Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.69 MB
2020-12-14 16:04:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
509
975
Kanizsa 2012. 008-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

2012. január 1-től már használt
lakás adás-vételénél is KÖTELEZő
ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentősen hatékonyabbá tenni?
Balassa Béla
építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu
Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?
XXIV. évfolyam 8. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. március 1. Kanizsa
A kommunizmus áldozataira emlékeztek
Szörnyű áron szerzett immunitás
Február 24-én a könyvtárban
emlékezett meg városunk Önkormányzata
és a Nagykanizsai
Polgári Egyesület (NPE) a kommunizmus
áldozatairól. A zsúfolásig
telt teremben a korszak átélői
a ’90-es években születettekkel
együtt hallgatták meg Cseresnyés
Péter polgármester és
Tőkéczki László egyetemi docens
gondolatait, melyeket ráhangoló
vers és ének vezetett be.
– Visszaemlékezés, felrázás,
2002-ben ez vezetett minket, amikor
először megtartottuk ezt az
emléknapot – idézte föl az országgyűlési
képviselő. – Ám soha nem
gondoltuk volna, évről évre nagyobb
az aktualitása. Majd így
folytatta:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A
kommunisták köztünk vannak!
Akárminek nevezzék is magukat,
a kommunisták itt vannak. Persze,
mivel ismerjük már a módszereiket
és a jellemüket, könnyen felismerhetjük
ezeket az embereket.
ők azok, akiknek lételemük a
nemzet kiszolgáltatása, elárulása,
a haza áruba bocsátása. Csak most
már nem Moszkvába szaladgálnak,
hanem Brüsszelbe és Washingtonba.
És nem is tankokat
kérnek a magyarok ellen. A módszereik
sokat finomodtak, a céljuk
azonban nem változott.
A kommunisták köztünk vannak!
Felemelt fejjel, büszkén sétálnak,
és ma is harcolnak – ellenünk,
magyarok és Magyarország
ellen. Harsogják a hazugságaikat,
akárcsak a múltban. Van pénzük –
amelynek nagy részét tőlünk lopták
–, és van sajtójuk is, így szinte
bármit megtehetnek.
A kommunisták ma már nem
marxisták, trockisták, sztálinisták
vagy maoisták. Nem osztályharcosok,
hanem jól fésült üzletemberek,
öltönyös politikusok, jól fizetett
értelmiségiek. Illetve annak
álcázzák magukat, de a lelkük mélyén,
szándékaikban kommunisták
ők, akiket csak az éltet, hogy Magyarországot
elárulják, a nemzetet
kiszolgáltassák, és saját diktatúrájukat
felépítsék. Mindszenty József
bíboros emlékirataiban ezt olvashatjuk:
„Napokon és éjjeleken át szakadatlanul
ismétlik előttem “bűneimet”…
Nagy bizonytalanságomban
csupán egyet érzek: innen
nincs kiút, és a bénuló idegrendszeren,
a testen át ezek az új behatások
bevonulnak a belső emberbe,
agyába, lelkébe. Összerombolják
öntudatának szerkezetét, eltépik
ellenálló erejének szálait. Emlékezet,
értelem, akarat, a nagy és
szent értékek tudása elgyengül, elhalványul,
szinte már csak pislákol.”
Nos, ugye a módszer mit sem
változott. Mit is írt Mindszenty bíboros?
„Napokon és éjjeleken át
szakadatlanul ismétlik előttem
„bűneimet”…” Ezt teszik most is.
Napokon és éjjeleken át ismétlik
„bűneinket”, ismétlik hazugságaikat,
folyamatosan rombolnak,
mert az a céljuk, hogy megtörjenek
bennünket. Megtörjék és térdre
kényszerítsék Magyarországot.
Ne tévedjünk: ők kommunisták.
Akárminek is nevezzék magukat.
És ha nem vigyázunk, legújabb
áldozatuk – ismét, újra – Magyarország
lehet...
Minthogy az NPE idei középiskolás
vetélkedője Tisza István
mártír miniszterelnök alakját állította
középpontba, a róla szóló
könyv szerzőjét, Tőkéczki Lászlót
hívták meg vendég előadónak. Ám
az egyetemi docens szélesebb kitekintést
is nyújtott:
Hölgyeim és Uraim, fiatal és
idősebb honfitársaim!
Nehéz egy olyan korról, eszméről,
jelenségről beszélni, amely
igen hosszú volt az emberi élet végességét
tekintve. Ha belegondolunk,
a kommunizmus csaknem
egy évszázadot átfogott, és régiónkban,
sajnos, meghatározta az
életet. Nekem Tisza Istvánról kell
beszélnem, mint a kommunizmus
első nagy áldozatáról. Az ő példája
azért jó, mert egyszerre mutatja,
mi volt várható. 1910 körül Magyarországon
az értelmiség már
tudhatta, hogy mi vár a kommunizmusban
az emberekre. A társadalom
legproblematikusabb csoportjainál
nagy reménységet hozott
a kommunizmus ígérete. Az,
hogy el lehet venni a mástól, ami
az övé, szét lehet osztani, és mindenki
egyenlő és boldog lesz. A
kommunizmusnak ez az alapgondolata:
megszüntetik azt a magántulajdont,
melyet az emberek többsége
azért generációkon keresztül
halmozott fel. Ezzel önmagában
szembefordult az isteni teremtéssel.
Hiszen az emberek születésüknél
fogva nem egyenlőek. Ez nem
azt jelenti, hogy örülnünk kell annak,
– ami a mi korszakunkban,
sajnos, újra megjelent – hogy
olyan nagy különbségek vannak az
emberek között. Van, akinek szinte
semmije sincs, akinek a hétköznapi
léte is nagyon nehéz, míg másoknak
rengeteg vagyona van,
(folytatás a 2. oldalon)
(folytatás a címlapról)
...sokszorosan több annál, mint
amire szüksége van. A kommunizmusnak
az a hazugsága, hogy meg
lehet változtatni a világot atekintetben,
hogy mindenki egyenlő és
boldog lesz, minden józan ember
számára belátható. Olyan világot
teremteni, ahol mindenki egyenlő,
miközben az ember teremtési rend
szerint nem egyenlő, csak erőszakkal
lehetséges. Erre hívták fel a figyelmet
Tisza Istvánék 1903-tól az
Az Újság majd 1910-től a Magyar
Figyelő című lapban. A kommunisták
meg is hirdették a diktatúra
elvét.
Azok az emberek, akik ma Magyarországon
folyton demokráciáról
beszélnek, valójában olyan diktatúrát
akarnak, amely nem a régi,
a fegyvereken, terroron alapuló,
hanem olyat, amelyben a pénzen
keresztül mindig ugyanazok vannak
lent és ugyanazok vannak fent.
Mindig ugyanazok a zsákmányállatok
és mindig ugyanazok a
csúcsragadozók. Ami most történik,
az nem más tulajdonképpen,
mint a kommunizmusban kifejlődött
gátlástalan vezető rétegnek a
békés átmenetből következő olyan
helyzete, amelyben sok mindent
meg lehet tenni. Főleg azért, mert
olyan emberek támogatják… És itt
lehet elmondani kicsit ironikusan:
az ember kívánná időnként, bárcsak
nyugaton, mondjuk egy fél
évig, kommunizmus lett volna.
Akkor egészen máshogy viszonyulnának
a világhoz.
Tisza István a történelmi Magyarország
utolsó nagy alakja volt.
Azért gyűlölték, mert ő pontosan
tudta, a magyarságnak az önvédelmét
a korabeli időszakban létrejött
szerkezet, az Osztrák-Magyar Monarchia
tudta biztosítani. S enélkül
a magyarságot létében fogják fenyegetni
bizonyos erőviszonyok
Európában. Tisza István azért lett a
kommunizmus áldozata, mert nem
lehetett megrágalmazni. Sok mindent
mondanak Tiszáról, hogy ő
kezdeményezte a háborút. Kérem,
1922 óta – amikor a monarchia
külügyi iratait kiadta az osztrák
kormányzat – mindenki tudja,
hogy Tisza István volt az egyetlen,
aki a háború ellen szavazott, és
egy hónapig feltartóztatta a háború
kitörését. Aztán jönnek mások,
hogy Tisza vad földbirtokos volt…
Bár gróf volt, mert nagybátyja
gyermekek nélkül halt meg, s rájuk
hagyta a grófi címet, de azt soha
nem szerette. Ugyanis ő egy
patriarchális szemléletű, hívő református
ember volt, aki – amikor
Kocsordon és máshol járvány volt
– a parasztembereknek maga vitte
a gyógyszert. Óvodát építtetett.
Egyszerűen megpróbálta előre
szervezni azt a világot, mely világot,
sajnos, csak a nyugatiak élvezhettek.
A magántulajdon alapján,
a technikai fejlődés, a tudás,
az etika, a fegyelmezett munka révén
egyre több áru lett, és annak az
elosztása révén mindenki egyre
jobban járt. Ezt az egyedül járható
európai utat fékezték meg a kommunisták.
őket csak a politikai hatalom
megszerzése érdekelte. Az
összes többi nem. Pedig lehet tudni,
kérem, hogy a diktatúra, a politikai
rendőrség és egyebek, azok
nem termelnek. Csak az egymással
békességben élő emberek termelnek.
És itt jön, hogy mi a kommunizmus
és a polgári világ, a keresztyén
világ között a különbség.
Amíg a keresztyénség azt mondja,
hogy a megromlott emberi természettel
is a világ alapja az együttműködés,
a szeretet, mert csak ebben
az összefüggésben lehet élni.
Bármi az emberi kultúrában az
együttműködés alapján születik.
Mit mond a kommunizmus? A világ
mozgatóereje a konfliktus, az
osztályharc, vagyis a gyűlölet.
Gondoljuk meg, hogy mekkora
különbségről van szó! Tisza István
és környezete már az első világháború
előtt világosan látták, az a
fajta „prófécia”, – sok jószándékú,
buta ember is képviselte – mely arról
szól, hogy evilágon is meg lehet
teremteni a földi paradicsomot,
az az egyik legnagyobb és leggonoszabb
hazugság. 1910-ben írta
Heller Farkas közgazdász, hogy a
magántulajdon megszüntetése
csak rengeteg ártatlanul kiontott
vérhez fog vezetni. És ahhoz is vezetett.
Miközben sajnos, ma Magyarországon
sok ember joggal
kezdi el gyűlölni a nagy magántulajdont.
De azért tanuljuk meg:
Kanizsa 2 – Főhajtás 2012. március 1.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Rendhagyó módon, kötetlen
találkozóra érkezik városunkba
Balás Béla püspök úr a KDNP
és a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének meghívására.
Azért jön, hogy megossza velünk
gondolatait a mai világról, az
örök értékekről, az aktuális problémákról,
családról, nemzetről és
a kihívásokra adható keresztény
megoldásokról. A szervezők szeretettel
várnak mindenkit március
9-én, pénteken 17 órától a HSMK
Farkas Ferenc termébe – hangzott
el az esemény részleteiről tartott
sajtótájékoztatón.
Kovács János, a KDNP nagykanizsai
elnöke, valamint
Baloghné Békési Beáta és Széchenyi
Lajos, továbbá dr. Etler
Ottó, a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének elnöke többek között
elmondta: a püspök úr nem
ünnepre, vagy valamilyen jeles
alkalomra jön lelkipásztorként
vagy díszvendégként, hanem kötetlen
beszélgetésre, eszmecserére.
Válaszol az életünket érintő
kérdésekre, amelyekről fontos
volna együtt, vagy másképp gondolkodni
ebben az őrült világban,
hisz látjuk, hogy válságban van a
gazdaság, válságban van a család,
az ország, bizonytalanság és széthullás
fenyeget minden szinten.
Van-e megoldás egyáltalán, és
hogyan lehet, lehet-e a válságból
a „világosságba” jutni? Kíváncsian
várják, hogy a szocialista
időkben „Beton atya”-ként ismerté
vált, a fiatalok körében
rendkívül népszerű plébános, mai
püspökünk hogyan látja most a
világot. A beszélgetés után szerény
agapéra várják a résztvevőket,
ahol mód nyílik további beszélgetésekre
is.
Balás Bélát 1993-ban nevezték
ki az akkor kialakított Kaposvári
Egyházmegye élére. Szakrális
(templomi) környezetben gyakran
lehetett találkozni vele Nagykanizsán,
hiszen itt van a legnagyobb
lélekszámú egyházközsége. Karácsony,
Húsvét és Pünkösd másnapján,
illetve a bérmálásokon,
vagy éppen a kórházkápolnai
rendkívüli szülői értekezleteken
már megtapasztalhattuk, hogy
rendkívüli előadó. Nemcsak diagnosztizálja
napjaink élő problémáit,
hanem megoldásokat is keres.
A ma emberének, mai nyelven
érvel könyveiben is.
A szervezők, a plébániával
együttműködve várnak minden
keresztényt és nem keresztényt a
találkozóra, és bíznak benne,
hogy a találkozás után lelkileg
megerősítve távoznak. Megerősítve
abban, hogy nem gyűrheti az
embert maga alá ez a zaklatott,
morális és gazdasági válságban
élő világ. Fölé tudunk emelkedni
a gondokon és bízhatunk egy élhetőbb,
reménytelibb jövőben.
B.E.
Válságból a világosságba
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 1.
magántulajdon nélkül nincs civilizáció.
Amagántulajdon olyan motivációja
az emberi életnek, ami
nélkül csak a Kádár-rendszer
„Fogjuk meg és vigyétek”– típusú
magatartása lehetséges.
Nem arról van szó, hogy a magántulajdon
szentség. Hogy ahhoz
nem lehet hozzányúlni. Nem. A
magántulajdont szabályozni kell.
Törvénnyel, erkölccsel korlátozni
kell. Tisza István jómódú ember
volt, de természetesnek tartotta,
hogy a társadalom, az egyháza céljaira
áldozatot hozzon. Úgy gondolta,
hogy áldozatkészség nélkül
az emberi társadalom nem működik.
A kommunizmus egy sajátos
világ. Ott csak egyesektől várják el
az áldozatot, másoktól nem. Vagyis
ismerik a régi, jó megfogalmazást:
mindenki egyenlő, de vannak
egyenlőbbek. Sajnos a mi világunk
kezd erre visszaalakulni,
egyszerűen azért, mert a nyugati
világban megszűnt a keresztyén
hatás. Megszűnt a keresztyén erkölcs
korlátozó rendszere. És a
neoliberalizmusban azt hiszik a
bankok, a nagy tőkeközpontok,
hogy nekik mindent lehet. Sajnálatos
világ ez, kérem, mert a kétségbeesett,
reményvesztett emberek
körében újra hitelessé teszik a
kommunizmusnak azt az ígéretét,
hogy ők majd egyenlőséget teremtenek.
Márpedig a történelemnek
az az értelme, – sokszor szoktam a
történész hallgatóimnak mondani -
hogy tanuljunk belőle. Nem kell
még egyszer elmenni a falig. Meg
kell tanulni, hogy bizonyos dolgok
nem kikerülhetők. Ahogyan az
ember véges, az élete, az egészsége
– ugyanúgy meg kell tanulni, a
földi paradicsom nem elérhető.
Tisza István abban gondolkodott,
hogy az ember, megtalálva helyét
etikusan cselekszik, vagyis amit a
keresztyénség mindig mond: nézd a
másik érdekét is! És segíts a másikon
is! Főleg annak, akinek az Úristen
többet adott, – mondja Tisza –
annak többet is kell szolgálni. A
kommunizmus nem szolgálat-etikájú
társadalom, hanem zsákmány-etikájú
társadalom. Ami most körülöttünk
van, neoliberalizmus címszóval,
ugyanez. Látszólag ezek még
harminc évvel ezelőtt egymással
harcoltak. A közös bennük, hogy
mind a kettő végtelenül materialista.
Az egyik vörösen materialista – kifejezve
a százmillió embernek a kiontott
vérét. Amásik fehéren materialista,
amely a bankokon keresztül
teszi lehetetlenné sok százmillió ember
életét. Nehogy azt higgyük,
hogy amikor a kapitalizmus kritikáját
mondja valaki, a kommunizmust
kívánja vissza. Nem erről szól a dolog.
Tisza István egyszerre volt földbirtokos
és bankalapító. És nem véletlen,
hogy a hívő református Tisza
István – amikor a bankról gondolkodik
– Kálvinnak a bankról való gondolatait
teszi magáévá. Hogy van ez
Kálvinnál? Maximálisan csak öt
százalékos kamatot szabad szedni.
Tisza István kora Magyarországnak
a fénykorát jelentette, sajnos az ő halála
jelezte a történelmi Magyarország
végét. És gyakorlatilag elkezdődött
a magyarság teljes kiszolgáltatottsága.
Már két évvel a szovjet rendszer
megteremtése után, igaz, csak három
hónapra, uralomra jutott Magyarországon
a kommunizmus.
Amely az erőszaknak az uralmát
hozta a világba. A vörös terror sokszáz
ember halálát hozta. Hitler a
Mein Kampfban leírja, Münchenben
volt a bajor tanácsköztársaság idején.
És ott látta, a kommunizmus hogyan
teremt rendet. Egyszerűen öszszeterelték
a jómódú polgárokat, ha
nem menekültek el, falhoz állították
és kivégezték őket. És Hitler akkor
döbbent rá, az erőszaknak világtörténelem
formáló ereje van. Ami
szintén azt mutatja, hogy amikor folyamatosan
csak a nácizmusról beszélnek,
valamiről elfeledkeznek.
Valami megelőzte a nácizmust, amitől
az megtanulta az erőszaknak, a
terrornak, a tömeges öldöklésnek a
rendszerét. Tisza Istvánról azért kell
megemlékeznünk A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapján, mert ő
nem véletlenül jelezte, hogy egy új
világ keletkezik. Olvassuk csak el
Vázsonyi Vilmosnak, egy baloldali,
radikális, zsidó embernek az életét.
Amikor meghallotta, hogy Tisza Istvánt
megölték, abban a pillanatban
elmenekült Magyarországból. Mert
egyvalamit tudott. Lehetett ő baloldali,
lehetett ő Tisza ellenfele. Viszont
pontosan tudta, – mint ahogyan
később be is igazolódott –
hogy ő volt a második az agyonlövendőknek
a listáján. Szimbolikus
embereket tüntettek el először, utána
ment lefelé, ment lefelé a terror.
Én azt kívánnám azoknak, akik
itt vannak, és azoknak is, akik nincsenek
itt, hogy ez a kor legyen lezárt
kor. És úgy emlékezzünk rá,
hogy az Úristen megengedte a világtörténelem
védőoltását a kommunista
hazugságok, az utópista,
egyenlőségi hazugságokkal szemben.
És ezért kell emlékeznünk
azokra az elődeinkre, akik által ez
a szörnyű áron szerzett immunitás,
védettség hatékony lehet. Mert ha
elfelejtjük azt, hogy hogyan történt,
akkor magunkra, de még inkább
gyermekeink, unokáink számára
idézzük elő újra a veszélyt.
Amegemlékezés végén került sor
az NPE idei középiskolás vetélkedőjének
eredményhirdetésére. Megosztott
negyedik helyezést ért el két
keris csapat (Daróczi Brigitta, Lakatos
Lilla, Marton Dominika,
Paizs Zsófia, Papp Viktória és Szabó
Nikolett, Aczél Éva, Kálovics Tibor)
és két batthyánys (Benkő Viktória,
Böjti Bence, Fecske Dalma,
Herman Franciska, Tislér Tamara
és Gerencsér Lilla, Oláh Lídia, Székely
Adrienn, Tarnai Hanna, Vida
Ágnes). Harmadikak lettek a Mező
versenyzői (Bódis Barbara, Büki
Noémi, Györkös Kitti, Léman Noémi,
Pozdorecz Bettina), a BLG diákjai
(Majlinger Réka, Jakab Bálint,
Hajmási Ákos, Godinek Rita, Harmadás
Gergely) második helyezést
értek el. A„Fogjunk kezet a magyar
nemzet megmentésére” középiskolás
vetélkedőt a Somogyi Bálint,
Vugrinecz Mátyás, Badó Dávid,
Menyhárt Ágnes, Oláh Norbert öszszetétellel
a Piarista Iskola csapata
nyerte.
K.H.
Az MSZP Zala Megyei Területi
Szövetségének tisztújító küldöttgyűlését
tartották Nagykanizsán,
melyen a tisztújítás mellett
a megyei SZMSZ módosítására
is sor került az alapján,
amit a legutóbbi kongresszus
megváltoztatott. Dr. Fodor Csabát
a küldöttgyűlés (három hónap
után) újra megyei elnökké
választotta.
A sajtótájékoztató keretében elhangzott,
eljött az ideje annak,
hogy az MSZP kilépjen a jelenlegi
visszaszorultságából, s az emberek
egzisztenciáját érintő kérdésekben
ideje markáns véleményt formálni
a jövőt illetően. Mint Fodor Csaba
elmondta, olyan szintre jutott a társadalom
egy szegmense, hogy
“fűtsünk vagy együnk?” kérdést
tegye fel saját családjában. Azokat
a jelenlegi hatalmi intézkedéseket,
melyek szétforgácsolták az
országot, ki kell javítani, s ennek
mikéntjeire kell válaszokat találniuk.
Ezen túl a pártnak roppant nagy
szüksége van a kapcsolatépítésre,
szövetségi rendszerének kiépítésére,
kiszélesítésére.
Gúr Nándor, a parlament foglalkoztatási
bizottságának szocialista
elnöke hangsúlyozta szűkebb
pátriánkra fókuszálva, hogy azt a
helyzetet el kellene kerülni, mint
amilyen Északkelet-Magyarországon
már most fennáll. Ahogy
fogalmazott, ma egymillióval
több a létminimum alatt élők száma
és a kis jövedelemmel bírók
egyszerűen leszakadnak a társadalomról,
a szegénység és nyomor
tovább öröklődik. Ezeknek a
rétegeknek segítő kezet kell nyújtani,
a szolidáris világot újra kell
gondolni. A cél pedig természetesen
az, hogy akár 2014-ben a hatalom
mai gyakorlóit le kell győzni.
Amegyei szövetség összes tisztségére
választottak embereket, valamint
arra is választ kaptak a küldöttgyűlésen,
hogy a küldöttek Zalából
az országos tisztújító kongresszuson
a különböző tisztségekre
Mesterházy Attilát, Simon Gábort,
Teleki Lászlót, illetve Horváth
Csabát támogatják.
Ahogy Gúr Nándor megjegyezte,
nagy esély van rá, hogy a március
végi “tablón” számos új arc
lesz... Mi több, a majdani országos
választásokon a jelenlegi torzót
akár kétharmaddal is képesek lennének
helyreállítani, ráadásul a
párt képes korrigálni és szembe is
nézni az előző (mármint kormányon
töltött) nyolc esztendejével.
P.L.
Dr. Fodor Csaba ismét megyei elnök
Több mint negyven napirendi
pont szerepelt a februári közgyűlés
meghívójában. Az előterjesztések
sorából Cseresnyés Péter
polgármester visszavonta a
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására, a
bagolai és kisfakosi városrész orvosi
rendelőinek fenntartására,
valamint a Csapatkápolna és a
Katona József utca 1. szám alatti
ingatlanok cseréjére előterjesztett
javaslatot. Dr. Károlyi
Attila önkormányzati képviselő
visszavonta a város elöregedett
zöld növényzetének felújításáról,
különösen a platánfák védelméről
szóló előterjesztését. Az indítványok
egy későbbi időpontban
kerülnek ismét a közgyűlés asztalára.
A munka az önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosításával kezdődött
el, majd Dr. Fodor Csaba
javaslatára a gazdasági társaságok
– a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt., a Kanizsa
TV-, a Kanizsa Újság-, a Kanizsa
Uszoda-, a Nagykanizsa és Térsége
TISZK-, a Nagykanizsai Szociális
Foglalkoztató-, a VIA Kanizsa
Városüzemeltető Kft. üzleti tervének
megvitatásával folytatódott.
Több mint egy órás vita után a
testület 11 igen, 4 nem és 2 tartózkodás
mellett elfogadta a város
2012. évi költségvetési rendelettervezetét.
A továbbiakban a városatyák
többek között elfogadták a város
településrendezési tervének (településszerkezeti
terv, szabályozási
terv, helyi építési szabályzat) módosítását,
az út és közműfejlesztési
hozzájárulás rendjéről és mértékéről
szóló önkormányzati rendelet
módosításának megalkotására előterjesztett
javaslatot, valamint jogszabályi
változás miatt aktualizálták
az önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás
szabályairól szóló
35/2010. (XI.04.) rendeletét.
16 igen és 2 tartózkodó szavazattal
elfogadták a város Sportkoncepcióját
a 2011-2016, valamint a
közgyűlés sportról szóló önkormányzati
rendeletének módosítására
előterjesztett javaslatot. A
sportkoncepció célja a város egészének
érdekében, a sport közösségfejlesztő,
egészségmegőrző,
nevelő, személyiségformáló és
szórakoztató, az egyénre pozitív
hatást gyakorló szerepének szervezett
és előre meghatározott fejlesztését
elősegíteni, irányelveit rögzíteni
a törvény tartalmának megfelelően,
és minden olyan lehetőséget
megfogalmazna, amely
Nagykanizsa városának sportéletét
az elkövetkező évekre tervezhetővé
és kiszámíthatóvá teszi.
A kérdések, interpellációk napirend
sorában Bicsák Miklós egy
vállalkozónak kért segítséget, aki
két éve szeretné fejleszteni a tulajdonában
lévő benzinkutat, és plusz
három személyt alkalmazna. A
2010-ben elindított engedélyezési
folyamat még nem ért véget, csak
a Közlekedési Felügyelettől kell
megkapnia Palin felől jobbra a behajtási
engedélyt. Cseresnyés Péter
polgármester válaszában elmondta,
a vállalkozó keresse meg
őt, vagy a Városfejlesztési Osztályt,
és megvizsgálják, mit lehet
tenni.
Marton István többek között
arra volt kíváncsi, mit tesz majd a
városvezetés az Erzsébet tér északi
oldalán lévő volt Finommechanika
területével, mert ha befejeződik a
tér rekonstrukciója, nagy lesz a
kontraszt.
Gábris Jácint első témája az önkormányzat
által fenntartott intézmények
gázvételezésével volt kapcsolatos.
Betekintést szeretne nyerni
a fogyasztás mértékének kimutatására.
A másik témája, az önkormányzati
tulajdonú termőföldek
hasznosításával volt kapcsolatos. Jónak
tartaná a közmunkaprogramban
részt vevők bedolgozását ebbe a
rendszerbe. Továbbá megkérdezte,
van-e kimutatás a területek rendeltetésszerű
használatáról, történt-e valamilyen
fokú ellenőrzés, és ő maga
is meg szeretné látogatni szakemberekkel
ezeket a területeket. Dr. Károlyi
Attila egy március 1-jén megrendezésre
kerülő eseményre, a
Nemzetközi Alkotmánybírói Konferenciára
hívta fel a jelenlévők figyelmét,
és hívta meg rá a képviselőket.
Mintegy 20 milliárd forintos
főösszeggel, azon belül csaknem
2 milliárd forintos költségvetési
hiánnyal fogadta el Nagykanizsa
ez évi költségvetését csütörtökön
a város közgyűlése.
A város képviselői a közgyűlés
ellenzéki oldalának a kritikái mellett,
11 igen és 4 nem szavazattal,
2 tartózkodással fogadták el a
2012-es költségvetést. A hiány finanszírozásának
forrásául mintegy
1,2 milliárd forint működési és fejlesztési
célú pénzmaradványt, 537
millió forint fejlesztési hitelt és
215 millió forint kötvénykibocsátást
tüntetnek fel az elfogadott előterjesztésben.
Cseresnyés Péter polgármester
(Fidesz-KDNP) a vitában emlékeztetett
arra, hogy ebben az esztendőben
nem lehet éven túli hiánnyal
tervezni, ezért jelentős
megtakarításokról kellett dönteni.
Közlése szerint az így megalkotott
költségvetés biztosítja a működést,
a város el tudja látni a kötelezettségeit,
de sajnos vannak olyan, önként
vállalt feladatok, amelyekre
az idén nem jut forrás.
Hozzátette, hogy elég magas a
hiány, ezt a jelenleg zajló nagyobb
fejlesztések – a városrehabilitáció,
a csatornaépítés és a várhatóan induló
kórházi beruházás – indokolják.
Szita László könyvvizsgáló a
megállapításairól az ülésen azt közölte,
a költségvetés megfelel a
törvényi előírásoknak, de arra is
felhívta a figyelmet, hogy bevételi
oldalon vannak bizonytalanságok.
A hitelfelvételek kapcsán kitért arra,
hogy ezek nem új hitelek, hanem
a még 2011-ben kibocsátott
kötvény és a szintén tavaly igényelt
kölcsön idén lehívandó öszszegei.
Ellenzéki képviselők azt mondták,
fűnyíróelvszerűen csökkentették
egyes városi cégek költségvetését
és személyi juttatásokat, s indokolatlannak
nevezték például a
város marketingjére és a PR-kiadásokra
betervezett összegeket.
A nagykanizsai képviselők döntöttek
arról, hogy pályázat útján
keresnek új jegyzőt, miután az eddigi
hivatalvezető megbízatását
megszüntették. Tuboly Marianna
közszolgálati jogviszonyát a múlt
év végén, február 22-ei hatállyal,
indoklás nélkül szüntette meg a
közgyűlés.
Hosszas vita után a megyei jogú
város közgyűlése tagjainak többsége
támogatta azt az – egyelőre
elvi – elképzelést, hogy kiskorúak
számára javító-nevelő intézetet
alakítsanak ki Nagykanizsán, bár
egyelőre annak pontos helyszíne
sem tisztázott. Az állásfoglalást
Marton István, a korábbi ciklus
polgármestere – jelenleg a Kanizsáért
Közéleti Egyesület képviselője
– indítványozta, miután az el-
Kanizsa – 4 Városháza 2012. március 1.
Sajtótájékoztatón jelentették
be a FIDESZ – KDNP nagykanizsai
képviselőcsoportjának tagjai
a frakció döntését, mely szerint
tiszteletdíjukból jelentős
összeget ajánlanak fel, ezzel támogatva
a város civil szervezeteit,
intézményeit.
Bene Csaba, a képviselőcsoport
frakcióvezetője elmondta, a város
stabilitásának, és biztonságos működésének
megőrzése érdekében
szigorú, takarékos költségvetésre
van szükség, mely szinte mindenkitől
áldozatot követel. Ezért és a
példamutatás céljából, a FIDESZKDNP-
frakció tagjai, köztük városunk
polgármestere Cseresnyés
Péter, Dénes Sándor alpolgármester
és Karádi Ferenc társadalmi alpolgármester
is, úgy döntöttek időről
időre jelentős összeget ajánlanak
fel. Az összegyűlt pénzt olyan
civil szervezeteknek, intézményeknek
ajánlják fel, melyek kiemelkedő
munkát végeznek a közösség
érdekében, ezzel hozzájárulva
működésükhöz. A szervezetek
feltérképezése jelenleg is zajlik.
Az első adomány átadására
március közepén kerül sor.
– Összefogás és szolidaritás. Ez
a két szó, mely motivál bennünket,
és szeretnénk, ha ez a szemlélet
egyre inkább elterjedne Nagykanizsán,
hiszen így, az összefogás és a
szolidaritás jegyébe lehetünk sikeresek,
lehet sikeres Nagykanizsa –
mondta Bene Csaba.
V.M.
Tiszteletdíjukból adakoznak a
közgyűlés FIDESZ-KDNP-frakció tagjai
Közgyűlés sorokban
Elfogadták
a költségvetését
Kanizsa – Városháza 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 1.
múlt hónapokban két, viharos hangulatú
lakossági fórumon is számos
ember tiltakozott az eredetileg
kinézett egykori határőrlaktanya
környékén élők közül az elképzelés
miatt.
A közgyűlés egyetértett a Magyarország
– Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttműködési
Program keretében meghirdetett
innovációs együttműködési
projekt megvalósításával, és
felhatalmazta a polgármestert,
hogy a maximum 50.000 EUR
összköltségű és 2.500 EUR önerejű
projektet készíttesse elő, és
pozitív elbírálása esetén írja alá
a támogatási szerződést.
2011 végén ismételten – és ezúttal
a 2007-2013 költségvetési ciklusban
utolsó alkalommal – kiírásra
került a Magyarország-Horvátország
IPA 3. pályázati felhívása.
Városunk kiemelt törekvése, hogy
átlépve az adminisztratív választóvonalat
jelentő országhatárokat,
együtt alkothasson egy fejlesztési
térséget a határon túli két hasonló
jelentőségű horvát várossal,
Kaproncával és Csáktornyával. A
hasonló adottságokból építkező és
ugyanakkor egymás lehetőségeit
kölcsönösen kiegészítő együttműködés
túlmutat a hagyományos
testvérvárosi kapcsolatokon. A közös
fejlesztési igények valós célokat
generálnak, és tényleges
együttműködéssel közös eredmények
érhetők el.
Nagykanizsa tudatosan kezdte el
építeni már az elmúlt években is
határ menti kapcsolatait, és 2012-re
kialakultak azok a már működő fejlesztési
kezdemények, amelyek a
három várost összekötik. Ajelenleg
kiírt IPA pályázati felhívás újabb
keretet és finanszírozási hátteret adhat
a városok közös építkezésének.
A pályázati felhívás kiemelten turisztikai
irányultságú, de tartalmaz
egy olyan prioritást, amelynek célja
a „Közös kutatás, fejlesztés és innováció”
támogatása.
A közgyűlés elfogadta a Magyarország
– Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttműködési
program 2007-2013. keretében
meghirdetett együttműködési
projektről szóló határozatot
és felhatalmazta a polgármestert,
hogy a projektet készíttesse
elő és pozitív elbírálás esetén a
támogatási szerződést írja alá.
A kulturális örökségek tematikus
útvonalainak fejlesztése című
pályázattal közös tematikus utat
szeretnének szervezni, mely Nagykanizsa,
Kaposvár, Kapronca,
Csáktornya, a Dráva és a Mura folyók
mentének kulturális, történelmi,
gasztronómiai hagyományaira,
helyi termékeire és meglévő rendezvényeire
épülne fel. A négy városhoz
köthető, a témához kapcsolódó
rendezvényeknek, eseményeknek
közös honlapja lenne. Ez
lenne az egyik pillér. A másik pedig
a tradicionális helyi- és kézműves
termékeket előállítók feltérképezése
a négy városban és az általuk
határolt területen, illetve a
Négy torony márkanév kiépítése.
Készítenének térképeket, útikönyveket,
útjelző és információs táblákat,
illetve kihelyezett érintőképernyős
számítógépeket biztosítanának
az útvonalhoz szükséges információhoz.
A partnerenként javasolt összköltség
Nagykanizsa esetében közel
38 millió. A partnereknek 5%
saját forrást kell biztosítani.
A közgyűlés utáni sajtótájékoztatón
Cseresnyés Péter polgármester
ezúttal a költségvetésről,
a város vállalkozás-támogató
programjáról szóló rendeletmódosításról,
a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatásáról
és egy önálló képviselői
indítványról hozott döntést ismertetett
bővebben.
Aközgyűlés által elfogadott költségvetés
elkészítését hosszú munka
előzte meg, mely során a takarékosság
volt az irányadó. A polgármester
elmondta, 870 milliós működési
hiánnyal kellett számolniuk, ezt
kellett úgy lefaragniuk, hogy a törvényi
előírásnak megfelelően nulla
forintos működési hiányt tervezzenek.
Ennek elérése érdekében jelentős
támogatásmegvonást kellett
beépíteniük, és a gazdasági társaságok
vezetőinek elfogadniuk. Aközalkalmazotti
rétegnek, valamint a
város tulajdonában levő gazdasági
társaságok dolgozóinak nem tudják
ezentúl biztosítani a cafeteriát, ellenben
rendelkezésükre bocsátják a
Kanizsa Kártyát. November környékén,
abban az esetben, ha lehetőség
nyílik rá – a költségvetés
megvizsgálása utána – a közalkalmazottak
számíthatnak egy cafeteria
jellegű juttatásra.
Ezen kívül emelkedtek a helyi
adóbevételek (3,4 százalékkal). Jelentős
változás történt az építményadó
tekintetében is. Aváltozás elsősorban
a külterületi építményekre
vonatkozik, a garázsokra és a kiemelt
területeken lévő kereskedelmi
célra használt épületekre.
A költségvetés összege körülbelül
20 milliárd forint, melyben jelentős
mértékben vannak önként
vállalt feladatok is (szociális támogatás,
munkahelyteremtési támogatás
és beruházások befejezésének
biztosítása).
Módosították a város vállalkozástámogató
programjáról szóló rendeletet.
A döntés alapján bővítik a lehetőségeket,
hogy minél több vállalkozás
gondolkodjon munkahelyek
teremtésében, ez alapján, a korábbi
két év helyett, négy év áll rendelkezésükre
a megvalósításhoz.
A közfoglalkoztatásról hozott
döntés alapján körülbelül 200 embernek
tudnak munkát biztosítani
az elkövetkezendő időszakban. A
korábbi 4 órás foglalkoztatás helyett
hat órás lehetséges. Ez közel
40 millió forintot jelent az önkormányzatnak,
így összesen 103 millió
forintot fordítanak a közfoglalkoztatásra,
ebből 72 millió állami
támogatás, és több mint 30 millió
önkormányzati rész.
Az egyik önálló képviselői indítvány
elfogadásával lehetőség
van arra, hogy a javító-nevelő intézet
a várostól vásárolt területen
valósuljon meg, abban az esetben
ha azt nem állami területen szeretnék
kivitelezni. Két ingatlant
jelöltek meg, a Lazsnaki kastélyt,
illetve a volt Thúry-laktanya területét.
B.E. - MTI - V.M.
Magyar-horvát
partnerség
Újabb határon
átnyúló pályázat
Igen a javító-nevelő
intézetre
NYOMDAVEZETőT KERESNEK
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZő NYOMDAVEZETőT
KERES A NAGYKANIZSAI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
NONPROFIT KFT.
Pályázatokat a szocialisfoglalkoztato@nagykanizsa.hu e-mail címre
várjuk március 14-ig.
Sajtóközlemény. A Délzalai
Víz- és Csatornamű ZRt. a Hétforrás
Vízitársulattal, mint jogi személyiséggel
rendelkező gazdálkodó
szervezettel áll jogviszonyban, a tagokkal
semminemű jogi kapcsolata
nincs. A Vízmű a vízitársulatnak
egy átadási ponton keresztül szolgáltat
ivóvizet, a mérő mögötti ellátó
hálózat a társulat illetve a tagok
tulajdonában és üzemeltetésében
van. A Nagykanizsa, Nagybagolai
hegy zártkerti ingatlanjait ellátó
rendszer nem képezi részét a városi
közüzemi vízellátó hálózatnak.
Atársulat tagjai a hálózat kiépítésével
és a társulat létrehozásával
együttesen vállalták a majdani szolgáltatás
ellenértékének megtérítését.
AVízműnek nincs információja arról,
hogy a vízitársulat milyen belső
elszámolási kapcsolatban áll a tagjaival,
illetve hogy közülük ki az,
akinek tartozása van a társulat felé.
A társulat több mint egy éve
nem egyenlíti ki számláit a szolgáltató
felé, amelynek következtében
a vízdíjtartozás összege mára
jelentős mértéket ért el. ADélzalai
Vízmű ZRt. a közös képviselő
megkereséseire az elmúlt évek folyamán
több alkalommal biztosított
fizetési haladékot.
Ezen határidők eredménytelen
eltelte miatt a szolgáltató az
irányadó jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően többszöri
– a vízszolgáltatás megszüntetésére
is figyelmeztető –
felszólítás és az illetékes kormányhivatal
népegészségügyi
szakigazgatási szervének egyidejű
értesítése mellett a szolgáltatást
2012. február 27-én
megszüntette.
Aszolgáltató a jövőre nézve megoldásként
javasolja a társulati vízellátó
rendszer önkormányzati tulajdonba
adását, melynek egyik feltétele
a fennálló tartozás kiegyenlítése.
Délzalai Vízés
Csatornamű ZRt.
Nem fizetett a Hétforrás Vízitársulat,
Elzárták a vizet
Kanizsa 6 – Színes 2012. március 1.
A Halis István Városi Könyvtár
névadójának, Halis István
születésének 150. évfordulóján
állított emléktáblánál helyeztek
el koszorút halálának 85. évfordulója
alkalmából, ezzel emlékezve
a példás kanizsaira.
Amúlt évben volt tíz esztendeje,
hogy a nevét viseli a könyvtár. Ebben
a tíz évben törekedtek arra,
hogy megismertessék névadójukat
a város, a megye, az ország érdeklődő
közönségével.
– Halis István talán azért is fontos
számunkra, mert ő tevékenységével
mindvégig a várost szolgálta
– mondta Czupi Gyula igazgató. A
ránk maradt írásai sok mindent
megőriztek a korból, a város történetének
fontos mozzanatait és
alakjait jelenítik meg. Legnépszerűbb
műve A színes mozaik Kanizsa
történetéből, mely egy nagy
válogatás, számos diáktörténet olvasható
benne.
A megemlékezésen részt vettek
Halis István leszármazottai, Steinhardt
László és Halász Györgyné
Gerócs Magdolna.
V.M.
100. születésnapja alkalmából
ünnepséggel kedveskedtek Hadas
Józsefnének a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium Cserháti tagintézményében,
ahol az intézmény egykori
dolgozóját Farkas Tünde
igazgató és Cseresnyés Péter polgármester,
valamint barátok és
volt kollégák köszöntötték.
A polgármester emléklappal és
ajándékcsomaggal kívánt boldog
születésnapot Mária néninek.
Megköszönte az intézményben
végzett munkáját, és jó egészséget,
erőt, boldogságot kívánt.
Mária néni 1912 februárjában
született Monoron és 1962 őszén
költözött városunkba, ahol az akkori
Cserháti Sándor Felsőfokú
Mezőgazdasági Technikum gondnokaként
dolgozott egészen 1969-
ig, amikor nyugdíjba vonult. Fontos
szerepet töltött be az iskola életében,
zökkenőmentesen, szinte
egymaga levezényelte a kollégiumi
szárny berendezését, amelyben
segítségére voltak a gyerekek is.
Segítségüket megköszönvén megvendégelte
őket, palacsintát sütött
nekik, amelyet az érettségi találkozókon
még mindig emlegetnek.
Úgy tekintett a diákokra, mintha
sajátjai lettek volna, nevelte őket,
jó szóval és példával. Sok kedves
emléket őriznek róla. Nyugdíjazása
után még visszajárt az intézménybe,
besegített a leltározásban
és a könyvelésben. Dr. Kalamárné
Piroska néni, volt kollegája és a
barátok segítségével gondtalanul
tölti nyugdíjas éveit otthonában.
V.M.
A Batthyány Lajos Gimnázium
rendezvénytermében mutatták
be Kovács László Fizikusok
és tanárok című könyvét, amelyet
a szerző 70. születésnapja alkalmából
adtak ki. Ezen apropóból
köszöntötték az iskola volt
tanárát, és egyben rendkívüli fizikaórát
is tartott.
Az eseményen részt vettek Prof.
Dr. Kovács László volt tanárai, tanítványai
és kollégái is. Születésnapja
alkalmából pedig az intézmény
igazgatója, Balogh László
köszöntötte. – Hadd emeljem ki a
megjelentek közül volt tanítványaidat,
mert te ültetted el bennünk a
fizika és a metafizika utáni vágyat.
Jómagam, egyik tanítványodként,
azt is köszönhetem, hogy fizikatanár
lettem – mondta az intézmény
igazgatója.
Eddig eltérő folyóiratokban,
könyvekben publikált, ez az első
alkalom, hogy a különböző helyen
megjelent cikkeit rendszerezte
és ebből összeállította a
könyvét. A közzétett írásainak a
száma több mint 300, melyek
mindegyike módszertani és fizikatörténeti,
közvetlenül szolgálják
a fizika szemléletes és hatékony
tanítását. Rendszeresen
szervezett megye és országszerte
továbbképzéseket, melyek
anyaga több helyen is megjelent.
Matematika-fizika szakos középiskolai
tanári oklevelét 1965-
ben szerezte, majd ettől 1983-ig
a ma Batthyány Lajos Gimnázium
tanára, és 1969-74 között
igazgatóhelyettese. 1977 és 79
között Zala megyei fizika szakfelügyelő.
Főiskolai oktató tevékenységét
1983-ban kezdte a
szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképző főiskolán, és nyugdíjazásáig
folytatta. Több alkalommal
vett részt hosszabb-rövidebb
kutatási programokban külföldön
is, Angliában, Washingtonban.
V.M.
Dr. Járosi Márton, gépész-, és
energetikus szakmérnök koordinálásával
június 21-én úgymond
gépiparisták emléknapját rendeznék
Nagykanizsán, tudtuk
meg az eseményeket előkészítő
összejövetelen.
Nagykanizsán 1950-56 között
működött (még Baross Gábor nevét
is egy ideig viselő) gépipari
technikum, melynek még élő tanulóit
invitálnák meg az emléknapra.
Az intézmény az államosított piarista
iskola helyén kelt életre, s
ahogy Járosi Márton fogalmazott,
szeretnék, ha Nagykanizsa kultúrtörténetébe
visszavezetnék ennek
a technikumnak az emlékét.
Június 21-re mindenesetre az egykori
végzősök közül a lehető legtöbbet
szeretnék meginvitálni, s a meghívottak
egy 200 oldalas emlékkönyv
birtokába is juthatnak, mely egyfajta -
tablókkal díszitett - évkönyvpótló is
lesz, benne számos életrajzzal.
Anyári múltidézés folyamán sor
kerülhet emlékfa ültetésére, s egy
bronz domborművet is elhelyeznének
az egykori gépipari technikum
apropóján.
P.L.
Nemesi László képeslap-gyűjteményéből
nyílt kiállítás a Halis
István Városi Könyvtárban. A tárlatot,
mely Vas megye kistérségeit
mutatja be, Kovács László,
a Batthyány gimnázium
egykori tanára, a szombathelyi
főiskola nyugalmazott rektorhelyettese
nyitotta meg, s március
23-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
V.M.
Beszámoló taggyűlést tartott
pénteken a Kiskanizsai Polgári
Olvasókör. Mivel a három évre
megválasztott vezetőség mandátuma
lejárt, megválasztották az
új elnökség tagjait is.
A három éves munkáról Salamon
Sándorné elnök tartotta meg
beszámolóját, valamint az elnökségi
tag és egyben egészségügyi
klubvezető, dr. Joós Lászlóné foglalta
össze programjaikat. A távollévő
Horváth Jánosné Könyvbarát
Klub vezetője helyett az elnök aszszony
adott tájékoztatást a Klub
rendezvényeiről, munkájáról.
A jelen lévő tagság részletes beszámolót
hallgatott meg a 2011.
évi egyesületi tevékenységről, valamint
a pénzügyi ellenőrző bizottság
jelentéséről.
A vezetőség mandátuma lejártával
a Kiskanizsai Polgári Olvasókör
határozott arról is, hogy a három
éves ciklus végén köszönetet
mondanak városunk polgármesterének
és önkormányzatának a civil
szervezet eddigi támogatásáért,
rendezvényeiken való részvételért.
Ajelölő bizottság által vezetőségi
tagoknak javasoltak mindegyike
elfogadta a jelölést, a tagság pedig
egyhangúlag bizalmat szavazott
minden jelöltnek. A Kiskanizsai
Polgári Olvasókört öttagú elnökség
irányítja, melynek elnökéül ismételten
Salamon Sándornét választották,
a titkár Lukács Ibolya.
Koszorúzás Halis
István halálának
85. évfordulóján
Gépiparis emléknapra
készülődvén
Boldog születésnapot
Mária néni!
A fizika szerelmese
Kiállítás
képeslapokból
Vezetőségválasztás
Kiskanizsán
A vezetőség további tagjai: dr.
Joós Lászlóné, Németh Lászlóné
és Gyergyákné Horváth Judit. Az
ellenőrző bizottság tagjai: Horváth
Lászlóné, Götli Györgyné és Jakabfy
Ferencné.
Az Olvasókör péntek esti taggyűlésén
elfogadták a 2012. évi
programtervet, melynek legközelebbi
márciusi eseményei: 5-én
egy egészségügyi előadás, 25-én
autóbuszos kirándulás, a hónap végén
pedig az Egyesület fennállásának
142. évfordulójáról való megmelékezés.
Lukács Ibolya titkár,
Kiskanizsai Polgári Olvasókör
A XXXVI. Felvidéki Magyar
Matematikaversenyt idén Kassán
rendezték meg egy februári
hétvégén. Szokás szerint iskolánk,
a Batthyány Lajos Gimnázium
is részt vett ezen az eseményen,
melyre Felvidékről és Magyarországról
egyaránt érkeztek
tanulók.
Úgy alakult, hogy a versenyt
megelőző napra volt kihirdetve a
Gordiusz Matematika Tesztverseny
is. Viszont tanáraink, dr. Pintér Ferenc
és Erdős Gábor tanár urak kitűnő
szervező képességének köszönhetően
Miskolcon írhattuk
meg, így időben meg tudtunk érkezni
Kassára. Kis csapatunk négy főből
állt: Tanai Marianna (12.D),
Abonyi József (12.D), Erdős Gergely
(12.A), Molnár Tímea (10.D).
Jól szervezett, programokkal színesített
3 napot tölthettünk ebben a
gyönyörű felvidéki városban. Magára
a verseny megírására szombat
délelőtt került sor, ebéd után pedig
csoportosan körbejárhattuk a várost.
Macskaköves sétálóutcák régi épületekkel
szegélyezve, tényleg olyan
szép, mint mondják! A sok látnivalóval
és vezetőnk történeteivel hamar
elrepült a két óra. Sportdélutánt
is szerveztek nekünk, streetball-lal,
kosárra dobással, floorball-lal és
más ügyességi feladatokkal várták
az érdeklődőket, akiket a nap végén
díjaztak is.
Rögtön másnap reggel volt a díjkiosztó,
és előtte még egy kis műsorral
is megleptek minket. A helyi diákok
alakításában nézhettünk meg egy rövid
kis színdarabot, melyben néhány
iskolai kötelezőt adtak elő pár percben,
humorosan, zenei aláfestésekkel!
Nagyon élvezetes volt!
Bár az eredményhirdetésen külön
rangsort csináltak a felvidéki versenyzőkről
is, azért mégis mindenkit
az összesített eredmény érdekelt a
legjobban. Igazán jó eredmények
születtek, Abonyi József 2., Erdős
Gergely 3. helyezést ért el!
A gratulációk és elbúcsúzások
után pedig újabb több órás autóúttal
érkeztünk haza. Szerintem
mindnyájunk nevében mondhatom,
hogy sok jó élményt és új tapasztalatot
szereztünk ezen a kiránduláson!
Molnár Tímea (BLG, 10.D)
A Nagykanizsai Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Batthyány
Lajos Gimnázium hagyományteremtő
szándékkal, első ízben német
nyelvi versenyt rendez nagykanizsai
középiskolásoknak. Helyszín:
Batthyány Lajos Gimnázium.
I. forduló: 2012. március 7. szerda
14.30 (írásbeli), II. forduló:
2012.03.28. szerda 14.30 (írásbeli)
- a legjobb 30 versenyzőnek. Döntő:
2012 áprilisában (később közölt
időpontban) a legjobb 6 diáknak,
terveink szerint német anyanyelvű
zsűrielnökkel. A döntősök
értékes ajándékokat kapnak. Jelentkezési
határidő: 2012.március
2. (péntek). Jelentkezni az iskolai
nyelvtanároknál lehet.
Págyi Zsóka képzőművészeti alkotásaiból
nyílt kiállítás a letenyei
Városi Könyvtárban Álomképek
címmel. A tárlatot Konczér Katalin,
a Zala Megyei Közművelődési
Intézmény igazgatója ajánlotta az
érdeklődőknek.
A képzőművész húsz évesen szerezte
meg keramikus bizonyítványát,
majd a háromdimenziós alkotásokról
áttért a síkba, a festményekre. Pasztelleket
és olajképeket készített, ezután
tért vissza a kerámiához, napjainkban
festményeket és szobrokat
egyaránt készít. Művei egyedi alkotások.
1986 óta dolgozik szabad művészként,
és vesz rész közös, illetve
önálló kiállításokon. A természetben
ahogy megtalál egy fadarabot, azt ötvözi
az agyaggal és így alkotja meg
szobrait. Ezeknek a talált fadarabokkal
kombinált kerámia szobroknak
köszönheti a legtöbb sikert.
V.M.
Vidám és izgalmas farsangi
rendezvény zajlott 2012. február
24-én pénteken délután a Magyar
Vöröskereszt Családok Átmeneti
Otthonában Nagykanizsán.
A lakók legnagyobb része és a
dolgozók is farsangi jelmezbe bújtak.
Kicsik és nagyok jelmezét arcfestéssel
egészítették ki az otthon
munkatársai és önkéntesei. A mulatság
a jelmezesek felvonulásával
kezdődött, majd csapatversenyre,
tombolára és közös karaokera is
sor került mindenki nagy örömére.
Arendezvény fánk és sütemény falatozásával
zárult. A farsangi mulatságra
a dán Vöröskereszt és a
Velux Alapítványok által támogatott
Remény program finanszírozásában
került sor.
Kanizsa – Színes 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 1.
􀂊 1DB 2001 ÉVJÁRATÚ OPEL ASTRA CARAVÁN 1,6 GL
TÍPUSÚSZEMÉLYGÉPKOCSIT 186.000 futott kilométerrel
650.000 Ft irányáron.
Műszaki 2013. szeptemberéig érvényes.
􀂊 1DB 1995 ÉVJÁRATÚ BELORUSZ MTZ-82 TÍPUSÚ
LASSÚJÁRMűVET 3514 üzemórával, 500 üzemórás felújított
motorral, 2.000.000 Ft irányáron.
Műszaki érvényessége lejárt.
􀂊 1DB 1989 ÉVJÁRATÚ MEZőGÉP MBP 6.5 TÍPUSÚ
PÓTKOCSIT 300.000 Ft-os irányáron. Műszaki érvényessége lejárt.
Érdeklődni munkaidőben a 0620/2729858- as telefonszámon (Mezei
Lászlónál) lehet.
NAGYKANIZSAI MűSZAKI SZAKKÉPZő
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
A KÖVETKEZő VAGYONTÁRGYAIT AJÁNLJA FEL
MEGVÉTELRE:
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2012.03.05-én 16 órakor
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban
Nálunk az elméleti oktatás
díja csak 5000 Ft, és nincs
regisztrációs díj
2012.03.06-án 16 órakor
C, D, E kategóriában
2012.03.14-én
gépkezelői vizsgára típusvizsgára
jelentkezéseket még elfogadunk
2012.03.24-én
GKI (alap és továbbképző)
Felvidéki Magyar
Matematikaverseny
Német nyelvi verseny
a Batthyányban
A természetből merít
CSÁO farsang
Kanizsa – 8 Városháza 2012. március 1.
hirdetés
Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@
chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden
hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában
(Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós, az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal), Magyar
utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi u.
100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca és Lámpagyári utca) önkormányzati
képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben
(Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága
számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dénes Sándor, a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője minden
hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai
Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. március 5-én 17 órától a
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap második
szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Kovács János, a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát 2012.
március 5-én (hétfőn) 18 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. március 5-én (hétfőn) 16
órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában,
18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szőlősi Márta, a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
minden hónap 1. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u.
38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. március 5-én (hétfőn) 18
órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola
ebédlőjében.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a
Városfejlesztési Osztályán településgazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.
Ellátandó feladatok:
- Az osztályvezető kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházások, felújítások
előkészítésében, szakszerű operatív végrehajtásában, adminisztrációjában, pályázatok
előkészítésében. Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek
tervezéséhez, valamint beszámolókhoz és előirányzat módosításokhoz javaslat
készítése. Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak kidolgozása.
A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmányok
elkészítése. Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges műszaki
dokumentációk, pályázati munkarészek kidolgozása. Támogatásokhoz szükséges anyagok,
pályázatok előkészítése. Közszolgáltatások (települési szilárd hulladék, települési
folyékony hulladék, kéményseprés, víz-, csatornaszolgáltatás, közösségi közlekedés)
működéséhez szükséges önkormányzati feladatok előkészítése, rendelettervezet elkészítése.
Önkormányzati energiaellátással kapcsolatos, szükséges önkormányzati feladatok
előkészítése. Depógáz hasznosításhoz szükséges önkormányzati feladatok előkészítése,
végrehajtása, a Koncessziós szerződésben rögzített feltételek teljesülésének folyamatos
ellenőrzése. Hulladéklerakó működéséhez, bővítéséhez szükséges önkormányzati feladatok
előkészítése és végrehajtása. Környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok előkészítése.
Fejlesztési célú forrásátadásokhoz kapcsolódó támogatások előkészítése, szerződések
elkészítése, elszámolások ellenőrzése. Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
Tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése. Testületi előterjesztések
tervezetének elkészítése. Ajóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében,
kivitelezési munkák koordinálásában, helyszíni ellenőrzésében közreműködés. A
beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési szabályzat és/vagy
a Közbeszerzésekről szóló tv. szerinti eljárásban közreműködés. Közreműködés a településrendezési
tervek készíttetésében. Közreműködés a Közgyűlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)
alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan időre szól, 6 hónap
próbaidő kikötésével. A kinevezés a polgármester egyetértésével történik.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz.
mellékletének I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemeltetési
feladatok pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike.
Előnyt jelent: településmérnök, építő-, építészmérnök vagy épületgépész mérnök
főiskolai vagy egyetemi végzettség, beruházói gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázó szakmai életrajza (Kttv. 5. sz. mellékletében írt adatokkal) és motivációs
levele,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázatban feltételként vagy előnyként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést,
tanúsító okiratok másolata,
- a pályázatban hivatkozott beruházói gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség
(Kttv. 84-85. §-ai) vele szemben nem áll fenn, illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi
büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a 47/2001. (X.10.) önkormányzati rendelet,
a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata alapján
kerül sor.
Apályázatokat Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 10.
A pályázat elbírálásának határideje és rendje: a pályázat elbírálására a benyújtást
követő 30 napon belül kerül sor. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes
meghallgatására sor kerül. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-708 vagy 500-
759-es telefonszámon. A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási
Intézet internetes oldalán (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu
vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)
Állás - településgazdálkodási ügyintéző
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 1.
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő
pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe
az arany, -gyémánt, -vas, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas
pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát
(munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen) valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük
másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
emelet 9.) átvehetők az alábbiak időszakokban: hétfő-kedd: 8-16.30-ig, szerda:
8-17-ig, csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2012. március 10-ig juttassák
el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára,
hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.
DÍSZDIPLOMÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK
(A kitöltendő nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán-
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – átvehetők. )
- KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZ
- NYILATKOZAT AZ ADÓBEVALLÁSHOZ
- KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSőFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉ
- MEGHATALMAZÁS
Kérjük, hozza magával a következő dokumentumokat: MUNKAKÖNYV
VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL,
ÖNÉLETRAJZ, EREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA
MÁSOLATA.
Pedagógus díszoklevelek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
mezőgazdasági művelés céljára, 5 év időtartamra bérbe illetve haszonbérbe
adja az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Helye, fekvése/Alapterület (ha)/Kikiáltási ár/Versenytárgyalás időpontja
4188/2. /Palini városrészben levő kivett beépítetlen terület / 3,8920 / 2
Ft/m2/év/2012.03.06./10:00 óra.
13537./Szabadhegyi városrészben levő belterületi szántó/11,0080/2
Ft/m2/év/2012.03.06/9:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em.VI. iroda.
8800 agykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és
részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a
www.nagykanizsa.hu honlap FELHÍVÁSOK menüpont alatt.
Versenytárgyalás
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2012/2013. nevelési évre vonatkozó
bölcsődei beiratkozások időpontja 2012. március 8-9-én 8-17 óra között lesz az
Egyesített Bölcsőde Rózsa u. 7/a. szám alatti székhelyén.
A jelentkezési lapok letölthetők a bölcsőde honlapjáról: http://egyesitett-bolcsode.
mindenkilapja.hu
Az intézmény a bölcsődékkel ismerkedni szándékozó családok számára 2012.
március 3-án (szombaton) 9-12 óra között "Bölcsődenyitogató" keretében valamennyi
tagbölcsődében (Belvárosi Bóbita Bölcsőde - Nagykanizsa, Kisfaludy
u. 19., Meseház Bölcsőde - Nagykanizsa, Attila u. 7., Napraforgó Bölcsőde
- Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsőde - Nagykanizsa, Rózsa u.
7/a.) nyílt játszódélelőttöt szervez.
Tájékoztatás bölcsődei beiratásról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet magasabb
vezetői álláshelyre.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye:
- Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa,
Csokonai u. 1.)
- Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M.
u. 33.)
A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „igazgatói pályázat”
jeligét.
- Dr. Mező Ferenc Gimnázium - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola
(8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.)
- Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium (8800 Nagykanizsa,
Erdész u. 30.)
Aborítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „főigazgatói pályázat”
jeligét.
Apályázatokat személyesen, vagy postai úton 2012. március 22-ig kérjük eljuttatni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Erzsébet tér 7. II.
emelet 7. címre.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekinthessenek, nyilatkozat arról, hogy összeférhetetlenségi
ok nem áll fenn, nyilatkozat, hogy megbízás esetén a vagyon nyilatkozattételi
kötelezettséget vállalja
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny
2012. január 30-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklődni a 93/500-782 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési
és Sportosztály Bagarus Ágnes osztályvezetőnél.
Magasabb vezetői álláshelyek
Óvodai és általános iskolai jelentkezések a 2012/2013-as tanévre
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2012/2013-as nevelési évre , tanévre vonatkozó
óvodai és iskolai beiratkozás Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvodáiban
és valamennyi általános iskolájában 2012. március 6-7-én tartjuk.
Mindkét napon 8.00 - 17.00 óráig várják az intézmények a leendő óvodások és
1. osztályosok jelentkezését.
A jelentkezés helye a kötelező felvételt biztosító vagy a szülő által választott
óvoda illetve általános iskola.
A felvételről a férőhelyek ismeretében az intézmény vezetője dönt, melynek
eredményéről a szülőket 8 napon belül írásban értesíti.
Az óvodába azok a gyerekek írathatók be, akik 5. életévüket a 2012. évben töltik
be és még nem járnak óvodába. Aközoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2012. szeptember 1.) napi
négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2012. augusztus
31-ig betöltik, vagy akik a 2012/2013. nevelési év során lesznek 3 évesek.
A jelentkezéshez szükséges okmányok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- gyermekorvosi igazolás,
- lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek,
aki 2012. május 31-ig betölti a hatodik életévét. Aközoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2005. június 1. és 2006. május 31.
között született gyermekek a 2012/13. tanév kezdetén tankötelessé válnak.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya
- a szülők (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői
felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító
igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
Óvodai és általános iskolai beiratkozás
Kanizsa – Orvosi 10 ügyelet 2012. március 1.
FELNőTT HÁZIORVOSI
SZOLGÁLAT
1. Nagykanizsa, Garay u. 14.
Dr. Kiss Judit
H, K, SZ, CS, P: 7.30-12.00 és CS: 16.30-17.30.
Rendelési idő alatt: 0693/313-201
Rendelkezésre állás alatt: 0630/9401-019
2. Nagykanizsa, Kinizsi u. 3.
Dr. Rácz Andrea
H, K, CS, P: 7.30-12.00 és SZ: 13.00-17.00.
Rendelési idő alatt: 0693/310-705
Rendelkezésre állás alatt: 0693/310-705
3. Nagykanizsa, Kinizsi u. 3.
Dr. Horváth Ágnes
H, K, SZ, CS, P: 7.30-12.00 és H: 16.00-17.00.
Rendelési idő alatt: 0693/311-247
Rendelkezésre állás alatt: 0693/311-247
4. Nagykanizsa, Jókai u. 50.
Dr. Hámori Zsolt
H, K, SZ, CS, P: 7.30-10.00 és 14.00-16.00.
Rendelési idő alatt: 0693/311-877
Rendelkezésre állás alatt: 0693/311-877
5. Nagykanizsa, Tavasz u. 26.
Dr. Kovács Beáta
H, K: 8.00-12.00, SZ, CS: 12.00-16.00,
P: 8.00-10.00.
Rendelési idő alatt: 0693/311-707
Rendelkezésre állás alatt: 0670/367-6744
6. Nagykanizsa, Tavasz u. 26.
Dr. Kaleb Getachew
H, K: 12.00-16.00, SZ, CS, P: 8.00-12.00.
Rendelési idő alatt: 0693/311- 559
Rendelkezésre állás alatt: 0630/486-4696
7. Nagykanizsa, Kalmár u. 4.
Dr. Mihalecz Károly
H, SZ: 12.00-16.00, K, CS, P: 8.00-12.00.
Rendelési idő alatt: 0693/312-679
Rendelkezésre állás alatt: 0630/2273931
8. Nagykanizsa, Kalmár u. 4.
Dr. Vörös Henriette
H, SZ, P: 8.00-12.00, K, Cs: 12.00-16.00.
Rendelési idő alatt: 0693/312-779
Rendelkezésre állás alatt: 0630/894-8348
9. Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 38/a.
Dr. Gazdag Rózsa
H-P: 8.00-11.00, CS: 14.00-16.00.
Rendelési idő alatt: 0693/319-258
Rendelkezésre állás alatt: 0620/2303021
10. Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 38/a.
Dr. Dénes András
H-P: 8.00-11.00, SZ: 14.00-16.00.
Rendelési idő alatt: 0693/319-116
Rendelkezésre állás alatt: 0620/964-5329
11. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2.
Dr. Zámodics Imre
H, SZ, CS, P: 8.00-12.00, K: 13.30-17.30.
Rendelési idő alatt: 0693/319-379
Rendelkezésre állás alatt: 0630/300-0219
12. Nagykanizsa, Alkotmány u. 75.
Dr. Alemayehu Asnake
H: Újudvar 8.00-11.00, Palin 11.00-12.00. K: Palin
8.00-12.00. SZ: Újudvar 8.00-11.00, Palin
11.00-12.00 és 16.00-17.00. CS: Palin 8.00-
12.00. P: Újudvar 8.00-11.00, Palin 11.00-12.00.
Rendelési idő alatt: 0693/311-235
Rendelkezésre állás alatt: 0630/283-7924
13. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6.
Dr. Tóth Éva
H: 8.00-12.00, K: 12.00-16.00, SZ: 8.00-12.00,
CS: 8.00-12.00, P: 8.00-10.00.
Rendelési idő alatt: 0693/316-254
Rendelkezésre állás alatt: 0630/283-9023
14. Nagykanizsa, Rózsa u. 6.
Dr. Beznicza Ernesztina
H: 8.00-12.00, K: 8.00-12.00, SZ: 8.00-12.00,
CS: 12.00-16.00, P: 8.00-10.00.
Rendelési idő alatt: 0693/333-614
Rendelkezésre állás alatt: 0630/364-9937
15. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6.
Dr. Pongrácz Katalin
H: 8.00-12.00, K: 8.00-12.00, SZ: 12.00-16.00,
CS: 8.00-12.00, P: 8.00-12.00.
Rendelési idő alatt: 0693/786-004
Rendelkezésre állás alatt: 0630/929-9383
16. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 6.
Dr. Szakáll Erzsébet
H, SZ, CS, P: 7.30-11.30, K: 13.00-17.00.
Rendelési idő alatt: 0693/310-377
Rendelkezésre állás alatt: 0620/981-7292
17. Nagykanizsa, Erzsébet tér 8/2.
Dr. Bacher Ilona
H, P: 7.30-12.00, K: 14.30-17.00, SZ: 7.30-
10.00, CS: 7.30-10.00. Bajcsa: K: 12.00-13.00,
CS: 10.00-12.00.
Rendelési idő alatt: 0693/313-069
Rendelkezésre állás alatt: 0693/313-069
18. Nagykanizsa, Miklósfai u. 10.
Dr. Dömötör Károly
H, K, SZ: 8.00-12.00 és 17.00-17.30, CS: 8.00-
9.30 és 17.00-17.30, P: 8.00-12.00. Liszó: H:
13.00-14.00, CS. 10.00-11.00.
Rendelési idő alatt: 0693/318-209
Rendelkezésre állás alatt: 0630/929-8655
19. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 6.
Dr. Gedeon István
H: 8.00-12.00, K: 8.00-12.00, SZ: 13.00-17.00,
CS: 8.00-12.00, P: 8.00-12.00.
Rendelési idő alatt: 0693/324-837
Rendelkezésre állás alatt: 0670/2495997
20. Nagykanizsa, Alkotmány u. 100.
Dr. Hajdu Katalin
H: 13.00-16.00 Palin. K: 12.30-13.30 Palin.
13.30-14.30 Fűzvölgy. 14.30-15.45 Hosszúvölgy.
16.00-17.00 Palin. SZ: 13.00-16.00 Palin. CS:
13.00-14.00 Palin. 14.00-15.15 Homokkomárom.
15.30-16.00 Palin. P: 3.00-16.00 Palin.
Rendelési idő alatt: 0693/312-145
Rendelkezésre állás alatt: 0693/312-145
21. Nagykanizsa, Kaposvári u. 11.
Dr. Busznyák László
Sánc: H: 11.00-15.00. Sánc: K: 8.00-10.00. Kisfakos:
K: 11.00-13.00. Sánc: Sz: 11.00-15.00.
Sánc: CS: 8.00-10.00. Bagola: CS: 11.00-13.00.
Sánc: P: 8.00-12.00.
Rendelési idő alatt: 0693/310-601
Rendelkezésre állás alatt: 0620/974-1821
VÁROSI FELNőTTHÁZIORVOSI
ÜGYELET
Nagykanizsa, Szekeres J.2-8.
Tel: 06/92-321-000
AMBULANCIA: hétköznapokon 16.00-07.30
óráig, hétvégén: péntek 16.00 órától hétfő 07.30
óráig.
GYERMEK HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
1. Nagykanizsa, Garay u. 14.
Dr. Szokola Ágnes
H, SZ, P: 8.00-11.00, K, CS: 8.00-10.00 és
15.00-16.00.
Rendelési idő alatt: 0693/314-867
Rendelkezésre állás alatt: 0630/226-7808
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 119.
Dr. Kálovics Gabriella
H, SZ, P: 8.00-11.00, K, CS: 13.30-16.30.
Rendelési idő alatt: 0693/310-059
Rendelkezésre állás alatt: 0630/381-9104
3. Nagykanizsa, Teleki u. 3.
Dr. Barna Gyöngyi
H, SZ: 13.00-16.00, K, CS, P: 8.00-11.00.
Rendelési idő alatt: 0693/312-719
Rendelkezésre állás alatt: 0620/458-8635
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 119.
Dr. Kolonics Gyula
H, Sz: 13.30-16.30, K, Cs, P: 8.00-11.00.
Rendelési idő alatt: 0693/310-089
Rendelkezésre állás alatt: 0620/808-4789
5. Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 38/A.
Dr. Spingár Andrea
H: 8.00-10.00 és 15.00-16.00, K. CS. P: 8.00-
11.00, SZ: 13.00-16.00.
Rendelési idő alatt: 0693/319-452
Rendelkezésre állás alatt: 0630/293-7875
6. Nagykanizsa, Teleki u. 3.
Dr. Tóth Katalin
H, SZ, P: 8.00-11.00, K, CS: 13.00-16.00.
Rendelési idő alatt: 0693/313-244
Rendelkezésre állás alatt: 0620/552-9958
7. Nagykanizsa, Rozgonyi u. 5.
Dr. Terbe Enikő
H, SZ, P: 8.00-11.00, K: 13.30-16.30, CS:
13.30-16.30. Bajcsa: CS: 10.00-10.30 tanácsadás,
10.30-11.00 rendelés.
Rendelési idő alatt: 0693/516-947
Rendelkezésre állás alatt: 0630/947-3109
8. Nagykanizsa, Rozgonyi u. 5.
Dr. Nagy Marietta
H: 8.00-10.00 és 15.00-16.00, K, CS, P: 8.00-
11.00, SZ: 3.30-16.30.
Rendelési idő alatt: 0693/314-284
Rendelkezésre állás alatt: 0620/383-8611
10. Nagykanizsa, Hevesi u. 6.
Dr. Kertész Edit
H, SZ, P: 8.00-11.00, K, CS: 13.30-16.30.
Rendelési idő alatt: 0693/317-508
Rendelkezésre állás alatt: 0630/339-9551
11. Nagykanizsa, Csengery u. 35.
Dr. Bencze Mária
H-P: 8.00-9.30. Rendelési idő alatt: 0693/311-
445. Rendelkezésre állás alatt: 0693/311-445
Miklósfai u. 10. H-P. 15.00-16.30
Rendelési idő alatt: 0693/318-209
Rendelkezésre állás alatt: 0693/318-209
VÁROSI GYERMEK
HÁZIORVOSI ÜGYELET
Nagykanizsa, Szekeres J. 2-8.
Tel: 06/92-321-000
AMBULANCIA: hétköznapokon: 16.00-07.30
óráig, hétvégén: péntek 16.00 órától hétfő 07.30
óráig
IFJÚSÁGORVOSI RENDELÉS
1. sz. körzet Dr. Varnava Charalambos
Nagykanizsa, Petőfi u. 5., Tel: 312-476
H: 8.00-10.00. K: 8.00-10.00, SZ: 13.00-15.00,
CS: 9.00-11.00, P: 8.00-10.00.
Iskolái: Batthyány L. Gimnázium, Thúry Gy.
Ker. Szakközépiskola, Cserháti Sándor Szakközépiskola
Kanizsa – Orvosi 2012. március 1. ügyelet 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja
Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.
2012.március elsejétől az Ügyeleti Szolgáltató és az Országos Mentőszolgálat
a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos
hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség
biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra együttműködési
szerződést kötött.
A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer működésének
előnyei:
1.) Az ügyeleti ellátás területén működő mentőállomás teljes vagy részleges
integrációban együttműködik a központi ügyeleti központtal, mely
során:
􀁚 folyamatos hozzáférhetőséget biztosít,
􀁚 a kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást,
􀁚 közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók
közötti hatékony együttműködéshez (tetra - rádiórendszer)
2.) Egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget
hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a mentőszolgálat
egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül
kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut el
szükség esetén a fekvőbeteg ellátó intézménybe.
Ügyeleti hívószám: 06-92/321-000
Mentőszolgálat/mentési hívószám:104
3.) Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai elvek
figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről (kivonuló
ügyeleti szolgálat, kiemelt mentőegység, esetkocsi ,rohamkocsi ).
A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási
helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a
beteg segítségére.
4.) Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége
az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.
5.) A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja
az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon
belül működő ügyeleti AMBULANCIÁK (felnőtt és gyermekek számára)
igénybe vehetők az alábbi címeken:
8800 Nagykanizsa ,Szekeres József u.2-8.
Bejárat a Bagolai sor felől / Mentőállomás mellett
A sürgősségi ellátás láncszemei/teendői
1.) Beteg
􀁚 Fel kell ismernie az életveszélyes állapotot.
􀁚 Döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhető
sürgősségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia.
􀁚 Elsősegélyt kell nyújtania, illetőleg az orvos megérkezéséig a
mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia.
2.) Mentésirányító
􀁚 A beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon
fogadja.
􀁚 A kiérkezésig tanácsot adhat az elvégzendő beavatkozásokról.
􀁚 A helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb, a helyszínt leghamarabb
elérő sürgősségi egységet.
3, Sürgősségi egységek
􀁚 KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA
􀁚 ORVOSI ÜGYELETI KOCSI szakorvos /szükséges életmentő
eszközökkel
􀁚 KIEMELT MENTőEGYSÉG mentőszakápolóval
􀁚 ESETKOCSI mentőorvossal/mentőtiszttel
􀁚 ROHAMKOCSI speciális sürgősségi szakorvossal (oxyologus)
Tisztelt Lakosság!
2. sz. körzet Dr. Pálffy Erzsébet
Nagykanizsa, Petőfi u.5., Tel: 312-888
H: 8.00 - 10.00, K: 13.00-15.00, SZ: 8.00-10.00,
CS: 13.00-15.00, P: 8.00-10.00.
Iskolái: Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola,
Dr. Mező Ferenc Gimnázium.
VÁROSI FOGÁSZATI RENDELÉS
Nagykanizsa, Szent Imre u. 1.
1.) 5.; 6.; 21-es háziorvosi körzet
(0693/313-134)
Dr. Polgár József
H, K, SZ, P: 7.30-13.30, CS: 13.30-19.30.
2.) 7.; 13-as háziorvosi körzet
(0693/516-741)
Dr. Hetey Susanna
K, SZ, CS: 7.30-13.30, H, P: 13.30-19-30.
3.) 2; 3-as háziorvosi körzet
(0693/516-740)
Dr. Gyulai Gábor
K, SZ, P: 7.30-13.30, H, CS: 13.30-19.30.
4.) 4.; 12.; 20-as háziorvosi körzet
(0693/516-741)
Dr. Holczbauer Magdolna
H, CS, P: 7.30-13.30, K, SZ: 13.30-19.30.
5.) 14.; 19-es háziorvosi körzet
(0693/516-745)
Dr. Igazi Erika
H, SZ, P: 7.30-13.30, K, CS: 13.30-19.30.
6.) 1.; 15-ös háziorvosi körzet
(0693/516-740)
Dr. Károssy Anikó
H, CS, P: 7.30-13.30, K, SZ: 13.30-19.30.
7.) 8.; 10.; 18-as háziorvosi körzet
(0693/516-745)
Dr. Wigand Csilla
K, SZ, CS: 7.30-13.30, H, P: 13.30-19.30.
8.) 9.; 16-os háziorvosi körzet
(0693/516-744)
Dr. Németh Katalin
H, CS, P: 7.30-13.30, K, SZ: 13.30-19.30.
9.) 11.; 17-es háziorvosi körzet
(0693/516-744)
Dr. Ferenczi Hunor Áron
H, K, SZ: 7.30-13.30, Cs, P: 13.30-19.30.
FOGSZABÁLYOZÁS
Tel.: 0693/313-131
Dr. Németh Katalin
H: 14.00-19.00, CS: 14.00-19.00.
Dr. Róka Andrea
K: 8.00-13.00 és 14.00-19.00.
CS: 8.00-13.00.
Dr. Makai Attila
SZ: 13.30-18.30.
FOGÁSZATI ÜGYELET
Nagykanizsa, Szent Imre u. 1.
Tel: 0693/313-131
Rendelési idő: hétvégén és ünnepnapokon 8.30-
14.30 óráig.
VÉDőNőI
SZOLGÁLATOK
- Garay u. 14. 311-410
- Hevesi u. 6. 311-319
- Petőfi u. 5. 311-385
- Bajcsy-Zs. u. 38/a. 319-636
- Rozgonyi u. 5. 314-293
- Csengery u. 35. 334-736
- Miklósfa u. 10. 313-877
Kanizsa 12 – Hirdetés 2012. március 1.
"INSPIRÁCIÓK" - Kassainé Szarjas
Gertrúd festőművész kiállítása
Megtekinthető: március 15-ig.
Március 3. 15 óra
"GÖDRE" - Kóréné Horváth Anita és
Molnár Tibor fotókiállítása.
Megtekinthető: március 17-ig.
Március 5. 19 óra
Színház - Bródy bérlet.
Ronald Harwood: A NAGY NÉGYES
- vígjáték.Adunaújvárosi Bartók Kamaraszínház
és a budapesti Orlai Produkciós
Iroda előadása. Főbb szereplők: Molnár
Piroska, Vári Éva, Szacsvay László, Benedek
Miklós. Belépődíj: 3000 Ft.
Március 7. 19 óra
Szűts István - Koltay Gergely: HONFOGLALÁS
- új magyar rockopera
A Sziget Színház (Szigetszentmiklós)
előadása. Szereplők: Pintér Tibor, Janza
Kata, Vadkerti Imre, Sipos Imre, Hujber
Ferenc, Papadimitriu Athina és a színház
tánckara. Belépődíj: 3000 Ft.
Március 1. 17 óra
CSILLAGOK (B)ÉKESSÉGE!
Tehetséges kanizsai fiatalok és vendégelőadók
bemutatkozó sorozata. Beszélgetés
Beck Zoltánnal a 30y zenekar
frontemberével. A végén azért a gitár is
előkerül... TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-
0202 Mi a pálya? - Jövőnk az ifjúság II.
Március 2. 19 óra
ROCK''N ROLL PÉNTEK
19 óra ARG koncert, 20 óra MR 8 koncert,
21.30 óra Dirty Fusion. Belépődíj: 500 Ft
Március 7. 15 óra
MEMENTO 1942-1956 - MűSOROS
KÖNYVBEMUTATÓ
Közreműködők ifj. Lehota János esztéta,
Horváth István Radnóti díjas versmondó,
Laskai Lilla zongora. Helyszínen dedikálják
a szerzők a könyvet. Szervező:
Miha Tamásné, a Rozgonyi Polgári Egylet
és a Kanizsai Kulturális Központ
"TűNőDÉSEK" - Z. SOÓS ISTVÁN
KIÁLLÍTÁSA
INDIAVÉGTELEN ÚTJAI - Kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet 1938-
1950 között Indiában festett alkotásaiból.
Március 5. PLAKÁT-MAGÁNY - Gyűjteményes
kiállítás az elmúlt évtizedek plakátgrafikáiból.
Megtekinthető: március 25-ig
Március 5. 17 óra
EGÉSZSÉGÜGYI ELőADÁS
Téma: Kiskanizsa gyermeklakosságának
egészségügyi állapota és javítása. Betegségek
megelőzése.
Március 7. 18 óra
Parasztegyetem -
A"HUNGARICUM FAJTÁK"
Március 9. 19 óra
Jazz Klub - BORBÉLY MűHELY
Márciusi gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán
Dátum Gyógyszertár neve Gyógyszertár címe Gyógyszertár telefonszáma Ügyeleti idő
2012. március 1. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. március 2. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. március 3. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. március 4. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. március 5. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 6. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 7. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 8. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. március 9. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP) DÓZSA GY. U. 123. 93/313-165 19.00 - 08.00
2012. március 10. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 16.00 - 08.00
2012. március 11. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 07.00
2012. március 12. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 13. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. március 14. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 08.00
2012. március 15. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 08.00 - 08.00
2012. március 16. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 12.00 - 08.00
2012. március 17. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. március 18. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. március 19. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 20. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. március 21. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 22. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 23. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. március 24. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 08.00
2012. március 25. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. március 26. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 27. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. március 28. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. március 29. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. március 30. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2012. március 31. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
A Péterfy iskolában idén is
megrendezték az Ovi-suli programsorozat
keretében a Most
mutasd meg mennyit érsz! játékos
sportversenyt. A már hagyományosnak
mondható vetélkedőn
nagycsoportos lányok és fiúk
versengnek hatfős csapatokban
és egyénileg. Az ügyességi vetélkedőre
a környék ovisait hívták,
ezzel is megkönnyítve az óvodából
az iskolába való átmenetet.
– A 90-es évektől indult iskolánkban
az Ovi-suli programsorozat
azzal a céllal, hogy a nagycsoportos
óvodásoknak megkönnyítsük
az óvodából az iskolába
való átmenetet. A szülőknek
is tartunk minden évben ebben a
témában előadásokat, és fogadjuk
őket az iskolánkban. Ennek a
rendezvénysorozatnak a programeleme
a Most mutasd meg
mennyit érsz! óvodások sportvetélkedője.
Ezt azért hívtuk életre,
mert egyrészt testnevelés tagozatos
iskola vagyunk, másrészt
pedig, hogy a beiskolázási
környezetünkben lévő óvodáknak
egy alkalmat biztosítsunk
arra, hogy játékos feladatok keretében
versenyezzenek. Az óvónőknek
mindig előre elküldjük a
feladatokat, hogy felkészíthessék
a gyerekeket a megmérettetésre.
A két nap során 5-6 éves
hat fős fiú és leány csapatok versengenek
öt versenyszámban. A
csapatversenyen túl egyéni számokban
is indulnak kislabdahajításban
és távolugrásban. A közel
három órás versengés után
megvendégeljük a gyerekeket és
az elért eredmények alapján a
legeredményesebb óvoda elnyeri
a Péterfy kupát, az 1-3. helyezett
érmet, oklevelet és minden
résztvevő emléklapot kap. A
gyerekek és az óvó nénik egyaránt
nagyon élvezik – tájékoztatta
lapunkat a tagintézmény
vezetőhelyettese, Horváth Tiborné.
Afebruár 21-22-én megtartott versenyen
az alábbi eredmények születtek.
Leányok - távolugrás: 1. Vertarics
Jázmin, Rózsa Óvoda 2,45, 2.
Kurucz Petra, Hevesi Óvoda 2,10,
3. Szöllősi Réka, Rózsa Óvoda 2,10.
Kislabdahajítás: 1. Kurucz Petra, Hevesi
Óvoda 11,00, 2. Vertarics Jázmin,
Rózsa Óvoda 10,10, 3. Horváth
Panna, Rózsa Óvoda 10,00.
Csapat: 1. Rózsa Óvoda, 2. Hevesi
Óvoda, 3. Vackor Óvoda.
Fiúk - távolugrás: 1. Tuboly Dániel,
Rózsa Óvoda 2,55, 2. Dombos
Gergő, Rózsa Óvoda 2,50, 3.
Németh Vilmos, Rózsa Óvoda 2,43.
Kislabdahajítás: 1. Györkös Bálint,
Hevesi Óvoda 14,90, 2. Németh Levente,
Vackor Óvoda 14,50, 3. Németh
Vilmos, Rózsa Óvoda 14,10.
Csapat: 1. Rózsa Óvoda, 2. Vackor
Óvoda I., 3. Hevesi Óvoda.
V.M.
Most mutasd meg mit tudsz!
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 1.
Horoszkóp
Ébredezik a természet, hamarosan a téli
ruhákat is le kell cserélni tavaszias öltözékre. Itt
az ideje a komoly változásnak a magánéletében
is. Bár titokban könnyű kalandra vágyik,
döntse el, hogy érdemes-e kockáztatnia.
Bár mindig kimondja azt, amit gondol, ezzel
nem mindig ér célba, könnyen megsért másokat.
Ha azonban szerelmi álmokat dédelget
magában, tegyen időnként lakatot a szájára,
szép szavakkal ugyanis többet elér.
Ha esténként idegeskedik, nyissa ki az ablakot
és merengjen el azon, mit üzenhet önnek a sötét
égbolton tündöklő Vénusz, a Jupiter és a
Hold. Amire megfejti e rejtélyt, megnyugszik,
és senki sem tudja kibillenteni egyensúlyából.
Ha úgy gondolja, már túljutott a magánéleti
gondjain, épp itt az ideje, hogy az eddigieknél
jobban zsonglőrködjön a pénzével és az
érzelmeivel. Ha régóta vár már egy új munkalehetőségre,
kezdeményezzen bátrabban.
Ajelek szerint plusz munkalehetőségre számíthat.
Ha elfogadja, már az elején ügyeljen arra,
hogy új munkatársai ne zavarjanak be sorsa alakulásába.
Meggyengült egészségét hozza helyre
megfelelő, változatos táplálkozással.
A csillagok állása szerint a vártnál jobban
alakulnak a pénzügyei. Ha a báli szezonban
nem sikerült kikapcsolódnia, feltétlenül pótolja
be párjával a mulasztást. Immunrendszerének
is jót tesz a zenehallgatás, a bulizás.
Bizonyára a közelgő tavasz lehet az oka, hogy
sokkal higgadtabban mérlegeli az elvégzendő
feladatait, mint korábban. Kigondolt terveit megvalósíthatja,
szerencse kíséri továbbra is, csupán
párja lesz kedvezőtlen hatással a vérnyomására.
Növelje meg az önbizalmát apróbb sikerekkel.
Ha eddig csak a pénz volt baráti kapcsolatainak
a próbaköve, ezután sem lesz másképp.
Anehézségekért ne a társát hibáztassa,
hanem vonja be őt is a tennivalókba.
A tavasz rendkívüli teljesítményekre teszi képessé,
csak higgadjon le, és készüljön fel a kihívásokra.
Anyagi helyzete változó lesz, de spórolnia
továbbra sem kell. Vértezze fel magát romantikus
érzelmekkel, és induljon hódító útra.
Jó szervezőkészségével könnyen úrrá lesz a
naponta adódó új feladatokon. Célszerű
lesz az eddigieknél sokkal jobban kihasználni
a kapcsolatait, hisz amúgy is az érdeklődés
kereszttűzében él folyamatosan.
Egy jó ötlettel most könnyedén előbbre juthat
a munkahelyi ranglétrán. Utazással kapcsolatos
terveit halassza el, várjon vele tavaszig.
Egészsége jó, változékony lelkiállapotának
csak a stressz lehet az oka.
Régóta húzódó problémája most egy sikeres
megállapodással befejeződhet. Apárjára ne legyen
féltékeny, mert nincs rá semmi oka. Mielőtt
kérdez tőle valamit, számoljon el magában
tízig, és mosolyogva tegye fel a kérdéseit.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
VEGYES
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonatúj háztartási gőztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)
Költözés miatt kályha, fehér
szobabútor, könyvek, használati
tárgyak eladók. Érd.: 0670/606-
1022 (7487K)
Két éves Indesit, négy lángos
gáztűzhely eladó. Érd.: 0693/324-
219 (7488K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K)
SZOLGÁLTATÁINGATLAN S
14 Kanizsa – Sport 2012. március 1.
2012. március 06.
10:00-12:00 Újudvar - Faluház
13:30-16:00 Gelse – Könyvtár
2012. március 08.
10:00-11:30 Vöröskereszt,
Nagykanizsa, Sugár u. 28.
Véradás
Mementó 1942-1956
A Rozgonyi Polgári Egylet szeretettel meghívja Önt, családját és ismerőseit
2012. március 7-én, szerdán 15 órára a Medgyaszay Házba a Mementó
1942-1956 című könyv bemutatójára. A vendégeket köszönti: Miha Tamásné
elnök. A könyvet bemutatja: Lehota M. János esztéta. Közreműködik:
Laskai Lilla, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola
növendéke és Horváth István Radnóti-díjas versmondó. Akönyv a helyszínen
és a Deák könyvesboltban (Nagykanizsa, Deák tér 3.) megvárásolható.
A Szívbetegekért Egyesület (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5.) kéri,
hogy céljaikat segítse adója 1%-ának felajánlásával.
Adószám: 19284008-1-20
Az Európai Sport Hagyományőrző
Egyesület és a Dr. Mező Ferenc
Olimpiai Baráti Kör változatos
programokat szervez a londoni
olimpia évében is. Emellett az
„Irány London” és a „Szurkolj
Londonban” vetélkedőkön remény
van a (dél-)zalaiak részéről a
jó szereplésre.
Kis János, az egyesületek elnöke
emellett elmondta, immár a XXV.
Nemzetközi Sporttörténeti Konferenciát
rendezik március 3-án
szombaton Pölöskefőn, a Közép-
Európai Sportakadémia keretében.
Kű Lajos olimpiai ezüstérmes labdarúgó,
az Aranycsapat Alapítvány
elnöke tart mejd a rendezvény keretében
élménybeszámolót. Kű Lajos
beszámol többek között Kocsis
Sándor, az Aranycsapat utolsó határon
túl eltemetett tagjának, magyarországi
újratemetéséről.
P.L.
A labdarúgásról (is) Kű Lajossal
A Bíbor Fittnes & Gym-ben került
sor arra a számadásra, melynek során
az úgynevezett Trx Force I. vizsgát
abszolválhattak az arra kitartóan készülők.
A trx-edzés egy funkcionális
tréning, amely során az egész test dolgozik
egy hordozható, felfüggeszthető
eszköz (trx) segítségével – tudtuk
meg Pintér Andrea instruktortól.
Az aerobic edző részletesen kifejtette,
a trx növeli a fizikális teljesítményt,
az erőt és az egyensúlyérzéket, fejleszti
az izmok robbanékonyságát, a koordinációt
és az úgynevezett core izmokat,
illetve csökkenti a sérülésveszélyt.
Mint kiderült, a Trx Force vizsgarendszernek
három szintje van, melynek
keretében az adott szinteket külön
kell teljesíteni ahhoz, hogy a következő
fokozatra léphessen a szabadidősportokban
otthonosan mozgó egyén. A
Force I. vizsga a három szintből álló
rendszer első foka, amelynek teljesítésével
jogosult lesz a sportoló egy, a sikeres
vizsgát igazoló trx-logóval ellátott poló
viselésére. A vizsgát egy Trx Master
Trainer, Pozsonyi Zsolt és egy Trx Instruktor,
Pintér Andrea hitelesítette.
Trx: első szint kipipálva
Március 3-án 10 órától kerül
megrendezésre a Zsigmondycsarnokban
a kadet nemzetközi szabadfogású
rangsorverseny, melyre a
korosztály elit mezőnyét várják a
Kanizsai Birkózó SE részéről – tudtuk
meg a dél-zalai klub vezetőedzőjétől,
Szatmári Zsolttól. Birkózók
érkeznek Ausztriából, Horvátországból,
Szlovákiából, Romániából,
távolabb tekintve pedig Norvégiából,
Lengyelországból, s akár a
bombaerős női vonalával Svédország
is képviseltetheti magát. Averseny
egyben az egyik magyar válogató
helyszíne is a katowicei ifjúsági
Eb-re, valamint az azerbajdzsáni
világbajnokságra.
Birkózónap
A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
NAGYKANIZSAI telephelyre keres
DISZPÉCSER munkatársat.
Közép, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező, hosszú távon
gondolkodó, megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai
ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs
és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik.
Vezetői gyakorlat, műszaki tapasztalat a felvételnél előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltűntetésével), valamint
iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát juttassa el
címünkre: 2012.03.10-ig.
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. Munkaügy
A borítékra kérjük, írja rá: Diszpécser
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 1.
Az „Ezt egy életen át kell játszani”
program keretében került
sor Nagykanizsán a Délzalai Vízmű
Nemzetközi Veterán Labdarúgó
Torna küzdelmeire a Zsigmondy-
csarnokban. A házigazdák
mellett még öt együttes vett
részt a tornán, a Kaposvár és a
Zalaegerszeg legénységén kívül
befutottak a szlovéniai Nafta
Lendava Veterani és a Ljubljana
focistái, valamint a szerbek
Beograd-válogatottja is.
Már a kezdés előtt is izzott a levegő,
hiszen a jóval korrektebb megoldásnak
tűnő sorsolás helyett voltak
olyan vélemények, hogy a kanizsai
csapatot mely gárdákkal nem kellene
egy hármasba tenni... Nos, a délzalai
sportemberek ebből biztosan
nem kértek, s a két hármas csoportban
aztán elkezdhették a kétszer tíz
perces mérkőzéseket.
A helyosztók párosítása aztán
választ adott arra, hogy az A-ban
Belgrád, Zalaegerszeg, Kaposvár,
míg a B-ben Ljubljana, Lendva,
Nagykanizsa sorrend született.
Az 5. helyért így Kaposvár –
Nagykanizsa találkozóra került sor,
és a somogyiak 5-0-ra győztek. A
bronzmeccs már jóval élesebb párharcot
hozott, a Zalaegerszeg 1-1-re
végzett a lendvaiakkal, büntetőkkel
aztán a szlovén egység nyert.
A fináléban Belgrád-Ljubjlana
csata következett, s a szerbek soraiban
egykori Partizan, és Rad
Beograd játékosok is voltak, ami
az ő esélyeiket növelte - elméletben.
A szlovénok ugyanis az 1-1-
es döntetlen után hetesekkel végül
megnyerték a tornát.
A díjakat Máthé István, a Nagykanizsai
TE 1866 elnöke, Kozma
Lajos, egykori labdarúgó, az NTE
labdarúgó szakosztályának volt
vezetője, valamint az MLSZ részéről
őze Tibor adta át a csapatoknak
és különdíjasoknak.
Délzalai Vízmű Nemzetközi Veterán
Labdarúgó Torna, (2012.) Végeredmény:
1. Ljubljana, 2. Beograd,
3. NK Nafta Lendava Veterani, 4.
Zalaegerszeg, 5. Kaposvár, 6. Nagykanizsa-
Horváth Méh. Különdíjak: a
torna legidősebb játékosa: Barta Lajos
– 74 év (Kaposvár), a legtöbb
gólt lőtt játékos: Janez Selan (Ljubljana)
4 góllal, a legjobb mezőnyjátékos:
Galántai Tibor (Zalaegerszeg),
a legjobb kapus: Zoran Simic
(Beograd).
És jöttek
a „jugoszlávok”...
AC Nagybajom – Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh 1-3
(1-2)
Labdarúgó felkészülési mérkőzés.
Nagybajom, 50 néző. Kanizsai
gólszerzők: Ujvári (2), Szőke Á.
NTE: Szekeres P. (Freischmid) -
Boros Z. (Petánovics M.), Cserfő
L., Rákhely, Szép D. - Kőrösi A.,
Kotnyek I., Szakmeiszter J. -
Ujvári (Budai L.), Szőke Á.,
Babati. Vezetőedző: Koller Zoltán.
Nagy Tamás még injekció-kúrán
van, Budai Lajos sérülése
után ellenben már visszatérhetett
a csapatba a szintén NB III-as
Nagybajom elleni felkészülési találkozón.
A remekül előkészített pályán
megrendezésre került párharc során
a kanizsaiaktól Ujvári Máté
kétszer volt eredményes, míg Szőke
Ádám egyszer köszönt be a somogyi
ellenlábasnak. A kék-pirosak
trénere, Koller Zoltán elmondta,
a március 3-i Zalaszentgrót elleni
edzőmeccs előtt a szerdai napra
még beiktattak egy összecsapást:
az NTE 17.30-tól a már
Harcz Lajos edzette Miklósfát fogadhatta
az NTE-pályán.
P.L.
Jó pályáért – somogyi végekre
Franco Ventura, a 28 tagországot
tömörítő Nemzetközi Táncszövetség
(IDF) első emberének
vezetésével Nagykanizsán bejelentették,
hogy az ukrajnai Jalta
helyett 2013-ban (2010 után) ismét
a dél-zalai város adhat otthont
a szervezet világbajnokságának.
Az ukrajnai helyszínen financiális
és részben földrajzi okok miatt
mondtak nemet végül a világeseményre,
s a centrális elhelyezkedése
végett került a képbe ismét
Nagykanizsa. Aminek persze előélete
is volt, hiszen a szervezők a
majd két esztendővel ezelőtti történések
alkalmával roppant jó tapasztalatokat
szereztek a körülmények
és a rendezés területén.
A 2013 májusának utolsó hétvégéjén
sorra kerülő világbajnokságon
a város segítségére is számíthatnak
a moderntáncosok a rendezvény
tető alá hozásának területén.
Ahogy a nemzetközi elöljárók fogalmaztak,
roppant mód örülnének
annak, ha sikerülne egy kétezer fős
sportolói kontingenst Nagykanizsára
és környékére hozni.
Mint ismert, idén az IDF-világbajnokságnak
Anglia ad otthont,
2014-ben Horvátország, 2015-ben
pedig Olaszország lesz a kijelölt
helyszín. Ebbe a sorba kapcsolódhat
be ismételten Nagykanizsa.
P.L.
Ismét vb-házigazdák lehetnek
Kanizsa KK DKG-EAST (1.)
– Győrszol-Széchenyi Egyetem
(3.) 88-56 (25-12, 24-10, 20-18,
19-16)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 17. forduló.
Nagykanizsa, 200 néző. Vezette:
Reisz, Dombay, Sági.
Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (7/3), Balogh L. (9/6), Beák
(18/15), Hoffmann B. (22/3),
Czigler (4). Csere: Kertész D. (2),
Murvai (2), Bus (7/3), Stárics (4),
Tóth O. (3), Zsámár K. (6), Lovas
(4). Edző: Kovács Nándor.
Miután lezárult a Marcus Nealsaga
(az amerikai kosaras még
néhány kilométert, addig a klubelnök
Horváth Balázs néhány ősz
hajszálat gyűjtött talán...), a játékos
Szlovákiába távozott, következhetett
a Kanizsa KK számára
egy újabb rangadó. A mérkőzésen
csupán pár percig állt a zászló a
vendégeknek, azután Beák Gábor
(képünkön fehérben) hárompontos
kosara megadta a jelet a hazaiaknak
egy mindent elsöprő szakaszra.
A védő palánk alatt
Czigler László korlátlan úr volt,
támadásban pedig olyasmit produkáltak
a hazaiak, amire rég
nem volt példa. Az első negyed
végére ugyanis négyen is sikeres
triplát jegyeztek, így már tíz perc
elteltével kétszámjegyűre tornázták
a két csapat közötti különbséget
(25-12).
A második etapban is folytatódott
a gépgyáriak lendülete, villámgyors
és pontosan kivitelezett
akciókkal folyamatos nyomás alatt
tartották az egyre jobban elkedvetlenedő
ellenfelet, miáltal a 18.
percben már harminc pontos
előnyt regisztrálhattak (48-18).
Térfélcsere után kanizsai oldalon
sorra érkeztek a cserék, de ez
sem vetette vissza az éllovas játékát,
hiszen minden pályára lépő remekül
elkapta a fonalat. A labdaszerzésekből
indított pontos támadások,
a láb közötti passzok, s
Hoffmann Balázs tanári lepattanózása
egyaránt közönségsikernek
örvendett. A kanizsai kosarasok
ezen a mérkőzésen vérbeli csapatjátékot
produkáltak.
Az utolsó negyed valóban csak
formalitás volt, a KKK DKG-EAST
továbbra is nagy elánnal játszó játékosai
arról is gondoskodtak, hogy
harminc pontnál nagyobb különbséggel
győzzék le a csoport akkori
másodikját, csattanós választ adva a
kanizsai éremben kétkedőknek.
Kovács Nándor együttese magabiztos
kosárlabdázással fektette
két vállra a nyolc mérkőzés óta veretlen
üldözőjét.
Kovács Nándor: „Egy jó ló a
derbi napján fut a legjobban. A
csapat, csupa nagy betűvel ma
fantasztikus volt. Ezzel a győzelemmel
hatalmas lépést tettünk a
nyugati csoport megnyeréséhez.”
Derbi után - első hely a láthatáron
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. március 1.
Fontos számunkra, a Halis István Városi Könyvtár
dolgozói számára, hogy hány kanizsai lakos
használja a könyvtárat, hány olvasóval találkozhatunk
a könyvtár tereiben. Akkor szolgáljuk jól a város
lakosságát, ha minél több szolgáltatást kínálunk,
minél frissebb dokumentumot adunk kézbe, minél
jobban segítünk eligazodni a tudás- és információáradatban.
E cél érdekében sokféle kísérletet teszünk
arra, hogy kapcsolatba kerülhessünk és folyamatos
kapcsolatot tarthassunk olvasóinkkal, ma
már a kedvelt új internetes formákban (facebook, email)
is.
A sok apró lépés mellett azonban próbálkozunk
teljesen új elképzelésekkel is, elsősorban pályázati
forrásokra támaszkodva. Most egy ilyen kísérletről
számolunk be, nagy örömmel.
Ez a kísérlet a HALISKOLA , melynek ötletadója
tulajdonképpen az erdei iskola oktatási forma.
Czupi Gyula igazgató úr vetette fel többször is az
elmúlt években, hogy csak úgy vonhatjuk be a
könyvtárhasználatot családi mintákon nem tapasztaló,
élő generációkat a könyvtárba, ha bemutatjuk nekik
az összes könyvtári lehetőséget, technológiát a tudásszerzéshez,
információgyűjtéshez. De ez csak úgy valósulhat
meg, ha életmódszerű könyvtárhasználatot
tudunk bemutatni. Ahogy az erdei iskolákban a természeti
környezetben tanulnak biológiáról, földrajzról
a diákok, úgy a könyvtári praktikumokat és lehetőségeket
is csak a nagy szolgáltató erejű könyvtárban
mutathatjuk be hatékonyan.
Erre az elképzelésre építettük fel az első év programjait
a 7 zalai könyvtár által létrehozott konzorcium
tagjaként, a TÁMOP- 2.3.4/08/1-2009-0068
„Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban -
élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári
környezetben” – című pályázati projekt részeként,
5 466 168 Ft értékű pályázati forrásból.
Mit is végeztünk az első évben? A programunk
három elemből állt.
1. A projekt keretén belül a miháldi iskolai és
községi könyvtár állományát dolgoztuk fel és tettük
hozzáférhetővé online katalógusunkban.
2. A Haliskola Workshopokon iskolákat, iskolai
osztályokat fogadtunk, ahol saját tanóráikat vagy
könyvtári, általunk fejlesztett játékos tanórákat töltöttek
el a diákok, pedagógusok. Az iskolai tanórák közül
volt magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika,
informatika, testnevelés, ének-zene, rajz óra.
Könyvtári tanóráinkban a könyvtár egy-egy szolgáltatását,
gyűjteményét ismerhették meg a diákok.
Internetes katalógushasználatot "tanító" könyvkereső,
a könyvtári dokumentumok elrendezését eljátszó
Polcoló, a folyóiratok sokféleségét feldolgozó
Lapozó, a könyvek születését bemutató "Hogyan
készül a könyv?", a könyvtár adataival számoló
könyvtármatek órákat tartottunk.
3. A Haliskolás Olvasótárs Programban az
AZOLO szoftver segítségével népszerűsítettük a
gyermekeknek szóló könyveket, s egyben alkalmat
adtunk arra is, hogy az olvasás élménye összekapcsolódjon
játékkal is.
Programunk nem valósulhatott volna eredményesen
meg a kanizsai és városkönyéki iskolák pedagógusainak,
diákjainak nyitottsága, érdeklődése, aktív
részvétele nélkül. Ezért köszönjük külön is a
bánokszentgyörgyi Arany János tagiskola, a Rozgonyi
úti, palini, kiskanizsai és Kőrösi Csoma Sándor
általános iskolák, a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Sándor
tagiskolája együttműködését. ők teljes vagy majdnem
teljes létszámaikkal vettek részt a számukra
szervezett projektnapokon, így megesett, hogy egyszerre
több mint 400 gyermek tanult játékosan a
haliskolában. Ez természetesen nem jelenti a program
végét, a Haliskola következő tanévébe szívesen
várjuk a többi városi és városkörnyéki iskolát, osztályt
is!
A Haliskola Workshop-okon 980 diák és 91 pedagógus
vett részt, a Haliskolás Olvasótárs Programban
pedig 1011 diák AZOLO-zott.
Sokat tanultunk a kísérletből, s ezeket a tanulságokat
most megpróbáljuk sokrétűen megbeszélni
azokkal a pedagógusokkal, akiknek felkeltette az
érdeklődését a haliskola program. A jó szakmai
kapcsolatok talán elvezetnek oda, hogy minden
egyes kanizsai, városkörnyéki diák megtapasztalhatja
majd általános vagy középiskolás korában,
mit is jelenthet, mit is adhat számára a 21. század
könyvtára.
Kardos Ferenc igazgatóhelyettes
TÁMOP- 2.3.4/08/1-2009-0068
Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban
- élethosszig tartó tanulás támogatása könyvtári környezetben
Első év a Haliskolában!
2012. január 1-től már használt
lakás adás-vételénél is KÖTELEZő
ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentősen hatékonyabbá tenni?
Balassa Béla
építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu
Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?
XXIV. évfolyam 9. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. március 8. Kanizsa
Ünnepi program
az 1848-49-es
forradalom és
szabadságharc 164.
évfordulója alkalmából
Március 15.
(csütörtök)
DEÁK TÉR
9.00 Ünnepi térzene
Közreműködik: a
Nagykanizsai Fúvószenekar
Vezényel: Tatár Csaba karnagy
9.15 Ünnepélyes
zászlófelvonás
Közreműködnek: a Kanizsa
Lovasklub hagyományőrző
huszárjai, a Történelmi Vitézi
Rend Nagykanizsai Hadnagysága
vitézei és a Thúry Baranta Közösség
9.20 Koszorúzás a 48-as
gyalogezred emlékművénél
HEVESI SÁNDOR
MűVELőDÉSI KÖZPONT
10.00 Emlékműsor az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc
164. évfordulója alkalmából
Köszöntőt mond:
Cseresnyés Péter polgármester
Szerepelnek: az Általános
Iskola és Óvoda
Nagykanizsa-Miklósfa diákjai
A műsort szerkesztette
és rendezte: Farkasné Hőbe
Gabriella és Tulman Géza
Közreműködik: a Kanizsa
Táncegyüttes. Művészeti vezetők:
Vizeliné Paksi Valéria és Vizeli Dezső
KOSSUTH TÉR
14.30 Koszorúzás Kossuth
Lajos szobránál
Szerepelnek: a Rozgonyi Úti
Általános Iskola diákjai
Közreműködnek: a Kanizsa
Lovasklub hagyományőrző huszárjai
VÁROSI KÖZTEMETő
15.00 Főhajtás az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
hőseinek sírjánál
DEÁK FERENC
EMLÉKTÁBLÁJA(Sugár út 13.)
18.00 Fáklyás emlékező séta
Útvonal: Rozgonyi u. -
Aradi vértanúk emlékműve -
Ady Endre u. - Deák Ferenc tér
A nagykanizsai báró Wlassics
Gyula Jogászegylet szervezésében
Nemzetközi Alkotmánybírói
Konferenciára került sor a
Medgyaszay Házban. Ahogy Dr.
Károlyi Attila, a „rangos” esemény
utáni sajtótájkoztatón fogalmazott,
reményei szerint nem
az utolsó, melyre Cseresnyés Péter
polgármester riposztozott viccesen
azzal, hogy ez elsősorban a
szervező személyén múlik...
Amíg azonban eddig eljutottunk,
tartalmas napnak lehettek részesei
azok, akiket érdekelt az Alkotmánybíróság
a jogállam szolgálatában
(Különös tekintettel a
volt ún. Közép-európai szocialista
országok jogfejlődésére) című előadássorozat.
A témát prezentálók
között köszönthették Dr. Marko
Babic Horvátország, Dr. Kiss
László Magyarország, Dr. Mészáros
Lajos Szlovákia, valmint Dr.
Puskás Bálint Románia alkotmánybíráját.
Dr. Gáva Krisztián
helyettes államtitkár pedig a hazai
Alkotmánybíróság hatáskörének
változásairól szólt többek között.
Dr. Marko Babic ismertette
egyebek mellett országa Alkotmánybíróságának
történetét, működését.
Külön szólt arról, hogy
mely'' jogi területeken képes
hatékonyan működni, s milyen a
mindenkori kormányzattal a kapcsolattartás,
együttműködés. A
magyarétól némileg eltérő az ottani
működés például abban, mely
az absztrakttól a konkrét normakontroll
irányába hat. (Hogy e kérdéskörben
Magyarországon is van
ezirányba tolódás, az Dr. Gáva
Krisztián szavaiból derülhetett ki
valamivel később.)
Dr. Kiss László külön kitért arra,
vajon a jó alkotmány egyben jó
jogállamot is takar-e egyben, mivel
azon is sok múlik, egyáltalán
milyen közegben, társadalomban
működhet az a bizonyos jogállami
keret.
Dr. Puskás Bálint már a sajtótájékoztatón
mondta el, hogy nemzeti
kisebbségi kérdésekben nem szokásos
romániai Alkotmánybírósági
eljárás, egyszerűen azért, mivel
azok száma elenyésző, míg Szlovákiában
Dr. Mészáros Lajos tanulmánya
szerint az Alkotmánybíróság
egyelőre még korántsem olyan
megterhelt, mint Horvátországban,
ami Dr. Marko Babic szavaiból kiderülhetett
a konferencia során.
Új korszak kezdődött az alapjogvédelemben,
a remények szerint
mind az Alkotmánybíróság
(Ab), mind a jogalkalmazók kedvező
visszajelzést adnak majd a
változásokról a jogalkotóknak –
mondta a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium (KIM) közjogi
jogalkotásért felelős helyettes
államtitkára Nagykanizsán.
Gáva Krisztián a nagykanizsai báró
Wlassics Gyula Jogászegylet alkotmánybírói
konferenciáján fejtette
ki, hogy milyen változásokat hozott
az Ab számára az új alaptörvény januári
életbelépése. Az Alkotmánybíróság
a jogállam szolgálatában című
(folytatás a 2. oldalon)
Alkotmánybírák nemzetközi konferenciája
Új korszak nyílik meg
az alapjogvédelemben
(folytatás a címlapról)
konferencián egy-egy magyar,
horvát, szlovák és román alkotmánybíró
tartott előadást országának
alkotmánybírósági rendszeréről.
A KIM helyettes államtitkára arról
beszélt, hogy az alaptörvény életbelépésével
az Alkotmánybíróság
sokkal inkább odafigyelhet az emberek
tényleges problémáira. Mint
mondta, ezt az a hangsúlyeltolódás
teszi lehetővé, amely az Ab eszközeit
az absztrakt normakontrolltól a
konkrét normakontroll felé tereli, illetve
az a magyar jogrendben újdonságnak
számító lehetőség, amely az
egyedi ügyekben hozott bírói döntést
felülvizsgálhatóvá teszi.
Előzetes normakontrollt már
nemcsak a köztársasági elnök kérhet,
de a kormány vagy az Országgyűlés
elnökének javaslatára maga
a törvényhozás is. Szűkebb körben,
de megmaradt az absztrakt
normakontroll is, mert a kormány,
az országgyűlési képviselők negyede,
illetve az alapjogok biztosa
továbbra is kezdeményezheti a
jogszabályok felülvizsgálatát.
Kiss László magyar alkotmánybíró
a jogállamiság kérdéseit fejtegetve
azt mondta: egy jó alkotmány
nem elegendő ahhoz, hogy a fejlett,
21. századi viszonyoknak megfelelő
jogi struktúrát hozzon létre. Úgy fogalmazott:
vannak olyan jogállami
intézmények, amelyek „mintha rátörnének
a jogállamra”. Példaként
említette a véleménynyilvánításhoz
való jogot, amely alkotmányos
alapjog, de a közszereplők esetében
már átlépett egy határt. A közszereplő
egy fejlett jogállamban sem
köteles mindent tűrni, „a jó híréhez,
a becsületéhez és az emberi méltóságához
való jogát nem sértheti a
véleménynyilvánítás joga sem” –
jelentette ki.
Kiss László ara is kitért, hogy
szükség lenne a magyar jogszabályok
folyamatos felülvizsgálatára,
és kérdésként vetette fel, hogy
már 1990 óta tapasztalhatóan a törvényalkotás
„minősége nem esette
a mennyiség csapdájába”. A hatalommegosztás
elvét a jogállamiság
fontos tartópillérének nevezte,
ami adott Magyarországon, de elemezni
kellene a hibáit, s tisztázni
kell az egyes ágak szerepét.
Hangsúlyozta, hogy visszaható
törvényeket csak nagyon alapos
indokkal lehet hozni, s hogy igazi
alkotmánybíráskodás akkor van,
ha az Ab-nak megkötés nélkül,
minden területen joga van vizsgálódni
és döntéseket megsemmisíteni.
Marko Babic horvát alkotmánybíró
elmondta: Horvátországban
13 tagú az alkotmánybíróság,
amelynek tagjait nyolc évre kétharmados
többséggel választja
meg a szábor, azaz a törvényhozás.
A horvát alkotmánybíró szerint a
testület 1990-ben túl széles hatáskört
kapott, a legfontosabb feladata
lett a normakontroll, ami hatalmas
ügymennyiséget jelent. Tavaly már
mintegy 65 ezer ügy feküdt a testület
előtt, évente mintegy hatezer új
beadvány érkezik - többségében alkotmányjogi
panasz.
Horvátországban minden természetes
és jogi személy élhet alkotmányjogi
panasszal. de ezeket nem
kötelező befogadni. Érkezhet beadvány
a bíróságoktól vagy az erre felhatalmazott
államhatalmi szervektől,
a törvényhozás tagjainak legalább
egyötödétől, de parlamenti bizottságoktól,
a kormánytól, az államfőtől
és a legfelsőbb bíróságtól,
bizonyos esetekben az ombudsmantól
vagy önkormányzatoktól is.
Puskás Bálint, a román alkotmánybíróság
tagja azt hangsúlyozta
előadásában, hogy a demokrácia
megvédésében és a jogállamiság
biztosításában a fék szerepe hárul
a román testületre. Azt mondta,
még nagyon sok a tennivaló Romániában,
szükség van az igazságszolgáltatás
reformjára, a hatósági
korrupció visszaszorítására, a hatalomnak
való kiszolgáltatottság
megszüntetésére.
A jogalkotóval szembeni kifogásokat
sorolva beszélt arról, hogy
Romániában lehetőség van sürgősségi
kormányrendeletek alkotására,
és az évente alkotott 100-150
ilyen rendelet „zavart kelt a törvényalkotásban”.
Romániában kilenctagú az alkotmánybíróság,
a tagoknak kilencéves
a mandátumuk. A tagok közül
hármat-hármat választ az államelnök,
valamint a parlament alsó- és a
felsőháza, de a politikai pártok jelölése
miatt gyakran éri az a kritika a
román Ab-t, hogy politikai döntést
hoz – mondta Puskás Bálint.
Ismertetése szerint a román testület
a törvények alkotmányosságáról
legkésőbb öt nappal az elfogadását
követően, de még a kihirdetést
megelőzően dönt, ha ezt az
államelnök, a két ház elnöke, a
kormány, a legfelsőbb bíróság, az
ombudsman, vagy legalább 50
képviselő, illetve 25 szenátor kezdeményezi.
Szinte minden törvényt
és parlamenti határozatot
megtámad az ellenzék, ami nagyon
sok feladatot ad a testületnek.
Az elmúlt évben 1688 ügyben
kellett döntenie a román Ab-nak,
de volt olyan év, amikor hatezernél
is több ügyet kezeltek.
Mészáros Lajos szlovák alkotmánybíró
a szlovák jogrendet ismertetve
elmondta, hogy a jogszabályok
felülvizsgálatát csak a képviselők
egyötöde, a köztársasági
elnök, a kormány, a legfőbb
ügyész, az ombudsman vagy bíró
kezdeményezheti.
Szlovákiában a jogszabályok hirtelen
változásai különösen foglalkoztatják
az Ab-t, leginkább ha
azok szociálisan érzékeny területeket
érintenek. A szlovák Ab „strasbourgi
jellegű” bíróság, vagyis a
legnagyobb munkát az egyéni indítványok
elbírálása adja. A bírósági
ítéletek alkotmányjogi panaszra
alapozott felülvizsgálata miatt
2010-ben mintegy kétezer, tavaly
azonban már háromezer beadvány
érkezett a szlovák Ab-re, de az eseteknek
csupán 5-6 százalékában találták
jogosnak a panaszt – tette
hozzá Mészáros Lajos.
P.L. - MTI
Kanizsa – 2 Határon át 2012. március 8.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
és a Horvát Köztársaság Területfejlesztési,
Erdészeti és Vízgazdálkodási
Minisztériuma
meghirdette a Magyarország-
Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program
2007-2013 harmadik pályázati
felhívását. A felhívásra a horvátországi
Virovitice város képviselete
kereste meg városunkat.
Virovitice a Verőce-Drávamente
megye közigazgatási területéhez
tartozik. Az IPA pályázat segítségével
a város mellett lévő halastavak
környékét fejlesztenék. A Via
Kanizsa Nonprofit Zrt., mint a terület
kezelője a Csónakázó-tó és
környezete fejlesztésére nyújtana
be pályázatot. A pályázati elképzelésekben
szerepel a Csónakázó-tó
egyik alapfunkciójának, a csónakés
vizibicikli kölcsönzésnek, valamint
az ifjúság környezetvédelemre,
környezetkultúrára és egészséges
életmódra nevelésének fejlesztése.
Aprojektelemek között szerepel
három csónak, két vizibicikli
és egy mentőcsónak beszerzése,
csónak és sportszertároló, valamint
új kikötőstég építése a kölcsönzéshez.
Továbbá a tóparti sétány
burkolatának átépítése a kölcsönző
és a hajómodellező stég
között. Ha belefér a pályázati keretbe,
felújítják a stéget, a lelátót
és a bírói tornyot is. Térvilágítás és
rendezvényi célú villamosenergia
ellátás kiépítése, „vizes játszótér”
kialakítása és a sportszerkölcsönző
– kerékpár, sétabot, labdajátékok –
felszerelése különböző eszközökkel.
A fejlesztéshez kapcsolódó
programok: diák csereüdültetés a
Csónakázó-tavi zöldtábor igénybevételével,
a parkerdei tanösvény
megismertetése, környezetvédelmi
kalandtúra, csónak és vizibicikli
versenyek, lovassporthoz kapcsolódó
diákrendezvények. A Csónakázó-
tónál elszállásolt horvát diákok
megismerkedhetnek még a
környező tavak, a Mórichelyi halastó
és a Kisbalaton madárvilágával,
természeti környezetével, a
város múzeumának és plakátházának
állandó és időszaki kiállításaival.
A közgyűlés egyhangúlag támogatta
a Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
részvételét a pályázaton. Sikeres
elbírálás esetén 150.000 euro támogatást
kíván elnyerni a város,
melynek önrésze 5 százalék, azaz
7.500 euro. A tender benyújtásának
határideje március 12., a beruházás
várható kezdete 2013. január.
B.E.
Magyar-horvát együttműködés
Kanizsa – Határon át 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 8.
Elkészült a nagy múltú és országos
szinten is különleges
eredményekkel büszkélkedő
Nagykanizsai Városvédő Egyesület
által 1979-ben elindított
Nagykanizsai Honismereti Füzetek
sorozatának 37. kötete. A kötet
ezúttal rendhagyó.
Hagyományteremtő szándékkal
nem a város és közvetlen környékének
kutatási eredményeit mutatja
be, hanem új tartalmat adott
Nagykanizsa testvérvárosi kapcsolati
rendszerének, ezen belül is a
bácskai Magyarkanizsával való
együttműködésnek. A tanulmány a
vajdasági kisváros történetét és
építészeti értékeit mutatja be a
helybéli Valkay Zoltán építész,
szép- és szakíró közel egy éves kutatómunkája
eredményeképpen.
Megjelentetését az egyesület tagjainak
szakmai közreműködésén
és anyagi tehervállalásán túlmenően
városunk önkormányzata is
jelentős mértékben támogatta.
A mű rendkívül hasznos olvasmány
és értékes forrásmunka
mindkét testvérváros érdeklődői
számára. Különösen érdekes e
két, egymástól messze fekvő város
történelmi múltjában felfedezni
a néven túlmutató egyéb párhuzamokat
is, melyet közös kárpátmedencei
történelmünk alakított
így. Mindkét város csíráját egy
vár alapozta meg, mindkét helységet
több nemzetiség tagjai telepítették
és építették újjá a törökdúlás
után, mindkét város sokat
szenvedett a szabadságharc idején
és mindkét város építészetének
fénykorát a kiegyezéstől az I. világháborúig
terjedő boldog békeidők
jelentették. Külön érdekesség,
hogy mindkét város önkormányzata
közel egy időben. 1870
táján hozta létre a városi mérnöki
státuszt.
A tanulmány jó szívvel ajánlható
minden kedves olvasó figyelmébe,
akit érdekel egy dél-alföldi magyar
kisváros építészete a kisebbségbe
szorult magyarság kultúrája ápolásának
ügye mellett rendíthetetlenül
elkötelezett szerző tollából.
A kiadvány magyarkanizsai bemutatására
ez év február hó végén,
két fórumon került sor.
2012. február 24-én a helyi József
Attila Könyvtárban Bús János
könyvtárigazgató adott otthont
egy nagy érdeklődést kiváltó lakossági
könyvbemutatónak. Ez
alkalomra városunkból háromtagú
delegáció utazott e jeles eseményre
Dénes Sándor alpolgármester
vezetésével. Rajta kívül
Cserti Tibor a városvédő egyesület
elnöke és Deák-Varga Dénes
városi főépítész képviselte városunkat.
Itt került átadásra a város
önkormányzatának intézményei
és a szerző részére szánt valamennyi
példány, természetesen
térítésmentesen, ezzel is érdemi
példáját nyújtva a tartalmi együttműködésnek.
A művet magát főépítészünk
szakavatott módon
ajánlotta a mintegy száz megjelent
érdeklődő figyelmébe. A rá
következő napon került sor a vajdasági
magyar építészek konferenciájára,
ahol külön napirend
keretében ugyancsak igazán kitűnő
szakmai sikert aratott a kiadvány.
A delegáció kétnapos otttartózkodása
során, hacsak rövid
ideig is de igazán élvezhette a
testvérvárosi vendégszeretetet és
olyan baráti-szakmai kapcsolatokra
tett szert, amely mélyen beágyazódott
a két város újkori történelmébe
és további kapcsolatok
kialakulását segítheti elő.
A tervek szerint a kiadvány
nagykanizsai bemutatását az egyesület
a Város Napján, május hó
második hétvégéjén tervezi a Halis
István Városi Könyvtárban,
amelyre a testvérváros népes delegációján
kívül szeretettel várják a
város valamennyi lakóját.
K.H.
„Kettős kanizsai” siker
a helytörténeti kutatómunkában
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos
Egyesülete a HSMKban
tartotta februári ülését. Ezúttal
a „Nagykanizsai Honismereti
Füzetek” volt a téma.
Először dr. Horváth György az
egyletről szóló könyv megjelentetéséről
beszélt. Az újabb honismereti
füzet – a tervek szerint – a kialakulástól,
a Pécsi Akadémiai Bizottságtól
tekinti majd át a szervezet
történetét, tevékenységét. A
munka bemutatja majd a tagokat,
azok tudományos tevékenységét,
publikációit, emellett a jövő elképzelései
is megjelennek a műben.
Ezt követően a kiadvány felépítéséről,
készítéséről szólt Horváth
Ilona. Előadásában elmondta,
eddig a kiadvány 37 példánya
jelent meg. A sorozat dr. Cseke
Ferenc kezdeményezésére – a
Nagykanizsai Városvédő Egyesület
támogatásával – 1989-ben
indult, s azóta 32 szerző írt könyvet.
A füzetek témái elsősorban
az alkotók fő kutatási területeit
ölelik fel, városunk és környéke,
valamint az itt élő és munkásságukkal
a településhez kapcsolódó
személyek bemutatása szerepel
az írásokban. A sorozat utolsó,
még bemutatásra váró darabja
testvérvárosunk, Magyarkanizsa
építészetének rövid történetét
foglalja majd magába.
H.I.
A Nagykanizsai Honismereti Füzetekről
Ne menjen feledésbe a hetési
hímzés címmel kiállítás nyílt a
szlovéniai Lendván március 2-
án, az idén fennállásának 40.
évfordulóját ünneplő Lendvai
Galéria és Múzeumban. A kiállítás
apropója az, hogy az 1920-
as évekre eltűnt, kihalt hetési
népviseletet és hímzést az 1980-
as években Kerecsényi Edit
nagykanizsai néprajzkutató,
zalai és vas megyei népi iparművészek,
valamint a lendvai
Magyar Nemzetiségi Művelődési
Intézet hímző szakkörei
feltámasztották, újjáélesztették
és most reneszánszát éli, virágzik.
A hetési hímzés és népviselet a
térség népi kultúrájának egyik
gyöngyszeme, értékes kincse.
A szlovéniai magyarság ezzel a
kiállítással ünnepli annak 25. évfordulóját,
hogy 15 hagyományőrző
hímző szakkör működik a Muravidéken,
amelyek több mint 150
asszonyt fognak össze, akik ápolják
és fenntartják a hetési népművészetet.
A Lendvai Galéria és Múzeumban
ennek tiszteletére több, mint
100 hímző asszony, közel 250 kézimunkájából
és népi iparművészeti
alkotásaiból nyílik majd a
szlovéniai magyarság eddigi legnagyobb
szabású néprajzi kiállítása.
A kiállítás alkalmából mutatják
be Kepéné Bihar Mária és Lendvai
Kepe Zoltán Ne menjen feledésbe,
hagyományőrző hímző
szakkörök a Muravidéken című
könyvének második kötetét.
A Lendvai Galéria és Múzeum,
valamint a lendvai Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet közös
kiállítása március 31-ig tekinthető
meg – közölte az MTI-vel Kepéné
Bihar Mária.
MTI - Kanizsa
Évfordulós
népművészeti
kiállítás
Lendván
Kanizsa – Hírünk az 4 országban 2012. március 8.
Útjára indult idén Nagykanizsán
a Bethlen-év, melynek célja,
hogy a figyelem középpontjába
állítsa Nagykanizsát. Cseresnyés
Péter polgármester szerint aktív,
kezdeményező, dinamikus és
nyitott várospolitikájuk hamarosan
látható eredményeket hoz,
az már most is tapasztalható,
hogy egyre nagyobb a város
iránti érdeklődés.
– Másfél évvel ezelőtt vette át a
stafétát az új városvezetés. Mi változott?
– Mi nagykanizsaiak nagyon sokan
úgy érezzük, hogy azt a lehetőséget,
amit a város kapott a sorstól, az
elmúlt időszakban nem tudta kihasználni.
Elsősorban egy átfogó stratégia
hiányzott. 2008-ban az én kezdeményezésemre
– akkor alpolgármester
voltam – a Pannon Egyetem itt
működő campusával kidolgoztunk
egy városstratégiát. Ennek alapján
meghatároztuk a kitörési pontokat.
További változás, hogy hatékonyabbá
tettük a közgyűlés munkáját,
a város jövője érdekében költségtakarékos
gazdálkodást vezettünk be.
Nagy hangsúlyt helyeztünk a városmarketingre,
kapcsolatainkra. Sokkal
több kis- és nagyvállalkozóval találkozom,
mint az elődeim, és ezek a találkozások
célirányosabbak is. Olyan
kapcsolatok kiépítésére törekszem,
amelyek népszerűsíthetik Nagykanizsát
bel- és külföldön egyaránt.
– Ez utóbbit miért tartja fontosnak?
– Próbálunk nyitni azok felé az
országok felé, amelyek piacot keresnek
Európában. Találkoztam az indiai,
a vietnámi, a pakisztáni, a finn
nagykövettel, a japán követség
egyik vezető diplomatájával is nagyon
jó a földrajzi elhelyezkedésünk,
előnyt jelent, hogy közlekedési
csomópontban fekszik Nagykanizsa.
Van autópályánk, kelet-nyugati,
észak-déli vasútvonalunk, három
tengeri kikötő „előszobájában” vagyunk.
Ezt szeretnénk kihasználni,
és tartalommal megtölteni. Örömmel
mondhatom, hogy egyre nagyobb
az érdeklődés a város iránt.
Horvát testvérvárosunkkal, Csáktornyával
és a közeli Kaproncával szeretnénk
elmélyíteni a kapcsolatot, és
olyan kulturális, turisztikai és gazdasági
programokat útjára indítani, amelyek
a térség fellendülését szolgálják.
Ehhez más településeket és európai
uniós forrásokat igyekszünk bevonni.
– Említette, hogy szorosabbra fűzte
a kapcsolatot a vállalkozókkal. Tud-e
az önkormányzat konkrét segítséget
nyújtani a gazdasági szférának?
– A helyi adóbevétel terhére létrehoztunk
egy munkahelyteremtést
támogató keretet, amelyet már meg
is dupláztunk. Az önkormányzattól
vásárolt ingatlanok esetében akár a
vételár 70 százalékát visszaigényelhetik
a vállalkozások a beruházási
érték és a foglalkoztatott létszám
függvényében. A belváros rekonstrukciója
szintén a helyi vállalkozások
érdekeit szolgálja: azzal, hogy
kulturáltabb, funkcionálisan előnyösebb
körülményeket teremtünk,
helyzetbe akarjuk hozni a kiskereskedőket,
akik a külvárosba települt
bevásárlóközpontok miatt jelentős
piacvesztést szenvedtek el.
– Hol tart ez a beruházás, és milyenek
zajlottak, zajlanak még?
– A belváros rekonstrukciója csúszik
kicsit, mert a párhuzamosan zajló
csatornaprogram indulása egy kicsit
késett, ezért azt be kellett várni,
mert így volt praktikusabb. Június
30-ra készül el a belvárosi megújítás
első üteme, és itt is szeretnék köszönetet
mondani a kanizsaiaknak, akik
nagyon nagy fegyelemmel tűrik a
munkával járó kényelmetlenséget.
Azt gondoltam, hogy sokkal nagyobb
lesz az elégedetlenség. Abelváros-rekonstrukció
és a csatornaprogram
mellett kiemelt jelentőségű a kórházrehabilitáció,
de sok, ezekhez képest
jelentéktelennek tűnő, mégis fontos
fejlesztést tudtunk megvalósítani.
– A zöldváros program keretében
is történt előrelépés?
– Nagykanizsa annak ellenére,
hogy jelentős ipari múlttal és kultúrával
rendelkezik, olyan település,
ahol a környezet szinte érintetlen,
aki a városban vagy környékén sétál,
ligetekkel, parkokkal, zölddel találkozik.
Nincs olyan jellegű iparág,
ami komoly környezetkárosítást
okozott volna. Ezt a jellegét szeretnénk
megőrizni, megerősíteni.
Két helyi vállalkozással közösen
létrehoztunk egy gazdasági társaságot,
amelynek az a feladata, hogy a
város megújulóenergia-bázisát megteremtse,
felkutassa az itt rejlő lehetőségeket,
feltérképezze, hasznosíthatóvá
tegye. Célunk, hogy a város
energiagazdálkodását áttekintve takarékosabb
üzemmódra tudjuk állítani
Nagykanizsa intézményeit. A
geotermikus energia a turizmus fellendülését
is magával hozhatja.
– Január elsején indították útjára
a Bethlen-évet. Mégis mit jelent ez?
– ABethlen István nevével fémjelzett
év az arculatépítést szolgálja,
amelynek révén megismerhetik az országban
és a világban, és a befektetők
is könnyebben találják meg Nagykanizsát,
ami által a társadalmi és kulturális
fejlődés is lendületet kap. Bethlen
István egykori miniszterelnök, aki
az 1930-as évek végén négy éven át
Nagykanizsa országgyűlési képviselője
is volt, példaként szolgálhat ma
is, hiszen a mostanihoz hasonló nehéz
helyzetben komoly eredményeket tudott
elérni kormányfőként.
– Milyen programokat terveznek?
– Egy pezsgő programsorozatot
bocsátunk útjára, amely a figyelem
középpontjába állítja a várost, feltárja
erőforrásait, ötleteket ad a fejlődéshez,
megalapozza Nagykanizsa
felemelkedését, erősíti az összetartozás
érzést, a Kanizsa-tudatot.
Magyar Nemzet
Nagykanizsa a figyelem középpontjába került
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 8.
A kis- és középvállalkozások
együttműködését fókuszba állító
KKVHÁZ a nagykanizsai Hotel
Königben tartotta első Zala megyei
rendezvényét. A vitaest nem
titkolt szándéka a kapcsolatépítés
a vállalkozói szektorban. A
témaválasztás aktuális, provokatív,
vitára késztető: Milyen a zalai
összefogás?
Avitaestre érkezőket Musits Róbert
a KKVHÁZ Zala megyei
igazgatója köszöntötte, aki bemutatta
a Kárpát-medencei együttműködésben
gondolkodó szervezetet,
és az országos vezetőség részéről
megjelent Gulyás József vezérigazgatót
valamint a megyei ágazatok
vezetőit. A rendezvényen dr.
Pál Attila a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke és Cseresnyés Péter
kanizsai polgármester mellett
Doucha Ferenc a VOSZ Zala Megyei
elnöke, valamint Nagy András
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány ügyvezető
igazgatója is részt vett.
A nagyvállalkozások nem véletlenül
képviseltették magukat a vitaesten,
hiszen ezen vállalkozások
beszállítói között nagy számban
találunk kis- és középvállalkozásokat.
A pódiumbeszélgetést felvezető
részben elhangzott, hogy az
Európai Unióban 23 millió kkv
működik. Hazánkban a foglalkoztatottak
2/3-a kkv-ban dolgozik.
Fontos tehát, hogy ez a szektor miként
tud a gazdaság motorjává válni-
emelte ki Musits Róbert. A pódiumbeszélgetést
Gulyás József
vezette, aki dr. Pál Attila alelnökkel
és Cseresnyés Péter polgármesterrel
elemezte a zalai összefogást.
Míg a megyei alelnök a településszerkezetből
adódó összefogást,
mint pozitív hagyományt
emelte ki, addig a kanizsai polgármester
a két megyei jogú város
együttműködését, a Pannon Egyetemmel
való közös munkát és a
minőségi szakképzést említette
előremutató területnek. A pódiumbeszélgetés
nem kerülte meg a kényes
témákat sem, így a régiók
kontra megyék intézményrendszerének
kérdéskörét, amelyről Pál
Attila osztotta meg gondolatait.
Cseresnyés Pétert a helyi vállalkozások
támogatási rendszeréről és a
határon átnyúló kapcsolatokról
faggatta Gulyás József.
A jól felépített rendezvényen ez
vezette fel a program második részét,
az asztaltársaságokban zajló
diskurzust. Az itt kialakult elképzeléseket
a megválasztott szószólók
mutatták be az est további részében.
Ennek a programrésznek a
moderátora Varga Zoltán ingatlanszakértő,
a KKVHÁZ zalai szervezetének
mediátora volt. A szószólók
rövid összegzésükben az
együttműködésről és Nagykanizsa
és térségének fejlesztéséről mondták
el gondolataikat. A véleményeket
is ütköztető rész után az
asztaltársaságok szavazatai alapján
eldőlt, hogy a szószólók csatáját
Bartha László nyerte. A
KKVHÁZ következő rendezvényét
március 22-én a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs
Központban tartják, ahol egy konferencia
keretében új témákat tárgyalnak
meg.
K.H.
Együttműködés a siker záloga
Fotó: Halász Gyula
Az önkormányzat az elmúlt
két évben 170 új munkahely létrehozását
támogatta, mindegyik
új munkahely után 500. 000, illetve
400. 000 forint támogatást
kaptak a pályázók, összesen 75
millió forintot.
2010-ben 12 pályázó 147 fő
többletfoglalkoztatását vállalta,
melynek összege 63, 5 millió forint
volt. Tavaly pedig 5 vállalkozó
nyújtott be pályázatot 23 fő foglalkoztatására.
A 2011. júliusi közgyűlésen
napirendre és elfogadásra került
a munkahelyteremtést támogató
rendszeren túl a vállalkozások
ingatlan vásárlásának támogatása
is, ugyanis a foglalkoztatási
nehézségek megoldásában fontos
szerep hárul a városunkba
betelepülni szándékozó vállalkozókra.
A rendelet alapján az ingatlanvásárlási
támogatás – a
munkahelyteremtő támogatáshoz
hasonlóan – pályázat útján
nyerhető el.
A támogatásra azok a vállalkozások
pályázhatnak, amelyek az önkormányzattól
ingatlant vásárolnak,
és azon a vásárlástól számított két
éven belül minimum 50 milliós beruházást
valósítanak meg, és a működésüket
legalább öt fővel, bővítés
esetén további öt fővel kezdik meg.
Az ingatlanvásárlási támogatás öszszegét
a beruházás értékének és a
foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével
határozzák meg.
V.M.
A munkahelyteremtést elősegítő
intézkedések eredményeiről, és az
ingatlanvásárlás támogatásáról
Kormányablak létesülhet a
kanizsai vasútállomáson. Húsz
vasúti pályaudvaron létesülhet kormányablak
– közölte Gál András
Levente kormánybiztos és Szarvas
Ferenc, a MÁV elnök-vezérigazgatója
egy háttérbeszélgetésen. Avasúttársaság
vezetője arra számít, hogy
a szükséges támogatási szerződések
aláírása után nagyjából másfél év
alatt valósulhatnak meg a beruházások.
A rendezvényen kifejtették
ugyanakkor, hogy a pályaudvari kormányablakok
létrehozásához először
meg kell oldani az utasellátók „félresikerült
privatizációját”, amely minden
fejlesztés akadálya, ugyanis a
vasútállomásokra tervezett beruházások
a Resti Zrt. nélkül nem tudnak
haladni. Mára azonban „reális közelségbe”
jutottak azok a tárgyalások,
amelyek eredményeképpen a MÁV
meghatározó tulajdonossá válhat a
Restiben, és fejleszthet – mondta
Gál András Levente, megjegyezve,
hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
is megvizsgálta a privatizációs
szerződést, amely több aggályt is felvet.
Szarvas Ferenc hozzátette, hogy
a MÁV a tervek szerint a Resti Zrt.
85 százalékát vásárolná ki, ha meg
tudnak állapodni egy elfogadható árban,
összeget azonban nem kívánt
mondani. A MÁV-vezető a húsz pályaudvar
közül, ahol kormányablak
létesülhet, példaként említette a három
nagy budapesti pályaudvart, a
székesfehérvári, a győri, a veszprémi,
a nagykanizsai, a nyíregyházi, a
miskolci és a debreceni állomást.
Megjegyezte, később további pályaudvarok
is bekerülhetnek a projektbe.
Együttműködés Zalaszabarral.
A közgyűlés jóváhagyta a Térségi
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
valamint a zalaszabari Sík Sándor
Római Katolikus Általános Iskola
között létrejövő, szakszolgálati feladatok
ellátására vonatkozó megállapodást.
A zalaszabari iskola vezetése
azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy biztosítson az intézményben
tanuló gyermekek számára
nevelési tanácsadást a Pedagógiai
Szakszolgálat útján. A Rehabilitációs
Bizottság alapító okiratában
szerepel nevelési tanácsadás, tanulási
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs
tevékenység, valamint iskolaérettségi
vizsgálatok elvégzése.
Az intézménnyel kötött megállapodás
alapján a szakszolgálat március
1-től december 31-ig terjedő időszakban
saját intézményében fogadja az
érintett zalaszabari tanulókat.
Kanizsa 6 – Krónika 2012. március 8.
Tizenötödik alkalommal nyitja
meg „kapuit” városunkban a
Tavaszi Művészeti Fesztivál. A
március 11-én 19 órakor kezdődő
fesztivál programjairól tartott
sajtótájékoztatót Farkas Tibor,
a KKK igazgatója, és Tóthné
Hegedűs Erzsébet a fesztivál
főszervezője, koordinátora a
HSMK-ban.
Mint elöljáróban elhangzott, a
fizetőképes kereslet csökkenése
mellett a szponzorok keresése is
sokkal nehezebb volt, mint a korábbi
években, de szerencsére a
fesztivált a fő támogató a szíve
ügyének tekinti. A 3,6 millió forint
költségvetésű rendezvénysorozat
előadásaira megfizethető jegyárakkal,
és szép programokkal
várják a kanizsai és Kanizsa környéki
látogatókat ebben a bő két
hétben. A szűkebb anyagi lehetőségek
ellenére a szervezők megpróbálták
a kultúra színes palettájából
az eddig megszokott „színeket”
hozni, a különböző műfajok
képviselői között országosan elismert
és helyi kedvencek lépnek a
közönség elé.
Lehetőséget adnak a helyi és városkörnyéki
tehetségeknek a bemutatkozásra,
és a határon túlról is
érkeznek vendégek. A fesztivált
Cseresnyés Péter polgármester
nyitja meg 11-én 19 órakor a
HSMK-ban, majd a Kossuth-díjas
Ghymes együttes lép színpadra a
Szikraszemű című lemezbemutató
koncertjével. Az idei programban a
zenés műsorok dominálnak. A
fesztivál zárásaként a Gyógyír
északi szélre című színházi előadás
– Fullajtár Andrea és őze Áron
szereplésével – a mai modern világot
idézi meg március 29-én 19
órától. Zeljko Hudek, horvát származású,
jelenleg Gleisdorfban élő
festőművész Macskák és emberek
című kiállítása 16-án 18 órakor
nyílik meg ugyancsak a HSMKban.
Papp János színművész zenés,
versekkel és fotókkal fűszerezett
útinaplója 19-én 17 órakor kezdődik
amerikai élményeiről. A táncban
a balett felé nyit idén intézmény,
most a Magyar Táncművészeti
Egyetem végzős hallgatói
közismert balettekből mutatnak be
részleteket 12-én 19 órától, és
szépnek ígérkezik Bognár Szilvia
és zenekarának Csintekerintő című
gyermekeknek szánt műsora 21-én
10 és 14 órától.
Újra városunkban lesz lemezbemutató
koncertjével 23-án 18.30
órától a Góbé zenekar a nagykanizsai
Vizeli Mátéval. A jazz kedvelők
23-án 20 órától a Szőke Szabolcs
Quartet koncertjét hallgathatják
meg a kiskanizsai Móricz
Művelődési Házban. A Szőke
Quartet-tel most első alkalommal
lép fel Magyarországon David
Boato. A Kanizsa Big Band 24-én
18 órától tartja tavaszi koncertjét a
Magyar Plakát Ház emeleti kiállítótermében.
Végül nemcsak a
helybelieknek, hanem a városon
túliaknak is ajánlják az Álomjárók
Indiában című kiállítást a Képzőművészetek
Házában a szervezők.
B.E.
Bemutató koncertet tartottak a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola növendékei
tanáraik közreműködésével a Hevesi
Sándor Általános Iskola aulájában.
A hangszeres zene és balett
kategóriában fellépő diákok közt
voltak olyanok is, akik most szeptembertől
kezdték tanulmányaikat.
A koncertet azzal a céllal hozták
létre, hogy kedvet csináljanak a
gyerekeknek, hiszen a közeljövőben
lesznek a beiratkozások a művészeti
iskolákba.
V.M.
„Fontos, hogy a gyerek élete
során minél több mesét ismerjen
meg, hogy rátalálhasson azokra,
melyek az őt leginkább foglalkoztató
problémákra rímelnek.
…A gyerek természetesen nem
tudja, és nem is kell tudnia, hogy
miért okoz olyan örömet neki egyegy
mese. De hogy jót tesz neki és
szüksége van rá, azt pontosan érzi.”
Bruno Bettelheim
2012.március 3-án került megrendezésre
a Piarista Iskolában
nagycsoportos óvodásoknak a már
több év óta futó Mesemondó találkozó.
Az óvónők és az édesanyák által
felkészített óvodás gyermekek
színvonalas produkciókat mutattak
be a szépszámú közönségnek.
Lipódi Ildikó, Ámonné Csizmadia
Hedvig, Kertészné Tóth Éva alkotta
zsűrinek idén sem könnyítették
meg a sorrend felállítását a mesemondók.
Nemcsak kérni, de adni is! –
volt a mottója a délelőttnek. Ennek
jegyében a kis mesemondókat és
kísérőiket a mese-előadások után
egy bábelőadással jutalmazta meg
a találkozót kiíró iskola 2.A osztálya.
Tamásné Deme Boglárka tanítónő
vezetésével A csillagszemű
juhász című bábjátékot adták elő
nagy sikerrel.
A szeretetvendégséget követően
a zsűri kiosztotta a jól megérdemelt
jutalmakat.
Inspirációk
Inspirációk címmel Kassainé
Szarjas Gertrúd festőművész kiállítása
látható március 15-ig a
HSMK ősze András galériájában.
A péntek esti megnyitó ünnepségre
érkezőket a művész személyesen
köszöntötte a galéria előterében,
míg festményei által bent a
kiállító teremben a tavasz fogadta
őket. A tavasz – sárga, halványzöld,
narancssárga és kék – színeiben
virágok, hegyek, vizek és patakpartok.
A természet hangjait
Baki Andrea tanítványa, Proszenyák
Laura, a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola növendéke idézte meg fuvolajátékával,
Kollonay Zoltán zongoraművész
kíséretében.
Köszöntőjében Cseresnyés Péter
polgármester, országgyűlési
képviselő többek között elmondta,
azon túl, hogy Gerti városunk egy
neves embere, másfajta érzelmi
szálak is kötik hozzá. Régebbi az
ismeretségük, hiszen jó pár évig
egy iskolában dolgoztak. Gertinek
két hivatása volt – folytatta – a
nemzet napszámosaként a tanítás,
illetve a festés és az alkotómunka.
Külön-külön is áldozattal járó nemes
mesterség mindkettő, ő azonban
ezt együtt vállalta és mindkét
területen nagyszerűt, kiemelkedőt
alkotott. Márai Sándor gondolatai
– „Az igazi képzelőerő a valóságból
építi fel az újat, a csodálatost, a
meglepőt” – Gerti munkájára is
igazak. Nos, ez a valóságból építkező
új csoda tárul most a szemünk
elé, és ezen a tárlaton olyan
utazásra indulhatunk, amely maradandó
élményt jelent.
Reméli – hangsúlyozta befejezésül
a polgármester –, a következő
években az alkotó nyugalom
aurájában újabb és újabb remekek
születnek a keze nyomán, és ehhez
kívánt neki nagyon sok ihletet és
kitartó, türelmes munkát.
A kiállítást Balogh László, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke nyitotta
meg.
B.E.
Játékos vetélkedővel egybekötött
bűnmegelőzési délutánt
szervezett a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság Hetvenkedő
Hatvanasok címmel a Nagykanizsa
térségében működő nyugdíjas
szervezetek, klubok, otthonok
részére. A csapatok hasznos
tájékoztató előadásokat
hallhattak, ezeket feladatok és
szituációs gyakorlatok színesítették.
Az ünnepélyes megnyitót Cseresnyés
Péter polgármester, dr.
Molnár József alezredes, helyi
rendőrkapitány és Bükiné Papp
Zsuzsanna, a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság bűnügyi osztályának
vezetője tartotta, aki később
ismertette a programot és a
szabályokat. Elmondta, sok helyen
tartottak már nyugdíjas kluboknak
előadást. Egy alkalommal,
az előadás másnapján felhívta
egy idős hölgy, hogy ugyanazzal
a módszerrel csapták be,
mint amit bemutattak a tájékoztatón.
Ennek kapcsán jött az ötlet,
Ghymes
lemezbemutató és
Gyógyír északi szélre…
Növendékek
fellépése
Mesemondók
találkozója
a Piarista iskolában
Bűnmegelőzési
vetélkedő
nyugdíjasoknak
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Krónika 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 8.
hogy úgy kellene bűnmegelőzési
előadást tartaniuk, hogy annak
tétje legyen. Így ez alkalommal
egy vetélkedővel egybekötött
bűnmegelőzési délutánt szerveztek,
amikor az előadások után feladatlapot
kellett kitölteniük az elhangzottak
alapján a csoportoknak.
A tájékoztató előadások alkalmával
a csapatok a bűn- és balesetmegelőzési,
egészségügyi,
vagyonvédelmi, adatvédelmi,
tűz- és katasztrófavédelmi témakörökben
hallhattak fontos tanácsokat.
Tóth László százados
előadásában a bűnözők leggyakoribb
módszereit ismertette.
Alkalmazzák a pszichikai módszert,
a testi kényszert, gyakori a
megfélemlítés és a zsarolás.
Sokszor kihasználják az idős
emberek naivitását és segítőkészségét.
A lakás, a garázs, az
értékek védelmével kapcsolatban
kiemelte, hogy mindenre
annyit kell fordítani, hogy az
egyenes arányban legyen a benne
tárolt dolgok értékével.
Azonban mit tehetünk, ha megtörtént
a baj és áldozatokká válunk?
Erről már Csizmazia
Péterné dr. Fazekas Gizella, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő
Osztályának előadója tájékoztatta
a nyugdíjasokat. Az osztályon
azonnali pénzügyi segélyt
tudnak adni, amennyiben a sértettek
a bűncselekménytől számított
öt napon belül fordulnak hozzájuk.
„Ha ellopták a személyi igazolványt,
a lakcímkártyát, az adókártyát
és a Taj kártyát, akkor
ezek pótlásában tudunk segíteni,
hogy az ne kerüljön pénzbe” –
mondta. Mindenképpen fontos,
hogy rendőrségi bejelentés, illetve
büntetőeljárás legyen. A harmadik
szolgáltatásuk az állami
kárenyhítés. A bűncselekménnyel
kapcsolatban felmerülhet jogi
probléma, ebben az esetben ingyenes
jogi tanácsadást biztosítanak.
Ezeken kívül gyakorlati segítségnyújtást
is vállalnak. A napot
a Tüttő János Nótaklub előadása
zárta.
V.M.
Takács István, Gránátalma- és
Magyar Kézműves Remek Díjas,
Magyar Termék Nagydíjas kovácsmester,
népi iparművész
Hittel, szeretettel őrizni című kiállításával
mutatkozott be februárban
a Hevesi Sándor Általános
Iskola galériájában.
A tárlatot Prokné Timer
Gyöngyi, a zalaegerszegi Kézművesek
Háza szakmai vezetője
nyitotta meg. A műsorban
közreműködtek: a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola néptáncos
csoportja, valamint a Hevesi Iskola
1/B osztályának kisdiákjai.
A kiállítás március 14-ig tekinthető
meg.
A vas: a kemény, az ellenálló,
a földet munkáló, az állatot elejtő,
a fát és követ is faragó, a gyilkos,
a kenyeret adó. Az ókor bámulatos,
mindenen felülkerekedő,
új anyaga. Birtoklása, alakításának
tudása biztonságot és hatalmat
jelentett. Ezért a kovács
az ősi hit szerint nemcsak az
anyagon uralkodott, de annak
„szellemein” is. Mesterségét varázslásnak
nézték. „A kovácsok
és sámánok egy fészekből bújtak
ki” – tartja az ősi közmondás. A
varázslás pedig, amelyet, mint e
csodálatos anyag papja a közösség
érdekében végzett, tekintélyt
adott neki mindenütt. Ennek révén
joga volt a gyógyításhoz, a
házasságok megkötéséhez vagy
bontásához, de még az igazságtevéshez
is.
Messze földről felkeresték,
sokan megfordultak nála. Sok
hírt hallhatott, és jó emberismeretre
tehetett szert. A mesterség
rendszerint apáról fiúra
öröklődött, nagy tudást halmozva
fel a kovácsoknál. Így
aztán a falu gyülekezőhelye
lett a kovácsműhely. Ott beszélték
meg a világ folyását,
cserélték ki híreiket, s néztek
fel nagy tisztelettel az emberek
a „vas istenére”.
Takács István nem örökölte a
kovácsmesterséget. 1950-ben
született Pölöskefőn (Zala megyében).
Az általános iskola elvégzése
után lakatosnak tanul.
Ám Balatonalmádiban a gyakorlati
műhelyük kovácsmesterének,
Koppa Györgynek bámulatos
szakmaszeretete és tudása lenyűgözi
a fiatal diákot. Attól
kezdve ő is kovács akart lenni.
1968-ban visszatér Zalába, ahol
a kovácsolást a neves mester
dolgaira emlékezve, szinte teljesen
önerőből igyekszik elsajátítani.
S, mert a kovácsoknak ragyogó
a ritmusérzéke, s őt a zene
szeretete is mindig vonzotta,
katonai bevonulásáig az akkori
neves gelsei zenekarnál, a
Lorenzónál basszusgitározik.
Leszerelését követően lakatosként,
kovácsként, később művezetőként
dolgozott különböző
munkahelyeken.
1981-ben tesz mestervizsgát.
Még külföldi tanulmányutakra is
elmegy, hogy az ősi mesterség
minden korszakába, stílusába beleáshassa
magát. Ma már saját
műhelyében dolgozik Zalaszentbalázson,
ahol a maga tervezte –
a népi kovácsmesterség legszebb
hagyományaiban gyökerező –
gyönyörű kapukat, kerítéseket,
korlátokat, tükörkereteket, asztalos-
és ácsvasalásokat, torony- és
sírkereszteket, kandallótartozékokat,
üstöket, kerti bútorokat,
gyertyatartókat készít megrendelőinek.
Magas szakmai elismerések tulajdonosa.
Két alkalommal nyerte
el az Ipar Kiváló Mestere címet,
két alkalommal a Kézműves Remek
Díjat, később a Magyar Termék
Nagydíjat, a Magyar Minőség
Háza Díját, az Élő Művészet Gránátalma
Díjat, és kiérdemelte a Népi
Iparművész kitüntető címet.
Rendszeresen részt vesz nemzetközi
kovácskonferenciákon, találkozókon.
Elnökségi tagja a Magyarországi
Kovácsmíves Céhnek és a
Zala Megyei Népművészeti Egyesületnek.
Szemet gyönyörködtető kovácsoltvas
tárgyaival vallja és tanítja,
hogy a kovácsok lobogó tüzét hittel
és szeretettel lehet csak megőrizni
az utókor számára. Műhelyében
jelenleg is három tehetséges
diákját próbálja bevezetni a
kovácsművesség mélységes rejtelmeibe.
Négy gyermeke közül az
egyetlen fiú is tovább viszi a szép
mesterséget. ő édesapja útját követve
éppen külföldön dolgozik, és
fejleszti tovább tudását. Amikor
hazatér, ő veszi át a zalaszentbalázsi
műhelyben a stafétabot helyett
a kovácskalapácsot.
B.E.
Rendhagyó énekórát tartott
a Muzsikás együttes a Piarista
Általános Iskola és Gimnáziumban.
Az egy órás műsorban
népzenékről, hangszereinkről,
hagyományainkról esett
szó.
A Muzsikás együttes 2004-ben
indította el koncertsorozatát, azóta
több mint 350 intézménybe vitte el
a népzenét. A programot saját erőből
indították útjára, az iskoláktól
az énekórákért semmilyen anyagi
támogatást nem fogadnak el. Előadássorozatuk
most már hetedik
éve a MOL támogatásával valósulhat
meg.
Az előadás közben érdekes és
hasznos információk hangzottak
el. Megismerkedhettek a diákok
a tamburával, a nagybőgővel, a
hosszú furulyával, valamint a
gymesi ütőgardonnal. A diákok a
koncert aktív résztvevői voltak,
együtt énekeltek az együttes
négy tagjával, Sipos Mihállyal
(hegedű, citera, ének), Porteleki
Lászlóval (hegedű, koboz, tambura,
ének), Éri Péterrel (brácsa,
kontra, mandolin, furulyák,
ének) és Hamar Dániellel (bőgő,
gardon, dob, ének). A rendhagyó
énekórán a Kárpát-medencei
magyarság népzenéjéből merítettek,
kezdésként egy kalotaszegi
tánczenét játszottak. Ezek a
dallamok több mint 2000 éve kísérik
a magyarságot. Majd a
pásztorok által készített és használt
hosszú furulyát mutatták be.
Befejezésül pedig egy lakodalom
hangulatát elevenítették fel,
azt amikor a lakodalmas háznál
megterített asztaloknál elkezdenek
nótázni, hangosan énekelni,
majd elkezdődik a tánc és a csujogatás.
V.M.
Hittel,
szeretettel őrizni
Rendhagyó
énekóra a Muzsikás
együttessel
Fotó: Varga Mónika
Fotó: Varga Mónika
Megnyílt a Völgy Alapítvány
Nappali Intézménye Lehetőségek
Klubháza művészetterápiás csoportjának
alkotásaiból az ECCE
HOMO című kiállítás a Dr. Mező
Ferenc – Thúry György Gimnázium
és Szakképző Iskola Mező
galériájában. A tárlat március
23-ig tekinthető meg.
A kiállítást Prof. Dr. Szűcs Attila
pszichiáter mutatta be. Méltatta
az iskola tevékenységét,
azt, hogy a képeket megismerteti
a nagyközönséggel. Ezzel válaszfalakat
bont le a gondolkodásunkban,
a mi vagyunk az
egészségesek, és akiknek pszichiátriai
diagnózisa van, azok a
nem egészségesek sablonok között.
A képeket megtekintve és
az élmények továbbvitelével
másképpen tudunk gondolkodni
azokról az emberekről, akik
nem a megszokott stílusban élik
az életüket, hanem valami miatt
csendre vágytak és kivonultak
az élet nagyon küzdelmes viszonyai
közül. Hozzátette, a képzőművészet
a beszéd megtanulása
előtti időszaknak egy olyan eszköze,
amellyel ki tudjuk fejezni
azokat az élményeket és tartalmakat,
amelyek bennünk zajlanak.
Ezek különböző vonalakban,
formákban, színekben az
egyes lelkiállapotunknak megfelelően
nyernek képi formátumot.
A Völgy Alapítványt 1994-
ben hozták létre azzal a céllal,
hogy pszichésen sérült, vagy
krónikus pszichiátriai betegek
emberi méltóságát védve, szociális
készségeik megőrzése, fejlesztése
mellett javítsák életminőségüket
és ellátásuk színvonalát.
Ezen célok megvalósítása
érdekében nappali ellátást és közösségi
gondozást szerveznek. A
Lehetőségek Klubháza esélyt
biztosít mindenfajta egészségügyi
és más egyéb intézménytől
eltávolodva a mindennapi életkörülmények
között egy kitörésre,
egy más úton való elindulásra.
– Zala megye az ország első
megyéihez tartozott, ahol egy
olyan pszichiátriai osztályt szerveztek,
amely modellértékű
szemléletében és a működésében
egyaránt – mondta. Mentálhigiéné
gondozót hoztak létre egy
félúti házzal, olyan lakók részére,
akik fél lábbal itt, fél lábbal
ott vannak, szabadon és önszervező
jelleggel élik életüket.
Legelőször a színjátszás indult
be, majd a táncterápia és a művészetterápia.
– Ezek azért nagyon
fontosak, mert színezik az
életüket. Abban az esetben, ha
az intézeti körülmények között a
színtelenség, az elszürkülés
uralkodik, nem tudnak kiemelkedni,
nem lesz motiváció arra,
hogy mások, jobbak legyenek –
hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a
lelki problémák mögött nem kell
csodabogarakat látnunk, mert a
hangulatzavarban, a szorongásélményben
mindannyiunknak
része lehet.
A kiállításon Bakó Katalin,
Kuzma István, Szűcs István, Szűcs
Attila és Varga Károly képei tekinthetőek
meg. A rendezvényen
közreműködtek az iskola tanulói.
V.M.
Kanizsa 8 – Ecce homo 2012. március 8.
hirdetés
FELHÍVÁS
Országos képzés civilszervezeteknek
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium valamint a Wekerle Sándor
Alapkezelő országos szakmai képzési programot indított civil szervezeteknek
a „A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) és a Nemzeti Együttműködési
Alap (NEA) jogszabályi környezetének módosulásához kapcsolódó,
egységes és hatékony gyakorlati jogalkalmazást elősegítő országos
képzési program” címmel.
Városunkban az alábbi időpontban, és helyen kerül megrendezésre az ingyenes
szakmai program: Március 13., Hevesi Sándor Művelődési Központ
Kamaraterme (Nagykanizsa Széchenyi tér 5-7.)
Részletek a www.wekerle.gov.hu oldalon.
Wekerle Sándor Alapkezelő
H - 1088 Budapest, Múzeum u. 17.
telefon: +36 1 301-3200, fax: +36 1 301-3220
web: www.wekerle.gov.hu
Kérjük, hogy a nemzeti ünnepünk alkalmából szíveskedjenek házaikat fellobogózni!
„Az alkotás arra való, hogy a lélekbe
hatoljon és meghintse szeretettel.”
Fotó: Varga Mónika
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft.
tisztelettel meghívja Önt
2012. március 14-én 14.00 órai kezdettel
tartandó szakképzési fórumára,
melynek helyszíne a Medgyaszay Ház
(8800 Nagykanizsa, Sugár út 5.)
􀂊 „Iskolarendszerű szakképzés jövője az új szakképzési
törvény tükrében”
Dr. Czomba Sándor államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium
􀂊 „Megyei Kormányhivatal szerepe
az iskolarendszerű szakképzés működtetésében”
Rigó Csaba kormánymegbízott Zala Megyei Kormányhivatal
􀂊 „A kamara szerepe az iskolarendszerű szakképzésben”
Bihall Tamás oktatási- és képzési alelnök
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Kanizsa – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 8.
Autóban is sötétedő lencse AKCIÓ
Magas hőmérsékleten is extra sötét
2012. március 8. - 2012. március 31.
Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2012. évi munkaszüneti napok
körüli munkarend az alábbiak szerint alakul:
􀂊 2012. március 16. (péntek) pihenőnap - az ügyfélfogadás szünetel.
􀂊 2012. március 24. (szombat) munkanap - pénteki munkarend ügyfélfogadás:
8-12 óráig.
Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző
Munkarend-változás a hivatalban
ELőADÁSOK:
Kanizsa – 10 Városháza 2012. március 8.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyző állásának betöltésére
Fő feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló
törvény és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre vonatkozó szabályozásra),
valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzője hatáskörébe
tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A kinevezés teljes munkaidőben, határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör a pályázat elbírálását követően tölthető be.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy
az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata,
hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított egy éven belül azt megszerzi), legalább
kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázónak a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.) 5. számú mellékletében meghatározott adatköröket is tartalmazó szakmai
önéletrajza,
- a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelései,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázatban feltételként vagy előnyként előírt iskolai végzettség, szakképesítés,
szakvizsgát tanúsító okiratok másolata (szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozóan
a pályázati feltételek között írt nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, illetőleg
nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási
szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez,
- a pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyűlés
ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
- a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan kezelendő oly
módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
Apályázat kiírója a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb
a véleményező bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a 47/2001. (X.10.) önkormányzati rendelet,
a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata alapján
kerül sor.
A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 31.
A pályáztató nem zárja ki, hogy a döntést megelőzően - külsős szakértő közreműködésével
- vezetői képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele önkéntes.
A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók
meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a Közgyűlés
elé.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő lejártát követő első
közgyűlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-701 telefonszámon.
Apályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhető: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu
Közszolgálati állásportál)
Állás - Nagykanizsa MJV - jegyző
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet magasabb
vezetői álláshelyre.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye:
- Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa,
Csokonai u. 1.)
- Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M.
u. 33.)
A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „igazgatói pályázat”
jeligét.
- Dr. Mező Ferenc Gimnázium - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola
(8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.)
- Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium (8800 Nagykanizsa,
Erdész u. 30.)
Aborítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „főigazgatói pályázat”
jeligét.
Apályázatokat személyesen, vagy postai úton 2012. március 22-ig kérjük eljuttatni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Erzsébet tér 7. II.
emelet 7. címre.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekinthessenek, nyilatkozat arról, hogy összeférhetetlenségi
ok nem áll fenn, nyilatkozat, hogy megbízás esetén a vagyon nyilatkozattételi
kötelezettséget vállalja
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny
2012. január 30-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklődni a 93/500-782 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési
és Sportosztály Bagarus Ágnes osztályvezetőnél.
Magasabb vezetői álláshelyek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Március Időpont
30155/3 Miklósfa, Iskola utca, építési telek 4.080.000 7, 21 9:00
30155/4 Miklósfa, Iskola utca, építési telek 4.080.000 7, 21 9:30
4372 Lazsnaki kastély, Alkotmány u. 160. 49.000.000 7, 21 10:00
2243/1-2 Ady u. 25. szám alatti ingatlanok 22.320.000 7, 21 10:30
3817 Csengery u. 111/B, beépítetlen terület 2.800.000 7, 21 11:30
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás
a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu
honlap BEFEKTETőKNEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt.
Ingatlan versenytárgyalások
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap második szerdáján
17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. március 12-én 17 órakor
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
MEGHÍVÓ
Március 15-én Kopjafaavatás Kiskanizsán
Nemzeti ünnepünk alkalmából szeretettel várunk mindenkit
a kiskanizsai március 15-i rendezvényünkre.Verses-zenés programmal
emlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire.
Ahősök emléke előtt egy új kopjafa felavatásával is lerójuk kegyeletünket, amely
minden évben március 15-én nemzeti összetartozásunk ünnepi helyszíne lehet.
A rendezvény időpontja: 2012. március 15. 16 óra
Helyszíne: Puncs Fagyizó Kiskanizsa, Homokkomáromi u. 2/A.
Horváth Ferenc vállalkozó és a szervezők
Kanizsa 2012. március 8. – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Tisztelt Nagykanizsai
Vállalkozók!
Köszönjük, hogy regisztrációjukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy a
jövőben olyan helyi kamarai nyilvántartás
jöhessen létre, amely javítja
az üzleti forgalom biztonságát,
a vállalkozások, és a kormányzat
számára egyaránt hasznosítható
információkkal szolgál.
Regisztrációt követően a kamaránál
térítésmentesen vehetnek
igénybe tanácsadást pénzügyi, hitelhez
jutási kérdésekben. Segítünk
Önöknek az üzleti partnerkeresésben,
és tájékoztatást kaphatnak az
aktuális pályázati lehetőségekről.
Városunk vállalkozói ismét
példát mutattak jogkövető magatartásukkal.
Köszönjük a türelmüket az utolsó
napokban előfordult várakozásért,
és elnézést kérünk, amiért az
online rendszer túlterhelés miatt
nem működött tökéletesen, ezért ha
valakinek nem volt módja regisztrációját
megtenni, március 31-ig –
a befizetési határidő lejártáig –
készséggel állunk rendelkezésére.
Nyugat-Dunántúli Regionális
Gazdasági Évnyitó
A Nyugat-Dunántúli Kereskedelmi
és Iparkamarák Szövetsége
február 9-én Zalaegerszegen tartotta
meg a Regionális Gazdasági
Évnyitót, amelyen kamaránkat 9
tagunk képviselte.
A rendezvényen előadást tartott
dr. Parragh László az MKIK elnöke
és Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkára.
A soros elnökséget ellátó Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, Mazzag Ferenc átadta
a régiós elnökségi feladatokat
egy jelképes kulcs formájában
Horváth Vilmosnak, Sopron Megyei
Jogú Város Kereskedelmi és
Iparkamara elnökének.
Fórum a szakképzési
hozzájárulás elszámolásáról
Kamaránk 2012. február 9-én a
gyakorlati képzést folytató gazdálkodó
szervezetek részére konzultációval
egybekötött szakmai
fórumot szervezett a szakképzési
hozzájárulás elszámolásáról.
A fórumon a január 1-től megváltozott
szakképzési törvény
gyakorlati képzést érintő változásairól
is szó esett.
Kihelyezett elnökségi ülés
a Kanizsa TISZK-nél
A szakképzés, s így a gazdálkodóknál
folyó gyakorlati képzés jogi
szabályozása és finanszírozási
rendszere 2012. január 1-től jelentős
mértékben átalakult.
A február 27-i elnökségi ülésen
meghívottként rész vettek a
TISZK és a nagykanizsai szakképző
intézmények vezetői, akik
bemutatták intézményeik szakképzési
tevékenységét. Áttekintették
az új Szakképzési Törvény
szerinti együttműködési lehetőségeket
és további rendszeres konzultációban
állapodtak meg.
A továbbiakban határozat született
arról, hogy az MKIK Ipari
Kollégiuma Innovációs Szekciójában
Petró Gyula elnökségi tag
képviseli kamaránkat.
Dr. Polay József elnök beszámolójában
kitért arra, hogy személyes
megbeszélést folytatott Rigó Csaba
kormánymegbízottal a vállalkozásokat
érintő közös feladataink megvalósításáról.
Kölcsönösen megállapodtak
egymás tevékenységének
támogatásában és az évente két alkalommal
való tapasztalatcserében.
Kormányablak
a vállalkozások szolgálatában
A vállalkozók tevékenységük
megkezdése előtt információt szerezhetnek
arról, hogy milyen hatályos
szakmakódok tartoznak az egyes tevékenységekhez,
illetve azok hatósági
engedélykötelesek, vagy anélkül is
végezhetők. Lehetőség van ügyfélkapu
regisztrációra, illetve a kormánytisztviselők
segítséget nyújtanak
elektronikus nyomtatványok kitöltésében
is. Intézhető vállalkozói
tevékenység megkezdésének bejelentése,
adatváltozás, szüneteltetés,
megszűntetés bejelentése, hatósági
bizonyítvány igénylése, továbbá felvilágosítás
kérése az Új Széchenyi
Terv aktuális kiírásait illetően. Bővebb
tájékoztató található a
www.kormanyablak.gov.hu oldalon.
Pozitív lista
Egy éve indult a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság kezdeményezése,
a jogkövető vállalkozásokról
vezetett pozitív lista. Az egy év
alatt közel 1500 vállalkozás került fel
a listára. Ahatóság lehetőséget biztosít
arra is, hogy azok a vállalkozások,
amelyek nem estek bele a három átfogó
éves ellenőrzésbe, kérhetik a
megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi
felügyelőségétől a vizsgálatot,
s ha ennek során mindent rendben
találnak a szakemberek, úgy ők
is felkerülhettek a pozitív listára.
Nagykanizsai továbbjutók
Az idén ötödik alkalommal megrendezésre
kerülő Szakma Kiváló Tanulója
Verseny és Országos Tanulmányi
Verseny elődöntőjén Nagykanizsán
2 iskolából 31 szakmában 187
tanuló méretette meg magát. Az elődöntőkről
6 továbbjutó képviseli városunkat
a Szakma Sztár Fesztiválon,
mely 2012. április 11-13-a között
a Hungexpo területén várja a
versenyzőket és a látogatókat. Az
ország legjobb tanulói egy-egy munkadarab
elkészítésével mutatják be
tudásukat és szakmájukat, mely remek
lehetőséget nyújt a diákoknak
pályaválasztásuk elősegítéséhez.
Ezért kamaránk közel 200 pályaválasztás
előtt álló általános és szakiskolás
tanuló számára biztosít lehetőséget
a fesztivál megtekintésére.
Döntősök. A dr. Mező-Thúry
SZKI-ból: Stáhl Fanni - szakács,
Simon Bettina - élelmiszer-vegyiáru
eladó, Maier Emese Loletta -
ruházati eladó. A Nagykanizsai
Műszaki SZKI-ból: Kovács Ferenc
- hegesztő, Kelemen Krisztián
Ádám - szerkezetlakatos, Karai
Gergő - szerkezetlakatos.
A versenyzőknek és felkészítőiknek
gratulálunk, és további sok
sikert kívánunk!
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
A munkahelyi képzések támogatására kiírt TÁMOP 2.1.3. pályázat új képzési
forrásokat nyit meg bármely cég számára. A vissza nem térítendő támogatás mértéke akár 100%-os intenzitású
(önerő nélküli) is lehet, cégmérettől függően 1 és 150 millió forint közötti forráslehetőséggel.
Miben lehet segítségére Önnek a TISZK a kamarával együttműködve?
Támogatjuk Önt a teljes pályázati folyamatban: a pályázatok megírásában, a szükséges dokumentációk
összeállításában. Szakembereink segítenek a pályázati forrásokból támogatott képzések megszervezésében és
megtartásában.
Új lehetőség a kieső szakképzési hozzájárulás helyett
Kanizsa 12 – Hasznos 2012. március 8.
Március 10. 20 óra
TAVASZKÖSZÖNTő VIRÁGBÁL
Zene: Adria Band: Cziczeli Ferenc,
Cziczeli Száva, Imre Tibor. Belépődíj:
1700 Ft; Vacsora: Csányi Vendéglő
(igény szerint 1800 Ft/fő).
Március 11. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
"SZIKRASZEMű" - GHYMES
KONCERT
Belépődíj: I. hely: 3000 Ft, II. hely:
2500 Ft.
Március 12. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Filharmónia bérlet: TÁNC, TÁNC,
TÁNC… Közreműködnek: a Magyar
Táncművészeti Egyetem végzős hallgatói.
Szervező: a Filharmónia Budapest
és Felső-Dunántúli Nonprofit Kft.
Belépődíj: 2500 Ft.
Március 13.
10 óra BÚGÓCSIGA - mondókás foglalkozás
félévestől 5 éves korig. 10.45 óra
KEREKÍTő- mondókás foglalkozás 0-3
éveseknek. Belépődíj: 600 Ft/család
Március 15. 10 óra
EMLÉKMűSOR AZ 1848-49-ES
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
164. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Március 16. 18 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
MACSKÁK ÉS EMBEREK -
ŽELJKO HUDEK FESTőMű-
VÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Március 9. 18 óra
NőNAPI ÖRÖKZÖLD
ÉS NOSZTALGIA EST
Belépődíj: elővételben 800 Ft, előadás
napján 1000 Ft.
Március 9. 21 óra
RETRO ÉS LATIN-PARTY
Belépődíj: 1000 Ft.
Március 14. 8 óra
A BATTHYÁNY LAJOS
GIMNÁZIUM ÜNNEPI MűSORA
Március 16. 21 óra
A KISCSILLAG EGYÜTTES
KONCERTJE
Belépő: elővételben 1300 Ft,
helyszínen 1600 Ft.
"TűNőDÉSEK" - Z. SOÓS ISTVÁN
KIÁLLÍTÁSA
INDIA VÉGTELEN ÚTJAI - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet 1938-1950 között Indiában
festett alkotásaiból.
PLAKÁT-MAGÁNY - Gyűjteményes
kiállítás az elmúlt évtizedek plakátgrafikáiból.
Március 9. 19 óra Jazz Klub
BORBÉLY MűHELY
Belépődíj: 1000 Ft.
Dr. Zacher Gábor, a Péterfy
Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet
és Baleseti Központ –
Klinikai Toxikológiai Osztályának
osztályvezető főorvosa Ami
a tankönyvekből kimaradt, de a
gyerekek jobban tudják címmel
tartott előadást a Hevesi Sándor
Művelődési Központ színháztermében,
ahol szó esett a drog-, az
alkohol-, a koffein, a nikotin- és
a gyógyszerfüggőségről egyaránt.
Az osztályvezető főorvos a
Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium meghívását elfogadva
érkezett városunkba és tartotta
meg szakmai előadását, tudtuk
meg Bene Csaba főigazgatótól.
– Szoktam időnként mondani,
Magyarország a 10 millió függő
országa. Ugyanis ha kicsit magunkba
nézünk, akkor azt mondhatjuk,
valamilyen függősége
mindannyiunknak van. Ezekkel
megpróbáljuk kicsit kordában tartani
az életünket, van mikor sikerül,
azonban van, amikor nem, habár
a szenvedélyszerű viselkedés
és a szenvedélybetegség között nagyon
vékony mezsgye van. Ha a
fékrendszer nem működik megfelelően,
akkor a szenvedélyszerű viselkedésből
könnyen lehet szenvedélybetegség
– kezdte előadását a
toxikológus.
A függőség olyan betegség,
amelyet nem lehet meggyógyítani.
Azt lehet elérni, hogy tartósan ne
éljen együtt a szerrel, vagy a magatartásformával.
A függőségek
közül kevés szó esik a gyógyszerfüggőségről,
mely tipikusan a 35-
55 év közötti nők betegsége, akik
általában altató vagy nyugtató szereket
használnak. Ez egy más jellegű
probléma, hiszen nem a nyilvánosság
előtt zajlik. De ezen kívül
még számos másféle függőség
van. Ma évente Magyarországon
közel 45 millió alkalommal történik
droghasználat, ebből minden
egymilliomodik használatra jut
egy haláleset. A regisztrált alkoholbetegeknek
a száma pedig körülbelül
600 ezer.
Hangsúlyozta, beszélni kell a
kábítószer használatról, mivel ez
ma élő probléma Magyarországon.
Főleg a felnőtteknek kellene
bővíteniük az ezzel kapcsolatos
ismereteiket. A mai generáció
sokszínűséggel, más sebességgel
éli életét, mint a tanáraik és a szüleik
generációja. Nem lehet a kettőt
összehasonlítani egymással,
így a közös nevező – amely alapján
erről érdemi beszélgetést lehetne
folytatni – megtalálása is
egyre nehezebb. A probléma a fiatalabb
korosztályt nagymértékben
érinti és foglalkoztatja. A szórakozóhelyeken,
az egymás közti
kommunikációjukban, a napi életükben
találkoznak vele, és a felhasználók
is inkább ők. A felnőttek
ezekről a történetekről csak
hallanak. A mai napig sem a pedagógusképzésben,
sem pedig az orvosképzésben
– habár ott történtek
az elmúlt években változások
– ezzel kapcsolatos szakismeretek
nem állnak a jövő felnőttjeinek
rendelkezésére.
Az ismeretek megszerzésén és
átadásán kívül fontos, hogy tudatosítsuk
a fiatalokban a szer használatának
következményeit azt,
hogy ezek a szerek megváltoztatják
őket. Ebben benne van a halál,
a betegség és a letartóztatás egyaránt.
Elég itt az alkohol változást
okozó hatására gondolni. – Mi
lesz abból a vidáman csicsergő,
kipirult fiatalból? Hogyan lesz
belőle részeg állapotban árokparton
hányó versenyző, aki már sem
menni nem tud, sem beszélni és
akár egészségkárosodása is lehet?
Mi történt vele? Megváltoztatta
a szer. Nagyon egyszerű.
Úgy változtatta meg, hogy ő abba
nem tudott érdemben beleszólni.
ő még lehet, úgy gondolja értelmesen
beszél, de a vele szemben
álló már csak artikulálatlan hörgést
hall. Ha még tud járni, lehet
még úgy gondolja, egyenesen
megy, pedig már szinuszgörbe
szerűen közlekedik. A változást
egyetlen eszközzel tudjuk megakadályozni,
ha nem találkozunk
a szerrel. Ha nem akarod, hogy
valami megváltoztasson, akkor
tanulj meg nemet mondani –
hangsúlyozta.
Kiemelte, hogy a szerek változást
okozó hatásáról már kisgyermekkorban
beszélni kellene, hiszen
azokkal már a mesékben is találkoznak
a gyerekek. Elég itt a
Hupikék törpikék és A vakond
nadrágja című mesékre gondolni,
ahol megjelenik a gomba. Vagy
gondoljunk A békakirály című mesére,
amelyben a békából, amint
megcsókolja a királylány, királyfi
lesz. A történetben egy varangyot
jelenítenek meg, amely a fültőtájon
elhelyezkedő fültőmiriggyel
egybeolvadt méregmirigyében egy
kémiai anyagot termel, a bufotoxint.
Ez a szájnyálkahártyáról gyorsan
felszívódó méreganyag intenzív,
leginkább szexuális jellegű
hallucinációkat okoz. A dél-amerikai
indiánok vallási szertartásaikban
használják ezt hallucinogén
szerként, amelyet úgy nyernek ki,
hogy az elfogott varangyot rákötik
egy farúdra, parázs fölé teszik,
melytől elkezd méreganyagot kiválasztani
a hátán, ezt lenyalogatják,
vagy lekaparják a fehéres habot
és kiteszik a napra száradni. A
port (szerelem köve) turistáknak is
árusítják. Mint mondta az osztályvezető
főorvos, úgy kellene olvasni
a gyerekeknek a mesét, hogy elolvassuk
a szöveget, majd megbeszéljük,
hogy mi látható a képen,
és mi történne vele, ha azt megenné.
Ha a negatív változás tényét
domborítjuk ki, akkor ő kamaszként
ezt megpróbálja majd elkerülni,
nem akarja kipróbálni, mert
tisztában lesz a hatásaival. Ez azért
lényeges, mert egy adott szituációban
egyedül ő hozza meg a döntéseket
és fel kell készíteni arra,
hogy a megfelelőt hozza meg. Ehhez
pedig kereteket, értékrendet
kell kijelölni neki, amiket betart,
és meg kell tanítani nemet mondani.
Az előadás végén szó esett arról
is, hogy a Harry Potter írója, J. K.
Rowling méregtani szempontból
tökéleteset alkotott. Könyveiben
fontos szerephez jutnak a növényi
hatóanyagok. Harry Potter varázspálcája
például magyalból készült,
amely olyan hatóanyagokat tartalmaz,
amelyek vízhajtó hatásúak.
Ha ennek a növénynek megrágnánk
a gyümölcsét vagy a levelét,
akkor akár 8-10 liter folyadékot is
veszíthetnénk, amelybe egy felnőtt
ember bele is halhat. Voldemortnak
pedig tiszafából van a varázspálcája.
Ez a legmérgezőbb növények
egyike, amelynek minden része,
kivéve a magot burkoló piros
maghéjat, olya hatóanyagokat tartalmaz,
amely hirtelen szívhalált
vagy szívritmuszavart tud okozni.
Az előadás után kérdéseket tehettek
fel az érdeklődők.
V.M.
Zacher Gábor: vékony a mezsgye
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 8.
Horoszkóp
Ne görcsöljön folyamatosan a feladatai
miatt. Felgyülemlett feszültségét oldja
fel egy kellemes fürdőzéssel. A hétvégén
váratlan meglepetés éri, szakmai előmenetelre
számíthat.
Hallgassa meg figyelmesen a környezetében
élőket, mert csak így tudnak kölcsönösen
segíteni egymásnak. Mosolygással
sokkal többet ér el, mint túlságosan
szigorú tekintettel.
Megújult erővel szinte nekifut a teendőinek,
azonban ne vegye el a kedvét, ha elsőre
mégsem sikerül valami. Hordjon magánál
rendszeresen egy kabalát, vagy például
valamilyen finom csokit, ami örömet okoz.
Csak pozitív tevékenységekre használja
fel erejét, és az ismeretségét. Negatív
dolgokon ne törje a fejét. Ha kedvező
irányba fordul az élete, örüljön neki, és
becsülje meg mindazt, amit elért.
Kiegyensúlyozott napokra számíthat, ennek
ellenére a pénzügyeit érintő döntéseit
halassza el egy időre. Ha valamilyen
szívességre kérik ismerősei, ne mondjon
nemet, segítsen nekik.
Mindenféle pénzügyi tranzakció lebonyolítására
kedvezőek lesznek ezek a napok.
Az égi jelek is azt sugallják, ne zárkózzon
el a kínálkozó lehetőségektől,
mert eredményt hoznak.
A tavasz beköszöntével egyre több feladat
vár önre. Ennek ellenére törődjön
többet az egészségével, és amit ma nem
akar megtenni, azt ne tegye meg holnap
sem. Ragaszkodjon a döntéséhez.
Előfordulhat önnel is, hogy a hosszú hétvégéket
követően nehezen zökken viszsza
a mindennapokba. A családja kérdezősködését
hárítsa el egyszerűen azzal,
hogy most ez van.
Hajlamos lesz arra az elkövetkező napokban,
hogy szőnyeg alá söpörje a lezáratlan
ügyeit. Ne kapkodjon továbbra
sem, hagyja, hogy az élet elrendezze a
dolgokat úgy, ahogyan eddig.
Szerencsés napokra számíthat, bárkit az
ujjai köré tud csavarni. Némi mulasztását
azonban be kell pótolni, baráti kapcsolatait
az eddigieknél sokkal jobban kell
ápolnia.
Nem hagyja nyugodni mostanában a bizonyítási
vágy. Apárja tökéletesen tisztában
van a képességeivel, más véleménye
meg nem számít. Jó hír, hogy a Vénusz is
erősíti tettvágyát.
Érzékeny lesz az időjárás változására. Ha
beborul az ég, borús lesz az ön hangulata
is. Ez ellen tennie kell. Gyakrabban
hallgasson mulatós zenét, magyar nótát,
és közben kérje fel egy táncra a párját.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonatúj háztartási gőztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)
Költözés miatt kályha, fehér
szobabútor, könyvek, használati
tárgyak eladók. Érd.: 0670/606-
1022 (7487K)
Két éves Indesit, négy lángos
gáztűzhely eladó. Érd.: 0693/324-
219 (7488K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K)
Megbízható kőműves vállalkozó
vállal minden nemű munkát
az alaptól a tetőig, a komplett
kivitelezéstől a kisebb átalakításokig
(térkövezést is). Tel.:
0630/575-3859 (7490K)
Matematikából általános- és
középiskolások korrepetálását,
felkészítését vállalja szaktanár
Nk-án. Tel.: 0630/9693-115
(7475K)
INGATLAN
Kanizsa 14 – Sport 2012. március 8.
2012. március 14.
10:00 – 12:30 Vöröskereszt,
Nagykanizsa, Sugár u. 28.
14:00 – 16:30 Szepetnek IKSZT,
Szepetnek Petőfi u. 59.
Véradás nyomdavezető szakirányú megegyezés szerint
új termék értékesítő szakirányú megegyezés szerint
kárpitosbútor vázszerk.tervező szakirányú megegyezés szerint
mérlegképes könyvelő szakirányú megegyezés szerint
értékesítési ügyintéző (német nyism.) középfokú 170.000 Ft
recepciós-felszolgáló
(német v. angol) szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
masszőr (Zalakaros) szakirányú megegyezés szerint
szövetszabász szakirányú megegyezés szerint
csőszerelő szakirányú megegyezés szerint
gépésztechnikus szakirányú megegyezés szerint
CO-hegesztő (Marcali) szakirányú 130.000 - 140.000 Ft
cukrász szakirányú megegyezés szerint
villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Bp. Honvéd SE (6.) – Kanizsa
KK DKG-EAST (1.) 92 - 83 (20-
24, 18-14, 28-14, 26-31)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 18. forduló.
Budapest, 50 néző. Vezette: Tőzsér,
Menyhárt, Kovács Z.
Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (15/3), Balogh L. (11/3),
Beák (22/12), Hoffmann B. (14/6),
Czigler 11. Csere: Bus (5/3), Murvai,
Tóth O. (4), Stárics (1),
Zsámár K. Edző: Kovács Nándor.
A kettős igazolású Kertész Dániel
nélkül, de így sem feltartott kézzel
lépett pályára fővárosi ellenfele
otthonában a gépgyári csapat, mely
az első negyedben még a tabellán
elfoglalt vezető pozíciójának megfelelően
játszott, s a 7. percben már
öt ponttal vezetett (14-19).
A második negyed elején már
kilenc pontos előnnyel is mentek a
kanizsaiak, ám ezután érthetetlenül
leblokkoltak. Támadásban ziccereket
hibáztak Czigler Lászlóék,
s mivel a védekezésük is lagymatag
volt, szép lassan magukra húzták
az ellenfelet.
Térfélcserét követően már egyértelműen
a vérszemet kapott honvédosok
irányították a játékot, s a
szerzett labdákból eredményes támadásokat
vezetve fokozatosan
növelték az előnyüket (24.p.: 49-
41). Ebben a periódusban a látogatókban
szinte csak Beák Gábor
megmozdulásai tartották a lelket,
így hiába űzte-hajtotta a maroknyi
kanizsai szurkolótábor az övéit,
tetemes hátrányba kerültek a délzalaiak.
A befejező játékrészben már
17 ponttal vezettek a hazaiak
(32.p.: 71-54), majd Balogh
László szerzett labdáival és kosaraival
kezdte meg a felzárkózást
az éllovas. A 38. percre már csupán
hét pontos volt a Honvéd vezetése,
de a győzelmük nem forgott
veszélyben, hiszen a nekik
megítélt büntetők zömét értékesítették.
A múlt heti csapatjátékból szinte
semmit nem mentett át a 18. fordulóra
a KKK DKG-EAST, ezért
szenvedett váratlan vereséget a
Bp. Honvéd otthonában, viszont
továbbra is vezeti a Nyugati-csoport
tabelláját. Az biztos, hogy a
vasárnapi, Sopron elleni hazai találkozón
(17 órakor kezdődik a
Cserháti csarnokban) a mostaninál
sokkal jobb teljesítménnyel és egy
igazi vezéregyéniséggel lehet csak
nyerni.
Kovács Nándor: „Csapatom ezúttal
a másik arcát mutatta. Gyenge
védekezésünk miatt kaptunk
ki.”
Ez még belefért...
A Délzalai Vízmű SE úszóinak
házi jutalmazásában a 2011-es
eredményeiért a vándordíjat Molnár
Flóra (képünkön) kapta. Mint
ismertté vált, Flóra idén az Arany
Üst nemzetközi úszóversenyen
Dunaújvárosban 100 m gyorson,
valamint 100 m mellen a magyar
korosztályos válogatott kerettagjaként
fog szerepelni, mivel
meghívást kapott a nemzeti csapat
szakmai stábjától.
Molnár Flóra (1998) korosztályában
az országos ranglistán
mindkét számban a második
helyen áll a 2011-es eredményei
alapján. A versenyző két harmadik
helyet érő eredménnyel is
büszkélkedhet – 50 m gyorson és
200 m mellen.
P.L.
Vándordíj keretmeghívóval
Aközelmúltban Budapesten került
megrendezésre a serdülő atléták országos
fedettpályás seregszemléje,
melyen a Nagykanizsai Atlétika Klub
versenyzői is rajthoz álltak.
A több száz versenyzőt felvonultató
rendezvényen kiváló eredményeket
értek el az egyesület versenyzői,
közülük is kiemelkedik a hajdani
országos bajnok távolugró, Parti
Tibor edző tanítványa, Varga Nikolett
teljesítménye, aki távolugrásban
aranyérmet nyert 539 cm-rel.
A kanizsaiak kiemelkedő eredményei:
Antal Viktória: 60 m 8.45
mp - 4. hely; 300 m 45.17 mp - 3.
hely, Horváth Lori: 60 m 9.01 mp
- 5. hely; 1000 m 3:30.24 - 8. hely,
Trencséni Zsolt: 60 m 8.53 mp - 5.
hely. 300 m 45.03 mp - 3. hely,
Varga Nikolett: távolugrás 539 cm
- 1. hely.
Fedettpályás győztes
Lesz szemétszállítás
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát,
hogy a Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft. 2012. március 15-
én és 16-án a hulladékszállítási program
szerint végzi tevékenységét, azaz lesz
szemétszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre
való tekintettel reggel 7 óráig helyezzék ki
hulladékgyűjtő edényeiket, s szabálytalan
parkolással az ürítést ne akadályozzák.
Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 800 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1600 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 8.
Mintegy 120 birkózó érkezett a
nagykanizsai Zsigmondy-csarnokban
rendezett kadet nemzetközi
szabadfogású válogatóversenyre,
melyre Dr. Hegedűs Csaba, a
honi szövetség első embere is hivatalos
volt. A lányoknál az előzetes
kiírás szerint tíz, a fiúknál tizenegy
súlycsoportban versenyeztek
a sportolók, s ami a
leglényegesebbb, még Norvégiából
és Svédországból (két korosztályos
Európa-bajnokkal) is ott
voltak a „beígért” küldöttségek a
lányok mezőnyében.
Sajnos, voltak viszont, akik
nem, hiszen a lengyel együttes néhány
tagja egy baleset következtében
a hírek szerint Csehországban
kórházba került.
Mindenesetre a 46 kg-ban versenyző
"KBSE-s" (de már a fővárosban
tréningező) Egyed Zsanett
(képünkön kékben) kapott északi
leckét rendesen, hiszen szlovák ellenfelének
legyőzése után egy svédet
és egy norvégot is le kellett
győznie az első helyért. Meg is tette.
Akanizsai fiúk közül Krasznai Bence
(KBSE) 58 kg-ban harmadik, míg
a szintén helyezett Farkas András
(76 kg; Zsigmondy-DSE) végül az
ötödik pozícióban végzett.
A válogatott szempontjából fontos
versenyen a korcsoportos Eb-re,
valamint világbajnokságra való kijutáshoz
lehetett a pontokat gyűjtögetni,
s ugyan a hétvége tele volt
számos más birkózó megmérettetéssel,
a talán valamivel népesebbnek
remélt mezőny sportolói így is
kitettek magukért Nagykanizsán.
P.L.
Egyed(i) elsőség a rangos mezőnyben
Dunaújvárosi ASE (8.) – Tompa
Ingatlanforgalmi Kft.-Motax
Autóudvar Kanizsa Sörgyár II
(1.) 3:15
NB I B Nyugati csoport nő asztalitenisz
mérkőzés, 12. forduló.
Dunaújváros. A kanizsai győztesek:
Boldizsár Gabriella 4, Újházi
Csilla 4, Bicsák Bettina 3, Táncos
Dominika 2 és a Boldizsár-Újházi,
Bicsák-Táncos páros
Új névszponzorral bővült a kanizsai
második csapat (képünkön), hiszen a
pápai székhelyű Motax Autóudvar is
támogatja a csapatot a tavaszi idényben.
A cél továbbra is a bajnokság
megnyerése, ennek megfelelően a dunaújvárosi
csapat nem késztette nagy
erőbedobásra a sörgyári csapatot, mely
nagyon biztosan hozta a mérkőzést.
A tizenkettedik forduló után is
veretlenül, pontveszteség nélkül
áll az együttes az NB I B Nyugati
csoportjának élén.
A tizenegyedik fordulóban a
„kettes” nem játszott, előtte viszont
a tizedik fordulóban egymás
ellen játszott a két dél-zalai együttes,
mely a második csapat biztos
győzelmét hozta (12:6).
P.L.
Biztosan első helyen a kettes csapat
Debrecen adott otthont az utánpótlás
vívók III. Gerevich-Kovács-
Kárpáti kard körversenysorozatának.
A nagykanizsai kardforgatóknak
ugyan messze kellett utazniuk,
de megérte nekik, hiszen hét döntős
helyezéssel térhettek haza. Tizenhárom
vívó képviselte a Nagykanizsai
TE 1866 vívó-szakosztályát
gyermek-, újonc-, serdülő leány és
fiú kardban (Dobó István, Erdős
Péter, Bagarus András, Kungli
Borbála, Vernyel Sára, Flumbort
Sára, Erdélyi Vanessza, Mádé Réka,
Milassin Mór, Abay Nemes
Ádám, Dobó Ádám, Farkas Márton
és Balogh Ádám). A kétnapos
versenyen közel 200 utánpótlás
korú vívó indult. Az alábbi jobb
kanizsai eredmények születtek.
Serdülő fiú kard: 1. hely Dobó István.
Serdülő leány kard: 3. hely
Flumbort Sára, 5. hely Kungli Borbála,
7. hely Vernyel Sára. Újonc
leány kard: 2. hely Flumbort Sára,
6. hely Erdélyi Vanessza. Gyermek
fiú kard: 6. hely Milassin Mór.
Dobó István jól kezdett
Nagykanizsai Izzó SE (6.) –
Mecseknádasdi Spartacus SE
(5.) 25-21 (15-11)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-
mérkőzés, 13. forduló.
Nagykanizsa, 80 néző. Vezette: Németh
M., Polgár Cs. Izzó SE: Tóth Á.
– Füle Cs. 6, Horváth Balázs 3,
Felde, Tompek 3, Kiss G. 6/2, Senger
3. Csere: Vastag B. (kapus), Répási 4,
Vadász, Gilitsch, Horváth Bence,
Németh D. Edző: Tóth László.
Végig vezetve, magabiztos játékkal
megérdemelt győzelmet aratott a
hazai gárda. Alelkes és eredményes
játékért minden pályára lépő kanizsai
kézilabdázó dicséretet érdemel.
Amérkőzés pikantériája volt (s egyben
egy kis kanizsai sporttörténelmi
vonatkozás is), hogy a vendégek trénere
az a Czimmer Tamás, aki a hetvenes
évek közepén a Nagykanizsai
Gazdász SE csapatában kézilabdázott,
majd a nyolcvanas évek végén
a Tungsram SE NB I B-s férfi gárdájának
az edzője lett. Az ő munkájának
is köszönhető, hogy két évvel
a távozása után – akkor már Jéki
Zoltán vezetésével – az NB I-be került
a "Tungi". Tóth László: „A
Mecseknádasd igazolta jó hírét. Külön
öröm számomra, hogy régi mesterem,
Czimmer Tamás csapatát sikerült
legyőznünk, azt hiszem, teljesen
megérdemelten.”
Szombaton a Nagykanizsai TE
1866 NB III-as labdarúgó-csapata
számára is folytatódnak a Bakony
csoport küzdelmei, a kék-pirosak
az NTE-sporttelepen 14.30-tól a
Móri SE együttesét fogadják.
Koller Zoltán vezetőedző legénysége
a csoport ötödik helyén telelt,
s a tavasz nem ígérkezik könnyűnek
a dél-zalaiak számára.
– Elmaradt előkészületi mérkőzéseink
miatt gyakorlatilag egyszer
sem lehetett az állandóságot alapul
venni a csapatösszeállításban – fogalmazott
a tréner. – Nehéz lesz a tavasz,
hiszen kevés mezőnyjátékosunk
van, s azt sem tudhatjuk, munkahely,
sérülés, vagy épp eltiltások végett miként
tudjuk a helyzetet kezelni.
Ugyanakkor a kapuban megkapja a
a lehetőséget a teljes felkészülést velünk
végigcsináló fiatal Szekeres Péter,
s abban bízom, hogy az 5-8. helyre
odaérhetünk. Viszont hangsúlyozom,
tavaszi szereplésünk nagyban
függ attól, hogy szűkös játékoskeretünk
mit engedhet meg számunkra
a mérkőzéssorozat során.
Mester és tanítványa
ők is elkezdik
Kanizsa 16 – Színes 2012. március 8.
Lugosi Alexandra, a Miss Alpok
Adria Szépségverseny zalai
győztese, egyben az országos finálé
harmadikja tájékoztatta
elsőként szerkesztőségünket arról,
hogy a szervezőktől kapott
információk alapján az „alpokadriás”
versengés fináléja március
24-én kerül megrendezésre.
Ami legalább ilyen lényeges,
hogy az időpont mellett a helyszín
is konkretizálódni látszik...
Nos, Dubrovnik érintésével, valamint
a szlovákiai Patincén (Patfürdő)
keresztül a szépséges hölgykoszorú
– most már úgy tűnik valóban
– „otthonra” lelt, vagyis a
Miss Alpok Adria Nemzetközi
Szépségverseny döntőjét mégiscsak
visszavitték az Adria partjára,
hiszen Porecben kerülhet megrendezésre.
Egészen pontosan a Valamar
Diamant Hotel bolydulhat fel
még intenzívebben – de még az ottani
főszezon előtt... És remélhetőleg
a Pécsett tanuló nagykanizsai
Alexandra főszereplésével.
P.L.
Lugosi Alexandra:
Március 24-én a Miss
Alpok Adria nemzetközi
döntőjén
Izgalmas és fordulatos küzdelmet
hozott, a kis jóindulattal hagyományosnak
mondható önkormányzat
kontra média barátságos
focimeccs.
A Zsigmondy-csarnokban nem
nagy nyilvánosság előtt zajló, de annál
jobb hangulatú, harsány drukkerekkel
tarkított mérkőzésen városunk vezetésének
oszlopos tagjai (kis „külsős” segítséggel)
küzdöttek a média „válogatottjával”.
Míg az előbbi táborát egy
igazi, veterán futballista, Karádi Ferenc
erősítette, addig az ellentábort a fiatalos
erő és dinamika jellemezte.
Atalálkozó már az első perctől érdekfeszítő
volt, mindkét fél teljes erőbedobással
küzdött, hogy megszerezze
a bőrt, majd annak rendje és módja
szerint bejutassa azt az ellenfél hálójába.
Ez többször meg is történt. Az
első félidőben az önkormányzat
csapatának Karádi Ferenc szerezte
meg az első gólt, a médiaválogatott
tagjának, Andik Szilárdnak gyönyörű
góljára válaszolva, melyet az utóbb
említett még az első félidőben meg is
ismételt, így az addig 1:1-es állás immár
2:1-re változott a média javára.
Meg kell hagyni azt is, nem volt könnyű
dolga, hisz az ellenfél kapusa,
Balogh László olyan briliánsan védett,
hogy játékáról még a médiadrukkerek
is elismerően nyilatkoztak.
Nem beszélve Bicsák Miklósról, aki
a pálya széléről nagy elánnal bíztatta
képviselőtársait a szoros emberfogásra
és a pontosabb passzokra, nem beszélve
a lelki tuningról, hiszen egyenesen
a legendás aranycsapat tagjaihoz
hasonlította az önkormányzat némelyik
játékosának technikáját.
Rövid szünet után a második félidő
következett, ahol ismét a rutin meg az
évek diadalmaskodtak, hiszen egy
újabb Karádi gólnak örülhettek az önkormányzatisok.
Ez az állás lett végül
a mérkőzés végeredménye is, hiszen a
két csapat az egyre fogyó állóképességre
tekintettel nem kért a hosszabbításból,
kiegyeztek a rendes idő végére
elért 2:2-ben. S hogy a hagyományos
jelző ne csak jelző maradjon, megállapodtak
abban, hogy ősszel, a műfüves
pályán folytatják.
S végül, de nem utolsósorban a két
csapat összeállítása. Önkormányzat:
Balogh László (kapus), Bene Csaba,
Cseresnyés Péter, Dervalits Balázs,
Dénes Sándor, Fertig István, Dr. Fodor
Csaba, Gondi Zoltán, Karádi Ferenc.
Média: Andik Szilárd, Bors
Csaba, Bem József, Jakab Balázs,
Jancsi László, Pásztor András, Varga
György (kapus), Zsámár Krisztián.
H.T.
Önkormányzat vs. média 2:2
Fotók: Hársfalvi Tímea Fotó: Archív/Bakonyi Erzsébet
XXIV. évfolyam 10. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. március 15. Kanizsa
Március 16. 16 óra
A SZERETET TÖRVÉNYE
Balogh Béla ezoterikus író előadása.
Belépődíj: elővételben 1200 Ft,
helyszínen 1500 Ft.
Március 16. 18 óra
MACSKÁK ÉS EMBEREK - ŽELJKO
HUDEK FESTőMűVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA.
Megtekinthető: március 30-ig.
Március 19. 17 óra
NEVESS, ÉN MAJDNEM
MEGHALTAM! – PAPP JÁNOS
színművész útinaplója. Belépődíj: 500 Ft.
Március 20. 16.30 óra
A NÉPI DÍSZÍTőMűVÉSZETI
MűHELY TAVASZVÁRÓ
ALKOTÁSAINAK BEMUTATÁSA
Megtekinthető: április 5-ig.
Március 21. 10 és 14 óra
CSINTEKERINTő - Bognár Szilvia
gyermekműsora. Belépődíj: 600 Ft.
Március 20. 13 óra
A VÍZ VILÁGNAPJA
NEMZETKÖZI GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: április10-ig.
Március 21. 15 óra
A MOZGÁS ÖRÖK - A MOZGÁS
HATÁSAAZ EGÉSZSÉGRE
Előadó: Dr. Buzás Judit kistérségi tiszti főorvos.
Március 29. 19 óra
Daniel Glattauer: GYÓGYÍR ÉSZAKI
SZÉLRE – színházi előadás az Óbudai
Társaskör, a Kultkikötő és az Orlai
Produkciós Iroda együttműködésével.
Belépődíj: I. hely 3200 Ft, II. hely 2800 Ft.
Március 16. 21 óra
A KISCSILLAG EGYÜTTES
KONCERTJE. Belépő: elővételben 1300
Ft, helyszínen 1600 Ft.
Március 23. 16 óra
HÚSVÉTI TÁNCHÁZ, KIÁLLÍTÁS
ÉS KÉZMűVESSÉG. Belépődíj 300 Ft
Március 23. 18.30 óra
GÓBÉ ZENEKAR – lemezbemutató
koncert. Belépődíj: 1000 Ft.
Március 24. 18 óra
VENDÉGSÉGBEN A KANIZSA BIG
BAND-NÉL. Vendégművész: Gyárfás István
- gitáros. Belépőjegy ára: 1000 Ft
Március 20. 9 óra
"KATTINTS RÁ, NAGYI!"
Atanfolyam díja 1000 Ft. Atanfolyam a BUDAPESTI Mű-
VELőDÉSI KÖZPONTtámogatásával valósul meg. Jelentkezni
személyesen vagy a 93/319-202-es telefonon lehet.
Március 23. 20 óra
SZőKE SZABOLCS QUARTET
Belépődíj: 1 000 Ft
Március 26. 17 óra
őSI MAGYAR GYÜMÖLCSFAJTÁK
Előadó: Kovács Gyula, az ősi zalai gyümölcsfák
megmentője
A Park Kft. jóvoltából új játékoknak
örülhetnek a gyerekek a
keleti városrészben található
Rózsa út 18-as számú ház mögötti
játszótéren.
Az ünnepélyes átadáson a város
és az apróságok nevében Cseresnyés
Péter polgármester köszönte
meg a szép és nagy örömet okozó
ajándékot Kálovics József ügyvezetőnek,
aki megjegyezte, bízik
benne, hogy a jövőben is lesz lehetőségük
hasonló adományozásra.
A mintegy másfél millió forint
értékű eszközöket, egy komplex
csúzdát és egy mászókát, a gyerekek
azonnal ki is próbálták.
B.E.
Új játszótéri játékok
Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2012. március 15.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Soron kívüli ülésen döntött a
közgyűlés az aktív- és ökoturizmushoz
kapcsolódó infrastruktúra-
fejlesztési, Magyarország-
Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program
keretében benyújtásra kerülő
pályázat összköltségének, valamint
önerejének megemeléséről.
A módosított határozati javaslatok
elfogadásával lehetővé tették
a közös pályázati projekt megvalósítását.
A közgyűlés a februári ülésén
döntött a „Kerékpárutak” című pályázat
benyújtásáról, és egyetértett
a határon átnyúló program keretében
meghirdetett együttműködési
projekt megvalósításával. A pályázat
költségvetésének előkészítése
során a partnerekre eső összköltség
azonban az alábbiak szerint
módosult: Kapronca 125.000
euro, Csáktornya 275.980, Zalakaros
500.000, Nagykanizsa
1.099.020 euro. Atestület felhatalmazta
a polgármestert arra, hogy a
322.342.566 forint összköltségű
és 54.951 euro, azaz 16.117.128
forint önerejű projektet készíttesse
elő és pozitív elbírálása esetén a
támogatási szerződést írja alá. A
pályázathoz szükséges önrészt és a
projekt előfinanszírozását a 2013.
évi költségvetésben nevesítetten
biztosítsa.
A február 23-ai közgyűlés zárt
ülésen döntött az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény intézményvezetői
álláshelyére beérkezett
pályázatokról. A képviselők
Stimeczné dr. György Bernadettet
bízták meg öt évre az intézményvezetői
feladatok ellátására.
A korábbi vezető, Kercsmaricsné
Kövendi Ibolya az elmúlt évben
nyugdíjba vonult, az intézményvezetői
pályázat kiírásáról a novemberi
soros ülésen döntött a testület.
Az intézményvezető által ellátandó
feladatok közé az alapellátáshoz
tartozón felül, az intézmény
gazdasági-, pénzügyi-, munkaügyi
tevékenységek megszervezése, irányítása,
ellenőrzése is beletartozik.
Módosították
a „Kerékpárutak”
költségvetését
Stimeczné
dr. György Bernadett
az új vezető
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK közel 50 millió forintot
nyert a „Merre visz az út?” projekt
megvalósítására, melynek
segítségével ifjúsági célú programjaikat
fejleszthetik. A program
céljait és részleteit egy rendezvény
keretében mutatták be,
ahol előadásokat is hallgathattak
a résztvevők.
Ahogy Mérksz Andor, a Nagykanizsa
és Térsége TISZK ügyvezető
igazgatója a tájékoztatón
elmondta, fontos a pályaválasztás
előtt álló gyermekek megfelelő
információkkal való ellátása,
hiszen így tudnak jó döntést
hozni, így találhatják meg önmagukat
a választott szakmában. Ez
az első része a programnak. A
másik pedig, hogy ha már bent
van a gyermek a rendszerben,
akkor ott ne csupán a szakmai ismereteket
sajátítsa el, hanem azt
is tanítsák meg neki, hogyan kell
életpályát építeni, legyenek
olyan jellegű ismeretei is, hogy
mit kezd majd az elsajátított
szakmájával.
Ennek érdekében, a két éves
projekt keretén belül, mely a
nagykanizsai oktatási intézményekben
tanuló ifjúsági korosztályt
(jórészt általános- és középiskolásokat)
célozza meg, különböző
tevékenységeket valósítanak
meg, minőségi információkat és
alternatív programokat biztosítanak.
Az ifjúsági információs és tanácsadó
iroda segítséget nyújthat
a diákoknak a mindennapi életük
során felmerülő problémák megoldásában,
az életpálya-tervezésben
szakemberek bevonásával.
Ezen kívül megszervezik az iskolai
tanműhelyek és üzemek látogatását.
Amobil ifjúsági információs pont
keretében felkeresik az általános- és
a szakközépiskolákat, ahol osztályfőnöki,
illetve szabadidős óra keretében
kihelyezett pályaalkalmassági
foglalkozásokat tartanak. Ezen kívül
részt vesznek az egyes iskolák
nagyrendezvényein is.
Az iskolákban klubokat is szerveznek,
tematikus program szerint,
havonta más-más iskolában.
Az egyik a „Merre visz az út
klub?” elnevezésű lesz, mely a pályaválasztást
és a társadalomba való
illeszkedést segíti. A másik pedig
az „Együtt tovább klub”, mely
a családi kompetenciák fejlesztésére
és az életút tervezés biztosítására
irányul.
A klubok munkájához szorosan
kapcsolódik a nyári táborok programja
is, csak egy kicsit kötetlenebb
formában. A „Merre visz az
út?” tábor a pályaválasztásnál tud
segíteni – ahol a tanácsadást különböző
színes programokkal egészítik
ki –, az Élet-Stílus tábor pedig
a családi kompetenciákat segítő
közösségi rendezvény.
A rendezvényen Cseresnyés Péter
polgármester köszöntőjét követően,
Faragó Zsolt, a Nagykanizsa
és Térsége TISZK szakmai vezetője
tartott Bonyodalmak a fogalmak
körül témakörben előadást, majd
Borsos Ágnes munkavállalási és
rehabilitációs tanácsadó szólt Életbátorság:
uralni a gyorsan változó
világ gazdasági, társadalmi nehézségeit
címmel.
V.M.
Pályaválasztás, integráció,
életpálya-tervezés
Március 8-án Képzések és támogatások
címmel tartottak vállalkozói
fórumot a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs
Központban. A téma a hamarosan
kiírásra kerülő TÁMOP-os
pályázat, ami a munkahelyi képzések
támogatására szolgál.
Az Inkubátorház marketing vezetőjének
nőnapi köszöntője után
Radics Bálint, a Széchenyi Programiroda
helyi képviselője prezentációt
tartott a társadalmi egyeztetésen
már elfogadott pályázatról.
Az előadó beszélt a pályázat kritériumrendszeréről,
az akár 100%-
ban elnyerhető támogatásról, e keret
felhasználásának területeiről és
a költségek elszámolásának rendjéről.
Amint azt Radics Bálint kiemelte,
minden vállalkozási forma
előtt nyitva áll a pályázati lehetőség,
amelyet általános és speciális
képzésre is fel lehet használni. A
szakmai, idegen nyelvi, ismeret-,
és kompetenciaképzések mellett
számítástechnikai, informatikai
képzésre is van lehetőség. Fő szabály
a tanfolyamot lezáró vizsga
megléte. Egy személy képzésére
maximum 450 ezer forintot lehet
felhasználni.
A második előadó Devecserné
Óvári Ibolya a Perfekt Zrt. megyei
vezetője volt, aki cége bemutatásán
túl, a képzésekkel foglalkozó
vállalkozások szemszögéből elemezte
a leendő pályázat előnyeit.
Prezentációjában kitért a felnőttképzés
és a szakképzés aktuális és
jövőbeli területeire.
Kerekes Gábor a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
kanizsai irodavezetője az új Széchenyi
Mikrohitel Program ismertetését
ajánlotta a hallgatóság figyelmébe.
A pénzügyi támogatások
mellett a tanácsadói tevékenységet
is kiemelte, mint a kisvállalkozásokat
segítő területet. A hitelfeltételek
változásainak pozitív oldalát
összegezve megállapította, hogy
az általuk nyújtott kombinált
mikrohitel az egyik legkedvezőbb
forráslehetőség a vállalkozások
számára.
A vállalkozói fórumot Cserti
Csilla, az Inkubátorház vezetője
zárta, aki hasznosnak ítélte az
összejövetelt, s egyben az érdeklődők
figyelmét felhívta arra, hogy
keddenként, ingyenesen igénybe
vehető módon, előre egyeztetett
időpontban várják azon vállalkozások
képviselőit, akiknek tanácsadásra
van szükségük.
Forrás: www.inkubatornk.hu
Vállalkozói fórum a felkészülés jegyében
Kanizsa – Múlt-kor 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 15.
Több mint 70 év után visszakerült
Kárpátaljáról Nagykanizsára
az egykori nagykanizsai járás
leventéinek zászlója, melyet a sajtó
jelenlétében vett át a kárpátaljai
származású Gortvay Gábor tanár
úrtól Cseresnyés Péter polgármester,
a Polgármesteri Hivatal
1. emeleti tárgyalójában.
Gortvay Gábor a zászló átadása
során azt kívánta a város vezetőinek,
legyenek büszkék arra, hogy
elődeik valamikor gondoltak az
elszakított, majd visszakerült területekre,
és ilyen értékes
mementót készítettek az ott élők
számára.
Az első bécsi döntés után (1938.
november 2.) visszakaptuk Kárpátalja
délnyugati sávját a magyar határ
mentén. Így Ungvár, Beregszász és
Munkács újra Magyarországhoz tartozott.
ATrianon után visszatérő területek
magyarságának maradéktalan
boldogságában a hazai közvélemény
egy emberként osztozott. Márai Sándor:
„Ajándék a végzettől” címmel
könyvet is szentelt az eseménynek.
Országos gyűjtések és adakozások
születtek Kárpátalja megsegítésére.
Többek között sok-sok magyar zászlót
is küldtek a külhonba. Közöttük volt az
a két gyönyörű selyemzászló is, amelyet
Nagy- és Kiskanizsa és a járás leventéi
a fillérek összeadogatásával teremtettek
elő, hogy a Magyar Asszonyok
Nemzeti Szövetsége által ajándékozott
országzászlóval együtt Munkácsra
vigyék: „Zrínyi Miklós városából
Zrínyi Ilona városába”. Végül 1939
pünkösdjén adták át a két leventezászlót
Munkácson, ahonnét Kovászó község
leventéi kapták meg a nagykanizsai
járás leventéinek zászlaját.
Kovászó Beregszásztól keleti
irányban 12 km távolságra, a Borzsa
folyó jobb partján található, többségében
ruszinok – Rákóczi leghűségesebb
népe – lakta, közel 1000 fős
falu. Első írásos említése 1270-ből
maradt fent. Közelében érdekes látnivaló
egy sziklás magaslaton a
kovászói várrom, mely középkori
eredetű, valószínűleg a tatárjárás
után épült vár maradványa.
A kanizsai magyar zászló sokáig
„bujdosott” Kárpátalján, míg mára
előkerült. Gortvay Gábor tanár úrnak
kárpátaljai származású, ma Budapesten
élő, áldozatos munkájú közéleti
embernek köszönhetjük, hogy most
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa polgármestere
átvehette ezt a Kanizsáról
indult kalandos sorsú magyar zászlót.
Gortvay Gábor (1938-) az
Ungvidéki Baráti Kör és a Bercsényi
Miklós Alapítvány titkára is, több
Kárpátalján szervezett tehetséggondozó
tábor létrehozója. Testvére,
Gortvay Erzsébet neves irodalomtörténész,
az Ungvári Állami Egyetem
tanára, aki Kölcsey-kutatása közben
akadt rá Kovászón a zászlóra. (Gortvay
Gábor nagykanizsai kapcsolatai:
Rózsás János, Kunics Zsuzsa, Gerencsér
Tibor, Balogh László.)
A kanizsai magyar zászló Kárpátalja
előtti története jól dokumentálható
a Zalai Közlöny napilap különböző
1938-as, 1939-es számaiban.
Az utóéletét Gortvay Gábortól
tudhattuk meg az átadáson. Az egykori
ajándék visszaérkezett most
Nagykanizsára: jelképezve azt,
hogy az idő kútja ugyan mélységes
mély, de visszahozható belőle a történés,
a történet, a történelem, mely
így tanítómester. A múltbanézés
hozzásegíthet bennünket ahhoz,
hogy előnyösebb helyzetből ragadjuk
meg a jelent. A történelemnek
ugyanis nincs vége, a történelem továbbra
is életben van. A tervek szerint
a zászlót felújítva a Testvérvárosok
Hete és a Város Napja programsorozatban
is viszontláthatjuk
majd, amelyben segítségünkre lesz
a Thúry György Múzeum is.
B.E.
Visszatért a kanizsai zászló Kárpátaljáról
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány
ülésének eredményeit ismertette
dr. Polay József elnök.
Szó esett az új nyitva tartásról, a
Szent Lujzát ábrázoló templomi
ablaküveg restaurálásáról, a kanizsai
történetek gyűjtéséről és
A fejetlen, fehér mén legendájához
kapcsolódó tervekről.
A sajtótájékoztatót dr. Polay József
egy fontos bejelentéssel kezdte,
miszerint újra a régi nyitvatartási
időben várják a látogatókat, így március
6-tól 10-17 óra között hétvégén
is (szerdától vasárnapig), nagy óraszámban
tart nyitva a múzeum. Ateremőri
problémákat is sikerült megoldani
a kuratórium közreműködésével,
melyhez segítséget nyújtott Cseresnyés
Péter polgármester, a Munkaügyi
Központ Nagykanizsai Kirendeltsége
és a Megyei Múzeum
igazgatója. A közmunkaprogram keretében
két személyt alkalmaztak.
A kuratórium két felhívást tett
közzé. Várják a támogatók jelentkezését
a Szent Lujzát ábrázoló templomi
ablaküveg helyreállítási munkálatainak
anyagi biztosításához,
mely díja 600 ezer forint. A szociális
gondozók védőszentjét ábrázoló
üvegkép restaurálásához a Kanizsai
Múzeumért Alapítvány számlaszámára,
Szent Lujza megjegyzéssel
várják a támogató átutalásokat.
A második felhívás a városi történetek
gyűjtésére vonatkozik.
Eszerint április 30-ig lehet küldeni
az érdekes történeteket postán
(Thúry György Múzeum, Nagykanizsa
Zrínyi u. 62.) vagy a
tgym@zmmi.hu mail címre. Pályázni
olyan történetekkel lehet,
amelyek nem jelentek meg az elmúlt
tíz évben nyomtatásban. – A
három legtöbb szavazatot kapót
díjazzuk, melyet a múzeumok éjszakája
rendezvényen adunk át –
mondta az elnök.
Hozzátette, tervezik a Kanizsai Olvasókönyv
összeállítását is. Ez várhatóan
az év végére készül el és jövő év
elején vetélkedőt rendeznek belőle.
Atájékoztató végén egy, Afejetlen,
fehér mén patkójának történetét ismertető
táblát helyeztek el a múzeum
kapuján. A leghűségesebb támogatók
számára egy névvel ellátott patkót
adományoznak, amit kiszegezhetnek
a kapura, idén először a múzeumok
éjszakáján. Másrészt szeretnének egy
patkófalat felállítani, melyre az ide ellátogatók
szegelhetik fel a megvásárolható
patkókat. Ugyanitt felállítják
a szerelmesek szerencsepadját is. –
Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan érdekessége
lehet Nagykanizsának,
amiért érdemes eljönni – mondta.
Ezen túl tervezik, hogy a ballagóknak,
egyetemistáknak útravalóul kisebb
patkókat adnak, mivel a történet
szerint a patkó szerencsét hoz és viszszahoz
a városba.
V.M.
A fejetlen fehér mén legendájától Szent Lujzáig
Kanizsa 4 – Kultúra 2012. március 15.
– Hát ilyen szép helyen lakunk?
– csodálkoztak rá falujukra a
gödreiek, miután tavaly a
Kanizsa Fotóklub helyben rendezett
kiállítását megtekintették.
Kóréné Horváth Anita a klub vezetőjével,
Molnár Tiborral együtt
több alkalommal is visszajárt
szülőfalujába, műveikből a
HSMK emeleti előterében múlt
szombaton nyílt tárlat, melyet
március 17-ig látogathatunk. A
régebbi ismeretség okán ilyen
közvetlen a beszélgetésünk.
– Mióta fényképezel?
– A fotóklubba két és fél éve kerültem,
de nyolc-kilenc éve van
már komoly gépem.
– És nem komoly?
– Hú, már gimnazista koromban
fényképeztem egy kompakt géppel.
– Ma a digitális technikának köszönhetően
többen kattintgatnak.
Visszagondolva saját utadra, mit
tanácsolsz azoknak, akik komolyabban
szeretnék venni a fotózást?
– A családi képek a visszaemlékezést
segítik. Aki, úgymond, komolyabban
akar fotózni, annak nagyon
fontos, hogy átgondolja, mit
akar kiemelni, milyen részletet
akar elhagyni. Mi az, ami mindenképpen
rajta legyen a képen. A nézőpont
nagyon fontos.
– Ezeknél a gödrei képeknél is
látszik ez, völgyből fel a dombokra,
vagy vissza…
– Amikor tegnap a kiállítás megnyitó
után a gödreiekkel beszélgettem…
– … hiszen vagy húszan eljöttek,
a polgármesteretek is.
– … akkor is előjött, hogy olyan
helyen is jártam fotózáskor, amit
korábban észre sem vettem. Ez nagyon
érdekes volt, hiszen korábban
húsz évig ott éltem. Amikor az
ember mindennap arra jár, természetesnek
veszi a dolgokat és nem
figyel föl apróságokra.
– Képeidet látva az évszakok
váltakozása is szembeötlik. Változatosság,
hétköznapi szépségek.
Rokonszenves, ahogy mindezt észreveszed.
– Ha az élet citrommal kínál,
csinálj belőle limonádét! – szoktam
mondani. Bizonyára kölcsönös
ez a dolog, a pozitív hozzáállást
is erősíti a szépségek észrevétele
és viszont.
– Amikor elkerültél Gödréből –
így kell mondani?
– Igen.
– Amikor idekerültél Kanizsára,
Gödréhez képest kevésbé természetközeli
helyre, mit jelentett neked?
– Falun nőttem föl, nagyon furcsa
volt az állandó zaj itt, az Izzó
mellett. Vágyok vissza arra a
csendre, ahol nem csak a vihar zaját,
de a szél susogását is meg lehet
hallani. Szerencsére közelebbretávolabbra
minden szombaton
szervez fotó túrákat a klub. Két
egyforma kép soha nincs. Még akkor
sem, ha egymás mellett állunk,
és ugyanazt a témát fotózzuk. Akkor
is más kép születik. Egy idő
múlva fel lehet ismerni, melyik képet
ki csinálta.
– Jó lenne egyszer a többi fotóklubos
gödrei képét is együtt látni.
Aki e cikk olvastán kedvet kap,
hogy csatlakozzon hozzátok, és
nincs ismerőse, mint neked volt,
mit tegyen?
– Minden hétfőn hat órától öszszejövünk
a HSMK-ban, nyolc
óráig. A klub abszolút nyitott, szeretettel
várunk mindenkit.
Kanizsától száz kilométerre, a
66-os út mentén fekszik Gödre,
Kaposvár és Pécs között, Baranya
északkeleti csücskében. Völgye
termékeny, gondosan megművelt
szántóföldeket, szőlőültetvényeket,
gyümölcsösöket
rejt. A házak végében nyílik a
szántó, közel az erdő, a dombok
közt vadászkastélyok is. A megnyitón
elhangzott, nem titkolt
szándék az invitálás erre a varázslatos
tájra…
P.J.
Vissza a 66-os úton
Fotó: Varga Mónika
Csaknem egy évszázada tart a
vita mi is a jazz. Komoly jazz
szakértők és kritikusok ádáz háborút
vívnak álláspontjuk fenntartásáért.
Vannak akik egyszerűen
előadásmódnak, míg mások
önálló műfajnak tartják.
Magam Pernye András megközelítését
érzem mértékadónak,
miszerint a jazz művészet, amely
nem kizárólagosságra törekszik
és befogadó más műfajok adaptációra,
ugyanúgy mint az eleve
jazz számnak íródottakkal. E
gondolatok a Borbély Műhely
nagykanizsai jazz koncertje
kapcsán jutottak eszembe, ahol
jazz, slágerek és hazai örökzöldek
adaptációi kerültek bemutatásra.
A kiváló zenekar „Zala meghódításaként”
egy hét alatt 15 koncertet
ad megyénkben az Ifjúsági
Filharmónia sorozat részeként
Homage á Kodály címmel. Lazításként
pedig három jazz koncertet
tartottak a hamarosan megjelenő
Songbook albumuk anyagából.
A kanizsai Móricz Zsigmond Művelődési
Házban bemelegítésként
egy jazz örökzöldet, majd az LGT
Ezüst nyár számára készült jazzátíratát
adta elő a Borbély Műhely.
Érdekes már-már bizarr zenei csemege
következett ezután. Seress
Rezső világhírű szerzeménye a
Szomorú vasárnap és a Mátray
Zsuzsa által népszerűvé vált Látod
ez a szerelem című slágerének
összegyúrása. Ilyen párosítás
„fazonraigazítására” sikerrel csak
profi zenészek képesek. Ehhez
kétség sem férhet, hiszen a népzenében
és a jazzben is egyaránt briliáns
szaxofonos Borbély Mihály,
a hazai és nemzetközi porondokon
is sikeres Szabó Dániel zongorista,
a fiatal, de annál érettebb játékot
mutató Horváth Balázs bőgős
és a virtuóz Baló István dobos jól
összeszokott csapat. Profizmusukat
mi sem bizonyítja jobban mint
az, hogy egy repertoárban nem
szereplő számot Sigmund
Romberg Softly, As in a Morning
Sunrise szerzeményét is remekül
előadták, értesülve a szerző nagykanizsai
kötődéséről és születésének
125. évfordulójáról. A szünet
után Lerch István: Várj míg felkel
majd a nap című slágerének feldolgozása
következett. A sort Szabó
Dániel, Borbély Mihály és
Oláh Kálmán egy-egy szerzeménye
követte, és zárásként Paul
Desmond híres örökzöldje a Take
Five. Ezek után kiváncsian várhatjuk
a Songbook CD megjelenését,
amely biztosan élénk visszhangot
fog kiváltani, de ez még az eladásnak
is használhat.
H.Gy.
A Borbély Jazz Fanatic meghódította Zalát
Fotó: Halász Gyula
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 15.
Városunk legnagyobb nyelviskolájában a DIALÓG NYELVISKOLÁBAN
már több, mint egy évtizede lehet nemzetközi érvényességű,
államilag elismert nyelvvizsgát tenni angol és német nyelvből. A vizsgák
elismertségéről beszélgettünk Móric Józseffel, a Dialóg Nyelviskola
vezetőjével.
– Milyen nyelvvizsgát érdemes tenni? Melyik a „jó” vizsga?
– Ma már az államilag elismert nyelvvizsgák között is többféle választási
lehetőség van. Ezek között vannak ismertebb és kedveltebb nyelvvizsgák akár
a német, akár az angol nyelv tekintetében. A világ minden táján ismert és elismert
nemzetközi érvényességű nyelvvizsgán szerzett bizonyítványt mindenhol
elfogadják és értékelik, mert korszerű, valós és versenyképes tudást igazol.
Iskolánkban csak ilyen vizsgákat lehet tenni.
– Kérem mutassa be a DIALÓG Nyelviskolában tehető nyelvvizsgákat!
– Német nyelvből a GOETHE Institut és a TELC vizsgái, angol nyelvből pedig
a City & Guilds illetve a TELC vizsgái tehetők le helyben. A GOETHE vizsga a
német nyelvterület állami nyelvvizsgája, ezért a németországi, svájci vagy ausztriai
egyetemre vagy főiskolára jelentkező külföldieknek a bejutás feltétele vagy az időközbeni
letétele a GOETHE közép-vagy felsőfokú vizsga. ATELC vizsga is Európa
leginkább ismert és elismert nyelvvizsgája, hiszen csak Európában több, mint
3.000 vizsgahelye van. A City & Guilds angol vizsgáinak ismertsége a világon az
első számú, hiszen a City & Guilds a világ egyik legrégibb és legnagyobb nyelvi és
szakképző intézménye. A City & Guilds angol nyelvvizsga Európa több országában
államilag elismert angol nyelvvizsga. Akinek tehát GOETHE vagy City &
Guilds illetve TELC nyelvvizsga bizonyítványa van, nem lehet gondja munkavállaláskor,
vagy egyetemre vagy főiskolára történő jelentkezés esetén.
– Van különbség a nyelvvizsgák között?
– Elvileg nincs, hiszen mindegyik vizsga az Egységes Európai Nyelvi Keretrendszernek
megfelelő. Gyakorlatilag azért mégis csak van. Ez abból adódik,
hogy az egyes vizsgák különböző készségekre helyeznek nagyobb hangsúlyt, tehát
a hasonló feladatok között az egyes készségek jó megoldásai több vagy kevesebb
pontot érnek. Az is különbség, hogy az egyik vizsga szabályzata megengedi
a szótár használatát, a másik viszont nem. Szintén különbség, hogy az egyik lehetőséget
biztosít részvizsga letételére a másik pedig nem.
– A nemzetközileg is érvényes vizsgákon nehezebb megfelelni?
– Éppen ellenkezőleg! A statisztikai adatok is jól bizonyítják ezt. A magasabb
sikerességi arány abból is adódik, hogy a nemzetközi érvényességű vizsgákon
teljesen hétköznapiak, életszerűek a feladatok, és egészen más szemléletű,
mondhatnám "emberközpontú" a vizsgáztatás folyamata.
– Köztudott, hogy a DIALÓG Nyelviskolában tett angol és német nyelvvizsgákat
itthon is és külföldön is nagyra értékelik. Nagyon sokat tesznek
Önöknél sikeres nyelvvizsgát.
– Igen, nálunk vizsgázik majd mindenki a város és vonzáskörzetéből. AGOETHE,
City & Guilds vagy TELC nyelvvizsgáknak valóban nagyon magas az elismertségük
és sikerességük. Mindegyik vizsga nemzetközileg és államilag is elismert.
Aki nálunk vizsgázik, egy lépésben nemzetközi és állami érvényességű
nyelvvizsga bizonyítványt is szerez. Nagyon fontos a mai globalizált világunkban,
hogy a nyelvvizsgát ne csak hazánkban, hanem külföldön is elfogadják.
– Hogyan és hol lehet felkészülni leggyorsabban a vizsgákra?
– Csakis ott, ahol jól ismerik a vizsgarendszert. A hatékony felkészülés
érdekében szakítani kell a hagyományos „poroszos” nyelvoktatási szemlélettel.
A nemzetközi érvényességű vizsgák tematikájukban eltérnek a hagyományos
vizsgáktól, ezért a célirányos és hatékony felkészítéshez átfogóan
ismerni kell a vizsgarendszert. Ezekkel a speciális szakismeretekkel
nem csak iskolánk vizsgáztató tanárai, hanem minden dolgozója rendelkezik.
Az is tény, hogy aki a DIALÓGban készül fel a vizsgákra, valóban sikeresebb,
mint aki máshol tanul. Ez azért van, mert iskolánk minden egyes
tanára maximálisan felkészült, jól ismeri a vizsgarendszert, annak minden
egyes elemét, buktatóit.
„Nincs Isten! Írja a Biblia.”
Ezzel az idézettel szokás rámutatni,
a szövegkörnyezetéből kiragadott
részlet mennyire ellentétes
üzenetet közvetít. Hiszen
előtte ez áll az 53. zsoltárban:
„Az esztelen így szól szívében.”
Régi elv az is: minden, ami a katolikus
egyházban elhangzik, katolikusan
(azaz egész szerint =
kat holosz) kell érteni. Ha meghökkentőt
vagy akár megbotránkoztatót
hallottunk pénteken
Balás Béla megyéspüspöktől,
gondoljunk vissza erre.
A kanizsaiak megszokhatták főpapjainktól,
nem rejtik véka alá
markáns véleményüket. Gondoljunk
a polgári egyesület vendégére,
a szombathelyi püspökökre („A
2006-os választási eredménybe
sajnos belejátszott nem kevés hívő
ember szavazata is”). Vagy a Kanizsának
a 2010-es választásról nyilatkozó
pápai nunciusra (Jó úton a
magyarok). A KÉSZ és a KDNP
kanizsai szervezeteinek vendége
még vendéglátóit sem kímélte. –
Nyilván nem azért hívtak, hogy
ugyanazt hallják, mint annyiszor –
indokolta, miért nem udvariaskodik.
Lelkiekről szólt, de nem lelkizett.
Pár mondat a másfél órából.
– Huszonhét ezres plébánia és
nincs diákmise – tette szóvá, hogyhogy
nem lógnak még a Felsőtemplom
csillárán is gyerekek. Mi
lehet ennél fontosabb?
– Nincs joga egyetlen kisközösségnek
sem maszekolni, amikor
ekkora a pusztulás Magyarországon,
Európában – a bezárkózó,
belterjes, azaz introvertált közösségeket
kemény szavakkal illette.
– Az az egyetlen hírem róluk, hogy
aki bekerül ebbe a mozgalomba,
arra nem lehet számítani a plébánián.
A kereszténység a két összejövetel
között zajlik, amikor nincs
ott a közösség, hogy lelkizzünk –
idézte Michel Quoist-t. – Egyedül,
gorombán egyedül. Otthon, munkában,
utazáskor. És akkor miért
jövünk össze? Hogy egy kicsit pihenjünk,
örüljünk, hálát adjunk.
Erőt kapjunk az egyedül való
helytálláshoz.
Elkényeztetett alvó óriás a világiaknak
a hatalmas serege. Aki azt
hiszi, helyette mindent a plébánosnak,
a püspöknek kell elvégezni.
Mindnyájunknak el kell menni,
ahogy a Kossuth nóta mondja.
Nincs magánkeresztény. Jézus
Krisztus nem vallást alapított.
Egyházat, közösséget.
– A kommunista is emberből
van, mégpedig magyar emberből.
– Aki gyűlöl, annak nincs igaza –
emlékeztetett a főpásztor. Felidézte,
mit ismételgetett Tabódy István
a börtönben az őt ütlegelő ávósnak:
én mégis szeretem magát. Pedig
már-már markolta a széket,
hogy hozzávágja. – Így kéne elgondolkodtatni
a legutálatosabb
ellenfelet.
Fiataloknak szokta mondani:
Ne beszélj Istenről. Csak akkor,
ha kérdeznek. De éljél úgy, hogy
kérdezzenek. Illyés Gyula oratóriumára,
Az éden elvesztésére
hívta föl hallgatóságának figyelmét.
„Egy csecsemőt kézbe venni,
anyjának szépet mondani, leánynak
udvarolni, fiúnak visszabiccenteni,
minden, ami a világnak
valahol örömet ad, a csók,
ami addig nem volt, a gyermek,
aki most lett, lépcsőfok mind,
mind fölfelé.” Miért kell ezt
agyonkomplikálni? Minek keresztény
cirádák?
– Fékeznem kell magam, mert
bajt csinálok – intette le magát. –
Nem a felépítménnyel kell kezdeni,
hanem a lövészárokkal. Az én-te
kapcsolatokkal. Az apa-anya, házaspár
viszony, és a kamaszodó gyerekükkel,
hogy van-e rá idejük, vagy
nincs. Akarnak-e komolyan valamit,
vagy csak idomítani akarnak. Állásba
akarják juttatni a fiataljukat, vagy
hivatásba segítik. Pároztatni akarják,
vagy azt akarják, hogy párja legyen,
életpárja. Nagy különbség. Én árulásnak
tekinteném, ha most valami
vallásos szöveget mondanék ehelyett.
Ne azt a másikat maceráljuk. A
mi családjainknak kellene könnycsordítóan
szépnek lenni. Gusztust
csinálóan nagyszerűen működni. És
akkor elindul a változás.
Nem győztem pironkodni – vallotta
meg Balás Béla –, amikor Orbán
Viktor beszélt az Európai Parlamentben.
Én, a püspök hallgatok,
a püspöki karok hallgatnak.
De egy fiatalember, egy civil, egy
református az ország-világ előtt
beszél Jézus Krisztusról, családról,
nemzetről. Enyhe humorral,
mondván, engedjék meg, hogy én
is európai legyek. Zseniális.
P.J.
A magyar hazára oda kéne figyelni!
A NYELVVIZSGÁK ÉRTÉKE
Tisztelt Kanizsa Hetilap!
Tisztelt Cseresnyés Péter
polgármester úr!
Nagykanizsa városának van egy
olyan városrésze, ami a 17. században
az Inkey családnak köszönhetően
fénykorát élte. Igen,
Palinról van szó, mely ma is lehetne
a város egyik ékessége, hiszen
a kastélyok, amelyek mára romhalmazként
csúfítják az utcaképet
akár kitűnő közösségi térként is
funkcionálhatnának. De nekünk,
paliniaknak ez a legkisebb gondunk,
sajnos. Igen, mert vannak
olyan problémáink is, amelyek
mindennapjaink alapvető igényét
sem szolgálják ki. Például a buszmegállók
helyzete. Konkrétan
szeretném felhívni figyelmét arra
a buszmegállónak nevezett területre,
amely az Alkotmány út
177/a. szám alatt lenne található,
ugyanis nincs ott semmi csak egy
esőbeállónak sem használható tákolmány.
És hát, ha az esőtől nem
véd meg, akkor hogy védene meg
a széltől a hófúvástól vagy éppen
a tűző naptól. Tervek vannak. Az
önkormányzat megvásárolta
ugyan a területet a buszváró építéséhez,
sőt mi több az építési engedély
is megvan. De sajnos már két
és fél éve ennél több nem történt.
Szeretném megkérdezni miért
nem épül fel a buszváró. Mi kerül
egy buszmegállón több mint kétmillió
forintba (utóbbi információt
a városfejlesztési osztályon
kaptam).
De menjünk tovább. Sokan
vannak, akik a rossz buszközlekedés
miatt kocsiba ülnek, ha a
városba szeretnének bejutni. De
ez sem könnyű, mert az utak állapota
kritikán aluli. Toldozgatás,
foltozgatás ugyan hetente
van útbeszakadás vagy éppen
csőtörés esetén, de egy normális
útfelújítás, ami időszerű lenne,
évek óta nincs. Igen, tudom önök
is tisztában vannak ezzel, de sajnos
azt az ígéretüket sem tartották
be, hogy az M7-es megépítését
követően felújítják az Alkotmány
utat. De ez is csak ígéret
maradt úgy, mint a zajvédő fal a
sztráda mellett.
És nézzük meg, mi van velünk,
azokkal a fiatalokkal, akik szeretnénk
egyet szórakozni, de Palinban
és nem a városban. Megmondom
én, semmi nincsen, legalábbis
Palinban, mivel bejárunk
a városba, mert nincs egy közösségi
ház, amely helyet adhatna
rendezvényeknek. Ígéret e területen
is van. Emlékszem, még a
2002-es választási finisben ígéretet
tett ennek megépítésére Bicsák
Miklós, de sajnos máig nem
történt semmi. Tavaly önök a
képviselő úr kérését leszavazták
a költségvetési vitában, amely arra
irányult, hogy adjanak önök
két millió forintot a közösségi
ház megtervezésére. Meglátásom
szerint telket se kéne vásárolni,
mivel az egykori faluház lebontása
után lenne terület egy épület
felépítésére.
Végül azt sem hagyom szó nélkül,
hogy a lakosságot sikerült
annyira közönyössé tenni a közügyekkel
kapcsolatban, hogy az
általam indított felhívásra, amely
egy városrészszépítő egyesület
megalakítására irányult, háromezer
emberből mindössze mintegy
30 ember jelentkezett.
Polgármester Úr, meg szeretném
kérni, hogy levelemre válaszoljon,
illetve, hogy időpont
egyeztetés után szervezzünk egy
lakossági fórumot és egy területbejárást
az Ön részvételével, és
oldjuk meg a fenti problémák legalább
egy részét!
Ez alkalommal megígérem önnek,
hogy ha nem történik semmi,
akkor két hónap múlva újabb nyílt
levelet írok önnek azzal kapcsolatban,
hogy milyen következmények
születtek mostani levelem
után.
Valentin Szilveszter,
palini lokálpatrióta lakos
Kanizsa – 6 Városháza 2012. március 15.
A
Nagykanizsai Önkormányzat versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Ingatlan címe, megnevezés, méret, helyrajzi szám, ár Versenytárgyalás időpontja
Bajza u. 9/A. Pincelakás, 35,8 m2, 2477/4. (50/200-ad része), 380.000 Ft március 27. 8.30 óra, április 3.; április 17.
Batthyány u. 10., Lakás, 22 m2, 2338/B/1., 1.300.000 Ft, március 27. 9.00 óra, április 3.;április 17.
Batthyány u. 10., Műhely, 27 m2, 2338/B/2., 770.000 Ft március 27. 9.00 óra, április 3.;április 17.
Erzsébet tér 16., Lakás, 81 m2, 989/1/A/8., 6.800.000 Ft március 27. 9.30 óra, április 3.;április 17.
Király u. 6., Lakás, 39 m2, 2037/A/9., 2.500.000 Ft március 27 10.00 óra, április 3.;április 17.
Király u. 34., Lakás, 113 m2, 1975/1/A/8., 11.600.000 Ft március 27. 10.30 óra, április 3.;április 17.
Sugár u. 16/D., Pincelakás, 38 m2, 1122/A/6., 880.000 Ft március 27. 11.00 óra, április 3.;április 17.
Sugár u. 43., Lakás, 55 m2, 1638/A/2., 2.800.000 Ft március 27. 11.30 óra, április 3.;április 17.
Zrínyi u. 37., Lakás, 103 m2, 1946/A/4., 11.200.000 Ft március 27. 12.00 óra, április 3.;április 17.
A Versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Garay u. 21. szám alatt, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT első emeleti
irodájában. A versenytárgyaláson való részvétel feltételei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu továbbá www.nkvg.hu
weboldalon. Személyes érdeklődés esetén információ a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT irodájában vagy telefonon
a 93/311-241-es telefon, 16-os mellék. Az ingatlanok megtekinthetők a versenytárgyalást megelőző héten, a fenti telefonon
egyeztetett időpontban.
Versenytárgyaláson értékesített ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban döntött
több tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készíttet el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (2) bekezdésének megfelelően, "A településrendezési eszköz kidolgozása
előtt - beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet,
ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az
érintettek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket
tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozatalát
és az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási
lehetőségét,"
A módosítások a következők:
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkötés
által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- A HÉSZ 17. § (8) bekezdésének hatályon kívül helyezése
- Mánta patak (5444 hrsz) - 0362/2 hrsz-ú út - 0378/2 hrsz-ú út - 0461/2 hrszú
közlekedési út (7-es főút) - Principális csatorna (0401/5 hrsz) - 0397 közút által
határol tömbre vonatkozó rendezési tervi módosítása
- A HÉSZ 23.§ (3) bekezdés kiegészítése
- 0397 hrsz-ú út (őrtorony u. északi folytatása) - Principális-csatorna - Mántapatak
által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkötés
által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- 3866/10 - Csengery utca (3780/3 hrsz) - Sörgyár utca (3811 hrsz) - tervezett
12,0 m széles út kivétele
- Budapesti vasútvonal - Csónakázó-tó gátja - Csónakázó-tó bekötő útja - 61.
út által határolt tömbben kiszolgáló út területének szabályozása
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkötés
által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Vécsey u. - Olaj u. - Papp S. s. - Tripammer u. - vasút nyomvonala által határolt
tömb övezeti besorolásának módosítása
- Nagykanizsa közigazgatási területén lévő utak szabályozási szélességének
csökkentése
- Kertes mezőgazdasági területeken az építménymagasság megnövelése
- Veres P. utca - Szentgyörgyvári utca - Gárdonyi G. utca - Marek J. utca által
határolt tömb tömbfeltáró útjának megszüntetése
- 0284/1 hrsz-ú út - 0291/2 hrsz-ú erdő művelésű ágú ingatlan - 0291/3 hrsz-ú út
- 0290/20 hrsz-ú árok - 0286 hrsz-ú út által határolt tömb övezeti besorolásának
- 0447 hrsz-ú ipari vasút - 264 hrsz-ú ipari vasút - Magyar utca - tervezett északi
gyűjtőút - 0546/2 hrsz-ú vasút által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Petőfi S. utca - Dózsa Gy. utca - Honvéd utca által határolt tömbben fennálló
ellentmondásos szabályozás feloldása
- Teleki u. - Laktanya u. - volt Thury laktanyát átszelő kerékpárút - Interspar
áruház által határolt tömbben tömbfeltáró út megszüntetése
Az Ipari Part területén a megengedett beépíthetőségi százalék megemelése
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján megtekinthető
ügyfélfogadási napokon.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása
Palini gondok
(Olvasói levél)
Kanizsa – Hirdetés 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 15.
hirdetés
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány szeretné 2012-ben a szociális
gondozást végzők védőszentjeként tisztelt, Szent Lujzát ábrázoló
üvegképet restauráltatni s a múzeum épületében a közönség számára
bemutatni. Az ablak jelentős felújításra szorul, sok üvegszem kitört,
repedt, síkjából kimozdult, az ólomsínek deformálódtak. Az árajánlat
szerint a restaurálás díja 600 ezer forint.
A restauráláshoz a Kanizsai Múzeumért Alapítvány számlaszámára
várja – Szent Lujza megjegyzéssel – a támogató átutalásokat,
befizetéseket. Szlsz: 14100134-11722449-01000007
Felhívás a nagykanizsai Kórházi kápolna
Szent Lujzát ábrázoló egykori ólomüveg
ablakának restaurálására
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány kuratóriuma pályázatot
hirdet kanizsai történetek gyűjtésére. Várjuk egyetemisták,
középiskolások, városi polgárok által gyűjtött érdekes
történeteket 2012. március 1. és április 30. között.
Beküldési cím: Thúry György Múzeum,
Nagykanizsa, Zrínyi u. 62. vagy a tgym@zmmi.hu mail cím.
Pályázni olyan történettel – akár érdekes családival is – lehet, amely
az utóbbi 10 évben nem jelent meg nyomtatásban.
A történetek további hasznosítását a pályázó díjmentesen az
alapítványra ruházza át.
A kuratórium által kiválasztott legjobb 8-10 pályamunkát bemutatjuk
a Városi Televízióban és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban,
melyekről a VTV és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap honlapján elektronikusan
és postai úton levélben is lehet szavazni. A három legtöbb
szavazatot elért történet közül az első 30.000 Ft, a második 25.000 Ft,
a harmadik 20.000 Ft értékű utalványt nyer.
A díjak ünnepélyes átadására a múzeumok éjszakája rendezvénysorozat
keretében kerül sor.
Pályázat városi történetek
gyűjtésére
Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület pályázatot
hirdet a Miklósfa Mindenki Háza művelődési centrum vezetésére.
Feltétel: szakirányú főiskolai végzettség.
Az állás április 1-től betölthető.
Jelentkezés: levélben vagy interneten, fényképes önéletrajzzal a
végzettség igazolásával.
Jelentkezési határidő: 2012. március 25.
Postai cím: 8831 Nagykanizsa-Miklósfa Kápolna tér 2.
E-mail cím: mindenkihaza@miklosfa.eu
Információ:20/299-6730
Művelődési ház vezetői állás Miklósfán
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2012.03.21-én 16 órakor
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban
Az elméleti díja csak 5000 Ft,
és nincs regisztrációs díj
2012.03.23-án 16 órakor
gépkezelő
(targonca, emelőgép, és földmunkagép)
2012.03.26-án
C, D, C+E
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyv kölcsönzés!
Szent József búcsú, 2012.
Március 23. péntek
17.00 Keresztút (alatta gyónási lehetőség), 18.00 Lelkigyakorlatos szentmise
(Kiss Márton bélfenyéri plébános), 19.00 Fórum a lelkigyakorlatos atyával.
Március 24. szombat
10.00 Alsósoknak: Kicsi Hang zenélő együttes műsora (díszterem), 10.00 Felsősök:
7 OLDAL, 7 CSAPAT, HÉTFÉLE AJÁNDÉK A HITRőL - Szókirakó
számítógépesvetélkedő felsős csapatoknak, 10.00 Középiskolások-főiskolások:
Videoklipek szerkesztése a hitről.
12.00 Ebéd (egytálétel + palacsinta), 14.30 Apák-fiúk focimeccs, 17.00 Dr.
Molnár Róbert kübekházai polgármester előadása „József, az igaz” címmel a
templomban (alatta gyónási lehetőség), 18.00 Lelkigyakorlatos szentmise.
Mise után fórum a Polgármester Úrral a Szalézi teremben.
Március 25. vasárnap
14.00 A bátorság emberei c. film (Díszterem), 17.00 Szent Veronika Kórus
koncertje (Zalalövő), 18.00 Lelkigyakorlatos szentmise.
Kanizsa – 8 Városháza 2012. március 15.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyző állásának betöltésére
Fő feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló
törvény és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre vonatkozó szabályozásra),
valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzője hatáskörébe
tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A kinevezés teljes munkaidőben, határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör a pályázat elbírálását követően tölthető be.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy
az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata,
hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított egy éven belül azt megszerzi), legalább
kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázónak a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.) 5. számú mellékletében meghatározott adatköröket is tartalmazó szakmai
önéletrajza,
- a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelései,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázatban feltételként vagy előnyként előírt iskolai végzettség, szakképesítés,
szakvizsgát tanúsító okiratok másolata (szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozóan
a pályázati feltételek között írt nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, illetőleg
nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási
szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez,
- a pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyűlés
ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
- a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan kezelendő oly
módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
Apályázat kiírója a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb
a véleményező bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a 47/2001. (X.10.) önkormányzati rendelet,
a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata alapján
kerül sor.
A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 31.
A pályáztató nem zárja ki, hogy a döntést megelőzően - külsős szakértő közreműködésével
- vezetői képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele önkéntes.
A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók
meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a Közgyűlés
elé.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő lejártát követő első
közgyűlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-701 telefonszámon.
Apályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhető: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu
Közszolgálati állásportál)
Állás - Nagykanizsa MJV - jegyző
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet magasabb
vezetői álláshelyre.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye:
Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola
(8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.).
Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.).
A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „igazgatói pályázat”
jeligét.
Dr. Mező Ferenc Gimnázium - Thúry György Gimnázium
és Szakképző Iskola (8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.)
- Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
(8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.)
Aborítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „főigazgatói pályázat”
jeligét.
Apályázatokat személyesen, vagy postai úton 2012. március 22-ig kérjük eljuttatni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Erzsébet tér 7. II.
emelet 7. címre.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekinthessenek, nyilatkozat arról, hogy összeférhetetlenségi
ok nem áll fenn, nyilatkozat, hogy megbízás esetén a vagyon nyilatkozattételi
kötelezettséget vállalja
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012.
január 30-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklődni a 93/500-782 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési
és Sportosztály Bagarus Ágnes osztályvezetőnél.
Magasabb vezetői álláshelyek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Március Időpont
30155/3 Miklósfa, Iskola utca, építési telek 4.080.000 7, 21 9:00
30155/4 Miklósfa, Iskola utca, építési telek 4.080.000 7, 21 9:30
4372 Lazsnaki kastély, Alkotmány u. 160. 49.000.000 7, 21 10:00
2243/1-2 Ady u. 25. szám alatti ingatlanok 22.320.000 7, 21 10:30
3817 Csengery u. 111/B, beépítetlen terület 2.800.000 7, 21 11:30
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás
a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu
honlap BEFEKTETőKNEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt.
Ingatlan versenytárgyalások
Bizzer András önkormányzati képviselő fogadóórát tart március 30-án 17
órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati
ingatlanok kezelője vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanra:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. Irányár: 59.000.000.-Ft+áfa.
Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkormányzat
közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
A hirdetett ingatlanok adatai és az értékesítés további feltételei részletesen
megtalálhatóak a www.nkvg.hu honlapon.
Eladó a Bartók 1. szám alatti ingatlan
Kanizsa – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 15.
Kanizsa 10 – Vízmű 2012. március 15.
Kanizsa 2012. március 15. – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 12 – Hirdetés 2012. március 15.
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 15.
Horoszkóp
Itt a tavasz, itt a változás ideje. Ne csak a
ruhatárán változtasson, hanem újuljon
meg, változtasson a szokásain is. A hétköznapok
nyomasztó hangulata után vidám
napok következnek.
Rokonszenves, segítőkész viselkedésével
akár előnyökre is szert tehet mind a
munkahelyén, mind a magánéletében.
Változtassa meg a frizuráját, és használja
ki otthon is a kreativitását.
A közelgő ünnepekre való tekintettel lehetőleg
őrizze meg a hidegvérét a rokoni
együttlétek alkalmával. A Mars ugyan
nem könnyíti meg a helyzetét, de nyugodtan
vásárolhat luxus dolgokat.
Kedvezően alakul ön számára ez a hét,
ennek ellenére olyan helyzetbe kerülhet,
ami lelkileg megviseli. Szerencsére a nehézségeken
egy kis taktikával könnyedén
túlteszi magát.
Ha úgy érzi, hogy túlságosan kihasználja
a családja, és alig marad a saját hobbijára
szabadideje, akkor nem jár messze az
igazságtól. Tanuljon meg nemet mondani,
és frissüljön fel testileg-lelkileg.
Bár nem tervez túl nagy beruházást otthon,
a csillagoknak köszönhetően mégis
számíthat némi anyagiakban mérhető
gyarapodásra. A hétvégét töltse barátok
társaságában.
Különös dolgok zajlanak ön körül ezekben
a napokban. Atavasz előszele felkorbácsolja
érzelmeit, szinte nem bír önmagával.
Ha rutinosan elvégzi a feladatait,
nyugodtan várhatja az ünnepeket.
A csillagok állása szerint sikerekre számíthat
a munkahelyén. Ha ugyanolyan
lendülettel kapcsolódik be az otthoni
munkákba is, teljesül három régóta vágyott
kívánsága.
Gyökeres változásokat szeretne elérni
magánéletében, de bizonytalankodása
mindig visszafogja. Helyezze új alapokra
az életét, és a siker nem marad el. Akár
ihat is előre a medve bőrére.
Mostanában jól érzi magát a bőrében, és ez
meg is látszik a megjelenésén. Szinte nem
tudnak öntől olyasmit kérni, amit ne teljesítene.
A váratlan események ne szegjék a
kedvét, oldjon meg mindent, amit lehet.
Nemcsak a párja, hanem a bolygóállások
is segítik anyagi ügyei megoldásában. A
konfliktusokat szerettei között oldja fel
egy vacsorameghívással, és beszéljék ki
nyugodtan a félreértéseiket.
A hetedik érzékének köszönhetően még
időben ráérez a párja kívánságára, és
meg is lepi vele az ünnepekre. Vitaminhiánya
nincs, szinte képes olvasni a környezetében
élők gondolataiban.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Eladnám vagy elcserélném 2
vagy 3 szobás csak kanizsai házra
jelenleg 100 m2-en felújított, tetőteres
családi házamat. Tel.:
0630/681-0581 (7491K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonatúj háztartási gőztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)
Két éves, Indesit, négy lángos
gáztűzhely eladó. Érd.: 0693/324-
219 (7488K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K)
Megbízható kőműves vállalkozó
vállal minden nemű munkát
az alaptól a tetőig, a komplett
kivitelezéstől a kisebb átalakításokig
(térkövezést is). Tel.:
0630/575-3859 (7490K)
Matematikából általános- és
középiskolások korrepetálását,
felkészítését vállalja szaktanár
Nk-án. Tel.: 0630/9693-115
(7475K)
Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István, Nagykanizsa,
Zrínyi u. 20., tel.: 0630/597-
1530 (7492K)
Kanizsa 14 – Sport 2012. március 15.
2012.03.20. KEDD
10:00-15:00 óra
Kanizsai Dorottya Kórház,
Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
2012.03.22. CSÜTÖRTÖK
09:00-14:00 óra
Dr. Mező Ferenc
Gimnázium és
Közgazdasági SZKI
Nagykanizsa, Platán sor 3.
Véradás
műszakvezető szakirányú megegyezés szerint
értékesítő középfokú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
pultos szakirányú megegyezés szerint
óvónő angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
cukrász szakirányú megegyezés szerint
könyvelési részleg vezető szakirányú megegyezés szerint
köszörűs (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
festő-burkoló-karbantartó szakirányú megegyezés szerint
esztergályos szakirányú megegyezés szerint
asztalos/ács szakirányú megegyezés szerint
gyalugép kezelő szakirányú 130.000 - 150.000 Ft
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 800 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1600 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).
NYUSZI DUATLON
2012. március 24.
szombat 15 óra
Verseny rendező: TRI-CO
TRIATLON KLUB. A verseny
helyszíne: TUNGSRAM sporttelep
(Ipari park - Vámház u.)
Rajtidők, korcsoportok,
versenytávok:
15.00 óra, 2006-utániak, 200 m futás
- 500 m kerékpározás -100 m futás.
15.15 óra, 2004-2005-ösök, 200 m
futás - 500 m kerékpározás - 100 m
futás. 15.30 óra, 2002-2003-asok,
400 m futás - 1500 m kerékpározás -
200 m futás. 15.50 óra 2000-2001-
esek, 600 m futás - 3000 m kerékpározás
- 300 m futás. 16.15 óra, 1998-
1999-esek, 1000 m futás - 4500 m
kerékpározás - 500 m futás. 16.15
óra, 1994-1997-esek, 1000 m futás -
4500 m kerékpározás - 500 m futás.
16.15 óra, 1973-1993-asok, 1000 m
futás - 4500 m kerékpározás - 500 m
futás. 16.15 óra, 1972-előttiek, 1000
m futás - 4500 m kerékpározás - 500
m futás. 16.40 óra, HOBBY FUTAM,
melyen mindenki indulhat
óvodástól-nagymamáig, 200 m futás
- 500 m kerékpározás - 100 m futás.
17.00 óra eredményhirdetés.
Nevezni a helyszínen lehet, 14.20-
tól a rajtot megelőző 10 percig. Nevezési
díj: 500 Ft, a (HOBBY futam
ingyenes). Díjazás: minden korcsoport
I-III. helyezettje érem díjazásban
részesül.
Információ: TRI-CO Triatlon
Klub, Nagykanizsa, Sugár u. 38/a.,
tel.: 0693/311-627, 0630/417 6410.
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh – Móri SE 2-3 (0-3)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 16. forduló. Nagykanizsa,
150 néző. Vezette: Papp Á.
(Szabó P., Szabó II Z.). G. Cs. Horváth
G. (49. 11-esből, 88.); Disztl
M. (23., 24., 45.). Kiállítva: Szép
D. (60.), Boros Z. (89.). NTE: Szekeres
P. - Boros Z., Rákhely M.
Cserfő L., Szép D. - Kőrösi A.
(Szakmeiszter J., 80.), Kotnyek I. -
Ujvári, Cs. Horváth G., Babati T. -
Szőke Á. (Freischmid, 80.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Az előzetes jegyzőkönyv megpillantása
után konstatálhattuk,
NB-s találkozón olyan rövid kispaddal,
mint az NTE, kevés csapat
büszkélkedhet(ett) az idény során.
Írd és mondd, csupán a kapus
Freischmid Roland és Szakmeiszter
János kuporgott a szakvezető mellett
az ülőalkalmatosságon. Az még
hagyján, de a 13 játékos számára is
sikerült a mezeket úgy kiosztani,
hogy a hivatalosan 26-osban játszó
Kőrösi Andrásnak a 18-as jutott...
Nos, elkezdődött tehát a 2011/12-
es évad tavaszi szezonja, s mind az
"eNTéE", mind az "eMeSE" úgy
gondolta, itt a lehetőség a bizonyításra,
irány előre... A 23. percben
Szekeres Péter először még nagy
helyzetben mentett, a második hullámban
érkező Disztl Milán azonban
5 méterről a kapu bal oldalába helyezett
(0-1). Egy perccel később ismét
a móriak csapatkapitánya köszönt
be, ezúttal a jobb sarokba
bombázott 12 méterről (0-2). Hidegzuhany
a javából, s még nem volt
vége, hiszen közvetlenül a lefújás
előtt a fekete-pirosaktól ismét Disztl
volt eredményes egy ide-oda pattogó
labdát továbbított a hálóba (0-3).
Fordulás után aztán nem is jöhetett
volna jobbkor a hazai szépítés,
hiszen Cs. Horváth Gábor egy 49.
percben megítélt büntetőt váltotta
gólra (1-3). Ez mintha életet lehelt
volna a vendéglátókba, Kőrösi nem
sokkal később nagy helyzetben nem
talált kaput, de a móri ellencsapásokkal
vigyázni kellett. Főleg azok
után, hogy a 60. percben tíz emberre
fogyatkozott az NTE, Szép Dávid
sípszó utáni labdaelrúgásért gyűjtötte
be második sárgáját, ezzel egyben
a pirosat és az öltözőkulcsot...
Innen már nagyon nehéz helyzetben
volt a kanizsai legénység, bár próbálkoztak
becsülettel, részükről mégis a
nagy pillanat a 80. percben jött el: a kapus
Freischmid Roland csereként pályára
léphetett támadóként. Még
mondják, hogy Nagykanizsán nincs
esemény futball apropóján – ezúttal
sok extrát láthattunk mesterhármastól a
kiállításig. S ezután jött még a ráadás: a
88. percben Boros Zoltán balról középre
kanyarított, Cs. Horváth Gábor pedig
7 méterről a kapuba stukkolt (2-3).
Agólörömbe azonban üröm is vegyült,
hiszen a gólpasszt adó Borost a játékvezető
második sárgával szintén kiállította.
Szóval, a tavasz tényleg elkezdődött,
s valóban sok egyedi történést láthattunk.
Csak épp hazai sikert nem.
Koller Zoltán: „Az első félidőben
figyelmetlenségek végett kaptuk
a három gólt, de a második játékrészben
játékunk minőségemondhatni
létszámunk csökkenésével
ellentétes arányban alakult.”
Emlékeztető:
Az NTE 1866 együttesénél bekövetkezett
téli játékosmozgások
Érkezők: Bozsoki Imre (Soproni
VSE; NB II Nyugati csoport), Babati
Tamás (Hévíz FC; NB III Bakony
csoport - kölcsönbe), Szakmeiszter
János (Miklósfa SE; megyei I. - kölcsönből
vissza), Petánovics Milán
(UFC Nagykanizsa; U19 II. osztály),
Baranyai Zoltán (ZTE FC; U17 I.
osztály). Távoztak: Kisharmadás Gábor
(Bagola VSE; megyei II. - kölcsönbe),
Pozsgai Albert (Miklósfa
SE; megyei I.), Rácz Szabolcs (USV
Dechantskirchen, osztrák; Unterliga
Ost Steiermark - 6. osztály), Béli Milán
(Miklósfa SE; megyei I. - kölcsönből
vissza, majd SV Eltendorf,
osztrák; II. Liga Süd Burgenland - 5.
osztály), Luiz Fernando (brazil, ?),
Rubens (brazil, ?).
P.L.
Volt itt minden...
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 15.
A Kanizsai Vadmacskák SE női
második vonalbeli kosárlabda
együttese a SMAFC-NYME otthonában
lépett pályára és kiélezett
végjátékban vesztette el veretlenségét.
A tabellát mindenesetre továbbra
is vezeti a kanizsai csapat.
Soproni MAFC NYME (3.) –
Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
68-63 (17-15, 18-16, 15-14, 18-
18)
NB Amatőr Nyugati csoport női
kosárlabda-mérkőzés, találkozó a
18. fordulóból. Sopron, 50 néző.
Kanizsa: Fekete Cs. (10/6),
Fuisz V. (31/12), Olasz A. (4),
Jurkó (6), Jagarics (3). Csere: Kiss
V. (8), Hegyi (1), Oros, Simon V.
Edző: Gábor Erzsébet.
A vendégek kezdték jobban a
mérkőzést, a hazai csapat csak a 3.
percben dobta első kosarát, igaz a
6. percben már átvette a vezetést.
Jellemzője volt a találkozónak,
hogy a soproniak elléptek 10 ponttal
is, de sikerült a KVSE-nek felzárkózni.
Az egyenlítéssel nem
volt problémaja a dél-zalaiaknak,
de a vezetést már nem sikerült átvenniük.
Nagy taktikai küzdelem
folyt a pályán: egészpályás letámadás,
zóna, emberfogásos védekezés
váltotta egymást a meccs során
mindkét oldalon.
Idővel a nagykanizsaiaknak a
fault-problémákkal is szembesülniük
kellett, hiszen Fekete
Csilla és Hegyi Vivien is kipontozódott.
A találkozó vége előtt három
perccel a tízpontos soproni vezetést
két perc alatt dolgozták le
Fuisz Viktóriáék, a végjátékban
azonban – írjuk úgy – érvényesült
a hazai pálya előnye, így Gábor
Erzsébet tanítványai számára nem
volt lehetőség megnyerni a kosárlabda
csatát.
Kanizsa KK-DKG EAST (1.)
– Soproni MAFC-NYME (4.)
65-71 (17-25, 19-11, 12-16, 17-19)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 19. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző.
Kanizsa KK: Bausz (13/3), Tóth
O. (10/3), Beák (10/6), Hoffmann
B. (6), Czigler (6). Csere: Balogh
L. (16/6), Zsámár K. (4), Murvai,
Bus, Stárics, Lovas. Edző: Kovács
Nándor.
A Kanizsa KK-DKG East, az
NB I B Nyugati csoportjának listavezető
kosárlabda csapata a Soproni
MAFC gárdája ellen lépett pályára
hazai környezetben, s annak
reményével mérkőzött, hogy győzelme
esetén a csoport első helye
már gyakorlatilag zsebében is lehetne...
Nos, Kovács Nándor legénysége
a múlt heti fővárosi vereség után
továbbra is a „begörcsölés” jeleit
hordozta magán, pontosabban saját
játékán, hiszen végül a soproniak
71-65-re nyertek a Russaycsarnokban.
Az alapszakaszból
még három forduló van hátra, a
KKK tovább ellenfelei (aktuális
helyezésükkel): Treff 07 SE (11.,
idegenben), Ceragem Kozármisleny
SE (10., otthon), PTE-PEAC
PVSK (7., otthon). (Kovács Nándor
néhány hete a győriek elleni
rangadón elért roppant sima győzelem
után fogalmazott úgy, egy jó
ló a derbi napján az igazi. Remélhetőleg
– nem az ellenfelek és pláne
nem a fajta lebecsülése végett
–, a „muraközi igáslovak” ellen is
érvényesül egy telivér számára a
verseny kedvező papírformája...)
P.L.
Aquaprofit NTSK (2.) –
MLTC (4.) 8:4
NB I sakk csapatbajnoki mérkőzés,
7. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Balogh Cs. - Koszics 0:1, Ivanisevics
- Izsák 1:0, Lenic - Ilincsics
1:0, Márkus - Fogarasi 1:0, Ribli -
Bodiroga 0,5:0,5, Pintér J. - Sipos
I. 0,5:0,5, Héra I. jr. - Aczél
0,5:0,5, Gonda - Károlyi T. jr. 1:0,
dr. Flumbort - Zsinka 0,5:0,5,
Galyas M. jr. - dr. Medvegy 1:0,
Gara T. - Szieberth 0,5:0,5, Kántor
- Horáth D. 0,5:0,5
Adélszlávokkal szintén teletűzdelt
vendégek ellen a kanizsaiaknak
nem ment a legjobban, illetve
kiderült, nem véletlen, hogy az
MLTC negyedik a tabellán. Balogh
Csaba veresége az első táblán
érzékenyen érintette az
NTSK-t, ráadásul így a szombathelyi
Haladás (62,5) egy ponttal
növelni is tudta előnyét a táblázaton
a dél-zalaiak (58,5) előtt.
Mondhatjuk, hogy a hazai sakkéletnek
is megvan a saját FC Barcelonája
– bombaerős a nagykanizsai
együttes kerete (rekordhoszszúságú
győzelmi szériával...),
mégis a második helyen áll...
Hazai környezetben játszott az
Aquaprofit NTSK II NB I B-s sakk
csapata is, akik szintén fővárosi
együttes ellen mérkőztek.
Aquaprofit NTSK II (7.) –
MTK-Kőbánya (4.) 5,5:6,5
NB I B Charousek csoport sakk
csapatbajnoki mérkőzés, 7. forduló.
Nagykanizsa.
A kanizsai győztesek: Gergácz,
Bodó, Sipos J., Zsirai P.
P.L.
A hazai sakk FC Barcelonájaként
Soproniak nem egyszer, kétszer is...
Kiskanizsai Sáskák SE (15.) –
Tarr Sprint Andráshida SC (1.)
1-5 (1-1)
Megyei labdarúgó bajnoki mérkőzés,
16. forduló. Kiskanizsa, 120
néző. Vezette: Földszin (Szente R.,
Szép II S.). G.: Lakics T. (15.); Tóth
L. (7., 65.; mindkettő 11-es), Sági
A. (53.), Kovács L. (72.), Kovács
B. (85.). Kiskanizsa: Munkácsi -
Ganzer (Cserfő H., 75.), Szántó A.,
Csordás, Kálovics Á., Horváth G. -
Szelei (Farkas M., 22.), Rajnai, Németh
G., Lakics T. - Kálcsics F.
Edző: Ifjovics Ferenc.
A szorosan vett élmezőnyhöz
tartozó Andráshidát fogadta a sereghajtó
Kiskanizsa együttese,
mely betörmörülve kereste (volna)
a rést a vendégek soraiban ellencsapásai
alkalmával.
Nos, ez a taktika már a hetedik
percben semmivé foszlott, hiszen a
hidaiak büntetőből szereztek vezetést
Tóth László révén (0-1). Mivel
a hazaiaknál ekkor még bőven volt
szufla, sikerült is egyenlíteniük: a
Sormásról a Sáskákhoz került
Lakics Tamás egy formás támadás
végén helyezett a hálóba balról (1-
1). A labdabiztosabb ASC ugyan
mezőnyfölényben volt, de a
Kiskanizsa jól tartotta magát.
Fordulás után aztán ismét a vendégeken
volt a sor, az 53. percben Sági
András egy sakk-matt helyzet után
továbbított a kapuba (1-2), az igazi
fordulópont aztán a második büntető
megítélése volt, melyet Tóth L. értékesített
(1-3). Innen már gyakorlatilag
csak az volt a kérdés, Dobos Sándor
csapata mekkora különbséggel
nyeri a meccset. Nos, Kovács Levente
a 72. percben egy kiugratás után
jobbról 8 méterről a jobb sarokba gurított
(1-4), majd Kovács Bálint tette
fel az i-re a pontot, a 85. percben balról
keresztbegurítva állította be a
végeredményt (1-5).
P.L.
Kiskanizsán a papírforma alapján
Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE (6.) – Univer-
KTE Kecskemét (3.) 9:1
Extraliga női asztalitenisz-mérkőzés,
találkozó a 10. fordulóból.
Nagykanizsa. Eredmények (elöl a
hazaiak): Csáki-Németh A. - Tóth
K.-Füle 3:0, Ch. Carey - Drabant
3:0, Csáki - Tóth 1:3, Németh -
Füle 3:0, Carey - Tóth 3:1, Németh
- Drabant 3:0, Csáki - Füle
3:0, Németh - Tóth 3:1, Carey -
Füle 3:0, Csáki - Drabant 3:0
A (még) harmadik helyezett
Kecskemét csapatát fogadta a kanizsai
csapat. A vendégek az őszi
idényhez képest igencsak meggyengültek,
hiszen nincs már náluk
a kínai idegenlégiós. Aválogatott
Madarász Dóra és Tóth Kata
duó pedig egyedül nem képes
minden meccset hozni.
A kanizsai mérkőzésre ráadásul
Madarász nélkül érkeztek a bácskiskuniak,
így pedig már a vendéglátók
számítottak esélyesebbnek. A
Tóth Kata mellett játszó két fiatalnak
nem volt reális esélye mérkőzésnyerésre.
Apárost aztán simán nyerték
a kanizsaiak és később már csak
az volt kérdéses, hogy Tóth ellen mit
játszanak a KSSE asztaliteniszezői.
Charlotte Carey, majd Németh
Ágnes is biztosan, 3:1 arányban legyőzte
a kecskemétiek húzóemberét
és Csáki Ritának is volt esélye a győzelemre,
de 1:1 után mintha beletörődött
volna a vereségbe.
P.L.
A győzelmet
nem kell
magyarázni
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. március 15.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az egycsatornás
gyűjtőkémények felújításának támogatására Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2./2012.(I.31.) önkormányzati
rendelete alapján a következők szerint.
Az önkormányzat az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának, kiváltásának
bekerülési költségeihez vissza nem térítendő támogatásként
támogatást nyújt a pályázók részére, amely kiegészíti a pályázó azon saját
pénzügyi forrását, amelynek megléte a központi pályázatban elnyerhető
állami támogatás előírt pályázati feltétele.
I. A támogatás célja, a pályázók köre
A pályázat keretén belül a többlakásos lakóépületekben lévő gyűjtőkémények,
valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan lakáscélú helyiségekre
jutó kéményszakaszok felújítási munkálataira igényelhető támogatás,
amelynek eredményeként biztosítható a tüzelőberendezések által előállított,
jelenleg a gyűjtőkéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése,
azok lakásokba illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető
visszaáramlásának megakadályozása.
Apályázaton részt vehetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén lévő egycsatornás gyűjtőkéménnyel rendelkező társasházak
és lakásszövetkezeti épületek.
II. Támogatható felújítások, korszerűsítések köre
Támogatás igényelhető az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények)
felújítása érdekében elvégzendő munkálatokra a Nemzeti Fejlesztési
Miniszter 2011. decemberében megjelentetett „az egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása” című
(Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY) pályázat útmutatójában (a továbbiakban:
Pályázati útmutató) foglaltak szerint.
Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett
beruházáshoz.
A pályázat kétlépcsős.
Első lépcsőben a pályázók az önkormányzathoz benyújtják pályázatukat,
amelyet az önkormányzat elbírál.
Második lépcsőben az önkormányzat által támogatott, vagy az önkormányzat
támogatását nem élvező pályázatokat azután a pályázó társasház
saját döntése szerint nyújtja be a központi kiíróhoz.
III. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az önkormányzati támogatás összegét a közgyűlés határozza meg, mértéke
a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség legfeljebb
10 %-a, de lakásonként maximum 30.000 Ft lehet. Pályázónak a teljes felújítási
költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia.
Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban
részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati
támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkormányzati támogatás
összege abban az esetben sem nő, ha a pályázónak a beruházás megvalósítása
során a pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek
fel. Ezt a pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia.
IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag az önkormányzat
által előírt pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti példányban
kell benyújtani legkésőbb a rendelkezésre álló pénzügyi keret
kimerüléséig, de legkésőbb 2012. május 05-ig. Amennyiben a rendelkezésre
álló forrás kimerül, a pályázatok beadásának lehetősége megszűnik.
A keret kimerüléséről, valamint a pályázatok beadásának lezárásáról az
önkormányzat honlapján kell tájékoztatást adni.
A pályázat benyújtási helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Városfejlesztési Osztálya (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em. 15.).
Az önkormányzati pályázat részletes feltételeit Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2./2012. (I.31.) önkormányzati
rendelete tartalmazza. A rendelet, a pályázati formanyomtatvány és a
pályázathoz szükséges információk elérhető a város honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu ), illetve a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. honlapjáról (www.nkvg.hu).
A központi Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Kht. internetes honlapjáról
(http://www.emi.hu ) tölthető le.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY)
XXIV. évfolyam 11. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. március 22. Kanizsa
Március 29. 19 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
Daniel Glattauer: GYÓGYÍR ÉSZAKI
SZÉLRE - színházi előadás az Óbudai
Társaskör, a Kultkikötő és az Orlai Produkciós
Iroda együttműködésével. Fordította:
Kajtár Mária. Szereplők: Fullajtár
Andrea és őze Áron. Rendező: Göttinger
Pál. Producer: Orlai Tibor. Díszlet, jelmez:
Sebő Rózsa. Grafika: Szöllősi Géza. Belépődíj:
I. hely 3200 Ft, II. hely 2800 Ft.
Március 31. 15 óra
HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
Húsvéti képeslap és ajándékkészítés. Vezeti:
Pulainé Cserti Ilona népi iparművész.
Március 23. 16 óra
HÚSVÉTI TÁNCHÁZ, KIÁLLÍTÁS
ÉS KÉZMűVESSÉG
Közreműködők: Kócza Attila néptánc,
Hajgató Rita népzene, kézművesség Ecsediné
Czinki Tünde. Belépődíj 300 Ft.
Március 26. 9-16 óra
NEMZETKÖZI ÓVODAPEDAGÓ-
GIAI KONFERENCIA
Téma: Adrámapedagógia alkalmazása az
óvodai nevelésben.
"TűNőDÉSEK" - Z. SOÓS ISTVÁN
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: március 31-ig
INDIA VÉGTELEN ÚTJAI - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
1938-1950 között Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthető: április 30-ig.
Március 30. 11 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
ÁLOMJÁRÓK INDIÁBAN - Kiállításmegnyitó
ünnepség.
1929-ben egy álmot követve két törékeny aszszony
indult el gyalogosan Indiába. Kevéske
pénz és hatalmas elhivatottság volt mindenük.
Szerencsés véletlenek sorozata folytán jutottak
el álmaik országába, amely nem csak tárt karokkal,
de rengeteg festenivalóval is várta
őket. Festészetüket áthatotta a spiritualitás és
az India iránti rajongás. Nem kisebb személyiségek
kerültek vásznaikra, mint Mahátmá
Gándhí, a "Nagy lélek", a Nobel-díjas költő
Rabindranath Tagore, a Nehru család több tagja
vagy a dalai láma.
Megtekinthető: május 31-ig
Március 23. 20 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
SZőKE SZABOLCS QUARTET
Belépődíj: 1 000 Ft.
Március 26. 17 óra
őSI MAGYAR GYÜMÖLCSFAJTÁK
Előadó: Kovács Gyula, az ősi zalai gyümölcsfák
megmentője.
2012. január 1-től már használt
lakás adás-vételénél is KÖTELEZő
ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentősen hatékonyabbá tenni?
Balassa Béla
építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu
Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?
Március 15.
Ünnepelt a város
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc a magyar nemzet
történetének egyik meghatározó
eseménye. A függetlenné válás
kivívásáért folytatott küzdelmek
március 15-én kezdődtek meg.
Erre a fontos dátumra, a 164. évforduló
alkalmából ünnepi programokkal
emlékezett városunk.
Az ünnepi program délelőtt a
Deák téren vette kezdetét a Nagykanizsai
Fúvószenekar térzenéjével,
majd a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző
Huszárjai, a Történelmi
Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága és a Thúry Baranta
Közösség tagjai közreműködésével
felvonták a Turul madár szobra
fölé a nemzetiszín zászlónkat. Az
emlékezők a 48-as gyalogezred
emlékművénél helyezték el koszorúikat,
így a politikai pártok és a
civil szervezetek képviselői.
A megemlékezés a koszorúzást
követően a Hevesi Sándor Művelődési
Központ zsúfolásig megtelt
színháztermében folytatódott, ahol
Cseresnyés Péter polgármester
mondta el köszöntőjét, melyben
párhuzamot vont egy a közelmúltban
történt tragédia és az 1848-49-
es események között. A felelőtlenül
rakott tűz okán kigyulladt
Krasznahorka vára is viharos órákat
élt át, mint nemzetünk 1848-
49-ben. A vár megsérült, ahogy
nemzetünk is, de mégis szilárdan
áll. – A történelem már megtanított
bennünket arra, hogy a legnagyobb
tragédiák után is talpra állt
az ország, talpra állt a nemzet –
mondta.
Hangsúlyozta, hogy az 1848.
március 15-én elhangzott Nemzeti
dalban leírtak mára sem vesztettek
aktualitásukból, hiszen ma sem adhatjuk
fel szabad döntési lehetőségeinket,
érdekeinket és jogainkat. A
történelem csatái köteleznek bennünket,
hogy folytassuk a harcot –
igaz más eszközökkel – hazánk érdekében,
annak megerősítéséért bátor
kiállással és józan ésszel, ahogy
azt 48-49 bátor hősei is tették.
Megváltozott a magyar történelem,
a 31 cikkből álló áprilisi törvények
új közjogi helyzetet teremtettek
a Habsburg Birodalomban,
biztosítva a magyar országrész
polgári és demokratikus fejlődését,
Magyarország parlamentáris állammá
való alakulását. Ezzel befejeződött
egy korszak, akárcsak a
tavaly elfogadott és idén januártól
hatályos alaptörvénnyel. – Az új
alaptörvény is lezárt egy korszakot.
Lezárta a diktatúra évtizedeit
és az átmenet húsz évét is, elismerve
és hangsúlyozva a magyar múltat
és a magyar értékeket, új távlatot
nyitott az ország és polgárai
előtt. Mi ezt a küzdelmet már észszel,
szívvel, lélekkel és összefogással
vívtuk, de figyeltünk Petőfire
és kortársaira, mert meghallotta
a magyar polgár a 48-as szabadságharc
üzenetét. A múltból,
dicső őseink szelleméből kezdtük
építeni a jövőt – mondta.
Hangsúlyozta, ’48 legfontosabb
üzenete az, hogy a jövőnek dolgozunk.
Összefogással a közös cél
érdekében kell megoldani a problémáinkat
településeink fejlődőséért,
nemzetünk felemelkedéséért, a
jövő nemzedékének jövőjéért.
Az emlékezést az Általános Iskola
és Óvoda Nagykanizsa – Miklósfa
diákjainak műsora színesítette.
A programot Farkasné Hőbe
Gabriella és Tulman Géza szerkesztette
és rendezte. Közreműködött
a Kanizsa Táncegyüttes, a művészeti
vezetők Vizeliné Paksi Valéria
és Vizeli Dezső voltak.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Egy hétvégi képsor lebeg a szemem
előtt: lángokban áll Krasznahorka
büszke vára. A tragédiát valakik,
gyerekek vagy turisták idézték
elő, akik a nagy szél ellenére,
felelőtlenül, tüzet raktak e történelmi
mementó közelében. A vár
kétszer is kigyulladt, leégett a tetőszerkezete,
de ma is áll – büszkén
és kérlelhetetlen szilárdsággal a
hegytetőn. És őrzi az 1739-ből
származó Segítő Mária-kegyképet.
Talán a sors akarta így, talán a
Teremtő rendelte, hogy nemzeti
ünnepünk előtt nem sokkal a magyar
múlt egyik becses darabja,
történelmünk évszázados jelképe
viharos órákat éljen át. Akárcsak
nemzetünk 1848-49-ben, ’56-ban
vagy éppen ezekben a napokban.
A párhuzam kézenfekvő. A vár
mellett tehát valakik, egészen pontosan
felelőtlen emberek gyújtottak
tüzet, és ilyen felelőtlen vagy
szándékosan kárt okozni akaró
emberek – képletesen – Magyarország
mellett is minduntalan tüzet
raktak, raknak. Ám Magyarország
– akárcsak Krasznahorka vára -, ha
meg is sérül, de szilárdan állt, áll
és állni fog! A történelem már
megtanított bennünket arra, hogy a
legnagyobb tragédiák után is talpra
állt az ország, talpra állt a nemzet.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1848. március 15-én elhangzott
egy azóta jelképpé vált vers, a
Nemzeti dal.
Szavalni nem tudok, verset elemezni
nem akarok, mégis nézzük
mit üzen, mit üzenhet nekünk ez a
vers napjainkra. Az első sorai így
hangzanak:
„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!”
1848 felszólító kérdése ma is
aktuális. Sőt, egyre inkább az. Vajon
lehet-e, szabad-e szemet hunynunk
ma afelett, ami ellen Petőfi
és hős kortársai lázadtak.
Vajon rendben van-e, hogy modern
rabok legyünk, az adósság
rabjai, olyanok, akiknek mindig
kívülről mondják meg, hogy mit
tegyenek – hogy mit tehetnek?!
Vajon nem leszünk-e hűtlenek
1848-hoz, ha – mint már annyiszor
a történelem során – újra rabigába
hajtjuk fejünket? Azt hiszem, a válasz
csak nemleges lehet. Természetesen
figyelnünk kell környezetünkre,
alkalmazkodni kell hozzá,
de érdekeinket, szabad döntési lehetőségünket,
jogunkat nem szabad
feladni.
Tisztelt Emlékezők!
Most, akárcsak 1848-ban, mindenkire
szükség van. Mindenkire,
Kanizsa 2 – ‘48 2012. március 22.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Varga Mónika Fotó: Varga Mónika
Március 15. - Egy nép felemelte a fejét
Ünnepi beszéd
Kanizsa – ‘48 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 22.
akinek fontos Magyarország ügye.
Mindenkire, akinek fontos a nemzet
ügye. A gyávák, az ellendrukkerek
most jobb, ha félreállnak. És
az is, aki stallum birtokában nem
mer, vagy nem akar szólni, ha Magyarországról
– máshol – akarnak
dönteni.
Petőfi radikalizmusával mindez
így értelmezhető:
„Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.”
A haza ma már nem kér életáldozatot.
Nem kíván vért, nem akar
erőszakot. Történelmünk karddal
vívott csatái azonban köteleznek
bennünket, hogy, ha más eszközökkel
is, de felsorakozzunk Magyarország
megerősítéséért. És
közben, biztassuk magunkat, Petőfi
történelmi versének 4. strófája
gondolatával, amelyben a bátor
küzdelemre biztat, láncaink ledobására
buzdít.
Tudjuk, hogy a deáki politika, a
deáki küzdelem a későbbi kiegyezés
Magyarország egyik aranykorát
hozta el. Ez tanulság is egyben
a mának. A szükséges kompromisszum
azonban nem jelentette,
és nem jelentheti ma sem nemzeti
önrendelkezésünk és szabadságunk
korlátlan feladását. Hisz Deák
idejében, mint ma is az elme, a
józan ész és a bátor kiállás a kard,
amelyik védte, védi a magyar érdekeket.
A deáki politika, az akkori józan
elme nem jelentette és a mostani
józan ész sem jelentheti azt, hogy
kizárólag külső diktátumok alapján,
más államok érdekeinek feltétlen
szolgai elfogadásával alakítsuk
saját sorsunkat. Mert tudjuk a
kiegyezés sikeréhez kellettek a
szabadságharc bátor hősei.
Tudjuk: meg kell egyezni. Erre
tanít történelmünk. De arra is, amit
Deák Ferenc, az egykori kanizsai
piarista diák megfogalmazott:
“Amit erő és hatalom elvesz, azt
idő és szerencse ismét visszahozhatja,
de amiről a nemzet, félve a
szenvedésektől, önmaga lemond,
annak visszaszerzése mindig nehéz
és mindig kétséges”.
Nos, a haza bölcsére ma is hallgatnunk
kell.
Akárcsak Kossuthra, aki így
üzent nemzetének:
„Soha le nem mondani,
Soha el nem csüggedni,
Ha kell, mindig újra kezdeni!”
Ezt tették 48-49 bátor hősei.
Bátran kiálltak és bátran küzdöttek
Magyarországért.
A bátrak tabukat döntöttek és
erőt adtak azoknak, akikben a félelem
erősebb volt a bátorságnál. A
forradalom és a függetlenségért
folytatott harc hősei jól tudták „AZ
ÖRÖKÖS HÁTRÁLÁS LEVER
MINDEN BÁTORSÁGOT A
NEMZETBEN”
A bátor embert arról lehet felismerni
– történelmi kortól és helyzettől
függetlenül – hogyha szükség
van tettekre ő cselekszik.
Cselekszik akkor is, amikor mások
intik őt.
Cselekszik, amikor tudja, nincs
több vesztegetni való idő.
A bátor cselekszik akkor is, ha
tudja bírálat és értetlenség kíséri.
Cselekszik, ha tudja, a nemzet
sorsa múlik rajta.
Tisztelet a bátraknak, akiket a
szeretet vezetett, a haza szeretete,
mert tudták, lemondásra, önfeladásra
és gyűlölködésre hazát építeni
nem lehet.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1848. március 15-én megváltozott
a magyar történelem. Az a forradalom
elhozta azt az eufóriát,
amelyre ennek a nemzetnek évszázadok
óta szüksége volt. A tavaszi
szél kisöpörte a Kárpát-medencéből
a csüggedés, a beletörődés, a
lemondás felhőjét. Egy nép felemelte
a fejét. Egy nép történelmet
írt. Mint 1956-ban vagy mint
1989-ben. Mindig másként, mindig
más eszközökkel, de a magyarok
képesek voltak világraszóló
tettekre.
Mert tudták, és ebben bízhatunk
ma is, idézve újra Petőfit.
„A magyar név megint szép
lesz,
Méltó régi nagy híréhez.”
A jelen nagy tetteihez, a munkához,
amely az ország javát szolgálja,
mindenkire szükség van.
Széchenyivel szólva: „Egynek
minden nehéz; soknak semmi sem
lehetetlen.”
Tisztelt Emlékezők!
Anélkül, hogy aktuálpolitikai
párhuzamot akarnék vonni, csak a
tényt rögzítem: a 31 cikkből álló
áprilisi törvények, amelyek jórészt
a pesti forradalom 12 pontját emelték
jogerőre, új közjogi helyzetet
teremtettek a Habsburg Birodalomban.
Biztosították a magyar országrész
polgári és demokratikus
fejlődését, és a rendi államból tulajdonképpen
parlamentáris állammá
alakították Magyarországot.
Vagyis az áprilisi törvények
1848-ban lezártak egy korszakot.
Akárcsak a tavaly elfogadott és
idén januártól hatályos alaptörvény,
az úgynevezett húsvéti alkotmány,
amely egy toldozgatottfoltozgatott,
de mégis csak diktatúrában
fogant jogszabályt váltott
fel.
Tehát az új alaptörvény is lezárt
egy korszakot. Lezárta a diktatúra
évtizedeit és az átmenet húsz évét
is, elismerve és hangsúlyozva a
magyar múltat és a magyar értékeket,
új távlatot nyitott az ország és
polgárai előtt.
Mi ezt a küzdelmet már ésszel,
szívvel, lélekkel és összefogással
vívtuk, de figyeltünk Petőfire és
kortársaira, mert meghallotta a
magyar polgár a 48-as szabadságharc
üzenetét. A múltból, dicső
őseink szelleméből kezdtük építeni
a jövőt.
Nem a dicsőség miatt, de bízva
Petőfi jövendölésében, amely reméli,
hogy unokáink majd jó emlékkel
gondolnak vissza ránk.
Igen, a jövőnek dolgozunk, nem
a mának - és ez ’48 legfontosabb
üzenete. A jelen jobbítása, a jövendő
és a jövendő nemzedékek érdekében.
Ezt akarták 48-as elődeink,
és akarjuk mi is ezt, összefogással
a közös cél érdekében, településeink
fejlődőséért, nemzetünk felemelkedéséért.
(folytatás a 4. oldalon)
Fotó: Varga Mónika
Fotó: Varga Mónika Fotó: Varga Mónika
Kanizsa 4 – ‘48 2012. március 22.
(folytatás a 3. oldalról)
Igen, tisztelt hölgyeim és uraim,
minden küzdelmet a jövő, gyermekeink
és unokáink jövője miatt kell
vállalnunk. Pont úgy, ahogyan
1848-49 áldott emlékű hősei tették.
Mi ma nem léphetünk más nemzetek
által megjárt utakra. Nekünk
magyar útra van szükségünk, amely
ugyan nincs kikövezve, de a jövőbe
visz. Saját gondjainkat magunknak
kell megoldani és a megoldást öszszefogással,
közös akarattal kell
megvalósítanunk. Hangsúlyozom:
összefogással, ami, persze, nem zárja
ki a vitát. De a vitának a jobbításról
kell szólnia, s ha valaki nem ért
egyet egy a többség által támogatott
szándékkal, nem játszhatja el a Pál
utcai fiúkból Gerébet. Mert ha így
tesznek sokan, úgy járunk, mint a
szabadságharc után nemzetünk. El
kell szenvedni a büntetést.
Az akkori büntetéseket már, sajnos,
ismerjük. De azzal népünket
nem tudták megtörni. Sem 1849
után, sem a trianoni gyalázatot követően,
sem az 1949 vagy 1956
utáni sötét években.
Ferenc Jóskának is be kellett látnia
– persze ehhez kellett Deák Ferenc
is –, hogy a magyarok nélkül,
a magyarok ellenében nem uralkodhat.
Hogy mi nem engedünk a
’48-ból, tehát nem lehet bennünket
önfeladásra bírni. Mert ezt az országot
mi magunk, mi magyarok
tudjuk a legjobban irányítani, formálni,
hiszen van hozzá tehetségünk,
erőnk, szorgalmunk és hitünk.
Ehhez a feladathoz adjon kitartást
Petőfi többször idézett versének
utolsó sora: Éljen a haza!
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 164. évfordulója
alkalmából rendezett emlékműsor
délután koszorúzással folytatódott
történelmünk kimagasló
személyisége, Kossuth Lajos
szobránál, ahol az ünneplők
megtekintették a Rozgonyi iskola
diákjainak – verssel, Kossuth-nótával,
modern zenével, népdallal,
néptánccal fűszerezett – műsorát,
amit Várhegyiné Laskai Ágnes
és Jakab Lászlóné szerkesztett
és rendezett.
A Kossuth térről a Kanizsa
Lovasklub Hagyományőrző Huszárjaival
az élen a megjelentek a városi
köztemetőbe vonultak, ahol lerótták
kegyeletüket az 1849-49-es forradalom
és szabadságharc kanizsai hőseinek
sírjánál. Az ünnepi program
fáklyás emlékező sétával zárult.
Nemzeti ünnepünk alkalmából
kopjafaavatásra került sor
Kiskanizsán, egy, a rendezők reményei
szerint hagyományteremtő
rendezvény keretében. A
Templom téren mintegy 250 érdeklődő,
egyben főhajtó lehetett
tanúja a huszár-felvonulás után
annak a verses-zenés programnak,
mellyel a szervezők és a jelenlévők
emlékeztek az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc
hőseire.
Dénes Sándor alpolgármester a
kopjafa, mint a magyar történelem
egyik összetartó erőt jelképező
alkotásáról beszélt, mely a jelenben
is kifejezi az emlékezést
hős elődeinkre. Dr. Páhy János
plébános egyebek mellett arról
szólt, hogy a megosztottság vészesen
terheli az országot, s ezen
pillanatok megfelelő alkalmak lehetnek
arra, hogy elgondolkodjunk,
miként lehetne ezen túllépnünk.
A Nagykanizsai Református
Egyházközség részéről Hella
Ferenc kitért arra, a magyarság a
történelem viharai során mindig
bizonyította, a kritikus helyzetekben
képes volt felülemelkedni a
nehézségeken, s a kiskanizsai
helyszín adta lehetőség végett
örömmel vette, hogy a fiatalság is
az ünnepi esemény részese lehetett
a délután folyamán.
A hősök emléke előtt aztán egy
új kopjafa felavatásával is lerótták
kegyeletüket az emlékezők, melyet
Dávidovits László és Horváth
Ferenc készített és avathatott fel
(képünkön) idén március 15-én,
nemzeti összetartozásunk ünnepén.
Sajtónapi köszöntés
A Szabad Magyar Sajtó Napja
alkalmából fogadta és köszöntötte
a sajtó munkatársait Cseresnyés
Péter polgármester a
Medgyaszay Házban.
Az elmúlt évben végzett munkájukat
megköszönve hangsúlyozta:
Sokszor megfogalmaztunk egymással
szemben kritikát, ami természetes,
hiszen ha sajtószabadságról
beszélünk, ez így van rendjén.
Egy fontos szempontot azonban
tartsunk szem előtt, ha Kanizsáról
vagy kanizsai érdekekről beszélünk:
lehetőleg mindent a város
érdekében tegyünk. Mint tapasztalhatták
az elmúlt másfél évben, egyre
több olyan hírt tudunk közreadni,
melyek arról szólnak, hogy érdeklődnek
városunk iránt, és bár lassan,
de a munkahelyteremtő beruházások
is megjelennek.
Volt bátorságuk megélni a
szenvedélyüket, mely hivatásuk
is egyben – e szavakkal méltatta
Réthelyi Miklós a Magyar Érdemrend
tiszti- és lovagkereszt,
illetve Magyar Arany-, Ezüst- és
Bronz Érdemkereszt állami kitüntetettjeit,
köztük Dezső Ferencet
(képünkön), a Kőrösi
iskola nyugalmazott igazgatóját.
Nemzeti ünnepünk, március 15.
alkalmából, Magyarország köztársasági
elnökének megbízásából a
kimagasló színvonalú munka elismeréseként
Magyar Érdemrend
tiszti- és lovagkereszt, illetve Magyar
Arany-, Ezüst- és Bronz Érdemkereszt
állami kitüntetéseket
adott át Budapesten a nemzeti erőforrás
miniszter, Halász János parlamenti
államtitkár és Jávor And-
Kopjafaavatás
Kiskanizsán
Hatalmas a
Főhajtás példaképek felelőssége
Fotó: kiskanizsa.hu
Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – A mi ügyeink 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 22.
rás közigazgatási államtitkár.
Réthelyi Miklós méltató beszédében
úgy fogalmazott: az ember természetes,
vele született igénye, hogy
a társadalom értékén és rangján fejezze
ki személyéről alkotott véleményét,
méltányolja átlagon felül
végzett, közhasznú tevékenységét.
Életünket – utalt Weöres Sándor
versére a miniszter – „tetteink medre
mélyíti”. Nem tudjuk, mely
mozdulatunkkal, milyen irányba
tereljük a valóság folyását, ezért is
hatalmas a példaképek felelőssége.
A tárcavezető leszögezte: a díjazottak
olyan tetteket hajtottak végre,
olyan műveket alkottak, melyekre
méltán büszke lehet Magyarország.
Olyan emberek állnak előttünk, akiket
őszinte szívvel tisztelhetünk,
olyan emberek, akiknek volt bátorságuk
megélni szenvedélyüket,
mely hivatásuk is egyben – mondta.
A Kanizsai Császár Huszárokkal
találkozhattak a miklósfai
iskola diákjai.
Azsibongó gyermekhad a tornateremben
gyűlt össze, ahol megismerkedhettek
a huszárok történetével, az
1848/49-es forradalom és szabadságharcban
betöltött szerepükkel. Részletes
tájékoztatót kaptak az öltözékükről,
az eszközeikről, amelyeket
kézbe is vehettek. Magukra ölthették
a csákót, a mentét, gyakorolhatták
a huszárüdvözlést, a kemény, férfias
kézfogást és az alaki követelményeket.
Az emlékezetes találkozót
közös éneklés zárta, ami természetesen
szintén a huszárokról szólt – adta
hírül az intézmény igazgatója
Szmodics Józsefné.
B.E. - P.L. - V.M.
Huszárokkal
paroláztak
Fotó: Archív/Bakonyi Erzsébet
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. szakképzési
fórumot tartott a Medgyaszay
Házban, ahol az érintett
pedagógusok és közalkalmazottak
előadásokat hallgathattak a
szakképzés területén a közelmúltban
történt változásokról.
Az előadásokat megelőző tájékoztatón
Mérksz Andor, a Nagykanizsa
és Térsége TISZK ügyvezető
igazgatója elmondta, a fórumot
azért rendezték meg, mert információt
szeretnének adni a pedagógusoknak
és a közalkalmazottaknak
az új szakképzési törvénnyel
kapcsolatban.
– Nagyon komoly változások
történtek az elmúlt időszakban a
szakképzés területén – mondta dr.
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkára. –
Lényeges, hogy a foglalkoztatásban
eredményeket akkor tudunk elérni,
ha a humánerőforrásba is jelentős
energiát fektetünk – tette
hozzá.
Elmondta, a befektetőkkel, vállalkozókkal
lezajlott tárgyalásokon
gyakori kérdés, hogy az adott
térségben rendelkezésre állnak-e a
megfelelő szakemberek. Azonban
erre nem minden esetben adható
pozitív válasz, aminek az oka az
elmúlt évek tapasztalatai alapján
az, hogy a szakképzési és a felnőttképzési
rendszer is kihívásokkal
küzd. Éppen ezért változtattak a
szakképzési törvényen, mellyel
céljuk, hogy tartalommal töltsék
meg azt az időszakot, amit a tanulók
az iskolapadban és a gyakorlóhelyen
töltenek. A korábbi időszakhoz
képest rövidített szakiskolai
képzésben – általában három év
– olyan szakmai és gyakorlati ismereteket
szerezzenek, amelyek
alkalmassá válnak a minőségi
munkavégzésre. Ennek érdekében
ültették át magyar viszonylatba a
már Németországban és Ausztriában
sikeres és hatékony duális
képzést.
Tervezik, hogy a vállalkozásokat
bevonják a gyakorlati képzésbe,
így a tizedik és tizenegyedik
évfolyamos diákok tanulószerződéssel
vállalkozásoknál tudják az
adott szakmához szükséges tudnivalókat
elsajátítani. Azonban a
szakképzésben való részvételre a
vállalkozásokat is érdekeltté kell
tenni, melyben a kereskedelmi és
iparkamarák tudnak hatékony segítséget
nyújtani.
Ezzel párhuzamosan a szakképzési
hozzájárulások fizetési módja
is változott, melynek részleteire
kérdésre válaszolva tért ki az államtitkár.
A saját dolgozók képzésének
támogatását uniós keretből
biztosítanák a vállalkozóknak
(évente 6-7 millió forint), a korábbi
saját forrás helyett. A másik változás
pedig az, hogy a vállalkozások
a hozzájárulások egy részét
ezentúl nem közvetlenül adhatják a
képzőhelyeknek, hanem pályázati
úton lehet majd elérni azokat. Ezeken
kívül elmondta, a felnőttképzési
törvény az előkészítés szakaszában
van, és még a tavaszi ülésszak
idején a parlament elé kerülhet.
Cseresnyés Péter polgármester
az államtitkár által elmondottakhoz
kapcsolódva kiemelte, manapság
a cégvezetők, beruházók legfontosabb
kérdése az, van-e a városban
szakképzett, motivált munkaerő.
Fontos, hiszen minőséget
csak jól képzett szakembergárdával
lehet előállítani, mely elengedhetetlen
feltétele, hogy Magyarország
gazdasági lehetőségei javulhassanak.
V.M.
Szakképzési fórum a változásokról
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Varga Mónika
A Keleti városrészből induló,
és átadás előtt álló közel két és
fél kilométeres kerékpárút sánci
szakaszán befejeződött a villamoshálózat
fejlesztése is. A munkálatok
során földkábelre cserélték
a Kaposvári út északi oldalán
lévő családi házak légvezeték hálózatát,
a kerékpárút közvilágítását
pedig a vasbeton oszlopokról
kandeláberekre helyezték át. Képünkön:
az E.ON és a ViTE Villamosipari,
Távközlési és Energetikai
Szolgáltató Kft. szakemberei
elbontják a régi villanyoszlopokat.
Már világítanak az új lámpák a kerékpárúton
Kanizsa 6 – Civil 2012. március 22.
A Nagykanizsai Hegyközség
Parasztegyetem című sorozatának
első idei előadására került
sor a kiskanizsai Móricz Zsigmond
Művelődési Házban.
Ugyan a hallgatóság létszáma
ezúttal valamivel elmaradt a várttól,
azonban Dr. Májer János, a
Pannon Egyetem Agrártudományi
Centrum Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézetének igazgatója igazán
érzékletes bemutatójával szólt
a szőlészeten és borászaton belüli
hungaricum fajtákról.
Amint azt bevezetőjében
Förhénci Horváth Gyula elnök elmondta,
(a történelmi) Magyarország
bő száz esztendeje a világ
második számú bornagyhatalma
volt, s még mindig vannak olyan
fajták, melyekkel a világ élvonalában
van az ország. Ahhoz, hogy
például ezen pozíciók megtarthatók
legyenek és a magyar termelők
a piacon továbbra is jelen lehessenek
ilyen kondíciók mellett, bizony
„fajta kell” és szükség van a
megújulásra is.
Dr. Májer János bevezetőjében
hangsúlyozta, az Osztrák-Magyar
Monarchiában (illetve az osztrákokkal
közös történelmünk során) nem
fordult elő az, ami a mai korszakban
jelentkezik, lévén lassan Ausztriában
már nagyobb (művelt) szőlőterület
lesz, mint nálunk. Vajon ilyen helyzetben
mi lehet idővel a magyar szőlő
sorsa? Mindenképpen erősíteni
kell a hungaricum szőlőfajták termesztését
még akkor is, ha bizony
komoly ellenérdekek is munkálkodnak
a hungaricumokkal szemben. Az
utóbbi meghatározására vonatkozó
törvényi szabályozás kikristályosodása
talán (komoly mértékben) is javíthat
a magyar „állásokon”.
Mégis mely fajták tekinthetők
hungaricumnak? Az intézetvezető
szakember rámutatott, azok, melyek
a magyarsággal, illetve a történelmi
Magyarországgal kapcsolatba
hozhatók. Így léteznek őshonos,
„azzá lett”, illetve itt „született”,
tehát nemesített fajták.
A fajták (eladhatósági) minőségét
meghatározza a termesztési,
borászati, s a mai – piaci – viszonyok
közötti marketing értéke. Az
mindenesetre kijelenthető, emelte
ki Májer János, hogy Magyarország
fehérbor(szőlő)termelő ország,
melyek közül kiemelkedik az
olaszrizling, a furmint, valamint a
Zala gyöngye.
A fajták között az őshonosaknál
a fehérek mellett megtalálhatók a
kék tájfajták is, aztán léteznek az
úgymond regionális fajták (ide sorolható
a fentebb már említett
olaszrizling és furmint is), no és
nem szabad megfeledkezni az újfajtákról
sem (a cserszegi fűszerestől
egészen a zenitig bezárólag
számos nemesített).
P.L.
őshonosaktól egészen az újfajtákig -
Két ciklus, vagyis tíz évnyi
együttmunkálkodás után újra
választotta vezetőségét a Miklósfai
Kertbarát Kör közgyűlése.
Elnök: Németh József, titkár:
Horváth József, pénztáros: Gárdonyi
József. Az ellenőrző
bizottság tagjai: Koncz Tivadar,
Mozsolics Ferenc és Imre Béla.
Elnökségi tagok: Boros Attila,
Horváth Miklós, Höbe István,
Imrei Ferenc, Kalamász György,
Milávecz László és Tóth Imre.
A választást követően az új
elnök, Németh József tájékoztatást
adott az idei év tervezett programjairól
és javaslatot tett a kör
nevének megváltoztatására. Az
összejövetelen sort kerítettek a
tavalyi borok borverseny előtti
előkóstolására is.
A közgyűlésen névváltoztatásra is
sor került, egyhangú szavazással a
Miklósfai dr. Kotnyek István Kertbarát
Kör nevet vette fel a civil
szervezet. Február végén, az idei első
szakmai napon Förhénci Horváth
Gyula borászati előadását közel hatvan
érdeklődő hallgatta meg. A
borászkodás és a bor után a második
szakmai előadáson a pálinkáé volt a
főszerep. Nem tudni, hogy a pálinka
ivás és főzés újabb divatja lehetett-e
az oka a rendezvény iránti hatalmas
érdeklődésnek, mindenesetre a későn
érkező helybelieknek már csak pótszék
jutott, mivel az előadás hírére
Nagykanizsáról, Surdról, Galambokról
de még Berzencéről is
érkeztek. A pálinkafőzésben szerzett
tudását Komoróczi Lajos osztotta
meg a hallgatósággal, aki nemcsak a
kezdő, hanem a profi lepárlóknak is
hasznos ismeretanyagot adott át
vetítéssel illusztrált előadásában. A
85 fős vendégsereggel dugig megtelt
a Mindenki Háza kisterme, és az
otthonról hozott gyümölcspárlatoknak
köszönhetően hamar felszökött a
hőmérséklet is, hiszen közel hetven
féle házi párlatból lehetett kortyolgatni.
A teljesség igénye nélkül a mesés
nedűk között volt málna, birs,
cseresznye, meggy, szilva, sokféle
körte, naspolya, kajszi, szeder, bodza
és törköly. Egy gyakorlott borbíráló
véleményéből az is kiderült, hogy a
pálinkakóstolás sokkal nehezebb és
veszélyesebb műfaj a borversenynél.
A Miklósfai dr. Kotnyek István
Kertbarát Kör tagjai ezután Árvai
János borászati előadását hallgatták
meg, március 17-én borversenyt tartottak,
április 22-én pedig családi
napot szerveznek, augusztusban
Horvátországba kirándulnak és
novemberben nótaesttel kezdik az
évbúcsúztatást.
A falu borai
62 gazda összesen 140
bormintával nevezett, melyből 92
fehér, 48 pedig vörösbor volt. 17
órakor munkába kezdett a Zalai
"DA BIBERE" Borlovagrend tagjaiból
és a megszokott vendégekből
álló zsűri. Három csoportban
bírálták el a véletlenszerűen eléjük
kerülő mintákat és bizony
igyekezniük kellett a sok nevezés
miatt. Fehér borok közül 22 arany,
33 ezüst, 27 bronz, 10 oklevél. Vörösborok
közül 12 arany, 14 ezüst,
14 bronz, 8 oklevél került kiosztásra.
„A falu fehérbora” címet Németh
József Olaszrizlingje, „A falu
vörösbora” címet Koncz Tivadar
Merlot bora érdemelte ki.
K.H.
Dr. Kotnyek István nevét vette fel
a lényeg a magyar jelleg
a Miklósfai Kertbarát Kör
Szívesekért
tesznek
Megtartotta a 2011. évi beszámoló
közgyűlését is a Szívbetegekért
Egyesület. Aszívbetegségben
szenvedő emberek érdekében
tevékenykedő mintegy 75 fős
civil szervezet elnöke, Hegedűs
Györgyné ismertette az elmúlt évben
történt főbb eseményeket, és
felvázolta az idei terveket.
Összejöveteleiket minden hónap
első hétfőjén tartják a HSMK-ban, a
téli időszakban 15 órától, a nyári
időszámítás szerint 16 órai kezdéssel.
A találkozók és a szakmai előadások
alkalmával vérnyomás-, vércukor-
és vérzsír-mérést, PSAszűrést,
valamint diétás tanácsadást
is biztosítottak az érdeklődőknek. A
Thúry György Szakközépiskolában,
ahol Dr. Matoltsy András, a Kanizsai
Dorottya Kórház Belgyógyászati
Osztályának osztályvezető főorvosa
tartott előadást, felhívta a figyelmet
a szív- és érrendszeri betegségek
kialakulásának megelőzésére,
a kockázatok csökkentésére, a rizikófaktorok
felderítésére. A tagok fizikai
és szellemi frissességüket sikeresen
próbára tették az Idősek Hete
Sportnapján, ahol az ügyességi versenyen
induló 26 csapat közül
ezüstérmet szereztek. Második alkalommal
szervezték meg a Sáncért,
Szabadhegyért Majálist a kikapcsolódni
vágyó helyieknek. Rendezvényeiket
nemcsak a város különböző
klubjai, hanem a környékbeli települések
népdalkörei, táncegyüttesei
is szívesen látogatják.
2012-ben az anyagi nehézségek
ellenére folytatni kívánják az induláskor
megfogalmazott célkitűzéseiket,
többek között orvosi előadások
szervezését az általános és középiskolások
számára, és újdonságként
egy tavaszi gyógynövény túra is szerepel
a programban a Csónakázó-tó
környékére. A túrához nemcsak
egyesületi tagok, hanem bárki csatlakozhat,
aki meg akarja ismerni a
környezetünkben található mindennapi
csodaszereket, a gyógynövényeket.
Az elnökség tagjai: Dr. Kaszás
Gizella, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ igazgatója, Dr.
Matoltsy András, a Kanizsai Dorotytya
Kórház Belgyógyászati Osztályának
osztályvezető főorvosa és Dr.
Kisjós Balázs, az osztály adjunktusa.
B.E.
Kanizsa – Krónika 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 22.
Újszülött kisbabát találtak a
kórház babamentő inkubátorában
– kaptuk a tájékoztatást
Prof. Dr. Bátorfi Józseftől a Kanizsai
Dorottya Kórház főigazgatójától.
Dr. Nád Márta, a
Gyermekgyógyászati Osztály
osztályvezető főorvosa így számolt
be a történtekről.
– Azonnal érte mentünk és felvettük
az újszülött osztályra. A feltehetően
az éjszakai órákban született,
néhány órás újszülött kislány egészséges,
2900 gramm súllyal és 51 centiméter
hosszúsággal jött a világra.
Az édesanyja ily módon gondoskodott
róla, amit tisztelettel és elismeréssel
fogadunk, mert úgy gondolom,
az ő élethelyzete ezt az egy utat
tette számára lehetővé és ez egy helyes
megoldás. Akisbaba öltöztetése
is elárulta édesanyja törődését. Dupla
sapkát, zoknit és kapucnis kabátkát
adott rá, nehogy megfázzon. Látszott,
hogy védeni, óvni akarta. A
médián keresztül üzenjük az édesanyának,
hogy gondoskodni fogunk
a kisbabáról. Nyugodt lehet, itt az újszülött
osztályon szeretettel vesszük
körül, egészségi állapotát megőrizzük,
és a gyámügyi szolgálaton keresztül
a későbbi sorsát is rendezzük.
Jó, és biztos körülmények közé fog
kerülni. Kórházunk neve után Kanizsai
Dorottyáról neveztük el. Természetesen
a későbbiekben az örökbefogadó,
ha akarja, megváltoztathatja
a nevét. A baba, mint minden újszülött
az Újszülött Osztály intenzív
megfigyelő egységébe került, mivel
az első nyolc órában folyamatosan
figyeljük az életfontos működéseiket.
Később a többi baba közé helyezzük
el, ahol fokozott gondoskodással,
szeretettel vesszük körül, mivel
nincs mellette az édesanyja, aki a
távolból bizonyosan gondol rá.
Akanizsai kórház 2005 decemberében
helyezte ki a babamentő inkubátort
a rendelőintézet előterébe. Az
eltelt hat és fél év alatt ő az első kisbaba,
akit édesanyja ide helyezett.
Országosan évente 40-50 újszülött
kisbaba sorsa rendeződik a babamentő
inkubátornak köszönhetően.
B.E.
Babát
mentett az
inkubátor
Március 20-25. között rendezi
meg a XVI. Kanizsai Bútornapokat
a Faipari Szakosztály Egyesület.
Az idei kiállítás szemmel
láthatóan szebbre sikerült a tavalyinál.
Értékét nemcsak a kiállítók
számának növekedése, hanem
a külcsín is jelzi.
Az eseményt Cseresnyés Péter
polgármester nyitotta meg a Kanizsa
Centrum Bevásárlóközpontban.
Kiemelte: amikor azt tapasztaljuk
nap, mint nap, hogy ember
embernek farkasa, a verseny
mennyire kiélezett, és a riválisok
sokszor nemtelen eszközökkel is
próbálják a másikat legyőzni a piacon,
akkor Nagykanizsán ez a faipari
szakosztály pont az ellenkezőjét
bizonyítja. És talán azért
erős városunkban továbbra is a faipar,
a bútorgyártás, mert a vállalkozók
jelentős része összefogott.
A cél, hogy a most elért szintet
túlszárnyalják a következő évben.
A polgármester köszöntőjében ezt
az összefogást ajánlotta nemcsak
a nagykanizsai, hanem az ország
vállalkozói számára is. Végül azt
kívánta, a jövőben tudjanak olyan
új dolgokat, termékeket felmutatni
a piacon, amire jön vásárlóképes
kereslet, ami biztosítja a vállalkozások
továbbélését és új munkahelyek
teremtését.
A kiállításon 14 cég képviselteti
magát legújabb termékeivel, főként
a bútorgyártás területéről, de
megtalálható a lakberendezéshez
szorosan kapcsolódó tevékenységek
széles tárházát. Lakószoba-,
konyha-, hálószoba-, étkezőbútorok,
fürdőszobák, bútoripari anyagok,
függönyök, szőnyegek, burkolóanyagok
és üvegbútorok.
Amiért még érdemes ellátogatni a
lakosságnak a bútornapokra: a kiállítás
területén bútorbörzét is tartanak,
ahol nagy kedvezménnyel
lehet megvásárolni a szebbnélszebb
ülőgarnitúrákat, szekrényeket.
Hohl László, az egyesület elnöke
elmondta: ez a kiállítás nagyon
fontos jubileumnak számít az
egyesület életében. Tíz évvel ezelőtt,
2002 márciusában rendezték
az elsőt hagyományteremtő
céllal a KÖGÁZ csarnokában.
Akkor vajon miért tartják most a
tizenhatodikat? Ennek az a magyarázata,
hogy 2008-ig, a gazdasági
válság kirobbanásáig évente
két bemutatót tartottak, egyet tavasszal
és egyet ősszel. Az elnök
fontosnak tartotta megemlíteni
Stampf Bernadett ötletgazdát, a
kiállítás értelmi szerzőjét, aki
egyben a szervezet ügyeit is intézi.
A szakosztály együttműködése
azért is példaértékű, mert egymás
konkurenseiként inkább egymás
kezét fogják, hiszen összefogással,
közös erővel, együtt többre
jutnak. Az előrelépést az is mutatja,
hogy kiállításról kiállításra
megfigyelhető a cégek szakmai
fejlődése, hiszen titokban mindenki
azt szeretné, az ő terméke
legyen a legszebb, a legjobb. Ez a
fejlődés motorja.
A látottakat március 23-án az
Országos Asztalos és Faipari Szövetség
zsűrije értékeli majd. A díjakat
a jubileumi ünnepi gyűlésen
adják át.
B.E.
Kanizsai Bútornapok tizenhatodszor
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Víz Világnapja nagykanizsai
programjairól tartott sajtótájékoztatót
Kassai Zoltán, a
Délzalai Víz- és Csatornamű
Zrt. vezérigazgatója és Benedek
Miklós, a Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület elnöke a
Zrt. irodaházában.
Aszervezők arra törekedtek, hogy
ráirányítsák a figyelmet a víz fontosságára,
a vízzel való takarékoskodásra,
a víz gazdaságos felhasználására.
Ezt indokolja az ivóvíz stratégiai
szerepének növekedése, hiszen
a Föld lakóinak mintegy egyharmada
nem jut egészséges ivóvízhez.
Anemzetközi rendezvénysorozat
rajzkiállítással vette kezdetét a
HSMK-ban. Az idei év szlogenje az
országos akcióhoz kapcsolódva az
„I love csapvíz” címet viseli. A három
kategóriában meghirdetetett
rajzversenyre 328 víz témájú alkotás
érkezett be az óvodákból és az
általános iskolákból. A rajzverseny
helyezettjei oklevelet kaptak, a
szép munkákat külön díjjal jutalmazták.
A korábbi évekhez hasonlóan
a felkészítők sem maradtak ki
az ajándékozásból.
A következő rendezvény helyszíne
a városi uszoda, ahol szerdán,
13 óra 10 perctől az általános
iskolák alsósai egy vízi, játékos
sportversenyen vehettek részt. A
viadal végén itt minden gyermek
kapott ajándékot. Aszervezők nem
feledkeztek meg azokról a tanulókról
sem, akik nem tudnak rajzolni.
ők, Mit jelent számodra a
víz? címmel esszévetélkedőn vehettek
részt. Ez a felhívás – melynek
lebonyolításában a Zala Megyei
Pedagógiai Intézet is részt
vett –, sok érdeklődőt vonzott,
nemcsak a városból, hanem a megye
különböző pontjairól is küldtek
be értékes munkákat.
A program befejezéseként 21-én
illetve 22-én a Délzalai Víz- és
Csatornamű Zrt. mutatkozott be. A
diákok felkereshették a Teleki úti
régi Víztornyot, illetve a nagykanizsai
szennyvíztisztítót.
B.E.
A Víz Világnapja rendezvényeiről
Kanizsa 8 – Krónika 2012. március 22.
Tisztelt Gyászoló Család,
Iparostársaim, Barátaim!
Szomorú kötelességemnek teszek
eleget, mikor elköszönök a
megyénk iparostársadalmának nevében
egy olyan EMBERTőL,
aki mondható, hogy a II. világháború
után fő szervezője és létrehozója
volt szervezetünknek, és azt
33 évig példamutatóan vezette.
Lengyel Lajos, nekem Lajos
bácsi búcsúztatására többen jöttek
el volt munkatársai, iparostársai
akik közül sokkal évtizedekig dolgozott
együtt.
A teljesség igénye nélkül életének
néhány mozzanatát fontosnak
tartom elmondani. A költő szavaival
élve ő is „oly korban született
és élt …” életének felnőtté válásának
időszakában, amikor sok ember
embertársainak farkasává válhatott.
Származása miatt nem tanulhatott
tovább, ezért kitanulta a szabó
mesterséget. A „vészkorszakot”
munkaszolgálatosként szenvedte
végig. A felszabadulás után, mert
Néki is az volt, egy lerombolt országban
hozzátartozóit elvesztve
hűséget fogadva a szocialista eszmének
ő is kivette részét az ország
újjáépítésében. Hűségét élete
végéig megtartotta.
Megnősült, feleségével több,
mint hatvan évet éltek boldog
egyetértésben, szeretetben. Örömüket
tetézte leányuk, majd unokája
és dédunokáik születése. Nagyon
büszke volt rájuk. Szinte minden
beszélgetésünk során szóba kerültek
életének folytatásaként.
1948-ban KIOSZ tanfolyamot
végzett és belevetette magát a kisiparosok
szervezésébe, az érdekvédelmi
munka előkészítésébe, hiszen
az idő tájt a kormány megszüntette
az ipartestületek kötelező
tagságát és ezért szükségessé vált
új érdekvédelmi szervezet létrehozása
önkéntes alapon. Munkájának
erről az időszakáról már nyugdíjba
vonulása után, az általa létrehozott
megyei szövetség kérésére a rá jellemző
precizitással hosszabb viszszaemlékezést
írt, amely gerincét
képezte az 1988-ban megjelent Zala
Megyei Iparos Almanachnak,
melyből kitűnik, hogy nem volt
könnyű az akkori társadalmi előítéletek
miatt összefogni a megye
iparosságát és ellátni érdekvédelmét
úgy, hogy az beilleszkedjen a
gazdaság és politika rendszerébe.
Ezt csak nagy elhivatottsággal lehetett
megtenni. Sok időt vont el e
munka családjától, akiket nagyon
szeretett. Én magam is számtalan
esetben tanúja és résztvevője voltam
e közös munkának. Sokszor az
egyeztetéseknek különböző szervekkel,
hatóságokkal és persze a
kemény érdekvédelemnek is.
Munkáját több magas kitüntetéssel
ismerték el. Iparos társai, de még
ellenfelei is becsülték bátor szókimondó
egyénisége miatt, mert ő
híve volt az egyenes beszédnek.
Az együtt töltött évtizedek során,
egy nagy-családként jellemezhető
a megye iparossága, melynek érdekében
dolgoztunk együtt, sokszor
vitatkoztunk, de mindig a közösség
érdekében. ő alapozta meg a
megyén belül épült szolgáltatóházak
építését. Sokszor még este éjszaka
is meglátogatta az építkezéseket.
Egy ilyen alakalommal még
éjjeliőrnek is nézték. Humorára
jellemző, hogy nem cáfolta.
Nyugdíjba vonulása után is
ameddig egészségi állapota engedte
eljárt rendezvényeinkre,
ahol minden esetben nagy tisztelettel
fogadtuk.
Tisztelt Gyászolók!
Elköszönünk egy iparos vezetőtől,
baráttól Lengyel Lajostól. Becsületes
életének csak egy részét
próbáltam meg felvillantani, hogy
érzékeltessem az általa, szervezetünk
iparosaink részére 33 éven keresztül
végzett áldozatos tevékenységét.
Munkája maradandó. Emlékét
őrzi az a több ezer iparos, a valamikori
szakmunkástanulók, mesterek,
akiket ő is tanított vagy munkája során
vélük kapcsolatba került. Sokat
tett a kisiparos utánpótlás érdekében.
őrizzük meg őt szívünk, agyunk egy
rejtekében, mint igaz embert.
Lajos bácsi
MENJ BÉKÉVEL
(Elhangzott: Zalaegerszegen,
2012-03-18.-án az Izraelita Temetőben,
írta: Goldschmied István,
nyugalmazott KIOSZ titkár
(Keszthely), felolvasta: Szakony
Szilárd, a Zala Megyei Ipartestületek
Szövetségéne megyei elnöke.)
NEKROLÓG
Lengyel Lajos nyugalmazott KIOSZ megyei titkár temetésére
AFarkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskolában Nyílt
napot tartottak az első és a második
osztályos diákok részére, akiknek a
hangszereket is bemutatták.
Ezzel a nappal céljuk, hogy a
március 26-27-i beiratkozáson minél
több gyermek felvételizzen az
iskola különböző ágaira. Az iskolában
a zeneművészet, a népzene,
a klasszikus balett, a néptánc és a
képzőművészet műfajok közül választhatnak
a gyerekek.
V.M.
A Batthyány Lajos Gimnázium
Hyány Galériájában mutatkozott
be a fonyódi Mátyás Király Gimnázium
művészeti műhelye. Lengyel
Zsüliett rajztanár és tanítványai kiállítását
Bántó Zsuzsanna, a fonyódi
intézmény igazgatója nyitotta meg.
Bántó Zsuzsanna a megnyitón elmondta,
a közös tanár hatása leginkább
az útkeresés bátorságában fedezhető
fel. Lengyel Zsüli képeit a
merész látásmód, az erőteljes metaforikusság,
a meglepő ellentétek
(ellentét a látszólagos elnagyoltság
és a részletek pontossága között, ellentét
a világ groteszk ugyanakkor
helyenként lírai megjelenítése között)
jellemzik. Ez érezhető az Áttetsző
a szívem sorozat nagyméretű
akril képein és a Fény és ingovány
című pasztellen.
Freiszberger Anna mindegyik
munkája nagyon különleges: a komponáltságban,
színvilágban, a felületek
kidolgozottságában és a világ
megközelítésének egyediségében.
Sárkány Noémi portréin az ellentétes
színek és formák s a kissé provokatív
eltúlzás uralkodik. Rákóczi Zoltán
kisméretű tusrajzait egyszerre jellemzi
a nagyon igényes kidolgozás és az
elvont képi megfogalmazás többrétegűsége.
Szilák Andrea nagyon érzékeny
válaszokat ad a világban uralkodó
jelenségekre, többféle technikát
próbált ki, a képek témája gyakran az
ember fenyegetettsége és esendősége.
Földi Ádám fotóin a különleges
látásmód, a részletek iránti fogékonyság,
ugyanakkor a folyamatok megragadása
válik az alkotásmód jellemzőjévé.
A téma az ember és a természet.
Mindkettő nagyon Földi Ádámi
ihletettséggel. Szövényi Barnabás
fekete-fehér fotói a fény-árnyék kontraszttal
fogják meg a nézőt, a fényfestéses
technikával készült képeken pedig
a statikus formafegyelmet oldja
fel a színek különleges váltakozása,
néha játéka.
V.M.
A Nagykanizsai Városi Balesetmegelőzési
Bizottság Középiskolás
Közlekedésbiztonsági Kupa elnevezéssel
kerékpáros, segéd-motorkerékpáros
és személygépkocsi vezető
kategóriában elméleti vetélkedőt
hirdetett a város középiskoláiban,
melynek keretében bűnmegelőzési,
elsősegély-nyújtási teszt
megírására és KRESZ teszt kitöltésére
került sor.
A városi versenyen továbbjutott
versenyzők a zalaegerszegi megyei
vetélkedőn vehetnek részt.
A továbbjutó kerékpáros kategóriában
Szegletes Dávid, segéd-motorkerékpár
kategóriában Révész Ferenc
és Simon Imre, illetve személygépkocsi
kategóriában Varga Csaba és Németh
Ádám.
Mint arról korábban már beszámoltunk,
a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület 2012-
ben is folytatja városzöldítő
programjait.
Idén az óvodák és az általános
iskolák udvarainak „zöldítését”
kezdeményezték. A programhoz
sok óvoda és általános iskola csatlakozott,
s kért ültetnivaló fát,
cserjét a felajánlott növényekből.
Így tavasszal az oktatási intézmé-
A fonyódi művészeti
iskola kiállítása a
Batthyányban
Kedvcsináló a
zeneiskolában
Középiskolás
Közlekedésbiztonsági
Kupa Szállítják a növényeket,
folytatódik a faültetés
Kanizsa – Krónika 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 22.
nyek udvarai 36 fával és 283 díszcserjével
gazdagodnak a gyerekek
segítségével. Az igényelt földlabdás
növényeket ma délelőtt szállítják
ki az intézményekbe.
A diákok, pedagógusok, szülők
és segítő szakemberek közreműködésével
elültetett fákat, díszbokrokat
az óvónők, tanítók, tanárok
vezetésével gyerekek gondozzák
tovább. Hasznos munkájuk is segíti
majd környezettudatos gondolkodásuk
kialakulását.
A városzöldítő program keretében
a civilek két nagyobb, több
éven át tartó rehabilitációs tevékenységbe
is belefognak. Az egyik
a kórház udvarának, a másik pedig
a Palini Általános Iskola kertjének,
az egykori grófi parknak a teljes
megújítása lesz. A kórház udvarában
a munkák áprilisban megkezdődnek,
a palini park szépítése pedig
az őszi ültetési időszakban indul
el.
B.E.
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos
Egyesületének márciusi
ülésén dr. Kelemen Ottóné
nyugalmazott iskolaigazgató
tartott előadást a HSMK-ban.
A téma ezúttal az Alaptörvény
preambuluma volt, amely új alkotmányunk
bevezető részét jelenti. A
tanárnő elmondta, alkotmányozási
kényszer nincs, de a sok módosítás
miatt megérett az idő arra, hogy új
alkotmány szülessen, amely tartalmilag
és formailag is sajátosan
magyar modell.
A preambulum nemzeti hitvallás,
33 mondatból és három részből
áll, amelyek a következők: ünnepélyes
deklaráció, normatív tartalom
és erkölcsi értékek, valamint
felhatalmazási klauzúra. (Ez utóbbi
kimondja az 1949-es alkotmány
törvényen kívül helyezését.)
Dr. Kelemen Ottóné összességében
arról szólt, hogy a bevezetés
patetikus, emelkedett, érzelmekre
ható, s a nemzeti büszkeséget
hangsúlyozza.
Horváth Ilona
Évek óta szoros a kapcsolat a
Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy
Sándor Általános Iskola székhelyintézménye
és a nagykanizsai Teleki
utcai Idősek Otthona között.
AKőrösi iskola 7.b osztályos diákjai
és tanáruk Heckenast Márta
ennek jegyében hangulatos, megható
műsorral kedveskedett a szépkorúaknak.
„Ennek keretében lehetőségeinkhez,
adottságinkhoz mérten
igyekszünk segíteni az ott folyó
munkát. Szeretnénk szebbé tenni az
ott élők életét. A karácsonyi közös
ünneplés után, most március 13-án
iskolánk tanulói és az ott lakó idősek
közösen ünnepelték a Nemzeti
ünnepet.” – mondta Kókainé
Hámorszki Éva igazgató.
K.H.
Egy álom kezdete
Szász Barbara, a Dr. Mező Ferenc
– Thúry György Gimnázium
és Szakképző Iskola végzős
tanulójának alkotásaiból nyílt
kiállítás Egy álom kezdete címmel
a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. Alkotó Ifjúság
Galéria és Kávéházában.
Versekkel, dalokkal iskolatársai,
Farkas Rebeka, Varga Döníz és
Kovács Patrik kedveskedtek a tárlatlátogató
közönségnek. A kiállítást
Mérksz Andor ügyvezető igazgató
nyitotta meg, bevezetőt mondott
Lengyák István pedagógus.
Barbarát a rajz és a festés gyermekkora
óta érdekli, az elmúlt
években pedig a művészettörténet,
a különböző korok stílusirányzatai
és az egyes technikák elsajátításának
módja keltették fel a figyelmét.
Tudása bővítésére a gimnázium
rajz fakultációján Zsoldos Péter pedagógus
vezetésével nyílt lehetősége.
Az olajfestés iránti érdeklődése
néhány éve kezdődött, amikor alkalma
nyílt Kustár Zsuzsa iparművész
és lánya, Haraszti Janka képzőművész
mellett megízlelni e festési
mód rejtelmeit. Több művészeti
táborban vett részt, a rajzolás és a
festés mellett lehetősége adódott
kipróbálni az Erdélyből érkező
népművészeknek köszönhetően a
különböző népművészeti ágakat,
például a fafaragást, a tojásfestést
és a bőrözést. A kiállítás április 14-
ig tekinthető meg.
B.E.
Az Interaktív Kool-Túra országos
információs körút nagykanizsai
állomásának helyszínén,
a Rozgonyi Úti Általános
Iskolában ismerkedhettek meg
a város és vonzáskörzetének
pedagógusi a SMART interaktív
eszközök használatával. A
SMART interaktív táblák kizárólagos
magyarországi képviselete,
az LSK. Hungária Kft.
idén is folytatja a 2011-ben útjára
indított országos programját.
A körút célja az volt, hogy eljuttassák
a HunDidac 2011. Oktatási
Szakkiállításon és az Educatio
2012. Nemzetközi Oktatási
Szakkiállításon nagy sikerrel bemutatott
SMART Stand programot
azon pedagógusok és intézményvezetők
számára is, akik
nem tudtak ellátogatni a budapesti
rendezvényre. A taneszközbemutatót
és kiállítást – melyre a
helyieken kívül Somogy megyéből
is érkeztek érdeklődők –,
Jeszenői Csaba iskolaigazgató
nyitotta meg.
B.E.
Dr. Simán László fotóművész
Templom az őserdőben
című, Kambodzsában készített
fotósorozatát láthatták az
érdeklődők csütörtöktől a Hevesi
Sándor Általános Iskola
galériájában. A kiállítást
Lehota M. János esztéta nyitotta
meg.
Az 1963-ban Zalaegerszegen
született alkotót, a Ságvári Endre
(ma Kölcsey) Gimnázium és a
Pécsi Orvostudományi Egyetem
egykori hallgatóját, Söjtör és vidékének
háziorvosát a világjáró
fotósok családjába sorolhatjuk.
Fényképei közt éppúgy megtaláljuk
a növényeket, a tájat, az állatokat,
mint az emberekről és környezetükről
készült nagyszerű
felvételeket. Afrika, Amerika,
Ázsia, Európa országait járva
örökíti meg a fontosnak, érdekesnek
ítélt témákat, melyekről úgy
érzi, hogy azokat másoknak is
látni kell. Simán László olyan fotós,
aki munkáival igyekszik nyomot
hagyni az emberek szívében
és lelkében az általa bejárt, megismert
világról.
A Hevesi Sándor Általános Iskola
galériájának most megnyílt
tárlatán Délkelet-Ázsia középkori
kultúrájának gyöngyszemét, a
mai Kambodzsa északnyugati részén,
Sziemreap városától 6 kilométerre
található Angkor templomvárosát,
a világörökség csodáját
tárta az érdeklődők elé.
Akinek már megadatott a lehetőség,
s látta ezt a hatalmas templom-
együttest, bizonyára ugyanúgy
hatása alá kerül ennek a
majdnem elfeledett, a lerombolás
közelébe került egykori birodalmi
központnak, mint Simán
László.
Angkor város virágkorát a
Khmer királyság csúcspontján, a
9-13. század folyamán élte. A
12. században közel 1 millió
polgára volt (ebben az időben
Londonban még csak 50 ezren
laktak). A történelmi település
több száz kisebb-nagyobb építményből
áll, elég nagy területen
szétszórva a dzsungel közepén.
Talán éppen a szétszórtság volt a
megmentője, amikor a XX. században
a Pol Pot vezette rémuralom
idején a Vörös Kmerek
pusztító terrorhada nemcsak a
vallástól, a gondolkodástól, de
történelmi emlékeitől is meg
akarta fosztani a kambodzsai népet.
A másfélmillió embert elpusztító
diktatúrát – Vietnam segítségével
– sikerült legyőzni.
Azóta az ország a haladás útját
járja, s múltjának értékes kincsei
a rohamosan fejlődő világturizmus
célállomásai lettek. Dr.
Simán László jó érzékkel ragadja
meg kamerájával az ország
múltjának emlékeit, s villantja
fel bemutatása közben egy-egy
jól választott fotóval az ott élő
emberek életét, népi hagyományaik
legszebb értékeit, a mai
Kambodzsa hangulatát. Ebben
volt segítségére a vetítettképes
tárlat-nyitón Lehota M. János
esztéta, valamint a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola szintetizátor
tagozatának diákjai, tanárai, és a
Hevesi Sándor Versmondó Kör
tagjai.
B.E.
Az Alaptörvény
preambulumáról
Együtt ünnepeltek
az idősekkel
Interaktív Kool-Túra
Templom
az őserdőben
Kanizsa – 10 Városháza 2012. március 22.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban döntött
több tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készíttet el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (2) bekezdésének megfelelően, "A településrendezési eszköz kidolgozása
előtt - beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet,
ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az
érintettek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket
tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozatalát
és az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási
lehetőségét."
A módosítások a következők:
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkötés
által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- A HÉSZ 17. § (8) bekezdésének hatályon kívül helyezése
- Mánta patak (5444 hrsz) - 0362/2 hrsz-ú út - 0378/2 hrsz-ú út - 0461/2 hrszú
közlekedési út (7-es főút) - Principális csatorna (0401/5 hrsz) - 0397 közút által
határol tömbre vonatkozó rendezési tervi módosítása
- A HÉSZ 23.§ (3) bekezdés kiegészítése
- 0397 hrsz-ú út (őrtorony u. északi folytatása) - Principális-csatorna - Mántapatak
által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkötés
által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- 3866/10 - Csengery utca (3780/3 hrsz) - Sörgyár utca (3811 hrsz) - tervezett
12,0 m széles út kivétele
- Budapesti vasútvonal - Csónakázó-tó gátja - Csónakázó-tó bekötő útja - 61.
út által határolt tömbben kiszolgáló út területének szabályozása
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkötés
által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Vécsey u. - Olaj u. - Papp S. s. - Tripammer u. - vasút nyomvonala által határolt
tömb övezeti besorolásának módosítása
- Nagykanizsa közigazgatási területén lévő utak szabályozási szélességének
csökkentése
- Kertes mezőgazdasági területeken az építménymagasság megnövelése
- Veres P. utca - Szentgyörgyvári utca - Gárdonyi G. utca - Marek J. utca által
határolt tömb tömbfeltáró útjának megszüntetése
- 0284/1 hrsz-ú út - 0291/2 hrsz-ú erdő művelésű ágú ingatlan - 0291/3 hrsz-ú út
- 0290/20 hrsz-ú árok - 0286 hrsz-ú út által határolt tömb övezeti besorolásának
- 0447 hrsz-ú ipari vasút - 264 hrsz-ú ipari vasút - Magyar utca - tervezett északi
gyűjtőút - 0546/2 hrsz-ú vasút által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Petőfi S. utca - Dózsa Gy. utca - Honvéd utca által határolt tömbben fennálló
ellentmondásos szabályozás feloldása
- Teleki u. - Laktanya u. - volt Thury laktanyát átszelő kerékpárút - Interspar
áruház által határolt tömbben tömbfeltáró út megszüntetése
Az Ipari Part területén a megengedett beépíthetőségi százalék megemelése
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján megtekinthető
ügyfélfogadási napokon.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány kuratóriuma pályázatot
hirdet kanizsai történetek gyűjtésére. Várjuk egyetemisták,
középiskolások, városi polgárok által gyűjtött érdekes
történeteket 2012. március 1. és április 30. között.
Beküldési cím: Thúry György Múzeum,
Nagykanizsa, Zrínyi u. 62. vagy a tgym@zmmi.hu mail cím.
Pályázni olyan történettel – akár érdekes családival is – lehet, amely
az utóbbi 10 évben nem jelent meg nyomtatásban.
A történetek további hasznosítását a pályázó díjmentesen az
alapítványra ruházza át.
A kuratórium által kiválasztott legjobb 8-10 pályamunkát bemutatjuk
a Városi Televízióban és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban,
melyekről a VTV és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap honlapján elektronikusan
és postai úton levélben is lehet szavazni. A három legtöbb
szavazatot elért történet közül az első 30.000 Ft, a második 25.000 Ft,
a harmadik 20.000 Ft értékű utalványt nyer.
A díjak ünnepélyes átadására a múzeumok éjszakája rendezvénysorozat
keretében kerül sor.
Pályázat városi történetek
gyűjtésére
A Március 15-ei koszorúzás után, a Hevesi Sándor
Művelődési Házba menet elvesztettem az 1956-os
Vitézségi Jelvényemet. Kérem a becsületes megtalálót,
hívjon fel az alábbi telefonszámon:
0693/325-969.
Elveszett
Autóban is sötétedő lencse AKCIÓ
Magas hőmérsékleten is extra sötét
2012. március 8. - 2012. március 31.
Előadás a Cukorbetegek Egyesületénél
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete március 30-án, pénteken a
Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében 15.30-kor klubfoglalkozást tart,
amelyen 1-es és 2-es típusú cukorbetegség inzulin kezelése témában Dr.
Késmárki Nóra főorvos asszony tart előadást.
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskolába a 2012/13-as
tanévre, 2012. március 26-27-én 13-tól 17 óráig tartunk beiratkozást az iskola
székhelyén (Nagykanizsa Sugár u. 18.).
Zeneművészet: klasszikus zene, népzene, elektroakusztikus zene. Táncművészet:
néptánc, klasszikus balett. Képző- és Iparművészet: rajz-festés-mintázás,
grafika. További információt: www.ffzami.hu
A következő szakokra várjuk a gyerekek jelentkezését:
Kanizsa – 2012. március 22. Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyző állásának betöltésére
Fő feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló
törvény és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre vonatkozó szabályozásra),
valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzője hatáskörébe
tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A kinevezés teljes munkaidőben, határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör a pályázat elbírálását követően tölthető be.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy
az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata,
hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított egy éven belül azt megszerzi), legalább
kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázónak a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.) 5. számú mellékletében meghatározott adatköröket is tartalmazó szakmai
önéletrajza,
- a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelései,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázatban feltételként vagy előnyként előírt iskolai végzettség, szakképesítés,
szakvizsgát tanúsító okiratok másolata (szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozóan
a pályázati feltételek között írt nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, illetőleg
nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási
szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez,
- a pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyűlés
ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e,
- a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan kezelendő oly
módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
Apályázat kiírója a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb
a véleményező bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a 47/2001. (X.10.) önkormányzati rendelet,
a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata alapján
kerül sor.
A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 31.
A pályáztató nem zárja ki, hogy a döntést megelőzően - külsős szakértő közreműködésével
- vezetői képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele önkéntes.
A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók
meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a Közgyűlés
elé.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő lejártát követő első
közgyűlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-701 telefonszámon.
Apályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhető: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu
Közszolgálati állásportál)
Állás - Nagykanizsa MJV - jegyző
Bizzer András önkormányzati képviselő fogadóórát tart március 30-án 17
órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati
ingatlanok kezelője vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanra:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. Irányár: 59.000.000.-Ft+áfa.
Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkormányzat
közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
A hirdetett ingatlanok adatai és az értékesítés további feltételei részletesen
megtalálhatóak a www.nkvg.hu honlapon.
Eladó a Bartók 1. szám alatti ingatlan
A
Nagykanizsai Önkormányzat versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Ingatlan címe, megnevezés, méret, helyrajzi szám, ár Versenytárgyalás időpontja
Bajza u. 9/A. Pincelakás, 35,8 m2, 2477/4. (50/200-ad része), 380.000 Ft március 27. 8.30 óra, április 3.; április 17.
Batthyány u. 10., Lakás, 22 m2, 2338/B/1., 1.300.000 Ft március 27. 9.00 óra, április 3.;április 17.
Batthyány u. 10., Műhely, 27 m2, 2338/B/2., 770.000 Ft március 27. 9.00 óra, április 3.;április 17.
Erzsébet tér 16., Lakás, 81 m2, 989/1/A/8., 6.800.000 Ft március 27. 9.30 óra, április 3.;április 17.
Király u. 6., Lakás, 39 m2, 2037/A/9., 2.500.000 Ft március 27 10.00 óra, április 3.;április 17.
Király u. 34., Lakás, 113 m2, 1975/1/A/8., 11.600.000 Ft március 27. 10.30 óra, április 3.;április 17.
Sugár u. 16/D., Pincelakás, 38 m2, 1122/A/6., 880.000 Ft március 27. 11.00 óra, április 3.;április 17.
Sugár u. 43., Lakás, 55 m2, 1638/A/2., 2.800.000 Ft március 27. 11.30 óra, április 3.;április 17.
Zrínyi u. 37., Lakás, 103 m2, 1946/A/4., 11.200.000 Ft március 27. 12.00 óra, április 3.;április 17.
AVersenytárgyalás helye: Nagykanizsa Garay u. 21. szám alatt, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT első emeleti irodájában.
Aversenytárgyaláson való részvétel feltételei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu továbbá www.nkvg.hu weboldalon. Személyes
érdeklődés esetén információ a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT irodájában vagy telefonon a 93/311-241-es telefon, 16-os
mellék. Az ingatlanok megtekinthetők a versenytárgyalást megelőző héten, a fenti telefonon egyeztetett időpontban.
Versenytárgyaláson értékesített ingatlanok
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány
szeretné 2012-ben a
szociális gondozást végzők védőszentjeként
tisztelt, Szent
Lujzát ábrázoló üvegképet restauráltatni
s a múzeum épületében
a közönség számára bemutatni.
Az ablak jelentős felújításra
szorul, sok üvegszem kitört,
repedt, síkjából kimozdult,
az ólomsínek deformálódtak.
Az árajánlat szerint a restaurálás
díja 600 ezer forint.
Arestauráláshoz a Kanizsai
Múzeumért Alapítvány számlaszámára
várja – Szent Lujza
megjegyzéssel – a támogató
átutalásokat, befizetéseket.
Szlsz: 14100134-11722449-
01000007
Felhívás
a nagykanizsai
Kórházi kápolna
Szent Lujzát
ábrázoló egykori
ólomüveg
ablakának
restaurálására
Kanizsa 12 – Színes 2012. március 22.
hirdetés
Mormonok. Akár meg is hökkenhetünk,
amikor kezünkbe
nyomják könyvüket (A Mormon
könyve) missziójuk képviselői
itt, a kanizsai főutcán. Egyenesen
az Amerikai Egyesült Államokból
érkeztek. Wanlass, Rosen,
Velasquez és Headrick jó néhány
hete itt vannak már nálunk,
hiszen vállalták ezt a miszsziót.
S nem is furcsa szerzetek.
Elküldték vezetőjüknek jelentkező
leveleiket, amire Salt Lake
City-ből érkezett a válasz: irány
Közép-Európa!
Gyakorlatilag közülük Wanlass
a „rangidős”, hiszen már másfél
éve van nálunk, Velasquez 10,
Rosen 6, míg Headrick 2 hónapja
az övéhez képest még egyáltalán
nem a top itt tartózkodás.
– Egyszer mindenképp teljesítenünk
kell egy ilyen missziót a vallásunk
szolgálatában – fogalmazott
Wanlass, aki egyébként Las
Vegas-i származású, viszont a számokkal
nem a kaszinókban, hanem
egy Utah állambeli egyetem
matematika szakán kombinál. –
Emellett az is rendhagyó, hogy 8
éves korban keresztelkedünk, de
értelemszerűen bárki, bármikor a
mormon vallási mozgalom követője
lehet.
A kanizsai csapatból Rosen abszolút
“központi személynek”
vallhatja magát, hiszen ő egyenesen
a mormon vallás központjából,
Salt Lake-ből érkezett, Velasquez
kubai származásúként él(t) Kanadában
és az USA-ban, Headrick
pedig Ohióban az informatika rejtelmeivel
ismerkedik nagyobb
mélységben. S hogy mivel foglalkoznának
szűkebb pátriánkban, illetve
ha egyáltalán Európába
kerüln(t)ek?
– Missziónk egyik lényeges
pontja, hogy ahová vetődünk, ott
akár fizikai segítséget is vállalunk
önkéntes alapon, illetve az angol
nyelv oktatásában is sokat tudunk
segíteni – folytatta Wanlass, s nem
véletlen, hogy ő már remekül feltalálja
magát hazánkban. (Nagykanizsa
előtt ő például volt már Budapesten,
Tatabányán, Székesfehérváron
és Szolnokon is.) Apropó
nyelvtudás. Hogy mormon sajátosság,
vagy kiváló nyelvérzék, azt
nem állt módunkban eldönteni, de
nem csupán Wanlass, hanem a csupán
bő két hónapja itt élő Headrick
is remekül érti, mi több beszéli is
már a magyart. Hogy aztán netalántán
a fizikai munkában
Velasquez lenne az igazi munkaerő?
Nos, az biztos, hogy a karibi
származású fiatalember nem a baseballért,
sokkal inkább az ökölvívásért
van oda (na ja, a másik kubai
sikersportág...), nem véletlen,
hiszen 57-60 kg-ban öklözik otthon.
A Huszti téren található az úgymond
irodájukat, ami egyben
gyülekezeti ház is, s az ott sorra
kerülő vasárnapi istentiszteletüket
bárki meg is tekintheti. – A himnuszunk
és az ima után következik
az úrvacsora, majd a felolvasás.
Leegyszerűsítve így lehetne leírni
istentiszteletünk felépítésének lényegét
– ezt már Rosen fűzte beszélgetésünkhöz.
Amúgy, mint azt
a missziós tevékenységet folytató
fiataloktól megtudtuk, az egyháztagok
adnak beszédeket az összejöveteleik
alkalmával, s tágabb
értelemben egyházuk felépítésére
tekintve, nem árt tudni, hogy a
mormonoknál is van püspök, területi
vezető, illetve az úgynevezett
apostolok. Próbálják a Jézus
korabeli felépítést egyházuk alapjául
venni, s ezért az apostol, valamint
a próféta megnevezés sem
véletlen. A mormonizmuson belül
az ő irányzatuknak (vagyis Az
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus
Krisztus Egyházának) a feje
Thomas S. Monson, aki 2008 óta
tölti be elnöki tisztét. S még valami.
Ahogy Wanlass megfogalmazta,
egyáltalán nem okoz számukra
problémát, ha furcsának
tartják őket és érthető is, ha ódzkodnak
először a közeledésüktől.
Ahogy fogalmazott ezzel kapcsolatban
a 21 esztendős fiatalember:
– A magyar hozzáállás olyan,
hogy a kezdeti keménység után
nyílik meg akár roppantmód az
ember, míg az amerikaiaknak a
kezdeti kedvességük alatt rejtőzik
lelkük keménységének igazi mivolta...
P.L.
Egyenesen, például Las Vegasból
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 22.
Horoszkóp
Lehet, hogy fáradtnak és nyűgösnek érzi
magát ezekben a napokban, de a terveit
akkor se adja fel. Mindenkinek hinnie
kell valamiben. Legyen bátor kos, és változtasson
a szokásain.
Ne üljön a babérjain, hanem használja ki
a vonzerejét, és kapcsolódjon be a környezetében
élők tevékenységébe. Ha
nem bírja a tempót, haladjon lassabban, a
tétlenségnél ez is többet ér.
A Jupiter segítségével kétszeres gyorsasággal
végzi el a feladatait, így több ideje
marad a pihenésre. Az elmúlt napok
sürgés-forgása után célszerű néhány órát
nyugalomban töltenie.
Sok munkával telnek el a napjai, szinte
élvezi, hogy hasznos munkát végezhet.
Ha a karrier, vagy a szerelem között kell
választania, alaposan gondolja meg,
hogy mit lép.
Elégedett lehet, szinte irigylésre méltó a
családi helyzete, és konfliktusok sem keserítik
meg mindennapjaikat. Arra azonban
ügyeljen, hogy ne éljenek vissza jóindulatával
a környezetében.
Előfordulhat, hogy akarata ellenére viták
kereszttüzébe kerül. A konfliktushelyzetet
kiválóan feloldhatja akár egy tányér
finom, krémes süteménnyel. Így bearanyozhatja
mások életét.
Váratlan és érdekes események részese
lehet, ha gyakrabban jár társaságba. Felesleges
energiáját használja ki jobban,
mert ezekre a napokra a csillagok sikert
jeleznek.
A figyelmét a feladataira irányítsa, és ne
foglalkozzon mások ügyes-bajos dolgaival.
Ne csak a pénzével, hanem az idejével
is gazdálkodjon jobban, ha végére
akar érni a tennivalóinak.
Hasznos történések részese lehet a hétvégén.
A sok jó mellett sajnos arra is számíthat,
hogy valaki felbosszantja. AJupiter
ugyan felkarolja, de indulatait csak a
bulizás csillapíthatja le.
Ha rossz napjai lesznek a hétvégén, úgy
segítsen magán első nekifutásként, hogy
egyen és igyon valami finomat. Ha nem jár
sikerrel, menjen ki sétálni az utcára, és
hallgassa meg figyelmesen ismerőseit.
Ne hagyja, hogy minden ok nélkül siettesse
munka közben a párja. Ha lehet,
kapcsolódjon ki egy fürdőhelyen, így
könnyen nyugvóhelyzetbe kerül a hangulatingadozása.
Szemmel láthatóan jót tesz lelkivilágának
az egyre több napsütés, a várva várt
tavasz. A Merkúr olyan sok energiával
látja el, ami még a párját is meglepi. Sőt,
vitaminokra sem lesz szüksége.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Eladnám vagy elcserélném 2
vagy 3 szobás csak kanizsai házra,
jelenleg 100 m2-en felújított, tetőteres
családi házamat. Tel.:
0630/681-0581 (7491K)
Készpénz nélkül Nagykanizsán
Zemplén Győző utcában tehermentes,
beköltözhető, 1,5 szobás, felújított
panellakás eladó 3,5 millió Fttól.
Tel.: 0630/972-5045 (7493K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonatúj háztartási gőztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)
Két éves, Indesit, négy lángos
gáztűzhely eladó. Érd.: 0693/324-
219 (7488K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K)
Kerti kisgép tartozékokkal,
négyszemélyes kanapé fotellal,
asztallal felújított állapotban eladó.
Képek: apród.hu, jófogás.hun.
Tel.: 0630/374-8903 (7494K)
Megbízható kőműves vállalkozó
vállal minden nemű munkát
az alaptól a tetőig, a komplett
kivitelezéstől a kisebb átalakításokig
(térkövezést is). Tel.:
0630/575-3859 (7490K)
Matematikából általános- és
középiskolások korrepetálását,
felkészítését vállalja szaktanár
Nk-án. Tel.: 0630/9693-115
(7475K)
Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók
javítása. Balaskó
István, Nagykanizsa, Zrínyi
u. 20., tel.: 0630/597-1530
(7492K)
Idősgondozást, otthonápolást
vállal szociális ápoló végzettségű
hölgy Nagykanizsán és környékén.
Tel.: 0630/251-2500, 0693/391-
536 (7495K)
Kanizsa 14 – Sport 2012. március 22.
2012.03.29. CSÜTÖRTÖK
09:00 – 14:00 óra között
Thúry György Kereskedelmi
SZKI.,
Nk. Ady E. u. 29.
Véradás
műszakvezető szakirányú megegyezés szerint
értékesítő középfokú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
pultos szakirányú megegyezés szerint
óvónő angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
cukrász szakirányú megegyezés szerint
hegesztő-lakatos (Nagykanizsa) szakirányú 130.000 - 150.000 Ft
köszörűs (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
festő-burkoló-karbantartó szakirányú megegyezés szerint
esztergályos szakirányú megegyezés szerint
állatgondozó, növénytermesztő szakirányú megegyezés szerint
gyalugép kezelő szakirányú 130.000 - 150.000 Ft
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 800 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1600 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).
Nevükkel a kanizsai sportkitüntetések
apropóján már számtalan
alkalommal találkozhattunk,
tehát a Honvéd Kaszinó
SZKES Tánccsoportja hosszú
évek óta versenyezhet a különböző
(modern)táncos bajnokságokon
– akár nemzetközi szinten is.
Szécsényiné Kápolnás Edina csapatvezető
szerint jót tehet táncosaik
számára a szövetség-váltás is,
s az elképzelések még több csoport
„befuttatásáról” szólnak.
– A tavaly Olaszországban megrendezett
IDF-világbajnokságon is
számos remek helyzést értünk el
az 1-8. hely között – kezdett bele
Szécsényiné Kápolnás Edina –,
idén azonban váltottunk és az úgynevezett
IFMD-szövetség keretein
belül rendezendő megmérettetéseken
veszünk részt.
– Hogyan alakul akkor a nemzetközi
program?
– Ennek a csoportosulásnak 16
tagországa van és a világbajnokságát
idén Veszprémben rendezik
június 28. - július 1. között.
Kilenc kategóriában tervezzük
az indulást a különböző korcsoportokban
a fantasy kiscsoport
minitől egészen a disco formáció
felnőttig.
– Kire érdemes odafigyelni a
tánccsoportból a vb tekintetében?
– A 12 esztendős Tatai Benita
(képünkön) egy elődöntőn már túl
is jár, neki és a többieknek is április
14-15-én lesz a hazai fináléjuk
a világeseményen való indulás
jogáért. Nagyon bízunk Benitában,
hiszen jók az esélyei, ráadásul
népes és erős mezőnyben
teheti ezt a dance show solo gyermek
kategóriában.
– S a klub háza táján helyi viszonylatban
milyen dolgokra érdemes
koncentrálni?
– A gálánkat március 31-én 17
órától rendezzük a HSMK-ban, s
az is újdonságként szolgálhat,
hogy szeptember óta beindíthattuk
hip-hop képzésünket a legkisebbeknél
is. A 6-21 éves kor közötti
versenyzőink ötvenen vannak, de a
taglétszámunk nagyjából száz táncos
összesen. A célunk, hogy valamennyiük
számára a kikapcsolódás
adva legyen, a versenytáncosaink
pedig mind jobb eredményeket
produkáljanak.
P.L.
Szövetségváltás után, a gálájuk előtt
Nagykanizsai Izzó SE (5.) –
Alsóörs SE (8.) 28-23 (14-11)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda
mérkőzés, 15. forduló. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Kóbor ,
Tasnádi. Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs.
4, Horváth Balázs 6, Répási 3, Tompek
A. 1, Kiss G. 12/5, Senger 1. Csere:
Vastag (kapus), Felde, Vadász M.,
Horváth Bence 1, Kovács B., Németh
D. Edző: Tóth László.
Jól kezdtek a hazaiak és a 13.
percben már 8-3-ra vezettek. Ezután
rendezte sorait az Alsóörs, és
nekik is sikerült egy 8-3-as „szakaszgyőzelmet”
összehozni, ami a
29. percben a 11-11-es döntetlen
hozott. Az utolsó percben a hazaiak
azonban három gólt szereztek és
megnyugtató előnnyel vonulhattak
az öltözőbe. A végjáték izgalmasra
sikeredett. A vendégek zsinórban
lőttek három gólt, amire a hazai
alakulat is három góllal válaszolt,
így a mérkőzés végére megmaradt
az ötgólos különbség.
Tóth László: „Ez egy igazi négypontos
mérkőzés volt és győzelmünkkel
sikerült leszakítani az Alsóörsöt.
Kiss Gergely, Horváth Balázs
és Tompek Alajos teljesítménye
külön kiemelést érdemel.”
A győzelmen volt
a hangsúly
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 22.
A Kanizsai Vadmacskák SE
utolsó alapszakaszbeli kosárlabda-
mérkőzését játszotta – hazai
pályán – az Amatőr NB Nyugati
csoportjának női pontvadászatában,
vagyis a második vonalban
az Autópark PVSK csapatával.
A kanizsaiak végig vezetve arattak
magabiztos győzelmet a pécsiek
felett.
Így az alapszakasz végén a délzalai
együttes vezeti a tabellát a
„nyugatosoknál” és a rájátszás során
a Keleti csoport második helyezettjével,
a TFSE-vel játszik
(kuparendszerű) oda-visszavágós
alapon.
Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
– Autópark PVSK (8.) 89-54 (25-
12, 20-17, 19-15, 25-10)
Amatőr Női NB Nyugati csoport
női kosárlabda-mérkőzés, találkozó
a 17. fordulóból. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Horváth
A., Szalai Zs. Kanizsa: Fekete Cs.
(9), Fuisz V. (22/3), Olasz A. (10),
Jurkó (10), Jagarics (10). Csere:
Kiss V. (17), Hegyi (3/3), Simon
V. (2), Oros (2), Rajkai, Nagy D.
(4), Kovács K. Edző: Gábor Erzsébet.
Az első negyed 4. percéig nem
szakadtak el egymástól a csapatok,
majd onnan 18-0 eredményt produkáltak
a hazaiak, s nem véletlen,
hogy a 9. percben már húszpontos
különbség is volt a két együttes
között.
A második tíz percben tartották
megszerzett előnyüket a
vendéglátók, s ekkortól már
mindkét csapat sokat cserélt, állandóan
frissítették csapatukat
az edzők.
Már az utolsó játékrészben jártak,
amikor villámrajtot vett a
KVSE és a 14-0-s részeredménynek
köszönhetően már harminc
pont felett volt a különbség a mérkőző
felek között, amit aztán a találkozó
végéig Olasz Adriánáék
meg is tartottak.
P.L.
Alapszakasz-elsők a Nyugati csoportban
Treff 07 SE (11.) – Kanizsa
KK DKG-EAST (1.) 67 - 100
(11-31, 21-23, 13-26, 22-20)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 20. forduló. Érd,
50 néző. Vezette: Vida, Györki, Gaál.
Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (17/3), Balogh L. (11/3),
Beák (8/6), Hoffmann B. (7),
Zsámár K. (12). Csere: Murvai
(13), Tóth O. (10/3), Bus (8/3),
Stárics (11/3), Lovas (3/3), Hideg.
Edző: Kovács Nándor.
Az érdiek otthonában nem is lehetett
más célja a gépgyári csapatnak,
mint a két meccsen át tartó
hullámvölgyből való kilábalás, lehetőleg
hathatós támadójátékkal, s
koncentrált védekezéssel kísérve.
Ennek megfelelően léptek pályára
Kovács Nándor játékosai,
akik már az első negyedben érvényesítették
a papírformát, s a Balogh
László – Bausz Kornél –
Zsámár Krisztián trió vezetésével
jelentős előnyre tettek szert.
A második negyedben tovább fokozta
a nyomást a magasabb fordulatszámon
pörgő kanizsai gárda, így
a 15. percben már 25 ponttal járt előrébb
vendéglátójánál (15-40). Ezt
követően a hazaiak is elkapták a fonalat,
miáltal a félidőből hátralévő
percekben már felváltva estek a kosarak.
Ebben a szakaszban a látogatók
részéről különösen Murvai Dániel
(képünkön fehérben) palánk
alatti határozottsága volt feltűnő.
Térfélcsere után ismét a dél-zalaiak
uralták a játékot, s a csereként
érkező Tóth Olivér és Stárics
Kornél villámgyors akcióival duzzasztották
tetemesre előnyüket.
A befejező etapban már csak az
volt a kérdés, hogy eléri-e a bűvös
100 pontot a valamennyi játékosát
kipróbálható KKK, s a végén Bus
Milán büntetőjével erre is megkaptuk
a választ.
A 20. fordulóban lendületes és
végig koncentrált játékkal nyert
magabiztosan a KKK DKG-EAST
csapatata, mely vasárnap 17 órakor
a négy közé kerülésért harcoló,
s a Győrt és a Veszprémet is legyőző
PTE-PEAC PVSK együttesét
fogadja a Cserháti-csarnokban.
Edzői mérleg – Kovács Nándor:
„Ezúttal biztosan hoztuk a kötelezőt.”
Ami a legfontosabb, a kanizsaiak
(jelenleg 16-4 a győzelem-vereség
mutatója Kovács Nándor legénységének)
az eredmény-összevetést tekintve
mindegyik ellenlábasánál
jobb, de lássuk, mögötte hogy áll a
tabella: a második helyre feljött a
Bonyhádi KSE (15-5), míg harmadik
a Veszprémi Egyetem (14-6). A
KKK a hátralévő két hazai találkozójából
az egyiket nyerve már elmondhatná
magáról, hogy a Nyugati
csoport küzdelmeit az élen zárja...
P.L.
Rákapcsoltak: százzal a férfi kosarasok
Az NB III Bakony csoportjában
szereplő Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh együttese a második
Szombathelyi Haladás II csapatától
kapott ki 3-1-re úgy, hogy a
kanizsiak szépítő gólját (egyik) kapusuk,
Freischmid Roland szerezte
– mezőnyjátékosként. A középmezőnyben
tanyázó nagykanizsaiak
mindössze 12 játékossal utaztak el
a vasi megyeszékhelyre, ahol a téli
szünetben az NB II-es Egernél is
próbázó 21 esztendős hálóőr a találkozó
70. percéig volt a pályán a
vendégek támadószekciójában.
Szombathelyi Haladás II (2) –
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh 3-1 (1-0) (7)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 17. forduló. Szombathely,
100 néző. Vezette: Görög (Mogyorósi,
Németh I.). G.: Hanzl (32.),
Gyurján (46., 82.); Freischmid R.
(69.). Kiállítva: Baranyai Z. (88.).
NTE: Szekeres P. - Baranyai Z.,
Rákhely M., Cserfő L., Kotnyek I. -
Kőrösi A. - Nagy T., Cs. Horváth G.,
Ujvári, Freischmid R. (Szakmeiszter
J., 70.), Szőke Á. Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Szép Dávid (labdaelrúgásért második
sárga lap) és Boros Zoltán (a Mór
elleni találkozó hajrájában a publikum
köszöntése nem éppen egy Kazinczy-
est stílusában, amiért ő is mehetett
zuhanyozni...) szélső védők
előző fordulóban begyűjtött piros
lapjai azt jelentették, hogy az amúgy
is szűkös kerettel bíró kanizsai együttes
még „felforgatottabb” kezdővel
tudott kiállni Szombathelyen.
Ugyanakkor a vasi megyeszékhelyen
az eredendően hálóőr Freischmid
Roland ezúttal már kezdőként
lehetett ott az együttesben, méghozzá
az előre-játékban is aktívan ténykedve.
Mi több, idővel gólt is szerzett
Nagy Tamás (a játékos szerint
szombaton a Várpalota ellen századszor
léphet pályára NB III-as találkozón)
szögletéből, 2-1-re szépítve
ezzel az NTE-nek... Mint a tréneri
gyorsértékelésből kiderült, azonban
nem csupán játékoshiány mutatkozott
a kék-pirosak háza táján.
Koller Zoltán: „A játék képe alapján
teljesen megérdemelt a hazai győzelem,
de ásványvíz és étel nélkül utazó
csapatunk is nagyon jól teljesített.”
P.L.
Hálóőrből
gólfelelős?
Kanizsa – Könyvajánló 16 2012. március 22.
Boldog lehet az a költő, akinek
unokája ír ajánlást a verseskötete
elé. Dezső Ferenc is ezen költők
sorába tartozik, bár nem nagyon
szokta híresztelni magáról
hogy verset ír. A közelmúltban
megjelent második, A végtelen
felé című kötetéről már írtunk
egy alkalommal lapunkban a bemutatót
követően. Abevezető sorok
így szólnak Danitól az olvasóhoz
és a nagyapához:
Egy pohár borral ülök a félhomályban…
Persze nem azért, mert
azt remélem, hogy – Márai szavaival
élve – bölcs leszek, mint a
bor, melyet ittam. Csupán elmerengek.
Az emlékek pillanatról
pillanatra buknak fel, s alá elmémben
– főként gyermekkorom képei.
Eszembe jut a dalosi szőlőszüret,
mely még az iskola alól is
kibúvót jelentő szőlőszedésből és
puttonyozásból önfeledt gyermekjátékká
változott; a sportcsarnokban
töltött hideg téli esték, melyeket
csak a gólok adta öröm melegített;
a Balatonon töltött nyári
szünidő, melynek szabadságérzete
a mai napig mámoros állapotban
tart…s Te, nagyapám, aki mindezeknek
részese voltál.
Emlékszem, lúdtalpas, törékeny
lelkű gyerkőcként álltam előtted, s
szigorral neveltél. Mára egészen
pontosan körvonalazódott bennem,
hogy mi is történt: Te a kovács
voltál és én voltam a fém. Finoman
formáltál, gondosan alakítottál.
Megváltoztunk mindketten.
Mondhatnánk úgy is: helyet cserélünk.
Ahogy lassan felnőtté válok,
Te úgy leszel újra gyermekké. Egy
olyan érzékeny lelkű kölyökké,
akinek a múltja jelenti az egyetlen
kapaszkodót, aki nehezen találja
már a helyét, s akinek a haza, a szülőföld
többet jelent puszta lakóhelynél…
Remélsz és kutatsz; aggódsz,
félsz és menekülsz. Elbújsz, szinte
láthatatlanná válsz – a versekbe
burkolózol. Azokba a versekbe,
melyekből most meg is mutatsz
nekünk majd’ százötvenet.
Bizonyára lehetne őket bírálni,
megmagyarázni, átfogalmazni
vagy kibontani – de mind felesleges.
Egytől egyig bennük vagy, s
ők is benned. Ezért fejezem ki
szerény ajánlásomat – verssel a
végtelen (f)elé: Harminchat tavaszán
/ hetvenkettőt vert egy szív,
/ s már hetvenöt éve tesz így / a
maga törvénye szerint. Mert volt,
bizony százszor is, / hogy majdnem
szétesett, / s tán ezerszer,
hogy nem tudtad, / mire véld szédülésedet…/
De hidd, Nagyapám:
Milliárd dobbanás / milliárd gyönyört
rejt, / s bár mindet meglátni
kevés / megannyi idegsejt, / tudd,
ha elindulsz egyszer / a végtelen
felé, / mint ki már mindent megélt
/ mi végtelenszer esünk / harminchat
részre szét. S a „Végtelen felé”
vezető útról, a kötet első költeményeként
olvassuk el most a
nagyapa, Dezső Ferenc költő szavait:
Csak út van, utaknak útja, / s
a mélységes mély, mely magába
zár. / Elfog a sivár félelem, / s
visszatart a hőkölő világ. / A semmi
aggaszt, s védtelen / cipelem
magamban az elmúlást. / Sorsomnak
kettétört keresztjét, / és a tegnapok
bűnét, mit a holnapoknak
adok át, / s visz az utam a végtelen
felé.
A kötet versei az emberről, a
társról, a kapcsolatokról, a hazaszeretetről
szólnak nem hangoskodva,
kiabálva, hanem halkan.
Ugyanúgy, ahogyan szerzőjük
alaptermészete a halk beszéd. Dezső
Ferenc azt vallja magáról, hogy
bátortalan, ha bátor lenne, sokkal
többre vihette volna, vagy még
ennyire sem!
A csenddel, a beszédes csenddel
folyton-folyvást találkozunk a
könyv – Hazám, földedre menekülök,
a Csivitelő élet, az Isten arcát
hordozom, a Hullámzol az időn át
és az Utolsó trombitaszó című –
versciklusaiban. Pilinszky János
szavaival szólva a képzeletnek arra
a végső testvéri csendjére gondolt,
amit semmiféle zajjal nem lehet
elnémítani. Lapozzuk fel Dezső
Ferenc kötetét, hiszen a verssorok
olyan fogódzót jelenthetnek
számunkra, mellyel eljuthatunk a
saját belső csendünkhöz is.
Dezső Ferenc: A végtelen felé
A Medgyaszay Házban került
bemutatásra a Mementó 1942—
1956 című könyv, melyben az átélők
szubjektív elbeszélései alapján
elevenedik meg a korabeli
város. A többszólamú kötet szerzője
Miha Tamásné, aki egyrészt
megjelent írásokat használt fel,
másrészt pedig szóra bírta a
korszakban élőket.
A vendégeket a Rozgonyi Polgári
Egylet nevében Miha Tamásné
elnök köszöntötte, elmondta,
Nagykanizsának már 1836-ban
volt egy polgári egylete, mely nemes
hagyományokkal rendelkezett.
– A mi civil szervezetünk ennek
a régi egyletnek az utódja,
amely a polgári értékrendet és
annak eszmeiségét, szellemiségét
tovább szeretné örökíteni – mondta.
Az elbeszéléskötetet Lehota M.
János esztéta ajánlotta az érdeklődőknek.
Kiemelte, Magyarországon
ez idáig nagyon kevés olyan
mű jelent meg, mely mementó kívánt
lenni, és nem objektív, tárgyilagos
történelmi eseménytár. Hozzátette,
a történelem megjeleníthetetlen,
nem lehet jelenvalóvá tenni,
róla írni, elmélkedni, vitatkozni és
diskurzust lehet folyatni, ki-ki a
maga módján: románcszerűen, tragikusan,
komikusan vagy szatiírikusan.
– Amikor a kezembe fogtam
ezt a könyvet és elolvastam, akkor
teljességgel ez a felfogás jutott az
eszembe, és ez az értelme ennek a
könyvnek. Nem akar beállni a történelmi
könyvek sorába, hanem
egyedi arculatú, és egyedi érzelmű
momentumokat kíván felsorakoztatni.
Egy olyan egyéni és személyes
nézőpontot szeretne felmutatni,
mint amilyen egy emberi arc is
– mondta.
Az emlékezetre épülő könyv két
korszakot jár körbe, 42 tragédiáját,
és 56-ot, ahol budapesti és elsősorban
nagykanizsai történetek játszódnak
le más-más szemszögből.
Akönyvben 40 szerző meséli el élményét,
történetét, nézőpontját,
így egy nagy közös látás jön létre,
valós igazi képet kaphatnak azok
az olvasók is, akik nem élték meg
ezt a korszakot.
Az eseményen közreműködött
Laskai Lilla, a Farkas Ferenc Zene-
és Aranymetszés Művészeti Iskola
növendéke és Horváth István
Radnóti-díjas versmondó.
V.M.
Kanizsai elbeszélések
a 40-es és 50-es évekről
(Az akció április 1- április 30-ig érvényes.)
XXIV. évfolyam 12. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2012. március 29. Kanizsa Garantálom a legalacsonyabb beruházási
költségek elérését a kivitelezők
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás,
beruházás-lebonyolítás, építési
műszaki ellenőrzés. Épületenergetikai
tanúsítás. Felelős műszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezető tervező
30/9019013, balassabela@chello.hu
Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
Késő estébe nyúlóan rendezték
a Miss Alpok Adria Nemzetközi
Szépségverseny fináléját a
horvátországi Porec városában.
Azsűri és a szervezők sokat nem
pepecseltek a győztes és a helyezettek
kilétének eldöntésével,
mindenesetre a Miss Alpe Adria
International címe a győri illetőségű
Borkai Petráé lett.
A magyar küldöttség soraiban a
magyarországi győztes Borkai
mellett második itthoni udvarhölgye,
a nagykanizsai Lugosi Alexandra
is ott volt. Nos, az egyetemista
hölgy ezúttal dobogós helyezéssel
nem tudta nyomatékosítani
a dél-zalai lányok messze földön
ismert „szépséges” hírét, de a
legnagyobb tapsvihar még így is
az ő bevonulást kísérte a hírek szerint,
s a verseny után is számtalan
külhoni gratulációt zsebelhetett be
a pszichológia szakos hallgató.
Hamarosan aztán utóbbi információval
kapcsolatosan is egy komoly
helytállásra készül egyetemi
intézményének falai között. Igaz,
az már egy másik – és sokkalta lényegesebb
– történet...
P.L.
Vastaps járt
a kanizsainak
a nemzetközi
szépségdöntőn
Foto: facebook
Befejeződött a „Kerékpárút-hálózat
fejlesztése Nagykanizsán, a
61. számú főút belterületi szakaszán”
című projekt.
Az új kerékpárutat Cseresnyés
Péter polgármester és Jerausek
István, a terület önkormányzati
képviselője avatta fel
a Sáncban megrendezett projektzáró
rendezvényen. A nemzeti
színű szalag átvágását követően
a Kiskanizsai Általános
Iskolából érkező diákok biciklire
pattantak, majd a polgármesterrel
és az alpolgármesterrel az
élen kipróbálták az új utat. Az
Európai Uniós támogatásból finanszírozott
beruházásról bővebben
a következő lapszámunkban
olvashatnak olvasóink.
Elkészült a kerékpárút
Fotó: Bakonyi Erzsébet
XII. alkalommal szervezett
Nemzetközi Óvodapedagógiai
Konferenciát a Központi Rózsa
Óvoda Attila utcai tagintézménye
és a város önkormányzata. A
mostani „Tegyünk értük és velük”
– drámajáték alkalmazása
az óvodában témakörben azt
vizsgálta, milyen módszerekkel
tudnák segíteni a hátrányok leküzdését
az óvodapedagógusok.
A rendezvénynek helyet adó
Medgyaszay Házban az Attila-ovisok
tavaszköszöntő műsorát követően Böjti
Istvánné óvodavezető üdvözölte a
helyieken kívül a határon túli testvérvárosainkból,
Puchheimből és Magyarkanizsáról,
valamint a megye számos
településéről érkező óvónőket. A
konferenciát Karádi Ferenc alpolgármester
nyitotta meg. Aprogramok sorában
Drámajátékkal a hátrányok leküzdéséért,
helyi gyakorlatok bemutatása
az Attila Óvodában címmel
Novath Katalin óvodapedagógus, drámapedagógus
tartott előadást. Kihívás
egy integrált óvodában: előkészítés és
átmenet az iskolába témában a puchheimi
Kornelia Sommer óvodavezető
és Krisztina Hofbauer csoportvezető
óvónő előadása hangzott el. Drámajáték
az óvoda zöld játékszigetén címmel
a magyarkanizsai Veszelinov Ibolya
igazgató, Bata Magdolna óvodapedagógus,
valamint Horváth Tímea pszichológus
beszámolója hangzott el. A
tanácskozást Dr. Józsa Éva, a kaposvári
Benedek Elek Egyetem docensének
– Adrámapedagógia lehetősége a művészeti
nevelésben és a kreativitás-fejlesztésben
– című előadása zárta.
– A téma azért is fontos – jegyezte
meg Kovács Jánosné, az Attila
Óvoda tagintézmény-vezetője –,
mert a 2013-ban életbe lépő köznevelési
törvény egyik kiemelt célként
a hátrányok leküzdését és a tehetséggondozást
fogalmazta meg.
B.E.
Kanizsa 2 – Krónika 2012. március 29.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzat Idősügyi
Tanácsa fórumot tartott a 2012.-
2015. évekre vonatkozó Idősügyi
Koncepciójának előkészítése és
az elmúlt időszak értékelése céljából.
AVárosi Idősügyi Fórumot Cseresnyés
Péter elnök, polgármester
nyitotta meg. Elmondta, az Idősügyi
Tanács szép eredményeket ért
el az elmúlt időszakban, melyet a
visszajelzések is bizonyítanak. Ezúttal
olyan tanácskozást, fórumot
hívtak össze, ahova különböző területek
képviselőit hívták meg előadást
tartani. Kihangsúlyozta, szeretnének
olyan irányokat meghatározni,
olyan stratégiákat kidolgozni,
amelyekkel minél több szinten
tudnak a térségben élő időseknek
segítséget nyújtani. –A 2012-es év
az idősek és a nemzedékek közötti
szolidaritás nemzetközi éve. Mi itt
Nagykanizsán megtesszük azokat a
lépéseket, amelyek segítségével
ehhez a szándékhoz hozzá tudunk
tenni – mondta.
– A sértetti oldalon az idősek
érintettsége 20 százalék körüli,
mely a lakosság létszámához viszonyítva
alacsonyabb érintettséget
jelent, azonban nagyon fontos,
hogy minél több bűncselekményt
meg tudjunk akadályozni – ezt már
dr. Molnár József alezredes, a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
vezetője mondta. Többek között
azért is fontos, mert az idősek reprezentációs
képessége – mely a
bűncselekmény által okozott sérelem
kijavításának nehézségét jelenti
– az idő előrehaladtával kopik.
Legnagyobb arányban a vagyon
elleni bűncselekmények
érintik ezt a korosztályt, így a trükkös
lopás és az áruvásárlási csalás.
Kiemelte, megtesznek mindent
azért, hogy információval lássák el
az idősügyi szervezeteket. A rendőrség
megpróbálja szórólapokkal,
előadásokkal, elektronikus hírlevelekkel
az egyesületeken keresztül
felhívni a trükkös lopásokra a
figyelmet, melynek köszönhetően
2005-höz viszonyítva 90 százalékkal
csökkent ezeknek a száma.
Dr. Kaszás Gizella, a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ
igazgatója ismertette a javaslataikat
a 2012.-2015. évekre vonatkozó
koncepció megalkotásához, miszerint
szeretnék, ha a szociális
rendszerről és annak elérhetőségéről
szóló információs füzetet évente
aktualizálnák, bővítenék a város
időskorú lakossága részére szervezett
programok listáját és létrehoznák
az idősek házát.
A Magyar Vöröskereszt területi
képviselője, Szőlősi Márta a szervezet
idősek számára biztosított
szolgáltatásait részletezte bővebben,
így a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
a házi segítségnyújtás
szolgáltatást, a gyógyászati
kellékek kölcsönzésének lehetőségét
és a szűrőprogramokat, melyeket
rendezvényeken biztosítanak.
Az előadásokat követően a megjelentek
kérdéseket tehettek fel.
V.M.
Idősügyi fórum a Vasemberházban
Fotó: Varga Mónika
Tegyünk értük és velük
Tíz éves az euró – Európa Első
Monetáris Egyezménye című
kiállítás – szólt a HSMK-ba invitáló
meghívó, s az esemény
megnyitója gyakorlatilag a
pénznem történetének ismertetését
takarta az éremgyűjtők
összejövetelén. Mint megtudhattuk,
az eurózóna létrejötte talán
a pénztörténet legfigyelemreméltóbb
vállalkozása lett. Eddig
17 uniós tagországot ölel fel a
zóna, s 317 millió ember használja
a közös fizetőeszközt. Ezeken
kívül Monaco, San Marino,
Vatikán, illetve ország, Andorra,
Montenegró és Koszovó egyoldalúan
vezette be a pénznemet.
Az euró többek között a világ
legnagyobb összértékben létező
valutájává nőtte ki magát.
P.L.
Éremgyűjtők
az euró tíz évéről
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 29.
Riválisok polgárosodása 1867-
1918 című forráskiadvány bemutatójára
került sor a Thúry
György Múzeumban, s már a
cím is sejtetni engedte, hogy a
megye két nagyvárosa, Zalaegerszeg
és Nagykanizsa történelmi
fejlődési szakaszáról szól a
kiadvány, melyet sajtó alá rendezett
Foki Ibolya.
Zalaegerszeg és Nagykanizsa.
Ahogy Cseresnyés Péter kanizsai polgármester
köszöntőjében hangsúlyozta,
bizony érzékeny terület a kérdéskör,
miszerint a két város a partnerség
mellett egyben korábbi fő riválisok is
voltak. A közeli múltban volt ez így
elsősorban (mi több, eléggé hatványozottan),
de az utóbbi években ennek
éle már jócskán csökkent, és sokkal
inkább az együttműködő partnert látja
a két fél egymásban.
Míg Nagykanizsa a logisztika,
Zalaegerszeg az igazgatás terén
vitte a prímet. Nagykanizsa az iparosodás,
keresekedelem és a banki
élet területén tört előre, mely a későbbiekben
katonavárosi mivoltával
még inkább árnyalta az önmagáról
alkotott képet.
Hogy aztán a riválisok meghatározást
kell-e ténylegesen a középpontba
állítani? Nos, amint az
Kiss Gábor, a megyei könyvtár
igazgatójának szavaiból kiderült,
legalább ilyen fontos kulcsszó a
polgárosodás, melynek folyamatában
a két város két különböző
modell alapján próbált érvényesülni.
Mindkét település járta a
maga útját, ilyen szemszögből
ezért nem is lehettek igazán riválisok.
Foki Ibolya, a kötet sajtó alá
rendezésében kiemelkedő szerepet
játszó tudós kutató kiemelte, míg a
török időkben a megye igazgatása
az északi részek felé orientálódott,
annak kiűzése után Kanizsán a különböző
nációk egyvelegében a
kereskedelem lépett elő fő irányvonallá.
A kanizsaiak már akkor
nagy távolságokra juthattak el kereskedéseik
révén, s így önérzetes
és az igát nehezen viselő polgárokként
nem óhajtották a fejük feletti
hivatali hatalom kiteljesedését, így
például a Batthyányak főségét sem
nagyon óhajtották. A megyei közgyűlések
Egerszegen voltak, „Kanizsában”
viszont nagy volt az
önállósodási vágy, illetve az, hogy
idővel mégicsak törvényhatósági
várossá válhasson.
Egerszeg eközben felvett egyfajta
védekező pozíciót, mivel nehogy
elvegyék tőle a rangot, s ennek
is következménye, hogy a
XIX. század végén Egerszegen is
erőteljes városfejlesztés bontakozott
ki. Tisztában voltak vele az ottaniak,
gazdasági téren soha nem
lehet és érdemes Kanizsával rivalizálni,
ezért más területen kell erősíteni,
s a hivatali, közigazgatási
gócpont mivolta kell, hogy erős legyen.
Mindez érvényesült a mentalitásban
is, míg Nagykanizsán a
szabadszájúbb, a polgári magabiztosságot
sugárzó, illetve magán viselő
gondolkodás érvényesült, addig
(Zalaegerszegre az alázatosabb,
betagozódásra hajlamosabb
viszonyulás vált jellemzőbbé.
P.L.
Földrajzi közelség, mégis
mekkora mentális távolság
Felbecsülhetetlen eszmei értékű
és több száz millió forintos
anyagi kárt okoznak a vadorzók
és orvvadászok évente
az országban. Szakemberek
szerint sokat segíthetne, ha
szabálysértés helyett bűncselekménynek
minősítenék, és
szigorítanák a kiszabható büntetést.
Sokszor vadászok az
orvvadászok.
Pechtol János, az Országos
Magyar Vadászati Védegylet
ügyvezető elnöke szerint a vadorzásnak
és az orvvadászatnak
csak az 5-10 százalékára derül
fény, s mivel jogszabályba ütköző
cselekményekről van szó, nagyon
nehéz megbecsülni az okozott
kárt is, ami bizonyosan több
százmillió forintra tehető. Az
orvvadászat és a vadorzás elsősorban
a nagyvadállományt érinti.
A kár értékét nemcsak az ellopott
hús, hanem az állatok
tenyészértéke és a megölt állat
agancsának, szarvának, agyarának,
azaz a trófeának az értéke is
növeli.
Az elnök közölte, az éves legális
teríték további legalább 10
százaléka kerül az illegális elejtést
végzők kezére. Egy nagyobb,
10 kilogramm fölötti agancsú
gímszarvas bika elorzása többmilliós
kárt is okozhat a vadásztársaságoknak.
Az orvvadászok
sokszor nagy tenyészértékű állatot
hurkolnak vagy lőnek meg,
azért, hogy vadhúshoz jussanak,
melyet orgazdáknak vagy vendéglőknek
adnak el.
Zala megyében a becslések
szerint eléri a százmillió forintot
az orvvadászok által évente okozott
kár összege. Nébel Szilveszter
megyei fővadász elmondta:
nagyon ritka a tettenérés, a bizonyítás,
ezt az is nehezíti, hogy
Zalában – amely Magyarországon
a legtöbb világszínvonalú érmes
nagyvaddal büszkélkedhet –
kissé túlszaporodott a gímszarvas-
és a vaddisznóállomány. Itt
ritkább az illegális trófeavadászat;
gyakoribb, hogy a húsukért
terítik le a vadakat. A hivatásos
vadászok sokszor találnak olyan
gímszarvast, amelynek az orvvadászok
levágják a négy sonkáját,
kimetszik a bőr alól a karajt, a tetem
nagy részét pedig otthagyják.
A nagyvadakat többnyire
nem saját fogyasztásra, inkább
illegális húskereskedelem miatt
terítik le és darabolják fel. Egyfajta
„valuta”, vagyis fizetőeszköz
a drága vadhús – mondta a
fővadász.
greenfo- MTI - Kanizsa
Orvvadászat – több száz milliós kár A Víz Világnapja alkalmából
a Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium Zsigmondy-
Széchenyi tagintézménye
játékos vetélkedőt szervezett
iskolás diákok részére,
melynek központi témája a víz
volt.
A versenyre (tag)iskolánként ötötfős
általános- és középiskolás
csoportok jelentkezését várták. A
döntőbeli feladatok nem igényeltek
különösebb előzetes felkészülést,
inkább ügyességet, leleményességet.
A vízhez kapcsolódóan komolyabb
kérdések is voltak, melyek az
általános műveltség körébe tartoztak
– tudtuk meg Szemmelveisz Ildikótól,
az iskola környezetvédelmi
munkaközösségének vezetőjétől.
A vetélkedőre március 21-én és
22-én került sor a Zsigmondy –
Széchenyi tagintézmény Vécsey
úti tornatermében.
V.M.
Játékos vetélkedő
a Víz Világnapja
alkalmából
A Délzalai Víz- és Csatornamű
Zrt. és a Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület által
szervezett Víz Világnapi rendezvénysorozat
rajzkiállítással vette
kezdetét a Hevesi Sándor Művelődési
Központ Ifjúsági Galériájában.
A tárlat április 10-ig
tekinthető meg.
A kiállítást Benedek Miklós, a
környezetvédelmi egyesület elnöke
nyitotta meg. A három kategóriában
meghirdetetett rajzversenyre
328 különböző technikával készült
víz témájú alkotás érkezett az óvodákból
és az általános iskolákból,
melyeknek csak egy töredékét mutatják
be. Arajzverseny helyezettjei
oklevelet kaptak, továbbá a szép
munkákat külön díjjal jutalmazták.
V.M.
I love csapvíz:
rajzkiállítás
a HSMK-ban
Kanizsa – Önkormányzat 4 2012. március 29.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város közgyűlésének döntése
alapján a város csatlakozott a
Polgármesterek Szövetségéhez,
amely egy helyi és regionális
önkormányzatokból álló európai
mozgalom. A PSz tagjai elkötelezték
magukat az energiahatékonyság
növelésére és a
megújuló energiaforrások saját
területükön történő használatára.
A Polgármesterek Szövetségének
és a tagként társult önkormányzatoknak
- így Nagykanizsának
is - az a célja, hogy elérjék
és túlszárnyalják az Európai
Unió által 2020-ra kitűzött 20
százalékos CO2-kibocsátáscsökkentést.
Ennek érdekében
minden önkormányzat cselekvési
tervet dolgoz ki a fenntartható
energiaforrások hasznosítására, s
ennek végrehajtását folyamatosan
ellenőrzi, majd jelentést készít
erről.
Fontos feladat továbbá a helyiek
tájékoztatása, szemléletformálása,
ezért Nagykanizsa a jövőben, az
Európai Bizottsággal karöltve,
energianapokat is szervez.
Nagykanizsa elkötelezett a
környezet- és klímavédelem
iránt, ezt bizonyítja az is, hogy a
város közgyűlése a közelmúltban
koordinátort nevezett ki e területre,
s ezzel a lépéssel európai elismerést
aratott. A Polgármesterek
Szövetségéhez történő csatlakozással
még aktívabbá válik a
munka: a klíma- és környezetvédelmi
szempontok a jövőben az
eddigieknél is hangsúlyosabban
megjelennek majd az önkormányzat
tevékenységében, a közgyűlés
döntéseiben.
Nagykanizsa, 2012. március 22.
Cseresnyés Péter
polgármester
Elköteleződés
a megújuló
energiaforrások
mellett
A közgyűlés soron kívüli ülésen
döntött az MLSZ országos
labdarúgó pálya építési programjához
kapcsolódó pályázat
benyújtásáról. A látvány csapatsportok
támogatásáról szóló
jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének
eredményeként az
MLSZ labdarúgó szövetség pályaépítési
programot támogató
pályázatot hirdetett meg, melynek
konkrét célja az volt, hogy
az országban új, műfüves pályák
épüljenek.
Az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága
alelnöke arról a szándékról
tájékoztatta Cseresnyés Péter
polgármestert, hogy a TAO (társasági
adó) támogatásból országosan
elindított pályaépítési program
egyik helyszíne a város tulajdonában
lévő Olajbányász Sportcentrum
lehet. A pálya megépítésének
előfeltétele, hogy a nyertes pályázó
az MLSZ részére ingyenes földhasználati
jogot biztosít, és a szövetség
a pályázat nyertesével a fejlesztés
megkezdése előtt bérleti
szerződést köt az ingatlanra.
A testület egyetértett azzal, hogy
Olajbányász Sportcentrumban a salakos
edzőpálya területén egy nagyméretű
(111x72 méter) műfüves pálya
épüljön, és legfeljebb 15 évre földhasználati
jogot biztosítson a szövetség
részére. Az előzetes költségbecslés
alapján a pálya megépítésének
várható maximum összege 100 millió
forint. A15 évre szóló bérleti díj a
kivitelezés költségének 30 százaléka,
azaz maximum 30 millió forint.
A fejlesztések hatására növekedhet
a labdarúgás népszerűsége, tömegbázisa,
a családok közösen jelenhetnek
meg és szórakozhatnak a
rendezvényeken, növekedhetnek a
bevételeik, ami megteremtheti a lehetőséget
a további fejlesztésekhez.
A szavazást követően Cseresnyés
Péter polgármester azonnali
soron kívüli ülést hívott össze, melyen
arról döntöttek, hogy a Nagykanizsai
Utánpótlás Labdarúgó
Egyesület és a Nagykanizsai Izzó
Sportegyesület pályázatokat nyújt
be az Olajbányász pályán történő
beruházások megvalósításához.
B.E.
Műfüves lehet az Olajbányász pálya
Április elsejétől sok bölcsődében
gondozási díjat is kérnek a
szülőktől az étkezési térítés mellett.
A szociális államtitkárság
arról tájékoztatta az MTI-t, hogy
az önkormányzatoknak és más
intézményfenntartóknak eddig
az időpontig kell dönteniük arról,
hogy bevezetik-e a díjat.
Az MTI tudósítóinak körképéből
az derül ki, hogy több önkormányzat
az utolsó napokra hagyta a döntést,
több helyen pedig már jelezték,
hogy nem élnek a lehetőséggel,
illetve a jogszabályban megengedett
felső összeghatárnál kevesebbet
kérnek. Van, ahol egységesen
napi száz forintban állapították
meg a díjat, másutt a szülők anyagi
helyzetét veszik figyelembe. Aki
nem ad be jövedelemigazolást, attól
egyes településeken a maximumot
kérik, napi ezer forintot.
Egy tavaly elfogadott törvény
értelmében a bölcsődékben január
elsejétől már nemcsak az étkezésre,
hanem a gondozásra is kérhető
térítési díj. A személyi térítési díj
(gondozási díj) összegét az intézményvezető
az intézményi térítési
díj alapján állapítja meg. Az intézményi
térítési díj a szolgáltatási önköltség
és a normatív állami hozzájárulás
különbözete, tehát az az
összeg, amelyet a fenntartó az ellátáshoz
biztosít, vagy saját kiegészítésként,
vagy térítési díjakból. Térítésmentes
a bölcsődei gondozás a
három vagy több, illetve a tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelő családoknak.
Zalaegerszegen már korábban
döntöttek az egységes bölcsődei térítési
díj bevezetéséről. A megyeszékhely
bölcsődéiben – a 403 forintos
napi étkezési díjon felül –
napi 240 forintos gondozási díjat
kell fizetni. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
szülők, illetve a nagycsaládosok 50
százalékos kedvezményt kapnak a
gondozási díjból.
A nagykanizsai közgyűlés március
29-i ülésén (lapzártánkkor)
tervez dönteni a térítési díjról, és
április 1-jével vezetnék be. A közgyűlési
előterjesztés szerint egységesen
napi 200 forintot kellene
majd fizetniük a szülőknek gyermekeik
gondozásáért.
A februári közgyűlésen a kérdések,
interpellációk sorában
Bicsák Miklós önkormányzati
képviselő – a V-Nafta Kft. fejlesztése
kapcsán – a Magyar út 166.
számú ingatlanhoz tervezett feltáró
út engedélyezéséhez kért segítséget
Cseresnyés Péter polgármestertől.
Felvetésére az alábbi tájékoztatást
adta a polgármester: „Az építési
engedély megtagadása – az első
és másodfokú hatóság kisebb eltérésekkel
egybehangzó indoklása
alapján – jogilag megalapozott
volt, és elsősorban a tervdokumentáció
hiányosságaira, valamint a
közlekedésbiztonság feltétlen szem
előtt tartására vezethető vissza. Ezt
figyelembe véve az önkormányzatnak
nincs lehetősége beavatkozni
az ügybe. Természetesen fontosnak
tartjuk, és kiemelt célként kezeljük
az új munkahelyek teremtését.
Mindezt azonban kizárólag a jogszabályi
kereteken belül támogathatjuk,
és csak abban az esetben,
ha nem veszélyeztetjük a biztonságos,
balesetmentes közlekedést.
Álláspontunk szerint, amennyiben
a terv megfelelően átdolgozásra
kerül, megtörténnek benne a szükséges
javítások és minden szempontot
figyelembe véve, összhangba
kerül a hatályos jogszabályokkal,
műszaki előírásokkal, akkor
megkaphatja az építési engedélyt.
Célszerűnek tartjuk, ha a műszaki
megoldásokat a tervező előzetesen
egyezteti a szakhatóságokkal, és
mindenekelőtt az engedélyező hatósággal.
Természetesen létezhetnek olyan
helyszínek és körülmények, amikor
egyáltalán nem, vagy csak irreálisan
magas költségen található
megfelelő műszaki megoldás.
Ilyen helyzetekben viszont – a jogszabályok
betartása és a közlekedés
biztonsága érdekében – nekünk
sincs módunkban támogatni az engedélyezést
és a megvalósítást.”
Gábris Jácint önkormányzati
képviselő a februári soros közgyűlésen
a haszonbérbe és bérbeadott
önkormányzati tulajdo-
Bölcsődei
gondozási díjak
Nem, a feltáróútra
Szociális
földprogram
Kanizsa – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 29.
nú ingatlanokkal, a helyi szociális
földprogram indításával és az
önkormányzati tulajdonú termőföldek
rendeltetésszerű használatának
ellenőrzésével kapcsolatban
tett fel kérdéseket.
– A Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodája 2005-től
kiemelt hirdetésekkel hívja fel a figyelmet
az önkormányzati tulajdonban
levő kivett területek és termőföldek
hasznosítására. A hirdetések
eredményeként a hasznosított területek
mértéke évről-évre nő. Az önkormányzat
az elmúlt évben 60 hektár
földterület hasznosítására 109 bérleti
illetve haszonbérleti szerződést kötött
– válaszolt a felvetésre Cseresnyés
Péter polgármester. A bérlemények
fele (31 hektár) belterületi kivett
terület, nem termőföld, melyek
egy része mezőgazdasági, másik
része ettől eltérő hasznosításra került
bérbeadásra. A hasznosított területek
másik fele (29 hektár) külterületi
termőföld, valamint zártkerti
ingatlan, melyek kizárólag
mezőgazdasági művelés céljára kerültek
bérbeadásra. A művelésben
levő ingatlanok hasznosítására vonatkozó
szerződési előírásokat
minden évben legalább egy alkalommal
a Vagyongazdálkodási Iroda
ellenőrzi, az ellenőrzésről rendeltetésszerű
használat esetén nem
készül jegyzőkönyv. A szemlék során
eddig csak egy esetben fordult
elő a szerződésben foglalttól eltérő
célú hasznosítás észlelése, melyről
jegyzőkönyv készült, azt követően
pedig azonnal felmondták a szerződést.
Amennyiben azonban az ingatlanok
hasznosításáról Gábris Jácint
személyesen is meg kíván győződni,
úgy arra természetesen lehetőséget
biztosítanak.
A szociális földprogram helyi
színtű kialakítása ügyében több
egyeztetés is történt, a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
és a Szociális Osztály közösen vizsgálja
a program indításának lehetőségét,
azonban annak bevezetése
előtt – az országos szociális földprogramhoz
hasonlóan – meg kell
vizsgálni a tárgyi, technikai és személyi
feltételeket, valamint ki kell
dolgozni az ellenőrzés módszertanát.
Továbbá meg kell határozni a jogosultak
körét (a szociális rászorultságot),
majd fel kell mérni a program
elindításához az igényeket. Az előbbieket
jogszabályi keretekbe kell önteni
és a program forrásigényét szerepeltetni
kell a költségvetésben.
Igény esetén a program indításáról a
közgyűlés fog dönteni.
A nagykanizsai székhelyű Európai
Sport Hagyományőrző Egyesület,
a Dr. Mező Ferenc Olimpiai
Baráti Kör, valamint a Zalai Sportmúzeumért
Alapítvány szervezésében
rendezték a délvidéki Topolyán
a XXVI. Nemzetközi Sporttörténeti
Konferenciát a résztvevők
között három helyi, topolyai
világbajnokkal. Ezzel együtt bonyolították
le a XI. Országos
Sporttörténeti Vetélkedő délvidéki
döntőjét, melynek az alábbi végeredménye
született:
1. Vajda Attila (Tornyos), 2.
Czini Gábor (Topolya), 3.
Crnkovity Edit (Topolya), 4. Söregi
Lajos (Óbecse), 5. Pasztyik Béla
(Topolya), 6. Baranyi Mihály
(Topolya).
P.L.
Fogj össze és társulj
Összefogás kivel, mikor és miért?
Kinek lehet az érdeke az
együttműködés, és mi lehet ennek
a hozadéka? Hogyan találhatja
meg a közös nevezőt egy
multi és egy kisvállalkozás? Ahitelezés
milyen szempontok szerint
segítheti a vállalkozásokat?
Miként változott a NAV és a vállalkozók
kapcsolata az elmúlt
időszakban és milyen lehetőségek
léteznek a bajba jutott vállalkozások
számára? Miben segítheti
az oktatás a vállalkozóvá
válást, és a vállalkozók továbbképzését?
Az érdekvédelmi és civil
szervezetek mely területeken
tudják a gazdasági élet szereplőit
képviselni?
Megannyi fajsúlyos kérdés,
amelyre választ kerestek a
KKVHÁZ első zalai konferenciáján.
A rendezvényt Cseresnyés Péter
nagykanizsai polgármester nyitotta
meg, aki beszédében kiemelte, a
vállalkozások a túlélés időszakát
élik, ezért is fontos, hogy átértékeljék
lehetőségeiket és új piaci lehetőségeket
tárjanak fel. A 2008-
ban kirobbant gazdasági- és pénzügyi
világválságról szólva a polgármester
elmondta, hogy az új
helyzetben a vállalkozások többsége
csak összefogással tudja átvészelni
ezt az időszakot. Gulyás József
a KKVHÁZ vezérigazgatója
köszöntőjében vázolta a kkv szektor
legégetőbb problémáit. Megállapítása
szerint a kisvállalkozásokat
leginkább a költség- és mérethatékonysági
problémák jellemzik.
A működtetés adminisztratív
teendőire túl sok időt kell fordítaniuk
a vezetőknek, így hát sok
esetben időzavarba kerülnek. Azalai
helyzetről szólva elmondta,
hogy még mindig alacsonyszintű a
vállalkozások közötti együttműködés,
persze néhány üdítő példát is
megemlített.
A konferencia ezt követően pódiumbeszélgetésekkel
folytatódott.
Az első részben Doucha Ferenc,
a VOSZ megyei elnöke, a
Zala megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, Kerekes Gábor,
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány irodavezetője,
Harangozó Zoltán, a GE
Hungary Kft. képviselője, Mezei
László energetikai vállalkozó és
Ipacs Viktor, a Raiffeisen Bank
kisvállalati üzletágvezető helyettese
fejtette ki gondolatait, a kisvállalkozások
és az általuk képviselt
szervezet, cég kapcsolatáról.
Terjedelmi okoból a sok hasznos
vélemény leközlésére itt most
nincs lehetőség, de egy-két fő témakör
kiemelhető a hozzászólásokból:
a kockázati tőke szerepe, a
minőség, a megbízhatóság és a rugalmasság,
az innováció hatásai, a
gazdasági szövetségek és
klaszterek jelentősége, a hitelcélalapú
finanszírozás, és fő elemként
a bizalom valamint a bizalmi válság
kérdésköre.
A második pódiumbeszélgetésre
kissé oldottabb pörgősebb formában
került sor. Cserti Csilla intézményvezető,
házigazda a
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs
Központ vállalkozásokat
segítő tevékenységéről,
Musits Róbert a KKVHÁZ zala
megyei igazgatója – ezúttal mint
vállalkozásuk egyik vezetője –
szólt az együttműködésről és a piacszerzés
lehetőségeiről. Birkner
Zoltán a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának igazgatója
a felsőfokú képzésről, az innovációról,
a partnerség és programozásról
területeiről fejtette ki álláspontját.
Hegedűs András a NAV Zala
Megyei igazgatóhelyettese a hatósági
szerepről, és a vállalkozásokat
segítő tevékenységéről szólva
kifejtette, hogy a közigazgatási
rendszer részeként a törvények és
jogszabályok keretein belül tudják
a vállalkozásokat információval
ellátni és segítséget nyújtani. A
konferencia az Összefogás Deák
hazájában címet viselte. A Deák-i
gondolatoknak az üzenetét legplasztikusabban
Farkas Tibor a
TESCO nagykanizsai áruházvezetője
jelenítette meg. Hozzászólásában
többek között kiemelte,
hogy van lehetőség a kisvállalkozások
számára az együttműködésre
beszállítóként, kiváltképpen a
regionális beszerzés rendszerében.
Az oktatást, a képzést és az erőforrásgazdálkodás
hatékonyságát
olyan sikertényezőként említette,
amely az összefogáson túl a siker
záloga lehet.
A konferenciát profi módon levezénylő
Varga Zoltán összegzése
után, Musits Róbert és Gulyás József
zárszavaival ért véget a
KKVHÁZ konferenciája.
www.inkubatornk.hu
Tavaszváró címmel nyílt meg
a több mint 30 éve működő Népi
Díszítőművészeti Műhely tagjainak
a kiállítása a Hevesi Sándor
Művelődési Központ földszinti
előcsarnokában.
A tárlat húsvéthoz kapcsolódó
alkotásokat, mintás terítőket,
csuhéfigurákat, horgolt tyúkocskákat
mutat be. A kiállítást, mely
április 5-ig tekinthető meg,
Pulainé Cserti Ilona népi iparművész
– szakkörvezető nyitotta
meg, és Vajda Mária népdalénekes
működött közre.
V.M.
Konferencia
a Délvidéken
A húsvét hangulatát
idéző kiállítás
A Nyugdíjas Pedagógusok
Klubja 40 éve működik. Hosszú
ideig a Leánykollégium társalgója
volt összejöveteleinek színhelye,
ahol nagyon jól éreztük magunkat.
Amikor a főiskola átvette az épületet,
még két évig egy tanteremben
tarthattuk a klubfoglalkozásokat.
Sajnos, ettől az évtől kezdve nem
élhettünk ezzel a lehetőséggel.
Klubvezetőnk több iskolát is megkeresett
azzal a kéréssel, hogy fogadjanak
be bennünket kéthetente,
1-2 órára. Mindenütt elutasító választ
kapott. Ez nagyon elszomorít
bennünket.
Az önkormányzat felajánlott a
Deák téren egy helyiséget, de közben
vezetőnk hirdetést adott fel a
Kanizsa Újságban, „ki fogadna be
bennünket” témában. Egyetlen választ
kapott: a Griff Felnőttképző
Kft. és Szakközépiskola vezetője,
Bartha László szeretettel fogad
bennünket, természetesen ingyen.
Ezúton is köszönjük a lehetőséget.
Bár még csak néhány alkalommal
volt ott a foglalkozás, már
mindenki jól érzi magát, kezdjük
„belakni” új helyünket. Bartha
László egy összejövetelünkön előadóként
is segítette a tartalmas
időtöltést. ők nemcsak befogadtak
bennünket, a nőnapi foglalkozásunkon
minden hölgyet virággal
köszöntöttek. Kellemes, jóleső érzés
volt mindannyiunknak. Köszönjük.
A Kanizsa Újságnak is
köszönettel tartozunk a hirdetés
megjelentetéséért, hiszen hozzásegítette
klubunkat az új helyünk
megtalálásához.
Nyugdíjas Pedagógusok Klubja
A Magyar Vöröskereszt Családok
Átmeneti Otthona összes dolgozója
és lakója nevében köszönetünket
fejezzük ki az adventista
gyülekezet, a Hetednap Adventista
Egyház felé a 2012. március 17-én
a Halis István Városi Könyvtárban
lezajlott Rushing Water segélykoncertért.
A koncerten résztvevők
pénzadományaikat az otthon javára
ajánlották fel, ezzel nagy segítséget
nyújtva az otthonban élő
gyermekek, várandós anyák és felnőttek
ellátásában.
A Rushing Water zenéje nagyon
jó hangulatot teremtett.
Még egyszer köszönettel Turi
Renáta intézményvezető az otthon
nevében.
Mint arról már hírt adtunk a
Romlottvár Alapítvány, a Miklósfai
Dr. Kotnyek István Kertbarát
kör, valamint a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület – sok önkéntessel
– területtisztítási munkát
végzett a Szentgyörgyvári hegyen
a középkori vár maradványainál.
Nem olyan régen, a Romlottvár
Alapítvány a MOL olajipari cégtől
támogatást kapott egy kő emléktábla
kihelyezésére a várhoz vezető
feljárónál. Az impozáns alkotás
el is készült. Ez indította az egyesületet
arra, hogy a várat, és a várhoz
vezető utat valahogyan megtisztítsák
a több mint egy évtized
alatt elburjánzott bozótostól, magasra
nőtt aljnövényektől.
Mivel a város ezt a munkát jelenlegi
anyagi körülményei közt nem
tudta támogatni, így az egyesület elnöke,
Deák Varga Dénes városi főépítész
a civilek segítségét kérte,
akik első szóra elvállalták, hogy
részt vesznek az önkéntes akcióban.
A Miklósfai Kertbarát Kör 14
tagja bozótvágókkal, kis motoros
fűrészekkel vágta a dzsindzsást,
meghagyva minden fát, hogy árnyék
is maradjon a területen. A Civil
Kerekasztal munkatársai pedig
a hozzájuk csatlakozott önkéntesekkel
és a váralapítvány vezetőjével,
hat nagy kupacba hordták az
így kiirtott szedres, bozótos, néhol
két méteres gazt. Az egész délelőtt
tartó sikeres munkában összesen
több mint harmincan vettek részt.
Most várnak egy kedvező időpontra,
amikor megszűnik majd a tűzgyújtási
tilalom, hogy a felhalmozott
sok-sok köbméter gazt elégethessék.
A lelkes önkéntesek munkájának
köszönhetően az április elején
várható emlékkő avatáson már egy
megtisztított területen közelíthetik
meg a török korban elpusztult főúri
birtokvédő várat és környékét a
kilátogató turisták, érdeklődők.
NCKE
Már beszámoltunk arról, hogy a
Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület az idei városzöldítő
programjában Rada Tamás kertész
segítségével az oktatási intézmények
környezetnevelési programját
segítő fa és díszcserje ültetések
mellett, tervbe vette a kórház udvarának
megújítását is.
Miután a civilek az óvodák, általános
iskolák és gimnáziumok
által kért növényeket mind kiszállították
az ültetéshez, ma délelőtt
elvégezték a kórház parkjában tavaszra
tervezett munkák nagy részét
is.
Az önkéntesek az új növényeket
ajándékozó Rada Tamással együtt
érkeztek a kórházudvarra. Találkoztak
Dr. Bátorfi József főigazgatóval,
s egy rövid utolsó egyeztetés
után a növényeket a már korábban
kitűzött helyekre szétosztva megkezdték
az ültetést. Ebben az önkénteseket
a kórházban végzendő
munkára nemrég felvett közmunkások
segítették.
A civilek mai tevékenységének
eredményeként az udvar 22 lombos
fával és 50 díszcserjével gazdagodott.
A park teljes megújítása
várhatóan két éven át fog tartani.
Legközelebb az őszi növényültetési
időszakban kerül sor újabb munkálatokra.
Előtte még egy-két beteg
fa kivágására is sor kerül.
NCKE
Kanizsa – Postánkból 6 2012. március 29.
A NÉPI DÍSZÍTőMűVÉSZETI
MűHELY TAVASZVÁRÓ ALKOTÁSAINAK
BEMUTATÁSA
Megtekinthető: április 5-ig
A VÍZ VILÁGNAPJA NEMZETKÖZI
GYERMEKRAJZPÁLYÁ-
ZAT KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: április10-ig
Március 31. 15 óra
HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
Húsvéti képeslap és ajándékkészítés.
Vezeti: Pulainé Cserti Ilona népi iparművész.
Április 2. 17 óra
PERMETSZEREK ÉS ALKALMAZÁSUK.
Előadó: Varga József
(Vargagazda).
Április 2. 19 óra
Eve Ensler: AVAGINAMONOLÓGOK
- színmű. A Pécsi Harmadik Színház előadása.
Szereplők: Xantus Barbara, Nyertes
Zsuzsa, Dévényi Ildikó. Rendező-producer:
Moravetz Levente. Szervező: Kanizsa Média
Group Kft. Belépődíj: 3100 Ft
Április 5. 9.30 óra
HÚSVÉTI VIGASSÁG ÉS
JÁTSZÓHÁZ. Közreműködnek: a
Kiskanizsa Általános Iskola és Óvoda, Bajcsy-
Zsilinszky utcai óvodásai. Tojásfestés
(berzselés, íróka, szalvéta stb. technikákkal,
tojást hozni kell).
Április 5.
10 óra KEREKÍTő - mondókás
foglalkozás 0-3 éveseknek. 10.45 óra
BÚGÓCSIGA - mondókás foglalkozás
félévestől 5 éves korig. Vezeti:
Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus.
Belépődíj: 600 Ft/család.
TűNőDÉSEK
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthető: május 12-ig
INDIA VÉGTELEN ÚTJAI
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet 1938-1950 között Indiában
festett alkotásaiból.
Megtekinthető: május 31-ig
PLAKÁT-MAGÁNY
Gyűjteményes kiállítás az elmúlt évtizedek
plakátgrafikáiból. Megtekinthető:
május 26-ig
Március 30. 11 óra
Tavaszi Művészeti Fesztivál
ÁLOMJÁRÓK INDIÁBAN
Kiállítás megnyitó ünnepség
Megtekinthető: május 31-ig
Április 5.
10 óra HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
14 óra NYUSZI ANETEN - számítógépes
vetélkedő
Április 6. 19.30 óra
BACSÓ KRISTÓF QUARTET
Bacsó Kristóf - szaxofon; Fekete Kovács
Kornél - trombita; Szandai Mátyás - bőgő;
Baló István - dob. Belépődíj: 1 000 Ft. A
rendezvény támogatója a Magyar Jazz Szövetség.
Nyugdíjas
pedagógusok
köszönete
Sikeres
segélykoncert
Takarítás, bozótirtás
a Romlottvárnál
Megkezdték a kórház
udvarában a zöld
terület megújítását
Sajtótájékoztatót tartott Göndör
István országgyűlési képviselő
Rozgonyi úti irodájában, Működik
a törvénygyár címmel. A
városunkban élőket is érintő
problémákat emelt ki, így a
szakképzésben történt változásokat
és saját folyamatban lévő
indítványait.
Elmondta, a szakképzésben
nagy katasztrófaveszély látszik,
melynek oka, hogy a 2011/2012-es
tanév megkezdése után változtattak
a finanszírozási gyakorlaton.
700-800 ezer forintról 440 ezerre
csökkentették az egy diák képzésére
jutó egy éves költséget, mely
összegben benne van a szakoktató
bére is. Ennek megjósolhatatlan
következményei lehetnek. Fiatalok
tömegei szorulhatnak ki egyik oldalon
a felsőoktatásból, a másik
oldalon pedig a szakképzésből.
Hangsúlyozta, akkor, amikor a
magyar gazdaság versenyképességéről
beszélünk és több ember foglalkoztatásáról
esik szó, akkor a
szakképzésnek kiemelt szerepben
kellene lennie.
Ezt követően Göndör István az
éppen folyamatban levő indítványairól
szólt. Első helyen a gazdasági
kamarákról szóló törvény módosítását
említette. Javaslatában
azt írja, azok a vállalkozások, akik
a hivatásukat csak valamilyen kötelező
kamarai tagság mellett végezhetik,
nekik ne kelljen ezt a díjat
ide befizetni, vagy ha befizették,
akkor utalják át az ő szakmai
kamarájuknak.
A másik zalai térségben is fontos
kérdés a nemdohányzók védelméről
szóló törvény. Azokban a
szállodákban, ahol a törvény hatályba
lépése előtt nem volt szivarszoba,
most egyáltalán nem teszik
lehetővé a dohányzást, ez a hévízi
szállodák jelentős részét is érinti.
Azonban a statisztikák azt mutatják,
hogy a szállodai szolgáltatásban
részt vevők 25-30 százaléka
dohányzik, így erre a rétegre is oda
kellene figyelni. Meg kellene engedni
- szigorú egészségügyi szabályok
mellett - olyan szivarszobák
kialakítását, ahol hódolhatnak
szenvedélyüknek.
– A 61-es út építésével kapcsolatban
kérdést és interpellációt tettem
fel a Nemzeti Fejlesztési Miniszter
asszonynak, amelyben szeretnék
választ kapni arra, hogy az
az útszakasz, amelynek a 74-es elkerülővel
egy időben kellett volna
elkészülni – ezzel lehetővé téve azt,
hogy a dél felé menő forgalom ne
kertvárosi részen haladjon keresztül
–, még miért nem került átadásra
– mondta.
Végül a személyszállítási közlekedésről
szóló törvényjavaslatot
emelte ki. A környező zsáktelepülések
számára a napi háromszori
buszjárat lehetőségét teremti meg
alapellátásként a törvény, az ezen
felüliért fizetni kell. A törvénybe
belefoglalták, hogy a munkahely,
az oktatás, az egészségügy, a közigazgatási
szolgáltató elérését biztosítani
kell, de ez három buszjárattal
nem teljesíthető. – Egy megoldás
lehetséges, az iskolás is bejön
hajnali hat órakor a városba,
amikor az első műszak kezdődik,
és órákat vár – tette hozzá. Továbbá
ez országosan 400 vonatjárat
megszűnését is eredményezi, mely
megyénk elérhetőségét is érinti.
V.M.
Kanizsa – Politika 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 29.
Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét arra, hogy a tavalyi évben Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata módosította a környezetvédelem helyi szabályairól
szóló 2/2008. (II.08.) számú rendeletét.
A változást követően a szabályozásba beépítésre került a belterületi ingatlanok
tulajdonosainak növényvédelmi, kaszálási kötelezettsége.
Ez alapján a belterületi ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlan rendszeres
kaszálásáról gondoskodni köteles, legelső alkalommal legalább az adott
év május 31. napjáig, második alkalommal augusztus 31. napjáig.
A rendelet szankcionáló része alapján 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírság szabható
ki azon ingatlantulajdonos ellen, aki ezen kötelességének nem tesz eleget.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat arra, hogy környezetünk és egészségünk védelme
érdekében fordítsanak nagyobb figyelmet ingatlanuk időbeni kaszálására.
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály
Környezetvédelmi rendeletváltozás
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. április 2-án 17
órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
2012. április 2-án (hétfőn) 18 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2012. április 2-án (hétfőn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap I. hétfőjén 17,00 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában.
(Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@
hotmail.com.
Képviselői fogadóórák
(Az akció április 1- április 30-ig érvényes.)
Göndör a törvénygyárról
Talpra Magyar! címmel sajtótájékoztatót
tartott Dorosz Dávid
az LMP országgyűlési képviselője
a Deák téren. A párt népszavazási
céljairól szólva többek
között elmondta, az LMP még a
múlt évben kezdeményezett aláírásgyűjtést
a munkát és az oktatást
érintő kérdésekben, végül
három héttel ezelőtt négy kérdésben
kezdte meg a gyűjtést.
Ebből három a munka világát
érinti, egy a tankötelezettség
korhatárára vonatkozik.
– A kérdések önmagukon túlmutatnak,
mivel az egész népszavazás
szimbolikus tétje az, hogy
el kell dönteni, milyen irányba
szeretnénk vinni az országot, mire,
milyen alapokra szeretnénk az
ország jövőjét felépíteni. A FIDESZ
a kiszolgáltatottságban
hisz, ezzel szemben az LMP egy
olyan országot szeretne, amelyben
a jövő az embereken és az
emberek tudásán nyugszik. Egy
olyan országot szeretnénk, ami
azért versenyképes, mert a dolgozók
valódi jogokkal, egyenrangú
partnerként vesznek rész a munka
világában az állammal és a cégekkel
szemben.
Az aláírásokat április 2-áig
gyűjtik, a legfrissebb adatok szerint
85 ezer van a birtokukban.
Zala megyében eddig 1200-1300-
at adtak le, a választások kiírásához
200 ezer aláírásra van szükség.
B.E.
LMP a népszavazásról
Kanizsa 8 – Hasznos 2012. március 29.
10+1 jó tanács, ha külföldön akar dolgozni
Ne feledje: sehol nincs kolbászból a kerítés. Egy átlagos magyar munkavállaló
külföldön rendszerint a minimálbért kapja (legalábbis ott, ahol
van minimálbér), ez a nyugat-európai országok esetében kb. a magyar
minimálbér ötszöröse. Ha szállást, vagy ellátást is kínál a munkaadó, annak
ellenértékét a keresetéből általában levonja. Ha nem tisztázza előre a
levonásokat és azok mértékét, könnyen lehet, hogy fizetés helyett Önnek
kell majd fizetnie.
Célszerű tisztázni, hogy kell-e vagy sem
munkavállalási engedély az adott országban,
ha igen, hogyan lehet azt megszerezni?
Kinek a feladata az engedély beszerzése?
Amennyiben nem kell munkavállalási
engedély, kell-e regisztráltatnia magát?
Van-e a fenti eljárásoknak olyan költsége,
melyet a munkavállalónak kell megfizetnie,
ha igen, mekkora ez az összeg? Mik a
főbb adó- és társadalombiztosítási szabályok,
van-e minimálbér, ha van, mennyi az,
mik a megélhetési költségek stb.
Nyilvántartásba nem vett magánközvetítő
szolgáltatásait soha ne vegye
igénybe! Kormányrendelet írja elő,
hogy a magánközvetítőnek nyilvántartásba
kell vétetnie magát a telephelye
szerint illetékes regionális munkaügyi
központnál. A regionális munkaügyi
központ csak akkor veszi a magánközvetítőt
nyilvántartásba, ha az a rendeletben
meghatározott feltételeknek –
szakértelem, elérhetőség, óvadék letétbe
helyezése stb. – megfelel. Arról,
hogy a magánközvetítő nyilvántartásba vétette-e magát, az NFSZ internetes
oldalán (www.afsz.hu) tájékozódhat az Álláskeresőknek/Állásajánlatok/
Magán-munkaközvetítők menüpont alatt, vagy felvilágosítást kérhet
az illetékes regionális munkaügyi központtól – akár telefonon is.
Magyarországon kormányrendelet írja elő, hogy a magánközvetítő az
álláskeresőtől semmilyen címen nem kérhet a szolgáltatásaiért pénzt.
Szolgáltatásainak ellenértékét mindig a munkaadó fizeti meg.
Ehhez a régió valamelyik
EURES-tanácsadójának a segítségét
kérheti. Magyarországon jelenleg
közel harminc tanácsadó dolgozik
a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálatnál, ami azt jelenti, hogy
minden megyében van legalább
egy ilyen munkatársunk; az Unióban
pedig számuk megközelíti a
nyolcszáz főt. A magyar tanácsadó
megkérdezheti külföldi kollégáját,
hogy az adott munkaadóra szokotte
panasz érkezni vagy sem, fizetett-
e munkaügyi bírságot valamilyen
címen az utóbbi időben vagy
sem stb. Ily módon még időben kiszűrhetők a nem korrekt foglalkoztatók.
Gondoljon arra, hogy külföldön hivatalos ügyeket kell majd intéznie,
de a hivatalokban nem fognak magyarul beszélni, a munkavégzéssel, illetve
a foglalkoztatójával kapcsolatos panaszait sem fogják magyarul
megérteni, ezen kívül értenie kell a főnökétől kapott utasításokat, el kell
tudnia olvasni, és meg kell értenie a munkavédelmi előírásokat, a veszélyre
figyelmeztető feliratokat, és így tovább.
Ami még nagyon fontos: a munkaszerződése biztosan nem magyarul,
hanem a fogadó ország nyelvén készül, és szerződést aláírni úgy, hogy
nem tudja pontosan mi áll benne, több, mint kockázatos.
Sajnos a külföldi munkavállalás általában nem a fizetéssel kezdődik,
arra legalább egy-két hetet várnia kell, viszont addig is lakni, élni, közlekedni
kell valamiből. Sok helyen a lakbért akár több hónapra előre is
1. Soha ne higgyen a túl csábító ajánlatoknak! 4. Soha ne fizessen magánközvetítőnek
közvetítési, regisztrációs vagy egyéb díjat!
5. Ha állásajánlatot kap, még a szerződés
megkötése előtt próbálja a leendő munkahelyét
„leinformálni”.
6. Nyelvtudás nélkül vagy gyenge, hiányos
nyelvtudással lehetőleg ne vállalkozzon
külföldi munkavégzésre még a legegyszerűbb
munkák esetében sem.
7. Lehetőleg vigyen magával legalább
annyi pénzt, ami a hazautazás költségeit
fedezheti.
2. Elutazás előtt mindig tájékozódjon a kiválasztott
(fogadó) ország viszonyairól. Ennek
érdekében javasoljuk, hogy forduljon a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ)
valamelyik EURES-tanácsadójához.
3. Ha magánközvetítő révén szeretne állásajánlathoz
jutni, mindig győződjön meg
arról, hogy a közvetítő regisztráltatta-e
magát a telephelye szerint illetékes regionális
munkaügyi központnál.
Kanizsa – Hasznos 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 29.
elkérhetik, ami már egy jelentős összeget is kitehet. Ha pedig nem válik
be a számítása, akkor gondolnia kell arra, hogy a hazautazás is pénzbe
kerül.
Ha ehhez a munkaadója vagy a
közvetítő mégis ragaszkodna –
mondjuk azzal az indokkal, hogy
szeretné tudni az otthoni elérhetőségét
– készítsen az okmányokról
fénymásolatot, és azt
adja át. Ettől az eljárástól csak
abban az esetben térjen el, ha a
fogadó ország jogszabálya (pl.
Angliában) előírja a felsorolt
dokumentumok valamelyikének
a szükségességét regisztrációs vagy egyéb célból, és a regisztrációt
a munkaadója intézi. Ebben az esetben célszerű legalább
az egyik okmányt magánál tartania. Azt, hogy melyik országban
van ilyen jogszabály, ugyancsak az EURES-tanácsadóktól
tudhatja meg.
… segítségért forduljon a helyi, külföldi munkaügyi központhoz. Itthonról
gyakorlatilag nincs esélye arra, hogy megoldja a problémáját.
… kiváltania az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyát, illetve érdemes
biztosítást kötnie legalább arra az időre, amíg munkába nem áll, és
meg nem győződik arról, hogy a munkaadója fizeti a társadalombiztosítási
járuléko(ka)t.
… ha a végzettségét, képzettségét igazoló bizonyítványokat még itthon
lefordíttatja a fogadó ország nyelvére. Ez a megoldás valószínűleg egyben
a leggazdaságosabb is. Igazolványképeket is általában olcsóbban készíttethet
itthon, mint külföldön.
Forrás: ORFK (www.police.hu)
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (www.afsz.hu)
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya
hirdetés
8. Útlevelét, lakcímkártyáját, személyi
igazolványát – ha egy mód van rá – soha
ne adja át a munkaadónak vagy a közvetítőnek,
mert így azonnal kiszolgáltatottá
válik.
9. Ha úgy érzi, hogy becsapták: munkaadója
az Ön kárára eltér a munkaszerződésben
foglaltaktól vagy egyéb, a munkaviszonyával
kapcsolatos problémája támad…
10 + 1. Jobb eséllyel pályázhat egy állásra…
10. Elutazása előtt célszerű…
Kanizsa 10 – Hirdetés 2012. március 29.
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati
ingatlanok kezelője, vevő jelentkezését várja az alábbi ingatlanra:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. Irányár: 59.000.000.-Ft+áfa.
Komoly érdeklődő esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkormányzat
közgyűlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeiről.
További részletekről a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
A hirdetett ingatlanok adatai és az értékesítés további feltételei részletesen
megtalálhatóak a www.nkvg.hu honlapon.
Eladó a Bartók 1. szám alatti ingatlan
Ön tudta, hogy a
legelső nyakcsigolya
– az ATLAS – a legtöbb
embernél tartósan
el van mozdulva?
Ez a körülmény egész
sor testi és szellemi zavart
okozhat (fejfájás, nyaki fájdalom,
kézzsibbadás, szédülés,
hátfájás, gerincferdülés,
izomgörcsök, csípő- és térdfájdalmak,
lúdtalp, stb.).
Mintegy 18 éve egy svájci
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius
Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet
már a világ több mint 30 országában,
közel 400 Atlasprof specialista
alkalmaz. Az egyszerű és biztonságos
vibrációs gépi masszázs
technikát és eszközt kidolgozta és
személyesen oktatja.
Az Atlas a fej-, nyak-, gerincés
csípő egyensúlyát meghatározó
első nyaki csigolya. Az
eredmény tartós, mert az
Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika
egyedülálló, természetes,
nem orvostudományi
módszer,
nem gyakorol hatást
a csigolyatestre, nem
manuál terápia és nem
csontkovácsolás. A módszer
neve AtlasProfilax. A
gépi vibrációs masszázs
speciális pontokon fellazítja
a nyaki izmokat és szalagokat.
A szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának
köszönhetően indul be a javulás.
Magyarországon kilenc
AtlasProf specialista van, aki
alkalmazza a metódust. A Nyugat-
Dunántúlon egyedül dr.
Varga Imre végezte el a svájci
kurzust és szerzett diplomát
Schümperli doktornál. A nagykanizsai
szakember tavaly az
AtlasProfilax vibrációs maszszázst
személyesen megtapasztalta,
és utána az addig évek óta
fennálló panaszai, mint derékfájás,
nyaki- és vállfájdalom,
szédülés, fejfájás rövidebbhosszabb
idő alatt megszűntek.
Az Atlas nem csak a fej hordozója
Ingyenes ismertető előadás:
Nagykanizsa,
Hevesi Sándor
Művelődési Központ
április 4. (szerda) 18 óra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az egycsatornás
gyűjtőkémények felújításának támogatására Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2./2012.(I.31.) önkormányzati
rendelete alapján a következők szerint.
Az önkormányzat az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának, kiváltásának
bekerülési költségeihez vissza nem térítendő támogatásként
támogatást nyújt a pályázók részére, amely kiegészíti a pályázó azon saját
pénzügyi forrását, amelynek megléte a központi pályázatban elnyerhető
állami támogatás előírt pályázati feltétele.
I. A támogatás célja, a pályázók köre
A pályázat keretén belül a többlakásos lakóépületekben lévő gyűjtőkémények,
valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan lakáscélú helyiségekre
jutó kéményszakaszok felújítási munkálataira igényelhető támogatás,
amelynek eredményeként biztosítható a tüzelőberendezések által előállított,
jelenleg a gyűjtőkéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése,
azok lakásokba illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot veszélyeztető
visszaáramlásának megakadályozása.
Apályázaton részt vehetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén lévő egycsatornás gyűjtőkéménnyel rendelkező társasházak
és lakásszövetkezeti épületek.
II. Támogatható felújítások, korszerűsítések köre
Támogatás igényelhető az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények)
felújítása érdekében elvégzendő munkálatokra a Nemzeti Fejlesztési
Miniszter 2011. decemberében megjelentetett „az egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása” című
(Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY) pályázat útmutatójában (a továbbiakban:
Pályázati útmutató) foglaltak szerint.
Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett
beruházáshoz.
A pályázat kétlépcsős.
Első lépcsőben a pályázók az önkormányzathoz benyújtják pályázatukat,
amelyet az önkormányzat elbírál.
Második lépcsőben az önkormányzat által támogatott, vagy az önkormányzat
támogatását nem élvező pályázatokat azután a pályázó társasház
saját döntése szerint nyújtja be a központi kiíróhoz.
III. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az önkormányzati támogatás összegét a közgyűlés határozza meg, mértéke
a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség legfeljebb
10 %-a, de lakásonként maximum 30.000 Ft lehet. Pályázónak a teljes felújítási
költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia.
Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban
részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati
támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkormányzati támogatás
összege abban az esetben sem nő, ha a pályázónak a beruházás megvalósítása
során a pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek
fel. Ezt a pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia.
IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag az önkormányzat
által előírt pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti példányban
kell benyújtani legkésőbb a rendelkezésre álló pénzügyi keret
kimerüléséig, de legkésőbb 2012. május 05-ig. Amennyiben a rendelkezésre
álló forrás kimerül, a pályázatok beadásának lehetősége megszűnik.
A keret kimerüléséről, valamint a pályázatok beadásának lezárásáról az
önkormányzat honlapján kell tájékoztatást adni.
A pályázat benyújtási helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Városfejlesztési Osztálya (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em. 15.).
Az önkormányzati pályázat részletes feltételeit Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2./2012. (I.31.) önkormányzati
rendelete tartalmazza. A rendelet, a pályázati formanyomtatvány és a
pályázathoz szükséges információk elérhető a város honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu ), illetve a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. honlapjáról (www.nkvg.hu).
A központi Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Kht. internetes honlapjáról
(http://www.emi.hu ) tölthető le.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY)
Kanizsa – 2012. március 29. Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A
Nagykanizsai Önkormányzat versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Ingatlan címe, megnevezés, méret, helyrajzi szám, ár Versenytárgyalás időpontja
Bajza u. 9/A. Pincelakás, 35,8 m2, 2477/4. (50/200-ad része), 380.000 Ft április 3.; április 17.
Batthyány u. 10., Lakás, 22 m2, 2338/B/1., 1.300.000 Ft április 3.;április 17.
Batthyány u. 10., Műhely, 27 m2, 2338/B/2., 770.000 Ft április 3.;április 17.
Erzsébet tér 16., Lakás, 81 m2, 989/1/A/8., 6.800.000 Ft április 3.;április 17.
Király u. 6., Lakás, 39 m2, 2037/A/9., 2.500.000 Ft április 3.;április 17.
Király u. 34., Lakás, 113 m2, 1975/1/A/8., 11.600.000 Ft április 3.;április 17.
Sugár u. 16/D., Pincelakás, 38 m2, 1122/A/6., 880.000 Ft április 3.;április 17.
Sugár u. 43., Lakás, 55 m2, 1638/A/2., 2.800.000 Ft április 3.;április 17.
Zrínyi u. 37., Lakás, 103 m2, 1946/A/4., 11.200.000 Ft április 3.;április 17.
Aversenytárgyalás helye: Nagykanizsa Garay u. 21. szám alatt, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. első emeleti irodájában.
Aversenytárgyaláson való részvétel feltételei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu továbbá www.nkvg.hu weboldalon. Személyes
érdeklődés esetén információ a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT irodájában vagy telefonon a 93/311-241-es telefon, 16-os
mellék. Az ingatlanok megtekinthetők a versenytárgyalást megelőző héten, a fenti telefonon egyeztetett időpontban.
Versenytárgyaláson értékesített ingatlanok
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány
szeretné 2012-ben a szociális
gondozást végzők védőszentjeként
tisztelt, Szent Lujzát ábrázoló
üvegképet restauráltatni, s a
múzeum épületében a közönség
számára bemutatni. Az ablak jelentős
felújításra szorul, sok
üvegszem kitört, repedt, síkjából
kimozdult, az ólomsínek deformálódtak.
Az árajánlat szerint a
restaurálás díja 600 ezer forint.
Arestauráláshoz a Kanizsai
Múzeumért Alapítvány számlaszámára
várja – Szent Lujza
megjegyzéssel – a támogató
átutalásokat, befizetéseket.
Szlsz: 14100134-11722449-
01000007
Felhívás
a nagykanizsai
Kórházi kápolna
Szent Lujzát
ábrázoló egykori
ólomüveg
ablakának
restaurálására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzati
tulajdonú Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. Nagykanizsa,
Csengery u. 49. ügyvezetői tisztségének betöltésére.
Az ügyvezető fő feladatai: a nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévő
"B" fürdő kapacitású uszoda és strandfürdő (Nagykanizsa, Csengery u. 49.)
önálló üzemeltetése, a fürdővezetői feladatok ellátása, a Gt. valamint a Kft.
alapszabálya által az ügyvezetői tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai vagy
egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építőmérnök, épület gépész üzemmérnök
végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Apályázatban benyújtandó dokumentumok: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció,
a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, a feltételként előírt gyakorlat hivatalos igazolását,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, a pályázó nyilatkozatait az alábbiakra vonatkozóan, hogy részéről az ügyvezetői
tisztség betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a
alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény 3. és 5. §-ai
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati anyagát az elbírálásban
részt vevők megismerhetik, a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a
pályázati eljárás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés
ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottsági
meghallgatáson be kell nyújtani.)
Az ügyvezetőt a Közgyűlés határozott időre, 2012. június 1. naptól kezdődően
2017. május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idő a közlésétől
számított 4 hónap.
Az ügyvezetői tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás
- a kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével - megállapodás
alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Cseresnyés Péter polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: A határidőben benyújtott pályázatokat
a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával
véleményezi és javaslatot tesz a díjazásra. Apályázat elbírálására vonatkozó
előterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A
pályázatról a Közgyűlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával,
várhatóan a 2012. május havi soros ülésén, legkésőbb 2012. május
31. napjáig dönt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad:
Cseresnyés Péter polgármester (Tel: 06-93-500-701)
A pályázat kiírására a 206/3//2011. (V.26.) Kgy. határozat alapján kerül sor.
Álláspályázat - uszoda-ügyvezető
A Kanizsai Múzeumért
Alapítvány kuratóriuma
pályázatot hirdet kanizsai
történetek gyűjtésére.
Várjuk egyetemisták,
középiskolások, városi
polgárok által gyűjtött
érdekes történeteket
2012. március 1.
és április 30. között.
Beküldési cím: Thúry
György Múzeum,
Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.
vagy a tgym@zmmi.hu
e-mail cím.
Pályázni olyan történettel –
akár érdekes családival is – lehet,
amely az utóbbi 10 évben
nem jelent meg nyomtatásban.
A történetek további hasznosítását
a pályázó díjmentesen
az alapítványra ruházza át.
A kuratórium által kiválasztott
legjobb 8-10 pályamunkát
bemutatjuk a Városi Televízióban
és a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilapban, melyekről a VTV
és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
honlapján elektronikusan
és postai úton levélben is lehet
szavazni. A három legtöbb szavazatot
elért történet közül az
első 30.000 Ft, a második
25.000 Ft, a harmadik 20.000
Ft értékű utalványt nyer.
A díjak ünnepélyes átadására
a múzeumok éjszakája rendezvénysorozat
keretében kerül
sor.
Pályázat
városi
történetek
gyűjtésére
Kanizsa 12 – Kultúra 2012. március 29.
Nagy érdeklődés kísérte Zejko
Hudek Ausztriában élő horvát
festőművész kiállításának megnyitóját
a HSMK ősze András
Galériájában.
A „Macskák és emberek” címet
viselő tárlaton elsőként, a Hajdú
Sándor vezette Nagykanizsa Város
Vegyeskarának rövid műsorát hallhatta
a közönség. Ezt követően
Dénes Sándor városunk alpolgármestere
mondott köszöntőt. Beszédében
kitért a Tavaszi Művészeti
Fesztivál nívós programjaira
majd Zejko Hudek életútjából villantott
fel részleteket. A verniszázson
Ludvigné Tihanyi Klára a
Kendlimajori Művészeti Szabadiskola
ügyvezetője mutatta be a művészt.
Zejko Hudek nem csak képzőművészként,
de szervezőként is
egyre ismertebb, hiszen a Marija
Bistricai Művésztelep főszervezője
is. A személyes élményeket is
felidéző életrajzból megtudhattuk,
hogy Zejko Hudek Zágrábban született.
Gyermek és ifjúkorát a vasútállomás
közelségében töltötte.
Az érkezés és elutazás, a zaj, az
elegáns és lepusztult alakok, a hölgyek
és az örömlányok, a részegek
és a józanok, a gazdagok és koldusok,
a gyerekek és a macskákezek
az élmények meghatározóak
voltak számára.
A macskák Zejko Hudek képeinek
„védjegyei” akár csak Giorgio
di Chirico szürrealista festőművész
képein a háttérben feltűnő vonatok.
Zejko Hudek képein a mediterrán
kisváros életképei sűrítve
jelennek meg. Egy kép egy regény,
s ennek fejezetei vidámságot tükröző,
harsány színekkel ábrázolt
kompozíciókban jelennek meg. A
képeken megannyi karakter tűnik
fel, s Zejko Hudek művészetének
ez az igazi erőssége. Mozdulatokból,
testtartásokból, dialektusokból
formál mindenki számára felismerhető
figurákat. Pályatársai
éppúgy, mint ismerősei is feltűnnek
az egyes vásznakon. A macskák
nem csak a piros cserepes tetőkön
és az utcákon tűnnek fel, hanem
önálló figuraként is, emberi
gesztusokat idézően.
A festőművész képein szemléletmódja
is megjelenik, hiszen
az élet sötét oldala, az öröm és a
bánat, a hit és a remény mindmind
visszaköszön ezekben az
alkotásokban, olyan színes világba
helyezve életünket, ahol a
humor, és a groteszk is fontos
szerephez jut. Egy biztos, hogy
Zejko Hudek nyugodtan pályázhatna
a „Mosoly nagykövete”
címre. Érdemes hát megtekinteni
a március 30-ig tartó kiállítást.
H.Gy.
Mediterrán életképek vásznakon
Fotó: Halász Gyula
Szőke Szabolcs „hazajáró vendég”
Nagykanizsán, hiszen az elmúlt
évtizedben számtalan igényes
koncertet és színházi produkciót
adott elő Nagykanizsán.
Ezúttal is egy igazi zenei csemegével
lepett meg bennünket a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban
adott műsorával. Quartetjének zenei
világa egy vendégművész játékával
gazdagodott. David Boato
olasz trombitás, szárnykürtös egy
közös turné és egy lemezfelvétel
okán lép fel Magyarországon a
népszerű együttessel. A koncert gerince
Szőke Szabolcs szerzeményeiből
és a gitáros-zeneszerző Juhász
Gábor kompozícióiból állt össze. A
hazai ethno-jazz élvonalát reprezentáló
együttes jellegzetes formában
vegyíti a balkáni és a keleti zenei
harmóniákat új egyedi hangzást
teremtve. E lírai zenei világba robbant
be David Boato olykor szenvedélyes
trombita és szárnykürt
szólóival. Váczi Dániellel (szopraninó
és szaxofon) megerősített
jazz-hatást, mint egy ellenpontot
hoztak a Szalai Péter (tabla és ütőhangszerek),
Szőke Szabolcs (array
mbira/gadulka) páros meditatív témáival
szemben, míg Juhász Gábor
akusztikus gitár-játéka mindkét pároshoz
jól passzolt. A látszólag különböző
zenei világok – Szőke Szabolcsnak
– köszönhetően mégis
egyfajta szintézisként olvadtak
eggyé. Remek koncert volt. Köszönet
a zenészeknek és Godinek Ibolyának
a szervezésért.
H.Gy.
Kamara-jazz a Móriczban
Fotó: Halász Gyula
Fotó: Halász Gyula
A Kanizsa Big Bandnek sikerült
újra nézőcsúcsot döntenie
szombat esti koncertjén a Magyar
Plakát Házban. A szülők,
nagyszülők, testvérek, barátok
és osztálytársak stabil közönséget
biztosítanak a zenekar fellépéseihez.
Úgy tűnik, hogy ennek
a több generációt reprezentáló
hallgatóságnak készült a KBB
új műsora, hiszen a kissé pókhálós
örökzöldek mellé akadt egykét
latinos, jazz-rock-os szám is.
Az ősbemutatók estje volt ez, ahol
sikerrel debütált Dominkó Péter szerzeménye
a Bárhol, bármikor. A másik
újdonságot Gayer Mátyás tehetséges
zongorista Duke Ellington egy
számából készült hangszerelése adta.
Az est vendégművésze Gyárfás István
gitárművész volt, akit mind hazai
és mind nemzetközi színpadokon is
sokoldalú zenészként tartanak számon.
Most George Benson világhírű
gitáros „magyar hangjaként” tapsolhatott
szólóinak a közönség. A koncert
szólistái közül Vámos Janka és
Varga Dani is visszafogottabb volt a
szokásosnál. A ritmus és a rézfúvós
szekció viszont hozta a tőlük megszokott
kiegyensúlyozott színvonalat.
A latinos számok jól sikerültek.
Pablo Beltran Ruiz örökzöldje a
Sway, Chick Corea Spain és a KBB
repertoárjának stabil pontja, Dizzie
Gillespie Manteca című száma. Ezek
után már csak a Tequila, pontosabban
egy tequila hiányzott, de az nagyon.
H.Gy.
Telt házas
KBB
koncert
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 29.
Horoszkóp
Ha azt szeretné, hogy jól teljen el a hétvégéje,
azért önnek is kell tennie valamit.
Célszerű lesz tornával kezdenie a
napot, hogy lehiggadjon, és béke legyen
a házban.
Próbálja megtalálni a közös hangot családtagjaival,
és lehetőleg kerülje az éles
vitákat. Ha többet mosolyog, érzelmileg
is feltöltődik, és mindjárt jobban megy a
munka, az együttélés.
Váratlan találkozások lehetőségét jelzik
a csillagok. Akár egy régi barát,
vagy egy régi szerelem tűnhet fel ön
előtt az utcán, és készteti hosszú nosztalgiázásra.
A héten nem számíthat sem a Plútó, sem
a Mars segítségére, ezért semmilyen üzleti
ügybe ne vágjon bele. Az idegeskedés
helyett vegyen ki néhány nap szabadságot,
és pihenjen.
Ha mostanában úgy érzi, nem sikerül
semmi, ne hangolódjon le, egy-két nap
múlva elmúlik ez az érzése. Kikapcsolódásként
változtasson szokásán, és tervezzen
be egy hegyi kirándulást.
Nyitottan és tettre készen várhatja családtagjai
újabbnál újabb ötleteit. Önnek
szinte semmit sem kell tennie a megvalósításukért,
csak elfogadni és élvezni az
eredményeket.
A héten szüksége lehet összegyűjtött tapasztalatai
hasznosítására. A csillagok
kellemetlenséget jelezhetnek, de ne aggódjon,
a "földiek" rendbe hoznak majd
mindent.
Jól haladnak a dolgai, és ez csak erősítheti
az önbizalmát. Ennek ellenére csökkenhet
az energiaszintje, ami némi orvoslásra
szorul. Foglalkozzon például
többet a művészetekkel.
Hogyha szeretne a barátainak segíteni, az
csak jó tanács legyen, és semmiképpen
se pénz. Segítőkészségét, jó szándékát
így is mindenki köszönettel veszi, és
meghálálja.
Nem mindig célszerű, ha kimondja az
ember mindazt, amire gondol. A dolgos
mindennapok türelmetlenné tehetik,
ezért pihenésként használja ki a falusi turizmus
lehetőségeit.
Nem lesz nagy kedve dolgozni ezen a héten,
pedig sok tennivalója gyűlt össze az
ünnepekig. Alakítson ki egy csendes helyet
a lakásában, és tegyen rendet a gondolatvilágában.
Megérzéseivel nem lesz semmi baj sem a
héten. Szinte képes olvasni a szerettei
gondolataiban. A Merkúr támogatni fogja
az elképzeléseit, így nyugodt lélekkel
készülhet a húsvétra.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Eladnám vagy elcserélném 2
vagy 3 szobás csak kanizsai házra,
jelenleg 100 m2-en felújított, tetőteres
családi házamat. Tel.:
0630/681-0581 (7491K)
Készpénz nélkül Nagykanizsán
Zemplén Győző utcában tehermentes,
beköltözhető, 1,5 szobás,
felújított panellakás eladó 3,5 millió
Ft-tól. Tel.: 0630/972-5045
(7493K)
Nagyteljesítményű, hordozható,
vadonatúj háztartási gőztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K)
Kerti kisgép tartozékokkal,
négyszemélyes kanapé fotellal,
asztallal felújított állapotban eladó.
Képek: apród.hu, jófogás.hun.
Tel.: 0630/374-8903 (7494K)
Megbízható kőműves vállalkozó
vállal minden nemű munkát
az alaptól a tetőig, a komplett
kivitelezéstől a kisebb átalakításokig
(térkövezést is). Tel.:
0630/575-3859 (7490K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István, Nagykanizsa, Zrínyi
u. 20., tel.: 0630/597-1530 (7492K)
Idősgondozást (a gondozott
otthonában), otthonápolást vállal
szociális ápoló végzettségű hölgy
Nagykanizsán és környékén. Tel.:
0630/251-2500, 0693/391-536
(7495K)
Kanizsa 14 – Sport 2012. március 29.
2012.04.03. KEDD
13:00 – 19:00 Kanizsa
Centrum, Nk. Táborhely u. 4.
2012.04.05. CSÜTÖRTÖK
09:00 – 16:00 GE Hungary
Zrt. Nagykanizsa (Tungsram)
Véradás
vegyésztechnikus szakirányú megegyezés szerint
értékesítő középfokú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
pultos szakirányú megegyezés szerint
óvónő angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
borbár - borszaküzlet vezető szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
üveggyártó középfokú megegyezés szerint
hegesztő-lakatos (Nagykanizsa) szakirányú 130.000 - 150.000 Ft
köszörűs (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
esztergályos szakirányú megegyezés szerint
villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
gyalugép kezelő szakirányú 130.000 - 150.000 Ft
8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 800 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1600 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).
Kanizsa KK DKG-EAST (1.)
– PTE-PEAC PVSK (5.) 80 - 90
(22-25, 22-25, 21-17, 15-23)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 21. forduló.
Nagykaniza, 150 néző. Vezette:
Sabáli, Németh S., Dombay.
Kanizsa KK DKG-EAST: Bausz
(9/3), Balogh L. (11/9), Beák (24/12),
Hoffmann B. (21/6), Zsámár K. (5).
Csere: Murvai (2), Tóth O. (3), Bus,
Czigler (5). Edző: Kovács Nándor.
A péntek óta már biztos Nyugati
csoport-első kanizsaiak kezdték
jobban a mérkőzést hárompontosaiknak
köszönhetően. (5.p.: 15-9)
Ezután azonban a gyors játékot játszó
vendégek átvették az irányítást
s a negyed végére már náluk volt
az előny.
A második játékrészben továbbra
is gyengén védekezett a hazai
csapat és a támadások befejezése
is akadozott. Ennek köszönhetően
a félidőre tovább nőtt a különbség.
Fordulás urán agresszívebb védekezésének
és Hoffmann Balázs
kosarainak köszönhetően átvette a
vezetést a dél-zalai gárda. (25.p.:
56-54) Mindez nem tartott sokáig,
mert a negyed végén ismét a látogatók
vezettek. Bár az utolsó tíz
perc elején megint sikerült a fordítás
(34.p.: 74-71), de az előnyét
nem tudta megtartani a listavezető.
A mérkőzés hajrájában sok hibát
vétett a vendéglátó, amit a
nagy lelkesedéssel játszó pécsiek
kihasználtak, s megérdemelten
nyerték a találkozót.
A Kanizsa KK DKG-EAST a
számára tét nélküli mérkőzésen
szinte végig gyengén védekezett,
így újabb vereséget szenvedett.
Kovács Nándor: „A biztos csoportgyőzelem
tudatában nem volt
bennünk elég tűz. A rájátszásra fel
kell javulnunk, hogy elérhessük a
célunkat.”
A Nyugati végeken tehát megtréfálni
a kanizsai gárdát az ellenlábasok
már nem tudják, mindesetre
április 1-jén 18 órától, az alapszakasz
lezárásaként, a dél-zalaiak
a Ceragem Kozármisleny SE legénységét
fogadják a Cserháti
csarnokban – remélhetőleg mind
nagyobb nézősereg előtt.
P.L.
Elsők a Nyugatiban –
nehezen, de csak sikerült...
Ahogy Beák Gábor (fehérben), a KKK is elérte az idénybeli egyik célt
A Nagykanizsai TE 1866 vívói
számára a Gerevich-Kovács-Kárpáti
Kard Reménység versenyének
V. állomásával folytatódott az
évad, melynek Gödöllő adott otthont.
Ezen a versenyen a hazai
utánpótláskorú vívók indulnak 12-
14 éves korosztályban, köztük a
dél-zalai egyesület versenyzői.
Az NTE-sek ismét kitettek magáért,
mivel aranyérmet is hozhattak
haza. Az alábbi jobb nagykanizsai
eredmények születtek. Gyermek
férfi kard (1999): 1. Milassin
Mór. Újonc női kard (1998): 3.
hely Flumbort Sára. Serdülő női
kard (1997): 2. hely Kungli Borbála,
3. hely Vernyel Sára, 5. hely
Flumbort Sára. Serdülő férfi kard
(1997): 5. hely Dobó István (Az
NTE vívója pénteken eltörte a bal
kezét, de így is vállalva a a küzdelmeket
szerzett értékes helyezést.).
Az ötödik állomást – mely az
utolsó is lesz egyben – Pécs fogja
rendezni, aztán a versenysorozatot
egy gála zárja, melyen az adott
korosztály legjobb nyolc kardvívója
léphet pástra – előreláthatólag
5 kanizsaival.
P.L.
Milassin Mór kivívta
magának az aranyérmet
Elveszett
A Március 15-ei koszorúzás után, a Hevesi Sándor Művelődési
Házba menet elvesztettem az 1956-os Vitézségi Jelvényemet.
Kérem a becsületes megtalálót, hívjon fel az alábbi telefonszámon:
0693/325-969.
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2012. március 29.
Tompa Ingatlanforgalmi Kft. -
Motax Autóudvar Kanizsa Sörgyár
SE II (1.) – Balatonfüredi
FC (5.) 15:3
NB I B Nyugat női asztaliteniszmérkőzés,
15. forduló. Nagykanizsa.
A kanizsai győzelmek: Bicsák
Bettina 4, Mógor Evelin 4, Újházi
Csilla 4, Táncos Dominika 2 és az
Újházi Csilla-Boldizsár Gabriella
páros.
Magabiztos győzelmet aratott a
kanizsai második számú női csapat
(képünkön). A mérkőzés az
eredmény ellenére nem volt ilyen
sima, hiszen a hazaiak hat mérkőzést
nyertek meg döntő szettben. A
vendéglátók fiataljai jó játékkal
győzték le a hasonló korú vendégeket.
Tizenharmadik győzelmét
szerezte meg ezzel a kanizsai
együttes sorozatban és pontveszteség
nélkül vezeti az NB I B Nyugati
csoportját. Innen már a veretlenség
megőrzése a bajnokság
végéig egyáltalán nincs kizárva...
P.L.
Az NB I B-sek tovább menetelnek
Legutóbb serdülő rangsorversenytől
(Intersport kupa), kadet
női válogatóig (Id. Növényi Norbert
Emlékverseny) tartott az
utánpótlás korú kanizsai birkózók
programja.
A serdülők (14-15 évesek) szabadfogású
rangsorküzdelmeit
Kaposváron rendezték meg, a tét
az országos bajnokságon (június
2. Csepel) való indulási jog kiharcolása
volt. A Kanizsa
Bírkózó SE-tő a legkisebbeknél a
35 kg-os Németh Márton remekelt,
az egész mezőnyből kiemelkedő
birkózást bemutatva, négy
győztes mérkőzéssel a dobogó
legtetejére álhatott fel. Ezüstérmet
nyert a 42 kg-os Egyed Balázs
és ugyanebben a súlycsoportban
ötödik helyen végzett
Faludi Máté és a még csak diák
korcsoportú Ceglédi Bertalan. A
+85 kg-os Nagy Kornél egy
győztes, két vesztes mérkőzéssel
az ötödik helyre került. A februári
rangsorverseny és a kaposvári
viadal pontjait összeadva mind az
öt versenyző kvalifikálta magát a
csepeli ob-ra.
A kadet (16-17 évesek) lányok
a közelmúltbeli kanizsai verseny
után a pestszentimrei Sportkastélyban
folytatták a válogatott
mezért folyó csatározásokat. A
több korcsoportot felvonultató
versenyen összesen 130 leány
mérlegelt és a hazaiakon kívül
Szlovákiából, Szerbiából és
Ausztriából is érkeztek csapatok.
Az ifjúságiak mezőnyében (nem
csak kanizsai részről) a legizgalmasabb
mérkőzésnek 46 kg-ban a
két nagy rivális, a kanizsai Egyed
Zsanettnak (képünkön edzőjével,
Szatmári Zsolttal) és az ESMTK
birkózójának, Szenttamási Noéminek
az összecsapása ígérkezett.
Nos, már az első körben szőnyegre
szólították a két versenyzőt,
ahol két menetes nagy csatában
végül Zsanett kezét emelték magasba
a bírák. A nagyobb terhet
letudva, a továbbiakban már felszabadultan
mérkőzött a kanizsai:
előbb egy szlovákot, aztán a Vasas-
versenyzőt, végül pedig tatabányai
riválisait is könnyedén,
technikai fölénnyel legyőzve állhatott
a dobogó legtetejére.
A verseny szervezői a „kadet
korcsoport legeredményesebb
versenyzője” címmel jutalmazták
Egyed Zsanett teljesítményét.
Ezzel az elsőségével újabb
nagy lépést tett a kanizsai sportoló
afelé, hogy ő is képviselheti
hazánkat, egyben nagykanizsai
klubját két világeseményen is.
(Mint ismert, július 17-22. között
Lengyelországban, Katowicában
rendezik a kadet Európa
Bajnokságot, míg augusztus 21-
27-én Azerbajdzsánban – Baku
városában ¦– a világbajnokságot.)
P.L.
Idén is lehet két nagyobb birkózós „kirándulása”
Az országos serdülő leány kosárlabda
bajnokság főtábláján a
második forduló keretében a Kanizsa
Diákkosárlabda Klub csapata a
Kőbányai Darazsak (Budapest), a
Soproni Darazsak és a Győr csapatával
került egy csoportba.
A Győrben megrendezésre került
tornán a kanizsaiak a második helyen
végeztek és ezzel mint csoportmásodikak
már a 2012. május
10-13. között megrendezésre kerülő
döntőre készülhetnek. Egyébként
április 21-22-én még a főtáblás harmadik
körre kerül sor, de annak
eredményeitől függetlenül a KDKK
az országos fináléba jutott.
Agyőri forduló eredményei: Kőbányai
Darazsak – Kanizsa Diákkosárlabda
Klub 78-100 (20-30, 18-
16, 19-26, 21-18). A kanizsaiak dobói:
Kiss V. 52, Herman 29, Kardos
14, Székely 2, Karancz 2, Lőrincz 1.
Soproni Darazsak – Kanizsa DKK
109-74 (32-24, 29-12, 22-27, 26-11). A
kanizsaiak dobói: Kiss V. 43, Herman 18,
Kardos 10, Gyurkó 3. Győr – Kanizsa
DKK 71-94 (24-13, 10-26, 18-33,
19-22). A kanizsaiak dobói: Kiss V.
47, Herman 21, Kardos 18, Karancz
3, Katona 2, Lőrincz 2, Gyurkó 1.
A KDKK játékosa, Kiss Virág három
különdíjban is részesült a tornán.
Bekerült az All-Star csapatba, valamint
ő volt a legtöbb pontot dobó és a legtöbb
lepattanó labdát szerző játékos.
Már finalisták
a KDKK serdülői
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (7.) – Morello.hu
Várpalotai BSK (14.) 2-4 (2-2)
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 18. forduló. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Hollósi
(Magyar P., Németh T.). G.: Cs.
Horváth G. (27., 41.); Bogdán I.
(26.), Kellner (43.), Tiber Sz.
(52.), Erős D. (57.). NTE: Szekeres
P. - Boros Z., Cserfő L., Rákhely
M., Szép D., Ujvári M.,
Kőrösi A. (Szakmeiszter J., 75.),
Nagy T. - Babati, Cs. Horváth G.,
Szőke Á. (Freischmid R., 84.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Kétszeri gyors gólváltást követően
maradt meccsben az első félidő folyamán
a két alapember védőjét ezúttal
már nem nélkülöző hazai együttes,
szünet után azonban már nem tudott
válaszolni a sereghajtó góljaira.
A találkozó krónikájához tartozik,
hogy a játékvezető Koller Zoltánt a
kispadról a nézőtérre „vezényelte”.
Koller Zoltán: „A meccsen tudásunk
töredékét nyújtottuk, emellett
a fordulópontokból is rosszul jöttünk
ki. Lelkes ellenfelünk megérdemelten
vitte el a három pontot, a
játékvezetők korrekt és következetes
működésért pedig csak gratulálni
tudok...”
Így nehéz tavasz elé nézhetnek...
Kanizsa 16 – Hirdetés 2012. március 29.
Beköszöntött a tavasz, egyre melegebbek
a nappalok és a hó is elolvadt. A napsütéses
időben hamar kedvet kapunk az autós kirándulásokhoz
is. Ám mielőtt beültetjük a
családot a kocsiba és nekivágunk az útnak,
mindenképpen érdemes átnézni autónkat. A
tavaszi átvizsgálás elmulasztása ugyanis komoly
károkat okozhat a gépkocsiban, és
igencsak megterhelheti pénztárcánkat.
Ahogy minden szezonváltáskor, így a tavasz
beköszöntével is eljött az ideje, hogy elvégezzük
az esedékes karbantartást. De miből is áll
a tavaszi felkészítés és melyek ilyenkor a legfontosabb
tennivalók?
„Ilyenkor tavasszal az egész autót kompletten
át kell vizsgálni. Nagyon fontos, hogy meg is
kell emelni, alulról is meg kell nézni, mert a gumi
alkatrészek, szilentek, gumiharangok állapotát
csak úgy tudjuk korrektül ellenőrizni.” – figyelmeztet
a Weltauto szakértője, Istiván Tamás,
a Weltauto Nagykanizsa márkavezetője.
Tavasszal a legalapvetőbb teendőnk a téli gumi
lecserélése. Ha tartósan +7 C fok fölé emelkedik a
hőmérséklet akkor a gumicsere mindenképpen javasolt.
Atéli gumi ugyanis lágy keverékű, a melegben
gyorsabban kopik és amortizálódik, ráadásul
még csak nem is spórolunk vele, hiszen ha nyáron
is ezt használjuk, az jelentős fogyasztásnövekedést
okozhat. Ezáltal éppen a hideg időszakra kopik
majd el annyira a gumi, hogy a havas utakon nem
tapad majd megfelelően. Alapvető biztonsági
szempont, hogy megfelelő futófelülettel rendelkező
gumikkal közlekedjünk. Az öt évnél idősebb
gumikat ne rakassuk vissza a kocsira, és a nyári gumik
esetében figyeljünk arra, hogy a kötelező 2
mm-es bordamélység meglegyen.
„Fontos figyelni arra, hogy gumiból csak a
gyári előírt méretben válasszunk. Érdemes
utána olvasni a gumik tesztelési eredményeinek
is mielőtt egy márka vagy típus mellett
döntünk.” – teszi hozzá Istiván Tamás.
Mielőtt hosszabb tavaszi autózásra indulunk,
mindenképpen vizsgáljuk meg a féket. Nézzük
meg, hogy mennyire kopottak a fékbetétek, milyen
a féktárcsa állapota, valamint megfelelő-e a
fékfolyadék szintje. Mindemellett a futóművet és
a lengéscsillapítókat is szükséges megvizsgáltatni.
Atéli utakon ugyanis több hóval fedett kátyúba,
mélyedésbe is belehajthatunk, ami esetlegesen
a futómű sérüléséhez vezethet. Ahogy a tavaszi
nagytakarítást elvégezzük otthonunkban,
ugyanígy fontos, hogy a téli szennyeződésektől
gépkocsinkat is megtisztítsuk.
„Főleg az alvázmosásra érdemes nagy figyelmet
fektetni, mert a sóval beszórt havas
utakról a felverődött, alvázra rakódott só és
koszrétegek semmiképpen nem tesznek jót az
autónak. De az alvázmosás mellett fontos a kerékjárati
ívek alapos megtisztítása is. Az ablaktörlő
lapátokat is javasolt ellenőrizni és a
téli fagyálló ablakmosó folyadékot sem árt lecserélni,
a szélvédő megóvása érdekében. De a
legjobb, ha ilyenkor szakszervizben is átvizsgáltatjuk
az autót, hogy meggyőződjünk a gépkocsi
műszaki állapotáról, mert az esetleges
hibákat érdemes még a nyaralás, vagy egy nagyobb
külföldi utazás előtt megjavíttatni.” –
összegzi a Weltauto nagykanizsai szakértője.
A Weltauto-ról
A minőségi használtautók forgalmazására
létrehozott Weltauto program 2001-ben, ausztriai
mintára valósult meg Magyarországon. Az
évek során a márka a hazai piac meghatározó
szereplőjévé vált, a használtautó kereskedők
közül jelenleg a Weltauto rendelkezik egyedül
országos értékesítői hálózattal. A 38 értékesítő
helyet számláló rendszerben az ügyfelek kizárólag
gondos állapotfelmérésen átesett, kifogástalanul
szervizelt és kitűnő műszaki állapotú
autók közül választhatnak. A legjobb minőségű,
hat évnél fiatalabb, 120.000 kilométernél
kevesebbet futott autók esetében a Weltauto
egyedi elbírálás alapján 12 hónapos, vagy
30.000 kilométeres „5 csillagos” garanciát is
vállal az autókra, így minimálisra csökken a
vásárló kockázata használtautó vásárlás esetén.
AWeltauto 5 csillagos szolgáltatás csomagja:
Műszaki garancia; Mobilitás garancia; Beszámítási
garancia; Prémium Csereautó garancia;
Finanszírozás; Biztosítás.
Bővebb információt
a www.weltauto.hu
honlapon talál.
Készítsük fel autónkat a tavaszra!
Érdemes mindent
alaposan átnézni