsarnok és Környéke rendezési tervvel szabályozott területen a számított
parkolóhelyek 30%-kal csökkentett mértékben állapítja meg. 1
PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS
4. §
(1) Az önkormányzat a megállapodásban vállalja, hogy az építtető által
igényelt parkolóhelyet a befizetett megváltási díj ellenében közterület
közlekedésre szánt területén legkésőbb 1 éven belül, parkolóház esetében
legkésőbb 5 éven belül kialakítja.
(2) A parkolóhely megváltási díjat egy összegben, az építési engedély
jogerőre emelkedéséig kell befizetni. Részletfizetést – kérelemre – a
használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig, de legfeljebb 6
hónapig a polgármester engedélyezhet. A befizetésről, vagy részletfizetésről
szóló igazolást az építési hatósághoz be kell csatolni.
(3) A 4. § (1) bekezdés szerint kialakított parkolóhely az önkormányzat
tulajdonában marad, az építtető sem tulajdonjogot, sem kizárólagos
használati jogot nem szerez.
(4) Parkolóházban kialakításra kerülő parkolóhelyre befizetett létesítési
hozzájárulás esetén az építtető a parkolóház elkészültétől számítva 10 évre
szóló használati jogot szerez.
(5) Az építtetőt az (4) bekezdésben foglalt idő eltelte után az általa
használt parkolóhelyre előbérleti jog illeti meg.
TERÜLETBIZTOSÍTÁS
5. §
(1) Az önkormányzat a megállapodásban vállalja, hogy az építtető által
igényelt parkolóhely megvalósítása érdekében parkolóépítés céljára területet
biztosít. Ebben az esetben a használatbavételi engedély megszerzéséig építtető
köteles a parkolóhelyet kialakítani a kezelő által meghatározott és a
megállapodásban rögzített műszaki követelményeknek megfelelően.
(2) Az építtető az 1. sz. melléklet szerinti területbiztosítási díjat az
építési engedély jogerőre emelkedéséig egy összegben köteles megfizetni.
A BEFIZETETT DÍJAK FELHASZNÁLÁSA
6. §
(1) Az építtetők által befizetett díjakat külön alapba helyezve kizárólag
parkolóhelyek kiépítésére, illetve a meglévők fenntartására kell fordítani.
(2) Amennyiben az OTÉK szerinti parkolószám a parkolómegváltási,
illetve területbiztosítási díj befizetését követően csökken (pl.: rendeltetési
mód változás), az építtető által befizetett díj csökkenéssel arányos részét a
befizetéskori összeg alapulvételével az önkormányzat a parkolóhely – a
megállapodásban rögzített – megépítéséig visszafizeti. Az így felszabadult
parkolóhelyeket az önkormányzat újabb parkolóigény felmerülése esetén
ismételten felhasználhatja. A parkolási igény csökkenésével építtető a
különbözetet visszaigényelheti a használatbavételi engedély megkéréséig.
(3) Ha az építtető városrendezési célból felajánlja ingyenesen az önkormányzatnak
az ingatlana egy részét közterület céljára, akkor a saját költségére
az önkormányzat által ellenőrzött módon megépítheti a kialakított
közterületen a szükséges parkolóhelyeket.
(4) A parkolóhely megváltási, illetve területbiztosítási díjak
befizetéséről, önkormányzat általi visszafizetésekről, a parkolóhelyekről a
jegyző naprakész nyilvántartást köteles vezetni.
(5) A közgyűlés a rendelet mellékletében foglalt parkolóhely megváltási,
illetve területbiztosítási díjak összegét évente felülvizsgálja.
(6)2 Az önkormányzat köz- és közlekedésre szánt területein kialakítandó
parkolók területeit a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
igények szerint folyamatosan kijelöli az önkormányzat vagyongazdálkodási
érdekeire figyelemmel, mely alapján a Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság dönt.
Az önkormányzat köz- és közlekedésre szánt területein kialakítandó
parkolók területeit a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság igények szerint folyamatosan kijelöli az önkormányzat vagyongazdálkodási
érdekeire figyelemmel, mely alapján a Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság dönt.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet
hatályba lépését követően induló építési ügyekben kell alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
parkolóhely megváltásról szóló 21/1993. (IX. 20.) önkormányzati rendelet.
Nagykanizsa, 1999. március 23.
Tüttő István, polgármester
Dr. Lukácsa Erzsébet, aljegyző
Melléklet3
A parkolóhely létesítési díj összege 2000. évben parkolónként:
I. sz. díjövezet4
parkolóhely megváltási díj:
személygépkocsi: 400 eFt + ÁFA
tehergépkocsi 800 eFt + ÁFA
parkolóház 1.600 eFt + ÁFA
területbiztosítási díj:
személygépkocsi: 100 eFt –
tehergépkocsi: 200 eFt –
Katona J. út, Kossuth tér, Kórház u., Eötvös tér, Rozgonyi út, Erzsébet
tér, Vásár u., Kalmár u., Zrínyi u., illetve szakaszai által határolt terület,
beleértve a felsorolt utcák és terek mindkét oldali (ingatlanait) területeit.
II. sz. díjövezet
parkolóhely megváltási díj:
személygépkocsi: 150 eFt + ÁFA
tehergépkocsi 300 eFt + ÁFA
parkolóház 800 eFt + ÁFA
területbiztosítási díj:
személygépkocsi: 30 eFt –
tehergépkocsi: 70 eFt –
Az I-es és a III-as díjövezethez nem tartozó összes városi terület,
Csónakázó-tó.
III. sz. díjövezet
parkolóhely megváltási díj:
személygépkocsi: 100 eFt + ÁFA
tehergépkocsi 200 eFt + ÁFA
területbiztosítási díj:
személygépkocsi: 20 eFt –
tehergépkocsi: 40 eFt –
Kiskanizsa, Bajcsa, Palin, Korpavár, Sánc, Bagola, Kisfakos,
Nagyfakos, Miklósfa és Szabadhegy területe.Az övezethatárokat úgy kell
figyelembe venni, hogy a határoló útvonalra eső telek, illetve az arra nyíló
üzletek homlokzatainál a magasabb övezeti besorolás alkalmazandó.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSÉNEK 10/1999. (III.23.) SZÁMÚ RENDELETE
A GÉPJÁRMű VÁRAKOZÓHELYEK LÉTESÍTÉSÉRőL
10 VÁROSHÁZA
Melléklet5
A parkolóhely létesítési díj összege parkolónként:
l. sz. díjövezet
parkolóhely megváltási díj: területbiztosítási díj:
személygépkocsi: 600 eFt + ÁFA személygépkocsi: 400 eFt + ÁFA
tehergépkocsi: 1.000 eFt + ÁFA tehergépkocsi: 800 eFt + ÁFA
parkolóház: 2.600 eFt + ÁFA
Katona J. út, Kossuth tér, Kórház u., Eötvös tér, Rozgonyi út, Erzsébet
tér, Vásár u., Kalmár u., Zrínyi u., illetve szakaszai által határolt terület,
beleértve a felsorolt utcák és terek mindkét oldali (ingatlanait) területeit.
ll. sz. díjövezet
parkolóhely megváltási díj: területbiztosítási díj:
személygépkocsi: 400 eFt + ÁFA személygépkocsi: 200 eFt + ÁFA
tehergépkocsi: 800 eFt + ÁFA tehergépkocsi: 400 eFt + ÁFA
parkolóház: 1.600 eFt + ÁFA
Az I-es és a III-as díjövezethez nem tartozó összes városi terület,
Csónakázó-tó.
III. sz. díjövezet
parkolóhely megváltási díj: területbiztosítási díj:
személygépkocsi: 150 eFt + ÁFA személygépkocsi: 20 eFt + ÁFA
tehergépkocsi: 300 eFt + ÁFA tehergépkocsi: 40 eFt + ÁFA
Kiskanizsa, Bajcsa, Palin, Korpavár, Sánc, Bagola, Kisfakos,
Nagyfakos, Miklósfa és Szabadhegy területe.
Az övezethatárokat úgy kell figyelembe venni, hogy a határoló útvonalra
eső telek, illetve az arra nyíló üzletek homlokzatainál a magasabb
övezeti besorolás alkalmazandó.
1 Megállapította: 2/2000.(I.12.) önk. rend. Hatályos: 2000.I.12.
2 Módosította: 56/2004.(XII.20.) önkorm.rend. Hatályos: 2005.01.1.
3 Módosította: 19/2000.(IV.26.) önk. rend. Hatályos: 2000.IV.26.
4 Módosította: 12/2002.(II.6.) önk.rend. Hatályos: 2002.II.6.
5 Módosította: 56/2004.(XII.20.) önkorm.rend. Hatályos: 2005. 01.1.
A szűrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor
Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6. A szűrés időpontjai: Március 01-03.
(kedd-csütörtök) dr. Zámodics Imre, Március 07-08. (hétfő, kedd) dr.
Hámori Zsolt, Március 09-10. (szerda, csütörtök) dr. Pálffy Erzsébet,
Március 14-15. (hétfő, kedd) dr. Dénes András, Március 16-17. (szerda,
csütörtök) dr. Kremzner István, Március 21-22. (hétfő, kedd) dr.
Gróf Márta, Március 23-24. (szerda, csütörtök) dr. Béres Katalin,
Március 28-29. (hétfő, kedd) dr. Pongrácz Katalin körzetéhez tartozó
páciensek.
A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyok jogosultak,
akik 2 éven belül nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton.
Az érintettek számítsanak arra, hogy a háziorvos, a körzeti ápolónő
vagy védőnő személyesen felkeresi őket az időpont egyeztetése miatt.
Rendelési idő: Hétfő, kedd, csütörtök: 13,30-16,00-ig, Szerda:
8,00-16,00-ig. Kérjük Önöket, hogy a meghívólevélben megjelölt
időpontokat tartani szíveskedjenek a torlódások elkerülése érdekében.
Felmerülő kérdéseikkel forduljanak az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete,
Megyei Szűrési Koordinációs Osztályához. Elérhetőség:
Zalaegerszeg, Göcseji u. 24., telefonszám: 92/549-185
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2005. március 2-án, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra között
a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap második hétfőjén
18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Gelencsér Gábor, a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2005. február 25-én, pénteken 15 órától a Hevesi úti
könyvtárban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
2005. március 2-án szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart
a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden
hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap
második szerdáján, dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap harmadik
szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös
téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A fogadóórán
tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap
reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart.
A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu.
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2005. március 2-án,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
Hrsz1/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2)
1467/-/Zártkert/2867. 1730/-/Zártkert/3390.
1915/-/Zártkert/2981. 1918/-/Zártkert/160.
1922/-/Zártkert/320. 1924/-/Zártkert/379.
1928/-/Zártkert/1875. 1933/-/Zártkerti gyep/2225.
1935/-/Zártkert/257. 1945/1/Zártkert/264.
1991/-/Zártkert/1755. 2023/-/Zártkert/2060.
2160/-/Zártkert/9601. 2514/-/Zártkerti gyep/1240.
2704/-/Kert/ 1279. 2726/-/Gyep (rét)/1438.
2727/-/Szántó/2247. 2730/-/Gyep/5735.
2745/-/Szántó/4465. 2746/-/Kert/384.
2528/-/Zártkerti gyep, erdő/2896.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.
SZERVEZETT EMLőSZűRÉS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kapcsolódva a
Kormány Fészekrakó programjához a 3/2005. (I.12.) sz. Kormány rendeletben
meghatározottak szerint lakbér támogatási pályázat benyújtása
előtt igényfelmérést végez. VÁRJUK:
1. Olyan gyermeket nevelő személyek, családok jelentkezését, akik
jelenleg, és előreláthatólag az elkövetkezendő időszakban (is) albérletben
fognak lakni (nem önkormányzati bérlakásban), és lakhatásukhoz,
állami illetve önkormányzati lakbértámogatást kívánnak igénybe venni.
Jogosultság igénybevételéhez kérjük a Szociális Osztály (Nagykanizsa
Eötvös tér 16.) által kiadott adatlap kitöltését és beadását.
2. Olyan magánszemélyek, gazdasági társaságok jelentkezését, akik
hajlandóak magántulajdonú lakásukat – meghatározott feltételek alapján,
piaci bérleti díjjal- az önkormányzatnak bérlakás céljára bérbe adni.
(a bérbeadás magánszemélynek az SZJA tv. szerint adómentes, a
vállalkozások társasági adókedvezményben részesülhetnek). 3. Olyan
vállalkozók, gazdasági társaságok jelentkezését, akik különböző finanszírozási
konstrukciókat felhasználva – önkormányzati ingatlanokat
megvásárolva – azokat bérlakásokká átalakítva, felújítva hosszabbtávon
bérleti szerződést kötnének az önkormányzattal.
A 2. és 3. pontokra vonatkozó tájékoztatás és adategyeztetés az Ingatlankezelési
Intézmény Titkárságán (Nagykanizsa Deák tér 5.) történik.
IGÉNYFELMÉRÉS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
értékesíti az alábbi, Szentgyörgyvári hegyen található ingatlanait:
KULTÚRA,, OKTATÁS 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben
az óvodai és általános iskolai felvételre történő jelentkezéseket
2005. március 7-8-án fogadjuk – mindkét napon 8-
17 óráig.
A jelentkezés helye a lakáshoz legközelebbi vagy a szülő által
választott óvoda, illetve a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő
által választott általános iskola. A jelentkezettek felvételéről a férőhelyek,
illetve az indítandó első osztályok számának ismeretében
az intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket
8 napon belül írásban értesíti.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki tankötelessé
válik, azaz 2005. május 31-ig betölti az ötödik életévét és
még nem jár óvodába. Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet
minden kisgyermek, aki 2005. október 1-ig betölti a harmadik életévét.
A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, gyermekorvosi igazolás, lakcímigazoláshoz
személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai
gyermeknek aki 2005. május 31-ig betölti a hatodik életévét –
azaz 1999. május 31. előtt született – és elérte az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó
szakvéleménye igazol. Felvételre jelentkezhet – a szülő kezdeményezése
alapján – minden 1999. május 31. és december 31. között
született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a
Nevelési Tanácsadó igazolja.
A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra
kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthető, aki az adott intézmény
felvételi körzetében levő, állandó lakcímmel rendelkező,
nagykanizsai lakos.
A nem kötelező felvételt biztosító, hanem a szülő által választott iskolába
történő felvételről a törvényi keretszám ismeretében az iskola
igazgatója dönt, melyről a szülőket 8 napon belül írásban értesíti.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvodai szakvélemény
eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás, a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, lakcím igazolására személyi igazolvány,
vagy lakcímkártya.
HALISRA EMLÉKEZTEK
A városi könyvtár névadójára,
Halis Istvánra emlékeztek a
hétvégén. A helytörténész Petőfi
utcai szülőházánál koszorúzással
vette kezdetét a rendezvény,
melyet mint minden évben
idén is konferencia követett.
A negyedik alkalommal
megtartott megemlékezésen
Czupi Gyula könyvtárigazgató
ismertette az egykori könyvtáros,
muzeológus életútját, munkásságát,
majd Halász Gyula
önkormányzati képviselő elmondta,
hogy Halis a Szabadkőműves
Páholy tagjaként is jelentős
mértékű munkát végzett.
Ezt követően Czupi Gyula a
könyvtár nevében, Röst János
alpolgármester pedig az önkormányzat
nevében helyezett el
koszorút a szülőházon lévő emléktáblánál.
– A konferenciák célja, hogy
megismertessük a közönséget a
Halis életművel, Halis személyiségével.
A kultuszának szeretnénk
nagyobb teret adni, éltetni. A
névadó születésének 150. évfordulójának
tiszteletére a könyvtár
számára az idei év Halis-év. A
könyvtárunk és a múzeumunk is
elmondhatja magáról, hogy nem
egy gyökértelen könyvtár, múzeum,
mert tudható, hogy ő volt az
első múzeum- és könyvtárigazgató
hivatalosan, a város megbízásából
– mondta Kardos Ferenc a
könyvtár igazgatóhelyettese. A
konferencián a ,,Lapozz bele-kattanj
rá” pályázat résztvevői
könyvjutalmat vehettek át, Halis
Színes mozaik című művéből olvastak
fel, de meghirdetésre került
az országos olvasásnépszerűsítő
pályázat, a Nagy Könyv is.
ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI
JELENTKEZÉSEK A 2005/2006. TANÉVRE
Az elmúlt hetekben több versenyen is kiemelkedő eredményt értek el a
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola diákjai. A fiatalok közül Horváth Péter a „Magyarország címere”
alkotópályázaton második helyezést szerzett a kétszáz pályamunkát felvonultató
versenyen. Nyári Henrietta is a művészetnek ezen a területén jeleskedett,
ő a „Nagy mese” pályázatra készített illusztrációkat a Csipkerózsika
című meséhez, s monotípia technikával készített munkájával korosztályában
ugyancsak a második helyet szerezte meg. Az irodalom területén is
a képzeletbeli dobogóra állhatott egy thúrys diák: Gulyás Mónika ezüst
minősítést kapott nemrégiben Somogysárdon, a Regionális Minősítő Versmondó
Fesztiválon. Mint azt sajtótájékoztató keretében a díjazottak elmondták,
ezek az eredmények további kitartó munkára ösztönzik őket, s
társaikkal máris újabb és újabb versenyekre, pályázatokra készülnek, amihez
nagy segítséget kapnak Bali Judit és Lukács Judit tanárnőktől.
„ÉN EGYEDÜL, KIS SZAKMUNKÁS”
IX. CWG KUPA
A Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület a Víz Világnapja alkalmából
a hétvégén (február 25.-26.) rendezni meg a IX. CWG Kupa
Nemzetközi Vízilabda Torna nevet viselő versenyét. A meccsek felnőtt,
serdülő, gyermek kategóriákban zajlanak. Szombaton a 9.30-
as CWG Kanizsa-Szombathely (gyermek II) meccset követően
10.30-kor lesz a megnyitó, majd 11.00 CWG-MAFC SCH. (felnőtt),
12.15 Sisak-Zagreb (felnőtt), 13.15 CWG-Szombathely (gyermek
II), 14.15 CWG-Balaton SE (serdülő), 15.30 Zagreb-MAFC
SCH. (felnőtt), 16.30 CWG-Balaton SE (serdülő) fordulók következnek.
Vasárnap 9.30-kor a CWG-Szombathely (gyermek I), 10.45
CWG-Zagreb (felnőtt), 12.00 Sisak-MAFC SCH. (felnőtt), 13.00
CWG-Szombathely (gyermek I), 14.00 CWG-Sisak (felnőtt) mérkőzéseket
követően 15 órakor kerül sor az eredményhirdetésre.
12 HIIRDETÉS
Kőnig menü 400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
VAGYONőR TANFOLYAM Sopronban
55.000 Ft-ért, OKJ vizsgával, hétvégén,
részletfizetéssel. Tel.: 06-70-312-2678
Február 28. hétfő
KANIIZSAII MÉDIIA 13
Március 1. kedd
Március 2. szerda
Március 3. csütörtök
Február 27. vasárnap
Február 26. szombat
Február 25. péntek
MűSORA
Február 25. – Március 3.
KISBIRTOKON IS SZÜLETHET ÉRTÉK!
A Nagykanizsai Hegyközség, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Volksbank Rt. Nagykanizsai Fiókja támogatásával,
a Magyar Szőlő- és Borkultúra Kht. Védnökölésével
meghirdeti a
KISBIRTOKOK – KISPINCÉSZETEK BORVERSENY-t
IDőPONT: 2005. március 11. (10,00 – 16,00). HELYSZÍN:
Nagykanizsa, Thury György Kereskedelmi Szakközépiskola.
Rendezi a Nagykanizsai Hegyközség.
A versenyre az 1 ha termő szőlőterület alatti kisbirtokok, illetve 80
hl éves termelés alatti kispincészetek mintáit várjuk. (A területről,
illetve bormennyiségről kiállított illetékes hegybírói igazolást csatolni
kell!) NEVEZNI, 2005 MÁRCIUS 9-IG BEÉRKEZőEN 3 PALACK
0,75 l-es KISZERELÉSű BORMINTÁVAL LEHET. (A mintákhoz
csatolni kell a borok származási bizonyítványának másolatát.)
Nevezési díj: mintánként 1.000 Ft. (A nevezési díjat a Nagykanizsai
Hegyközség 14100134-65062249-02000008. számú, a Volksbank Rt.
Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlája javára kérjük befizetni, átutalással,
illetve postai úton a számlaszámra való hivatkozással, vagy
személyesen a bankfiókban, Nagykanizsa, Király u. 36.)
A mintákat a Nagykanizsai Hegyközség irodája fogadja! Postai
úton (8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30.), vagy személyesen,
munkaidőben – péntek kivételével – naponta.
A Nagykanizsai Hegyközség közigazgatási területéről származó
borminták a hagyományoknak megfelelően a város fehérbora és a
város vörösbora címért is vetélkednek.
VERSENYIGAZGATÓ: Förhénci Horváth Gyula a Nagykanizsai
Hegyközség elnöke, BORÁSZATI IGAZGATÓ: Kulka Gábor az
OBI nyugat-dunántúli főfelügyelője, A ZSűRI ELNÖKE: Zilai
Zoltán a Magyar Szőlő- és Borkultúra Kht ügyvezető igazgatója.
A zsűri előzetes vizsgálat és besorolás után, a 100 pontos bírálati
módszerrel értékeli a mintákat! Az eredményhirdetésnél a 30 %-os
szabályt érvényesítjük.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETő a 06-93-310-266-os telefonszámon,
a 06-20-9193-308-as mobiltelefonszámon. Förhénci
Horváth Gyula, elnök.
A nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat
HORVÁT NYELVTANFOLYAMOT indít.
Jelentkezni lehet 2005. február 28-tól március 4-ig
minden nap 9-16 óráig a HKÖ irodájában (Rozgonyi u. 1.)
Részletes információ a 93/326-658-as, illetve a 06/30/355-3075-ös
telefonszámon kapható.
07:30 Krónika 07:45 Természetfigyelő?
Olaszország – A titokzatos
nutriák 08:09 Mese: A medve és a
huszár 08:14 Adjuk magunkat 08:24
Krónika 08:38 Természetfigyelő
Olaszország – Menekülés életre-halálra
– Vaddisznók 09:04 Krónika
09:18 Jelkép – református 17:30 Tér-
Erő. A régiók, a vidékfejlesztés magazinja
18:00 Krónika 18:14 Mese:
Ráháb és a kémek 18:18 Jelkép – katolikus
18:30 Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye várai 19:00 Krónika
19:15 Zala magazin 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Természetfigyelő
Olaszország – A titokzatos
nutriák 20:30 Hírháló 21:00 Az
utolsó őrjárat – amerikai akciófilm
06:30 Krónika 06:45 Jelkép – katolikus
07:00 Zala magazin 07:24
Mese: Ráháb és a kémek 07:30
Krónika 07:45 Adjuk magunkat
07:55 Természetfigyelő? Olaszország
– A titokzatos nutriák 08:20
Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV
shop 09:30 Maksavízió 10:00 Szentföldi
szent helyek 10:30 Fürdő a
föld alatt 11:00 Épi-Tech 11:30 A
Halasi Csipke Japánban 17:30 Trendi
18:00 Köztünk élnek – beszélgetés
Dévai Nagy Kamillával 18:30
Tv mozi: A hecc – magyar film
20:05 Storyboard – filmajánló 20:30
Hírháló 21:00 Senki gyermekei –
amerikai dráma 23:00 Bence show
23:30 Különjárat – Balogh Zoltán
keményzenei magazinja
06:30 Tv mozi: A hecc – magyar
film 08:05 Storyboard – filmajánló
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30
Egészségmagazin. Egészségről, betegségről
10:00 Mit hoz a jövő – Helyi
Televíziósok találkozója 10:30
Trendline 11:00 Trendi – életmódmagazin
11:30 Szabolcs.Szatmár-Bereg
megye várai 17:30 Jeles napok. Dokumentum
Műhely 18:00 Trendline –
a divat magazinja 18:30 TV mozi: Isten
és ember előtt – magyar film
20:15 Válogatás a hét műsoraiból
20:30 Hírháló 21:00 Halálos merülés
– amerikai akciófilm 23:00
Maksavízió 23:30 Bencze show. Beszélgetések
hírességekkel
06:30 Zala magazin 07:00 Tv mozi:
Isten és ember elott 17:30 A Karcag-
Tiszafüred vasútvonal múltja és
jelene 18:00 Krónika 18:13 Mese:
Mese egy madárétteremrol 18:18 Jelkép
- adventista 18:30 Biztonsági Zóna
19:00 Krónika 19:15
Természetfigyelo Olaszország 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00
Titkos fegyver - amerikai akciófilm
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:50
Természetfigyelő Olaszország - A Titokzatos
nutriák 07:14 Jelkép - adventista
07:24 Mese: Mese egy
madárétteremrol 07:29 Krónika 07.39
Reklám 07:41 Zala magazin 08:05
Adjuk magunkat 08:14 Műsorajánló
08:15 Reklám 08:17 Krónika 17:00
Önkormányzati ülés közvetítése felvételről
19:00 Krónika 19:15 Önkormányzati
ülés közvetítése felvételről
20:30 Hírháló 21:00 Vad világ
06:30 Krónika 06:45 Önkormányzati
ülés közvetítése felvételről 07:30
Krónika 07:45 Önkormányzati ülés
közvetítése felvételről 08:04 Krónika
17:30 Gyógyulj velünk! Magazin
egészségről, betegségről 18:00 Krónika
18:14 Mese: A favágó aki elvesztette
fejszéjét 18:18 Jelkép - evangélikus
18:30 Maksavízió 19:00 Krónika
19:15 Természetfigyelo Olaszország -
Koronás fok 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Természetfigyelo
20:30 Hírháló 21:00 S.O.S. Hurrikán
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:50
Természetfigyelo 07:14 Jelkép - Katolikus
07:24 Mese: 07:29 Krónika
07:39 Reklám 07:41 Természetfigyel
08:05 Adjuk magunkat 08:14 Műsorajánló
08:15 Reklám 08:17 Krónika
17:30 Brill 20 magazin 18:00 Krónika
18:14 Mese: Hűsítő mese 18:18 Jelkép
- református 18:30 Jeles napok. 19:00
Krónika 19:13 Természetfigyelo
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:04 Természetfigyelő 20:30 Hírháló
21:00 Gyilkos áradat - amerikai akciófilm
Nagykanizsán egy hete sorra járja a házakat egy férfi és egy nő, akik
díj ellenében felajánlják a lakóknak, hogy lakásukban megmérik a szénmonoxid
szintet. A kéményseprők szerint tevékenységük jogsértő, mert a
műszerük nem hiteles adatokat mutat. Bár a lakók jelentős hányada csalónak
tekinti hívatlan „levegő-felelősöket”, valójában nincs olyan jogszabály,
ami előírná a tulajdonosoknak, hogy kit engednek be lakásukba és
ott mit méretnek meg. Az ügyben eddig nem indult rendőrségi eljárás.
Az elmúlt hetekben újból csalók jelentek meg az E.ON Dél-dunántúli
Áramszolgáltató Rt. ellátási területén, nevezetesen Nagykanizsán. Az
ál-díjbeszedők az ügyfelektől áramszámla-tartozás címén próbálnak
meg pénzt kicsalni, illetve a lakásokba bejutni, majd onnan értékeket eltulajdonítani.
Ténykedésükről a fogyasztók tájékoztatták a szolgáltatót.
A szolgáltató ismét közzétett felhívásában felhívja a lakosság figyelmét,
díjbeszedőket nem alkalmaz, és készpénzes, helyszíni kifizetést
sem fogad el. A számlákat csekken, illetve átutalással lehet teljesíteni.
CSALÓK ÉS ÁL-DÍJBESZEDőK
AMATőR SÍVERSENY
A Nagykanizsai Síbarátok Egyesülete idén is megrendezi
Ausztriában, HEBALPEN a KLUG lift helyszíneken versenyét 2005.
március 5. 12 órakor. A verseny óriásműlesiklás szakágban kerül
lebonyolításra. 18 éves korig kötelező a bukósisak viselése, és mindenkinek
rendelkeznie kell biztosítással. A részvételi díj 15 euró, ami
egyben egy egész napos síbérlet is. A verseny férfi, női, fiú, és leány
kategóriákban, különböző korosztályokban kerül megrendezésre.
Minden indulót díjaznak. Nevezési határidő március 1. Nevezni a
Király út 6. szám alatti QUEEN SPORT Szaküzletben, vagy a
20/9314203-as telefonszámon lehet.
A KőNIG KFT. űrhajós út 1.
szám alatti cukrászüzemébe
CUKRÁSZT vesz fel.
Érdeklődni: 93/314-471, vagy
a helyszínen.
OKTATÁS
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
JÁRMű
VEGYES
14 HIIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 m2-
es, három szoba + hallos családi
ház kerttel, garázzsal eladó,
vagy Nagykanizsai illetve Balaton
parti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 20/9566-
136 (5327K)
Nk-án a belvárosban 700 m2-
es, társasház építésére is alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5446K)
Kiskanizsán a Pivári utcában
120 m2-es, négy szobás, két
fürdőszobás, vegyes fa-, gáz
fűtéses családi ház (8x9 méteres
garázzsal, nyári konyhával,
melléképületekkel, földpincével)
1200 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/480-2586 (4649K)
Bajcsán 30 éves, 120 m2-es, 3
szobás családi ház melléképületekkel,
nagy telekkel eladó. Érd.:
30/270-8592 (5478K)
Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Szentgyörgyvári hegy IV.
hegyháton családi ház jellegű ingatlan
központi fűtéssel, melléképületekkel
eladó. Érd.: 93-315-
526 (5505K)
Nk-án a Munkás úton központi
fűtéses házban garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)
Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csótótól 15 percre telek
gyümölcsössel, fenyővel, épülettel
eladó. Víz, villany van. Érd.:
93/325-759 (5507K)
Nk-án Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/5602-706 (5511K)
Nagykanizsa belárosában felújított
58 m2-es, 2 szobás, fürdőszobás,
első emeleti lakás (irodának
és rendelőnek is kialakítható)
eladó. Érd.: 30/284-2290
(5512K)
Elcserélném Nk-i, belvárosi,
42 m2-es, félkomfortos önkormányzati
lakásomat egy kisebb,
belvárosi, önkormányzati komfortosra.
Fizetek rá! Tel.: 93/322-
537 (5517K)
Öregförhénci hegyen szőlőbirtok
lakható hétvégi házzal,
téglapincével, melléképülettel,
felszereléssel eladó. Érd.:
30/2833-193 (5518K)
Babaholmik, gyönyörű babruhák,
lábbelik, kismama együttesek,
használati kellékek kedvező
áron eladók. Érd.: Nk, Olaj út 8.,
93/326-516 (5492K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínű), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülőgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)
Vásározók figyelem! Bálás ruha
asztalok (összecsukható) újszerű
állapotban, 4500 Ft/db
áron, valamint bemutatóbábuk
féláron eladók. Érd.: 20/209-8463
(5508K)
Honda CLX eladó. Irányár:
100.000 Ft. Érd.: 30/5444-444
(5503K)
Skoda 120L GLS friss műszaki
vizsgával, eredeti állapotban eladó.
Érd.: 30/263-7705 (5504K)
Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért
átveszem! Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)
Bármilyen írott anyag (diplomamunkák,
szakdolgozatok, stb.) gépelését,
számítógépre vitelét vállalom
rövid határidővel. Tel.:
30/9932-534 (5494K)
Csőcsere! Nagy teljesítményű
spagetti-csöves Magnum szolárium-
géppel várom régi és új vendégeimet!
Városkapu 10/D. Tel.:
20/952-8348 (5514K)
Gyász- és alkalmi ruha üzlet.
Nk, Városkapu krt. 10/D. (a 32-es
helyijárat végállomásától 50 méterre
balra). Tel.: 20/952-8348
(5515K)
Eltartási szerződést kötne házibetegápoló
házért, lakásért vagy
nyugdíjért. Tel.: 30/270-8592
(5516K)
Nyerges, billencs teherautóra, C,
E kategóriás, belföldi árufuvarozói
igazolvánnyal rendelkező gépkocsivezetőket
felveszek. Érd.:
30/504-8560 (5519K)
Német nyelvből oktatást és korrepetálást
vállalok Nagykanizsán.
Tel.: 20/356-9577 (5509K)
APRÓHIRDETÉS
A két nagyvárosi lány, Connie és Carla
arról álmodoznak, hogy nagy sztárok
lesznek. Egy reptéren felszolgálók, egy
nap szemtanúi lesznek, ahogy főnöküket,
Franket egy kétes ügylet miatt megölik, és a gyilkosok a
lányok nyomába erednek. Conni és Carla az életükért futnak.
Új hely, új identitás. Egy Los Angeles-i transzvesztita
bárban férfiaknak adják ki magukat és egy pillanat alatt sztárok lesznek...
(Rendőrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIIÓK,, KEDVEZMÉNYEK!!
DIIÁKAKCIIÓ!! Egyett ffiizett,, kettttőtt viihett!!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
Kőniig
Ressttaurantt
Panziió
BELÉPőJEGY: 2500 FT/Fő,
mely tartalmazza a vacsora árát is.
ÉRKEZÉSKOR 1 POHÁR
APERITIF AJÁNDÉKBA!
ÉLőZENE, melyet Tatai Zsolt
szolgáltat.
JEGYEK ELőVÉTELBEN
KAPHATÓK A KőNIG
ÉTTEREM-PANZIÓBAN!
Téé ll –VÉG KIIÁRUSÍÍTÁS
a Briliáns ÉKSZERüzletben
2900 Ft/gr 14K Aranyékszerek a
készlet erejéig!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ
NőK TRANSZBAN
SPORT 15
SPORTHÍÍREK SPORTHÍÍREK SPORTHÍÍREK SPORTHÍÍREK
Idén januárban egyszerre két rangos megyei elismerést
kaptak a Kanizsa DKK kosárlabdázói. A Zala
Megyei Kosárlabda Szövetség a tavalyi év legjobb
edzőjének Gábor Erzsébetet, a legjobb női utánpótlás
korú játékosnak pedig Varga Zsófiát választotta meg.
Gábor Erzsébet jelenleg a kanizsai csapat mindegyik
korosztályának és a 16 évesek válogatottjának a felkészülését
is irányítja.
– Ezt a díjat a csapatmunka eredményének köszönhetem,
amihez nagymértékben hozzájárultak az
edzőtársaim, Farkas József és Simonné Kránicz
Edit, továbbá a csapat játékosai és nem utolsó sorban
a játékosok szülei, akiktől rengeteg támogatást
kapunk – fogalmazott az immár negyedik alkalommal
a legeredményesebbnek választott edző. – Az
1988-as születésűek korcsoportos válogatottjával sikerült
az Európa bajnoki célkitűzést teljesíteni, az
„A” csoportos bennmaradást kiharcoltuk,, továbbá
a Kanizsa DKK felnőtt csapata is jól szerepel az
NB1 B csoportjában, a juniorok is versenyben vannak
még a legjobb nyolc közé jutásért és a kadett
csapat bejutott az országos döntőbe, amely május 5-
8 között Nagykanizsán kerül megrendezésre.
– Milyen célkitűzések vannak a felnőtt csapatnál?
– A csapat a legtöbb győzelemmel elsőként került
be a bajnoki rájátszásba, az már biztos, hogy első
vagy második helyen zárjuk a Dunántúli Csoportot. A
rájátszásban a 3-5. hely megszerzése a célunk. Feljutás
esetén az első osztályban való bennmaradáshoz
szükséges, hogy tapasztalt játékosokat igazoljunk és
mindenképpen kell egy szakmai menedzsment a csapatnak.
Az önkormányzat hétmillió forintos támogatást
biztosít évente, emellett vannak szponzoraink,
akiknek többsége a játékosok szüleiből tevődik össze.
Varga Zsófia Ajkán született, ott kezdett el kosárlabdázni
általános iskolás korában. Jelenlegi edzője
Gábor Erzsébet még a Diákolimpián figyelt fel rá, aki
szerint még nagy játékos lehet belőle, mert tehetséges
és nagyon törekvő. Zsófi a kosárlabda kedvéért jött át
tanulni Nagykanizsára és vállalta a kollégiumi életet.
Játszott a serdülő, a kadett, a junior csapatban is, sőt a
felnőtt csapat mellett az utóbbi kettőnek jelenleg is a
tagja, hiszen még csak 16 éves.
– Az általános iskolai testnevelő tanáromnak, Rácz
Tibornak és a szüleimnek köszönhető, hogy elkezdtem
kosarazni. Édesapám, Varga József, Székesfehérváron
a Videoton egykori első osztályú játékosa volt. Gábor
Erzsébet egy területi kiválasztón hívott meg az akkor
még MÁV NTE néven működő csapat számára.
A szüleimmel történő egyeztetés után pedig eljöttem
tanulni a Hevesi Sándor Általános Iskolába, jelenleg
a Mező Gimnázium tanulója vagyok.
– Milyen terveid vannak?
– A junior csapattal is szeretnénk bejutni a legjobb
nyolc közé, és a már bekerült kadett csapat mellett, mindkettővel
a lehető legjobban szerepelni az országos döntőben.
A felnőtt csapattal kiharcolni a feljutást az NB1 A
csoportjába, és ott maradni a legfelsőbb osztályban.
ORSZÁGOS
KÖZÉPDÖNTőBE
JUTOTTAK
Az Országos Junior Bajnokság
leány elődöntőjén Sopronban játszott
a Kanizsa DKK női kosárcsapat
február 6-án. Kecskemét-Kanizsa
DKK 53-62, a legjobb dobók
Fekete 23/9, Varga 15, Völgyi 13.
MKB Euroleusing Csata-Kanizsa
DKK 76-40, a ld.: Völgyi 14, Varga
7, Mozsolics 6. Kanizsa DKKSoproni
Darazsak 60-71.
Országos Kadett Leány Középszakasz
,,AB” csoport: Kanizsa
DKK-Soporoni Darazsak 70-60,
ld.: Varga 42, Mozsolics 16, Csáki
6. Kanizsa DKK-Török Flóris-
Törekvés SE/B 58-61, ld.:
Mozsolics 21, Varga 16, Horváth
8, Burucz 8.
Az Országos Leány Gyermek
Bajnokság NY-Dunántúli Csoport
mérkőzései: Kanizsa DKKSoproni
Darazsak 48-28, a legjobb
dobók Fuisz 15, Németh 11, Riba
6. Soproni Darazsak-Kanizsa DKK
64-68, a legjobb dobók Fuisz 38,
Vágvölgyi 8, Németh 8, Veres 7. A
Kanizsa DKK csapata Nyugat-Dunántúlról
első helyen jutott be az
országos középdöntőbe.
HÖLGYEK LABDÁVAL
Nemrég női labdarúgó technikai
vetélkedőt rendeztek Zalaegerszegen,
a 18 induló hölgy 7 kategóriában
mérhette össze tudását. A versenyen
díjazták a kategóriák első
három, valamint az összkategória
helyezettjeit. Nagykanizsát az
Avantgardos lányok képviselték, a
7-ből 5 kategóriát nyertek és két
harmadik helyezést hoztak. Eredmények:
Szekeres Katalin labdavezetésben
első, rúgótechnikában és
cselezésben a harmadik. Vitykó
Andrea első célba rúgásban és labdalevételben.
Baloghné Munkácsi
Andrea két győzelmet ért el rúgótechnikában
és cselezésben. Az
összesített eredmények alapján
Szekeres Katalin 3., Baloghné
Munkácsi Andrea 4., Vitykó Andrea
pedig a 9. lett.
JUDO RANGSOR
Budapesten a Serdülő Országos
Rangsor Versenyen Mihovics
Szabina az NTE versenyzője 14
indulóból, az 52 kg-os súlycsoportban
II. helyezett lett.
A február 5-i jánoshidai országos ranglista versennyel kezdődött az
idei év a lábtoll-labdások számára, melyre 6 egyesület 163 játékosa
nevezett. Női egyéniben Budavölgyi Veronika győzött. A dobogó harmadik
fokára Gozdán Ági állhatott. A csapat viadalon a Gozdán,
Budavölgyi, Végh trió az élen végzett. A férfiaknál második kiemeltként
kezdett Hartai Attila végül a második helyen végzett. Csapatban a
Balikó, Hartai, Takács hármas a második helyen végzett. A serdülő
mezőnyben az Arany Bálint, Bársony Szabolcs, Huszár Emil, Lukács
Benedek összetételű gárda, valamint a Bátor Hajnalka, Borbély Otília,
Göncz Annamária alkotta lánycsapat ezüstérmet szerzett. A gyermekek
egyéni versenyében Lukács Márton bronzéremnek örülhetett.
Az évadnyitó alatt tartott elnökségi ülésen a Magyar Lábtoll-labda
Szövetség megválasztotta a 2004 év legjobb játékosait. Nőknél Gozdán
Ágota, ifjúságiaknál Hartai Attila kanizsai játékos kapta ezt az elismerést.
A 2004-ben Európa legeredményesebb lábtoll-labda klubcsapatává
a ZDSE-ét választották.
DIÁK KOSARASOK ELISMERÉSE
Hirdessen
a Kanizsa Újságban!
21.000 háztartásban
vagyunk otthon!
A Kanizsa és a Karos táncegyüttesek valamint utánpótláscsoportjuk,
a Rozmaring és a Zöldág gyermekcsoportok adtak egész
estét betöltő nagysikerű műsort február 12-én a HSMK-ban. A
műsorban fellépett a Bojtár Népzenei Együttes és a Kanizsa
Csillagai Hagyományőrző Együttes, énekszámokkal Babits Éva és
Czupi Veronika, valamint Horváth István, Radnóti-díjas versmondó.
A farsangi hangulatot megjelenítő első műsorszámot követően Litter
Nándor polgármester köszöntötte a zsúfolásig megtelt színházterem
közönségét és a táncosokat. Csodálatos estében lesz részünk, mondta
elöljáróban, hiszen az első műsorszám is azt sugallta, hogy nagy
csoda vár ma ránk. A fellépők szimbolizálják azt is, hogy
Nagykanizsa és Zalakaros egymás mellett, szövetségben él.
Egymásra vagyunk utalva, és nem vagyunk versenytársai egymásnak.
A magyar néptánc értékeinek megismertetését, a népi hagyományok
ápolását felvállaló Vizeli házaspár, az együttesek
művészeti vezetői, nemcsak a táncosok szeretetét érdemelte ki,
hanem mindannyiunk elismerését és tiszteletét.
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
FIIGYELEM!!
A DIIALÓG NYELVSTÚDIIÓ
GOETHE ÉS PITMAN
EU-S ÉS ÁLLAMI
bizonyítványt is nyújtó,
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDőPONTJA:
NÉMET: 2005. április 2.
ANGOL: 2005. április 15.
Jelentkezési határidő: március 18.
A vizsgák sikerességi aránya 89 %!
A VIZSGADÍJ 30%-A
VISSZAIGÉNYELHETő!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
HEVESII SÁNDOR MűVELőDÉSII
KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
MÁRCIUS 1. 17 ÓRA
„AZ ÉN HOBBIM"
BAJNÓCZI SÁNDOR, BARSI LÁSZLÓ
ÉS HEGEDűS CSABA
SÖRÖSKUPAK, POHÁR, KORSÓ
GYűJTEMÉNYÉBőL KIÁLLÍTÁS
MEGNYITJA: PAPP FERENC IGAZGATÓ
MEGTEKINTHETő: MÁRCIUS 5-ÉIG
MÁRCIUS 2. 14.30 ÓRA
NYUGDÍJASOK SZABADEGYETEME
NEPÁL – ÚTI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
ELőADÓ: BÖRÖCZ ZSOLT
MÁRCIUS 5. 20 ÓRA
TAVASZKÖSZÖNTő VIRÁGBÁL
ZENE: JADRAN DUÓ
(CZICZELI FERENC, IMRE TIBOR)
NYITÓTÁNC: PREMIER TÁNCKLUB
VACSORA: IGÉNY SZERINT 1300 FT-ÉRT
BELÉPőDÍJ: 1000 FT
Az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a Nagykanizsa Város Környezetvédelméért
Alapítvány közös szervezésének köszönhetően Helytörténeti
Konferenciára került sor Szülőföldünk, Kanizsa címmel a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban. A konferencián részt vett többek között Kiss
Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Vándor László megyei
múzeumigazgató, valamint számos közéleti szereplő. Az első alkalommal
lezajlott programmal egyidőben zárult a Szakrális emlékeink című kiállítás
a kiskanizsai templom egyik helyiségében. Litter Nándor polgármester beszédében
elmondta, fontosak az ilyen civil kezdeményezések, mert elősegítik
városunk fejlődését. Karmazin József, a Nagykanizsa Környezetvédelméért
Alapítvány Kuratóriumának titkára szólt az alapítvány céljairól,
Kiskanizsa sajátosságairól, hogy mennyire kötődik városunk és Kiskanizsa
a műemlékvédelemhez, a helyi értékek védelméhez. Dr. Andrásfalvy Bertalan
egyetemi tanár, a rendezvény egyik fővédnöke levélben üzent a hallgatóknak:
„Fontos és nemes ügyért fáradoznak mindnyájan, mert hagyományaink,
emlékeink, népi-nemzeti műveltségünk megőrzése, éltetése, továbbadása
nem öncél, nemcsak néhány lelkes ember magánügye, hanem mindnyájunk
és mindenekelőtt a jövő nemzedék, gyermekeink életminőségét
meghatározó, jól-létének alapját adó kérdése.” Marx Mária, a Göcseji Múzeum
muzeológusa értékelte az egyesület birtokában lévő néprajzi gyűjteményt.
Mint elmondta a gyűjtemény kora a 19. század végétől a 1960-as
évek végéig terjed, felöleli az élet minden területét. Van olyan terület ami
részletesebb, mint például az iskolatörténeti rész, a szakrális gyűjtemény.
Gazdag fotóanyaggal rendelkezik, mintegy 1500 kép található a megőrzött
értékek között. Dr. Ördögh Ferenc egyetemi docens Plánder Ferenc és
Markó Imre Lehel életútját, munkásságát vázolta a jelenlévőknek, de szólt
még a göcseji nyelvjárásról, a magyar nyelv újításról és az irodalmi nyelv
kialakulásáról is. Dr. Rózsáné Dr. Lendvai Anna történész A helytörténet, a
népismeret a néprajz szerepe az oktató munkában címmel tartott előadást,
míg Förhénczi Horváth Gyula néprajzos a Nagykanizsát körülölelő szőlőhegyek
néprajzi értékeiről, a vidék sajátosságairól beszélt.
,,SZÜLőFÖLDÜNK KANIZSA”