Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.4 MB
2020-12-22 09:48:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
330
629
Rövid leírás | Teljes leírás (344.96 KB)

Kanizsa 2016. 013-016. szám április

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVIII. évfolyam 13. szám 2016. április 7.
Emlékéven belüli kanizsai Thury-emléknap
Ünnepi események helyszíne volt szombat délután a HSMK Farkas Ferenc terme, ahol a korabeli várkapitány, Thury György halála évfordulóján Nagykanizsa, Orosztony és Várpalota vezetése - közös hősük tiszteletére - emlékülést tartott.
Thury György várkapitány nem véletlenül érdemelte ki a „Dunántúl Oroszlánja" titulust, hiszen a XVI. század török által rettegett hőse minden alkalmat megragadott arra, hogy az ellennel szemben országát, egyben a rá bízott várakat védelmezhesse. lS66-ben például Palota királyi végvára alól verte vissza a mintegy 7-8000 fős oszmán hadat, mely győzelem után Veszprém és Tata felé is megnyílt az előretörés lehetősége.
A palotai diadal végett Várpalota a 20l6-os esztendőt Thury György Emlékévnek hirdette meg, melynek egyik mozzanata volt a nagykanizsai Thury Emléknap. Ennek keretében a szervezők és résztvevők nem csupán Kanizsa várának főkapitányára emlékeztek - Kátai Zoltán énekmondó múltba kalauzoló énekei mellett -, egyben Nagykanizsa, Orosztony és Várpalota településének önkormányzatai úgyneve-
Kövér: a végvárakat ma nemzetállamoknak hívják
Napjainkban a végvidékeket úgy nevezik, hogy geopolitikai ütközőzónák, a végvárakat úgy hívják, hogy nemzetállamok, az ellenálló védők pedig napjainkban a nemzetek, amelyek védik a hitüket, a kultúrájukat, a családjukat - jelentette ki Kövér László szombaton, Orosztonyban.
Az országgyűlés elnöke az egykori (vár)palotai és kanizsai várkapitány, a 445 évvel ezelőtt Orosz-tony határában az oszmán seregek
által tőrbe csalt Thury György halálának évfordulóján tartott ünnepségen azt mondta: „a végvárak alatt sereglő új ostromlók nem hisznek sem Istenben, sem hazában, csak a pénzben és a profitban, és az ebből eredő hatalomban".
Az ostromlók „uzsorarabszíjra akarják fűzni" a mai várvédőket, „el akarják venni múltjukat, emlékezetüket, önazonosságukat", hogy a rabszíjról többé ne is szabadulhassanak - fogalmazott a házelnök.
Kövér László azzal folytatta: „a bajvívás ma nem lándzsahegyekkel, hanem szavazatokkal történik, s a szabadságharcot nem lövészárkokban, hanem a szavazófülkékben vívják". A magyar választópolgárok pedig „ebben a jelenkori szabadságharcban" 2010-ben és 2014-ben is azt üzenték, hogy „olyan újjáépített és megerősített magyar államot akarnak, amely megvédi a magyar nemzetet". Azt üzenték, hogy a magyar munka
(folytatás a 2. oldalon)
A nagykanizsai Thury Emléknap apropóján Dénes Sándor, a házigazda város polgármestere, Talabér Márta, Várpalota polgármestere, valamint Szöllősi Tiborné, Orosz-tony polgármestere is tolmácsolta gondolatait a délután során, Töll László ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezető szakreferensének pedig az előadását is meghallgathatták az érdeklődők Thury György korszakáról.
Ahogy Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője fogalmazott, a történelem tanít is, s csak is a mai Európán múlik, hogy akar-e tanulni. l57l, illetve a XVI. század történései akár intő példa is lehetnek a mára nézve, s ezt a figyelmeztetést szükséges úgy felfogni, mely az egészséges érdek- és önvédelem fontosságára figyelmeztet.
P.L.
kök l50 lovasával együtt Orosz-tonynál tőrbe csalták és megölték.
Nem véletlen tehát, hogy az emlékülést követően Nagykanizsa, Orosz-
település, Orosztony Thury-kop-jafájánál. A megemlékezésen a mécsesgyújtás mellett emléktábla avatására és faültetésre is sor került.
zett közös kiáltványt is megfogalmaztak Magyarországhoz.
E kiáltvány apropóját egyben az is adta, hogy Thury György április 2-án, pontosan 445 esztendeje halt J hősi halált, már mint Kanizsa várá- S nak kapitányaként. Thury 1567- ''íj ben foglalta el Palota után új állo- -3 máshelyét, melynek szerepe Szi- js getvár 1566-os elestével értékelő- £ dött csak fel igazán a török elleni tony és Várpalota önkormányzata a (végvári) küzdelmekben és itt is Thúry Baranta Közösséggel karöltve szolgált haláláig, amikor is a törö- ünnepi megemlékezést tartott a zalai
■ lr,

.11:1
2
Kanizsa - Krónika
2016. április 7
(folytatás a I. oldalról)
haszna a magyar embereknek jár, hogy az országot nem „idegenek uzsorahiteleiből", hanem értékteremtő munkával a magyarság érdekében és javára kívánják építeni.
Az Orosztony határában, Thury György halálának valószínűsített helyén tartott több száz fős ünnepségen a Parlament elnöke kijelentette: Thury halála után 445 esztendővel sem halványul az emléke, "mert sorsában benne van a mai magyarok sorsa, mert áldozatát a mai magyarok áldozata élteti tovább".
Úgy vélekedett, hogy a magyar történelemben a bajvívás nem csupán alkalmi erőpróba, „hanem folyamatos, sorsszerű létküzdelem", amikor fegyvervesztésig, az első vérig, netán nyílt sisakkal a halálig kell küzdeni. A történelmi bajjal vívó magyarok az ellenfél túlereje vagy cselvetése miatt sokszor az életükkel fizetnek, „de ezen áldo-
zatuk olyan építő áldozat, amelyből mindig újjáépül a magyarság, újjászületik a következő bajvívó nemzedék, és mindig újjáépül a magyar haza is".
Kövér László részletesen szólt az Európát és Magyarországot meghódító oszmán birodalom fenyegetéséről, a nemzedékeken át tartó, kilátástalannak tűnő „nagy háborúkról és kis harcokról". Felidézte Thury György élettörténetét, korai sikereit, kiemelve, hogy a krónikák szerint 600 bajvívásban győzedelmeskedett.
Említést tett az 1500-as évek közepén a mai Várpalota megvé-
MTI - Kanizsa
déséről a török túlerő ellenében, illetve Kanizsa várának védelméről egy olyan időszakban, amikor „csatatér és temető volt az egész ország". A kanizsai várból kitörő Thury Györgyöt az oszmán seregek nem a túlerejükkel, hanem cselvetéssel tudták legyőzni, levágott fejét Konstantinápolyba vitték - emlékeztetett.
A mai közép-európai végvári küzdelmeinkben Thury Györgyék ereje és emléke tovább él. „A magyarság kiemelkedően vívja demokratikus szabadságharcát", példát, önbizalmat és reményt nyújtva szomszédainknak, és mindazoknak Európában, akik „hisznek az együttműködő, egyenjogú és szabad nemzetek Európájának jövőjében" - hangsúlyozta beszéde végén Kövér László.
Thury György halálának 445. évfordulója alkalmából szombat délelőtt emlékülést tartottak Nagykanizsán, amelynek keretében Várpalota, Nagykanizsa és
tábla-avatást és faültetést a várka-
pitány elestének helyszínét jelölő kopjafánál.
Orosztony önkormányzati vezetői egy közösen aláírt kiáltványban vállalták a hős várvédő, a „Dunántúl oroszlánja" emlékének megőrzését és ápolását. A rendezvényt követően a nagykanizsai Thury Baranta Közösség által Nagykanizsáról Orosztonyba szervezett 27 kilométeres portya zárásaként tartottak a házelnök, és a három település lakóinak, politikusainak részvételével emlék-
Április 14-én és 15-én lesz az általános iskolai beiratkozás a központ intézményeiben
Április 14-én és iS-én lesz a beiratkozás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (Klik) tartozó általános iskolákban.
A központ MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint április 14-én, csütörtökön reggel 8 és este 7, míg április 15-én, pénteken 8 és 18 óra között várják a szülőket az intézmények.
A beiratkozáshoz a szülőknek mindenképpen vinniük kell a gyermek nevére kiállított személyazonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint az iskolaérettséget tanúsító igazolást. Ez utóbbit az óvodából vagy a szakértői bizottságtól kapja meg a gyermek.
A beiratkozás időpontjában arról is nyilatkozni kell, hogy hittan vagy erkölcstan oktatást választanak a gyermeküknek. Az iskola köteles minden, a felvételi körzetében életvitelszerűen lakó tanulót felvenni - hívták fel a figyelmet.
A központ közleményében kitért arra is, hogy abban az esetben, ha még marad szabad férőhely, akkor előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű (HH) gyermekeket. A HH és a sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele után a különleges helyzetű tanulók nyerhetnek felvételt a fennmaradó helyekre. Közéjük tartoznak azok, akiknek a
szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, akiknek a testvére már az adott iskolába jár, a szülő az intézmény körzetében dolgozik, illetve a lakóhelye egy kilométeren belül található.
Ha az általános iskola az ösz-szes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor a jogszabályban rögzített sorrendnek megfelelően sorsolást tart, amelyre minden érintettet meghív.
A szülőknek szabad választásuk van abban, hogy melyik iskolába íratják be a gyermeküket -jelezték.
A szülők a felvételről szóló tájékoztatást vagy az elutasításra vonatkozó határozatot április 29-ig megkapják írásban. Amennyiben a gondviselő nem ért egyet az iskola döntésével, kérelmet nyújthat be az igazgatónak, aki azt továbbítja a tankerület felé. A fellebbezést a tankerületi igazgató 21 napon belül elbírálja, és ennek eredményéről értesíti a szülőt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy minden szülőnek kötelessége a tanköteles korú gyermekének beiskolázása. Amennyiben további segítségre van szükség, minden szülő bizalommal fordulhat intézményekhez és a tankerületekhez - olvasható a Klik közleményében.
MTI - Kanizsa
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója, Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. április 7
Kanizsa - Gazdaság
3
NGM-államtitkár: két éve 4 millió felett van a foglalkoztatottak száma
Két éve 4 millió felett van a foglalkoztatottak száma Magyarországon, a munkanélküliségi ráta pedig 11 éve nem volt ilyen alacsony - hangsúlyozta Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataira reagálva.
A 2010-es kormányváltás óta 532 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak létszáma, és már 4,2 millió fölé emelkedett. A növekedés döntően a versenyszférában történt, itt 317 ezres bővülés volt - fejtette ki az államtitkár.
Ugyanebben az időszakban a foglalkoztatási ráta 54,6-ról 64,7 százalékra emelkedett, míg a 11 százalék fölötti munkanélküliségi ráta 6,1 százalékra csökkent - mutatott rá.
A gazdaság fejlődése mellett a kormány foglalkoztatáspolitikai intézkedései is segítették a munkaerőpiaci helyzet javulását -mondta Cseresnyés Péter, kiemelve a munkahelyvédelmi akciót, az ifjú-
sági garancia, az út a munkaerőpiacra, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába programokat.
Az államtitkár kiemelte, az elmúlt egy évben a versenyszférában 62 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak
ország, Belgium és Svédország.
A fiatalok foglalkoztatásáról szólva Cseresnyés Péter elmondta: 2010-ben a 25 év alatti fiatalok foglalkoztatási rátája 16 százalék körüli volt, ez mostanra 26 száza-
száma, a bővülés ebben az időszakban is nagyobb részt a magánszférában történt.
Kitért arra is, hogy az Európai Unió átlagos munkanélküliségi mutatója januárban 8,9 százalék volt. A 6,1 százalékos hazai munkanélküliségi rátával Magyarország olyan fejlett uniós országokat előzött meg, mint Franciaország, Finn-
lék fölé emelkedett. A korosztály 30 százalékhoz közelítő munkanélküliségi mutatója 14,2 százalékra csökkent.
A kormány intézkedései közül a munkahelyvédelmi akció több mint 800 ezer ember foglalkoztatásához nyújtott segítséget, 368 milliárd forint munkahelyvédelmi kedvezmény marad a munkaerőpi-
acon hátrányos helyzetű munkavállalókat alkalmazó vállalkozásoknál - ismertette az államtitkár.
Az ifjúsági garancia rendszer foglalkoztatási részének megvalósítására 2014-2020 között 200 milliárd forint áll rendelkezésre. A fiatalokat képzettség megszerzésében, elhelyezkedésben, gyakornokká, valamint vállalkozóvá válásban segítik - közölte.
Az út a munkaerőpiacra program a 25 év feletti álláskeresőknek és inaktívaknak, különösen az alacsony iskolai végzettségűeknek nyújt segítséget. A programba már több mint 13 ezer embert sikerült bevonni, csaknem 3000-en képzésbe kapcsolódtak be, tízezer esetben elhelyezkedési támogatáshoz jutottak az arra jogosultak a programból - mondta az államtitkár.
Cseresnyés Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy a közelmúltban elindult a közfoglalkoztatásból a versenyszférába program, amely ösztönzést nyújt ahhoz, hogy a közfoglalkoztatottak minél hamarabb kikerüljenek az elsődleges munkaerőpiacra.
MTI - Kanizsa
Az Aquaprofit Zrt. nyerte a Környezetvédelmi Innovációs Díjat
Az elismerést V. Németh Zsolt államtitkár, valamint Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke nyújtotta át az Országház Felsőházi Termében megrendezett Innovációs Díjátadón az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. vezetőinek, UdudPéter vezérigazgatónak, valamint Nádasi Tamás elnöknek.
A Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjában az Aquaprofit Zrt. az arzén tartalmú vizek tisztítására, több lépcsős előoxidáció-val és ózonos oxidáció segítségével, kidolgozott eljárásért és berendezésért részesült.
Megtisztelő az Aquaprofit Zrt. számára az elismerés, hiszen az év legjelentősebb műszaki, gazdasági
innovációs teljesítményét elismerő pályázat során a bírálók 22 pályázó közül, az eredetiség, újszerűség, valamint a társadalmi és környezeti hasznosság mellett a gazdasági mutatók - 2015-ben, a hasznosítás során elért többleteredmény vagy többlet-árbevétel - alapján választották ki a legnagyobb horderejű és legsikeresebb innovációkat.
A száz százalékban magyar tulajdonú, több mint 20 éves múlttal és 15 milliárdos árbevétellel rendelkező társaság saját szabadalmaztatott eljárása és berendezése olyan találmány, mely az arzén és vastartalmú vizek tisztítását szolgálja vízellátás céljából. Ennek része egy többlépcsős előkezelés, összefoglaló néven előoxidáció, az azt követő ózonos oxidáció, valamint a szennyezés eltávolítására alkalmas berendezés. A módszer újdonságtartalmának köszönhetően a hagyományos elvű víztisztítá-
si technikához képest a környezetterhelés lényegesen csökkenthető, nem szükséges koaguláns adagolás, az oxidációval növelhető, a jobban beépülő arzenát hatékonyabban eltávolítható, a vízpazarlás az alacsonyabb öblítővíz igénnyel csökkenthető, kisebb térfogatú dekantáló szükséges, biztosítható az EU-ban megengedett határérték alatti arzénkoncentráció.
Kutatás-fejlesztési projekt keretében vizsgálta és feltárta a cég az arzéneltávolítási hatékonyság növelésének módját, valamint az egyéb szennyezők - ammónium-ion, vas, mangán - komplex eltá-volítási lehetőségét. Ennek következtében a társaság által tervezett és kivitelezett technológiák megvalósítása során alkalmazva a gyakorlati ismereteket végzi a vízminőség-javítást. 2015. év végéig a technológia 4 ivóvízminőség-javító program keretén belül összesen 6 településen valósult meg.
Nemzetgazda: minisztérium
T_ Kanizsa - Közgyűlési sorok
2016. április 7.
Ülésezett az önkormányzat
Kibővítik a szünidei gyermekétkeztetést Kanizsán
A nyári vakáció idején a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, kanizsai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére a város biztosítja az étkeztetést. Ennek jóvoltából több mint 1200 rászoruló kisgyerek kap ételt ingyen nyáron.
A város az elmúlt évek során a gyermekszegénység elleni program keretében pályázati forrásból biztosította a nyári ingyenes gyermekétkeztetést. Egy évvel korábban 375 gyermek jutott meleg ételhez a támogatás jóvoltából, idén pedig közel háromszor többen kapnak majd ily módon ebédet.
Az önkormányzat a központi költségvetésből 2 460 000 forint normatív támogatásban részesült az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés finanszírozására, az erre vonatkozó önkormányzati rendelet „Gyermekszegénység elleni program keretében gyermekétkeztetés biztosítása" sora 4715000 forintot
tartalmaz a feladat finanszírozására. 2015-ben a nyári ingyenes gyermekétkeztetés 6890 000 forint kiadást jelentett az önkormányzatnak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek száma azonban a tavalyi évhez viszonyítva kismértékben csökkent, így az ingyenes nyári gyermekétkeztetést igénybe vevők számának a tavalyi adatokkal való tervezése reálisnak tekinthető - olvasható a közgyűlési előterjesztésben. Ahogy az is, az önként vállalt önkormányzati feladat finanszírozásához szükséges 3000000 forint többletforrás az önkormányzati pályázati önrészek sorában rendelkezésre áll.
A vásárokról és a piacokról
A közgyűlésen elfogadták a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletet.
A város önkormányzata 2012-ben alkotott rendeletet a vásárokról és piacokról, meghatározva a működésük rendjét a fenntartott vásárokon és piacokon alkalma-
zandó díjak és pótdíjak mértékét. Az önkormányzati piacok, vásárok rendezésével, fenntartásával az önkormányzat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-t bízta meg.
A módosításra azért volt szükség, mert a rendelet nem terjedt ki a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenységre. Ezért az ünnepi vásárra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése szükséges.
120 millió forint
intézményi
felújításokra
A felmerült igények alapján az önkormányzat jelentős számú tervdokumentációt készített az intézmények felújítására, ennek megfelelően a 2016. évi költségvetési rendeletben az ez évben indítandó munkálatok fedezetére 120 millió forint áll rendelkezésre.
A közgyűlés által elfogadott programjavaslatban az áll, hogy Kiskanizsai Altalános Iskola tornatermi öltözőinek teljes felújítására 18 millió forintot, a miklósfai iskola rehabilitációjára közel 16 milliót, míg a Zrínyi Miklós Bolyai János Altalános Iskola karbantartására összesen 23 milliót költenek. Ezeken túl a bajcsai művelődési ház tetőszerkezetét is felújítják, melyhez 4 millió szükséges.
Városunk 2015. évi sportélete
Rábólintottak a közgyűlésen arra a határozatra, mely a városunk 201S. évi sportéletéről szól.
Ahogy a határozatban áll, városunk sportélete színes képet mutat. A sportegyesületek a sportágak széles választékát kínálják a sportolni vágyó lakosság számára. Az önkormányzat jelentős erőfeszítések árán a mindenkori költségvetési lehetőségeket figyelembe véve, folyamatosan biztosította a sportoláshoz szükséges anyagi és tárgyi feltételeket, támogatta a város sportegyesületeit.
Az adatok alapján 2015-ben 79 sportszervezet működött Nagykanizsán. Az önkormányzat a költségvetési rendeletében iskolai és diáksportra 17 millió forintot biz-
Évzáró közgyűlését tartotta az érdekvédelmi szervezet
A Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezetének (ZMNYÉSZ) évzáró közgyűlésére került sor a minap a Medgyaszay Házban, ahol beszámoltak az érdekvédelem tavalyi munkájáról, továbbá sor került a mérleg és eredmény elszámolásra, valamint az idei munkaterv és költségvetés ismertetésére is.
A megjelent klubok, szervezetek képviselőit Karosi Lászlóné, az Idősügyi Tanács alelnöke köszöntötte, és ismertette a napirendi pontokat, majd Béres János, a ZMNYÉSZ elnöke számolt be a szervezet 2015 évi feladatairól. Ahogy elmondta, tavaly a négy éves ciklus lezárultával új elnököt választottak, így kezdte meg a
működését a hét fős elnökségi taggal a szervezet. Kiemelte, teljesítették a kitűzött feladatokat. Ennek megfelelően havonta megszervezték és megtartották az ütemterv értelmében az üléseket, igényelték a nyugdíjasok lapját, részt vettek a különböző rendezvényeken és ünnepségeken, valamint kirándulni is voltak. Az elnök külön napirendi pontban ismertette az idei év feladatait, melyek közt, a tavalyi évhez hasonlóan többek között szerepel, az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi előadás, koszorúzás, szavaló- és dalosverseny, a dalkörök találkozója, az érdekvédelmi spot-nap, valamint az adventi ünnepség is.
Ezt követően Skretyuk Lász-lóné gazdasági vezető szintén külön napirendi pontban részletezte a 2015 évi elszámolást és az idei költségvetést. Elöljáróban elmondta, tavalyról 151 ezer forint maradt, ez volt az idei kiinduló
összeg, melyből a kinnlevő tagdíj 11 ezer forint. Az idei évben nem emeltek tagdíjat, így 48 ezer forint bevételre számítanak a tagdíjakból, továbbá várható önkormányzati támogatás is. Ezeken túl januárban beadtak egy EU-s pályázatot, melynek március 31-e után lesz eredménye. Ennek a pályázatnak a jóvoltából, akár egy millió forintot is kaphatnak. A kiadás a pályázat esetében a megnyert összeg 10 százaléka lesz. Ezen túl a kiadási oldalon jelenik még meg a telefon és a terem bér-lési díja, a banki és a postai költségek. Az idei évi tervezett záró pénzkészlet 200 ezer forint. Az évzáró közgyűlés végén került sor a napirendek megtárgyalására, a hozzászólásokra és a határozathozatalra. Ezt követően szavaztak meg és fogadtak el minden napirendi pontot a szervezet tagjai.
V.M.
2016. április 7
Kanizsa - Közgyűlési sorok
5
tosított. Kanizsa sportszervezetei mintegy 3000 sportolónak nyújtanak rendszeres sportolási lehetőséget, illetve biztosítanak versenyeztetést. A 201S. évi költségvetési rendeletben a verseny- és élsportot 62 millióval támogatta a város. Ezen felül külön soron is nyújtott támogatásokat, mely sportszervezeteknek és sportrendezvényeknek nyújtott támogatás - az előzővel együtt - 108 millióba került a városnak.
Az intézmények jelenlegi állapotát megfelelőnek ítélik, azonban folyamatosan karbantartást igényelnek. Az olajbányász sporttelep, a Mindenki Sportpálya és az Uszoda üzemeltetése összesen 86 millióba került.
Ősszel Bor- és Dödöllefesztivál
Szeptember 9-10-én immár tizenharmadik alkalommal rendezik meg Kanizsán a Bor-és Dödöllefesztivált. A program megszervezéséért felelős szervezet kiválasztására pályázatot ír(t) ki a városvezetés.
Erről is született döntés a legutóbbi soros közgyűlésen. Mint az erre vonatkozó előterjesztésben olvasható: a fesztivál, és az ehhez hasonló nagyszabású rendezvények nemzetközi hírű idegenforgalmi látványosság kialakulásának lehetőségét adják, így a városmarketing fontos eszközéül szolgálnak. A Bor- és Dödöllefesztiválra a helyi lakosokon kívül az ország számos pontjáról érkeznek vendégek és a programsorozaton testvérvárosaink is képviseltetik magukat.
A gasztronómiai-kulturális fesztivál megrendezésére S,S millió forintot különített el az önkormányzat az idei költségvetésben. A közgyűlésen pedig arról határoztak a városatyák, hogy pályázat útján kerül kiválasztásra a szervezet - június 30-ig - amely megrendezi a fesztivált.
Új nevet kapott egy kanizsai utca
A Vágóhíd utcát Nádas utcának hívják a jövőben.
A város Humán-és Hatósági Osztály Építésügyi Csoportja meglévő vállalkozások számára
történő új házszámok szakszerű kiadása érdekében kezdeményezte a Vágóhíd utca (amely a Magyar utca - Űrhajós utca csomópontjától nyugatra induló és a Kemping utca - Őrtorony utca csomópontjáig tartó, tört vonalvezetésű utca) északkeleti szakaszának átnevezését.
Az utcaszakasz új névadásában szerepet játszott a földrajzi, környezeti adottságokra történő utalás, mivel ez a terület a Principális-csatorna hajdan mocsarasvizenyős völgyéhez tartozik, és az utca nyugati oldalán helyenként ma is nádas-zsombékos vizes élőhelyi növényzet figyelhető meg.
A képviselőtestület támogatta az utca átnevezésére vonatkozó határozati javaslatot.
Javuló mutatókkal zárták a tavalyi évet a nagykanizsai rendőrök
Az elmúlt tíz esztendő legeredményesebb évét zárta tavaly a nagykanizsai rendőrkapitányság, ahol kevesebb bűncselekményt, a közeli határátkelők miatt viszont jelentős forgalomemelkedést regisztráltak - derült ki a megyei jogú város közgyűlésének csütörtöki ülésén.
Az egyhangúlag elfogadott bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági beszámoló tárgyalásakor Sípos Gyula, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője azt mondta: az elmúlt tíz esztendő legeredményesebb évét zárták. Rendőri szempontból a megyében a nagykanizsai kapitányság érte el a legjobb eredményeket - tette hozzá.
A csaknem félszáz oldalas közgyűlési előterjesztés szerint a
2014-es 2392 helyett tavaly 2042 bűncselekményt regisztráltak a dél-zalai városban és térségében. A legsúlyosabb bűncselekmények közül emberölés egy fordult elő, míg tavalyelőtt két ilyen eset történt.
A közlekedési balesetek száma öttel csökkent, 124 volt a térségben, de ezek hat halálos áldozatot követeltek, míg 2014-ben négyen haltak meg a dél-zalai utakon.
Jelentősen, több mint ötödével emelkedett a személyforgalom
2015-ben a nagykanizsai kapitány-
ság által felügyelt magyar-horvát határátkelőkön. A két letenyei átkelőn tavaly hárommilliónál is többen lépték át a határt - ebből csak a három nyári hónapban 2,2 millióan -, míg 2014-ben összesen 2,S millió ki- vagy belépő utast regisztráltak.
Nőtt a múlt évben az illegális bevándorlók miatti esetek száma is Dél-Zalában. A migrációval összefüggésben a tavalyelőtti 346 után a múlt évben S121 jogellenes cselekmény - embercsempészés, tiltott határátlépés - történt Zala déli részén.
MTI - Sz.Zs. - V.M.
www. kanizsaujsag .hu
Kövesse híreinket honlapunkon is
Belépődíj: 1 800 Ft, diák 1 000 Ft
Kedvező őr, minőségi munka
LEVELI Leveli Attiia OPTIKA Merész mester
Mtuw!,"llu" . 8800 Nagykanizsa Deák tér ó,
(93)312-011,(30)3352570
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. április 30-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
Hevesi Sándor Művelődési Központ
(880Í.) Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
„MINDENNAPI FÜGGŐSÉGEINK"
DR. ZACHER GÁBOR
toxikolőgus előadása
ÁPRILIS 12. 18 ORA
6
Kanizsa - Értékrend
2016. április 7
„Jöhetnek az újabb kihívások!"
Kaszás Nikoletta az év elején tartotta a határon átnyúló programokból a doktori védését a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán. Nikoletta Keszthelyen érettségizett, majd 2006-ben került városunkba.
Kaszás Nikoletta Keszthelyen született és egy attól tizen-egyné-hány km-re található, csodaszép faluban, Várvölgyön nevelkedett. A mai napig szívesen látogat visz-sza.
- Ahogy mondani szokták, „Soha nem hagysz el egy olyan helyet, amit szeretsz. Egy részét magaddal viszed és egy részt pedig ott hagysz magadból." így vagyok én Várvölggyel. Sosem gondoltam, hogy egyszer egy másik település is hasonló szerepet tölthet be az életemben, de aztán 2006-ban Nagykanizsára kerültem, s ma már kanizsainak vallom magam - emlékezett vissza Nikoletta.
Azt mondja, az elmúlt tíz évben felnőtt itt, Kanizsán, és emiatt nagyon erős kötődés alakult ki benne a város iránt.
A középiskolai tanulmányait Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szakképző Iskolájában folytatta, aminek konkrét oka volt, hiszen 14 évesen a pályaválasztás időszakában eldöntötte, hogy turisztikai területen szeretne dolgozni. Ehhez a VSZK kiváló lehetőséget kínált számára.
- Ez a színes és rendkívül különböző emberekkel teli középiskola számos kihívást tartogatott számomra, hiszen minden tekintet-
ben és dimenzióban sokszorosa volt annak a környezetnek, amit az általános iskolámban és Várvölgyön tapasztaltam. Ugyanakkor pont ezek miatt megtanított arra, hogyan nézzek szembe a bizonytalansággal és miképp kezeljem a felmerülő nehézségeket annak érdekében, hogy a kitűzött célokat elérjem - legyen akármilyen ijesztő a körülöttem lévő világ - mondta Nikoletta.
A középiskola után Nagykanizsán kezdte meg egyetemi tanulmányait, az előre kijelölt utat folytatva turizmus-vendéglátás szakon. Egy olyan évfolyamban kezdett, ahol számos rendkívüli képességekkel rendelkező társával tanulhatott együtt. Ez pedig egy végtelenül barátságos, ugyanakkor állandó versenyhelyzetet generált.
- Azt gondolom, ez a szituáció is jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy sose elégedjek meg azzal a tudással, ismeretanyaggal, amivel rendelkezem, és mindig jobbra törekedjek - hangsúlyozta.
2009 decemberében államvizsgázott Nagykanizsán, majd 2012-ben vezetés-szervezés mesterszakos diplomát szerzett levelező tagozaton Veszprémben.
- A legfontosabb útravaló pedig az a bizalom volt, amelyet a kam-pusz oktatóitól, ma már kollégáimtól kaptam, hiszen gyakorlatilag tanulmányaim kezdetétől felkaroltak és lehetőséget adtak arra, hogy megmutassam, ami bennem van -emelte ki, majd hozzátette, ebben az időszakban már egyre jobban belefolyt az egyetemi munkába, egyre nagyobb és komplexebb feladatokat kapott. így kötött ki ott, ahol most van: egyetemi alkalmazottként dolgozik és doktori fokozata van.
A doktori disszertációját a határon átnyúló pályázati projektek témakörében írta, melyet konkrétan a magyar- horvát és szlovén relációban vizsgált. A kutatásának a tárgyát az adta, hogy milyen tényezők vezethetnek a projektek sikeréhez, illetve milyen jellemzőkkel kell bírnia egy szervezetnek annak érdekében, hogy sikeres projektet bonyolíthasson le.
- Téziseim is ezen kérdéseket feszegették. Összességében arra jutottam, hogy a kutatási ténye-
zők alapján a vizsgált projekteknek mintegy 4S százaléka volt sikeres, és a szervezetek több mint fele érettnek tekinthető projekt menedzsment szempontból. Ez az eredmény nem tekinthető rossznak, ugyanakkor úgy gondolom, részben kijelöli a fejlődés útját is - vonta le a konklúziót Nikoletta.
Azt mondja, a doktori védés egyfajta pont volt azon a bizonyos i-n. Egy hosszú folyamat végállomása, ugyanakkor egy új út első lépcsője is. Pozitív élmény volt számára a védés, amelyhez nagyban hozzájárult, hogy Nagykanizsán mutathatta be a kutatásának az eredményeit.
A Soós Ernő Kutató- és Fejlesztő Központ a Pannon Egyetem szerves részét alkotja immár másfél éve. Nikoletta feladatai is ekkor kezdődtek, s a kampuszon folytatott munkája miatt pályázati referensként dolgozik itt is. A központban hatalmas potenciált lát, hiszen olyan szakemberek tevékenykednek itt, akik országos és talán nemzetközi szinten is kiemelkedő tudással rendelkeznek a vízkezelés és a víztisztítás területén. Ahogy megjegyzi Nikoletta, számára rendkívül inspiráló az a munka, amit ők végeznek, és neki, aki turizmust és közgazdaságtant tanult, egyúttal nagy kihívást is jelent a velük való szakmai együttműködés és a közös pályázatkészítés. Ugyanakkor épp ez a kettősség adja a munkája szépségét, mivel a gyakorlatias mérnöki gondolkodást kell átültetniük olyan formába, ami közérthető és adott esetben a pályázatot elbírálók is felismerik benne azt a bizonyos hozzáadott értéket.
A jövőbeni terveit illetően azt mondja, ha az ember egyetemi körben dolgozik, akkor megállni sosem lehet, sem az oktatási, sem a kutatási tevékenység terén.
- A doktori cím megszerzésével mindkét területen komolyabb feladatok várnak rám, hiszen más szakokon, újabb tantárgyakat taníthatok. Ez a munka nem korlátozódik Nagykanizsára, hiszen Veszprémben és Zalaegerszegen is tartok órákat a Pannon Egyetem különböző képzésein -mondja.
Hozzátette, szeretnék tovább erősíteni a Nagykanizsán futó képzéseket, és megtalálni, támogatni azon tehetséges hallgatókat, akik a jó jegyek megszerzésén túl munkatapasztalatot is szeretnének szerezni.
A kutatási területen szintén megvannak a tervei, folytatni szeretné a pályázati projektek vizsgálatát. A doktori disszertációja megírása óta megjelentek a 2014-2020-as programozási időszak pályázatai, amelyek vizsgálata új kihívásokat tartogat számára. Egyrészt a kampusz ezen programozási időszakban is aktívan részt kíván venni a pályázatok generálásában, és több ötletük is van, amelyekkel pályázni szeretnének a határ mentén. Másrészt pedig a doktori kutatásában megszerzett tudást is gyarapíthatja ezáltal, hiszen az újabb projektek újabb vizsgálódási lehetőségeket is jelentenek.
- Összességében rengeteg munka vár rám, de nagy várakozással és lendülettel nézek a jövőbe. Szóval jöhetnek az újabb kihívások! -zárta a beszélgetést Kaszás Nikoletta.
Varga Mónika
2016. április 7.
Kanizsa - Hirdetés
f
MESTER OPTIKA 2015
O fcedvezmén
minden termékre!
SZTARVENDEG
OSZVALD MARIKA
Kossuth-díjas,
Érdemes Mű vés/.
giamour napok
a Sashalmi Optikában
ÁPRILIS 7-11.
VPáZáTTmqmüMtFr
2 részbe*
201 b. április 20.
19 ora
NAGYKANIZSA
Hevesi Sandoi
Mtivelődési
Központ

éI £Si
SZTÁR VENDEG:
SZVALD MARIKA
Jegyek elővételben
kaphatok

a helyszínen!
Nagykanizsa,
Széchényi ter 5-9.
Nagykanizsa, Sugár u. 1. Tel : 0693-789-962 Nagykanizsa, Platán sor 1 Tel.: 0693-310-644
& nn
(93) 311-468
Hiich Tibor /--xy/iitzl t:,ith l''.-irrr

ah

A
■ GzérToly
m
meri- mmk

o
Sípos Gyula
gyümölcsösgazda Nagykanizsa
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. április 7
Pályázat Kodály Z. utcai Nyugdíjasházban lévő önkormányzati bérlakás elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29. (péntek) Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó A licitálás időpontja: 2016. május 3. (kedd) de. 10.00 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 1.
A bérlemények leírása:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 2S m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.27S Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma: 1+fél szoba. komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 21.S28 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
Alakások megtekinthetők: 2016.04.14. 10.00-11.00-ig
A pályázaton való részvétel feltételei:
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/
- a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,
- legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalma állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
- városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. esetében 2.000.000 Ft, Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. esetében 2.400.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg S0.000 Ft-onként emelkedik.
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 1S napon belül. A feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Gyógyszertári ügyelet - április
Eladó ingatlan
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területű lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint. A versenytárgyalás időpontja: minden keddi munkanapon, 10.00 órakor az ingatlan elkelé-séig.
A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt irodaháza.
A versenytárgyaláson való részvétel részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311241/116. mellék.
2016. április 7.
2016. április 8.
2016. április 9.
2016. április 10.
2016. április 11.
2016. április 12.
2016. április 13.
2016. április 14.
2016. április 1S.
2016. április 16.
2016. április 17.
2016. április 18.
2016. április 19.
2016. április 20.
2016. április 21.
2016. április 22.
2016. április 23.
2016. április 24.
2016. április 2S.
2016. április 26.
2016. április 27.
2016. április 28.
2016. április 29.
2016. április 30.
BENU KANIZSA CENTRUM ZÖLDFENYŐ
BENU KANIZSA CENTRUM
KELETI
KIRÁLY
KISKANIZSA
REMÉNY
SALVIA
BENU KATONARÉTI
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
BELVÁROSI
BENU ARANYSZARVAS
BENU KANIZSA CENTRUM
BENU KATONARÉTI
FAGYÖNGY
BELVÁROSI
KIRÁLY
SZENT KRISTÓF
REMÉNY
SALVIA
KISKANIZSA
ZÖLDFENYŐ
ZSÁLYA
TÁBORHELY U. 4. ALKOTMÁNY U. S1. TÁBORHELY U. 4. ZEMPLÉN GY. U. 6. KALMÁR U. 4. BAJCSY ZS. U. 38/A. GARAY U. 14. RÓZSA U. 6. TAVASZ U. 26. ERZSÉBET TÉR 8/2. BOSZORKÁNY U. 2. ERZSÉBET TÉR 1. ROZGONYI U. 1. TÁBORHELY U. 4. TAVASZ U. 26. SZEKERES J. U. 2-8. ERZSÉBET TÉR 1. KALMÁR U. 4. ERZSÉBET TÉR 8/2. GARAY U. 14. RÓZSA U. 6. BAJCSY ZS. U. 38/A. ALKOTMÁNY U. S1. BOSZORKÁNY U. 2.
93/S10-13S 22:00-06:00
93/333-S21 22:00-07:00
93/S10-13S 21:00-08:00
93/310-402 08:00-06:00
93/S36-620 22:00-06:00
93/319-462 22:00-06:00
93/314-967 22:00-06:00
93/S36-610 22:00-06:00
93/311-607 22:00-07:00
93/S10-1S1 21:00-08:00
93/S16-280 08:00-06:00
93/310-403 22:00-06:00
93/311-S31 22:00-06:00
93/S10-135 22:00-06:00
93/311-607 22:00-06:00
93/310-367 22:00-07:00
93/310-403 21:00-08:00
93/S36-620 08:00-06:00
93/S10-1S1 22:00-06:00
93/314-967 22:00-06:00
93/S36-610 22:00-06:00
93/319-462 22:00-06:00
93/333-S21 22:00-07:00
93/S16-280 21:00-08:00
2016. április 7
Kanizsa - Hirdetés
9
Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.2S.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyeré-
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/4.
A lakás alapterülete: S3 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.8S4 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: S év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/6.
A lakás alapterülete: S1 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.218 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: S év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/S.
A lakás alapterülete: S3 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.8S4 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: S év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/7.
A lakás alapterülete: S0 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 1S.900 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: S év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/S. fsz/4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 11.448 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: S év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/S. fsz/S.
A lakás alapterülete: S9 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 18.762 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: S év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/S. fsz/7.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
1S.S82 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: S év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/4.
A lakás alapterülete: 4S m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 14.310 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: S év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/S.
A lakás alapterülete: 4S m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 14.310 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: S év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/6.
A lakás alapterülete: S3 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.8S4 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: S év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 3S. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésé-
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. S.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. április 14. 10.30. - 11.00.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2016. április 14. 10.30. - 11.00.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2016. április 29.
10
Kanizsa - Hirdetés
2016. április 7
Ebzárlat és legeltetési tilalom
2016. április 9. - 2016. április 29-ig a jegyzőséghez tartozó önkormányzatok) területén a „Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól" szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdés alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.
Az ebzárlat alatt álló területen tilos:
Az ebeknek kóborolni. Az ilyen ebek befogásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. Szarvasmarha, ló, juh, kecske, legelőre történő kihajtása, ott tartózkodása. A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés! Szervezett eboltásra, pórázon történő felvezetés engedélyezett.
Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalnak címzett (8800 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10.), de az elsőfokú határozatot hozó hatósághoz Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) két példányban benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs mód.
A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható. Indoklás
A „Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól" szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztálya (8900 Zalaegerszeg, Göcsej u. 18.) a 2016. április 9-13. közötti időpontban elrendelte Zala megye Önök területét is érintő részében a rókák repülőgépes veszettség elleni vakcinázását.
A kóbor ebek befogásáról „Az állatok védelméről és kíméletéről" szóló módosított 1998. évi XXVIII-Tv. 48/A. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint „A települési - Főváros területén a fővárosi - önkormányzat feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása és elhelyezése". A határozatot „Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről" szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdés d.) pontjában (3) Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjesztésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott esetekben az alábbi állat-járványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig: ...
d.) helyi zárlat:.....és 42. § (1) d.) pontja alapján rendeltem el, amely szerint:
„Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv járványügyi intézkedést elrendelő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható".
A fenti határozatomat a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében leírt felhatalmazás alapján hoztam. Illetékességemet 2. melléklet a 68/2015. (III.30.) Korm. rendelethez 19. 3. alapján állapítom meg. A fellebbezési lehetőséget „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szóló 2004. évi CXL. Törvény 98. § (1) bekezdése, annak határidejét e tv. 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezési illeték alóli mentességet a többször módosított „Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontjának megfelelően biztosítottam, mely szerint "tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások: a járványügyi intézkedésként kezdeményezett állategészségügyi eljárás".
Dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezető nevében dr. Nikleszné dr. Nink Diána hatósági állatorvos
Te szedd Nagykanizsán is!
Idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre a TeSZEDD - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció. A kezdeményezés kapcsolódik a Tisztítsuk meg Európát! elnevezésű nemzetközi szemétgyűjtő programhoz. A szervezők célja, hogy elmélyítsék az emberekben a környezettudatos gondolkodást, és gyermekeinket megtanítsák arra, hogy felelősek környezetükért.
A NaGESZ az idei évben is vállalta a szerepet, hogy Nagykanizsán összefogja és koordinálja az akciót. Tavaly több, mint 1000 fő vett részt az eseményen, de jó lenne az idei évben ezt a létszámot megdönteni! Várják mindazok jelentkezését, akik kedvet éreznek a közös tavaszi „nagytakarítás"-hoz.
Érdeklődni és jelentkezni a nagesz@nagykanizsa.hu email címen, illetve a +36-20/320-39-94 telefonszámon lehet 2015. április 12.-ig. Találkozás a Nagykanizsán a Fő út 8. szám (Bazár-Udvar) alatti NaGESZ irodában 2015. április 28-án 8:00 órakor!
Fogadónapok, fogadóórák
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapot tart 2016. április 13-án (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. április 27-én (szerda) 8.3012.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. április 14-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.). Karádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. április 11-én (hétfő) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órától Miklósfán. a Mindenki Házában (Nagykanizsa, Kápolna tér 2.).
Tóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. április 11-én (hétfő) fogadóórát tart 17 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.).
2016. évi kulturális keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi kulturális keret felhasználására
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: a támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani: a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére; b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre; c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre; d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre; e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra; f) kulturális vidékfejlesztésre; g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására; h) határon túli magyar kultúra támogatására;
1) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
A pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv. A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból. Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint.
A pályázat benyújtásának helye, ideje: 1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.15. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2016. április 10.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu.
^ Véradás
A jövő heti véradásaink a következőek:
2016.04.12. (kedd) 09:00 - 13:00 óra Batthyány Lajos Gimnázium 2016.04.14. (csütörtök) 09.00 - 13:00 óra Vöröskereszt, Nk.Sugár u. 28. 2016.04.17. (vasárnap) 13:00 - 17:00 óra Kanizsa Centrum V_/
2016. április 7.
Kanizsa - Hirdetés
A legszebb konyhakertek" - Nagykanizsa
Dénes Sándor polgármester úr, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi „A legszebb konyhakertek" -Nagykanizsa programot.
A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. A programban történő részvétel feltételei: konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák: balkon (erkélyen kialakított), mini (S0 m2 alatt), normál (S0 m2 felett), zártkert 1 (zöldséges), zártkert 2 (gyümölcsös), zártkert 3 (vegyes, zöldséges és gyümölcsös), közösségi (csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek).
Jelentkezési határidő: 2016. április 30. Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása, vagy online: www.alegszebbkony-hakertek.hu. Jelentkezési lap kérhető és leadható: Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy a Halis István Városi Könyvtár kölcsönző pultjánál (Nagykanizsa, Kálvin tér S.). Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy annak megművelője. (Jelentkezéskor, illetve a verseny idejét szívesen veszik fotók készítését, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.)
További információt dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó nyújt a 0620-849-2309-es telefonszámon.
Elvárások, és egyben a bírálat szempontjai: 1. A kertben minimum öt, az erkély/balkonon öt edényben elhelyezett, három különböző konyhakerti növény termesztése történjen. 2. Anövények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően. 3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes és egyben hasznos. 4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el. S. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen. 6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló. 7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz használata, a madárbarát kert kialakítása (található benne madáretető, madáritató, madárodú), illetve ha a kertben minél többféle fűszer- és gyógynövény található. 8. Külön előny, ha a kertet több generáció műveli együtt.
Díjazás: kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében. Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje" díjra történő jelölésre minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján. A díj Györfi Sándor Munkácsy díjas szobrász, Magyarország érdemes művésze által készített bronz kisplasztika és egy elismerő oklevél, melyet az országos eredményhirdetésen, ünnepélyes keretek között, Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: két alkalommal (május 1. - augusztus 1S.-ig) történik előzetes időpont egyeztetés : i.,.. alapján. _
Városi eredményhirdetés: 2016. szeptember \ ;r''m 21. (szerda) 10 óra, Vasemberház Díszterem (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.)
Jelentkező neve: ..................
Nők esetében születési név: Címe: ....................................
Elérhetősége:
e-mail: ............
Minősége:
I | tulajdonos
A benevezett konyhakert címe:
telefon:
I megművelő
Nevezési kategória:
(Csak egy kategóriát jelölhet be!)
I | Balkon: erkélyen kialakított | Zártkert 1: zöldséges
I | Mini: S0 m2-ig | Zártkert 2: gyümölcsös
I |Normál: S0 m2 felett | Zártkert 3: vegyes
I | Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek
Fotót e-mail-ben várhatunk-e a kertről?
I | igen I nem I még nem tudom
A megművelő mikor található általában a kertben?
A jelentkező/megművelő ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek" _ Magyarország legszebb konyhakertjei 2016-os programon önként vesz részt. A nevezés feltételeit elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a helyi zsűri tagjai vagy azok megbízottjai _ előzetes időpont egyeztetés után _ május 1. és augusztus 1S. között kertjét két alkalommal megtekintsék. Fontos: a beküldött kertfotókhoz kérjük megadni, hogy mely kertről készült (név, cím).
Bírálatnál előny: öko/bio módszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés, komposztálás, szervez tápanyag utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató, odú), fűszer- és gyógynövények jelenléte a kertben. 2016-ben külön előnyt jelent, ha a kertet több generáció együtt műveli. Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény S. § (1) bekezdés a.) pontja alapján „A legszebb konyhakertek" _ Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz benyújtott jelentkezésemmel hozzájárulásomat adom, személyes adataim kezeléséhez a program eljárásban résztvevők számára.
■ '' Nagykanizsa, 2016..........
Jelentkező aláírása: Jelentkező aláírása:
rv
Felhívás Jelentkezési lap
www.alegszebbkonyhakertek.huwww.alegszebbkonyhakertek.hu
12
Kanizsa - Színes
2016. április 7
Ai Hevesi Sándor ^ jgj*®1 Művelődési Központ Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465 e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Április 8. 18 óra 2 ÉS HÁROMDÉS KÉPEK
Kotnyek István festőművész kiállítása Megnyitja: Dr. Kostyál László művészettörténész. Megtekinthető: május 5-ig. Április 9. 19 óra
A HSMK PREMIER TÁNCKLUB GÁLAMŰSORA
Közreműködik: Gála Társastáncklub (Zalaegerszeg). Belépődíj: 1000 Ft. Április 11. 13 óra
"Emlékezni, látni, megnevezni és sohasem félni"
NAGY GÁSPÁR VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ Program:
13.00 óra: Koszorúzás a Nagy Gáspár emléktáblánál. 14.00 óra: HSMK - Vers és prózamondó találkozó két korcsoportban (általános iskola felső tagozat, középiskola). Részletek a versenyfelhívásban olvashatók. Április 12. 18 óra
MINDENNAPI FÜGGŐSÉGEINK Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása. Belépődíj: 1800 Ft, diák 1000 Ft. Április 13. 18 óra Világjárók Klubja
FEHÉR FOLT A TURIZMUS TÉRKÉPÉN, FEHÉROROSZORSZÁG -
vetített képes úti élménybeszámoló. Előadó: Böröcz Zsolt. A belépés DÍJTALAN! Április 16. 17 óra SZKES GÁLA
Belépődíj: 1000 Ft. További információ: Szé-csényiné Kápolnás Edina. 06-70/776-1407. Április 17. 16 óra
A Szent Márton emlékév programsorozat keretében
AZ IGAZAT MONDD, NE CSAK A VALÓDIT - zenés irodalmi est. EPERJES KÁROLY önálló estje
Összeállítás a XX. Századi Istent Kereső Magyar Költők műveiből. Közreműködik: Négyessy Katalin - gordonka. Támogató: az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi és Nemzetközi Támogatások Osztálya
© bs—* fs
Április 8. 19 óra
RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK
Tabáni István
Szenes Iván estje. Belépődíj: elővételben: 1500 Ft, helyszínen: 1900 Ft. Április 15. 19 óra
JÁVOR "PALI" UTOLSÓ MULATÁ-SA - színházi előadás. Címszerepben: Benkő Péter kétszeres Jászai-díjas színművész. Írta, rendezte és a cigányzenét játssza: Rusz Milan. Belépődíj: elővételben 1400 Ft, helyszínen: 1800 Ft Április 17. 17 óra EBENGUBÁK - bábkoncert ABugajakab Bábszínház előadása. Apro-dukció a folk-világzene sokszínűségét ötvözi a magyar hagyományokkal. Belépődíj: 800 Ft.
á Stsnd S —
Muvelodesi Ház Kózponi
A Sarlós Boldogasszony templom orgonájának felújítására szerveztek jótékonysági koncertet április 2-án a Hevesi Sándor Művelődési Központban, ahol a Tüttő János Nótaklub szórakoztatta a részvevőket, az Árvácska Dalkör és a Zalagyöngye Táncegyüttes közreműködésével.
- A Sarlós Boldogasszony templomban és közösségi házban az elmúlt időszakban történt felújítás, így mind kívülről, mind belülről megújult. Azonban a templom orgonája még renoválásra vár és ehhez lenne szükség a támogatásra -kezdte mondandóját Dénes Sándor polgármester, majd hozzátette, ezért szerveztek jótékonysági rendezvényt a HSMK-ban.
Ahogy dr. Páhy János plébános elmondta, az orgonát 1928-ban építette egy nagynevű orgonaépítő cég. Akkor 12 ezer pengőbe került ez, mely most közel 47,5 millió forintnak felel meg. Hangsúlyozta, most a felújításhoz szükséges ösz-szeget szeretnék összegyűjteni, hiszen feladatuk az orgona megóvása.
- A kiskanizsai templom csodálatos akusztikával rendelkezik. Az orgona hangja is szebben szó-
Koncert a kiskanizsai orgona felújításáért
lal meg, ha annak minden regisztere működik - emelte ki a plébános.
Ehhez kapcsolódva Horváth Norbert kántor elmondta, jelen állapotában az orgona 32 regiszteréből csupán 7 használható. Ezen kellene változtatni.
A Tüttő János Nótaklub elnöke, Major Lajos hozzáfűzte, az első kérésre igent mondtak, hiszen rendkívül jó a kapcsolatuk a plébá-
niával és örömmel segítettek. Az esten többek között magyar nóta, csárdás, andalgó, népdal hangzott el. A műsor zenei kíséretét Szalai Antal prímás és cigányzenekara biztosította.
Tóth Nándor alpolgármester hozzátette, a Sarlós Boldogasz-szony plébánia szívesen fogadja az egyéni támogatásokat is.
V.M.
Gyertek magyar fiúk... Katonadalok az első világháborúból
„Gyertek magyar fiúk..." címmel első világháborús katonadalok hallhatók azon a CD-n, amelyet a Muravidéki Nótázók népdalkör gyűjteményekből válogattak össze a délvidék területéről.
Cseke József, a népdalkör vezetője a honvedelem.hu érdeklődésé-
re elmondta: a CD elkészítéséhez az apropót a Nagy Háború százéves évfordulója adta. „Úgy gondoltuk, hogy emléket állítunk az első világháborús hősöknek. Így összegyűjtöttem a zalai, muravidéki és délvidéki, pontosabban Kelet-Szlavóniában és a Duna-Tisza összefolyásánál található magyar-
lakta vidékről való dalokat"-mondta.
Hozzátette: a felvételeken a budapesti Góbé zenekar is hallható, amelynek tagjai az elénekelt dalokhoz biztosították a zenei aláfestést. „Tőlünk hét csokor került fel a lemezre, amelyek együttesen negyven dalt tartalmaznak. A Góbé zenekartól pedig négy olyan hangszeres produkció hallható, ami szintén kapcsolódik a bevonuláshoz" - emelte ki a Muravidéki Nótázók elnöke.
A már tizenöt éves múlttal rendelkező népdalkör jelenleg nyolc főt számlál. Ez idő alatt megnyerték a Vass Lajos népdaléneklési verseny Kárpát-medencei nagydíját, és kétszer is megszerezték a Magyar Kórusok és Zenekarok Országos Szövetségének Arany Páva-nagydíját is. 2013-ban Orbán Viktor miniszterelnök Külhoni Magyarságért-díjat adományozott a Muravidéki Nótázóknak.
Takács Vivien/honvedelem-hu
Április 13. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI!
KLUB
Téma: hogyan tanuljunk az internet segítségével
2016. április 7
Kanizsa
Ez C Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Műszerész Villanyszerelő Esztergályos Faipari gépmunkás Hegesztő CNC gépkezelő Szakács, pincér Lakatos
Csőhálózat szerelő Gyártósori szerelő Raktári munkás
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
8 ált. iskola
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket a facebook-on!
"Helikon
■ ■195.6 MHzKaC
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Ha változtatni szeretne anyagi helyzetén, akkor komolyan gondolkodjon el a váratlanul érkező ajánlatokon. De arra vigyázzon, hogy ne legyen telhetetlen.
$NV.20.-V.20. Bika
Ingerlékenysége ellenére meg tudja őrizni hidegvérét a szomszédjaival adódó vitában. Ha magabiztosan mondja ki a véleményét, öné a győzelem.
V.21.-VI.21. Ikrek
Élményekben dús, hétvégére számíthat. Egy különleges esemény azonban nem hagyja nyugodni. Meg kell fejtenie ezt a rejtélyt, minél előbb.
VI.22.-VII.22. Rák
Romantikus napokra számíthat. Felhőtlen örömében még azt sem veszi észre, hogy egy közeli ismerőse türelmetlenül várja a segítségét. £
yiI.23.-VIII.22. Oroszlán
Egy közeli ismerősének közbenjárására javulhat a kapcsolata a rokonaival. Békességben még a munkahelyén is jobban teljesíthet.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
A bolygók kedvező hatását élvezheti egész héten át. Érzelmi életét sem borzolják fel kellemetlen hírek, addig napozhat, ameddig jólesik.
j^IX.23.-X.22. Mérleg
Ha azt szeretné, hogy érzelmi élete kiegyensúlyozott maradjon, ne rejtse magába a véleményét. Jó fizikummal könnyedén vehet minden kihívást.
V
J X.23.-XI.22. Skorpió
Szép napokra számíthat ezen a héten. A kisugárzását nem csak a nyíló virágok, hanem egy bolygó is segíteni fogja hamarosan.
^XI.23.-XII.21. Nyilas
A csillagok állása szerint most jót tenne önnek egy kis érzelmi fellángolás. Ha kedveli a veszélyes játékokat, akkor fogjon hozzá teljes gőzzel.

XII.22.-I.20. Bak
Próbáljon meg határt szabni a vágyainak. Tanulja meg, hogy nem megy minden olyan gyorsan, mint a karikacsapás. Várjon, türelemmel.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Ha úgy érzi, gyarapítania kell a tudását, ennek nem lesz semmi akadálya. Az első lépéseket minél előbb tegye meg a belső késztetésének megfelelően.
i0CII.2O.-III.2O. Halak
Ha unatkozik a hétvégén, egy jó kerti parti biztosan feldobná a hangulatát. Élvezze a barátok, a beszélgetések jótékony hatását.
Kanizsa - Sport/Apró
2016. április 7.
CSZKA-s volt nála a jobb...
A franciaországi Bourges városában zajló kadet és junior vívó világbajnokságon a magyar válogatott tagjaként a Nagykanizsai TE 1866 kiválósága, Milassin Mór is pástra léphetett a kadet férfi kard egyéni mezőnyében.
A nagykanizsai sportoló a csoportküzdelmek után a 128-as táblán erőnyerő volt, majd a 64 között a német Sebastian Blatz ellen vívhatott és 15:12-es győzelmet könyvelhetett el. (Ahogy tehát a néhány héttel korábbi Eb-n, úgy ezúttal is győzött egy németországi ellenfelével szemben a kanizsai kardozó.)
A 32 között az orosz Arszeny-ij Pantelejev várt a NTE sportolójára és a hatalmas küzdelemben (15:14) végül a CSZKA Moszkva vívója nyert, így Milassin Mór a 28. helyen zárt a vb-n - egyéni kardban.
Ezt már csupán elrontani lehet...
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK (1.) - Haladás VSE-Infra-plan (3.) 8:4
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkőzés, 7. forduló. Nagykanizsa.
Eremények (elöl a hazaiak): Balogh Cs. - Babula 0,5:0,5, Erdős -Jankovic 1:0, Prohászka - Ruck 0,5:0,5, Ribli - Petrik 1:0, Gledura - Polák 0,5:0,5, Pintér J. - Németh M. 0,5:0,5, Bánusz - dr. Kovács G. 1:0, Medvegy - Kiss A. 1:0, Aczél
- Sárdy 0,5:0,5, dr. Flumbort - Lakos N. 0,5:0,5, Gara T. - Nagy B. 0:1, Krstulovic - Czupor 1:0
Győzelmével a kanizsai sakkcsapat még növelte is előnyét (9,5 pontra) a Paks előtt, hiszen a Tolna megyeiek csak 7:5-re verték a zalaegerszegi Csutit.
- A szombathelyiek ellen a győzelem tényén túl különösen az volt örömteli, hogy az első számú együttesünknél ezúttal bemutatkozó Krstulovic Alex nagyon szép
sikert könyvelhetett el - fogalmazott Papp Nándor, a kanizsaiak csapatvezetője. - E tényen túl Ribli Zoltán ismét maximálisan kitett magáért, csakúgy, mint Erdős Viktor és Medvegy Zoltán, Bánusz Tamás pedig feketével remekelt. Újabb nyert meccsünkkel gyakorlatilag egy nyert találkozó-nyira nőtt az előnyünk a paksiak előtt.
P.L.
Csak nem akar összejönni
Nagykanizsai Izzó SE (10.) -Holler UFC (11.) 21-22 (13-15)
NB II Dél-Nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 17. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Csányi, Zörgő.
Izzó SE: Dencs Balázs - Füle Cs. 2, Gilitsch 2, Kiss G. 6, Tom-pek 4, Jónás, Metzger 4. Csere: Zsobrák Z. (kapus), Bátor 1, Márton R. 2, Kovács B., Szabó Sz. Edző: Takács Balázs.
Igazi alsóházi rangadó várt a leg-
utóbbi fordulóban a kanizsai csapatra, melynek egyértelmű célja a két pont megszerzése volt a tabellán (még) mögötte álló Holler UFC ellen. Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott és a vendégek fordulhattak két gólos előnnyel. A második játékrészben a vendégek tartották előnyüket, az Izzónak a 45. percben sikerült azonban egyenlítenie (18-18), majd újból hátrányba kerültek. A vendéglátók a mérkőzés végéig futottak az ered-
mény után, de a kihagyott helyzetek és a több perces gólcsend eredményeként tulajdonképpen nem is meglepő, hogy a pontszerzés elmaradt. A tavaszi hat kör során még pont nélküli az Izzó SE legénysége.
Korábbi mérkőzéseken: Nagykanizsai Izzó SE (10.) - Rinya-menti KC (4.) 30-33, MK Pelikán Siklós KC (7.) - Nagykanizsai Izzó SE (10.) 37-25.
P.L.
A hajrába fordulva másodikak
Gejzír Kanizsa Kft Kanizsa Sörgyár SE (2.) - Pénzügyőr SE III (9.) 15:3
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 15. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Berdár Norbert 4, Szuhanyik József 4, Horváth Dávid 3, Gyöngyösi Áron 2 és a Berdár-Szuhanyik, Gyön-gyösi-Horváth páros
A dobogó második fokán álló nagykanizsaiak biztosan hozták a Pénzügyőr III elleni találkozót.
Dunaújvárosi ASE I (3.) - Kanizsa Sörgyár SE (2.) 8:10
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkőzés, 16. forduló. Dunaújváros.
Kanizsai győztesek: Berdár Norbert 4, Szuhanyik József 3, Gyöngyösi Áron 2 és a Berdár-Szuhanyik páros
A kanizsaiak tulajdonképpen rangadót nyertek, ugyanakkor a másik dunaújvárosi egyesület, a listavezető DSE már nagyon elhúzott tőlük.
Korábbi mérkőzésen: Bonyhád Vasas AC (6.) - Kanizsa Sörgyár SE (2.) 7:11.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) -Győri Elektromos Vasas SK (6.) 13:5
Női NB I Nyugati csoport asztalitenisz-mérkőzés, 15. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Madacki Mirella 4, Végh Zsuzsanna 4, Újházi Csilla 2, Horváth Anna 1 és a Madac-ki-Horváth, Végh-Újházi páros.
Egyetlen vereségét a győri csapattól szenvedték el a kanizsaiak még az őszi szezon folyamán, ezúttal a két páros után a KSSE az egyéni találkozók során még inkább elhúzott.
Várpalotai Bányász SK (1.) -Kanizsa Sörgyár SE (2.) 10:8
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-mérkőzés, 16. forduló. Várpalota.
Kanizsai győztesek: Madacki Mirella 4, Végh Zsuzsanna 3 és a Madacki-Végh páros
Egy abszolút rangadót vívott a kanizsai együttes a Várpalotával, bár a dél-zalaiak győzelme is csupán úgy ért volna élre ugrást, hogy ellenfele egy találkozóval kevesebbet játszott.
Korábbi mérkőzésen: Fastron AC Tolna (5.) - Kanizsa Sörgyár SE (2.) 9:9.
P.L.
INGATLAN
Kiskanizsán a Pivári utcában kis ház eladó. Érd.: 0630-589-3946 (7773K)
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (7759K)
Eladó Kiskanizsán a Pápai u. 22/a. szám alatt egy 1110 m2-es, közművesített, tehermentes telek, bontandó kicsi házzal. Buszmegálló 50 méterre. Vásárolja meg és építsen a Csok-kal. Érd.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7764K)
Kiskanizsán belső felújításra szoruló, 120 m2-es családi ház (1980 m2-es telken) eladó. Irányár: 13,9 millió Ft. Érd.: 06303521-342, 0620-431-0895 (7765K)
Lakást keresek! Tel.: 0630-3020680. További elérhetőség: e-mail: 585.667@gmail.com (7768K)
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyü-
mölcsfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 0693-323-737, 0620-3285-766 (7774K)
SZOLGALTATAS
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Általános villanyszerelést is vállalok. Tel.: 0630-597-1530 (7772K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Érd.: 0620-510-2723 (7775K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autöilveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz inegyLink.
Nk, Honvéd u. 5.
Tel.: 06-70-508-7B10, 06-70-518-5385
A Human Master Europe Kft. nytsz: 19776-1/2010-5100-809 kiemelkedő bérezéssel targoncásokat, lakatosokat, elektroműszerészeket keres vas megyei munkavégzésre.
Hosszú távú, stabil munkalehetőség. Szállást mi biztosítjuk. Érdeklődni lehet: 8-16 óráig a 30/63-95-403-as telefonszámon. Pályázatokat a humanmasterkft@gmail.com e-mail címre várjuk.
ALLAS
2016. április 7
Kanizsa - Sport
15
Hármasával, ötösével...
UFC Nagykanizsa (5.) - Szerszámsziget-Zalalövői TK (7.) 4-0 (2-0)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkőzés, 19. forduló. Nagykanizsa, Olajbányász-stadion, ISO néző. Vezette: Kocsondi (Kubicsek, Lapath). G.: Szakmeiszter J. (4.), Péntek (14., 61., 68.)
Nagykanizsa: Osbáth - Schuller (Kotnyek I., 76.), Papp T., Boros, Hóbor, Szakmeiszter J. (Gyepes, 76.), Zsirai A. (Pál M., 8S.), Rácz Sz. (Völgyi D., 73.), Horváth B., Bene (Novák L., 29.), Péntek. Vezetőedző: Gombos Zsolt.
A kanizsai együttes gyorsan „elrontotta" annak a mintegy százötven embernek a szórakozását, akik úgy gondolták, a forduló rangadó-
ját a helyszínen tekintik meg. Ugyanakkor maradjunk annyiban, mindezt képletesen értjük és a nagy többség aligha is bánta, hiszen a IS. percben már 2-O-ra vezetett a hazai UFC Nagykanizsa csapata. Előbb Péntek Adrián átadását váltotta gólra a sérülését követően hosszú idő után ismét kezdő Szakmeiszter János, majd a Szlovéniából hazatért támadó nagy gólját követően a találkozó csordogált a maga kissé talán egysíkú medrében. A vendégek megfizették annak az árát, hogy a kezdéskor bealudtak, illetve hogy nagyon mélyen védekezve magukra húzták ellenfelüket. Kérdés, miként alakulhatott volna a meccs a későbbiekben, ha egy-két esetnél más játékvezetői
döntés születik, mindenesetre a már említett Péntek a továbbiakban újabb két találattal bejelentkezett a megye gólkirályi címéért - már tizenegynél jár -, a Kanizsa pedig öles léptekkel haladva veheti célba a dobogót.
További kanizsai eredmények. Megyei I. osztály: Femat-Csesztreg SE (1.) - Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (10.) 3-1.
Megyei II. osztály, Déli csoport: Miklósfa SE (11.) - Reák-Gép Kft. Baki SE (10.) 2-1. Megyei III. osztály, Déli csoport: Szerdahely FC (4.) - Bajcsa SE (8.) 4-0, Galambok SC (7.) - Bagola VSE (6.) 3-S, Petrivente SE (3.) - Palin FC (12.) 4-1.
Nagykanizsai TE 1866 (4.) -DAC Unió FC (6.) 14-0 (6-0)
NB II Nyugati csoport női labdarúgó-mérkőzés, 16. forduló. Nagykanizsa, NTE-pálya, 30 néző. Vezette: Szabados G. (Halász L., Vígh L.). G.: Szollár B. (2., 26., S2., SS., 87.), Hozlár (10., 17., 39., 60.), Takács D. (36.), Szabó R. (48.), Tarsoly A. (73.), Luczi (78., 8S.)
NTE: Balassa Sz. - Balassa A., Szabó Zs., Szollár B., Somogyi Zs., Szabó R., Takács D. (Balassa D., 46.), Veres V., Luczi, Hozlár (Tarsoly A., 61.), Halász D. (Kunics, S0.). Vezetőedző: Benedek József.
Az NTE még egy Dunaújváros elleni edzőmérkőzéssel (4-0) is hangolt legutóbbi bajnokijára, melyet a csoportjukban sereghajtó
győri DAC ellen vívtak. A hazaiak győzelmi esélyeit tulajdonképpen a gyors gólok meg is határozták, az NTE koncentrált játékkal rukkolt elő.
Mint később kiderült, a találkozó Szollár Bernadettnek lett igazán emlékezetes, hiszen Hozlár Edina négygólos teljesítményét túlszárnyalva öt gólig jutott. Bernadett számára ez tulajdonképpen egyfajta születésnapi ajándéknak is beillő tett volt, hiszen azt a napokban ünnepli, míg a Nyugati csoport góllövőlistáján feljött a második helyre - eddig 14-szer volt eredményes a szezonban.
- A megyei bajnokságban egy találkozón szereztem már ennyi gólt, de az NB II-ben ez volt az első ilyen alkalom - fogalmazott a kanizsaiak gólerős focistája, Szollár Bernadett. - Ha nem is éppen ennyivel, de jó lenne folytatni a sorozatot, már éppen a Videoton ellen is, hiszen abból a csapat is csak profitálhatna.
A Vidi elleni találkozó amúgy pontosan április 10-ére esik, s ha már egyszer említettük, érdemes megjegyezni, hogy az a bizonyos születésnapja éppen akkor lesz Szollár Bernadettnek...
A kanizsaiak női focicsapatának tavaszi szezonbeli korábbi eredményei: ZTE FC-Angels (1.) -NTE (5.) 2-0, NTE (5.) - PMFC (2.) 2-5.
P.L.
Zárult a maratoni fedett pályás idényük
Befejeződött a kanizsai teniszezők fedett pályás idénye, vegyes páros versennyel zárultak a küzdelmeik, melyre ezúttal sem csupán Nagykanizsáról neveztek.
E sorozaton belül először rendeztek vegyes párost, mely mint kiderült, osztatlan sikert aratott az indulók körében, akik hét forduló alatt negyvenkilenc mérkőzést vívhattak. A verseny nagy zalaegerszegi sikerrel zárult, végül a hölgyeknél és a férfiaknál is ők végeztek az élen, míg összesítésben egerszegi és kanizsai elsőség született.
A verseny végeredménye. Hölgyek: 1. Csalló Andrea (Zalaegerszeg; 6 győzelem, 1 vereség), 2. Henrietta Venturini (Zalaegerszeg; S-2), 3. Battancs Alexandra (Zalaegerszeg; S-2), 4. Tóth Zsuzsanna
(Zalaegerszeg; 4-3), S. Balogh Viktória (Marcali; 4-3), 6. Bre-glovics Valéria (Zalaegerszeg; 43). Férfiak: 1. Molnár József (Zalaegerszeg; 7-0), 2. Tóth Attila (Röpte TC; S-2), 3. Papp Tamás (Energia SZK; S-2), 4. Nagy Csaba (Röpte TC; S-2), S. Lévai Csaba (Energia SZK; 4-3), 6. Perendy Tamás (Energia SZK; 4-3).
A pontverseny végeredménye négy forduló után a hölgyeknél: 1. Breglovics Valéria (Zalaegerszeg) S4 pont, 2. Tarné Oláh Renáta (Zalaszentgrót) S0, 3 .Mádé Beáta (Kanizsa TC) 48, 4. Csalló Andrea (Zalaegerszeg) és Henrietta Ven-turini (Zalaegerszeg) 4S-4S, 6. Zsombók Erzsébet (Pécs) 43.
A pontverseny végeredménye nyolc forduló után a férfiaknál: 1. Nagy Csaba (Röpte TC) 13S pont, 2. Molnár József (Zalaegerszeg) 130, 3. Perendy Tamás (Energia
SZK) 121, 4. Pomozi László (Nagyatád) 100, S. Tóth Attila (Röpte TC) 81, 6. Rácz Attila (Nagyatád) 80.
Az előző évek hagyományainak megfelelően az amatőr teniszezők közössége nem sokat pi-
henhet, hiszen a szervezők máris azon vannak, hogy egy minden eddiginél színvonalasabb szabadtéri idényt hozzanak „tető alá".
P.L.
Kanizsa - Hirdetés
2016. április 7.
rWVWWWTWWVWWWWVWWVWTTVTWV*
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedésében KAPHATÓ:
♦ Épületfa különböző méretben és hosszban, nagy választékban:
46.000 Ft + áfától.
♦ Deszkák különböző méretben és hosszban, nagy választékban:
34.000 Ft + áfától. ♦ Asztalos minőségi deszka, palló kapható. ♦ BŐVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, ll.-lll. osztályú rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
♦ Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidővel. Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)
Síremlékek, könyöklői konyhapultok
készítése
gránit, márvány, mészkő anyagokból
Qtánit
8800 Nagykanizsa, Csengery út 113., tel.: 06 - 20 - 66 285 66
www.kuzmagranit.hu
Előzetes időpont egyeztetés telefonon
Ingyenes
tető-
Lindab
Az acélos kapcsolat
Márkakivitelező * Kereskedelmi Raktár
Ipari csarnokok • Lindab tetőfelújítás
w ww. tornyos. h u
Tornyos és Társa Kft. • Nagylengyel, Bányász u. 27. • Tel.: 92/ 566-050 • Bemutatóterem: Nagykanizsa, Zrínyi u. 21. Tel.: 93/ 536-458
Centrum
^ AUTÓSISKOLA M.
KRESZ TANFOLYAM AKAR 1 NAP ALATT!
személyautó (B) 16,5 éves kortól motor (A 1, A2, A) cr^
segédmotor (AM) 13,5 éves kortól piTlSVr
2016.04.19-én 17 óra 2016.05.03-án 17 óra
8800 Nagykanizsa, Csengery u. A. Tel.: 06-93/314-496, 06-30/2261-760
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP ** "rá^
Kis- és középvállalkozások EU-s pályázati lehetőségeiről
Ajándékot keresel éppen? Csináld magad, vagy vedd meg készen! Díszítesz? Szépítesz? Készítesz?
Bármi is legyen a gondod, az
a Te boltod!
Nagy hon ízsq. Király u. 20.
(körforgqtomnóí]
Nyitva: hétfő-péntek 9.00-17.00, siombat: 9.00-12.00
Uniós pályázati lehetőségekről, valamint a kormány foglalkoztatási támogatásairól szervezett fórumot a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a kanizsai Vasemberház Dísztermében. A programon Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár a vállalkozások számára már a 2016-ban elérhető támogatási forrásokról szólt. A kis- és középvállalkozások európai uniós pályázati lehetőségeiről, a kiírt és kiírandó pályázatok várható tartalmáról tartott előadást. Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a magyar kormány idei évi foglalkoztatást segítő pályázati lehetőségeit ismertette a hallgatósággal.
Köszöntőjében dr. Polay József, a kamara elnöke kiemelte: a
vállalkozók körében nagyon nagy az érdeklődés az EU-s pályázatok iránt, mindenki várja a lehetőséget, hogy mikor, mire és mekkora összeggel lehet pályázni. Ma jelentős hiány van a forrásokban - hívta fel a figyelmet az elnök. Azt is lehet mondani, hogy kiszáradt a vállalkozók egy jelentős része. Nyilvánvaló, hogy az EU-s források kedvezőbbek, tehát mindenki azokra vár. Ennek érdekében szervezték meg a találkozót.
Vitályos Eszter államtitkár elöljáróban hangot adott annak a véleményének, hogy szép eredményekkel büszkélkedhet Zala megye és Nagykanizsa az EU-s pályázatok terén. Arra biztatta a konferencián megjelenteket, hogy a jövőben is érdemes pályázni. Több, mint 194 pályázati felhívás jelent meg a 2014-2020-as új időszakra, ami azt jelenti, hogy mintegy 4700 milli-
árd Ft forint értékben jelentek meg pályázati lehetőségek. Ezek között természetesen vannak olyanok, amelyeket a túl nagy érdeklődés miatt be kellett zárni, fel kellett függeszteni. Ezeknek az újranyitását vizsgálják, illetve vannak olyanok, amelyek csak tájékoztató jelleggel vannak fenn a honlapon, mert még nem lehet rájuk pályázni, de két-három héten belül erre is megnyílik a lehetőség.
Cseresnyés Péter előadásában rámutatott: a vállalkozókat itt is segíti az a számos operatív program, amelyek az európai uniós források tekintetében rendelkezésre állnak. Segít abban, hogy köny-nyebben tudják foglalkoztatni az embereket, és bizonyos esetekben - főként a fiatalok, vagy az idősebbek -, jelentős bér- és járuléktámogatást tudnak igénybe venni. A képzésekhez is jelentős mértékben (folytatás a 2. oldalon)
2
Kanizsa - Krónika
2016. április 14
(folytatás a címlapról)
hozzájárulnak az operatív programok. Az államtitkár megjegyezte: sok hasonló konferenciára, fórumra, beszélgetésre van szükség, mert annak ellenére, hogy nap, mint nap érkeznek a friss, vállalkozókat érintő hírek, pályázati lehetőségek a különböző médiumokon keresztül, mégsem jut el mindenkihez az információ.
Az elmúlt évben, az elmúlt hónapokban azt lehetett hallani, hogy milyen dinamikusan nőtt a foglalkoztatás Magyarországon -folytatta Cseresnyés Péter. 2010-hez képest mintegy 6 százalékkal javult a munkanélküliség és 10 százalékkal nőtt a foglalkoztatás. Ez azt jelenti, hogy az európai uniós átlag foglalkoztatási mutatóitól mindössze 3 százalékkal va-
gyunk elmaradva. Az EU-ban 68 százalék, a legutóbbi, negyedéves felmérés alapján ez az arány nálunk valamivel több, mint 6S százalék.
Fontos mutató az is, hogy a 700 ezer közfoglalkoztatottból S30 ezer ember lépett át a versenyszférába dolgozni. Örvendetes tény, míg 2010 környékén a közfoglalkoztatottak 6-7 százaléka ment át az elsődleges munkaerőpiacra éves összehasonlítás alapján, manapság ez az arány 14-1S százalékos.
Ez a fejlődés többek között a gazdasági növekedésnek, és a jelentős kormányzati intézkedéseknek, képzéseknek köszönhető - hangsúlyozta az államtitkár, majd előadása további részében többek között ismertette a fiataloknak, a tartósan munkanélkü-
£
a
c ^í
p:
■q
c
lieknek, a hátrányos helyzetűeknek szóló támogatásokat, képzési lehetőségeket, melyeket annak érdekében kapnak, hogy visszakerüljenek a munkaerőpiacra.
A kormány által indított valamennyi program célja a gazdaság és a munkaerő versenyképességének a fejlesztése mondta zárszóul.
B.E.
Pályaorientációs szakmai nap a szakképzési centrumban
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (ZMKIK) előadásra és tanműhely látogatásra hívta az intézmények pályaválasztási felelősét és a pályaválasztás előtt álló 7. osztály osztályfőnökét a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Műszaki Szakképzési Iskolájába.
A pályaorientációs szakmai napon a pályaválasztás előtt álló diákokat segítő pedagógusok ismerkedhettek meg az új szakképzési centrummal, a duális képzés rendszerével és a hiányszakmákkal.
Az intézmények képviselőit elöljáróban Laukó Emőke igazgató köszöntötte, majd Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója beszélt a szakképzésről. Ahogy elmondta, a pályaorientációs szakmai napot azért hívták életre és azért invitálták az általános iskolák képviselőit erre, mert ezekből az intézményekből indítják el a gyermekeket a gimnáziumok vagy a szakképzés felé.
Ezért szeretnék megismertetni velük a szakképzés aktuális
helyzetét. Hangsúlyozta, az elmúlt években hiány jelentkezett a jól képzett szakemberekből, így fontos szerep hárul az általános iskolákra, hogy a jó képességű gyerekeket, akik később például gépészek szeretnének lenni, irányítsák a szakképzés felé, hiszen itt érettségit szerezhetnek és e mellett plusz pontokat a későbbi felvételihez.
Ezt követően Bangó-Rodek Viktória, a ZMKIK szakképzési
csoportvezetője az új képzési rendszert mutatta be. Ahogy elmondta, a gimnáziumi rendszer nem változott. Azonban a szakközépiskolák helyett jövő szeptembertől szakgimnáziumok jönnek létre. Itt a bemenetelnél ágazatot kell választania a diáknak. A négy év alatt érettségire készítik fel őket és szakmai tantárgyakat is tanulnak, valamint gyakorlati képzésben is részesülnek. A negyedik év végén érettségit tesznek, valamint a
- KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP -
munkakör betöltésére alkalmas végzettséget is szereznek. Ezt követően pedig már csak egy év a technikusi képzés. A szakiskolák helyett pedig szakközépiskolák jönnek létre, ahol három plusz két év a képzési idő, mely alatt szakmát és érettségit szerez a diák. A harmadik képzési forma a szakiskola, amely rendszerben a speciális tanítási igényű gyermekek tanulhatnak. Az érettségi lehetősége mindhárom képzési forma esetében adott, és nem zárt az út a felsőoktatás felé sem. Ezeken túl pedig mesterképzésre is lehetőség van. További változás, hogy a második szakma megszerzése is ingyenes és a 2S. életévig lehet szakmát tanulni.
Bangó-Rodek Viktória ezt követően a duális képzésekről és a tanulószerződésekről ejtett szót. Kiemelte, a tanulónak havi szinten jár juttatás.
Laukó Emőke a Kanizsa Centrumba, az április lS-i Szakmák éjszakájára invitálta a diákokat, ahol további információkat kaphatnak. A rendezvényen bemutatkoztak a szakképző intézmények és megismerkedhettek a látogatók az intézmény és az iskolai tanműhelyekkel.
V.M.
IMEDIA
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója, Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. április 14.
Kanizsa- KANIZSABIKE
Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer igénybevételéről
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönző rendszert. A dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejeződtek be, és az idei év elején felkészítettük a rendszert. A jelenlegi próbaüzemet követően a lakosság várhatóan április utolsó hetétől fogja tudni használni a kerékpárokat. Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adunk a rendszer működéséről.
A KanizsaBike bérkerékpárok kölcsönzésénél 2 típusú felhasználót különböztetünk meg, így rendszeres és alkalmi felhasználót.
RENDSZERES FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDŐ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK
A KanizsaBike kártya használatához, a KanizsaBike rendszerhez való hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A használatért fizetendő: bérlet ára + kártyadíj + kölcsönzés díja.
A bérletek a kártyaigényléssel, illetve a kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a kártyaértékesítő helyeken. Egy rendszeres felhasználó maximum négy kerékpárt kölcsönözhet, és
ennek megfelelően 4 bérletet vehet és 4 kártyát kaphat. A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges. A 14 éven felüli, de 18. életévét be nem töltött felhasználó csak egy kerékpárt kölcsönözhet.
ALKALMI FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDŐ DÍJAK
A használatért fizetendő: jegy ára + kölcsönzés díja. Jegyvásárlás esetén a rendszer 30.000 Ft-ot befoglal letétként a felhasználó bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét összegéből levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget 3 banki napon belül felszabadítja a felhasználó bankszámláján.
Minden új kölcsönzéssel megkezdett fél óra a megvásárolt, érvényes jeggyel ingyenes. Az első fél óra után, minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül.
KÖLCSÖNZÉSI IDŐ RENDSZERES ÉS ALKALMI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet. Ha 10 órán belül a kikölcsönzött kerékpár nem kerül vissza bármelyik dokko-lóba, a kerékpárt eltűntnek nyilvánítjuk, és kerestetni fogjuk.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (3S.).
Nyitva tartás: hétfő - csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 1S.00, Péntek: 8.00 - 12.00. E-mail: info@kanizsabike.hu Honlap: kanizsabike.hu. Tel: (+36 93) S37-6S3
KÁRTYAÉRTÉKESÍTŐ HELY Tourinform
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.).
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.30 - 16.30. E-mail: nagykanizsa@tour-inform.hu Honlap: tourinformnagykanizsa.hu. Tel: (+36 93) 313-28S, (+36) 20-298 2618
A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ÉS TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ INTERNETEN: http://kanizsabike.hu/hu/
Kölcsönzés dija
0-30 perc ingyenes
30-60 perc 2S0 Ft
60-90 perc 300 Ft
90-120 perc 3S0 Ft
Minden további megkezdett fél óra 400 Ft
Bérlet és kártya dija
Az éves bérlet díja 10.000 Ft
A féléves bérlet díja 6.S00 Ft
14 éven felüli diákok éves bérlet díja 8.000 Ft
14 éven felüli diákok féléves bérlet díja S.200 Ft
A KanizsaBike kártya díja 600 Ft/kártya
Kölcsönzés dija
0-30 perc ingyenes
30-60 perc 2S0 Ft
60-90 perc 300 Ft
90-120 perc 3S0 Ft
Minden további megkezdett fél óra 400 Ft
Jegy ára
Napijegy 400 Ft
3 napos jegy 800 Ft
Hetijegy 1.400 Ft
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ ÁLLOMÁSOK HELYSZÍNEI
1. dokkoló-Inkubátorház
7. dokkoló - General
3. dokkoló - > Víztorony
7v n t
4. dokkold '' Balatoni u. Petőfi u. csp.
6. dokkoló -Autóbusz pu
i0. tJoklajtó - Ady £nijne u. Zrínyi u csp.
Mg8aNll5í*8
dokkoló ■ \T Bútorgyár
10. dokkoló -Sport csarnok
Megtekinthető: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/
I Kanizsa - Közgyűlési sorok
A közgyűlésen kérdezték
Fedett utasvárót szeretnének Sáncban
Nem lakik Kanizsán olyan ember, aki ne örülne a 61-es út megépítésének, illetve átadásának - kezdte közgyűlési interpellációját Jerausek István, a terület önkormányzati képviselője. Mégsem felhőtlen a buszra várakozók öröme. Az út Sáncot érintő szakaszán két buszváró is épült, de sajnos egyik sem fedett. Mivel az utazók huzatos helyen állnak, emiatt szeles, esős időben nem tudják használni esernyőiket. Van-e mód ezeken a helyeken fedett buszváró építésére -kérdezte a városatya.
Dénes Sándor polgármester írásban adott tájékoztatásában az alábbiak szerepelnek: a 61-es főút elkerülő szakasza a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósult meg. A beruházás keretében az új útszakaszon két autóbusz megállópárt alakítottak ki. A beruházó által készített tervdokumentáció nem tartalmazott egyik helyszínen sem fedett utasvárót, ezért a kivitelezőn azt számon kérni nem lehet.
Mindemellett a polgármesteri hivatal szakosztálya megvizsgálta a helyszíneket. A környezeti adottságok és a domborzati viszonyok a három megállóból csak egy esetében teszik lehetővé utasváró elhelyezését. A meredek rézsűk ugyanis olyan közel helyezkednek el a megállókhoz, hogy nem áll rendelkezésre elegendő hely.
Műszaki szempontból egyedül arra látnak lehetőséget, hogy egy oldalfal nélküli, konzolosan benyúló esőbeálló létesüljön. A tapasztalat azonban az, hogy ez nem véd megfelelően az időjárási viszonyok ellen, és nem nyújt kielégítő megoldást. Amikor az önkormányzat legutóbb ilyet helyezett el egy autóbusz megállóban, akkor az utazóközönség tiltakozása miatt azt el kellett bontani, és egy zárt utasváróra cserélni.
Az egyetlen helyszín, ahol a domborzati viszonyok lehetővé teszik az oldalfallal is rendelkező, zárt felépítmény elhelyezését, az a temető melletti, elkerülőre felvezető út elején lévő megállópár város felé vezető megállója. Ebben
az esetben meg kell vizsgálni az autóbuszmegálló környezetének tulajdonviszonyait, és egyeztetéseket kell folytatni az új útszakasz kezelőjével, a Magyar Közút Non-profit Zrt.-vel, mivel az utasváró elhelyezése érinti az út csapadékvíz elvezető rendszerét is.
Ennek az utasvárónak az elhelyezését a polgármesteri hivatal szerepelteti a közlekedésfejlesztési igények között, és amennyiben a közgyűlés dönt a megvalósításáról, egyben biztosítja hozzá a szükséges forrást, akkor az előkészítő munkálatokat meg lehet kezdeni.
Illegális
hulladéklerakókról
Lakossági észrevételeket tolmácsolva illegális szemétlerakókra hívta fel a figyelmet közgyűlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselő. Néhányat fel is sorolt közülük a városatya.
Igy megemlítette a Palinból, Újudvar felé vezető elágazást, az Újudvar és Újnéppuszta közötti, a Nagyrécse felé vezető út melletti erdőszélen található szemétleraka-tot, Miklósfán, a szelektív hulladékgyűjtő mellé helyezett szeméthegyeket, valamint Kiskanizsán, a temetőhöz közeli kis focipályán hagyott rengeteg használt fóliát. Valamit kellene kezdeni ezek felszámolásával - javasolta.
Válaszában Dénes2 Sándor polgármester kitért arra is, hogy a közterület-felügyelők illetékességi területükön belül, a szolgálat ellátásuk során, vagy lakossági jelzés alapján folyamatosan derítik fel az elsősorban Nagykanizsa külterületein található illegális hulladéklerakásokat, bemérik pontos elhelyezkedését, és azonosítás után tájékoztatják a tulajdonosokat. Szükség esetén értesítik az illetékes hatóságokat is. Az elmúlt évben a Közterület Felügyelet munkatársai a köztisztasági szabálysértés elkövetőivel szemben 33 esetben intézkedtek, az illegális hulladéklerakások megszüntetése érdekében pedig 44 esetben kezdeményeztek eljárást. Sajnos, az idei évben is, a közgyűlésen elhangzott problémás területekkel együtt véve, már 13 ügy van folyamatban.
A polgármester tájékoztatást adott arról is, hogy a Közterület Felügyelet létszáma 1 fővel bővült a hulladékszolgáltatást végző Netta-Pannonia Kft.-vel megvalósuló, szoros együttműködésen alapuló feladatellátás és az illegális hulladéklerakók számának visszaszorítása érdekében.
Palini játszóterek felújításáról
Két palini játszótér problémáját vetette fel közgyűlési interpellációjában dr. Podor Csaba önkormányzati képviselő. A kisgyermekes szülők kérését tolmácsolva megkérdezte, mikor történik meg az Inkey és a Herkules utcában lévő játszóterek felújítása. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Inkey játszótér közelében lévő erdősávban sajnálatos módon ágakat, karácsonyfát, zöldhulladékot is leraktak valakik, aminek az eltakarításáról is gondoskodni kellene valahogy.
Az Inkey utcai játszótér esetében Dénes2 Sándor polgármester azt a tájékoztatást adta, hogy a szabványon kívüli játszótéri elemek felújítása gazdaságtalan, a szabványosítása nem lehetséges. A lakossági igényeket új, kombinált játszótéri eszközök beszerzésével és telepítésével lehetne kielégíteni. A 2016. évi költségvetés rendelet a játszóterek fejlesztésére tartalmaz irányzatot, ami későbbi döntés alapján kerülhet felhasználásra.
A Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége minden évben ütemezetten ellenőrzi a közterületi játszótereket is -folytatódik a polgármester válasza. Amennyiben olyan hiányosságot állapítanak meg, amelynek kijavítása beruházással, új játszóeszköz telepítésével valósulhat meg, úgy azt a jelenleg rendelkezésre álló forrás terhére lehet megtenni. A megmaradt forrás ismeretében, ezt követően lesz lehetőség dönteni a további játszótereket érintő beavatkozásokról.
A játszótéri eszközök karbantartása a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. feladata, a karbantartási ütemtervük szerint a Herkules utcai játszótér hintaállványának kereszttartóját még ebben a hónapban kicserélik. A játszótéri eszközök egyéb javításait pedig április végéig elvégzik.
Az erdősávban elhelyezett különböző lakossági hulladék elhe-
2016. április 14.
lyezését a zrt. már jelezte a Közterület Felügyelet felé a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
A közeljövőben megépülhet a játszótér Miklósfán
Mikor lesz játszótere Miklósfának? - kérdezte a kisgyermekes szülők kérdését tolmácsolva közgyűlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselő. Hozzátéve azt is: tudja, a korábbi években elhangzottak ezzel kapcsolatos ígéretek a 2000-2500 fős lakosú városrészben.
Válaszában Dénes2 Sándor polgármester megerősítette: a városvezetésnek szándékában áll a közeljövőben a - képviselő által is kért -, játszótér megépítésére.
A miklósfai játszótér építése régóta ismert probléma, a lakosság a képviselők közvetítésével többször is megfogalmazta ezt az igényt. Azonban a város 2016. évi költségvetésében a játszóterek fejlesztésére, és eszközök szabványosítására rendelkezésre álló előirányzat a közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet felhasználásra. A Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége minden évben ütemezetten ellenőrzi a közterületi játszótereket is. Amennyiben olyan hiányosságot állapítanak meg, amelynek kijavítása beruházással, új játszóeszközök telepítésével valósulhat meg, úgy azt a jelenleg rendelkezésre álló forrás terhére tudják megtenni. Ezt követően - a megmaradó forrás összegének ismeretében -, lesz lehetőség dönteni a további játszótereket érintő beavatkozásokról.
Indokolt az Eötvös téri mélygarázs felújítása
Az Eötvös téri mélygarázs bérlőinek problémáját vetette föl közgyűlési interpellációjában Balogh László önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke.
A fenntartások, karbantartások elmaradása miatt a mélygarázs az elmúlt 15 évben súlyos építészeti állagromlást szenvedett el. Egyre nagyobb mértékű a födém és oldalfali beázás. A gépkocsik gya-
2016. április 14
Kanizsa - Közgyűlési sorok
5
korlatilag télen a sós vízben dunsz-tolódnak, ami a járművek állapotromlását is eredményezi. A fém szellőző rostélyok elkorrodálódtak, lassan feleslegessé válik a hely zárása. A közös terű gépkocsi beállóért szabott bérleti díjat még nagyvárosi szinten is túlzott mértékűnek tartják a használók, akik azt várják el, hogy a 15 év alatt befizetett pénz fejében, annak mértékével arányos szolgáltatást kapjanak.
Balogh László nem fordult azonnal a közgyűléshez, tudván, hogy a képviselő más megoldási utakat is kereshet. A VIA Kanizsa Zrt. részéről Fitos István vezérigazgatóval bejárták a helyszínt, és néhány problémára találtak is megoldást.
A világítás, a fénycső cseréjét a társaság már elvégezte, intézik az üvegszemét eltakarítását és orvosolták a bérleti díjjal kapcsolatos gondokat. Anyagi forrás hiányában azonban a födém és az oldalfali beázást, illetve a fém szellőző rostélyok javítását nem tudja elvégeztetni a zrt. E tekintetben tulajdonosi, azaz önkormányzati segítségre lenne szükség. Interpellációjában Balogh László a mélygarázs felújítását sürgette, s ehhez kérte Dénes Sándor polgármester segítségét.
Válaszában a polgármester megerősítette: a létesítmény műszaki állapota ismert az önkormányzat előtt, és indokoltnak tartják a felújítását. A szükséges beavatkozásokat azonban mindenképpen meg kell előznie egy állapotfelmérésnek és tervezési munkának. Ennek érdekében a feladatot szerepeltetik a közlekedési létesítmények fejlesztési programjavaslatában. A 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat felhasználásáról, a fejlesztések tartalmáról már döntött a közgyűlés, így annak terhére a kért felújítást jelenleg nem tudják elvégezni. Amennyiben a testület biztosítja a szükséges forrást, akkor a polgármesteri hivatal megkezdi az előkészítéseket.
Köztemető: Térfigyelő kamerarendszert és térvilágítást javasol a képviselő
A Tripammer utcai köztemetővel kapcsolatban két javaslatot is felvetett közgyűlési interpellá-
ciójában dr. Podor Csaba önkormányzati képviselő. A városatya a sírokon lévő virágok gyakori megdézsmálása miatt egy-két térfigyelő kamera felszereléséhez kérte a polgármester támogatását. Egyben azt is javasolta, hogy a főbb közlekedési utak mellett térvilágítást is alakítson ki a város.
A sajnálatos lakossági magatartás ellen a képviselő által javasolt egy-két térfigyelő kamera kihelyezése nem jelentene megoldást, mivel a 14 hektáros, növényzettel jelentős részben fedett területen a sírok száma meghaladta a tízezret. Ezért megfigyelés és felderítés céljára nem tudna hatékonyan működni - olvasható Dénes Sándor polgármester válaszában.
A térvilágítással kapcsolatos felvetésre az alábbiakat válaszolta a polgármester: a temetőben jelenleg a ravatalozótól délre eső aszfaltozott gyalogút mentén 7 darab közvilágítási lámpa található, melyek a temető esti nyitvatartási óráiban működnek. Ez a 7 lámpatest a mintegy 550 méter hosszú - Kossuth téri főbejárattól a német hősi temetőig tartó - fő gyalogos útvonal egy részét világítja meg.
A 14 hektáros köztemető területén a későbbiekben önkormányzati fejlesztésként, esetleg pályázati forrás igénybevételével bővíthető a térvilágítás. Ennek tervezésekor azonban figyelemmel kell lenni többek között arra, hogy földkábel építéséhez a sírhelytömbök közötti hely szűkös, a légkábeles hálózat pedig a temetőkert képét károsan befolyásolhatja. A hatékony térfigyelő kamerarendszer és megfelelő térvilágítási hálózat kiépítése egyaránt jelentős költséggel járna, melyekre az idei költségvetésben nem áll rendelkezésre fedezet.
A városközpont rekonstrukcióját követően mérik fel az emlékművek, szobrok állapotát
A város területén lévő emlékművek, szobrok állapotának felmérésére tett javaslatot a legutóbbi közgyűlésen Balogh László önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke.
Mindezek megvilágítása változatos képet mutat - jegyezte meg.
Az 56-os emlékműnél például alig égnek már a világítótestek. A Nagy-Magyarország Emlékmű megvilágítása pedig egészen rossz konstrukciójú és hiányos. A kritika mellett jó példákat is felhozott a városatya, melyek szebbé teszik és emelik a belváros látványát. Véleménye szerint a vár makett és a Szentháromság szobor is megérdemelné a megvilágítást. Megkérdezte Dénes Sándor polgármestertől, a belváros szépülésével készülhet-e egy olyan felmérés, amely tartalmazná az esetleges jövőbeni változtatásokat, javításokat.
Válaszában a polgármester arra emlékeztette a képviselőt, hogy a Nagykanizsa területén lévő emlékművek, szobrok állapotának vizsgálata, karbantartása a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. feladata. Az 56-os emlékkert világítási hibáinak feltérképezése még a képviselő felvetése előtt, tavaly novemberben megtörtént. A felmérés szerint az emlékkertben lévő emlékmű világítási rendszerébe beépített 4 darab Disano Floor lámpatest vandalizmus miatt jelentősen károsodott, ezért ki kell cserélni. A további 8 világítóegységnél is esedékes lenne az izzók, trafók kiegészítő berendezések cseréje.
A város 2016. évi költségvetés tervezetében az emlékművek karbantartására, kivilágításának javítására 500.000 forint előirányzatot szerepeltet az önkormányzat.
A városvezető azt tartja célszerűnek Balogh László javaslatával kapcsolatban, hogy a városközpont átépítésének, rekonstrukciójának befejezése után, a felállítandó szobrok és művészeti alkotások végleges helyének ismeretében gondolják majd át ezt a feladatot.
Ismét a palini zajvédőfal építéséről
A palini városrészt érintő zajvédőfal építéséről érdeklődött közgyűlési interpellációjában dr. Podor Csaba önkormányzati képviselő. A városatya megjegyezte: a sokszor felvetődött problémával kapcsolatban tudja, hogy tervben van, de véleménye szerint ez a terv még nem készült el. A tavasszal felerősödött zajt már erdősáv sem fogja fel, amit a környéken élők egyre nehezebben viselnek el.
Az önkormányzat ismételten megkereste Tasó Lászlót, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakállamtitkárát - hangsúlyozta válaszában Dénes Sándor polgármester. A leírt levelet tájékoztatásul elküldte a képviselőnek. Amennyiben válasz érkezik, azt szintén továbbítják dr. Fodor Csabának. A levélben az alábbiak olvashatók: az önkormányzat az elmúlt években számtalan levelet fogalmazott meg a szakminisztériumok és egyéb illetékes szervek, társaságok felé zajárnyékoló fal létesítése tárgyában. Az M7-es autópálya nagykanizsai szakaszának 2007-ben történt átadása óta állandó probléma a szomszédos városrészben az elviselhetetlen zajhatás.
Bár a válaszlevelekben az illetékesek rendszeresen azzal érveltek, hogy a zajmérési eredmények nem mutattak határérték túllépést, és a zajvizsgálatok nem indokolják a zajárnyékoló fal létesítését. Ugyanakkor a 2014. július 11 -én kelt levélben az államtitkár úr is elismerte, hogy a „megnevezet helyszínen a forgalom zaja kétségtelenül zavarhatja a lakosságot". Ezt még akkor is tényként kell kezelni, ha a Magyar Közút Zrt-hez nem érkezett ezzel kapcsolatos panasz. A lakók az önkormányzatnál rendszeresen és visszatérően jelzik a problémát és sürgetik a megoldást.
A fent idézett levélben államtitkár úr arról is tájékoztatott bennünket, hogy a meghirdetett zajárnyékoló fal telepítési program forráskerete csak a határérték túllépéssel jellemezhető helyszínek kiválasztását tették lehetővé, és a nagykanizsai igény megvalósítására nincs lehetőség. Ugyanakkor bizalmát fejezte ki abban, hogy a középtávú programidőszakban sor kerülhet további beruházásokra, amely a mi problémánkra is megoldást jelenthet.
A levél zárásaként Dénes Sándor megkérdezte az államtitkártól, hogy számíthat-e a város a zajárnyékoló falak létesítésére irányuló program következő ütemére, és ha igen, akkor annak előkészítése jelenleg milyen stádiumban tart. Valamint lát-e abban valamilyen lehetőséget, hogy a probléma bármilyen struktúra keretében megoldódjon.
B.E.
6
Kanizsa - Krónika
2016. április 14
Ismét Doucha Ferenc a VOSZ megyei elnöke
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Zala Megyei Szervezete megtartotta a Területi Küldöttválasztó Gyűlését, ahol újra Doucha Perencet választották meg a szervezet elnökének. A vállalkozó további öt évig irányítja majd társadalmi megbízatásban a szövetség helyi szinten történő érdekképviseleti munkáját, segítve ezzel a vállalkozások eredményes működését.
A VOSZ hatályos alapszabálya szerint idén teljes körű tisztújításra kerül sor a szövetség vezetőségében. A szövetség elnökségének döntése értelmében a területi/megyei szervezetek 2016. február és március hónapban tartják Területi Küldöttválasztó Gyűléseiket, amelyeken a megyei elnökök, az országos küldöttek és az országos pótküldöttek kerülnek megválasztásra.
A VOSZ Zala Megyei Szervezete március 31-én megtartott Területi Küldöttválasztó Gyűlésén, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, beszámoló keretében a tagok tájékoztatást kaptak a szervezet 2015. évi munkájáról, valamint az idei év terveiről, programjairól. A résztvevők döntöttek a 2016. évi Prima Díjátadó Gála rendezésével kapcsolatos ügyekben is. Ezt követően a megyei elnökválasztáson a jelenlévő tagok egyhangú szavazással újra Doucha Ferencet választották meg a szövetség megyei elnökének, aki további öt éven át irányítja majd társadalmi megbízatásban a VOSZ Zala Megyei Szervezetét.
Doucha Ferenc 1992-ben egyéni vállalkozóként kezdte vállalkozói tevékenységét, majd később a gazdaságban bekövetkezett változásokhoz alkalmazkodva profilját társas vállalkozássá alakította, így jelenleg a sikeresen működő WORLD 2000 Kft. tulajdonosügyvezető igazgatója. A társaság köztéri játékok és kiegészítők forgalmazásával foglalkozik, melynek működési területe kiterjed országhatárainkon belülre és azon túlra is. A WORLD 2000 Kft. napjainkra a szakma meghatározó vállalkozásává nőtte ki magát, az ország több pontján telepített az EU normáknak megfelelő játszótereket, sportlétesítményeket, jégpályát, kültéri fitnessz eszközöket.
A VOSZ újra megválasztott megyei elnöke több évtizede jelentős társadalmi szerepet vállal a megyében, így 1994-ig az Ipartestületek Zala Megyei Szervezetének elnöke is volt. Ugyanebben az évben részt vett a Magyar Kézműves Kamara megalapításában, ezt követően 1997 és 2000 között a Zalai Kézműves Kamara elnöki tisztét
látta el. A szervezet megszűnése után a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnökeként tevékenykedett a kötelező kamarai tagság megszűnéséig. A vállalkozó 2002-től látja el a VOSZ Zala Megyei Szervezetének elnöki feladatait, emellett 1995 óta a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi tagja, 2008-tól a Kuratórium elnöke.
Doucha Ferenc vállalkozói és társadalmi tevékenységének elismeréseképpen 2007-ben Magyar Gazdaságért Díjat, valamint 2010-ben „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető címet és „Zala Megye Fejlesztéséért Díjat" vehetett át.
Mindezeken túlmenően a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület „A civilek mecénása" díjat adományozta Doucha Ferencnek, illetve a Zalai Príma Díj tízedik évfordulója alkalmából Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere egy emléklapot adott át részére elismerve a Zala megyei vállalkozások összefogásáért végzett kiemelkedő munkáját.
2016. április 14
Kanizsa - Hirdetés_|T
TÁNC WÁQNAP3\
kanizsafest.hu
NAflWMÍA
Weisz Fanni | Krizbai Teca
május 1. vasárnap
ko"7M+ mm)
Kanizsa f est
2016. április 28. - május 1.
I WI
Freddie
április 28. csütörtök POLQÁRI KMLKÁE)
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. április 14
Mindennapi irodalom és TV-torna a Kanizsa TV-ben
A költészet napján elindult a nagykanizsai, a keszthelyi és a hévízi televízió közös programja, amely tehetséges helyi fiataloknak teremt bemutatkozási lehetőséget. Emellett fontos célja az európai kulturális örökség megőrzése, továbbadása is.
Az első adásban, hétfőn, Budai Fanni, a Piarista-iskola diákja Nagy Gáspár Északi levél című versét mondta el. A Mindennapi irodalom a tehetséggondozás és a lokálpatriotizmus jegyében fogant, áll a Kanizsa TV közleményében, hiszen a három város középiskolásai állnak kamera elé, visszahozva az egykori Vers mindenkinek szellemiségét.
Mostantól egészen június végéig a kanizsai, a keszthelyi és a hévízi televízióban minden nap látható és hallható egy-egy vers vagy prózarészlet, amelyet tehetséges helyi diák ad elő. A fővéd-nöki tisztet Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért fe-
lelős államtitkár, Nagykanizsa országgyűlési képviselője vállalta fel, aki kiemelte: fontos, hogy a nemzetek Európájának irodalmi értékei megmaradjanak, és azok minél több emberhez jussanak el.
- Minden olyan fiatalt, aki szereti az irodalmat, támogatni kell - fogalmazott a politikus -, főként akkor, ha azt be akarja mutatni, és ezzel meg akarja szerettetni másokkal is. így köszönet minden nagykanizsai, hévízi és keszthelyi diáknak, aki ebben a misszióban részt vesz.
A három televízió idén kezdődött együttműködésének ez már a második közös programja: a nézők a tavasz kezdete óta rendszeresen láthatnak más városokból is sportközvetítéseket, így például rendszeresen képernyőre kerülnek a Nagykanizsa, a Kiskanizsa és a Hévíz megyei I. osztályú futballcsapatának mérkőzései, emellett láthatók vízilabda-, kosárlabda- és kézilabda-közvetítések is.
A Kanizsa TV azonban nemcsak a szemeket mozgatja meg. A Táncolj velünk! című műsorfolyam után itt a TV-torna Andival, amely hétfőn, szerdán és pénteken kínál „mozgalmas" otthoni perceket a Fitpoint Mozgásközpont közreműködésével. A műsor vadonatúj - a szlogen viszont nagyon régi: idősebbek is elkezdhetik...
m m m , Pannónia
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres részmunkaidős virágkötő/virágbolti eladót.
Hosszútávon gondolkodó, megbízható, munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel és szakirányú középfokú képzettséggel rendelkezik.
Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat megléte a felvételnél előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzát elérhetőségeinek feltüntetésével, valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok - ha van - B kategóriás jogosítvány fénymásolatát 2016. április 22-ig juttassa el címünkre:
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. munkaügyi vezető
Eladó ingatlan
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területű lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint.
A versenytárgyalás időpontja: minden keddi munkanapon, 10.00 órakor az ingatlan elkeléséig.
A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza.
A versenytárgyaláson való részvétel részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311-241/116. mellék.
Ebzárlat és legeltetési tilalom
2016. április 9 - 2016. április 29-ig a jegyzőséghez tartozó önkormány-zat(ok) területén a „Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól" szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdés alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.
Az ebzárlat alatt álló területen tilos:
Az ebeknek kóborolni. Az ilyen ebek befogásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. Szarvasmarha, ló, juh, kecske, legelőre történő kihajtása, ott tartózkodása. A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés! Szervezett eboltásra, pórázon történő felvezetés engedélyezett.
Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalnak címzett (8800 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10.), de az elsőfokú határozatot hozó hatósághoz Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) két példányban benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs mód.
A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható. Indoklás
A „Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól" szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztálya (8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18.) a 2016. április 9-13. közötti időpontban elrendelte Zala megye Önök területét is érintő részében a rókák repülőgépes veszettség elleni vakcinázását.
A kóbor ebek befogásáról „Az állatok védelméről és kíméletéről" szóló módosított 1998. évi XXVIII-Tv. 48/A. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint „A települési - Főváros területén a fővárosi - önkormányzat feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása és elhelyezése". A határozatot „Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről" szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdés d.) pontjában (3) Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjesztésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott esetekben az alábbi állat-járványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig: ...
d.) helyi zárlat:.....és 42. § (1) d.) pontja alapján rendeltem el, amely szerint:
„Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv járványügyi intézkedést elrendelő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható".
A fenti határozatomat a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében leírt felhatalmazás alapján hoztam. Illetékességemet 2. melléklet a 68/2015. (III.30.) Korm. rendelethez 19. 3. alapján állapítom meg. A fellebbezési lehetőséget „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szóló 2004. évi CXL. Törvény 98. § (1) bekezdése, annak határidejét e tv. 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezési illeték alóli mentességet a többször módosított „Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontjának megfelelően biztosítottam, mely szerint "tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások: a járványügyi intézkedésként kezdeményezett állategészségügyi eljárás".
Dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezető nevében dr. Nikleszné dr. Nink Diána hatósági állatorvos
2016. április 14
Kanizsa - Hirdetés
9
Fogadónap
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. április 27-én (szerda) 8.3012.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
26 éve képezzük a vezetőket!
W A V0KSH OKTATÁSI KFT]
induló tanfolyamaink
Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes* tanfolyam jelentkezési időpontja:
április 20. (szerda) 16 óra
Kategóriás tanfolyamaink e-learninges oktatás keretében is elérhetőek!
OKJ-s targoncavezető, emelőgép-földmunkagép kezelő tanfolyamra jelentkezést elfogadunk: április 22-ig bezárólag.
elfogadunk: április 22-ig bezárólag Vizsga: Nagykanizsán, május 10-én (kedden)

WjL
éMMSSr
* Részletekről érdeklődjön irodánkban! Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634. Beke Ivett irodavezető: 0630-491-7051 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
Stat. 2015-4 né. VSM: "B" E: 41.18%, F: 62,5% - "C"E: 77,14% ÁKÓ: "B" Gy: 127.79%
Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós utca 7/4. 2
Telefon: 06-70-577-8560 f
E-mail: bella.fodraszcikk@gmail.com m
c
Nyitva tartás: H-P 8.30-17.00, Szombat 8.30 -12.00 &
Pályázat Kodály Z. utcai Nyugdíjasházban lévő önkormányzati bérlakás elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29. (péntek) Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó A licitálás időpontja: 2016. május 3. (kedd) de. 10.00 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 1.
A bérlemények leírása:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma: 1+fél szoba. komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 21.528 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
Alakások megtekinthetők: 2016.04.14. 10.00-11.00-ig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/
- a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,
- legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalma állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
- városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. esetében 2.000.000 Ft, Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. esetében 2.400.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Kanizsa - Hirdetés
2016. április 14
Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2OO7. (IX.2S.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/4.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.854 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/6.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.218 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/S.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.854 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/7.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.900 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/S. fsz/4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 11.448 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/S. fsz/S.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 18.762 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/S. fsz/7.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.582 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/4.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj ösz-szege: 14.310 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/S.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 14.310 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/6.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj ösz-szege: 16.854 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 3S. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. S.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2016. április 29.
OUMI-SZERVIZ
Nyári gumiabroncs akció!
Az akció május 31-ig tart.
Nyitvatartási
Hétfő -Péntek: 8-17 óráig, Szombat: H-12 óráig
Kovács Béla Gumi-szerviz
8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány u. 146/A Tel /fax: *36 (33) 315-259 ♦ mobil: +38 (30) 586-1997 e-mail: kb.gumiszerviz@freemail.hu
Gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése kerékszerelés, centirozás.
2016. április 14
Kanizsa - Hirdetés
ii
Bérbeadó, önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú ingatlanok
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
Ady u. 2. - Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961/1 "r")
76 m2, iroda, 1.200 Ft/m2/hó+ÁPA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 8.008.15. a versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 9.00-9.10.
Ady u. 2. - Erzsébet tér 1.
(Hrsz: 1961/1 "r")
157 m2 üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 8.158.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 9.10-9.20.
Ady u. 2. - Erzsébet tér 1.
(Hrsz: 1961/1 "r")
89 m2 üzlet, 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 8.308.45. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 9.20-9.30.
Csengery u. 2. (Hrsz:1942/A/3) 79 m2 üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény2 megtekinthető:2 2016.2 április2 15.2 8.459.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 9.30-9.40.
Csengery u. 4. (1943/4/A/3)
87 m2 üzlet, 1.000Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 9.009.15. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 9.40-9.50.
Deák tér 13. (Hrsz: 1209/A/4)
36 m2, üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 9.159.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 9.50-10.00.
Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961)
140 m2 üzlet, 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 9.309.45. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 10.00-10.10.
Erzsébet tér 10. (Hrsz: 3/1/A/1) 76 m2 üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 9.4510.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 10.10-10.20.2
Fő út 1. ( Hrsz: 1176/3/A/4 )
101 m2 üzlet, 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.540 Ft/m2/hó.
Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 60 m2 raktár: 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 10.0010.15. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 10.10-10.20.
Király u. 47. I. em. (P2S) (Hrsz:27/1r)
13 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 10.1510.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 10.20-10.30.
Rozgonyi u. 1. 1. em. 16. (Hrsz:1148/1/A/16) 48 m2 iroda, 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. S1 m2 galéria: 450Ft/m2/hó+ÁFA= 572 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 10.30-10.45. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19.210.30-10.40.
Rozgonyi u. 1. 1. em. 8. (Hrsz:1148/1/A/9)
42 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 24 m2 galéria: 450 Ft/m2/hó+ÁFA = 572 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 10.45-11.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 10.4010.50.
Thury tér (Hrsz: 3069/3 "r")
56 m2 üzlet/raktár. 700 Ft/m2/hó+ÁFA = 889 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 11.00-11.15. A versenytárgyalás ideje: 2016.áp-rilis 19. 10.50-11.00.
Sugár u. S3. (Hrsz:1644/A/1 "r")
108 m2 üzlet. 600 Ft/m2/hó+ÁFA = 762 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár: 300 Ft/m2/hó+ÁFA = 381 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. 1S m2 pince: 150 Ft/m2/hó+ÁFA= 191 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 11.1511.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 11.00-11.10.
Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különböző 20-42 m2 alapterületű üzletek (Hrsz:98/A/100+) kiadók.
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 555 Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, őrzés-védés, szemét-szállítás költségek várható mértéke 256 Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2016. április 15. 11.30-11.45. A versenytárgyalás ideje: 2016. április 19. 11.10-11.20.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. - Nagykanizsa Garay u. 21. I. emelet. Érdeklődni a 93/311-241 számú telefonszámon lehet. A versenytárgyalási felhívást valamint, a versenytárgyaláson való részvétel feltételeit a www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg.
Kismama Klub gyermeket váró családok részére
Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Védőnői Szolgálata 2016.04.19-2016.0S.30. között Kismama Klubot szervez a gyermeket váró családok részére.
Program:
1. 2016.04.19. 17:30 óra
A terhesség élettana, szülésre felkészítés. Terhesség alatti élettani változásokról, szülésről, gyermekágyas időszakról. Előadó: szülész szakorvos.
2. 2016.04.2S. 17:00 óra
Szoptatásra felkészítés, csecsemőgondozás. Szoptatásról, kelengyekészítés, fürdetés bemutatása. Előadó: Balogh Eszter kórházi védőnő.
3. 2016.0S.02. 17:00 óra.
Szülői szerepre felkészítés.Szülői szerepvállalásról, gyermeknevelésről. Előadó: Lőrincz Ildikó pszichológus.
4. 2016.0S.09. 17:00 óra
Családtámogatási rendszerről. Tájékoztatás szociális ellátások igénybevételéről. Előadó: Könczöl Csaba társadalombiztosítási szakember.
5. 2016.0S.23. 17:00 óra
A szülés mint trauma. Lelki változások szülés után. Előadó: Ábrahám Angéla klinikai gyermek szakpszichológus.
6. 2016.0S.30. 17:00 óra
A megújult szülőszoba bemutatása. Szülőszoba megtekintése. Előadó: szülésznők.
Helyszín: Református Egyházközösség különterme (Nagykanizsa, Kálvin tér 1.)
A részvétel ingyenes.
Kövessen minket a facebook-on!
12
Kanizsa - Színes
2016. április 14
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
Április 16. 17 óra
SZKES GÁLA. Belépődíj: 1000 Ft. További információ: Szécsényiné Kápolnás Edina 06-70/776-1407. Április 17. 16 óra
A Szent Márton emlékév programsorozat keretében. AZ IGAZAT MONDD, NE CSAK A VALÓDIT - zenés irodalmi est. EPERJES KÁROLY önálló estje. Közreműködik: Négyessy Katalin - gordonka Támogató: az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi és Nemzetközi Támogatások Osztálya Április 20. 19 óra
OPERETT NAGYKONCERT A PESTI MAGYAR OPERETT SZÍNPAD ELŐADÁSÁBAN!
Sztárvendég: Oszvald Marika. Belépődíj: elővételben 2600 Ft, az előadás napján 3600 Ft. Április 20. 17 óra ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI NAPOK
A Képzőművészet Napja - kiállítás.

Medgyaszay Haz
i\uiiurau ^/JN^ Központ
Kanizsai Kulturális
Április 1S. 19 óra
JÁVOR "PALI" UTOLSÓ MULATÁ-SA - színházi előadás Címszerepben: Benkő Péter kétszeres Jászai-díjas színművész. Irta, rendezte és a cigányzenét játssza: Rusz Milan. Belépődíj: elővételben 1400 Ft, helyszínen: 1800 Ft. Április 17. 17 óra EBENGUBÁK - bábkoncert A Bugajakab Bábszínház előadása. A produkció a folk-világzene sokszínűségét ötvözi a magyar hagyományokkal. Népzenei elemeket tartalmazó gyermekdalokkal mutattja be a nemzeti kincseink közé sorolt magyar kutyafajtákat. Belépődíj: 800 Ft. Április 21. 18 óra KALANDOZÓ KANIZSAIAK A Globális Ökoturizmus - avagy hova menjünk szafarizni? - Hivekovics Ákos előadása. Abelépés DÍJTALAN! Április 22. 20 óra "MEDGYÜNK A HÁZBA!" Alternatív zenei koncert és buli, a klasszikus hip-hop-tól a legújabb klubzenékig. Fellépők: NB, The Griffins, DJ Gerysson + meglepetés műsor! Belépődíj: 1600 Ft, elővételben: 1200 Ft.
Száll a fény
Varga György, az MTI fotóriporterének felvételeiből nyílt interaktív fotókiállítás a Hevesi Sándor Általános Iskola galériájában. A megnyitó ünnepségen az alkotóról és munkáiról Zágon László fotóművész mondott bevezetőt. A műsorban közreműködtek a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola tanárai és hallgatói - közöttük hegedűjátékával Varga Regina zenetanár, a fotóriporter felesége -, valamint a Hevesi Sándor Versmondó Kör és a Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpadának tagjai.
A negyvennél több nagyméretű színes fotó és a hozzájuk kapcsolt találós kérdések Zala megye hon-
és természet ismeretébe próbálják becsalogatni a tárlat iskolás és felnőtt látogatóit. Varga György 1970-ben született Nagykanizsán. A fotózás szeretetét családi örökségként édesapjától vette át. Fotótémaként kezdetben a természet érdekelte. Aztán úgy alakult az élete, hogy egyre gyakrabban készített a helyi sajtónak riportképeket. Dolgozott a Kanizsa Hetilapnál és a Zalai Hírlapnál. 2000 óta Nyugat-Magyarország több megyéjéből küldi riportfotóit az MTI számára. A Hevesi Iskolában látható fotók és a hozzájuk kapcsoló-
dó kérdések a megnyitót követően felkerültek az iskola honlapjára és az iskolagaléria Facebook oldalára is. A válaszokat azonban csak a kiállításon elhelyezett gyűjtőbe lehet bedobni, az erre rendszeresített kérdőlapon. A legjobb megfejtőket a tárlat zárása előtt, április 28-án, kis ünnepség keretében jutalmazza meg az alkotó és az iskola. A megfejtésben (akár szülői segítséggel is) minden általános iskolai tanuló részt vehet. Zágon László bevezetőjét követően Varga György is megosztotta gondolatait a megjelentekkel. Elmondta, elsősorban Nagykanizsát és környékét akarta bemutatni azzal a szándékkal, hogy a kanizsai gyerkőcök egy kicsit más szemszögből is megismerkedjenek a lakóhelyükkel. Ezért választott éjszakai, valamint ködös időben, hóesésben, viharban készült tájképeket, városképeket. Megtudtuk, nemcsak fotózni, hanem repülni is szeret, erre a két szenvedélyére utal a kiállításának címe is. A sárkányrepülőből készített felvételeivel nemcsak az iskolagalériában, hanem weblapunkon is gyakran találkozhatunk.
B.E.
^ Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete a következő időpontokban szervez véradást: 2016.04.19. (kedd) 09:00 - 13:00 óra Cserháti SZKI. 2016.04.19. (kedd) 1S:00 - 17:30 óra Szepetnek.
Április 22. 18 óra
Hadtörténelmi esték sorozat - IV. része ZRÍNYIEK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN
Előadók: Dr. Hausner Gábor, Dr. Négyesi Lajos, Prof. Dr. Padányi József. Programkoordinátor: Kocsis Edit 06-30/400-1540. A belépés DÍJTALAN! Április 23.
CSALÁDI JÁTSZÓ - TÁNCHÁZ 16.30 Kerekítő Vezeti: Vajda Margit. 17.00 Gyermek táncház Vezeti: Tóth István.
18.00 Kézműves foglalkozás. 19.00 Koncert Vizeli Balázs és zenekara. 20.00 Felnőtt táncház Belépődíj: 500 Ft, mellyel a 16.30 órától 18 órai programok mindegyike látogatható, vagy 1000 Ft, mellyel mindegyik rendezvény látogatható!
2016. április 14
Kanizsa
Ez C Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Elektromos karbantartó
Úszómester
Esztergályos
Faipari gépmunkás
Hegesztő
Asztalos
Szakács, pincér
Vasbetonszerelő
Csőhálózat szerelő
Gyártósori szerelő
Kőműves, ács
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Járjon többet emberek közé, és legyen többet társaságba. így több lehetősége adódik arra, hogy új ismerősöket szerezzen magának.
$NV.20.-V.20. Bika
Gondolkodjon el azon, hogy mi jelenthetne igazi megoldást a problémáira. Ha megfejtette az igazi okot, egyszerűbben tud továbblépni.
V.21.-VI.21. Ikrek
Gördülékenyen társaloghat legújabb ismerősével. Nézeteltérések nem nehezítik a mindennapjait, és a szerencse is ön mellé szegődik.
VI.22.-VII.22. Rák
A tettvágya szinte határtalan. Hiába állnak akadályok ön előtt, nem tudják megnehezíteni a helyzetét, megbirkózik a nehézségekkel. £
yiI.23.-VIII.22. Oroszlán
Ha úgy érzi, nem találja a közös hangot ismerőseivel, akkor egyelőre nélkülözze a társaságukat. Örüljön, hogy megszűntek anyagi gondjai.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Végre önfeledten élhet a kedvenc hobbijának is. Egy rövid megtorpanás után ismét új erőre kap, és vidámsággal telnek el a napjai.
j^IX.23.-X.22. Mérleg
Hamarosan ön mellé szegődik a szerencse. Váratlan, anyagi gyarapodásra számíthat. Megoldhatja azt a beruházást is, amit már régóta halogat.
V
J X.23.-XI.22. Skorpió
Olyan kedvező változások történhetnek életében, melyek mindenképpen az előnyére szolgálnak. így könnyebben végez a kötelezettségeivel is.
^XI.23.-XII.21. Nyilas
A bolygóállások szerint jutalomra számíthat a közeljövőben. Az anyagiak mellett más téren is érheti szerencse, csak járjon nyitott szemmel.

XII.22.-I.20. Bak
Ha teheti, kerülje el ezekben a napokban a feleslegesnek tűnő vitás helyzeteket. A hétvégén azonban kibontakozhat egy névnapi buliban.

1.21.-II. 19. Vízöntő
Ha úgy érzi, olyan feladatokat kap, amit nehezen tud megoldani, akkor ne kifogásokat keressen. A megoldás érdekében bátran kérjen segítséget valakitől.
i0CII.2O.-III.2O. Halak
Egy szerencsés fordulatra számíthat a közeljövőben. Ha továbbra is hallgat a megérzéseire, még a nagybevásárlásnál is spórolhat.
Kanizsa - Sport/Apró
2016. április 14.
Folytatódó és megszakadt sorozat a derbi előtt
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (9.) - Zalagrár Pókaszepetk SE (10.) 2-1 (0-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 20. forduló. Kiskanizsa, 130 néző. Vezette: Siket (Deák F., Szente). G.: Kálcsics F. (S4.), Mulasics (83.), illetve Szekeres Sz. (S7.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer, Csordás, Mulasics, Horváth G., Földesi (Kálovics A., S0.), Ötvös, Kovács B. (Németh R., 77.), Dolmányos, Kálcsics F. (Póka, 82.), Lukács I. Vezetőedző: Sneff Ferenc.
A Sáska a tavaszi harmadik hazai meccsén sem hibázott és sikerének értékét növeli, hogy (ismét) egy közvetlen riválist múlt felül a legutóbbi fordulóban. Különösen jól jött ez a mérkőzés a támadó Kálcsics Ferencnek hazai oldalon (képünkön a labdával), hiszen no-
vember 7-e után volt ismét eredményes, a gól előtt nem sokkal azonban Földesi Gábort sérülés miatt kellett lecserélni. Az első kiskaniz-sai gólra még gyorsan válaszoltak a vendégek, a hajrába érkezve azonban a védősorból előrehúzódó Mulasics Balázs egy bedobás után a hálóba lőtt, amivel a Sáska újabb értékes győzelmet szerzett a nagykanizsai szombati városi Olajbányász Stadion (16 óra) előtt.
Lenti TE Sport 36 (3.) - UFC Nagykanizsa (6.) 3-2 (1-2)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 20. forduló. Lenti, 2S0 néző. Vezette: Kondákor (Bors B., Vörös D.). G.: Sárkány (32., 60.), Sebők J. (69.), illetve Hóbor (8.), Péntek (39.). Kiállítva: Péntek (4S.)
Nagykanizsa: Osbáth - Kotnyek I., Zsirai A., Völgyi D., Hóbor, Orbán A., Novák L. (Szalai D., 81.),
Rácz Sz., Horváth B., Szak-meiszter J. (Gyepes, 30.), Péntek. Vezetőedző: Gombos Zsolt.
A hangulatát tekintve is rangadó kerekedett a Lenti - Nagykanizsa labdarúgó mérkőzésből, mely akár a harmadik helyről is hivatott volt dönteni (a fordulót megelőzően az LTE két ponttal állt az UFC előtt), bár ezt elkiabálni nem érdemes, hiszen van még hátra jócskán a bajnokságból. Egy biztos, a kanizsaiak (képünkön sárgafeketében) nem érdemtelenül szereztek vezetést kétszer is az első félidőben, de túlzás lenne azt állítani, hogy a vendégek ettől megnyugodtak volna. Információink szerint az ismét nagy gólt szerző Hóbor Gergő a hazai szurkolókra tett megjegyzést, a második nagykanizsai gól szerzője, a hét közben frissen apává vált Péntek Adrián pedig amellett, hogy 2-1-es vezetésük után kihagyott egy ziccert, kiállíttatta magát. (Előbb egy sárgáért elrúgta a labdát, majd a kapust akadályozta, amiért járt a második és ezzel együtt a piros kártya... )
A támadó több szempontból is nehéz helyzetbe hozta együttesét, hiszen, mint az az eltelt hat fordu-
ló során bebizonyosodott, góljai és gólpasszai nagyon fontosak, egy félidőt emellett csapata emberhátrányban volt kénytelen játszani egy fontos találkozón, illetve még eltiltás is következik.
A lenti történésekhez visszatérve, a második félidőben a hazaiak emberelőnyben fordítottak, de az
A Nagykanizsa játékosát, Péntek Adriánt még a meccs után faggattuk arról, mi történt a kiállításakor.
- Szerintem senki sem tudja, miért állított ki a játékvezető -felelte.
- Milyen eltiltásra számíthat?
- Egy meccsre...
(Igaz, az a mérkőzés a Nagykanizsa - Kiskanizsa lesz, ezért az UFC-nél gólfelelőst is illik gyorsan találni arra a 90 percre...)
UFC-nek is voltak lehetőségei akár az egyenlítésre is és összességében parázs hangulatú jó meccs kerekedett az összecsapásból.
Polgár László
Meghívó
Értesítjük a tagságot, hogy a Zrínyi Horgász Egyesület 2016. április 23-án tartja a nagykanizsai Csónakázó tavon az éves horgászversenyét és 70 éves jubileumát. Gyülekező 07 órától a Polgármesteri Hivatal pihenőháza előtt. Vezetőség
INGATLAN
Kiskanizsán a Pivári utcában kis ház eladó. Érd.: 0630-589-3946 (7773K)
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (7759K) Eladó Kiskanizsán a Pápai u. 22/a. szám alatt egy 1110 m2-es, közművesített, tehermentes telek, bontandó kicsi házzal. Buszmegálló 50 méterre. Vásárolja meg és építsen a Csok-kal. Érd.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7764K)
Kiskanizsán belső felújításra szoruló, 120 m2-es családi ház (1980 m2-es telken) eladó. Irányár: 13,9 millió Ft. Érd.: 06303521-342, 0620-431-0895 (7765K)
Lakást keresek! Tel.: 0630-3020680. További elérhetőség: e-mail: 585.667@gmail.com (7768K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
AutóUveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-51B-5385
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 0693-323-737, 0620-3285-766 (7774K)
Sand központjában három szobás családi ház telekkel, melléképületekkel, konyhakerttel eladó. Tel.: 0630438-4215 (7776K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Altalános villanyszerelést is vállalok. Tel.: 0630-597-1530 (7772K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Érd.: 0620-510-2723 (7775K)
A HUMÁN MASTER EUROPE KFT. NYTSZ: 19776-1/2010-S100-809 KIEMELKEDŐ BÉREZÉSSEL TARGONCÁSOKAT, LAKATOSOKAT, ELEKTROMŰSZERÉSZEKET KERES VAS MEGYEI MUNKAVÉGZÉSRE.
Hosszú távú, stabil munkalehetőség. Szállást mi biztosítjuk. Érdeklődni lehet: 8-16 óráig a 30/63-95-403-as telefonszámon. Pályázatokat a humanmasterkft@gmail.com e-mail címre várjuk.
Adja fel apróhirdetését lapunkban!
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft.
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete a 2015 évi támogatásukat megköszönve tisztelettel kéri Önöket, hogy jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával az egyesületet támogatni szíveskedjenek. Adószám: 189SS912-1-20 Számlaszám: 1174901S-2000SS19
ALLAS
2016. április 14
Kanizsa - Sport
15
Molnár Plóra (képünkön a dobogó tetején), a Délzalai Vízmű SE kiválósága az eltelt időszakban mondjuk így, hullámok tetején és mélyén is érezhette magát, mivel néhány hete még Floridában edzőtáborozott a magyar úszóválogatottal, jelenleg itthon viszont nem hajthat az olimpiai A-szintes időért, bár az idővel most is versenyt fut...
- Ezeknek a napoknak a felnőtt ob-ról kellene szólniuk...
- Sokaknak arról is szól, nekem azonban nem, hiszen nem tudtam Győrbe elutazni - felelte az SO m gyorson olimpiai kiküldetésben joggal reménykedő kanizsai úszó. - Megbetegedtem. Két hete kezdődött, influenzának indult, aztán tü-szős mandulagyulladásom lett, így kihagyni kényszerültem az ob-t.
- Ha azt mondjuk, sajnáljuk hogy így történt, akkor...
- Hát még én hogy sajnálom! Tényleg nem a legjobbkor jött, talán, ha a Kanizsa Kupán nem erőltetjük, már kilábaltam volna mindebből, hiszen terhelést kaptam és attól inkább még rosszabbul lettem.
- Elkeseredett?
- Nézze, most nem a legjobb kedvemben vagyok, ezt elhiheti, de nem csüggedek, még számos erőpróba áll rendelkezésünkre, hogy szintidőt menjek.
- Egy kemény floridai edzőtáborozáson viszont már túl is esett...
- Mint már korábban beszéltem róla, február végéhez közeledve érkeztem Fort Lauderdale városába és a helyszín valóban ideális volt az úszóknak a versenyekre való felkészüléshez. Általában reggel 7 és 9 óra között úszóedzés volt és körülbelül S percre voltunk az
uszodától. Ebéd után következhetett a pihenés, majd ismét tréningek sora, heti háromszor pedig konditerem is szerepelt a programban. Volt, hogy szerdán nem volt edzés, vasárnap pedig csak reggel tréningeztünk, akkor tudtunk jobban körülnézni a környéken. Mit mondjak, lenyűgöző volt körbejárni a vidéket és mind lelkiekben, mind sportolói énemben feltöltődve térhettem haza március közepén Floridából.
Ha már a kanizsai verseny szóba került, a Délzalai Vízmű SE immár a XXVIII. Kanizsa Kupát rendezhette meg, melyre ezúttal is népes mezőnyt vártak a szervezők.
Végül a versenyen tíz egyesület több mint 160 versenyzője vehetett részt és a sportesemény egyben nemzetközi is volt, hiszen Izraelből a Sakhnin egyesület úszói is rajtkőre léptek. Az izraeliek egyébként Szombathelyen edzőtáboroztak, így ragadhatták meg az alkalmat, hogy átruccanjanak Kanizsára.
Nem adja fel!
S6,40; 100 m mell 1:11,3S; 100 m pillangó 1:01,30; 200 m vegyes 2:21,8S. Harangozó Mátyás (2000) 100 m fiú mell 1:09,67. Dencs Orsolya (2006) S0 m leány mell 46,2S. Kantó Marcell (200S) 100 m fiú hát 1:23,43. Második helyet szereztek: Kiss Eszter (2003) 100 m leány gyors 1:03,10.
Londontól Barcelonáig
Polgár Sándort, Molnár Flóra edzőjét is megkérdeztük a kialakult helyzetről, aki szintén elmondta, nem kell az országos kihagyásának túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítani.
- Persze, soha nem jön jókor egy ilyen megbetegedés, de szá-
Úszó XXVIII. Kanizsa Kupa, Nagykanizsa. A Délzalai vízmű SE dobogósai. Elsőséget szereztek: Molnár Flóra (1998; képünkön a dobogó tetején) 100 m női gyors
mos alkalom lesz még arra, hogy Flóra bizonyíthasson. Július 3-ig próbálkozhatunk, ebbe belefér a londoni Eb, illetve olyan nemzetközi verseny is, melyre a válogatottal mehet ki Barcelonába június közepén. A lényeg, hogy teljesen rendbe jöjjön, aztán irány ismét az uszoda, mert Flóra eltökélt.
Környei Péter (2003) 100 m fiú mell 1:26,2S. Varga Dorina (2008) S0 m leány mell S7, 77. Molnár Flóra 100 m hát 1:07,36, Délzalai Vízmű SE fiú "A" csapat (Haran-
gozó, Környei, Kantó, Kele Soma, Kuzma Zétény, Bánkuti Benedek) 6xS0 m gyors váltó. Harmadik helyezést értek el: Kantó Marcell 100 m gyors 1:10,92.Réti Eszter (2006) S0 m leány gyors 37,39. Kiss Eszter 100 m mell 1:27,28; 100 m pillangó 1:12,S9; 200 m vegyes 2:37,2S. Dencs Orsolya 100 m mell 1:37,33. Böröcz Martin (2001) 100 m fiú mell 1:16,86; 100 m hát 1:12,26; 100 m pillangó 1:10,S4. Maurer Mihály (2004) 100 m fiú mell 1:34,9S. Kuzma Zétény (2007) S0 m fiú mell S7,89; S0 m pillangó S9,S7. Környei Péter 100 m hát 1:13,29; 200 m vegyes 2:40,33. Vaska Barnabás (200S) 100 m fiú pillangó 1:27,79. DZVSE fiú "B" csapat 6xS0 m gyorsváltó (Böröcz, Anda József, Vaska, Harangozó, Palángi Péter, Mezőfi Bálint). DZVSE leány "A" csapat 6xS0 m gyorsváltó (Molnár, Kiss, Horváth Sára, Réti, Orbán Petra, Varga).
Polgár László
Harmadszor lesznek házigazdák
Szeptemberben már harmadszor adhat otthont Nagykanizsa az Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságnak, tudtuk meg az ennek apropóján tartott sajtótájékoztatón.
Az országos fináléra külön-külön - selejtezőkön keresztül -kvalifikálhatják magukat a különböző településekről az indulók.
- A 60 esztendő feletti sakkozni szerető egyéneket is szeretnénk megszólítani és ezzel bevonni a versenyzésbe, melynek itt helyben, vagyis Nagykanizsán is lesz előselejtezője május 14-én a Bagonyai Sakk-klubban - fogalmazott a város polgármestere, Dénes Sándor. - Az országos döntőt szeptember 8-9-én rendezzük, s ahogy az előző kettőn 63,
illetve 60 körüli volt a részvételi létszám, ezúttal is ennyiben bízunk az ország minden részéről és a budapesti kerületekből.
- Az országos döntő lebonyolításában két egyesület, az Aquaprofit-NTSK és a Bajcsa SE fog segédkezni és háromszázon felüli azon városok, illetve kerületek száma, akikhez eljuttattuk a versenyre szóló felhívást - mondta dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó. - A megyei jogú városoktól, megyei önkormányzatoktól és a fővárosi kerü-
leti önkormányzatoktól valamint az országos nyugdíjas szervezetektől az első három helyezettek jöhetnek, a szimpla városokból az elsők és június 1S-ig kell szándéknyilatkozataikat a részvételükről elküldeni számunkra, a selejtezőket pedig június 30-ig kell lebonyolítaniuk. A nagykanizsai kvalifikációról annyit, hogy május 12-én 17 óráig lehet rá nevezni, akár a Bagonyai Sakk-klubban is, a május 14-ei verseny után pedig az eredményhirdetést május 18-án tartjuk. Nagykanizsáról amúgy a dobogósok indulhatnak a kanizsai ob-n.
P.L.
16
Kanizsa - Hirdetés
2016. április 14
Centrum
w AUTÓSISKOLA <
KRESZ TANFOLYAM AKÁR 1 NAP ALATT!
személyautó (B) 16,5 éves kortól motor (A 1, A2 s A) SCnet
segédmotor (AM) 13,5 éves kortól pVT<nVr
2016.05.03-án 17 óra
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 4. TeL: 06-93/314-496, 06-30/2261-760
u ozass-ie/vez ésöen..
Plitvicei tavak
2016. május 22., június 25., július 9., augusztus 7.
Részvételi díj: 6.900 Ft/fő
Bled-Bohinj-Vintgar szurdok 2016. május 7., július 30. Részvételi díj: 7.900 Ft/fő
Schönbrunn-i állatkert - Bécs 2016. május 21., július 23. Részvételi díj: 5.500 Ft/fő
Hallstatt - Nárciszünnap Bad Aussee-ben 2016. május 29. Részvételi díj: 8.900 Ft/fő
Ausztria: Sós tavak vidéke Bad Ischl-Hallstatt 2016. június 11. Részvételi díj: 8.900 Ft/fő
St. Wolfgang, a Salzkammergut
gyöngyszeme
2016. június 23.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fő
Barangolás toszkán tájakon A táj szerelmeseinek... 2016. május 27-31. (4 éj) Részvételi díj: 30.000 Ft C 180 Euro/fő
Körutazás Olaszországban... 2016. június 24-29. (4 éj) Orvietó - Róma - Nápoly - Pompei - Capri sziget - San Marinó Részvételi díj: 99.900 Ft/fő Kirándulás öt Salzkammergut-i tó mentén 2016. július 30. Részvételi díj: 8.900 Ft/fő
(A részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés költségeit. A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.)
Dél-Erdélyi körutazás
2016. augusztus 18-23. (5 éj)
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő és 1506/fő
Svájc
2016. augusztus 18-21. (3 éj) Részvételi díj: 65.900 Ft/fő
Az észak-olasz tóvidék és Svájc 2016. augusztus 25-28. (3 éj) Részvételi díj: 34.000 Ft/fő és 160 Euró/fő
Romantikus kastélyok Bajorországban 2016. szeptember 9-11. (2 éj) Részvételi díj: 25.500 Ft és 65 Euró/fő
(A részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés, valamint a szállás költségeit félpanziós ellátással. A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.)
Nagykanizsa, Rozgcmyi u. t/B | Web: www. lo vaszbusz; h ulf f f Tel,: (30) 277 53 20
E-maik info@>ovaszbu5z.hu
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP ^rss
Nguyen Thanh Tuan:
Sokoldalú kapcsolat kiépítése a cél
A Vietnami Szocialista Köztársaság nagykövete, Nguyen Thanh Tuan, a nagykövet első titkára, valamint Nguyen Trung Dung kereskedelmi tanácsos tett a minap látogatást városunkban. A küldöttséget Kanizsa polgármestere, Dénes Sándor fogadta, aki a város helyzetéről, gazdasági lehetőségeiről tájékoztatta a nagykövetet.
- Örömmel vettem, hogy felkerestek bennünket, és ismerkedni szeretnének Nagykanizsával. Bár ez nem a kezdet, hiszen a korábbi vietnámi nagykövet is járt már a városunkban - köszöntötte a küldöttséget a polgármester, majd hozzátette, fontosnak tartják a két ország közti kapcsolat építését.
Dénes Sándor ezt követően mutatta be Kanizsát néhány mondatban. Elmondta, közel S0 ezren élnek itt. Kiemelte, Zala nem a legnagyobb, de a „legszebb települése" Kanizsa. Nagykanizsa jól megközelíthető, jók a logisztikai adottságai, hiszen, három ország határához közel helyezkedik el. Nem csak közúton, hanem vasúton is megközelíthető, valamint a sár-
melléki repülőtér közelsége miatt repülővel is elérhető.
- Fontos a kapcsolatépítés, így a találkozó is ezt szolgálja. Bízom benne, hogy megtaláljuk a közös kapcsolódási pontokat - mondta a polgármester.
Ahogy Nguyen Thanh Tuan átvette a szót, elmondta, megtisztelte-
sza, míg Zala megyével 200S-től erősödtek meg a szálak. Négy évvel később pedig már jelentős gazdasági és kamarai kapcsolat alakult ki, mely apropóján egy fórumot is szerveztek. Hozzátette a nagykövet, hogy bár a két ország életében azóta sok változás történt, de a kapcsola-
tés számukra, hogy látogatást tehetnek Nagykanizsán, melyre az elfoglaltságaik miatt csak most tudtak sort keríteni. Kiemelte, látogatásának célja az, hogy feltárják a lehetőségeket és sokoldalú kapcsolatokat alakítsanak ki. Vietnám és Magyarország kapcsolata régre nyúlik visz-
tuk nem változott, így a gazdaság, a turizmus, a kultúra és a tudományos élet terén erősítenék az együttműködést, hiszen partnernek tekintik Magyarországot.
A megbeszélést követően a nagykövet és küldöttsége az Ipari Parkba látogatott. (Alsó képünkönF)
2
Kanizsa - Krónika
2016. április 21
Konferencia az új gondolkodásmódról
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) és a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban? címmel szervezett előadás- és vitasorozatot. A I19. konferenciának a témája ezúttal az Uj gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerűsítésében volt.
- Városunk ad otthont a konferenciának, nem első alkalommal, hiszen az elmúlt esztendőben többször is fogadhattuk a GTTSZ ren-
dezvényeit. Örömmel, mert ilyenkor mindig tanulunk - mondta Dénes Sándor polgármester a konferenciát megelőző sajtótájékoztatón.
Hozzátette, ez alkalommal is tanulni érkeztek, hiszen egy új gondolkodásmódról adnak tájékoztatást a program keretében, mely a közgazdaság és pénzügyi rendszer fejlesztését, az oktatási rendszer korszerűsítését érinti.
Ezt követően Valenta László, a GTTSZ elnöke vette át a szót, aki elmondta, a GTTSZ egy közhasznú nonprofit szervezet, amely a műszaki értelmiségnek ad teret annak érdekében, hogy ki tudja fejteni álláspontját a legkülönbözőbb kérdésekben. Kiemelte, az újfajta gondolkodásmód, arra sarkalta
őket, hogy elmenjenek azokhoz, akik a legtöbbet foglalkoznak az érintett területekkel, azokhoz a diákokhoz, hallgatókhoz, akik már ebben nőnek fel.
Dr. Vereczky Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke hozzátette, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara régóta azt a mottót vallja magáénak, hogy a gazdaság emlékezete és a gazda-
ság iránytűje kíván lenni. Ahogy elmondta, az új gondolkodásmód egyik példája, hogy belátták, a válságból való kitörés egyetlen módja, ha mindazokat, akik munkahelyet tudnak teremteni és értéket tudnak termelni, támogatják.
- Ma ott tartunk, hogy tényekről, sikeres gazdaságpolitikáról, egy patrióta gazdaságpolitikai fordulatról lehet beszélni és nagyon szomorúan látjuk azt, hogy a tények ismeretében is makacsul ragaszkodik a neoliberális közgazdaságtan azokhoz az állításokhoz, amiket már a patrióta gazdaságpolitika cáfolt - emelte ki az elnök.
Dr. Keller Krisztina, egyetemi docens elmondta, a hallgatók mellett középiskolai diákok is részt vettek a konferencián.
- Azért tartom fontosnak a mai alkalmat, mert a pénzügyi kultúra fejlesztéséről is szól, mely nagyon hasznos a fiatalok számára. A közgazdász hallgatók pedig egyfajta továbbképzésként is felfoghatják az alkalmat - zárta a tájékoztatót Keller Krisztina.
V.M.
Átadták a patkódíjakat
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány idén is odaítélte a Patkó-díjakat, melyeket azok a személyek és szervezetek kapnak évről-évre, akik az alapítvány tevékenységét és céljait kiemelkedően támogatják.
A díjat és az elismerő oklevelet dr. Polay József, az alapítvány kuratóriumának elnöke, Száraz Csilla múzeumigazgató és Dénes Sándor polgármester adták át a Fő úti épület előtt. Ahogy az alapítvány elnöke elmondta, öt éve minden évben odaítélik a díjakat azoknak, akik a leginkább segítették az ala-
pítvány munkáját, és támogatták a szervezetet a céljaik elérésében.
Idén a volt kuratóriumi tagok részesültek elismerésben, amiért éveken át pártolták és segítették az alapítvány tevékenységét. így Kunics Zsuzsanna, Tarnóczky Attila és Steinhardt László vehette át az okleveleket. A fejetlen fe-
hér mén legendájának filmre viteléért Tulok József, míg a zenei kíséret meg-komponálásáért Gölles Martin részesült elismerésben. A patkók tulajdonosai saját kezűleg szegezték ki a múzeum kapujára a szerencsehozó patkókat.
V.M.
TeSZEDD - közösen a szállítókkal
A TeSZEDD - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz idén is csatlakozott az önkormányzat.
A koordináló szerepet vállaló NaGESZ kiszélesítette a kört, nemcsak | az önkormányzati intézmények dolgozóit hívják április 28-29-én a mun-| kahelyük és környékének takarítására, hanem a város lakosságát is - je-| lezte a témában tartott sajtótájékoztatón Horváth István, a NaGESZ ügy-| vezetője. A jelentkezőket 28-án, csütörtökön reggel 8 órakor fogadják a | társaság Bazár udvari székhelyén, ahol a munkavédelmi előírásoknak megfelelően oktatáson vesznek részt.
Felkérték a város hulladékszállítással és közterület tisztítással foglalkozó cégét, a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.-ét is a csatlakozásra. Horváth Balázs ügyvezető elmondta, nagykanizsai szolgáltatóként mindig is fontosnak tartották ezeket az akciókat, most pedig szeretnének mellé állni a nagyobb siker érdekében. Nemcsak az intézmények környezetéből összegyűjtött hulladékot szállítja el a jövő hét végén a kft., hanem az általuk ismert „gócpontokról" is. (B.E.)
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója, Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. április 21
Kanizsa - Krónika
3
Szakmák éjszakája Nagykanizsán
A Szakmák éjszakája országos rendezvénysorozat nagykanizsai programja számtalan érdeklődőt, általános iskolást, felnőttet és pedagógust vonzott a rendezvénynek helyet adó Kanizsa Centrumba.
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum intézményei a szakmák teljes tárházát bemutatták a péntek este 18-tól 22 óráig tartó ingyenes rendezvényen.
A megjelenteket Bene Csaba, a házigazda szakképzési centrum főigazgatója köszöntötte. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alelnöke. Megnyitóbeszédet Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője mondott.
Bene Csaba köszöntő szavaiban kiemelte: reményeik szerint az újszerű kezdeményezésnek két év múlva szép eredménye lesz, és e találkozó kapcsán sikerül majd elérni, hogy egyre többen választják a szakképzést, és egyre többen szeretnék kétkezi munkával megkeresni a boldogulásukhoz szükséges jövedelmet.
Bihall Tamás a MKIK részéről üdvözölte az országos rendezvény megnyitását. Örül annak - jegyezte meg, hogy a kormánnyal együtt dolgozhatnak a duális képzés magyarországi megvalósításán. El szeretnék érni, hogy 2018 végéig teljes körű legyen a szakmát tanulók száma a vállalatoknál. Azt szeretnék, hogy a Magyarországon működő vállalatok minél nagyobb számban vállaljanak szerepet a tanulók nevelésében. A jelenlegi mintegy kilencezres számot 2018-ra a duplájára, 18-20 ezer főre tervezik emelni. Azt tapasztalja -mondta az alelnök, a vállalkozások
várják a fiatalokat, a fiatal szakembereket, és egyre inkább perspektivikus jövőképet tudnak biztosítani a munkahelyek. Megjegyezte, örömére szolgál az is, hogy ez a kezdeményezés, a szakmák éjszakája kapcsolódik a kamara által szervezett Szakma Sztár Fesztiválhoz, melyet pár óra múlva nyitnak meg Cseresnyés Péter államtitkár közreműködésével. Befejezésként felhívta a figyelmet még egy fontos eseményre: 2018-ban Magyarország rendezheti meg a Szakmunkástanulók Európa Bajnokságát, ahová 40 országból 1000-1200 fiatalt várnak.
Munkáltatói fórum a Vasemberházban
Az Európai Munkáltatói Napok programja keretében került megrendezésre a munkáltatói fórum Nagykanizsán, a Vasemberházban. A programsorozat lehetőséget teremtett arra, hogy a résztvevők megismerkedhessenek a legújabb projektekkel.
A fórumot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkama-
ra, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a Keszthelyi Ipartestület támogatásával rendezték meg. A megjelenteket dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott köszöntötte. Ahogy elmondta, a programsorozatot egy hete nyitották meg és azóta már megrendezték Zalaegerszegen, Keszthelyen és Lentiben is.
- A mai nap lehetőséget biztosít az önök számára, hogy megismer-
jék a legújabb unió által támogatott, illetve hazai forrásból biztosított munkaerő-piaci programokat -mondta a kormánymegbízott.
Külön kiemelte a hivatásos gépjárművezetői tanfolyamot, melyet az Országos Foglalkoztatási Non-profit Kft. szervez a kormányhivatalok közreműködésével. A program iránt jelentős az érdeklődés. Komoly, többlépcsős felvételi eljárás előzi meg a tanfolyamot. A program 2017 év végéig tart, így a jelentkezés lehetősége valamennyi érdeklődő számára adott.
Ezt követően dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vette át a szót. Kiemelte, a kamara fontosnak tartja azt, hogy a munkanélküliség minél nagyobb mértékben csökkenjen, és a vállalkozók kapjanak megfelelő előzetes tájékoztatást.
Majd Zuggó Zsuzsanna osztályvezető előadásában az Európai Unió által támogatott munkaerő-piaci programokról szólt, köztük az
Cseresnyés Péter államtitkár beszédében kiemelte: ezekben a percekben három városban nyitják meg a szakmák éjszakáját. Budapesten, Szegeden és itt Nagykanizsán. Több mint 300 helyszínen mutatják be azokat a szakmákat, ahová el szeretnék csalogatni az egy-két év múlva szakmát választó fiatalokat. Erre azért van szükség - mint ahogy az előbbiekben elhangzott -, mert sok területen szakemberhiány van.
Az elmúlt években jelentős mértékben nőtt a foglalkoztatás Magyarországon - hangsúlyozta a politikus. A 3.800 ezer főről 4.300 ezerre nőtt a foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatás növekedése is azt mutatja, igényli a magyar gazdaság a jól képzett szakembereket. Ez a tendencia folyatódni fog, és ezért van szükség arra, hogy ne csak a gimnáziumokban keresse minden fiatal a jövőjét, hanem találja meg a lehetőséget a szakképző intézményekben, szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban. Ehhez azonban szükség van a szakképzési rendszer átalakítására. Végezetül Cseresnyés Péter a diákokat arra kérte, próbálják ki a különböző eszközöket a standoknál, mert a pályaválasztásnál nem járnak rosszul, ha egy jó szakmát választanak.
B.E.
Út a piacra című és az Ifjúsági Garancia projekteket mutatta be részletesen. Az előadásában kitért továbbá arra is, hogy hol tartanak a jelenlegi projektek a megvalósításban. Kiemelte az Európa 2020 programban foglalt célkitűzések és vállalások közt szerepel, hogy Magyarország 2020-ra 7S százalékra emeli a foglalkoztatottak arányát. Ez jelenleg 69,6 százalékon áll a KSH adatai szerint. Ezt követően részletezte az osztályvezető, mi szerepel a Ifjúsági Garancia projektben. Ez a 2S év alatti fiatalok számára nyújt segítséget, annak érdekében, hogy a munkaerőpiac aktív résztvevőivé váljanak. Az Út a piacra projekt pedig a 2S-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők, a 2S-30 év közötti pályakezdők számára nyújt mentőövet.
A fórumon szó esett továbbá a Nők 40+ munkaerő-piaci és a Közfoglalkoztatásból a versenyszférába központi munkaerő-piaci programokról is. A program zárásaként Munkavédelmi és munkajogi konzultációra nyílt lehetőség.
V.M.
Kanizsa - Krónika
?
Szmtgyörgyvári búcsú előtt
2016. április 21.
Közeledik Szent György Napja, a Szentgyörgyvári hegy búcsúja. Április 24.-ét Európa nagy részében a tavasz kezdeteként tartották számon. Az egyház a legenda szerinti sárkányölő Szent György névünnepét tette erre a napra, míg a néphagyomány az áprilisi hónapot Szent György havának nevezi.
S hogy milyen volt egykor, és milyen napjainkban a hegyi búcsú hangulata, arról Milávecz Lászlóval, a Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület, valamint a Dr. Kotnyek István Miklósfai Kertbarát Kör vezetőségi tagjával, jeles bortermelővel, díjnyertes borásszal beszélgettünk. Aki eme sokrétű teendője mellett a Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia és a Miklósfai Egyházközség testületének tagjaként részt vesz Nagykanizsa Város Önkormányzata Idősügyi Tanácsának munkájában is.
Hosszú évekig a Szent György kápolna volt a szentmisék helyszíne. Mivel az 1770-es években épült kápolna közvetlenül a forgalmas út
szélén magasodik, és udvara magánterületre esik, nincs szabad hely a megállásra, parkolásra. Ezért néhány éve a Szentgyörgyvári hegy II. hegykapujánál mond misét Bojtor Róbert esperes-plébános, és egy ideje ekkor tartja a hagyományos Családi napját a Dr. Kotnyek István Miklósfai Kertbarát Kör is. A bő termés reményében ez alkalommal kerül sor a búza, a szőlővesszők és a Szőlő Jövések Könyvének megáldására. A búcsú, esős, hűvös időben sem maradhat el. Ilyenkor, mint házigazdák, a szentmise után a miklósfai Mindenki Háza udvarába várják a városszépítő egyesület csoportjait, a Mi Nők és a Nyugdíjas Klub tagjait bográcsozásra, beszélgetésre.
- A búcsúra befejezték szüleim a metszést, kitakarították, kimeszelték a présházat, a pincét. Annak idején nem kellett félteni senkitől sem a termést, az épületet. Mostanra már olyan képet mutat a hegy, mint egy falu. Kerítés vesz körbe minden birtokot. Annak idején a II. hegyháton lévő telkünkről látni lehetett, hogyan hömpölygött ki a tömeg a városból. Minden pincénél voltak ven-
dégek. A gazda beinvitálta ismerőseit, hellyel, majd pince-hűvös nedűvel kínálta meg a vendégeit. Rég látott barátok találkoztak össze a búcsúban. Nem lévén kerítés, olykor idegenek is beköszöntek, mondván, bort szeretnének vásárolni. - Bort nem adok el, de szívesen megkínálom! - válaszolta ilyenkor az apám. Aztán szomjoltó noha borral koccintgattak egymás egészségére, és napestig beszélgettek a felnőttek. Távolabbi vidékekről megjelent egy-egy zenész is, akik pár forintért és egy kis itókáért elhúzták az asztal köré telepedők nótáját.
A gyerekeket ilyentájt nem az ünnepi ebéd foglalkoztatta, lekötötték őket azok a különleges játékok, lufik, amiket sehol máshol nem lehetett látni és megvásárolni, csak a búcsúban. A kápolna körül felállított sátraknál. Ama idilli békességes ünnepről ma már csak a mai 60 évesek tudnak mesélni, akik szinte utolsó mohikánként próbálják tovább éltetni a régi szokásokat - idézte fel az akkori időket Milávecz László. Mint annak idején, most is apáról - fiúra száll e feladat. Várjuk a fiatalokat - mondja kissé keserűen a beszélgetőtársam, de nemigen jönnek. Egy kicsit elgondolkodik, aztán folytatja: megértem őket, hiszen a munkahelyi helytállá-
suk elveszi erejüket, szabadidejüket az év minden szakában egész embert kívánó szőlőműveléstől. A tekintetéből azonban látszik, reménykedik benne, hogy nem lesz ez mindig így, előbb-utóbb belátják, itt a helyük. Várja őket az elődök keze nyomát őrző hegy, a törekvő nagyszüleik emléke. A hegyoldalakról lefutó szőlősorok, a zöldellő ágak, a hegyhátakat beborító virágzó fák mind-mind a természet tavaszi megújulást jelzik, és várják a nyarat...
Bakonyi Erzsébet
Thury Toportyánok
Már nagyon régen elhalt a csatazaj, és a véres föld barnáját is benőtte már a fű. Sok-sok nemzedék nőtt már föl és múlt el azóta, hogy a végvár-védő nagy hős meghalt.
Most, 445 évvel később itt vagyunk, mai magyarok és emlékezünk, emlékeztetünk mindenkit, aki minket lát, hogy kik lehettek, akik megőrizték e földet magyarnak. Hogy felette magyar szó szóljon, magyar dallammal és magyar táncot járjanak rá - kezdte a beszélgetésünket Polai Attila, a Thury Toportyánok hagyományőr-
ző csapatának vezetője. Találkozónkra a galamboki Panka Lovardában, a Toportyánok bázisán abból az alkalomból került sor, hogy Orosztonyban megemlékezést tartottak a hős Thury György halálának 445. évfordulójának tiszteletére. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Kövér László házelnök, Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa, Várpalota, Orosz-tony polgármestere, a megyei közgyűlés alelnöke.
Végiglovagolunk a zalai dombtetőkön - folytatja Polai Attila, - és elnézünk a Balaton tanúhegyeitől a Csáktornyai hegyekig, nyugatra az
örségtől a déli Somogyig tudjuk a magyar hont látjuk: erdeivel, rétjeivel, horhosaival és mocsaraival. Biztosan azért, mert toportyánok vagyunk. Kik megbúvunk, csak a sötétben ordítunk, és őrizzük, mit ránk hagytak az ősök. Kik az erdők mélyében a mocsarak szigetein őrizték regéiket, meséiket, dalaikat, nyelvüket, mikor rabolt az idegen. De ha kell, akkor szervezetten indulunk. Mi, évről-évre április elején elmegyünk és megnézzük, hol halt a nagy vezér hősi halált. Mi a végvári vitézek, kiknek már végvárunk sincsen. Végig vágtatunk a mezőkön és beletocsogunk a patakba, mely Thury lova lábát úgy megfogta. A lovas harcértékünk már biztos nem a régi, de mindannyian megvívjuk a magunk küzdelmeit a helyünkön. Mellette kaszálunk, lovat etetünk, trágyázunk, nyergelünk és nyargalunk.
Viseletünkben nem hasonlítani szeretnénk elődeinkre, hanem emlékeztetni rájuk - veszi át a szót Jezerniczky Anna, a Panka lovarda vezetője. - Hatodik éve veszünk részt a Thúry Portyákon. Már az első hívásra reagáltunk, azóta is egyik portyáról a másikra készülünk. Mindegy, milyen idő van, és hogy kik jönnek el a megemléke-
zésre. Mi odalovagolunk és emlékezünk a nagy törökverőre, ki nem hagyta magát elfogni és megalázni, inkább vállalta a hősi halált.
Majd ismét Attila veszi át a szót: És emlékezünk, hogy azóta zsarnokság volt, hogy kiraboltak minket, hogy annyi ősünk hiába adta vérét a hazáért. Hogy a magyar virtus visszaszorult a kocsmák asztalai közé, és férfinek lenni érték. És ezt mi a nőktől tudjuk. Mi ott voltunk és ott leszünk minden Thury portyán, mert mutatják az utat a dombok, az erdők, a falvak tornyai és kísérnek a kőkeresztek cementkrisztusai, vezet bennünket a szívünk, traktornyomokon és pocsolyákon át a kerecseny-orosz-tonyi harcmezőre a patak mellé. Hála a hősöknek, kik véréből a mi életünk fakad. Emlékezünk a kopjafánál, lovainkon a zászlónk alatt: szablyánkat még nem mocskolta vér, és nem hal meg harcban a magyar. Kívánjuk, hogy szaporodjék és sok magyar leszármazott adjon értelmet a hősök áldozatának. Áldott legyen Thury György neve, és emléke tartson egybe minket és minden mai tisztelőjét.
A Thury Toportyánok nevében Polai Attila és Jezerniczky Anna
2016. április 21
Kanizsa - Krónika
5
Ökumenikus imaséta
Európa ránk figyel
Ökumenikus imasétára, zarándoklatra hívtak minden nagykanizsait szombaton a történelmi egyházak. 1690. április 13-án szabadult fel Nagykanizsa vára a török uralom alól, ez az imaséta időpontjának magyarázata hangzott el a Kanizsa Televízió Híradójában.
A zarándokok saját felekezetük templománál találkoztak reggel. Kiskanizsán Dénes Sándor polgármester is csatlakozott a gyülekezethez. „Az összetartozásról szól ez, a katolikusok, reformátusok, evangélikusok és mindenki más természetesen, aki itt ebben a városban lakik, csatlakozhat ehhez a zarándok menethez." 9 órára megérkeztek a szél-
rózsa minden irányából a zarándoklat résztvevői, akiket elsőként Szűcs Imre helyettes esperes köszöntött. „Egybegyűltünk. Tesszük ezt annak reményében, és azért, hogy a városunkért imádkozzunk. Azért a városért, amely nekünk kenyeret, otthont ad. Azért a városért, amelyben élünk. Amelyben az elődeink éltek. És hisszük, hogy az utódaink is maradnak itt, és tovább szépítik, építik ezt a várost." A zarándoklat következő állomása a Nagy Magyaror-
szág Emlékműnél volt, ahol Hella Ferenc református lelkipásztor szolgált. „Most hadd imádkozzunk Hozzád, a mi népünkért, nemzetünkért, a ma élőkért. Ebben a városban élőkért, a Kárpát medencében élőkért, hozzuk ezt a népet eléd Atyánk. Kérünk, áldd meg Isten a magyart, jó kedvvel, bőséggel."
A zarándoklaton részt vett Cseresnyés Péter a térség országgyűlési képviselője is. „Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és nagyon örülök annak, hogy a felekezetek megszervezték ezt a mai zarándoklatot, hisz kifelé is azt tudjuk mutatni, nem csak azok, akik itt vannak, hogy az összefogásnak, az összetartozásnak nagy ereje van. így példát tudunk mutatni abból, hogy ha a kö-
vetkezőkben valamilyen célt közösen akarunk elérni, ezt csak összefogással, az együtt dolgozással, az együtt gondolkozással tudjuk megvalósítani." Az Eötvös téren Nyeste Pál piarista szerzetes szolgált, a Kórház kápolnánál Deme Dávid evangélikus lelkész a betegekért mondott imát, a temetőben dr. Páhy János plébános az elődökre emlékezett az ökumenikus imasétán.
Kanizsa TV - Kanizsa
Nagykanizsán februárban nagysikerű konferencia foglalkozott az Európát meghódítani törekvő migrációval. Ennek ellenére az elmúlt verőfényes szombat délutánon mégis sokan egy fórumon való részvételt választottak. Meg akarták ugyanis hallgatni a Civil Összefogás Fórumnak a kötelező betelepítési kvóta elleni népszavazásról szóló két előadóját: Bencsik Andrást és Szarka Sándort, a Demokrata hetilap szerkesztőit.
Cseresnyés Péter államtitkár köszöntötte őket, s legilletéke-sebbként beszélt arról az elhibázott nyugat-európai felfogásról, amely a csökkenő gyermeklétszám miatti munkaerőgondokat beván-doroltatással képzeli megoldani. Szemben a magyar úttal, mely a családok megerősítését látja járható útnak.
Bencsik András és szerkesztőtársa emlékeztetett arra: az európai bérszínvonal leszorítását vonná maga után ennek a közel-keleti embertömegnek a bevándoroltatá-sa. Való igaz, Szíriát évek óta szárazság sújtja, Afrikának is van olyan övezete, amely nem ad élelmet lakóinak. Onnan százmilliók indulhatnak meg Európa felé, ha a jelenlegi próbán azt tapasztalják: -Orbán Viktor szavaival - a földrészünk gazdag és gyenge. A szeretet nem lehet határtalan, elsősorban a gyerekeinkért vagyunk felelősek -szögezte le, a hallgatóság helyeslő moraja közepette. Tisztázta azt is, miért lovagolta meg az Egyesült Államok ezt a helyzetet, s nyitotta meg az Arab Tavasz által a zsilipet. Egy egységes Európa versenytársa lehet, ezért érdeke a mi meggyöngítésünk. Visszautasította, hogy mi, magyarok kirekesztők
lennénk. Az elmúlt ezer évben számtalan nemzet keveredése alakította ki azt, amik vagyunk - s sorolta, kiknek vére csörgedez bennünk, saját ősei közt is megemlítette szlávokat. Ám a soha beilleszkedni nem akaró, gyökeresen más kultúrájú, közbiztonságot tönkretevő árnak megálljt kell parancsolni, gátat kell emelni. Szólt arról, mekkora reménnyel tekintenek hazánkra a nyugat-európaiak. Ott ugyanis végletesen elszakadt egymástól a politikai elit és a választók gondolkodása. Ellenben hazánkban pártszimpátiától függetlenül hatalmas egyetértés kíséri a kormány lépéseit, kezdve a határok megvédésén, a kerítésépítésen. Kiemelte a visegrádiak összefogását. Először a magyar határra jöttek szlovák, cseh és lengyel rendőrök, katonák. Ma már a nem is EU-tag, apró Macedóniában segítünk Európát megvédeni. A jólétben élő Nyugat-Európa gyermek-telensége - ismertette a Demokratában megjelent tanulmányt - annak a félresikerült örömkeresésnek a következménye, amely nem ismeri fel az újratermelődő és az elenyésző örömforrások közti különbséget. Hiszen míg egy luxusautó, fizetésemelés fölötti öröm idővel csökken, majd elenyészik, ezzel szemben a családban élés, a barátokkal való találkozás öröme minduntalan újratermelődik. Statisztikák bizonyítják a két útnak az élettartamra való hatását.
Befejezésül Cseresnyés Péter emlékeztetett, a valószínűleg őszszel sorra kerülő népszavazás eredményessége - a kellő részvételi arány - egész Európának üzen, nemcsak magunkért vagyunk felelősek.
P.J.
FfVffTfVffTTfTTfTffVfffffffVff???^
£ FŰRÉSZÁRU ÉRTÉKESÍTÉS
Építkezők, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fűrészáru kereskedésében KAPHATÓ:
♦ Épületfa különböző méretben és hosszban, nagy választékban:
46.000 Ft + áfától.
♦ Deszkák különböző méretben és hosszban, nagy választékban:
34.000 Ft + áfától. ♦ Asztalos minőségi deszka, palló kapható. ♦ BŐVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, ll.-lll. osztályú rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
♦ Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidővel. Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)
6
Kanizsa - Krónika
2016. április 21
Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság 2016
Nagykanizsa - helyi versenykiírás
1. A verseny célja: Egy jó hangulatú verseny az időskorúak részére „Nagykanizsa Szenior Sakkbajnoka" címért, népszerűsítve ezáltal is a nyolcszoros bajnokvárosban a sakkot. A helyi verseny I-III. helyezettje részt vehet az „III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság" döntőjén, mely 2016. szeptember 8-9. napján kerül megrendezésre szintén Nagykanizsán a Medgyaszay Házban.
2. A verseny helye: Bagonyai Attila Sakk klub (Nagykanizsa, Sabján Gyula u. 3.)
3. A verseny ideje: 2016. május 14. (szombat ) 9. 00 -13.30 óra
4. Rendező: Nagykanizsa MJV Önkormányzat Idősügyi Tanácsa és az Aquaprofit NTSK
5. Nevezés: nevezhet minden nagykanizsai állandó lakos, aki 2016. június 30. napjáig betölti a 60. életévét.
6. Nevezni lehet: A mellékelt jelentkezési lapon, leadva Kercsmarics József vagy Sipos János részére a klubhelyiségben, illetve Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó részére a Polgármesteri Hivatal I. emelet 1. számú irodájában, továbbá elektronikusan elküldve a szaba-dos.gyula@nagykanizsa.hu e-mail címre.
7. A versennyel kapcsolatban további információt dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó nyújt a 06/20 8492309 telefonszámon. Nevezési határidő: 2016. május 12. (csütörtök) 17.00 óráig.
Nevezési díj: nincs!
8. Lebonyolítás: Maximum 7 fordulós svájci rendszerben, 2x20 perc játékidővel, a FIDE rapid szabályok szerint. Lebonyolítás és értékelés a Swiss-Master programmal. Holtverseny esetén: Bucholz - Berger -progresszív pontszámítás dönt.
9. Díjazás: Az 1-3. helyezett oklevélben és tárgyjutalomban részesül, valamint részt vehet az országos döntőn. Az 1. helyezett elnyeri a „Nagykanizsa Szenior Sakkbajnoka" címet és a vándorkupát a következő évi versenyig. Hétszeres győzelem esetén a bajnok elnyeri „Nagykanizsa örökös szenior sakkbajnoka" címet.
10. Díjátadás: a versenyt követően, 2016. május 18. (szerda) 10.00 óra Helye: Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyalóterme.
Jelentkezési lap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanács (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 0620/8492309) III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság nagykanizsai helyi verseny. Nagykanizsa, 2016. május 14. (szombat) 9.00 óra
Bagonyai Attila Sakk Klub
Alulírott,.........................................................................................(név)
(szül.idő:..........év............................hó.....nap). Telefon:.......................
Nagykanizsa, ......................................................................u.........szám
alatti lakos ezúton nevezek a fenti versenyre.
Kijelentem, hogy az III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság nagykanizsai helyi versenykiírási feltételeit elfogadom.
Nagykanizsa, 2016...............................hó .
..nap
aláírás
Nevezési határidő: 2016. május 12. (csütörtök) 17 óra.
Kérjük a jelentkezési lapokat leadni Kercsmarics József vagy Sipos János részére a klubhelyiségben, vagy Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó részére a Polgármesteri Hivatal I. emelet 1. számú irodájában. A nevezés elektronikusan is elküldhető a szabados.gyula@nagykanizsa.hu email címre.
„A sakk elővigyázatosságra tanít bennünket, arra, hogy a jövőre is jigyeljünk egy kicsit, körültekintésre, vagyis arra, hogy az egész sakktáblát szem előtt tartsuk, óvatosságra, vagyis arra, hogy ne kapkodjuk el lépéseinket. Végül három igen fontos szabályra: ne csüggedjünk, ha pillanatnyilag rosszul állnak a dolgaink, reménykedjünk a dolgok jobbrafordulásában, s végül, legyünk továbbra is kitartóak a kiút keresésében."— Benjamin Franklin.
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila
OPTIKA afee''eSZ
NACÍIlAMÍSA IIF.U hl r.
I ", Ah 1,1 " . 8800Nagykanizsa Deák tér6.
(93)312-011,(30)3852570
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. április 30-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.
Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29.
Bejelentkezés telefonon: 0630-9S9-3080
Ei Nóvum
Pünkösdi Lakástextil
Akció
Árengedmények
-25 % krepp, pamut, flanel, pamutszatén ágyneműk —30 % damaszt ágyneműk -25 % terítők, asztali futok Kifutó függönyök a készlet erejéig 200,-Ft/fm áron
(a függönyök áru a varrást nem tartalmazza)
Akciónk április 18-tól május 14-ig vagy a készlet erejéig tart!
Kanizsa Rchab Nonprofit Kft. mintaboltja * 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
íökőküttal szemben} - Nyitva tartás: hétfő péntek: 8-17:30, szombat 8-12
2016. április 21.
Kanizsa - Hirdetés
f
Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer igénybevételéről
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönző rendszert. A dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejeződtek be, és az idei év elején felkészítettük a rendszert. A jelenlegi próbaüzemet követően a lakosság várhatóan április utolsó hetétől fogja tudni használni a kerékpárokat. Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adunk a rendszer működéséről.
A KanizsaBike bérkerékpárok kölcsönzésénél 2 típusú felhasználót különböztetünk meg, így rendszeres és alkalmi felhasználót.
RENDSZERES FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDŐ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK
A KanizsaBike kártya használatához, a KanizsaBike rendszerhez való hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A használatért fizetendő: bérlet ára + kártyadíj + kölcsönzés díja.
Bérlet és kártya díja
Az éves bérlet díja 10.000 Ft
A féléves bérlet díja 6.S00 Ft
14 éven felüli diákok éves bérlet díja 8.000 Ft
14 éven felüli diákok féléves bérlet díja S.200 Ft
A KanizsaBike kártya díja 600 Ft/kártya
Kölcsönzés díja
0-30 perc 30-60 perc 60-90 perc 90-120 perc
Minden további megkezdett fél óra
ingyenes 2S0 Ft 300 Ft 3S0 Ft 400 Ft
Jegy ára
Napijegy 3 napos jegy Hetijegy
400 Ft 800 Ft 1.400 Ft
Kölcsönzés díja
0-30 perc 30-60 perc 60-90 perc 90-120 perc
Minden további megkezdett fél óra
ingyenes 2S0 Ft 300 Ft 3S0 Ft 400 Ft
KÖLCSÖNZÉSI IDŐ RENDSZERES ÉS ALKALMI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet. Ha 10 órán belül a kikölcsönzött kerékpár nem kerül vissza bármelyik dokko-lóba, a kerékpárt eltűntnek nyilvánítjuk, és kerestetni fogjuk.
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZŐ ÁLLOMÁSOK HELYSZÍNEI
A bérletek a kártyaigényléssel, illetve a kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a kártyaértékesítő helyeken. Egy rendszeres felhasználó maximum négy kerékpárt kölcsönözhet, és
ennek megfelelően 4 bérletet vehet és 4 kártyát kaphat. A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges. A 14 éven felüli, de 18. életévét be nem töltött felhasználó csak egy kerékpárt kölcsönözhet.
ALKALMI FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDŐ DÍJAK
A használatért fizetendő: jegy ára + kölcsönzés díja. Jegyvásárlás esetén a rendszer 30.000 Ft-ot befoglal letétként a felhasználó bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét összegéből levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget 3 banki napon belül felszabadítja a felhasználó bankszámláján.
Minden új kölcsönzéssel megkezdett fél óra a megvásárolt, érvényes jeggyel ingyenes. Az első fél óra után, minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül.
Megtekinthető: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (3S.).
Nyitva tartás: hétfő - csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 1S.00, Péntek: 8.00 - 12.00. E-mail: info@kanizsabike.hu Honlap: kanizsabike.hu. Tel: (+36 93) S37-6S3
KÁRTYAÉRTÉKESÍTŐ HELY Tourinform
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.).
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.30 - 16.30. E-mail: nagykanizsa@tour-inform.hu Honlap: tourinformnagykanizsa.hu. Tel: (+36 93) 313-28S, (+36) 20-298 2618
A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ÉS TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ INTERNETEN: http://kanizsabike.hu/hu/
8
Kanizsa - Hirdetés
2016. április 21
SASHALMI OPTIKA
A látás mestere
Fogadónap
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. április 27-én (szerda) 8.3012.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Eladó ingatlan
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területű lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint. A versenytárgyalás időpontja: minden keddi munkanapon, 10.00 órakor az ingatlan elkeléséig.
A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza.
A versenytárgyaláson való részvétel részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311-241/116. mellék.
^ Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete a következő időpontokban szervez véradást: 2016.04.26. (kedd) 13:00 - 18:00 óra Letenye. 2016.04.27. (szerda) 12:00 - 14:00 óra Hahót. 1S:30 - 17:30 óra Zalaszentbalázs. 2016.04.29. (péntek) 14:00 - 18:00 Nagykanizsa - Város Napja.
v_y
MESTER OPTIKA 2015
V** w -<m/
MIÉRT FONTOS AZ UV-SZUROS NAPSZEMÜVEG? Az UV-sugarak az emberi szembe jutva károsítják a szemlencsét és a fényérzékelő receptorokat. Avédelem hiánya hosszú távon üt vissza: négy-öt tavasz/nyári időszak után jelentősen megnő a szürkehályog kialakulásának kockázata.
HOGYAN VÉDEKEZHETNEK A NAP KÁROS SUGARAI ELLEN A SZEMÜVEGESEK? A dioptriás szemüveget viselőknél az UV-védelem megoldott, mert az optikai szabványok az EU-ban azt megkövetelik. De hordhatunk dioptriás napszemüveget, vagy sötétedős dioptriás szemüveget. A kontaktlencse viselőinek pedig ma már kaphatók az UV-sugarak nagy részét kiszűrő lencsék is.
MIRE FIGYELJÜNK NAPSZEMÜVEG VÁSÁRLÁSAKOR? Az olcsó napszemüvegeken sokszor nincs UV-szűrő, ami azért veszélyes, mert a fényintenzitást gyengébbnek érzékeljük, viszont szemünk több káros UV-fényt fogad be. A látsze-részüzletekben vásárolható középkategóriás UV-szűrős napszemüveg 90 százalékos védelmet nyújt, a készen vett napszemüvegeknél nincs teljes szűrés. Ha ennél magasabb értékre vágyunk, készíttethetünk az optikussal egyedi lencsét, amely körülbelül 99 százalékos hatékonysággal szűri meg a káros sugarakat.
Komplett szemüvegek 9900 Ft-ról, vékonyított lencsével 15.900 Ft-tól!
Nagykanizsa, Sugár u. 1. Tel.: 0693-789-962 Nagykanizsa, Platán sor 1. Tel.: 0693-310-644
2016. április 21
Kanizsa - Hirdetés
9
Ebzárlat és legeltetési tilalom
2016. április 9 - 2016. április 29-ig a jegyzőséghez tartozó önkormányzat(ok) területén a „Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól" szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8. § (S) bekezdés alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.
Az ebzárlat alatt álló területen tilos:
Az ebeknek kóborolni. Az ilyen ebek befogásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. Szarvasmarha, ló, juh, kecske, legelőre történő kihajtása, ott tartózkodása. A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés! Szervezett eboltásra, pórázon történő felvezetés engedélyezett.
Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalnak címzett (8800 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10.), de az elsőfokú határozatot hozó hatósághoz Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) két példányban benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs mód.
A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható. Indoklás
A „Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól" szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztálya (8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18.) a 2016. április 9-13. közötti időpontban elrendelte Zala megye Önök területét is érintő részében a rókák repülőgépes veszettség elleni vakcinázását.
A kóbor ebek befogásáról „Az állatok védelméről és kíméletéről" szóló módosított 1998. évi XXVIII-Tv. 48/A. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint „A települési - Főváros területén a fővárosi - önkormányzat feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása és elhelyezése".
A határozatot „Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről" szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdés d.) pontjában (3) Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjesztésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott esetekben az alábbi állat-járványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig: ...
d.) helyi zárlat:..... és 42. § (1) d.) pontja alapján rendeltem el, amely szerint:
„Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv járványügyi intézkedést elrendelő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható".
A fenti határozatomat a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében leírt felhatalmazás alapján hoztam. Illetékességemet 2. melléklet a 68/2015. (III.30.) Korm. rendelethez 19. 3. alapján állapítom meg.
A fellebbezési lehetőséget „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szóló 2004. évi CXL. Törvény 98. § (1) bekezdése, annak határidejét e tv. 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.
A fellebbezési illeték alóli mentességet a többször módosított „Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontjának megfelelően biztosítottam, mely szerint "tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások: a járványügyi intézkedésként kezdeményezett állategészségügyi eljárás".
Dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezető nevében dr. Nikleszné dr. Nink Diána hatósági állatorvos
Pályázat Kodály Z. utcai Nyugdíjasházban lévő önkormányzati bérlakás elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29. (péntek) Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó A licitálás időpontja: 2016. május 3. (kedd) de. 10.00 óra Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 1.
A bérlemények leírása:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma: 1+fél szoba. komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 21.528 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
Alakások megtekinthetők: 2016.04.14. 10.00-11.00-ig
A pályázaton való részvétel feltételei:
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/
- a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,
- legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
- városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. esetében 2.000.000 Ft, Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. esetében 2.400.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Kanizsa - Hirdetés
2016. április 21.
Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.2S.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/4.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.854 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/6.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.218 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/S.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.854 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/7.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.900 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/S. fsz/4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 11.448 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/S. fsz/7.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.582 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/4.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj ösz-szege: 14.310 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/S.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 14.310 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/6.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj ösz-szege: 16.854 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 3S. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. S.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/S. fsz/S.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 18.762 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2016. április 29.

BERELHET0 IRODÁK!
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ Bővebb információd
OUMl-SZERVIZ
Nyári gumiabroncs akció!
Az akció május 31-ig tart.
Nyitvatartási
Hétfő -Péntek: 8-17 óráig, Szombat: H-12 óráig
Kovács Béla Gumi-szerviz
8800 Nagykanizsa-Palin. Alkotmány u. 146/A Tel /fax: *36 (33) 315-259 ♦ mobil: +38 (30) 586-1997 e-mail: kb.gumiszerviz@freemail.hu
Gépjármű gumiabroncsok, acél és könnyűfém keréktárcsák értékesítése kerékszerelés, centírozás.
(öntínenlal®
SEMPERIT S
3 oiuinS
2016. április 21.
Kanizsa - Hirdetés
A legszebb konyhakertek" - Nagykanizsa
Dénes Sándor polgármester úr, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek" - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi „A legszebb konyhakertek" -Nagykanizsa programot.
A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. A programban történő részvétel feltételei: konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák: balkon (erkélyen kialakított), mini (50 m2 alatt), normál (50 m2 felett), zártkert 1 (zöldséges), zártkert 2 (gyümölcsös), zártkert 3 (vegyes, zöldséges és gyümölcsös), közösségi (csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek).
Jelentkezési határidő: 2016. április 30. Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása, vagy online: www.alegszebbkony-hakertek.hu. Jelentkezési lap kérhető és leadható: Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy a Halis István Városi Könyvtár kölcsönző pultjánál (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.). Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy annak megművelője. (Jelentkezéskor, illetve a verseny idejét szívesen veszik fotók készítését, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.)
További információt dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó nyújt a 0620-849-2309-es telefonszámon.
Elvárások, és egyben a bírálat szempontjai: 1. A kertben minimum öt, az erkély/balkonon öt edényben elhelyezett, három különböző konyhakerti növény termesztése történjen. 2. Anövények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően. 3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes és egyben hasznos. 4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el. 5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen. 6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló. 7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz használata, a madárbarát kert kialakítása (található benne madáretető, madáritató, madárodú), illetve ha a kertben minél többféle fűszer- és gyógynövény található. 8. Külön előny, ha a kertet több generáció műveli együtt.
Díjazás: kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében. Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje" díjra történő jelölésre minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján. A díj Györfi Sándor Munkácsy díjas szobrász, Magyarország érdemes művésze által készített bronz kisplasztika és egy elismerő oklevél, melyet az országos eredményhirdetésen, ünnepélyes keretek között, Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: két alkalommal (május 1. - augusztus 15.-ig) történik előzetes időpont egyeztetés : i.,.. alapján. _
Városi eredményhirdetés: 2016. szeptember \ ;r''m 21. (szerda) 10 óra, Vasemberház Díszterem (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.)
Jelentkező neve: ..................
Nők esetében születési név: Címe: ....................................
Elérhetősége:
e-mail: ............
Minősége:
I | tulajdonos
A benevezett konyhakert címe:
telefon:
I megművelő
Nevezési kategória:
(Csak egy kategóriát jelölhet be!)
I | Balkon: erkélyen kialakított | Zártkert 1: zöldséges
I | Mini: 50 m2-ig | Zártkert 2: gyümölcsös
I |Normál: 50 m2 felett | Zártkert 3: vegyes
I | Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek
Fotót e-mail-ben várhatunk-e a kertről?
I | igen I nem I még nem tudom
A megművelő mikor található általában a kertben?
A jelentkező/megművelő ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek" _ Magyarország legszebb konyhakertjei 2016-os programon önként vesz részt. A nevezés feltételeit elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a helyi zsűri tagjai vagy azok megbízottjai _ előzetes időpont egyeztetés után _ május 1. és augusztus 15. között kertjét két alkalommal megtekintsék. Fontos: a beküldött kertfotókhoz kérjük megadni, hogy mely kertről készült (név, cím).
Bírálatnál előny: öko/bio módszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés, komposztálás, szervez tápanyag utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató, odú), fűszer- és gyógynövények jelenléte a kertben. 2016-ben külön előnyt jelent, ha a kertet több generáció együtt műveli. Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a.) pontja alapján „A legszebb konyhakertek" _ Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz benyújtott jelentkezésemmel hozzájárulásomat adom, személyes adataim kezeléséhez a program eljárásban résztvevők számára.
■ '' Nagykanizsa, 2016..........
Jelentkező aláírása: Jelentkező aláírása:
rv
Felhívás Jelentkezési lap
www.alegszebbkonyhakertek.huwww.alegszebbkonyhakertek.hu
12
Kanizsa - Színes
2016. április 21

Medgyaszay
Haz
rxuituiiiiií Központ
Kanizsai Kulturális
Április 22. 20 óra
MEDGYÜNK A HÁZBA! Alternatív zenei koncert és buli, a klasszikus hip-hop-tól a legújabb klubzenékig. Fellépők: NB, The Griffins, DJ Gerysson, + meglepetés műsor! Belépődíj: 1600 Ft, elővételben: 1200 Ft. Május 4. 19 óra VILÁGEGÉSZ ÉS TÖREDÉK József Attila töredékei Csontos János kiegészítésével, zenés versszínházi előadás. Előadják: Császár Angéla színművész, Erdélyi György színművész, Grencsó István fúvós hangszerek, Miklós Szilveszter ütőhangszerek. Abelépés DÍJTALAN!
Versmondó találkozó Nagy Gáspár emlékére
„Emlékezni, látni, megnevezni és sohasem félni" - Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila-díjas költő emléke, emberi és művészi nagysága előtt tisztelegve vers- és prózamondó találkozót szervezett felső tagozatosok és középiskolások számára a Kanizsai Kulturális Központ. Az esemény megrendezésére immár második alkalommal került sor a Magyar Költészet Napján.
A találkozóra két mű előadásával lehetett nevezni: egy Nagy Gáspár
Gergye Rezső, a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatója, a Nagy Gáspár Alapítvány tagja és Kovácsné Mikola Mária, a KKK igazgatója helyezte el a márványtáblán. Beszédében Papp Ferenc, a HSMK nyugalmazott igazgatója arról beszélt, hogy szombathelyi főiskolásként milyennek ismerte meg a költőt, és a későbbiekben hogyan alakult a kapcsolatuk. A HSMK-ban, a versmondó találkozó következő helyszínén Balogh László, az önkormányzat Humán Bizottságának elnöke köszöntötte a megjelen-
műveiből választott verssel, prózával, vagy próza részlettel, valamint egy XX. századi magyar költő művével. A program koszorúzással vette kezdetét a költő emléktáblájánál, a Deák téren. A koszorúkat
teket. Örömmel állapította meg, hogy sok olyan fiatallal találkozhat, akik hisznek a vers szépségében, erejében. Nagy Gáspár életműve által is hiszi, hogy az irodalomnak, különösen a versnek és a szónak
igazságtartalma, és közösséget ösz-szetartó ereje van. Végül megköszönte a KKK-nak, hogy nem hagyja elhamvadni ezt a kötődést, ezt a tüzet. A Kiss Ernő Jászai Mari-díjas színművész, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház tagja, Tóthné Hegedűs Erzsébet népművelő, versmondó és Gergye Rezső, a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatója, a Nagy Gáspár Alapítvány tagja által alkotott zsűri az alábbi döntést hozta: Középiskolás kategóriában: l. Budai Fanni, Piarista Alt. Iskola és Gimnázium, 2. Knezics Elizabeth, Piarista Alt. Iskola és Gimnázium, 3. Támba Rebeka Dr. Mező Ferenc Gimnázium. Altalános iskolás kategóriában: 1. Balogh Anna, Altalános Iskola Miklósfa. 2. Rudics Mátyás, Batthyány Lajos Gimnázium. 3. Kiss Veronika, Batthyány Lajos Gimnázium.
B.E.
Pillangót avattak a játszótéren
A GE Fényforrás üzletág, a MagikMe és az önkormányzat összefogásának köszönhetően speciális játszótéri libikókát vehettek birtokukba a gyerekek a Dr. Mező Ferenc téri játszóté-
Az új játszóeszközt az ötletgazda, Elő Fruzsina, a MagikMe képviseletében, Bolla Attila, a GE Nagykanizsa LED-gyárigazgatója és Tóth Nándor alpolgármester avatta fel.
A „Pillangó" fantázianevű játékot úgy alakították ki, hogy egyszerre négyen is tudják használni. Két fogyatékkal élő gyerek hason fekve, és két egészséges gyerek ülve.
Az átadást követően a Kertvárosi Óvodából és a Szivárvány EGYMI-ből érkezett gyerekek a
30 fős lelkes GE önkéntesek gyűrűjében ki is próbálták az új játékot.
Április 22. 18 óra Hadtörténelmi esték sorozat IV. része
ZRÍNYIEK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN Előadók: Dr. Hausner Gábor, Dr. Négyesi Lajos, Prof. Dr. Padányi József. Programkoordinátor: Kocsis Edit 06-30/400-1540. A belépés DÍJTALAN. Április 23.
CSALÁDI JÁTSZÓ - TÁNCHÁZ 16.30 Kerekítő Vezeti: Vajda Margit 17.00 Gyermek táncház Vezeti: Tóth István
18.00 Kézműves foglalkozás
19.00 Koncert Vizeli Balázs és zenekara
20.00 Felnőtt táncház
Belépődíj: 500 Ft, mellyel a 16.30 órától 18 órai programok mindegyike látogatható, vagy 1000 Ft, mellyel mindegyik rendezvény látogatható!
2016. április 21
Kanizsa
Ez + Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Elektromos karbantartó
Úszómester
Esztergályos
Faipari gépmunkás
Hegesztő
Asztalos
Szakács, pincér
Vasbetonszerelő
Csőhálózat szerelő
Gyártósori szerelő
Kőműves, ács
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
mezőgazdasági vágószerszám médiaszereplő
nick thoma5 gondolata 21 függesztő cifra kerti növény testrész T sebhely tárgyrag T nöí fejfedő
gallium. nitrogén
T ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ s
> ▼ vírusirtó ► 4
jászvásár románul
labilis ► becézett női név ► T
piszke atléta
tölgyfa termése ► hamis (hang) antonov gépjele ►
polémia tévés (györgy) angol férfinév
► mohácsi maszkos ► T épületszárny
fiatal ökör dől. régiesen
háziállat ► francia rendező kenőanyag > V
o... mio ugandai diktátor
fél öli ► gabonatároló brazil tagállam
japán köntös dalmát város édesvízi hal
l ▼ egyirt. isten ► * newton ►
megszerez pro és...
színész (FLÖRIán) ► férfinév ► T üres kád! szilagyi városba való ► T
latin neve agria
agráreszköz ► megelégel ► ▼ női név
álmos anyja angol citrom!
lantán ► rágcsáló ► f léha
orosz város szükséges
„ kontra ... (oscar-díjas film) ► ▼ ókori nép
kajakos (istván)
használt holmi ► vésetet készít ellenben
rossz emlékű kettős betű
l csillapodik ▼
félúti
Sffí Y '' T'' kérdű-szóc5ka ►
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Mostanában jobb lesz, ha nem osztja meg a titkait senkivel sem. Lehetőleg szűkszavúan válaszoljon a családja ügyes-bajos dolgait érintő kérdésekre.
$NV.20.-V.20. Bika
Bizonyára nap, mint nap érzékeli, hogy nem hull minden azonnal az ölébe. Legyen türelmes, a csillagok szerint előbb-utóbb teljesül a vágya.
V21.-VI.2L Ikrek
Jólesően nyugtázza, ha örömet szerezhet másoknak. Ajótékonykodását azonban ne vigye túlzásba, mert könnyen kifáradhat ezekben a napokban.
VI.22.-VII.22. Rák
Az eddigieknél lehetőleg racionálisabban mérje fel az anyagi helyzetét. Ez az időszak kedvez az aprólékos tevékenységnek, egyben szórakoztat is. £
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
A szókimondásával nem lesz semmi gondja mostanában. Életerejére sem panaszkodhat, most bármilyen tervét sikeresen megvalósíthatja.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
Stressz nem nehezíti a mindennapjait, de izgalmas óráknak mindenképpen részese lehet. Ne aggódjon, egy csokor virág látványa megszépít mindent.
j^IX.23.-X.22. Mérleg
Pénzügyi téren ugyan kedvező hírekre számíthat, de a párja mégsem lesz megelégedve önnel. Kedveskedéssel szerencsére sok mindent megoldhat.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Agas-bogas teendői közepette nem számíthat másra, csak a kedvese segítségére. Ha úgy érzi, feszültségét meditációval is levezetheti.
fl4$XL23.-XIL21. Nyilas
Ha azt szeretné, hogy jó hangulatban teljen el ez a hete, akkor minél előbb tisztázza a félreértéseket a környezetében. A kapcsolatait pedig kezelje lazábban.

XII.22.-I.20. Bak
Nem kell megfelelni mindenki elvárásainak. Őrizze meg a nyugalmát, és minél előbb változtasson a gondolkodásmódján.
fa
1.21.-II. 19. Vízöntő
Hogyha továbbra sem hoz szerencsét a lottózás, akkor sajnos többet kell dolgoznia, mint amennyit szeretne. Sőt, még spórolnia is kell.
<>11.20.-111.20. Halak
Ha nincs megelégedve a munkájával, akkor változtasson rajta minél előbb. Ne féljen a visszautasítástól, mert az idő mindent megold.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. április 21
Debütálás, első gól, születésnap
UFC Nagykanizsa (5.) -Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (9.) 2-0 (1-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, 21. forduló. Nagykanizsa, 250 néző. Vezette: Varga P. (Huszár, Fábián P.). G.: Novák L. (8.), Horváth B. (49.)
Nagykanizsa: Szakmeiszter A. -Schuller, Völgyi D., Boros, Hóbor, Orbán A., Novák L. (Gyepes, 38.), Rácz Sz., Szalai D., Bene. Vezetőedző: Gombos Zsolt.
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer, Csordás, Mulasics, Ötvös, Földesi (Kálovics A., 42.), Kovács B. (Póka, 74.), Piecs (Kisharmadás K., 82.), Dolmányos, Kálcsics F. (Becze, 52.), Lukács I. Vezetőedző: Sneff Ferenc.
Túlzottan hosszú kispadja nem volt a vendéglátó UFC-nek (képünkön világos mezben), ennek ellenére esélyesnek számított a városi rangadón, hiszen eddigi hat tavaszi meccséből ötöt nyert meg
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (7759K)
Eladó Kiskanizsán a Pápai u. 22/a. szám alatt egy 1110 m2-es, közművesített, tehermentes telek, bontandó kicsi házzal. Buszmegálló 50 méterre. Vásárolja meg és építsen a Csok-kal. Érd.: 0620-388-4056, 0620-382-3085 (7764K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós
kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Tel.: 06-70-508-78(0, 06-70-S18-5385
Gombos Zsolt legénysége, míg a Kiskanizsa elsősorban hazai pályán vitézkedett az elmúlt hetekben.
Lakást keresek! Tel.: 0630-3020680. További elérhetőség: e-mail: 585.667@gmail.com (7768K)
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 0693-323-737, 0620-3285-766 (7774K) Sand központjában három szobás családi ház telekkel, melléképületekkel, konyhakerttel eladó. Tel.: 0630438-4215 (7776K)
Nk-án Berzsenyi 12/B-ben I. emeleti, 56 m2-es, két szobás, erkélyes, felújított lakás eladó. Érd.: 0630-4540529 (7778K)
SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Parázs meccs nem kerekedett a kanizsai derbiből, nyugodtan írhatjuk, hogy a legnagyobb tapsot az Olajbányász egykori kőkemény játékosa, Szőke László, alias Topi kapta, aki családja „közbenjárására" a találkozó kezdőrúgását végezhette el éppen a legutóbbi szombatra eső születésnapja apropóján. A korai első UFC-s gól aztán meg is határozta a mérkőzés további iramát és hangulatát, bár néhány focista karrierjének jeles állomását éppen erre a mérkőzésre „időzítette". Rögtön a 8. percben jegyzett találat Novák László első gólját jelentette a felnőtt megyei egyben, igaz, a játékos a félidő hajrájában kisebb rosszullét miatt lejönni kényszerült a pályáról. (A másik oldalon nem sokkal később
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Altalános villanyszerelést is vállalok. Tel.: 0630-597-1530 (7772K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Érd.: 0620-510-2723 (7775K)
A HUMAN MASTER EUROPE KFT. NYTSZ: 19776-1/2010-5100809 KIEMELKEDŐ BÉREZÉSSEL TARGONCÁSOKAT, LAKATOSOKAT, ELEKTROMŰSZERÉSZEKET KERES VAS MEGYEI MUNKAVÉGZÉSRE.
Hosszú távú, stabil munkalehetőség. Szállást mi biztosítjuk. Érdeklődni lehet: 8-16 óráig a 30/63-95-403-as telefonszámon. Pályázatokat a humanmasterkft@gmail.com e-mail címre várjuk.
Földesi Gábornak újult ki a sérülése, ő szintén cserét kért még a szünet előtt.) No, de vissza a jeles alkalmakhoz, hiszen a második félidőben is akadt még abból: elsőként a Kanizsa Kosárlabda Klub színeiben a duplákat serényen hajigáló Becze Máté debütált a Sáska színeiben a labdarúgó megyei I. osztályban, majd a hajrában pályára lépett - szintén első felnőtt megyés mérkőzésén - Kisharmadás Kristóf is a Sáskák színeiben, akit februárban még a legjobb ifjúsági játékosnak választottak klubja kötelékében.
Vasárnap az UFC a tabellén harmadik Csács-Nemesapáti SE együtteséhez látogat, míg a Kiskanizsa a Nagy Gergő személyében tavasszal szintén egy igazi gólvágóra lelt Semjénháza SE-t fogadja 16 órától.
P.L.
JÜUtONQUTORQK ^ UMMClám!
6 és 12V-os 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz Pozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16. Telefon: 93/312-346 Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig
Az Egyéni Kötélugró Országos Diákolimpia és a Formációs Diákverseny küzdelmeit rendezték Tatán, ahol idén rekordszámú versenyző vett részt a versenyen A (proli) és B (amatőr) kategóriákban, I -VI. korcsoportban. A kanizsaiak végül 28 érmet nyertek, amiből 10 arany, 15 ezüst és 3 bronz volt.
A verseny egyben a világbajnoki válogatósorozat harmadik, utolsó köre is volt egyben és Szabó Péter ezen kvalifikálta magát minden versenyszámban a júliusi svédországi világbajnokságra a 12-14 évesek korosztályában.
A kötélugró diákolimpián egyéniben (akár több) elsőséget szereztek: II. B korcsoport leány: Ujj Viktória Zora (Rozgonyi). II.B
Lett vb-kvalifikáció is
fiú:Varga Domonkos (Zrínyi), Hanusz Aron (Kiskanizsa). III. B leány: Gerlinger Laura (Roz-
gonyi), Agoston Barbara (Batthyány). III. B fiú: Horváth Patrik (Zrínyi), Kalmár Kristóf (Zrínyi).
ÁLLÁS
2016. április 21
Kanizsa - Sport
15
Egy nap, két sakk arany
Története kilencedik NB I-es bajnoki címét szerezte meg az Aquaprofit-Nagykanizsai TSK sakkcsapata, mely a fővárosi dupla forduló keretében előbb az ASE Paks, majd az ASS-Makói SVSE ellen győzött.
Aquaprofit-NTSK (1.) - ASE Paks (2.) 6,5:5,5
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkőzés, 8. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a kanizsaiak): Naiditsch - Berkes F. döntetlen, Balogh Cs. - Papp G. döntetlen, Erdős - Acs döntetlen, Prohászka - Sedlák döntetlen, Ribli - Szabó K. döntetlen, Gledura - Fodor T. döntetlen, Pintér J. - Grószpéter döntetlen, Bánusz - Lizák 1:0, Kántor - Vidéki döntetlen, Medvegy - Györküs 1:0, dr. Flumbort - Antal T. 0:1, Gara T. - Vajda Sz. döntetlen.
Aquaprofit-NTSK (1.) - ASS-Makói SVSE (7.) 7,5:4,5
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkőzés, 9. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a kanizsaiak): Naiditsch - Kovacsevics döntetlen, Balogh Cs. - Mihók döntetlen,
Prohászka - Sipos I. döntetlen, Ribli - Farkas T. 1:0, Gledura -Grünberg döntetlen, Pintér J. -Horváth Zs. döntetlen, Bánusz -Tatár Kis Sz. 1:0, Kántor - Szalai K. döntetlen, Medvegy - Cabarka-pa döntetlen, Aczél - Hajnal döntetlen, dr. Flumbort - Péczely döntetlen, Gara T. - Juhász B. 1:0
A nagykanizsaiak végül biztosan szerezték meg az újabb bajnoki címüket, sorozatban a nyolcadikat, összességében a kilencediket.
- Nagyon örülünk természetesen az újabb elsőségnek, melyet a végén szép előnnyel szereztünk meg - mondta Papp Nándor kanizsai csapatvezető. - Már a szombati forduló alkalmával is növeltük az előnyünket egy ponttal éppen a Paks előtt, majd a vasárnapi fordulóban rátettünk még egyet, így a vége 11,5 pontos fór lett a javunkra, összesen 80,5-et gyűjtöttünk.
Az NB I B Charousek csoportjában sem akart lemaradni a „nagyoktól" - az aranyérem tekintetében - az egyesület kettes számú egysége sem...
MTK Budapest (3.) -Aquaprofit-Nagykanizsai TSK II (1.) 6,5:5,5
NB I B-s sakk csapatbajnoki mérkőzés, 9. forduló. Budapest.
Kanizsai győztesek: Zsirai Péter, Sipos János, Haselbach Dávid. Döntetlent játszottak: Galyas Miklós, Boris Markoja, Krutti Valér, Orsó Miklós, Havanecz Bianka
A nagykanizsai sakkcsapat második számú egysége is bajnoki címért játszott - az elsőhöz hasonlóan a fővárosban - és ahhoz az MTK-hoz látogattak, mely a harmadik helyen állt a forduló előtt.
A kanizsaiak az elsőségüket már csak bukni tudták volna egy nagyon nagy arányú vereség által... Ez nem következett be és minimális vereségük egyben azt jelentette, hogy az NB I B-ben is bajnoki elsőséget ünnepelhetett a klub.
A 8. forduló mérkőzésén: Aquaprofit-Nagykanizsai TSK II (1.) - ASE Paks II (6.) 9,5:2,5.
Papp Nándor helyzete az elmúlt vasárnap igencsak egyedi volt, hiszen az első csapat vezetőjeként értékelhetett, míg a második tagjaként aranyat vehetett át.
P.L.
Eb-válogatottsággal
Tavaszköszöntő Kupa néven Ujszászon rendezték a lábtoll-labdázók Eb-válogató és országos rangsoroló versenysorozatának harmadik fordulóját, amelyen az összes női versenyszámot a kanizsai lányok nyertek.
rendezendő Európa-bajnokságra.
A nőknél a zemplénesek Kunics Réka vezérletével megnyerték a csapatot, első lett a Kunics-Morvai duó és az egyéni győzelem is Kunics Rékáé lett.
Ranglista-elsőként a Balogh Eszter, Morvai Noémi, Kunics Réka, Tukszár Zsófia és Vlasics Dalma (képünkön) összetételű egység októberben címvédőként utazhat a Kisteleken meg-
A férfi párosoknál a Lukács Márton-Takács Endre második, míg a Lukács Benedek-Huszár Huszár Emil duó harmadik lett.
P.L.
Április 22. IS óra Hadtörténelmi esték sorozat - IV. része ZRÍNYIEK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN
Előadók: Dr. Hausner Gábor, Dr. Négyesi Lajos, Prof. Dr. Padányi József
A belépés DÍJTALAN!
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Április 23. CSALÁDI JÁTSZÓ - TÁNCHÁZ
16.30 Kerekítő Vezeti: Vajda Margit 17.00 Gyermek táncház Vezeti: Tóth István ] 8.00 Kézműves foglalkozás 19.00 Vizeli Balázs és zenekara koncert 20.00 Felnőtt táncház
Belépődíj: 500 Ft, mellyel a 16.30 órától 18 órai programok mindég}7!ke látogatható, vagy I 000 Ft, mellyel mindegyik rendezvény látogatható!
16
Kanizsa - Hirdetés
2016. április 21
kanizsa - est
2016. április 28. - május 1.
P-MAP
Freddie
április 28. csütörtök
POLQÁRI AWJiÁD
április 29-30. péntek-szombat
VÁK0SNAP3\
kanizsafest.hu
TÁNC VlLA(QNAPi\
Weisz Fanni | Krizbai Teca
május 1. vasárnap
Vft. ® QÖ
Szabó Balázs bandája | Fish Rúzsa Magdi | Karthago
Lezárult a projekt: Átadták a Fő utat
A nemzetiszínű szalag átvágását követően átadták a Fő utat a forgalom számára a minap, így lezárult a Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése - Belvárosi akcióterület terv II. üteme.
Köszöntőt Dénes Sándor polgármester mondott, melyben kifejtette, hogy közel 700 méter hosszban újult meg a projekt közterület rekonstrukciója keretében a Fő utca, a Sabján Gyula utcától a Hunyadi utcáig. Ennek keretében kétoldali kerékpárutat és sétálóutcát hoztak létre, kiszélesítették a járdát, valamint a Hunyadi utcai csomópontban jelzőlámpás kereszteződéssel és gyalogátkelőhellyel megteremtették a Fő útról a balra kanyarodás lehetőségét. Továbbá a közműveket is felújították és energiatakarékos közvilágítási hálózatot építettek ki. Kiemelte, a város szépülése a város gazdaságának a fejlődését is szolgálja, majd a további forrásban rejlő lehetőségeket említette, melyek még élhetőbbé teszik a várost.
Ezt követően Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár szólt. Kiemelte, a munka még 2006-ban kezdődött, akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy meg kell újítani a főteret. A tér akkor még nem volt méltó egy megyei jogú városhoz. Néhány éves tervezés után kezdődött el a megvalósítás, egy olyan terv alap-
ján, mely díjat nyert Brüsszelben.
- Egy újabb állomás ez, hiszen nem fejeződött be a rekonstrukció. Van még mit tenni - mondta Cseresnyés Péter.
Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója kiemelte, a munkájuk legnagyobb elismerése az, ha használják az emberek az általuk létrehozott tereket, ezért tölti el örömmel, hogy a nemrégiben átadott ját-
szótér a nap nagy részében tele van gyerekekkel és felnőttekkel.
A beszédeket követően vágták át a nemzetiszínű szalagot, mellyel szimbolikusan megnyitották az utat a forgalom előtt.
A fejlesztés 72S millió forint támogatással valósult meg, ami az első ütemmel együtt 1,62S milliárd forint támogatás lehívását jelenti a város megújítása érdekében. Ebből az
összegből a második ütemben az akcióterületen működő vállalkozások számára lehetőséget biztosítottak, hogy a pályázat keretében forráshoz jussanak üzlethelyiségeik megújítására, bővítésére. A projekt hét vállalkozás fejlesztési elképzeléséhez nyújtott segítséget, akiket pályázati felhívást követően választottak ki.
V.M.
Talapzaton áll a vármakett
Ismét látható a török kori vármakett az Erzsébet téren. Szemenyei-Nagy Tibor szobrászművész alkotása 2012-ben, az Erzsébet tér rekonstrukciójakor került a földbe, azaz egy üveglappal fedett betonaknába, ahol nem igazán volt jó helye.
A beszivárgó víz miatti páralecsapódás szinte lehetetlenné tette az alkotás megtekintését. A közgyűlés döntésének értelmé-
ben emiatt kellett az eredeti helyén, a föld felszínére épített posztamensen elhelyezni.
Képünkön az átadás előtti utolsó simításokat végzik a fővállalkozó Kozó-Bau Kft. és az alvállalkozó Kuzma Gránit Kft. szakemberei a vármaketten. A talapzat vörös téglából készült oldalfalait téglabalzsammal kenték be, míg a süttői mészkőből készült fedlap vízlepergető bevonatot kap. (B.E.)
2
Kanizsa - Gazdaság
2016. április 28
Több száz milliós E.ON beruházások Nagykanizsán
Folytatódik a vezetékek rekonstrukciója, idén is nagy volumenű beruházásokat végez az E.ON Nagykanizsán. A vállalat villamos- és gázvezetékeket, közvilágítási kábeleket cserél, illetve épít ki saját költségén. A munkálatok már elkezdődtek és közel 300 millió forint értékben valósulnak meg.
A tervezett beruházásokról Gelencsér Lajos, az E.ON Dél-dunántúli Aramhálózati Zrt., egyben a Gázhálózati Zrt. vezérigazgatója és Dénes Sándor polgármester tartott sajtótájékoztatót.
Gelencsér Lajos elöljáróban kiemelte azt a példaértékű együttműködést, ami a zrt. és az önkormányzat között kialakult. A beruházásokról azért is beszéltek, mert a végrehajtás során lehetnek kellemetlenek, kellemesek és jól elviselhetőek is. Azért tartják fontosnak a tájékoztatást, hogy a lakosság kellő időben fel tudjon készülni rá. A hálózatok nagyságát számokban is kifejezte a vezérigazgató: Zala Megyében a gáz + a villany nyomvonal hossza 9000 km, ez akkora távolságot jelent, mint amekkora a távolság légvonalban Budapest, és Rio de Janeiro közt. A vállalatcsoport Zalában 60S2 km hosszú áram-, és 3100 km gázhálózati vezeték üzemeltetéséről, fejlesztéséről és karbantartásáról gondoskodik. Ebből Nagykani-
zsán a villamos hálózat hossza 682, míg a gázé 470 km. A villamoshálózat Budapest és Nürnberg közötti távolságnak, a gázhálózat pedig Budapest és Salzburg közötti távolságnak felel meg. Ez az a hálózat, amelynek minden eleméről gondoskodniuk kell - jegyezte meg a vezérigazgató. Ebben az évben mintegy 300 millió forintot költenek Nagykanizsa gáz- és áramháló-zatának megújítására. Amikor a beruházásokról döntenek, elsősorban a biztonság vezérli a céget. Az élet, a vagyon biztonság, és az ellátás biztonság - ez az elsődleges szempontja a folyamatos, és tervszerűen végzett beruházás-sorozatnak. Dénes Sándor polgármester megerősítette a vezérigazgató által mondottakat az együttműködés fontosságáról, melyet az elmúlt évek munkái is bizonyítottak. Minden beruházás kellemetlenséggel is jár, a megvalósítás alatt azonban vannak olyan kellemetlenségek, amelyekhez a városlakóknak is alkalmazkodniuk kell. A fejleszté-
sek alapos előkészítése és összehangolása éppen ezért kiemelten fontos. Arra kérte a munkatársait és az E.ON szakembereit, minden esetben vizsgálják meg, hogyan lehet a különböző munkálatokat a legjobban összehangolni annak érdekében, hogy a beruházások a lehető legkisebb fennakadást okozzák a város életében. A sajtótájékoztató további részében Várhalmi Ferenc, az E.ON Dél-dunántúli Aramhálózati Zrt. nagykanizsai üzemvezetője az év során várható fonto-sabb beruházásokat ismertette. Mint azt megjegyezte, a fejlesztési és rekonstrukciós munkák tervezésekor kiemelt hangsúlyt kapnak a közvilágítást érintő beruházások. Kanizsa régi város, ezzel együtt régi a hálózatának egy része is, mely alól a közvilágítás sem kivétel. Ebben az évben a belvárosban fognak sokat dolgozni. A Kinizsi Pál utcában közvilágítási kábeleket cserélnek a szakemberek, itt megújulnak a kandeláberek is. Kábelt cserélnek még a Csengery, a Zrínyi, a Zárda és az Ady Endre utcákban. A közvilágítási munkák mellett továbbra is hangsúlyosak azok a fejlesztési, karbantartási munkák, amelyekkel az ellátásbiztonságot tudja tovább is növelni a társaság. A napokban fejeződött be a Deák tér, a Fő utca kisfeszültségű kábelhálózatának cseréje, majd az év harmadik negyedében a sörgyár környezetében újulnak meg a középfeszültségű vezetékek. Az ügyféligényeknek eleget téve lesz munkájuk az Eötvös téren, a Kalmár és a Csengery utcákban is. Nem merülhet fel olyan igény Nagy-
kanizsán, aminek a hálózatunk ne tudna megfelelni - hangsúlyozta az üzemvezető. Nagy József, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. üzemvezetője a gázhálózati rekonstrukciókat ismertette. Legnagyobb munkájuk a Csengery utcában fog megvalósulni. Itt a vezetékek életkora 44 év, melyeket korszerű, műanyag polietilén vezetékre cserélnek ki. A munkák május elején indulnak, és két-három hónapig tartanak. Többek között a Csen-gery utca vonalában futó földgáz gerincvezeték és a csatlakozó vezetékek cseréje történik meg, de hasonló munkálatok várhatóak a Május 1., a Kinizsi Pál és az Arany János utcákban is. A Múzeum téren és a Platán sor két kisebb szakaszán szintén polietilén csövekre cserélik a gerincvezetéket a szakemberek. A város számos pontján kerül sor az elzárók cseréjére, melyek üzemzavar esetén gyors beavatkozásra adnak lehetőséget, illetve nyomásszabályozó állomás átépítése is szerepel a tervek között. Elsősorban a földgáz-vezetékek cseréje kapcsán kell majd időszakos forgalmi rend változásra számítani, de ez alatt az idő alatt is biztosított lesz a gázszolgáltatás. Mindössze az átkötés idejére - ami néhány órás időintervallumot jelent -, szünetel majd a gázszolgáltatás. Ennek időpontjáról az érintettek szórólap útján előzetes tájékoztatást kapnak majd. A gázberuházás teljes összege Zala Megyében 364 millió Ft., melyből 17S millió Ft. értékben Nagykanizsán valósul meg.
B.E.
A Puskás Stadion székein szurkolhatnak a Sáskák
Soron kívüli közgyűlésen döntött Kanizsa közgyűlése, hogy az elbontásra kerülő Puskás Ferenc Stadion műanyag illetve fém székei közül 210 a Kiskanizsai Sáskák Sportegye-
sület szurkolóinak kényelmét szolgálja a jövőben. Az ingyenesen igényelhető ülőhelyekre az említett egyesület nyújtotta be a kérelmet, amelyben vállalják a székek elszállításának, ké-
sőbbi fenntartásának költségeit és kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a székek átvételétől számított öt évig azokat nem adják el.
Kanizsa
IMEDIA
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója, Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2016. április 28
Kanizsa - Gazdaság
3
482 millió forint értékű eszközparkkal gazdagodott a Délzalai Vízmű
A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt keretében egy több mint II milliárdos beruházást zárt le sikeresen a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás. A projekt utolsó elemeként a megmaradt tartalék összeg terhére nettó 482 millió forint értékben különböző járműveket, gépeket, szerszámokat és labor eszközöket szereztek be.
A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Bizzer András, a társulás elnöke bejelentette: a vagyonelemeket a társulás ingyenesen használatba adta az üzemeltető Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-nek.
Az eseményen megjelent Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, Tóth Nándor alpolgármester, a társulás korábbi elnöke és Kassai Zoltán, a zrt. elnök-vezérigazgatója.
Bizzer András elöljáróban kiemelte: a most átadott vagyonelemek beszerzésére annak köszönhetően volt lehetőség, hogy a magyar kormány tavaly nyáron egy több mint 120 millió forint értékű önerőalap támogatást adott a társulás számára, mindezt úgy, hogy korábban már több mint 1 milliárd forint állami pénzzel támogatta a projekt sikeres befejezését. A kedvező döntés megszületésében jelentős szerepet játszott Nagykanizsa és a
térség országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter államtitkár. A segítségét a társulás ezúton is megköszöni. Ahogy Nagykanizsa jelenlegi, és korábbi polgármestereinek is kijár a köszönet, hiszen Nagykanizsa Megyei Jogú Város is közel 200 millió forinttal támogatta a projekt sikeres befejezését. Mindezek eredményeként a Társulás most egyfajta utolsó ajándékként ingyenesen használatba adja a nettó 482 millió forint értékű üzemviteli gép- és eszközparkját a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. számára - hangsúlyozta a társulás elnöke.
Cseresnyés Péter az elmondottakhoz hozzátette: a kormány segítsége nemcsak Nagykanizsa városának szólt. Acsatornafejlesztés-ben érintett környező 12 település is részesült a támogatásból. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt 4-S évben közel 3 milliárdos, működésre és fejlesztésre felhasználható támogatást is kapott a város. Nagykanizsára nagyon odafigyel a kormányzat - tette hozzá a politikus. Ennek eredménye többek között itt is látható, a rendelkezésünkre álló eszközökben. A kormányzat folyamatosan figyel a városra annak érdekében, hogy az eltervezett beruházások megvalósuljanak, és az itt élő emberek jobb körülmények között él-
jenek. Legyen szó beruházásról, vagy éppen a mai nap ünnepélyes sajtótájékoztatóján, ahol ugyancsak a város egyik terének a felújításához adott EU-s és nemzeti forrásból segítséget.
Tóth Nándor alpolgármester az állami segítségnyújtás jelentősége mellett hangot adott annak is, hogy a projektmenedzsmentnek is kijár a köszönet és az elismerés, hiszen az ő munkájuknak is köszönhető az eszközbeszerzés. A projekt kiírója még arra is gondolt, hogy a szennyvíz összegyűjtése, elvezetése és kezelése mellett karbantartásra is szükség van, és ennek megfelelően ezek a gépek elsősorban a karbantartást szolgálják. Büszkék lehetünk arra is - jegyezte meg, hogy a víziközmű szolgáltatók közül kevesen mondhatják el azt, hogy ilyen jelentős, korszerű gépállománnyal gazdagodhattak.
Végezetül Kassai Zoltán elnökvezérigazgató megköszönte a társulás munkáját is, és elmondta, a 18-20 éves eszközállományt tudták kiváltani modern gépekkel. A hét elején „munkába" áll az új géppark, biztosítva a folyamatos víz, és szennyvízszolgáltatást. Hozzátette: ugyanez érvényes a labor berendezéseire is, melyekre közel 1S0 millió forint jutott a projektből. Ezekkel az új műszerekkel, felszerelésekkel a Dunántúl kimagaslóan legjobb laborjával rendelkezik a Délzalai Vízmű - hangsúlyozta zárógondolataiban a vezérigazgató.
B.E.
Kreatív városok: Kraft-pont nyílt Nagykanizsán is
A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza (PEN), a Nagykanizsai Vállalkozók Innovációs Klubja, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által közös szervezésében workshopot tartottak a PEN-en.
2014 januárjában a kormány támogatásával lehetőség nyílt a Kraft koncepció új fejlesztési stratégiaként történő tesztelésére. Az eredeti javaslat a Kőszeg -Szombathely városi együttes fejlesztését tűzte ki célul, de azóta Keszthelyen, majd Veszprémben április 21-én pedig Nagykanizsán is nyílt Kraft-pont. A helyi koordinátora Dr. Keller Krisztina, a
Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának egyetemi docense lett.
A „Kreatív város - fenntartható vidék", a Kraft-projekt témakörében szervezett workshopot Dénes Sándor, városunk polgármestere nyitotta köszöntőjével, majd szakmai prezentációk következtek. Elsőként Dr. Miszlivetz Ferenc, egyetemi tanár, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének megbízott főigazgatója mutatta a projekt születésének körülményeit és azokat az elveket, amelyek alapján működni fog. Elmondta, a kezdeményezés egy komplex, innovatív fejlesztési koncepció, amelynek kiindulópontja az a fajta másként gondolkodás, amely által az adott térség
egyfajta összefogással, hálózato-sodással növekedésnek indulhat, s ezáltal versenyképesebb lehet. Rámutatott, hogy a Kraft újszerűsége abban áll, hogy az úgynevezett „puha" tényezőket állítja előtérbe, mint a kreativitás, a bizalomra épülő kapcsolati, társadalmi tőke. Ezek véleménye és a kutatások szerint ma már sokkal fontosabb tényezők, így együttesen fejlesztendők az eddigiekben középpontban lévő kemény tényezők mellett, amilyen a megfelelő infrastruktúra, az energiagazdálkodás, és egyéb objektíven mérhető összetevők. A kétféle eszközrendszer együttes fejlesztése által a városok és mikrorégiók fenntartható fejlődési pályára léphetnek, és összefog-
va jövőjüket érdemben befolyásoló kreatív városokká válhatnak. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Nagykanizsa is.
A workshop folyamán ehhez kapcsolódva rövid előadások hangzottak el a technológiai kihívások és innováció témakörében. Előbbiről Dr. Háry András, a Zalaegerszegi Technológiai Centrum vezetője, a PEN szeptemberben induló duális képzésének közreműködője szólt, utóbbiról Dr. Birkner Zoltán egyetemi docens, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kam-puszának igazgatója mondta el gondolatait.
A workshopot kötetlen szakmai beszélgetés zárta.
H.T.
Kanizsa - Krónika
?
Bölcsődék Napja - játékkal, elismeréssel
2016. április 28.
A Bölcsődék Napja alkalmából szakmai konferenciát szervezett az Egyesített Bölcsőde és a város önkormányzata a Malis István Városi Könyvtárban. A megjelenteket Lukács Erika bölcsödevezető köszöntötte, a konferenciát Karádi Perenc alpolgármester nyitotta meg.
- Április 21-én a Bölcsődék Napját ünnepeljük Magyarországon - hangsúlyozta az intézményvezető. - Százhatvannégy évvel ezelőtt, ezen a napon nyílt meg az első magyar bölcsőde Budapesten,
a Kalap utcában. Az intézmény alapítása a Pesti Első Bölcsődei Egylet kezdeményezésére történt. Az egylet elnöke ekkor Forrainé Brunszvik Júlia, Brunszvik Teréz unokahúga volt. A jeles évforduló tiszteletére 2010-ben hivatalosan is a Bölcsődék Napjává nyilvánították ezt a napot. - Mindig különleges érzés erre a napra készülni, illetve ezen az ünnepségen részt venni, melyet nevelés nélküli munkanapként ünnepelhetünk -folytatta gondolatait Lukács Erika. - Fontosnak tartom emlékezni elődeinkre Forrainé Brunszvik Júliá-
ra, Rozmanith Antalra, dr. Fromm Pálra, akik elhivatottságból, felebaráti szeretetből áthatva létrehozták a kisgyermekellátás intézményeit. Azokra a szakemberekre gondolok ilyenkor, akik az elmúlt 164 év alatt különleges szakmai profizmussal képviselték a bölcsődék ügyét. A bölcsődevezető bevezető szavait követően Karádi Ferenc alpolgármester megnyitotta a konferenciát. Az alpolgármester szólt arról is, hogy a város vezetőinek megbecsülése mindannyiuk munkájának elismerése, túl az udvarias formaságokon, nagyon fontos számukra. Hiszen időnként egyszerre kell, hogy legyenek a hivatalos intézményrendszer képviselői és a családok bizalmasai. Mindezt úgy összehangolva, hogy számtalan szakmai szempontnak kell megfelelniük. Pontosan tudható, hogy minden olyan fórum, amely fontos és alapos eligazítást nyújt az itt jelenlévők számára, nagy segítség lehet a mindennapok munkájában. Különösen akkor, amikor a kisgyermekeket nevelő családok rendkívüli értéket képviselnek a társadalom egészében, s az ő segítésük, terheik enyhítése minden településen kiemelt fel-
Turistaszállót épített a Zalaerdő Obornakon
Több mint 100 millió forintos saját beruházással 40 férőhelyes turistaszállót épített a Zalaerdő Zrt. az Eszteregnyéhez tartozó Obornakon három éve kialakított erdei iskolához kapcsolód-
Az avatáson Rosta Gyula, a Zalaerdő Zrt. vezérigazgatója elmondta: a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskolát három éve nyitotta meg az állami erdészeti társaság, amely az elmúlt két évben közel 260 millió forintot fordított közjóléti célokra. Az erdei vasúti kocsik felújításán, pihenőhelyek, tavak rendbetételén, tanösvények kialakításán túl ebből az összegből több mint 100 milliót fordítottak az obornaki turistaszálló felépítésére.
A 40 férőhelyes, több mint 400 négyzetméteres turistaszálló építése során a legkorszerűbb, energiahatékony megoldásokat alkalmazták, egyebek közt biomassza alapú kazán és napkollektoros rendszer
adja a fűtési és a villamos energiát. Az új létesítmény alkalmas arra, hogy az erdei iskolában nem csak egy-egy napot, hanem hosszabb időt is eltölthessenek a diákok, de a turisták, kirándulók előtt is nyitva áll.
V Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hun-garikumokért felelős államtitkára egyebek mellett arról beszélt, hogy a 2007 és 2013 közötti eu-
rópai uniós ciklusban Magyarország 2300 milliárd forintot fordított környezet- és természetvédelmi ügyekre, ideértve az állami erdészetek fejlesztéseit is. Hozzátette, hogy a jelenlegi hétéves ciklusban a korábbinál jóval több, összesen 2800 milliárd forintot fordítanak környezetvédelmi és természetvédelmi célokra, amihez még hozzáadható a mezőgazdaság „zöldítésére" szánt 740 milliárd forint.
adatot jelent. A feladatokat magas szinten ellátni csak azzal a szakmai hozzáértéssel lehet, amelynek a birtokában vannak, és amit a mai előadók segítségével bővíteni szeretnének.
Ehhez kívánt mindannyiuknak tartalmas szakmai tanácskozást Karádi Ferenc. A konferencia további részében Vajda Margit zenepedagógus, a népi mondókák szakavatott művelője mondókákból és úgynevezett ölbéli játékokból, valamint népdalokból összeállított Kerekítő című műsorával tartott egy foglalkozást. Ábrahám Angéla, a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusa Mondjam vagy ne mondjam? Ha mondom hogyan? - címmel, míg Tóbiné Bérczesi Mária művészetterapeuta a vizuális nevelésről kisgyermekkorban címmel tartott előadást. A felnőtteket a Rózsa óvodások ajándékozták meg műsorukkal. „Az év bölcsődei dolgozója" kitüntető címet pedig Musztács Gézáné (Zsu-pek Mária) kapta. A díszoklevelet Bagarus Ágnes, a Humán és Hatósági Osztály osztályvezetője adta át a kitüntetettnek.
B.E.
Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy Nagykanizsa térségében tervezik a gazdaságfejlesztést célzó Mura programot. Ennek indításához olyan pillérek szükségesek, amelyek az egyik legfontosabb gazdasági ág, a turizmus fejlesztését szolgálják - mondta. Ilyeneknek nevezte a Zalaerdő utóbbi években végrehajtott beruházásait is.
MTI - Kanizsa
„...haragod füstje még szálljon az égig, s az égre írj, ha minden összetört!" - mottóval rendhagyó irodalomórát szervezett a Városi Diákönkormányzat a Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából. A rendezvény első részében Holocaust-témájú alkotásokból olvastak részleteket a tanulók, majd fényképes „élmény" beszámolót tartottak a Városi DÖK által szervezett auschwitzi látogatáson részvevők.
2016. április 28
Kanizsa - Krónika
5
dlíF
Az Erzsébet téren kedden helyezték el Gera Katalin kaposvári szobrászművész Bethlen István volt miniszterelnököt ábrázoló alkotását. A márvány talapzaton álló bronz szobor az Erzsébet tér északkeleti részén emlékeztet a volt miniszterelnökre Nagykanizsa egykori országgyűlési képviselőjére.
A Zsinagógától a vasútállomásig
Répatorta
és házi málnaszörp a Piarista Canteenban
A holokauszt áldozataira emlékeztek a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondy-Széchenyi Tagintézményének diákjai. Marosi Attila pedagógus vezetésével az „Emlékezés menete" a Zsinagógából indulva azokra a kanizsai polgárokra emlékezett, akik elszenvedték a deportálást és a holokausztot.
csodával határos módon túlélte Auschwitzot és a többi helyszínt. A háború után visszatért Kanizsára, és A 12S39-es fogoly címmel megírta visszaemlékezéseit. Az ő könyve alapján járták végig a diákok a Zsinagógától a vasútállomásra vezető utat. Pauk Anna 1910-ben született, és 2000. május S-én, 90 éves korában hunyt el. A születésének 100 évfordulóján döntött úgy az in-
A kanizsai polgárság igen jelentős részét 1944. április 23-ának reggelén a Zsinagógában kialakított gettóba hurcolták, majd onnan a vasútállomásra. Az egyik elszenvedő Pauk Anna zeneművész, a Zeneakadémia egykori ének- és zongora szakos növendéke, nagykanizsai zenepedagógus volt, aki
tézmény vezetése, hogy interaktív módon megpróbálják bemutatni a holokausztot a gyerekeknek, és az ő könyve alapján járják végig a városban a haláltáborokba vezető út stációit, és a hozzájuk fűződő emlékhelyeket.
B.E.
Fish burger, répatorta, zabpely-hes keksz, csoki krém és házi málnaszörp. Csak néhány a Piarista Canteen kínálatából. A büfét Csöndör Judit álmodta meg és hozta létre hosszas előkészületeket követően tavaly októberben a Piarista Iskolában, ahol azóta már főzni is megtanulhatnak a diákok.
- A Piarista Iskolába jártam és érettségiztem, azonban később elköltöztem innen. Kalandos időszakot követően költöztem újra Kanizsára. Ekkor jött a büfé ötlete, ugyanis a kishúgom, amikor megéhezett az iskolában, rendszeresen küldte az
csekkel, a csokis, zabpelyhes kekszekkel, a házi lekváros linzerrel, a házi tortákkal, vanília krémmel, tejberizzsel, salátákkal, gyümölcs mixekkel, a házi málnaszörppel és a 100 százalékos gyümölcslevekkel együtt. A lista még így sem teljes. De látszik a kínálatból, hogy sem cola, sem chips és még csokoládé sem kapható.
A pult alatt egy latin felirat található : mens sana, in corpore sano, tehát ép testben, ép lélek. Az vagy, amit megeszel.
- Fontosnak tartom, hogy a gyerekek ezt megtanulják. Mindez az alapanyagoknál kezdődik, hogy mit
üzeneteket, hogy „Judit hozz valami kaját" - emlékezett vissza Csöndör
Judit, a Piarista Canteen üzemeltetője
Első körben Nyeste Pál igazgató véleményét kérte ki, aki az első kérésre igent mondott. A kiszemelt hely pedig a régi Hely Klub lett, amelyet akkor már 1S éve csak raktárnak használtak. Romos volt, a falakat penész fedte és mindenütt kémcsövek voltak. A lépcső, mely a büféhez vezetett, munkavédelmi szempontból nem felelt meg, így azt is újra fel kellett építeni. Hosszas átalakítást követően tavaly októberben nyílt meg a büfé, mely már teljesen új arculattal, barátságos környezetben, egészséges ételekkel várja a diákokat.
- Emlékeszem, az első vásárló a sok édesség és szendvics mellett egy sárgarépát kért az anyukájától -mondta Judit. Hozzátette, a sárgarépa azóta is az állandó kínálat közt szerepel a különböző gyümölcsökkel együtt. Azt mondja, a gyerekek szeretik és megeszik a gyümölcsöt és a zöldséget, csak eléjük kell tenni. És Judit eléjük teszi a szendvi-
készítünk miből. Jó példa erre a tejberizs. Nálam vaníliaöntettel és málnaszósszal kapható. Otthon igen könnyen elkészíthető, töredékébe kerül mint a bolti és nincs tele tartó-sítószerrel - hangsúlyozta Judit, majd hozzátette, nem tesz a diákok elé olyan ételt vagy italt, melyet ne tenne a húga elé.
A Canteen működése alatt világossá vált számára az is, hogy a gyerekeknek hatalmas igénye van arra, hogy részt vegyenek a konyhai munkákban. így úgy döntött elindítja a Kölyökkonyhát, ahol a konyhai műveletekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek (ovistól egészen 18 éves korig).
- Megtanulhatják az egyes ételek készítését és az azt követő folyamatokat is. De a terveim közt szerepel az is, hogy rendezvényekre, állófogadásokra veszek fel megrendeléseket. Természetesen oda is helyi termelőktől beszerzett alapanyagokból összeállított termékeket szállítok - zárta beszélgetésünket Csöndör Judit.
V.M.
6
Kanizsa - Hirdetés
2016. április 28
Pályázat: épített értékek megmentése, felújítása, restaurálása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011.(XI.04.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 7 millió Ft - visz-sza nem térítendő támogatás, amely 2016-ban kerülhet felhasználásra.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI.04.) rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2016. május 31-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásában. A borítékra kérjük ráírni: „Helyi értékvédelem támogatása 2016."
A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2016. júniusi soros ülésén bírálja el 2016. június 30.ig.
Város Napja 2016- ELRENDEZES TERVEZET
I r n ii li .1
■ I ■ r
Altit)
b.n rli">ru-ili>nici-tl
t.,-,,1,:
VÁROS NAPJA FORGALMIREND-VÁLTOZÁS!
A 2016. évi Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások, forgalomkorlátozások és forgalmi rend változások várhatók az Erzsébet tér környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN:
- április 27. (szerda) 18:00 - május 1. (vasárnap) 24:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi út között.
- április 27. (szerda) 18:00 - május 1.. (vasárnap) 24:00-ig az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és a Magyar utca között (Polgármesteri Hivatal és a Bolyai Alt. Iskola előtt), valamint az Erzsébet tér északi oldalán a Roz-gonyi utca és a Magyar út között.
- április 29. (péntek) 08:00 - április 29. (péntek) 16:00-ig a városközpontban a fizető parkolók ingyenesen vehetők igénybe!
ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
- április 27. (szerda) 18:00 - május 1. (vasárnap) 24:00-ig
- az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fő út és a Rozgonyi út között,
- az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és a Vásár u. között (Polgármesteri Hivatal
- Bolyai Alt. Iskola előtt),
- az Erzsébet tér északi olda-
lán a Rozgonyi utca és a Magyar út között,
- a Vásár utcában a Báthory utca és az Erzsébet-tér között (forgalom terelése a Báthory utca felé). Az útlezárások területére a fenti időpontok alatt csak az ott lakók, a vásárosok - vendéglátósok, a fellépők és a rendezőség tagjai hajthatnak be a rendezők által biztosított behajtási engedéllyel.
- április 28. (csütörtök) 14:00 -
május 1. (vasárnap) 24:00-ig
- előzőeken felül
- a Csengery út és a Zárda utca között a Fő úton (a Fő út forgalma terelve a Csengery u kereszteződésnél; a Zárda utca forgalma terelésre kerül a Király út felé a Fő út kereszteződésénél; a Király út felőli forgalom terelése a Sabján Gy. utcába a kereszteződésnél).
- az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fő út és az Arany J. út között (Polgármesteri Hivatal -Bolyai Alt. Iskola előtt),
Az útlezárások területére a fenti időpontok alatt csak az ott lakók, a vásárosok - vendéglátósok, a fellépők és a rendezőség tagjai hajthatnak be a rendezők által biztosított behajtási engedéllyel.
FORGALMIREND-VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
- április 28. (szerda) 18:00 - május 1. (vasárnap) 24:00-ig a Kinizsi utca forgalmi iránya megváltozik. Az utcában az egyirányú forgalom megfordul a Roz-gonyi utca és az Arany J. utca közötti viszonylaton. Az Arany J utcában jobbra fordulási tilalom a Kinizsi utca felé, valamint a Kinizsi utcában balra fordulási tilalom
- az Arany J. utca felé - lép érvénybe, valamint a Kinizsi utcában megállási tilalom a Rozgonyi utca felöl 50 m-en.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük T. Utazóközönséget, hogy a Város Napi rendezvények miatt április 29. (csütörtök) 14:00 - május 2. (hétfő) 05:00-ig
- a 8,8Y helyi járatok módosított útvonalon közlekednek: Napraforgó tér-Kenyérgyár - Magyar u.60.- Kalmár u.- 1.sz. posta-... Visszafelé: ....- Csengery-Kis-faludy sarok - Zrínyi utcai ideiglenes megálló - Apolló mozi -. A Dél-Zalai Aruház déli megállóhelye áthelyezése kerül a Zrínyi utcába a Célpont Aruház mellé a lezárás idejére.
A lezárások és forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük megértésüket és türelmüket!
2016. április 28.
Kanizsa - Város Napja_|T

NAPJA
RENDEZVÉNYSOROZAT %
<* <>4vcs» 2016.04.29-30.
1S.30 VÁROS NAPI SZENTMISE
Jézus Szíve Templom
16.00 HEADBENGS
18.00 FISH!
20.15 ÜNNEPI KÖSZÖNTŐK
Dénes Sándor,
Nagykanizsa polgármestere
Cseresnyés Péter,
Munkaerőpiacért és
képzésért felelős államtitkár
20.30 KARTHAGO
10.00 FELVONULÁS
18.00 SZABÓ BALÁZS
BANDÁJA
20.30 RÚZSA MAGDI
22.15 TŰZIJÁTÉK
Részletes programok:
04.29 Péntek
11:00-12:00 Bolondballagás. Vidám felvonulás DJ-vel a Nagy-Magyarország Emlékműtől a Fő úton át az Erzsébet térre.
12:00-13:00 Flashmob a Szan-Dia Fitness Club közreműködésével az Erzsébet téren. Élőkép, like gyűjtés, selfi, díjátadás.
13:00-tól Helyi iskolák, művészeti csoportok bemutatkozása. Gyermek néptánc, Orff Ütőegyüttes
1S:00 Novellaíró pályázat díjainak átadása.
16:00 HEADBENGS - lendületes, energikus, fiatalos ROCK&ROLL
18:00 FISH! - magyar „hardpop"
20:1S ÜNNEPI KÖSZÖNTŐK: Dénes Sándor polgármester, Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár.
20:30 KARTHAGO - a rockzene Harley Davidson-ja. Színtiszta élő, erőteljes
rockzene.
04.30. Szombat
10:1S Oldtimer biciklisek indulnak a Kanizsa Centrumtól a Teleki úton át a NagyMagyarország Emlékműhöz. Az Emlékműtől kb. 11:00 órakor ünnepi menet vonul zenei kísérettel a Fő úton át az Erzsébet térre.
12:00- Koncertek, tánc. Tüttő János Nótakör, GAS divatbemutató, polgári kavalkád várja a kilátogatókat.
1S:00 BOOMBATUCADA - népszerű utcai dobzenekar.
18:00 SZABÓ BALÁZS BANDÁJA - Hogy milyen zenét játszanak, azt nála talán még senki más nem fogalmazta meg jobban: „Ez is valami csontok közül kifolyt muzsika, minden benne akar lenni, egész gyerekkorom: a zene, a tánc, a folk, a funky, a vér, a szív..."
20:30 RÚZSA MAGDI - Idén februárban telt házas koncertet adott az Arénában. Ezzel ünnepelte, hogy tíz éve van a pályán, és pont tíz éve nyerte meg az Arénában a Megasztárt.
22:00 TŰZIJÁTÉK. Különleges, egyedi látványelemek. Kísérő programok:
Rendhagyó kültéri fotókiállítás Szakács-Kovács Lóránt fotóiból az Erzsébet tér 14-15. szám alatt. Ingyenes játszótér az Erzsébet téren - kiépített akadálypálya, népi játékok, gokart, mászófal, seg-way. Extrém sportok a Fő úton. Sportautó bemutató.
16 borház száll versenybe a rendezvény bora címért. Kulináris élvezetek - magyaros konyha, langalló, dödölle, borkorcsolya, kürtöskalács, pogácsa, almáspite, lángos, amihez elengedhetetlen legalább egy pohár harmatos fröccs a fröccsbuszból.

Kondult
8
Kanizsa - Város Napja
2016. április 28
KANIZSAFEST
2016. április 28 - május 1.
2016. április 28. csütörtök
GNmiP
Erzsébet tér
10:00-12:00 PÖTTÖM PARK Bábszíntér Kakaó Együttes
11:00-14:00 PÖTTYÖS LABDA a Helikon Rádió helyszíni élő kívánságműsora
14:00-16:00 PREZI
16:00-16:30 PÁNTLIKA - néptánc bemutató
18:30-19:15 POROND - Budapesti Utcaszínház Ludas Matyi
Kísérő programok: PIKNIK (prósza, palacsinta) PARAVÁN (raklapfestő verseny) PATTOGÓ (mobil kalandpark, népi játékok)
folqári KAALK^
2016. április 29. péntek
o no.
Erzsébet tér
11:00 Bolondballagás, felvonulás 12:00 Flashmob az Erzsébet téren
12:30 Élőkép verseny 13:30 Helyi iskolák bemutatkozása 16:00 Headbangs koncert
20:15 Ünnepi köszöntők
Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere Cseresnyés Péter, államtitkár, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője
20:30 KARTHAGO

''ftü^ knnTuR
M a /vi/1 nrTr i ■ ■ ■ Ull
Nagykanizsa
EGYESfjLTT
if □

PANNON EGYETEM
NAGYKANIZSA

aw F E
Pa n n o n ra
A szerwezök a viltnzss jogát fenntartják!
2016. április 28
Kanizsa - Város napja
9
2016. május 1. vasárnap
> Mi
www.kanizsafest.hu
2016. április 30. szombat
Erzsébet ter
10:15 Ünnepi menet 11:00 Helyi csoportok, fellépők bemutatkozása 15:00 Boombatucada koncert 16:00 Szan-Dia Fítness Sport Club bemutatója 17:00 GAS divatbemutató
18:00
\
Szabó Balázs Bandája
19:00 PTE Brass Band koncert
22:15 Tűzijáték
Kiegészítő események:
Játszótér /ingyenes az Erzsébet téren/: kiépített akadálypálya, népi játékok, gokart, mászó fal, stb. Karikatúra készítés (ingyenes): szombaton délután, Győrfi Péterre! Sport autó bemutató Kép kiállítás Gasztronómiai egységek Borászok
Nagyszínpad (Erzsébet tér)
09:15 Megnyitó 09:30-16:00 Táncos produkciók 16:00-16:30 Bevonulás a térre, össztánc, zenél a Lobo Latino
16:30-17:00 <4
Krizbai Teca •J

17:20 Gördülő Tánccsoport Budapest 18:00-19:30 Finálé 1. rész
19:30
Madár Vera
20:00-21:00 Finálé 2. rész 21:00 Lézer-show
Tánc Promenád (Fő utca) és Valcer Korzó (Ady utca)
10:00- 20:00 Táncos, zenés produkciók
Old Timer Udvar (Kiskastély udvar)
10:00-18:00 Idősügyi klubok kulturális bemutatói, táncos, énekes produkciók 14:00-16:00 Karneváli felvonulás a Kanizsa Centrumtól az Erzsébet térig
A nap folyamán fellépő csoportok:
Al ahram Orientális Tánccsoport Sümeg, Attila utcai Óvoda tánccsoport ja, Boldog Donát Celesztina Óvoda tánccsoportja, Drávagyöngye Ifjúsági Néptáncegyüttes, Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola balett csoportja. Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola néptánc csoportja, Fatima Zumba, Gördülő Tánccsoport, Gyöngyvirág Tánccsoport Zalakaros, Hétszín virág Óvoda tánccsoportja. Hevesi Sándor Általános Iskola tánccsoportja, Ividő Tánccsoport Lendva, Kanizsa Salsa Egyesület, Kanizsa Táncegyüttes Kossuth téri Óvoda tánccsoportja, LatíNivó Salsa Klub Kanizsai Tánc és Mozgás művészet Egyesület, Liszói Minik, Magic Ritmo Tánccsoport, Magyarkanizsai tánccsoport, Magyarszerdahelyi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona {Vadrózsa, Fatima és lányai). Mura Dance Murakeresztúr, Nagykanizsa Honvéd Kaszinó Szkes Dance Tánccsoport,Olimpia Társastáncklub Eger, Őrtrlosi Lurkó Kuckó Óvoda tánccsoportja, Pá vei ka Andrea Zumba, VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház Pántlika Néptáncegyüttese. Pipitér Óvoda tánccsoportja. Premier Táncklub,Ritm Táncklub Oroszország, Rozmaring Táncegyüttes,Rügyecske Tánccsoport Zalakaros, Swans Balett és Tánciskola, Szan-Dia Fwk, Szikrák Táncegyüttes, Zalagyöngye Táncegyüttes, Zhafíra Orientál Stúdió, Zöldág Tánccsoport Zalakaros, Zrínyi-Bolyai Iskola Ritmika Tánccsoportja, Eraklin Táncklub Egyesület Idősügyi klubok:
Tungsram Nyugdíjas Énekkar, VOKE Kertbarát és Természetbarát Klub, Honvéd Kaszinó Hölgyklubja, Bajcsal Rezedák Népdalkör, Fürge lábak Néptánc csoport, VOKE Kodály Zoltán Énekkar, Tüttő János Nótaklub, Polgári Olvasókör Árvácska Dalköre, Bajcsai Nyugdíjas Klub, Honvéd Kaszinó Énekkara, Drávagyöngye Ifjúsági Néptáncegyüttes, Csillag Citera Együttes KÍSÉRŐ PROGRAMOK Kiskastély udvar: "Old Timer Udvar"
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok; Magyar Vöröskereszt Nagykanizsa
Old Timer autók, motorkerékpárok, kerékpárok (KOKSZ) kiállítás
Múzeum Udvar: "Keleti szer áj"
Keleties hangulatú udvar teákkal, hostánccal
Állatsimogató
Ady utca: "Valcer Korzó: Fotófalak, "Csipogó": népi játékok, népdalok tanítása, Árkád Galéria: fogyatékkal élő alkotók kiállítása; fotókiállítás, képzőművészeti kiállítás Hinta gálya INGYENES! Ingyenes arcfestés, kézműves foglalkozások, Nagykanizsai Gólyalábasok, Weisz Fanni könyvdedikálás Fő út: "Tánc Promenád" INGYENES HAJÓHINTA, fotófalak Erzsébet tér: Gyermekjátékok, Ügyességi, mobil KRESZ park, rendőrségi járőrautó bemutató Táncosok utcája. Sörpavilonok; borutca, Vására sok, árusok, kézművesek Májusfa, Fotófalak
Kanizsa - Hirdetés
2016. április 28
tatói fórumot április 14-én a Vasemberházban. A rendezvényen Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és dr. Polay József, a NAKKIK elnöke köszöntötte a
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara 88OO Nagykanizsa, Ady u. I. Telefon: 93/516-670, 93/516-671 Mobil: 0630/754-3616 E-mail: nakkik@nakkik.hu, Honlap: www.nakkik.hu
A KKV-K SZÁMÁRA ELÉRHETŐ EU-S PÁLYÁZATOK CÍMŰ FÓRUM
Kamaránk április 8-án az Uniós pályázati lehetőségekről, valamint a kormány foglalkoztatási támogatásairól szervezett fórumot. A rendezvényen dr. Polay József elnök köszöntötte a résztvevőket, majd Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője előadásában a magyar kormány idei évi foglalkoztatást segítő pályázati lehetőségeit ismertette a hallgatósággal. A programon Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár a vállalkozások számára már 2016-ban elérhető támogatási forrásokról adott tájékoztatást. A kis- és középvállalkozások európai uniós pályázati lehetőségeiről, a kiírt és kiírandó pályázatok várható tartalmáról tartott előadást.
Európai Munkáltatói Napok
Kamaránk és a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya az Európai Munkáltatói Napok keretében tartott munkál-
résztvevőket. Ezt követően Zuggó Zsuzsanna osztályvezető és Dr. Babati Szabolcs főosztályvezető, az Európai Unió által támogatott munkaerő-piaci programokról, a Nők 40+ programról, a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába" központi munkaerő-piaci programról és a TOP keretében tervezett foglalkoztatási együttműködésekről tartott előadást.
Konferencia a Pannon Egyetemen
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége és a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kam-pusza szervezett konferenciát április 14-én a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?" című előadás-és vitasorozat keretében. A rendezvényen Dénes Sándor polgármester és Valenta László GTTSZ elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Kuti Zsolt, az MNB Monetáris Politika és Pénzpiaci Elemzés Igazgatóság igazgatója, Dr. Vereczkey Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Dr. Novoszáth Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense tartott előadást. A rendezvényen Dr. Keller Krisztina egyetemi docens mondott zárszót.
Ülésezett az elnökség Április 2S-én tartotta soron következő ülését kamaránk elnöksége.
dálkodást, a 2016. évi költségvetés tervezetet, megbeszélték a 2016. évi választások előkészítésével kapcsolatos teendőket, meghatározták a küldöttgyűlés időpontját és napirendi pontjait, valamint döntöttek a „Szakoktatói nívódíj" és a „Nagykanizsa Szakképzéséért díj" odaítéléséről.
Közlemény
A Nagykanizsa Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége - a 2016. évi tisztújító választásokkal ösz-szefüggésben - az alábbiakra hív-
Az ülésen dr. Polay József elnök beszámolt az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről. Az elnökség megszavazta és elfogadásra javasolta a 201S. évi gaz-
UJDONSAGOK 2016. január I-től!
Keresse nálunk a népszerű hiteleket!
ja fel a tisztelt vállalkozások figyelmét: A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 32.§ (2) bekezdése, valamint a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 9192. pontja alapján a Kamara választóinak, tagjainak jegyzékét és az írásbeli jelölőlapot a Kamara székhelyén (Nagykanizsa. Ady u. 1.) működő ügyfélszolgálati irodájában 2016. április 26. és május 10. között közzéteszi. A választási és tagjegyzékkel kapcsolatos észrevételeket megteheti írásban a nakkik@nakkik.hu email címen, vagy leadhatja személyesen Szolgáltató Irodánkban.
SZAKKÉPZÉSI HÍREINK
* A kamarai garanciavállalás kiegyensúlyozottabb képzési rendet eredményez
A kamarai garanciavállalás a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 201S. július elsején hatályba lépő módosítása szerint, amennyiben a területileg illetékes gazdasági kamara ellenőrzési és minősítési folyamata ál-
tal megfelelőnek nyilvánított képzőhely biztosított és ezáltal a tanulószerződés megköthető, a tanuló gyakorlati képzése a szakiskola kilencedik évfolyamának összefüggő gyakorlatától kezdődően, kizárólag ennek keretében szervezhető meg. A jogszabály értelmezése alapján a kamarai garanciavállalás a szakiskola kilencedik évfolyamának összefüggő gyakorlatának kezdetétől folyó valamennyi szakiskolai évfolyam tanulóinak gyakorlati képzésre vonatkozik.
A Széchenyi Kártya Program hat hitelterméke közül valamelyik biztosan megoldást nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira.
Amennyiben Önnek most vagy a jövőben hitelre lenne szüksége vállalkozása fellendítéséhez, érdemes tájékozódnia a hitellehetőségekről.
Kamaránkban kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel várják.
Telefon: 0693-516-670 0630-754-3616
A kamarai garanciavállalás intézményrendszere megkönnyíti a kamara szakképzéshez kapcsolódó feladatait, átláthatóbbá teszi az iskolák és a tanulók számára a gazdálkodó szervezeteknél, illetve az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzést. Elsősorban azt segíti elő, hogy a tanulók minél hamarabb gazdálkodó szervezetnél, munkafolyamatba ágyazott tanulással sajátítsák el a választott szakképesítést. Az új rendszer bevezetését követően, a korábbi évek gyakorlatától eltérően nagyon fontos változás, hogy a tanulószerződések megkötésének időszaka lényegesen korábbi időpontra (május 1. - június 1S.) esik. A kamara igazolást állít ki, ha a tanuló iskolai tanműhelyben teljesítheti az előírt gyakorlati óraszámot, mert nincs olyan egyéni vállalkozó, gazdálkodó vagy egyéb szervezet, amely vállalja a tanuló gyakorlati oktatását vagy nincs a tanulók fogadására alkalmas képzőhely. A tanulók fogadásának hajlandósága esetén is előfordulhat), hogy nincs annyi szabad hely, mint amennyi tanulót el le-
2016. április 28
Kanizsa - Hirdetés
ii
hetne helyezni. Az igazolás kiállítását követően az iskola biztos lehet abban, hogy neki kell gondoskodnia a tanuló(k) gyakorlati képzéséről. Amennyiben a teljes gyakorlati óraszám megszervezése nem lehetséges iskolai tanműhelyben vagy demonstrációs tantermi gyakorlat keretében, a teljes gyakorlati óraszám 40%-áig az iskola együttműködési megállapodást köthet külső gyakorlati helyszínnel.
♦ Gyakorlati képzés - tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással
A Kamara törekvése, hogy minél több tanuló gyakorlati képzése tanulószerződéses jogviszony keretében valósuljon meg, de gazdálkodó szervezeteknél nemcsak tanulószerződéssel, hanem együttműködési megállapodással is lehetőség van a szakmai gyakorlat teljesítésére.
Az együttműködési megállapodást a gazdálkodó szervezet és a szakképző iskola köti egymással, a megállapodás függeléke tartalmazza az érintett tanulókra vonatkozó információkat. 201S. június 12-től, a szakképzési törvény módosítása szerint az ágazati szakközépiskolai szakképzésben tanulókat is megilleti pénzbeli juttatás az előírt nyári összefüggő szakmai gyakorlatuk teljesítésének idejére. A szakképzési törvény módosítása emellett lehetővé tette, hogy Magyarországon az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben az első és második szakképesítésre történő felkészítés - függetlenül az oktatás munkarendjétől - ingyenes. A második szakképesítés megszerzésére irányuló képzés csak az első szakképesítés megszerzését követően kezdhető meg, a tanuló párhuzamosan képzésben nem vehet részt. A második szakképesítés viszont kizárólag felnőttoktatás keretében szerezhető meg. A képzésben térítésmentesen részt vevő tanulóktól a gyakorlati képzést szervező semmiféle díjazást, térítést, hozzájárulást nem kérhet.
♦ „A jó szakma felér egy diplomával"
A 9. Szakma Sztár Fesztivál április 18-20. között került megrendezésre. A versenyzők 40 szakmában mérettették meg tudásukat. Nagykanizsát négy szakmában S tanuló képviselte, akik a Nagykanizsai
Szakképzési Centrum Műszaki Szakképző Iskolájának végzős diákjai. Az épületgépész- és szerkezetlakatos szakmában 4. helyen Fenyvesi Márk, S. helyen Győrfy Patrik Géza, a kárpitos szakmában Böröndi Klaudia 3. helyezett, a hegesztőknél 8. helyezett Bogdán Milán Ivó, míg a villanyszerelők versenyzői közül első helyen Léránt Márk végzett. Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak, oktatóknak és további sikeres munkát kívánunk! A fesztiválra 80 fő, pályaválasztás előtt álló 7. osztályos diák látogatását szerveztük meg, akik a szepet-neki, nagyrécsei iskola és a Bolyai tagintézmény tanulói voltak.
A tanulók a negyven szakma legjobbjait láthatták versenyzés köz-
lyos tanulói és az Arany János Kollégiumi Program előkészítő csoportja látogatott el különböző tevékenységet folytató cégekhez. A vendéglátás tevékenységi területeivel a Hotel Königben, a Szőlőskert Fogadóban, a HeniCuki Kft.-ben és az Egri József utcai cukrászüzemben ismerkedtek az érdeklődő gyerekek. A HEAT-GÁZGÉP Kft.-nél, az OT-INDUSTRIES DKG-Gép-
széről, melyekre egyből választ is kapnak a szakemberektől. A fenti
ben és néhány szakmánál lehetőségük volt a tárlatvezetés alkalmával rövid ismertetőt hallgatni az adott szakmáról és a versenyzők versenyfeladatairól. Jó néhány szakmánál foglalkoztató szigetek is működtek, ahol az érdeklődök segítséggel elkészíthettek egy-egy kis munkadarabot is, melyet elvihettek Az általános iskolásokon kívül 33 fő szakiskolai tanuló is eljutott ugyan ebben az időpontban megrendezésre került III. Skills Hungary Nemzeti Döntőre. Számukra is nagyon hasznos volt ez a rendezvény, hiszen láthatták, hogy az általuk tanult szakmákban egy ilyen megmérettetésre el lehet jutni kitartó tanulással, szorgalommal. ♦ Ismerkedés nagykanizsai üzemekkel, cégekkel A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara március hónapban négy oktatási intézmény pályavá-
gyártó Zrt.-nél a műszaki terület szakmáiról kaptak tájékoztatást a diákok. Az asztalos, kárpitos és varró szakmákat a FABAK Kft.-ben mutatták be a gyakorlatban az érdeklődőknek. Az autójavítás, fényezés rejtelmeibe pedig Ágoston Tibor egyéni vállalkozó, karosszéria lakatos mester műhelyében kaptak betekintést a gyerekek. A Szivárvány EGYMI 10. osztályos tanulói a Kanizsa REHAB
lasztás előtt álló tanulóinak szervezett üzem- és tanműhely-látogatást. A csapi és gelsei iskolák 7. osztályosai, a Szivárvány EGYMI 10. osztá-
Nonprofit Kft.-hez látogattak el, ahol a gyerekek az ottani munkalehetőségekkel, valamint a munkakörülményekkel, majd ezt követően a NSZC Műszaki Szakképző Iskolájának egészségügyi képzésével ismerkedtek. Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő csoportjában tanuló lányok a Kanizsai Dorottya Kórházban részletes és átfogó tájékoztatót kaptak az egészségügyi szakmákról, képzésről. Vehetőségük volt, hogy egy-két osztály tevékenységi területébe is betekintsenek. Az üzemlátogatások célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok minél több szakmával ismerkedjenek meg a gyakorlatban. Megtapasztalják, hogy az adott szakmában dolgozó szakemberek milyen munkát végeznek, milyen munkakörülmények között, milyen munkaidő beosztással. A látogatások során kérdések is merülnek fel a diákok ré-
üzemeken kívül a gelsei iskolások a NSZC Thúry György Szakképző Iskolájának képzéseiről tájékozódtak az intézményben, és betekintést nyertek különböző szakmák szaktantermeibe és láthatták a szakácsok és cukrászok tankonyháját is. A céglátogatásokon kívül tanácsadónk pályaorientációs foglalkozások és osztályfőnöki órák keretén belül nyújt segítséget abban, hogy minél megalapozottabb döntést hozzanak 8. osztályban a gyerekek továbbtanulásukat tekintve. Kamaránk továbbra is várja az oktatási intézmények, egyéni érdeklődők jelentkezését, akiknek bármelyik szolgáltatásunkkal segítséget nyújthatunk. ♦ Szakmák Éjszakája ANagykanizsai Szakképzési Centrum is csatlakozott a Szakmák Éjszakája elnevezésű országos pályaorientációs fesztiválhoz. A Kanizsa Centrumban április lS-én megtartott rendezvényen több mint 700 általános iskolás diák és szüleik vettek részt. A rendezvényt Cseresnyés Péter szakképzésért és munkaerőpiacért felelős államtitkár nyitotta meg, majd Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója és Bihall Tamás, az MKIK oktatási és képzési alelnöke köszöntötte a résztvevőket. Pályaorientációs munkatár-
sunk a kamara standján várta az érdeklődő diákokat és szüleiket, hogy bemutassa pályaorientációs szolgáltatásainkat. Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-1/201S/TK/22 számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére a nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.
Kanizsa - Hangjegy
2016. április 28.
Nemzetközi Jazznap Nagykanizsán
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465 e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAP Május 3. 14 óra 14.15 A Hevesi Sándor Altalános Iskola tanulóinak rajzkiállítása (megtekinthető: május 21-ig). 14.25 A Hevesi Sándor vers- és prózaíró pályázat eredményhirdetése.
14.40 Koszorúzás Hevesi Sándor fejszobránál és a Fő úti emléktáblánál.
Közreműködnek: a Hevesi Sándor Altalános Iskola tanulói. Köszöntőt mond: Bagarus Agnes, NMJV Humán Osztály vezetője. Május 4. 19 óra Medgyaszay Ház VILÁGEGÉSZ ÉS TÖREDÉK József Attila töredékei Csontos János kiegészítésével, zenés versszínházi előadás Előadják: Császár Angéla színművész, Erdélyi György színművész, Grencsó István fúvóshangszerek, Miklós Szilveszter ütőhangszerek. A belépés DÍJTALAN!. Május 5., 12., 19., 26. 10 és 11 óra KEREKÍTŐ
mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847.
Részvételi díj: 700 Ft/család.

Medgyaszay Haz
i\uiiurau /]< Központ
Kanizsai Kulturális
Az UNESCO 2011-ben hozott döntése értelmében minden év április 30-án tartják a Nemzetközi Jazznapot. A világ 195 országában nagyszabású koncertekkel, előadásokkal, filmvetítésekkel, fórumokkal és kiállításokkal ünnepelnek a jazzt szerető emberek. Nagykanizsán az első jazz-világ-napi rendezvényre 2014-ben került sor, majd 2015-ben ismét színvonalas programoknak adott helyet a város. Idén a hagyományoknak megfelelően ismét három helyszínen zajlanak az előadások, melyek részleteiről Halász Gyula jazzkutató, a rendezvények szervezője és moderátora, a Magyar Jazzkutatási Társaság és a Magyar Jazz Szövetség tagja tartott sajtótájékoztatót.
A jazzkutató elöljáróban kiemelte: a Nemzetközi Jazznap 11 órakor kezdődő megnyitójának a Jágó kávézó ad helyet. Ezt követően Jazz, Freedom, World címmel, egy kerekasztal beszélgetés részese lehet a közönség. Tiborcz Iván jazz-zenészt, a cserfői JazzLand programjainak működtetőjét, szervezőjét, Vámos Béla zenetanárt, a Kanizsa Big Band vezetőjét ezút-
tal Halász Gyula bírja szóra.
A program folytatására 18 órakor kerül sor a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol a Gayer Mátyás (zongora) és Varga Dániel (szaxofon) alkotta duó ad egy különleges koncertet, megismételve az öt évvel ezelőtti szereplésüket. A kifejezetten erre az alkalomra szervezett előadás egyben élő koncertfelvétel is lesz, ami egy közösen kiadott CD alapját képezheti.
A rendezvény záróeseménye ezúttal is a Cserfő hegyen található JazzLand lesz, ahol a Tiborcz Trió
adja a nyitókoncertet. Azt követően pedig a jazz-rajongók hajnalig tartó örömzenét élvezhetnek a helyi és külföldön élő jazz zenészek társaságában.
Halász Gyula arra is felhívta a figyelmet, hogy a Nemzetközi Jazznap szellemiségének megfelelően valamennyi rendezvény ingyenesen látogatható. Hozzátéve azt is, hogy a szponzorok támogatásának köszönhetően ismét kiderült: van még szellemi potenciál és tartalék a kanizsai jazz-életben.
B.E.
Májusi fogadónapok, fogadóórák
Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2016. május 11-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában. Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2016. május 4-én (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. május 2S-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Balogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2016. május 4-én, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Roz-gonyi utca 23.): 0630/204086S, balogh.laszlo61 @chello.hu. Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016.
május 27-én (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Altalános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.). Bedő György az S. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. május 3-án, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Altalános Iskolában. Dénes Sándor a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. május 12-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.). Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát 2016. május 3-án, kedden, 17.00 órától 18.00 óráig a Palini Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.). Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető. Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. május 3-án, kedden, 17- 18 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2016. május 2-án (hétfőn) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Altalános Iskolában. Karádi Ferenc a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. május 2-án (hétfőn) 16 órától fogadóórát tart a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.); 17 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 12.).
Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2016. május 2-án (hétfőn) fogadóórát tart, 17.00 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); 18.00 órától pedig Kiskanizsán a volt Nagyrác általános iskola ebédlőjében (Nagyrác u. 26.).
Szőlősi Márta a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2016. május 2-án, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-818S, szolosi.marta@fidesz.hu, szmar-ta2S@hotmail.com.
internation
Május 4. 19 óra VILÁGEGÉSZ ÉS TÖREDÉK
József Attila töredékei Csontos János kiegészítésével, zenés versszínházi előadás. Előadják: Császár Angéla színművész, Erdélyi György színművész, Grencsó István fúvóshangszerek, Miklós Szilveszter ütőhangszerek. A belépés DÍJTALAN! Május 7. 14 óra HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI KULTÚRA NAPJA Népdalcsoportok, népi együttesek, asszonykórusok, néptánccsoportok, népi együttesek... minden ami népi kultúra. Házigazda: Csillag Citeraegyüttes Információ: Lakatosné Ónodi Erzsébet 30/295-1730 A belépés DÍJTALAN!
2016. április 28
Kanizsa
Ez + Az
13
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Karbantartó szakirányú megegyezés szerint
Gépkocsivezető szakirányú megegyezés szerint
Gipszkartonszerelő szakirányú megegyezés szerint
Faipari gépmunkás 8 ált. iskola megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Szakács, pincér szakirányú megegyezés szerint
Hiradástechnikai hálózatszerelő szakirányú megegyezés szerint
Csőhálózat szerelő szakirányú megegyezés szerint
Gyártósori szerelő 8 ált. iskola megegyezés szerint
Kőműves, ács szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
ii Helikon
Az Ön rádiója Kanizsán
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
A kommunikáció terén valószínűleg nem ér el olyan eredményt, amire számított. Legyen kicsit erőszakosabb, ha egy munkát meg akar szerezni.
$NV.20.-V.20. Bika
Ha úgy érzi, a kapcsolata nem ad kellő nyugalmat és biztonságot, akkor éppen itt az ideje a szakításnak. Jól gondolja át az ezzel kapcsolatos döntését.
V21.-VI.21. Ikrek
Már csak néhányat kell aludni, s itt a várva várt május. Ha ön is úgy szeretné, varázslatos, emlékezetes pillanatokat élhet át a természetben.
VI.22.-VII.22. Rák
Egy kis nézeteltérés után, mintha semmi sem történt volna, romantikus rajongással közeledik a kedveséhez. Szerencsére, ismét sikert ér el nála.

VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Vigyázzon jobban az egészségére, és a hétvégét, ha teheti, szórakozással töltse el. Baráti kapcsolatait kiválóan ápolhatja a város napján is.
^ VIII.23.-IX.22. Szűz
A hétvége felé bőven lesz alkalma a nosztalgiázásra. A város napja eseményeit semmi esetre se hagyja ki. Ha kell, szervezze át a napi programját.
j^IX.23.-X.22. Mérleg
Ha elfogad ismerősétől egy kellemesnek ígérkező meghívást, akár spirituális élmények részese lehet. Éppen ezért ne bizonytalanodjon el a válaszadásnál.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Hogyha kilátogat a város napja rendezvényeire, számtalan meglepetéssel számolhat. Egy kedves barátjától bármit megkaphat a vidám forgatagban.
fl4$XI.23.-XIL21. Nyilas
Váratlan élmény borzolhatja fel a kedélyét a hétvégén. A kedvese választás elé állítja. Jól gondolja meg, hogy mit válaszol. Legjobb lenne, ha igent mondana.
1^X11.22.-1.20. Bak
Családon belül is számíthat váratlan eseményre. Még az is elképzelhető, hogy módosítania kell a nyárra tervezett programját.

21.-II.19. Vízöntő
Legyen egy kicsit visszafogottabb a szokásosnál. Legyen szó akár a pénzügyeit érintő kérdésekről, vagy a munkahelyén adódó vitákról.
i0CII.2O.-III.2O. Halak
A közeljövőben nem lesz semmi olyan terve, amit ne tudna győzelemre vinni. Ennek ellenére az irigyeinek a száma sajnos növekedhet.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. április 28
C~"-^
Összetettben is jutott két elsőség
A Rozgonyi Úti Általános Iskola diákjai az országúti kerékpáros diákolimpia országos döntőjén, a Debrecen melletti Bocskaikert térségében az egyesületi háttérrel nem rendelkezők futamaiban indultak. Az iskola diákjai közül az egyes távokon kategóriájában és korcsoportjában Kertész Noémi, valamint Kovács Dóra összetettben (is) az első helyen végzett. Mellettük Varga Laura, Vörös Marcell és Varga Nóra egy-egy bronzérmet is begyűjtött. \___/
Második helyezettek a kanizsaiak
Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (2.) - Szombathelyi AK Sportiskola (8.) 11:7
NB I Nyugati csoport női asztalitenisz-mérkőzés, 18. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai győztesek: Madacki Mirella 4, Végh Zsuzsanna 4 , Tóthné Szász Kinga 2 és Madacki-Végh páros
Egészen jó kis mérkőzés kerekedett a találkozóból, melyen a ka-
nizsaiak (képünkön) végül megszerezték a bajnokságbeli második helyet. Volt egy visszatérőjük is Tóthné Szász Kinga személyében, aki jó néhány hónap után ragadott ütőt és két meccset gyorsan be is húzott. (A csapatnál előzetesen tíz nyert öszszecsapásban bíztak, ezt még túl is teljesítették a hazaiak.)
P.L.
Sikeresen is vizsgázott
Hatodikként zártak
A Nagykanizsai Mozgássérültek Hamburger SE ülőröplabda csapata Agárdon vett részt a bajnokság befejező fordulójában, melynek keretében az alsóház rájátszásában vett részt másik három csapat társaságában.
Három mérkőzésükből a kanizsaiak kettőt megnyertek, így végül a bajnokság hatodik helyén zártak.
A kanizsaiak záró fordulóbeli eredményei: Hamburger SE -MTK II 3:0, Hamburger SE - Szeged 0:3, Hamburger SE - MTK I (női magyar válogatott) 3:0.
Az elmúlt körben a női válogatott elleni 3:2 vereségért a Hamburger visszavágott és meggyőző játékkal nyerték meg az 6. helyért zajló meccset.
A Hamburger SE kerete Földi József, Varga István, Balogh Miklós, Máté Jenő, Sztuhár Gábor, Balogh Imre, csere: Balogh Márton, Bazsó András, Melles Lívia és Landek Laura összetételű volt Agárdon.
A 2016. évi magyar bajnokság alsóházának végeredménye: S. Szeged Csakazértis SE, 6. Hamburger SE, 7. MTK I női válogatott, 8. MTK II.
Negyedik alkalommal került megrendezésre Nagykanizsán a Sensei Büki Gyula 7. Danos nagymester által vezetett karate edzőtábor.
A Németországban, Berlinben élő nagymester a legutóbbi hétvégén összevont edzőtábort tartott és több egyesület képviseletében érkeztek a házigazda KIME Sho-tokan Karate Egyesület tagjai mellett Nagykanizsára, így Budapestről, Gelséről, Kaposvárról, Sellyéről, Zalaegerszegről is. A táborban részt vett, vendég nagymesterként Sensei dr. Zakariás László 8. Danos és - Szerbiából - Sensei Zeldi Goran 7. Dan-os nagymester.
A tábor vége Dan vizsgával zárult, ahol Sensei Büki Gyula 7. Dan-os és Sensei dr. Zakariás László 8. Dan-os nagymesterek elött a KIME Shotokan Karate
Egyesület vezetője Sensei Feszt Norbert (képünkön) az European Shotokan Karate Do 4. Dan fokozatára vizsgázott.
P.L.
INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (7759K)
Eladó Kiskanizsán a Pápai u. 22/a. szám alatt egy 1110 m2-es, közművesített, tehermentes telek, bontandó kicsi házzal. Buszmegálló 50 méterre. Vásárolja meg és építsen a Csok-kal. Érd.: 0620-388-4056, 0620-382-3085 (7764K)
Lakást keresek! Tel.: 0630-3020680. További elérhetőség: e-mail: 585.667@gmail.com (7768K)
Mórichegy elején gondozott, dupla telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szőlő nincs). Érd.: 0693-323-737, 0620-3285-766 (7774K) Sand központjában három szobás családi ház telekkel, melléképületekkel, konyhakerttel eladó. Tel.: 0630438-4215 (7776K)
Nk-án Berzsenyi 12/B-ben I. emeleti, 56 m2-es, két szobás, erkélyes, felújított lakás eladó. Érd.: 0630-4540529 (7778K)
SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Altalános villanyszerelést is vállalok. Tel.: 0630-597-1530 (7772K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Érd.: 0620-510-2723 (7775K)
''ú / KÉRJÜK támo-
I gassa adója 1%-
_M_ / VF ával a „Zalakaros Új Templomáért" Közhasznú Közalapítványt.
Adószám: 18959105-1-20
/■ \ Adja fel apróhirdetését lapunkban!
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft.
V_y
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd u. 5. Tef,: CJÍ-70-50S-781Q, 06-70-518-5385
ÁLLÁS
A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
- 2 határozatlan idejű esetmenedzser
- 1 határozatlan idejű családsegítő
- 1 határozott idejű családsegítő A pályázatok benyújtási határideje: 2016. május 10.
Részletes információk:
https://kozigallas.gov.hu,
www.nagykanizsa.hu;
www.zalakomár.hu;
www.surd.hu
liilliU
2016. április 28
Kanizsa - Sport
15
Cserhátis győzelem a Széchenyi Kupán
A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium testnevelés munkaközössége az idei tanévben is megrendezte a város középiskolái között a Széchenyi Kupa kispályás labdarúgó tornát.
Ahogy azt Váradi Gábor testnevelő tanártól megtudtuk, minden év ezen időszakában rendezik a hagyományosnak tornát a Mindenki sportpályája műfüvesén. Az iskolák tehetséges játékosai ezúttal is kitettek magukért és a nagy csaták mellett sportszerűen focizva döntöttek a végső helyezésekről.
A Cserháti-iskola a tornán két csapattal indulhatott, így a hét gárda egy-egy négyes és hármas csoportba lett besorolva, majd a cso-
portmérkőzések után következhettek az elődöntők és a helyosztók.
Széchenyi István Kispályás Labdarúgó Kupa, végeredmény. A 3. helyért: Thúry - Dr. Mező 1-1 (büntetőkkel: 3-2). Döntő: Cserháti I - Nagykanizsai Műszaki 2-2 (büntetőkkel 2-1). Különdíjak. Legjobb mezőnyjátékos: Iványi Gábor (Mező). Legjobb kapus: Kócza László (Nagykanizsai Műszaki). Gólkirály: Dömötör Csaba (Cserháti II) 6 gól találattal
A díjakat a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola igazgatóhelyettese, Hajas Zoltán adta át, egyben kiemelve a kupa - már so-kadszori - sikerét.
P.L.
A hatból három pont
A megyei labdarúgó első osztályú bajnokság legutóbbi fordulójában az UFC Nagykanizsa rangadót játszott idegenben a Csács-Nemesapáti SE legénységével. A kanizsaiak az első félidőben nyújtottak jobb teljesítményt és Horváth Balázs révén vezetést is szereztek. A második játékrészben a hazaiak ugyan erősítettek az
egyenlítésért, de a dél-zalaiak 1 -0-ra nyertek. A Kanizsa ötödik a tabellán. A kilencedik Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE a Semjén-háza SE-t látta vendégül és a kiskanizsaiak korán emberhátrányba kerültek, a vendégek pedig ezt (is) kihasználva végül 2-1-re nyertek. A hazaiak szépítő találatát Földesi Gábor jegyezte.
Közterület átnevezése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének S9/2016. (III.31.) számú határozatával a Vágóhíd utca vasúti keresztezéstől észak-keletre húzódó szakaszát képező 2S4/2, 4377, 249/1 és 0440/S hrsz-ú út-területek nevét Vágóhíd utcáról Nádas utcára változtatta. A vasúti keresztezéstől nyugatra eső utcaszakasz neve továbbra is Vágóhíd utca marad.
Két ötödik hellyel
A Nagykanizsai Judo KlubRöntgen Kanizsa színeit a Mód nővérek képviselték a cselgán-csozók junior országos bajnokságán, a Pest megyei Piliscsabán.
Mód Saron női 52 kg-ban mérlegelt és a kilenc fős mezőnyében két nyert és két vesztes mérkőzéssel 5. helyezést ért el. Nővére,
Mód Jordána 78 kg-ban, súlycsoportja nyolc fős mezőnyében egy nyert és két vesztes mérkőzéssel szintén ötödik helyezést ért el, ezzel mindketten értékes pontokat szereztek egyesületüknek. (Képünkön a kanizsai cselgáncsozók trénereikkel.)
P.L.
Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területű lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint.
A versenytárgyalás időpontja: minden keddi munkanapon, 10.00 órakor az ingatlan elkeléséig. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza.
Nagykanizsa, Király utca 6. szám alatti, az udvarban lévő 9-es ajtószámú, 2037/A/9 hrsz-ú, 39 m2 területű lakás.
Kikiáltási ára: 1.500.000 Ft. A versenytárgyalás időpontja: 2016. május 5-én, 9,00 órakor. Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden keddi munkanapon, 9.00 órakor az ingatlan elkeléséig. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt irodaháza. A versenytárgyalásokon való részvétel részletes feltételeiről, a megtekintés időpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311-241/116. mellék.
: BERELHET0 IRODÁK!
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ Bővebb információ: ?
16
Kanizsa - Hirdetés
2016. április 28
Márvány, Gránit, Mészkő
Síremlékek, urnasírok, kiegészítők
Sírkövek, urnasíremlékek kiegészítők széles válaszlék kínálluk vázák, mécsese keresztek, kelyhek.
Forduljon hozzánk, (egye próbára szakértelmünket. Sokéves tapasztalatunkkal, személves konzultációval segítjük a megfelelő síremlék kiválasztásában. Hívjon minket bizalommal!
Szilvási Sírkő-Épületkő Bemutatóterem: Nagykanizsa, Kárház u. 15. Telephely: Csurgó, Poldini út 8. Kirakat Csurgó, Arany lános u. 36.
www.stremlek.net
+3630295-3048
+3030956-5685
^ Véradás - Vöröskereszt
2016.04.29. (péntek) 14:00 - 18:00 Nagykanizsa - Város Napja.
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATASES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
intenzív
^ANGOL N Y EIL VT A N F O LYAM O K vagy 10.000 Ft* KEDVEZMÉNNYEL!
június 20 - július 15-ig és július 18 - augusztus 12-ig
1 TANÉV ANYAGA MOST 4 HET ALATT!
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil: (30) 400-5253
E-mait:díalog@dia|ognk.hu, Web: www.dialognk.hu
26 éve képezzük a vezetőket!
W A VOKSH OKTATÁSI KFT]
induló tanfolyamaink
Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes* tanfolyam jelentkezési időpontja:
május 11. (szerda) 16 óra
Kategóriás tanfolyamaink e-learninges oktatás keretében is elérhetőek!
Következő GKI vizsga időpont:
május 28-án (szombat) Jelentkezési határidő: május 18.
* Részletekről érdeklődjön irodánkban! Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-S16-634. Beke Ivett irodavezető: 0630-491-70S1 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
Stat. 2015-4 né. VSM: "B" E: 41.18%, F: 62,5% - "C"E: 77,14% ÁKÓ: "B" Gy: 127.79%
S Nóvum á^yi^
Pünkösdi Lakástextil
Árengedmények
-25 % krepp, pamut, flanel, pamutszatén ágyneműk -30 % damaszt ágyneműk -25 % terítők, asztali futók Kifutó függönyök a készlet erejéig 200,-Fl/fm áron
(a függönyök ára a varrást nem tartalmazza)
Akciónk április 18-tól május 14-ig vagy a készlet erejéig tart!
Kanizsa Rehab Nonprofít Kft. mintaboltja ■ 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér l. (Vasemberhib!. szökőkúttal wembon} - Nyitva tartás: hétfő péntek: 8-17:30, szombat 8-12
Akció