Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.6 MB
2020-12-21 18:21:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
165
497
Rövid leírás | Teljes leírás (378.82 KB)

Kanizsa 2015. 021-024. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP ™Ié"KnEám
A hősökre emlékeztek Kiskanizsán
2015. július 16-22., szeptembet 17-23. Körutazás Székelyföldön...
Elhelyezés: 2 ágyas *"szállodai szobákban
(5 éj] Ellátás: félpanzió
Kszvttelidtl: 30.000 ft/fö és 150 €/fö
2015. augusztus 19-20. (2 nap/i Ej)
Debrecen virágba borul... i|6. Debreceni virágkarnevál
Szállás: kollégiumi szobák Ellátás: Fél pa n z i ö (regge I i „ va c sa ra) Béiivsteiidi]: 24.900 Ft/Fa
2015. augusztus 20-26. (5 éj) Dál-Erdélyi körutazás Ellátás: Félpanzió (reggeli, vacsora) Szállás: Szálloda"*
RtavenlidQ: 30.000 Ft + I50 </fÖ
2015. augusztus 29-szept. 1.
A HEGYEK ÖLELÉSÉBEN KÉGY ORSZÁG HATÁRÁN - Svájc
Elhelyezés: *** szállodában {3 éj) Ellátás: reggeli (félpanzió igényelhető) BéíivHcIul]: 64,500 Ft/fa
FíiwnnSsfíiar: 54 C/fÖ/3 vacsora
2015. szeptember 25-29. (4 éj) Körutazás Olaszországban...
Orvielo ■ Róma - N.ipoly ■ Pompei ■ Soirenlo Capri sfiget- San Mjrinú
Elhelyezés: ''"szállodai szobákban (4 éj) Ellátás: fél pa n z i ó (regge I i, va c so ra)
99.900 Ft/fö
Ai úr tsrtaírtraao, m ű!ü;űí jdesenveielés, wúllús lútítségút íélparuióseilúHssal.Aiúrnem tartalmaim a belépőket ís a BBPóíl.
2015.június 20.
XI. Levendula Fesztivál Tihany
RfcZíMdí]: 3.800 Ft/fÖ
2015. június 2;. Trl esi t-strandol ássál Bfcnftcldlj: 8.900 Ft/fÖ
2015. június 13-14., augusztus 15-16, Velencei gondol ázás KON STOP H&wtelidj: 12.900 Ft/fÖ
2015. július 4., augusztus 22. Bécs- Schönbrunn
Rtavenlidl|: B./OO Ft/fÖ
2015, július 5., augusztus 5., augusztus 23,, szeptember 13. Plltvlul tavak
Rfsrrflcidri: 6.900 Ft/fÖ
2015. június 28., augusztus 2. Rijeka - Opatl|a
Bfeivítelidtl: 8.9OO Ft/fÖ
2015. július 2ÍL augusztus 16.
Csobbanás Novl Vinodolskiban..
BímttClldí]: 8.600 Ft/fŐ
2015. július 25., augusztus 20. Csobbanás Opat l|ában
Rísn-etclídFi: 8.9OO Ft/fÖ
A- úr tartalmazza, aiurorás.HleQMVfíerHItüMéQét.AiAr
imttQWlmQZZQQ Méoőkei XvSBP frfc
Nagykanizsa, Rozgonyi 11. í/B
I Web: www.lovaszbusz.hu f| Tel.: 06 (30) 277 53 20
la E-insJl; mfogi LflvaHbusz.hu
Május utolsó vasárnapja, ahogy már évtizedes hagyomány alapján, úgy idén is a Hősök Napjának jegyében telt. S ahogy országos szinten, úgy Nagykanizsán is megemlékeztek azokról, akik - háborús időkben - legdrágább kincsüket, az életüket adták az országért, illetve a magyarságért. Ennek jegyében hallhattuk az ünnepélyes zászlófelvonás után Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő szavait is a kiskanizsai Millenniumi Emlékparkban. Természetesen az egyházak helyi képviselői is az emlékezők soraiban voltak, így a katolikusok nevében dr. Páhy János, a reformátusokéban Hella Perenc, az evangélikusoktól Deme Dávid emlékezett a hősi halottakról.
„Nem hal meg az, ki milliókra költi / Dús élte kincsét, ámbár napja múl; / Hanem lerázván, mi benne földi, / Egy éltető eszmévé finomul."- Arany János klasszikus sorait idézve kezdte mondandóját az emlékezés szónoka Cseresnyés Péter a térség országgyűlési képviselője.
Arany János klasszikus sorai méltók ehhez a naphoz, amikor a hősökre, a háborúkban elesett katonákra emlékezünk. 192S óta törvény által szentesített ünnep ez,
bár volt idő, amikor tiltották, sőt, büntették az emlékezést. A Hősök Napjának eredete azonban még ennél is régebbre, egy I917-es törvényre vezethető vissza. Akkor mondták ki először, hogy „nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni, és az utókor számára meg kell örökíteni". Pontosan 100 éve, 191S-ben báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy a frontról írt levelében javasolta azt, hogy „az országgyűlés hozzon egy törvényt, amellyel az állam minden községben egy szép kő emléket állít, amelyre elesett hőseit névszerint bevési..." Az 1916 végén koronázása előtt álló IV. Károly király levele és gróf Tisza István beterjesztése alapján a Képviselőház 1917-ben fogadta el a törvényt, és a hősi emlékművek állítása még a Nagy Háború idején megkezdődött.
Vészterhes idők voltak ezek, az első világháborús hadi helyszínekről egyre gyakrabban érkeztek haza értesítések hősi halálról, eltűnésről. Gyászolt az ország. Gyászolt az akkor még Trianonról mit sem sejtő nemzet. Gyászolt és reménykedett.
Ez az 1917-es törvény előírta, idézem: „őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a
veszélyben forgó haza védelmében. Minden község, város, anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökítse meg mindazok nevét, akik lakói közül a hazáért életüket áldozták fel."
Később, a trianoni országcsonkítás után, már a Hősök emlékünnepéről rendelkezett törvény, rögzítve hogy a háború hősi halottjai előtt május utolsó vasárnapján tisztelegjünk.
Talán nem árt felidézni az akkori törvény néhány sorát. Ezek a mondatok máig hatóan üzennek, és tükrözik egy megalázott, de büszke ország polgárainak gondolatait. A törvényben ez olvasható: „A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914-18. évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket áldozták fel. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövendő nemzedékek hősi halottainak dicsőségére minden esztendő május havának utolsó vasárnapját, nemzeti ünnepnapot, mint a Hősök emlékünnepét a magyar nemzet mindenkori hősi halottainak szenteli."
(folytatás a 2. oldalon)
2
Kanizsa - Főhajtás
2015. június 4
(folytatás a címlapról)
Ekkor, 1925-ben, még senki sem sejthette, hogy a hősök névsora hamarosan bővülni fog. A történelem azonban, bő évtized után, ismételte önmagát: újra magyar vér áztatta Európa földjét. A második világháború alatt újabb nevek kerültek a hősök tábláira. Egy 1942. április 25-én kelt rendelettel az ünnepet kiterjesztették az 1938. után elesettekre is.
1945-ben még országszerte megtartották a Hősök Napját, de ekkor már nem számított nemzeti ünnepnek. Az új, szovjet hatalom pedig kifejezetten tiltotta az emlékezést, és több mint 40 évig csak titokban lehetett gyertyát gyújtani azokért, akik a hazáért áldozták életüket.
A rendszerváltozás, amely elsöpörte az elnyomó diktatúrát, ebben is változást hozott: 1989 májusa óta ismét emlékezhetünk nyilvánosan. Újra tiszteleghetünk hőseink emléke előtt. A demokratikus szabadság az emlékezés szabadságát is elhozta, visszaadta nekünk.
Múltunk és jövőnk, nemzetünk és reményünk ünnepe ez a nap, amikor azok előtt hajthatunk fejet, akik a legdrágábbat, az életüket áldozták a hazáért.
A 20. században három törvény is írásba foglalta ezt a jogunkat és kötelességünket. Az utolsó, 14 évvel ezelőtt, 2001-ben született törvénycikk kiszélesíti a hős fogalmát és így rendelkezik: „Mindazokat a nemzet hőseinek kell tekintenünk, akik akár fegyverrel, akár anélkül, odaadóan szolgálták a hazát a végveszély óráiban, és akár az önkény megtorló intézkedéseit is vállalták. A Magyar Hősök Emlékünnepének jelentőségére mutat rá, hogy ez az ünnep is hozzájárulhat a magyar ifjúság erkölcsi neveléséhez, a helyes történelemszemlélet kialakításához, és a múlt értékeit tisztelő, a honért odaadó gyermekek neveléséhez."
Májusban, a tavasz utolsó hónapjában, fontos ünnepeink vannak. Anyák napja, gyermeknap, Hősök napja és idén a pünkösd is. Mindez talán nem véletlen: a sor logikus, a Teremtő rendezhette így. Hiszen, gondoljunk csak bele, hány magyar anya imádkozott a hosszú századok során fiáért az Úrhoz, kérve, hogy épségben térjen vissza - háborúból, csatából, forradalomból.
Várnai Zseni így írt erről A fiad visszatér című versében: „Hidd akkor is, mikor már hihetetlen: / ki elment tőled, visszatér fiad! / O hányan térnek vissza nagy csatákból, / kiket anyai, égő könny sirat! / Nem láttad őt sebzetten összerogyni, / nem láttad, hogy szívéből hull a vér, / zárd be a füled a vészmadár szavának, /csak egyben higgy: a fiad visszatér!"
Vannak hőseink, akik valóban visszatértek. És vannak, akiknek utolsó emlékük a világból egy torkolattűz vagy egy repeszgránát robaja volt. Vannak, akiket méltón meggyászolhattak, de vannak, akik ma is jeltelen sírban fekszenek. Am ők sem haltak meg. Vagy ahogyan a Biblia tanítja: Csak a Test... Hőseink velünk vannak, és amíg van magyar emlékezet, velünk is maradnak mindazok, akik akár fegyverrel, akár a nélkül, odaadóan szolgálták a hazát.
Gyóni Géza katonaköltő így vallott róluk: "Boldog, ki itt jársz, teéretted is / Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt ; / Véres harcok verték fel hírét, / De csak a béke katonája volt."
A hősök napján, az emlékezés, a főhajtás, a tisztelgés mellett, üzennünk is kell. Azt kell üzennünk a ma is lángban álló világnak, hogy teremtsünk békét a sírok felett, és
vessünk véget az öldöklésnek, a háborúknak.
Kedves Emlékezők!
Hőseink példája ma is fontos és irányt mutató. Ok ugyanis azért küzdöttek, azért áldozták életüket, hogy Magyarország magyar ország maradjon.
Hogy megmaradjon az utódoknak, nekünk, és majd az utánunk jövőknek is. Igaz ez azon remek emberekre is, akikről ugyan a Hősök napján hivatalosan nem emlékezünk meg, de évszázadok során töröktől, tatártól, a nemzetünkre törő idegenektől vérükkel óvták meg a hazát.
Az ő emlékük és tiszteletük arra kötelez bennünket, hogy mi is ezt tegyük. Ha nem is a vérünkkel, de tudásunkkal, munkánkkal, elszántságunkkal mindenképpen.
Mert ezt a földet nekünk is magyar földként kell továbbadnunk. Ez történelmi kötelességünk - és fiaink, unokáink jussa! Az ő jövőjük, az ő sorsuk most a mi kezünkben van. Hibázni, meghátrálni nem lehet, ahogyan hőseink sem hátráltak meg soha, ha védelmezni kellett a hazát és a magyar jövőt.
Csatay Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter 1944-ben, híres rádióbeszédében azt mondta: „Hősök nélkül nincsen nemzet. Történelmünk minden korszakát hőseink
áldozatkészsége, vitézsége ragyogta be és nélkülük már régen elpusztultunk volna. Hősi életszemlélet, ősi magyar életszemlélet. Ez a kettő elválaszthatatlanul összeforrt: ez lett a magyar nép legigazibb, legtisztább erénye. Ezzel az életszemlélettel vívtuk ki a világ előtt is azt a ki nem mondott, de titokban érzett megbecsülést, amely egy maroknyi nemzet számára egyedül biztosíthat előkelő helyet a nemzetek sorában."
Nos, tisztelt emlékezők, a feladatunk - ha úgy tetszik: sorsunk, küldetésünk - ma is ez. A hősi és ősi magyar életszemlélet arra szólít minket, hogy, bár nem a fegyverek szavával, hanem a ráció vagy akár a törvény erejével védjük és óvjuk hazánkat, hogy századok múltán is magyar ország lehessen - hangsúlyozta Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.
A közös emlékezés során a különböző szervezetek a koszorúikat is elhelyezték a kiskanizsai emlékműnél. így a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Szent György Lovagrend Lovagjai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Thúry Baranta Közösség-Vitézlő Oskola is a megemlékezők soraiban volt a déli órákban.
Kanizsa
Honvédelmi elismerést kapott Horváth József
Honvédelmi Miniszteri elismerésben részesült születésének 100. évfordulója alkalmából Horváth József sandi lakos. Az elismeréssel járó viselettörténeti kisplasztikát a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztálya részéről Papp Ferenc ezredes, főosztályvezető helyettes és Horváth Erika alezredes, kiemelt főtiszt adta át.
Az eseményen a felterjesztő Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága részéről részt vett vitéz Papp Gábor vitézi hadnagy. A meghitt ünnepségen korhű ruházatban, korabeli fegyverzettel jelentek meg a második világháborús, nagykanizsai székhelyű 17. gyalogezred hagyományőrzői: Druskóczi István, a Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatának (VRNT) hagyományőrző hadnagya,
egységparancsnok és Németh Perenc hagyományőrző honvéd. Továbbá az első világháborús nagykanizsai székhelyű 48. gyalogezred hagyományőrző egységének parancsnoka: vitéz Pető Attila hő. hadnagy.
Horváth József szinte egész életét Sandon, az egykor Somogy vármegyéhez, ma pedig Zala megyéhez tartozó településen töltötte családja körében. Életének kiemelkedő momentumát jelenti a II. világháború alatt teljesített szolgálata, melyben hazája iránti hűségét bizonyította. Elmondása szerint -1938-ban vonult a Soproni gyalogezredhez, majd Kárpátalja visszatértét követően Máramarosszigeten határőrizeti feladatokat látott el. 1941-ben leszerelték a sorkatonai szolgálatból. 1942 szeptemberében újra behívták katonának és a III. Hadtest tagjaként
vett részt a Keleti fronton, ahonnét a Doni áttörést követően gyalog érkezett haza. 1943-ban ismét leszerelték, majd 1944-ben megint behívták, és a Kárpátok előterében védte hazáját. A háború vége számára 1945 húsvét táján érkezett el, amikor elkerülve a szovjet hadifogságot, hazajött. Katonai szolgálata alatt megkapta a Felvidéki Emlékérmet és a Tűzkereszt elismerést.
A háború utáni években Horváth József a föld szeretete okán a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban dolgozott. A helyi faluközösség által elismert személy, akinek erkölcsi tisztaságát nagyra becsülik. A mai napig tökéletes szellemi és fizikai állapotú hadastyán a feleségével él San-don. Két fiuktól unokák és dédunokák színesítik meg idős napjaikat.
B.E.
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP ■
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2015. június 4
Kanizsa - Főhajtás
3
A Nagykanizsáról és környékéről elhurcolt áldozatokra emlékeztek
-....... .......J'' --Í
----......■ M -L
1 ^tÉlllÉ*^
A Nagykanizsáról és környékéről elhurcolt áldozatokra emlékeztek a Zsinagógában. A megemlékezést dr. Székely István, a Nagykanizsai Zsidó Hitközség elnöke nyitotta meg. Beszédet mondott Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke.
Beszédében az elnök arra emlékeztetett, hogy édesanyját is ugyanolyan vagonban deportálták Auschwitzba Ceglédről, mint a nagykanizsai társait. Cegléden ugyanolyan brutalitással zsúfolták be őket a csendőrök, mint a nagykanizsai áldozatokat. Hat hét alatt 450 ezer embert vagoníroztak be Magyarországon. Talán a mai napig sehol a világon nem sikerült e soha meg nem bocsájtható logisztikai feladatot ilyen hatékonysággal végrehajtani. Nyolcvanan kerültek egy vagonba, és öt napig utaztak étlen-szomjan, embertelen körülmények között. Most mégsem erről akart beszélni az elnök a jelenlévőknek, hanem egy múlt század eleji magyarországi történetről, amelyet néhány esztendeje olvasott.
- Az emlékezés során egész bensőnk hallgatásra vágyik - fogalmazott Heisler András. -Csöndre, melyben emlékezünk. Emlékezni azonban célzatosan kell. Úgy, hogy soha többé meg ne történhessen az, ami a nácizmus sok millió áldozatával megtörtént. Új jövőt kell építenünk, melyben ne legyenek zsidóellenes érzelmek a keresztényekben és keresztényellenes érzelmek a zsidókban. Az alkotó csend, az aktív emlékezés, s a közös örökség: ma is megszívle-
lendő tanácsok ezek. Erő helyett a figyelem. Ezt kérjük Magyarországtól.
Heisler András a városból és környékéről elhurcolt zsidóság előtt tisztelgő megemlékezésen azt mondta: soha nem lehet elfogadni a rasszizmust, senki nem tolerálhatja a kirekesztést vagy a xenofóbiát.
- Az antiszemitizmussal kapcsolatban hangsúlyozott miniszterelnöki zéró tolerancia nem egyeztethető össze sem a kocsmai, sem az intellektuális zsidó-zással, de „az ország zsidó polgárait kifosztó, jogaikat eltipró, tömeggyilkosságokban bűnrészes, vagy csak egyszerűen antiszemita gondolkodású egykori közéleti személyek politikai elismerésével sem" - mondta. A Mazsihisz elnöke hozzátette: a zéró tolerancia „nem tűri meg Hóman Bálintnak, Horthy kultuszminiszterének, a jogfosztás emblematikus alakjának akadémiai rehabilitációját sem".
A Fővárosi Törvényszék perújítási eljárásban március 6-án bűncselekmény hiányában felmentette Hóman Bálintot a háborús bűntett vádja alól, egyúttal hatályon kívül helyezte az 1946-os népbírósági ítéleteket.
Hóman Bálint 1918-ban lett az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelező, 1929-ben pedig rendes tagja, az MTA 1945-ben kizárta a tagjai közül.
Lovász László, az akadémia elnöke a Népszabadságban nemrég megjelent, Hóman Bálint esetleges akadémiai rehabilitációjára vonatkozó felvetésre, mely sze-
rint „sokan tartanak Hóman Bálint akadémiai rehabilitációjától, mondván, ez is a lappangó fasizmus előretörésének jele, hiszen egy háborús bűnösként elítélt, szakmailag ugyan kiváló, ám emberileg gyenge, a zsidótörvények előkészítésében aktív szerepet vállalt és Szálasiékkal a végsőkig kitartott embert helyeznének visz-sza jogaiba", azt válaszolta: „a szakmai és emberi szempontok valóban ellentmondanak. Úgy látom, ettől a vitától előbb-utóbb nem lehet elzárkózni. Hajdan Glatz Ferenc és Kosáry Domokos is támogatta a rehabilitációt, és mert informálisan egyes tagok már felvetették, meg kell vizsgálnunk, ma is fennáll-e a kizárás indoka. A magam részéről egyértelművé teszem, ha e javaslatot az akadémikusok egy része benyújtja és szavazunk erről, az Akadémiának akkor is teljes mértékben el kell határolódnia a Hóman képviselte említett elvektől".
Heisler András vasárnapi nagykanizsai beszédében emlékezte-
vették, és ez a dráma a „zsidóság kirablásának történetét modellezi".
„Előbb csak antiszemita közbeszéd, majd a numerus cla-usus, aztán a zsidó vallású egyetemisták hallgatói arányának hatszázalékos maximumát Hóman Bálint kultuszminiszter kiterjesztette a középiskolásokra is". Ezután, szintén Hóman törvényjavaslata alapján, a zsidó diákok szegregálását írták elő - sorolta.
- A holokauszt a huszadik század legsötétebb időszaka, az egész emberiség szégyene, a zsidók módszeres kisemmizése pedig a század „legnagyobb és legaljasabb rablásának története" - mondta Heisler András.
A Mazsihisz elnöke azt szorgalmazta, hogy a zsidóság és a kereszténység gazdag közös lelki öröksége és a huszadik századi tragédia fájdalma „vezessen új kapcsolatokra zsidók és keresztények között." Új jövőt kell építeni, amelyben "ne legyenek zsidóellenes érzelmek a keresztényekben és keresztényellenes érzelmek a zsidókban".
„Erő helyett a figyelem, ezt kérjük Magyarországtól" - emelte ki Heisler András.
tett, hogy a második világháború idején 450 ezer embert vagoní-roztak be Magyarországon, és talán sehol a világon nem sikerült azóta sem „e soha meg nem bo-csájtható logisztikai feladatot ilyen hatékonysággal végrehajtani".
Felidézte az egyik alföldi településen az 1900-as évek elején élt Schwarz Sándor történetét, aki 70 hold földön mintagazdaságot alakított ki, a környék gazdái, tanárok és diákok tanultak tőle, elismerték a munkásai. A zsidótörvények miatt azonban mindenét el-
Az elnöki beszédet követően Havas Judit színművész előadását és Dr. Tasnádi Endréné Weisz Éva túlélőként két felnőtt unokájával közösen olvasta fel gyermekkori visszaemlékezését. Megemlítette, hogy 2700 embert hurcoltak el Nagykanizsáról és környékéről, de csak nagyon kevesen térhettek haza a lágerekből. A gyászistentisztelet az emlékezés köveinek elhelyezésével zárult az emlékműnél.
MTI - Kanizsa
3
Kanizsa - Gazdaság
2015. június 4.
zsai Regionális Szennyvíztársulás: célja nevének megfelelően az volt, hogy Nagykanizsán és a környező, még csatornázatlan településeken megteremtse a megfelelő szennyvízelvezetés és -tisztítás feltételeit. 2008 májusában nyújtotta be a Társulás a pályázati dokumentációt a Környezet és Energia Operatív Program második fordulójára, közben megalakult a Nagykanizsa és Térsége Víziközmű Társulat a projekt önerejének részbeni finanszírozására. A Kormány 2009 februárjában döntött a projekt támogatásáról, majd 2010 júniusában az Európai Bizottság is jóváhagyta a projektet: innentől szabad az út, rendelkezésre állnak a források, kezdődhet az építkezés.
Az Európai Unió támogatásával így összesen 11,1 milliárd forint nettó összegért csatornahálózatot kaphatott Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési agglomerációja: a város korábban ellátatlan területeit is beleértve összesen 13 település. A nagykanizsai bővítés és rekonstrukció mellett Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs jutott csator-
Hivatalosan is célba ért a nagykanizsai csatornafejlesztési beruházás
Immár hivatalosan is végéhez ért az Európai Unió Kohéziós Alapja által támogatott nagykanizsai csatornafejlesztés. A záróünnepségen a projekt nagyjából egy évtizedre visszanyúló történetében fontos szereplőknek mondtak köszönetet, és áttekintették a Nagykanizsa mellett 12 agglomerációs települést ellátó közműrendszer építésének történetét.
A zárórendezvényen Bizzer András, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás elnöke megköszönte minden projektben résztvevő kollégának a munkát, a tervezőknek a kivitelezőknek, az önkormányzatoknak és a lakosságnak, akik nélkül ez a projekt most nem záródhatott volna le ilyen sikeresen. Köszönetett mondott Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő úrnak a társulás tagjait terhelő önerő jelentős állami kiegészítésért tett
hatékony munkájáért, továbbá megköszönte Pitos István és Horváth Tamás projektmenedzserek fáradozásait, valamint a korábbi elnökök, Tóth Nándor és Kereskai Péter munkáját, akik a projekt előkészítésének, tervezésének és megvalósításának folyamatában vállaltak szerepet.
Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy személyesen végigkövethetett egy ilyen sikeres projektet, és mindent megtesz azért, hogy Nagykanizsa és térsége a továbbiakban is komoly beruházások színtere legyen.
Tóth Nándor, Nagykanizsa város alpolgármestere, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás korábbi elnöke megköszönte minden résztvevő áldozatos munkáját, a lakosság türelmét és támogatását, valamint Cseresnyés Péterrel együtt köszöntet mondott Magyarország Kormányának a több mint 1 milliárd forint értékű önerő biztosításáért.
Épp tíz éve, hogy 2005 júniusában megalakult a Nagykani-
Rangos marketing elismerés Nagykanizsának
VÁROSMARKETING GYÉMÁNT DÍJ
201 S
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZÉRE
Jtlen {Mr4M KVf KtgrfciMiu U««ftl Joga firot ömkormínTf*1-» * ?01 S 4*t Osrijw Dí
pttytafto terrtMI KjnUufttl ■ ■ V4n» ttltfl ■feinfenrtnT''CW*''''* * J01 VJS cdfyfctt UtaMi*
wöiTitrrfO w irtijte''üj hrdí*Mnc*iufc incgMdÉ, j uaMU tsíi WJ v>wraiMr-.ifc firasnörtBllni) írrttelysíflít
A Wjgior Ww''wtng &fartség, nbmn! ■ piyial Unkkútafc céft, nagy ■ t-jub&rf iwkHrtQneQCl&teck tiisir tftoÍYít H VŐ* wües M/í nMKKfúatttítti M.''.^Wu^m Ü gtayn. wirurfag Wjti giAürW ttorcoüöw
8=ts mm m
Gyémánt díjat nyert Nagykanizsa a Magyar Marketing Szövetség „Országos Városmarketing Díj 2015" pályázatán.
A hazai marketing szakma jeles képviselői a polgármesteri kabinet által beadott nagykanizsai pályázatot kimagasló szakmai színvonalúnak tekintette, s ezért Városmarketing gyémánt díjjal és védjeggyel jutalmazta. Városunk a KanizsaFest - a Város Napja rendezvénnyel pályázott és ért el sikert a „Rendezvény-esemény" kategóriában, olyan fesztiválokkal együtt, mint a Debreceni Virágkarnevál, a Szegedi Szabadtéri Játékok vagy a Győrkőcfesztivál. Mindez a siker elsősorban annak köszönhető, hogy városunk vezetése kiváló szakmai tanácsadókkal együttműködve az elmúlt években tudatos városmarketing tevékenységet folytatott, új arculat megalkotásával, rendezvényekkel és
stratégiai gondolkodással előrelendítve Nagykanizsa imázsát.
Hiszen ez az elismerés azt jelenti, hogy a város eredményes, a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt, városmarketing tevékenységet végzett.
Ennek igazolásaként Nagykanizsa képviselője oklevelet vehetett
át május 28-án Budapesten, a Magyar Marketing Szövetség Márkaépítés 2015 című konferenciája keretében.
A „Városmarketing gyémánt" elismerő díjat, védjegyet az a pályázó-szervezet kaphatja meg, aki pályázat benyújtásával bizonyítja, hogy eredményes, a szakmai zsűri
által színvonalasnak értékelt városmarketing tevékenységet végzett.
A védjegyhez kapcsolódó díjelemek:
- a díj elnyerését igazoló oklevél,
- a „Városmarketing gyémánt" díj 2015 logó használata,
- a nyertes marketingtevékenység az Országos Városmarketing Díj honlapján történő felsorolása, bemutatása,
- a pályázat által generált a lehetőségek szerinti sajtómegjelenések.
A városmarekting gyémánt védjegy logóját a marketingtevékenységet megvalósító szervezet, illetve maga a város jogosult kiadványaiban, honlapján, különböző marketinganyagaiban, kommunikációs tevékenységében - az odaítélését jelző évszámmal együtt - használni, feltüntetni.
A városmarketing gyémánt logót a nyertesek a következő évi versenykiírásig használhatják.
2015. június 4,
Kanizsa - Gazdaság
nához. A csatornafejlesztéshez kapcsolódva a tisztító kapacitást is növelni kellett: ezt szolgálta a kanizsai szennyvíztisztító-telep fejlesztése, bővítése.
A beruházás kanizsai munkálatait az S-E Nagykanizsa Konzorcium végezte el. A12 környékbeli településen zajlott munkák kivitelezője az SZK Kanizsa Konzorcium volt, a nagykanizsai szennyvíztisztító telep korszerűsítését pedig az ESZ 2011 Nagykanizsa Konzorcium végezte. A 2011-ben kezdődött kivitelezési munkák során sikerült tartani a határidőket, és belül maradni a költségkereten. A fejlesztés nagyságrendjét jól érzékeltetik a számok: nyomóvezetékből 63 km-t, gravitációs csatornából 6S kilométernyit kellett lefektetni, amihez még 3S kilométernyi bekötővezeték is járult.
A több mint 3000 háztartás számára rákötési lehetőséget teremtő csatornafejlesztés és a tisztító rekonstrukciója révén a települések szennyvize sokkal kisebb mértékben terheli a környezetet - tisztább víz jut a befogadó Dencsár-árokba, és közvetve a Principális csatorna vízminőségi állapota is javulni fog.
A korszerű csatornahálózat nagy lépés a város és a térség életében egyaránt: növekszik vele a települések komfortja és az itt lakók életminősége, valamint nem szennyeződnek tovább a környék természeti erőforrá-
A CSATORNABERUHAZAS
SZÁMOKBAN
A csatornafejlesztéssel érintett települések száma: 13 db. Nyomóvezeték hossza kb. 63 km. Gravitációs csatorna hossza kb. 6S km. Bekötővezeték hossza kb. 3S km. Regionális beemelő aknák száma 1S db. Házi beemelő aknák száma S7 db. Helyi átemelők száma 19 db. Felújított átemelők száma S db. Nagykanizsa város központi átemelőjének átépítése 1 db. Új csatornabekötések száma több mint 3000 db. A megújult szennyvíztisztító által ellátott települések száma 18 db.
A munkák időtartama (2011.03.03-2014.07.31) 1 241 nap. Bekerülési költség (nettó) 11,1 Mrd Ft.
Kanizsa
Korszerű géppark segít hatékonyan működtetni a megújult csatornahálózatot
Lezárásához közeledik a Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt. A program keretében beszerzésre kerülő üzemviteli géppark bővítéséhez kapcsolódóan két adásvételi szerződést írt alá Bizzer András, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás elnöke a közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozókkal.
A sajtónyilvános eseményen Mike Ferenc, a M-U-T Hungária Kft., és Szalai László, a SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője ellátta kézjegyével a megállapodásról szóló dokumentumokat.
Köszöntőjében Bizzer András elnök kiemelte a 11,1 milliárd forint összköltségű projekt jelentőségét, majd a két ügyvezető ismertette a cégük tevékenységét. Megköszönve a bizalmat, a további együttműködés reményében sok sikert kívántak a beruházáshoz.
Az üzemvitelhez szükséges géppark bővítését célzó szerződések aláírásával minden elemét tekintve célba ért az Európai Unió Kohéziós Alapja által támogatott nagykanizsai csatornafejlesztés. A teljes körűen elkészült és már üzemelő csatornahálózat, a sikeres próbaüzemet követően hatékonyan működő, megújult szennyvíztisztító telep mellett most megrendelésre kerültek azok a gépek is, amelyek a folyamatos és zökkenőmentes, hosszú távú működést garantálják.
A „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt keretében két adásvételi szerződést írtak alá Nagykanizsán a közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozókkal. A szerződések a beszerzésre kerülő üzemviteli géppark bővítéséhez kapcsolódnak.
A MUT Hungária Kft. két csatornatisztító gépet és egy szippantó autót szállít - a szerződés szerint hat hónapon belül - a Regionális Szennyvíztársulásnak. A csatornatisztító gépek egyike egy úgynevezett kombinált gép, igazi erőművész, amely 12 köbméteres, háromtengelyes, terepes kivitelű, 410 lóerős teljesítménnyel bír. Ugyancsak 12 m3-es és terepes kivitelű szippantó célgép is a kanizsaiak birtokába kerül - ezek a szerkezetek lesznek hivatottak arra, hogy a több tíz kilométernyi hosszúságú csőhálózat és az egész rendszer üzembiztonságát garan-
tálják. A karbantartást szolgálja az a turbófeltöltéses nyomvonal-karbantartó traktor is, amelyet rézsűkaszával, tolólappal is ellátnak: itt a szállító a Szal-Agro Kft. A felsorolt gépek összértéke közel 200 millió forint.
A napokban aláírandó más szerződések keretében 3 db darus kisteherautó, egy duplakabinos kisteherautó, valamint egy négykerék-meghajtású billenős teherautó is érkezni fog, összesen mintegy S8 millió forintért. Ezek mellett még egy nagyobb kiadás van hátra - bő 21 millió forint -, amelynek ellenében úgynevezett frekvenciaváltós szabályozást építenek ki a szakemberek 1S db nagyobb kapacitású szennyvízátemelőbe, a hatékonyabb működtetés érdekében.
Az uniós támogatás révén így maradéktalanul megvalósult a Nagykanizsa és térsége szennyvízelvezetési agglomeráció korábban ellátatlan területeit lefedő, 12 agglomerációs települést érintő beruházás, amelyben a nagykanizsai bővítés és rekonstrukció mellett Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosz-szúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjén-háza, Szepetnek és Zalaszentbalázs jutott csatornához és szennyvíztisztítási kapacitáshoz. A bekerülés összértéke a kanizsai szennyvíztisztító-telep fejlesztésével együtt nettó 11,1 milliárd forint volt.
Kanizsa
Ügyfélfogadási rend változás!
ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATAL FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY NAGYKANIZSA, FŐ ÚT 24.
ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: 8:00 - 16:00, KEDD: 8:00 - 16:00, SZERDA: 8:00 - 16:00, CSÜTÖRTÖK: ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL, PÉNTEK: 8:00 - 13:00.
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.) Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
6
Kanizsa - Önkormányzat
2015. június 4
szágból érkező résztvevőit az éghajlatváltozást okozó környezetszeny-nyezés elleni elkötelezettebb megállapodás megkötésére ösztönözzék. A kampány kezdeményezője Al Gore amerikai alelnök, melyhez hazánk, így a megyei jogú városok Áder János felhívására csatlakoztak.
- Az alelnök felvetése az volt, hogy a világon egymilliárd embert szólítsanak meg. Magyarországon két millió aláírást szeretnének regisztrálni. Ehhez szeretnénk mi is itt Nagykanizsán hozzájárulni. Erre egy honlapot hoztak létre, mely www.elobolygonk.hu címen érhető el - mondta a polgármester. Aki itt regisztrál, az felemeli a szavát bolygónk védelme érdekében, hogy többek között az emberek kevesebb fosszilis energiát használjanak, és csak akkor vegyék elő autóikat, ha az feltétlenül muszáj.
Csatlakozzon Ön is a klímavédelmi kezdeményezéshez regisztrációjával!
A Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlését májusban rendezték meg Hódmezővásárhelyen, ahol egyhangú döntéssel csatlakoztak Áder János köztársasági elnök felhívására a klímavédelmi kezdeményezéshez. Dénes Sándor polgármester arra kéri a kanizsaiakat ők is támogassák a kezdeményezést, hiszen bolygónk jövője a tét.
| Ahogy a polgármester elmondta, a I? kampány annak érdekében indult, » hogy az év végén megrendezésre ke-£ rülő párizsi klímacsúcs közel 200 or-
Csökkent
a táborozók száma
A közgyűlésen elfogadták a Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a Nyári Napközis Zöldtábor 201S. évi működtetésére vonatkozó határozati javaslatot. Ennek értelmében a balatonmáriai táborba eddig összesen 366-an jelentkeztek, míg a napközis tábor június 22-től augusztus 19-ig tart.
Az önkormányzat által üzemeltetett balatonmáriai tábor közel 30 éve nyújt nyári szervezett táborozást a diákok számára. A tábor működtetésének célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak nyaralási lehetőséget biztosítsanak.
Az idei nyári tábor szervezése a hivatal koordinálásával, az általános iskolák aktív részvételével már márciusban elkezdődött. 2006-tól a hátrányos helyzetű tanulók táborozását támogatja az önkormányzat, melyre idén 2,8 millió forintot különítettek el. Az ingyenes férőhelyek iskolánkénti számát az egyes intézményekben tanuló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok létszámának arányában határozták meg.
A tábor a tanév lezárását követően június 29-én indul és augusztus 16-ig tart hét turnusban. A jelentkezők száma a tavalyihoz képest csökkent, a Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola székhely és tagintézményéből összesen 47-en jelentkeztek.
Az általános iskolás korosztálynak szervezett nyári táborozáson
kívül az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megszervezik a Testvérvárosi tábort július 27. és augusztus 2. között, ahol városunk minden középiskolája képviselteti magát S-S tanulóval, valamint a testvérvárosok közül Magyarkanizsa, Kovászna, Togliatti és Csáktornya diákjait hívták meg.
Új vezetőket választottak a város vagyongazdálkodásért és városüzemeltetéséért felelős cégek élére
Nagykanizsa képviselőtestülete zárt ülésen döntött arról, hogy július elsejétől ki vezesse a város ingatlanvagyonát kezelő Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.-t, illetve a város mindennapos gondjait, bajait kezelő Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-t.
A közgyűlés több pályázó közül végül is a bizottsági meghallgatáson átesett jelöltek közül a Via Kanizsa élére Fitos Istvánt találta a legalkalmasabbnak, míg a vagyongazdálkodásra pályázók közül Bi-licz Csabának szavazott bizalmat. A vezérigazgatók megbízása öt évre szól.
A 2015/2016-os nevelési év az ovikban
A közgyűlésen elfogadták az óvodai jelentkezésekről és a 201S/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportszámok-
ról szóló javaslatot, mely tartalmazza a férőhelyek számát, a várható összlétszámot, a csoportszámot, valamint az álláshelyek számát is.
A nagykanizsai önkormányzat nevelési intézményeiben a közgyűlés határozatának megfelelően az óvodai jelentkezésekre április 14-én és 1S-én került sor. A Nagykanizsai Központi Rózsa Óvodába összesen 363 gyermek jelentkezett. A 1S tagóvodában a férőhelyek száma összesen 1602, a csoportszám S8, az iskolába menők száma 439, míg a várható összlétszám 1319.
Legtöbben a Hevesi (S3), a Székhely-Intézménybe (36) és a Kertvárosi Tagóvodába (3S) jelentkeztek, míg a legkevesebben a Törökvári utcai Pipitér Tagóvodába (4), a Csengery úti Miklósfai óvodába (2) iratkoztak be. Az óvodába jelentkező gyermekek száma az előző évihez képest 31 fővel csökkent, ami az egyes tagintézmények várható létszámának csökkenését eredményezi. Az Attila tagóvoda esetében a legszembetűnőbb a csökkenés mértéke, a jelentkező gyermekek száma jóval alacsonyabb, mint a tavalyi évben volt, illetve jóval alatta van az iskolában lépő gyermekek számának. Ezért az Attila tagóvodában egy csoportot megszüntetnek.
A Nagykanizsai Központi Rózsa Óvodában 201S. szeptember 1-től összesen 213 álláshely lesz, melyből 91,S nem szakmai álláshely.
Ismét
lehet dödöllézni!
Sőt, még magára a szeptember 10-11 - én városunkban 12. alkalommal tartandó Bor-és Dödölle fesztivál megrendezésére is lehet jelentkezni, ugyanis kiírta a testület a gasztro-program szervezésre vonatkozó pályázatot.
Július 1S-ig tehát eldől, ki szervezheti magát a rendezvényt, amihez Kanizsa önkormányzata S.S millió forinttal járul hozzá.
Különválnak a szakközépiskolai és szakiskolai nevelés-oktatás alapfeladatok
A közgyűlésen döntés született 201S. július elsejétől a Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola intézményátszervezésével kapcsolatban, így a szakközépiskolai és szakiskolai nevelés-oktatás alapfeladata elkülönül a gimnáziumitól.
A Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Thúry Tagintézményében július elsejétől csak szakközépiskolai és szakiskolai nevelés-oktatás alapfeladatokat látnak el. A Dr. Mező Ferenc tagintézményben csak gimnáziumi oktatás folyik, így az elnevezése Dr. Mező Ferenc Gimnázium lesz. Utóbbi működte-
2015. június 4,
Kanizsa - Önkormányzat_|T
tői feladatait az önkormányzat látja majd el.
Ahogy Dénes Sándor polgármester korábbi nyilatkozatában elmondta, a kifutó évfolyamok még maradhatnak a dr. Mező Ferenc intézményben a tanulmányaik befejeztéig. Azonban az ez év szeptemberi első évfolyam diákjai az új rendszer szerint kezdik meg tanulmányaikat.
Támogatták
az igazgatóhelyettes
pályázatát
A városvezetés véleményezte Péntek Lászlóné pályázatát, aki - mivel megbízatása lejárt - újból benyújtotta pályázatát a Palini Általános Iskola intézményvezető-helyettesi posztjára.
Az igazgatóhelyettes vezetői programja egyértelműen tükrözi az intézményben eltöltött több éves szakmai munkáját - olvasható az előterjesztésben. Ahogy az is, kiemelt jelentőséget a családokkal és az óvodákkal való együttműködésre. Vezetői elképzeléseinek megvalósítását pedig egy jó hangulatú, együttműködő légkörű nevelőtestülettel közösen képzeli el.
Végleges döntést az igazgatóhelyettes újbóli kinevezéséről pedig a KLIK hoz majd.
A Berzsenyi lakótelep parkolási gondjairól
A Berzsenyi lakótelep parkolási gondjainak megoldása érdekében jelölő kártya bevezetését vetette fel közgyűlési interpellációjában Balogh László, a városrész önkormányzati képviselője.
A Berzsenyi utca lakó-pihenő övezetté vált, így a parkolási gondok elvileg enyhülhettek volna az ott lakók számára, de a valóságban mégsem így történt. Jelenthetne-e előrelépést egy jelölő kártya használata az ott lakók számára - kérdezte Dénes Sándor polgármestertől a városatya.
A parkolási problémával a polgármesteri hivatal felvette a kapcsolatot a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt-vel. A társaság tájékoztatása szerint nem áll szándékukban jelölő kártyát kiadni az ott lakóknak - olvasható a polgármesteri válaszban. - Ugyanis annak ellenőrzése, hogy a beközle-
kedő és leparkoló autós ott lakik-e vagy sem, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a személyigazolvány vagy a jogosítvány alapján történik a rendőrség által. Mindemellett azt is fontos tudni, hogy a KRESZ szerint a lakó-pihenő övezetbe nemcsak az ott lakók hajthatnak be, hanem az oda látogatók is. Ennek a jogosságát ellenőrizni pedig a legtöbb esetben lehetetlen.
Ismét a zajvédő falról
A palini zajvédő fal elkészítéséhez kérte közgyűlési interpellá-
ciójában Dénes Sándor polgármester közbenjárását dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő. Arra kérte a polgármestert, járjon el az autópálya kezelője, üzemeltetője felé annak érdekében, hogy minél előbb elkészüljön, és ne irritálja a lakókat a forgalom által okozott zajhatás.
Az M7-es autópálya palini szakasza mentén igényelt zajvédő fel tárgyában az elmúlt években számos levelet írt mind a beruházónak, mind pedig a szakminisztériumoknak az önkormányzat - áll a polgármesteri válaszban.
A levelekre azonban mindannyiszor elutasító választ kapott a város, arra hivatkozva, hogy a mérések alapján a zaj nem éri el a környezetvédelmi határértéket. Legutóbb, 2014-ben egy pályázat keretében történő megoldásban kérték a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium segítségét. Az erre adott válasz - melyről a képviselő is kapott másolatot -, utolsó bekezdésében az áll, hogy a középtávú programidőszakban lehetőséget látnak arra, hogy a nagykanizsai igény is kezelhető legyen.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
MAGYAR VÖRÖSKERESZT
HUNGÁRIÁN REDCROSS ZALA MEGYEI SZERVEZET
SAJTÓKÖZLEMÉNY Vesta Program
A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete az EGT Alapok és a Norvég Alapok támogatásával elindította Vesta Program elnevezésű projektjét a bántalmazott nők védelmére.
A program komplex szolgáltatást nyújt az erőszakot elszenvedő, vagy azzal fenyegetett nők számára, de szélesebb körben is megpróbálja felhívni a figyelmet a családon belüli erőszak problémájára, akár a bántalmazott személyek hozzátartozói, ismerősei, akár a szakmai szervezetek megszólításával.
Aprogram egyes elemei ingyenesen, akár névtelenül is igénybe vehetők.
PONTOSAN MIT KÍNÁL A VESTA PROGRAM?
Krízisradar
A Krízisradar célja a bántalmazási esetek felszínre kerülésének elősegítése. Információs és felvilágosító elemekből áll (kampány, workshop). Célunk, hogy az érintettek minél szélesebb köréhez eljutva elősegítsük a probléma felismerését, és ösztönözzük a segítségkérést. A Krízisradar észlelőrendszert is jelent, melynek legfontosabb eleme az ingyenesen hívható nonstop bejelentővonal (VESTA ZÖLD SZÁM: 0680-20S-449).
Krízisközpont
A Krízisközpont a bántalmazást elszenvedők számára határozott időre lakhatási lehetőséget és szükség szerinti ellátást biztosít. Az elhelyezés a nagykanizsai Családok Átmeneti Otthona intézményén belül egy elkülönített, a fokozott védelem és fizikai biztonság igényének megfelelő lakórészben történik. Az ellátás
szabad férőhely esetén azonnal igénybe vehető, bármely napszakban. Az elhelyezés időtartama legfeljebb 8 hét, célja az erőszak miatt kialakult krízishelyzet megszüntetése, hogy a bántalmazott azonnal kiléphessen a bántalmazó környezetből és hatékony segítséget kapjon a további lépések megtételében.
Útjelző
Komplex esetkezelés: heti rendszerességgel bármely érdeklődő számára igénybe vehető tanácsadó órák, melyek elérhetősége alacsonyküszöbű, névtelen és ingyenes. A pszichológiai, mentálhigiénés és jogi tanácsadás épít a szervezet meglévő tapasztalataira és személyi kapacitásaira.
Vesta Kör
Havonta 2 alkalommal önsegítő csoporttevékenység az intézményben, melyben részt vehetnek a Krízisközpont ellátásában lévők, esetleg akik korábban kerültek be, és fenntartották kapcsolatukat az intézménnyel, továbbá külső érdeklődők, bárki, akár névtelenül is.
Tudásmegosztás
A nők elleni erőszakról szóló információs és szemléletformáló kampány részeként Vesta Füzetek, szórólapok eljuttatása a szakmai szervezetekhez és a lakossághoz, reklámfilm készítés és megosztás, továbbá workshop és szakmai záró konferencia szervezése.
Gender-tréning
A projektet megvalósító szakmai team és a társszervezetek dolgozói részvételével gender-érzékenyítés a női jogok erősítése és a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák és megkülönböztetések lebontása érdekében.
Kapcsolat
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete, 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 28. Telefon: (+3693) 311-322. Programvezető: dr. Dömötör László (+3670) 933-84S1. Szakmai vezető: Túri Tímea (+3630)399-20S8. E-mail: nagykanizsa@mvkzala.hu
A Vesta Program az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával, az Ökotárs Alapítvány közreműködésével valósult meg. Projekt azonosító: NCTA-2014-10983-B. www.eea-grants.org / www.norwaygrants.org / www.norvegcivilalap.
8
Kanizsa - BorÁSZok
2015. lúnius 4
Dr. Bussay László kapta a Borászok Borásza díjat - A borász lányai méltán őrzik édesapjuk emlékét
A tavalyi jelölést követően, idén dr. Bussay Lászlónak ítélték a Borászok Borásza díjat. Annak a csörnyeföldi háziorvosnak, aki remek minőségű borainak, áldozatos munkájának köszönhetően visszaadta a Mura-menti borvidék rangját. A tavaly nyáron elhunyt dr. Bussay Lászlónak ítélt megtisztelő elismerést a borász lányai, Dorottya és Bianka vették át.
A díjazottat minden évben egy meghatározott forgatókönyv szerint választják ki. Miszerint az el-
Közel félezren látogattak el Pünkösd vasárnap a Förhénci-hegyre, hogy megkóstolhassák a hegyhát legízletesebb nedűit, a „Nyitott pincék" elnevezésű rendezvény jóvoltából.
Bizony, sok hordó és flaska maradt üresen a (bor-el-folyós) program után, tekintve, hogy kétszáz, „7S"-ös üveget ürítettek ki a látogatók. A számtalan borosgazdán-, szőlőtermelőn túl „öreg motoros" borászok, ismert, elismert pincészetek tulajai nyitották ki hegyi szentélyüket a szomjas borturisták előtt. A jól ismert arcokon Benczik Ferencen, Förhénci Horváth Gyulán, Kápolnás Zoltánon, Skanecz Sándoron és testvérén, Istvánon -azaz, a Skanecz pincészeten kívül, Balogh János, Böröcz Tibor, Her-czegh Imre, Igaz István-Pápai György, Mánfai László, Molnár Miklós, Nagy Ferenc, Patyi Zol-
ismerés eddigi kitüntetettjei összeállítják saját ötvenes jelöltlistájukat. Ezt követően a díjat felügyelő Vinum Praemium Alapítvány kuratóriumának ülése keretében a borászokkal közösen véglegesíthetik az ötven jelölt nevét. A győztest kétkörös szavazással, egyszerű többséggel választják meg. Az első kör után a legtöbb szavazatot kapott öt jelölt közül hozza meg a végső döntést. Idén is, a tavalyihoz hasonlóan jelölték a csörnyeföldi háziorvost, a Borászok Borásza díjra.
- A Borászok Borásza Gálát Budapesten rendezték meg, itt választották meg édesapánkat a Borászok Borászának. A megtisztelő kitüntetést testvéremmel, Biankával vettük át - emlékezett vissza dr. Bussay Dorottya.
Hozzátette, hatalmas megtiszteltetés számukra ez a díj. Azért is jelentős, mert a borászok maguk közül jelölték ki dr. Bussay Lászlót. A győztes nevét a hagyományokhoz híven az előző év győztese -Berecz Stephanie - jelentette be.
- Ahogy beszélt a nyertesről úgy éreztem, mintha édesapámat mutatná be. Nagyon megható volt.
tán, Sneff Antal, Takács László, Buzási Ferenc és Tóth Miklós boroztatták a látogatókat.
- Idén a sláger a rosé volt -mondta a Förhéncért Egyesület elnöke, Skanecz Sándor, az „eseményt" értékelvén lapunknak. Egyben örömmel konstatálva, a
Amikor elhangzott a neve, egy felfoghatatlan érzés vett körül, és megfogva húgom kezét indultunk el a színpadra, hogy átvegyük azt, ami édesapánk életművét koronázta meg. Ezt követően egy rövid beszédben próbáltam arra méltó módon kifejezni örömünket, bánatunkat és legfőképpen a köszönetünket - mondta Dorottya.
Ahogy visszaemlékezett Dorottya, édesapjuk mindig azt mondta, hogy a borászat egy kéz, amibe bele kell ülniük. Sok éven át azon dolgozott, hogy nekik már könnyebb legyen. Az ő keze megteremetette azt, ami remélik bőven elég ahhoz, hogy édesapjuk életműve folytatódjon, immáron az ő kezeik által.
- Sem technológiában, sem művelési módban nem kívánunk változtatni. Szeretnénk, ha tőkéink ugyanazon gondossággal és odafigyeléssel ugyanolyan csodát adnának palackjainkban, mint ahogy azt korábban is tették. Hogy milyen változás lesz? Több Bussay borszerető jelezte, hogy szívesen kóstolná meg borainkat ott is, ahol készültek azok. így megpróbálunk még jobban törekedni arra, hogy
másodízben megtartott rendezvény a tavalyinál is jóval több érdeklődőt vonzott, nemcsak Kanizsáról, vagy a város környékéről. Ugyanis maga a „Nyitott Pincék" - „gasztro-feszkó" egy országos „kaliberű" program, amihez aztán csatlakozott maga a Förhénci-
minél több ember ismerhesse meg borainkat, minél közvetlenebb módon. Hiszünk abban, hogy a jó bor értéket teremt, és arra alkalmas módon képes jó embereket jó hangulatban közelebb hozni egymáshoz. Ezért, megújuló honlappal, az eddigieken felül még több borkós-tolási és a pincészetnél borértékesítési lehetőséggel próbálunk ezért tenni - zárta Dorottya.
Dr. Bussay László háziorvos csörnyeföldi S,S hektáros birtokán az első tőkéket 1988-ban telepítette, ahol olasz- és rajnai rizlinget, szürkebarátot, traminit, sárgamuskotályt, pinot noirt, csókaszőlőt is termelt. A zalai borvidék általa lett ismert és elismert. A vidék első számú termelője lett, majd az országhatáron túl is elismertté lettek a borai. 2003-as traminije Olaszországban ért el nagy aranyérmet. 2006-ban az Esküvé 2004 cuvée-jét a Decanter Magazin a világ 10 legjobb rizlingje közé választotta.
Munkájáért 2009-ben a megye díszpolgárává választották, míg 2013-ban megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.
Varga Mónika
keménymag (viccet félretéve, az egyesület, több pincészet és rengeteg termelő is).
- Míg tavaly mart aszfaltos útért kortyolgathattak a látogatók, ez évben lámpatestekért. Ugyanis a közeljövőben szeretnénk közvilágítást a hegyre. A „támogatói"po-harakból származó bevételt pedig a már említett lámpák vásárlására fordítjuk - összegezte Skanecz Sándor.
Am nemcsak a jó hangulatról, a borfogyasztásról és a Förhénci hegy népszerűsítéséről szólt a vasárnapi program, hanem egy valóságos „szeánszról" is, melynek keretében Dénes Sándort - mint vérbeli, Förhénci szőlőtermelő-boros gazdát - tiszteletbeli tagjává fogadta, avatta a Förhéncért Egyesület. Városunk polgármestere nem tiltakozott a borral (és nem karddal) történő befogadó-ünnepség ellen - mint azt a fotón is remekül látni...
Szabó Zsófi
Nyílt pincék, (el)folyó borok
Förhénci
itetic FtrMnc) Hi
2015. június 4
Kanizsa - Hirdetés
9
Folytatódik az Otthon Melege Program
Folytatódik az Otthon Melege Program: Nagykanizsa is csatlakozik az NFM S00 millió forinttal támogatott mosógép-csere akciójához.
Értesítem Önöket, hogy városunk is része a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett „Otthon Melege" program pályázatának, mely a közeljövőben ismételten bead-hatóvá válik.
Július 1. után a Polgármesteri Hivatal kollégái az alagsori ügyfélfogadóban keddenként és csütörtökönként ügyfélfogadási időben segítik majd a pályázni kívánó polgárokat.
Az Otthon Melege Program ötödik alprogramja új, magas energiahatékonyságú mosógépek beszerzéséhez nyújt vissza nem térítendő állami támogatást a magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek számára. A Nyugat-dunántúli régió arányos forrása a pályázatra 49 750 000 Ft.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke minden esetben a berendezés vételárának 50 százaléka, de maximális értéke A+ kategóriájú gépek esetén 25 ezer forint, A++ kategóriájú gépek esetén 40 ezer forint, A+++ kategóriájú gépek esetén pedig 45 ezer forint háztartási gépenként.
A beruházások megvalósulásával - a készülék cserével - minimum 107-os energia vagy 20 kg/év szén-dioxid-megtakarítást szükséges elérni.
A pályázatok a megjelenést követően, a 2015. július 1-je és 2015. szeptember 30-a közötti időszakban, illetve a támogatáshoz rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül. Ehhez a pályázóknak rendelkezniük kell ügyfélkapus regisztrációval a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon.
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a mai naptól elérhetőek a www.kormany.hu oldalon.
A pályázatbenyújtó felület 2015 júniusának második felétől válik elérhetővé.
lfVVVfVVfVfVfVffV?fVVV??VVM???V?V!
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem! AKCIÓ!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére. KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban, többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását is vállaljuk fűrészüzemünkben. Kínálatunkban található asztalos minőségű fa is. Ára: 51.800 Ft/m3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)
Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es Kút mellett)
A Batthyány Lajos Gimnázium
tisztelettel meghívja Önt a kanizsai gimnázium megalapításának 2S0. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepségre
201S. június 6-án 10 órára a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központba
(Széchenyi tér 5-9.)
Az ünnepség tervezett programja
♦ Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelési államtitkár köszöntője
♦ Sipos Imre helyettes államtitkár (egykori diákunk) köszöntője
♦ Prof. dr. Szabó Gábor akadémikus köszönt, mint „legnevesebb tanítványunk"
♦ Dr. Márkus Ferenc tanár úr köszöntője (a piarista múlt képviselője, városunk díszpolgára)
♦ Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő köszönt (volt diák)
♦ Megszólal Nyeste Pál, a nagykanizsai Piarista Gimnázium igazgatója
♦ Balázsovits Lajos mondja el Ady Endre "Üzenet egykori iskolámba" című versét
♦ Vizeli Balázs Kossuth-díjas népzenész hegedül
♦ Köszöntjük gróf Batthyány Lászlót, a történelmi Batthyány-család képviselőjét és a közelmúlt igazgatóit
♦ Fellép: iskolánk Virág Benedek Kórusa, alkalmi kamarazenekara, Gayer Mátyás jazz-zongorista, Kósa Dániel (11.D) verset mond (Kiss Dénes (volt diák): „Ejtőernyős emlékek), Németh Bálint (12.B) énekel: „Fényév távolság"
♦ Erre a napra és az évre több "250"-es attrakciót szerveztünk/szervezünk: pl. panorámakép az 1949 és 2015 között érettségizettek 1-1 képviselőjéről (ez 67 fő volt diákunk). Lehetséges regisztráció a jubileumi ünnepségre:
- jubileum250@gmail.com
- iskolatitkárság: +3693311239
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
Köszönettel és szeretetteljes üdvözlettel:
Balogh László igazgató
C1 - HATARON AT 1. TEMATIKUS UT
CAKOVEC-NAGYKANIZSA-(ZALAKAROS)-CAKOVEC
Célcsoport: fiatalok és középkorúak, legalább két napra tervezett túra esetén (1 nap esetében gyakorlott kerékpárosok, sportolók).
Útvonal hossza:
120 km.
A túra becsült időtartama:ideális 2 nap alatt, zalakarosi programmal kiegészítve 3 nap (+40 km).
http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/c1 -hataron-1-tematikus-ut/
A kerékpárút-hálózat fejlesztésére szolgáló program egyik legfontosabb célja, hogy a Mura és a Dráva folyók természeti környezetében található horvát és magyar városokat összekösse, az itt élők számára természetessé válj on a kerékpározás, a szomszéd területek megismerése. Ez a túra Csáktornyáról indul és Nagykanizsára vezet, illetve igény esetén Zalakarosra. Az út egy nap alatt csak nagyon gyakorlott kerékpárosoknak javasolt (120 km), azonban több napra elosztva alkalmas arra, hogy nagyobb tömegek válasszák.
Csáktornya Muraköz megye központja, Nagykanizsa testvérvárosa. A megye Horvátország legészakibb, legkisebb megyéje. Magába foglalja a Dráva és Mura folyók, valamint a horvát-szlovén határ közötti területet. Muraköz megye a történelmi Magyarország Zala vármegyéjének része volt 1920-ig. Birtokosai 1546 és 1671 között a Zrínyiek voltak. Csáktornya nevét a Hahót nembeli Csákról kapta, aki IV. Béla idején zalai ispán volt. 0 építette itt az első várat, egy palánkkal körülvett tornyot, 1266-ban. A vár 1547-ben lett a szigetvári hősé, Zrínyi Miklósé, elmaradt zsoldfizetség fejében. A várkastélyban ma történeti és vadászati múzeum van. A város másik történelmi műemléke a ferences templom és kolostor. A templom Szent Miklós püspök tiszteletére van szentelve, belseje a barokk stílusnak megfelelően gazdagon díszített. A Szentilonai úton található a Festetics grófok egy-
kori késő romantikus kastélya, ma a városi kórház működik benne.
Nagykanizsa Zala megye déli részén, a Mura folyótól 13 km-re északkeletre, a Zalát és a Murát összekötő Principáliscsatorna két oldalán épült. Kanizsa nevével 1245-ben találkozunk először, a 14. század elején már állt annak a várnak a magja, amely a későbbi időkben átépítések és bővítések után európai hírűvé vált. Sajnos mára szinte semmi nem maradt a várból. Nagykanizsa, a jelen arculatát is meghatározó fénykora a 19. századra tehető. Aváros ekkor előbb a környék piaci, majd igazgatási és kulturális központjává fejlődött. AMonarchia idejéből gazdag, fejlődő kereskedelmet, élénk piaci életet örökölt, amely a mai városképet is jelentősen meghatározza: bankok, egységes homlokzatú klasszicista, eklektikus és szecessziós épületek, impozáns és tágas zöld terek fogadják az idelátogatókat. A város tavernás cukrászdái, kávéházai és éttermei mediterrán hangulatot és szellemiséget árasztanak.
Zalakaros hírnevét a 96 C°-os gyógyvizének köszönheti. A legkisebb magyar város egyben a 10 legnépszerűbb település egyike. Akiváló fürdő minden korosztálynak nagyon kellemes kikapcsolódást ígér. A mindig virágos, tiszta, ápolt központ megtekintése után érdemes megmászni a karosi kilátót, ahonnét szép időben akár a Balatonig is ellátni. Avárost körülvevő szőlőhegyen kellemes pincesor várja egy jó pohár borral a fáradt utasokat.
Kanizsa - Hirdetés
2015. június 4.
Kiskanizsai MÉH-telep
(volt Holdosi-Fém telephelye)
KANIZSA ASZFALT KKT.
Nyitva: H-P8.00-16.00-ig, Szombaton 8.00- 12.00-ig
8800 Nagykanizsa (Kiskanizsa), Kis mező u. 17. Telefon: 0693-510-133, 0693-510-134, 0630-362-7156 E-mail: postmaster@kanizsaaszfalt.t-online.hu Tájékozódjon még: zalainfo.com
BŰNMEGELŐZÉS,
BALESET-MEGELŐZÉS...
Pályázati felhívás
ANagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 2O/A.-B. §-ai alapján pályázatot hirdet a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan időtartalmú közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, a magasabb vezetői megbízás megnevezése irodavezető.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 2015. szeptember 01. napjától 2020. augusztus 31. napjáig.
A munkakör betöltésének időpontja: a pályázat elbírálását követően 2015. szeptember 1.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800Nagykanizsa, Bajza utca 2.
Az intézmény közfeladatai: területfejlesztés, településfejlesztés, szociális és gyermekjóléti alapellátások működtetése.
A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi tevékenység felelős irányítása és ellenőrzése, a hatékony gazdálkodás biztosítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint. Atársulási tanács által meghatározott pályázati célok megvalósítása, projektek kidolgozása, megvalósítása, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, irányítása. Feladata az intézmény költségvetésének tervezésével, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátása. Előkészíti a társulás üléseit, a Tanács döntéseit az Elnök rendelkezései szerint,a Társulás szerveinek ügyviteli, technikai feladat ellátásáról, a tanácsülések szervezéséről gondoskodik.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései és a társulási tanács döntései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú, egyetemi végzettség, jogász vagy közgazdász végzettség
- legalább 5 év szakmai gyakorlat,legalább 1 év vezetői gyakorlat
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
- büntetlen előélet, vezetői engedély, saját gépkocsi
- cselekvőképesség, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatási gyakorlat,területfejlesztés-ben szerzett jártasság, kistérségi települések ismerete, pályázati rendszer ismerete, pályázatkészítés és megvalósítási tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza, öt év szakmai gyakorlat, 1 év vezetői gyakorlat meglétének igazolása, az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség meglétét igazoló okmány másolata, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, legfeljebb 3 oldal terjedelemben, minden olyan okirat másolata, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, igazolás a büntetlen előéletnek és a beosztás ellátásához szükséges foglalkozás eltiltása alatt nem áll, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén vele szemben munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn. A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljeskorlátozott gondnokság alatt, ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri, az errevonatkozó kifejezett nyilatkozatát. A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát és az abban foglalt személyes adatokata Nagykanizsa és Térsége önkormányzati Társulás társulási tanácsának tagjai, valamint adöntéshozatali eljárásban közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik és nyilvánosságra hozhatják.
A pályázat benyújtásának határideje: 2O15. június 30.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa és Térsége önkormányzati Társulás székhelyének címére történő megküldésével. 8800 NAGYKANIZSA, Erzsébet tér 7. A borítékra kérjük feltüntetni: „Kanizsatérségi HSZK Pályázat". Személyes leadás: Dénes Sándor elnök, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. sz. iroda.
Apályázati kiírásról további információt Dénes Sándor elnök a +36 20/849-2301-es telefonszámon nyújt.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A kinevezésről a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján a Társulási Tanács 2015. augusztus 15-ig dönt. Akiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatok elbírálást követően a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat közzététele: Nagykanizsa Lokálpatrióta Hetilap, részletesen a www.kozigallas.gov.hu,www.kanizsaterseg.hu.
Mi a lakosságért és a környezetvédelemért vagyunk!
Ne a szemétbe és a szelektívbe tegye!
♦ Pénzt kap érte, hozza el hozzánk! Magas ár! KÉSZPÉNZ!
♦ Iskoláktól, boltoktól és cégektől ingyen beszállítjuk a nagyobb mennyiséget! ,
Vásárolunk vas- és fémhulladékot ^''UGf/C
(saját tulajdonra nem kell engedélyt kérni)
Vállalunk földmunkát, térkövezést, aszfaltozást, mederlapozást,
épületbontást kivitelezéssel. (Ingyenes helyszíni felmérés!)
Műanyagok: petpalack (összenyomva is), ládák, kerti bútorok, vödrök fóliák. Papírok: újság, karton, színes újság, könyvek. Üvegek: háztartási, ablaküveg, autószélvédö. Aludobozok: sörös, kólás (összenyomva is).
2015. június 4
Kanizsa - Hirdetés
11
2015. évi Egészségvédelmi keret
Pályázati felhívás a 201S. évi Egészségvédelmi keretből történő támogatás elnyerésére.
A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján. Pályázat tárgya:
Olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához a lakosság egészségének megőrzése, állapotának javítása érdekében. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található. Pályázók köre:
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv. A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 forint. A pályázat benyújtásának helye, ideje:
A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy példányban.
A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 201S. június 1S.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu
Fogadóórák
Dénes Sándor polgármester fogadónapját 2015. június 10-én tartja 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában. Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2015. június 15-jén (hétfőn) fogadóórát tart, 18 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai Iskola ebédlőjében.
2015. évi Szociális keret
Pályázati felhívás a 201S. évi Szociális keretből történő támogatás elnyerésére.
A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos helyzetben lévők szociális támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján. Pályázat tárgya:
Olyan közösségi programok karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének minőségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található. Pályázók köre:
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv. A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 forint A pályázat benyújtásának helye, ideje:
A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy példányban.
A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 201S. június 1S.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu
STYLING DAYS
a Sashalmi Optikában
SASHALMI
nnTN/n
unnmu
Kihagyhatatlan ajánlat!
Várjuk vásárlóinkat
Sugár út 1. szám alatti üzletünkbe
márkás szemüvegkollekciónk
megtekintésére
egy finom kávé és sütemény mellett!
2015 A TE ÉVED! MUTASD MEG MAGAD ÚJ TOMMY HILFIGER SZEMÜVEGEDBEN! TELJES KOLLEKCIÓ A SASHALMI OPTIKÁBAN
201S.06.08 - 09-ig
SASHALMI
Ul 11IIII
i^p1 TAGHeuer
hVANf-GhftÜE ETEWEAK
Professzionális szemüvegek és napszemüvegek kizárólag a Sashalmi Optikában 20 15-ös teljes TAG Heuer kollekció
201S.06.10 - 11-ig
miuir/ii
VÁLASZD KI KEVENC
GUCCI NAPSZEMÜVEGED A 1Q15-ÖS TEl-TES KOLLEKCIÓBÓL
KIZÁRÓLAG A i SASHALMI OPTIKÁBAN!
201S.06.08 - 09-ig
|015 NYARA A STÍLUSJEGYÉBEN
12
Kanizsa - Színes
2015. június 4
i Hevesi Sándor
Művelődést Központ J^Központ
Június 7. 17 óra
SWANS ÉVADZÁRÓ GÁLAMŰSOR
Fellépnek: a nagykanizsai Swans Tánciskola óvodás, iskolás, felnőtt táncosai és mazsorett csoportjai; a Fonyódi Tánccsoport; a Berzencei Tánccsoport és további meglepetésvendégek. Belépődíj: 900 Ft (6 éves korig a belépés díjtalan). Szervező: Swans Tánciskola. Információ: Pulainé Snuki 0670/948-1987. Június 11. 10-20 óráig JUNIÁLIS - Városi Diáknap a HSMK-ban és a Széchenyi téren. 10 óra Sorverseny alsó tagozatosoknak. 13 óra Sorverseny felső tagozatosoknak. 14 óra Városismereti túra. 17 óra Utcabál. Kísérő programok: Kézműves és kreatív játszóház ( arcfestés, gyöngyfűzés, papírvirágok készítése, célbedobás, horgászás, lufi hajtogató bohóc, vetélkedők.). Szervező: a Városi Diákönkormányzat és a Kanizsai Kulturális Központ. Június 11. 19 óra , Alsóvárosi Szent József templom
RÉGI ZENE KONCERT - a Fentős Ferenc Kamarazenekar és a Német -Magyar Barytontrió előadásában. Műsoron: Hydn, J.S.Bach, Vivaldi. Koncertmester: Vida Henriett. Szólót játszanak: Baki Andrea - fuvola, Bodnár Sándor -oboa, Jakobovics Árpád - hegedű. Baryton trió: Prof.Dr. Manfred Herbig - baryton, Németh Ferenc - hegedű, Balogh Tünde - gordonka. Belépődíj: 1 000 Ft. Ajegyek megvásárolhatók a helyszínen. Diákoknak a belépés díjtalan.
MönczZ^nd &
Művelődési Haz ^j<^Közponí
Június 16-19 NÉPTÁNCOS TÁBOR 1-2-3-4 osztályos tanulók jelentkezését várjuk!
A foglalkozások 8 és 16 óra között zajlanak, érkezés 7.30-tól, felügyelet 16.30-ig. Napközben néptáncos kézműves és egyéb szabadidős foglalkozások. Étkezés a közeli Ambrózia étteremben. A tábor díja: 5 000 Ft C 2 800 Ft ebéd. A tábort 15-30 fő jelentkezése esetén indítjuk. Jelentkezni személyesen vagy a 93/319-202-es telefonon lehet. A táborhoz szülői nyilatkozat szükséges a gyermek egészségi állapotáról. A táborról részletes tájékoztatás: június 12-én 16.00 és 17.30 között. Ez a jelentkezési határidő vége és a tábor díjának befizetési határideje is. Június 22-25
ÓVODÁS NÉPTÁNCOS TÁBOR
csak nagycsoportosoknak! (- akik ősztől iskolába mennek) Néptáncos és kézműves foglalkozások 8-12 óra között zajlanak. A tábor díja: 4 000 Ft. Atábort 15-30 fő jelentkezése esetén indítjuk. Jelentkezni személyesen vagy a 93/319-202-es telefonon lehet. A táborhoz szülői nyilatkozat szükséges a gyermek egészségi állapotáról. A táborról részletes tájékoztatás: június 19-én 16.00 és 17.30 között. Ez a jelentkezési határidő vége és a tábor díjának befizetési határideje is.
Megnyílt a 23. Ludvig-Siroma-Plast Nemzetközi Művésztelep
Vasárnap megnyitotta kapuit a Kisrécséhez tartozó Kendlima-jorban a 23. Ludvig-Siromaplast Nemzetközi Művésztelep. A két hétig tartó alkotótelepen Európa és Ázsia művészeinek kiválóságai alkotnak együtt. Idén is a festészet képviseli a fő vonalat a művésztelepen, de a professzionális művészek között szobrászok és keramikusok is képviseltetik magukat. A nagyközönség számára is ingyenes kulturális és szabadidős programok jó néhány meglepetést tartogatnak a Kendlimajorba látogatóknak.
Az ünnepélyes megnyitón a szervezők nevében Ludvigné Tihanyi Klára köszöntötte a megjelent művészeket és az érdeklődőket. Ezt követően Tóth Lucia Kisrécse polgármestere méltatta a művésztelep térségre gyakorolt hatását, a művészet és a kulturális sokszínűség jelentőségét. A hagyományoknak megfelelően Nagykanizsa Város Vegyeskara és Tiborcz Iván jazz triója gondoskodott a zenei
aláfestésről. A szimpózium ideje alatt június 6-án 20 órakor az Egri Pinceszínház társulata tart előadást. Június 7-én Nyílt napot tartanak Kendlimajorban, ahol az érdeklődők közelebbről is bepillantást nyerhetnek az itt zajló alkotómunkába és a művészekkel is kapcsolatba léphetnek. Még e napon ismét az egri színészek szórakoztatják a látogatókat. A zárókiállítást június 13-án 19 órakor rende-
zik, ahol a két hét terméséből kapnak ízelítőt a művészetet kedvelők. Akiket bővebben érdekelnek a művésztelepen történtek, azoknak érdemes felkeresni a www.kendli-major.hu honlapot. A harminchárom művész várhatóan ismét magas színvonalú alkotásokat hoz létre és új együttműködéseknek is tér nyílik.
H.Gy.
Hmm, de érdekes a ángOvagok munkája
Hogyan kell kézbe venni a tűzoltó fecskendőt? S miért van annyi eszköz egy szerkocsiban? Többek között erre is választ kapott az a sok kis-(és nagyobbacska) gyermek, akik a vasárnapot valamely tűzoltó-parancsnokságon, őrsön és önkéntes tűzoltóságon múlatták.
Immár másodízben „nyíltak a szertárkapuk"a hét utolsó napján országszerte: az apróságok (s persze a tűzoltók munkája iránt nagyon is érdeklődő felnőtt hölgyek, urak) előtt, az országos ka-
tasztrófavédelmi gyermeknap jóvoltából. A nagyon is népszerű program lehetőséget adott bárkinek arra, hogy besétáljon egy-egy tűzoltóságra, s megismerkedjen..., naná, hogy a „hétköz-
napi hősök", a lánglovagok mindennapjainak alfájával, omegájával.
Szűk pátriánkban a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság is kitárta „kapuit" a kíváncsi kicsik előtt. Akik érkeztek is, meglehetősen szép számmal a kanizsai laktanyába. Testközeli találkozás egyenruhás lánglovagokkal, ki-be mászás a tűzoltókocsikba, a menetfelszerelés feltérképezése, a csövön csúszás csekkolása élőben és még számtalan izgalmas dolog várta a gyerekeket (nem csak őket) a kanizsai katasztrófavédelmi kirendeltségen.
A nagy érdeklődés tükrében tényleg nem kérdés, hogy a tűzoltók áldozatos, odaadó, csodálatos munkavégzését mindenki tiszteli, s értük mindenki rajong, legyen akár éveiben, vagy csak lélekben gyerek.
Szabó Zsófi
2015. június 4
Kanizsa - Ez + Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Pénzügyi ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor szakirányú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Gyógymasszőr szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Klíma szerelő szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Pultos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.) Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő Péntek: 8:00 - 13:00 óra
Kedd - Csütörtök: 8:00
Kövessen minket a Facebookon is!
Horoszkóp
ií Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
^ III.21.-IV.19. Kos
Ha megunta már az egyedüllétet, szánja rá magát az ismerkedésre. Ne legyen folyton haragban a környezetében élőkkel, hanem közeledjen hozzájuk nyitottan. Meglátja, hamarosan meglesz az eredménye.
$HV.20.-V.20. Bika
Ne feledkezzen meg a hivatalos ügyei elintézéséről, mert a késedelem gyakran jár fölösleges pénzkiadással. Ha el akarja kerülni a mindezekkel járó bosszúságokat, tartsa szem előtt a fontos határidőket.
^V.21.-VI.21. Ikrek
Az életerejével továbbra sem lesz semmi gondja. Egy valami azonban szüntelenül foglalkoztatja csendes óráiban. S ha rá gondol, szűnni nem akaró gyermeki boldogság keríti hatalmába.
VI.22.-VII.22. Rák
Legyen egy kissé megértőbb az önhöz közelálló személyekkel. Mostanában lehetőleg ne bonyolódjon bele véget nem érő vitákba, inkább használja a fantáziáját. Ha így tesz, meglátja, jól fogja magát érezni.
4^VII.23.-VIIL22. Oroszlán
Minél több munkát vállal el a szabadidejében, annál több nézeteltérése adódik otthon a családjában. Ideje elgondolkodnia azon, hogy megéri-e anyagilag. Ha nem, akkor fogja vissza a tempót minél előbb.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
Kedvező hétvégére számíthat, hiszen a bolygóállások szerint minden úgy jön össze a magánéletében, ahogyan ön szeretné. A számítását nem húzza át semmi, senki sem gördít akadályt a tervei megvalósulásában.
^"IX.23.-X.22. Mérleg
Nyugalmas időszakot ígérnek önnek hétvégére a csillagok annak ellenére, hogy a kirobbanó energiájától alig tudja fékezni magát. Élénk fantáziájának köszönhetően gyorsan elűzi az unalmas perceket.
V
''■y X.23.-XI.22. Skorpió
Minden jel arra mutat, hogy romantikus vasárnapok várnak önre júniusban. De túlságosan ne bízza el magát, mert sajnos ez a jó széria nem tart a végtelenségig. Sebaj, azon is túlteszi magát hamarosan.

''XI.23.-XII.21. Nyilas
Szánjon több pénzt magára, és ennek szellemében tervezze be magának a nyári programjait. Ideje az ellazulásnak, a feltöltődésnek, mert ősszel amúgy is fokozni kell a munkatempót.
^XII.22.-I.20. Bak
Ha végre sportolásra szánja rá magát a hétvégén, arra ügyeljen, hogy ne erőltesse meg magát már az első napon. Ha jól sáfárkodik az idejével, és az energiájával, estére még vendégeket is hívhat.

I.21.-II.19. Vízöntő
Ha magányosnak érzi magát, akkor valószínű, hogy szemléletváltozásra van szüksége. Ha pozitívan szemléli az ön körül zajló eseményeket, biztosan több barátra lel. Sőt, a karrierjére is jó hatással lesz a változás.
<>11.20.-111.20. Halak
Adódhatnak olyan pillanatai a héten, amikor jobban teszi, hogyha hallgat, és nem mondja el őszintén a véleményét senkinek sem. A türelem rózsát terem, tartja a mondás. Türelemmel most elkerülheti a konfliktust.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2015. június 4
Majd'' 500 kilométert teljesítettek
A napokban országos szinten megrendezett Kihívás Napján Nagykanizsán is megélénkült a futó-élet, hiszen reggel 9 órától délig a Mindenki Sportpályáján a Bolyai Iskola és Batthyány Gimnázium diákjai kapcsolódhattak be a programba. Valamennyi résztvevőnek 15 percen át kellett minél több kört futnia, s így összesen 203 km-ig jutottak. Aztán következhetett egy délutáni háromórás penzum is, akkor már kicsik és nagyok futottak - úgymond ameddig jól esett, s végül 276 km-ig jutottak. Ha ezt "térképileg" kivetítik, akkor 479 km-re - az olasz - Velencéig futhattak volna, tudtuk meg a Kanizsai Futóklub elnökétől, Ignácz Renátától.
Döntőbe jutottak a veterán focisták
Feljebb léptek, s abban a korcsoportban is nyertek
A labdarúgó Grassroots program „60 éven felüliek labdarúgásában", vagyis veterán futballistáinak idei szezonjában a zalai
fordulók lezajlottak, az utolsó kört hétfőn Zalaegerszegen rendezték. A résztvevő csapatok, vagyis a Lenti-Lendva, Nagykani-
zsa, valamint a Zalaegerszeg időközben áttértek az őszi-tavaszi rendszerre, így az országos döntőre nyári időpontban keríthetnek sort.
A záró forduló előtt a Nagykanizsa négy ponttal vezetett az egerszegiek előtt, a zalai megyeszékhelyen pedig mindhárom legénységre két-két meccs várt. Végül a zalai sorrend így alakult: 1. Nagykanizsa 23 pont, 2. Zalaegerszeg 22, 3. Lenti-Lendva 7. Ez alapján országos döntős - elsőként a program több éves történetében - a Nagykanizsa együttese (képünkön) lett. A kanizsaiak így június 27-én a sok nagy csatát megélt BVSC-stadionban rendezendő 16 csapatos döntőn lépnek pályára.
P.L.
A 18-20 évesek versengésében a kanizsaiak közül Németh 50 kg-ban, míg Egyed Balázs 55 kg-ban mérlegelt be, rajtuk kívül Egyed Dániel és Faludi Máté a 66 kg-osoknál indult. Németh Márton (képünkön balról) semmit nem bízott a véletlenre és mindhárom párharcát fölényesen vette, amivel a dobogó legfelső fokára állhatott.
Egyed Balázsnak (jobbról) volt arra „esélye", hogy ettől az eredménysortól elmarad, hiszen súlycsoportjában volt az az újpesti sportoló, aki igazán esélyesnek számított. Az ifi vb-5. kanizsai azonban ettől nem ijedt meg, sőt, a fináléban 8:7-re felül is múlta szóban forgó ellenlábasát. Ezzel a KBSE már két aranyéremnél tar-
tott, s ehhez még jött egy 5. hely, amit a már egyetemista Egyed Dániel könyvelhetett el.
Mindezeknek azért volt külön jelentősége, mert az összesített csapatversenyben a Kanizsai BSE a harmadik helyen végzett az ESMTK és a Kőbánya mögött.
- Roppantmód örülünk a két elsőségnek, mégis azt mondom, ezúttal az igazi bravúrt a csapatban szerzett harmadik helyzésünk jelentette -mondta Szatmári Zsolt, a KBSE trénere, aki egyben a női junior válogatott másodedzője is. - Persze, Marci és Balázs sikere annak tükrében értékes igazán, hogy ők még csak most lépnek be a junior korosztályba.
P.L.
Sportegyesület sportolói is indultak, közülük ketten (Egyed Balázs és Németh Márton) még utolsó éves kadet korcsoportosként.
Győrszentiván adott otthont az idei junior birkózó szabadfogású országos bajnokságnak, melyen természetesen a Kanizsai Birkózó
INGATLAN
Becsehelyen két szobás nappalis, fürdős, gáz + kandallós felújított családi ház rendezett udvarral, gyümölcsössel eladó. Tel.: 06-30-209-0546 (7703K)
Nk-án a belvárosban, csendes környezetben eladó 740 négyzetméteres közművesített telek, mely családi ház vagy társasház építésére egyaránt alkalmas. Tel.: 0630-227-3294 (7713K) Eladó Kiskanizsán 1110 m2 közművesített telek, kis bontandó házzal, a Pápai u. 22. alatt. Tel.: 0620-388-4056 (7717K)
Mórichelyi hegy elején gondozott dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó. (Szőlő nincs) Érd.: 06-20-3285-766, 0693-323-737 (7720K)
Nk-Bajcsy Zs. úton 880 m2 építési telek eladó. Érd.: 0620-519-2455 (7723K)
Nk-án a Platán soron egy szobás, egyedi fűtéses (38 m2), karbantartott lakás, felújított épületben eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 0670-592-7331 (7724K)
SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját, mikro-ját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint
összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István 0630-597-1530 (7718K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
ÁLitGüveg forgalmas, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
VEGYES
Oválissá alakítható, sötétbarna fa étkezőasztal 6 db székkel eladó. Érd.: 0630-260-4544 (7725)
Nagykanizsai irodába határozott fellépésű, jó kommunikációs készséggel rendelkező, önálló munkavégzésre képes kezdő jogász munkatársat keresek irodai és területi munkára. Számítógép szoftverkezelési ismeretek, "B" kategóriás jogosítvány szükséges. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezéseket a graczvhiroda@chel-lo.hu címre kérem megküldeni.
^ Véradás - Vöröskereszt
Következő véradásaink:
2015.06.09. (kedd) Kanizsa Dorottya Kórház Labor 11:00 - 14.00 óra. 2015.06.11. (csütörtök) Vöröskereszt 12:00 - 13.30 óra.
v_y
2015. június 4.
Kanizsa - Sport
Nemzetközi torna eredményeivel az olaszországi vb-re
Képünkön balról: Morvái Noémi, Budavölgyi Kálmán edző, Kunics Réka, Takács Endre és Vlasics halma
A Zemplén SE lábtoll-labdá-zói a franciaországi Canteleu városában vehettek részt a French Open versenyén, melyre a házigazda franciákon kívül finn, magyar és német (többszörös Európa-bajnok, illetve kontinensviadalon már szerepelt) lábtollasok érkeztek.
- A mondhatni tenisz Davis kupás rendszerben bonyolított versenyen a hagyományoknak megfelelően egy hármas, illetve 2-2 páros és egyéni mérkőzést játszottak a sportolók - fogalmazott a sajtótájékoztatón Budavölgyi Kálmán, a ZSE vezetője. - Kunics Réka Mor-vai Noémi és Vlasics Dalma a selejtezőből csoportmásodikként to-
vábbjutva már jóval keményebb, Európa-bajnokokkal teli fordulóba került, s onnan negyedikként léptek tovább. Jöhetett a Paris Plum-foot egysége, akiket legyőzve végül az összesített mezőny 7. helyén, míg a női mezőny élén végeztek.
A Takács Endre vezette férfi csapatuknak sem volt egyszerű dolga, mely végül ötödikként zárt a férfiak mezőnyében. A francia verseny természetesen már a szeptemberi római világbajnokság jegyében zajlott, s a kanizsai lányok már tagjai a válogatott vb-keretének.
A nagykanizsai pekete Zoltánné Emléktorna egyben az V-VI-VII. korcsoportú lábtoll-labda diák-
olimpia országos döntője is volt a Zsigmondy-csarnokban. A tornára 17 gimnázium, közép- és szakiskola 86 versenyzője szerzett kvalifikációt, akik csapat és egyéni kategóriákban döntöttek a bajnoki címekről.
A kanizsaiak közül a legsikeresebbek a Batthyány Gimnázium diákjai voltak - három aranyérmükkel. Kiváló szereplésüket főként a Kunics testvéreknek, Rékának és Bencének köszönhették. A mezősök bajnoki címét leány csapatuk és Vlasics Dalma szerezte egyéniben. A cserhátisok csapatuk és Tóth Gergő aranyával járultak hozzá a hét elsőséghez.
Lábtoll-labda diákolimpia döntő, Nagykanizsa. Kanizsai elsőségek. V. korcsoport fiú csapat (4): 1. Bencsik Martin, Horváth Gergő, Marton Richárd (Cserháti Nagykanizsa). V. kcs. fiú egyéni (IS): 1. Horváth Gergő (Cserháti). V. kcs. leány egyéni (9): 1. Kunics Réka (Batthyány). VI. kcs. fiú csapat (8): 1. Kunics Bence, Kunics Réka, Kovács Marcell, Tukszár Zsófia (Batthyány). VI. kcs. fiú egyéni (17): 1. Kunics Bence (Batthyány). VI. kcs. leány csapat (4): 1. Balogh Eszter, Morvai Noémi, Vlasics Dalma (Mező-Thúry Nagykanizsa).
P.L.
Régiós bajnoki cím a lányoknál
Véget értek a kézilabda Gyermekbajnokság Zákányi Bálint régiójának (Zala, Somogy, Baranya) bajnoki versengései, melyek keretében a Nagykanizsai Izzó SE U11-es leány, U12-es fiú, U13-as leány és U14-es fiú csapatai indultak.
Az U11-es leányok a 9. helyen végeztek. Az U12-es fiú csapat az S. helyen zárt és Szatmári Bence a góllövőlista harmadik helyét szerezte meg. Az Izzó SE U13-as leány együttese (edzők: Halminé Mikó Erzsébet, Tóth László) megszerezte a régió bajnoki címét (képünkön az éremátadás után látható a csapat). Az U14-es fiúk is dobogósok lettek, ők a 2. pozícióban zártak.
Bronz egyéniben, ezüst és bronz csapatban
A Halminé Mikó Erzsébet és Tóth László edzette U13-as leány csapat joggal örülhetett éremátadójuk után, s eredményükkel a Nagykanizsai Izzó SE-nek
is szép sikert hoztak.
Szigetszentmiklóson rendezték az újonc korú (2001 és utána születettek) kardozók egyéni- és csapat magyar bajnokságát, melyen az NTE 1866 vívó szakosztályának kardforgatói (Dobó Ádám, Horváth Barna, Horváth Gergő, Zadravecz Máté, Mádé Réka, Kozári Dóra, Kobra Virág és Zsolnai Fanni) is pástra léptek.
Újonc korcsoportos kard ob, Szigetszentmiklós. Jobb kanizsai eredmények. Újonc férfi kard egyéni: (S3 induló): 3. Dobó Ádám, ... 7. Horváth Gergő. Újonc női kard egyéni: (34): 8. Mádé Réka. A csapatbajnokság eredményei. Újonc férfi kardcsapat (10): 1. UTE, 2. NTE 1866 (Horváth Gergő, Dobó Ádám, Horváth Barna, Zadravecz Máté; képünkön), 3. Vasas. Újonc női kardcsapat: (8): 1. BVSC, 2. UTE I, 3. NTE 1866 (Mádé Réka, Kobra Virág, Kozári Dóra, Zsonai panni).
- Az újonc ob-n elért eredményekkel elégedettek vagyunk, hiszen mind az egyéni, mind a csapatszámokban mindkét nemben volt döntősünk, dobogós helyezésünk - fogalmazott a tréner, Piecs Adrienn. - A férfi kardcsapat úgymond hozta az elvártakat, a női csapattól pedig nagyon szép eredmény a bronzérem. Még egy magyar bajnokság van vissza, a legkisebbeké (gyermek korcsoport, 2002 és utána születettek) és ott is érmes esélyekkel indulunk, melyet június első hétvégéjén fognak megrendezni.
P.L.
Kanizsa - Hirdetés
2015. június 4.
d ű
ó ö
TEGOLA^=
viaaicii
Lukács és Fia Kft.
Tr.f-''r:'' M igctrJéij bei év brttl ngoMnu nt jfc, '' r I: >v.,: ,, tli''in ■■ nltil
8800 Nagykanizsa. Bajcsy-Zs, U. 36/a Tel./Fax: 93/319 648. 20/9319 640 E-mail'' luhacsesfia@cheltD.hu, Eukacsesfia@gTnail.com
TEGOLA bitumenes zsindelyek gazdag minta- és színválasztékkal
COLOR szines szigetelő lemez (bontás nélküli V I LLAS palafeíújrtáshoz) és bitumenes szigetelő lemezek
■.■;!■:"■. El széles választékban lapostetökhöz.
CREATON^, <U5HEE3 ........
told holyolt mondd: BRAMAC [ __
1(6)1 >77Kai-MI KLC5BER S''''
Tetőfedés, laposletö szigetelés, ács- és bádogos munkák vállalása több évtizedes gyarkolattal.
. »cvk,x.m »,.« m « 8800 Nagykanizsa, Deáktéf6.
.......J V. ./ (93)312-011 (30)3852576
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 201S. június 30-ig érvényes.
Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
ofl BüDÍföDDSÍfcz
angol éi nyelvtanfolyamok
óriási" kedvezménnyel!
június 22 - július 17-ig és július 20 - augusztus 14-ig
1 TANÉV ANYAGA MOST 4 HET ALATT!
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253
E~maihdialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
FHr. 10-0129-04
<l>
CANDlFstO
NAGYKANIZSA, FŐ ÚT 8. BAZÁRUDVAR TEL.: (93) 326 997
x56 mártírjaira emlékezünk
Június 16-án, kedden 17 órakor az ''S6-os emlékkertben, a kopjafánál tartja ismét a Nagykanizsai Polgári Egyesület (NPE) a megtorlás áldozatai előtti főhajtását. A megemlékezésre Nagykanizsa városvezetése és lakossága egyaránt hivatalos, meghívott.
A kiállás különösen időszerű, mert a táblabíróság minap hatályon kívül helyezte a tömeggyilkossággal és háborús bűntettel vádolt Biszku Béla ügyében első fokon hozott elmarasztaló ítéletet. A Nemzeti Emlékezet Bizottságának közleménye szerint azonban a kommunista belügyminiszter felelőssége megkérdőjelezhetetlen az 19S6-ot követő megtorlásokban. Mint az NPE rendezvényein megszokhattuk, nincs protokollszerű koszorúzás, hanem valamennyi résztvevőtől egy-egy szál virágot kérnek.
Nagykanizsai Polgári Egyesület
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVII. évfolyam 22. szám 2015. június II.
Hermán Miklós, a GE Fényforrás üzletág nyugat-magyarországi gyárcsoportjának igazgatója kiemelte, a legkorszerűbb LED-technológia hazánkban is egyre több településen váltja fel a hagyományos lámpákat. A hagyományos világításnál 40-60 százalékkal kevesebb energiát felhasználó LED-ek részaránya már most jelentősen emelkedik ebben a szegmensben. Ennek az az oka, hogy a LED-világítás kiépítése egymilliós városban évente akár 600-700 millió forint megtakarítást is eredményezhet. Hazánkban ezek a LED-
Legördült a kétszázötvenezredik LED világítótest a futószalagról
A GE Fényforrás üzletág lehetőséget biztosított arra a minap, hogy a sajtó megtekintse a nagykanizsai európai LED Kiválósági Központot, ahol a jövő fényforrását állítják elő. Ennek apropója pedig azt volt, hogy a GE nyugat-magyarországi gyáregységében túllépte a negyedmilliót az elkészült LED-es lámpatesteknek a száma. Ennyi magyar GE LED lámpatestet használnak már Európa-szerte.
Ahogy megtudtuk, a GE Fényforrás üzletága nagykanizsai gyárában 2012 októberében nyitották meg az európai LED Kiválósági Központot, ahonnan az európaiközel-keleti-afrikai (EMEA) régiót látják el a legkorszerűbb, a jövő intelligens városainak infrastruktúráját adó fényforrásokkal. A Nagykanizsán található központban már több mint 2S0 ezer LED lámpatest került ki a gyártósorokról egyenesen az EMEA régió piacaira.
Mindebbe, az európai LED Kiválósági Központ megnyitásába a GE Lighting eddig több mint kétmilliárd forintot fektetett, és a fejlesztések részeként a vállalat zalaegerszegi kapacitását is bőví-
tette egy 800 négyzetméteres LED-alkatrészgyártó üzemmel. Ezzel párhuzamosan kiterjesztette helyi partneri, beszállítói bázisát. Leginkább a hazai kis- és középvállalkozások irányába mozdultak el.
Magyar István, a GE Fényforrás üzletágának EMEA-régió ellátási láncért felelős igazgatója hozzátette, a GE Fényforrás üzletága számos sikeres nemzetközi és magyarországi közvilágítási fejlesztést valósított már meg. A GE-ben készült beltéri lámpatestek világítják meg több európai és közel-keleti kereskedelmi-és hotellánc egységeit. Ahogy az igazgató elmondta, a LED világítás színhűsége kiemeli a városok éjszakai szépségét, az irányított fényű berendezések kizárólag a szükséges területre koncentrálják a fényt. A LED fénye biztonságtechnikai szempontból is kedvezőbb, hiszen az emberi szem igényeinek jobban megfelelő tartományokban hangolható. Ezzel továbbá jelentősen hozzájárulhat a közlekedés biztonságához is, hiszen például a hamarabb és pontosabban észlelt veszélyforrásra nagyobb eséllyel és gyorsabban reagálhatnak a sofőrök.
es lámpatestek vannak Balatonfüreden, Szentendrén és Pécsett is, de határon kívül Angliában is szereltek fel belőlük.
A jövőt tekintve Kalocsai Kinga, az EMEA regionális kommunikációs igazgató nyilatkozott, aki kiemelte, a LED világítótest a jövő intelligens infrastruktúrájának alapját jelentheti. Az intelligens városokban hatékonyabb forgalomtervezésre és településmenedzsmentre lesz mód, a forgalomhoz igazodó fényerő jóvoltából. A jövő fejlett közvilágítási rendszerei emellett előre jelezhetik a földrengéseket, mérhetik az UV-B sugárzást, a gyorshajtásokat vagy a pollenszintet, segíthetnek az autósoknak az üres parkolóhelyek megtalálásában, valamint támogathatják a rendőrök és a tűzoltók munkáját is.
A sajtó megtekinthette az európai LED Kiválósági Központ egyes gyártási állomásait, így a kültéri és beltéri összeszerelő üzemet, a mintagyártó műhelyt, a kísérleti, a lámpatestvizsgáló, a beltéri és kültéri minőségellenőrző labort, a mérőlabort, az üzemet, ahol a műanyagalkatrészek készülnek, a porfestő üzemet és azt a helyiséget, ahol szeptemberig az új kapacitásokat építik ki.
V.M.
Kanizsa - Trianon
2015. iúnius II
A Nemzeti Összetartozás Napja ,Hajtunk, sarjadunk, kivirágzunk"
Nagykanizsa önkormányzatának június 4-i, könyvtári megemlékezésén első világháborús katonadalokat énekelt a Virág Benedek Fiúkar. Előzőleg is Cseke József legényei kezdték meg - méltón - a Himnuszt. Majd Somogyváry Gyula Egy kidőlt fatörzs előtt című versét szavalta a huszonhárom éve megvakult Gazda Zoltán. Akinek a műsorközlő Ladola József nemcsak a verset köszönte meg, hanem a verssel egybecsengő példát is: hogyan kell bármekkora tragédiából talpraállni. A zsúfolásig telt terem ezután Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője beszédét hallgatta meg.
„A történelmi Magyarország Európában egyedülálló természetes földrajzi és gazdasági egységgel rendelkezik. Területén sehol sem húzhatók természetes határok, és egyetlen részét sem lehet elszakítani anélkül, hogy a többiek ezt meg ne szenvedjék. Ez az oka annak, hogy a történelem tíz századon át megőrizte ezt az egységet." Ezek gróf Apponyi Albert, az 1920-ban a magyar tárgyalódelegációt vezető, tekintélyes politikus szavai. „Önök visszautasíthatják a történelem szavait mint elvet egy jogi konstrukció megépítésénél, de a történelem tanulságát, amelyet az ezer éven át hangoztatott, figyelembe kell venniük. Nem a véletlen, hanem a természet szavai beszélnek itt." Nos, mint tudjuk, az ezeréves történelem szavait senki sem hallotta meg abban a szűk szobában, ahol Apponyi gróf meg-
De a nemzetet nem tudták eltörölni
próbálta a lehetetlent. A védőbeszéd ugyanis, a közhiedelemmel ellentétben, nem Versailles-ban, a konferencia nyilvánossága előtt, hanem Párizsban, a francia külügyminisztérium egyik szűk helyiségében hangzott el. így született meg a történelem egyik legszégyenteljesebb diktátuma. Amely máig vérző seb a magyar nemzet szívében. A mi Trianonunk a történelem legnagyobb igazságtalansá-
gai közé tartozik. Hogy más példát ne hozzunk, a többi vesztes ország messze nem kapott ekkora büntetést. Megint érdemes Apponyi Albert beszédéből idéznünk: „Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad- és népességének majdnem kétharmadrészét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Mert az ország e | szerencsétlen középső része, elsza- éj kítva határaitól, meg lenne fosztva | szén-, érc- és sóbányáinak legna- | gyobb részétől, épületfájától, ola- | jától, földgázforrásaitól, munka- £
erejének jó részétől, alpesi legelőitől, amelyek marhaállományát táplálták; ez a szerencsétlen középső rész, mint mondottam, meg lenne fosztva a gazdasági fejlődés minden forrásától és eszközétől." Kétségünk se lehet tehát, kedves emlékezők, hogy Magyarországot nem megbüntetni akarták, hanem tönkretenni. Mint oly sokszor a történelem során. És bár a történelmi országot földrajzilag és gazdaságilag sikerült megsemmisíteni az önkényes, új határhúzással, de a nemzetet nem tudták eltörölni. A lelkekben élő összetartozás megmaradt és él, sőt, egyre erősebb. A trianoni térképen elveszítettük a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, Temesvárt vagy a vértanúk városát, Aradot. De az elszakított területeken élő magyarokat sosem veszítettük el. A határok ugyan elválasztottak bennünket, de minden más - így a közös múlt, a nyelv, a hagyomány - viszont összekötött. Még akkor is, amikor a kommunista diktatúrák itthon és a szomszédos államokban ezt tiltani akarták.
Az igazságtalan diktátum aláírásának évfordulója kétségkívül gyásznap. Ezredéves, büszke történelmünk szégyenfoltja. De 2010 óta a remény napja is. Az akkor megalakult új Országgyűlés egyik
első dolga volt ugyanis, hogy törvénybe iktatta: június 4. a nemzeti összetartozás napja. Csak a történelmi hűség kedvéért jegyzem meg, hogy a Nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló javaslatot 302 igennel fogadtuk el. Ötvenöt szocialista képviselő viszont a nem gombot nyomta meg. Nekik ennyit jelent a nemzet és az összetartozás. Ugyanakkor lehetőség a mai évforduló arra is, hogy bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után - mint a versben a fűz is - képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására. „Jó
Akik nemmel szavaztak
hazafinak lenni vajmi nehéz ''s kivált Magyarországban, de azért még: nem lehetetlen." Trianon előtt egy századdal írta le ezt a mondatot a hajdani kanizsai gimnazista, Virág Benedek. És ha visszatekintünk a magyar nép zivataros századaira, azt látjuk, sose volt ez könnyű. De önsajnálat helyett lássuk meg: ami értékes, az gyakran nehéz és egyben küzdelmes is. „Nem nemes elme az, mely mindig változik, akármilyen szélre nádként ingadozik. Ott tisztul az
arany, hol az tűz lángozik, a rózsa is tövis között virágozik." Ezt a 17. századi verset idézte a kettős állampolgársága miatt szlovák állampolgárságától megfosztott Tamás Aladárné Szűcs Ilonka néni is, amikor átvette Orbán Viktortól a Magyar Becsület Rendet. Trianon következményeit az ő sorsa jól szemlélteti. Élete során hatszor változott az állampolgársága, dacára annak, hogy több mint 100 esztendejét lényegében ugyanott, Rimaszombat környékén töltötte. Ez a személyes példa is mutatja, mit jelent a nemzeti összetartozás. Aki ezt nem érti, elutasítja, az nem becsüli az elcsatolt területeken élők évtizedes, bátor kiállását, sokszor szenvedését és meghurcoltatását - a magyarságért, a nemzetért. Nekik köszönet jár. Értük felelősséggel tartozunk. A 2010-es törvény - és azóta számos nemzetpolitikai intézkedés - ezért született. Az pedig Európa szégyene is, hogy egy uniós országban büntetés járhat azért, ha valaki felveszi -meggyőződése, származása, családi hagyományai okán - egy szintén uniós ország állampolgárságát. Trianon szelleme, sajnos, a XXI. században is kísért. És itt maradt Benesé is. Egyszer egy újságíró azt kérdezte egy al-dunai öreg székely embertől: hogyan tudtak megmaradni a szerb tengerben? Ezt a
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP -
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2015. június II
Kanizsa - Trianon
3
választ kapta: „Rájöttem, fiam, hogy szegényebb lenne a világ nélkülünk." És ugyanerről beszélt Kodály Zoltán is, aki úgy fogalmazott: Európa nem arra kíváncsi, hogyan igazodunk hozzá, hanem arra, hogy magunkból mit adunk. És jó lenne, ha a világszerte becsült zeneszerzőnk, tudósunk üzenetét Brüsszelben és Strasbourg-ban is meghallanák és megértenék. A közös Európa ugyanis nem attól lesz erős és sikeres, hogy valakik újabb diktátumokkal, kvótákkal akarják akaratukat például a magyarokra kényszeríteni. Európa akkor lesz erős, ha a nemzetek külön-külön is sikeresek. Ha őrzik értékeiket, fejlődnek, és ha kiállnak nemzeti érdekeik mellett. Ez a záloga a megmaradásnak, lassan száz évvel Trianon után is. - fejezte be beszédét Cseresnyés Péter, aki után a műsorközlő M. Kiss Sándor professzort kérte föl.
És felkelt és járt
Érdekes volt a felkérés, amit a szervezőktől kaptam. Azt kérték, az 19S6 - 2004 közötti időszakról beszéljek. És akkor ez már egy talány, miért 19S6-ról és 2004-ről? ''S6 szimbóluma a nemzeti összetartozásnak. 2004 pedig a meghasonlásnak. Vajon miért történt mindez így? -kezdte előadását M. Kiss Sándor, majd emlékeztetett, csak két megmozdulást nevezünk forradalom és szabadságharcnak: 1848/49-et és 19S6-ot. Kegyelmi pillanat, amikor a kettő egybeesik. Mikor érzi az ember, hogy ő szabad akar lenni? Amikor a szabadság hiányára rádöbben. - De hogyan alakult ez ki?
- tette föl a kérdést. - Mikor vesztettük el a szabadságunkat?
- Az újabb kérdésre válaszolva tisztázta, nem 1S26, hanem 1S41 a dátum. Amikor az ország három részre szakadt. Miről szól a mi történetünk? 1S41-től 1867-ig ennek az elveszett szabadságnak a visszaszerzéséért harcoltunk. 1867-ben létrejön az Osztrák-Magyar Monarchia, amely azonban egy korlátolt függetlenséget jelentett. Nagyon meglepett: rendeztek az első világháborúról nyugaton egy nagy kiállítást, ahol a hadviselő felek között Magyarországot meg sem említik. A Monarchia része voltunk, akivel együtt bukunk vagy nem bukunk. A történet egyik
fele az, hogy a kisebbségek tönkre akartak minket tenni. A másik fele pedig az, hogy a világnak, az európai hatalmaknak szükségük volt piacra, és ezért gyakorlatilag a Monarchia oldalvizén tettek tönkre minket. Két oldalról lettünk tehát tönk-retéve. Ezután M. Kiss profesz-szor elsorolta mindazokat a csapásokat, amelyek teljesen kiszolgáltatott helyzetbe hozták az országot: a háború elvesztése, a Károlyi-kormány, majd a kommunisták. - Ezt tessék összetenni. Eközben a dolog másik oldala: megszületik a független nemzeti állam. Amiért harcoltunk 1S41 óta. Ahogy valaki megfogalmazta: Magyarország olyan, mint egy emberi test, amelynek levágták kezét-lábát. Majd azt mondják neki: Kelj fel és járj! És megtörténik a csoda. Felkel és jár. A Horthy-korszak elemzésébe most nem mennék bele, egyet azonban látni kell. Abban, hogy: kelj fel és járj! Abban benne van az, hogy az az adminisztráció értette a politikát és az országot 18 év alatt prosperré tette. Könnyű volt-e élni a Horthy-rendszerben? Nem volt kön-
arra gondolt, hogy itt vannak a szovjet csapatok, ezt ki kell bekkelni. De majd jön a békeszerződés, és mindenki hazamegy. Nem így lett. Az európai politika eközben elajándékozta a térséget. A szabadság hiányához hozzájön még a terror. Ez hozza el ''S6-ot. Szoktak a történészek vitatkozni ''S6 eredetéről, magam ''4S-öt szoktam mondani. Még folytak a harcok a fővárosban, már 194S januárjában létrejött a politikai rendőrség, a BRFK Politikai Rendészeti Osztálya. Amely azonban nem a bűnt üldözi, hanem a demokratikus embereket. Közvetlenül a kommunista párt irányította. Az első nagy koncepciós per, a Magyar Közösség pere már 1947 tavaszán halálos ítélettel végződik. Donáth György kapta. ''S6-ra sikerült egy kis társaságnak az egész magyar társadalmat jobbról középbalig megsérteni. Ez a gyökere az akkor létrejött nemzeti egységnek.
Csak egyről ne beszéljen: a nemzetről
nyű. Ha valaki büszke akar lenni a népére, ezért igenis az lehet. Ugyanis vért és verejtéket izzadva dolgoztak, miközben nem éltek jól. Nem élhettek jól, mert abból a szituációból indultak ki, amiből. Amiről a képviselő úr beszélt, ehhez tenném hozzá a magam három-négy mondatát. Mi az, ami hiányzott? Az elcsatolt részek. Aztán jön a 2. világháború. A független magyar nemzetállam ''44 március 19-én a német megszállással megint megszűnik. És ''4S-ben ezt nem kapjuk vissza. Ez az ország 194S-ben is élni akart. Ismét gőzerővel dolgozott. Mindenki
19S6 nagy tanulsága: Kádárék rájöttek, a nemzettudat nagyon veszélyes rájuk nézve. Először is elindult a fogalmaknak az átpoli-tizálása. Uram, - fordult M. Kiss professzor a vele szemben ülő önkormányzati képviselőhöz - Ön egy nemzeti érzésű ember. Igen, válaszolja. Utána meg azt mondom: Maga nacionalista. Amivel rögtön meg lehet bélyegezni, miközben a kettő ugyanazt jelenti. Kiépítettek egy olyan fogalmi rendszert, amelyben mindenkit meg lehet bélyegezni, aki nem úgy gondolkozik, mint ők. A nemzettudat helyett megteremtettek egy olyanfajta pragmatista gon-
dolkozást, miszerint 3 évente egyszer külföldre lehet utazni. Ha vár tíz évet és nem jár a szája, kaphatott telefont. Továbbá perspektíva a Trabant. Csak egyről ne beszéljen: a nemzetről, a nemzeti büszkeségről. És így jutottunk el oda, a 70-es évekig. Higgyék el nekem, amit most mondani fogok, ez igaz. Egy érettségiző srácnak a dolgozatában a következő mondatot olvastam: „A vadmagyar ellenforradalmárok rátámadtak a békésen lövöldöző szovjet katonákra." Egy kollégám készített egy közvélemény kutatást a 70-es években. Összehasonlították a francia egyetemistákat a magyarokkal. A francia egyetemistát megkérdezték, miért büszke arra, hogy francia. Nem is értette a kérdést. Azért büszke, mert francia. Tehát ami evidencia volt ott, az nálunk nem, mert az már nacionalista. így érkeztünk el a rendszerváltozásig. És itt kell megemlékeznünk Antall Józsefről egy mondattal, mert ő mondta ki azt a klasszikus mondatot 1990-ben, hogy lélekben 1S millió magyar miniszterelnöke akarok lenni. Ez minket megfogott. Ez a fajta ösz-szefogás. Erdélybe kimegyek, mert ott is otthon vagyok, mint bármelyik városban idehaza. Itt van a tévé, úgyhogy nem merem mondani, milyen állapotban lévő országot kellett átvenni 1990-ben. Elkezdtünk reménykedni. És erre jött az a riogatás, hogy ha megadjuk a kettős állampolgárságot, akkor nem tudom hány millió román pincér fog idejönni. Önök tudják? - 23 millió - hangzott szerte a közönség soraiból. - Nem is szükséges nekem kimondanom, tudják önök. - reagált M. Kiss Sándor. -Hogy nem jó tulajdonságokat kihasználva el lehet jutni egy ilyen állapotig. Amit képviselő úr mondott, ki hogyan szavazott a nemzeti összetartozásról 2010-ben -az benne van ebben a 2S percben elmondott magyar történelemben.- fejezte be nagy tapssal fogadott előadását a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgató-helyettese.
Ezt követően Illyés Gyula Haza a magasban című verse hangzott el Baj Bianka előadásában, a Szózat közös éneklése után pedig a résztvevők átvonultak a Nagy-Magyarország emlékmű megkoszorúzására az Eötvös térre.
Kanizsa
J Kanizsa - Negyed évezred
2015. iúnius II.
250 éve alapították Kanizsa első gimnáziumát
A Hevesi Sándor Művelődési Központban tartott jubileumi ünnepség résztevői elsőként Tulok József tanár 250 másodperces filmjét tekintették meg az iskoláról. A filmben az egykori tanárok hitvallása hangzott el szeretett iskolájukról.
Az intézmény valamennyi tanulója életében örökre megmarad az érettségi vizsga élménye. Mérföldkő a dátum, melyre mindig emlékezni fognak. A hittel gyakorolt szeretetpedagógia jegyében nevezik ma ezt az évszámot, az osztályjelzéssel együtt szeretet kódszámnak. E kódszámok mentén szólította ki a színpadra az iskola egykori neves diákjait Hídvégi Györgyné Schüller Júlia, a BLG magyar tanára.
Sipos Imre köznevelési helyettes államtitkár a gimnázium öregdiákjaként, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében köszöntötte az ünneplőket. Elmondta, sokat gondolkodott azon, mi volt az igazi titka, értéke, a gimnáziumban eltöltött négy évnek. Erre a kisfilmből valamennyien választ kaphattunk - jegyezte meg, de megidézett néhány olyan emléket, mondatot is, ami csak később vált igazán érthetővé számára. Mikor sikeres egy iskola? - tette fel a kérdést. - A hivatalos elvárásokat magas szinten teljesítette, de mit adott még a diáknak, tanárnak, öregdiákoknak a Batthyány? - vetette fel, egyben sorolta is a válaszokat a helyettes államtitkár: van nyitánya, himnusza, zászlaja, kórusa, van jelvénye, tablók könyve, bögréje, kisfilmje, múzeuma, emlékfala. Lehet, hogy ez már nem is egy iskola? - kérdezte némi hu-
morral fűszerezve. Batthyányis-nak lenni egy életérzés, egy kötelesség, ami mindenhová elkísér. Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket, és ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni. Ezt megszerezni az iskola kötelessége. Megköszönte a gimnázium egykori és mai pedagógusainak, valamint vezetésének, dolgozóinak e kötelesség hivatássá váló teljesítését, és őszinte szívvel köszöntötte őket a Pedagógus Nap alkalmából. Végül átadta Balog Zoltán miniszter úr elismerő oklevelét a gimnázium 250 éves működése alatt elért kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.
Az ünnepség kedvéért hazalátogató Balázs Béla díjas színész, rendező, színigazgató Balázsovíts Lajos érdemes művészre a régi, legendás Antigoné előadás Kreon királyaként is sokan emlékeznek. Ezúttal Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című költeményét adta elő. Majd a Virág Benedek Vegyeskar következett a Pataki diákdalokkal, és a jazz-zongoristaként nemzetközi karriert befutott Gayer Mátyás zongorajátéka. A találkozó meghitt pillanatait fokozta szavalatával Kosa Dániel versmondó, továbbá modern hangulatú akrobatikus tánccal Felső Brigitta, az 1979-ben végzett Vágó László Szan-Dia Fitness csapatából, majd a zenei pályára készülő Németh Bálint kápráztatta el a közönséget a Párizsi Notre Dame című musical Katedrális-dalával.
Köszöntőjében Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője arról fejtette ki a gondolatait, hogy miért
is volt jó landlerosnak lenni. Azokat a kötődéseket fogalmazta meg, melyek sokasága az ember hazaszeretetét erősíti meg. „Hogy ez a kötődés a mi korosztályunkban és remélem a következő korosztályban is olyan erős lesz, hogy itthon küzdünk, itthon próbálunk tenni valamit a mi nagy közösségünkért, ez többek között önöknek, azoknak a pedagógusoknak köszönhető, akik itt tanítottak bennünket." Befejezésül azt kívánta, ezt a fajta kötődést a tananyag mellett adják át a mai pedagógusok a diákoknak, mert ekkor lesz a sok-sok kötődésből hazaszeretet.
Prof. dr. Szabó Gábor akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem rektora köszöntőjében azokat az útravalókat elevenítette fel, amelyeket örökre magukkal vihettek annak idején. A szegedi egyetemnek sokféle kötődése volt az iskolához - mondta. - Kiváló hallgatóival mindig is nagyon nagy utánpótlás-bázisnak számított a Batthyány.
Vastapsot kapott dr. Márkus Ferenc tanár, városunk egyik jeles díszpolgára és a piarista múlt képviselője a visszaemlékező gondolataiért. Márkus Ferenc azokat a mondatokat osztotta meg hallgatóságával, amelyeket útravalóul kapott utitarisznyájába a példaképeitől. Hogy őrizze, és ha tudja, adja tovább - Sík Sándor piarista költő szavaival folytatva és befejezve: Szolgálatára embernek, világnak, Nagy Istenemnek, kicsike hazámnak."
A 250 esztendő történéseit a BLG-vel együtt számlálja és ünnepli a nagykanizsai Piarista Altalános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda.
Ünnepi köszöntőjében Nyeste Pál igazgató kiemelte: hálaadással tartozik elődeinek, tanároknak és diákoknak egyaránt, akik piarista értéket valósítottak meg életükben. Akik nehézségek és örömök közepette hordozták életükben azt, amit az iskolában tanultak: hűségesen Istenhez, hazához. Köszönettel és hálával tartozik a városnak, fogalmazott, mert mindig odaállt a piarista iskola mellé, amikor nehézségekkel küzdött a kezdetektől egészen a mai napig. Számára a 250
év hálaadás és feladat - hangsúlyozta.
A művészi produkciók sorában Handel Xerxes című operájából a Largo című áriát Balázs Júlia adta elő. Hegedűn Földi Gábor és Dénes Csaba, csellón Olasz Nóra, brácsán Bene Barbara játszott, csembalón közreműködött Gölles
Martin, az iskola házi zeneszerzője.
Az ünnep jegyében néhány vendég - egykori blg-s - még szólni kívánt. Bene Csaba, a gimnáziummal szomszédos Műszaki Szakképző Iskola főigazgatója, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Karádi Ferenc alpolgármester, aki a külföldön tartózkodó Dénes Sándor polgármester nevében mondott beszédet. Az öregdiákok nevében prof. dr. Gadányi Károly, a Nyugat-Magyarországi Egyetem volt rektora osztotta meg a jelenlévőkkel a gondolatait, végül Cserti Tibor, a Nagykanizsai Városvédő Egyesület nevében beszélt.
Balogh László, a BLG igazgatója színpadra szólította, és virágcsokorral köszöntötte a közelmúlt igazgatóit, akik nélkül nem jött volna létre a közös alkotás. Szebenyi Mária címzetes igazgató 1977 és 1992 között vezette az iskolát. Mayer Ferenc címzetes igazgató 1992 és 2004 között adta meg az intézmény stílusát. Dénes Sándor 2004-2009 között igazgatóként, egyébként 1994 óta tanít volt és szeretett gimnáziumában. Balogh László végül ajándékot adott át a Piarista Gimnázium képviselőjének, Nyeste Pál igazgatónak. Egy Batthyány Lajost ábrázoló bronz emlékplakettet, amelyhez hasonló tegnaptól a BLG bejáratánál hirdeti az ősök szellemét, és egy anyakönyvet jelképesen, mert az irattárukban megtaláltak 1926-tól-1945-ig 19 olyan anyakönyvet, amelyek inkább a piaristákat illetik. Az ünnepi műsor a nemzeti himnuszunk hangjaival vette kezdetét, és a szeretet himnuszával zárult a vegyeskar előadásában, Cseke József karnagy vezényletével és Martonné Németh Mária zongorakíséretében. Pál apostol fontos mondatai közös vágyunkról szóltak: szeretni és szeretve lenni.
BE.
2015. június 11
Kanizsa - Kultúra
5
86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermekkönyvnapok
Az Ünnepi Könyvhét június I-től 6-ig tartó városi rendezvénysorozatát Nyeste Pál, a Piarista Iskola igazgatója nyitotta meg a Deák téren.
„Amit az érzékszerveim hatósugarán túl elterülő világból ismerek, azt az úgynevezett kitalált történeteknek köszönhetem. Életem legnagyobb élménye volt az olvasás. Ha nem írnék, az életben a tiszta dolgokat, a biztos kapaszkodót, a vigaszt és bátorítást akkor is a könyv jelentené számomra." - Lengyel Péter Két sötétedés című kötetének fülszövegéből vett idézettel kezdte megnyitóbeszédét az atya.
A mai ember életének célját az határozza meg - fogalmazott az ünnepi szónok -, hogyan tudom magamat minél jobban pozícionálni, megvédeni, lehetőleg olyan magasra jutni a
társadalmi ranglétrán, hogy ne legyek kiszolgáltatva a fenyegető veszélynek. Ekkor az emberek távol maradnak az igazságtól, sőt az igazság felfedezésének vágyától, és nem találkoznak örökségükkel, valamint a műveltség értékeivel. Elveszítik szabadságukat. Életünk fontos cselekedeteit, eseményeit nem határozhatja meg elsőrendűen a hasznossági szempont. Az olvasásra is érvényesek Dosztojevszkij sorai. „A szépség és az azt megtestesítő alkotás vágya elválaszthatatlan az embertől, e nélkül jószerivel nem sok örömet talál a földön. Az ember megkívánja, megtalálja és befogadja a szépséget minden feltétel nélkül, csak azért, mert szépség, és áhítattal leborul előtte, és főleg nem kérdezi, mire használható és mit lehet rajta vásárolni." Nyeste Pál végül megosztotta hallgatóságá-
val, hogyan áll az olvasással, és milyen az igazi könyv. Zárógondolatában arra biztatta a fiatalokat és a kevésbé fiatalokat, hogy olvassanak. Vannak jó könyvek és érdemes ol-
Dr. Polgár József: „M" utazása
Amint az ügyelő behúzta a tükörterem súlyos sötétítőfüggönyeit, felcsendült Mendelssohn Olasz szimfóniája. A vetítővásznon megelevenedtek „M", azaz Maci utazásainak képei. Időnként az utazás szimbólumaként feltűnt a legendás 424-es mozdony képe, jelezve, hogy egy újabb állomás következik. Várt ránk az Adria, Gradac, Cattaro, a Moszkvai olimpia, London, egy séta a Fiumei úti Sírkertben.
Miközben a zenemű hatásosan érzékeltette a tenger, a ragyogó napsütés, a pálmafák, a déli népek határtalan életörömének hangulatát. Az utolsó akkordokra beléptek
a terembe a könyvbemutató főszereplői is: Kocsis Edit versmondó, Halmos Ildikó, az est háziasszonya, egyben a Honvéd Kaszinó igazgatója és a szerző, dr. Polgár József.
Az Ünnepi Könyvhét városi rendezvényeihez kapcsolódva elsőként dr. Polgár József „M" utazásai című kötetével ismerkedhettek meg az érdeklődők, a barátok és ismerősök a Honvéd Kaszinó tükörtermében.
A szerző 10. kötetéről Balogh László, az önkormányzat Humán Bizottságának elnöke mondott bevezetőt. Polgár József írásai önéletrajzi fogantatásúak, személyes, lírai megszólalások prózában - hangsúlyozta. - Történetközpontú széppróza az övé. Legfőbb
kritikusa dr. Márkus Ferenc szerint is „Művelt, sokat olvasó, a tudományban, a természetben, a társdalomban, az életben egyaránt otthonos íróember látható mögötte." A bensőségesség, a világosság, a természet- és tárgyleírás precizitása, a mesélőkedv kiapad-hatatlansága, a jól szerkesztettség, az olvasmányosság: mind a Polgár-próza jellemzői. S talán a legfontosabb számára a Nagykanizsával kapcsolatosan, gyakran előbukkanó „mennyire szeretlek téged" - életérzése.
A könyvet v. Szabadi Tibor szerkesztette, utószavát Márkus Ferenc írta. S hogy ki is „M", a főszereplő, azt a Maci utazásai című elbeszélésből már a könyvbemutató elején megtudhattuk Kocsis Edit tolmácsolásában.
A kötet hosszabb-rövidebb kis-prózai írások gyűjteménye - írja Márkus Ferenc. Szeletnyi emlékek a szerző életének, élményeinek dúsan terített asztaláról. A mű tíz elbeszélése, írása számtalan emlék, benyomás, tapasztalat és esemény rögzítése. Van azonban valami, ami az előbb felsorolt sokaságot és sokféleséget egyetlen egésszé fogja össze. Ez pedig az élmény!
Olvassuk el még nyaralásunk előtt!
B.E.
vasni, mert a jó könyv nem elfeledteti, hanem eszünkbe juttatja, hogy igazából milyen a világ.
B.E.
Kiállítás a muramenti horvátság szokásaiból
A Piarista Iskolában horvát projekthetet tartanak, ennek keretében elevenítik fel és gyűjtik össze a zadari testvériskola diákjaival karöltve a muramenti horvátság szokásait. A gyűjtött anyagból a minap nyílt kiállítás az intézmény rendezvénytermében.
Az érdeklődőket Nyeste Pál igazgatóatya és a zadari katolikus gimnázium pedagógiai igazgatóhelyettese köszöntötte. Elmondták, a kapcsolat nem újkeletű, már három éve tart az együttműködés. Zadarban töltöttek három napot, mely gyümölcséből épül fel a kiállítás. Fazekaskodtak, rétest sütöttek és megismerkedtek az aranymosás fortélyaival.
A kiállítás megnyitóján a Nagykanizsai Horvát Tambura-zenekar lépett fel, akik április végén a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségeiért kitüntető címet kapták meg a horvát népzene népszerűsítéséért.
V.M.
6
Kanizsa - Pályáz(z)atok!
2015. június 11
Miénk itt a tér!
Fenti projekttel a Nagykanizsa és Térsége TISZK Non-profit Kft. célja volt, hogy a szomszédságában lévő játszóteret a környezettudatosság jegyében közösségi tér funkcióval lássa el. Elképzelésüket két napos program keretében valósították meg.
A résztvevők közreműködésével a játszótéren a fenntarthatóság jegyében a közúttól való elhatárolásra tuja, fagyal és gömbkőris fák telepítésére, ültetésére és szaktanácsadásra is sor került. A helyszínen a gyerekek közreműködésével madáretetőt és szeméttárolót is készítettek.
Egészségszűrés program keretében a helyi lakosság előadást hallott a magas vérnyomás és az obesitas kapcsolatáról, részt vett vérnyomás-, vércukor, koleszterin-, húgysavmérésen és BMI meghatározáson, illetve ultrahangos vizsgálaton. A gyermekeknek felelevenítették a né-
pi, szabadban történő játékokat pl.: vízhordás, mocsárjárás, zsákbafutás, karikahajtás, tojásfutás, célbadobás. A nyertesek díjazásban részesültek. A rendezvény az Európai Unió támogatásával, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt "Ligetváros szociális célú rehabilitációja" - szociális városrehabilitációs projekt" keretében valósult meg.
Kanizsa
Három milliót spórolnak vele
Napelemek lesznek ősztől a hivatal és a BLG tetőszerkezetén
Megújuló energia rendszert építenek ki őszig a polgármesteri hivatal és a Batthyány Lajos Gimnázium épületein egy KEOP pályázat keretében. Erről számolt be Dénes Sándor polgármester, Hederics Erika, a Polgármesteri Kabinet Pályázati csoportjának vezetője és dr. Németh Kornél, a PEN tanára, az NKVG energiagazdálkodási és környezetvédelmi referense sajtótájékoztató keretében.
Ahogy a polgármester elmondta, a beruházás kivitelezéséhez 32,5 millió forintot nyertek, mely összeg száz százalékos támogatás. Dénes Sándor kiemelte, a város célkitűzé-
Lezárult az ErasmusC projekt a Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Thúry Tagintézményében. Az intézményben horvát ételeket készítettek és mutattak be, valamint beszámoltak a közel másfél éves program eredményeiről. A programban Magyarország partnerei Horvátország és Ausztria voltak, ide látogattak ki tapasztalatszerzésre az intézmény pedagógusai.
Rábavölgyi Attila, a Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Thúry tagintézményének vezetője ismertette az elmúlt másfél év eredményeit. Ahogy elmondta, összesen 11.373 Euro támogatást kaptak. A pályázat célja pedig az volt, hogy a pedagó-
se, hogy ösztönözzék a környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, a szemléletformálást és a felhasználói, fogyasztói magatartás megváltoztatását. A szemléletformálás elsődleges célcsoportjai az érintett intézmények dolgozói, valamint a több korcsoportot felölelő intézményi szolgáltatásokat igénybe vevők köre.
- A polgármesteri hivatal és a Batthyány Lajos Gimnázium tetejére telepített napelemes rendszer villamos energiát termel majd, mellyel jelentős energia kiváltást és kiadáscsökkenést érhetünk el az intézmények üzemeltetésében -mondta a polgármester.
gusok a partnerintézményekben szakmai gyakorlaton vehessenek részt, a nyelvszakosok nyelvterületen, míg a szakmai területen tevékenykedők szakmájuknak megfelelő területen szerezhettek tapasztalatot. Az első projektesemény, szakmai tapasztalat Bécsben és Opatijá-ban párhuzamosan zajlott.
Ezt követően Rábavölgyi Attila egy hatnapos programon vett részt
A napelemes rendszer hálózatra kapcsolódva az intézmények villamos energia igényének egy jelentős részét fedezi. Többlet termelődése esetén, az visszatáplálható a hálózatra, melyet egy erre a célra kialakított óra méri. Az időjárás függő áramtermelést a villamos hálózat segítségével egyenlítik ki.
Ezt követően dr. Németh Kornél elmondta, egy év alatt összesen közel három millió forint megtakarítás érhető el a rendszer kiépítésével. A hivatal esetében az éves szükséges energia harminc százalékát, míg a BLG esetében az huszonkét százalékát tudják ezzel a rendszerrel biztosítani.
V.M.
az opatijai testvérintézmény vezetőjével, ahol az ottani intézmény szakmai munkáját ismerte meg.
- A pályázatunk benyújtásakor azt próbáltuk megfogalmazni, hogy ebből a programból hasznot tudunk termelni és a fiatalok megismerkedhetnek egy másik kultúra szokásaival. Ezzel kedvet teremtve ahhoz, hogy nyelvet és szakmát tanuljanak - hangsúlyozta a tagintézmény vezetője.
Ezt követően nyílt lehetőség arra, hogy megtekintsék a horvát ételek készítését a vendégek, majd meg is kóstolják azokat. A tankonyhában fűszeres krémmel töltött fánkocská-kat, plejskavicát, rizses gyuveccsel, házi ajvárkrémmel készítettek, valamint kakaós kalácsot kínáltak pikáns fügelekvárral.
Ezt követően számoltak be a projekt során szerzett tapasztalatokról, majd a vendégek előtt készítettek rozéra sült sertés szűzpecsenyét házi füstös sonkával, gombával flambírozva, valamint vörösboros mártással, szalvétagombóccal és párolt almával tálalták.
V.M.
Sikeres pályázaton túl
Bő egy esztendő, 292 gyerek, 42 különböző foglalkozás - a Thúry György Múzeum mozgalmas időszakot tudhat maga mögött. A „Mi múzeumunk" projekt a tanév végeztével befejeződött. Száraz Csilla, a múzeum igazgatója elmondta: a több mint 17.5 millió forintos támogatás jóvoltából hét intézmény apróságainak, nebulóinak szerveztek sok olyan programot, amik mind a szabadidejük eltöltését, mind pedig elméleti ismereteik bővítését segítette elő.
Projektzáró a Thúryban
2015. június 11.
Kanizsa - Krónika
f
Koncert a kanizsai Zsinagógáért
A Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) 2014-ben indította útjára a Zsinagóga-koncerteket, amelynek helyszínéül leromlott állapotú zsinagógákat választottak. Az idei évben Nagykanizsa után Mezőcsáton és Pápán is tartanak ingyenes koncerteket. E koncertek üzenetét Fischer Iván zeneigazgató így összegezte: „Hozzon a zene a szívekbe békét, megértést, toleranciát és megbecsülést". A zenekar tagjaiból álló kamara formációk Nagykanizsán június 2-án adtak koncertet .
A kanizsai zsinagógában összegyűlt szép számú közönség érdeklődése elsősorban a világ 10 legjobb együttese között számon tartott BFZ-nak szólt. Jelezte ezt többek között az is, hogy jó néhány zenetanár és kórus tag is eljött erre az igazán kiváló koncertre. Első-
ként az Acs Akos (klarinét), Berger Márta (oboa) és Tallián Dániel (fagott) alkotta trió, Dárius Milhaud Op.
koncert programjában Megyeri András Jonatán a zsidóság történetének korai időszakait, azok legfontosabb eseményeit ismertette, összekapcsolva a zsinagógák kialakulásának létrejöttével és azok szerepével. A koncert során több műnek volt az ősbemutatója itt Nagykanizsán. Ezek sorában Jávory Fegya klezmer szvitje is elhangzott. Ebben a kamara együttesben mutatkozott be a BFZ szólamvezetője, Fejérvári Zsolt (bőgő). Az est zárásaként Kovács Béla szerzeménye, a Tiszteletem, Feidman úr! hangzott el. A szervezők a jó hangulatú koncert végén a mákos bejgli és a zserbó ízkombinációjára emlékeztető jelleg-
161b tételeit játszotta. Ezt követően Nógrády Gergely (kontratenor) vezetésével, Bujtor Balázs (hegedű), Eck-hard Violetta (hegedű), Liptai Gabriella (cselló) és Sipos Gábor (brácsa), David Stock három dalát mutatta be. A
zetes süteménnyel, flódnival vendégelték meg a lelkes közönséget. Mit is mondhatnánk erről röviden: ez is kóser volt.
_H.Gy.
Szeretve tevékenykedtek
A Piarista gimnázium 10. évfolyamos tanulói az idei tanévben is sokat tettek embertársaikért: a Tevékeny Szeretet Isko-lája(TESZI), közösségi szolgálat jóvoltából.
Különösen a rászoruló, vagy nehéz helyzetben élők mindennapjaiba vittek egy kis szeretetet, önzetlen segítségnyújtást az iskola diákjai. A partnerintézményekben: többek közt az idősotthonban, és a Szivárvány EGYMI-be is hetente ellátogattak a gyerekek, és ki így, ki úgy, de segített.
- A legszebb, hogy mindezt nem kötelességnek tekintik, hanem szívből jövő ajándéknak - fogalmazott Nyeste Pál, az iskola igazgatója hétfőn, a program zárórendezvényén.
A TESZI iskolai koordinátora, Steinhardt Erika elmondta, a Tevékeny Szeretet Iskolája sok más mellett azt a célt is szolgálja, hogy rádöbbenti a jövő generációt arra, hogy „jónak lenni jó".
Arról pedig, miért is jó másokat támogatni, a programban részt vett a 10. osztályosok be is számoltak diáktársaiknak a hétfői ünnepségen.
Az ünnepelt ajándékozott
250-nél több cipődoboznyi, szívből jövő ajándékot adott át a Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak a kanizsai gimnázium alapításának 250. évfordulóját ünneplő Batthyány Lajos Gimnázium.
Úgy gondolták, egy ünnep attól is ünnep, ha nemcsak elfogadják a születésnapi ajándékot, hanem adnak is - mondta azon a szűk körű ünnepségen Balogh László, az oktatási intézmény igazgatója, melyen a legügyesebb, 10.c osztály diákjai is részt vettek. A 20 osztály által összegyűjtött játékot, édességet, apróbb ruhadarabot és tartós élelmiszereket tartalmazó dobozokat a legaktívabban tevékenykedő 9.b. osztályos tanuló, Varga Dávid adta át dr. Kaszás Gizellának, a központ igazgatójának. Az igazgatónő megígérte, a cipődobozok a legjobb helyre fognak kerülni, olyan családokhoz, akik számára ünnepet jelent az ajándék.
8
Kanizsa - Városháza
2015. június 11
Nagykanizsa
Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesülete
tisztel ette! meghívja Ónt
2015. jmúu 17-én
(áfmdtU)
Í5,30 &WUL
a Nagykanizsáról és környékéről
történt bevagonírozás
63. évfordulója alkalmából
tartandó megemlékezésre.
I k''lv^/.m:
Nagykanizsa Vasútállomás
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 63.)
Konténermosás
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére használatos 1100 literes konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni évente öt alkalommal. Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. munkatársai 201S. június 1S-én és 16-án (hétfőn és kedden) zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az egész városban. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Via Kanizsa Zrt.
2015. évi Szociális keret
Pályázati felhívás a 2015. évi Szociális keretből történő támogatás elnyerésére.
A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos helyzetben lévők szociális támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján. Pályázat tárgya:
Olyan közösségi programok karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének minőségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található. Pályázók köre:
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv. A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 forint A pályázat benyújtásának helye, ideje:
A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy példányban.
A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2015. június 15.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu
Fogadóórák
Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2015. június 15-jén (hétfőn) fogadóórát tart, 18 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai Iskola ebédlőjében.
SIJ; Folytatódik az ÉP Otthon Melege Program
Folytatódik az Otthon Melege Program: Nagykanizsa is csatlakozik az NFM 500 millió forinttal támogatott mosógép-csere akciójához.
Értesítem Önöket, hogy városunk is része a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett „Otthon Melege" program pályázatának, mely a közeljövőben ismételten beadhatóvá válik.
Július 1. után a Polgármesteri Hivatal kollégái az alagsori ügyfélfogadóban keddenként és csütörtökönként ügyfélfogadási időben segítik majd a pályázni kívánó polgárokat.
Az Otthon Melege Program ötödik alprogramja új, magas energiahatékonyságú mosógépek beszerzéséhez nyújt vissza nem térítendő állami támogatást a magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek számára. A Nyugat-dunántúli régió arányos forrása a pályázatra 49 750 000 Ft.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke minden esetben a berendezés vételárának 50 százaléka, de maximális értéke A+ kategóriájú gépek esetén 25 ezer forint, A++ kategóriájú gépek esetén 40 ezer forint, A+++ kategóriájú gépek esetén pedig 45 ezer forint háztartási gépenként.
A beruházások megvalósulásával - a készülék cserével - minimum 10%-os energia vagy 20 kg/év szén-dioxid-megtakarítást szükséges elérni.
A pályázatok a megjelenést követően, a 2015. július 1-je és 2015. szeptember 30-a közötti időszakban, illetve a támogatáshoz rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül. Ehhez a pályázóknak rendelkezniük kell ügyfélkapus regisztrációval a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon.
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a mai naptól elérhetőek a www.kormany.hu oldalon.
A pályázatbenyújtó felület 2015 júniusának második felétől válik elérhetővé.
2015. évi Egészségvédelmi keret
Pályázati felhívás a 2015. évi Egészségvédelmi keretből történő támogatás elnyerésére.
A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján. Pályázat tárgya:
Olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához a lakosság egészségének megőrzése, állapotának javítása érdekében. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található. Pályázók köre:
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv. A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 forint. A pályázat benyújtásának helye, ideje:
A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy példányban.
A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2015. június 15.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu
2015. június 11
Kanizsa - Kultúra
9
A Magyar Jazz Ünnepe a Móriczban
tagjai nem akartak egymás fölé emelkedni, és nem akartak többnek látszani, mint ahol a jazz tanulásának folyamatában jelenleg tartanak. Amennyiben a zárószám címét kérdésként vetjük fel, akkor a Cseke Dániel-Szikora Balázs-Berta Zalán trió: YES. A koncert második fellé-
hogy sok formáció stabil tagja. A quartet billentyűse Szabó Dániel volt, aki az USA-ba való kiköltözése után átadta a helyét egy tehetséges zongoristának, Tálas Aronnak. A zenekar ráadásszámként a Ne tűnj el című számmal búcsúzott a lelkes kö-
zönségtől, és ha már a nosztalgikus indíttatású albumnál tartunk, elmondhatjuk, hogy nullásgép és borotválás nélkül, nagyszerű élménnyel gazdagodva találkoztunk a Borbély Műhellyel.
H.Gy.
A Magyar Jazz Szövetség a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával március 1. és június 30. között rendezi a Magyar Jazz Ünnepét. A fővárosi helyszínek mellett vidéki településeken is rendeznek koncerteket. Nagykanizsán június S-én a Cseke Dániel Trió és a Borbély Műhely adott koncertet.
A Magyar Jazz Ünnepének egyik célja, hogy a hazai jazz-élet kiválóságai mellett, fiatal, tehetséges zené-

■q c
szeknek is fellépési lehetőséget biztosítsanak. Idén így került meghívásra Cseke Dániel triója. Atrió műsorát Tadd Dameron Lady Bird számával indította majd egy lírai balladával folytatta. Aztán John Coltrane híres szerzeménye az Afro Blue, befejezésképpen pedig Wayne Shorter: Yes or No sztenderdje hangzott el. Szívesen hallgattuk volna még a fiatal csapat műsorát, de most csak erre volt lehetőségünk. Kár, mert nagyon szimpatikus volt, hogy az együttes
pője a több generációs Borbély Műhely volt. Az együttes műsorának gerincét a 2014-ben kiadott Hungarian Jazz Rhapsody CD anyaga adta. Az album címe Zoller Attila világhírű jazz-gitáros örökzöldjére utal. A mediterrán esten pop feldolgozásokat mutattak be. A Lerch István-Demjén Ferenc: Várj, míg felkel majd a nap, az LGT: Ezüst nyár című slágere mellett helyet kapott a Deák Tamás-S. Nagy István szerzőpáros: Látod ez a szerelem tánczenéje, amit először Mátray Zsuzsa énekesnő vitt sikerre. A zenekarvezető Borbély Mihály szaxofonos a soknemzetiségű, színes kultúrájú Pomázon él, és ez a népzenei kincsesbánya ritmusaiban és előadásmódjában is visszaköszön. Aha-zai jazz élvonalbeli dobosai közül Baló István mindenképpen kiemelkedik és ezt mi sem jelzi jobban,
IX''TiíZi
Fellépők:
2015. június 19.
AB/CD zenekar (AC/DC Iribule zenekar)
20:30 óra Deák Bili Blues Bánd, Marctiing Jazz Bánd
2015. június 20.
20:30 ára PIRAMIS együttes
/Gallai R-Závodi J.- Köves M,-Csoki-Vörös G./
Loud & Black
További (ellépek:
■ Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar
■ Nagykanizsai Fúvószenekar
■ Balaton tó&K Fúvószenekar - Balatonkerí
■ Karas Fúvósegyüttes
• Fehérvári Józset Fúvószenekar - Csurgó
■ Körmendi Várcsi Fúvószenekari
■ Musikverein Schleinbacti - Ausztria J
i.THellkcn HtDR^.FILT *
H, EEHHEBEZaa®[i] KA™! ''ti
10
Kanizsa - Hirdetés
2015. június 11
mm®,
Pa n n onla
A Futurus - Pannonia Nonprofit Kft. NAGYKANIZSAI csapatába keres DÍJBESZEDŐ munkatársat.
Középfokú végzettséggel, rendelkező, hosszútávon gondolkodó, megbízható személyt keresünk, aki nagy munkabírással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik. Erkölcsi bizonyítvány megléte szükséges.
Fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltűntetésével), valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát juttassa el címünkre 2015.06.19-ig.
Futurus - Pannonia Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. Munkaügy

Schwarzkopf
ALFAPARF
/fINDOLA
Vellow
I* llwVrunivk
Bővebb információ
AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszelt, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.
Elérhetőség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630959-3080
\_/
Célcsoport: minden korosztály, kezdő biciklizőknek is.
Útvonal hossza:
40 km.
A túra becsült időtartama: 2.5 óra, kiegészítve 5 óra.
CAKOVEC - PRELOG (DOBRAVSKA JEZERO) - CAKOVEC
C2 - AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS TEMATIKUS ÚT
A túra célja, hogy egy nagyon kellemes bringázás után a Dubrava tó és környékének nyújtotta kikapcsolódási lehetőségeit kihasználja. Minden korosztály elindulhat ezen az úton, hiszen mindösszesen 40 km-t kell megtenni két részletben.
A Csáktornyáról induló túra javasolt megállói még a városban találhatóak, a központban a Ferenc (Franje-vacki trg) és a Köztársaság (Trg Republike) tereket ösz-szekötő Tomislav király utca több, a 18. és a 19. században épített házat foglal magába. A Kralja Tomislava 1. szám alatti Városháza 1816-ban épült késő barokk stílusban. A 19. század végén és a 20. század elején épültek a 2. 8. és 18. szám alatti házak. Ebben az időben több földszintes és egyemeletes ház épült historizáló stílusban. Ide tartozik az 1888-ban épített tanárképző iskola, az 1900-ban emelt új Városháza épülete és az 1919- ben épített Első Horvát Takarékpénztár, mely ma a helyi önkormányzat székhelye.
Dubrava-tó (Dubravsko Jezero) a Dráván található, területe 17,1 km2, ez a második legnagyobb
http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/c2 -aktiv-kikapcsolodas-tematikus-ut/
tó Horvátországban, valamint az ország legnagyobb mesterséges tava. A fürdéstől a horgászatig számtalan aktív kikapcsolódást kínál a kerékpározás mellett.
Prelog, ez a csinos városka a Dráva-folyó partján rendezettsége és az immáron hagyományos rendezvénynek számító, minden évben megrendezésre kerülő Virágvásár miatt a virágok városa címmel büszkélkedik. A Prelog kellős közepén álló barokk Szent Jakab-templom impozáns építmény és egyben értékes kulturális műemlék. Prelog egyben a szórakozás
és a sport városa is. _/
CYCLE

NETWORK
Sveti .Jurái
Cirkowl|sn
Sveta Mi
2015. június II
Kanizsa - Hirdetés
ii
Múzeumok Éjszakája 2015. június 20.
Egyszer volt... az ősember - Legyél Te is Kőkor - szaki!
Programok a Thúry György Múzeum udvarán (Nagykanizsa, Fő út 5.) A belépés és a programokon való részvétel ingyenes!
17.00 Találkozás a Múzeum udvarán - az első mamut elejtésének ideje
17.00-19.00 Kincskereső Kalandtúra az állandó kiállításban és a múzeum udvarán.
Szellemi és ügyességi játék. Indulás 2-3 fős csapatokban 17.00-17.30 között. Őstulok Totó kiosztása, nemcsak gyerekeknek! 18.00 - 19.00 Koncert a múzeum udvarán felállított színpadon: Alexander Horsch ősi hangszereken játszik. Közben: 18.15 Ősi rítus: A TÁNC - Az Eraklin Táncklub Egyesület bemutatója, akik innen indulnak a Kiskastélyba és annak Udvarába, ahol tematikus, a tánchoz és a „180 év társastánc Nagykanizsán" című kiállításhoz kapcsolódnak 19.00-tól a programok. 19.00 Tudományos ismeretterjesztő előadás a múzeum emeleti folyosóján:
Tugya Beáta archeozoológus: Az ősember és környezete 20.00 A Kincskereső Kalandtúra, Őstulok totó, Z. Soós István grafikái nyomán született
alkotások rajzpályázat eredményhirdetése. 20.30 „Egyszer volt... az ősember" című időszaki kiállítás megnyitója. A kiállítást Prof. Dr.
Kordos László a Rudapithecus Hungaricus kutatója, a rudabányai ásatások vezetője nyitja meg és ajánlja a közönség figyelmébe. A kiállítás kurátora Varga András, a szegedi Móra Ferenc Múzeum Természettudományi Osztály osztályvezetője, kulturális antropológus. Az "Ej Műtárgya" bemutatása. (Aműtárgy csak ezen az éjszakán látható.) 21.00 Frédi és Béni - Irma és Vilma jelmezes divatbemutató és zsűrizés.
Várjuk a jelmezben érkezőket erre a kőkorszaki mulatságra! 22.00 Marcato Ütőegyüttes koncertje
23.00 Szentiván éji tábortűz ősi dallamokkal, tűzugrás
23.30 Éjszakai vadászat - Kiállítás látogatás az emeleti kiállítótérben
Legyél Te is Kőkor - szaki! (Kicsiknek és nagyoknak)
Kézműves foglalkozások a múzeum udvarán:
© A vállalkozó kedvűek elkészíthetik Frédi és Béni autójának makettjét. © A kicsik kezükkel barlangrajzot festhetnek. © Ősállatot gyúrhatnak agyagból. © Fából lándzsát készíthetnek. © Arcfestés. © Kavics díszítés szalvéta technikával. © Vadászat. © Gyógynövény felismerés. © Zsírkőből kőeszközök készítése. © Bőrkarkötő, különböző bőrtárgyak, erszények készítése. © Fafaragás - fából készített használati tárgyak formálása. © Kirakható állatváz, régészeti feltárás. © Őstulok totó felnőtteknek. © Mozgókönyvtári szolgáltatás. A Halis István Városi Könyvtár ősemberrel, kőkorral kapcsolatos kötetei. © Büfé
Ősi rítus: A TÁNC
A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok a Kiskastélyban és Udvarán
Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-1S. Szervezők: Eraklin Táncklub Egyesület és Thúry György Múzeum
Nyitás: 19.00
A belépés és a programokon való részvétel ingyenes! Színes családi programok az Eraklin Táncklub Egyesület tagjaival!
9 Ritmus világ: síppal, dobbal, nádi hegedűvel... © Fényképezkedés táncruhában. © Fényképfal. © Büfé. © Éjfélkor tűzugrás!
© Minden egész órakor tárlatvezetés gyerekeknek és felnőtteknek a „180 év Társastánc Nagykanizsán" című kiállításon. © Eraklin Táncklub Egyesület versenytánc bemutatója. © Táncház - Tánctanítás kicsiknek és nagyoknak. © Arcfestés. © Csipogó - Népi gyerekjátékok. © Századfordulós öltöztető baba készítése. © Üvegkép festés.
Látogatóbarát újítások, kiadványok és gazdag programkínálat a Thúry György Múzeumban
A Thúry György Múzeum két új kiadványt - az Emberek, utak, kapcsolatok - Dél-Zala évezredei és A mi múzeumunk foglalkoztató füzet gyerekeknek -jelentetett meg, melyeket a Múzeum Világnapján mutatnak majd be. Erről és további programokról számolt be Száraz Csilla, a múzeum igazgatója.
Elmondta, elkészült egy kétnyelvű kiállítás vezető az Emberek, utak, kapcsolatok - Dél-Zala évezredei elnevezésű tárlathoz, valamint A mi múzeumunk foglalkoztató füzet gyerekeknek, mely szintén az állandó kiállítással kapcsolatos, azt dolgozza fel játékos formában.
- A múzeumban látogatóbarát új í-tásokat vezettünk be. A belépőjegy mellé ingyenes wifi hozzáférést biztosítunk, valamint rendelkezésükre áll a hangos kiállítás vezető is. Ezeken kívül a múzeum Fő út S. szám alatti kiállítóhelyén a barokk épület folyósólyán látogatósarok került kialakításra felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt - mondta a múzeum igazgatója. Ezt követően számolt be az elkövetkezendő időszak programjairól. Május 16-án és 17-én a Múzeumi Világnap alkalmából ingyenes családi hétvégével várják a látogatókat. Azok a családok, akik együtt érkeznek nem kell belépőjegyet váltaniuk. Emellett az első S0 gyermek ajándékba kap egy múzeumi foglalkoztató füzetet. Az Emberek, utak, kapcsolatok - Dél-Zala évezredei elnevezésű kiadványt is ezen a napon mutatják be.
Továbbá meghirdették a szelfizz a múzeumban akciót. Aki elküldi a múzeum e-mail címére a múzeumban készült fotóját, vagy megosztja az intézmény facebook oldalán, azok között S darab kiállítás vezetőt sorsolnak ki.
Május 19-én az Eraklin Táncklub és a múzeum közös kiállítással várja az érdeklődőket a Képzőművészetek Háza - Kiskastély-ban. A hónap utolsó napján gyereknapot, június 20-án pedig a Múzeumok Éjszakáját szervezik meg.
12
Kanizsa - Sportc
2015. iúnius II
Sárkányok, „Csó-tó", csapatépítés ...
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.:93/311-468 fax:93/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Immár hetedik alkalommal szelték a Csónakázó-tó vizét sárkányfejes hajók. A napsütötte és szélcsendes időben, a Kanizsa Turizmusáért Egyesület és a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub rendezésében szálltak versenybe a nagykanizsai evezősök - az egészen kicsiktől a profi csapatokig.
Ha a Csó-tóra kilátogató körülnézett, mintha egy majálison találta volna magát. Póniló, szomjoltó nedűjüket kínáló borház, sörsátor és bográcsokban rotyogó, fino-mabbnál-finomabb falatok várták az érdeklődőket. Mint azt Magyar Ferenc, a sárkányhajó bajnokságot a kezdetektől szervező egyik egyesület elnöke elmondta: idén „csak" helyi érdekeltségű verseny települt ki a tó mellé. - Huszonkét csapat vállalkozott a körülbelül 200 méter hosszú távnak kicsivel kevesebb, mint egy perces megtételére. Komoly fizikum és nem kevés felkészülés szükséges ennek teljesítésére, de a jelentkezők idén is gond nélkül vették az akadályt - fejtette ki Magyar Ferenc.
Dr. Koncz Zsolt, a Kanizsa Turizmusért Egyesület és nem mellesleg a „Kórházi Sárkányok" fregattjának tagja, aki „civilben" a nagykanizsai kórház orvosa, éppen a csapatát állította össze. -Egy fordulóban négy csapat indul, egyenként húsz-húsz fővel. Ezen felül a csapatnak szüksége van egy dobosra, aki az evezés tempóját biztosítja, és egy kormányosra is, aki pedig a hajó pályán tartására ügyel. Egyébként a kormányos szerepe nagyon fontos - magyarázza dr. Koncz Zsolt. - Ugyanis, ha a kormánylapát csak egy kicsit
is „megremeg" a kezében, a sárkányhajó letér a pályáról, ami a csapat kizárásához vezethet. Ennek tudatában áll a „rajtvonalhoz" a hajó huszonkét főnyi legénysége - magyarázza. - Tíz, illetve húszfős sárkányhajókkal mérhetik ösz-sze erejüket a vállalkozó kedvű csapatok. A hajókat külön férfi, vagy külön női legénység is hajthatja előre, és vegyes, „mix" csapatokban is van lehetőség az indulásra, itt azonban előre meg volt szabva a felosztás: legalább nyolc nőnek kell hajóba szállni egy húszfős csapatnál. Egy tízfősnél pedig minimum négy hölgy részvétele szükséges. A hajókat egyébként a Magyar Kajak-Kenu Szövetség biztosította - fejezte be a versenyt szervező egyesület tagja.
Egy rendezvénysátor oldalán kitűzött versenybeosztást olvasgatva akadtam rá néhány jókedvű fiatalra, akik a Kanizsa Gejzír Kft. fekete egyen-pólóit viselték. Kíváncsiskodtam egy kicsit, hogy ők mióta űzik ezt a sportot, milyen eredményeket értek el eddig... Petro-vácz Ádám állt kötélnek, és mesélt nekem a csapatuk múltjáról, jelenéről.
- Már harmadszor indulunk a Kanizsa Gejzír Kft. színeiben, amelynek egyébként édesapám, Petrovácz Tamás a tulajdonosa. Három évvel ezelőtt egy jó csapatépítő tréningnek fogtuk fel a versenyt, apu nagyon figyel arra, hogy a majd két tucatnyi alkalmazottjával baráti, családias hangulatot alakítson ki. Amint láthatod, pincepörkölt fő a bográcsban, de sörből, na meg persze fröccsből sincs hiány. Főzünk, beszélgetünk, nevetünk, versenyzünk és közben
jól érezzük magunkat: ez a lényeg. Mindössze két vágyunk van: lehetőleg ne boruljunk a vízbe és ne legyünk utolsók sem. Eddig ez minden évben sikerült - mosolyog. -A felhozatalból a hatodik legjobb időt futottuk, úgyhogy bízunk a következő menetben, ami a „reményfutam" lesz, ugyanis az előfutamban nem voltunk túl sikeresek. De ez a mi hibánk is, mert általában a verseny előtt két héttel áll össze a teljes csapat, és gyakorlatilag nem sikerül teljesen felkészülni.
- Milyen a csapatotok összetétele?
- A korosztály elég vegyes, mert a legfiatalabb 17, a legidősebb csapattagunk pedig S2 éves. A „Gejzí-res" hajó alaperejét elsősorban a kollégák adják, de családtagok és barátok is besegítenek.
- Egy- két jó tanács vagy szabály?
- Mentőmellény használata kötelező, azt is, és a lapátokat is a szervezők biztosítják az indulók számára. A hajóba ittasan beszállni balesetveszélyes és szigorúan tilos, a technikai értekezleten erre fel is hívták a figyelmet. De az eredményhirdetés után ezt kötelezően bepótoljuk - fejezi be nevetve.
EREDMÉNYEK:
10 fős MIX sárkányhajóban: 1. Sárkányjárat, 2. Tornádó, 3. Vasmacska. 10 fős női sárkányhajó: 1. Lovaginák, 2. Szirének. 10 fős férfi sárkányhajó: 1. Sárkányjárat II., 2. Atleticox. 20 fős MIX sárkányhajó: 1. Borzong-a tó, 2. Húsz Lóerő, 3. Kórházi Sárkányok, 4. SZKES, S. Matrózok.
Sz.V. - P.A.
Nyáresti szerenád az Erzsébet téri Zenepavilonban AZ ORFF ÜTŐEGYÜTTES MŰSORA
JÚNIUS 19. 19 ÓRA
PROF. DR. BAGDY EMŐKE
ELŐADÁSA
„Boldogság, egészség, lelkierő, megküzdés" témáról beszél. Belépődíj: 2S00 Ft
JÚNIUS 22. 19 ÓRA Kanizsai Nyári Színház Ray Cooney-John Chapman: MA ESTÉRE SZABAD A KECÓ, AVAGY A LONDONI SZEXTETT
bulvár burleszk 2 részben, a Bánfalvy Stúdió előadása. Főbb szereplők: Gesztesi Károly, Hujber Ferenc, Kiss Ramóna, Száraz Dénes, Bugár Anna, Bánfalvy Ágnes, Harmath Imre
Belépődíj: 3 S00 Ft és 3 000 Ft. Jegyek már kaphatók a HSMK pénztárában.
„Óriási siker! Az év legütosebb vígjátéka! Nem tudtam abbahagyni a nevetést." - The People Magazin
2015. június 11.
Kanizsa - Ez + Az
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Adminisztrátor szakirányú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Autószerelő szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
CNC munkás szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Faipari segédmunkás 8 általános megegyezés szerint
Konyhai kisegítő 8 általános megegyezés szerint
Betanított munkák 8 általános megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kor-
mányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800
Nagykanizsa, Fő út 24.) Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a
www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között.
Péntek: 8:00 - 13:00 óra
Kövessen minket a Facebookon is!
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
•^f III.21.-IV.19. Kos
Törekedjen arra, hogy nélkülözhetetlenné válj on a barátai társaságában. Ha folyton csak az jár a fejében, hogy mit gondolnak önről, akkor sosem lesz elégedett magával. Ne szálljon vitába senkivel, tegye lazán a dolgát
w*
IV.20.-V.20. Bika
A hiányzó anyagiak miatt nehézségekbe ütközhet az idei nyaralása. A gondokat még tetézi az is, hogy némi nézeteltérés adódik otthon a családjában. E gondok ellensúlyozása érdekében keressen megoldást az utazásra.
^V.21.-VI.21. Ikrek
Anyár, és különösen Szent Iván éjszakája különleges változást hozhat életében. Egy nagy titkot kell megfejtenie, amelyért jutalom is jár. Készüljön fel testben és lélekben a legváratlanabb eseményre.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Szokatlan érzések kerítik hatalmukba a hétvégén. Ha nem biztos a párja érzelmeiben, próbálja meg józan ésszel átgondolni a helyzetet. Ne hagyja el optimizmusa, mert anyagi gondok így sem, úgy sem nehezítik életét.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
A bolygóállások szerint egy nem várt feladatnak kell megfelelnie a munkahelyén. Ha netán fizikailag túlterheli magát, iktasson be pihenési szakaszokat is. Atestéből érkező figyelmeztető jelzéseket pedig vegye komolyan.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Mostanában úgy érzi, legszívesebben átölelné az egész világot. Hiába titkolja ennek okát, ezzel csak egyre kíváncsibbá teszi a barátait. Szakmai feladatain könnyedén túlteszi magát, nincs más hátra, csak a szórakozás.
/^IX.23.-X.22. Mérleg
Ön is tudja, vannak még csodák, csak észre kell venni, és nem kell elmenni mellettük. A bolygóállások szerint vigyen új szint a párkapcsolatába, és ne ragaszkodjon folyton az elképzeléseihez. Legyen könnyed és megbocsátó.
w
X X.23.-XI.22. Skorpió
Némi viharfelhő árnyékolja be a hétvégéjét, de amilyen gyorsan érkezik, olyan hamar el is múlik. Amint túlteszi magát a félreértésen, baráti kapcsolataira ismét a meghittség és a vidámság lesz jellemző.
#^XI.23.-XII.21. Nyilas
Ha a hangulata úgy változik, ahogy az időjárás, akkor nem fognak unatkozni az ön közelében élők. Aborúra derűj ön, hol szerencsésnek, hol boldogtalannak érezheti magát. Bátran próbálkozhat a szerencsejátékokkal.

XII.22.-I.20. Bak
Ideje lenne még a nyaralás előtt egy komoly diétába fognia. Ha elszántan és lelkiismeretesen kezd hozzá, számíthat a hasonló gondokkal küszködő barátai támogatására is.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Ha netán új állást keres, ebben az évszakban nagyobb sikerrel járhat, mint ősszel. Azt az elképzelését, hogy a több munkával több elismerés jár, egyelőre felejtse el. Kikapcsolódásként keresse vidám emberek társaságát.

II.20.-III.20. Halak
Hobbijának és kitartásának köszönhetően hamarosan olyan elismerésben lesz része, amiről még csak nem is álmodozott. Érzelmi életére is kihatással lesz a jó hír. A párja is úgy érzi, önnel megfogta az Isten lábát.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2015. június 11
Horváth Gergő gyermek magyar bajnok
ményességben előreléptek, hiszen az idei évben már három versenyzőjük is kiemelkedően szerepelt, további 4 egység pedig pontszerző helyen zárt. Ezen a versenyen szerzett és a síkvízi bajokságon szerezhető bajnoki pontok összeadásából alakul ki év végén az egyesületek közötti sorrend. Abban az összevetésben a kanizsaiak tavaly a 41. helyen végeztek.
Graboplast Maraton Magyar Bajnokság, Győr. Jobb kanizsai eredmények. MK-1 fiú gyermek U12 S km (41 induló): 2. Kurucz Levente. MK-1 fiú kölyök U13 10 km (72): 3. Süle Tamás. MK-1 lány gyermek U11 S km (24): 6. Riczu Nóra, 7. Kiskó Réka. MK-2 lány gyermek U12 S km (22): 8. Kálovics Adél-Varga Lili. MK-2 lány gyermek U10-U11 S km (18): 9. Anda Júlia - Oláh Ivett. K-2 női ifjúsági U17-U18 18 km: 9. Bednyák Boglárka-Acs Gabriella.
P.L.
csapat): A 8 közé jutás: Nagykanizsai TE 1866 - UTE 4S:14. A4 közé jutás: NTE 1866 - MTK 4S:37. Elődöntő: NTE 1866 - Vasas I 37:4S. Bronzmérkőzés: NTE 1866 - Kertvárosi Vívó Klub 4S:33. Végeredmény: 1. Vasas I, 2. BVSC, 3. NTE 1666 (Horváth Gergő, Zadravecz Máté, Kiss Gergely, Papp Viktor). Leány kardcsapat (11 induló): A 4 közé jutás: NTE 1866 - Kertvárosi Vívó Klub 4S:36. Elődöntő: NTE 1866 -BVSC 44:4S. Bronzmérkőzés: NTE 1866 - Nyíregyházi Vívó Klub 4S:33. Végeredmény: 1. UTE, 2. BVSC, 3. NTE 1866 (Kozári Dóra, Kobra Virág, Bécsi
Zsófia, Zsolnai Fanni).
- Szépen zártuk a versenyszezont, hiszen magyar bajnoki címet is nyertünk Horváth Gergőnek köszönhetően - értékelt Piecs Adrienn edző. - A csapatbajnoki két éremmel is elégedettek lehetünk, egyben reális eredmények születtek. Hosszú szezont zártunk: ismételten lett magyar bajnokunk egyéniben és csapatban is ilyen pedig szakosztályunk történetében egy idényen belül még nem fordult elő. Dobó István ismét ki tudta vívni a válogatottságot, így a versenyekre visszatekintve összességében szép eredménysorral rukkoltunk ki.
P.L.
Három elsőséggel
Egerben rendezték meg a nemzetközi Bornemissza Gergely, a hölgyek részére pedig a Dobó Katica Emlékversenyt S0 egyesület 211 ökölvívójának részvételével. A nagykanizsai Botos András Ökölvívó Akadémia versenyzői kiválóan teljesítettek, hiszen hét indulójuk közül hat a dobogón végzett.
Bornemissza Gergely és Dobó Katica Ökölvívó Emlékverseny, Eger. Kanizsai dobogós helyezések. Nők, junior 48 kg: 1. Kondá-kor Emília Cecília (képünkön). Ifjúsági, 60 kg: 3. Tóth Zsófia. Férfiak, serdülő S0 kg: 1. Mátés Patrik. 62 kg: 1. Fortunyák Patrik. Ifjúsági 60 kg: 2. Károly Csaba Dominik. 64 kg: 3. Dernánecz István.
Több más hozadéka is volt a versenynek nagykanizsai szempontból, hiszen Mátés Patrik a hétvégi három nyert párharca után már Tatán edzőtáborozik a fiúk serdülő válogatottjának keretével. Seres Attila, a női ökölvívók szekciójának szövetségi kapitánya pedig arról tájékoztatta a dél-zalaiakat, hogy Kondákor Emília Cecília már további válogató mérkőzések nélkül tagja a magyar válogatottnak az augusztusban Keszthelyen sorra kerülő junior Európa-bajnokság alkalmával.
Az újpestieknél rendezték a gyermek kardozók (2002 és utána születettek) egyéni és csapat magyar bajnokságát, melyen a Nagykanizsai TE 1866 vívói is részt vettek.
A kanizsaiak ismét kitettek magukért, hiszen a már felsőbb korosztályban is szerepelt Horváth Gergő egyéniben bajnoki címet szerzett.
Gyermek (2002 és utána születettek) korcsoportos kard egyéni és csapat magyar bajnokság, Budapest. Kanizsai eredmények. Fiú kard egyéni (66 induló): 1. Horváth Gergő, ... Leány kard egyéni (SS): 11. Kozári Dóra, ... 16. Kobra Virág, ... Fiú kardcsapat (12
Győrben rendezték a (korosztályos) kajak-kenu Graboplast Mara-ton Magyar Bajnokságot, melynek keretében az első jelentős idei országos versenyükön vettek részt a Plas-tex Kanizsa Kajak-Kenu Klub versenyzői (képünkön).
Sári Nándor mesteredző és Varga Péter edző tanítványai 18, 10 és
S km-es távokon mérhették le tudásukat. A kisalföldi helyszínen a klubok képviseletében - a masters, szabadidős felnőtt, igazolt felnőtt és utánpótlás korú versenyzőket is figyelembe véve - közel 2S00 fős mezőny jött össze.
A kanizsai klubot 24 versenyző képviselte az eseményen és sportolóik a tavalyi évhez képest ered-
Javítva a tavalyin
PREMIER ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók
INGATLAN
újított épületben eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 0670-S92-7331 (7724K)
Becsehelyen két szobás nappalis, fürdős, gáz + kandallós felújított családi ház rendezett udvarral, gyümölcsössel eladó. Tel.: 06-30-209-0S46 (7703K)
Nk-án a belvárosban, csendes környezetben eladó 740 négyzetméteres közművesített telek, mely családi ház vagy társasház építésére egyaránt alkalmas. Tel.: 0630-227-3294 (7713K) Eladó Kiskanizsán 1110 m2 közművesített telek, kis bontandó házzal, a Pápai u. 22. alatt. Tel.: 0620-388-40S6 (7717K)
Nk-Bajcsy Zs. úton 880 m2 építési telek eladó. Érd.: 0620-S19-24SS (7723K) Nk-án a Platán soron egy szobás, egyedi fűtéses (38 m2), karbantartott lakás, fel-
Kidobásra szánt televízióját, mikro-ját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-S10-2723 (7700K)
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István 0630-S97-1S30 (7718K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet, festményt, régi népi parasztbútorokat és
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autöüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 04-70-508-7810, 0&-70-518-53B5
ruházatot, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132 (7726K)
VEGYES
Oválissá alakítható, sötétbarna fa étkezőasztal 6 db székkel eladó. Érd.: 0630-260-4S44 (772S)
Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B.) pályázatot hirdet Házi segítségnyújtásba vezető gondozó beosztás betöltésére.
Jelentkezési határidő: 201S. július 10.
Részletes információk: www.kozigallas.gov.hu www.nagykanizsa.hu
l/KÜI^ Prémium
minőségű
német alapanyagokból
készült magyar termék.
Nkr Liszt Ferenc u. 2. (a Hevesi iskolával szembeni Tel.: 0Ó93/3M-2ÓB, 0030/760-2534 i n Fo @ p re m i e ro b 1a k. co m
Lakossági apró 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apró 1600, másodiktól 800 Ft.
2015. június 11
Kanizsa - Sport
15
Feljutásra jogot szerzett asztalitenisz csapatok éremátadójára került sor Nagykanizsán, lévén a Kanizsa Gejzír Kft. Kanizsa Sörgyár SE férfi és női együttese közül előbbi az első, utóbbi pedig második helyezettként zárt a bajnoki pontvadászatában.
Az ezüstérmes hölgyeknél maradva, a Tóthné Szász Kinga, Ladányi Dóra, Bicsák Bettina, Mógor Evelin, Újházi Csilla, Horváth Anna, Salamon Sára és Müller Diána összetételű csapat az NB I Nyugati csoportjában a Szekszárd AC II mögött végezve került akár Extraligát is érő helyzetbe... A szekszárdiak igencsak bekezd-tek, gyakorlatilag már az ősz folyamán bebiztosították első helyüket. A kanizsaiaknak halvány reménye maradt a 18. fordulóra: az utolsó meccsen az aranyért nagyobb arányban kellett volna nyerniük, de ez akkor nem sikerült. A kanizsai asztaliteniszező hölgyeknél ugyanakkor nem ismeretlen az Extraliga mezőnye, mivel hosszú évekig szerepelt ott a KSSE együttese.
Sikeresen körbefutották a Balatont a Kanizsai Futóklub tagjai is (képünkön), akik nem csupán egyéniben, de csapatban is bizonyíthattak. A napokban kilencedik alkalommal megrendezett Ultrabalaton keretei között idén is egy 220 kilométeres kört kellett megtenni a Balaton körül és a terveiknek megfelelően a délzalai futóklubosok is ott voltak a rajtvonalon.
Lubics Szilvia (aki második lett a női mezőnyben), Sznopek József,
A férfiak (Berdár Norbert, Szuhanyik József, Kahotek Kristóf, Horváth Dávid, Gyöngyösi Aron, Szőllősi Márk, Szerdahelyi Péter, Szerdahelyi Krisztofer, Domián Dávid és Jakabfi Imre) az NB II Délnyugati csoportjában bajnoki címet szereztek. A pontvadászat során három komoly ellenfele is volt a délzalaiaknak, végül a Dunaújvárosi ASE I, a Dunaújvárosi Főiskola DSE I, valamint a Hévíz SK előtt zártak a tavalyi ezüstérmüket követően.
- Másfél hónapunk van arra, hogy döntsük a hogyan továbbról - fogal-
Szabó Béla és Lubics György aztán egyéniben ért körbe sikerrel, míg a Kanizsai Csajok, a Kanizsai Pasik és a Kanizsai UB Fanatic csapatban produkáltak nagyot, ők az együttesek összevetésében mentek - bocsánat, futottak - remekül. Nem hivatalos számítások szerint (mivel „ömlesztett" módon értékelték a csapatok teljesítményét, vagyis nem volt külön női és férfi kategória), a Kanizsai Csajok nyerték a hétfős hölgy csapatok versengését, az összes női egység között időeredményükkel pedig a hatodik helyen végeztek.
mazott Jakabfi Imre klubelnök. -Tudjuk, a legszebb az lenne, ha mindkét csapat feljebb lépne, de azt hiszem nyílt titok, ezen helyzetben mi foglalkoztatja leginkább egyesületünket. Tehát az anyagiakat illetően alaposan meg kell fontolnunk mindent, illetve az együttesek eddigi összeállításán sem szeretnénk nagyon sokat változtatni. Azért hogy valami konkrétumot is mondjak, az szinte biztos, hogy az egyik csapatunk felmegy magasabb osztályba.
P.L.
Korcsoportváltás előtt
A vízilabda gyermekkorcsoportos (2002) Budapest Bajnokság rájátszásában az utolsó, hetedik fordulót bonyolították a 916. helyért a fővárosi Komjádi-uszodában.
Kanizsa VSE - Százhalombatta 9-20 (2-5, 5-4, 1-5, 1-6). Kanizsa VSE: Klepács - Virt S. 3, Pécsi S, Farkas A., Szirtes Botond 1, Krihó, Horváth A. Csere: Nyakas K., Csarankó, Mező, Szirtes Bátony, Farkas A., Gether. Edző: Szabó Szilárd.
Vasas SC - Kanizsa VSE 18-7 (4-0, 4-4, 3-3, 7-0). Kanizsa VSE: Klepács - Virt S., Pécsi 1, Farkas A. 1, Szirtes Botond 1, Krihó, Horváth A. 1. Csere: Nyakas, Csarankó Botond 3, Mező, Szirtes Bátony, Farkas A., Gether. Edző: Szabó Szilárd.
A kanizsai vízilabdások 2002-es korosztálya végül a 28-as mezőny 14. helyén végzett. Ok feljebb lépnek, helyükbe pedig a fiatalok érkeznek, akik előtt a feladat adott, túlszárnyalni elődeiket.
Remekés az Ultrabalatonon
Mindkét együttes feljebb léphetne
Zártak a megyei focisok
Zárultak a megyei labdarúgó bajnokság különböző osztályainak küzdelmei, közülük az első osztályban az UFC Nagykanizsa és a Kiskanizsai Sáskák együttese szerepelt.
UFC Nagykanizsa (7.) - Hévíz SK (2.) 0-4 (0-2)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 30. forduló. Nagykanizsa, 200 néző. Vezette: Németh I. (Szente, Pörzse). G.: Karakai (6., 11.), Huber (69.), Nagy B. (71.).
Kanizsai szempontból rosz-szabbul nem is kezdődhetett volna a találkozó, hiszen Karakai András gyorsan beköszönt kétszer, ami meg is határozta a játék további képét.
Hogy mindezt árnyaljuk, a második játékrészben szintén volt egy hazai beblokkolás, így pedig már nagy különbséggel győztek Koller Zoltán tanítványai az UFC ellen. Egyben véget is vetettek a kanizsaiak 11 fordulón át tartó veretlenségi sorozatának, a Hévíz pedig végül -a kanizsai szekciójával - bejött a pontvadászat második helyére.
Szepetnek SE (12.) -Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (14.) 3-3 (3-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 30. forduló. Szepet-nek, 1S0 néző. Vezette: Kondákor P. (Aczél, Stárics). G.: Baranyai Z. (12.), Kollár (18.), László R. (27.), illetve Lukács I. (42.), Kálcsics F. (72.), Földesi (80.).
A Szepetnek elhúzott az első játékrészben, amire jókor jött még Lukács István szépítése. A második félidőben Sneff Ferenc húzott egy merészet, cserével, amivel még inkább a támadásokat kívánta segíteni, végül be is jött, hiszen döntetlenre mentették a mérkőzést a kiskanizsaiak.
A megyei harmadik vonalban a Miklósfa SE már korábban bajnoki címet ünnepelhetett, a Bagola VSE másodikként zárt, a Palin FC a kilencedik, míg a Bajcsa SE a 13. helyen végzett.
16
Kanizsa - Hirdetés
2015. június 11
25 EVES
A VOKSH OKTATÁSI KFT
induld tanfolyamaink
DIAKOK FIGYELEM!
♦ 06.17-én 08.00 és 16.00 órától GYORSÍTOTT elmélettel "B" kategóriás személygépkocsivezető tanfolyam indul
KEDVEZMÉNYES DÍJAKKAL:
Elmélet: 5000 Ft*, gyakorlat: 3000 Ft/óra (95.000 Ft)*
Részletekről érdeklődjön irodáinkban!
Beke Ivett irodavezetőnél: 0630-491-7051 Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634
(Stat.: 2014-4-2015-1 né. VSM: "B" E: 79,17% - 77,42%, F: 75%-80%, "C" E: 100%. ÁKÓ: "B" Gy: 130,05%-121,38%, "C" Gy: 101,72%-101,38%)
Jó úton egy jobb állás felé!
Sikeres GK! vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet és biztos megélhetést ajánlunk 92/506-141, 30/939-4769 • www.gartner.Ku
Véradás - Vöröskereszt
2015.06.18. (csütörtök) Vöröskereszt 12:00 - 14.30 óra. Surd 16.00 -18.00 óra. 2015.06.20. (szombat) Sörfesztivál - Polgármesteri Hivatal alagsora 14.00 - 18.00 óra.
KORMÁNY INFORMÁCIÓ
HA MAGYARORSZAGRA JÖSSZ, TISZTELETBEN KELL TARTANOD A KULTÚRÁNKAT!
Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális bevándorlók száma. Idén már közel 50 e2ren lépték át törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra, veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.
Mondja el Ön is véleményét! Keresse kérdőívünket postaládájában és küldje el nekünk!
NEMZETI KONZULTACIO
a bevándorlásról és a terrorizmusról

A parlagfű elleni védekezésre figyelmeztet a Földművelésügyi Minisztérium
A parlagfű elleni védekezést még a virágzás előtt el kell kezdeni, ezért a Földművelésügyi Minisztérium (FM) felhívja a földhasználók, földtulajdonosok figyelmét, hogy tegyenek eleget jogszabályban foglalt kötelezettségüknek, ellenőrizzék és tegyék rendbe területeiket.
A tárca felhívásában arra is figyelmeztet, hogy a védekezési kötelezettség elmulasztását az illetékes hatóság IS ezer és S millió forint közötti növényvédelmi bírsággal sújthatja.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény értelmében a földhasználónak, földtulajdonosnak június 30-áig kell a parlagffi-mentesí-tést elvégeznie, megakadályozva a virágbimbók kialakulását, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartania - emlékeztet az FM.
A parlagfű jelenleg is csírázik az országban. A növények fejlettsége eltérő, a legfejlettebb növények jelenleg 30-3S centiméteresek - közölte a tárca.
A parlagfű elleni védekezés minden évben nagy kihívás elé állítja a gazdálkodókat. Ezért az FM azt javasolja, hogy ha kérdésük van, forduljanak a megyei kormányhivatalok növény-és talajvédelmi szakembereihez, vagy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagjaihoz, akik segíteni fogják a földhasználókat a parlagfű elleni védekezés során a leghatékonyabb és legmegfelelőbb módszerek kiválasztásában.
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVII. évfolyam 23. szám 2015. június 18.
Bővül a felnőttképzési paletta a TISZK és a PE együttműködésével
- Megszületett Nagykanizsa első felnőttképzési szuperközpontja - ezzel a mondattal jelentette be dr. Birkner Zoltán, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának igazgatója a Pannon Egyetem (PE) és a Kanizsa TISZK együttműködését, melynek keretében megújul és kibővül a felnőttképzési paletta a régióban.
- A PE és a TISZK közösen kézbe veszi a nagykanizsai felnőttképzés rendszerét és egy térségi integrált szakképzési központot hoz létre komplex kínálattal azoknak, akik szakmát szeretnének tanulni, akik dolgoznak valahol, de továbbképzésre van szükségük, vagy azoknak, akik szakmai továbblépésre vágynak és azoknak, akik a változás miatt kényszerülnek a tanulásra -mondta elöljáróban dr. Birkner Zoltán. Hozzátette, ezzel az együttműködéssel az egész felnőttképzési portfóliót le tudják fedni a jövőben Nagykanizsán és a környékén egyaránt.
- A felnőttképzésnek köszönhetően olyan lehetőséget kapnak a városban és környékén élők, hogy tovább- és át tudják képezni magukat, vagy éppen új szakmát sajátít-
hatnak el - ezt már Dénes Sándor polgármester mondta. Hozzátette, minél több lábon állunk annál több lehetőségünk van. Egész életen át kell tanulni, melyhez az együttműködés által biztosított lesz a lehetőség.
Végh Andrea, a Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézet vezetője kiemelte, a cégeknél az új technológiák megjelenésével is nagyon fontos az, hogy továbbképzések legyenek. De nem csak ezeket az OKJ-s képzéseket kínálják, hanem azokat is, melyek később a környező cégektől igényként fel-
merülnek. Az igényeknek megfelelően majd tovább szélesítik a palettát.
Mérksz Andor, a Kanizsa TISZK vezetője hozzátette, 2010 óta akkreditált felnőttképző-intézmény a TISZK, évente ezer felnőtt végez náluk valamilyen képzést, mely lehet OKJ-s képzés, továbbképzés vagy átképzések. Elsődlegesen gépész, illetve kereskedelem terén vannak szakmai képzéseik, ezzel az együttműködéssel azonban bővül a kör, új területeket kapcsolnak be.
- Szeretnénk néhány éven belül megduplázni azoknak a felnőtteknek a számát, akik Nagykanizsán felnőttképzésben vesznek részt. A jövőben a TISZK képzési palettája mellett informatikai, közgazdasági, környezetvédelmi, illetve vízgazdálkodási, üzleti adminisztrációs és egyéb területek felé nyitunk - zárta a sajtótájékoztatót a kampusz igazgatója. Ezek a szakmák technikus alatti szinteket jelentenek. Szeptemberre a tervek szerint akár tíz új képzést is bevezethetnek a piaci igények függvényében.
V.M.
Kanizsa is a KETOSZ tagja lett
Ismételten megszervezték a KETOSZ-t, a Tata város Önkormányzati Hivatalában a Kerékpáros Települések Országos Szövetsége (KETOSZ) éves közgyűlését. Elnökké Békés város polgármesterét, Izsó Gábort választották. A korábbi taglétszám 21-ről 23-ra bővül az idei évben, ugyanis a közgyűlés a tagjai közé választotta Nagykanizsa és Sándorfalva településeket.
A szövetség célja, hogy a kerékpáros létesítményekkel bíró
települések pozitív gyakorlatának népszerűsítésével felhívja a figyelmet a biztonságos kerékpáros közlekedés megvalósítására a további települések csatlakozásának elősegítése érdekében. Fontos feladatnak tartja a szövetség a kerékpárlopások elleni tevékenységet, új nemzetközi kerékpáros nyomvonalak kialakítását a keletnyugati irányban, továbbá a kerékpárosbarát szolgáltatók támogatását is szorgalmazni kívánja.
2
Kanizsa - Oktatás
2015. iúnius 18
Díjazták a kiváló diákokat és tanáraikat
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett hagyományos tanévzáró rendezvényre került sor a Medgyaszay Házban, ahol a nagykanizsai általános és középiskolák kiváló tanulmányi eredményt elért tanulóit és felkészítő tanáraikat ünnepelték.
- Nagy öröm számomra, hogy ismét megtölthettük a színháztermet. Ez azt bizonyítja, hogy Nagykanizsa intézményeiben kiváló, elismerésre méltó nevelő, oktató munka folyik - ezekkel a szavakkal nyitotta meg a rendezvényt Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, a kitartó munka mindig meghozza a gyümölcsét. Akiváló eredmény pedig több összetevőből adódik. Szükséges a nyitott és érdeklődő diák, másrészről a segítő pedagógus, aki segít a diákoknak a célhoz vezető lépcsők megmászásában. De az iskolának és a családnak is meghatározó szerepe van.
- Büszke vagyok mindannyiukra, minden elismerés az önöké -mondta Dénes Sándor.
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője is megköszönte a pedagógusok áldozatos munkáját, hogy szabadidejüket is arra szentelték, hogy a diákok kiváló eredményeket érjenek el. A díjakat Tomity Mária, a Nagykanizsai Tankerület igazgatójának köszöntője után adták át.
Az elismerő okleveleket Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Tomity Mária tankerületi igazgató nyújtotta át a következő pedagógusoknak:
Bekő Veronika, Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola. Csordás Krisztina, Királyi Pál Altalános Iskola Szepetnek. Csőgör Csabáné, Galamboki Altalános Iskola. Dr. Bartókné Tóth Edit, Nagykanizsai Kőrösi Csoma Altalános Iskola Péterfy Tagintézmény. Erdős Gábor, Batthyány Lajos Gimnázium. Gönczné Bognár Ibolya, Nagyrécsei Körzeti Altalános Iskola. Horváth Krisztina, Hevesi Sándor Altalános Iskola. Horváthné Nagy Elvira, Zalakarosi Móra Ferenc Altalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Jakabfi Ferencné, Pali-ni Altalános Iskola. Kisgyura Jánosné, Szivárvány Óvoda, Altalános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI. Kiss-Plánder Krisztina, Gelsei Weöres Sándor Altalános Iskola. Kiszelák Istvánné, Miklósfai Altalános Iskola. Krampek Mihályné, Kiskanizsai Altalános Iskola. Kuti Gabriella, Zalaszentbalázsi Petőfi Sándor Altalános Iskola. Lang Andrea, Zrínyi Miklós -Bolyai János Altalános Iskola. Lenkovics Mónika, Térségi Altalános Iskola, Szakiskola és Kollégium Csapi. Molnár Józsefné, Murakeresztúri Zrínyi Miklós
Altalános Iskola. Passáné Bolf Mária. Nagykanizsai Kőrösi Csoma Altalános Iskola. Szabóné Burcsi Agota, Rozgonyi Úti Altalános Iskola. Sziva László, Zalakomári Altalános Iskola. Varga Gábor, Zrínyi Miklós - Bolyai János Altalános Iskola Bolyai Tagintézmény.
(Név, verseny megnevezése, eredmény, felkészítő pedagógus.) Kiskanizsai Altalános Iskola: Somogyi Csaba: VII. „Táltos világ" Népmese- és Népballada Előadói Találkozó, IV., Daniné Rádóczi Erika. Vugrinecz Alex: VII. „Táltos világ" Népmese- és Népballada Előadói Találkozó, ezüst, „Regösök húrján" országos vers- és prózamondó verseny, ezüst, Zsoldosné Major Ilona. Vugrinecz Kinga: VII., „Táltos világ" Népmese- és Népballada Előadói Találkozó, ezüst, „Regösök húrján" országos vers- és prózamondó verseny, ezüst, VIII. Nagy Gáspár vers- és prózamondó verseny, ezüst, Zsoldosné Major Ilona. Vugrinecz Kíra: VII. „Táltos világ" Népmese- és Népballada Előadói Találkozó, bronz, Zsol-dosné Major Ilona. Lévai Noémi, Horváth Petra, Erdélyi Kristóf, Hanusz Aron: Bolyai Matematikaverseny, 7. helyezés, Krampek Mihályné. Miklósfai Altalános Iskola: Balogh Anna, Bertók Lili, Szabó Rita: XV. Balogh János Kárpátmedencei Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny, 8. helyezés, Csordásné Gál Izabella, Kiszelák Istvánné. Hevesi Sándor Altalános Iskola: Dobos Kristóf: Jedlik Anyos Országos Fizikaverseny, 7. helyezés, Gregász László Andrásné. Krasznai Borbála Lilla: Curie Kémiai Emlékverseny, 20. helyezés, Varga Gábor Jánosné.
Batthyány Lajos Gimnázium: Ferencz Orsolya: II. Nemzetközi magyar nyelvű matematika verseny, dicséret (II. hely), Országos Csokonai Alapműveleti Verseny, IS., Zrínyi Ilona mate-
- KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP -
matikaverseny, 47., Tolnai Horváth Agnes. Hosznyák Bálint, Kele Marcell, Kiss Hunor, Makrai Olivér: Bolyai matematika csapatverseny, csapatban 18. hely, Márfi Kornélia, Tolnainé Horváth Agnes. Szente Tamás: Nemzetközi Kenguru matematikaverseny, 9., Tolnainé Horváth Agnes. Marton Júlia Kata, Salamon Dóra, Silló Kinga, Curie környezetvédelmi emlékverseny, csapatban 9. hely, Bagarusné Szabó Katalin. Koós Márton: Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, 1S., Hermanné Tóth Erika, Herman József. Lennert Tamara, Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, 19., Herman-né Tóth Erika. Szente Péter: Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, 14., Hermanné Tóth Erika, Zrínyi Ilona matematikaverseny, 23., Márfi Kornélia. Csertán András: Varga Tamás matematikaverseny, 1., Erdős Gábor, Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, 3., Erdősné Németh Ag-nes, Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Verseny, 14., Pangea Tehetségkutató Matematikaverseny, 3., Erdős Gábor. Pőcze Barnabás: Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Verseny, 1S., Erdősné Németh Ag-nes, Kele Krisztián. Schmidt Balázs: Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Verseny, 20., Erdősné Németh Agnes, Kele Krisztián. Sulan Adám: Varga Tamás matematikaverseny, 1., Erdős Gábor, II. Nemzetközi magyar nyelvű matematika verseny, dicséret. Jánoki Georgina: Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, 10., Erdősné Németh Agnes, Hermanné Tóth Erika, Lóczy Lajos országos földrajzverseny, 18., Alexa Péter. Busa Máté: Nemzetközi Magyar Matematika Verseny, 1., Erdős Gábor, Arany Dániel matematikaverseny, 3. díj, Nemzetközi Kenguru matematikaverseny, 20. Szinyéri Bence: Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, 7., Erdősné Németh Ag-nes, Zrínyi Ilona matematikaverseny, 9., Erdős Gábor. Balázs
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2015. június 18
Kanizsa - Oktatás
3
Enikő, Busa Máté, Szinyéri Bence, Szokoli Mátyás: Bolyai matematika csapatverseny, csapatban 7. hely, Erdős Gábor. Traub Sándor: Curie Kémia Emlékverseny, IS., Dénes Sándorné. Micsinai Dominik: Kazinczy szépkiejtési verseny, Kazinczy-díj? Baloghné Harkány Judit. Takács Petra: Less Nándor földrajzverseny, 10., Alexa Péter. Horváth Lóránt: Less Nándor földrajzverseny, 4., Alexa Péter, Lóczy Lajos országos földrajzverseny, 3., Nemes Tihamér OITV - alkalmazás kategória, 21., Herman József. Gál Gábor: OKTV történelem, 11., Alexa Péter, OKTV informatika I., 22., Herman József. Karavidaj Edita, Nagy Diána, Gál Gábor: Gloria Victis történelmi vetélkedő, csapatban 3. hely, Alexa Péter. Sajni Eszter Ramóna: OKTV történelem, IS., Andl Melinda. Erdős Márton: OKTV informatika II., 1., Erdősné Németh Ágnes, OKTV matematika II., 14., Zsovár Anita, Erdős Gábor, Nemzetközi Magyar Matematika Verseny, különdíj, Informatika diákolimpiai válogató, 1. hely, Erdősné Németh Ágnes. Gerő László, Herman Adél, Veszelyi Krisztina Nóra: Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Vetélkedő, csapatban 6. hely, Martonné Pálfalvi Katalin. Zsohár Borbála, Veszelyi Krisztina Nóra: Földgömb VII. Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny, csapatban 4. hely, Gaál Mercédesz, Alexa Péter. LukácsBorbély Péter: OKTV matematika II., 21., Erdős Gábor, Lábodi Gyöngyi, Nemzetközi Kenguru matematikaverseny, 13., Nemzetközi Magyar Matematika Verseny, dicséret. Porgányi Márk: OKTV informatika II., 2S., Erdősné Németh Ágnes, Nemzetközi Kenguru matematikaverseny, 9., Erdős Gábor, Lábodi Gyöngyi, Zrínyi Ilona matematikaverseny, 23.. Gelsei Zsófia, OKTV dráma, 9., Dr. Hámori Zsoltné. Sgánetz Bence: OKTV informatika II., 11., Erdősné Németh Ágnes. Horváth Lilla: OKTV dráma, 16., Dr. Hámori Zsoltné. Vidosics Dóra: OKTV francia nyelv I., 20., Fodorné Koller Zsuzsánna.
Nagykanizsai Körösi Csorna Sándor Általános Iskola Péteríy Tagintézmény:
Gawin Balázs, Müller Péter, Németh Edit, Balla Máté: Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Ver-
seny, S. helyezés, Sánta Zoltán. Gawin Balázs, Szabó Attila, Boros Boglárka, Farkas Csenge, Pálinkás Kíra: Elsősegélynyújtó Verseny országos döntő, 14. helyezés, Fábián Andrásné.
Rozgonyi Úti Általános Iskola:
Ágoston Barbara, Alapműveleti Matematikaverseny országos döntő, Marcali, 7. helyezés, Szabóné Burcsi Ágota. Németh Márton, Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntő, Pécs, 13. helyezés, Kenguru Matematikaverseny, 9. helyezés, Szabóné Burcsi Ágota. Ágoston Barbara, Németh Márton, Merencsics Martin, Bujtor Dániel: Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntő, Budapest, 11. helyezés, Szabóné Burcsi Ágota. Szekeres Jázmin: „A Költő Hazatér" országos versmondó verseny, Vasvár,
1. helyezés, Szermek Tímea. Magyar Máté, Sinkovics Tamás, Horváth Máté: Curie Környezetvédelmi Emlékverseny, 16. helyezés, Ácsné Schein Zsuzsanna. Cseke Viktor: Kerékpáros Iskola Kupa közlekedésismereti verseny országos döntő, 12. helyezés, Horányiné Szücs Ildikó.
Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola Bolyai Tagintézménye:
Csermák Ádám Barna: „Curie" Kémia Emlékverseny, S. helyezés, Hevesy György Országos Kémiaverseny, 23. helyezés, Varga Gábor. Kiss Alexandra: Nagy Gáspár VII. Vers- és Prózamondó Országos Verseny, 1. helyezés és arany minősítés, Dr. Kupóné Gasztonyi Edit. Göntér Márk Dávid: Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny,
2. helyezés, Horváth Júlia Éva.
Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola:
Horváth Bálint Máté: XIII. Országos Lubik Imre Trombitaverseny, IV. díj, Tatár Csaba, Kollonay Zoltán. Szente Tamás: XI. Országos Mélyrézfúvós Verseny, 4-17. helyezés, Tatár Csaba, Kollonay Zoltán. Billege Barnabás: II. Országos Jazz- Zenei Verseny, III. díj, Vámos Béla. Sipos Jázmin: III. Országos Elektroakusztikus Zenei Verseny, IV. díj, Tolnainé Demeter Csilla. Császár Péter János: III. Országos Elektroakusztikus Zenei Verseny, II. díj, Tolnainé Demeter Csilla. Czémán Domonkos, III. Országos Elektroakusztikus Zenei Verseny, I. díj, Baráth Zoltán. Dér Dávid: III.
Országos Elektroakusztikus Zenei Verseny, I. díj, Baráth Zoltán. Pusztai Tamás: III. Országos Elektroakusztikus Zenei Verseny, I. díj, Baráth Zoltán. Vass Veronika: VI. Országos Festészetverseny, eredménye az első tíz között van, Bekő Veronika.
Dr. Mezö Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakkép-zö Iskola:
Németh Boglárka Marcella :Országos szakmai Tanulmányi Verseny, 10. hely, Fésűs Sarolta, Minorics Piroska, Csizmadia Rózsa, Dr. Papp Judit. Szántó Alexandra: Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztő verseny magyar nyelvű gépírás ifjúsági kategória, 19. hely, Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztő verseny angol nyelvű gépírás ifjúsági kategória: 20. hely, Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztő verseny német nyelvű gépírás ifjúsági kategória: 8. hely, Kalmár Izabella Tímea. Szőke Richárd: Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztő verseny magyar nyelvű gépírás Tanuló I. kategória, 7. helyezés, Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztő verseny angol nyelvű gépírás Tanuló I. kategória: 8. hely, Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztő verseny német nyelvű gépírás Tanuló I. kategória: 6. hely, Kalmár Izabella Tímea. Gerencsér Fanni: Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztő verseny angol nyelvű gépírás ifjúsági kategória: 1S. hely, Kalmár Izabella Tímea. Horváth Gergő: Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztő verseny angol nyelvű gépírás Tanuló I. kategória, 7. helyezés, Kalmár Izabella Tímea. Székely Attila: Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztő verseny angol nyelvű gépírás Tanuló I. kategória: 20. hely, Kalmár Izabella Tímea. Túri Barbara: Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztő verseny német nyelvű gépírás ifjúsági kategória, 13. helyezés, Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztő Bajnokság Szövegszerkesztés ifjúsági kategória: 2. helyezés, Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztő verseny magyar nyelvű gépírás ifjúsági kategória, S. helyezés, Kalmár Izabella Tímea.
Nagykanizsai Műszaki Szak-képzö Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézmény:
Aradi Róbert: Implom József Középiskolai helyesírási verseny, országos S., Kálovics József. Völ-gyesi Áron: Gépészeti alapismeretek, 16., Országos Műszaki Tanulmányi Verseny Gépipari I. csoport, 6., György Gyula, Nagy László. Molnár Balázs: Gépészeti alapismeretek, 19., Nagy László. Kozári Tibor: Gépészeti alapismeretek, 20., Országos Műszaki Tanulmányi Verseny Gépipari I. csoport, 8., Nagy László. Gál Dániel: Gépészeti alapismeretek, 23., Nagy László. Tóth Gergő: Országos Műszaki Tanulmányi Verseny Gépipari II. csoport, S., György Gyula, Nagy László, Pálfi Tamás. Tóth Kristóf Gyula: Országos Műszaki Tanulmányi Verseny Gépipari II. csoport, 7., György Gyula, Nagy László, Pálfi Tamás. Korcsmáros Barna: Országos Műszaki Tanulmányi Verseny Gépipari II. csoport, 10., György Gyula, Nagy László, Pálfi Tamás. Zalavári Csaba: Országos Műszaki Tanulmányi Verseny Elektronikai II. csoport, 2., Angyalosi András, Tukacs Attila. Mód László: Országos Műszaki Tanulmányi Verseny Elektronikai II. csoport, 3., Angyalosi András, Tukacs Attila, XIV. Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny, 8., Török Miklós, Tukacs Attila. Pál Marcell Márk: Országos Műszaki Tanulmányi Verseny Elektronikai II. csoport, S., Angyalosi András, Tukacs Attila, XVIII. Országos Elektronikai Konstrukciós verseny, 3., Török Miklós, XIV. Országos Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny, döntő 6., Török Miklós, Tukacs Attila. Szalai Marcell Gábor: Országos Műszaki Tanulmányi Verseny Elektronikai II. csoport, 9., Angyalosi András, Tukacs Attila. Csököly Mátyás: Szakma Kiváló Tanulója Verseny Gépi forgácsoló szakképesítés, országos 7., Kertész György, Szlávecz János, György Gyula. Török Milán: Kenguru Matematika Verseny (országos), 7., Tóthné Piri-ti Zsuzsanna. Weiner Dániel: Kenguru Matematika Verseny (országos), 8., Egerváriné Papp Eleonóra. Aradi Róbert, Hervai Dávid Dominik: Mobilalkalmazás fejlesztő országos csapatverseny, 4-10. hely, Gábris Jácint. Széphegyi Dániel, Aradi Róbert, Hervai Dávid Dominik: Pendroid androidos országos programozási csapatverseny, (folytatás a 4. oldalon)
T_ Kanizsa - Önkormányzat
2015. június 18.
(folytatás a 3. oldalról) döntő S., Gábris Jácint. Hajmási Bálint, Jakab Péter, Zalavári Csaba: Pendroid androidos országos programozási csapatverseny, döntő 10., Tanczenberger Szilvia.
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Zsigmondy - Széchenyi Tagintézmény:
Tombor Klaudia: Szakma SZTÁR országos döntő, 1. helyezés, Patonai Katalin, Angyalosi Miklósné. Hegedűs Nanetta Brigitta: Szakma SZTÁR országos döntő, 2. helyezés, Patonai Katalin, Angyalosi Miklósné. Papp Valéria: Szakma SZTÁR országos döntő, 3. helyezés, Patonai Katalin, Angyalosi Miklósné. Oszkó Edina: AJKP országos tantárgyi döntő magyar nyelv és irodalom,
1. helyezés, Partiné Pataki Gabriella, Vörös Katalin, AJKP országos tantárgyi döntő matematika,
2. helyezés, Pergerné Rábaközi Szilvia. Haracsi István: AJKP országos tantárgyi döntő magyar nyelv és irodalom, 2. helyezés, Partiné Pataki Gabriella, Vörös Katalin. Kalló Sarolta: AJKP országos tantárgyi döntő magyar nyelv és irodalom, 3. helyezés, Partiné Pataki Gabriella, Vörös Katalin. Orsós Richárd: AJKP országos tantárgyi döntő magyar nyelv és irodalom, negyedik, Vörös Katalin. Horváth Gyula, AJKP országos tantárgyi döntő matematika, negyedik, Hajasné Harsányi Andrea. Hunyadi Diána: AJKP országos tantárgyi döntő matematika, ötödik, Hajasné Harsányi Andrea.
További képek láthatóak a www.kaoizsaujsag.hu galériájában.
r mwroumoit
UMMCUMkU
6 és 12V-os 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz Pozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16. Telefon: 93/312-346 Nyitva: H-P: 8-17; Szo- 8-12 óráig
A vidéki turizmus fejlesztése a cél
A közgyűlésen elfogadták az Interreg Europe Programban történő pályázati részvételre vonatkozó javaslatot. Városunk partnerként pályázik a vidéki turizmus versenyképességének fejlesztésére irányuló programra.
A projekt célja a vidéki turizmus versenyképes fejlesztéséhez szűk-séges nemzetközi tapasztalatok megszerzése és azok adaptálása, ezzel egyűtt a helyi KKV-k és turisztikai szervezetek felkészítése, valamint egy konkrét fejlesztési
projekt megalapozása. A pályázat eredményeként városunk és a turisztikai térség átfogó, a városok nemzetközi tapasztalatokra építő akció-tervre tehetne szert, amelynek alapján a konkrét fejlesztési projektek elindíthatóak, illetve amelynek segítségével újabb pályázati források válnak elérhetővé.
A projekt megvalósítása két fázisban történne, ugyanis míg a tartalmi kivitelezés 1-3 évet venne igénybe, addig a további két éves időszak során az elért eredmények monitorozása zajlana. A pályázatot
június és július hónapokban készítenék elő.
Nyertes projekt esetén a teljes projektköltség 1,S - 2,S millió euró, melyből a vezető partner költségvetése 300-4S0 euró. A támogatás intenzitása 8S százalék, melyet várhatóan 10 százalékos nemzeti társfinanszírozás egészít ki. A széles partnerségbe S-6 ország tartozik majd, 10 partnerszervezettel, köztűk például Hollandia, Franciaország, Ausztria és Görögország
V.M.
Nagyobb együttműködést varnak el a gyalogosoktól a körforgalomban
A Huszti téri körforgalommal kapcsolatban mondta el észrevételét közgyűlési interpellációjában Horváth Jácint önkormányzati képviselő. Azt kérdezte Dénes Sándor polgármestertől, hogy közlekedéstechnikai elemzéssel lehetne-e valamiféle megoldást találni annak érdekében, hogy reggel 8 óra tájban és délután 4-S óra között gyorsabban tudjanak áthaladni a gépjárművezetők a körforgalmon.
- A Huszti téri körforgalom a városközpont rekonstrukciójának első űtemében valósult meg 2010-ben. A körforgalmú csomópontok áteresztő képessége általában kedvezőbb a jelzőlámpás irányítású-
nál, ennek ellenére a Huszti téren valóban jelentős torlódások tapasztalhatók. A helyzet a környezeti adottságokat és korlátokat figyelembe véve más megoldásokkal sem lenne kedvezőbb - olvasható a polgármesteri válaszban.
A Huszti tér a belváros keleti kapuja, és fontos összeköttetést jelent a nagy lakosságszámú keleti városrésszel, valamint a kereskedelmi egységekkel teli északkeleti városrésszel. Mindezért az átlagosnál jóval nagyobb forgalmat szűkséges lebonyolítania, ráadásul a közeli közintézmények miatt a gyalogos forgalma is jelentős. Körforgalmak esetében ez utóbbi jelentősen befolyásolja a csomópont teljesítőképességét. Több szakmai fórumon is el-
hangzott, hogy a körforgalmakban a járműforgalom gyorsabb áthaladását az segíthetné leginkább, ha a gyalogosok is egyűttműködőbbek lennének. Ugyanis a szünet nélküli folyamatos gyalogos átkelés okozza legnagyobb mértékben a feltorlódást. Mindez persze nehezen befolyásolható. Ez a jelenség más településeken is problémát jelent.
Összességében az állapítható meg, hogy a Huszti téri körforgalom közlekedési állapota a környezeti adottságoktól fűgg, és a gazdaságtalan műszaki beavatkozásokat leszámítva, jelenleg nem találtak olyan megoldást, ami javíthatna a forgalmi helyzeten.
B.E.
játszótér és focipalya-felújítas:
megvizsgaljak a lehetőségeket
A szülők kérését tolmácsolva, a Táncsics téri lepusztult játszótérre és focipályára hívta fel közgyűlési interpellációjában a testület figyelmét Gábris Jácint önkormányzati képviselő.
Mint mondta, a szűlők elsősorban a talaj eligazításához kérnek segítséget, hogy alkalmassá váljon a sportolásra a terep. Emellett a kapukra is ráférne a festés - tette hozzá, és örűl-nének akár a használt kapuhálóknak is, mert szeretnék rendeltetésszerűen használni a pályát.
- A közhasználatú játszóterek csak az érvényben lévő előírásoknak megfelelően, minőségi tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszközök telepítésével létesíthetők, a meglévő játszóeszközök (hinta) felújítása is ezen előírások figyelembe vételével történhet - állt Dénes Sándor polgármester válaszában. - Az önkormányzatnak az a célja, hogy minél több megfelelő színvonalú játszótér és sportpálya kerüljön kialakításra Nagykanizsa közterűletein. A város közigazgatási területén lévő S6 játszótér karbantartása, ját-
szóeszközeinek szabványosítása minden évben nagy anyagi terhet jelent az önkormányzat számára. A focipálya egyenetlenségeinek javítása szintén jelentős költségű, komolyabb kivitelezői munkát igényel. A focipálya és a játszótér felújítását a polgármester is fontosnak tartja. A felújítás lehetőségét megvizsgálják, és amennyiben az idei évi költségvetésben a közgyűlés fedezetet biztosít rá, úgy megteszik a szükséges előkészítéseket.
B.E.
2015. június 18
Kanizsa - Drótszamár
5
Kerékpárral is vigyázzunk egymásra!
Többször, több fórumon, több éve elhangzik az a kijelentés, hogy Magyarországon a kerékpározás reneszánszát éli. Az elmúlt tíz évben -több évtizedes kihagyás után - ismételten felfedeztük a kerékpárt. Egyesek sporteszközként, mások napi közlekedésre használják és vannak, akik így kímélik a környezetet. A közúti közlekedés során azonban mindenkinek szabályosan felszerelt kerékpárral, a KRESZ szabályait betartva kell közlekedni azért, hogy biztonságban hazaérjen. A kötelező felszereléseken túl léteznek olyan eszközök is, melyek használata ajánlott, a kerékpáros biztonsága érdekében.
A kerékpár vezetője is a közlekedés egyenrangú résztvevője, jogait és kötelezettségeit a KRESZ szabályozza. Ennek ellenére ma Magyarországon nem létezik szervezett oktatás a kerékpárral közlekedők számára. Azonban mindenkinek elemi érdeke az, hogy elsajátítsa a KRESZ szabályait, hiszen egy esetleges balesetet követően azok betartását számon kéri a hatóság még akkor is, ha a kerékpáros jelenleg külön engedély nélkül vehet részt a közlekedésben.
Jelen cikksorozattal ezen szabályok, előírások, de akár az ajánlások , hasznos tudnivalók ismertetésével szeretnénk hozzájárulni a biztonságos közlekedéshez.
A kerékpárt fel kell szerelni
A kerékpár kötelező felszereléseit 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet tartalmazza. . Ezekkel minden esetben fel kell szerelni a közúti forgalomban használt kerékpárt, a biztonságos közlekedés érdekében.
♦ könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
♦ két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
♦ hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,
♦ egy előre fehér vagy kadmium sárga fényt adó, sötétben, tiszta időben
legalább 150 méter távolságról látható lámpával (elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is),
♦ egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 1S0 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával (elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is),
♦ elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel,
♦ legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyán sárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen közelében,
♦ a világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet,
♦ a kettőnél több kerekű és 0,80 méternél szélesebb kerékpárt mindkét oldalon fel kell szerelni az előbb (a 4-6 pontokban) említett világító vagy fényjelző berendezésekkel (ezek a berendezések a jármű legszélső pontjától 0,15 méternél távolabb, egymáshoz pedig 0,60 méternél közelebb nem lehetnek),
♦ a kerékpár világító és fényjelző berendezéseit úgy kell elhelyezni, hogy az első és a hátsó lámpák az úttesthez 0,35 méternél közelebb, és az úttesttől 2,00 méternél távolabb ne legyenek,
♦ az első és a hátsó fényvisszaverők az úttesthez 0,35 méternél közelebb, az úttesttől 0,90 méternél távolabb ne legyenek,
♦ az oldalsó (borostyán sárga színű) fényvisszaverő (küllőprizma) távolsága a kerékabroncstól 0,10-0,15 méter legyen.
A kerékpárt fel szabad szerelni
♦ oldalán borostyán sárga,
♦ mindkét oldali lábpedálon elől és hátul borostyán sárga fényvisszaverővel, továbbá
♦ a kerékpár bal oldalán, hátul elhelyezett, személlyel vagy tárggyal való ütközéskor visszahajló szélességjelzővel, amely előre fehér, hátra piros színű fényvisszaverőt tartalmaz (behajtható kivitelű is lehet),
♦ szélességjelző felnyitott állapotban a kerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjától balra 0,30-0,40 méterre és az úttest szintjétől 0,35-0,90 méterre legyen.
Gyermekülés
A kerékpárra gyermekülés olyan módon szerelhető fel, hogy az ülés és a rajta ülő gyermek a vezetőt a kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár világító- és jelzőberendezéseit ne takarja. Az ülésfelület súlypontjának a jármű hosszanti függőleges szimmetriasíkjában, a tengelysíkok között kell elhelyezkednie.
A vezető háta mögött közvetlenül elhelyezett gyermekülés azzal a feltétel-
lel megengedett, hogy háttámlával és a gyermek méretére beállítható, általa ki nem kapcsolható, a kibújást minden körülmények között megakadályozó utas visszatartó rendszerrel van ellátva.
Az üléshez kapaszkodót és lábtartót is fel kell szerelni, és a konstrukciónak meg kell akadályoznia, hogy a gyermek lába a kerékkel érintkezésbe kerülhessen. Az ülés, a kapaszkodó és a lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel, valamint az azzal együtt elforduló szerkezettel.
Kerékpár utánfutó
A kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 0,70 méter széles és legfeljebb 70 kilogramm össztömegű, egy kerekű vagy egytengelyű, két nyomon futó vontatmány (kerékpár utánfutó). A kerékpár utánfutót fel kell szerelni hátul egy, az utánfutó középsíkjában, vagy attól balra, az úttest szintje felett legalább 0,35 méter és legfeljebb 0,60 méter magasságban elhelyezett piros színű, háromszög alakú - a pótkocsira előírt -fényvisszaverővel, valamint a kerékpárra előírt hátsó helyzetjelző lámpával.
ság mindenkinek saját, jól felfogott érdeke. A „Látni és látszani" szlogen betartása elsődleges szempont biciklizés közben.
A fényvisszaverő ruházat viselése lakott területen kívül, éjszaka vagy rossz látási viszonyok között kötelező. Azonban nem tiltott az ilyen felsőruházat (mellény, dzseki, átvető) más körülmények között történő használata sem, elősegítendő azt, hogy a közlekedés többi résztvevője időben észlelje a kerékpárost.
Hasznos lehet a fényvisszaverő szalag is, akár ruházaton, akár a kerékpáron. A szalagokat a karra helyezve sötétben vagy rossz látási körülmények között az irányjelzést is kellő időben észlelhetővé tudjuk tenni.
Kerékpározás közben a fentieken kívül még egyéb fényvisszaverő eszközökkel is (matricák, lógó prizmák, táskák, esővédő huzatok) láthatóvá tudjuk tenni magunkat.
A sisak a másik felszerelési tárgy, amely nem mindig kötelező. Ha a kerékpáros sisakot visel és utast nem szállít, lakott területen kívül max. 50 km/h sebességgel haladhat, sisak nélkül legfeljebb 40 km/h a megengedett maximális sebesség. Míg a fényvisszaverő eszközök a balesetek megelőzését segítik, a sisak egy esetleges esés, ütközés
Az önálló energiaforrással rendelkező és dinamóval szerelt lámpákat kivéve a kerékpár utánfutó hátsó helyzetjelző lámpája elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy bekapcsolása a kerékpár hátsó helyzetjelző lámpáját kikapcsolja.
A kerékpár utánfutót fel szabad szerelni elől az utánfutó középsíkjától balra és jobbra szimmetrikusan, az utánfutó széleitől 150 mm-re nem távolabb, az úttest szintje felett legalább 0,35 méter és legfeljebb 0,90 méter magasságban kettő, nem háromszög alakú fehér színű fényvisszaverővel.
Az önálló energiaforrással rendelkező lámpákat kivéve a kerékpár lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy a lámpák együtt legyenek be- és kikapcsolhatók.
Láthatóság = biztonság
Az ajánlott - illetve itt kerülnek említésre a bizonyos esetekben kötelező, egyébként csak ajánlott - felszerelések a kötelező tartozékokon túl is fokozzák a kerékpárral közlekedők biztonságát. A bicikli biztonsági felszereltsége, a látható-
közben óvja testi épségünket.
Egy jól használható, szabályosan felszerelt kerékpár kincset ér a tulajdonos számára. Egy ilyen járművet megéri egy masszív zárral vagy kerékpárlakattal óvni az illetéktelenektől. Ha mégis megtörténik a baj, célszerű elérhető helyen tárolni a vázszámot. Ha lefényképezzük a kerékpárt és az arra szerelt tartozékokat, azzal szintén megkönnyítjük a rendőrség dolgát.
A kerékpáron időnként, de tavasszal mindenképpen célszerű a főbb alkatrészek átvizsgálása. Minden elindulás előtt érdemes az alábbi elemek használhatóságáról, működőképességéről:
♦ gumik (profil, repedezettség, sérülések, légnyomás, szelepek);
♦ kerekek (egyenesfutás, csapágyak, küllők);
♦ váltó (fokozatok, bowdenek, váltókarok működőképessége);
♦ fékek ( működőképesség, fékpofák/fékbetétek állapota, beállítása);
♦2 nyereg beállítása/rögzítése;
♦ lámpák működőképessége, prizmák megléte, tisztasága, felülete.
6
Kanizsa - Programajánló
2015. június 18
Nyári napközis táborok a Nyitnikékben
Erdei táborba invitál minden kedves érdeklődőt a Nyit-nikék Erdészeti Erdei Iskola. Idén két turnusba várjuk a fiatalokat. Helyszín: Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola, Obor-nak.
ERDŐJÁRÓ TÁBOR
Időpont: 2015. július 13-17.
Vegyes korosztálynak ajánljuk, alsósoknak, felsősöknek, akik szeretnek jó társaságban, szép környezetben kézműves-kedni, játszani, kirándulni. Klassz élmények, erdei séták, agyagozás, kemencében sütés vár rátok. A többi még titkos!
Jelentkezési határidő: 2015. július 6. (hétfő) 12 óra
IFJÚ ERDESZ TÁBOR
Időpont: 2015. augusztus 3-7.
Felsősöknek és gimiseknek ajánljuk, akiket érdekel az erdészek munkája, a természet, szeretik a hosszabb erdei túrákat és a kihívásokat. A szakmai programok mellett itt is lesz kézműves foglalkozás, lövészet, és még sok más...
Jelentkezési határidő: 2015. július 27. (hétfő) 12 óra
A táborok napközis jellegűek, a táborozókat fél 8-kor kisbusszal szállítjuk Nagykanizsáról Obor-nakra, és délután fél 5-re hozzuk vissza Nagykanizsára. (Zalaerdő Központ, Múzeum tér 6.)
A tábor díja:
18.000 Ft/fő/turnus szállítás nélkül. (A szülő hozza-viszi Obornakra a gyermeket.)
23.000 Ft/fő szállítással együtt (Nagykanizsa, reggel a Múzeum tér elől indul a kisbusz 7.30-kor, visszaérkezik 16.30-kor.)
Az árak tartalmazzák a napi háromszori étkezést és a foglalkozások, programok költségét.
További információ: Povics Noémi (povics.noemi@zalaer-do.hu, +36 (30) 511-3213)
Brumi, Ancsi a bacha(ta)Starok, a''La''tin''vó
Negyedik alkalommal június 19-20-én rendezi meg a Kanizsa Turizmusáért Egyesület Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei Találkozót, amikor kulturális és gasztronómiai élmények kavalkádja várja két napig az Erzsébet térre látogatókat. Több mint 50 fajta sört kóstolhatnak az érdeklődők - a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be.
- Immáron negyedik alkalommal készülünk a sör és fúvószenei fesztiválra, ami a legfiatalabb nagyrendezvényünk, de eddig minden évben nagy sikert aratott. Bízom abban, hogy idén is így
Akár rég rázod salsa, no meg más latin zenékre, akár nem, ott a helyed június 27-én, 14 órától, a Honvéd Kaszinóban, ahol a LatiNívó Salsa Klub szervez egy különleges tánccal, a bachata-val felvértező, megmeríttető workshopot. Ha tudsz táncolni, ha még nem - teljesen mindegy, látogass el a táncos-tanos buliba.
A Kanizsai Tánc és Mozgásművészeti Egyesület berkein belül működő LatiNívó Salsa Klub negyedévente hoz tető alá olyan programokat, amik nemcsak a tánc-tanulásról, hanem a szórakozásról, a fergeteg partykról is szólnak. A közelgő, néhány hét múlva startoló „work-shopról" a klub egyik vezetőségi tagját, Simon Veronikát kérdeztük.
- Brunner Gábor és Véber Anna, EB 5. helyezett, bachata tánc oktató párost látjuk vendégül. Akiktől természetesen nagyon sokat lehet tanul-
hatni a bachata-ról. Mindenkit szeretettel váruk a programra, akkor is, ha ezidáig még nem kóstolt bele a kubai, karibi - azaz, a latin táncokba. A továbbképzés után este, 9 órai kezdettel pedig élő (latin) zenés bulit tartunk, a Lobo Latino zalaegerszegi formáció közreműködésével - összegezte Simon Vera a június végi programot.
- Am addig is szeretettel várunk mindenkit, kedden és pénteken, 18 órától a Honvéd Kaszinóba, a salsa-bachata óráinkra. Nemcsak azokat, akik régóta táncolnak. Hanem teljesen kezdőket is, akik egyelőre, csak morfondíroznak a tánc-tanuláson.
Sz.Zs.
Városi Fúvószenekar és az ausztri-
ai a Musikverein Schleinbach is.
lesz, hiszen Nagykanizsa a sörgyártásban európai hírű volt-kezdte a sajtótájékoztatót Dénes Sándor2polgármester.
- Pénteken négy órakor a programok sora a helyi produkciók bemutatásával kezdődik. A Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar működik közre egy önálló műsorral. Ezen kívül a Nagykanizsai Fúvószenekar játszik még - mondta Tatár Csaba, a Nagykanizsai Fúvószenekar vezetője. Kiemelte, szombaton délelőtt hívogató zenéléssel kezdenek városszerte. Délután játszik a Balaton M&K Fúvószenekar, a Karos Fúvósegyüttes, a csurgói Fehérvári József Fúvószenekar, a Körmendi
Hozzátette, mindenki egy-egy önálló műsorral lép fel, közben a tér több pontján is szól majd a fúvószene. A program végén pedig a közel 220 zenész együtt fog játszani az összes vendégkarmester váltott vezényletével.
- A sörsátorban lesz egy kisebb színpad, ahol egészen késő estig lesznek produkciók. Két zenekar lép fel, így pénteken az AB/CD zenekar, a Deák Bill Blues Band és a Marching Jazz Band. Szombaton este a Piramis együttes és a Loud & Black szórakoztatja a közönséget -tette hozzá Magyar Ferenc, a Kanizsa Turizmusáért Egyesület elnöke.
Az elnök hangsúlyozta, a fesztivál célja, hogy támogassák a nagykanizsai fúvósokat, és felhívják a munkájukra a figyelmet, továbbá lehetőséget biztosítsanak számukra a kapcsolataik működtetésére. A korábbi évek hagyományainak megfelelően több mint 50 fajta sör kapható majd a rendezvény ideje alatt. A gyermekeket pedig szabadtéri gyermekjátékokkal és programokkal várják. Az első korsó sört Dénes Sándor csapolja majd pénteken 16 órakor az Erzsébet téren.
V.M.
2015. június 18.
Kanizsa - Hirdetés
i-*
fJSLü-fMMk
2015. június /9. (péntek)
76:75 Zenekarok bevonulása az Erzsébet térre: Nagykanizsai Zeneiskola ifjúsági Fúvószenekara - Rendőrség felől Nagykanizsai Fúvószenekar -Bolyai Általános Iskolától /6.-30 A IV. Kanizsai Sörfesztivál megnyitója, majd az első ünnepélyes sörcsapolás A rendezvényt megnyitja: Dénes Sándor polgármester 76:30 Nagykanizsai Zeneiskola Ifjúsági
Fúvószenekara - sörsátor 77:00 sörömzene
a Nagykanizsai Fúvószenekar - sörsátor 78:00 AB/CD koncert (AC/DC tribute zenekar)
nagyszínpad 79:30 sörömzene
a Nagykanizsai Fúvószenekar - sörsátor 20:30 Deák Bili Blues Band koncert-nagyszínpad 22:00Marc h ingjazz Band koncert - sörsátor
A mii sorváltoztatás jogát fenntartjuk.
20/5. június 20. ébredj Kanizsai
70:00 A Nagykanizsai Fúvószenekar csalogatója: Eötvös tér -Deák tér - Vásárcsarnok útirányon - menet és térzene f3:00-tál Vendégzenekarok fogadása az Erzsébet téren
74.00 74:00 7*40 75:20 76:00 76:40
77:20
77:50
V
9:30
sOrömzenékkei tarkított fúvós koncertek - sörsátor Karos Fúvós Együttes - Tatár Csaba Fehérvári József Fúvószenekar - Csurgó - Horváth Endre Körmendi Városi Fúvószenekar - Morvay András Musikverein Schleinbach - Papócsi Róbert Nagykanizsai Fúvószenekar - Tatár Csaba A szinpadi átállások ideje alatt a Balaton M&K Fúvószenekar Hajas Béla játszik a sörsátorban Fúvós "párbaj" - sörömzene Corner Pub előtt:Fehérvári József Fúvószel Csurgó - Horváth Endre Balaton M&K Fúvószenekar - Hajas Béla Hotel Centrtal eiött:Musikverein Schleinbach - Papócsi Róbert | Körmendi Városi Fúvószenekar - Morvay András Közös bevonulás, zárókoncert Közös zeneszámok előadása Körmendi Városi Fúvószenekar Musikverein Schleinbach -Ausztria/Szepetnek Fehérvári József Fúvószenekar, Nagykanizsai Fúvószenekar L0UD& BLACK koncert - nagyszínpad sörömzene a téren - a résztvevő zenekarokkal PIRAMIS koncert - nagyszínpad

Bijekar
H
i> i V ,
Pannónia
dalto ® TESCO KanlBfuPK«duk''
™ .THéhtfnn I
Hm.
ts^naaa
Helikon fflxr nnfii/fi
I V HWWr-
NTERSPAR
CAR., SN''.ivum Kanizsa
Íj
Szerviz autökerwfcedev
HIDROFILT
tóft

f^agtl álmol
Magí| IdxWségel
8
Kanizsa - Finisben a javító
2015. június 18
Megkezdődött a műszaki atadas a Nagykanizsai javítóintézetben
Ötezer köbméter beton, ezer tonna vas és acél, 400 darab, horganyzott huzalráccsal is ellátott nyílászáró, 3,S hektárnyi területet kerítő, 1,1 kilométernyi huzalkerítés, szintén kilométernyi, borotvaéles pengékkel ellátott NATO-háló, közel S ezer négyzetméter hasznos alapterület. Az ingatlant 10 ezer köbméter földel töltötték fel, hogy megszüntessék a mocsaras jellegét, hogy kertészkedésre is alkalmas legyen. Lesz is, hiszen gyümölcsös, zöldségeskert, néhány méh-kaptár, illetve birka, kecske és más, gondozásra szoruló háziállat is helyet kaphat majd a Camping utcai, impozáns épületkomplexum területén, amelyre a legmodernebb biztonsági rendszerek és - a félszáz rendész és gyermekfelügyelő mellett - kör-zsámolyos, zoom-olható, éjjel is látó kamera felügyel majd. A Nagykanizsai Javítóintézet műszaki átadásán jártam.
- A munkafolyamatokba igyekeztünk minél több dél-zalai, helyi vállalkozót bevonni - hangsúlyozta beszélgetésünk kezdetén Magyari László, a Debreceni Javítóintézet igazgatója, aki egyben a kanizsai intézet szakmai vezetője is. - A Nagykanizsai Javítóintézet belső, épületgépészeti munkáit a kanizsai Termoszerviz Kft., a nyílászárók legyártását és beszerelését a szintén nagykanizsai Premier Ablakvilág Kft., míg az elektromos részek (erősáram és gyengeáram) beszerelését pedig a nagykanizsai Villtek Kft. végezte. A biztonságtechnikai
eszközrendszer (zárak és kamerarendszer) telepítését egy olyan akkreditált cég nyerte el pályázat útján, amely büntetés-végrehajtási intézetek biztonságtechnikáját is telepíti és szereli már hosszú ideje.
- Még a tavalyi évben, 2014 februárjában történt meg a munkaterület átadása, amit a terület megtisztítása, a szemét és törmelékhalmok elvitele, valamint a cserje- és bozótirtás követett -mondta a DH-Szerviz Kft. szakembere. - A területet úgy tettük alkalmassá egy ilyen hatalmas tömegű épületkomplexum befogadására, hogy először 400 darab, egyenként másfél méter átmérőjű kútalapot készítettünk el, amelyek mindegyike 3 méter mélyen került a talajba. Ez jelenti az alapot, ez tartja meg az épületegyüttest. Erre került egy úgynevezett gerendarács: ez köti össze a kútalapokat, és ezen fekszenek a falak tulajdonképpen, ez akadályozza meg, hogy az épület a mocsaras talaj miatt megsüllyedjen. Amikor ezzel elkészültünk, akkor következett a falazás, betonozás, vagyis az épület szerkezetének a felállítása. Ez nagyjából 2014 szeptemberéig elhúzódott, amikor az időjárás megállásra kényszerített bennünket. A folyamatos esőzések miatt még a Principális-csatorna is megáradt, amely miatt a Camping utcát le kellett zárni. Nem kell különösebben ecsetelnem: sem az építőanyag, sem a daruk és egyéb, nehéz munkagépek - hetekig - nem juthattak el az építkezési területre...
- Az ajtók, ablakok rácsozatát húzópróbák alá vetettük, így ellenőrizve le a teljes biztonságot. A rácsozatnál minden egyes dűbel úgy van kialakítva és beépítve, hogy szakítási próbákat végeztünk el jó néhány helyen rajtuk - hangsúlyozta elöljáróban a legfontosabbat, a biztonságot górcső alá véve Bátori Attila. - „Az épületeket közvetlenül egy S méter magas téglakerítés veszi körül, kialakítva így egy magasabb fokozatú, biztonsági zónát közvetlenül a lakókörletek szomszédságában. A téglakerítés vasbeton pillérekkel és dupla betonkoszorúval van megerősítve, hiszen ilyen magasság esetén már a szélteherrel is számolnunk kellett. Már a téglakerítések tetején is lesz NATO-háló, vagyis a kis pengékkel és vágó-élekkel ellátott modern szögesdrót tulajdonképpen. A lakókörletek elsőnek nevezhető biztonsági zónája után - hiszen minden külső ablakra és ajtóra rácsok vannak felszerelve, a nyílászárók pedig elektronikus védelemmel is el vannak látva - a téglakerítés a második, míg a külső, 4 méteres kerítés pedig már a harmadik biztonsági zóna. Egy félméteres lábazatot készítettünk ennek a külső rácskerítésnek, amelybe beleágyazva, méterenként helyeztük el a horganyzott, befelé visszahajló horganyzott fémgerendákat, majd pedig ezekre a tartógerendákra szereltük rá a ponthegesztett táblákból álló huzalkerítést. A horganyzott huzaltáblák olyan műszaki megoldással készültek, hogy a rácsozatot ne lehessen se feszíteni, se pedig húzni. A táblákat alkotó huzalok három sorosak (rétegűek): 6-6 milliméteres külső, és S milliméteres belső huzalszálakból készültek. Még a rögzítő csavarok is úgynevezett önszakítós fejjel rendelkeznek, amelyek oldhatatlan kötést jelentenek: miután felcsavarozták velük a huzalból készített táblákat, csak sérülést okozó mechanikus behatással lehet őket eltávolítani. Magyarul, csak fémvágó eszközökkel lehet majd őket levágni, még csavarhúzóval, vagy más fogóeszközzel sem lehet ezeket eltávolítani, megbontani. E külső, biztonsági kerítésből 62S méternyi került beépítésre, míg a telekhatárt adó, és
negyedik védelmi vonalként funkcionáló, 2 méter magas huzalkerítésből pedig SS0 méternyi. így, a téglafalakkal együtt közel másfél kilométer hosszú a teljes kerítésrendszer. A kerítéseken, illetve az ablakok rácsozatán is rongálást jelző érzékelők lesznek elhelyezve: ezek akár a nagyobb erejű rángatá-sok, akár az eszközökkel okozott mechanikus sérülések esetén jeleznek a biztonsági szobába, megmutatva a sérülés pontos helyét is.
- A Nagykanizsai Javítóintézet épületegyüttese négy különálló, de akadálymentesített folyosóval ösz-szekötött épületrészből áll, amelyek mindegyike földszinttel, valamint két emelettel rendelkezik -ecseteli Bátori Attila. - A Camping úthoz legközelebb eső, akadálymentesített „A" épületben lesz majd a rendészet, az igazgatás, a könyvelés és az egészségügyi részleg az orvosi-fogorvosi rendelőkkel valamint a betegszobákkal, de itt alakítottunk ki néhány vendégszobát is. Ebben az épületszárnyban lesz elhelyezve az ügyvédi beszélő, illetve a családi beszélő is, utóbbiban a fogvatartott fiatalok találkozhatnak majd kulturált és ellenőrzött körülmények között a családjukkal.
- A „B" és „C" épületekben található körletek mindegyike zárt. Tehát a fogvatartott fiatal csak azon belül mozoghat szabadon, de a körletből ki már csak felügyelői engedéllyel és felügyelettel, vagy éppen rendészi kísérettel mehet -szögezi le Bátori Attila. - A körleteket lezáró ajtók biztonsági rácscsal és elektromos biztonsági zárakkal ellátottak, és természetesen az ablakokat is mindenhol horganyzott huzalrácsokkal védjük, így nyilván, azokon kimászni sem lesz mód. Az összekötő folyosóról nyílnak az öt méter magas téglafalak, illetve maga az épület határolta sportudvarok, illetve sétaudvarok. A „D" épületrészben egy akár 2S0 fő ellátására is alkalmas, a legmodernebb eszközökkel felszerelt konyhát építettünk fel, és szintén itt, az első emeleten található egy 6 méteres belmagasságú, közel S00 négyzetméteres tornaterem is -zárta mondandóját a felelős műszaki projektvezető, aki azt is elárulta, hogy a műszaki átadás teljes folyamata néhány hetet biztos, hogy igénybe vesz majd.
A teljes cikk megtalálható a www.kanizsaujsag.hu-n.
Dr. Papp Attila
2015. június 18.
Kanizsa - Hirdetés
Forgalmirend változás!
A 2015. évi IV. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei Találkozó programjai miatt az alábbi útlezárások, forgalomkorlátozások és forgalmirend változások várhatóak az Erzsébet téren és környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN:
Június 18. (csütörtök) 15.00 - június 21. (vasárnap) 06.00-ig az
Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi út között. Június 18. (csütörtök) 18.00 - június 21. (vasárnap) 06.00-ig az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és a Magyar utca között (Polgármesteri Hivatal és a Bolyai Altalános Iskola előtt), valamint az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi út és a Magyar u. között. Június 19. (péntek) 08.00 - június 19. (péntek) 16.00-ig a városközpontban a fizetőparkolók ingyenesen vehetők igénybe. ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN:
Június 19. (csütörtök) 18.00 - június 21. (vasárnap) 05.00-ig
- az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi u. között,
- az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady u. és a Zárda u. között a Fő úton (A Fő út forgalma az Ady utcába terelve a kereszteződésnél, a Zárda utca forgalma terelésre kerül a Király u. felé a Fő út kereszteződésénél, a Király u. felőli forgalom terelése a Sabján Gyula utcába a kereszteződésnél).
- az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és az Arany János u. között (Polgármesteri Hivatal - Bolyai Altalános Iskola előtt),
- az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi u. és a Magyar u. között,
- a Vásár utcán a Báthory utca Erzsébet tér között (forgalom terelése a Báthory utca felé).
Az útlezásárok területére a fenti időpontok alatt csak a lakók, a vásárosok, a vendéglátósok, a fellépők és a rendőrség tagjai hajthatnak be a rendezők által biztosított behajtási engedéllyel. FORGALMIREND VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN: Június 18. (csütörtök) 18.00 - június 21. (vasárnap) 05.00-ig a Kinizsi utca forgalmi iránya megváltozik. Az utcában az egyirányú forgalom megfordul a Rozgonyi utca és az Arany János utca közötti viszonylaton. Az Arany János utcában jobbra fordulási tilalom a Kinizsi utca felé, valamint a Kinizsi utcában balra fordulási tilalom az Arany János utca felé lép érvénybe, valamint a Kinizsi utcában megállási tilalom a Rozgonyi utca felől 50 m-en. BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA:
Június 18. (csütörtök) 18.00 - június 21. (vasárnap) 05.00-ig lezárásra kerül az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady út és a Zárda utca közötti szakasz. A Dél-Zalai Aruháznál lévő autóbuszmegállót ezen idő alatt a járatok nem érintik, a Dél-Zalai Aruház elnevezésű buszmegállópár áthelyezésre kerül a Zrínyi utcába, az E.on székház elé. Lezárásra kerül az Erzsébet tér északi oldala a Rozgonyi utca és a Magyar utca között. A lezárás ideje alatt a 8-as és a 8 Y-os jelzésű helyi járatok Napraforgó tér - Miklósfa viszonylatban módosított útvonalon közlekednek. Nem érintik a Királyi Pál utcai, Vörösmarty utcai és a Rozgonyi utcai sarokmegállóhelyeket. A megállóhelyek, ahol a járatokat igénybe vehetik: Zrínyi utcai ideiglenes megálló, Kalmár utca, Magyar u. 60., Kenyérgyár.
A lezárások és a forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük megértésüket és türelmüket.
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
NAPSZEMÜVEG
nnni/n Multifokális
%
határtalanul!
ÚTBAN „RÁKÓCZIÉK KASSÁJA" FELÉ
A nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskola 42 hetedik osztályos diákja tanáraikkal a Határtalanul program keretében 201S. június I-4-ig felejthetetlen napokat tölthettek a Felvidéken. A kirándulást az Emberi Erőforrások Minisztériuma több mint egymillió forinttal támogatta. Az utazás előtt előkészítő órák keretében a tanulók megismerkedtek az itt élő magyarság kultúrájával, történelmével, különösen a Rákóczi szabadságharc felvidéki eseményeivel. Ezeken az órákon tanáraik tudatosították számukra, hogy ez a vidék 1920-ig a történelmi Magyarország részét képezte.
A gyerekek történelmi időutazáson vettek részt Zólyom - Besztercebánya - Késmárk Lőcse - Igló - Eperjes - Rozsnyó - Kassa - Losonc útvonalon. A nemzeti összetartozás napján a losonci Kármán József Alapiskola vendégei voltak, ahol közös programokon vettek részt az ott élő magyar gyerekekkel.
Mindannyian örökre szívükbe zárták az itt átélt élményeket és témanap keretében megosztották ezeket az iskola többi tanulójával.
(JLIr I li\ll szemüveg kampány
szemüveg
élethelyzetre

wsm
imm
I
10
Kanizsa - Hirdetés
PHIS, június 18
201S.06.30.
DYNAMIC HUNGARY KFT. Nagykanizsa
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Sikeres képzések a Dynamic Hungary Kft.-nél
Vállalkozásunk a Dynamic Technologies Hungary Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a "TÁMOP-2.1.3.C-12/1. Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban" címmel meghirdetett pályázaton 10.6S4 millió Ft támogatást európai uniós nyert el az Új Széchenyi Terv keretében.
A 10.654.114 forint összértékű, 100%-ban támogatott „Nyelvi és informatika képzések a Dynamic Technologies Hungary Kft-nél." című képzési projekt keretében informatikai és nyelvi és a vállalkozás vezetésével kapcsolatos képzés valósult meg. A képzésben 24 fő vett részt, 26 képzettséget szereztek.
A támogatás segítségével korszerű ismeretekre tettek szert a résztvevők és 24 munkahely megerősítésére került sor. A projekt esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági ismeretek bővítését is tartalmazta, de a napi munka során való tudatos alkalmazást is vállaltuk.
Vállalkozásunk fejlesztése az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg.
Tovább információ kérhető:
Veszely Gábor projektmenedzser
Dynamic Hungary Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár út 12.
+36 93 311 936, raco.hungaria@t-online.hu, www.racogroup.com
A Véradás - Vöröskereszt
2014.06.23. (kedd) Vöröskereszt 10:00 - 13:00 óra, Inukbátorház -Ipari park 14:30 - 16:30 óra. 2015.06.25. csütörtök Vöröskereszt 10:00 - 12:00 óra.
---
2015 | 06 | 30.
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
Sajtóközlemény
„Lehetőség" Egyenlő esélyt a munkára mindenkinek PROJEKTZÁRÁS
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Lehetőség" egyenlő esélyt a munkára mindenkinek című, TÁM0P-5.3.8.A3-12/1-2012-0059 jelű pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 2013.06.03 napján támogatásra alkalmasnak ítélte. A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 51,73 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása)" című pályázaton. A projekt 2013.08.01-2015.06.30-ig tart, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A munkaerő-piaci szolgáltatás - a zalaegerszegi, nagykanizsai, keszthelyi és zalaszentgróti térségekben - a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának javítása, a munkára kész pszicho-szociális állapotuk javítása és a nyílt munkaerő-piacon az elhelyezkedési esélyek elősegítése céljából valósult meg. Az ügyfélfogadás fotyamatos a négy helyszínen kialakított ügyfélfogadóban, ahol nemcsak a tárgyi feltételek biztosítottak, hanem lehetőség van az ügyfél és tanácsadó közötti bizalmas kommunikációra is. A projekt során azt vállalta a szervezet, hogy legalább 200 fő megváltozott munkaképességű szeméyt von be, 45 főt elhetyez az elsődleges munkaerő-piacon, 100 db Egyéni Munkavállalási tervet elkészít, 50 db munkakört tár fel és 20 partnerrel köt együttműködést a program során. A program egyik fontos eleme volt, hogy egy 4 modulból álló ECDL vizsgán vehetett részt 15 fő, akik sikeresen le is vizsgáztak. Mindezzel az volt a célunk, hogy az ismereteik bővítésével az elhelyezkedés esélyeit növeljük számukra. 10 fő részére külön munkaerőpici tréninget is biztosítottunk.
C3 - MURAKÖZ TEMATIKUS ÚT Cakovec-Orehovice-Prelog-SvetaMarija-Cakovec
http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok
A túra célja, hogy Csáktornyától indulva Muraköz megye délkeleti felét megismerjék a kerékpározók a kijelölt útvonalon keresztül. Az út közel 70 km, így elsősorban már gyakorlott bringásoknak javasolt.
A Csáktornyáról induló túra első megállói még a városban találhatóak, a Republike téren áll Zrínyi Miklós 1904-ben emelt emlékoszlopa (Aróky Aladár műve), rajta a költő és hadvezér domborműve. A városi parkban található a Muraköz szülöttének, Szent Jeromosnak 1766-ban készített szobra VeitKöniger stájer szobrászművész alkotása.
Drávadiós (Orehovice) Csáktornyától délkeletre fekszik. A Fatimai Szűzanya tiszteletére szentelt plébániatemploma 1971-ben épült. 1945-ben alakult a falu kórusa, az 1950-es években pedig kulturális művészeti egyesületet alapítottak, melyet 1984-ben Fijolicának neveztek el. Ma is működik
Célcsoport: fiatal- és középkorosztály, gyakorlott kerékpározóknak.
Útvonal hossza:
70 km.
A túra becsült időtartama: sportolóknak 3 óra, fürdéssel kiegészítve 5 óra.
S ,CYCLE
L J iHANETWOHf,
színi, népművészeti és tamburazenei csoportokkal.
Prelog, a virágok városa, illetve a szórakozás és a sport központja a Dobrava-tó partján.
Muraszentmária (Sveta Marija) a Dráva bal partján fekszik. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt római katolikus temploma kö- aj zépkori eredetű. Elődje a I Szűzanya tiszteletére I szentelt kápolna volt,
melynek helyére 1782-ben építették fel a mai késő barokk templomot. A templomot kis park övezi, ahol padok nyújtanak pihenést a zarándokoknak.
2015. június 18
Kanizsa - Kultúra
11
A művészvilag Kendlimajorba költözött
Június 13-án nagyszabású kiállítással zárta kapuit a 23. Lud-vig-Siromaplast Nemzetközi Művésztelep a Nagykanizsához közeli Kendlimajorban. A kéthetes szimpóziumra kiemelkedő művészi színvonalat képviselő európai és ázsiai képzőművészek kaptak meghívást.
A zárókiállításra érkező vendégeket Ludvigné Tihanyi Klára a művésztelep szervezője köszöntöt-
te, aki összegezte a kéthetes tábor történéseit, kulturális programjait. Ludvig Zoltán a művésztelep névadója és szakmai vezetője már a megnyitót megelőzően elmondta, hogy az elmúlt két évtized legrangosabb művésztelepét sikerült megrendezni.
A nagyszámú érdeklődőt Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte. Ot a 2S éves jubileumát ünneplő Siroma-Plast kft. ügyvezetője, Kurucz István követte. Aki röviden bemutatta vállalkozásukat és elmondta, hogy egy ilyen magas színvonalú művészeti rendezvény támogatójának lenni megtiszteltetés. Többek között ezért is vállalták, hogy főszponzorai legyenek az idei Ludvig Nemzetközi Művésztelepnek.
A zárókiállítást dr. Ábrahám Levente, a Somogy megyei Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója értékelte. A hazai és a nemzetközi alkotók munkáiból szemezgetve elsősorban azokat a művészeket emelte ki, akik számára különlegesen érdekes technikával, kompozíciók-
kal és sajátos szimbolikát hordozó alkotásaikkal rukkoltak ki. A művészek derékhadát idén is a festők adták, de szép számban reprezentálták magukat a szobrászok és keramikusok is.
A szobrászok közül az olasz Brunivo Buttarelli, a Spanyolországban élő Giuseppe Strano Spitu, valamint Ludvig Dániel szobrai voltak az érdeklődők ked-
mosolyt a nézők arcára. A festők közül már-már fel sem tűnik a Kendlimajori művésztelepek magját jelentő Csuta György, Erdős János, Balogh István Péter, Korbely István, Szőke Péter Jakab, Ludvig Zoltán, Győrfi András egy-egy kitűnő festménye, annyira hozzászoktunk az általuk képviselt művészi színvonalhoz, képi világhoz.
A külföldi művészek közül főként az újak kerültek a fókuszba. Imelda Bassanello fára, ajtóra, hokedlira festett humoros képei, az Ománból érkező Moosa Omar ju-
vencei. A keramikusoknál Págyi Zsóka és Katalin Bereczki Kossack kedves figurái, üzenetei csaltak
Debussy, Bartók, Schubert, meg(a) rajzok
Világhírű zeneszerzők világhírű szerzeményei szolgáltattak ihletet adó forrást a Thúry tagintézmény több diákjának. Egyúttal arra (is) sarkallták őket, hogy zenei élményeiket a vásznon is megjelenítsék - mindezt a Fény, Zene, Szín projekt jóvoltából.
Színes, életvidám munkák díszítik június 1S-ig az intézmény galériáját. Az említett pályázatról, aminek
köszönhetően a kamaszok ecsetet, ceruzát ragadtak, Lukács Judit és Püspökiné Jámbor Zsuzsanna, a projekt helyi lebonyolításáért felelős pedagógusok számoltak be lapunknak. Elmondták: az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tehetséges gyerekek fejlesztése érdekében írta ki a „vizuális tendert", még a közelmúltban. A „Kerisek" pedig, a sikeres pályázatot a fény, festészetben és zenében betöltött szerepére, illetve
az aranymetszés megjelenítésére a képzőművészetben, építették. S mindez hogyan fest a gyakorlatban? Szerveztek a fővárosban egy öt napos tehetséggondozó tábort a gyerekeknek, ahol a Vasarely Múzeum, a Ludwig Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Zenekadémia több rendezvényét látogatták meg.
- A látott és hallott zenei, művészeti élmények segítettek a fiataloknak abban, hogy személyiségüknek megfelelő alkotásokat hozzanak létre. A vizuális és a koncertélmények érzelmi lenyomatait pedig megjelenítették alkotásaikban. Feldolgoztak több zeneművet, festékkel, színes ceruzával, pasztellel, a vásznon. Igazán színes és sokrétű alkotások születtek - összegezte a két pedagógus.
S hogyan fest Bartók kékszakállú hercege, vagy Debussy „tengere" a Thúrysok kezével, szemével, bárki meggyőződhet még bő egy hétig az iskola galériájában, oktatási napokon.
Sz.Zs.
tazsákra festett színes világa, a Kuwaitot reprezentáló Mahmoud Ashkanani kék tónusú kompocí-ciói mind-mind nagy közönségsikert arattak. Az indonézek közül Valentinus Rommy Iskandar vallási témájú képe, valamint Sanjaya Kuss Indarto, az ősmagyar regék ábrázolásában jelenlévő, csodaszarvas motívumokra emlékeztető festményei igazán különlegesek. A nagyon erős mezőnyben kiemelkednek az orosz festők Liliana Spiktorenko, Ludmilla Baitsaeva és Askhar Esenov. A kettős kötődésű művészek csoportjából Natalya Zaloznaya virágképeivel, a szimbolikus jelekkel üzenő kurd származású, Mannheimben élő Bahaiden késztetnek elmélyülésre. Az osztrákokat a bohém Georg Brandner és a lehelet finom ábrázolások mestere Dietlinde Baldauf képviselte. Kedvencek közé tartozik mégTóth Pitya István, Szabó Gabriella Nagykanizsáról, Dimi-tar Velichkov és Milena Mladeno-va Bulgáriából, Gerd Messmann Németországból, valamint Paco Ariza Spanyolországból. A képzőművészet iránt érdeklődőknek érdemes hát Kendlimajorba kilátogatni, hiszen a kiváló anyag még hetekig megtekinthető.
H.Gy.
Kanizsa - Több, mint hobbi
2015. iúnius 18.
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.:93/311-468 fax:93/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
„Bélyegbe fektessen, ne kötvénybe"!
JUNIUS 22. 19 ORA Kanizsai Nyári Színház
JUNIUS 24. 19.30 ORA SZENTIVÁNÉJI VIGASSÁGOK a M.É.Z. együttes és a Nagykanizsai LEM ang URIA csoport közreműködésével, szakrális tűzgyújtással és tűzugrással. Helyszín: A Medgyaszay Házat körülvevő szabad tér (rossz idő esetén a Medgyaszay Ház).
Megmutatná a bélyeggyűjteményét? - ezzel a nem mindennapi, kissé pikáns kérdéssel fordultunk Horváth Lászlóhoz, aki több évtizede az apró plecsnik gyűjtésének megszállottja. Igaz, hogy legtöbb kis papíros alig néhány centiméteres, mégis csillagászati összegekbe kerül. Nos: Horváth úrnak, aki nem mellesleg a Bélyeggyűjtők kanizsai klubjának elnöke, több tucatnyi bélyege van. Mégis azt mondja: nincs any-nyi a birtokában, amennyit valójában szeretne...
- Szomorú vagyok, hogy manapság egyre kevesebben gyűjtik a bélyegeket. Talán még maga is emlékszik, amikor az iskolákban, annak idején, dívott bélyegeket csereberélni - mesélte némi csalódottsággal Horváth László. Akkor már nem volt keserűség a hangjában, amikor fogta a kis fémcsipeszt - merthogy az igazi gyűjtő csak azzal nyúl „kincseihez" - és ki-kiemelt becses könyvéből egy-egy (nem is akármennyire) értékes darabot.
- Amikor annak idején kiadtak egy bélyeget, lehet, filléreket ért. Itt van például ez a 2 forintos bélyeg. Sztálin halálakor került forgalomba: „meghalt a tanítónk" felirattal. Napjainkban már alig pár darab van ebből a bélyegből. Nem kis munka volt megszerezni. És nem is két forintba kerül.
Aztán, íme az a vörösdisznóval illusztrált darab - mutat egy újabb kuriózumot Horváth László. Ezt Rákosi Mátyás elleni tiltakozásból nyomatták.
Amint továbblapozgatta gyűjteményét Horváth úr, minden egyes kicsi darabhoz kész anekdotát fű-
zött. Ami szinte történelem-órával, és időutazással ért fel. S nem utolsó sorban kész kincstári-leltárral. Merthogy, mint említettem, szép vastag summát ér némelyik, pláne a posta tiszta, pecsételetlen darabok.
- Ezt a képeslap méretű, úgynevezett Lánchíd hármas bélyeget egy börzén vettem. 110 ezer forintot ér egy darabja. 1949-ben adták ki. Emlékszem, már akkor meg akartam szerezni, amikor megláttam - idézte fel nevetve.
Majd számomra, laikusként, meglepő dolgokat is elárult a bélyeggyűjtés kulisszatitkairól.
- Tudta, ha tévnyomatos egy bélyeg, rengeteget ér? Ha egy pi-
ci betűhiba van rajta, akkor is? S azt, vannak kő-és réznyomatos bélyegek? Ugye, milyen érdekes hobbi a miénk? - kérdezett visz-sza.
Namármost: próbáltam gazdasági szemmel nézni ezt a gyűjtőszenvedélyt. Említette Horváth úr, nem filléres időtöltés, meg nem is kis munka beszerezni az áhított, ritka darabokat. De akiknek ennyi
van belőlük, mint a Városi Bélyeggyűjtők 12 tagú csapatának, akkor ők mindnyájan gazdagok?
- Ne higgye, ne gondolja ezt! Sőt! Sokszor nem is pénzért jutunk a vágyott bélyeghez. Hanem cserével. Bár napjainkban ez a szokás sajnos kikopó-félben van. Am az is igaz, minden tagunk igazi megszállott. Gyakorlatilag erre költjük minden félretett kis pénzünket - ismerte el Horváth úr.
Arra a kérdésünkre pedig, mi a következő begyűjtendő vágyálma, természetesen bélyeg formájában, azt válaszolta, szinte nap, mint nap meglát olyan bélyeget és/vagy „blokkot" - amely formájában, és kiadása szempontjában azért eltér a hagyományos, „szinoním"-pár-jától - s amit mindenáron meg akar szerezni. Am néha fájdítja is a szívét azzal, hogy lapozgatja a rendszerező-katalógust, és megpillantja a ritkaságokat: azokat, amiket anyagi lehetőségei híján nem fog tudni megszerezni.
Azonban addig is nagy becsben tartja, és féltő gondoskodással ügyel - mondjuk, több évtizede így tesz - a meglévőkre. S viccesen azt mondja, beszélgetésünk végén...
- Azt tudta, hogy a bélyeggyűjteményt, a bélyegeket sosem fek-
tetve, hanem állítva kell tárolni?
Mire én magamban elmorfondíroztam: az „elhíresült" mondásnak, amivel a férfiak sokszor bekóstolják a hölgyeket, a „megmutassam a bélyeggyűjteményemet?" invitálásnak és a „rendes" bélyeggyűjtésnek mégis közük van egymáshoz?!
Szabó Zsófi
Medgyaszay Haz
Kanizsai Kulturális
J > nuuiflvit
xK Központ
á Stsnd S —
Muvelodesi Ház Központ
Ray Cooney-John Chapman: MA ESTÉRE SZABAD A KECO, AVAGY A LONDONI SZEXTETT
bulvár burleszk 2 részben, a Bánfalvy Stúdió előadása.
Június 22-2S
OVODÁS NÉPTÁNCOS
TÁBOR
csak nagycsoportosoknak! (akik ősztől iskolába mennek) Néptáncos és kézműves foglalkozások 8-12 óra között zajlanak. A tábor díja: 4000 Ft. A tábort 1S-30 fő jelentkezése esetén indítjuk. Jelentkezni személyesen vagy a 93/319-202-es telefonon lehet.
2015. június 18.
Kanizsa - Ez + Az
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Gépésztechnikus szakirányú megegyezés szerint
Ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor szakirányú megegyezés szerint
Munkaszervező szakirányú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Autószerelő szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
CNC munkás szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos szakirányú megegyezés szerint
Villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
Faipari segédmunkás 8 általános megegyezés szerint
Konyhai kisegítő 8 általános megegyezés szerint
Betanított munkák 8 általános megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.) Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között. Péntek: 8:00 - 13:00 óra
Kövessen minket a Facebookon is!
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
Lépj en a tettek mezejére, és ne halogassa tovább a tervei megvalósítását. Nem gyógyír mindenre az, ha a gondok elől megfutamodik. Kezelje rugalmasan a kihívásokat, és legyen rajtuk túl, minél előbb.

IV.20.-V.20. Bika
Ismeri a mondást, lassan járj, tovább érsz. Ha jó erőben érzi magát, akkor se kapkodja el a munkáját, mert ezekben a napokban gyorsan csökken a figyelme, és könnyen kifáradhat. Semmiképpen se legyen maximalista.
^V.21.-VI.21. Ikrek
A korábbi zajos hétvégék után most nyugalmas napokra számíthat. Azt is tanácsolhatnánk, ugorjon bele az ismeretlenbe. Vagyis, menjen el kirándulni, és ugorjon be egy kellemes, hűsítő tó vízébe.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Ha teheti, a mostani hétvégét ne a munkahelyi feladataival töltse. A pihenést helyezze előtérbe. Inspirálja erre a környezetében élőket is. Ha megunta a semmittevést, cselekedjen úgy, ahogy az ösztönei diktálják.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Pénzügyi téren kedvező fordulatra számíthat. Méghozzá olyan mértékűre, hogy a feszítő anyagi gondjait azonnal megoldhatja. így nem kell emiatt lemondania a betervezett nyaralásról.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
A bolygók szerint újabbnál újabb lehetőségek bukkannak fel ön előtt, és keresztezik az útját. Ezek nem hasonlítanak a mesebeli útkereszteződésekre, hanem valóságosak lesznek, mint a való világban.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Sok kellemes órát ígérnek önnek hétvégére az égiek, ha kilátogat az Erzsébet térre. Ne szabjon határt a vágyainak és a kívánságainak, bátran engedje sodortatni magát az eseményekkel.
w
X X.23.-XI.22. Skorpió
Örömteli pillanatokat hoz önnek a nyár. Az idei vakációja másról sem szól majd, csak a pihenésről. Azután pedig a munkavégzésére is a szenvedély lesz a jellemző. Sőt, a nyugalmát sem zavarja meg senki sem.
^XI.23.-XII.21. Nyilas
Abolygóállások szerint a hétvégéje meglepően jól alakul. Rég látott rokonok is jelezhetik érkezésüket. A hírnek eleinte nem nagyon örül, de a látogatásnak lesz több pozitívuma is.

XII.22.-I.20. Bak
A környezetében élők szívesebben veszik, ha egyértelműen kinyilvánítja bizonyos dolgokban a véleményét. Szűkszavúságával még a szeretteit is elriaszthatja maga mellől. Akinek tud, segítsen.

1.21.-II. 19. Vízöntő
A bolygóállások szerint hamarosan minden jóra fordul az életében. Bár a sok vita és tennivaló felőrölte minden energiatartalékát, egy ismeretlen személy megjelenése új lehetőségeket kínál a mindennapjaiban.
<>11.20.-111.20. Halak
Csak olyan tevékenységekbe fogjon bele ezen a nyáron, amelyekhez igazán kedvet érez. Ha mások akarnak ráerőltetni önre valamit, nyíltan hárítsa el a kérésüket, és tegyen a saját belátása szerint.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2015. június 18
Éremkollekció gyarapítás
A Délzalai Vízmű SE ifjú úszó palántái legutóbb a Somogy-Zala körverseny utolsó fordulójában versenyeztek Keszthelyen. A kanizsaiak három aranyérmet hoztak el: Kovács Bence (2009) 2S m mell, Dencs Orsolya (2006) S0 m mell, Kantó Marcell (200S) pedig S0 m gyors számban. A nyolc második helyükből Kantó Marcell hármat szerzett (S0 m mell, S0 m hát és 100 m vegyes), ugyancsak második lett Réti András (200S) S0 m gyorson, Kovács Bence 2S m gyorson, Korcsmáros Luca 2S m mellen, Réti Eszter (2006) S0 m gyors, valamint Nyeste Dorka S0 m háton. Korcsmáros Luca 2S m gyorson, Vaska Barnabás S0 m gyorson, S0 m mellen, Nyeste Dorka pedig S0 m pillangón és S0 m háton bronzérmet nyert.
Mintegy 270 versenyző nevezett az immáron negyvennyolcadik alkalommal megrendezett kaposvári Dr. Csík Ferenc Emlékversenyre. A felnőttek mezőnyében válogatottak is indultak, mint például Bernek Péter vagy Kapás Boglárka. A nívós versenyen harmadik helyet szerzett korosztályában Kiss Eszter (2003) a klasszikus számnak tekinthető 100 m gyorson.
A klubnál a kanizsaiak üdvöskéje, vagyis a már felnőtt országos bajnok, Molnár Flóra is nagy munkában van Zámodics Márkkal, Abay Nemes Annával és Fodor Helgával együtt. Közeleg ugyanis az idei felnőtt országos bajnokság, melyet Győrben rendeznek. Akisalföldi helyszínre jövő vasárnap érkeznek, hogy azt követően számaikban már a rajtkőről indulhassanak.
P.L.
Kanizsai elődöntőből a kanizsai döntőbe
A hétvégén rendezték a II. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság nagykanizsai elődöntőjét és az ezen érmes sakkozók egyben a várost is képviselhetik a szintén településünkön sorra kerülő fináléban.
Az elődöntőre tíz hatvan éven felüli résztvevő nevezett és svájci rendszerű, hét fordulós lebonyolítás keretében döntöttek a helyezésekről. A győztes végül Kercsmarics József lett 6,S ponttal a szintén veretlen Papp Nándor (6) és a harmadik Marosvölgyi Ferenc (S) előtt. Kercsmarics egyben a városi szenior győztese is (aki így a vándorkupát egy évig őrizheti), a tavalyi győztes Papp Nándor pedig ezúttal második lett.
Folytatás immár szeptemberben az országos bajnokságon, s
ahogy már írtuk, a kanizsai dobogósoknak sokat nem kell utazniuk, hiszen Nagykanizsán kerül sorra az szenior sakkozók országos döntője.
Képünkön a győztes Kercsmarics Józsefnek (balról) Dénes Sándor polgármester adta át a vándorserleget.
P.L.
Nem ittak előre a medve bőrére
Nagykanizsai TE 1866 (2.) -AF Páterdomb LSC (S.) 4-0 (2-0)
Női megyei csökkentett pályaméretű labdarúgó-mérkőzés, 22. forduló. Nagykanizsa, NTE-pálya, S0 néző. Vezette: Szabados. G.: Tarsoly K. (4., 49.), Takács N. (38.), Szekeres K. (61.)
A hölgyeknél (képünkön) az NB II küzdelmei korábban zárultak, ott az NTE a hetedik lett. A megyei szezonzárónak viszont nagy tétje volt, hiszen
győzelmükkel a kanizsaiak másodikként zárhattak. A hazaiak úgy tudjuk, semmit sem bíztak a véletlenre, hiszen behűtött pezsgők lapultak a hűtő mélyén, s hogy legyen is mit ünnepelni, arról rögtön az elején Tarsoly Klaudia gondoskodott: már a negyedik percben megadta góljával az alaphangot a vasárnap déli fullasztó időben. Onnan Baloghné Munkácsi Andrea leányai tudták dolgukat, s végül
biztos győzelmet arattak a Páterdomb felett.
A férfiak mezőnyében a megyei III. vonalban szereplő futballcsapatokra is várt még egy erőpróba Zalaegerszegen, hiszen annak a ligának a legjobbjai egymással vívtak osztályozót a „megye kettes" tagságért. Ennek keretében a Déli csoport bajnoka, a Mik-lósfa SE a Közép csoportban első Olajmunkás SE Gellénháza II-vel mérkőzött. A miklósfai kulcsemberek közül talán csak Pongrácz László hiányzott, de a gellénháziak is fogadkoztak, hogy megcélozzák a második ligát. Major Zsolt korai góljára a miklósfai Puskás Sándor még válaszolt, a 89. percben mégis az „olajosok" örülhettek, hiszen Babati Bence volt tőlük eredményes, el is döntve ezzel a feljutás lehetőségének kérdését.
P.L.
PREMIER ABLAKVILÁG
fa- és műanyag nyílászárók

INGATLAN
Becsehelyen két szobás nappalis, fürdős, gáz + kandallós felújított családi ház rendezett udvarral, gyümölcsössel eladó. Tel.: 06-30-209-0546 (7703K)
Nk-án a belvárosban, csendes környezetben eladó 740 négyzetméteres közművesített telek, mely családi ház vagy társasház építésére egyaránt alkalmas. Tel.: 0630-227-3294 (7713K) Nk-án a Platán soron egy szobás, egyedi fűtéses (38 m2), karbantartott lakás, felújított épületben eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 0670-592-7331 (7724K)
SZOLGALTATAS
Kidobásra szánt televízióját, mikro-ját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István 0630-597-1530 (7718K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet, festményt, régi népi parasztbútorokat és
Lakossági apró 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apró 1600, másodiktól 800 Ft.
ruházatot, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132 (7726K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel.: 0620-510-2723 (7710K)
VEGYES
Oválissá alakítható, sötétbarna fa étkezőasztal 6 db székkel eladó. Érd.: 0630-260-4544 (7725)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autöüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 04-70-509-7810, 06-70-518-5385
l/KÜI^ Prémium
minőségű
német alapanyagokból
készült magyar termék.
Nk, Lisit Ferenc u, 2. (a Hevesi is kólóval szembeni Tel.: 0Ó93/3M-2ÓB, 0030/760-2534 info@premierablok.coni
2015. június 18.
Kanizsa - Sport
Tizenhat érem a világbajnokságukról
Olaszországban a Rimini megyei Bellariában rendezték idén az IDF Látványtánc Világbajnokságot, melyen 27 ország képviseltette magát együtteseivel és majd'' 1600 versenyzőjével.
A magyarok között ott voltak a Szan-Dia FSC látványtáncosai (képeinken) is - számszerűen kilencvenhárman -, akik 26 gyakorlatot mutattak be és végül öt arany-, hét ezüst- és négy bronzérmet szereztek.
nőtt, disco freestyle páros: 4. Szokol Fanni-Skanecz Sára. Junior, disco freestyle páros: 4. Kátai Lora-Kovács Patrícia. Felnőtt, free Dance formáció: S. Szan-Dia FSC (Kálovics Alexandra, Spingár Fanni, Szabó Kata, Sztari Lúcia, Vitári Viktória, Tóthné Vágó Alexandra, Poszovecz Hanna, Petrás Krisztina, Magdics Maja, Hegedűs Virág, Vágó Diána, Varga Izabella, Kátai Lora, Kovács Patrícia, Borsos Fanni, Sipos Kata, Rózsa Luca, Tizedes
IDF Látványtánc Világbajnokság 201S, Bellaria. Kanizsai eredmények. Ifjúsági, fantasy show egyéni: 12. Gerlinger Laura. Gyermek, fantasy show formáció: 1. Tündérek (Füzesi Alexandra, Marton Dóra, Horváth Jázmin, Alisha Alemayehu, Fritz Dorina, Széll Petra, Odor Anna, Lakos Hanna, Varga Szimonetta, Németh Beatrix, Hegyi Hortenzia, Zsámár Szonja). Ifjúsági, disco freestyle egyéni: 6. Ujj Viktória Zóra. Felnőtt, free show egyéni: 3. Felső Brigitta. Felnőtt, freestyle disco egyéni: 8. Szokol Fanni. Ifjúsági, disco freestyle egyéni: S. Lanz Tamara. Felnőtt, disco freestyle formáció: 1. Szan-Dia FSC (Kisgyura Anna, Szokol Fanni, Skanecz Sára, Lovkó Bonita, Poszovecz Hanna, Felső Brigitta, Nándori Réka, Csányi Csilla, Tizedes Renáta). Ifjúsági, fantasy show formáció: 3. 101 kiskutya (Taródy Csenge, Zsohár Fanni, Avas Liliána, Kiss Veronika, Lakner Dorina, Horváth Gréta, Mercz Lilla, Ujj Viktória Zóra, Magyar Dorina, Tóth Jázmin, Szép Mínea Dalma, Szekeres Zóra, Szíjártó Fanni, Varga Luca Kata, Molnár Nóra). Fel-
Renáta). Felnőtt, free Show egyéni: 2. Tizedes Renáta. Felnőtt, fantasy show formáció: 2. Éden (Czimre Alexandra, Felső Brigitta, Szokol Fanni, Skanecz Sára, Tóthné Vágó Alexandra, Csányi
linger Laura, Tatai Zsóka. Ifjúsági, free dance kis csoport: 2. Candy man (Kalmár Dorottya, Kepe Klaudia, Horváth Gréta, Darázsi Laura, Tóth Jázmin, Varga Luca Kata). Ifjúsági, fantasy show páros: 2. Pinokkió (Zsohár Fanni-Ujj Viktória Zóra). Ifjúsági, free dance formáció: 3. Cukorkák (Andrasek Daniéla, Kovács Kíra, Kurucz Petra, Borsos Eszter, Mátyás Ninetta, Solymos Vivien, Varga Fanni, Grabant Nóra, Felde Zorka, Rodek Hanna, Horváth Panna, Takács Zsóka). Ifjúsági, fantasy show formáció: 2. Unió (Kalmár Dorottya, Molnár Lilla, Kovács Réka, Kepe Klaudia, Váradi Luca, Lanz Tamara, Darázsi Laura, Polai Panna, Tárnok Viktória, Gerlinger Laura, Sipos Rebeka, Tatai Zsóka). Ifjúsági, free dance páros: 4. Varga Fanni-Felde Zorka. Junior, fantasy show formáció: 1. Szüret (Csamári Anna, Hóbár Helga, Lánczos Lili, Zsohár Sára, Boros Dorina, Lánczos Laura, Szép Csinszka Olívia, Novák Tamara, Zsirai Dorka, Ribarics Laura, Sipos Rebeka, Hegedűs Zsófia, Péter Fanni, Hajmási Lili, Dobrádi Réka). Felnőtt, free dance egyéni: 6. Nándori Réka. Felnőtt, disco freestyle páros: 2. Kisgyura Anna-Lovkó Bonita. Felnőtt, disco freestyle egyéni: 6.
Csilla, Poszovecz Hanna, Kiss Szilvia, Kisgyura Anna, Vágó Diána, Nándori Réka, Lovkó Boni-ta, Mercz Eszter, Tizedes Renáta). Ifjúsági, fantasy show kis csoport: 3. Olimpia (Taródy Csenge, Ujj Viktória Zóra, Ger-linger Laura, Tatai Zsóka, Lancz Tamara, Tárnok Viktória). Ifjúsági, disco freestyle páros: 1. Ger-
Csányi Laura. Gyermek, free show páros: 2. Flinstone (Kurucz Petra-Solymos Vivien). Gyermek, fantasy show kis csoport: 1. Almamagok (Rodek Hanna, Solymos Vivien, Mátyás Ninetta, Takács Zsóka, Grabant Nóra, Kurucz Petra).
P.L.
Ismét
Nagykanizsán a lovastusa mezőnye
A hétvégén (nem csupán) a hazai lovastusa (military) me-zönye költözik a Csónakázótóhoz, hiszen június 19-21. között már a tizennyolcadik ilyen jellegű versenyét rendezi a Kanizsa Lovasklub.
- Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is három napos lesz a rendezvény - fogalmazott Végh Csaba, a dél-zalai lovasklub elnöke. - Pénteken a díjlovaglás, szombaton a legnehezebb, egyben a látványos terepverseny lesz látható, vasárnap pedig a díjugratás következik.
Az idei militaryra négy nemzetet regisztráltak a szervezők, mivel a magyarokon kívül jönnek osztrákok, illetve érkezik finn és szlovén lovas is. Het-venhatan jelezték indulásukat a nemzeti, valamint nemzetközi számokban, és a résztvevők ezúttal is új pályavonalat teljesíthetnek szombaton - új elemekkel is egyben. írjuk így: a remek szakmai rálátással sem lesz probléma a hétvége folyamán, hiszen időközben az úgynevezett zsűri-torony is újjáépült, mely az idők folyamán már nem a legjobb állapotba került.
A számok mindhárom nap reggel 9 órakor kezdődnek és ingyenes a látogatás.
Amint azt még megtudtuk, ezzel nem fejeződik be a lovassport „félidény" Kanizsán, hiszen június 27-én gyermek utánpótlás, egy nappal később régiós díjugrató fordulóra kerül sor, míg július 4-én kettes fogathajtó versenyt rendeznek a Csónakázó-tónál.
P.L.
16
Kanizsa - Hirdetés
2015. június 18
Márvány, Gránit, Mészkő
Síremlékek, urnasírok, kiegészítők
Sírkövek, urnasíremlékek vailÉin kiegészítők széles választéki kínáljuk: vázák, mécsesek, keresztek, kelyhek.
Forduljon hozzánk, tegye próbára szakértelmünket. Sokéves tapasztalatunkkal, személyes konzultációval segítjük a megfelelő síremlék kiválasztásában. Hívjon minket bizalommal!
Sziluási Sírkő - Épületkő Bemutatóterem: Nagykanizsa, Kórház u. 15. Telephely: Csurgó, Poltiini út 8. Kirakat Csurgó, Arany János u. 36.
www.slremlek.net +3630 295-3048 +3630 956-5685
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila OPTIKA látszerész mester
NAGYk.WIZSA DEÁK TÉR (i
I ,limí ; 8800 Nagykanizsa Deák tér 6,
........./ (93)312-011,(30)3852570
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. június 30-ig érvényes.
Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
l ffffffmr??VVVffffffWVTTff?VVVT1
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem! AKCIÓ!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére. KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban, többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását is vállaljuk fűrészüzemünkben. Kínálatunkban található asztalos minőségű fa is. Ára: 51.800 Ft/m3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)
Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay U. 21. (7-es főút mellett)
Klektromos]
Vállalunk beszállítást nagyobb mennyiség
jelentkezését várjuk!

Regisztrált Autóbontó! 7 Gépjárművekhez bontási v igazolás kiállítása, forgalombóLvaló végleges kivonáshoz
^gmagásabb napi ár.On, azonnali^ • készpénzfizetéssel vásárolunk: vas-, réz-, jHummlum-, horgany-, saválló hulladékokat, akkumulátorokat, á a
llorváth-méh Kft.
fémkcfo/hetlelmi ét másodlagos nycf/a nyög okol
é rté kesitö és h osx a osí tó Kft. ^*>ARVÁTH''MÉH
esetén (2t). Közületek es magánszemélyek

Nagykanizsa, Garay u. 21, Ipari Park
Nyitva: H-P; 7.30-16.00 óra Szombat; 7.00-12.00 óráig
Tel./fax: (93) 310-947; Mobil: +36 (30) £<17-4490 e-mail: horvathmeh@mail.datanet.hu Web: www.horvathmeh.hu
READY
isnuQi«iKtáne
TANULJ ÉS VIZSGÁZZ VELÜNK!
Nyelvoktatás - fordítás nyelvvizsgáztatás
www.katedra.hu nagykan izsa @ka 1 ed ra.hu +36-30-98-96-915 Nagykanizsa, Kölcsey u. B
Felnőttképzési engedélyszám: E-000461/2014
Hm % MM mLKmó = katedra
Bővebb információ
START OHjlisi KI).
Nagykanizsa. MJIÍ\ J.TL 6 _______Te] 3[ii''2ES-374ö
UKTATASt Kft.
SZEMÉLYGÉPKOCSI, MOTOR tanfolyam indul szimulátoros oktatással
07.08. (délelőtti) 08:00-12:00 (H-Sz-P) 07.08. (délutáni) 16:00-20.00 (H-Sz-p) GKI és ADR tanfolyam Vizsgák: 07.18., 07.2S., 08.01 (szombat) 9.30 Jelentkezési határidő: vizsgák előtt 10 nappal
Statisztikai mutatók: www.startoktatas.eu/minosegpolitikank
JELENTKEZÉS: 0630/288-3746 vagy a helyszínen
Kan izsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
szág délnyugati kapujában - fogalmazott Dénes Sándor.
- Nagy álmok, nagy lehetőségek, Nagykanizsa. A nagy álmok nagy költségekkel is járnak - ezt már Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke mondta. Majd azokat a kormányzati támogatásokat ismertette, amiket városunk kapott az elmúlt években, melyek jóvoltából Kanizsán új időszámítás kezdődött. Beszélt az adósságrendezésre juttatott milliárdokról és a felújításokra szánt összegekről. - 2010-2014 között 15.6 milliárdot kapott a város, fejlesztések-
még több élet veszne oda ezen az úton. Mindezzel a 2018-as kampányig elkészülünk.
A felsorolást újabb útépítéssel folytatta. A várost délről elkerülő útról szólva elmondta, ennek tervezett létrehozása hat milliárd forintba kerül.
- Mindezt két ütemben valósítjuk meg. A ciklus végére az építés első lépcsőjével elkészülünk. A beruházás e része 4.5 milliárd forintba kerül. Azonban - miként a miniszterelnök kiemelte - a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés mellett az is fontos, hogy a „polgári berendezkedést és életformát" is biztosítsák. - Elköteleztük magunkat olyan beruházások mellett,
A Modern Városok Program keretében együttműködési megállapodást kötött Orbán Viktor miniszterelnök és Dénes Sándor polgármester
Új időszámítás kezdődött Nagykanzsa és térsége életében
Kétszer két sávos lesz az M70-es, a várost délről elkerülő utat kap Nagykanizsa, S00 hektáros iparterületet hoznak létre, S0 méteres fedett uszoda valamint multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok épül a közel jövőben. Emellett a Muravidék fejlesztésére is jut pénz - ezt jelentette be Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke kedden, Nagykanizsán a Medgyaszay Házban. A kormányfő és Dénes Sándor polgármester olyan együttműködési megállapodást írt alá - a Modern Városok Program részeként - amely Nagykanizsa hosszú távú fejlesztési koncepcióját tartalmazza.
Az aláírást követően az együttműködés részleteit ismertették. Dénes Sándor, a város első embere felidézte a város az elmúlt években többször kapott jelentős támogatást a kormánytól. Ami nagyban hozzájárult az eddigi fejlesztésekhez, a stabil költségvetés elkészítéséhez és a sikeres továbblépéshez.
- A mai együttműködés célja -szögezte le Dénes Sándor olyan fejlesztések történjenek városunkban, amik a Nagykanizsán és a térségben élő emberek érdekeit szolgálják. Fő szempont, hogy kihasználjuk városunk országos jelentőségű
gazdaságfejlesztési lehetőségeit, kedvező adottságait - a térség és az ország érdekében. Központi segítség nélkül nem tudja a város betölteni azt a gazdasági, ipari, központi funkcióját, amelyet adottságai lehetségessé, a térség és az ország fejlesztési igényei pedig szükségessé tesznek - fogalmazott a polgármester. Hozzátette: a fejlesztési célokhoz - amik a munkahely-teremtést, ezáltal a város és a térség fejlődését segítik - tartozik például a helyi iparterület bővítése, az útépítés. De a vonzó környezet megteremtése, a város-rehabilitációs programok, a sport-infrastruktúrák, közcélú létesítmények építése is hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyben és a környéken élő emberek nagyobb előnyökhöz, lehetőségekhez jussanak. Továbbá szólt a turisztikai fejlesztési tervekről: így a Muravidékprogramról, amelyben - mint a folyó környékének központi városa -Kanizsa vezető szerepet tölthet be. - Ezekben nyújt segítséget a kormány - közölte a polgármester. Azt is, hogy a vidék fejlesztésének kulcsa a vidéki városok fejlődése. A stratégiai megállapodás pedig ezt szorgalmazza. - Célunk, hogy Nagykanizsa virágzó ipari, kereskedelmi és kulturális központ, vonzó és befogadó város legyen az or-
re. 3.2 milliárd forintból felújítottuk a Kanizsai Dorottya Kórházat, amely az ország egyik legmodernebb egészségügyi intézménye lett
- mondta Orbán Viktor.
Beszédében kifejezte a kanizsai
vizit apropóját, a stratégiai megállapodás eredményét: a város hosz-szútávra, 2014-2021 közti időszakra szóló fejlesztési terveit. Amik közül több 2018-ig, a választásokig megvalósul.
- A legnagyobb probléma, mint polgármester úr is hangsúlyozta, a munkanélküliség. Ezt a bajt kell elsősorban orvosolni. Úgy, hogy a mostani választási ciklus végéig teljes foglalkoztatottságról beszélhessünk - így a miniszterelnök. A foglalkoztatottság növelésének egyik kulcsa az új iparterületek létrehozása. - Ha van tó, lesz béka is
- summázta Orbán Viktor. Mint elmondta: nem a városnak kell a kasszájába nyúlnia a területek megvásárlásáért. A magyar állam, az adófizetők pénzéből vásárol, több lépcsőben, félezer hektár ipari területet, amit aztán az önkormányzat rendelkezésére bocsájt.
- Az M70-es autóutat kétszer két sávosra bővítjük - folytatta a miniszterelnök. Ez nem csak gazdasági fejlesztés, emberiességi cselekedet is. Nem szeretnénk, ha
amik ennek meglétét garantálják. A sport területén történő fejlesztések ide sorolhatóak. Éppen ezért, 3000 fő befogadására képes multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnokot építünk. A meglévő uszoda mellé pedig egy 50 méteres fedett uszodát - mondta a miniszterelnök. Jelezte azt is, a várossal közös megállapodás során ugyan felmerült, Kanizsa szeretne nemzetközi konferenciaközpontot létrehozni, hotelszolgáltatásokkal együtt. Am ez „túlságosan embrionális állapotban van", ezért egyelőre munkacsoport létrehozásában segít az állam, a terv pontos kidolgozásához. A létesítmény megépítéséhez - utalt rá Orbán Viktor - magántőke is szükséges.
- Megállapodtunk - ahogy polgármester úr is jelezte - a Muravidék természeti értékeinek megőrzéséről és turisztikai fejlesztéséről. Kiépítünk egy 150 kilométeres kerék-párút-rendszert, kizárólag kormányzati forrásból, de emellett a kisvasút fejlesztése is szükséges. - Ahogy a ferences kolostor felújítása. Am abban biztosak szeretnénk lenni, hogy a későbbiekben lesz funkciója az épületnek - közölte a miniszterelnök.
Sz.Zs.
2
Kanizsa - Főhajtás
2015. iúnius 25
Hűségről és felelősségről
- Nincs bennünk gyűlölet, de jogos, nemes harag annál inkább. A családjainkkal, a hazánkkal tették. - fogalmazott Kóré Péter a Nagykanizsai Polgári Egyesület nyári ''S6-os ünnepén a kopjafánál. - A véreskezű muszkavezető gyáván oson az éjszakában - Átányi Lászlónak Kádárról írott verse is felhangzott egy zsigmondys diáklány előadásában, de akár Biszkura is érvényes lehet ez a sor. Valamennyi résztvevő virággal rótta le tiszteletét az áldozatok előtt. A megemlékező beszédet Bizzer András önkormányzati képviselő, frakcióvezető (Fidesz) mondta.
„A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret." Alekszandr Szolzsenyicin Nobeldíjas orosz írónak tulajdonított mondat ez, amely jól jellemzi a kommunista erkölcsöt, pontosabban a kommunista erkölcstelenséget.
A mai napon az 19S6-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlás valamennyi áldozatára, illetve Nagy Imrére, az 19S6-os forradalom és szabadságharc mártír miniszterelnökére emlékezünk. Az ő és társai kivégzését a kommunista erkölcstelenség tette lehetővé 19S8. június 16-án. Szimbolikus jelentősége van annak, hogy
31 évvel később 1989. június 16-án, Nagy Imre és társainak újratemetése alkalmával, az ott elhangzott gondolatok, és az ott újra feltámadó polgári értékrend segítségével döntötték meg végül a kommunista erkölcstelenség hatalmát Magyarországon.
De mindez nem sikerülhetett volna az 19S6-os forradalom és szabadságharc hősei nélkül, akik példát mutattak erkölcsből és hazaszeretetből. Ok voltak azok, akik szabadságot és vele együtt jogot, igazságot és jólétet követeltek a magyar nemzetnek, de útjukban állt a kommunizmus, az eszme, ami a legvéresebb diktatúrákat szülte. A harc így elkerülhetetlenné vált, a küzdelem pedig az egész nemzet érdekében zajlott. Nagy Imre miniszterelnök ezt ismerte fel, és a helyes utat választva segítette a forradalom győzelmét. Mindezt sikerrel tette, hisz a forradalom győzött, de a szabadságharc a szovjet kommunisták beavatkozása és elnyomása miatt elveszett..., de nem örökre. 1989. június 16-án újra feltámadt, és végül győzedelmeskedett...
A győzelem után a mi felelősségünk pedig az, hogy soha többé ne engedjük visszatérni a kommunista erkölcstelenséget. Azt az erkölcstelenséget, ami ellen Nagy Imre is küzdött, és ami végül tőrbe csalta. A szabadságharc bukása után Nagy Imre és társai a jugo-
szláv nagykövetségen kerestek menedéket, ahonnan 19S6. november 22-én Kádár János kicsalta őket, hiszen a kommunista erkölcstelenség jegyében szemrebbenés nélkül garantálta biztonságukat és büntetlenségüket. A kommunisták már akkor is csak „hazudtak reggel, éjjel, meg este".
Nagy Imre és társai mellett az 19S6-os forradalom és szabadságharc megtorlásaként több száz forradalmárt és szabadságharcost végeztek ki, köztük a legfiatalabbat, Mansfeld Pétert is. Az ő esetében kegyetlen módon megvárták, míg betölti a 18. életévét, majd kíméletlenül kivégezték 19S9. március 21-én. Mindez jól mutatja, hogy a lezüllött erkölcs, a szilánkokra hasadt morál, a mindenen és mindenkin átgázoló hatalomvágy jellemezte Kádárékat, és bizony mindez a kommunista erkölcstelenségből fakadt.
Nagy Imre miniszterelnök 19S6. november 4-én - az utolsó drámai hangú rádióbeszédében - a következőket mondta: „Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítot-
ség a szeretteinkhez, hűség a hazánkhoz és hűség a nemzetünkhöz. Ezek a polgári erkölcs alapjai. Az alapok nélkül pedig megdől minden felépítmény, és jön helyette valami más. valami más, ami rossz, ami nem helyes, ami elítélendő, például a kommunista erkölcstelenség. És ne legyenek kétségeink, az életünk értékei ellen elkövetett árulások mindig a rosszhoz vezetnek, főleg ha az árulók és az őket felbujtók, akik sokszor rosszabbak, mint maguk az árulók, nem nyerik el a méltó büntetésüket.
Biszku Béla 19S6 után belügyminiszterként és miniszterelnökhelyettesként részt vett a karhatalom megszervezésében és irányításában. Ez alapján pedig megkérdőjelezhetetlen személyes felelőssége az ''S6 utáni megtorlásokban. Az új alaptörvényünk világos elvi és jogi deklarációt tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a nemzetiszocialista és a kommunista bűnök soha nem évülnek el! Azok, akik a hazájukat árulják el, azok, akik a saját nemzetük ellen
tak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével."
Hiszem, hogy a lelkek és az eszmék szintjén a csapataink még most is harcban állnak, és ennek a szimbolikus harcnak az egyik legfontosabb eszköze a polgári erkölcs. Hűség a családunkhoz, hű-
fordulnak, az idő múlásával sem mentesülhetnek a bűneik alól. így a méltó büntetésük - több mint SO évvel az események után is - jogos elvárás a magyar társadalom részéről. Azért jogos elvárás, mert nemzetünk szabadsága és jóléte csak akkor biztosítható hosszútávon, ha az árulókat árulóként kezeljük, és soha nem mentjük fel őket a megbocsáthatatlan bűneik alól.
Kanizsa
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: O62O-519-53O5. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: O693/312-3O5. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 88O1 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +363O/5OO-6216. Megjelenik: 21OOO példányban. ISSN 0865-3879
2015. június 25
Kanizsa - Főhajtás
3
A 63 éve a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcolt emberekre, családokra emlékeztek
A Nagykanizsáról és környékéről történt bevagonírozás 63. évfordulója alkalmából megem-
lékezést tartott az önkormányzat és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete a nagykanizsai vasútállomáson.
- „Vagyok, aki Vagyok. A Vagyok küldött engem tihozzátok." Az Ószövetségben szereplő, Istennek Mózeshez szóló szavainak felidézésével köszöntöm Önöket a Nagykanizsáról és környékéről történt bevagonírozás 63. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen - kezdte emlékező beszédét Dénes Sándor, városunk polgármestere.
Külön tisztelettel köszöntötte azon hőseinket, a vörös diktatúra áldozatait, akiket 63 éve, 19S2. június 17-én elhurcoltak a Horto-bágyra. Kiemelte, olyan embertársainkat, barátainkat tettek földönfutóvá, gyökértelenné, akiknek az volt az egyetlen bűnük, hogy azok voltak, akik. Identitással, értékrenddel rendelkező, becsületes és szorgos emberek, családok, akik hittek az életben, a nemzetben és e közösség hagyományokra épülő jövőjében.
- Olyanokat köszöntök, és olyan emberekre emlékezünk most, akik a munka teremtő erejében bízva építették őseinktől és elődeinktől örökölt kultúránkat. Amit idegen szívű, értékeket és közösséget nem ismerő kommunista komornyikok el kívántak törölni a világból, pusztán azért, mert léteztek. A létezésük volt a
volna hazánk történelme és múltja. Mintha sohasem létezett volna Magyarország. Mert az otthon és a haza egy. Ezt fogalmazza meg Cs. Gyimesi Éva kutató a Honvágy a házában című művében, idézem: „Az otthon és a haza analógiája nyilvánvaló. Egyik a személyes, a másik a nemzeti önazonosság megnyilatkozásának és kiteljesítésének szabadságát és keretét nyújtja. Mi pedig nekik adjuk cserébe s önként értékteremtő munkánk gyümölcseit."
- Emlékezni jöttünk. Emlékezni azokra a meggyötört emberekre és családokra, akiket a kom-
Úr, és nem részletezte e mondat jelentését Mózesnek, aki, kiállva rabszolgának vetett népéért, szembeszegült a létezésüket eltörölni kívánó hatalommal. Nem részletezte szavait az Úr, mert a „vagyok" bemutatkozás azt fejezi ki, hogy mindenütt jelenlévő és örökkévaló, teremtő, fenntartó, életadó örökségünk van nekünk, embereknek. Ezek a tulajdonságaink tesznek minket naggyá és erőssé, ezek emelnek fel minket az emberség magasságába - folytatta Dénes Sándor.
Ezt követően tette fel a kérdést, hogy így vajon nem arról szólt-e az elhurcolás, hogy a kommunista hatalom nemzetünk egészét szolgává akarta süllyeszteni? Olyan embertelen körülményeket teremtettek, ahol elveszti ember-arcát minden egyén és közösség, kiszolgáltatottá és
Kiemelte, ez történt a kommunizmus évtizedeiben Magyarországon, a közös otthonunkban. Ahol is az idegen érdekek a nemzeti identitást adó hagyományainkat elfeledtetve úgy tapostak bele otthonaink szentségébe, elűzve a nemes szívű vendéglátókat, mintha soha sem létezett
munista rezsim meg kívánt fosztani múltjától és jövőjétől, vagyis az otthonától. A mai nap, a mi közös emlékezésünk azonban a bizonyíték, hogy a felejtés mélységéből is fel lehet emelkedni, és újra élővé lehet tenni mindazt, amit profanizálni majd eltüntetni kívántak. Ez a nap így az emlékezés hatalma folytán válik szentté, amely tiszteletet és szeretetet kíván meg tőlünk, visszhangozva mindünk szívéből, hogy Vagyunk, akik vagyunk: mindörökké Magyarok - zárta emlékező beszédét a polgármester.
A megemlékezést Jerausek István önkormányzati képviselő Várkonyi László: Vádollak és ítélkezem című versének szavalata követte, majd Szentgyörgyi Ildikó furulya előadása után az ünnepséget koszorúzás zárta.
bűnük, a létezésük volt a szálka a kommunista hatalom szemében. „Vagyok, aki Vagyok." - szólt az
igénytelen tömeggé válva elfelejtődik múltja, karaktere és kultúrája, lényegében tehát a létezése, vagyis az otthon-élménye a világban.
Hozzátette, mert az egyéni és közösségi önazonosság nem sarjadhat ki semmiféle cselekedetből, semmiféle tevékenységből addig, amíg gyökeret nem eresztett a valahová tartozás, az otthonlét élményében. Ez az igazság évezredek óta az emberként levés alapelve. Aki ezt az alapelvet meg- és eltagadja másoktól, az magát az emberi létezést tagadja meg, és az embertelenséget vallja és cselekszi.
3
Kanizsa - Krónika
2015. iúnius 25.
kösdkor mért eredmények azt mutatták, a vízsebesség - egyúttal a meder - kapacitása a kétszeresére növekedett. így, amennyiben akkora ár is lenne, mint tavaly, gond nélkül le tud folyni - összegezte Gaál Róbert.
Rigó Csaba hozzáfűzte: a gyors vegetáció miatt ugyan kinőtt itt-ott a növényzet a Principális-csatornán, de ezt folyamatos aljazat-kotrással orvosolják.
Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere - csatlakozva a megyei kormánymegbízott és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójának szavaihoz - üdvözölte, hogy elkészültek a munkálatokkal.
- A Princi partján élő emberek most kicsit fellélegezhetnek - fogalmazott a város első embere. Egyúttal megköszönte, Rigó Csabával és Gaál Róberttel együtt, mindazok munkáját, akik anno a védekezésben, majd pedig a tisztításban részt vettek. - Azonban a jövőben sem szabad elhanyagolni a csatornát. Ezentúl is odafigyelünk rá - jegyezte meg Dénes Sándor.
Az esemény zárásaként a kiskani-zsai iskola diákjai által hajtogatott, több mint harminc papírhajóra írták rá „kívánalmaikat" a sajtóbejáráson résztvevők, majd ezeket vízre boc-sájtották, a gyerekek közreműködésével.
Sz.Zs.
Kis papírhajók, a kitisztított Princin
- Soha ne legyen ár- és belvíz probléma a Principális csatornán. Ezek miatt, remélem, ide többet nem kell jönnöm - ez volt a „vízre bocsájtott" kívánsága Rigó Csaba megyei kormánymegbízottnak, aki szerdán személyesen megtekintette a kitisztított csatornát. Az eseményen rendhagyó „performanszra" is sor került.
A helyszíni szemrevételezés során tartott sajtótájékoztatón Rigó Csaba, Megyei Védelmi Bizottsági elnök elmondta, a a tisztításnak köszönhetően a víz immár zavartalanul áramlik.
- Kiskanizsa és Bajcsa közt 10 km-en, Magyarszerdahelytől Felső-rajkig pedig mintegy 13 km-es szakaszon történt kotrás. Mindkét szakaszon lánctalpas gépekkel végezték a tisztítást, a felső részen úszó kotróval is. Eltávolították az iszapot, aljnövényzetet, és partfal megerősítést végeztek - összegezte Rigó Csaba, aki érdekességképpen szólt arról is, hogy az ország legcsekélyebb folyama, a Principális-csatorna szabályozására már az 1700-as évektől kezdve voltak kísérletek, ám csak az 1960-as években álltak neki a szükséges teendőknek, többek közt a lecsapolásnak.
- Tényleges áttörést e tekintetben viszont csak a 2004-es év hozott - folytatta a kormánymegbízott. Ekkor rendelt a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság egy tervet, hogyan kellene kezelni, kotorni, tisztítani a csatornát, hogy az elvezesse a vízmennyiséget.
Tavaly a szokásosnál jóval több csapadék hullott több ütemben, emellett a talajvizek összefolyása is tetézte a gondot a csatornánál. Azonban sokak összefogásának és munkájának eredményeként az ár- és belvíz ellen védekezni nem kell majd a közeljövőben.
- Van azonban még a Mantai-patak befolyásánál egy olyan 8 km-es szakasz, amit ki kell kotorni, mindenképpen. Remélhetőleg erre is lesz kormányzati támogatás - fogalmazott Rigó Csaba.
Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója a keddi eseményen ismertette: a két, említett szakaszra összesen 168 millió forintot biztosítottak, ami a kotrási munkákat fedezte. 27 ezer köbméter iszapot takarítottak ki a folyamból.
- A közelmúltban ugyan volt egy kis árhullám a Principálison. A pün-
Segítséget nyújt az önkormányzat
Mint arról már korábban hírt adtunk, újra indul a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Otthon melege" programja, amelynek keretében a háztartások régi mosógépei új, energiatakarékos gépekre cserélhe-tőek. Városunk önkormányzata segítséget nyújt minden érdeklődőnek az ügyfélkapus regisztrációhoz kötött, első látás-
ra sokaknak kissé bonyolultnak tűnő elektronikus pályázat „kitöltésében".
Erről tartott ma sajtótájékoztatót Dénes Sándor polgármester és Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó. Elmondták, a minisztérium S00 millió forintos keretet különített el a nagy népszerűségnek örvendő programra.
- Július elsejétől szeptember 30-ig lehet pályázni új mosógépekre. Akik sikerrel pályáznak, az eszköz feléhez kapnak támogatást - összegezte Dénes Sándor, aki hozzátette: az ügyfélkapus, elektronikus regisztráció a pályázat alapfeltétele. A regisztrációval pedig nem boldogulnak könnyen azok, akik kevésbé értenek a számítógéphez - mint például az idősebb generáció. Számukra, és természetesen minden érdeklődőnek a hivatal alagsorában található, szociális és adó-
ügyekkel foglalkozó iroda helyiségében kedden és csütörtökön, 8-16 óráig segítséget nyújtanak a regisztrációban.
- A pályázatok folyamatos beadása érdekében kérjük a nagykanizsai, pályázni kívánó személyeket, hogy július 1. napjáig -ha még nem rendelkeznek Ügyfélkapuval- a Nagykanizsai Járási Hivatal Okmányirodájában a következő napokban ezt ingyenesen tegyék meg és az erről kapott dokumentumot is hozzák magukkal majd - emelte ki dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó.
Otthon melege program
A háztartások olyan mosógép megvásárlásához kaphatnak támogatást, amely a víz- és az áramfel-használás tekintetében is energiatakarékos. Ezzel nemcsak a háztartások tudnak spórolni, hanem a
széndioxid kibocsátás is csökken, vagyis a klímapolitika szempontjából is hasznos.
A kiírásra minden felnőtt, magyarországi lakhelyű és ügyfélkapus regisztrációval rendelkező állampolgár jelentkezhet, aki vállalja, hogy mosógépét energiatakarékosra cseréli. A támogatás S0 százalékos, A+ jelzésű mosógépek esetében maximum 2S ezer, A++-nál 40 ezer, A+++ esetében pedig 4S ezer forintot lehet kapni.
A pályázat júliustól szeptember 30-ig tart. Minden régiónak önálló pályázati kerete van. A kor-many.hu oldalon megtalálható, hogy milyen ütemben nyílnak meg a pályázatok. Az első pályázók akár augusztusban, szeptemberben lecserélhetik régi mosógépüket a programnak köszönhető-
Sz.Zs.
2015. június 25
Kanizsa - Krónika
5
Rekord számban neveztek az idei Legszebb konyhakertek mozgalomba
A héten kezdődik a Legszebb konyhakertek mozgalomba benevezettek kertjének zsűrizése Nagykanizsán és környékén. Összesen 130 kerttel pályáztak városunkban az idei megmérettetésre, mely számmal városunk az országban az első helyen áll a nevezők tekintetében. Erről tartott sajtótájékoztatót Dénes Sándor polgármester és dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó. „
■c
- A mozgalomhoz 2013-ban ''5 csatlakozott Nagykanizsa, a karca- | gi alpolgármester felhívásának | megfelelően - kezdte a polgármes-
nemesapátiból, Galambokról és Nagykanizsáról. A legtöbb jelentkező városunkból érkezett, a nevezők 80-90 százaléka nyugdíjas kertművelő.
A kertek zsűrizésekor végigj árják a zsűri tagjai a 130 kertet és különböző szempontok szerint értékelik azokat.
V.M.
ter. Hozzátette, aki a természetben dolgozik, növényeket ápol, nagyon fontos dolgot teljesít, hiszen egészséges élelmiszert tesz a család asztalára, valamint e mellett a felesleget akár értékesítheti is. A kerteket a kiírásnál meghatározott szempontok alapján pontozzák majd.
- Májusban zárta le Nagykanizsa a nevezéseket. Ezen határidőig 130 nevezés érkezett - vette át a szót dr. Szabados Gyula. Kiemelte, 234 település csatlakozott az egész országban, melyből 32 határon túli. Az országból 2067 kertet neveztek a 234 településről. Zala megyéből nevezés érkezett Zalaegerszegről, Gutorföldéről, Alsó-
50 éves a Vackor óvoda
A Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Vackor Tagóvoda fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte, mely megemlékezés alkalmából szakmai napot tartottak a Medgyaszay Házban.
- Ötven év telt el azóta, hogy Nagykanizsa városának vezetői úgy gondolták a hatvanas évek elején, hogy óvodát alapítanak a keleti városrészben. Az én feladatom, hogy köszönetet mondjak, tiszteletemet és elismerésemet fejezzem ki mindazoknak, akik az elmúlt öt-
ven esztendőben az óvodában dolgoztak, hivatásukat látták el -kezdte ünnepi köszöntőjét Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, az óvónők munkája, a pici gyermekekkel való foglalkozás, nevelés, az egyik legszebb életpálya.
Az óvoda történetét Lenkovits Szilvia tagóvoda-vezető mutatta be, aki elmondta 196S-ben alapították az óvodát. Többek között kiemelte, hogy az óvónők óvodapedagógusi végzettségük mellett szakirányú képesítéssel, pedagógus szakvizsgával is rendelkeznek. 2008 óta a
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda tagóvodája az intézmény.
- A Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda tiszteletben tartja a tizenkét tagóvoda helyi sajátosságait, értékeit. így a Vackor tagóvoda egyéni arculatába tartozik továbbra is a játékos nevelés mellett a mozgásfejlesztés, az anyanyelv szeretetének a megalapozása és a napi élményt jelentő bábozás - mondta a tagóvoda vezetője. Hozzátette, arra helyezik a hangsúlyt, hogy óvodásaik a nap legnagyobb részét a mesék világában, nyugodt, tartalmas játékkal és sok mozgással töltsék el. Nagy hangsúlyt fordítanak az erkölcsi, az érzelmi nevelésre, az ünnepek, néphagyományok ápolására. Ezen túl felhívják a figyelmet a környezet védelmének fontosságára, a fenntartható fejlődésre.
Amesék adaptációja az óvodai játékokban címmel dr. Józsa Éva, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának egyetemi docense beszélt a szakmai napon, aki már számos alkalommal tartott előadást Nagykanizsán. Kádár Annamária, a Babes Bolyai Tudományegyetem egyetemi adjunktusa, igazgatója útravalót adott a hallgatóságnak a kényes nevelési helyzetekhez.
V.M.
A Halista olvasás (bizony) kihívás
A városi könyvtár „legújabb" olvasásnépszerűsítő programjának célja, minél többen, minél több és minél többféle könyvet olvassanak, a megadott témakörökből, a december 1-i határideig.
„Halista Olvasási Kihívás" - bizony, rendhagyó címmel invitál minden olvasni vágyó s szerető embert, a könyvtár csapata. A lényeg, olvass el egy olyan könyvet, ami:
- több mint S00 oldal.
- aminek a címében számok szerepelnek
- amiben állatok is szerepelnek.
- krimi.
- fantasztikus regényt.
- aminek a címe csupán egy szóból áll.
- Nobel-díjas szerző művét.
- történelmi regényt.
- több mint százéves művet.
- aminek az írójától még nem olvastál semmit.
- aminek az írójának a monogramja megegyezik a tiéddel.
- ismeretterjesztő.
- memoár vagy önéletrajz.
- kortárs magyar író műve.
- amiből film is készült.
- ifjúsági regény.
- ami a jövőben játszódik.
- aminek a címében szerepel egy szín.
- ami ebben az évben jelent meg.
- amit egy barátod ajánlott.
- vicces témájú, vidám történet.
- mely olyan helyen játszódik, ahova mindig is szerettél volna eljutni.
- családregényt.
- kalandregényt.
- Nagykanizsáról szól, vagy Halis István írt.
Teljesíts a negyedszázat témából legalább tízet (vagy többet), miután jelentkeztél az eseményre a könyvtár közösségi oldalán, vagy személyesen a szépirodalmi pultnál. Amint „kivégzel", magadévá teszel egy könyvet, oszd is meg, mindjárt, a többiekkel az „arckönyves" oldalon, s persze a könyvtárba is add le, természetesen azt, milyen kötettel lettél gazdagabb, lélekben.
Sz.Zs.
Kanizsa - Sulisorok
Elménydús napok utak végén...
Egy pályázat jóvoltából a Roz-gonyi Úti Általános Iskola több diákja nemrégiben Erdélyben járt.
Az átélt élményekről képes beszámolót is tartottak hazaérkezvén iskolatársaiknak. A virtuális túravezetésen csodálatos felvételek láttatták az erdélyi tájak szépségét, amely, természetesen, a kiránduló gyerekek számára is életre szóló emlékeket adott. A „Nemzeti Ösz-szetartozás"-„Határtalanul" projekt elnevezésű témanapokon, amik keretében sor került a székelyföldi út „értékelésére" is, a Bojtár Együttes koncertet adott. Továbbá e rendezvény(ek) során értékelték az intézmény képzőművészeti - és rajzpályázatára beérkezett munkákat is.
Erdélyben jártak, sok mindent láttak
Valóban nem volt határ a Kőrösis diákoknak, a „Határtalanul" projekt jóvoltából, a hónap első felében. Az intézmény 46 tanulója és több pedagógusa ugyanis megcsodálhatta Erdély szépségeit.
Az átélt élményekről, a magyar lakta területek felfedezéséről kedden képes beszámolót is tartottak diáktársainak.
- A 2200 km-es út elég fárasztó volt, ám megérte, hogy láthassuk Nagyvárad, Szováta, Kolozsvár, Gyergyószentmiklós, Arad - és még sorolhatnánk a városokat, helyeket ahol jártunk - csodáit -mondták a gyerekek, akiket, érthető módon, a Hargita fenyőrengete-
gei, a Fogarasi havasok csillogó hegygerincei, a székelykapus házak is lenyűgöztek.
Az is sokat jelentett számukra, hogy Böjté Csaba atya dévai gyermekotthonába ajándékokat vihettek a rászoruló gyerekeknek.
- Testvérintézményünkbe, a kovásznai Kőrösi Líceumba, szintén ellátogattunk - erről már Bíró Györgyné a projektvezető-szabadidőszervező beszélt. Egyúttal szólt magáról a pályázatról is, amelynek a kirándulást „köszönhetik."
Mint elmondta, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Határtalanul" programja keretében nyert az iskola közel egymillió háromszázezer forintos támogatást. A projekt magyarlakta területekre történő kirándulásokat finanszíroz: az idei évben kiemelten a 48-49-es szabadságharc erdélyi, történelmi emlékhelyeire való utazásokat.
- Nemrég értünk haza, de már újból visszavágyunk - jegyezték meg az élménybeszámoló végén mosolyogva az Erdélyt megjárt hetedikes gyerekek.
Bécsbe kirándultak
A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola székhelyintézményének 7-8. osztályos tanulóik nemrégiben Bécsbe látogattak. Riersch Melitta 8.b osztályos tanuló élménybeszámolóját alább olvashatják:
„A Zrínyi Iskola 7-8. osztályos tanulóival egy napos bécsi kiránduláson vettünk részt, mely során kellemes emlékekkel gazdagodhattunk. A schönbrunni kastély megtekintése már önmagában is csodás élmény volt. A parkban tett séta után buszos városnézés következett. A kirándulást a Praterben eltöltött délután koronázta meg, ahol Európa egyik legrégibb vidámparkjában szórakozhattunk."
Cserhátisok a Magas-Tátrában
Újabb állomásához érkezett négy ország partneriskoláinak közös projektje. Lengyelország
és Olaszország után ezúttal szlovákiai (Turany) látogatáson vett részt április 19.-24. között 7diák és 3 tanár a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti Sándor Tagintézménye képviseletében - számolt be lapunknak Paludi Zoltán projektkoordinátor.
A projekt 2013-ban indult az EU által támogatott Comenius iskolai
együttműködések alprogramja keretében. Célja pedig egy négy fejezetből álló angol nyelvű útikalauz létrehozása kisfilmek, képregények formájában.
A találkozó során a résztvevők ellátogattak Zsolna, Turócszent-márton városokba és a Besztercebánya közelében található Úrvölgy településre, ahol rezet és ezüstöt bányásztak a múltban. Körmöcbányán a pénzverés történetével ismerkedhettek a vendégek. A Magas-Tátra havas csúcsai után a Déményfalvi-völgyben található cseppkőbarlangot csodálhatták meg a cserisek. Nagy élményt jelentett Bajmóc várának látványa és a közeli állatkert megtekintése.
A szlovák vendéglátók iskolájában a résztvevők bemutatták egymásnak az előző hónapokban készített képregényeket országaik lakáskörülményeiről, jellegzetes lakóépületeiről, az emberek munkakörülményeiről. A vendégeket fogadta a helyi polgármester, akivel az oktatás kérdéseiről beszélgettek.
Projekthét a zadari testvériskolánkkal
Egy teljes héten keresztül kellett együttdolgoznia IS piarista és 1S zadari (Horvátország) diáknak, akik a közös feladatokat angolul és horvátul beszélték
meg számolt be az eseményről az iskola.nk-piar.hu.
Az első két napon a muramenti horvát falvakban végeztek a diákok gyűjtőmunkát, ahol hallhattak a horvátság történetéről egy izgalmas előadást, maguk sütötték az ötféle töltelékkel készített ré-test,horvát szokásokat, népviseletet figyeltek meg, imát és horvát dalokat gyűjtöttek, aranyat mostak a Murában, fazekaskodtak,bokré-tát készítettek. Minderről egy kiállítást állítottak össze három nyelven, melynek ünnepélyes megnyitóján maguk mutatták be az érdeklődőknek munkájuk eredményét. A kiállítás megtekinthető a Piarista Iskola rendezvénytermében szeptemberig. A megnyitón a Tamburás Zenekar szolgáltatta a zenét a táncházhoz.
A feladatok Tihanyban és a Balaton környékén folytatódtak - angol nyelvű kvíz Tihany felfedezésével, a Kis-Balaton madárvilága és jelentősége, játékok - mind angol és horvát nyelven. A találkozó végén történt értékeléskor a diákok hálásak voltak a szervezőknek a gazdag programért, és minden diák nagyon építőnek találta a programot nyelvi és kapcsolati szempontból egyaránt. A találkozó szeptemberben folytatódik Zadar-ban.
Workshop záró a PEN-en
A Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány a TÁMOP 4.2.2.C-11/1KONV-2012-004 „Nemzeti kutatóközpont fejlett info-kommunikációs technológiák kidolgozására és piaci bevezetésére" című pályázat lezárásaként egy záró workshopot rendezett, ahova meghívást kaptak a térség meghatározó cégei is.
A rendezvényen a pályázatban résztvevő kutatók közérthető módon bemutatták a pályázat keretein belül végzett munkájukat. Az előadások fő célja az volt, hogy megismertesse a cégek képviselőivel a pályázat eredményeit és ezek lehetséges gyakorlati alkalmazási területeit. Az előadások után a megjelenteknek lehetőségük nyílt személyes konzultációra a kutatókkal, ahol több lehetséges együttműködési lehetőség került feltárásra.
2015. június 25.
Kanizsa - JavítóJT
Félszáz ember már a Nagykanizsai Javítóintézet alkalmazottjaként tanulja a szakmát
Reggel háromnegyed nyolc: népes csoport gyülekezik a Vásárcsarnok hátsó bejárata előtt. A zömében harminc és negyven év közötti férfiak, valamint két hölgy társuk most nem vásárolni érkeztek: a Nagykanizsai Javítóintézetben betöltendő munkakörükhöz szükséges, „OKJ-s" gyermek- és ifjúsági felügyelő képzésen vesznek részt. A kíváncsiságtól hajtva kísértem el őket az első órájukra.
Miközben a még hiányzó „diákok" is megérkeznek, Tóth Ibolya tájékoztat a képzésről és az elérendő célokról:
- Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület munkatársaként szociológiai alapismereteket, segítő kapcsolatok kommunikációját, gondozási, ápolási ismereteket, a gyermekek fejlődésével kapcsolatos ismereteket oktatok a gyermekfelügyelők és a rendészek számára - sorolja a tanárnő. - A gyermek-és ifjúsági felügyelő képzés célja, hogy a képzést sikeresen elvégzők a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó intézmények vezetőinek irányítása mellett végezzék a gyermekek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket, nevelési, gondozási tevékenységeket, továbbá a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat is. A gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés mindösz-szesen 3S0 órás, amelynek 60%-a elméleti, 40%-a pedig gyakorlati órákat tartalmaz: utóbbi keretében egy egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton vesznek majd részt. A
képzésben résztvevők 3 modul (gyermekellátási alapfeladatok, gyermekfelügyelői feladatok és gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok) elvégzésével sajátítják el a szükséges ismereteket. A most folyó képzés a modulzáró vizsgák sikeres teljesítését követően írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgával zárul, a vizsgát sikeresen teljesítők pedig OKJ-s szakképesítést szereznek.
A tanfolyam napi nyolc órában zajlik, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. A képzést az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület szervezi és bonyolítja le, szakképzett oktatók közreműködésével. A modulban résztvevőkkel a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felnőttképzési szerződést kötöttünk annak megkezdése előtt - árulta el a részleteket Tóth Ibolya, majd az átadott ismeretekről is ejtett néhány szót. -Csupa olyan ismeretet adunk át a kollegáimmal, amelyeket a mindennapjaik során fel tudnak majd használni a rendészek és a gyermekfelügyelők: összefoglalóan, hogyan is kell nevelni, bánni ezekkel a javítóintézetbe került gyerekekkel. Most éppen arról beszélgetünk, hogy a társadalmi rétegződés hogyan befolyásolja valakinek a későbbi magatartását, milyen szocializációs zavarokat szenvednek el ezek a fiatalok, milyen okok miatt kerülnek, kerülhetnek be a javítóintézetbe, illetve, ha már idekerültek, akkor hogyan, mi módon lehet nekik hatékony segítséget nyújtani, hogy beilleszkedjenek a társadalomba. Ez a fő cél, ez a ja-
vítóintézeti nevelés elsőrendű célja: a fiatal tanulja meg, hogyan, miként, milyen szabályok szerint, milyen magatartásnormákat betartva kell, lehet élni a társadalomban.
- Ugyan mi most nem nevelőket képzünk, hanem gyermekfelügyelőket, de az ő munkakörük is pontosan azt formázza, hogy a gyermekekkel eredményesen foglalkozzanak, tulajdonképpen neveljék őket, illetve példát is mutassanak nekik. Gondoljuk csak el: főként a nappalos - de bizony az éjszakás gyermekfelügyelők is - felügyelők lesznek azok, akik a fiatalok életébe, a nap legnagyobb részében tevékenyen is bekapcsolódhatnak. Egy étkezés „levezénylése", a délutáni kézműves, vagy éppen kertészeti foglalkozások, vagy egy focimeccs felügyelete: nem „csak" felügyelnek, hanem folyton nevelnek is, és példát adnak a gyereknek, hogy miként éljék meg, miként kell helyesen, az elfogadott társadalmi normáknak megfelelően megélni egy-egy élethelyzetet - mondja meggyőződéssel a hangjában a szakember. - És az, hogy egy neveltnek melyik felnőttel fog valamiféle személyesebb kapcsolata kialakulni, az nem feltétlenül attól függ, hogy az adott személy milyen státuszban dolgozik a javítóintézetben, hanem inkább attól, hogy milyen formában, milyen intenzitással és milyen időintervallumban van jelen az adott gyermek életében. Ez a képzési modul május 20-án kezdődött és július utolsó napjaiban fog befejeződni. A képzésben nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatra: a Nagykanizsai javítóintézet leendő gyermekfelügyelői és rendészei a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ különböző, gyermek- és lakásotthonaiban fognak 2 hét gyakorlati időt eltölteni mielőtt „élesben" is megismerkednek a javító-intézetbeli munkával. Mentorok segítségével tanulhatják a szakmát: itt látják majd meg, hogy egy adott szituációban mit tehetnek, mik a kompetencia határaik, kinek kell szólniuk, jelezniük, ha baj van. Ilyen és hasonló kérdésekre kapnak ott majd választ - mondta végül Tóth Ibolya.
Horváth Kornélia a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Nagykanizsai Gyermekotthonának a munkatársa. A gyermekotthonok általános tudnivalóit, felépítésüket, működésüket, a gyermekekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat és egyéb gyermekvédelmi tudnivalókat oktat a javítóintézet gyermekfelügyelőinek és rend-észeinek.
- Szerteágazó feladatai vannak a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó szakembereknek, így a rendészetnek, de elsősorban a gyermekfelügyelőknek is - emeli ki Horváth Kornélia. - Ha csak az adminisztrációs teendőket veszem sorra, itt vannak mindjárt az alapadminisztrációs kötelezettségek, például a gyerekek életvezetési naplójának adminisztrálása. Minden gyereknek lesz egy komplett kartonja, amelyben a gyámügyi, bűnügyi, családgondozói okiratai, valamint a belső adminisztráció során keletkező iratok lesznek elhelyezve. Utóbbi iratok különböző helyzetértékelő papírok, illetve a gyermek javítóintézetbeli életéről tanúskodó iratanyagok, amelyekben természetesen fel vannak sorolva például a dicséretek, jutalmak, de az is, ha a fiatal valamilyen szabályt szeg. Ezekből az okiratokból aztán jól nyomon követhető a gyermek élete, fejlődése és lelkivilága. A gyámhivatal, vagy a bíróság pedig rendre fel is használja e papírokat az egyes döntései kialakításánál. Hasonlóan az intézet vezetése is ezen iratok alapján dönti el például majd azt, hogy a fiatal alkalmas-e arra, hogy külső, az intézet falain kívüli foglalkozásra járhasson.
- Az oktatással párhuzamosan, június elején megkezdték a munkavállalók a gyakorlati képzést is, melynek keretében az Űrhajós utcai, illetve a ligetvárosi speciális gyermekotthonban ismerkednek meg az „éles" helyzetekkel. Érthető módon elsősorban a gyakorlati tudnivalók elsajátítására helyezzük a hangsúlyt - fejezte be mondanivalóját a szakember.
Dr. Papp Attila
8
Kanizsa - Pályáz(z)atok
2015. iúnius 25
Roadshow a munkavédelemről és a munkaügyről
A TÁM0P-2.4.8-12/1-2012-0001 számú, az Európai Unió támogatásával futó projekt keretében szerdán rendezvényt tartottak a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban. A program a 2012 óta zajló munkavédelmi és munkaügyi roadshow részeként került megrendezésre.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által koordinált pályázat célja az, hogy fejlesz-sze a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a munkavédelmi, és a munkaügyi ellenőrzések területeit. Erről elsőként Kisanyik Tímea, a projekt kommunikációjáért felelős
munkatársa tartott bemutató előadást. Prezentációja kitért a projekt főbb területeire és a projekt által elért célcsoportokra is. Dr. Babati Szabolcs, a Zala Megyei Kormányhivatal főosztályvezető-helyettese a munkaügyi változásokról és az ellenőrzésekről tartott előadást, külön kitérve a zalai sajátosságokra. A projekt kommunikációs területéhez kapcsolódva kettő reklámfilm is bemutatásra került, melyek a feketefoglalkoztatás, valamint a munkavédelemhez kötődnek. Zárásként Zsadányi Mária, az NGM munkafelügyeleti referense tartott előadást. Amint azt elmondta: szemléletváltást szeretnének elérni a munkáltatók és a munkavállalók tekintetében is, hogy kevesebb munkahelyi baleset történjen hazánkban. A rendezvényt Kerekes Aron, szakmai referens a program moderátora zárta. A téma iránt érdeklődők számára a projekt kiadványai elérhetők lesznek az Inkubátorházban.
Kanizsa
„Lehetőség" - egyenlő esélyt a munkára mindenkinek
Érzékenyítő tréning munkáltatók számára: a humán erőforrás menedzsment kihívása
A város önkormányzata a NYDOP-3. 1.1/B2-13-k2-2013-002 azonosítószámú, „Ligetváros szociális célú rehabilitációja" elnevezésű projekt keretében kétnapos érzékenyítő tréninget szervezett munkáltatók számára a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban.
Az ingyenes képzésen az alábbi témák szerepeltek: a leendő munkatársak professzionális kiválasztása, az adott munkakör legmegfelelőbb kiválasztási módszerének meghatározása, az erőforráshiányok feltérképezése és a jövőbeni fejlesztésekhez szükséges munkaerő betervezése, a strukturált és a szervezet erőforrásaihoz alkalmazkodó kiválasztási, képzési programok megtervezése és lebonyolítása, a képzési és oktatási folyamatok hatékony me-
nedzselése, a munkatársak kompetencia felmérése és fejlesztése, a vállalati fluktuáció csökkentése és a dolgozói lojalitás növelése. Az együttes eszmecserén elsőként arra a kérdésre kellett választ adniuk a
jelenlévőknek, hogy a foglalkoztatással kapcsolatban milyen kihívásokkal kell szembenézni napjainkban a munkáltatóknak.
B.E.
dekében. Az elhelyezkedett munkavállalók sorsát további 6 hónapig figyelemmel kísérték, szoros kapcsolatot tartva a munkáltatókkal. A
A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete megpályázta és elnyerte a „Lehetőség" -egyenlő esélyt a munkára mindenkinek elnevezésű, TÁMOP-S.3.8.A3-12/1-2012-00S9 számú pályázat megvalósítását.
A projekt során azt vállalta a szervezet, hogy legalább 200 fő megváltozott munkaképességű személyt von be, 4S főt elhelyez az elsődleges munkaerő-piacon, 100 Egyéni Munkavállalási tervet ké-
szít el, S0 munkakört tár fel és 20 partnerrel köt együttműködést a program során. A szakmai tevékenység 2013. augusztus 1-jétől zajlott folyamatosan a zalaegerszegi, nagykanizsai, keszthelyi és zalaszentgróti térségekben.
Ez idő alatt a szakmai team folyamatosan arra törekedett, hogy az ügyfélkörbe tartozó személyek számára személyre szabott szolgáltatást nyújtson a sikeres elhelyezkedésük és hosszú távú munkaerő-piaci részvételük megvalósulása ér-
projektben együttműködő team szinte heti rendszerességgel tartott értekezletet. A sikeres projekt zárásaként tegnap került sor Nagykanizsán az eredményeket bemutató zárórendezvényre.
A konferenciát dr.2 Baracskai Józsefné, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének megyei igazgatója nyitotta meg. A projekt eredményeit Szőlősi Márta projektmenedzser mutatta be. A képzések szerepe a megváltozott munkaképességű munkavállalók elhelyezkedésében címmel dr. Borosán Gyula, a Felnőttképzési Pedagógiai és Humán Szolgáltató Kft. igazgatója tartott előadást. A megváltozott munkaképességűek-re vonatkozó jogi szabályozás hatályba lépését dr. Tőke Alajos jogtanácsos ismertette, végül egy sikeresen elhelyezett ügyfél élménybeszámolóját hallgatták meg a projektzáró résztvevői.
B.E.
2015. június 25
Kanizsa - Portré
9
VadKaland
Az egzotikus állatok sok esetben ugyanolyan társnak bizonyulnak, mint a kutya vagy a macska. Tartásuk azonban különleges körülményeket igényel, rendszeres orvosi vizsgálatukat pedig szakirányú képzéssel rendelkező állatgyógyászok végezhetik. Zala megyében például dr. Boa László, aki, legyen szó egy aranyhörcsög sürgősségi ellátásáról, vagy akár egy tigrispitonUH-vizsgálatáról, nem riad vissza semmitől...
- Honnan indult az állatorvosi pályája?
-Azt gondolom, tudatosan készültem erre a pályára, bár kezdetben nem állatorvos, hanem zoológus vagy vadbiológus szerettem volna lenni- mondja határozottan dr. Boa László. 1990-ben kezdtem a pályámat, az Állatorvos Tudományi Egyetem sebészeti és szemészeti klinikáján. Közel 6 évig dolgoztam Budapesten, ebből körülbelül 1 évet különböző ösztöndíjakkal külföldön töltöttem, a leghosszabb időt - fél évet- Hollandiában, az Utrechti egyetemen - meséli büszkén a doktor úr. - Aztána Fővárosi Állatkert akkori fő állatorvosának irányítása alatt, elsőként kezdtük el végezni Magyarországon az óriáskígyók szívultrahang diagnosztikai vizsgálataithangsúlyozza az orvos.
- Milyen állatokkal volt még dolga akkoriban?
- Elsősorban tigrispitont, vörös farkú boákat, fehér ajkú pitont vizsgálhattam: ezek nagyobb méretű, rendkívül látványos, és olykor nagyon veszélyes állatok. Ha ezekkel az ember nem körültekintő, és nincs meg a megfelelő szakszemélyzet, veszélyes lehet. Pél-
dául egy 4-S méteres kígyó rögzítéséhez több ember szükséges, akár méterenként egy-egy - nyo-matékosít. - Előfordult, hogy a ter-ráriumból kivettük a kígyót, a gondozó pedig rosszul fogta meg és a combjára olyan mértékben tekeredett rá, hogy csak segítséggel tudott a szorításon oldani. - Mikor kezdtem magánpraxisba Nagykanizsán? - kérdez vissza dr. Boa László. - Az élet úgy hozta, hogy otthagytam a klinikai munkát, belevágtam egy saját praxisba, és 1996 óta dolgozom itt, Kanizsán. Nem minden állatorvos kedveli a hüllőket, madarakat, vagy nincs affinitása, ezekkel foglalkozni. Nekem volt.
- Mi volt az első háziállata?
- Az első egy dám szarvas borjú volt, egészen kis gyerek voltam még. A nagymamám és én neveltük fel a háznál, Tolna megyében. Később elhoztuk Nagykanizsára is, és itt élt a kertünkben, nálunk. Mindig szívesen gondolok vissza rá...
- Mennyire jellemzőek az Ön praxisában az egzotikus állatok?
- Egy vidéki állatorvosi rendelőbe nem az a jellemző, hogy bevezetik a tigrist, vagy a jegesmedvét. Nekünk kevesebb dolgunk van ilyen állatokkal. Az emberek többsége lakásban jól tartható, és kisebb méretű emlősökkel-hör-csög, egér, patkány, csincsilla, tengerimalac-, madarakkal, kisebb hüllőkkel, mint például a teknősök, kígyók, illetve díszbogarakkal, skorpiókkalés pókokkal foglalkozik. Óriáskígyók ritkán ugyan, de előfordulnak. A rendkívül színes siklók, amelyek akár egy lakótelepi lakás kis terráriu-mában is viszonylag könnyen tarthatók, nagyon dekoratívak tudnak lenni és nekem ők a nagy kedvenceim. Azonban már Kanizsán is volt olyan esetem, amikor az itt fellépő cirkuszosok a hirtelen rosz-szul lévő oroszlánhoz hívtak. Azért a napi rutin persze nem ez -szögezi le az állatok doktora.
- Ön tehát szereti őket, de a családja hogy viszonyul ezekhez a különleges állatokhoz?
- Az egész család nagyon szereti az állatokat. Egyedül a feleségem, aki a kígyókért nem rajong-mondja mosolyogva. - Valószínűleg ezért nincs még kígyónk. Azt mondta, hogy válasszak: vagy ő, vagy egy kígyó. Választottam. Persze azért én továbbra is rajongok értük. Van egy kis vadfarmom a Szlovén határ közelében, ott
szinte „név szerint" ismerem már aterületünkön előforduló kígyókat, tudom, hogy hol találom például a majd kétméteres, erdei siklómat, akivel most a párzási időszakban sűrűn „összefutottam". Egyszer majd a frászt hozta rám: nyírtuk a füvet, és azt hittem megsértettem a géppel, mert mozdulatlanná dermedt. De nem lett semmi baja, csak azt gondolta, hogy jól álcázta magát, és nem látom. Megnéztem, és láttam, hogy rendben van. Már többször meg akartam mutatni a feleségemnek, hogy nézze meg milyen gyönyörű, de egyszerűen nem hajlandó megnézni.
- Miben különbözik egy egzotikus állat praxis a megszokottól?
- Először is, az „egzotikus" pácienseim nem egyszerű vizsgálati alanyok. Gondoljunk csak bele: ötletelhetek rendesen, mikor egy páncéljába visszahúzódó teknősnek kell beadnom egy injekciót. Aztán egy kígyó, vagy éppen csincsilla gazdájával sokkal többet kell beszélgetni: nekem sokkal több információra, a gazdának pedig számos jó tanácsra van szüksége ah-
parizeren éla csiga és a nyers hal helyett - mondja komolyan az állatorvos. - Ilyenkor a terrárium-la-kónk akár évekig is szenvedhet, haldokolhat. Persze, ha már teknősről volt szó: a gazdi nemcsak a kedvencet, de saját magát is veszélybe sodorhatja a hozzá nem értéssel, de főként azzal, hogy nem tájékozódik. Szigorúan tilos például a hálószobában, az ágy mellett tartani a vízi teknőst, mert bakteriális betegségek tömkelegét szedhetjük össze, már csak azzal is, hogy a vízpárát belélegezzük.
- Volt-e olyan esete, ami mélyebb nyomot hagyott Önben?
- Volt az életemben egy sérült, törött lábú, híres versenyló, egy angol telivér, aki nagyon a szívemhez nőtt. Eltörte a lábát, és több mint 200 napig voltam a kezelőorvosa, annak idején, Pesten, a sebészeti klinikán. Ez egy darabos végtagtörés volt, az állat lába pedig elfertőződött. Erőn felül próbáltuk munkatársaimmal megmenteni. Annyira megbízott bennem, hogy már mindenféle bódítás, altatás és leszorító eszköz nélkül csontdarabokat tudtam kiszedni a
hoz, hogy a végén meggyógyulhasson a kis kedvenc. Hoztak már hozzám olyan vadászgörényt például, amit hónapokon keresztül zöldséggel etettek, és csodálkoztak, hogy a másfél-két éves állat miért csupán 600-700 gramm: mert ragadozó állat, aki nem zöldséget eszik. Vagy mikor a tengerimalacot, nyulat csokoládéval, bundás kenyérrel, rántott hússal meg keksztekerccsel etetik, aminek egyenes következménye, hogy előbb -utóbb állatorvosnál kötnek ki, és ez még a jobbik eset, hogyélve ideérnek vele. A hozzá nem értés vezet ide. Ha például egyragadozó életmódot folytató vízi teknősnek nem biztosítjuk a megfelelő hőmérsékletet, páratar-talmatés megvilágítást,virslin meg
fertőzött sebéből. A másik páciensem, akire mindig emlékezni fogok, az egy csuklyás patkány volt. Egy nagyon elhanyagolt és előrehaladott daganatot kellett műtétileg eltávolítani a nyak és mellkas tájékáról, nem is volt egyértelmű először, hogy azt a szövethiányt tudjuk-e majd pótolni. A gazdi a gyógykezelés összegén 100 másik patkányt tudott volna venni, ami egészséges. De nem: ő csak hozzá kötődött. A vizsgálatokat, műtétet, hosszas kezelést is vállalta a tulajdonos, és látszott, hogy köztük tényleg nagyon komoly kapcsolat van. Komoly szakmai kihívás volt,hogy megmentsük a kis állatot, és sikeres legyen a történetük vége. Az lett.
Szever Viktória
Kanizsa - Kultúra
2015. június 25
Fafaragó Szakkör
Egy sikeres csapat a VOKE Művelődési Házban
A nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház tevékenységének egyik alappillére a népművészeti hagyományok ápolása, továbbadása az ifjabb generációnak. Ezt erősíti a házban működő Fafaragó Szakkör tagjainak elhivatottsága.
A szakkör a 90-es évek elejétől működött, majd rövid szünet után 2009 novemberében indult újra 4 fővel a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban, Csávás Csaba szobrász vezetésével. Jelenlegi létszámuk II fő.
Vidám, összeszokott, lelkes közösség, foglalkozásaikat áthatja az együtt alkotás öröme. Népművészeti motívumoktól kezdve a kisplasztikákon keresztül ismerkednek a fafaragás művészetével, fejlesztik képességeiket. Heti rendszerességgel péntek délutánonként jönnek össze a művelődési házban. A szakkör munkái népi iparművészeti jellegűek, az idők során a bátrabbak a szobrászat és a modern alkotások felé is elkalandoztak. Munkáik túlnyomó része népművészeti alkotás, kisplasztika, valamint dombormű. Műveiken keresztül érezhető a fejlődésük, az egyén gondolatvilága, későbbiekben az irányítottság hatása.
Alkotásaikat kiállítások kere-
tében mutatják be a nagyközönségnek. 2010-ben a nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház, 2011-ben Székesfehérváron a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház adott otthont tárlatuknak. 2010-ben részt vettek a Zala Megyei Közművelődési Intézmény által rendezett V. Zalai- Regionális- és Határon túli Betlehemi Jászol Pályázaton, ahonnan díjakat hoztak el. 2011-ben a szakkör egyik tagja Domaföldi Tibor szintén díjat hozott el a Jászol Pályázatról. 2012-ben részt vettek a Tokaji Hagyományos Nemzetközi Alkotótáborban. 2013-ban az Idősek Kárpát-medencei Kulturális és Művészeti Vetélkedője (Ki Mit Tud?-ja) megyei elődöntőjén első helyezést értek el. Az országos középdöntőn szintén sikeresen szerepeltek. A fafaragók minden évben aktív résztvevői a Csinga Hegyi Alkotó Tábornak. Nagykanizsa város rendezvényein, valamint országos szintű rendezvényeken (például Országos Vasutasnap) is bemutatkozik a szakkör. A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban 2013. 11. 08. - 2013. 11. 29-ig került megrendezésre kiállításuk, mellyel nagy sikert arattak az érdeklődő közönség körében. A 2014. november 27-n ismét útjára in-
dított, immár második Idősek Kárpát-medencei Kulturális és Művészeti Vetélkedőjének Zala megyei fordulóját megnyerték „Alkotó művészet" kategóriában, és ezzel bejutottak az országos középdöntőbe, melyet Pécsett rendeztek meg 201S.áp-rilis 7-8.-n. A középdöntőben felmutatott teljesítményük a zsűrit méltán nyűgözte le, így kategóriájukból joggal jutottak tovább a 201S. április 30-n a Budapesti Operettszínházban megrendezett döntőbe, ahol ismét kivívták munkáikkal a szakértő zsűri elismerését. A sikeresen szerepelt „alkotócsapat" Domaföldi Tibor, Gombos Gyula és Hervai Károly Csávás Csaba vezetésével jövőre ismét rajt-
hoz kíván állni a határokon átívelő megmérettetésen.
Csávás Csaba szobrász, a szakkör vezetője már fiatal korától szenvedélyes fafaragó. Több köztéri alkotása díszíti Nagykanizsát és környékét. Országszerte, valamint a határon túl is több szobra került már felavatásra, bronzból, kőből, fából. Jelenleg a szakkörön kívül a Fafaragó Egyesület Elnökeként is tevékenykedik.
A szakkör célja, hogy a gyakorlott fafaragóknak útmutatást adjon, hogy tovább tudjanak fejlődni; a kezdőket pedig megismertetni a fával és a fafaragás szépségével, illetve a hagyományőrzéssel.
Kanizsa
C4 - MURSCAK-TANÖSVENY TEMATIKUS UT
Cakovec-Pribislavec-Belica-Domasine-Hodosan-Cakovec
http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/c4 -murscak-tanosveny-tematikus-ut/
A Mura vidéket még mindig a legértékesebb vízi területek közé sorolják Európában, ami miatt védett területek közé tartozik. A Mura természetes folyásának és vízi világának a megőrzésével biztosítható a biológiai sokszínűség megmaradása ezen a területen, ennek az egyik bemutató helye a Murscak-tanösvény. A túra kezdőknek és családosoknak is ajánlható.
Zalaújváron (Pribislavec) a Festetics-kastélyt 1870- ben építtette gróf Festetics György egy korábbi udvarház helyén neogótikus stílusban. A kastélyt szép park és kert övezi, benne kis kápolnával. Bár a kastély a háború alatt kárt szenvedett, ma is a Muraköz egyik legszebb romantikus épülete. Ma a helyi alapiskola működik benne. Szent Flórián tiszteletére szentelt római katolikus plébániatemploma 1867-ben épült.
Belica a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt plébániatemplomát 1501-ben említik először, de valószínűleg a 15. században épült gótikus stílusban. 1703-ban lebontották és új barokk templom építésébe kezdtek. Az építés sokáig elhúzódott, a torony végül csak 1779-ben épült meg.
Damása (Domasinec) a Mura jobb partján fekszik. A természetbarátoknak épült a 6,3 km hosszú, 12 állomásból álló Murscak-tanösvény, mely a vidék vízi, növényi élővilágát, állatvilágát, madarait mutatja be. A község közösségi házában működik a Merlin- színház.
Hodosány (Hodosan) Nepomuki Szent János tiszteletére épített kápolnája 1835-ben épült a Hodosányt sújtó árvizek elleni közbenjárásért barokk stílusban. 1886-ban neogótikus stílusban építették át. Két oltára van Nepomuki Szent Jánosnak és Szent Annának szentelve.
CYCLE
NA
NETWORK
Célcsoport: minden korosztály, kezdő biciklizők, természetkedvelők, családosok, iskolások.
Útvonal hossza:
4S km.
A túra becsült időtartama:
3-4 óra
2015. június 25.
Kanizsa - Oktatás
Egymástól tanulnak a tanárok a KLIK új kezdeményezése révén
Tudásmegosztás terén működnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott Mentoráló intézmények saját, mintaértékű pedagógiai módszereiket osztják meg a többi oktatási intézménnyel, segítve azok oktató-nevelő munkáját. Az ország több száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában" projekt keretében indította el. Zala megyében kilenc intézmény módszertani modelljeit érhetik el az érdeklődő iskolák.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a „Köznevelés az iskolában" című európai uniós projektjének egyik elemeként összegyűjtötte azokat az általános és középiskolákat, amelyek mintaértékű pedagógiai modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentős eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a men-toráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt. Alkalmazásuk ugyanis hathatós segítséget tud nyújtani minden állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.
A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak óralátogatási lehetőséget és szerveznek műhelymunkákat, amelyeken bármely érdeklődő pedagógus részt vehet. Emellett tanácsokat is adnak a már bevált eljárások más iskolák napi gyakorlatába történő átültetéséhez. Mindezekkel a KLIK egy olyan szakmai párbeszéd elindítására törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai gyakorlatok a lehető legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez alapvetően a gyerekek érdeke is, hiszen ezek a sikeres módszerek nem csak versenyképesebb tu-
dással vértezik fel őket, hanem érdekesebbé, élményközpontúb-bá is teszik az iskolai munkát. A modellprogramokat jegyző pedagógusok ugyanis évek alatt alakították ki a módszereiket, felhasználva ehhez nem csak az eredményességgel kapcsolatos tapasztalataikat, hanem a gyerekektől érkező visszajelzéseket is.
Zalában kilenc iskola szerepelt sikeresen a mentoráló intézményi pályázaton, így az ő módszertani modelljeiket ismerhetik meg az érdeklődő pedagógusok.
A Keszthelyi Vajda János Gimnázium a megye egyik legeredményesebb intézményeként régiós szintű természettudományos tehetséggondozási programot működtet nemcsak saját diákjai, hanem a továbbtanulás előtt álló általános iskolások részére is. Ennek része a „Newton Kupa" nevű tanulmányi verseny. A matematikából, fizikából és informatikából megrendezett megmérettetés rangját jelzi, hogy három megyéből neveznek rá az iskolák, az itt jól szereplő diákok pedig többnyire később is számos elismerést és nemzetközi versenyeredményt gyűjtenek be.
Példaértékű természettudományos tehetséggondozás folyik a Letenyei Andrássy Gyula Altalános Iskolában, amelynek egy szelete a módszertani modelljükben szereplő, környezettudatosságra nevelő program. A határváros pedagógusai tanórák és szakkörök anyagába is beépítették az energiatakarékossággal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A gyerekek így nem csak azt ismerik meg, miért van szükség az ésszerű felhasználásra, de hasznos, otthon is alkalmazható trükköket is tanulhatnak.
A Pacsai Altalános Iskola „Kis fizikusok" nevű programja a gyerekek kíváncsiságára építve, sok szemléltetéssel és kísérlettel igyekszik közelebb hozni a tantárgyat a gyerekekhez. Méghozzá rendhagyó módon, már alsó tagozaton, jóval az órarendi fizi-
katanulás kezdete előtt. Ennek kettős haszna is van, hiszen a tét és számonkérés nélküli foglalkozások észrevétlenül kialakítják bennük a pozitív attitűdöt, másrészt hatodiktól, „élesben" tanulva, nagyon sok korábban már látott, ismerős dologgal fognak találkozni.
Észrevehetően javítja a diákok önfegyelmét és kötelességtudatát a Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskolában alkalmazott viselkedésjavító program. A kiscsoportos foglalkozásokon a modern pszichológia eszköztárát is felvonultató figyelem- és fegyelemfejlesztő gyakorlatokat végeznek a gyerekek. Ezek hatására a korábbinál jóval kiegyensúlyozottabbak lesznek, csökkennek, sőt gyakran megszűnnek a magatartási problémák és a különféle káros szenvedélyek is jóval kevésbé fenyegetik őket. Javul az iskolai teljesítményük is, hiszen megtanulnak koncentrálni és aktívabban vesznek részt a tanórákon.
További módszertani
modellek a megye iskoláiban
A dél-zalai térségben a Becsehelyi Altalános Iskola volt az egész napos iskola bevezetésének úttörője. Másfél évtizedes tapasztalattal a hátuk mögött megtalálták a tantermi és szabadidős foglalkozások ideális, a tanulók arányos terhelésére tekintettel levő arányát. így jut idő a tananyag feldolgozása mellett a lassabban haladók segítésére, szakkörökre és természetesen játékokra is.
Már több éve tanítják a Göcsej Kapuja Bak Altalános Iskolában az ún. Erőszakmentes Kommunikáció nevű konfliktuskezelő módszert. Az amerikai eredetű modell az önkifejezést és az empátiát a középpontba helyezve segít az összezördülések megelőzésében és szükség esetén mediációval azok kezelésében, felszámolásában.
Szituációs játékokkal segítik az eligazodást a mindennapi életben az egervári Egervári
László Altalános Iskolában. Ennek során a gyerekek olyan, a tananyagban nem szereplő, de nélkülözhetetlen dolgokat tanulhatnak meg, mint a közlekedés alapvető szabályai, tájékozódás a természetben, az egészséges táplálkozás és az egészségmegőrzés.
A Söjtöri Deák Ferenc Altalános Iskola a megyében az elsők között kezdte meg a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását több mint tíz évvel ezelőtt. Azóta részletes módszertant dolgoztak ki, amelynek lényege, hogy a tudásszinten alapuló elkülönítés helyett a különböző képességű gyerekeket csoportban, egymással együttműködve tanítják.
Esély és ösztönzés néven működik komplex tehetségfejlesztő modell a Zalabéri Altalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Az alig száz fős kisiskola tantestülete minden gyerekben igyekszik felfedezni azt a területet, amelyben tehetséges tud lenni, így a program egyszerre öleli fel a különböző tantárgyakat, a sportot és a művészeteket.
Bővebb információ és a Men-toráló intézmények országos listája elérhető a http://klik.gov.hu/modszertani-innovacio weboldalon.
A Köznevelés az iskolában uniós forrásból megvalósuló kiemelt projekt átfogó célja, hogy javítsa az állami köznevelési intézményekben folyó munka minőségét, hatékonyságát, s ennek eredményeként a gyermekeknek kiegyensúlyozott, fenntartható oktatási rendszert teremtsen.
A fejlesztések öt jelentős területen zajlanak: intézményi fejlesztés, módszertani innováció, partnerség és hálózatosodás, szervezetfejlesztés, valamint rendszerszervezés.
A projektről bővebb információ a www.klik.gov. hu/kozneveles-az-iskolaban oldalon olvasható.
Kanizsa - Sörfeszt
2015. iúnius 25.
Sört csapolt a polgármester
Bár sokan bíztak a jó időben, az időjárás átírta az idei, azaz a IV. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei Találkozó forgatókönyvét. A zenekarok megszokott, hangulatos bevonulása elmaradt, a megnyitó kezdetére elfoglalták helyüket a közönséggel együtt a sörsátorban. A Nagykanizsai Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara és a Nagykanizsai Fúvószenekar műsorát követően a IV. Kanizsai Sörünnepet Dénes Sándor polgármester nyitotta meg.
Beszédét Démokritosz, a híres görög bölcselő szavaival kezdte, amely így hangzik: az „Élet ünnepnapok nélkül olyan, mint a hosszú út vendégfogadó nélkül."
- A mai nap ez a vendégfogadó az idő hosszú folyamatában, amikor egy időre elhagyjuk az út poros forgatagát, és megpihenünk egymás társaságában, természetesen kiváló fúvószenét hallgatva és sört kortyolgatva - folytatta a polgármester. Mert olykor szükségünk van arra, hogy számba vegyük az elvégzett munkánkat és feladatainkat. És leülve egy asztal köré elbeszélgessünk, milyenek is a hétköznapjaink, mire emlékszünk jó szívvel és örömmel. Hiszen fontos, hogy tudjunk egymásról. Hogy érezzük azt, mi egy közösség vagyunk, még ha olykor külön is járjuk az utunkat. Mert természetes, hogy a saját kérdéseinket és problémáinkat nekünk magunknak kell megoldanunk, mindenkinek önállóan. De néha meg kell állnunk, hogy megpihenve megosszuk egymással azokat a tapasztalatokat, amelyek fontosak lehetnek barátainknak és
talán a közösségünk egészének is. És ilyenkor újra és újra rádöbbenhetünk, hogy igenis létezik egy hagyomány, ami összeköt minket, ami megmutatja nekünk, hogy mi egy értékközösség vagyunk. Hiszen a sör kultúrája hozzátartozik Kanizsa dicső múltjához és hagyományaihoz - és remélhetőleg egyszer a jövőjéhez is -, a fúvószene pedig híres zenei oktatásunk
kiválóságát mutatja fel.
A mi vendégfogadónk ebben más, mint a többieké, ez a miénk, a mi ünnepünk - fogalmazott a városvezető. - És ha a miénk, akkor ezt a tudatot és érzést osszuk meg egymással, mert így nyerhetünk erőt és energiát ahhoz, hogy visz-szatérjünk a hétköznapokba, járva a saját utunkat. Befejezésül ehhez kívánt mindenkinek jó szórakozást és színes hétvégi programokat.
A megnyitót követően került sor az első ünnepélyes sörcsapolásra Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő közreműködésével. Azután pedig a sörsátrat máris betöltötte a sörömzene. A fesztiválozókat közel nyolcvan féle sör, fúvós „párbaj" és a koncertek megszámlálhatatlan sora várta szombat estig az Erzsébet térre, ahol 20 óra 30 perckor a Piramis együttes lépett színpadra.
B.E.
Sör, fesztivál, fúvós zene... a látogatók szemével
- Zalaegerszeg közeléből érkeztünk egy nagyobb baráti társasággal. Szuperül érezzük magunkat, főleg az esti koncertek miatt jöttünk. Ritkán tudjuk ösz-szehangolni, hogy az egész társaság együtt legyen, de most végre sikerült. Nehéz dolog ez munka és tanulás mellett. Ráadásul a fesztiválokat nagyon szeretjük, a sört meg pláne. Még nincsenek olyan sokan, biztos az esős idő miatt, de minket ez sem tántorított el. Találtunk a közelben olcsó szállást, így holnap is maradunk - mondja mosolyogva a társaság egyik tagja.
- Egy nagy sétát terveztünk délutánra a gyerekekkel, útba vettük a városi rendezvényt is. Mivel mindketten játszunk valamilyen fúvós hangszeren, ezért szeretjük az ilyen zenekarok muzsikáját. Úgy gondolom, ez a ze-
ne a gyerekeinkre is jó hatással lehet. Körülnézünk később az árusok portékái között, a gyerekek és a nejem is választhatnak majd „vásárfiát" - mondja egy megkérdezett édesapa.
- Minden évben legalább egyszer felkeresünk egy véradó állomást közösen, így próbálunk segíteni. Ez hagyománnyá vált. Körülbelül öt éve kezdtük, mert akkor egy barátunknak volt szüksége vérre, aki felépült az adományozóknak köszönhetően. Ezért is tartottuk fontosnak ezt rendszeresíteni. Ma a Polgármesteri Hivatal alagsorában tesszük ezt meg. Később szétnézünk az étkezdék között, és megvárjuk az esti koncertet is. Hűvös van egy kicsit, de mi nagyon jól érezzük magunkat - hangsúlyozza egy csapat „szóvivője".
Szever Viktória
Kanizsai KjI''l ralis Központ
Hevesi Sándor Művelődési Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.:93/311-468 fax:93/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Július 4-S.
HAGYOMÁNYOK NAPJA „BÚCSÚ"
Július 1. 19.30 óra KANIZSA BIG BAND
KONCERT
Nyári Zenei Estek az Erzsébet téri zenepavilonban
Július 7. 9.30-12 óráig KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Papírvirágok készítése Díjtalan!
Július 8. 19.30 óra A TÜTTŐJÁNOS NÓTAKLUB MŰSORA
Nyáresti Szerenád az Erzsébet téri zenepavilonban
Július 14. 9.30-12 óráig KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Fessünk nyarat! Díjtalan!
Július 1S. 19.30 óra A NAGYKANIZSAI FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE
Nyáresti Szerenád az Erzsébet téri zenepavilonban
| Móricz Zsigmond
Muvelodesi Ház _k Kröponi
2015. június 25.
Kanizsa - Ez + Az
ALLAS - ALLAS - ALLAS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Gépésztechnikus Kereskedelmi vezető Élelmezés vezető Irodavezető Logisztikai ügyintéző Adminisztrátor Eladó
Autószerelő Asztalos CNC munkás Kárpitos Villanyszerelő Targoncavezető Csőszerelő Lakatos
szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú szakirányú
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Fő út 24.) Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között. Péntek: 8:00 - 13:00 óra
megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
T abúzus ▼ lengyel város életre színész ittrium, vanadijm. jód fél mérő! w bírósági okmány
közmondás 21 áruhAz-lAnc liter kelés (zoltán) szanálom
▼ T ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ■ N
► őshazánk régi módi kocsi ► i
A MÜZ5A csókja ► T irkálni kezd! ►
őszi ARZÉN
nagy HALOM riSZTlTÖ-szer sémi nyelv híres tenor
k. kiejtett betű ► harc
falánk befejezett
2s mazsa! ► ridikul ► V nyit japán varos ►
régésze ti időszak NAPJAINK OKTATÁSI szerve
L ▼ '' ásvány celsius ▼ zsákban van! ósdivá váló ►
gramm ► némAn barát ►w ▼ félút!
gabri- eléri viselete
ella, becézve katonai lábbeli parány hozzájárulás
▼ T lárma bAzis ► ▼
indián törzs ► ▼ fővárosunk része női név
európa kupa ► O, ... MIO (olasz ml) ► T ...mars (kifelé!) ► német tv-csatorna
könnyű bor orosz tó
iráni ROMvaros ► ▼ papa párja T alma .táj-sí o''/al ▼
söröshordó az orrához
▼ meztelen ► ▼ ellenérték
-ra, -,.. az ezüst vegyjele
hitszegő ► ▼ izgalmas élmény ► T
pest m. község newton
Mn L N '' T y/Á ///<
Horoszkóp
^f III.21.-IV.19. Kos
Próbálja megőrizni a higgadtságát, mert egy olyan hír birtokába kerülhet a hétvégén, ami jótékony hatással lesz anyagi helyzetére. Elnyeri a párja elismerését is, s így minden adott lesz a boldogsághoz.

IV.20.-V.20. Bika
A hétvégén valószínű, hogy egy vitás helyzetbe kerül. Jól tenné, ha nem indulatosan kezelné a problémát, hanem kellő empátiával hallgatná meg a véleményeket. Ezzel lezárulhat múltjának egy égető problémája.
^V.21.-V1.21. Ikrek
Bármire vágyakozik mostanában, a lelki békéjét csak önmagában találhatja meg. Legalább a nyaralása idejére engedje szabadon a képzeletét. Meglátja, a környezetében mindig felvidítja valaki.
^ VI.22.-VII.22. Rák
Kedvességével különös vonzerőt gyakorolhat még azokra az ismerőseire is, akikkel komoly vitába keveredett korábban. A bolygóállások szerint nem célszerű tovább halogatni a titokzatos terveit.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Szabaduljon meg azoktól a szokásaitól, amelyek ugyan kényelmesek voltak az ön számára, de nem nyerték el a párja tetszését. A csillagok szerint jól tenné, ha több érdeklődést mutatna iránta.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Némi technikai problémák adódhatnak otthonában, s ez kissé megnehezíti a nyári szabadságának kezdetét. De csak rövid ideig tart ez a helyzet, mert kellemes és izgalmas napok várnak önre.
^IX.23.-X.22. Mérleg
Meghatározó szerepet játszik nyári szabadsága idején egy olyan személy, akinek a megjelenésére már régóta számított. Ahhoz, hogy továbbra is jól érezze magát, most a szívére kell hallgatnia.
w
X X.23.-XI.22. Skorpió
A saját erejére most nagyobb szüksége lesz, mint eddig. Ha nem koncentrál a hibáira, hanem a sikert tartja a szeme előtt, sokkal többet elérhet, mint azt gondolná. Egy közeli találkozás alkalmával felkelti valaki az érdeklődését.
^XI.23.-XIL21. Nyilas
Mostanában nem szereti, ha valakiért, vagy valakinek a barátságáért túlságosan meg kell küzdenie. Fontosnak tartja a kényelmet, és vele együtt a kényeztetést. A szeretetéhségét azonban nem tudja elrejteni.

XII.22.-I.20. Bak
Keressen megbízható segítőtársakat a fontos teendőinek elvégzéséhez. Ha a céljai világosak és egyértelműek, senki sem gördít akadályt a megvalósításuk elé. Az érzelmi biztonságra most különösen szüksége lesz.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Ha nem adja fel könnyedén új munkahely keresésének a lehetőségét, még a nyáron biztató fordulatra számíthat. Maradjon a realitások talaján, és gondolja át alaposan a döntéseit.
<>11.20.-111.20. Halak
Azzal teljesen tisztában van, hogy nincsenek teljesíthetetlen vágyai, éppen ezért úgy döntött, most nem hajszolja a sikert. Jól teszi, ha visszafogja a munkatempóját, és ősszel kapcsol magasabb „sebességre".
14
Kanizsa - Sport/Apró
2015. június 25
Megyei szinten is díjazottak
A megyei asztalitenisz szövetség a hagyományos megyei díjkiosztóját rendezte Nagykanizsán, melynek keretében az elmúlt esztendő legjobb (korosztályos) játékosait, illetve a 2014/1S-ös versenyszezon csapatait díjazták.
Évtizedes már a hagyománya annak a megyében, hogy a legjobb újonc, serdülő, ifjúsági és felnőtt asztaliteniszezőket megválasztják, illetve értékelik az elmúlt évet, valamint a vele (értelemszerűen) nem teljesen szinkronban lévő versenyidényt.
2014. év legjobb megyei asztaliteniszezői. Újonc lány: Horváth Anna (Kanizsa Gejzír Kft. Kanizsa Sörgyár SE). Újonc fiú: Móricz Marcell (Hévíz SK). Serdülő lány: Szalai Anna (Hévíz). Serdülő fiú: Raposa Roland (Hévíz). Ifjúsági, nők: Müller Diána (KSSE). Ifjúsági, férfiak: Gyöngyösi Áron (KSSE). Felnőtt, nők: Tóthné Szász Kinga (KSSE). Felnőtt, férfiak: Berdár Norbert (KSSE). Legjobb edző: Emecz Emil (Hévíz). Legjobb csapatok (2014/15): női NB I Nyugati csoport-2. KSSE és a férfi NB II Dél-nyugati csoport-1. KSSE.
A megyei díjazottak között is szerepeltek kanizsai hölgyek, akiknek NB I-es csapata végül ezüstérmes lett a Nyugati csoportban. A KSSE eredményei a tavaszi szezonban a következőképpen alakultak.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (2.) - Hévíz SK (8.) 14:4
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-mérkőzés, 10. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai győztesek: Mógor Evelin 4, Tóthné Szász Kinga 4, Bic-sák Bettina 2, Ladányi Dóra 2, Újházi Csilla 1 és a Ladányi-Tóthné páros.
A női asztaliteniszezők NB I-es zalai rangadóján a kanizsaiak gyakorlatilag minden nehézség nélkül győztek a hévíziek ellen. Mógor Evelin és Tóthné Szász Kinga hozta a négy nyert meccses szériát.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) -Komló (3.) 11:7
11. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai győztesek: Ladányi 4, Mógor 3, Bicsák 2, Tóthné 1 és a Ladányi-Tóthné páros.
A harmadik helyen álló komlóiak időnként komoly ellenállást tanúsítottak, végül azonban a tabellán előttük álló dél-zalaiak győzni tudtak az izgalmas meccsen.
Mohácsi TE (10.) - Kanizsa Sörgyár SE (2.) 6:12
12. forduló. Mohács. Kanizsai győztesek: Ladányi 4, Bicsák 4, Salamon Sára 3 és a Ladányi-Bic-sák páros.
A kanizsaiak három emberrel álltak ki, de így is biztosan nyertek a sereghajtó Mohácsi TE otthonában.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) - Kaposvári AC (S.) 12:6
13. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai győztesek: Ladányi 4, Tóthné 3, Bicsák 2, Mógor 2 és a Ladányi-Tóthné páros.
Ahogy kalkuláltak hazai oldalon, a győzelemért járó két pontot bezsebelte a házigazda KSSE.
Fastron Asztalitenisz Club Tolna (S.) - Kanizsa Sörgyár SE (2.) 8:10
14. forduló. Tolna. Kanizsai győztesek: Ladányi Dóra 3, Tóthné Szász Kinga 3, Bicsák Bettina 3 és a Bicsák Bettina-Horváth Anna páros.
A várakozásnak megfelelően mindhárom hazai hozta a nyerhető egyéni meccseit, majd az utolsó mérkőzésen Tóthné Szász Kinga 9:8-as dél-zalai vezetésnél bebiztosította a sikert.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) - Győri Elektromos Vasas SK (4.) 11:7
15. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai győztesek: Tóthné Szász Kinga 4, Bicsák Bettina 3, Újházi Csilla 2, Horváth Anna 1 és a Tóthné-Ladányi páros.
A bajnokság elején még a Győr tűnt a kanizsaiak egyik legnagyobb riválisának, a tavaszi meccsen aztán a vendéglátók az elején elhúztak (már 9:2 is volt), eldöntve a találkozót.
Szombathelyi Asztalitenisz Kör-Sportiskola (8.) - Kanizsa Sörgyár SE (2.) 4:14
16. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai győztesek: Ladányi Dóra 3, Tóthné Szász Kinga 3, Bicsák Betti-
na 3, Újházi Csilla 2, Mógor Evelin 1, Tóthné-Ladányi, Újházi-Mógor
Magabiztos győzelmeket arattak Szombathelyen a kanizsaiak. A két páros megnyerése után az egyéni mérkőzéseken is a vendégek nagyobb tudása érvényesült.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) -Szekszárd AC III (7.) 10:8
17. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai győztesek: Ladányi Dóra 4, Tóthné Szász Kinga 3, Bicsák Bettina 2 és a Ladányi-Tóthné páros.
Igencsak jó mérkőzés kerekedett a szekszárdiak elleni találkozóból, s elkéltek éljátékosaiknak a pontjai.
Szekszárd AC II (1.) - Kanizsa Sörgyár SE (2.) 11:7
18. forduló. Szekszárd. Kanizsai győztesek: Tóthné 4, Bicsák 1, Ladányi 1 és a Ladányi-Tóthné páros
Az utolsó fordulóban a éllovas szekszárdiak voltak soron. Elméletileg a bajnoki címért ment a találkozó, gyakorlatban a hazaiaknak kedvezett a kör előtti állás. A kanizsai hölgyek csak akkor tudták volna a bajnoki címet a szekszárdiaktól elvenni, ha 15:3-ra verik - idegenben - őket. Ez nem sikerült, így a dél-zalaiak ezüstérmesek lettek.
P.L.
Már országos bajnoki címmel is bír
Balatonfüred volt a helyszíne az idei középtávú triatlon országos bajnokságnak, melyen 1900 m úszás, 90 km kerékpározás és 21 km futás teljesítése volt a penzum. Az úszás közben hullámzás, míg a kerékpározásnál erős szél nehezítette a versenyzők dolgát, de a célba érkezőket, így a kanizsai TRI-CO Triatlon Klub versenyzőit sem akadályozták mindezek.
Közülük ráadásul Korcsmárosné Vig Rozália (képünkön) az 5559 évesek kategóriájában első he-
lyezést ért el, ezzel országos bajnoki címet szerezve. Benedek János az 55-59 évesek kategóriájában a férfiaknál 7., Vránics Lász-
ló a 40-44 éveseknél 12., míg Csőgör Marcell a 40-44 évesek mezőnyében 20. helyezettként zárt.
INGATLAN
Becsehelyen két szobás nappalis, fürdős, gáz + kandallós felújított családi ház rendezett udvarral, gyümölcsössel eladó. Tel.: 06-30-209-0546 (7703K)
Nk-án a belvárosban, csendes környezetben eladó 740 négyzetméteres közművesített telek, mely családi ház vagy társasház építésére egyaránt alkalmas. Tel.: 0630-227-3294 (7713K) Elcserélném nagykanizsai, másfélszobás, felújított, 44 négyzetméteres,
összkomfortos, egyedi fűtéses, önkormányzati lakásomat egyszobás, egyedi fűtéses önkormányzati lakásra. Érd.: 0630-958-7390 (7727K)
SZOLGALTATAS
Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel.: 0620-510-2723 (7710K)
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István 0630597-1530 (7718K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet, festményt, régi népi parasztbútorokat és ruházatot, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132 (7726K)
Régi sport újságokat, fotókat, új és régi festményeket, valamint porceláno-
Lakossági apró 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apró 1600, másodiktól 800 Ft.
kat vásárolnék. Érd.: Nagykanizsa, 0630-332-8422 (7728K)
VEGYES
Oválissá alakítható, sötétbarna fa étkezőasztal 6 db székkel eladó. Érd.: 0630-260-4544 (7725)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autöüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 04-70-508-7810, 06-70-518-5385
2015. június 25
Kanizsa - Sport
15
Három nap, négy elsőség

kombinációknak volt szerepe... Lényeg a lényeg, a második szám rövid ideig tartó megszakítása után folytatódhatott a program, onnantól a lovasok ráadásul még jobb talajon is vágtázhattak akár.
A vasárnap már a díjugratás jegyében zajlott, majd az összesítés során az is kiderült, hogy a KLK színeiben Egyed László (aki a skóciai Eb-re készül már) a négyes számhoz tartotta magát: gyakorlatilag ennyi elsőségben bízott, s azokat be is húzta. Tamás Bianka végül egy harmadik helyezést könyvelhetett el, az ő számára a következő megmérettetés az ausztriai Feld-bachban következik július végén.
XVIII. Nemzetközi és Országos Lovastusa Verseny, Nagykanizsa. Összesített eredmények. A0 előkezdő ló: 1. Egyed László (Cenzor Zéta W n.l.), 2. Jakli Norina (Gezadine VOLn.l.), 3. Csajaghy László (Daisy n.l.). A0 ifjúsági: 1. Jelinek Boglárka (Cognac n.l.), 2. Lovas Márk Ben-jamin (Nini n.l.), 3. Rády Anna (Car-dini n.l.). A0 amatőr: 1. Fenyvesi Zsófia Sára (Fortuna n.l.), 2. Kocsis Flóra (Véda n.l.), 3. Kovács Zsófia Rita (Zápolya n.l.). A ifjúsági: 1. Divják Janka (Vadvirág n.l.), 2. Pintér Klaudia (Gidrán Néró n.l.), 3. Szíj Viktor (Bob Herceg Boris n.l.). A kezdő ló: 1. Egyed László (Cenzor Szittya W n.l.), 2. Zsikla József (Lina n.l.), 3. Horváth Barbara (Küküllő n.l.). A nyitott: 1. Egyed László (Hobo n.l.), 2. Rajz Katalin (Ikon n.l.), 3. Tamás Bianka (Clarion n.l.). B nyitott: 1. Varga István (Galatea n.l.), 2. Schaller Gábor (Csasztuska n.l.), 3. Dejan Strgar (szlovén, Santos n.l.). CIC*: 1. Egyed László (Viking n.l.), 2. Satu Hurme (finn, Bright Eyes n.l.), 3. Lassú Ferdinánd (Etelka n.l). CIC **: 1. Michael Spörk (osztrák, Face the Fakt B n.l.), 2. Schaller Eszter (Bettle n.l.).
Az elmúlt hétvégére ismét nemzetközi militarys mezőny költözött a Csónakázó-tóhoz, melynek környékén immár a XVIII. Nemzetközi és Országos Lovastusa Versenyt rendezték, melyre a szervezők előzetesen majd'' nyolcvan nevezést vártak.
Várhattak az égiekre is, s kémlelték is a felhőzetet lankadatlan pénteken, mivel az előrejelzések alapján eső is nehezíteni készült a lovasok és lovaik díjlovaglását. A reggeli kezdéskor nem mutatkozott ilyen jellegű nehézség, a helyzet kuszasága inkább a kora délutáni órákban kezdődőtt. Nos, akkor mutatta meg magát - ha nem is drasztikusan - a természet. Persze, akkor már volt olyan szerencsés militarys, aki túl volt a versenyén.
- Én már mentem, s nem kell ecsetelnem, örülök neki, hogy túlvagyok rajta - fogalmazott érdeklődésünkkor péntek délután kettő magasságában a pécsi illetőségű Kovács Rita Zsófia, aki a Lovasakadémia SC Kaposvár versenyzője. - Zápolya nevű lovammal indultam az A-kategóriások-nál, s már a szombati tereplovaglásra készülhetek innentől.
- Én viszont még hátra vagyok, s ilyen esetben bonyolódik a lovas feladata - kapcsolódott a beszélgetésbe a győri Nagy Viktória, aki a B-kategória egyik indulója volt Gidrán Marci nevű lovával, a változatosság kedvéért szintén lo-vasakadémiás színekben. - A talaj nehézzé tud válni a csapadék hatására, de hiába esik az eső, ilyen körülmények között is mennünk kell, amíg a versenybíróság azt nem mondja esetleg, hogy állj. Na jó, azért Ritára picit irigykedve tekin-
tek, ő már mégiscsak túlvan a díjlovagláson.
Az első nap délutánján már eredmények is érkeztek, ezek alapján az A-sok közül többen kedvező helyzetből várhatták a folytatást.
Díjlovaglás. A0 ifjúsági: 1. Jelinek Boglárka (Cognac nevű lován),
2. Nagy Kinga (Jagger Rocky n.l),
3. Lovas Márk Benjamin (Nini n.l.). A0 előkezdő ló: 1. Egyed László (Cenzor Zéta W n.l.), 2. Sótonyi Dóra Anna (Flash n.l), 3. Jakli Norina (Gezadine n.l.). A0 amatőr: 1. Fenyvesi Zsófia Sára (Fortuna n.l.), 2. Pintér Tímea (Szonja n.l.), 3. Csöregi Adám (Cross n.l.).
A házigazda Kanizsa Lovasklubnál nem csupán az időjárás kegyességében, de két versenyzőjük, Egyed László és Tamás Bianka jó szereplésében is bíztak előzetesen. A lovas forgatagban a magyarok mellett finn, osztrák és szlovén indulók is voltak. A pénteki esős díjlovaglás a szombat még izgalmasabbnak ígérkezett. Mint az kiderült, a tereplovaglás során sem maradt el aztán a vizes rész, s ebben nem csupán a vizesárkos
Veretlenül
a második vonalban
A tavalyi baseball NB I-es és nemzetközi Interliga szereplés után idén a Nagykanizsa Ants ismét a honi bajnoki rendszer NB II-es pontvadászatában rajtolhatott. A kanizsai klubnál az új szezon a költözésről is szólt, hiszen a korábbi „víztornyos" Thúry-pályáról beköltöztek a belvárosi Olajbányász-sporttelep területére.
Ha még nem is teljes minőségében, de az új pálya már bemutatkozhatott bajnokikon és a „Hangyák" sem panaszkodhatnak, mivel eddig valamennyi meccsüket nyerték a szezonban.
Baseball-bajnokság NB II 201S. Eddigi kanizsai eredmények: Nagykanizsa Ants -CrossRoad Angels Budapest 18:3, Nagykanizsa Ants - Jászberény Stinky Sox 18:2, A.E. 424 - Nagykanizsa Ants 1:36, Hódmezővásárhely Beavers -Nagykanizsa Ants 0:9, Nagykanizsa Ants - Hódmezővásárhely 9:S, CrossRoad Angels - Nagykanizsa Ants 0:16, Nagykanizsa Ants - Hungarian Astros 7:4, Hungarian Astros - Nagykanizsa Ants 3:30.
P.L.
Fogadóórák
Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2015. Július 7-én 17 órától 18 óráig a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.)
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bedő György, Dénes Sándor, Gyalókai Zoltán, Szőlősi Márta önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad. Ezen időszakban Balogh László a 30/204-0865-ös telefonszámon vagy a balogh.laszlo61@chel-lo.hu email címen, Bedő György a 70/343-4062-es telefonszámon, Gyalókai Zoltán a 30/287-8756-os telefonszámon, Szőlősi Márta a 30/301-8185-ös telefonszámon vagy a szmarta25@hotmail.com email címen állnak a választópolgárok rendelkezésére.
Ezúton tájékoztatjuk a nagykanizsai Polgárokat, hogy Dénes Sándor polgármester fogadónapja július-augusztus hónapban elmarad.
16
Kanizsa - Hirdetés
2015. június 25
25 EVES A VOKSH OKTATÁSI KFT
induld tanfolyamaink
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTAT A S ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
♦ Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes* tanfolyam. Jelentkezés: JÚLIUS 1. (szerda) 8 óra és 16 óra
OKJ-s targoncavezető, emelőgép, rakodógép, földmunkagép kezelő tanfolyam indul a TAVALYI ÁRON!
JÚLIUS 13. (hétfő) 14 óra. Vizsga: JÚLIUS 23. (csütörtök)
♦ GKI teher- és személyszállító vizsga: JÚLIUS 2S. (szombat).
Jelentkezéseket JÚLIUS 15-ig fogadunk.
*Részletekről érdeklődjön irodáinkban!
Beke Ivett irodavezetőnél: 0630-491-70S1 Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-S16-634
(Stat.: 2014-4-2015-1 né. VSM: "B" E: 79,17% - 77,42%, F: 75%-80%, "C" E: 100%. ÁKÓ: "B" Gy: 130,05%-121,38%, "C" Gy: 101,72%-101,38%)
i nteiiiyEíSa
angolt n ye l^ta n fowamo k
óriási" kedvezménnyel!
6
Jó úton egy jobb állás felé!
Sikeres GK! vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet és biztos megélhetést ajánlunk! 92/506-141, 30/939-4769. www.gartner.Ku
Véradás - Vöröskereszt
június 22 - július 17-ig és július 20 - augusztus 14-ig
2014.06.30. (kedd) Vöröskereszt 11:30 - 13:30 óra. Magyarszerdahely 1S:00 - 17:30 óra. 201S.07.02. csütörtök Vöröskereszt 09:30 - 12:00 óra. Kanizsa Trend 13:30 - 1S:30 óra.
1 TANÉV ANYAGA MOST 4 HET ALATT!
8800 Nagykonizso, Kinizsi u. 2/o
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253
E>mail:dÍalog@dÍDlognk.hut Web: www.diolo9nlc.hu
F%, f«*. 20-0129-04