Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.44 MB
2020-12-11 15:43:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
467
1175
Kanizsa 2010. 009-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXII. évfolyam 9. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. március 4. Kanizsa
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Nézze meg Galériánkat!
www.kanizsaujsag.hu
Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
- épülettervezés - beruházás
lebonyolítása - építési műszaki
ellenőrzés - felelős műszaki
vezetés - projektvezetés
- teljeskörű ingatlanfejlesztés
- ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata által szervezett
megemlékezés alkalmából
több szervezet is tiszteletét tette
a Károlyi kerti kopjafánál.
Koszorúzott az Önkormányzat,
a Zala Megyei Tűzoltó Szövetség,
a Politikai Foglyok Országos Szövetségének
Nagykanizsai Szervezete,
a Fidesz Magyar Polgári Szövetség,
a Történelmi Vitézi Rend,
Göndör István országgyűlési képviselő,
a Magyar Szociáldemokrata
Párt Nagykanizsai Szervezete és
az Országos 56-os Szövetség
Nagykanizsai Szervezete.
Akoszorúzást emlékműsor követte
a Magyar Plakát Házban. Marton
István polgármester beszédében
hangsúlyozta, a kommunizmus áldozatainak
emlékünnepén mintegy
százmillió ártatlan áldozatra emlékezünk.
A műsorban közreműködött
Horváth István Radnóti-díjas versmondó,
Tulman Géza versmondó,
Farkas Tibor zenész és narrátorként
Kovácsné Mikola Mária.
S.E.
Kommunizmus áldozatainak emléknapja
THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Nagykanizsán, a Magyar Plakát Házban
március 19 – április 30. 10-18 óráig
Kanizsa 2 – Főhajtás 2010. március 4.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja alkalmából Pápa
János nyugalmazott csurgói
pedagógus „Az én ’56-om”címmel
tartott előadást a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI-ban. Az
előadáshoz kiállítás, illetve az
1950-es évekről szóló könyvbemutató
is kapcsolódott.
Pápa János 1928. január 4-én
született Szentán. Elemi iskoláit
szülőfalujában, középiskoláit Csurgón,
egyetemi tanulmányait Budapesten,
az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen
végezte. 1954-
ben biológia-kémia szakos középiskolai
tanári diplomát szerzett.
1944 decemberében, mint leventét
a nyilasok elhurcolták, de négy társával
együtt Nagykanizsáról megszökött.
1945. február elején ismét
elvitték, majd egyhónapos kiképzés
után bevetették őket. Megsebesült,
később angol fogságba került.
Egy falubeli bajtársa látta, hogy
ágyastul kivitték a kórteremből, s
emiatt halálhírét hozta haza a szüleinek.
1945. október 4-én derékig
gipszben jött haza a fogságból. A
86 éves nagyapjával és a szüleivel
való találkozása leírhatatlan marad
számára, amíg csak él. 1970-től
nyugdíjazásáig, 1988-ig a csurgói
III. Rákóczi Ferenc Általános Iskolához
tartozó Napközi Otthon nevelőtanára
volt középiskolai diplomával.
Az előadó többek között
felhívta diákhallgatósága figyelmét
arra, hogy ne a karrier, hanem az
ország és a nép érdeke vezesse őket
életük során mindig, mert az egoizmus
és a karrierizmus nem jót szül.
B.E.
Pápa János: „Az én ’56-om”
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Károlyi-kertben az ’56-os
emlékműnél a kommunizmus áldozataira
emlékeztek a Nagykanizsaiak
a Nemzetért Egyesület
és a Szent Korona őrzői Szövetség
tagjai.
Amegjelenteket Ladányi Istvánné
köszöntötte, majd rövid emlékbeszédében
kifejtette, hogy nekünk is
voltak égő áldozataink, mint más
nemzeteknek. Ha számba vennénk
őket, sokszorosa lenne mások égő áldozatainak.
De erről ma nem szabad
beszélni. A fogalom ki van sajátítva.
Ennek ellenére az áldozatainkról kötelességünk
megemlékezni, ha már
nyíltan nem lehet, akkor majd magánlakásokban.
De szívünkben mindenképpen.
Mi magyarok, a MAG
népe a szívünkben is őrizni tudunk –
jelentette ki Ladányiné.
Amegemlékezés a Szózat eléneklésével
folytatódott, majd a Szent
Korona őrzői Szövetség (volt őrző
Magyar Gárda mozgalom) tagjai koszorút
helyeztek el az ’56-os hősök
emlékművénél. Végezetül a jelenlévők
gyertyát gyújtottak a kommunizmus
áldozatai emlékére.
Cz.Cs.
„A szívünkben is őrizni tudunk”
(93)
Lapunk február 18-i számában
megjelent Kitörés napi
megemlékezés kapcsán felkereste
szerkesztőségünket Boros
Antal nyugalmazott középiskolai
tanár, és felhívta figyelmünket
arra, miszerint a kérdéses
cikkben tévesen jelent meg,
hogy a városunkban nincs emlékműve
a II. világháború áldozatainak.
Emlékeit idézve elmondta, hogy
1989. október 31-én a városi köztemetőben
az akkori Hazafias Népfront
Honismereti Körének kezdeményezése
eredményeképpen, a
Városszépítő Egyesület támogatásával
felavatták a Rétfalvi Sándor
szobrászművész ihletése alapján
készült emlékművet. Az emlékmű
gerincét alkotó gránit oszlopot a
budapesti Kozma utcai temetőből
dr. Schőner Alfréd főrabbi ajándékozta.
A Városi Tűzoltóság szerepvállalása
mellett a város számos
akkor még létező gyára, vállalata,
szervezete bábáskodott az emlékmű
születése körül. Avató, egyben
emlékbeszédet Zsoldos Ferenc tanácselnök
mondott.
Boros Antal az emlékműről
adott részletes tájékoztatója után
elkalauzolt bennünket a helyszínre.
Megállapítottuk, hogy a megélhetési
színesfémgyűjtők a temetőt
sem tartják tiszteletben. Kegyeleti
okokból sem ártana, ha valamilyen
szervezet, vagy egyesület pártfogása
alá vonná a rendszerváltás küszöbén
állított emlékhelyet.
Cz.Cs.
Egy
megemlékezés
margójára
Kanizsa – 2010. március 4. Közgyűlés 3
Közel két órás hozzászólás-sorozat,
vita és szabad véleménynyilvánítás
előzte meg a februári
soros önkormányzati ülés napirendi
pontjainak elfogadását.
Megoszlottak a vélemények arról,
hogy a költségvetés-tervezet alkalmas-
e a tárgyalásra, vagy további
egyeztetéseket igényel, s egyáltalán
melyik változat – a Bene Csaba-féle
(Fidesz) vagy a Marton István polgármester
(Kanizsáért Frakció) által
összeállított – kerüljön megtárgyalásra.
Dr. Fodor Csaba (MSZP) szerint
a gazdasági társaságokat érintő 10%-
os elvonások nem lettek kellőképpen
alátámasztva, sem egyeztetve a társaságok
vezetőivel. Horváth István
(Kanizsáért Frakció) szintén nem javasolta
a napirendre vételt. Bogár Ferenc
(MSZDP) és Röst János
(SZDSZ) mindketten arra voksoltak,
hogy tárgyalni kell, s inkább később
változtassanak rajta, mivel – mint
ahogy Bogár képviselő érvelt – március
4-ig az elfogadott költségvetésnek
be kell érkeznie a Magyar Államkincstárhoz.
Végül több más mellett a
költségvetés-tervezet is napirendre
került, tárgyalása előtt az azt érintő
pontok kerültek megvitatásra, a többivel
éjfélre végeztek a képviselők.
Ellenvélemények csaptak össze
az inkubátorházzal kapcsolatban:
egyesek szerint 20-30 évvel ezelőtt
„kezdő kisiparos”-ként sokan örültek
volna hasonló lehetőségeknek,
mások szerint ezzel csak tovább
fognak szaporodni az önkormányzat
tulajdonában lévő, kihasználatlan
bérlemények. Nem várt összefogást
eredményezett viszont a
miklósfai Mindenki Házának felújítása,
egészen pontosan annak
második üteme. Aki szem-, illetve
fültanúja volt személyesen vagy
online a közgyűlésnek, biztosan
meglepődött, hogy szurkálódások
és egymás kioktatása helyett a
képviselők kifejezetten barátságosan
álltak a dologhoz, és egyöntetűen
támogatták a Közművelődési
és Városszépítő Egyesület kérését,
hogy a város fejlesztési támogatást
biztosítson a második ütemhez.
A Kanizsai Dorottya Kórház vezetősége
két témában is érdekeltként
jelent meg a közgyűlésen. Elsőként
elfogadásra került a „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Kórházának
Szakmai Fejlesztési Terve 2009-
2013” című koncepció. Bonyolultabb,
és még egyáltalán nem lezárt
dolog a kórház ellátási területének
módosítása. Prof. Dr. Bátorfi József
főigazgató szerint ellátási érdekből –
mely a betegek ellátási érdeke – a
törvény lehetőséget biztosít a betegellátási
területek megváltoztatására,
ha a kórházak fenntartói ebben megegyeznek.
Iharosberény, Iharos,
Inke, őrtilos, Pogányszentpéter és
Zákányfalu jelezte, hogy szeretnének
a Kanizsai Dorottya Kórház ellátási
területéhez tartozni, a közgyűlés
támogatta ezt a javaslatot, már
csak a Kaposi Mór Oktató Kórházat
fenntartó Somogy Megyei Önkormányzatnak
és a Nagyatádi Kórházat
fenntartó NagyatádMed Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft.-
nek kell rábólintani.
Megszavazták a városatyák a
nem lakás célú bérlemények, tehát
a belvárosi üzlethelyiségek bérleti
díjának módosítását is: 2010. március
1-től az önkormányzat nem
emeli a bérleti díjakat az infláció
mértékével, s ezen felül még 10%-
kal csökkenti azokat. Ennek fejleménye
továbbá az is, hogy a kieső
bérleti díj összegével csökkenti a
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. által az önkormányzat részére
fizetendő üzemeltetési díjat is, valamint
ezzel az összeggel emelkedik
a működési célú hitel összege.
Duplájára emelkedik – a Regionális
Fejlesztési Tanács, az ÁNTSZ
Nyugat-Dunántúli Regionális Intézete
és az OEP kedvező elbírálását követően
– a fogszabályozás jelenlegi
óraszáma, 15 helyett 30 óra lesz hetente,
dr. Róka Andrea és dr. Makai
Attila fogszakorvosokhoz dr. Németh
Katalin társul a munkában.
Négy orvosi rendelő felújítása lenne
szükséges, de a városatyák úgy döntöttek,
egyelőre a kisfakosi orvosi
rendelő felújítását végeztetik el. Rábólintott
a közgyűlés a „Készségfejlesztés
a helyi önkormányzatoknál”
című pályázatra, mely képzési lehetőséget
biztosít az önkormányzati
dolgozók részére különböző területeken,
úgy mint vállalkozói kulcskompetencia,
idegen nyelvi kommunikáció,
anyanyelvi kommunikáció, személyközi
és állampolgári kulcskompetenciák,
a tanulás tanulása. Minősített
szótöbbséggel ment át a pedagógus-
továbbképzések támogatása,
valamint a Kanizsai Kulturális Központ
érdekeltségnövelő pályázatának
benyújtása. Az előfinanszírozás mellett
döntöttek a városatyák a Magyarország
– Horvátország IPA határon
átnyúló együttműködési program
megvalósításának kapcsán.
Hosszas fejtegetés, hozzászólások
tömkelege előzte meg, míg végül a
testület némi módosításokkal, de elfogadta
a Bene-féle költségvetés-javaslatot.
Többen is felszólaltak, részbeni
vagy teljes nem-tetszésüket kinyilvánítva.
Újabb vitákat szült a polgármesteri
kontra képviselői keret,
majd még nagyobbat a gazdasági társaságoktól
elvont összegek. Dr. Fodor
Csaba megdöbbenve tapasztalta,
hogy a város intézményeinek nagy
hányada nem élt a költségvetést érintő
véleményezési jogával, mely szerinte
szégyen. (A polgármester ehhez
mindössze annyit fűzött hozzá, hogy
bizonyára nem veszik komolyan, hiszen
ősszel már az új testület dönt
majd a pénzekről.) A képviselő még
feltett egy költői kérdést: milyen feladatokat
nem fognak ezután ellátni a
város gazdasági társaságai? Véleménye
szerint ugyanis, mint azt a közgyűlés
elején is már kifejtette, nem
kellőképpen átgondolt, s gátat szab a
társaságoknak a tervezet.
Cserti Tibor (Városvédő) képviselő
hosszasan taglalta, miért rossz a
költségvetés, s kijelentette azt is,
hogy szerinte sokan élvezték a hasznát
a sok hivatali átvilágításnak,
melynek inkább a büdzsé minőségi
javulását kellett volna hoznia, s „most
szívunk, mint a torkosborz”. Megemlítette
a thrák kincsek kiállításának
kapcsán azt is, hogy bizony a város
nem készült fel a látogatósereg fogadására
semmilyen szinten – ezt szintén
bele kellett volna építeni a javaslatba,
mert nem győzik eléggé hangsúlyozni,
hogy mekkora jelentőséggel
bír ez a kiállítás a város számára.
Bogár Ferenc ötletére – mely szerint
újabb 5 milliót kellene költeni a kiállítás
menedzselésére – a polgármester
bejelentette, hogy a folyamat már elindult,
országos sajtótájékoztató is
várható, s a Szépművészeti Múzeum
is készségesnek ígérkezik.
De nem csak az intézményektől
vontak el: többek között nem valósulnak
meg bizonyos út- és járdafelújítások,
a Csónakázó-tó vízminőségének
javítása, csökkentették az
NTE 1866 támogatását, kevesebb
lesz a méhnyak-rák elleni védőoltásra
szánt összeg, az Attila Óvodában
nem alakítják ki a tervezett bölcsődei
helyeket és nem minősítik a Zöld
Tábor területét erdei iskolává.
Steyer Edina
Elfogadták a 2010-es költségvetést
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2010. március 4.
Mi vagyunk a nemzeti radikálisok,
ne hagyjuk ezt magunktól
elvenni – szögezte le
Balog Zoltán fideszes képviselő.
Az Emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi bizottság
elnöke pénteken a Kanizsai
Estékre érkezve találkozott
újságírókkal és azokkal a
segítőkkel, akik Cseresnyés
Péter megválasztásáért dolgoznak.
A házigazda meg is
köszönte neki, hogy a március
5-i Schmitt Pálnak, az Európai
Parlament alelnökének
HSMK-beli kampánynyitó
fóruma előtt időt szakított erre
a fontos beszélgetésre.
Mert mit jelent radikálisnak
lenni? – tette föl a kérdést Balog
Zoltán, majd meg is válaszolta. –
Aki gyökeres, mélyreható változást
akar, s mi ezt nem csak akarjuk,
de képesek is vagyunk rá. A
kopogtató cédulák soha nem látott
mennyisége mutatja, hogy
immár nem pártügy, hanem nemzeti
ügy a változás. A nagy többség
azonosul a céljainkkal, így
azokat kormányra kerülve meg is
tudjuk valósítani. Hiszen a munkahely-
teremtés, a gazdasági növekedés
beindítása, az egészségügy
megmentése, a közrend illetve
a szociális biztonság megteremtése
Magyarországon mindenkit
érintő, nemzeti ügy. De
nem csak ezért vagyunk nemzeti
radikálisok. Aki visszaemlékszik
az 1998 és 2002 közti kormányra,
tudja, akkor jó volt magyarnak
lenni. Az első Orbán-kormány
a nemzet érdekekei szerint
cselekedett. Ám Kósa Lajos hasonlatával
szólva: – Amikor a
ház ég, én inkább a tűzoltókat
hívnám, és nem azt, aki a leghangosabban
üvöltötte az utcán,
hogy tűz van. Azaz a Jobbik a
társadalmat feszítő problémák
néhány részére rávilágít, de anélkül,
hogy értelmes javaslatokat
tenne le az asztalra. – fogalmazott
Cseresnyés Péter vendége.
Kampányrendezvény
Tűzoltók és
nemzeti
radikálisok/
nemzeti ügy a
változás
Jerausek István, a 10. számú
választókerület önkormányzati
képviselője lakossági fórumot
tartott a kisfakosi Kultúrházban.
A fórum meghívott vendége
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő volt.
A rendezvényt megelőzően lehetőség
nyílt koleszterinszint és
vérnyomásmérésre is. Bemutatták
a „Segítség Gombnyomásra” jelzőrendszeres
házi segítségnyújtó
szolgáltatást, melyet a Magyar Vöröskereszt
Zala Megyei szervezete
indított az időskorú, vagy fogyatékkal
élő, illetve pszichiátriai beteg
személyek részére. Aszolgáltatásról
a 93/311-322-es telefonszámon,
vagy a Sugár út 28. szám
alatti irodában lehet érdeklődni.
Jerausek István arra biztatta a
kisfakosiakat, panaszolják, mondják
el mindazt, amivel nincsenek
megelégedve, de tegyék hozzá azt
is, mit tudnak felajánlani ahhoz,
hogy élhetőbb legyen településük.
Az orvosi rendelő bezárását is meg
lehetett akadályozni a helyi lakosságnak
köszönhetően. A kérdések
elhangzása előtt jó hírként elmondta,
ebben az évben megvalósul
a Sandi úti járda kiépítése, és
áthelyezik a buszvárót. Cseresnyés
Péter a Nagykanizsa lakosságát
foglalkoztató aktuális kérdésekkel
kapcsolatban kiemelte: ami a város
gondja, az Fakos gondja is.
A kérdések között felmerült: a
temetőkapu bejáratáig tizenöt méterrel
meg kellene hosszabbítani a
járdát. A ravatalozó bejáratánál
nyolc-tíz méter hosszan pótolni
kell a csatornát. A Damjanich utca
végén a csatornázás mellett gondot
jelent az önkormányzat által belterületbe
vont ingatlanok ügye, amit
állítólag a Földhivatal nem fogad
el, mondván, az önkormányzat határozata
törvénysértő volt. Régóta
gondot jelent az Erzsébet telepre
vivő, nagy forgalmat lebonyolító
Damjanich utca felújítása. A kátyúzás
már nem segít semmit, a
gödrökbe berakott anyag a télen
kifagyott. Az út szűk, a házak előtt
nincs járda, de még ennél is nagyobb
balesetveszélyt jelent az iskolások
számára a közvilágítás hiánya.
A Városrészszépítő Egyesület
vezetőjétől többek között elhangzott:
lehetetlen körülmények között
működik az egyesületük, és
méltatlannak tartják azt a helyzetet,
ami kialakult Bagola valamint
Fakos között. A bagolai városrész
hosszú évtizedek óta nagy hasznot
húz abból, hogy ott a szeméttelep,
holott nincs annyi kára a szeméttelepből,
mint a fakosi városrésznek.
Ha például Kisfakoson szeretnének
virágot ültetni, a lakosság adja
össze rá a pénzt. Afalu közepén lévő
játszóteret egy kis árok választja
el az úttól. Lekerítenék társadalmi
munkában, csak anyagra lenne
szükségük a kerítéshez. Folyamatosan
gondot jelent a régi iskola
épületének életveszélyes állapota
is. Hasznosítására esély sincs, a
felújítás megkezdéséhez öt-hat
millió forint kellene. A megjelentek
felvetették, értékesíteni kellene,
és a befolyt összeget a kultúrházra
lehetne fordítani. Évtizedek
óta szeretnének gázt a faluban.
Sok az idős ember, akik a nyugdíjukból
havonta könnyebben ki tudnák
fizetni a gázszámlát, mint egy
összegben a tűzifát. Időszerű lenne
a harangláb és a fakereszt felújítása
is, de egyelőre nem találtak
olyan pályázatot, ahonnan anyagi
támogatást szerezhetnének rá.
Elektromos harang is kéne, mert a
falu legidősebb asszonya, a 96
éves Margit néni húzza a harangot,
mivel más nem tud harangozni.
A fórum vége felé kérésként
még elhangzott: vasárnap este 21
órakor is induljon busz Kisfakosról
Nagykanizsára. Abuszközlekedéssel
kapcsolatban választ várnak
arra is, hogy a Bagolára bemenő
busz miért nem érinti Kisfakost.
Amire nem kapott választ helyben
a lakosság, arról írásban kapnak
értesítést Jerausek István önkormányzati
képviselőtől, valamint
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselőtől.
B.E.
Lakossági fórum Kisfakoson
Bejáráson vett részt a Dózsa
75-ben Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő.
A cél az épületek állapotának
szemlézése volt, segítségére
volt ebben Orsos Imre, a Hajléktalanok
és Hátrányos Helyzetűek
Zala Megyei Egyesületének
elnöke.
Megtudhattuk, mennyire várják
már az itt lakók, hogy a múlt
század elején laktanya célra létesült
épületegyüttesből az önkormányzat
döntésének köszönhetően
végre 21. századi körülmények
közé juthassanak. A kérdések
megválaszolását Kámán
László, a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt.
vezérigazgatója vállalta, aki elmondta,
első lépésben a rendesen
fizető családok – akik közül
sokan önerőből igyekeztek korszerűsíteni
otthonukat – költözhetnek
a jelenleginél lényegesen
emberibb lakásba. Cseresnyés
Péter reményét fejezte ki, hogy a
várható kormányváltásból az itt
lakók is nyerhetnek.
Éves beszámolót tartott a sajtó
munkatársainak a Gyermekrák
Alapítvány az elmúlt év zalai tevékenységéről,
az általa adományozott
műszerekről, eszközökről,
valamint a Kanizsai Dorottya
Kórházzal való kapcsolatáról.
Jelenleg harminckilenc rákos
gyermek él Zalában, akik havi
rendszeres támogatást kapnak az
Alapítványtól, a gyógyuláshoz
nélkülözhetetlen szupportív
(helyreállító) terápiához szükséges
gyógyszereket, vitaminokat,
táplálék-kiegészítő készítményeket,
s nem egyszer segítenek kifizetni
a betegség miatt nehéz helyzetbe
került családok közüzemi
számláit, egyéb költségeit.
Az elmúlt két évben harminc
milliós támogatás érkezett a kanizsai
kórházba az Alapítványtól,
s ezzel olyan értékes műszerek
kerültek ide, melyek nem
csak a minimális feltételrendszert
elégítik ki. Prof. Dr. Bátorfi
József kórházigazgató szerint
kapcsolatuk kiváló, mely reményei
szerint továbbra is tartós
marad, melyet megerősített
Balogh István, az Alapítvány
elnöke is.
P.J. - S.E.
Emberibb
körülményekért
A Gyermekrák
Alapítványról
Kanizsa – 2010. március 4. Múltidéző 5
– Honnan ered kezdeményezésük?
– kérdezem Kóré Pétert, a Nagykanizsai
Polgári Egyesület elnökét.
– Pár napja nyújtotta át középiskolás
vetélkedőnk résztvevőinek oklevelüket
Balás Piri László, az 56-
os forradalom résztvevője. Az oklevél
felső harmadába egy régi kanizsai
fényképet tettünk – mutatja is a
fotót – melyen a Király (akkor Somogyi
Béla) utcán gépgyári tüntetők
közelednek. Józan munkásemberek,
akik tudták, a rendszer csak
hazudja: munkáshatalom. A kép
balszélén meg egy lány…
– Vagy fiatalasszony?
– Remélem, ezt is megtudjuk.
Lényeg, hogy sugárzó mosolya
mindennél többet elmond arról, mi
a szabadság!
– Valóban, sok költő próbálkozott
vele…
– És nem is rosszul. Nekem
Gyurkovics Tibor szavai jutnak
eszembe, ha erre a képre nézek:
Végül is ez volt ötvenhat. Tüdőszakadásig
beszívható levegő. A lélegzés
új üteme. A fölszabadult
hörgők. A mohó légvétel. Bebizonyosult
egy népről, hogy nem
hajlandó szolgaságban élni.
– Mit tudunk a kép történetéről?
– Sokan emlékeznek városunkban
a négy éve eltávozott legendás múzeum-
igazgatónőre, Kerecsényi Edit
nénire. Az is eléggé köztudott, e képek
negatívjait az eredeti Vasember lábában
(vagy kezében?) őrizte a megtorlás
éveiben. Ám Edit néni bátorságáról
és leleményességéről csak most
tudtam meg többet, mai kollégáitól.
– Nem volt veszélytelen akkor
képeket készíteni…
– Sem rejtegetni, elvégre házkutatást
is tartottak náluk. Az éppen harmadik
gyermekével várandós Edit
néni férjét, Hulesch Bélát 56-os tevékenysége
miatt egy évre börtönbe
is zárták. A rajta felismerhető személyeknek
is börtönt jelentett volna,
ha az ÁVÓ kezébe kerül a fénykép.
– Hiszen akkor már föloszlatták
az ÁVÓ-t!
– De az ávósok új egyenruhába
bújva tovább szolgáltak.
– Úgy tudom, a fényképnegatívok
efféle rejtegetése Egerszegen
is előfordult.
– Az ottani etnográfus-igazgató,
Szentmihályi Imre, sajnos, már
nem érte meg azt, hogy veszélytelenül
elővehesse a hajdina-hántolóba
rejtett 56-os képeit.
– De visszatérve erre a sugárzó
leányarcra, mi a szándékuk?
– Azt kérjük attól, aki felismeri
önmagát – netán hozzátartozóját,
ha már elhunytról van szó –, jelentkezzen
munkaidőben a Thúry
György Múzeum alábbi telefonszámai
valamelyikén: 93/317-233,
93/516-748. Lépjünk kapcsolatba!
– Márciust írunk, októberi képekről
beszélgetünk, nem túl korai?
– Valóban: feltartóztathatatlanul
közeledik a tavasz. És áll-e közelebb
egymáshoz más, mint az az október
és az a március? Ha szabadságról
beszélünk, az mindig időszerű!
Papp János
Ki tud róla?
Keressük a Szabadság Kanizsai Arcát!
Fenti címmel nyílik meg március
19-én a Magyar Plakát Házban
az a nagyszabású tárlat,
melynek előzetes tárgyalásai már
az előző év közepén elkezdődtek
a kiállítási tárgyakat birtokló
kazanlaki Iszkra Történeti Múzeummal.
Marton István polgármester
és Kőfalvi Csilla muzeológus,
a Magyar Plakát Ház vezetője
jelentette be, hogy minden
adminisztratív akadály elhárult
a megvalósulás elől, a kormány
már korábban garanciát vállalt a
kiállításra, s most a bolgár testvérvárossal
is aláírásra kerültek
a szükséges szerződések.
1944. április 19-én, a Kazanlakot
ért bombatalálatot követően bukkantak
rá az értékes leletekre az azóta a
kutatók által Thrák Királyok Völgyének
nevezett területen, mely az
ókorban jelentős uralkodók temetkezési
helyéül szolgált, s mely 1979-
ben az UNESCO Világörökség
egyik jelképes örökségi elemévé
vált. Része III. Seuthus monumentális
halomsírja, mely óriási szarkofágot
rejt magában. Legértékesebb leletei
a sírnak Seuthus aranymaszkja,
arany gyűrűje, arany koronája, az
uralkodót ábrázoló életnagyságú
bronz fej, arany páncélok és pajzsdíszek,
valamint sajátos stílusjegyekkel
díszített kocsi- és lószerszámdíszek.
Akét és félezer éves bulgáriai thrák
aranykincsek világszenzációként utazták
körbe a Földet – New Yorkot, Párizst,
Londont, Tokiót érintve látogatók
százezreit vonzották. A thrák
aranykincsek utolsó, az utóbbi tíz évben
feltárt, páratlan értékű lelet-együttese
először lépi át Bulgária határait és
érkezik Magyarországra, Nagykanizsára.
A kincsek negyvenegy napig
(április 30-ig) lesznek láthatók városunkban,
mindeközben a Plakát Ház
folyamatos nyitva tartással (minden
nap 10-18 óra között) biztosítja a látogatóknak
a hellenizmus korából származó,
nemesfémből készült műtárgyak
megtekintését. Az országos, s talán
megkockáztathatjuk, hogy nemzetközi
hírű tárlat ünnepélyes megnyitójára
magas rangú küldöttség várható, itt
lesz többek között Bulgária magyarországi
nagykövete, Dimitar Ikonomov,
India magyarországi nagykövete, Mr.
Ranjit Rae, Magyarország bulgáriai
nagykövete, Láng Judit, a budapesti
Bolgár Kulturális Intézet igazgatója,
Plamen Peykov, a Magyar-Bolgár
Gazdasági Kamara elnöke, Plamen
Dapev, Kazanlak polgármestere, Stefan
Hristov Damianov és Hiller István
kultuszminiszter. A kiállítás rangját
mutatja, hogy megrendezéséhez a magyar
állam mintegy 650 millió forintos
garanciavállalással járult hozzá.
A megnyitó napján 15 órakor a
Medgyaszay Házban Az antikvitás és a
21. századi kulturális örökség című
nemzetközi tudományos konferenciával
folytatódik a program, ahol Prof. Dr.
Ivan Marazov, a Bolgár Tudományos
Akadémia tagja, Prof. Dr. Visy Zsolt, a
pécsi egyetem tanszékvezető régészprofesszora
és Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc,
a Társadalomtudományok Nemzetközi
és Európa-tanulmányok Intézet
igazgatója tartanak előadásokat.
S.E.
Thrák Királyok Völgye
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. március 4.
Kötelességemnek érzem, hogy
a múlt csütörtökön elfogadott
költségvetéssel, pontosabban a
beterjesztett tervezet cinikus,
megfontolatlan, és káros módon –
a FIDESZ-SZDSZ koalíció által –
történő módosításával kapcsolatban
a tágabb közvéleménnyel is
ismertessem a várható hatásokat,
illetve tisztázzuk a felelősség kérdését
is. Nagykanizsa város az
irányításom alatt lépett az elodázhatatlan
pénzügyi konszolidáció
útjára. Ezzel párhuzamosan, dacára
a gazdasági válságnak, a város
pénzügyi helyzetét sikerült
stabilizálnom. Az elmúlt húsz évben
is egyedülálló módon a márciusi
adóbevételek beérkezéséig
egyetlen forint folyószámla hitelt
sem kellett felvennünk úgy, hogy
a havi béreket és a segélyeket is
kifizettük. Mivel várhatóan az
utóbbi évekhez hasonlóan idén is
sikerül a kötelezően tervezetthez
képest leszorítani a működési deficitet,
kimondhatjuk, hogy ez a
stabilitás hosszú távon is fenntartható.
Ennek köszönhetően jónéhány
várostól eltérően biztosítani
tudjuk a nagyberuházások
önrészét is. Ám aki figyelemmel
követte a közgyűlést, brutális, átgondolatlan,
értelmetlen megszorítások
tanúja lehetett. Mert egy
pillanatig se legyen kétségünk, a
felelős, jövőorientált gazdálkodás,
és az esztelen, még az érintett
gazdasági társaságokkal sem
egyeztetett – egyöntetűen 10 %-
os – megszorítások közt ég és
föld a különbség.
A Cseresnyés Péter által dróton
rángatott, a költségvetési vitában
az érvelés helyett tevékenységét
csak a gombnyomogatásban kiélő
„Fidesz-frakció” és a Röst Jánossal
fémjelzett SZDSZ olyan drasztikus
megszorításokat eszközölt,
melyeknek számos, a közvélemény
által konszenzussal támogatott
fejlesztés is áldozatul eshet.
Ám ami ennél is aggasztóbb, az a
város működtetéséből oroszlánrészt
vállaló gazdasági társaságok
forrásainak brutális megkurtítása
volt. Ezeket a non-profit társaságokat
jelenlegi formájukban anno
a szerkezetváltás igényével hívtam
életre, és – ehhez aligha férhet
kétség – beváltották a hozzájuk
fűzött reményeket, gazdaságilag
hatékonyan, és a rendelkezésekre
álló forrásokhoz mérten eredményesen
is látták, látják el a rábízott
feladatokat. Az egészségügyi ellátás
és az oktatás után ezen társaságoknak
van a legtöbb kapcsolódási
pontja a polgárokhoz, feladataikat
napestig lehetne sorolni. Például
az önkormányzati lakások
karbantartása, út- és járdaburkolat-
javítások (kátyúzás), hóeltakarítás,
terek és parkok gondozása,
közúti lámpák üzemeltetése, az
Ipari Park működtetése, közmunkaprogram,
stb.
A drasztikus megszorítások következtében
mindezt veszélybe sodorták,
ami nemcsak jogilag teremt
furcsa helyzetet, hisz a cégek
üzleti terve korábban már törvényesen
elfogadásra került (melyet
a megnyírbált költségvetéssel értelemszerűen
nem lehet tartani), de
közvetve minden kanizsai ember
jogos érdeke szenvedett csorbát.
Hogy ezeket a megszorításokat
mi indokolta, ha az anyagi helyzet
nem tette szükségessé? Ennek
egyetlen magyarázata lehet, melyet
alátámasztani látszik az a tény
is, hogy a megszorító csomagról
egyben, annak részleteinek ismertetése
nélkül, a közvélemény elől
elrejtve kívántak szavaztatni az ötletgazdák.
Ez pedig az, hogy Cseresnyés
és Röst képviselők a politikában
korántsem szokatlan, de
számomra elfogadhatatlan „minél
rosszabb a városnak, annál jobb
nekik” elvet vallják. Ezzel nem
csak a város fejlődésének elsőszámú
kerékkötői ők, de már a működését
is veszélyeztetik, ha vélt politikai
érdekeik úgy diktálják... Azt
képzelik, hogy mivel a választók
többsége nem ér rá utánajárni a
döntéseknek, csak az elmaradt fejlesztésekkel
és működési zavarokkal
szembesülnek majd, azokért
kézenfekvően a polgármestert teszik
– tehetik felelőssé. Ki kell ábrándítanom
őket, kilóg a lóláb!
Persze ez nem maradhat így, én
sem elégedhetek meg annyival,
hogy a nyilvánosság elé tárom a
történteket, hisz ettől a probléma
még nem nyer megoldást. De azt
bizton megígérhetem, hogy még
időben, októberben, az új összetételű
közgyűlés számára elsőként
fogom javasolni, hogy rendezzük
az áldatlan állapotokat. A gazdasági
társaságok pedig addig is működjenek
az elfogadott üzleti terv
szerint, és akkor talán a város lakossága
sem szenvedi kárát néhány
felelőtlen képviselő frakciófegyelmének.
Mert a városnak
működnie kell, méghozzá jól!
Marton István
Tisztelt Kanizsai
Polgártársaim!
Nem bírtam idegileg elviselni
azt a sok valótlanságot, amelyet
véleményként válaszolt a Kanizsa
Újságban a gudlinne.hu-nak. Azért
nem kellene teljesen hülyének
nézni bennünket. Azt próbálja
megmagyarázni, amit a bőrünkön
tapasztalunk. Én az ön helyében
mélyen hallgatnék és visszavonulnék
a közéletből.
Én 72 éves vagyok, de ilyen elviselhetetlen
országban még nem
éltem, de őseim sem. Pedig megéltünk
több háborút és kizsákmányolást.
Most mivel próbálja magyarázni
ezt a borzalmas helyzetünket?
Azt pedig kikérjük magunknak,
hogy nem ismerjük a
matematikát. Ez egy gusztustalan
gesztus volt öntől.
Akkor most térjünk rá az elmúlt
húsz évre. A magyar népet és országot
szétlopták, kiárusították.
Nézzünk vissza kisvárosunkra,
Nagykanizsára. Az összes gyárat
lerombolták, eladták, semmink
sincs. Lett belőle egy halott város.
Miről beszélünk? Azt rombolták
le, azt adták el, ami nem volt soha
az önöké. Mi építettük fel ezt a várost,
és ezt az országot, az én korosztályom.
Milyen jogon rendezkednek
felettünk és nélkülünk?
Egyáltalán végiggondolta már,
hogy azok az emberek, akik ezekben
a gyárakban dolgoztak, most
hol vannak? Miből élnek? De ugye
ez most kit érdekel. Az a fontos,
hogy az önök zsebe tele legyen.
Milliárdokon röhögve osztozkodnak,
mi meg belefagyunk a lakásunkba,
éhezünk és nem tudjuk kiváltani
a gyógyszereinket. 30-40
év munkaviszony után így élünk a
21. században. Ezután önök még
ki mernek állni a nép elé, meg
mernek szólalni, nincs szégyenérzetük,
merik magukat emberfajnak
nevezni. Most azért harcolnak újból,
hogy ott ne kelljen hagyni a
zsíros fazekat. A városukért, munkahelyekért
semmit tesznek. Az
egész ország röhög azon, ahogy a
koncon veszekednek.
Munkahelyeket teremtsenek! Ez
volna a dolguk! Nagykanizsának
nem sétálóutcákra, szobrokra,
plázákra, hanem pénzkereseti lehetőségre
lenne szüksége. És ön
még mer arról írni, hogy emelkedett
az életszínvonal. Naponta
mérgeznek bennünket különböző
ócska élelmiszerekkel, hát így
élünk most. Én az ajánlanám,
menjenek el az ilyen vezetők, amilyen
messze csak lehet, mindegy
milyen párthoz tartoznak.
Horváth Lászlóné, nyugdíjas
Ma, Magyarországon szólásszabadság
van, ugye? Mégpedig mindenkinek!
Főleg kérdezni ugye
szabad? Hogy egyesek hülyének
nézik azokat, akiknek más a véleményük,
ezt már megszoktuk. A
gondolkodás, számolgatás főben
járó bűn. Mert mi az, hogy a saját
szemének, meg erszényének hisz
és nem hagyja, hogy más mondja
meg a tutit. Ezt szokták meg! Annak
idején eldöntötték hányat ellett
a malac, hányat tojik a tyúk.
Próbálta volna valaki megkérdőjelezni.
Szegény anyám szaladgálhatott
tojást venni, hogy teljesíthesse
a beszolgáltatást. Másoknak
is vannak emlékei, de ha nem
mondanak semmit, az nem azt jelenti,
hogy nem is gondolnak semmit.
Ez egy véleményrovat, ez az én
nyugdíjam, a szomszédom fizetése,
és a mi inflációnk, feketén fehéren.
Ez az infláció 1998-ban
15,8% volt, 2002-ben 5,6%, és
most is körülbelül ennyi!
Én a hozzám hasonló kisember
véleményére lennék kíváncsi.
Soha nem álltam volna neki számolgatni
és leveleket írogatni, ha
be nem dobják hozzám a szórólapot,
amelyen arról tájékoztatnak
(ötvenedszer), hogy az Orbán-kormány
52 milliárd Ft-ot vett el tőlünk
1999-ben. Üldözött a kíváncsiság!
Egy hét múlva arról tájékoztattak,
hogy mi a jó nekem!
Bocs! Ezt majd én döntöm el,
ahogy a tönkrement vállalkozó is
el tudja dönteni mikor és miért
ment tönkre.
Az emberek emlékeznek mikor
és miért privatizálták a Sörgyárat,
és mikor ment tönkre a többi.
Azt is hallottam sokszor, hogy
minden gazdasági problémánknak
az oka, hogy „magas a minimálbér
és erős a forint”. Emlékeznek ki is
mondta? Azt senki nem kifogásolta,
hogy például a pesti alpolgármesternek
mennyi a fizetése. Ilyen
ostobát, mint én, nem látott a világ!
Nem képesek felfogni, hogy
ez nekik, szegényeknek jó. Valószínű,
hogy ilyen bután is fogok
meghalni, mert én az erszényemnek
hiszek, meg a hőmérőnek, mikor
a 8 fokos konyhában kabátban
főzők. Csak egy kisszobát fűtök
(ott is csak 18 fok a legmelegebb),
Tisztelt Böröcz
Zoltán!
Én csak kérdezek
Kanizsa – Szabad 2010. március 4. vélemény 7
meg a fürdőt. Így is elhasználok
200 m3 gázt, ami 23.500 Ft havonta,
vagyis a 73.000 Ft-os nyugdíjamnak
a 31%-a (25% áfával, ami
2002-ben csak 12% volt a villannyéval
együtt). A gáz fűtőértékének
változását sem a számlán ellenőrzőm,
hanem a palacsintasütés
idejének növekedésén.
Még 33%-ot kifizetek a villanyra,
vízre, telefonra, Tv-re, szemétszállításra,
kéménysöprésre, biztosításra,
ami 24.000 Ft, összesen
47.500 Ft, tehát 64%. És ez csak a
rezsi. A 73.000 Ft-os nyugdíjpéldánál
és a szomszédasszonyom fizetésénél,
aki 72.500 Ft-ot hoz haza
a munkahelyéről, ahol 25 éve
dolgozik, három műszakban, és
egyedül él. Mi lenne, ha lenne még
egy gyereke is?
Kiszámolta már valaki hányan
élnek ennyiből és ez mire elég?!
Egy nyugdíjasnak két vérnyomáscsökkentő
(Lercator 4.645 Ft,
pár éve 2.328 Ft volt, a másik a
Diován, amely 6324 Ft, és ami pár
éve 2.942 Ft volt. Ez közel 10.000
Ft. Ez hozzájön az előzőleg
összesített 47.500 Ft-hoz, tehát
eddig összesen 57.500 Ft a kiadás.
Havi 10.000 Ft-ból, illetve egy
ilyen értékű hidegétkezési utalványból
mire futja? Napi: fél kg
kenyér, fél liter tej, 1 tojás, 4 dkg
margarin, 1 kávé. Havi: 2 liter olaj,
10 kg krumplia, 2 kg liszt, 1 kg
rizs. Ez tehát eddig 67.500 Ft.
2.500 Ft-ért vehet hagymát, fűszereket,
zöldséget, stb. A maradék
3.000-ből vehet heti fél kg húst, és
heti 25 dkg felvágottat.
Ezt a számsort pártállástól függetlenül,
minden politikusnak figyelmébe
ajánlom.
Még jó, hogy nyáron nem kell
fűteni, így, ha nem jön közbe
semmi váratlan eset, tud egy-két
ruhát venni.
Kérdem tisztelettel: hány év
alatt rakja össze egy 120.000 Ft-os
lakásfestés árát? Hány év alatt rakja
össze a nyugdíjas a 200.000 Ftot
egy fogsorra, amikor egy korona
átlagára 20.000 Ft. Mennyi idő
alatt rakja össze egy olcsóbb bútor
árát? (Ha egyáltalán kap lakást, a
földön mégsem fekhet.) Hány hónap
alatt rakja össze egy tűzhely
árát, és addig min főz? Mit tud tenni?
Kénytelen kölcsönt felvenni,
amit nem fog tudni fizetni 35 %-os
kamattal, és jön a büntetőkamat,
amit hiába fizet, hisz az csak kamat,
az adósság mindig több lesz.
A szomszédasszonyom is így járt,
és most az öngyilkosságot emlegeti.
A krízisalapból kapott 5000 Ftot.
Megkapta azt is, hogy nem kellett
volna eladósodni! Most nagyot
segítettek rajta, hogy a hideg utalványon,
amin eddig megvehette a
havi élelmiszert, ma, a nem létező
ünnepi ruhájában mehet vendéglőbe
vacsorázni a helyette kapott
melegutalvánnyal.
Még egyet nagyon szeretnék
tudni! Marxnak melyik művében
van, vagy melyik másik szerzőnél
leírva, hogy a termelőeszközöket
el kell adni a kapitalistáknak, főleg
külföldieknek, és mitől szocialisták
a földesurak? Most keressük
együtt, melyik is a jobboldal és
melyik a bal?
Az Orbán-kormány nem százalékban
emelte a minimálbért, hanem
fix összegben, így az 2015-re
nem 250.000, hanem 180.000
forint lenne. A nyugdíjat is fix öszszegekkel
kellene emelni, mert
másképp a gazdag még gazdagabb,
a szegény még szegényebb
lesz. Most is vannak csúcsmenedzseri
fizetések nálunk, érdekes,
hogy azt senki nem sokallja. Miért?
A gáz, kenyér, stb. mindenkinek
ugyanannyiba kerül. Nem
látom a szolidaritást.
Aki számol, az a tények alapján
alakítja ki az álláspontját, nem fordítva.
És, hogy miért írok még?
„Mert aki közületek a legkisebbeknek
jót tesz, velem teszi azt, és
fordítva.”
gudlinne@freemail.hu
A kanizsaiak szíve baloldalon
dobog – hallom a rádióban azt,
ami anatómiailag amúgy magától
értetődő. Értem én persze, hogyne
érteném, a reklámot fizető politikailag
érti a dolgot. Ám akkor pláne
érthetetlen a folytatás: miért
szavazna egy baloldali a szocialistákra?
Pár hete Hódmezővásárhelyen a
szeged-csanádi megyéspüspök,
Kiss-Rigó László felszólalt a
fideszes jelölt, Lázár János választási
gyűlésén. Akkor mondta: Az
igazi baloldali értékek, mint a szolidaritás,
a szociális gondoskodás,
a társadalmi igazságosság keresztény
értékek is, hozzátéve, ahogy a
liberális értékek, mint a szabadság,
a tolerancia és az emberi méltóság
is fontosak a keresztény egyháznak.
Ezért, ha lenne Magyarországon
igazi baloldali értékeket valló
párt, azt is támogatni tudnák. Sajnos
nincs az országban igazi liberális
párt sem, pedig a szabadságot
legjobban védő szervezet, a keresztény
egyház, amellett is kiállna.
Kikelt erre az MSZP szóvivője,
Nyakó István. Kétségbe vonta,
hogy joga lenne véleményt nyilvánítania
a püspöknek. (Elvégre másodrendű
állampolgár.) Válaszában
Kiss-Rigó László ismét kifejtette,
örülne, ha a magyar politikai
életben több olyan formáció lenne,
amely hitelesen tudja képviselni a
keresztény egyház által vallott józan
és ésszerű értékeket, ha lenne
másik olyan párt, amely az egyház
által hirdetett értékek mellett áll ki.
Annak a megmozdulására is elmenne,
azt is támogatni tudná.
Csakhogy nincs ilyen. Tény, hogy
e feltételnek jelenleg csak a Fidesz
és a KDNP felel meg. Ezért borult
ki Nyakó meg az MSZP. Nem szeretik,
ha emlékeztetik őket egyik
legnagyobb árulásukra: a baloldali
eszmék elárulására. És ez nem elvont,
elvi ügy. Íme, amikor ez gyakorlattá
is válik: a Magyar Posta –
a kevés állami vállalat egyike – vezetői
a szociÁLdemokrata kormány
komisszárjai. Ahogy a Célpont
január 22-i adásából megtudhattuk:
a postás kézbesítők decemberi
sztrájkja után Pesten 29 sztrájkolót
rúgtak ki. A kanizsaiak is
tudnának mesélni…
Papp János
Tisztelt Szerkesztőség!
Örömmel olvastam a Kispostával
kapcsolatos problémámat (ami
nem csak engem érint), az Önök
újságjában. A korrekt tájékoztatáshoz
hozzátartozik az is, hogy
mégis lesz március 1-től csomagkezelés.
A Posta Illetékes
Szerve más, korábbi döntését felülbírálva
hozta meg a keleti városrész,
illetve a város érdekeit
szolgáló pozitív döntését. Mellékletben
megküldöm ezt az e-mailt
is:
„Tisztelt Németh Tibor!
Kérem engedje meg, hogy a P-
66962/2010 iktatószámú levelünk
kiegészítéseként örömmel értesítsem,
hogy ügyfeleink igényeit figyelembe
véve 2010. március 1-
től a Nagykanizsa 4. postán lehetőség
lesz a csomagfeladási szolgáltatás
igénybevételére. Biztosítani
szeretném arról, hogy Társaságunk
kiemelten kezeli ügyfelei észrevételeit,
melyek segítséget nyújtanak
az ügyfélcentrikus, az elvárásoknak
mindinkább megfelelő szolgáltatás
biztosításában.
Megkeresését ismételtetlen
megköszönve, tisztelettel: Tóth
Katalin reklamációkezelési csoportvezető”.
További munkájukhoz kívánok
erőt, egészséget! Maradok hű olvasójuk:
Németh Tibor
A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt nagykanizsai Szervezetének
sajtótájékoztatóján az
alábbiakat közölték:
Szányiné Kovács Mária városi
elnök: Örömmel jelentem be, hogy
a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt Városi Szervezete a múlt
hét végéig több mint ezer darab
ajánlószelvényt gyűjtött össze országgyűlési
képviselőjelöltje, Bogár
Ferenc részére. A mai napon a
szükséges hétszázötven darabnál
tehát lényegesen több ajánlószelvényt
adtunk le a választási irodánál,
így Bogár Ferencet mától hivatalosan
is a választásokon induló
jelöltek nyilvántartásába vették.
Papp Ferenc kampányfőnök:
Pártunk ajánlószelvényeinek
gyűjtése során ismét kiderült,
hogy a kanizsai és városkörnyéki
polgárok tudják, hogy igenis van
baloldali alternatíva, választási lehetőség
mindazoknak, akik a valódi
szociáldemokrata értékeket
kívánják támogatni. A kopogtató
cédulák gyűjtése három módon
történt: a legtöbbet úgy gyűjtöttük,
hogy párttagjaink és aktivistáink
személyesen keresték föl a választópolgárokat
lakásukon, másrészt
pedig a Rozgonyi utca 1.
szám alatt lévő irodánkba is sokan
személyesen hozták el kitöltött
ajánlószelvényeiket. Ugyanakkor
jelöltünk Bogár Ferenc is számtalan
ajánlószelvényt gyűjtött össze
a városban, de a környékbeli településeket
is járva. Meg kívánom
jegyezni, hogy korántsem volt
könnyű az ajánlószelvények öszszegyűjtése,
mert a nagyobb pártok
már az első héten szinte letarolták
a városi és környékbeli választókörzeteket.
Bogár Ferenc országgyűlési
képviselőjelölt: őszinte tisztelettel
köszönöm meg mindazoknak a választópolgároknak
a bizalmát, akik
Nagykanizsán és a városkörnyéken
ajánlószelvényük leadásával
hozzájárultak az országgyűlési
képviselő választásokon történő
indulásomhoz.
(folytatás a 8. oldalon)
Hát hol dobogna?
Újra lesz csomagkezelés
a Kispostán
Megvannak
a kopogtatók
(folytatás a 7. oldalról)
őszintén vallom, hogy mindazok,
akik elősegítették jelöltségemet,
nemcsak személyemet támogatták,
de azokat az értékeket is, amelyeket
pártunk nagykanizsai szervezete újjáalakulása
óta hirdet. Fontos számunkra
az esélyegyenlőségre való
törekvés, a szegényekkel,-elesettekkel
való szolidaritás, a társadalmi
igazságosság, a polgárokkal való
személyes kapcsolattartás és együttműködés.
Tisztelettel kérem, hogy az áprilisi
választásokon szavazataikkal is fejezzék
ki együtt érző támogatásukat.
MDF-SZDSZ sajtónyilatkozat:
Leadásra kerültek a kopogtatócédulái
Röst János MDF-SZDSZ
országgyűlési képviselőjelöltnek.
A kopogtatócédula gyűjtése egy
technikai feladat a jelöltté válásnál. A
mai formájában elavult, korszerűtlen
és feleslegesen zaklatják vele a lakosságot,
megosztva ezzel a baráti, rokoni,
munkatársi, emberi kapcsolatokat.
Nagykanizsán és térségében a
konzervatív-liberális gondolkodásnak,
életszemléletnek jelentős
hagyományai és jelentős közéleti,
kulturális eredményei vannak.
Ezt igazolták vissza a cédulagyűjtés
tapasztalatai. Az emberek
megértették, elfogadták és helyeselték
az MDF-SZDSZ szövetségét,
célkitűzéseit.
Támogatták Bokros Lajos programját
és támogatták Röst János
korábbi alpolgármester személyét.
Röst János: Megköszönöm a bizalmat
és a támogatást.
Sok barátunk van, hiszen az
MDF és az SZDSZ szimpatizánsai
mellett nagyon sok új támogató
kapcsolódott be a cédula gyűjtésébe
és ez bíztatást, kitartást ad a további
munkámhoz.
Külön öröm számomra, hogy
nagyon sok fiatal, első választó adta
át a kopogtatócéduláját, ami azt
jelenti, hogy a fiatalok nyitottak a
demokráciára és a szakszerű, az
ország érdekeit szolgáló, demagógiamentes
gazdasági programok
irányába.
Röst János
8 Kanizsa – Városháza 2010. március 4.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart március 9-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Polai József önkormányzati képviselő 2010. március 11-én 18.30 órakor
lakossági fórumot tart. Helyszín: Móricz Zsigmond Művelődési Ház. Téma:
Kiskanizsát érintő kérdések. Meghívott: Marton István polgármester.
Képviselői fogadóórák
Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, Pro Regio, ÉARFÜ,
ÉMRFÜ, NYDRFÜ
Határidő: 2010. május 3. - 2010. december 31-ig
Pályázat célja:
- a régió területén többletkapacitás kiépítése, új munkahelyek teremtése
- a munkahelyteremtést, a működő tőke beáramlását elősegítő, magas
szintű infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező
területek kialakítása
- a régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó valamint
szolgáltató vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek megteremtése
- a gazdasági társaságok működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra
fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve
a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.
Pályázók köre: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások,
ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások.
gazdasági társaságok, szövetkezetek.
Apályázati kiírás keretében a fentiek konzorciumai, és közös tulajdonú
vállalkozásai is pályázhatnak.
Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek
intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások csak gazdasági
társasággal konzorciumban pályázhatnak.
Önállóan támogatható tevékenységek köre:
1. Atermelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése,
létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő,
jelenleg használaton kívüli épületek átalakítása, bővítése, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a pályázó tulajdonában,
bérleményében álló területen.
A fejlesztés tárgyát képező ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie,
vagy legalább a megvalósítási és fenntartási időszakra is kiterjedő
kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
Operatív Program Mrd Ft
Dél-Alföldi Operatív Program 2,787
Dél-Dunántúli Operatív Program 1,215
Észak-Alföldi Operatív Program 1,965
Észak-Magyarországi Operatív Program 3,00
Közép-Magyarországi Operatív Program 1,2
Nyugat-Dunántúli Operatív Program 1,00
Összesen 11,167
Támogatás formája: vissza nem térítendő, mértéke az igényelt támogatás,
valamint az összes elszámolható költség hányadosa, százalékos
formában kifejezve.
A maximálisan igényelhető támogatási mérték megtartásának ellenőrzése
két tizedes jegy pontosságig történik.
A projekt helyszíne Támogatás maximális mértéke
Budapest 25%
Pest megye 30%
Közép-Dunántúl 40%
Nyugat-Dunántúl 30%
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,
Észak-Alföld, Észak-Magyarország 50%
Az igényelhető támogatás összege (Ft-ban):
Igényelhető támogatás összege minimum maximum
Dél-Alföldi Operatív Program 100 millió 1000 millió
Dél-Dunántúli Operatív Program 100 millió 1000 millió
Észak-Alföldi Operatív Program 150 millió 1000 millió
Észak-Magyarországi Operatív
Program 150 millió 1000 millió
Közép-Dunántúli Operatív Program 100 millió 1000 millió
Közép-Magyarországi Operatív
Program 100 millió 1000 millió
Nyugat-Dunántúli Operatív Program 100 millió 1000 millió
Az igényelhető előleg a támogatás 25%-ának megfelelő mértékű,
maximum 300 millió Ft lehet.
Seres Nikoletta, VERSENYHAJO, 06-30-413-3686
Pályázat címe: Ipartelepítés – DAOP- 2010 - 1.1.1./D, DDOP- 2010 - 1.1.1./E, ÉAOP- 2010 -
1.1.1./E, ÉMOP- 2010 - 1.1.1./B, KMOP- 2010 - 1.5.3./B, NYDOP- 2010 - 1.3.1./E - TERVEZET
Röst János:
Sok barátunk van…
Meghívó
Az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a Kiskanizsai
Polgári Olvasókör tisztelettel meghívja Önt és a kedves családját
2010. március 6-án (szombat) 16 órára
a Polgári Olvasókör megalakulásának 140.
évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre.
Vendégeink:
Kiskanizsán élő és Kiskanizsáról elszármazott médiaszemélyiségek
Helyszín:
Móricz Zsigmond Művelődési Ház, Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.
Kanizsa – 2010. március 4. Városháza 9
Dátum Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma Ügyeleti idő
2010. március 1. SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53., 93/510-135 18.30 – 07.30
2010. március 2. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 – 06.00
2010. március 3. SALVIA RÓZSA U. 6., 93/536-610 17.00 - 08.00
2010. március 4. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367 16.30 – 08.00
2010. március 5. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 18.00 – 08.00
2010. március 6. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 12.30 – 08.00
2010. március 7. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 08.00 – 07.30
2010. március 8. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 20.00 – 08.00
2010. március 9. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 17.30 – 07.30
2010. március 10. KANIZSA Fő U. 5., 93/510-267 18.30 – 07.30
2010. március 11. CENTRUM, (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4., 93/516-278 20.00 – 08.00
2010. március 12. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6., 93/310-402 18.00 – 08.00
2010. március 13. GYOPÁR, ADY E. U. 12., 93/510-160 12.30 – 08.00
2010. március 14. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 08.00 – 08.00
2010. március 15. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367 08.00 – 08.00
2010. március 16. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 18.00 – 07.30
2010. március 17. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 18.00 – 07.00
2010. március 18. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 – 06.00
2010. március 19. GYOPÁR, ADY E. U. 12., 93/510-160 19.30 – 07.30
2010. március 20. KANIZSA, Fő U. 5., 93/510-267 13.00 – 08.00
2010. március 21. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 08.00 – 07.30
2010. március 22. CENTRUM, (INTERSPAR), TÁBORHELY U. 4., 93/516-278 20.00 – 08.00
2010. március 23. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 17.30 – 07.30
2010. március 24. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 20.00 – 08.00
2010. március 25. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 18.00 – 07.00
2010. március 26. SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53., 93/510-135 18.30 – 07.30
2010. március 27. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 12.30 – 08.00
2010. március 28. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 08.00 – 08.00
2010. március 29. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 18.00 – 07.30
2010. március 30. GYOPÁR, ADY E. U. 12., 93/510-160 19.30 – 07.30
2010. március 31. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 – 06.00
Gyógyszertári ügyelet - március
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Helyrajzi szám Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Március Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 10. és 24. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 10. és 24. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. – telephely 5.350.050 Ft + áfa 10. és 24. 10:00
1188/3/A/5.
1188/3/A/6. Fő út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 10. és 24. 10:30
3779/17. Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 10. és 24. 11:00
3779/21. Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 10. és 24. 11:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda
(Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Az épített és természeti
környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) rendelete
módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési Bizottsága a
154/2009. (IX. 28.) számú, majd az ezt kiegészítő 198/2009. (XI. 23.) valamint a 10/2010.
(I. 28.) sz. határozataival döntött Az épített és természeti környezet értékeinek helyi
védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő, helyi védelem
alatt álló objektumok listájának felülvizsgálatáról, melyben javaslatot tett az indokolatlanul
szereplő tételek törlésére, illetve számos további épület, szobor, emléktábla, síremlék,
kereszt és egyéb köztéri alkotás helyi védelem alá helyezésére. Alistát fenti rendelet 3.§ (5)
bekezdése értelmében a Közgyűlési döntést megelőzően 30 napra közszemlére kell tenni.
A rendelet 1. sz. mellékletének módosított listáját - a helyi védelem alatt álló,
illetve védelemre javasolt objektumok körét - a vonatkozó hatályos jogszabályok
előírásaira figyelemmel - 2010. március 17-ig kifüggesztjük a Polgármesteri
Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető. Ahelyi védelem körét
érintő észrevételek, javaslatok a Polgármesteri Hivatalban a városi főépítésznek
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetők.
Helyi védelemről szóló rendeletmódosítás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata kedvező feltételekkel
kínál hasznosításra (eladás, bérlet)
zártkerti, valamint külterületi
ingatlanokat a Cserfői-, Szentgyörgyvári-,
Mórichelyi-, valamint
a Förhénci hegy és azok vonzáskörzetében.
Érdeklődni: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Iroda
(Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó)
címen és a 93/500-724 telefonszámon
lehet.
Zártkerti,
külterületi
ingatlanok MÁRCIUS 11.
(csütörtök)
Izraelita temető
10.00 óra
Főhajtás az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
kanizsai hőseinek sírjánál
MÁRCIUS 14.
(vasárnap)
Kossuth tér
15.00 óra
Koszorúzás Kossuth Lajos
szobránál
Szerepelnek a Rozgonyi Úti
Általános Iskola diákjai
Városi köztemető
15.30 óra
Főhajtás az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
kanizsai hőseinek sírjánál
MÁRCIUS 15.
(hétfő)
Deák tér
9.00 óra
Ünnepi térzene
Közreműködik a Kanizsa Fúvós
Egyesület Zenekara.
Vezényel Ámon István karnagy
9.15 óra
Ünnepélyes zászlófelvonás
Közreműködnek a Kanizsa
Lovasklub hagyományőrző
huszárjai
9.30 óra
Koszorúzás
a ’48-as gyalogezred
emlékművénél
Medgyaszay Ház
10.00
Emlékműsor az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
162. évfordulója alkalmából
Köszöntőt mond:
Marton István polgármester
Szerepelnek a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskola diákjai
Aműsort szerkesztette és rendezte:
Partiné Pataki Gabriella,
Jelasics Németh Edina és
Borosné Landy Györgyi.
Deák Ferenc emléktáblája
(Sugár út 13.)
18.00 óra
Fáklyás emlékező séta
Útvonal:
Rozgonyi u. – Erzsébet
tér – Aradi vértanúk emlékműve
– Ady Endre u. – Deák Ferenc tér
Kérjük, hogy koszorúzási
szándékukat szíveskedjenek
előzetesen jelezni 2010. március
12. 12.00 óráig a 93/310-465,
vagy a 93/500-779-es
telefonszámon!
ÜNNEPI
PROGRAM
Kanizsa – 10 Városháza 2010. március 4.
Emlékeztetjük azon nagykanizsai egyetemi és főiskolai hallgatókat, akik
2009. őszén pályázatot nyújtottak be a "Hazavárunk" ösztöndíjra, hogy a
2009/2010-as tanév második félévére vonatkozó hallgatói jogviszony igazolásuk
eredeti példányát legkésőbb 2010. március 30-ig juttassák el a Művelődési
és Sportosztályra (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Ez a feltétele, hogy a
hivatal utalja az első félévre vonatkozó ösztöndíjat. A tanulmányaikat
időközben befejező hallgatók a hallgatói jogviszony igazolás helyett az aláírásukkal
hitelesített diplomamásolatukat adják be.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől a hallgatói jogviszony igazolást kiállító intézmény
képzési helyéig, tanulmányi félévenként 3 alkalommal történő oda-viszsza
utazás diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes költsége. Az ösztöndíjra
jogosulatlanná válik az a hallgató, aki év közben tanulmányait megszakítja,
félévet halaszt, vagy nagykanizsai állandó lakhellyel már nem rendelkezik.
„Hazavárunk” ösztöndíj folyósítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett, Városrehabilitációs
program II. üteméhez kapcsolódó „Vállalkozások a belvárosrehabilitációban”
című pályázati felhívás beadási határideje és módja az alábbiak szerint módosul: Apályázatokat
2010. március 16. 10,00 óráig várjuk a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. Városfejlesztési Divíziójához (8800 Nagykanizsa, Garay út 21.) fszt. 5.
ajtó. Apályázatokat zárt borítékban kérjük benyújtani 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat),
valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen). A borítékra
kérjük rávezetni: Vállalkozások a városrehabilitációban. További információ telefonon
és e-mailben kérhető a pályázati felhívásban megadott elérhetőségeken. Továbbá munkanapokon
személyes konzultációra is lehetőség van előzetes telefonos időpont-egyeztetés
alapján. Kapcsolattartó: Németh Kornél. Tel.: 30/693 24 49
Vállalkozások a városrehabilitációban
– határidő módosulás!
Értesítjük a város idős lakóit, hogy március 8-án, hétfőn 10 órától 12 óráig a
Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk
mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Fogadóórát az Idősügyi Tanács
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet három
általános iskola és három középiskola magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye:
Bolyai János Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.),
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin (8800 Nagykanizsa, Alkotmány
u. 81.), Péterfy Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), Cserháti
Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium (8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 74/a.), Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 29.), Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképző Iskola (8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.)
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai
úton 2010. március 8-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 8800 Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni a megpályázott
intézmény nevét és az „igazgatói pályázat” jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat
elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthessenek.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010.
január 29-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sport Osztályon Szmodics Józsefné osztályvezetőnél.
Iskolai magasabb vezetői álláshelyek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Testvérvárosi Pályázat” 2010. évi támogatásának elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok
fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú működésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése.
A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok. Pártot,
pártpolitikai tevékenységet és párthoz kapcsolódó szervezetet nem támogat az alap. A
pályázaton nem vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivataltól 2008-ban
vagy 2009-ben kapott támogatással határidőre nem számolt el.
A pályázat általános feltételei:
1. Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő szervezetek nyújthatnak
be, pályázati űrlapon, az űrlapon megjelölt kötelező mellékletek csatolásával.
2. A tervezett projektnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosai - Akkó,
Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo,
Shijiazhuang, Togliatti - valamelyikében működő partnerszervezet aktív együttműködésével
2010. július 1. és 2011. június 30. között kell megvalósulnia. 3. A partner
együttműködésről szóló írásos nyilatkozatát a pályázathoz eredetiben csatolni kell. 4.
Csak társfinanszírozással, a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése
céljából lehet pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott
projektre. Önerő lehet más pályázaton nyert forrás is, de szervezési és személyi költség
nem számolható el. 5. A pályázatok támogatásáról a Közgyűlés Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága legkésőbb 2010. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást
- testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot - részletes elszámolással, a
pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig
biztosítja az alap. A nyertes pályázó a teljes költségvetés - az önrész és a támogatási
összeg - felhasználásáról köteles elszámolást, a program elvégzéséről pedig beszámolót
készíteni. A támogatási összeg folyósítására ezek benyújtása, illetve elfogadása
után kerülhet sor. 6. Előnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az
alapra nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a pályázónak igazolnia
kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást a pályázó más pályázatokon
önerőként tervezheti. 7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot. Ez esetben
célonként külön űrlapot kell kitölteni. Egy postai küldeményben csak egy pályázat adható
fel. 8. Anyertes pályázó köteles támogatási szerződést kötni Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. 9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban,
interjúkban, újságcikkekben, kiadványokban, fórumokon, a program rendezvényein,
stb. jeleznie kell, hogy a program Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával
jött létre. 10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes programok
ellenőrzésére, ezért a pályázó köteles a pályázatban megjelölt időpont és helyszín
változását előzetesen írásban vagy e-mailben bejelenteni.
A pályázat benyújtása: a pályázatot a felhívás mellékletét képező pályázati adatlap
hiánytalan kitöltésével kell beküldeni a következő címre: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Művelődési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. Pályázati adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy az önkormányzat
honlapjáról (www.nagykanizsa.hu) tölthetők le. A faxon vagy e-mailen beküldött, a
hiányos, illetve a beérkezési határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A határidő módosítására és hiánypótlásra nincs mód. A döntésről minden pályázó
értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnyerő pályázók jegyzékét a Polgármesteri
Hivatal a sajtóban közzéteszi. Beérkezési (nem postára adási) határidő:
2010. április 7. szerda 08:00 óra.
Testvérvárosi pályázat 2010.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2010. évi kulturális alap támogatás
elnyerésére
Apályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása.
Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre kerülő kulturális rendezvények
támogatása. A nagykanizsai művészeti csoportok, együttesek, magyarországi
és külföldi fesztiválon való részvételének, valamint a cégbíróság
által bejegyzett civil szervezetek működésének támogatása. Kulturális szolgáltatások
és kiadványok támogatása.
A pályázók köre: természetes személy, közösség, nonprofit szervezet, kulturális
vállalkozás, művelődési, oktatási és nevelési intézmény. Megjegyzés:
Jogi személyiséggel nem rendelkezők – az elmúlt évekhez hasonlóan – csak
jogi személyiséggel rendelkező ernyőszervezeten (lebonyolító) keresztül
pályázhatnak.
A támogatás formája: a sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási
szerződést köt és a benyújtott programhoz, vissza nem térítendő támogatást
nyújt. A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Pályázati feltételek: egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat be:
intézmény, intézményegység „saját nevében” négyet, civil szervezet „saját
nevében” kettőt, természetes személy egyet.
Pályázni 2011. március 31-ig megrendezésre kerülő, fent meghatározott tárgyban
lehet. 30.000 Ft feletti támogatás esetén a kötelező önrész a pályázott
összeg minimum 30 %-a.
A pályázat benyújtása: a pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér
7.) portáján, illetve a város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthető adatlapon
egy példányban a Művelődési és Sport Osztályra kell benyújtani. A
pályázathoz csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.
Apályázat beérkezésének határideje: 2009. március 12. (péntek) 13.00 óra.
2010. évi Kulturális Alap
Kanizsa 2010. március 4. – Kultúra 11
Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio,
ÉARFÜ, ÉMRFÜ, NYDRFÜ
Határidő: 2010. április 30. - 2010. június 30.
Pályázat célja:
– a mikro, kis- és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló
infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ez
által közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása,
– a KKV-k tevékenységének erősítése, a régiós kis- és középvállalkozások
tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy
a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági
szintjének megtartásához, növeléséhez.
Pályázók köre: olyan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősülő
alább felsorolt vállalkozások, amelyek éves átlagos statisztikai állományi
létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum egy fő volt: gazdasági társaságok, szövetkezetek,
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók.
A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás
pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat, akik, vagy amelyek legutolsó
lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági
tevékenység teszi ki.
Önállóan támogatható tevékenységek köre:
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület,
üzemcsarnok, raktár, tároló építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti
beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó, a pályázó
tulajdonában lévő meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában,
bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az
esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség,
s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után.
A fejlesztés tárgyát képező ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie,
vagy legalább a megvalósítási és fenntartási időszakra is kiterjedő
kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie.
Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek:
a. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában,
bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya
akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének.
b. Eszközök beszerzése.
c. Kármentesítés.
A fejlesztést az adott régióban lehet végrehajtani.
A telephelyek fejlesztésére az adott település településrendezési tervében
gazdasági területnek (terület-felhasználási egység) minősített
projekthelyszínre vonatkozó pályázatok benyújtásával van lehetőség.
Ettől eltérő övezeti besorolás esetén kizárólag barnamezős területekről
lehetséges pályázat benyújtása.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
Operatív Program Mrd Ft
Dél-Alföldi Operatív Program 2,00
Dél-Dunántúli Operatív Program 2,00
Észak-Alföldi Operatív Program 3,39
Észak-Magyarországi Operatív Program 3,00
Közép-Dunántúli Operatív Program 2,85
Közép-Magyarországi Operatív Program 2,00
Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2,50
Összesen 17,74
A támogatás formája: vissza nem térítendő, mértéke:
A projekt helyszíne Támogatás mértéke
Budapest 25%
Pest megye 35%
Pest megye - hátrányos helyzetű kistérség 40%
Közép-Dunántúl 50%
Nyugat-Dunántúl (középvállalkozás) 40%
Nyugat-Dunántúl (mikro és kisvállalkozás) 50%
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,
Észak-Alföld, Észak-Magyarország 50%
Az elnyerhető támogatás összege (Ft-ban):
Igényelhető támogatás összege minimum maximum
Dél-Alföldi Operatív Program 10 millió 100 millió
Dél-Dunántúli Operatív Program 10 millió 100 millió
Észak-Alföldi Operatív Program 10 millió 150 millió
Észak-Magyarországi Operatív
Program 10 millió 150 millió
Közép-Dunántúli Operatív Program 10 millió 100 millió
Közép-Magyarországi Operatív
Program 10 millió 100 millió
Nyugat-Dunántúli Operatív Program 10 millió 100 millió
Az önrész a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli
rész, amelyet a pályázónak kell biztosítania.
Jelen pályázati kiírás keretében a támogatás maximum 25%-ának
megfelelő mértékű előleg vehető igénybe.
Seres Nikoletta, VERSENYHAJO, 06-30-413-3686
Pályázat címe: Telephelyfejlesztés - DAOP-2010-1.1.1./E, DDOP-2010-1.1.1./D, ÉAOP-
2010 -1.1.1./D, ÉMOP-2010-1.1.1./F, KDOP-2010-1.1.1./C, KMOP-2010-1.5.3./C, NYDOP-
2010- 1.3.1./D - TERVEZET
Kanizsa 12 – Színes 2010. március 4.
75. születésnapja alkalmából
rendezett irodalmi esten köszöntötték
a Liszói Faluház színháztermében
Fa Ede költőt. Ezt a
nevet, mint a Liszói Gyuricza
Józsefet ő adta magának. Vargovics
József néven anyakönyvezték,
a Szasza pedig amolyan
melléknév, így ismerik Liszóban
is. Minden találkozásunk alkalmával
van új mondanivalója a
világról.
– Hogy él, hol él? Tudom, könyvek
környezetében.
– A Teleki úton egy kis viskóban,
nyomor szinten, de nem ez számít. A
húsz négyzetmétert könyvek ezrei
töltik meg. Egy fekvőhely és egy
szűk út található a könyvek között,
de még asztal sincs, mert nem férne
el. Naponta kiterítek 30-40 könyvet,
gyorsan átfutom azt, ami érdekel
belőlük, aztán elindul az örvény.
– Miért komorak a versei?
– A katasztrófák korát éljük, hazudni
nem szabad. Itt ezekben a
versekben a remény felé mozdulnak
az örvények. Kétségbeesett
küzdelem, de eltitkolni az emberek
elől a katasztrófákat nem szabad.
Igazat kell mondanunk. Érzelmileg
is igazat kell mondanunk azzal,
hogy bizony átérezzük ennek az
egésznek a pokoliságát, ördögiségét,
amerre a modern civilizáció
elindult, mert sajnos ez tévút.
– Van-e a költőnek, a költészetnek
napjainkban felelőssége?
– Annyi felelőssége van, hogy a
kora színvonalán gondolkodjon, és
nyelvileg is valósítsa meg azt. Nem
megyünk azzal semmire, ha a régi
lineáris gondolkodáshoz visszatérünk.
Akár Petőfihez, vagy akár a
Nyugathoz. Az semmi. Meg kell találunk
korunk nyelvét. Korunk
nyelve pedig nem lehet más, csak
drámai. Itt csak drámai hangon lehet
kifejezni a kornak a lényegét.
Érzelmileg is, tartalmilag is.
– A gyereknevelésnél viszont
nagy szükségünk van Petőfire.
– Kitűnő költő volt Petőfi a maga
korában. Nem arról van szó,
hogy Petőfivel valami bajunk van.
ő nem is tudhatott volna bonyolultabban
gondolkodni, mint ahogy a
kora gondolkodott. Én is szeretem
a verseit, de ez nem a mi korunk. A
mi korunk ezerszer bonyolultabb.
– Az Öcsi levele nyugatról mit
üzen nekünk?
– Egy torokszorító részlet a jövőről.
Ironikus hangvétellel az ellen
akar küzdeni, hogy a múltból
őrizzük meg, amit lehet. Látszólag
ellenkezően szólva arról, amit
gondolok. „Nekem ne dörögjön,
csattogjon, balsorsról a dob és
cintányér. Legjobb egy roncsországot,
kihaló népet elfeledni.
– A Himnusznak itt milyen szerepet
szánt?
– A mostani fiatal már nem fogja
azt átérezni, amit mi. Neki a haza
ott van, ahol jólét van, ahol a
karrierje kibontakozhat, ahol boldog.
Ez a fajta kötődés lassan
megszűnik a globalizált Földön.
Ez ellen viszont próbálok küzdeni
iróniával, szenvedve, könnyezve,
ugyanakkor nevetve is.
– De mit lehet tenni? Azt is
mondhatjuk, ma ez van! De nem
jó, hogy így van! Ahogyan leírja,
úgy tűnik, mintha igenelné ezt az
állapotot.
– Ez az irónia lényege. Az irónia
állítása látszólagos! Az örvény sodorja
a lelket. Eljutottam odáig,
hogy tudok újat mondani, valami
mást. Nem a mi testünk, nem a mi
agyunk szüli a gondolatokat, hanem
benn vagyunk a vákuumóceánban,
és az örvénylik bennünk.
„Mi közöm a romvárak csontvázaihoz.”
Minden szó a helyén van.
Nem én írom a szavakat. Szinte látom,
ahogy elidegenedik tőlem a
szöveg, mintha más írta volna. Különben
is más írja. Az örvényben
valakik „súgják”. Ne gondoljuk,
amikor valami jót ír az ember,
hogy ez én egóm műve! Dehogy az
én egómé, mindenkié! Azért szól
talán mindenkihez. Ezek a gondolatok
is mindenkié kell, hogy legyenek
bizonyos mértékben, mert
sokan gondolkodnak így. A fogyasztói
társadalomnak az a fontos,
hogy az emberek bódítsák magukat,
hogy élvezzék az életet,
amíg lehet. Én azt mondom, ne bódítsuk
magunkat, hanem mentsük,
ami menthető. Föl kell készíteni az
embereket a katasztrófára – a túlélés
érdekében. Engem az öregség
sem tudott eddig lerombolni, olyan
géneket örököltem. Öregapám 97
évesen szalonnát evett. Teljesen
annak a mása vagyok. Úgy érzem
most a legfrissebb az agyam. Igaz,
én nem eszek semmilyen húsfélét,
hanem kását, gyümölcsöt, ennek
köszönhetem, hogy ilyen mozgékony
vagyok. Legalább tízkötetnyi
verset írtam eddig. Új művemben
Z. Soós Istvánt, Magyarország
egyik legbonyolultabb festőjét
akarom megismertetni. Műveinek
minden motívumát megfejtettem.
Ugyanezt teszem a verseknél. A
modern szemiotika eszközeivel
próbálom a versek titkait megfejteni
a Kanizsai Antológiában. Egy
nap alatt megírok 40-50 verset, de
eldobom, mert mit is kezdhetnék
velük? A Japán Magyar Intézet pályázatára
küldtem be ezekben a
napokban haikukat mind a négy
nevemen. A pályázat megadott témája
a hegy volt. Imádom a hegyeket,
a hegyek szerelmese vagyok.
Szinte belső gyönyörűséget érez
az ember egy-egy versének olvasásakor,
vagy éppen megszólal fejében
a zene, egy Bach fúga örvénylő
hangja. Az ősi hit, a panteizmus
megfogalmazása lelhető fel például
az egyik részletben:
„Mikor szem nélkül látok
kő mögött egység-hegyet:
más-létben fölébredek.
Három kiterjedésben
Botolva, negyediket
Nagy szárnyként kifeszítem.
Aki sziklákban sziklán
Túl a Teljesre látott
Bolygók ezrén: AZ vagyok…
– Ezekben, akárcsak a szabad
szonettekben egy teljesen új modellt
dolgoztam ki. A Tavaszi örvény-
szonett gondolatai kikötnek a
reménynél. A szavak végső kérdése,
a Szimfonikus szonett napjaink
aktuális kérdéseit szűri át és teszi
verssé filozofikus szavakban, képzetekben.
Vargovics József egy sajátos,
„faedei” univerzumot teremtett
maga körül, a könyvekkel teli
alig pár négyzetcentiméteres
szabad léptékű szobájában. Ha
vele beszélünk, lényegtelenné
válik számunkra a puritán környezete,
ahol még arra sincs
hely, hogy leüljünk valahova.
Ede rákapcsolódik arra a hatalmas
nooszférára, amely létezik,
de csak azokban működik,
akik teljesen túllépnek saját
magukon, saját egójukon, az
elmén, a tudaton. Ezzel küszködik
ő is, amikor megszólal
fejében a haikuk finom elmosódó
zenéje, akár egy Claude
Debussy-mű…
Bakonyi Erzsébet
Korunk drámaiságáról egy helyi posztmodern költővel
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A rockzene halhatatlan óriására,
Bon Scottra emlékeztek
péntek este a HSMK-ban a
Rock-klub tagjai.
Szakács Gábortól, a klubfoglalkozások
vezetőjétől megtudtuk,
hogy 2010-ben a megemlékezések
jegyében tartják rendezvényeiket.
A filmvetítésekkel
színesített összejöveteleiken az
elsőként megidézett Elvis Presley
után most az AC/DC feledhetetlen
énekese emlékének tisztelegtek a
jelenlévők a Pokolgép együttes
Bon Scottról írt dalának meghallgatásával.
A himnikus dal után
zenehallgatással, filmvetítéssel
idézték fel az énekes életútját.
Sajnálatos, hogy korai, 1980.
február 19-én bekövetkezett
tragikus halála miatt már nem
élhette meg az AC/DC kirobbanó
világsikereit. Hangjával csak
annak küszöbéig vitte a zenekart.
Szakács Gábor elmondta,
hogy további tervei közt szerepel
John Bonham (Led Zeppelin),
valamint Jimi Hendrix és
John Lennon emlékestek tartása.
A gitárkirály halálának 40.
évfordulóját szeptemberben
szabadtéri koncerttel szeretné
emlékezetessé tenni.
Cz.Cs.
Bon Scott emlékest
Kanizsa 2010. március 4. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Régi megoldatlan problémái kerülnek
előtérbe a napokban. Gondolja át alaposan,
melyiktől akar minél előbb megszabadulni.
Rugaszkodjon neki, aztán a többi
már megy, mint a karikacsapás.
Tisztában van vele, a boldogság erőt ad mindennapi
gondjainak elviseléséhez. Érzelmi
életére szenteljen több időt, ne csak a munka
járjon mindig az eszében. Tanulja meg, a saját
érdekét tartsa szem előtt, és ne a másokét.
A Tavaszi Művészeti Fesztivál meghozta
városunkba tavaszt. Legyen nyitott a külvilágra,
válogasson a jobbnál jobb programok
közül. Bátran és szeretettel közeledjen
ahhoz a személyhez, aki megtetszik önnek.
Kellemes változást ígérnek magánéletében
a csillagok. Élvezze ezt a helyzetet, és töltsön
több időt a szabadban. Napozzon, sétáljon,
és rá fog döbbenni, mennyi szépséget
tartogat számunkra a környezetünk.
Csendre és nyugalomra vágyik. Szabaduljon
meg egy időre a kötelezettségeitől, és ne
gondoljon a kellemetlenségekre, a kifizetetlen
számlákra. Elég egy jó gondolat, jó ötlet,
és máris egy szebb nap következik.
A csillagok szép napokat ígérnek önnek,
jól érzi magát a bőrében és tud örülni az
élet apróbb dolgainak is. Fokozza a vidám
napokat, feledkezzen meg a spórolásról
egy időre, és költekezzen bátrabban.
Az ablakán kopogtató tavasz megnöveli
energiáját, megerősíti a napok óta duzzadó
tettvágyát. Meglepi környezetét is a jó
ötleteivel. Ne feledje, valaki mindig vár
önre, csak tegye nyugodtan a dolgát.
Itt a jó idő. Felesleges energiáit használja
építkezésre. Ne törődjön az emberek hibáival,
rosszindulatával. Foglalja el magát, hisz
mindig akad tennivaló a ház körül. Boldog
napok várnak önre a szerelemben.
Érzelmeire nem a csillagok, hanem a környezete
lesz nagy hatással ezekben a napokban.
Megbánthatja hozzátartozóit, amit ők szóvá
is tesznek. Egy türelmes társ, aki jó programot
javasol önnek, nagy segítségére lehet.
Ne legyen szigorú önmagához, a külvilág
amúgyis kordában tartja az embert. Időnként
feledkezzen meg a kötelezettségeiről, és kikapcsolódásként
látogasson el a Tavaszi Művészeti
Fesztivál egy-egy előadására.
Kellemes találkozásokat ígérnek a csillagok.
Új munkalehetőség csillan fel, így
dédelgetett álma végre megvalósulhat.
Gondolja meg, kinek dicsekszik el a sikeréről,
mert irigyei is adódhatnak.
A Vénusz kedvező hatásának köszönhetően
simán mennek a dolgai. Örömteli hét
ígérkezik otthon és baráti társaságában is.
Előrejutása érdekében a saját hasznára fordíthatja
emberi kapcsolatait.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Párosodó
a Kanizsa
Rádió
társkereső
műsora
péntekenként
21:30
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
TÁRS
ÁLLÁS
VEGYES
Kanizsa 14 – Apró 2010. március 4.
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
INGATLAN
Városkapu krt.-on egyedi szabályozós,
központi fűtéses, 2.
emeleti, 54 m2-es, két szobás,
nagy konyhás, erkélyes, felújítandó
lakás eladó. Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: +3620/541-0542
(7131K)
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(pince, padlás, kert) eladó.
Tel.: +3630 227-3294 (7096K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey
utcában karbantartott, 78 m2-es
családi házrész pincével-padlással,
1185 m2 udvarral áron alul eladó.
Érd.: +3693/323-737, +3620/417-
2075 (7151K)
Kodály Z. u. 6/D. alatt földszinti,
38 m2-es, egyszobás, egyedi
gázfűtéses lakás beköltözhető állapotban
eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: +3630/901-9013 (7156K)
Nk-án a Csengery utcában két
szintes cirkós családi ház udvarral,
dupla garázzsal eladó. Alul vendéglátásra
alkalmas, de más célra
is használható, kb. 100 m2-es üzlet
(akár teljes felszereléssel), a felső
szinten 116 m2-es felújított lakás
(konyha, közlekedő, fürdő, wc,
négy szoba, nappali). Érd.:
+3630/227-3294 (7116K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban akar 700 m2-es,
társasház építésére alkalmas telket,
hívjon! Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony
fenntartási költségű, 128 m2-es,
könnyűszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, étkező)
garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken, reális áron eladó.
Érd.: +3630/338-7179
(7173K)
Berzsenyi utcában I. emeleti,
két szobás, 55 m2-es, egyedi fűtéses,
részlegesen felújított lakás eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
+3620/345-3391 (7174K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Érd.: +3630/227-3294 (7180K)
Kazanlak körúton két és félszobás,
felújított, szigetelt, egyedi hőmennyiség-
mérős, II. emeleti lakás
garázzsal vagy anélkül eladó.
Érd.: +3620/287-5757,
+3620/287-5800 (7181K)
Nagybagolai hegyen, a buszmegállótól
10 percre, lakható hétvégi
ház eladó. Víz, villany az
épületben. Érd.: +3620/389-3872
(7182K)
Nk-Szabadhegyen 2 db (840
m2/db) építési telek eladó. Érd.:
+3630/504-6857 (7187K)
Keleti városrészben, csendes
környezetben három szobás lakásban
egy szoba kiadó egy főnek,
négyemeletes, központi fűtéses
házban. A szoba bútorozott, konyha
fürdő felszerelt. Kábeltévé,
Internet van. Pékség, bevásárlókp.,
buszmegálló a közelben. Tel.
+3630/847-8816. (7165K)
Belvárosi közművesített telek
olcsón kiadó. Érd.: +3630/481-
2323 (7183K)
Hatszemélyes sarokétkező 12.000
Ft-ért, F8 kéményes konvektor 5.000
Ft-ért, Quadriga 150 literes, hőtárolós
vízmelegítő 25.000 Ft-ért eladók.
Érd.: +3620/345-3391 (7178K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)
Alma eladó Letenyén 80 Ft/kg
áron. Idared, Jonagored, zöldalma.
Érd.: +3630/9932-534
Haláleset miatt elajándékoznék
egy fekete kan németjuhász keverék
kutyát szerető gazdinak. Tel.:
0693/322-405 (7188K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelést, formázását,
írott szöveg, táblázatok szerkesztését,
kiadványok tervezését,
készítését vállalom. (Számlaképes
vagyok). Tel.: +3630/9932-
534
Frissítő, közérzetjavító svéd
masszázs. Tel.: 30/540-6664
(7179K)
TV SZERVIZ: TV, DVD, videó
javítása. Távirányítók értékesítése,
javítása. Nyitvatartás:
9-15 óráig. Nagykanizsa, Ady út
11. Tel.: +3630/597-1530
(7184K)
Új MLM-hálózat építéséhez
munkatársakat keresek. Érd.:
+3620/9591-157 (7186K)
Takarítást vállalok. Érd.: naponta
17-20 óráig 0693/325-867.
(7185K)
Természetet kedvelő, kultúraszerető,
fiatalos, 60 éves hölgy keresi
hasonló érdeklődésű és korú
társát. Leveleket a Szerkesztőségbe
„Vadvirág” jeligére kérek.
Állás
pénzügyi ügyintéző szakirányú Ktv. szerint
hibakereső szakirányú 115.000 – 130.000 Ft
villamosmérnök (erősáramú) szakirányú megegyezés szerint
fodrász szakirányú 90.000 Ft
takarító betanított 73.500 – 75.000 Ft
telefonos értékesítő középfokú 100.000 Ft
szociális és gyermekvédelmi ügyint. szakirányú Kjt. szerint
javító szakirányú 100.000 – 115.000 Ft
felszolgáló szakirányú 90.000 Ft
Linux rendszergazda műszaki informatikus 95.000 Ft
tehergépkocsi-vezető (E kat.) középfokú 100.000 – 180.000 Ft
értékesítési tanácsadó felsőfokú 200.000 Ft
festő szakirányú 90.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
AKCIÓ! AZ ALAPLENCSE ÁRÁBAN
SUPER H-VISION 3x KARCÁLLÓBB SZEMÜVEGLENCSE
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM
INDUL
2010.03.08-án 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
2010.03.09-én 16 órakor
“C”, “C+E”, “D”
2010.03.11-én 16 órakor
gépkezelő, targonca, emelőgép
és földmunkagép,
valamint típusvizsga
Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
Kanizsa 2010. március 4. – Sport 15
… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II Nyugati csoportjában a
Paksi SE 4-2-es legyőzése után a
megyei rangadón 5000 néző előtt
(közülük legalább kétezren (!)
ruccantak át Kanizsáról a megyeszékhelyre)
Zalaegerszegi TE (3.)
– N. Olajbányász SE (7.; g.:
Vidos, Skublics) 1-2. Az NB III
Bakony csoportjában szintén megyei
derbi volt: H. Katona SE (5.)
– MÁV NTE (8.; g.: Visnovics) 0-
1. Egy következő megyei csúcsra
figyelve, a sakk OB II-ben Zala
Volán MTE – N. Tungsram SE
5:9, s hogy teljes legyen a kanizsai
sikernapok története, arról a
NB II-es férfi asztalitenisz együttes
gondoskodott, lévén N.
Tungsram (Beck, Zborai 4-4 győzelem)
- Zalaegerszegi Spartacus
9:7.
… 15 esztendeje: a férfi kézilabda
NB I-ben lejtmenetbe kezdtek
a kanizsaiak, hiszen Tungsram
SE – MOL Szolnoki KK 25-26,
majd Alföldi Gabona TSE (16.) –
Tungsram (7.) 24-22. A női kosárlabda
NB I 13-20. helyéért megszerezte
első győzelmét a MÁV
NTE-Kanizsa Sörgyár (Petényi
18 pont): – Szegedi TK 88-57. A
labdarúgó NB I-ben debreceni
csapat először győzött kanizsai ellen:
Debreceni VSC (6.) – N.
Olajbányász SE (11.; g.:
Filipovics) 3-1.
… 10 esztendeje: a PNB-ben
Nagykanizsa-Linair FC (13.; g.:
Azoitei, Szabó Z., Szalai)– Vác
FC (18.) 3-1 és MTK Hungária
FC (2.) – Nagykanizsa (15.; g..
Popovics) 3-1. A sakk NB I-ben
N. Tungsram SK (2.) – Sárospatak
(11.) 9:3. Az akkor a negyedosztályt
jelentő NB III Dráva csoportjában
Nagyatád (11.) – MÁV
NTE 2-3 (2.; g.: Gyulai, Cs. Horváth,
Kovács J.). A kosárlabda NB
I B-ben Kanizsa KK-DKG East
(4.; Gáll 25/6) - Nyíregyháza (1.)
65-63.
… 5 esztendeje: a férfi kosárlabda
Magyar Kupa nyolc közé
jutásáért 500 néző előtt hazai pályán
a Kanizsa KK-DKG East
110-69-re kapott ki a magyar bajnok
Kaposvártól. Az N. Izzó SE
NB I B-s kézilabda csapatától
Sótonyi László edző az NB I-es
Százhalombattához került. A sakk
NB I-ben Makó (12.) – N. Tungsram
SK (2.) 4:8. A női kosárlabda
NB I B rájátszásában Kanizsa
DKK – Szolnoki Főiskola 62-37.
Polgár László
Ez történt (március 4-10.)…
Birkózás. A kanizsai diák I-II
korcsoportos szabadfogású rangsorversenyre
40 klub nevezte 228 sportolóját,
s mint a versenynap során
kiderült, a Zsigmondy-csarnokban
lebonyolítotton kívül már nem lesz
több ilyen jellegű viadal a júniusi ob
előtt. A kanizsai birkózók közül az
1997-98-as születésűek között Németh
Márton (29 kg) Egyed Balázshoz
(32 kg) hasonlóan harmadik,
míg +75 kg-ban Nagy Kornél ötödik
lett. Előreláthatólag ezzel mindhárman
kvalifikálták magukat az országos
bajnokságra. Diák II-ben a 45
kg-sok között Varga Attila első, míg
Cimmerman Richárd második helyet
szerzett, 35 kg-ban pedig Ceglédi
Bertalan harmadikként zárt.
Különdíjban Németh Márton részesült,
az érmek amúgy 34 egyesület
sportolói között oszlottak meg.
Kosárlabda. Hazai pályán is
bemutatkozott a Kanizsa KKDKG
East amerikai légiósa, Chris
Rodgers. Az NB I B második helyezettje
a nyolcadik Kozármisleny
együttesét fogadta, s biztosan
győzte le 81-63-ra. A dél-zalaiak
ezzel zsinórban ötödik győzelmüket
szerezték, a bajnokságban pedig
a tizenötödiknél tartanak. A
nőknél lassan a Kanizsai Vadmacskák
is egyenesbe kerül, hiszen
idegenben aktuális fordulóbeli
és elmaradt mérkőzése is sorra
került: az OSC (4.) ellen 61-
50-re kaptak ki, míg a Tatabányával
(2.) szemben 87-58-ra maradtak
alul.
Labdarúgás. Vasárnap útjára indul
a labda az NB III Dráva csoportjában
is, s a harmadik NTE 1866-
Horváth MÉH együttese a listavezető,
(egyben pontveszteség nélkül álló)
Bajai LSE gárdáját fogadja
14.30-tól az NTE-pályán. A kék-pirosaknak
a felkészülés során nagy
gondot jelentett, hogy mindössze
két edzőmeccset tudtak játszani, nevesebb
távozó pedig a kapus Horváth
Gábor volt. Helyére érkezett a
PMFC U19-es kiemelt bajnokságban
szereplő együttesétől Freischmid
Roland és a tótszentmártoni
FC Napredtől Benkő Péter.
Sakk. Az NB I-es bajnokság hetedik
fordulójában a Pénzügyőr SE
(6.) vendége volt az Aquaprofit
NTSK. A találkozót 7,5:4,5-re
nyerte a kanizsai csapat, de jelzésértékű
volt, hogy két légiósuk, a
szlovén Alexander Beljavszkij és a
görög Szteliosz Halkiasz is kikapott.
Az Aquaprofit II az NB I Bben
két győzelmet aratott, előbb
Pakson 6,5:5,5-re, majd a Fehérvár
SE ellen 9:3-ra. Így felzárkóztak a
Az elmúlt hétvégén majd 250
versenyző részvételével bonyolították
le az úszók nagy hagyományokkal
bíró Kanizsa Kupáját
a városi uszodában.
Az idei a huszonkettedik volt a
sorban, s ahogy már az előzőeken
megszokott volt, ezúttal is igyekeztek
a szervezők újdonságot csempészni
a program-kavalkádba. Így
például a 2x50 méteres „csillagszóró”
váltóverseny kellő alaphangot
adott a majd másfél napos seregszemlének,
s a fiúknál a Zámodics
Márk – Gayer Márton (képünkön)
kanizsai egység nyert. ők aztán a
későbbiekben is örülhettek, hiszen
előbbi négy, utóbbi pedig egy első
helyet zsebelhetett be a házigazda
klub, a Délzalai Vízmű SE színeiben.
A többiek Abay Nemes Annától
Hederics Hannáig bezárólag szintén
hozták formájukat a harminc
versenyszám egyes döntőiben, de
külön említést tennénk a legfiatalabbakról.
Közülük a váltó számokban
a lányoknál Hermann Nikolett,
Csamangó Hanna, Szörcsök Enikő,
Kantó Loretta, míg a fiúknál Salamon
Máté, Szirtes Botond, Tóth
Benett és Pápai Bálint remekelt.
Polgár László
Összesen huszonegy elsőséggel
A Memphis Tánc és Sportegyesület
növendékei a nyíregyházi viadal
után Tökölön szerepeltek a
Silver-sorozat negyedik állomásának
keretében.
A kanizsaiak legjobb eredményei.
Felnőtt Dance kiscsoport 1.
helyezett: Kummer Melinda, Bódis
Kitti, Ács Elizabet. Felnőtt Dance
Duó 1. helyezett: Kummer Melinda,
Bódis Kitti. Felnőtt Dance
Solo 2. helyezett: Bódis Kitti. Felnőtt
Hip-Hop Duó 2. helyezett:
Kummer Melinda, Bódis Kitti.
Felnőtt Hip-Hop Solo: 1. helyezett:
Kummer Melinda.
Nyíregyháza után Tökölről hozták érmeiket
Kanizsa 16 – Hirdetés 2010. március 4.
A PÉTERFY SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANULÓINAK
RAJZKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: március 15-ig
Március 6. 20 óra
TAVASZKÖSZÖNTő
VIRÁGBÁL
Zene: Adria Band - Cziczeli Ferenc
és Imre Tibor. Belépődíj: 1300 Ft
Vacsora: Csányi Vendéglő (igény
szerint 1700 Ft/fő)
A jegyek a HSMK pénztárában
vásárolhatók meg.
Március 8. 17 óra
VETőMAGOK, NÖVÉNYVÉDő
SZEREK HASZNÁLATAA
HÁZIKERTBEN - Varga gazda
tanácsadással egybekötött előadása
Március 12. 17.30 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében
VENDÉGSÉGBEN
Fiatal iparművészek kiállítása
- formabontó otthon.
Kiállítók: Kovács Lilian szobrászművész
és barátai: Király Fanni ötvösművész,
Kurucz Ildikó öltözéktervező, Haber
Szilvia keramikusművész, Király Ditta
szobrászművész, Kárpáti Tibor grafikusművész,
Pinviczki Judit iparművész,
Terbe János designer.
A kiállítást bemutatja: Lehota M. János
esztéta
Közreműködik: Gayer Mátyás - zongora
Megtekinthető: április 10-ig
Március 14. 19 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében
TÉKA EGYÜTTES
Belépődíj: 1 000 Ft
Március 6. 10-18 óra
KANIZSAI ESKÜVő
KIÁLLÍTÁS
Szervező: a Kanizsai Kulturális
Központ és Osvald Gábor
A belépés díjtalan
Március 11. 10-14 óra
IDőSEK AKADÉMIÁJA
Szervező: a Nyugdíjasok
Egyesületének Országos Szövetsége
A belépés díjtalan
Március 12. 19 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében
DRESCH MIHÁLY QUARTET
Közreműködik: Dresch Mihály -
szaxofon, furulya, Baló István - dob,
Lukács Miklós - cimbalom,
Szandai Mátyás - bőgő
Belépődíj: 1 200 Ft
A rendezvénysorozatot az OKM a
PANKKK program keretében támogatja
.
Nagykanizsa, Király u. 31/H.
(A Buszpályaudvarral szemben! Rózsaszínű ház)
Keresse a feliratot!
NYITVA TARTÁS:
Hétfő - péntek: 7.30- 17.00, szombat: 8.00 - 12.00,
Telefon: +3630/936-3923
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban): Szerda: 9.00 - 17.00
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!
SZÜLETÉSNAPRA, NőNAPRA, NÉVNAPRA
táblacsokoládék, desszertek, ajándékcsomagok
nagy választékban kaphatók!
AHÚSVÉTI TERMÉKEK MEGÉRKEZTEK!
Bolero italpor 45 Ft
Nescafé 3in1 (10 db-os) 360 Ft
Tchibo Family 250 gr 360 Ft
Paloma 250 gr 380 Ft
Karaván 250 gr 395 Ft
Nápolyi 500 gr 295 Ft
Omnia 250 gr 480 Ft
Raffaello (T15) 595 Ft
Merci desszert 250 gr 795 Ft
Tofeffe 125 gr 370 Ft
Barackmag, csokiparány 500 gr 400 Ft
5000 Ft feletti vásárláskor gyerek távcsövet adunk ajándékba
XXII. évfolyam 10. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. március 11. Kanizsa Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
- épülettervezés - beruházás
lebonyolítása - építési műszaki
ellenőrzés - felelős műszaki
vezetés - projektvezetés
- teljeskörű ingatlanfejlesztés
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
(93)
THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Nagykanizsán, a Magyar Plakát Házban
március 19 – április 30. 10-18 óráig
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Nézze meg Galériánkat!
www.kanizsaujsag.hu
A Kiskanizsán élő, és a településről
elszármazott médiaszemélyiségeket
hívta meg az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület és a
Kiskanizsai Polgári Olvasókör
az Olvasókör megalakulásának
140. évfordulója tiszteletére rendezett
ünnepségre.
A rendezvényen megjelent Marton
István polgármester, Cseresnyés
Péter alpolgármester, országgyűlési
képviselő, Polai József önkormányzati
képviselő és Dr. Páhy
János plébános. A kanizsai
lovashuszárok jelenlétükkel emelték
az ünnep fényét.
A vendégeket elsőként Salamon
Sándorné, az Olvasókör elnöke
köszöntötte a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban, majd gyertyát
gyújtott az 1870-es évekig
visszamenőleg mindazok emlékére,
akik a múltban sokat tettek
Kiskanizsáért.
Horváth Jánosné, az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület elnöke
köszöntő beszédében utalt rá, hogy
1870 márciusában Kiskanizsa lakosságának
öntudatos polgárai
hozták létre saját egyesületüket, a
Polgári Olvasókört. Vezetőjük, irányítójuk
Hajgató Sándor helyi tanító
lett. A rendezvényt 2000-ben
hagyományteremtő céllal indították
el. A korábbi években többek
között vendégül látták Dr. Rédei
János nyelvészprofesszort, Dr. Fülöp
Andrást, a határainkon túl is ismert
pilótát, továbbá sportolókat
és Dr. Kulcsár Gyulát, a culevit
feltalálóját. Orvosaikat, egykori
tanáraikat, a zeneiskola növendékeit,
akik Nagykanizsa zenei- és
kulturális életében jelentős szerepet
játszottak, illetve játszanak ma
is.
"Vendégeink munkája nem könnyű
– hangsúlyozta. – Sokféle elvárásnak,
igényességnek, minőségnek
kell megfelelniük a mindennapok
rohanó tempója mellett, és
annak is, ahogy a költő fogalmaz:
Az igazat mondd, ne csak a valódit.
Idei ünnepünkön szeretnénk nekik
köszönetet mondani a helytállásért,
fáradtságos munkájukért."
Akik részt tudtak venni az ünnepségen,
megoszthatták kiskanizsai
emlékeiket a hallgatósággal.
Elsőként Bakonyi Erzsébet állt a
mikrofon mögé, a munkában lévő
Varga György fotóriporter helyett
édesapja szólt, majd Donát Bernadett,
Vincze Adél, Gerócs Balázs,
Molnár László és Lukács Ibolya
következett.
Az olvasóköri évfordulós ünnepség
összekötötte a múltat a jelennel,
hiszen a településről elszármazottak
– ha csak rövid ideig is
–, együtt lehettek az otthon maradottakkal.
K.H.
140 évvel ezelőtt alakult a Polgári Olvasókör
Kanizsa 2 – Krónika 2010. március 11.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A törékenynek tűnő néni teljesen
elégedett egészségi állapotával, jól érzi
magát, a megélt dolgos 95 esztendő
masszívvá, erőssé tette. Alighanem ennek
köszönheti azt is, hogy három hónapja
elszenvedett tüdőembóliájából
tökéletesen felépült, meglepetést okozva
ezzel az orvosoknak is. Gizi néni a
mai napig olvas, rejtvényt fejt, ezek tartoznak
legkedveltebb tevékenységei
közé. Nemrégiben olvasta el ADa Vinci-
kód című regényt, mely nagyon tetszett
neki. A régi dolgokról szívesen
beszél, mint mondja, mindenre emlékszik,
azonban újakat már nehezen jegyez
meg. Nagy hévvel mesélt arról,
hogy mekkora csodának számított,
amikor megjelent az első rádió a faluban,
ahol élt, aztán pedig a televízió…
Öt unokája és hat dédunokája
szerte az országban élnek, a köszöntőn
zalaegerszegi unokája és
két dédunokája tették tiszteletüket.
Steyer Edina
Egy évszázad emlékei
Fenyves Sándorné, Gizike néni
betöltötte 95. életévét, ez alkalomból
köszöntötte Liszt Ferenc utcai
lakásában a Magyar Köztársaság
Kormánya és Nagykanizsa Önkormányzata
nevében dr. Tuboly
Marianna jegyzőasszony és Partiné
dr. Szmodics Györgyi, a Közigazgatási
Osztály vezetője.
Fotó: Steyer Edina
Pénteken Palinban köszöntötte
a 100 éves Adanics Györgyöt Marton
István polgármester és a városrész
képviselője, Bicsák Miklós.
Lánya szerint édesapja életmódjának
köszönhetően büszkélkedhet
azzal, hogy még 100 évesen is köztünk
van. Mozgalmas életet tudhat a
háta mögött, ami a munkát illeti, s
mértékleteset, ami az evést-ivást,
valamint sohasem dohányzott. Mindig
tudta, hol a határ. Mostanában
tévénézéssel, rendszeres imádkozással,
olvasással – szemüveg nélkül!
– és sétálással üti el az időt. Két
unokája és egy dédunokája van.
S.E.
Mértékkel, kitartással
Évet értékelt a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság. Az értekezleten
részt vettek a kapitányság dolgozói,
valamint meghívott vendégek,
többek között a megyei kapitány,
a polgármester, az alpolgármester,
a környék polgármesterei,
országgyűlési képviselők, rendvédelmi
szervek képviselői.
Dr. Molnár József kapitányságvezető
nyitóbeszédében elmondta,
az egyre nehezedő gazdasági helyzet
mellett is összességében megfelelően
teljesítettek a kapitányság illetékességi
területén dolgozó rendőrök,
abban az évben, melyben a határrendészet
integrációját is meg kellett valósítani.
Az integrációnak köszönhetően
40%-kal nőtt a kapitányság állománya,
s meg kellett felelni új feladatoknak
is. Akapitány ismertette a
bűnügyi, a közbiztonsági és a közlekedésrendészeti
tevékenység mutatóit,
majd kitért az idei feladatokra.
Kiemelkednek ezek közül a tavaszi
országgyűlési és az őszi önkormányzati
választások. Az ifjúságot érintő
megelőző programok sikeresek voltak
a 2009-es évben is, s a 2010-es
évben is folytatódnak majd. A kapitány
értékelőbeszédét dr. Tiborcz János
dandártábornok, megyei főkapitány
egészítette ki.
S.E.
Évértékelő
Új elnök a CCC élén
Ismét nagy fába vágta a fejszéjét
az a csapat, amely – immár Kanizsa
Turizmusáért Egyesület néven
– tavaly májusban megszervezte
az I. Kanizsai Sárkányhajó Bajnokságot,
majd ősszel az Indián
Nyár Fesztivált. Április 10-én 10
órától újra megpróbálják megmozgatni
a város és a városkörnyék lakosságát,
ezen időpontban veszi
ugyanis kezdetét az I. Kanizsai
Autós Kalandtúra és Közlekedésbiztonsági
Nap nevű program.
Akalandtúra során a versenyzők –
a KRESZ-szabályok betartásával –
megismerik a környék nevezetességeit,
valamint ügyességi játékokon
vesznek részt. Azokra is gondoltak a
szervezők, akik nem ülnek autóba,
őket a Kanizsa Centrumban és annak
parkolójában várják izgalmasnál izgalmasabb
programok: KRESZ-pálya
gyerekeknek, autós és motoros
ügyességi versenyek, kiállítás és
tesztvezetés, valamint autós-motoros
veterán felvonulás a városban.
További információ olvasható a
versenyfelhívásban, valamint kérhető
Lovkó Istvántól (+3630/329-
77-17) és Tuboly Kingától
(tubolykinga@gmail.com).
S.E.
Kalandtúra: „Int, robog a kicsi kocsi...”
A Móricz Zsigmond Művelődési
Házban tartotta évi rendes közgyűlését
a Canissa Canis Club
(CCC), azaz a kutyások egyesülete.
Elsőként Porkoláb Bernát elnök
értékelte a tavalyi esztendőt,
majd a választásokra került sor.
Porkoláb Bernát és Porkoláb Renáta
titkár lemondtak. A CCC új
elnöke Szabó Vilmos lett, a titkári
posztot pedig Szabó Anna tölti be
a jövőben. A Felügyelő Bizottságban
az elnök továbbra is Dr. Horváth
György, azonban két új tagot
választott a közgyűlés Horváth
Roland és Porkoláb Bernát személyében.
Befejezésül Szabó
Vilmos szólt a 2010-es év feladatairól.
A tervek szerint idén
ismét rendeznek nemzetközi
CAC-kiállítást a Csónakázó-tónál,
valamint tavasszal indul a
kutyaiskola is.
H.I.
Kanizsa 2010. március 11. – Krónika 3
Március 2-án információs napot
tartott a Zala Megyei Civil Szolgáltató
Központ a Halis István Városi
Könyvtár PTSZ termében. A tájékoztatón
értesülhettek az érintettek
a Nemzeti Civil Alapprogram
forrásmegosztásáról, a pályázati
lehetőségekről és a Nyugat-dunántúli
régió tavalyi eredményeiről.
Több, mint 30 civil szervezet
képviselője vett részt a Landorhegy
Alapítvány által rendezett információs
napon. A tájékoztató nap első
felében az NCA Nyugat-Dunántúli
Regionális Kollégium munkájáról
és a 2009/2010 évi NCA pályázatokkal
kapcsolatos tapasztalatok átadásáról
Budavölgyi Kálmán a kollégium
tagja tartott előadást.
A civil szervezetek részére nagyon
fontos a Nyugat-Dunántúli
Regionális Kollégium támogatása,
mivel ez az egyetlen olyan pályázati
rendszer, ahonnan tisztán működési
célú támogatás hívható le. Az
állam idén azonban a gazdasági válságra
való hivatkozással csökkentette
a szétosztható keretösszeget.
Míg tavaly 414 millió forintot oszthattunk
szét, ez az összeg az idén
378 millió Ft-ra csökkent. Az elnyerhető
támogatás nagyságát befolyásolja
az is, hogy évente 10-
12%-kal növekszik a beadott pályázatok
száma – közölte Budavölgyi
Kálmán, az NCA Nyugat-dunántúli
Regionális Kollégiumának tagja.
Ezt követően Sényi Katalin a
Nonprofit Szolgáltató Központ
munkatársa az EPER – Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerről, valamint a 2010. évi
pályáztatás kapcsán életbe lépő változásokról
és újdonságokról tartott
tájékoztatást. Szendrői Péter az
NCA Tanácsának jelenlévő tagja az
NCA elvi irányító szervezetének
munkájáról, stratégiájáról és a várható
változásokról, tervekről beszélt.
Lengyel Ervin a Nagykanizsai
Civil Kerekasztal Egyesület gazdasági
vezetője a 2010. évi módosított
költségvetési táblát mutatta be.
A programrész zárásaként a
résztvevő civil képviselők kérdéseket
tettek fel az előadóknak. Az
információs napon résztvevők
hasznos és praktikus tanácsokat
kaptak a működési célú pályázatokkal
kapcsolatban.
K.H.
Információs
nap civileknek
Hétfőn délután a március 12.
és 14. között megrendezésre kerülő
Családi hétvége kapcsán
jelentette be a Halis István Városi
Könyvtár, a Kanizsai Kulturális
Központ, a Tourinform
Iroda, a 7Mérföld Gyermekszínház
és a Kanizsa TV, hogy
közös összefogással szeretnének
ezután városunknak színvonalas
és színes kulturális programokat
összeállítani.
Az első ilyen rendezvény a már
említett Családi Hétvége, melyre
egyszer decemberben már sor került,
s a szervezők úgy döntöttek,
mindenképpen folytatni kell. A
mostani hétvégéhez csatlakozott a
Honvéd Kaszinó is. Ez alkalomból
jelentették meg közösen 15.000
példányban kultúrka nevű színes
kiadványukat, mely tartalmazza
többek között a részletes programot
is. Tervezik, hogy ezentúl is
megjelentetik a lapot, mely hirdetési
és kulturális magazin egyben.
Minden korosztály talál magának
megfelelő programot, aki szeretne
a hétvégén kimozdulni otthonról,
lesz játszóház, kézműves
foglalkozás a gyerekek számára, az
egészségeses életmódot bemutató
programok, színház, diákbemutatók,
a könyvtárban társasjátékok. A
program kiemelkedő eseménye a
péntek esti Quimby koncert.
Arészletes programot megtalálják a
www.kulturka.nagykar.hu oldalon is.
S.E.
Családi hétvége
Kanizsa – Szabad 4 vélemény 2010. március 11.
Az elmúlt időszak egyik legrövidebb
közgyűlésére került sor
kedden délelőtt. Három napirendi
pontot tárgyalt a testület,
közel fél óra alatt mindhármat
sikerült is elfogadni.
Így módosították a 2009. évi
költségvetésről szóló 10/2009.
(III. 21.) számú rendeletet, mely a
polgármester szavaival élve „a
zárszámadás előjátéka”, majd
döntöttek a közoktatási kollégiumok
energiafelhasználásának
csökkentését támogató pályázat
beadásáról. A közoktatási intézmények
informatikai korszerűsítését
célzó pályázat némi vitát váltott
ki, mert többek számára nem
volt egészen világos, mi tartozik
pontosan a támogatáshoz (200
millió forint), s mi az önrészhez
(14 millió forint), végül Mihovics
Zoltán, a Pályázati Iroda munkatársa
eloszlatta a kétségeket, így a
városatyák döntöttek a pályázat
beadásáról.
S.E.
Márciusi
soron kívüli
A Fidesz frakció összes tagja
szívén viseli a kiskanizsai templom
sorsát. – hangzott el a Bene Csaba
frakcióvezető és Tóth Nándor önkormányzati
képviselő által tartott keddi
sajtótájékoztatón. Bejelentették, hogy
a frakció minden önkormányzati
képviselője hozzájárul a templom
felújítási költségéhez saját keretéből:
Cseresnyés Péter alpolgármester 700
ezer forinttal, Tóth Nándor a teljes
keretével, 1 millió forinttal, a többiek
pedig egységesen 50-50 ezer forinttal.
Ateljes felújítás előzetes számítások
szerint 9,2 millióba fog kerülni. A
Sarlós Boldogasszony Plébánia
ennek felét kérte támogatásként az
önkormányzattól. Tóth Nándor
szerint ez megoldható a költségvetés
terhelése nélkül, mert a kért összeg
hiányzó részét a rendelkezésre álló
műemlék, műemlék jellegű épületek
felújítására szánt összegből szeretnék
pótolni. Ha más pártok képviselői is
csatlakoznának az akcióhoz, azt természetesen
örömmel vennék.
S.E.
Bene és Tóth a
kiskanizsai templomról
Valószínűsíthető, talán borítékolható,
hogy két parlamenti párt,
az MDF és az SZDSZ az idei választásokon
már nem rúg labdába,
legalábbis egyenként. Parlamenti
képviselőik ,,munkaszerződését”
nem hosszabbítja meg szavazóbázisuk.
Talán nem úgy indokolja a
szerződésbontást a csalódott
,,munkáltató”, hogy foglalkozás
körében elkövetett felelőtlen munkavégzés,
hűtlen kezelés és tömegek
átverése, a lényeg és tény,
nemsokára vége a jó zsíros állásnak
a továbbiakban a fent említett
logók alatt. Érzik a pártvezetők a
munkanélküliség Damoklész kardját
fejük felett, azért kezdtek időben
fontoskodva tárgyalgatni (csoportösszevonásról?),
hogy biztosítsák
maguknak a pozíciót, a hatalmat
kinek-kinek legalább még
néhány évig. Ezért aztán ígérnek
fűt-fát, elismernek minden hibát –
sajnos mindig csak utólag – amit
elkövettek húsz esztendőn keresztül.
Ha a megkaparintható állásnak
az az ára, hogy keverni kell a színeket,
ám legyen. Még az sem tartja
vissza őket, hogy vannak olyan
színek, melyek összekeverve az
ország palettáján ún. piszkos színt
alkotnak.
Kérdés, hogy a megváltozott
színű köpennyel ki lehet-e állni hitelesen
a választók elé?!
Képviselőink sajnos elég hamar
rájöttek arra, hogy ez az egyetlen
olyan állás, ahol nem kell a selejtért
fizetni, amelyben bárhogy is
alakul a beharangozott program,
semmiféle felelősségre vonás
nincs! Azt is rég tudják, hogy nem
arról szól a képviselői állás, hogy
az országért munkálkodjanak és
azt jól csinálják. Zsebtömés az
egész! Pedig volt ,,üvegzseb” projekt
is, bár sötét üvegből készült a
zseb.
Talán baj, hogy fontoskodva tárgyalgatnak
a pártvezetők, hogy
egymást segítsék az álláskeresésben?
Dehogy, hiszen értik egymás
szavát, mert magyar emberek. És
ha minél több magyar ember szövetségre
lép egymással, akkor létrejöhet
az igazi tenni akarás egymásért,
mindannyiunkért, környezetünkért,
az országért!
Aztán ha mégsem sikerül a továbbiakban
is szenátorként koptatni
az Országház szőnyegeit, még
mindig megmarad a pártok nélküli
létrejött szövetségük, a magyarok
szövetsége. Igaz, hogy ezért nem
várható fizetség, csak igazságosabb
,nyugodtabb, békésebb jövő!
l.isskender@freemail.hu
Ezt a történetet nemrég hallottam,
nem én éltem át, de ahogy a
rendőrségi pszichológus mondaná:
igaz lehetett, mert élményszerűen
mesélték. Adva van egy kedves
hölgy, aki Nagykanizsától 30 kmre
lakik. Pontos ember, nem szeret
késni a munkahelyéről, arról nem
beszélve, hogy nem is lenne túl
„egészséges”, mert az ő szavaival
élve: „úgy kirúgnák, mint a fagyos….”.
Tehát ha forgatókönyvet
írnánk: reggel 6 óra 30, ismeretlen
kis falu buszmegállója, két ember
várakozik (fagyoskodik). Hősünk
tehát már fél hétkor beállt a buszmegállóba,
hisz – gondolta – a
busz 6.35-kor indul. Legalábbis a
terv szerint, amit ugye esetünkben
menetrendnek hívnak. 6.45, semmi.
6.55, semmi. 7.15-kor mintha a
távolból körvonalazódna a hőn áhított
helyközi járat, miután a hölgynek
már keze-lába-feje lefagyott
két másik várótársával együtt. De
még mindig nincs túl nagy gond,
hisz így is beérnek. Beáll a busz,
rajta egy sofőrnek látszót tárggyal
(a ál-vonatvezető óta nem lehet
tudni hogy sofőr-e a sofőr), s az ajtó
kinyílik. Az utazni vágyók fellépnek,
hogy bérletet mutassanak,
vagy jegyet vegyenek, de megáll
bennük a levegő. Azaz megállna,
ha nem fagyna beléjük. Ugyanis a
buszt gondos gazdája nem méltatta
figyelemre az éjjel, s lévén minden
ablaka lehúzva, az üléseken 5 cmes
hó állt az előző esti nagy havazás
eredményeként. Látványnak
sem rossz, no de képzeljük el a hőmérsékletet.
Azon gondolkodtak,
lehet, hogy nem is baj, hogy hideg
van, hisz csak ráolvadna az ülésekre
a hó, az meg ugyan mindegy
hogy havas, vagy vizes. A lényegen
nem változtat: ülhetetlen. De
nem ez volt a reggel egyetlen kalandja.
Most jön a buszvezető. Aki
ugye ütné a jegy árát a pénztárgépbe,
de az, bizony nem megy, csak
sípol, sípol, de nem működik. Mivel
csapkodással, hangos, trágár
szavakkal sem gyógyul a masina,
letépi azt a helyéről, leugrik a buszról,
s beviszi a közelben lévő családi
házba. Ne kérdezzék, hogy miért,
mert az nem hangzott el. (Szerintem
a sofőr helybéli lehetett.)
Nem tudni mit remélt a házban. Talán
szerelőt rejtett el a spájzban, de
az is lehet, hogy csak nagyobb kalapácsot
keresett, mert ököllel nem
sikerült széttörnie a makacskodó
masinát. Újabb 10 perc telt el, 7.25
van tehát. Most már nagyon indulni
kéne, mert elkésik. Jön is bőszen
a buszsofőrök legjobbika a pénztárgéppel,
ami időközben megjavult
(vagy csak megijedt, látván,
hogy buszvezetőnk mostanában
nem volt konfliktuskezelő tréningen).
Megszületik a jegy, elindul a
jégbusz, s beérnek vele a tetthelyre.
Addig ímmel-ámmal a hó is elolvad
az üléseken, s mivel az utasok
szép sorban bezárták az ablakokat,
a hőmérséklet is kezd emberi lenni.
Igaz, a munkahelyre 5 perccel később
érkezik, és a bérlete árát is
most emelték közel 18000 forintra,
nem csügged. Hisz tudja, azért kellett
emelni, mert muszáj, neki is
azért kell mindezt elviselnie, és
szolgáltatásnak tekintenie, mert
muszáj. Mert nincs választási lehetőség.
Ez van, ennyiért, ha nem tetszik,
járhatsz gyalog!
Lucz Gizi
www.kanizsaujsag.hu/Forum/
panaszfal/
Bár a szocialisták decemberben
még azzal a céllal rendezték a Fejtő-
konferenciát, hogy antikommunizmust
is tanuljanak, azonban
lendületük hamar kifulladt. Lehet
ebben szerepe annak is: nem a legalkalmasabb
személyt választották
tanítómesterükül? Mint a Márai
kiállítás kapcsán közismertté vált:
Fejtő Ferenc 1949-ben írott tanulmányában
mártírnak és hősnek nevezi
azt a Rajk Lászlót, aki belügyminiszterként
a Cseka módszereit
hazánkban bevezette. És egy
szava sincs arra, ugyanő mennyi
ártatlan embert hurcolt börtönbe
vagy bitóra. Mindenesetre a szocialisták
városi elnöke viccelődött a
kommunista/bolsevik kifejezéssel,
az önkormányzat 56-os emlékkerti
koszorúzási ünnepségéről pedig
látványosan távolmaradtak. Nem
meglepő ezek után, ha ismeretlen
személy – a térfigyelő kamera szeme
láttára – megrongálja a Vasemberház
homlokzatán elhelyezett
56-os emléktáblát. Azt, amely
azokra emlékezik, akik ledöntötték
a megszálló szovjet hadsereg dicsőítésére
emelt szobrot.
Minderre nehéz más magyarázatot
találni: támogatottságuk
csökkenését észlelve úgy döntöt-
Pártoskodó
álláskeresők
Lucz Gizi esete a
Volánnal
Szoc. Hazáért
és a mentelmi jogért
Kanizsa – Szabad 2010. március 11. vélemény 5
tek a kanizsai szocialisták – irodájukban
függő Nagy Imre kép ide
vagy oda – mozgósítják a Szoc.
Hazáért kitüntetettjeit. (Fiatalabbaknak:
a november 4. utáni megtorlásban
érdemeket szerzett pufajkások
plecsnijéről van szó.)
Minden szavazat számít a mentelmi
jogért! – kapták az ukázt felülről
is. Akkor meg miért finnyáskodnánk,
tegyünk néhány gesztust
nekik!
Persze, miért ne nyúlnának viszsza
akkor korábbra is? Tanuljunk
Rákosi elvtárstól! Hogy is volt az a
szalámizás? Megbontani a jobboldal
egységét, mesterséges módon,
küldött emberekkel akár? Jó ötlet!
Csak úgy akadályozhatjuk meg a
Fidesz kétharmadát, ha a jobboldalról
előzünk. Meg akkor már indítsunk
néhány kis pártot is! Hogy
az öt százalékot nem érik el? Nem
baj, a lényeg, ami szavazatot elvonnak
a szocialistákkal elégedetlen
erőktől, a lehetséges kormánypárt
rovására. Jelentkezzen be őszre
néhány „független” civilszervezet
is? Kitűnő! Mindig akad sértődött
ember, akinek saját maga fontosabb,
mint a hazája…
Papp János
Bene Csaba a Fidesz helyi frakcióvezetője
és Karádi Ferenc mai
sajtótájékoztatójukat a költségvetés
témájában tartották.
– A február 25-én megtartott
közgyűlés költségvetési vitájában
érezhető volt, hogy nem mindenkinek
a céljával egyezett az lehetőség,
hogy megszavazott költségvetése
lesz a városnak. Abban
az esetben, ha sikerült volna az elfogadást
megakadályozni, egy
újabb botránnyal lehetett volna
zavart kelteni a közvéleményben
és újabb botránnyal lehetett volna
telekürtölni az országot és a várost.
- kezdte Karádi Ferenc
fideszes önkormányzati képviselő
mai sajtótájékoztatóján, majd így
folytatta: – A képviselők többsége
egy jelentős előkészítő munka
után, amelyben nagy segítségükre
voltak a hivatal dolgozói, a jelenlegi
pénzügyi helyzetet figyelembe
vevő, és teljesíthető költségvetést
fogadtak el, közel 70%-os
többséggel.
– Az igennel szavazók között
volt baloldali, liberális, a polgármester
kis frakciójához tartozó,
fideszes és független képviselő is,
így kimondható, hogy a nagy
többség felelősen gondolkozva
tette le voksát a javaslat mellett. A
Fidesz frakció kezdeményezésére,
egy előzetes közgyűlési közös
megállapodás alapján a képviselők,
Bene Csaba frakcióvezető kérésére
tartottak megbeszélést a
költségvetési javaslatról. Azért
volt szükség a közgyűlés tagjainak
előzetes egyeztetésére, mert az
eredeti, polgármesteri beterjesztés
nem mindenben felelt meg a város
egész területén felmerülő fejlesztési
és működési szempontoknak.
Bene Csaba: – A tárgyalások
során figyelembe vettük, többek
között a polgármester javaslatait
is, mint például, a gazdasági
társaságok működési költségeinek
csökkentését 10%-kal. Figyelembe
vettük még a város
könyvvizsgálójának rendkívül
precíz és szakmai intelmeit, valamint
a gazdálkodási osztály
kimutatásaiból kiolvasható tendenciákat.
Az egyeztető munka
eredményeképpen a pályázati
pénzek felhasználását teljes
egészében biztosítja a költségvetés,
valamint jelentős összeget
fordít fejlesztésekre – út,
járda, intézmény felújításra –,
és nem maradnak el a beruházások
indításai sem. Azért, mert
egyeztetések során és közgyűlésen
is jelentős számú jogos fejlesztési
igény merült fel, úgy
döntöttünk, hogy májusban áttekintjük
a költségvetés teljesülését.
Megvizsgáljuk, hogy rendelkezik-
e a város olyan forrással,
amely fedezetet nyújthat a
megvalósításukra. Ekkor tudunk
visszatérni a jogos igények
újbóli megtárgyalására. Az
előzetes egyeztetéseken ezt a
szempontot is elfogadta a képviselők
nagy többsége. Éppen
azért, hogy kisebb, indokolt lakossági
igényeket év közben is
kielégíthessünk, az elmúlt évhez
hasonlóan van egy választókerületi
keret, amelyet a képviselők
javaslatára, a lakosság elvárásai
alapján használ fel a
közgyűlés, fejlesztési illetve
„működtetési” céllal. Az elfogadott
költségvetés tehát biztosítja
a város működését anélkül,
hogy az eladósodás mértéke kezelhetetlen
módon növekedjen.
Reményeink szerint a tényszámok
májusi átvizsgálása lehetőséget
biztosít arra, hogy a
felmerült igények egy része,
egy várhatóan kedvezőbb pénzügyi
környezetben megvalósulhasson.
Fidesz
a költségvetésről
Érdekes fordulat következett
be a Kiút a válságból című rendezvénysorozat
legutóbbi előadásán.
Az előző hetekben többnyire
lelkészek világítottak rá a
kiút irányára. A sorozatban Boros
Imre közgazdász azokat a
pénzügyi, gazdasági szempontokat
elemezte melyek a válságot
okozták. Így a lehetséges kiút keresés
is ezen szempontok mentén
történt.
A neves közgazdász előadása
elején felidézte a válság nyilvánosságra
kerülésének előzményeit,
az őszödi „igazságbeszéd” lényegét,
taglalta annak erkölcsiségét.
Hangsúlyt adva annak, miként
válik erénnyé a bűn. Ezt követően
a volt KGST országok és
hazánk uniós csatlakozása után
bekövetkezett gazdasági változásokról
beszélt. Kifejtette, hogy
némely országban a sokat hangoztatott
és gyakran hivatkozási
alapul szolgáló válság ellenére is
gazdasági fellendülés következett
be. Majd hazánk válságban elfoglalt
sajátos helyzetéről beszélt,
érintve a diplomáciai kapcsolatok
következetlenségét. A továbbiakban
ismertette a hazai bankrendszer,
a kamatok magasan tartásának,
az infláció szinten tartásának
visszásságait. Boros Imre
előadása folyamán kitért a tetemes
államadóság hátterére, vázolta
összetételét. Szó esett még
a jegybank sajátos (független)
helyzetéről. Az előadás hátralévő
részében a hallgatóság tájékoztatást
kapott az elmúlt 20 év különös
privatizációs ügyleteiről. Elsőként
a MALÉV többszöri eladása,
majd a MÁV, a MNB és a
BKV helyzete került terítékre.
Boros Imre megjegyezte, hogy az
állami cégeken keresztül folyamatosan,
mind a mai napig vetkőztetik
le az államot. Egyre inkább
nyilvánvalóvá válik, hogy
ez a rendszerváltás nem a mi akaratunk
szerint történt, a minimális
elvárásoknak sem tett eleget –
szögezte le. Kitért a társadalmi
rétegek éles különválására, lecsúszására,
a munkanélküliség súlyos
problémájára kifejtve, hogy
közel 1.5 millió munkahely szűnt
meg. Nagyfokú az elégedetlenség.
Ilyenkor józanságra van
szükség. A politikai palettát
szemügyre véve az előadó kifejtette,
hogy a Jobbik megjelenése
visszatükröződése egy állapotnak.
Az elmúlt 8 év visszatükröződése.
A kormányzó pártokban
való csalódás nyilvánvaló, de
van oka a jobboldali csalódásnak
is. Mivel 2002-ben, nyilvánvalóan
választási csalás történt, nem
volt elég rámenős a csalás bemutatása.
Továbbá tudomásul kellene
venni, az emberek nem mindig
mérlegelnek, hogy mi az alkotmányos.
Vagy ha alkotmányosan
nem lehet megakadályozni
nagy disznóságokat, akkor ki
kell mondani, hogy az alkotmány
nem jó. Az emberek elvárják az
ellenzéktől, hogy legyenek ott a
gáton, amikor az szakad. Minősíteni
azonban senkit nem szabad,
mert ki tudja, mit hoz a holnap –
vélekedett az előadó. Boros Imre
a hazai politikai paletta elemzését
követően az országra nehezedő
IMF hitel veszélyeire hívta fel
a figyelmet. A jövőt illetően a
közgazdász a hazai takarék szövetkezetek
létrehozását, a piacszabályozást,
a következetes
energiagazdálkodást, a vállalkozások
fejlesztését tartja szükségesnek.
A pénzügyi, gazdasági és
energetikai szükségszerűségek
után a jobb oldal politikai egységének
szükségszerűségéről esett
szó. Boros Imre Orbán Viktor
személyében látja a jövő megoldásának
a kulcsát, de megállapítása
nem mindenkire vonatkozik
az egykori miniszterelnök holdudvarában..
Egy új csikóra tenni
a nyerget mindig kockázatos –
jelentette ki végezetül Boros Imre.
Cz.Cs.
Kanizsai esték a kiútról
CHARLES MAURICE TALLEYRAND-PÉRIGORD gróf
(1754-1838) francia államférfi, diplomata mondta Napoleonnak:
Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra
és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük amit
akarsz!
Magyarokról mondták
Kanizsa 6 – Kampány 2010. március 11.
Többször szakította meg
taps Schmitt Pált, ami nyilván
elsősorban mondandójának
szólt. Ám elválaszthatatlan a
szavaktól az ember, az egykori
sportolóból sugárzó belső tartás
szintén rokonszenvet keltett
a szokatlanul korai időpont
ellenére is szép számú
hallgatóságban.
Az Európai Parlament alelnöke,
a MOB elnöke a HSMK
Farkas Ferenc termébe – ahogy
ő is emlegette, Péter, azaz –
Cseresnyés Péter megválasztását
támogatni érkezett. A 176
fideszes képviselőjelölt nagyon
szigorú szűrőn ment át, százszázalékos
a Fidesz bizalma a
kanizsai alpolgármester iránt –
számolt be a vendég, majd a
sarkalatos programpontokat
vette számba. Mi nem hagyunk
senkit az út szélén – hangsúlyozta
bevezetőül. Ha segély
helyett megérdemelt bért kap
majd a ma még több mint 900
ezer munkanélküli, önbizalma
is visszatér. Aki pénzt keres, az
vásárol, adót fizet, fellendíti a
gazdaságot – hamar megtérül
az őket majdan foglalkoztató
700 ezer kis- és középvállalkozásnak
nyújtott hathatós állami
támogatás – árulta el az egyszerű
receptet. Nem lehet kimagozni
az egészségügyet! – figyelmeztetett,
a jövedelmező
és nem jövedelmező területekért
egyaránt általános felelősséggel
tartozik az állam. Az
egészségkassza pedig nemzeti
kincs, melyet megvédünk! – jelentette
ki. Emlékeztette hallgatóságát
a kórházi betegágyak
mellé beszerzett, végül fel nem
szerelt széfek iszonyatos árára.
A helyiértékkel, a hatalmas
számok leírásához szükséges
nullák számával több hallgatónak
nehézsége támadt. Telefonjuk
számológépe nem bírta a
terhelést, mikor a 2002 – mikor
a Fidesz átadta a kormányzást a
szocialistáknak – óta megháromszorozott
államadósság került
szóba. A 13. havi nyugdíjat
nem mi vettük el. A nyugdíjkorhatárt
nem mi emeltük fel –
sorolta a tényeket. Azonban a
szociális biztonsághoz mindenkinek
joga van, ez nem maradhat
csak az Alkotmány betűje!
A GYED és a GYES visszaállítása,
az édesanyák részmunkaidős
foglalkoztatása, a családi
adózás – mind abba az irányba
mutat, hogy a jelenlegi családonkénti
átlagos 1,3 gyermekszám
javuljon. Az egykére cudar
világ vár, a testvér az életre
is felkészít – osztotta meg tapasztalatait.
Mi nem külföldiek
betelepítésével akarjuk megoldani
a népesedési problémát.
Azt akarjuk, hogy magyar emberek
keressék meg a nyugdíjakat.
„Megkérdeztem feleségemet,
szerinte mi a hazaszeretet?
Mivel bizonyítod, hogy szereted
a hazádat? Tőlem kérded? –
felelte a feleségem. – Aki három
gyereket és hat unokát nevelek?
Csak a hétköznapi hazaszeretet
létezik – mondta. Ha a
saját portámon rendet tartok, ha
a családomban, munkahelyemen,
lakókörnyezetemben
megteszem, ami rajtam áll, az
összeadódva az országon is segít.
Ez a hazaszeretet – üzente a
feleségem, és ezt most átadom
Önöknek” – anekdotázott az
olimpikon. A Fidesz lévén az
egyetlen kormányképes erő, arra
kérte hallgatóságát, egyszer
tessék egységet mutatni! Többé
nem fordulhat elő, hogy a
jobboldal kisebbik pártja megakadályozza
a kormányalakítást
– emlékezett vissza a
2002-ben történtekre, vagy a
Tarlós István 2006. évi főpolgármesterré
választását megakadályozó
szétszavazásra.
Nagykanizsa speciális helyzetben
van. Ugyanis április 25-én,
a 2. forduló napján lesz a Város
Napja. Mit tanácsol a kanizsaiaknak,
hogy felszabadultan
szórakozhassanak? – kérdezték
tőle. – Tessék korán reggel szavazni,
az egész család, utána
ott az egész nap! – javasolta,
ám ha Pétert – Cseresnyés Pétert
– már az első fordulóban
megválasztják, az is jó módszer…
Kampányrendezvény
Nem baj, ha nem lesz
Sajtótájékoztató keretében K. második forduló…
Nagy József, a DKG EAST Zrt.
(nemrég újonnan kinevezett) vezérigazgatója,
valamint a Nyugatdunántúli
Regionális Fejlesztési
Tanács részéről Baracskai József
és dr. Fodor Csaba önkormányzati
képviselő (mindketten az MSZP
országgyűlési képviselőjelöltjei)
tájékoztatott arról, hogy az olaj- és
gázipari termékek gyártásával foglakozó
cég ipartelepítés céljából
nyert támogatást „Szerkezet szerelő
csarnok építése a DKG-EAST
ZRT-nél” beruházási pályázatával.
A tulajdonképpen egy telepfejlesztési
projektet takaró terv részeként
a DKG 174 millió forintot
nyert az 582 millió forintos összköltségű
beruházásához, melynek
lényege, hogy egy új, 3600 négyzetméteres
üzemcsarnok épülhet a
cég eddig még nem hasznosított
területén. Az egységben pedig
többek között olyan acélszerkezetek
gyártása történhet majd, melyek
a Kelet-szibériai olaj távvezeték
kiépítéséhez nélkülözhetetlen
termékek, illetve a nyomástartó
eszközök és tolózárak piacán is
további távlatokat nyithat.
A beruházás és a fejlesztési elgondolások
nem titkolt céllal a
munkahely-megőrzések célját is
szolgálják, mi több, a beruházással
a jelenlegi 500 foglalkoztatott
mellett további évi 20 fő alkalmazására
is lehetőség kínálkozik
az elkövetkezendő időszakban.
Akivitelezés a cégvezetés reményei
szerint már tavasszal indulhat,
hiszen a tervezés folyamata már elindult,
s a tulajdonosi rábólintás
után indulhat is a fejlesztés.
ADKG EAST Zrt. helyzetének
általános jellemzése során a vezérigazgató
elmondta, termékeik
75 százalékban exportálásra kerülnek,
a hazai piac a fennmaradó
részre vevő. Ezt az arányt szeretnék
a jövőben feljebb tornázni,
miközben a külföldi partnerek
számára is folytatódik a mind
magasabb színvonalú termelés.
Az MSZP Nagykanizsai Szervezete
hivatalosan is bejelentette Dr.
Fodor Csaba országgyűlési képviselőjelöltjüket
a helyi választási
szerveknél. AZala Megyei 2. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottsága március
2-i ülésén határozatával, Dr. Fodor
Csabát országgyűlési képviselőjelöltként
nyilvántartásba vette. Az
MSZPhagyományosan a szükséges
ajánlószelvény kétszeresét, 1500
darabot csatolt a bejelentéséhez.
Közel ugyanilyen mennyiségű ajánlószelvény
maradt még a párt Ady
utcai irodáján, azok megsemmisítéséről
majd a törvényi előírásoknak
megfelelően, jegyzőkönyvben dokumentált
módon gondoskodunk.
Gondi Zoltán
MSZP kampányfőnök
Új csarnok a DKG-ban
ANőnap alkalmából hagyományosan, immár nyolcadik éve köszöntik
a Polgármesteri Hivatalban dolgozó hölgyeket Halász Gyula és Röst
János önkormányzati képviselők. Utóbbi a MDF-SZDSZ kanizsai
választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje. Felvételünkön a bizottsági
ülésre érkező óvodavezetők kaptak egy-egy szál virágot.
Kampányrendezvény
Leadott cédulák
Kanizsa – 2010. március 11. A mi ügyeink 7
– Meglepetésnek szántuk, de kitudódott.
Akkor hát elmondom. –
kezdte március 14-i, 17 órakor
kezdődő Deák téri nemzeti ünnepüket
részletezni Kóré Péter, a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
elnöke. – Varga Miklós jön el vasárnap
délután a Petőfi szoborhoz,
három dallal készül.
– Hetedik éve tartanak úgynevezett
alternatív nemzeti ünnepeket.
Mi a magyarázata?
– Lehetőséget kívánunk nyújtani,
hogy akik a rideg, protokolláris ünnep
helyett valami mást szeretnének,
ünnepelhessenek. Emlékszünk
Babits versére: „Csak a vak Megszokás,
a süket Hivatal hozza koszorúit.
… Koporsó tömlöcét akit, elkerülte,
most hazug koszorúk láncait
ne tűrje eleven emlékén!” Ezért ünnepségeinken
kedves hagyomány,
hogy minden résztvevőnek lehetősége
nyílik kifejeznie tiszteletét.
– Van, amikor mécsessel, mint
január elsején…
– Most pedig egy-egy szál virággal.
Hadd boruljon virágba a Petőfi
szobor talapzata!
– Emlékszem, tavaly Bem tábornokról,
a nagyszebeni és piski
csatáról is megemlékeztek. Nem
furcsa a vértelen forradalom napján
csatákról szólni?
– Orbán Viktor írta tavalyi Petőfi
ünnepünkre küldött levelében:
„Amire évszázadok óta
vágytunk, 1849-ben sikerült.
1848-49 történetében a kezdet és
a vég között ott van a csúcspont
is. A fellobbanás és az elhamvadás
között ott van a konokul izzó
parázslás is! A reménység és a reményvesztettség
között ott van a
győzelem is.”
– Akkor idén is szó lesz – ahogy
a régiek nevezték a szabadságharcot
– az önvédelmi háborúról?
– Annyi győztes csatája van ennek
a két évnek, pár évtizedre biztosan
ad témát. Igen, idén a branyiszkói
csatára emlékezünk.
– Kiknek az érdeme ez a győzelem?
Ki a branyiszkói hős?
– Most megfogott, nehéz eldönteni.
A feldunai hadtest parancsnoka,
Görgei Artúr vagy Guyon
Richárd ezredes, a közvetlen parancsnok?
Erdősi Imre piarista
atya? Az újonc tót honvédek, vagy
a szegedi 33-asok? A Nádor-huszárok?
Aki eljön ünnepségünkre,
majd bizonyára többet megtud.
– Apropó, huszárok, a szép tavaszi
délutánon a kanizsai huszárok
is lóra szállnak?
– A császár huszárok, ez a hagyományőrző
alakulat Dobri Lajos vezetésével
kezdettől fogva részese ünnepeinknek.
Természetes, hogy ezen
a szép napon nemes állataik hátán
jönnek. Emlékszem, a Keleti városrész
48-as ünnepén, október 6-án
egy pöttöm kisfiúra. Nem akart addig
ebéd után lefeküdni, míg nem
látja a lovakat. Most ki is alhatja
magát, ötkor kezdődik az ünnepségünk!
Az ovis misének is vége addig.
– Ki lesz az ünnepi szónok?
– Országgyűlési képviselőnk, alpolgármesterünk
kezdettől fogva
támogatta egyesületünk munkáját,
ezt soha meg nem köszönhetjük neki
eléggé. Megtiszteltetésnek tartjuk,
hogy elfogadta felkérésünket.
Hallgassuk meg, mit tart ma is
időszerűnek ’48-ból. Cseresnyés
Péter mondja az ünnepi beszédet.
P.J.
Miért Branyiszkó?
Vendégük: Varga Miklós énekes
A 2009-es év értékelésével, valamint
az idei év terveinek ismertetésével
kezdődött meg a
Rozgonyi Polgári Egylet évi rendes
közgyűlése a Medgyaszay
Házban.
Miha Tamásné elnök bevezetőjében
felidézte az egylet megalakulásának
időszakát:
– Büszkék lehetünk rá, hogy
egy olyan közhasznú társaság
tagjai lehetünk, amely 60 évnyi
kényszerű szünet után már 1836
óta működik városunkban. A Fő
út 6. számú házban megalakult
akkori egylet jótékonysági, közművelődési
és közhasznú feladatokat
látott el. 1885-ben a tagok
összegyűjtött pénzéből székházat
építettek a Sugár út 3. számú
telken. Kunics Zsuzsa muzeológus
segítőkészsége révén kezemben
tarthattam a Polgári Egylet
1895-ben írt alapszabályát,
amely iránytű volt számunkra az
újjáalakult egylet céljainak
megfogalmazásában. Például:
egészséges társas élet fejlesztése,
közhasznú ismeretek nyújtása,
a hazai irodalom és művészet
pártolása. A régi polgári
egylet utolsó elnöke Knortzer
György volt, akinek már csak öt
dédunokája él. Közülük három a
városban; Horváth Tiborné
Érczes Györgyi, Dr. Janda Iván,
aki súlyos beteg, és jómagam,
aki újjászervezte az egyletet –
hangsúlyozta Miha Tamásné. A
rendszerváltás talán egyetlen
vívmánya, hogy napjainkban a
civilek egyre többet hallatják
hangjukat, és részt kérnek a város
életének szervezéséből.
Ezért nagyon fontos, hogy a
Rozgonyi Polgári Egylet is belépjen
sajátos profiljával e sorba.
Arról, hogy hogyan tudnak a
város polgárainak javára lenni, és
mi jellemzi őket, az elnök így beszélt:
– Először is a nagyon erős nemzeti
identitástudat. Minden cselekedetünk
arra irányul, hogy nyelvünk,
nemzeti kultúránk – beleértve
a zenét is –, tárgyi és szellemi
értékeink fennmaradjanak. Olyan
művészeket, előadókat hívunk,
akik ezt sugallják a hallgatóságnak.
A felnőtteken kívül diákok és
tanárok is jelen vannak rendezvényeinken.
Például a Bolyai és a
Rozgonyi Iskola, a Batthyány és a
Piarista Gimnázium. A határon kívüli
magyarsággal is vannak
konkrét kapcsolataink. Másik jellemzőnk
a humánum, amelyet
nemcsak vallunk, hanem eszerint
cselekszünk is. Karitatív tevékenységünk
folytán nyolc év alatt a városban
élő családok közül két-háromszáz
családhoz jutottunk el karácsonykor
élelmiszercsomagokkal.
De ha közülünk valaki önhibáján
kívül segítségre szorul, rajta
is segítünk. Ezen kívül támogattuk
a dévai árvákat, az erdélyieket,
a csángó magyarokat, a vakok
intézetét és a helyi gyermekotthont.
A Rozgonyi Polgári Egylet azon
civil szervezetek közé tartozik,
akik nemzeti ünnepeinken mindig
képviseltetik magukat. Koszorút
helyeznek el nemcsak városunk
emlékműveinél, hanem az ország
más településein és az elcsatolt
magyar területeken is kirándulásaik
alkalmával. Jellemzőjük még a
demokratikus szellem. Egyéni véleményeiket
elmondhatják egymás
előtt, de fontos ügyekben mindig
közösen döntenek. Terveiket három
sikeres pályázatnak köszönhetően
és önerőből valósították
meg. Kapcsolatrendszerük folyamatosan
szélesedik más civil szervezetekkel.
Idei terveikben szerepel
egy történelmi tárgyú előadás
szervezése, közös rendezvény a
Takács László Irodalmi Körrel és
egy füzet kiadása a nagykanizsai
56-os eseményekről. Továbbá egy
kirándulás Pécsre, Európa Kulturális
Fővárosába, és kisebb túrák a
tagok környező pincéihez, nyaralóihoz.
Az elnöki beszámoló után a
tisztségviselők és a klubvezetők
beszámolója következett: Szabó
Tiborné a Zenebarátok-, Gergye
Ottóné az Utazók-, Tálosi Péter a
Biztonságtechnika-, Molnár
Istvánné az Egészségmegőrző,
Udvardi Gézáné a Fakanál Klub
tevékenységét foglalta össze. Kovács
Lászlóné az egylet hazai, Elekes
Lajosné pedig a külföldi karitatív
munkáját ismertette.
B.E.
Nemzeti identitástudat
és humánum jellemzi őket
8 Kanizsa – Városháza 2010. március 11.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett, Városrehabilitációs
program II. üteméhez kapcsolódó „Vállalkozások a belvárosrehabilitációban”
című pályázati felhívás beadási határideje és módja az alábbiak
szerint módosul:
A pályázatokat 2010. március 16. 10 óráig várjuk a Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divíziójához (8800 Nagykanizsa,
Garay út 21.) fszt. 5. ajtó. A pályázatokat zárt borítékban kérjük benyújtani 3
példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban
(CD/DVD lemezen). A borítékra kérjük rávezetni: Vállalkozások a városrehabilitációban.
További információ telefonon és e-mailben kérhető a pályázati
felhívásban megadott elérhetőségeken. Továbbá munkanapokon személyes
konzultációra is lehetőség van előzetes telefonos időpont-egyeztetés alapján.
Kapcsolattartó: Németh Kornél. Tel.: 30/693 24 49
Vállalkozások a városrehabilitációban
– határidő módosulás!
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Testvérvárosi Pályázat” 2010. évi támogatásának elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok
fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú működésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése.
A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok. Pártot,
pártpolitikai tevékenységet és párthoz kapcsolódó szervezetet nem támogat az alap. A
pályázaton nem vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivataltól 2008-ban
vagy 2009-ben kapott támogatással határidőre nem számolt el.
A pályázat általános feltételei:
1. Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő szervezetek nyújthatnak
be, pályázati űrlapon, az űrlapon megjelölt kötelező mellékletek csatolásával.
2. A tervezett projektnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosai - Akkó,
Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo,
Shijiazhuang, Togliatti - valamelyikében működő partnerszervezet aktív együttműködésével
2010. július 1. és 2011. június 30. között kell megvalósulnia. 3. A partner
együttműködésről szóló írásos nyilatkozatát a pályázathoz eredetiben csatolni kell. 4.
Csak társfinanszírozással, a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése
céljából lehet pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott
projektre. Önerő lehet más pályázaton nyert forrás is, de szervezési és személyi költség
nem számolható el. 5. A pályázatok támogatásáról a Közgyűlés Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága legkésőbb 2010. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást
- testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot - részletes elszámolással, a
pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig
biztosítja az alap. A nyertes pályázó a teljes költségvetés - az önrész és a támogatási
összeg - felhasználásáról köteles elszámolást, a program elvégzéséről pedig beszámolót
készíteni. A támogatási összeg folyósítására ezek benyújtása, illetve elfogadása
után kerülhet sor. 6. Előnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az
alapra nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a pályázónak igazolnia
kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást a pályázó más pályázatokon
önerőként tervezheti. 7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot. Ez esetben
célonként külön űrlapot kell kitölteni. Egy postai küldeményben csak egy pályázat adható
fel. 8. Anyertes pályázó köteles támogatási szerződést kötni Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. 9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban,
interjúkban, újságcikkekben, kiadványokban, fórumokon, a program rendezvényein,
stb. jeleznie kell, hogy a program Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával
jött létre. 10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes programok
ellenőrzésére, ezért a pályázó köteles a pályázatban megjelölt időpont és helyszín
változását előzetesen írásban vagy e-mailben bejelenteni.
A pályázat benyújtása: a pályázatot a felhívás mellékletét képező pályázati adatlap
hiánytalan kitöltésével kell beküldeni a következő címre: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Művelődési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. Pályázati adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy az önkormányzat
honlapjáról (www.nagykanizsa.hu) tölthetők le. A faxon vagy e-mailen beküldött, a
hiányos, illetve a beérkezési határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A határidő módosítására és hiánypótlásra nincs mód. A döntésről minden pályázó
értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnyerő pályázók jegyzékét a Polgármesteri
Hivatal a sajtóban közzéteszi. Beérkezési (nem postára adási) határidő:
2010. április 7. szerda 08:00 óra.
Testvérvárosi pályázat 2010.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Az épített és természeti
környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) rendelete
módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési Bizottsága a
154/2009. (IX. 28.) számú, majd az ezt kiegészítő 198/2009. (XI. 23.) valamint a 10/2010.
(I. 28.) sz. határozataival döntött Az épített és természeti környezet értékeinek helyi
védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő, helyi védelem
alatt álló objektumok listájának felülvizsgálatáról, melyben javaslatot tett az indokolatlanul
szereplő tételek törlésére, illetve számos további épület, szobor, emléktábla, síremlék,
kereszt és egyéb köztéri alkotás helyi védelem alá helyezésére. Alistát fenti rendelet 3.§ (5)
bekezdése értelmében a Közgyűlési döntést megelőzően 30 napra közszemlére kell tenni.
A rendelet 1. sz. mellékletének módosított listáját - a helyi védelem alatt álló,
illetve védelemre javasolt objektumok körét - a vonatkozó hatályos jogszabályok
előírásaira figyelemmel - 2010. március 17-ig kifüggesztjük a Polgármesteri
Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető. Ahelyi védelem körét
érintő észrevételek, javaslatok a Polgármesteri Hivatalban a városi főépítésznek
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetők.
Helyi védelemről szóló rendeletmódosítás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
jogi ügyintéző munkakör betöltésére.
Ellátandó feladat:
A Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási Iroda szervezeti egységben
jogi és vagyongazdálkodási feladatok ellátása, különösen a Közgyűlési és bizottsági
előterjesztések jogi megalapozottságának biztosítása, az önkormányzati
és hivatali szerződések szakszerű előkészítése, elkészítése, véleményezése,
az ÜJKB ülésére való előkészítése, perképviselet ellátása, a hivatali szervezeti
egységek részére történő jogi segítségnyújtás, a szakosztályi szakmai munka
jogi megalapozottságának biztosítása.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, helyettesítés
céljából 2011. május 15. napjáig határozott időre szóló, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, jogász szakképzettség,
közigazgatási versenyvizsga. Előnyt jelent: közigazgatási gyakorlat,
önkormányzati vagyongazdálkodási területen való jártasság.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, motivációs levelet,
feltételként előírt szakképzettséget, vizsgát igazoló okiratok másolatát, három
hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a 2007. évi CLII tv. alapján
a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a
Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.
A pályázatokat dr.Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010.
március 22. Abenyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2010. március 31.
A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-708 vagy
93/500-778 telefonszámon. Pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
(www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).
Pályázat - jogi ügyintéző
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Képviselői fogadóórák
Emlékeztetjük azon nagykanizsai egyetemi és főiskolai hallgatókat, akik
2009. őszén pályázatot nyújtottak be a "Hazavárunk" ösztöndíjra, hogy a
2009/2010-as tanév második félévére vonatkozó hallgatói jogviszony igazolásuk
eredeti példányát legkésőbb 2010. március 30-ig juttassák el a Művelődési
és Sport osztályra (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Ez a feltétele, hogy a
hivatal utalja az első félévre vonatkozó ösztöndíjat. A tanulmányaikat
időközben befejező hallgatók a hallgatói jogviszony igazolás helyett az aláírásukkal
hitelesített diplomamásolatukat adják be.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől a hallgatói jogviszony igazolást kiállító
intézmény képzési helyéig, tanulmányi félévenként 3 alkalommal történő odavissza
utazás diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes költsége. Az
ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki év közben tanulmányait
megszakítja, félévet halaszt, vagy nagykanizsai állandó lakhellyel már nem
rendelkezik.
„Hazavárunk” ösztöndíj folyósítása
Kanizsa – 2010. március 11. Városháza 9
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Helyrajzi szám Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Március Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 10. és 24. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 10. és 24. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. – telephely 5.350.050 Ft + áfa 10. és 24. 10:00
1188/3/A/5.
1188/3/A/6. Fő út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 10. és 24. 10:30
3779/17. Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 10. és 24. 11:00
3779/21. Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 10. és 24. 11:30
30155/3 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 Ft + áfa 10. és 24 13.30
30155/4 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 Ft + áfa 10. és 24. 14.00
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda
(Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Az eladó ingatlan: Nagykanizsa, Bartók B. u. 1.
Hrsz: 3071. Tízemeletes lakóépület, mellette orvosi
rendelő. A telek mérete 673 m2. Kikiáltási ár:
72.500.000 Ft + áfa, ebből: a lakóépület 55.800.000 Ft,
tárgyi áfa-mentes, orvosi rendelő: 16.700.000 Ft + áfa.
Versenytárgyalás helye: Nagykanizsa, Garay u. 21.
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. irodaháza, I.
emeleti tárgyaló. Versenytárgyalás ideje: 2010. március
22. 10 óra.
Az ingatlan főbb jellemzői: 1969-ben épített, előregyártott
és helyben öntött vasbeton váz-és födémszerkezetű,
blokktégla kitöltőfalas tízemeletes, eredetileg
48. lakásos lakóépület, mellette lévő földszintes épületben
2 db. orvosi rendelő van kialakítva. A lakóépületben
jelenleg 36 db 1 szoba komfortos, egyenként
kb. 30 m2 alapterületű garzonlakás, 10 db. 41 m2 alapterületű
másfélszobás lakás, 1 db 67 m2 alapterületű
2,5 szobás lakás, és egy 29 m2 alapterületű -lakásból
átalakított- raktár található.
Az orvosi rendelők mérete összesen kb. 150 m2, 25
m2 területű helyiségcsoport (előtér, közlekedő, wc, kazánház,
tornác, és szeméttároló) közös használatú.
Az orvosi rendelő épülete, és a tízemeletes lakóépület
között egy 40 m2 területű hidroforház áll, ami eredetileg
a tízemeletes épület vízellátására készült.
Az épületek állapota: Teljes felújítás szükséges. Az
állapotról, feltárt hibákról szakértői vélemények állnak
rendelkezésre. A szakértői véleményekbe, mérési
jelentésekbe, továbbá az ingatlan egyéb adatait tartalmazó
irataiba az érdeklődők részére a betekintés,
másolás lehetősége biztosítva van. A lakásokból a
szerelvények el vannak távolítva, az ingatlan felújítás
nélkül használatra nem alkalmas.
A versenytárgyalás, értékesítés főbb elvei: Nagykanizsa
M.J.Város Önkormányzatának a Vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2003.(II.26.) számú
önkormányzati rendelete (vagyonrendelet) 1.
számú melléklete II. pontjában rögzített szabályok
szerint, a forgalmi értékhez képest legmagasabb
összegű vételárat ajánló nyeri el a megvásárlás jogát.
(A hivatkozott rendelet a www.nagykanizsa.hu
weblapon megtalálható, vagy a polgármesteri hivatalban,
illetve a versenytárgyalás kiírójánál megtekinthető.)
A vevőt 3 éves felújítási kötelezettség terheli.
Amennyiben a felújítási kötelezettséget az előírt határidőre
nem teljesíti, akkor a liciten elnyert vételár
25%-át meghiúsulási kötbérként az eladó részére
meg kell fizetnie. A vételár megfizetése részben vagy
egészben megfelelő értékű, Nagykanizsa közigazgatási
területén belül fekvő cserelakások 3 éven belüli
rendelkezésre bocsátásával is történhet. Az eladó a
vételár teljes kiegyenlítéséig az ingatlanon a tulajdonjogát
fenntartja.
Érdeklődni lehet a kiírónál: személyesen a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca
21. szám alatti irodaházában (Ipari Park), telefonon a
93/311-241 vagy 93/314-078 telefonszámon, a 16-os
melléken.
Versenytárgyalás
A Kormány az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői
tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-
felügyeleti hatóságként a körzetközponti feladatokat
ellátó települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.
E jogkörben a jegyzőnek a 30/2009.(XI.3.)ÖM rendelet
(továbbiakban: Rendelet) előírása szerint nyilvántartást
kell vezetnie a társasház-kezelő, valamint ingatlankezelő
szolgáltatást nyújtókról és gazdálkodó szervezetekről. A
nyilvántartások felfektetésének alapja az a bejelentés, melyet
ezen tevékenységet ellátóknak kell tenniük. Bejelentési
kötelezettség terheli 2010. május 11. napjáig mindazokat,
akik a társasház-kezelői és/vagy ingatlankezelői szolgáltatási
tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkeznek
és a Rendelet hatálybalépését (2009.11.11.) megelőzően
is ilyen szolgáltatási tevékenységet folytattak.
A Rendelet szerint az üzletszerűen végzett társasház-kezelői
és ingatlankezelői tevékenységet az folytathat:
1. aki rendelkezik szakmai képesítéssel,
2. aki e tevékenységektől eltiltó bírói ítélet hatálya alatt
nem áll,
3. köztartozásmentes adózó és
4. bejelentési kötelezettségének eleget tett.
A bejelentendő adatok pontos köre, illetve a melléklendő
okiratok megismerhetők a Rendeletből, illetve azokról a
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályánál (Nagykanizsa
Eötvös tér 16. I. em. 30. tel.: 500-858) tájékoztatás
kérhető. A bejelentéseket szintén itt kell megtenni.
A jövőben a bejelentési kötelezettség azokat is terheli,
akik ezután kívánnak társasház-kezelői és/vagy ingatlankezelői
tevékenységet folytatni, mivel bejelentés nélkül jogszerűen
e szolgáltatási tevékenységeket megkezdeni nem
lehet.
Fenti rendelkezések nem vonatkoznak azokra, akik a társasház-
kezeléssel, ingatlankezeléssel nem üzletszerűen
foglalkoznak.
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság kijelölése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Társult települések
(Szepetnek és Nagyrécse) a
tulajdonukban lévő hulladéklerakó
telepen képződő hulladéklerakó-gáz
kitermelésére, hasznosítására irányuló
időleges jog megszerzésére
koncessziós szerződés megkötésére
nyilvános pályázatot hirdetnek, a
koncesszióról szóló 1991. évi XVI.
törvény 4. §. (1) bekezdése alapján.
A részletes pályázati anyagot a
gesztor Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalában, a Városfejlesztési Osztály
vezetőjénél (Tárnok Ferenc osztályvezető)
lehet átvenni 50.000 Ft +
25 % ÁFAellenében, a 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet 15.
szám alatti hivatali helyiségben. Tel.:
06-93/500-771. Pályázatot csak az az
ajánlattevő nyújthat be, aki - jelen pályázati
eljárásban, vagy az ezt megelőző,
2009. évben kiírt, de eredménytelenül
zárult pályázati eljárásban -
megvásárolta a pályázati anyagot.
A pályázati anyagok benyújtására
2010. június 7-én 14.00 óráig van
lehetőség. A pályázatokat postán
vagy személyesen, átvételi elismervény
ellenében Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában, a Városfejlesztési
Osztály fenti címén
lehet leadni. Postai kézbesítés esetén
az ajánlatnak a fenti határidőre
be kell érkeznie a címzetthez.
A pályázat kiírója a koncessziós
szerződést belföldi és külföldi természetes
és jogi személyekkel, valamint
ezek jogi személyiség nélküli
társaságaival kötheti meg.
Az üzemeltetés átengedésének
időtartama 20 év (szerződéskötés
időpontjától függően 2010-2030). A
tevékenység gyakorlására meghatározott
közigazgatási egység
Nagykanizsa-Bagola 01003 hrsz.
Koncessziós díj:
A nyertes pályázónak a tevékenység
gyakorlásának lehetőségéért
koncessziós díjat kell fizetnie a kiírónak.
A koncessziós díj - amelynek
megajánlott mértéke a pályázat elbírálásának
szempontja - az alábbi: a)
Összességében legalább 500 kW kapacitású
kiserőmű esetében 20 %, de
legalább 22.800.000 Ft/év, b) öszszességében
500 kW kapacitást el
nem érő kiserőmű esetében 5 %, de
legalább 3.600.000 Ft/év, c) egyéb
célú hasznosítás esetében 10 %, de
legalább 9.300.000 Ft/év jutalék a
koncessziós társaság önköltséggel
csökkentett éves értékesítési árbevételének
százalékos mértékében.
A koncessziós díjra vonatkozóan
a fentiektől eltérő "alternatív" ajánlat
is adható, amelyet a pályázat kiírója
a döntéskor az elvárt konceszsziós
díjat elérő ajánlat hiányában
figyelembe vehet.
Koncessziós
pályázat
Kanizsa 10 – Főhajtás 2010. március 11.
Az egyetlen zalai születésű
olimpiai bajnok, dr. Mező Ferenc
Pölöskefőn született, 1885.
március 13-án Grünfeld Ferenc
néven. A kis zalai faluból indult
az az életpályája, amely 76 éven
át fáradhatatlan munkával, céltudatos
tevékenységgel a sporttörténetírás
terén és az olimpiai
mozgalom fejlesztésében feledhetetlen
érdemekkel lett példaadó.
A pölöskefői mészárszéket vezető
család fiaként ő szervezett
sportot a faluban. Magasugró állványt
eszkábált az apja boltjából
szerzett szegek segítségével, egy
kő kugligolyót kineveztek súlygolyónak,
távolugró gödröt jelöltek
ki, persze, homok nélkül, és
futáshoz meghatároztak egy útszakaszt
a faluban. A győztesnek
a jutalom sem maradt el: kapott
egy szem medvecukrot. Tizenegyen
voltak testvérek, de csak
heten élték meg a felnőttkort.
Nagykanizsára költöztek, ahol a
Teleki út 20. szám alatt laktak,
szülei is itt a városban vannak eltemetve.
Mivel Pölöskefőn nem
volt iskola, az elemit a szomszéd
faluban Gelsén végezte. Gimnáziumi
tanulmányait hat éven át
Nagykanizsán folytatta, majd Zalaegerszegen
a későbbi nyelvész
Pais Dezső osztálytársaként
érettségizett. A budapesti tudományegyetem
bölcsészettudományi
karán szerzett tanári diplomát
latin és görög nyelvből. „Tibullus
a magyar irodalomban” című
doktori értekezését kitüntetéssel,
„summa cum laude” fokozattal
ismerték el. Tanári működése
Rákospalotán indul a Wágner
magángimnáziumban, majd iskolaigazgatói
kinevezés folytán a
zalaszentgróti polgári fiúiskolában
tölti az 1913-14-es tanévet.
Innen hívják be katonai szolgálatra,
32 hónapot tölt a fronton.
Többször megsebesült, a kudarccal
végződött piavei átkelés után
a bakák hozták vissza sebesült
hadnagyukat. A hadnagy tanár úr
olyan népszerű volt katonái körében,
hogy nem hagyták sorsára a
bajban. A legmagasabb fokozatú
kitüntetéseket kapta, arany vitézségi
érmet, Vaskorona érdemrendet
Ferenc József aláírásával. Leszerelése
után Nagykanizsán tanított,
majd a fővárosba költözött,
a budai Mátyás Gimnázium
tanára lett 1918-tól 1934-ig. Már
a zalai tartózkodás is termékeny
volt, a Nagykanizsa sportja című
írását a fővárosi lapok is átvették.
Jegyzetei sokasodtak az ókori
írók tanulmányozása kapcsán,
az óriási anyagból végül elsőként
az ókori olimpiai történetének
összeállítását végezte el. Magyar
kiadót nem talált a 80 oldalas füzet
megjelentetésére, a kikötések
is az anyag tartalmi részének rovására
mentek volna. Ekkor jutott
tudomására, az olimpián művészeti
versenyt is rendeznek irodalmi
kategóriában, ahová sporttal
kapcsolatos lírai, drámai és
epikai művekkel lehet pályázni.
A kikötés: nem haladhatja meg a
kézirat a 20 ezer szót. Az Országos
Testnevelési Tanácshoz
(OTT) jelentkezett munkájával a
szerző, de a terjedelem miatt
három részre osztottan adta be,
hogy eleget tegyen az előírásoknak.
Mindhárom résszel versenyezni
kívánt. Más pályázó is lévén,
az OTT csak az első részét
nevezte be, a másik két részt csak
elküldte Amszterdamba, hogy
egészben is lássa a munkát a bíráló
bizottság. A tizenöt beérkezett
munka közül dr. Mező Ferenc
alkotását ítélték a legjobbnak.
Az volt a zsűri véleménye,
hogy ilyen alapos munka még sehol
a világon nem jelent meg a
témában. A testület aranyéremmel
jutalmazta Az olympiai játékok
története című munkát. Dr.
Mező Ferenc így emlékezett:
„Isten segítségével győztem a
versenyen. Augusztus 1-én hirdették
ki az eredményt a stadionban.
A messze idegenben felszökött
trikolórunk az árbócra és
felharsant nemzeti zsolozsmánk:
a Himnusz. Életem legszebb percei
lehettek volna ezek, de a sors
mostohaságából nem lehettem
ott. Mindezekhez a magam részéről
csak annyit teszek hozzá:
minden csalódásért kárpótol
amszterdami sikerem, s boldoggá
tesz az a tudat, hogy hazámnak is
javára lehettem.”
Esztergomban értesült olimpiai
győzelméről, ennek hatására
fogant meg benne örökérvényűen,
hogy kutatómunkának szenteli
életét. Nagykanizsa magáénak
vallotta egykori tanulóját,
tanárát. A Ferencvárost is meghívták
vendégjátékra, és a labdarugó
mérkőzés előtt 2500 fős közönség
éljenezte. Este 250 terítékes
vacsorán ünnepelték az
olimpiai győztes munkát. A
könyv maga 1929-ben jelent
meg magyarul, majd egy évvel
később németül is. Ezt több
nyelvre történt fordítás követte.
125 éve született Dr. Mező Ferenc
Kanizsa 2010. március 11. – Főhajtás 11
A Mátyás Gimnáziumban osztályfőnöke
volt többek közt a vívásban
hatszoros olimpiai bajnok
Kárpáti Rudolfnak. Tanári,
illetve igazgatói működése során
mintegy 12 ezer diákot tanított.
1935-42-ig a Berzsenyi Gimnáziumban
latin-görög ismeretekkel
gazdagítja tanítványait, innen
útja a Kölcsey Gimnáziumba
vezetett, ott igazgatóként működött,
végül Vallás- és Közoktatási
Minisztériumban a testnevelési
ügyosztály vezetőjeként tevékenykedett.
Tanári munkássága
mellett tudományos kutató és
gyűjtőmunkája révén tekintélyt
szerzett magának tudományos
csoportoknál. Javaslatára a II.
világháború után folytatták és be
is fejezték az Olümpiában még a
múlt század utolsó harmadában
Ernst Curtius göttingai régész által
vezetett, de félbehagyott ásatásokat,
már Emil Kunze irányításával.
1945 után bekapcsolódott
a sportélet indításába, lakását
ajánlotta a teendők megbeszélésének
helyszínéül. Fáradhatatlan
szervező. Az I. Országos
Sportnapok rendezvényein előadásában
az olimpiai eszme
megújhodásáról beszélt az év augusztusában.
1947-ben Sárospatakon
szervezi meg az első
Olimpiai Napot. A londoni olimpia
hatására javaslat született a
Magyar Olimpiai Bizottság önálló
szervezetként való működtetésére,
amely 1947. február 10-
én alakult meg, és ügyvezető alelnökévé
megválasztották dr.
Mező Ferencet. Természetes
volt, hogy a minisztériumban a
Testedzési Ügyosztályt vezette,
innen lépett elő tanácsossá, majd
miniszteri osztályfőnökké. Közben
a Magyar Testnevelési Főiskolán
is tanított sporttörténetet.
Egyik legnagyobb megtiszteltetés
1948. február 17-én éri, St.
Moritzban a téli olimpia után –
olimpiai munkássága elismeréseként
a visszahívott ifj. Horthy
Miklós helyére – a NOB tagjai
sorába választotta. Három héttel
ezután azonban kormányrendelet
született az Országos Testnevelési
és Sportbizottság létrehozásáról,
a MOB teljes átszervezéséről,
és Mező Ferencet politikai
okokból egyik napról a másikra
félreállították. Két év múlva nem
csak a nyugdíját vonták meg, hanem
– mint egykori minisztériumi
vezető – osztályidegennek
ítélték, és nagyon nehezen, az
utolsó órákban menekült meg a
kitelepítéstől. Jobboldali szociáldemokrata
bélyeget ütöttek rá,
s bár a NOB tagja lett, Londonba
nem vitték ki az olimpiára. – vall
erről az időszakról Mező Olimpia
és Mező Zsuzsanna, Mező
Ferenc két leánya. Mezőt akkor
„fedezték” fel újra, amikor a
Szovjetunió Olimpiai Bizottsága
felvételét kérte a NOB-ba, ebben
Avery Brundage NOB-elnök budapesti
látogatása is segített.
Termékenyen publikált, 44
könyve és több száz tanulmánya
jelent meg. Kiemelkedik munkái
sorából a NOB megbízásából készült
Az újkori olimpia címet viselő
könyv. Ezt az alkotást a magyaron
kívül még öt nyelven adták
ki. Igazi közéleti egyéniség,
aki szívesen teljesít társadalmi
megbízatásokat is. Főtitkár volt a
Magyar Olimpiai Társaságban,
elnök a Testnevelési Tudományos
Tanács Sporttörténeti Bizottságában
és a Magyar Testneveléstudományi
Társaságnál,
díszelnök a Zala-Kanizsa Football
Clubban. Előadásai itthon és
külföldön 4000 alkalommal kaptak
nyilvánosságot a rádióban,
televízióban. 1959-ben aranydiplomát
kapott. Dr. Mező Ferenc
munkásságát magas kitüntetésekkel
ismerte el az állam, képeit
felhasználták a sporttörténeti
fotóalbum elkészítéséhez. Tiszteletére
indult a Dr. Mező Ferenc
Szellemi Diákolimpia a tanulóifjúság
körében, a Magyar sport
című könyvéből idéztek az országgyűlésben
1998-ban örök
mementónak szánva: “Az ifjúság
lelkébe csepegtetni a nemes versenyvágyat,
megszüntetni vagy
legalábbis csillapítani a testvérviszályt,
megteremteni, sőt erősíteni
az összetartozás tudatát, és
tanúságot tenni az istenek iránt
való határtalan tiszteletről és az
olimpiai békéről.” Így vallott
magáról: “Az lett az életpályám,
ami a kedvtelésem, a rögeszmém,
a szenvedélyem volt. A görög
kultúra és a sport.” A nagykanizsai
Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Szakközépiskola 1967.
március 22-étől, a mezőkövesdi
Építők úti általános iskola 1985-
től, a budapesti Ond vezér 1991-
től, a zalai tagokat tömörítő
Olimpiai Baráti Kör 1998-tól viseli
dr. Mező Ferenc nevét. 1961.
november 21-én hunyt el Budapesten,
hamvait a fiumei úti (volt
Kerepesi úti) temetőben helyezték
örök nyugalomra.
Két lánya született, a németül,
angolul és franciául is beszélő külkereskedelemben
dolgozó Olimpia,
és a négy nyelven beszélő (német,
angol, francia, orosz) Zsuzsanna,
aki az IBUSZ-nál dolgozott.
A hajdani pölöskefői fiú a
XIX. századból, ma már sporttörténelem.
Nemzetközileg elismert
nagy sportvezető volt. Németül és
angolul beszélt, a latint és az ógörögöt
tanította is. Az utóbbi nyelv
ismerete hozta meg számára a sikert,
mert megírhatta az ókori
olimpiák történetét, ami egy nem
várt, de megérdemelt aranyérmet
jelentett Magyarországnak.
(Részlet Kis János a Dr. Mező
Ferenc Olimpiai Baráti Kör elnökének
Az olimpiák krónikája
című készülő 14. könyvéből,
mely kiadvány a Mező emlékév
keretében jelenik meg)
- Nemzeti Sport Club, elnöki tanács tag, 1922
- Zala-Kanizsa Futball Club, díszelnök, 1929
- Erdélyi és Bánsági Sportújságírók Egyesülete,
Nagyvárad, dísztag, 1930
- Magyar Országos Lövész Szövetség Igazgatótanács,
rendes tag, 1934
- Budapesti Polgári Lövészegyesület,
tiszteletbeli helyettes főlövészmester, 1946
- Magyar Olimpiai Társaság, főtitkár, 1938-44
- Vallás-és Közoktatási Minisztérium Testedzési Ügyosztály,
osztályvezető, 1946
- Fogadások (Totó) megszervezésére alakított Intéző Bizottság,
tag, 1947
- Magyar Olimpiai Bizottság, ügyvezető alelnök, 1947
- Nemzetközi Olimpiai Bizottság, tag, 1948-61
- Magyar Olimpiai Bizottság, iroda vezető, 1954
- Testnevelési Tudományos Tanács Sporttörténeti Bizottság,
elnök, 1958
- Nagykanizsai Torna Egylet, díszelnök, 1960
Fontosabb betöltött tisztségei
MÁRCIUS 11. (csütörtök)
Izraelita temető
10.00 óra
Főhajtás az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
kanizsai hőseinek sírjánál
MÁRCIUS 14. (vasárnap)
Kossuth tér
15.00 óra
Koszorúzás Kossuth Lajos
szobránál
Szerepelnek a Rozgonyi Úti
Általános Iskola diákjai
Városi köztemető
15.30 óra
Főhajtás az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
kanizsai hőseinek sírjánál
MÁRCIUS 15. (hétfő)
Deák tér
9.00 óra
Ünnepi térzene
Közreműködik a Kanizsa Fúvós
Egyesület Zenekara.
Vezényel Ámon István karnagy
9.15 óra
Ünnepélyes zászlófelvonás
Közreműködnek a Kanizsa
Lovasklub hagyományőrző
huszárjai
9.30 óra
Koszorúzás a ’48-as gyalogezred
emlékművénél
Medgyaszay Ház
10.00
Emlékműsor az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
162. évfordulója alkalmából
Köszöntőt mond:
Marton István polgármester
Szerepelnek a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskola diákjai
Aműsort szerkesztette és rendezte:
Partiné Pataki Gabriella,
Jelasics Németh Edina és
Borosné Landy Györgyi.
Deák Ferenc emléktáblája
(Sugár út 13.)
18.00 óra
Fáklyás emlékező séta
Útvonal: Rozgonyi u. – Erzsébet
tér – Aradi vértanúk emlékműve
– Ady Endre u. – Deák Ferenc tér
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat
szíveskedjenek előzetesen jelezni 2010.
március 12. 12.00 óráig a 93/310-465,
vagy a 93/500-779-es telefonszámon!
Tisztelt nagykanizsai lakosok!
Kérem Önöket, hogy nemzeti
ünnepünk tiszteletére lobogózzák
fel házaikat!
Köszönettel:
Marton István
polgármester
ÜNNEPI
PROGRAM
Napjainkban a gyalogos és
kerékpáros közlekedés Európában
és Magyarországon egyaránt
a figyelem középpontjába
került. Ennek oka, hogy a gyalogosoknak
és a kerékpárosoknak
mint a közúti közlekedés
legvédtelenebb résztvevőinek
aránya a közlekedési baleseteken
belül magas. Ezekre jellemző,
hogy szinte minden esetben
személyi sérüléssel járnak, s
igen gyakran súlyos sérüléssel,
vagy tragikus kimenetellel végződnek.
A 2009. évben a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság illetékességi
területén bekövetkezett és személyi
sérüléssel járó közlekedési balesetek
tekintetében megállapítható,
hogy a gyalogosok, de különösen
a kerékpárosok által okozott
balestek száma magas.
A sérüléssel járó közlekedési
balesetek csaknem 11 %-át kerékpárral
közlekedők és nem egészen
8 %-át gyalogosok okozták.
A gyalogosan és kerékpárral
közlekedők közül sokan nincsenek
tisztában a rájuk vonatkozó
alapvető közlekedési szabályokkal
és, sajnos egyre gyakoribbak
az olyan esetek is, amikor szándékosan
hagyják figyelmen kívül
a közúti jelzéseket (pl. tilos
jelzésen haladnak át, vagy a kijelölt
gyalogos-átkelőhelytől távolabb
próbálnak átkelni az úttesten).
A gyalogosok közlekedésére
jellemző, hogy figyelmetlenek,
nem kellően körültekintőek,
takarásból lépnek az úttestre,
vagy egyszerűen rosszul
becsülik meg a közeledő jármű
távolságát, vagy annak sebességét.
A kerékpárosokra és a gyalogosokra
vonatkozóan a KRESZ alapvető
kötelezettségeket ír elő.
Így a KRESZ értelmében alapvető
elvárás, hogy éjszaka és
korlátozott látási viszonyok között
a kerékpáros lakott területen
kívül fényvisszaverő mellényt,
ruházatot viseljen, valamint kerékpárján
a jogszabályban meghatározott
világításokat használja!
Ha a kerékpárt toló személy,
vagy a gyalogos lakott területen
kívül úttesten, leállósávon, útpadkán
tartózkodik, éjszaka és
korlátozott látási viszonyok esetén
fényvisszaverő mellényt (ruházatot)
kell viselnie! Ennek hiányában
esélyt sem ad a forgalom
más résztvevőjének, hogy őt időben
észlelje.
A kerékpárosokat érintő közlekedési
balesetek bekövetkezésének
okaként meg kell említeni,
hogy a kerékpárt hajtó személy
esetenként ittas állapotban
közlekedik járművével. Ilyenkor
gyakran az egyensúlyvesztésből
származó elesésnek is
komoly következményei lehetnek.
A gyalogosok és a kerékpárosok
által okozott, illetve elszenvedett
balesetek megelőzése érdekében
2010. március 1. és 31. között
országos szintű fokozott közúti
ellenőrzésre kerül sor.
Az ellenőrzésben a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság rendőrei
is részt vesznek, naponta több
órán keresztül. Párhuzamosan a
megye több pontján lehet majd ellenőrzésekre
számítani, elsősorban
a biciklisek és gyalogosok
számára balesetveszélyes helyszíneken.
A rendőrök az egész hónapos
akció során kiemelt figyelmet fordítanak
a gyalogosok és kerékpárosok
közúti közlekedésére vonatkozó
általános közlekedési szabályok
betartatására, a gyalogosok és
kerékpárosok éjszakai és korlátozott
látási viszonyok közötti láthatóságára,
a kerékpár kötelező tartozékainak
meglétére, valamint az
ittasan kerékpározók forgalomból
történő kiszűrésére.
Lovkó Balázs
rendőr főhadnagy
baleset-megelőzési főelőadó
Kanizsa 12 – Hasznos 2010. március 11.
Verseny rajtja: 2010. április 10. 10 óra
Kanizsa Centrum parkolójából folyamatos indítással
Előnevezés: április 9. 16 óráig, Nevezési díj: 4000 Ft/gépjármű
A versenyen veterán gépjárművek ingyenesen indulhatnak,
amennyiben vállalják, hogy az autós felvonuláson részt vesznek.
Fődíj: gumi szett az AR-GO ABRONCS Bt. felajánlásával. 2. díj: Autó teljes körű
átvizsgálása és gumi átszerelés - SL Gumiszervíz. 3. díj: Ajándékkosár- Kanizsa Pékség.
Különdíj a legjobb női sofőrnek: Arckezelés bérlet- Kontur Pro Studio
Nevezni lehet kitöltött és aláírt nevezési lappal e-mailben: tubolykinga@gmail.com,
személyesen: Tourinform Iroda (Nagykanizsa, Csengery u. 1-3.), TUI Utazási Központ,
Sponzor Tours Utazási Iroda (Nagykanizsa Sugár út 3.)
Bővebb információ kérhető: Lovkó István +3630/329-7717
Fókuszban a gyalogosok
és a kerékpárosok
Fokozott ellenőrzés
Kanizsa 2010. március 11. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Úgy érzi, a változékony időjárás miatt nincs
kedve semmihez. Legszívesebben csak ábrándozna.
Ez a hét alkalmas arra, hogy elvont
dolgokkal foglalkozzon. Mutatkozzon
jókedvűnek, mosolyogjon többet.
Aközelgő húsvéti ünnepeknek köszönhetően
számtalan új ötlettel áll elő családjában.
Kívánságával meghökkenti a partnerét is,
de ne csüggedjen el. Nem kap elutasító választ.
Akérését egy nyuszi teljesíti majd.
Kellemes találkozásokat ígér ez a hét. Új
munkalehetőség is szóba kerülhet, ha leáll
az utcán beszélgetni régi barátaival. Legyen
előrelátó és óvatos, nem kell mindjárt
felajánlania pénzkiadással járó meghívást.
Viták, konfliktusok adódhatnak környezetében.
Az otthoni légkörön javítson
például egy finom vacsorával. Közeledik
a húsvét, a szeretteit lepje meg ajándékokkal,
a párját egy új parfümmel.
A héten nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
kommunikációkészségére. Legyen szó munkahelyi
megbeszélésről, telekeladásról, vagy
lakberendezési cikk vásárlásáról. Legyen rugalmas
és előzékeny, akkor előbbre jut.
Nagy változáson mehet keresztül az elkövetkező
napokban. Kezdetnek egy kis séta a friss levegőn
is csodákat tehet, és mindjárt nagyobb
energiával tervezi következő lépéseit. Ne torpanjon
meg, de ne is szedjen doppingszereket.
Sikeres napokra számíthat. Kommunikációs
készségének köszönhetően szinte vonzza a különleges
emberek társaságát. Ha így folytatja,
akár klubot is alakíthat. Jótékony hatást gyakorol
egészségére, ha valami új dologba kezd.
Nemcsak a szél, de ön is csípőssé válhat ezen
a héten. Mielőtt konkrétan kifejtené állásfoglalását
kártyázás, szórakozás, netán pletykálkodás
közben, gondolatban tekintsen fel az égre.
Ha elszállnak az indulatai, társaloghat tovább.
Sok mindenre képessé válhat ezen a héten.
Mondja ki hangosan az ötletét, és fusson
tovább a saját feje után. A számára nem
szimpatikus emberektől most akár egy
kézlegyintéssel is megválhat.
A csillagok állása szerint sokan kérnek öntől
segítséget mostanában. Lehetőleg kerülje a
konfliktushelyzeteket, és segítsen azokon, akik
megérdemlik. Ha időközben önnek is segítségre
lesz szüksége, forduljon hozzájuk bátran.
Ha úgy érzi, nem mennek jól a dolgai, lazítson.
Csendes szemlélőként tanulmányozza a
szomszédokat, hátha elleshet tőlük egy-két
használható ötletet. Gondoljon az egészségére
is, és tervezze hosszú nyári szabadságát.
Ahűvös, hideg napok miatt nem tudja tovább
raktározni felgyülemlett indulatait.
Feledkezzen rá a partnerére, és kérjen tőle
feladatokat. A kapott dicséret ismét
visszahozza az életkedvét, és energiáját.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
MILYEN ZENÉT
JÁTSZIK
AZ MR’8?
Heti rejtvényünk helyes megfejtői között az MR’8 együttes Első villanás című CD-demóját sorsoljuk ki.
A helyes megfejtéseket a Szerkesztőségbe 2010. március 19-ig adhatják le személyesen, vagy küldhetik be postán.
Párosodó
a Kanizsa
Rádió
társkereső
műsora
péntekenként
21:30
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Kanizsa 14 – Apró 2010. március 11.
ÁLLÁS
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Városkapu krt.-on egyedi szabályozós,
központi fűtéses, 2.
emeleti, 54 m2-es, két szobás,
nagy konyhás, erkélyes, felújítandó
lakás eladó. Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: +3620/541-0542
(7131K)
Nk-án a Csengery utcában két
szintes cirkós családi ház udvarral,
dupla garázzsal eladó. Alul vendéglátásra
alkalmas, de más célra
is használható, kb. 100 m2-es üzlet
(akár teljes felszereléssel), a felső
szinten 116 m2-es felújított lakás
(konyha, közlekedő, fürdő, wc,
négy szoba, nappali). Érd.:
+3630/227-3294 (7116K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey
utcában karbantartott, 78 m2-es
családi házrész pincével-padlással,
1185 m2 udvarral áron alul eladó.
Érd.: +3693/323-737, +3620/417-
2075 (7151K)
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(pince, padlás, kert) eladó.
Tel.: +3630 227-3294 (7096K)
Kodály Z. u. 6/D. alatt földszinti,
38 m2-es, egyszobás, egyedi
gázfűtéses lakás beköltözhető állapotban
eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: +3630/901-9013 (7156K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban akar 700 m2-es,
társasház építésére alkalmas telket,
hívjon! Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony
fenntartási költségű, 128 m2-es,
könnyűszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, étkező)
garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken, reális áron eladó.
Érd.: +3630/338-7179
(7173K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Érd.: +3630/227-3294 (7180K)
Kazanlak körúton két és félszobás,
felújított, szigetelt, egyedi hőmennyiség-
mérős, II. emeleti lakás
garázzsal vagy anélkül eladó.
Érd.: +3620/287-5757,
+3620/287-5800 (7181K)
Nk-Szabadhegyen 2 db (840
m2/db) építési telek eladó. Érd.:
+3630/504-6857 (7187K)
Belvárosi, II. emeleti, 94 m2-es,
háromszobás, cserépkályhás, galériás
polgári lakás eladó. Irányár:
16 millió Ft. Belvárosi kisebb lakást
értkegyeztetéssel beszámítok.
Érd.: +3630/500-2506
(7189K)
Keleti városrészben, csendes
környezetben három szobás lakásban
egy szoba kiadó egy főnek,
négyemeletes, központi fűtéses
házban. A szoba bútorozott, konyha
fürdő felszerelt. Kábeltévé,
Internet van. Pékség, bevásárlókp.,
buszmegálló a közelben. Tel.
+3630/847-8816. (7165K)
Belvárosi közművesített telek
olcsón kiadó. Érd.: +3630/481-
2323 (7183K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)
Alma eladó Letenyén 80 Ft/kg
áron. Idared, Jonagored, zöldalma.
Érd.: +3630/9932-534
Haláleset miatt elajándékoznék
egy fekete kan németjuhász keverék
kutyát szerető gazdinak. Tel.:
0693/322-405 (7188K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)
Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelést, formázását,
írott szöveg, táblázatok szerkesztését,
kiadványok tervezését,
készítését vállalom. (Számlaképes
vagyok). Tel.: +3630/9932-534
Frissítő, közérzetjavító svéd
masszázs. Tel.: 30/540-6664
(7179K)
TV SZERVIZ: TV, DVD, videó
javítása. Távirányítók értékesítése,
javítása. Nyitva tartás: 9-15 óráig.
Nagykanizsa, Ady út 11. Tel.:
+3630/597-1530 (7184K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, videó, stb.) megjavítom. Tel.:
+3620/510-2723 (7191K)
Takarítást vállalok. Érd.: naponta
17-20 óráig 0693/325-867.
(7185K)
Állást keresek! Minden megoldás
érdekel. Tel.: 0693/320-166
(7190K)
Természetet kedvelő, kultúraszerető,
fiatalos, 60 éves hölgy keresi
hasonló érdeklődésű és korú
társát. Leveleket a Szerkesztőségbe
„Vadvirág” jeligére kérek.
Március 12. 17.30 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében
VENDÉGSÉGBEN
Fiatal iparművészek kiállítása
- formabontó otthon.
Megtekinthető: április 10-ig
Március 12-14.
Családi hétvége
Részletes program a szórólapokon
Március 14. 19 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében
TÉKA EGYÜTTES
Belépődíj: 1000 Ft
Március 16. 19 óra
Rátkai bérlet
Eberhard Streul: A kellékes
A Vígszínház és az Orlai Produkciós
Iroda közös előadása. Szereplő:
Kern András. Belépődíj: I. hely 2800
Ft, II. hely 2500 Ft.
Március 18. 17 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében
„Fába faragott álom” - Sándor János,
székely fafaragóművész
kiállítása. Megtekinthető: március
25-ig (munkanapokon 10-17 óráig,
szombaton 14-18 óráig)
Március 18. 18 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében
Medvezsoltár - Dóczy Péter - Nagy
László estje
Belépődíj: 500 Ft
Március 15. 10 óra
Emlékműsor az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc
162. évfordulója
alkalmából
Március 12. 19 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében
Dresch Mihály Quartet
Belépődíj: 1200 Ft
A rendezvénysorozatot az
OKM a PANKKK program
keretében támogatja.
Március 19. 19 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében
A jazz ünnepe
Murka László Trió és a Nigun
Együttes
Belépődíj: 800 Ft
A rendezvény támogatója
a Magyar Jazz Szövetség és
a Nemzeti Kulturális Alap
Állás
pénzügyi ügyintéző szakirányú Ktv. szerint
hibakereső szakirányú 115.000 – 130.000 Ft
villamosmérnök (erősáramú) szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztő szakirányú 95.000 Ft
villanymotor tekercselő szakirányú 80.000 Ft
telefonos értékesítő középfokú 100.000 Ft
öntvénytisztító szakirányú 80.000 Ft
javító szakirányú 100.000 – 115.000 Ft
felszolgáló szakirányú 90.000 Ft
Linux rendszergazda műszaki informatikus 95.000 Ft
ponthegesztő szakirányú 95.000 Ft
értékesítési tanácsadó felsőfokú 200.000 Ft
festő szakirányú 90.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00-12.00
és 13.00-15.00 óra között, péntek: 8.00-12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Tisztelt nagykanizsai lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy - a megszokottól eltérően
- március hónapban Cseresnyés Péter alpolgármester március 17-én tartja fogadóóráját
a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében. Megértésüket köszönjük.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Alpolgármesteri fogadóóra változás
Lakossági apróhirdetés
15 szóig 600 Ft,
vállalkozási apróhirdetés
15 szóig 1200 Ft.
Mindkettőre érvényes
gyakorisági kedvezményünk:
többszöri, folyamatos feladásnál a
másodiktól félár!
Kanizsa 2010. március 11. – Sport 15
… 20 esztendeje: a férfiak NB
III-as tekebajnokságában az „olajos”
rangadó nem volt kanizsai
szempontból sikeres, lévén Gellénházi
Olajmunkás SE – N. Olajbányász
SE (Lukvár 396 fa) 6:2.
A női asztalitenisz NB I-ben Fővárosi
Vízművek (2.) – Kanizsa
Bútorgyár (5.) 19:6 A női kosárlabda
NB I 14-19. helyéért
Sabaria SE – MÁV NTE (Szabó
21 pont) 54-70.
… 15 esztendeje: a labdarúgó
NB I 17. fordulójában a bajnoki
címvédő vendégeskedett 9
ezer néző előtt Kanizsán, N.
Olajbányász SE (15.) – Vác
FC-Samsung (9.) 0-0. A sakk
NB I-ben Dutép SC Kecskemét
(4.) – N. Tungsram SE (9.) 6:6.
A női teke NB I-ben Kanizsa
Sörgyár (4.; Vágvölgyiné 428)
– Pécsi BTC (7.) 6:2. A kanizsai
Játékvezető Testület
Szökrény Lajost választotta
1994 legjobb labdarúgó játékvezetőjének.
… 10 esztendeje: a PNB aktuális
fordulójában Nagykanizsa
Linair FC (15.) – Dunaferr SE (1.)
4 ezer nő előtt 0-1. Az NB III Dráva
csoportjában MÁV NTE (2.;
g.: Cs. Horváth G., Kovács J.,
Kalinics) – Dunaszentgyörgy
(12.) 3-1. A férfi kosárlabda NB I
B középszakaszában Tiszaújváros
(2.) – Kanizsa KK-DKG East (4.)
82-77.
… 5 esztendeje: a női kosárlabda
NB I B 1-8. helyéért
Kecskeméti KC – Kanizsa DKK
78-71. A férfi NB I B 1-12. helyéért
Vásárhelyi Kosársuli (Keleti
2.) – Kanizsa KK-DKG East
(Nyugati 4.) 115-93. A női asztalitenisz
NB I-ben Király Ingatlanügynökség-
Kanizsa Sörgyár
SE (Bízó Mária, Óber Andrea 3-
3 győzelem) – Mezőtúr 9:9. A
férfi kézilabda NB I B-ben Tóth
László edző bemutatkozó mérkőzésén
Tatai HAC (7.) – N. Izzó
SE (10.; Pálos 8/2) 22-22.
Polgár László
Ez történt (március 11 - 17.)…
Kézilabda. Az NB I B-s női
bajnokságban az Izzó SE (12.) a
Győri Audi ETO KC II (3.) együttesét
fogadta, s a vendégek 18-6-
os félidő után 34-14-re nyertek.
Gyakorlatilag már a találkozó elején
elhúztak a zöld-fehérek, amibe
azért belejátszott az is, hogy a hazaiak
egyébként is gyenge napot
fogtak ki. Az izzós hölgyek számára
következik egy fővárosi túra
a Vasas ellen, majd itthon mérkőznek
a Szombathellyel. Nem véletlenül
várják (esélyesség szempontjából)
a vasiak elleni találkozót
a kanizsai klub háza táján…
Torna. A diákolimpia megyei
döntőit rendezték a Hevesi Iskolában,
s az I-II. korcsoportban a fiúknál
(esetükben a III-IV-ben
szintén) és a lányoknál is a Hevesi
Általános Iskola nyert, egyéni öszszetettben
pedig Kütsön Márk, illetve
Takács Petra győzött. A IIIIV.
korosztálynál Jávor Milán
(Hevesi) lett a legjobb.
Úszás. A hódmezővásárhelyi
korosztályos rövidpályás vidékbajnokságon
a Délzalai Vízmű SE betegség
miatt tizenhat helyett csupán
tíz versenyzővel képviseltette magát
a rangos viadalon. Adöntőkben
aztán Abay Nemes Anna (1996)
100 m gyors, illetve 100 m vegyes
után állhatott a dobogó legfelső fokára,
200 m, valamint 400 m gyorson
másodikként csapott a célba. A
fiúknál Tihanyi László (1994) 50
m, valamint 100 m pillangón nem
talált legyőzőre, 200 m mellen pedig
Szabadics Adrienn (1995) lett
harmadik. A "B" korcsoportos fiú
váltó (Zámodics Márk, Trayer
Márk, Ács Gergely, Tihanyi László)
is kitett magáért, mivel a 4x100 m
vegyes számban és a 4x200 m
gyorsban is aranyérmet szerzett.
Vízilabda. A XIV. Vízvilágnapi
Tornán a Heat Group-Kanizsa
VSE OB I B-s együttese lett az első,
megelőzve a horvát VK
Biograd és a VK Zagreb együttesét.
A torna gólkirálya Csente Dávid,
míg kapusa Kiss Csaba lett.
Volt kimondottan paprikás hangulatú
találkozó is a medencében, de
ez az idénykezdet előtt majdhogynem
természetes, hiszen a csapatba
kerülésért ilyenkor szoktak hatványozottan
küzdeni a játékosok –
ez, mint a példa mutatja, nem egyszer
túlpörgetett lelkiállapotot
eredményez. Folytatás már a bajnokság
felsőházi rájátszásának keretei
között, amikor is a KVSE a
Tipo VSC-t fogadja szombaton 11
órától. Remélhetőleg már jóval
higgadtabb hozzáállással…
Az IDF (Nemzetközi Táncszövetség)
égisze alá tartozó világbajnokságnak
ad otthont Nagykanizsa
május 26-30.között, s a sorban
nyolcadik világeseményükről tartott
tájékoztatót a Robinson Étteremben
Franco Ventura szövetségi
elnök, Leandro Senesi főtitkár, valamint
a házigazdák részéről Marton
István polgármester, Erőss
Bulcsu IDF-alelnök és Vágó László,
a San-Dia FCS vezetője.
Mint az ismertetőkből kiderült,
eddig mintegy 1300 nevező foglaltatott
szállást a városban, illetve
környékén, és ez a szám még akár
1500 főig is felkúszhat. Előzetesen
16 ország képviselőivel számolnak
a szervezők, s ebből tizennégy versenyzőit
a magyarok mellett Lengyelországtól
Indiáig bezárólag a
nagyközönség is láthatja, míg Jordánia
és Tunézia pontozóbírákkal
képviselteti magát a nagy formátumú
rendezvényen.
Franco Ventura elnök, valamint
Leandro Senesi szavaiból kicsengett,
gyakorlatilag egy percig sem
volt kétséges, mely város lehetne
házigazdája Magyarországon szövetségük
világbajnokságának, s
egyáltalán nem elhanyagolható
szempont, hogy a dél-zalai város
Badalona-Barcelona után és London
előtt következik a rendező
helyszínek sorában.
A világbajnokság menetrendje a
következőképp alakulhat: a május
26-i nyitónap keretében a városközpont
a Hevesi Sándor Művelődési
Központtól az Erzsébet térig a
táncosok felségterületévé válik
felvonulásuk során, míg a következő
napok az egyes tánckategóriák
selejtezőit, illetve döntőit öleli
fel. A kanizsaiak közül 128 fő képviseli
nem csupán a San-Dia, de az
ország színeit, illetve mellettük a
Honvéd Kaszinó SZKES Dance
csoportja is szép számmal indítja
táncosait.
Erőss Bulcsu főtitkár végül nem
mulasztotta el megjegyezni, nyolc
esztendeje alapítva a szövetséget
még csupán három tagországgal
(Magyarország, Olaszország és
San Marino) bírtak, májusban viszont
már a nyolcadik világbajnokságukra
készülhetnek, jóval
több, mint tucatnyi ország részvételével
– ezúttal Nagykanizsán…
Polgár László
Közeleg a világbajnokság
Az elmúlt hétvégén a pestszentimrei
sportcsarnokban rendezték
meg az év első női szabadfogású
birkózó válogató és
rangsorversenyét. A versennyel
a szervezők tisztelegni kívántak
id. Növényi Norbert kiváló birkózó
edző emléke előtt, és a versenyre
kilátogatók találkozhattak
az 1980-as moszkvai olimpián
aranyérmes Növényi Norberttel
is.
A 230 főt felvonultató versenyen
a hazai klubokon kívül Szlovákiából,
Szlovéniából és Szerbiából
is érkeztek csapatok.
A kanizsaiakat a serdülő korcsoportban
a 42-kg-os Egyed Zsanett
képviselte – méghozzá eredményesen,
hiszen négy győztes mérkőzéssel
a dobogó legtetejére álhatott
fel. Külön öröm, hogy a helyszínen
a női szövetségi kapitány,
Vatai László meghívót nyújtott át
Zsanettnak a tatai serdülő válogatott
keret-összetartásra.
Szatmári Zsolt vezetőedző elmondta,
hogy fiatal versenyzője
szép jövő előtt állhat a mind nagyobb
létjogosultságot kivívó
szakágban.
P.L.
Válogatott meghívót ért az első hely
16 Kanizsa – Kultúra 2010. március 11.
Új szín jelent meg a palettán,
már ami a Kanizsa és környéki
rockzenét illeti, s bár a zenekar
székhelyét Zalaszentgrótra teszi,
énekesük nagykanizsai, gitárosuk
sormási, s több kanizsai fellépést
is jegyeznek már, ezért
mindenképpen kellő figyelmet
érdemelnek.
Főleg, mivel bátorságuk is figyelemreméltó:
a kezdeti nehézségek
után felállt végleges alakulat
mindössze két próba után
megmérettette magát az első fellépésen
tavaly nyáron, s mindezt
nem kis sikerrel. Ez köszönhető
egyrészt a zenei téren nem kevés
tapasztalattal rendelkező tagoknak,
másrészt a daloknak, melyeket
kiválasztottak. Nevük is mutatja
– Magyar Rockklasszikusok
2008. –, hogy a magyar rockzene
klasszikusait játsszák, többek között
Bikini, P.Box, Korál, Omega,
Edda, Dinamit, Karthago és
Lord dalokat. Mint mondják a fiúk,
egy éven belül szeretnének
saját számokkal is előrukkolni,
melyek kellő munkát igényelnek,
mert számukra nagyon fontos,
hogy méltók legyenek azokhoz,
melyeket jelenleg játszanak.
Hangzásviláguk meglehetősen
egyedi, mert olyan kuriózummal
rendelkeznek, mellyel nagyon kevés
zenekar: eredeti Hammondorgona
van a birtokukban, egészen
pontosan Zoli birtokában, mely
manapság már ritkaságnak számít,
az orgona és a szólógitár pedig kitűnően
kiegészítik egymást. Nem
egyszer írtuk már, de ugyanúgy
igaz az MR’8-ra is, hogy minden
zenekar a tagjaiból építkezik, minden
egyes tag a maga stílusával
színesíti az együttesét. Attila emelte
ki Sanyi dinamikus, rockos
hangját, melyet a magyar daloknál
különösen tud kamatoztatni. Számára
pedig nagy élményt jelent,
hogy példaképe, Vikidál Gyula dalait
is énekelheti. „Vikidál fénykorában
világsztár lehetett volna, ha
nincs a vasfüggöny.” – mondja.
Nem szeretnének „tucatzenekar”
lenni, érvel Peti. Mindig is az volt
a cél, hogy magyar nótákat, rock
nótákat játsszanak, ezeket megismertessék
a közönséggel, akik még
nem ismerik őket, s szép emlékeket
idézzenek azokban, akik igen.
Nem könnyű összeegyeztetni a
próbákat, mindenkinek ott a civil
munkája, a családja, s majdnem
mindannyian több zenekar életében
is aktívan részt vesznek. Tibi hozzátette,
az MR’8 esetében még az is
nehezíti a dolgokat, hogy viszonylag
messze laknak egymástól a tagok,
ugyan egy megyében, de annak két
különböző végében. Ennek ellenére
törekszenek a sok gyakorlásra, hogy
minél összeszokottabb legyen a csapat,
s tisztább a hangzás.
Legközelebb Nagykanizsán, a
Múzeum Pinceklubban lesz hallható
a zenekar március 12-én pénteken,
majd másnap, 13-án Pacsán,
egy nemrég nyílt rockklubban. Ezt
követően március 26-án Nagykanizsán
lépnek fel a fiúk azon a kétnapos
programon, melyen a Kanizsa
Rádió Jamboree Light című
műsorában bemutatkozott hat kanizsai
illetőségű zenekar ad élő
koncertet a Medgyaszay Házban.
Steyer Edina
NÉVJEGY – MR’8:
Megalakulás: 2008. Székhely: Zalaszentgrót
Tagok: Dékány Zoltán (billentyű), Horváth Péter (basszusgitár),
Klaszán Sándor (ének), Simon Tibor (dob), Szántó Attila (gitár).
Műfaj: magyar hard-rock.
Honlap: http://mr8.atw.hu.
MR’8 – régi zene új hangzással
Kanizsa Kártya
Kedvezmények kanizsaiaknak:
Helyi autóbuszbérlet 500 Ft-tal olcsóbban?
Felnőtt uszodabérlet 1.160 Ft-tal kedvezőbb áron?
HSMK színházbérlet 2.400 Ft kedvezménnyel?
További 43 elfogadóhely kedvezményekkel?
Ezek Önnek is járnak! Éljen lehetőségeivel és váltson Kanizsa Kártyát!
Ha most igényel Kanizsa Kártyát, akkor ajándékba adunk egy kedvezményes Cinema
mozijegy vásárlásra jogosító kupont. Az akció 2010. április 30-ig érvényes.
Igénylés és további információ: Tourinform Iroda Nagykanizsa, Csengery út 1-3.
Tel: 93/313-285. Bővebb információ: http://tourinform.nagykanizsa.hu
Legyen Ön is Kanizsa Kártya tulajdonos!
Február végén lezárult a javaslattételi
időszak, március 6-tól már
szavazhat a lakosság Nagykanizsa
7 természeti és 7 ember által alkotott
csodájára a Zalai Hírlap, a Civil
Kerekasztal Egyesület és a Kanizsa
TV honlapján.
A Zala megye 7 csodája mintájára
indult kanizsai akció állásáról
tartott sajtótájékoztatót Balogh
István a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület soros elnöke,
Budavölgyi Kálmán, az egyesület
ügyvezető elnöke és Nagy
Imre, a Kanizsa TV ügyvezetőfőszerkesztője.
A természet által
alkotott kategóriában 11, míg az
ember által alkotott kategóriában
több, mint 40 kép érkezett be. A
szavazás április 1-jén, a Kanizsa
TV 25. évfordulóján fejeződik be.
Az egyeztetések szerint a DKG
East Zrt. elvállalja a 14 csodát
megjelölő táblák elkészítését. A
korábbi elképzeléseknek megfelelően
fotókiállításon és egy kiadványban
is bemutatják a csodákat.
A díjakat a Város Napján adják
át, a legtöbb ajánlatot tevő és
szavazó polgár ajándékcsomagot
kap.
Nagykanizsa
7 csodájáról
Péntek Brigitta, a Péterfy Sándor
Általános Iskola egykori tanulójának
grafikáiból, festményeiből
nyílt kiállítás az intézmény galériájában.
A Magyar Képzőművészeti
Egyetem első éves festőművész
hallgatóját Bagarus Ágnes, az iskola
igazgatónője köszöntötte,
majd volt rajztanára, Ambrus Márta
mutatta be a gyerekeknek Brigittát,
aki a véleménye szerint
pontosan azt teszi, tanulja most,
amire született. Jó tanuló volt,
sokféle versenyre felkészítették,
sportolt, vívott, jelenleg is részt
vesz külföldi és hazai nemzetközi
vívóversenyeken. Még sokat fogunk
róla hallani.
A tárlatot Lehota M. János
esztéta nyitotta meg. Példáját
azért érdemes követni a jövőben
– hangsúlyozta, mert azt alkot,
amit szeret. Az a munkája, ami a
hobbija. Ennél nagyobb célt talán
nem is lehet találni az életben.
Péntek Brigitta
kiállítása a Péterfy
Iskolában
XXII. évfolyam 11. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. március 18. Kanizsa
(93)
Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
- épülettervezés - beruházás
lebonyolítása - építési műszaki
ellenőrzés - felelős műszaki
vezetés - projektvezetés
- teljeskörű ingatlanfejlesztés
- ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
Már a múlt héten megkezdődött
az emlékezés az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
tiszteletére. Az ünnep hangulata
elért minden közösséget, óvodákat,
iskolákat, civil szervezeteket,
az önkormányzat munkatársait,
a város polgárait.
Csütörtökön az Izraelita temetőben
vette kezdetét az ünnepségsorozat
a forradalom és szabadságharc
kanizsai hőseinek
sírjánál, melynek során a Cserháti
SZKI diákjai adtak rövid műsort,
majd a megjelentek elhelyezték
az emlékezés köveit a sírokon.
Ugyanaznap nemzeti ünnepünk
alkalmából Varga Zoltán, a Magyar
Köztársaság Önkormányzati
minisztere eredményes szakmai
tevékenység elismeréseként a Köz
Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatát
adományozta Papp Ferenc
önkormányzati képviselőnek, közművelődési
szakértőnek.
Pénteken a Cserháti Sándor
Szakközépiskola rendhagyó műsort
mutatott be. Némethné Gyöngy
Gabriella művelődésszervezőtől
megtudtuk, céljuk az volt, hogy új
színt vigyenek a műsorba, a hagyományos
verses-zenés műsortól eltérően
most az 1830-as évek utolsó
rendi országgyűlésével készültek a
diákok, azt adták elő jelmezben. A
művelődésszervező azt is elárulta,
hogy a jól sikerült előadás mögött
sok szervezés, sok munka volt.
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 162. évfordulója alkalmából
vasárnap Kossuth Lajos
emlékművénél a hálás utókor nevében
elsőként Marton István polgármester,
majd a Fegyveres Erők
és Testületek, Nyugállományúak
Klubja, valamint a Politikai Foglyok
Nagykanizsai Csoportja helyezte
el az emlékezés koszorúit. A
koszorúzás után a Rozgonyi Úti
Általános Iskola diákjai adtak ünnepi
műsort, könnyeket csalva az
emlékezők szemébe. A résztvevők
ezután közösen vonultak át a Városi
temetőbe, ahol a kanizsai hősök
sírja előtt tisztelegtek.
(folytatás a 2. oldalon)
„Föltámadott a tenger…”
(folytatás a címlapról)
A nemzeti ünnep alkalmából
Hiller István kulturális miniszter
különböző díjakat adományozott
közéleti személyiségeknek: többek
között művészeknek, tudósoknak,
kultúraszervezőknek. Magyar
Köztársasági Arany Érdemkeresztet
kapott városunk polgára, Bicsák
Miklós kézműves könyvkötő
mester.
Ünnepi térzenével köszöntötte
a megjelenteket a Kanizsa Fúvós
Egyesület Zenekara a Deák téren
15-én, hétfőn délelőtt, majd a Kanizsa
Lovasklub hagyományőrző
huszárjai felvonták a nemzeti színű
lobogót. Az emlékezés virágait
és koszorúit helyezték el a 48-as
gyalogezred emlékművénél az
önkormányzat, a pártok, a rendvédelmi
szervek, civil szervezetek
és egyesületek, valamint az oktatási
intézmények képviselői. Ezt
követően került sor az ünnepi emlékműsorra
a Medgyaszay Házban,
ahol Marton István polgármester
mondott ünnepi beszédet
(szónoklatát keretes írásunkban
olvashatják – a szerk.), melyben a
162 évvel ezelőtti történések nemes
mivoltára hívta fel a közönség
figyelmét. Ezúttal a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakközépiskola diákjai adtak
műsort, melyben a prózai és a
zenés-gitáros betétek váltakoztak,
felelevenítve 1848-49 eseményeit.
Hagyományosan fáklyás emlékező
sétával ért véget az ünnepségsorozat
hétfőn este.
Hétfőn a Petőfi szobornál tartották
koszorúzással egybekötött
ünnepi megemlékezésüket a
Nagykanizsaiak a Nemzetért
Egyesület és a Szent Korona őrzői
Szövetség tagjai. A Himnusz
eléneklése után Ladányi Istvánné
köszöntötte a megjelenteket,
majd elszavalta Petőfi Sándor Új
esztendő napján című versét. A
napjainkban is aktuális vers gondolatai
után Magyar Zoltán a
Szent Korona őrzői Szövetség
tagja mondott rövid ünnepi beszédet.
Beszédében méltatta a
márciusi ifjak szellemiségét. Magyarország
állapotát elemezve kifejtette,
hogy a mai válságos állapotban
a parlamentben a koncon
marakodó pártok nem képviselnek
olyan erőt, amely képes az
országot a válságból kivezetni.
Ilyen erővel csak a Szent Korona
rendelkezik.
A koszorúzás után az ünnepi
megemlékezés a szózat eléneklésével
ért véget.
A városi rendezvény keretein
belül koszorúzták meg az 1848-
as hősök emlékművét a Jobbik
városi szervezetének tagjai, de
megemlékezésüket a központi
ünnepség után tartották. Elsőként
Horváth István Radnóti-díjas
versmondó Babits Mihály Petőfi
koszorúi versét adta elő, majd
Molnár Gyula a helyi szervezet
elnökhelyettese mondott ünnepi
beszédet. Hangot adott annak,
hogy az 1848-as mozgatóerőt generátorként
kell rákapcsolni a jelenkor
szellemére. A szabadság
fogalmát definiálva kifejtette,
csak szabadon lehet felépíteni a
társadalmat szabályozó törvényeinket,
intézményeinket. Ezt
követően összehasonlította a felülmúlhatatlan
’48-as hősöket,
napjaink alulmúlhatatlan „hőseivel”.
Molnár Gyula kijelentette,
„Az elmebetegek által szakadék
felé irányított országban rabul ejtették
az emberi szellemet, a
nemzeti tudatot, mindazt a szervező
erőt, ami képes összetartani
egy kultúrát. Ez ellen küzdeni
kell! Küzdeni sokféleképpen lehet.
Az eszközét fegyvernek hívjuk,
ami lehet gondolat, szó,
vagy az öklünk akár, ha a szó
nem használ. De a háborútól az
Isten óvjon mindenkit! Nekünk
összefogással kell síkraszállni,
átlépni a megosztókon, leszámolni
a nemzetet megosztó politikai
oldalakkal. Ne történhessen meg
újra, hogy lelkileg és szociálisan
éretlen emberek irányíthassák a
többséget.” Az elnökhelyettes
beszéde után végezetül Csap Lajos
adta elő Gyóni Géza Kokárda
című versét.
… messziről fénylik a tenorhang.
Acélos és száraz magvú, lírában
mégis olvadó, férfiasan
horzsos. Hozzáértő, az operaénekes
Ókovács Szilveszter fogalmazott
így érzékletesen a Nagykanizsai
Polgári Egyesület vendégéről.
Valóban, senki nem tudja
úgy énekelni Koltay Miatyánkját,
Tolcsvay Nemzeti dalát, mint
Varga Miklós. A hazaszeretet hivalkodás
nélküli vállalása egyedivé
teszi. „Itt az idő, most vagy
soha”– dúdolta vele sokszáz ünneplő.
– A magyarság önrendelkezésre
vágyott, elemi erővel. Az önrendelkezési
jogba pedig beletartozik,
hogy a nép bármikor elzavarhatja
azokat, akik méltatlanná
váltak irányítására, akik érdekei
ellen cselekedtek. Minden haszonleső
és kudarcos politika előbbutóbb
a történelem szemétdombján
végzi. – taps fogadta Cseresnyés
Péter alpolgármester, országgyűlési
képviselő szavait a
vasárnap esti Deák téri ünnepen.
Nyári Pál ma is időszerű gondolatával
folytatta: – „Első a haza,
azután a pártérdek! Szabadítsuk
meg a hazát, azután legyünk ellenfelek”
Mit üzen nekünk ez a
gondolat? Azt hiszem, még magyarázatra
sem szorul. Azt kell
nézni, ki viheti véghez, és ki akarja
végigvinni a változást, és azt
kell nézni, ki tudja megtartani a
változásban végigvitt vívmányokat.
Miután a közös ellenfelet legyőztük,
csak utána szabad a
részletekkel foglalkozni, csak azután
szabad az azonos oldalon állóknak
vitatkozó felekké – s nem
ellenséggé – válniuk. Addig viszont
a nagy győzelem érdekében
a változást végigvinni tudó erőt
kell a legnagyobb mértékben támogatni.
Nagy győzelem nagy
változás. Szabad fordításban talán
így is lehetne tolmácsolni
Nyári Pál szavait. – utalt egyértelműen
az áprilisi változás eljöttét
komolyan fenyegető széthú-
Kanizsa 2 – Ünnep 2010. március 18.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP Március 15-re
emlékeztek
Együtt koszorúztak,
de külön ünnepeltek
Első a haza,
azután a pártérdek!
zásra. Kossuthtól idézte: – „Ó, az
a magyar szalmatűz! Be átkos
szerepet játszott és játszik az a
magyar nemzet történelmében!
Vajon eléggé megbűnhődte-e már
ezért a múltat és a jövendőt?! Vajon
lesz-e még ideje átvenni vérébe
a nemzetek sorsát intéző törvények
azon intelmét, hogy a fellobbanó
lelkesedés hatalmasan csillogó
vonásokat véshet a történelem
gránitlapjára, de maradandó
sikerre csak az ernyedni nem tudó
kitartás vezet?!” Igen, most is van
lelkesedő, fiatalos hévvel mindenkivel
szemben álló, még saját elveivel
is szembemenő indulat. –
mondta a fideszes politikus. –
Mindenki, aki erősíteni akarná
ezt, kérem, gondolja át. Ha kevesebb
támogatót tudhat maga mellett
a változást véghez vinni tudók
tábora, sikerülhet-e a nagy változás?
Vagy vannak, akiknek a kicsi
is elég? És ha így van, vajon miért?
Igen, van, amivel közösen és
nagy erővel kell szembehelyezkedni.
Azzal a politikával, amelyik
nyolc év alatt tönkretett egy országot.
Igen, lehet mélyreható
változást követelni a szavazás segítségével,
azonban csak a nagy
összefogás, a hit és a nagy és erős
felhatalmazás adja meg a későbbi
rendtétel eredményes munkájának
lehetőségét. – jelentette ki a Fidesz
– KDNP jelöltje. – Azt szeretnénk
ma is, amit Petőfi: új hazát,
tiszta levegőt Magyarországon!
Kiszellőztetni a reménytelenség
dohos, a tehetetlenség savanyú
és a korrupció pállott szagát.
Magyarország gyeplőjét a haszonleső
és kudarcos politikusok
kezéből át kell venniük azoknak,
akik rendet akarnak, s tudnak tenni,
a hazát tisztelik, érdekeit nézik
és dolgozni hajlandók érte. Ezt kívánja
a magyar nemzet. Itt az idő!
– fejezte be nagy tetszéssel fogadott
ünnepi beszédét Cseresnyés
Péter.
Az ünnepség első felében Varga
Miklós dalait korabeli írások váltották,
hallottunk Jókaitól visszaemlékezést,
izgalmas leírást a február
5-i branyiszkói csatáról, a
győzelemben oroszlánrészt vállaló
piaristáról, Erdősi Imréről. Koszorúzás
helyett pedig az ünneplők
helyeztek el egy-egy szál virágot a
szobor talapzatán. A koraeste tisztelegve
elvonuló lovas huszárokat
a jelenlévők tapsa köszöntötte.
B.E. - S.E. - Cz.Cs. - P.J.
Kanizsa 2010. március 18. – Ünnep 3
Föltámadott a tenger, / A népek
tengere; / Ijesztve eget-földet, / Szilaj
hullámokat vet / Rémítő ereje…
írta Petőfi 1848 március végén.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Emlékezzünk azokra a 162 évvel
ezelőtti történésekre, amikor
az első tavaszi sorsfordulón a fény
végigpásztázta Európát, s amikor
Pestre ért, felébresztette a szunynyadó
lángot, mely erőt adott hazánknak
megvívni harcát a császár
és a múlt ellen. Nemzetünk
életében az olyan történelmi sorsfordulók
egyike ez a nap, amelynek
által többnek és igazabbnak
tudjuk magunkat, érezzük egy közösség
törvényszerű összetartozását,
s magunk mögött tudjuk azt a
szellemi erőt, amit Széchenyi,
Kossuth, Petőfi, Arany, Vasvári,
Táncsics és Jókai életműve jelent
a magyarságnak.
Cselekedetük történelmi érvényét
még a szabadságharc legyőzésének
tragédiája sem törölheti
el. 1848-ban a nemzeti függetlenség,
a szabadság kivívása és a polgári
haladás volt a tét, mert a földön
mindennek hivatása van.
A virágnak, hogy nyíljon, a fának,
hogy gyümölcsöt teremjen, a
földnek, hogy kenyeret adjon, az
embernek, hogy eszméivel, gondolataival
beilleszkedjen az erkölcsi
világrendbe, melynek végső
célja nem más, mint a tökéletesség
elérése. Miképpen a lét milliónyi
egyedének, úgy az embernek
is az Isten szabadságot biztosított
hivatása megélésére, amit Pál
apostol nagyszerűen fogalmazott
meg: ”ti szabadságra hivattatok”.
Oly korban élünk, amely érettséget
követel tőlünk. Szabadság
nincs felelősség nélkül. Mindenért
és mindenkiért! A múltat
idézzük, hogy merészebben lépjünk
a holnap elé.
Amelyik nép a múltját elfelejti,
annak a népnek nem lesz jövője
sem!
A magyar nép 1100 éve él a
Kárpát-medencében. Országunkat
nagyon sok ellenség támadta. Először
a tatárok, két évszázad múlva
a törökök jöttek Magyarország ellen
hatalmas sereggel. Az ország
középső része teljesen elpusztult.
Később Ausztria császárai uralkodtak
rajtunk. Nehéz adók sújtották
a népet. A magyar katonákat
idegen országokba vitték, Magyarországra
pedig idegen katonákat
hoztak. Figyeltették a költőket,
írókat, a megjelent írásokat
erősen cenzúrázták. Nem csoda
hát, ha az emberekben éledezett
az öntudat.
Kedves Ünneplő Kanizsaiak!
„Mint egyes ember, úgy egész
nemzet életében vannak szerencse
és szerencsétlenség napjai, melyek
mind pillanatnyi hatások,
mind késő következésök miatt feledésbe
nem menendők”- szólnak
a költő-politikus, Kölcsey Ferenc
gondolatai a Mohács című el nem
mondott beszédében, s lám e beszéd
szavai most mégis ünneplő
tömeghez szólnak. Kölcsey egy
szerencsétlenség, a mohácsi csatavesztés
napjára, augusztus 29-re
emlékezett vissza 1826-ban, s
ugyanakkor elkeseredett, hogy
gyászában csak kevesekkel osztozhat,
mert nem érezte az emberekben
az összetartozás tudatát, a
hazaszeretetet.
Ha ma, március 15-én, nemzetünk
e jeles napján elhisszük,
hogy az emlékezet örömében nem
vagyunk egyedül, és rajtunk kívül
még sokakban élnek hasonló szelíd
s büszke érzelmek, akkor elmondhatjuk,
hogy olyan valamiért
gyűltünk itt össze, amit a költő
hiányolt saját korának emberétől…
Elmondhatjuk, és el kell mondanunk,
hogy minden megosztásra
törekvők, ellenségeskedést szítók
ellenére létezik hazaszeretet,
létezik összetartozás, van helye az
ünnepnek mind e hazában s mind
az itt élők szívében.
Tisztelt ünneplő Barátaink!
1848 eredményei ezt a napot
örökre nevezetessé teszik a magyar
történelemben. Amikor Pesten
fellobbant a láng, elégette a feudalizmus
merev rendszerét, és
megnyitotta a polgári fejlődés útját
Magyarországon.
A mai ünnepen kokárdák, pirosfehér-
zöld zászlók, remény és bizalom
egy szebb, boldogabb jövőbe
vetett hit sugárzik a tekintetekből.
„Talpra magyar hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!”
Feltehetjük magunkban a kérdést:
az eltelt több mint másfélszáz
esztendő után érvényesek-e
Petőfi szavai? „Mit kíván a magyar
nemzet?” – kérdezték
Jókaiék, s maguk adták meg a 12
pontos időtálló választ. Rajtunk
múlik, hogy megtesszük-e mindazt,
amire képesek vagyunk.
„Mit kíván a magyar nemzet?” –
Kérdezhetnénk tovább. A pontok
sorolása előtt ott áll a mondat:
„Legyen béke, szabadság és
egyetértés.” Kívánhatunk-e
mást, ennél többet ma a nemzet
ünnepén?
Megszületett tehát a nemzet,
melynek tagjait összekötötte a
nyelv, a közös célok, a szülőföld
szeretete, a közügyek gyakorlásának
jogrendszere, mégpedig a magyar
történelemben oly ritka módon:
KÖZMEGEGYEZÉSSEL!
Ez a nemzet pedig, ha nem is mindig
sikerrel, de békében szeretett
volna élni a világgal. Ebben áll
március 15. jelentősége.
Köszönjük elődeinknek!
Marton István polgármester ünnepi beszéde
Kanizsa – Az elkerülőkről 4 2010. március 18.
A 74. számú főút Nagykanizsa
– Palin elkerülő szakasz építése
az 1+437-5+800 km szelvények
között címmel tartott lakossági
fórumot a HSMK-ban Knausz
Péter, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. projektvezetője.
Az elkerülő útszakasz az M7 autópálya
Nagykanizsa északi csomópontjától
indul északi irányba,
és a Principális-csatorna hídjánál
csatlakozik a meglévő 74. számú
úthoz. A Nagykanizsa – Palin településrész
elkerülő új nyomvonalon,
a 74. számú főúton 2x1 forgalmi
sávval 4.486 méter hosszban
épül. A beruházás 85 százalékos
európai uniós támogatással és 15
százalékos önrésszel valósul meg a
Közlekedés Operatív program keretében
mintegy kétmilliárd forint
értékben.
A kivitelezési szerződést 2008
júniusában írták alá. Az építés
tervezett befejezése 2010. július
30. A forgalomba helyezés időpontja
várhatóan augusztus 31.
Az új út a Palinon átvezető jelenlegi
74-es főútnál jóval szélesebb
lesz. Vele párhuzamosan szervizutat
építenek ki a mezőgazdasági
területeken dolgozó munkagépek
számára, hogy ne hordják fel a
főútra a sarat. A kivitelezés kezdetekor
igénybejelentés érkezett
a kanizsai és a homokkomáromi
polgármestertől, valamint a lakosságtól
a zsigárdmajori bekötőúttal
kapcsolatban. Vizsgálják annak
jogi lehetőségét, mely szerint
a homokkomáromi bekötőút felől
lehetne megközelíteni egy négy
kilométeres leaszfaltozott úton a
településrészt. Egy lakossági kérdésre
adott válaszban elhangzott,
nem kell fizetni az új út használatáért.
A fórumon megjelent
Zalaerdő Zrt. képviselője azt kérdezte,
megépül-e a vadvédelmi
kerítés? Az érintett terület ugyanis
vadban rendkívül gazdag, a néhány
millió forintba kerülő kerítés
pedig emberéleteket menthetne
meg. Knausz Péter elmondta,
az engedélyezési eljárásban nem
szerepelt vadvédelmi kerítés építése.
Bejárást, hatósági elrendelést
kér az ügyben. Hozzászólásában
Marton István polgármester a
város útépítéssel kapcsolatos
eredményeit ismertette. Még küzdenie
kell azért – tette hozzá,
hogy az M7-es Nagykanizsát elkerülő
szakasza díjmentes legyen.
A Pénzügyminisztérium
azonban a pénzszerzés lehetőségéről
nem hajlandó lemondani.
Ha elkészül ez az útszakasz, reméli,
a paliniak közmegelégedésére
szolgál.
***
A 61. számú főút nagykanizsai
elkerülő szakaszának (189+925-
193+216 km szelvények) témájában
tartott fórumon már több érdeklődő
jelent meg, mint előző
nap a palini elkerülő út építésével
kapcsolatos tájékoztatón.
A fejlesztés során több, mint
három kilométer hosszon 2x1
forgalmi sávos elkerülő út épül,
mely a Csónakázó-tó bejáratától
körforgalmú csomópont építésével
indul északi irányba. Az új
nyomvonalú elkerülő főút a vasúti
fővonalat keresztezve, azzal
párhuzamosan továbbhaladva, a
7. számú főút szabadhegyi csomópontjáig
tart. Nagykanizsa sűrűn
lakott városrészének elkerülésével
jelentősen csökken a város
területét érő környezeti terhelés
és nő a közlekedés biztonsága.
A beruházás tartalmaz továbbá
425 méter hosszú 2x1 sávos
bekötőutat Sánc irányában,
valamint az ugyancsak 2x1 sávos
bekötőutat 70 méter hosszan a
Kaposvári útra. A beruházás az
Európai Unió támogatásával valósul
meg, a Közlekedési Operatív
program támogatásával. A beruházó
a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. Kivitelező: ENV 61
Konzorcium.
A fórumon szintén Knausz Péter
projektvezető vázolta fel az
útépítés részleteit. A beruházás
kivitelezése tavaly augusztusban
kezdődött, forgalomba helyezésének
dátuma ez év novembere. Ha
sikerül a szoros határidőt betartani,
karácsony táján már lehet közlekedni
az elkerülő útszakaszon.
A Szőlőskert fogadótól induló
körforgalmat egy 2,2 méter széles
járda fogja körbe, ahol a gyalogosok
és a kerékpárosok biztonságosan
közlekedhetnek. A csomóponti
részen szalagkorlátot kap az
út. A bakónaki patak vasúti keresztezését
csőhíddal oldják meg
anyagi megfontolásból. A Kaposvári
úton lévő jelenlegi vasúti átjárót
a gépjárműforgalom elől lezárják.
Csak gyalogosan és kerékpárral
lehet rajt áthaladni.
Havária, vagy baleset esetén
azonban használhatják a mentők.
A 250 millió forintba kerülő felüljáróval
csak 100-200 méterrel
kell többet kerülni a gépjárműveknek,
és nem kell dombot
mászni.
Asétány Csónakázó-tó felöli végénél
a vasúti átjáró félkaros védelmet
kap, és közel tíz millió forintos
fejlesztéssel teszik biztonságosabbá.
A temető észak-nyugati
sarkánál állítanak fel egy fedett
buszmegállót.
Kérdések között elhangzott:
lesz-e lehetőség a menet közbeni
problémák megoldására? Válaszában
Knausz Péter így reagált: az
engedélyezést 2004-ben indították
el. Jogerős építési engedéllyel rendelkeznek.
A tulajdonosok megkapták
az építési engedélyt. A lakosság
érdekeit akarják kiszolgálni.
Az építés során a kivitelezőnek
mindenkor biztosítani kell a közlekedést
és a telkek megközelítését.
A következő kérdező arra volt
kiváncsi, végeztek-e zajméréseket
a temető bejáratától balra induló
leágazónál, és épül-e ott
hangvédőfal? A válaszban elhangzott:
zajméréseket teljes leterheltség
alatt kell végezni, amikor a kamionok
közlekednek. Ha az utólagos
mérések azt mutatják, hogy
magas a hangnyomás, akkor kell
hangvédőfal, és a hatóság előírja.
A 61-es elkerülő út megépítésének
célja a térségi fejlesztés, az országos
közúthálózat fejlesztése, nemcsak
Kanizsáé. Marton István polgármester
elmondta, az elkerülő
megépülése után a Kaposvári és a
Hevesi utcát az önkormányzat veszi
át, ami komoly terhet jelent a
költségvetésben. Felvetődött az is,
a Hevesi út forgalmának csökkenésével
talán nem lesz szükség a
körforgalom kiépítésére.
Bakonyi Erzsébet
A 74-es palini és a 61-es főút elkerülő szakaszáról
Nagykanizsa, 2010. március
19. – A háromezer éves Thrák
aranykincs-gyűjtemény páratlan
értékű – csaknem teljes – leletegyüttese
először lépte át Bulgária
határait és érkezett Magyarországra.
A „Thrák Királyok Völgye”
elnevezésű kiállítás március
19. és április 30. között Nagykanizsán,
a Magyar Plakát Házban
nyitja meg kapuit a nagyközönség
előtt. A kiállítás egyes darabjai
korábban már látogatók százezrei
által lettek megtekintve
New Yorkban, Párizsban, Londonban
és Tokióban. A kincsek
hazai bemutatásához a magyar állam
mintegy 700 millió forintos
garanciavállalással járult hozzá.
Kőfalvi Csilla, a Magyar Plakát
Házának és Képzőművészetek
Háza vezetője a kiállítással
kapcsolatban a következőket
nyilatkozta: „A “Thrák Királyok
Völgye” című kiállítás a thrákok
ókori történetét idézi fel. A kiállítás
felbecsülhetetlen történeti
jelentőségű, a világon egyedülálló
módon megőrződött hellenisztikus
kori halomsírok anyagát
tárja a látogatók elé. A tárlat
Magyarországon eddig nem
látott, különleges régészeti
anyagot mutat be, amelyben kimagasló
értékű, többek között
aranyból és egyéb nemesfémből
készült tárgyak is megtalálhatók.”
A terület, melyen egykor a
thrákok éltek, óriási volt. Egyes
thrák törzsek az Égei-tenger szigeteit
szállták meg, mások pedig
a mai Dél- és Kelet-Macedónia,
valamint Thessália-Pieria egy részén
telepedtek le. A Kr. e. 4000
– Kr. u. 6. század közötti időszakban
a thrákok törzseinek fő
települési helye azonban a Balkán-
félsziget keleti középső része
volt, a mai Bulgária és részben
Románia, Macedónia, Görögország
és Törökország területe.
A terület vallásában és művészetében
egységes vonásokat
mutatott.
Thrákiából származik a mitológiabeli
Orpheus. Diodóros szerint,
amikor Dionysos silénosokból,
szatírokból, mainasokból álló
kíséretével át akart jönni Ázsiából
Európába, meg kellett szereznie a
Helléspontos birtokosának, Lykurgos
thrák királynak a beleegyezését.
Miután szövetséget
kötöttek, és Dionysos átkelt Európába,
Lykurgos megparancsolta
katonáinak, hogy öljék meg a jövevényeket.
Charops felfedte a
cselszövést Dionysosnak. Ekkor
az isten visszament Ázsiába, magához
vette katonáit, megtámadta
és foglyul ejtette Lykurgost, megkínoztatta
és keresztre feszíttette.
A Hellespontos feletti uralmat
Dionysos Charopsra ruházta, aki
Oiagros apja, Orpheus nagyapja
volt.
Homeros Ilias című eposzából
ismerjük Rhesos thrák királyt.
Rhesos a Strymon torkolatvidékén,
majd a Pangaios hegységben,
végül a Rhodopéban bukkan fel,
hogy segítsen Trójának az achájok
ellen vívott háborúban.
A Thrák Királyok Völgyéről
Bulgáriában a Kazanlak melletti
térség jelentős uralkodók
temetkezési helyszínéül szolgált
az ókorban. A várost ért 1944.
április 19-i bombatalálatot követően
került napvilágra az a
Kr.e. 4-3. század fordulójára datálható
thrák sír, mely 1979-ben
az UNESCO Világörökség
egyik emblematikus örökségi
elemévé vált. A királysírok kutatói
a halomsírok völgyét a
Thrák Királyok Völgyének nevezték
el. Az itt feltárt, III.
Seuthus monumentális halomsírjaként
azonosított tumulus
szarkofágkamrát rejt magában,
melynek leghíresebb, legékesebb
leletei közé tartozik
Seuthus aranymaszkja, arany
gyűrűje, arany koronája, az
uralkodót ábrázoló, életnagyságú
bronz fej, páncélok, pajzsdíszek,
valamint sajátos díszítőstílus-
jegyeket mutató kocsi- és
lószerszámdíszek.
Kanizsa 2010. március 18. – Hirdetés 5
Dr. Fodor Csaba az MSZP országgyűlési képviselőjelöltje az alábbi helyeken és időpontokban tart
választási fórumot
Helység Helyszín Időpont
Murakeresztúr Murakeresztúri Óvoda-Bölcs. Április 7. (szerda) 19:00:00
Fityeház Joys kávézó Március 25. (csütörtök) 18:00:00
Bajcsa Presszó Március 23. (kedd) 18:30:00
Belezna Presszó Március 30. (kedd) 18:30:00
Surd Süsü presszó Március 22. (hétfő) 18:30:00
Nemespátró Kultúrház Március 19 (péntek) 19:00:00
Liszó Közösségi ház Március 29 (hétfő) 18:30:00
Miklósfa Mindenki háza Március 24. (szerda) 19:00:00
Csapi Kollégium tanácsterem Március 26. (péntek) 18:30:00
Nagyrécse Kultúrház Április 9 (péntek) 18:00:00
Bagola Dóra presszó Március 18. (csütörtök) 18:30:00
Nagykanizsa Pálma presszó Március 17. (szerda) 18:00:00
Kiskanizsa Móricz Zsigmond Műv.H. Április 6. (kedd) 18:30:00
Palin Iskola Április 8. (csütörtök) 17:30:00
Kampánynaptár
A VIA Kanizsa Nonprofit ZRT. a nagykanizsai
zöldterületek kezelője. Feladatunk a parkok, terek,
zöldsávok gondozása, fenntartása. Az ápolási munkák
jó része kézi munkaerőt kíván, ami jelentős
anyagi terhet ró társaságunkra. Idén elsődlegesen a
körforgalmak középkörei, a közterületi virágládák,
dézsák, illetve zöldsávval nem rendelkező utcákban
lévő kandeláberek díszítésére, megjelenésére kívánunk
nagyobb hangsúlyt fektetni. Célunk a kulturált,
vendégváró településkép kialakításának elősegítése,
a környezetszépítésre való motiváció.
„Kanizsai Virágözön 2010” programunk keretében
a városban lévő körforgalmak és kereszteződések, virágládák,
évelő szigetek parkosításába kívánjuk bevonni
a nagykanizsai cégeket, vállalkozásokat, civil
szervezeteket. A programban résztvevő cégek nevével
ellátott táblával kívánjuk megköszönni az általuk
támogatott zöldfelület felújításban való közreműködést,
valamint a helyi médiában mutatjuk be az Önök
segítségével megszépült körforgalmakat, utcákat.
Az UNIÓ más országaiban, és hazánkban is reneszánszát
éli a körforgalom. A körforgalmú csomópontnak
térformáló szerepe van, ezért kialakításkor a
biztonságon és a szolgáltatási színvonalon kívül
nagy hangsúlyt kap az esztétika is. Az alábbi körforgalmak
növényzetének felújítását tervezzük: Zrínyi
utcai körforgalom és környéke, Hevesi – Teleki utcai
körforgalom, Hevesi – Kanizsa Centrum körforgalma.
A városban több belvárosi utcában nem adott a lehetőség
zöldsáv kialakítására, így ezeken a helyeken,
a kandelábereken elhelyezhető muskátli virágokkal
kívánunk egy kis zöldet varázsolni az utcába.
A legnagyobb terhet a folyamatos kézi ápolás, ill. a
fém virágtartó szerkezetek elkészítése jelenti. Virágosítható
belvárosi utcák: Sugár út, Csengery utca,
Rozgonyi utca, Ady utca, Magyar utca.
Az utcafásításnál a minőségi növényanyag egy tételben
történő megvásárlása és ültetése szintén nagy
anyagi ráfordítást igényel társaságunknál.
Amennyiben programunkat szeretné támogatni,
2010. március 31-ig társaságunknál jelezze szándékát.
Bővebb felvilágosítással Kálovics Andrea városgondnokunk
áll a rendelkezésükre a 06-30/644-88-
88-as telefonszámon.
Via Kanizsa Kht.
Kanizsai virágözön
„Thrák Királyok Völgye”
Sosem látott bulgáriai aranykincsek
Magyarországon
Kanizsa – A 6 mi ügyeink 2010. március 18.
Indulatokkal, no és nem kevés humorral
megspékelt lakossági fórumnak
lehettek tanúi Kiskanizsán azok,
akik az elmúlt hét csütörtökén a Móricz
Zsigmond Művelődési Ház
színháztermébe indultak. Polai József
önkormányzati képviselővel
Marton István, városunk polgármestere,
valamint Horváth István, a Kanizsáért
Frakció vezetője és Bicsák
Miklós önkormányzati képviselő is a
„kinti” asztalnál foglalt helyet…
Amiben jó másfél óra múltán
számukra nem volt köszönet. Bár,
az is az igazsághoz tartozik, hogy a
nép nem taposta egymást halálra,
hogy helyhez juthasson bent, ettől
függetlenül az említett idő eltelte
után kezdett élesedni a vita – például
a szintén szép számban jelen lévő
Fidesz-képviselőkkel. No, de
vissza az eredeti irányvonalhoz, vagyis
mi az, ami a kiskanizsaiakat
szűkebb lakóhelyük szerint különösen
foglalkoztatja. Ahogy azt Polai
képviselő hangsúlyozta, a ravatalozó
helyzetének egyre tolódó mivolta
mellett a terek, járdák állapota is
bőséggel hagy maga után kívánnivalót,
s a fennálló állapotok orvoslására
képviselői előterjesztések
garmadájával igyekezett megoldást
találni, amint az a jelenlegi költségvetésből
kiviláglik – majdan(?)
több-kevesebb sikerrel…
Az első igazi fordulópont az elmúlt
napokban már „elhíresült
templom-ügy” (ki támogatta, ki
nem…) lett, s a város költségvetésének
részletes polgármesteri ismertetője
után nem is a lakók, sokkal
inkább a Fidesz megjelent képviselői
léptek a „hadszíntérre”.
Hogy aztán a nagy egymásnak
feszülés közben olyan, lakók által
feszegetett kérdés is előkerüljön,
mely szerint Tóth Nándor képviselő
miért nincs kint az asztalnál,
azon már meg sem kellett lepődnünk.
Személyeskedés, igaz nem a
legdurvább fajtából, jutott a hallgatóság
osztályrészéül.
Aztán egyszer csak az érdemi
problémafelvetéseké lett a terep,
ilyen volt például a „Kanáris” és
környékének rendbetétele, kipucolása,
az illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása a „hadi
út” környékén (akár tettenéréssel
foganatosítva), a körzeti megbízott
Kiskanizsára kihelyezése
(Marton István: „Lesz rendőrötök
fél éven belül, ha a fene fenét
eszik is…”), no és a Vásárcsarnok
körüli parkolási anomáliák a
termelők szempontjából. Külön
fejezetet adhatnánk a polgárőrség
(ismételt létrehozása) körüli
vitának, s ahogy a polgármester
kiemelte, erre vannak külön előírások,
s tetszik, nem tetszik,
azoknak bizony meg kell felelni…
Lakó a majd másfél óra után:
„Most már elég legyen… Hol vagyunk
tulajdonképpen, egy költségvetési
vita kellős közepén, vagy egy
lakossági fórumon, ahol a mi problémáinkat
is el lehet mondani!?”
Lakó: „A vízműves Tóth Nánditól
kérdezném…”
Tóth Nándor képviselő: „Tévedés,
én a szennyvíz-projekt…”
Lakó: „…, jó-jó, akkor a Németh-
víznél található áldatlan állapotokhoz
kérném a segítségét…”
Tóth Nándor: „…ez sem biztos,
hogy hozzám tartozik…”
Lakó: „… azért amit mondtam,
azt is meg kellene csinálni!”
Lakó: „Márpedig valahogy a
polgárőrség létrehozására megoldást
kell találni.”
Marton István polgármester: „Legálisan
meg kell teremteni a feltételeit,
ezzel kezdődhet az egész…”
Lakó: „Mondjuk, ebben polgármester
úrnak igaza van.”
Marton István: „Miért, miben
nincs?” – ami zárásként hangos
nevetést szült a teremben.
K.H.
Lenne mit rendbe tenni Kiskanizsán …
Az este felcsattanása
Lehet egy kicsit
viccesen is?
ő nem az, aki…
Jótékonysági gyermektáborok
szervezése, valamint bajbajutott
személyek megsegítése után
most egy épület, a Látóhegyi kápolna
felújítását tűzte ki célul
közösségi kezdeményezés eredményeként
a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület.
Az első jótékonysági koncerttel
kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón
Fliszár Károly főesperes elöljáróban
megjegyezte, a kápolna a
város tulajdonában van. Mindenképpen
jó dolognak tartja a mostani
összefogást, és a nemes kezdeményezés
mellé áll a Jézus Szíve
Plébánia is. Annak idején a szegény
világban fontosnak érezték
azt, hogy a lelket is kell táplálni, és
fölépítették a kápolnát. A körülötte
lévő temetőben megemlékezhettek
a halottaikról is. A mai világban,
amikor azt mondják az emberek,
hogy megint szegénység és válság
van, valakinek mégis fel kell vállalni,
hogy ne a világ szégyene legyen
a kápolna és a környezete.
Véleménye szerint, hogyha megszólítják
a környéken lakókat, és a
telektulajdonosokat, bizonyára
kapnak segítséget. Elkészülte után
azonban funkciót is kell adni a kápolnának,
melyet Szent Donát, a
gazdák védőszentjének tiszteletére
építették.
Budavölgyi Kálmán, az egyesület
ügyvezetője többek között elmondta,
első lépésként fel kell
venni a kapcsolatot az önkormányzattal.
Már a kápolna kulcsának a
megtalálása is három hónapot vett
igénybe. Egyelőre a város lakosságát
és a vállalkozókat arra kérik,
aki tud, az segítsen, hiszen szükség
lesz kőművesre, ácsra. Le kell verni
a vizes vakolatot, javításra szorul
a tetőszerkezet, és restaurálni
kell az oltárt. Elképzeléseik szerint
a felajánlásokból megvásárolnák a
szükséges építőanyagot, illetve az
építőipari szakterületről is várják a
vállalkozók felajánlását. Az első
jótékonysági koncertet április 9-
én, pénteken az esti mise után tartják
a Felsőtemplomban, ahol már
lehet adakozni. A Civil Kerekasztal
Egyesület is nyit majd számlát,
és a plébánián is be lehet fizetni a
felajánlásokat a Látóhegyi kápolna
megmentéséért.
Bakonyi Erzsébet
A Látóhegyi kápolnáért
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Polgár Ernő író, irodalomszervező,
szerkesztő, dramaturg,
művelődéstörténész, vezető
tanácsadó, a Szépírók Társaságának
a tagja, a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetettjével találkozhattak
az érdeklődők az Izraelita
Hitközség Fő úti imaházában.
Elöljáróban Lévai Ibolya megosztott
a hallgatósággal az íróról szóló két
mondást, és egy Polgár Ernő idézetet.
őróla mondta Réz Pál: Az „Egy aszszony
második élete” című dokumentumregénye
izgalmas, megrázó, döbbenetes
írás, két ember szövetségének
és közös, nagy, reménytelen harcának
szívszorító rajza. Azt gondolom, hogy
a hatást nem csak az anyag ereje, tragikus
sodrása éri el, hanem a megjelenítés
módja is, az, hogy minden során
érezni a hitelességet.”
Tüskés Tibor így vall róla: „Írásaiban
valódi-élő alakokat tud teremteni…
Az Isten madárkái úgy
van megírva, hogy minden mozzanatát
az olvasó már most megjelenítve,
színpadon láthatja.”
B.E.
Író-olvasó találkozó Polgár Ernővel
Kanizsa 2010. március 18. – Kultúra 7
Megalakulásának tízéves jubileumát
ünnepelte a hétvégén a
Honvéd Kaszinó Énekkara. Gálaműsorukon
közreműködött a
Tüttő János Nótaklub és a Honvéd
Férfikar.
A kórust köszöntő beszédében
Marton István polgármester szólt a
kóruskultúra kialakulásáról is: A
magyar zeneművészet, kóruskultúra
a XVIII. század második felében
indult meg a fejlődés útján. E
vérátömlesztés kezdeményezői és
legfőbb patrónusai a zenében is járatos
magyar költők voltak, mint
Amadé László és Verseghy Ferenc.
A hazai karéneklés első nagy
korszaka a reformkorban bontakozott
ki. A Pest-Budai Dalárda bemutatkozásának
hírére léptek elő
az addig titokban énekelgető dalárdák.
A karéneklés sorsát, társadalmi
szerepét közvetlenül a zenei
élet vezéralakjainak, Erkelnek,
Lisztnek, Mosonyinak a magatartása,
szervező- és alkotótevékenysége
befolyásolta.
A kórus-művészet akkori legjobb
képviselői magas színvonalon
működtek, élükön a kiváló zenepedagógussal
és zeneszerzővel,
Kodály Zoltánnal és tanítványaival.
Amagyar kórus- és karéneklés
mestere így fogalmazott: “Mi tehát
a teendő? Mennél nagyobb tömegeket
közvetlen érintkezésbe hozni
igazi, értékes zenével. Mi ennek
ma a legjárhatóbb útja? A karéneklés.”
Az 50-es években Kodály Zoltán
is felemelte hangját a széles tömegek
kulturális felemelkedése
érdekében. Sőt kidolgozta a róla
elnevezett módszer alapelveit: „A
zenei írás-olvasás elsajátítása legközvetlenebbül
a mindenki által
hozzáférhető hangszerrel, magával
az emberi hanggal érhető el. Zenei
nevelésünk alapvető bázisa a karéneklési
tendencia, melynek alapját
az ifjúság együttes éneklése, az
iskolai énekkarok adják. Másik rétegét
az öntevékeny, amatőr együttesekbe
tömörült dalosok alkotják.”
Prófétikusan hangzik ma az
éneklés, a karéneklés fontosságát
hangsúlyozó kodályi elv, mert meg
volt győződve afelől, hogy a közös
erőfeszítésből eredő szép eredmény
élménye fegyelmezett, nemes
gondolkodású embereket nevel.
Mai értelemben az énekkar
egy független közösség, mindenekelőtt
zenei szempontok szerint
létrehozott, énekelni vágyók és hivatottak
közössége.
A 10 éve alakult Honvéd Kaszinó
Énekkara a kodályi hagyományokat
és az együtt éneklés élményét
igyekezett és igyekszik megtartani.
Érdemeiket meg kell említeni,
hiszen ezekre nemcsak maga
a kórus, hanem valamennyi kanizsai
lakos büszke lehet. Fennállásuk
óta szerepeltek már számos
városi rendezvényen, megye-szerte
bemutatták tudásukat, sőt budapesti
fellépéssel is büszkélkedhetnek.
Célkitűzéseik: a város zenei életének
gazdagítása, fellépések szorgalmazása
megyei és országos rendezvényeken,
a magyar kóruséneklés
hagyományainak folytatása,
kapcsolatok ápolása hazai és
külföldi kórusokkal és a szakmai
énekkari tevékenység fejlesztése.
A tízévnyi munka nagyban köszönhető
a Kaszinó igazgatójának,
Halmos Ildikónak, aki magára vállalta
a karvezető hálás-hálátlan feladatát.
Igyekezett a belőle áradó
összetartó erőt, szívósságot, empátiát
a kodályi gondolatokhoz igazítani.
A mintegy kétórás műsorban
Görcsi Frigyesné verset, Bella
Józsefné népmesét mondott. Szita
György a férfikar kíséretében szólót
énekelt. Az énekkarához baráti
szálakkal és közös tagokkal kötődő
Tüttő János Nótaklub is színpadra
lépett. Közülük Vajda Mária
és Varga Gyula szólóéneke is nagy
tapsot kapott a Tükörterem zsúfolásig
megtelt közönségétől. A tapson
kívül a nótaklub egy születésnapi
tortát is kapott az ünnepeltektől,
hiszen ők is a napokban ünneplik
tízéves születésnapjukat.
A gálára a budapesti Honvéd
Férfikar műsora tette fel a koronát.
őket Halmos Ildikó igazgatónő
mutatta be a közönségnek: a férfikar
Magyarország egyetlen hivatásos
férfikórusa. Európa-szerte, de
a nagyvilágban is csaknem egyedülálló
különlegességgel bír.
1949-ben alakult meg a magyar
zenekultúra és énekesi hagyományok
ápolására, gazdagítására.
Működésük során a zeneirodalom
minden műfaját, korszakát és stílusirányzatát
megismerték. Ez a
színgazdagság teszi lehetővé, hogy
a gregoriántól a kortárs zenéig, az
orosz pravoszláv kórustól az operán,
az operetten át a jazzig szinte
minden műfaj és stílus szerepeljen
a repertoárján.
A Honvéd Kaszinó Színjátszó
Körének 10 éves történetét mutatja
be Dobó László nyolcadik, kiadás
előtt álló kötete. Dobó László
nyugdíjas pedagógus eddig megjelent
valamennyi könyve helytörténettel
foglalkozik. Kettő falu, a
többi kanizsai helytörténet. Először
Hahóton, majd Szepetneken
tanított, 1971-ben került Nagykanizsára,
a Péterfy Iskolába. Negyvenkét
év után vált meg a katedrától,
1992-ben ment nyugdíjba.
„A színháztól sosem szakadtam
el, vagy csak bizonyos időre!” –
meséli a nyugalmazott pedagógus
– hiszen ahol csak tanított, mindig
volt mellette színjátszó szakkör,
vagy versmondó kör. A sok fényképpel
illusztrált mintegy 50 oldalas
könyv a szakkörben zajló színházi
életről, színi életről szól. Tartalmazza
a darabokról szóló előzetes
újságcikkeket és az utólagos
véleményeket is. Megismerkedhetnek
az olvasók a darabok elemzésével,
a gyerekek játékával, betekintést
nyerhetnek a próbákra,
elárulva kulisszatitkokat is, de
nem kendőzi el a gondokat sem.
– Milyen igény hozta létre a középiskolások
által alkotott színi
életet a Honvéd Kaszinóban? –
kérdeztük a vezetői, rendezői,
szervező feladatokat is ellátó Dobó
Lászlótól.
– Halmos Ildikó intézményvezető
ötlete nyomán egy beszélgetős klub
alakult át színjátszó körré négy-öt
középiskolással, s a diákok lelkesedése
nyomán fokozatosan gyarapodott
a létszám. A gyerekek szívvel
lélekkel készültek a szerepeikre.
Előfordultak kisebb-nagyobb hibák,
de a szorgalmuk átvitte őket a
nehéz perceken. A legnagyobb
technikai problémát az aláfestő zene
megfelelő alkalmazása okozta a
zenés játékoknál. Az eltelt tíz év során
nyolc színdarabot játszottunk
el. Menet közben folyamatosan
gondot jelentett, hogy három-négyévente
a tovább tanulóktól meg kellett
válnunk, de volt olyan is, akinek
továbbra sem szűnt meg az érdeklődése
a színjátszás iránt. A színészi
pályát választotta például
Dénes Annamária. A felvételi vizsgán
azonban már nem vett részt,
meggondolta magát, és orvosnak
készül. Bonczok Norbert is ezen a
pályán lépett tovább, szinkronszínész
lett. Saját zenekara van, fellépéseiről
rendszeresen értesülünk.
Legutóbb Kurta Lilláról hallottam,
hogy hasonló területen tanul.
– Most hogy érzi magát a „színháza”
nélkül?
– Elfáradtam. Minden különösebb
ok nélkül mondtam le a színjátszó
szakkör vezetéséről. Drukkolok
nekik így a távolból is. Szeretném,
ha sikerülne folyamatosan továbbvinni
a kis társaságot, ha nem is
ugyanazokkal a személyekkel.. Szerettem
az egyszerű falusi embereket,
talán ezért is amolyan Déryné Színház
hangulatában jártuk a falvakat.
Egy-egy darabunkat legalább hat
vidéki előadáson bemutattuk. A
szervezés során sosem éreztem magamat
egyedül, sok segítőtársra találtam
a Kaszinóban, különösen
Halmos Ildikó személyében.
B.E.
Színfalak előtt ... és mögött
A Honvéd Kaszinó
Színjátszó Körének
10 éve 1998-tól
2008-ig
Fotó: Bakonyi Erzsébet
8 Kanizsa – Városháza 2010. március 18.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2/2010. (III.02.) számú rendelete
alapján a következők szerint.
Az önkormányzat a termofor kémények felújításának, kiváltásának bekerülési
költségeihez vissza nem térítendő támogatásként támogatást nyújt a pályázók részére,
amely kiegészíti a pályázó azon saját pénzügyi forrását, amelynek megléte
a központi pályázatban elnyerhető állami támogatás előírt pályázati feltétele.
I. A támogatás célja, a pályázók köre
A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelkező lakóépületben (teljes
épület, vagy dilatációval határolt épületrész) lévő kettősfalú, illetve egyesített
falú gyűjtőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan
felújítási munkálataira igényelhető támogatás, amelynek eredményeként biztosítható
a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéménybe vezetett
égéstermékek elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történő
és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén lévő egycsatornás gyűjtőkéménnyel rendelkező társasházak, lakásszövetkezeti
épületek, önkormányzati bérházak.
II. Támogatható felújítások, korszerűsítések köre
Támogatás igényelhető az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények)
felújítása érdekében elvégzendő munkálatokra az Önkormányzati Miniszter
által 2009. decemberében meghirdetett LFP-2009-LA-7 kódszámú pályázat
útmutatójában (a továbbiakban: Pályázati útmutató) foglaltak szerint.
Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz.
A pályázat kétlépcsős. Első lépcsőben a pályázók az önkormányzathoz
benyújtják pályázatukat, amelyet az önkormányzat elbírál. Második lépcsőben
az önkormányzat által támogatott, vagy az önkormányzat támogatását
nem élvező pályázatokat azután a pályázó társasház saját döntése szerint nyújtja
be a központi kiíróhoz.
III. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az önkormányzati támogatás összegét a közgyűlés határozza meg, mértéke
a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség legfeljebb 30%-a, de
lakásonként maximum 60.000 Ft lehet. Pályázónak a teljes felújítási költség
megosztását - lakásonként - a pályázatban be kell mutatnia.
Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban
részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati
támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkormányzati támogatás
összege abban az esetben sem nő, ha a pályázónak a beruházás megvalósítása
során a pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a
pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia.
IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag a központi kiíró
által előírt pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti példányban kell benyújtani
legkésőbb 2010. április 12-ig, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.)
A pályázat részletes nagykanizsai feltételeit Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2/2010. (III.02.) számú rendelete tartalmazza. Elérhető a
város honlapjáról (www.nagykanizsa.hu ).
A központi Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei a minisztérium
internetes honlapjáról (http://www.otm.gov.hu ), és az Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Kht. internetes honlapjáról (http://www.emi.hu ) tölthető
le.
Pályázati felhívás (LFP-2009-LA-7)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvező feltételekkel kínál
hasznosításra (eladás, bérlet) zártkerti, valamint külterületi ingatlanokat a
Cserfői-, Szentgyörgyvári-, Mórichelyi-, valamint a Förhénci hegy és azok
vonzáskörzetében.
Érdeklődni: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó) címen és a
93/500-724 telefonszámon lehet.
Zártkerti, külterületi ingatlanok
Kedves Házasulandók!
Biztos, hogy semmit sem felejtettek
el? Megrendelték a meghívókat?
Kiválasztották az esküvői
menüt? És mi a helyzet a virágcsokorral,
a menyasszonyi tortával?
Azok is megvannak?
Akkor már csak egy dologra
kell felkészülniük: a házasságra!
Ehhez a legjobb segítséget a
PREPARE/ENRICH nyújthatja
Önöknek.
Kedves Házasok!
Ne várják meg, amíg házasságukban
nehézségek ütik fel a fejüket!
A PREPARE/ENRICH segítségével
egy jó házasság még jobbá
varázsolható. Ha viszont éppen
egy válságos időszakot élnek át,
akkor a PREPARE/ENRICH segíthet
a krízist lehetőséggé változtatni.
A PREPARE / ENRICH (Felkészítés
/ Gazdagítás) egy párkapcsolati
tanácsadói csomag,
amelyet az Egyesült Államokban
dolgoztak ki házasulandó és
házasságban élő párok részére.
Az eszköztár legfontosabb eleme
a 165 kérdésből álló teszt,
amelynek eredménye egy 15 oldalas
átfogó „leltár” a pár kapcsolatáról.
A tanácsadó a teszt
eredményei alapján állítja össze
a személyes tanácsadási programját.
– felszínre hozza a párkapcsolat
erősségeit és növekedési területeit,
– lehetőséget nyújt az őszinte és
nyílt kommunikációra,
– megmutatja, hogy a felek miben
értenek egyet, és miben vallanak
eltérő nézeteket, valamint segít
megérteni azt a „batyut”, amelyet
a partnerek magukkal hoztak a
korábbi családjukból. Ezen kívül
gazdag adatmennyiséget szolgáltat
a pár kapcsolatáról, szociális- és
családi hátteréről.
A tesztet – amely eddig világszerte
csaknem hárommillió párnak
tette gazdagabbá a kapcsolatát
–, központilag értékelik ki egy
speciális számítógépes program
segítségével a PREPARE /
ENRICH németországi központjában.
Az eljárás tudományos megbízhatóságát
szaklapokban megjelent
tanulmányok hosszú sora igazolja.
A kutatások alapján kirajzolódtak
azok a területek, amelyek érdemben
befolyásolják a házasság
boldogságát és tartósságát. Ezek a
személyiség, kommunikáció,
konfliktuskezelés, pénzügyek, szabadidő,
szexualitás, gyerekek és
szülői szerep, család és barátok, a
szerepértelmezés és a lelkiség.
Ezeken felül a kiértékelés információkat
tartalmaz az idealisztikus
torzulásról, a házasság iránti
elvárásokról / házassági megelégedettség
szintjéről.
Életciklusuknak és családi állapotuknak
megfelelően négy különböző
teszteszköztár áll a párok
rendelkezésére.
A PREPARE / ENRICH magyarországi
képviselője a Ketten
Együtt Házassági Műhely. Jelenleg
száz tanácsadója dolgozik
ezekkel az eszközökkel.
Győrfy Anikó prepare/enrich tanácsadó
a +3630/238-5242-es,
vagy a 93/788-482-es telefonszámon,
valamint a gya@freemail.hu
e-mail címen várja az érdeklődők
jelentkezését.
A házasság előtt álló párokat, az
olyan házasság előtt álló párokat,
akik közül legalább egyik félnek
van gyermeke egy korábbi partnertől
(mozaikcsalád). A házas,
vagy együtt élő, és az 50 év feletti
párokat.
A teszt eredménye egy 15 oldalas
kiértékelés, amelynek alapján a
tanácsadó személyre, azaz párra
szabott programot dolgoz ki.
(X)
Tanácsadás házasulóknak
és házasoknak
THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Nagykanizsán, a Magyar Plakát Házban
március 19 – április 30. 10-18 óráig
PREPARE / ENRICH!
De mi is ez?
Ez a folyamat
Kanizsa – 2010. március 18. Városháza 9
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
jogi ügyintéző munkakör betöltésére.
Ellátandó feladat:
A Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási Iroda szervezeti egységben
jogi és vagyongazdálkodási feladatok ellátása, különösen a közgyűlési és bizottsági
előterjesztések jogi megalapozottságának biztosítása, az önkormányzati
és hivatali szerződések szakszerű előkészítése, elkészítése, véleményezése,
az ÜJKB ülésére való előkészítése, perképviselet ellátása, a hivatali szervezeti
egységek részére történő jogi segítségnyújtás, a szakosztályi szakmai munka
jogi megalapozottságának biztosítása.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, helyettesítés
céljából 2011. május 15. napjáig határozott időre szóló, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, jogász szakképzettség, közigazgatási
versenyvizsga. Előnyt jelent: közigazgatási gyakorlat, önkormányzati
vagyongazdálkodási területen való jártasság.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, feltételként előírt szakképzettséget,
vizsgát igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítványt, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség
vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes
összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. április 2. (A pályázat benyújtásának határideje meghosszabbításra kerül
a korábban - a www.kszk.gov.hu, a www.nagykanizsa.hu honlapokon, a Kanizsa
Dél-zalai Hetilap 10. számában, a Kanizsa TV Lapozójában - megjelentetett
2010. március 22-e helyett)
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30. (módosul a korábban
megjelentetett 2010. március 31. helyett)
A részletes álláspályázat a www.kszk.gov.hu honlapon 2010. március 16.
naptól tekinthető meg.
A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-708 vagy
93/500-778 telefonszámon. Pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
(www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).
Pályázat - jogi ügyintéző
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig
a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai
kirendeltség épületében.
Képviselői fogadóórák
Emlékeztetjük azon nagykanizsai egyetemi és főiskolai hallgatókat, akik
2009 őszén pályázatot nyújtottak be a "Hazavárunk" ösztöndíjra, hogy a
2009/2010-es tanév második félévére vonatkozó hallgatói jogviszony igazolásuk
eredeti példányát legkésőbb 2010. március 30-ig juttassák el a Művelődési
és Sport Osztályra (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Ez a feltétele, hogy a
hivatal utalja az első félévre vonatkozó ösztöndíjat. A tanulmányaikat
időközben befejező hallgatók a hallgatói jogviszony igazolása helyett az aláírásukkal
hitelesített diplomamásolatukat adják be.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől a hallgatói jogviszony igazolást kiállító
intézmény képzési helyéig, tanulmányi félévenként 3 alkalommal történő odavissza
utazás diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes költsége. Az
ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki év közben tanulmányait
megszakítja, félévet halaszt, vagy nagykanizsai állandó lakhellyel már nem
rendelkezik.
„Hazavárunk” ösztöndíj folyósítása
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Testvérvárosi Pályázat” 2010. évi támogatásának elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fűződő
kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése.
A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok. Pártot,
pártpolitikai tevékenységet és párthoz kapcsolódó szervezetet nem támogat az
alap. Apályázaton nem vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivataltól
2008-ban vagy 2009-ben kapott támogatással határidőre nem számolt el.
A pályázat általános feltételei:
1. Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő szervezetek
nyújthatnak be, pályázati űrlapon, az űrlapon megjelölt kötelező mellékletek
csatolásával. 2. A tervezett projektnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város
testvérvárosai - Akkó, Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna,
Magyarkanizsa, Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti - valamelyikében
működő partnerszervezet aktív együttműködésével 2010. július 1. és 2011. június
30. között kell megvalósulnia. 3. A partner együttműködésről szóló írásos
nyilatkozatát a pályázathoz eredetiben csatolni kell. 4. Csak társfinanszírozással,
a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
Önerő lehet más pályázaton nyert forrás is, de szervezési és személyi
költség nem számolható el. 5. A pályázatok támogatásáról a Közgyűlés Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága legkésőbb 2010. június 30-ig dönt.
Az elnyert támogatást - testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot
- részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra,
legfeljebb az önrész mértékéig biztosítja az alap. A nyertes pályázó a
teljes költségvetés - az önrész és a támogatási összeg - felhasználásáról köteles
elszámolást, a program elvégzéséről pedig beszámolót készíteni. A támogatási
összeg folyósítására ezek benyújtása, illetve elfogadása után kerülhet
sor. 6. Előnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az alapra
nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a pályázónak
igazolnia kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást a pályázó más pályázatokon
önerőként tervezheti. 7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot.
Ez esetben célonként külön űrlapot kell kitölteni. Egy postai küldeményben
csak egy pályázat adható fel. 8. A nyertes pályázó köteles támogatási
szerződést kötni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával.
9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban, interjúkban, újságcikkekben,
kiadványokban, fórumokon, a program rendezvényein, stb. jeleznie kell,
hogy a program Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával
jött létre. 10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes programok
ellenőrzésére, ezért a pályázó köteles a pályázatban megjelölt időpont
és helyszín változását előzetesen írásban vagy e-mailben bejelenteni.
A pályázat benyújtása: a pályázatot a felhívás mellékletét képező pályázati
adatlap hiánytalan kitöltésével kell beküldeni a következő címre: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Művelődési és Sport Osztály, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Pályázati adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy
az önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu) tölthetők le. A faxon vagy
e-mailen beküldött, a hiányos, illetve a beérkezési határidő után érkezett pályázatok
nem kerülnek elbírálásra. A határidő módosítására és hiánypótlásra nincs
mód. A döntésről minden pályázó értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnyerő
pályázók jegyzékét a Polgármesteri Hivatal a sajtóban közzéteszi.
Beérkezési (nem postára adási) határidő: 2010. április 7. szerda 08:00
óra.
Testvérvárosi pályázat 2010.
Kanizsa – 10 Városháza 2010. március 18.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Helyrajzi szám Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Március Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 10. és 24. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 10. és 24. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. – telephely 5.350.050 Ft + áfa 10. és 24. 10:00
1188/3/A/5.
1188/3/A/6. Fő út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 10. és 24. 10:30
3779/17. Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 10. és 24. 11:00
3779/21. Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 10. és 24. 11:30
30155/3 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 Ft + áfa 10. és 24 13.30
30155/4 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 Ft + áfa 10. és 24. 14.00
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda
(Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Az eladó ingatlan: Nagykanizsa, Bartók B. u. 1.
Hrsz: 3071. Tízemeletes lakóépület, mellette orvosi
rendelő. A telek mérete 673 m2. Kikiáltási ár:
72.500.000 Ft + áfa, ebből: a lakóépület 55.800.000 Ft,
tárgyi áfa-mentes, orvosi rendelő: 16.700.000 Ft + áfa.
Versenytárgyalás helye: Nagykanizsa, Garay u. 21.
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. irodaháza, I.
emeleti tárgyaló. Versenytárgyalás ideje: 2010. március
22. 10 óra.
Az ingatlan főbb jellemzői: 1969-ben épített, előregyártott
és helyben öntött vasbeton váz-és födémszerkezetű,
blokktégla kitöltőfalas tízemeletes, eredetileg
48. lakásos lakóépület, mellette lévő földszintes épületben
2 db orvosi rendelő van kialakítva. A lakóépületben
jelenleg 36 db 1 szoba komfortos, egyenként
kb. 30 m2 alapterületű garzonlakás, 10 db 41 m2 alapterületű
másfélszobás lakás, 1 db 67 m2 alapterületű
2,5 szobás lakás, és egy 29 m2 alapterületű -lakásból
átalakított- raktár található.
Az orvosi rendelők mérete összesen kb. 150 m2, 25
m2 területű helyiségcsoport (előtér, közlekedő, wc, kazánház,
tornác, és szeméttároló) közös használatú.
Az orvosi rendelő épülete, és a tízemeletes lakóépület
között egy 40 m2 területű hidroforház áll, ami eredetileg
a tízemeletes épület vízellátására készült.
Az épületek állapota: Teljes felújítás szükséges. Az
állapotról, feltárt hibákról szakértői vélemények állnak
rendelkezésre. A szakértői véleményekbe, mérési
jelentésekbe, továbbá az ingatlan egyéb adatait tartalmazó
irataiba az érdeklődők részére a betekintés,
másolás lehetősége biztosítva van. A lakásokból a
szerelvények el vannak távolítva, az ingatlan felújítás
nélkül használatra nem alkalmas.
A versenytárgyalás, értékesítés főbb elvei: Nagykanizsa
M.J.Város Önkormányzatának a Vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 10/2003.(II.26.) számú
önkormányzati rendelete (vagyonrendelet) 1.
számú melléklete II. pontjában rögzített szabályok
szerint, a forgalmi értékhez képest legmagasabb
összegű vételárat ajánló nyeri el a megvásárlás jogát.
(A hivatkozott rendelet a www.nagykanizsa.hu
weblapon megtalálható, vagy a polgármesteri hivatalban,
illetve a versenytárgyalás kiírójánál megtekinthető.)
A vevőt 3 éves felújítási kötelezettség terheli.
Amennyiben a felújítási kötelezettséget az előírt határidőre
nem teljesíti, akkor a liciten elnyert vételár
25%-át meghiúsulási kötbérként az eladó részére
meg kell fizetnie. A vételár megfizetése részben vagy
egészben megfelelő értékű, Nagykanizsa közigazgatási
területén belül fekvő cserelakások 3 éven belüli
rendelkezésre bocsátásával is történhet. Az eladó a
vételár teljes kiegyenlítéséig az ingatlanon a tulajdonjogát
fenntartja.
Érdeklődni lehet a kiírónál: személyesen a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca
21. szám alatti irodaházában (Ipari Park), telefonon a
93/311-241 vagy 93/314-078 telefonszámon, a 16-os
melléken.
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Társult települések
(Szepetnek és Nagyrécse) a
tulajdonukban lévő hulladéklerakó
telepen képződő hulladéklerakó-gáz
kitermelésére, hasznosítására irányuló
időleges jog megszerzésére
koncessziós szerződés megkötésére
nyilvános pályázatot hirdetnek, a
koncesszióról szóló 1991. évi XVI.
törvény 4. §. (1) bekezdése alapján.
A részletes pályázati anyagot a
gesztor Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalában, a Városfejlesztési Osztály
vezetőjénél (Tárnok Ferenc osztályvezető)
lehet átvenni 50.000 Ft +
25 % ÁFAellenében, a 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet 15.
szám alatti hivatali helyiségben. Tel.:
06-93/500-771. Pályázatot csak az az
ajánlattevő nyújthat be, aki - jelen pályázati
eljárásban, vagy az ezt megelőző,
2009. évben kiírt, de eredménytelenül
zárult pályázati eljárásban -
megvásárolta a pályázati anyagot.
A pályázati anyagok benyújtására
2010. június 7-én 14.00 óráig van
lehetőség. A pályázatokat postán
vagy személyesen, átvételi elismervény
ellenében Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában, a Városfejlesztési
Osztály fenti címén
lehet leadni. Postai kézbesítés esetén
az ajánlatnak a fenti határidőre
be kell érkeznie a címzetthez.
A pályázat kiírója a koncessziós
szerződést belföldi és külföldi természetes
és jogi személyekkel, valamint
ezek jogi személyiség nélküli
társaságaival kötheti meg.
Az üzemeltetés átengedésének
időtartama 20 év (szerződéskötés
időpontjától függően 2010-2030). A
tevékenység gyakorlására meghatározott
közigazgatási egység
Nagykanizsa-Bagola 01003 hrsz.
Koncessziós díj:
A nyertes pályázónak a tevékenység
gyakorlásának lehetőségéért
koncessziós díjat kell fizetnie a kiírónak.
A koncessziós díj - amelynek
megajánlott mértéke a pályázat elbírálásának
szempontja - az alábbi: a)
Összességében legalább 500 kW kapacitású
kiserőmű esetében 20 %, de
legalább 22.800.000 Ft/év, b) öszszességében
500 kW kapacitást el
nem érő kiserőmű esetében 5 %, de
legalább 3.600.000 Ft/év, c) egyéb
célú hasznosítás esetében 10 %, de
legalább 9.300.000 Ft/év jutalék a
koncessziós társaság önköltséggel
csökkentett éves értékesítési árbevételének
százalékos mértékében.
A koncessziós díjra vonatkozóan
a fentiektől eltérő "alternatív" ajánlat
is adható, amelyet a pályázat kiírója
a döntéskor az elvárt konceszsziós
díjat elérő ajánlat hiányában
figyelembe vehet.
Koncessziós
pályázat
A Kormány az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői
tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-
felügyeleti hatóságként a körzetközponti feladatokat
ellátó települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.
E jogkörben a jegyzőnek a 30/2009.(XI.3.) ÖM rendelet
(továbbiakban: Rendelet) előírása szerint nyilvántartást
kell vezetnie a társasház-kezelő, valamint ingatlankezelő
szolgáltatást nyújtó és gazdálkodó szervezetekről. A nyilvántartások
felfektetésének alapja az a bejelentés, melyet
ezen tevékenységet ellátóknak kell tenniük. Bejelentési
kötelezettség terheli 2010. május 11. napjáig mindazokat,
akik a társasház-kezelői és/vagy ingatlankezelői szolgáltatási
tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkeznek
és a Rendelet hatálybalépését (2009.11.11.) megelőzően is
ilyen szolgáltatási tevékenységet folytattak.
A Rendelet szerint az üzletszerűen végzett társasház-kezelői
és ingatlankezelői tevékenységet az folytathat:
1. aki rendelkezik szakmai képesítéssel,
2. aki e tevékenységektől eltiltó bírói ítélet hatálya alatt
nem áll,
3. köztartozásmentes adózó és
4. bejelentési kötelezettségének eleget tett.
A bejelentendő adatok pontos köre, illetve a melléklendő
okiratok megismerhetők a Rendeletből, illetve azokról a
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályánál (Nagykanizsa
Eötvös tér 16. I. em. 30. tel.: 500-858) tájékoztatás
kérhető. A bejelentéseket szintén itt kell megtenni.
A jövőben a bejelentési kötelezettség azokat is terheli,
akik ezután kívánnak társasház-kezelői és/vagy ingatlankezelői
tevékenységet folytatni, mivel bejelentés nélkül jogszerűen
e szolgáltatási tevékenységeket megkezdeni nem
lehet.
Fenti rendelkezések nem vonatkoznak azokra, akik a társasház-
kezeléssel, ingatlankezeléssel nem üzletszerűen
foglalkoznak.
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság kijelölése
Kanizsa 2010. március 18. – Hirdetés 11
INGYENES HALLÁSSZűRÉS!
A „HEAR THE WORLD - HALLD A VILÁGOT”
országos rendezvénysorozat következő állomása:
Nagykanizsa, Deák tér
2010. március 23. 9.00 – 18.00 óráig
Bővebb felvilágosítás: 80/204-489
Mindenki felelősséggel tartozik saját egészségéért!
Verseny rajtja: 2010. április 10. 10 óra
Kanizsa Centrum parkolójából folyamatos indítással
Előnevezés: április 9. 16 óráig, Nevezési díj: 4000 Ft/gépjármű
A versenyen veterán gépjárművek ingyenesen indulhatnak,
amennyiben vállalják, hogy az autós felvonuláson részt vesznek.
Fődíj: gumi szett az AR-GO ABRONCS Bt. felajánlásával. 2. díj: Autó teljes körű
átvizsgálása és gumi átszerelés - SL Gumiszervíz. 3. díj: Ajándékkosár- Kanizsa Pékség.
Különdíj a legjobb női sofőrnek: Arckezelés bérlet- Kontur Pro Studio
Bővebb információ kérhető: Lovkó István +3630/329-7717
Kanizsa 12 – Színes 2010. március 18.
Felelősséget igényel, ha valaki
kutyát vállal, nagyon sok
mindenre oda kell figyelni vele
kapcsolatban. A kutya ugyanolyan
érző lény, mint az ember,
társa az embernek, felelősséggel
tartozunk érte, gondoskodni
kell róla. Ezért nem érhet bennünket
felkészületlenül, ha egy
kutyus érkezik hozzánk, akit mi
magunk vagy valamelyik családtagunk
választott.
Nem csak a kutyus jövetelére
kell felkészülni, hanem minimum
10-15 évre előre kell gondolkodni,
s tudomásul kell venni,
hogy mindennapi életünket,
a bevásárlást, a takarítást, az étkezést,
a pihenést, még a nyaralást
is befolyásolni fogja ezután
az ő jelenléte.
Éppen ezért a kutyatartás sok
kérdést felvet, s mielőtt kutyát
vállalunk, alaposan át kell gondolnunk
ezeket – s valljuk be,
nem a neve kiválasztásán fogunk
a legtöbbet töprengeni. Alegfontosabb,
hogy családunk életvitelébe
belefér-e egy háziállat. S ha
erre igennel válaszoltunk, akkor
lehet a többi kérdést feltenni magunknak.
Milyen kutyát szeretnénk
egyáltalán? Házőrzőre, házi
kedvencre vagy munkatársra
van szükségünk? Kicsi kutyát
szeretnénk vagy nagyot? Fiatalabbat
vagy olyat, aki valakinek
már nem kellett? Megfelelő lesze
környezet a kutyának, ahol
élünk? Tudunk-e vele rendszeresen
eleget foglalkozni, annyit,
amennyit igényel? Ha összehozott
a sors a számunkra és családtagjaink
számára minden
szempontból megfelelő kutyával,
innentől kezdve hogyan tovább?
Hogyan tápláljuk? Menynyit
foglalkozzunk vele? Milyen
legyen az ő kis kuckója? Milyen
játékokat adjunk neki?
Ezekre és hasonló kérdésekre
próbálunk választ adni a következő
néhány hét folyamán Tislér
Zoltán kutyatulajdonos és –
kiképző segítségével.
S.E.
Kutyavilág
Nagy mérvű eseményre készül
az Eraklin Táncklub március
28-án. Egy nap két versenyre kerül
sor a Zsigmondy-Széchenyi
Csarnokban: az Eraklin-Kupára
(9 órától) és a Kanizsa Kupa
Tíz Táncversenyre (19 órától).
– tudtuk meg Lekszikov Csabától,
a klub vezetőjétől.
Előbbi klubközi pontszerző megmérettetés,
utóbbi pedig meghívásos
verseny, melyre a magyar ranglista
első tizennégy párosa kapott meghívást.
Nem akárkik ők, többségükben
válogatott kerettagok, akik rangos
nemzetközi bajnokságokra járnak, s
nagyon komoly eredményekkel rendelkeznek.
S még egy magyarázattal
tartozunk: tíz, mert a színpadon egy
időben megmutatkozó párosok tíz
táncot adnak elő, melyek között vannak
mind standard, mind latin táncok.
Helyezésük az összesített pontszámok
alapján dől el.
– Harmincöt éve nem volt Nagykanizsán
társastáncverseny, még a ’70-es
években nagy sikernek örvendett a Kanizsa
Kupa. Célunk ezzel a rendezvénnyel
az, hogy ezeknek a versenyeknek
az emlékét felelevenítsük, s ismét
hagyományt teremtsünk városunkban.
– osztotta meg lapunkkal terveiket
Csaba. – A rendezéshez a Magyar
Táncszövetség engedélye szükségeltetett,
melyet erre az időpontra kaptunk
meg. Úgy gondoltam, a szükséges
szakmai felkészültség és a táncosaink
rátermettsége miatt is elérkezett az idő,
ezért már tavaly májusban benyújtottuk
pályázatunkat a Szövetséghez, s
nagy örömünkre a hónap végén egy
fantasztikus, hangulatos és reméljük elismert
versenyt rendezhetünk.
Érdekességképpen eláruljuk azt
is, hogy a dobogósok egyedi készítésű
érmeket kapnak majd, mely a
Klub tagjainak keze munkáját is dicséri.
Lapzártánkkor a nevezések
még nem zárultak le (március 22-ig
lehet jelentkezni), s azt is megtudtuk,
hogy az Eraklin Kupa iránt
horvát táncosok is érdeklődtek.
S.E.
Újra társastáncverseny Nagykanizsán
1969 őszén alakította meg a Művelődési Központ a Nagykanizsai Versenytánc
Klubot. Vezetői Tarczi Zoltán és Latabár Katalin voltak. A táncosok és tanáraik
több versenyen szerepeltek jó eredménnyel és maguk is szerveztek versenyeket.
Első nagyobb versenyük a Nagykanizsa Kupáért I. Országos “A” kategóriás
Táncverseny volt, 1969-ben.
Kapos Edit az Országos Társastánc Bizottság elnökének nyilatkozatából egy
rövid idézet: “Szeretnénk Dél-Magyarországon is kialakítani a társastánc új bázisát.
Terveink szerint a góc Nagykanizsa lenne. A mostani rendezvény azt bizonyítja,
hogy jól választottunk, őszintén mondhatom, rég láttam ilyen lelkes
közönséget.” 1970 és 1973 között a Kanizsa Kupa versenyeket minden évben
sonderklasse szinten rendezték meg, nemzetközi részvétellel.
Az öt év alatt a tanárok és táncosaik sikert sikerre halmoztak a különböző
versenyeken.
1974-ben, az akkori politikai viszonyok miatt a tanár házaspár Budapestre
költözött. A Nagykanizsai Versenytánc Klub vezető nélkül maradt.
1975-ben megrendezték még az utolsó Kanizsa Kupát, majd a vezető nélkül
maradt csapat szép lassan felbomlott. Így tűnt el hosszú időre egy műfaj Nagykanizsa
város táncos életéből.
Városunk 35 év után ismét országos táncversenynek ad otthont az Eraklin
Táncklub rendezésében, a Táncklub reményei szerint a most újra útjára induló
Kanizsa Kupa méltó utóda lesz az ős-Kanizsa Kupának.
A történet 41 évvel ezelőttre nyúlik vissza...
Együttműködési megállapodást
írt alá a Halis István Városi
Könyvtár, a Mozgáskorlátozottak
Nagykanizsai Városi Egyesülete,
a Napfény Rákbetegek és
Hozzátartozóik Egyesülete, a
Szívbetegekért Egyesület, valamint
a Vakok és Gyengénlátók
Zala Megyei Egyesülete.
A megállapodás célja a könyvtári
szolgáltatásokon keresztül – a nagykanizsai
és városkörnyéki fogyatékkal
élők számára –, az önálló, akadálymentes
tájékozódás lehetőségének
segítése, az elmagányosodás
veszélyének enyhítése, a segítő kapcsolatok
gyarapítása, ezáltal a társadalmi
integráció erősítése.
A könyvtár vállalja, hogy tájékoztatja
az egyesületeket a szolgáltatásairól,
programjairól. Az egyesületek
érvényes tagsági viszonnyal rendelkező
tagja, térítésmentesen beiratkozott
használója lehet a könyvtárnak,
és térítésmentesen vehet részt a
könyvtár- és internet-használati alaptanfolyamon.
Akönyvtár biztosít tárhelyet
az egyesületek hivatalos internetes
tartalmai számára, informatikai
segítséget ad internetes megjelenésükhöz.
A könyvtár érintett olvasóközönségének
bemutatja és propagálja
az egyesületeket, hogy a fogyatékkal
élő olvasók mielőbb kapcsolatba
kerülhessenek a segítő civil
szervezetekkel.
Az egyesületek többek között vállalják,
hogy folyamatosan tájékoztatják
tagjaikat és partnereiket a
könyvtár akadálymentes használatának
módjairól, szolgáltatásairól,
programjairól. Részt vesznek a
könyvtár fogyatékossággal kapcsolatos
honlapjainak gyarapításában és
gondozásában. Speciális szakmai,
egészségügyi információikat és kiadványaikat
eljuttatják a könyvtárba,
ott hozzáférhetővé teszik.
B.E.
Együttműködési megállapodás
Kanizsa 2010. március 18. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Kedvező körülményeket ígérnek az elkövetkező
napokra a csillagok. Érdemes nekifognia befejezetlen
dolgai rendezésének. Bár sok munka nehezedik
a vállára, most könnyedén megold mindent.
Ha magányos, önnek kell tenni ellene.
Talán az ünnepek előtti készülődés változtatja
meg hirtelen a hangulatát. Szeszélyes,
és meggondolatlan döntéseket hozhat.
Mérje fel a lehetőségeket, és igyekezzen
telkesíteni szerettei minden kívánságát.
Aközvetlen családjától kaphat elsősorban pozitív
impulzusokat ezen a héten, de hasznos és új
tapasztalatokat is szerezhet érdekes emberektől.
Apartnerével stabil a kapcsolata, ennek ellenére
legyen adakozóbb, ha ajándékokról van szó.
Némi fásultság után, ismét változtatási lázban
ég. Mielőtt felforgatná a lakást, és kidobná
párja még használható ruháit, gondolkodjon
el egy kicsit. Akciója előtt sétáljon ki
például a Csó-tóra, s ott majd megnyugszik.
Nő a beszélőkedve ezen a héten. Felvillanyozza
mindazok érdeklődését, akikkel csak
köszönő viszonyban van. Akár barátságot is
köthet velük. Ha még magányos oroszlán, tavasszal
önre is ráköszönhet a szerelem.
Acsillagok állása szerint bármit megengedhet
magának. Nagy igényei nincsenek, akár egy
fagyival és a nyíló virágok látványával is megelégszik.
Avitákat azonban kerülje a családtagjaival,
ha szép húsvéti ajándékról álmodozik.
Nehézkesen telnek az ünnepek előtti napok, úgy
érzi, nem tudja mindenki kívánságát teljesíteni.
Aludjon, s másnap eszébe jut majd a legjobb megoldás.
Amagányos Mérlegek a tavasz első napjaiban
szerencsésen alakíthatnak ki új párkapcsolatot.
Acsillagok állása szerint a szokásosnál rámenősebb
lesz a héten, és nem engedi kihasználni magát.
Ha úgy érzi, kommunikációs problémája
van a párjával, nem jár messze az igazságtól.
Éppen ideje megtalálnia a kellemes hangnemet.
Ezen a héten akkor érzi igazán jól magát, ha több
időt tölt el családi körben. Munkája terén azt tapasztalja,
egyhelyben jár, és nem jut előbbre.
Emiatt ne keseredjen el, más is így van ezzel. Elsősorban
a párjával oszthatja meg gondjait.
AVénusz hatására kellemes napok köszöntenek
önre a szerelemben. Bár energiaszintje
jelentősen csökkent, vitaminokkal és sok
napfénnyel ellensúlyozhatja a lemaradást, és
ismét aktívan folytathatja a tennivalóit.
Sikereket hozhat ez a hét a munkájában és a
magánéletében is. Vonzerejére többen felfigyelnek,
ami jót tesz a karrierjének is. Ha a
szinglik táborát erősíti, ne feledje, a szerelem
nem jön házhoz, önnek kell elmenni érte.
Aséta, a sok napsütés erősíti, segíti alkalmazkodóképességét.
Használjon ki minden lehetőséget
a jövője építéséhez, de ne ragaszkodjon
görcsösen a változtatásokhoz. A dolgok időnként
maguktól is megoldódnak, ha hagyjuk.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
ÉLő
SPORTKÖZVETÍTÉSEK
most vasárnap
a Kanizsa Rádióban!
15:30
NTE 1866 - Bogád
NBIII-as foci
18:00
Kanizsa KK - SMAFC
NBI B-s kosár
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. március 18.
INGATLAN
Városkapu krt.-on egyedi szabályozós,
központi fűtéses, 2.
emeleti, 54 m2-es, két szobás,
nagy konyhás, erkélyes, felújítandó
lakás eladó. Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: +3620/541-0542
(7131K)
Nk-án a Csengery utcában két
szintes cirkós családi ház udvarral,
dupla garázzsal eladó. Alul vendéglátásra
alkalmas, de más célra
is használható, kb. 100 m2-es üzlet
(akár teljes felszereléssel), a felső
szinten 116 m2-es felújított lakás
(konyha, közlekedő, fürdő, wc,
négy szoba, nappali). Érd.:
+3630/227-3294 (7116K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey
utcában karbantartott, 78 m2-es
családi házrész pincével-padlással,
1185 m2 udvarral áron alul eladó.
Érd.: +3693/323-737, +3620/417-
2075 (7151K)
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(pince, padlás, kert) eladó.
Tel.: +3630 227-3294 (7096K)
Kodály Z. u. 6/D. alatt földszinti,
38 m2-es, egyszobás, egyedi
gázfűtéses lakás beköltözhető állapotban
eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: +3630/901-9013 (7156K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban akar 700 m2-es,
társasház építésére alkalmas telket,
hívjon! Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony
fenntartási költségű, 128 m2-es,
könnyűszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, étkező)
garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken, reális áron eladó.
Érd.: +3630/338-7179
(7173K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Érd.: +3630/227-3294 (7180K)
Nk-Szabadhegyen 2 db (840
m2/db) építési telek eladó. Érd.:
+3630/504-6857 (7187K)
Belvárosi, II. emeleti, 94 m2-es,
háromszobás, cserépkályhás, galériás
polgári lakás eladó. Irányár:
16 millió Ft. Belvárosi kisebb lakást
értkegyeztetéssel beszámítok.
Érd.: +3630/500-2506
(7189K)
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás,
erkélyes, I. emeleti, 55 m2-
es, egyedi fűtéses lakás azonnal
beköltözhetően eladó. Érd.:
+3620/936-1563 (7192K)
Belvárosi, kétszobás, egyedi fűtéses
felújított lakás igényesnek eladó.
Kaució szükséges! Tel.:
+3630/369-5352 (7193K)
Keleti városrészben, csendes
környezetben három szobás lakásban
egy szoba kiadó egy főnek,
négyemeletes, központi fűtéses
házban. A szoba bútorozott, konyha
fürdő felszerelt. Kábeltévé,
Internet van. Pékség, bevásárlókp.,
buszmegálló a közelben. Tel.
+3630/847-8816. (7165K)
Belvárosi közművesített telek
olcsón kiadó. Érd.: +3630/481-
2323 (7183K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)
Alma eladó Letenyén 80 Ft/kg
áron. Idared, Jonagored, zöldalma.
Érd.: +3630/9932-534
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)
Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelést, formázását,
írott szöveg, táblázatok szerkesztését,
kiadványok tervezését,
készítését vállalom. (Számlaképes
vagyok). Tel.: +3630/9932-534
Frissítő, közérzetjavító svéd
masszázs. Tel.: 30/540-6664
(7179K)
TV SZERVIZ: TV, DVD, videó
javítása. Távirányítók értékesítése,
javítása. Nyitva tartás: 9-15 óráig.
Nagykanizsa, Ady út 11. Tel.:
+3630/597-1530 (7184K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, videó, stb.) megjavítom. Tel.:
+3620/510-2723 (7191K)
Hamarosan induló szakmai
képzéseink Nagykanizsán: ruházati
eladó, kereskedő, boltvezető,
óvodai dajka, biztonsági őr. Érd.:
+3670/948-0949, www.felnottiskola.
hu
Takarítást vállalok. Érd.: naponta
17-20 óráig 0693/325-867.
(7185K)
Állást keresek! Minden megoldás
érdekel. Tel.: 0693/320-166
(7190K)
Március 21. 19 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében
ADAGIO. Belépődíj: I. hely 2500 Ft,
II. hely 2200 Ft
Március 22. 19 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében
Filharmónia bérlet
BARTÓK VONÓSNÉGYES
Komlósi Péter, Hargitai Géza,
Németh Géza, Mező László
Közreműködik: Lajkó István
zongora (Fischer Annie Ösztöndíjas)
Belépődíj: 2500 Ft
Március 25. 18 óra
Nyugdíjas Színházbérlet
"TE, RONGYOS ÉLET!"
zenés összeállítás DRÁFI MÁTYÁS
Jászai-díjas, Érdemes Művész
előadásában. Belépődíj: 700 Ft
Március 19. 10 óra
NEMZETKÖZI RÉGÉSZETI
KONFERENCIA
Téma: Thrák királyok völgye
Szervező: a Magyar Plakát Ház,
Kőfalvi Csilla. A belépés díjtalan
Március 26-27. 19 óra
NAGYKANIZSAI AMATőR
ROCKZENEKAROK
BEMUTATKOZÓ KONCERTJEI
Belépődíj /naponta/: 500 Ft
Március 19. 11 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében
THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Belépődíj: felnőtt 1700 Ft;
diák, nyugdíjas 1000 Ft
Megtekinthető: április 30-ig
Március 19. 19 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében - A jazz ünnepe
MURKA LÁSZLÓ TRIÓ ÉS A
NIGUN EGYÜTTES
Belépődíj: 800 Ft. Arendezvény
támogatója: a Magyar Jazz
Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap
Március 20. 19 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében - A jazz ünnepe
KANIZSA BIG BAND ÉS A
BÁGYI BALÁZS QUARTET
Belépődíj: 1000 Ft
Arendezvény támogatója: a Magyar Jazz
Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap
Március 24. 18 óra
"EGÉSZSÉG KÖRE" - Onhausz
Péter pécsi természetgyógyász előadása
Állás
pénzügyi ügyintéző szakirányú Ktv. szerint
hibakereső szakirányú 115.000 – 130.000 Ft
villamosmérnök (erősáramú) szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztő szakirányú 95.000 Ft
villanymotor tekercselő szakirányú 80.000 Ft
telefonos értékesítő középfokú 100.000 Ft
öntvénytisztító szakirányú 80.000 Ft
javító szakirányú 100.000 – 115.000 Ft
felszolgáló szakirányú 90.000 Ft
Linux rendszergazda műszaki informatikus 95.000 Ft
ponthegesztő szakirányú 95.000 Ft
értékesítési tanácsadó felsőfokú 200.000 Ft
festő szakirányú 90.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00-12.00
és 13.00-15.00 óra között, péntek: 8.00-12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
LAKOSSÁGI
apróhirdetés
15 szóig 600 Ft,
VÁLLALKOZÁSI
apróhirdetés
15 szóig 1200 Ft.
Mindkettőre érvényes
gyakorisági
KEDVEZMÉNYÜNK:
többszöri, folyamatos
feladásnál
a másodiktól félár!
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete március 26-án pénteken,
a Kanizsa Dorottya Kórház tanácstermében, a közgyűlés
befejezése után közvetlenül, kb. 16.30-kor tartja klubfoglalkozását,
ahol Dr. Sebestyén Miklós főorvos tart előadást A
cukorbetegség diaetotherápiájának elvei témában.
Kanizsa 2010. március 18. – Sport 15
Kézilabda. Az NB I B-s női
bajnokságban az Izzó SE (12.) a
Bp. Vasas ASI (7.) együtteséhez
látogatott. A két csapat közötti tabella-
különbség gyakorlatilag tükröződött
a mérkőzés képén is, hiszen
21-11-es félidő után 34-27-re
nyert a Fáy utcai házigazda. A
vendégeknél ugyan a legeredményesebb
Matetits Gabriella volt
nyolc találattal, de az ifjúsági korú
Anek Rebeka hat gólja legalább
ennyire elismerendő teljesítmény.
Az NB II-es férfiak (5.) sem gazdagodtak
ponttal idegenben, hiszen
az Unitranscoop-Győrújbarát
KSE (4.) 29-28-ra nyert ellenük,
így a tabellán helyet is cserélt a két
legénység.
Kosárlabda. A férfi NB I B-s
bajnokságban a Kanizsa KKDKG
East gárdája (3.) Veszprémben
vendégszerepelt, s hatalmas
csatában kapott ki a házigazdáktól
(2.) 83-81-re. Folytatás vasárnap
a Russay-csarnokban 18 órától
a Soproni MAFC (4.) ellen. A
lányok V. korcsoportos diákolimpiai
elődöntőjében Szekszárdon
szerepelt a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
együttese. Mivel a harmadik
résztvevő nem érkezett
meg, így a vendéglátó Garay János
Gimnázium ellen kellett két
alkalommal bizonyítania a döntőbe
kerülésért a kanizsaiaknak.
Nos, az első találkozón 75-69-re,
a másodikon 75-60-ra nyertek a
kanizsaiak, így egyenes az út
Debrecenbe, az április 23-25-i fináléra.
Küzdősport. A dél-zalai városban
Kali-szemináriumot és egyben
vizsgát is tartott Sifu Juhász
Zoltán, a szakág ismert vezetője, s
a helyieken kívül győri és szombathelyi
sportolók is érkeztek a
megmérettetésre. A rendezvényre
ellátogatott Sifu Váradi György is,
aki a Magyar Kung Fu Szakszövetség
egyik vezetője.
Vízilabda. Nem sikerült az OB
I B felsőházi rájátszásában a bemutatkozás
a Heat Group-Kanizsa
VSE (8.) számára, hiszen az előző
évi mumus (6-8; 11-13), vagyis a
Tipo VSC (6.) első mérkőzésükön
idén is kifogott a kanizsaiakon.
Szabó Gábor együttese két nyert
és két vesztett találkozóval érkezett
a play-off szakaszába, végül a
fővárosiak ezt a mérleget egyelőre
negatívba fordították, hiszen a délzalai
városban a vendégek 10-7-re
nyertek. A most következő hétvége
szabad lesz a KVSE számára,
azt követően Szegedre látogatnak
Karácsony Tiborék.
Kecskeméten rendezték az úszó
A kategóriás diákolimpia országos
döntőit III-IV. és V-VI. korcsoportban,
melyen iskoláik mellett klubjukat,
a Délzalai Vízmű SE-t is remek
eredményekkel képviselték a kanizsai
sportolók. A Polgár Sándor és
Miatta Mercédesz edzette fiatalok
közül Zámodics Márk (Batthyány
Gimnázium) hozta a legszebb eredményt,
hiszen a III. korcsoport 100
m gyors döntőjében fölényesen
szerzete meg az első helyet. Abay
Nemes Anna (Rozgonyi Általános
Iskola) a IV. korcsoportban 100 m
gyorson lett bronzérmes. Karancz
Aliz (Mező Gimnázium; V-VI. korcsoport)
200 m vegyesen végzett a
harmadik helyen. Váltóban a Batthyány
Gimnázium lány váltója sem
szerepelt rosszul, hiszen 6x50 m
gyorson a Németh Renáta, Kisgyura
Eszter, Tóth Mirandolina, Vékási
Vanda, Zsuppán Patrícia, Ács Réka
egység a negyedik lett. Összességében
Zámodics tartja kiváló formáját,
s a szakmai munkának is köszönhetően
a dél-zalai klub (egyik)
húzóemberévé nőtte ki magát.
Hogy nem véletlen az előző mondatban
a megfogalmazás módja, annak
oka, hogy időközben Abay Nemes
Anna meghívót kapott a serdülő
válogatott keretébe. Talán felesleges
említeni, ehhez is számos remek
eredmény szükségeltetett…
P.L.
Zámodics diákolimpiai aranyérmes
… 20 esztendeje: az NB II
nyugati csoportjában III. ker.
TTVE (5.) – N. Olajbányász SE
(7.) 0-0, majd Olajbányász (8.; g.:
Skublics) – Budafoki MTE-Törley
(11.) 1-2. Anői kosárlabda NB
I rájátszásában MÁV NTE (14.) –
BKV Előre (15.) 57-60. Az Olajbányász
SE NB I B-s női kézilabda
együttese nyerte a nyolccsapatos
Felkészülési Kupát. Legjobb
kapus Nagy Judit (N. Tungsram),
míg a gólkirály Mátyás Auguszta
(N. Olajbányász) lett.
… 15 esztendeje: a labdarúgó
NB I 18. fordulójában Csepel-
Kordax (9.) – N. Olajbányász SE
(13.) 2-0. A mérkőzést követően
felmentették állásából Keszei Ferenc
vezetőedzőt, s az addigi pályaedző,
Szabó Imre váltotta őt a
kispadon. A női kosárlabda NB I
play-offjában a 17-20. helyért
MÁV NTE-Kanizsa Sörgyár –
Egis OSC 75-61, majd 57-64. A
férfi kézilabda NB I-ben N.
Tungsram SE (8.) – Debreceni
Dózsa (9.) 25-25. A Tungsramtól
Szergej Kuzmicsov villámigazolással
került kölcsönbe az akkor
még NB I B-s Dunaferr SE-hez.
Már az orosz idegenlégiós nélkül
Fotex VSE (1.) – Tungsram 32-
16. A női kézilabda NB I B-ben
Olajbányász SE (Horváthné 7
gól) – Dunaújvárosi AC 26-17.
… 10 esztendeje: a PNB 21.
fordulójában Nyírség-Spartacus
(12.) – Nagykanizsa LinAir FC
(14.) 2-0. Az NB III Dráva csoportjában
Dombóvári FC (10.) –
MÁV NTE (2.) 0-0. A Kanizsa
KK-DKG East férfi kosárlabda
csapata végül az NB I B alapszakaszának
harmadik helyén végzett,
s bekerült az A-csoportért
folytatott rájátszásba. A debreceni
korosztályos cselgáncs rangsorversenyen
a MÁV NTE dzsúdósai
(Hóbár Péterrel és Molnár Tamással
az élen) 48 pontot gyűjtöttek.
Bemutatkozott a Mapei-
Kanizsa Kerékpár Klub, elsőként
a horvát Jadranska Magistrala
profiversenyen álltak rajthoz kerekezői,
köztük az FTC-től igazolt
országúti magyar bajnok Arany
Gábor.
… 5 esztendeje: a férfi kézilabda
NB I B-ben Nagykanizsai
Izzó SE (9.; Kiss Gergely 9 gól) –
Siklós (7.) 25-20, a kanizsai csapat
utolsó négy mérkőzésén harmadik
győzelmét aratta egy döntetlen
mellett.
Polgár László
Ez történt (március 18-24.)…
Nem várt, ettől függetlenül felettébb
nagy sikert ért el
Mihovics Szabina az NTE 1866,
most már 70 kg-os súlycsoportban
induló dzsúdósa. Tény és való,
az elmúlt másfél évben talán
kevesebbet hallhattunk eredményeiről,
amit hosszú ideig lehetett
korcsoportváltásával magyarázni.
Ettől függetlenül a hiányérzet
élhetett a pályáfutását figyelemmel
kísérőkben, de számukra
most Szabina hatványozottan
bizonyított. A siklósi junior
korcsoportos országos bajnokságon
ugyanis imponáló teljesítménnyel
szerzett bajnoki címet.
Az egész mezőnyt ellentmondást
nem tűrő teljesítménynyel hengerelte
le, s aligha véletlen, hogy
edzőjéből, Mester Józsefnéből
örömszavakat csalt elő: „Úgy
gondolom, ez megfelelő lelki
kártérítés is sportolómnak, akiről
az utóbbi időszakban mintha kissé
elfeledkeztek volna. Szabina
valóban nagy sportemberi tartásról
tett tanúbizonyságot, s ezt a
hamarosan sorra kerülő diákolimpián
is bizonyítani fogja.”
Polgár László
Ezen nincs mit ragozni: bajnok lett
Kanizsa 16 – Hasznos 2010. március 18.
A használt autók specialistája
Típus/Évjárat Ár
Audi A3 SPB 2.0TDI
2006.06 5.590.000
Audi 80 (2.tul) 1.9TDI
1992.12 799.000
Audi A3 2.0 TDI
2006.06 3.590.000
Audi A4 2.0 CR TDI
2009.05 5.850.000
VW Passat 2.0 TDI
2005.12 3.190.000
VW Cross Touran 1.9TDI
2008.02 4.899.000
VW Lupo (klíma) 1.4i
2002.06 990.000
VW Turan (7sz.) 1.9 TDI
2004.12 2.870.000
VW Bora 1.4 16V(56e km)
2000.05 1.500.000
Nissan Micra 1.2 (klíma)
2005.07 1.560.000
Suzuki Ignis 1.3, 16V GC
2004.05 1.299.000
Ford Focus 1.6 (5a.)
2004.07 1.399.000
Daewoo Tico (24e km)
1997.08 350.000
Citroen Xsara Picasso 1.6 HDI
2007.12 2.599.000
Citroen C4 1.6i
2005.06 1.850.000
Daewoo Kalos 1.2 (klíma)
2005.03 1.180.000
Kia Rio kombi 1.3
2005.07 1.350.000
Opel Meriva 1.6 Cosmo
2004.05 1.990.000
Peugeot 307 1.6
2001.12 1.150.000
Seat Altea 1.6
2004.12 2.299.000
Seat Toledo 1.9 TDI
2003.08 1.799.000
Skoda Octavia1.6
2007.07 1.799.000
Skoda Octavia1.6
2007.07 1.799.000
Suzuki Swift 1.3 GL
2005.06 1.450.000
Suzuki Swift 1.3 GL
2005.06 1.450.000
Suzuki Swift 1.3 GL
2005.06 1.450.000
Toyota Hilux (br.ár)
2008.03 4.980.000
8800 Nagykanizsak, Petőfi u. 95.
06-30/2350-555, 06-30/4110-555
WWW.ISTIVANAUTO.HU
ISTIVÁN
AUTÓ
GENERÁLKIVITELEZőI FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELRE
(megismételt eljárás)
Tárgy: Társasház felujítás, szigetelés, nyílászárók cseréje,
gépészet.
Helye: Nagykanizsa, Munkás u. 3.
Ajánlattételi felhívás átvételének helye: Nagykanizsa Ady u. 4.
(Zala Ingatlanszalon).
Átvétel ideje: 2010. március 19-25. 10.00-16.00 óra.
Beadás határideje: 2010. április 2.
Információ: 06 93 789 240 vagy 06 30 601 55 80
e-mail: pandc.kft@gmail.com
GENERÁLKIVITELEZőI FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELRE
(megismételt eljárás)
Tárgy: Társasház felújítás, szigetelés, nyílászárók cseréje,
gépészet.
Helye: Nagykanizsa, Kazanlak krt. 11.
Ajánlattételi felhívás átvételének helye: Nagykanizsa Ady u. 4.
(Zala Ingatlanszalon). Átvétel ideje: 2010. március 19-25. 10.00-
16.00 óra. Átvétel módja: személyesen, díj ellenében.
Beadás határideje: 2010. április 9.
Információ: 06 93 789 240 vagy 06 30 601 55 80
e-mail: pandc.kft@gmail.com
Mi lesz a Széchenyi Kártya jövője?
Lesz-e a kis- és középvállalkozók
számára bármilyen lehetőség a
továbblépésre, az életben maradásra?
Mekkorák lesznek a kamattámogatások,
lesz-e állami garancia?
– Többek között ezekre a kérdésekre
kaphattak választ azok, akik ellátogattak
a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara (NAKKIK),
valamint a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége által
szervezett „Jövőre is a legkedvezőbb
hitelprogram a Széchenyi
Kártya – hitellel a vállalkozókért”
nevű rendezvényre, mely az országos
Széchenyi Kártya road show
részeként érkezett városunkba.
Dr. Polay József, a NAKKIK elnöke
a program kezdeteként köszöntötte
a megjelenteket, majd
ugyanezen célból átadta a mikrofont
Marton István polgármesternek.
A polgármester beszédében
kihangsúlyozta, hogy sokaknak
csupán a Széchenyi Kártya az
egyetlen hitelfelvételi lehetősége.
Megemlítette azt is, hogy sokan
érdeklődnek a kártya iránt, mind
uniós tagországok, mind távolabbiak,
akik szintén bevezetnének
hasonló rendszert.
Szó esett – mind Polay József,
mind Doucha Ferenc, a VOSZ Zala
megyei elnöke által – a kis- és
középvállalkozók jellemző problémáiról
is, melyekre a Széchenyi
Kártya megoldást kínál: tőke-,
megrendelés- és forráshiánnyal
küzdenek, melynek következményei
lehetnek a likviditási gondok,
majd a létszámleépítés. A legkedvezőbb
vállalkozói hitelprogramról
van szó, mivel állami hiteltámogatást
és garanciavállalást tartalmaz.
Felszólaltak a fórumon Draskovics
Tibor és Deme Krisztina
vállalkozók, bemutatták cégüket
és a Széchenyi Kártya cégükre
gyakorolt pozitív hatásait. Soós
Rita főtanácsos, a garanciavállaló
cég munkatársa elmondta, céljuk
az, hogy olyan vállalkozók is hitelhez
jussanak, akik amúgy nem.
A tavalyi évben 165 ezren igényeltek,
s 122 ezren kaptak Széchenyi
Kártyát országos szinten. Zala
megyében 6359 kártya került kiosztásra,
Nagykanizsán közel 3000.
A VOSZ és a Kamara ezután is
fogadja az érdeklődőket, hisz –
ahogy Polai József is mondta – a
válság miatt még nagyobb szerepe
kell, hogy legyen.
S.E.
A Széchenyi Kártyáról
Közös képviselőket, lakókat és
további érintetteket vártak a
társasházi nyílt nap szervezői az
Olaj Művelődési Házba a pályázati
lehetőségekkel kapcsolatban.
Többek között szó esett a
panelprogramról, a termofor kémények
felújításáról, valamint a
közeljövőben várható pályázatokról.
Egy megvalósult beruházás,
vagyis egy tanulmányeset alapján
kerültek bemutatásra a lehetőségek.
A társasházi támogatásokról
Kustán Szabolcs, a rendező
pályázatíró cég ügyvezető
igazgatója beszélt a megjelenteknek,
az energiahatékonyság előnyeit
pedig Széchenyi Lajos
energetikus vázolta. Az energiahatékonyság
ebben az esetben
konkrétan azt jelenti, hogy minél
több részt (szigetelés, nyílászárócsere,
kazánfelújítás vagy
–csere stb.) emelnek be a lakók a
pályázatba (s kerülnek ezek végrehajtásra),
annál több energiát, s
ezzel pénzt spórol meg a ház, s
nem utolsó sorban annál nagyobb
állami támogatásra számíthat.
Az előadásokat nagy figyelemmel
kísérte végig a hallgatóság, s
aztán a kötetlen beszélgetés során
záporoztak a kérdések is: a pályázatokról,
a pénzügyi lehetőségekről,
s érdeklődtek a jellemző műszaki
hibákról, s azoknak a kiküszöbölési
módjáról is.
A tavasz folyamán a szervezők
további fórumot terveznek, melyről
értesítik az érintetteket. További
információkat találnak a
www.webhazmester.hu és a
www.multicontact.eu oldalon.
S.E.
Társasházak pályázatai - Lezárult az Idősek
akadémiája
Befejeződött a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium támogatásával
januárban indult Idősek
Akadémiája elnevezésű háromrészes
országos képzéssorozat.
A szervezők minden alkalommal
az időseket leginkább
érdeklő kérdéseket választották
ki témául. A Medgyaszay Házban
megtartott utolsó képzési
napon Jankovics György, a
Nyugdíjasok Országos Szövetségének
elnöke tartott előadást.
- Művészeti fesztivál
Liszóban
Kistérségi Művészeti Fesztivál
színhelye volt szombaton a
liszói faluház. A közel kétszáz
fellépő komolyzene, vers- és
prózamondás, színjátszás, népdal,
néptánc, társas- és modern
tánc, valamint könnyűzenei kategóriákban
szórakoztatták a
közönséget.
XXII. évfolyam 12. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. március 25. Kanizsa
Egy kattintás
www.kanizsaujsag.hu
(93)
Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
- épülettervezés - beruházás
lebonyolítása - építési műszaki
ellenőrzés - felelős műszaki
vezetés - projektvezetés
- teljeskörű ingatlanfejlesztés
- ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Pénteken ünnepélyes keretek
között, hatalmas érdeklődés mellett
megnyílt a nagykanizsaiak által
már várva várt kiállítás, a
Thrák Királyok Völgye a Magyar
Plakát Házban.
Az ünneplőbe öltözött tömeg
meghallgathatta Dimitar Ikonomov,
Bulgária nagykövetének,
Marton István, városunk polgármesterének,
Zelver Kasabova,
Kazanlak alpolgármesterének, s
végül, de nem utolsó sorban Prof.
Dr. Ivan Marazov, a Bolgár Tudományos
Akadémia tagjának
köszöntő beszédét. Az alpolgármester
asszony kihangsúlyozta, a
kiállítás jelentőségét abban látja,
hogy hidat képez mind Nagykanizsa
és Kazanlak, mind Magyarország
és Bulgária között.
A megnyitót követően a megjelenteknek
lehetőségük nyílt megtekinteni
az emeleten kiállított
thrák kincseket, melyek apró, de
annál értékesebb és érdekesebb
betekintést nyújtanak egy már letűnt
kultúrába.
A tárlatot április 30-ig tekinthetik
meg, minden nap 10-18 óráig.
Kanizsa kommentár: Feltételezzük
persze a jó szándékot, de az
ember érzése (ezúttal is) az volt, a
csomagolás jóval túltett magán a
portékán. Bizonyára muzeológusok,
régészek, művészettörténészek,
esetleg ókortörténészek „csemegéje”
(lesz) a kiállítás, de vegyük
észre azt is, hogy nem egy látogató
mondta, úgy érzi, az egész
kicsit „kevés”. Ettől persze Nagykanizsát
az elkövetkezendő hónapban
joggal kötik össze a páratlannak
tartott bemutatóval, de a tető
alá hozásában nagy szerepet játszókkal
(vagy éppen a bennfentesekkel)
beszélgetve a források hiánya
talán egyszer sem volt kikerült
téma. Ebből kiindulva azonban, ha
nincs öt forintom, ne akarjak két
doboz gyufát venni, hiszen még
egyre sem telik, kivéve, ha azt a bizonyos
cigarettát már valaki oda is
tette vagy ígérte. Erről viszont biztosan
nem a thrák Spartacus korai
elődei tehetnek...
Óriási várakozás után némi csalódottság
Szakmai egyeztető fórumra
hívta a térség polgármestereit a
Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató
Központ.
Az önkormányzati fórum résztvevői
tájékoztatást kaptak a térség
foglalkoztatási helyzetéről, a támogatási
lehetőségekről, a program
eddigi tapasztalatairól és a közfoglalkozatási
tervből adódó közös feladatokról.
Továbbá szakmai egyeztetés
történt az önkormányzatokkal
közös Út a munkához programmal
kapcsolatos együttműködésről.
Térségünkben a közmunka
program keretében 469 millió forint
felhasználásával 1.373 főt foglalkoztattak
a 2009. április 1-től
indult közcélú programokban –
hangzott el a fórumon, ahol a megjelentek
tájékoztatást kaptak a regisztrált
álláskeresőkről is.
A február 28-ai statisztikai adatok
szerint Nagykanizsán a regisztrált
álláskeresők száma 6.228 fő.
Számuk az előző havi kimutatáshoz
képest 2 százalékos javulást
mutat, míg 2009. azonos időszakához
viszonyítva 12,6 százalékos
romlást.
A Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató
Központ működési területén a regisztrált
álláskeresők száma 2010.
január hónapban 6.330 fő. Ez a létszám
az előző hónap adataihoz viszonyítva
4,9 százalékos növekedést
mutat, amely 2,5 százalékkal
alacsonyabb a megyei átlagnál. A
gazdaságilag aktív népesség száma
a kirendeltség területén 2010.
január 1-től 38.600 fő, mely 1.400
fővel alacsonyabb az előző évinél.
Nagykanizsán 2009-ben átlagosan
3.308 álláskeresőt tartottak
nyilván. Az álláskeresők között az
elmúlt évben a fiatalabb korosztály
(25 év és alatta) 15 százalékban jelent
meg a kirendeltségen, a 25-45
év közötti korosztály mindösszesen
47,7 százalékban, a 45 év felettiek
pedig 37,3 százalékban.
A Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ működési területén
a rendelkezésre állási támogatásban
állók száma az ország
más területeihez viszonyítva alacsony.
Számuk 2010 januárjában
8.377 fő. Nagykanizsa kirendeltsége
ebből 1584 fő nyilvántartottal
képviselteti magát, ami 19 százalékos
arányt jelent.
Iskolai végzettség szerint jellemzően
az alacsony iskolai végzettségűek
vannak jelen ebben a körben:
993 fő rendelkezik nyolc általános
iskolai végzettséggel vagy ennél
kevesebbel (63 %). Ebből is látszik,
hogy az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezők vannak különösen
hátrányos helyzetben.
Korévek szerint az idősebb korosztály
(45 év feletti) száma 681 fő,
ami a rendelkezésre állási támogatásban
részesülőknek a 43 százalékát
jelenti.
B.E.
Kanizsa 2 – Krónika 2010. március 25.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Negyven éves a Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének Nagykanizsai
Csoportja.
Ebből az alkalomból rendezett kiállítást
a 40 év érmeiből és kiadványaiból
az egyesület a HSMK emeleti
csarnokában. A kiállítást Cseresnyés
Péter alpolgármester, a Fidesz országgyűlési
képviselője nyitotta meg.
A szervezők a tárlókban kiállították
a különböző évfordulókra,
nevezetes emberek, prominens
vállalatok és iskolák felkérésére
veretett érmék gipszmintáit. Bemutatták
kiadványaikat és az
egyesület rendezvényeit megörökítő
életképeket.. Az éremcseréreérembörzére
hetvennégy kiállító
igényelt asztalt. Már a délelőtti
órákban több, mint háromszáz érdeklődő
volt kíváncsi nemcsak városunkból,
hanem a határainkon
túlról, Horvátországból, Szlovéniából,
Szerbiából és Ausztriából.
B.E.
Negyven év érmei és kiadványai
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fórum az Út a munkához programról
Isten áldjon! – Kirajzottak a motorosok
Szentmisét mondott Fliszár
atya a motorosokért múlt hétvégén,
majd a Deák téren gyülekező,
megszámlálhatatlan mennyiségű
járgányt és gazdáikat meg
is áldotta.
Az atya Szent Kristófot, az utazók
védőszentjét kérte, hogy oltalmazza
az úton lévőket. Az áldás
mellé minden kétkerekű tulajdonosa
– és utasa – egy-egy szentképet
kapott.
S.E.
Színes produkciókkal készültek
az ifjak s a még ifjabbak a Zalai
Gyermekek Művészeti Találkozójának
kistérségi bemutatójára. Az
elmúlt hétvégén számos kategóriában
– többek között néptáncban,
modern táncban, prózamondásban,
népzenében és hangszeres
zenében – mutatták meg a tehetségüket
a zalai diákok. A találkozót
Balogh László, az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke nyitotta meg. A
közel húsz produkció között a
nézősereg találkozhatott csöppnyi
balerinákkal, és nagyobbacskákkal
is, vámpírokkal, Bödőcs
Tiborra hajazó komédiással és
még kánkánozó fiúkkal is.
S.E.
Ismét találkoztak
Kanizsa 2010. március 25. – Hirdetés 3
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.1-08/2-
2009-0008. azonosítószámú, "Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló
életvitelt elősegítő programjai támogatására kiírásra benyújtott pályázata a múlt évben támogatást nyert. A 18
hónapos projekt támogatását 100%-ban az ESZA Nonprofit Kft. biztosítja. A pályázat azonosító száma: TÁMOP-
5.3.1-08/2-2009-0008.
A Nonprofit Kft. a fejlesztő programokat három helyszínen valósítja meg: Zalakomárban (a projekt fő helyszínén),
Galambokon és Kerecsenyben. Az összesen 6 hónap időtartamú fejlesztési programok másfél év alatt 4
alkalommal indulnak el, összesen 80 fő részvételével. Az első képzési blokk március 25-én véget ér, itt 20 fő kap
tanúsítványt arról, hogy részt vett a kompetenciafejlesztő munkában. A kurzusok tematikájában többek között
önismereti és tanulástechnika-tréning, kommunikáció, kulcskompetenciák fejlesztése, konfliktuskezelés, álláskeresési
technikák elsajátítása szerepel. A most záruló képzési blokk tapasztalatai kedvezőek: a résztvevők
csaknem hiányzás nélkül vettek részt az órákon, és magasabb szintű igények is megfogalmazódtak (szaktanfolyamok
indítása). Egy-egy modulban igény szerint minden résztvevőnek lehetősége volt hosszabb időt eltöltenie
(például ha az olvasás tanulása több időt vett igénybe, akkor a modul egyénenként ismételhető volt).
Egy-egy program az egyes helyszíneken 200 órát tesz ki, a résztvevők havi 6-7 alkalommal látogatják a kurzusokat.
A programok köztes időszakában esetmenedzserek (szociális munkás és szociálpedagógus) foglalkoznak személyesen
és intenzíven a résztvevőkkel, akik igény szerint pszichológus segítségét is igénybe vehetik. A fejlesztő
programok elvégzése után minden résztvevő tájékozódhat munkajogi kérdésekben. A Nonprofit Kft. munkatársai
rendkívül fontosnak tartják, hogy a hátrányos helyzetű családok körében egyfajta átértékelődési folyamat indulhasson
el. A felzárkóztató modulok elkezdődtek Galambok és Kerecseny községben is. A programtól a megvalósítók azt
várják, hogy sikerül csökkenteni a magas inaktivitást a térségben és felkutatni azokat az embereket, akik hosszú
évek óta kiestek az elsődleges munkaerőpiacról. A szakemberek bíznak abban, hogy a 80 fős célcsoport a képzés
keretében személyi és társas kompetenciáinak növelésével "piacképes helyzetbe" kerül, felkészül arra, hogy munkát
vállaljon, valamint lehetőséghez jut, hogy befejezze az általános iskolát és további képzésekre jelentkezhessen.
A program egyébként hiánypótló szerepet tölt be a Nagykanizsai és a Zalakarosi kistérségekben, mivel jelenleg
nem működik olyan szolgáltatás, amely az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat megelőzően azokra a
problémákra fókuszálna, amelyek a munkavállalást alapjaiban gátolják.
Nonprofit szervezetként természetesen nem sikerülne megvalósítani a programot, így uniós források igénybevételére
volt szükség: a TÁMOP 5.3.1-08/2. azonosító számú, "Első lépés" - alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására kiírásra benyújtott pályázat
nyert támogatást.
„Tudással a jövőért!”
Folytatódik a térségben a fejlesztő-felzárkóztató munka
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult(t) meg.
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2010. március 25.
Az utóbbi időben egyre több
panasz érkezik szerkesztőségünkbe
az utcák, közterek kivágott
fái miatt. A Takarék, a
Csengery, a Teleki, a Csokonai
utca, az Alsótemplomhoz vezető
fasor ledöntött fáit – és még folytathatnánk
a sort –, sokan siratják.
Azt a véleményüket sem
hallgatták el, hogy némelyik fa
„egyesek” udvarát díszíti már.
Arról is lehet hallani a városban,
a fák megmentése érdekében néhányan
egyesületet akarnak létrehozni.
Választ várva, a lakosság
észrevételeit a város főkertészéhez,
Lancsák Lajoshoz továbbítottuk.
– A közelmúltban a város területén
a törvényes eljárási rend betartása
mellett elkezdődött a közterületi
zöldfelületek tervszerű felújítását
szolgáló, elöregedett, veszélyes
fák kitermelése. Minden fa
kivágása markáns beavatkozás a
megszokott városképbe, amelyet a
város lakossága kiemelt figyelemmel
kísér, sőt esetenként előfordul
tiltakozás is. Annak érdekében,
hogy megértsük a közterületek fejlesztésének
részét képező fakitermelések
folyamatát, meg kell ismerkedni
ökológiai vonatkozásaival
– javasolta Lancsák Lajos.
– Mert mit kell tudni a fák biológiájáról?
– A fás szárú növények jellemzője,
hogy életciklusuk több évig tart,
évente ismétlődően növekedésre,
vastagodásra képesek. A növények,
de különösen a fák különleges képessége,
hogy életműködésük közben
a levegő széndioxidjából és a
vízből a napfény hatására cukrot
(szénhidrátot) képesek termelni
(asszimilálnak), miközben oxigént
szabadítanak fel. Ez a földi lét
egyik alapja. Életkoruk csúcsát elérve
magassági növekedésük, vastagodásuk,
anyagcseréjük lecsökken,
majd megszűnik, ezzel együtt
oxigén- és faanyagtermelésük is
csökken, végül elhalnak. Mivel
helyhez kötöttek, az évek során különböző
környezeti hatásoknak
vannak kitéve. Hőingadozás, mechanikai
sérülések, kémiai és biológiai
hatások érik őket. Sebzések
keletkeznek rajtuk, melyeken különféle
paraziták, gombák, élősködő
növények, rovarok hatolnak testükbe.
Eközben a fatestben korhadás,
üreg keletkezik, amely legyengíti
a törzs, vagy az ág állékonyságát.
Így saját súlya alatt, vagy hó,
szél hatására kidől, letörik. A szabadon
álló és az állományban,
vagy csoportban élő fák testfelépítése
különbözik egymástól. Az állományban
élő növények egymással
versengve, ugyanakkor egymást
támogatva fejlődnek. A fény
felé igyekezve mind magasabbra
törnek, törzsük megnyúlik, ágaik
vékonyabbak, koronájuk féloldalas.
Az állományban álló fák gyakorlatilag
csak együtt életképesek.
Ha a közelükben állókat kivágják,
állékonyságuk lecsökken, és idősebb
korban már nem tudnak alkalmazkodni
a megváltozott körülményekhez.
A kezdettől szabad állásban
növő egyedek, miután folyamatosan
ki vannak téve a környezeti
hatásoknak, fokozatosan ki
tudják fejleszteni védekező mechanizmusaikat.
Korábban termőre
fordulnak, de korábban is öregszenek.
A korona jobb benapozása érdekében
leszárítják belső vékony
ágaikat, ezzel utat engednek a fertőzésnek
is. Különösen idős fák
esetében a korona elágazásban
gyakran keletkezik tölcsér, amelyben
felgyülemlik, megáll az esővíz,
a por, a belehulló levelek korhadásnak
indulnak. Télen a tölcsérben
megfagyó víz térfogatváltozása
feszítő hatást gyakorol az ágak
tövére. Az ágvilla meghasad, és a
bele jutó víz még tovább hasítja a
törzset. A fagy elmúltával a nyílt
sebet a kórokozók megfertőzik, ezzel
elkezdődik a koronavillából kiinduló
korhadás. Ez az egyik leggyakoribb
kórkép, a törzskorhadás
leggyakoribb kiindulópontja nem
a gyökfő, hanem a korona-elágazás.
A gyökfő és a törzs alsó része
még egészséges lehet, de a korona
töve már beteg. Ennek legbiztosabb
jele a korona csúcsának száradása.
– A környezet milyen hatást
gyakorol a fákra?
– Mint minden élőlény, a növények
is állandó kölcsönhatásban
vannak környezetükkel. Helyhez
kötöttségük okán ez még fokozottabban
érvényesül. Miközben felépítik
testüket, széndioxidot kötnek
meg és oxigént szabadítanak fel. A
növényi szövetet alkotó cellulóz újratermelhető
biomasszát képez.
Közvetett hatásuk a kedvező fényárnyék
viszonyok biztosítása, a színek
és formák keltette kellemes
esztétikai hatás. Az ember alkotta
művi környezetben negatív hatások
is előfordulnak. Gyökereik szárítják
a talajt, megemelik az építményeket,
a felszínen haladva, onnan
kiemelkedve akadályt képeznek.
Virágporuk, szőrük, termésük
allergiát, mérgezést okozhat. Az elhalt,
kidőlő törzs, a letörő ág
anyagi kár és baleset okozója lehet.
– Milyen célt szolgálnak az ember
által mesterségesen telepített
növények?
– Az ember által kiválasztott fajú,
különböző ökológiai igényű növények
meghatározott, szabályozott
módon elhelyezve szolgálják
az emberek biológiai és esztétikai
igényeit. A városi közterületeken
álló fás szárú növényzet tehát nem
alkot élő környezeti (ökológiai)
rendszert! A 346/2008. (XII. 30.)
számú kormányrendelet „sajátos
építményfajta”-ként értelmezi a
közterületi fás szárú növényeket. A
fentiek szerint ültetett növények is
megtartják a genetikai állományuk
által determinált tulajdonságaikat,
és ezáltal fejtik ki az ember által
elvárt hatásokat. Azonban ez akkor
érvényesül, ha az eredeti természetes
termőhelyük nyújtotta
feltételeket – hő, víz, tápanyag,
fény, árnyék, ... – is biztosítjuk számukra.
A települési környezetben álló
fák életének egy különleges esete a
haláluk! Természetes környezetükben
ennek is megvan a természetes
formája: elszáradva, összerogyva
visszajutnak a talajra, hogy ott a
szaprofita élőlények testüket lebontva,
átalakítva humuszt képezzenek,
amely új növények létfeltételeit
biztosítja. A folyamat a települési
környezetben már az ember
érdekeivel ütközik, mivel a
„fák állva halnak meg”, kidőlésük,
ágaik letörése az embernek balesetveszélyt,
anyagi kárt okoz. A
földre zuhant növényi részek sem
hagyhatók a kidőlés helyén.
– Az embernek tehát a fák „halálát”
is szabályoznia kell a környezetében?
– Igen. Ez jelenti a közterületi
zöldfelületek egyik legnehezebb,
legellentmondásosabb feladatát.
Idős fák „fiatalítása, megújítása”
biológiailag nem lehetséges. A
problémát a koronájuk visszavágásával
nem oldjuk meg, csupán elnapoljuk.
A levágott vastag ágak
helyén beindul a fent említett fertőzési
folyamat: a fát farontó élőlények
támadják meg, a növény romlása
felgyorsul. Ezen a védőanyaggal
való lekenés sem segít sokat. A
metszfelület szélén megjelenő
gyors növésű vízhajtások tuskósarjként
viselkednek, szél hatására
a kis összenövési felület miatt könnyen
letörnek. A vastag ágakkal
visszavágott fa esztétikailag is
romboló hatású. Fás szárú növények
körében csupán a cserjék esetében
tekinthető a visszavágással
történő megújítás – ifjítás – szakszerű
megoldásnak.
– Milyen szabályok alapján vágják
ki a közterületi zöldfelületen
álló fákat?
– Minden egyes fa kivágásáról
való döntés megalapozása érdekében
a fentiek szem előtt tartásával
egyedenként elemezzük a körülményeket.
Ha szükséges, a döntés objektív
megalapozása érdekében a
rendelkezésünkre álló, a jelenleg
elérhető legkorszerűbb favizsgáló
műszerrel is megvizsgáljuk a fatestet.
Ezt elvégeztük mind a Felsőtemplom,
mind az Alsótemplom
melletti fákon is. Végül az elemző,
értékelő és döntés-előkészítési folyamatot
visszük végig minden fa
esetében, és teszünk javaslatot a
A fák halálát is szabályozni kell
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Szabad 2010. március 25. vélemény 5
döntéshozónak a fa további sorsára
vonatkozóan. Indokolatlanul
egyetlen fa sem kerül kivágásra.
Magasabb szintre fejlesztjük zöldfelületeinket
azáltal, hogy mindig
több, az adott környezetbe jobban
illeszkedő növényeket ültetünk.
Szigorúan óvjuk az egészséges faállományt,
ezt szolgálja az elfogadott
zöldterület rendelet. Gondozzuk
az elültetett növényeket, öntözéssel,
növényvédelemmel biztosítjuk
termőhelyi igényeiket. Ezt a
célt szolgálja a fiatal fák koronaalakító
metszése, de a fák megóvását,
gondozását szolgálja a
város idős, de egészséges platán
fasorainak szakszerű koronavisszavágása
nem az ágelágazásban,
hanem a kisebb metszfelület
érdekében a vékonyabb
részeken. A cél, a fa minél hoszszabb
ideig, egészséges állapotban
történő fenntartása. A cserére
kijelölt idős, beteg, veszélyes fák
fenntartását viszont felelősséggel
nem vállalhatjuk. Még akkor sem,
ha ez drasztikus beavatkozásnak
tűnik és átmenetileg ellenérzést
vált ki egyes emberekben. Biztosak
vagyunk benne, hogy a növényzet
beállása után véleményük
megváltozik, mert egy magasabb
szintű, esztétikusabb városkép jön
létre. Hangsúlyozzuk, hogy minden
esetben növényállomány cseréről,
és sohasem irtásról van szó,
amely a természet lekövetése szabályozott
körülmények között.
Mindez annak érdekében történik,
hogy Nagykanizsa közterületi
zöldfelületei egyre javuló, biztonságos,
kellemes környezetet biztosítsanak
az itt élőknek és az ide
látogatóknak.
A kivágott fák sorsáról a főkertész
elmondta, a VIA vásártéren lévő
telephelyére szállították, ahol a
használható részekből padokat, játszótéri
mászókákat készítenek. A
többit tűzifának aprítják fel. Helyükre
földet szállítanak, és fűmaggal
vetik be.
Bakonyi Erzsébet
Az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló 2006. évi
CXXXII. törvény a Kanizsai Dorottya
Kórházat súlyponti intézetként
jelölte meg. A nagykanizsai
kórház mind járó-, mind fekvőbetegellátás
tekintetében közvetlen
ellátja a Zala megyei déli térség
103 ezer lakosát.
Intézményünkben 360 aktív és
142 krónikus ágyon folyik a gyógyító
ellátás. Ezt a feladatot 15
fekvőbeteg osztály, 5 diagnosztikai
egység és szakrendeléseik, valamint
gondozóhálózatunk biztosítja.
Kórházunk a járóbetegellátást
szerződés szerint 1817 szakorvosi
és 260 nem szakorvosi órában
látja el.
A kórház évente 20-22 ezer fekvőbeteget
és mintegy 500 ezer
járóbeteget lát el az évi 4,5 milliárd
forintos költségvetésből. A
kórház 838 dolgozónak biztosít
munkahelyet.
Az egészségügyi ellátórendszer
szerkezetátalakítása, a fekvőbeteg
ellátás közel 10 %-os kapacitáscsökkenése
több ezer, egészségügyben
dolgozót érint. Az átszervezések
és a funkcióváltások, intézményi
összevonások következtében
kialakuló humán kapacitástöbbletet
át kell irányítani azokba
az intézményekbe, ahol hiányzó
szakorvosi, szakdolgozói kapacitásokat
regisztrált az ágazat, vagy
ahol a hiány rövidesen várható.
Ezt a célt segíti elő egy olyan középtávú,
foglalkoztatást támogató
program elindítása, amely a felszabaduló
kapacitást befogadó intézményeknek
nyújt átmeneti bértámogatást,
a hiányzó vagy az új
funkciókhoz illeszkedő orvosi,
szakdolgozói kapacitások biztosítása
érdekében.
Ehhez igazodva a pályázat átfogó
célja: az átalakuló ellátórendszer
hatékony működéséhez szükséges
humánerőforrás biztosítása.
A pályázat specifikus célja: 1.
Az egészségügyi ellátórendszer
szerkezetátalakítása következtében
felszabaduló humánerőforráskapacitások
ágazatban tartása és
mobilitásának elősegítése a struktúraváltás
következtében megnyíló,
bővülő szakellátásokba. 2. A
korábban kialakult regionális orvosi
és szakdolgozói kapacitáshiányok
betöltése. 3. Intézményen belül
horizontálisan működő, szakorvosokat,
szakdolgozókat, valamint
az egészségügyi szakellátáshoz
kapcsolódó, a betegellátásban közvetlenül
résztvevő, nem egészségügyi
végzettségű munkatársakból
álló, multidiszciplináris, funkcionális
csoportok kialakítása a járóbeteg-
és fekvőbeteg szakellátásban
speciális betegségcsoportok
hatékony kezelésére.
Részcélok: 1. A konstrukció keretében
megvalósuló egészségügyi
humánerőforrás fejlesztési projektek
hozzájárulnak ahhoz, hogy
mobil teamek segítségével az ellátott
szakterületek bővülése is megvalósul
az intézményekben. 2. A
helyben rendelkezésre álló szakellátási
humán kapacitással összefüggésben
az ellátáshoz jutás időigénye
csökken, a több szakma
együttes tevékenységével eredményesebben,
gyorsabban kezelhetők
bizonyos betegségek. Az ezek kezelésére
létrehozott mobil teamek
pedig a korábbinál szélesebb körű
ellátást biztosítsanak a közfinanszírozott
egészségügyi intézményeken
belül. 3. A pályaelhagyás
után visszatérők és a működés ideiglenes
szüneteltetése után egészségügyi
tevékenységet végző, pályára
visszatérők illetve külföldi
szakmai gyakorlat után visszatérők
jelen konstrukció kiemelt célcsoportját
képezik.
A projekt keretén belül intézményünkben
összesen 4 személy került
alkalmazásra: orvosi szinten 2
fő. Így az engedélyezett 88 főnél
jelentkezett 18 fős hiány 16 főre
csökkent (SBO). Felsőfokú alkalmazottak
tekintetében 1 fő. Így az
engedélyezett 6 főnél jelentkezett
1 fős hiány 0-ra csökkent (Intézeti
Gyógyszertár/gyógyszerész).
Szakdolgozói szinten 1 fő. Az engedélyezett
584 főnél jelentkezett
7 fős hiány 6 főre csökkent (SBO).
Aprojekt kezdete: 2009. április 17.
A projekt befejezésének tervezett
időpontja: 2011. augusztus 16.
Az Európiai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás
összege 25.571.720 Ft.
Jelen pályázat forrását az Európai
Szociális Alap és a Magyar
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
Kanizsai Dorottya Kórház
vezetősége
Tudják ezt a Demokratikus Roma
Vezetők Szövetségénél is. A
szövetség tagsága mely a közelmúltban
megtartott közgyűlésén
az előző esztendő programjainak,
eseményeinek értékelése mellett,
első sorban már a jövővel foglalkozott.
Terveinek, célkitűzéseinek
irányát jelentősen meghatározza
az a tény, hogy idén előreláthatólag
kétszer is választásra, szavazásra
készül az ország minden állampolgára,
cigányok, nem cigányok
egyaránt.
A Nagy József György,elnök a
szövetség 2002-es megalakulása
óta munkája során a jobboldali értékek
közvetítését és képviseletét
tartotta szem előtt a roma társadalom
érdekében, most is ragaszkodik
ehhez az irányhoz. Ennek az
iránynak a követését a tagság egyhangúlag
támogatja.
Mert minden látszateredmény,
kampányszerűen elindított projekt
ellenére jól látható, hogy Magyarországon
hosszú idő óta nincs elkötelezett,
tervszerűen felépített
stratégia a roma emberek és a hátrányos
helyzetű társadalmi rétegek
élethelyzetének, problémáinak
megoldására. Nem volt olyan intézkedés,
olyan kezdeményezés az
utóbbi évek romákat érintő kérdéseiben,
mely hatékonyan, következetesen
előrevitte volna a romák
számára egyre kilátástalanabbnak
tűnő foglalkoztatási helyzetet.
Hisz nem mondható megoldásnak
a közmunka program, mely néhány
előnye ellenére is inkább
csak elfedése a valós problémának.
Ezek a programok ugyanis
nem teremtenek munkahelyet, és
kevés kivételtől eltekintve értékes
és hatékony munkavégzésnek sem
tekinthető tevékenységek elvégzését
teszik csak lehetővé. Pedig valódi
megoldásra égető szüksége
van a társadalom leszakadó rétegeinek.
Munkahelyek és tényleges
foglalkoztatás nélkül nem működhetnek
sem az oktatás, sem a lakhatás
nehézségeinek megoldására
elindított kezdeményezések.
A roma munkanélküliség kérdése
ugyanis továbbmutat önmagán,
károsan befolyásolja a tanulási és
neveltségi igényeket, illetve az elvárható
oktatási és neveltségi
szinthez való eljutás esélyeit is.
Miközben a munkanélküliségnek
leggyakrabban csak az anyagi síkon
történő negatív következményeit
emelik ki, az oktatásban kiemelkedő
jelentőséggel bíró családi
háttértényezőkre gyakorolt hatásaira
nem fektetnek elég hangsúlyt.
Pedig a munkanélküli szülők
gyermekének nemcsak anyagi jellegű
nehézséggel kell szembe néznie
iskolai pályafutása során, ha-
25 millió a kórháznak:
új munkahelyek
Itt az idő
a romáknál is
G. HERRING angol utazó
1838-ban kiadott útirajzában
írja:
„Magyarország gátja volt a
török terjeszkedésnek, bölcsője
az alkotmányos szabadságnak
és a vallási türelemnek.”
Magyarokról
mondták
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. március 25.
nem egyéb hátrányokkal is. A
rendszeresség, a természetes napirend
hiánya, a megfelelő viselkedési
minták, a helyes kommunikációs
formák és eszközök eltűnése,
az egysíkú művelődési hatások a
munkanélküliséggel tartósan sújtott
szülőkön keresztül a gyermekek
iskolai sikerességét is kérdésessé
teszik.
Ezen az áldatlan helyzeten pedig
csak jelentős számú munkahely
megteremtésével lehet segíteni.
Úgy tűnik azonban, hogy az utóbbi
időszak ilyen irányú ígéretei nem
valósultak meg, a romák számára
nem nyíltak meg a munkahelyek
kapui, a roma programok súlyos
milliói nem hoztak érdemi változást
sem az iskolázottsági szintben, sem
a lakhatási feltételekben.
ADRVSZ szerint ezekre a problémákra
megnyugtató megoldást a
Fidesz programja nyújt, melyet a
szövetség minden rendezvényén
népszerűsíteni is kíván. A programban
megjelenő nagyszámú munkahelyteremtés
ugyanis már egykor
létező valóság volt. A foglalkoztatás,
az oktatás terén jól működő
egykori intézkedések valóban hoztak
sikereket és eredményeket. A
Fidesz-kormány 1998-2002 közötti
kezdeményezései és megvalósulásuk
valódi könnyebbséget jelentettek,
valódi reményt arra, hogy a nehézségek
megoldhatóak.
A DRVSZ éppen ezért nagy jelentőséget
tulajdonít annak, hogy a
cigány/roma emberek számára hiteles
ismereteket nyújthasson a választási
programról, azokról a kérdésekről,
melyek minden roma ember
hétköznapjának valóságát jelentik.
Ennek a szándéknak kíván eleget
tenni a DRVSZ saját rendezvényein,
közösségi programjain is,
így tavaszváró fesztiválján is.
Hisz várjuk már nagyon a tavaszt!
Hisszük, hogy a kikelet a
győzelemmel együtt meghozza a
romák számára is a valódi megoldásokat!
DRVSZ közlemény
Magyarország kultúrájának Európáig
hangzó színpada az Európai
Unió által 2010-re odaítélt Európa
Kulturális Fővárosa cím birtokosa,
Pécs városa. A Kulturális Főváros
egyik meghívott fellépője Kollonay
Zoltán görög-magyar zongoraművész,
zeneszerző, aki zenekarával
különleges koncertet ad Pécsett
március 31-én 19 órakor a pécsi
Ifjúsági Ház Színháztermében.
Európába áthalló színpad görög
szerepvállalással. E színpad segítségével,
egy év alatt Pécsnek és Magyarországnak
lehetősége adódik arra,
hogy kulturális értékeiket és fejlődésüket
bemutathassák. Több európai
város élt már e cím lehetőségével,
hogy megújítsa kulturális életét,
és ismertebbé tegye magát Európában.
A Kulturális Főváros kínálata
közt nívós programsorozatot állított
össze a Pécsi Kisebbségi Görög Önkormányzat,
a legszínvonalasabb
magyarországi görög produkciókból
válogatva. A Görög Fesztivál jó példája
annak, hogy a magyar-görög
történelmi kapcsolatok hogyan szültek
kulturális értékeket, ezek hogyan
erősítik Magyarország kulturális
sokszínűségét, és hogyan építik az
európai szellemiséget.
Felkérés különös aktualitással.
Megtisztelve éreztem magam, amikor
a Pécsi Görög Kisebbségi Önkormányzat
Elnöke, Georgiou Gregorisz
Úr felkért a Görög Fesztivál keretén
belül a koncertem megtartására. Különösen
aktuálisnak érzem a felkérést
ez alkalomból, hiszen a Görög Koncert
dallamai egyrészt szimbolizálják
azt az összeolvadást, mely egyszerre
görög, magyar, pop és klasszikus,
másrész azt az olvasztótégelyt, mely
különböző népek kultúráját olvassza
egybe Európában. Egyéni zenei világomat
kivételes párosításoknak köszönhetem,
melybe egyszerűen csak
beleszülettem. A görög genetikai
ajándék és a klasszikus zongoraművészi
tanulmányaim utánozhatatlan
zeneszerzői és előadói út lehetőségét
nyitották meg számomra. Elmélyülök
a hagyományokban, átérzem és
asszimilálom a görög zene dallam és
ritmusvilágát, miközben megőrzöm,
és érthetővé teszem mások számára a
klasszikus zene eszenciáját, pop zenei
hangszerelésekkel.
Kollonay Zoltán zongoraművész,
zeneszerző. Édesanyja görög,
édesapja magyar. A Budapesti és a
Bécsi Zeneakadémián tanult. Magyarországon
több zongoraversenynek
volt első helyezettje. Zongorán,
szintetizátoron és orgonán adja elő
saját darabjait szólóban vagy zenekara
kíséretében. Zeneszerzői stílusa
híd a klasszikus, görög és a könynyűzene
között. Koncertjei a megszokottól
különlegesebbek, varázslatos
új zenei élmény adnak.
KPI-info
„Piszkos Fred most néhány
egyenletes térdhajlással lecsúszott,
és felemelkedett az ajtófélfa élénél,
mert úgy látszott, hogy teljes
hosszában viszket.
– Azt hiszem – mondta Holdvilág
Charley –, hogy ez a fiú megérdemelte
a halált.
– Igen – dörmögte Piszkos Fred
–, Charley meg én így látjuk, és
így helyes.
Ez a közbeszólás kínos volt
Holdvilág Charley-nak, mert mint
említettem, Piszkos Fred nem volt
errefelé túlságosan népszerű. Fitymálva,
megvetően nézett végig rajtuk.
Bozontos, ősz szemöldöke közül
a jobboldali bosszantóan éles
szögben vonult fel a homlokára.
– Miért nem sírtok? Talán már
sajnáljátok, hogy szegény Warins
kalózt elteszitek a láb alól?
Volt valami dühítően pökhendi a
hangjában.
– És ha igen?! Mi közöd hozzá?
– horkant rá Tulipán. – Engem fejbe
ütött, és mégsem innám a vérét
dühömben, mint te.
– Most már sajnálom a fiút –
szólt Holdvilág Charley –, legszívesebben
visszahozatnám.
Piszkos Fred végigmérte.
– Miért? Ki vagy te?
Valamennyien méla utálattal
nézték a kielégült bosszújával hetvenkedő,
gonosz, pimasz kapitányt.”
Elnézést kérek kamaszkorom
kedves könyvének, Rejtő Jenő művének
címadójától, az igazi Piszkos
Fredtől. A hasonlat csak félig
ül. A következő pár sor világítja
meg, hogy a kapitányt – polgármester
kollégájától eltérően – milyen
szándék vezette a Hidegek
Törvénye előtt .
„Piszkos Fred egy sötét oldalfolyosón
megelégedetten sodorgatta a
szakállát. Az volt a kötelessége,
hogy a herceget védje, és pillanatnyilag
éppen az életét mentette meg.
Mert Piszkos Fred még abból is
hasznot tudott húzni, hogy mindenki
gyűlöli. Megszerezte a Nagy Bivalyt
a herceg testőrének, önmaga ellen,
de mellékesen mindenki ellen. Azután
kirántotta a halálítéletből azzal,
hogy vadul követelte a halálát. A
herceg élvezte Piszkos Fred népszerűtlenségének
minden előnyét.”
Ahasonlat másik fele rendben. Sok
emberben hasonló lelki mechanizmus
működik Marton István minapi, a
Jobbik lapjában megjelent interjúját
olvasva. Sőt, az illető lap rendszeres
olvasói kényelmetlenül is érzik magukat
a Fideszt, országos és kanizsai vezetőit
pocskondiázó sorokat olvasva.
ők nemzeti elkötelezettségből kerültek
ide. Nincsen ínyükre olyan, a szocialistákkal
közös platform, melyet
csak a lehetséges következő kormány
elleni gyűlölet tart össze…
Papp János
Bogár Ferenc önkormányzati
képviselő, országgyűlési képviselőjelölt
kedden délelőtt jelentette
be a sajtó képviselőinek a Magyar
Szociáldemokrata Párt Zala megyei
listáján szereplők névsorát,
valamint kifejtette véleményét a
Magyar Szocialista Párt által hangoztatott
kampányfelszólalásról,
miszerint a bal oldalnak egyetlen
alternatívája van: az MSZP.
– A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt a tegnap lejárt határidőre
felállította megyei listáját. Területi
listánk első öt jelöltje: Bogár
Ferenc, Nagy Imre, Szányiné Kovács
Mária, Dr. Horváth Györgyné,
Tóth László. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani minden egyes
választópolgárnak, aki ajánlószelvénye
leadásával lehetővé tette indulásunkat
a parlamenti választásokon.
Aválasztópolgárok az első fordulóban
külön lapon szavazhatnak
a nekik szimpatikus pártra, és külön
lapon az egyéni képviselőjelöltekre.
Ezért aki a baloldal egyetlen alternatíváját
csak az MSZP-ben látja,
az húzza be oda az ikszet, bár
halkan megjegyzem, sok baloldali
érzelmű ember véleménye szerint
inkább csak egyedüli haszonélvezője,
semmint egyedüli alternatívája
a baloldalnak az MSZP. Azt pedig
erős csúsztatásnak érzem, hogy
a jobboldali radikalizmus, illetve
populizmus ellen a Magyar Szocialista
Párt és annak jelöltjei jelentik
az egyetlen alternatívát. Erről néhai
Antall József szavai jutnak eszembe:
„Tetszett volna az uraknak jobban
dolgozni, akkor nem kellene
félni a választásoktól.” Ezért aki azt
akarja, hogy négy évig csak csendben
üldögélő, a gombokat frakciófegyelem,
pártutasítások szerint
nyomkodó képviselője legyen
Nagykanizsának, az szavazzon
nyugodtan a kampányoló pártvezérek
által egyetlen alternatívaként
ajánlott jelöltekre. Aki viszont nem
újabb bólogató Jánost, hanem
Nagykanizsa és környéke polgáraiért
dolgozni akaró képviselőt akar,
akkor az egyéni képviselőjelölt választásakor
ismereteire, élettapasztalatára
hagyatkozva, s ne a pártlógóra,
hanem a mögötte lévő jelöltre
szavazzon.
S.E.
Görög fesztivál
Piszkos Fred,
a polgármester
Bogár a jelöltekről
és az MSZP-ről
Kanizsa 2010. március 25. – Kampány 7
Az Országgyűlésbe jutásunk
és győzelmünk nem azt
jelenti majd, hogy eggyel több
parlamenti párt lesz, hanem
azt, hogy néhány hónap múlva
néggyel kevesebb. A Jobbik
elnökének március 15-i beszédéből
vett idézet nem csak a
hozzászóló hölgyet borzasztotta
el. Bencsik András elmondta,
Vona Gábor pár szó
különbséggel Rákosi Mátyás
mondatát ismételte. Bizony, a
Jobbik nem az, aminek látszik.
Szőnyi Kinga, Pozsonyi Ádám
és Bencsik András, az ECHO
TV kedd esti Demokrata köréből
Cseresnyés Péter társaságában
beszélgetett a HEMO közönségével.
A jó hangulatú csütörtök
estén a Demokrata főszerkesztője
hitelesen szólhatott
a magát nemzeti radikálisnak állító
párt igazi arcáról. ő ugyanis
egyik alapítója volt a Magyar
Gárdának, ám amikor párthadsereget
csináltak belőle, távozni
kényszerült. Az egykori manöken
is sajnálattal emlegette jobbikos
barátait, akik nem tudják
még, tiszta hazaszeretetükkel
valakik csúnyán visszaélnek. A
mentelmi jog mögé ne lehessen
elbújni – kívánjuk sokan. Ám
mi lesz akkor, ha majd
Gyurcsány Ferenc alkut kínál
mondjuk Novák Elődnek? –
Nem adunk ki téged az igazságszolgáltatásnak,
ha ti sem szavazzátok
meg az én mentelmi
jogom feloldását. A nagyon is
reális eshetőség elgondolkoztathatta
a jelenlévő jobbikos szimpatizánsokat.
Ezért is fontos,
hogy kétharmada legyen a Fidesznek
– fogalmazott Bencsik
András. Nem a Fidesznek fontos
ez, hanem az országnak. Cseresnyés
Péter idézte Balog Zoltánt:
mi vagyunk a nemzeti radikálisok,
mert mélyreható, gyökeres
változásokat akarunk és tudunk
véghezvinni a nemzet érdekében.
A Nagykanizsát különösen
is sújtó munkanélküliség megszüntetése
sem pártügy, hanem
nemzeti ügy. Mindenkire szükség
van és mindkét szavazatával.
Mert kis különbség – kis
változás, nagy különbség – nagy
változás. A helyszínen már kapható
legújabb Demokrata ezért
viselte borítóján a lényegretörő
üzenetet: Csak a Fidesz! „A következő
napokban Gyurcsány
Ferenc ámokfutást kezd majd.
Az antiorbánizmussal átitatott
tudatú embereket be fogja vinni
az MSZP szavazótáborába, míg
az ellenoldalon arra fog törekedni,
hogy kiborítson mindenkit.
És minél inkább elönti a gőz
az MSZP-ellenes tömegek agyát
– annál több voksot szerez majd
a Jobbik. És ez Gyurcsánynak
jó. Ha a Fidesz nem éri el a 194
mandátumot, akkor nemhogy alkotmányozni,
de kormányozni
sem fog tudni! És ezzel megvalósult
Gyurcsány Ferenc álma…”
– vetette fel a komoly eshetőséget
a gondola.hu publicistája,
Nyíri János. Ám a beszélgetés
napján hozta a sajtó Kövér
László egyértelmű szavait arról,
ha kell, visszaadják az embereknek
a döntés lehetőségét, de
nem mennek bele koalíciós kormányzásba.
Az édesanya szólalt
meg Szőnyi Kingából, amikor a
novemberi felháborító kormányrendeletről
beszélt. Erről
bezzeg nem hallunk a tévében,
csak az emberek egymás elleni
uszításáról. Az óvodai nevelésbe
beleszóló gender ideológia
ugyanis a kisfiúkat a babázás és
a kislányokat a játékautók felé
terelné. Biológiai meghatározottság
helyett majd tizennyolcévesen
eldönti… A hajdani
vicc ma valós veszély. Csodálkozunk,
ha kevés gyermek születik?
Önzés, kényelemszeretet
éppúgy van emögött, mint az
édesanyai érzések kiölése. Hozzászólt
a nevelés kérdéséhez az
egykori tanár, Cseresnyés Péter
is. A liberális oktatásügy az alsó
tagozatban megtiltotta a buktatást.
Kinek az érdeke, hogy
buták maradjanak gyermekeink?
Mit üzen ez a gyerekeknek?
Előre lehet jutni munka
nélkül is. Ellenkezőleg, mi abban
hiszünk, csak a munka viszi
előre az országot.
Kampányrendezvény
Miért kampányol
Gyurcsány a Jobbiknak? Városunkba látogatott
Mesterházy Attila, a Magyar
Szocialista Párt miniszterelnök-
jelöltje. A polgároknak
tartott fórum előtt megtekintette
a Magyar Plakát Házban
előtte nap megnyílt Thrák Királyok
Völgye című kiállítást,
valamint a Honvéd Kaszinóban
fogadta a sajtó képviselőit is.
Elmondta, kettős célja van látogatásának,
egyrészt, hogy támogatásáról
biztosítsa dr. Fodor
Csabát, a párt nagykanizsai országgyűlési
képviselőjelöltjét, s a
szavazópolgárok támogatását is
kérje számukra, másrészt bemutassa
az MSZP programját.
– Az elmúlt napokban lezárult a
jelöltállítási procedúra, s körvonalazódott,
hogy sajnos hárompárti
parlamentre számíthatunk a következő
négy évben. – jelentette ki
Mesterházy Attila. – Az MSZP, a
Fidesz és a Jobbik minden választókörzetben
állítottak jelöltet, ezzel
országos listát is fognak tudni állítani,
s nagy valószínűséggel parlamenti
mandátumokat is szereznek
majd a jelöltek. Éppen ezért fontos
hangsúlyozni, hogy minden olyan
szavazat, amelyik nem a Magyar
Szocialista Pártra kerül leadásra,
elveszhet. A kis pártok olyan kevés
egyéni körzetben tudnak indulni,
hogy – az eddigi választási tapasztalatok
alapján – nem valószínű,
hogy át tudják lépni a parlamenti
küszöböt. Minden baloldali embert
csak arra tudok buzdítani, akinek
fontosak a demokrácia, a szociáldemokrácia,
az emberi méltóság, a
békés egymás mellett élés és a jogállam
mint értékek, hogy senki másra
ne adja le szavazatát, csak a Magyar
Szocialista Párt jelöltjére.
A támogatás kérése mellett kihangsúlyozta:
kétosztatú verseny
alakult ki, az egyik oldalon a
Fidesz-Jobbik partneri együttműködés
áll, a másik oldalon a Magyar
Szocialista Párt. Véleménye
szerint, ha az említett két jobboldali
párt az önkormányzatokban
olyan kiválóan együtt tud működni,
akkor ezt megteszik majd a Parlamentben
is. Látszatvita zajlik
köztük a sajtóban. A választópolgároknak
pedig érezniük és érteniük
kell a mostani választások tétjét,
s azt a felelősséget, mellyel tulajdonképpen
nem csak politikai pártok
és jelöltek közül választhatnak,
hanem világképek, értékrendek közül
is. Április 11-én és 25-én azt
kell eldönteni, milyen Magyarországon
szeretnénk élni: olyan Magyarországon,
melyet beleng a félelem
légköre? Ahol az emberek,
ha el is mennek szavazni, nem merik
bátran vállalni véleményüket,
mert attól tartanak, hogy bármilyen
inzultus vagy retorzió éri őket?
Aminiszterelnök-jelölt fontosnak
tartotta hangsúlyozni, hogy
nincs romokban az ország, hiszen
az elmúlt nyolc évben sok
olyan fejlődés tapasztalható, melyek
az emberek mindennapi
komfortérzetét, életminőségét javítja.
Példaként az autópályákat
hozta fel – most már Budapesttől
a horvát határig vezet az M7-es.
– Nagyon fontos, hogy a politika,
az új politikai kultúra, melyben
mi is hiszünk, az emberek hétköznapi
problémájával foglalkozzon
– mondta –, s erről is szól az
MSZP programja, melynek három
fő eleme: a nemzeti modernizáció,
az új politikai kultúra kiépítése és
a demokratikus értékek védelme.
A helyi sajátosságokkal kapcsolatban
kiemelte, hogy kétféle probléma
van, melyet kormányra kerülésük
esetén mindenképpen meg
kívánnak oldani: az egyik a lőtér
területe, melyet át kívánnak adni az
önkormányzatnak ipari célokra, a
másik pedig az országosan is nagy
gondot okozó tömeges munkaerőleépítés:
„Amikor ilyen speciális
helyzet alakul ki, hogy csoportos
létszámleépítésről van szó, azok
a nők, akik negyven éves munkaviszonnyal
rendelkeznek, és nem
lehet másutt munkát biztosítani a
számukra, elmehetnek nyugdíjba.”
Újságírói kérdésre Mesterházy azt
válaszolta, az embereket konkrét
programmal lehet megszólítani. Ellenpéldaként
hozta fel a Fideszt,
melynek – véleménye szerint – programjába
olyan mondatok kerültek
otthonteremtésről, családról, egészségről,
melyek más pártok programjának
előszavában is szerepelhetnének.
„Mi magunk olyan programot
tettünk le az asztalra, mely tizennégy
pontban tárgyalja azokat a témaköröket,
melyeket a nemzeti modernizáció
szempontjából fontosnak tartunk.
Ebben az egyik kiemelt, legfontosabb
terület a foglalkoztatás bővítése.”
Kampányrendezvény
Mesterházy Kanizsán
8 Kanizsa – Kamara 2010. március 25.
z
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Széchenyi Kártya
road show kamaránknál
Március 10-én a Vasemberházban
nagy érdeklődés kísérte
Szép Zoltánnak a KAVOSZ Zrt.
fejlesztési igazgatójának, Soós
Ritának a Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. főtanácsosának, dr. Polay Józsefnek,
kamaránk elnökének és
Doucha Ferencnek, a VOSZ Zala
megyei elnökének előadását.
A rendezvényen köszöntőt mondott
Marton István polgármester úr,
aki örömét fejezte ki, hogy e rangos,
országos esemény helyszínéül
városunkat választották a szervezők.
Nagykanizsán és térségében
az összes vállalkozás számát tekintve
nagyon jó az arány az igényelt
és kihelyezett Széchenyi Kártyák
tekintetében. A legutóbbi kimutatás
szerint térségünkben közel
3000 kártyatulajdonost regisztráltak
és több mint 14 Mrd Ft kihelyezett
hitel került a vállalkozókhoz.
Dr. Polay József kamaránk elnöke
az alábbi gondolatokat osztotta
meg a hallgatósággal:
– Kamarai elnökként napi kapcsolatban
állok a vállalkozókkal.
Gyakran fordulnak hozzánk olyan
témákban, melyek a helyi vállalkozások
gondjait veti fel. Ez sokszor
érint önkormányzati kérdéseket is.
Az utóbbi években jól tudtunk
együttműködni a város önkormányzatával,
amelynek eredményei mára
beérni látszanak. Csak néhányat
említenék azokból, amelyek javaslatainkra
a helyi vállalkozások támogatását
jelentik: önkormányzati
tulajdonú bérlemények bérleti díjának
csökkentése, önkormányzati
pályázat munkahelyteremtésre, a
Közbeszerzési rendelet módosítása
-folyamatban-,a belváros rehabilitációs
programban támogatás meghirdetés,
a TISZK és az inkubátorház
beruházásba helyi vállalkozások
bevonása. Együttműködésünk
eredményi bíztatók a jövőre nézve
is. Bizonyos területeken pl. a bérleti
díj csökkentésénél, azonban további
bátrabb döntésre inspiráljuk a testületet
- akár 30% csökkentésre. Ha
ugyanis bezárnak a belvárosi üzletek
semmilyen bérleti díj nem lesz,
elküldik az alkalmazottakat, nem fizetnek
adót, sőt még ezen épületek
fenntartására is kell költeni az önkormányzatnak.
Nem szeretnénk, ha
pár év múlva a Fő utca "szellem utca"
lenne és a Volt egyszer egy vadnyugat
zenéjére üres portálok csikorgó
cégtábláit mozgatná a szél.
Közgazdászként, vállalati tanácsadóként
és volt banki szakemberként
is van rálátásom, a helyi vállalkozások
életére, város gazdasági
helyzetére. A 2008. évben
kezdődött gazdasági világválság
gyorsan szertegyűrűzött az országban,
hamar elért minket is. A
kis- és középvállalkozásaink ezt
leginkább a hitelintézetek hirtelen
arculatváltásából, a vevői kifizetések
elhúzódásából, és a szállítói
hitelek beszűküléséből érezhették
meg. További súlyos teher a város
vállalkozói számára, hogy sokkal
kevesebb a megrendelés, jelentősen
visszaesett a lakossági vásárlőerő,
és a közbeszerzéseknél legtöbbször
külsősök kerültek pozícióba.
Számos gondosan irányított
cég esetében is egyre többször merülnek
fel likviditási zavarok. A
banki hitelek bezárulása, a megrendelések
drasztikus visszaesése
miatt jelentős létszám elbocsátásokra
került sor. Jellemző továbbá
a vállalkozások, különösen a kisvállalkozások
gyenge alkupozíciója.
ők azok, akiknek csak késve fizetnek,
sőt néha nem fizetnek. A
nagyok kijátsszák őket, mondván
örüljenek, hogy egyáltalán munkát
kaptak. Újra jelentős méreteket ölt
a körbetartozás, mely egy határozottabb
szabályozási keret, határozottabb
állami szerepvállalás után
kiált. Kis- és középvállalkozóinknak
ma tőkehiánya, forráshiánya
és megrendeléshiánya van. Az elsőn
az állam segíthet, a másodikon
a bankok, a harmadikon pedig a
helyi önkormányzatok úgy, hogy a
helyi beruházásokból több jusson
helybeli vállalkozóknak. Tovább
súlyosbítja a helyzetet a bankok túl
óvatos hitelezési politikája és a
bajba került vállalkozásokkal való
együttműködés hiánya, sokszor érzéketlenség.
Pedig, ha nem a fedezetek
beváltása volna az első lépés,
hanem a vállalkozás talpra állítása,
ők is jobban járnának. Sajnos,
a válság hatására bankok is
bepánikoltak és csak a saját túlélésükre
játszanak. Pedig ügyfél nélkül
a bank sem élhet meg. És hol
van már Fáy gondolata….A pénzintézetek
tevékenysége akkor
mondható áldásosnak és üdvözítőnek,
he nemcsak betétet gyűjtenek,
hanem hiteleket is nyújtanak, kikölcsönöznek
a köznép számára…
Mert bizony egy életerős gazdaságban
kicsiknek, közepeseknek,
de gyakran a nagyoknak sem megy
hitel nélkül. Ez még inkább aláhúzza
a Széchenyi Kártya jelentőségét,
fontosságát és jövőbeli szerepét.
MIÉRT SZÉCHENYI
KÁRTYA?
- Olcsó, hiszen a kamat mértéke
jelenleg havi 1% alatt van.
- Legkedvezőbb kondíciókkal
rendelkezik a piacon.
- 2 hét alatt akár 25 millió forint
hitelhez juthat.
- Gyors és egyszerűsített hitelbírálat,
csökkentett adminisztráció.
- Akár ingatlanfedezet, negyedéves
feltöltési kötelezettség
nélkül.
Igényelje nálunk! az Ady u. 1.
szám alatti irodánkban.
Környezetvédelmi
termékdíj 2010.
A termékdíj alanyainak közel
2/3-a a mai napig nincs tisztában
az érintettségével.
A bírságok összege 2009-ben
47 millió Ft volt.
Március 18-án gyakorlatias
előadást tartott a bonyolult szabályozásról
Sztuhár Imre, az Öko-
Hungária Nonprofit Kft. termékdíj
tanácsadója a vállalkozók és
könyvelőik részére.
Megnyitójában Miklós Zsolt,
az Ipari Tagozat elnöke hangsúlyozva
a környezetvédelem fontosságát,
kiemelte, hogy a rendezvénnyel
a kamara célja a vállalkozók
tájékoztatásán felül a bírság
elkerülését szolgáló gyakorlati tanácsok,
hasznos információk
megosztása.A bevallás határideje:
2010. április 20.
SZAKKÉPZÉSI HÍREINK
A szakmák ifjú sztárjai
ASzakma Kiváló Tanulója Verseny
(SZKTV) fő célkitűzése a
szakképzés színvonalának emelése
és eredményeinek széles körben
való bemutatása.
Kamaránknál 11 szakmában 64
középiskolás diák vizsgázott. Az
írásbeli elődöntőjének kijavított
feladatait a tanulók megtekinthették
a Kamara irodájában.
Dr. Balogh Imre szakképzési
vezető jelenlétében a Thúry SZKI
felkészítő tanárai és diákjaik betekinthettek
dolgozataik javításába
is. A döntőbe jutott hét zsigmondy-
s szakmunkástanuló:
Nikolics Erik épületburkoló,
Neubauer Zsolt és Hám Benjámin
hegesztő, Kertész Dávid, Dér
Zsombor, Jakabfi Zoltán és Veres
Béla szerkezetlakatos. Gratulálunk
a diákoknak, felkészítő tanáraiknak
és további szép sikereket
kívánunk. A döntő a Szakma
Sztár Fesztivál idején, április 26-
28-án lesz Budapesten, amelyre
ismét autóbuszokat indítunk.
Szintvizsgák - felkészült
diákok
Kamaránk szervezésében a 2009-
2010-es tanévi szintvizsgák január
közepétől május végéig tartanak.
A tanulóknak a szintvizsgákon
az MKIK által gondozott, köz-
Kanizsa 2010. március 25. – Kamara 9
ponti feladatbankból választott
gyakorlati feladatot kell megoldaniuk.
Az eddigi tapasztalatok szerint
a tanulók felkészítése és felkészültsége
nagyon jónak mondható.
Gyakorlati Képzők klubja a
decentralizált képzési keretről
A pályázatról március 19-én tartunk
konzultációs fórumot a gyakorlati
képzőknek. A Munkaerő-piaci
Alap 2010. évi decentralizált nyugatdunántúli
regionális kerete: 405,5
MFt. Vállalkozásonként minimum 2
millió Ft-ot lehet pályázni eszközbeszerzésre.
A pályázatok benyújtásának
határideje 2010. március 26.
EU - Kína 2010. évi
képzési program
A program célja üzleti szervezetek
képviselőinek képzése a kínai
üzleti kultúra mélyebb megismertetése
céljából. A képzésekre Antwerpenben,
Sanghajban, Pekingben és
Brüsszelben kerül sor. Ajelentkezési
határidő 2010. április 30. Aprogramban
való részvétel díja: 500
EUR+ repülőjegyek költsége. A
szállást és a programot az Európai
Bizottság biztosítja. Bővebb információ
a www.understandingchina.
eu honlapon érhető el.
Kézműves Kupa 2010 Miskolc
A március 7-én lezajlott Nemzetközi
Meghívásos Fodrász, Kozmetikus
és Műkörömépítő Bajnokságon
kamaránk Fodrász klubja is
képviseltette magát. Exrém hajvágásban
Lackenbacher Szilvia fodrász
mester 5. helyezett lett, tanulói
pedig 5. és 6. helyezést értek el.
PÁLYÁZATOK
Mikro-, kis- és középvállalkozások
technológiai
fejlesztése: GOP-2010-2.1.1/A
Mire igényelhető támogatás? A
támogatás technológiai fejlesztést
eredményező beruházásokra igényelhető:
új vagy 3 évnél nem régebbi
használt eszköz beszerzésére,
illetve információs technológiafejlesztésre,
domain név regisztrációra
és a hozzá kapcsolódó honlap
készítésére, valamint minőség-,
környezet és egyéb irányítási, vezetési,
hitelesítési rendszerek,
szabványok bevezetésére és tanúsíttatásra.
A támogatás mértéke
akár az 50%-ot is elérheti, a támogatás
összege pedig 20 millió forintig
terjedhet. Kik pályázhatnak?
A pályázati konstrukcióra a magyarországi
mikro- és kisvállalkozásnak
minősülő gazdasági társaságok,
szövetkezetek, egyéni vállalkozók
pályázhatnak. Információ
és dokumentáció a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség honlapján érhető
el: www.nfu.hu. A pályázatok
benyújtása 2010. március 29-től
2010. december 31-ig lehetséges.
Az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Főfelügyelőség
pályázati felhívása
A munkavédelmi jellegű bírságok
felhasználására, az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés céljainak támogatására
hirdetett pályázatot az
OMMF. www.ommf.hu. A pályázatra
fordítható keretösszeg 570
millió forint, amelyből kamatmentesen
visszatérítendő, vagy vissza
nem térítendő támogatás is adható.
Apályázattal kapcsolatos felvilágosítás
kérhető az OMMF Jogi,
Igazgatási és Koordinációs Főosztály
telefonszámán (346-9549,
346-9573 és 346-9481). A pályázat
benyújtási határideje: 2010.
március 31. Informálódjon kamaránk
honlapjáról! www.nakkik.hu
Egyre népszerűbb a kamarai tagok
körében az internetes partnerkereskedés,
a saját termék reklámozása.
Az Üzlet@Hálón oldal előnye,
hogy saját felhasználónévvel és jelszóval
maga a cég aktualizálhatja
saját adatait, elhelyezhet fotókat, ábrákat
is. Az oldalt térítésmentesen
csak kamarai tagok használhatják.
Tagjaink alapadatait feltöltöttük, de
szívesen segítünk vállalkozása bemutatásának
megszerkesztésében.
A külföldi kapcsolatokban gondolkodó
vállalkozásoknak célszerű az
idegen nyelvi lehetőséget is kihasználni.
Soha nem késő egy kiváló, ingyenes
lehetőséggel élni, melynek
célja a vállalkozók üzleti kapcsolatainak
szélesítése, bővítése.
Weboldalunk további új információit
is szíves figyelmükbe
ajánljuk: az MKIK Magyar -
Román Tagozata 2010. évi rendezvényeinek
táblázata, az aktuális kiállítások
és vásárok helye, időpontja,
tematikája, iparjogvédelmi
Infopont Kamaránkban, a Monarchia
kamaráinak kongresszusa -
2010. szeptember 9-12. Pécs.
BEMUTATKOZNAK
KAMARÁNK TAGJAI
Lengyel József az ÉSZ &
KER 72 Bt. ügyvezetője - az
életmentő kéményrendszer szabadalmaztatója
Cégünk, az Építőipari & Kereskedelmi
Bt. 1972-ben alakult mint
építési magánvállalkozás. 1986-ban
specializálódtunk a kémények bélelésére,
felújítására, és végeztük ezt
1988-ig Budapest több kerületében.
Ugyanebben az évben zalaegerszegi
megbízásunk volt egy termoforkémény
béleléssel történő felújítására.
Afelújítást követő mérési adatokat
figyelembe véve további
megrendeléseket kaptunk, és közel
200 termofor kéménnyel érintett lakást
újítottunk fel. 1990-ben kaptam
az első megrendelést Nagykanizsán,
amelyet több száz követett a
lakásszövetkezetektől és az IKI-től.
1991-ben a kivitelezéshez szükséges
bélésanyagok és idomaik gyártását
is megkezdtük. Megnyitottuk
Nagykanizsa, Zrínyi u. 45. szám
alatti üzletünket a lakosság kiszolgálására.
Ebben az időszakban alvállalkozókkal
együtt 18-20 fővel
dolgoztunk. 1995-ben kaptam meg
a szabadalmi licenciát, könnyűszerkezetes
kémény gyártására, majd az
ÉMI engedélyt a forgalmazásra.
Életmentő kéményrendszer. A
kémények által okozott szén-monoxid
mérgezések híre és gyakorisága,
sarkallt arra, hogy olyan kéményrendszert
hozzak létre, mely
teljesen kizárja a szén-monoxid
mérgezés okozta haláleseteket. Ezt
szem előtt tartva alkottam meg kéményrendszeremet,
melyet a Szabadalmi
Hivatal 2005. május 25-
én - az újdonságvizsgálat lefolytatása
után - hagyott jóvá.
Arendszer lényege, hogy a felhajtóerő
kihasználásával ott, akkor, és
annyi ideig kerül a levegőutánpótlásra,
amíg a tüzelő berendezések
működnek. Alevegőutánpótlás a kiépített
szellőző átalakításával vagy
kiépítésével minimális költséggel
megoldható. Az elmúlt egy hónapban
két lakásszövetkezet is megkeresett
termofor kémény kiváltásával
kapcsolatban. A kivitelezői munkához
keresem iparos társaimat, mivel
koromnál fogva - 70 éves vagyok -
tevékenységünket nem kívánom kivitelezéssel
bővíteni.
Elérhetőségünk, és bővebb tájékoztatás
a kapcsolat felvételére:
www.eletmento-kemeny.hu
Ifj. Balázs László egyéni vállalkozó,
a BalázsFém vezetője
Cégünket 1995-ben alapítottuk
édesapámmal ketten. Jelenleg 8
fővel dolgozunk becsehelyi műhelyünkben.
Profilunk elsősorban
a marással és CNC megmunkáló
központtal végezhető ipari gépalkatrészgyártás
fémből és műanyagból.
Vállalkozásunk kicsi,
de biztos lépésekkel haladva mindig
a magasabb minőség elérésének
érdekében végzett és végez
jelenleg is folyamatos technológiai
fejlesztéseket. Szakembereinket
helyben képezzük. Különös
hangsúlyt fektetünk arra, hogy alkalmazottaink
munkájukat igényesen
végezzék, ezzel is biztosítva
a velünk szemben elvárt magas
fokú precizitást.
Dél-Zala területén sok hozzánk
hasonló méretű céggel állunk folyamatos
üzleti kapcsolatban. Velük
együttműködve a fémes szakmában
előforduló szinte bármilyen
feladatra találunk gyors és
gazdaságos megoldást.
Ami nálunk készül: röntgengépek
szerkezeti elemei, autógyárak
gyártósorai számára egyedi
és kisszériás alkatrész, lámpagyártás
gépsorainak szerkezeti
és kopó alkatrészei, az olajipar
számára precíziós alkatrészek,
autóalkatrészek, mikrohullámú
internet antennáinak elemei.
Ha Ön is kamaratag,
és élni kíván a lehetőséggel,
kérjük, rövid bemutatkozó
anyagát küldje meg
elérhetőségeink
valamelyikére!
Kanizsa – 10 Városháza 2010. március 25.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazottak
részére a Kanizsai Antológia 11. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek,
prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal)
terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint lemezen vagy CD-n
kell benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport
Osztály Halmos, Csaba koordinátor, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 11-es számában az Ünnepi
Könyvhét alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2010. április 30. (péntek) 13.00 óráig
Pályázat - Kanizsai Antológia 11.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a vállalkozások
támogatásáról szóló többször módosított 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati
rendelet alapján 2010. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés
támogatására.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése,
a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 15 millió forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni
és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási
területén valósítják meg.
- a támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek új munkahelyeket
hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel,
valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat
benyújtása között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt:
- költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
- az a szervezet: amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás
alatt áll; amelyet a pályázat benyújtásának hónapját megelőző két évben 500 Eftot
elérő munkaügyi bírság megfizetésére köteleztek; amelynél a pályázat benyújtását
megelőző egy év alatt a foglalkoztatottak létszáma csökkent; akinek a pályázat
benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van;
amelynek a pályázat benyújtásakor számított éves korrigált átlagos statisztikai
állományi létszáma meghaladja az 50 főt;
4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében a pályázó: vállalja,
hogy legalább egy új - napi 8 órás - munkahelyet teremt; vállalja, hogy nagykanizsai
székhelyén, telephelyén illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása
előtti éves korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest a tervezett
létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő kettő hónapon belül
megvalósítja, és azt legalább kettő évig folyamatosan fenntartja; vállalja, hogy a
telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve
szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról,
hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége),
volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság
neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja, hogy - szerződéskötés esetén
- a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi
nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám
ellenőrizhető; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás
által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben
kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehetik
azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be
a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Nyugat - dunántúli
Regionális Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagykanizsai kirendeltségéhez.
5. Pénzügyi feltételek:
- A pályázható támogatás (vissza nem térítendő) összege a vállalkozás által
létrehozott minden egyes új munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás
részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja
meg az 5 millió forintot.
- Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) állami
támogatásnak minősül, amelyre az uniós 1998/2006/EK bizottsági rendelet,
valamint a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet előírásai az irányadóak.
- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen
odaítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja
meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
- Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az
adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis
támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
6. A támogatás kifizetése:
a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását követő
30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás
mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és a támogatás
igénybevételét követő két éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem,
vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét, részteljesítés
esetén azzal arányosan a Ptk. 301.§. (1) bekezdése szerinti kamattal együtt
egy összegben köteles visszafizetni.
- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon
belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát
nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban
a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatási
összeg arányosan csökkentett részére jogosult.
7. A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázatot 2 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott
mellékletekkel - kell benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai
vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti
pályázatát. A pályázat elbírálását - max. 30 nap határidőn belül - a Pénzügyi
Bizottság végzi.
A pályázatok benyújtásának határideje folyamatos a közzététel napjától számítva,
a végső határidő 2010. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges
mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetőnél
vehetők át.
8. Szerződéskötés
A Pénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati feltételeket és a pályázati
adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval,
a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően
tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket
is.
Pályázat munkahelyteremtés támogatására 2010. évre
Állás
projektgazdasági ügyintéző szakirányú 90.000 – 100.000 Ft
hibakereső szakirányú 115.000 – 130.000 Ft
cukrász szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztő szakirányú 95.000 Ft
villanymotor tekercselő szakirányú 80.000 Ft
telefonos értékesítő középfokú 100.000 Ft
öntvénytisztító szakirányú 80.000 Ft
javító szakirányú 100.000 – 115.000 Ft
kőműves szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
betanított kárpitos betanított 95.000 Ft
ponthegesztő szakirányú 95.000 Ft
értékesítési tanácsadó felsőfokú 200.000 Ft
festő-mázoló szakirányú 90.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Kanizsa – 2010. március 25. Városháza 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
jogi ügyintéző munkakör betöltésére.
Ellátandó feladat:
A Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási Iroda szervezeti egységben
jogi és vagyongazdálkodási feladatok ellátása, különösen a közgyűlési és bizottsági
előterjesztések jogi megalapozottságának biztosítása, az önkormányzati
és hivatali szerződések szakszerű előkészítése, elkészítése, véleményezése,
az ÜJKB ülésére való előkészítése, perképviselet ellátása, a hivatali szervezeti
egységek részére történő jogi segítségnyújtás, a szakosztályi szakmai munka
jogi megalapozottságának biztosítása.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, helyettesítés
céljából 2011. május 15. napjáig határozott időre szóló, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, jogász szakképzettség, közigazgatási
versenyvizsga. Előnyt jelent: közigazgatási gyakorlat, önkormányzati
vagyongazdálkodási területen való jártasság.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, feltételként előírt szakképzettséget,
vizsgát igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítványt, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség
vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes
összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. április 2. (A pályázat benyújtásának határideje meghosszabbításra kerül
a korábban - a www.kszk.gov.hu, a www.nagykanizsa.hu honlapokon, a Kanizsa
Dél-zalai Hetilap 10. számában, a Kanizsa TV Lapozójában - megjelentetett
2010. március 22-e helyett)
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30. (módosul a korábban
megjelentetett 2010. március 31. helyett)
A részletes álláspályázat a www.kszk.gov.hu honlapon 2010. március 16.
naptól tekinthető meg.
A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-708 vagy
93/500-778 telefonszámon. Pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
(www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).
Pályázat - jogi ügyintéző
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig
a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai
kirendeltség épületében.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselői állások betöltésére
1. Gazdálkodási Osztályon pénzügyi osztályvezető-helyettes
2. Gazdálkodási Osztályon gazdálkodási ügyintéző (határozott időre)
3. Szociális Osztályon szociális ügyintéző
4. Művelődési és Sport Osztályon oktatási ügyintéző
5. Pályázati Irodában (2 fő)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. április 20.
6. Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási Irodájában jogi ügyintéző
(határozott időre)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. április 2.
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetők meg.
Köztisztviselői állások a hivatalban
Emlékeztetjük azon nagykanizsai egyetemi és főiskolai hallgatókat, akik
2009 őszén pályázatot nyújtottak be a "Hazavárunk" ösztöndíjra, hogy a
2009/2010-es tanév második félévére vonatkozó hallgatói jogviszony igazolásuk
eredeti példányát legkésőbb 2010. március 30-ig juttassák el a Művelődési
és Sport Osztályra (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Ez a feltétele, hogy a
hivatal utalja az első félévre vonatkozó ösztöndíjat. A tanulmányaikat
időközben befejező hallgatók a hallgatói jogviszony igazolása helyett az aláírásukkal
hitelesített diplomamásolatukat adják be.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől a hallgatói jogviszony igazolást kiállító
intézmény képzési helyéig, tanulmányi félévenként 3 alkalommal történő odavissza
utazás diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes költsége. Az
ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki év közben tanulmányait
megszakítja, félévet halaszt, vagy nagykanizsai állandó lakhellyel már nem
rendelkezik.
„Hazavárunk” ösztöndíj folyósítása
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Testvérvárosi Pályázat” 2010. évi támogatásának elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fűződő
kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése.
A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok. Pártot,
pártpolitikai tevékenységet és párthoz kapcsolódó szervezetet nem támogat az
alap. Apályázaton nem vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivataltól
2008-ban vagy 2009-ben kapott támogatással határidőre nem számolt el.
A pályázat általános feltételei:
1. Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő szervezetek
nyújthatnak be, pályázati űrlapon, az űrlapon megjelölt kötelező mellékletek
csatolásával. 2. A tervezett projektnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város
testvérvárosai - Akkó, Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna,
Magyarkanizsa, Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti - valamelyikében
működő partnerszervezet aktív együttműködésével 2010. július 1. és 2011. június
30. között kell megvalósulnia. 3. A partner együttműködésről szóló írásos
nyilatkozatát a pályázathoz eredetiben csatolni kell. 4. Csak társfinanszírozással,
a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
Önerő lehet más pályázaton nyert forrás is, de szervezési és személyi
költség nem számolható el. 5. A pályázatok támogatásáról a Közgyűlés Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága legkésőbb 2010. június 30-ig dönt.
Az elnyert támogatást - testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot
- részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra,
legfeljebb az önrész mértékéig biztosítja az alap. A nyertes pályázó a
teljes költségvetés - az önrész és a támogatási összeg - felhasználásáról köteles
elszámolást, a program elvégzéséről pedig beszámolót készíteni. A támogatási
összeg folyósítására ezek benyújtása, illetve elfogadása után kerülhet
sor. 6. Előnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az alapra
nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a pályázónak
igazolnia kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást a pályázó más pályázatokon
önerőként tervezheti. 7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot.
Ez esetben célonként külön űrlapot kell kitölteni. Egy postai küldeményben
csak egy pályázat adható fel. 8. A nyertes pályázó köteles támogatási
szerződést kötni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával.
9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban, interjúkban, újságcikkekben,
kiadványokban, fórumokon, a program rendezvényein, stb. jeleznie kell,
hogy a program Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával
jött létre. 10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes programok
ellenőrzésére, ezért a pályázó köteles a pályázatban megjelölt időpont
és helyszín változását előzetesen írásban vagy e-mailben bejelenteni.
A pályázat benyújtása: a pályázatot a felhívás mellékletét képező pályázati
adatlap hiánytalan kitöltésével kell beküldeni a következő címre: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Művelődési és Sport Osztály, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Pályázati adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy
az önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu) tölthetők le. A faxon vagy
e-mailen beküldött, a hiányos, illetve a beérkezési határidő után érkezett pályázatok
nem kerülnek elbírálásra. A határidő módosítására és hiánypótlásra nincs
mód. A döntésről minden pályázó értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnyerő
pályázók jegyzékét a Polgármesteri Hivatal a sajtóban közzéteszi.
Beérkezési (nem postára adási) határidő: 2010. április 7. szerda 08:00
óra.
Testvérvárosi pályázat 2010.
Nemrégiben tért haza Huntsville-
ből (USA) két diák, Megyes
Melinda (11.B) és Benedek
Ádám (10.D), útjukról Ádám
tollából mellékelünk egy beszámolót.
Feledhetetlen élmény volt eltölteni
egy hetet Amerikában, Huntsvilleben
az űr- és Rakétaközpontban. Erre
a nagyszerű lehetőségre a Honeywell
cég által kiírt pályázaton lehetett
nevezni. Iskolánkból, a Batthyány
Lajos Gimnáziumból ketten (Megyes
Melinda 11.B és jómagam, Benedek
Ádám 10.D) kaptunk esélyt arra,
hogy bizonyítsunk a tengerentúlon.
Huntsville-be meglehetősen fárasztó,
14 órás repülőút vezetett, melyet
két átszállás szakított meg, Amsterdamban
és Atlantában. A táborba
megérkezve lenyűgözött a felállított
rakéták és az élethű űrsikló-modell
látványa. A nyitóünnepségen találkozhattunk
az első iráni származású
asztronautanővel és a NASA-nál dolgozó
egyik rakétamérnökkel, akiktől
a közösen írt könyvüket (My Dream
of stars) dedikálva ajándékba kaptuk.
Másnap a tábor résztvevőit 16 fős
csoportokba osztották, az én csoportomban
amerikaiak, angolok, csehek,
kanadaiak voltak. A csapat tagjai
egész héten át közösen oldották
meg a különböző feladatokat. A csapatépítő
tréningek mellett komoly tudást
igényelt egy sikeresen felszálló
rakéta, valamint jól működő hőpajzs
építése. Nagyon tetszett a Hudson
Alpha nevezetű biotechnológiai intézet,
ahol előadást hallgattunk meg a
DNS kutatásban rejlő lehetőségekről.
Különösen élveztem, amikor a
laborban saját magam vonhattam ki
DNS-t a kiviből. A biológián kívül
gyakorolhattam fizikatudásomat is,
ugyanis a helyi egyetemen megmértük
az általunk épített rakéta közegellenállási
együtthatóját.
Természetesen nem maradhatott el
az űrhajósok kiképzésére használt
eszközök kipróbálása sem. Óriási élmény
volt átélni a 3,2 G-s gyorsulást
a centrifugában. A Space Shottal
megtapasztalhattuk a kilövés során az
űrhajósokra ható hatalmas erőt és azt,
hogy milyen is az a súlytalanság. Nagyon
izgalmas volt, amikor az egész
csapat vadászrepülőgép-szimulátorokat
vezetve egymás ellen csatázott.
A hét egyik legérdekesebb küldetése
maga az űrmisszió volt,
amelyben a földi irányítók között
PROP voltam, azaz az üzemanyagért
és a rakétákért feleltem.
Abúcsúest is tartogatott számunkra
meglepetést: a főépületben a vízszintesen
felfüggesztett, 100 méter
hosszú SATURN V rakéta alatt fogyasztottuk
el az ünnepi vacsorát. A
vacsora után nem maradhatott el
ugyanezen a helyszínen a tánc sem.
Azt hiszem, ez volt életem eddigi
legemlékezetesebb kalandja!
Nagyon boldog vagyok, hogy részt
vehettem a U.S. Space & Rocket
Center nemzetközi táborában.
Kanizsa 12 – Színes 2010. március 25.
Rovatunk e részének első és
legfontosabb kérdése: milyen
célból kívánunk kutyát tartani.
Ettől függően ugyanis figyelembe
kell venni a kutya nagyságát, mozgásigényét,
szőrének típusát. Előbbi
kettőhöz kell, hogy arányuljon a
lakás mérete. Panelben minél kisebb
kutyust tartsunk. Tislér Zoltán
azt mondja, kölyökkutyát csak annak
ajánl, akinek van ideje, türelme
és energiája foglalkozni vele,
mert nagyon sok függ a neveléstől.
Fontos, hogy a kutyusnak mindig
legyen feladata, még panelben is:
akár menjen le az újságért, vásárlás
után vigye a kosarat, sose unatkozzon.
Kezdő kutyatartók inkább kan
kutyát válasszanak maguknak, mivel
a szuka évente két-három alkalommal
tüzel, amely nagyobb odafigyelést
igényel. Előnye is, hátránya
is van, ha valaki menhelyről
választ egy idősebb kutyust: biztosan
ragaszkodni fog új gazdájához,
viszont a szokásain már nem nagyon
lehet változtatni. Fel kell
mérni azt is, hogy mennyibe fog a
kutya kerülni: míg a vételára egyszeri
kiadás, tartása folyamatos
pénzkiadást von maga után.
Sok mozgást igényelnek, és bizony
harapósak a munkakutyák
(terrier, szetter, dog, snauzer, rottweiler).
A vadászkutyák (vizsla,
agár, kopó, retriver, tacskó, spániel)
szintén sok mozgást igényelnek.
Nagy testű, erős kutyák nyugodt,
stabil idegrendszerrel a mentőkutyák
(bernáthegyi, újfundlandi).
Nagy falkaösztönnel rendelkeznek,
s kifejezetten szeretik a hideget
a szánhúzó kutyák (malamut,
eszkimó kutya, szamojéd
spicc, husky). A pásztorkutyák
(puli, pumi, mudi, juhászkutya, komondor,
kuvasz, skótjuhász, malinois)
abszolút munkára valók, s
sok magyar kutya is van köztük. A
kedvtelésből tartott kutyák (csivava,
kínai kopasz kutya, máltai,
mopsz, si-cu, spániel, uszkár, terrier)
szokatlan megjelenésük miatt
kerültek ki az előbbi csoportokból,
általában kis termetűek, nem igényelnek
nagy mozgásteret. (S.E.)
Kutyavilág
A beérkezett helyes megfejtések közül az MR’8 együttes A magyar
rock klasszikusai című lemezét BENCZIK ILDIKÓ, Nagykanizsa,
Csokonai utca 6/a. szám alatti lakos nyerte.
Nyereményét Szerkesztőségünkben személyesen átveheti.
Lapunk 10. számában megjelent rejtvényünk helyes megfejtése:
Magyar rockklasszikusok
Batthyánysok az űrközpontban
Kanizsa 2010. március 25. – Ez+Az 13
Horoszkóp
A naplementekor felragyogó csillagok jó
hatással lesznek hétvégéjére. Nyugodtan
elalszik, nem zavarják a környezetében
elszenvedett apró bosszúságok. Az ünnepekre
könnyedén költekezhet.
Hallgasson emberismeretére, mielőtt
hagyja, hogy esetleg irigységből éppen az
ön számára kedvezőtlenebb megoldásra
akarják rábeszélni. Kikapcsolódásként
menjen el húsvéti ajándékokat vásárolni.
Ne legyen kishitű, még a Nap állása is önnek
kedvez tervei megvalósításában. Ha
úgy érzi, valaki gúzsba köti és visszafogja
a lendületét, ne hagyja annyiban a dolgot.
Győzze meg az illetőt az ön igazáról.
Gondjai közepette szerencsére eszébe jut,
hogy önnek is lehetnek kívánságai. Afélrehúzódás,
a depresszió nem vezet sehova. Csatlakozzon
például egy túrázó csoporthoz, és fedezze
fel ön is a Dél-zalai dombvidéket.
Ha úgy érzi, gonosz játékot űz önnel a sors,
vagy valaki, bizonyára nem jár messze az
igazságtól. Ha környezetváltozásra vágyakozik
és mindenképpen beszélgetni akar
valakivel, menjen ki az utcára.
Eseménydús, vidám napokra számíthat. A
sors tálcán hozza a kikapcsolódási lehetőségeket.
Nem kell mást tennie, csak válogatni
és mindent elfogadni. Az ünnepek
alatt még lazíthat is, ha úgy akarja.
Izgalmas történetek köthetik le a figyelmét
ezekben a napokban. Ha tudja kezelni
a váratlan lehetőségeket, akkor kedvező
fordulat következhet be az életében,
és nem merül ki az energiakészlete.
Az ünnepek előtt ne magában keresse a hibát,
ha nem sikerül valamit megoldania. A
Hold is hatással lehet a másokhoz való viszonyára.
Szerencsére könnyedén kommunikál,
és gyorsan felülkerekedhet a bajokon.
A saját elképzelései szerint szeretné alakítani
az életét, ezért sokak ellenállását kell
legyőznie. Ha továbbra is jól használja ki a
vezetői ambícióit, előbb-utóbb anyagiakban
is mérheti az eredményét.
A csillagok most arra intik, jobban figyeljen
oda emberi kapcsolataira. Törekedjen a
biztonságára, és ne avatkozzon be mások
dolgába. Szeretetét, ragaszkodását gyakrabban
éreztesse a családtagjaival.
A szerelemben kevésbé, de a munkában
szerencsésnek mondhatja magát. A karrierje
érdekében mindig képes háttérbe helyezni
a barátokat, a baráti találkozókat.
Szívügyekben törekedjen harmóniára.
Az ünnepek előtt sokat vár el a társától.
Számíthat rá, hogy szeszélyes hangulatváltozásait
nem fogadja örömmel. Bizonyára
tisztában van vele, az élet nem lóverseny
és időnként pihenni is kell.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Elveszett?
Megtalálta?
Segíthetünk?
Kanizsa
Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
Kanizsa 14 – Apró 2010. március 25.
ÁLLÁS
BÉRLET
INGATLAN
Városkapu krt.-on egyedi szabályozós,
központi fűtéses, 2.
emeleti, 54 m2-es, két szobás,
nagy konyhás, erkélyes, felújítandó
lakás eladó. Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: +3620/541-0542
(7131K)
Nk-án a Csengery utcában két
szintes cirkós családi ház udvarral,
dupla garázzsal eladó. Alul vendéglátásra
alkalmas, de más célra
is használható, kb. 100 m2-es üzlet
(akár teljes felszereléssel), a felső
szinten 116 m2-es felújított lakás
(konyha, közlekedő, fürdő, wc,
négy szoba, nappali). Érd.:
+3630/227-3294 (7116K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey
utcában karbantartott, 78 m2-es
családi házrész pincével-padlással,
1185 m2 udvarral áron alul eladó.
Érd.: +3693/323-737, +3620/417-
2075 (7151K)
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(pince, padlás, kert) eladó.
Tel.: +3630 227-3294 (7096K)
Kodály Z. u. 6/D. alatt földszinti,
38 m2-es, egyszobás, egyedi
gázfűtéses lakás beköltözhető állapotban
eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: +3630/901-9013 (7156K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban akar 700 m2-es,
társasház építésére alkalmas telket,
hívjon! Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony
fenntartási költségű, 128 m2-es,
könnyűszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha,
étkező) garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken, reális
áron eladó. Érd.: +3630/338-
7179 (7173K)
Nk-án a Dózsa György utca
117/B. alatt II. emeleti, cirkofűtéses,
79 m2-es, három szobás lakás
eladó. Irányár: 10,9 millió Ft. Érd.:
+3630/396-1910 (7194K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Érd.: +3630/227-3294
(7180K)
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás,
erkélyes, I. emeleti, 55 m2-
es, egyedi fűtéses lakás azonnal
beköltözhetően eladó. Érd.:
+3620/936-1563 (7192K)
Belvárosi közművesített telek
olcsón kiadó. Érd.: +3630/481-
2323 (7183K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: +3620/555-3014
(6430K)
Alma eladó Letenyén 80 Ft/kg
áron. Idared, Jonagored, zöldalma.
Érd.: +3630/9932-534 (7196K)
A kanizsai temetőben kripta eladó.
Érd.: 18 óra után a 0693/317-
120 telefonszámon. 7195K)
Vitrintárgyakat: porcelán,
ezüst, réz, bronz, kerámia, stb., valamint
festményeket vásárolnék.
Érd.: Nk, +3630/332-8422
(7197K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)
Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését, formázását,
írott szöveg, táblázatok szerkesztését,
kiadványok tervezését,
készítését vállalom. (Számlaképes
vagyok). Tel.: +3630/9932-534
Frissítő, közérzetjavító svéd
masszázs. Tel.: 30/540-6664
(7179K)
TV SZERVIZ: TV, DVD, videó
javítása. Távirányítók értékesítése,
javítása. Nyitva tartás: 9-15 óráig.
Nagykanizsa, Ady út 11. Tel.:
+3630/597-1530 (7184K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, videó, stb.) megjavítom. Tel.:
+3620/510-2723 (7191K)
Hamarosan induló szakmai
képzéseink Nagykanizsán:
Ruházati eladó, kereskedő, boltvezető,
óvodai dajka, biztonsági
őr. Érd.: +3670/948-0949,
www.felnottiskola.hu
Állást keresek! Minden megoldás
érdekel. Tel.: 0693/320-166
(7190K)
Érettségivel rendelkező munkatársakat
keresek szellemi munkára.
Érd.: +3630/621-0859 (7198K)
Átlagos testalkatú, magas, 50-
es, rendezett egzisztenciával rendelkező
férfi keresi csinos, dinamikus,
vidám társát tartós kapcsolatra.
Jelige: „Öröm”. Leveleket a
Szerkesztőségbe kérek. (7199K)
59 éves csinos, fiatalos megjelenésű
kultúrált hölgy keresi társát,
aki rendezett körülmények között
él, szereti a természetet, humoros
és dinamikus. Jelige: “Vadvirág”.
Leveleket a Szerkesztőségbe kérek.
(7200K)
Március 25. 18 óra
Nyugdíjas Színházbérlet
"TE, RONGYOS ÉLET!"
zenés összeállítás DRÁFI MÁTYÁS
Jászai-díjas, Érdemes Művész
előadásában
Belépődíj: 700 Ft
Március 27. 15 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Ajándék és ablakdíszek készítése
Március 29. 14 óra
Felsős bérlet
Arany János: NAGYIDAI
CIGÁNYOK - komikus eposz
Előadó: Gál Tamás színművész és
Bodonyi András hegedű (Szlovákia)
Belépődíj: 900 Ft
Március 29. 19 óra
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében
Marie Jones: KÖVEK A ZSEBBEN
- filmtörténet
A Thália Színház előadása
Főszereplők: Rudolf Péter
és Kálloy Molnár Péter
Belépődíj: 1500 Ft
NAGYKANIZSAI AMATőR
ROCKZENEKAROK
BEMUTATKOZÓ KONCERTJEI
Közreműködnek:
26-án: Alarm, MR’8, Radioaktív
27-én: Dirty Fusion, OldMix Kartell,
Innocents
Belépődíj (naponta): 500 Ft
Március 29. 11-13 óra
Mindentudás Egyeteme
NAGYKANIZSA CÉHES
IPARÁRÓL
Előadó: Lendvai Anna
A belépés díjtalan
THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Belépődíj: felnőtt 1700 Ft; diák,
nyugdíjas 1000 Ft
Megtekinthető: április 30-ig
(naponta 10-18 óráig)
Március 27. 18 óra
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
A KISKANIZSAI
TEMPLOM
FELÚJÍTÁSÁÉRT
Közreműködnek:
St. Martin - szaxofon,
Kónya István - lantművész,
Bognár Szilvia - népdalénekes
Belépődíj: 1 500 Ft
LAKOSSÁGI apróhirdetés 15 szóig 600 Ft,
VÁLLALKOZÁSI apróhirdetés 15 szóig 1200 Ft.
Mindkettőre érvényes gyakorisági
KEDVEZMÉNYÜNK:
többszöri, folyamatos feladásnál a másodiktól félár!
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM
INDUL
2010.03.26-án 16 órakor
hétvégi
2010.04.07-én 16 órakor
hétközi előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
2010.03.29-én 16 órakor
gépkezelő alap- és típusvizsga
2010.03.30-án 16 órakor
“C”, “C+E”, “D”
Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
Ugyan ezen írásunkkal már a
férfi kosárlabda NB I B Nyugati
csoportjának utolsó fordulóját (illetve
annak csúcs-derbijét) harangoznánk
be, azért érdemes arról is
megemlékezni, hogy a 21. fordulóban
szintén rangadót játszott, mi
több, meg is nyert a Kanizsa KK
DKG East legénysége. Az ellenfél
az elősző idény NB I B-s pontvadászatának
győztese, a Soproni
MAFC gárdája volt, s a dél-zalaiaknak
már csupán azért is illett
hajtaniuk (és elégtételt venniük),
mert decemberben a Lővérek alján
36 pontos vereséget szenvedtek
Koma Dánielék. Nos, ahogy egy
ilyen találkozóra jellemző, már az
elején rohanósra vették a tempót, s
a vendégek sokáig nem is hagyták
magukat, de a még gyorsabb ritmusra
váltás már megtette hatását.
A folytatásban is a dél-zalaiak kezében
volt az irányítás, Kovács
Nándor edző játékosai odaadóan
védekezve, és nagy iramot diktálva
a 15. percben már tizenhat pontos
fórt jegyeztek – s ezt a félidőig
lényegében is sikerült megtartani.
Térfélcsere után magukhoz
tértek a vendégek (30.p.: 55-45),
az utolsó etapban azonban ismét
beindult a hazai gépezet, és végül
20 ponttal nyerték a meccset.
(40.p.: 81-61).
A KKK DKG-EAST magabiztos
győzelemmel hangolt tehát az
alapszakaszt lezáró március 27-i
szombat esti csúcsrangadóra, amikor
is 18 órától az éllovas Bonyhádot
fogadja Nagykanizsán. Azon
az összecsapáson ugyan a „tabellahelyzet”
már nem változik, de
minden egyes győzelemnek jelentősége
van, így a bonyhádiak elleni
siker is tovább növelné a dél-zalaiak
ázsióját. Ami garantáltnak tűnik,
hogy a csarnok „fűtési” viszonyai
megoldottak lesznek, hiszen
ahogy a soproniak, úgy a tolnaiak
ellen is teltház várható a Russaycsarnokban.
Minden bizonnyal már a rájátszás
lehetséges fejleményei is a
most mérkőző felek tudatába fészkelték
magukat, s ezzel kapcsolatosan
nem árt megjegyezni, hogy
az egyik kosaras honlapon a kanizsaiakat
harmadikként rangsorolták
a szavazók a tekintetben, melyik
gárda nyerheti meg az NB I
B-s bajnokságot. Egyelőre a legtöbb
voks a szegedi SZTESzedeákra
és a Jászberényi KSEre
érkezett, de jelen pillanatban
nagyon úgy tűnik, hogy a dél-zalaiak
szempontjából sem lefutott
még az „a" meccs (sem)… S bár
sokan fanyalognak és eleve elérhetetlennek
érzik, egy (vélhetően)
egerszegi drukker a felméréshez
azért csak-csak hozzáfűzte:
„Ahogy Vasnak létezik Falco-
Körmend derbije, Zalának miért
ne lehetne egyszer egy Zete-
Kanizsája?” No, de egyelőre viszsza
az álmok mezejéről a valóságba,
vagyis Kanizsa KK-DKG East
- Bonyhádi KSE "nyugati" rangadó
következik szombaton, Kanizsán…
Polgár László
Kanizsa 2010. március 25. – Sport 15
… 20 esztendeje: a Jéki Zoltán
edzette NB I B-s N. Olajbányász
SE (4.; Mátyás 10 gól) 27-16-ra
győzte le a listavezető Gödöllő
csapatát. Az asztalitenisz NB Iben
Kanizsa Bútorgyár (5.; Szabó
Gabriella, Mausz Éva 5-5 győzelem)
– Hejőcsabai Cementművek
(9.) 17:8. A női teke NB II-ben
Pécsi BTC (5.) – Kanizsa Sörgyár
(2.; Némethné 406 fa) 1:7.
…15 esztendeje: a sakk NB Iben
a bent maradásért vívott rangadón
N. Tungsram SE (7.) – Hajdúszoboszló
(10.) 8,5:3,5. A férfi
kézilabda NB I-ben Pick Szeged
(2.) – N. Tungsram SE (8.) 33-23,
majd Tungsram – Komlói Bányász
(5.) 17-24, ezzel a "Tungi"
kilencedik lett a bajnokságban.
Rodek Attila kölcsönbe Jéki Zoltán
együttesétől Letenyére került.
A női kosárlabda NB I 17-20. helyéért
MÁV NTE-Kanizsa Sörgyár
(Toma 26) – EGIS OSC 72-
64, összesítésben 2-1 lett a kanizsaiaknak.
… 10 esztendeje: a PNB 22.
fordulójában Nagykanizsa LinAir
FC (13.; g.: Agics, Papp G.) – Diósgyőri
FC (14.) 2-1. Az NB III
Dráva csoportjának rangadóján
MÁV NTE (3.; g.: Pongrácz, Kovács
T.) – Bonyhád (2.) 2-4. Majd
700 néző előtt a férfi kosárlabda
NB I 9-16. helyéért Kanizsa KKDKG
East – Atomerőmű SE Paks
91-97. A sakk NB I-ben Pécs (6.)
– N. Tungsram (3.) 5:7. A vívó junior
ob-n férfi tőrben Bagonyai
László (MÁV NTE) második, a
MÁV NTE női kardcsapata (Dani,
Kalamár, Piecs, Bozsoki) pedig
harmadik lett; Bagonyai és
Dani Diána kivívta a junior és
kadett vb-n való részvételt.
… 5 esztendeje: az NB I B-s
küzdelmek nem hoztak túl sok
szerencsét, hiszen a női kéziseknél
NTE 1866 MÁV Rt. –
Veszprém Beton KC 21-43, a férfi
alsóházi rangadón Dabas (9.) –
N. Izzó SE (10.) 27-24, míg a női
kosárlabdázóknál az 1-8. helyért
Kanizsa DKK – Euroleasing Csata
DSE 52-57.
P.L.
Ez történt (március 25-31.)…
Kosárlabda. Tiszaújvárosban a
VI. korcsoportos lány diákolimpia
országos döntőjében a Dr. Mező
Ferenc Gimnázium együttese a hatodik
helyen végzett. A finálé legtöbb
pontot dobó játékosának különdíját
Fuisz Viktória érdemelte ki.
Labdarúgás. Az NB III Dráva
csoportjában a Baja elleni hazai 0-
2-es vereség után a Bogád SE (10.)
ellen már nyert az NTE 1866-
Horváth MÉH (4.) Kanizsán 2-1-
re. A múlt év nyara után sérüléséből
felépülve ismét pályára léphetett
Visnovics László gárdájában a
támadó kettős tagjaként Cs. Horváth
Gábor, illetve a felnőtteknél
megszerezte első bajnoki találatát
Szőke Ádám. Mellette még a házi
gólkirályi címre is méltán pályázó
Csepregi Tamás volt eredményes.
Sporttörténet. A (többek között)
kanizsai szervezésű pölöskefői
XVII. Sporttörténeti Konferenciának
dr. Fenyvesi Máté, a Ferencváros
egykori válogatott labdarúgója
volt a díszvendége. Az olimpiák történetével
foglalkozók más téren is
aktívak voltak, hiszen a sporttörténeti
diákolimpia középiskolai elődöntőjében
Kaposvárról a Mező Gimnázium
együttese (Bakonyi Barbara,
Csonka Laura, Szekeres Ramóna,
Tukszár Anett, felkészítő Kis János)
harmadikként került tovább, majd a
fővárosi fináléban hatodik lett. Az
általános iskolások szintén kaposvári
elődöntőjén az Általános Iskola és
Óvoda Kiskanizsa csapata (Végvári
Máté, Takács Thyra, Becze Máté,
Pápai Mátyás) pedig másodikként
jutott tovább a nyíregyházi végső vetélkedőre.
Kanizsa Kosárlabda
Klub-DKG East (2.)
("Gépgyáriak")
Alapítási éve: 1995
Színe: kék-fehér-piros
Elnök: Horváth Balázs
Edző: Kovács Nándor
NB I -s tagsága: 1998-tól
Elmúlt idénybeli helyezése: 4.
Idei mérlege a Nyugati-csoportban:
21 mérk. 17 gy. 4 v.
1881-1520 38 pont
Legnagyobb sikerei: az NB I Acsoportért
vívott rájátszás tagja
(2000, 2003), NB I B 4. hely (2009)
B-Beton Bonyhádi
Kosárlabdázók
Sportegyesülete (1.)
("Völgységiek")
Alapítási éve: 1996. Színe: piros-fehér. Ügyvezető: Kiszler Ferenc
Edző: Murvai Árpád. NB I B-s tagsága: 2005-től
Elmúlt idénybeli helyezése: 6.
Idei mérlege a Nyugati-csoportban: 21 mérk. 19 gy. 2 v. 2048-1568 40 pont
Legnagyobb sikerei: NB I B 6. hely (2009), NB I B Nyugati-csoport
alapszakasz-1. (2010)
A Kanizsa KK DKG East BBeton
Bonyhádi KSE elleni
legutóbbi öt mérkőzésének
eredménye:
2007/2008: 91-81 (otthon); 85-
100 (idegenben)
2008/2009: 101-92 (o); 86-105 (i)
2009/2010: 81-89 (i); ? (o)
Zárásként jön a nagy presztízsmeccs
Kanizsa 16 – Kultúra 2010. március 25.
TAVASZKÖSZÖNTő
CSALÁDI DÉLUTÁN
a Thúry téren
VÁNDOR VURSTLI: Tubuka sütés, tojásfestés,
krumplinyomda, szekrényjáték angyalkával és ördöggel, fotó anzix
TÓTH ENDRE MESTERSZAKÁCS bemutatóval
egybekötött ételkóstolója
Jöjjön el, töltsük együtt a délutánt!
Március 27. (szombat) 13-17 óra
Április 15-ig látható a Batthyány
Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola
Képzőművészeti Szakkörének
kiállítása a HSMK Ifjúsági Galériájában.
A diákok munkáit
bemutató kiállítást többek között
e szavakkal ajánlotta a galérialátogatók
figyelmébe Balogh
László, az intézmény igazgatója.
– Látszólag akvarellek, tanulmányrajzok
és mézeskalácsok
ezek a képzőművészeti monumentumok,
de valójában benne van iskolánk
lelkes, mert diákjaink alkották.
Tudjuk, hogy rajzolni anynyit
jelent, mint látni, de érezni is.
A képzőművészet a lélek nyelve.
Büszkék vagyunk rá, hogy iskolánkban
a kezdet kezdetétől –
mondjuk legyen az 1948-tól –
eredményesen működik képzőművészeti
szakkör. A közismereti tárgyakban
való elmélyülés mellett
lehetőséget biztosítunk diákjainknak
a kreatív önkifejezésre. A
szakköri munka során mindenki
felfedezheti magában saját képességeit,
rátalálhat azokra az eszközökre,
amelyek segítik kifejezni
saját képi világát. Az úgynevezett.
„Stamler-szakkörben” folyó munka
nemcsak örömet és élményt ad,
de egyben előkészítést és ösztönzést
nyújt a képzőművészeti pályákra
készülőknek. Sok ilyen sikerről
is be tudunk számolni. Erre
a kéz- és léleknevelő eredményességre
garancia, hogy 1988 óta
Stamler Lajos művésztanár irányítja
az iskolai rajztanítást és a
szakköri munkát. De nem feledjük
a régiek közül Boros Antalt, Haraszti
Lászlót és a jelenlegi kolléganőt,
Bíróné Mike Évát sem.
A rajztanítás módszereiről így
szólt Balogh László:
– A rajzolás és a festészet titkaink
felfedezése személyre szóló
módszerek segítségével történik:
a technikai ismeretek elsajátítása
mellett mód nyílik a tradicionális
és modern művészet alapjainak
megismerésére is. A tanodai és
műhelymunka mellett jó, hogy
mód nyílik az ilyen közösségi
megmutatkozásokra is, mint egy
csoportos kiállítás. Hiszen sokan
szeretnék magukat megmutatni: A
Batthyány Gimnáziumban értékes
hagyomány a szakkörön kívül a
nyári képzőművészeti alkotótáborok
és az iskolai, „Hyány
Galériá”-s kiállítások. Próbálkozhatunk
itt a képzőművészet
szinte minden technikájával a firkagrafikától
akár a mézeskalácsig.
Ezek mind iskolai kultúránk
megtartó erői. Hadd tekintsem ezt
a kiállítást – tisztelve a vendéglátóinkat
is – a „Hyány Galéria”
kihelyezett megmutatkozásának.
Az 1988 óta működő „Hyány Galéria”
iskolánk tartalmas művészeti
életének egyik büszkesége.
Sikeres és minőségi kiállításai
Stamler Lajos kollégánknak köszönhetők.
Iskolánkba közel 1000
diák jár, így a „Hyány Galéria”
kiállításait nap mint nap ezernél
is többen látogatják.
A szakköri képzés, a művészeti
nevelés értelmét taglalva elmondta,
reméli, ezen alkotásokból is látszik,
hogy a Batthyány Gimnáziumban
a képzőművészeti szakkör
és a vizuális kultúra nem egy vasárnapi
festegető egylet kiképző
bázisa. Az iskola rajzórai általános
képzését jól egészíti ki a szakköri
képzés: néha a művészeti iskolák
3. szintjét is elérve. Talán megvalósul
itt a „jó szóval oktasd, játszani
is engedd…” József Attila-i jelszava.
Bolberitz Pált idézve kiemelte:
„A művészeti nevelés jobbá
teszi az embert. Hogy más legyen
a hozzáállás a munkához,
hogy ne rabszolgaként ismétlődő
funkciókat hajtson végre a mindennapi
betevő falatért, hanem
kreatív módon dolgozzon.”
Az élet minden szférájának a
szellem és a művészet ad végső értelmet,
s benne a művészet a lélek
megtartója. Ezért van értelme a
rajzóráknak, a műalkotások elemzésének
is. Egyesek szerint a képes
világ a harmonikus pedagógia
legjobb színtere.
Zárógondolatként elmondta:
„Higgyünk ebben, s a szépség története
és a látás művészete elvezethet
bennünket olyan lelki finomságokhoz,
mellyel és melyben jó léteznünk.”
Bakonyi Erzsébet
Batthyánysok képzőművészeti kiállítása a HSMK-ban
Hétfő - péntek: 7.30- 17.00, szombat: 8.00 - 12.00
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)
Szerda: 9.00 - 17.00
Telefon: +3630/936-3923
Nagykanizsa, Király u. 31/H.
(A Buszpályaudvarral szemben! Rózsaszínű ház)
Nescafe 3in1 (10db) 360 Ft
Karaván 250 gr 395 Ft
Omnia 250 gr 480 Ft
Raffello (T15) 595 Ft
Merci desszert 250 gr 795 Ft
Toffifee 125 gr 370 Ft
SZÜLETÉSNAPRA, NÉVNAPRA
táblacsokoládék, desszertek, ajándékcsomagok
nagy választékban kaphatók