Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.7 MB
2020-12-11 09:27:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
493
1020
Kanizsa 2009. 013-017. szám április

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXI. évfolyam 13. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. április 2. Kanizsa
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő megállapítását –
„Mindszenty atya nem csak a katolikusoké,
nem csak a hívő embereké,
hanem minden hazáját
szerető, azért tenni akaró magyaré.”
– igazolta a „Nincs helye a
csüggedésnek” középiskolás vetélkedő
eredménye: a Piarista Iskola
élen végzett diákjait szorosan
követte a Keri, majd a Cserháti
csapata. őket pedig a BLG és
a mezősök. Brenner József általános
helynök – az akadályoztatott
Veres András szombathelyi püspök
helyett – adta át a diákoknak
a díjakat a Nagykanizsai Polgári
Egyesület március 24-i programján.
A kommunizmus áldozatainak
emléknapja tavaly a litván ellenállásról
szólt. A rendezvénysorozat
idén Mindszenty bíborost állította
fókuszba. ő két diktatúrával
is szembeszállva méltán
mondhatta: „Állok Istenért, Egyházért,
Hazáért, mert ezt a kötelességet
rója rám a nagyvilágon
legárvább népem történelmi
szolgálata. Nemzetem szenvedése
mellett a magam sorsa nem
fontos.”
„A hazugság végül is olyan,
mint a bumeráng. Visszavág arra,
aki eleresztette.” – idézte alpolgármesterünk
köszöntőjében a bíboros
több időtálló gondolata között.
Esztergom érseke 1948-ban világosan
látta, mi vár rá, mégsem hátrált.
Gondolt az első századok keresztényüldözéseire.
Abban az időben
fogalmazta meg a római jogot
is jól ismerő Tertullianus: „Bizonyos
vádlók vádja nekünk dicsőségünk.”
És hol van azóta a Római
Birodalom! Mindszenty is pont
így tekintett korának birodalmára,
kellő távolságból.
Az ötvenes, hetvenes évtizedek
nemzedékeinek a gerinces főpap
példája adott tartást. Ezt hitelesíti
az előadást is tartó vendég testvérbátyjának,
az 1957-ben meggyilkolt
Brenner János rábakethelyi
káplánnak hűsége is. A
Könyvtár felé tartva a kopjafánál,
az ’56-os emlékkertben érte is –
aki egyszerre lett a kommunizmus
áldozata és a papi hivatás vértanúja
– imádkozott a helynök, az
alpolgármester és a Felsőtemplomból
érkezett Mindszenty tisztelők
sokasága. Még előtte pedig
a bíboros felsőtemplomi szobránál
a boldoggá avatásért könyörögtek.
A nap végén egy magánbeszélgetésben
szóba került a
vádlott társ, Ispánki Béla kitűnő
könyve: Az évszázad pere. A prímás
szertartója felidézi, amikor
1951-ben a börtönben értesült a
deportálásokról: „Kezem ökölbe
szorul. Könnyeim már nincsenek,
a sok szenvedés elapasztotta őket.
Csak érzem, hogy egyszer ezekkel
a moszkvai ügynökökkel valami
rettenetes fog történni. Ha öklünk
ismét szabadon üthet. Katolikus
pap vagyok. Mindig a megbocsátást
hirdettem és gyakoroltam.
Csak most érzem, hogy milyen
nehéz…kereszténynek lenni.”
Ahogy Mindszentyt erősítette az
ókeresztények hite, Mindszenty
pedig kortársait, lám, ez a lánc
nem szakad meg. Köszönet a
Brenner testvéreknek! „Bennünket
ide állítottak. Állunk.” (Sík Sándor)
K.H.
Minden magyaré
Fotó: Bakonyi Erzsébet
2 Kanizsa – A mi ügyeink 2009. április 2.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület március 31-én
indítja útjára újabb, „Fogadd
Örökbe Nagykanizsa Természeti
Értékeit” című mozgalmát.
A mozgalom célja: fellendíteni,
civil segítséget nyújtani a város
természeti értékeinek megteremtésében,
gondozásában és védelmében.
Lehetőséget biztosítani a város
polgárainak, vállalkozóinak,
intézményeinek, hogy az előbb
említett programban aktívan és tevőlegesen
részt vehessenek. A sajtótájékoztatón
részt vett Marton
István polgármester, a mozgalom
fővédnöke, Balogh István, a kezdeményező
Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület elnöke, az
egyesület munkatársai, Kálovics
Andrea városgondnok kertészmérnök
(VIA Kanizsa Kht.), Lancsák
Lajos városi főkertész és Nagy Imre,
a Kanizsa TV ügyvezető-főszerkesztője.
A mozgalomba jelentkezhetnek
magánszemélyek, közösségek, intézmények,
intézmények közösségei,
akik a jelzett feladatokhoz segítséget
kívánnak nyújtani ötleteikkel,
kétkezi munkával, az örökbe
fogadott természeti értékek felügyeletével,
ápolásával vagy megteremtésének,
gondozásának anyagi
támogatásával.
Örökbe fogadható park, parkrészlet,
utca, utcarész, közterület
növényzete, virágai, egyes kiemelkedő
értékű egyedi növényei, növény
együttesei, állatai, vizei.
Örökbe lehet fogadni közintézmény,
oktatási intézmény, vállalat,
lakóépület udvarának, parkjának és
környékének természeti értékeit,
épületének virágait, dísznövényeit.
Az örökbe fogadásra a Nagykanizsai
Civil Kerekasztal Egyesületnél
lehet jelentkezni az „örökbefogadási
adatlap” kitöltésével.
Egy-egy nagyobb területű természeti
érték örökbefogadását több
örökbefogadó együtt is vállalhatja.
Az örökbe fogadott természeti
értékek fejlődését a mozgalom kuratóriuma
és a média folyamatosan
figyelemmel kíséri. Az örökbefogadók
természetépítő- és megőrző
tevékenységét értékeli, és a legáldozatkészebb
személyeket minden
esztendőben egy alkalommal, a
Föld Napján, vagy a Város Napján
Nagykanizsa közössége előtt erkölcsi
elismerésben részesíti.
A civil egyesület március 31-én
útjára indított legújabb akcióját
Marton István polgármester nyitotta
meg. Beszédében hangsúlyozta:
jelentős és sikerre ítélt tevékenység
lesz, hiszen nagyon sok
értéke van városunknak, melyek
szépségének bemutatására, és
megőrzésére sem fordítottunk kellő
figyelmet. Következő lépésként
április 22-ét emelte ki a polgármester.
Délelőtt tíz órára a sétakerti
kapuhoz hívta a sajtó képviselőit,
a város védett természeti értékeit
jelző táblák ünnepélyesen átadására.
De addig is bőven lesz tevékenykednivalója
az egyesületnek.
Lengyák István programmenedzser
a hosszú távú program ismertetése
során kiemelte: Ha valamilyen
értékek létrejönnek vagy
megújulnak a városban, annak
megvédése elsősorban a város lokálpatrióta
polgárainak feladata
kell, hogy legyen. Ezért gondolták
például azt, hogy a budapesti
állatkertben beindított örökbefogadási
akcióhoz hasonlóan,
Nagykanizsa természetvédelmi
értékeinek védelmében az egyesület
is akciót kezdeményez,
melyben valamennyi városlakó,
az óvodástól kezdve a nyugdíjasig,
részt vehet.
Bakonyi Erzsébet
Fogadd Örökbe Nagykanizsa
Természeti Értékeit
– Megfelelően képesített tanárok
látják el a művészeti oktatást intézményünkben,
a tananyagot pedig
felmenő rendszerben, az egyes tárgyakról
való ismereteket egymásra
épülve sajátítják el diákjaink –
mondta el sajtótájékoztatóján
Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc Zene-
és Aranymetszés Művészeti Iskola
igazgatója, kiemelve a különbséget
a valódi művészeti képzés és a
– most már egyre több helyütt feltűnő
– különböző vállalkozások által
nyújtott képzések, szakkörök között.
Aművészeti oktatás a közoktatás
része, négy művészeti ágból tevődik
össze: zeneművészetből, táncművészetből,
képzőművészetből és
a színművészetből. Ez utóbbit kivéve
a másik három ágazat gazdag
választékát kínálja az iskola. Baráth
Zoltán úgy véli, nem csak művészeti
továbbképzést nyújtanak tanulóiknak,
hanem fizikai, erkölcsi és
mentális fejlődést is.
Pulai Viktória, az iskola tánctanára
a szakképesítéssel kapcsolatban
hozzátette, hogy azok, akik
ilyennel nem rendelkeznek, anatómiai
és mozgásbiológiai tudás hiányában
nagy egészségügyi károkat
okoznak, hosszútávon leginkább a
kisgyerekeknél. Ezért érdemes
megfontolni a szülőknek, hová
íratják be gyermekeiket művészeti
oktatásra.
Az iskola összesen tíz helyen tartja
képzéseit a városban, illetve a város
környékén. Akövetkező tanévre
a felvételi és a beiratkozás április
hatodikán és hetedikén délután 14-
18 óráig lesz a Sugár utca 18. szám
alatt, a művészeti iskola székhelyén.
S.E.
Szakszerű képzés a Farkas Ferenc
Művészeti Iskolában
Tisztújítás Miklósfán
A miklósfai Közművelődési és
Városszépítő Egyesület tagsága a
napokban tisztújító közgyűlést tartott.
Kiss László volt elnök nem
kívánt a következő két évben szerepet
vállalni az egyesület vezetőségében,
így erre a posztra csak új
személyekre szavazhatott a tagság.
Elnöknek Dömötörfi Sándort,
titkárnak Imre Bélát, gazdasági
vezetőnek Kandár Attilát választották
meg a taggyűlésen jelenlévők.
Az elnökség tagjai: Dervalits
Balázs, Baráth József, Koncz Tivadar,
Köteles Mihály, Gárdonyi
József és Turi István lettek. Az ellenőrző
bizottságban Bojtor Róbert
atya, Dr. Bátorfi József és
Czupi Gyula kaptak helyet.
A megválasztott új elnök és a
vezetőség tagjai is az előttük álló
feladatok érdekében együttműködést
és segítséget kértek a megjelentektől,
és személy szerint Karádi
Ferenc önkormányzati képviselőtől,
aki elmondta: “Természetesen
a városrész kulturális életét, a
hagyományok ápolását és a közéletet
szervező egyesület tevékenységét
kötelességemnek tartom. Az
újabb két évre választottaknak békében
végzett sikeres jó munkát kívánok”
Cukorbetegek egymásközt
Közgyűlést tartott a Nagykanizsai
Cukorbetegek Egyesülete. Az elnökségi
beszámolót Poszavecz József
tartotta, melyen értékelte az elmúlt
év munkáját, eredményeit.
Eredményként ítélte meg, hogy a
havi rendszeres oktatásokon egyre
többen vesznek részt, s ez elsősorban
Dr. Sebestyén Miklós főorvos
előadásainak köszönhető, hiszen
túlnyomórészt ő szerepel előadóként.
Hiányosságnak tekinti, hogy
még mindig sokan nem veszik
igénybe ezt a lehetőséget. Amegelőzés
helyett csak akkor fordulnak orvoshoz,
amikor látásromlást, veseelégtelenséget,
idegrendszeri károsodást,
magas vérnyomást, és az alsó
végtag érszűkület jeleit észlelik.
Elmondta, a tagság létszáma
stagnál, 80 fő körüli, pedig Nagykanizsán
mintegy 2500 főre tehető
a cukorbetegek száma. A szervezési
és pénzügyi tervek alakulását
Gazda Zoltánné ismertette, s kihangsúlyozta,
hogy az egyesületnek
minden támogatásra szüksége
van. Rostás János az Ellenőrző
Bizottság elnöke beszámolt az elvégzett
munkákról, s arról, hogy
az egyesület feladatait rendben, az
előírásoknak megfelelően hajtotta
végre.
2009. április 2. Kanizsa – A mi ügyeink 3
Ismét levette a testület a múlt
heti közgyűlés első napirendi
pontjaként szereplő alpolgármester
választására, illetményének
megállapítására előterjesztett javaslatot.
Szintén nem kapott megfelelő
támogatást az önkormányzat
feloszlatását szorgalmazó, plusz
napirendi pontként behozott javaslat.
Visszavonták a Kórház út 5.
szám alatti Női éjjeli menedékhely
átköltöztetéséhez támogatás biztosítására
írásban előterjesztett javaslatot,
a következő soros közgyűlésen
tárgyalják a Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. éves
összesített közbeszerzési tervének
jóváhagyására, a térfigyelő kamerarendszer
működésének tapasztalatai,
továbbfejlesztésének irányai
és lehetőségei, valamint a fejlesztés
várható hatása a közterületen
témában írásban előterjesztett javaslatot.
Huszonkét igen szavazattal
elfogadták a képviselők a város
bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági
helyzetéről írásban
előterjesztett beszámolót. Elfogadták
a Halis István Városi
Könyvtár tevékenységéről szóló
beszámolót, és egyhangú szavazattal
április 1-től ismét megbízták öt
évre Czupi Gyulát, a Halis István
Városi Könyvtár vezetői teendőinek
ellátására.
Egyetértettek a városatyák az
Egyesített Bölcsőde dolgozóinak a
délutános műszakpótlékra való jogosultság
elismerésével, valamint
az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Alapító Okiratának módosításával,
a Szivárvány Fejlesztő
Központ átszervezésére előterjesztett
javaslattal. Nagy vitát váltott
ki a költségvetés felülvizsgálatával
március 31-től szeptember 30-ig
foglalkozó munkacsoport felállítása.
A javaslatot Cserti Tibor, a Városvédő
Egyesület elnöke vetette
fel a 2009-es költségvetés elfogadásakor.
A bizottság munkáját szavazati
jog nélkül Cseresnyés Péter
alpolgármester koordinálja. A szocialista
frakció nem kívánta magát
reprezentálni a munkacsoportban,
és Marton István polgármester
sem kívánt részt venni a bizottságban,
de megadta az esélyt az eredményes
faragásra. Amunkacsoport
tagjai: Cserti Tibor, Bene Csaba
(Fidesz), Bogár Ferenc (MSZDP)
és Röst János (SZDSZ).
A testület másnap, péntek délelőtt
zárt üléssel és napirend utáni
felszólalásokkal, kérdésekkel, interpellációkkal
folytatta a munkáját.
B.E.
Munkacsoport figyeli a költségvetést
A közgyűlés elfogadta a Csónakázó-
tó vízminőség-védelmi
munkáinak elkezdéséről szóló
előterjesztést.
– Ennek megfelelően – a szükséges
engedélyek beszerzése, egyeztetések
lefolytatása, majd a közbeszerzési
eljárás elindítása után –
várhatóan késő ősszel, vagy jövő
év kora tavasszal indulhat el a Látóhegyi
árok betorkollása és a sziget
közti rész iszapjának eltávolítása.
Ahogyan az előterjesztésből
is kiderül, a legkisebb zavarást jelentő,
leggazdaságosabb, a víz leeresztése
nélküli megoldást választják
– mondta Lancsák Lajos
városi főkertész. – A január 29-i
közgyűlési előterjesztés vitája
alapján széleskörű információszerzést
végeztek a Csónakázó-tó
vízminőség-védelmi munkáival
kapcsolatban – folytatta Lancsák
Lajos. Az eredeti mellett három
újabb ajánlatot kaptak, amelyek
leeresztés nélküli, illetve minimális
leeresztés melletti technológiával
valósítanák meg a feladatot.
Amintegy negyvenhektáros vízfelületű
Csónakázó-tavat a zalai
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság
beruházásában, a Bakónaki patakon
1974-ben létesített völgyzáró
gáttal hozták létre. Az 1980-as
évekre jelentős vízminőség romlás
következett be, ami vízvirágzáshoz,
algásodáshoz, majd halpusztuláshoz
vezetett. A halpusztulást
követően 1987 őszén a tó teljes vízének
leeresztése megtörtént, majd
tavasszal sor került a tómeder kikotrására,
a felgyülemlett iszap eltávolítására.
1988-ban megépült az
ülepítő előtározó. Ezek a beavatkozások
a vízminőség jelentős javulását
eredményezték. Az iszapkotrás
óta eltelt húsz év alatt a tómederben
jelentős feliszapolódás
történt, amit szükséges kezelni annak
érdekében, hogy a tó vízminőség
romlása és újabb algásodás,
majd halpusztulás ne következzen
be. A Csónakázó-tó vízutánpótlását
két vízfolyás, a Bakónaki patak
és a Látóhegyi árok biztosítja. A
Bakónaki patakon megépült
előtározó a hordalékot részben
megfogja, de húsz év alatt így is
jelentős feliszapolódás alakult ki a
tóban. ALátóhegyi árok öblözete a
tó leginkább feliszapolódott része,
mivel sok hordalékot szállít a tóba.
Az öbölben az áramlás kicsi, ezért
a hordalék itt lerakódik, sőt egyre
beljebb terjeszkedik a tó közepe
felé. A vízminőség-védelmi munkákra,
és az azt megelőző tervezési
feladat elvégeztetésére a közgyűlés
harmincmillió forintot biztosít,
amelyből a tervezési feladat
elvégzéséért járó egymillió forint,
és az előkészítő munkák elvégzésére
hárommillió forint összeget a
2009. évi költségvetésben szerepelteti.
B.E.
Elkezdődhetnek a Csónakázó-tó
vízminőség-védelmi munkái
Befejeződött az Érdekvédelmi
Szövetség Zala Megyei Fogyasztóvédelmi
Szervezete és a Társadalmi
Egyesülések Szövetsége (TESZ) által
közösen rendezett, úgynevezett
fogyasztóvédelmi képzés, melynek
nem titkolt célja a jelenlevők tudatos
vásárlókká „nevelése” volt. Bíró
László, a TESZ-Generációk Nyugdíjasok
Zala Megyei Képviseletének
elnöke összefoglalta a megelőző
három előadásokon hallottakat,
majd elismerő diplomát osztottak ki
a résztvevőknek.
S.E.
Tudatos vásárlók lettek
Rendkívüli főpróbára került
sor az ORFF ütőegyüttes
két közelgő koncertje előtt,
melyet alapos szervezés előzött
meg, hiszen a résztvevők
az ország különböző pontjain
dolgoznak, tanulnak.
A ORFF ütőegyüttes először
április 4-én lép fel a Honvéd
Kaszinóban, közösen a budapesti
ÜssDob együttessel, valamint
Tommy Viggel, Rod Stewart
magyar származású dobosával.
A világszerte jól ismert
vibrafonista Bücs Angéla 37
helyi növendékével, az amatőr
ORFF együttessel közösen
fogja eljátszani Duke Ellington
egyik nagyon híres szerzeményét,
melynek az ORFF
hangszereire és zenekari tagjaira
átszabott változatát Tommy
meglepetéselemekkel, igazi
zenei csemegékkel fűszerezte
a kanizsai közönség kedvéért.
A próbán nagyon elégedett
volt a felkészült kis muzsikusokkal.
A dátumválasztás tudatos
volt, hisz’ április 4. a Magyar
Jazz Ünnepe. Május 9-én, a
győzelem napján kerül sor a
Hevesi Sándor Művelődési
Központban a 15 éves jubileumi
koncertre.
A múlt hétvégi főpróbán mindenki
nagy örömmel zsúfolódott
be a zeneiskolai kis próbaterembe,
ahol régen volt ilyen
népes tábora együtt Bücs Angéla
ütős csapatának.
Rendhagyó
főpróbán a
budapesti ÜssDob
és a kanizsai
ORFF ütősökkel,
a Kanizsa Hetilap
részvételével
4 Kanizsa – Városrész 2009. április 2.
A Nagykanizsai Városvédő
Egyesület célja egyrészt a városban
meglévő értékek ápolása és
fenntartása, illetőleg új értékek
létrehozása. A legismertebb és talán
legsikeresebb munka, ami
még a néhai elnök Lovrencsics
Lajos szervezésében valósult meg
– az úgynevezett Negyvennyolcas
tér. Mint dr. Varga Endre Tibor,
az egyesület alelnöke mondja: a
tér kialakítása előbb ellenkezést
váltott ki a lakosságból, de később
nagy szeretet fogadta és a
mai napig úgy gondolják, hogy
mindenki magáénak érzi, mivel a
Vasember-ház mögötti Negyvennyolcas
tér a március 15-ei városi
ünnepségek helyszíne lett, és a
korábbi kutyafuttató területből a
város és egyéb adományozók, cégek
közreműködésével egy nagyon
kulturált tér alakult ki,
amely méltó a városhoz.
– Másrészt az egyesület célja,
hogy ne csak az épített környezet
állagmegóvásában, hanem a
szellemi életben is részt vegyen
– folytatja az egyesület alelnöke.
– Ezért is kapcsolódott be a
helyi politikába, hogy képviselje
azokat az értékeket, amelyeket a
pártok adottságaiknál fogva
nem képesek, hiszen a pártok
alapjában véve eleve másra
szerveződtek. Sajnos a nagy
probléma az, hogy Kanizsán egy
olyan helyzet alakult ki, amely
egy kicsit párhuzamos az országos
helyzettel, ahol a pártok
képtelenek egymással együttműködni,
állandóan változó koalíciók
vannak, és sajnos leginkább
csak a szűk érdekek mentén.
Így a sok belharc felemészti
azokat az egyébként ott is meglévő
erőket, amelyeknek pedig
azt kellene szolgálni, hogy ebben
a helyzetben a várost előre
vigyék. Minderre viszont nem
érnek rá a pártok, mivel mindig
mással kell foglalkozni: botrányokkal,
illetve a pillanatnyi
változó hatalmi helyzetekhez való
alakulással. Ebben a körben
mi nagyon sokat nem tudunk
tenni, csupán megpróbálunk
kompromisszumos megoldásokat
keresni, hiszen – mint városvédő
egyesület – senkinek nem tartozunk
felelősséggel. Mi abszolút
érték mentén tudunk bárkivel
munkakapcsolatot kialakítani és
ez úgy gondoljuk, hogy működik.
Ha megnézik a képviselők tevékenységét,
minden jó ötlet mellé
odaállunk, függetlenül az ötlet
gazdájának pártállásától.
– Miként látja a civil szervezet a
város jövőjét?
– Most nagy lehetőséget kapott
a város a belvárosi rekonstrukció
megvalósításával. Sajnos úgy
látjuk, hogy a döntéshozóink nem
tudják, hogy egy város-rekonstrukciós
pályázatot milyen célból
írnak ki. Amilyen célokat meghatároznak
– szobrok kiállítása és
változtatása, vagy egy park szebbé
tétele – önmagukban természetesen
ezek pozitív célok, azonban
ha mindez nem eredményezi
azt, hogy a városszéli üzletközpontokhoz
és nagyáruházakhoz
kiáramlott vásárlóerő visszatérjen,
akkor ez csak felesleges
pénzkidobás és ráadásul jobban
terheli a város kasszáját, hiszen
ezek mellé egy olyan önerőt kell
biztosítani, amit adott esetben
máshova is lehetne fordítani. Mire
gondolok? Azt az állapotot,
amit itt az utóbbi húsz évben
megéltünk, miszerint a belváros
üzletileg teljesen kiürült és megkopott,
nyugati szomszédaink is
átélték egy-két évtizeddel korábban.
Meg kell állítani azt a folyamatot,
amely a belváros kiürülésével
jár, s mindez Kanizsa esetében
is azért fontos, mert itt
majdnem minden esetben műemlék
jellegű, de gazdasági szempontból
nehezebben hasznosítható
épületről van szó. Csupa olyan
ingatlanról, amelyek száz-kétszáz
évesek és lassan felújításra
szorulnak, s amennyiben nem
képviselnek olyan értéket, hogy
akár bérbeadással vagy más módon
kitermeljék saját magukat
(zárójelben jegyzem meg, hogy
az önkormányzat ingatlanvagyonába
tartozó elemek többsége a
belvárosi ingatlanokból áll), akkor
nem teszik fenntarthatóvá a
belvárost. Nyugati példákra utalva,
elég bárhova elmenni, például
itt a határ közelében lévő
Fürstenfeldbe vagy más kisvárosokba,
ahol mindenütt kialakították
a belvárosi sétálóutcát, a
környékbeli csillapított forgalmat
és ezzel elérték azt, hogy a
vásárlóerő – ha nem is az eredeti
állapotnak megfelelően –, de
hatvan-hetven százalékosan viszszakerült,
és sikerült egy fenntartható
belvárost létrehozni és
nem kellett elbontani patinás
épületeket. Kanizsa egyik legszebb
épülete a Csengery utca
sarkán lévő Első Magyar Általános
Biztosító Társaság épülete,
amely például ilyen helyzetben
halódásra van ítélve, hiszen a lakók
nem tudják felújítani és üzletileg
is egy egyre inkább elértéktelenedő
helyen van. Tehát,
amennyiben nem tudjuk rentábilissá
tenni a belvárost – értve ezalatt
azt, hogy nem tudjuk a vásárlóerőt
visszacsábítani, akkor
avval kell szembesülni Kanizsa
város lakóinak, amivel egyébként
lassan már szembesülünk, hiszen
még pár év és a faárkádok miatt
már esőben is száraz lábbal végigmehetünk
az utcán –, hogy ez
a folyamat mindinkább kiterjed.
Mindezt azért mondtam el, mert
ha nem csinálunk ténylegesen sétálóutcát,
vagy akár csak meghagyunk
két forgalmi sávot a Fő
úton, akkor ott nem lehet olyan
belvárost kialakítani, ahova az
emberek szívesen járnak korzózni.
Senki sem engedi el a kisgyermeke
kezét, amikor mellette autók
tömege van, vagy senki sem
ül le jó szívvel egy kávéra, hiszen
a helyijárat füstje mellett még a
kávé sem esik olyan jól.
– Gondolom ezeket az észrevételeket
időben jelezték az önkormányzat
felé is.
– Korábban tartottak egy fórumot,
ahol jómagam képviseltem
a városvédő egyesületet. Erre
a fórumra meghívták mindazokat
a kereskedőket és szolgáltatókat,
akik a belvárosban
ténykedtek. Az előterjesztő legnagyobb
megdöbbenésére mindenki
azt kérte, hogy zárjuk le
teljesen a Fő utcát. A fórumon
felvetődött például, hogy ebben
az esetben miként történne meg
az üzletek áruval való feltöltése,
és az egyik legismertebb kanizsai
kereskedő azt is vállalta
volna, hogy a hátán viszi be az
árut az üzletébe. Aki ott van, látja,
hogy mennyire elértéktelenedett
a belváros, hiszen például
1995-ben magasabb bérleti díjakat
lehetett érvényesíteni, mint
tizennégy évvel később. Az, hogy
a belvárosban négyzetméterenként
1300 forint plusz áfáért vagyis
pár eurórért bérletet lehet
kapni, és még így is sok üres,
irodának alkalmas helyiség van,
míg az üzleteket is egyre alacsonyabb
összegekért adják ki, s
egyre inkább a bankok jelennek
meg, illetve a kínai üzletek, szerintem
mindez sok mindent elárul.
És ami még nagy problémát
jelent, hogy Nagykanizsa
városrendezési terveit – nyilvánvalóan
törvényes úton, ahogy ez
illik – pécsi szakértők készítik.
Ezt mi, városvédők nonszensznek
érezzük. Úgy gondoljuk,
hogy ha például egy kanizsai
szakembernek kellene hasonló
terveket készíteni, akár Győr
belvárosára vonatkozóan, bármennyire
jó szakember is, soha
nem ér el megfelelő eredményt,
mert nem ismeri a szóban forgó
város működését és adottságait.
Nem tartjuk szerencsésnek továbbá
azt sem, hogy kiengedtük
kezünkből a város tervezésének
azt a lehetőségét, hogy tervtanácsot
alkalmazzunk. Jelen pillanatban
a tervtanácsot igénylő
döntések érdekében Győrbe és
Budapestre kell menni, de vajon
honnan tudná egy fővárosi szakember,
hogy Kanizsán mi a jó,
mit fogadnak el az itt élők és
ténylegesen mi illik a városképbe.
Ami a város jövőjét illeti,
először is tiszta lappal kellene
startolni a helyi politikai tényezőknek,
s kellőképpen felkészülni
az egyre élesedő versenyhelyzetre,
hiszen ma már minden forintért
és eurórért keményen
meg kell dolgozni, s a befektetők
csak akkor jönnek városunkba,
ha mi magunk már tisztában vagyunk
azzal, hogy milyen irányban
kívánjuk fejleszteni városunkat
öt-tíz év múlva és ezeket
a terveket már most meg kell
alapozni. A tényleges döntéshozatalnál
be kellene vonni az embereket,
továbbá nagyon fontos
még, hogy jobban becsülje meg
a város a helyi vállalkozókat.
Szakmámon keresztül rengeteg
emberrel találkozom, s elmondják,
hogy Kanizsán gyakran ellenszenvvel
viseltetnek a vállalkozók
iránt. Márpedig Mária
Teréziától tudjuk, hogy: „etetni
kell a birkát, ha nyírni akarjuk”.
Sajnos pillanatnyilag itt csak a
„nyírás” megy és nem a segítés,
vagyis lehetetlen apróságokon
akadnak el olyan ügyek, amelyek
a városnak semmibe nem
kerülnének, ugyanakkor jelentős
értékeket hoznának létre.
Gelencsér Gábor
„Etetni kell a birkát, ha nyírni akarjuk”
2009. április 2. Kanizsa – Hírsorok 5
A dohányzás, a dohány magyarországi gyors térnyerésének hátterében a nikotin
és annak idegrendszerre gyakorolt pozitív hatásai állnak, úgy mint: a figyelem,
koncentrálóképesség fokozása, fokozott stressz-szituációkban relaxáló, nyugtató
hatás. Mindeközben pusztán a nikotinnak is van számos kedvezőtlen hatása: a
szimpatikus idegrendszer ingerlését követően a szívfrekvencia nő, az erek összehúzódnak,
ennek következtében a vérnyomás átmenetileg emelkedik, emellett
részben a kapillárisok átmérőjének csökkenése a szervek, szövetek oxigénellátottságát
is csökkentik. Alegjelentősebb mellékhatása talán a nagyfokú hozzászokást,
függőséget okozó tulajdonsága, melynek erőssége vetekszik a jóval veszélyesebbnek
tartott drogokéval. A hozzászokás néhány hét alatt kialakul, az abbahagyása
szintén hetekig tartó megvonási tünetekkel jár, de a visszaesés veszélye hosszú
hónapokig, évekig fennállhat. Mindezek a dohány elégetése nélküli formákra is
igazak (pl.: tubákolás). Acigarettázás nagyfokú egészségkárosító hatásaira az 50-
es évek független kutatásai, megfigyelései derítettek fényt, melyek minden kétséget
kizárva bizonyították a dohányzás során felszabaduló anyagok egészségünkre
gyakorolt romboló hatásait.
Acigaretta elégetése során főfüst és mellékfüst keletkezik, melyek közötti különbségként
a filter által meg nem szűrt mellékfüst magasabb szénmonoxid (CO), nikotin-
és kátránytartalma az, ami említést érdemel, már csak a passzív dohányzók érdekében
is (hisz ők ezt szívják be). A mellék- és főfüst összetétele azonban megegyezik
abban a közel 4000 féle kémiai anyagban, melyek között a már említetteken kívül
megtaláljuk a policiklusos aromás szénhidrogének (PAH), fenolok, ciánhidrogének,
nitrozoaminok nagy mennyiségét.
A CO a dohányzó vörösvérsejtjeit megkötik, így az ahhoz normális esetben kötődő
oxigén nem tud kapcsolódni, nem szállítódik el, a már említett nikotin érösszehúzó
hatásával kombinálva csökkentik a szövetek oxigén-ellátottságát (főleg az agy
és a szív érintett). Ezek tünetei lehetnek a fejfájás, a szellemi frissesség, koncentráló-
képesség és a fizikai terhelhetőség csökkenése. A CO a trombózisra való hajlamot
is növeli, lévén az érfalakat károsítja.
Afüsttel lejutó kátrány és koromszemcsék a tüdő járataiba, léghólyagjaiba jutva,
ott lerakódva megbénítják a légutak természetes öntisztulásáért felelős cilliumokat
(kis szőrök), melyek mintegy kihajtják a felfogott port, szennyeződéseket
– ennek hiányában az itt felhalmozott kátrány, korom krónikus gyulladást okoz,
ezért a légúti fertőzések, tüdőgyulladás, allergiás betegségek sokkal gyakoribbak
a dohányosok körében. Az évek során kialakul a krónikus tüdőbetegség, ami járhat
tüdőtágulattal, állandó váladékos köhögéssel, légzési nehézséggel, ami akár
mesterséges oxigénpótlást is igényelhet, végül keringési, légzési elégtelenséghez
vezet.
Karcinogén (rákkeltő) hatással főleg a PAH, a nitrózaminok és a kátrány összetevői
rendelkeznek; ezeknek az össz-daganatos megbetegedések mintegy 35-45 %-a
köszönhető. A tüdőrák kiemelendő, mivel ebben az esetben a halálozás 90-95%-áért
(!) a dohányfüstben lévő rákkeltő anyagok felelősek (legyen annak elszenvedője akár
aktív, akár passzív dohányos). Az egyéb rákok, mint pl: szájüregi, gége-, légcső-, nyelőcső-,
gyomor-, hasnyálmirigy-, húgyhólyagrák előfordulása is többszörösére emelkedik
a dohányosok körében.
A dohányfüst összetevői a vérkeringésbe jutva többek között a HDL(jó)-koleszterin
szintjét csökkentik. Az aktív és passzív dohányzás egyértelműen összefüggésbe hozható
a szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoribb előfordulásával.
A terhesség alatti dohányzás koraszülést, a magzat alulfejlettségét okozhatja, a
szülés utáni passzív dohányos csecsemő vagy az anya dohányzása végett a gyermek
szellemi, testi fejlődése lassul, a csecsemőkori hirtelen halál esélye nő. Később a dohányzó
szülők gyermekei nagyobb eséllyel kapnak légúti gyulladásokat, asztmát és
maguk is nagyobb eséllyel válnak dohányosokká.
Mindezek fényében a nem, vagy passzív dohányzók megóvása, az aktív dohányzók
leszoktatása fontos célkitűzés. A törekvések egyik célja az aktív dohányosok
egyéni lépéseinek megtételére való ösztönzés, melyek a dohányzás
csökkentésére, felhagyására irányulnak. Az ehhez szükséges elhatározás viszont
önmagában sokszor nem elég, de szerencsére számos lehetőség adott a
segítségnyújtásra, ilyen lehet a dohányzást kiváltó élethelyzetek kerülése, helyettesítése
(rágózás, egyéb, a dohányzáshoz kötött szokásaink változtatása),
számos nikotinpótló készítmény (tapasz, rágó, tabletta) meghatározott alkalmazása.
Dr. Hella ajánlata:
Nicotinell TTS transzdermális tapaszok, Nicorette tapaszok és rágógumik,
NIQuitun CQ Tapaszok és tabletták többféle erősségben
Rovatunk a Kanizsa Gyógyszertár (Fő út 5.) ajánlásával készült
Dr. Hella egészségrovat
Szenvedély életre-halálra
Fehér Imre, a MOL Bányász
Nyugdíjas Klub elnöke köszöntötte
a II. Hagyományőrző Dalos Találkozó
résztvevőit és érdeklődőit
március 26-án a VOKE Kodály
Zoltán Művelődési Házban.
Arendezvényre a megye számos
településéről érkeztek a meghívott
előadók. Atalálkozón városunkat a
Mamik Hagyományőrző Dalkör, a
Kodály Zoltán Énekkar, a Tungsram
Nyugdíjas Dalkör, a Honvéd
Kaszinó Énekkara és a Belvárosi
Nyugdíjas Tánckar képviselték.
Férfikórusok érkeztek Zalaszentmihályból
és Zalakomárból. Ugyancsak
Zalakomárból érkezett a
Péczeli Attila Népzenei Csoport.
Nagyrécsét a Nótakedvelők Klubja,
Fityeházát a Hagyományőrző
Kórus, míg Zalaszentbalázst és
Tótszerdahelyet a helyi nyugdíjas
klubok énekkara képviselte. Az
őszirózsa asszonykórus Eszteregnyéről
érkezett. Vastagh Istvánné
önálló produkciójával gazdagította
a nótázásból, néptáncból, prózából
és életképekből összeállított találkozó
színvonalát. A nagy érdeklődést
kiváltó hangulatos összejövetel
után az esti órákig baráti és
egymást motiváló szakmai beszélgetések
folytak.
Ismét a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának vendége
volt Biksu Dzsampa Lungtog
buddhista szerzetes, a Dalai Láma
hivatalos tolmácsa.
Két rövid film bemutatása után
kötetlen beszélgetés kezdődött a
jelenlevők között. Az est fő témája
az etika, a viselkedés, a jó és a
rossz cselekedetek voltak. Arra a
kérdésre, hogy mi az etika, minden
vallás alapjaiban hasonlót, részleteiben
mást válaszol. A kereszténységben
a teremtő Isten parancsolatok
formájában megmondta,
hogyan kell viselkedni. Abuddhizmusban
viszont nincs teremtő istenség,
ennek ellenére alapos leírása
van az etikának. Röviden ez
annyit tesz, hogy az ártó cselekedeteket,
melyeket a harag, az elvakultság,
a gyűlölet szül, kerülni
kell a jó, üdvös cselekedetekkel
szemben.
A szerzetes és a hallgatók között
zajlott párbeszéd érdekes, vidám
hangulatot szült, egy-egy gondolat
újabb kérdéseket generált, melyet
mély filozofálgatás követett.
Ötödik előadásához érkezett a
Halis István Városi Könyvtár által
rendezett Mindentudás Nagykanizsai
Egyeteme. Ezúttal Hermann
Róbert történész, az 1848-49-es
magyarországi események szakértője
mutatta be városunk történetét
a ’48-as események kapcsán.
A székesfehérvári születésű előadó
elmondása szerint szülővárosa
és Nagykanizsa sok párhuzamot
mutat ez időben, de a kanizsaiak
okosabbak voltak a fehérváriaknál,
így „könnyebben megúszták”.
A pörgős, humorban is bővelkedő
előadást – a szokásos módon –
közvetíti a helyi televízió, az előzők
pedig már elérhetők az interneten
is, a http://www.nagykar.
hu/kezdolap/104/9.html
weboldalon.
A következő előadást április 20-
án hallgathatják meg a
Medgyaszay Házban, Kotnyek István
nyugalmazott pedagógus
Nagykanizsa oktatásának történetéről
fog beszélni a kezdetektől az
1848-as évig. A sorozat ezután
szünetel, szeptemberben folytatják
a szervezők.
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
könyvtárában „Ady Endre és kora”
címmel műveltségi és könyvtárhasználati
vetélkedőt tartottak.
Témája szorosan kapcsolódott az
idei év nemzeti évfordulóihoz,
hiszen 90 éve, 1919-ben hunyt el
Ady Endre.
A feladatok közt szerepelt a költő
egyéni bemutatása, a századforduló
gazdag művészeti irányzatai,
Ady újságírói tevékenysége. Az
osztályonkénti négy fős csapatok a
vetélkedő során a könyvtár dokumentumait
és az interneten található
Magyar Elektronikus Könyvtár
digitális forrásait használhatták.
Első helyen a 11.B csapata végzett.
Az évfolyamonkénti vetélkedősorozat
májusban zárul, és a
győztes csapatok egy budapesti
tanulmányi kiránduláson vehetnek
részt, amelynek keretében ellátogatnak
az Országos Széchényi
Könyvtárba.
A Láma tolmácsa
Kanizsán
’48-’49 Kanizsán
Vidám nyugdíjasok
Ady Endre és kora
6 Kanizsa – Városháza 2009. április 2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet két általános
iskola és öt középiskola magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye:
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.)
Zrínyi Miklós Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.)
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.)
Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a.)
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.)
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 29.)
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
(8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.)
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen vagy postai
úton 2009. április 27-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és
Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni
a megpályázott intézmény nevét és az "igazgatói pályázat" jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekinthessenek.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny
2009. március 12-i számában, valamint a KSZK honlapján.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sport Osztályán, Szmodics Józsefné osztályvezetőnél.
Álláspályázat – iskolák magasabb
vezetői álláshelyeire
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet pályázati ügyintézői munkakör betöltésére.
Ellátandó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Pályázati Irodájában
az irodavezető irányításával: folyamatos pályázatfigyelés, pályázati
tevékenység tervezése, koordinációja, projektek előkészítése, együttműködésipartnerségi
hálózattal való kapcsolattartás, pályázati dokumentációk előkészítése,
benyújtása, pályázatírás támogatása, pályázatok megvalósításának nyomon
követése, elszámolások készítése, nyilvántartási feladatok ellátása.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai
vagy egyetemi közgazdász végzettség, számítógépes ismeret (Microsoft
Office eszközök teljes körű használata, Internet).
Előnyt jelent: műszaki végzettség, pályázatírói, projektmenedzseri tapasztalat
(referenciák megjelölésével): beruházási, műszaki tartalmú projektek gondozása,
kapcsolódó pénzügyi, koordinációs feladatok ellátása.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzeléseit, motivációját, három hónapnál
nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként előírt
és előnyként megjelölt végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát,
a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi
nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 10. A pályázat
elbírálásának határideje: 2009. április 20. A munkakör az elbírálást követően
azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 és
93/500-922 telefonszámon.
Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu,
vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat – pályázati ügyintéző ű
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. év folyamán döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B&H Régió Bt-vel
módosítatja.
A tervezési területet a város alábbi területei képezik:
1. Petőfi u. - Balatoni u. - Hevesi u. - Rózsa u. - Platán sor - Eötvös tér által
határolt tömb szabályozásának módosítása.
2. Belterületi határ - 4190 hrsz-ú út - Magvető u. - Alkotmány u. - 4120 hrsz-ú
út - Szombathelyi vasútvonal által határolt tömb szabályozásának módosítása.
3. Belterületi határ - 4279 hrsz-ú út - Kalász u. által határolt tömb szabályozásának
módosítása.
4. M7 autópálya - Szombathelyi vasútvonal - 7. sz. főút - Kemping út északi
folytatása által határolt tömb szabályozásának módosítása.
5. Sörgyár u. - belterületi határ - Csengery út által határolt tömb szabályozásának
módosítása.
6. 61. főút - Nagybagolai út - övezeti határ által határolt tömb szabályozásának
módosítása.
7. Arany János utca - Báthory utca - Vásár utca - Kalmár utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása.
8. Péterfai árok - Pásztor utca nyugati irányú meghosszabbításában lévő
kerékpárút - Alsó Szabadhegyi utca - Patak utca nyugati irányú meghosszabbításában
lévő kerékpárút által határolt tömb szabályozásának módosítása.
9. Bajcsy-Zsilinszky u. - belterületi határvonal által határol tömb (az úttól délre
fekvő 0313/4, 0313/5 és 0313/9 hrsz-ú ingatlanok) szabályozásának módosítása.
10. Belus J. u. - Halvax u. - Gábor Á. u. - Petőfi S. u. - Dózsa Gy. u. - Virág B.
u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.
11. 0447 hrsz-ú ipari vasút - 4388 út - 0440/5 út - 0437/1 út - szombathelyi
vasútvonal által határol tömb szabályozásának módosítása.
12. HÉSZ 4.§ kiegészítése - külső homlokzati megjelenés szabályozása.
13. HÉSZ - a bányászati tevékenységgel kapcsolatos telekalakítás szabályozása
14. Magyar u. - Arany u. - Május 1. u. - Rákóczi u. - Árpád utcák által határolt
tömb szabályozásának módosítása.
15. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb
szabályozásának módosítása (35/2 hrsz).
16. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb
szabályozásának módosítása (31/11 hrsz).
17. Kalmár u. - 79 hrsz-ú út - Szombathelyi vasútvonal - belterületi határ által
határolt tömb szabályozásának módosítása
18. Fő u. - Sugár u. - Rozgonyi u. - Erzsébet tér által határolt tömb szabályozásának
módosítása.
19. Kisberki u. és Honvéd utca által határolt tömb szabályozásának módosítása
20. Garay u. - Vámház u. - Raktárház u. - Magyar u. - űrhajós u. által határolt
tömb szabályozásának módosítása.
21. Kiskanizsa - Haladás u. - Principális-csatorna - belterületi határ - Fenyő
utcai árok által határolt tömb szabályozásának módosítása.
22. Kiskanizsa - Mánta-patak védőtávolságának csökkentése (5066/8 hrsz
építési telek érintettsége).
23. Kiskanizsa - Az 5562. hrsz. út - Gördövényi-árok közti tömb szabályozásának
módosítása.
24. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Homokkomáromi u. - Cigány u. által határolt
tömb szabályozásának módosítása.
25. Kiskanizsa - Templom téri tömb szabályozásának módosítása.
26. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Szent Rókus u. - 5034. Hrsz-ú tervezett út -
Principáliscsatorna által határolt tömb szabályozásának módosítása.
27. Kiskanizsa - Hunyadi téri tömb szabályozásának módosítása.
28. Péterfai u. - Szabadhegyi kerékpárút - Péterfai-árok - 037/2 hrsz-ú út - Laktanya
u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.
29. Miklósfa - Kápolna tér tömbjének szabályozása.
30. Miklósfa - Iskola u. - Miklósfai u. - belterületi határ által határolt tömb
szabályozásának módosítása.
31. HÉSZ 2. § (12) f) pontban szereplő bányaterületek építést korlátozó előírásainak
módosítása.
32. HÉSZ 2. § (4) bekezdés előírásának kiegészítése.
33. Utcai építési vonal előírásainak meghatározása.
34. Kórház u. - Teleki u. - Péterfai-árok - budapesti vasútvonal által határolt
tömbök (Katonarét városrész) szabályozásának felülvizsgálata.
A tervdokumentációt a 2009. március 17-én történt egyeztető tárgyalás
jegyzőkönyvével együtt - a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel
- 2009. április 26-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Nagykanizsa MJV Szabályozási Terve
és Helyi Építési Szabályzata
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló
81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 millió Ft. A pályázati
kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
em. 14.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
2009. április 2. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Bizzer András a 4. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
2009. április 10-én, (pénteken) 17 órakor a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart április 7-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában,
18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 18,00 órától a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban.
Pályázat falfirkák eltűntetésére Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Testvérvárosi Alap
2009. évi pályázati támogatásának elnyerésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Testvérvárosi Alap 2009
címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése, a
lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú működésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése céljából.
A pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akkó, Bihács, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo, Shijiazhuang,
Togliatti – valamelyikében működő partnerszervezet aktív együttműködésével
2009. július 1. és 2010. június 30. között kell megvalósulnia.
A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a Közgyűlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága legkésőbb 2009. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással,
a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész
mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több
célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidőben
személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2009. április 20. 8 óra.
Testvérvárosi Alap 2009.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát: hrsz: 3071., Helye, jellemzői:
Nagykanizsa, Bartók B.u.1. Tízemeletes, 48 lakásos lakóépület, és mellette lévő
orvosi rendelők. Kikiáltási ára 72.500.000 Ft + áfa. A versenytárgyalások
időpontjai: ápirlis 20., április 27. 10 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Az épület teljes felújítása szükséges. Az állapotról, feltárt hibákról szakértői
vélemények állnak rendelkezésre. A szakértői véleményekbe, mérési jelentésekbe,
továbbá az ingatlan egyéb adatait tartalmazó irataiba az érdeklődők részére a
betekintés, másolás lehetősége biztosítva van. A lakásokból a szerelvények el
vannak távolítva, az ingatlan felújítás nélkül használatra nem alkalmas. A Vevő
köteles Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságával egyeztetni, és az ingatlant 3 éven belül felújítani.
Amennyiben vevő a felújítási kötelezettséget az előírt határidőre nem teljesíti,
akkor a liciten elnyert vételár 25%-át köteles bánatpénzként az eladónak megfizetni.
Az ingatlan értékesítése csak együttesen történik, az ingatlan egy részének
megvásárlására nem lehet ajánlatot tenni. Az eljárás kezdetéig a versenytárgyalás
kiírója változtatási jogát fenntartja! A versenytárgyalás kiírója jogosult a
szerződés megkötéséig ajánlatától elállni, ez esetben a vevő által befizetett árverési
előleg kamatfizetési kötelezettség nélkül visszafizetésre kerül.
További információk, iratbetekintési lehetőség előzetes telefonos egyeztetést
követően, munkaidőben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.). Telefon: 93/311-241. 16-os mellék.
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése PÁLYÁZATOT HIRDET
a Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.)
főigazgatói munkakörének betöltésére.
A főigazgató feladatköre a munkaköri leírásban meghatározott feladatok
végrehajtása, különösen: az intézményi alapító okirat és SZMSZ szerinti
működés biztosítása, az abban meghatározott tevékenységi köröknek megfelelően
a Kórház munkájának és gazdálkodásának irányítása, felügyelete, koordinálása
és ellenőrzése, az orvos-szakmai, ápolási és gazdasági irányelvek meghatározása
és ellenőrzése, az ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések
megtétele, az intézmény gazdasági stabilitásának biztosítása, a beruházásokkal
és felújításokkal kapcsolatos tervek, uniós és szakmai pályázatok előkészítése,
az intézmény éves költségvetésének és beszámolójának elkészítése, az intézményi
átszervezésekkel (korszerűsítésekkel) kapcsolatos koncepciók előkészítése,
a végrehajtás irányítása, szervezése és ellenőrzése, munkáltatói jogok
gyakorlása a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók felett, szakmai továbbképzések
irányítása, az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok
és utasítások, fenntartói döntések végrehajtása.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi
szintű végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi
menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, e
képesítés alól a 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 4. §-a alapján a fenntartó abban
az esetben adhat felmentést, ha a pályázó képzésben részt vesz, vagy vállalja
a képesítésnek - jogviszony létesítésétől számított 5 éven belül történő
megszerzését (a felmentéshez a közszolgáltatásért felelős szerv egyetértése is
szükséges), legalább 5 éves vezetői gyakorlat. Előnyt jelent: orvostudományi,
közgazdaságtudományi és jogi egyetemi végzettség, idegen nyelv ismerete középfokú
nyelvvizsgával igazolva, költségvetési intézmény vezetésében szerzett
gyakorlat, egészségügyi intézményben szerzett 10 éves szakmai gyakorlat,
felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: az intézmény
vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, részletes szakmai önéletrajzot,
a pályázati feltételként előírt végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok hiteles
másolatát, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázati
feltételként előírt vezetői gyakorlat hivatalos igazolását, referenciákat,
ajánlásokat, amennyiben a pályázó rendelkezik ezekkel, hozzájáruló nyilatkozatot
a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, 2007.
évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó
nyilatkozatot, a Munka Törvény 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi
nyilatkozatot, nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a közgyűlés nyílt
vagy zárt ülésén történő tárgyalásához.
A jogviszony időtartama: 5 éves határozott idejű munkajogviszony. A jogviszony
kezdete: a pályázati elbírálást követően, legkorábban 2009. május 1.
naptól.A pályázati eljárás lefolytatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben, a 356/2008.(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint
a 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben foglaltak alapján történik. Munkabér
és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
szerint, megegyezés alapján. A pályázat alapján a Munka Törvénykönyve vezető
állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszony
létesítésére kerül sor. Az alapvető munkáltatói jogokat a fenntartó Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a KSZK honlapján
való elsődleges közzétételétől számított 30 napon belül. A pályázat elbírálásának
határideje: A benyújtási határidő lejártát követő első képviselőtestületi
ülés.A pályázatot (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere) Marton
István címére (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani zárt borítékban.
A borítékon fel kell tüntetni: "Kórház főigazgatói pályázat". Érdeklődni
lehet a 06-93-500-701 telefonszámon.
A pályázat közzétételre kerül: KSZK honlapon, Egészségügyi Közlönyben,
Zalai Hírlap önkormányzati oldalán, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban.
Álláspályázat: kórház-főigazgató
8 Kanizsa – Hirdetés 2009. április 2.
Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21.
nyílt versenytárgyalást hirdet
önkormányzati tulajdonú
üzletek bérbeadására
1. Nagykanizsa Fő u. 8. sz. alatti 125 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3500 Ft/m2/hó + 20 % áfa. A licitlépcső: 100
Ft/m2/hó + 20% áfa. Abérlemény megtekinthető 2009. április 8. 10-11
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. április 9. 9 óra 30 perc.
2. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. sz. alatti 76 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó + 20% áfa. A licitlépcső: 100 Ft
/m2/hó + 20% áfa. A bérlemény megtekinthető 2009. április 6. 9-10
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. április 9. óra 45 perc.
3. Nagykanizsa Erzsébet tér 16. sz alatti 64 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó + 20% áfa. A licitlépcső: 100
Ft/m2/hó + 20% áfa. A bérlemény megtekinthető: 2009. április 7. 10-
11 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. április 9. 10 óra.
4. Nagykanizsa Csengery u. 4. sz. alatti 152 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 1800 Ft/m2/hó + 20% áfa. A licitlépcső: 100
Ft/m2/hó + 20% áfa. A bérlemény megtekinthető 2009. április 6. 10-
11 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. április 9. 10 óra 15 perc.
5. Nagykanizsa Fő u. 8. sz. alatti 63 m2 alapterületű üzlethelyiség
(AMPLIFON)
Induló licit bérleti díj: 1700 Ft/m2/hó + 20 % áfa. A licitlépcső: 100
Ft/m2/hó + 20 % áfa. A bérlemény megtekinthető 2009. április 8. 9 -
10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. április 9. 10 óra 30 perc.
6. Nagykanizsa Fő u. 8. sz. alatti 129 m2 alapterületű üzlethelyiség
(könyvesbolt)
Induló licit bérleti díj üzlethelyiségre 72 m2 1700 Ft/m2/hó + 20 % áfa.
Galéria: 28 m2 800 Ft/m2/hó + 20 % áfa. Raktár: 29 m2 800 Ft/m2/hó +
20 % áfa. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + 20 % áfa. A bérlemény megtekinthető
2009. április 8. 11-12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009
április 9. 10 óra 45 perc.
7. Vásárcsarnok emeletén különböző alapterületű 20-42 m2
emeleti üzletek
Induló licit bérleti díj: 1180 Ft/m2/hó + 20% áfa, ami a rezsit villanyvíz
kivételével tartalmazza. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa. A
bérlemény megtekinthető 2009. április 7. 9-11 óráig. Aversenytárgyalás
ideje: 2009. április 9. 11 óra.
8. Nagykanizsa Petőfi u. 5. szám alatti különböző alapterületű
irodahelyiségek
Induló licit bérleti díj: 1200 Ft/m2/hó + 20% áfa, mely a rezsit is magában
foglalja. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó +20% áfa. A bérlemény
megtekinthető: 2009. április 6. 14-15 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2009. április 9. 11 óra 15 perc.
A bérlemények megtekinthetők külön kérésre más időpontokban
is.) A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Kis tárgyaló 1. emelet Nagykanizsa Garay u. 21.
Érdeklődni: 311-241, 30/2273-192
Ismét Város Napja
Nagykanizsán!
Színes programok, neves fellépők
várják az érdeklődőket
Árpilis 24-én és 25-én ismét Város Napja Nagykanizsán. A fesztivál
ezúttal • A hagyományok találkozópontja • alcímet viseli, mivel
az idei évben nemcsak a város és a szomszéd települések hagyományai,
hanem más népek tradícióit felvonultató programok
is helyet kapnak.
Április 24-én és 25-én Nagykanizsa városa különböző világok találkozópontjává
válik. Az idei fesztivál különlegessége, hogy a nagykanizsai
hagyományok bemutatása mellett számos más nemzetiség kultúráját
is megismerheti a közönség. Japán, görög, szerb, spanyol, cigány
énekesek, táncosok segítségével barangolhatunk képzeletben a
világ körül, olyan neves közreműködőkkel, mint a Mydros, a Fabula
Rasa vagy a Vujicsics Együttes.
Péntek délelőtt gyermekprogramokkal várják a kicsiket, délután
ízelítőt kaphatunk többek között a balkán és a japán zenéből. Péntek
este Keresztes Ildikó és a Madarak együttes szórakoztatja a nagyérdeműt.
Szombaton a hagyományos zászlófelvonást és jelmezes felvonulást
testvérvárosok és a szomszédos települések programjai követik. Az
egész napos nagyszínpadi program mellett középkori és történelmi
előadások és gólyalábas viadal várja az érdeklődőket. Az este csúcspontjaként
Rúzsa Magdi nagykoncertjét élvezheti a közönség, melyet
gyönyörű tűzijáték koronáz meg.
Az elmúlt évekhez képest újdonságnak számít a Gyerek-sziget, melyet
az Erzsébet téri parkolóban állítanak fel. Ebben a jól körülzárt térben
ugrálóvár, mászófal várja a kicsiket, míg a nagyobbakat extrém
játékok kipróbálására invitálják.
Idén kerül először megrendezésre az I. Országos Elektroakusztikuszenei
Verseny is a Medgyaszay Házban, mely minden bizonnyal igazi
zenei csemege lesz. Újdonság az is, hogy ebben az évben a fesztivál
keretein belül a látogatók 50%-os kedvezménnyel tekinthetik meg a
legújabb filmeket a Kanizsa Plaza Artmoszféra termében, ahol mindkét
napon délelőtt a Város napja keretében 1-1 ingyenes családi filmet
is levetítenek kifejezetten a Város Napja tiszteletére.
A város és a szervezők célja, hogy a nagy tömegeket megmozgató,
gyökerekhez visszanyúló rendezvény kikapcsolódást nyújtson a helyi
és környező települések lakóinak, és emellett az idelátogató turisták
számára is színes programot jelentsen.
További információ: Varga Éva, Event & More Produkciós Iroda
1113 Budapest, Dinnye u. 12. 30/945-5574
Jankovics Marcell:
3+1 – A négy évszak szimbolikája
A Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem soron következő előadása
Vetítettképes előadás
2009. április 9. (csütörtök) 17 óra
Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár út 5.)
Az előadás ingyenesen látogatható.
Meghívó
2009. április 2. Kanizsa – Értékrend 9
Olyanok, mint a vándorcirkuszosok.
Kézműves munkáikkal
járják az ország nagyobb vásárait,
s most, hogy a pénzügyi és
gazdasági világválság begyűrűzött
hazánkba is, az antikolt táblaképek
mellett helyet kell szorítaniuk
az aszalt gyümölcsnek,
lekvárnak, befőttnek. Így lesz a
kézművesből kereskedő és őstermelő,
ahogyan Farkas Klára
vallja magáról.
– Antikolt táblaképeket készítünk
a párommal. Igyekszünk a
trendek változását követni. A századforduló
Kanizsáját ábrázoló
felvételeket táblaképpé alakítottuk
át, és ezeket is bemutatjuk a környék
vásáraiban. Amerre járunk az
országban, mindenhova viszünk
ilyen aktuális képeslapokat, s ezek
fogyásából le lehet mérni, mennyire
szeretik az emberek a városukat.
Meg kell mondani, sajnos Nagykanizsa
ez ügyben sem jár élen.
– Rövid ideig volt egy lakberendezési
üzletük a Csengery utcában.
Miért határozták el, hogy
váltanak?
– Egy-két éve, amikor az üzlet
nem hozta a várt forgalmat, átnyergeltünk
a kép készítésére. A párom
festett, grafikákat rajzolt. Eleinte
üzletekbe szállítottunk kisebb alkotásokat,
aztán megpróbáltuk a kézműves
vásárokat. A kanizsaiak közül
mi egyedüliként járjuk az ország
városait. Látjuk, milyen módon
lehet és érdemes vásárt szervezni,
és milyen rendezvényeket
érdemes városi szinten is erősíteni.
Biztosan sikeres egy Dödöllefesztivál,
de ehhez hasonló gasztronómiai
rendezvények már szinte minden
faluban vannak. Jónak és országosan
egyedinek tartottam a néhány
éve megszűnt Gólyalábas fesztivált.
A gasztronómia már nem biztos,
hogy komoly vonzerővel rendelkezik.
Az ilyen alkalmakkor jól
esne előtérbe helyezni a helyi kézműveseket,
legalább érezhetnénk,
hogy kicsit megbecsülnek bennünket.
Egyébként a környékbeli kézművesek
nevében pozitívumként
elmondhatom, az önkormányzat a
karácsonyi vásárokon biztosítja nekünk
a kinti megjelenést, ezen kívül
a Kanizsa Plaza is minden húsvét és
karácsony előtt helyet ad nekünk,
de sajnos egy kezemen megszámolhatom,
hányszor mutatkozhatunk
be az év során a városban.
– Még egy kis kitérő megelőzte
a táblaképeket.
– Pár éven keresztül színes gyurmafigurákat
készítettem. Pesten tanultam
ki ennek a csínját-bínját, s
amikor a divatja kikopott, nekem is
váltanom kellett, majd néhány év kihagyás
után jöttek a táblaképek.
Ahogy a gazdasági világválság begyűrűzött
hozzánk, nap, mint nap
érezzük, luxuscikknek számít, a vásárlók
a képek helyett az ételt-italt helyezik
előtérbe. Emiatt csökkentettük
az árakat, és termékfejlesztésen kellett
gondolkodnunk. Tavaly év végén
fogtunk bele a termékeinkhez illeszkedő
egyedi grafikai megoldással a
kötelező feliratok készítésébe, mint
például Vigyázat lépcső, vagy nyitvatartási
idő, amiket a fogyasztóvédők
elvárnak az üzletektől. S mivel őstermelő
is vagyok, egy városközeli szőlőhegyre
költöztünk ki tavaly, ahol
több ismerőshöz hasonlóan aszalt,
vagy befőzéssel tartósított termékek
előállításával és árusításával egészítjük
ki a tevékenységünket. A standunk
egyik felén ezeknek szorítunk
helyet, de ugyanúgy megmaradunk a
táblaképek árusításánál is, amíg lehet,
mert izgalmas élményt jelent a velük
való foglalkozás.
– Kereskedő és kézműves is
egyben. Nem fárasztó az országjárás?
– Sokakkal ellentétben, szeretek
vásárokra járni. Akézművesek szeretik
a szakmájukat, de amit készítenek,
azt el is kell adni. Egyszer
kereskedő, egyszer kézműves az
ember. Nem feltétlenül az anyagiak
miatt szeretem ezt a fajta tevékenységet,
hiszen azonnal, közvetlenül
kapok visszajelzést, amitől fel lehet
töltődni. Ha megdicsérik a
munkámat, az új erőt ad. Fontos,
hogy erkölcsileg is megtámogatnak
bennünket. A kézművesek közössége
viszonylag zárt csoportot
alkot. Nálunk soha nincsen probléma
abból, hogy ki hova pakol. Vannak
ugyan helyproblémák, de nincs
egymással szemben ellenségeskedés,
mint ahogy néha a nagyvásárokon
lehet hallani. A vásározás
olyan, mint egy utazócirkusz.
– Milyen szakmák képviselői
sorakoznak fel egymás mellett?
– Többnyire ugyanazok mennek
Debrecenbe, utána Szegedre, aztán
Pécsre. Míg mi a modern kézművességet
képviseljük, vannak hagyományos
kézművesek, például a
kerámiások, szőrmekikészítők,
gyermekruha-készítők, fafaragók,
bár többségében már ők is géppel
dolgoznak. Modern kézművességnek
tekinthetjük a zselégyertya készítést,
ami egy igényes és új technikának
számít a hagyományos
gyertyaöntéshez képest. Ezek a
szakmák szépen megférnek egymás
mellett. Nagyon széles a paletta,
sok-sok újdonság jelenik
meg folyamatosan. Számunkra is
izgalmas egy-egy vásáron végigmenni,
mert mindig jönnek újak,
akik új típusú termékekkel foglalkoznak.
– Vajon lehet biztonságot adó
jövőt tervezni?
– Biztosan lesz pár nehéz év,
amit valahogy ki kell bírni. Sokan
visszalépnek, és más módot keresnek
a megélhetésükhöz. Sokan
meg elkezdik a vásározást, mert
ebben látnak valamiféle kiutat. Viszonyítás
kérdése minden. Akik
több mint tíz éve vásároznak, és
már öreg rókának számítanak a
szakmában, biztosan magasabb
bevételhez szoktak hozzá. Mostanában
viszont a bevételek jelentősen
csökkentek. El kell dönteni,
vagy ezzel foglalkozik továbbra is
valaki, vagy elmegy munkanélküli
segélyre. Mi azzal foglalkozunk,
amit szeretünk, és az időnket mi
osztjuk be. Ha egy tárgyat létrehozok,
az mindig egy pozitív töltést
ad, ami sokunknak egyfajta kitartást
jelent, hogy érdemes folytatni.
Most, hogy mindenki a gazdasági
válságról beszél, én mindig azzal
nyugtatom-biztatom magam, hogy
még mindig a Föld népességének
azon szerencsés részéhez tartozunk,
akiknek van fedél a feje fölött
és van étel az asztalán. Az,
hogy milyen autóval járunk és
mekkora a ház, amiben lakunk, ehhez
képest számomra nem lehet
meghatározó. Nekem is vannak
vágyaim, de le tudok mondani dolgokról
és igyekszem a gyermekemnek
is ezt tanítani.
– Közeledik a Város Napja.
Véleménye szerint mi módon lehetne
a helyi és a környékbeli
kézműveseket segíteni?
– Egy vásár színvonalát nem feltétlenül
az adja, hogy hány árus
van jelen. Ha nyolcvanan, százan
kipakolunk, attól az a vásár nem
lesz színvonalasabb. Inkább kevesebb,
de jó minőségű terméket árusítsanak,
és remélhetőleg a környékről
válogatva, ezt a régiót erősítve.
Ezt érdemes lenne megfontolni.
A kézművesek könnyebb
helyzetben vannak, mivel kezükben
van a tudás és a kreatív technológia,
ami bármilyen új gazdasági
és kulturális helyzetben munkára
fogható. Tele vagyok új ötletekkel,
ezért biztos vagyok abban,
hogy meg fogom találni a jövőben
is az utamat.
Bakonyi Erzsébet
Kézműves, kereskedő és őstermelő
10 Kanizsa – Értékrend 2009. április 2.
Kanizsai színészpalánták, önjelölt
Rómeók és Júliák figyelem!
Az alábbiakban a város
szülötte, a március 15-én Kossuth-
díjjal kitüntetett Jászai
Mari-díjas Érdemes és Kiváló
művész, Vári Éva mesél egy
kacskaringós pályafutás, karrier
kulisszáiról, buktatóiról – nem
messze saját lábnyomától, a pesti
„Broadway” egyik kávézójában.
– Gondolom nem vezetett
egyenes út a nagykanizsai diákszínpadtól
a legnagyobb művészeti
elismerésig. Hol fertőződött
meg a színházzal, csak nem a
moziban, mint neves pályatársa
Balázsovits Lajos?
– De, hiszen akkor a kaposvári
Csiky Gergely Színház játszott ott.
Az énektanárnőm egyben a kaposváriak
okítója is volt és mindig
meghívta a somogyi teátrum igazgatóját
és zenei vezetőjét az énekvizsgáimra.
Így engem ismertek és
mikor az első felvételi vizsga volt
a Színművészeti Főiskolára – akkor
még ilyen területi vizsga volt
az első forduló, csak a második és
a harmadik rosta volt Budapesten
– akkor Ruttkai Ottó, a kaposvári
igazgató megkérdezte, hogy nem
akarok-e leszerződni hozzájuk,
mert pont egy ilyen szubrettre van
szüksége, mivel Lehoczky Zsuzsa
visszaszerződött Szegedre. Erre,
természetesen, igennel feleltem,
aláírtam a szerződést, majd közöltem
szüleimmel, hogy nekem nem
kell mennem felvételizni a főiskolára,
mert már „kész színésznő vagyok”.
Na, erre kitört a botrány,
hogy nem vagyok normális, meg
ami ilyenkor szokásos.
– Nyilván féltették.
– Hogyne! 18 éves voltam, mindenféle
profi színházi gyakorlat
nélkül – noha Nagykanizsán „híres
amatőr színésznő” voltam, játszottam
Shaw Pygmalionjában Elizát.
Édesapám beszélt az igazgatóval,
aki megígérte, hogy odafigyel
majd rám, nem kell félteni, és ha
nem tetszik, akkor egy év múlva
elmehetek a főiskolára. A beilleszkedéssel
nem volt gond, hiszen
amikor nyaranta a kaposváriak
Nagykanizsán voltak, akkor unaloműzőként
a színészek is megnézték
azokat a vizsgákat. Ráadásul
nem tekintettek vetélytársnak
és az is köztudott, hogy a színészek
gyorsan barátkoznak. Szerencsém
is volt, mert rögtön a nyitó
darabban, Móricz Zsigmond Nem
élhetek muzsikaszó nélkül, volt
egy 16 éves kislány szerepe, ami
rögtön nekem való volt, hiszen a
szereppel majd’ egyidős voltam, és
sikerem is volt benne. Aztán jöttek
sorban a különböző szerepek. De
mivel a szüleimnek megígértem,
hogy elmegyek felvételi vizsgára,
így elmentem és ott a harmadik
rostán kidobtak. Azt mondták,
hogy mivel színházból jöttem, már
nem vagyok őstehetség, már „el
vagyok rontva színházilag”. Erre
olyan borzalmasan megsértődtem,
hogy soha többet nem mentem a
főiskola környékére sem, olyanynyira,
hogy amikor Budapesten
jártunk, akkor átmentem a Rákóczi
út túloldalára. Hát, így büntettem
meg a főiskolát!
– Ennyire flottul ment a beilleszkedés
a profi közegbe?
– Kezdetben rendben volt minden,
de aztán engem is elért az
amatőr és a profi színház közötti
különbség minden baja. Eleinte
teljesen felszabadultan, mindenféle
gátlás nélkül játszottam, majd
egyszer csak jött a bénító lámpaláz,
hogy ezt meg ezt én nem tudom,
nem tanultam, és annak rendje
és módja szerint: elment a hangom,
nem tudtam énekelni a gátlástól.
De szerencsémre a pécsi
igazgató éppen bonvivánt keresett
és abban az előadásban jó lehettem,
mert megkérdezte, hogy
nincs-e kedvem Pécsre szerződni.
Előtte azonban vendégszerepeltem
Szolnokon, ahol Berényi Gábor
volt az igazgató és meghívott
Moliere Tartuffe Dorine szerepére
(Tartuffe Mensáros László volt,
aki 1956-os tevékenysége miatti
büntetését töltötte ott Somogyvári
Rudolffal együtt), és ő is szerződtetni
akart. Gondoltam, aki előbb
hoz szerződést, oda fogok menni
és Pécs fürgébb volt.
– Visszakanyarodva a kanizsai
kezdetekhez. Világéletében a zenés
műfajban akart színésznő
lenni, vagy a prózai játék is izgatta?
Honnan a zene szeretete?
Kitűnt az énekórákon, netán
szülei különórákra járatták,
hangszeren, tanult?
– Egy kisvárosi polgári családban
nőttem fel, amire akkor nagyon
odafigyeltek, ennek megfelelően
szüleim „b”-listán voltak, én
nem mehettem gimnáziumba, mert
oda munkás-paraszt származásúakat
vettek fel, mi pedig, orvos,
közgazdász gyerekek vegyipari
technikumba kerültünk. Kitűnő
magyar tanárom volt, valamint zeneiskolába
is jártam – nyolc évig
zongoráztam -, és a koncerteken a
zene teljesen elvarázsolt. Minden
ember vágyakozik valami szépre
és jóra, én ezt a zenében találtam
meg. Szerepálmom ugyanakkor
nem volt: soha nem akartam Júlia,
vagy bármi más nagy, klasszikus
szerep eljátszója lenni. Úgy gondoltam,
hogy könyvtárosnak kellene
lennem, ahol egész nap csak
kedvemre olvasgathatok. Szüleim
viszont azt akarták, hogy gyógyszerész
legyek, mert az egy nőnek
milyen szép szakma, hogy fehér
köpenyben kiadja a tablettákat. A
zene a mai napig elvarázsol és az
opera, a musical a fiatalok műfaja,
ezért hajlottam inkább a zenész
szerepekre.
– Amikor először lejött Elizaként
a színpadról megemelte egy
kicsit, olyan csitrisen az orrát?
Miként ment végig a főutcán?
– Persze, persze, hogy peckesen
jártam, hiszen „sztár” voltam a városban
és örömmel gyűjtöttem be a
gratulációkat, hogy „milyen ügyes
voltál” és ehhez hasonlókat.
– Azt még megértem, hogy egy
tizennyolc éves fiú kalandvágyból
csapot-papot hátrahagyva
belevág egy másik város színházi
életébe, mert majd megvívja a
harcát a társulatban, a társalgóban.
De egy ilyen korú kislánynak
ez – főleg a polgári neveltetés
végett – teljesen más lehetett.
Nem mondták a szülei, hogy lányom
ez egy fertő, ott majd jön
az alkohol, a cigaretta, a szereposztó
díványról nem is beszélve…
– Dehogynem!
– Akkor honnan volt bátorsága?
– Ebbe annak idején bele sem
gondoltam. Nem vagyok egy bátor
ember, sőt kifejezetten gyáva vagyok,
nem igazán szeretek belekeveredni
semmibe. De olyan vágyódás
volt bennem az iránt hogy színésznő
legyek, hogy bele sem gondoltam
abba: ez egy teljesen új világ,
egészen más, ha egy profi rendezővel
dolgozik az ember, vagy
ha bármilyen jó magyar tanár állít
össze egy színjátékot. Most így a
díj után végiggondoltam a pályám
és magam sem értem ezt a bátorságot,
hiszen annak idején nekem este
nyolckor otthon kellett lennem,
ha negyedórát késtem már szúrós
szemmel néztek rám. Kaposváron
kezdetben sokszor előfordult,
hogy nyolckor már nagyon álmos
voltam a színpadon, hiszen ahhoz
szoktam, hogy nekem ilyenkor
már az ágyban kell lennem.
– Ha már a gyávaságot említette.
Nagykanizsánál nagyobb
város Kaposvár, annál Pécs, annál
méginkább Budapest. Akkor
nem félt? Hogy történt ez a váltás?
– A Pécsi Balett miatt adva volt,
hogy a színház musicaleket is játszott,
s ezekben eljátszhattam a My
fair Ladyt, a La Mancha lovagjában
Aldonzát. Az Operettben Vámos
László rendezte a My fair Ladyt
és hívott, hogy szerződjek ide,
mert nekem itt a helyem, de itt a
Galambos Erzsi, a Lehoczky Zsuzsa
és a Kovács Zsuzsa, így ki kell
várnom a soromat. Erre azt mondtam,
hogy miért kellene nekem sorba
állnom és arra várnom, hogy
Kossuth-díjas Eliza, a vidéki színésznő lábnyoma
Beszélgetés Vári Évával
2009. április 2. Kanizsa – Színes 11
egy kolleganőm kitörje a lábát,
amikor Pécsen én játszom ezeket a
szerepeket? Akkor és most is úgy
érzem: hogy nem csak egy város
van Magyarországon, Budapest.
Az élet azóta számtalanszor bebizonyította
számomra, hogy tényleg
csak egy város van: Budapest. Hiába
csinál az ember bármi jót vidéken,
arra nem figyelnek oda. Ma
már végképp nem, bár az én időmben
még volt a Film-Színház-
Muzsika, a kritikusok jártak a vidéki
színházak bemutatóira. Sokszor
mondták, hogy „maga olyan jó,
miért nem megy Pestre”. Visszakérdeztem:
egy orvosnak miért
nem mondják ugyanezt? Miért baj
az, ha egy nagyvárosnak – mint
Pécs, Szeged, Debrecen – vannak
olyan emberei, akik jók? Különben
is letelepedtem ott, a mai napig pécsi
lakos vagyok és vidéki színésznek
lenni egy nagyszerű életforma.
Ha befejeződtek a próbák, akkor
nincs össze-vissza rohangálás, hanem
leülünk, a próbáról, a darabról
beszélgetünk, és ha kell, visszamegyünk
a próbaterembe és kijavítjuk
a hibákat. Ezt Budapesten egyáltalán
nem értették. Szinkron, televízió,
állandó rohanás. Végül úgy
kerültem ide, hogy Pécsett játszottuk
a Cigánykereket, amit a Budapesti
Kamaraszínház is műsorára
vett és meghívtak, hogy játsszak
benne, majd leszerződtettek. Ötvenkét
éves voltam és azt gondoltam,
hogy nem vagyok normális:
remegő lábakkal álljak a próbatábla
előtt, hogy vajon kapok-e szerepet,
nem ismert senki a szakmán és
a kritikusokon kívül.
– Lokálpatriotizmusa kétlaki:
Nagykanizsa és Pécs. Milyen
gyakran jár szülővárosában?
– Ha hívnak, akkor igyekszem
menni, az önkormányzattól is kaptam
kitüntetéseim után elismeréseket,
valamint az Edith Piaf estemmel,
vagy most éppen a Kulka Jánossal
játszott darabunkkal is vendégszerepeltünk.
De azok, akik
engem egykoron ismertek, már
nem élnek, a testvérem gyermeke
a fővárosban él és így inkább ők
járnak hozzám.
– Ha Pécsen marad, akkor is
megkapja a Kossuth-díjat?
– Nem. Amit el lehetett érni vidéken,
azt megkaptam, de magasabb
díjat vidékre nem osztanak.
Amikor Budapestre szerződtem és
egyre ismertebb lettem, akkor nagyon
bántott, hogy állandóan hallottam
„ki ez a nő, honnan jött,
biztos Erdélyből”. Belegondoltam:
Úristen, tízmillióan lakunk Magyarországon
– csak Londonban
laknak ennyien – és nem tudják,
hogy innen 200 kilométerre is van
élet, van színház. Nem lettem jobb
színésznő, csak szem elé kerültem
és szerencsére Horváth Ádám
megtalált, és az Életképek című
sorozatban váltam országosan is
ismertté. De én akkor is a színházban,
a színpadon érzem jól magam.
Minden egyes előadás egyegy
bemutató. Egyszeri és megismételhetetlen
– a filmeket százszor
meg lehet nézni, mindig
ugyanazt látjuk. A díjaim közül
azok a legkedvesebbek, amelyeket
a közönségtől kaptam, illetve,
hogy beválasztottak a Halhatatlanok
Társulatába és itt van a lábnyomom
az Operettszínház előtt.
– Amióta – a rendszerváltást
követően – megjelentek a színházi
stúdiók, tulajdonképpen
túltermelési válsággal küzd a
szakma. Lát-e esélyt arra, hogy
azok a fiatalok, akik Budapesten
nem rúgnak labdába, elmenjenek
vidékre dolgozni? Korábban
a főiskola elvégzése után
volt egy kötelező kétéves vidéki
gyakorlat, és csak aztán szerződhettek
pesti színházakba.
– Nem, nem lehet. A fiatalok
azért nem mennek, mert nagyon kicsi
a lehetősége és az esélye annak,
hogy visszakerüljön a fővárosba.
Ha valaki eltökélten színész akar
lenni, ami iszonyatos alázattal és
lemondással jár, az igenis elmegy
vidékre, mert ott megtanulja a szakmát.
Befejezem a bemutatót és két
nap múlva próbálok egy újat. Egyik
este Brechtet játszom, másnap musicalt.
Így lehet tanulni. Haumann
Péter tíz évig játszott vidéken. Hátrányt
jelentett ez neki? Nem. Nagy
önvizsgálat ez: terhelhető-e valaki,
vagy sem. Haumann is először kicsiket
játszott, majd egyre nagyobbakat
és el tudta húzni az előadásokat.
Az iskoláknak azt az előnyét
látom, hogy ezek az emberek kapnak
egy értékrendet, egy kultúrát. A
színházba járók, ha nem is gazdagodnak
mindig katartikus élményekkel,
de kapnak egy életmintát,
hogy más ember miként tud túl lenni
élete válságán. És ezt a dvd, a televízió
sem tudja elvenni. Az élő
színházi hatásnál nincs jobb.
K.V.
Városunkban is – ugyanúgy,
mint másutt – nagy hagyománya
van az autóversenyzésnek, különféle
kategóriákban. Ugyan a
helyszín nem igazán adott, ezért
azok, akik ennek a szenvedélynek
hódolnak, képesek elmenni
akár az ország másik felébe is,
hogy megmérettessék magukat.
Ez a hobbi is nagyon költséges
és igazán időigényes tevékenység,
így nem sikerül minden versenyre
eljutni, amelyikre a versenyzők
szeretnének. Ahogy Bogár Ferenc
fogalmazott, nem csak a kemény
munkán van a hangsúly, hanem ez
egyben „jó buli” is. Róla már olvashattak
lapunkban, ő volt az, aki
a tavalyi évben kétszer is abszolút
első helyezett lett a háromrészes
Addinol-Kanizsa Rádió Szlalom
Kupán trabantjával.
– ‘94-ben kezdődött az őrület, az
I. autós triatlon alkalmával a Bányászpályán.
Akkor még nem volt
jogosítványom, nem én vezettem,
de azonnal megfogott a dolog –
mesélte csillogó szemmel a 32
éves pilóta. – Utána a létező öszszes
szlalomon részt vettem, majd
2000-ben érkezett el életem első
rally versenye a Rábaringen. A
2002-2003-as rally túrán, melyen
egyébként 20-25 trabant vett részt,
kétszeres bajnoki győzelmet sikerült
bezsebelnünk.
Nem véletlenül beszélt Feri többes
számban, hiszen minden autóversenyzésben
jártas ember tudja,
hogy sok múlik az autón és a szerelők,
valamint a navigátor személyén
is. Néber Tamás, alias
„Doki” ül mellette mindig, ő
mondja az itinert, Pávlicz Richárd
és Perlényi Balázs pedig időt és
energiát nem kímélve foglalkoznak
„a Trabanttal”. Feri úgy emlegeti
őket, hogy „barátok, akikre
lehet számítani”.
Az autó önmagáért beszél, csak
rá kell nézni, némelyik „nyugati”
kocsi elbújhat mögötte. No nem
azért, merthogy olyan nagy lenne,
nem; Feri maximalistának tartja
magát, s ez látszik autóján is: metálfényezés
kívül-belül, alul-felül,
tökéletes tisztaság uralkodik a motortérben,
a csomagtartóban…
mindenütt. Büszkén mutatta a motorteret,
az abban található levegőszűrőn
ugyanis található egy eredeti,
Talmácsi Gábortól származó
autogram is.
Tavaly két versenyen indult a
csapat: a Komló Rallyn motorhiba
miatt sajnos kiestek, a Mecsek
Rallyn (amit most már Allianz
Rallynak hívnak) végigmentek hiba
nélkül. Helyezést ugyan nem
értek el, de ez is nagy megelégedéssel
tölti el őket. Idén júniusban
biztosan indulnak a Komló Rallyn,
s még egyen szeretnének, de a tervek
még nem teljesen körvonalazódtak.
Steyer Edina
Go, Trabi go...!
Azonos címmel tartotta dr. Gaál Zoltán professzor, a Pannon Egyetem volt
rektora az egyetem és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett
sorozat első előadását. Az előadó a vállalkozásokat érintő pénzügyi válság
okozta kihívásokról és azok menedzselési módjáról beszélt. Az előadássorozat
a marketing, a menedzsment és az innováció területén alkalmazható
legújabb módszereit mutatja be, a következő alkalomra április 3-án kerül sor.
Menedzsment, kihívások és válaszok
A mindennapi élet túlfeszített ritmusa okozta stressz és feszültségek
ellen egyre többen keresünk természetes és hatékony gyógymódokat,
és fordulunk olyan hagyományos módszerek felé, mint például
a shiatsu (siacu).
A shiatsu a kínai és japán orvoslás tudására és tapasztalataira épül. A
kezelés során alapvetően az akupuntúrás pontok, és az azokat összekötő
energiapályák (meridiánok) kezelése történik, elsősorban tenyérvagy
ujjnyomásokkal, nyújtásokkal és ízületkimozgatásokkal. Fontos
megjegyezni, hogy a shiatsu módszerei fájdalommentesek, a kezelés
kellemes élményt nyújt, az egész testet érintve. Hatására izmaink ellazulnak,
kiegyensúlyozott és zavartalan lesz testünk energiaáramlása.
Erősödik az immunrendszer, javul az anyagcsere és a vérkeringés. Már
a kezelés alatt érezni hatását: relaxál, pihentet, javítja közérzetünket.
A shiatsu célja testi-lelki harmóniánk megteremtése, ezáltal egészségünk
megőrzése, és a betegségek megelőzése. Jótékonyan hat belső szerveinkre, idegés
érrendszerünke, illetve a hormonháztartásunkra. Segít a méregtelenítésben,
támogatja testünk öngyógyító folyamatait. Különösen hatásos nyak-, és hátfájás,
fejfájás, ízületi és mozgásszervi problémák, emésztési zavarok, asztma, menstruációs
panaszok, álmatlanság, szorongás és stresszes állapotok esetén.
A kezelés tanulmányok által is igazoltan hatékony különböző fájdalmaink,
betegségeink enyhítésében, gyógyításában. Nemcsak a tüneteket,
hanem az azokhoz vezető okokat igyekszik megszüntetni. Nem
utolsó sorban fejleszti önismeretünket és testi tudatosságunkat, melyek
életminőségünk meghatározói. Ha nem is vagyunk betegek, csupán a
túlhajszolt mindennapokból szeretnénk egy kicsit kiszakadni, hogy regenerálódjunk,
a shiatsu megadja ezt – személyre szabottan, az érintés
erejével. Mindannyiunknak szüksége van az érintés valamilyen formájára,
a shiatsu erre pedig egy nagyon jó lehetőség.
12 Kanizsa – Hirdetés 2009. április 2.
Shiatsu - az érintés ereje
2009. április 2. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Bár itt a tavasz, néha mégis elkedvetlenedik.
Sokat foglalkoztatják a megélhetési
gondok, de ne hagyja, hogy eluralkodjon
magán a rosszkedv. A kedvező csillagállások
hamarosan felvértezik energiával.
Jó ideje tudatában van annak, hogy tenni
kellene valamit jövője érdekében. Ne várjon
másokra, csodában se reménykedjen, hanem
iratkozzon be például egy tanfolyamra.
Plusz tudásának előbb-utóbb hasznát veszi.
Valószínű, az Uránusz az oka annak, hogy
mostanában pörgésre, izgalomra vágyakozik.
Bíztassa a párját, vegye fel ő is az
ön által diktált ritmust, így vidámabb légkörben
telhetnek az ünnepek.
Némi vitába keveredhet partnerével a húsvéti
ajándékvásárlás miatt. Helyezze előtérbe az ő
kívánságát, de értesse meg vele, amit tavaly
még megtehettek, az idén már nem. Az a legfontosabb,
hogy ne veszítsék el egymást.
Egyre nehezebben viseli a kötöttségeket, a bezártságot.
Olyan akár egy gyermek, vagy egy
oroszlán. Hamarosan itt a jó idő, és kiszaladhat
a természetbe. Vigyen magával enni- és innivalót,
s ha lecsillapította étvágyát, megnyugszik.
Jó hangulatban telnek a húsvéti ünnepekig
napjai. Hogy a sütéssel-főzéssel időben elkészüljön,
ne a családtagok hibáira figyeljen,
hanem fogadja el segítségüket. Tervei továbbra
is úgy alakulnak, ahogy elképzelte.
Ha úgy érzi, a családja rá akarja beszélni
a pénzügyeit is érintő beruházásra, alaposan
gondolja meg, hogyan dönt. Tegye
fel magában azt a kérdést is, hogy tulajdonképpen
kinek lesz haszna belőle.
Továbbra is fáradhatatlan, alapos és maximalista
a munkavégzésében. A magánéletében
itt az ideje, hogy nyitottabb legyen ismerősei
körében. Zárkózott hangulatán
csak úgy változtathat, ha társaságot keres.
Hajlamos mostanában begubózni, félrevonulni
a világtól. Úgy is mondhatnánk, unja
a banánt. Próbálja meg más szempontból
megközelíteni a dolgokat, és fordítson
több figyelmet a karrierje építgetésére.
Tegye félre a munkát, a feladatokat, és kedve
szerint újítsa fel a ruhatárát. Ha úgy érzi,
csak nagy energiával tudja megvalósítani
a párjával közösen kitűzött célokat, gondolja
meg, hogy egyáltalán érdemes-e.
A kapkodás, idegesség helyett görcs nélkül,
lazábban fogjon a munkájához. Így
biztosan sikerül, és az idő is gyorsabban telik
el. Ahétvégére tervezzen nagytakarítást,
és vonja be családját is a teendőkbe.
Ha komoly feladatokat bíznak önre a munkahelyén,
ne riadjon vissza attól, hogy nem
tudja megoldani. Abizonytalankodás helyett
fogjon bele, és próbálja meg elvégezni. Ha
nem adja fel, előbbre juthat a ranglétrán.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Krém!
Ami eddig még nem
volt!
Cool és világzene
R''n B Hip-Hop 4/4
csütörtök este fél
tíz után
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Coraline és a titkos ajtó
amerikai animációs film (SZ) (12)
13.30, 15.30 15.30
Made in Hungaria
magyar zenés film (12)
17.30 17.30
Hét élet
amerikai dráma (f) (16)
19.45 19.45
2009.04.02-2009.04
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
JÁRMű
INGATLAN
Vállalkozók FIGYELEM! Nagykanizsa
belvárosában közel 700 négyzetméteres
terület eladó! Irányár: 19
millió Ft. Érd.: 30/227-3294, 30/448-
6072
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(előszoba, fürdő, spájz, pince,
padlás, kert) részben felújított udvari
lakás eladó. Érd.: 30/227-3294
Belvárosban három szobás, nappalis
családi ház két fürdővel, nagy, aknás
garázzsal, rendezett, szép, kicsi
udvarral eladó vagy elcserélhető palini
családi házra értékegyeztetéssel.
Tel.: 93/315-861, 30/851-7255
(6389K)
Városkapu krt-on önkormányzati
garázs bérleti joga eladó. Érd.: 30/385-
1088 (6428K)
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany, kábeltévé.)
Érd.: 30/227-3294
Berzsenyi utcában garázs eladó.
Érd.: 30/527-2002 (7020K)
Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt
kétszintes, három szobás családi ház
garázzsal + szoba, konyhás udvari lakással,
500 m2 telekkel eladó. Érd.:
30/282-0867 (7023K)
Piaggio háromkerekű kisautó,
bordó színű (kismotorvezetői jogosítvánnyal
vezethető) eladó. Ára:
200.000 Ft. Érd.: 93/314-523,
30/981-0535 (7032K)
Riger négykerekű, 500 köbcentis,
diesel, fekete színű autó (kismotorvezetői
jogosítvánnyal vezethető),
1000 km-rel eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Érd.: 93/314-523, 30/981-
0535 (7033K)
170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)
Rattan asztal 2 db karosszékkel olcsón
eladó. Irányár: 20.000 Ft. Érd.:
30/9934-120 (7030K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető) Teljes testre,
30 perces lazító masszázs 1000
Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz
is megyek! Elérni és bejelentkezni
a 30/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-
3014 (6430K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire
felkészítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését
vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)
TV, videó, DVD javítása, távirányítók,
műholdvevők értékesítése.
Nk, Bajza u. 17. (saroképület, bejárat
a Kórház utca felől). Tel.: 30/597-
1530 (7031K)
14 Kanizsa – Apró 2009. április 2.
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
2009
ATAKARÉKOSSÁG
ÉVE
Kösse újra CASCO-ját
jelentős kedvezménnyel!
Kérjen ajánlatot, most megéri!
30/916-1600
􀂊 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.)
􀂊 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST
(Word, Excel, QuarkXPress,
Adobe Indesign, Adobe
Photoshop programokkal)
􀂊 NYOMDAI
ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL
VÁLLALOK
􀂊 Tel.: 30/9932-534
A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
NAGYKANIZSAI SZERVEZETE
értesíti tagjait, pártoló tagjait és szimpatizánsait,
hogy pártunk indul az Európa parlamenti választásokon.
Azoknak a választópolgároknak
az ajánlószelvényére számítunk akik:
􀂊 szimpatizálnak 119 éves pártunkkal és törekvéseivel,
􀂊 akik hisznek a baloldali értékekben,
és a baloldal egységét akarják erősíteni.
A számunkra kitöltött ajánlószelvény akkor érvényes, ha az az MSZDP
és a Centrum Párt nevére van kitöltve az eredeti ajánlószelvény űrlapon,
olvasható névvel, lakcímmel, személyi azonosítóval ellátva, saját kezűleg aláírva.
Az ajánlószelvényeket április elején postai úton juttatják el a választópolgárokhoz.
Kérjük tagjainkat, pártoló tagjainkat és szimpatizánsainkat,
hogy a fent leírt követelmények figyelembe vételével
2009. április 20-ig:
􀂊 adják át ajánlószelvényüket
megbízólevéllel rendelkező megbízottainknak személyesen,
􀂊 vagy juttassák el azt az MSZDP Nagykanizsai Szervezete címére
(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.)
illetve dobják be az ott található postaládánkba.
MAGYARORSZÁGI
SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
EGYÜTT, EGYMÁSÉRT, JOBBAN!
EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK
2009
Fizetett politikai hirdetés
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
apróhirdetés
Kattintson rá!
www.
kanizsaujsag.hu
2009. április 2. Kanizsa – Sport 15
Sokat elárul Kanizsa sportéletéről,
hogy a legutóbbi szombat főattrakciója
egy harmadosztályú
férfi kézilabda-mérkőzés volt,
amiről persze legkevésbé sem a
Nagykanizsai Izzó SE (szó szerinti)
életben tartói tehetnek. Inkább
változtassunk a nézőponton, s közelítsünk
onnan, hogy az NB II
délnyugati csoportjának listavezetője,
a Kalocsai KC érkezett a városba,
mely a találkozó előtt kerek
tíz ponttal vezetett a negyedik délzalaiak
előtt. Érthetően fűtötte a
hazaiakat a bizonyítási vágy, s
nem is engedték ellépni ellenfelüket
Baranyai Norberték, bár a
meccs nagy részében a Kalocsa
vezetett egy-két, kellemetlenebb
esetben három góllal. Ányos József
(10 gól) vezérletével azonban az
Izzó mindig visszakapaszkodott, a
sérüléséből felépült Zsupek Tamás
(5) is kitett magáért, s szükség volt
Baranyai Norbert és Farkas Miklós
(4-4) góljaira is a 32-32-es
döntetlenért. A végeredménnyel
nem lehettek elégedetlenek kanizsai
oldalon, amiről tanúskodik,
hogy Musits Ferenc, a klub elnöke
a vége után mosolyogva kérte:
„Nem ám megírják, hogy bent voltam
a pályán, de már kellett valamit
tenni, hogy észbe kapjanak a
bírók!” No, igen, a prezident és a
játékvezetők hadakozása akár évtizedes
anekdotákat is kínál, viszont
éppen azért kezdtük a bevezetőt az
életben tartókról megemlékezve,
lévén nagyon sok helyi sportágra
igaz, ha nincs néhány itteni ember
jó adag fanatizmusa, jónéhány
sportterem, csarnok, pálya bejáratát,
kapuját ki sem kellene nyitni
meccsidőpont miatt... S ha már kapukról
esett szó, a mérkőzésen
górcső alá vettük a kanizsai hálóőr,
a már közel sem mai gyerek Nagy
Tamás védési, illetve a hazai
együttes támadási hatékonyságát.
Polgár László
Döntetlen a listavezetővel
STATISZTIKÁK
Nagykanizsai Izzó SE:
Összes lövés/gól (félidő): 58/32 (35/18) 55,2%
Büntetőből (félidő): 3/3 (2/2) 100%
Nagy Tamás (N. Izzó SE, kapus):
I. félidő:
Összes lövés/kaput találó/védés: 30/26/8 30,8 %
Átlövés/védés: 9/3 33,3 %
Büntető/védés: 3/0 0 %
„Ziccer”/védés: 5/0 0%
II. félidő:
Összes lövés/kaput találó/védés: 26/22/8 36,4 %
Átlövés/gól: 6/3 50 %
Büntető/védés: 0/0 -
„Ziccer”/védés: 6/2 33,3 %
A Kanizsai Birkózó Sportegyesület
növendékei számára a különböző
válogatók mellett a diákolimpiák
időszaka is beköszöntött -
legutóbb Gyöngyösön és Dabason
jártak népesebb szabadfogású küldöttségükkel.
Előbbi helyszínen a
diák I (1996-97) és a serdülő
(1994-95) korosztály tagjai mérkőztek,
s utóbbiaknál 47 kg-ban öt
győztes mérkőzés után Steinhardt
Márk döntőt vívhatott, ott azonban
alulmaradt ellenfelével szemben.
Szintén egy nagy menetelés után
jutott diákolimpiai ezüst az 53 kgban
Czeglédi Zsoltnak, és ahogy
Szatmári Zsolt, az edzőjük fogalmazott,
a második helyeknek úgy
van különös értéke, hogy népes
mezőnyben sikerült azokat kiharcolni.
A diák II (1998-99) korcsoport
résztvevői Dabason képviselték
iskoláikat, klubjaikat, s a kanizsai
fiúk közül ketten állhattak a
dobogó második, egyikük pedig a
harmadik fokára. A31 kg-osok között
Czeglédi Bertalan, a 45 kilogrammosoknál
pedig Béli Attila
jutott a fináléig, míg a 28 kg-os
mezőnyben Németh Márton lett
harmadik. A lányoknál 38 kg-ban
az 1995-96-ban születetteknél
Egyed Zsanett bajnoki címet szerzett.
P.L.
Alig az aranyaktól
NTE 1866 - Paksi FC II 1-3 (1-
2). NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 19. forduló. Nagykanizsa,
150 néző. Játékvezető:
Nagy I. NTE 1866: Horváth G. -
Farkas J., Burucz, Pozsgai,
Bagarus - Boros, Hegedüs (Szalai),
Ujvári, Rácz Sz. (Iványi) -
Nagy T. (Kotnyek), Cs. Horváth G.
Vezetőedző: Visnovics László.
Gólszerzők: Cs. Horváth G.;
Bohner (2), Pandur.
AZ NTE 1866 harmadosztályú
labdarúgó-csapata otthoni környezetben
azt a paksi gárdát fogadta,
mely az „odavágó” alkalmával
egy heteset vágva „vágta
haza” a dél-zalai legénységet.
Nos, a végeredmény ezúttal
ugyan szalonképesebb lett, de a
vereséget ezúttal sem kerülte el
Visnovics László együttese. Cs.
Horváth Gábor már-már menetrendszerű
gólja a vezetést jelentette
a „Vasútnak”, azonban a hátsó
alakzat bizonytalankodásai miatt
az előny az első félidő végére
már hátrányba fordult.
A második játékrész tulajdonképpen
csak és kizárólag Nagy
Tamásék rohamozásáról szólt, a
szervezetten védekező Paks azonban
mindvégig állta a sarat, mi
több, a végén még egyszer beköszönt,
így idegenből már-már fölényesnek
mondható győzelemmel
térhetett haza. A siker egyben
azt is jelentette, hogy a két azonos
mutatóval bíró gárda a táblázaton
helyet cserélt, s a zöld-fehérek feljöttek
a hatodik helyre, míg az
NTE 32 pontjával jelen pillanatban
a hetedik.
Edzői mérleg:
Visnovics László: – Azért is fájdalmas
a vereség, mert úgy gondolom,
a játék képe alapján a mérkőzés
nagy részében kézben tartottuk
a találkozó menetét.
P.L.
Hazai pályán sem sikerült
A női asztaliteniszezők Extraligájában
a Kanizsa Sörgyár SE a
Kecskeméti Spartacus SK csapatát
fogadta, s a kanizsaiak Ladányi
Dóra mellett ezúttal másik két
„helybélivel” Bicsák Bettinával és
Szász Kingával vették fel a küzdelmet
az alföldiek ellen. A megelőző
két évvel ellentétben ezúttal
nem ígért presztízsmeccset az öszszecsapás
az erőviszonyok miatt,
ennek megfelelően a vendégek
hozták is a mérkőzést 6:1 arányban.
A Ladányi - Szász páros szerezte
a becsületpontot, igaz, úgy
helyes fogalmazni, hogy azzal
még vezetett is Jakabfi Imre
együttese. A Kanizsa Sörgyár SE
első számú csapata a tizedik pont
nélkül, a kilencedik Mohács pedig
négy egységnél tart.
Hazaiból merítettek
Az NTE 1866 cselgáncsosai közül
a klub emblematikus versenyzője,
Mihovics Szabina a juniorok
köztársaság kupáján vett részt a 63
kg-os súlycsoportban. A már-már
szokásosnak vehető harmadik
hellyel térhetett haza a fővárosból,
ami ugyan nem a dobogó legfelső
foka, de ha a szakmai stáb is jól
sáfárkodik a kanizsai dzsúdós tehetségével,
akkor nem a bronzos
helyek lesznek a végállomások a
sportoló karrierjében. Szabina időközben
már felkészítőkön vett rész
Tatán, a mostani hétvégén pedig a
junior magyar bajnokságon találkozhat
hazai ellenlábasaival
Piliscsabán. A valamivel fiatalabb
korosztály a regionális bajnokság
soros helyszínén, Kaposváron
képviseltette magát, s Vugrinecz
Alex (26 kg) a diák D, míg Huszár
Máté (30 kg) a diák C korcsoportban
szerzett első helyet.
Mihovics:
fő a versenyeztetés
A női kézilabdázók NB II Délnyugati
csoportjának 16. fordulójában
igencsak kellemetlen élményben
volt része a Nagykanizsai Izzó
SE együttesének, mivel mohácsi
bajnokijukon nyolcgólos vereséget
szenvedtek a tabella nyolcadik helyén
álló Mohácsi TE együttesétől.
A 25-17-es végeredményre magyarázat
lehet, hogy a táblázat harmadik
helyén álló dél-zalaiak igencsak tartalékosan
álltak ki a mérkőzésre.
Beleszaladtak
16 Kanizsa – Hirdetés 2009. április 2.
GYÖNGYÖS HÚSVÉT
Szédelyi Erzsébet és Kristóf Margit
munkáinak bemutatása.
A SZERETET SZÍNEI
A Kanizsa FOLT Csoport kiállítása
BABAVILÁG
Czibuláné Csicsman Erzsébet porcelánbaba-
készítő kiállítása. Belépődíj:
felnőtt 200 Ft; diák, nyugdíjas 100 Ft
Április 4. 19 óra
A PREMIER TÁNCKLUB
GÁLAMűSORA
Belépődíj: 800 Ft
Április 9. 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés, ajándékkészítés. Főtt
vagy kifújt tojást hozni kell! Vezeti:
Pulai Lászlóné
MARGO SZIGET
Ligeti Margó gobelin és keresztszemes
alkotásainak kiállítása
BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Buddhista festményei
EZER TAVASZ VIRÁGA
Z. Soós István retrospektív tárlata
SORSODAT MAGAD INTÉZED
Magyarországi plakátok az 1950-es,
''60-as évekből.
Megtekinthető: május 31-ig
Április 3. 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Óvodásoknak, kisiskolásoknak
Április 8. 9.45 óra
Gyermekszínházi sorozat
Micimackó Bérlet
ERDEI STRAND
Figura Ede interaktív műsora
Belépődíj: 600 Ft
Április 8. 11 óra
Gyermekszínházi sorozat
Ifjúsági Bérlet
SZAMÁRFÜL
Figura Ede interaktív műsora
Belépődíj: 700 Ft
Április 8. 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
Mazsola Bérlet
HÉTFEJű SÁRKÁNY
Figura Ede interaktív műsora
Belépődíj: 600 Ft
Multifokális lencse AKCIÓ -30%
Az akció április 1-től június 30-ig érvényes!
Az akció 2009. május 30-ig tart
A Nagykanizsa Karitász rendezésében kiállítás nyílik
„Imakönyvek a XIX. századtól napjainkig”címmel
2009. április 3. napján (pénteken) 17 órától
Nagykanizsa a Medgyaszay Ház előterében.
A kiállítást megnyitja Vereb Zsolt Sch.P. a Piarista Iskola igazgatója.
Közreműködnek:
Németh Ferenc, a Farkas Ferenc Zeneiskola
tanára. Horváth István, Radnóti-díjas versemondó.
XXI. évfolyam 14. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. április 9. Kanizsa
A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány
szervezésében a Magyar
Jazz Ünnepét köszöntötték a
Honvéd Kaszinóban. A rendezvény
házigazdája az ORFF
ütőegyüttes volt.
A kanizsaiak ez alkalommal három
formációban léptek a közönség
elé. Bemutatták a legifjabb
ütős generációt, a jelenleg is aktív
együttest, végül szerepet kaptak a
csapatban korábban közreműködő
zenészek.
Az est sztárvendége az ÜssDob
együttes volt, Tommy Vig vezetésével.
A budapesti születésű
Tommy Vig színes egyénisége a
világ jazzéletének, hiszen már
nyolcévesen dobosként lemezfelvételt
készített neves zenészek
társaságában. 1956. után Bécsben
telepedett le, ahol rendszeresen
koncertezett a zeneakadémián és
részt vett a helyi jazzklubok
pezsgő életében. A zenetanulás
vágya New Yorkba repítette. Egy
elnyert ösztöndíj segítségével ott
végezte további tanulmányait.
Nem csak kiváló vibrafonos, dobos,
hanem szerző és karmester
egy személyben. Világhírnévre az
USA-ban tett szert, majd néhány
éve hazatelepült. Kétéves egyeztetés
után egy országos turné keretében
érkeztek városunkba. A
zenekarban a koreai Mia Kim
énekelt és vibrafonon játszott.
Fúvós szólistaként Elek István jeleskedet,
míg a ritmusszekcióban
Czakó Péter bőgőzött és Cseh
Péter dobolt.
Ez alkalommal látványokban
bővelkedő, hamisíthatatlan amerikai
jazz muzsikát élvezhetett a
nagyszámú közönség.
Cz.Cs.
A magyar jazz kanizsai ünnepe
Marton István, Nagykanizsa polgármestere
köszöntötte elért eredményeikért
a Kanizsa Box Klub két
kiválóságát, a junior 60 kg-ban öklöző
Orsola Norbertet, valamint már a
felnőtteknél is bemutatkozott, s közöttük
OB 2. hellyel büszkélkedő 69
kg-os Korpics Istvánt. Előbbi sportoló
tavaly a junior EB-n súlycsoportjában
második lett, utóbbi pedig
már a magyar felnőtt válogatott keret
tagja. Annak a nemzeti csapatnak,
melynek színeiben április 25-én
be is mutatkozhat szülővárosában.
Biztossá vált ugyanis, hogy azon a
szombaton Magyarország Szlovákia
csapatát fogadja – előreláthatólag 11
különböző súlycsoportban.
Az önkormányzat részéről a
sportbizottság ugyanis végül úgy
döntött, hogy 650 ezer forinttal támogatja
a rangos rendezvényt,
melynek az NTE-csarnok ad majd
otthont. A válogatott összecsapáson
az előzetes tervek szerint díszvendégként
részt vesz Erdei Zsolt
profi világbajnok ökölvívó is, aki
biztosította a szervezőket, amenynyiben
semmi fontosabb nem jön
közbe, jelenlétével megtiszteli az
összecsapást.
Marton István fogadásán az is
terítékre került, miként alakulhat a
továbbiakban Nagykanizsa kiváló
ifjú bokszolójának, Korpics Istvánnak
a sorsa.
– Hónapok óta ostromol minket és
egyesületünket a Vasas azzal, hogy
vinné a fiamat, én azonban vele abszolút
egyetértésben azt mondom,
még kivárunk, egy kicsit – fogalmazott
Korpics Miklós, a KBK vezetőedzője.
– Az sem titok azonban, hogy
ez így nem tarthat a végtelenségig,
de azt is tudom, hogy István kanizsaiként
szeretne kijutni a 2012-es londoni
olimpiára. Mi csupán a város részéről
szeretnénk választ kapni arra,
hogy szülőhelye felvállalná-e komolyabb
keretek között is további támogatását.
Nem kérünk sokat, csak anynyit,
hogy István zavartalanul és
nyugodtan készülhessen az elkövetkezendő
években. Abban az esetben,
ha fiam marad Kanizsán, levelezőn
végezné a testnevelési egyetemet Pécsen,
ha viszont a Vasashoz kerülne,
Pesten tanulna tovább.
Ahogy a tréner apa fogalmazott,
a dél-zalai település nem mindennapi
lehetőséget kapott arra, hogy
egy olimpikont kinevelhessen, s
vállalva ugyan elfogódottságát,
bátran ki meri jelenteni, ezzel Kanizsának
élnie kell...
Korpics Mikós szavai azért sem elhanyagolhatóak,
hiszen a közelmúltban
rangos elismerést vehetett át annak
eredményeként, hogy kinevelte a
kanizsai egyesületben az időközben
Papp László-díjas Orsola Norbertet.
Orsola díjához kapcsolódva nem árt
tudni, hogy minden esztendőben a
legjobb utánpótláskorú öklözőnek
ítélik oda a honi szövetségben.
P.L.
2 Kanizsa – A mi ügyeink 2009. április 9.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Egyről háromra ugrott a napirendi
pontok száma az első soron
kívüli közgyűlésen.
Az eredeti, a „Struktúraváltoztatást
támogató infrastruktúra-fejlesztés
a fekvőbeteg-szakellátásban”
(TIOP 2.2.4.) című pályázat
benyújtására és a pályázatírói és a
projektmenedzsmentet segítő
szakértői szolgáltatásról szóló javaslat
előtt tárgyalta a közgyűlés a
helyi vállalkozások munkahelyteremtő
támogatását, annak utólagos
kifizetését, valamint „A sürgősségi
ellátás fejlesztésének támogatásáról”
szóló pályázatot (TIOP 2.2.2.)
is. Ez utóbbi kettőt egyhangúlag
elfogadta a testület.
Vitát az eredeti napirendi pont
eredményezett, s leginkább az a
része, hogy „a pályázat elkészítéséhez
szükséges pályázatírói és
projektmenedzsmentet segítő
szakértői szolgáltatás megbízási
díjára 12,5 millió forint keretöszszeget”
biztosít az önkormányzat.
Bárdosi Gábor képviselő új határozati
javaslatokkal állt elő, melyben
már egyáltalán nem szerepelt
ez a tétel, s prof. Bátorfy József is
elmondta, hogy a kórház pályázatírásban
és közbeszerzésben
jártas csapata elő tudja készíteni a
pályázatot. Egyelőre – mivel a támogatás
összegét még nem lehet
pontosan tudni, 500-5.000 millió
forint között lesz –, a 10% önerőt
nem tudják elkülöníteni erre a célra.
Nagykanizsa város Önkormányzatának
második soron kívüli közgyűlése
csaknem kudarcba fulladt
Tuboly Marianna jegyzőnő és
Marton István polgármester heves
vitája miatt.
A jegyzőnő ugyanis törvénytelenséget
vélt felfedezni abban az
utasításban, melyet a polgármester
adott ki a gazdálkodási osztály
munkatársainak, miszerint fejenként
200.000 forint jutalmat utaljanak
át annak a két embernek, akiknek
nagyban köszönhető a sánci
gyalogoshíd gyors helyreállítása.
A jutalomtól a polgármester a szóváltást
követően sem állt el.
Eredetileg egy napirendi pont
szerepelt a közgyűlés programjában:
a közoktatási intézmények
eszközfejlesztéséről szóló pályázat.
Emellett tárgyalta a testület a
sportlétesítmények felújítására kiírt
pályázatot. Mindkettő esetében
szoros a határidő, ugyan az előbbinél
április 29., az utóbbinál április
24., de a pályázatokat benyújtási
sorrendben bírálják el.
Az eszközfejlesztésre vonatkozó
pályázat kapcsán a Központi Rózsa
Óvoda, az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa, a Bolyai Általános
Iskola, a Batthyány Gimnázium, a
Thúry György SZKI, a Cserháti
Sándor SZKI és a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI számára előlegezi
meg a város a támogatást, összesen
maximum 61 millió forintot.
Több sportlétesítményt is megjelölhetnek
a pályázó települések
egy pályázat kapcsán - prioritási
sorrendben. Városunk közgyűlése
a következő sorrendet határozta
meg: Hevesi iskola, Péterfy iskola,
miklósfai iskola tormaterme, NTE
Sportcsarnok és a Thúry SZKI
sportpályája. Az majd az elbírálást
követően derül ki, hogy mindegyik
részesül-e támogatásban, s hogy
milyen arányban.
Steyer Edina
Soron kívüli ülések futószalagon
1968. óta ismeri el Hild János
díjjal a Magyar Urbanisztikai Társaság
(MUT) a településfejlesztésben,
illetve -rendezésben urbánus
értékeket, kimagasló településkultúrát
felmutató helységek, személyek
munkáját. Nagykanizsa először
1981-ben érdemelte ki a kitűntetést,
s most ismét büszkélkedhet
azzal, hogy magáénak tudhatja.
A 2009-es Hild-díjat, mely az
„Együttműködés a városközpontok
megújításában” címet kapta,
azon a két napos rendezvényen adták
át, melynek első napját városunkban
tartotta a MUT.
A meghívottak Deák Varga Dénessel,
Nagykanizsa főépítészével
bebarangolták Kanizsát, majd a
Medgyaszay Házban Marton István
polgármester üdvözlő szavai
és Aczél Gábor, a MUT elnökének
köszöntője, valamint a 15 éves
Orff Ütőegyüttes zenei bemutatója
után belekezdtek a szakmai délutánba.
A városközpontok megújítása,
az azzal kapcsolatos pályázatok,
tervek szerepeltek fő témaként
az előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken.
A tapasztalatcseréket mintegy
megszakítva nyitották meg azt a kiállítást,
melyen kanizsai építészek
legkülönbözőbb munkáit tekinthették
meg a vendégek: lakóépületek,
templomok, bevásárlóközpontok,
iskolák szerepeltek a palettán.
A találkozó második napját a
szintén Hild-díjas városban, Csurgón
töltötték, ahol megismerhették
a város múltját és jövőjét, illetve
átadták az egyéni Hild János díjakat
is.
S.E.
„Hildesek” találkozója
Ökölvívók polgármesteri köszöntése
2009. április 9. Kanizsa – Húsvét 3
Fizetett politikai hirdetés
Távoli és furcsa dolog számunkra
Jézus halála és feltámadása.
Mintha ennek a kétezer éves történetnek
már nem lenne köze hozzánk.
Miért is lenne? Jézus, gondoljuk,
nem értené meg a mai világot:
úgy tűnik, ma már nem szeretetről
és bűnről kell beszélni, hanem
az euróbevezetés feltételeiről,
számítógépekről, válságkezelő
programokról, szórakozásról és
globális problémákról.
Lehet, hogy azért kell annyit beszélnünk
ezekről, mert mi nem értjük
meg Jézust. Azt sem, amit
mondott, és azt sem, amit tett.
Hiszen ami vele történt, az velünk
is megtörténik. őt nem értették
meg az emberek – és hányszor
tapasztaljuk, hogy minket sem értenek
meg. őt megverték – minket
is „megvernek”, amikor belénk
kötnek este az utcán, amikor elbocsátanak
az állásunkból, amikor
hazudnak nekünk (a reklámok, a
tévé, akár közvetlen barátaink és
rokonaink is). őt keresztre feszítették
– valami hasonló történik
velünk, amikor meghal valaki, akit
nagyon szerettünk; amikor hó végén
már nem tudjuk kifizetni a
számlákat; vagy amikor szétesik a
családunk. ő meghalt – ahogy mi
is meg fogunk halni egyszer.
Jézus mindig tudta, mit csináljon
ezekben a helyzetekben. Hogy
mikor kell szelíden, szó nélkül elviselni
a nehézségeket; hogy mikor
kell keményen szembeszállni a
gonoszsággal; hogy mikor kell
szeretettel fordulni a bűnös emberek
felé; és hogy mikor kell őket
ostorral kiűzni a templomból. (Jó
lenne megtanulni tőle, hogy a nehéz
helyzeteket nem csak egyféleképpen
lehet megoldani.)
Gyakran egyedül vagyunk a bajainkkal.
Lehet, hogy nincsenek
barátaink, vagy messze vannak,
mert el kellett költöznünk onnan,
ahol még ismertük a körülöttünk
élő embereket. Lehet, hogy egyedül
lakunk, magányosan. Lehet,
hogy másokkal élünk együtt, de
ennek ellenére nem értjük meg
őket, ők pedig minket: hogy mit
akar a másik, hogy mi okoz neki
örömet, és mi neki a nehéz.
Jézus is gyakran volt egyedül.
Sokszor a legjobb barátai, az apostolok
sem értették meg. Például akkor,
amikor már a kereszten haldokolt,
és mindenki elhagyta, csak az
édesanyja és János apostol volt vele.
Jézus ilyenkor Istent szólította
meg.
Mi is ezt tehetjük. Ha már nincs
senki, akivel beszélhetnénk – Istenhez
szólhatunk. Talán még akkor
is, ha nem tudjuk, hogy ő biztosan
létezik-e: „Uram, ha vagy
egyáltalán valahol, segíts rajtam!”
A keresztény hit szerint Jézus
„föltámadt”, vagyis nem halt meg
véglegesen, hanem egy más, „megdicsőült”
testben újra megjelent a
barátainak, aztán elbúcsúzott tőlük,
és végleg visszament az Atyaistenhez.
De valamilyen új, titokzatos
formában most is velünk van: „elküldte
nekünk a Szentlelket”.
Vagyis Isten erősebb volt a
szenvedésnél és a halálnál. Azért,
hogy mi is erősebbek lehessünk
náluk. Ez nem azt jelenti, hogy a
bajok eltűnnek az életünkből, hanem
hogy tudjuk: nem hiába vannak.
Hiszen ha Jézus – Isten fia –
vállalta őket, akkor biztosan van
valamilyen értelmük. Nem mindig
tudjuk, hogy ez micsoda, de biztosak
lehetünk abban, hogy Isten
csak olyan dolgokat enged megtörténni,
amelyekből valami jó is
következik.
Ez az egyik legnehezebb dolog
az életünkben: elfogadni, hogy van
értelme a szenvedésünknek, de ezt
nem mindig látjuk. Csak hinni tudunk
benne.
Ez a húsvét értelme: Jézus szenvedése
nem volt fölösleges, mert
legyőzte a halált. Mi, keresztények
ezért gondoljuk úgy, hogy lehetséges
a mi feltámadásunk (halál utáni
életünk), és a mi kínjaink is a javunkra
szolgálhatnak (ha keressük,
hogy mit tanulhatunk belőlük,
miben erősítenek meg, és milyen
lehetőségeket adnak nekünk).
Ez a mi nagy örömünk, és ezt
akarjuk átadni minden embernek.
Böszörményi Géza,
Sch.P. szerzetes tanár,
nagykanizsai Piarista Iskola
Van-e értelme ma a húsvétnak?
„...az egyik legnehezebb dolog az életünkben: elfogadni,
hogy van értelme a szenvedésünknek...”
Kanizsa 4 – Város(rész) 2009. április 9.
– Minden olyan szerveződés,
amely nincs a közgyűlésben vagy
rendeletmódosító helyzetben, azt
csak egy baráti, jó szándékú asztaltársaságnak
lehet titulálni.
Egyáltalán nem titkolt célunk,
hogy országosan a Parlamentbe,
helyi szinten pedig a közgyűlésbe
jussunk be minél nagyobb számban.
Mindenkiben – így természetesen
bennem is – van egy nagyon
erős változtatás iránti igény, amelyet
minden eszközzel szeretnénk
elérni és abba a fázisba eljutni,
hogy ezt meg is tehessük – mondja
Zakó László, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Párt
nagykanizsai alapszervezetének
elnöke.
– Miért is van ez? Aki a kanizsai
közgyűlés munkáját figyelemmel
kíséri akár a Kanizsa Hetilapon
vagy a Kanizsa TV-n keresztül,
illetve bármilyen más módon,
vagy az ott végzett munka
eredménye nyomán tapasztalja
meg az ott folyt eseményeket, annak
az első reakciója a látottakhallottak
alapján, hogy ebből
elég volt. Tehát mindez méltatlan
a városhoz és az itt élőkhöz. Egyszerűen
arról van szó ugyanis,
hogy a vezető kanizsai párt „törököt
fogott” a polgármesterrel,
vagyis gyakorlatilag nem gondolta
volna, hogy győzni fog, és innentől
kezdve az ő kiválasztottjának
a saját áldozatává vált és ezt
nem feltétlenül a polgármester
terhére rovom fel. A kanizsai közgyűlésbe
benyújtott előterjesztések
és egyáltalán minden döntés
mögött „ordít” az egyéni érdek,
ami nem feltétlenül fedi le a közösségi
érdekeket. Egyszerűen
egy olyan játszmát játszanak egymással,
amelynek ugyan nincs
győztese, de a vesztese minduntalan
maga a város.
– Milyennek képzelik el a város
további fejlődését?
– Nem fogadjuk el, de tudomásul
vesszük, hogy az országban és
annak minden településén, és
minden egyénre lebontva válság
van, ami az úgynevezett gazdasági
válságra vezethető vissza. Nem
kívánnánk lehetetlent a jelenlegi
városvezetéstől, de azt mindenképpen,
hogy egy koncepció mentén
és a pártoskodástól valamenynyire
is függetlenül olyan célt
szolgáljanak, amely az itt élők
közérzetét javítja. Az, hogy nem a
szemetes, koszos, kátyús utcák és
az omladozó homlokzatú épületek
jelentik most már a fő témát a városlakóknak,
hanem az, hogy:
„Hallottad-nézted a közgyűlést,
láttad, hogy mi folyik ott? őket
választottuk oda és mással nem
törődnek, csak egymás osztogatásával.”
Szerintünk ezt az állapotot
elérni szégyenteljes teljesítményre
vall. Visszatérve a városi
koncepcióra: a fő feltételrendszer
adott, és a meghatározó volt ipari
cégektől elbocsátott vagy esetleg
kiöregedett, de a tudását még kamatoztatni
tudó emberek képességeit
kellene helyi rendeletek révén
kiaknázni oly módon – és ez nem
törvénytelen -, hogy olyan meghívásos
zárt pályázatokat „futószalagon”
kiírni, amelyekben igenis
kritérium lenne a helyi illetőség.
Mindez egyfajta garanciát jelentene
arra, hogy valami megélénküljön
ebben a városban, ugyanis
egyszerűen borzadály, ahogy a
„multik” betelepülésével kiürült a
belváros. Például gyalázat, hogy
a belvárosi udvarokban lévő üzletek
közül ami ma még működött,
másnap már bezárt vagy csökkentett
nyitva tartással kénytelen működni
csak azért, mert a város peremén
azoknak a „multiknak”,
akik egy fillér adót ide helyi viszonylatban
nem juttatnak, annak
idején helyet adtak az éppen regnáló
közgyűlés részéről.
– Önöknek egyébként van saját
városfejlesztési koncepciójuk?
– A kérdés teljesen kézenfekvő,
de most még egy kicsit abszurd:
természetesen ez is téma, bár az
alakulás adta feladatok most jobban
kitöltik a mindennapjainkat.
Úgy gondolom azonban, hogy
Nagykanizsa fejlődéstörténetéhez
illeszkedne egy lokálpatrióta
szemlélet, ami jelenleg hiányzik.
Hadd említsek erre egy eklatáns
példát: még közgyűlési tag voltam,
amikor egy multinacionális
gyorsétkeztetési lánc kérelemmel
fordult a városhoz, hogy engedjük
meg neki azt, hogy a helyi építési
rendeletben biztosított tizenöt méternél
magasabb hirdetőtábláját
plusz hét méterrel megtoldhassa.
Gyakorlatilag, rajtam kívül mindenki
a bokáját összecsapva megszavazta
ezt a kérelmet. Még a
szavazás előtt megkérdeztem,
hogy ha egy vásárcsarnokbeli
hurkasütő kérte volna azt, hogy az
ő termékét az átlagosnál magasabb
táblával hirdethesse, akkor
ahhoz hozzájárultak volna? Akkor
mindenki egyetértett azzal, hogy
igazam van, és mégis megszavazták
a „multi” által benyújtott kérelmet.
Ez is egy apró kis
kakaslépés volt, de jól példázta,
hogy mennyire nem gondolják át
döntésüket az emberek. És lám, a
gyorsétkeztető lánc fényreklámja
azóta is a város fölé emelkedve
hívogatja oda azokat, akik amúgy
jól tudnának lakni máshol is, és
az ott hagyott pénzükkel esetleg
helyi családokat tudnának elmozdítani
ebből a kényszerű tespedtség
állapotából. A munkahelyteremtés
nem olyan egyszerű, hogy
csak azt mondom, hogy munkahelyeket
kell teremteni. Ki és miből
tudja ezt megtenni? A hitelt a teljesítőképességük
csúcsán járva
már felvették azok, akik ebben
gondolkodtak. Sajnos piaca nincs
annak, amit itt termelnek és ehhez
jön még az, hogy a „multik’ kikapcsolásával
a helyben megtermelt
árut olcsóbban lehetne a
helybélieknek megvenni. A szociális
helyzetre vonatkozóan mi a
közmunkát mindennapossá, széleskörűvé
és kötelezővé tennénk
azok számára, akik havonta csak
a segélyfolyósítást emelik le a
számlájukról, vagy mennek érte
be. Nem szégyen a munka, viszont
például az a gyerek, aki tudja,
hogy az apjának kell másnap azt a
csikket felszednie, amit ő elszórt a
parkban, és ezért esetleg kap egy
nyaklevest otthon, mert több munkát
ad neki a közmunkavégzés
közben. Az ilyen megközelítés
minden bizonnyal jó lecke is lenne
az utca gyermekének.
– Ön idestova tizenegy év óta
vesz részt aktívan a politikában.
– Büszkén mondhatom magamról,
hogy három választás időszakában
gyakorlatilag a keleti városrész
majd összes lépcsőházába
és minden házába becsöngettem,
s vagy bejutottam, vagy nem, de
valóban bele tudtam kóstolni az
ott lakó emberek életébe. Azt kell,
hogy mondjam, az emberek otthon
megnyílnak és őszinték, csak valami
oknál fogva – és éppen ebben
van a politikai pártok felelőssége
– a kampányidőszak csúcsán
és végén egyszerűen valamilyen
pszichés ráhatással a médián keresztül
más irányba viszik el az
emberek amúgy őszinte belső gondolatait.
Kanizsáról azt tudom
mondani, hogy egy stabil megyei
jogú város minden adottsággal és
olyan meghatározó múlttal és fekvéssel,
ami szinte már közhely
számba megy, meg az is, hogy ezt
ki kellene aknázni, de ezt azok
harsogják leginkább, akik tehetnének
azért, hogy mindezt kihasználják.
Ehhez még annyit, hogy az
ország és a város vezetése vagy
nincs szinkronban a dél-zalai városban,
vagy ha igen, akkor meg
egymást „csinálják ki” az azonos
színű emberek. Meggyőződésünk,
hogy ugyanakkor vannak jó szándékú,
nem csak pozícióban és
megélhetésben gondolkodó, hanem
tenni akaró emberek is, akik
most – úgy veszem észre – nagyobb
számban csoportosulnak
körénk és ennek nagyon örülök.
Vannak a városban új arcok: meg
kellene ismerkedni velük, és nem
„pártkatonákat” kellene csatasorba
állítani, aztán vezényszóra
dirigálható embereknek irányítani
ezt a jobb sorsra érdemes várost.
– Az unió mennyire segítheti
Kanizsa és térsége fejlődését?
– Mindig unióellenes voltam és
vagyok, ugyanis az élet bebizonyította,
hogy a fényes jövőkép helyett
az árnyoldalak jöttek folyamatosan
elő. Azt, hogy Brüsszelben
mondják meg, hogy hány centis
és milyen görbületű uborkát
egyek, több mint túlzásnak tartom,
és hatalmas bürokráciát tart
fenn az unió. Ezt a sok pályázatírásos
rendszert onnan manipulálják:
azért dobnak vissza akár
tízszer is egy adott pályázatot,
mert akik ezt visszadobják, így
akarják megmutatni, hogy fontos
emberek. Az unió egyszerűen egy
„vízfej” Európa testén, ugyanakkor
nincs közös múltja, közös
nyelve, illetve közös történelme az
uniót alkotó országoknak, mert
ugye az Egyesült Államok „kontrájaként”
hozták létre, ahol teljesen
mások voltak a gyökerek. Nettó
befizetői vagyunk az uniónak és
ebben az instabil pénzügyi helyzetben
nem hiszem, hogy komoly
uniós pénzekre számíthatunk
hosszú távon – vélekedik Zakó
László, a kanizsai Jobbik alapszervezet
elnöke.
Gelencsér Gábor
A lokálpatrióta szemlélettől a közmunkáig
A kormányátalakításról és az
új kormány megalakulásáról
beszélt aktuális politikai eseményekről
tartott sajtótájékoztatóján
Kovács Kálmán országgyűlési
képviselő, az elnöki kabinet
vezetője, a párt megyei elnöke.
– Az SZDSZ meggyőződése –
mondta elöljáróban –, hogy a kormányfő,
Gyurcsány Ferenc helyesen
járt el, amikor lemondott a
kormányfői tisztjéről, illetve felajánlotta,
hogy pártja nevezzen
meg helyette más kormányfőt, és
alakítson ki egy új válságkezelő
kormányt. Elég nehéz helyzetbe
került tavaly ősszel az SZDSZ,
amikor azt javasolták, hogy legyen
egy olyan szakértői kormány,
amely a válság menedzselésével
foglalkozik, és lehetőség
szerint ne pártpolitikusokból, hanem
szakemberekből álljon. Akkor
ezt a javaslatukat a közvélemény
igen kemény kritikával fogadta.
Nehéz volt elmagyarázni,
hogy más országokban pártpolitikai
háttérrel is lehet válságkezelő
kormányt létrehozni, de Magyarországon
elég hevesek az indulatok,
és a két nagy tábor között
olyan mély a szakadék, hogy egyik
tábor sem engedi meg a másiknak
politikai értelemben, hogy meghozza
a szükséges döntéseket.
Ezért csak egy olyan kormánnyal
lehet eredményt elvárni, amelyik
nagykoalíció, vagy független a két
nagy politikai erőtől, úgynevezett
szakértői kormány.
Sajnálták, hogy akkor nem csak
a közvéleményben, hanem a szabaddemokratákon
belül, és a magyar
értelmiségben sem talált az
akkori ügyvivőtestületi javaslatuk
fogadtatásra.
Ezt azért mondta el a képviselő
bevezetőként, hogy felhívja a
figyelmet arra, hogy a magyar válságkezelésre
az elmúlt hat hónapban
végig a lépéshátrány a jellemző.
Mindig később lép, mindig idő
után van a csomag, s mire azt a szigorító
intézkedési csomagot összeállítja,
addigra már egy újat kellene
hozni. Az időbeni késlekedés mélyíti
a válságot. Mind intézkedésben,
mind az új kormány létrehozásában.
Ezért az ügyvivőtestület és a
parlamenti frakció az országos tanácsnak
azt javasolja, támogassa a
Bajnai Gordon által vezetett válságkezelő
szakértői kormányt.
– Először is azért – folytatta –,
mert időben ez a leggyorsabb formáció
annak érdekében, hogy az
országnak működő és cselekvőképes
kormánya legyen. A másik lehetőség
csak az előrehozott választás,
amely lényegesen hosszabb ideig
tart. Úgy gondoljuk Bajnai Gordon
megfelel azoknak a követelményeknek,
amit eleve megfogalmaztuk a
szakértői kormánnyal szemben,
hogy a miniszterelnök ne legyen
párttag. Nem vitatható, hogy Bajnai
Gordonnak közeli a viszonya az
MSZP-hez, de nem párttag.
Megfelel annak az elvárásnak,
hogy legyen gazdasági vagy pénzügyi
szakember, ismerjék külföldön
is a nevét, fogadja el a Reformszövetség
javaslatcsomagját, abból ne
lépjen vissza, sőt, ha lehet azon az
alapon lépjen tovább. Továbbá a
kormányban a gazdasági és pénzügyi
szempontból meghatározó
kulcspozíciókban ne pártpolitikusok,
hanem párton kívüli szakemberek
legyenek. Bajnai Gordon ezt az
öt feltételt vállalta az SZDSZ frakciójánál,
ezért gondolta az ügyvivőtestület
és a frakció, hogy támogatják
ha a szocialisták a hétvégi
kongresszuson megerősítik Bajnai
Gordont, és elfogadják az előbb
mondottakat, valamint biztosítják,
hogy az MSZP ott lesz szavazataival
e mögött a program mögött.
Éppen ezért az SZDSZ Országos
Tanácsülését vasárnap délutánra hívják
össze, hogy az MSZP-döntés ismeretében
hozhassák meg a végső
döntésüket. Amennyiben ezek a feltételek
nem teljesülnek, és kihátrál
vagy a szocialista párt, vagy a miniszterelnök-
jelölt, akkor nem marad
más lehetőség, mint a parlament feloszlatásának
támogatásra. Ugyanez
vonatkozik arra is, ha Bajnai Gordon
megkezdi miniszterelnökként a
munkáját, és kiderül, hogy az ígéretek
ellenére nincs meg a támogatás
amögött a program mögött, amelyet
mind a szocialisták mind az SZDSZfrakció
vélhetően el fog fogadni. Az
SZDSZ-en belül is komoly vitát váltott
és vált ki, hogy szabad-e még
újabb lehetőséget adni, vagy legyen
előrehozott választás.
A helyi ügyekről Röst János kiegészítésként
elmondta, Cseresnyés
Péter alpolgármester péntekre
összehívta a költségvetés hiányát
csökkentő bizottságot. Megismétlik
azt a javaslatot, amit a költségvetés
vitájában is előterjesztettek:
mindennemű ingatlanértékesítésnél
kötelezően a befolyt összeggel
csökkentsék a fejlesztési hitelt.
A működési hiteleknél viszont jelentős
csökkentést kell elérni. A
legnagyobb problémát a költségvetési
struktúrában látják, és nem a
hitelnagyság összegében.
Az Európai parlamenti választásokkal
kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót Cseresnyés
Péter, a Fidesz Nagykanizsai
Csoportjának elnöke, és Fertig
István elnökségi tag.
Fertig István kiemelte:
Gyurcsány Ferenc és az MSZP
megbukott, de a véglegesen megbukott
párt nem képes az ország
érdekében lemondani a hatalomról
és még mindig annak megtartásán
ügyeskedik. Véleménye szerint az
emberek elutasítják az MSZP-t, s
azt a mutyizást, amelyet azért játszanak,
hogy létrehozzanak egy, az
emberek megkérdezése nélküli illegitim
kormányt.
– Demokráciában példátlan,
hogy az emberek helyett leszerepelt
politikusok, zárt ajtók mögött
döntsenek az ország jövőjéről. Mivel
a kormánypártok – ide lehet
számolni az SZDSZ-t is, és azokat
a képviselőket, akik ebben a színjátékban
részt vesznek – nem hajlandók
megmérettetni magukat és
ezzel Magyarországnak visszaadni
a hitelesség lehetőségét, más módon
lehet ennek a csoportosulásnak
sárga, majd piros lapot felmutatni.
Egyik ilyen lehetséges mód
az Európai parlamenti választás.
Cseresnyés Péter a fentiekhez
hozzátette:
– Bár úgy tűnik, hogy messze van
még a EP-választás időpontja, a
felkészülés elkezdődik, hiszen a jövő
héten sorra kerül a kopogtató
cédulák kipostázása. Kérünk minden
velünk szimpatizáló, s az
MSZP, SZDSZ mutyizó politizálását
elutasító polgárt, hogy már kopogtató
cédulájának leadásával jelezze,
hogy a jelenleg regnáló hatalmat
elutasítja, s változást akar. A
kopogtató cédulákat megbízó levéllel
ellátott segítőink gyűjtik, ezen
kívül a Fidesz nagykanizsai irodájában
egész nap átvesszük a jelöltjeink
indulását biztosító kopogtató
cédulákat. Kérünk mindenkit, aki
elutasítja azt a mutyizó politizálást,
amit a kormány és az őt támogatók
végeznek, először a cédulák leadásával,
majd szavazatukkal mutassák
ki egyet nem értésüket.
B.E.
2009. április 9. Kanizsa – Politika 5
A Nagykanizsai Polgári Egyesület levélben kereste meg városunk
négy országgyűlési képviselőjét (Cseresnyés Péter, Göndör István,
Kovács Kálmán, Teleki László) az alábbiakkal:
Tisztelt Képviselő Urak!
Egyesületünk csatlakozott a Civil Összefogás Fórum vasárnap
délután 2 órai pesti, Hősök terei demonstrációjához. Egyetértünk a
frissen alakult tömörülés céljaival: Döntsön a nép! Hatalomátmentő
technikák helyett szabad választásra van szükség.
Figyelemre méltó a köztársasági elnök úr minapi nyilatkozata,
melyben a legkevésbé demokratikus megoldásnak nevezte a kollektív
bizalmatlansági indítványt. Ezért fordulunk levéllel Önökhöz, a
Nagykanizsához kötődő országgyűlési képviselőkhöz. Hallgassanak
lelkiismeretükre, hallgassanak az alkotmányosság első emberére, és
szavazatukkal tegyék lehetővé a rendszerváltás vívmányát, a szabad
választást.
Nagykanizsa, 2009. április 2.
A Nagykanizsai Polgári Egyesület
Kormányváltásról, Európa Parlamenti választásokról
FIDESZ:
Az uniós választásokon
ítéletet mondhatunk
a kormányról
SZDSZ:
A késlekedés
mélyíti a válságot
6 Kanizsa – Városháza 2009. április 9.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona vezető ápoló munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, várhatóan 2 évig tartó
közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Teleki út 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
szakmai irányelveknek megfelelően szervezi és irányítja az ápolási-gondozási feladatokat,
biztosítja a gyógyító, megelőző és rehabilitációs tevékenység hatékony
működését, szervezi a szakmai képzéseket, továbbképzéseket, az előírt dokumentációkat
naprakészen vezeti.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: emelt szintű szakképesítés, diplomás ápoló, felnőtt szakápoló,
szociális gondozó- és szervező, szociális és/vagy egészségügyben eltöltött 3-5
év vezetői tapasztalat, legalább 5 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS
Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány, betöltött 18. életév, magyar
állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felsőfokú képesítés, szociális területen
megszerzett, 5 év feletti vezetői tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: határozott, rugalmas, jó szervező, teherbíró, jó kommunikációs
képesség, konfliktustűrő- és kezelő képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai és iskolai végzettséget
igazoló iratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2009. május
4. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 24. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna nyújt a 93/312-
175 -ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szociális
Intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 25. címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1-17/2009., valamint a munkakör megnevezését: vezető ápoló.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: telefonon történő értesítést követően, a
munkáltató által összehívott szakmai bizottság előtt. A pályázat elbírálásának határideje:
2009. április 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap - 2009. április 9., Nagykanizsa MJV honlapja, Munkaügyi
Központ Nagykanizsa - 2009. április 6.
Álláspályázat – vezető ápoló
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona 2 fő ápoló munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Zala megye,
8800 Nagykanizsa, Teleki út 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gondoskodik
a lakók fizikai ellátásáról, ápolásáról, gondozásáról, orvos utasításának
megfelelő gyógyszerek adagolásáról, közreműködik a szakrendelésre történő kisérésről,
részt vesz az étel kiosztásában, biztosítja a lakók és környezete higiénés rendjét,
előírt dokumentációt naprakészen vezeti.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, felnőtt ápoló, általános ápoló, szoc.
gondozó és ápoló, betegápoló, pályakezdő is lehet, 1 év alatti szakmai tapasztalat,
betöltött 18. életév, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés, szakápoló, diplomás
ápoló, szociális és/egészségügyben szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). Elvárt kompetenciák:
empátiás készség, megbízhatóság, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló iratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat adatainak közléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2009. május
4. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna nyújt a
93/312-175-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szociális
Intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 25. címére történő megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1-18/2009., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő ápoló.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: telefonon történő értesítést követően, a
munkáltató által összehívott bizottság előtt. A pályázat elbírálásának határideje:
2009. április 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap - 2009. április 9., Nagykanizsa MJV honlapja, Munkaügyi Központ
- 2009. április 6.
Álláspályázat – két fő ápoló
ű
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. év folyamán döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B&H Régió Bt-vel
módosítatja.
A tervezési területet a város alábbi területei képezik:
1. Petőfi u. - Balatoni u. - Hevesi u. - Rózsa u. - Platán sor - Eötvös tér által
határolt tömb szabályozásának módosítása.
2. Belterületi határ - 4190 hrsz-ú út - Magvető u. - Alkotmány u. - 4120 hrsz-ú
út - Szombathelyi vasútvonal által határolt tömb szabályozásának módosítása.
3. Belterületi határ - 4279 hrsz-ú út - Kalász u. által határolt tömb szabályozásának
módosítása.
4. M7 autópálya - Szombathelyi vasútvonal - 7. sz. főút - Kemping út északi
folytatása által határolt tömb szabályozásának módosítása.
5. Sörgyár u. - belterületi határ - Csengery út által határolt tömb szabályozásának
módosítása.
6. 61. főút - Nagybagolai út - övezeti határ által határolt tömb szabályozásának
módosítása.
7. Arany János utca - Báthory utca - Vásár utca - Kalmár utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása.
8. Péterfai árok - Pásztor utca nyugati irányú meghosszabbításában lévő
kerékpárút - Alsó Szabadhegyi utca - Patak utca nyugati irányú meghosszabbításában
lévő kerékpárút által határolt tömb szabályozásának módosítása.
9. Bajcsy-Zsilinszky u. - belterületi határvonal által határol tömb (az úttól délre
fekvő 0313/4, 0313/5 és 0313/9 hrsz-ú ingatlanok) szabályozásának módosítása.
10. Belus J. u. - Halvax u. - Gábor Á. u. - Petőfi S. u. - Dózsa Gy. u. - Virág B.
u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.
11. 0447 hrsz-ú ipari vasút - 4388 út - 0440/5 út - 0437/1 út - szombathelyi
vasútvonal által határol tömb szabályozásának módosítása.
12. HÉSZ 4.§ kiegészítése - külső homlokzati megjelenés szabályozása.
13. HÉSZ - a bányászati tevékenységgel kapcsolatos telekalakítás szabályozása
14. Magyar u. - Arany u. - Május 1. u. - Rákóczi u. - Árpád utcák által határolt
tömb szabályozásának módosítása.
15. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb
szabályozásának módosítása (35/2 hrsz).
16. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb
szabályozásának módosítása (31/11 hrsz).
17. Kalmár u. - 79 hrsz-ú út - Szombathelyi vasútvonal - belterületi határ által
határolt tömb szabályozásának módosítása
18. Fő u. - Sugár u. - Rozgonyi u. - Erzsébet tér által határolt tömb szabályozásának
módosítása.
19. Kisberki u. és Honvéd utca által határolt tömb szabályozásának módosítása
20. Garay u. - Vámház u. - Raktárház u. - Magyar u. - űrhajós u. által határolt
tömb szabályozásának módosítása.
21. Kiskanizsa - Haladás u. - Principális-csatorna - belterületi határ - Fenyő
utcai árok által határolt tömb szabályozásának módosítása.
22. Kiskanizsa - Mánta-patak védőtávolságának csökkentése (5066/8 hrsz
építési telek érintettsége).
23. Kiskanizsa - Az 5562. hrsz. út - Gördövényi-árok közti tömb szabályozásának
módosítása.
24. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Homokkomáromi u. - Cigány u. által határolt
tömb szabályozásának módosítása.
25. Kiskanizsa - Templom téri tömb szabályozásának módosítása.
26. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Szent Rókus u. - 5034. Hrsz-ú tervezett út -
Principáliscsatorna által határolt tömb szabályozásának módosítása.
27. Kiskanizsa - Hunyadi téri tömb szabályozásának módosítása.
28. Péterfai u. - Szabadhegyi kerékpárút - Péterfai-árok - 037/2 hrsz-ú út - Laktanya
u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.
29. Miklósfa - Kápolna tér tömbjének szabályozása.
30. Miklósfa - Iskola u. - Miklósfai u. - belterületi határ által határolt tömb
szabályozásának módosítása.
31. HÉSZ 2. § (12) f) pontban szereplő bányaterületek építést korlátozó előírásainak
módosítása.
32. HÉSZ 2. § (4) bekezdés előírásának kiegészítése.
33. Utcai építési vonal előírásainak meghatározása.
34. Kórház u. - Teleki u. - Péterfai-árok - budapesti vasútvonal által határolt
tömbök (Katonarét városrész) szabályozásának felülvizsgálata.
A tervdokumentációt a 2009. március 17-én történt egyeztető tárgyalás
jegyzőkönyvével együtt - a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel
- 2009. április 26-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Nagykanizsa MJV Szabályozási Terve
és Helyi Építési Szabályzata
2009. április 9. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2009. április 10-én, (pénteken) 17 órakor a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Képviselői fogadóóra
Értesítjük a város idős lakóit, hogy április 14-én, kedden 10 órától 12 óráig
a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk
mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Az Idősügyi Tanács fogadóórája
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet két általános
iskola és öt középiskola magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye:
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.)
Zrínyi Miklós Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.)
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.)
Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a.)
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.)
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 29.)
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
(8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.)
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen vagy postai
úton 2009. április 27-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és
Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni
a megpályázott intézmény nevét és az "igazgatói pályázat" jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekinthessenek.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny
2009. március 12-i számában, valamint a KSZK honlapján.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sport Osztályán, Szmodics Józsefné osztályvezetőnél.
Álláspályázat – iskolák magasabb
vezetői álláshelyeire
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 millió Ft. A pályázati kiírás
és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
Pályázat falfirkák eltűntetésére
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre
kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is előzetes egyeztetés
szerint lomtalaníthatunk.
A lomtalanítási akció április 27-től május 30-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét április 15-től május 15-ig
munkanapokon 1300-1600-ig a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
93/537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni. A társasházak közös képviselői
a lomtalanítást személyesen jelenthetik be a hulladékszállítást végző cég Vár
u. 5 sz. alatt lévő szállítási irodájában.
A közösen leegyeztetett időpontra a szolgáltató a lim-lom mennyiségétől és
összetételétől függően az elszállításra konténert, a családi házas övezetbe tömörítős
hulladékszállító járművet biztosít.
Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén, szombatonként
történő lomtalanításra van lehetőség.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási
szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit,
elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot
(pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!
A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen
adhatók le a háztartásokból származó szelektíven gyűjtött hulladékok és
a lakossági veszélyes hulladékok.
A szabálytalan közterületi hulladékkihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai
ellenőrzik és szankcionálják!
Kérjük együttműködését környezetünk tisztaságának megóvásában!
Lomtalanítás 2009.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát: hrsz: 3071., Helye, jellemzői:
Nagykanizsa, Bartók B.u.1. Tízemeletes, 48 lakásos lakóépület, és mellette lévő
orvosi rendelők. Kikiáltási ára 72.500.000 Ft + áfa. A versenytárgyalások
időpontjai: ápirlis 20., április 27. 10 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Az épület teljes felújítása szükséges. Az állapotról, feltárt hibákról szakértői
vélemények állnak rendelkezésre. A szakértői véleményekbe, mérési jelentésekbe,
továbbá az ingatlan egyéb adatait tartalmazó irataiba az érdeklődők részére a
betekintés, másolás lehetősége biztosítva van. A lakásokból a szerelvények el
vannak távolítva, az ingatlan felújítás nélkül használatra nem alkalmas. A Vevő
köteles Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságával egyeztetni, és az ingatlant 3 éven belül felújítani.
Amennyiben vevő a felújítási kötelezettséget az előírt határidőre nem teljesíti,
akkor a liciten elnyert vételár 25%-át köteles bánatpénzként az eladónak megfizetni.
Az ingatlan értékesítése csak együttesen történik, az ingatlan egy részének
megvásárlására nem lehet ajánlatot tenni. Az eljárás kezdetéig a versenytárgyalás
kiírója változtatási jogát fenntartja! A versenytárgyalás kiírója jogosult a
szerződés megkötéséig ajánlatától elállni, ez esetben a vevő által befizetett árverési
előleg kamatfizetési kötelezettség nélkül visszafizetésre kerül.
További információk, iratbetekintési lehetőség előzetes telefonos egyeztetést
követően, munkaidőben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.). Telefon: 93/311-241 /16-os mellék.
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Testvérvárosi Alap
2009. évi pályázati támogatásának elnyerésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Testvérvárosi Alap 2009
címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése, a
lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú működésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése céljából.
A pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akkó, Bihács, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo, Shijiazhuang,
Togliatti – valamelyikében működő partnerszervezet aktív együttműködésével
2009. július 1. és 2010. június 30. között kell megvalósulnia.
A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a Közgyűlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága legkésőbb 2009. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással,
a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész
mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több
célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidőben
személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2009. április 20. 8 óra.
Testvérvárosi Alap 2009.
8 Kanizsa – Városháza 2009. április 9.
Zalakaros Város Jegyzője (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1., tel: 93/340-
100 Fax: 93/340-531) Műszaki Osztály (telefon: 93/540-091, e-mail: zkarosmuszak@
mail.datanet.hu) Ügyiratszám: 03-177-15/2009. Ügyintéző: Sárdi
Andrea. Telefon: 93/540-091. Tárgy: Falevél ''98 Kft. Nagykanizsa, Kossuth
tér 7. szám, 2379/3. hrsz. alatti ingatlanon 15 lakásos társasház építési engedélyezési
ügye.
Hirdetmény
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80 § (3) bekezdés értelmében
felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építési hatóság döntést hozott a
Falevél 98. Kft. (Molnári, Zrínyi u. 22.) kérelmező, Nagykanizsa, Kossuth tér
7. szám, 2379/3. hrsz.-ú ingatlanon építendő 15 lakásos társasház, hozzá tartozó
mélygarázzsal építési engedélyezése ügyében. Az építési engedély 03-177-
14/2009. ügyiratszámon kiadásra került. Az ügy tárgya: Falevél 98. Kft. (Molnári,
Zrínyi u. 22.) építési engedélyezési ügye Építéssel érintett ingatlan:
Nagykanizsa, Kossuth tér 7. szám, 2379/3. hrsz.-ú ingatlan. Az ügy iktatási
száma: 03-177/2009.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek
a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán
(Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) Sárdi Andrea műszaki osztályvezetőnél (földszint/
03 szoba, telefon: 93/540-091 vagy 93/340-100/123. mellék) az alábbi
ügyfélfogadási időben: hétfőn 8-14 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14
óráig, pénteken 8-12 óráig. A 03-177-14/2009. számú határozat ellen a hirdetmény
levételének napjától számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de a
Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán benyújtandó
30.000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Az ügyben érintettek: a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok:
Nagykanizsa 2380, 2381/3, 2381/5, 2378, 2377, 2376, 2482.
hrsz.-ú ingatlanok/társasházi lakások tulajdonosai.
Elektronikus elérhetőség: muszak@zalakaros.hu
Zalakaros, 2009. 03. 30.
A jegyző megbízásából: Sárdi Andrea, műszaki osztályvezető
Társasház építési engedélyezése
Dátum Gyógyszertár neve,címe telefonszáma Ügyeleti idő
április 1. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
április 2. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
április 3. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22.00-06.00
április 4. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 13.00-08.00
április 5. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 08.00-06.00
április 6. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
április 7. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22.00-06.00
április 8. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00
április 9. ZSÁLYA BOSZORKÁNYU. 2. 93/516-280 22.00-06.00
április 10. SZENT GYÖRGY DÓZSA GY. U. 119. 93/510-215 22.00-06.00
április 11. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 13.00-08.00
április 12. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 08.00-08.00
április 13. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00-06.00
április 14. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22.00-06.00
április 15. ZSÁLYA BOSZORKÁNYU. 2. 93/516-280 22.00-06.00
április 16. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
április 17. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
április 18. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8.93/310-367 13.00-08.00
április 19. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00-06.00
április 20. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 22.00-06.00
április 21. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22.00-06.00
április 22. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-06.00
április 23. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
április 24. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22.00-06.00
április 25. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 13.00-08.00
április 26. ZSÁLYA BOSZORKÁNYU. 2. 93/516-280 08.00-06.00
április 27. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-06.00
április 28. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8.93/310-367 22.00-06.00
április 29. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
április 30. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00
Gyógyszertári ügyelet - április
IV. NAGYKANIZSA - ZALAKAROS ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY
A Kanizsai Futó- és Szabadidősport Klub szervezésében Nagykanizsa
Város Napján.
Időpont: 2009. április. 25. (szombat). Rajt: 10:00 óra. Rajt helye: Nagykanizsa,
Erzsébet tér (Centrál Hotel előtt). Cél: Zalakaros, Dísz tér. Verseny távja:
egyéni versenyzőknek: 20 km, 3 fős váltóknak: 6,9 -5,8 - 7,3 km. Útvonal:
Nagykanizsa, Erzsébet tér - Fő út - Petőfi Sándor utca - "Régi 7-es út" - Kisrécsei
elágazó - Kendlimajor elágazó - Csapi - Galamboki tó - Galambok -
Zalakaros, Dísz tér.
Nevezni lehet: 1.) előzetesen a Kanizsai Futóklub honlapján (www.kanizsaifutoklub.
shp.hu) található űrlap on-line kitöltésével és visszaküldésével. Nevezési
díj a helyszínen fizetendő. 2.) a helyszínen: 8:00-9:30-ig a a Bolyai János
Általános Iskolában - Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. Nevezési díj: egyéni versenyzőknek:
1500 Ft, váltóknak: 3000 Ft/csapat. Kedvezmények: iskolai váltók
nevezése ingyenes! Spuri Futókártyával -20% a nevezési díjból! Frissítés: váltóhelyeken
(6,9 km; 12,7 km) és a célban (ásványvíz, isoital, banán). Szintidő:
nincs. Visszautazás: a termálfürdőben biztosított frissítő fürdőzés után 13:30-
kor és 14:30-kor a rendezőség autóbuszával. Eredményhirdetés: Nagykanizsán
az Erzsébet tér nagyszínpadán 15:15-kor. Díjazás: minden versenyző befutócsomagot
kap, a dobogós helyezettek serleg + érem + ajándékban részesülnek.
Váltófutás: 3 fő teljesíti a távot. Az első futó lehet egyéni induló is. A váltás
6,9 km-nél (Nagyrécsén a temető előtt) és 12,7 km-nél (Csapi Körzeti Általános
Iskola előtt) jól észlelhető pontokon lesz. A váltótagokat a rendezőség autóbusszal
szállítja a váltóhelyekre, de az utazás egyénileg is lehetséges. A vegyes
csapatokat a férfi kategóriában értékeljük.
Óvás: Sznopek Józsefnél, a versenybíróság elnökénél szóban történő bejelentéssel
30 percen belül a célba érkezés után.
Öltöző: a rajt előtt a nevezés helyszínén, a célban a gyógyfürdőben lesz.
Egyéb: A versenyzők saját felelősségükre indulnak a versenyen. A 20 kmes
távon csak a 14. életévüket betöltött versenyzők vehetnek részt.
A versenyzők utcai ruházatát öltözőzsákokban Nagykanizsáról Zalakarosra
szállítjuk, melyet a rajtszám bemutatásával a váltóhelyeken és a célban lehet
átvenni. A rendezőség az elveszett felszerelésekért, ruházatért, értéktárgyakért
nem vállal felelősséget. A verseny ideje alatt orvosi ügyelet és rendőri biztosítás
lesz. A versenyen rajtszám nélkül indulni nem lehet. A Gránit Gyógyfürdőben
a rajtszám átadásával ingyenes fürdési lehetőség lesz! Az eredményeket a
www.kanizsaifutoklub.shp.hu honlapon lehet megtalálni.
A verseny támogatói: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Zalakaros Város Önkormányzata, Gránit Gyógyfürdő - Zalakaros, McDonald''s
- Nagykanizsa, TRI-CO Triatlon Klub, Kanizsai Futó és Szabadidősport Klub
IV. Nagykanizsa-Zalakaros futóverseny
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
Gazdálkodási Osztályon osztályvezető munkakörének betöltésére.
Ellátandó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya
részére meghatározott szakmai feladatok ellátásának irányítása a vonatkozó jogszabáyok,
hivatali belső szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormányzati gazdálkodás
koordinálása, költségvetési, pénzügyi, könyvelési és kontrolling feladatainak biztosítása
a polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok
és a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan időre szól,
hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, az alábbi iskolai
végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű
katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági)
szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és
pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga.
Előnyt jelent: egyetem, okleveles közgazdász végzettség, felhasználói szintű számviteli
vagy pénzügyi szoftverismeret, szakmai, vezetői gyakorlat, önkormányzati
gazdálkodási gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak a
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget, szakképesítést,
szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a
vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és
21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetői gyakorlat
hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a
47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. Apályázatok
benyújtásának határideje: 2009. április 20. A pályázat elbírálásának határideje:
2009. április 30. Amunkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 telefonszámon.
Pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy
www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat - gazdálkodási osztályvezető
2009. április 9. Kanizsa – Hirdetés 9
Szabadhegyi
FÓRUM
2009.
április 17.
(péntek)
18.00 óra
Helyszín:
Sánci kultúrház
Meghívott vendég:
Marton István,
polgármester
Dr. Károlyi Attila,
önkormányzati képviselő
Álláskeresők figyelem!
2009. április 15-én (szerdán) 9-12 óráig
HELYE: Hevesi Sándor Művelődési Központ
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Személygépkocsik, teherautók,
járműszerelvények, autóbuszok,
mezőgazdasági vontatók
􀁚 javítását,
􀁚 műszaki vizsgára felkészítését,
􀁚 vizsgáztatását,
􀁚 környezetvédelmi felülvizsgálatát
vállaljuk!
Zala Volán Zrt.
Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4., Telefon: (93) 537-930
Az akció 2009. május 30-ig tart
10 Kanizsa – Diákélet 2009. április 9.
A kiállítást Zsoldos Péter, a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium rajztanára
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe,
aki elmondta, a 40. évforduló
igazán szép tárlatát tekintheti
meg a sok kíváncsi szempár.
A gála megnyitásaként Kókainé
Hámorszki Éva köszöntötte a diákokat,
szüleiket, kollégákat, illetve
a város részéről megjelent Marton
István polgármestert, Cseresnyés
Péter alpolgármestert és Balogh
Lászlót, az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnökét, majd így
folytatta: „Minden intézmény életében
mindig vannak fordulópontok,
jelentősebb állomások, melyek
meghatározhatják annak további
működését, alkalmat adnak a múlt
felidézésére, számvetésre, a jelen
elemzésére. Iskolánk 40. évfordulója
egy ilyen határ, melynél egy
pillanatra megpihenve kiléphetünk
a hétköznapok szürkeségéből, élményként
élhetjük át, hogy ehhez a
közösséghez tartozunk.” – A gálán
a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola egykori és jelenlegi diákjai
adtak hangulatos kulturális műsort.
S.E.
Negyven éves a Kőrösi
Andrejka, Csokonai, Kőrösi… – ez mind egyetlen iskola elnevezése,
a keleti városrész szélén, fákkal övezve, udvarán egy zsiráffal. Idén 40
éves, s ez alkalomból a mostani nebulók képzőművészeti alkotásaiból
nyílt kiállítás a Hevesi Sándor Művelődési Központ színházi előcsarnokában,
majd teltházas gálára került sor a színházteremben.
Fotó: Steyer Edina
Az Aranymetszés Alapítvány
immár hetedik alkalommal rendezte
meg az Aranymetszés Művészeti
Napokat. Április 24-e a
Magyar Művészetoktatás Napja
– hangsúlyozta köszöntőjében a
HSMK színpadán Baráth Yvette.
A Város Napi ünnepségek miatt
azonban korábban rendezik
meg ezt az ünnepet.
Szülők, nagypapák, nagymamák
és barátok együtt ünnepeltek a növendékekkel
a három napos rendezvénysorozaton.
A Képzőművészet
Napján, a képzőművészet tanszak
kiállításának megnyitóját a Magyar
Plakát Házban tartották. A Zene
Napja programjának a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola Hangversenyterme volt
a helyszíne, ahol klasszikus- és népzenei
koncertet adtak a tanulók. A
Tánc ünnepe a különböző táncműfajoké
volt. Elsőként meghívott
vendégek szerepeltek, mivel az iskolában
moderntánc oktatás nem
folyik. Majd néptánccal, végül balettel
örvendeztették meg a közönséget
az ifjú táncosok.
B.E.
VII. Aranymetszés Művészeti Napok
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Harminckét hetedikes és nyolcadikos
diák vett részt a Winkler
Lajosról elnevezett kémiaverseny
megyei fordulóján a Zsigmondy-
Széchenyi szakközépiskolában.
Winkler Lajos az analitikai kémia
nemzetközileg is elismert, kiváló tudósa
volt, vegyész, gyógyszerész,
egyetemi tanár és az MTA tagja. A
tiszteletére rendezett versenyt minden
évben megrendezi az iskola.
Amegmérettetésre a város és a városkörnyéki
általános iskolákból érkeztek
többek között Nagyrécséről,
Zalaszentbalázsról, Letenyéről. A
délelőtti elméleti verseny hat-hat legjobbja
indulhatott a délutáni, kísérletekkel
egybekötött laboratóriumi
gyakorlati fordulón. Adobogósok értékes
könyveket kaptak. Ötvös Sándor,
a Nagyrécsei Általános Iskola
diákja lett az első a hetedikesek között,
míg a nyolcadikosoknál Varga
Csaba, a Hevesi Sándor Általános
Iskola tanulója állhatott a képzeletbeli
dobogó első helyére.
S.E.
Kémiaverseny a Zsigmondyban
Egész napos programsorozattal
emlékezett meg a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI egykori
névadójáról, a hetven éve elhunyt
Winkler Lajosról.
Délelőtt vetélkedő várta a diákokat,
melyre hét általános iskolás és
tizenegy középiskolás tanuló jelentkezett.
Beugróként fogalmazást
kellett írniuk a versenyzőknek
Winkler munkásságáról, életéről.
Az írásbelin totó, keresztrejtvény
és anagramma-feladványok várták
a diákokat a vegyésszel és a kémiával
kapcsolatban, majd a gyakorlati
részre hat-hat tanuló jutott be, így
a laborban is megcsillogtathatták
tudásukat. Mindkét korosztályban
az első három helyezett könyvet és
oklevelet kapott. Az általános iskolásoknál
Morvai Petra, a Miklósfai
Általános Iskola, a középiskolásoknál
Németh Kitti, a Zsigmondy nebulója
lett az első helyezett.
A délután folyamán kötetlen beszélgetésre
került sor két egykori
winkleressel: dr. Gaál Zoltán professzor,
a Veszprémi Egyetem
egykori rektora és Tonk Emil, okleveles
vegyészmérnök, nemzetközi
marketing szakközgazdász
mesélték el, milyen volt középiskolás
életük. Csőgörné Kenese
Mária, az esemény főszervezője
lapunknak elárulta, a beszélgetés
célja igazán az, hogy lássák a diákok,
milyen „magasra” el lehet
jutni ebből az iskolából.
Az élménybeszámolót kiállításmegnyitó
követte, mely Winkler
Lajos munkásságát hivatott bemutatni
többek között oklevelek, előadásanyagok,
fényképek, különböző
plakettek, relikviák által.
S.E.
Winkler Nap
2009. április 9. Kanizsa – Kamaszok 11
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Huszárok, úttörők, biciklisek,
spanyolok, görögök és olaszok
kavalkádja lepte el péntek délelőtt
az Erzsébet teret. Innen indult
útjára a Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztálya,
valamint a Városi Diákönkormányzat
által szervezet hagyományos
24 órás vetélkedő, a
Kanizsai Vasember Kupa, mely
a „Jövőnk az Ifjúság” pályázat
keretében nyert pénzből valósulhatott
meg. A hetedik alkalommal
sorra került megmérettetésen
öt középiskola, továbbá a
középiskolai kollégium és a Pannon
Egyetem tanulói mérték
össze tudásukat.
Marton István polgármester
köszöntőjében a sportszerűség
szabályait betartó küzdelmet kívánt.
A bemutatkozás után a tizenöt
fős csapatok a Csónakázó-tóhoz
indultak, s útközben számos feladatot
oldottak meg.
A szórakoztató, játékos erőpróba
győztesének járó kupát a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
SZKI csapata nyerte el.
Jutalmul Olaszországba utazhatnak.
Útiköltségükhöz a többi csapat
is hozzájárult a vetélkedőn
gyűjtött bevételeivel. A dobogós
2. helyezést a Batthyány Lajos
Gimnázium, míg a 3. helyezést a
Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
SZKI csapata nyerte el. A Halis
István Városi Könyvtár bejáratánál
szombat délelőtt megtartott
díjátadáson hirdették ki a legszorgalmasabb
osztálynak járó belépőjegyet
a 3. Országos Osztálykirándulás,
Országos Kamaszfesztivál
rendezvényre, melyet május
28-31. között szerveznek meg. Az
ország iskoláinak hatalmas osztálykirándulásán
a Batthyány Lajos
Gimnázium 11. G. osztálya vehet
részt. ők javítottak a legtöbbet
a tavaly év végén elért osztályátlagukon.
Afesztivál belépőjét az önkormányzat
állja. A Legvasemberebb
Kanizsai díjat a Pannon
Egyetem csapatában versenyző
Tóth Balázs vette át. A 24 órás
versengésben a tanárokkal, segítőkkel
együtt közel kétszázötven
„vasember” állta, teljesítette a kihívásokat.
Bakonyi Erzsébet
Kanizsai Vasember Kupa
Második találkozójához érkezett
a Comenius 1 program
„EUtópia, Kedv egy új Európához”
című projekt. Három kísérőtanár,
Almás Piroska, Kereskai
Eszter és Rábavölgyi Attila projektkoordinátor,
valamint négy
diák, Oláh Andrea, Takács Gyula,
Tóth Bernadett és Virovecz
Anita utaztak Törökországba.
Az előző találkozóról tavaly, december
4-én megjelent számunkban
olvashattak.
Az elsőn összeállították a 136
kérdést tartalmazó kérdőívet, melyet
mindenki saját iskolájában, a
hazaérkezést követően száz diákkal
töltetett ki. Akérdések – különböző
témakörökben, úgy mint vallás, politika,
iskola, hobbi, szabadidő – az
Európai Unióra irányultak, arra,
hogy a 14-18 évesek hogyan látják
az EU-t, hogyan képzelik el a jövőjét,
s egyáltalán mit tudnak róla.
A mostani projekttalálkozóra
Koniaban, Törökországban került
sor március 21. és 28. között, a feladat
pedig a kérdőívek kiértékelése
és a további munkálatok előkészítése
volt. Próbálták a résztvevők
felderíteni a válaszok alapján
az egyes országok gondolkodásbeli
különbségeit és hasonlóságait.
Ami a diákok szerint feltűnő különbség
volt, az a tanulással eltöltött
idő: míg a franciák napi fél
órát, a magyarok 1-2 órát szánnak
a tanulásra, addig a törökök naponta
3 órát tanulnak iskola után.
S ez nem minden: a három hónapos
nyári szünetben nyelvi és
egyéb kurzusokra járnak – mondta
Almás Piroska. Azt azonban nem
szabad elfelejteni, hogy a fogadóiskola
egy egyetemi előkészítő,
családias légkörrel. Összesen 15
ilyen iskola található az országban.
– tette hozzá Rábavölgyi Attila.
Takács Gyula számára – és valószínűleg
mások is ezen a véleményen
vannak – elkeserítő volt,
hogy a magyar diákok 40%-a nem
válaszolt a demokráciára vonatkozó
kérdésekre, a válaszadók 80%-
a pedig egyáltalán nem is tudja,
mit jelent maga a szó. Ezzel kapcsolatban
azt szűrte le, a magyar
fiatalok nem érdeklődnek a politika
iránt. Ellentétben a törökökkel,
akik teljesen képben vannak, s
még véleményük is van.
Atörök kultúra lenyűgözte a diákokat,
fogadócsaládjaik nagyon
kedvesek voltak, általuk megismerhették
hagyományaikat is. Virovecz
Anita a török kultúra, a török élet
mélyebb rétegeibe is bepillantást
nyerhetett, hisz’ az ő szállásadói ragaszkodnak
a hagyományokhoz, az
anya rendszeresen felolvas a Koránból,
a család ünnepekkor a szokásoknak
megfelelően étkezik: a
földre terítenek egy hatalmas terítőt,
rátesznek egy fém tálat, amely
török ételekkel van tele, majd félig
térdelve esznek. A fiataloknak az
egész városban egyetlen hely van
diszkó gyanánt, mely nem is igazán
diszkó, inkább egy kis étterem
táncparkettel és színpaddal, ahol a
merészebbek szavalnak, énekelnek
is. Ez egyfajta közösségi hely, ahol
jól érzik magukat.
A Comenius ősszel nálunk folytatódik,
konkrét időpont egyelőre
még nincs. Aztán a zárókonferenciára
pedig jövő tavasszal Olaszországban
kerül sor.
S.E.
Törökországban jártak
Folytatódott a Comenius a Thúrysok számára
Remek hangulatú, színvonalas
blues szólt szombaton éjszaka a
sokak által joggal kedvelt Juice
klubban. Ez alkalommal a hazai
blues kapitánya Deák Bill Gyula
adott fergeteges koncertet.
Bill kapitány a közelmúltban
töltötte be a hatvanat, melynek alkalmából
remek lemezzel rukkolt
elő. A népszerű énekes jubileumára
megkapta a Magyar Hanglemezgyártók
Szövetsége által adományozott
életműdíjat.
– Egyfajta elismerés a díj, ami
nagyon jól esik. Egész életemben
sokat dolgoztam, úgy érzem, hogy
küzdeni akarásból sem szenvedtem
hiányt. Az utolsó lemezem meghozta
munkám, illetve munkánk gyümölcsét,
mivel elismerésként az év
lemezének választották jubileumi
anyagomat. A zeneszerzők és a
szövegírók remekül megtalálták
azt a zenei és érzésvilágot, amelyben
élek. Így nyugodt lelkiismerettel
mondhatom, a dalaim szívemből
jönnek. Gondolom a lemez
megjelenésének köszönhetően az
év énekese is lettem. A Körcsarnokban
megrendezett teltházas buliról
felvétel is készült, amely
DVD-n elérhető mindazok számára,
akik nem lehettek jelen. Kuriózumnak
számít, hogy a koncertet
olyan zenészek társaságában adtam,
akikkel elsősorban időpont
egyeztetés hiányában ritkán lépek
fel. Összességében elégedett vagyok
életemmel, bár gyakran hallom,
hogy Amerikában már milliárdos
lennék. Nem keserít el, hogy
ide születtem. Így is sok jelentős
rockoperában, színpadi produkcióban
vettem részt. Munkám is van
bőven, mert az utolsó lemezemmel
a kiadóval kötött szerződésem záros
határidőn belül új zenei anyag
kiadására kötelez. Helyt kell állnom,
ahogy eddig is tettem. Úgy
érzem, szeretnek az emberek. Ennek
jelét éreztem mikor Kőbánya
díszpolgárává avattak, ennek jelét
éreztem itt Nagykanizsán is, hiszen
sokan eljöttek erre a koncertemre
is – vélekedett szombatról vasárnapra
virradó éjszaka életéről a
Blues Kapitánya.
Cz.Cs.
12 Kanizsa – Színes 2009. április 9.
Kanizsa Kvíz
Kalandozások a történelmi korszakokban
Név: ...............................................................................................
Lakcím: ........................................................................................
Telefonszám: ................................................................................
Ismét Kanizsa Kvíz!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ismét megrendezi
a "Ki tud többet Nagykanizsáról?" - Kanizsa Kvíz vetélkedőt. Ahárom
héten keresztül zajló játék nyertesei között ajándékcsomagot sorsolunk
ki, melyet a nyertesek a Város Napján (április 24-25-én) a Polgármesteri
Hivatal és a Tourinform Iroda közös standján vehetnek át
az Erzsébet téren.
A megoldásokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában és a Kanizsa Dél-zalai Hetilap Szerkesztőségében található
gyűjtőládákba helyezhetik el a megfejtők.
Kérjük, hogy a borítékra feltétlenül írják rá nevüket, illetve
elérhetőségüket!
Jó szórakozást!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
I. forduló
Honnan származik Kanizsa elnevezése?
1. A latin nőstényfarkas szóból
2. A szláv "knaz, knez" szóból, jelentése fejedelemé, hercegé
X. A latin canissa, nősténykutya jelentésű szóból
A török uralom alatt milyen fontos szerepet töltött be Kanizsa?
1. A Török birodalom felé irányuló marhakereskedelem központja
2. főkapitányi székhely
X. A negyedik magyarországi vilajet (török tartomány) székhelye
A város egyik legjelentősebb műemléke, a barokk stílusú
Alsóvárosi templommal kapcsolatosan melyik állítás nem igaz?
1. A lerombolt vár köveiből épült
2. A Sambach festette oltárkép és szószék Batthyány Lajos
megrendelésére készült
X. Patrónusa Nepomuki Szent János
Mi volt a Fő úton álló, hangulatos díszudvarral rendelkező
Bazárépület (Fő út 8.) eredeti funkciója, ki volt építtetője?
1.Weiser József gépgyáros építtette magánpalotájának
és bérháznak
2. A Dél-Zalai Takarékpénztár építtette székháznak és bérháznak
X. A kanizsai kereskedők építtették üzletháznak, áruháznak
A bécsi árutőzsdén minek az árát tüntették fel?
1. A kanizsai friss tojás árát
2. A Nagykanizsai Takarékpénztár részvényeinek napi árfolyamát
X.A kiskanizsai lilahagyma árát
Afeladatokat összeállította: Kunics Zsuzsa muzeológus, Thúry György Múzeum.
A feladatok megoldásában segítenek: a Nagykanizsa Városi Portál (Várostörténet,
Kanizsai séta) www.nagykanizsa.hu és a Kanizsai Enciklopédia szócikkei.
Deák Bill Gyula a Juice-ban
Dalaim szívemből jönnek
A Rozgonyi Polgári Kör és
Egylet Egészségmegőrző klubjának
múlt heti rendezvényét
meglátogatta Cseresnyés Péter
országgyűlési képviselő és
Szőlősi Márta önkormányzati
képviselő.
Miha Tamásné elnök köszöntője
után elsőként Szabó József számolt
be strasbourgi útjáról, aki már a
szerencsés tizenhatodik a kör tagjai
közül, aki a szép háromnapos
úton részt vehetett.
Ezt követően Molnár Istvánné, a
klub vezetőjének előadása következett.
A megjelentek ismét hallhattak
az egészséges táplálkozásról, ételeink
összetevőiről és hasznos tanácsokról,
amit főleg az idősebb embereknek
mindig szem előtt kell tartaniuk.
Kimelten fontos a sok vitamin,
zöldség-, és gyümölcsfogyasztás,
valamint a rendszeres testmozgás.
Szabó Tiborné, az Operabarátok
klubjának vezetője a Haydn megemlékezésről,
Gergye Ottóné, az
Utazók klubjának vezetője pedig a
kirándulási lehetőségekről szólt a
jelenlévőkhöz.
B.E.
Egészséges táplálkozásról,
Strasbourgról, utazásról
2009. április 9. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Ha megoldható, utazzon többet a párjával.
Nosztalgiázzanak, elevenítsék fel a
közös emlékeket, és újult erővel lépjenek
tovább. A boldogság legyen a legfontosabb
mindkettejük számára.
Legyen szenvedélyesebb, és figyeljen jobban
a párkapcsolatára. Ha megjelenik egy harmadik
személy a láthatáron, nem kell mindjárt
ugrani felé, csupán azért, mert kiegyensúlyozottabbnak,
és gondtalanabbnak tűnik.
Hogyha még magányos, csak rövidebb
lélegzetű kalandokra számíthat. Bár biztonságos,
komoly kapcsolatra vágyik, és
igényeiről is lemondana a másik fél
érdekében, ez az álma vontatottan teljesül.
Úgy érzi, a párja csak a saját gondjaival van
elfoglalva, és önző módon a saját igényeinek
kielégítését helyezi előtérbe. Némi trükkel
szerencsére könnyen leveheti a lábáról, és
ismét visszaáll minden a régi kerékvágásba.
Beszélje meg a párjával, hogy változtassanak a
szokásaikon. A vita során felvetődhet az a
kérdés is, hogy ki hordja a nadrágot a családban.
Bár arra a következtetésre jutnak, hogy teljesen
mindegy, egy jó nevetés mindent megold.
Gondoljon arra, hogy célszerű lenne egy kis
időre több szabadságot, szabadidőt adni a
párjának. Mindkettejük számára hasznos
lenne egy kis környezetváltozás, baráti társaságban
eltölthető zenehallgatás, bulizás.
Fordítson több figyelmet érzelmi életére. Ha
magányos, ne bújjon el a világ elől. Ha egy
régi csalódás mély nyomot hagyott a lelkében,
ideje rajt túllépni. Ha visszaépíti önbizalmát,
sokaknak feltűnhet vonzó megjelenése.
Karrierje építését helyezi mostanában
előtérbe, s emiatt kevesebb időt tud fordítani
kedvesére. Igyekezzen új szint hozni mindennapjaiba.
Egy-egy szál virág, egy kedvenc
együttes lemeze is feldobhatja a hangulatot.
Ha még magányos, a párválasztásnál ne
törekedjen a tökéletességre, mert szigorú
elvárásával elronthat mindent. Jobb, ha
spontánul, természetesen viselkedik, így
sokkal megnyerőbb lesz új társa számára.
Próbáljon meg közös célokat kitűzni, és
megvalósítani a párjával. Ha nem sikerül,
gondolkodjon el azon, hogy az egyoldalú
tehervállalást meddig bírja energiával és
pénzzel. Addig döntsön, amíg nem késő.
Legyen hűséges és odaadó társa a párjának,
és ne a pénz legyen a legfontosabb a mindennapjaikban.
Bár szeret keményen dolgozni,
be kell látnia, sok munkával sem lehet többet
keresni, és a kevés is több a semminél.
Bizonyára a tavaszi fáradtság miatt nincs túlságosan
kedve a munkához. Nyűgössége a
családtagjaira is kisugárzik. Ne rontsa otthon a
légkört, hanem keressen magának egy
inspiráló társat. Ne feledje: együtt könnyeb.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Krém!
Ami eddig még nem
volt!
Cool és világzene
R''n B Hip-Hop 4/4
csütörtök este fél
tíz után
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Kutyaszálló
amerikai vígjáték (SZ) (KN)
13.30, 15.30 13.30, 15.30
Nem kellesz eléggé
amerikai-német vígjáték (SZ) (12)
17.30, 20.00 17.30, 20.00
2009.április
A mozi Húsvét vasárnap zárta tart!
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
JÁRMű
INGATLAN
Vállalkozók FIGYELEM! Nagykanizsa
belvárosában közel 700 négyzetméteres
terület eladó! Irányár: 19 millió Ft.
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában karbantartott
78 m2-es családi házrész pincével,
padlással, 1185 m2 udvarral eladó.
Érd.: 93/323-737, 20/398-1455 (6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(előszoba, fürdő, spájz, pince, padlás,
kert) részben felújított udvari lakás eladó.
Érd.: 30/227-3294
Belvárosban három szobás, nappalis
családi ház két fürdővel, nagy, aknás garázzsal,
rendezett, szép, kicsi udvarral eladó
vagy elcserélhető palini családi házra
értékegyeztetéssel. Tel.: 93/315-861,
30/851-7255 (6389K)
Városkapu krt-on önkormányzati garázs
bérleti joga eladó. Érd.: 30/385-1088 (6428K)
Gyékényesen az „A” szektorban, közvetlenül
a vízparton kétszintes (40 m2
szintenként) nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz,
villany, kábeltévé.) Érd.: 30/227-3294
Berzsenyi utcában garázs eladó. Érd.:
30/527-2002 (7020K)
Nagykanizsa belvárosában új építésű,
liftes társasházban nappali + 1 félszobás +
galériás lakás azonnali költözéssel eladó.
Irányár: 10.911.850 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/5.
Nagykanizsa belvárosában új építésű,
liftes társasházban nappali + 2 fél szobás,
nagy erkélyes lakás azonnali költözéssel
eladó. Irányár: 11.819.835 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/6.
Nagykanizsa belvárosában új építésű
liftes társasházban nappali + 2 fél szobás,
nagy erkélyes lakás azonnali költözéssel
eladó. Irányár: 13.120.097 Ft. Hivatkozási
szám. 2009/DU/7.
Nagykanizsa - Palinban 20 éves épület
(6 éve teljesen felújított: villamosság,
gépészet, 1,5 éve homlokzata teljes
egészében szigetelve) eladó. A beépített
tömörfa, cseresznyeszínű konyhabútor a
lakás részét képezi a beépített gépekkel
együtt. Egyéb extrák: vízlágyító rendszer,
csendes riasztás, automata bejárati ajtó, 2
db garázs. A lakás két különálló részre
osztható: 106 + 70 m2. Irányár: 23.900.000
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/15.
Nagykanizsán 2 szobás, egyedi fűtéses
lakás eladó vagy hosszú távon kiadó. A
lakáshoz 4 m2-es pince tartozik. Irányár:
7.300.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/40.
Nagyrécsei 1250 m2-es telek eladó,
közmű a telekhatárnál. Irányár: 4.200.000
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/42.
Nagykanizsán az É-i városrészben 1
szobás központi fűtéses, esztétikailag
felújított erkélyes lakás eladó vagy 2
szobás lakásra cserélendő értékegyeztetéssel.
Irányár: 5.300.000 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/59.
Nagykanizsán az É-i városrészben 1 + 2
fél szobás, 2. emeleti, központi fűtéses, felújított
(panelprogramos) lakás eladó. Irányár:
6.700.000 Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/67.
Nagykanizsa belvárosában csendes
helyen, 2 + 2 fél szobás, 2 fürdőszobás, felújított
társasházi lakás eladó. A lakáshoz garázs
és gyümölcsös tartozik. Irányár: 17.500.000
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/71
Nagykanizsán 1998-ben épült társasházban
74 m2 alapterületű, amerikai
konyhás lakás eladó. (Külön WC, amerikai
konyhás nappali és 2 szoba, szobák parkettásak,
többi járólap, zárt udvar tartozik a
lakáshoz, parkolóval, közös tárolóhelyiség,
francia kilépő). Irányár: 13.500.000
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/77.
Piaggio háromkerekű kisautó, bordó
színű (kismotorvezetői jogosítvánnyal
vezethető) eladó. Ára: 200.000 Ft. Érd.:
93/314-523, 30/981-0535 (7032K)
Riger négykerekű, 500 köbcentis, diesel,
fekete színű autó (kismotorvezetői
jogosítvánnyal vezethető), 1000 km-rel
eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
93/314-523, 30/981-0535 (7033K)
500 kg-os utánfutó eladó. Ugyanitt 4
db BARUM 165/70 R13 M+S gumi felnivel
együtt olcsón eladó. Érd.: 93/314-
265 (7034K)
170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)
Rattan asztal 2 db karosszékkel olcsón
eladó. Irányár: 20.000 Ft. Érd.: 30/9934-
120 (7030K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30 perces
lazító masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a 30/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 20/555-3014 (6430K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését vállalom.
Tel.: 30/968-8184 (6288K)
TV, videó, DVD javítása, távirányítók,
műholdvevők értékesítése. Nk, Bajza
u. 17. (saroképület, bejárat a Kórház
utca felől). Tel.: 30/597-1530 (7031K)
14 Kanizsa – Apró 2009. április 9.
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575 2009
ATAKARÉKOSSÁG
ÉVE
Kösse újra CASCO-ját
jelentős kedvezménnyel!
Kérjen ajánlatot, most megéri!
30/916-1600
Április 9. 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés, ajándékkészítés
Főtt vagy kifújt tojást hozni kell!
Vezeti: Pulai Lászlóné
Április 15. 14.30 óra
Az én hobbim sorozat keretében
GYÖNGYÁLLATOK
Hermán Dániel gyöngyfűző kiállítása
Megnyitja: Farkas Tünde pedagógus
Megtekinthető: április 30-ig
Április 16.
A HSMK MűVÉSZETI
TANFOLYAMÁN RÉSZTVEVőK
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: április 30-ig
Április 16. 19 óra
"Anyám tyúk, avagy az ember
tragédia" - a L''ART POUR L''ART
TÁRSULAT ELőADÁSA
Belépődíj: I. hely 2700 Ft;
II. hely 2500 Ft
Április 16. 16 óra
LEHET EGY DAL…
Borsos Beáta és Tulman Géza
musical műsora. Zongorán
közreműködik: Maronics Ferenc
Belépődíj: 600 Ft
BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet Buddhista
festményeinek kiállítása
Megtekinthető: június 10-ig
EZER TAVASZ VIRÁGA
Z. Soós István retrospektív tárlata
Április 15. 17 óra
FÉNYTÖRMELÉKEK
Burkus József Nívó-díjas
festőművész kiállítása.
Köszöntőt mond és beszélget
az alkotóval: Arany-Tóth Attila
újságíró, a Rádió 7 vezetőszerkesztője
Megnyitja: Péntek Imre,
József Attila-díjas költő,
a Pannon Tükör kulturális folyóirat
főszerkesztője
Április 13. 18.30 óra
Kiskanizsai Templom
HÚSVÉTI ÜNNEPI
HANGVERSENY
Fellépnek: Vida Tamásné - hegedű
Dolmányos Erzsébet - hegedű
A belépés díjtalan
2009. április 9. Kanizsa – Sport 15
Előrebocsátjuk, nem célunk zsebekben
turkálni, mindössze az indított
minket az alábbi összeállítás
elkészítésre, hogy érzékeltessük,
milyen a (pénzügyi) helyzet azon
kanizsai csapatsportok esetében,
amelyek eséllyel pályázn(t)ak egy
esetleges osztályváltásra. Az ötletet
tulajdonképpen egy mérkőzés utáni
nyilatkozat szülte, amikor néhány
hete Kovács Nándor, a férfi
kosárlabdázók trénere úgy fogalmazott
egy győztes meccset követően,
hogy most már jöhet az álmok
megvalósítása. Mit jelenthet
ez valójában? Netalántán azt, ha sikerülne,
még egy NB I A csoportot
is bevállalnának? Nos, a dolgok
azért igencsak sokrétűek, amit a kimutatás
csak részben adhat vissza.
Természetesen abszolút pontos
adatokkal nehéz szolgálni, s csak
viszonyításképpen írnánk le, hogy
jelenleg például az NB III-as dombóvári
futballcsapat az országos
sajtó szerint 17 millióból gazdálkodik.
A női kézilabda NB I B-ben
szereplő Nagyatád mintegy 12
millióból hozza ki a másodosztályt,
a futball NB II-es mezőnyében
idén a Békéscsaba 42 millióból
jön ki, míg a női kosárlabda
NB I A-csoportjában szereplő Zala
Volán ZTE megközelítőleg 45 millióból
gazdálkodhat. Maradva a
kanizsai példáknál, a költségvetések
nagy része tartalmazza az
utánpótlás szekciók működtetését,
ezen belül is például utaztatását.
No, és azt is említsük meg, a magasabb
osztályhoz megadott adatok
korántsem a top-csapatok „árfolyama”…
Polgár László
Játék a milliókkal
Klub (osztály) Jelenlegi- „Osztályváltós” költségvetés
(millió Ft) (millió Ft)
Kanizsa KK-DKG East
(ffi kosárlabda NB I B) kb. 17-20 NB I A; min. 70-90
BWT-Kanizsa VSE
(vízilabda OB I B) kb. 12 OB I; kb. 20-21
Kanizsai Vadmacskák SE
(női kosár NB I B/Amatőr) kb. 11-13 NB I A; min 35-40
NTE 1866
(futball NB III Dráva-cs.) kb. 27-28 NB II ; kb. 40-42
N. Izzó SE
(ffi kézilabda, NB II Dny-cs) kb. 7-8 NB I B; kb. 16
N. Izzó SE
(női kézilabda, NB II Dny-cs) kb. 5-6 NB I B; kb. 12
Nagyatád – NTE 1866 1-1 (0-
1). Labdarúgó NB III Dráva-csoport
labdarúgó-mérkőzés, 20. forduló.
Nagyatád, 300 néző.
A hetek óta gondokkal küzdő
NTE-nek a sárgák miatt eltiltott
Boros Zoltánt, és a héten megsérülő
Ujvári Mátét is nélkülöznie kellett.
(Megjegyeznénk, hogy a gárda
gólzsákja Nagy Roland információink
szerint ismét Skóciában
tartózkodik(ott), de korántsem
mondjuk egy FC Aberdeenszerződés
aláírása végett…) Ennek
ellenére a dél-zalaiak jól kezdték
a mérkőzést, a 3. percben szép
vendégakció végén Nagy Tamás,
Bagarus Gábor, Cs. Horváth Gábor
volt a labda útja, majd utóbbi
elegánsan lőtte ki 16 méterről a bal
felső sarkot (0-1). Az első félidő
történései után a másodikban a
vendégcsapatra rá sem lehetett ismerni,
így összességében az ellentétes
félidők alapján kialakult döntetlen
igazságosnak mondható. Az
NTE 1866 a tabella hetedik helyén
áll 33 megszerzett pontjával.
Avantgard Kanizsa NFE –
Zalaapáti 2-1 (0-1). Női megyei
labdarúgó-bajnokság. Nagykanizsa.
A felsőházi rájátszás szempontjából
(is) fontos találkozón a vendégek
szereztek vezetést, s innen
fordította meg a mérkőzést a
KNFE Szekeres és Hozlár találataival.
A dél-zalai hölgyek ezzel egy
pontra megközelítették a tabellaszomszéd
apátiakat.
Az NTE sporttelepén az óvodai
és iskolai labdarúgó-program keretében
rendeztek tornát, mely
után sor került volna a Magyar
Gyermek Labdarúgó-szövetség és
a ZMLSZ közötti megállapodás
aláírására is.
Ez utóbbi momentum végül elmaradt,
mivel Kovács Szilveszter,
MGYLSZ-főtitkár más irányú elfoglaltságai
miatt nem érkezett
meg, így a szignózásra későbbi
időpontban kerül sor, mint ahogy a
kanizsai torna-sorozat is folytatódni
fog néhány hét múlva.
P.L.
Nagyüzem a futballélet minden szintjén
BWT Kanizsa VSE – MAFC
MM 14 – 10 (2 – 1, 4 – 4, 4 – 2, 4
– 3). OB I B Zöld csoport vízilabda-
mérkőzés, 12. forduló. Nagykanizsa,
40 néző. Játékvezető.: Bors,
Mucskai.
Kanizsa VSE: Kiss Cs. – Persely
(4), Virt (2), Karácsony T.
(1), Kaszper G. (2), Ujházi (2),
Markó (1). Csere: Wiesner Zs.,
Kiss Á. (2), Gulyás, Szabó G., Szili,
Cserdi. Játékos-edző: Szabó
Gábor.
A KSI SE elleni tavaszi idénynyitó
utáni vereség (11-14) után
a MAFC-cal szembeni összecsapás
már valódi téttel bírt a vízilabda
OB I B bajnokságában a
BWT Kanizsa VSE számára, lévén
a vendégek lehetnek a csoportból
a negyedik továbbjutók a
rájátszásba – ezért az ellenük elért
győzelem nagyon sokat érhet
a továbbiakban. Szorosan indult,
a MAFC nem adta könnyen magát,
a második „gólzuhatagos”
negyedben kanizsai részről még
a kellemetlen meglepetés veszélye
is felmerült, aztán Persely
Tamásék helyreállították az összképet.
A BWT-KVSE sikerével
tartja harmadik helyét, s a Tatabánya
elleni mérkőzésük után jöhet
a nagy rangadó Kanizsán a
listavezető ASI-Vasas legénységével.
Szabó Gábor, aki ismét játékosedző
lett: „Nagy akarással sikerült
végül a magunk javára fordítani és
megnyerni a találkozót.”
P.L.
Már a rájátszás jegyében
Polgár Zsófia is „aranyos” lesz
Mátyásföld LTC – Aquaprofit
NTSK 3:9. Magyar sakk csapatbajnoki
mérkőzés, 10. forduló.
Budapest.
Akár fogalmazhatnánk úgy is:
Polgár Zsófia élt a lehetőséggel,
vagyis ”elfogadta” az Aquaprofit
NTSK által a tengerentúlra küldött
repülőjegyet, s a fővárosban, a
dél-zalai klub színeiben immár a
második Polgár-lányként bemutatkozott
– Judit 2006. decemberi
eredményénél jobban – egy döntetlenre
végződő partival. Flumbort
András a sportdiplomácia területén
nem (mint ismert, végül a
sakkozók szövetsége Kunos Pétert
választotta újabb négy esztendőre
elnöknek…), a sakktáblán viszont
győzött Budapesten, így ő is nagyban
hozzájárult ahhoz a teljesítményhez,
amivel gyakorlatilag
már teljesen biztossá vált a kanizsai
aranyérem a sakk csapat-bajnokságban.
A megbízott csapatvezető,
Takács Zoltán is azt fejtegette
elsősorban, a forduló teljes sikert
hozott számukra, s azt már
csak mi tesszük hozzá, hogy
teljes mértékig nyugodtan várhatják
a tabella éléről az április
18-i zárókört…
Csak nem úszik el a Dunán
Kanizsa KK DKG-EAST – Bajai
Bácska FKE 110-68 (34-22,
27-11, 20-25, 29-10)
A férfi kosárlabda NB I B küzdelmeiben
a legjobb négy közé
jutásért a Keleti csoport másodikjával,
a Bajával került össze
Kovács Nándor csapata, s ez
egyes vélemények szerint kedvezőbb
végkifejletet sejtetett, mint
a „jászberényi lehetőség”. A kuparendszerben
lejátszandó párharc
első felvonása előtt azért
voltak, akik tartottak a Duna partiaktól,
de mint később kiderült,
alaptalanul. Nem véletlen a kuparendszerű
lebonyolítás kiemelése,
hiszen a kanizsai végeredmény
után gyakorlatilag már csoda
lenne a négy közé be nem kerülés.
Koma Dániel és Vertetics
Ádám ponterős játékával az élen
szinte egy percig sem volt kérdéses
a meccs kimenetele, s hazai
kosarakban gazdag összecsapáson
várhatják a bajai túrát. Ami
húsvét vasárnap este akár egy halászleves
lazulásba is torkollhat…
Kovács Nándor: „Végig motiváltan
és jól játszottunk, ennek köszönhetjük
a nagyarányú győzelmünket.”
Kanizsa 16 – Városnap 2009. 2009. április 9.
XXI. évfolyam 15. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. április 16. Kanizsa
Testvérvárosunkban, Kovásznán
járt Nagykanizsa Város
Vegyeskara a kanizsai küldöttség
részeként.
Április 2-től 5-ig zajlott a XX.
Kőrösi Csoma Sándor Napok, melyen
városunk önkormányzati testülete
mindig képviselteti magát.
Dr. Károlyi Attila képviselő felvetése
alapján jutott el Erdélybe az
énekkar, tagjai már nagyon régóta
készültek oda. Élményeikbe
Kálovics Ferenc avatta be lapunkat.
Elmondása szerint nagyon jól érezték
magukat, a vendéglátóik hatalmas
szeretettel fogadták őket. A
szálláson rögtönzött táncházat rendeztek
a horvátországi Csúzai
Csárdás Ifjúsági Tánccsoporttal,
melyen részt vett a Magyar Köztársaság
bukaresti nagykövete, Füzes
Oszkár és felesége is.
A négy nap során a vegyeskar
kisebb bemutatkozó előadásokon
vett részt, fellépett a Háromszéki
Kamarakórusok V. Találkozóján,
ahol Kodály Zoltántól és Karai Józseftől
adott elő dalokat. Egy önálló
hetven perces koncerttel is büszkélkedhetnek
az énekesek, melyen
karvezetőjük, Hajdú Sándor, illetve
Kodály, Bárdos Lajos és Palestrina
dalait énekelték, valamint ízelítőt
adtak az április 26-án, a Város
Napja alkalmából bemutatásra kerülő
musicalest műveiből.
A már egész Európát bejáró vegyeskar
fantasztikus élményként
emlékszik vissza az utazásra, s a
hazaérkezést követően hamar megfogalmazódott
bennük, hogy szeretnének
még visszatérni Erdélybe.
S.E.
Városunk vegyeskara Erdélyben
Nagykanizsa, Zalaegerszeg és
Keszthely lesz az SZDSZ EPkampányrendezvényeinek

helyszíne. A kopogtatócédulák
kiküldése a héten megtörténik,
Magyarország egy választókörzetnek
minősül, bárki, bárhonnan
leadhatja, elküldheti ajánlószelvényét
a szabaddemokraták
Zrínyi utcai irodájába, vagy
postai úton Budapestre, az
SZDSZ központjába – jelentette
be az EP-kampányról tartott
sajtótájékoztatóján Röst János
és Halász Gyula önkormányzati
képviselő.
Röst János elöljáróban tájékoztatót
adott az Európai Parlament
jelentőségéről.
Az EU-nak öt évvel ezelőtt,
2004-ben lettünk a tagja. Az Európai
Parlamentbe akkor 24 főt
tudott delegálni Magyarország,
ebből két fő SZDSZ-es képviselő.
Az EP-ben a három legnagyobb
csoportosulást az Európai
Néppárt alkotja 277 fővel. A következő
a Szocialista-frakció 218
fővel, a harmadik a Liberálisok
és a Demokraták Szövetsége Európáért
– ahol az SZDSZ képviselői
ülnek –, 106 fővel. A döntéshozás
a bent ülő frakció szavazatától
függ, a munkában nem
országonként vesznek részt a
képviselők, hanem a pártfrakció
tagjaiként.
Az EP története 1952-től kezdődött,
majd később alakult át a
mai formációjára. A képviselőik
száma időközben ugyan megnövekedett,
de a mostani választáskor
vissza fog állni. A magyar
részvétel huszonnégy főről huszonkettőre
csökken. A huszonhét
tagállamból közel ötszázmillió
választópolgár járul majd urnákhoz
Európa csaknem valamennyi
országában. Nem mindegy,
hogy kik képviselik Magyarországot
az EP-ben, melyik
frakcióhoz csatlakoznak, és ezek
a frakciók milyen lobbytevékenységet
tudnak végezni. Ezért
tartják fontosnak, hogy a szabaddemokraták
jelöltjei bekerüljenek
az EP-be, és lehetőleg
ugyanazzal a két fővel, mint az
előző választáskor. A párt akkori
szereplése a kétszázharminchétezer
szavazattal 7,77 százalékos
volt. Mostani várakozásaikban is
két fő szerepel. Vélhetőleg a szavazók
részvétele kevesebb lesz,
de bizakodnak benne, hogy a
megcélzott kétszázezer szavazat
a két mandátumhoz elég lesz.
Halász Gyula a zalai aktualitásokat
ismertette. Megemlítette
azoknak a nevét, akik reprezentálják
az SZDSZ-t. A listát a külügyekkel
foglalkozó Szent-Iványi
István, az egészségügyi és szociális
kérdésekkel foglalkozó Béki
Gabriella, valamint Demszky Gábor,
Budapest főpolgármestere
vezeti. Az EP csapatának tagja
lesz Konrád György nemzetközi
hírű író is. Az SZDSZ kampányának
fő témakörei a gazdaság, a
pénzügy, a külügy és a vidékfejlesztés.
A zalai programot ennek
alapján állították össze, amelyben
Csillag István és Kóka János gazdasági
témákból tart konzultációt.
Szent-Iványi Istvánt is várják Zalába,
ő elsősorban a külügy és az
Európai Uniós csatlakozások témájában
tart előadást, ami különös
aktualitást jelent Zalában, hiszen
küszöbön van Horvátország
EU-s csatlakozása, illetve NATOtagsága.
Várják még Bálint gazdát,
Szalay- Berzeviczy Attilát és
Simonyi András volt washingtoni
nagykövetet. Konrád György pedig
író-olvasó találkozót tart a
kampány során.
Az európai parlamenti választásokkal
kapcsolatban tartottak
sajtótájékoztatót a Fidesz
helyi önkormányzati képviselői,
Bizzer András és Karádi Ferenc.
Bizzer András az EP-választások
fontosságáról szólt:
– A jelenlegi belpolitikai helyzetben
óriási jelentősége van a június
7.-ei európai parlamenti választásnak.
Magyarországnak új
irányra, erős kormányra, határozott
vezetésre van szüksége. Erős
kormány csak választás útján jöhet
létre. Demokratikus felhatalmazás
nélkül nem lehet eredményesen
kormányozni az országot.
Az európai parlamenti választáson
üzenetet tudunk küldeni a kormánynak
és a parlamentnek is arról,
hogy itt az idő a politikai változásra.
Az európai parlamenti
választás azért is fontos, mert itt
dől el, hogy kik képviselik majd
Magyarországot az Európai Parlamentben,
ahol a mi életünket is
befolyásoló fontos döntések születnek.
Az európai közösség döntéseinek
fontosságára jó példa lehet
a gazdasági válság kezelése
is. Talán mindenki számára nyilvánvaló,
hogy ha nem lennénk az
EU tagjai, akkor a mostani gazdasági
válság még sokkal nagyobb
károkat okozott volna Magyarországnak.
Karádi Ferenc a kopogtató cédulák
leadásának lehetőségeivel
ismertette meg a választópolgárokat:
– Az Európai Parlament új
tagjainak június 7- én történő
megválasztását már most az
ajánló szelvények gyűjtése során
fokozott érdeklődés kíséri. A csőd
szélére juttatott országban eluralkodott
kormányváltó hangulat,
amely az előrehozott választásokat
is indokolja, nagyon sok
tenni és azonnal tenni akaró választót
mozdít meg a jó ügy érdekében.
Az önként felajánlott kopogtató
cédulák, a személyes beszélgetések,
és az utcai találkozások
során elhangzottak is azt
jelzik, hogy ez a szavazás egy
fontos eszköze lehet annak, hogy
kifejezze mindenki azt a szándékát,
hogy mielőbb tűnjenek el a
politikai színről azok, akik a
trükkök százait a mai napig is alkalmazzák
a túlélésük érdekében.
Magam a bizalmatlansági indítványt
is egy barbatrükknek tartom,
hiszen egy ma is kormánytag,
gazdasági miniszter változik
át megmentővé. Annak érdekében,
hogy minél többen és minél
Kanizsa – EP-v 2 választás 2009. április 16.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A bejegyzés alatt álló Magyar
Nemzetőrök Zala Megyei Egyesületének
megalakulását sajtótájékoztató
keretében jelentette be
Jónás Róbert nemzetőr főhadnagy,
a Nemzetőrség városparancsnoka.
Az eddig Zalaegerszegen
működő megyei központot a
Magyar Nemzetőrség Országos
Szövetsége Nagykanizsára helyezte
át. A sajtótájékoztatón bemutatták
az új egyesület megyei
parancsnokát, Dobri Lajos huszárőrnagy,
nemzetőr alezredest.
A 48-as és az 56-os eszmékre
építő, pártoktól független, hierarchikus
szervezetbe eddig húszan
jelentkeztek. Az országos szerveződésű
egyesület céljai között szerepel
az ifjúság felkészítése a közlekedési
balesetek megelőzésére,
háború idején a fegyveres kiképzésre.
Fontos feladatuk a honvéd
hagyományok ápolása, megőrzése.
Huszonnégy órás járőrszolgálatot
szerveznek a városban. Éjszaka öt,
nappal három terepszínű egyenruhás
nemzetőr járja az utcákat. Intézkedési
jogkörük nincs, de a
rendőri szervek felé jelzik, ha észlelnek
valamit.
Együttműködési szerződést
kötöttek a Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai szervezetével, a
Családsegítő Központtal. Együttműködési
megállapodást írt alá
az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és a Nemzetőrség
Országos Parancsnoka, jelenleg
megyei szinten folytatódnak a
megállapodások.
A polgármesteri hivataltól
anyagi támogatást kapnak iroda
kialakításához egy magántulajdonban
lévő épületben. Felkeresik,
és együttműködésüket ajánlják
fel az APEH-nek, a Tűzoltóságnak
és az önkormányzatoknak.
Szükség esetén őrző-védő tevékenységet
is ellátnak.
B.E.
Megalakult a Magyar Nemzetőrök
Zala Megyei Egyesülete
Két képviselői
helyben bízik az SZDSZ
EP-választás
Fidesz-szemmel
egyszerűbben átadhassák a
FIDESZ-KDNP koalíció listájára
szavazni szándékozók a jelölő
szervezet számára az ajánló szelvényeket,
a Rozgonyi utca 1-ben
lévő Fidesz irodán kívül a képviselők
a fogadóóráikon is és minden
személyes találkozás alkalmával
is szívesen átveszik a kopogtató
cédulákat az azt felajánlótól.
Emelett, aki a Vásárcsarnokban
jár, annak ott is lehetősége
lesz a Vecsési Savanyúság üzletben
átadni az ajánló szelvényét,
az ott elhelyezett gyűjtő dobozba
téve.
A Fidesz európai parlamenti jelöltjeinek
listája a következő: 1.
Schmitt Pál, 2. Szájer József, 3.
Gál Kinga, 4. Áder János, 5. Surján
László, 6. Deutsch Tamás, 7.
Járóka Lívia, 8. Schöpflin György,
9. Gyürk András, 10. őry Csaba,
11. Glattfelder Béla, 12. Kósa
Ádám, 13. Hankiss Ágnes, 14.
Győri Enikő, 15. Bagó Zoltán, 16.
Hölvényi György, 17. Szemerkényi
Réka, 18. Ékes József,
19. Frivaldszky Gáspár, 20. Hammerstein
Judit, 21. Gulyás Gergely,
22. Tóth Edina.
Az Európai parlamenti választásokkal
kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót Böröcz
Zoltán, az MSZP városi elnöke
és Lelkó Tamás alelnök.
Böröcz Zoltán az Európai Unió
legfőbb döntéshozó testületéről, a
parlamentről elmondta:
– Az Európai Unió legfőbb
döntéshozó testülete – éppen úgy,
mint a nemzetállamok esetében –
a parlament. Az unió parlamentjének
többségét is – az ismert európai
modellt leképezve – a három
nagy értékrendet megjelenítő
tömörülés, a néppárti, (másképpen
konzervatív) a szocialista
(szociáldemokrata értékeket kifejező)
és a liberális (szabadelvű)
frakciók alkotják. Magyarország,
mint az unióhoz csatlakozott állam
számára az EU-s választások
mégis többet jelentenek, mint egyszerűen
csak értékválasztást. A
magyar nép a választáson történő
részvételével fejezheti ki leginkább,
hogy visszavonhatatlanul
Európához tartozik, az európai
kultúrkör szerves része, Európa
jövőjének nem elviselője, hanem
alakítója akar lenni. Bár csak egy
szavazólapot kap a kezébe, mégis,
a magyar embernek abban is döntenie
kell, hogy melyik belpolitikai
erő, melyik hazai párt képviselőire
bízza az unióban, Magyarország
érdekeinek képviseletét. Az
európai közösségben nem érvényesülnek
az „erőpolitizálás”
elemei, bármilyen eredmény kizárólag
tárgyalásos úton, a másik
fél érdekeit is figyelembe vevő
megoldások keresésével, finom
diplomáciai eszközök alkalmazásával,
megegyezésre való törekvéssel
érhető el. Az általam nyilvánosan
is vállalt, értékalapú,
személyes elkötelezettségem mellett,
ezért is biztatom a kanizsaiakat
arra, hogy vegyenek részt az
EU-s választásokon és szavazzanak
a szocialisták által ajánlott
listára. Úgy tűnik, hogy a magyar
belpolitikában sikeres lehet a FIDESZ
mindent tagadó, minden kinyújtott
kezet elutasító, fontos
kérdések megválaszolását megkerülő,
néha durva eszközöket is alkalmazó
politikája. Érzem, értem
és tudom, hogy ez a politikai eszköztár
és stílus, nem alkalmas a
nemzet érdekeinek, az Európai
Unióban történő hatékony képviseletére.
Naponta tapasztalom, a
híradásokból látom, hogy a szomszéd
államokkal fenntartott kapcsolatok
sokkal rendezettebbek az
MSZP részéről, nagyobb az esély
arra, hogy Közép-kelet Európa,
köztük a magyarok érdekei a szocialisták
képviselői által jobban
érvényesüljenek az Európai Unióban.
Lelkó Tamás a választásokkal
kapcsolatban hozzáfűzte: a kopogtatócédulákat
már elkezdték
gyűjteni. Az MSZP-vel szimpatizáló
kanizsai állampolgárok hétfőtől-
csütörtökig, minden nap 13-
17 óráig adhatják le kopogtatócéduláikat
az Ady út 2. szám alatt
található pártirodában. A frakció,
valamint a párt tagjai bármilyen
időpontban átveszik, illetve gyűjtik
az ajánlószelvényeket.
Az Európai parlamenti választásokkal
kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót Bogár Ferenc,
az MSZDP Zala megyei elnöke,
a párt kampányfőnöke, és
Szányiné Kovács Mária, az
MSZDP városi elnöke.
Bogár Ferenc elmondta: napjainkra
minden magyar állampolgár
számára világossá vált,
hogy egy végzetes mélységű
szakadék szélén állunk, amelyet
megkerülni, elkerülni ma már
nem lehet. Ezért a politikai érdekek
miatt véglegesen kétfelé
szakított Magyarország minden
állampolgárának tudomásul kéne
venni már végre, függetlenül attól,
hogy a jobb, vagy baloldal
hívének vallja magát, most a
szakadék azonos oldalán áll. Innen
nincs tovább kitaposott út,
és az átkelés kockázatát együtt
kell vállalnunk.
– A világválság vihara közepette
Európába hidat építeni
azonban nem lehet közösen úgy,
hogy az ellenérdekelt fél már az
alapok visszabontását is azonnal
megkezdi, ha nem lehet
egyedül és kizárólagosan csak ő
az átkelő. Pedig a hídon együtt,
közösen kell átkelnünk. Mi szociáldemokraták
azt valljuk –
hangsúlyozta Bogár Ferenc –,
hogy Magyarország Európa, és
Európa Magyarország is. Közösek
a céljaink és közösek a problémáink
is. Magyarország részese
lett annak, a ma már 27 tagúvá
bővült nagy közös vállalkozásnak,
amelyet Európai Uniónak
hívunk. De el kell fogadnunk
a játékszabályait ahhoz, hogy
ebben a lehetőségekkel teli új
konstrukcióban végre mi is jól
élhessünk. Hozzá kell szoknunk
ahhoz is, hogy nem mi vagyunk
a világ közepe, hogy vannak országhatárokon
átívelő megoldandó
kérdések, amelyek függetlenek
nyelvtől, nemzettől, földrajzi
fekvéstől, és alapvetően
függetlenek politikai beállítódásoktól.
Ezért óva intek minden
polgártársamat attól, hogy fölülve
a Fidesz propagandájának
elhiggye, az európai parlamenti
választások legfőbb tétje az,
hogy eldöntse ki jogosult az
azon elért eredménye alapján
birtokolni a hatalmat június 7-e
után Magyarországon. Az Európai
Uniós választások nem erről,
hanem egy új szociális Európa
megteremtéséről szólnak,
amely több modellt is jelent egyben:
Zöld Európát több és jobb
munkahelyekkel, egy befogadó
Európát, egy tanuló Európát,
egy megújuló Európát, és egy
összetartó Európát. Az egysíkú
Fidesz, MSZP képviselet csak az
itthoni marakodást, viszálykodást,
a senkinek sem jó megosztottságot
garantálná Brüsszelben,
ami egy szűk politikai elit
érdekeit szolgálná ugyan, de
semmiképpen sem a mi érdekeinket.
Ezért arra buzdítok minden
nagykanizsai választópolgárt,
hogy szavazzon bátran a neki
szimpatikus kis pártok jelöltjeire,
mert az ő jelenlétük, felkészültségük,
és munkájuk jelenti a
garanciát országunk sokszínű
megjelenítésére a jövő új Európájában.
A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt a Centrum
Párttal közösen méreti meg magát
az európai uniós választásokon.
Arra kérjük a szociáldemokrácia
eszméivel, törekvéseinkkel
szimpatizáló nagykanizsai
választópolgárokat, hogy
kopogtatócéduláik leadásával
támogassák sikeres indulásunkat.
Ne feledjék: MSZDP, Centrum.
Szányiné Kovács Mária városi
elnök az elhangzottakhoz
hozzáfűzte: akik a szociáldemokrata
eszméket magukénak
vallják, adják át szelvényeiket
az aktivistáiknak, vagy adják le
kopogtatócéduláikat a Rozgonyi
út 1. számú épület 1.
emeletén található irodájukban.
Mindenkit szeretettel várnak
naponta 9-11 óráig. Elmondta, a
párt megyei szervezetének jelöltjeként
egy nagykanizsai
hölgy is szerepel az MSZDP
Európai parlamenti listáján.
Targuba Mónika 2003-ban
érettségizett a Batthyány Lajos
Gimnáziumban, 2008. októberétől
az Országgyűlés MSZP
frakciójának Költségvetési,
pénzügyi és számvevőszéki
munkacsoportjában dolgozik
megbízott szakértőként. Tevékenységi
köréhez tartozik a
költségvetésről és az adózásról
szóló törvényekkel kapcsolatos
szakértői feladatok ellátása, a
képviselők munkájának a segítése.
B.E. - S.E.
Kanizsa – EP-v 2009. április 16. választás 3
Az MSZP az EPválasztáson
való
részvételre szólít
mindenkit
Közös célok,
közös problémák
Kanizsa – Város(4 rész) 2009. április 16.
– Nagykanizsa és a megye fejlődését
egyaránt górcső alá vesszük,
hiszen azt gondoljuk, hogy egy versenyképes
megye, város és régió
csak akkor lehet, hogyha nagyon
nagy fokú együttműködéssel és figyelemmel
egymás fejlesztési elképzeléseire
tudjuk fejleszteni a régiót
és annak városait. Régen elmúltak
azok az idők, amikor egy Egerszeg-
Kanizsa rivalizálással kellett szembesülnünk,
most már sokkal inkább
együtt kell működni a régió
városainak. Azonban minden ilyen
elképzeléshez az kell, hogy legyen
jövőképe a városvezetésnek arról,
hogy mit szeretne a várossal elérni
– vélekedik Kardos Ferenc, a Magyar
Demokrata Fórum nagykanizsai
szervezetének elnöke, akit
nemrég a Zala megyei választmány
tagjának is megválasztottak.
– Ez a jövőkép ahhoz szükséges,
hogy olyan fejlesztések valósuljanak
meg, amelyek Nagykanizsát tőkéhez
és munkahelyekhez juttatják. Minden
párt – így az MDF is – jogosan
mondja, hogy Nagykanizsa helyzetét
igenis az változtatná meg alapvetően,
ha minél több vállalkozás
létesülne a városban. Ha sok a vállalkozás,
akkor magától értetődően
több a munkahely, s ezáltal több a
befolyó adó és kevesebb a szociálisan
ellátandó háztartások aránya.
– Önök szerint miként lehetne
ide vonzani a befektetőket?
– Alapvetően volt egy olyan elképzelés,
hogy kereskedelmi várossá
tegyük Kanizsát. E szférában
egyébként most is eléggé fejlett, de
azt kell mondjuk, hogy földrajzi
helyzetét tekintve – hiába van csomópont
jellege több szempontból
is – nem előnyös ez a szerep. Érződik
ugyanis, hogy a kereskedelem
lüktetése Budapest és Észak-Magyarország
irányába tolódott el,
valamint – éppen a nyitottság miatt
– Horvátország és Szlovénia felé
irányul. Kanizsa tehát kiesett a
nyári szezonális kereskedelemből,
ami túlnyomórészt az Adriához
köthető. A város elesett továbbá
azoktól a kereskedelmi bevételektől,
amelyeket a multinacionális
cégek központjuk fejlesztésére
használnak fel. Hiába sok ugyanis
a kereskedelmi egység a városban,
de a központjuk általában a fővárosban
van és a vidéki egységekre
mint perifériára gondolnak, ezért
sohasem lesz olyan nagyobb mértékű
fejlesztési kapacitás Kanizsán,
mint amilyen akár háromnégy
évtizeddel ezelőtt jellemezte a
dél-zalai várost. A másik gondot a
vasúti szállítás mértékének visszaesésében
látjuk, ugyanakkor az autópályák
megléte megosztó szereppel
bír, hiszen más kisebb városok
is kihasználják ezt a lehetőséget,
így aztán Nagykanizsának eltűnt
az a potenciális előnye, ami a
rendszerváltás idején látszott. Közelebb
hozott viszont olyan távolabbi
régiókat a kereskedelemben,
mint például az Alföld, vagy a déldunántúli
megyék.
– Milyen kitörési pontjai lehetnek
a városnak a jövőben?
– Szerintünk az egyik alapvető
kitörési pont az ipar újraindulása
lehetne, ugyanis itt van az a műszaki
értelmiség és képzett szakmunkás-
réteg, amelyik jobb híján
most vagy munkanélküli, vagy bejelentett
kisvállalkozásokban tengődik.
Nagykanizsának tulajdonképpen
rá kellene állnia arra,
hogy a kis- és középvállalkozásokat
támogassa. A kicsiket azért,
mert azokból lesznek a középvállalkozások,
míg az utóbbiak 150-
200 főt foglalkoztathatnának és rugalmasabbak
tudnának lenni abban,
hogy például időben terméket
váltsanak, ugyanígy hamar piacot
tudnak váltani, de mégiscsak foglalkoztatási
lehetőséget adnak a
szakképzett munkaerőnek a városban.
Szerintünk igazából a gépgyártásban
és az elektronikai iparban
lenne kitörési lehetőségünk,
ezért is sajnálta annak idején a
Magyar Demokrata Fórum, hogy
a Flextronics nem Nagykanizsán
telepedett meg. Úgy véljük egyébként,
hogy a városban sokszor nem
igazán vállalkozóbarát a környezet,
egyfelől azért, mert nehéz és
bonyolult megoldani a műszaki engedélyeztetéseket.
A polgármesteri
hivatalban és az önkormányzati
testületi munkában is meg kellene
teremteni a feltételeket ahhoz,
hogy ilyen engedélyeztetési ügyekben
gyorsan lehessen dönteni. Szerintünk
az sem jó, hogy sok vállalkozóval
perben áll a város és elhúzódó
ügyek vannak. Gond az is,
hogy elég magasak a bérleti díjak
és ezáltal nem forognak a bérleti
lehetőségek a belvárosban sem.
Sokkal kedvezőbben kellene viszonyulnia
a városnak a vállalkozásokhoz:
mindez nem azt jelenti,
hogy el kellene engedni a bérleti
díjat vagy az iparűzési adót, hanem
ezeknek az arányát úgy kellene
meghatározni, hogy a város
vonzó legyen a vállalkozások számára.
Az MDF nem hisz az ingyenességben,
de abban igen, hogy ha
valaki egy területet megkaphat
alacsony áron és ő valósítja meg
annak rekultivációját, akkor ismerje
el a város, hogy a vállalkozó
befektetett a rendelkezésére bocsátott
területbe. Sajnos ilyen tekintetben
nincs egy átgondolt gazdaságpolitikája
a városnak. Úgy látom,
hogy mindent megpályázunk, amit
lehet, aztán majd lesz belőle valami.
– Önök szerint a másik kitörési
pont a turisztika lehet, amelyre
jobban alapozhatna a város.
– Többször felvetődött már a
termálvíz kérdése, de az MDF álláspontja
szerint nem jó az, ha
nem fejlesztjük a termálvíz kihasználást.
Igenis kell termálvizes fürdő
Nagykanizsára, de ennek a létesítménynek
nem a hévízi vagy
zalakarosi termálparkokkal kell
versenyeznie. Kanizsán a gyógyüdülésre
– közepes tőkeerővel –, s
elsősorban a nagyszámú belföldi
vendégforgalomra kellene berendezkedni,
vagyis olyan termálfürdőt
kellene létesítni, hogy azok,
akik anyagi okok miatt nem jutnak
el Hévízre vagy úgymond a Balaton
elit helyeire, eljuthassanak
Nagykanizsára, amely tényleg
gyorsan megközelíthető az ország
bármelyik vidékéről. Emellett
megfelelő nagyságrendű szálláshelyet
is kellene létesíteni a városban.
Szerintem rendkívül kevés a
szálláshely Kanizsán, és erre jó
példa volt a könyvtár által megrendezett
vándorgyűlés is, amikor
nehéz volt megfelelő mennyiségű
szálláshelyet találni a nagyszámú
résztvevő számára.
– A Magyar Demokrata Fórum
mennyire hallatja a hangját a várospolitikában?
– Igaz, hogy az MDF nincs bent
a közgyűlésben, de informális kapcsolatai
vannak több képviselővel
és ha nagyon fontos témák kerülnek
napirendre, akkor mindig
megpróbáljuk tudatni véleményünket
a testülettel. Ezek az informális
kapcsolatok pártsemlegesek, tehát
mindegyik közgyűlési frakcióval és
párttal van kapcsolatunk és adott
ügyekben meg is keressük őket.
Persze nyilvánvalóan mindig az a
kapcsolat él és azt vállalják fel a
képviselők, amelyikkel a saját
pártjuk is egyetért. Tehát volt már
olyan, hogy a javaslatunk egy
fideszes javaslat részeként került a
közgyűlés elé, de előfordult az is,
hogy szocialista vagy szabaddemokrata
javaslatként tárgyalta a
testület. Mi nem is csinálunk problémát
az ilyesmiből, mert azt
mondjuk, hogy a városatyai tisztük
feljogosítja őket arra, hogy minden
városlakó véleményét meghallgassák,
és voltaképpen mi is
azok vagyunk. Az önkormányzati
munkával kapcsolatban azért néha
úgy tesszük meg a javaslatainkat,
hogy nem a politikum, hanem a
szakemberek felé továbbítjuk azokat,
s ezáltal javaslataink beépülhetnek
a közgyűlési előterjesztésekbe.
– Említene egy példát az önkormányzati
képviselőkkel való
együttműködésükre?
– Igaz, hogy teljesen önálló javaslatunk
nem volt, de például jelentős
mértékben támogattuk a
belvárosi rekonstrukciós pályázat
minden elemét, továbbá minden
akadálymentesítést kiemelten támogatandónak
javaslunk a városban.
Széleskörű támogatottságnak
örvendett például a Zsigmondy
tornacsarnok akadálymentesítése
az MDF-csoport és a mozgássérültek
egyesülete részéről. Ezenkívül
mindenféle beadványban és a sajtóban
is többször jeleztük, hogy a
polgármesteri hivatal akadálymentesítése
megkerülhetetlen! Ezt
nagyon fontosnak tartjuk és azt
gondoljuk, hogy ebbe még akár
vállalkozói tőkét is be lehetne vonni,
ha erre lenne szükség egy sikeres
pályázathoz. A belvárosi rekonstrukciót
pedig azért támogatjuk,
mert úgy véljük, hogy Nagykanizsa
eladható turisztikai szempontból,
de nem úgy, ahogy eddig,
hanem turisztikai „termékké” kell
válnia a belvárosnak. Ehhez tovább
kell lépni a belvárosi rekonstrukciós
stratégián, vagyis nemcsak
szép belvárost kell csinálni, hanem
azután rá kell szorítani az illetékes
szakhatóságokat, hogy olyan programokat
szervezzenek, amelyek révén
ez a turisztikai „termék” eladhatóvá
válik idehaza és a szomszédos
országokban.
Gelencsér Gábor
Egészséges lokálpatriotizmus – (még) partvonalról
Kanizsa – A 2009. április 16. mi ügyeink 5
„Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek
ügye felé fordulunk.”
(Márai Sándor)
Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Godena Józsi!
2009. március 16-án érkezett a rossz hír és szívünkben átadta helyét
a fájdalomnak, az érthetetlennek. Egyre többen jöttek és egyre több
telefon csörgött, s mind ugyanazt kérdezte: igaz? Egyszerűen
felfoghatatlan, ami Veled történt. Megdöbbenten vettük tudomásul,
hogy Godena József szíve feladta a harcot.
A halállal nem tudunk mit kezdeni. Tudjuk, hogy emberi életünk
véges, tudjuk, hogy az életet nem mi irányítjuk. Van, akinek néhány
pillanat adatik, s vannak, akiknek hosszú évtizedek.
Neked csak 57 év jutott, amikor még annyi dolgod lett volna.
Minden búcsú nehéz, az elválás és a halál kemény, nehezen kimondható
szavak. Búcsúzom tőled, mindenekelőtt, mint baráttól és
embertől.
1952. július 28-án Nagykanizsán születtél. Általános iskolai
tanulmányaidat Liszóban végezted, majd a Landler Jenő Gimnáziumban
megszerzett érettségit követően tovább folytattad tanulmányaidat,
autóvillamossági műszerész szakmából technikusi
végzettséget, majd mestervizsgát tettél. A Volán, majd a Vízmű
alkalmazottjaként dolgoztál. Két választási ciklusban, 1999-2006
időszakban töltötted be fő állású munkaviszony mellett a fontos
és nem könnyű megbízatást, a polgármesteri tisztséget Liszó
községben. A falu lakói tisztelték és becsülték szorgalmadat,
lelkiismeretességedet, segítő szándékodat. Mindig a falu érdekét
tartottad szem előtt, te mindig komolyan vetted, amit vállaltál.
Mindannyian őrzünk tőled baráti beszélgetéseket, személyes
emlékeket, amelyekből a derű és a bölcsesség sugárzik. Nem tartottad
magad tévedhetetlennek. A lezárt ügyiratokat újra elővetted,
még egyszer utánanéztél dolgoknak, hogy a kérkedőket, az
elégedetlenkedőket meggyőzd tévedéseikről. Szeretted, tisztelted
az embereket. Tudtuk rólad, hogy igazán szívvel-lélekkel, hozzáértéssel
és felelősséggel végezted feladatodat. Téged
munkaidőben és azon kívül is egyaránt meg lehetett találni.
Fáradtságot nem ismerve intézted a falu lakóinak gondját-baját,
ügyeit. Olyan ember voltál, akit nem lehetett nem elfogadni.
Segítőkész, kedves, udvarias, szeretetre méltó, aki féltő gonddal
szorgoskodott családja, munkatársai fölött. Nem ismerted az
önzést, ritkán mondtad, hogy nem. Igaz őszinte, barát és
munkatárs voltál. Küzdöttél, harcoltál, érveltél, míg célt nem
értél. Számomra olyan ember voltál, és maradsz, akivel nem csak
egyetérteni, de vitatkozni is jó volt, mert tudtam, hogy végül mindenképp
közös nevezőre jutunk. S miért voltál te ilyen ember?
Bizonyára azért, mert akarva-akaratlanul Márai Sándor
gyönyörű gondolatai vezéreltek: „Az életnek értelmet csak a szolgálat
adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”Négy évvel
ezelőtt szembesültél betegségeddel. A falu egy emberként aggódott
érted. A polgármesteri posztért már nem pályáztál, de aktívan
kivetted részed a falu közéletéből. Képviselőként, „Liszó
Községért Közalapítvány” kuratóriumának tagjaként tovább
tevékenykedtél. Az általad megálmodott „liszói tó” sokak kedvelt
kiránduló-, a horgászat szerelmeseinek állandó találkozó helye.
Napról-napra szebb ez a terület, ahol Te már nem ülhetsz le
pihenni.
Kedves Józsi!
Sokan álltunk koporsód mellett barátok, közvetlen munkatársak, a
falu lakói, volt osztálytársak, akikhez személyes szálak kötöttek Téged.
Búcsúzom Tőled! Nyugodj olyan békében, amilyen szeretettel fogjuk
emléked őrizni, akik szerettünk, becsültünk.
Találj a túlvilági természetben is gyönyörűséget.
Szmodics Józsefné, Liszó Községért Közalapítvány elnöke
– A hathatós válságkezelés talán
legfontosabb eszköze, amelyben a
rövidesen megalakuló új kormány
is gondolkodhat, az európai uniós
támogatások megfelelő felhasználása
– állítja Bajnai László a Városfejlesztés
Zrt. vezérigazgatója.
– Ezeknek a pénzeknek a jelentős
része közvetlenül és városrehabilitációs
projekteken keresztül áramlik
utak, különböző közművek és közcélú
létesítmények építésébe. A következő
időszak fejlesztéseire rendelkezésre
álló források azonban nem csak a rövid
távon ható beavatkozások fedezetét
biztosíthatják. A 2010-ben elindítható
városrehabilitációs projekteknél
van még lehetőség arra, hogy a városfejlesztés
szakmai és gazdaságossági
szempontjainak következetesebb
érvényesítésével az építőipar válság
utáni fejlődésének előfeltételei is biztosíthatóvá
váljanak. Apéldák azt mutatják,
hogy a jó előkészítés közép- és
hosszabb távon már hozhat gazdaságélénkítő
eredményt. Ezt pedig a
közszféra és a magánszféra strukturált
együttműködésén alapuló városfejlesztés
Európában és Magyarországon
bevált eszköztára teszi lehetővé.
Mert végül is, mi a városfejlesztés
értelme? – teszi fel a kérdést a szakember.
– Az, hogy a kijelölt akcióterületek
fejlesztésével a közszféra olyan
építési lehetőségeket állít elő az építési
vállalkozások számára, amelyek a
fejlesztéssel felértékelt városi szövetbe
ágyazódva az átlagnál piacképesebbek.
A városfejlesztési projektek megvalósítására
felhasznált források így
életképes, a bankok szempontjából viszonylag
alacsony kockázattal hitelezhető
építési lehetőségek nagytömegű,
rendszerszerű előállítását eredményezhetik
közép és hosszú távon.
Arövid távon felhasználásra kerülő
EU-pénzek nagyobb része önkormányzati
városfejlesztési akciók
közvetlen (úgynevezett funkcióbővítő
városrehabilitációs pályázatok és
kiemelt projektek) és közvetett támogatásába
(a város fejlődését szolgáló
infrastruktúrák és közcélú létesítmények
építése) csatornázódik be.
A városfejlesztési projektek megvalósítására
fordított támogatások
szakszerű előkészítése, professzionális
és hatékony megvalósítása esetén
közép és hosszú távon piacképes
építési telkek és építési lehetőségek
nagytömegű, rendszerszerű előállítását
eredményezhetik. Megfelelő előkészítés
és végrehajtás esetén a rövid
távon városrehabilitációs projektekre
fordított támogatások az építőipar
közép és hosszú távú fejlődését is hatékonyan
támogathatják.
A legjobban előkészített városfejlesztési
akciók sem valósulnak meg
maguktól. Eredményes végrehajtásukhoz
jól működő projektmenedzsment
kell. Az akcióterületi fejlesztések
számtalan különböző városrendezésiműszaki,
szociális és pénzügyi feladat
összehangolt megoldását teszik szükségessé
az adott műszaki és pénzügyi
peremfeltételek közt. Ehhez professzionális
megvalósító szervezeteket, városfejlesztő
társaságokat kell az önkormányzatoknak
létrehozniuk. Ez úniós
követelmény, amely a közpénzek rendeltetésszerű
és hatékony felhasználását
kívánja elősegíteni.
Mohai V. Lajos
Városfejlesztést,
de szakszerűen
Kanizsa – 6 Városháza 2009. április 16.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a
városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 9. számában való
megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek,
prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben. A kéziratokat
kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani az alábbi
címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos Csaba
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 9-as számában az Ünnepi
Könyvhét alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2009. május 5. (kedd) 16.00 óráig
Kanizsa Antológia 9.
A Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások és forgalomkorlátozások
várhatók az Erzsébet tér és környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
Április 23. (CSÜTÖRTÖK) 06:00 – április 26. (VASÁRNAP) 12:00-ig, a
Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban
Április 23.(CSÜTÖRTÖK) 17:00 – április 26. (VASÁRNAP) 12:00-ig az
MKB bank előtti parkolót is beleértve és a téren található nagy parkolóban
Április 24. (PÉNTEK) 04:00-tól április 26. (VASÁRNAP) 02:00-ig az Erzsébet
tér keleti útszakaszán (74-es Fő ÚT) a vásár és a rendezvény miatt teljes
útlezárás és parkolási tilalom lesz érvényben, ide már csak a vásárosok
hajthatnak be áruszállítás céljából, a rendezők beleegyezésével.
Április 25. 05:00-április 26. 02:00-ig A Rozgonyi utca 74-es fő út és a tér
nyugati széle közötti útszakaszán
IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ
Április 25. (SZOMBAT) 10:00 – 10:30-ig az Erzsébet tér- Fő út – Huszti tér
– Petőfi u. – régi 7-es útvonalon Galambokon át Zalakarosig futóverseny miatt.
Április 25. (SZOMBAT) 10:30 – 13:00-ig a zászlófelvonás és az utcai menet
idejére a 74-es Fő út Erzsébet tértől a Deák Ferenc tér keleti végéig tartó
szakasza mentén ideiglenes-szakaszos útlezárást lesz érvényben (a Fő út,
Csengery u. – Dél-Zalai Áruház közötti szakaszán)
Április 25. (SZOMBAT) 21:30 – 22:15-ig az Erzsébet tér déli oldalán a
Zárda utcától az Ady utcáig a tűzijáték idejére
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Város Napi rendezvények miatt
2009. április 25-én 10.30-13.00 között lezárásra kerül az Erzsébet tér-
Csengery út-Dél Zalai Áruház közötti szakasza.
A Dél Zalai autóbusz-megállót ezen idő alatt mindkét irányba nem érintjük.
Keleti irányból a Rozgonyi u.1. elnevezésű megállóhelyet, Nyugati irányból
pedig a Zrínyi úti parkolónál lévő ideiglenes megállóhelyet szíveskedjenek
igénybe venni.
A lezárások és a forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért
kérjük megértésüket és türelmüket!
Város Napi forgalmi rend változás
Pályázati felhívás a Civil Alap 2009. évi pályázati támogatásának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága (OKISB) „Civil Alap - 2009” címmel pályázatot ír ki
civil szervezetek 2009. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén működő, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezetek.
A pályázaton nem indulhatnak pártok, politikai tevékenységet folytató
szervezetek, egyházak, vallási felekezetek.
A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett
önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. A támogatási keret 1 MFt. A támogatás
utófinanszírozás, amely a támogatási szerződésben megjelölt célok
elérése, a pályázati feltételek betartása, és az elszámolás elfogadása esetén kerül
folyósításra.
A támogatás 2009. január 1. és 2009. december 31. között keletkezett fizetési
kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel.
A pályázatok beérkezésének határideje 2009. május 11. hétfő, 16 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és az adatlap elektronikus
úton letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen is átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet
tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.
Civil Alap 2009.
Ügyintéző: Kém Eszter. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról építéshatósági
ügyben. Szám: 6/1194-6/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/1194-5/2009. számú Nagykanizsa, Magyar u. 17. szám alatti ingatlanon álló
többlakásos lakóépület bontásának bejelentésére irányuló engedélyezési ügyben
a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárásban az érintett ingatlannal közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért ezen
ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti
jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény a 2009. április 16-án kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Ügyszáma: 6/1194/2009. Tárgya: bontás-bejelentés.
A kérelmező ügyfél neve: Ró-bau Inveszt Kft. A kérelemmel érintett
ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 914. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja.”
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság - 6/1194-6/2009.
Országos tűzgyújtási tilalom
2009. április 8-tól
Az utóbbi időben a csapadékmentes időjárás, valamint az emberi gondatlanság
következtében jelentősen megnőtt az avar, parlag, nádas és az erdőtüzek
száma. Atűzesetek megelőzése érdekében az ország teljes területén lévő erdőkben
és az erdőterületek határától számított 200 méteren belüli területen – a
kijelölt tűzrakó helyen is – valamint a közút- és vasút menti fásításokban mindennemű
tűzgyújtás, beleértve a parlag és gazégetést is, 2009. április 8-tól
átmeneti időre tilos.
A vágástéri hulladék égetése az erdőben a megelőző tűzvédelmi előírások
betartása mellett a tilalom időszakában is végezhető. Az égetést a 4/2008.
(VIII.1.) ÖM rendelet értelmében a tűzveszélyes üzemi tevékenységre
vonatkozó előírások szigorú betartása mellett lehet csak végrehajtani. Az
égetésnél figyelembe kell továbbá venni a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel
kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat tűzveszélyes tevékenység végzésére
vonatkozó követelményeit is.
Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égő cigaretta csikket és
dohányneműt ne dobjanak ki a járművek ablakán, mert a kiszáradt árokparton,
vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági
területeket is veszélyeztetnek. Felhívjuk továbbá az erdőben kirándulók,
valamint a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra, hogy égő
dohányneműt eldobni nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell oltani.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el. A
tilalom feloldására a fokozott tűzveszély elmúltával, későbbi időpontban
intézkedik a minisztérium.
Kanizsa – 2009. április 16. Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet két általános
iskola és öt középiskola magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye:
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.)
Zrínyi Miklós Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.)
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.)
Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a.)
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.)
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 29.)
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
(8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.)
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen vagy postai
úton 2009. április 27-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és
Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni
a megpályázott intézmény nevét és az "igazgatói pályázat" jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekinthessenek.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny
2009. március 12-i számában, valamint a KSZK honlapján.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sport Osztályán, Szmodics Józsefné osztályvezetőnél.
Álláspályázat – iskolák magasabb
vezetői álláshelyeire
IV. NAGYKANIZSA - ZALAKAROS ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY
A Kanizsai Futó- és Szabadidősport Klub szervezésében Nagykanizsa
Város Napján.
Időpont: 2009. április. 25. (szombat). Rajt: 10:00 óra. Rajt helye: Nagykanizsa,
Erzsébet tér (Centrál Hotel előtt). Cél: Zalakaros, Dísz tér. Verseny távja:
egyéni versenyzőknek: 20 km, 3 fős váltóknak: 6,9 -5,8 - 7,3 km. Útvonal:
Nagykanizsa, Erzsébet tér - Fő út - Petőfi Sándor utca - "Régi 7-es út" - Kisrécsei
elágazó - Kendlimajor elágazó - Csapi - Galamboki tó - Galambok -
Zalakaros, Dísz tér.
Nevezni lehet: 1.) előzetesen a Kanizsai Futóklub honlapján (www.kanizsaifutoklub.
shp.hu) található űrlap on-line kitöltésével és visszaküldésével. Nevezési
díj a helyszínen fizetendő. 2.) a helyszínen: 8:00-9:30-ig a a Bolyai János
Általános Iskolában - Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. Nevezési díj: egyéni versenyzőknek:
1500 Ft, váltóknak: 3000 Ft/csapat. Kedvezmények: iskolai váltók
nevezése ingyenes! Spuri Futókártyával -20% a nevezési díjból! Frissítés: váltóhelyeken
(6,9 km; 12,7 km) és a célban (ásványvíz, isoital, banán). Szintidő:
nincs. Visszautazás: a termálfürdőben biztosított frissítő fürdőzés után 13:30-
kor és 14:30-kor a rendezőség autóbuszával. Eredményhirdetés: Nagykanizsán
az Erzsébet tér nagyszínpadán 15:15-kor. Díjazás: minden versenyző befutócsomagot
kap, a dobogós helyezettek serleg + érem + ajándékban részesülnek.
Váltófutás: 3 fő teljesíti a távot. Az első futó lehet egyéni induló is. A váltás
6,9 km-nél (Nagyrécsén a temető előtt) és 12,7 km-nél (Csapi Körzeti Általános
Iskola előtt) jól észlelhető pontokon lesz. A váltótagokat a rendezőség autóbusszal
szállítja a váltóhelyekre, de az utazás egyénileg is lehetséges. A vegyes
csapatokat a férfi kategóriában értékeljük.
Óvás: Sznopek Józsefnél, a versenybíróság elnökénél szóban történő bejelentéssel
30 percen belül a célba érkezés után.
Öltöző: a rajt előtt a nevezés helyszínén, a célban a gyógyfürdőben lesz.
Egyéb: A versenyzők saját felelősségükre indulnak a versenyen. A 20 kmes
távon csak a 14. életévüket betöltött versenyzők vehetnek részt.
A versenyzők utcai ruházatát öltözőzsákokban Nagykanizsáról Zalakarosra
szállítjuk, melyet a rajtszám bemutatásával a váltóhelyeken és a célban lehet
átvenni. A rendezőség az elveszett felszerelésekért, ruházatért, értéktárgyakért
nem vállal felelősséget. A verseny ideje alatt orvosi ügyelet és rendőri biztosítás
lesz. A versenyen rajtszám nélkül indulni nem lehet. A Gránit Gyógyfürdőben
a rajtszám átadásával ingyenes fürdési lehetőség lesz! Az eredményeket a
www.kanizsaifutoklub.shp.hu honlapon lehet megtalálni.
A verseny támogatói: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Zalakaros Város Önkormányzata, Gránit Gyógyfürdő - Zalakaros, McDonald''s
- Nagykanizsa, TRI-CO Triatlon Klub, Kanizsai Futó és Szabadidősport Klub
IV. Nagykanizsa-Zalakaros futóverseny
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
Gazdálkodási Osztályon osztályvezető munkakörének betöltésére.
Ellátandó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya
részére meghatározott szakmai feladatok ellátásának irányítása a vonatkozó jogszabályok,
hivatali belső szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormányzati gazdálkodás
koordinálása, költségvetési, pénzügyi, könyvelési és kontrolling feladatainak
biztosítása a polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok
és a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan időre szól,
hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, az alábbi iskolai
végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű
katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági)
szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és
pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga.
Előnyt jelent: egyetem, okleveles közgazdász végzettség, felhasználói szintű
számviteli vagy pénzügyi szoftverismeret, szakmai, vezetői gyakorlat, önkormányzati
gazdálkodási gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak a
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget,
szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján
a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv.
9. § és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetői
gyakorlat hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a
47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 20. A pályázat elbírálásának határideje:
2009. április 30. Amunkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 telefonszámon.
Pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy
www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat - gazdálkodási osztályvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz: 3071., Helye, jellemzői: Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. Tízemeletes, 48
lakásos lakóépület, és mellette lévő orvosi rendelők. Kikiáltási ára 72.500.000
Ft + áfa. A versenytárgyalások időpontjai: ápirlis 20., április 27. 10 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Az épület teljes felújítása szükséges. Az állapotról, feltárt hibákról szakértői
vélemények állnak rendelkezésre. A szakértői véleményekbe, mérési jelentésekbe,
továbbá az ingatlan egyéb adatait tartalmazó irataiba az érdeklődők részére
a betekintés, másolás lehetősége biztosítva van. A lakásokból a szerelvények
el vannak távolítva, az ingatlan felújítás nélkül használatra nem alkalmas.
A Vevő köteles Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottságával egyeztetni, és az ingatlant 3 éven
belül felújítani. Amennyiben vevő a felújítási kötelezettséget az előírt határidőre
nem teljesíti, akkor a liciten elnyert vételár 25%-át köteles bánatpénzként
az eladónak megfizetni. Az ingatlan értékesítése csak együttesen történik,
az ingatlan egy részének megvásárlására nem lehet ajánlatot tenni. Az eljárás
kezdetéig a versenytárgyalás kiírója változtatási jogát fenntartja! A versenytárgyalás
kiírója jogosult a szerződés megkötéséig ajánlatától elállni, ez esetben a
vevő által befizetett árverési előleg kamatfizetési kötelezettség nélkül visszafizetésre
kerül.
További információk, iratbetekintési lehetőség előzetes telefonos egyeztetést
követően, munkaidőben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.). Telefon: 93/311-241 /16-os mellék.
Versenytárgyalás
Kanizsa – 8 Városháza 2009. április 16.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról
szóló helyi rendelt alapján pályázatot hirdet az alábbi üres, felújított önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti
lakás. Bérleti díj összege: 14.672 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének időpontja: 2009. április 20.
14.30-15.30-ig.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: sszkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének
időpontja: 2009. április 20. 14.30-15.30-ig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/8.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének
időpontja: 2009. április 20. 14.30-15.30-ig.
4. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I.
emeleti lakás. Bérleti díj összege: 29.376 Ft. Alakás állapota: helyreállított. Abérleti
jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének időpontja: 2009. április
20. 14.00-15.00-ig.
5. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 1.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Alakás épületen belüli fekvése: II.
emeleti lakás. Bérleti díj összege: 19.190 Ft. Alakás állapota: helyreállított. Abérleti
jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének időpontja: 2009. április
20. 14.00-15. 00-ig.
6. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Alakás épületen belüli fekvése: II.
emeleti lakás. Bérleti díj összege: 19.190 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének időpontja: 2009. április
20. 14.00-15.00-ig
7. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. IV. em. 13.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: IV. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 15.504 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének időpontja:
2009. április 23. 9.00-10.00-ig.
8. Nagykanizsa, Fő u. 8. 3/1/2
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 53.508 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének
időpontja: 2009. április 24. 11.00-12.00-ig
9. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének időpontja:
2009. április 23. 15.00-16.00-ig
10. Nagykanizsa, Fő u. 8. 5/1/6.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 31.815 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének időpontja:
2009. április 24. 12.00-13.00-ig.
11. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének időpontja:
2009. április 20. 10.00-11.00-ig.
12. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete: 64 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: X. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 26.240 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének időpontja:
2009. április 21. 14.00 - 15.00-ig.
13. Nagykanizsa, Csengery u. 78. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 102 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 40.188 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének időpontja:
2009. április 21. 14.30-15.30-ig.
SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 30.888 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének időpontja:
2009. április 21. 10.00-11.00-ig.
2. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 20.124 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakások megtekintésének időpontja:
2009. április 21. 10.00-11.00-ig
CSERE - JELENLEG IS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSBAN ÉLőKNEK:
1. Nagykanizsa, Eötvös tér 11. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 23.485 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: az eredeti
szerződéssel megegyező. A lakások megtekintésének időpontja:
2009. április 22. 12.45-13.45-ig.
2. Nagykanizsa, Garay u. 10-12/A. III. em. 9.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: III. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 20.335 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: az eredeti szerződéssel megegyező.
A lakások megtekintésének időpontja: 2009. április 22. 15.00-16.00-ig
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/D. III. em. 2.
A lakás alapterülete: 52 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: III. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 21.892 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: az eredeti szerződéssel megegyező.
A lakások megtekintésének időpontja: 2009. április 22. 9.00-10.00-ig
4. Nagykanizsa, Városkapu krt. 8/C. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 16.694 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: az eredeti szerződéssel megegyező. A
lakások megtekintésének időpontja: 2009. április 23. 10.00-11.00-ig
5. Nagykanizsa, Corvin O. u. 6/B. III. em. 7.
A lakás alapterülete: 60 m2, szobaszám: 2+1 fél szobás, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: III. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 24.900 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: az eredeti szerződéssel megegyező.
A lakások megtekintésének időpontja: 2009. április 22. 14.00-15.00-ig.
6. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/1/4.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 37.044 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: az eredeti szerződéssel
megegyező. A lakások megtekintésének időpontja: 2009. április 23. 15.00-
16.00-ig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati
nyomtatvány ugyanitt kapható! Pályázatok benyújtásának határideje:
2009. május 11.
Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök
Önkormányzati bérlakás-pályázat
Kanizsa – Örökségün2009. április 16. k 9
Nagykanizsa régészeti értékeinek
helyzetéről tartott tájékoztatót
Deák-Varga Dénes városi
főépítész a legutóbbi soros közgyűlésen.
A testület a város régészeti
értékeinek helyzetéről szóló
tájékoztatót tudomásul vette.
Határozatot hozott arról, hogy a
2010. évi költségvetésben elkülönített
keretet kell biztosítani a
régészeti emlékek feltárásának
befejezésére és bemutatásukra
(romkertek kialakítására), megvalósíthatósági
tanulmánytervek
készítésére, de nem kötelezte el
magát a felsorolt javaslatra, hanem
indokolt esetben választják
ki az aktuális feladatot.
A régészeti örökség védelméről
időnként azért is indokolt beszélni,
mert régészeti jellegű feladatokkal
az önkormányzatok viszonylag ritkán
találkoznak, s ilyenkor a kellő
rutin és szakemberek hiányában
nehéz döntési helyzetbe kerülhetnek.
A kulturális örökség tág fogalmán
belül fontos részterületet képvisel
a régészeti örökség, melynek
védelméről Deák-Varga Dénes kiemelte:
– A régészeti örökség védelme
terén az elmúlt egy-két évtizedben
jelentős szemléletváltás történt.
Korábban a régészet alapvető célkitűzése
volt minden ismert, fontosnak
ítélt régészeti lelőhely feltárása,
felkutatása, és ezen keresztül
a történelmi ismeretek gyarapítása.
Eközben azonban szomorúan
kellett konstatálni, hogy az ásatással
feltárt lelőhelyek a későbbi kutatások
számára rendszerint megsemmisültek,
továbbá anyagiak hiányában
csak a csekély töredékét
sikerült romkertként a nagyközönség
számára bemutatni. A legtöbb
lelőhely a feltárás után visszatemetésre
került. A régészet is folyamatosan
fejlődő tudomány. Egyre
korszerűbb eljárásokkal tudják a
leleteket vizsgálni, és egyre jobban
terjednek a roncsolásmentes kutatási
módszerek, melyek forradalmian
átalakíthatják a hagyományos
régészeti technikákat. A korszerű
régészeti irányelv azt vallja,
hogy a leletek számára a legbiztonságosabb
hely a föld mélye,
ahol eddig is pihentek, és ásatással
beavatkozni csak ott szabad,
ahol a leletek megsemmisülése
egyébként elkerülhetetlen. A régészeti
lelőhelyekre a legnagyobb veszélyt
az új beépítések, út- és közműépítések
jelentik, miután ezeknél
a régészeti maradványok általában
végleg megsemmisülnek. A
régészeti értékeket romboló tényezők
között a tudatlanság és a gondatlanság
mellett a legfőbb veszélyforrást
a lelőhelyek fosztogatása
jelenti a kincskeresők és amatőr
régészek részéről. E törvénybe
ütköző és közkincset pusztító tevékenységet
miden törvényes eszközzel
meg kell akadályozni.
– Milyen régészeti látványosság
található Kanizsán?
– Jelenleg bemutatott régészeti
látványosság, romkert nem található,
az egyetlen ilyen céllal
elindított projekt, a Romlottvár
rekonstrukciója megrekedt.
Egyébként régészeti vonatkozásban
Nagykanizsa és környéke az
országos átlagnál gazdagabb terület.
Az őskori leletek tanúsága
szerint a Mura-vidék viszonylag
sűrűn lakott terület lehetett az
őskorban. A régészeti leletek
másik nagyobb koncentrációja a
török háborúknak „köszönhető”,
miután Kanizsa várának kiemelt
hadászati jelentősége miatt
e környék olyan kisebb-nagyobb
erődítményekben bővelkedett,
mint Botszentgyörgy,
Korpavár, Bajcsa, Leányvár,
Kisleányvár, Mórichely, Szentmiklós,
Csákány (Pernesziháza),
de a földrajzi nevek további feltáratlan
hajdani erődítményekre
is utalnak, mint Sánc, őrtorony
utca (Kiskanizsa), Gradicskadűlő
(Nagyfakos). A török
háború során szinte az összes
környékbeli középkori település
elpusztult. Sajnos a pusztítás
olyan mérvű volt, hogy mindmáig
nem került elő a krónikákból
jól ismert kanizsai Szent Margit
körtemplom, illetve a város határába
olvadt középkori Szentmiklós
(Miklósfa), Mindszent
(Szabadhegy környékén), Től
(Kiskanizsa területén), Szentgyörgy,
Bagola, Fakos települések
középkori templomainak tárgyi
maradványa. A környék régészeti
eredményeiről elsősorban
a Zala Megyei Múzeumok
Igazgatósága, és különösen a
Nagykanizsai Thúry György Múzeum
gazdag kiállításai, valamint
számos tudományos publikáció,
köztük Nagykanizsa monográfiája
tanúskodik.
– Hány régészeti lelőhely található
városunkban?
– Hetvenkilenc van nyilvántartva.
Számuk folyamatosan nő,
például az M7 autópálya nyomvonalán,
illetve az Erzsébet téren tervezett
mélygarázs helyén folytatott
ásatások révén.
– Melyek a legfontosabb régészeti
emlékeink?
– Palin északi része: őskori telep
és kultuszhely. E különleges,
felbecsülhetetlen tudományos-kultúrtörténeti
értékű lelőhelyet évezredek
óta őrző homokdombot
2007-ben az M7-es autópálya építéséhez
– érthetetlen módon, hatósági
engedéllyel – elhordták. A
lazsnaki kápolna környéke: rézkori
település és késő római kori villagazdaság.
Az Inkey-kápolna
környékén jelentős kiterjedésű késő
rézkori, valamint bronzkori település
leleteit tárta fel Horváth
László régész. Házak, házépítési
anyagnyerőhelyek, hulladékgödrök
és kemence kerültek elő. Vár
utca, Kanizsa vára: A török kori
Magyarország egyik legjelentősebb,
és a Dél-Dunántúl legerősebb
várából a felszínen mára
egyetlen tégla sem maradt. Kanizsa
1690-ben visszafoglalt vára is
osztozott az 1702 után lerombolt
száznál több erőd (Pápa, Kaposvár,
Zalaegerszeg, Baja, Szolnok,
Hatvan, Nagykálló, Tokaj, stb.)
sorsában. A Kanizsa-környéki mocsarak
lecsapolása és a több évszázados
feltöltések-tereprendezések
következtében mára a vár helyének
körvonalai sem rajzolódnak
ki a terepen. Erzsébet tér környéke:
középkori városfal maradványai.
Érdekes leletnek tekinthetők
az Erzsébet tér középső részén
folyó mélygarázs-építést megelőző
2007. évi ásatásból előkerült sarokbástyára
utaló cölöpmaradványok.
Ezek segítségével tovább sikerült
pontosítani a városfal és az
azt kísérő sáncárok keleti szakaszának
nyomvonalát. Az Erzsébet
tér rekonstrukciója keretében e
falszakaszra utaló térburkolati
jelzés is tervezett. Szentgyörgyvári
hegy: Romlottvár (Botszentgyörgy
vára). A vár területe jelenlegi elhanyagolt
állapotában elszomorító
képet mutat, pedig több törődés
és áldozatvállalás esetén turisztikai
nevezetességgé válhatna. Az
időközben elhunyt Dr. Cseke Ferenc
tanár és a Nagykanizsa Városvédő
Egyesület 1998-ban a
Romlottvár ügyének felkarolására
alapítványt hozott létre, mely azóta
is működik. Bajcsai homokbánya:
Bajcsa vára. A vár helyén homokbánya
nyílt és a maradványok
nagy része mára már megsemmisült.
Az ásatás gazdag leletanyaga
a Thúry György Múzeumba került.
Garay utca: Középkori ferences
kolostor. A Garay utca északi oldalán
lévő benzinkúttól északkeletre,
illetve a GE gázfogadójától
délkeletre fekvő beépítetlen telken,
a közelmúltban Vándor László
megyei múzeumigazgató ásatásából
került elő a korabeli oklevelekből
jól ismert Kanizsa középkori
ferences kolostorának és templomának
maradványa. A lelőhely
korábban is ismert volt, de sokáig
nem sikerült egyértelműen azonosítani.
Az újabb ásatás azonban
egyértelműen kolostorra utaló
maradványokra bukkant, így e helyen
csakis az 1374 előtt, a Kanizsai
család által alapított, Szűz
Mária tiszteletére szentelt ferences
kolostor állhatott. Ebből következő
új felismerés viszont, hogy Kanizsa
középkori Szent Margitról
nevezett kör alakú plébániatemploma
– ahová a korabeli feljegyzések
szerint Thury György holttestét
is temették – nagy valószínűséggel
a Magyar utca – Dózsa György utca
csomópontja környékén ismert
középkori temető területén állhatott.
Sajnos ennek épületmaradványaira
eddig még nem sikerült ráakadni.
Mindez a középkori Kanizsa
mezőváros feltételezett fekvését
is némileg új megvilágításba
helyezi. Mórichelyi mező:
Mórichelyi rotunda és török-kori
vár. Az egykor Somogy vármegyéhez
tartozó Mórichely falu plébániája
már az 1332-37 évi pápai tizedjegyzékben
említésre került. A
mórichelyi Árpád-kori rotunda
(körtemplom) helyének lokalizálása
csak 1978-ban sikerült, mikor
Vándor László a Mórichelyi-mezőn,
a jankapusztai útelágazás közelében
azonosította a falu középkori
templomának maradványait.
A szántóföldben rejtőző maradványok
jelenleg nem veszélyeztetettek,
azonban e romok tudományos-
építészettörténeti jelentősége
miatt kívánatos lenne a feltárás
folyatatása és befejezése, valamint
a rom nagyközönség számára is
élvezhető bemutatása – összegezte
Deák-Varga Dénes városi főépítész.
Bakonyi Erzsébet
Büszkék lehetünk régészeti értékeinkre
Kanizsa – A 10 mi ügyeink 2009. április 16.
A KÓTA - Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége és a
nagykanizsai Piarista Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
A XVIII. ÉNEKLő IFJÚSÁG SZAKMAI NAPOK
ÉS KONCERTEK AZ ÉNEKLő IFJÚSÁG 75. ÉVÉBEN
zárórendezvényére,
AZ ÁPRILIS 18-ÁN, SZOMBATON 19 ÓRAKOR KEZDőDő
ÜNNEPI HANGVERSENYRE
A JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBA
(FELSőVÁROSI TEMPLOM)
Fellépnek a város kórusai, valamint vendégeink Pécsről:
Gregoriana Calasanctiana, vezényel: Ráczné Bella Cecília
Testvérvárosok Terei Általános Iskola Nagykórusa,
vezényel: Tillainé Merácz Ágnes.
Farkas Ferenc Énekegyüttes, vezényel: Baráth Yvette
Batthyány Lajos Gimnázium Virág Benedek Vegyeskara,
vezényel: Cseke József.
Pécsi Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium Laudate Kórusa,
vezényel: Nagy Ernő.
Kistérség. Legutóbbi ülésén a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása az ülés elején meghallgatta
dr. Molnár József alezredes
soron következő beszámolóját a térségben,
majd rátért a napirendi pontokra.
AMÁV-Start és a Zala Volán
képviselői tájékoztatták a Társulás
tagjait a tervezett menetrend-módosításokról.
Tóthné Temesi Kinga, a
KSZI irodavezetője kérdésre elmondta,
a Nagykanizsa-Budapest
útvonal időtartamát négy óra alá
nem faraghatják, először a vonalak
állapotán kellene javítani. Mivel
tízszeres kivitelezési költségek vannak
a vasútnál, mint a közutakon,
az időtartam-csökkenés egyelőre lehetetlen.
Beszámolót hallgattak
meg a tagok a pedagógiai szakszolgálati
feladatok 2008. évi ellátásáról,
valamint az NKTT 2008-as
költségvetési gazdálkodásáról. Szó
volt még a 2009. évi Közfoglalkoztatási
tervről, illetve Közbeszerzési
Tervről.
Kamarai Küldöttgyűlés. A
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara soron következő küldöttgyűlésén
az elmúlt gyűlés óta
eltelt időszak eseményeiről esett
szó. A tagok meghallgatták az elmúlt
év gazdálkodásáról szóló
éves beszámolót, majd megbeszélték
a 2009. évi költségvetés
tervezetét. Ezután javasolták a
Kamara Alapszabályának és az
SZMSZ-ének ebből adódó módosítását.
A leköszönő tagoktól is
búcsút vettek, Czoborné Pintér
Ildikó oklevelet kapott, illetve
tiszteletbeli alelnöki címet, Brenner
Árpád oklevelet. A legutóbbi
gyűlés óta tizenöt taggal bővült a
szervezet, négyen a megyeiből
jöttek át, a többiek újak – tudtuk
meg dr. Polay József elnöktől. Az
új tagok az elnökségben is megjelentek.
Az új tisztségviselők a következők:
általános alelnök: Mádé
Károly (DKG-EAST Zrt.); ipari
tagozati elnök, s egyben alelnök:
Miklós Zsolt (Kanizsa Trend
Kft.); új elnökségi tagok pedig
Krihó Zsuzsanna (Gázgép Kft.)
és Petró Gyula (CWG Hungary
Kft.).
A multiág irányítási és stratégiai
kérdései a gyakorlatban. Második
előadásához érkezett a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampusza
és a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamra által szervezett sorozat.
Ezúttal Mosonyi György, a
MOL Zrt. vezérigazgatója, s egyben
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara alelnöke tartott előadást
a fenti címmel.
Lakcímke fórumot szervezett
a társasházak képviselői számára
a fővárosi székhelyű Energiaklub
a Nagycsaládosok Egyesülete
és a Fenntartható Fejlődésért
Egyesület közreműködésével.
Országos szinten a tavaszi hónapokban
hatvanöt rendezvényen találkozhatnak
a látogatók a Lakcímkével.
Akampány része egy ingyenes
Lakcímke kiadvány is, melyet
a rendezvényeken terjesztenek
a lakosság körében. A társasházi
képviselők számára rendezett
szakmai fórum egyik állomása
Nagykanizsa volt. A napnak az
volt a célja, hogy segítséget kapjanak
a résztvevők a háztartások
energiatanúsításáról, azaz hogyan
kerül az Energiatanúsítvány az
emberek otthonára, és mi módon
takaríthatók meg jelentős összegek
praktikus megoldásokkal.
A fórumot a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató
Zrt. képviseletében Kardos Tibor
nyitotta meg.
2009-től hazánkban is bevezetésre
került az épületek energetikai
tanúsítása. De mit is jelent a tanúsítvány,
milyen hasznot hozhat az
ingatlan tulajdonosának, és hogyan
kapcsolódik a hatékony energiahasználathoz?
– Mindezekre a
kérdésekre igyekeztek választ adni
a rendezvény előadói.
A kulcsszó az energiatudatosság.
Egyszerűen, három lépésben.
Első lépésként elég az odafigyelés,
vagyis igyekezzünk otthonunk
energetikai adottságait hatékonyan
kihasználni. Második lépés a fogyasztáscsökkentő
beruházás, például
a hőszigetelés vagy a háztartási
berendezések korszerűsítése.
Harmadik lépés lehet a megújuló
energiaforrások alkalmazása. Az
energiatanúsítvány hozzájárul ahhoz,
hogy a rendelkezésre álló korszerűsítési
lehetőségek közül személyre
szabottan azt válasszuk ki,
amivel a legjobb eredményt érhetjük
el.
A fórumon többek között elhangzott:
Európában az összes elfogyasztott
energia 40 százalékát
az épületekben használjuk fel,
ezért foglalkozik kiemelten az Európai
Unió is a lakások, közintézmények
energiahatékonyságával.
Az energetikai tanúsítás bevezetése
minden tagország számára kötelező.
Aszabályozás célja, hogy hoszszabb
távon csökkenjen az épületek
energiafogyasztása, amihez a
tanúsítvány, mint hiteles információhordozó,
az egyik legjobb ösztönző
eszköz. Az energiatanúsítvány
olyan, független szakértő által
készített műszaki dokumentum,
amely a lakás energetikai tulajdonságairól
tájékoztat, valamint javaslatot
tesz az energiamegtakarítás
lehetőségeire. Ezáltal segíti a tulajdonosokat
a helyes energiafelhasználási
és korszerűsítési döntéseikben.
A tanúsítvány értéket teremt,
az alacsony energiafogyasztás –
ahogy a háztartási gépek esetében
is – értékké válik, és ez megjelenik
az ingatlanok árában is.
2008. június végén Magyarországon
is megjelent az épületek
energetikai jellemzőinek tanúsításáról
szóló 176/2008. kormányrendelet.
A rendelet szabályozza,
hogy milyen esetekben, kinek, és
milyen feltételekkel kell a tanúsítványt
elkészíttetni, ki készítheti
el, és mennyibe kerül a tanúsítás.
A tanúsítvány arról tájékoztat,
hogy az adott épületeknek a műszaki
állapota (szigetelése, fűtési
rendszere, hőveszteségei) alapján
mekkora lesz az éves várható energiafogyasztása.
Az energiafogyasztás
alapján a tanúsítvány egy
skálán energetikai osztályokba sorolja
az ingatlanokat. Bárki elkészíttetheti
otthona energetika tanúsítványát,
de az az új épületek építésekor,
valamint a lakás eladásakor,
illetve bérbeadásakor lesz
csak kötelező. Eladáskor és bérbeadáskor
csak 2012. január elsejétől,
új épület esetében már 2009.
január 1-jétől kell tanúsítványt készíttetni.
A témával kapcsolatban a Város
Napja rendezvényén, valamint
május 2-án, a Nagycsaládosok
Napján a Zöld táborban is
kaphatnak információt az érdeklődők.
B.E.
Lakcímke fórum
– Városunkban két műfüves pályát
adtak át a Mindenki Sportpályáján.
A 40x20 méteres, zúzott
kőalapú, műfüves, „C” kategóriás
labdarúgópályák kivitelezési
munkái elkészültek, műszaki átadásuk
megtörtént. A hétvégétől
már használhatták a sportolni
vágyók, az első mérkőzést a húsvéti
ünnepeket követő első munkanapon
játszották a pályákon.
Az idei költségvetésben nyolcvanmillió
forint szerepel újabb
négy műfüves pálya kialakítására.
Hogy mindezekből mennyi valósulhat
meg, az függ a közgyűlés
döntésétől, és az úgynevezett
költségvetést faragó bizottság javaslatától
– mondta el Balogh
László, az OKISB elnöke, aki ezúton
is hívja a kedves kanizsaiakat,
jöjjenek ki a Mindenki
Sportpályájára, és próbálják ki az
új műfüves pályát.
B.E.
Jöjjenek,
próbálják ki!
Kanizsa 2009. április 16. – Oktatás 11
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Hódított a Kanizsa vár… Kétévente
kerül megrendezésre az Országos
Tudományos Diákköri
Konferencia, a hazai felsőoktatás
legjelentősebb versenye, melynek
ebben az évben a Debreceni Egyetem
ad otthont. 2009. április 6-8.
között a Közgazdaságtudományi
szekció rangos fóruma zajlott le,
ahol a Marketingstratégia Tagozatban
második helyezést ért el a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
idén végzett hallgatója
Keléné Molnár Melinda Gertrud
az „Új Kanizsa Vár, az élő középkori
vár” című munkájával. Témavezető
Dr. Keller Krisztina egyetemi
adjunktus volt. A zsűri magas
pontszámot adott mind a benyújtott
írásos pályamunkára, mind pedig
az ott elhangzott prezentációra.
A konferencián 35 tagozaton 433
előadás hangzott el.
Nem csak olvasnak, értik is. A
Kőrösi Csoma Sándor szövegértő
megyei verseny eredményhirdetésére
gyűltek össze a minap a rendező
iskolában, ahol a megjelenteket
Kókainé Hámorszki Éva, a
Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola igazgatója köszöntötte,
Szmodics Józsefné, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Művelődésiés
Sportosztályának osztályvezetője
pedig az olvasás, a szövegértés
fontosságáról szólt. A versenyt
a 2-8. évfolyamnak hirdették, ahol
a dobogós helyezettek és felkészítő
nevelőik jutalomban részesültek.
A második évfolyamosok közül
Pánczél Bálint (Nagyrécse)
lett az első, őt Bankó Anikó (Zalaegerszeg),
majd Tóth Martin
(Keszthely) követték a helyezésekben.
A harmadikosoknál a kanizsai
Salamon Sára (Kőrösi)
nyert, második Benke Bianka (Zalaegerszeg),
a harmadik Kovács
Írisz (Gyenesdiás-Várvögy) lett. A
negyedikes kategóriában az I. Linhárt
Enikő (Nk-Kőrösi), a II.
Vernyel János (Nagykanizsa-
Palin), a III. Hegedűs Ákos (Nk-
Hevesi) lettek. Az ötödikesek közül
I. Vernyel Sára (Nk-BLG), II.
Vuk Dalma (Tótszerdahely), III.
Szabó Melitta (Zalaszentgrót). Hatodik
évfolyam: I. Varga Zsófia
(Zalakaros), II. Veszelyi Krisztin
(Nk-BLG), III. Szűcs Viktória
(Nk-Hevesi). Hetedikesek: I. Tóth
Erika (Nk-BLG), II. Tiszai Jennifer
(Nk-Péterfy), III. Horváth
Dóra (Nk-Bolyai). Nyolcadikosok:
I. Péter Kármen (Bázakerettye),
II. Jáni Eszter (Bázakerettye),
III. Szilágyi Dezső (Nk-
Kőrösi).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
napon, egyben a Költészet
Napját is köszöntve, felújította régi
batthyánys hagyományát az intézmény,
színházba mentek. A HSMK
színháztermében két felvidéki színész,
Gál Tamás és Bodonyi András
előadásában láthatták Petőfi Sándor:
A helység kalapácsa, és Arany
János: A nagyidai cigányok című
művét. A tanulók nagy élvezettel
hallgatták az iskola régi „barátainak”
játékát, sőt, néhányan közreműködtek
az előadásban, Gál Tamás
invitálására kipróbálhatták színészi
vénájukat a színpadon.
Színházba ment az egész Batthyány
Bazsó Adrienn versmondó és
Bakaja Zoltán brácsaművész közös
előadói estjének a Honvéd Kaszinó
Tükörterme adott otthont.
A műsort Halmos Ildikó, az intézmény
vezetője ajánlotta a megjelentek
figyelmébe. Adrienn
számtalan hazai és Kárpát-medencei
versmondó verseny győztese,
kétszer lett első helyezett ifjúsági
kategóriában a Csengey Dénes
vers- és prózamondó versenyen.
Az est folyamán Bakaja Zoltán által
írt, illetve fordított verseket
szavalt. Zoltán előadásában pedig
a Bach-szonátát és a Reger szonátát
hallgathatták meg a megjelentek.
Steyer Edina
Bizalmasan, verssel és brácsával
Azt olvastuk, beosztottjaitól
könnyet, ölelést és Márai Sándor
kötetet kapott a bukott kormányfő.
Azt ajánljuk, szívlelje meg belőle
a következő sorokat: „egy nép azt
mondta: ‘Elég volt.’ ” Az ’56-ban
írt naplóból pedig: „Isten malmai
gyorsan őrölnek.” – fogalmazott
L.Mátés Valéria, a Nagykanizsai
Polgári Egyesület elnökségi tagja
az 1956-ban magát éppen MDPnek
nevező kommunista párt városi
székháza, a Sugár út 10. előtt.
Másfél éve egyesületünk elnöke
arra emlékeztetett: a sortűz
után itt surrantak ki büntetlenül
az elkövetők és a parancs kiadói.
Mi azonban tudjuk, előbb-utóbb
minden tettért felelni kell! Kóré
Péter akkor utalt Gyurcsány Ferencnek
a 2006-os megsebzett
ünnepért viselendő felelősségére
is.
Azt az embert pedig, akit tegnap
a választók megkérdezése nélkül –
hatalomátmentő komédiával –
Gyurcsány Ferenc utódjává tettek,
kilenc öngyilkosságba hajszolt
ember vére vádolja.
Semmi sem változott. „Nem
maradhat Magyarország miniszterelnöke
az, akinek vér tapad a
kezéhez.” – kell ismételnünk a
másfél éve mondottakat. Csak szabad
választáson bizalmat kapó
kormány vezetheti ki hazánkat a
gazdaságinál is súlyosabb morális
válságból! – a közvéleménykutatások
szerint a nagy többségnek
ez az akarata.
P.J.
Minden tettért felelni kell!
Az elmúlt héten a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör és a Kéhli
Vendéglő Krúdy Szalonja meghívására
Budapestre utazott
Szmodics Józsefné, a Művelődési
és Sportosztály vezetője, Halmos
Csaba kulturális referens és
a Takács László Irodalmi Kör
két tagja, Fa Ede és Riersch Zoltán.
A meghívás apropójának Fa
Ede: Eszmélet len című kötetének
bemutatása volt.
A kötet és a szerző nagy sikert
aratott a közönség körében. Életfilozófiája,
embertársaihoz való viszonyulása,
a verseiben megfogalmazott
életbölcsességek felkeltették
az érdeklődést.
A megjelenteket Szmodics
Józsefné köszöntötte. Beszédében
elmondta, Nagykanizsa
büszke a kulturális intézményeire,
az itt élő művészekre, alkotókra,
alkotásokra. Az önkormányzat
lehetőségeihez mérten
minden évben komoly támogatást
biztosít a kultúra területén
tevékenykedő civil szervezeteknek.
Könyvkiadásokra is nagy
hangsúlyt fektet, lehetőséget teremtve
a városban és környékén
élő, vagy Nagykanizsáról elszármazott
írók, költők bemutatkozására.
Jelenleg a „Kanizsai Antológia”
9. kötetéhez várják a verseket,
prózákat, műfordításokat
és tudományos írásokat.
Az 1982. október 25-én Óbudán
megalakult irodalmi kör célja a
Krúdy-hagyomány ápolása mellett
az irodalom népszerűsítése is.
A Krúdy Kör két vezető tisztségviselője,
Kanizsa József és Király
Lajos is Zalából indult.
B.E.
Kötetbemutató a Krúdy Körben
Kanizsa 12 – Színes 2009. április 16.
Fotó: Steyer Edina
Kanizsa Kvíz
Kalandozások a történelmi korszakokban
Név: ...............................................................................................
Lakcím: ........................................................................................
Telefonszám: ................................................................................
Ismét Kanizsa Kvíz!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ismét megrendezi
a "Ki tud többet Nagykanizsáról?" - Kanizsa Kvíz vetélkedőt. Ahárom
héten keresztül zajló játék nyertesei között ajándékcsomagot sorsolunk
ki, melyet a nyertesek a Város Napján (április 24-25-én) a Polgármesteri
Hivatal és a Tourinform Iroda közös standján vehetnek át
az Erzsébet téren.
A megoldásokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap Szerkesztőségében
található gyűjtőládákba helyezhetik el a megfejtők.
Kérjük, hogy a borítékra feltétlenül írják rá nevüket, illetve
elérhetőségüket!
Jó szórakozást!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
II. forduló
Mikor említették először Kanizsa (Knysa) nevét írásos formában egy királyi
adománylevélben? Amikor IV. Béla Princ comesnek adta ajándékba
a Bille nevű birtokot, mely a Knysa nevű földdel határos……
1. 1192-ben
2. 1245-ben
X. 1270-ben
Ki volt az a vitézségéről híres katona, kinek kapitánysága alatt megkezdődött
a kanizsai vár korszerű erődítménnyé építése 1568 után?
1. Huszti György
2. Thúry György
X. Szondy György
Az Erzsébet téren ma a Magyar Plakát háznak otthont adó későbarokk
épületben mi működött eredetileg?
1. dohányraktár
2. magtár
X. városi fogda
Milyen épület díszítette egykor a városközpontot a Fő út és Ady utca sarkán?
(Segít a képeslap)
1. Az 1873-ban épült Városháza
2. A Városi Ispotály (kórház)
X. A Nagykanizsai Takarékpénztár 1870-ben épült székháza
Hová szállította a Nagykanizsán keresztül megépült első vasútvonalon
keresztül az első tehervonattal gabonaszállítmányát egy angol kereskedő?
1. Budáról Bécsbe
2. Budáról Prágerhofba, majd Triesztbe
X. Budáról Szombathely- Sopronon keresztül az osztrák déli tartományokba
A feladatokat összeállította: Kunics Zsuzsa muzeológus, Thúry György Múzeum.
A feladatok megoldásában segítenek: a Nagykanizsa Városi Portál
(Várostörténet, Kanizsai séta) www.nagykanizsa.hu és a Kanizsai Enciklopédia
szócikkei.
Itt a tavasz, eljött az ideje az
idei első ADDINOL-Kanizsa Rádió
Szlalom Kupának is. Harminckét
versenyző koptatta a
gumikat és az aszfaltot a Kanizsa
Centrum parkolójában –
napsütésben, nézők kavalkádjában.
Érkeztek Szombathelyről
és Zalaegerszegről is, hogy városunkban
mérettessék meg magukat.
Már megszokhattuk Németh Lajostól,
hogy mindig valami látványosat
nyújt – s ez persze nem
mindig tesz jót Ladájának –, most
is ez volt a helyzet: pörgött-forgott,
melynek következtében az alsó
függő gömbfej szétesett. Lajos
nem adta fel, hamar kicserélték a
fiúk a gömbfejet, s rótta tovább az
utat a második és a harmadik körben,
illetve a verseny utáni bemutatón
is láthattuk. Aközönség nagy
örömére ismét volt kamionos attrakció
is Senkó Lászlónak köszönhetően.
A nézők fütyültek, kerepeltek,
kiabáltak, mindenki nagyon
várta már, hogy a komor tél
végeztével ismét beköszöntsön a
tavasz – s természetesen a szlalom-
szezon, így aki ellátogatott a
versenyre, egy élményekkel teli
délutánt hagyott maga mögött.
Negyedik alkalommal szintén
Bogár Ferenc (róla két számmal
ezelőtt olvashattak lapunkban)
lett az abszolút első helyezett,
bár Balikó Tamás, aki csak tesztelte
önmagát, ezúttal időben
Ferit is megelőzte. Második helyen
Somos Péter végzett, őt
Klinger Tamás követte a dobogón.
Végeredmények kategória szerint:
A kategória (1000 cm3-ig): 1.
Bogár Ferenc (02:13,88), 2. Perlényi
Balázs (02:22,12), 3. Nagy
László (02:25,96). B kategória
(1001-1600 cm3): 1. Somos Péter
(02:15,11), 2. Balikó Ákos
(02:19,08), 3. Hirt Attila
(02:20,91). C kategória (1601-
2000 cm3). 1. Klinger Tamás
(02:15,19), 2. Németh Csaba
(02:22,47), 3. Mátés László
(02:22,71). D kategória (2000 cm3
felett): 1. Tulezi Antal (02:21,29),
2. Kovács László (02:29,34), 3.
Háry Szabolcs (02:33,55). E kategória
(női): 1. Kondricz Betti
(02:29,95), 2. Tuboly Diána
(02:30,25), 3. Hadnagy Gertrúd
(02:31,36).
S.E.
Szombati kerékcsikorgás
Kanizsa 2009. április 16. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Ezekben a napokban gondolja meg jobban,
kinek, milyen információt mond el,
mert könnyen félreérthetik. Ne foglalkozzon
más gondjával-bajával, mert könnyen
elronthatja a vidáman induló hetét.
Ha nosztalgiázni támad kedve, ne azon sajnálkozzon,
hogy mit mulasztott el, inkább
ragadja meg az ígérkező jó alkalmakat. Vitatkozás
közben ne mutassa ki haragját, inkább
törekedjen a megegyezésre.
Változásokra számíthat ezen a héten. Lehet,
hogy egy költözés, vagy munkahelyváltoztatás
ötlete pattan ki valamelyik
családtagja fejéből. Az ellenkezés helyet
csatlakozzon hozzájuk.
Körültekintőbben szervezze az életét. Ne
engedje, hogy sorozatosan más vegye kezébe
az önt is érintő dolgok irányítását. Ha
úgy érzi, kikapcsolódásra van szüksége, ne
hagyja, hogy a családja visszahúzza.
Az ünnepek idején ugyan némi vitát okozott
az ajándékozás a családban, de a kedélyek
szerencsésen lenyugodtak. De sajnos nem
sokáig, mert néhány nap múlva itt lesz a Város
Napja, s jöhet az újabb ajándékvásárlás.
Bizonyára a tavaszi fáradtság az oka, hogy
nincs túl nagy kedve munkába lendülni. Értékelje
át a helyzetet, de ne hagyja magát lebeszélni
a terveiről. Időközben a hangulata
is megváltozik, és ismét vidám lesz.
A többnapos lazítás, pihenés után most
ismét tele van energiával. Erejét, idejét
ne forgácsolja el értelmetlen dolgokra.
Kreatív ötleteinek megcsillogtatásával
lenyűgözheti a környezetét.
Fordítson nagyobb figyelmet az egészségére.
Ha másképp nem megy, építsen be kiadós sétákat,
netán táncot a mindennapjaiba, s hamarosan
jobban fogja érezni magát. Ügyeljen a
fokozatosságra, ne kapkodjon el semmit.
Ha bevallja, ha nem, a napsütés, a tavasz,
önre is jó hatással van. Vitaminokkal, sétával,
mozgással még inkább elűzheti a negatív
gondolatait, hiszen tapasztalatból tudja,
morcos hangulatban nem megy semmire.
Érzékeny, sértődős lehet mostanában. Mielőtt
megharagudna bárkire, gondolkodjon
higgadtabban, és tegyen valamit. Foglalja
le magát valamilyen tevékenységgel, ami
még sikert és elismerést is hozhat.
Jókedvűen, vidáman telik a hete, bár időnként
nyomasztja az az érzés, hogy nem tud a párjával
élni, de sajnos nélküle sem. Hogy mi lehetne
a gondjára a megoldás? Tanácsos lenne a
bölcsebb ismerősei véleményére hallgatni.
Időnként úgy érzi, a magányos élet nem önnek
való, ezért inkább enged a rigolyáiból, megszokott
tevékenységéből csak azért, hogy párja
kedvébe járjon. Ha mindez nem elég, találjon
ki például egy különleges meglepetést.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Örömhír
vallási percek
vasárnap
reggelente
6.30-kor
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Kutyaszálló
amerikai vígjáték (SZ) (KN)
13.30
Nem kellesz eléggé
amerikai-német vígjáték (SZ) (12)
19.30 19.30
Szörnyek az űrlények ellen
animációs film (SZ) (12)
15.30, 17.30 15.30, 17.30
2009.április
A mozijeggyel 10% kedvezmény
a Vogue és az Amadeus kávézókban!
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
JÁRMű
Kanizsa 14 – Apró 2009. április 16.
INGATLAN
Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi
úton) közel 700 négyzetméteres terület
eladó! Irányár: 19 millió Ft. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(előszoba, fürdő, spájz, pince,
padlás, kert) részben felújított udvari
lakás eladó. Érd.: 30/227-3294
Belvárosban három szobás, nappalis
családi ház két fürdővel, nagy, aknás
garázzsal, rendezett, szép, kicsi
udvarral eladó vagy elcserélhető palini
családi házra értékegyeztetéssel.
Tel.: 93/315-861, 30/851-7255
(6389K)
Városkapu krt-on önkormányzati garázs
bérleti joga eladó. Érd.: 30/385-1088
(6428K)
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany, kábeltévé.) Érd.:
30/227-3294
Nk-án a Zemplén Győző utcában
1,5 szobás, összkomfortos, bútorozott
lakás kiadó, esetleg eladó. Érd.:
93/318-472 (7035K)
Piaggio háromkerekű kisautó,
bordó színű (kismotorvezetői jogosítvánnyal
vezethető) eladó. Ára:
200.000 Ft. Érd.: 93/314-523,
30/981-0535 (7032K)
Riger négykerekű, 500 köbcentis,
diesel, fekete színű autó (kismotorvezetői
jogosítvánnyal vezethető),
1000 km-rel eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Érd.: 93/314-523, 30/981-
0535 (7033K)
500 kg-os utánfutó eladó.
Ugyanitt 4 db BARUM 165/70 R13
M+S gumi felnivel együtt olcsón
eladó. Érd.: 93/314-265 (7034K)
Rattan asztal 2 db karosszékkel olcsón
eladó. Irányár: 20.000 Ft. Érd.:
30/9934-120 (7030K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-
3014 (6430K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30 perces
lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a 30/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire
felkészítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését
vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Érd.: 20/510-2723 (7036K)
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
2009
ATAKARÉKOSSÁG
ÉVE
Kösse újra CASCO-ját
jelentős
kedvezménnyel!
Kérjen ajánlatot, most megéri!
30/916-1600
Április 16.
A HSMK MűVÉSZETI
TANFOLYAMÁN RÉSZTVEVőK
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: április 30-ig
Április 17. 17 óra
SZÍNJÁTSZÓ KLUB
Vezeti: Csepely Gábor
Április 17. 19 óra
A FőISKOLAI KLUB NYITÓ
RENDEZVÉNYE
Belépődíj: 500 Ft
Április 22. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM
Kultúra és klímaváltozás
A belépés díjtalan
Április 23. 10 és 14 óra
TREBLA, A BÁRÁNY
Zenés mesejáték, az Apró Színház
előadása. Belépődíj: 500 Ft
Április 16. 16 óra
LEHET EGY DAL…
Borsos Beáta és Tulman Géza musical
műsora. Zongorán közreműködik:
Maronics Ferenc
Belépődíj: 600 Ft
Április 17.18 óra
NE GONDOLD, HOGY AZ A
TAVASZ…"
A Tüttő János Nótaklub vacsorás nótaestje.
Belépődíj: 1500 Ft, vacsora
1500 Ft
Április 20. 18 óra
DE, JAJJ! - cigánykabaré
Belépődíj: 1 500 Ft
Április 21. 18 óra
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD -
ETKAANYÓ TITKAI
Bemutatóval egybekötött előadást tart
Kártyikné Benke Etka
Belépődíj: 500 Ft
Április 18. 16-18 óra
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
Belépődíj: 200 Ft
Április 18. 18 óra
TÁNCRA LÁBAM
népzenei táncház sorozat
Belépődíj: 500 Ft
SORSODAT MAGAD
INTÉZED
Magyarországi plakátok
az 1950-es, ''60-as évekből
Megtekinthető:
május 31-ig
􀂊 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.)
􀂊 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST
(Word, Excel, QuarkXPress,
Adobe Indesign, Adobe
Photoshop programokkal)
􀂊 NYOMDAI
ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL
VÁLLALOK
􀂊 Tel.: 30/9932-534
Az akció 2009. május 30-ig tart
Multifokális lencse AKCIÓ -30%
Az akció április 1-től június 30-ig érvényes!
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete 24-én, pénteken a szokott
időben, 15.30-kor tartja klubfoglalkozását, a Kanizsai Dorottya
Kórház tanácstermében, ahol diabetes és magas vérnyomás
témában tart előadást Dr. Sebestyén Miklós főorvos.
Kanizsa 2009. április 16. – Sport 15
Bajai Bácska FKE – Kanizsa KK
DKG-East 85-73 (19-20, 16-18,
25-18, 25-17). NB I B-s férfi kosárlabda-
mérkőzés. Rájátszás a négybe
kerülésért, visszavágó. Baja, 300
néző. Játékvezető: Téczely, Domokos.
Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza
12/9, Vertetics 6/6, Beck 2, Koma
3, Filipovic 17. Csere: Sági
17/9, Zsámár 4, Fodor, Becze 4,
Murvai 4, Lovas 3, Weisz 1. Edző:
Kovács Nándor. Továbbjutott: Kanizsa
KK – DKG East (183-153).
Negyvenkét pontos előnnyel
utazott a bajai visszavágóra a
nagykanizsai csapat, s mondhatni
izgalommentesen indult a találkozó.
A vendégek minimális előnyre
tettek szert és ezt a második etapban
még növelték is.
A második félidő elejétől a korábban
kevesebb játéklehetőséghez jutott
kosarasok is szerepet kaptak a vendégeknél
(Becze Barnabás, Lovas Péter,
Weisz András) s ők sem vallottak szégyent.
Az utolsó negyedben – a már
biztos továbbjutás tudatában – kicsit
lankadt a Kanizsa KK figyelme, s ezt
kihasználva a maga javára fordította a
találkozót a hazai csapat.
A visszavágó csupán formalitásnak
tűnt, ami be is bizonyosodott,
lévén a dél-zalai klub magabiztosan
jutott a legjobb négy közé. A
döntőbe kerülésért a SMAFC gárdájával
mérkőznek a dél-zalaiak,
de azt más most leírhatjuk, hogy a
KKK-DKG East útban van 2003-
as, eddigi legnagyobb sikere felé,
amikor – gyakorlatilag – az NB I
A-csoportba kerülésért játszhattak
a kanizsaiak…
Kovács Nándor: – Örülök, hogy
mindenkinek játéklehetőséget tudtam
biztosítani, s hogy magabiztosan
jutottunk a négy közé.
Polgár László
Közelítvén a történelmi sikerhez
Nagykanizsai Torna Egylet 1866
– Dombóvár FC-Rutin 1-0 (1-0).
NB III Dráva csoport labdarúgómérkőzés,
21. forduló. Nagykanizsa,
300 néző. NTE 1866: Horváth
G. – Boros (Szalai), Pozsgai,
Burucz, Farkas J. – Ujvári, Hegedűs
(Iványi), Rácz Sz., Bagarus –
Cs. Horváth G., Szőke (Nagy T.).
Vezetőedző: Visnovics László. Góllövő:
Rácz Sz. (6.)
A hazai szakvezetés legnagyobb
örömére eltiltás és sérülés sem gátolta
a csapatösszeállítást, így jelenlegi
legerősebb csapatával tudott
pályára lépni a kék-piros legénység,
mely a mérkőzés 6. percében
rögtön meg is szerezte a vezetést:
Szőke Ádám lövését a vendégportás
csak kiütni tudta, az érkező
Rácz Szabolcs pedig 5 méterről
az üres kapuba passzolt (1 – 0).
A félidő hátralévő részében is támadott
a kanizsai csapat, de újabb
gólt szereznie nem sikerült, mivel
Ujvári Máté és Bagarus Gábor lövése
is a lécen csattant.
Szünet után a vendégek harcosabban
és támadóbb felfogásban
lendültek játékba, beszorították az
NTE-t, de komoly lehetőségeik
nem voltak. A félidő derekán, aztán
újra a hazaiak vették kezükbe
az irányítást, több veszélyes támadást
vezettek – Nagy Tamás szabadrúgása
felső kapufát talált – de
a megnyugtató második gólt nem
sikerült begyötörni. A dél-zalai
gárda az ötödik helyet foglalja el a
tabellán a Szentlőrinc, Szekszárd,
Paks II és a Kaposvár II négyese
mögött.
Visnovics László: – Helyzeteinket
ugyan nagy számban puskáztuk
el, de győzelmünk mindenképp
megérdemelt.
P.L.
Három pontot ért Rácz Szabolcs találata
A Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség
díjazta a 2008-as esztendő legjobb
megyei asztaliteniszezőit, s az
ünnepélyes díjátadóra Nagykanizsán
került sor. A megye lényegében kétpólusú
a ping-pong szempontjából,
hiszen a dél-zalai város klubja (Kanizsa
Sörgyár SE) mellett még Hévíz
SK-nál foglalkoznak kiemelten a
sportággal – fogalmazott Jakabfi Imre
szövetségi elnök, ezért nem is véletlen,
hogy az elismerésben részesültek
a két egyesület képviselői voltak.
A díjátadó érdekessége volt, hogy
a hölgyeknél a felnőtt és ifjúsági kategóriában
is a Kanizsa Sörgyár SE
igazolt asztaliteniszezője, Ladányi
Dóra lett a legjobb, míg az edzőknél
– mint már évek óta - a hévízi „megszállott”
Emecz Emil nyert. Bicsák
Bettina, a kanizsaiak legjobb serdülő
leány versenyzője nem csupán korcsoportjának
megyei elsőjeként részesült
elismerésben, de mint megtudtuk,
idén jó eséllyel pályázik egy
(para-sportos) Európa-bajnoki részvételre.
Rajtuk kívül a KSSE színeiben
sportolók közül díjazták még
Táncos Dominika, Szerdahelyi Péter
(újoncok), valamint Horváth Dávid
(serdülő) kitartását és lelkesedését.
Megyei díj ide vagy oda, sajnos a
női Extraliga küzdelmeiben Ladányi
Dóra sem segíthetett, hiszen a Kanizsa
Sörgyár 7:0 arányban szenvedett
vereséget Orosházán. Ennél sokkalta
jobb hír női vonalról, hogy az NB
II Nyugati csoportjában a „kettes
számú” együttes Beremend elleni
15:3-as győzelmével a bajnokság
vége előtt egy körrel megszerezte a
bajnoki címet, ami feljutást ér az NB
I-be. Alegutóbbi meccsen kiemelkedett
teljesítményével Szász Kinga és
Újházi Csilla, akik négy-négy győzelmet
jegyeztek.
P.L.
Ladányi már felnőttben is Szinte kuriózumértékű
Tatabánya – BWT Kanizsa
VSE 4-15. OB I B-s vízilabda
mérkőzés. Kanizsa VSE: Kiss Cs.
– Persely (2), Virt (2), Karácsony,
Kaszper G. (1), Ujházi (1), Markó
(2). Csere: Golecz (kapus), Laky
(1), Kiss Á. (3), Gulyás (1), Szabó
G., Cserdi (1), Wiesner (1). Játékos-
edző: Szabó Gábor.
Rögtön érdemes azzal kezdeni,
hogy a BWT Kanizsa Vízilabda
Sport Egyesület számára nem a
Tatabánya elleni találkozó volt
21 éves fennállásának legnagyobb
meccse, de az OB I B küzdelmeiben
azért nem mindig arat
olyan győzelmet, hogy ellenfele
alig dob gólt. Ebből kiderülhetett,
hogy fölényes siker született
idegenben, Kiss Csabáék ugyanis
15-4-re győzték le a Tatabányai
Vízmű SE gárdáját. A budapesti
Szőnyi úti uszodában megrendezett
találkozón az első két
negyed a későbbiek tükrében
igencsak szorosan alakult (2-2,
1-1), aztán jött a „vendég-henger”
(1-7, 0-5), ami gyakorlatilag
a tatabányaiak megsemmisítésével
ért fel.
A végeredmény még akkor is figyelemre
méltó, ha tudjuk, a csoport
utolsó helyén kullogó legénységről
van szó, ráadásul a siker azt
is jelentette a KVSE számára,
hogy második helyen állnak a tabellán.
Fájdalom, az eredmény
nem számít túlzottan sokat a rájátszás
szempontjából, de a győzelem
az minden esetben győzelem.
A dél-zalai együttes legeredményesebb
játékosa Kiss Ádám volt,
aki háromszor talált a hálóba.
P.L.
győzelem
Egyre kiforottabbak. A Kanizsa
Box Klub öklözői két olyan nagyszabású
versenyen is indultak, melyekről
értékes helyezéseket hozhattak
haza. A somogyi Nagyberkiben
nemzetközi torna várt a dél-zalai
egyesület bokszolóira, hiszen a mezőny
a magyarok mellett felvonultatott
horvát, román, szerb és szlovén
indulókat is az egyes korcsoportok
súlycsoportjaiban. A KBK képviselői
közül a junior 63 kg-ban Bencze
Ádám első helyen végzett, s ugyannak
a korosztálynak a +86 kg-os indulói
között Orbán Gábor is aranyat
nyert. A felnőtteknél 69 kg-ban lépett
kötelek közé Korpics István, s ő
sem adta alább az első helynél. Afővárosi
Énekes István Ifjúsági Emlékversenyen
az utóbbi évek legnagyobb
létszámú mezőnye vett részt,
s 16 súlycsoportban zajlottak a küzdelmek.
A kanizsaiak közül végül
48 kg-ban Nádori Tibor harmadik
lett, míg 60 kg-ban Orsola Norbert
végzett a második helyen.
Gozdán és Hartai: meglesz Vietnam?
A fent említett lábtoll-labdázók
számára egyre élesedik a helyzet, hiszen
a válogatók alapján mind inkább
kirajzolódik, kik azok, akik utazhatnak
a júniusi, vietnami világbajnokságra.
Értelemszerűen az újszászi megmérettetésen
is sorrendben a hatodik, Hanoiban
megrendezésre kerülő világesemény
állt a középpontban, s továbbra
is az a kérdés, hogy Gozdán Ágota és
Hartai Attila vezérletével a kanizsaiak
hét kategória közül melyekben esélyesek
az indulásra.
Kanizsa 16 – Hirdetés 2009. április 16.
XXI. évfolyam 16. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. április 23. Kanizsa
A Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás életében jelentős
nap volt április 16-a. A
„Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat
és szennyvíztisztító
telep fejlesztése” projekt támogatási
szerződésének ünnepélyes
aláírásával, egy lépéssel ismét
közelebb kerültek a megvalósításhoz
a települések.
A szerződést Huba Bence, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóságának
igazgatója és Tóth Nándor, a
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
elnöke írta alá a
Vasemberház Dísztermében.
Az előzményekről Tóth Nándor,
a szennyvíztársulás elnöke kiemelte:
2005. június 6-án Nagykanizsa
és 14 környező település polgármesterei
aláírták a társulás alapító
okiratát. Az alapító okirat rögzítette,
hogy a társult 15 település közösen
valósítja meg az adott települések
csatornahálózatának kiépítését,
Nagykanizsa csatornázatlan
településrészeinek rendszerbe
kötését, illetve a városi szennyvíztisztító
telep felújítását és bővítését.
Ez utóbbira a szűkös kapacitás,
illetve a kibocsátott szennyvíz
minősége miatt van szükség.
A jelenlegi rendszer nem felel
meg az uniós előírásoknak, ami az
üzemeltetőnek a jelentős erőfeszítéseken
túl fokozott anyagi terheket
is jelent. Hasonlóképpen problémát
okoz az érintett településrészeken
és településeken lakóknak is a keletkező
szennyvíz elvezetése.
A projekt megvalósulása esetén
– hangsúlyozta Tóth Nándor –,
amelyben egyre inkább hisznek, a
települések csatornahálózata kiépül,
és a szennyvíztelep gondjai
is megoldódnak legalább harminc
évre. A több mint 200 millió forintot
felemésztő előkészítés és tervezés
költségeinek háromnegyed részét
a magyar állam fedezte, a többit
a projektben résztvevő önkormányzatok
biztosították. Az előkészítés,
a tervezés és az engedélyezés
folyamatai hol gyorsulni, hol
lassulni látszottak. Mindig új meg
új, sokszor legyőzhetetlennek látszó
akadályok jelentkeztek, de valahogy
mindig sikerült velük megbirkózni.
Az elmúlt év decemberében új
fordulatra váltottak az események –
folytatta a társulás elnöke. Előbb a
pályázat-elbíráló bizottság minősítette
támogatásra érdemesnek a projektet,
majd ez év februárjában a magyar
kormány hozott kedvező döntést.
Márciusban a projekt a végső
döntés helyszínére, Brüsszelbe került,
hogy kimondják a végső igent.
Az új bekötések révén megépül
közel 200 kilométernyi nyomó-,
gravitációs- és bekötővezeték,
megépül 51 szennyvíz-átemelő és
megújul a központi szennyvíztelep.
Ennek következtében korszerűsödik
a szennyvíz kezelése, megszűnik
a szaghatás, csökken a környezetterhelés.
A keletkező biogáz is
hasznosításra kerül, továbbá a telep
alkalmassá válik a szippantott
szennyvíz fogadására is, melyhez
egy új fogadóállomás épül.
A beruházás eredményeként
több mint tízezer lakos komfortérzete,
életkörülményei javulnak
meg. A fejlesztés tervezett összköltsége
nettó 12,6 milliárd forint,
amelynek 85 százalékát, 10,7 milliárd
forintot a KEOP pályázat biztosít
társfinanszírozás keretében.
(folytatás a 2. oldalon)
A térség legnagyobb beruházása
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2009. április 23.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
(folytatás a címoldalról)
Ebből 9,1 milliárd forint uniós
támogatás, 1,6 milliárd forintot
pedig a hazai költségvetés biztosít.
A fennmaradó rész az önkormányzatok
és a projektben résztvevő lakosság
önrésze. A teljes beruházás
áfával növelt költsége bruttó 15,2
milliárd forint. Jelenleg ez a térség
legnagyobb megvalósításra váró
fejlesztése. Végezetül megköszönte
mindazoknak a munkáját, segítségét
és támogatását, akik a projekt
eddigi útját egyengették.
Akövetkező reménybeli esemény
a kedvező brüsszeli döntés, az első
kapavágás, majd az elkészült mű átadása
és üzembehelyezése lesz.
A projektben résztvevő önkormányzatok
képviseletében Marton
István polgármester kiemelte: Ilyen
méretű mega-beruházás a rendszerváltás
óta, sőt 1965-től, az Egyesült
Izzó városunkba telepítésétől még
nem volt Nagykanizsán. A város és
a résztvevő települések még 2000-
ben adtak szándéknyilatkozatot az
új beruházás megvalósításáról, de a
munkálatok inkább az előző, a 4.
önkormányzat életében gyorsultak
fel. Legjobbkor ért ide a beruházás,
hiszen becslése szerint mintegy
négyszáz embernek ad munkát a
teljes megvalósulás stádiumáig.
Huba Bence felajánlotta a szakminisztérium
Fejlesztési Igazgatóságának
segítségét, és arra buzdította
a jelenlévőket, amennyiben
nehézségek, problémák adódnak,
nyugodtan forduljanak hozzájuk,
igyekeznek ezek elhárításában a
segítségükre lenni.
Göndör István országgyűlési
képviselő hozzászólásában kiemelte,
a zalai dombok között élőknek
ugyanolyan joga van jó körülmények
között élni, mint a városban
élőknek. Sikerült meggyőzni azokat,
hogy beszálljanak ebbe a rendszerbe,
akik eddig a szippantásig
sem jutottak el. Az üzemeltetés
költsége miatt tisztességesen a zsebükbe
kell nyúlniuk amellett, hogy
a források döntő többsége állami és
EU-s forrás. A beruházás egy esély
azoknak az építési vállalkozásoknak
és munkavállalóknak, akik
évek óta várnak az elindulására. A
projekt ékes bizonyítéka annak,
hogy a kistelepüléseknek soha nem
lett volna esélyük erre az infrastruktúrára,
a város segítsége nélkül
nem tudtak volna forrásokat teremteni.
A továbbiakban is egy jó példa
arra, hogy mindenben számítaniuk
kell egymásra.
Bakonyi Erzsébet
Marton István polgármester
volt a meghívott vendége annak
a fórumnak, amelyet a szabadhegyi
lakosok számára szervezett
Dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselő.
A városrész polgárait érintő
kérdésekre a polgármesteren kívül
Jerausek István sánci, Tóth
Nándor kiskanizsai és Karádi Ferenc
miklósfai önkormányzati
képviselők, Gáspár András, a
VIA Kanizsa Zrt. vezérigazgatója,
valamint Zámbó Tamás, a
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
Osztályának ügyintézője
válaszolt.
Marton István tájékoztatóját
követően a szabadhegyieket leginkább
az utak, járdák állapota,
az eső- és a szennyvízcsatornázás
érdekelte. Jerausek István elmondta,
Szabadhegyen 260 ingatlant
érint a szennyvízcsatorna
beruházás. A kétszázezer forintos
lakossági hozzájárulást az érintettek
87,4 százaléka fizette be
március végéig. A beruházás elindításához
Brüsszelben mondják
ki a végső igent. A tervek
szerint októberben megkezdődhet
a csatornahálózat kiépítése,
és két és fél év múlva átadásra
kerülhet. Tóth Nándor, a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás
elnöke hozzászólásában
kiemelte, a csatornahálózat kiépítésén
kívül a szennyvíztelepet
is korszerűsíteni, bővíteni kell,
hiszen naponta közel kétezer
köbméterrel több szennyvíz érkezik
majd be a telepre. A
szennyvízberuházás az Alsószabadhegyi
utat csak a lakott területig
érinti. A jelen projekt keretében
nem csatornázhatók gazdaságosan
a még nem lakott, üres
telkek. A tervek, engedélyek
megvannak, de nincs hozzá sem
uniós, sem állami támogatás. A
lakosságnak és az önkormányzatnak
kell bevállalni a költségeket
egy esetleges későbbi pályázattal.
A kérdések között felmerült a
csapadékvíz-elvezetésének problémája.
Addig, amíg az Alsószabadhegyi
utca felső, keleti oldala
kevésbé volt beépítve, nem
volt ebből probléma. Válaszként
elhangzott, külön kell választani
a csapadékvíz elvezetését a
szennyvíztől. A csapadékvíz elvezetése
az útépítés része. Az útterv
elkészült, a szennyvízberuházás
befejezését követően fognak
hozzá, de addig is megvizsgálják,
milyen ideiglenes megoldással
lehet elkerülni, hogy ne érje
a panaszos házfalát a csapadékvíz.
Felvetették, van-e valamilyen
terve az e-on-nak a rozsdásodó
villanyoszlopokkal, valamint
igaz-e az, hogy a légvezetékeket
a föld alatt kell az épületekhez
vezetni. A válaszban elhangzott,
a villanyoszlopokkal kapcsolatban
a hivatal érdeklődni
fog az érintett cégnél, a föld alatt
pedig az újonnan épülő házak
esetében kötelező a kábelek elvezetése.
Fakosról nem lehet átjutni Látóhegyre,
mert még az út sincs
kijelölve. Látóheggyel kapcsolatban
jegyezték meg azt is, hogy
a Rizling utca állapota jelenleg
rosszabb, mint felújítás előtt. Itt
vetődött fel az a kérdés, hogy a
nem veszélyes hulladéknak minősülő
építési törmeléket, cserepet,
vissza lehet-e forgatni a hegyi
utak javítására. A szabadhegyiek
felhívták a figyelmet a szűkös
Szekeres József utca közlekedési
nehézségeire, és mindjárt
javasolták is a Mária utca
egyirányúsítását. Mikorra várható
az Alsószabadhegyi út kiépítése
a 61-es Kaposvári útra, és
folytatódik-e kerékpárút kiépítése
a Pásztor utcára, onnan meg a
61-es útra? – kérdezték. Egy szabadhegyi
javaslatban elhangzott,
hozzák nyilvánosságra azoknak a
nevét, akik még nem fizették be a
hozzájárulást a szennyvízcsatornázáshoz,
hátha nagyobb lelkesedést
kapnak. Továbbá, a rendőrök
ne csak a Kaposvári úton, a
buszmegálló közeléből mérjék a
sebességet, hanem menjenek fel
Szabadhegyre, ahol számtalan
gépjárművezető figyelmen kívül
hagyja, hogy nincs járda a gyalogosan
közlekedők számára, és a
megengedettnél nagyobb sebességgel
vezetik a járműveiket.
Ezen a fórumon is felvetették
sárga villogó lámpa elhelyezését
a sánci buszmegálló előtti gyalogátkelőhelyen.
Erre néhány
éven belül, a 61-es út várost elkerülő
szakaszának átadása után
kerülhet sor, mert akkortól számít
majd önkormányzati útnak.
Volt, aki ki is mondta, Szabadhegy
mostohagyermeke a városnak.
B.E.
Szabadhegyi fórum:
Út, járda, csatorna…
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – 2009. április 23. A mi ügyeink 3
Mindössze kilenc ember jelent
meg – a kapitányság és a sajtó
munkatársain kívül – a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság által
szervezett megbeszélésen, mely
az új Bűnmegelőzési Stratégiát
hivatott előkészíteni.
A kapitányság munkatársa
ötvennyolc meghívót küldött szét
a városban – ifjúsággal foglalkozó
orgánumoknak, civil és nem civil
rendvédelmi szerveknek, az önkormányzatnak
–, hogy ötleteikkel,
javaslataikkal segítsék az új
koncepció megvalósítását. A cél –
mely már régóta lebeg mindenki
szemei előtt – egy élhetőbb, biztonságosabb
város.
Dr. Molnár József alezredes az
ülés elején köszönetet mondott
azoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel
a fórumot, majd röviden
ismertette a tavalyi statisztikákat.
(Erről már részletesen olvashattak
honlapunkon Jobb évet zártak,
mint 2007-ben címmel.) Bükiné
Papp Zsuzsanna az előző stratégiával
kapcsolatban elmondta, egy
kissé rendőrszemléletű lett, mivel
egy pályázatra készült. Az összefogásra
azért van szükség, mert a
válság okozta munkanélküliséget,
az egyre fokozódó kilátástalanságot,
illetve az ezáltal növekvő bűncselekményeket
a rendőrség képtelen
egyedül megelőzni és megoldani.
Sokkal többre mennének
összefogással. Éppen ezért fogja a
kapitányság a meghívottakat – a
nem megjelenteket – ezután felkeresni.
A stratégia általuk javasolt négy
legfontosabb elemét is megemlítette
Dr. Molnár József: a térfigyelő
rendszer fejlesztése már évek
óta szerepel a tervek között, de eddig
az önkormányzat nem bólintott
rá. Az alezredes azzal indokolta
ezt a törekvést, hogy azon a területen,
ahol már felkerült a kamera,
csökkent a szabálysértések, a balesetek
száma. Érdemes lenne egy
egységes polgárőrszervezetet létrehozni,
s itt a hangsúly az egységes
szón szerepelt, mert polgárőrség
ugyan létezik, de szétszórva.
Harmadik pontként szerepelt a
bűnmegelőzési akadémia, melynek
során ismereteket adnának át
az ifjúságnak – az ő érdekükben.
Az információkat bele lehetne építeni
a tananyagba is – hangsúlyozta
Molnár József. Nem utolsósorban
fontos lenne az időseket felvilágosítani,
s így csökkenteni a
trükkös lopások számát. Sajnos
kevés felkérés érkezik az ilyen előadásokat
tekintve.
Egy pécsi akciót is érdemes lenne
megfontolni az illetékeseknek.
A közintézmények parkolójában
találhatók olyan táblák, melyeken
a következő felirat figyelmezteti
az autósokat: Bezárta az autóját?
Hagyott benne értéket?...
S.E.
Lejárt a Bűnmegelőzési Stratégia
Érdeklődés hiányában mégsincs új tervezet
Április 24-én, pénteken 10 órától
az Erzsébet térre várják a szervezők
a kanizsaiakat, és az ide látogatókat.
AVáros Napja két napos rendezvényén
számos kulturális program
ígér kikapcsolódást a klezmer
hangzáson át, a spanyol flamenco
ritmusáig. Pénteken a Tükrös
Együttes, Keresztes Ildikó és a Madarak
perdítik táncra a közönséget,
szombaton a Vujcsics Együttes és
Rúzsa Magdi gondoskodnak a jókedvről.
A Thúry György Napok
kedvelői pedig a Török-kút környékén
találkoznak hagyományőrző
programokkal, bemutatókkal, középkori
és történelmi előadásokkal,
gólyalábas viadallal.
A szervezők, Körömi Anna és
Laurik Szilvia négy alappillérben
fejtették ki sajtótájékoztatójukon a
Város Napja rendezvényét. Lesznek
világzenei programok, megismerkedhetünk
a különböző földrészek,
világrészek kultúrájával. Lehetőség
nyílik a kistérség, a környező falvak
bemutatkozására, de a testvérvárosok
és a határon túli városok is lehetőséget
kapnak a szereplésre. Idetartozik
a Szomszédos Utakon I. címet
viselő előadás a Murakeresztúri aszszonykórus,
és a cigánytáncot bemutató
Csillogó gyöngyszemekkel.
Agyermekek kézműves foglalkozását
a Nagycsaládosok Egyesülete
szervezi 10 órától 18 óráig. Fontos
újítás az idei programban, hogy a
Kanizsa Plaza Artmoszféra termeiben
50 százalékos kedvezménnyel
tekinthetők meg a délutáni és esti
mozifilmek, míg délelőtt 11 órától
ajándék mesemozi, a Mézengúz
várja a kicsiket és kísérőiket. Szombaton
13 órától solymászbemutató,
14 órától pedig a Főnix Lovagrend
I. Országos meghívásos Középkori
vívóversenye marasztalja a Törökkút
környékén az érdeklődőket. Ez
idő alatt a nagyszínpadon koncertezik
a NIF, Csáktornya város Fúvószenekara
és Gleisdorf város Ifjúsági
Fúvószenekara. Az Erzsébet téri
nagyparkolóban kialakított HARIBO
Gyermek-sziget egész nap ingyenes
programokkal szórakoztatja
az apróságokat.
AVáros Napját szombat este 22
órakor tűzijáték, majd Világsztárok
életnagyságban – címmel,
video-show zárja Dj Fabulával.
(A részletes program lapunk
5. oldalán olvasható.)
Város Napja –
a hagyományok
találkozópontja
Állás
kőműves szakirányú 90.000 Ft
mélyépítő művezető szakirányú 180.000 Ft
szociális gondozó, ápoló szakirányú KJT. szerint
villanyszerelő szakirányú 90.000 – 115.000 Ft
szabász szakirányú 90.000 Ft
befektetési, pénzügyi tanácsadó szakirányú 100.000 Ft
varrómunkás (ülőgarnitúra varráshoz)szakirányú 100.000 Ft
erősáramú villamosmérnök szakirányú 300.000 Ft
üzletkötő érettségi 88.000 Ft
recepciós német nyelvism. 110.000 Ft
pincér szakirányú 90.000 – 100.000 Ft
szakács szakirányú 88.000 – 120.000 Ft
bútorasztalos szakirányú 100.000 Ft
nehézgép kezelő szakiányú 140.000 Ft
telefonos operátor középiskola 75.000 – 90.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa,
Fő út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 és 13.00–15.00 óra között,
péntek: 8.00–12.00 óra.
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Tavaszi állásbörze
Ismét állásbörze várta a munkát
keresőket a Hevesi Sándor Művelődési
Központban.
45 kiállító – 9 civil szervezet és
36 foglalkoztató – 380 munkahelylehetőséggel
várta az érdeklődőket.
– tudtuk meg Pölöskei Jánostól
a Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltségének vezetőjétől. A
paletta meglehetősen színes volt, a
munkáltatók többek között varrónői,
termékforgalmazói, pénztárosi
munkakörbe kínáltak állásokat,
szakembereket kerestek az építőiparba,
vendéglátásba. Képzés-kínálat
a tavaszi börzén nem volt, de
mint Pölöskei János elmondta, május
elején indulnak a felzárkóztató
tanfolyamok az „Út a munkához!”
projekt keretein belül.
A börzén jelen volt az EURES
európai közvetítő hálózat munkatársa
is. A szervezet segítségével a
külföldi munkavállalás ellenőrzöttebb
és biztonságosabb, mint a
magánvállalkozások által kínált
lehetőségek. A munkaügyi központban
is foglalkoznak ilyen jellegű
kérdésekkel, a központ munkatársa
elősegíti a találkozást az
EURES képviselőivel.
S.E.
Kanizsa – 4 A városért 2009. április 23.
– A GE-ben dolgozó barátomtól
hallottam, gyárigazgatójuk e szavakkal
dicsérte és buzdította őket a
minap: „Mi vagyunk az a csapat,
amelyik sosem adja föl!” Létezik
ennél, a munkahely megtartásáért
való küzdelemnél hétköznapibb
példa arra, hogy a megemlékezéseink
nem a múltról, hanem a jövőnek
szólnak? – kérdezi beszélgetésünk
elején Kóré Péter, a
2001-ben alapított Nagykanizsai
Polgári Egyesület fiatal elnöke.
– Sosem felejtem el azt a pöttöm
kislányt, akit tanítói pályám első
évében tanítottam. Ritának hívták.
Nem mondhatni, hogy kimondottan
érzéke lett volna a matematikához.
Ám amikor dolgozatíráskor megakadt
egy feladatnál, majd a többit
megoldva visszatért hozzá, a következő
párbeszéd zajlott le közöttünk:
– Na, próbálkozol még, Ritám? –
kérdeztem, látván, a kislány sehogy
sem boldogul a példával. – Nem
adom fel! – szikrázott a kislány szeme,
az elkövetkező percekben szinte
hallani lehetett, ahogy a fogaskerekek
csikorognak fejében, míg
végre: – Megvan! – kiáltotta, mert
csak kierőszakolta magából a megoldást.
Pedig, mint mondtam, nem
volt matekzseni, de nem ismerte azt
a szót, hogy: föladom. Sokszor a
gyerekektől tanulhatunk…
– Matekdolgozat, munkahelyek.
Azt hittem, a történelemről fog inkább
szólni. Hiszen a költő sora:
„És mi nem hagyjuk magunkat” áll
a nemzeti ünnepeik színhelyét adó
Petőfi szobor talapzatán is.
– Az ember személyisége egységes
egész. Nincs külön hétköznapi
és ünnepi énünk. Amit az egyik területen
tanulunk, a másik területen
is használjuk. Másrészt, döbbenjünk
már rá végre: a történelem
nem valami távoli dolog! Benne
élünk. Sőt: alakítjuk!
– Okafogyottá vált a külön ünneplés
a városvezetésben történt
változás miatt – hirdette meg 2006.
októberében. Idén mégis megtartották
az ünnep előestéjén külön
polgári ünnepségüket Bem tábornok
jegyében. Hogyan is van ez?
– 2006. augusztus 20-án a város
miséjét követően jó szívvel vezettem
azt a beszélgetést, melyre a Keresztény
Közéleti Akadémia égisze alatt
került sor. Itt Marton István bemutatása,
ajánlása volt a tisztem. Azóta
azonban – finoman szólva – komoly
lelkiismereti gondokat okoz
számomra a polgármester úr működése.
Sokan szememre vetik: „A te
ajánlásodra – bár voltak ellenérzéseink
– Martonra szavaztunk, hogyan
magyarázod ezt meg?” Valóban,
akik a Fidesz kedvéért adták
rá a voksukat, ma becsapottnak
érezhetik magukat.
– Nem kerülheti meg, mégis
megkérdem. Miért tekintik szinte
fő feladatuknak a – mondhatni: alternatív
– nemzeti ünnepek megtartását?
– Milyen jó lenne csak kultúrával
foglalkozni! De nem dughatjuk
homokba a fejünket! Nézze: 2002.
óta olyan restauráció ment végbe
hazánkban, amely valóságosan zárójelbe
tette a rendszerváltozást.
Hét év! Hajdani tanítványaimon
látom, mekkora idő telt el! Kisiskolásból
választópolgár! És ennyi
idő alatt sokan hajlamosak belefásulni,
beletörődni, feladni a reményt.
Ebben a helyzetben kutya
kötelességünk tartani a kanizsaiakban
a lelket. Egyesületünket
2001-ben abban az időben alapította
Dezső Ferenc, amikor jó volt
magyarnak lenni. Hiszek benne:
újra jó lesz. Büszkén, emelt fővel
élhetünk, derűsen a másik szemébe
nézve. Egy ilyen emberléptékű kisvárosban
ez különösen is helyénvaló.
Hiszen nem járhatunk lehorgasztott
fővel, lépten-nyomon ismerős
jön szembe. Van, akinek
nem tudom a nevét, de arcról régóta
ismerem. És ha már fölemeltük
a fejünket, ez az első lépés az önbizalom
és a jövőre irányultság felé.
Hogyan is ne lenne önbizalma annak,
aki elmondhatja: egy olyan
csapathoz tartozik, amelyik sosem
adja föl!
– Ünnepségeiknek gyakori szónoka
az alpolgármester úr, Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő.
Minek köszönhető ez a figyelem?
– Valóban figyelmes, hiszen - ha
csak teheti – elfogadja meghívásunkat.
Lelkiismeretes, kötelességtudó,
nagy teherbírású embernek
ismertem meg. Öröm vele ünnepelni,
azt a pozitív szemléletet önti
hallgatóiba, amelyre olyan nagyon
szükség van manapság. Sosem felejtem
el, egyik október hatodikai
beszédét zárta Aulich tábornok
szavaival: “Szolgáltam, szolgáltam,
mindig csak szolgáltam.” –
mintha csak a politikusi hitvallását
hallottuk volna.
– Idén január 1-jén nagy megtiszteltetés
érte az egyesületet, Orbán
Viktor küldött levelet hagyományos
Petőfi ünnepükre. Aligha
valószínű, hogy gyakran tenne
ilyet.
– Bizony, ez minden plecsninél értékesebb
számunkra. Ám vitába
szállnék: nem csak az egyesület munkájának
szólt ez a megkülönböztetés.
Kifejezése volt ez annak is, Pesten
tisztában vannak a nem könnyű kanizsai
helyzettel. Egyértelműen kiálltak
az alpolgármester úr mellett.
– Egyfajta „népi diplomácia”
megvalósítói, a litván és a lengyel
nagykövettel való kapcsolatukra
gondolok.
– „Magyarország és Lengyelország
két öröklétű tölgy.” – szögezte
le március 14-i levelében Stempiñska
nagykövet. Ezzel nyilván nem elbizakodottságra
kíván bíztatni minket.
Inkább átadni a több, mint száz évig
államiságukat is elvesztett lengyel
barátaink tapasztalatát: mindig van
talpra állás! A hatalmas szovjet túlerővel
szembeni kilenc éves ellenállásuk
miatt tiszteletre méltóak a litvánok
is. A kommunizmus áldozatainak
tavalyi emléknapján ezért Semaška
nagykövet adta át a középiskolás vetélkedő
versenyzőinek a díjakat. Mint
tréfásan fogalmazott: annyira megszokott
nálunk, hogy már inkább a
magyar érdekeket képviseli. Bár azóta
visszarendelték hazájába, a követségen
számon tartják azt az ifjú
hölgyet, aki tavaly litvánul énekelte
himnuszukat. Amikor a magyar-litván
jégkorong mérkőzés előtt kellett
elénekelni, Rékát keresték meg.
– Vannak, akik azt mondják, túl
sarkosan fogalmaznak, politizálnak.
Érték-e emiatt támadások az
egyesületet?
– Tisztázzuk: az, hogy véleményünk
van a valamennyiünket érintő
ügyekről, és ennek hangot is
adunk, egy demokráciában természetes.
Ha valaki ezt kifogásolja,
ezzel csak azt árulja el, még mindig
a diktatúrában gondolkodik. Ahol
mindenki egyenlő volt, úgymond,
de ahol voltak egyenlőbbek is. Az ő
kiváltságuk volt a véleménynyilvánítás
is. A másodrendű állampolgárokat
pedig korlátozta a cenzúra,
élén egy ma újra élen járó elvtársnővel.
Az utcai vandalizmustól,
plakátjaink leszaggatásától kezdve
sok olyan megnyilvánulással találkozunk,
amely a szabad véleménytől
való félelemről, netán a rossz
lelkiismeretről árulkodik. Hiszen
például mivel magyarázható, hogy
ma szinte tabu ez a szó: kommunista.
Minapi vendégünkkel – bátyja
1957-ben a kommunizmus áldozata
lett – például úgy készített interjút
egy napilap, hogy három hasábon
át elkerülte ezt a szót. Sőt, sértődéssel
találkozunk, ha bizonyos véres
tettekre emlékeztetünk. Pedig
jól értsük meg: nem csak azok a
kommunizmus áldozatai, akiket deportáltak
vagy kivégeztek. Ha
Ausztriával összevetjük hazánkat,
könnyen belátható, áldozatok
mindazok is, akiket ettől a fejlődési
lehetőségtől vágtak el. No, meg ne
legyen kétségünk, a mai neoliberális
kapitalizmusunk is a kommunizmus
öröksége. Ám van, ami bizakodásra
ad okot. Középiskolás
vetélkedőink versenyzői már pontosan
értik: tarthatatlan a kettős
mérce. A nemzeti szocializmus és a
kommunizmus egyaránt emberellenes,
gyökerük is közös.
– Egy katolikus ifjúsági közösség
vezetője volt, nem érzi ellentétesnek
ezzel az eddig mondottakat?
– Miért? Nem az embereket, hanem
tetteiket vetjük el. Nincs bennünk
gyűlölet, de jogos, nemes harag
annál inkább. Acsaládjainkkal, a hazánkkal
tették… Az Antióchiában azt
tanultam: az Evangélium nem altatópor,
hanem dinamit.
– Célpont, Mozaikok a terror hat
évtizedéből, Megsebzett ünnep.
Mindszenty és litván kiállítás. Két
év alatt öt tárlatot mutattak be a
Halis István Városi Könyvtárban.
– Iskolanegyed közepén valóban
igen találó helyszín a könyvtár.
Üzentek is egyesületünknek helyi
kormánypárti oldalról! Mintha a
kiállításnak helyet adó közintézmény
kiegyensúlyozottsága szenvedne
csorbát – aggódtak. Ettől
nyilván nem kell tartani. Felajánlottuk,
szívesen szedjük csokorba a
kormány propagandáját a legutóbbi
hónapokból. A hetenkénti ellentmondások
miatt megértem, ha ettől
inkább eltekintenek.
– Honnan ez az optimizmus, ez
a fáradhatatlanság?
– Egy ilyen népnek a fiaként,
ilyen történelemmel, hogyne lennék
optimista? Hisz’ ismerjük a
mondást: „Ne búsulj, kenyeres,
nem tart ez örökké, 150 év alatt
sem lettünk törökké!...”
K.H.
Ünnepek a hétköznapokért: emelt fővel
Kanizsa – Város 2009. április 23. Napja 5
Kanizsa – 6 Városháza 2009. április 23.
A Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások és forgalomkorlátozások
várhatók az Erzsébet téren és környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
Április 23. (CSÜTÖRTÖK) 06:00 – április 26. (VASÁRNAP) 12:00-ig, a
Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban.
Április 23. (CSÜTÖRTÖK) 17:00 – április 26. (VASÁRNAP) 12:00-ig az
MKB bank előtti parkolót is beleértve és a téren található nagy parkolóban.
Április 24. (PÉNTEK) 04:00-tól április 26. (VASÁRNAP) 02:00-ig az Erzsébet
tér keleti útszakaszán (74-es Fő ÚT) a vásár és a rendezvény miatt teljes
útlezárás és parkolási tilalom lesz érvényben, ide már csak a vásárosok
hajthatnak be áruszállítás céljából, a rendezők beleegyezésével.
Április 25. 05:00-április 26. 02:00-ig A Rozgonyi utca 74-es fő út és a tér
nyugati széle közötti útszakaszán.
IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ
Április 25. (SZOMBAT) 10:00 – 10:30-ig az Erzsébet tér- Fő út – Huszti tér
– Petőfi u. – régi 7-es útvonalon Galambokon át Zalakarosig futóverseny miatt.
Április 25. (SZOMBAT) 10:30 – 13:00-ig a zászlófelvonás és az utcai menet
idejére a 74-es Fő út Erzsébet tértől a Deák Ferenc tér keleti végéig tartó
szakasza mentén ideiglenes-szakaszos útlezárást lesz érvényben (a Fő út,
Csengery u. – Dél-Zalai Áruház közötti szakaszán).
Április 25. (SZOMBAT) 21:30 – 22:15-ig az Erzsébet tér déli oldalán a
Zárda utcától az Ady utcáig a tűzijáték idejére.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Város Napi rendezvények miatt
2009. április 25-én 10.30-13.00 között lezárásra kerül az Erzsébet tér-
Csengery út-Dél Zalai Áruház közötti szakasza.
A Dél Zalai autóbusz-megállót ezen idő alatt mindkét irányba nem érintjük.
Keleti irányból a Rozgonyi u. 1. elnevezésű megállóhelyet, Nyugati irányból
pedig a Zrínyi úti parkolónál lévő ideiglenes megállóhelyet szíveskedjenek
igénybe venni.
A lezárások és a forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért
kérjük megértésüket és türelmüket!
Város Napi forgalmi rend változás
Ügyintéző: Kém Eszter, értesítés döntéshozatalról építéshatósági ügyben.
Szám: 6/159-10/2009.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/159-
9/2009. számú Nagykanizsa, Városkapu krt. 1/a. szám alatti ingatlanon álló
többlakásos lakóépületben lakás átalakításának és bővítésének építéshatósági engedélyezési
ügyében a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárásban az érintett ingatlannal közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért ezen
ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti
jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény a 2009. április 20-án kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/159/2009, tárgya: fennmaradási
és ideiglenes használatbavételi engedély. A kérelmező ügyfél neve: Tikos
Kálmán és Tikosné Nagy Kornélia. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 914. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304.Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság - 6/159-10/2009.
ű
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. év folyamán döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B&H Régió Bt-vel
módosítatja.
A tervezési területet a város alábbi területei képezik:
1. Petőfi u. - Balatoni u. - Hevesi u. - Rózsa u. - Platán sor - Eötvös tér által
határolt tömb szabályozásának módosítása.
2. Belterületi határ - 4190 hrsz-ú út - Magvető u. - Alkotmány u. - 4120 hrsz-ú
út - Szombathelyi vasútvonal által határolt tömb szabályozásának módosítása.
3. Belterületi határ - 4279 hrsz-ú út - Kalász u. által határolt tömb szabályozásának
módosítása.
4. M7 autópálya - Szombathelyi vasútvonal - 7. sz. főút - Kemping út északi
folytatása által határolt tömb szabályozásának módosítása.
5. Sörgyár u. - belterületi határ - Csengery út által határolt tömb szabályozásának
módosítása.
6. 61. főút - Nagybagolai út - övezeti határ által határolt tömb szabályozásának
módosítása.
7. Arany János utca - Báthory utca - Vásár utca - Kalmár utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása.
8. Péterfai árok - Pásztor utca nyugati irányú meghosszabbításában lévő
kerékpárút - Alsó Szabadhegyi utca - Patak utca nyugati irányú meghosszabbításában
lévő kerékpárút által határolt tömb szabályozásának módosítása.
9. Bajcsy-Zsilinszky u. - belterületi határvonal által határol tömb (az úttól délre
fekvő 0313/4, 0313/5 és 0313/9 hrsz-ú ingatlanok) szabályozásának módosítása.
10. Belus J. u. - Halvax u. - Gábor Á. u. - Petőfi S. u. - Dózsa Gy. u. - Virág B.
u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.
11. 0447 hrsz-ú ipari vasút - 4388 út - 0440/5 út - 0437/1 út - szombathelyi
vasútvonal által határol tömb szabályozásának módosítása.
12. HÉSZ 4.§ kiegészítése - külső homlokzati megjelenés szabályozása.
13. HÉSZ - a bányászati tevékenységgel kapcsolatos telekalakítás szabályozása
14. Magyar u. - Arany u. - Május 1. u. - Rákóczi u. - Árpád utcák által határolt
tömb szabályozásának módosítása.
15. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb
szabályozásának módosítása (35/2 hrsz).
16. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb
szabályozásának módosítása (31/11 hrsz).
17. Kalmár u. - 79 hrsz-ú út - Szombathelyi vasútvonal - belterületi határ által
határolt tömb szabályozásának módosítása
18. Fő u. - Sugár u. - Rozgonyi u. - Erzsébet tér által határolt tömb szabályozásának
módosítása.
19. Kisberki u. és Honvéd utca által határolt tömb szabályozásának módosítása
20. Garay u. - Vámház u. - Raktárház u. - Magyar u. - űrhajós u. által határolt
tömb szabályozásának módosítása.
21. Kiskanizsa - Haladás u. - Principális-csatorna - belterületi határ - Fenyő
utcai árok által határolt tömb szabályozásának módosítása.
22. Kiskanizsa - Mánta-patak védőtávolságának csökkentése (5066/8. hrsz-ú
építési telek érintettsége).
23. Kiskanizsa - Az 5562. hrsz. út - Gördövényi-árok közti tömb szabályozásának
módosítása.
24. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Homokkomáromi u. - Cigány u. által határolt
tömb szabályozásának módosítása.
25. Kiskanizsa - Templom téri tömb szabályozásának módosítása.
26. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Szent Rókus u. - 5034. Hrsz-ú tervezett út -
Principáliscsatorna által határolt tömb szabályozásának módosítása.
27. Kiskanizsa - Hunyadi téri tömb szabályozásának módosítása.
28. Péterfai u. - Szabadhegyi kerékpárút - Péterfai-árok - 037/2 hrsz-ú út - Laktanya
u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.
29. Miklósfa - Kápolna tér tömbjének szabályozása.
30. Miklósfa - Iskola u. - Miklósfai u. - belterületi határ által határolt tömb
szabályozásának módosítása.
31. HÉSZ 2. § (12) f) pontban szereplő bányaterületek építést korlátozó előírásainak
módosítása.
32. HÉSZ 2. § (4) bekezdés előírásának kiegészítése.
33. Utcai építési vonal előírásainak meghatározása.
34. Kórház u. - Teleki u. - Péterfai-árok - budapesti vasútvonal által határolt
tömbök (Katonarét városrész) szabályozásának felülvizsgálata.
A tervdokumentációt a 2009. március 17-én történt egyeztető tárgyalás
jegyzőkönyvével együtt - a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel
- 2009. április 26-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Nagykanizsa MJV Szabályozási Terve
és Helyi Építési Szabályzata
Kanizsa – 2009. április 23. Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a
városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 9. számában való
megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek,
prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben. A kéziratokat
kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani az alábbi
címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos Csaba
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 9-es számában az Ünnepi
Könyvhét alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2009. május 5. (kedd) 16.00 óráig
Kanizsa Antológia 9.
Ezúton tájékoztatjuk a választókörzet lakosságát, hogy Polai Józsefnek a
15. számú választókerület önkormányzati képviselőjének fogadóórája április
24-én (pénteken) elmarad. Szíves megértésüket köszönjük!
Képviselői fogadóóra
Pályázati felhívás a Civil Alap 2009. évi pályázati támogatásának elnyerésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága (OKISB) „Civil Alap - 2009” címmel pályázatot ír ki
civil szervezetek 2009. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén működő, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezetek.
A pályázaton nem indulhatnak pártok, politikai tevékenységet folytató
szervezetek, egyházak, vallási felekezetek.
A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett
önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. A támogatási keret 1 MFt. A támogatás
utófinanszírozás, amely a támogatási szerződésben megjelölt célok
elérése, a pályázati feltételek betartása, és az elszámolás elfogadása esetén kerül
folyósításra.
A támogatás 2009. január 1. és 2009. december 31. között keletkezett fizetési
kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel.
A pályázatok beérkezésének határideje 2009. május 11. hétfő, 16 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és az adatlap elektronikus
úton letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen is átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet
tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.
Civil Alap 2009.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet két általános
iskola és öt középiskola magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye:
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.)
Zrínyi Miklós Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.)
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.)
Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a.)
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.)
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 29.)
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
(8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.)
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen vagy postai
úton 2009. április 27-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és
Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni
a megpályázott intézmény nevét és az "igazgatói pályázat" jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekinthessenek.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny
2009. március 12-i számában, valamint a KSZK honlapján.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sport Osztályán, Szmodics Józsefné osztályvezetőnél.
Álláspályázat – iskolák magasabb
vezetői álláshelyeire
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz: 3071., Helye, jellemzői: Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. Tízemeletes, 48
lakásos lakóépület, és mellette lévő orvosi rendelők. Kikiáltási ára 72.500.000
Ft + áfa. A versenytárgyalások időpontjai: ápirlis 20., április 27. 10 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Az épület teljes felújítása szükséges. Az állapotról, feltárt hibákról szakértői
vélemények állnak rendelkezésre. A szakértői véleményekbe, mérési jelentésekbe,
továbbá az ingatlan egyéb adatait tartalmazó irataiba az érdeklődők részére
a betekintés, másolás lehetősége biztosítva van. A lakásokból a szerelvények
el vannak távolítva, az ingatlan felújítás nélkül használatra nem alkalmas.
A Vevő köteles Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottságával egyeztetni, és az ingatlant 3 éven
belül felújítani. Amennyiben vevő a felújítási kötelezettséget az előírt határidőre
nem teljesíti, akkor a liciten elnyert vételár 25%-át köteles bánatpénzként
az eladónak megfizetni. Az ingatlan értékesítése csak együttesen történik,
az ingatlan egy részének megvásárlására nem lehet ajánlatot tenni. Az eljárás
kezdetéig a versenytárgyalás kiírója változtatási jogát fenntartja! A versenytárgyalás
kiírója jogosult a szerződés megkötéséig ajánlatától elállni, ez esetben a
vevő által befizetett árverési előleg kamatfizetési kötelezettség nélkül visszafizetésre
kerül.
További információk, iratbetekintési lehetőség előzetes telefonos egyeztetést
követően, munkaidőben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.). Telefon: 93/311-241 /16-os mellék.
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti
önkormányzatit támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 millió Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
Pályázat falfirkák eltűntetésére
Nagykanizsa - SÉTAKERTI ZENEPAVILON ÉPÍTÉSZETI
ÖTLETPÁLYÁZATA
Kiíró: Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány Kuratóriuma
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet t.7.) a 2009. április 2-i ülésén határozott arról,
hogy együttműködve: a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesülettel (Nagykanizsa,
Kálvin út. 5.), Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával: a
városi főépítésszel és a főkertésszel, a Nagykanizsa Sétakert területén álló zenepavilon
helyére. ÚJ ZENEPAVILON tervezési, építés előkészítési és megvalósítási
feladatai előkészítéseként 2009. április 15-én ötletpályázatot írt ki és
bonyolít le. Ennek során számít a városban tevékenykedő, városukat szerető és
azért tenni akaró lokálpatrióta építészek közreműködésére, a tervezett létesítmény
kialakításával kapcsolatos ötleteire.
A pályázat benyújtásának a határideje: 2009. május 18-án hétfő 12-16 óra.
A részletes kiírás igényelhető a kiírótól e-mailen, telefonon vagy személyesen.
Karmazin József, kuratóriumi titkár
Dr. Fodor Csaba, kuratóriumi elnök
Sétakerti zenepavilon - ötletpályázat
Kanizsa – 8 Városháza 2009. április 23.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati
bérlakásokról szóló helyi rendelt alapján pályázatot hirdet az
alábbi üres, felújított önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 14.672 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
Abérleti jogviszony időtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/8.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
4. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 29.376 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
Abérleti jogviszony időtartama: 5 év.
5. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 1.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 19.190 Ft. Alakás állapota: helyreállított.
Abérleti jogviszony időtartama: 5 év.
6. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 19.190 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év.
7. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. IV. em. 13.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: IV. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 15.504 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2009. április 23. 9.00-10.00-ig.
8. Nagykanizsa, Fő u. 8. 3/1/2
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 53.508 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2009. április 24. 11.00-12.00-ig
9. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 39.168 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2009. április 23. 15.00-16.00-ig
10. Nagykanizsa, Fő u. 8. 5/1/6.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 31.815 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2009. április 24. 12.00-13.00-ig.
11. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 61.472 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
12. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete: 64 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: X. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 26.240 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
13. Nagykanizsa, Csengery u. 78. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 102 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 40.188 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2009. április 21. 14.30-15.30-ig.
SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege:
30.888 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
2. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 20.124 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
CSERE -
JELENLEG IS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSBAN ÉLőKNEK:
1. Nagykanizsa, Eötvös tér 11. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A
lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege:
23.485 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
az eredeti szerződéssel megegyező.
2. Nagykanizsa, Garay u. 10-12/A. III. em. 9.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: III. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 20.335 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: az eredeti szerződéssel
megegyező.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/D. III. em. 2.
A lakás alapterülete: 52 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: III. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 21.892 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: az eredeti szerződéssel
megegyező.
4. Nagykanizsa, Városkapu krt. 8/C. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 16.694 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: az eredeti szerződéssel
megegyező. A lakás megtekintésének időpontja: 2009. április 23.
10.00-11.00-ig
5. Nagykanizsa, Corvin O. u. 6/B. III. em. 7.
A lakás alapterülete: 60 m2, szobaszám: 2+1 fél szobás, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: III. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 24.900 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: az eredeti szerződéssel
megegyező.
6. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/1/4.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 37.044 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: az eredeti
szerződéssel megegyező. A lakások megtekintésének időpontja:
2009. április 23. 15.00-16.00-ig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható! Pályázatok benyújtásának
határideje: 2009. május 11.
Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök
Önkormányzati bérlakás-pályázat
Kanizsa 2009. április 23. – Közélet 9
Nagy László ezen idézetét
választották a szervezők mottónak
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata,
a Gazdálkodási és Tudományos
Társaságok Szövetségének
Országos- és Megyei vezetése,
valamint a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Nonprofit
Kft. közös, hagyományt felelevenítő
rendezvényének.
Az összejövetel célja, s egyben
a Kanizsa TISZK küldetése,
hogy az élet kapujában álló
fiatalok elé pozitív példákat állítva
hangsúlyozza a tanulás, a
tudás fontosságát.
A nap kezdeteként Marton
István polgármester köszöntötte
a megjelent diáksereget, középiskolásokat
és egyetemistákat, a
kulturális, gazdasági és szakmai
érdekvédelmi szervezetek képviselőit.
Felhívta a fiatalok figyelmét,
hogy az előadók mint
követendő példa álljanak előttük,
akikre bátran felnézhetnek,
hiszen nem akármilyen sikereket
értek el azóta, hogy egykori
kanizsai középiskolájukat a hátuk
mögött hagyták.
Janzsó Antal, a rendezvény
ötletgazdája is üdvözölte a megjelenteket,
majd bemutatta az
előadókat. Tanulás, tudás, karrierépítés
címmel dr. Gaál Zoltán
(Zsigmondy-Széchenyi SZKI
jogelődje), a Pannon Egyetem
professzora indította el a sorozatot.
őt dr. Czmerk András
(Cserháti SZKI), a Budapesti
Műszaki Egyetem tanársegédje
követte, a pneumatika új perspektíváit
mutatta be. Bukovics
Katalin (Thúry SZKI), a CIB
Lízing vezetője egy nagyon aktuális
témát boncolgatott, a gazdasági
válság személygépjármű-
finanszírozásra tett hatásait
mutatta be. Egészség és testi
harmónia címmel Dr. Kolonics
Gyula (BLG), a Kanizsai Dorottya
Kórház plasztikai sebésze
tartott előadást. Végül, de
nem utolsó sorban Miklós Zsolt
(MFG), a Kanizsa Trend Kft.
ügyvezető igazgatója a vezetőket
terhelő felelősségről beszélt.
Steyer Edina
„Ifjúság, sólyommadár,
/ tiéd a világ és teérted
Aműfüves pályákról tartott saj- van a világ…”
tótájékoztatóján Bene Csaba, a FIDESZ
önkormányzati frakciójának
vezetője és Karádi Ferenc önkormányzati
képviselő egyrészt
meg kívánták osztani örömüket a
pályák átadása kapcsán, másrészt
emlékeztettek arra a munkára,
ami e szép eredményhez vezetett.
Karádi Ferenc hangsúlyozta: –
Végre április 14-én elindulhatott a
városi kispályás labdarúgó bajnokság
Nagykanizsán, de már az új műfűvel
borított pályákon a Mindenki
Sportpályája területén. Balogh
László képviselőtársammal jelen
voltunk az első mérkőzések megkezdésekor,
és büszkén tapasztaltuk,
hogy a bemelegítés alatt, a játékosok
hogy kóstolgatják, próbálgatják a
szépen kialakított környezetben
megépített műfüves pályák talaját.
Megérte harcolnunk ezért a létesítményért,
mert jó volt azokban a pillanatokban,
ott, az új pályák szélén
képviselőnek lenni és látni azt, hogy
elégedett, vidám fiatalok veszik birtokba
a területet. A harcolást azért
említettem, mert Bene Csabával közösen
még 2007-ben az MLSZ
OLLÉ Programos tájékoztatóját végighallgatva
kezdeményeztük az iskolák
és a város tulajdonában lévő
területeken az új műfüves pályák
megépítését. Pár hónappal később,
amikor a helyszínek felmérése során
az árajánlatok is és a hitelkondíciók
is rendelkezésünkre álltak, látható
volt, hogy jóval olcsóbb megoldással
is megvalósítható az elképzelés,
mint az OLLÉ Program. A 2008. évi
költségvetésben már ennek a szemléletnek
a figyelembevételével, saját
forrásból terveztük az építéseket.
Sajnos ezzel az elképzeléssel sem
tudtuk Marton István polgármester
urat az ügy mellé állítani, így aztán
a képviselők egy része nem támogatott
bennünket a szavazások során.
Bene Csaba kiegészítette a hallottakat
azzal, hogy a halogató, az építést
akadályozó polgármesteri magatartást
tapasztalva, a FIDESZ-frakció ülésén
Cseresnyés Péter alpolgármester javaslatára
úgy döntöttek, hogy egy
újabb, sokadik önálló képviselői indítványt
nyújt be Karádi Ferenc a 2008.
évi fejlesztések és a műfüves pályák
megvalósítása érdekében, amit aztán
a közgyűlés meg is szavazott. Így jelentős
késéssel ugyan, de elindulhattak
a beruházásokat előkészítő munkálatok.
Az eredmény önmagáért beszél,
érdemes volt.
– Arra bíztatunk minden focirajongót
– folytatta –, hogy ne csak a
hétvégi nagypályás mérkőzéseket látogassák
ezután, hanem a hétközben
zajló kispályás meccsekre is jöjjenek
ki. Ebben az évben további négy
helyszínen tervezzük a műfüves pályák
megépítését, nevezetesen
Kiskanizsán, Palinban, Miklósfán és
a keleti városrész egyik iskolájában.
Reméljük hasonlóan sikeres akció
lesz ez is, mint a megépített kettő.
B.E.
A műfüves pályákról
Az alábbiakban Marton István
polgármester reagálását adjuk
közre a fentebb olvasható fideszes
sajtótájékoztatóra.
Keserű mosollyal nyugtáztam Karádi
és Bene képviselő urak legutóbbi, a
műfüves labdarugó pályák ügyében
tartott sajtótájékoztatóját. Ez a félresikerült
provokáció igazolni látszik, hogy
ma a közgyűlés önmagát Fidesz-frakcióként
aposztrofáló részében eluralkodott
egyfajta alternatív valóság-kép,
amit az önös politikai érdek, hovatovább
a rosszindulat hozott létre a politikai
gyávaság, és a szakmai felkészületlenség
talaján. Vannak olyan képviselők,
akik ennek az abszurd illúziónak
a fenntartásában érdekeltek, mások
kétségtelenül el is hiszik azt, de vannak
olyanok is, akik pusztán csak szeretnék,
ha igaz volna, mert akkor végre tükörbe
nézhetnének reggelenként.
De nem kívánok ennyire elrugaszkodni
a konkrét témától, inkább pár
ténnyel kiegészíteném azt. Az említett
OLLÉ program keretében nagyon
kedvezőtlen feltételekkel, darabonként
mintegy 50 millió forintért valósulhattak
volna meg a focipályák, ám
a Fidesz-frakció sokáig mégis foggal-
körömmel ragaszkodott ehhez a
konstrukcióhoz. Ha valaki esetleg
követte az adott kérdés közgyűlési vitáját,
emlékezhet rá, hogy kétszer is
hiába terjesztettem elő, hogy válaszszunk
más megvalósítási formát, a
Fidesz leszavazta azt. Harmadik nekifutásra,
valami csoda folytán mégis
sikerült kieszközölnöm a váltást (a
képviselők cikkükben úgy fogalmaznak,
hogy „még ezzel az elképzeléssel
sem tudtak az ügy mellé állítani”,
miközben az én elképzelésemről van
szó...) , és így a most átadott pályák
csupán alig 20 millió forintjába kerültek
az adófizetőknek. Tehát az eredetileg
tervezett összeg mintegy 40
%-áért épültek, ami a teljes programra
vetítve, mintegy 300 millió forintos
megtakarítást jelent. Ha egy
kicsit is kevésbé vagyok kitartó, ez az
összeg bizony kézen-közön kiszivárgott
volna a város kasszájából, aminek
nyílván meglett volna a haszonélvezője
is. Hogy egy önkormányzati
képviselőnek miért szükséges három
hónap annak belátásához, hogy talán
nem kéne 50 milliót adni azért,
amit húszért is meg lehet kapni, annak
magyarázata túlmutat e cikk keretein,
így arra most nem is vállalkoznék.
De a jelenből visszatekintve,
mikor az irracionalitás olyannyira
eluralkodik a közgyűlésben, szinte
Aranykornak hat a helyzet, hogy ha
nagyon nehezen is, de az észérvekkel
még lehetett eredményeket elérni.
A cikk ugyanakkor egy másik meglehetősen
rosszindulatú hazugságot
is tartalmaz, miszerint a 2008-as évben
akadályoztam volna a pályák
építését. A valóság ezzel szemben az,
hogy az elfogadott költségvetés – melyet
egyébként a nyilatkozó képviselők
is megszavaztak, noha ezek szerint
megérteniük nem sikerült –, több
más tétellel együtt, a műfüves pályákat
is olyan fejlesztési csoportba sorolta,
melyek csak akkor valósulhatnak
meg, ha az ingatlanértékesítésből
befolyó összeg erre fedezetet biztosít.
Mivel a tavalyi évben az értékesítés
volumene drasztikusan visszaesett, ez
a forrás nem állt rendelkezésre. Ezért
volt szükség a költségvetés módosítására,
melyre sor is került. Mivel az
aszfaltozáshoz hasonlóan, a műfüves
pályák építésének sem kedvez a téli
időjárás, a munkálatok értelemszerűen
csak tavasszal indulhattak, mostanra
pedig sikerrel le is zárultak.
Hogy ezt a sikert a nyilatkozó képviselők
milyen alapon kívánják kisajátítani,
azt őszintén szólva nem tudom,
azt pedig végképp nem, hogy ehhez
miért kellett volna bárkivel is „harcolniuk”,
hisz a műfüves pályák megvalósítását
kezdetektől konszenzus
övezte. Ez a típusú harci kedv önmagában
nem baj, de mégis szerencsésebb
volna, ha a fölös energiák nem
efféle cikkekben öltenének testet, hanem
levezetésre kerülnének például
az újonnan épített pályákon...
Marton István az Ollé-programról
Kanizsa 10 – Kultúra 2009. április 23.
Április 23. 10 és 14 óra
TREBLA, A BÁRÁNY
zenés mesejáték, az Apró Színház
előadása. Belépődíj: 500 Ft
Április 24. 18 óra
KUSTÁR ZSUZSA IPARMű-
VÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Április 24-25-26. 10-18 óra
A kiállítások új dimenziója
- színes, térhatású diakép kiállítás
Április 26 18 óra
NAGYKANIZSA VÁROS
VEGYESKARÁNAK
MUSICAL-ESTJE
Belépődíj: 1 000 Ft
Április 28. 19 óra
ZORÁN KONCERT
Belépődíj: 3 500 Ft
Április 30. 14 óra
"NE DROGOZZÁL,
RUDIZZÁL!"
Drogprevenciós nap a HSMK-ban, a "Jövőnk
az ifjúság" című pályázati program
keretében. Támogató: a DANONE Kft.
Április 27. 19 óra
FILHARMÓNIA-RAIFFEISEN
BÉRLET
Belépődíj: 2 000 Ft
"BUDDHA NYUGATRA MEGY"
- Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Buddhista festményeinek
kiállítása.
Megtekinthető: június 10-ig
"EZER TAVASZ VIRÁGA" - Z.
Soós István retrospektív tárlata
Megtekinthető: április 30-ig
"SORSODAT MAGAD
INTÉZED"
Magyarországi plakátok az 1950-es,
''60-as évekből
Április 25. 10 óra
A Város Napja rendezvénysorozat
alkalmából
"KANIZSAI GRAFIKÁK"
Bene János festőművész kiállítása
Április 30. 19 óra
GILFEMA EGYÜTTES
Belépődíj: 1 000 Ft
A város könyvtárában is kutató
Tarnóczky Attila helytörténész
Hol, mi? Kanizsai házak és lakói
című könyve mindenki számára
elérhető és olvasható a Halis István
Városi Könyvtár www.holmi.
nagykar.hu honlapján.
– A régi házak története viszszanyúlik
a táblák történetéhez,
ami egy kis füzetben már megjelent.
A táblákra azonban kevés
információ fért el – mondta elöljáróban
Tarnóczky Attila a városi
könyvtárban tartott sajtótájékoztatóján.
Amikor 2003-ban
Kunics Zsuzsa muzeológussal
társulva elkezdte gyűjtögetni az
adatokat, kiderült, hogy a szerényebb
kanizsai épületekről alig
van, vagy egyáltalán nincs is
adat. Akkor döntött úgy, hogy
végignézi a kanizsai sajtó 1862-
től megtalálható mikrofilmes
anyagát a könyvtárban. Átnézve
az újságok számait 1945-ig, sok
olyan információhoz jutott,
amelyek érdekesek, de csak nehezen
találhatók meg a nagy
mennyiségű mikrofilmen.
Ezért elhatározta, nem hagyja
veszni az időközben felhalmozódott
adatokat, hanem a fontosabbakat
a könyvtár munkatársainak
segítségével közreadja a világhálón.
A könyvben az utcák, terek
neve abc sorrendben követi
egymást, azon belül pedig növekvő
számsorrendben a házak.
Összesen 532 cím, ház és
utca szerepel az anyagban. Terjedelmi
korlátok nem voltak,
az érdekes, szórakoztató cikkek,
emberek, egyesületek története
mellett a város kevéssé
kutatott ipartörténete is megtalálható
benne. A válogatás nem
egy tudományos munka, nem
konkurál a készülő Kanizsa
Monográfia harmadik kötetével,
ráadásul szubjektív, hiszen
az van benne, ami a szerzőnek
tetszett. A könyv hiánypótló
mű, iskolák, újságok és a város
története iránt érdeklődő magánemberek
is használhatják.
A legbőségesebb adatok a monarchia
idejéből származnak,
hiszen akkoriban időnként
több újság is működött párhuzamosan
a városban. Mivel az
eligazodás nem könnyű az
anyagban, Tarnóczky Attila
tervez hozzá név- és tárgymutató
összeállítását. Ezt követően
pedig egy képgyűjteménynyel
akarja teljesebbé tenni a
közölteket. A könyvtár ezen kívül
úgy is népszerűsíti a kanizsai
házak és lakóinak történetét,
hogy a Halis-olvasótábor
résztvevőivel is feldolgozzák,
tanulmányozzák.
B.E.
Kanizsai házak és lakói
„Veszedelmes habok között
látszatik életünk forogni” címmel
jelent meg Kardos Ferenc, a
Halis István Városi Könyvtár
igazgatóhelyettese által szerkesztett
kötet, mely a „Források
a zalai cigányság történetéhez”
alcímet viseli, s egyben a Zalai
Levéltár sorozatának, a Zalai
Gyűjteménynek 65. darabja.
Kardos Ferenc 15-16 éve kutatóként,
történészként foglalkozik a cigányság
történetével, ezen belül a 18.
század eseményeivel. Már megjelent
egy tanulmánya a „Nagykanizsa első
okleveles említésének 750. évfordulója
alkalmából rendezett helytörténeti-
történettudományi konferencia
előadásai” című kötetben.
Amostani gyűjtemény egyik célja
a cigánysággal kapcsolatos források
közzététele, a másik a 18. századi romák
bemutatása.
A források taglalják a megyei
rendelkezéseket tulajdonról, házasságról,
lótartásról, a cigányösszeírásokat
1762. és 1773. között. Külön
fejezet szól a gyermekek helyzetéről
Mária Terézia és II. József
korában. Bírósági írások szólnak
különböző perekről, valamint kérvények,
folyamodványok és menlevelek
engednek bepillantást az utókornak
a 18. századi romák életébe.
Régóta érlelődött a források megjelentetése,
de lehetőség csak a Nemzeti
Kulturális Alap Levéltári Kollégiumának
pályázatával adódott. Két évnyi
levéltári kutatás, fordítás, válogatás
áll a kötet mögött. Terjedelmi
okokból a forrásoknak csak töredéke
kerülhetett bele a könyvbe, azonban
tervben van már a következő is. Az
500 példányban megjelent, majd’400
oldalnyi forrást tartalmazó gyűjtemény
létrehozásában Ferenc segítségére
voltak a levéltár munkatársai is:
Molnár András igazgató, Kapiller Imre
főlevéltáros, aki a szerkesztésben is
segített és Tóth Péter levéltáros, történész,
aki a latin szövegek fordításában
segédkezett. Akövetkező kötet – Kardos
Ferenc tervei szerint – öt-hat év
múlva jelenik majd meg.
S.E.
Források a zalai
cigányság történetéhez
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
2009. 04.27-én 16 órakor
C, D, C+E
04.27-én 16 órakor
könnyű és nehézgépkezelő
04.28-án 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Kanizsa 2009. április 23. – Hirdetés 11
Kanizsa 12 – Színes 2009. április 23.
Kanizsa Kvíz
Kalandozások a történelmi korszakokban
Név: ...............................................................................................
Lakcím: ........................................................................................
Telefonszám: ................................................................................
III. forduló
Ki volt a Kanizsai család megalapítója?
1. Kőszegi Kakas Miklós
2. Kanizsai I. István
X. Osl Lőrinc
Hány évig tartott a török uralom Kanizsán?
1. 150 évig
2. 90 évig
X. 80 évig
A város legrégibb lakóháza, a Fő út 5. számú barokk épület ma
a Thúry György Múzeum otthona. Mi működött itt eredetileg?
1. A Batthyány család uradalmi tiszttartói háza
2. A Batthyány család uradalmi vendéglője
X. A régi városháza
Mi működött a Deák téren álló, Axenti György bőrkereskedő
által épített szép klasszicista lakóház emeletén a 19. század
közepén? (Deák tér 5.)
1. Az 1845-ben alakult Nagykanizsai Takarékpénztár
2. Az 1836-ban alakult Polgári Egylet
X. A város első polgári leányiskolája
Hol állt eredetileg a Török kút?
1. A török kori várban állt, annak 1702. évi lerombolása előtt szállították
ki a városba.
2. A város Főterén, a későbbi Erzsébet téren állították fel a 18.
században.
X. A Deák téren állították fel 1879-ben Geiszl Mór tervei alapján.
A feladatokat összeállította: Kunics Zsuzsa muzeológus, Thúry György
Múzeum. A feladatok megoldásában segítenek: a Nagykanizsa Városi
Portál (Várostörténet, Kanizsai séta) www.nagykanizsa.hu és a Kanizsai
Enciklopédia szócikkei.
Göller Barnabás Gábor és Lekszikov
Dóra, az Eraklin Táncklub
ifjú táncosai az elmúlt pár hónap
leforgása alatt óriási eredményeket
értek el a versenytánc területén.
Február 7-én Balatonbogláron
a Nyugat-Magyarországi
Területi Bajnokságon Gyermek
II. D Latin kategóriában
második helyezést értek el, majd
a nevezett kategóriában tizennyolc
pár közül a dobogó legfelső
fokára léphettek március 29-én
az I. Duna Kupán, Mohácson. A
két tehetséggel a táncról, a versenyekről
beszélgettünk.
A 10 éves Dóri óvodás korától,
a 11 éves Barni második osztálytól
kezdve táncol, két éve versenyeznek,
s mindezt az időt folyamatos
készülés, folyamatos fejlődés
jellemezte. A heti 7 napból 5-
6 napot biztosan a próbateremben
töltenek iskola után. Ahogy Barni
fogalmazott, számára a tánc
„munka és élvezet”. A kistestvére
járt az Eraklin Táncklubba. „Egyszer
csak itt ragadtam.” – meséli
nevetve. Mindkettőjüknek fontos
a tánc, kérdésemre, hogy sokáig
szeretnék-e folytatni, azonnali határozott
bólogatás volt a válasz. A
fiatalok tovább is lépnek hamarosan,
hiszen az eddigi latin táncok
mellé felveszik repertoárjukba a
standard táncokat is, a keringőket,
a tangót és a quickstepet.
Vigyorgó arccal mesélték, milyen
nagy megtiszteltetés számukra
a két utóbbi verseny, s ugyan
rengeteg idejükbe, sok munkájukba
került az eredmény, még nagyobb
örömmel tölti el őket a siker.
Egy-egy számuk precíz munkát
igényel, mivel részleteiből áll
össze az egész koreográfia.
A gyerekek sikere nem csak az
övék, hiszen mellettük áll Lekszikov
Csaba, az edzőjük, illetve a
szüleik, akik időt, energiát és
pénzt nem kímélve segítik őket.
Legközelebb május 9-én, a tánc világnapja
alkalmából az Eraklin által
szervezett műsoron láthatják a Hevesi
Sándor Művelődési Központban –
sok más kanizsai tánccsoport fellépői
mellett – a két kis művészt.
Steyer Edina
Én táncolnék veled…
„Anyám tyúk, avagy az ember
tragédia” címmel országos premiert
nevethettek, tapsolhattak
végig mindazok, akik csütörtökön
esti programként a L’art
pour l’art társulat előadását választották.
A több, mint két évtizede alakult
művészcsoport kétségtelenül új
színt hozott a hazai humor és színjátszás
világába. Túlzás nélkül állítható,
hogy kisebbfajta művészi forradalmat
indukáltak. Büszkén vallják,
hogy az általuk színre vitt darabok
saját szellemi műhelyük termékei. A
Karinthy, Kosztolányi, Alfonzó,
Hofi nyomdokain haladó kreatív
csapat a Besenyő család életének bemutatásával
íródott be a hazai humor
nagykönyvébe. Apáratlan nyelvi
leleményességgel bíró Besenyő
család szójátékai az idők során szállóigévé
váltak. Pályájuk során megjelent
lemezeik aranylemezek lettek.
Televíziós műsoraik bekerültek a
legnézettebbek közé. Példaértékű
művészetükben, hogy az aktuálpolitikát,
a közéletiséget mindig kerülték,
még akkor is, ha ezzel számos
televíziós fellépést kellet visszautasítaniuk.
Vallják, hogy soha nem nevettek
mások kárára. Azt már tudjuk,
hogy a közönség két órán keresztül
aktivizált nevetőizmai csütörtökön
este nem mondtak csütörtököt
Laár András, Dolák-Sally Róbert,
Pethő Zsolt és Szászi Móni sok
képi ötletet, vizuális poént megjelenítő
fergeteges humorú előadásán.
Cz.Cs.
Abszurd humor
Kanizsa 2009. április 23. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Felkészülhet rá, sok új ismerőssel találkozik
ezen a héten, hogyha felkeresi a
Város Napja rendezvényeit. A sokféle
szórakoztató kikapcsolódás jót tesz a
hangulatának és az egészségének is.
A télen egy kicsit elhanyagolta a barátait,
most a tavasz beköszöntével itt az ideje,
hogy felvegye velük ismét a kapcsolatot.
Számíthat a segítségükre, és ismét ön
lehet a társaság középpontja.
Itt az ideje, hogy megoldja a régóta húzódó
problémáit. Kezdjen bele azokba a változtatásokba,
amelyeket az év elején elhatározott
magában. Ha nincs bátorsága belevágni,
kérje a párja, vagy a családja segítségét.
Kicsit lassítsa le magát ezekben a napokban.
Menet közben, vagy munka közben ne azt
figyelje, hogy más mit csinál, hanem törődjön
a saját dolgával. Fordítson több figyelmet
a párjára, ne feledje, ő is a világon van.
Úgy érzi, le kell mondania olyan dolgokról,
amelyeket egyáltalán nem tartott luxusnak.
Sajnos igaza van, de gondolkodjon el azon,
mit tehet pillanatnyilag. Spóroljon, és bízzon
benne, nem tart sokáig ez a helyzet.
Túlságosan lelkes, és kedves mostanában.
Ügyeljen arra, hogy a családja ne használja
ki a jó hangulatát, és ne kérjenek több áldozatot
öntől, mint amit nyújtani tud. Ha segítségre
szorul, forduljon bátrabban hozzájuk.
Foglalkozzon többet magával a hétvégén.
Egy kellemes séta a Város Napja forgatagában,
új arcok, új ismerősök felfedezése, mind
felvillanyozzák az életkedvét. Nyitottsággal
a magánéletében is változásra számíthat.
Úgy érzi, szüksége van a fizikai erőnlétre. Ha
szélsőségesen nyilvánítja ki véleményét barátai
körében, számíthat rá, hogy kellemetlen percekben
lesz része. Otthon szerencsére menedéket
talál, ha időnként újra meghódítja a párját.
Nehéz helyzetbe kerülhet, mert úgy érzi, választania
kell a sok időt igénylő munkája és
a párja között. Mivel nem akarja elveszíteni
egyiket sem, kérje meg a kedvesét, most ő
döntsön mindkettejük érdekében.
Célszerű lenne, ha egészsége érdekében teljes
életmódváltásra törekedne. Lakásának szépítgetését
már elkezdte, ez pozitív előrelépésnek
számít. Alakítsa tovább úgy a környezetét,
hogy minden napszakban jól érezze magát.
Ne csak a pénzszerzésre gondoljon, hanem
a felelősségre is, hisz nem mindegy,
mi módon szerzi meg. Ne kapkodjon,
gondosan tervezze meg a munkáját, mert
így kevesebb hibát követ el.
Ha úgy érzi, hogy kihasználják, ne hagyja szó
nélkül, hanem mondja ki a véleményét. Biztosan
meg lesz az eredménye. Ha egyedül él, ön
is tegyen a magányosság ellen, például mozduljon
ki a hétvégén az Erzsébet térre.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Boszorkány-hegy
amerikai kalandfilm (SZ) (12)
15.15 15.15
Benjamin Button különös élete
amerikai filmdráma (f) (12)
19.30 19.30
Marley meg én
amerikai vígjáték (SZ) (12) 13.00, 17.15 17.15
2009.április
Amozijeggyel 10% kedvezmény a Vogue és az Amadeus kávézókban!
Pénteken és szombaton
a Város Napja alkalmából a jegyár csak 490 Ft!
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
JÁRMű
Kanizsa 14 – Apró 2009. április 23.
INGATLAN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában karbantartott
78 m2-es családi házrész pincével,
padlással, 1185 m2 udvarral eladó. Érd.:
93/323-737, 20/398-1455 (6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(előszoba, fürdő, spájz, pince, padlás,
kert) részben felújított udvari lakás eladó.
Érd.: 30/227-3294
Belvárosban három szobás, nappalis családi
ház két fürdővel, nagy, aknás garázzsal,
rendezett, szép, kicsi udvarral eladó vagy elcserélhető
palini családi házra értékegyeztetéssel.
Tel.: 93/315-861, 30/851-7255 (6389K)
Nk-án a belvárosban 3 szobás, III. emeleti,
egyedi fűtéses lakás eladó, vagy belvárosi
kisebbre cserélhető. Érd.: 30/9590-413,
93/321-926 (7031K)
Gyékényesen az „A” szektorban, közvetlenül
a vízparton kétszintes (40 m2 szintenként)
nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz, villany,
kábeltévé.) Érd.: 30/227-3294
Nk-án a Zemplén Győző utcában 1,5 szobás,
összkomfortos, bútorozott lakás kiadó,
esetleg eladó. Érd.: 93/318-472 (7035K)
Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt családi ház
tetőtérbeépítéssel + udvari egy szobás lakással
+ garázzsal, 500 m2-es telken eladó. Érd.:
30/282-0867 (7037K)
Nk-án, Ifjúság u. 29. alatti kétszobás,
étkezőfülkés, 70 m2-es családi ház eladó, 707
m2-es telekkel. Irányár: 12,9 millió Ft. Érd.:
93/313-925, 20/357-7027 (7038K)
Nk belvárosában, új építésű liftes társasházban
nappali + 1 félszobás + galériás lakás azonnali
költözéssel eladó. Irányár 10.911.850 Ft.
Szocpol még felvehető! Hivatkozási szám:
2009/DU/5.
Nk belvárosában, új építésű liftes társasházban
nappali + 2 fél szobás, nagy erkélyes lakás
azonnali költözéssel eladó. Irányár: 11.819.835
Ft. Szocpol még felvehető! Hivatkozási szám:
2009/DU/6.
Nk belvárosában, új építésű liftes társasházban
nappali + 2 fél szobás, nagy erkélyes lakás
azonnali költözéssel eladó. Irányár: 13.120.097
Ft. Szocpol még felvehető! Hivatkozási szám.
2009/DU/7.
Nk - Palinban 20 éves (6 éve teljesen felújított:
villamosság, gépészet, nyílászárók,
1,5 éve homlokzata teljes egészében szigetelve)
családi ház eladó. Abeépített tömör fa,
cseresznyeszínű konyhabútor a lakás részét
képezi a beépített gépekkel együtt. Egyéb
extrák: vízlágyító rendszer, csendes riasztás,
automata bejárati ajtó, 2 db garázs, klíma. A
lakás 2 különálló részre osztható: 106+70m2.
Irányár: 23.900.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/15.
Nk-án 2 szobás, egyedi fűtéses lakás eladó
vagy hosszú távon kiadó. A lakáshoz 4
m2-es pince tartozik. Irányár: 7.300.000 Ft.
Hívatkozási szám: 2009/DU/40.
Nk-án az É-i városrészben 1+2 fél szobás
2. emeleti központi fűtéses felújított (panelprogramos)
lakás eladó. Irányár: 6.700.000
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/67.
Nk belvárosában csendes helyen 2 + 2 fél
szobás, 2 fürdőszobás felújított társasházi lakás
eladó. A lakáshoz garázs és gyümölcsös tartozik.
Irányár: 17.500.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/71
Nk-án 1998-ban épült társasházban 74 m2
alapterületű, amerikai konyhás lakás eladó.
(Külön WC, amerikai konyhás nappali és 2
szoba, szobák parkettásak, többi járólap, zárt
udvar tartozik a lakáshoz, parkolóval, és egy
közös tárolóhelyiség, francia kilépő). Irányár:
13.500.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/77.
Nk-án az ipari parkban, kereskedelmi
egységek szomszédságában eladó egy 3171
m2-es körbekerített telek. Jól megközelíthető
új aszfaltozott útról. Hitel és pályázati lehetőségben
segítünk. Irányár: 14.280.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/110.
Azalakarosi gyógyfürdő bejáratának az utcájában
eladó 5232 m2-es telek teljes közművel,
trafoállomással. A telekre egy 56 szobás
szálloda lett tervezve, ennek a tervdokumentációja
folyamatban van. Atelek megvásárólható
a céggel együtt is. Irányár: 84.960.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/109.
Belvárosi, kétszobás, berendezett lakás
irodának, lakásnak, kaucióval kiadó. Érd.:
30/369-5352 (7039K)
500 kg-os utánfutó eladó. Ugyanitt 4
db BARUM 165/70 R13 M+S gumi felnivel
együtt olcsón eladó. Érd.: 93/314-265
(7034K)
VW Golf 3-as kaució 1,4-es motorral,
1996 évjáratú eladó. Irányár: 400.000 Ft.
Érd.: 30/520-4050 (7040K)
Rattan asztal 2 db karosszékkel olcsón
eladó. Irányár: 20.000 Ft. Érd.: 30/9934-120
(7030K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)
8 terítékes, vadonatúj, garanciális
mosogatógép kedvező áron eladó. Érd.:
30/384-7399 (7041K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire
felkészítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését
vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Érd.:
20/510-2723 (7036K)
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
Külön előny Magyar Zsanett
számára, hogy idén a kadett korcsoportos
vívó világbajnokságot az
észak-ír fővárosban rendezték, hiszen
ha ismeri a Boney M-et, elég
csak előkeresnie a sláger-múzeumból
Belfast című dalukat, s máris
tódulnak a kellemes emlékek a
nagyszabású világeseményről.
Mert világbajnoki hatodiknak
lenni egy közel sem világváros még
kisebb műhelyéből valóban nem
semmi teljesítmény, bár a
batthyánys diáklány emiatt egyáltalán
nem zavartatja magát. S miért is
tenné… Edzője, Tóth Tamás egyszerűen
csak így fogalmaz: „Zsanett
nagyon jó versenyzőalkat. Nem
görcsöli agyon magát, feláll a pástra,
s képes kikapcsolni mindent,
csak a vívásra koncentrál.” Hát, ha
ez ilyen egyszerű, akkor semmi
probléma, igaz, a tréner rögtön hozzáteszi:
„Tulajdonképpen nem volt
nehéz ágon Zsanett, s juthatott volna
tovább is, ha a négy közé kerülésért
nem az amerikai ellenfelét tisztelik
jobban. Úgy látszik, most volt
valamilyen USA-átok, mert mindkét
vereséget tengerentúlitól szedte
össze.” A vb-hatodik helynek persze
már volt előzménye, mivel a
francia Bourges-ban rendezett Európa-
bajnokságon szintén bizonyíthatott
Zsanett a válogatott színeiben.
Akkor talán nem ment neki
annyira, de a három fős női kard
csapatban (ahol Mátyás Szabina a
másik kanizsai…) mindenképp húzóemberré
nőtte ki magát. „ A verseny
előtti délutántól másabb egy
kicsit a hangulatom” – feleli az azt
firtató kérdésünkre már a kiváló
kardozó, hogy miképpen megy a
ráhangolódás a nagy csörtékre.
„Amúgy semmi különlegeset nem
teszek akkor már, ha csak azt nem,
hogy korábban elalszom” – szóval
a lelki nyugalom a legnagyobb titok.
Azért a szakma kivesézése után
visszarázódunk a hétköznapokba:
„Tesi-órám még nem volt (a beszélgetés
másfél hete készült – a
szerk.), de az osztálytársak és a tanárok
is gratuláltak a sikerhez.”
Bár, Zsanettet az utóbbi időszakban
nem sokat látták az iskolán belül,
hiszen igazoltan járta Európa pástjait,
s ahogy fogalmazott, most lesz
mit bepótolnia tanulás terén. Még
talán testnevelés órán is, hiszen
ahogy mi tudjuk, ott nem ötös diák.
ő most úgyis a hatos számmal van
a legjobb barátságban…
P.L.
Kanizsa 2009. április 23. – Sport 15
Aquaprofit-Nagykanizsai Tungsram
Sakk Klub – Kazincbarcikai
VSC 10:2. Sakk NB I-es csapatbajnoki
mérkőzés, 11. forduló. Budapest,
Ramada Plaza Budapest Hotel.
Eredmények (elöl a kanizsai
klub játékosai): Balogh Csaba –
Sikula 0,5:0,5, Pintér József – Varga
J. 1:0, Medvegy Zoltán – Kiss P.
1:0, Gonda László – Dovzsik 1:0,
Prohászka Péter – Hajnal 1:0,
Bérczes Dávid – Váradi 1:0, Faragó
Iván – Mészáros Gy. 0,5:0,5,
Flumbort András – Borsos 1:0, Ifj.
Galyas Miklós – Barva 0,5:0,5,
Gara Tícia – Verőci 1:0, Bagonyai
Attila – Zámbó 0,5:0,5, Orsó Miklós
– Handó 1:0
Tulajdonképpen már az elegáns
budai szállodában (ahol néhány pillanat
erejéig még Erwin Koeman, a
labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya
is feltűnt) rendezett utolsó
bajnoki forduló kezdetén eldőlt,
hogy idén a kanizsaiak nyerik az
aranyérmet, illetve a díszes és felettébb
méretes serleget, hiszen a klub
játékosai az egerszegi Csuti előtt
10,5 pontos előnnyel ültek asztalhoz.
Az Aquaprofit sakkozói azonban
mindent beleadva végigjátszották
– nem csupán becsületből, hanem
presztízsből is – a partikat, hiszen
a tét már az volt, hogy csúcsot
állítsanak fel a megszerzett pontok
számát tekintve. Nos, a rekord öszszejött,
s szombat délután négy óra
tájban kiderült, hogy 97 pontjuk lett
tizenegy kör után.
Érthető, hogy nagy volt az
öröm, bár a 2007-es, első bajnoki
cím utáni hangulatot talán nem sikerült
fokozni, de ettől még tény, a
2008/09-es bajnoki évad legjobb
együttese magasan az Aquaprofit
NTSK együttese lett.
Persze, amivel ezt még fokozni
lehetne, igazán kézenfekvő: az indiai
sakk fenomén Viswanathan
Anandot, az Aquaprofit-NTSK
igazolt játékosát „valahogy” Magyarországra
kellene csábítani.
Nos, amint azt Nádasi Tamástól
megtudtuk, egy Anand – Lékó Péter
páros meccset június 8-ig – nagyon
úgy tűnik – tető alá tudnak
hozni, tehát, ha bajnokira nem is,
de egy gála-jellegű találkozóra
meg tudják nyerni…
S ha már érintőlegesen a futballal
kezdtük, zárjuk is azzal, lévén a
kanizsai bajnokcsapat csomagolása
után a szálloda nem sokáig maradt
nagy bajnokok nélkül, hiszen
az április 22-én Budapesten játszott
AC Milan is a már fent említett
hotelbe rendezkedett be –
ugyanúgy néhány órára, mint múlt
szombaton az Aquaprofit-NTSK
legénysége.
Nádasi Tamás, a névszponzor
cég igazgatósági tanácsának elnöke:
– Annak ellenére, hogy már néhány
fordulóval ezelőtt körvonalazódni
látszott, a csapat igazán szép
bajnoki aranyat szerzett. Az utolsó
körben már csupán magyar játékosokkal
álltunk fel, s úgy érzem, így
is bizonyítottunk. Elégedettek lehetünk,
hiszen nagyon sok győzelmet
és kevés vereséget jegyeztünk, s azt
hiszem, ez nem szorul magyarázatra.
A cél innentől fogva már az,
hogy az anyagi feltételit is megteremtsük
a későbbi, legalább ilyen
szép kanizsai sikereknek. Külön
hozzátenném, hogy mind a városi
sakk szövetségnek, mind Nagykanizsa
városának nagy eredmény,
hogy ismét bajnokcsapata van a
településnek. Meggyőződésem,
hogy sorainkban a jelentős vérfrissítés
jót tett a bajnokságnak, de arról
sem feledkezhetünk el, hogy
egyre több helyi tehetséget kell beépíteni
idővel majd az együttesbe.
Papp Nándor, az Aquaprofit-
NTSK játékosa és koordinátora: –
A bajnoki cím mellett nagyon fontos
tényező volt számunkra az is,
hogy a bajnoki pontrekordot is felállítsuk.
Ez végül sikerült, hiszen
amióta tizenegy-fordulós és tizenkét
partis a bajnoki rendszer, még
soha nem teljesítettek kilencvenhét
pontot. Végül 13,5 pontos előnnyel
lettünk bajnokok, s azt hiszem, ez
önmagáért beszél.
Bagonyai Attila, az Aquaprofit-
NTSK kanizsai játékosa, aki már
kétszeres bajnoknak vallhatja magát:
– Sokszor hallhattuk, hogy
csapatunk úgymond összevásárolt,
s erre csak azt tudom mondani,
meg kell nézni, más sportágak bajnokcsapataiban
milyen az aránya
a helyi és „idegen” erőknek. Ezt
tovább szűkíthetem a dél-zalai város
sportjára is, vagyis nem vagyunk
mi ebben akkora „úttörők”.
Szóval inkább legyen az a fontos,
hogy Kanizsának bajnok együttese
van sakkban, s ez azért nem válik
az itteni közösség kárára…
Polgár László
Aquaprofit-NTSK:
Már kétszeres bajnokok
A hónap csapata:
Névjegy: Aquaprofit-Nagykanizsai Tungsram Sakk Klub
Alapítási éve: 1971 /Nagykanizsai Vasas Sport Kör néven, majd Vasas
Izzó (1973), Tungsram Sakk Klub, Izzó SE, Aquaprofit-NTSK (2006)
névvel/. Színe: kék-fehér. Címe: 8800 Nagykanizsa, Sabján Gyula utca
3. Terme: Sabján utca 3. Elnök: Németh Zoltán. Edzők, felkészítők:
Flumbort András, Pintér József. Legnagyobb sikerei: 2-szeres magyar
bajnok (2007, 2009), BEK-10. (2007), 4-szeres bajnoki-2. (2002, 2004,
2006, 2008), 3-szoros bajnoki-3. (2000-2001, 2003, 2005)
Név: Magyar Zsanett.
Születési idő, hely: 1992. 05. 07., Székesfehérvár. Sportága: vívás.
Fegyvernem: kard. Klubja: MÁV NTE/NTE 1866 (2002-). Edzője:
Tóth Tamás Tibor.
Eddigi legnagyobb sikerei: kadett egyéni vb-6. (2009), kadett egyéni
Eb-27. (2009), kadett egyéni ob-2. (2009), kadett csapat ob-3. (2009),
kadett nemzetközi körverseny-6. (2009), kadett diákolimpa-1. (2008),
újonc csapat ob-1. (2006)
Jó versenyző-típus
A hónap sportolója:
Kanizsa 16 – Hirdetés 2009. április 23.
Az akció 2009. május 30-ig tart
Édesség és élelmiszer diszkont
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban) Tel.: 30/936-3923
ANYÁK NAPI AJÁNLATUNK:
NYITVA TARTÁS:
EGYÉB AJÁNLATUNK:
Bolero italpor 45 Ft
Jó reggelt szelet 50 Ft
Pattogós cukor 70 Ft
400 gr szaloncukor 200 Ft
500 gr nápolyi 295 Ft
500 gr barackmag 395 Ft
600 gr instant kakaó 395 Ft
500 gr tortabevonó 495 Ft
1000 gr ételízesítő 590 Ft
500 gr tejkaramell 495 Ft
500 gr vajkaramell 700 Ft
1000 gr teasütemény 895 Ft
Vattacukor 100 Ft
Completta 330 Ft
Inka kávé 295 Ft
0,25 gr Paloma kávé 345 Ft
0,25 gr Tchibo kávé 365 Ft
0,25 gr Karaván 395 Ft
0,25 gr Omnia 485 Ft
Nescafé 3x1 (10db/csomag)350 Ft
Ricore 75 gr 400 Ft
Ricore 200 gr 1100 Ft
Instant üv. nescafe 100 gr 695 Ft
100 db-os filteres feketetea 365 Ft
Táblacsokik, desszertek, teasütemények
nagy választékban kaphatók! Dual
Masters kártyák – 1-et fizet 2-őt kap!
Szerda – csütörtök – péntek: 9-17 óra
132 gr Sherry Queen desszert 445 Ft
Sherry Queen szívdesszert 545 Ft
Raffaello T15 495 Ft
200 gr konyakmeggy 320 Ft
500 gr konyakmeggy 795 Ft
óriásdesszert 995 Ft
XXI. évfolyam 17. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. április 30. Kanizsa
II. András 1245-ben említette
elsőként levelében Kanizsa városának
nevét, s akkori tette a településünk
történelmében sorsfordító
volt, kezdte ünnepi köszöntőjét
Marton István polgármester
a HSMK színháztermében
megtartott díszközgyűlésen.
– Ez a cselekedet alkalmat ad
nekünk arra, hogy évről évre megemlékezzünk
a múlt történéseiről,
és hagyományosan ezen a napon
köszönjük meg mindazok munkáját,
akik tehetségükkel, szorgalmukkal,
kitartó munkájukkal évtizedeket
dolgoztak azért, hogy
Nagykanizsa városa fejlődhessen.
A város napja rólunk szól – folytatta
a polgármester. – Minden évben
felidézzük az elmúlt időket, elmerengünk
a letűnt korok cselekedetein,
és közben megtudunk valami
újat magunkról, a ránk hagyományozott
értékekről. Mert a kulturális
hagyomány és érték az,
amelyet történelmünk során létrehozunk,
és ez ad igazolást fennmaradásunkhoz
is, amit tovább kell
adnunk az utánunk következő nemzedéknek.
Annak a nemzedéknek,
amelynek nevelésében felbecsülhetetlen
a szerepünk, hiszen nekünk
kell követendő mintát felmutatnunk:
a múlt értékeit megbecsülni,
etikai törvényei szerint élni, és a
régi korok tanulságait érvényesíteni.
E folyamatból senki sem vonhatja
ki magát, aki a közéletben
bármilyen szerepet is vállal. A mai
nap akkor válik igazi ünneppé, ha
feladataink jegyében számvetést
készítünk arról, hogy milyen módon
fogunk a ránk hagyott örökséggel
felelősen bánni.
Marton István polgármester köszöntőjét
követően a testvérvárosok
tánccsoportjai adtak műsort a
díszközgyűlés meghívott vendégeinek,
a Bihácsról, Csáktornyából,
Kazanlakról, Kovásznáról, Magyarkanizsáról
érkezett külföldi
delegációk képviselőinek.
(folytatás a 2. oldalon)
Hagyományok találkozópontja
(Folytatás a címoldalról)
Ezután a kitüntetési ceremónia
következett. A közgyűlés „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Díszpolgára”
kitüntetést adományozta Tüskés
Tibornak, a felnevelő városához
mindig hű írónak, szerkesztőnek és
irodalomtörténésznek gazdag életművéért.
Prof. Dr. Kovács Lászlónak,
a Landler Jenő Gimnázium
egykori igazgatóhelyettesének, nyugalmazott
főiskolai tanszékvezetőnek
példaértékű fizikatanári életművéért,
és Nagykanizsáért végzett kiemelkedő
munkájáért „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet
adományozta. Petike Antalnak,
Nagykanizsa Város Tanácsa
V.B. egykori elnökhelyettesének,
nyugalmazott általános iskolai igazgatónak
Nagykanizsáért végzett sok
évtizedes tanári és közéleti tevékenységéért
„Nagykanizsa Megyei
Jogú Városért” kitüntető címet ítélték
oda. Suhai Zsolt tagozatvezető
tanárnak Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
érettségit adó felnőttképzésében
és a „Hétvégi kollégium” –
tehetséggondozás és felzárkóztatás
programban nyújtott több éves önzetlen
segítségéért és munkájáért
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Kisebbségeiért” kitüntető címet adta
át Marton István polgármester. Kovács
Éva köztisztviselő, a köz szolgálatában
folytatott magas színvonalú,
lelkiismeretes szakmai munkájáért
„Paizs Ferenc-Díjat” kapott. Tislér
Zoltán rendőr törzszászlós a közbiztonság,
a művészeti és környezetkultúra
területén végzett kiemelkedő
munkájáért „Nagykanizsa Biztonságáért”
kitüntető cím elismerésben
részesült. Tarnóczky Attilának lelkiismeretes
tanári és közéleti tevékenysége
elismeréseként a „Nagykanizsa
Oktatásáért” kitüntető címet
adományozta a testület. AFarkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
iskola a nagykanizsai művészeti
nevelés terén nyújtott sok évtizedes
kiemelkedő munkájáért „Nagykanizsa
Oktatásáért” kitüntető címet
kapott. Pulainé Cserti Ilona népi
iparművész Nagykanizsa város és a
régió népművészeti hagyományainak
gyűjtésében és továbbadásában
betöltött kiemelkedő szerepéért
„Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető
címben részesült. Szentgyörgyi
Levente nyugalmazott stúdióvezető,
a kanizsai amatőrfilmes kultúra szervezéséért
és a helyi televíziós adások
elindításáért szintén a „Nagykanizsa
Kultúrájáért” kitüntető címet
kapta meg. Balogh Antal nyugalmazott
szakszervezeti elnök, sportújságíró
a „Nagykanizsa Sportjáért”
kitüntető címet vehette át. AMagyar
Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai
Csoportja hosszú ideje végzett
kiemelkedő önkéntes szociális tevékenységéért
„Szekeres József Díj”
kitüntető címben részesült. Ugyancsak
Szekeres József Díjat vett át Dr.
Muzsek István osztályvezető főorvos,
a nagykanizsai egészségügyben
végzett kiemelkedő szakmai munkájáért
és vezetői tevékenységéért. A
környezet-, állat- és természetvédelem
területén végzett több évtizedes
kiemelkedő munkájáért a „Nagykanizsa
Környezetkultúrájáért” kitüntető
címet vette át az „Élettér” Állatés
Természetvédő Egyesület.
A díszközgyűlés a Budapest
Ragtime Band műsorával zárult.
Testvérvárosunkkal, Kovásznával
való együttműködési kapcsolatot
és annak megerősítését
szimbolizálja a Város Napján,
pénteken Marton István polgármester
és a kovásznai Fábián
Ernőné által közösen a Sétakertben
leleplezett kopjafa. Az évtizedekben
mérhető kapcsolatot
szimbolizáló engedélyeztetés utáni
végső helye a Felsőtemplom
mellett lesz.
Méltán viselte idei város napi
rendezvényünk a „Hagyományok
találkozópontja” alcímet, hiszen
több nép, több korszak hagyományait
mutatták be az egyes fellépők.
A japán kultúrába hallgathattunk
bele az Ataru Taiko által,
melynek tagjai a dobbal való zenélést
és a mozgást ötvözték előadásukban.
A legkeresettebb görög
együttesek egyike a Mydros, mely
leginkább görög tavernazenét játszik,
a buzukit és a tangóharmonikát
a dob, a basszusgitár, a gitár, a
zongora, és a baglama kíséri. Folyamatos
fellépője a fesztiváloknak
a Fabula rasa, mely a környező
népek folklórjának zenei elemeit,
a komoly zenét és a modern zenei
elemeket egyaránt felhasználja
saját szerzeményeiben. Az 1993-
ban alakult Kanizsa Csillagai a
magyarországi romák kultúrájának
jellegzetes lovári, beás és
romungro dalait adja elő. Világzenét
játszik a Sheket együttes, különböző
népek népzenéit olvasztják
össze, leginkább magyar népzenei
és klezmer, azaz zsidó népzenei
elemeket használnak fel zenéjükben.
Ezeket az autentikus
hangzástól kicsit elrugaszkodva,
az ütő és elektronikus hangszerek
bevonásával (dob, gitár, basszusgitár)
próbálják még izgalmasabbá
tenni. A tánc világába vezette be a
közönséget hagyományőrző cigánytáncával
a Csillogó gyöngyszemek,
illetve a Vámos Veronika
által vezetett Flamenco-show. A
Kanizsa – Város 2 Napja 2009. április 30.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Steyer Edina
Fotó: Steyer Edina
Testvérvárosi kopjafa
Népek hagyományai
Kanizsa – 2009. április 30. Város Napja 3
Két kis iker magzat beszélget az
anyaméhben:
– Te hiszel a születés utáni életben?
– Természetesen. A születés után
valaminek következnie kell. Talán
itt is azért vagyunk, hogy felkészüljünk
arra, ami ezután következik.
– Butaság! Semmiféle élet nem
létezik a születés után. Egyébként
is, hogyan nézne ki?
– Azt pontosan nem tudom, de
biztosan több fény lesz ott, mint
itt. Talán a saját lábunkon fogunk
járni, és majd a szájunkkal eszünk.
– Micsoda ostobaság! Járni nem
lehet. És szájjal enni – ez meg
végképp nevetséges! Hiszen mi a
köldökzsinóron keresztül táplálkozunk.
De mondok én neked valamit:
a születés utáni életet kizárhatjuk,
mert a köldökzsinór már
most túlságosan rövid.
– De, de, valami biztosan lesz,
csak valószínűleg minden egy kicsit
másképpen, mint amihez itt
hozzászoktunk.
– De hát onnan még soha senki
nem tért vissza. A születéssel az
élet egyszerűen véget ér. Különben
is, az élet nem más, mint örökös
zsúfoltság a sötétben.
– Én nem tudom pontosan, hogy
milyen lesz, ha megszületünk, de
mindenesetre meglátjuk a mamát,
és ő majd gondoskodik rólunk.
– A mamát? Te hiszel a mamában?
Szerinted ő mégis hol van?
– Hát mindenütt, körülöttünk.
Benne és neki köszönhetően élünk.
Nélküle egyáltalán nem lennénk.
– Ezt nem hiszem! Én soha,
semmiféle mamát nem láttam, tehát
nyilvánvaló, hogy nincs is.
– No de néha, amikor csendben
vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és
azt is érezzük, ahogy simogatja
körülöttünk a világot. Tudod, én
tényleg hiszem, hogy az igazi élet
még csak ezután vár ránk!
(ismeretlen szerző az internetről)
szerbek és a horvátok népzenei jel- Anyák Napjára
legzetességeit hallhattuk a Vujicsics
együttes előadásában. A lovagkorba
repítette vissza a nézősereget
a Főnix Lovagrend, s az általa
szervezett I. Országos Meghívásos
Középkori Vívóverseny, melyre
érkeztek rendek Kaposvárról,
Székesfehérvárról, Iharosberényből
és Budapestről is, hogy megmérettessék
magukat.
Két kanizsai baba született a Város
Napján a Kanizsai Dorottya Kórház
szülészetén. Először Császár Zsolt
látta meg a napvilágot pénteken 9 óra
50 perckor, 3450 gramm súllyal, és
54 centiméterrel, a család harmadik
gyermekeként. Gerencsér Viktória délután,
17 óra 55 perckor érkezett meg.
3400 gramm súllyal és 54 centiméterrel,
első gyermekként, a szülei nagy örömére.
A babákat és édesanyjukat Marton
István polgármester köszöntötte
oklevéllel, virágcsokorral és 50 ezer
forintos vásárlási utalvánnyal.
Kanizsai Grafikák
A Város Napja alkalmából Nagykanizsa
városának ajándékozta „ Kanizsai
Grafikák” című sorozatát
Bene János kaposvári festőművész,
grafikus. A megnyitó kiállításra
szombaton délelőtt került sor a Képzőművészetek
Házában. Az érdeklődőket
Kőfalvi Csilla, az intézmény
igazgatója köszöntötte. Ezt követően
Marton István polgármester megnyitóbeszédében
a Város Napja rendezvénysorozat
kapcsán történelmi viszszatekintést
tett Nagykanizsa jeles
múltjára. Kifejtette, hogy a múlt tisztelete
egyúttal a jövendő nemzetség
reménysége is. Majd röviden ismertette
Bene János festői életútját.
Megjegyezte, hogy olyan művész alkotásait
láthatjuk, aki a lélek beszédét,
a belső beszédet is képes a festmények,
a képek nyelvére lefordítani
úgy, hogy mindenki számára érthető
legyen. Megnyitó beszéde végén köszönetét
fejezte ki Bene Jánosnak
amiért városunknak adományozta a
Kanizsai Grafikákat, amely a mai
naptól Nagykanizsa kulturális örökségének
elválaszthatatlan része. A
polgármester megnyitó gondolatai
után Lengyák István, az esemény
szervezője mint Bene János régi ismerőse
kifejtette, hogy olyan alkotó
munkáit láthatjuk, aki mindig ráérez
a „másoknak is adhatok” felemelő
pillanat visszahozhatatlan és megismételhetetlen
nagyszerűségére és
örömére. Olyan művész, aki nem
csak ad, de adományaival látva láttat,
kritizál és cselekedetre késztet. Büszkék
lehetünk arra, hogy ilyen művésznek,
ilyen kollégának, ilyen barátnak
segíthettünk szép emberi
szándékai megvalósulásában.
Az esemény záró aktusaként
Bene János és Marton István aláírták
a „Kanizsai Grafikák” képsorozatának
ajándékozási megállapodását.
Ficánkoló
Tizedik éve szervezi meg a Város
Napján nagysikerű zenés, mesés
műsorát a Vackor Óvoda nevelőtestülete.
A HSMK színpadán hat óvoda,
a Vackor, a Kossuth, a Micimackó,
a Hétszínvirág, a Rózsa, a Hevesi,
valamint a Szivárvány Fejlesztő
Központ nagycsoportosai kápráztatták
el a közönséget, szüleiket, nagyszüleiket.
Afeldolgozott meséket zenére,
mozgásimprovizációval adták
elő, előadásmódjukban már kifejeződött
az iskolaérettség.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
által meghirdetett I. Országos
Elektroakusztikus – Zenei Versenynek
a Medgyaszay Ház adott otthont
a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola rendezésében.
A résztvevők négy korcsoportban és
két kategóriában adtak számot tudásukról,
tehetségükről a hallgatóság
és a zsűri előtt. A rendezvény pénteken
tíz órakor vette kezdetét, kora
délután az ünnepélyes megnyitón
Marton István polgármester köszöntötte
a résztvevőket és az érdeklődőket,
majd Baráth Zoltán a művészeti
iskola vezetője a program technikai
részeiről tartott ismertetőt. A pénteki
programot az ULYXES együttes
koncertje zárta. Másnap reggel a versenyen
kívül indulók programja,
majd 13 órakor a döntők kezdődtek.
Aszombati rendezvény a zeneiskolában
Binder Károly (zsűri elnök) jazzzongora
koncertjével zárult, melyet
éjszakába nyúló szakmai beszélgetés
követett. A vasárnapi programot a
szintetizátor kamara nyitotta. Binder
Károly a verseny értékelése során elmondta,
hogy kilenc első, hat második,
hat harmadik és nyolc különdíjat
adott ki a zsűri. Ezen felül három
díjat osztottak ki a versenyen kívül
indulónak. Értékelve lettek a felkészítő
tanárok és az intézmények is. A
díjazottak az elismerő oklevelek
mellett értékes nyereményekben részesültek.
B.E. - S.E. - Cz.Cs.
Zsolt és Viktória
Elektroakusztika
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Gyermekeink 4 jövője 2009. április 30.
Magyar József immár két évtizede
a Nagycsaládosok Nagykanizsai
Egyesületének elnöke és –
mint mondja – már nagyon várja
azt a fiatal nagycsaládost, aki
végre elvállalná ezt a pozíciót,
mert ugye lassan hatvanhat évesen,
tizenhat unokával ez már
nem egészen neki illő feladat. De
addig ellátja, amíg nem talál
megfelelő utódot erre a posztra,
mert úgy véli: egy ilyen egyesületet,
amely két évtizedes múltra
tekint vissza, meg kell becsülni,
őrizni kell értékeit és nem szabad
megszüntetni.
– Ami egyesületünk egy érték, amelyet
fenn kell tartani, különösen olyan
körülmények között, amelyek jelenleg
Magyarországon tapasztalhatók –
szögezi le az elnök. – Az egyesülethez
több mint félszáz tagcsalád tartozik, ez
már egy viszonylag nagy létszámú
csapat. A szokásos három-négy rendezvényünket
úgy, ahogy meg tudjuk
tartani minden évben, de ennél többre
nem vagyunk képesek. Aprogramok finanszírozását
az önkormányzat különböző
pályázati kiírásaira beadott pályázatainkkal
biztosítjuk, mint mindent,
ami a működéshez szükséges.
Bekapcsolódtunk a NOE-én keresztül
az úgynevezett élelmiszerbank-rendszerbe
is, vagyis amennyiben lehetőség
nyílik, akkor ellátjuk a nagycsaládokat
élelmiszer segélyekkel, tehát
módjával tudunk segíteni a családokon.
Aki olvassa a napi sajtót, az rájön
arra, hogy a jelenlegi kormány szinte
célba vette a családokat, különösen a
gyermekes családokat, mert a megszorító
intézkedéseik zöme a nyugdíjasok
mellett őket sújtja. Kezdve a családi
pótlékkal való manipulációval, a
GYES és GYED idejének csökkentésével,
mert például senki nem gondolt
arra, hogy azoknak a kismamáknak
nagy része, akik a házasságukat követően
azonnal gyermekeket vállaltak
egyszerűen nem tudnak majd elhelyezkedni
két év után. Nem beszélve arról,
hogy nem tudják hova rakni a gyermeket,
mert nincs elég bölcsődei hely. A
szociálpolitikai támogatás elvételével
az ifjú házasok kerülnek nehéz helyzetbe,
mert nem tudnak új lakáshoz jutni.
És akkor még egy öngólt is rúg a kormány,
mert minden egyes ilyen lakásépítkezésből
annak ötven százalékát
általában az állam visszaveszi különböző
adó és egyéb járulékok formájában,
tehát ettől a bevételtől is elesik,
ugyanakkor az építkezések leállása
miatt munkanélküli segélyből fizeti ki a
plusz költségeket. De ugyanúgy említhetném
a családi pótlék elképzelt
bruttósítását, amivel egy olyan "gyönyörű"
helyzet kezd kialakulni, hogy
az ötven-ötven százalékkal való megosztással
tulajdonképpen azok járnak
rosszul, akik gyermekeket nevelnek,
mert ha egy gyermektelennek a bruttó
bére ugyanolyan mint egy családosnak
a bruttó bére, ahhoz hozzápakolják
a családi pótlékokat, akkor
többet vonnak el tőle, mint a gyermekkel
nem rendelkező családoktól.
Vagyis, ha minél több gyermeked van,
annál kevesebb nettó pénzt viszel haza.
– Milyen mértékben hallatja a
szavát a Nagycsaládosok Egyesülete
régiós, illetve országos viszonylatban?
– Úgy érzem, hogy országos szinten
a NOE mindig ott volt akkor,
amikor értelme volt a demonstrációnak
vagy a tiltakozásnak. Ilyen volt
az is, amikor csendes békés tüntetéssel
megjelentünk az Országház
előtt. Általában az a véleményem,
hogy hiába próbálunk szelíden, normális
emberléptékű tárgyalásokat
kezdeményezni, az egyesület különböző
javaslatait és figyelmeztetéseit
rendszeresen figyelmen kívül hagyják,
mint ahogy most sem vettek figyelembe
semmit. Egy egész kötegre
való javaslat van, amit a NOE
szakemberei próbáltak közvetíteni
az illetékes szaktárcák felé, de ezekből
sajnos nagyon kevés dolgot
vesznek figyelembe. A döntéshozók
elfelejtik, hogy egy olyan szervezettel
állnak szemben, amely az országot
behálózó 200 tagegyesületével
és 96 helyi csoportjával együtt az
egész ország nagycsaládosait képviseli.
Hazánk az EU statisztika kimutatásai
alapján 32 országból a 32.
helyen áll a két gyermeket nevelő
családok által jövedelmükből adózás
után hazavitt 51%-al. Ez több
mint elkeserítő! Mint mérnök megtanultam,
hogy ha valamit változtatni
akarok, vagy valami újat akarok
létrehozni, akkor azoknak az embereknek
a vezetőivel, akiket ez érint,
vagy akikkel az új elképzelést létre
akarom hozni, megbeszélem, hogy
mit akarok változtatni, még akkor is,
hogyha mindez valamilyen lemondással
járna részükről. De mindezeket
úgy végrehajtani, hogy nem is
tájékoztatom előre őket, nem készülök
fel semmire, hanem csak úgy
"bele a vakvilágba" kezdek el intézkedni,
abból jó nem fog kisülni.
– Hogyan működik tovább az
egyesület a jelenlegi nehéz helyzetben?
– A megnövekedett nehézségek
közepette továbbra is végezzük a
munkánkat, és nem adjuk fel! Mindenütt,
ahol lehet, el fogjuk mondani
azokat az igazságtalanságokat,
amelyek érintik a családokat, és a
magunk módján próbálunk ez ellen
tenni. Mi nem tudunk mást cselekedni,
mint legfeljebb babakocsikkal kivonulni
az utcára és tiltakozni. A
gyermekeinken, unokáinkon keresztül
bemutatni, hogy tulajdonképpen
az egész ország jövője attól függ:
lesznek-e több gyermeket vállaló
magyar családok, és hogy ezeket a
gyerekeket miként tudják felnevelni,
mert valamikor majd ugye ezeknek a
többletterhet vállaló családok gyerekeinek
kell a nyugdíjat is előteremteni
azoknak, akik most gyermeknevelésre
nem, vagy alig vállalkoznak.
Tehát azok a nagycsaládok, akik
erőn felül három-négy-öt gyermeket
nevelnek, azok mindig többet tesznek
a társadalomért, mint aki erre nem
hajlandó. Egyébiránt az egyesület
normális mederben továbbra is azt
az utat járja, amit idáig.
– Milyen az együttműködésük a
kanizsai önkormányzattal?
– Nagyon jó kapcsolatunk van a
helyi önkormányzattal és a Polgármester
úrral is. Nekik köszönhetjük,
hogy végre normális körülmények
között működhetünk. Mi mindig tisztességesen
pályázunk és elszámolunk.
Elismerik a munkánkat, s
mindezt onnan is látjuk, hogy a pályázatainkat
általában mindenki
méltányolja. Azokra a rendezvényekre
pedig, amelyeket szervezünk,
mindenki büszke lehet a városban.
Horváth Tamás, a NOE Balaton
régió titkára:
– Az én feladatom, hogy összetartsam
azt a közel húsz egyesületet
és csoportot, amelyek e régióhoz
tartoznak. A Balaton régió befogadó
egyesülete a helyi egyesület,
ezért szorosan kiveszi a részét a
munkából a helyi tagság is. A régió
egyesületeit ellátjuk a szükséges információkkal,
illetve javaslataikat
és gondjaikat közvetítjük az országos
egyesület felé. Régiónk igazából
a két nagy főút mentén alakult
ki, vagyis az M7-es és az M8-as főutak
mentén levő városok egyesületei
és csoportjai alkotják Veszprémtől
kezdve Balatonalmádin, Ajkán,
Várpalotán és Keszthelyen át egészen
Zalaegerszegig. Ez a régió a
mi esetünkben Fejér, Somogy,
Veszprém és Zala megyéket érinti.
– Tavaly ősz óta milyen fontos
feladataik vannak a régió vonatkozásában?
– A kapcsolattartás érdekében
például régiós találkozókat szervezünk
egyesületi vezetők és aktív tagok
részére, ahol megbeszéljük közös
ügyeinket és az aktuális tennivalókat.
Azon is sokat dolgozunk,
hogy a különféle pályázatokon sikereket
érjünk el. Most elsősorban
a Nemzeti Civil Alapnál van egy
nyertes pályázatunk, ahol egy három
napos találkozó keretei között
gondoljuk át a régió jelenét, múltját
és jövőjét, és keressük a hatékonyabb
együttműködés és forrásteremtés
útjait Balatonalmádiban. A
helyi egyesületnek három hagyományos
nagyrendezvénye van: a
farsang, a nyári tábor és a karácsonyváró
ünnepség. Ehhez kapcsolódik
a balatoni régió is. Emellett
szervezünk kirándulásokat is,
például nemrég voltunk kerékpártúrán
fiatal családokkal a Kányavári-
szigeten. Említhetem még a
május 2-án, Nagykanizsán sorra
kerülő régiós családi napot, mely a
Csónakázó-tó melletti Zöld táborban
kerül megrendezésre. Erre az
eseményre sokan érkeznek a régióból,
de délelőtt 10 órától a családok
számára szervezett számos kulturális,
sport- és játékprogram várja
szeretettel a nagykanizsai nagycsaládokat
és családokat is. Van
egy másik fontos programunk is: az
energia klubbal együttműködve folyamatban
van az úgynevezett Lakcímke
kampány. Ez voltaképpen
egy becézett formája annak az ismeretterjesztő
programnak, amely
szerint 2012. január elsejétől kötelező
lesz mindenféle – lakással
kapcsolatos jogügyletben energiatanúsítványt
kiállítani a házakról
vagy lakásokról. Ez a kampány a
mi részünkről arról is szól, hogyan
takarékoskodjunk az energiával,
mert egyrészt a mi zsebünkre is
megy a pazarlás, másrészt, mert a
takarékoskodás következtében nem
szennyezzük túlzott mértékben a
környezetünket. Tehát megint arról
van szó, hogy a gyermekeink jövője
a tét, vagyis hogy mennyire tudjuk
biztonságosan megőrizni a Földünket
a jövő nemzedékének.
Gelencsér Gábor
A nagycsaládok többet tesznek a társadalomért…
Kanizsa 2009. április 30. – Kamara 5
z
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Kamaránk vendége volt
az MKIK alelnöke
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara meghívására 2009.
április 8-án városunkba látogatott
Mosonyi György, a MOL vezérigazgatója,
a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara alelnöke. A neves
gazdasági szakembert dr.
Polay József, a kamara elnöke fogadta,
s kísérte el több helyi – az
olajiparhoz kötődő – céghez.
Mosonyi György ellátogatott a
DKG-EAST Zrt. gyárába, valamint
a GÁZGÉP Kft. székhelyére
és tájékozódott a Rotary Zrt. és a
Drill-Trans Kft. helyzetéről is. Dr.
Polay József elnök hangsúlyozta,
a kanizsai kamarának fontos,
hogy minél több segítséget, információt,
szolgáltatást nyújtson tagjai,
a város és térsége vállalkozói
számára. Az országos kamara alelnöke
elismeréssel szólt a nagykanizsai
szervezet tevékenységéről,
amit csak megerősít az a tény,
hogy a MOL beszállítói minősítésének
kiválóan megfelelő vállalkozások
is a kanizsai kamara tagjai.
Eredményes évet zárt
a kamara
Kamaránk 2009. április 9-én
tartotta évértékelő küldöttgyűlését.
A küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadta a 2008. évi tevékenységről
és gazdálkodásról szóló beszámolót
17.107 eFt mérleg főösszeggel
és 1.528 eFt mérleg
szerinti eredménnyel. A küldöttgyűlés
megtárgyalta és elfogadta
a kamara 2009. évi célkitűzéseit
és költségvetéstervezetét a főbb
mutatószámokkal. Tervezett bevételek
összesen: 27.931 eFt, kiadások
összesen: 26.021 eFt.
A küldöttgyűlés módosította a
kamara Alapszabályát és SzMSzét.
A küldöttek új tisztségviselőket
választottak: Mádé Károlyt, a
DKG-EAST Zrt. vezérigazgatóját
általános alelnöknek, Miklós
Zsoltot, a Kanizsa Trend Kft. ügyvezetőjét
az Ipari tagozat elnökének.
Az elnökség tagja lett Krihó
Zsuzsanna a Gázgép Kft. gazdasági
igazgatója és Petró Gyula a
BWT Hungary Kft. ügyvezető
igazgatója. Közel egy évtizedes
kamarai tevékenységük elismeréséül
Kamarai Munkáért Díj kitűntetésben
részesültek Brenner Árpád
és Czoborné dr. Pintér Ildikó.
Szakma Kiváló Tanulója
Verseny döntője 2009.
A nappali tagozatos végzős diákok
számára ez évben is meghirdettük,
a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt.
Avárosi elődöntőket a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
szervezte és bonyolította le,
amelyen 13 szakmában (asztalos,
nőiruha-készítő, hegesztő, kereskedő,
kárpitos, villanyszerelő, kőműves,
épületburkoló, szobafestő-mázoló
és tapétázó, fodrász, szakács,
pincér és cukrász) összesen 78 végzős
tanuló vett részt. Az országos
döntőre 2009. április 22-24. között
került sor a Hungexpo területén,
amelyre Nagykanizsáról kárpitos
szakmában 4, hegesztő illetve szobafestő-
mázoló és tapétázó szakmákban
1-1 tanuló jutott be. A verseny
megtekintésére 40 diák és tanáraik
autóbusszal utaztak a rendezvényre.
Az utazást és a tanulók
ellátását kamaránk biztosította pályázati
forrásból.
Városi Kamarák találkozója
A Kamarai Törvény értelmében,
2001-ben a megyei kamarákon
kívül három önálló városi kamara
alakult meg: a Soproni, a
Dunaújvárosi és a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara. A
Megyei Jogú Városok Kamarái
évente találkoznak. Április 29-én
Dunaújvárosban dr. Polay József
elnök és Cserti József általános
alelnök vett részt a tapasztalatcserén,
ahol a regionalitás és a városi
kamarák jövője volt a téma.
Termékdíj törvény
módosítása
Az Országgyűlés 2009. március
30-án elfogadta a Termékdíj
törvény módosítását, amely
2009. június 1-én hatályba lép.
Segítségre lenne szüksége az előírások
értelmezésében? Kell-e
Önnek termékdíjat fizetnie? Érdemes-
e koordináló szervezethez
csatlakoznia? A választ a 2009.
májusi programunkon megkaphatja,
ahol tájékozódhat a bevallás
menetéről és a várható ellenőrzések
jogszabályi rendjéről is.
Előadók a VPOP szakemberei
lesznek. A konzultációval egybekötött
előadás szervezése folyamatban
van, a meghívót minden
kamarai tagunk megkapja. Az érdeklődők
a rendezvényről honlapunkon
tájékozódhatnak:
www.nakkik.hu
Alkoholtermékek
készletnyilvántartása
A pénzügyi tárca rendelete
2009. május elsejei hatálybalépéssel
meghatározta a vendéglátó
üzletek alkoholtermék-készletforgalmi
szabályzatának minimális
tartalmi követelményeit (pl. adatok
részletezettsége, mennyiségmegállapítás
módszere és időpontja,
mennyiségi egység, stb.)
és nyilvántartás-vezetési kötelezettséget
ír elő, azzal, hogy a
készletek megállapítását legalább
havi gyakorisággal kell elvégezni.
A Kanizsa Trendnek sikerült!
Pályázzanak Önök is!
A Regionális Minőségi Díj elnyerése
után a Kanizsa Trend Kft.
ügyvezető igazgatója, Miklós
Zsolt a Nemzeti Minőségi Díj átadási
ünnepély keretében vehette
át a 3* Elismerés a Kiválóságért
Európai díjat.
Pályázati felhívás a 2009. évi
Nyugat-dunántúli Regionális Minőségi
Díj elnyerésére. Apályázat
célja: a Nyugat-Dunántúli régióban
a TQM alapelveinek, az önértékelés
alkalmazásának ösztönzése,
az EFQM modell megismertetése,
népszerűsítése, és ezzel a
felkészülés segítése a Nemzeti
Minőségi Díj követelményeinek
teljesítésére. Pályázati feltételek:
pályázatot nyújthat be bármely, a
Nyugat-dunántúli régióban
(Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala
megyében) bejegyzett, az ipar,
kereskedelem, szolgáltatás vagy
kézművesség területén tevékenykedő
profit-orientált gazdálkodó
szervezet, és a középfokú szakképzést
folytató iskolák. A díjat
kis-, közép-, nagyvállalkozások
és szakképző iskolák kategóriában
hirdetjük meg: a pályázat benyújtása:
a pályázat elkészítéséhez
és benyújtásához valamennyi
szükséges információt tartalmazó
pályázati útmutató 2009. május
11.-től térítésmentesen beszerezhető
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara Szolgáltató irodájában,
illetve letölthető a
www.nakkik.hu honlapról. A pályázati
szándékot 2009. június 15-
ig előjelentkezés formájában lehet
megtenni, az erre a célra szolgáló
előjelentkezési lapon. Az
előjelentkezettek számára szakmai
felkészítőt tartunk. Apályázat
beadási határideje: 2009. szeptember
15.
Köszöntjük a 2009. évben
belépett új tagjainkat: Gázipari
Gépgyár Kft., Z-Pannon
Kft., Energia Centrum Szövetkezet.
Pannon Pellet Kft., DKGEAST
Zrt., Nagykanizsai Volksbank
Zrt., Drill-Car Kft., Palmöb
Kft., Szig-Bau 94. Kft., Sponzor
Tours Kft., BWT Hungary Kft.,
Kanazawa Kft., Hotel Karos Spa
Legyen Ön is a Mesterünk!
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara több szakmában
várja a mestervizsgára jelentkezőket:
fodrász, kozmetikus, kőműves,
burkoló, asztalos, ács-állványozó,
karosszérialakatos, autószerelő,
cukrász, szakács, pék,
pincér, hentes, gázvezeték- és készülékszerelő,
vízvezeték- és
központifűtés szerelő.
Megfelelő számú jelentkező
esetén más szakmákban is indítunk
mestervizsgára felkészítő tanfolyamot.
A jelentkezéseket a fenti
elérhetőségeinken szeretettel várjuk.
Kanizsa – 6 Városháza 2009. április 30.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Sugár u.
3. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 73-10 / 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/1745/2008.
(6/73/2009.) számú Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti 1197. hrsz-ú ingatlanon
meglévő épületben utazási iroda kialakítása építéshatósági ügyében a benyújtott
építési engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági
eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak
szerint. A hirdetmény 2009. április 21-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1745/2008. (6/73/2009.), tárgya:
építési engedély. A kérelmező ügyfél neve: Sponzor Tours Utazási Kft., 8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 5. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1197.
hrsz-ú ingatlan, valamint az 1192. hrsz-ú társasházi ingatlan, az 1195/2., 1196. és
1198. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304., hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban
benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet
élni.
Nagykanizsa, 2009. április 17.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság – 6/73-10/2009.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Báthory
u. 11. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 1162-7 / 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/1162/2009. számú
Nagykanizsa, Báthory u. 11. szám alatti 11. hrsz-ú ingatlanon meglévő 3 lakást tartalmazó
lakóépület bontására vonatkozó építéshatósági ügyben a benyújtott bontási
engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a
határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak
megfelelően az alábbiak szerint. A hirdetmény 2009. április 24-től kerül kifüggesztésre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1162/2009., tárgya: bontási engedély.
A kérelmező ügyfél neve: Barol Inox Kft. ügyv.: Harangozó Balázs,
Nagyrécse, Inkey u.18. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 11. hrszú
ingatlan, valamint a 9., 10., 12. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban
benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet
élni.
Nagykanizsa, 2009. április 23.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság – 6/1162-7/2009.
Ügyintéző: Kém Eszter. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Királyi
P. u. 39. sz alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 862-12 / 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/862-11/2009. számú
határozattal a Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39. szám alatti ingatlanon kivitelezés
alatt álló társasház módosított építési engedélyezési ügyében döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket
a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
előírásnak megfelelően az alábbiak szerint. A hirdetmény a 2009. április 23-án kerül
kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos
hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/862/2009., tárgya: építési engedély
módosítás. A kérelmező ügyfél neve: Baumeister Kivitelező, Tervező és Szolgáltató
Kft.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1392/1., 1399., 1401. hrsz-ú
társasházi ingatlan továbbá az 1405., 1363/52., 1429. hrsz-ú ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban
benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet
élni.
Nagykanizsa, 2009. április 16.
A jegyző megbízásából:
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság – 6/862-12/2009.
Ügyintéző: Bognár É. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Király u.
12. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 902-9/ 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/902/2009. számú
Nagykanizsa, Király u. 12. szám alatti építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton
tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. április 22-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. Az eljáró hatóság megnevezése:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 8800 Nagykanizsa, Eötvös
tér 16., ügyszáma: 6/403/2009., tárgya: épület bontása. A kérelmező ügyfél neve:
LIDL Magyarország Bt. Budapest, Rádl árok 6.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 2031/4., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa, 2035/1., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 2036.,
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 2039., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa, 2031/1., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai. Az egyes tulajdonosok részére a
határozat közlése hirdetményi úton történik
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Álamigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban
benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.
Nagykanizsa, 2009. április 21.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság – 6/902-9/2009.
Kanizsa – 2009. április 30. Városháza 7
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2009. május 6-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága
számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2009. május 6-án (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor
Általános Iskolában.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18 órától a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a
városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 9. számában való
megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek,
prózák, grafikák. Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum
6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben. A kéziratokat
kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani az alábbi
címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos Csaba Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. Abeérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot
nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A
sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 9-es számában az Ünnepi Könyvhét alkalmával
jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek. Apályázat beadásának határideje: 2009. május 5. (kedd) 16 óráig.
Kanizsa Antológia 9.
Ügyintéző: Bognár É., Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Báthory
u. 20. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 401-13 / 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/401/2009. számú
Nagykanizsa, Báthory u. 20. szám alatti építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett
ingatlannal közvetlenül határos építési ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma
jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint. A hirdetmény
2009. április 23-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.).
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/401/2009., tárgya: 28 lakást és 5 garázst
tartalmazó lakóépület építése. A kérelmező ügyfél neve: FIRT Kft., Nagykanizsa,
Tárház u. 10/B.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú)
ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 121., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa, 123/3., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 123/2., hrsz-ú ingatlan
tulajdonosai, Nagykanizsa, 122., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai. Az egyes tulajdonosok részére
a határozat közlése hirdetményi úton történik.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben meghozott
döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán,
az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet
304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk. A határozat
ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó
és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2009. április 22.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság – 6/401-13/2009.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Sugár u.
3. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 73-10 / 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/1745/2008.
(6/73/2009.) számú Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti 1197. hrsz-ú ingatlanon
meglévő épületben utazási iroda kialakítása építéshatósági ügyében a benyújtott
építési engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a
határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak
megfelelően az alábbiak szerint. A hirdetmény 2009. április 21-től kerül kifüggesztésre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1745/2008. (6/73/2009.), tárgya:
építési engedély. A kérelmező ügyfél neve: Sponzor Tours Utazási Kft., 8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 5.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1197. hrsz-ú ingatlan, valamint
az 1192. hrsz-ú társasházi ingatlan, az 1195/2., 1196. és 1198. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban
benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.
Nagykanizsa, 2009. április 17.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság – 6/73-10/2009.
Ügyintéző: Bognár É. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Király u.
10. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 903-11/ 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/903/2009. számú
Nagykanizsa, Király u. 10. szám alatti építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton
tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint. A hirdetmény
2009. április 22-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/403/2009., tárgya: lakó és melléképület
bontása. A kérelmező ügyfél neve: LIDL Magyarország Bt., Budapest, Rádl árok 6.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 2031/5., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai
Nagykanizsa, 2036., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai. Az egyes tulajdonosok
részére a határozat közlése hirdetményi úton történik.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban
benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.
Nagykanizsa, 2009. április 21.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság – 6/903-11/2009.
Autók, motorok, természet,
városok, állatok, űrkutatás, épületek,
és ami a szemnek ingere.
Kétszáz, nagyfelbontású színes
térhatású diakép-kiállítást tekinthetett
meg a közönség három
napig a HSMK-ban.
Gráner József, a fotók készítője
Vajda Attila olimpiai bajnokkal
közösen rendezte meg a 3D kiállítást,
melyből országos kiállítássorozatot
is terveznek. A belépődíjakból
egymillió forintot jótékonysági
célra, a Tűzoltó utcai
gyermekklinika számára ajánlanak
fel, mint erre a korábbi
együttműködésük során már volt
példa.
Az egy-egy diafelvételt tartalmazó,
állványra helyezett készülékeket
kézbe kellett venni, ami automatikusan
bekapcsolt, és három
dimenzióban mutatta a látványt. A
kiállítás Vajda Attila olimpiai bajnok
ajánlásával nyílt meg.
B.E.
Kiállítások új dimenziója
Kanizsa – Város 8 Napja 2009. április 30.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Gasztonyi Dániel solymász tartott
bemutatót a város napi rendezvénysorozat
keretében. Mint
ismeretes, a solymászatnak hagyománya
van hazánkban. A bemutatóra
meghívott solymászt
arról faggattuk, hogyan választotta
a vadászat ezen ősi formáját?
– Tizenhárom éve foglalkozom
ragadozómadarak idomításával.
Vadász családból származom, így
már négy éves korom óta figyeltem
őket, s mindig egyre közelebb
akartam kerülni hozzájuk. Négy
éve sikerült is, mivel főállású solymász
lettem.
– Meg lehet ebből élni?
– Igen, mivel nem csak a
látványból áll a solymászat. Igaz,
iskolákban az oktatás részeként is
tartok bemutatókat. Filmekben,
reklámfilmekben gyakran kapok
felkérést. Egyébiránt ezek a
madarak kitűnően alkalmasak
rágcsálók irtására, különböző vadak
elriasztására. Az országban
csak hárman foglalkozunk aktívan
solymászattal. Nekem ez lett az
életem, nem is tudnék nélkülük
meglenni.
– Védett madárról van szó. Nem
jelent ez hátrányt?
– A jogi szabályozások elég
szűk teret adnak nekünk. Ugyan,
nem vagyunk sokan, akik rendszeresen
vadászunk, ám az érdeklődés
annál nagyobb. A természetvédelmi
törvény csak a solymászok számára
teszi lehetővé, hogy ilyen
madarakat tartsanak, idomítsanak,
tenyészthessenek. Ez kizárólagosan
hagyományápolás céljából
történhet.
– Többféle sólyom létezik. Az
ön birtokában hány fajta van?
– Csak kerecsensólymom nincs.
Ezt az előbb említett törvény nem
teszi lehetővé.
– Egy ilyen bemutatón a madarak
tudásából mennyit lehet szemléltetni?
– Az mindig a helytől függ. Itt
eléggé behatároltak voltak a lehetőségek,
egy szabadabb helyen látványosabb,
sokszínűbb lett volna a
bemutató. Egy igazi sólyomreptetéshez
szűk ez a tér, ám egy solymásznak
mindig alkalmazkodnia
kell a területhez és a rendezvény típusához.
Ennek függvényében választom
ki a madarakat is.
– A zaj a tömeg nem zavaró a
madarak számára?
– Amint látszik is, nem nagyon
zavartatják magukat.
– Sokat kellett őket fegyelmezni?
– Fegyelmezni kell, de nem úgy,
mint más állatot. Náluk kifejezetten
csak pozitív megerősítésekkel,
ingerekkel érhetünk el eredményeket.
Czene Csaba
Sólyomszárnyon
1. Wolf István
2. Idősek klubja III.
3. Deák Gáborné
4. Csordás Rebeka
5. Radics Márta
6. Szörényiné K. Ildikó
7. Szélig Józsefné
8. Óváriné K. Csilla
9. Balaskó Gyöngyi
10. Berta Györgyné
11. Baján Józsefné
12. Gyulai Ernő
13. Dr. Bátor Jánosné
14. Kónya Istvánné
15. Borsos Gézáné
16. Kuzsner Ferencné
17. Kálovics Krisztián
18. Jerausek Gyula
19. Pucsák Katalin
20. Póka Lászlóné
21. Kele Virág
22. Hilcz Istvánné
23. Sánta Csaba
24. Sánta Istvánné
25. Sánta Zsófia
26. Kiss Ferenc
Kanizsa Kvíz helyes megfejtői
A nyertesek az ajándékokat átvehetik a Polgármesteri Hivatalban
(Erzsébet tér 7. I. em. 5-ös iroda).
Kovácsi Roland, a Thúry
György Kereskedelmi, Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola diákja a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
által meghirdetett
Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny (OSZTV) döntőjén
7. helyezést ért el, s ezzel
mentesül a szakmai vizsga
alól, mind az írásbeli és szóbeli,
mind a gyakorlati részt tekintve.
Élményeit Roland megosztotta a
sajtó munkatársaival is. A négy napos
verseny izgalmakkal telve zajlott,
az elméleti ismeretek bizonyítását
követően a gyakorlat a következő
menüsort jelentette: karfiol
krémleves, sertésborda parasztosan
és meggyes lepény. A verseny nagyon
szoros volt, sok befektetett
munkát igényelt, de nagyon nagy
élményt jelentett Roland számára.
S.E.
Roland ezt jól kifőzte
2009. április 30. Kanizsa – Város Napja 9
Fotók: Bakonyi Erzsébet, Steyer Edina. Még több kép: www.kanizsaujsag.hu galériájában
Ezzel a címmel tartott sajtótájékoztatót
Cseresnyés Péter alpolgármester,
önkormányzati
képviselő és Schüller Róbertné, a
Nyugdíjas Polgári Társaskör elnöke.
Az apropót az adta, hogy az Országgyűlés
szocialista többsége levette
napirendjéről a „Három csapás"
néven elhíresült, a büntető
törvénykönyv szigorítására vonatkozó
fideszes javaslatot. Ezért
Lázár János, az Országgyűlés Rendészeti
Bizottságának elnöke bejelentette:
a társadalomhoz fordul, a
petíciót aláíróknak kell nyomást
gyakorolnia az országgyűlés kormánypárti
többségére.
Cseresnyés Péter elmondta, a
megoldás több pilléren áll: „Jogi,
törvényi változások kellenek, hogy
ne legyen megkötve a bűnüldözés
és az igazságszolgáltatás keze. Ne
a társadalomnak és a rendőröknek
kelljen félni, féljenek a bűnözők!
Az anyagi források ésszerű átcsoportosításával
növelhető a rendőri
létszám és jelenlét, helyreállítható
az annak idején bevált körzeti
megbízotti rendszer. Végül, de nem
utolsósorban a rendőrség politikamentesítésére
van szükség. El kell
érni, hogy az emberek újra bízzanak
a rendőrségben.”
Schüller Róbertné szerint a
nyugdíjasok különösen érzik a
közbiztonság romlását. A pár héttel
ezelőtt történt rablási kísérlet
megakadályozása reménnyel tölti
el az idősebbeket, de az lenne számukra
a legmegnyugtatóbb, ha a
bűnözőket visszatartaná a törvények
ereje és a megfelelő rendőri
jelenlét. Az elnökasszony hozzátette:
„Ugyanazt érzékelem, mint
tavaly, az egészségügy megvédéséért
tartott sikeres népszavazáskor.
A társadalom nagy többsége egységes
a közbiztonság kikövetelésének
kérdésében, nem pártszimpátiák,
hanem saját, józan eszük szerint
döntenek. Ugyanakkor hálás
vagyok a Fidesznek, hogy egyedüliként
felvállalta azt, hogy lufik és
külsőségek helyett jogállamhoz
méltó, megvalósítható és megnyugtató
megoldást dolgozott ki a
közbiztonságért.”
A közbiztonság visszaállításáért
indított petíciót városszerte standokon,
május 1-én a Csónakázó-tónál,
valamint munkanapokon 8-tól 17
óráig a helyi Fidesz-irodában, a Rozgonyi
utca 1. szám alatt írhatják alá.
S.E.
10 Kanizsa – Közélet 2009. április 30.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A több, mint két tucatnyi könyvet a háta mögött tudó Konrád György
író, az Alexandra Könyváruházban dedikálta legújabb, Inga című művét.
Az eseményen Halász Gyula, az önkormányzat egyik szabaddemokrata
képviselője látta el a házigazda szerepét.
A Bajnai Gordon vezette kormány
válságkezelő, stabilizációt
kezelő intázkedésiről, valamint
az EP-kampányról tartott sajtótájékoztatót
Kovács Kálmán, az
SZDSZ Zala megyei elnöke, országgyűlési
képviselő.
Az előbbihez kapcsolódva a következőket
fogalmazta meg: korai
lenne még arról beszélni, hogy az
SZDSZ helyesen döntött-e akkor,
amikor bizalmat szavazott a Bajnaiféle
válságkezelő csomagnak, viszont
mindenképpen itt volt az ideje
egy stabilizációs csomag létrehozásának.
A törvénytervezet részletei
az Interneten mindenki számára
hozzáférhetők, tehát nyilvánosak a
kormányzat szándékai. Éppen ez a
nyilvánosság jelentheti az első lépést
az emberek bizalma felé.
Örömmel jelentette ki Kovács
Kálmán, hogy mindeddig elkerülték
az európai parlamenti választásokat
azok a szélsőséges megnyilvánulások,
melyek egyébként
a mai magyar politikai élet szinte
minden területén megmutatják
magukat. A választásokat érintve
a jó hír mellett azonban egy
rosszról is beszélt: az európai értékek
ebben a kampányban nem
kapnak nagy hangsúlyt, senki
nem beszél arról, hogy miért fontos
ez a szavazás, milyen politikai
stratégiát folytat ezután az Európai
Unió, s hogyan tud közösségként
politizálni Európa. Mert nem
mindegy, milyen Európában fogunk
élni…
S.E.
SZDSZ Bajnairól,
EP-választásról
Petíció a közbiztonság
javításáért
Az ausztriai St. Pölten székhellyel
működő Európai Középvárosok
Együttműködési Hálózata,
melynek Nagykanizsa is tagja,
évente két alkalommal tart ülést. A
szervezet a két napos tavaszi tanácskozását
városunkban tartotta,
melynek témája „Az elektronikus
közigazgatás” volt.
Bár az elektronikus közigazgatás
még nem napi gyakorlat hazánkban,
a résztvevők hasznos információkra
tehettek szert a téma szakértőitől elhangzott
előadásokból, és néhány
település elektronikus közigazgatásra
vonatkozó tapasztalataiból.
A konferenciát Marton István
polgármester nyitotta meg. A levezető
elnök tisztét Dr. Pintérné
Grundmann Frida, a Pannon Egyetem
nagykanizsai telephelyének tanulmányi
igazgatója töltötte be.
Gondolatébresztő referátumként
„Elektronikus Közigazgatás Európában”
címmel Dr. Tózsa István, a Budapesti
Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi
Kar, Közigazgatásszervezési
és Urbanisztikai Informatikai
tanszék vezetője tartott előadást.
A témában őt követte „Elektronikus
közigazgatás” címmel Kovács Kálmán
országgyűlési képviselő, korábban
informatikai miniszter előadása.
De mi is az e-közigazgatás? Napjaink
közigazgatási szakembere, de
minden állampolgár számára fontos,
hogy tisztában legyen az e-government,
vagyis az elektronikus közigazgatás
fogalmával. Az e-government
jelentése összetett fogalom, nem határozható
meg egyetlen mondatban,
ugyanis több, párhuzamosan zajló folyamatot
igyekszik megragadni. Érthetjük
alatta: a közigazgatás és az
igazságszolgáltatás átfogó, minden
szintet érintő modernizációját, technológiai
reformját, a szolgáltatások és az
ezeket elérhetővé tévő elektronikus
csatornák multifunkcionálissá válását,
konzultatív, interaktív viszony kialakítását
a kormányzat és a polgárok között.
Az eddiginél sokkal hatékonyabb,
hatalomgyakorlási-államigazgatási
forma, eszköz, amelynek középpontjában
a „szolgáltató állam” áll.
Célja a közszféra belső és külső kapcsolatainak
átalakítása a modern információs
és kommunikációs technológiai
eszközök segítségével és az ezek
révén megvalósítható tranzakciók által.
Az elektronikus közigazgatásban a
közigazgatás felhasználja az információtechnológia
eredményeit (informatika,
térinformatika, Internet, mobiltechnológia)
azért, hogy átalakítsa
kapcsolatát az állampolgárral, az üzleti
szférával és a közigazgatás többi
szereplőjével, hogy racionálisabbá,
szolgáltatóbb jellegűvé váljon.
B.E.
E-közigazgatás
2009. április 30. Kanizsa – Mozaik 11
Nagykanizsa és Térsége
TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
európai uniós pályázati támogatást
nyert a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív program, a
„TISZK” rendszerhez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések”
című konstrukció keretében a
„Nagykanizsa és térsége TISZK
infrastrukturális feltételeinek kialakítása”
elnevezésű projekthez.
A kivitelezési szerződést Mérksz
Andor, a Kanizsa TISZK ügyvezető
igazgatója és Kemenes János,
a nagykanizsai székhelyű Profi
2007 Kft. ügyvezetője írta alá a
Cserháti Sándor Műszaki Szakképző
Iskola kollégiumában.
A sajtótájékoztatón Mérksz Andor
igazgató beszámolt arról, hogy
a projekt során többek között felépül
a Központi Képző Hely a Kanizsa
TISZK Erdész utcai telephelyén,
megtörténik a képzési struktúrához
szükséges korszerű eszközök
beszerzése, illetve egy, a felnőttek
fogadására is alkalmas szálláshely
kerül kialakításra az iskola
kollégiumának 6. emeletén. Az aláírt
szerződés ez utóbbi beruházás
kivitelezési munkáira vonatkozik.
A beruházás tartalmáról Juhász
Imre ERFA projektmenedzser elmondta:
A fejlesztés során felújításra
kerül kilenc szoba és a szinten
található vizes blokkok, melyek
akadálymentesítése is megtörténik.
Kialakításra kerül két
akadálymentesített apartman közös
használatú vizesblokkal, továbbá
egy számítógépterem, közösségi
helyiség és teakonyha áll
majd a szálláshelyet igénybevevők
rendelkezésére. Az intézmény
egy akadálymentes külső lift
üzembehelyezésével is gyarapodik,
mely természetesen nem csak
a felújítással érintett hatodik, hanem
az összes szintet kiszolgálja.
A beruházás várhatóan augusztus
közepére befejeződik. A felújítással
lehetőség nyílik kulturált
környezetben elszállásolni a tanulókat,
hallgatókat. Az országos beiskolázású
– többnapos – képzések
során a kollégium biztosítani tudja
a szükséges szálláshelyeket.
B.E.
Beindult
a TISZK
A továbbképzésen a szakmai bemutató
mellett három előadás
hangzott el. Az Ökoiskolai kritériumrendszer
aktuális változásai és
megújítása, Nagykanizsa és régiónk
oktatásfejlesztési lehetőségei –
ökoiskolai szemszögből, valamint
a Zsigmondy-Széchenyi SZKI
ökoiskolai tevékenységének bemutatása
témákban. Arendezvény célja
az volt, hogy a régióban konferencia
keretében népszerűsítsék az
ökoiskola lehetőségeit a szakképzésben,
tájékoztatást adjanak, és a
résztvevők számára alkalmat biztosítsanak
a kapcsolatépítésre. A továbbképzés
az intézmény Megújuló
Energia Parkjának bemutatásával
és konzultációval fejeződött be.
B.E.
Ökoiskola regionális továbbképzés
A Zsigmondy-Széchenyi SZKI az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
megbízásából a „Javaslat az ökoiskolák a szakiskolában” tárgyú
projekt keretében lehetőséget kapott arra, hogy Ökoiskola regionális
továbbképzést szervezzen.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Április 22-ét, a Föld Napját
immár 19 éve ünnepeljük hazánkban,
mellyel a környezetvédelem
fontosságát hangsúlyozzuk.
Országszerte rendezvények
zajlanak, hogy kicsik és nagyok
együtt tegyenek a környezetért.
Az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa – Pipitér óvodai csöppségei
a városkörnyéki óvodák lakóit
fogadták, hogy játékos vetélkedők
és gyalogtúra során ismerkedjenek
meg egymással, és minél
több érdekességet tudjanak meg az
élő természetről, a növényekről és
az állatokról, valamint a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságáról.
A Pipitér Óvoda hitvallása szerint
nagyon fontosak a kicsik életében
a játékos tevékenységek, melyek
során könnyen megszerzik ismereteiket
a természetről, s ezután
később tudatosan odafigyelnek
környezetükre. Az óvoda célja,
hogy egészséges szemléletű gyermekeket
neveljen, akik nyitott
szívvel és szemmel járják környezetüket,
s a növény- és állatvilág
ismeretén, védelmén túl kialakulnak
bennük a környezeti problémák
felismerésének, s azok megoldásának
készségei.
A program befejezéseként a
gyerekek egy fát ültettek az óvoda
udvarán, ahol ezentúl minden évben
egy-egy újabb társat kap a fa.
S.E.
A Föld Napját ünnepelték az ovisok
A Föld Napján második alkalommal
szervezett közös programot
a Dél-Zalai Civil Fórum, a
Kanizsa Természetbarát Sportegyesület,
a Zala Natura Természetvédelmi
Egyesület és a Halis
István Városi Könyvtár.
A programot Lancsák Lajos főkertész
és Kardos Ferenc, a Halis
István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese
nyitotta meg. Lelkes
András, a Balatoni Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi őre
a mindennapi természetvédelemről,
valamint a Dráva-Mura Nemzeti
Parkról és a Kis-Balatonról
mondta el gondolatait.
A rendezvénnyel a szervezők a
természethez kívánták közelebb
vinni a gyerekeket annak érdekében,
hogyha kimennek a természetbe,
észrevegyék, milyen szép a
városunk és a környéke, továbbá
felismerjék az ott található növényeket.
A túravezetők segítségével
megismerkedtek a számukra
eddig ismeretlen növényekkel,
fákkal, bokrokkal, cserjékkel. A
természetfotó-túrán és az előadásokon
hét iskola, nyolc csoporttal
vett részt. A Zrínyi, a Piarista, a
Kőrösi, a Bolyai, a Péterfy, a Rozgonyi
Iskola, valamint a Dr. Mező
Ferenc Gimnáziumból érkezett
csoportok felvételeit az interneten
és a könyvtárban is meg lehet tekinteni.
B.E.
Élő természet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A sikeres novemberi kiállítás
után most tavasszal, ismét találkozhatunk
Thomas Sabo,
Joid’Art és Oliver Weber design
ékszerekkel, és Rákhely Zsófia
kanizsai designer ruháival a
Petró Galériában.
Petró Ágnes galériavezető köszöntő
szavai után ezúttal dr. Kalmár
Katalin ügyvéd vezette be a
megjelenteket a divat, a formatervezés
és a művészet e kreatív és
extravagáns világába.
– Többen voltunk már abban a
helyzetben – kezdte az ékszerek
bemutatását –, hogy amikor megláttunk
egy órát, vagy nyakláncot,
azt mondtuk, hogy ez én vagyok!
Akár tagadjuk, akár nem, a tetszés
és a tetszeni akarás fontos része a
személyiségünknek, ezért az ékszer
társa az embernek, mert alkalmas
arra, hogy kifejezzük vele
önmagunkat. Az ékszer elsődlegesen
azért készül, hogy magunkat,
vagy más valakit szebbnek és érdekesebbnek
tüntessünk fel. Bár a
divat és a design folyamatosan
változik, az ékszer funkciója mindig
ugyanaz marad: díszíteni annak
a személyiségét, aki viseli.
Thomas Sabo, Joid’Art és Oliver
Weber munkáiban az a közös,
hogy mindannyian nagy szeretettel,
kíváncsisággal fordulnak az
anyagukhoz, az ezüsthöz. Talán
azért választották mindhárman az
ezüstöt, mert ennek fényében találták
meg leginkább művészi kifejezőkészségüket
– tért rá dr. Kalmár
Katalin a művészek bemutatására.
Thomas Sabo egy bajorországi
kisvárosban hozta létre világhírű
ékszercégét, újításai örökre megváltoztatták
a divatot: rózsaszín
kiscipőt, Eifell-tornyot, rúzst, almát
és megannyi más formát tehetünk
karkötőinkre és nyakláncainkra.
Oliver Weber a Swarovski
kristályt használja ékszerei díszítéséhez.
A nők kedvencévé válhat a
kínálata, hiszen ékszerei önmagukért
csillognak. Webber klasszikus
vonalat követ ékszerein.
Joid’Art Spanyolországból indult
hódító útjára, gazdag képzelet, érzékenység
és abszolút szabadság
jellemzi az ékszereit. Egy letisztult,
időtálló minőségi designt képvisel.
dr. Kalmár Katalin végül bemutatta
Rákhely Zsófi iparművészt,
akit évek óta személyesen is
jól ismer. Senki sem próféta saját
hazájában – jegyezte meg, hiszen
Zsófiról Kanizsán sokan nem is
tudják, hogy az Iparművészeti
Egyetem adjunktusa, és öltözéktervezést
tanít. 1997-ben szerzett
diplomát a Magyar Iparművészeti
Egyetem Mesterképzőjén, jelenleg
a doktori iskolát végzi. Több pályázaton
vett részt, számos közös
és önálló kiállítása volt már, többek
között Budapesten, Párizsban
pedig egy Nina Ricci által szervezett
bemutatón láthatták a munkáit.
Tudományos tevékenysége mellett
Nagykanizsán egy ruhaszalon
tulajdonosa, ahol ruhákat tervez és
készít minden korosztály számára.
A kiállítást három napig láthatták
az érdeklődők, de a galéria folyamatosan
forgalmazza ékszereket.
Bakonyi Erzsébet
12 Kanizsa – Színes 2009. április 30.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Multifokális lencse AKCIÓ -30% 􀂊 Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!
Az akció április 1-től június 30-ig érvényes!
Az ékszer társa az embernek
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
apróhirdetés
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
2009. április 30. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Megnyugodhat, ezen a héten nem érik
váratlan meglepetések. Egyébként sem
kell állandóan görcsben lenni és szinte
várni a rosszat. Foglalja el magát valamilyen
szórakoztató tevékenységgel.
Továbbra is legyen célratörő, és ne hagyja,
hogy tervei megvalósítását a családja
hátráltassa. Szerencsés napokra számíthat.
Ha belefog valamilyen munkába, azt
sikerül is befejeznie.
Egy nagy ugrást hajtott végre, sok energiát
fektetett új elképzelésébe, de az
eredményt még nem nyugtázhatja magában.
Ne keseredjen el, még bejöhet a számítása,
csak legyen türelemmel.
A féltékenykedés köti le a szabad perceit,
pedig nem a párja után kellene leskelődni.
Jobb lenne, ha a munkahelyén nézne
körül, legalább észrevenné az ön sorsát
is érintő fontos dolgokat.
Jobb, ha nem mutatja ki otthon azonnal az
érzelmeit. Nem árt, ha előbb tízig számol, és
csak utána mondja ki a véleményét a családja
ügyes-bajos dolgairól. Keressen új hobbit,
elfoglaltságot, esetleg új barátokat.
A hétvégét szánja pihenésre, kikapcsolódásra.
Ne azon töprengjen folyton, hogy
mit rontott el a napokban. A hibákat
könnyedén helyrehozhatja egy kis erőgyűjtés
után.
Megnyerő modorával könnyedén elnyeri
a környezetében élők szimpátiáját. Ezt
néhányan ki is használják, mert tudják,
nem tud, vagy nem szívesen mond nemet
a kéréseikre.
Sok jó ötletet vet fel baráti körben, de ha
nem figyel eléggé oda, más valósítja
meg valamennyit. Félreértések miatt
kellemetlen helyzetbe kerülhet, kezelje
higgadtan és határozottan az ügyet.
Ha meg akarja hódítani kedvesét, akkor nagyobb
odafigyelésre lesz szüksége. De az is
fontos, hogy bizalmat érezzen ön iránt. Ez
talán nem lesz nehéz, hiszen érdekes személyiségével
már rég meghódította önt.
Be kell végre látnia, hogy nem illenek egymáshoz
a szerelmével. ő harsány modorú
és kalandvágyó, míg ön zárkózott természetű.
Ha megpróbál bízni benne, és nem korlátozza
a szabadságát, boldogok lehetnek.
Úgy tűnik, a karrier a legfontosabb mostanában
az ön számára, pedig egy élvezetes
pihenésre is szüksége lenne a szervezetének.
Tervezzen meg egy szép tavaszi utazást,
a hatása biztosan nem marad el.
Szánjon több időt érzelmi életére, és lehetőleg
kerülje az idegeit megviselő konfliktusokat.
Ingadozó hangulata miatt varázsoljon
mosolygást az arcára, így mindjárt
megnyerő és ellenállhatatlan lesz.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Boszorkány-hegy
amerikai kalandfilm (SZ) (12)
13.30
Halálos iram
amerikai akciófilm (f) (16)
17.45, 20.00 17.45, 20.00
Marley meg én
amerikai vígjáték (SZ) (12) 15.30 15.30
2009.április
Amozijeggyel 10% kedvezmény a Vogue és az Amadeus kávézókban!
A mozi május 1-én zárva tart!
Értesítjük az érintetteket,
hogy a Nyugat-dunántúli
Jogpont Hálózat nagykanizsai
képviselője, Bazsóné dr.
Hajnalka Adrienn az ingyenes
jogsegély-szolgálat ügyfélfogadási
idejét egy órával
bővítette.
Május elsejétől Nagykanizsán,
a Sugár u. 28. szám
alatt, keddenként 13.00-
18.00 óráig nyílik lehetőség
a segítség igénybevételére.
Bővült az
ügyfélfogadási
idő
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET
INGATLAN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével, padlással, 1185
m2 udvarral eladó. Érd.: 93/323-
737, 20/398-1455 (6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két
szobás (előszoba, fürdő, spájz,
pince, padlás, kert) részben felújított
udvari lakás eladó. Érd.:
30/227-3294
Belvárosban három szobás,
nappalis családi ház két fürdővel,
nagy, aknás garázzsal, rendezett,
szép, kicsi udvarral eladó vagy elcserélhető
palini családi házra értékegyeztetéssel.
Tel.: 93/315-
861, 30/851-7255 (6389K)
Nagykanizsa belvárosában
(Hunyadi úton) közel 700 négyzetméteres
terület eladó! Irányár: 18
millió Ft. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072
Nk-án a belvárosban 3 szobás,
III. emeleti, egyedi fűtéses lakás
eladó, vagy belvárosi kisebbre cserélhető.
Érd.: 30/9590-413,
93/321-926 (7031K)
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany,
kábeltévé.) Érd.: 30/227-
3294
Nk-án a Zemplén Győző utcában
1,5 szobás, összkomfortos, bútorozott
lakás kiadó, esetleg eladó.
Érd.: 93/318-472 (7035K)
Nk-án, Ifjúság u. 29. alatti kétszobás,
étkezőfülkés, 70 m2-es
családi ház eladó, 707 m2-es telekkel.
Irányár: 12,9 millió Ft. Érd.:
93/313-925, 20/357-7027 (7038K)
Elcserélném nagykanizsai, 1 és
1/2 szobás, 44 m2-es, komfortos,
egyedi fűtéses önkormányzati
lakásomat egy szobás, egyedi
gázas önkormányzatira. Érd.:
30/958-7390 (7042)
Belvárosi, kétszobás, berendezett
lakás irodának, lakásnak, kaucióval
kiadó. Érd.: 30/369-5352
(7039K)
500 kg-os utánfutó eladó. Érd.:
93/314-265 (7034K)
VW Golf 3-as kombi, 1,4-es
motorral, 1996 évjáratú eladó.
Irányár: 400.000 Ft. Érd.: 30/520-
4050 (7040K)
Rattan asztal 2 db karosszékkel
olcsón eladó. Irányár: 20.000 Ft.
Érd.: 30/9934-120 (7030K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
20/555-3014 (6430K)
Vadászgörény kölykök eladók.
Ár: 6000 Ft /db. Érd.: 18-21 óra
között a 30/451-9551 számon.
(7043K)
Készpénzért vásárolok régebbi
lakberendezési tárgyakat: porcelán,
festmény, egyéb dísztárgyakat.
Érd.: 30/332-8422 (7044K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire
felkészítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését vállalom.
Tel.: 30/968-8184 (6288K)
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető)
Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is
megyek! Elérni és bejelentkezni
a 30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Érd.: 20/510-2723 (7036K)
14 Kanizsa – Apró 2009. április 30.
KUSTÁR ZSUZSA IPARMű-
VÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Az én hobbim sorozat keretében
GYÖNGYÁLLATOK - Hermán
Dániel gyöngyfűző kiállítása
TOVÁBBÉLő MÚLT - a Zala
Megyei Népművészeti Egyesület
kiállítása
Április 30. 14 óra
NE DROGOZZÁL, RUDIZZÁL!
Drogprevenciós nap a HSMK-ban, a
Jövőnk az ifjúság című pályázati
program keretében
Támogató: a DANONE Kft.
Május 4. 19 óra
ANYÁKNAPI OPERETT GÁLA
Szereplők: a Pesti Magyar Operett
Színpad művészei. Belépődíj: 2 500 Ft
Május 4-7.
HEVESI SÁNDOR
EMLÉKNAPOK
BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
Buddhista festményeinek kiállítása.
KANIZSAI GRAFIKÁK
Bene János festőművész kiállítása
Megtekinthető: május 31-ig
SORSODAT MAGAD INTÉZED
Magyarországi plakátok az 1950-es, ''60-
as évekből. Megtekinthető: június 13-ig
KORTÁRS KÉPZőMűVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS
Április 30. 19 óra
GILFEMA EGYÜTTES
Lionel Loueke - gitár, Massimo,
Biolcati - bőgő, Németh Ferenc -
dob. Belépődíj: 1 000 Ft
Május 4. 10 óra
NEMZETKÖZI
AKUSZTIKUSGITÁR FESZTIVÁL
Május 6. 9.45, 12 és 14 óra
GYERMEKSZÍNHÁZI SOROZAT
Fúnak a fellegek - Bojtár Népzenei
Együttes műsora. Belépődíj: 600 Ft
és 700 Ft
Május 7. 19 óra
AZ EGÉSZSÉG KÖRE
Onhausz Péter előadása
A belépés díjtalan
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
Pályázati felhívás a Civil Alap 2009. évi pályázati támogatásának elnyerésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága (OKISB) „Civil Alap - 2009” címmel pályázatot ír ki
civil szervezetek 2009. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén működő, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezetek.
A pályázaton nem indulhatnak pártok, politikai tevékenységet folytató
szervezetek, egyházak, vallási felekezetek.
A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett
önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. A támogatási keret 1 MFt. A támogatás
utófinanszírozás, amely a támogatási szerződésben megjelölt célok
elérése, a pályázati feltételek betartása, és az elszámolás elfogadása esetén kerül
folyósításra.
A támogatás 2009. január 1. és 2009. december 31. között keletkezett fizetési
kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel.
A pályázatok beérkezésének határideje 2009. május 11. hétfő, 16 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és az adatlap elektronikus
úton letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen is átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet
tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.
Civil Alap 2009.
􀂊 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.)
􀂊 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST
(Word, Excel, QuarkXPress,
Adobe Indesign, Adobe
Photoshop programokkal)
􀂊 NYOMDAI
ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL
VÁLLALOK
􀂊 Tel.: 30/9932-534
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
2009. április 30. Kanizsa – Sport 15
Kanizsa KK DKG-EAST – Soproni
MAFC 89-74 (19-15, 29-14,
18-18, 23-27.). NB I B-s férfi kosárlabda-
mérkőzés, elődöntő, 1.
mérkőzés. Nagykanizsa, 300 néző.
Vezette: Farkas G., Pozsonyi L.
Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza
8, Vertetics 9/3, Beck 10/3, Koma
20, Filipovic 13/3. Csere: Mihalics
7, Zsámár 4, Sági 18/9. Edző: Kovács
Nándor.
Itt valami nagy dolog lehet készülőben
– gondolhattuk, hiszen a férfi
kosárlabda NB I B-s bajnokság elődöntőjének
első felvonása előtt a
Cserháti-csarnoktól már messze hallani
lehetett a „csatamorajt”, melyet
legfőképp a hazai szurkolótábor magát
Bianco Croce Ultras-nak nevező
szekciója keltett. A falak között a
hangzavar aztán csak fokozódott, hiszen
a nem túlságosan nagy nézőtér
padsorait zsúfolásig megtöltő drukkerek
sem maradtak csendben, így
hosszú idő után lehet leírni Nagykanizsán:
nem csupán „szalonszurkolás”
tanúi lehettünk egy valamirevaló
sporteseményen. Továbbra is tartjuk
ugyanis, megette a rosseb az
egészet, ha nincs egy olyan csapat,
azon belül labdajáték, mely tűzbe
hozza a helyieket, s abból kiindulva
talán más sportágakra is nagyobb figyelem
juthat. Nagyon úgy néz ki,
történhet ugyanis bármi, a futball, a
férfi kosárlabda, a férfi és női kézilabda,
aztán a valamivel nívósabb
női kosárlabda, no és ahol van, a jégkorong
csalogat ki embereket a lelátóra.
Közösségteremtő jellege
ugyanis elsősorban ezen eseményeknek
van, emellett lehet persze
kitalálni ilyen-olyan „fedett pályás
távolba néző” megmérettetéseket,
melyek sikereinek ugyanúgy lehet
és kell is örülni…
No, eddig jutottunk a morfondírozásban,
amikor már javában tartott
az elődöntőbeli kosárcsatározás,
s azt vettük észre, hogy kanizsai
oldalon mindig volt valaki,
aki magához ragadta a kormányrudat.
Koma Dániel az első, Sági Péter
pedig a második és negyedik
negyedben remekelt, talán csak a
harmadikban volt megosztott a vezérszerep,
illetve az utolsó pillanatokban
lépett fel némi hiányérzet,
hiszen a már-már stabil húszpontos
fór a zárásra tizenötre csökkent(?).
Egyelőre azonban maradjon
meg az öröm érzete, melyet a
május elseje akár tovább is fokozhat,
hiszen a soproni visszavágó
tétje nem kevesebb, mint az NB I
B fináléjába kerülés. Mert legyünk
őszinték, a fejekben azért ez munkálkodik,
s ez így is van rendjén.
Vélemények a találkozó után:
Kovács Nándor, a KKK-DKG
East edzője: – Igazi kosárünnep
volt! Fantasztikus közönségünk
előtt egy jó mérkőzésen sikerült tizenöt
pontos előnyt szereznünk a
visszavágóra.
Horváth Balázs, a KKK-DKG
East elnöke: – Az ember ne tűnjön
telhetetlennek, de lehetett volna talán
kicsit nagyobb is a különbség,
viszont a hangulat egyszerűen fenomenális
volt!
Sági Péter, a hazaiak kettes
poszton remeklő játékosa: – Alapvetően
az előny nem kicsi, s a találkozó
előtt kiegyeztem volna vele,
utólag azonban azt mondom, lehetett
volna több is – teszem azt 20
pont is. Május 1-én a visszavágón
adva lesz a feladat, de úgy gondolom,
ha Sopronban is így pörög a
csapat, ott sem lesz probléma.
Polgár László
Óriási hangulat, tizenöt pontos előny…
NTE 1866 – Nagybajom 7-3 (2-3).
NB III Dráva csoport labdarúgó-mérkőzés,
23. forduló. Nagykanizsa, 350
néző. Játékvezető: Nagy I. NTE:
Horváth G. – Boros, Pozsgai,
Burucz, Farkas J. – Ujvári, Hegedűs
(Szalai, 63.), Rácz Sz., Bagarus (Kotnyek,
75.) – Cs. Horváth G., Szőke
(Nagy T., 46.). Vezetőedző: Visnovics
László. Kiállítva: Boros (23.);
György (65.). Gólszerzők: Rácz Sz.
(22.), Cs. Horváth G. (25.), Ujvári
(58.), Burucz (67.) Nagy T. (70., 77.,
89.); Laki (8.), Babai (23.,45.)
Alighanem a Nagykanizsai Torna
Egylet labdarúgói sem gondolták,
hogy a sereghajtó nagybajomiak
ellen igazán hektikus meccset
vívnak, s a találkozón szinte minden
előfordult, ami a játék savaborsa.
Talán Boros Zoltán kiállítása
állította fejre igazán a történéseket,
hiszen a hazaiak védője egyszerűen
belerúgott az ellenfél gólnak
örülő játékosába, s a félidő végére
is a vendégek jutottak előnyhöz.
A második játékrészre alaposan
feltüzelt NTE jött ki a pályára, s
emberhátrányban is kapuja elé
szegezte a Bőzsöny János edző által
a közelmúltban átvett vendégeket.
Ujvári Máté egyenlítő találata
után aztán jött az ellenfélnél is egy
kiállítás, ami után beindult a hazai
henger és Cs. Horváth Gábor vezérletével,
valamint Nagy Tamás
klasszikus mesterhármasával végül
biztosan gyűjtötte be a három
pontot a kék-piros alakulat.
Győzelmével a 40 pontos NTE
az ötödik helyre lépett előre - a tabella
második és hatodik helyezett
legénysége között mindössze négy
pont a különbség.
Visnovics László: – Az első félidei
gyenge produkciónk után
használt a fejmosás a szünetben,
játékunk feljavult, s ez gólokban is
megmutatkozott.
P.L.
Nagy Tamás klasszikus mesterhármasa
Ugyan nagy volt a hírverése, és
a szervezés nem is sikerült rosszul,
ennek ellenére túlzás lenne azt állítani,
hogy egy gombostűt sem lehetett
leejteni az NTE-csarnokban
a Magyarország – Szlovákia felnőtt
válogatott ökölvívó mérkőzés
alkalmával. A dél-zalai város először
lehetett házigazdája ilyen szabású
rendezvénynek.
Mintegy kétszázan várták, hogy
a szomszédos országok válogatottjai
tizenegy párban egymásnak feszüljenek,
s végül ahogy az várható
volt, a magyarok 18:4 arányban
győzedelmeskedtek. Már a rendezvényen
derült ki, hogy az egyik
legnevesebb amatőr hazai öklöző,
Káté Gyula sérülés miatt nem vállalta
a kötelek közé lépést, no és a
magyar csapatban ezúttal debütáló
hazai – ma már több mint reménység
– Korpics István pedig 69 kgban
kikapott. Mindezektől függetlenül
azonban ezúttal kiderült,
hogy a Kanizsa Box Klub nem
csupán utánpótlás, de felnőtt válogatott
csatákra is hitelesített, s legközelebb
talán még nagyobb érdeklődés
övezi versenyüket.
P.L.
Fölényes győzelem a kanizsai box-premieren
A Kanizsa DKK gyermek korcsoportos
leány együttese az elmúlt
hétvégén a Békés megyei
Mezőberényben vett részt a szezonbeli
csatározásokat lezáró országos
döntőn tizenegy másik
klub társaságában. A Kovács Magdolna
edzette csapat először egy
hármas csoportban kezdett, ahol
elsőként a szegedieket győzte le
70-53-ra, majd a Vasas-Csata utasította
maga mögé a kanizsaiakat
93-38-as győzelmével. Addig a
legjobb dobóteljesítményt Simon
Viktória nyújtotta, aki a két mecscsen
33 pontot dobott, s a későbbiekben
is a legponterősebbnek bizonyult.
A középdöntőben a Ceglédi
EKK várt a KDKK-ra, s a délzalaiak
48-41-re nyertek, mellyel
a lányok már a legjobb négy közé
kerültek, ahol a Soproni Darazsakkal
mérkőzhettek. Nos, az „ödenburgiak”
jobbak voltak a kanizsaiaknál
(72-40), így jöhetett a harmadik
helyért rendezett „kisdöntő”
a Miskolci Sportiskolával
szemben. Már az elejétől nagy
küzdelem jellemezte a játékot, s a
hajrá a borsodiaknak jött ki jobban,
így 61-58-cal övék lett a
bronzérem. A már említett Simon
Viktória különdíjban részesült,
csakúgy mint Bársony Réka,
Bernáth Rékát pedig beválasztották
a torna legjobb ötösébe. A negyedik
helyet az alábbi kosarasok
harcolták ki: Bársony Réka,
Bernáth Réka, Horváth Enikő, Jónás
Réka, Kálmán Nikolett, Lovkó
Luca, Nagy Dóra, Pál Fanni, Simon
Viktória, Székely Bernadett.
Tóth Alexandra, Tulézi Flóra.
Edző: Kovács Magdolna.
P.L.
Negyedik
hely a
finálén
16 Kanizsa – Hirdetés 2009. április 30.
Az akció 2009. május 30-ig tart
Anyáknapi Operettgálára
várja a kedves édesanyákat, hölgyeket
és lovagjaikat a Pesti Magyar
Operett Színpad május 4-
én hétfő este 19 órától a Hevesi
Sándor Művelődési Központba.
Egész estés fergeteges produkciót
ígér ez a program. Az előadás során
neves énekesek és kiváló táncosok
lépnek színre és a műsor sztárvendége
Oszvald Marika lesz.
A társulat egy igazán nagyszabású
előadással készül, hiszen két felvonásos,
egész estés, fergeteges
operettshow, több mint 30 világhírű
melódia és közel 60 gyönyörű jelmez,
látványos koreográfiák igyekeznek
majd elkápráztatni a tisztelt
publikumot. A sikert továbbá a
szakma olyan neves művészei garantálják,
akiket a közönség elsősorban
fővárosi szuperprodukciók
főszerepeiben láthat. A fantasztikusnak
ígérkező este megkoronázásaként
a hazai operettszínjátszás
nagyasszonya, Oszvald Marika lép
színpadra.
A Pesti Magyar Operett Színpad
2001-ben alakult, s mára a társulat
40 főt számlál. Évek óta országos
turnékon bizonyítják fiatalos lendületükkel,
hogy az operett még
mindig a legnépszerűbb zenés műfaj.
Külön érdekességként említhető,
hogy előadásaikat évről-évre
egyre több fiatal is látogatja.
Repertoárjukon elsősorban a
világklasszis magyar komponisták
műveiből találunk (ezért Magyar
Operett Színpad!), így Kálmán
Imre , Lehár Ferenc, Huszka
Jenő, Szirmai Albert, Ábrahám
Pál örökbecsű dallamai, a Csárdáskirálynő,
Marica Grófnő, Cirkuszhercegnő,
Giuditta, A mosoly
országa, Bob herceg, Lili bárónő,
Mágnás Miska mesés világa varázsol
el kicsit és nagyot egyaránt.
Aki teheti, ne hagyja ki a nagysikerű
produkciót, hiszen legközelebb
egy év múlva jön újra a Pesti
Magyar Operett Színpad!
K.H.
Anyáknapi Operettgála!
Adója 1%-ával segítse
a Mozgássérült Sportegyesület
rehabilitációját.
Nagykanizsai Mozgássérültek Hamburger SE
8800 Nagykanizsa, Teleki 5/a.
Adószám: 19488006-1-20
Telefon: 06/30/30-261-5483, 12 óra után
Segítünk az adóbevallása elkészítésében!