Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.01 MB
2020-12-22 09:46:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
560
950
Kanizsa 2016. 008-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Tovább kell erősíteni a magyar és horvát kapcsolatot
Dr. Gordan Grlic Radman Horvátország budapesti nagykövete látogatott városunkba, akit Dénes Sándor polgármester, valamint Tóth Nándor és Karádi Ferenc alpolgármesterek fogadtak.
Tudósításunkat lapunk 6. oldalán olvashatják.
v_y
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVIII. évfolyam 8. szám 2016. március 3.
Ismerjük módszereiket
Városi megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
„Miért engedte meg Isten, hogy éppen ti tapasztaljátok meg a kommunizmust? Meg is válaszolta: Itt, Nyugaton, azért kímélt meg minket tőle, mert nem tudtuk volna kiállni a próbát. Ti azonban képesek vagytok rá." - II. János Pál pápa hajdani kollégiumi társát idézte beszédében Cseresnyés Péter államtitkár, az Emlékezet és azonosság c. kötetből, párhuzamot vonva egy holland újság által leírt mai helyzettel: Európa lelke Kelet-Európában van.
Megrendülve hallgatta a zsúfolásig telt könyvtári előadó a bevezetőül elhangzó műsort: Lénárd Ödön, a 18 és félévi börtönből 1977-ben szabadult piarista atya versét Kósa Dániel szavalta. Az Illés Lajos által megzenésített Aprily-verset - S mikor völgyünkre tört az áradat/ s már hegy se volt, mely mentő csúccsal intsen,/ egyetlenegy kőszikla meg-maradt,/ egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten. - Molnár Péterék énekelték. Ezután városunk polgármestere, Dénes Sándor szólt a jelenlévőkhöz, leszögezve: - Mi, emberek vagyunk az egyetlenek, akik fát ültetnek, hogy gyermekeink annak gyümölcsét ehessék, hogy árnyékában megpihenjenek. Ha egy hatalom ezt az emberi tartalmat és vágyat kívánja eltörölni a pusztítás eszközeivel, ha kitépi e fa gyökereit, akkor elvész minden, amely minket, embereket nemessé és értékessé tehet a történelem sodrásában. A kommunizmus megbocsáthatatlan bűne nem pusztán abban áll, hogy
értékes, gondolkodó, cselekvő és érző embereket küldött halálba vagy a börtönök és idegen földek fogságába, hanem abban, hogy a felejtés fátylát kívánta e tettére és annak motivációjára borítani. A felejtéssel mindaz elpusztul, ami ezen embertársaink halhatatlan lelkében ott élt, és küzdött önmaga, magyarságunk és az élet értelmének és értékeinek megtalálásáért. Majd így folytatta: -De, mi magyarok, legyőztük az aljasságot és a felejtés ürességét, és az emlékezés fáját újra elültettük, hogy lányaink és fiaink büszkék lehessenek mindazon kezekre, akik ápolták és gondozták annak ágait.
Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője lépett ezután a mikrofonhoz:
Elnök asszony, polgármester úr! Hölgyeim és Uraim! Kedves fiatalok!
„Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete." - kezdődik Marx 1848-ban írott Kommunista Kiáltványa. 1990-ben sokan
azt hittük, végleg befellegzett neki. És mit látunk pár napja egy tüntetésen? Valaki ezzel a táblával sétált: Ki a papokkal az iskolából. Mintha csak az ötvenes-hatvanas évek tértek volna vissza. Hamar kimutatták foguk fehérét, s jó ez így.
Alaptörvényünkben ezzel szemben három olyan kulcsfogalom van, amelyek együtt segítenek eligazodni, helyes jogszabályokat alkotni és helyes ítéleteket hozni. Ezek pedig a szabadság, felelősség és az emberi méltóság. Ha ez a három védendő érték békében él egymással, akkor fognak az egyének és a közösségek is békében élni. Az ember szabadságához és méltóságához is hozzátartozik, hogy hitét, vallását, identitását tiszteletben tartsák.
2010 tavaszán nyílt meg első alkalommal az Egyházüldözők és egyházüldözés a Kádár korszakban című kiállítás, mely, igazi vándorkiállításként éppen tegnap költözött át Kanizsáról Letenyére, három órája nyitottuk meg. Konferencia és tanulmánykötet is született ezzel a címmel. Mindennek a kutatásnak a motorja a Fehér hollók történészcsoport volt, ezek közül a fiatal történészek közül köszönthetjük körünkben Földváryné dr. Kiss Rékát, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökét - fordult városunk vendégéhez, tapsot kiváltva.
Akik ezt a tárlatot - köztük minden bizonnyal a középiskolás vetélkedő résztvevői - figyelmesen végigtanulmányozták, találkozhattak egy sajátos IlI/III-as módszerrel. Ez szerepel ugyanis a jelentésekben: „zavarokat, véleménykülönbségeket sikerült kelteni." Másutt - két, egyaránt üldözött, fiatalokkal foglalkozó papi közösségre utalva - eredményként könyvelte el a kommunista egyházüldözés, hogy az azonos célokat követő két közösséget sikerült szembeállítani. A történészcsoport kiadott egy korabeli BM-es tankönyvet is, ezt a címet adták neki: Hogyan üldözzünk egyházakat? (Az elnökasszony mosolyogva mutatta föl a hallgatóságnak a könyvet, előadásában meg is köszönte az államtitkári ajánlást.) Ebben kimondottan
tananyag a bomlasztás, az egység megbontása, a rágalmazás, a gyanú elhintése suttogó propaganda által, az elbizonytalanítás, a bizalmatlanság elérése.
Ismerős módszerek Önöknek is? Nemde ugyanezekkel az eszközökkel próbálkoznak ma is mindazok, akiknek szálka a szemében az, hogy Magyarország végre a maga útját akarja járni, hogy egy erős, emelkedő, összetartó nemzetként akarja elfoglalni méltó helyét Európában? Újra és újra próbálkoznak - hol egy ügyvivő, hol egy tévés meg-mondóember, hol egy magát nagyon civilnek mondó, de megkapargatva levitézlett pártkötődésű alakulat, hol egy külföldi lapban hazulról írott véleménycikk. Még olyan is akad köztük, aki pár évtizede ugyanezt belügyminisztériumi szolgálatban tette. Ismerjük eszközeiket: hazugság, zavarkeltés, bomlasztás, rágalmazás, elbizonytalanítás.
Közbevetőleg: megmosolyogtató, hogy a magát a ballal ellenkező oldali ellenzéknek mondó alakulat - vajon miért? - ugyanebből a kottából játszik, ugyanazokat a hazugságokat szajkózza. Nem vagytok ti olyan távol egymástól, mint hiszitek - írta egy újságíró, amikor a két szélsőség egy-egy képviselőjét a bíróság ugyanazért elmarasztalta. Összenő, ami összetartozik. Tudjuk, a szélsőségek összeérnek.
Am a rágalmazóknak ahhoz már nincsen hatalmuk, hogy rendőri eszközökkel tegyék. Hatásosnak vélt eszközük ebben a tevékenységben a média. Nem számolnak azzal, a magyar emberek többsége józan, fenntartásokkal kezeli az újságot. A nyomdafesték mindent elbír - tartja a mondás. Már zalai földink, Deák Ferenc megmondta: a sajtótörvénynek egyetlen mondatból kellene állni: Hazudni nem szabad. A magyar emberek többségének józanságát fejezi ki az a régi bölcsesség is: nem azt kell nézni, mit mondanak, hanem azt, hogy ki mondja. Egy elemző írta meg legtömörebben a hazugságokkal szembeni védekezés receptjét: Ha a cél az elbizonytalanítás, nem kell elbizonytalanodni.
(Folytatás a 2. oldalon)
2
Kanizsa - A kommunizmus áldozatai
2016. március 3
(Folytatás a címlapról.)
Szörnyű áron szerzett immunitás - pár éve, ittlétekor Tőkéczki tanár úr ezt kívánta valamennyiünknek. A kommunizmus megtapasztalása védjen meg az újbóli megfertőződéstől. Úgy gondolom, érvényes ez a hazugságokra is. 2006-ban - már 10 éve! - a hazugságrém - ahogy egy publicista nevezi az akkori miniszterelnököt -csak a gazdasági adatok meghamisítása árán tudott győzni a tavaszi választáson. Nem idézem szó szerint az őszödi beszédet, honnan hozták vissza a kormányzást....
És 201S? Győzött újra a magyar emberek többségének józansága. „A bevándorlás egy álprobléma, amit a Fidesz kreált." - nyilatkozták a szocialisták nyáron. Hiába ömlött médiájukból a megható képek sora a kisgyermekes anyukákról. Mint maguk előtt tolt pajzs mögül csak kilógott a lóláb, a katonakorú fiatal férfiak tömege, amely habozás nélkül félrelöki a nőket, gyermekeket, ha a buszra való feljutás a tét. Ám győzött a magyar emberek többségének józansága, már meghaladja a kétmilliót annak a petíciónak az aláírói száma, melynek a neve: Megvédjük az országot. Nyugat-Európában sokan irigylik tőlünk azt, ahogyan a magyar kormány kezeli a migrációs válságot. Távol álljon tőlem, hogy saját kormányom érdemeit kisebbítsem. De bármilyen jó kormány csak akkor tud eredményesen dolgozni, ha van mögötte támogatás. És az, hogy van, szintén a magyar emberek többségének józanságát dicséri.
Egy holland középbalos napilap írta: „A nyugat-európai vezetők az európai integráció építőmestereiként láttatják magukat. Úgy bánnak a kelet- és közép-európai vezetőkkel, mint a csintalan iskolás gyerekekkel. Rosszul teszik: ők most ugyanis az európai lélek letéteményesei." A cikk címe: „Európa lelke Kelet-Európában van". És ha ennek a ténynek az okait keressük, érdemes megfontolni II. János Pál pápa visszaemlékezését. Amikor fiatal papként 1946-tól Rómában tanult, flamand kollégiumi társa föltette a kérdést: Miért engedte meg Isten, hogy éppen ti tapasztaljátok meg a kommunizmust? Meg is válaszolta: Itt, Nyugaton, azért kímélt meg minket tőle, mert nem tudtuk volna kiállni a próbát. Ti azonban képesek vagytok rá. A lengyel pápa saját népét ismerve megfogalmazta: Ezek az évek tanúi voltak ama alapvető értékek feléledésének és megerősö-
désének, amelyeket az egész nép követett, és amelyhez hű akart maradni. A kommunista diktatúra évtizedeit ismerve, bizony, mi magyarok is hálás szívvel tekinthetünk arra a nemzedékre, amelynek hűsége miatt itt lehetünk - fejezte be gondolatait Cseresnyés Péter.
„És ha az elvtársak azt veszik észre, hogy a hallgatók nagyon vallásosak, az elvtársak ne tartózkodjanak Istennel spékelt jelszavaktól sem. Lássa a falusi ember, aki meg van győződve arról, hogy ha szarva nincs is a kommunistának, de a nadrág alatt bakkecskeláb van, hogy a kommunista rendes ember, olyan, mint a többi." Rögtön 194S-ben, elvtársai között, egy eligazításon fogalmazott így Rákosi Mátyás -kezdte előadását Földváryné Kiss Réka. - Vigyázat, a látszat csal - figyelmeztette a fiatalokat, akik abban a szerencsés élethelyzetben vannak, hogy nem tapasztalták meg személyesen a diktatúrát. A felszínen vallásszabadságról beszélnek, ám a mélyben az a cinizmus működik, amelyre a példát idézte. Az 194S-48 közti időszakról még többpárti demokráciaként szólnak néhányan, pedig a kommunisták már akkor megkezdték a hatalom megszerzésének előkészítését. Visszaemlékezett a fordulat évének meghatározásáról folytatott vitára. Az elnökasszony szerint 194S az az esztendő. Idézte a Zala Megyei Levéltár kutatásait. A politikai rendőrségben már akkor hatalmas többségben - 92 százalék! - voltak az MKP tagja. Miközben fent még megvan a polgári demokrácia, helyben már tisztogattak. B-listázás Dunántúlon ez a közigazgatásban 3S százalékot jelentett. És kik jöttek helyükre? Milyen szocializációval? Egy vizsgálótiszt életútját idézte, aki a megtorlások után, amikor már ráért, 1962-ben érettségizett. Elit - amennyiben értéket társítunk e szóhoz - helyett nómenklatúra következett. Visszatérve az egyházüldözéshez: arra hívta föl a figyelmet, az egyház nem csak a klérus. Ha egyházüldözésről beszélünk, akkor a társadalom üldözéséről beszélünk. Az egyház a hívek közössége, és ezt nem csak mi tudjuk, a kommunisták is tudták. Az egyház tömegbázisát pusztították a kitelepítések, kuláküldözések és sorolhat-
nám még által. Amikor a pártokat, az egyesületeket, a magánvállalatokat fölszámolták, az egyház maradt az utolsó civil erő, ezt is fel akarták számolni. Mindenütt ellenséget láttak. Ott is, ahol nem volt összeesküvés, azt kutatták. Hiszen ez adta a létjogosultságát a nyomozó osztálynak. A 60-as évekre módszerváltás történt. Idézte 19S8-ból Kádár Jánost: „Mi a klerikalizmus ellen tűzzel, vassal, golyószóróval és börtönnel is harcolunk, mert nálunk nem klerikális, tehát papi uralom van, hanem munkás-paraszt uralom." - Nem azért szeretem ezt az idézetet -mondta - , mert így akarok írni, hanem mert kifejezi azt a borzalmas cinizmust, amely ezt a rendszert és a jó Kádár apánkat jellemezte. Ok - a munkások és parasztok - fűzte hozzá - ezt már tapasztalatból tudják, mit jelent. Sztahanovista mozgalom, kényszer - kollektivizálás, kitelepítések, kuláküldözés. És most figyeljünk, ez nagyon jellemző: „Lehet, hogy a klerikalizmus ellen harcolni kell még öt évig, de a vallásos világnézet ellen még két generáción át." Majd megrendülve folytatta Kádár szavait: „Nem úgy van, hogy fogom a lőcsöt és leverem a vallásos világnézetet." Mi van benne? A hitet Rákosiéknak nem sikerült megtörni, Kádár erre rájön, és a nyílt erőszak helyett jön a propaganda. Elkezdődik ez a 70-es években. Az ifjúság nevelésében nem engedett. Kirándulást már nem lehet szervezni, mert az illegális szervezkedés. És még amire rájöttek 1961-ben: a vallásos emberek és a nemzeti érzés összetartozik. Ami ellen sokkal finomabb eszközökkel fölvették a harcot. Ez a diktatúra ért véget 1990-ben, és hogy az öröksége is véget érjen, két dolog kell. Az, hogy megértsük. Megértsük, mi történt velünk, a szüleinkkel, nagyszüleinkkel. És hogy ne féljünk kimondani, hogy ami velünk történt, ha kényszer- kompromisszumokat kellett kötni, ez a diktatúra erőszakjának következménye. Ne akarják ránk hárítani a felelősséget, hanem toljuk vissza azokra, akik ennek a rendszernek a működtetői voltak. Nevezzük meg őket. Emlékezzünk az áldozatokra, és köszönjük meg nekik, hogy ma szabadságban élhetünk.
A Nagykanizsai Polgári Egyesület immár 9. alkalommal megrendezett középiskolás vetélkedőjén -amely az idei kiállításhoz: „Egyházüldözők és egyházüldözés a Kádár-korszakban" kapcsolódott -a hét induló csapat közül a következők értek el dobogós helyezést. Harmadikak lettek Göde Edit tanárnő tanítványai a Piarista Iskolából: Erdős Gergő, Izsák Bendegúz, Kovács Gergely, Mezriczky Marcell és Tüttő Ágoston. Dósai Attila piarista atya csapata - Szabó Melinda, Semsei Bálint István, Tóth Tímea, Vas Réka Bianka és Karácsony Martina - ezüstérmet érdemelt. A képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára a Nagykanizsai Szakképző Centrum Thúry György Szakképző Iskolájának legénysége: Jávor Ádám Gergő, Kele Máté, Szentes Tibor, Szalavári Csaba és Balla Máté lépett, a felkészítő tanárnőjük Kovácsné Tóth Ildikó.
A kanizsai program előtt a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, Földváryné Kiss Réka útja Letenyére vezetett, ahol Cseresnyés Péter társaságában megnyitotta a Fáklya Művelődési Házban a korábban városunkban látható „Egyházüldözők." kiállítást. Ott március 10-ig látogatható a tárlat. Az Andrássy Gyula Általános Iskola diákjainak értékes műsorát követően ők adták át a Letenyei Polgári Egylet által meghirdetett történelmi verseny könyvjutalmait - Mészáros István Kimaradt tananyag c. sorozatát - és okleveleit. A bázakerettyei, borsfai, letenyei, muraszemenyei és tótszerdahelyi gyerekek saját nagyszüleiket, déd-szüleiket interjúvolták meg a kommunista diktatúra megnyomorító évtizedeiről. Az államtitkár elszámlálta: a közösség, a tudás és az erkölcs, e három miatt volt ellensége az egyház az elvtársaknak. Megemlékezett a pákai születésű piaristáról, Öveges Józsefről, aki egy egész országgal szerettette -érttette meg a fizikát. Az elnök asszony pedig a neb.hu honlapra aznap feltett állambiztonsági vizsgálótisztek emberi „minőségét" érzékeltette, szemben négy üldözött, agyonvert, kivégzett áldozatéval.
-KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP-
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. március 3
Kanizsa - Migrációs válság
3
Csak erőből értenek
„Szeresd a muszlimot, mert keresztény vagy, és ő is ember! De ne bízz meg benne, mert ő nem keresztény, és nem tekint téged embernek!" - taps fogadta Márfi érsek szavait. Arról is szólt, hogy a náci übermensch-tudattól a muszlim felsőbbrendűség-tudat semmiben sem különbözik. El kell döntenünk, akarunk-e áldozatok lenni? Földi László kérdése mellett emlékezetes ez az idézete is: a liberalizmus nem más, mint Európa öngyilkosságának filozófiája. A migrációs válságról tartott konferencia e rövid összefoglalója után lapunk hétről-hétre megismerteti Olvasóinkkal a hallottakat.
Cseresnyés Péter államtitkár, a Polgári Kanizsáért Alapítvány konferenciájának fővédnöke bevezetőjében felidézte azt a szeptemberi péntek délutánt, mikor megkapta a hírt: Zákányból megindultak a migránsok városunk felé. A téma időszerű - mondta -, hiszen nemcsak rólunk van szó, hanem gyerekeinkről, unokáinkról, dédunokáinkról. És nem akarok érzelmes lenni, de a magyarságról, erről a kis országról is, amelyet - ebben a körben elmondhatom - mindnyájan nagyon szeretünk.
Péter Árpád moderátor köszönetet mondott a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. nagylelkű támogatásáért. Köszöntötte a Dunántúli Ideiglenes Alkalmi Kötelék parancsnokát, Zentai László ezredest. A hallgatóság tapsa köszönte meg a katonáknak a helytállást és a biztonságot - ami Nógrádi pro-
fesszor előadásában is megismétlődött.
A biztonságpolitikai szakértő megdöbbentő statisztikákat sorolt a migránsok közti bűnözés és terrorizmus arányairól. A szünetben hosszú sor kígyózott Nógrádi György könyvéért. A szünet végét csengő helyett, mintegy a konferencia Arany Jánostól származó mottójára - Akarjuk-e, hogy legyen Magyarország? -adott válaszként a dal jelezte: Igen, igen, igen, mert élni kell! A Corvinus professzora soron kívül válaszolt az írásban feltett kérdésekre. Mi a megoldás? Válasza: Megállítani, 24 óra alatt, erővel. Sok sikert Magyarországnak! -köszönt el.
Az orientalista Speidl Bianka (Migrációkutató Intézet) eloszlatta a félreértést: az iszlám nem csak vallás, gazdasági, társadalmi, politikai rendszer is. Teológiája egy mondatban összefoglalható, de törvényvallás lévén vallásjoga azért terjedelmes, mert felsorolja aprólékosan mindazt, amit egy jó muszlimnak az utolsó pontig be kell tartania. Épp ezért nincs is szava a lelkiismeretre. A szabadság, a béke is egészen mást jelent nekik, mint egy európainak. Szólt arról, hogy vallási szabályaik miatt nem jöhetnének a hitetlenek földjére, ha nem tekintenék Európát potenciálisan iszlamizál-hatónak. Az integráció ismeretlen a számukra - mondta Speidl Bianka, majd bemutatta, mi lehet három egymást követő franciaországi muszlim generáció fejében. Innen érthető, hogy a mai európai muszlim fiatalok miért jelentenek utánpótlást az ISIS számára. Szólt hihetetlen önfegyelmükről, a hi-
deg meg se kottyan nekik, ha megindulnak. Félelemérzetük is sokkal kisebb, amely abból fakad, szerintük az ember sorsa előre meg van írva. A terjeszkedni akaró kalifátus jó eszköznek tekinti céljához a káoszteremtést. - említette.
A Századvég igazgatója, Lánczi Tamás az európai elit végzetes el-butulását és gyávaságát festette le. A népszavazás nemcsak rólunk szól, üzenet Európának is. Mi olyan kérdésben mondhatjuk el a véleményünket, amelyről sok európai akarja elmondani a véleményét, de nem kérdezik őket. Meggyőződése: pár év alatt átrendeződik az európai politika. A fősodorban lévő pártok marginalizálódnak, mert nem képesek a választók akaratát meghallani, illetve nincs bátorságuk a problémát nevén nevezni. Fenyegetésekre számíthatunk a népszavazás előtti - becslése szerint egyéves - időszakban, nem vagyunk szolidárisak - mondják majd rólunk. Am egy ilyen emberkísérlethez - hogyan zárul a gyökeresen eltérő kultúrájú milliók összezárása - nem kell szolidárisnak lennünk. Ez a népszavazás fordulópont lesz. Nem arra válaszolunk, jobban fogunk-e élni, hanem arra a kérdésre, amely meg van fogalmazva a mögöttem lévő molinón. - mutatott hátra a politológus az Arany-sorokra.
Márfi Gyula veszprémi érseket dél-zalai, pördeföldei születése okán is szeretettel köszöntötte a moderátor. Érsek atya figyelmeztetett, a muszlimok Európát elfoglalni akarásának fő okai mi vagyunk: elhagytuk gyökereinket. Az európai alkotmány meg sem említi a keresztény gyökereket, pedig a megemlített felvilágosodás is rendelkezik azzal. Am a szabadságból szabadosságot, az egyenlőségből egyformaságot csináltak. A gender ideológia egybemossa a nemek különbözőségét. Hogy menynyire benne van az európai kultúrában a kereszténység, számos példával érzékeltette. A magát hitetlennek mondó Szabó Lőrinc Az árny keze c. versével is. Egy Európába látogató marslakó kérdéseinek sorát ezzel zárhatná - fogalmazott az érsek - normálisak vagytok? Nem, hiszen saját magatok alatt vágjátok a fát!
pöldi László titkosszolgálati szakértő egy 1938-as európai gyávaságot idézett föl, a világháborút el nem hárító müncheni egyezményt. Európában már há-
ború van - figyelmeztetett -, invázió. Az ''S6-os magyar tapasztalatoktól eltérően most nincs semmiféle migrációs biztonsági protokoll. Az általa jellemzett 4. generációs hadviselés jellegzetessége az, hogy nemzetek fölötti értékrendek közt folyik. A megoldás: Európát meg kell védeni, ám a háborút nem lehet békés eszközökkel megvívni. A katonákhoz fordulva figyelmeztetett: a feltorlódott tömeget nem lehet megállítani, lőni kell.
A hallgatóság kérdéseit városunk szülötte, Tóth Norbert adjunktus tolmácsolta. Közülük több szólt Márfi érsekhez. Amíg mi beszélgetünk, négy óra alatt 60 keresztényt öltek meg a világban -mondta. A dekadens Római Birodalommal vont párhuzamot Európáról szólva. Speidl Bianka arab országokban járván tapasztalta: a meggyőzés náluk reménytelen, csak az erőből értenek. Ezt támasztotta alá a Földi László is, és megérttette: már csak azért sem lehet őket békésen eltéríteni céljuktól, mert sok afgánnak az embercsempészek meghitelezik az utat. Törleszteni pedig németországi segélyükből illetve bűnözésükből kell, felszívódásuk esetén pedig családjuk élete a tét. A német hatóságok sokuk tartózkodási helyét sem ismeri, nem működik az elutasított menedék kérelmek kiértesítése. Lánczi Tamás az olcsó munkaerőt igénylő pénzemberek cinizmusáról szólt. Ok úgy gondolják: a nyereség az övék, a veszteség az önöké - fordult a hallgatósághoz. Hiszen az adófizetők befizetéséből kapna segélyt az a mintegy 90%, amely nem akar vagy nem képes dolgozni. Majd megemlítette, népszavazás ott lesz, ahol a többség akarja.
A zárszót mondó Cseresnyés Péter leszögezte: - Önmagától a helyzet nem fog megváltozni. Biztos vagyok benne, a hallgatóság kapott elegendő muníciót, amelyet tovább is adhat. A konferencián hallottak nem elkeseredést, hanem elszántságot váltanak ki. Van feladat, van mit tenni és van miért tenni! - köszönt el az államtitkár.
Kanizsa
I Polgári Kanizsáért Muptnány ktinferemiája a migrációs válságról
Kanizsa - Krónika
2016. március 3.
Az ápolók csodákat tesznek a betegágy mellett
A Kanizsai Dorottya Kórházban az Ápolónők Nemzetközi Napja alkalmából ünnepség keretében köszöntötték hétfőn a nővéreket, ápolókat. A parlament döntésének értelmében immár három esztendeje ünnepeljük országszerte, februárban, Kossuth Zsuzsa, az ápolói hivatás megteremtőjének születésnapján, az ápoló szakma elhivatott, sokszor önfeláldozó munkát végző dolgozóit. A Kanizsai Dorottya Kórházban idén is nagyszabású rendezvényt tartottak a jeles alkalom kapcsán.
A városvezetés nevében Tóth Nándor alpolgármester szólt elismeréssel az ápolók s a nővérek tevékenységéről. - Nélkülük elképzelhetetlen a gyógyítás - fogalmazott az alpolgármester. Beszédében jelezte, annak ellenére, hogy az egészségügyben dolgozók közül sokan vállalnak munkát külföldön, a Kanizsai Dorottya Kór-
házban mégsincs hiány ápolókból.
Tóth Nándor hangsúlyozta azt is, hogy a nővérek anyagi megbecsültségét illetően Magyarországon remélhetőleg változás lesz, amelynek jóvoltából az itthoni bérek majd közelíteni fognak a nyugatihoz.
Dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház főigazga-
tója pedig párhuzamot állított beszédében Kossuth Zsuzsa életpályája és az ápoló szakma jelene közt. Utalt arra, hogy erkölcsi elismerést sem kaptak - egyik korban sem - a hivatás követői. - A szakma elveszítette bábáskodó szerepét és morális válságban szenved - jegyezte meg dr. Brünner Szilveszter. Hangot adott an-
nak is, hogy anyagi és társadalmi megbecsülés sem övezi a betegágy mellett végzett munkát. - Ennek ellenére sokan választják ezt a hivatást - mondta Dr. Brünner Szilveszter, kiemelvén: jelenleg is sok, mintegy 163 ápolóképzésben részt vevő nővér tanul a kórházban.
A beszédek után dicsérő okleveleket adtak át a legkiemelkedőbb munkát végző nővéreknek, asz-szisztenseknek. Csik Györgyné, a Tüdőgondozó szakasszisztense, Fehér Ottóné, az Ápoló Sebészet munkatársa, Jámbor Jenőné Varga Éva, a Fül-Orr-Gégészetről, Pro-szenyák Lászlóné vezető asszisztens a Központi Steril részlegről vehetett át az elismerést. A Magyar Ápolási Egyesület díját Varga Lívia, az Újszülött Osztály ápolónője kapta.
Az ünnepséget előadásokkal egybekötött szakmai nap zárta.
Sz.Zs.
Katasztrófavédelem: Évet értékeltek Nagykanizsán
Évértékelő és feladatszabó értekezleten számolt be elmúlt éves tevékenységéről a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség február 2S-én csütörtökön Nagykanizsán.
A 201S-ös évben elkerülték a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az árvizek, villámárvizek, a nagyobb tűzesetek, műszaki mentések. így egy a tűzoltók számára „nyugodtabb"évet tudhatunk magunk mögött. -kezdte évértékelőjét Dobos István tűzoltó alezredes kirendeltségvezető. En-
nek ellenére is 318 esetben riasztották tűzoltóinkat tűz- és káresetekhez. Ebből 160-szor kellett tü-zeknél, 106 alkalommal pedig műszaki mentésnél kellett beavatkozni a hivatásos tűzoltónak.
A kirendeltségen belül működik a Zalakarosi Katasztrófavédelmi Ors is, akik az ó esztendő során 62 esetben vonultak káreseményekhez.
Polgári védelmi vonalon az elmúlt évben hét veszélyeztetett település (Kisrécse, Liszó, Újudvar, Magyarszerdahely, Zalakomár, Kerkaszentkirály, Muraszeme-
nye) önkéntes mentőcsoportja szerezte meg Nemzeti Minősítését alapvető vízkár-elhárítási tevékenységre. További 3 településen (Molnári, Bánokszentgyörgy, Murakeresztúr) alakítottak meg települési önkéntes mentőcsoportokat, melyek rendszerbeállítását és nemzeti minősítő gyakorlatát 2016. év első felében tervezik végrehajtani.
Iparbiztonsági szakterület vonatkozásában a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzését Letenye határátkelő, M70 autóút, 74-es főút és 61-es főút helyszíneken hajtották végre. 201S. évben 28 alkalommal tartottak ADR közúti ellenőrzést. Öt veszélyes árut szállító gépjármű esetében tártak fel szabálytalanságot, melyek kapcsán hatósági eljárás indult. A kirendeltség területén kilenc veszélyes üzemet tartanak nyílván, ahol a jogszabályoknak megfelelően folyamatos ellenőrzéseket hajtottak végre.
A kirendeltség hatósági munkája döntő többségben a tűzvédelmi, piacfelügyeleti és komplex/katasztrófavédelmi supervisori hatósági ellenőrzések során feltárt és egyéb tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére irányuló tűzvé-
delmi kötelezettség megállapításából, a közérdekű bejelentések és panaszügyek kivizsgálásából, a tűzjelző- és oltóberendezések létesítéseinek, használatbavételeinek eljárásaiból és a tűzeseti hatósági bizonyítványok kiadásainak elbírálásaiból tevődik össze.
A 2016. év céljai között további önkéntes mentőcsoportok megalakítását tűzte ki célul a kirendeltségvezető a települések önvédelmi képességeinek növelése céljából. Továbbá jövő év októberétől a Letenyei Katasztrófavédelmi Or-söt tervezik beindítani, melynek a gépjárműfecskendője már megérkezett, a gépjárművezetők képzése megtörtént, az épület beruházás pedig folyamatában van.
Az évértékelő végén Egri Gyula tűzoltó ezredes, Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója megfelelőre értékelte a kirendeltség 201S. évi beszámolóját. Megköszönte minden kollégájának a magas hivatástudattal végrehajtott munkáját, amit az elmúlt évben tanúsított és hasonlóan sikeres esztendő kívánt a 2016-os évre is -közölte a szervezet honlapján.
Kanizsa
2016. március 3
Kanizsa - Krónika
5
Jelentősen bővülhet a nagykanizsai ipari park
A következő években jelentős mértékben bővülhet a Nagykanizsai Ipari Park területe -mondta el szerdai sajtótájékoztatóján Mihovics Zoltán az ipari park részeként üzemelő Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ vezetője.
Mihovics Zoltán hozzátette: ennek révén a mostani 13S hektá-
ros ipari park jelentősen bővülhet. A területen jelenleg mintegy 120 nagy vagy közepes vállalkozás működik, az inkubátorházban pedig több mint 30 mikrovál-lalkozásnak biztosítanak helyet, folyamatos az igény újabb területek eladására, de már csak 1S-16 hektárnyi szabad földterülettel rendelkezik az ipari park - jelezte.
Kitért arra, hogy az elmúlt hónapok üzletkötéseinek köszönhetően új telephelyet létesít idén az árufuvarozó Kanizsa Trans. A bútorgyártó Extra Leder Line S00 négyzetméterrel bővítette néhány éve épült telephelyét, és kéthektá-ros területvásárlás jóvoltából az olasz szivattyúgyártó DAB logisztikai központtal bővíti tevékenységét. Mihovics Zoltán kifejtette: 10-1S, már az ipari parkban működő cég számít a telephelyfejlesztési pályázatokra. A saját tulajdonú területek csökkenése miatt arra is törekszenek, hogy a már magántulajdonú, de kihasználatlan területekre segítsenek vevőt találni. Az ipari park működését pedig azzal is támogatják, hogy a közelmúltban kerékpárút épülhetett, de egy új járdaszakasz kialakítását is tervezik, illetve a hamarosan üzembe állítandó kerékpárkölcsönző hálózat két dokkolóál-lomását is itt alakították ki, mindezt a terület jobb megközelíthetősége érdekében.
Jótékonysági előadás a kis Mia javára
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület több civil karitatív csoporttal együttműködve jótékonysági előadást szervez a Nagy - Bozsoky család megsegítésére. A befolyt összeget Mia terápiájára fordíthatják a szülők.
A kislány megpróbáltatásairól már többször olvashattak a lapunkban. A most öt éves kislány 28. héten jött a világra. A születést követően kétoldali agyvérzése, tüdővérzése, oxigénhiánya, légmelle és két újraélesztése is volt. A fellépő komplikációk miatt sérült a nagymozgása és a finommotorikája. Ezeken javíthatna a delfinterápia, melyre a „Korán Érkeztem" Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért Egyesület és a város segítségével gyűjtenek. Most pedig a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület több civil karitatív csoporttal állt a kezdeményezés mögé, hogy összegyűlhessen a terápiához szükséges összeg.
- A jótékonysági rendezvény március 11-én lesz a Medgyaszay Házban, ahol számos kanizsai ifjúsági és felnőtt művész lép a szín-
padra azért, hogy segíthessünk Miának - mondta Lengyák István.
Ezt követően tette hozzá Budavölgyi Kálmán ügyvezető, hogy minden korcsoportot, művészeti ágat próbálnak bevonni ebbe az összefogásba, hogy összegyűljön a terápiára a szükséges összeg.
A fellépők sorát Nikolics Zsanna ismertette. Ahogy elmondta, többek között színpadra áll a Batthyány Lajos Gimnázium vegyes kórusa, az Eraklin Táncklub, a Honvéd Kaszinó SZKES Tánccsoportja, a Magic Ritmo Tánccsoport, a Tatár Csaba Quartet, a Zalagyöngye
Táncegyüttes, valamint a Piarista, a Tungsram és a Hevesi versmondó szakkör.
Ezeken túl a Tüttő János Nótaklub is az első szóra csatlakozott a jótékonysági megmozduláshoz. Ahogy az édesanya, Nagy-Bozsoky Nikolett korábban elmondta, Mia Achilles-ínát nyújtották, mely az agyvérzés következtében rövidült meg. Ezen túl a nagymozgását és a finommotorikáját kellene korrigálni úgy, hogy az agyvérzés következtében elhalt területek funkcióit átvegyék más területek. Ebben nyújthatna segítséget a delfinterápia.
Bilicz Csaba, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az ipari park működtetése mellett az önkormányzati tulajdonú társaság másik fő feladata az ingatlanok bérbeadása és kezelése. Mintegy 1400 lakóingatlant, garázst, üzlet- vagy irodahelyiséget gondoz a cég, és közel 80 társasház ügyeinek kezelését is náluk végzik. Utalt rá, hogy az elmúlt években a nagykanizsai belváros rekonstrukcióját kísérve az Erzsébet tér és a Fő utca több épületének homlokzatfelújítását is elvégezték, s az idei további beruházásokkal így már a belváros szinte valamennyi épülete megújul. Hozzátette: ennek is köszönhető, hogy az évek óta üresen álló belvárosi üzlethelyiségekre is megnőtt az érdeklődés, várható, hogy az idei első félévben mindegyiket bérbe is tudják adni.
MTI-Kanizsa
- Ezt a terápiát a nyolcvanas évektől alkalmazzák. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy a delfinek a szonár hangjukkal képesek feltérképezni az emberi testet, és ezzel ki is tudják javítani a rossz rezgéseket - részletezte akkor az édesapa, Nagy-Bozsoky Lajos. A tíz alkalmas terápiához Törökországba kellene utaznia Miának, legkésőbb nyáron, hiszen szeptembertől már nagycsoportos lesz. Fontos lenne, hogy mire kezdi az iskolát, javuljon a nagymozgása és a finommotorikája. Az utazáshoz és a terápiához a családnak két millió forintra lenne szüksége. A család mögé állt városunk polgármestere is, hogy Mia a terápia segítségével, teljes életet élhessen, mint kortársai. Aki nem tud részt venni a jótékonysági előadáson, de szeretne segíteni, az is támogathatja a családot.
Mia javára létrehozott számlaszám adatai:
Számlatulajdonos: „Korán érkeztem" Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért. Számlaszám: 10404900-S0S26S72-67881019. Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU38 1040 4900 S0S2 6S72 1019 SWIFT kód: OKHBHUHB. Megjegyzés: „MIA JAVÁRA"
6
Kanizsa - Önkormányzat
2016. március 3
Gordan Grlic Radman:
Tovább kell erősíteni a magyar és horvát kapcsolatot
Dr. Gordan Grlic Radman Horvátország budapesti nagykövete látogatott városunkba, akit Dénes Sándor polgármester, valamint Tóth Nándor és Karádi Perenc alpolgármesterek fogadtak.
- Közös a történelmünk, régóta jó barátságban vagyunk, és sok mindenben segítjük egymást -ezekkel a szavakkal köszöntötte a
nagykövetet Dénes Sándor, majd az uniós csatlakozást említette. Hozzátette, Nagykanizsa elhelyezkedése nagyon jó, Horvátország,
Szlovénia és Ausztria is közel van hozzá, és ez nagyon fontos szerepet játszik a város életében. Úgy, ahogy a jó kapcsolat fenntartása is fontos a nagykanizsai horvát nemzetiséggel. Ezt követően említette az IPA határon átnyúló közös projektet, melyben Kapronca, Csáktornya és két magyar város együtt pályázott egy két millió eurós beruházásra.
- Nagyon fontos, hogy mi továbbra is békében és barátságban éljünk,
y és segítsük egymást. Minden olyan lehetőséget meg kell ragadnunk, amit a horvát partnerek tudnak nekünk kínálni és viszont - hangsúlyozta a polgármester. Majd a városról és a tervekről szólt, többek között a Modern Városok Programot, az Ipari Park bővítését és a sportcsarnok építését említette. Kihangsúlyozta, mindig térségben gondolkodnak.
- Köszönöm szépen a megtisztelő szavakat és a fogadtatást. Sokszor
voltam már Nagykanizsán, és nagyon fontosak a horvátok, akik itt és a környéken élnek - vette át a szót a nagykövet, majd hozzátette, legutóbb Semjénházára látogatott el. Hozzátette, közismert, hogy a horvát és magyar kapcsolatok mindig is jók voltak, azzal együtt, hogy vannak nyitott kérdések, így az INA és a migrációs helyzet. A horvátországi új kormány felállását követően Magyarország volt az első ország, amelyet a külügyminiszter meglátogatott. Ezt követően az együttműködés és a vasúti forgalom helyreállításának fontosságát hangsúlyozta.
- A határon túli kapcsolatok erősek, de nekünk azon kell dolgozni, hogy ez tovább erősödjön - mondta a nagykövet, hozzátette, a magyar programban szerepel további három határátkelő építése, melyet támogatnak, hiszen ez a gazdasági kapcsolatot is erősíti.
V.M.
Közgyűlési sorok
A méhnyakrák és a rotavírus elleni védőoltás támogatásáról
Megalkották a rendeletet a méhnyakrák és nemi szemölcsök, valamint a rotavírus elleni védőoltás támogatásáról.
Városunk önkormányzata 2010-ben indította el a komplex méhnyakrák megelőző programját. Ennek keretében térítésmentesen biztosította a nagykanizsai 14. életévét betöltött leánygyermekek részére a HPV elleni védőoltást. Azonban a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló rendelet alapján a korcsoport országos kampányoltás keretében is részesülhet a térítésmentes védőoltásban, így az önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezték.
A rotavírus világszerte a hasmenéssel, hányással járó gyermekkori megbetegedések vezető kórokozója, amellyel S éves korig szinte minden csecsemő megbetegedik. A kiszámíthatatlan lefolyású be-
tegségnek oki terápiája nincsen, jelentős közösségi járványokat is képes okozni. Ahogy az előterjesztésben olvasható, a rotavírus elleni prevenciós program nemcsak a város lakosai számára fontos, hanem járványügyi és közegészségügyi jelentőséggel is bír.
A szülői hozzájárulással történő támogatási forma esetén az első oltóanyagot a szülő váltja ki a recept alapján, míg a 2. és a 3. oltást az önkormányzat térítésmentesen biztosítja. A jogosultság feltételei, hogy az első oltás beadásánál a gyermek ne töltse be a 12 hetes kort és kanizsai lakos legyen, továbbá a szülőnek vállalnia kell, hogy kiváltja az első oltást és ne legyen az oltás beadásának kontraindikációja.
Az önkormányzati
bérlakások
lakbértámogatásáról
A közgyűlésen elfogadták az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
Városunk a tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított bérla-
kások bérlőinek és lakáshasználóinak szociális rászorultság alapon lakbértámogatást nyújt. A változtatásra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény elmúlt időszakban bekövetkezett változásai, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosulása miatt volt szükség.
A rendelet tartalmazza az illetékes bizottság névváltozásának az átvezetését, a lakbértámogatásra való jogosultság feltételrendszerét, a jogszabályi változásokat és a lakbértámogatás megszüntetésével kapcsolatos kiegészítéseket is.
Gáz van, és lesz is
Több önkormányzati fogyasztó földgáz-kereskedelmi szerződése ez év októberében lejár. Éppen ezért közbeszerzési eljárás megindításáról is döntött a képviselőtestület.
A Polgármesteri Hivatal, az Egyesített Szociális Intézmény, a Batthyány Lajos Gimnázium, a Kanizsa Uszoda, a Halis Könyvtár, a HSMK és a Medgyaszay Ház azok az intézmények, melyek számára a folyamatos gázellátás biztosítása érdekében szükséges az
említett eljárás elindítása és lefolytatása. Az adott napirendi pontot támogatta a városvezetés.
Módosul a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
Jóváhagyta a közgyűlés, így változik a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások kapcsán vált szükségessé az ezzel összefüggő vonatkozó helyi rendeleteknek a felülvizsgálata.
A rendelet tartalmazza az eljárási rendelkezéseket, pontosításokat, a rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeinek a szabályzását, a lakásfenntartási hozzájárulás jogosultsági feltételeit. Városunk a települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási hozzájárulást természetben nyújtja, és közüzemi számlákban írja jóvá.
Az önkormányzat valamennyi szolgáltatóval a támogatás érvényesítését és felhasználását szabályozó megállapodásokat kötött (áramdíj, szemétdíj, lakbér,
2016. március 3.
Kanizsa - Hirdetés_|T
vízdíj). A változások miatt ezen együttműködési megállapodások aktualizálása is szükségessé vált.
Korszerűsítik az önkormányzat informatikai rendszerét
A közgyűlésen döntöttek az önkormányzat által használt informatikai rendszer korszerűsítéséről, így elindíthatják és lefolytathatják a közbeszerzési eljárást.
A Via Kanizsa Városüzemelető Nonprofit Zrt. felülvizsgálta városunk önkormányzata által használt informatikai hálózatot és eszközöket, mely során megállapított, hogy a rendszer elavult, és a fejlesztés időszerűvé vált. A fejlesztés érdekében szükséges a hálózati eszközök cseréje, a vezeték nélküli hálózat fejlesztése, a kliensoldali és a szolgáltatások fejlesztése.
Változik a szabályozás
Módosítják az Erzsébet tér, Fő út, Sugár út és a Rozgonyi utca által határolt tömb szabályozását.
A módosításra azért volt szükség, mert az Erzsébet 17. szám alatt lévő társasház önálló telekként leválasztott önkormányzati tulajdonú udvar-résszel rendelkezik, melyet a társasház lakói meg szeretnének vásárolni. Ahogy az előterjesztésben olvasható, a régóta fennálló vitás helyzet rendezéséhez önkormányzati érdek is fűződik. A telek délkeleti sarkában álló melléképületet azonban a jelenlegi tulajdonos le szeretné választani ettől az ingatlantól és össze kívánja vonni a szomszédos ingatlannal.
Mivel a létrejövő új telken a hátsókert OTÉK szerint előírt mérete nem biztosítható, a telekalakításhoz a hatályos szabályzási terv módosítása szükséges, így a hátsókert legkisebb mélységi méretét 0 méterben állapítja meg.
Sz.Zs. - V.M.
FÉL-elem az öregedéstől? EGÉSZ-séges élet és természetes anti-ageing
PROF. DR. HÉJJ ANDREAS evolúciós pszichológus, társadalomtudós előadása március 7-én 18 órakor a Medgyaszay Házban.
Prof. Dr. Héjj Andreas, a Müncheni Ludwig-Maximilians és a Pécsi Tudományegyetem professzora. Nyugat-Afrikában nőtt fel, a világ több mint 160 országát beutazta. Olyan társadalomtudós, aki minden alkalmat megragad, hogy hivatásának eleget téve mélyebbről is megismerje azt a társadalmat, amelyben él.
Mindenkit érintő, izgalmas előadásában mélyebb vizsgálati szempontok alapján betekintést nyerhetünk az öregedés folyamatába, ugyanakkor tanácsokat, megoldásokat kaphatunk a fiatalság természetes úton történő megőrzésére, a testi-lelki egészség, egyensúly megtartására. Az előadó sokféle tudományos perspektívából rávilágít a kérdéskörre. Miért oly fontos a jó külső? Igaz-e Shakespeare kijelentése? Kire igaz a "(Sz)ép testben ép lélek"? Mi a női, és mi a férfi féltékenység alapja? Bal sors a''kit régen tép - AGG-asztó - Mennyire boldogtalan a magyar? AGG-kori AGG-odalmak - Előítéletek - sztereotípiák és a tanult tehetetlenség.
Anti-AGG-ing - az el-AGG-ás ellenszere - A testi-lelki egészség megőrzése.
A rendezvényre a belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
III. S Lk
TI\)Á J-
ilini Áltat:
Iskolában
2.016. máxciuó. 6-án (vcciwrn«.|3) 15- árakor
Rendező: A PALINI SPORT ÉS KULTÚRÁLIS EGYESÜLET
Nevezni lehet az otthon elkészített süteményekkel: a helyszínen 14:00 - 14:45
Érdeklődni: Rózsa Presszó, telefon: 06-70/458-2624
ÉRTÉKELÉS:
Szakmai zsűri részvételével, legjobbakat ajándékkal jutalmazzuk.
Nevezni személyenként legfeljebb 2 fajta süteménnyel leheti
Kéljük a finomságokat (kb. 20 szeletet) felszeletelve, - a torták ki véts lévai - tálcán szíveskedjenek hozni!
KATEGÓRIÁK:
1. Édes 3. Sós 5. Sütés nélküli
2. Krémes 4. Torta 6. Junior (14 éves korig
bármilyen sütemény)
BELÉPŐ JEGYi
Felnőtt: 300 Ft gyerek; 150 Ft
A belépőjegy egyben bonokat is tartalmaz, melyek süteményekre vélthalók. A szünetben további bonok 100 Ft-ért vásárolhatók! A süteménnyel érkezők belépése díjtalan.
Vendégeinknek műsorral ís kedveskedünk, fellépnek: a Palini Nyugdíjas Nótaklub és a Palini Általános Iskola diákjai.
PALINI SPORT ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KUTI LÁSZLÓ elnök
MINDENKIT SZERETETTEL VARUNK!

„ííSfasipBí ipW E ■ í ■ -----
|r!|vvf-gaffögg• p Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 7/4. Telefon: 06-70-577-8560 E-mail: bella.fodraszcikk@gmail.com
Nyitva tartás: H-P 8.30-17.00, Szombat 8.30 -12.00
Munkarendváltozás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a munkarend és az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:
2016. március 4. (péntek) munkanap (hétfői munkarend szerint 7.30 - 16.00 óráig) - ügyfélfogadás 8.00 - 12.00 óra között. 2016. március 5. (szombat) munkanap (pénteki munkarend szerint 7.30 - 12.30 óráig) - ügyfélfogadás szünetel. 2016. március 14. (hétfő) pihenőnap. 2016. március 15. (kedd) nemzeti ünnepnap.
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 3
mmm művészeti f

m§ u-
Főbb programjai:
MÁRCIUS 11.19 ORA - HSMK A MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES
MAGYAR RAPSZÓDIA
clmI.I niíísora
Belépődíj: 2500 Ft és 1500 Ft
MÁRCIUS 12.19 ÓRA - Móricz Zsigmond Műv. Ház
BALÁZS ELEMÉR GROUP ÉS AZ ALBA REGIA KAMARAZENEKAR
jazz koncert
Belépődíj: 1500 Ft
MÁRCIUS 15. - Móricz Zsigmond Műv. Ház
CSALÁDI JÁTSZÓ - TÁNCHÁZ
16:30-tól Kerekítő Foglalkozás Gyermek táncház kézműves foglalkozás Belépődíj: 500 Ft
19.00 Az ARATÓ ZENEKAR
koncertje és felnőtt táncház Belépődíj: 1000 Ft
IL- K -

MÁRCIUS 18. 19 ORA - HSMK MOBILMÁNIA koncert
Közreműködik: Vikid ál Gyula
Belépődíj: 2500 Ft
MÁRCIUS 22. 19 ORA - hsmk
HERNÁDI PONT
Hernádi Judit zenés estje
Belépődíj: 3500 Ft
MÁRCIUS 16. 19 ÓRA - Medgyaszny Ház Péterfy - Nóvák Éva:
EGYASSZONY
Tenki Réka
előadásában
Belépődíj: 2500 Ft
MÁRCIUS 19. 19.30 ORA - Felsótemplom A FARKAS FERENC ÉNEKEGYÜTTES
koncertje
i,
Belépődíj: . 1500 Ft, -tünu
diák, nyugdíj:is: 900 Ft
* • *. I f
* T 1 , ,
><vi ''{H LxJtíL^U,
MÁRCIUS 23. 19 ORA - Medgyttray Ház
HÁY COME BECK
zenes est
Belépődíj: 500 Ft
Részletek: www.kanizsaikultura.lnu 93/311-468
2016. március 3
Kanizsa - Hirdetés
9
E 25 ÉVES
W A VOKSH OKTATÁSI KFT
induló tanfolyamaink
Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes* tanfolyamok jelentkezési időpontjai:
március 9. (szerda) 16 óra március 23. (szerda) 16 óra Következő GKI vizsga időpont: március 26. Jelentkezési határidő: március 16.
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlant: Nagykanizsa, Ipari Park, 4378/S9 hrsz-ú beépítetlen terület. A telek mérete: 1429S m2. Kikiáltási ára: S6.900.000 Ft C Áfa. A versenytárgyalás időpontja: 2016. március 9-én 10.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. irodaház, 1. emelet 22. Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követően minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban lehet jelentkezni. A versenytárgyalás részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanokra vonatkozó adatokról a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311241/116. mellék.
Fogadónapok, fogadóórák
Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2016. március 9-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában. Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016.március 23-án (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. március 10-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskani-zsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Karádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. március 7-én (hétfő) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órától Miklósfán, a Mindenki Házában (Nagykanizsa, Kápolna tér 2.).
Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. hétfőjén 17-18 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.). További elérhetőségek: 0630/301-818S, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta2S@hotmail.com.
Tóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. március 7-én (hétfő) fogadóórát tart 17 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 6S.), majd 18 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.).
^ Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete Adventi Véradóhetet tart a Nagykanizsa Sugár u. 28 szám alatti véradóban. 2016.03.08. (kedd) 13:30 - 14:00 óra Bázakerettye, 15:30 - 18:00 óra Zalakomár. 2016.03.10. (csütörtök) 09:00 - 11:00 óra Vöröskereszt, Sugár u. 28., 12:30 - 14:30 óra Pannon Egyetem Kollégium.
v___y
2016. évi verseny- és élsport keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi verseny- és élsport keret felhasználására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján a 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és élsport működésének, a verseny- és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének, sportrendezvények támogatására. A pályázat témája: Nagykanizsa város területén működő verseny- és élsport 2016. évi támogatása.
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő és elfogadó, az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
A működési célú támogatás nyújtásának feltételei: a támogatásra rendelkezésre álló összeg 62 000 E Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. S00 E Ft-ig egy ösz-szegben a megállapodás aláírását követő 30 napon belül; S00 E Ft felett két részletben: első részlet a megállapodás aláírását követő 30 napon belül, második részlet legkésőbb szeptember 30-ig.
Támogatandó célok: verseny- és élsport működésének támogatása, a verseny-és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének támogatása, sportrendezvények támogatása.
Pályázat benyújtásának határideje és helye: pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2016. március 31. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., S. ajtó A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
2016. évi kulturális keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi kulturális keret felhasználására A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: a támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani: a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére; b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre; c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre; d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre; e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra; f) kulturális vidékfejlesztésre; g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására; h) határon túli magyar kultúra támogatására;
1) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
A pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv. A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb S.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból. Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint
A pályázat benyújtásának helye, ideje: 1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.1S. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2016. április 10.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 3
Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - INGATLANVÁSÁRLÁSRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011. (VII.ll.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Ahelyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/ amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott - bővítés esetén bővített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legkésőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton. A pályázó továbbá:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában - a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra: Létszám
növekmény (fő) Beruházási érték (M Pt)
50 - 100 101- 500 5015-20 0-20 % 20-35 % 35-50 % 21-50 5-25 % 25-40 % 40-55 % 51-100 10-30 % 30-45 % 45-60 % 101- 15-40 % 40-55 % 55-70 %
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkal-
mazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni. A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
7. A támogatás kifizetése:
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlannyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálogjog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.
8. A támogatási szerződés megsértésének szankciói:
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:
a) a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg;
b) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;
c) a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;
d) az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni.
9. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2016. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a wwwnagykanizsa.hu honlapról.
2016. március 3
Kanizsa - Hirdetés
11
Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - MUNKAHELYTEREMTÉSRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására visz-sza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén működtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt. A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
a) a legfeljebb S0 főt foglalkoztató vállalkozás által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja:
aa) hogy legalább 1 új munkahelyet létesít és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásnál foglalkoztatottak létszáma a pályázat benyújtását megelőző egy évben nem csökkent;
ab) hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti meglevő korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest, a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő 2 hónapon belül megvalósítja, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;
b) az S0 főnél többet foglalkoztató vállalkozó által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a tervezett létszámfejlesztést (legalább 20 %) a pályázat kedvező elbírálását követő 4 éven belül megvalósítja nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja; A pályázó:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás összege a legfeljebb S0 főt foglalkoztató pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes munkaidős munkahely után S00.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az S millió forintot. Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az S0 főt és az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelőző S év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 20 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes munkaidős munkahely után S00.000 forint.
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
3S2, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3S. §-a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 2S-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet S. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 4S napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni. A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval, a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.
7. A támogatás kifizetése:
a) a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását és a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és
aa) a támogatás igénybevételét követően a vállalt létszámfejlesztést nem a 4. ab) pontban meghatározott feltételek szerint és a minimális mértéket el nem érően teljesítette, a támogatás teljes összegét a Ptk. 6:1SS. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni,
ab) a támogatás igénybevételét követően a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt mértéket el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegét a Ptk. 6:1SS. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni.
b) utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban
ba) a létszámfejlesztés teljesítése nem éri el a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket, a támogatásra nem jogosult,
bb) a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt létszámfejlesztés mértékét el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegére jogosult.
8. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2016. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.
12
Kanizsa - Kultúra
2016. március 3
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465 e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Március 7. 14.30 óra
Színház - Ifjúsági bérlet. Jules Verne: NEMO KAPITÁNY - az Apolló Színház előadása. Belépődíj: 1500 Ft. Március 7. 16 óra
A MÚLT-JELEN-JÖVŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI; MIT ÜZEN AZ ÁTÉLT ÉLMÉNY. ÉLETÚT TAPASZTALATAI - Dr. Kaszás Gizella, a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója előadása. A Szívbetegekért Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ közös szervezése. A belépés DÍJTALAN! Március 8. 19 óra
Musicalek MÁZS-KÉPPEN. Mészáros Árpád Zsolt Nőnapi musical estje. Vendég: Miller Zoltán. Belépődíj: 3000 Ft és 3500 Ft. Március 10. 17 óra
Előadás - BULGÁRIAAZ IDEGENVEZETŐK SZEMÉVEL - BULGÁR BOROK, ÉDESSÉGEK KOSTOLÁSA. Az előadásra előzetesen regisztrálni kell a 0630/377-0509, vagy a nagykanizsa@viva-travel.hu elérhetőségeken. Március 11. 17.30 óra NAGYKÉPŰEK - a 60 éves Kanizsa Fotóklub tagjainak kiállítása. Megtekinthető: április 5-ig. Március 11. 19 óra
MAGYAR RAPSZÓDIA - a Magyar Állami Népi Együttes műsora. Belépődíj: I. helyár: 2500 Ft, II. helyár: 1500 Ft. Március 12. 14.30 óra Én hobbim sorozat - PAPÍRCSODÁK - Kovács Lászlóné Törő Ágota munkáinak bemutatása. Megtekinthető: március 31-ig. 15 óra TAVASZI NÉPSZOKÁSOK - a NKRO Pipitér Óvoda Nagyrác utcai óvodásainak műsora. Utána KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ.

Március 7. 18 óra
FÉL-elem az öregedéstől? EGÉSZséges élet és természetes anti-ageing!
Előadó: DR: ANDREAS HÉJJ evolúciós pszichológus, a Müncheni Ludwig-Maxi-milians és a Pécsi Tudományegyetem professzora. A belépés DÍJTALAN! Március 12. 9-13 óra BÖRZE - Tavaszi Gyermekruha, játék Abelépés DÍJTALAN! Március 13. 17 óra
JÉGVARÁZS - HANGSZERVARÁZS -interaktív koncert gyerekeknek. A Fourtis-simo zenekar előadása. Belépődíj: 800 Ft.
| Móricz Zsigmond
Muvelodesi Ház Kózponi
Szakmai nap - fotókiállítással
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan 2015-ben is fotópályázatot hirdetett a ZALAERDŐ Zrt. az aktív és a nyugdíjas dolgozói számára. A pályázatra kilenc alkotó küldte be a munkáját. A díjakat a zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület Nagykanizsai Helyi Csoportjának szakmai rendezvényén adta át Varga Attila, az OEE helyi csoportjának titkára a Medgyaszay Ház- J ban. j
A Maros Sándor természetfotós, Pintér Csaba erdészetigazgató és Léránt János nyugalmazott kerületvezető erdész alkotta zsűri egyöntetű döntése alapján az alábbi fotókat díjazták. 1. helyezést ért el Gyergyák Lajos (Letenyei Erdészet): Pörgés; 2. Hopp Eszter (Központ): Hófehérke; 3. Gál Sándor (Nagykanizsai Erdészet): Reggeli napfürdő című fotója. Különdíjat kapott Für Tamás, Tavaszi keringő című felvétele. A fotósverseny képeit Maros Sándor, a zsűri elnöke értékelte. Kiemelte annak jelentőségét, hogy a fényképezés során megélt élménnyel és a pillanat
rögzítésével másoknak is örömet szereztek a fotósok. A pályázat legfontosabb célja az volt, hogy a társaság dolgozói által készített alkotásokat a szakmai és a civil közönség elé tárva növeljék a zrt. társadalmi elismertségét, valamint bemutassák a zalai táj és erdők rejtett kincseit, az erdőgazdálkodás sokszínűségét, szépségét. A társaság a pályázaton szereplő fotókat - egyeztetve az alkotókkal - a különböző kiadványaiban is felhasználja. A díjak átadását követően az Amerikai
Egyesült Államok nemzeti parkjairól Horváth Jenő, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi igazgatóhelyettese tartott előadást. Szakács László nyugdíjas erdésztechnikus a magyar erdőgazdálkodás az I. világháború időszakában címmel, arról osztotta meg gondolatait a hallgatósággal, hogy miként érintette az 1914-1918-as időszak a zalai erdőgazdálkodás négy évét.
B.E.
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - március
Dátum Gyógyszertár neve Címe Telefonszáma Ügyeleti idő
2016. március 3. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2016. március 4. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-07:00
2016. március 5. ZÖLDFENYŐ ALKOTMÁNY U. 51. 93/333-521 21:00-08:00
2016. március 6. KISKANIZSA BAJCSY ZS. U. 38/A. 93/319-462 08:00-06:00
2016. március 7. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2016. március 8. BENU ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2016. március 9. BENU KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2016. március 10. BENU KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2016. március 11. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-07:00
2016. március 12. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 21:00-08:00
2016. március 13. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 08:00-06:00
2016. március 14. KISKANIZSA BAJCSY ZS. U. 38/A. 93/319-462 21:00-08:00
2016. március 15. ZÖLDFENYŐ ALKOTMÁNY U. 51. 93/333-521 08:00-06:00
2016. március 16. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2016. március 17. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2016. március 18. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-07:00
2016. március 19. ZÖLDFENYŐ ALKOTMÁNY U. 51. 93/333-521 21:00-08:00
2016. március 20. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 08:00-06:00
2016. március 21. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2016. március 22. BENU ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2016. március 23. BENU KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2016. március 24. BENU KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2016. március 25. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-07:00
2016. március 26. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 21:00-08:00
2016. március 27. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 08:00-08:00
2016. március 28. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 08:00-06:00
2016. március 29. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2016. március 30. KISKANIZSA BAJCSY ZS. U. 38/A. 93/319-462 22:00-06:00
2016. március 31. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
Március 4. 19 óra
RECYCLE EGYÜTTES KONCERTJE.
Belépődíj: 1000 Ft. Támogató: NKA Zenei kollégiuma. Március 9.
NETEZZ TOVÁBB, NAGYI! - klub. Téma: biztonság Március 11. 18 óra
HADTÖRTÉNELMI ESTÉK - III.
rész. Abelépés DÍJTALAN! Március 12. 17 óra
NŐNAPI MŰSOR A BAJCSAI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN Március 12. 19 óra
ÖRÖK SZERELEM - Balázs Elemér Group koncert. Közreműködik: az Alba Regia Kamarazenekar. Támogató: az NKA Zenei Kollégiuma. Belépődíj: 1500 Ft.
2016. március 3
Kanizsa
Ez + Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
Horoszkóp
(93) 666-666
ií Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
SMS

III.21.-IV.19. Kos
A szokásosnál sokkal könnyebben belevág egy új feladatba, mint korábban. Ezt elsősorban a jó erőnlétének és a megértő társának köszönheti.
$NV.20.-V.20. Bika
Kíséreljen meg hatékonyabb együttműködést a munkatársaival, mert közösen jobb eredményt érnek el. A siker a párjára is ösztönző hatással lesz.
V21.-VI.21. Ikrek
Arra késztetik mostanában a csillagok, hogy találjon ki valami újat. Hogy mi legyen az, arra önnek kell rájönnie. Egy biztos: nem főzésről van szó.
4lrVI.22.-VII.22. Rák
Aborongós napok arra is jók, hogy felelevenítse a régi kapcsolatait. Közlekedjen körültekintően, mert lehet, hogy a nagy "O" már várja valahol.
^.VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Ha a közelgő stresszes időszakon viszonylag zökkenőmentesen szeretné túltenni magát, akkor fogjon edzésbe. Kocogjon, kerékpározzon kedvére.
VIII.23.-IX.22. Szűz
Nem kell konditerembe járnia ahhoz, hogy elégedett legyen magával. Hangulatát akár egy különleges, divatos holmival is fel tudja dobni a párja.
j^"IX.23.-X.22. Mérleg
Ha teheti, minél előbb vesse bele magát a nagy életbe, és lubickoljon benne, amíg jól esik. Az elintézetlen dolgait pedig hagyja nyugodtan.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Amint elszállnak a fellegek és kisüt a Nap, a nehézségek is elszállnak a mindennapjaiból. Akár a természet, virágba borul érzelmi élete is.

''XI.23.-XII.21. Nyilas
Pozitív változásokkal kell szembenéznie a környezetében. Ez csöppet sem esik a nehezére, mivel már régóta várt valami szépre, jóra.
•S^XII.22.-I.20. Bak
Magabiztossága jó hatással lesz a családjára is. Ha kiegyensúlyozottságot és békét érez magában, az őket is jobb eredményekre ösztönzi.
I.21.-II.19. Vízöntő
A körülmények megváltozásával nehezebb helyzetbe kerülhet egy időre. Ha túlteszi magát a nehézségeken, még kedvezőbb lehetőségekre is számíthat.
i0CII.2O.-III.2O. Halak
A bolygóállások szerint tegye félre a problémáit, maguktól úgysem oldódnak meg. Helyezze inkább előtérbe a testi és lelki szükségleteit.
keresztelés ötletesség svéd, olusz. luxemb autójel kínai pénznem
japán T posztófoszlány'' T egyre jobb lesz lelkes. tomboló ▼ angol férfinév
közmondás rőmai 5c földig csüngés
alkudozása jövedelemről 21 ▼ ► ▼ ▼ T ▼ ▼ ▼ ■ A 1
T bibliai személy költői sóhaj ► 1
soul- énekes ► kisepikai műfaj T
...gastein (osztrák üdülők) téli program '' kétes? sűrű növényzet
► belgium autójele attila népe ► olasz fo-folyó. ford
csendes besűgó! konyhakerti nűv. .beszél" a kecske
▼ V V német város neutron T
▼ csésze jelzője ac... (ol. csapat)
feljajdul ► germAn törzs végtag ► falk ... (iró. politikus) pakolás '' ▼ ►
szvitrészlet!
stockholmi fociklub ► becézett teréz foggal őröl ► T newton nemesfémmel lsüvün ►
angol csillag! ► T orosz város maro anyag ■ ▼ nöl név
reteszelés ► T BQRlTÓ-kosár > fél adag rizs! ► T
déligyümölcs balaton, latinul
stefelei ► afrikai ország szlnes-tv rendszer
gézengúz zenei műfaj
rádiusz ► kálium szilaj ► ez a lelke min- ► f
cirill és... az egyik ősvezér ütőhangszer dennek félig épi
▼ ▼ os.tyas édesség zenei részlet! T
sutkére-ZÉS ► aszocpol mai neve oxigén
Sn előidéző ▼ ►
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Könyvelő szakirányú megegyezés szerint
Kertész szakirányú megegyezés szerint
Úszómester szakirányú megegyezés szerint
Kamionsofőr szakirányú megegyezés szerint
Ápoló szakirányú megegyezés szerint
Karosszéria lakatos szakirányú megegyezés szerint
Szakács, pincér szakirányú megegyezés szerint
Váltókezelő (vasúti) szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos 8 ált. iskola megegyezés szerint
Gyártósori szerelő 8 ált. iskola megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. március 3
Flóra és Florida: úszás és csillogás
Ugyan Floridában az egykori Miami Vice kultikus és egyedi hangulatú sorozat főszereplőivel, Don Johnsonnal és Philip Michael Thomasszal nem találkozott, a magyar úszósport nagyjaival Molnár Plóra, a Délalai Vízmű SE úszó kiválósága viszont annál inkább.
A kanizsai sportoló - aki születésnapját szerdán ünnepelte
Meccsel és
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (1.) - Hévíz SK (9.) 16:2
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-mérkőzés, 13. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Madacki Mirella 4, Újházi Csilla 4, Végh Zsuzsanna 4, Salamon Sára 2 és a Végh-Újházi, Madacki-Salamon páros
Könnyű győzelmet aratott a kanizsai együttes még úgy is, hogy
-, a magyar felnőtt úszóválogatott kerettagjaként február 20-án landolt Miami városában, hogy aztán Fort Lauderdale felé vegye az irányt, mely ez idő tájt is a kiindulási helye a három hetes edzőtábor alkalmával.
- A fővárosiakkal, úgymond a darnyisokkal, no meg a kecskemétiekkel vagyok együtt, de az egerszegi Matyasovszky Dalma is velem van - kezdte Molnár Flóra,
Ladányi Dóra és Horváth Anna hiányzott a csapatból. A vártnál biztosabban jött össze a KSSE-siker, hiszen a két páros után az egyéni mérkőzések során is csak hazai győzelmek születtek. Madacki Mirella, Végh Zsuzsanna és Újházi Csilla is veretlen maradt, Salamon Sára pedig két mérkőzést nyert. A nagykanizsaiak ezzel a tabella első helyére ugrottak úgy, hogy egy találkozóval többjük volt a Várpalotánál.
aki a tavalyi thaiföldi helyszínt cserélhette le idén Floridára. - Fort Lauderdale nincs messze Miamitól és valóban ideális az úszóknak a versenyekre való rákészüléshez.
Flóra a világ azon részén hat órás időhátrányban van hozzánk képest, de az akklimatizáció folyamata már gyakorlatilag lezajlott nála is, így a felkészülési programjában semmi sem akadályozza.
- Általában reggel 7 és 9 óra között úszóedzés van, s nagyon közel, körülbelül S percre van az uszoda a szállásunktól. Aztán jöhet az ebéd, majd délután fél háromtól fél ötig
vagy négytől hatig napközben pihenés van a tréningek előtt. Múlt szerdán délután nem volt edzés, akkor be tudtunk menni vásárolni is a központba. Tegnap, vagyis vasárnap csak reggel volt edzés, aztán ismét egy kis kikapcsolódás szerepelt a menetrendben, emellett heti háromszori konditermi edzéssel is számolhatunk. Gyurta Daniék amúgy máshol voltak itt a környéken és ők vasárnap indultak is haza.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) - Pol-gárdi VSE I (7.) 18:0
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 13. forduló.
A vendégcsapat nem jelent meg a mérkőzés kanizsai helyszínén, így a győzelmet a dél-zalaiak könyvelhették el.
A hölgyeknél a Várpalota időközben át is vette a vezetést, míg a férfiaknál a Dunaújvárosi Főiskola „megnyerni látszik" a bajnokságot.
Szerdán futottam össze velük a „pipás" sportszergyártó itteni központjában, ráadásul teljesen véletlenül, de így is elbeszélgettünk, mondhatni szakmáztunk egy jót.
- S hogyan képzeljük el a miami hétköznapokat ilyenkor, főként annak tükrében, hogy nemsokára indul a nagy elektronikus zenei találkozók sora, a Winter Music Con-ference 2016?
- Nos, a hotelek száma megszámlálhatatlan, végig vannak a part mentén, ezek közül lakunk mi az egyikben. Hát, mit mondjak, nagyon menő egy hely, autócsodák mindenhol, a tengerpart utánozhatatlan hangulata, meg úgy összességében minden egy valóban egyedi világ. Jól érzem magam, persze nem felejthetem, hogy én elsősorban mondhatni a munkám végett vagyok itt. Az edzések roppant kemények, mivel sokkal hosszabbakat úszunk, ehhez még hozzá kellett szoknom, de úgy érzem, kezdek belejönni. Az már viszont most biztos, hogy az edzőtábor végére jó barna is leszek.
Flóráék turnusa egyébként március 12-én érkezik vissza Európába.
P.L.
Figyelem!
Értesítjük a lakosságot, hogy a Nagykanizsa Petőfi utcai kerékpárút, valamint a Buda Ernő utcai, Gábor Áron utcai, Dózsa György utcai, Petőfi Sándor utcai, Ady Endre utcai kerékpár dokkoló állomások közvilágításának kivitelezési munkái befejeződtek. A villamos hálózat és berendezései 2016. március 1-én véglegesen feszültség alá kerülnek. Az elkészült létesítmények érintése TILOS és ÉLETVESZÉLYES!
Nagykanizsa MJV Önkormányzata
meccs nélkül is
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés, Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (Csok)!
Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (77S9K)
Szentgyörgyvári hegy III. hegyháton egy hektár (20 éves) akácos terület eladó. Villany van. Érd.: 0693-31S-S26 (7762K)
Eladó Kiskanizsán a Pápai u. 22/a. szám alatt egy 1110 m2-es, közművesített, tehermentes telek, bontandó kicsi házzal. Buszmegálló S0 méterre. Vásárolja meg és épít-
sen a Csok-kal. Érd.: 0620-388-40S6, 0620-382-308S (7764K)
Kiskanizsán belső felújításra szoruló, 120 m2-es családi ház (1980 m2-es telken) eladó. Irányár: 13,9 millió Ft. Érd.: 0630-3S21-342, 0620-431-089S (776SK)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton városhoz közeli telek lakható épülettel, teljes felszereléssel (víz, villany, cserépkályha, tusoló, kút van) eladó. Irányár: 2,8 millió Ft. Érd.: 0630-4943-470 (7767K)
Keresek eladó lakásokat! Tel.: 0630-302-0680. E-mail: S8S.667@gmail.com (7768K)
I
SZOLGALTATAS
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István, 0630-S97-1S30 (7749K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-S10-2723 (7763K)
''-N
Adja fel apróhirdetését lapunkban!
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft.
Kövessen minket a facebook-on!
2016. március 3
Kanizsa - Sport
15
Lendvai dobogós helyezésekkel
az NTE a negyedik helyen végzett.
A Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa csapata (alsó képünkön) ugyanúgy, ahogy a Nagykanizsai TE, 8 dzsudokával képviseltette magát a 289 fős mezőnyben.
NJK-s eredmények a cselgáncs 41. Pokal Lendave versenyen. Aranyérmesként zárt: Tamás Levente (10 év alattiak; 46 kg), Mód Zalán (14 év alattiak; SS kg). Ezüstérmes lett: Korcsmáros Luca (10 év alattiak; 2S kg), Keller Ádám (12 év alattiak; 28 kg). Bronzérmet szerzett: Vaska Botond (10 év alattiak; 38 kg), Lődri Dániel (10 év alattiak; 38 kg), Korcsmáros Dávid
A Nagykanizsai TE 1866 és a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa cselgáncsozói a szlovéniai Lendván vettek részt a 41. Pokal Lendave nemzetközi versenyen. Három ország, a házigazda Szlovénia mellett Horvátország és Magyarország klubcsapatai indították versenyzőiket.
Az NTE-sek közül (felső képünkön) az U10-es (2007-2008) korcsoportban 4 versenyzőjük (Garai Emese, Garai Nimród, Szeghy Tamás, Nagy Adrián Vajk) első helyezést ért el. Az U12-es (200S-2006) korcsoportban tatamira lépő Lipódi László a harmadik helyet szerezte meg. Az U14-eseknél (2003-2004) Simon Barnabás élete első nemzetközi versenyén az első, Köveskáli Regő
és Nagy Krisztofer pedig a harmadik helyet érdemelték ki.
Az éremtáblázaton szerzett pontszámok alapján a csapatversenyben
(14 év alattiak; 38 kg), Nagy Olivér (14 év alattiak; SS kg).
P.L.
Ismét nagy győzelmet ünnepelhettek
Múlt vasárnap az 5. forduló küzdelmeivel folytatódtak a sakk csapatbajnokság NB I-es küzdelmei, melynek keretében a címvédő Aquaprof-it-Nagykanizsai TSK az Aquaréna Kőbánya SC együttesét fogadták. Lássuk, miként vélekednek a tavaszi fordulókról a klub háza táján.
- A továbbiakban is nagyon ösz-sze kell magunkat szedni, hiszen a helyzet továbbra is az, hogy mi ad-
juk a paksiaknak az ellenfeleket -mondta még a Kőbánya SC elleni találkozó előtt Papp Nándor, a kani-
zsaiak csapatvezetője. - A fővárosiakat biztosan kell legyőznünk, hogy az ASE Paks ne hozzon rajtunk pontokat. Két és fél pontos előnyről indulunk velük szemben és úgy vélem, idén a bajnokság korántsem lesz olyan lefutott, mint ahogy az a korábbiakban előfordult.
A vasárnapi meccs eredménye aztán szinte minden elképzelést felülmúlt.
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK (1.) - Aquaréna Kőbánya SC (7.) 11:1
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkőzés, S. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak): Jefimenko - Roganovic 1:0, Balogh Cs. - Izsák 1:0, Ivanisevics -Nagy G. 0,S:0,S, Márkus - Könnyű J. 1:0, Lupulescu - Krizsány 1:0, Gledura - Turzó 1:0, Pintér J. -
Nagy a tülekedés a tabella élén
Kanizsa Vízilabda SE (4.) -Ceglédi VSE (10.) 13-8 (3-2, 4-3, 2-0, 4-3)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkőzés, 14. forduló. Nagykanizsa, S0 néző. Vezette: Torda, Mikesy. Kanizsa: Kiss Cs. - Fábry 1, dr. Kaszper G. 2, Kéri 1, Virt M., Cseh 2, Kis Zs. Csere: Bakó, Cserdi I. 2, Klie 1, dr. Gulyás 3, Molnár D., Koc-smár. Edző: Simonka Ferenc.
Mindkét csapat idegesen kezdte a mérkőzést, rossz átadások, pontatlan befejezések jellemezték ezt az időszakot, végül Kaszper Gábor törte meg a gólcsendet. A ceglédiek egyenlítettek, de Kéri Péter és Gulyás Abel találataira csak egy vendégválasz érkezett.
A második negyedben felváltva estek a gólok, kanizsai oldalról Kaszper mellett Fábry József akciógóllal köszönt be, Gulyás pedig újabb két góllal terhelte meg a ceglédiek hálóját. A harmadik nyolc percben Kiss Csaba klasszis teljesítményt nyújtott a KVSE kapujában, a támadások közül kettőt sikerült gólra váltani: Klie Ferenc és Cseh Attila volt eredményes. A záró játékrészben bőven maradt az addig megszerzett előnyből, így a hazaiak be is zsebelték a győzelmet.
Marjanovic 0,S:0,S, Medvegy -Farkas R. 1:0, Aczél Gy. - Haszon 1:0, Galyas - Vicsai 1:0, Bodó -Urhegyi 1:0, Gara T. - Polyik 1:0
Gledura Benjámin a holtszezonban úgymond nem is hangolhatott volna jobban például a kanizsai meccsére, hiszen néhány hete még Anandot is legyőzte és ezúttal is aközött a tíz sakkozó között volt Nagykanizsán, akik sikerrel vették a csapatbajnoki keretében a soros akadályt.
- Nagy győzelmet aratott az együttes, ezzel alaposan feladtuk közvetlen ellenlábasunknak, a Paks-nak a leckét - mondta Papp Nándor. - Tudtuk már, hogy a tabellán második tolnaiak 10:2-re győztek a HÜSI SC ellen, sikerünkkel viszont az előnyünket 3,S pontra növeltük.
(Képünkön a találkozón utoljára befejeződött parti keretében Med-vegy Zoltán koncentrál.)
P.L.
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 3.
77.
MAGYAR KULTÚRA ÉS KERESZTÉNYSÉG
címmel tarhelöactást-
\ ..A .i
$016. március 4-én»p éteken 18 órakor
• a Nagykanizsai''Református Ég^hjfcközség gyülekezeti termében
TAKAriÓ MIHÁLY
magyar örökség díjas irodalomtörténész
tftu''iítí üárfuk Önt, UtftófyM, barátait rj iuf*ctc$tit!.
DIALÓG
Nyelviskola ás Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS E5
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
FIGYELEM!
Iskolánkban a következő
ANGOL és NÉMET
(Tele) (Goethe)
nyelvvizsga időpontja:
NEMET: április 8. (jelentkezés: március 7-ig) ANGOL: április 9. (jelentkezés: március 7-ig)
A vizsgák előtt 20 órás speciális felkészítő tréning, vizsgáztató tanárokkal
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL!
ció; Központ
ffivczxtm __ " Qrámt
8800 Nagykanizsa, Csengery út 113,, tel.: 06 - 20 - 66 285 66
www.kuzmagranit.hu

konyhapultok
készítése
gránit, márvány, | mészkő I
i /o rtr\l/h Al
anyagokbol
Előzetes időpont egyeztetés telefonon
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a Telefon: (93) 326-413 .Mobil: (30) 400-5253 E-mail: dialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
F.Ny. reg.: 20-0129-04
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVIII. évfolyam 9. szám 2016. március 10.
A Dél-afrikai Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Johann Marx tett udvariassági látogatást Nagykanizsán. A nagykövetet városunk polgármestere, Dénes Sándor fogadta, aki a város helyzetéről, gazdasági lehetőségeiről tájékoztatta, majd a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara vendége volt Johann Max, ahol dr. Polay Józseffel, a kamara vezetőjével és a szervezet vezetőivel konzultált.
- Nagyon sok szeretettel köszöntjük városunkban, mely Zala megye második legnagyobb városa, de a legszebb, ahogy ezt már ön is megjegyezte. Örülünk annak, hogy megtisztelt bennünket és Nagykanizsára is ellátogatott -köszöntötte a polgármester Johann Max nagykövetet. Dénes Sándor ezt követően városunkat mutatta be. Ahogy elmondta, Kanizsa egy gyönyörű szép, történelmi nevezetességekkel megáldott város, ahol mindenki szerető és befogadó városra talál. Majd a dél-afrikai érdekeltségű Kanizsa Trend Kft.-t említette és Kanizsa kedvező földrajzi helyzetét ismertette.
- Nekünk mindig régióban kell gondolkoznunk, így városunknak Zala megye városaival és falvai-val, valamint a határon átnyúló településekkel is nagyon jó kapcsolatot kell kiépítenie - mondta a polgármester, majd a közeljövő terveiről szólt, köztük a Modern Városok Programról, az Ipari Park fejlesztéséről, valamint az elkerülő út, a sportcsarnok és a versenyuszoda építéséről. Továbbá megemlítette a ferences kolostor felújítását és annak funkcióval való megtöltését is. Városunk az Adria kapuja is egyben, így tervünk egy üzlet- és konferenciaközpont létesítése is. - Befogadó város vagyunk. Szeretettel hívjuk és várjuk a befektetőket és mindenkit, aki ide ellátogat. Ugyan már említettem, hogy városunknak van dél-afrikai kötődése, de örülnénk, ha ez bővül-
Johann Marx: Kanizsa és a Dél-afrikai Köztársaság gazdaságilag kapcsolódhat
hetne - mondta Dénes Sándor polgármester.
- Nagyon köszönöm ezt a melegszívű fogadtatást - vette át a szót a nagykövet. Majd hozzátette, látogatásának elsődleges célja, hogy tájékozódjon, mik azok a pontok, melyeken keresztül Kanizsa és Dél-Afrika gazdaságilag kapcsolódhat, és szeretné feltérképezni azt is, hogy a közösségek hogyan tudnának együttműködni. Ezt követően mutatta be Johann Max Dél-Afrika gazdasági és földrajzi helyzetét. Ahogy elmondta, Dél-Afrika tízórányi repülőútra van Magyarországtól és időeltolódás sincsen, mely megviselné a szervezetet. Kiemelte, a Dél-afrikai Köztársaság a legfejlettebb országa Afrikának. Többek között a G20-as csoportosulás tagjai. Hozzátette, a pénzügyi szektort
tekintve a világon a tízedik helyre rangsorolták őket.
- Mondhatom azt, hogy a Délafrikai Köztársaság egy nagyon jó piacot tud kínálni a magyaroknak. A magyar export 200 millió dollár, mely tízszer annyi, amennyit mi exportálunk Magyarországra. Azonban magyar befektető még nincs a köztársaságban - emelte ki a nagykövet. De most nagyon sok kihívással kell szembesülniük, hiszen míg Nagykanizsán 6-8 százalék a munkanélküliek aránya, addig ott 2S százalék, a fiatalok körében pedig 37 százalék. Ennek az az oka, hogy a születési arány túlszárnyalta a gazdasági teljesítményt. A másik probléma pedig, amivel szembesülniük kell, ahogy a nagykövet mondta, az a migránsok jelenléte, hiszen 6-7 millió illegális bevándorlóval kellett szembenézniük a múlt évben.
- A hosszú távú megoldás az lenne, ha tudnánk biztosítani a számukra munkahelyet és megélhetést. Ez az egyik oka, hogy ma itt vagyok. Abban reménykedem, hogy a kanizsai vállalkozások készen állnak a Dél-afrikai Köztársaságban székelő vállalkozásokkal kapcsolatot létesíteni. Azért mondom mindezt, mert tudom, hogy a magyar munkaerő nagyon képzett és világhírű az önök oktatási rendszere is - emelte ki a nagykövet. Hozzátette, szeretnék összehozni a szakértelmet és a hozzáértést. A közel egy órás megbeszélést követően a polgármester és a nagykövet közösen sétáltak át a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara irodájába, ahol a kamarai vezetőkkel a kamara munkájáról konzultált.
V.M.
2
Kanizsa - Krónika
2016. március 10
A mindennapok hősei a véradók
A véradók különleges emberek, mert önként és önzetlenül nyújtják a karjukat, hogy másokon segítsenek. A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete csütörtökön nagyszabású ünnepség keretében köszöntötte a rendszeres donorokat.
A Medgyaszay Házban tartott ünnepségen elsőként Dr. Dömötör László, a Vöröskereszt helyi szervezetének vezető-helyettese szólt a megjelentekhez. Szavaival utalt arra, hogy zalai kezdeményezésre immár 1988 óta ünneplik meg minden évben országszerte a sokszoros donorokat.
Hangsúlyozta azt is, hogy akik a karjukat akárcsak egyszer nyújtják, sokszor három életet is megmentenek.
Szőlősi Márta, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetének vezetője szintén elismeréssel szólt a véradók önzetlenségéről. Egyúttal kiemelte: minél több véradóra lenne szükség, különösen a fiatalabb korosztály körében.
- A véradók az immár 13S esz-
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (ZMKIK) Vállalkozói fórum 2016 címmel konzultációval egybekötött tájékoztató előadást szervezett a Malis István Városi Könyvtárban. A rendezvényen a változásokról, a támogatási és a pályázati lehetőségekről kaphattak tájékoztatást a vállalkozók.
A megjelenteket Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum I főigazgatója köszöntötte, aki elöljá- * róban bemutatta a szakképzési cent- jj rumot, valamint a szakképzés terü- ■= letén az elmúlt időszakban történt változásokat és az iskolák átalakításának körülményeit is részletezte.
- 201S. július 1-jével jöttek létre a szakképzési centrumok. Az országban összesen negyvennégy szakképzési centrum fogja össze a szakképzési intézményeket. Egy megyében maximum három ilyen intézmény
tendős Magyar Vöröskereszt népes táborába, családjába tartoznak - ezt Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató mondta ünnepi beszédében, melyben felelevenítette a véradó-mozgalom hetven esztendejét. Kiemelvén azt, hogy annak idején, ahogy napjainkban is, a mozgalom középpontjában az ember áll.
- Ha valaki vért adhat, amellett, hogy nemes lélekre vall, azt is jelenti, hogy egészséges - fogalmazott g Tóth Nándor, Nagykanizsa alpolgár- ^ mestere, aki a Vöröskereszt munká- J ját is példaértékűnek nevezte. |
A beszédek és a kulturális műsor után azokat a gyerekeket jutalmazták, akik a helyi vöröskereszt szervezésében lezajlott országos rajzpályázat legszebb alkotásait készítették.
Ezt követően a 40, az S0, a 60, a 70, a 80 és 90- szeres véradók „önzetlenségét" köszönte meg a szervezet. Azok is elismerést vehettek át, akik 100-szor, vagy annál többször nyújtották karjukat. A nagykanizsai
lehet, a megyénkben kettő került megszervezésre - mondta a főigazgató. Majd ezt követően a szakgimnáziumok és a duális képzés előnyeit ismertette. Ahogy elmondta, a duális képzés a vállalkozók szempontjából is pozitív változást jelent, hiszen kiválaszthatják a legjobb szak-
Nagy Sándor 100-szor, Bátori Gyula 102-szer, Bóka László 110-szer, Simoncsics Tibor 112-szer, míg az eszteregnyei Bodó László 1S0- szer adott vért.
A rajzpályázat nyertesei:
S-6 éves korosztály: 1. helyezett: Márfi Bodza Nagykanizsa, 2. helyezett: Gál Bodza Berettyóújfalu, 3. helyezett: Tóth Barnabás Nagykanizsa. 7-10 éves korosztály: 1. helyezett: Gulyás Johanna Diósd, 2. he-
embereket, és kinevelhetik saját szakembergárdájukat.
Ezt követően Bangó-Rodek Viktória, a ZMKIK szakképzési csoportvezetője a szakképzés területén történt új változásokról beszélt, majd arról, hogy milyen előnnyel járhat a vállalkozásoknak, ha a
lyezett: Polai Panna Nagykanizsa, 3. helyezett: Balogh Gréta Földes. 11-14 éves korosztály: 1. helyezett: Karcz Dorka Dorog, 2. helyezett: Peresztegi Hanna Budapest, 3. helyezett: Sipos Kira Kaposvár. 1S-18 éves korosztály: 1. helyezett: Orbán Dóra Sopron, 2. helyezett: Czine Gabriella Sopron, 3. helyezett: Sós Tamara Hódmezővásárhely.
Sz.Zs.
nyári összefüggő gyakorlat idejére együttműködési megállapodással tanulót foglalkoztatnak. Szót ejtettek arról is, hogy milyen új lehetőségek rejlenek a tanulószerződésben a képzésben részt vállaló gazdálkodó szervezeteknek, valamint a tanulók továbbfoglalkoztatására vonatkozó pályázati forrásokról is tájékoztatást adott.
Ahogy elmondta, az elmúlt időszakban számos változás történt a szakképzésben, többször módosultak a szakképzési törvények. A módosítások közt említette, hogy most már a nyári összefüggő szakmai gyakorlatba az ágazati szakképzésből is érkezhetnek, és a minimálbér 19,S százalékát kell a számukra kifizetni. Ösztöndíj pedig minden megkezdett hét után jár a számukra. Kiemelte, az összefüggő szakmai gyakorlat része az éves képzésnek, így ott is pótolni kell a hiányzásokat, valamint aki nem teljesíti a feltételeket, évet kell ismételnie.
V.M.
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP -
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
Vállalkozói fórum a változásokról
2016. március 10
Kanizsa - Krónika
3
Hulladékgazdálkodás: Nem csorbulnak a közszolgáltatók és az önkormányzatok hatáskörei
- Az új rendszerben mind a közszolgáltatók, mind pedig az önkormányzatok hatásköre megmarad -jelentette ki Szabó Zsolt, fejlesztés-és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár pénteken, Nagykanizsán, a Pannonia cégcsoportnál tett szakmai látogatása során tartott sajtótájékoztatón.
- A kormány úgy döntött, olyan rendszert szeretne kiépíteni a hulla-
gít, hogy jogszabályi környezetet teremt, és szakmai kapcsolatot biztosít, amelyre fejlesztések építhető-ek a jövőben. Jelenleg Magyarországon nem költséghatékonyan működik a képződött hulladék kezelése: ezen szeretnénk változtatni - összegezte Szabó Zsolt.
Mondanivalójában elismerését fejezte ki a Netta-Pannonia Kft. tevékenységéért, amely „egybe esik" azokkal a szakmai iránymutatásokkal, amit a kormány és az EU is
dékgazdálkodásban, melyben mind a vagyonelemek, mind pedig a működés hosszú távon nonprofit jelleggel működőképes - fogalmazott elöljáróban a politikus. Hozzátéve: azokat az előnyöket, amik a hulladékgazdálkodásban fellelhetőek -úgyis mint, a hasznos, szelektív anyagok újragyűjtése - szeretnék minél nagyobb mértékben kiaknázni. Mindez közel negyven milliárd forintnyi értéket jelent, amit jelenleg nem tudunk hasznosítani.
- Ez egy kiaknázandó gazdasági terület, és munkahelyteremtés is egyben - szögezte le Szabó Zsolt. A fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár hangsúlyozta: a kormány szem előtt tartja a rezsicsökkentés hatásainak megőrzését, a lakosságot többlet teherrel nem terhelik.
- Sokan felteszik azt a kérdést, az a rendszer, ami úgynevezett holdingrendszerként ismert és kialakul, miben más, mintha összevonnánk és államosítanánk a rendszert? Szó sincs államosításról, az önkormányzat jogosultságai ugyanúgy megmaradnak, a szakmai tevékenység változatlanul a közszolgáltatók kezében lesz. A holding abban se-
megkíván. A cégnél példaértékűek a gazdasági fejlesztések is, amik be-építhetőek az országos rendszer kialakításába - tette hozzá a honatya.
- Komoly előkészítő munka után, néhány évvel ezelőtt, külföldi tulajdonú vállalkozástól szerezte meg Nagykanizsa önkormányzata a Netta-Pannonia céget. Annak érdekében, hogy a közszolgáltatásnak magyar tulajdonosa le-
gyen - ezt Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője idézte fel a sajtótájékoztató során.
Kiemelte: jó döntés volt. Ezt igazolja, hogy azóta is fennakadás nélkül történik a hulladékszállítás, és a város közösségi életében is jelentős szerepet vállal a Netta-Pannonia. Egyúttal méltatta a cég legújabb, informatikai fejlesztéseit. Ahogy azt is, hogy a hulladékgazdálkodásért felelős kft. az évek során kibővült feladatkörét is jelesül ellátja.
- Foglalkoztatáspolitikai szempontból is jelentős a Netta-Pan-nonia munkája. Ugyanis közel kettőszáz embernek biztosít állást -így Cseresnyés Péter.
Dénes Sándor Nagykanizsa polgármestere pedig a környezetvédelem fontosságának adott hangot mondanivalójában. Amelynek a Netta-Pannonia maximálisan eleget tesz.
Szavaiban kitért arra is, sokak szerint „lehetne olcsóbb" a cég által biztosított tevékenység.
- Dolgozunk ezen is - jegyezte meg Nagykanizsa első embere.
Majd Horváth Balázs, a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője ismertetett egy hamarosan megvalósuló fejlesztést.
- 5000 tonna PET palack feldolgozására alkalmas kapacitást szeretnénk megvalósítani, helyben. Mindehhez szükséges az önkormányzat támogatása és Cseresnyés Péter államtitkár lobbiereje - szögezte le Horváth Balázs.
A sajtótájékoztató végén, az MTI kérdésére, mely szerint „milyen nyitott kérdések vannak még holding megalakításával kapcsolatban", Szabó Zsolt államtitkár elmondta: a holding, amely egy zártkörűen működő részvénytársaság, megalakult, és a pénzgazdálkodásban, a követeléskezelésben és a fejlesztési-szakmai irányításban fog utat mutatni.
- Jelenleg ott tartunk, hogy a kormányrendelet elkészült, már egyeztetés útján van. Hétfőn 180-190 közműszolgáltatási vezetővel ülünk le tárgyalni. A következő lépés, hogy létrehozunk egy minisztériumi rendeletet. Ahol azt a finanszírozást mutatjuk be, mellyel stabilizáljuk és kiszámítható tesszük a közszolgáltatók tevékenységét. Mindenkit megnyugtatnék: olyan rendszert dolgoztunk ki, amivel garancia van arra, hogy a szolgáltatást még nagyobb mértékben el tudják látni, mint eddig. Illetve, hogy a nullszaldós nonprofit működés is tud működni. Országosan egy rendszert szeretnénk arra vonatkozóan, hogy a szelektív anyagok gyűjtése és újrahasznosítása garantált legyen. Uniós előírások miatt is.
Ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy a hulladékgazdálkodók fejlesztéseit, tevékenységét koordináljuk. Nem akarunk átvenni vagyont, vagy tevékenységet. A holding olyan segítség lesz, ami a közszolgáltatók munkáját támogatja - közölte Szabó Zsolt.
Sz.Zs.
Mintegy három és fél milliárdos útfejlesztés indul Zalában
Mintegy 3,5 milliárd forintos költséggel indulnak útfejlesztések és felújítások Zala megyében, ahol több mint 2,6 milliárd jut a megyeszékhely és térségének közlekedési beruházásaira - mondta Zalaegerszeg polgármestere a 74-es főút botfai kereszteződésében tartott sajtótájékoztatón.
Balaicz Zoltán jelezte: a botfai kereszteződéstől a 76-os út csatlakozásáig öt kilométer hosszan újítják fel az utat és alakítják át a csomópontokat, illetve a nagypáli elágazónál is korszerűsítik a kereszteződést, valamint a belvárosi Rákóczi út egy szakaszát is
felújítják. Mindezeken felül Zalában a 71-es, a 75-ös és a 7-es főúton hajtanak végre útkorszerűsítéseket a következő hónapokban - tette hozzá a polgármester. Balaicz Zoltán hangsúlyozta: a zalaegerszegi belváros megújítására és turisztikai fejlesztésekre megítélt 5,7 milliárd forintos keretösszeg, valamint az iparfejlesztés 1,6 milliárd forintos támogatása után az újabb, 2,65 milliárd forint értékű útkorszerűsítés révén együttesen közel 10 milliárd forint fejlesztési összeget ítélt meg a kormány az elmúlt néhány hétben Zalaegerszeg számára.
Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz) a sajtótájékoztatón ki-
emelte, hogy a 74-es főút Zalaegerszegtől délre eső, Bakig tartó szakaszának a felújítását az indokolja, hogy naponta mintegy négyezer, évente pedig több mint 1,4 millió gépjármű halad át itt. Mórocz József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala megyei igazgatója arról számolt be, hogy a Zalaegerszeg környéki útfejlesztéseken kívül egyebek mellett folytatódik a 71-es főút felújítása Balatongyörök és Vonyarcvashegy között. Hozzátette: a munkálatokat március 15. után kezdik el, s a tervek szerint október közepére fejezik be valamennyi zalai útfelújítás esetében.
Kanizsa - Utazás 2016
3
Kanizsa az Utazás 2016
Az Utazás Kiállítás idén 39. alkalommal nyitotta meg kapuit a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. Március 3-6. között, Magyarország legnagyobb turisztikai seregszemléjén öt kontinens számos országának látnivalóival, kultúrájával és gasztronómiájával ismerkedhetnek az érdeklődők, az utazni vágyók és a szakma képviselői.
Az idei kiállítás részét képezi a Karaván Szalon, a Teszt&Go és a Bringaexpo. A kínálatban 28 ország 350 kiállítója szerepel, a rendezvény belföldi díszvendége Budapest, kulturális díszvendége Brazília, míg külföldi szakmai díszvendége Kína. Brazília megjelenése szervesen kapcsolódik a 2016. évi karneválhoz és az olimpiához.
A 39. Utazás 2016 nemzetközi idegenforgalmi szakkiállítást Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter nyitotta meg. Beszédében kiemelte: a magyar turizmus világszinten, az élen jár, teljesítménye nemzetközileg is kimagasló, minden fontos mutatója javult tavaly, a turizmus dinamikus fejlődése egyre nagyobb mértékben járul hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez. A magyar turizmus tavalyi növekedési üteme nemzetközi összehasonlításban is kimagasló, ez a vállalkozások, a szakmai szervezetek, a kormány, és a főváros példaértékű együttműködésének köszönhető. Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) adatai szerint Magyarországon 2015 első háromnegyed évében 19,1 százalékkal nőtt a nemzetközi turistaérkezések száma, ami az európai átlagnak három és félszerese, és a világátlag több mint négysze-
rese. Majd a sikeres együttműködést megköszönve a miniszter közölte: az ágazatépítés érdekében, ahogy eddig is, a jövőben is számíthatnak a kormány, és a gazdasági tárca támogatására.
A szakmai napon is színes programmal várta az érdeklődőket Nagykanizsa és térsége. A szabadidős kikapcsolódási lehetőségek mellett betekintést nyerhettek az érdeklődők a város és a térség kulturális életébe és gasztronómiai kínálatába.
A Nagykanizsa - Mura Régió -Lendva 307/B. standjánál Éliás és Tóbiás invitálta a terített asztalhoz a nézelődőket. Kiadványokat osztogattak és fényképezkedtek a vásárlátogatókkal. Akik megálltak az asztalok előtt, ajándékokat kaptak a kvíz kérdések sikeres kitöltéséért. Igaz, a válaszokért kicsit meg kellett „dolgozniuk". Miközben átlapozták a szórólapot, megismerkedhettek városunk nevezetességeivel is.
A hazai, azaz a régió ízeiből válogatott kóstoló - a répás-, túrós-, tökös-mákos és meggyes rétes, valamint a fahéjas szilvás dzsemtől kezdve a gyömbéres mézen át a szintén Kanizsán készült számtalan mustár variációkig -, folyamatosan vonzotta az érdeklődőket az asztal köré. Sokakra újdonságként hatott az íz és a látvány egyvelege, amit a kiállítás lebonyolításában közreműködők még felhasználási recept ötletekkel is kiegészítettek.
A kiállításon való részvételünk és az együttműködés fontosságáról sajtótájékoztatót tartott Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, államtitkár.
Dénes Sándor, utalva városunk kiváló földrajzi elhelyezkedésére,
vetített képekkel illusztrálva bemutatta Kanizsát a nagyközönségnek. - Nagykanizsa életében is fontos a turizmus - szögezte le, ugyanis olyan nevezetességei vannak, amelyekkel megállíthatjuk az ország más tájairól, vagy a határon túlról érkezőket. Fontos számunkra, hogy a turizmus fejlődjön - jegyezte meg, majd felsorolta azokat J a döntéseket, melyek megvalósulj lása révén például a Ferences ko-•s, lostor felújítása a zarándok turiz-
| must is szolgálja, a konferencia
w
■s központ pedig az üzleti életet, a to-
£ vábbképzéseket. Nagykanizsa a
kiállításon
fesztiválok városa is - hívta fel a figyelmet a polgármester. A répa-, a fánk-, valamint a Bor és a Dödölle Fesztivál mellett Sör - és Fúvószenei fesztivállal is büszkélkedhet a város. Arra kérte a jelenlévőket, ismerjék meg a városunk által kínált lehetőségeket és látogassanak el a kanizsaiak standjához, majd Kanizsára. Végül felhívta a figyelmet egy szombati eseményre, amikor megkóstolhatják a helyben készített dödöllét is, Irma néni jóvoltából.
Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője elöljáróban kitekintést adott arról, hogy a város és a térsége miért tartotta fontosnak, hogy megmutassa magát az Utazás 2016. kiállításon.
- Nagykanizsa a Dél-zalai térséggel szövetségben, annak centrumaként, és a határon átnyúló területekkel, településekkel együttműködve építi fel önmagát. Az Utazás kiállításon való közös standon való részvétel is ezt a törekvést fejezi ki azáltal, hogy a Muramenti településeket képviselő Zala Zöld Szíve Egyesülettel, a Hetést képviselő egyesülettel és a szlovéniai Lendva városával közösen jelenik meg. A kiállításon való együttes részvétel mindezek mellett azt is hivatott demonstrálni, hogy Nagykanizsa a térsége és határ menti gazdasági-turisztikai centrális szerepe mellett a fesztiválok, az aktivitás városa is.
- Hogy tovább tudjunk lépni, a mostani időkben készült el, és nemsokára a kormány elé kerül a Mura Program, amely komplex gazdaságfejlesztő programként a térség településeinek a fejlődését kívánja szolgálni, és az itt élőknek a biztos megélhetést, a hivatást je-
lentő munkát biztosítani a falusi turizmus, az aktív turizmus lehetőségeinek kiaknázásával, a helyi és kézműves termékek és termelők piacra segítésével. Amennyiben ez a program elfogadásra kerül, és különböző forrásokat tud a kormány a térség fejlesztésére biztosítani - ami várhatóan így lesz -, ebben az esetben a jó pár évvel ezelőtt elkezdődött folyamat folytatódik, és fel fog erősödni. Mindez a szálláshelyek kiaknázását, fejlesztését, újabb kerékpárutak kiépítését, a vízi turizmus fejlesztését jelenti várhatóan, elősegítve a térség gazdasági fejlődését. Cseresnyés Péter hangsúlyozta: szeretné, ha a stand megismerésével fel tudnák hívni a figyelmet a térségre, megmutatva azt, milyen lehetőségeket rejt magában a Muravidék. Végül arra invitált mindenkit, hogy álljanak meg Nagykanizsa, és a Zala Zöld Szíve standjánál.
Pál Zoltán, a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület vezetője az elhangzottakat megerősítve kiemelte: az együttműködés nem formális, a város, mint gazdaságikulturális, történelmi hagyományokkal rendelkező szervező erő, turisztikai szempontból együtt tud dolgozni a térséggel, s ebből lehet egyfajta új turisztikai kínálati desztináció.
- Nekünk ez a fontos, hiszen így sokkal szélesebb kínálati rendszerrel tudunk jelentkezni. Igazából egyénileg, külön- külön elszigeteltek vagyunk. Erősítjük egymást, és nem gyengítjük, nem vesszük el egymás lehetőségeit. A maga nemében egyedülálló, különleges dolgokat tudunk nyújtani. A turizmusban nincsenek földrajzi határok, azonossági, önazonossági határok vannak, s ebbe a most először kiállító Lendva kiválóan belefér. Abban bízok, hogy a jövőben a Lendva-Kanizsa tengely komoly turisztikai desztináció lehet. A hármas határ menti multikulturális környezettel olyasmit tudunk nyújtani, amit senki más. Három nemzet, három kultúra, három ország kulturális és idegenforgalmi kincseit. Véleményem szerint ez a régió nagyon nagy fejlődési lehetőségek előtt áll, és csak rajta múlik, hogy ebből mit hoz ki. Ez egy olyan élmény-régió lehet, amit nemcsak országos szinten, hanem tágabb értelemben is lehet jegyezni. Hálásak vagyunk, hogy most Kanizsa vendégei lehetünk.
B.E.
2016. március 10
Kanizsa - Kitekintő
5
Sormás, az otthonos, komfortos falu
Mozgalmas időszak előtt áll Sormás, mivel idén több felújítás is megvalósul a községben. Mindezek mellett a közösségi élet élénkítését is célul tűzte ki a település vezetősége.
Sormásról legutóbb akkor lehetett sokat hallani, amikor a migrán-soknak tervezett tábor kapcsán rendszeresek voltak a lakossági tiltakozások, tüntetések. Arról viszont nem esett szó, hogy nagyjából abban az időben is pályázati támogatásokat nyert az önkormányzat a falu szépítésére, fejlesztésére. A munka dandárja hamarosan elkezdődik, amint beköszönt a jó idő, ám odáig sem alszik téli álmot a 900 lelkes község. A modernizációs tervekről és a kivitelezésre vá-
ró teendőkről Pőcze Edit Márta polgármester beszélt újságunknak.
- Tavaly 15 millió forint támogatást kaptunk út-és járdafelújításokra. Bizony, sok útszakasz már rég megérett a korszerűsítésre - ismerte el a falu első embere, hozzátéve: az önkormányzat az elnyert összeget további három millió forinttal egészíti ki, aminek jóvoltából korszerűvé teszik a falu útjait. - Az önkormányzat épületét már a 2015-ös esztendőben újjá varázsoltuk belülről. Az irodákat kifestettük, illetve átjárhatóbbá tettük az egyes helyiségeket. Akadálymentesítettük az épületet - összesen 6,5 millió forintból. Tavaly nekiláttunk a temetőkerítés felújításának is. Az ott lévő kaput és a lépcsőket rendbetettük, ez évben pedig a temetőhöz vezető járdát aszfaltozzuk le. Az
IKSZT-nél lévő, közel hatvan éves kerítést elbontottuk, terveink szerint parkot építünk ki a szolgáltató térnél. Pőcze Edit Márta továbbá jelezte, a térfigyelő-kamerarendszert is bővítik a településen. így nem csak a fő csomópontokban figyeli majd kamera a biztonságot, hanem Sormás minden egyes utcájában. A település szépítésére és a társadalmi élet élénkítésére nagy hangsúlyt fektetnek Sormáson. Mégpedig oly módon, hogy minden korosztály számára tartalmas programokat, rendezvényeket szerveznek.
- A költségvetésünkben jelentős összeget különítettünk el a kulturális eseményekre. Ebből valósul meg többek közt az egy napon át tartó májusfa-kitáncoló ünnepség, főző-versennyel, zenével, tánccal színesítve. A két hetes nyári napközis tábor, amit már a tavalyi évben is nagy érdeklődés kísért a jövő generáció részéről. Addig pedig heti rendszerességgel várjuk a pici gyerekeket, szüleikkel a Kerekítő, zenés, fejlesztő foglalkozásokra. Illetve, a tavalyi évben született kisbabáknak és szüleiknek 30 ezer forintos vásárlási utalvánnyal kedveskedett Sormás vezetősége. Valamint, a 2015-ben és az idén született gyerekeknek fát is ültetünk, kedves gesztusként.
- Büszkén mondom el, hogy van egy kis táncos-dalos csoportunk. A helyi gyerekekből verbuválódott Sormási Virgoncok rendszeresen fellépnek különböző rendezvénye-
ken. Sormáson húsvét, karácsony idején kézműves programokat is szerveznek, csakúgy, mint közös ünnepségeket. A programoknak rendszerint az IKSZT ad otthont. A közösségi térben, másnéven kultúrházban, számítógép-bázis és edzőterem is várja a helyi ifjakat, az idősebb generációt pedig heti rendszerességgel, ingyenes meridián torna. Ami pedig Sormás távolabbi jövőjét illeti:
- Tizenhat lakótelket közművesí-tenénk, amiket aztán kedvezményesen értékesítenénk olyan családoknak, akik szívesen költöznének Sormásra. Ujabb vállalkozásokat, cégeket is szívesen látnánk a meglévőkön túl, településünkön. Az iparűzési adót mérsékeltük: 1,5%-ról 1,2%-ra. További tervek kapcsán a polgármester elmondta, a közfoglalkoztatottak számára biztosított épületet idén felújítják. Régóta dédelgetett vágya a község vezetésének egy olyan értéktár létrehozása, amely az elmúlt évtizedeinek, századelőinek tárgyi emlékeit gyűjti csokorba, megőrizve az utókornak.
Pőcze Edit Mártától megtudtuk: Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője mindenben segítséget nyújt a községnek - Szívesen el is látogat hozzánk, legutóbb az Idősek napi ünnepségen személyesen is köszöntötte a szép kort megélt sormásiakat - mondta a polgármester.
Sz.Zs.
iault K1SHASZONJÁRMŰVEK
streszabott ajánlatok
Felpörög velük az üzlet
Kihagyhatatlan ajánlatok céges ügyfeleinknek Renault Flottanapok: február 1. - április 30.
RENAULT KANGOO EXPRESS, MASTER ÉS TRAFIC Már havi 39 900 Ft-tól*
3 év vagy 150 000 km garanciával és karbantartással
Renault Crédit - AH hí finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing ajánlata 2016 02,01 és 201504 30. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. ''Az Ali In finanszírozás! ajánlat változó kamatozású, forint alapú konstrukoa, a feltüntetett 39.900 Ft havidíj bruttó 3.50S.200 Ft vetelárra vonatkozik, önerő 50%, futamidő 60 hónap, mely az egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvenyes. THM. 12,66%, melynek értéke nem tüfcrözi a kamatkockázatot. A feltüntetett havi részlet a Kangoo Express Business rövid, l.S dCi 75LE változatára érvényes. A Garancia és a Karbantartás kiterjesztése 3 évre vagy 1SO 000 km-re érvényes, a kettő közül az előbb elért érték erejéig. A garancia pontos részletelt a „Renault Jótállást Feltétetek", a karbantartásét pedig a Renault Service Pack karbantartási szervizszerzödés ÁSZF-je tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális feltétetek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljeskörű. A lészletefcért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőiét. A Renault Crédit finanszírozást az UniCredit leasing Hungary Zrt nyújtja. A képen látható autók illusztrációk
a b™.-,,,!. ... elfft S IS renault.hu
NYITRA1 AUTOHAZ Nagykanizsa, Teleki út 25.Tel.: 93/537-630 www.renaultnyitrai.hu
6
Kanizsa - Önkormányzat
2016. március 10
Közgyűlésen kérdezték
A Kisrác utca aszfaltozásáról
A Kisrác utca aszfaltozását vetette fel közgyűlési interpellációjában Horváth Jácint önkormányzati képviselő. A városatya szerint a szerződés határideje december 15.-e volt, de a vállalkozó 16-án kezdett el aszfaltozni, és még 17-én is dolgozott, ráadásul az út utolsó szakasza az egyik sávban még nem készült el. A képviselő megkérdezte, mennyi kötbért kapott a város a vállalkozótól a csúszás miatt.
Válaszában Dénes Sándor polgármester kitért arra is, hogy az önkormányzat a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2015. szeptember 29-én kötött vállalkozási szerződést a közlekedési létesítmények 2015. évi fejlesztéseinek kivitelezési munkáira.
A szerződés hat részfeladatot tartalmazott, ezek között szerepelt a Kisrác utca burkolat-felújítása is. A szerződés szerinti teljesítési határidő eredetileg 2015. november 15. volt, amelyet a felek 2015. november 13-án kelt szerződésmódosítással 2015. december 15-re módosítottak.
A kivitelező a munkát a teljesítési határidő napján, 2015. december 15-én készre jelentette. A kivitelezés hiba- és hiánymentességének ellenőrzése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet alapján a műszaki átadás-átvételi eljáráson történik. „Az eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti kivitelezési szerződés tárgya szerinti építési tevékenység vagy a technológiai szerelés a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki, és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek." Valamint „Az építtető vagy az általa megbízott építési műszaki ellenőr, vagy beruházási tanácsadó köteles a fővállalkozó kivitelező által megjelölt időpontra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni a kivitelezési szerződésben foglaltak teljesülését."
A műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi eljárást a lehető legrövidebb időn belül 2015. december 21-re tűzte ki, és ebben az időszakban nem jelzett problémát. Az eljáráson a résztvevők meggyőződhettek a szerződés szerinti munkák teljesüléséről. Ennek alapján az önkormányzat nem volt jogosult kötbér érvényesítésére. Ugyanakkor a műszaki átadás-átvételi eljáráson résztvevők azt is tapasztalták, hogy a Kisrác utca déli végében nem teljes értékű az aszfaltozási munka, a kivitelező egy rövid szakaszon hideg aszfaltot alkalmazott. Ennek javítását a kivitelezőnek garanciális kötelem keretében a tavasz folyamán el kell végeznie.
Bízunk benne - zárta válaszát a polgármester, hogy a burkolat-felújítás összességében az ott lakók megelégedését szolgálja, és hosz-szabb távra megoldja az eddig jelentkező problémákat, közlekedéssel kapcsolatos kellemetlenségeket.
Prémium, jutalom kifizetéséről - önkormányzati intézményeknél és gazdasági társaságoknál
Az önkormányzati intézményeknél és gazdasági társaságoknál 2015-ben kifizetett prémiumokról, jutalmakról és rendkívüli juttatásokról érdeklődött a közgyűlésen Gábris Jácint önkormányzati képviselő. A városatya azt is megkérdezte, tervezett-e hasonló jutalmazást az idei évre is a közgyűlés.
Dénes Sándor polgármester írásban adott tájékoztatásában az alábbi válasz szerepelt:
A 2015. évi költségvetés bér előirányzatához képest a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa 26 043 eFt volt, ugyanez a NaGESZ és a hozzá tartozó intézmények, társulások tekintetében 33 300 eFt volt.
A 2015. évi költségvetésben a NaGESZ és intézményei dolgozói teljesítményének elismerésére 15 000 eFt-ot különített el a közgyűlés.
A bérmaradványok és az intézményi jutalmazási keret terhére 74
M Ft kifizetésére került sor. A 2016-os évre, a teljesítmények elismerésére a költségvetési előterjesztés 15 M Ft-ot tartalmazott. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek adatszolgáltatása alapján az alábbi nem rendszeres kifizetések történtek:
1. A Kanizsa Uszoda Kft. a 2015. évi bérmegtakarítás terhére 8 eFt/fő/hó Erzsébet utalványt osztott ki 2015-ben.
2. AKanizsa Rehab Kft.-nél (4 -8 eFt/fő) Erzsébet utalvány kiadása történt két alkalommal.
3. Netta - Pannónia Kft.:
Az ügyvezető a 2014-re kitűzött prémiumfeladatai alapján, közgyűlési döntés szerint az éves megbízási díj 60 százalékát kapta 2015-ben.
A közgyűlés döntésével kitűzött 2015. évi prémiumfeladatok alapján, az ügyvezető az éves megbízási díj 80-100 százalékát kaphatja, melynek kifizethetőségéről a 2015. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg a közgyűlés dönt.
4. Netta-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.:
Az ügyvezető részére, a közgyűlés a határozatával javasolta a taggyűlésnek - a beszámoló elfogadása mellett - 7 havi prémium kifizetését.
Szintén a közgyűlés tűzte ki a határozatával az ügyvezető 2015. éves prémiumfeladatait. A maximum 7 havi megbízási díj kifizet-hetőségéről a közgyűlés javaslatot fog adni a 2015. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg.
Kik ürítették ki a Szociális Foglalkoztató régi épületét?
Közgyűlési interpellációban Horváth Jácint önkormányzati képviselő arra kért választ, hogy ki ürítette ki a Szociális Foglalkoztató régi épületét. A hivatalban tartózkodva a városatya január 12-én azt látta, hogy a kft. munkatársai cipelik le az emeletről és pakolják bele egy konténerbe a nehéz vas és fém munkaeszközöket. Igaz-e, hogy a nem teljesen egészséges emberekkel végeztették el ezt a munkát -kérdezte a képviselő.
Dénes Sándor polgármester írásban adott válaszában az alábbiak olvashatók: a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2015 októberének utolsó két hetében folytatta le a
társaság költöztetését. Ekkor került sor a kft. gépeinek, alapanyagainak, berendezési tárgyainak átszállítására a Petőfi út 5. szám alatti új telephelyre. A költöztetést egy erre szakosodott cég végezte, a súlyosabb gépeket pedig daruval emelték ki a régi épületből, illetve szintén daruval emelték be az új telephelyen is. A Sabján utcai épület ezen időszakban 90 százalékban kiürítésre került. Januárban csak az épületben maradt egyéb, használaton kívüli eszközök és a hulladék szétválogatására és elszállítására került sor. Ezt a tevékenységet a Kanizsa Rehab Kft. dolgozó végezték el.
A cégnél foglalkoztatottak jelentős része megváltozott munkaképességű személy - folytatódik a válasz. - A megváltozott munkaképesség megállapítása mögött azonban nagyon eltérő problémák állnak. Lehet ez különböző fogyatékosság (látás-, hallás-, mozgássérülés, értelmi fogyatékosság), szervi betegség (cukorbetegség, szív- és érrendszeri-, mozgásszervi-, daganatos megbetegedés), valamint pszichés megbetegedések. A fentiekből is jól látható, hogy van olyan „problémacsoport", mely nem akadálya az anyagmozgatási munka elvégzésének. Tehát egy hallássérült, vagy pszichés problémával élő, esetleg értelmi fogyatékos személynél nincs akadálya annak, hogy ilyen munkát végezzen. A Kanizsa Rehab Kft. üzemszerű működése során napi szinten is szükséges a különböző anyagok, termékek mozgatása. Ezeket a feladatokat rakodómunkás munkakörben dolgozó személyek látják el, akik kivétel nélkül megváltozott munkaképességűek. Természetesen ők olyan „problémával" rendelkeznek, melyekkel ellátható ez a munkakör. Ezt pedig minden esetben munkaegészségügyi szakorvos véleményezi.
A januári végpakoláshoz is az anyagmozgatási, cipelési feladatok elvégzésére rakodómunkásokat rendelt ki a kft., valamint a belső területek felsöpréséhez, a rendrakáshoz más munkakörben dolgozókat is, de mindenképpen olyan személyeket, akiknél ezt a feladatot egészségügyi problémák nem akadályozták. A kiadott utasítás alapján a pakolás a rakodómunkások feladata volt. így valószínűsíthető, hogy a képviselő úr ennek volt a szemtanúja január 12-én.
B.E.
2016. március 10.
Kanizsa - Hirdetés
f
Egy terrorista minden ezer migránsra
Ez a konferencia ébresztőt fújt. Lesz egy népszavazás, amelyben azt fogjuk magunktól megkérdezni, akarjuk-e a megszállást. És biztosak lehetünk abban, nagyon komoly propaganda fog megindulni - már megindult - a népszavazás ellen. Felmerült bennem, lesz-e elég ereje ennek a társadalomnak, hogy elmenjen, hogy érvényes legyen a referendum. Annak a kimenetele egyedül rajtunk múlik. Nem háríthatjuk senkire a felelősséget - osztotta meg gondolatait Cseresnyés Péter múlt szombaton. ígéretünkhöz híven folytatjuk a Polgári Kanizsáért Alapítvány migrációs válságról tartott konferenciájának ismertetését.
A migráció tavaly nyáron először még csak távoli, mórahalmi történések formájában érintett minket, kanizsaiakat - emlékezett vissza Cseresnyés Péter államtitkár, fővédnök megnyitó beszédében. - Majd, amikor megépítettük a technikai zárat, azon kaptuk magunkat, hogy ennek a migrációs áradatnak, ennek az inváziónak a szele minket is megérint. - emlékezett vissza a katonakorú férfiak Zákánytól Kanizsáig történt menetelésére azon a szeptemberi péntek délutánon. Többen vannak a migránsok, mint a zákányiak! - hívta kolléganője az országgyűlési képviselőt. Am már kontroll alatt történt a vonulásuk, vonatra szállításuk a kanizsai állomáson. Ezután még egy hónapig - amíg a kerítés a horvát határon is elkészült - tartott Zákányon a vonatra segítésük. Vasúton a tárt karok felé -
amely karok nagyon komoly okai annak, hogy ez a migrációs áradat Európa felé megindult. Felelőtlen politikusok, felelőtlen politikusok segítségére siető civilek olyan helyzetet teremtettek, amikor veszélybe kerül az a kultúra, melyért ez a földrész évezredeken át nagyon sokat tett. Majd, amikor október közepén megépült a horvát határzár is, azt hittük, megkönnyebbülhetünk.
S mi történik napjainkban? A kötelező betelepítési kvóta veszélye, Európa vezetői még mindig nem tudják, mi a teendő. Vagy nagyon is tudják. És ami a mai tanácskozásnak megint aktualitást ad: újra százas mértékben kísérlik meg az illegális bevándorlók a határsértést. A veszély megint az ajtókon kopogtat. Akarjuk-e, hogy unokáink, dédunokáink abban a kultúrkörben nőjenek fel, amelyet mi is megörököltünk, vagy levetjük a felelősséget vállunkról? Hogy ne így legyen, ebben segít ez a konferencia.
Köszönöm előadóinknak, hogy gondolataikkal segítenek, helyesen ikszeljünk a népszavazáson. Ismétlem, nemcsak rólunk van szó, hanem gyerekeinkről, unokáinkról, dédunokáinkról. És nem akarok érzelmes lenni, de a magyarságról, erről a kis országról is, amelyet mindnyájan nagyon szeretünk. - Cseresnyés Péter e szavakkal kívánt a résztvevőknek tartalmas délutánt. Zárszavában idézte egy ismerősét, aki mégis eljött, bár tartott tőle, rosszabb lesz utána a hangulata. Am úgy gondolja, mindezeket tudnunk kell! Magam is így gondolom - szólt az államtitkár. Önmagától a helyzet
nem fog megváltozni. Am kaptunk elegendő muníciót ezen a konferencián, elszántságban sem lehet hiány. Fenyegethetnek, nem kapunk uniós támogatást, ha nem fogadunk be migrán-sokat. Van feladat, van mit tenni és van miért tenni! - köszönt el Cseresnyés Péter.
A migrációs helyzetben felgyorsultak az események - és sorolta is őket Nógrádi György, a Corvinus professzora. - Ilyen helyzetben megtiszteltetés, hogy RS percet kapok, és hogy olyan egyházi vezetővel, aki olyan sokat tett az országért, ilyen nagy tudású szakértőkkel és döntéshozóval együtt vehetek részt ezen a konferencián. Ezek a kérdések Európa egészét és Magyarországot is komolyan, belülről érintik. - Számomra sokat jelent, hogy hétvégén ennyi ember hallgat, elmondhatom a véleményemet, amely hosszú hónapok óta nem változott, s sajnos az idő engem igazolt. - utalt arra, ő mondta ki elsőként, támadták is érte, kerítést kell építeni. A tendencia - egyre több a próbálkozó migráns - akkor marad, ha hagyjuk, nem fogjuk hagyni. A migránsokat hozó embercsempészek ragaszkodni fognak euróban milliárdos profitjukhoz. Új útvonalak alakulnak, így Magyarországnak is meg kell tenni a szükséges, lehetséges lépéseket. Európa nem bír ki párhuzamos társadalmakat. Maassen úr, a német elhárítás vezetője szerint egy képzett terrorista van minden ezer bejött migráns között. Nem sok esélyt lát arra, hogy a görög-török határon meg tudják állítani a migránsokat, marad a macedón határ védelme, amit a magyar miniszterelnök javasol, mert meg kell védeni Európát. Szaúd-Arábia felépített 3000 sátrat a Szíriából bejövőknek, ha munkát vállalnak - senki nem jött be. Én csak jelzem. - A gazdag arab államok mellett ismertette Ausztrália és USA bevándorláspolitikáját, egyedül Európa nem védekezik. Csak Németországból 7R0 ember - ez tavalyi adat - ment ki az Iszlám Allam mellett harcolni. Csak felhívnám a figyelmet, nem egy békés Európában élünk. Egon Bahr, nagyon
szerettem, ő a német biztonságpolitika atyja mondta: a biztonság a múltban abszolút, a jelenben relatív és a jövőben kiszámíthatatlan. Világhatalmi, biztonságpolitikai vizekre evezve szólt arról, hogy az öt angolszász hatalom, az öt szem: Nagy-Britannia, USA, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland lehallgatja a világot. Azt mondják, erre a terrorizmus ellen van szükség. A probléma csak az, ezeknek a lehallgatásoknak a 90%-a gazdasági kémkedés. Mi az európai probléma: ugyanezt nem tudja megtenni. Végigvett néhány nyugat-európai ország bűnügyi statisztikáját, megdöbbentő a migránsok aránya. Ezt nem ő mondja, kezében vannak az adatok. Amikor a magyar miniszterelnök Európában ötödikként a kerítés megépítéséről dönt, mindenki bírálja - azután követi. Szörnyű nehéz a helyzet. A bejövő migránsnak van joga. Az itt lévő európainak is van joga, hadd legyen szabad eldöntenie, akar-e migránst befogadni. Nekem rendkívül tetszett, amit nemrég a német sajtó megírt: a befogadásról szóló legközelebbi európai konferencia helyszíne legyen egy nagyobb telefonfülke. Mert a 28 országból 7 vagy 8 akar befogadni, képviselőik elférnek ott is. Amikor a magyar miniszterelnök elmondta álláspontját, egyedül volt. majd követték őt a visegrádiak, a románok és a finnek. Jelenleg a magyar álláspontot képviseli 20 állam. - Hogyan lehet megállítani a migrációs hullámot? - kérdezték tőle, a kissé megnyúlt szünet (rengeteg könyvet dedikált) után - 2R óra alatt, erővel. A történelmet vérrel és vassal írják, mondta Bismarck, itt humánus megoldás nincs. - Mi lesz, ha ez a sok migráns-katona összeáll? - Akkor állnak össze, ha hagyjuk. Nem fogjuk hagyni. Tegnap voltam a Honvédelmi Minisztériumban egy vezetői értekezleten. Megteszik a szükséges lépéseket. Nagyon örülök, hogy vannak itt katonák - mutatott a negyedik sorban ülő Zentai ezredesre és kíséretére. Felidézte a katonai főiskolán töltött éveit, élete öt legszebb évének nevezte. Köszönöm, hogy itt vannak - fordult hozzájuk, s a felcsattanó tapsról kijelentette, ez nekik szól.
Kanizsa
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 10
Fogadónapok, fogadóórák
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 20i6.március 23-án (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Munkarendváltozás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a munkarend és az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul: 2016. március 14. (hétfő) pihenőnap. 2016. március IS. (kedd) nemzeti ünnepnap.
Figyelem!
Értesítjük a lakosságot, hogy a Nagykanizsa Petőfi utcai kerékpárút, valamint a Buda Ernő utcai, Gábor Aron utcai, Dózsa György utcai, Petőfi Sándor utcai, Ady Endre utcai kerékpár dokkoló állomások közvilágításának kivitelezési munkái befejeződtek. A villamos hálózat és berendezései 2016. március 1-én véglegesen feszültség alá kerülnek. Az elkészült létesítmények érintése TILOS és ÉLETVESZÉLYES!
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila OPTIKA látszerész mester
NAGYKANIZSA DF.ÁK TF.R li
NAcvk.\Mzt.\ m . : 8800 Nagykanizsa, Deák tér ó.
....... / (93) 312-011, (30) 385 2576
Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. március 31-ig érvényes.
Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
Autók a Javából!
www.kanizsaautoudvar.hu - Nagykanizsa, Balatoni út 33.
77. /CáZfii&s&l <EstéAz
MAGYARSÁG, KERESZTYÉNSÉG, REFORMÁCIÓ
4 c^ramí,e^tart*et6afi3st
•^2016. március 11-én,;fónteken 18 órakor
• a nagykanizsai református templomban

* miniszterelnök-helyettes -
0itttietUl ndfjdk Qní, oaLÁljái, hatátalt és "limttSséli!
2016. évi verseny- és élsport keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi verseny- és élsport keret felhasználására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján a 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és élsport működésének, a verseny- és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének, sportrendezvények támogatására. A pályázat témája: Nagykanizsa város területén működő verseny- és élsport 2016. évi támogatása.
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő és elfogadó, az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
A működési célú támogatás nyújtásának feltételei: a támogatásra rendelkezésre álló összeg 62 000 E Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 500 E Ft-ig egy ösz-szegben a megállapodás aláírását követő 30 napon belül; 500 E Ft felett két részletben: első részlet a megállapodás aláírását követő 30 napon belül, második részlet legkésőbb szeptember 30-ig.
Támogatandó célok: verseny- és élsport működésének támogatása, a verseny-és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének támogatása, sportrendezvények támogatása.
Pályázat benyújtásának határideje és helye: pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2016. március 31. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 5. ajtó A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
2016. évi kulturális keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi kulturális keret felhasználására A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: a támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani: a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére; b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre; c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre; d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre; e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra; f) kulturális vidékfejlesztésre; g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására; h) határon túli magyar kultúra támogatására;
1) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
A pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv. A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból. Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint
Apályázat benyújtásának helye, ideje: 1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.15. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2016. április 10.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
2016. március 10
Kanizsa - Hirdetés
9
Iskolába megy a gyermek
...de melyikbe?
Címünk: Királyi Pál Általános Iskola Szepetnek, Petőfi u. 61. Telefon: 0693-381-390
Az óvodáról iskolára váltás, az ezt megelőző iskolaválasztás fontos esemény a család életében. A szülők jól - jó iskolát - szeretnének választani gyermeküknek. De vajon az Önök gyermekének melyik a jó iskola? Mikor választunk igazán jól?
Akkor tudunk jól választani, ha ismerjük a teljes kínálatot, hiszen minél inkább tájékozottak vagyunk a tekintetben, hogy melyik iskola mit kínál, annál kevésbé „nyúlhatunk mellé" az oktatási-nevelési intézmény kiválasztásakor.
Kedves Szülők!
Mi most ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy teljes képet kapjanak az iskolák nyújtotta lehetőségekről, s így valóban megtalálják gyermekük számára a megfelelő intézményt.
Olyan iskolát kívánunk bemutatni Önöknek, amely a maga nemében egyedi - nemcsak Nagykanizsa környékén, de Zala megyében is.
Intézményünk, a Királyi Pál Altalános Iskola a megye egyetlen német nemzetiségi nyelvet oktatóintézménye, ahol diákjaink heti 6 órában tanulják a nyelvet, illetve megismerkednek a német nemzetiség kultúrájával, hagyományaival. Az órai nyelvoktatást továbbá alátámasztjuk számos olyan tevékenységgel, ami a tantermeken kívüli, a használható nyelvtudás irányába visz: német nyelvi tábor, német hagyományőrző napok, adventi koszorúéneklés...
Tesszük mindezt kis létszámú osztályokban Nagykanizsától pár percre, Szepetneken.
Mindez számtalan előnyt kínál az Önök gyermekének.
Falun dolgozunk. Itt még (léteznek, sőt) közvetlenek az emberi kapcsolatok - mindenki ismeri egymást. Emberközeli, személyes interakciókon alapuló tanulássegítést végzünk. Számunkra legfontosabb, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, szeressenek iskolába járni, a szülők pedig tudják, hogy gyermeküket biztonságos, szeretetteljes és támogató légkörben oktatják-nevelik.
Szeretnénk minden érdeklődőt meghívni az intézményünkben megrendezésre kerülő nyílt napra, 2016. március 16-án (szerdán) 10.00 órára.
Várjuk Önöket akkor is, ha gyermeke nem első osztályos lesz, de érdekli egy gyermekközpontú, barátságos, támogató légkörű iskola.
A Bozsik-program (foci), a lábtoll-labda, a balett, a zeneoktatás mind-mind intézményi keretek között biztosítja, hogy tanulóink helyben kapjanak egyéni érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelő kínálatot az iskolában.
Őszintén reméljük, hogy tájékoztatónk felkeltette érdeklődésüket.
Célunk a gyermeki személyiség minél szélesebb körű fejlesztése mindamellett, hogy korszerű ismereteket nyújtunk, eredményes készség-képesség-kompetencia fejlesztést végzünk modern körülmények között. Tantermeink fele interaktív táblával felszerelt, két számítástechnika termünkben teljesen új géppark segíti a munkát, nyelvi labor rendszerünk stabil háttérként támasztja alá a nyelvoktatást, tornatermünk pedig irigylésre méltó méretű és felsze-reltségű.
Tanórán kívüli foglalkozásaink is sokrétűek. Arra törekszünk, hogy minden tanuló megtalálja a neki megfelelőt.Ezért nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni differenciálásra, a tehetséges gyermekek felkészítésére, a hátrányos helyzetű, eltérő nevelési igényű diákok felzárkóztatására, illetve fejlesztésére is.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves családját
2016. március lS-én, Az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc 168. évfordulójának nagykanizsai rendezvényeire Dénes Sándor polgármester
ÜNNEPI PROGRAM deák tér
9.00 Ünnepi Térzene Közreműködik: a Nagykanizsai Fúvószenekar. Vezényel: Tatár Csaba karnagy. 9.15 Ünnepélyes zászlófelvonás 9.20 Koszorúzás a 48. gyalogezred emlékmüvénél Közreműködnek: a Kanizsa Lovasklub Császár Huszárjai, a Történelmi
Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága vitézei és a Thúry Baranta Közösség hagyományőrzői.
hevesi Sándor művelődési központ
10.00 Emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója tiszteletére.
Köszöntőt mond: Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere. Szerepelnek: a Dr. Mező Ferenc Gimnázium diákjai.
kossuth tér
14.30 Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál.
Szerepelnek: a Rozgonyi úti Altalános Iskola diákjai. Közreműködnek: a Kanizsa Lovasklub Császár Huszárjai.
városi köztemető
15.00 Főhajtás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nagykanizsai honvédjeinek sírjánál.
DEÁK FERENC EMLÉKTÁBLÁJA (Sugár út 13.) 18.00 Fáklyás emlékez séta
Útvonal: Sugár út - Erzsébet tér: Csányi László emléktáblája - Aradi Vértanúk emlékmve - Ady Endre út: 1848-as emléktábla - Deák Ferenc tér.
móricz zsigmond művelődési ház
19.00 Az Arató Zenekar koncertje, majd felnőtt táncház. Belépdíj: 1000 Ft
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat 2016. március 11. (péntek) 13 óráig a 0693-311-468, vagy a 0693310-465 telefonszámokon szíveskedjenek bejelenteni. (Aki a koszorúzási szándékát elre nem jelenti be, az ünnepség végén helyezheti el koszorúját. )
10
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 10
Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - INGATLANVÁSÁRLÁSRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011. (VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Ahelyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott - bővítés esetén bővített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legkésőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton. A pályázó továbbá:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában - a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra: Létszám
növekmény (fő) Beruházási érték (M Ft)
50 - 100 101- 500 5015-20 0-20 % 20-35 % 35-50 % 21-50 5-25 % 25-40 % 40-55 % 51-100 10-30 % 30-45 % 45-60 % 101- 15-40 % 40-55 % 55-70 %
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkal-
mazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni. A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
7. A támogatás kifizetése:
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlannyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálogjog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.
8. A támogatási szerződés megsértésének szankciói:
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:
a) a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg;
b) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;
c) a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;
d) az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni.
9. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2016. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
2016. március 10
Kanizsa - Hirdetés
11
Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - MUNKAHELYTEREMTÉSRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására visz-sza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén működtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt. A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
a) a legfeljebb 50 főt foglalkoztató vállalkozás által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja:
aa) hogy legalább 1 új munkahelyet létesít és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásnál foglalkoztatottak létszáma a pályázat benyújtását megelőző egy évben nem csökkent;
ab) hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti meglevő korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest, a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő 2 hónapon belül megvalósítja, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;
b) az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozó által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a tervezett létszámfejlesztést (legalább 20 %) a pályázat kedvező elbírálását követő 4 éven belül megvalósítja nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja; A pályázó:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás összege a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5 millió forintot. Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt és az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelőző 5 év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 20 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint.
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek telj esítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni. A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval, a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.
7. A támogatás kifizetése:
a) a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását és a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és
aa) a támogatás igénybevételét követően a vállalt létszámfejlesztést nem a 4. ab) pontban meghatározott feltételek szerint és a minimális mértéket el nem érően teljesítette, a támogatás teljes összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni,
ab) a támogatás igénybevételét követően a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt mértéket el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni.
b) utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban
ba) a létszámfejlesztés teljesítése nem éri el a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket, a támogatásra nem jogosult,
bb) a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt létszámfejlesztés mértékét el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegére jogosult.
8. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2016. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www nagykanizsa.hu honlapról.
12
Kanizsa - Kultúra
2016. március 10
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465 e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Március 11. 19 óra - ATavaszi Művészeti Fesztivál programja. MAGYAR RAPSZÓDIA - a Magyar Állami Népi Együttes műsora. Belépődíj: I. helyár: 2500 Ft, II. helyár: 1500 Ft.
Március 12. - A Családi Hétvége programja. 14.30 óra: Én hobbim sorozat -"PAPÍRCSODÁK" - Kovács Lászlóné Törő Ágota munkáinak bemutatása. Megtekinthető: március 31-ig. 15 óra: TAVASZI NÉPSZOKÁSOK - a NKRO Pipitér Óvoda Nagyrác utcai óvodásainak műsora. KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ. Március 13. 8-13 óra ORSZÁGOS ÉREMGYŰJTŐ TALÁLKOZÓ - Érem- és bélyegbörze, ingyenes árbecslés és szaktanácsadás. 9 óra A pengő halála.
Március 14. 13 óra- A Családi Hétvége programja. CSALÁDI TÚRA - Útvonal: Víztorony - Teleki u. - Kaposvári u. -Csónakázó tó - Kőrösi emlékoszlop - Madárerdő tanösvény - Erdei tornapálya -víztorony. Indulás: a Teleki utcai régi víztoronytól. Táv: kb. 10 km. Túravezető: Kiss László. Arészvétel DÍJTALAN! Március 15. 10 óra
EMLÉKMŰSOR AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 168. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Március 17. 13-18 óra "EGY DÉLUTÁN AZ EGÉSZSÉGÉRT!" - a Lélekfa Szenior Klub nyitott délutánja. Ingyenesen látogatható! Március 18. 14 óra
A "VÍZ VILÁGNAPJA" - rajzpályázat kiállításának megnyitója. Megnyitja: Benedek Miklós a Kaán Károly Természetvédelmi Egyesület elnöke. Megtekinthető: április 2-ig.
Március 18. 19 óra - A Tavaszi Művészeti Fesztivál programja. MOBILMÁNIA KONCERT. Közreműködik: Vikidál Gyula. Belépődíj: 2500 Ft.

Március 13. 17 óra - A Családi Hétvége programja. JÉGVARÁZS - HANGSZERVARÁZS - interaktív koncert gyerekeknek. A Fourtissimo zenekar előadása. Belépődíj: 800 Ft. Március 16. 19 óra - A Tavaszi Művészeti Fesztivál programja. Péterfy Novák Éva: EGYASSZONY előadás. Előadó: Tenki Réka. Belépődíj: 2500 Ft. Március 17. 17 óra
SZERETNI ÉS SZERETVE LENNI -
Obendorfer Attila előadása. Belépődíj: 1000 Ft.
Móricz Zsigmond « Muvelodesi Ház Kózponi
Színes programokkal köszönt ránk a tavasz
Városunban színes kulturális programokkal köszönt ránk a tavasz. Idén 19. alkalommal rendezik a Kanizsai Kulturális Központ szervezésében - március 11-23. között - a Tavaszi Művészeti Fesztivált - mondta el lapunknak Marics Zsuzsanna művelődésszervező.
A 60 éves Kanizsa Fotóklub jubileumi kiállításának megnyitója után a Magyar Állami Népi Együttes „Magyar rapszódia" cí-
mű műsorának tapsolhat a nagyérdemű közönség. A fesztivál keretében fellép a Balázs Elemér Group az Alba Regia Kamarazenekar közreműködésével, ahol a klasszikus és a jazz-zene izgalmas találkozásának lehetünk tanúi. A színházkedvelőknek Péterfy-Novák Éva: Egyasszony című nagysikerű könyvének színpadi változatát ajánljuk - Tenki Réka előadásában. A darab felemelő, igaz történet egy asszonyról, életének fájdalmas titkairól.
Az idei fesztiválon várjuk a rockzene rajongóit is a Mobilmánia koncertre, melynek vendége Vikidál Gyula lesz. A Felsőtemplomban a 25 éves, nagykanizsai Farkas Ferenc Énekegyüttes ad koncertet - Baráth Yvette karnagy vezetésével, Elek István jazz-szaxofonművész közreműködésével. Nagy érdeklődés kíséri Hernádi Judit zenés estjét is, melyet így ajánl a közönségnek a színésznő: „Ez az est rólam szól! Szerintem szórakozni fognak. Én is szórakoztam, amíg kigondoltam." A nagykanizsai Tavaszi Művészeti Fesztivál záró programja egy fiatal rock-zenész, Beck Zoltán (30Y) és egy mai költő-drámaíró, Háy János közös zenés találkozása dalokkal és novellákkal.
A sokszínű kulturális eseményekre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A részletekről a www.kanizsaikultura.hu honlapunkon tájékozódhatnak -mondta el végül a fesztivál szervezője.
Kanizsa
Versenytárgyalás
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.
1. Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961) 140 m2 üzlet, 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA= 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. március 18. 9.00-9.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2016. március 22. 9.00-9.10.
2. Fő út 1. (Hrsz: 1176/3/A/4 ) 101 m2 üzlet, 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 60 m2 raktár 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Abér-lemény megtekinthető: 2016. március 18. 9.30-10.00 óra. A versenytárgyalás ideje: 2016. március 22. 9.109.20 óra.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Nagykanizsa Garay u. 21. I. emelet. Érdeklődni a 93/311-241 számú telefonszámon.
A versenytárgyalási felhívást valamint, a versenytárgyaláson való részvétel feltételeit a www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg.
Március 12. 19 óra - A Tavaszi Művészeti Fesztivál programja. "ÖRÖK SZERELEM" - Balázs Elemér Group koncert. Közreműködik az Alba Regia Kamarazenekar. Belépődíj: 1 500 Ft Március 15. 16.30 óra - A Tavaszi Művészeti Fesztivál programja. CSALÁDI JÁTSZÓ-TÁNCHÁZ. Belépődíj: 500 Ft, mellyel a 16.30 órától 18 órai programok mindegyike látogatható, vagy 1 000 Ft, mellyel mindegyik rendezvény látogatható!
2016. március 10
Kanizsa
Ez + Az
13
állás - állás - állás
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Műszaki tolmács szakirányú megegyezés szerint
Külkereskedelmi ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
Nehézgépkezelő szakirányú megegyezés szerint
Kamionsofőr szakirányú megegyezés szerint
Recepciós szakirányú megegyezés szerint
CNC gépkezelő szakirányú megegyezés szerint
Szakács, pincér szakirányú megegyezés szerint
Nehézgépszerelő szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos 8 ált. iskola megegyezés szerint
Gyártósori szerelő 8 ált. iskola megegyezés szerint
Raktári munkás 8 ált. iskola megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket a facebook-on!
"Helikon
Imi 95.6 mh7 Kat
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Pozitív fordulatok történnek érzelmi életében. Mindezek hatására csak a szórakozáshoz lesz kedve. A munkáról hallani sem akar egyelőre.
$NV.20.-V.20. Bika
Némi találékonyságra lesz szüksége ahhoz, hogy meg tudja oldani a váratlan anyagi problémáit. Valószínű, nem kap segítséget azoktól, akikre számít.
V21.-VI.21. Ikrek
Izgalmas találkozásokat ígérnek önnek a csillagok. Szinte pezseg az élet ön körül. Ne kapkodjon, ne siettesse az idő múlását semmilyen tennivalóval.
VI.22.-VII.22. Rák
Ha úgy érzi, át kell rendeznie a gondolatait, mert új szelek támadtak fel érzelmi életében, akkor közel jár az igazsághoz. Adjon magának több szabadidőt. £
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Úgy tűnik, érzelmi kommunikációja terén akadnak némi hiányosságai. Lehetőleg ne beszéljenek el egymás mellett a párjával.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Elképzelhető, komoly kihívással járó feladattal bízzák meg a munkahelyén. Ne bizonytalanodjon el, minden sikerül, és csak jóra számíthat.
j^IX.23.-X.22. Mérleg
A bolygóállások szerint a hétvégén olyan jó híreket kap valakitől, hogy legszívesebben ugrándozna örömében. Ne fogja vissza magát, élvezze a helyzetet.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Kellemes, romantikus estét ígérnek önnek hétvégére a csillagok. Ez olyan lesz, mint egy álom, de a szélvihar közeledtével hamar véget ér.
fl4$XL23.-XIL21. Nyilas
Megnyugodhat, hiszen teljesen meghódította, elbűvölte a párját. Ennél ide-álisabb kapcsolatot el sem képzelhet magának. Élvezze a szép napokat.

Xll.22.-I.20. Bak
Ha a magánéletében tovább akar lépni, akkor szabaduljon meg a bizonytalanságot kiváltó tényezőktől. Ami nem működik, nem kell időt pazarolni rá.

1.21.-n. 19. Vízöntő
Épp itt az ideje annak, hogy megtanuljon bocsánatot kérni. A családjában mindenkinek jobb lesz, ha békésen készülődnek a húsvéti ünnepekre.
<>11.20.-111.20. Halak
Mostanában nehezen tűri a kritikát és az igazságtalanságot. Ne hagyja semmiről se lebeszélni magát, álljon ki bátran az elképzelése mellett.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. március 10
Milassin Mór
csapatban
Eb-ötödik
Az újvidéki kadet és junior vívó Európa-bajnokságon a kardozók kadét válogatottjában Milassin Mór, a Nagykanizsai TE 1866 vívója is képviselhette a magyar színeket.
Mór elsőként kard egyéniben lépett pástra és a csoportküzdelmek után - már a főtáblán - először egy német ellenlábassal vívhatott, aki ellen lS:14-re nyert a kanizsai sportoló. Ezt követően - már a legjobb 32 között - George Dragomir következett. A későbbi nyolcadik román fiú még keményebb ellenfélnek bizonyult, s ugyan Milassin remekül küzdött, végül lS:ll-re alulmaradt, amivel az Európabajnokság fiú kard egyénijében a 23. helyen zárt.
Az NTE vívója a magyar válogatott tagjaként csapatban aztán az ötödik helyen végzett. A magyarok főtáblás szereplésük során a tizenhat között Görögországgal találkoztak és 4S:3S arányban győztek. A legjobb nyolc között az ellenfél Olaszország volt és a taljánok 4S:32-vel léptek tovább a négy közé. Az olaszok a küzdelmek során később a dobogó második fokára állhattak, míg Magyarország (Milassin Mórral a soraiban) az ötödik helyen végzett a vajdasági városban rendezett kontinensviadalon.
P.L.
Horvátországból is hoztak érmeket
A Zágráb melletti Szamobor-ban rendezett nemzetközi utánpótlás cselgáncsversenyre volt hivatalos a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa csapata (képünkön), mely kilenc ország S1 egyesületének 503 sportolója között léphetett tatamira. A 10 év alatti korosztálytól egészen a 18 éven aluliakig alkották dzsu-dokák a mezőnyt - köztük a hét kanizsai.
A nagykanizsaiak közül aranyérmes lett Sipos Barnabás (10 év alatti fiúk; 24 kg), ezüstérmet szerzett Korcsmáros Luca (10 év alatti lanyok; 2S kg), míg bronzérmesként zárt Nagy Kornél (10 év alatti fiúk; 27 kg), Vaska Botond (10 év alatti fiúk; 38 kg) és Her-czeg Zsombor (14 év alatti fiúk; 34 kg). Hetedik lett Lődri Dániel (10 év alatti fiúk; 34 kg), míg Nagy Olivér (14 év alatti fiúk; SS kg) egy kilencedik helyezést könyvelhetett el.
- Valóban színvonalas versenyen szerepelhettünk - értékelt Hóbár Péter, az NJK trénere. - Ráadásul tanítványaink is jól küzdöttek, kisebb problémák fejben voltak csak időnként, melyeket azért rendbe kell raknunk. Herczeg Zsombort ráadásul eggyel magasabb súlycsoportban - 34 kg-ban -versenyzett, úgy lett bronzérmes.
Mondhatni a sportdiplomácia területén sem akarnak lemaradni az NJK-nál, hiszen úgynevezett judo
referencia iskola is lesz Nagykanizsán, tudtuk meg Hóbár Pétertől, aki egyben elnök is az NJK-nál.
Egy nemzetközi sajtótájékoztató keretében mutatták be a Nemzetközi Judo Szövetség (IJF) kiemelt utánpótlás edzői programjában idén résztvevő magyar edzőket, akik között a dél-zalai városból ott van Hóbár Péter is.
Ennek előzményeihez tartozik, hogy a Batthyány Lajos Gimnáziumban már egy éve működik a Mini Judo-program, melyben Hóbár Péter irányítása mellett jelentős szerepet vállal az iskola egyik testnevelő tanára, Gaál Mercédesz is. A fentebb már említettekhez kapcsolódik az IJF referencia iskola programja 2016-ban és a Hevesi Sándor Altalános Iskola csatlakozik elsőként a kezdeményezéshez.
- Nagy öröm számunkra, hogy részt vehetünk a folyamatban, és bízunk abban, hogy sikerül az utánpótlás bázisunkat még jobban kiszélesíteni - tette hozzá Hóbár Péter.
P.L.
Úszás utánpótlás: Kantó Marcell és Dencs Orsolya lett első
Szombathelyi helyszínen versenyeztek a Délzalai Vízmű SE úszói regionális verseny keretében és a vasi seregszemlén több dobogós helyezést is elértek. Kiemelkedett két fiatal versenyzőjük: Kantó Marcell (200S) 200 méter háton (2:S4,97) és Dencs Orsolya (2006; képünkön) S0 m mellen (44,67) ért el első helyezést.
További kanizsai dobogós eredmények: Harangozó Mátyás (2000) 200 m mell (2:42,SS) 3. helyezés, Kiss Eszter (2003) 200 m gyors (2:19,08) 2. helyezés és 200 m vegyes (2:41,63) 3. helyezés, Kantó Loretta (2001) 200 m vegyes (2:36,39) 2. helyezés, Kantó Marcell (200S) 200 m gyors (2:39,28) 3. helyezés.
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (77S9K)
Eladó Kiskanizsán a Pápai u. 22/a. szám alatt egy 1110 m2-es, közművesített, tehermentes telek, bontandó kicsi házzal. Buszmegálló S0 méterre. Vásárolja meg és építsen a Csok-kal. Érd.: 0620-388-40S6, 0620-382-308S
(7764K)
Kiskanizsán belső felújításra szoruló, 120 m2-es családi ház (1980 m2-es telken) eladó. Irányár:
13,9 millió Ft. Érd.: 0630-3S21-342, 0620-431-089S (776SK)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton városhoz közeli telek lakható épülettel, teljes felszereléssel (víz, villany, cserépkályha, tusoló, kút van) eladó. Irányár: 2,8 millió Ft. Érd.: 0630-4943-470 (7767K)
Lakást vagy házat vennék! Tel.: 0630-302-0680. E-mail: S8S.667@gmail.com (7768K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüreg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-53B5
szolga
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István, 0630-S97-1S30 (7749K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-S10-2723 (7763K)
Skoda Fabia 1,4 2001-es, garázsban tartott, kitűnő állapotban eladó. Irányár: 700 ezer Ft. Tel.: 0630-377-6S27 (7769K)
VEGYES
Nyulak - felszámolás miatt - több változatban (fajta) eladók Kiskanizsán. Érd.: 0630-6S7-3371 (7770K)
0 Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete Adventi Véradóhetet tart a Nagykanizsa Sugár u. 28 szám alatti véradóban. 2016.03.17. (csütörtök) 09:00 - 13:00 óra Dr. Mező Ferenc Gimnázium.
V_
i ^ I\LVJ L>
2016. március 10
Kanizsa
Sport
15
Szepetneken nem volt elég a két gól
gó-mérkőzés, IS. forduló. Pókaszepetk, ISO néző. Vezette: Siket (Deák F., Szente R.). G.: Kovács M. (23. - öngól), Péntek (27.)
Nagykanizsa: Osbáth - Kotnyek I., Papp T., Schuller, Hóbor, Orbán A. (Novák L., 87.), Rácz Sz., Völgyi D., Horváth B., Péntek A., Gyepes (Bene, 67.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.
Jól kezdte a tavaszi szezont a Nagykanizsa, hiszen a két középmezőnybeli együttes összecsapásán gyakorlatilag az első félidő dereká-
Gyepes Péter (NK Serdica - Szlovénia IV. osztály Muraszombati járás), Orbán Attila (SC Bad Tatzmannsdorf - Ausztria Burgenland I. osztály. Déli csoport), Osbáth Balázs (Tarr Andráshida SC), Papp Tamás (Olajmunkás SE Gellénháza), Péntek Adrián (NK Crensovci - Szlovénia III. osztály Keleti csoport), Rácz Szabolcs (Kiskanizsai Sáskák). Távozott: Kiss Jácint (külföldi munkavállalás), Nagy Máté (Semjénháza SE), Szép Dávid (Semjénháza SE). Vezetőedző: Gombos Zsolt.
Rajtolt a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi idénye, melynek keretében mind az UFC Nagykanizsa, mind a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE idegenben lépett pályára. A Szepetken vendégeskedő UFC
2-0-ra nyert, míg a Szepetneken játszó Sáska 3-2-re kikapott.
Szepetnek SE (8.) - Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (11.)
3-2 (3-2)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, IS. forduló. Szepetnek, 120 néző. Vezette: Kondákor (Bors, Vörös D.). G.: Kalinics (18.
- 11-esből), ifj. Grabant J. (32.), Ötvös (43. - öngól), illetve Kovács B. (9.), Piecs L. (30.).
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer, Csordás, Kálovics A. (Horváth G., S8.), Ötvös, Dolmányos, Kovács B., Piecs L. (Póka, 83.), Földesi (Horváth Zs., 87.), Kálcsics F., Lukács I. Megbízott edző: Magyar Antal.
Tulajdonképpen szomszédvári rangadóról beszélhetünk a Szepet-nek - Kiskanizsa találkozó apropóján, melyen érezhető volt, hogy a csapatok kiéheztek a folytatásra, hiszen nagy rössel vetették magukat a játékba. Kovács Balázs (felső képünkön) szerzett a jobbösszekötő helyéről nagy gólt a vendégeknek (0-1), majd Kalinics Gábor büntetőből egyenlített (1-1). Ezt követően ismét egy nagy kiskanizsai találatnak örülhettek a vendégszimpatizánsok (1-2), ezt az ifjabbik Grabant János egalizálta (2-2), majd egy kiskanizsai öngól - még az első játékrészben -, mint kiderült, a későbbi végeredményt is kialakította.
Zalagrár Pókaszepetk SE (9.)
- UFC Nagykanizsa (7.) 0-2 (0-2)
Zala megyei I. osztályú labdarú-
ig eldöntötték a három pont sorsát. A szepetkiek öngólja után az újonnan érkezett Péntek Adrián (középső képünkön sárga mezben) találata biztosította be a győzelmet.
Erkezők, távozók a megyei I. osztályú nagykanizsai együtteseknél a tavaszi idény kezdete előtt.
Megyei I. osztály: Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE. Érkezett: senki. Távozott: Boros Zoltán (UFC Nagykanizsa), Rácz Szabolcs (UFC Nagykanizsa). Vezetőedző: Sneff Ferenc.
UFC Nagykanizsa. Érkezett: Boros Zoltán (Kiskanizsai Sáskák),
Az UFC Nagykanizsa ifjú labdarúgói (alsó képünkön) nemzetközi edzőmeccseket játszottak a napokban az Olajbányász-műfüvesen. A kanizsaiak U13-as együttese 3-0-ra, míg az U1S-ös korosztály 10-0-ra győzte le a fel-csúti edzőtáborból éppen hazatérő szlovéniai Nafta Lendava hasonló ko-
rú fiataljait. A kisebbeknél a gólszerzők Kele Marcell, Baumann Tamás, Orbán László, míg a nagyobbaknál Szalai Márk (3), Hantos András (2), Török Milán (2), Horváth Márk, Ori Martin és Sebestyén Martin voltak.
♦ Egy félidő kevés volt...
Nagykanizsai Izzó SE (9.) -Mecseknádasdi Spartacus SE (8.) 27-34 (18-17). NB II Délnyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 14. forduló. Nagykanizsa, S0 néző. Vezette: Horváth P., Marton B. Izzó SE: Zsobrák - Bátor 4, Gilitsch S, Kiss G. 3, Tompek S, Jónás P. 6, Metzger 1. Csere: Dencs Balázs (kapus), Dencs Bálint, Szabó Sz., Füle Cs., Musits N., Márton R. 3. Edző: Takács Balázs.
Az Izzó jól kezdte a meccset, gyors támadásokkal szerezték meg a vezetést (12. perc: 8-S), ugyanakkor a védekezés egyik csapatnál sem állt össze, gólgazdag első félidőt láthattak a szurkolók. A második félidő közepénél a vendégek fordítani tudtak (4S. perc: 24-26), a kanizsaiak sorra hagyták ki a ziccereket és a hazai kapusok sem hozták a megszokott teljesítményt, míg a vendégek kihasználták a helyzeteiket.
A 13. forduló mérkőzésén: Nagykanizsai Izzó SE (8.) -Hőgyészi SC (6.) 22-29 (13-12).
♦ Harmadik hely az U23-as országosról
A tavaly első ízben megrendezett U23-as Európa-bajnokság mintájára a honi birkózó szövetség is felvette versenynaptárába az U23-as országos bajnokságot. A szabadfogású seregszemle helyszíne Szigetszentmiklós volt és a kanizsaiak két fiatal (18 éves) versenyzője, Egyed Balázs és Németh Márton is indult a 61 kg-osok mezőnyében.
Egyed jól versenyzett, az elődöntőig simán eljutott, ahol a csepeliek 23 esztendős kiválósága, Kardos Róbert legyőzte. Balázs ezzel a bronzéremért mérkőzhetett és technikai fő-lénnyel nyert is a tiszacsegei Kiss Sándor ellen. Németh Márton ezúttal helyezetlenül zárt.
Ahogy azt a KBSE trénere, Szatmári Zsolt elmondta: Egyed Balázstól szépen fejlődő birkózást látott, új technikai elemekkel tarkítva. Elődöntőbeli ellenfele egyelőre tapasztaltabb, erő-sebb versenyző volt, aki már felnőtt világversenyen is nyert mérkőzéseket.
P.L.
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 10.
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedése új telephelyén áll továbbra is minden kedves ügyfelének rendelkezésére.
KAPHATÓ:
♦ Épületfa különböző méretben és hosszban, nagy választékban.
♦ Egyedi méretek vágását vállaljuk saját fűrészüzemünkben.
♦ Az itt vásárolt fák gyalulását is megrendelheti rövid határidővel. ♦ Asztalos minőségű fával is rendelkezünk. ♦ BŐVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNK: OSB lappal, ll.-lll. osztályú rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)
v %
\ v v v % vww
^ A SZEPETWEKT KIKÁLYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA
„ ISKOLÁSA HÍVOGATÓ"
> 2016. 10™ór-átólt
Miért é+"dem«4- efyávwií/ htrfáánh?
* CD likalánkkans
i y" Jti.v létyyá,tuti- m^tályokbaj-v,
\

L
y a/ gyermeki- személy Líé$et tómóvatva, ^
nevelünk*, oktatunk*.
%
''+Né*netnyelvoktcctá&hetl''6 órába#\t £> Sfríriefriportr- foglalkozás
kisxalataWk: , lábtoll '' lalycLa*, balett, j-e-ne- '' - mínde%- helyben 56 A ihelybeli ta^Lalökruxb ingyenem UkdÁbcb utatyáíit bígtüiítunij
óVvanáheb, mitcrd&tnei tudni* rólunk!
„ISKOLÁSA HtVOQATÓ" prxr&rartuwk&rlt
ZlérKetfi bégünk?: S%epetviekr, PetUfüuv. 61.
TeL: 0693-381-390
A \ \ * A A. \ 4 A.

SASHALMI OPTIKA
A látás mestere
(őntínenfal9
SEMPERIT S
UouifliO
OUMI-SZERVIZ
Nyári gumiabroncs akció!
Az akció május 3i-ig tart.
Nyitvatartási
Hétfő -Péntek: 8-17 óráig, Szombat: 8-12 óráig
Kovács Béla Gumi-szerviz
8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány u 146/A Tel./fax: +36 (93) 315-259 ♦ mobil: +36 (30) 586-1997 e-mai! kh.gumiszerviz@freemaii hu
Gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése kerékszerelés, centírozás.
TEMESI GRÁNIT
SIREMLEKEK
Mosdop ultok, lépcsők
a bla kpa rkanyok, kom ha puJto k
KÉSZÍTÉSE gránitból.
Nagykanizsa
márványból és mészkőből
Miklósfa
Szentendrei u, 65.
TeL: 0693/318-003
mobil: 0630/267-66-27
0630/339-94-97
temesi granit«teme^i gramt .hu
www.femesi gran il.hn
MIÉRT FONTOS AZ UV-SZŰRŐS NAPSZEMÜVEG? Az UV-sugarak az emberi szembe jutva károsítják a szemlencsét és a fényérzékelő receptorokat. Avédelem hiánya hosszú távon üt vissza: négy-öt tavasz/nyári időszak után jelentősen megnő a szürkehályog kialakulásának kockázata.
HOGYAN VÉDEKEZHETNEK A NAP KÁROS SUGARAI ELLEN A SZEMÜVEGESEK? A dioptriás szemüveget viselőknél az UV-védelem megoldott, mert az optikai szabványok az EU-ban azt megkövetelik. De hordhatunk dioptriás napszemüveget, vagy sötétedős dioptriás szemüveget. A kontaktlencse viselőinek pedig ma már kaphatók az UV-sugarak nagy részét kiszűrő lencsék is.
MIRE FIGYELJÜNK NAPSZEMÜVEG VÁSÁRLÁSAKOR? Az olcsó napszemüvegeken sokszor nincs UV-szűrő, ami azért veszélyes, mert a fényintenzitást gyengébbnek érzékeljük, viszont szemünk több káros UV-fényt fogad be. A látsze-részüzletekben vásárolható középkategóriás UV-szűrős napszemüveg 90 százalékos védelmet nyújt, a készen vett napszemüvegeknél nincs teljes szűrés. Ha ennél magasabb értékre vágyunk, készíttethetünk az optikussal egyedi lencsét, amely körülbelül 99 százalékos hatékonysággal szűri meg a káros sugarakat.
VHr?ÍL.UX
^SS^Ű^ " " MESTER ^OPTIKA
Nagykanizsa, Platán sor 1. \*§g.
Tel.: 0693-310-644
Legszebb konyhakertek:
Előtérben a generációk kertje
Negyedik alkalommal hirdette meg városunk önkormányzata „A legszebb konyhakertek" - Nagykanizsa 2016. évi programot. A jelentkezés részleteiről Dénes Sándor polgármester és dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó tartott sajtótájékoztatót.
Az első pillanattól kezdve nagy érdeklődést váltott ki a kertészkedők, kertművelők körében a verseny - jegyezte meg a városvezető, ezért úgy döntöttek, tovább kell folytatni. Arra kéri a nagykanizsai és a városkörnyéki kerttulajdonosokat, kertművelő közösségeket, hogy április 30-ig minél többen csatlakozzanak az országos eseményhez.
Szabados Gyula kiemelte: a jelentkezési lapok az eddigi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat és az Idősügyi Tanács honlapjáról letölthetők, illetve a Kanizsa Hetilapból (7. oldal) kivághatók. Ezen kívül a polgármesteri hivatal portáján és a Halis István Városi Könyvtár kölcsönző pultjánál is átvehetők. A versenyre a tavalyihoz hasonlóan, hét kategóriában lehet nevezni, a kitöltött lapokat a hivatal portáján, valamint a könyvtár kölcsönző pultjánál lehet elhelyezni. Az értékelésnél a zsűri kiemelt figyelmet fordít, és külön értékeli az unokáknagymamák, a generációk munkáját. A zsűrizés augusztus végén befejeződik, a szervezők szeptember 21-én, szerdán, 10 órára tervezik az eredményhirdetést a Vasemberház dísztermében.
B.E.
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVIII. évfolyam 10. szám 2016. március 17.
Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferencia:
Ovodásgyermekek ismerkedése az erdő élővilágával
Tizenhatodik alkalommal szervezte meg a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda Attila Tagóvodája, valamint az önkormányzat a Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferenciát. A Halis István Városi Könyvtárban megtartott előadássorozat témája ezúttal a „Zöld erdőben jártam" - Óvodásgyermekek ismerkedése az erdő élővilágával volt.
Az Attila óvodások műsorát követően a megjelent vendégeket és előadókat Farkas Róbertné, a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda Attila Óvoda tagóvoda-vezetője köszöntötte. Bevezetőjében kiemelte, a gyermekeket meg kell tanítani arra, hogy miként lehet harmóniában élni a természettel. Meg kell szerettetni velük környezetünk értékeit, szépségeit.
- Igyekeznünk kell kialakítani azt a szemléletet, hogy bár ők még kicsik, de mégis tudnak tenni a természet védelméért. Környezettu-
datos magatartásra kell őket nevelnünk - mondta a vezető.
Majd hozzátette, napjainkban a természettől elrugaszkodott embernek egyre nagyobb igénye van a természet közelségére, annak minél szélesebb megtapasztalására. Meg kell keresnünk azokat a módszereket, amelyekkel megtaláljuk az erdővel a legteljesebb harmóniát és így egymás létét kölcsönösen elősegíthetjük. A konferenciát Dénes Sándor polgármester nyitotta meg, aki köszöntötte a testvérvárosainkból érkező vendégeket is.
- Környezetünknek a védelme mindannyiunk alapvető feladata. Az erre való nevelést már kis korban el kell kezdeni. Ez természetesen nem csak az óvodapedagógusok dolga és feladata, hanem a családoké is -hangsúlyozta a polgármester.
Ezt követően tette hozzá, az erdő szeretete és védelme nagyon fontos. Az erdő lakóit, növényeit és állatait meg kell ismertetni a gyerekekkel. Hozzátette, ez a konferen-
cia ezt szolgálja. Majd azt kérte, ne hagyják abba a tizenhatodiknál, mert mindig olyan témákat találnak, választanak, amelyek nagyon fontosak a gyermekeink szempontjából, akik a jövőt jelentik.
A szakmai programok sorát Mol-nárné Vitális Anikó és Povics Noémi, a Zalaerdő erdőmérnökeinek előadása nyitotta. Majd Kornélia Sommer (tolmács: Anna Nagel) Tevékenykedünk az erdőben - Önállóvá válni a természetben témakörben szólt a vendégekhez. Ezt követően Veszelinov Ibolya, az intézmény igazgatója, Körmöci Valéria helyettes, Bicskei Ibolya és Bata Magdolna óvodapedagógusok, akik Magyarkanizsáról érkeztek, a Szent György napi barangolást mutatták be. Pappné Pap Ilona, a Kertvárosi tagóvoda óvodapedagógusának előadását követően a konferencia Horváth Judit, az Attila óvoda óvodapedagógusának előadásával zárult.
V.M.
2
Kanizsa -1848
2016. március 17
1848. március idusának üzenete:
Kötelességünk, hogy felépítsük a művüket, nem engedve a világunkat mozgató erőknek
A javítós növendékek is emlékeztek
Az EMMI Debreceni Javítóintézete Nagykanizsai Telephelye is lerótta tiszteletét az 1848-as szabadságharcosok hazaszeretete és helytállása előtt. A javítóintézetben ünnepi műsorral és megemlékezéssel, míg a városban koszorúval tisztelegtek a hősök emlékműve előtt. Gólya István igazgatóhelyettest, a nagykanizsai intézet megbízott vezetőjét két növendék, Szépvölgyi Tibor és Kovács Krisztián kísérte el a Deák-téri koszorúzásra, ugyanakkor a javítóintézet berkein belül is eseménydúsan teltek a nemzeti ünnep napjai, hiszen a növendékek ünnepi műsorral, valamint - a jeles alkalomra a tanáraik segítségével felkészülve - történelmi visszaemlékezéssel is készültek.
Hűvös, szeles idő köszöntött ránk március lS-e reggelén. A hagyományoknak megfelelően az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 168. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepség térzenével, majd zászlófelvonással vette kezdetét a Deák téren. A Nagykanizsai Púvós-zenekar, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagyságának Vitézei és a Thúry Baranta Közösség Hagyományőrzői közreműködésével a Kanizsa Lovasklub Császár Huszárjai felvonták a nemzeti lobogót. Az ünnepélyes zászlófelvonást követően a menet a 48. Gyalogezred Emlékműhöz vonult, ahol a város vezetői, a pártok képviselői, valamint civil szervezetek koszorút helyeztek el a szobor talapzatánál.
A városi ünnepség emlékműsorral folytatódott a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Az ünnepi műsor nyitányaként a Himnuszt a Zrínyi Miklós Altalános Iskola 4/B osztályos tanulói mondták el, majd a résztvevőkkel közösen elénekelték.
Ünnepi köszöntőt Dénes Sándor polgármester mondott. A városvezető Márai Sándor idézettel kezdte beszédét.
„Van egyfajta végzetes parázs-lás az emberi életben, melyet nem oltanak el megszokás és unalom, nem olt ki a beteljesülés, nem tud eloltani a világ, igen, mi magunk sem tudunk eloltani."
Márai Sándor szavaiban felviláglik annak az eredendő igazságnak a tüze, mely minden emberben ősidők óta ott rejlik, és ott lobog: hogy nincs hatalmasabb erő, mint a szabadság utáni vágyunk - hangsúlyozta az ünnepi szónok, majd visszatekintéssel folytatta:
- 168 esztendeje, 1848 egy esős márciusi napján ez a vágy lobbant fel és vált valósággá, mert meg-
született a magyar szabadság és vele együtt a magyar nemzet. Kibújt évszázados fojtogató bábjából, feltörte kibontakozó szárnyaival a zsarnokság kemény börtönfalát, és a történelem magasába szállt. Végzetes parázslás és erő hajtotta, a szabadság akarása, mely emberi mivoltunk és kiteljesedésünk egyetlen útja. Ezt az erőt sem kormányok, sem zsarnokok és hadseregek le nem győzhetik.
Erre az útra léptek rá azok a fiatalok azon a márciusi reggelen, és elindultak a Pilvax épületéből az igaz emberré válás útján, mert ki kívántak szakadni a némaság és a biztonság börtönéből, és értékek mentén magyar közösségben kívántak élni vagy azért az életüket adni. Hitték a szívükben, hogy létezhet az ég kékje felettük, hitték, hogy bebábozott lelkükön túl vár rájuk egy olyan világ, ahol szabad a szólás, szabad az ember, szabad a magyar. Túlnőttek önmagukon e márciusi ifjak, és a történelem legnagyobbjai közé röpítette őket a szabadság vágya és az emberi akarat ereje. Túlnőttek önmagukon, hogy megteremtsék az emlékezés
lehetőségét, hogy alapot adjanak a becsület és a tisztesség, a bátorság és a szabadság kultúrájának. Kiléptek a fénybe, hogy létrehozzák nemzetünket, miközben félelmeikkel küzdöttek, hiszen velük szemben ott állt az uralkodó hatalom, a múlt letéteményesei. De tudták és érezték, hogy nincs hatalmasabb erő, mint az emberi közösség, mely a szabad lelkek egyesülése révén képes a megingathatatlan birodalmakat is legyőzni. Ok egyedül vállalták a küzdelmet, egyedül
döntöttek a sorsukról, és egybefonódtak egy szabad közösségben, Magyarországban.
Ez a szabad közösségbe vetett hit a mi 168 éves magyar, ez a mi 168 éves nagykanizsai örökségünk -tért rá napjaink feladataira a város első embere. - Ehhez kell hűnek lennünk, amikor döntéseket hozunk az életünkről, a jövőnkről, amikor felelős módon kiállunk közös értékeinkért. Ezért küzdünk ma is nap, mint nap, hogy kibontsuk mérhetetlen világunkban a mi sajátos és
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. március 17
Kanizsa - Városnap
3
csak ránk jellemző lehetőségeinket, hogy megteremtsük az itt élő emberek képességeihez és tehetségéhez méltó körülményeket. Hogy megvédjük határainkat és értékeinket mindazon erőktől, akiknek ősei nem itt küzdöttek a szabadságért, akiknek a Talpra magyar! nem jelent értéket. A mi feladatunk, hogy bejárjuk azt az utat, melyen a márciusi ifjak elindultak, nem ismerve a lehetetlent és a félelmet. Kötelességünk, hogy felépítsük a művüket, nem engedve a világunkat mozgató erőknek, s nem elfelejteni a bátorságot és a hazaszeretetet. Ez az ünnepünk lényege, 1848. március idusának üzenete.
Ezért Tisztelet a bátraknak! Legyünk hűek hozzájuk, hogy megőrizzük tartásunkat és értékeinket a világban!
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!
Dénes Sándor polgármester beszédét követően a Dr. Mező Ferenc Gimnázium 11/B osztályos diákjainak ünnepi műsora következett a Zrínyi Miklós-Bolyai János Altalános Iskola 4/B osztályos tanulóinak közreműködésével. A múltat, a jelent és a jövőt idézték meg az ifjak Petőfi Sándor, Ady Endre, Reviczky Gyula és Wass Albert napjainkban is aktuális verseivel. Az emlékműsort szerkesztette és rendezte: Teleki Tünde. Amegemléke-zés végén felhangzott a Szózat, szintén a kisdiákok előadásában, majd közös elénekléssel.
Kitartó eső fogadta a HSMK épületéből kilépő megemlékezőket. Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 168. évfordulója tiszteletére
rendezett városi ünnepség itt még nem ér véget. AKossuth téren, 14.30 órakor koszorúzással folytatódott Kossuth Lajos szobránál. Szerepeltek: a Rozgonyi Úti Altalános Iskola
diákjai, közreműködtek a Kanizsa Lovasklub Császár Huszárjai.
Az ünnepség következő helyszíne a Városi Köztemető volt, ahol 15 órától a megemlékezők felkeresték és virágot helyeztek el az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nagykanizsai honvédjeinek a sírján.
Este 18 órakor Deák Ferenc-em-léktáblájánál (Sugár út 13.) fáklyás emlékező sétára várták a kanizsai polgárokat a rendezők. Útvonal: Sugár út - Erzsébet tér: Csányi László emléktáblája - Aradi Vértanúk Emlékműve - Ady Endre út: 1848-as emléktábla - Deák Ferenc tér.
A városi megemlékezést az Arató Zenekar koncertje, majd felnőtt táncház zárta a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
B.E.
Városnap: Több napon át ünnepel majd Kanizsa
Idén is sokszínű programkavalkáddal vár minden korosztályt április utolsó hétvégéjén a 22. Város napi rendezvénysorozat. A részletekről már pénteken tartottak sajtótájékoztatót.
- A 771 éves várost ünnepeljük április 29-30-án, és a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is lesz nulladik napja, illetve vasárnap, a Tánc világnapjával kiegészülve, negyedik napja is az ünnepnek - mondta elöljáróban Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere. Kiemelte azt is, a rendezvényre ezúttal is mindenkit szeretettel várnak, mi több, népes testvérvárosi küldöttségek is érkeznek Kanizsa ünnepére.
A város napi programokért a Kanizsai Kulturális Központ felel, több partnerszervezettel - köztük a PEN helyi kampuszával, az Erak-lin Táncklub Egyesülettel és az újonnan alakult KonTuRplusz Egyesülettel - közösen.
Kovácsné Mikola Mária, a KKK igazgatója arról beszélt, hogy a KonTuRplusz Egyesület az Erzsébet téri nagyszínpadon és a tér környékén rendezendő programokért,
míg a kulturális központ a Kiskas-télyban, valamint a Magyar Plakát Házban tartandó „gyerekszigetes" rendezvényekért lesz felelős.
- A felvonulás, a díszközgyűlés, és a tűzijáték idén sem marad el -tette hozzá Kovácsné Mikola Mária.
Majd Simon Sándorné, a KonTuRplusz Egyesület elnöke vette át a szót, aki elsőként az egyesületet mutatta be.
- Névválasztásunk - a KonTuR - utal a tevékenységünkre: konferenciák, turizmus és rendezvények, figyelemfelkeltő események szervezésére. Már adventkor is szerveztünk városi programot: az Erzsébet téren a város koszorújának állítását és az ünnepi gyertyagyújtást - idézte fel Simon Sán-dorné.
Horváth István, az egyesület alelnöke pedig már a város napi programokat ismertette.
- Pénteken, a végzős középiskolások részvételével bolondballa-gók felvonulásának ad otthont a Főút és az Eötvös tér. Majd az Erzsébet téren egy-egy élőképes, művészeti alkotást „formálnak" meg a fiatalok.
A pénteki nap fő zenei fellépői a FiSH! együttes és a Karthago lesznek - jelezte Horváth István.
Ahogy azt is, a szombat a hagyományos programok jegyében zajlik. Emellett e napon kerül sor a Puchei-mi testvérvárosi kapcsolatunk 25. évfordulójának ünneplésére is.
Sztárfellépőkből sem lesz hiány e napon, Szabó Balázs és Bandája, sőt, Rúzsa Magdi is színpadra lép, még az esti tűzijáték előtt.
- Mindkét nap során ingyenes játszótérrel és akadálypályával várjuk a gyerekeket az Erzsébet téren - fűzte hozzá Magyar Ferenc, a KonTuR-plusz Egyesület segítő tagja.
Anulladik, azaz a csütörtöki, úgynevezett „P" nap programjait a Pannon Egyetem helyi kampusza és a Panno-nia cégcsoport közösen szervezi.
Horváth Balázs, a Netta-Pan-nonia ügyvezetője elmondta, az ötlet még tavaly merült fel a két „Pannon"nevű szervezet részéről, hogy a nulladik napot együtt „hozzák tető alá".
- 1-től egészen 99 éves korig -azaz minden korosztály számára -érdekes, tartalmas programokkal készülünk - árulta el Horváth Balázs.
Lehota-Szolvik Edit, a Pannon Egyetem helyi kampuszának képviseletében, a csütörtöki rendezvényeket ismertetve hangsúlyozta: aznap délelőtt az ovisoknak, kora délután az általános, a középiskolás és az egyetemista fiataloknak kedveskednek szórakoztató programokkal, míg este nagyobb zenei produkcióval invitálnak mindenkit a város ünnepére.
Ezeken túl április 28-án, csütörtökön, kerül sor a Nemzetközi Vasemberke Kupára is.
Lekszikov Csaba, az Eraklin Táncklub Egyesület elnöke a vasárnapi, Tánc Világnapi programokról szólt.
- Idén ezer táncos részvételével zajlik majd a rendezvény. Nem csak helyi, környékbeli tánc klubok lépnek pódiumra, hanem testvérvárosi, sőt, szentpétervári csoport is műsort ad - összegezte Lekszikov Csaba. Megtudtuk: ez évben is „kitelepülnek" a táncos csoportok a város különböző pontjaira, hogy „megtáncoltassák" a kanizsaiakat. Illetve idén sem marad el a karneváli, kamionos felvonulás sem. A táncos programoknak a Fő út, az Ady út és az Erzsébet tér ad otthont.
- E nappal szeretnénk tisztelegni a fogyatékkal élő embertársaink művészete előtt is. A Gördülő Tánccsoport és Krizbai Teca vak énekes is fellép, valamint kiállít egy szájjal festő alkotó is - jelezte Lekszikov Csaba. Azt is, hogy a táncos napot látványos lézershow-val zárják.
Lehota János, polgármesteri kabinetvezető a sajtótájékoztató végén elmondta: a KOKSZ három országból, mintegy 150 biciklivel és sok oldtimerrel szintén hozzájárul a polgári idők megidézéséhez.
A szervezők idén is arra kérik a fesztivál közönségét, aki teheti, öltse magára a ''10-es, ''20-as, ''30-as évek korhű öltözékét.
Sz.Zs.
J Kanizsa - Idosügy
2016. március 17.
Tudja biztonságban a hozzátartozóját!
Idősödő társadalmunkban egyre nagyobb fejtörést jelent az, hogy tudhatnánk biztonságban szüleinket, nagyszüleinket, míg távol vagyunk tőlük. Ugyanis nem csak az egészségi állapotuk miatt szorulhatnak segítségre, hanem az egyre gyakoribb trükkös lopás, erőszakos támadások áldozatául is eshetnek. Ezekben nyújt segítséget a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete.
A szervezet házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatásainak köszönhetően nem kell folyamatosan aggódnunk a hozzátartozóinkért, és többé nekik sem kell félniük, hogy nem érkezik időben a segítség.
- Mi vagyunk az első védvonal, az első segítség, azok számára, akik például nem tudnak elmenni a boltba, vagy akiknek már nehezére esik elmosogatni, vagy a receptet felíratni. Azonban elégséges számukra, ha naponta egyszer vagy maximum kétszer pár órát segít a gondozónk, és ehhez a megszokott környezetéből sem kell kiszakítani - mutatta be a házi segítségnyújtást Szőlősi Márta, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetének vezetője.
Ahogy a területi szervezet vezetője részletesebben kifejtette, a házi segítségnyújtást az otthonukban élő, jellemzően 4 órát meg nem haladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek számára biztosítják. Az ellátás az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, a reggeli, ebéd, vacsora elkészítését, vagy szükség estén az etetést is tartalmazza, továbbá segítenek a személyi higiénia megtartásában, a takarításban, a környezettel való kapcsolattartásban és más szociális ellátásokhoz való hozzájutásban is.
A vészhelyzet megelőzésében és elhárításában is lehet a gondozók-
ra számítani, melynek kiegészítő szolgáltatása lehet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatás. Azonban a házi segítségnyújtással ellentétben, ez folyamatos, 24 órás készenléti rendszerben működik. Igényelhető önállóan is, vagy a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatásaként, mivel a gondozónők munkanapokon, 8-16 óráig dolgoznak.
Feladata, az igénybevevő biztonságérzetének erősítése, és a szükséges segítségnyújtás minél gyorsabb biztosítása a súlyosabb helyzetek megelőzése érdekében. A jelzőrendszer két részből áll. Egyrészt egy víz- és ütésálló kar-
Eseménydús év elé néznek
sen áron magyar gyógyfürdőkben. A nagysikerű Ezüstnetről és az angol nyelvtanfolyamról szintén elismeréssel szólt Dénes Sándor.
Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó e napirendi pontnál szólt a jelenleg még szerkesztés alatt álló, sokoldalú, számos funkcióval ellátott szenior hírportálról, amit április első hetében mutatnak majd be a nagy nyilvánosságnak.
órából (képünkön ez látható), másrészt pedig egy akkumulátorról működő fali egységből, amit oda helyeznek el, ahol az ellátott a legtöbbet tartózkodik. A készülék hordozható, így akkor is riasztás küldhető róla, ha az ellátott nem tartózkodik otthon. A riasztás a zalaegerszegi diszpécserközpontba fut be. Innen értesítik az ügyeletes gondozót, akinek 30 percen belül ki kell érkeznie a helyszínre. A segélyhívás okául szolgáló problémamegoldás érdekében azonnali intézkedést tesz, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez.
Mindkét szolgáltatást, melyeknek minimális térítési díja van, a szakmai központban a Sugár utca 28. szám alatt lehet igényelni személyesen, vagy a hozzátartozó megbízásával, illetve a 0693/311-322-es telefonszámon. Ha bejelentik az igényt, akkor a szolgálat kiküld egy gondozót, aki kiviszi a szükséges nyomtatványokat és segít a kitöltésben.
- Az igényléshez orvosi javaslat szükséges, aminek a beszerzésében szintén tudunk segíteni - zárta a beszélgetést a vezető.
V.M.
Az ülés további pontjai közt szerepelt az idősügyi klubok működési támogatására vonatkozó felhívás is, melynek jóvoltából a klubok működési költségeikhez és közérdekű feladatok ellátására folyamodhatnak pénzbeni juttatásáért. Az igényelhető maximális ösz-szeg 7S ezer forint - mondta Dénes Sándor. A pályázatokat az Idősügyi Tanácshoz kell benyújtani, április lS-ig.
Sz.Zs.
Majális, sakkbajnokság, táncest, hamarosan induló, szenior weblap - a város idősügyi szervezeteire idén is mozgalmas esztendő vár. Az Idősügyi Tanács csütörtöki ülésén a 2016-os kiemelt programok operatív tervén túl több napirendi pontról tárgyaltak a résztvevők.
A tanács tavalyi tevékenységéről Dénes Sándor polgármester, az Idősügyi Tanács elnöke számolt be. Kiemelte - többek közt - az Erzsébet program nyugdíjasokat érintő pályázatát, melybe a kanizsai Idősügyi Tanács is bekapcsolódott. A támogatás jóvoltából kétszáz helyi nyugdíjas üdülhetett kedvezménye-
2016. március 17
Kanizsa - Migráció
5
Emberkísérlethez nem segédkezünk
Mi járhat egy muszlim fejében? Hogyan történhet meg 2016-ban, hogy az Iszlám Al-lamban újra bevezették a rabszolgatartást? - Speidl Bianka többek közt ezekre a kérdésekre kereste a választ, míg Lánczi Tamás arról szólt, miért idegesíti a nyugati elitet a mi betelepítési kvóta elleni népszavazásunk, és kell-e szolidárisnak lennünk egy olyan emberkísérlethez, mely azt próbálja ki, hogyan zárul a gyökeresen eltérő kultúrájú milliók összezárása? Hétről - hétre
megismertetjük Olvasóinkkal a Polgári Kanizsáért Alapítvány migrációs válságról tartott konferenciájának előadásait.
Speidl Bianka - Nógrádi tanár úr példájából okulva - a téma iránt érdeklődőknek az Iszlám Állam - Terrorizmus 2.0 című, a honvéd vezérkar kutatóival közösen írott könyvét is ajánlotta. Az orientalista hölgy először januári angliai tapasztalatát osztotta meg. Egy amerikai muszlim származású professzor megdöbbentőnek nevezte, hogy nincs senki az iszlám világban, aki felemelné a szavát amiatt, hogy az ISIS a 21. században visszaállította a rabszolgaságot. Ám a hallgatók - Európában tanuló muszlim doktoran-duszok - ezen a felszólalón voltak felháborodva, mondván, a nyugati világnak akar megfelelni. Szerintük az iszlámot nem illik kritizálni.
Az iszlámról mindenki azt hiszi, hogy egy vallás. Ez óriási tévedés. Vallás is, de gazdasági, társadalmi, politikai rendszer,
egy mindent átfogó szisztéma, amely kizárja a szekularizmust, a kapitalizmust. Semmilyen más rendszerrel nem képes együttműködni, mert egy totalitárius rendszer, amelynek van egy vallási kifejeződése is. Nem az a fontos náluk, hogy miben hisznek, hanem, hogy hogyan. Ezért több százezer kötet jelent meg ezekről az aprólékos szabályokról. Az iszlám ugyanis törvényvallás, eltérően a kereszténységtől. Nincs is szavuk a lelkiismeret kifejezésre. Nem az a jó ember szerintük, aki lelkiismerete szerint cselek-
szik, hanem az, aki a vallási törvény paragrafusait pontról pontra betartja. Érthető innen, miért nem lesz soha integrálható a nyugati szekularizált világba. Ugyanazok a szavak mást jelentenek. Szabadság szerintük akkor van, ha az iszlám szabadon terjeszkedhet. A párbeszéd náluk az, ha ők meggyőznek minket. Béke nincs iszlám nélkül - és így tovább. Mi ennek az abszolút felsőbbrendűségi tudatnak az alapja? - A Migrációkutató Intézet vezető kutatója példának hozta a fitra kifejezést, ami szerint minden csecsemő muszlimnak születik, csak a szülei teszik más vallásúvá. Az utolsó és teljes kinyilatkoztatásnak tartják a magukét. Nem harmadikként érkezettnek, hanem ősvallásnak tekintik az iszlámot. A hétköznapi állami törvény ezért semmit nem mond nekik, áthágásuk dicsőség.
Miért jönnek akkor nyugatra, elhagyva azt a területet, amely iszlám fennhatóságú? Csak azért tehetik, mert Európát iszlamizál-hatónak tekintik. Sőt, egy közel-keleti szekuláris, katonai diktatú-
rához képest Európa még biztonságosabb is. Mi járhat a három generáció fejében? Speidl Bianka modellezte, a 60-as, 70-es években Európába érkezettek fiai, unokái hogyan jutottak el/vissza az iszlám fundamentalizmushoz, radikalizmushoz. E harmadik generáció elégedetlensége, frusztrációja hogyan kap vallási válaszokat, amikor a bűnbakot vagy élete értelmét keresi. A legtöbb merényletet hozzájuk lehet kötni. 2004 óta olvasható az interneten a szalafizmus Zarkavi fogalmazta kézikönyve - benne szó van a kalifátus terjeszkedésének legfőbb eszközéről, a káoszteremtésről. Kérdésekre válaszolva elmondta még, egy muszlimot - eddigiekből kiderült, miért - érvekkel nem lehet meggyőzni, csak erőből értenek. De abból olyannyira, hogy például ő, aki köztük járva nem titkolta keresztény mivoltát, tiszteletet vívott ki a normális, tehát nem radikalizálódott musz-limok között. A nyugat-európai megoldásnak éppen az ellenkezője a célravezető: nem a meghu-nyászkodás, a feszületek levétele, hanem önazonosságunk felvállalása.
Lánczi Tamás, a Politikai Elemzések Központjának igazgatója a bevezetőben felidézte: ha ezt Bianka öt éve mondja valahol Nyugat-Európában, mondjuk Skandináviában, jó eséllyel egy büntetés végrehajtási intézetben végezte volna, gyűlöletbeszéd miatt. Pedig egyszerűen a tényeket ismertette. Majd érzékeltette, ami számunkra egyértelmű, egyáltalán nem az a nyugat-európai elitnél. Ott járva azt tapasztalta, a hétköznapi emberek képben vannak, és markáns véleményük van saját elitjük el-butultságáról. A konferenciát megelőző héten bejelentett népszavazás nem csak rólunk szól, üzenet lesz Európának is. Mi olyan kérdésben mondhatjuk el a véleményünket, amelyről sok európai akarja elmondani a véleményét, de nem kérdezik őket. És ez egy nagyon-nagyon érdekes fejleményhez vezet: azok a pártok, amelyek ma Nyugat-Európát vezetik, el fognak tűnni, vagy legalábbis marginalizálódnak. Mint nálunk az MSZP. Amennyiben nem hajlandók né-
ven nevezni a problémát, így járnak. Erre számítok, mert ezektől a politikusoktól nem várok sokat. Némelyiket személyesen is ismerem. Még olyanok is, akik tehetségesek: hiányzik belőlük a bátorság. Sárközy volt francia elnök nekem elmondta, ha néven nevezné a problémát, őt keresztre feszítené a sajtó. Hát igen, mindenkinek keresztül kell mennie a tűzön, de ha meg sem próbálja, a választók ejteni fogják. A félelem mellett a teljes eltom-pultság, a struccpolitika erős oldaluk. És ez nem csoda - folytatta az előadó - hiszen aszerint lettek kiválogatva, odaeresztve. Lehessen tudni róluk, nincs önálló gondolatuk, nem tesznek hirtelen mozdulatokat a kormányzásban. Aláírják a törvényeket, amelyeket a nagy cégek megfogalmaznak. Ám ma helyzet van. Érthető riadalommal tekintenek Magyarországra, ahol készül egy népszavazás, amely inspirálóan hathat az ő társadalmukra is. Biztos vagyok benne, hogy megpróbálnak ráijeszteni a magyarokra. Az ő magyarországi szövetségeseik sem tesznek másképp. Schulz vagy Juncker - elnézést, hogy két ilyen karakteres politikus közt nem tudok különbséget tenni - mondta, nincs értelme népszavazást rendezni 1200 migránsról. Emlékezzünk, mennyiről indultunk... Jóérzésünkre is próbálnak hatni. Ám nem kell szolidárisnak lennünk egy olyan emberkísérlethez, mely azt próbálja ki, hogyan zárul a gyökeresen eltérő kultúrájú milliók összezárása - mint ahogyan Bianka elmondta. Demográfiát, Európa elöregedését érintő kérdésre is válaszolt: - A pénzemberek, akik nagy lehetőséget látnak az olcsó munkaerőben, nem csak okosak, cinikusak is. Ok úgy gondolják: a nyereség az övék, a veszteség az önöké -fordult a hallgatósághoz. Hiszen az adófizetők befizetéséből kapna segélyt az a mintegy 90%, amely nem akar vagy nem képes dolgozni. Fordulóponthoz érkeztünk. Nem arra válaszolunk, jobban fogunk-e élni, hanem arra a kérdésre, amely meg van fogalmazva a mögöttem lévő molinón. - mutatott hátra a politológus az Arany Jánostól vett mottóra: - Akarjuk-e, hogy legyen Magyarország?
Kanizsa
6
Kanizsa - Önkormányzat
2016. március 17
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezésében dr. Késmárki Nóra főorvos asszony előadást tart március 25.-én pénteken 15.30 órakor, a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében. Téma: Előadás a cukorbetegség kialakulásáról: „NE KOCKÁZTASS!" címmel. Minden érdeklődőt várnak!
Versenytárgyalás
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.
1. Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961) 140 m2 üzlet, 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA= 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcső 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2016. március 18. 9.00-9.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2016. március 22. 9.00-9.10.
2. Fő út 1. (Hrsz: 1176/3/A/4 ) 101 m2 üzlet, 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 60 m2 raktár 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2016. március 18. 9.30-10.00 óra. A versenytárgyalás ideje: 2016. március 22. 9.10-9.20 óra.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Nagykanizsa Garay u. 21. I. emelet. Érdeklődni a 93/311-241 számú telefonszámon. A versenytárgyalási felhívást valamint, a versenytárgyaláson való részvétel feltételeit a www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg.
Ifö 25 ÉVES
A VOKSH OKTATÁSI KFT
induló tanfolyamaink
Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes* tanfolyam jelentkezési időpontja:
március 23. (szerda) 16 óra Következő GKI vizsga időpont: április 23. Jelentkezési határidő: április 13
* Részletekről érdeklődjön irodánkban! Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634. Beke Ivett irodavezető: 0630-491-7051 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
Stat. 2015-4 né. VSM: "B" E: 41.18%, F: 62,5% - "C"E: 77,14% AKÓ: "B" Gy: 127.79%
Fogadónapok, fogadóórák
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. március 23-án (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
2016. évi verseny- és élsport keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi verseny- és élsport keret felhasználására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján a 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és élsport működésének, a verseny- és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének, sportrendezvények támogatására. A pályázat témája: Nagykanizsa város területén működő verseny- és élsport 2016. évi támogatása.
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő és elfogadó, az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
A működési célú támogatás nyújtásának feltételei: a támogatásra rendelkezésre álló összeg 62 000 E Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 500 E Ft-ig egy ösz-szegben a megállapodás aláírását követő 30 napon belül; 500 E Ft felett két részletben: első részlet a megállapodás aláírását követő 30 napon belül, második részlet legkésőbb szeptember 30-ig.
Támogatandó célok: verseny- és élsport működésének támogatása, a verseny-és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének támogatása, sportrendezvények támogatása.
Pályázat benyújtásának határideje és helye: pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2016. március 31. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 5. ajtó A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
2016. évi kulturális keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi kulturális keret felhasználására A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: a támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani: a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére; b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre; c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre; d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre; e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra; f) kulturális vidékfejlesztésre; g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására; h) határon túli magyar kultúra támogatására;
1) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
A pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv. A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból. Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint
A pályázat benyújtásának helye, ideje: 1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.15. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2016. április 10.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
2016. március 17.
Kanizsa - Hirdetés
f
A legszebb konyhakertek" - Nagykanizsa
Dénes Sándor polgármester úr, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi „A legszebb konyhakertek" -Nagykanizsa programot.
A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. A programban történő részvétel feltételei: konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák: balkon (erkélyen kialakított), mini (50 m2 alatt), normál (50 m2 felett), zártkert 1 (zöldséges), zártkert 2 (gyümölcsös), zártkert 3 (vegyes, zöldséges és gyümölcsös), közösségi (csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek).
Jelentkezési határidő: 2016. április 30. Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása, vagy online: www.alegszebbkony-hakertek.hu. Jelentkezési lap kérhető és leadható: Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy a Halis István Városi Könyvtár kölcsönző pultjánál (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.). Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy annak megművelője. (Jelentkezéskor, illetve a verseny idejét szívesen veszik fotók készítését, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.)
További információt dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó nyújt a 0620-849-2309-es telefonszámon.
Elvárások, és egyben a bírálat szempontjai: 1. A kertben minimum öt, az erkély/balkonon öt edényben elhelyezett, három különböző konyhakerti növény termesztése történjen. 2. Anövények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően. 3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes és egyben hasznos. 4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el. 5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen. 6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló. 7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz használata, a madárbarát kert kialakítása (található benne madáretető, madáritató, madárodú), illetve ha a kertben minél többféle fűszer- és gyógynövény található. 8. Külön előny, ha a kertet több generáció műveli együtt.
Díjazás: kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében. Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje" díjra történő jelölésre minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján. A díj Györfi Sándor Munkácsy díjas szobrász, Magyarország érdemes művésze által készített bronz kisplasztika és egy elismerő oklevél, melyet az országos eredményhirdetésen, ünnepélyes keretek között, Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: két alkalommal (május 1. - augusztus 15.-ig) történik előzetes időpont egyeztetés : i.,.. alapján. _
Városi eredményhirdetés: 2016. szeptember 21. (szerda) 10 óra, Vasemberház Díszterem (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.)
Jelentkező neve: ..................
Nők esetében születési név: Címe: ....................................
Elérhetősége:
e-mail: ............
Minősége:
I | tulajdonos
A benevezett konyhakert címe:
telefon:
I megművelő
Nevezési kategória:
(Csak egy kategóriát jelölhet be!)
I | Balkon: erkélyen kialakított | Zártkert 1: zöldséges
I | Mini: 50 m2-ig | Zártkert 2: gyümölcsös
I |Normál: 50 m2 felett | Zártkert 3: vegyes
I | Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek
Fotót e-mail-ben várhatunk-e a kertről?
I | igen I nem I még nem tudom
A megművelő mikor található általában a kertben?
A jelentkező/megművelő ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei 2016-os programon önként vesz részt. A nevezés feltételeit elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a helyi zsűri tagjai vagy azok megbízottjai - előzetes időpont egyeztetés után - május 1. és augusztus 15. között kertjét két alkalommal megtekintsék. Fontos: a beküldött kertfotókhoz kérjük megadni, hogy mely kertről készült (név, cím).
Bírálatnál előny: öko/bio módszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés, komposztálás, szervez tápanyag utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató, odú), fűszer- és gyógynövények jelenléte a kertben. 2016-ben külön előnyt jelent, ha a kertet több generáció együtt műveli. Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a.) pontja alapján „A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz benyújtott jelentkezésemmel hozzájárulásomat adom, személyes adataim kezeléséhez a program eljárásban résztvevők számára.
■ '' Nagykanizsa, 2016..........
Jelentkező aláírása: Jelentkező aláírása:
rv
Felhívás Jelentkezési lap
www.alegszebbkonyhakertek.huwww.alegszebbkonyhakertek.hu
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 17
Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - INGATLANVÁSÁRLÁSRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011. (VILII.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Ahelyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott - bővítés esetén bővített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legkésőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton. A pályázó továbbá:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában - a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra: Létszám
növekmény (fő) Beruházási érték (M Ft)
50 - 100 101- 500 5015-20 0-20 % 20-35 % 35-50 % 21-50 5-25 % 25-40 % 40-55 % 51-100 10-30 % 30-45 % 45-60 % 101- 15-40 % 40-55 % 55-70 %
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkal-
mazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni. A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
7. A támogatás kifizetése:
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlannyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálogjog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.
8. A támogatási szerződés megsértésének szankciói:
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:
a) a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg;
b) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;
c) a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;
d) az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni.
9. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2016. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
2016. március 17
Kanizsa - Hirdetés
9
Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - MUNKAHELYTEREMTÉSRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására visz-sza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén működtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt. A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
a) a legfeljebb 50 főt foglalkoztató vállalkozás által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja:
aa) hogy legalább 1 új munkahelyet létesít és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásnál foglalkoztatottak létszáma a pályázat benyújtását megelőző egy évben nem csökkent;
ab) hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti meglevő korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest, a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő 2 hónapon belül megvalósítja, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;
b) az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozó által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a tervezett létszámfejlesztést (legalább 20 %) a pályázat kedvező elbírálását követő 4 éven belül megvalósítja nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja; A pályázó:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás összege a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5 millió forintot. Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt és az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelőző 5 év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 20 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint.
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély ösz-szegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek telj esítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni. A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval, a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.
7. A támogatás kifizetése:
a) a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását és a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és
aa) a támogatás igénybevételét követően a vállalt létszámfejlesztést nem a 4. ab) pontban meghatározott feltételek szerint és a minimális mértéket el nem érően teljesítette, a támogatás teljes összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni,
ab) a támogatás igénybevételét követően a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt mértéket el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni.
b) utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban
ba) a létszámfejlesztés teljesítése nem éri el a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket, a támogatásra nem jogosult,
bb) a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt létszámfejlesztés mértékét el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegére jogosult.
8. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2016. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.
10
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 17
NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara 8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/S16-670, 93/S16-671 Mobil: 0630/7S4-3616 E-mail: nakkik@nakkik.hu, Honlap: www.nakkik.hu
Nagyköveti látogatás a Kamarában
Johann Marx, a Dél-afrikai Köztársaság magyarországi nagykövete tett látogatást Kamaránkban, ahol Dr. Polay József elnök köszöntötte a résztvevőket. A látogatás során sor került egy üzletemberekkel történő konzultációra is, melyen jelen voltak Nagykanizsa azon legnagyobb cégei és vállalkozásai, melyek érdeklődnek Dél-Afrika iránt. Az elnök röviden ismertette Nagykanizsa gazdasági helyzetét, a Kamara feladatait és felhívta a figyelmet a vízkezelés és víztisztítás lehetőségeire, valamint a kis-és középvállalkozások lehetséges együttműködési formáira. Ezt követően a Hidrofilt Kft., a Kanizsa Trend Kft., a BWT Hungária Kft. és a Heat- Gázgép Kft. megjelent vezetői angol nyelven adtak rövid tájékoztatást a cégekről, és felvá-
zolták egy potenciális partnerség lehetőségét. A nagykövet elmondta, hogy Nagykanizsán megvan a
szakértelem és a megfelelő kapacitás, míg Afrikában jelentős kereslet mutatkozik ezek iránt. Afrika jövőbeni kérdései közül az egyik legfontosabb a víz és vízkezelés kérdése, illetve másik problémát az energiaellátás jelenti. Mindkét területen várják a nagykanizsai befektetőket és nyitottak a működőképes beruházásokra. 3 fő kérdésben állapodott meg az elnök és a nagykövet:
- A Kamara összegyűjti a vízkezeléssel foglalkozó vállalkozások bemutatkozó anyagait és eljuttatja a nagykövetnek.
- A Kamara megjelöli azokat a területeket, ahol Dél- afrikai befektetőkre számít Nagykanizsa városa.
- Johann Marx felajánlotta, hogy az eddig megtett lépésekről, a dél- afrikai lehetőségekről egyeztető találkozót tart ősszel Nagykanizsán. A rendezvény végén, melyen Dénes Sándor polgármester is jelen volt, Dr. Polay József egy Nagy-
kanizsát bemutató könyvet, szép fényképeket és a fejetlen fehér mén patkóját adta át a nagykövet úrnak, ismertetve annak legendáját. Az eszmecserén részt vett vállalkozók elégedetten konstatálták, hogy hasznos volt a találkozó.
SZAKKÉPZÉSI HÍREINK
Újból „Pályára álltunk!"
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara az - elmúlt évhez hasonlóan - folytatja pályaorientációs tevékenységét. A pályaválasztás előtt álló 7-8. osztályos gyere-
keknek és szüleiknek felvetődik a kérdés, hogy „Mit is tanuljak? Hova tovább 8. osztály után?". Kamaránk e kérdések megválaszolásában próbál segíteni. Pályaorientációs szolgáltatásaink között szerepelnek az osztályfőnöki órák, szülői értekezletek, üzemlátogatások szervezése, valamint egyéni tanácsadás. Az osztályfőnöki órák keretén belül tájékoztatást tartunk az aktuális hiányszakmákról és az ösztön-
díjrendszerről. Ezen kívül pályaorientációs foglalkozásokon felhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy a megalapozott döntésük meghozatalához mit kell még figyelembe venni. Nagyon fontos, hogy az általuk elképzelt szakmához szükséges képességekkel, tantárgyi tudással is rendelkezzenek. Az elmúlt időszakban 13 osztályfőnöki órán kaptak segítséget a pályaválasztás előtt álló tanulók. Két alkalommal tartott tanácsadónk tájékoztatót középiskolásoknak. Az egyik csoport a NSZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiumának 12.D, érettségiző osztálya volt, ahol a diákok többsége tanácstalan, hogy mit is kezdjen érettségi után? Az aktuális hiányszakmákról, az országos és Nagykanizsa város ösztöndíjrendszeréről, valamint a tanulószerződésekről kaptak tájékoztatást a fiatalok. A korábbi évekhez hasonlóan az Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül az előkészítő osztálynak, pályaorientációs foglalkozást tartottunk. A foglalkozás interaktív módon zajlott, valamint játékos feladatokkal igyekeztünk a diákoknak segítséget nyújtani a továbbtanulásukban.
A vidéki iskolák közül tanácsadónk a zalakarosi, zalakomári, zalaszentbalázsi, csapi és szepet-neki általános iskolák 7. osztályaiban pályaorientációs foglalkozá-
sok alkalmával felhívta a figyelmet, hogy melyek azok a pályaválasztást befolyásoló tényezők, melyeket figyelembe kell venni a megalapozott továbbtanulási döntésükhöz.
Nagykanizsán az elmúlt időszakban a Hevesi, kiskanizsai, miklósfai iskolák kérték szolgáltatásunkat. A többi tankerületi iskolával is, az időpont egyeztetések folyamatban vannak. Az intézmények örülnek az általunk felajánlott tevékenységeknek és szívesen fogadják szolgáltatásainkat. Kamaránk a Nagykanizsai Szakképző Centrum Műszaki Szakképző Iskolájának Petőfi utcai tanműhelyével együttműködve, szakköri foglalkozást ajánlott fel 7. és 8. osztályosok részére. AMiklósfai Altalános Iskolában, és a Kiskanizsai Altalános Iskolában délutáni foglalkozások keretén belül - a tanműhely szakoktatói segítségével - valósult meg a pályaválasztást segítő programunk. A hiányszakmák közül első-
ként a női szabó és az asztalos szakmákkal ismerkedtek az érdeklődő gyerekek. A fiúk - oktatói segítséggel - madáretetőt, míg a lányok tűpárnát készítettek és hímeztek. A gyerekek nagy örömmel láttak a feladatokhoz.
Mesterképzés 80 %-os támogatással - Ismét itt a szakemberek ideje!
A Szakképzési törvény előírása szerint 2015. szeptember 1-től külső képzőhelyen gyakorlati oktatóként csak olyan szakember tevékenykedhet, aki rendelkezik az adott szakmában mesterlevéllel. Tavaly összesen 75 mester kapta kézhez mesterlevelét a kamarai képzésen belül, 11 szakmában. Idén ismét 80%-os vissza nem térítendő támogatással végezheti el a mesterképzést 10 fő, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium által finanszírozott pályázat támogat. A cukrászok képzése február 8-án, a gépi forgácsolóké március 7-én indult.
Vitályos Eszter államtitkár és Cseresnyés Péter államtitkár előadása új időpontban!
Vitályos Eszter államtitkár asszony váratlan külföldi útja miatt a március 11-ére tervezett EU pályázati előadás új időpontban, április 8-án kerül megrendezésre, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
2016. március 17.
Kanizsa - Hirdetés
SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM
Széchenyi Kártya Program
ÚJDONSÁGOK 2016. január I-től!
170 ezer vállalkozás nem tévedhet!
Keresse nálunk a népszerű hiteleket!
♦ Széchenyi Kártya folyószámlahitel
♦ Széchenyi Forgóeszközhitel
♦ Széchenyi Beruházási Hitel
♦ Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel
♦ Széchenyi Támogatást
♦ Megelőlegező Hitel
♦ Agrár Széchenyi Kártya
Foglalkozunk a fenti hitelkérelmek befogadásával, bankokhoz történő közvetítésével.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel várják.
Telefon:
0693-516-670
0630-754-3616
Kezdetét vette a szintvizsgák megszervezése
A szakképzési törvény előírásainak megfelelően idén február 1-jétől április 29-ig szervezhetőek meg a szintvizsgák. A mai napig 6 gépi forgácsoló és 4 hegesztő tett sikeres szintvizsgát, 13 szociális gondozó és ápoló jelentkezett a március 21-ei szintvizsgára. Eredményes szintvizsga nélkül a tanulók gyakorlati képzése tanulószerződés keretében csak kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben valósítható meg. Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely hiányában - a szakiskola kilencedik évfolyamán megszervezett összefüggő szakmai gyakorlatot kivéve - a tanulóknak iskolai tanműhelyben kell tölteniük az előírt gyakorlati idejüket. Az eredményes szintvizsga biztosítja a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetet afelől, hogy a tanuló, aki tanulószerződést kíván kötni vele, felkészült annyira, hogy a rábízott feladatokkal boldoguljon. Ha nem megfelelő a tanuló munkához való hozzáállása, a sok rossz tapasztalat a gyakorlati képzést szervező vállalkozások képzési hajlandóságát is csökkenti. A szintvizsgán jobban teljesítő tanulók nagyobb eséllyel felelnek meg a gazdálkodó szervezetek elvárásainak, míg a rosz-szabbul teljesítő tanulókat nem éri akkora csalódás, ha az iskolában felzárkóztatják őket és nem azonnal kerülnek ki a munka világába.
Tanulószerződés kötési szándék bejelentési határideje: 2016. március 31.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara céljai és feladatai kö-
zött szerepel - a kamarai garanciavállalás törvényi szabályozásának való megfelelés mellett - a tanulók külső gyakorlati helyen történő elhelyezésének és a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ennek hatékony megvalósítása érekében és az Szt. 47. § (1) bekezdésének értelmében kamaránk felméri a gazdálkodó szervezetek tanulófoglalkoztatási szándékát, amennyiben képezni kívánnak a 2015/2016-os tanév egybefüggő szakmai gyakorlatától, vagy a 2016/2017-es tanévtől kezdődően. Területi kamaránk ezért felhívja minden gyakorlati képzést vállaló/vállalni kívánó szervezet figyelmét, hogy 2016. március 31-ig az Igénybejelentő nyomtatvány megküldésével jelezzék tanulóképzési szándékukat! A dokumentumot a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara (8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 1.) címére kérjük megküldeni, mely megtalálható a honlapunkon (www.nakkik.hu). További információért forduljon bizalommal szakképzési tanácsadóinkhoz!
Tanulószerződéses tanulók pénzbeli juttatásának emelése
A Szakképzési törvény rendelkezései alapján a 2015/2016. tanév első félévét sikeresen teljesítő, tanulószerződéssel rendelkező tanulók esetében 2016. február 1-jétől szükséges a pénzbeli juttatás emelése. Az emelés mértéke a tanulószerződésben előre meghatározott, a képzők által egyedileg kialakított szempontok alapján (pl. iskolai és/vagy gyakorlati jegyek átlaga) kerül
megállapításra a tanfélévet sikeresen teljesítő tanulókra vonatkozóan. Minden, a félévet sikeresen teljesítő tanuló jogosult a pénzbeli juttatás emelésére. Abban az esetben, ha a tanulónak félévkor valamely tantárgyból elégtelen osztályzata volt, a Szakképzési törvény szerint a pénzbeli juttatása nem emelhető, az előző félévi juttatással megegyező mértékű. A fentiek alapján megállapított emelt vagy változatlan mértékű juttatásra 2016. február 1-jétől 2016. augusztus 31-ig jogosultak a tanulók, amelynek kifizetésére legkésőbb a következő hónap 10-éig kell, hogy sor kerüljön. Felhívjuk a gyakorlati képzők figyelmét, hogy a pénzbeli juttatás 2016. január 1-től esedékes megemelése a minimálbér változása miatt volt szükségszerű.
Megjelent az új Országos Képzési Jegyzék
Felülvizsgálták és módosították az államilag elismert szakképesítéseket tartalmazó Országos Képzési Jegyzéket. 2016. szeptember 1. után csak az új OKJ szerint indíthatók képzések. A szakmafejlesztés keretében: új szakképesítéseket határoztak meg, új részszakképesítéseket alakítottak ki, meghatározták az új érettségi vizsga keretében szakgimnáziumokban megszerezhető szakképesítéseket, felülvizsgálták a felnőttképzési (tanfolyami) óraszámokat. A kiadott rendelet módosította az iskolai rendszerű képzések tekin-
tetében a 2016/17-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést, a keretszámokat valamint a tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseket is. 2016. szeptember 1. után induló iskolai rendszerű képzésekben, új intézménytípusokban - szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, speciális szakiskolában -, és felnőttképzési tanfolyamokon csak az új OKJ szerint lehet majd szakképesítést szerezni. A szakmafejlesztés következtében módosulnak a képzési modulok, szakmai és vizsgakövetelmények és kerettantervek is. Várhatóan júniusig minden szakképzést meghatározó dokumentum megjelenik. A rendeletet a Magyar Közlöny 2016. évi 24. számában hirdették ki. Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-1/2015/TK/22 számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
Kamaránk fodrász
SZAKMAI KLUBJA VARJA A SZAKMA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKET! Március 7-én került sor az ehavi fodrászklub megrendezésére Takács Tibor mesterfodrász vezetésével. A fodrászklubba minden hónap első hétfőjén várjuk az érdeklődőket! Következő alkalom április 4-én 16 órakor a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Műszaki Szakképző Iskola Fodrász Tanműhelyében lesz (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5.).
Hamarosan esedékes a 2016. évi kamarai hozzájárulás megfizetése
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a 2016. évi 5000 Ft-os kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje: 2016. március 31.
Aki már a korábbi években regisztrált, annak idén csak a kötelező kamarai hozzájárulást szükséges befizetnie. Ha a nyilvántartott adataiban változás történt, akkor az internetes felületen vagy személyesen szolgáltató irodánkban szíveskedjen javítani és pontosítani a nyilvántartott adatokat. A befizetés történhet átutalással a Sberbanknál vezetett 14100134-12287549-13000004 számlaszámunkra, adószám feltüntetésével, valamint ügyfélszolgálatunkon a pénztárba történő befizetéssel. Az előző években elmulasztott kamarai hozzájárulás befizetését még pótolhatja. Egyeztetés a 93/516-670-es telefonszámon lehetséges. A tartozásokat a NAV hajtja be, ha lejár a határidő!
További információ, online regisztráció: www.nakkik.hu
12
Kanizsa - Kultúra
2016. március 17
Kanizsai íjászat
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Március 18. 14 óra A VÍZ VILÁGNAPJA - rajzpályázat kiállításának megnyitója. Megnyitja: Benedek Miklós a Kaán Károly Természetvédelmi Egyesület elnöke. Megtekinthető: április 2-ig. Március 18. 19 óra MOBILMÁNIA KONCERT Közreműködik: Vikidál Gyula Belépődíj: 2500 Ft. Március 19. 19.30 óra Felső-templom
A FARKAS FERENC ÉNEKEGYÜTTES KONCERTJE
Belépődíj: 1500 Ft, Diák, nyugdíjas: 900 Ft. Március 21. 19 óra Színház - Rátkai bérlet. Soóky Margit-Galambos Zoltán:
KATYI - vígjáték, a budapesti Körúti Színház előadása. Főbb szereplők: Tahi-Tóth László, Placskó Emese, Gyebnár Csekka, Lipták Péter, Oroszi Tamás. Rendező: Galambos Zoltán. Belépődíj: 3500 Ft. Március 22. 19 óra HERNÁDI PONT - Hernádi Judit zenés estje. Közreműködik: Heilig Gábor és zenekara. Belépődíj: 3500 Ft. Március 23. 14 óra ÉRDEKESSÉGEK KANIZSA MÚLTJÁBÓL Előadó: Kardos Ferenc, könyvtáros, néprajzkutató. A belépés DÍJTALAN!
Március 24. 1S óra KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Húsvéti ajándékok készítése. Március 2S. 10 óra TOJÁSFESTÉS (Kifújt vagy főtt tojást hozni kell!)
Kedvteléstől a versenysportig

Medgyaszay Haz
Kanizsai Kulturális
>|< KÖZfXMlt
Egy kisebb társaság a 2000-es években kezdte el kedvtelésként az íjászatot, 2007-től már szervezetten gyakoroltak. Az első versenyeken még csak ismerkedtek a szabályokkal. Később egyre több kapcsolat alakult ki más csapatokkal, és lassan ismertek lettek a „Kanizsai íjászok".
Rövid szakosztályi kitérő után 2010-ben 19-en alakították meg a közhasznú Kanizsa Íjász Egyesületet, amelynek első, azóta többször megválasztott elnöke Németh Gábor. Az egyesület fő célja az íjászat népszerűsítése, kezdő szabadidős és a verseny íjászok gyakorlás, edzés illetve verseny körülményeinek biztosítása.
- Az utóbbi években 50 körüli taglétszámmal működünk. Ebben az évben már hat új jelentkező van, várhatóan így meghaladjuk ezt a létszámot. A fiataloknál kiegyenlített a nemek aránya, nagyjából fele fiú, fele lány. A felnőtteknél több a fiú, de annál megbecsültebbek a leányok. Minden korosztály képviselteti magát, nagyjából egyenletes az eloszlás, szerencsére lassan a fiatalok felé billen a mérleg. A legfiatalabbak 10-12-évesek, de nyugdíjas tagunk is van - kezdi Németh Gábor.
- Milyen eredményekkel büszkélkedhet a csapat?
- Minden eredményhez különleges emlékek fűznek. Felejthetetlenek a nagy győzelmek Nemessándorházán, itt először léphettünk fel a dobogó tetejére, vagy a Pákán aratott többszörös győzelem az Európa-bajnok felett. Marcali-Boron-ka országos versenye, itt a női és férfi aranyat a kanizsaiak hozták el, és az, amikor az egyesületből egyszerre hárman állhattak a dobogó-
ra. A szigligeti és sümegi történelmi bajnokságok, amit az utóbbi években nem engedtünk ki a kezünkből. A körmendi győzelmek, a Dél-dunántúli régió összetett és egyéni bajnoki címei. Nem lehet mindent felsorolni. Elégedettek vagyunk a Történelmi terem íjász Európa Bajnoksággal és az ezután rendezett 3D Európa Bajnoksággal kapcsolatban, ahol 12 nemzet vett részt - sorolja az elnök.
- Milyen íjakat használnak?
- Nyitott egyesülethez méltóan, szinte minden kategória íjait használjuk. Ezek alapvetően középrészből, két rugós karból, esetenként merevszarvból, a legmodernebb íjaknál egy kiegészítő mechanikai rendszerből állnak. Eszerint 3 kategóriába sorolhatók: hagyományos, összetett és egyszerű íjak. Egyszerű például a szkíta, magyar, a török, az eszkimó, és az angol íj, vagyis longbow - ahol ez az egyszerű inkább az eredeti, egy anyagból való elkészítést jelenti. Ma ezek az íjak is összetettek, több rétegből üvegszál, karbon-fa kombinációval, modern technológiával készülnek. Jellemző sebességük: 180-220 km/h. A vadászreflex és olimpiai íjak átlag sebessége: 200-230 km/h. A legmodernebbek a különböző csigás íjak, ahol mechanikus áttételek segítségével több energiát tudnak a nyílvesszőre átvinni. Sebessége: 270-350 km/h - mondja Gábor - Nagyon fontos a nyílvesz-sző is, a hagyományos íjászok fa, a modernek karbon vesszőket használnak. Ezeket az íjakhoz kell illeszteni. Függetlenül az anyaguktól, százalékos illetve ezrelékes eltérés lehet a mechanikai tulajdonságaikat illetően. A fiatalok jellemzően a hagyományos nomád és a vadászreflex íjakkal kezdenek.
Nagyjából egy év alatt eldől, melyik számukra a legszimpatikusabb. Jellemzően a három íj fajtát azonos arányban választják.
- Hol és milyen időközönként tartanak edzéseket?
- Kezdőknek, az intenzív edzéseink kültéren, a General Electric sportpályáján hétfőn, szerdán és pénteken 17 órától kezdődnek, március utolsó hetétől november végéig. A köztes időszakban csütörtökönként 18 órától, a Thúry iskola tornatermében vagyunk. A Face-book oldalunkon és a honlapunkon is folyamatosan frissülnek a hírek. Az íjászok nagyon befogadóak. Ez a sport, a szabadidő élvezetes eltöltése, kiváló egészségmegőrző mozgásforma és nem utolsósorban ösz-szetartó közösség. Mindenkit várunk, azt szeretnénk, ha gyerekek, anyukák, apukák, fiatalok és magukat fiatalnak érző idősebbek is kipróbálnák. Nálunk a kiváló íjászoktól tanulhatnak, és közben megismerhetik ezt a kellemes időtöltést.
- 20-25 versenyen fogunk indulni, készülünk a diákolimpiára, hagyományosan két versenyt rendezünk június és október elején. Továbbra is szeretnénk az iskolák programjaihoz hozzájárulni. A kanizsai Város napjára és a Dödölle fesztiválra is szívesen vonulunk ki. Nagy versenyünk idén, a 3D világbajnokság. Ide legalább négy versenyzőt szeretnénk eljuttatni. Hosszabb távon szövetségeseket keresünk egy kanizsai „íjászcentrum" létrehozásához. A szándék több oldalról is megvan. Úgy látjuk összefogással, akarattal és tettekkel meg is valósulhat.
Szever Viktória
www. kanizsaujsag .hu
Kövesse híreinket honlapunkon is
Március 23. 19 óra HÁY COME BECK - Háy János író, költő, drámaíró, és Beck Zoltán (30Y) zenész közös estje „Egy rockzenész és egy író találkozása a boncasztalon. Határbontás a szépirodalom és a popkultúra között. Kettős figyelem, közös játék versekkel, dalokkal és novellákkal. Kis szerelem, kis küzdelem az apákkal és az anyákkal, nagy küzdelem az idővel. Minden, ami jó, minden, ami rossz." Belépődíj: 500 Ft.
2016. március 17
Kanizsa
Ez + Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Műszaki tolmács szakirányú megegyezés szerint
Külkereskedelmi ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
Nehézgépkezelő szakirányú megegyezés szerint
Kamionsofőr szakirányú megegyezés szerint
Recepciós szakirányú megegyezés szerint
CNC gépkezelő szakirányú megegyezés szerint
Szakács, pincér szakirányú megegyezés szerint
Nehézgépszerelő szakirányú megegyezés szerint
Kárpitos 8 ált. iskola megegyezés szerint
Gyártósori szerelő 8 ált. iskola megegyezés szerint
Raktári munkás 8 ált. iskola megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket a facebook-on!
"Helikon
Imi 95.6 mh7 Kat
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Örömteli napokra számíthat. Ha régen volt része romantikázásban, most erre is lehetősége lesz. Kedvese a céljai megvalósítását is segíti.
$NV.20.-V.20. Bika
Ha úgy érzi, nem tud a problémáival megbirkózni, lássa be, hogy le kell adnia néhány terhet a válláról. Ezt azonban megfontoltan tegye meg.
V.21.-VI.21. Ikrek
Számtalan meghívásra számíthat a közeljövőben. Tettre készen megköszöni valamennyit, de a választásnál mégis elbizonytalanodik.
VI.22.-VII.22. Rák
Érzelmi élete úgy alakul, ahogyan ön eltervezte. Kedvesével szinte fél szavakból is megértik egymást. Májusban segítő égi hatásokra is számíthat.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Egy ideig erején felül kell teljesítenie, hogy a családjának mindent meg tudjon adni az ünnepekre. Az ünnepek után azonban feltétlenül pihenje ki magát.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
A bolygóállások szerint önnek is kell némi áldozatot hoznia azért, hogy harmonikusan teljenek az ünnepek. A vitás helyzeteket érdemes lesz elkerülnie.
j^IX.23.-X.22. Mérleg
Ha unatkozik a hosszú hétvégén és megunja a tévézést, menjen el ibolyát szedni barátaival. Érdemes ilyenkor bejárni a város környékét is.
V
J X.23.-XI.22. Skorpió
Jó formában lesz a hétvégén. Ha kellően kihasználja a meggyőző erejét, bármit elérhet. Csak ki kell mondani a kívánságát, és máris teljesül.
fl4$XL23.-XIL21. Nyilas
A hosszú hétvégén semmi oka sem lesz a panaszkodásra. Jó irányba haladnak elképzelései. Már csak el kell köteleznie magát valakivel.

XII.22.-I.20. Bak
A tavasz virágai már díszítik lakásának ablakait. Engedje magához az évszak gyógyító energiáit, és élvezze a nyugalmat. Pénzügyekkel ne foglalkozzon.

21.-II.19. Vízöntő
Ki kell találnia, mi módon tud változtatni a pénzügyein. Ha a spórolással nem ér el kellő eredményt, keressen egy pénzügyi tanácsadót a családjában.
i0CII.2O.-III.2O. Halak
Mostanában úgy érzi, a jó gondolatait és ötleteit szívesen megosztaná másokkal is. Ne fojtsa magába ezt az érzést, bátran bontakozzon ki a környezetében.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. március 17
Számos
vb-kvalifikációval
A Dance Star Hungary ESDU 2016 elnevezésű látványtáncversenyt rendezték a nagykanizsai HSMK-ban, melyen végül 32 gyakorlat 82 versenyzője kvalifikálta magát a május végén sorra kerülő poreci világbajnokságra.
A házigazda Szan-Dia FSC táncosai közül szólóban aranyérmet a Kis-cica - Ujj Viktória (acrobatic dance gyerek kategória), a Marry Poppins -Kurucz Petra (musical theatre gyerek), a Good bye - Szabó Tímea (open felnőtt) és a Rabiosa - Csányi Csilla (MTV Commericial felnőtt) produkció szerzett. Ezüstérmesek a California - Szabó Tímea (lirical felnőtt) és a Popey - Varga Fanni (open gyerek) előadás lett, míg bronzéremmel a Farkas - Tizedes Renáta (acro-batic dance felnőtt) lett gazdagabb. Az úgynevezett párosok-hármasoknégyesek versengésében elsőként Flinstones - Solymosi Vivien és Kurucz Petra (acrobatic dance gyermek), a Pinocchio - Zsohár Fanni és Ujj Viktória (open gyermek) és az I''m an Albatros - Varga Izabell és Kátai Lora (open felnőtt) zárt. Ezüstérmet a Bang Bang - Lovkó Bonita és Kisgyura Anna (acrobatic dance felnőtt), A váza - Taródy Csenge és Acs Barbara (open gyermek), a My boyfrend''s back - Varga Fanni és Felde Zorka (MTV Commericial gyerek), a Bangbang - Váradi Luca és Molnár Lilla (MTV Commericial junior) és a 4ever Madonna -Skanecz Sára és Poszovecz Hanna (MTV Commericial felnőtt) előadás szerzett, míg bronzérmesként a Little Party - Kovács Patrícia és Kátai Lora zárt. Csoportban első lett a Common and dance (acrobatic dance felnőtt), a Színesceruzák (open mini), az Almamagok (open gyermek) és az Euro-pean union (production number junior) táncos produkció. Második hellyel gazdagodott a Csillagjegyek (acrobatic dance junior), a Dzsungel könyve (musical theatre gyerek) és az Olympia (open junior), bronzérmet pedig a Hajlakk (musical theatre gyerek) előadói vehettek át. Formáción belül elsőséget a Biliárd (acrobatic dance gyerek), az Éden (acrobatic dance felnőtt), az Ali Basha (open gyerek), a Szüret (open junior), a Viva Las Vegas (open felnőtt), a 101 kiskutya (production number gyerek), a Hófehérke (production number junior) és az Oz (produc-tion number felnőtt) ünnepelhetett, míg második lett a Popcorn (open gyerek).
Köszöntötték városunk legjobb sportolóit
A 2015. esztendőben nyújtott kiemelkedő sportteljesítményéért 27 sportágban - az iskolákkal együtt - 30 sportegyesület 383 sportolója vehetett át elismerést a HSMK-ban megrendezett ünnepségen.
Azokat a sportolóinkat egyesületüknek, iskolájuknak jó köszöntötték, akik városunknak, hírét vitték az ország számos
pontjára és határainkon kívülre is.
- Önök képviselik a sikeres jövőt, kedves fiatal sportolók, mert már bizonyították, hogy képesek meglelni az útjukat, amelynek célja a teljesebb és gazdagabb élet - hangsúlyozta köszöntő szavaiban Dénes Sándor polgármester. - Ezt az utat az akarat jelölte ki önök számára, amelyet fontos megerősíteni bátorítással és motiválással. A mai napon azért vagyunk itt, hogy támogassuk helyes útjukon, elismerésünkkel segítsük önöket céljaik elérésében. A vállunkra vegyük önöket, hogy valóban érezzék: óriások, akiknek komoly feladatuk van, látják messzi céljukat a magasból, de szükségük van a támogatásra is, mert az út megtétele sok akaratot kíván még.
Az oklevelet és az emlékérmet Dénes Sándor, valamint Karádi Ferenc és Tóth Nándor alpolgármesterek nyújtották át a sportolóknak és edzőiknek.
B.E.
Rajtolt a Kanizsa Bajnokság
A Nagykanizsai TE 1866 és a Jigoro Kano Alapítvány szervezésében került megrendezésre a cselgáncs Kanizsa Bajnokság első fordulója.
A versenyre előzetesen a diák C-B-A, serdülő, ifjúsági és junior korcsoportban 65 fő nevezett 4 város (Nagyatád, Nagykanizsa, Som-ogyszob, Zalaegerszeg) klubjából, végül 51 versenyző léphetett tatamira.
Az NTE versenyzőinek egyéni eredményei. 1. helyezettek voltak: Garai Emese, Garai Nimród, Nagy Adrián, Garamszegi Bálint, Simon Barnabás és Nagy Krisztofer, 2. helyezettek voltak: Szeghy Tamás, Farkas Gábor, Köveskáli Regő. 3. helyezettek voltak: Termő Kristóf, Kovács Zoltán, Ludnik Máté.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak: Csetneki Barnabás (NTE 1866), Kliment Zalán (Nagyatád), Musztács Izabella (NTE), Kovács Akos (NTE) és Zsupek Marcell (Somogyszob).
Csapatversenyben a zalaegerszegiek győztek, az NTE, az atádi-ak és a szobiak előtt.
P.L.
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (7759K)
Eladó Kiskanizsán a Pápai u. 22/a. szám alatt egy 1110 m2-es, közművesített, tehermentes telek, bontandó kicsi házzal. Buszmegálló 50 méterre. Vásárolja meg és építsen a Csok-kal. Érd.: 0620-388-4056, 0620382-3085 (7764K)
Kiskanizsán belső felújításra szoruló, 120 m2-es családi ház (1980 m2-es telken) eladó. Irányár: 13,9 millió Ft. Érd.: 06303521-342, 0620-431-0895 (7765K)
Lakást vagy házat vennék! Tel.: 0630-302-0680. További elérhetőség: e-mail: 585.667@gmail.com (7768K)
SZOLGÁLTATÁS
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István, 0630-597-1530 (7749K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra
előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
VEGYES
Nyulak - felszámolás miatt - több változatban (fajta) eladók Kiskanizsán. Érd.: 0630-657-3371 (7770K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-53B5
i&Éis^éi
2016. március 17
Kanizsa - Sport
15
Zsebben a kétszer három pont
UFC Nagykanizsa (7.) - Tisza-Ép Sipospékség Zalaszentgróti VFC (10.) 2-1 (1-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 16. forduló. Nagykanizsa, 120 néző. Vezette: Papp A. (Filinger, Horváth B.). G.: Orbán A. (44.), Péntek (87.), illetve Gájer P. (18.). Nagykanizsa: Osbáth -Schuller, Boros, Papp T., Hóbor, Gyepes (Völgyi D., 55.), Orbán A., Rácz Sz. (Pál M., 89.), Horváth B., Bene G. (Novák, 80.), Péntek. Vezetőedző: Gombos Zsolt.
A hazaiaknak (baloldali képünkön piros mezben) az első félidőben az amúgy foghíjas kerettel érkező szentgrótiak sarokrúgásai okoztak nem kevés fejtörést, egy ilyen helyzetből meg is szerezték a vezetést a vendégek. A kanizsaiak próbálták ráerőltetni akaratukat ellenfelükre, de ez csak a játékrész végére realizálódott úgymond gólban, akkor a Péntek Adrián által kiharcolt szabadrúgást tekerte Orbán Attila a hálóba.
A második 45 percben már érezhető volt, hogy a hazaiak frissebben mozognak. Akadt aztán vitatott büntető-helyzet mindkét oldalon, egyet a végén a hazaiaknak be is fújt a játékvezető, melyet Péntek gólra váltott, így az UFC Nagykanizsa második tavaszi szezonbeli meccsét is megnyerte. Nem hiába volt nagy az öröm az UFC öltözőjében, az edző, Gombos Zsolt pedig már felszabadultabban értékelhetett.
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (10.) - Olajmunkás SE Gellénháza (5.) 3-2 (1-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 16. forduló. Kiskanizsa, 80 néző. Vezette: Dencs G. (Czifra, Beke). G.: Földesi (4.), Mulasics (65.), Dol-
mányos (87.), illetve Szabó B. (30., 57.). Kiskanizsa: Póka -Ganzer, Mulasics, Csordás, Horváth G., Dolmányos, Ötvös, Piecs, Földesi (Horváth Zs., 88.), Kál-csics F., Lukács I. Vezetőedző: Sneff Ferenc.
Annyiban mindenképpen egyedi találkozóra készülhettek a Kiskanizsai Sáskák háza táján, hogy kapujukat egy hálóőrként a Gellénháza ellen debütáló, eddig mezőnyjátékosként többnyire csereként szóhoz jutó focista, Póka Ferenc védte. Mivel az élmezőnyhöz tartozó Olajmunkás volt az ellenfél a megyei első osztály aktuális fordulójában, arra lélekben felkészülhetett az ifjú labdarúgó, hogy dolga lesz bőven, no, de hogy szinte rögtön egy büntetőrúgással szembesül, arra talán még ő sem gondolt.
Az ellenfélnél meg bizonyára arra nem, hogy Póka kivédi azt a bizonyos tizenegyest, ráadásul a Sáska meg is szerezte a vezetést, onnan pedig jöhetett az ellenfél. Jöttek is, az első félidő derekán egy szabadrúgást már nem tudtak hárítani a hazaiak, mi több, a második félidőben Szabó Bence a vendégek oldalán már duplázott, s
így bizony az eredmény akár még csúnyának is ígérkezett volna...
A kiskanizsaiak azonban összekapták magukat, előbb egyenlítettek, majd a lassan sajátosságukká váló eszközzel operáltak: ezúttal Dolmányos Márk ragasztott nagy bombagólt az ellenlábas hálójába. Innentől a vendéglátók - előnyüket védve -már lehozták a meccset és egy roppant értékes győzelmet könyvelhettek el a bajnokságban. (Jobb oldali képünkön a hazaiak jobb oldali védője Ganzer Szilárd ellenfele elöl tisztázva indítana egyben támadást a találkozó második félidejében.)
pl.
ra
Futurus c%L
Pannónia
LOMTALAN ITAS 2016. év
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is előzetes egyeztetés szerint lomtalanítunk.
A lomtalanítási akció 2016. április 4-tól 2016. április 30-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 21-tól április 15-ig, munkanapokon 13.00-16.00-ig a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 0693-537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni. A társasházak közös képviselői a lomtalanítást személyesen jelenthetik be a cég Vár u. 5. sz. alatt lévő szállítási irodájában.
A közösen leegyeztetett időpontra a Szolgáltató a lomhulladék meny-nyiségétől és összetételétől függően az elszállításra konténert, a családi házas övezetbe tömörítős hulladékszállító járművet biztosít.
Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén, szombatonként történő lomtalanításra van lehetőség (04.09., 04.16., 04.23., 04.30.). A háztartásban keletkezett lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni. Kérjük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtő-
edény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!
A Szolgáltató egy helyről csak egyszer tudja elvinni a kirakott lomot.
A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen adhatók le a háztartásokból származó elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok, valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi. Kérjük ezért, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér és színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, használják a kihelyezett elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtő szigeteket és a hulladékudvart.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a lomtalanítás költségeit a rendszeres hulladékszállítás bevételei fedezik, ezért a rendezetlen, szüneteltetett szerződésű, illetve díjhátralékos ügyfeleinktől a lomhulladék nem kerül elszállításra.
A szabálytalan közterületi hulladék-kihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai ellenőrzik és szankcionálják!
A háztartásoknak, társasházaknak lehetősége van fenti a lakossági lomtalanítási akciótól eltérő időpontban, térítés ellenében is lomtalanítást rendelni a Szolgáltatótól.
Kérjük együttműködését környezetünk tisztaságának megóvásában!
Köszönettel, az Ön Szolgáltatója: Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.
16
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 17
ELETRE VALÓ!
vagV|Í50.,qQ|Q1km garanciánál
wtrr/y

UJ Vi
Most 5 év
p Ktií)!** IIMBA
ff''9 ''
QO
EURO nr NCAP
WM&D WM (ML a=@ m<m foíMM © TJM C
mmm wühm m@m §Mr m & ®®g)
*Az ajánlat 2016.03.01. és 03.31. között érvényes használt autó beszámítás, vagy gépjármű finanszírozás esetén.
FX Autóház ■
■L ■ — i . Suzuki Vitara üzemanyag fogyasztás: 3.7-7,1 1/100 km.
IvagyKanizsa, C0,-kibocsát,! 5 vegyes használat mellett: 106-13B g/km. Mti,
Teleki Út 25. Tel.; 93/537-630 A kép illusztráció, a változtatás jogát fenntartjuk. F=*''
. ., , További részletek márkakereskedésünkben és a -3 *
WWW.SU2UklfX.hUstiiukl.hu weboldalon. ^ta
Wav oí Life!
Márvány, Gránit, Mészkő
Síremlékek, urnasírok, kiegészítők
Sírkövek, urnasíremlékek kiegészítők széles válaszlék kínáljuk vázák, mécsese keresztek, kelyhek.
PRECÍZ MUNKAVÉGZÉS, TAPASZTALAT, GARANCIA I
Forduljon hozzánk, legye próbára szakértelmünket. Sokéves tapasztalatunkkal, személves konzultációval segítjük a megfelelő síremlék kiválasztásában. Hívjon minket bizalommal!
Szilvasi Sírkő-Épületkő Bemutatóterem: Nagykanizsa, Kórház u. 15. Telephely: Csurgó, Poldini út 8. Kirakat Csurgó, Arany János u. 36.
www.siremlek.net
+3630295-3048
+3630956-5685

OUMI-SZERVIZ
Nyári gumiabroncs akció!
Az akció május 31-ig tart.
Nyitvatartás:
Hétfő -Péntek: 8-17 óráig. Szombat: 8-1/ óráig
Kovács Béla Gumi-szerviz
8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány u. 146/A Tel /fax- +36 (93) 315-259 * mobil +36 (30) 586-1997 .e-mai! kh.gumiszerviz@freemail hu
Gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése kerékszerelés, centírozás.
M MŰVÉSZETI FESZTIVfe NAGYKANIZSA
\ 9S

S
Főbb programjai:_
MOBILMÁNIA KONCERT - HSMK, március 18. 19 óra. HERNÁDI PONT -HSMK, március 22. 19 óra. HÁY COME BECK - Medgyaszay Ház, március 23. 19 óra.
Plitvicei tavak
2016. április 9., május 22., június 25. Részvételi díj: 6.900 Ft/fő
Bled-Bohinj-Savica vízeséssel 2016. április 10. Részvételi díj: 7.900 Ft/fő
Zotter csokigyár
- Riegersburg- Graz 2016. április 16. május 21. Részvételi díj: 4.900 Ft/fő
Pápa-Pannonhalma-Zirc 2016. április 17. Részvételi díj: 6.500 Ft/fő
Bécs-Schönbrunn 2016. április 23. Részvételi díj: 5.700 Ft/fő
Bécs császári pompája egy kis csokis kényeztetéssel 2016. április 30. Részvételi díj: 5.700 Ft/fő
Ausztria: a sós tavak vidéke 2016. április 30.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fő
(A részvételi díj tartalmazza az utazás és az idegenvezetés költségét. A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.)
Barangolás toszkán tájakon A táj szerelmeseinek... 2016. május 27-31. (4 éj) Részvételi díj: 30.000 Ft C 180 €/fő
Körutazás Olaszországban...
2016. június 24-29. (4 éj)
Orvietó - Róma - Nápoly - Pompei
- Capri sziget - San Marinó Részvételi díj: 99.900 Ft/fő
Körutazás Székelyföldön... 2016. július 14-20, szeptember22-28. (5 éj) Részvételi díj: 20.000 Ft/fő és 150€/fő
Dél-Erdélyi körutazás
2016. augusztus 18-23. (5 éj)
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő és 150€/fő
Svájc
2016. augusztus 18-21. (3 éj)
Részvételi díj: 65.900 Ft/fő
A részvételi áj tortainnizzti az utazás t idegenvezetéssel, valamint a szállás tóíisegét félpanziós ellátással, A részreteli díj nem tortalmazM a BSP és a belépek költségéi.
Nagykanizsa, Rozgortyi u. t/B I Web: www.lovaszbLisz.hu
|| Tel.: (30) 277 53 20
E-maik ínfo@lovaszbusz.hu
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVIII. évfolyam 11. szám 2016. március 24.
2016 húsvétjára
Az emberi lét - sajnos - szükségszerűen tökéletlen. Esik az eső, nem válaszolnak az üzenetünkre, megbetegszik a barátunk; és ezek csak a kisebb problémák. Nehéz mindezt megemészteni. Néha elábrándozunk arról, hogy milyen lenne egy valóban tökéletes világban élni. Az ideális boldogságban, ahol mindig az történik, amit akarunk - vagy ha még jobbat szeretnénk: az történik, ami valóban jó, ami mindenki javára szolgál, még akkor is, ha mi esetleg elsőre nem ismerjük föl, hogy mi lenne az.
Amikor életünk nehezebb kihívásaival találkozunk, kicsit másképp vetődik föl a kérdés: a tökéletességről már rég lemondtunk, de van-e egyáltalán megoldás a bajokra? Van-e válasz a szegénységre, a halálra, a föloldhatatlannak tűnő konfliktusokra, az ismétlődő kudarcra?
Ha körülnézünk a világban, azt láthatjuk az embereken, hogy a válasz nagyrészt hit kérdése. Akik hiszik, hogy minden rosszból van kiút, azok meg is találják azt; akik pedig nem bíznak ebben, azok a kudarcok és a szomorúság hatása alatt élik le az egész életüket.
Számtalan filmet láthattunk arról, hogy milyen energiát jelent, ha valaki bízik az életben, ha „nem adja föl". Gulag- és Auschwitz-túlélők beszélnek arról, hogy mennyit számít a hozzáállás: van, akit megerősít a szenvedés, és van, aki megroppan alatta.
De mire alapozzuk a reményünket? Mi igazolhatja, hogy a rosz-szon aratott győzelem nem csak látszólagos? Mivel indokolhatjuk meg, ha életünk biztos alapjává akarjuk tenni a reményt, a "pozitív gondolkodást"?
A keresztény hit szerint erre a kérdésre a húsvét ad végső választ.
Az emberré lett Isten azzal, hogy vállalta a mi sorsunkat, örökre legyőzte a rosszat. Húsvétkor derült ki egyértelműen, hogy Isten mit akar a földi élettel. Jézus sorsa mutatja meg azt, hogy a világ minden nehézségére van válasz, hogy előbb-utóbb (néha bizony utóbb) minden rosszból keletkezik, keletkezhet valami jó. Igaz, ez néha csak a halálunk után következik be.
A feltámadás konkrét történés, de egyben jelkép is. Olyan esemény, amely megváltoztatja az egész létünket. Arról szól, hogy lehetséges jó kapcsolatban élni Istennel és egymással, hogy megtalálhatjuk a nehézségek értelmét, hogy megszabadulhatunk a bűntől is. Ez már a tökéletes világ előszobája, azé a világé, amelybe majd halálunk után érkezünk el. A megkezdett örökélet.
Böszörményi Géza Sch.P.
2
Kanizsa - Krónika
2016. március 24
és a barátságot. Ahogy Móricz Zsigmond fogalmazta meg: „Senki úgy a barátjához nem ragaszkodott, mint a betyár. Mert a betyárnak ez az egy van, ha van: a barátja. Kiátkozta őtet apja, anyja, testvérei, de a barát kitart mellette.
- Néha mi magyarok is úgy érezzük, hogy a világban egyedül bolyongunk, hogy kicsit különcök vagyunk történelmünkkel, hagyományainkkal, nyelvünkkel, véleményünkkel és cselekedeteinkkel - hangsúlyozta a polgármester. így csak azokra számíthatunk, akik a barátainkká váltak az utunk során és kitartottak mellettünk. Talán éppen ez az egyik oka, hogy a betyárok és a betyárság számunkra
Tovább zöldül a belváros
A városrehabilitáció keretében folyamatosan zajlanak a Fő út befejező munkálatai. Míg az alsó szakaszon a kivitelező munkatársai jelenleg a gyepszőnyeget fektetik, addig az út a felső részén tovább folyik a járdaburkolat valamint a csatorna építése. A Fő út teljes műszaki átadására és forgalomba helyezésére várhatóan áprilisban kerül sor.
gyarlóság és kiszolgáltatottság negatív élményeivel.
Ez a kiállítás azonban egy lehetőség, hogy múltunk e mélységes kútjába tekinthessünk, és egy tisztább és világosabb képet alkothassunk e titokzatos világ lakóiról, a betyárokról - zárta szavait Dénes Sándor.
Voltak, akik muszájból, és voltak olyanok is, akik akaratukon kívül lettek betyárok. Érdekes történeteket osztott meg a jelenlévőkkel Kardos Ferenc. A néprajzkutató tárlatnyitóbeszédében mesélt az egykori szökött katonákból és a pásztorokból lett betyárokról. Azokról is, akikből később gyilkos zsiványok, haramiák lettek. Szerelmi történetek is átszőtték a betyárok élet, olykor nők is keveredtek a duhaj, sokszor bandákba verődött legények közé. A leghíresebb köztük Bödo Böske volt. Ot is megismerhetik, csakúgy, mint Palkó Jancsit, Sa-
nem a teljesen negatív emberi tartomány része. Inkább azt mondhatjuk, hogy a betyárokról alkotott kép kissé homályos és keveredik benne számos pozitív romantikus elem az emberi
vanyú Jóskát, Hajnal Jancsit, Németh Pált, avagy a legismertebb zalai betyárokat, ha megtekintik a kiállítást.
Sz.Zs.
Savanyú Jóska, Milfajt Ferkó, Palkó Jancsi és a többiek
Milyen emberek voltak a dunántúli betyárok? Magyar Robin Hoodokként, vagy egyszerű zsivá-nyokként, netán fosztogatókként portyáztak? A Thúry György Múzeum múlt szerdán nyílt tárlata választ ad minderre.
Nincsen énnekem varrott duny-hám - Betyárok és betyár élet DélZalában, e címet viseli az időszaki kiállítás, mely a Thúry Múzeum, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum és a Balatoni Múzeum gazdag anyaga révén mutatja be, az egykori, nagyon is aktív betyáréletet térségünkben. Dokumentumokkal, korhű relikviákkal - karabélyokkal, furkó-sokkal, puskákkal - de még „eredeti betyárfészekkel" is találkozhatnak az érdeklődők a betyáros tárlaton.
Az ünnepélyes megnyitón Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatójának üdvözlő szavait követően, Dénes Sándor polgármester mondott köszöntő beszédet.
- A különleges és érdekes kiállítás segítségével betekintést nyerhetünk múltunk és örökségségünk egy képzeletet megindító, valamint kultúránkat is meghatározó világába. Megismerhetjük azon legismertebb dunántúli betyárok életét, kedveseiket, életmódjukat és a megítélésüket felmutató forrásokat, akik az irodalmi és a mindennapi tudatunkban egyfajta magyar Robin Hoodokként a mi népi romantikus hőseink. Holott mindannyian tudjuk, hogy tolvajok, fosz-
c
togatók voltak, mégis a hozzájuk fűzött képek a pozitív hőseink sorába illesztik őket. Aminek talán hányatott történelmünk, idegen népekkel vívott harcaink sokasága az oka, és így velük inkább tudtunk azonosulni, mert lázadókat, igazságukért harcolókat láttunk bennük, akikben benne van a magyar turpisság, kreativitás és ügyesség - hangsúlyozta Nagykanizsa első embere.
- A magyar nép emlékezetében azért válhatott oly közkedvelt szereplővé a betyár, mert az általa vállalt életforma, értékítélet nagyon is hasonlított arra a képzetre, amelyet a köznép mindig is igazából valódinak, s magyarnak könyvelt el - írja Vukics Ferenc, a Betyárok és pásztorok tudása című tanulmányában.
A betyárság fogalma így talán a közösséget, a meg nem alkuvást jelenti számunkra, az összetartást
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. március 24
Kanizsa
Migráció
3
Az önvédelem kötelesség
Nekünk sem kő van a szívünk helyén. Igaz, az agyunk helyén sem. - mondta február végi évértékelőjében Orbán Viktor. Előző nap Kanizsán Márfi Gyula szólt hasonlóképpen. - Jézus nem csak azt mondta: legyetek szelídek, mint a galambok, hanem azt is: és okosak, mint a kígyók. A veszprémi érsek után Pöldi László, egykori hírszerzőtiszt beszélt: - Ez nem migráció, hanem invázió! Akarunk-e áldozatok lenni? A háború erről szól. A konferencia előadásainak ismertetését jelen tudósításunkkal zárjuk, de Olvasóink visszahallgathatják valamennyit a Magazinok Kani-zsaTV elnevezésű YouTube csatornán.
Senki sem meri kimondani, de én elég kis embernek tartom magam, így ki merem mondani. -indokolta a pördeföldei születésű főpap, miért nevezi meg Európa iszlamizálásának támogatóit. -Támogatják őket a szaúd-arábiai bankok. Azután az amerikai zsidó bankok, gondoljunk Soros Györgyre. És az európai keresztények, Angela Merkel. - Utalt arra a tavaly októberi interjújára, melyet a veszprémi Napló közölt. Bírálták őt utána segélyszervezetek, nekik válaszolva az érsek úr leszögezte, a muszlimok éppoly übermenschek, mint a nácik. Ez a felsőbbrendűségi tudatuk váltotta ki belőle, hogy megfogalmazza parancsolatát: „Szeresd a muszlimot, mert keresztény vagy, és ő is ember! De ne bízz meg benne, mert ő nem keresztény, és nem tekint téged embernek!" - ezt hallva a közönség tapsa szakította félbe előadását. -Püspökként el kell mondanom -folytatta - , hogy ennek a migrációnak fő okai mi vagyunk. Elhagytuk keresztény gyökereinket. Létrehoztunk magunk körül egy eszmei, annak nyomán szociológiai vákuumot. A szexualitást elszakítottuk a szerelemtől, a szeretettől, az élettől. Ennek következménye az elnéptelenedés és a munkaerőhiány. (Soros György egyik magyarországi sajtóterméke előbbi szavaiba kötött bele alpári módon, melyre az érsek csak így reagált: a küldetéssel jár.)
Annak idején a szentté avatott II. János Pál pápa sokat kérte az Unió vezetőit, az alkotmány előszavában említsék meg Európa keresztény gyökereit. Erre nem voltak hajlandók, ami annál is visszatetszőbb, mert a görög-római hagyományt és a felvilágosodást megnevezték. Pedig előbbit a kereszténység hagyományozta át, utóbbinak pedig megvannak a keresztény gyökerei. Am a kereszténységtől elszakítva a szabadságból szabadosság, ultraliberalizmus lett. - Én magamat liberális felfogásúnak tartom, nem akarok diktatúrában élni. - jelentette ki Márfi érsek. - Am a szabadság túladagolása hasonlít a gyógyszer túladagolásához. Majd egykori pannonhalmi bencés diákként visszaemlékezett az ott látható freskóra. Az abroncsait vesztett, emiatt tartalmát vesztett hordó melletti feliratra: Libertate periit, azaz Tönkrement a szabadságtól. Az egyenlőségből meg egyformaságot csináltak - utalt többek közt a gender ideológiára. - Hát nekünk kell, püspököknek, papoknak megvédeni, hogy a nemiség jó dolog, hogy az Isten az embert férfinak és nőnek teremtette?
Ezután az egyszeri idelátogató marslakó példáján szemléltette az európai helyzet fonákságát. Hiszen az Unió alkotmányának elolvasása után a marslakó méltán furcsállhatja, miért írunk 2016-ot, miért a vasárnap a heti pihenőnap, ha ennek okáról hallgat a preambulum. Az európai kultúra érthetetlen a kereszténység nélkül, példákat sorolt a zene, az irodalom, a festészet, a szobrászat remekei közül. - A milánói dómot vagy a toledóit kik építették, a görög-rómaiak vagy a szabadkőművesek? - kérdezhetné a marslakó. És megtudná, hogy a keresztények. Majd megkérdezné, a személyiségi méltóság honnan származik? Keressék ezt a fogalmat az iszlámban! Mindezek után a marslakó megkérdezné: Európaiak, ti normálisak vagytok? S maga felelne rá: Bizony mondom, nem vagytok normálisak, mert elvágtátok magatok alatt a fát. Ezért Márfi érsek így zárta előadását: Ha túl akarjuk élni a migrációt, térjünk
vissza keresztény hitünkhöz. Akkor még van remény, hogy Európa megmenthető, különben nincs!
Mindig tudtam, hogy a titkosszolgálatnak van a legnehezebb dolga, de ilyen előadók közt a legnehezebb. - kezdte előadását Földi László, egykori hírszerző ezredes. Felidézte az európai gyávaság jelképét, az 1938-as müncheni egyezményt. Majd idézte Churchill ekkor mondott szavait: Anglia választhatott a szégyen és a háború között. Anglia a szégyent választotta, és mégsem fogja elkerülni a háborút. Ebben a helyzetben nekünk Churchillre kell figyelnünk. -Bocsásson meg nekem a püspök úr, nem tudom úgy folytatni, ahogyan abbahagyta. Európában nem háború lesz. Már háború van. Elemezte, miért éppen 201S-ben indult meg az invázió -melyet eléggé el nem ítélhető módon sokan migrációnak hívnak. Azonban - ismertette a szakértő - a migrációnak pontos MBP-je, azaz Migrációs Biztonsági Protokollja van. Az 19S6-os forradalom leverése utáni magyar menekültek példáján ismertette ennek mibenlétét. A nyugati titkosszolgálatok lenyomozták, kivel állnak szemben, nehogy szovjet ügynök adhassa ki magát menekültnek. Most azonban semmiféle védelem nincs. Nem csak a robbantás terror. A törvények, köztük a közlekedési törvények semmibevétele is. Ezrek gyalogoltak az autópályán. A háború nem akkor kezdődik, amikor lőnek - a terep felmérése is ide tartozik. Az egykori katona elmagyarázta, hogy a 4. generációs hadviselés miben különbözik az előző háromtól. Ma meg akarják gyengíteni Európát, meg akarják akadályozni Európa
megerősödését. Ennek állomása az ukrán konfliktus is. Mindegy, hogy tudatosan vagy anélkül, ehhez a hadüzenet nélküli háborúhoz az Unió vezetői is felsorakoznak.
A politika az egyetlen tudomány, amely nem hibázhat. -szögezte le az Információs Hivatal hajdani műveleti igazgatója. Hiszen beláthatatlanok egy tévedés következményei, nincs még egy dobás. Másik oldalról pedig minden eszköze megvan a döntések előtt a megfelelő információk beszerzéséhez. Túl sokat beszélünk arról, mi történt, mi a helyzet, ezt ragozzuk. - folytatta Földi László. Mi a megoldás? - erre kell választ adni. Stratégiai értelemben a válasz végtelen egyszerű: Európát meg kell védeni. Ennek szabályai vannak. A háborút nem lehet békés eszközökkel megvívni. Megfelelő, új törvényekre van szükség, egyszerűen nem lesz más lehetőség. A védelem azt jelenti, hogy nem szabad engedni, hogy Európa földjére lépjenek. Azok előtt, akik onnan jönnek, ahol használják is a fegyvereket, semmit sem ér a fegyverek mutogatása. Az itt lévő katonák jól tudják, a feltorlódott tömeget, ha megindul, csak fegyverrel lehet megállítani. Az ittlévőket ki kell utasítani.
Egyetértek a püspök úrral, ezek az emberek áldozatok lesznek. Egy lehetőségünk van, el kell döntenünk: akarunk-e áldozatok lenni. A háború erről szól. Egy amerikai filozófus mondta: A libralizmus nem más, mint Európa öngyilkosságának filozófiája. Úgy tűnik, hogy igaza volt. - fejezte be előadását a titkosszolgálati szakértő.
Kanizsa
Kanizsa - Kiskanizsa
?
Tovább a hagyományőrzés jegyében: A Kiskanizsai Polgári Olvasókör útjai
Száznegyvenhatodik születésnapját ünnepelte a hétvégén a Kiskanizsai Polgári Olvasó Kör. Előtte nem sokkal évértékelő közgyűlést tartottak. Elfogadták az elnök, Salamon Sándorné beszámolóját a kör elmúlt évi tevékenységéről, valamint megvitatták és elfogadták az idei évre kitűzött feladatokat. Új titkárt is választott a tagság Hartainé Bo-bai Éva személyében, aki mindenki örömére elvállalta ezt a megbízatást.
A részletekről, az elnöki teendőket 7 éve ellátó (előtte 3 évig titkár) Salamon Sándornéval beszélgettünk.
- Az önkormányzat pályázatán nyert pénzből eszközöket is vásároltunk, hiszen az orvosi előadásokat egészségügyi, vérnyomás-, koleszterin-, és vércukorszint mérés előzi meg. Sikeres pályázatunk összegét használhattuk fel az Ar-vácska Dalkör ruhatárának frissítéséhez, míg a Kulturális Alapból kapott támogatást a kulturális kapcsolataink ápolására költöttük el. Rendszeres az együttműködésünk a szlovéniai társklubbal és az Olvasókörök Országos Szövetségével, mely szervezetnek a Dunántúl területéről a mohácsiak mellett csak mi vagyunk a tagjai. A többiek az Alföldről vannak, illetve a határon túli magyarságot képviselik a szövetségben.
A nyáron - augusztus 12-14-ig -, mi leszünk a soros, háromnapos országos találkozó szervezői, lebonyolítói - sorolja az elnök a fonto-sabb teendőiket. Ezeknek az ösz-szejöveteleknek nemcsak az a cél-
ja, hogy megismertessük a többi olvasókörrel a kiskanizsait, hanem az, hogy mi is megismerjük egymást, azokat, akik megtisztelnek bennünket azzal, hogy ellátogatnak hozzánk. Hasonló a gondolkodásunk a kulturális és szabadidős rendezvények szervezésénél. Mi is figyelmet fordítunk a helyi hagyományok őrzésére és továbbadására, egészségmegőrző és ismeretterjesztő előadások szervezésére. Akkor kapja meg olvasókörünk a szövetség vándorbotját, melyet ünnepi műsor keretében veszünk át. Ezt a vándorbotot egy éven át birtokoljuk, műsorainkban mint az összefogás szimbólumát szerepeltetjük, majd 2017 nyarán továbbadjuk az akkori nyári találkozót rendező olvasókörnek.
Távolibb településekről, az Alföldről és más országrészekből utaznak hozzánk. Kevesen ismerik városunkat, éppen ezért igyekszünk a legjobb programokkal megörvendeztetni őket. Szállásuk a Cserháti kollégiumban lesz, illetve kaptunk szóbeli támogatást a Tourinform Iroda vezetőjétől, valamint Száraz Csilla múzeumigazgatótól, mert szeretnénk közösen meglátogatni a Kiskastélyt, a Magyar Plakát Házat, a múzeumot. A programba iktatunk egy városi sétát is, melynek során megmutatjuk Kanizsa nevezetességeit. Őnekik a hegy nem azt jelenti, mint nekünk, zalaiaknak, éppen ezért az egyik olvasókörös tagunk felajánlására eltölthetünk egy napot a hegyi birtokán. A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében arra kérjük valamennyi olvasóköri tagunkat, és Kiskanizsa lakosságát, hogy áll-
janak mellénk, és segítsenek bennünket.
- Visszatérve a beszámolóhoz, az egyesület művészeti csoportjának a munkáját is jónak értékelték. Az Arvácska Dalkör sok fellépést tudhat maga mögött, pedig csak a hétvégéken, vagy munkaidő után vállalnak szereplést, mivel a tagok többsége dolgozik. Egy kivételével valamennyi dalos találkozóra szóló meghívásnak eleget tudtak tenni. Többször elutaztak Gyertyánosba, a Lendva közelében lévő szlovéniai településre, ahol énekeltek a falunapon és a borkóstolóval egybekötött húsvéti rendezvényeken. Ők a lendvai székhelyű, „Hajnal" Művelődési Egyesület keretén belül tartják összejöveteleiket az egyesület anyagi támogatásával.
- Kölcsönösen örülünk a találkozásoknak, az évek során kialakult jó kapcsolatnak -újságolja Salamon Sándorné. - A jó „szomszédolást" jelzi jelenlétük a lendvai szüreten és a kézimunka kiállításon, valamint a Málé Napon, ahol a kukoricás ételek széles választékát mutatták be a nagyközönségnek az ottaniak. A málésütő versenyre ugyan nem nevezetek be, de ennek ellenére vittek magukkal Kiskanizsán készült kukoricamálét, amit egy gyer-tyánosi recept alapján készítettek el az asszonyok. A lendvai közönség körében nagy tetszést arattak vele, amit az is jelzett, hogy egy-kettőre mind elfogyott a tálcákról. Hozzájuk hasonlóan, a szlovén olvasókörösök is gyakran jönnek a zalaiakhoz vendégségbe, az évfordulós ünnepségekre, a kiskanizsai búcsúba, a dalos találkozóra és a Dödölle fesztiválra.
Most azonban egy közelebbi eseményre kell figyelniük. A Kiskani-zsai Polgári Olvasókor 146. évfor-
2016. március 24.
dulójára készülnek, melyet március 19-én ünnepeltek meg. Ez alkalomból szintén három főt részesített erkölcsi elismerésben a tagság. A díjazottak személyéről is döntöttek a közgyűlésen. Aztán tavasszal egy hosszabb út vár az olvasókör tagjaira. Áprilisban, az országos szövetség találkozójára, Hódmezővásárhelyre várják a hagyományőrzőket. A főbb megbeszélnivalók mellett elhangzott még egy felvetés a közgyűlésen. Méltánytalannak tartja mindenki - mondta az elnök, hogy fizetni kell terembérletet, illetve a terembérlet áfa-ját az önkormányzat felé, akkor, amikor a Kiskani-zsai Olvasókör épülete a kiskaniz-sai emberek adakozásából, felelősségvállalása alapján épült fel, hiszen elődeik, dédapáik ott jeleskedtek az építésénél. - Voltam a polgármesteri hivatalban és bíztam benne, mi más elbírálás alá esünk, mint a többi civil szervezet, de nem tudták elengedni. így a saját pénzünkből kell kifizetni ezt az összeget. így, ha a meglévő húzóerő, az életkora miatt lassan „elfogy", nem hiszem, hogy a fiatalok felvállalják, és tovább viszik ezt a feladatot. Mi a magánéletünkből, a szabadidőnkből olyan sok időt áldozunk erre a hobbinkra, amit egy mai huszonéves nem biztos, hogy vállalni tud. Javaslom a képviselőtestületnek, hogy gondolják át még egyszer a kérésünket, mert nagyon sok civil szervezet vegetál éppen az anyagiak miatt. Sokuknál nem látok elég aktivitást. Tartanak ugyan taggyűlést és egy-egy rendezvényt, s mivel nem tudnak költeni ilyesmire, jó idő esetén elmennek valamelyikük családi birtokára, vagy például a templom közösségi házába. Itt nálunk a Sarlós Boldogasz-szony Templom plébánosa, dr. Páhy János úr mindig nagyon szívesen a rendelkezésükre bocsátotta a helyiséget - foglalta össze az olvasókör közgyűlésén elhangzottakat Salamon Sándorné elnök.
B.E.
Elismerték a Kiskanizsért tévők munkáját
A megalakulásának 146. évfordulóját ünneplő Kiskanizsai Polgári Olvasókör vezetése immár 8. alkalommal adott át erkölcsi díjakat azon tagtársainak, akik sokat tettek az olvasókörért, és a kiskanizsai hagyományok megőrzéséért.
Az elismeréseket Németh László és Németh Lászlóné, Anek István és Anek Istvánné, valamint Göttli Györgyné vehette át Dénes Sándor polgármestertől szombat délután, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban tartott rendezvényen. Az összejövetelen megemlékeztek az olvasókör alapítóiról és az alapítástól eltelt időben végzett munkáról is.
2016. március 24
Kanizsa - Krónika
5
TeSzedd!
Már lehet jelentkezni az idei TeSzedd! szemétgyűjtési akcióra, amely most először négynapos lesz, április 28. és május I. között várják az önkénteseket - tájékoztatta a Földművelésügyi Minisztérium (FM) az MTI-t.
Az idén hatodik alkalommal megrendezendő eseményre április 18-án éjfélig lehet regisztrálni a www.teszedd.hu oldalon, ahol minden, az akcióval kapcsolatos tudnivaló megtalálható. Országszerte várják a baráti társaságokat, munkahelyi közösségeket, családokat és diákokat, óvodáskortól az egyetemistákig.
Az FM közleménye szerint a TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció az ország legnagyobb önkéntes mozgalma. Idézik V Németh Zsoltot, a tárca környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkárát, aki kifejtette, a TeSzedd!-del idén is kapcsolódik Magyarország a Let''s Clean Up Europe! (Tisztítsuk meg Európát!) nemzetközi szemétgyűjtési akcióhoz, amelyben évek óta a magyar önkéntesek messze a legaktívabbak. Tavaly Magyarország adta a szemétgyűjtési helyszínek és a résztvevő önkéntesek több mint felét a Let''s Clean Up Europe! összeurópai kezdeményezéshez.
A TeSzedd! akciót az FM fenntartásában működő OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság szervezi. A kezdeményezés logisztikai támogatója most is a Magyar Posta Zrt., együttműködő partnerként a korábbiakhoz hasonlóan a Magyar Természetjáró Szövetség és a Főkert Nonprofit Zrt. segít a megvalósításban.
Idén is nagy szükség van koordinátorok jelentkezésére, valamint a találkozási pontokhoz csatlakozó önkéntesekre. A koordinátorok most is létrehozhatnak nyílt és zárt találkozási pontokat, az előbbiekhez bárki csatlakozhat, utóbbiak esetében a koordinátor csak a saját önkéntes csapatával szedi a szemetet. A szemétgyűjtéshez szükséges eszközöket, a zsákokat és a védőkesztyűket most is a hulladékgazdálkodási igazgatóság biztosítja, amely gondoskodik a szeméttel megtöltött zsákok elszállításáról és ártalmatlanításáról is.
Huszadik születésnap dalos találkozóval
Gálaműsorral ünnepelte húsz éves jubileumát a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház „MAMIK" Hagyományőrző Dalköre. A kórus ez alkalommal rendezte meg a nevéhez fűződő IX. Dalos Találkozót, 240 fellépővel. Az ünnepséget Kámánné Szép Terézia, a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház intézményvezetője nyitotta meg. Köszöntőt mondott Dénes Sándor polgármester és Pehér Imre, a MOL Nyugdíjas Klub elnöke.
Dénes Sándor a kórustagok hagyományőrző tevékenységéhez kívánt sok örömöt, valamint azt, hogy az általuk megálmodott cél,
és a jövőnek szánt cselekedetük érje el, hogy újabb és újabb generációk találjanak egymásra, őrizve a magyar kultúra legfőbb értékeit. Elismerően szólt arról, hogy mindig jelen vannak a városunk és a térség eseményein, aktívan részt vesznek gazdag örökségünk megmutatásában, díjakat és elismeréseket szerezve nemcsak önön maguknak, de közösségünk egészé-
nek is. A köszöntőket követően Kámánné Szép Terézia ajándékot nyújtott át a húsz éves „mamiknak", kiemelve Gál Ferencné szervezőmunkáját, és a csoporthoz egy éve csatlakozott eszteregnyei har-monikást, Bóka Lászlót, akinek köszönhetően hangszeres kísérettel szerepelhet a dalkör. Az igazgatónő szavai után a dalkörök vezetői léptek színpadra, s nyújtottak át ajándékot az ünnepelteknek.
A dalos találkozó műsorában a házigazdák mellett fellépett a Honvéd Kaszinó Énekkara, a Nárcisz Nyugdíjas Klub (Babócsa), a TUNGSRAM Dalkör, a Hagyományőrző Dalkör (Újudvar), az Őszirózsa Dalkör (Eszteregnye), a Palini Dalkör, a Rezedák Hagyományőrző Dalkör (Bajcsa), a Nótakedvelők Klubja (Nagyrécse), a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház Kodály Zoltán Énekkara, a Nefelejcs Dalkör (Szepetnek), a Fűzvölgyi Dalostársak, az Olajbányász Népdalkör (Lovászi), a Népzenei Csoport (Zala-komár), a Hagyományőrző Dalkör (Fityeház), a Gyöngyvirág Tánckar (Nagykanizsa), a Vasas Férfi Kórus (Zalaszentbalázs) és Sulyokné Nagy Erzsébet (Nagykanizsa).
B.E.
^ Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete az alábbi időpontokban és helyeken szervez véradást: 2016.03.31. (csütörtök) 13:30 - 15:00 óra Vöröskereszt. 2016.03.31. (csütörtök) 16:30 - 18:00 óra Miklósfa.
6
Kanizsa - Krónika
2016. március 24
Klímareferensek lettek
Átvehették a képzéssorozat sikeres elvégzését igazoló tanúsítványaikat Nagykanizsán azok a többségében önkormányzati szakemberek, akik az elmúlt hetekben részt vettek a négy modulból álló, nyolcnapos klímareferens-képzésen Zala megyében. Az oklevelüket átvevő klímareferensek - részben a Nemzeti Klímaadaptációs Hálózat tagjaiként -sokat tehetnek majd szűkebb-tágabb környezetükben a klímaváltozás hatásai ellen. A tanúsítványokat Riesz Lóránt, a programban konzorciumi partnerként közreműködő Herman Ottó Intézet környezetértékelési osztályvezetője adta át a Hevesi Sándor Művelődési Központ épületében.
- A Nyugat-dunántúli régió a Kárpát-medencének az a térsége, amely a leginkább alkalmas a szélenergia kiaknázására, akár nagyobb teljesítményű szélerőműparkok telepítésére is. Az itteni, kiváló minőségű termőfold a biomassza-termeléshez nyújt remek adottságokat, Zala megye termálkincse pedig a foldhő megújuló használatára ad lehetőséget - mondta el a képzéssorozat zárása alkalmából Riesz Lóránt. A Herman Ottó Intézet környezetértékelési osztályvezetője reményét fejezte ki, hogy a tanfolyamot sikerrel teljesítő klímareferensek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy Nagykanizsa és a környező települések a most zárult európai uniós fejlesztési időszakhoz hasonlóan az előttünk álló hétéves költségvetési ciklusban is számos sikeres, a környezeti fenntarthatóságot és a megújuló energiaforrások felhasználásának elterjesztését célzó programot valósíthassanak meg.
A Nagykanizsán 201S. november 23-án elindult, négyszer kétnapos képzés részeként a résztvevők a klímaváltozással és annak magyarországi hatásaival, egy-egy ország, régió vagy éppen település sebezhetőségének mérésével és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás rugalmasságának lehetséges fokozásával, a települési klímaváltozási stratégia készítésének lépéseivel, a projektekhez, pályázatokhoz tartozó pénzügyi és technikai ismeretekkel, valamint a projektekhez kapcsolódó kommunikáció eszközeivel ismerkedhettek meg.
Új dimenziók a mozgásoktatásban
Rendhagyó sporteszköz-bemutatónak adott otthont a Zrínyi-Bolyai Általános Iskola csütörtökön. Ugyanis az intézményben mutatták be az országban elsőként azokat a „légszőnyegeket", melyek sokoldalúságuk révén kiválóan alkalmazhatóak és kamatoztathatóak az iskolai testnevelés oktatásban, az élsportban, a tömegsportokban, de még a mozgáskoordináció javításában is.
A bemutatón Faller Zoltán, a Zrínyi-Bolyai Iskola igazgatója elmondta: a felfújható, többféleképpen variálható-átalakítható holland gyártású matracok új dimenziót jelentenek a mozgás terén, mivel biztonságosak, bárhol használhatóak, gyorsan összeállít-hatóak és nem igényelnek speciális edzettségi szintet sem a felhasználóktól. - Szekrényugrás, talajszőnyeg, dobbantó - ezektől a szerektől sok gyerek fél a testne-
velés órákon, ám az Air Track felfújható talajszőnyegeket nagy kedvvel és bátran használják - fogalmazott Faller Zoltán, hozzátéve: a szőnyegek azon kívül, hogy segítséget nyújtanak a mozgásban és csökkentik a becsapódás erősségét, nagyszerű szórakozási lehetőséget is nyújtanak. - A matracok változtatható légnyomása pedig
lehetővé teszi a gyógyászati célokra való átalakítását is. Bármilyen életkorban használhatóak a légszőnyegek, amik lehetővé teszik azt is, hogy több gyakorlatot, kevesebb energia felhasználásával hajtsunk végre - jelezte az intézményvezető.
Kanizsa
Húsz évet sem ért meg...
rös Hadsereg is hozott forgalomba pengőt az ország területén, de a Szálasi-féle 100 pengős is forgott kézen a nyilas csapattestek között. Tulajdonképpen a pengő ezen a ponton, illetve több más, az iméntiékkel is együtt ható tényező végett nem kerülhette el hiperin-flálódását és bevonását.
A kiállítás mellett a börzén
A hagyományoknak megfelelően a Magyar Eremgyűjtők Egyesületének (MÉE) Nagykanizsai Csoportja mintegy tavasznyitóként ez évi első összejövetelét, illetve börzéjét tartotta a Hevesi Sándor Művelődési Központban, s ezúttal a hozzá kapcsolódó kiállítás „A pengő halála" címet viselte.
Ahogy azt bevezetőjében Farkas István, az MÉE városi titkára is elmondta, egy olyan pénznem-
ről beszélhetünk, mely még a húsz esztendőt sem érhette meg, hiszen 1927-ben vezették be a korona helyett és 1946. július 31 -ig volt törvényes fizetőeszköz a világtörténelem legsúlyosabb hiperinflációját elszenvedve...
A bemutató során természetesen láthatták az érdeklődők az úgynevezett jó pengőt, az inflációsakat, az adópengőt és a legnagyobb címletűt is, amely húsz(!) nullát tartalmazott.
Érdekesség, hogy a második világégés végén a szovjet Vö-
persze nem csupán a pengő volt a „sláger", egyben bélyegek is gazdát cserélhettek, s gyűjteményét kínálta például megtekintésre az összejövetel korelnöke, a kaposvári Mike János is, aki 94 esztendősen is még a gyűjtők színes világában vadászik újabb és újabb bélyegekre. S hogy ezúttal ismét sokan vették az irányt Kanizsa felé az éremgyűjtők közül, arra nem csupán a horvát, német, osztrák és szlovén vendégek szolgáltak bizonyságul, de Zoller Péter is, aki Szombathelyről érkezett és a dél-zalai összejövetel volt az első számára, s mint fogalmazott, biztosan nem az utolsó...
2016. március 24.
Kanizsa - Krónika
f
Nagy Vagy, Győr!
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Thúry György Szakképző Iskolájának csapata idén is részt vett a „Nagy Vagy, Győr!" országos televíziós vetélkedőn.
Iskolánk csapata 2016 februárjának utolsó hetében értesült arról, hogy bekerült a versenybe. Kilenc napunk maradt a felkészülésre. Ez idő alatt kellett előteremtenünk az utazáshoz, szálláshoz szükséges anyagi fedezetet is, melyben a Thúry DSE és egyéni szponzoraink is segítettek bennünket: Magdics László, Horváth István, Salamon Tibor, Parti Tibor, Salamon Attila, Koma László, Molnárné Gulyás Enikő.
A csapat tagjainak kiválasztása gyorsan és gördülékenyen ment, természetesen idén is elsődleges szempont volt a megbízhatóság, a kifogástalan fizikai állapot, az elhivatottság és a csapatszellem. Ennek tükrében kialakítottuk nyolctagú csapatunkat.
Felkészülésünk nagyon jól sikerült, köszönhetően a diákok áldozatkész hozzáállásának és Gerlinger Sándor testnevelő kollégámnak. A zalakarosi SPA Hotel biztosította számunkra a vizes feladatok gya-
korlásához a helyszínt. A szárazföldi feladatokra való felkészülés iskolánkban zajlott, továbbá a csapat tagjai egy alkalommal Pécsett küzdöttek meg a falmászás kihívásaival. Az edzések napi két alkalommal zajlottak 3-4 órában. Az utolsó három napban egész napos terhelést kaptak a versenyzők, így testi épségüket sokszor nem kímélve, sérülésekkel, zúzódásokkal, kötésekkel keltünk útra 2016. március 13-án.
A verseny nagyon jó hangulatban zajlott. 2016.március 14-én reggel 8 órától este 11 óráig folyamatos forgatással, versenyszituációkkal szembesültünk, földön-vízen-levegőben. Akövet-kező feladatokban mérettettünk meg: mécses mentő, olimpiai csónakváltó, kombinált tornagyakorlat, falmászás, test-test elleni küzdelem buborékfocival, olimpiatörténeti és EYOF kvíz, talicskázás fekvőtámasz hengerrel, egyensúlyozás fa pallón, labdás söprögető, kerékpár gyorsasági verseny, stb.
A versenyen - a tavalyi 18-cal ellentétben - idén 24 iskola vett részt az ország egész területéről, így a csapatokat 4 csoportba osztották. Nehezítette a továbbjutást, hogy minden körből csak az első 3 helye-
zett kerülhetett a következő fordulóba. A középdöntőből iskolánk csapata az első helyen jutott tovább a 4. csoportból. Itt Vincze Ottó volt a csapatkapitányunk, akinek lelkes hozzáállása újabb lendületet adott. Az elődöntőben is az előkelő 2. helyet szereztük meg, ezzel kvalifi-
ni bennünket, beleértve a tavalyi versenyt is. A falmászásban minden idők legjobb időeredményével végeztünk az első helyen.
Ennek a hozzáállásnak és a csapatszellemünknek köszönhetően értük el idén a „Nagy Vagy, Győr!" versenyen a 2. helyezést. Nyere-
káltuk magunkat a legjobb 6 csapat közé, ahová szintén Vincze Ottóval az élen meneteltünk.
Sérülés miatt a döntőben csapatkapitányt kellett cserélnünk, így Molnár Andrea versenytáncos érkezett hozzánk Vincze Ottó helyére. Folyamatosan javuló teljesítménnyel, olykor ember feletti küzdeni akarással értük el a versenyszámok legjobb eredményeit. A tornagyakorlat nevű játékban egyetlen csapat sem tudott legyőz-
ményünk 3 nap a győri ****-os Superior ETO Park Hotelben.
A csapattagok: Magdics Martin (2/14a), Balogh Balázs (12c), Par-ragi Olivér (12c), Molnár Gábor (2/10b), György Viktória (2/10c), Hári Fanni (2/10c), Horváth Bianka (2/14b), Kálovics Alexandra (12c). Felkészítők: Gerlinger Sándor, Barbalics László.
Nagykanizsai Szakképzési Centrum Thúry György Szakképző Iskola
Ipari csarnokok • Lindab tetőfelújítás
Ingyenes
tetőfelmérés!
Tornyos és Társa Kft. • Nagylengyel, Bányász u. 27. • Tel.: 92/ 566-050 • Bemutatóterem: Nagykanizsa, Zrínyi u. 21. Tel.: 93/ 536-458
Lindab
Az acélos kapcsolat
Márkakivitelezű • Kereskedelmi Raktár
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 24.
Ingyenes a rotavírus 2. és 3. védőoltása Kanizsán
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tájékoztatjuk, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése döntött arról, hogy Nagykanizsa város közigazgatási területén bejelentett lakóhely-lyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a városban lakó, a tárgyévben 6-32 hetes korú csecsemők részére térítésmentesen biztosítja a 3 részoltásból álló rotavírus okozta hasmenés elleni védőoltás sorozat 2. és 3. oltását az alábbi feltételek fennállása esetén:
a) az első oltás beadásánál a gyermek nem töltötte be a 12 hetes kort,
b) a szülő/törvényes képviselő a gyermek nagykanizsai lakcímét és életvitelszerű tartózkodását a területi védőnőnek a gyermek gondozásáról szóló nyilatkozatával igazolja,
c) a szülő/törvényes képviselő csatolja a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek oltásának kontraindikációja nincs,
d) a szülő/törvényes képviselő a mellékelt formanyomtatványon hozzájárul az oltás beadásához, és vállalja az 1. oltás vény ellenében történő kiváltását, beadatá-sát.
A rota vírus okozta gastroen-teritis nagyon gyakori megbetegedés. Az S év alatti gyermekek 90%-a megfertőződik a vírussal, a legtöbb fertőzés hat és huszon-
négy hónapos korban fordul elő. Kiszámíthatatlan lefolyású betegség, oki terápiája nincs, jelentős közösségi járványokat is képes okozni kisebb közösségekben, bölcsődékben, óvodákban, kórházak csecsemő- és gyermekosztályain.
A vírus fertőzött kézzel illetve cseppfertőzéssel is terjed, rendkívül ellenálló a szokványos fertőtlenítőszerekkel szemben is, a használati tárgyak, játékok felszínén hetekig életképes marad.
A védőoltás fájdalommentesen szájon át adandó, a teljes védettség kialakulásához három adag szükséges, 6 (legkésőbb 12 hetes kortól) 32 hetes korig, minimum 1 hónapos időköz betartásával. Az optimális adagolási séma 2-3-4 hónapos korban szájon át (3 oltás/fő). A kötelező oltásokkal együtt is beadható.
A rota vírus okozta megbetegedésről, a védekezés módjáról, a védőoltási programról részletes tájékoztatást gyermekorvosától, védőnőjétől kérhet, valamint az oltás szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos esetleges kérdéseit az Egészségügyi Alapellátási Intézménynél teheti fel (Nagykanizsa, Petőfi u. S., telefon: 0620/324-09S4).
Az oltóanyag beadása az Egészségügyi Alapellátási Intézménynél kérelmezhető, az ehhez szükséges nyilatkozat Nagykanizsa város honlapjáról (www.nagykanizsa.hu) letölthető, illetve a házi gyermekorvosoknál, védőnői tanácsadókban igényelhető.
2016. évi verseny- és élsport keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi verseny- és élsport keret felhasználására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján a 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és élsport működésének, a verseny- és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének, sportrendezvények támogatására. A pályázat témája: Nagykanizsa város területén működő verseny- és élsport 2016. évi támogatása.
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő és elfogadó, az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
A működési célú támogatás nyújtásának feltételei: a támogatásra rendelkezésre álló összeg 62 000 E Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 500 E Ft-ig egy ösz-szegben a megállapodás aláírását követő 30 napon belül; 500 E Ft felett két részletben: első részlet a megállapodás aláírását követő 30 napon belül, második részlet legkésőbb szeptember 30-ig.
Támogatandó célok: verseny- és élsport működésének támogatása, a verseny-és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének támogatása, sportrendezvények támogatása.
Pályázat benyújtásának határideje és helye: pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2016. március 31. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 5. ajtó. A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
2016. évi kulturális keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi kulturális keret felhasználására A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: a támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani: a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére; b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre; c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre; d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre; e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra; f) kulturális vidékfejlesztésre; g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására; h) határon túli magyar kultúra támogatására;
1) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
A pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv. A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból. Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint.
Apályázat benyújtásának helye, ideje: 1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.15. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2016. április 10.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
2016. március 24.
Kanizsa - Hirdetés
A legszebb konyhakertek" - Nagykanizsa
Dénes Sándor polgármester úr, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi „A legszebb konyhakertek" -Nagykanizsa programot.
A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. A programban történő részvétel feltételei: konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák: balkon (erkélyen kialakított), mini (50 m2 alatt), normál (50 m2 felett), zártkert 1 (zöldséges), zártkert 2 (gyümölcsös), zártkert 3 (vegyes, zöldséges és gyümölcsös), közösségi (csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek).
Jelentkezési határidő: 2016. április 30. Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása, vagy online: www.alegszebbkony-hakertek.hu. Jelentkezési lap kérhető és leadható: Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy a Halis István Városi Könyvtár kölcsönző pultjánál (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.). Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy annak megművelője. (Jelentkezéskor, illetve a verseny idejét szívesen veszik fotók készítését, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.)
További információt dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó nyújt a 0620-849-2309-es telefonszámon.
Elvárások, és egyben a bírálat szempontjai: 1. A kertben minimum öt, az erkély/balkonon öt edényben elhelyezett, három különböző konyhakerti növény termesztése történjen. 2. Anövények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően. 3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes és egyben hasznos. 4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el. 5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen. 6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló. 7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz használata, a madárbarát kert kialakítása (található benne madáretető, madáritató, madárodú), illetve ha a kertben minél többféle fűszer- és gyógynövény található. 8. Külön előny, ha a kertet több generáció műveli együtt.
Díjazás: kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében. Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje" díjra történő jelölésre minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján. A díj Györfi Sándor Munkácsy díjas szobrász, Magyarország érdemes művésze által készített bronz kisplasztika és egy elismerő oklevél, melyet az országos eredményhirdetésen, ünnepélyes keretek között, Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: két alkalommal (május 1. - augusztus 15.-ig) történik előzetes időpont egyeztetés : i.,.. alapján. _
Városi eredményhirdetés: 2016. szeptember \ ;r''m 21. (szerda) 10 óra, Vasemberház Díszterem (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.)
Jelentkező neve: ..................
Nők esetében születési név: Címe: ....................................
Elérhetősége:
e-mail: ............
Minősége:
I | tulajdonos
A benevezett konyhakert címe:
telefon:
I megművelő
Nevezési kategória:
(Csak egy kategóriát jelölhet be!)
I Balkon: erkélyen kialakított I Zártkert 1: zöldséges
I | Mini: 50 m2-ig | Zártkert 2: gyümölcsös
I |Normál: 50 m2 felett | Zártkert 3: vegyes
I | Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek
Fotót e-mail-ben várhatunk-e a kertről?
I | igen | nem | még nem tudom
A megművelő mikor található általában a kertben?
A jelentkező/megművelő ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei 2016-os programon önként vesz részt. A nevezés feltételeit elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a helyi zsűri tagjai vagy azok megbízottjai - előzetes időpont egyeztetés után - május 1. és augusztus 15. között kertjét két alkalommal megtekintsék. Fontos: a beküldött kertfotókhoz kérjük megadni, hogy mely kertről készült (név, cím).
Bírálatnál előny: öko/bio módszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés, komposztálás, szervez tápanyag utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató, odú), fűszer- és gyógynövények jelenléte a kertben. 2016-ben külön előnyt jelent, ha a kertet több generáció együtt műveli. Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a.) pontja alapján „A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz benyújtott jelentkezésemmel hozzájárulásomat adom, személyes adataim kezeléséhez a program eljárásban résztvevők számára.
■ '' Nagykanizsa, 2016..........
Jelentkező aláírása: Jelentkező aláírása:
rv
Felhívás Jelentkezési lap
www.alegszebbkonyhakertek.huwww.alegszebbkonyhakertek.hu
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 24
Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - MUNKAHELYTEREMTÉSRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2Oll.(VII.ll.) önkormányzati rendelet alapján 20l6. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására visz-sza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2l 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén működtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt. A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
a) a legfeljebb S0 főt foglalkoztató vállalkozás által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja:
aa) hogy legalább 1 új munkahelyet létesít és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásnál foglalkoztatottak létszáma a pályázat benyújtását megelőző egy évben nem csökkent;
ab) hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti meglevő korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest, a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő 2 hónapon belül megvalósítja, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;
b) az S0 főnél többet foglalkoztató vállalkozó által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a tervezett létszámfejlesztést (legalább 20 %) a pályázat kedvező elbírálását követő 4 éven belül megvalósítja nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja; A pályázó:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás összege a legfeljebb S0 főt foglalkoztató pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes munkaidős munkahely után S00.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az S millió forintot. Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az S0 főt és az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelőző S év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 20 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes munkaidős munkahely után S00.000 forint.
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
3S2, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3S. §-a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély ösz-szegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 2S-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet S. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 4S napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni. A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval, a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.
7. A támogatás kifizetése:
a) a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását és a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és
aa) a támogatás igénybevételét követően a vállalt létszámfejlesztést nem a 4. ab) pontban meghatározott feltételek szerint és a minimális mértéket el nem érően teljesítette, a támogatás teljes összegét a Ptk. 6:1SS. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni,
ab) a támogatás igénybevételét követően a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt mértéket el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegét a Ptk. 6:1SS. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni.
b) utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban
ba) a létszámfejlesztés teljesítése nem éri el a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket, a támogatásra nem jogosult,
bb) a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt létszámfejlesztés mértékét el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegére jogosult.
8. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 20l6. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a wwwnagykanizsa.hu honlapról.
2016. március 24
Kanizsa - Hirdetés
11
Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - INGATLANVÁSÁRLÁSRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011. (VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott - bővítés esetén bővített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legkésőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton. A pályázó továbbá:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában - a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra: Létszám
növekmény (fő) Beruházási érték (M Ft)
50 - 100 I01- 500 5015-20 0-20 % 20-35 % 35-50 % 21-50 5-25 % 25-40 % 40-55 % 51-100 10-30 % 30-45 % 45-60 % 101- 15-40 % 40-55 % 55-70 %
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkal-
mazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni. A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
7. A támogatás kifizetése:
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlannyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálogjog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.
8. A támogatási szerződés megsértésének szankciói:
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:
a) a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg;
b) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;
c) a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;
d) az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni.
9. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2016. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.
12
Kanizsa - Objektív
2016. március 24
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Március 24. IS óra KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Húsvéti ajándékok készítése. Március 2S. 10 óra TOJÁSFESTÉS (Kifújt vagy főtt tojást hozni kell!) Április 1., IS. 18 óra GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB
A klub DÍJTALAN! További információ: 0630/283-2511. Április 1. 17 óra Az én hobbim sorozat keretében KATONAI RENDFOKOZATI JELZÉSEK, EMLÉKÉRMEK, ÉRDEMÉRMEK - Gredics Péter gyűjteményének bemutatása. Megtekinthető: április 30-ig. Április 2. 17 óra
A TÜTTŐ JÁNOS NÓTAKLUB JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE A SARLÓS BOLDOGASSZONY TEMPLOM ORGONÁJÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA Közreműködnek: Árvácska Dalkör, Zalagyöngye Táncegyüttes. A zenei kíséretet Szalai Antal prímás és cigányzenekara biztosítja. Belépődíj: 3000 Ft. A jegyek megvásárolhatók a HSMK jegypénztárában, valamint a Bio Patika üzletekben (Vasemberház, Vásárcsarnok) Április 3. 19 óra (vasárnap) Színház - Hevesi bérlet Hindi Brooks: ROMANCE.COM - vígjáték
A Rózsavölgyi Szalon előadása. Főszereplők: Molnár Piroska, Jordán Tamás, Sipos Vera, Domonkos Zsolt, Formán Bálint. Belépődíj: 3800 Ft.
Nagykepuek
Születésnapi kiállítás a jótékonyság jegyeben
A Kanizsa Fotóklub 60 éves fennállása évének egyik kiemelt eseménye a HSMK Ősze András galériájában megnyílt Nagyképűek című fotókiállítás. A tárlat a klub tagjainak nagylelkűségét is megmutatja, hiszen a 1S0x100 cm-es képeik megvásárolhatóak, az eladásából származó bevételt jótékony célra, az „Alapítvány a fogyatékosokért" szervezet javára ajánlották fel.
A kerek születésnapi évforduló alkalmából a városvezetés nevében Dénes Sándor polgármester gratulált a fotósoknak:
- Egy fényképsorozat, egy alkotói közösség munkáinak bemutatása arra ad lehetőséget számunkra, hogy az alkotók és a világ kölcsönhatásában megragadott kapcsolatát szemlélhessük - hangsúlyozta beszédében. Ez alkalommal a Nagyképűek cím alá rendezve a 22 fotóművész alkotásait, amely külön rávilágít a személyesség és a fotóművészet különös egységére.
A Kanizsa Fotóklub 60 éve olyan szép ívet fut be - folytatta elismerő szavait a városvezető-, melyben ráismerhetünk a világhoz való viszonyaink folytonosan megújuló arculatára. Mégis a klub létezésének egysége, elhivatottságuk stabilitása a változások közepette is arról győzhet meg minket, hogy a közösségi erőnél nincs nagyobb erő. Így mondható el, hogy történetük van. 60 év - fényben és sötétségben. És ennek a történetnek egy szeletét láthatjuk most e kiállítás alkalmával. Feltárulhat mindazon nézőpont, világhoz való tárgyilagos vagy személyes és bensőséges viszony, mely mára része a kanizsai, de nyugodtan
mondhatjuk, a nemzeti és nemzetközi világképünknek.
A Kanizsa Fotóklub a munkásságával és a közösségével, azt gondolom, a nagykanizsai emberek számára a kultúra követendő példájaként emelhető ki, akik láthatóvá és emlékezetessé teszik számunkra a környező világot. Mert közelebb hozzák a világot, és megmutatják annak szépségét. Ezért is kívánom a klub tagjainak, hogy a jövőben is sok-sok alkotással és kiállítással őrizzék meg és láttassák mindazt a világból, ami az alkotó tekintetük elé kerül.
Az április 5-ig látogatható kiállítást Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója nyitotta meg. Beszédében felidézte az 1956 szeptemberében megalakult klub történetét, melynek alapító tagjai az ak-
kori városi értelmiség köréből tevődtek össze, orvosok, ügyvédek és pedagógusok hívták életre. A Hevesi Sándor Művelődési Központban 1976-tól, a jelenlegi épület átadása óta folytatják alkotó tevékenységüket. Az eltelt több mint fél évszázad során számtalan fotóművészeti tárlaton, fesztiválon mutatták be alkotásaikat. Már a kezdetektől jó partneri kapcsolatot alakítottak ki az országban, sőt a határainkon túl működő fotóklubokkal is. A klub tagja a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének. A csoport egykori vezetője volt: Rezsek György, Záhony Lajos, Zágon László, Kotnyek István. Közülük Zágon László és Kotnyek István ma is aktívan részt vesznek az összejöveteleken. Jelenleg ifj. Molnár Tibor a vezető.
A mostani kállítók: Amfer Tamás, Balogh Krisztián, Pödő Szilárd, Goór Gábor, Gyertyánági István, Horváth Valéria, Horváth Zoltán, Kovács Krisztián, Kéthelyi Júlia, Kiss Nándor, Kotnyek István, Lipódi László, Makrai Márton, Melega István, Molnár Tibor, Peterman Károly, Szabó-Simon Bernadett, dr. Simán László, Tollár Eszter, Török Tibor, Varga Szilárd és Zágon László.
Az alapítvány képviseletében Horváth Piroska, a Szivárvány EGYMI igazgatóhelyettese megköszönte a fotóklub felajánlását, melyet ahhoz használnak fel, hogy tanítványaikat a minél önállóbb életvitelre tudják felkészíteni. Az ünnepséget Gölles Martin színesítette zongorajátékával.
B.E.
MRQNQUlTORQK
> mmim
6 és 12V-os 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz Pozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16. Telefon: 93/312-346 Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig
SzakmálcEj szakája
Nagykanizsai Szakképzési Centrum és tagintézményei Csertiáli, Műszaki, Thúry
Pályaválasztás líott állsz? .Szakinál szeretnél tanulni? Szakképzéssel kapcsolatos
kérdésed van? Akkor gyere a nagykanizsai Kanizsa Centrum Bevásárló központba, 2016. április 15-én! Programok: 18:00-22:00 óra között
Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!
Április 1. 19 óra CIRKUSZ-KA
Szlávics Anna - ének, fuvola, melodika, dalok. Rock Tamás -klasszikus gitár, zene. Szalay Tamás Géza - nagybőgő. Clemente Gábor -ütőhangszerek. Szlávics Anna és Rock Tamás 2006-tól írja közös dalait, alakítja a Cirkusz-KA álom-világzenéjét. Budapest, Párizs, Hamburg, Berlin, Kairó, Barcelona, Bécs, Bern, Brüsszel, Ljubljana, Wroclaw és így tovább... A kis cirkusz utazó zenészei a világ legkülönfélébb színpadaira viszik el muzsikájukat. Saját dalok fádó-, bossa-nova-, sanzon-, tangó-, flamenco-, magyar népdal elemivel, a jazz eszköztárával. Belépődíj: 1000 Ft. A rendezvény támogatója: Nemzeti Kulturális Alap Április 2., 9., 16., 23. 9 óra APRÓK TÁNCA Néptánc tanfolyam 6-8 éves gyermekeknek
Részvételi díj: 5000 Ft/10 alkalom
2016. március 24
Kanizsa
Ez C Az
l3
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Műszerész Villanyszerelő Esztergályos Faipari gépmunkás Hegesztő CNC gépkezelő Szakács, pincér Lakatos
Csőhálózat szerelő Gyártósori szerelő Raktári munkás
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
8 ált. iskola
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket a facebook-on!
"Helikon
Imi 95.6 mh7 Kat
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Önbizalma határtalan, amihez hozzáfog, sikerre viszi az első nekifutásra. Használja fel ezt az időszakot nagy tettek véghezvitelére.
$NV.20.-V.20. Bika
Időben készüljön fel a kihívásokra, mert ellenkező esetben elveszítheti még a munkahelyét is. De ne ijedjen meg, nyugodtan költekezhet az ünnepekig.
$&V2l.-VI.2l. Ikrek
Az unalmas esték helyett inkább izgalomra vágyakozik mostanában. Végre itt a jó idő, így a forgalmas utcák látványa is nyújthat kikapcsolódást.
irjfH l.22.-Vn.22. Rák
Nem várt meglepetéseket hozhat önnek a húsvét. Őrizze meg optimizmusát, mert csak jó hírekre számíthat, és természetesen csokinyuszira.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
A sikerért a korábbi évekhez hasonlóan, ezután is keményen meg kell dolgoznia. Nem hiábavaló mindez, hiszen a családjáért fáradozik.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Ha meg akarja előzni a felesleges félreértéseket, ne kapkodja el az ünnepi készülődést. Szenvedélyes érzésekre vágyakozik, amit meg is hoz a nyuszi.
j^IX.23.-X.22. Mérleg
Úgy érzi, csupán a harmónia hiányzik életéből. Minden vágya, hogy kényeztesse magát az ünnepek alatt. A bolygóállások szerint sikerülni fog.
V
J X.23.-XI.22. Skorpió
Egy nem várt esemény miatt meg kell változtatni a terveit húsvétkor. Emiatt ne bosszankodjon, mert sok kis nyuszi kárpótolja majd mindenért.
^XI.23.-XII.2l. Nyilas
Továbbra is szeretné, ha a húsvéti ünnepek szinte minden órájában körberajongná az a személy, akit kiszemelt magának. Tegyen érte ön is, hogy így legyen.
iM
XII.22.-I.20. Bak
Akadályok nehezíthetik a húsvéti készülődését. Őrizze meg a higgadtságát, és tegyen úgy, mintha nem történt volna semmi.

2l.-II.l9. Vízöntő
A közelgő ünnepek jó alkalmat adnak arra, hogy jó irányba fordítsa a rokoni kapcsolatait. Ássák el a csatabárdot, és érezzék jól magukat.
i0CII.2O.-III.2O. Halak
A húsvét előtti ünnepi készülődés úgy lefoglalja a gondolatait, hogy szinte elfeledkezik önmagáról. Kikapcsolódásként fessen piros tojást, kék tojást.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. március 24
f-\
Nagyszerűen szerepeltek
A Nagykanizsai Bridzs Sportegyesület Balatonföldváron rendezte az Országos Vidékbajnokságot, mely a Magyar Kupa és MP páros bajnokság országos selejtezője is volt egyben. A Jogar Hotelben megrendezett versenyen a kanizsai versenyzők nagyszerűen szerepeltek. A csapatversenyen remekül küzdve végül az értékes 5. és 10. helyet érték el. A párosok viadalában nagykanizsai győzteseket könyvelhettek el a szervezők. A versenyt szoros csatában a Minarik Gábor-Czimer Csaba páros nyerte az ezüstérmes Gőcze Gyula-Fenyves Jenő páros előtt. Továbbá 4. helyen Decleva László-Szvitacs István míg a 8. helyen a Kállai Gábor-Rombauer Gábor pár fejezte be a versenyt.
V_/
Fölényes siker a megyei rangadón
Az élre ugrottak
Medvegy Zoltán ismét győztes parti után elemezhetett
Z. Csuti Hydrocomp SK (5.) -Aquaprofit-Nagykanizsai TSK (1.) 2:10
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkőzés, 6. forduló. Zalaegerszeg.
Eredmények (elöl a hazaiak): Vajda - Balogh Cs. 0,5:0,5, Horváth Á. - Ivanisevic 0:1, Czebe -Erdész 1:0, Mészáros - Márkus 0:1, Tésik - Ribli 0:1, Horváth T. -
Gledura 0,5:0,5, Horváth Gy. -Pintér J. 0:1, Mádl - Bánusz 0:1, Dobos - Medvegy 0:1, Csiszár Z. -Aczél 0:1, Horváth S. - dr. Flum-bort 0:1, Bali - Gara T. 0:1.
A kanizsaiak az eredményből is kitűnhet, remekül felkészültek a sakk NB I zalai rangadójára, s gyakorlatilag hengereltek az egerszegi mérkőzésen.
- Sikerünk értékét külön növeli, hogy az előző körben általunk nagy különbséggel legyőzött Kőbánya ebben a fordulóban legyűrte első számú üldözőnket, a Paksot, így tetemesre növeltük előnyünket a tabellán - fogalmazott Papp Nándor kanizsai csapatvezető. - Külön kiemelném Ribli Zoltán villámgyőzelmét, aki már nem először teljesít kiválóan, ezzel ismét vezére volt együttesünknek.
P.L.
Kanizsa Vízilabda SE (1.) -Angyalföldi Sportiskola Diáksport Egyesület (4.) 9-8 (1-2, 1-2, 5-3, 2-1)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkőzés, 16. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Tordai, Füzesi. Kanizsa: Kiss Cs. - Fábry, dr. Kaszper 2, Kéri 1, Virt M. 1, Cseh, Kis Zs. Csere: Pelle (kapus), Bakó 2, dr. Szécsi 2, Gulyás 1, Molnár D. Edző: Simonka Ferenc.
Nehezen lendültek játékba a hazaiak, akik védekezésben nem teljesítettek rosszul, támadásaik viszont kevés veszélyt jelentettek az ellenfél kapujára. A vendégek kétszer is vezettek
az első negyedben, ráadásul a hazaiak gyengébb játéka a második játékrészben is folytatódott. A harmadik felvonásban végre hatékonyabbak lettek a vendéglátók, Kaszper Gábor és Bakó Csaba góljai az egyenlítést jelentették, Szécsi Dávid pedig a vezetést is megszerezte. Az ASI innen még fordítani tudott, de Szécsi centergóljával 7-7-re alakította az állást a KVSE. Az utolsó nyolc percben előbb Virt Mátyás centergóljával előnyhöz jutott Simonka Ferenc legénysége képünkön), majd Kéri Péter is beköszönt (9-7), azt követően
pedig az angyalföldiek már csupán szépíteni tudtak.
Simonka Ferenc: „Kiélezett mérkőzésen sikerült a rájátszás szempontjából nagyon fontos három pontot megszereznünk."
A15. forduló - szintén rangadónak minősülő - korábbi mérkőzésén: Kanizsa VSE (2.) - BVSC Zugló II (3.) 11-8 (2-0, 3-3, 4-3, 2-2).
P.L.
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila
OPTIKA mester
NA^ANim BEÁK ter f ^ 8800 Nagykanizsa, Deák tér ó,
v................/ (93)312-011,(30)3852576
Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. március 31-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (7759K) Eladó Kiskanizsán a Pápai u. 22/a. szám alatt egy 1110 m2-es, közművesített, tehermentes telek, bontandó kicsi házzal. Buszmegálló 50 méterre. Vásárolja meg és építsen a Csok-kal. Érd.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7764K)
Kiskanizsán belső felújításra szoruló, 120 m2-es családi ház (1980 m2-es telken) eladó. Irányár: 13,9 millió Ft. Érd.: 06303521-342, 0620-431-0895 (7765K)
Lakást keresek! Tel.: 0630-3020680. További elérhetőség: e-mail: 585.667@gmail.com (7768K)
SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Régi újságokat, valamint lakás díszítő tárgyakat (kép, porcelán, réz, bronz, üveg) vásárolok. Érd.: Nagykanizsa, 0630-332-8422 (7771K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmaiéi, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk,
Nk, Honvéd u. 5. Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
2016. március 24.
Kanizsa - Sport
Hatot a hét hetedik napján
UFC Nagykanizsa (7.) -Semjénháza SE (13.) 9-2 (4-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 17. forduló. Nagykanizsa, ISO néző, Vezette: Kubic-sek (Dencs G., Beke). G.: Rácz Sz. (6.), Papp T. (27.), Péntek (29., 48, S8., 77. - 11-esből, 79. - 11-esből, 9O.), Bene (38.), illetve Nagy G. (69., 72. - 11-esből)
Nagykanizsa: Osbáth (Szak-meiszter A., 83.) - Kotnyek I., Papp T., Boros, Schuller (Novák L., 46.), Hóbor, Rácz Sz., Gyepes (Zsirai P., S6.), Horváth B., Bene G. (Grudics, 72.), Péntek. Vezetőedző: Gombos Zsolt.
Ahogy az az eredményből is látható, a két együttes messze nem volt egy súlycsoportban, s már az első játékrészben körvonalazódott, hogy gólokban is nagy lesz a különbség a két legénység között. Akármilyen szinten is, hat gól az bizony hat gól, hazai oldalon ennyit termelt Péntek Adrián, a télen Szlovéniából igazolt támadó. Igaz, ebből kettő tizenegyesből született és emellett jegyezzük meg azt is, hogy a vendégeknél két találatot jegyző Nagy Gergő pedig Ausztriából igazolt Semjénházára a napokban.
További kanizsai eredmények. Megyei I. osztály: Hévíz (2.) -Kiskanizsa (11.) S-1. Megyei II. osztály, Déli csoport: Miklósfa
(12.) - Felsőrajk SE (10.) 2-1. Megyei III. osztály, Déli csoport: Zalaszentbalázs (14.) - Bajcsa SE (8.) 1-4, Bázakerettye SE (1S.) - Palin FC (11.) 1-1.
Országos szinten is kuriózumot vitt véghez az UFC Nagykanizsa labdarúgója, Péntek Adrián (képünkön), hiszen rajta kívül a megyei első osztályok összevetésében az elmúlt hétvégén nem volt olyan focista, aki egymaga hat gólt vállalt volna csapata eredményessége terén. A kanizsaiak egyébként 9-2-re verték a Semjénháza SE-t, a télen igazolt támadó pedig három mecs-csen eddig nyolc találatot jegyzett.
A 2S esztendős Adrián nem egyszerű eset, hiszen önfejűnek, illetve makacsnak is titulálják időnként, amikor viszont az ellenfél kapuja elé kerül, érzi a vérszagot úgymond... Bár, van amiben egyedi az eddigi UFC-s pályafutása.
- Szlovéniában például nem én lőttem a büntetőket, az ősszel a szlovén harmadik ligában így jutottam hét találatig a Crensovci színeiben - fogalmazott a csatár. -Szoktam mondani még kint is a csapattársaimnak, ti rúgjátok csak előre nekem, majd én megoldom.
- Rettegjenek hát az ellenfelek, a hétvégén például a Letenye együttese?
lommal ennyi gólt nem ígérhetek, ráadásul a hatból kettőt most büntetőből jegyeztem, de mindent megteszek azért, hogy az együttest győzelemhez segítsem. Tisztában vagyok azzal is, hogy a számunkra igazán rangadónak tekinthető találkozók csak ezután következnek, viszont egyre közelebb araszolunk minden egyes sikerrel a közvetlen élbolyhoz. Nem mondtunk le még az előkelőbb helyezésekről, ha kellően odafigyelünk és bátrak leszünk, bármi megtörténhet. Nekem csak annyi szükséges, hogy jöjjön a labda és izgulhasson az ellenfél kapusa...
P.L.
Jól is röptéztek a Röpte TC-sek
Az Interspar nyílt amatőr páros 7. pontszerző teniszversenyt rendezték idei fedett pályás szezonjukban a kanizsai teniszezők, s ezúttal 20 induló játszott összesen huszonnyolc, helyenként roppant színvonalas mérkőzést.
Végül az elődöntők illetve a döntő is nagy csatákat hozott egyre nagyobb számú érdeklődő előtt, a Röpte TC pedig tarolt, hiszen tagjai a fő- és a vigaszágat is megnyerték.
Végeredmény: 1. Nagy CsabaMolnár József (Röpte TC-Zalaegerszeg), 2. Rácz Attila-
Pomozi László (Nagyatád), 3. Kiss László-Tóth Attila (ZalakarosRöpte TC) és Vukics József-Perendy Tamás (Energia SZK).
A vigaszágat a Horváth-Sza-lai István-Radványi Gábor (Röpte TC) nyerte a Pornói Já-nos-Baranyás Zoltán (BudapestEnergia SZK) duó ellen nagy csatában.
A pontverseny állása hét forduló után: 1. Nagy Csaba (Röpte TC) 121 pont, 2. Perendy Tamás (Energia SZK) 110, 3. Molnár József (Zalaegerszeg) 1OS, 4. Pomozi László (Nagyatád) 100, S. Rácz Attila (Nagyatád) 8O.
A fedett pályás idény április 2-án zárul egy vegyes páros versenynyel, ami először kerül megrendezésre ebben a sorozatban.
P.L.
Házigazdaként
szereztek
elsőségeket
A Zsigmondy-csarnok lábtoll-labda Eb-válogatónak adott otthont és a országos rangsoroló Civil Kerekasztal Kupán S egyesület 110 versenyzője vett részt. A csapat és páros kategóriában rendezett tornán a házigazda zempléne-sek mindkét női számban az élen végeztek, összesen pedig öt érmet szereztek.
A Kunics Réka által irányított kanizsai női csapat (Balogh Eszter, Morvai Noémi, Tukszár Zsófia, Vlasics Dalma) „rajtcél" győzelmet aratott és a második fordulót követően két ponttal vezeti a ranglistát. Női párosban a zalai házi döntőt a Kunics-Morvai kettős nyerte a cserszegtomaji Mile-Udvari duó előtt.
A férfiaknál meglepetésre a ZSE Baranyai Benett, Horváth Gergő, Kunics Bence alkotta
hármasa taszította le a dobogóról kanizsai centercsapatot. A párosoknál két dél-zalai egység, a Baranyai-Farkas, és a HuszárLukács is bronzérmes lett.
Lábtoll-labda Civil Kerekasztal Kupa Eb-válogató, Nagykanizsa. Kanizsai dobogósok. Női csapat (14 induló): 1. Balogh Eszter, Kunics Réka, Morvai Noémi, Tukszár Zsófia, Vlasics Dalma (Zemplén SE Nagykanizsa). Női páros (2S): 1. Kunics Réka, Morvai Noémi (ZSE). Férfi csapat (17): 3. Baranyai Benett, Horváth Gergő, Kunics Bence (ZSE). Férfi páros (28): 3. Baranyai Benett, Farkas Balázs és Huszár Emil, Lukács Benedek (mindkét egység ZSE).
P.L.
Természetesen minden alka
l6
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 24
II
OUMI-SZERVIZ
FfVffTfVffTTfTTfTffVfffffffVff???^
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedésében KAPHATÓ:
♦ Épületfa különböző méretben és hosszban, nagy választékban:
46.000 Ft + áfától.
♦ Deszkák különböző méretben és hosszban, nagy választékban:
34.000 Ft + áfától. ♦ Asztalos minőségi deszka, palló kapható. ♦ BŐVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, ll.-lll. osztályú rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
♦ Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidővel. Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)
AtlasProfilax_
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.
Elérhetőség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630-9S9-3080 --/
Nyári gumiabroncs akció!
Az akció május 31-ig tart.
Nyitvatartási
Hétfő -Péntek: 8-17 óráig, Szombat: 8-12 áráig
Kovács Béla Gumi-szerviz
8800 Nagykanizsa-Paiin. Alkotmány u 146/A Tel /fax: +36 (93) 313-259 ♦ mobil: +36 (30) 586-1997 :e^mail kti.guiniszerviz@freemail.hu
Gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése kerékszerelés, centírozás.
(öntinental9
SEMPERIT s fouunO
IEIIET0ÍEG. ÍIOYEKEDEÍ. {IKER!
flcigylictn iz/oi Inkubátorból és Innováció; Köxp
Bővebb információ:
- r; i''
a Sarlós Boldogasszony templom orgonájának felújítására
Közreműködnek: Árvácska Dalkör, Zalagyöngye Táncegyüttes A zenei kíséretet Szalai Antal prímás és cigányzenekara biztosítja
á Időpont:
2016. április 2. (szombat) 17.00 óra
Helyszín:
Hevesi Sándor Művelődési Központ
Belépőjegy ára: 3000 Ft
^J g qye t^n e g v á s á r o I h á tó a k: j a" K i s k a n i^a i le fáTí Fa iTfesfa K é pviselólest ú I Et-tagjain a I <
SASHALMI OPTIKA
A látás mestere
MIÉRT FONTOS AZ UV-SZUROS NAPSZEMÜVEG? Az UV-sugarak az emberi szembe jutva károsítják a szemlencsét és a fényérzékelő receptorokat. Avédelem hiánya hosszú távon üt vissza: négy-öt tavasz/nyári időszak után jelentősen megnő a szürkehályog kialakulásának kockázata.
HOGYAN VÉDEKEZHETNEK ANAP KÁROS SUGARAI ELLEN A SZEMÜVEGESEK? A dioptriás szemüveget viselőknél az UV-védelem megoldott, mert az optikai szabványok az EU-ban azt megkövetelik. De hordhatunk dioptriás napszemüveget, vagy sötétedős dioptriás szemüveget. A kontaktlencse viselőinek pedig ma már kaphatók az UV-sugarak nagy részét kiszűrő lencsék is.
MIRE FIGYELJÜNK NAPSZEMÜVEG VÁSÁRLÁSAKOR? Az olcsó napszemüvegeken sokszor nincs UV-szűrő, ami azért veszélyes, mert a fényintenzitást gyengébbnek érzékeljük, viszont szemünk több káros UV-fényt fogad be. A látsze-részüzletekben vásárolható középkategóriás UV-szűrős napszemüveg 90 százalékos védelmet nyújt, a készen vett napszemüvegeknél nincs teljes szűrés. Ha ennél magasabb értékre vágyunk, készíttethetünk az optikussal egyedi lencsét, amely körülbelül 99 százalékos hatékonysággal szűri meg a káros sugarakat.
Nagykani2sa, Sugár u. 1. Tel.: 0693-789-962 Nagykanizsa, Platán sor 1. Tel.: 0693-310-644
Komplett szemüvegek 9900 Ft-ról, vékonyított lencsével l5.900 Ft-tól!
/ X
\/Fir?iL,u>í''
. MESTER OPTIKA ,
NAV: lekérdezhető, hogy célba ért-e a bevallási nyilatkozat
Lekérdezhetik a magánszemélyek, vajon értesült-e a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) arról, hogy megbízták személyijövedelemadó-bevallásuk elkészítésével.
A NAV közleményében felidézte, a magánszemély adózók február 1-jéig tehettek bevallási nyilatkozatot, amellyel megbízták az adóhivatalt szja-bevallásuk elkészítésével. Nyilatkozni a munkáltatónál vagy az adóhatóságnál lehetett.
A bevallási nyilatkozat célba érkezéséről az ügyfélkapu-regisztrá-cióval rendelkezők az eBEV portál új elektronikus szolgáltatása, az adóhatósági adómegállapítással kapcsolatos lekérdezések menüpont segítségével kaphatnak információt. Az ügyfélkapu megnyitása a NAV ügyfélszolgálatain soron kívül intézhető.
Azok, akik adóügyeiket eddig is a NAV telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerén keresztül intézték, azaz rendelkeznek a telefonos azonosításhoz szükséges PIN-kóddal, a 06-40/20-21-22 telefonszámon tájékozódhatnak. A telefonos azonosításhoz szükséges PIN-kódot a TEL adatlapon lehet kérni, a kódot a NAV soron kívül képzi és továbbítja az adózónak.
Ügyfélkapuval vagy telefonos PIN-kóddal nem rendelkezők a bevallási nyilatkozat beérkezéséről a NAV ügyfélszolgálatain tájékozódhatnak.
Bevallási nyilatkozatot azok a magánszemélyek tehettek, akik 201S-ben kizárólag munkáltatótól szereztek jövedelmet, kedvezményt nem érvényesítettek és nem is fognak, nem tesznek önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, nyugdíj-elő-takarékossági, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot.
A befizetett szja 1+1 százalékáról a bevallási nyilatkozatot tettek is rendelkezhetnek, civil szervezet, illetve egyház vagy költségvetési előirányzat javára legkésőbb május 20-ig tehetik meg felajánlásukat -közölte a NAV.
MTI - Kanizsa
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVIII. évfolyam 12. szám 2016. március 31.
Szépül a Csónakázó-tóhoz vezető sétány
Hamarosan visszakapja régi képét a Csónakázó-tóhoz vezető sétány. A Via Kanizsa Nonproflt Zrt. munkatársai januárban kezdték el a tereprendezést a mintegy 2,S hektáros területen. A rekultivációs munkálatokról Konrád-Németh Cecília városgondnoktól kaptunk tájékoztatást.
- A Csónakázó-tót és a sánci városrészt összekötő sétány a 61. sz. főútvonal Nagykanizsát elkerülő szakaszának elhúzódó építése miatt 2009 őszétől mostanáig építési területként funkcionált. A lezárt helyre hosszú évekig sem a sétálni-sportolni vágyók, sem pedig a zöldterület kezelői nem léphettek be. Az elkerülő útszakasz elkészültével cégünk újra gondo-
zásba vette a valamikor közkedvelt zöldterületet. A munkaterület átvételekor megdöbbentő látvány fogadta kollégáinkat, a több mint 6 éve magára hagyott terület lehangoló képet mutatott. Hatalmas halmokban állt az építési törmelék, az útépítés során ledepózott föld, az illegálisan lerakott háztartási szemét, kerti hulladék, az eredeti növényzet pedig teljesen elvadult. A gondozás hiánya miatt a környéket teljesen hatalmába kerítette a természet, rengeteg magról kelt fás szárú növény cseperedett fává, áthatolhatatlan bozóttá, az eredetileg telepített fasor és liget több példánya pedig tönkrement. Az elhagyott táj kedvezett a fenyőgally tolvajoknak is, találtunk olyan örökzöld fát, melyet értékes gallyáért törzsig lekopasz-
tottak. Sajnos az eltelt idő alatt 2 inváziós növényfaj is megtelepedett, ezek jókora területrészt megfertőztek, a kiirtásuk szinte megoldhatatlan feladat. Munkatársaink év elején kezdték meg az áldatlan állapot felszámolását. 6 fő alkalmazott és közfoglalkoztatott folyamatosan dolgozik, irtják a vadon kelt, elszaporodott növényeket, takarítanak, hulladékot szállítanak, terepet rendeznek, növényifjítási munkákat végeznek. Sajnos a 6 évig magára hagyott park teljes felújítását pár hónap alatt lehetetlen megoldani, még rengeteg a feladat, de folyamatosan dolgozunk - foglalta össze a teendőket a városgondnok.
B.E.
2
Kanizsa - Krónika
2016. március 31
Ők is szeretnivaló, értékes emberek
A Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye hétfőn, a Down- és Esélyegyenlőségi Világnapon kulturális műsorokkal színesített rendezvényt szervezett a Kanizsa Plázában. A programmal sérült embertársainkra hívták fel a figyelmet.
A megjelenteket Kovács Gáborné, a Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének megbízott igazgatója köszöntötte elsőként. Hangsúlyozván: a sérült emberek
A nagykanizsai Thúry Baran-ta Közösség- Vitézlő Oskola elővezette az idei évre tervezett kulturális, városokat összekötő családi programjait. Szócsöve Vörös András volt, a Barantások vezetője, a Vitézlő Oskola megálmodója.
Szó esett az ez évben, immár hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Thúry Portyáról. - A nagy Thúry György életéről való megemlékezés jegyében kulturális programokon vehetünk részt, majd jelképes földi erőpróba vár ránk -kezdi Vörös András.
- Április első napján a Várkapunál kezdjük az utunkat 16 órakor, majd a városunkban található - a híres várkapitányról készült - szobrokat koszorúzzuk. Ezt követően a

■c c
- legyen szó a Down-szin-drómában, vagy más betegségekben élőkről - ugyanolyan szeretnivaló, értékes tagjai a társadalomnak, mint azok, akik egészségesek.
- Azonban ők segítségre szorulnak. Éppen ezért mindannyiunknak fel kell tenni a kérdést: hogyan tudnánk segíteni nekik? - fogalmazott Kovács Gáborné.
- „Az igazi ajándék az egyik ember számára a másik lehet" -ezt már Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere emelte ki beszé-
Thúry Baranta Barlangban meghallgathatjuk Dr. Károlyi Attila helytörténészt Thúry sírhelyét érintő kutatásairól, majd Csepin Pétert a végvári vitézségről, aki Várpalotáról lóháton érkezik hét társával, korhű viseletben és fegyverzettel. Ot követi Kátai Zoltán énekmondó, majd az estét a Bojtár zenekar zárja táncházzal.
Másnap gyalogosan indulunk Orosztonyba a Thúry kopjafához, ahol emléktáblát avatunk. Számos lovas kíséri utunkat. Nem tudunk még egy olyan rendezvényről a környeztünkben, melyen ennyi hagyománytisztelő ember jelenne meg. Teljes családok vesznek itt részt, az óvodásoktól a nagyszülőkig. Rendszerint 120-1S0 ember tart velünk, de nem tudunk olyanról, aki megbánta, hogy eljött. Talán nem túlzás azt mondani, hogy a
dében. Elmondta azt is, a sérült emberek helyzetének megértésére hívják fel a figyelmet, 2006 óta, március 21-én, a Down-világ-napon.
- Toleranciával, együttérzéssel, őszinte segítséggel forduljunk sérült társaink felé. Szenteljünk több időt rájuk - tette hozzá Dénes Sándor.
gyerekeink életéből hiányoznak a valós próbatételek, ahol büszkeséggel töltheti el a saját emberi teljesítménye. Az ilyen muníciók gyakran átsegíthetnék őket nehéz időszakokon, amikor megfelelő önbizalommal kellene töltődniük. Az útvonal várhatóan a szokásos módon Cserfő felé Nagybakónakon keresztül haladva részben erdei utakon történik majd - sorolja.
Thury vára Várpalotán még mindig megtalálható, méltán ápolja a hagyatékát. Az idén 4S0. évfordulóját ünnepeljük a Diadal napjának, mikor Thúry György S00 vitézével 8000 törökkel szemben védelmezte a várat. Ennek tiszteletére minden évben több napos várjáték, múltidézés van, melyről a nagykanizsai Thúry Baranta Közösség sem hiányozhat. Várpalota polgármestere, Talabér Márta is ellátogat hozzánk, Dénes Sándor pedig elkíséri a kopjafához az orosztonyi harctérre.
deltségének igazgatója adott hangot. Annak is, hogy a sérült emberek elfogadását, megértését segítették azok, a mostanihoz hasonló, korábbi rendezvények is, melyeket a nagy nyilvánosság előtt már több ízben tartottak.
A beszédeket követően táncos, dalos műsorszámoké volt a pódium. A kanizsai integrált és szociális intézmények ellátottain túl, a Szivárvány iskola kis diákjai, a búcsúszentlászlói otthon és a ma-
A rendezvény adja a lelki kapcsolatot a felmenőinkkel, a hőseinkkel, természet közeli élmény és közösségi együttlét. A harctéren lévő kopjafa tájékoztatást nem ad Thúry nagyságáról, így a tervezett emléktábla segít majd az arra járónak, hogy miután elolvasta átérezze, milyen jelentőségű helyen járt. Fontos indíttatás, hogy a gyermekeinknek a megfelelő lelki kötődéseket tudjuk biztosítani a hazájukhoz. Olyan dolgokat keresünk, ami nem pénzhez köthető, hogy érezzék: aminek értéke van annak nincs ára. így talán majd a magasabb jövedelemvágy sem csalja őket külföldre és tudnak boldogulni itthon is - mondja.
A portyázóknak a kerecsenyi kemping ad vacsorát, szállást. Képeket, videókat az elmúlt portyákról a Thúry Vitézlő Oskola közösségi oldalán találhat az érdeklődő.
Szever Viktória
- KANIZSA LOKALPATRIOTA HETILAP -
- Minden ember maga a csoda, s mindenkit úgy kell elfogadni, ahogy van - ennek Györe Edina, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kiren-
Thúry Baranta: csalogató
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
gyarszerdahelyi rehabilitációs intézet lakói is felléptek a rendezvényen.
_Sz.Zs.
2016. március 31
Kanizsa - Értékrend
3
KonTuRplusz: jó kezdés után sikerorientált folytatás
Nemrégiben alakult meg a KonTuRplusz Egyesület, egy újabb színfoltot alkotva a város civil szervezeteinek palettáján. Baráti társaságban merült fel az egyesület létrehozásának gondolata, melyet hamarosan követett az első bemutatkozás: az adventi koszorúállítást és a gyertyagyújtást az Erzsébet téren siker koronázta. Ezt követően már köny-nyen jöttek az ötletek.
Az egyesület elnevezéséről és célkitűzéséről Simon Sándorné Sgánecz Margit elnököt kérdeztük.
- Többször beszélgettünk arról, hogy mivel kellene folytatni, mert a fogadtatás a kilátogatók részéről - legyen az egyszerű városlakó polgár, meghívott fellépő, vagy a közösséghez ünnepi gondolatokkal szóló vezető - pozitív volt. Ugy ítéltük meg, elsőként egy ütős névre van szükségünk. Az ennek kiválasztásánál két szempontot tartottunk fontosnak: az első szempont, hogy a név tükrözze a tevékenységünket. Ugy érzem ennek az elvárásnak sikerült megfelelni, hiszen a KonTuR elnevezés a konferencia, a turizmus, a rendezvény szavak mozaikjaiból tevődik ösz-sze. Egyesületünk fő profilja konferenciák, turisztikai attrakciók, rendezvények szervezése. A második szempont, hogy a név utaljon a tevékenységünk minőségére, milyenségére. A KonTuR-hoz csatolt plusz szócska illetve a logóban megjelenő + jel pozitív gondolkodást, pozitív kisugárzást sugall, és arra utal, hogy hiszünk a sikerben. Ezzel a második szempontnak is megfeleltünk. Szerencsénk van ez-
zel a névvel. Mást jelent leírva és mást kiejtve. Hosszú u-val kiejtve a képzőművészetből ismert kontúrvonalra gondolunk. A kontúrvonal feladata, hogy hangsúlyozzon, kiemeljen valamit az egysíkú háttérből, hogy a lényeges dologra irányítsa a figyelmet. Azt szeretnénk, hogy rendezvényeink figyelemfelkeltő „kontúrvonalak" legyenek! Ugy vélem, hogy az adventi programmal már sikerült felhívni magunkra a figyelmet.
Egyesületünk tagjai között sok a fiatal, de jelen vannak a középkorúak is. Számítunk a fiatalok kreatív, innovatív ötleteire csakúgy, mint a középkorú tagság tapasztalatára, rutinjára. Tagságunk érdeklődési köre sokrétű: megtalálhatók közöttünk a sport, a nevelés, az idegenforgalom, az irodalom, a jogtudomány, a zene, a művészet, a gasztronómia, a gazdasági és a műszaki pálya képviselői.
Nagyon sok az ötlet, lelkesek vagyunk, remélem ez a lendület sokáig fog tartani. Minden rendez-
vényünkön szeretnénk valami újjal előrukkolni, valamivel, ami még nem volt Nagykanizsán. Nem szeretnénk mások rendezvényére rászervezni, rácsatlakozni, reményeink szerint elegendő tudással rendelkezünk ahhoz, hogy önálló elképzeléseinket megvalósítsuk.
- Mikor találkozhat legközelebb önökkel a nagyközönség?
- Április végén, a Város Napján.
- Milyen ötletekkel készülnek?
- Ötleteinkről nem szeretnék beszélni, legyen meglepetés a kiláto-gatók számára. Egyébként a Város Nap szervezési jogát a Kanizsai Kulturális Központ nyerte el, felkérésre az Erzsébet térre vonatkozó programok lebonyolítását végzi a KonTuRplusz Egyesület. Nagy lelkesedéssel, odafigyeléssel és precizitással készülünk.
A KonTuRplusz célkitűzéseibe illeszkedik, hogy olyan rendezvényeket kívánnak szervezni, amivel a Kanizsán működő vállalkozások és komoly cégek figyelmét is felkeltik olyannyira, hogy érdemesnek találják az egyesületet a szponzorálásra. Hiszen ez a fajta támogatás nemcsak a rendezvénynek nyújthat előnyöket, hanem a cégeknek is. Ezúttal is köszönik az önkormányzat támogatását, hiszen a Város-napi felkérés az önkormányzat támogatása nélkül nem jöhetett volna létre.
Nincsenek könnyű helyzetben -magyarázza az elnöknő, mert több hasonló profilú egyesület tevékenykedik a városban. Éppen ezért azt a kitörési pontot keresik, amit az a bizonyos plusz-jel is sugall: mi az, amivel extrábbak tudnak lenni. Ennek érdekében az általuk értékesnek ítélt dolgokkal akarnak kitűnni.
Simon Sándorné Sgánecz Margit jelezte: a nevükből adódóan térségben is gondolkodnak, melynek lehetőségét alátámasztja az is,
hogy a tagságot nemcsak kanizsaiak, hanem a város térségében élők alkotják.
Terveik között szerepel a térséget érintő rendezvények szervezése. Gondolkodnak a határon átnyúló programokban, szeretnék kihasználni a szlovén-horvát-osztrák hármas határ közelségében rejlő lehetőségeket, hiszen ezzel a látogatottságukat is növelnék. A hagyományosan működő partnervárosi kapcsolatot ki lehetne bővíteni oly módon - részletezte az elnök-nő, hogy az általuk már befuttatott projekteket Kanizsán is hasznosítanák: vagyis, véleményt és szakmai tapasztalatokat cserélni, és megvalósítani.
- Kicsit élőbbé kellene tenni a hagyományos kapcsolattartást -hangsúlyozza. - Azt szeretnénk sugallni, hogy élhető ez a város! A mostani Város Nap szlogenje: Miénk a város! Szeretnénk azok felé a fiatalok felé is nyitni, akik elköltöztek Nagykanizsáról, Budapesten vagy más nagyvárosban élnek, dolgoznak, de látogatóba hazajárnak. Ilyenkor magukkal hozzák barátaikat, ismerőseiket. A KonTuRplusz egyesület rendezvényeivel, programjaival érdekessé tudja tenni a várost, meg tudja mutatni, hogy Kanizsa most is élhető város lehet. Olyan építészeti és kulturális örökséggel rendelkezik, amit jobban kellene mutogatnunk. Hinnünk kell abban, hogy nem vagyunk kevésbé érdekesek, mint más városok, és nekünk is tennünk kell azért, hogy jól érezzük itt magunkat! Szeretnénk sok látogatót, turistát, külföldi vendéget csalogatni rendezvényeinkre! Tehát egy élhető város képét akarjuk kelteni. Ezek a céljaink valójában. Titkos vágyunk még - sokakkal együtt - a Csónakázótó, oda is vannak elképzeléseink...
B.E.
Elhunyt Szentgyörgyi Levente
Húsvét hétfőjén életének 81. évében elment közülünk Szentgyörgyi Levente.
A „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető címben részesült szakember, a Kanizsa Televízió nyugalmazott stúdióvezetője, a kanizsai amatőrfilmes kultúra szervezéséért és a helyi televíziós adások elindításáért érdemesült az elismerésre. A rendkívül szerény Szentgyörgyi Levente (képünk bal szélén az álló sorban) kerülte a számára felkínált nyilvánosságot, ehelyett másoknak teremtette meg azt.
A
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 31.
Fogadónapok, fogadóórák
Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2016. április 6-án (szerda) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában. Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapot tart 2016. április 13-án (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. április 27-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Balogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2016. április 6-án, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.). Bedő György az S. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap 1. keddjén (április S-én) 17.00 órától a Hevesi Sándor Altalános Iskolában. Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. április S-én, kedden 17 órától 18 óráig a Palini Altalános Iskolában és 18.30 órától 19.30 óráig a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.). Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. április 14-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.). Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. április S-én, kedden 17- 18 óráig a Hevesi Sándor Altalános Iskolában. Karádi Ferenc a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. április 11-én (hétfő) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órától Miklósfán, a Mindenki Házában (Nagykanizsa, Kápolna tér 2.). Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. április 4-én, hétfőn, 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.) Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. április 4-én (hétfő) fogadóórát tart 17 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 6S.), majd 18 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Altalános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.).
Álláspályázat - Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető
Nagykanizsai Szakképzési Centrum a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan (Kjt.20/B.§(3) bek.).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa Ady Endre utca 74/a.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt-felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus -munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- felhasználói szintű informatikai(MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
- büntetlen előélet,cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
- az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesítettmásolata,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
- motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
- a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf formátumban.),
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
- amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
- a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
Abeosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Csaba mb. főigazgatónyújt a93/510-252, vagy a 06 20 265 3889 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Szakképzési Centrum székhelyéretörténő megküldésével (8800 Nagykanizsa Erdész u.30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 299/2016/CSERHATI, valamint a beosztás megnevezését: Nagykanizsai SZ Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016.06.1S.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
KOZIGALLAS. hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai SZCcímére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZATNagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium a tagintézmény-vezetői beosztására". Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
2016. március 31
Kanizsa - Hirdetés
5
2016. évi verseny-és élsport keret
pAlyAzATI FELHÍvAs - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi verseny- és élsport keret felhasználására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján a 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és élsport működésének, a verseny- és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének, sportrendezvények támogatására. A pályázat témája: Nagykanizsa város területén működő verseny- és élsport 2016. évi támogatása.
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttműködést igénylő és elfogadó, az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
A működési célú támogatás nyújtásának feltételei: a támogatásra rendelkezésre álló összeg 62 000 E Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 500 E Ft-ig egy összegben a megállapodás aláírását követő 30 napon belül; 500 E Ft felett két részletben: első részlet a megállapodás aláírását követő 30 napon belül, második részlet legkésőbb szeptember 30-ig.
Támogatandó célok: verseny- és élsport működésének támogatása, a verseny- és élsport működéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, működtetésének támogatása, sportrendezvények támogatása.
Pályázat benyújtásának határideje és helye: pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2016. március 31. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 5. ajtó.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
Álláspályázat - Nagykanizsai SZC Iskolája tagintézmény-vezető
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdeta Nagykanizsai SZC Műszaki Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonypedagógus munkakörre vonatkozóan (Kjt.20/B.§(3) bek.). Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre, 2016.07.01.-2021.06.30.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa Hunyadi u.18.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt-felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus -munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- felhasználói szintű informatikai(MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
- büntetlen előélet,cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
- az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
Műszaki Szakképző
munkáltató által hitelesítettmásolata,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
- motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelmében),
- a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón.pdf formátumban.),
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
- amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
- a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.06.10-igkell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Csaba mb. fSigazgatónyújt, 93/510-252, vagy a 06 20 265 3889 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Szakképzési Centrumszékhelyéretörténő megküldésével (8800 Nagykanizsa Erdész u.30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 299/2016/MŰSZAKI,valamint a beosztás megnevezését: Nagykanizsai SZC Műszaki Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016.06.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: KOZIGALLAS.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai SZCcímére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZATNagykanizsai SZC Műszaki Szakképző Iskolájatagintézmény-vezetői beosztására".
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
6
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 31
Álláspályázat - Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető
Nagykanizsai Szakképzési Centrum a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony pedagógus munkakörre vonatkozóan (Kjt.20/B.§(3) bek.). Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő:
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre, 2016.07.01-2021.06.30.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa Ady Endre utca 29.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint:
- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt-felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus -munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- felhasználói szintű informatikai(MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
- büntetlen előélet,cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (1) bekezdés b) c) pontja, valamint az 5.§ (1) bekezdés ca) pontja alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
- az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
munkáltató által hitelesítettmásolata,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
- motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
- a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf formátumban.),
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,
- amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,
- a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.06.10-igkell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016.07.01. napjáról tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Csaba mb. főigazgató nyújt, 93/510-252, vagy a 06 20 265 3889 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Szakképzési Centrum székhelyére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa Erdész u.30.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 299/2016/THÚRY, valamint a beosztás megnevezését: Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája tagintézmény-vezető.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016.06.1S.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: KOZIGÁLLÁS.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt borítékban kérjük megküldeni a Nagykanizsai SZC címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT-Nagykanizsai SZCThúry György Szakképző Iskolája tagintézményvezetői beosztására".
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat pdf formátumban kell tartalmaznia. A papíralapú és az elektronikus alapú változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.
2016. évi kulturális keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi kulturális keret felhasználására
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: a támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani: a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére; b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre; c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre; d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre; e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra; f) kulturális vidékfejlesztésre; g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására; h) határon túli magyar kultúra támogatására; i) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására. A pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv. A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell. Ezen ösz-szeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból. Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint.
A pályázat benyújtásának helye, ideje:
1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.15. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2016. április 10.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
2016. március 31.
Kanizsa - Hirdetés
f
Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - MUNKAHELYTEREMTÉSRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására visz-sza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén működtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt. A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
a) a legfeljebb 50 főt foglalkoztató vállalkozás által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja:
aa) hogy legalább 1 új munkahelyet létesít és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásnál foglalkoztatottak létszáma a pályázat benyújtását megelőző egy évben nem csökkent;
ab) hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti meglevő korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest, a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő 2 hónapon belül megvalósítja, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;
b) az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozó által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a tervezett létszámfejlesztést (legalább 20 %) a pályázat kedvező elbírálását követő 4 éven belül megvalósítja nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja; A pályázó:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás összege a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5 millió forintot. Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt és az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelőző 5 év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 20 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint.
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély ösz-szegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek telj esítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az oda''télést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni. A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval, a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.
7. A támogatás kifizetése:
a) a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását és a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és
aa) a támogatás igénybevételét követően a vállalt létszámfejlesztést nem a 4. ab) pontban meghatározott feltételek szerint és a minimális mértéket el nem érően teljesítette, a támogatás teljes összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni,
ab) a támogatás igénybevételét követően a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt mértéket el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni.
b) utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban
ba) a létszámfejlesztés teljesítése nem éri el a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket, a támogatásra nem jogosult,
bb) a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt létszámfejlesztés mértékét el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegére jogosult.
8. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2016. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a wwwnagykanizsa.hu honlapról.
8
Kanizsa - Kérdőív
2016. március 31
KÉRDŐÍV - A lakosság elégedettségének mérése Nagykanizsa belvárosi rekonstrukciójával (II. ütem) kapcsolatban
Tisztelt Válaszadó!
A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának okleveles közgazdász szakos (MBA) hallgatója vagyok, a kutatásommal kapcsolatban kérem a segítségét. Felmérésem Nagykanizsa belvárosának funkcióbővítő fejlesztéséhez kapcsolódik, azaz az elmúlt két évben zajló belvárosi felújítási munkálatokról kérném a véleményét. A kérdőív kitöltése névtelen, a kérdésekre adott válaszok személyazonosításra nem alkalmasak. Az On által kitöltött kérdőív más válaszadóéval együtt kerül feldolgozásra, az adatokat kizárólag kutatási célra, a készülő diplomamunkámhoz használom fel, azt nyilvánosságra nem hozom.
Amennyiben kérdése van, kérem, keressen meg a következő e-mail címen: ht7474@gmail.com. Köszönöm a segítő együttműködését, Hársfalvi Tímea
A belvárosi rekonstrukció II. ütemében az alábbi fejlesztések valósultak meg:
♦ A Fő utca felújítása teljes szélességben, a Sabján Gyula utcától a Hunyadi utcáig. ♦ Mindezek között kiszélesített, és kültéri berendezési tárgyakkal, zöldterületekkel felszerelt sétaút létrehozása a Fő utca Erzsébet és Deák tér közötti szakaszán. ♦ Kerékpárút építés. ♦ Sétáló utca, teraszos szórakozóhelyek kialakítása érdekében az Ady Endre utca lezárása a Fő utca és a Zrínyi utca közötti szakaszon. ♦ A Hunyadi utcai csomópontban jelzőlámpás kereszteződéssel és gyalogátkelőhellyel a Fő útról való balra kanyarodás lehetőségének megteremtése. ♦ Az út mentén energiatakarékos közvilágítási hálózat építése. ♦ Eötvös téri többgenerációs családi park létesítése.
(Kérem, válaszainál vegye figyelembe, hogy a felújításoknak ez a II. szakasza nem tartalmazta az Erzsébet tér átalakítását!)
1. On melyik korosztályba tartozik?
(Kérem, jelölje x-szel a megfelelőt!)
□ 18-29 éves □ 30-39 éves □ 40-49 éves
□ S0-S9 éves □ 60, vagy annál több
2. Mi az ön neme? (Kérem, jelölje x-szel a megfelelőt!)
□ férfi □ nő
3. Mi az ön legmagasabb iskolai végzettsége?
(Kérem, jelölje x-szel a megfelelőt!)
□ 8 általános □ szakmunkásképző-szakiskola
□ szakközépiskola-gimnázium-technikum
□ FSZ-FOKSZ □ főiskola-egyetem
□ egyéb, éspedig: ............................
4. Mi az ön foglalkozása jelenleg? (Kérem, jelölje x-szel a megfelelőt!)
□ vezető □ vállalkozó □ alkalmazott, beosztott
□ egyéb szellemi □ tanuló/hallgató □ nyugdíjas
□ munkanélküli, alkalmi munkavállaló
□ GYES, GYED, CSED, háztartásbeli
□ egyéb, éspedig:..................................................................................
5. Hol lakik ön? (Kérem, jelölje x-szel a megfelelőt!)
□ Nagykanizsa, Eötvös tér és környéke
□ Nagykanizsa, Deák tér és környéke
□ Nagykanizsa, Fő út és környéke
□ Nagykanizsa, Ady utca és környéke
□ Nagykanizsa, Zrínyi utca és környéke
□ nem Nagykanizsa belvárosában
6. Hol dolgozik ön? (Kérem, jelölje x-szel a megfelelőt!)
□ Nagykanizsa, Eötvös tér és környéke
□ Nagykanizsa, Deák tér és környéke
□ Nagykanizsa, Fő út és környéke
□ Nagykanizsa, Ady utca és környéke
□ Nagykanizsa, Zrínyi utca és környéke
□ nem Nagykanizsa belvárosában
7. Milyen gyakran jár ön a felújított belváros alább felsorolt részein a táblázatban szereplő közlekedési módokat igénybe véve?
(Kérem, írja a táblázatba a megfelelő számot! Csak azoknál a közlekedési módoknál jelöljön, amelyeket használ.)
I: hetente többször, 2: hetente 1-2 alkalommal, 3: havonta 1-2 alkalommal, 4: ezeknél ritkábban, S: soha
Belvárosi részek Gyalog Tömeg-közlek.-sel Autóval Kerékpárral
Eötvös tér és környéke
Deák tér és környéke
Fő utca és környéke
Ady utca és környéke
Zrínyi utca és környéke
8. Az alábbi belvárosi részeket tekintve, ön mennyire elégedett a változtatásokkal az alábbi szempontok szerint?
(Osztályozzon úgy, mint az iskolában, 1-től S-ig, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, míg az S-ös azt, hogy nagyon elégedett. Amennyiben nem tud válaszolni, kérem, azt a téglalapot hagyja üresen, vagy húzza ki!)
Belvárosi részek Kivitelezés Kivitelezés Végleges Közlekedés
minősége ideje látvány biztonsága
Eötvös tér és környéke
Deák tér és környéke
Fő utca és környéke
Ady utca és környéke
Zrínyi utca és környéke
9. On tájékozódott a belváros funkcióbővítő fejlesztését célzó projektről? (Kérem, jelölje x-szel a megfelelőt! Egyszerre többet is megjelölhet).
□ igen, a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapból
□ igen, láttam a Kanizsa TV-ben
□ igen, a Zalai Hírlapból
□ igen, hallottam róla a Helikon Rádióban
□ igen, a www.nagykanizsa.hu honlapon
□ igen, lakossági tájékoztató fórumo(ko)n
□ igen, a fejlesztes.nagykanizsa.hu honlapon
□ igen, a város facebook oldalán
2016. március 31
Kanizsa - Kérdőív
9
□ igen, a városfejlesztés facebook oldalán
□ egyéb, éspedig:....................................................................
□ nem tájékozódtam (kérem, folytassa a 11. kérdéssel)
10. Ön mennyire volt elégedett a belváros funkcióbővítő fejlesztését célzó projektet érintő lakossági tájékoztatással?
(Osztályozzon úgy, mint az iskolában, 1-től 5-ig, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, míg az 5-ös azt, hogy nagyon elégedett.)
□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5
11. Amennyiben a belváros felújítása folytatódik, hogyan szeretne ön pontos és folyamatos tájékoztatást kapni a jövőben az eseményekről?
(Kérem, jelölje x-szel a megfelelőt! Többet is megjelölhet.)
□ lakossági tájékoztató fórumokon
□ a Helikon Rádión keresztül
□ szórólapon keresztül
□ a város honlapján keresztül
□ a Kanizsa TV-n keresztül
□ a város és/vagy a városfejlesztés facebook oldalán keresztül
□ a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapon keresztül
□ a Zalai Hírlapon keresztül
□ egyéb módon, éspedig:...........................................................
□ nem szeretnék tájékoztatást kapni
12. A projekt keretében különböző jellegű közösségi rendezvények zajlottak. Amennyiben ön részt vett valamelyiken (esetleg több rendezvényen is), kérem, a megfelelő rendezvény(ek) mellé írja be a táblázatba, hogy mennyire volt elégedett a programok színvonalával!
(Osztályozzon úgy, mint az iskolában, 1-től 5-ig, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, míg az 5-ös azt, hogy nagyon elégedett. Kérem, amelyiken nem vett részt, azt a téglalapot hagyja üresen, vagy húzza ki!)
„Nagykanizsa akkor és ma" Rajz- és fotópályázatok óvodás, általános iskolás és középiskolások diákoknak
„Megint miénk a tér"- Virág kavalkád Virágosítás, egész napos gyermek-és családi programok, táncház
„Megint miénk a tér"- Tavaszi nagytakarítás Belvárosi portálok tisztítása, aszfaltrajz verseny
Kocsma Art'' Helyi művészeti alkotások kiállítása belvárosi szórakozóhelyeken
„Szomszédok" Zöld város és városmarketing nemzetközi tudományos konferencia
„Szomszédok" - Terítsünk meg a Fő utcán Közösségi főzés a Fő úton, színes programokkal
„Szomszédok" - Városfilmek éjszakája Filmpályázat középiskolás diákoknak
Egyéb hagyományőrző, közösségformáló, sport, zenés vagy családi program
Szívesebben vásárolok a belvárosi üzletekben, mint a felújítás előtt.
Szívesebb járok belvárosi közösségi rendezvényekre, mint a felújítás előtt.
A felújított városközpont az egész települést vonzóbbá teszi a turistaforgalom számára.
A rekonstrukció élénkíti a belvárosi üzletek forgalmát.
A rekonstrukció hatására emelkedik a belváros érintett részein elhelyezkedő ingatlanok ára.
A rekonstrukció élénkíti egész Nagykanizsa gazdaságát.
A rekonstrukció által kialakított új forgalmi rend biztonságosabbá teszi a belvárosi közlekedést.
A rekonstrukció által kialakított új kerékpárút megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a kerékpárosok közlekedését.
A rekonstrukció hozzájárul a lakosság jobb közérzetéhez.
A belváros fontos közösségi tér, a város lakói szívesen és gyakran használják.
Kötődöm a lakóhelyemhez (Nagykanizsához), örülök minden pozitív változásnak.
Büszke vagyok, hogy nagykanizsainak mondhatom magam.
Célom Nagykanizsa érdekeinek és értékeinek védelme.
Magánemberként, civil szerveződés tagjaként és munkám során is törekszem arra, hogy tevékenyen hozzájáruljak a város (Nagykanizsa) fejlesztéséhez és felvirágoztatásához.
14. Amennyiben három szóval kellene jellemeznie a megújult belvárost, melyik három szót választaná?
(Kérem, karikázza be vagy húzza alá az ön által leginkább jellemzőnek ítélt három szót!)
patinás, polgári, történelmi, elegáns, élhető, pezsgő, barátságos, hangulatos, mediterrán, zöld, vonzó, modern, európai, többgenerációs, látványos, egyedi, esztétikus, egységes, szimbolikus, promenád hangulatú, rusztikus, impozáns, ódon, magával ragadó, otthonos, komfortos, biztonságos, egyéb, éspedig: .....................................
15. Amennyiben a belváros megújítása folytatódik, milyen konkrét javaslatai, ötletei lennének a jövőre vonatkozóan? Milyen beruházásokra, felújításokra lenne szükség, milyen rendezvényeket látogatna szívesen a megújult belvárosban, stb.?
13. Felsorolok néhány állítást a belvárosi fejlesztéssel kapcsolatban. Kérem, írja be a táblázatba, mennyire ért egyet velük!
(Osztályozzon úgy, mint az iskolában, 1-től 5-ig, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem ért egyet, míg az 5-ös azt, hogy teljes mértékben egyet ért.)
Több időt töltök a belvárosban a szabadidőmben, mint a felújítás előtt.
Többször veszem igénybe a belvárosi szórakozóhelyek szolgáltatásait, mint a felújítás előtt.
A kitöltött kérdőívek április 14-ig személyesen leadhatók az alábbi helyeken:
♦ Kanizsa Újság Kft. (Nk, Király u. 47.), ♦ Kanizsai Kulturális Központ porta (Nk, Széchenyi tér 5-9.), ♦ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lehota János polgármesteri kabinetvezető irodája (Nk, Erzsébet tér 7.), ♦ Pannon Egyetem porta (Nk, Zrínyi u. 18.), ♦ VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház (Nk, Csengery u. 67.).
A kérdőív online is kitölthető a www.kanizsauj-sag.hu honlapon (bal oldali sávban alul) , valamint az alábbi QR-kódot beolvasva:
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 31
Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - INGATLANVÁSÁRLÁSRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2O11. (VII.ll.) önkormányzati rendelet alapján 2O16. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Ahelyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 80 OOO E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott - bővítés esetén bővített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legkésőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton. A pályázó továbbá:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
- vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában - a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra: Létszám
növekmény (fő) Beruházási érték (M Ft)
50 - 100 101- 500 5015-20 0-20 % 20-35 % 35-50 % 21-50 5-25 % 25-40 % 40-55 % 51-100 10-30 % 30-45 % 45-60 % 101- 15-40 % 40-55 % 55-70 %
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkal-
mazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni. A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
7. A támogatás kifizetése:
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlannyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálogjog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.
8. A támogatási szerződés megsértésének szankciói:
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:
a) a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg;
b) a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;
c) a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;
d) az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni.
9. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2O16. november 3O. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.
2016. március 31.
Kanizsa - Hirdetés
A legszebb konyhakertek" - Nagykanizsa
Dénes Sándor polgármester úr, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi „A legszebb konyhakertek" -Nagykanizsa programot.
A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. A programban történő részvétel feltételei: konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák: balkon (erkélyen kialakított), mini (50 m2 alatt), normál (50 m2 felett), zártkert 1 (zöldséges), zártkert 2 (gyümölcsös), zártkert 3 (vegyes, zöldséges és gyümölcsös), közösségi (csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek).
Jelentkezési határidő: 2016. április 30. Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása, vagy online: www.alegszebbkony-hakertek.hu. Jelentkezési lap kérhető és leadható: Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy a Halis István Városi Könyvtár kölcsönző pultjánál (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.). Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy annak megművelője. (Jelentkezéskor, illetve a verseny idejét szívesen veszik fotók készítését, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.)
További információt dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó nyújt a 0620-849-2309-es telefonszámon.
Elvárások, és egyben a bírálat szempontjai: 1. A kertben minimum öt, az erkély/balkonon öt edényben elhelyezett, három különböző konyhakerti növény termesztése történjen. 2. Anövények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően. 3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes és egyben hasznos. 4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el. 5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen. 6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló. 7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz használata, a madárbarát kert kialakítása (található benne madáretető, madáritató, madárodú), illetve ha a kertben minél többféle fűszer- és gyógynövény található. 8. Külön előny, ha a kertet több generáció műveli együtt.
Díjazás: kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében. Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje" díjra történő jelölésre minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján. A díj Györfi Sándor Munkácsy díjas szobrász, Magyarország érdemes művésze által készített bronz kisplasztika és egy elismerő oklevél, melyet az országos eredményhirdetésen, ünnepélyes keretek között, Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: két alkalommal (május 1. - augusztus 15.-ig) történik előzetes időpont egyeztetés : i.,.. alapján.
Városi eredményhirdetés: 2016. szeptember \ ;r''m 21. (szerda) 10 óra, Vasemberház Díszterem (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.)
Jelentkező neve: ..................
Nők esetében születési név: Címe: ....................................
Elérhetősége:
e-mail: ............
Minősége:
I | tulajdonos
A benevezett konyhakert címe:
telefon:
I megművelő
Nevezési kategória:
(Csak egy kategóriát jelölhet be!)
I | Balkon: erkélyen kialakított | Zártkert 1: zöldséges
I | Mini: 50 m2-ig | Zártkert 2: gyümölcsös
I |Normál: 50 m2 felett | Zártkert 3: vegyes
I | Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek
Fotót e-mail-ben várhatunk-e a kertről?
I | igen I nem I még nem tudom
A megművelő mikor található általában a kertben?
A jelentkező/megművelő ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek" _ Magyarország legszebb konyhakertjei 2016-os programon önként vesz részt. A nevezés feltételeit elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a helyi zsűri tagjai vagy azok megbízottjai _ előzetes időpont egyeztetés után _ május 1. és augusztus 15. között kertjét két alkalommal megtekintsék. Fontos: a beküldött kertfotókhoz kérjük megadni, hogy mely kertről készült (név, cím).
Bírálatnál előny: öko/bio módszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés, komposztálás, szervez tápanyag utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató, odú), fűszer- és gyógynövények jelenléte a kertben. 2016-ben külön előnyt jelent, ha a kertet több generáció együtt műveli. Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a.) pontja alapján „A legszebb konyhakertek" _ Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz benyújtott jelentkezésemmel hozzájárulásomat adom, személyes adataim kezeléséhez a program eljárásban résztvevők számára.
■ '' Nagykanizsa, 2016..........
Jelentkező aláírása: Jelentkező aláírása:
rv
Felhívás Jelentkezési lap
www.alegszebbkonyhakertek.huwww.alegszebbkonyhakertek.hu
12
Kanizsa - Színes
2016. március 31
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465 e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Aprilis 1., 15. 18 óra
GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB. A klub DÍJTALAN! Aprilis 1. 17 óra Az én hobbim sorozat keretében KATONAI RENDFOKOZATI JELZÉSEK, EMLÉKÉRMEK, ÉRDEMÉRMEK - Gredics Péter gyűjteményének bemutatása. Aprilis 2. 17 óra
A TÜTTŐ JÁNOS NÓTAKLUB JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE A SARLÓS BOLDOGASSZONYTEMPLOM ORGONÁJÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA
Közreműködnek: Árvácska Dalkör, Zalagyöngye Táncegyüttes. A zenei kíséretet Szalai Antal prímás és cigányzenekara biztosítja. Belépődíj: 3000 Ft. A jegyek megvásárolhatók a HSMK jegypénztárában, valamint a Bio Patika üzletekben (Vasemberház, Vásárcsarnok). Április 3. 19 óra (vasárnap) Színház - Hevesi bérlet. Hindi Brooks: ROMANCE.COM - vígjáték. A Rózsavölgyi Szalon előadása. Főszereplők: Molnár Piroska, Jordán Tamás, Sipos Vera, Domonkos Zsolt, Formán Bálint. Belépődíj: 3800 Ft. Április 5. 14.30 óra
ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BOLYAI JÁNOS TAGINTÉZMÉNYE TANULÓINAK KIÁLLÍTÁSA. Április 5. 19 óra
Színház - Bródy bérlet. Ward Taylor: LEGYEN A FELESÉGEM - vígjáték. A Játékszín előadása. Főszereplők: Gálvölgyi János, Nagy Sándor, Kovács Patrícia, Tóth Enikő. Belépődíj: 3800 Ft. Április 7., 14., 21., 28., 10 és 11 óra KEREKÍTŐ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Részvételi díj: 700 Ft/család. Április 7. 18 óra
KANIZSÁRÓL INDULTAM... Meghívott vendég: Molnár Flóra úszó. A belépés DÍJTALAN! Április 7. 19 óra
AMAGÁNYTÓLAZ ÖSSZETARTOZÁSIG - Pál Ferenc előadása. Belépődíj: 2400 Ft. . Április 8. 18 óra 2 ÉS HÁROMDÉS KÉPEK Kotnyek István festőművész kiállítása. Április 9. 19 óra
A HSMK PREMIER TÁNCKLUB GÁLAMŰSORA. Közreműködik: Gála Társastáncklub (Zalaegerszeg). Belépődíj: 1000 Ft.
© a?—» fS
Április 8. 19 óra
RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK - Tabáni István Szenes Iván estje. Belépődíj: elővételben: 1500 Ft, helyszínen: 1900 Ft.
Móricz Zsigmond « Muvelodesi Ház Kózpont
Pál Feri első alkalommal Nagykanizsán! A magánytól az összetartozásig
Április 7-én első alkalommal látogat Nagykanizsára az országos népszerűségnek örvendő Nyitott Akadémia sorozat és benne sokak kedvence, Pál Feri.
A közkedvelt papot és mentálhigiénés szakembert ma már senkinek sem kell bemutatni, hiszen neve az elmúlt évek során fogalommá vált. Híres „keddi alkalmain" minden héten közel ezren vesznek részt Budapesten, és az ország minden pontján különleges eseménynek számít, ha előadást tart. Ot meghallgatni, élőben találkozni vele, valóban óriási élményt jelent. Azokról a kérdésekről beszél, amelyek a legjobban foglalkoztatnak bennünket, és egyszerű szavakkal képes bonyolult összefüggéseket megvilágítani. Sosem elégszik meg olcsó, közhelyes magyarázatokkal - ha valamivel foglalkozni kezd, annak a mélyére ás. Ugyanakkor akár stand up komikusként is megkereshetné a kenyerét, olyan fergeteges humora van.
Nagykanizsára azzal az előadással érkezik, mely legutóbbi könyvének témáját dolgozza fel, A magánytól az összetartozásig címmel, és amelyet az ország minden pontján vastapssal köszön meg a közönség.
Érdemes végre leszámolni azzal az illúzióval, hogy egy párkapcsolat akkor jó, akkor „az igazi", ha nem kell érte semmit tenni, mert „magától működik". Ebbe az illúzióba rengeteg kapcsolat beleszürkült, beleszáradt, belebukott már. Magától ugyanis nem működik semmi - még a testünk sem. Ha elhanyagoljuk, akkor legyengül, sebezhetővé válik, megbetegszik. Miért gondoljuk, hogy a szerelemmel, a párkapcsolattal máshogy van ez?
A legmélyebb szerelmen alapuló kapcsolatért is folyamatosan dolgozni kell, ha nem akarjuk egyszer csak azon kapni magunkat, hogy valami megváltozott, elromlott, kiüresedett. De hogyan lehet egy kapcsolaton „dolgozni"? Melyek azok a területek, amelyekre különösen figyelnünk kell, és mit tehetünk, ha baj van? Mik azok a korai figyelmeztető jelek, amelyek távolodásra, el-sodródásra utalnak, és milyen eszközökkel lehet aktívan tenni azért, hogy nehézségek idején is meg tudjuk őrizni az összetartozásunkat?
Ma már a kutatásoknak köszönhetően rengeteg információ áll rendelkezésünkre minderről. Jóval több, mint amennyi benne van a köztudatban. Gazdag tudásanyag
és praktikus eszközök sokasága kínálja magát. Ezekből ad ízelítőt nagykanizsán Pál Feri, a tőle megszokott élményszerű stílusban.
A Nyitott Akadémia helyszíni standján - számos egyéb, pszichológiai és spirituális témájú mű mellett - kedvezményes áron meg lehet vásárolni Pál Feri könyveit, melyeket a szerző kérésre szívesen dedikál is.
A fergeteges humorú előadást április 7-én 19:00 órától a Kanizsai Kulturális Központban hallgathatjuk meg. Jegyek még kaphatók a kulturális központ jegypénztárában és online, a www.nyitot-takademia.hu oldalon.
Soksanűen a tehetségekért Galambokon
A Nagykanizsai Nonprofit Központ Tehetségpont stábja március 23-án, a Galamboki Általános Iskola diákjait kereste fel a Sokszínűen a tehetségekért programja keretében.
Az intézmény 111 diákja több, a tehetség segítését - felfedezés területéhez kapcsolódó játékos, kreatív foglalkozás - célzó programon vett részt. A tantermekben
és a sportcsarnokban, egyszerre több helyszínen zajlottak a tevékenységek, a 15-30 fős csoportok
részére.
A Zala Megyei Családi Esély-teremtési és Önkéntes Ház által elnyert pályázat kedvezményezettjei nagyrészt a hátrányos
helyzetű fiatalok, a program elsősorban számukra nyújt lehetőséget tehetségük felfedezésére. A tavasz folyamán még öt helyszín-
re látogatnak el Lengyák István vezetésével a kanizsai szakemberek.
Kanizsa
Április 1. 19 óra
CIRKUSZ-KA. Belépődíj: 1000 Ft. A rendezvény támogatója: Nemzeti Kulturális Alap.
Április 2., 9., 16., 23. 9 óra APRÓK TÁNCA - Néptánc tanfolyam 6-8 éves gyermekeknek. Részvételi díj: 5 000 Ft / 10 alkalom.
2016. március 31
Kanizsa
Ez C Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Műszerész Villanyszerelő Esztergályos Faipari gépmunkás Hegesztő CNC gépkezelő Szakács, pincér Lakatos
Csőhálózat szerelő Gyártósori szerelő Raktári munkás
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
8 ált. iskola
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket a facebook-on!
"Helikon
Imi 95.6 mh7 Kat
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Üzleti ügyeiben már tapasztalhatta, hogy nem szabad mindenkiről csak a jót feltételezni, mert csalódás érheti. Kikapcsolódásként gyűjtsön erőt a természetben.
$NV.20.-V.20. Bika
Ne hagyja magát eltéríteni a barátai által sem a tervei véghezvitelében. Ön irányítsa a sorsát még akkor is, ha eleinte veszteséget kell elszenvednie.
V21.-VI.21. Ikrek
Komoly kihívással járó feladatot kap a munkahelyén. Végezzen el mindent a legjobb tudása szerint. Utána kedve szerint kipihenheti a fáradalmait.
VI.22.-VII.22. Rák
Bár most hagytuk magunk mögött a kiadással járó ünnepeket, anyagi gondokkal nem kell számolnia a közeljövőben. Vitáktól mentesen zajlanak a hétköznapok. £
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Tanuljon meg hinni önmagában. Ha így tesz, akkor nem kell semmitől sem félnie. Légvárakat azonban ne építsen magának.
VIII.23.-IX.22. Szűz
Néhány akadállyal még meg kell küzdenie a tavaszi hónapokban. Jó hasznát veszi az ötleteinek, lelkesen teljesíti a feladatát.
ZfIX.23.-X.22. Mérleg
Egy titkos kapcsolat lehetősége foglalkoztatja mostanában. Ne hagyja magát lebeszélni semmiről, a kalandozásban még az időjárás is segíti majd.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Ha jól figyel a tavasz „hangjaira" tapasztalni fogja, hogy érzelmi életében egy szép átalakulás veszi kezdetét. Akár fordulópontot is jelenthet az életében.

''XI.23.-XII.21. Nyilas
Mostanában különös vonzódást érez a titokzatos dolgok, személyek iránt. Az amúgy sem zökkenőmentes kapcsolatát ez az érzés azonban bizonytalanná teszi.

XII.22.-I.20. Bak
Egy váratlan találkozásnak köszönhetően megtalálja régi önmagát. Újra értelmet kapnak elképzelései, vágyai. Megvalósításukhoz gyűjtsön erőt a természetben.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Jól teszi, ha az eddigieknél értelmesebb dolgokkal foglalkozik még a szabad idejében is. Legyen kitartó, becsülje meg a munkáját és a munkahelyét.
<>11.20.-111.20. Halak
Úgy látszik, egyre több sikert ér el a munkájában, a szabadidejével azonban mégsem tud mit kezdeni. Sétáljon, fütyörész-szen, s majd eszébe jut egy jó ötlet is.
14
Kanizsa
Sport/Apró
2016. március 31
Dobri Lajos harmadik elnöki ciklusát kezdheti
A Zala Megyei Lovas Szövetség Rádiházán megtartotta tisztújító közgyűlését. Döntöttek ennek keretében arról is, hogy a következő öt évre újra -immár a harmadik ciklusra - a nagykanizsai Dobri Lajost választották meg elnöküknek -teljes támogatottsággal.
Dobri Lajos hangsúlyozta, továbbra is legjobb tudása szerint látja majd el feladatait és a szövetség hatványozottan az utánpótlás nevelés felé fordul, emellett pedig nagy hangsúlyt fektet valamennyi szakágban a még színvonalasabb versenyek megrendezésére.
Utóbbihoz kapcsolódik, hogy Zala megyében idén összesen négy akadályugró verseny, emellett kilenc kettes fogathajtóverseny, valamint díjlovagló és gyermek-ifjúsági utánpótlás versenyszámok is szerepelnek a programban.
Húsvéti gólok, győzelmek, ugrások
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (1O.) - Lets do it Technoroll Teskánd KSE (12.) 41 (1-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 18. forduló. Kiskanizsa, 150 néző. Vezette: Kocsondi (Kubicsek, Lebeda). G.: Lukács I. (19. - 11-esből, 83.), Csordás (63.), Földesi (77.), illetve Németh N. (15.).
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer (Németh R., 70.), Mulasics, Csordás, Horváth G., Ötvös, Piecs (Somogyi D., 83.), Kovács B. (Földesi, 51.), Dolmányos, Kálcsics F.
három ponttal számol a vendéglátó, aztán igencsak kapaszkodnia kell az eredményért. Főleg, miután a vendégek egy formás akció végén Németh Norbert révén meg is szerezték a vezetést. A kialakult helyzet lélektana, hogy bármily1 módon, de lehetőleg gyorsan jöjjön az egyenlítés, tulajdonképpen bejött, hiszen néhány perccel később Lukács István tizenegyesből volt eredményes.
Hazai henger azonban ezután sem következett, sőt a második játékrészre a vendégek jöttek ki úgy, hogy ki is használhatják a
(Horváth Zs., 80.), Lukács I. Vezetőedző: Sneff Ferenc.
Ha valaki egyszerűen a végeredményből indul ki, sima hazai győzelmet sejthet, ugyanakkor ez a találkozó a 60. percig kimondottan nyögvenyelősre sikeredett a Sáska számára. Addig tipikusan olyan találkozó kerekedett, melyen biztos
Sáska tompaságát, ezért a legjobbkor jött Csordás Máté tizenhatoson kívülről szerzett találata. Onnan vált érezhetővé a meg-
könnyebbültség hazai oldalon, melyet még két góllal nyomaté-kosítottak is Piecs Lászlóék, s az újabb itthoni sikerük azt is jelentette, hogy a Zalaszentgrótot meg is előzték a tabellán. (Képünkön a kiskanizsai Dolmányos Márk fedezi a labdát teskándi ellenfele mellett.)
Letenye SE (14.) - UFC Nagykanizsa (S.) O-2 (O-O)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság, 18. forduló. Letenye, 150 néző. Vezette:Vincze G. (Major, Vörös D.). G.: Hóbor (51., 58.)
Nagykanizsa: Osbáth - Kotnyek I., Papp T., Schuller, Hóbor, Novák L. (Kobra Gy., 83.), Boros, Rácz Sz. (Orbán A., 46.; Zsirai A., 67.), Gyepes (Szakmeiszter J., 46.), Bene, Péntek. Vezetőedző: Gombos Zsolt.
A Nagykanizsa számára -letenyei győzelmével - látótávolságon belülre került a dobogó, hiszen már csak két pontra van tőle Gombos Zsolt legénysége úgy, hogy ötödik a tabellán. Persze, az igazi értékmérő találkozóik csak innentől kezdődnek, mindenesetre Hóbor Gergő duplája jól jött a vendégeknek, akik így négy nyert találkozó után várhatják a Zalalövő elleni szombati rangadót (15.30 óra).
P.L.
IS 25 ÉVES IW A V0KSH OKTATÁSI KFT
induló tanfolyamaink
Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes* tanfolyam jelentkezési időpontja:
^ Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete az alábbi időpontokban és helyeken szervez véradást: 2O16.O4.OS. (kedd) O9:OO - 12:OO óra Kanizsa Plaza. 2O16.O4.O7. (csütörtök) O9:OO - 12:OO óra Thúry SZKI
április Következő
szerda) 16 óra
április 23
Jelentkezési határidő: április 1
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (7759K) Eladó Kiskanizsán a Pápai u. 22/a. szám alatt egy 1110 m2-es, közművesített, tehermentes telek, bontandó kicsi házzal. Buszmegálló 50 méterre. Vásárolja meg és építsen a Csok-kal. Érd.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7764K)
Kiskanizsán belső felújításra szoruló, 120 m2-es családi ház (1980 m2-es telken) eladó. Irányár: 13,9 millió Ft. Érd.: 06303521-342, 0620-431-0895 (7765K)
Lakást keresek! Tel.: 0630-3020680. További elérhetőség: e-mail: 585.667@gmail.com (7768K)
SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Régi újságokat, valamint lakás díszítő tárgyakat (kép, porcelán, réz, bronz, üveg) vásárolok. Érd.: Nagykanizsa, 0630-332-8422 (7771K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Altalános villanyszerelést is vállalok. Tel.: 0630-597-1530 (7772K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autöilveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. Íí.
Tel.: 06-70-508-7B10, 06-70-518-5385
2016. március 31
Kanizsa - Sport
15
Ismét a hölgyek voltak a főszerepben
Az Interspar harmadik pontszerző összesorsolásos nyílt női amatőr páros teniszversenyt rendezték a napokban a Kanizsa Teniszcentrumban és ezúttal ti-zenhárman indultak a nem kevés mérkőzésóra alatt.
A kiegyensúlyozott mezőnyben a győzelmet végül a zalaszentgróti Tarné Oláh Renáta szerezte meg remek játékkal.
Végeredmény: I. Tarné Oláh Renáta (Zalaszentgrót) 11 győzelem, I vereség, 2. Mádé Beáta (Kanizsa TC) 10-2, 3. Tápiné Tráj Ágnes (Zalaegerszeg) 9-3, 4. Breglovics Valéria (Zalaegerszeg) 7-S, S. Tóth Zsuzsanna (Zalaegerszeg) 7-S, 6. Gálné Juhász Erzsébet (Marcali) 6-6.
A pontverseny állása három forduló után: 1. Tarné Oláh Renáta S0 pont, 2. Breglovics Valéria 43, 3. Mádé Beáta 38, 4. Végh Antalné (Marcali) 3S,
Érmekkel a diákolimpiáról
A Nagykanizsai TE 1866 utánpótláskorú kardozói Balatonalmádiban versenyeztek az országos diákolimpián - iskoláikat képviselve. Négy korcsoportban, több mint harminc fővel indultak a kanizsai kardozók.
Országos kard diákolimpia, Balatonalmádi. Kanizsai eredmények. II. korcsoport, fiú kard (44 induló): 8. hely Gál Csongor (Kőrösi Általános Iskola). II. kcs.,
fiú kardcsapat: 3. Kőrösi Általános Iskola (Németh Csongor, Gál Csongor, Horváth Bulcsú). Leány kard (23 induló): 6. Krihó Katalin (Kőrösi). III. kcs., fiú kard (36 induló): 6. Kiss Gergely (Rozgonyi). Leány kard (33 induló): 3. Kobra Virág (Palini Ált. Isk.). IV. kcs., fiú kard (S3 induló): S. Horváth Barna (Kőrösi), 6. Horváth Gergő (Zrínyi), ... 10. Dobó Ádám (Kőrösi). Leány kard (32 induló): 1. Mádé Réka (Batthyány) IV. kcs., leány
S. Zsombók Erzsébet (Pécs) 34, 6. dr. Gergőné Babina Jusztina 32.
P.L.
kardcsapat: 2. Palini Általános Iskola (Fata Nóra, Kobra Virág, Kozári Dóra, Bécsi Zsófia). VI. kcs., női kard (22 induló): 7. Vernyel Sára (Batthyány), 8. Mádé Réka (Batthyány), 9. Flumbort Sára (Batthyány). VI. kcs., csapat női (4 induló): 1. BLG (Flumbort Sára, Mádé Réka, Vernyel Sára). Férfi kard (19 induló): 2. Dobó István (Batthyány), ... 10. Farkas Márton (Batthyány). VI. kcs., férfi kardcsapat (6 induló): 2. BLG (Dobó István, Farkas Márton, Nagy Csongor, Gayer Márton).
P.L.
A májusi országosukra készülhetnek
A Magyar Látványtánc Szövetség országos bajnoki kvalifikációs versenyét rendezték Kaposváron, ahol a Honvéd Kaszinó SZKES tánccsoportja is szerepelhetett. 120 koreográfiát értékelt a zsűri több kategóriában, mini, gyerek, junior és felnőtt korcsoportban.
A kanizsaiak 8 koreográfiával léptek színpadra, közülük kettő
mini B kategóriában, kettő gyer- j=
d
mek, három junior és egy pedig S felnőtt A kategóriában versenyzett. = A SZKES csapata végül két g> arany és hat ezüst minősítést ért el, g ezen kívül a zsűri a Fogmanó és a ••= Sárkány a lelkemben című koreográfiáját különdíjakkal ismerte el. A SZKES kaposvári eredményei: Trópusi Virágok (Molnár Virág,
Érik az a bajnoki cím is...
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK II (1.) - Haladás VSE-Infraplan II (6.) 7:5
NB I B-s sakk csapatbajnoki mérkőzés, 7. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Alex Krstulovic, Havanecz Bianka, Papp Nándor (képünkön). Döntetlent játszottak: Kántor Gergely, Galyas Miklós, Bodó Norbert, Krutti Valér, Zsirai Péter, Orsó Miklós, Sipos János, Kobán Bálint.
Újabb találkozó, újabb kanizsai győzelem a sakk NB I B-ben. A bajnokságból még két forduló ban hátra, s a bajnoki tabellát a Hóbagoly előtt öt ponttal vezető nagykanizsaiak a Paks II-t fogadják, valamint utaznak április közepén a talán valamivel veszélyesebbnek tekinthető MTK-hoz...
Aczél Klára, Gerencsér Sára, Gyarmati-Litter Lili, Takács Boróka, Tóth Mia Vivien, Várhelyi Li-
li) - látványtánc mini kiscsoport B kategória ezüst. Tóth Mia Vivien - látványtánc mini solo B kategória arany. Turbó csigák (Góber Tamara, Kanyó Sára) - látványtánc gyerek duó A kategória ezüst. Fogmanók (Gerencsér Zsófia, Góber Tamara, Góber Diána, Hecken-berger Bíborka, Horváth Sára, Kanyó Sára, Kovács Panna, Lengyel Sára, Molnár Ágnes, Réz Gréta, Szakács-Kovács Anna, Szirtes Berta, Varga Lilla) - látványtánc gyerek formáció A kategória ezüst. Pindur Pandúrok (Takács Julianna, György Viktória, Sipos Vivien, Németh Fanni, Benczik Boglárka, Fenyvesi Fruzsina, Szekeres Andra, Petőházi Adél, Gaál Villő) - látványtánc junior kiscsoport A kategória ezüst. Sárkány a lelkemben (Takács Juli-
anna, György Viktória, Sipos Vivien, Németh Fanni, Benczik Boglárka, Fenyvesi Fruzsina, Szekeres Andra, Petőházi Adél, Gaál Villő, Gerócs Mária, Kertész Ametiszt, Gazdik Flóra, Baranyai Melani, Bakos Fanni, Baksa Dorina ,Máthé Vanessza, Godina Gréta, Horváth Réka) - látványtánc junior formáció A kategória ezüst. Légzés és az élet (Gaál Villő) - látványtánc junior solo A kategória ezüst. Tarantula (Petőházi Adél; képünkön) -gimnasztikus látványtánc felnőtt solo A kategória arany.
A SZKES táncosai a pontjaik alapján mind a nyolc koreográfiával továbbjutottak a fővárosi országos bajnokságra, melyet májusban rendeznek. A koreográfiák tagjainak edzői Szécsényiné Kápolnás Edina, Kun Ádámné-Poprádi Eszter és Barbalics László.
P.L.
16
Kanizsa - Hirdetés
2016. március 31
(onttnental9
SEMPERIT S
mtvuim G
OUMI-SZERVIZ
Nyári gumiabroncs akció!
Az akció május 31-ig tart.
Nyitvatartási
Hétfő -Péntek: 8-17 óráig, Szombat: 8-12 áráig
Kovács Béla Gumi-szerviz
8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány u 146/A Tel /fax: +36 (93) 31SJ59 ♦ mobil: +36 (30) 586-1997 e-mail kh.giuniszerviz@freemail.hu
Gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése kerékszerelés, centírozás.
SZTÁRVENDÉG
OSZVALD MARIKA
Kos au t h-d íj aa, Érdemes Művész
op&err mqwmcwr
2 rf:;rór"
2016, április 20. 19 óra
NAGYKANIZSA
Hevesi Sándor Művelődési Központ
SZTARVENDEC.: tSZVALD MARIKA
•Jegyek elővételben kaphatók a helyszínen! Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. (93) 311-468
lEIIETOIEG. flOVEKEDEi. 1IKER!
Adószám: 18954650-1-20

ÜZEMELTETŐ