Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.08 MB
2020-12-11 15:46:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
234
641
Rövid leírás | Teljes leírás (226.53 KB)

Kanizsa 2010. 027-028. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXII. évfolyam 27. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. augusztus 19. Kanizsa
(93)
Szent István ünnepe
Első királyunk ábrázolása a Felső Templom üvegablakán.
Emlékező írásunk a lap 3. oldalán, az ünnep részletes programja, a 16. oldalon olvasható.
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A Volán Oktatási Kft.
Kirendeltsége értesíti régi
és leendő Ügyfeleit, hogy
ELKÖLTÖZÖTT!
Új címünk:
8800 Nagykanizsa, Ady u. 30.
(A Kerivel szemben)
INDULÓ TANFOLYAMOK
2010.08.23-án 16 órakor
INGYENES ELMÉLETTEL
gyorsított személyautó, motor és
segédmotor kategóriákban
2010.08.24-én 16 órakor
C+D+E
2010.08.25-én 16 órakor
árufuvarozó és személyszállító GKI
(régi belföldi és nemzetközi helyett)
Üdülési csekket elfogadunk!
Újraszentelték a
felújított Miklósfai
templomot 2. oldal
Megszépült a
szabadhegyi feszület 2. oldal
Nagykanizsa
elkerülő utat kap 4. oldal
Fejlesztések
a Bolyaiban 4. oldal
Palini falunap 5. oldal
Sánci vígasságok 5. oldal
Voks 6-7-8-9. oldal
Választási
tudnivalók 10. oldal
Szurkolókra vár a
Bányász-pálya 12. oldal
Nemzetközi
sakknagymester lett 15. oldal
Ünnepi program 16. oldal
Ajánló
A felújítást követően Nagyboldogasszony
napján, Mária
mennybevételének ünnepén
szentelték újra az 1765-ben
épült miklósfai templomot. A
bérmálással egybekötött
templomszentelést Dr. Székely
János, az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye segédpüspöke
végezte el a templom búcsúnapján.
A szép napsütéses
vasárnap délutánon sokan kísérhették
figyelemmel a templomkertben
elhelyezett kivetítőről
a szertartást, ahol tizenhat
fiatal részesült a bérmálás
szentségében. Közreműködött
a Jézus Szíve Plébánia Szent
Imre Kórusa.
Dr. Székely János 1964-ben
született Budapesten. 1991-ben
szentelték pappá a fővárosban.
2006-tól az Esztergomi Hittudományi
Főiskola tanára és rektora.
A Szent Adalbert Központ
főigazgató-helyettese, és a központ
kápolnájának igazgatója.
A Magyar Sion főszerkesztője,
a Társadalmi-Oktatási-Kulturális
Szakterület püspöki helynöke.
2007. november 14-től
kinevezett febianai címzetes
püspök.
A szentmise kezdetén Székely
János a bérmálkozók szüleinek
köszönetet mondott azért, hogy
nemcsak továbbadták bőkezűen
az életet, és igyekeztek gyermekeiket
nagy szeretettel, sok áldozattal
nevelni, hanem fontosnak
tartották azt is, hogy a hit
kincsét tovább adják számukra.
Annyi mindenre tanítják manapság
a fiatalokat – mondta a
püspök atya, de talán arról,
hogy mit jelent embernek lenni,
miért legyen valaki becsületes
ember, hogyan lehet egy házasságot
szépnek nevezni egy életen
át, hogyan nézzen majd valaki
szembe a betegségekkel,
szenvedéssel, halállal, arról nagyon
sok fiatal szinte sohasem
hall. Dr. Székely János a szentmisét
a gyönyörűen felújított
templom megáldásával kezdte,
majd egy középkori elbeszélés
felidézésével levonta annak tanulságait
is. Mindannyian
ugyanazt az életet éljük. Megszületünk,
tanulunk, felnövünk,
dolgozunk, megöregszünk,
meghalunk. Csak vannak emberek,
akik ezt az utat egy kicsit
másképp járják végig. A felhők,
a fák, a csillagok, a nevető
gyermekarcok mögött a teremtő
végtelen szépsége, jósága rejtőzik.
Talán így fiatalon az ember
még nem is egészen tudja, hogy
milyen nagy kincs, amit ilyenkor
kap, de később egyre jobban
rádöbben arra, hogy a magunk
életét saját erőnkből nem tudjuk
beteljesíteni. Az ember élete
menthetetlenül töredékes marad,
félbe marad. Nincsenek teljesen
tökéletes házasságok, teljesen
hibátlan emberi életutak.
Csak odaföntről tudunk erőt
kapni. A Biblia álma az emberi
társadalomról egy testvérvilág.
Sajnos körülöttünk egy nagyon
másfajta társadalmat építenek
sokan. A szabadversenyt hirdetik,
ahol mindenki törtet önmagáért,
pénzért, hatalomért, befolyásért.
Nem veszik észre, hogy
ebben a szabadversenyes világban
egyre több a belülről megkeseredett
ember. Nemcsak
azért, mert ebben a versenyben
Fliszár Károly főesperes szentelte
fel a Dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselő által felújíttatott
feszületet Szabadhegyen. A
méltatlanul rossz állapotban lévő
keresztet képviselői keretéből tetette
rendbe a sánciak, szabadhegyiek
búcsúnapjára a városatya. A szép
munkát Dienes Gyula zalaszentbalázsi
pedagógusnak, a környezet
parkosítását pedig a VIA Kanizsa
Zrt.-ének, valamint a városi főkertésznek
köszönhetjük.
A feszületet Vidákovics Franciska
és veje, Horváth János ügyvéd
és birtokos állítatta fel 1859-ben.
Fenntartását a hegyközség vállalta
el az 1860 májusában tartott ülésén.
Dr. Károlyi Attila megjegyezte:
mi a hegyközség késői leszármazottai
vagyunk, erkölcsi kötelesség
terhel bennünket azért, hogy
elődeink munkáját tiszteletben tartsuk.
Végül arra kérte Szabadhegy
lakóit, viseljék gondját a feszületnek.
Kanizsa – „építsünk!” 2 2010. augusztus 19.
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Megszépült a szabadhegyi feszület
Szeressünk és alkossunk, adjunk és építsünk
Újraszentelték a felújított miklósfai templomot
Kanizsa – Szent 2010. augusztus 19. István 3
Cikkünk forrása Nagykanizsa
egykori napilapja, a Zalai
Közlöny. Első királyunk halálának
900. évfordulójára jelentette
meg benne Barbarits Lajos
főszerkesztő. Szerzője Gazdag
Ferenc püspöki tanácsos, ő
kezdte meg az egykori Nepomuki
Szent János templom köré a
plébánia szervezését (mai felsőtemplom).
Időszerűsége okán
osztjuk meg ezt a hetvenkét
éves írást Olvasóinkkal. Több
benne ugyanis az, ami összeköt,
mint ami elválaszt. Fő üzenete a
nemzeti önrendelkezés és a társadalmi
szolidaritás.
Ünnepel a magyarság a csonka
hazában csakúgy, mint a trianoni
határokon túl, nemkülönben az
egész világon. Több milliónyi zarándoksereggé
lesz a föld hátán
szétszórt magyar, hogy hálás kegyeletének
és köteles tiszteletének
adóját lerója első szent királya,
István előtt. Vándor lesz ma minden
magyar, és lélekben Szent István
sírjához zarándokol, mert élni
akar. Temetőt látogat, mert jövőt
akar.
A vándor megdöbben, ha lemegy
a Nap és mellészegődik
társul az éj, a sötétben keresi a
fényt, mely neki világít és irányt
mutat. A szétdaraboltság, a munkanélküliség,
a nincstelenség, a
fejvesztett iránytalanság és a sok
vezérhetnemség sötétsége szegődött
mellénk, és kapkodva keressük
az irányt, a fényt, hogy tovább
haladhassunk a nemzetek
országútján. Nem kell nekünk
Wotan istenek után futkosnunk,
weimari tölgyeket ültetnünk, van
útmutatónk, van irányítónk:
Szent István első apostoli királyunk.
ő nem a múlté, a feledékenység
homálya nem borult rá,
nem temette be az idő homokja.
900 éves sírjából elénk áll, hogy
halhatatlan szellemének fényével
emberfeletti megpróbáltatások
között vergődőknek irányt mutasson,
a megfogyatkozott, de le
nem tört, élni akaró magyaroknak.
A megváltozott politikai és
gazdasági viszonyok között, az
új eszmeáramlatok kavargó káoszában
Szent István fennkölt
alakja és szelleme kell, hogy lebegjen
törvényhozó testületünk
előtt a jövő alapozásában. A
koppányok szelleme nem tudta a
szentistváni gondolatokat letörni,
megsemmisíteni 900 évvel ezelőtt
se. Bizton reméljük, hogy
szellemének világító és éltető kisugárzásával
útját állja a pogány
romboló szellem elhatalmasodásának
és új távlatokat
mutat most is.
Szebb jövőnk, akárcsak dicső
múltunk, vallási és politikai tényezőkön
nyugszik, ha elfordulunk
az elsőtől, elbukunk a másodikkal.
Szent István nem a Turul,
a szent totemős védőszárnyai
alatt indult el pogány eszmékkel
népe összekovácsolására, boldogítására
és jövőjének biztosítására,
hanem apostoli kereszttel
és annak szellemével. A törzsszövetség
és vérségi kötelék nem bizonyult
elég erősnek a honfoglalás
állandósítására. A keresztény
Európában Szent István nemzete
sírját látta tátongni a pogány
vallásban, azért nem sajnálta feláldozni
Koppányt, Gyulát, Vászolyt,
csakhogy a kereszténységet
megerősítse. A keresztények
Istene nem tűr maga mellett más
isteneket, azt akarja, azt kívánja,
hogy a neki kijáró hódolatunk
tömjénét csak őelőtte füstöljük el,
de azt is parancsolja, hogy: „adjátok
meg a császárnak, ami a
császáré és Istennek, ami Istené.”
István jól tudta, hogy Isten
nélkül nincs erkölcs, nincs elöljárói
tisztelet, hisz: Minden ország
támasza és talpköve a tiszta
erkölcs, mely ha elvész, Róma
megdől s rab igába görnyed. Éppen
ezért fiának adott intelmei
között az első helyet a szent vallásnak
adja. Ne féltse senki a kereszténységtől
a nemzet elsorvasztását,
savóvérűsítését. A kereszténység
a faji értékeket nem
semmisíti meg, csak nemesebbekké
és tökéletesebbekké teszi.
Akkor volt csak igazán nagy és
dicső a magyar, mikor királyai és
alattvalói szívét a mélységes,
igazi keresztény hit és krisztusi
szeretet dobogtatta.
Akkor zúdult ránk a tatár-török
pusztítás, mikor a hit, a vallásosság
megfogyatkozott a magyarban,
vagy őseink hitétől elpártoltunk.
Szent István keresztény volt és
magyar, kimondhatjuk: a legelső
és legnagyobb fajvédő. Azonban
nem tartja vissza magyar lelke és
magyar vér iránti szeretete a pogány
lázadás véres elnyomásától,
ha a kereszténység megmentéséről
van szó. Viszont magyar
még a püspökkel szemben is, és
nem ereszti át országán II. Konrád
német császár követét, mert
a görög császárhoz való küldetésében
országa elleni törekvést
lát. Alattvalóit nem a véralkat,
vagy biológiai szempontok szerint
határozta meg, hanem egy
magasabb, egy szellemibb, valláserkölcsi,
az Isten országának
eszméje szerint.
Szent István kereszténysége
nem jelenti a valutacsempészek
bárgyú dédelgetését, nem jelenti a
magyar vér kiszipolyozóinak valóságos
kitenyésztését, nem jelenti
a kartellek és kapitalista nagyhatalmak
szekértologatását,
uszályhordozását. A kereszténység
jelent együttérzést a nyomorgó
milliókkal, jelenti átölelését,
felkarolását még a lerongyolódott
magyarnak is. A kereszténység
bátorságot jelent, még az önérdek
ellenére is megnyitani a
wertheimkasszákat, kitárni a földsorompókat.
hogy ne kelljen a
magyarnak éhezni, koplalni, munka
nélkül ténferegni, rongyokban
járni, vagy kivándorolni. Az éhezőknek
kenyeret osztogató Krisztus,
a sánták és bénák hóna alól
mankókat kiszedő Krisztus ostort
fogott a kufár-kalmár lelkekre,
fogjon a magyar törvényhozás is
ostort mindazoknak, kiknek nincs
hitük, erkölcsük, áldozatkészségük
– magyarnak lenni.
Korunkat a Vezér gondolata
hatja át, sajnos, ezek a vezetők
nem mindig az igazság útjain járnak,
beleesnek a téves vallási eszmék,
politikai eretnekségek útvesztőibe.
Biztos vezért akarunk!
Ott van első szent királyunk, István,
kereszt a kezében, szent korona
a fején, Krisztus Igéje az ajkán.
Legyen ő a mi vezérünk, mint
minden idők legnagyobb magyarja!
Magyar érdekek, magyar összetartozás
Önrendelkezés, szolidaritás
a gyönge, a beteg, az idős, a
szegény mindig menthetetlenül
lemarad. Az erősek világát
éljük, a sikeresekét, a gátlástalanokét,
akik képesek a másikon
átgázolni, hogy a maguk
pecsenyéjét megsüssék. Azokat,
akik képesek százmilliós végkielégítést
szép nyugodtan zsebre
tenni és odébbállni. De talán
azért is sok a belülről megkeseredett
ember, mert nem arra
születtünk, hogy önmagunkért
törtessünk, hanem arra, hogy
szeressünk és alkossunk, hogy
adjunk és építsünk. – Legyetek
egy igazabb testvérvilág építői!
– szólt e szavakkal a püspök úr
a bérmálkozókhoz.
A szentmise végén Bojtor Róbert
esperesplébános megköszönte
a miklósfaiak munkáját,
hiszen csak közös erővel valósulhatott
meg a templom felújítása.
Sokan ajánlottak fel gépiés
kétkezi munkát anyagi áldozatvállalással
együtt. Bojtor Róbert
tudatta a megjelentekkel, a
rekonstrukció a templom állapotának
felmérésével kezdődött
el több, mint két évvel ezelőtt.
Utána kívül-belül leverték a vakolatot.
Először az esőcsatorna
készült el, azt követte a falszigetelés
a templombelső szigetelésével
együtt. Megtörtént a villamoshálózat
modernizálása, a
világítóberendezések, tizenkét
ablak, főbejárati ajtó és a sekrestye
külső ajtóinak cseréje. A
fagerendás kórust lebontották,
eredeti méretét egyharmadával
megnövelve építették újra vasbetonból.
Két új oldalgaléria is
épült acélszerkezettel, valamint
üveg járófelülettel. A templom
homokkő díszei is rászorultak a
restaurálásra. Új díszek, és járóburkolat
emeli ki a templom
szépségét. Megtörtént a szobrok
aranyozása, a toronysisak cseréje
és a parkosítás, valamint
megoldották a csapadékvíz elvezetését.
A felújítás költségeinek
mintegy felét a Kaposvári
Püspökség állta. A nagykanizsai
önkormányzat 2,5 millió forint
támogatást adott. A Nemzeti
Kulturális Alaptól 2,8 millió forintot
nyertek utófinanszírozással.
Miklósfa település lakói
mintegy ötmillió forinttal járultak
hozzá templomuk megszépítéséhez.
A többi pénzt külföldi –
ausztriai, németországi, olaszországi
– támogatóktól kapták.
Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 4 – Krónika 2010. augusztus 19.
Csökken a Nagykanizsa belvárosán
átmenő tranzitforgalom,
a 61-es főút új, a várost délkeletről
elkerülő nyomvonalon
éri el a 7-es főutat. A tervek szerint
2010. negyedik negyedévben
fejezik be a beruházást.
Mentesül az átmenő forgalom
egy része alól a nagykanizsai belváros.
A várost elkerülő út épül
ugyanis a 61-es főút új nyomvonalaként.
Az óránként 90 kilométeres
sebességre tervezett főút a Budapest
– Murakeresztúr vasúti fővonalat
keresztezve, azzal párhuzamosan
továbbhaladva a 7-es főút
csomópontjáig tart. Aberuházás
tartalmazza az előkészítési munkákat,
a teljes körű kivitelezést, a
forgalomba helyezéssel együtt.
A beruházás a kétszer egy sávos
forgalmi sávos, 3,29 kilométer
hosszú, a várost délkeletről elkerülő
síkvidéki út mellett tartalmazza
a 425 m hosszú kétszer egy sávos
bekötőutat Sánc irányában,
valamint az ugyancsak kétszer egy
sávos bekötőutat 70 m hosszon a
Kaposvári útra. Az elkerülő szakaszon
két csomópontot alakítanak
ki, közülük az egyik – közvilágítással
ellátott – körforgalom lesz, a
másik pedig járműosztályozós
csomópont. A vasútvonal különszintű
keresztezésére 52 m nyílású
vasúti felüljáró készül.
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra-
fejlesztő Zrt. (NIF) pályázaton
választotta ki a kivitelező ENV
61” Konzorciumot. A konzorciumot
az Euroaszfalt Építő és Szolgáltató
Kft. vezeti, tagja a Nemzetközi
Vegyépszer Zrt. A beruházást
a tervek szerint 2011. harmadik negyedévében
fejezik be.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
a Közlekedés Operatív
Program (KÖZOP) részeként valósul
meg. A támogatás aránya
100 százalék, ebből 15 százalék az
operatív programon belüli hazai
forrás, 85 százalék pedig európai
uniós támogatás. A támogatás öszszege
bruttó 3 630 243 139 forint.
nif.hu
Nagykanizsa
elkerülő
utat kap
A Cigány Holocaust Emlékműnél
tartott rendezvényen. Teleki
László, a helyi cigány kisebbségi
önkormányzat elnöke beszédében
hangsúlyozta:
– Akikkel nem végzett az éhség, a
járvány, akik megélték még ezt a napot
ott a táborban és reménykedtek
abban, hogy túlélik, egy éjszaka
alatt kiíródtak az emberiség testéből.
A gázkamrák felé tereléskor – a
visszaemlékező német őr leírása
szerint – rájöttek a cigány férfiak a
szörnyű tervre, és fegyvertelenül is
megpróbáltak ellenállni. A küzdelem
eredménye csak annyi volt,
hogy a gáz helyett a golyó, a meszesgödör
tüze, a vasrúd végzett az
ellenállókkal, s máig látszatra nincs
értelme e lázadásnak. Hatvanhat
évvel ezelőtt a romák élete Magyarországon
is veszélyben forgott: ezrek
tűntek el nyomtalanul a nácik és
a nyilasok rémuralma alatt. Az emlékezés
felelősségünk, lehetőségünk
arra, hogy közösen ítéljük el a múlt
bűnös, szégyenletes tettét. A Roma
Holocaust mindannyiunk ügye, melyet
az egész emberiség ellen elkövetett
bűnként tartunk nyilván. Emlékeznünk
kell, és előre tekintenünk!
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a
Holocaust nem Auschwitz-Birkenau-
ban kezdődött. A Haláltábor
valaminek a vége volt. Előtte voltak
torzító újságcikkek, uszító parlamenti
beszédek, utcai skandálások
és uszító törvények.
Aholocaustra, elmúlt századunk
legsúlyosabb következményekkel
járó tragédiája emlékezett még beszédében
Marton István polgármester,
Dr. Károlyi Attila, a Cigány
Emlékszobor Alapítványának
tagja, Dr. Suchman Tamás, a
MAZSÖK felügyelő bizottsági elnöke
és Göndör István országgyűlési
képviselő.
A megemlékezés kegyeleti koszorúk
elhelyezésével és közös
gyertyagyújtással zárult.
B.E.
A cigány holocaustra emlékeztek
Auschwitzban, az Auschwitz – Birkenau II. E táborban – közkeletű
nevén cigány táborban –, 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradóra
több, mint háromezer cigány származású embert, férfit és nőt, gyereket
és időset végeztek ki a tábor felszámolása miatt. Európában
minden évben ezekben a napokban emlékeznek a Roma Holocaustra,
cigányul a Porrajmosra. Nagykanizsán tizenöt éve emlékeznek
meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezésében a Roma Holocaust
áldozataira, túlélőire.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
„Lehetőség kell a jelennek,
hogy legyen esély a jövőnek”-
Infrastruktúra és szolgáltatás
fejlesztése a nagykanizsai Bolyai
János Általános Iskolában címmel
tartott sajtótájékoztatót
Kodela Eszter projektmenedzser.
Az önkormányzat 2007. októberében
a Nyugat-Dunántúli Operatív
Program felhívására nyújtott be pályázatot,
amely elnyerte az
191.065.644 forintos támogatást. A
munkaterület átadására 2010. augusztus
3-án került sor, így jelenleg
is folyik a munka az iskola területén.
Kodela Eszter elmondta, hogy
a rekonstrukció során az épület pincéje
és földszintje fog megújulni,
de a kivitelezésen belül sor kerül az
utólagos vízszigetelésre, hőszigetelésre,
az érintett szinteken a lábazat,
a nyílászárók és a burkolatok cseréjére
és a helyiségek akadálymentesítésére.
Megújul továbbá az épületgépészeti-
és villamossági rendszer,
az Erzsébet térre néző homlokzat,
és kiállításra kerül az itteni
kapuk főbejárati funkciója.
Mivel az iskola főépülete és az
udvari épület barokk stílusúak és
M III-as örökségvédelmi kategóriába
tartoznak, ezért természetesen
egyeztetni kellett a Műemlékvédelmi
Hivatallal, végül minden kivitelezési
tervben sikerült megegyezni.
A rekonstrukcióra vonatkozó
pályázat kétfordulós, és több
ütemben valósul meg, emiatt húzódnak
a munkálatok.
A műemléki, szakmai, környezeti
szempontok betartásával kialakul
nyolc darab IKT eszközök
fogadására alkalmas tanterem, egy
darab funkcionálisan alakítható
közösségi tér, a mozgáskorlátozottak
számára is egyaránt biztonságos
közlekedést jelentő EUkonform
épületrész (harminc darab
akadálymentesített helyiség,
egy darab vizesblokk, infokommunikációs
akadálymentesítés),
energiatakarékos fűtés- és világítási
rendszerrel.
Az eszközbeszerzés célja, hogy
az intézményben a szakmai munkát
kiszolgáló, modern oktatási-nevelési
környezet alakuljon ki, így az iskola
be fog szerezni a különböző
korosztályok méreteinek és az ergonómiai
követelményeknek megfelelő,
mobilizálható, flexibilis, biztonságos
bútorzatot, valamint a hátrányos
helyzetű tanulók felzárkóztatásához
kombinálható mozgásfejlesztő,
matematikai-logikai fejlesztő
eszközöket, játékokat, hallássérült
tanulók fejlesztéséhez pedig
hallási differenciált fejlesztő játékokat,
valamint az eszközökön kívül
az „implanthoz” kapcsolódó
adó-vevő készülékeket.
Az érintett tantermeken végzett
munkálatok alatt a nebulóknak
három városi intézmény ad majd
otthont.
Z.A.
Fejlesztések a Bolyaiban
Kanizsa 2010. augusztus 19. – Krónika 5
Kedvezett az időjárás a Palini
Falunapnak, amelyet második
alkalommal rendezett meg a Palin
FC a lelkes lakosság segítségével.
Mint Kuti Lászlótól, a Palin
Futball Club elnökétől megtudtuk,
főzőversennyel egybekötött
futballmérkőzésekből nőtte ki
magát a falunap. A jobbnál jobb
falatok elkészítése természetesen
most sem maradt el, hiszen a helyi
Nyugdíjas Klub szakácsai, valamint
a baráti társaságokból
szerveződő csapatok rendesen kitettek
magukért. Az egyik portán
például vörösboros marhalábszár
pörkölt készült paraszt dödöllével
körítve. Aki a szomját szerette
volna csillapítani, csak át kellett
sétálnia a bormustrához, ahol a
palini bortermelők nedűit lehetett
megkóstolni.
– Hiánypótlónak mondható ez a
nap, mert nincs semmilyen kulturális
programokat felvonultató rendezvénye
Palinnak. Nehéz a település lakosságát
összefogni, de a programok kiválóan
alkalmasak a közös élmények
szerzésére, és idén már természetesnek
vették az emberek a falunap megszervezését.
Hét évvel ezelőtt már volt kispályás
labdarúgó torna, és a mérkőzésekkel
kötöttük egybe a főzőversenyeket.
Tavaly ezt a hagyományosnak
mondható eseményt már falunapként
hirdettük meg. Szeretném megköszönni
a támogatók és a szervezők segítségét,
különösen Köműves Gyula és
Kiss Sándor közreműködését, akik a
kispályás futballt bonyolították. Reggel
kilenctől kezdődött meg a labdarúgó
bajnokság, amelyre tizenhat csapat
nevezett, és ezzel párhuzamosan nekiláttak
a főzőverseny résztvevői az ételek
elkészítésének – tájékoztatta lapunkat
Kuti László.
Délután a játszóház ugrálóvárral
várta a kicsiket, és egész nap
részt lehetett venni kézműves foglalkozásokon.
A délután folyamán
rendőrségi bemutatón ismerkedhettek
a nagyobbak a rendőrök
felszerelésével, eközben az
íjászkodást is kipróbálhatták a focipálya
mellett a bátor érdeklődők.
Az RC modell repülő bemutató
kis helikopterére sokan voltak
kíváncsiak, de nagy népszerűségnek
örvendett a rönkdobó és bálagurító
verseny, valamint a pónilovas
kocsikázás is. Afalunap sztárvendégei
a Tüttő János Nótaklub
tagjai voltak, és elsősorban a focicsapatok
fáradt tagjai fogadták
lelkesen az utánuk fellépő fitnesstáncosokat.
Este a tombolasorsolás
után szabadtéri bál zárta az
eseménydús napot.
Z.A.
Palini Falunap
Fotó: Ziegler Anita
A helyiek kezdeményezésére,
hangulatos falunap részesei lehettek
a sánciak. A szomszédos
Bagola, és a környékbeli falunapok
sikerein felbuzdulva a
település lelkes lakói úgy döntöttek,
ők sem maradnak ki a
sorból.
A Sánci vigasságok, avagy falunap
2010. elnevezésű rendezvényt
Jerausek István önkormányzati
képviselő nyitotta meg.
Beszédében kiemelte: valami
megmozdult Sáncban. Bizonyítja
ezt a tavalyi Mikulás-ünnepség, a
Szívbetegek Egyesülete által felkarolt
Sáncért-Szabadhegyért
Majális, és a mostani falunap. A
városatya említést tett a megvalósult
és a folyamatban lévő fejlesztésekről
is. A posta bejáratánál lévő
megdőlt oszlopot lebontották
és újraépítették. Hamarosan megoldódnak
a parkolási gondok az
orvosi rendelő, és az óvoda bejáratánál
is a vizesárok befedésével.
A József Attila utcában még idén
megépül a járda, de a városból kivezető
kerékpárút kialakításával –
tulajdonrendezés miatt – még várni
kell tavaszig.
Szakács Gábor, a Hevesi Sándor
Művelődési Központ munkatársa
sikeresnek ítélte meg a falunapot,
melyre mintegy hatvanan látogattak
el, s hallgatták meg a kulturális
műsorban fellépőket. Nagy tapsot
kapott a Gyöngyvirág Nyugdíjas
Néptánccsoport, az Árvácska Dalkör,
a Premier Táncklub, Bogdán
Norbert gitáros, Horváth György
kiskanizsai bordalnok, Viola Attila
bűvész, és az Eliseba Hastánccsoport.
Az ügyességi versenyekben
résztvevők mellett a főzőverseny
amatőr szakácsai is dicséretet kaptak.
Nagy hozzáértéssel kevergették
és kóstolgatták a babgulyást, a
sertés- és körömpörköltet. A jó
hangulatot az esti bál még csak fokozta…
B.E.
Sánci vigasságok
Fotó: Bakonyi Erzsébet
􀂊 Nyárbúcsúztató túra.A„Fedezzük
fel együtt a Dél-zalai
dombvidéket” tájbejárás sorozat
augusztus 28-ai nyárbúcsúztató
túráján Bázakerettye, Budafapusztai
Arborétum, Kistolmács,
Zajk, Letenye szépségeivel ismerkedhetnek
meg a természetbarátok.
A programban szerepel olajtörténeti
séta, filmvetítés, és fürdés
a letenyei termál strandon. (A
strandbelépőt mindenki maga fizeti.)
Találkozás: 6.15 órakor
Nagykanizsán, az autóbusz állomás
4. kocsi állásánál. Indulás
6.30-kor Bázakerettyére. Hazautazás
Letenyéről: 15.45, 15.55,
vagy 16.20 órakor. Aki fürödni
szeretne, később is hazaindulhat
busszal. A részvétel ingyenes, a
túrázók bázakerettyei túrabotemblémát
kapnak ajándékba. Jelentkezni
25-éig lehet a 30/246-51-
90-es telefonszámon, vagy a pannonturak@
freemail.hu e-mail címen.
􀂊 Polgárőrök a Csónakázótónál.
A Zala Megyei Polgárőr
Szövetség Nagykanizsai Régiója
szervezésében hangulatos családi
napot tartottak a hétvégén a Délzalai
térség polgárőr egyesületei
a Csónakázó-tónál. Az önkormányzati
vendégház parkjában
számtalan érdekes program szórakoztatta
a polgárőröket és családtagjaikat.
Volt rendőrkutyásés
táncbemutató, kötél- és traktorhúzó
verseny, lengőteke, asztalitenisz,
főző- és borverseny. A
versenyszámok szünetében maradt
idő bőven a beszélgetésre, tapasztalatcserére,
élménybeszámolóra
is.
Kanizsa 6 – Voks 2010. augusztus 19.
Ünnepélyes keretek között tették
le esküjüket a Helyi Választási
Bizottság tagjai augusztus 4-
én a Polgármesteri Hivatalban,
az ezt követő ülésen pedig megválasztották
a bizottság elnökét
és elnök-helyettesét.
Dr. Tuboly Marianna jegyző köszöntötte
Cseresnyés Péter alpolgármestert,
a bizottság tagjait, dr.
Lukácsa Erzsébetet, dr. Kövessy
Rolandot, dr. Nemes Pált és dr.
Márkus Ferencet. Ezt követően
Cseresnyés Péter átadta a jelenlévő
tagoknak a megbízóleveleket, az
ünnepélyes eskütétel után pedig
kezdetét vette az ülés. A bizottsági
elnök dr. Kövessy Roland, az elnök-
helyettes dr. Nemes Pál lett,
emellett döntés született a hatáskör-
átruházással kapcsolatban, miszerint
a bizottsági tagok felhatalmazhatják
az elnököt, hogy kisebb
súlyú panaszokat ülés keretében
megtárgyalhasson.
A Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége nevében egyebek
mellett Nagy József György elnök
tartott sajtótájékoztatót, melynek
apropóján sor került az
együttműködésbe bevont szervezetekkel
létrejött megállapodás
aláírására is. A tájékoztatón többek
között elhangzott:
A DRVSZ 2002-es megalakulása
óta folyamatosan bővülő tevékenységgel
képviseli a Magyarországon
élő hátrányos helyzetű, elsősorban
roma származású személyek
érdekeit. Tevékenysége során
kiemelt feladatként kezelte, hogy
minél szélesebb körben ismert legyen
a szervezet és munkássága,
annak reményében, hogy több
szervezettel összefogva, nagyobb
szabású feladatokat is megvalósítson,
lebonyolítson.
Szövetségünk tudatosan készült
arra, hogy megjelenjen az országos
szervezetek között, ennek érdekében
2008. február 6-án országos
hatókörűvé vált. Eddig tagszervezetei
a dunántúli régióból
kerültek ki, viszont mostanra megérett
az országos szintű működésre.
A DRVSZ alapvető stratégiája
kétirányú. Gazdaságilag független
autonóm szervezet, mint ahogy
azok is, akik a szövetséghez csatlakoznak.
A közéleti tevékenységét
ügyvivő testület irányítja. A
testület tagjai a megyei tagszervezetek
elnökei, akik egyenrangú
szavazati joggal rendelkeznek.
Célunk olyan új erőt felmutatni
a roma közéletben, amely hiteles,
és legmagasabb szinten is tudja
képviselni a Magyarországon élő
romák érdekeit. Egy olyan együtt
gondolkodó, felelősségteljes egységet
kívánunk létrehozni, amely
partnere a kormány gazdasági
programjainak és ennek a stratégiai
programjának aktív részese tud
lenni. Aszövetség hosszú távú cselekvési
tervének alapja, hogy a valódi
értéket képviselő gyakorlati
tapasztalatot ötvözze a roma értelmiség
biztos tudásával. El szeretnénk
kerülni, hogy a roma lakosságot
bármiféle politikai irányzat
megossza. A magyarországi cigányságot
sújtó évtizedes gondokat
ugyanis csak közösen, felelősségteljes
és tudatos gondolkodással,
tevékenységgel lehet kezelni.
Aktív részesei akarunk lenni sorsunk
jobbra fordulásának elősegítésében.
Az ügyvivő testület elvárható
feladata, hogy azt a politikai
irányt kövesse, amely képes arra,
hogy a magyarországi romákat kivezesse
a kilátástalan helyzetükből.
Céljaink között szerepel önálló
országos lista állítása az OCÖ választások
során. Képesek és alkalmasak
vagyunk arra, hogy egyenrangú
partnerségen alapuló szervezetként
képviseljük a romák és valamennyi
hátrányos helyzetű társadalmi
csoport érdekeit.
A Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége magáénak vallva a
jobboldali értékeket, ennek mentén
kívánja a roma érdekeket a továbbiakban
is képviselni. Terveivel
összhangban partnerségen alapuló
együttműködést valósított
meg olyan roma szervezetekkel,
melyek a múltban és a jelenben is
bizonyították és bizonyítják tevékenységükkel,
hogy a romák képviseletét,
segítését tartják elsőrendű
feladatuknak. Az együttműködés
hosszú távon biztosítja a nagyszabású
programok megvalósításának
szakmai hátterét, erejét, illetve
lehetőséget teremt a választási
ciklusokon átnyúló következetes
érdekképviselet megvalósítására.
A különböző roma-szervezetek
együttműködésének eredményeként
a Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége (Nagykanizsa), a
„Khetanipe”- A romák összefogásáért
Egyesület (Pécs), a Napkerék
Egyesület (Kaposvár), valamint a
Tolna Megyei Független Roma Civil
Egyesület (Bonyhád) választási
szövetsége valósult meg, melynek
hivatalos szentesítésére is sor került.
Szignójával a megállapodást a
DRVSZ részéről Nagy József
György, a „Khetanipe”-től Lakatos
Szilvia, a Napkerék képviseletében
Bogdán Imre, míg a tolnaiaktól
Babai László látta el.
Ennek értelmében a szervezetek
a 2010 októberében megtartandó
kisebbségi választások alkalmával
a DRVSZ színeiben indítják jelöltjeiket,
valamint közös országos
listát állítanak. Együttműködésük
a kölcsönösség, a partnerség és
egyenrangúság szellemében a romák
hatékony érdekképviseletét
kívánja megvalósítani.
Közös sajtótájékoztatót tarott
a három párt, melynek alkalmával
bejelentették, Kanizsai Demokraták
Választási Szövetsége
néven fognak együttműködni az
önkormányzati választásokon.
Közös polgármester-jelöltjük dr.
Károlyi Attila, aki hangsúlyozta
a demokratikusság fontosságát,
és nagy arányú munkahely-teremtést
szeretne megvalósítani.
Böröcz Zoltán, az MSZP nagykanizsai
elnöke köszöntötte a jelenlévőket,
és elmondta, demokratikusan
működő pártokként hozták
létre a szövetséget. Úgy gondolják,
programjuk megvalósítható alternatívát
kínál, valamint felelősségteljes
és komoly vezetést ígérnek.
Kardos Ferenc elmondta, az MDF,
mint jobboldali konzervatív párt,
azért csatlakozott a szövetséghez,
mert a baloldalban látja a demokratikus
együttműködés lehetőségét,
és a lokálpatrióta politizálás
célját tűzte ki zászlajára. Véleménye
szerint a Fidesz és Marton István
tehető felelőssé a városban kialakult
helyzetért, Szányiné Kovács
Mária, az MSZDP helyi elnöke
pedig hozzátette, ha előbb létrejön
a baloldal együttműködése,
nem így alakult volna az elmúlt
négy év.
Kanizsai Demokraták Választási
Szövetsége (KDVSZ): MSZP,
MSZDP, MDF.
KDVSZ Polgármester jelöltje:
Dr. Károlyi Attila. A KDVSZ
egyéni körzetekben induló önkormányzati
képviselőjelöltek: 1. vk.
Böröcz Zoltán, 2. vk. Kardos Ferenc,
3. vk. Szányiné Kovács Mária,
4. vk. Dr. Károlyi Attila, 5. vk.
Kisgyura János, 6. vk. Bogár Ferenc,
7. vk. Korpics Krisztián, 8.
vk. Ifjovics Ferencné, 9. Dr. Fodor
Csaba, 10. vk. őri Sándor, 11. vk.
Gondi Zoltán, 12. Somoskeőy István
(visszalépett Teleki László javára
- a Szerk.)
KDVSZ kompenzációs lista: 1.
Dr. Károlyi Attila, 2. Dr. Fodor
Csaba, 3. Böröcz Zoltán, 4. Bogár
Ferenc, 5. Kardos Ferenc, 6. Gondi
Zoltán, 7. Szányiné Kovács Mária,
8. Kisgyura János, 9. Tüttő István,
10. Somoskeőy István
(visszalépett Teleki László javára -
a Szerk.)
Dr. Károlyi Attila, az MSZP, az
MSZDP és az MDF közös polgármester-
jelöltje, valamint
Kardos Ferenc, az MDF elnöke
tartott sajtótájékoztatót a nagykanizsai
MDF szervezetének felfüggesztése
miatt kialakult helyzettel
kapcsolatban.
– Az MDF országos elnöke felfüggesztette
a nagykanizsai MDF
szervezetet, mert az elnökség úgy
ítélte meg, nem szolgálja a tervezett
együttműködés a párt érdekeit.
Tiszteletben tartjuk Makay Zsolt
elnök úr és az elnökség döntését.
Így helyi szervezetként semmilyen
formában sem vesz részt az MSZPvel
illetve MSZDP-vel kötött választási
együttműködésben az
MDF – hangzott el.
Kardos Ferenc és Kisgyura János
azonban magánemberként továbbiakban
is konzervatív értékeket
vallóként – mivel személyesen
azonosulni tudnak a város érdekében
létrejött lokálpatrióta és demokratikus
Kanizsáért Szövetség
céljaival – a szövetség által támogatott
független jelöltként vállalják
a képviselő-jelöltséget, és köszönik
a szövetséget létrehozó pártok
vezetésének, tagságának bizalmát.
Döntésük legfőbb oka, hogy
hisznek a demokratikus döntésekben,
és bírják a nagykanizsai konzervatív
szimpatizánsok támogatását.
Marton István sajtótájékoztató
keretében mutatta be a Halis István
Letették az esküt a
Helyi Választási
Bizottság tagjai
Hiteles emberekkel
a romák képviseletében
Szövetségre lép
az MSZP, az MSZDP
és az MDF
Az MDF kimarad
Honlappal
kampányol a KKE
Kanizsa 2010. augusztus 19. – Voks 7
Városi Könyvtárban a Kanizsáért
Közéleti Egyesület (KKE) új honlapját.
Hangsúlyozta, hogy várják
a lakosság visszajelzéseit, észrevételeit
a weblappal kapcsolatban.
„Két hónappal a választások
előtt elsőként – és egyedüli valós alternatívát
nyújtva – a Kanizsáért
Közéleti Egyesület nagyszerű csapattal,
remek programmal és új, interaktív
weboldallal vág neki a
megmérettetésnek. A kanizsaert.hu
bemutatja az elmúlt ciklus eredményeit
és egyesületünk programjának
gerincét az elkövetkező négy
évre. Ebben az útfelújításoktól
kezdve a forradalmian új elképzeléseket
tartalmazó vállalkozás-, és
munkahelyteremtés-támogatási
csomagig mindenki megtalálja a
számára vonzó elképzeléseket.
Emellett friss és naprakész hírekkel
is szolgálunk a város közéletét illetően.
A honlap legnagyobb értéke,
hogy szolgáltatásain keresztül minden
választópolgárt meg szeretne
szólítani és bevonni abba az alkotó
folyamatba, melyet az épülő, szépülő,
fejlődő városunk eszménye kíván.
Tisztelettel kérem minden kanizsai
polgártársamat, bizalommal
böngéssze oldalunkat, véleményével,
ötleteivel segítse munkánkat!
Dolgozzunk együtt Kanizsáért, a
Tisztesség, a Szakértelem és az Elhivatottság
jegyében!”
Sajtótájékoztató keretein belül
mutatta be polgármester-jelöltjét
a Civil Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület, egyúttal ismertette
a szervezet legfontosabb célkitűzéseit
és irányelveit is.
Szántó Miklós elnök mutatta be
az egyesület polgármester-jelöltjét,
dr. Németh Györgyit, valamint
a képviselő jelölteket, dr. Etler Ottót,
Bartha Lászlót, dr. Varga Imrét
és dr. Németh Pétert. Az egyesület
mind a tizenkét körzetben indít jelölteket,
és ezzel alternatívát szeretnének
nyújtani a város lakosságának,
hogy ne csak a pártok jelöltjeire,
hanem civil emberekre is
lehessen szavazatokat adni.
– Jelöltjeink nem pártpolitikusok,
hanem a civil életben, a saját
szakterületükön kimagasló tudással
és teljesítménnyel hívták fel
magukra a figyelmet. Keresztény
konzervatív szellemiségűek, alkalmasak
arra, hogy a nagykanizsai
embereket képviseljék. – mondta
el Szántó Miklós. – Szeretném
majd segítségül hívni Nagykanizsa
lakosait, így elgondolásom szerint
ötletládát helyeznék el az Erzsébet
téren, ahova jó szívvel várom a város
minden polgárának ötletét, felvetését,
tervét. Hittel vallom, hogy
a családok, az asszonyok békés,
nyugodt gyermekvállalásához és
neveléséhez biztonságra van szükség.
Hittel vallom, hogy itt, szűk
hazánkban is ragaszkodni kell
nemzetünk és Európa hagyományos
erkölcsi értékeihez, a kereszténység
értékrendjéhez. – foglalta
össze dr. Németh Györgyi, valamint
kiemelte, a Civil Összefogásért
Egyesület tagjai a szakterületükhöz
értők, ott már bizonyított
személyek, vállalkozók, akik munkát
szeretnének adni a város lakosságának.
Az egyesület olyan testületi
munkát szeretne végezni, amelyben
a legfontosabb szempont a város
érdeke. Szakmaiságot szándékoznak
a város önkormányzatába
és irányításába belevinni, és már
kész terveket is kidolgoztak oktatási,
kulturális és gazdasági témakörökben.
Minden bejutott párttal
együttműködnének, politikai hovatartozástól
függetlenül, annak
érdekében, hogy egy élhetőbb, békésebb
várost hozzanak létre.
Legkésőbb jövő hét csütörtökén
(megjelenésünk napján - a Szerk.)
fogják nyilvánosságra hozni a választókerületek
jelöltjeinek teljes
listáját.
AKós Károly és Podmaniczkydíjjal
kitüntetett Nagykanizsai
Városvédő Egyesület elődje 1892-
ben alakult és a II. világháború
végéig működött. Az újjáalakulásra
1987-ig várni kellett. Ekkor
százhúsz magánszemély és tizenöt
jogi személy közreműködésével
szerveződött ujjá.
Az egyesület – alapszabályában
foglaltak szerint – tömöríti mindazokat,
akik készek önzetlenül tevékenykedni
a város építészeti,
környezeti értékeinek megőrzéséért,
korszerű és esztétikus fejlesztéséért,
szépítéséért. Ápolja a lakóhely
hagyományait, erősíti a lakosság
szülőhelyének, otthont adó
környezetének szeretetét.
Az egyesület valamennyi „újkori”
önkormányzati választáson
képviselőjelöltet állított, mind a tizenöt
helyi választókerületben és
eredményeképpen minden önkormányzati
ciklusban képviselői
mandátumhoz jutott. A jelöltek
minden esetben köztiszteletben álló
szakemberek voltak. Az egyesület
képviselői a testületben is folyamatosan
megtartották függetlenségüket,
frakciókhoz sohasem
csatlakoztak.
Az egyesület elnöksége jóváhagyta
a 2010. évi önkormányzati
választásra vonatkozó képviselő
jelöltjeinek listáját. Ajelöltektől az
egyesület – a korábbiakhoz hasonlóan
– ideológiai – világnézeti irányultságot
nem követelt meg, kizárólag
városhoz való kötődésüket,
szakmai felkészültségüket és
végzett munkájukat minősítette.
A jelöltek névsora választókerületenként
az alábbi: 1. vk. Schmidt
László, 2. vk. Varga Zoltán , 3. vk.
Dr. Varga Endre, 4. vk. Dr. Bálint
Máté, 5. vk. Dr. Szekeres András,
6. vk. Kovács József, 7. vk. Piecs
Adrienn, 8. vk. Cserti Tibor, 9. vk.
Sónicz István, 10. vk. Imre Béla,
11. vk. Bozsoki Imre, 12. vk. Salamon
Sándor Imréné.
Az egyesület önálló polgármester
jelöltet nem állít. Jelöltjei a
kampányban, megválasztásuk esetén
a testületben mindig a mértéktartást,
megfontoltságot, a mások
iránti tiszteletet és a tisztességes
munkába vetett hitet tekintik elsődlegesnek.
A siker és fejlődés
kulcsát változatlanul az összefogásban
látják. Ebben kívánnak
partnerek lenni.
Már régóta készül a Fidesz az
október 3-ai választásra, mondta
Cseresnyés Péter, a Fidesz polgármester-
jelöltje.
Kiemelte, programjukat még
nem ismertetik, a jelen sajtótájékoztató
célja a jelöltek bemutatkozása,
ugyanakkor nyomatékosította
elveik legfontosabb pontjait. Továbbra
is nagy hangsúlyt fektetnek
a belváros rekonstrukciójára, az
útfelújításokra, a szép, élhetőbb
belváros képének kialakítására.
A mai nappal elkezdődött az
őszi önkormányzati választás ajánlószelvényeinek
kipostázása, így
bár hivatalosan még nem, valójában
azonban elindult a választásra
és a választási kampányra történő
felkészülés.
A Fidesz nagykanizsai szervezete
is döntött a jelöltekről: 1. vk.
Papp Nándor, 2. vk. Bene Csaba,
3. vk. Balogh László, 4. vk. Kovács
János, 5. vk. Dr. Csákai Iván, 6.
vk. Bizzer András, 7. vk. Gyalókai
Zoltán, 8. vk. Jerausek István, 9.
vk. Szőlősi Márta, 10. vk. Karádi
Ferenc, 11. vk. Tóth Nándor, 12.
vk. Dénes Sándor.
– Az elmúlt időszakban határozottságot
és komoly eredményeket
felmutató frakciónk tagjai mellett
Dénes Sándor és Kovács János indul
színeinkben. Folytatni fogjuk
az elkezdett fejlesztéseket, hisz az
elmúlt négy évben mi küzdöttünk a
belváros rekonstrukciójáért, a
szennyvízprojekt befejező munkálatait
is mi végeztük el. Ez a két beruházás
az elmúlt évek két legnagyobb
beruházása. Ezek mellett –
a teljesség igénye nélkül – megújul
a Bolyai Általános Iskola jelentős
része, épül az inkubátor ház,
Kiskanizsán az egészségház. Komoly
erőfeszítések eredményeként
minden évben jelentős összegeket
fordítottunk intézményi felújításokra
(iskolákra, orvosi rendelőkre),
út- és járdaépítésekre, megküzdve
a szavakban erősekkel, ám a tettekben
gyengékkel. Elítéljük a mások
pocskondiázását előtérbe helyező
politizálást. Jöjjön az akár
civil szerveződésektől, akár politikai
pártoktól. Elvünk, hogy a város
érdekét szem előtt tartva dolgozunk,
félretéve minden más szempontot.
Eddigi tevékenységünkből
tisztán látszik, hogy minden, a város
fejlődését elősegítő tervet, ötletet
támogattunk, akármelyik oldalról
is jött. Ezt a politikai filozófiát,
elvet szem előtt tartva kívánjuk a
következő négy évet is végigdolgozni
a kormány támogatását is
magunk mögött tudva. Újra csak a
Fidesz! – mondta befejezésül Cseresnyés
Péter.
A Polgármesterjelölt: Gábris
Jácint egyetemi oktató.
1. vk. Balogh János építőmérnök,
2. vk. Benedek Tamás kertészmérnök,
3. vk. Leveli Attila látszerész,
4. vk. Molnár Gyula technikus,
5. vk. Takács Gyula, egyetemista,
6. vk. Kovács József gépészmérnök,
7. vk. Pócza Attila
nyugdíjas, 8. vk. Szép Zsolt agrármérnök,
9. vk. Gábris Jácint egyetemi
oktató, 10. vk. Lengyel Miklós
művezető, 11. vk. Tiszai Péter
banki ügyintéző, 12. vk. Dolmányos
József vállalkozó.
Bemutatkozott
a Civil Összefogás
Nagykanizsáért
Indulnak a
Városvédők is
Bemutatkoztak
a Fidesz-KDNP
jelöltjei
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
8 Kanizsa – Voks 2010. augusztus 19.
A jelöltállításról és aktuális
kérdésekről tartott közös sajtótájékoztatót
Lelkó Tamás, az
MSZP-MSZDP Kanizsáért! öszszefogás
kampányfőnöke, valamint
Bogár Ferenc önkormányzati
képviselőjelölt az MSZP
nagykanizsai irodájában.
Lelkó Tamás ismertette az
MSZP polgármester- és önkormányzati
képviselő-jelöltjeinek
névsorát, továbbá elmondta, az
ajánlószelvényeket a lakosság a napokban
megkapta, jelöltjeik és aktivistáik
már el is kezdték összeszedni.
A napokban postaládákba
kerülő szóróanyagokon szerepel a
jelölt telefonszáma és e-mail címe
is. Előre köszönetet mondott mindazoknak,
akik őket támogatják.
Bogár Ferenc elöljáróban megjegyezte:
„Az ajánlószelvények postázásával,
a pártok és jelölőszervezetek
választásokon induló jelöltjeinek
nyilvánosságra hozatalával
hivatalosan is megkezdődött a
2010-es önkormányzati választások
kampánya. A továbbiakban kritikusan
szólt a választókhoz eljuttatott
kampányhirdetések tartalmáról:
Tudatosan eddig csak a megkezdett
és soha nem látott fejlesztésekről,
Kanizsa szépüléséről – ami
önmagában valóban dicséretre
méltó tény – esik szó, de a hirdetések
megalkotói arról elfelejtettek
szólni, hogy a város működésével,
gazdálkodásával, ágazati struktúráival
baj van. Nézzük a tényeket:
2006-ban a város év eleji hitelállománya
egymilliárd száznyolcvankilencmillió
forint volt. 2010. év elejére
ez már több mint háromszorosára,
négymilliárd százhatmillió
forintra emelkedett. A Fideszes városvezetés
ehhez 2010-ben még
kétmilliárd kettőszáznyolcvannégymillió
forint hitelt kíván fölvenni,
elérve ezzel a város hitelképességének
kilencven százalékát. Az oly
sokat emlegetett csatornaprojekt
várhatóan négyszázmillió forint
önrészét is hitelből kellett volna fedeznünk
– amit mi, kanizsai polgárok
dobtunk össze a drasztikusan
megemelt vízdíj részeként –, akkor
Nagykanizsa valóban csődbe jutott
volna. A gondokat még tetézi, hogy
2006-hoz képest több, mint kétszeresére,
várhatóan mintegy nyolcszázmillió
forintra emelkedik a város
működési hitelfelvétele. Magyarul,
amit felélünk, a belső fogyasztásunkra,
a város üzemeltetésére
fordítunk. Ha ezeken a belső
aránytalanságokon, a túlhaladott
ágazati struktúrán nem változtatunk
a közeljövőben, a város valóban
működésképtelenné válhat, és
akkor még nem is szóltam a lakosságot
sújtó növekvő munkanélküliségről,
a munkahelyteremtés teendőiről.
Úgy érzem, ezekkel a valóságos
gondokkal és a rájuk adható
válaszokkal, megoldási javaslatokkal
is kéne kampányolni a pártoknak,
a polgármester-jelölteknek a
jól hangzó beruházások említése, a
semmitmondó frázisok puffogtatása
helyett. Úgy érzem, ezzel mi
jelöltek, pártok tartozunk Nagykanizsa
polgárainak, ezzel a felelősséggel
tartozunk városunknak.”
Az Egyesület szakítva a magyar
politika káros hagyományaival,
nem pártként, de nem is
sajátos részérdekeket megjelenítő
csoportosulásként lépett színre.
– kezdte sajtótájékoztatóján
Marton István.
Elmondta: „Amikor nyilvánvalóvá
vált, hogy a Nagykanizsára
telepedett politikai formációk kudarcra
vannak ítélve, mert kudarcra
ítélnék a várost, a "Kanizsáértközgyűlési
frakció" példátlan építő
munkába kezdett! Egyesületünk a
pártokkal ellentétben nem szavazógépeket,
hanem a város felvirágoztatását
szolgáló feladatok megoldásához
értő szakembereket keresett
az élet minden területéről.
Közgazdász, mérnök, orvos, pedagógus,
technikus, de még művész is
tagja a csapatunknak.
Jelöltjeink megőrzik a múltból
mindazt, melyet érdemes megőrizni
– erre garancia Bicsák Miklós,
Horváth István, Polai József, és
reményeim szerint az én személyem
is – és lecseréli azt, aminek
nincs helye a testületben: a tehetségtelenséget,
az erkölcsi relativizmust,
a visszahúzást, a gátlástalan
frakciófegyelmet és a feszültség állandó
gerjesztőit. Az új, szakértő
és tiszta szellem képviselői között
már tapasztalt, a közéletben jártas
személy, és fiatal, a közért, kerületükért
való tenni akarástól fűtött
jelöltek egyaránt helyet kaptak.
Így biztosítva van a tökéletes
egyensúly. Az egyensúly, mely
Halász Gyula, az SZDSZ helyi
szervezetének ügyvivője tartott
sajtótájékoztatót az aktuális önkormányzati
ügyekkel kapcsolatban.
Az SZDSZ Nagykanizsai Szervezete
az 2006-2010-es önkormányzati
ciklus kezdete óta kiemelt
fontosságot tulajdonít a munkahelyteremtés
elősegítésére, vállalkozások
Nagykanizsára telepítésének
önkormányzati feladataira. Ennek
során több konkrét javaslatunk is elhangzott,
továbbá folyamatosan
kérdések felvetésével és az azokra
adott válaszokkal próbáltuk Marton
István polgármester terveit, elképzeléseit
megismerni úgy a zöldmezős,
mint a barnamezős beruházásokkal
kapcsolatban. A polgármester
három és három-negyedévi tevékenysége
és annak eredménye közismert
minden nagykanizsai számára.
Elmaradt a befektetési hullám,
noha az M7-es autópálya teljes kiépülésével
Nagykanizsa pozíciója
ersődött. Kihasználatlan lehetőségek
okozta helyzettel kell szembesülnünk
2010-ben. Egy konkrét példát
is említenénk. Ez év február 15-
én elindult a TÁMOP 2.4.3/B/1-
09/1 pályázati konstrukció, amely
új lehetőséget kínál Szociális Szövetkezetek
létrehozásával a munkanélküliség
csökkentésére. Az év végére
újabb problémák várhatóak a
foglalkoztatás terén, ezért az
SZDSZ 5 pontos javaslatot terjeszt
az Önkormányzat felé.
Azonnal dönteni kell a TÁMOP
2.4.3/B/1-09/1 pályázathoz kapcsolódó
előterjesztésről
Nagyobb vállalkozások, kamarák,
kistérségi szervezetek, munkaügyi
hivatal bevonásával azonnali
tárgyalás megkezdését javasoljuk
a foglalkoztatás növelésére.
Kormányzati segítség kérése a
várható foglalkoztatási krízis
feloldására-Matolcsy György miniszter
úr megkeresése
Horvát-magyar, szlovén-magyar
gazdasági és együttműködési
fórumok elindítása
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok
rendszerének beindítása pl. az
előző indiai nagykövet Ranji Rae
részéről elhangzott ígéret a gazdasági
kapcsolatok elősegítésére.
Természetesen sürgősséggel,
önálló képviselői előterjesztésben
már a mai napon beadtam a
TÁMOP pályázat előkészítésére
vonatkozó kezdeményezésünket,
amely több lényeges, a város legfontosabb
problémáira hívja fel a
figyelmet.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
területén évek óta a legsúlyosabb,
legégetőbb probléma a munkanélküliek
számának növekedése,
a város gazdaságának leépülése.
A külső negatív hatások ellenére,
a város önkormányzatának
feladata, kötelessége ennek mérséklése,
új vállalkozások városunkba
településének elősegítése,
a foglalkoztatottság növelésében
való aktív részvétel. Ebben kínál
lehetőséget a 2010. február 15-én
elindult KoopeRáció TÁMOP
2.4.3/B/1-09/1 pályázati konstrukció,
amely Szociális Szövetkezetek
formájában kínál lehetőséget
a munkanélküliség csökkentésére.
A pályázatok végső beadási
határideje 2010. december 20.
Az önkormányzat, a partnerség
elve alapján vehet részt ebben a
pályázat megvalósításában.
Az önkormányzati együttműködés
területei ezen a téren a következők
lehetnek: feladatátadás, ingatlanátadás,
pénzbeli támogatás,
mely bizonyos állami normatívák
átadása révén is megvalósulhat,
megrendelőként is részt vehet az
önkormányzat bizonyos feladatok
elvégzésében
Ahhoz, hogy az önkormányzat
ebben a pályázatban partnerként
részt vehessen, haladéktalanul
tárgyalásokat kell kezdeni non
profit szervezetekkel és a kamarákkal.
Határozati javaslat:
1. Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése felkéri Marton
István polgármestert, hogy folytasson
elkészítő tárgyalásokat a
kamarákkal, és a non-profit szervezetekkel
a TÁMOP 2.4.3/B/-
09/1 pályázatban való részvétel
elősegítésére.
2. Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése a 2010. szeptemberi
soros ülésén megtárgyalja,
hogy az önkormányzat a partnerségből
fakadóan, milyen területeken
és milyen formában támogatja
a Szociális Szövetkezetek
működését.
SZDSZ sajtóközlemény
MSZP-MSZDP
a jelöltállításról
Fellebbent a fátyol,
ők a KKE jelöltjei
egyedüli alternatíváját kínálja a
jelenleg is többségben lévő politikai
érdekszövetségek. Ennek fényében
szeretnénk megkérni – világnézetétől
függetlenül – Nagykanizsa
minden lakóját, hogy támogassák
a Kanizsáért Közéleti
Egyesület munkáját, jelöltjeinket.
A Kanizsáért Közéleti Egyesület
abból a szempontból is üdítő kivétel,
hogy a pártokkal, és egyéb indulókkal
szemben programja is
van, politikai hangulatkeltés helyett
konkrétumokkal foglalkozik.
Céljaink, megoldási javaslataink
ismertetése egyesületünk lapjában
folyamatos, illetve honlapunkon is
elérhető a kanizsaert.hu címen!
A Kanizsáért Közéleti Egyesület
jelöltjei: 1. vk. Bicsák Miklós képviselő,
könyvkötő-mester, 2. vk.
Plander Pál autóvillamossági műszerész,
3. vk. Lukács József közgazdász,
4. vk. Megyesi Zsolt olajipari
technikus-számítástechnikai
programozó, 5. vk. Horváth István
képviselő, műszerész, 6. vk. Peterka
Henrietta vállalkozó, 7. vk. Vass
István vegyészmérnök, 8. vk. Marton
István polgármester, gépészmérnök-
gazdasági mérnök, 9. vk.
dr. Kolonics Judit urulógusonkológus
szakorvos, 10. vk. Csicsek
Anna MÁV munkavédelmi
vezető, 11. vk. dr. Füle Lajos szülész-
nőgyógyász főorvos, 12. vk.
Polai József képviselő, pedagógus.
– A napokban megjelent a postaládákban
egy Marton István
személyéhez köthető, bár impreszszum
nélküli kiadvány, amely tele
van hazugságokkal. – mondta
Cseresnyés Péter, a Fidesz-
KDNP polgármester jelöltje
minapi sajtótájékoztatóján.
– Lehet, hogy a szerkesztők ezért
nem adták hozzá a nevüket. Mindegy.
A lényeg, hogy a megtévesztő
szóróanyag nagy része nyílt és
burkolt hazugság személyemről és
a Fideszről. Ezek a valótlanságok
egyébként, ha nem lenne kampány
szóra sem lennének érdemesek, de
nem mehetek el mellettük, mert
amellett, hogy hiteltelenítik a polgármestert
és csapatát, törvényt is
sértenek és alkalmasak a választók
befolyásolására. Most egy példán
keresztül bemutatom mennyire hiteles
Marton István és környezete,
azok, akik ebben az impresszum
nélküli, úgynevezett újságban írogatnak,
nyilatkoznak, vagy hasonló
kiadványokban nyilatkozni fognak
rólam.
Nézzük a hiteltelenség bizonyítékát:
Marton István újságja a következőket
állítja, hivatkozva egy a Zalai
Hírlapban megjelent cikkre: „Már
parlamenti kampányában bevallotta,
hogy számára Nagykanizsa nem
élvez prioritást, elsődleges feladatának
azt tekinti, hogy megnyomja
a gombot, amire utasítják (hivatkozás:
ZH Online, április 8.)"
Ezzel szemben a valóság a következő.
Idézzük szó szerint a Hírlap
cikkét: „Ha választókörzetének érdeke
úgy kívánja, hajlandó lenne- e
megszegni a parlamenti frakciófegyelmet?
(szólt a ZH kérdése) A fegyelmezett
együttműködés minden
jól működő közösséggel, így a politikai
közösségekkel szemben is jogos
elvárás. Saját választókerületem
érdekeit először az előkészítő
munkák során kell határozottan
képviselnem. Amennyiben országos
érdek felülírná a helyi érdekeket,
akkor mérlegelnem kell, kérek-e felmentést
a frakciófegyelem alól, hiszen
frakciónkban eddig is lehetett a
választókerületi sajátos érdeket
képviselni. Amennyiben erre szükség
lesz, meg fogom tenni ezt."
A Tisztesség, a Szakértelem és az
Elhivatottság újságjának jelszava
tehát ezzel az egyetlen idézettel hazugsággá
válik. Az elhangzott válasz
ugyanis pont az ellenkezőjét bizonyítja,
mint amit Marton István hiteltelen
kiadványa állít. Felháborító,
hogy a kampány szinte még el sem
kezdődött, de már a mocskolódásé
lett a főszerep Marton és az őt hátulról
irányító szocialisták jóvoltából.
Természetesen jogi lépéseket fogok
tenni, hiszen ez sajtóvétség,
azt azonban leszögezem, nem vagyok
hajlandó egy mocskolódó
kampányba belemenni, ezért a továbbiakban
nem foglalkozom a
hazudozókkal és az általuk leírt
hazugságokkal. Ehelyett továbbra
is Nagykanizsa és az itt élő emberek
érdekében fogok dolgozni.
Kanizsa 2010. augusztus 19. – Voks 9
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Szőlősi Márta önkormányzati
képviselő fogadóórája augusztus hónapban elmarad. Ezen időszakban
a 06-30/301-81-85-ös telefonszámon illetve a szolosi.marta@fidesz.hu; szmarta25@
hotmail.com e-mail címen áll rendelkezésükre.
Halász Gyula önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden szombaton
10-11 óráig a Városkapu köruti autóbuszállomásnál található Stílus
Bútorházban. Telefon: 06-30/470-03-12; e-mail: halaszgyula1@gmail.com
Képviselői fogadóórák
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére
használatos 1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége
gondoskodni évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő
Kft. munkatársai 2010. augusztus 24-én, 25-én, 26-án (kedden,
szerdán és csütörtökön) zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az egész
városban. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Konténermosás
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-
Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. 2010. augusztus 20-án a hulladékszállítási
program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig helyezzék
ki hulladékgyűjtő edényeiket, s szabálytalan parkolással az ürítést
ne akadályozzák
.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a jogszabályváltozások
következtében Nagykanizsán a választókerületek és ennek következtében a
szavazókörök területi beosztása is jelentősen átalakult. A változás több szavazóhelyiség
címét is érinti.
A 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kézbesített választási értesítők
tartalmazzák azon szavazóhelyiségnek a címét, ahol a választópolgárok a
szavazataikat leadhatják.Kérünk mindenkit, hogy az értesítőn szereplő szavazóhelyiség
címét figyelmesen olvassa el, szavazás céljából ne a korábban megszokott,
hanem az értesítőn szereplő címen jelenjen meg.
A választókerületek és szavazókörök területi beosztása, továbbá a szavazóhelyiségek
címe a www.nagykanizsa.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Hivatalban
(Erzsébet tér 7. I. emelet 11. 12., illetve Eötvös tér 16. fsz. 4.) is megtekinthető.
Tájékoztatás az alábbi telefonszámokon kérhető: 93/500-898, 93/500-
918, 93/500-752.
Dr. Tuboly Marianna, a Helyi Választási Iroda vezetője
Változnak a szavazókörök
Ezúton tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát a Szent István napi rendezvény
által érintett helyi járatok jelzéseiről, indulási időpontjairól, illetve a
terelő útvonalairól :
6-jelzéssel Városkapu körúttól indul: 21.30 órakor –...Deák tér - Rozgonyi
út - Kalmár utca - Dédász ..... ( Dél-Zalai Áruház megállóhely kimarad )
6-jelzéssel Rozmaring utcától indul: 21.00 órakor – ...Dédász - Zrinyi út
(ideiglenes megálló ) - Deák tér... (Dél-Zalai Áruház megállóhely kimarad)
6/A-jelzéssel Kiskanizsa,Temetőtől indul: 20.35 órakor – ...Dédász - Zrinyi
út (ideiglenes megálló ) - Deák tér...( Dél-Zalai Áruház megállóhely kimarad )
8-jelzéssel Szentendrey Edgár utcától indul: 21.20 órakor – ...Kisfaludy sarok
- Apolló Mozi... (Dél-Zalai Áruház megállóhely kimarad )
18-jelzéssel Kalmár utcától indul: 20.45 órakor, 21.05 órakor, 21.45 órakor
– Kalmár utca - Zrinyi út ( ideiglenes megálló ) - 1.sz.Posta...(Dél-Zalai Áruház
megállóhely kimarad )
18-jelzéssel Vasutállomástól indul: 20.55 órakor, 21.15 órakor, 21.55 órakor
–....1.sz. Posta - Zrinyi út ( ideiglenes megálló ) - Kalmár utca ( Dél-Zalai Áruház
megállóhely kimarad )
20-jelzéssel Kalmár utcától indul: 21.15 órakor, 21.45 órakor – Kalmár utca
- Zrinyi út (ideiglenes megálló ) - 1.sz. Posta ....( Dél Zalai Áruház
megállóhely kimarad)
Augusztus 20-i forgalmi rend változás
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti ingatlanait.
Az ingatlanokról, azok nettó kikiáltási
áráról, a versenytárgyalások
helyszínéről valamint időpontjáról
az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat:
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Iroda (Nk, Erzsébet
tér 7. II. em. 6. ajtó) Tel.: 93/500-
724.
Marton mocskolódása
a tisztesség jegyében
Kanizsa 10 – Voks 2010. augusztus 19.
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELőK
ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA
Dr. Sólyom László köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választását 2010. október 3-ára (vasárnapra) tűzte ki.
A választói névjegyzék, választókerületek, szavazókörök
A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvényekkel
együtt 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között a posta kézbesíti a választópolgárok
részére, ezenkívül a választás fontosabb tudnivalóiról háztartásonként
lakossági tájékoztató is kiküldésre kerül.
Ha valaki nem kap értesítőt, a Helyi Választási Irodában (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. földszint 4.) munkaidőben érdeklődhet annak okáról.
Aki a névjegyzékből kimaradt minél előbb kezdeményezze a névjegyzékbe
vételét, mert a választás napján erre már nem lesz lehetősége.
Az értesítőben tájékoztatást adunk azon szavazóhelyiségnek a címéről, ahol
leadhatják szavazatukat.
A jogszabályváltozásoknak megfelelően a választókerületek és szavazókörök
felülvizsgálata megtörtént. Nagykanizsa közigazgatási területén 12 egyéni választókerület
és 48 szavazókör került kialakításra.
A korábbi beosztáshoz képest a szavazókörök területi beosztása, továbbá több
szavazókör szavazóhelyiségének címe módosult, ezért kérjük, hogy az értesítőn
a szavazókör címét figyelmesen olvassák el, szavazás céljából ne a korábban
megszokott, hanem az értesítőn szereplő címen jelenjenek meg.
A választókerületek és szavazókörök területi beosztása, továbbá a szavazóhelyiségek
címe a www.nagykanizsa.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Hivatalban
(Erzsébet tér 7. I. emelet 11., 12., illetve Eötvös tér 16. fsz. 4.) is megtekinthető.
Tájékoztatás az alábbi telefonszámokon kérhető: 93/500-898, 93/500-918,
93/500-752.
Anévjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig tekinthető meg a Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatti épületében a földszint 4.
számú irodában.
A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel
miatt kifogást 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16,00 óráig nyújthatnak
be az érintettek.
A módosított névjegyzék 2010. október 1-jén 16,00 óráig tekinthető meg a
Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatti épületében.
Jelölés és a választás rendszere
Az értesítővel együtt két típusú ajánlószelvény kerül kiküldésre. Az egyik
ajánlószelvényen egyéni választókerületi képviselőjelöltet, a másikon polgármester
jelöltet lehet ajánlani.
a.) A települési önkormányzati képviselők választása
A települési önkormányzati képviselőket Nagykanizsán a választópolgárok
vegyes választási rendszerben választják meg. A 12 egyéni választókerületben 1
- 1 képviselő kerül megválasztásra, 5 mandátum pedig a jelölő szervezetek kompenzációs
listáiról, a töredékszavazatok arányában kerül kiosztásra.
Képviselőjelöltet ajánlani a sárga színnel jelölt ajánlószelvényen lehet. Képviselőjelölt
az lehet, akit az adott választókerületben lakóhellyel rendelkező választópolgárok
legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéhez a nagykanizsai
egyéni választókerületekben legalább az alábbi számú érvényes ajánlószelvény
szükséges:
1. számú választókerület 36 db
2. számú választókerület 36 db
3. számú választókerület 37 db
4. számú választókerület 39 db
5. számú választókerület 35 db
6. számú választókerület 37 db
7. számú választókerület 36 db
8. számú választókerület 37 db
9. számú választókerület 38 db
10. számú választókerület 35 db
11. számú választókerület 31 db
12. számú választókerület 32 db
Kompenzációs listát nem kell ajánlani, azt az a jelölő szervezet állíthat, amely
legalább 7 egyéni választókerületben egyéni jelöltet tudott állítani.
A szavazáskor a választópolgárok kizárólag egyéni jelöltre szavazhatnak. Választókerületenként
csak egy jelölt választható, az a jelölt lesz az adott választókerületben
képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
b.) A polgármester választása
Polgármester-jelöltet ajánlani a fehér ajánlószelvényen lehet. Polgármesterjelölt
az lehet, akit a Nagykanizsán lakóhellyel rendelkező legalább 845 választópolgár
érvényes ajánlószelvényen jelölnek ajánlott.
Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek
közül a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Ajánlószelvény
Ha élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha a megküldött hivatalos
ajánlószelvényt kitölti (rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi
azonosítóját, az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetőleg
a független jelölés tényét), saját kezűleg aláírja, majd azt átadja a támogatni
kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának, illetve a jelölő szervezet képviselője
részére. Az ajánlás nem vonható vissza.
A választásra jelöltet ajánlatni 2010. szeptember 3-ig lehet.
Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta,
vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI VÁLASZTÁSOK
AHelyi Választási Bizottság a települési cigány, horvát és német települési kisebbségi
önkormányzati választásokat 2010. október 3-ára (vasárnapra) tűzte ki.
Választói jegyzék, értesítő
A települési kisebbségi választáson azok a választópolgárok szavazhatnak, illetve
jelöltként azok indulhatnak, akiket kérelmükre a kisebbségi választói jegyzékbe
2010. július 15-ig felvett a helyi választási iroda vezetője.
Arról, hogy a kisebbségi választást kitűzték, és a kisebbségi választáson szavazhat,
valamint a szavazás helyéről 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között
postai úton úgynevezett kisebbségi értesítőt kap valamennyi kisebbségi választói
jegyzékben szereplő választópolgár. A kisebbségi választói jegyzék nem nyilvános
!
Kisebbségi szavazókörök, szavazás
Kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a szavazásra az e célra létrehozott
önálló szavazókörben kerül sor.
A kisebbségi szavazókörök a következők:
Szavazókör száma: Szavazókör címe:
800. számú kisebbségi szavazókör Rozgonyi Úti Általános Iskola
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
801. számú kisebbségi szavazókör Rozgonyi Úti Általános Iskola
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
A települési kisebbségi választáson csak az a választópolgár szavazhat, aki
szerepel az adott kisebbségi választói jegyzékben.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén, a kisebbségi szavazókörben
lehet.
Lakóhelytől eltérő helyen igazolással szavazásra nincs lehetőség.
A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testületébe megválasztható
képviselők száma 4 fő. Ennél kevesebb jelölt esetén a választás nem tartható meg.
A szavazólapok kisebbségenként külön-külön készülnek, és a választópolgár
csak annak a kisebbségnek a szavazólapját kapja kézhez, amely kisebbség választói
jegyzékén szerepel.
Legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni. Az a 4 jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.
Jelöltállítás
A települési kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjeit nem a választópolgárok
ajánlják, hanem kisebbségi szervezetek állíthatják.
Jelöltet 2010. szeptember 3-án 16,00 óráig olyan társadalmi szervezet állíthat,
melynek 2007. január 1-jét megelőzően alapszabályában rögzített célja az adott
nemzeti vagy etnikai kisebbség képviselete.
Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetőséget.
Jelölt csak az a kisebbségi választói jegyzéken szereplő magyar állampolgár
lehet, aki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott
13 kisebbség egyikéhez tartozik, ezt vállalja és kinyilvánítja, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik,
továbbá, nyilatkozik arról, hogy: az adott kisebbség képviseletét vállalja, az adott
kisebbség közösségi nyelvét ismeri-e, az adott kisebbségi közösség kultúráját és
hagyományait ismeri-e, korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatnak
tagja vagy tisztviselője. A fenti feltételeknek együttesen kell
megfelelni. A jelölt nyilatkozatának tartalmát bárki megismerheti.
A választással kapcsolatos további információk megtekinthetők a
www.valasztas.hu, vagy a www.nagykanizsa.hu honlapon.
Választási tudnivalók
Kanizsa 2010. augusztus 19. – Hirdetés 11
1. Nagykanizsa, Csengery u. 4. fsz. 1. 87 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt
OTP Garancia iroda)
Az induló bérleti díj: üzlet 87 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA= 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. augusztus 23.
8 óra 30 perctől 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 10 óra.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 4. 80 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt utazási
iroda) + 108 m2 pince
Az induló bérleti díj: üzlet 80 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA= 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj: pince 108 m2, 500 Ft/m2/hó
+ ÁFA= 625 Ft/m2/hó. Alicitlépcső: 50 Ft/m2 + ÁFA= 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2010. augusztus 23. 11 órától 11 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje:
2010. augusztus 25. 10 óra 10 perc.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 3. 28 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt
papírbolt nem utcafronti, lépcsőházi)
Az induló bérleti díj: üzlet 28 m2, 1000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1250 Ft/m2/hó. A licitlépcső
50 Ft/m2 + ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. augusztus 23.
11 órától 11 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 10 óra 20
perc.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz. 1. 93 m2 alapterületű üzlethelyiség (volt
Two Big Brothers)
Az induló bérleti díj: üzlet 93 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. augusztus
23. 8 óra 30 perctől 9 óráig. Aversenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 10 óra
30 perc.
5. Nagykanizsa, Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. 36 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt mobiltelefon javítási üzlet)
Az induló bérleti díj: üzlet 36 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. augusztus
23. 12 óra 30 perctől 13 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 10
óra 40 perc.
6. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. fsz. 6. 237 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt
Pyrmont)
Az induló bérleti díj: üzlet 237 m2, 1200 Ft/m2/hó + ÁFA= 1500 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. augusztus
23. 12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 10 óra
50 perc.
7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. fsz/7. 141 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt
Leonardo)
Az induló bérleti díj: üzlet 141 m2, 2500 Ft/m2/hó + ÁFA = 3375 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010.
augusztus 23. 13 óra 30 perctől 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus
25. 11 óra.
8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. fsz/1. 76 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt
festékbolt)
Az induló bérleti díj: üzlet 76 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010.
augusztus 23. 9 órától 9 óra 30 percig. Aversenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25.
11 óra 10 perc.
9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. fsz/2. 64 m2-es alapterületű irodahelyiség
(volt nyomda iroda helyiség)
Az induló bérleti díj: iroda 64 m2, 2200 Ft/m2/hó + ÁFA = 2750 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. augusztus
23. 9 óra 30 perctől 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 11
óra 20 perc.
10. Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2. 117 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt cipőbolt)
Az induló bérleti díj: üzlet 117 m2 , 2700 Ft/m2/hó + ÁFA= 3375 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. augusztus
23. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 11 óra
30 perc.
11. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 131 m2 alapterületű földszinti üzlet/
iroda
Az induló bérleti díj: üzlet/iroda 131 m2, 3500 Ft/m2/hó + ÁFA = 4375 Ft/m2/hó. A
licitlépcső: 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010.
augusztus 23. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus
25. 11 óra 40 perc.
12. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 170 m2 alapterületű emeleti üzlet/
iroda
Az induló bérleti díj: üzlet/iroda 170 m2, 1700 Ft/m2/hó + ÁFA = 2125 Ft/m2/hó. A
licitlépcső 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010.
augusztus 23. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus
25. 11 óra 50 perc.
13. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 60 m2 alapterületű üzlethelyiség
(rövidáru bolt)
Az induló bérleti díj: üzlet 60 m2, 2300 Ft/m2/hó + ÁFA = 2875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj: raktár 40 m2,
1000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1250 Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2 + ÁFA = 125
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. augusztus 23. 10 órától 10 óra 30 percig.
A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 12 óra.
14. Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/3. szám alatti 114 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt GE)
Az induló bérleti díj: üzlet 114 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2+ ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. augusztus
23. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 12
óra 10 perc.
15. Nagykanizsa, Fő út 8. fsz/8. szám alatti 63 m2-es alapterületű üzlethelyiség
(volt Amplifon)
Az induló bérleti díj: üzlet 63 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. augusztus
23. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 12
óra 20 perc.
16. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 18 m2-es alapterületű irodahelyiség (volt
ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj: iroda 18 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó + ÁFA= 125 Ft/m2. Abérlemény megtekinthető 2010. augusztus
23. 14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 12
óra 30 perc.
17. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 6 m2-es alapterületű irodahelyiség (volt
ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj: iroda 6 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2. A bérlemény megtekinthető 2010. augusztus 23.
14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 12 óra 40
perc.
18. Nagykanizsa, Bartók u. 8. 129 m2-es alapterületű üzlethelyiség (volt Posta)
Az induló bérleti díj: üzlet 129 m2, 1200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1500 Ft/m2/hó. A licitlépcső
100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető 2010. augusztus
23. 12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25. 12
óra 50 perc.
19. Vásárcsarnok emeletén különböző alapterületű 20-42 m2 emeleti üzletek
Az induló bérleti díj: üzlet 1000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1250 Ft/m2/hó, amely a villany
és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. A licitlépcső 100
Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemények megtekinthetőek 2010. augusztus
23. 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. augusztus 25.
13 óra.
20. Nagykanizsa Petőfi u. 5. szám alatti különböző alapterületű irodahelyiségek
Az induló bérleti díj: iroda 1020 Ft/m2/hó + ÁFA = 1275 Ft/m2/hó, amely a rezsit
is tartalmazza. Alicitlépcső 100 Ft/m2/hó + ÁFA= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető
2010. augusztus 23. 13 órától 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
augusztus 25. 13 óra 10 perc.
A VERSENYTÁRGYALÁSOK HELYE:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Kis tárgyaló I. emelet
Nagykanizsa Garay u. 21.
Érdeklődni: 311-241, 30/2273-192
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21.
nyílt versenytárgyalást hirdet önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
Dombóvár FC – Nagykanizsai
TE 1866 2-1 (0-0). NB III Drávacsoport
labdarúgó-mérkőzés, 1.
forduló. Dombóvár, 200 néző.
Vezette: Nagy I. István. G.:
Müller (60.), Szűcs M. (70.);
Szőke (58.)
NTE: Markek – Antalics, Boros,
Pozsgai (Berta, 87.), Bagarus –
Ujvári, Hegedűs (Billege, 77.),
Rácz Sz., Szőke (Kisharmadás,
71.)– Nagy T., Cs. Horváth G.
Edző: Koller Zoltán.
Sajnos, amitől tartani lehetett,
bekövetkezett, hiszen a felkészülés
ideje alatt „agyonnyerte”
magát a kanizsai együttes, a bajnoki
bemutatkozás viszont nem
sikerült jól. Bár, gyorsan tegyük
hozzá, a Dombóvár masszív csapat
benyomását keltette, ráadásul
Szőke Ádám gólja (0-1) mellett
helyzetek is jelezték a kanizsai
fölényt. Sajnos, ez olyanynyira
felpaprikázta a tolnaiakat,
hogy szűk negyedóra alatt megfordították
a találkozó állását,
ami később a győzelmet jelentette
számukra. Koller Zoltán, a
vendégek edzője ugyanakkor a
hazaiak vezetése után is bízott a
pontszerzés „nem lehetetlen
küldetésében”, hiszen 13 perccel
a vége előtt támadóval váltotta
a középpályáról Hegedűs
Milánt.
Tekintsünk azonban előre, hiszen
augusztus 22-én ismét NB-s
labdarúgó mérkőzést rendeznek a
Bányász-pályán – nyolc hosszú
esztendő után. Az e hétvégi, második
forduló tartogatja a kanizsai
léptékkel mért szenzációs találkozót,
hiszen vasárnap 17 órától a
Nagykanizsai TE 1866 a Mohácsi
TE ellen mérkőzik – a Bányász
pályán. 2002 májusa után tehát ismét
NB-s mérkőzést rendeznek a
Zárda utcai stadionban.
Bizonyára ez a drukkerek fantáziáját
is megmozgatja majd, vagyis
nem elképzelhetetlen a négy
számjegyű nézőszám a sokat látott
labdarúgó pályán, ahol egykor a
Ferencváros vagy épp az Újpest is
számtalanszor szerepelt.
A helyszínhez – vagyis a Bányász
pályához – kapcsolódó néhány
érdekesség:
Olajbányász Sporttelep
Építés és átadás éve: 1964-65.
(Hivatalos) befogadóképessége:
7000 néző (ebből ülőhely 2000).
Pálya mérete: 103x63 m. Futópálya:
salakos van. Nézőcsúcs: 15
ezer (1994. szeptember 21.; Nagykanizsai
Olajbányász SE – Ferencvárosi
TC 0-2 – NB I). Utolsó NBs
mérkőzés: Kögáz-Nagykanizsa
FC – Hévíz 1-4 (kanizsai gólszerző:
Catalin Azoitei) – NB I B Nyugati
csoport (2002. május 18.).
Érdekes adalék lehet az adatokhoz,
hogy a pálya avatómérkőzésén
(1965. augusztus 23-án) is a
Mohácsi TE volt az ellenfél egy
NB III-as mérkőzésen. Akkor a
Nagykanizsai Bányász 5-3-ra nyert
a baranyaiak ellen, a gólokat Major
(3), Lukács és Kiss jegyezték...
P.L.
Július
1 6 - á n
volt tíz
esztendeje,
hogy
a Nagykanizsa
FC első osztályban szereplő labdarúgó-
csapata a dél-zalai városban
a nagyhírű jugoszláv Partizan
Beograd együttesét fogadta. A
megelőző napokban hirtelen lett
nagy nyüzsgés a Bányász-pályán,
hiszen társadalmi munkában még
a szurkolók is segédkeztek a stadion
kipofozásában – mégiscsak
az a legénység érkezett Nagykanizsára,
amelyik (többek között) anno
a BEK-ben az első mérkőzést
játszhatta még az ''50-es években.
Tíz esztendeje már igencsak népszerűek
voltak edzőtáborozás végett
a horvát és szlovén „üdülőövezetek”,
a jugoszláv/szerb futball
egyik zászlóshajója éppen
Szlovéniából ruccant át Kanizsára,
ahol Kepe Arnold bíráskodása
mellett 2-1-re meg is nyerte a
meglepően nagy iramú találkozót.
Az NFC (egy ideig vezetést jelentő)
találatát a román Daniel Usvat
szerezte, a találkozón pedig csereként
az NTE jelenlegi edzője,
Koller Zoltán is pályára lépett. A
vendégekről még annyit, hogy
Mateja Kezsman néhány héttel
korábban szerződött tőlük a PSV
Eindhovenhez, s a Nagykanizsán
fellépő huszonegy tagú keretükből
tizenhatan voltak vagy lettek
később válogatottak… (A képünkön
látható Igor Duljaj idővel
például 52 fellépésig jutott szerb
színekben.)
Tulajdonképpen már a mérkőzéssel
egy időben felröppent a hír,
hogy a görög Panathinaikosz is
szívesen átruccant volna egy edzőmérkőzésre,
de arra a kanizsai
szakmai stáb nem bólintott rá…
Nem sokkal később (július 30-
án) már bajnokin pattogott a labda
az Olajbányász-pályán, és a
Zalahús-ZTE FC látogatott a
Nagykanizsa FC otthonába. A
megyei rangadóhoz mérten
„mindössze” nyolcezren látogattak
ki a találkozóra, s ahogy az
már tendencia volt, a meccs nem
hozott túlzottan sok izgalmat, a
vége 0-0 lett. Az eddigi utolsó
kanizsai, legmagasabb osztálybeli
megyei derbin így állt fel az NFC:
Gelencsér - Pálfi, Toleszki, Agics
(Zahorecz), Farkas J. - Kovács L.
(Buza), Popovics, Nagy Cs. -
Usvat - Gordian (Kocsis), Bognár.
Edző: Mihalecz István.
Polgár László
Kanizsa – Foci 12 régen és ma 2010. augusztus 19.
Nyári naplóm - július
Szurkolókra vár a Bányász-pálya
Miklósfa SE (megyei II. osztály
Déli-cs. bajnoka) - Kentaur
Andráshida SC (megyei I. osztály
2.) 1-1 (0-0). Megyei I. osztályú
labdarúgó-mérkőzés, 1. forduló.
Nagykanizsa-Miklósfa, 200 néző.
Vezette: Szente. G.: Gerencsér
(82.); Török (91.)
Miklósfa: Rékli - Tóth T.,
Csepregi A., Papp, Miskevics
(Ladeczky) - Jakab (Matyók),
Verebélyi, Béli, Pongrácz
(Osmanollaj) - Auer, László R.
(Gerencsér). Edző: Kiss István.
Andráshida: Babina - Bakonyi
(Dobos A.), Török, Németh Z.
(Kovács L.), Pintér - Csáki, Tóth
L., Bandics, Varga Sz. (Pászti) -
Rohonci, Sági G. Edző: Dobos
Sándor.
Remek mérkőzésre volt kilátás,
hiszen egy újonc az első hazai
mérkőzésén mindig meg akarja
mutatni tudását, főképp, ha az ellenfél
az előző szezon ezüstérmese.
Nos, így is történt, igaz az első
játékrészben inkább a vendégek
játéka dominált, ezért sem
volt véletlen Rohonci két-kapufás
lövése a 35. percben. A 38.-ban
aztán László Roland rontott száz
százalékos ziccert Babina kapuja
előtt, majd még további két kecsegtető
lehetőség maradt ki –
testvériesen elosztva a csapatok
között az első játékrész hajrájában.
A második félidőben valamelyest
esett a színvonal, majd a találkozó
végső szakaszába érve
Csepregi András szabadrúgását
hárította a kapufa segítségével
Babina. Majd jött az igazi villanás,
hiszen a csereként pályára lépő
Gerencsér 23 méteres lövéssel vezetéshez
juttatta a hazaiakat a 82.
percben (1-0). Ezzel azonban még
nem volt vége, hiszen Török fejjel
a 91. percben egyenlített (1-1),
mellyel valóban „méretes köveket”
görgetett le az andráshidai
kispadnál toporzékoló játékostársai
szívéről…
Ahogy a találkozót követően a
vendégek részéről Dobos Sándor
fogalmazott: a Miklósfával a "megye
egy" csak erősödött, s alátámaszthatjuk,
a kilátogató több
mint kétszáz néző a játékot látva
aligha volt csalódott.
P.L.
Egy percen
múlott…
Kanizsa 2010. augusztus 19. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Kissé fáradtabb lehet a héten. Lehetőleg
ne kapcsolódjon be szakmai vitákba, a véleménynyilvánításával
még várjon néhány
napot. A hétvégi városi programok adnak
még lehetőséget a kikapcsolódásra.
Ha a barátai nem is, a csillagok segítik visszatalálni
arra a régi útra, amit elhatározott. Túlzott
határozottságával nemcsak másokat távolít
el magától, hanem a saját lehetőségei elé
is akadályokat állít. Legyen mértéktartóbb.
Jó kommunikációs készségének köszönhetően
mostanában szinte bármit elérhet,
amit akar. Ha azonban nem szeretne idő
előtt kifáradni, lassítson, és töltsön több
időt inspiráló környezetben.
Folyamatosan mások szolgálatába állítja a
képességeit, ezért ne csodálkozzon azon,
ha a párja emiatt zsörtölődik. Ha nem tanul
meg nemet mondani, energiatartalékai
csökkennek, és hamar kifárad.
Továbbra is sokat dolgozik azért, hogy a
családjának megadjon mindent. Anyagi
biztonsága érdekében hajlamos arra is,
hogy kockáztassa az egészségét. Ne tegye
ezt, szánjon több időt a pihenésre.
Bizonyára tudja, a családja akkor is szereti,
ha nem vállal el erőn felül minden
munkát. A racionalitás helyett időnként
hagyatkozzon a megérzéseire. Különösen
vásárlás esetén igaz ez!
A hétvégén hajlamossá válhat a heves érzelmi
megnyilvánulásra. Ismerkedjen
bátran, a legkényesebb helyzetekből is
nyertesen fog kikerülni. A gondjai felsorolását
hagyja későbbi időpontra.
Szélsőséges megnyilvánulásaival szinte
megrémiszti kedvesét. Próbáljon meg uralkodni
érzelmein, és minél előbb hozza
helyre a hibás lépéseit. Halmozza el ajándékokkal,
kedveskedjen, amíg nem késő.
Továbbra is tartozni szeretne valahová,
de a függetlenség iránti ragaszkodása
sokkal erősebb. Ha alkalmazkodóbb és
gyengédebb amikor kell, már boldoggá
teheti a párját, s ez mindenkinek jó.
A hosszú hétvégére tervezzen be stresszoldó
kirándulást. A gondokat hagyja otthon,
hódítsa meg barátaival a természetet.
Kalandozásra bőven talál lehetőséget
a városban, vagy akár a városon kívül.
A hosszú hétvégén engedje el magát, ne tegyen
semmit, csak lustálkodjon. Az anyagiak
miatt se aggódjon. Párjával, barátaival akár
kiülhetnek egy dombtetőre is. Ott még arra
sem kell ügyelni, hogy kinek mit mond.
Vigyázzon jobban a pénzére, kerülje a túlköltekezést.
Ha örömet talál a munkájában, az
sem zavarja, hogy nem követheti barátait külföldi
kiruccanásra. A hosszú hétvégét mindenképpen
töltse pihenéssel és barátkozással.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss
híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon
FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
TÁRS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. augusztus 19.
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)
Kanizsa Centrumban a Sziget kávézó
eladó. Tel.: 0630/9565-937 (7268K)
Csengery utcában két szoba +
konyha + spájz + fürdőszobás, egyedi
fűtéses, részben felújított házrész
hozzá tartozó kertrésszel eladó. Tel.:
0630/227-3294 (7271K)
Építési vállalkozók figyelem! Ha
a belvárosban (Hunyadi utca) akar
700 m2-es, társasház építésére alkalmas
telket, hívjon! Érd.: +3630/448-
6072 vagy +3630/227-3294 (7108K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323 (7183K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 0630/448-6072 (7260K)
Kerámiákat (Kiss Roóz, Kovács
Margit, stb.) valamint Herendi, Zsolnay
porcelánokat vásárolok. Érd.:
0630/332-8422 (7269K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet (6273K)
65/173/45 éves nő, aki családi harmóniára
vágyik, keresi káros szenvedélytől
mentes, nőtlen vagy özvegy
kanizsai férfi ismeretségét komoly
kapcsolat céljából. Kézzel írott bemutatkozó
leveleket „Értelmes élet” jeligére
a Pf.: 508-ra kérek. (7270K)
53 éves magas, vidám férfi, rendezett
egzisztenciával keresi hasonló korú,
és jellemű független hölgy ismeretségét.
Jelige: „Vidámság” (7272K)
Fényre sötétedő és dioptriás
napszemüveg lencse akció 10-30% között
2010. augusztus 31-ig
Állás
varró szakirányú megegyezés szerint
pék szakirányú 90.000 Ft
minőségellenőr középfokú 90.000 Ft
CO, AWI minősített hegesztő szakirányú 90.000 Ft
pultos középfokú 90.000 Ft
kárpitos szakirányú 100.000 - 105.000 Ft
óvónő felsőfokú megegyezés szerint
kárügyintézés, munkafelvevő szakirányú 110.000 Ft
agrármérnök felsőfokú 140.000 Ft
gépészmérnök felsőfokú megegyezés szerint
gondnok alapfokú 73.500 Ft
esztergályos (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
gyógytornász (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
gyógytornász és sportanimátor felsőfokú megegyezés szerint
CNC gépbeállító szakirányú megegyezés szerint
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS
a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban,
a Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
Kanizsa 2010. augusztus 19. – Sport 15
A napokban munkába állt az
új vezetőedző, Farkas László a
Kanizsa KK-DKG East NB I B-s
férfi kosárlabda együttesénél, s a
Cserháti-csarnokban rögtön egy
laza átmozgató tréninget is vezényelt
a játékosoknak. Az első
összejövetelre gyakorlatilag
mindenki befutott, a zalaegerszegi
és a kaposvári szekció is leparkolt
autóival a középiskola
előtt.
A kanizsai születésű, majd a
ZTE-nél, Sopronban és Kaposváron
is megfordult egykori kitűnő
kosaras, Farkas László lényegében
visszatért az egyesülethez, hiszen
az új évezred első éveiben játékosként
is megfordult a KKK-DKG
East-nél.
– A felkészülés időszakában heti
négy tréninggel számolunk, amiből
az egyik mindenképp erőnléti lesz
– kezdte bevezetésképp az új szakvezető.
– A dobóedzésekben sem
lesz hiány, s a foglalkozások két
órája alatt a taktikának is jut
szerep. A bajnokság közben aztán
a ritmus annyiban változik, hogy
akkor áttérünk a heti háromszori
készülésre.
– Mit lehet tudni a játékoskeret
alakulásról?
– Az már ismert, hogy Vertetics
Ádám visszatért Zalaegerszegre,
az amerikai Chris Rodgers nem
érkezett vissza, Koma Dániel kanizsai
színekben való további szereplése
pedig egyelőre még kérdéses
(a pécsi vonal is él), míg
Kasza Dániel műtétje miatt valamivel
később áll majd rendelkezésemre.
Mindenesetre, ha Koma
távozik, akkor az irányító és a bedobó
mellett center posztra is kell
még találnunk játékost.
– A felkészülési találkozók terén
mi a jelenlegi helyzet?
– Egy győri torna lenne szűk két
hét múlva, de annak ebben a helyzetben
nagy értelmét nem látom, a
továbbiakról pedig mostantól fogunk
egyeztetni.
Ezt követően azért volt olyan játékos,
akinek a keddi edzés kerítésmászással
indult, mivel a csarnok
bejárata a megadott kódszámra
nem reagált, így erősítés gyanánt
nem maradt más hátra, mint
nekirugaszkodni a rácsoknak…
Polgár László
Edzőként is bizonyítana szülővárosában
A Nemzetközi Sakkszövetség
(FIDE) elnöksége a norvégiai
Tromsö-ben tartott ülésén három
magyar játékosnak, köztük a
nagykanizsai születésű és nevelésű
dr. Flumbort Andrásnak ítélte meg
a nagymesteri címet, melynek értelmében
elnyerte(ék) a legmagasabb
rangfokozatot. (A három
sakkozó közül egy másik, Gonda
László is az Aquaprofit-NTSK igazoltja
volt az elmúlt szezonban.)
– őszinte leszek, nem sokan kerestek
a helyi sajtó részéről a norvégiai
döntés okán, s ezért is esik jól az érdeklődése
– fogalmazott a háromszoros
bajnok Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK immár csapatvezető játékosa, a
ma már inkább a fővárosban „székelő”
Flumbort András. – Tulajdonképpen
a legrangosabb elérhető fokozatról
beszélünk, ami nem titok, hogy régi
nagy vágyam volt. Az más kérdés,
hogy az utóbbi években lassabb tempóban
haladtam felé.
– Mit jelent ez pontosan?
– Kissé váratlan volt számomra
a FIDE-döntés, mivel fogalmazhatunk
úgy is, gyakorlatilag a „profi”
sakkot egy ideje már abbahagytam.
Ennek azért különös a
jelentősége, hiszen három nagymesteri
normát kell megszerezni,
aminek egyenes feltétele, hogy
egyéni versenyeken szükséges valóban
nagy játékerőt képviselő
sakkozók ellen eredményesen szerepelni.
Én két lépcsőfokon voltam
már túl, de amint már említettem,
az utóbbi időben játékosként már
nem a korábbi intenzitással ültem
asztalhoz. Tulajdonképpen csak a
német Bundesliga küzdelmei kínáltak
arra alkalmat, hogy a harmadik
norma-teljesítést is begyűjtsem,
s úgy tűnik, az eredmények
alapján ez mostanra össze is jött.
– Hova helyezzünk el egy ilyen
nemzetközi nagymesteri címet?
– Jelenleg egyedülállónak tekinthető
ez Kanizsán (önmagamat
kanizsai nevelésnek tekintve), s a
lényege, hogy a FIDE negyedévente
sorra kerülő ülésein döntenek
róla, arra azonban nagyon figyelnek
a szövetségnél, hogy a nemzetközi
nagymesteri címet alapos indokkal
ítéljék oda.
– Ez a „szintre emelés” esetleg
ismét visszacsábítja komolyabban
is a sakktáblák mellé?
– Azoktól amúgy sem szakadtam
el, hiszen idestova már három esztendeje
az Aquaprofit-NTSK csapatvezetésében
mind fajsúlyosabban
részt vállalhatok. Valamilyen
szinten tehát a sakk sportági szervezésére
tettem át a hangsúlyt,
mondhatni a menedzselési feladatokból
veszem ki nagyobb mértékben
a részem. Annyi bizonyosnak
látszik, hogy az elkövetkezendő szezonban
a Bundesliga kimarad, s inkább
a civil élet felé orientálódom.
Munkába álltam már egy fővárosi
ügyvédi irodánál, valamint az említett
elfoglaltságaim mellett politológiai
tanulmányaimat folytatom.
P.L.
Nemzetközi sakknagymester lett
Mesterek egymás között. Kercsmarics József és Flumbort András (jobbról).
Befejeződtek Kiskanizsán a
XXXVII. Móricz Kupa kispályás
labdarúgó-torna küzdelmei, melynek
végén a felnőttek mezőnyében
egy régen látott utcanév került a
kupára, hiszen a Homokkomáromi
nyerte a versengést.
Előzetesen talán voltak esélyesebbnek
tekintett csapatok (Bajcsai
I., Bajcsai II., Jakabkuti) az
utcák, terek gárdáinak mezőnyében,
végül azonban a fiatalos lendület
(vagy tán a tudás, kinek
hogy tetszik...) utat tört magának,
s a fináléban a Homokkomáromi
2-0-ra győzte le az őrtorony legénységét.
A döntőbeli gólokat
Novák Gábor és Dénes Kálmán
szerezték.
Horváth Ferenc csapatvezető
anno tizenkét éve, a Homokkomáromi
utca addigi utolsó,
1998-as győzelme alkalmával azt
nyilatkozta a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilap hasábjain a díjátadó Pintér
Attila (jelenleg a Győri ETO FC
trénere) társaságában, hogy remélhetőleg
lesz majd egy újabb generáció,
melynek tagjai tíz év múlva
is magasba emelhetik a serleget.
Nos, az a tíz esztendő tizenkettő
lett, mindenesetre vasárnap az estébe
nyúlóan nagy volt a vígasság
a csapat egyik törzshelyén, ahol a
pezsgőzés sem maradhatott el a
csapattagok részéről.
A XXXVII. Móricz Kupa végeredménye.
Felnőttek. Döntő: Homokkomáromi
– őrtorony 2-0 (G.: Novák
Gábor, Dénes Kálmán); 1.
Homokkomáromi, 2. őrtorony, 3.
Jakabkuti. Gólkirály: Pintér Ferenc
(Bajcsai utca II.) 11 gól. Ifjúsági: 1.
Homokkomáromi, 2. Körmös, 3.
Kőrisfa. Gólkirály: Póka Ferenc
(Körmös utca) 4 gól. Serdülő: 1.
Cigány, 2. Kossuth utca. Gólkirály:
Szabó Bence (Cigány utca) 7 gól.
Öregfiúk: 1. Bajcsai, 2. Szepetneki,
3. Felsőtemető. Gólkirály: id. Póka
Ferenc (Bajcsai utca) 5 gól.
A győzteseknek és helyezetteknek
Marton István polgármester,
valamint az előző NB I-es idényben
az ötödik helyen végzett, illetve
Magyar Kupa-döntős Zalaegerszegi
TE FC két labdarúgója, Kocsárdi
Gergely és Vlaszák Géza
adta át a díjakat.
P.L.
Tizenkét év után
a Homokkomáromi
utca
Kanizsa – Ünnepeljünk 16 együtt! 2010. augusztus 19.
Programok
Augusztus 19. (csütörtök)
Hevesi Sándor Műveldési Központ
17.00 „Élő népművészet”
Kiállítás a HSMK Hímző Műhelye,
valamint Czibor Imre fazekas népi iparművész
és Herman Edit fazekas alkotásaiból.
Megnyitja: Papp Ferenc, a HSMK nyugalmazott igazgatója.
A kiállítás megtekinthető: szeptember 4-ig
Augusztus 20. (péntek)
Deák Ferenc tér
9.30 Ünnepi térzene
a Kanizsa Fúvós Egyesület Zenekara közreműködésével
Vezényel: Ámon István karnagy
9.45 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közreműködnek: a Kanizsa Lovasklub
Hagyományőrző Huszárjai és a Történelmi Vitézi Rend
Nagykanizsai Hadnagysága
Széchenyi tér
(a Hevesi Sándor Műveldési Központ főbejárata előtt)
10.00 Ünnepi műsor
Szent István napja alkalmából
Köszöntőt mond: Dr. Márkus Ferenc, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Díszpolgára. Az új kenyeret megszenteli: Fliszár Károly
főesperes-plébános. Szereplők: Baracskai Anikó versmondó,
Horváth István Radnóti-díjas versmondó és a Kanizsa Táncegyüttes
Alsóvárosi templom
18.00 Szent István-napi ünnepi szentmise
Szentbeszédet mond: Horváth Tamás csóti plébános
Erzsébet tér
14.30 Kis Hétrét Együttes
15.30 Kanizsai Horvát Tamburazenekar
16.30 Sheket Zenekar
17.30 Marcato Ütegyüttes
18.30 OldMix Kartell
19.30 The Innocents
20.30 Sztárvendég: Bencsik Tamara
21.00 Tüzijáték
XXII. évfolyam 28. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. augusztus 26. Kanizsa EGY KATTINTÁS
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat, riportokat
olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
(93)
A Kanizsa Fúvós Egyesület
Zenekarának üdvözlő dallamaival
kezdődött meg a Deák Ferenc
téren Szent István napjának
ünnepi műsora. A Kanizsa
Lovasklub Hagyományőrző Huszárjai
és a Történelmi Vitézi
Rend Nagykanizsai Hadnagysága
kezükben a nemzetiszín lobogóval
vonult el a honfoglalás kori
öltözéket viselő hagyományőrzők
sorfala előtt.
A zászlófelvonást követően az
ünneplő közönség átsétált a Széchenyi
térre, ahol a Himnusz eléneklése
után Horváth István Radnóti-
díjas előadóművész szavalta
el Buda Ferenc költeményét.
Fliszár Károly főesperes-plébános
megszentelte, Hella Ferenc református
lelkész pedig megáldotta a
város új kenyerét, majd Dr. Márkus
Ferenc Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Díszpolgára köszöntötte
ünnepi szavaival a város lakosságát.
Hangsúlyozta államalapító
királyunk érdemeit, valamint
emberi és nemzeti fejlődésünket
előmozdító tetteire emlékeztetett:
„Életművével, a keresztény királysággal
Szent István kora került a
nemzet történelmének kapujába.
Nem túlzó büszkeség, sokkal inkább
tárgyilagos értékítélet, ha első
királyunkat az egyetemes, benne
a magyar történelem legnagyobb
államférfijai mellé állítjuk.
Első királyunk politikájának
alapgondolata a fenntartható béke
volt. Ez erősítette hatalmát, országa
ellenállóképességét. Megteremtette
a belső összetartást, egységet,
és felkészült a későbbi küzdelmekre.
Ezt az igyekezetet így foglalta
össze: „Légy szigorú, de szelíd is
légy, ha kívánja a szükség.” Ez
országépítő és országirányító tevékenységének
alfája és ómegája.”
Dr. Márkus Ferenc beszédében
igyekezett összekapcsolni a múltat
a jelennel, útmutatást adva a jövőre
vonatkozólag: „A mai ünnep
igézetében arra gondolok, hogy
mi, itt lévő, Szent Istvánra és művére
emlékező 21. századi emberek
külön-külön és egyetemlegesen is
az ő és nagy utódai ítélőszéke előtt
állunk. Azt képzelem, hogy ezeréves
történelmünk minden eseményének
és valamennyi jeles alakjának
vizsgáló tekintete méri meg
mivoltunkat, értékességünket.
Minden egyes emberét! Akiben hagyatékuk
szárba szökkenő vetését
találják, azt arra ösztönzik, hogy
gondozza, művelje, ápolja, növelje
szépre, nagyra. Az általuk adott
példa forduljon saját korunk értékeivel
kiegészülve termőre. Mint
ahogy az újra és újra földbe került
búzából mindig szépen sült kenyér
lesz. Asztalunkra kerülve elődeinkre
is emlékezve örömmel szegjük
meg, és kínáljuk minden honfitársunknak.
Latolgassuk, hogy Szent Istvánnal,
valamint a hozzá hasonló történelmi
nagyságainkkal vajon az ég
nyert-e nagyot, vagy mi, földi halandók
lettünk-e gazdagabbá? Alighanem
mindkét szféra. Az azonban biztos,
hogy nélkülük nem lettünk volna
olyanná, nagy történelmet megélt,
összeforrott, alkotó közösséggé,
amilyennek a világ megismert.
Szívből kívánom, hogy ezzel a
felismeréssel, meggyőződéssel eltelve
váljon ünneppé – régi magyar
nyelven azt jelenti: szent nappá –
mindenkiben nem csak ez a rövid
óra, hanem az egész napja, sőt, szerettei
körében töltött teljes élete.”
(dr. Márkus Ferenc ünnepi beszédének
teljes szövegét honlapunkon
olvashatják.)
Amegemlékezést Németh Renáta
népdalénekes és tanár régiesen
csengő népdalai és a Kanizsa
Táncegyüttes kalocsai tánca tette
teljessé. Az ünnepséget záró Szózatot
együtt énekelte a közönség,
ezután pedig a népviseletbe öltözött
lányok körbekínálták a megszentelt
kenyeret.
Az ünneplést kikapcsolódással
köthették össze a város lakosai az
ünnepi programokból szemezgetve,
így a zenei rendezvények
mellett gyerekprogramokkal, arcfestéssel
és kézműves foglalkozásokkal
várták a családokat. A
koncertek nyitójaként fellépő Kis
Hétrét Együttes népzenei motívumokkal
gazdagon átszőtt zenéje
töltötte be az Erzsébet-teret, majd
a Kanizsai Horvát Tamburazenekar
lépett a színpadra. A Sheket
zenekar fiatal muzsikusai ügyesen
ötvözték a folkzenét és a modern
hangzást, de az őket követő
Marcato Ütőegyüttes tudta csak
kicsalogatni az embereket az árnyékból.
A klasszikus rockot és a
blues-os dallamokat előnyben részesítők
élvezhették az Old Mix
Kartell, majd az őket követő The
Innocents együttesek zenéjét.
Sokan várták már az este sztárvendégének,
Bencsik Tamarának
az előadását, valamint a tűzijátékot.
Z.A.
Szent István ünnepe
Egész napos kikapcsolódásra,
falunapra hívta Kis- és Nagyfakos
lakóit a Fakosért Városrész
Szépítő Egyesület.
A kultúrház udvarán megjelenteket
elsőként Nagy József György,
az egyesület elnöke köszöntötte.
Beszédében kiemelte, az elmúlt
időszakban, amióta az egyesület
vezetője, tisztán látszik, a falu lakói
milyenfajta igényt támasztanak
vele szemben. Akarnak valamit,
s ehhez segítő kezet kapott a
városvezetéstől, pontosan csak egy
részétől, mert sajnos Marton István,
a jelenlegi polgármester minden
kezdeményezésüket gáncsolta,
akadályozta, ezért arra kérik a város
mostani vezetését, és majd az
októberben megalakuló önkormányzatot,
hogy fokozott figyelemmel
legyenek a fakosi városrészre.
A falunapot Cseresnyés Péter
alpolgármester, országgyűlési képviselő
nyitotta meg. Köszöntőjében
felidézte a télen tartott lakossági
fórumon felvetődött kérdéseket,
melyek között arról is szó
esett, mit lehet tenni annak érdekében,
hogy az itt élő közösség jobban
érezze magát, kicsit kényelmesebben
éljen, a járdán, az úton
biztonságosabban lehessen közlekedni,
és az orvosi rendelő olyan
képet mutasson, ami méltó egy
egészségügyi intézményhez. Amit
ott megígértek, szép-lassan teljesül.
Hogy miért lassan, azt Jerausek
István önkormányzati képviselő
mondta el. Köszöntőjében
ugyan nem akart említést tenni
Marton Istvánról, nehogy valaki
azzal vádolja, kampánybeszédet
mond. Végül úgy döntött, kötelessége
megvédeni magát amikor hazugsággal
vádolják, és kutya kötelessége
elmondani az igazságot akkor,
amikor félrevezető hazugságokkal
teli szórólappal látják el a
választópolgárokat. A kisfakosiak
joggal mondhatják – folytatta –,
hogy csak beszélt és ígérgetett az
elmúlt négy évben, amiből nem
valósult meg semmi. Aki kívánja,
annak hivatalos irattal igazolja,
hogy a Sandi út felújítása a tavalyi
költségvetésben szerepelt, és a
közgyűlés megszavazta. Hiába
zengi Marton István azt, hogy ő a
törvényesség talaján áll, ennek a
törvényi kötelezettségének nem
tett eleget, és nem hajtotta végre. A
mai napig nem történt meg a Sandi
út járdafelújítása. Továbbá, a helyiekkel
együtt közösen tiltakozott
az orvosi rendelő bezárása ellen.
Akkor a közgyűlési döntés szerint
soron kívüli felújítást szavaztak
meg, ami az ígéretek szerint augusztusban
megvalósul. Ám amikor
július végén az orvosi rendelő
felújítása felől érdeklődött a hivatalban,
szomorúan tapasztalta,
nem úgy áll, ahogyan kellene. Egy
olyan ígéretet kapott, hogy október
végéig mindenképpen megvalósul.
Többször fölvetette a Damjanich
utca útfelújítását, ami mindannyiszor
bekerült a költségvetésbe, de
ezt a polgármester sorra kihúzta.
Azt a magyarázatot még el tudta
volna fogadni, hogy nincs rá pénz.
De azt, amikor több alkalommal
kérte, hogy a Damjanich utcában a
szennyvízelvezetés nyomvonala a
trehány munka miatt harmadik ízben
szakadt be, és nem történt még
intézkedés, erre semmilyen magyarázatot
nem tud elfogadni.
Örömmel jelentette be, hogy hoszszú,
fáradtságos munkával sikerült
Marton Istvánt jogosan szabadságra
küldeni, és megindulhatnak a
beruházások. Papírral tudja bizonyítani,
hogy a Damjanich utca
járdafelújítását október végéig be
kell fejezni a vállalkozónak. Tudja,
hogy ez a városrész a többi körzet
mellett lemaradt, ezért képviselői
keretének több mint hetven százalékát
a fakosiak javára ajánlotta
fel. Akultúrház és a feszület felújítására,
valamint a harangláb újbóli
üzembehelyezésére. Nagy József
az elmondottakat kiegészítve hozzátette:
Mivel a százezer forintot
még nem kapta meg az egyesület,
a feszületet saját forrásból újították
fel, s a képviselő felajánlását más
célokra használják fel a városrész
érdekében.
Garai Ferenc, a rendezvény
megvalósulását támogató Polgárőr
Egyesület elnöke is szót kapott az
ünnepség megnyitóján. A tizenegy
éve működő egyesület tevékenysége
alatt mindössze három-négy
bűncselekmény történt a területen,
ám azok is felderítésre kerültek.
Fakoson jó élni! – hangsúlyozta,
de azt is megjegyezte, anyagi segítséget
a tagokon kívül mindössze
két embertől kapnak. Most
leginkább részvételt várnak a környéken
élőktől. A tagságot fiatalokkal
és hölgyekkel is szeretnék
bővíteni.
A fakosi falunapot Röst János
önkormányzati képviselő is megtisztelte
jelenlétével.
A megnyitó kezdetére megérkezett
a fagyis-busz, és a legkorszerűbb
kombájnok és útépítő munkagépek
között válogathattak a gyerekek
a búcsúsok sátránál. A lebontásra,
vagy felújításra váró iskolaépület
– mint egy ottfelejtett
színházi díszlet –, emlékeztetett a
múltra a kultúrház előtti téren. „ A
harangozó? Itt lesz ő is” – válaszolták
érdeklődésemre az egyik
bogrács körül. „ Ki akar harangozni
mindenkit!” – nyugtázták viccesen.
„Kilencvenhét éves, ő a legidősebb
fakosi állampolgár” – fordította
komolyra a szót Garai Ferenc
polgárőr. Húsz éve vette át a
faluban a harangozás feladatát, miután
meghalt a korábbi harangozó,
s nem volt aki kiharangozza az elhunytakat.
Eleinte naponta, később
csak a temetések alkalmával.
Kanizsa 2 – Falunap 2010. augusztus 26.
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin
Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Jó élni Fakoson
Hogy mivel foglalkozott? Ezeket
az embereket a munka éltette.
Gyermekkoromban az én mamám
állandóan azt mondogatta nekünk,
hogy a férj mellett alázattal kell
lenni, a férjet ki kell szolgálni. Azt
is elmesélte, hogy őt is hátba dobta
a papa a csizmával, de akkor is
odavitte neki a vacsorát, mert az
asszonynak az a dolga, hogy ellássa
a családot, a gyerekeket. A falusi
élet reggel három órakor kezdődött,
és este tízkor fejeződött be.
Hogy mikor lehet ismét harangszót
hallani Kisfakoson, azt egyelőre
senki sem tudja megmondani,
mert felújításra szorul a harangláb.
A beszédek végén elindultunk a
Sandi utcába, hogy beszélgessünk
Margit nénivel, a harangozóval.
Horváth György bordal énekes
hangja kísért végig bennünket a
rekkenő melegben. Jobbról a virágos,
rendezett udvarok mögött
zöld dombok szaladtak egymás felé.
Az ősz közeledtére a telt kukoricacsövek
barnuló bajusza figyelmeztetett
bennünket. Margit nénivel
nem tudtunk beszélni, a napokban
elesett, megütötte magát – válaszolta
a menye, aki szintén a
Margit nevet viseli. Hogy mivel
teltek a napjai? Gyerekeket, unokákat
nevelt. Volt napszámos, s
férje halála után konyhai dolgozó
egy étteremben, és takarítónő a bútorgyárban.
Fél éve vasárnaponként
még bejárt busszal szentmisére
a sánci templomba – ezt már
Jutka dédunokájától tudtuk meg.
Visszaérve a falu központjába,
éppen helyet cseréltek a szereplők
a színpadon. Az idősebbek beszélgettek,
a gyerekek játszottak,
csúszdáztak. Garai Ferenc és
Klepács István polgárőrökkel
megnéztük a szennyvízcsatorna
fölötti gödröket a Damjanich utcában.
Több mint húszat számoltak
meg belőlük az alig két kilométernyi
területen. Amikor reklamáltak,
a kivitelező beleborított egypár autónyi
sódert a gödrökbe, és ledöngölték.
Ebben az utcában még számos,
beépíthető telek akad. Az utca
végén álló pléhkrisztus két évvel
ezelőtt még árnyas fák alatt pihent.
Most már éri a napfény, kivágták
mögüle az erdőt. A közelében,
Dömötör Annus néni „meseházikóját”
ugyanúgy körbeölelik a
virágok, mint harminc évvel ezelőtt,
de Annus néni már nem lakik
itt. A fia elköltöztette a régi házból,
ahol oly sokszor felkerestük a
sánci rokonaival. „Ma már Szép
Kisfakos!” – erősíti meg véleményét
a bosszúságok ellenére Garai
Ferenc. „Csak nem fedezték még
fel a városiak. Ez jó is, meg nem
is.” – tette hozzá.
Klepács István és felesége beinvitált
bennünket hétvégi házuk
udvarára. Az épületet saját maguk
építették. A nyarat itt töltik, a telet
meg a városban. Míg a kilátásban
gyönyörködünk, a szemben lévő
domboldalról ezernyi napraforgóvirág
mutatja felénk mosolygós
arcát. A telekről egy sudár napraforgó
integet vissza nekik. A házigazda
„gyógyszert” hoz ki a pincéből,
s kis kupicákba tölti. A teraszról,
vendéglátónk meditáló
helyéről még egy pillantást vetünk
a tájra. „ Azt látnák, milyen
gyönyörű, amikor őzcsorda fut
végig a domboldalon!” – fokozta
kíváncsiságunkat. A falunapra
visszatérve az egyesület elnöke
még marasztal bennünket. A bált
nem várjuk meg, de visszajövünk
Kisfakosra – ígértük, hiszen még
nem láttuk az észak felé folyó patakot,
s szívesen megnéznénk az
erdőszéli domboldalt akkor is,
amikor köd borítja, s szarvasok
sokasága szalad keresztül a szántáson…
Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2010. augusztus 26. – Krónika 3
A műszaki átadást követően
forgalomba helyezték a 74. számú
főút új, négy és fél kilométeres,
Palint elkerülő szakaszát.
A közel kétmilliárd forintos beruházás
nyolcvanöt százalékát
az EU finanszírozta, a maradék
tizenöt százalék hazai forrás
volt.
A 74. számú főút Vasvár és
Zalaegerszeg kapcsolatát biztosítja
Nagykanizsával. A város
Palin településrészén átvezető
útszakasz az utóbbi években
erős forgalmat vezetett le, balesetveszélyessé
vált. Az új elkerülő
szakasz 4,5 kilométeren,
kétszer egy forgalmi sávval
épült meg Palint nyugatról kerülve.
Az út az M7-es autópálya
Nagykanizsa-Észak csomópontjától
indul, és a Principális-csatorna
hídjánál csatlakozik a 74.
számú főúthoz, közvetlenül a
Nagykanizsa-Zalaegerszeg vasútvonal
mellett haladva, északdéli
irányban.
A kivitelezést végző Terrag-
Asdag Kft-t a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. (NIF) nyílt közbeszerzési
eljáráson választotta ki.
A munka során a kivitelező 66
ezer köbméter kavicsot terített le
és tömörített az ingoványos altalajon.
49.500 négyzetméter felületen
történt aszfaltbeépítés. Az útszakaszon
három csomópont került kialakításra,
gyalogos vasúti átjáró
létesült, és a projekt részeként
megépült a zsigárdmajori bekötőút
csatlakozása is.
A palini elkerülő út megépítése
két évet vett igénybe. A környéken
élők számára az elkerülő út a
lakott környezet tehermentesítését,
a gyorsabb, biztonságosabb
közlekedés feltételeit teremti
meg. A NIF Zrt. számítása szerint
az új út közvetlenül és közvetve
naponta nyolcezer helybeli és átutazó
életébe hoz kedvező változást.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg az Új Magyarország
Fejlesztési Terv égisze
alatt, a Közlekedés Operatív Program
közúthálózat-fejlesztés prioritásán
belül.
Az átadási ünnepségen megjelenteket
Knausz Péter, a NIF beruházási
mérnöke köszöntötte,
majd Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő
adott tájékoztatót a beruházás településre
gyakorolt hatásáról: „A
74-es út átadása egy újabb lépés
mind a város, mind a térség közlekedésének
fejlesztésben. Fellélegezhetnek
a paliniak és a Magyar
utca északi részén élők, mert
lényegesen kevesebb nehézgépjármű
fog a belső utakon áthaladni,
így ezt a területet közvetlenül,
a belvárost közvetetten tehermentesíti
a nagy forgalom alól. Kevesebb
lesz a környezetkárosító hatás,
kevesebb por, kisebb zaj – és
lehetne még folytatni a felsorolást
–, éri az itt lakókat. A közlekedés
szempontjából is jelentős előrelépés
a használatbavétel, mert lakott
terület érintése nélkül, biztonságosan
lehet elérni az ország
közlekedésének egyik ütőerét, az
M7-es autópályát, s a 61-es elkerülő
segítségével a délkeleti irány
is egyszerűbben, lakott terület
érintése nélkül lesz elérhető.
Mindez már nem csak a város, hanem
a megye, és a régió szempontjából
is fontos tényező. A 74-
es elkerülő a meglevő ipari parkunk
közelében csatlakozik rá az
M7-es autópályára, feltárva új lehetőségeket,
új területeket térségünk
számára. Az eredmény tehát
kézzel fogható, jótékony hatását a
későbbiekben fogjuk érezni és értékelni.
Ezért köszönetet kell
mondanunk, mondanom mindenkinek,
akik az elkerülő út megvalósításában
részt vettek.”
Beszédében Horváth Norbert
projektvezető kiemelte, a zöldmezős
beruházásként épült útszakaszt
nem volt egyszerű megépíteni. A
tőzeges, lápos területen különleges
technológiával lehetett az altalajtömörítést
elvégezni ahhoz, hogy
egyáltalán utat lehessen építeni. A
két évből közel egy évig azért dolgoztak,
hogy közlekedni lehessen
a munkagépekkel.
B.E.
Forgalomba helyezték
a 74. számú főút Palint
elkerülő szakaszát
Kanizsa 4 – Krónika 2010. augusztus 26.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
(Ft) Augusztus Szeptember Idő
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 - 1, 15, 29. 9:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 5.350.050 - 1, 15, 29. 10:00
1188/3/A/5
1188/3/A/6 Fő út 7. irodák és manzard 23.185.000 - 1, 15, 29. 10:30
3779/17 Csengery úti szántó (ipari ter.) 15.000.000 - 1, 15, 29. 11:00
3779/21 Csengery úti szántó (ipari ter.) 16.650.000 - 1, 15, 29. 11:30
30155/3 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 - 1, 15, 29. 13:30
30155/4 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 - 1, 15, 29. 14:00
4372 Lazsnaki kastély 53.445.000 - 14:30
0128/12 külterületi gyep 610.000 25. 09:00
Aversenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet
tér 7. II. em. 6. ajtó) Tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken
kérhető.
Önkormányzati ingatlanok nyilvános versenytárgyalásai
Még a mai szűkösebb
időkben is a nyár a hoszszabb-
rövidebb, közelibbtávolibb
utazások szezonja.
Élményekkel töltekezve, bizonyára
Olvasóink közül is
sokan, örömmel hoznák haza
magukkal mindazt, ami
nyaralásukon tetszett.
Lapunk várja fényképpel
vagy akár szövegesen mindazt
a jó ötletet, amelyet Olvasóink
szívesen látnának
megvalósulni városunkban
is. Kérjük, jeligésen küldjék
el nekünk, és mi, lapunk
küldetésének megfelelően, a
következő négy hétben
örömmel adunk helyet
ezeknek a lokálpatrióta, rövid
útibeszámolóknak.
Címünk lapunk 2. oldalán
az impresszumban, honlapunkon
az elérhetőségre
kattintva olvasható.
Szeptember végén ajándékkönyvekkel
háláljuk
majd meg ezeket az olvasói
leveleket!
Osszuk meg a nagyobb
közösséggel is mindazt,
amelyről családi körben
örömmel beszámoltunk!
A Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap
szerkesztősége
Olvasónk, Martonné Németh
Mária, a Szent Imre Kórus karnagya
az alábbi levéllel fordult hozzánk:
„A Kanizsa Hetilap augusztus
19-i számában a 2. oldalon
megjelent egy írás „Szeressünk és
alkossunk, adjunk és építsünk”
címmel. A cikk a miklósfai templom
újraszenteléséről szól. Az első
bekezdés záró mondata: Közreműködött
a Jézus Szíve Plébánia
Szent Imre Kórusa. A kórusnak 10
éve vagyok karnagya, de a miklósfai
templomban soha nem énekeltünk,
így ezen az ünnepi szentmisén
sem. Feltételezem, hogy más
kórus énekelt. Talán őket bántja a
tévedés"
Tisztelt Martonné Németh Mária!
Tévedésünkért az érintettek szíves
elnézését kérjük. Az ünnepi
szentmisén a miklósfai templom
énekkara énekelt. Nem is akármilyen
színvonalon.
Nyaraláskor
megtetszett
– hazahoznám!
Bocsánatot kérünk
– Mi is az a TISZK?
– A Nagykanizsa és Térsége
TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit
Kft. által létrehozott és fenntartott
KanizsaTISZK Felnőttképzési
Szakképző Iskola, a felnőtt korosztály
igényeire épülő esti tagozatú
felnőttoktatást végző intézmény.
– Milyen szakmákat oktatnak
az intézményben?
– Az oktatott szakmák a nagykanizsai
középiskolák profiljára épülnek.
Az oktatások helyszínei is elsődlegesen
a hazai és nemzetközi
tapasztalattal rendelkező oktatói
bázissal és korszerűen felszerelt
képzőhellyel rendelkező szakképző
intézmények. Mindez garancia
arra, hogy a KanizsaTISZK szervezésében
elsajátított szakma versenyképes,
és biztos tudást takar.
– Melyek a képzés fő irányai?
– A műszaki-informatika (CADCAM
informatikus – CNC-programozó),
környezetvédelem
(megújulóenergia-gazdálkodási
technikus), egészségügy (ápoló,
gyógyszertári asszisztens), ügyvitel
(irodai asszisztens), és kereskedelem-
vendéglátás (kereskedő,
vendéglős, pincér, cukrász, szakács,
panziós–falusi vendéglátó).
– Hány év a képzések időtartama?
– Egy vagy két év. Egy részük
érettségire épülő szakma, másik
részének belépési feltétele az általános
iskolai végzettség. A képzés
ingyenes, akinek nincs még iskolarendszerben,
államilag finanszírozott
szerzett OKJ-s végzettsége.
Így azok a felnőttek is piacképes
szakmához juthatnak, akik eddig
végzettség hiányában esetleg elhelyezkedési
nehézséggel küzdöttek.
Azoknak a jelentkezőknek,
akik nem jogosultak az állami
normatív támogatásra, félévenként
85.000 forintba kerül a képzés,
melyet részletekben is törleszthetnek.
A jelentkezők 8.000
forint regisztrációs díjat fizetnek,
melyet – ha a képzés mégsem indulna
el – visszatérít az intézmény.
– Indul-e újabb képzés a közeljövőben?
– A 2010. szeptember első hetében
induló program mellett 2011.
február 1-jétől két további felsőfokú
szakma – titkárságvezető,
Pénzügyi szakügyintéző – megszerzésére
kínálunk lehetőséget. A
jelentkezés határideje őszi kezdés
esetén augusztus 31., keresztfélévesnél
január 15.
– Hol található az iskola?
– Az iskola székhelye Nagykanizsán
az Erdész utca 30-ban található.
A képzésekkel kapcsolatos
információk az intézmény
www.kanizsatiszk.hu honlapján
olvashatók, illetve kérhetők a
titkarsag@kanizsatiszk.hu e-mail
címen, vagy a +36/30.467 4882, és
a 93.510.251-es telefonszámon.
Szakképzés felnőtteknek a TISZK-ben
Hat kérdés, hat válasz a felnőttképzési szakképző iskoláról
A szórakoztató zene világába
kalauzolta el a zenét és a falusi
életmódot kedvelőket a Czinki
Nosztalgia Parasztudvar Kendlimajorban.
Az idén is nagy sikerrel zajló
Kendlimajori Nyár című eseménycsokor
nyárbúcsúztató összejövetelén
több, mint negyvenen gyűltek
össze a nosztalgia-parasztudvar
pajtaszínházában, s hallgatták
meg Baráth Adrienn zenetanár és
leánya harmonika, illetve fuvolajátékát.
Az esten megszólalt az édesapa,
Baráth Béla tárogatója is.
Az eseménysorozat csúcsrendezvénye
az előző heti udvarnap volt. A
táj szépsége mellett legelésző állatok
is lekötötték Dr. Czinki László nyugalmazott
kert- és tájépítő mérnök
hagyományos paraszti életmódot, állatokat,
tárgyakat bemutató birtokán
a városlakók figyelmét. AMagyarországon
egyedülálló, Európa legszebb
100 üdülőudvarainak egyike Nagykanizsától
tíz kilométerre található.
B.E.
Kendlimajori
nyár
Nagykanizsán az ÚJ PÓLUS
Közéleti és Kulturális Egyesület
minden körzetben indít jelölteket
az önkormányzati választásokon.
Együtt kívánunk működni
a testületben minden demokratikusan
gondolkodó párttal és
jelölő szervezettel, partneri viszonyt
kialakítva.
A választás tétje a város biztonságos
működtetése, továbbfejlődése,
az elinduló fejlesztések felgyorsítása.
A városi programunk kiemelt fejezetei:
Munkahelyteremtés! Térségfejlesztés!
Regionális szerepkör!
A jelenlegi állóvíz, a programnélküliség,
a bizonytalanság és a
zavarkeltés nem lehet vonzó jövőkép
a kanizsaiaknak.
Ezért a város fejlődéséhez szakmailag
felkészült, nagy munkabírású,
higgadt képviselőkre van
szükség.
Az ÚJ PÓLUS képviselőjelöltjei
az élet más területén már bizonyítottak,
és civil kurázsival is rendelkeznek.
1. vk.: Röst János üzemmérnök,
2. vk.: György Pál mérnök-vállalkozó,
3. vk.: Szennay Zoltán vállalkozó,
4. vk.: Béres János építésztechnikus,
5. vk.: Magyar Valéria
ingatlan-tanácsadó, 6. vk.: Varga
Zoltán közgazdász, 7. vk.: Halász
Gyula marketing menedzser,
8. vk.: Lackenbacher Szilvia mesterfodrász,-
szakoktató, 9. vk.:
Czuczi Tünde vám-ügyintéző, 10.
vk.: Kulbencz Ferenc környezetvédelmi
mérnök, 11. vk.: Hohl László
ügyvezető igazgató, 12. vk.: Németh
István hálózati igazgató.
Civil kurázsi! Csak a város!
Az Új Pólus képviseletében:
Röst János
Nem szeretnénk elemi iskolába
kívánkozó továbbképzésre
használni a helyi, illetve megyei
médiumokat, de Cseresnyés Péter
tegnapi sajtótájékoztatóján
olyan kijelentések hangzottak el,
amik minden alapot nélkülöznek,
ráadásul súlyos fogalmi és
értékrendbeli zavarokról árulkodnak.
Cseresnyés Péter azt vetette
Egyesületünk szemére,
hogy értelmezni mertük hónapokkal
korábbi kijelentéseit, miszerint
számára nem élvez prioritást
Nagykanizsa ügye az Országgyűlésben.
Majd elkezdi
idézni saját magát, ami épp állításainkat
támasztja alá. Nem
tudjuk eldönteni, hogy a “képviselni”,
vagy a “prioritás” szavak
jelentésével nincs tisztában Cseresnyés
Péter, de készséggel elmagyarázzuk
neki mindkettőt. A
prioritás annyit tesz, hogy Nagykanizsa
érdeke minden egyéb érdeket
felülír, akár a frakciófegyelmet
is. Ha nem kapunk alóla
felmentést, akkor is. Az, hogy
valaki mérlegel, megpróbál felmentést
kérni, sunyin lavírozik
az érdekek között, az minden,
csak nem karakán érdekképviselet!
De ezt a hónapokkal korábbi
kijelentésén kívül az elmúlt 9
éves teljesítménye is igazolja.
Persze ha akad Cseresnyés Péter
parlamenti munkájának akár
csak egyetlen momentum is,
amiből Nagykanizsa város profitált,
akkor örömmel megkövetjük.
Egyesületünk nem mocskolódik,
sosem állít valótlanságot,
de arra nyugodtan készülhet
mindenki, aki csak kolonc volt
városunk nyakán, hogy rá fogunk
mutatni minden olyan tettre,
mely ellentétes volt Nagykanizsa
érdekeivel! Mert itt a választások
ideje, a politikusokat
pedig el kell számoltatni!
Horváth István, a Kanizsáért
Közéleti Egyesület szóvivője
***
A vita tárgya „Már parlamenti
kampányában bevallotta, hogy
számára Nagykanizsa nem élvez
prioritást, elsődleges feladatának
azt tekinti, hogy megnyomja a
gombot, amire utasítják.” (ZH
online 2010. április 08.) Forrás: a
Kanizsáért Közéleti Egyesület
kiadványának 1. száma
A hivatkozás szó szerint: „Ha
választókörzetének érdeke úgy kívánja,
hajlandó lenne- e megszegni
a parlamenti frakciófegyelmet?
(szólt a ZH kérdése) A fegyelmezett
együttműködés minden jól működő
közösséggel, így a politikai
közösségekkel szemben is jogos elvárás.
Saját választókerületem érdekeit
először az előkészítő munkák
során kell határozottan képviselnem.
Amennyiben országos érdek
felülírná a helyi érdekeket, akkor
mérlegelnem kell, kérek-e felmentést
a frakciófegyelem alól, hiszen
frakciónkban eddig is lehetett
a választókerületi sajátos érdeket
képviselni. Amennyiben erre szükség
lesz, meg fogom tenni ezt."
No comment...
Önök kérték, hogy kiadványukat
elolvasva véleményünket
mondjuk el önöknek, így élek a lehetőséggel!
Valóban meg kell tisztítani a várost
a politikai és gazdasági antitalentumoktól.
Valóban felmérhetetlen
károkat okoztak az elmúlt 20
évben! Az ötletük, hogy becsületes,
hozzáértő embereket gyűjtsenek
egybe és így induljanak az önkormányzati
választás megnyerésére,
roppant dicséretes, de a kérdéseimre,
amelyekre a rendszerváltás
óta nem kaptam választ senkitől,
sajnos az önök kiadványa
sem adott semmi biztató választ!
Egyesületükben olyan emberek
jöttek össze, „akik már bizonyították
a köz iránti elkötelezettségüket”!
Akkor hogyan lehetséges,
hogy Nagykanizsa mégis olyan
mélyre süllyedt, amilyen mélyre
csak település süllyedhetett! Akkor
ezek a „képviselők, iskolaigazgatók,
jogászok, vállalkozók” eddig
miért nem emelték fel szavukat?
Miért nem hallottuk jajkiáltásukat,
hogy most már legyen elég! A nyakunkon
az önkormányzati választás,
és hirtelen ezek az emberek
egyik pillanatról a másikra Nagykanizsáért
mélységesen aggódó lokálpatriótákká
váltak. Nagyon örültem
annak, hogy nevek is elhangzottak
végre, hogy kik milyen károkat is
okoztak a városnak! De sokkal többen
vannak, akik a háttérben megbújnak
és majd a választások után
lépnek színre, hogy folytathassák
városromboló tevékenységüket,
mert szakmai analfabéták. Soha
nem díjaztam, amikor kiadnak egyegy
kiadványt pénzemberek, vagy
hozzájuk köthető lobbi-szervezetek,
és abban töményen dicsérni
kezdik magukat. Mint most Marton
István, aki kerek egyszerűséggel kijelenti,
hogy persze, hogy sikerülni
fog az újjáválasztása, mert ha ő
nincs, akkor Nagykanizsa már halott
város! Zsenialitását dicséri,
hogy polgármestersége négy évét a
rendszerváltás utáni legsikeresebb
időszaknak nevezi, mert csak ez idő
alatt több pénzt nyert a város pályázatokon
(23,5 milliárd forint), mint
az azt megelőző 16 évben. Bravó!
Közben tovább nőtt a munkanélküliek
aránya. Tudjuk, titok arról beszélni,
hogy mennyi is valójában a
munkanélküliek aránya Nagykanizsán.
(folytatás a 6. oldalon)
Kanizsa 2010. augusztus 26. – Voks 5
A Felnőttképzési
Szakképző Iskola
Nem sikerült a felvételid?
Tanulj technikus szintű szakmát
􀂉 Ápoló - 3 év
􀂉 Gyógyszertári asszisztens - 2 év
􀂉 CAD-CAM informatikus (CNC-programozó) - 2 év
􀂉 Megújulóenergia-gazdálkodási technikus - 2 év
􀂉 Kereskedő - 1 év
􀂉 Vendéglős - 1 év
Elmúltál 18 és nincs még érettségid?
Választhatsz alábbi képzéseink közül:
􀂉 Irodai asszisztens - 2 év
􀂉 Pincér - 1 év
􀂉 Cukrász - 1 év
􀂉 Szakács - 1 év
􀂉 Panziós, falusi vendéglátó - 1 év
Felső korhatár nincs!
Első szakma esetén ingyenes, esti tagozatú, OKJ-s végzettséget adó
képzéseinkről további információ: www.kanizsatiszk.hu
Érdeklődés: titkarsag@kanizsatiszk.hu,
telefon: 0630/467-4882 vagy 0693/510-251
Az Új Pólus Egyesület
jelöltjei
Sajtóközlemény
Tisztelt Kanizsáért
Közéleti Egyesület!
Kanizsa 6 – Voks 2010. augusztus 26.
(folytatás az 5. oldalról)
Az meg maga a csoda, ha hirtelen
több száz munkanélküli kiesik a
regisztráció hatálya alól, mert ők attól
a pillanattól már nem is léteznek.
Én 1989 óta vagyok újságíró.
Most 2010 júniusában, szülővárosomban,
Nagykanizsán közel
7000 embernek nem volt munkája.
És ezek csak a regisztrált emberek.
Tudom, hogy közel 2000
azok száma, akik már nem szerepelnek
semmilyen adatbázisban.
Igaz, ezek közül, főleg a fiatalabbak,
egyre nagyobb számban
mennek szerencsét próbálni külföldre.
Több tucatot ismerek személyesen
ezek közül én is. És itt
van a GE nagykanizsai gyárának
helyzete. Idén 370 ember, jövőre
800-1200 ember csoportos létszámleépítését
jelentették be. Tökéletesen
igaz lesz az az állításom,
amelyet 2009. novemberében a
Kanizsa hetilapban megjelent „Ki
beszél itt demokráciáról” cikkemben
írtam, hogy 2011 végére
10000 nagykanizsainak nem lesz
munkája. És erre az írásomra idén
májusban Marton István a Kiskastély
udvarán levő cukrászdánál
„Firkász”-nak nevezett.
Aki ennyire nem tudja elviselni,
ha véleményt nyilvánítanak egyegy
intézkedéséről, az nem lehet alkalmas
utcaseprőnek sem, nem polgármesternek.
Félreértés ne essék!
Nem tudok róla én sem, hogy ne
lenne becsületes. Nem tudok róla,
hogy korrupció árnyéka is vetült
volna rá. De azt tudom, és nagyon
sokan tudják a városban, hogy
szakembernek gyenge. Képviselőnek,
polgármesternek szintúgy,
hiszen a Kögáznál, a Bútorgyárban
és sehol, ahol eddig dolgozott, nem
alkotott maradandót. Átlagember.
Uraim és Hölgyeim! Azt, hogy
mi milyen tökös gyerekek vagyunk,
azt nem a barátoktól, rokonoktól,
komáktól kell megkérdezni,
mert ők elfogultak. Főleg,
ha ennek a rokonságnak hála még
jól fizető, bújtatott munkahellyel
is jár az ismeretség. Az utca emberét
is legyenek szívesek megkérdezni!
Egy kicsit többen is
vannak, mint a rokonok. A bérből
és fizetésből élőket is lesznek szívesek
megkérdezni, de úgy látom,
hogy a világtól elrugaszkodott
politikusok számára ez a
népcsoport lényegtelen szempont.
Persze, most pár hónapig,
októberig nem, de utána ismét
senkik lesznek.
De ezek a jelzők mindenkire értendők,
akik az elmúlt 20 év alatt valamilyen
módon hozzájárultak a város
lezüllesztéséhez, mivel választások
jönnek, próbálják magukat ismét
eladni. Örömmel olvastam Cseresnyés
úr, Karádi úr, Szőlősi Márta
kemény bírálatát, de a legtöbb képviselő
neve is megérett volna a felsorolásra.
Vannak például szakmai
analfabéták a polgármesteri hivatalban,
akik még egy fa kivágását sem
tudják levezényelni, ugye Lancsák
úr? De a sort sokáig lehetne folytatni.
Marton úr polgármesterként miért
nem előbb kezdte el a nem megfelelő
emberek eltávolítását? Aki
utólag bírálja a hozzá nem értőket,
az saját tudatlanságáról tesz tanúbizonyságot.
Miért az utolsó pillanatban
kíván hirtelen okos lenni?
Most ilyen körülmények között,
amikor a város adóssága közelít a
9 milliárd forinthoz, arról beszélni,
hogy milyen fantasztikus volt az
elmúlt négy év Marton István vezetésével,
az arcpirító!
Kinek a fejéből pattantak ki azok
a fantasztikus képek, hogy milyennek
kell lennie a jövő Nagykanizsájának?
Szökőkútsorok, pavilonok
az Erzsébet téren, Eötvös téren,
Deák téren, korcsolyapálya,
zenepavilon, szobrok, sétálóutcák…
Dőlnek majd a turisták. A
szegényeknek meg ingyen strand a
Csótón. Ide fogjuk csalogatni az
ország minden részéről az embereket,
hogy megmutathassuk országnak-
világnak, hogy milyen jó érzés
büszkének lenni városunkra.
Mondják meg őszintén, ki talál
ki ilyen terveket? És ez mennyibe
került az adófizetőknek?
Arról esetleg tudnának mondani
valamit, hogy mikor indulhatnak
be a termelő gyárak, üzemek?
Esetleg arra kaphatnánk választ,
hogy mikor lesz értelme búzát vetni
a földbe, hogy a parasztember is
meg tudjon élni a földjéből?
Rózsás János írót, akit ismerek
és tisztelek is arra kérném meg,
hogy ha nem látja tisztán a mai világ
dolgait, inkább ne szóljon hozzá.
Higgye el, ezt a világot az idősek
teljes mélységében már nem
láthatják át. Abba kell hagyni a
múlton való rágódást! Felejtsük el
azt a hazug, demagóg mondatot,
hogy „az a nép aki nem ismeri a
múltját, nem lesz jövője sem!”
Addig rágódunk a múltunkon,
míg kipusztul a magyarság. Milyen
kijelentés az tisztelt Rózsás
Úr, hogy „ meg kell az itt élőknek
tanulni, hogy nem elég panaszkodni,
hanem tenni is kell közös ügyeinkért!”
Én nem panaszkodást hallok
az utcákon, hanem elégedetlen
embereket. Azért elégedetlenek,
mert 20-40-60 éve hisznek olyan
embereknek, akik a választások
előtt csodát ígérnek, utána meg jön
a fekete leves. Vagy ön szerint az
embereknek nem szabad panaszkodni
sem? Tenni szeretnének, de
nincs hol és nincs mit, mert tönkretették
munkahelyeiket. Mindenki
nem foglalkozhat könyvírással,
mert akkor éhen hal a világ! Javítsanak
ki, ha tévedek, ma Magyarországon
demokrácia van? AKanizsáért
Közéleti Egyesület jelszava
a tisztesség, a szakértelem és az elhivatottság.
Rendben van, de a
fantazmagória oldalaira való látványtervek
helyett nem kaphatnánk
valamilyen konkrétumot,
mondjuk arról, hogyan fog 50000
Nagykanizsai ember megélni
2012-ben? Mert azok, akik a bársonyszékekben
fognak ülni októberben,
tudom, azoknak nem lesz
problémás megvenni a napi betevő
falatokat és kifizetni a közüzemi
számlákat. Hogy a többi ember éle,
hal-e, a politikai élet szereplőit
eddig sem nagyon foglalkoztatta.
Miért nem ejtenek szót arról,
hogy lassú és bürokratikus az ügyintézés
a polgármesteri hivatalban.
Teljes átalakításra lenne szükség.
Miért nem történik semmi? Mert ez
így jó, és azt kell hinnem, hogy
önöknek is. Tombol a korrupció.
Nincs közbiztonság. Emelkedő árak,
nélkülözés, bűnözés, kilakoltatások
egyre nagyobb számban. És az önök
lapjában rózsaszín álmokat szövögetnek,
amikor pedig azonnali „műtétre”
van szüksége a városnak.
Szívesen tiszteletemet tenném
önöknél, ha szükségét látnák egy
elbeszélgetésnek. Nyitott vagyok
mindenre. Érvekkel, és csak érvekkel
lehet meggyőzni. Az erő érvek
és a szakmaiatlanság érvei nálam
hatástalanok.
Kiadványuk elég szép külsőleg,
de nagyon kevés a választás megnyeréséhez,
mert csak az önök ötletei
vannak benne, és túl szépek a
felvázolt jövő képei, hogy igazak
és hihetők legyenek!
Tisztelettel: Vizvári József
Dr. Károlyi Attila az MSZPMSZDP
közös polgármesterjelöltje
tartott sajtótájékoztatót
augusztus 24-én, melynek alkalmával
ismertette polgármesteri
programjának főbb pontjait.
Dr. Károlyi Attila először arról
beszélt, hogy a helyi vállalkozók
városban tartásában, az ehhez
szükséges feltételek megteremtésében
látja a munkahelyteremtés
problémájának megoldását. Kitért
a megújuló energiák programjának
fontosságára, valamint egy új városháza
felépítésének tervére.
„Véleményem szerint az iparűzési
és az építményadót drasztikusan
csökkenteni kell, hogy a
vállalkozók könnyebben tudjanak
új munkahelyeket teremteni. A kanizsai
cégek nem offshore cégek,
nem viszik ki a pénzt a városból,
itt hagyják a helyiek zsebében.
Nagyon hasonló Nagykanizsa
helyzete az 1920-as évek Magyarországához.
Az 1930-as évek elején
Krátky István polgármester sírva
nézett körül Nagykanizsán.
Mert mi történt ebben az időszakban?
Elvágták a vasútvonalat és a
közutat, így Kanizsa hasonló helyzetbe
került, mint Debrecen, vagy
mondhatnánk a keleti országrészből
bármely más várost, amelynek
se vasútja, se közútja nem volt.
Mit tettek az emberek? A vállalkozók,
a nagykanizsai iparos társadalom,
a polgárok összefogtak, és
ennek eredménye lett, hogy 1945-
re a város visszanyerte régi nagyságát,
régi hitét. Itteni emberek
hozták létre a vállalkozásokat.
Alapítottak sörgyárat, és volt vajgyár
is a városban. Vasúti fordítókört
telepítettek, Weiser János létesített
vasöntödét, szeszgyárat üzemeltettek,
sőt, kanizsai cég szállította
a konyakot Párizsba. Miért ne
lehetne újrateremteni ezt az előnyös
helyzetét a városnak?
Hívő ember vagyok, ezért úgy
gondolom, hogy Isten az, aki teremt.
Mi csak a feltételeket hozzuk
létre az ipar betelepüléséhez.
A városnak nem iparterületeket
kell eladnia, hanem vásárolnia
kell, méghozzá azokon a területeken,
ahol ipartelepítést lehet végrehajtani.
Szeretném elmondani, hogy a
vállalkozások támogatásán kívül
rendkívül fontos és célkeresztbe
állítandó a megújuló energiák
programja. Például nem csak beszélni
kellene a gázmotorról!
Négy évet szerencsétlenkedtünk
az önkormányzatban, de a gázmotor
még mindig nincs beépítve a
bagolai szeméttárolóba. Nem
csak szélgenerátort kell telepíteni,
hanem a gyártást is meg kell célozni.
Szélgenerátor-gyártáshoz
az Európai Unió rendkívül nagy
támogatást ad. Nagykanizsa a
Károlyi:
Hitet adni
a kanizsaiaknak
Kanizsa 2010. augusztus 26. – Voks 7
szakképzett munkaerő létrehozására
szakosodott. A Széchenyi és
Cserháti szakképző iskolák a mezőgazdasági
és ipari gépgyártáshoz
képezik a tanulókat, tehát
szakembereink vannak, csak a
feltételeket kell megteremtenünk
a munkához. Olyan területeket
kell létrehozni, ahol van víz, villany,
és ezek megfelelő közutakkal
vannak ellátva. A termálvízhasznosítást
is meg kell céloznunk,
és a geotermikus energiát is
fel kell használnunk. A Csónakázó-
tó környékén a termálvízzel
kapcsolatos megalomániás elképzeléseimről
már lemondtam. Viszont
létre kell hozni a melegvizes
fürdőt a kanizsai strand
mellett a Sétakert egy bizonyos
területén, ugyanis szégyen és
gyalázat, hogy a kanizsai családok
Gelsére és Zalakarosra járnak
fürdeni.
A másik fontos témája a sajtótájékoztatónak
a Nagykanizsai Polgármesteri
Hivatal épületeinek lehetséges
egyesítése, új épület létrehozása.
A Hivatal dolgozói vándorolnak
egyik helyről a másikra,
ráadásul ezeket az épületeket mind
fűteni kell, ami horribilis összegeket
emészt fel. Véleményem szerint
vállalkozók bevonásával
mélygarázst kell kialakítani a volt
kanizsai piac helyén a Dél-Zala
Áruház mellett, a mélygarázs fölé
üzletsor kell, és két vagy három
szinten kellene létrehozni az új
Polgármesteri Hivatalt. Arégi épületek
eladásából befolyt összegből
létre lehet hozni egy korszerű,
geotermikus energia hasznosításával
és mélygarázzsal kiépített városházát.
Emellett vannak terveink
a visszavásárolt Olajbányász Pálya
felújítására, az NTE 1866 – Olajbányász
labdarúgó csapatának szereplésére
vonatkozólag, amelyet
mind városi pénzből kell finanszírozni.
Végezetül javasolok egy polgármester-
jelölti vitát a tisztelt jelöltekkel,
melynek alkalmával felvázolhatják
elképzeléseiket és terveiket
a tisztséggel kapcsolatban.”
A Kanizsa nyári szünete alatt
már megindult a verseny a választók
kegyeiért. Olvashattunkhallhattunk
szebbnél szebb szólamokat.
A tavaszi győztessel
szemben egyszerre mindenki keresztény,
hazafi és demokrata
lett. Ám ahogy már tavasszal írtam,
Homérosz óta, több ezer
éve mondjuk a hamis szépségről,
a romlást hozó hízelgésről: szirének
dala. Ahogyan áprilisban
nem értek célt, úgy ősszel is
csak a józanság segíthet jól választani.
Szóba se álljunk velük.
A trójai háború más szállóigét,
közmondást is hagyott ránk. Félek
a görögöktől, még ha ajándékot
hoznak is. A trójai falovat ugyanis,
melyet a kilenc éve sikertelenül
ostromló görögök harcosaikkal töltöttek
meg, maguk az ostromlott
trójaiak vonszolták a falak mögé.
Hiába intette őket a népét féltő Laokoón.
A bölcs tanács nem kellett,
inkább a pusztulást hozó ajándék.
Akit Jupiter el akar veszíteni,
annak elveszi az eszét. – mondhatnánk
erre, hisz a trójai mondakör
népszerű lett a rómaiak között is.
A mi Zrínyink is előszeretettel
idézte e mondást.
Hát arra emlékszünk-e, mi váltotta
ki a trójai háborút? Zeusz nem hívta
meg a viszály istennőjét, Eriszt az istenek
lakomájára. Úgy állt bosszút,
hogy közéjük dobta – fogalom is lett
belőle – Erisz almáját. Az aranyalmán
a címzés: A legszebbnek. Pallasz
Athéné, Héra és Afrodité vetélkedésében
a trójai királyfi, Párisz ítélete
döntött. Afroditének adta, aki egy
szép asszony, a spártai király felesége,
Heléné szerelmét ígérte érte. Az
asszonyrablásból pedig a Tróját elpusztító
háború lett. Írásom elején a
választópolgárok józanságában bíztam.
Olyan képviselőket várunk, akiket
nem tántoríthat el senki és semmi.
Nem kérünk a görögök ajándékából.
Papp János
A trójai ló
Körzet Civil Összefogás Fidesz-KDNP Jobbik Kanizsáért Kanizsáért Közéleti MSZP-MSZDP Új Pólus Közéleti és Városvédő Egyesület
Nagykanizsáért Mozgalom Egyesület Kulturális Egyesület
Polg.jel. Dr. Németh Györgyi Cseresnyés Péter Gábris Jácint Marton István Dr. Károlyi Attila nem indítanak nem indítanak
1 Balázs Andrásné Papp Nándor Balogh János Bicsák Miklós Böröcz Zoltán Röst János Schmidt László
2 még nem nyilvános Bene Csaba Benedek Tamás Plander Pál Kardos Ferenc György Pál Varga Zoltán
3 Németh János Balogh László Leveli Attila Lukács József Szányiné Kovács Mária Szennay Zoltán Dr. Varga Endre
4 Dr. Varga Imre Kovács János Molnár Gyula Megyesi Zsolt Dr. Károlyi Attila Béres János Dr. Bálint Máté
5 Horváth Gábor Dr. Csákai Iván Takács Gyula Horváth István Kisgyura János Magyar Valéria Dr. Szekeres András
6 Kiss Ernőné Bizzer András Kovács József Peterka Henrietta Bogár Ferenc Varga Zoltán Kovács József
7 Bartha László Gyalókai Zoltán Pócza Attila Vass István Korpics Krisztián Halász Gyula Piecs Adrienne
8 Dr. Etler Ottó Jerausek István Szép Zsolt Marton István Ifjovics Ferencné Lackenbacher Szilvia Cserti Tibor
9 Bognárné Kántor Beáta Szőlősi Márta Gábris Jácint dr. Kolonics Judit Dr. Fodor Csaba Czuczi Tünde Sónicz István
10 Dr. Németh Péter Karádi Ferenc Lengyel Miklós Csicsek Anna őri Sándor Kulbencz Ferenc Imre Béla
11 Kertész Rózsa Tóth Nándor Tiszai Péter dr. Füle Lajos Gondi Zoltán Hohl László Bozsoki Imre
12 Baj József Dénes Sándor Dolmányos József Polai József Teleki László Németh István Salamon Sándor Imréné
8 Kanizsa – Voks 2010. augusztus 26.
1. VÁLASZTÓKERÜLET
001. szavazókör
Cím: Palini Ált.Isk. Alkotmány u. 81.
Alkotmány út teljes közterület
Bakónaki út teljes közterület
Borkő út teljes közterület
Durgó Katalin utca teljes közterület
Egerszegi út teljes közterület
Förhénc hegy teljes közterület
Kalász utca teljes közterület
Lovarda utca teljes közterület
Magvető utca teljes közterület
Napsugár utca teljes közterület
Öregförhénc út teljes közterület
Újförhénc út teljes közterület
Virághegyi út teljes közterület
002. szavazókör
Cím: Palini Ált.Isk. Alkotmány u. 81.
Boróka utca teljes közterület
Felsőerdei erdészlak utca teljes közterület
Felsőerdő utca teljes közterület
Forrás utca teljes közterület
Förhénc utca teljes közterület
Gesztenyés utca teljes közterület
Herkules utca teljes közterület
Inkey Boldizsár utca teljes közterület
Kámáncs puszta lakóház teljes közterület
Kámáncsi erdészlak teljes közterület
Kertész utca teljes közterület
Lazsnak utca teljes közterület
Majorkert utca teljes közterület
őz utca teljes közterület
Szálfa utca teljes közterület
Szarvas utca teljes közterület
Vadalmás utca teljes közterület
Vadrózsa utca teljes közterület
003. szavazókör
Cím: Közútkezelő Magyar u. 158.
Hársfa utca teljes közterület
Ifjúság utca teljes közterület
Lámpagyár utca teljes közterület
Magyar utca 124-től végig folyamatos
házszámok
űrhajós utca teljes közterület
004. szavazókör
Cím: Idősek Klubja, Corvin u. 2.
Garay utca teljes közterület
Kinizsi utca 100-tól végig páros házszámok
Magyar utca 82-től 123-ig folyamatos
házszámok
2. VÁLASZTÓKERÜLET
005. szavazókör
Cím: Zala Volán Virág B. 4.
Akácfa utca teljes közterület
Belus József utca teljes közterület
Bethlen Gábor utca teljes közterület
Cserfő hegy teljes közterület
Cserfő út teljes közterület
Dózsa György utca 17-től 95/A-ig páratlan házszámok
Dózsa György utca 22-től 114/0008-ig páros házszámok
Egry József utca teljes közterület
Gábor Áron utca teljes közterület
Halvax utca teljes közterület
Kinizsi utca 74-től 98-ig páros házszámok
Kinizsi utca 91-től végig páratlan házszámok
Nyírfa utca 1-től 9/B-ig páratlan házszámok
Nyírfa utca 2-től végig páros házszámok
Sikátor utca 33-tól végig folyamatos házszámok
Virág Benedek utca teljes közterület
006. szavazókör
Cím: Vagyongazd.Zrt. /Ipari Park/ Garay u. 21.
Balaton utca teljes közterület
Dózsa sportpálya teljes közterület
Dózsa György utca 97-től 107-ig páratlan házszámok
Dózsa György utca 114/A-tól 132/A-ig páros házszámok
Honvéd utca teljes közterület
Kanizsai Dorottya utca teljes közterület
Madách Imre utca teljes közterület
Mészáros Lázár utca teljes közterület
Petőfi Sándor utca teljes közterület
Toldi Miklós utca teljes közterület
007. szavazókör
Cím: Zeneiskola Sugár út 18.
Bedő Albert utca teljes közterület
Bolyai János utca teljes közterület
Erkel Ferenc utca teljes közterület
Fáy András utca teljes közterület
Jókai utca teljes közterület
Kinizsi utca 38-tól 72-ig páros házszámok
Kinizsi utca 51-től 85-ig páratlan házszámok
Sugár út 25-től végig páratlan házszámok
Sugár út 40-től végig páros házszámok
Takarék utca teljes közterület
Vörösmarty utca teljes közterület
008. szavazókör
Cím: Idősek Klubja Corvin u. 2.
Árpád utca teljes közterület
Corvin utca teljes közterület
Dózsa György utca 1-től 15-ig páratlan házszámok
Dózsa György utca 2-től 20-ig páros házszámok
Magyar utca 17-től 80-ig folyamatos házszámok
Nyírfa utca 11-től végig páratlan házszámok
Rákóczi utca 1-től 23-ig páratlan házszámok
Rákóczi utca 2-től 28-ig páros házszámok
Sikátor utca 1-től 30-ig folyamatos házszámok
3. VÁLASZTÓKERÜLET
009. szavazókör
Cím: Zeneiskola Sugár út 18.
Arany János utca teljes közterület
Kazinczy Ferenc utca teljes közterület
Kinizsi utca 2-től 34/E-ig páros házszámok
Kinizsi utca 3-tól 47/A-ig páratlan házszámok
Királyi Pál utca teljes közterület
Magyar utca 2-től 16-ig folyamatos házszámok
Május 1. utca teljes közterület
Muraközi utca teljes közterület
Rákóczi utca 25-től végig páratlan házszámok
Rákóczi utca 30-tól végig páros házszámok
Sugár út 13-tól 23-ig páratlan házszámok
Sugár út 14-től 38/A-ig páros házszámok
010. szavazókör
Cím: B. L. G. és Eü. SzKI, Nagykanizsa Rozgonyi u. 23.
Fő út teljes közterület
Hunyadi utca teljes közterület
Kálvin tér teljes közterület
NAGYKANIZSA VÁROS VÁLASZTÓKERÜLETEINEK ÉS SZAVAZÓKÖREINEK TERÜLETI BEOSZTÁSA
Kanizsa 2010. augusztus 26. – Voks 9
Kölcsey utca teljes közterület
Múzeum tér teljes közterület
Rozgonyi utca teljes közterület
Sugár út 1-től 7-ig páratlan házszámok
Sugár út 2-től 12-ig páros házszámok
011. szavazókör
Cím: Zsigmondy-Széchenyi SzKI, Nagykanizsa Hunyadi 18.
Berzsenyi Dániel utca teljes közterület
012. szavazókör
Cím: Tűzoltó Laktanya Kossuth tér 25.
Bajza utca 7-től 7/B-ig folyamatos
házszámok
Bajza utca 9-től végig folyamatos házszámok
Deák Ferenc tér teljes közterület
Eötvös tér teljes közterület
Huszti György tér teljes közterület
Platán sor 4.
Teleki utca 1-től 3. D-ig páratlan házszámok
4. VÁLASZTÓKERÜLET
013. szavazókör
Cím: Dr. Mező Ferenc Gimn. Platán sor 3.
Platán sor 1-től 5/B-ig páratlan házszámok
Platán sor 8-tól 10/A-ig páros házszámok
Rózsa utca 1-től 1/C-ig páratlan házszámok
Teleki utca 5-től 9/B-ig páratlan házszámok
Teleki utca 38-tól 66-ig páros házszámok
014. szavazókör
Cím: Kőrösi Csoma S. Ált. Isk, Nagykanizsa Csokonai 1.
Bartók Béla utca teljes közterület
Hevesi Sándor utca 1-től végig páratlan házszámok
Kodály Zoltán utca 2.
Platán sor 9/C.
015. szavazókör
Cím: Péterfy Sándor Ált.Isk. Attila u. 2.
Kodály Zoltán utca 1. A-tól H-ig folyamatos házszámok
Kodály Zoltán utca 4-től végig folyamatos házszámok
016. szavazókör
Cím: Dr. Mező Ferenc Gimn. Platán sor 3.
Attila utca teljes közterület
Platán sor 7-től 9/B-ig páratlan házszámok
Platán sor 9/D-től végig páratlan házszámok
Platán sor 12-től végig páros házszámok
Rózsa utca 2-től 8. C-ig páros házszámok
5. VÁLASZTÓKERÜLET
017. szavazókör
Cím: Péterfy S. Ált. Isk. Attila u. 2.
Kisberki utca teljes közterület
Liszt Ferenc utca 3.
Liszt Ferenc utca 6., 8.
Postakert utca teljes közterület
Rózsa utca 10-től-10/D-ig
018. szavazókör
Cím: Szivárvány E.Gy.M.I. Rózsa u. 9.
Dózsa György utca 109-től végig páratlan házszámok
Dózsa György utca 134-től végig páros házszámok
Irtás utca teljes közterület
019. szavazókör
Cím: Szivárvány E.Gy.M.I. Rózsa u. 9.
Hevesi Sándor utca 2-től végig páros házszámok
Liszt Ferenc utca 1-től 2/D folyamatos házszámok
Liszt Ferenc utca 4.
Rózsa utca 11-től 19/E-ig páratlan házszámok
Rózsa utca 12.
020. szavazókör
Cím: Szivárvány E.Gy.M.I. Rózsa u. 9.
Zemplén Győző utca 1-től 3. B-ig páratlan házszámok
Zemplén Győző utca 2-től 4. D-ig páros házszámok
6. VÁLASZTÓKERÜLET
021. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.
Rózsa utca 14-től végig páros házszámok
Rózsa utca 21-től végig páratlan házszámok
022. szavazókör
Cím: Szivárvány E.Gy.M.I. Rózsa u. 9.
Kazanlak körút 1-től végig páratlan házszámok
023. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.
Munkás utca 1-től 3/B-ig páratlan házszámok
Munkás utca 2-től végig páros házszámok
024. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.
Kazanlak körút 2-től 12/C-ig páros házszámok
Munkás utca 5-től végig páratlan házszámok
7. VÁLASZTÓKERÜLET
025. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.
Zemplén Győző utca 5-től végig páratlan házszámok
026. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált.Isk. Hevesi S. u. 2.
Kazanlak körút 14-től végig páros házszámok
Városkapu körút páratlan házszámok
Zemplén Győző utca 6-tól végig páros házszámok
027. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált. Isk. Hevesi S. u. 2.
Városkapu körút páros házszámok
028. szavazókör
Cím: Hevesi S. Ált. Isk. Hevesi S. u. 2.
Péterfai utca teljes közterület
8. VÁLASZTÓKERÜLET
029. szavazókör
Cím: Sánc Klubhelyiség, Kaposvári u. 11, OEVK: 02, TEVK: 08
Alsó Szabadhegyi út teljes közterület
Bikavér út teljes közterület
Boroskupa út teljes közterület
Cseresznyés utca teljes közterület
Dongás út teljes közterület
Ezerjó út teljes közterület
Kanizsa 10 – Voks 2010. augusztus 26.
Felső Szabadhegyi út teljes közterület
Harmat utca teljes közterület
Hegybíró utca teljes közterület
Hegyhát út teljes közterület
Ilona utca teljes közterület
József Attila utca teljes közterület
Kanyar utca teljes közterület
Kápolnás út teljes közterület
Kaposvári út teljes közterület
Kilátói út teljes közterület
Kövidinka út teljes közterület
Látóhegy lakóház teljes közterület
Látóhegyi út teljes közterület
Lopótök út teljes közterület
Nagyrécsei vasútállomás teljes közterület
Oportó út teljes közterület
Othelló út teljes közterület
Pásztor utca teljes közterület
Rizling út teljes közterület
Szabadhegy utca teljes közterület
Szabadhegy teljes közterület
Szürkebarát út teljes közterület
Tersánczky utca teljes közterület
Új Élet utca teljes közterület
Úttörő utca teljes közterület
Zengő út teljes közterület
030. szavazókör
Cím: Kultúrterem Bagoly u. 21.
Bagoly utca teljes közterület
Bánom teljes közterület
Barátgödöri út teljes közterület
Csalogány köz teljes közterület
Édenkert út teljes közterület
Fülesbagoly utca teljes közterület
Hegyalja út teljes közterület
Keresztfai út teljes közterület
Kis Éden út teljes közterület
Kisbagolai hegy teljes közterület
Kisbagolai út teljes közterület
Kishegyi út teljes közterület
Kútvölgyi út teljes közterület
Látóhegy teljes közterület
Nagybagolai hegy teljes közterület
Nagybagolai út teljes közterület
Pontyos út teljes közterület
Présház út teljes közterület
Rigó út teljes közterület
Romlottvári út teljes közterület
Szent György út teljes közterület
Szentgyörgyvári hegy teljes közterület
Szőlősgazda út teljes közterület
Szőlőskert utca teljes közterület
Vaspálya sor teljes közterület
031. szavazókör
Cím: Kisfakos Faluház, Sandi utca 14.
Damjanich utca teljes közterület
Dankó utca teljes közterület
Sandi utca teljes közterület
032. szavazókör
Cím: Idősek otthona Teleki utca 19/B.
Bagolai sor utca 27-től végig folyamatos házszámok
Búzavirág utca teljes közterület
Ibolya utca teljes közterület
Kaán Károly utca teljes közterület
Levente utca teljes közterület
Muskátli utca teljes közterület
őrház utca teljes közterület
Pipacs utca teljes közterület
Sánci utca teljes közterület
Szekeres József utca 30-től végig páros házszámok
Szekeres József utca 45-től végig páratlan házszámok
Táncsics tér teljes közterület
Téglagyári utca teljes közterület
Teleki utca 76-tól végig páros házszámok
033. szavazókör
Cím: Kőrösi Csoma S. Ált. Isk. Csokonai u. 1.
Csokonai utca teljes közterület
Teleki utca 11-től végig páratlan házszámok
9. VÁLASZTÓKERÜLET
034. szavazókör
Cím: Kossuth téri Óvoda, Kossuth tér 6.
Bagolai sor utca 1-től 25-ig folyamatos házszámok
Bajza utca 1-től 6-ig folyamatos házszámok
Bajza utca 8.
Batthyány utca teljes közterület
Kisfaludy Sándor utca 25-től végig páratlan házszámok
Kisfaludy Sándor utca 28-tól végig páros házszámok
Kórház utca teljes közterület
Kossuth Lajos tér teljes közterület
Ligeti utca teljes közterület
Mária utca teljes közterület
Semmelweis utca teljes közterület
Széchenyi tér teljes közterület
Szekeres József utca 1/A-tól 41-ig páratlan házszámok
Szekeres József utca 2-tól 28/A-ig páros házszámok
Tavasz utca teljes közterület
Teleki utca 2-től 36/A-ig páros házszámok
Thury György utca teljes közterület
035. szavazókör
Cím: Zrínyi Miklós Ált. Isk. Zrínyi u. 38.
Csengery út 1-től 43/A-ig páratlan házszámok
Csengery út 2-től 40-ig páros házszámok
Herman Ottó utca teljes közterület
Katona József utca teljes közterület
Kisfaludy Sándor utca 10-től 22-ig páros házszámok
Kisfaludy Sándor utca 17-től 21-ig páratlan házszámok
Zrínyi Miklós utca 41/A-tól 56-ig folyamatos házszámok
036. szavazókör
Cím: Zrínyi Miklós Ált. Isk. Zrínyi u. 38.
Ady Endre utca 1-től 27-ig folyamatos házszámok
Erzsébet tér teljes közterület
Kisfaludy Sándor utca 1/A-tól 15-ig páratlan házszámok
Kisfaludy Sándor utca 2-től 8-ig páros házszámok
Szent Imre utca teljes közterület
Zárda utca teljes közterület
Zrínyi Miklós utca 1-től 40/A-ig folyamatos házszámok
037. szavazókör
Cím: Főiskolai Kollégium Zárda u. 2.
Ady Endre utca 30-tól végig folyamatos házszámok
Csányi László utca teljes közterület
Csengery út 44-től 76-ig páros házszámok
Csengery út 45-től 67-ig páratlan házszámok
Nagyváthy utca teljes közterület
Szemere utca teljes közterület
10. VÁLASZTÓKERÜLET
038. szavazókör
Cím: Zsigmondy-Széchenyi SzKI, Vécsey utca 6.
Babóchay utca teljes közterület
Bősze Kálmán köz teljes közterület
Csengery út 69-től 83-ig páratlan házszámok
Csengery út 78-tól 80/C-ig páros házszámok
Kanizsa 2010. augusztus 26. – Voks 11
Erdész utca 1-től 27-ig páratlan házszámok
Erdész utca 2-től 18-ig páros házszámok
Határőr utca teljes közterület
Kassa utca teljes közterület
Maort utca teljes közterület
Olaj utca teljes közterület
Papp Simon sétány teljes közterület
Só utca teljes közterület
Tárház utca teljes közterület
Tripammer Gyula utca teljes közterület
Vasút utca teljes közterület
Vécsey utca teljes közterület
Wlassics utca teljes közterület
039. szavazókör
Cím: Kodály Művelődési Ház Csengery út 67.
Csengery út 82/A-tól végig páros házszámok
Csengery út 87-tól 117-ig páratlan házszámok
Erdész utca 20-tól végig páros házszámok
Erdész utca 29/A-tól végig páratlan házszámok
Máv vasúti őrház teljes közterület
Potyli malom teljes közterület
113.Sz. őrház teljes közterület
68.sz. őrház teljes közterület
70/A.sz. őrház teljes közterület
040. szavazókör
Cím: Mindenki Háza Kápolna tér 20.
Barka köz teljes közterület
Bocskai István utca teljes közterület
Gárdonyi utca teljes közterület
Hóvirág utca teljes közterület
Mátyás király utca teljes közterület
Mórichelyi út teljes közterület
Mórichelypuszta teljes közterület
Patak köz teljes közterület
Szentendrei utca teljes közterület
Szentgyörgyvári utca teljes közterület
Teleki Blanka utca teljes közterület
041. szavazókör
Cím: Mindenki Háza Kápolna tér 20.
Bem József utca teljes közterület
Csiky Gergely utca teljes közterület
Dr. Marek József utca teljes közterület
Hősök tere teljes közterület
Iskola utca teljes közterület
Kápolna tér teljes közterület
Kiss János utca teljes közterület
Krúdy Gyula utca teljes közterület
Miklósfa utca teljes közterület
Nagy Lajos utca teljes közterület
Parkerdő utca teljes közterület
Pityer utca teljes közterület
Szaplányos út teljes közterület
Veres Péter utca teljes közterület
11. VÁLASZTÓKERÜLET
042. szavazókör
Cím: Rozgonyi Úti Ált. Isk. Rozgonyi u. 25.
Báthory utca teljes közterület
Kalmár utca teljes közterület
Király utca teljes közterület
Sabján Gyula utca teljes közterület
Vár utca teljes közterület
Vásár utca teljes közterület
Településszintű lakcímmel rendelkezők
043. szavazókör
Cím: Általános Iskola és Óvoda Nagyrác u. 26.
Bornemissza Gergely utca teljes közterület
Cserfa utca teljes közterület
Dobó István utca teljes közterület
Fenyő utca teljes közterület
Haladás utca teljes közterület
Halis István utca teljes közterület
Kőrisfa utca teljes közterület
Pivári utca teljes közterület
044. szavazókör
Cím: Általános Iskolai ebédlő Nagyrác u. 26.
Jakabkúti utca teljes közterület
Nagyrác utca teljes közterület
Szigeti utca teljes közterület
Tőzike utca teljes közterület
045. szavazókör
Cím: Kultúrterem Törökvári utca 65.
Állami erdészház teljes közterület
Törökvári utca teljes közterület
Vöröshegyi utca teljes közterület
12. VÁLASZTÓKERÜLET
046. szavazókör
Cím: Általános Iskola Bajcsy-Zsilinszky u. 67.
Bajcsy-Zsilinszky út 65-től végig folyamatos házszámok
Cigány utca teljes közterület
Gördövényi utca teljes közterület
Kossuth Lajos utca teljes közterület
Körmös utca teljes közterület
Malomkerti utca teljes közterület
Március 15. tér teljes közterület
Rozmaring utca teljes közterület
Szepetneki út 22-től végig páros házszámok
Szepetneki út 25-től végig páratlan házszámok
047. szavazókör
Cím: Polgárm.Hiv. Kir. Szent-Flórián tér 30.
Alsótemető utca teljes közterület
Bába utca teljes közterület
Bajcsai út teljes közterület
Bajcsy-Zsilinszky út 1-től 14/A-ig folyamatos házszámok
Felsőtemető utca teljes közterület
Hunyadi tér teljes közterület
Kisrác utca teljes közterület
Munkácsy Mihály utca teljes közterület
Pápai utca teljes közterület
Ráckert utca teljes közterület
Szepetneki út 1-től 23-ig páratlan házszámok
Szepetneki út 2-től 20/A-ig páros házszámok
Tornyos köz utca teljes közterület
Varasdi utca 1-től 13-ig páratlan házszámok
Varasdi utca 2-től 32-ig páros házszámok
048. szavazókör
Cím: Általános Iskola Bajcsy-Zsilinszky út 67.
Bajcsy-Zsilinszky út 15-től 64/A-ig folyamatos házszámok
Berek köz utca teljes közterület
Hajgató Sándor utca teljes közterület
Homokkomáromi utca teljes közterület
Kismező utca teljes közterület
őrtorony utca teljes közterület
Szent Flórián tér teljes közterület
Szent Rókus utca teljes közterület
Templom tér teljes közterület
Varasdi utca 17-től végig páratlan házszámok
Varasdi utca 34-től végig páros házszámok
Zsigárdi köz utca teljes közterület
Kanizsa – 12 Városháza 2010. augusztus 26.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a jogszabályváltozások
következtében Nagykanizsán a választókerületek és ennek következtében a
szavazókörök területi beosztása is jelentősen átalakult. A változás több szavazóhelyiség
címét is érinti.
A 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kézbesített választási értesítők
tartalmazzák azon szavazóhelyiségnek a címét, ahol a választópolgárok a
szavazataikat leadhatják.Kérünk mindenkit, hogy az értesítőn szereplő szavazóhelyiség
címét figyelmesen olvassa el, szavazás céljából ne a korábban megszokott,
hanem az értesítőn szereplő címen jelenjen meg.
A választókerületek és szavazókörök területi beosztása, továbbá a szavazóhelyiségek
címe a www.nagykanizsa.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Hivatalban
(Erzsébet tér 7. I. emelet 11. 12., illetve Eötvös tér 16. fsz. 4.) is megtekinthető.
Tájékoztatás az alábbi telefonszámokon kérhető: 93/500-898, 93/500-
918, 93/500-752.
Dr. Tuboly Marianna, a Helyi Választási Iroda vezetője
Változnak a szavazókörök
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintéző munkakör
betöltésére
Ellátandó feladatok:
- Az osztályvezető kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházások,
felújítások előkészítésében, szakszerű operatív végrehajtásában, adminisztrációjában,
pályázatok előkészítésében.
- Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek
tervezéséhez, valamint beszámolókhoz és előirányzat módosításokhoz javaslat
készítése.
- Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak
kidolgozása.
- A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmányok
elkészítése.
- Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges műszaki dokumentációk,
pályázati munkarészek kidolgozása.
- Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok előkészítése.
- Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
- Tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése.
- Testületi előterjesztések tervezetének elkészítése.
- A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivitelezési
munkák koordinálásában, helyszíni ellenőrzésében közreműködés.
- A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési szabályzat
és/vagy a Közbeszerzésekről szóló tv. szerinti eljárásban közreműködés.
- Közreműködés a településrendezési tervek készíttetésében.
- Közreműködés a Közgyűlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet
1. sz. mellékletének I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemeltetési
feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike
Előnyt jelent: beruházói gyakorlat.
Apályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs levelet, három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylésére vonatkozó igazolást),
a pályázatban feltételként megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozatot, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot beruházói gyakorlat hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 15. A pályázat elbírálásának
határideje: 2010. szeptember 30. A munkakör 2010. október 1. naptól
tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 vagy
500-759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat - beruházási ügyintéző I.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintéző munkakör
betöltésére
Ellátandó feladatok:
- Az osztályvezető kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházások,
felújítások előkészítésében, szakszerű operatív végrehajtásában, adminisztrációjában,
pályázatok előkészítésében.
- Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek tervezéséhez,
valamint beszámolókhoz és előirányzat módosításokhoz javaslat készítése.
- Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak
kidolgozása.
- A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmányok
elkészítése.
- Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges műszaki dokumentációk,
pályázati munkarészek kidolgozása.
- Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok előkészítése.
- Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
- Tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése.
- Testületi előterjesztések tervezetének elkészítése.
- A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivitelezési
munkák koordinálásában, helyszíni ellenőrzésében közreműködés.
- A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési szabályzat
és/vagy a Közbeszerzésekről szóló tv. szerinti eljárásban közreműködés.
- Közreműködés a településrendezési tervek készíttetésében.
- Közreműködés a Közgyűlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, helyettesítés
céljából, 2010. 12. 31-ig tartó határozott időre szól próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a
köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének
I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok
c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike. Előnyt jelent: beruházói gyakorlat.
Apályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs levelet, három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylésére vonatkozó igazolást),
a pályázatban feltételként megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozatot, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, beruházói gyakorlat hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
Apályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30. A pályázat elbírálásának
határideje: 2010. október 15. Amunkakör 2010. október 20. naptól tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 vagy
500-759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat - beruházási ügyintéző II.
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselőjének fogadóórája
augusztus hónapban elmarad. Ezen időszakban Polai József önkormányzati képviselő a
30/297-5479-es telefonszámon áll rendelkezésükre.
Halász Gyula önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden szombaton 10-11 óráig
a Városkapu körúti autóbuszállomásnál található Stílus Bútorházban. Telefon: 06-
30/470-03-12; e-mail: halaszgyula1@gmail.com
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Szőlősi Márta önkormányzati képviselő
fogadóórája augusztus hónapban elmarad. Ezen időszakban a 06-30/301-81-85-ös telefonszámon
illetve a szolosi.marta@fidesz.hu; szmarta25@hotmail.com e-mail címen áll
rendelkezésükre.
Dr. Csákai Iván önkormányzati képviselő 2010. szeptember 6-án 18 órától fogadóórát
tart a Hevesi Sándor Általános Iskolában. Meghívott vendég: Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestere
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói)
önkormányzati képviselője 2010. szeptember 1-jén, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát
tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig
Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
2010. szeptember 1-jén (szerdán) 18,00 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Kanizsa 2010. augusztus 26. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Egyre jobban idegesíti, hogy többet kell dolgoznia
azért, hogy tartani tudja az eddig
megszokott életszínvonalát. Lépjen túl ezen
a sérelmén, és gondoljon arra, ez az időszak
is elmúlik egyszer, és hamarosan jobb lesz.
Szeret barkácsolni, érdeklik az aprólékos, figyelmet
igénylő tevékenységek. Az élet apró
örömeihez az evés is hozzátartozik. Tehát ha
kedvetlen, és szereti az édességet, vegyen kezébe
fakanalat, habverőt, és süssön süteményt.
Uralkodó bolygója istenének, Merkúrnak
köszönhetően kíváncsisága változatlan.
Továbbra is fáradhatatlanul vonzódik az
új dolgok iránt. A bolygóállások új személyautó
képét jelzik a láthatáron.
Határtalan energiával rendelkezik. Képes
lesz befejezni mindazt a házkörüli munkát,
amit egész nyáron elhalasztott. Tyúkanyóként
gondoskodott egész évben szeretteiről.
Erről továbbra se feledkezzen meg.
Kedvező napokra számíthat anyagi szempontból.
Vágyai felsorolásában ne legyen
telhetetlen, mert nem a mesebeli Aranyhal
teljesíti a kívánságát, hanem például a főnöke,
a társa, és esetleg a családtagjai.
Szórakoztató hétre számíthat. Ennek az lehet
az oka, hogy minden eseményt pozitívan
szemlél maga körül. Ha azt szeretné, hogy
így teljenek tovább a napjai, kritikus megjegyzéseit
tartogassa későbbi időpontra.
Változatlanul továbbra is szereti a nyüzsgő
társaságot, a féktelen fecsegést. Ne feledje el,
párválasztásnál számíthat a Vénusz Istennő
oltalmazására. Nyugodtan tervezzen be magának
egy fantasztikus hétvégi pihenést.
Egy sikertelen próbálkozása után világvége
hangulatba kerül, de gyógyírként egy kiadós
séta is hasznára válhat, és hamar túlteszi magát
a kudarcon. Ha ideges, ne az óráját nézegesse
folyton, inkább feledkezzen rá a felhőkre.
Változatos, nagy feladatokra számíthat
ezekben a napokban. Asiker, az érvényesülés
azonban ne tegye túlságosan magabiztossá,
mert a saját problémáit nem
oldja meg ön helyett senki.
Ne kergessen illúziókat, és ne várjon csodákra.
Vágyainak szabjon határt, és valósítsa
meg őket saját maga. A reménytelennek
tűnő nehéz helyzetekből is ki lehet mászni,
csak türelem, és akarat kérdése az egész.
Próbálkozzon szerencsejátékkal, hiszen
szerencsésen megoldotta mostanában a
gondjait. Gyakrabban meditáljon telihold
idején, hátha megsúgják önnek a nyerő
számokat a csillagok.
Ne váljon a munka rabjává, használja ki a kellemes
időt, és töltődjön fel energiával. Ha úgy
érzi, érdekes dolgok történnek önnel, ez azt is
jelentheti, hogy elfogadták a környezetében,
és a kedvében akarnak járni ismerősei.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A Volán Oktatási KFT.
értesíti a régi és leendő Ügyfeleit,
hogy új néven és új helyen
továbbra is várja Önöket:
VOKSH KFT. 8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 30. Tel./fax: 93/516-634,
30/491-7051
Kategóriás képzések: személyautó,
motor, segédmotor, tehergk. vezető,
nehézpót és autóbuszvezető
Szaktanfolyami képzések: ADR,
gépkezelő (targonca, emelőgép, földmunkagép),
árufuvarozó és személyszállító
GKI (a régi belföldi és nemzetközi
helyett)
Induló tanfolyamainkról
érdeklődni a fenti címen
és telefonszámon lehet.
Kanizsa 14 – Apró 2010. augusztus 26.
TÁRS
VEGYES
BÉRLET
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)
Kanizsa Centrumban a Sziget kávézó
eladó. Tel.: 0630/9565-937 (7268K)
Csengery utcában 54 m2-es, két
szoba + konyha + spájz + fürdőszobás,
egyedi fűtéses, részben felújított
házrész hozzá tartozó kertrésszel eladó.
Tel.: 0630/227-3294 (7271K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323 (7183K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 0630/448-6072
(7260K)
Kerámiákat (Kiss Roóz, Kovács
Margit, stb.) valamint Herendi,
Zsolnay porcelánokat vásárolok.
Érd.: 0630/332-8422 (7269K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb maszszázs,
fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
65/173/45 éves nő, aki családi
harmóniára vágyik, keresi káros
szenvedélytől mentes, nőtlen vagy
özvegy kanizsai férfi ismeretségét
komoly kapcsolat céljából. Kézzel
írott bemutatkozó leveleket „Értelmes
élet” jeligére a Pf.: 508-ra kérek.
(7270K)
53 éves magas, vidám férfi, rendezett
egzisztenciával keresi hasonló
korú, és jellemű független hölgy ismeretségét.
Jelige: „Vidámság”
(7272K)
Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétől várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvező
bérleti konstrukcióval, korszerű körülmények között kívánnak
irodát, műhelyt bérelni.
Afejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerű, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségű, kedvező
üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások
megerősödési esélye jelentően növekszik.
A projekt megvalósulását követően a közel 2500 m2
területű épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.
􀁄 irodabérlet, tárgyaló/előadó bérlet,
􀁄 eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
􀁄 közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
􀁄 irodai szolgáltatások,
􀁄 bankautomata,
􀁄 recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.
􀁄 üzletviteli tanácsadás,
􀁄 jogi tanácsadás,
􀁄 pályázati tanácsadás, pályázatírás,
􀁄 marketing tanácsadás,
􀁄 weblap szerkesztés,
􀁄 vállalkozói képzések,
􀁄 rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvező iroda-, műhely bérleti lehetőség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörű szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertől, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
EMELT SZINTű SZOLGÁLTATÁSOK
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola csoportos
tárgyak (szolfézs) óraelosztására
2010.09.02-én csütörtökön 14-17
óráig, főtárgyi óraelosztására
2010.09.03-án pénteken 14-17 óráig
kerül sor az intézmény székhelyén.
(Nagykanizsa Sugár u.18.)
A Batthyány Lajos Gimnáziumban
az ünnepélyes tanévnyitó
2010. augusztus 31-én, kedden 18
órakor lesz.
A Hevesi Sándor Általános Iskola
tanévnyitója 2010. augusztus
31-én (kedd) 17 órakor lesz.
Hirdetésszervezőt keresünk!
Jelentkezni személyesen, vagy a szerkesztőségbe
eljuttatott fényképes önéletrajzzal lehet!
Követelmény: jó kommunikációs készség,
legalább középfokú végzettség.
Azonos munkakörben eltöltött gyakorlat és számlaképesség előnyt jelent.
Kanizsa Újság Kft., 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. Pf.: 154.
Tel./fax: 0693/312-305, e-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Kanizsa 2010. augusztus 26. – Sport 15
Idén Egerben rendezték az 54.
Úszó Serdülő Országos Bajnokságot,
melyen a Délzalai Vízmű
SE versenyzői is bizonyítottak –
erre legjobb példa Abay Nemes
Anna (1996) serdülő országos
bajnoki címe az 50 m gyors számában.
A kanizsaiak tehetsége azt megelőzően
még 100 m gyorson csapott
másodikként a célba. Tihanyi László
(1994) a 100 m pillangó elődöntőjében
második lett, a fináléban pedig
végül negyedik helyen végzett.
Abay Nemes Anna a fő napján
már serdülő országos bajnoki címet
szerzett végig imponáló úszást
bemutatva 50 m gyorson az egri
uszodában. A kanizsai versenyző
az előfutamok során ugyan csak a
negyedik legjobbként jutott tovább,
a középdöntőből viszont már
másodikként került a fináléba. Ott
robbantott, s a döntőben végül
27:93-as időeredményével győztesként
„foghatott falat”. Az elért
ideje egyben megyecsúcs is lett.
Az egri hosszú hétvége záró eseményei
is tartogattak érmes helyezéseket
a Délzalai Vízmű SE úszói
számára, hiszen Abay Nemes Anna
(hogy mindhárom éremből legyen
egy…) 200 m gyorson szerzett
bronzot, Tihanyi László
(1994) pedig korosztályában 50 m
pillangón zsebelt be szintén egy
harmadik helyezést, edzőjük, Polgár
Sándor nagy-nagy örömére.
Polgár László
Abay serdülő bajnoki címet szerzett
Az elmúlt napokban, hetekben
több olyan sportoló is akadt, akik
valamilyen módon kötődnek
Nagykanizsához, illetve a városban
folyó utánpótlás neveléshez.
Ezért is szemezgettünk (olykor
világraszóló) eredményeik között.
(Zárójelben a sportoló nevelőegyesületeit,
illetve sportágukat
tüntettük fel.)
Biczó Bence (CWGNVSE/
Délzalai Vízmű SE; úszás)
– a 17 esztendős úszó kiválóság -
2006 eleje óta immár pécsi színekben
– előbb a helsinki ifjúsági
Eb-n 200 m pillangón aranyérmet,
majd az elmúlt héten ezt Szingapúrban,
az Ifjúsági Olimpián is
megismételte.
Varga Zsófia (KDKK/KVSE;
kosárlabda) – az ajkai születésű,
de kanizsai nevelésű 21 esztendős
erőcsatár a női Eb-selejtezők
során Sopronból mutatkozhatott
be a felnőtt válogatottban, s a
Bulgária elleni találkozón kettő,
Montenegróval szemben öt, a
finnek ellen pedig ugyancsak öt
pontig jutott.
Deme Imre (Kiskanizsai MSK,
MÁV NTE; labdarúgás) – az NB
II Nyugati csoportjának első fordulójában
a feljutásra aspiráló
PMFC ellen győztes találatot
szerzett a Tatabánya színeiben az
NB I-es rutinnal is rendelkező 27
éves középpályás, majd a Bp.
Honvéd II elleni hazai bajnokijukon
79 percig volt a pályán.
Nagy Gergő (NUFC; labdarúgás)
– a ma is kanizsai lakhellyel
bíró 18 esztendős labdarúgó 25.
NB II-es bajnokiján mutatkozott
be a Nyugati csoportban szereplő
Kozármisleny SE színeiben az új
idény első bajnoki fordulójában –
akkor 45 percet kapott –, aztán
legutóbb a Pécsi MFC elleni helyi
rangadón is pályára léphetett a
futballista.
P.L.
Akikre Kanizsán is figyel(het)nek
Ha kicsit ugyan később a tervezettnél,
de Kiskanizsán megrendezték
a mini-foci világbajnokságot,
melyet egyben összekötöttek a Móricz
Kupa győztes Homokkomáromi
utca bankettjével is az
ötletgazdák. A képünkön látható
csapatok szereléseinek színeiből kitűnhet,
hogy a dobogósok a „német”,
„argentin” és „holland”
együttesek lettek, a gólkirályi címet
pedig a kék-fehéreknél szereplő
Kuzma László (alsó sor, jobbról a
harmadik) zsebelte be 5 találattal.
Ünnepeltek
A szlovákiai Galántán idén is
megrendezték az ökölvívók csapatversenyét,
melyen dél-zalai öklözők
is részt vettek egy sopronikanizsai
„vegyes” színeiben. Nádori
Tibor (48 kg) és Korpics István
(75 kg) minden megerőltetés
nélkül hozta saját meccsét, a végeredmény
azonban 8:8 lett.
Az említett kanizsai sportolók
ezen a hétvégén már hazai környezetben
is megmutathatják magukat,
hiszen augusztus 28-án rendezik
a VIII. Plaza Kupa küzdelmeit.
A boxmeccsek a rendezvény keretében
15 órától kezdődnek, s
innentől minden fellépésnek
valóban jelentősége van, mivel
lassan kezdődhet a visszaszámlálás
a december 8-11. között Nagykanizsán
rendezendő felnőtt országos
bajnokságig.
Lassan a felnőtt ob
kerül fókuszba
Ahogy arról lapunk elsőként –
még augusztus elején internetes
portálján – beszámolt, valamivel
több mint nyolc esztendő után ismét
(az avatómeccs után gyakorlatilag
pontosan 45 esztendővel) NB-s bajnoki
labdarúgó-mérkőzést rendeztek
a Bányász Sporttelepen.
Nagykanizsai TE 1866 (12.) –
Mohácsi TE (5.) 2-2 (2-2)
NB III Dráva-csoport labdarúgó-
mérkőzés, 2. forduló. Nagykanizsa,
Olajbányász-pálya, 350 néző.
Vezette: Rákosi (Sörös J., Beidek).
G.: Ujvári (20.), Nagy T.
(30.); Gál T. (33.), Halászi (44.)
NTE: Markek – Antalics, Kotnyek,
Boros, Bagarus – Ujvári
(Szelei, 89.), Hegedűs, Rácz Sz.
(Billege, 66.), Szőke (Kisharmadás,
77.) – Nagy T., Horváth G.
Vezetőedző: Koller Zoltán.
A találkozó képéről mindennél
beszédesebbek az edző szavai, így
értékelésbe hosszasan tán fölösleges
is belemenni. Mindössze anynyit
jegyeznénk meg, hogy a hétközi
0-7-es Pécs elleni Magyar
Kupa vereséget nem sikerült lélektanilag
fontos győzelemmel feledtetni.
Koller Zoltán: „Kétgólos
előnyünk után, ha nincsenek a
hibáink, a győzelem is benne
volt a játékunkban, reálisan értékelve
2-2 után viszont a döntetlen
igazságos végeredmény.”
Kétgólos előny után
reális döntetlen
Kanizsa 16 – Hirdetés 2010. augusztus 26.
A szavazás helye, mozgásában gátolt választópolgár szavazása
Valamennyi választópolgár a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett
szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt),
úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől, a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló
bizottság két tagja fogja felkeresni a mozgóurnával.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján bejelentett tartózkodási helyén
tartózkodik
Az a választópolgár, aki a lakóhelyén túl 2010. június 16-ig tartózkodási helyet
létesített és az legalább a választás napjáig érvényes, a lakóhelye szerint illetékes
helyi választási iroda vezetőjétől (jegyzőtől) igazolást kérhet a tartózkodási
helyén történő szavazáshoz. Igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az
igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.
Az igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet kérni legkésőbb
2010. október 1-jéig 16.00 óráig, illetve ajánlott levélben úgy, hogy az legkésőbb
2010. szeptember 28-án megérkezzen a Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. szám alatti épületébe. Igazolás kiadását követően már nincs
lehetőség arra, hogy kérje visszavételét a lakóhelye szerinti névjegyzékbe, és a
lakóhelyén szavazzon.
A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a
www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhető a választási irodában. Az igazolási
kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén
személyi szám), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tartózkodási
helye van.
Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy Magyarországon, de
nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.
A települési kisebbségi önkormányzati választásokon a lakóhelytől eltérő
helyen igazolással szavazásra nincs lehetőség.
Nagykanizsa, 2010. augusztus 23.
Dr. Tuboly Marianna jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
A helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról