Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.82 MB
2020-12-22 10:17:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
460
1126
Rövid leírás | Teljes leírás (499.04 KB)

Kanizsa 2017. 008-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 8. SZÁm, 2017. MÁrcius 3.E heti vezető témánk: tavasz a lélekben, a testben és a kertben. A Kanizsa megnézte, kinek mit jelent a nagy-böjt, az életmódváltás és a kikelet-hozta hétvégi munka. A tapasztalatunk: Nagykanizsa ébred! – talán többfajta értelemben is. Írásaink a 7., a 12-13. és a 14 oldalon találhatók. Két filmes siker is érinti Nagykanizsát. A Mindenki - Valu Rebekával - Oscart nyert, s a Szürke senkik főhőse is kötődik a városhoz, hisz’ Kovács S. József (a nagy képen balra) itt végzett, piaris-ta diákként. A lényeg: odaadás és alázat. Oszi pedig egy rokon.Filmek, életek, történetek a 9., a 10., a 11. és a 15. oldalon.Mindenki és Szürke senkikFOTÓ: Bakonyi ErzsébetFOTÓ: Gergely SzilárdIndult a busz…21Bizony, a régi szurkolói rigmust citálva, a megyei focielit tavaszi nyitókörében indult a busz Türjére és Zalalövőre. Előbbit a Sáskák tömték ki egy hetessel, utóbbit az UFC küldte haza 5-0-lal. A góllövő cipőkkel tehát nem volt gond, ráadásul négyen is dupláztak. Soha rosszabb focihétvégét!A tavasz50 árnyalataA kép forrása: Film Positive Kft.
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTEnnyi napig volt érvényben a látogatási tilalom a Kani-zsai Dorottya Kórházban, amelyet január 25-én ren-delt el az influenzaszerű megbetegedések számának növekedése miatt dr. Brünner Szilveszter főigazga-tó. A szigorú intézkedést kedden oldották fel az intéz-ményben, miután – akárcsak országosan – a térségben is jelentősen javult az influenzahelyzet. Vagyis a bete-geknek már nem kell nélkülözniük rokonaik, ismerőse-ik társaságát.A tél elkergetése okán „Fasnik gonosza”- vagyis a minden előző esztendei bűn eredője - sem kerülte el a sorsát Csáktornyán, Nagykanizsa egyik fontos horvátországi partner-településén. A sétálóövezetben 53. alkalommal égették el a bűnös bábut a Muraközi Far-sang (Medjimurski Fasnik) keretében. Múlt vasárnap több ezren kísérték a pikacokkal, lafrákkal, capljákkal és más őshonos muraközi álarcokkal felvonulókat a csáktornyai utcákon. Persze, nem csupán a csörtető ijesztgetők vették birtokukba a belvárost, hiszen volt itt pingvinkolónia és fregattal garázdálkodó kalózhad is. POLGÁR Lászlóa hét száma:Elűzték FasnikotVILÁG KÉP – A HÉT képKÉPeKitört az EtnaNyolchónapnyi szünet után feléledt az Etna, Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánja, emiatt légi-forgalmi riasztást adtak ki Szicíliában. Kerestünk Olaszországban élő kanizsaiakat, ők azt mondták, az országban nincs pánik, s ők is biztonságban vannak. A vulkán kedden éjszaka tört ki. A sötétben magasba szökő, izzó rögöket Catania és Taormina városából is látni lehetett, s kisebb láva-folyás indult el az Etna délkeleti kráteréből.Kanizsa35Fotó: Polgár LászlóIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTIFotó: Gergely Szilárd
2017. 03. 03. | 3A HÉT TÉMÁJAA mai napig nem tudni pontosan, hányan estek áldozatául a titoi kom-munista rendszer rémtetteinek: több mint 84 ezer magyart üldöztek el, tíz-ezreket pedig haláltáborokba és kény-szermunkatáborokba hurcoltak vagy brutálisan meggyilkoltak.Az áldozatoknak emléket állító tablók január végén érkeztek Nagykanizsára. A Keskenyúton Alapítvány vándorkiállításának záró-napján, a kommunista dik-tatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából tar-tott városi megemlékezé-sen Dénes Sándor polgár-mester az emlékezés és emlékeztetés erkölcsi köte-lességéről szólt. - Hiába elborzasztó szembesülni a bűnösökkel, akkor sem kerülhetünk velük egy oldalra a hazug-ság felvállalásával. Nem lehetünk társaikká az embertelenségben, még akkor sem, ha a fiatalok és az áldozatok lelke rendül-het is bele. Inkább vállalni kell a fájdalmat, ám az igaz-ság és a szabadság nem csorbulhat. Az az igaz-ság és szabadság, amelyért nemzettár-saink meghaltak – fogalmazott a város-vezető. „Honnan ismerős az ideológiai terror?” Cse-resnyés Péter államtit-kár, országgyűlési képviselő a megemlé-kezésen hangsúlyoz-ta: a kommunizmus több évtizedes való-sága szörnyű áron ugyan, de egyfajta immunitást, józansá-got alakított ki a magyarokban, amely sze-rinte napjainkban sem lan-kadhat. - Amit 1953-ban elképzel-hetetlennek tartott a költő, ezért írta meg ironikusan, hogy „a hatalom lecseréli a népet”, annak veszélye, valósága már itt van. Nyu-gat-Európában a baloldal csak úgy képes szavazat-többséget elérni a választá-sokon, ha a bevándorlókra, a bevándorló gyökerűekre alapoz. Pár év vagy évtized, és arrafelé akár „demokrati-kusan” – ismerjük az idéző-jelet, például az előbb idé-zett NDK-ból is – parlamen-ti többséget érhetnek el például a muszlim pártok – szögezte le Cseresnyés Péter. A rendezvény vendége Matuska Márton, a délvi-déki magyarir-tás kutatója volt, aki egye-bek mellett arról is beszélt, Nagykanizsa miként volt érintett a délvi-déki üldözte-tésben. - Fegyvere-ket fogtak németekre – idézte a letűnt időket -, akiktől meg akartak szaba-dulni, és átzavarták őket: ha nem mentek, akkor lelövünk benneteket. Itt pedig a magyar határőrök nem tudták, hogy mit kezdjenek ezzel a helyzet-tel, nem volt erejük arra, hogy szembeszálljanak egy kis vezénylő tisztecske akaratával. Ebből az a tanulság, hogy nem sza-bad gyengének lenni. Ez nagyon sok magyar drá-mában benne van, azt hiszem, az István, a király-ban is: mit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge?! Erős országot csak úgy lehet építeni, ha a magya-rok összefognak – határon innen és túl, mondta Matuska Márton. NEMES Dóra, PÉTER ÁrpádAz előadást követően kihirdették a Nagykanizsai Polgári Egyesület által 11. alkalommal megrendezett vetélkedő eredményét. Idén tizenegy csapat indult, s Papp János elnökhelyettes sze-rint szoros volt a verseny. A helyezett csapatok oklevelet és könyvutalványt vehettek át. Az eredmény: 1. Batthyány Lajos Gimnázium (Dani Luca, Koczor Boglárka, Vadlek Dániel, Joó Zsombor, Micsinai Dominik, felkészítő: Németh Ferenc), 2. Piarista-iskola I. (Simon Kitti, Kiss Mátyás, Sós Alexa, Hetyésy Dávid, Kránicz Gellért, felkészítő: Dósai Attila, Göde Edit), 3. Piarista-iskola II. (Kéri Esz-ter, Kremonás László, Bodó Dániel, Pataki Ádám, Novotny Csongor, felkészítő: Dósai Attila).Matuska Márton: Csak úgy lehetünk erősek, ha összefogunk (Fotó: Gergely Szilárd)Nem szabad gyengének lenni!A kommunizmus fekete könyve 1997-ben jelent meg – azonnal hatalmas vitát kavarva. A szer-zők célja az volt, hogy megaka-dályozzák a felejtést, illetve fel-tárják a kommunizmus erősza-kos cselekedeteit, bűneit. A könyv felvetette a kommuniz-mus nürnbergi perének lehető-ségét is, mivel – a kötetet össze-állítói szerint - a kommunista államok kimerítették az embe-riesség elleni bűntett, a hábo-rús bűntett és a béke elleni bűntett fogalmát is. A kommunizmus halálos áldozatai-nak számát világszerte 100 millióra teszik, ebből a Szovjetunióban 20 millióKínában 65 millióKelet-Európában 1 millióAfrikában 1,7 millió(Forrás: A kommunizmus fekete könyve)Oral historyA Keskenyúton Alapít-vány kuratóriumának elnöke, Cseresnyésné Kiss Magdolna családja is érintett volt a véreng-zésben. Nagyapját, alig 50 évesen, Verbászon az elsők között vitték el a partizánok. - Cukorgyári tisztviselő, vagyona nem volt, tehát őt nem a vagyonáért, hanem pusztán a magyar-ságáért vitték el – idézte fel a kiállítás januári megnyitóján. - Egyébként Verbász sváb település, tehát zömében németek lakták, akiket lágerekbe hurcoltak, a férfiakat pedig összegyűjtötték, és a verbászi temetőben elő-re megásott tömegsírba lőtték.
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPAktuálisIS1 %A „Napfény Rákbetegek és HozzátartozóikNagykanizsai Egyesülete kéri, hogy ez évben issegítsék adójuk 1 %-ával egyesületük munkáját.Adószám: 18967621-1-20Lapzártánkkal egy időben megnyílt az idei Utazás kiállítás, amelyen vasárnapig 23 országból több mint 300 kiállító várja az érdeklődőket. A legrangosabb hazai turisztikai seregszem-lén Nagykanizsa és Murafölde is képvisel-teti magát.De mi az a Murafölde? Nos, maga Dél-Zala, amolyan hívószóként használható branddé formálva, amely - az első tapasztalatok alap-ján – felkeltette a már a hivatalos nyitás előtt is nagyszámú látogató érdeklődését. Az A-épületben helyet kapott stand ízléses, vonzó fotókkal, különleges installációkkal idézi Kanizsa és Murafölde számos szí-nét és ízét, többen pedig a fotókat fotózták. Már a standépítés közben is sokan odaléptek a kanizsai turisz-tikai különítményhez, s már ekkor fogytak a prospektusok. Az Utazás kiállításon nemcsak hazai települések, hanem határon túli városok, régiók, fürdők, sőt, bankok és könyvesboltok is igye-keznek segíteni mindazokat, akik kirándulni, pihenni, szórakozni vágynak. Az eseményre 40 ezer látogatót várnak.MAROSI GáborVéradásMárcius 7-én, keddenaz E.M.E. Kft-nél 13 és 15,március 9-én,csütörtököna Vöröskeresztnél10:30 és 12:30, majda PEN-en 14 és 16 óra között várjaa segíteni szándékozókata VöröskeresztNagykanizsai TerületiSzervezete. Kanizsa is csábítDe mi az a Murafölde?Murafölde berobbant a köztudatba (Fotó: Jancsi László)
2017. 03. 03. | 5AktuálisFotó: Gergely SzilárdFánkorgia, verőfénybenKilencedik alkalommal rendezték meg az Országos Farsangi Fánkfesztivált Kanizsán. Noha pénteken, a fánkfesztivál nulladik napján nem voltak kegyesek az égiek a szervezők-höz, szombaton már nem lehetett panasz az időjárásra. A farsangi felvonulás résztvevői verőfényes napsütésben meneteltek a rendezvény új helyszínére, a Kanizsa Plazaba, ahol finomabbnál finomabb fánkok és programok sokasága várta a kanizsaiakat. A farsangi menetet – egyesületeket, klubokat, énekkarokat és baráti társaságokat – a Nagykanizsai Fúvószenekar vezette. A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház kilencedik alkalommal hívta és várta a fánksütő csapatokat, s persze az édesszájúak ezreit. A nagyszabású gasztronómiai program fővéd-nöke Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő volt, aki hangsúlyozta: a fánk-fesztiválon nemcsak a test, hanem a lélek is jól lakhat, hiszen a farsangi hagyományok őrzéséből az elmúlt egy évtizedben igazi közösségi élmény lett. Nagykanizsa a gasztronómiai fesztiválok fővárosa, jelentette ki Dénes Sándor polgár-mester, aki szerint a legfinomabb ételek azok, amelyek szeretettel készülnek, ilyenből pedig bőven akad(t) a fánkfesztiválon.Ezúttal 25 csapat nevezett, amelyek mintegy száz fánkvariációt kínáltak a közönségnek. NEMES Dóra
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPAktuálisISIngatlANKeleti városrészben garázst vásárolnék. Tel: 06-30/9074-833.400 négyszögöl szőlő, pince, gyümölcsös, felszereléssel eladó. Tel: 70/316-3253.Szolgáltatás:Televízió javítás az Ön otthonában kiszállás-sal. Balaskó István Tel: 06-30/597-1530.Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtő-jét, gáztűzhelyét stb., valamint összegyűj-tött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel: 20/510-2723.Régi iratokat, újságokat, fotókat, reklámtáb-lákat, térképeket, képeslapokat és kitünteté-seket vásárolnék Nagykanizsán és környé-kén. Tel: 30/322-8422.BorozzuNK!BorozzuNK a léböjt jegyében! A KonTuRPlusz Egyesület a tavalyi Bor- és Dödölle Fesztiválon indította útjára azt a rendezvénysorozatot, amely most a harmadik állomásához érkezett. A kulturált borfogyasztást célzó program vendégei ezúttal – a Dániel Pince mellett – a történelmi egyházak képviselői voltak.A kanizsai borkedvelőkhöz ezúttal Szekszárdról érke-zett a meglepetés: egy magát kézműves, mikro gazda-ságnak valló pincészet vonultatta fel a legjobb borait. Dániel Zsolt borász elmondta, fokozódik az ilyen ren-dezvények iránti érdeklődés. A mostani estet a böjti időszak kezdete inspirálta, így a KonTuRplusz Egyesület katolikus és protestáns papo-kat, lelkészeket invitált a Piarista Canteenba. - Ez a rendezvény közösséget teremt a fehér asztal mellett – fogalmazott Szűcs Imre plébános. - Most éppen nagyböjt küszöbén vagyunk (múlt pénteken volt a rendezvény –a szerk.), néhány nap múlva, hamvazószer-dán megkezdődik ez a negyven gyönyörűséges nap, de a lé nem töri meg a böjtöt. A borvacsora résztvevői különleges, kézműves boro-kat kóstolhattak, a szekszárdi pince ugyanis több évig, tölgyfahordóban tárolja és érleli a nedűket, amelyeket aztán forgalomba hoz.Matróz, boszorkány és csókkirály is felbukkant a Kanizsai Oldtimer Kerékpá-ros Szövetség (KOKSZ) farsangi bálján. Az összejövetel sztárja mégis egy nyolc hónapos testvérpár volt: egy 1874-es, valamint egy 1882-es tricikli replikája.Az elmúlt másfél évben több mint 120-an támogatták a KOKSZ legújabb ötletének megvalósítását. Olyan sokan segítettek, hogy az eredetileg tervezett egy tricikli helyett kettő készült, egyen-ként 500 ezer forint értékben. Az 1882-es replikát már korábban is láthatta a közönség, idősebb testvérét viszont most mutatták be először. Mindkettő James Starley találmánya. - Amikor a lánchajtást feltalálta az úri-ember - fogalmazott Dene Tibor elnök -, erre tette fel először: ez az 1874-es kiadás egy nagy kerékből és kettő kicsiből áll, amit lehet kormányozni. A másik 1882-es, abból készült a legtöbb példány az alatt a húsz év alatt, amíg tombolt a tri-cikliláz Angliában és Franciaországban. Körülbelül nyolc hónap alatt készül-tek el a velocipédekből átalakított tricik-lik, amelyeknek minden egyes alkatré-sze kézzel gyártott darab. A veterán cso-dákat ki is próbálták a helyszínen az érdeklődők. A KOKSZ egyébként moz-galmas időszak előtt áll; a csapat hama-rosan Ausztriában szerepel, de már hív-ták Balatonfüredre, Hévízre és Szlováki-ába is.Dajka tanfolyamindulNagykanizsánrészletfizetéssel.Tel.: 30/637-4083, 20/423-7877Eng.sz.: E-000452/2014Dániel Zsolt kínálja a kézműves borokata történelmi egyházak képviselőinek(Fotó: Gergely Szilárd)A KOKSZ új büszkeségei – biztosan máshol is a csodájukra járnak (Fotó: Gergely Szilárd)Tricikli-lázKanizs án
2017. 03. 03. | 7AktuálisNyárra mindenki sze-retne jól kinézni, ezért van, aki csodabogyó-kat szed, sokan pedig nekiállnak mozogni. A szakemberek szerint nem jó megoldás a kapszula és az sem, ha mondjuk két hónap alatt akar valaki jó pár kilótól megszabadulni. Pintér Andreának, a Fitpoint Mozgásköz-pont vezetőjének per-sze van receptje arra, hogyan lehet bomba-formánk. Sokan még ma is bedőlnek az azonnali fogyást ígérő tabletta-humbugnak – ám az élet mindig bebizonyítja, hogy ezek nem haté-konyak. Andi sosem próbált ilyet: nem hisz a csodabogyókban, sem a fogyasztó teákban. - Ezek nem hoznak tartós ered-ményt, és fennáll annak a veszélye, hogy pár ilyen szer a központi idegrendszert stimulálja – fogal-maz a szakember. - Tehát kikap-csolja az éhségérzetért felelős blokkokat, és amíg szeded, addig valóban fogyni fogsz, de amint abbahagyod - mert nyilván ezeket nem lehet huzamosabb ideig szed-ni -, abban a pillanatban megszű-nik ez a blokk, és sokszor annál többet szed vissza az ember, mint amennyit leadott. Pintér Andrea a fogyókúrát sem tanácsolja, mert mint mondja, ez esetben is fennáll a veszélye a dié-ta utáni jojó-effektusnak. A siker titka az életmódváltás, amelybe belefér a „csaló nap” vagy éppen a „bűnözés” is.Aki tehát tartósan szeretne lefogyni és megváltoztatni a tes-tét, annak bizony neki kell állnia mozogni, s ezzel párhuzamosan változtatnia kell az étkezésén is. Mindenekelőtt azonban fejben kell rendet tenni, tisztázni a szabályo-kat, ugyanis hosszú az út, amit az embernek vállalnia kell a jó alakért, közérzetért, egészségért. - A finomított szénhidrát mér-gező a szervezet számára – teszi hozzá Andi. - Tehát ha valaki a cukrokat, a fehér lisztes dolgokat kihagyja, vagy minimalizálja annyira, amennyire tudja, már jelentős változást ér el. Ennek egyébként semmiképpen nem szabadna szerepelnie az étrend-ben. Van olyan is, aki a tejtermé-kektől hízik, van, aki a vörös húsoktól, más a fűszeres ételektől – ez abszolút emberfüggő. Ám általánosságban elmondható, ha mellőzzük a cukrokat és a finomí-tott szénhidrátokat, s odafigye-lünk arra, hogy minél kevesebb feldolgozott ételt fogyasszunk, akkor már sokat teszünk egészsé-günkért. Nem igaz, hogy a fogyókúrába beilleszthető a gyümölcs. Andi például nagyon ritkán napi egy almát vagy körtét eszik, és óvatos a banánnal is, maximum a reggeli turmixába tesz egy felet. - Én a piros bogyós gyümölcsö-ket szeretem, ajánlom a málnát, az áfonyát és a ribizlit. Igaz, ezek sze-zonálisak, de amikor vannak, akkor kell többet fogyasztani. Zöldséget pedig nagyon sokat kell enni, és minél nyersebb állapotban esszük, annál több vitamin és tápanyag marad meg benne. A zöldség azért is jobb a gyümölcsnél, főleg ilyen-kor, mert a cukor a gyümölcsben káros, ráadásul a vegyi anyaggal kezelt áruk belsejébe is jut a káros szerből, ami szintén nem jó a szer-vezetnek.A jól kialakított étrend mellett a mozgás legalább annyira fontos. Pintér Andrea szerint akinek van már tapasztalata, annak könnyebb, hiszen tisztában van azzal, mit bír a szervezete és mi a jó neki. Aki viszont még nem mozgott, az ne saját ötlet alapján, ne is könyvek-ből vagy az internetről tájékozód-va álljon neki, hanem keressen egy olyan edzőt, akit ő hitelesnek tart, elfogad. Ez a tanács minden sport-formára igaz – a futástól az edző-termi tréningig.- A futást is meg kell tanulni – szögezi le -, mert ha valaki nem fut jól, akkor pillanatok alatt szétnyírja a bokáját, a combcsontját, a csípő-jét, a térdét, és ebből élethosszon át tartó probléma lehet. Minden-képpen szakemberhez kellene for-dulni az elején, aztán utána már lehet egyedül is. Van, akinek a futás és a spinning egyáltalán nem javal-lott, mert ő attól fog hízni. Az agyalapi hormontípusnak nem jó egyik sem, mert az ilyen emberek lazább kötőszövettel ren-delkeznek, kevesebb az izomzatuk és nehezebben építenek izmot. Az erőteljesebb kardió órák pedig nem a zsírból bontanak, hanem rendesen belekóstolnak az izom-zatba is. - Ennek pedig az lesz az eredmé-nye, hogy több zsír marad rajta és kevesebb izom. Az izom ugyanis kalóriafaló. Minél több izom van rajtad, ugyanazzal a kalóriamen�-nyiséggel fogyni fogsz, de ha nincs rajtad több izom, akkor ugyanazzal a kalóriamennyiséggel hízni fogsz. Tehát nem mindegy, ki milyen típu-sú edzést választ, és ehhez is szak-ember kell. MAROSI Gábor Az életmódváltás a jelszó!A nagAGy tavas zi átalakulásPintér Andrea: Nem mindegy, kinek milyen mozgásforma a jó (Fotó: Jancsi László)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI Központ„HAMUTÁL TÖRTÉNETEK…” – Marics Tamara grafikai munkáinak kiállításaMegtekinthető: március 16-igMárcius 6., 19 óraSzínház – Hevesi bérletDobozy Imre: A TIZEDES MEG A TÖB-BIEK – komédiaSzereplők: Eperjes Károly, Bede Fazekas Szabolcs, Rancsó Dezső, Szatmári Attila, Tahi József, Fillár István(Pesti Magyar Színház)Belépődíj: 4 000 FtMárcius 8-9.GyermekszínházÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ – zenés mese-játék, a budapesti Pódium Színház elő-adásaMárcius 8. 10 óra Mazsola bérlet, 14 óra Tapsi bérletMárcius 9. 10 óra Táltos bérlet, 14 óra Manó bérletBelépődíj: 800 FtMárcius 9., 10 és 11 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éve-seknek.Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847Részvételi díj: 800 Ft/család/alkalom. 5 alkalmas bérlet: 3 600 FtMárcius 9., 19 óraDUMASZÍNHÁZ NAGYKANIZSAElőadók: Hadházi László, Kovács András Péter, Litkai Gergely, Lovász LászlóBelépődíj: 3 100 Ft. Jegyek elővételben a HSMK jegypénztárában, és a duma-szinhaz.jegy.hu oldalon kaphatók.MedgyASZAy HázMárcius 10. 19 óraPÁL DÉNES NŐNAPI AKUSZTIKUS MŰSORA Pál Dénes napjaink egyik legnépszerűbb előadója, zenés televíziós műsorok nyer-tese. Búgó hangja a múlt század eleji rádiósztárokat idézi. 2014-ben alakult zenekarával érkezik hozzánk. Az élő kon-certen saját dalai mellett közkedvelt magyar és külföldi slágerek is felcsendül-nek. Belépődíj: elővételben 2 300 Ft, a hely-színen 2 700 FtMóricz ZSIgmond MűvelődéSI HázMárcius 7. 8 óra és 16.30 óraFEL A NETRE! – KEZDŐ SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMDélelőtti vagy délutáni képzések közül lehet választani, korszerű gépeken, win-dows 10 operációs rendszerenA tanfolyam anyaga: számítógép be- és kikapcsolása, számítógép kezelése, bil-lentyűzet és egér használat, Internet használata, e-mailA tanfolyam 24 órás, hétfő, szerda és pénteki napokon 16.30 és 20 óra közöttA tanfolyam díja: 5 000 Ft ProgramajánlóMárc. 4-5. 14:00 lego BATMAN MovIE szinkr., amerikai családi animációs filmMárc. 4-5. 16:00 egy KutyA Négy élete szinkr., amerikai családi filmMárc. 4-5. 16:00 NINCS Kettő Négy NélKÜL szinkr., olasz akció-vígjátékMárc. 2-8. 15:30 és 20:00 logAN - A FARKAS szinkr., amerikai akciófilmMárc. 2-8. 17:45 SZólÍT A SZörNY feliratos, amerikai-spanyol fantasyMárc. 2-8. 18:00 JOHN WICK 2 szinkr., amerikai thrillerMárc. 2-8. 18:00 A régI vároS feliratos, amerikai filmMárc. 2-8. 20:30 T2 trAINSpottING feliratos, angol drámaMárc. 2-8. 20:30 A Sötét ötveN árNYALATA szinkr., amerikai romantikus drámamárcius 2-március 8. MűsoraOscar járt a főszerepértSikeresen indult Casey Affleck éve. Az amerikai színész, aki nem melles-leg Ben Affleck öccse, a januári Golden Globe után az Oscar-díjátadóról is szobrocskával térhetett haza. Casey az elismeréseket A régi város című filmben nyújtott alakításáért vehette át. A hazai mozikban feliratosan lát-ható filmdráma főszereplője, Lee Chandler (Casey Affleck) a szeles Bos-tonban egykedvűen éli életét, amikor telefonon rossz hírt kap: régóta szívbeteg bátyja meghalt. Lee visszatér szülővárosába, ahol sok emlék várja. Régi barátokkal, szerelmekkel és titkokkal kell szembesülnie, na és egy felelősségteljes feladattal. Testvére végakaratában őt nevezte meg fia gyámjaként. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Dumaszínház (képünkönHadházy László) Kanizsán isönfeledtszórakozást ígér
Kétféle ember létezik: az egyik szerint december 21-én, a téli napfordulókor van az év legrövidebb éjszakája, a másik szerint viszont akkor, amikor átadják az Oscar-díjakat Los Angeles-ben. Kanizsán is szép számmal találni olyan filmrajongókat, akik nem sajnál-ják az ébren töltött órákat – cserébe az elsők között értesülnek a díjazottakról. A batthyánys Lendvai Kristófnak kapóra jött a hét eleji iskolai szünet: hét-főn nem kellett ébresztőre kelnie, így a nyolcadikos fiú most először nyomon tud-ta követni az Oscar-gála hajnali közvetítését.– Azt kaptam, amire szá-mítottam – mondja, – egy vicces, szórakoztató műsort, amin egy percig sem lehe-tett unatkozni. A magyar rövidfilmnek nagyon szorí-tottam, megérdemelte az Oscar-díjat. Egyszerű, de nagyszerű a történet, a gye-rekszínészek pedig profik voltak benne.Kristóf maga is kacérko-dik a szakmával: több rövid-filmet készített már, és egy sorozaton is dolgo-zik. Mint mondja, a hozzá hasonló, fiatal filmeseknek nagy inspirációt jelent, hogy nem csak olyanokat ismer el a Filmakadémia, akik több évtizede a pályán vannak.Az elmúlt két év filmes sikerei legalább annyira összehozták a magyarokat, mint amikor a fociváloga-tott kijutott az Európa-baj-nokságra – mondja a kani-zsai származású, jelenleg Budapesten dolgozó Cson-ka Eszter. A fiatal lány igazi Oscar-szakértő, az elmúlt öt-hat évben egyetlen gála-közvetítést sem hagyott ki. Idén mindössze egy órát aludt a hétfői munkába menetel előtt, de az élő műsor varázsa kárpótolta a másnapi kialvatlanságért.– Két dolgot szeretek nagyon: a filmeket és a „legjobb”-típusú listákat. Az Oscarban mind a kettő megvan. Annak idején azért kezdtem el nézni a közvetítéseket, mert úgy gondoltam, ha egy film már a jelölésig eljut, akkor az csak jó lehet. Én pedig egyetlen jó alkotásról sem szeretnék lemaradni.Ennek megfelelően Esz-ter a „legjobb film” kategó-ria mind a kilenc alkotását látta. Bár neki az Oroszlán című életrajzi dráma tet-szett a legjobban, azt mondja, borítékolható volt, hogy a Kaliforniai álom vagy a Holdfény kapja meg az aranyszobrot. A papír-forma bejött, csak épp egy hatalmas csavarral: néhány percig Damien Chazelle szerelmes musicaljét ünne-pelte a fél világ, majd ami-kor már a sokadik stábtag is köszönetet mondott csa-ládjának a támogatásért, kiderült: rossz borítékot kaptak a konferansziék, a kategória valódi győztese a Holdfény.– Kétségtelenül ez volt minden idők legnagyobb, és a gálához teljes mérték-ben méltatlan Oscar-botrá-nya – véli egy kanizsai filmblogger, Kálovics Tibor. – Ettől függetlenül a kínos fiaskó nem von le az érintett filmek értékéből. A Holdfény nagyon erős, progresszív témát boncol-gat, megérdemelte az elis-merést.A Mindenki sikerének a fia-talember is örül. Szerinte Nemes Jeles László és Deák Kristóf Oscar-díja jelzésértékű.– A hazai filmgyártás aranykora a ’70-es évekre tehető, hosszú idő után azonban mintha új lendüle-tet kaptunk volna, és ezt a szakma is kezdi felismerni. Azt hiszem, nem túlzás azt mondani, hogy a magyar film az utóbbi három-négy évben a reneszánszát éli: az Aranyélet a magyar soroza-tok terén mutatott újat, a Hurok és A martfűi rém pedig műfajuk kiváló kép-viselői – csakúgy, mint a Tiszta szívvel, amit az idei Oscarra neveztünk a „leg-jobb idegen nyelvű film” kategóriában – igaz, sajnos, nem jutott tovább.Visszatérve az idei díja-zottakra: aki látni szeretné még Emma Stone vagy Casey Affleck díjnyertes alakítását, érdemes lesz fel-keresnie a kanizsai mozit: a Kaliforniai álmot a közeljö-vőben még biztosan műsorra tűzik, A régi várost viszont már csütörtöktől láthatják az érdeklődők. Kérdésünkre Maresch Dániel, a mozi vezetője elmondta: ha a Mindenki-nek lesz forgalmazója, még az is elképzelhető, hogy moziban is vetítik majd a rövidfilmet, amelyben egyébként egy rövid jele-net erejéig egy nagykani-zsai származású színésznő, Valu Rebeka is feltűnik.NEMES Dóra 2017. 03. 03. | 9KultúraA magyar film reneszánszaFOTÓ: Jancsi László)A Mindenki című kisfilm gyermek-szereplői az iskolában, az Oscar-gála éjszakáján (Fotó: MTI)Lendvai KristófKálovics Tibor(Fotó: Gergely Szilárd)Deák Kristóf és Oscar…
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemEleinte senki sem tudta, hogy Oszi lesz, a kezdetek kezdetén (1929) ugyanis még nem volt neve annak a szobrocskának, amely ta-lán értékesebb, mint az olimpiai arany. A legenda szerint – hiába, ez Amerika… - a Filmakadémia első könyvtárosa legelső mun-kanapján körbenézett a házban, s ujjongva felkiáltott: a kis szobormuki nagyon hason-lít a nagybátyjára, a texasi Oscar Pierce-re. Mindez 1931-ben történt. A fanyalgók, persze, most mondhatják, nálunk Széchenyinek, Kos-suth-nak kell lenni egy díjhoz, de az Újha-zában más a történelmi lépték(…), ott egy egyszerű rokon is elég. Oszi – ha már rokon… - Walt Disney-hez ke-rült a legtöbbször, a műfajteremtő zseni 26 te-xasi nagybácsit jegyez: huszonhármat a film-jeiért kapott, három pedig emlékdíj. Mert nem csak az internet nem felejt – Hollywood sem.Mi, magyarok, majdnem felérünk Disney-hez. A kutya se gondolná, de - legyünk büsz-kék rá! - húsz szobrocska magyaré lett, igaz, többségükről fogalmunk sincs (mármint, hogy magyar), pedig Pisa-felmérés ide, Pisa-felmérés oda, a magyar - genetikusan - mindig zseni volt, még ha mostanában fiataljaink megret-tennek is egy uniós teszttől, mivel sosem láttak ilyet, de jön majd a digitális rendszerváltás, és akkor minden rendben lesz. Hajrá Mobidik (Mobil Digitális Iskola)! – és itt a „dik” szigo-rúan nem angolosan írva… (A világhírhez egyébként nem kell jeles érettségi, az Oscar története legalábbis ezt bi-zonyítja.)A magyar média (ki hogy) a negyedik-ötödik Oscarnak örvendezik, de a tanult kollégák elfeledkeznek arról, hogy például William S. Darling magyar származású lát-ványtervező három alkalommal nyert Os-cart, Geza Herczeg 1937-ben az Émile Zola élete című film forgatókönyvírójaként kapta az elismerést, Kertész Mihály az 1942-ben bemutatott Casablanca rendezéséért vett át díjat, Paul Lukast (eredeti nevén Lukács Pált) az Őrség a Rajnán című film főszere-péért jutalmazták, George Pal (eredeti nevén Marczincsák György Pál) 1944-ben, Adolph Zukor pedig 1949-ben kapott életműdíjat. A sor folytatható, Rózsa Miklós zeneszerzőtől kezdve (három Oszi, például a Ben Hurért) Zsigmond Vilmoson (1978, legjobb fényképe-zés egy Spielberg-filmben) át Rofusz Ferencig (1981, A légy). És innentől jön az időrend: Szabó István (1982, Mephisto), Böszörmé-nyi Zsuzsa (1991, Egyszer volt, hol nem volt), Nemes Jeles László (2016, Saul fia), és most, Deák Kristóf (2017, Mindenki).Oscarban (is) erősek vagyunk, semmi két-ség, s mióta van filmes mecenatúra - Vajnás-tól, NMHH-stól - , mintha a különféle feszti-válok nagydíjai is sűrűbben jönnének. És itt van nekünk a legújabb magyar Oscar-film kanizsai szereplője, Valu Rebeka, aki bár anno, a forgatás idején nem sejtette, mégis történelmet írt. A legújabb Oszi ugyanis az övé is. Magyarország erősödik. Filmben is. Oszika,Magyarország erősödik!Mielőtt valaki félreértené, jelen esetben ennek a mondatnak nincs köze a gazdasági teljesítményhez, a béremelésekhez - a kormányzati píárhoz meg pláne. Kizárólag Oscarhoz van köze, aki egy ara-nyos fiú (most éppen) Trump-földéről. Péter Árpád
2017. 03. 03. | 11InterjúAki elhivatott és odaadó, bármit elérhet a szakmájában – véli az egykori Piarista-öregdiák, ma már színész Kovács S. József. A Szürke senkik című, 2016-os történelmi tévé-film főszereplője a közelmúltban régi iskolájába látogatott, hogy a Kollégiumi esték című program részeként pályaválasztással és hivatással kapcsolatos tapasztalatait megossza a mostani kollégistákkal.– Az előadásodban azt mesélted, a mai napig nem tudod, hogyan lettél a Szürke senkik főszereplője.– Igen, ez valóban így van. Amikor a Kaposvári Egyetem művészeti karára felvételiztem, a harmad rostán mindenkiről készült egy A4-es adatlap szöveg-gel és fotóval. Én úgy gon-dolom, ez a dokumentum juthatott el a Szürke senkik gyártásához.– Ami alapján aztán kiválasztottak Döme sze-repére. Ez volt életed első filmes ajánlata, ráadásul rögtön a főhős bőrébe bújhattál – mit szóltál ehhez a lehetőséghez?– Hálás voltam, amiért bíztak bennem annyira, hogy rám osztották egy nagy költségvetésű tévéfilm főszerepét. Ez olyan biza-lom, amiből lehet építkezni és dolgozni. Nem azon gör-csöltem, hogy nincs filmes rutinom, hanem arra kon-centráltam, hogy hittek a képességeimben.– A történet szerint félig még gyerekként, félig viszont már férfi-ként csöppensz az első világháború borzalmai-ba. Hogyan készültél a szerepre?– Ajánlottak egy történel-mi blogot, A Nagy Háborút. Az oldal szerkesztői katonák naplóiból töltenek fel rész-leteket. Minden forgatás előtt elolvastam ezek közül egyet-egyet, hogy jobban rá tudjak hangolódni az adott jelenetre. Soha nem foglalkoztam olyan beható-an az első világháborúval, mint a Szürke senkik forgatá-sa alatt, de épp ezt szeretem ebben a szakmában: szí-nészként bármilyen témába beleáshatom magam a leg-apróbb részletekig.– A Szürke senkik óta mi történt veled? Mivel tel-nek a napjaid?– Most is ugyanúgy for-gatok, jelenleg két filmes munkám is van. Az egyik A sátán fattya, amit Zsig-mond Dezső rendez, és egy kárpátaljai szerző, Nagy Zoltán Mihály kisre-génye alapján készül. A tör-ténet tulajdonképpen egy női passió, ami a második világháború után játszódik, miután Kárpátalját hozzá-csatolják a Szovjetunióhoz. Én a főszereplő lány, Tarpai Viktória karakterének az öccsét alakítom.– És a másik filmben milyen szerepben tűnsz fel?– Az Örök tél ugyanab-ban a korszakban játszó-dik, mint A sátán fattya. Ebben egy kisebb, de annál izgalmasabb szerepem lesz, ezúttal ugyanis a másik oldalon állok: egy orosz katonát játszom, aki ráadásul egy meglehető-sen kegyetlen figura. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyan sikerül megolda-nom ezt a feladatot. A munka márciusban kezdődik, Szász Attila rendezésé-ben, aki szerintem korunk egyik legjobb magyar film-rendezője. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz vele együtt dolgozni.– Térjünk vissza az elő-adásod elejére, amit rög-tön azzal kezdtél, idézem: „erdélyi parasztgyerek vagyok.” Hogyan vezetett az utad Nagykanizsára?– A Temes megyei Lugos-ban születtem, majd Sza-páryfalván gyerekesked-tem. 2008-ban költöztünk Bácsalmásra, és még abban az évben beírattak engem és a nővéremet a szüleim a nagykanizsai Piarista-isko-lába. Azt mondták, tanulni bárhol lehet, de emberré válni nem sok helyen.– Igazuk volt a szüleid-nek?– Igen. Nagyon értékes emberek tanítottak és gon-doskodtak rólunk, és ez sokat jelentett nekem. Ugyan a nővérem menet közben iskolát váltott, de bennem fel sem merült, hogy otthagyjam a PIAR-t, főleg hogy idő-közben a színjátszókör tagja lettem. Igaz, hogy a kollégiumban katonás szigor uralko-dott, de az igazán eltör-pült ahhoz a törő-déshez képest, amiben részünk volt. Máig úgy érzem, a gimná-ziumi évek sok mindent megalapoztak az életemben.– Amikor felkértek arra, hogy előadást tarts a mostani kollégistáknak, mi hívott téged ide vis�-sza? A diákévek nosztal-giája vagy a lehetőség, hogy átadhatsz valamit a mostani tanulóknak?– Mindkettő: nagyon hiány-zott már ez a város és az itteni közeg, másrészt szerettem volna némi támpontot nyúj-tani a kollégistáknak ahhoz, mire számíthatnak az érettsé-gi után, amikor kikerülnek majd innen, akár továbbta-nulnak, akár nem. Ha csak a saját életemre gondolok, biz-tos vagyok benne, hogy mindazt, amit az elmúlt öt évben elértem, elsősorban annak köszönhetem, hogy az élet mindig sodort elém olya-nokat, akik egyengették az utamat, és elláttak egy-két jó tanác�-csal. Egyikük egy egerszegi szí-nész, Mihály Péter: ő volt az első, aki úgy gondolta, van helyem ezen a pályán. Nagyon sokat segített nekem.– Mi volt számodra az érettségit követő idő-szak legfőbb tanulsága?– Ezt a filmezéssel tud-nám a legjobban szemlél-tetni: akkor kezdtek el rám találni a jobbnál jobb szere-pek, amikor végleg eldön-töttem: semmi mással nem akarok foglalkozni, csak a színészettel. Hogy sikerült ezt a döntést meghoznom, a Nemes Nagy Ágnes Szí-nészképzés tanárainak és Naszlady Évának, a volt osztályfőnökömnek köszönhetem, akik az érett-ségit követő három évben tanítottak. Szerintem egyébként ez a legfonto-sabb: ha az ember hoz egy határozott döntést arról, hogy ezután valami jó és komoly dolgot akar csinál-ni, akkor jó és komoly dol-gok történnek majd vele. Persze ehhez az is kell, hogy elhivatottan, odaadással és alázattal végezze az életfel-adatát, és akkor bármit elér-het a szakmájában.NEMES DóraOdaadással és alázattalA volt piarista diák élete első filmjében rögtön főszerepet kapott(A kép forrása: Magyar Filmadatbázis)
Hamvazószerdán megkezdődött a 40 napos nagyböjt, vagyis a húsvéti lelki készület. Ez az időszak – néhány tiltó napot leszámítva – nem a hús elhagyá-sát jelenti, hanem a feltámadás ünne-pét megelőző ráhangolódást, elmélyü-lést szolgálja, amelynek része az is, hogy lemondunk valami számunkra ked-vesről, vagy akár egy rossz szokásról. NEM ÁLDOZATNem áldozat, hanem szeretetből fakadó fel-ajánlás – így vélekedik a böjtről a 17 éves Boros Boglárka. A fiatal lány három húsböjt után tavaly új kihívásra vágyott: az édességekről mon-dott le.– Ezzel már jóval nehe-zebb volt megbirkóz-ni, mert alapvetően édesszájú vagyok – meséli. – Ráadá-sul tavaly nem sok-kal a böjt kezdte után volt édesapám születésnapi bulija, persze temérdek süteménnyel. Hát, nem volt könnyű ellenállni…Bogi azonban kitartott: negyven napig nem evett édességet. Pedig ismerő-sei körében akadtak olya-nok, akik megpróbálták kísértésbe vinni.– Ilyenkor mindig arra próbáltam koncentrálni, ami miatt elkezdtem ezt az egészet, és nem arra, ami konkrétan ott volt előttem a tányéron. A miértre egyértel-mű válasz a sze-retet – csak így lehet végigcsi-nálni sze-rintem.Az érett-ségi előtt álló lány idén is belevág a negyven napos édességböjtbe. Ahogy az elmúlt években, úgy most is számíthat családja, bará-tai és az Antióchia Közösség támogatására, ahol sok más fiatallal együtt készülhet fel lelkileg a húsvét misztériumára.MEGTISZTULÁS A 78 esztendős kiskani-zsai Horváth Jánosné húshagyó kedden, a regge-li szentmise után, a kertjét ásta fel, de előtte, a temp-lom előtt állva, biciklijére támaszkodva, elmondta, számára mit jelent a böjt. - Mert azért nem arról szól ám a böjt, hogy más-képp étkezünk. Persze a táplálkozásunk is más ebben a 6-7 hétben, de az öltözködésünk, a művelő-dés és a hitélet… - mind-mind sajátos a böjti idő-szakban. Az önmegtartóz-tatás, ami a táplálkozást illeti, az egészségünknek is jót tett, de a régi időszak-ban nem csak ebben a 7 hétben, hanem egész esz-tendőben böjti nap volt a péntek – emlékezett vissza a kiskanizsai asszony. - Volt, hogy magam is elhatároz-tam, nem fogyasztok sem-milyen táplálékot, de aztán ezt nem mindig tudtam betartani, a sátán megkísértett, olyan ros�-szullét környékezett. Régen ebben az időszakban sötét ruhában jártak az emberek, volt egy Az tud adni, akinek a szíve tele van szeretettel – vélekedik Csorba Tamás. A Szent József Plébánia plé-bánosa szerint nem feltétlenül csak anyagi javakkal nyújthatunk segítsé-get nehéz körülmények között élő, vagy bajba jutott embertársainknak. Fontos és értékes gesztus lehet egy kedves szó, figyelmesség, vagy egész egyszerűen az, ha időnkből másokra áldozunk. - Nagyböjt idején felerősödnek az empatikus érzések, még inkább elő-térbe kerül az adakozás jézusi lelkü-lete – hangsúlyozta a plébános. - Jó lenne azonban, ha nem csak ünne-pekkor, hanem az év minden napján odafigyelnénk egymásra, és érző szívvel meglátnánk a másik ember-ben az elesettséget.Csorba Tamás a Kanizsának azt is elmondta: a Szent József Plébánia palini filiája bízva az emberek szoci-ális érzékenységében segítséget kér, hogy segíteni tudjon a rászorulók-nak. Március 10-én 15-17 óráig, más-nap pedig 9-12 óráig várják az ado-mányokat a Palini templom közössé-gi termében. A jótékonysági akció során megunt, de még használatra alkalmas ruhát, cipőt, játékot, élelmi-szert gyűjtenek. 12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINAz adakozás jézusi lelkületA nagyböjt nem (csak) a hús elhagyása!
mondás is: „Évente gyónjál, de húsvét táján áldozzál!” És a böjtben megszűnt a dínom-dánom, vége volt a disznóvágásoknak, lako-dalmaknak - elcsendese-dett Kiskanizsa….A SÁTÁN ELLEN Gyermekkorában nagy-anyja mutatott példát a hit-ről Háriné Magyar Máriának. Ez a 40 nap nem-csak a böjtről és a bűnbánatról szól, magya-rázza, hanem arról is, hogy tud-junk jót csele-kedni. - Egyszerűségünkben is lássuk meg a jót, és azt, hogy a környezetünkben kinek van szüksége a segít-ségünkre. Sokféle böjtölés létezik, teszi hozzá, például lemondok a süteményről, vagy aki sokat beszél, az szóböjtöt tarthat. A böjt a megtisztulás, segít abban, hogy elgondolkodjunk az életünkben történő eseményekről. Hogy a bűneimet meglássam, Istennek adok hálát. Mert aki nem látja meg a bűnét, az nem is tud bűnbánatot tartani. Nagy kegyelem a Jóistentől, hogy megláttat-ja velem a bűneimet, és én ezt meg tudom bánni. Jézus Krisztus pedig meg-halt az én bűneimért: Isten annyira szeretett minket, embereket, hogy egyszü-lött fiát adta értünk, ezért a keresz-ténységnek a legeslegna-gyobb ünnepe a húsvét. A böjt-tel magunk-nak is jót teszünk, szö-gezi le az asszony, hiszen méregtelenítjük a szervezetünket, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy böjttel és imádsággal lehet a rosszat, a sátánt elűzni. BŰNBÁNAT- A böjt vallásos gya-korlata a bűnbá-nat, a megtisz-tulás az áldo-zat és a könyörgés kifejezése, jelzi az embernek az Isten iránti sze-retetét. Ez a bűn-bánati időszak alkal-mat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre, hogy méltó módon fel lehessen készül-ni Jézus Krisztus feltámadá-sának, húsvétnak a megün-neplésére - mondja Bagla-di László, akinek családjá-ban a böjt nemcsak a hús elhagyását jelenti, hanem az ételek mennyiségét is korlátozzák. Mint meséli, a régi időkben nagyböjt idején nem ettek húst, tejterméket és tojást sem, mára azon-ban a katolikus egyház eny-hítette a korábbi szigorú szabályokat, a szigorú böj-tölést ők is csak hamvazó-szerdán és nagypénteken tartják be. Ilyenkor naponta háromszor étkeznek és mellőzik a húsevést. AZ összeállítást készítette: BAKONYI Erzsébet, BELASICS Kata, GERGELY Szilárd, JANCSI László, LADOLA József, NEMES Dóra, VINCZE Adél 2017. 03. 03. | 13MagazinA 40 napos böjt felkészülés arra, hogy a húsvétot teljes dicsőségében lehessen megünnepelni. A böjt lényege a bűnbánat, már az első napját is ezzel kezdik a keresztények. A katolikus egy-ház a régebbi étkezési szabályokon mára enyhített: szigorú böjtöt hamvazószerdára és nagypéntekre ír elő, ekkor a 14 és 60 év közöt-ti hívek a nap folyamán háromszor étkezhet-nek, de csak egyszer lakhatnak jól, továbbá ezeken a napokon és a többi böjti pénteken az egyház arra kéri őket, hogy ne fogyas�-szanak húst. Ez alól a betegek, a fiatalok és az idősek mentesül-nek. A teljes, 40 napos hús-mentes böjtöt mára egyre kevesebben tartják meg. A vasárnapok azonban nekik sem böjti napok – hívja fel a figyelmet Szűcs Imre, a Fel-sőtemplom plébánosa, aki elmondta azt is: a lé és a hal nem töri meg a böjtöt, s lemondani valamiről nem csak az étkezésben lehet.- Nagyon sok más dolog van, amit meg tudok vonni magamtól, tehát olyat, ami ked-ves számomra – fogalmaz Imre atya. - Példá-ul a dohányosok fölajánlhatják, hogy egy délelőttön keresztül nem gyújtanak rá, vagy ha kibírják, akkor egész nap. Aki tévé- vagy net-függő, az, mondjuk, egy napig nem ül le a készülék elé. S mindezt Isten és ember iránti szeretetből tes�-szük, nem azért, mert muszáj. Létezik szóböjt is, aki sokat tud beszél-ni, az mondja azt, hogy holnap keve-sebbet fogok. Szóval, számta-lan formája van a böjtnek. A lemondás számtalan formájaA elhagyása! A lényeg a felajánlás
2017. márci-us 4.FAGYÖNGYSZEKERES J. U. 2-8.93/310-36720:00-06:002017. márci-us 5.BENU GYÓGYSZER-TÁR NAGYKANIZSA KANIZSA CENT-RUMTÁBORHELY U. 4.93/510-135 19:00-06:002017. márci-us 6.KIRÁLY KALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002017. márci-us 7.KISKANIZSAIBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002017. márci-us 8.PATIKAPLUS BOSZOR-KÁNY U. 2. 93/516-28022:00-06:002017. márci-us 9.REMÉNYGARAY U. 14. 93/314-96722:00-06:002017. márci-us 10.SALVIARÓZSA U. 6.93/536-61022:00-07:0014 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINPiaci árak Kanizs ántojás 34-40 Ft/dbkarfiol 550-700 Ft/kgfejes káposzta 140-150 Ft/kglilahagyma 350-490 Ft/kgfejes saláta 250-300 Ft/dbGyógysz ertári ügyeletMélyet sóhajtott a Nap, s hirtelen elfújta a földek-ről a havat, a vizet. Imitt-amott a kertek-ben már magára öltötte hófehér ruháját a hóvi-rág. A fű még alszik, alig zöl-dül a határ, de lassan felkapják fejüket a szőlővesszőkőn, bokrokon és faágakon ébre-dező rügyek. Döngicsélő méhecskék kergetik egymást a homok-komáromi szélvédett pin-cesoron. Jókedvükben mintha arra biztatnák egy-mást: repülj, ne félj, ha hív a fény, tavaszt hoz, s vele újra itt a nyár…Három éve kezdett ismer-kedni Tóth Tibor a szőlő-művelés tudományával. A hegyi szomszédok tanácsa-it megfogadva autodidakta módon fejlesztette ismere-teit. Az Izzó alkalmazottját csöppet sem zavarta, hogy nincs se víz, se villany a bir-tokon, sőt, pont ez tetszett meg neki: a csend, a szél hangja és a madarak éneke. Büszkén mesélte, hogy tavaly 200 liter bort adott a zöldveltelini, és bő termést hozott a málna is. S most, hogy lassan tava-szodik, elérkezett a szőlő-termesztés egyik legfonto-sabb munkája, a metszés, amit akkor kell elkezdeni, amikor még nem indul el a vesszőkben a nedvkerin-gés, a „könnyezés”. A párjával, Györgyivel jött föl a hegyre Tibor. S amint észrevette őket az egyik főtanácsadó-ja, Gyuri szomszéd, a völgyből fel-kiabálva meg-invitálta őket egy koccintásra. S úgy, ahogyan ilyen-kor lenni szokott, egyik pin-cénél is koccintottak meg a másiknál is egymás egész-ségére, aztán jöhetett a munka.A hideg tél nem okozott kárt a viszonylag szélvé-dett területü-kön, csak a letörede-zett apró faágakat kell össze-szedni, fel-gereblyézni és a venyigé-vel együtt kihor-dani a szőlősorokból. Ha jobb idő lesz, két hét múlva már meg is lehet hajlítani, kötözni a vessző-ket. Igaz, neki lassabban megy a munka, mert egy kicsit el kell gondolkodnia azon, hogy melyik vesszőt is vágja le. Az ősszel fel-ásott kis veteményeskert is csak a jó időre vár, készen áll a palántázásra. A homo-kos talajt – mint ahogyan a terület elnevezésében is benne van – nem nehéz megművelni. A hegygerin-cen gyakran lehet rókával, őzzel, nyúllal találkozni. Tóthéknál a vadak csak kisebb kárt okoztak, meg-dézsmálták a zöldségfélét, a cékla levelét, de ugyan-ezt a környékbeli gazdák már nem mondhatják el.tAvasz odik a hegyenTóth Tiborék munka előtt Gyuri szomszéddal koccintottak(Fotó: Bakonyi Erzsébet)
2017. 03. 03. | 15MagazinAz Oscar az övé is!Nem dédelget szerepálmokat Deák Kristóf Mindenki című alkotása kapta a legjobb rövid-filmnek járó díjat a 89. Oscar-gálán. Az alkotásban néhány másodpercig láthattuk a kanizsai Valu Rebekát is, aki az ered-ményhirdetést követően a Kanizsának elmondta: a Mindenki egy fantasztikus film, zseniális alkotókkal, s megérdemelten kapott Oscart. Valu Rebeka a szereplővá-logatás során volt Deák Kris-tóf segítségére, és fel is tűnik az aranyszobrocskával elis-mert filmben egy rövid jele-net erejéig. Azt mondja, álmukban sem gondolták volna, hogy a Mindenki eddig jut.A kanizsai közönség április 14-én találkozhat Valu Rebe-ka színésznővel a Honvéd Kaszinó színháztermében, ahol Ray Cooney és Gene Stone Miért nem marad reg-gelire? című darabját mutat-ják be.- Ez egy háromszereplős fergeteges vígjáték – mond-ja -, garantáltan jól szórako-zik mindenki, aki eljön. Egy várandós fiatal hippi kisma-ma és egy bezárkózott hiva-talnok váratlan találkozásá-ról, egymásra találásáról szól. - Mi vonzott a színészi pályára, hiszen a csillogás mellett számtalan nehézséggel kell szembenézni? - Igazság szerint nem igazán volt jobb ötletem az érettségi után, időközben pedig nagyon megtetszett. Csodálatos, hogy van egy hely a világon, ahol minden más megszűnik az ember körül. - Milyen színházakban, darabokban játszol? - Szabadúszó színészként több színháznál dolgozom, de nyilván szívemhez legközelebb a Szabotázs Színházi Műhely, a saját társulatunk áll. 2013-ban, a színiakadémia elvégzése után alapítottam, mára folyamatos telt házzal játszunk a budapesti Spinoza Színházban, és áprilistól nyitja kapuit saját helyünk, a Szabotázs Lakásszínház. Itt egy kulturális közösségi teret sze-retnénk kialakítani filmklubokkal, színházi előadásokkal, kiállí-tásokkal.- Szabadidődben gyerekeket is oktatsz, szinte 24 órát kellene talpon lenned. Milyen hátország áll mögötted? - Fantasztikus családom van. Édesanyámmal, Ritecz Ritával naponta többször beszélünk telefonon, a kistestvéreim pedig a legrosszabb pillanatokban is mosolyt csalnak az arcomra.- Vannak szerepálmaid?- Nincsenek. Minden szerep egy csodálatos kihívás. BAKOakoNYI ErzsébetBe sem kellett csen-getni Jandáékhoz Bago-lán, elég volt a kiskapu előtt megállni, mert a két kutya rögtön jelezte gaz-dáinak az idegen érkezé-sét. Az udvarban négy színes tollú kakas kapir-gált, s Nikoletta örömmel újságolta, már van négy kacsája is. A régi faház-ban csak a füstölőnek van dolga, a házat köz-ponti fűtéssel melegítik. Épp egy hete fejezték be a húsfüstölést, így a hús-véti sonkára már nem kell pénzt költeni. Janda Nikoletta Bagolán született és itt is nevelkedett fel. Szeret itt lakni, nem tervezi a köl-tözést, bár a munka miatt forgat a fejében olyan tervet, hogy – édesapjá-hoz hasonlóan – Német-országba utazik szeren-csét próbálni. Itthon csak az interneten, távmunká-ban talált magának pénz-kereseti lehetőséget. De azt is tudja, kint sem könnyű olyan munkahe-lyet lelni, ahol nem verik át az embert. Mert gyak-ran van, hogy megígérik, mennyi pénzt adnak, a végén pedig nem fizetik ki az embert.A bagolai kertben megterem a zöldség, a krumpli, a nagybevásár-lást pedig autóval havon-ta két alkalommal meg-oldja a városban. Ilyenkor télidőben leg-jobb behúzódni a meleg lakásba, s a hétvégén kölcsönösen bekopogni a szomszédba egy tál süteménnyel, teszi hoz-zá. A kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz a kultúr-ház, a presszó, a falunap és persze a focimeccsek nyújtanak lehetőséget. Niki egy-két hónapig városlakó volt, de azóta se vágyik vissza.– A négy fal között csak úgy van az ember, itt, ha unatkozom, kijövök, sétálok egyet, vagy a kutyákkal kimegyek a kertbe. Ha kilépek az ajtón, még mindig ott-hon vagyok – mondja elégedetten. BakoNYI Erzsébet„Ha kilépek az ajtón, még mindig otthon vagyok”Városrészkerin gő 2. Szeretünk Nagy-kanizsa! soroza-tunkban azt mutatjuk meg, a (város)részek hogyan alkotnak egészet. Máso-dik állomásunk Bagola. Janda Nikoletta Bagolán sosem unatkozik(Fotó: Bakonyi Erzsébet)Legközelebb áprilisban játszik Kanizsán
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖnkNKormányZAtA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a 2017. április 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra.Élelmiszerpiac a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok Üzletház földszintjénLicitálási alapdíj: 36.000 Ft/félasztalJelentkezési határidő: 2017. március 13. 13:00 óraAz árverés ideje: 2017. március 13. 13:00-korHeti vásár és használtcikk vásár a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok üzletház földszintjének C és D szektorában, valamint a parkoló kijelölt területénLicitálási alapdíj parkoló: 24.000 Ft/árusítóhelyüzletház: 9.600 Ft/félasztalJelentkezési határidő: 2017. március 19. 12:00 óraAz árverés ideje: 2017. március 19. 12:00-korNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykani-zsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkor-mányzati rendelete alapján.Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31. (péntek)Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-port Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2017. április 6. (csütörtök) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-port Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szol-gáltatásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2017.03.09 10.00-11.00-ig A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házas-pár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfo-gadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített álla-potban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használat-ra alkalma állapotbana bérbeadó rendelkezésére bocsátja. városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkor-mányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illet-ve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfort-fokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban fog-lalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képvi-selheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. 2.000.000.-Ft A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felján-lott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető. Dénes Sándor polgármesterLICITFELHÍVÁSA licitálási hirdetmények, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető. Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeletén Az árverések helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaVia Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
2017. 03. 03. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Március 4., szombatKázmér, ZoránA Kázmér a Kazimír magyarosabb alakja, eredete lengyel, jelentése: békealapító, békebontó. A Zorán délszláv eredetű, jelentése: hajnal.Március 5., vasárnapAdorján, AdriánAz Adorján latin eredetű, jelentése: Hadria városából való férfi. Az Adrián az Adorján korábbi változata. Március 6., hétfőLeonóra, In ezA Leonóra az Elenonóra önállósult becézője; arab eredetű, jelentése: Isten az én világosságom. Az Inez az Ágnes spanyol formája.Március 7., keddTamásArameus-görög eredetű név, jelentése: iker, csodálatos.Március 8., szerdaZoltánTörök-magyar eredetű, jelentése: fejedelem.Március 9., csütörtökFranciskSKa, Fann i, RebekaA Franciska latin eredetű, jelentése: francia. A Fanni a Franciska becézője. A Rebeka héber eredetű, jelentése: megkötöző, megigéző, megbabonázó, vagy jól táplált.Március 10., péntekIldikóGermán eredetű, jelentése: harcos.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖNKORMÁNYZATSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 1/1.A lakás alapterülete: 43 m² szobaszám: 1+ fél szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.221,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.09. 9:30-10:00.2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 1/2.A lakás alapterülete: 45 m² szobaszám: 1+ fél szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 20.115,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.09. 9:30-10:00.3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/D/4. A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+ fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 15.796,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.09. 8.30-9:00.4. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9.A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 2 szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 29.016,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.09. 9:00-9:305. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 10.A lakás alapterülete: 61 m² szobaszám: 2 szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 28.548,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.09. 9:00-9:306. Nagykanizsa, Péterfai u. 37. B/1/1.A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 2+ fél szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 30.442,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.13. 11:00-11:307. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 4. B/2/7.A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 26.514,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.13. 9:00-9:308. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 7/A. 8/53.A lakás alapterülete: 57 m² szobaszám: 2 szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 21.318,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.13. 9:30-10:009. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/A. 6/39.A lakás alapterülete: 41 m² szobaszám: 1+ fél szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 17.753,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.13. 10:00-10:3010. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/A. 10/61.A lakás alapterülete: 67 m² szobaszám: 3 szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27.740,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.13. 10:00-10:30A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osz-tály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyúj-tani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 31. Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YI. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.)önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdetaz alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
2017. 03. 03. | 19HirdetésFergeteges nőnapi műsorral kedveskedik a Kanizsai Kulturális Központ a Medgyaszay Házban a hölgyeknek március 10-én! A 19 órakor kezdődő rendezvény sztárja nem más, mint Pál Dénes!A mély érzésekkel teli, egyedi hangjával, szerénységével és sármjával hódító énekest nem kell bemutatni a közönségnek.A The Voice győztese, több tévéműsorban is feltűnt: a Sztár-ban sztár és a Sztárban sztár+1 kicsi nyerteseként és A Nagy Duett szereplőjeként számos arcát mutatta meg a közönség-nek. Hazánk egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb popzenei elő-adója zenekarával (akusztikus trió felállással) érkezik a nőnapi eseményre. Saját dalai mellett, más ismert hazai és külföldi slá-gerek, valamint a televíziós zenés show-műsorokból (Sztárban sztár, Nagy duett, Voice) jól ismert kedvencek is felcsendül-nek. Az estre természetesen nem-csak a hölgyrajongókat várják a szervezők! Jegyinfo: 93/510-011Pál Dénes: ajándék a nőknek!Atlas ProfilaxTudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigo-lya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korri-gálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanít-ványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29.Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2017. március 4-10.Március 4., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Út-mutató (vallási magazin), 01:25 Székely konyha, 01:50 Híradó, 02:05 Sztárportré – Tóth Szabi, 02:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 02:55 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Út-mutató (vallási magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Székely konyha, 08:45 Sztár-portré – Tóth Szabi, 09:05 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Út-mutató (vallási magazin), 16:05 Kanizsai Esték: A reformáció hatása a magyar történelemre – dr. Tőkéczki László egyetemi tanár előadása, 16:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 Nagykanizsa – Zalalövő megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 20:30 1100 év Európa közepén: Alcsík (ismeretterjesztő filmsorozat), 20:55 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó.Március 5., vasárnap00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 01:00 Nagykanizsa – Zalalövő megyei I. osztályú bajno-ki labdarúgó-mérkőzés, 02:30 1100 év Európa közepén: Alcsík (ismeretterjesztő filmsorozat), 02:55 Info blokk, ben-ne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30 Nagykanizsa – Zalalövő megyei I. osztályú bajnoki lab-darúgó-mérkőzés, 09:00 1100 év Európa közepén: Alcsík (ismeretterjesztő filmsorozat), 09:25 Info blokk, benne Hír-adó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 Út-mutató (vallási magazin), 16:30 Kanizsai Esték: A reformáció hatása a magyar történelemre – dr. Tőkéczki László egyetemi tanár előadása, 17:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Szentmise az Alsó-városi templomban, 19:25 1100 év Európa közepén: Székely Sóvidék (ismeretterjesztő magazin), 19:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Sztárportré – Mészáros András, 20:35 Hargita (hírek Hargita megyéből), 21:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:30 Lapozó. Március 6., hétfő00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 00:25 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 01:25 1100 év Európa közepén: Székely Sóvidék (ismeretter-jesztő filmsorozat), 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Sztárportré – Mészáros András, 02:35 Hargita (hírek Hargita megyéből), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Szentmise az Alsóvárosi templom-ban, 07:55 1100 év Európa közepén: Székely Sóvidék (isme-retterjesztő filmsorozat), 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Sztárportré – Mészá-ros András, 09:05 Hargita (hírek Hargita megyéből), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:00 Lapozó, 12:00 1100 év Európa közepén: Székely Sóvi-dék (ismereterjesztő filmsorozat), 12:25 Sztárportré – Mészáros András, 12:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Út-mutató (vallási magazin), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 20:10 Kanizsai Esték: A reformáció és Európa – Köntös László püspökhelyettes elő-adása, 21:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:05 Lapozó.Március 7., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Út-mutató (vallási maga-zin), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Kanizsai Esték: A reformáció és Európa – Köntös László püspökhelyettes elő-adása, 02:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, TV-torna Andival, 07:10 Út-mutató (vallási magazin), 07:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:10 Híradó, 08:25 Kanizsai Esték: A reformáció és Európa – Köntös László püspökhelyettes elő-adása, 09:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Út-mutató (val-lási magazin), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Kanizsai Esték: A reformá-ció és Európa – Köntös László püspökhelyettes előadása, 13:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Hargita (hírek Hargita megyéből), 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 8., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:15 Hargita (hírek Hargita megyéből), 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Gáz-fröccs (a lóerők magazinja), 08:45 Hargita (hírek Hargita megyéből), 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Gázfröccs (a lóerők maga-zinja), 13:25 Hargita (hírek Hargita megyéből), 13:55 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:10 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 20:40 Híradó, 20:55 Székely konyha, 21:25 K’arc (kulturális magazin), 21:55 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 9., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 02:10 Székely konyha, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Gézengúzok (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 08:50 Székely konyha, 09:20 K’arc (kulturális magazin), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 13:25 Székely konyha, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Egis Körmend – Sopron KC NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 22:35 Lapozó.Március 10., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Egis Körmend – Sopron KC NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 03:10 Gézengú-zok (gyerekműsor), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Egis Körmend – Sopron KC NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:45 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 12:55 Egis Körmend – Sopron KC NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 14:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Élet-módi, 20:10 Látogató, 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré – Sipos F. Tamás, 21:10 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:10 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Dolmányos MárkA teljes megyei első osztályú lab-darúgó-bajnokság tavaszi szezon-jának első gólját, sőt dupláját szerezte a 22 esztendős középpályás. Az első kiskanizsai gólnál mindenesetre élnénk a gyanúperrel, hogy az utolsó két labdaérintés türjeié volt, a kapus által felbokszolt labda mintha saját játékostársáról pattant volna a hálóba... Azonban a hivatalos ver-zió a lényeg: Márk duplázott.Szabó IstvánA téli szünetben is végigfocizta a teremszezont, mondhatni külföldre - Kaproncára - járt szenior tornákat nyerni a 40 éves támadó. A rajt előtt még az egerszegi Bole-mányi-emléktornán vitézkedett, a győztes zetések is elismerték, fizikálisan elnyűhetetlen, és ezt láthattuk a Türje SE elleni meccsen is.Nagy GergőÉrzelemmentes, száraz, „profes�-szionális” megközelítéssel írhatjuk: azt hozta, amiért szerződtették, hiszen a két találata minő-síti a 25. élet-évében járó centert. Ha kiszolgálják, a gólok számával aligha lesz problé-ma, azt azonban ő is tudja, hogy csapatjáték terén a közösbe neki is sokat kell tennie.Péntek Ad riánMakacs Achilles-ín sérülése remélhe-tőleg már a múlté, ősszel csereként két-szer is beszállt úgy, hogy gólt szerzett, és így tett ezúttal is, ráadásul kétszer csengetett. Az első megmozdulása után rögtön állhat-tak is fel a lövőiek a középkezdés-hez. A 25 éves csatár a külvilággal nem foglalkozik, kissé öntörvényű, csakis a gólszerzés érdekli. 2017. 03. 03. | 21SportAz elmúlt hétvégén az UFC Nagykanizsa-Zalalövő találkozó 63. percében nem éppen szimpla törté-nésnek is tanúi lehettek a drukkerek. Ekkor cseréhez készülődött az UFC, és Kul-csár Roland helyett a télen szerződtetett Kulcsár Oli-vér lépett pályára. Az nem egyedi eset, hogy testvé-rek, főleg az alacsonyabb ligákban egymás ellen, vagy éppen egy csapatban játszanak, na de itt ikertest-vérek váltották egymást...- Mindkettőtök születési adata ’97. január 16., hogyan is könyveljük el ezt?- Hú, hát ebbe most bele-mehetnénk, vagyis, hogy melyikünk született előbb, de inkább maradjunk annyiban, valóban ikrek vagyunk a testvéremmel, és ő jött be a helyemre... - válaszolta Roland, aki 63 percet kapott, míg Olivér-nek ezúttal 27 jutott.- Volt már arra példa egykori utánpótlás csa-pataitokban, hogy ikrek-ként egymást váltottá-tok a pályán?- Bármelyik korosztályt nézzük, nem; ezzel most debütáltunk. Együtt azért már játszottunk meccset természetesen. Ráadásul a csere azért is volt kicsit meglepő, mert nem poszt-ra történt: én középpályás vagyok, Olivér pedig legin-kább baloldali védő.- Azért ugye nem volt abból baj, hogy le kellett jönnöd?- Ugyan dehogy, mond-juk inkább a tesóm lehetett kissé elégedetlen, hogy csere volt. Persze, neki még bele kell lendülnie, hiszen van lemaradása, sokáig nem játszott, mialatt a III. Kerületi TVE-től idekerült Kanizsára.- Viszont szüleiteknek még eggyel több indoka lehet arra, hogy Sziget-szentmiklósról Nagyka-nizsára kiránduljanak...- Így van, az ősszel is volt olyan, hogy eljöttek meg-nézni engem, most pedig a testvérem futballja újabb lehetőség arra, hogy felke-rekedjenek. Az oldalt írta:POLGÁRolgár LászlóTalálkozóMárcius 11-én, a 14.30-kor kezdődő Nagykanizsa-Zalakomár bajnoki előtt baráti összejövetelre várják azokat az egykori futballistákat és szakvezetőket az Olajbányász-stadionba, akik egykor a piros-kékek szerelését magukra öltötték, vagy éppen a klubnál edzősködtek. Id. Vlaszák Géza a történések koordinátora, és amint azt megtudtuk, százon felüli azon meghívók száma, amelyeket eddig kiküldtek. A hangulat tehát garantált, csak tudják számolni az egykori gólokat, illetve nagy meccseket a korábbi aranylábúak és „főnökeik”...Családi focimeccsDuplázók hétvégéjeA megyei futball tavaszi rajtján több kanizsai labda-rúgó ért el két-két gólt, a 7-0-ra végződőtt Kiskani-zsa-Türje SE mérkőzésen Dolmányos Márk és Szabó István, míg az 5-0-s hazai sikert hozott UFC Nagyka-nizsa-Zalalövői tk találkozón Nagy Gergő és Péntek Adrián fogadhatta kétszer is a gratulációkat.FOTÓ: Gergely Szilárd
A Zsigmondy-csarnokban rendezték meg a Pintér István utánpótlás kézilabda emléktor-nát, amelyen a házigazda Nagykanizsai Izzó SE mellett több más együttes is indította fiú után-pótlás csapatait U10-es és U14-es korcsoport-ban.A fiatalabbaknál végül az Izzó zárt az első helyen az Egerszegi KK, valamint a keszthelyi Georgikon DSE előtt. A különdíjasoknál a leg-jobb kapus Gáspár Bálint (Egerszegi KK), a legjobb mezőnyjátékos Lendvai Szabolcs (Izzó SE) lett, a gólkirályi címet pedig Tóth Levente (Izzó SE) érdemelte ki.Az U14-eseknél a Csurgói KK együttese vég-zett az első helyen, a mögötte lévő sorrend Izzó SE, Georgikon DSE, illetve Egerszegi KK volt. A legjobb kapus titulust Bordás Gergő (CSKK) kapta, a legjobb mezőnyjátékosnak Hajmási Ákost (Izzó SE) választották, míg a gólkirály Szijártó Máté (CSKK) lett.22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSportHárom érem a ringbőlA Budapesten megrendezett Énekes István Ifjúsági Ökölvívó Emlékversenyen a nagykani-zsai Botos András Ökölvívó Akadémia is indí-totta növendékeit. A rangos fővárosi megmé-rettetésen a dél-zalai utánpótlásműhely fia-taljai több érmet is nyertek ringbeli teljesít-ményükkel.Botos Károly a 64 kilogrammosok mező-nyében második lett, Major Róbert a 75 kg-osoknál harmadik, csakúgy, mint Virth Raj-mund, utóbbi az 52 kg-ban szerezte a bronz-érmet. Baranyai József pedig 69 kg-ban lett ötödik helyezett.A kanizsai különítményFiatalok szórták a gólokatA torna résztvevői. Nagy küzdelmeket vívtakA szlovéniai Lendván meg-rendezett 42. Lendva Kupa küzdelmein a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa és a Nagykanizsai TE 1866 is kép-viselte a kanizsai színeket. Az NJK csapatából ezúttal 11 fő utazott a Muravidékre, ahol 5 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzér-met nyertek a kanizsaiak, vala-mint ezek mellett két ötödik helyezést is szerzett az egye-sület.NJK-eredmények. Aranyér-mesek. U10 (2008-09): Nagy Kornél (29 kg), Tamás Levente (50 kg). U14 (2004-05): Herczeg Zsombor (34 kg), Köveskáli Regő (42 kg), Kovács Olivér (50 kg). Ezüstérmesek. U10: Köveskáli Zója (36 kg). U14: Kele Julianna (40 kg). Bronzér-mesek. U14: Garamszegi Bálint (42 kg), Nagy Olivér (55 kg). Ötödik helyezettek. U12 (2006-07): Lődri Dániel (38 kg), Szabó Gellért (42 kg)A Nagykanizsai TE 1866 csel-gáncsozói közül öten indultak a lendvai nemzetközi verse-nyen, s egy-egy arannyal és bronzzal térhettek haza. Az NTE-sek is szereztek ötödik helyezést.Bár előzetesen több éremben is reménykedtek a kanizsaiak, számos zavaró körülmény miatt többen nem tudták a legjobb for-májukat hozni diák korosz-tályban.NTE-eredmények. Aranyér-mes. U12: Garai Emese (36 kg). Bronzérmes. U12: Garai Nim-ród (46 kg). Ötödik helyezet-tek. U12: Lipódi László (32 kg), Szeghy Tamás (36 kg).POLGÁR LászlóLendvai tatamikonAz NTE csapataAz NJK különítményeTeljeskörű munkavédelmi szolgáltatás cégek számára.Munkavédelmi szabályzatMunkavédelmi oktatásÜzembe helyezésKockázatértékelésIdőszakos biztonsági felülvizsgálatElérhetőség:+36 30/ 556 4568, info@a-works.huA-worksUnite kft.Csak egyetlen balesetet előzzön meg:a követk ezőt!
Igazi értékmérő találkozó-val kezdte a vízilabda OB I/B-s bajnokság tavaszi szezon-ját a Kanizsa VSE legénysé-ge, hiszen az egyik favorit Neptun VSC vendége volt a fővárosban. Nos, a budapes-tiek 11-6-ra győztek, sikerü-ket a negyedik negyedben biztosították be. Az NVSC így maradt a lis-tavezető, a KVSE pedig az ötödik, igaz a vendégek szempontjából a negyedik hely elérésére eggyel kevesebb lehetőség maradt.- Pedig nem kezdtünk rosszul, az új igazolásunk, a Szentesről érkezett Albert Barnabás rögtön eredményes volt - fogalmazott Simonka Ferenc, a kanizsaiak szak-vezetője. - Sajnos az ellen-fél centerét nem nagyon tudtuk tartani, ráadásul az emberelőnyeinkből csak egyet tudtunk gólra válta-ni.Aztán jött az a bizonyos negyedik negyed...- Négy támadó hibát is fújtak ellenük, ezzel nehézkessé vált a támadójátékunk. Törvényszerűen történt az utolsó játékrészben min-den, a nagy akarás-nak nyögés lett a vége, mentünk fejetlenül előre, amit kíméletlenül büntetett a Neptun – szögezte le a kanizsaiak trénere. - Sajnos, a vereség-gel távolodni látszik a felső-ház, bár nem reménytelen a helyzetünk, ugyanakkor már a szerencsére is szük-ségünk lenne ahhoz, hogy a négybe kerüljünk. Szombaton 11 órától hazai környezetben a Kaposvári VK II ellen is a győzelem reményében pólóznak majd a kanizsa-iak.POLGÁR LászlóBerlin márBudapestjegyében...Molnár Flóra, a Délzalai Vízmű SE olimpikon úszója szerdán kelt útra, hogy az igencsak rangos berlini ISM 2017 versenyen több számban is rajtkőre léphes-sen.A németországi versengésre a hétvégén kerül sor, Flóra 50 m gyorson, 50 m mellen, 50 m pillangón, 100 m gyorson és 100 m mellen indul-hat. Polgár Sándor tanítványa számára azonban a versenyen kívül más hozadéka is lesz a berlini napoknak, hiszen a zárás után a kanizsaiak kiválósága nem tér haza azonnal, mivel lehe-tőséget kapott arra is, hogy még két hétig a felnőtt német válogatottal készüljön egy edzőtáborozás keretében.Molnár Flóra számára minden egyes - főképp nemzet-közi - megmérettetés egyben remek felkészülési állo-más is, hiszen esetében a már nem is oly’ távlati cél az idei budapesti vizes világbajnokság… Molnár Flóra öt számban indul Berlinben 2017. 03. 03. | 23SportDobogónAquaprofit Nagykani-zsai TSK II (3.) - ASE Paks II (9.) 9:3 NB I B-s sakkcsa-patbajnoki mérkőzés, 7. forduló. Nagykanizsa.Kanizsai győztesek: Bodó Norbert, Zsirai Péter, Havanecz Bianka, Orsó Miklós, Sipos János, Haselbach Dávid. Döntetlent játszottak: Galyas Miklós, Krutti Valér, Borisz Markoja, Ladányi Zsolt, Papp Nándor, Varga Richárd.A szezon során folya-matosan zárkózó kanizsai tartalékok egészen kiváló játékkal, megérdemelten nyertek még ilyen arány-ban is a paksi kettes szá-mú csapat ellen. A dél-zalaiak ezzel a sikerrel megőrizték harmadik helyüket a tabellán, a baj-nokságból pedig még két meccse van hátra a tavalyi NB I B-s bajnokcsapatnak.Kell a szerencse is…Még nem reménytelen a felsőházi tagság (Fotó: KVSE)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA kiskanizsai Szokol Boldizsár-né azt vallja magá-ról, nem szeret sütni, pedig ismerősei éppen ellenkező véleménnyel vannak róla. Mindhá-rom unokája „tésztás”, ezért gyakran előfor-dul, hogy nem csak egyféle süteményt süt. Kilenc liter húsos káposztát főzött előző este is, így nem kellett azon gondolkodni egyik családban sem, hogy mit főzzenek vacsorára.Kukoricaprósza-nézőbe mentünk, de éppen kísérletezés közben találtuk Marikát. Legalább négy tepsi ropogós, leveles sajtos pogácsa illatozott a konyhaasztalon. Arra volt kíváncsi, ha lefagyasztja a tésztáját, milyen íze lesz sütés után. Így a váratlan vendég érkezé-se nem éri váratlanul a háziasszonyt, csak meg kell sütni. Hájas tésztát már készített hasonló módon, azzal nem volt semmi gond. Amikor Marika hozzáfogott a pogácsasü-téshez, már csak meg kellett hinteni porcu-korral a kész kukoricaprószát. Hozzávalók: 6-7 kanál kukoricaliszt, 5 kanál búzaliszt, 1 egész tojás, 3 kis pohár (175 gr) kefir. Az összekevert alapanyagokhoz tejet is önt, és a végén 1 felkockázott zsemlét is tesz bele. Kizsírozott cseréptálba önti, a tészta tetejére szilvalekvárt kanalaz, és 200-250 fokos sütőben megsüti. Mielőtt kiveszi a sütő-ből, egy pillanatra rákapcsolja a légkeverőt. Marika gyakran süt a családnakkelt prószát is, amelynek receptjétmegosztotta a Kanizsával is: 50 dkg liszt, 4 dl tej, 1 tojás, diónyi vaj, vagy zsír, 2 dkg élesztő, 3 evőkanál cukor, csipet só, fél marék vágott dió. Az élesztőt 1 dl enyhén megcukrozott langyos tejben felfuttatjuk, majd a tojást jól felverjük, a fele tejjel és a sóval az élesztőhöz adjuk. Hozzátesszük a lisztet, és jól összedolgozzuk. Ha összeáll a tészta, apránként hozzáöntjük a maradék langyos tejet, és az egészet simára keverjük. Közben hozzáadjuk a langyos vajat vagy a zsírt. Meleg helyen letakarva egy órát kelni hagyjuk, majd kizsírozott tepsibe öntjük, elsimítjuk, és a tete-jét megkenjük tejjel higított tojássárgájával, és megszórjuk cukros dióval. Kb. 20-25 percig kelni hagyjuk, és megsütjük. Ha kivesszük a sütőből, meghintjük porcukorral.A krumpli prószát is szereti a Szokol család. Míg otthon voltak a gyerekek, tepsiben sütöt-te Marika, amióta ketten maradtak férjével a házban, azóta serpenyőben készíti. – Lereszelem a krumplit, és nagyon kevés lisztet teszek rá, összekeverem sóval, kefirrel, vagy tejföllel, és még reszelek bele hagymát is. Sűrű, ropogós tészta lesz belőle. Legtöbb-ször zsírt használok a sütésnél – árulta el titka-it Szokol Boldizsárné, kiegészítve azzal, hogy sokat tanult a nővérétől. HIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos 03.21 - 04.20. Határozza el, ha hazaér a munká-ból, változtat a beszédstílusán. Ha így megy tovább, még kőszívűnek tartja a párja.Bika 04.21-05.21. Ha úgy érzi, bátorításra van szüksé-ge a párjának ahhoz, hogy kimond-ja a boldogító igent, akkor segítsen neki. Legalább ön ne habozzon.iKrek 05.22-06.21. Hamarosan döntenie kell arról, hogy milyen irányba kormányozza az életét. Ha tisztában van az érzé-seivel, könnyen dönthet.Rák 06.22-07.22.Igaz, hogy szeret titkolózni, de en-nek ellenére szívesen hívja fel a fi-gyelmet a sikereire. Ezzel sajnos az irigyeinek a száma is nőni fog.Oroszlán 07.23 - 08.23. Ha nyugodt hétvégét akar magá-nak, akkor ne figyeljen oda állandó-an a pletykákra. Ezeknek többnyire a fele sem igaz.Szűz 08.24-09.23. A divat és a szépség egyre fonto-sabb lesz az ön számára. Igaz, pénz-ügyek terén nem ér el kiemelkedő sikereket, de ezen is változtathat.Mérleg 09.24-10.23.Érdekes találkozásokra számíthat. Bár tudvalevő, ön nem keresi a konf-liktusokat, de a konfliktusok most megtalálják önt.sKorpió 10.24-11.22. A háta mögött azt mondják önről, hogy örömhozó. Minél tovább tart-ja meg ezt a szokását, annál jobban kedvelik majd.Nyilas 11.23-12.21.Tegyen szert pozitív gondolatokra, és mutassa meg az ismerőseinek, hogy nem szőrős szívű. Csupán úgy tűnik, hogyha éhes. Bak 12.22 - 01.20. Izgalmas, szenvedélyes napokra számíthat. Amikor már úgy érzi, a sok jóból is elege van, hát akkor áll-jon neki dolgozni.Vízöntő 01.21-02.19. Néha úgy érzi, nem tudja kibonta-koztatni a szenvedélyességét. Szinte le kell lakatolni a szívét. Ezért változ-tasson ezen minél előbb.Halak 02.20-03.20. Ha nincs semmihez sem kedve, ak-kor keressen egy múzsát magának. Koncentráljon rá erősen, és gondol-kodás nélkül cselekedjen.FOTÓ: Bakonyi ErzsébetTitkok Kiskanizsáról
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 9. SZÁm, 2017. MÁrcius 10.Hazatért a hősHazatért Plovdivból a kadett vívó Eb-hőse. Milassin Mór férfi kard egyéniben Európa-bajnoki bronzérmet, csapatban pedig aranyérmet szerzett. A buszpálya-udvaron diáktársai, tanárai, barátai fogadták, s a vastaps sem maradt el…3Murafölde vár!Fotó: Polgár LászlóA Nemzeti dal –
az irodalmi legendárium szerint –
eredeti-leg így kezdődött: Rajta magyar, hí a haza, de Petőfi Szikra Ferenc hatására átírta. Szikra ugyanis a kézirat láttán azt mondta, „Barátom, elébb talpra kell állítani a magyart, azután rajta!”. Mára talán eljött a rajta ideje is… S a ’48-as Petőfi duplán is aktuális: „Foglalod a kurvanyádat, De nem ám a mi hazánkat!” A különbség csupán annyi, hogy a vers mai címzettje nem Bécsben van…Ünnepi összeállításunk a 9., 10. és a 12-13. oldalon olvasható, a kanizsai programot a 4. oldalon találja. Rajta, magyar!21Nagykanizsa és térsége, Murafölde néven, bemutatkozott az Utazás kiállításon. A siker nem maradt el. Fotó: Jancsi László
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTKilóban kifejezve ennyi ponty érkezett a Mórichelyi-halastavakból a Csónakázó-tóba. A tavaszi haltelepítés csaknem 4 és fél millió forintba került, amit a Vasutas Horgászegyesület a horgászok pénzéből, a területi és napi jegyek bevételéből, illetve a tó tulajdonosának, az önkormányzatnak a támogatásából finanszírozott. S míg a halcsúszdán záporoztak a pontyok a Csótóba, az egyik pecás széles mosollyal megjegyezte: lassan több lesz bent a hal, mint a víz… Horgászni vasárnap reggel 6 órától lehet. Négyszáz éve, 1617. március 6-án hagyta jóvá V. Pál pápa a piarista rend megalapítását. A jubileum alkalmából két ünnepi szentmisét tartott a Piarista-iskola. Az óvodások a Sugár úti kápolnában kérhették a rendalapító, Kalazanci Szent József közbenjárását, és imádkozhattak a szeretteikért. Az általános iskolásokat, a gimnazistákat és a kollégistákat a Felsőtemplomba várták szentmisére, amelyen a tanulók szülei, a város papjai és lelké-szei is részt vettek. Itt a Kanizsán élő négy piarista szerzetes megújította a fogadalmát, a generális atya pedig négy egykori és jelenlegi, kanizsai világi munkatársnak konfráte-ri diplomát adott, amivel befogadta őket a szerzetesek lelki családjába. a hét száma:Piarista ünnepVILÁG KÉP – A HÉT KÉPETöbben…Egyre több gyermek látja meg a napvilágot a Kanizsai Dorottya Kórházban. A statisztikai adatok szerint 2014-ben 613, 2015-ben 676, 2016-ban 690 szülés volt az intézményben. Az elmúlt két hónapban pedig 120 gyermek érkezett a kórházban, így az idén 700-nál is több újszülöttre számítanak. Képünkön Bodnár Ágnes és elsőszülött kisfia. Kanizsa5.000Fotó: Jancsi LászlóIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja Nagykanizsa MJVÖ megbízásából a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.FOTÓ: Jancsi LászlóFOTÓ: Gergely Szilárd
„Hm, de finom ez a méz, és ez a lek-vár is milyen jó, a dödölléről meg ne is beszéljünk. Egyszerűen nem lehet betelni vele”, fogalmazott az egyik látogató a budapesti Utazás kiállítás muraföldei standjánál, s hozzá hason-lóan minden érdeklődőt lenyűgöztek a dél-zalai ízek. Ami, persze, nem cso-da: amit itt látott és kóstolt a vendég, egytől-egyig kézműves termék volt. Csakúgy, mint Pölcz Lászlóné dödölléje, ami hagyományos eljárás-sal készült. Irma néni a burgonyát annyi sós vízben főzte meg, hogy az éppen ellepte, aztán krumplitörővel összenyomta, majd lisztet adott hoz-zá. Ezt pedig addig kevergette, amíg el nem vált a massza a kanáltól és az edény falától. A frissen sült dödölle illata pedig odacsalta az embereket a kanizsai standhoz, ami – általános vélekedés szerint - az egész Utazás kiállítás egyik legszebb helyszíne volt. A tervezők ugyanis színes képek-kel és feliratokkal illusztrálták Mura-földét, ráadásul egy kis folyosót is építettek, ahol kiállítás mutatta be a vidéket. - Ez volt a célja annak, hogy a város és térsége, ezúttal Murafölde hívó-szóval, immáron negyedszerre képvi-seltette magát az Utazás kiállításon - mondta el lapunknak Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési kép-viselő. – Nagykanizsa megőrizte 19. század végi, 20. század eleji hangula-tát, a felújításokkal pedig még szeb-bé tették. A városban azonban nin-csenek olyan látványosságok, mint mondjuk Egerben, Siklóson vagy Visegrádon a vár, amelyek vonzanák a turistákat. Viszont a térség termé-szeti szépsége és a város adta lehető-ségek, szolgáltatások együtt már turisztikai célponttá emelhetik Mura-földét. A képviselő kiemelte, a folyamatos megjelenéseknek és a marketingre elköltött forintoknak már van ered-ménye, hiszen érezhető, hogy egyre többen érkeznek Nagykanizsára, pél-dául a város napjára, a dödöllefeszti-válra és minden olyan rendezvényre, amely nem csak Kanizsa lakóinak szól. Ezt erősítette meg Dénes Sándor polgármester is, hozzátéve: a stand sikert aratott, sokan megálltak, meg-nézték a kiállítást, és jó néhányan kitöltötték a városról és térségéről szóló kvízt is, amellyel ajándékokat lehetett nyerni.- Fontos a jelenlét – tette hozzá a városvezető -, meg kell mutatni magunkat, Nagykanizsát, Muraföl-dét, hiszen olyan értékeink vannak, amelyek felfedezésre várnak, alkal-masak a kikapcsolódásra, az aktív pihenésre, feltöltődésre.Nagykanizsa mellett több más hazai város és külföldi település is megmu-tatta, miért érdemes ellátogatni hoz-zájuk. Idén 23 országból több mint 300 kiállító érkezett az Utazás kiállítás-ra. A külföldi díszvendég Oroszország, a belföldi Győr, a kulturális díszvendég pedig Pannonhalma volt. Gyakorlatilag nincs olyan hazai település, régió, amelyik ne lenne jelen a kiállításon – fogalmazott Rafay János, a Hungexpo üzletág-igazgatója. - Körülbelül 200 különbö-ző hazai szolgáltató mutatta be, miért érdemes őket választani. Az elmúlt 40 év azt bizonyítja, hogy ez egy szüksé-ges és fontos kiállítás, az utazás ugyanis olyan általános téma, ami mellett nem lehet és nem is tudunk elmenni. Ám nemcsak az utazás, hanem az elektronika, az autók és a gasztronó-mia szerelmesei is megtalálhatták maguknak a legkiválóbb standokat. A jubileumi eseményen a legújabb, legmodernebb lakókocsiktól a buszokon át egészen a versenyautóig számos érdekességet lehetett meg-nézni. Ráadásul a mostanság egyik nagyon felkapott elektronika esz-közt, a VR szemüveget is kipróbálhat-ták a látogatók, amelynek segítségé-vel például Magyarország legszebb vidékeit virtuálisan ugyan, de mégis valósághűen ismerhették meg a ven-dégek.MAROSI Gábor 2017. 03. 10. | 3A HÉT TÉMÁJAPlitvicei tavak 2017. április 2.,május 14., június 24., szeptember 16., október 7. Részvételi díj: 6.900 Ft/főCsokoládé, barlRLangok és borok…2017. március 18., június 3.Részvételi díj: 6.700 Ft/főWörthi-tó és környéke2017. március 19., május 27., szeptem-ber 30.Részvételi díj: 8.900 Ft / fő helyett 8.500 Ft/főMariazeLL és Melk 2017. március 25. Részvételi díj: 6.700 Ft/főGr az-i kirándulás RiegeRS-burg-i váRRal 2017. március 26.,május 7. Részvételi díj: 5.300 Ft/főKittsee cs okigyár-Pozsony2017. április 8. Részvételi díj: 6.900 Ft/főNagybevásáRLás- Szabadkán 2017. április 12. (szerda)Részvételi díj: 6.500 Ft/főSEMMERing ÉS köRnyéke2017. április 30., május 27., július 1.Részvételi díj: 7.900 Ft /főSZLovénia CSODÁS táJainKamnik- VoLCJi potok arboré-tum2017. április 22., augusztus 27.Részvételi díj: 5.900 Ft/főBohinj- Vintgar szuRDok-SkoFJa LokaSzlovénia gyöngyszemei2017. április 29.Részvételi díj: 8.200 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés költségét.A részvételi díj nem tartalmazza a belé-pők és a BBP biztosítás árát.utazáS A LegSzebb CSeh váRO-Sokban: teLC, PRága, CESky KRUMLov2017. április 28-30. (2 éj)Részvételi díj: 44.900 Ft/fő A toSzkán táJ SzeRELMESeinek 2017.május 24-29., szeptember 12-17. (5 éj)Részvételi díj: 30.000 Ft + 180 €/ főA varázSLatos Velence és ami körülöleli.2017. május 27-29. (2 éj)Részvételi díj: 29.900 Ft /főBarangolás eRDélybenéSzak- eRDély székelyföLDi kitérővel...2017. június 13-17. (4 éj)Részvételi díj: 20.000 Ft + 130 €/főMontenegró 2017. június 27-július 2. (5 éj)Részvételi díj: 79.900 Ft/főKörutazás SzékelyföLDön2017. július 18-23. (6 éj)szeptember 19-24. (6 éj)Részvételi díj: 20.000 Ft + 170 €/főeRDély kinCSei- oRSovai hajó-záss alBővített PRogram!Dél-Erdélyi körutazás2017. augusztus 15-20. (5 éj)Részvételi díj: 20.000 Ft + 150€/főA részvételi díj tartalmazza az utazás, idegenvezetés, szállás költségét félpan-ziós ellátással. A részvételi díj nem tartalmazza a belé-pők és a BBP biztosítás árát.www.lovaszbusz.huAktív pihenésr e csábít Mura földeIrma néni „megfőzte” a vendégeketBemutatkozott Nagy-kanizsa és térsége a 40. Utazás kiállításon. A Murafölde-standon kiderült, miért érdemes idejönni, milyen progra-mok közül lehet választani, s abból is – szó szerinti – ízelítőt kapott az érdeklődő, hogy milyen étkeket lehet is felfedezni. Irma néni dödölléje rendkívül népszerű volt (Fotó: Jancsi László)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPAktuálisISÜNNEPI PROGRAM 2017. MÁRCIUS 15.DEÁK TÉR9.00 Ünnepi térzeneKözremuködik: Nagykanizsai FúvószenekarVezényel: Tatár Csaba karnagy9.15 Ünnepélyes zászlófelvonás 9.20 Koszorúzás a 48. gyalogezred emlékmuvénélKözremuködnek: a Kanizsa Lovas Klub Császár Huszárjai,a Vitézek Történelmi Rendje Nagykanizsai Hadnagyság vitézei és a Thúry Vitézlo Oskola hagyományorzoi MEDGYASZAY HÁZ10.00 Emlékmusor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója tiszteletéreÜnnepi köszöntot mond: Cseresnyés Péter, államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyulési képviseloje Szerepelnek: a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai és Gölles MartinA musort szerkesztette és rendezte: Baloghné Harkány Judit és Knausz ÁgnesKOSSUTH TÉR14.30 Koszorúzás Kossuth Lajos szobránálSzerepelnek: a Rozgonyi úti Általános Iskola diákjaiKözremuködnek: a Kanizsa Lovas Klub Császár HuszárjaiVárosi köztemeto15.00 Fohajtás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nagykanizsai honvédjeinek sírjánálDEÁK FERENC EMLÉKTÁBLÁJA SUGÁR ÚT 13.18.00 Fáklyás emlékezo sétaÚtvonal: Sugár út – Erzsébet tér: Csányi László emléktáblája – Aradi vértanúk emlékmuve – Ady Endre út: 1848-as emléktábla – Deák Ferenc térMÓRICZ ZSIGMOND MUVELODÉSI HÁZ19.00 A Harangláb Népzenei Együttes koncertje, majd felnott táncházBelépodíj: 1000 FtKérjük, hogy koszorúzási szándékukat 2017. március 13. (hétfo) 13 óráig a 30/378 0718-as telefonszámon szíveskedjenek bejelenteni.Már idén munkaszüneti nap lesz nagypéntek, erről határozott a héten az országgyűlés. Így a húsvét négynapos ünnep lesz, amit az egyházak is üdvözölnek, s nem csak a plusz pihenőnap miatt. A reformátusoknak például nagypéntek az egyik legnagyobb ünnepük, így méltóképpen tudnak megemlékezni Krisztus kereszthaláláról. Az egyik forgalmas kanizsai hasz-náltruha-boltban dolgozók örültek a parlament döntésének, ráadásul nekik szombaton sem kell dolgoz-niuk, így húsvétkor négynapos hosszú hétvégéjük lesz. - Nagyon örülök, mivel nem sok-szor van olyan nálunk, hogy pénte-ken, szombaton, vasárnap, illetve hétfőn sem kell dolgoznunk – mond-ta Boncók-Pribek Adrienn. Így még több időt tudunk tölteni a családdal. Szalay András üzletvezető is jónak tartja, hogy nagypéntek munkaszüneti nap lett – magán-emberként. Üzletem berként viszont már nem annyira lelkes, ugyanis több százezer forint bevé-telkieséssel számol, de azt ígéri, túlórákat ennek ellenére sem kell majd vállalnia dolgozóinak. Hella Ferenc református lelki-pásztor szerint azért fontos ez a döntés, mert Krisztus nagypénteki kereszthalá-lával a meg-váltásunk is megtörtént. - Ez a nap a reformátusoknál nagyon szigorú bűnbánó nap, amikor mi hálával a szívünkben odajövünk Krisztus keresztjéhez és bűnbánatot tartunk. Nem véletlen, hogy nagypéntek 14 országban munkaszüneti nap. Azzal, hogy nagypéntek pihe-nőnap lett, Magyarországon már 11 olyan munkaszüneti nap van, amely hétköznapra eshet.Nagypéntek: munkaszünetAz üzletek is zárva lesznek, több idő marad a családra
2017. 03. 10. | 5AktuálisDajka, pedagógiaiés gyógypedagógiaiasszisztens tanfolyamindul Nagykanizsánrészletfizetéssel. Tel.: 30/637-4083,20/423-7877 Eng.sz.: E-000452/2014 Teljeskörű munkavédelmi szolgáltatás cégek számára.Munkavédelmi szabályzatMunkavédelmi oktatásÜzembe helyezésKockázatértékelésIdőszakos biztonsági felülvizsgálatElérhetőség:+36 30/ 556 4568, info@a-works.huA-worksUnite kft.Csak egyetlen balesetet előzzön meg:a következőt!IngatlanKeleti városrészben garázst vásárolnék. Tel: 06-30/9074-833.400 négyszögöl szőlő, pince, gyümölcsös, felszereléssel eladó. Tel: 70/316-3253.SzolgáltatásTelevízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó Ist-ván Tel: 06-30/597-1530.Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklám-újságjait elszállítom. Tel: 20/510-2723.Régi iratokat, újságokat, fotókat, reklámtáblákat, térképe-ket, képeslapokat és kitüntetéseket vásárolnék Nagykani-zsán és környékén. Tel: 30/332-8422, 93/317-120. Minden voks számítAz egyik üzletlánc és a Magyar Adományozói Fórum közösen hirdette meg azt a pályázatot, amelyhez a voksokat Nagykanizsán is várják. Szavazni az üzletekben, a vásárlás után járó kuponnal lehet, a szavazatokra a kanizsai Élettér Állat- és Termé-szetvédő Egyesület is számít. Ha a vásárlók támogatják programot, komoly segítséget kap-hat a civil szervezet az állatvédő táborhoz. Magyarország korszakhatárhoz érkezett azzal, hogy 4,3 százalékra esett a munkanélküliség, ami egyúttal azt jelenti, hogy egyetlen ágazatban sincs munkaerő-felesleg, a gazdaságnak jelenleg a munkaerő- hiány a legnagyobb kihívás - mondta Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár egy szakmai rendezvényen. A politikus rámutatott: a további növekedés kulcsa ezért a megfelelő szakképzés biztosítása. Az elmúlt évek intézkedései közül kiemelte a második szakképesítés ingyenessé tételét, a tanulói ösztöndí-jakat a szakképzésben és azt, hogy a szakképző intézmények érettségit adhatnak, így biztosítva a továbblépést a felsőokta-tásba. Kiemelte, hogy a színvonalas szakképzés nem csak a gazdaság érdeke, hiszen a jól meg-választott szakma egész életre szóló, biztos megél-hetést jelent.Az államtitkár hozzátet-te, a kormány a megfelelő szabályozási környezettel és a szükséges források biztosításával is segíteni kívánja a további bővü-lést, Magyarország ezek hatására gazdasági növe-kedésben 2020-ra meg-előzheti legfőbb vetély-társait, Ausztriát és Cseh-országot.Cseresnyés Péter a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara regionális gaz-dasági évadnyitó rendez-vényén pedig arról is beszélt, március elsejével ismét elindult a Közfoglal-koztatásból a ver-senyszférába program, amely-ben elhelyez-kedési jutta-tást, „egyfaj-ta bónuszt” kaphatnak a versenyszfé-rában a köz-foglalkoztatá-si jogviszony vége előtt mun-kát találók. Ez több ezer közfoglalkoztatott elhelyezkedését segítheti elő, mivel a támogatás ösztönzést jelent a köz-foglalkoztatottaknak, hogy elhelyezkedjenek a versenyszférában, ahol magasabbak a bérek, amit kiegészít az elhelyezkedé-si juttatás is. Ennek összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegével, ami most 22.800 forint. Az államtit-kár leszögezte: a kormány célja, hogy növel-je a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpi-acra visszalépők arányát, segítse a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű embe-rek elhelyezkedését. Irány a versenyszféra!
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezető KREreSZ-tanfolya-munkra jelentkezési időpont:MÁRC. 22., SZerdA 16.00 ÓRAHa nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással!Következő GKI vizsga időpontjaMÁRC. 25., SZOMBAT, jelentkezési határidő: MÁRC 14-ig *Részletekről érdeklődjön irodánkban!email: nagykanizsa@voksh.hu.Tel.: 06-30-491-7051 Beke Ivett irodavezető27 éve képezzük a vezetőket !(Stat.2016-4 né. VSM: «B» E: 63,46% F: 63,93% - «C»E: 88,24% ÁKÓ: „B” Gy: 147,67% „C” Gy: 100,00% / KK: „B”135.600.-Ft/fő. „C”:141.000 Ft/fő)Multifokális lencse akció 30 %
Számos kedvező változásról döntött a kormány a köz- és a felsőoktatásban. Szülők kérésére kivezetik az 1. és 2. osztályokból az úgynevezett tartós tankönyveket, az egyetemeket pedig 120 milliárd forinttal támogatják, hogy egymással és a vállalati szektorral kutatási és fejlesztési kapcsolatokat alakítsanak ki. Az ingyenes tankönyvek bevezetését jó ötletnek tar-tották, bár kezdettől fogva kicsit szkeptikusak voltak a működésében, mivel a 6-10 éves korosztály még nem igazán érti, hogyan kell vigyázni a tan-könyvekre, mondta Jesze-női Csaba, a Rozgonyi-iskola igazgatója. A tanítók alapvető-en munkatan-könyvként szeretik használni ezeket, amikbe beleírhatnak a gyerekek, hiszen így könnyebb tanulni. – Idén a 3.-4. osztályosok könyveit még vissza kell vételezni, de a felső tago-zatosoknál már bizako-dóbb vagyok. Az ingyen tankönyvek bevezetésével a családok megszabadul-hattak az anyagi terhek egy részétől, és az elmúlt évek tapasztalata alapján kezd kikristályosodni, hogy ez a módszer miként működhet tovább. Nyilván továbbra is ingyenes marad a tan-könyv, de nem kellene vis�-szaadni az iskolai könyvtá-raknak, hanem a gyerekek használatában maradhat – vélekedett Jeszenői Csaba. A mostani döntésnél a kormány figyelembe vette, hogy az 1. és 2. osztályos tanulók esetében nehéz a könyveket tartós állapot-ban megőrizni, a beleírta-kat radírozni, majd vissza-adni. A hivatalos indoklás szerint azért határozott így a kabinet, hogy ne terhel-jék feleslegesen a szülőket. Az idei költségvetésben már számoltak is ennek hatásával, később pedig megvizsgálják, hogy a 3. és 4. osztályosokra is kiterjesszék-e a tartós tan-könyvek kive-zetését.A felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti K+F erő-sítésére 120 milliárdos keretet nyitnak. A cél az, hogy 2020-ig kialakuljanak az egyetemek és vállalatok közötti kapcsolatok, legye-nek szabadalmi portfólióik, és a jövőben már maguktól tudják kitermelni ennek forrásait. A pályázati prog-ram kiemelt része, hogy a felsőoktatásba új kutató-kat, vállalati szakembere-ket is bevonjanak, akik gya-korlati, tapasztalati tudást adhatnak át a hallgatóknak, s nem titkolt szándék az is, hogy hazahozzák külföld-ről a magyar szakembere-ket. A piaci együttműködés terén a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza sok szempontból megha-ladta a korát. A kezdetektől, 17 éve arra volt „kényszerít-ve”, hogy egy rugalmas és piacorientált, társadalmi igényeket lefedő képzési struktúrát, kutatási szerke-zetet hozzon létre. – Valójában az egyetem építkezése az első pillanat-tól kezdve ennek szellemé-ben történt, ami most hiva-talosan, államilag támoga-tott és fejlesztési szem-pontból kiemeltebbnek tekinthető – mondta pél-dákkal is illusztrálva dr. Birkner Zoltán kampusz-igazgató. – Az egyetemnek mintegy 50 nagyvállalattal volt szorosabb, pénzügyi, szakmai együttműködése. A legideálisabbak közé az a 4-5 céggel kötött innováci-ós kutatási együttműködés tartozott, amelynek révén az intézmény jelentős fej-lesztési forrásokhoz jutott, a cégek jól használható kutatási eredményekhez.A 8 hallgatóval, szeptem-bertől indult új duális kép-zésben több mint 20 válla-lattal kötöttek szerződést. Az igazgató kiemelte a kutatás-fejlesztésben sike-res együttműködési modellnek számító Soós Ernő kutatóközpont meg-születését is, amely két és fél év után ma már 10 embernek ad munkát. Az egyetemek közötti együttműködés kapcsán a kampuszigazgató hangsú-lyozta: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne versenytársakként lépjenek fel a zalai-somo-gyi térségben, hanem szé-les kínálattal. Ennek szel-lemében elsőként alakítot-tak ki Zalában egy olyan portfóliót, amelynek ered-ményeként már csak egy olyan szak van, amivel ver-senytársai egymásnak a zalaegerszegi, keszthelyi és nagykanizsai képzési hely-színek. Dr. Birkner Zoltán elárul-ta, a Hidrofilt Kft. vezetésé-vel a minap nyertek el egy közel egymilliárdos kutatá-si-fejlesztési projektet, az együttműködés vázát a debreceni és a Szent István egyetem, illetve a PEN alkotja, míg a fejlesztés Haj-dúszoboszlón történik. - Nem várjuk a csodát, egy olyan ütős csapat ala-kult ki a nagykanizsai kam-puszon, amely nemcsak követi a piaci változásokat, hanem bizonyos területen diktálja is a változások irá-nyát – tette hozzá az igaz-gató. - A piaci igényekhez igazodva új szakokat aka-runk indítani, és a jövőnek szól az is, hogy most kez-dünk el építeni egy infor-matikai kutatóközpontot. BAKONYI Erzsébet 2017. 03. 10. | 7AktuálisPEN-modell, most már országosanA jövőben bátran használhatják majd a kisiskolások a tankönyveket (Fotó: Bakonyi Erzsébet)A PEN meghaladta a korát. Dr. Birkner Zoltán és Baranyás Anikó kutatási asszisztens
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI Központ„HAMUTÁL TÖRTÉNETEK…” – Marics Tamara grafikai munkáinak kiállítása Megtekinthető: március 16-ig„FÁK, VIRÁGOK, ÁLLATOK” – Kolonics-né Kovács Erzsébet festő kiállítása Megtekinthető: március 20-igSOMOGYI MÁRTÍRPA-POK: Martin-csevics Pál, Páter Hajnal Zénó, Padá-nyi Sándor - fotókiállítás Megtekinthe-tő: március 20-ig. Szerve-zők: a Jézus Szíve Egyház-község, Kani-zsai Kulturális KözpontMárcius 12., 8-13 óraORSZÁGOS ÉREMGYŰJTŐ TALÁLKOZÓ Érem- és bélyegbörze, ingyenes árbecs-lés és szaktanácsadás9 óra KÍNA XIX-XX. SZÁZADI BANKJE-GYEI – kiállítás Megnyitja: Gelencsér Gábor tanárSzervező: a Magyar Éremgyűjtők Egyesü-letének Nagykanizsai Csoportja és a Kanizsai Kulturális KözpontA rendezvény védnöke: Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért fele-lős államtitkár, országgyűlési képviselő, Dénes Sándor Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestereA rendezvény támogatói: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kanizsa hetilapMárcius 13., 17 óraBOKROK, DÍSZCSERJÉK MEGFIATALÍ-TÁSA Előadó: Kunics Éva kertész. A belé-pés DÍJTALAN!Március 16., 10 és 11 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 évesek-nek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847Részvételi díj: 800 Ft/család/alkalom 5 alkalmas bérlet: 3 500 FtMedgyASZAy HázMárcius 10., 19 óra PÁL DÉNES NŐNAPI AKUSZTIKUS MŰSORA Pál Dénes napjaink egyik legnépszerűbb előadója, zenés televíziós műsorok nyer-tese. Búgó hangja a múlt század eleji rádiósztárokat idézi. 2014-ben alakult zenekarával érkezik hozzánk. Az élő kon-certen saját dalai mellett közkedvelt magyar és külföldi slágerek is felcsendül-nek. Belépődíj: elővételben 2 300 Ft, a helyszínen 2 700 FtMárcius 12. 9-12 óráigBÖRZE - Tavaszi gyermekruha és játék Használt baba-, gyerekruhák, cipők, kiegészítők, játékok, babafelszerelések, könyvek, sportszerek vására A belépés DÍJTALAN!Március 15., 10 óraEMLÉKMŰSOR AZ 1848-49-ES FORRA-DALOM ÉS SZABADSÁGHARC 169. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Ünnepi köszöntőt mond: Cseresnyés Péter mun-kaerőpiacért és képzésért felelős állam-titkár, országgyűlési képviselőSzerepelnek: a Batthyány Lajos Gimnázi-um diákjai és Gölles MartinA műsort szerkesztette és rendezte: Baloghné Harkány Judit és Knausz ÁgnesMárcius 16.90 ÉVES A MEDGYASZAY HÁZ Jubileumi fotókiállítás a 90. évforduló alkalmából14 óra Koszorúzás a Városi Színház emléktáblájánál14.15 A Medgyaszay Ház története Előadó: Kocsis Katalin, a Halis István Váro-si Könyvtár nyugalmazott munkatársa18 óra JUBILEUMI GÁLAEST Közremű-ködnek: Fási Barnabás versmondó, Vaba-baba Művészeti Iskola és Gyermekszín-ház, Zalagyöngye TáncegyüttesMóricz ZSIgmondMűvelődéSI HázMárcius 15.CSALÁDI JÁTSZÓ-TÁNCHÁZ SOROZAT16.30 Kerekítő foglalkozás, 17.00 Gyer-mek táncház, 18.00 Kézműves foglalko-zás (belépődíj: 500 Ft), 19.00 A Harang-láb Népzenei Együttes koncertje, 20.00-24.00 Felnőtt táncház (belépődíj: 1 000 Ft)ProgramajánlóMárc. 9-15. 15.45 rocK CSONTszinkr. kínai-amerikai családi animációs film (80’)Márc. 9-15. 18.00 KONG: KopoNYASZIget 3Dszinkr. amerikai fantasy film (118’)Márc. 9-15. 18.15 teStről ÉS léleKrőlmagyar film (116’)Márc. 9-15. 20.00 márc. 10-14 18.00 is logAN - FARKAS szinkr. amerikai fantasy-kalandfilm (135’)Márc. 9-15. 20.30 márc. 11-12 én 15.30-kor isKONG: KopoNYASZIget szinkr. amerikai fantasy film (118’)Márc. 9-15. 20.30 T2: trANSpottINGangol film (117’)Márc. 11-12 16.00 SZólÍT A SZörNYamerikai-spanyol fantasy (108’)Márc. 9-én 18.00 egy KutyA Négy életeszinkr. amerikai családi film (100’) (Szerelmes kalandtúra - ketten egy jeggyel)Márc. 15-én 18.00 KINCSEMmagyar történelmi kalandfilm ( Premier előtt!)március 9- március 15. MűsoraTétova szerelemA Testről és lélekről című film arról szól, hogy minden, ami összeköt min-ket, embereket az életünkben, az fontosabb, mint ami szétválaszt. Ezt Enyedi Ildikó, a magyar játékfilm rendezője mondta egy sajtótájékozta-tón, amelyet nem sokkal azután tartottak, hogy az alkotás elnyerte az Arany Medvét, a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) fődíját. A film tulajdonképpen egy gyönyörű mese az álmokban feloldódó gátlá-sokról, a tétova szerelem beteljesülésének lehetőségéről. A filmvásznon két olyan ember története bontakozik ki, akiknek látszólag nem sok köze van egymáshoz, ám sorsuk mégis összefonódik. Egy bűntény nyomozása során végzett pszichológiai vizsgálat során ugyanis kiderül, éjszakánként egy közös világban járnak, ahol egy szarvaspár formájában ugyanazt az álmot élik meg mindketten, napról napra.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaMég látogatható a Somogyi mártírpapok című kiállítás
2017. 03. 10. | 9KultúraSzinte pillanatok alatt lett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jelképe a nemzetiszín szalagrózsa – kokárdának csak jó tíz évvel később kezdték hívni. Nem véletlen az idegen elneve-zés meghonosodása: a kitű-ző egyszerű ruhadíszből a francia forradalom alatt vált nagy eszmék szimbólumá-vá. Magyar változatát ennek mintájára és hatásá-ra viselték a márciusi ifjak.– A színválasztás, mond-hatni, adott volt – magya-rázza Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgató-ja. – A magyar zászló, a tri-kolór születése ugyanis szintén erre az időszakra tehető. Az Árpád-korból is ismert piros és fehér, vala-mint a magyar címeren sze-replő hármas halom zöldje a reformkorban egyre inkább háttérbe szorította a császári feketét és sárgát. 1848-ban már törvény rög-zítette a nemzet színeit.Az áprilisi törvények XXI. cikke a háromszínű rózsá-ról, vagyis a kokárdáról mint polgári jelképről is rendelkezett. A szövegrész-let azonban a színek sor-rendjére nem tért ki, ez pedig a mai napig izgalmas vitáknak enged teret. – Szakirodalma nincs, de két történész is foglalko-zott a témával – mondja a múzeumigazgató. – Egyi-kük, Katona Tamás azt állí-totta: ha a heraldika, vagyis a címertan szabályait ves�-szük alapul, akkor a színek sorrendje belülről halad kifelé, tehát legbelül van a piros, azt követi a fehér és végül a zöld. Katona szerint Szendrey Júlia tévesztésére vezethető vissza, hogy már 1848-ban is a fordított vál-tozat terjedt el.Hermann Róbert ezzel szemben hangsúlyozza, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy egyik vagy másik verzió helytelen len-ne, ráadásul a színek sor-rendjét az is meghatározza, milyen a kitűző alakja. – Katona a nemzeti színű szalaghurkot vizsgálta – idézi a történészt Száraz Csilla. – Ebben az esetben valóban a heraldika szabá-lyai a mérvadók, ugyanak-kor tudni kell, hogy a hajlí-tott szalagcsík történelmi szempontból nézve nem kokárda. Azok ugyanis ere-detileg kör alakúak: belül pirosak és kívül zöldek, mint a csákórózsák. A később elterjedt és ma is általános, pántlikás kokár-dáknál a színek megcseré-lődtek: a piros kívülre, a zöld belülre került – így ismerjük 1848-ból. Hermann Róbert korábban kiemelte, a Magyar Nemzeti Múzeum-ban megtalálható korabeli kokárdák mindegyike kívül piros. A Petőfiék által feltű-zött szalagrózsáknak ráadá-sul lassan 170 éves hagyo-mánya van, így nem tekint-hetők kevésbé értékesnek.Kanizsán nem maradtak fenn kokárdák a forradalom és szabadságharc idejéből: a megtorláskor a családok rejtegették a kitűzőket, amelyek apró méretüknél fogva könnyen elkallódtak. Vannak azonban más ’48-as ereklyéink, amelyeknek egy részét március 15-én ki is állítják a Medgyaszay Házban. Látható lesz majd honvéd zászló, gyutacsos puska és egy tiszti szolgála-ti öv is, amely valaha – a Merkly-Belus családdal rokonságban álló – Wéber Antal főhadnagyé volt.– A deréköv viselési mód-ja ma is kérdéses – mondja Kunics Zsuzsa történész-, egyesek szerint a rangot jelölte. Mások szerint a tábori öltözék megkülön-böztetésére szolgált az, hogy derékra kötve vagy vállon átvetve viselték. A tulajdonunkban lévő darab két és fél méter hosszú, mindkét végén van egy-egy koronás kiscímerrel ellátott bojttartó; az egyik-re tintával azt írták: „Emlék a szabadság harczból 1848. Wéber Antalé. főhadnagy.” A tulajdonosról keveset tudunk, csak a halálozási dátuma ismert: 1886. már-cius 18-án hunyt el. Az övszalagot egyik leszárma-zottja ajándékozta még 1968-ban a múzeumnak. A családi legendárium úgy tartja, Wéber Antal a sza-badságharc után évekig Olmützben raboskodott.A kanizsai múzeum mun-katársai szerint azon vitáz-ni, hogy mi a kokárda színe-inek a helyes sorrendje, olyan, mintha azt próbál-nánk eldönteni, mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás? Valójában talán tényleg nem az számít, hogy hol a piros és hol a zöld, hanem az, hogy ott van-e a kokár-da a szívünk felett?NEMES DóraA hagyomány szerint a magyar történelem első kokárdája Petőfi Sándoré volt, szorgos feleségének hála. Szendrey Júlia – a forradalom kitörését megelőző éjjel – urának nemzeti színű kitűzőt, magának pedig ugyanolyan főkötőt készített. Talán kétszer is meggondolta volna, fáradozik-e velük, ha tudja: másfél évszázad múlva azzal „vádolják”, miatta visel a fél ország olasz kokárdát március 15-én. A színek helyes sorrendje még a történészeket is megosztja.Kokárdavita a szív felettHol a piros és hol a zöld?Fotó: Gergely Szilárd
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemJókai Mór, a vállt vállnak vető forradalmi harcostárs ötven évvel e „fényes álom” után vetette papírra e fenti szavakat, melyben Petőfi napjának nevezi 1848. márci-us 15-ét. Vagyis közel ötven évvel Petőfi halála után mondatik ki egy olyan szentencia, amely azóta történel-mi valósággá vált - szinte testté lesz, akár az Ige - közös hagyományunkban, tudatunkban és lelkünkben. Csak ötven évvel a forradalom után válik egységessé egy kép, amely Petőfi helyét, sorsát és alakját kijelöli nemzeti tab-lónk egy kiemelt pontján, jól láthatóan, világos kontú-rokkal, eposzi hősként, természetesen talapzatra állítva. Mindez azt sugallja, hogy eladdig ez a kép nem volt ilyen vitathatatlan, Petőfi arcéle nem formálódott meg évtize-dekig - majd pedig egyszer csak ott áll előttünk, ötven évvel később(!) kimondatva, hogy a forradalom maga Petőfi. Mindez a várakozás, több évtizedes bizonytalan kimondatlanság, alakjának elhelyezési kísérletei a törté-nelem lapjain, nemzeti költővé formálásának ellent-mondó ecsetvonásai mind-mind azt látszik felmutatni, hogy addig nem feltétlenül volt Petőfi napja március 15. Nem ővele azonosult forradalmunk, csak annak emléke-zetkultúrája kialakulásakor, vagyis a forradalom és sza-badságharc résztvevőinek, szereplőinek és túlélőinek elmúlásával, a szemtanúk szemeinek lezárta után. Ekkor viszont végleg összeforr a költői életmű, az emberi élete (és dicső halála) és a magyar történelem egyik kiemelke-dő eseménye egy szimbólummá, hogy tovább élje életét bennünk, létrehozva az önmagunkról alkotott kép egy fontos darabkáját: mi is képesek vagyunk fellángolni, akár egy fáklya; nem tűrjük a rabigát; mások szerint bir-kaként lóg a fejünk, de egyszer csak felemeljük azt még a legnagyobb birodalmak ellen is (sőt, szinte kizárólag a világ aktuális legnagyobb birodalmai ellen tesszük mindezt); fellángolásaink valóban tűzként lobbannak, így az elporlás, a nagyszerű halál a kizárólagos sorsunk a győzelem híján. Csak a szoborrá formáló akarat és szellem tette lehe-tővé, hogy Petőfi egységes alakként válhasson a részünk-ké. Azonban ezt az egységet a történelem és a politika nézőpontja és keze munkája alakította ki; vagyis azt a Petőfit, akit jól ismerünk sok-sok ellentmondás és össze-tettség, ambivalencia és sokféleség elemeiből gyúrta össze a nemzeti tudat, elvonva sok-sok lényegi elemet, vonást és grimaszt egy zseniális ember arcvonásaiból. Mert amúgy legalább két Petőfi létezik. Vagy sokkal több. Rengeteg Petőfi: például a Költő, aki szinte évente arcot és ars poétikát váltott. Úgy indul mint egy divatköltő, majd - Margócsy István Petőfi-kutató szavait citálva -: „rögtön két olyan, teljesen különböző művel ijeszti meg a közönséget, mint A helység kalapácsa meg a János vitéz. Aztán fél év múlva kiadja a Cipruslombokat, ame-lyeknek semmi közük a tréfás bordalköltő legény imágó-jához. Aztán megírja a vadromantikusnak tekinthe-tő Felhők ciklust, utána pedig azokat a gyönyörű tájleíró költeményeit, amelyek nem is emlékeztetnek a Felhőkre. Majd egyszer csak előpattan a forradalmi lázító szerepé-ben, jóllehet 1847 előtt egyértelműen politikainak nevez-hető költeményt szinte nem is írt. Fél év múlva jön az Apostol, ami őrjöngően más típusú költészet, mint a Lehel vezér nyugodt, hagyománykövető és hagyomány-teremtő epikája. Nagyon jellemző a szélsőséges gesztusa-ira, ahogy a csatadalok között egyszer csak megírja az Itt van az ősz, itt van ujra című tündérszép, halvány elégiát.”Az ellentmondásos költői ars poétikát szinte képtelen-ség egy egységes szellemi út, egy cél felé irányuló költői akarat lenyomataiként értelmezni. A legszélsőségesebb témák a műveiben a spektrum két szélén ugrálva, egé-szen vad szélsőséges gondolatok cikázása elégikus szép-séggel váltakozva. Teljesen ellentétes magatartások egye-sülnek textuális alakjában. Nincs egységes Költőnk. Aki-nek nincs egyenes ívet befutó útja sem az életében: vége-láthatatlan kacskaringó az életrajza, amely minden magyar gyermek kobakjában ott lapul. Mint egy perpet-uum mobile, örökmozgóként rója az utakat, állomások felfűzhetetlen sokasága villódzik hiperaktív életében, mintha évszázadokat élt volna két és fél évtizede alatt. Miközben szélsőséges költői sorai mögött egy kevéssé szélsőséges ember él. Akit sokszor nem szeretnek ismerő-sei, kiálhatatlannak tartják sokan, barátai eltávolodnak tőle – köztük Jókai egy soha el nem árult veszekedés okán, a szabadságharc teljesen perifériára sorolja, poli-tikai törekvése feledhetetlen kudarc. Petőfi bonyolult és komplex. Művei és élete nem egy ívet jár be, nem egy egységes szellemiség töredékei, alkotásai, személyisége nem a piedesztálra emelt szobor-ság maga. Ebből a sokaságból, széttartó elementáris lüktetésből farag mégis egységes szobrot az utókor. Akár a vérzivata-ros, ellentmondásos és kibeszéletlen történelmünkből. A történelmi nézőpont, a nemzeti tudat megalkotja Petőfit, akinek életműve, lírája és epikája összeforr élete kacska-ringóival, hogy a nagy napban összeálljon a KÉP, meg-szülessen az egység, amely a halálával, hősies szembenál-lásával, a lovasok elleni esélytelen küzdelmével, eltűnt testével simára gyalulja a sokasága. Megszületik Petőfi, amikor eltűnik. Értelmet talál minden részlete. Eggyé válik a hangjával, versei sorával, a Talpra magyarral, az utolsó napjával. És március 15-tel. Az ő. Minden ellent-mondásával így e nap a Nap nekünk is örökké. Megszü-letik a cselekvő alak, aki képes túllendíteni önmagunkon, mert magyarázattal szolgál minden hibánkra, problé-mánkra, ambivalenciánkra, hazugságunkra és örö-münkre. A történelmünkre, annak minden homályossá-gával és titkaival. Petőfi mi vagyunk. Ő az életünk rögös-ségén túllépő esély maga, a túllendülés, a magunk fölé növekedés. Ő az egység, és a létezésünk értelmébe vetett hit. A magyarság. Ezt hívjuk Hősnek. Ő Petőfi.A szerző esztéta, óraadó egyetemi oktatóTúl Önmagunkon„Ezt a napot »Petőfi napjának« nevezze a magyar nép, mert ezt a napot ő állítá meg az égen, hogy alatta végig küzdhesse a nemzet hosszúra nyúlt harcát elleneseivel. Petőfi merész föllépése nélkül ki tudja meddig elforgatták volna a politikusok a szóbeszéd archimedesi csavarját. Egy reggeltül estig tartó fényes álom volt az egész nap. Egy folytonos gyönyör, mely olyan édes, hogy szinte fáj! Mint két egymáshoz láncolt fegyvertárs, mentünk e nap fátuma elé, Petőfivel.” (1892)Lehota M. János
2017. 03. 10. | 11Interjú- Miért házasságpárti?- Az életünk minőségét alapvetően meghatározzák emberi kapcsolataink, elsődlegesen is a párkap-csolat. Családba szület-tünk, családba vagyunk teremtve s ott is kell, hogy felnőjünk; a boldog emberi életet pedig a boldog csa-lád alapozhatja meg. Hiszek abban, hogy a házasságok-nak nagy szerepe van a mai világban, és szomorúan látom, hogy a világi ten-denciák ezzel ellentétesek. Szerintem szükség van az elköteleződésre. - Azért ma másfelé megy a világ. Nem kön�-nyebb szingliként?- Meg lehet kérdezni őket... Egy ideig lehet, hogy egyszerűbbnek, kényelme-sebbnek tűnik, s biztos, hogy egy gyermek vállalá-sa nem kevés energiát, időt és pénzt követel, de renge-teg örömmel is jár. Aki erre nem vállalkozik, annak komoly hiányérzete támad, jön a frusztráció, ezt sok-szor látom magam körül.- Kapcsolat és kapcso-lat között is van különb-ség. A jó házasságnak mennyire „kelléke” a hit?- Nem kelléke, mi például késői megtérők vagyunk, és előtte is nagyon jó volt a házasságunk. A hit nagy segítség, de nem hívő párok is tudnak nagyon jól élni, ha tudatosan figyelnek a kapcsolatukra, máskülön-ben a felgyorsult világ hét-köznapjai elsodorhatnak bennünket egymás mellől. A fáradtság, a túlterheltség, az örökös rohanás azt ered-ményezi, hogy pont arra nem marad idő, ami a leg-fontosabb: egymásra.- Erre találták ki a Sze-relmes Kalandtúrát. Mennyire vette a lapot a kanizsai publikum?- Kétszáz útlevél talált gazdára, a kedvezmény-rendszerbe bevont partne-rek pedig arról számoltak be, hogy sokan jártak náluk. A kilenc „feladatból” hatot kellett teljesíteni…- … vagyis minőségi időt együtt tölteni külön-böző helyszíneken.- Változatos közös élmé-nyekre hívtuk a párokat, mondhatnám, a jelszó: ran-di újratöltve. Amikor az ember szerelembe esik, ter-mészetes, hogy minél több időt akar együtt tölteni a párjával. A hétköznapok-ban azonban ez a vágy megkopik kicsit, de ezt nem szabad hagyni: gyűj-teni kell a változatos élmé-nyeket. - Önök „csak” szervez-ték, vagy részt is vettek a kalandtúrában?- A szervezéssel kapcso-latos sűrű teendők miatt még minden feladatot nem teljesítettünk, de rajta vagyunk.- Voltak például mozi-ban?- Igen, s elmentünk kávéz-ni, vacsorázni is, jártunk Karoson a termáltónál - a cukrászda és a gólyalábazás azonban még hátravan. - Ez az aktív egy hónap – ha valaki csatlakozott – segített az esetleges problémákat elsimítani?- Bízunk benne, hogy igen. Szeretnénk, ha abban is segítene, hogy a jövőben is jobban tudjanak figyelni egymásra a párok. És remé-lem, ennél nagyobb kör-ben is hasznos ez a kezde-ményezés: felhívja azok figyelmét is, akik nem vet-tek részt a Szerelmes kalandtúrában, de hallanak róla, hogy figyeljenek job-ban egymásra, s töltsék vál-tozatosan együtt idejüket. A Facebookon egyébként 436 követője van a prog-ramnak.- Lehet ebből a kezde-ményezésből közösség? - Eleinte nem gondoltunk erre, de látva, hogy ilyen sokan és ennyire pozitívan viszonyulnak a kalandtúrá-hoz, felmerült, hogy foly-tassuk; ám ezt még ki kell találni. Az viszont biztos, hogy jövőre újratöltjük a Szerelmes kalandtúrát, amihez szívesen veszünk ötleteket, várunk szervező-ket. Szeretnénk ebből hagyományt teremteni. PÉTER ÁrpádA Szerelmes Kalandtúra zárórendezvényét jövő ked-den 18 órakor tartják a könyvtárban. A sorsoláson kiderül, hogy a kalandos feladatokat teljesítő párok közül ki nyeri a három fődíjat, de a szervezők azt ígérik, minden jelenlévő kalandtúrázó kap ajándékot. Az esten egy újszerű, remek színházi előadás részesei is lehetnek a párok, a HázTűzNéző lakásszínház darabját nézhetik meg. Ez a program egyébként nyitott, tehát másokat is várnak, jegyek a könyvtárban kaphatók. A szervezők a színházi előadás idején gyermekfelügye-letet biztosítanak, hogy kisgyermekesek is bátran mehessenek.Randi, újratöltveMég néhány nap, és véget ér a Szerelmes Kalandtúra, amelyre kétszázan váltottak útlevelet. A résztvevőket arra ösztönözték, hogy például menjenek moziba, étterembe, cukrászdába, sétáljanak a természet lágy ölén, vagyis tölt-senek párjukkal minél több időt. Baloghné Békési Beáta – másokkal együtt – nemcsak szervezte a házasság hetében indult akciót, hanem férjével részt is vett benne, sőt, két nagyobbik gyermekük is csatlakozott a társával. Vida Balázs és Reszegi Petra KarosonKovács Csaba és felesége, Éva a kilátónálSzita Tibor és felesége, Eszter a könyvtárban
HOLLANDIA2015. március 15-én egy kokárda képét posztolta a Facebookra az akkor még Hollandiában élő Miholics Szabolcs – ő így emléke-zett meg az 1848-49-es for-radalom és szabadságharc évfordulójáról. A fiatalem-ber nemrég költözött haza Nagykanizsára.– Három évig éltem a német határhoz közeli Ven-lóban – meséli. – Az albér-letben más magyarokkal laktam együtt, de március 15. nem igazán vagy csak említés szintjén került szó-ba. A munkahelyemen viszont volt egy Attila nevű kollégám, vele inkább lehe-tett ezekről a dolgokról beszélgetni. Aznap fel-fel-néztünk azért a hazai hír-portálokra, mert kíváncsiak voltunk a programokra, illetve arra, hogyan ünne-pelnek itthon a magyarok, és milyen egyáltalán a han-gulat.AUSZTRÁLIA15046 kilométer. Légvonalban ilyen messzire fekszik Nagykanizsától az ausztráliai Adelaide, ahová 10 évvel ezelőtt, szerelmé-hez költözött Elischer Krisztina. Az egykoron Kanizsán élő óvónő és Dunakesziről származó fér-je, Nagy Ferenc az óriási távolság ellenére is meg-maradt magyarnak.- Adelaide-ben három ausztráliai magyarokat tömörítő klub van, mindegyikben évről évre megemlékeznek nemzeti ünnepeinkről, köztük az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról – fogal-maz Krisztina. - Mi tavaly a Norvood-i Magyar Klubban voltunk, ahol színvonalas műsorral készültek, láttunk toborzó és verbunkos nép-táncot, virágot helyeztünk el a klub területén lévő emlékműnél, majd magyar színekkel terített ünnepi asztalnál ebédeltünk. Ade-laide-ben működik egy Magyar Közösségi Rádió is, amely szintén minden évben irodalmi összeállítással, beszélgetésekkel idézi fel a magyar történelem főbb eseményeit. Krisztina és Ferenc sze-relmének gyümölcse, Sára Ausztráliában született. A májusban kilencedik szüle-tésnapját ünneplő kislány hallott már Petőfi Sándor-ról, a szabadságharcról, és azt is tudja, mi az a kokárda. Szombatonként magyar iskolába jár, ahol a magyar népdalok és versek mel-lett a jeles napokról is tanul.- Sára nagyon érdeklő-dik Magyarország iránt, talán azért, mert a kezde-tektől igyekeztünk erősíte-ni magyarságtudatát. Fon-tosnak tartottuk, hogy megtanuljon magyarul olvasni, írni, ma már gyak-ran egyedül keres rá az interneten Magyarország-gal kapcsolatos dolgokra, tette hozzá Krisztina, aki végül elárulta: nyáron haza-utaznak, nagyjából 1 hóna-pot töltenek itthon. Ez idő alatt kislányuknak a lehető legtöbb dolgot szeretnék megmutatni szülőföldjük-ről, Magyarországról. ÍRORSZÁGPort Laoise egy 15 ezer fős kisváros Írországban, Dublintól 80 kilométerre. Az országban nagyjából 20 ezer magyar él, ebben a városban pedig csaknem húsz, köztük Steiner Bar-bara és szintén magyar párja. - A dublini magyar nagykövetség min-den magyar nemzeti ünnepről megemlékezik: rendezvények, kiállítások váltják egymást – enged bepillantást Barbara. - Rendszerint tartanak A magyarmindig magyar maradMagyarok – s mint kiderült: kanizsaiak is - szinte a világ minden pontján élnek. Megkérdeztük tőlük, az ő vidékükön ünnep-e a magyar nemzeti ünnep. Nem a szirupos révedezésre voltunk kíváncsiak, hanem a valóságra. A végeredmény összességében pozitív: a magyar, éljen bárhol is, lelke mélyén mindig magyar marad. Petőfiék nem haltak hiába…Ausztráliában erős a magyar közösség, képünkön Nagy SáraMiholics Szabolcs Venlóban két éve egykokárdát posztolt (Fotó: Gergely Szilárd)12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMamAgAZINPetőfi sándor Mit nem beszél az a német...Mit nem beszél az a német,Az istennyila ütné meg!Azt követeli a svábság:Fizessük az adósságát.Ha csináltad, fizesd is ki,Ha a nyelved öltöd is ki,Ha meggebedsz is beléje,Ebugatta himpellére!...Ha pediglen nem fizetünk,Aszondja, hogy jaj minekünk,Háborút küld a magyarra,Országunkat elfoglalja.Foglalod a kurvanyádat,De nem ám a mi hazánkat!...Hadat nekünk ők izennek,Kik egy nyúlra heten mennek.Lassan, német, húzd meg magad,Könnyen emberedre akadsz;Ha el nem férsz a bőrödbe’,Majd kihúzunk mi belőle!Itt voltatok csókolózni,Mostan jöttök hadakozni?Jól van hát, jól van, jőjetek,Majd elválik, ki bánja meg.Azt a jó tanácsot adom,Jőjetek nagy falábakon,Hogy hosszúkat léphessetek,Mert megkergetünk bennetek.Fegyverre nem is méltatunk,Mint a kutyát, kibotozunk,Úgy kiverünk, jobban se’ kell,Még a pipánk sem alszik el!Pest, 1848. májusA szerk. megjegyzése: Minden áthallás mai korunkkal kizáró-lag a véletlen műve. A(z) (át)látás és a(z) (át)hallás joga viszont fenntartva!
Feszültségkeltés egy nem létező utca-név miatt Kézdivásárhelyen. A 18 ezer, többségében magyarlakta településen még 2015-ben határoztak arról, hogy Wass Albert íróról neveznek el egy utcát. A prefektus tiltakozását kifejező keresete után azonban az önkormányzat vissza-vonta korábbi határozatát. A kézdivásár-helyi bíróság 2017-ben mégis jóváhagyta a prefektus és a városi ügyészség kerese-tét, így bűnvádi eljárás és nyomozás indult háborús bűnösök kultuszának ter-jesztése miatt. Wass Albertet 1946-ban háborús bűnök elkövetése címén - egy vitatott ítéletben – távollétében ítélte halálra a kolozsvári népbíróság. Azzal vádolták a korabeli román hatóságok, hogy 1940-ben, a magyar hadsereg Észak-Erdélybe történő bevonulásakor parancsot adott több ember kivégzésére. - „Igaz magyarnak lenni akkora teher, hogy aki sokat viseli, megerősödik”, mondta egykoron Wass Albert – idézi az írót Vörös András, a Thúry Vitézlő Osko-la vezetője. - Kötelességünk tanulni az írótól, és élni is kell ezzel a lehetőséggel. Levehetjük a polcról a könyveit, és ezzel gazdagíthatjuk saját elménket. Ugyanis túl kell élni.Vörös András szerint őt jókor, fia szüle-tésekor „találta meg” az író, és azóta sokat formált gondolkodásán. - Nemcsak a románoktól, de itthon is hallottam olyan hangokat, hogy háborús bűnös, miért foglalkozom vele. Sokan támadják olyanok, akik nem is értik, és talán nem is olvastak tőle egyetlen írást sem. Művei szerintem nemzeti építést hoznak, ha befogadóak vagyunk. Itt, a Kárpát-medencében pedig kellene tudni kicsit magyarul gondolkozni, és erre megtanítani a gyermekeinket is. Vörös András a magyarságkeresésére úgy tekint, mint egyfajta szintemelke-désre. Magyarnak lenni érzelmi állapot – vallja -, s példaként magunk elé állítha-tunk írókat, költőket, hadvezéreket, akik egy gyökérből valók. Számára ilyen Wass Albert is, aki felvállalta, és egész életét annak szentelte, hogy megőrizze a magyarságot. - A kézdivásárhelyi bíróság döntése számomra egyrészt sajnálatos, másrészt pedig érthető. Wass Albertnek a magyar-ság védelmében végzett munkája nyil-ván nem tetszett a románoknak, s mivel ugyanazon a Földön élünk, valaki csak a másik kárára tud gyarapodni. Mi voltunk az áldozat, akitől elvették a földet, ame-lyet az ottani magyarság önvédelemből próbált megtartani. A románok persze kapaszkodnak mindenféle hazug indo-kok okán az általuk zsákmányolt javak-hoz. Az ügy hiszti része viszont nem biz-tos, hogy ártalmas nekünk, ugyanis ráirá-nyítja a figyelmet Wass Albertre, az otta-ni magyarságra. Talán azok is elkezdenek ezen gondolkodni, akik nem tennék fene nagy jómódukban, és nyugalmukban. Wass Albert is azt mondta: „Nem harcol-hatunk valami ellen. Annak semmi értel-me. Valamiért kell harcolni.”VUK Anitamagyar filmvetítéseket is, valamint évente megren-dezik a Hungarian Culture Day-t, a Magyar Kulturális Napokat. Ilyenkor is van filmvetítés, fotókiállítás, mellette kézműves vásár és magyar piac, s érkeznek hazai tehetségek, művé-szek. Az események idő-pontjairól ímélben értesí-ti az ír magyarokat a nagy-követség. Steiner Barbara úgy fogalmaz, ők már 10 éve élnek Írországban, így ma már nem tartják a magyar ünnepeket, szokásokat, kivéve a húsvéti tojásfes-tést és a főtt sonka, tojás, torma kombinációt. Az írek nemzeti ünnepén, Szent Patrik napján viszont ott vannak tömegben. SKÓCIASkóciában hasonló a helyzet, mint Írországban: sok magyar fiatal él kint, a skót magyaroknak saját honlapja is van (skocia.co.uk). Senkó Eleonóra több mint 6 éve él kint, párjával is ott ismerkedett meg. - Az 1848-49-es szabadságharc, március 15-e akkor is eszembe jut, ha több ezer kilométerre vagyok a hazámtól. Ma már ez az otthonom, de Magyarország a hazám. A családom skót, nekik meséltem ugyan a törté-nelmünkről, de nyilván csak én érzem át ennek az ünnepnek a jelentőségét – mondja Nóra. – Itt a kör-nyéken szoktak tartani összejöveteleket, többször láttam már magyar zászló-kat, és felolvasó esteket is szerveznek márciusban.MURAVIDÉKA Muravidéken már néhány évvel a rendszer-váltás előtt elkezdték szer-vezetten ünnepelni márci-us 15-ét, ami egyértelműen a magyar nemzeti értékek-kel, a magyarkultúrával és a nemzeti történelemmel való azono-sulás megnyilvánulása volt már akkor is, szögezi le Göncz László szlovéniai magyar költő, politikus. Igaz, akkor Petőfi-ünnep-nek hívták és irodalmi programnak álcázták. - Nagyon sok muravidéki magyar embernek akkori-ban ez az ünnepély jelen-tette a magyarsággal való azonosulást, amit – saját hibájukon kívül – a hétköz-napi életben kevésbé élhettek meg, de az ese-mény kapcsán, szinte ösz-tönösen, felsorakoztak mellette, mögötte. A kora-beli hatalomnak pedig elfogadható volt, hogy Petőfi-ünnepet rendeznek a magyarok, amit ők kizá-rólag a nyelvi-kulturális kötődés megnyilvánulásá-nak gondoltak. 1990 után Muravidék-szerte jelentősen bővült és jellegét tekintve átalakult március 15-e megünneplé-se. Az iskolákban egy ideig továbbra is Petőfi-centrikus programokat tartottak, a magyar érdekvédelmi szer-vezet azonban a kilencvenes évek elejétől a teljes márci-ust a „magyar kultúra hónap-jának” nyilvánította, több rendezvénnyel, aminek a fénypontja az alsólendvai központi nemzeti ünnep lett, teszi hozzá Göncz Lász-ló parlamenti képviselő. S nincs ez másként idén sem, a Muravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség szervezésében. Az összeállítást készítette: BAKONYI Erzsébet, BELASICS Kata, JANCSI László, NEMES Dóra, VINCZE Adél 2017. 03. 10. | 13MagazinVALAMIÉRT kell harcolni!Vörös András:Az ügy hiszti részenem biztos, hogyártalmas nekünk (Fotó: Jancsi László)
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINBúcsút intettünk a télnek. Sokan azt hiszik, a hajléktalan-ellátásban dolgo-zók a heteken át tartó fogcsikorgató hideg után végre fellélegezhetnek. Igaz, egy krízisfaktorral, a zord időjárással kevesebb, ám gondok, problémák napi szinten adódnak. Rend és tisztaság fogad bennünket a Dózsa György utcai hajléktalanszállón. Ibolya épp szellőztetni készül. A 62 éves, teljes neve elhallgatását kérő asszony évekkel ezelőtt veszítette el a fedelet feje felől. A zord, téli időszakot a szállón tölti, az év többi részében pedig egy város-környéki hegyi pincében él párjával.- Mindenki nagyon ked-ves itt velem, mindent megkapok, amire szüksé-gem van. Csak a társam hiányzik, na és a macskáim, akiket nem hozhattam ide magammal – mesélte Ibo-lya. - Munkám sajnos nincs, a napok szinte ugyanazzal telnek. TV-t nézek, kereszt-rejtvényt fejtek, olvasok, beszélgetek a többiekkel, és gyakran főzök.A Vöröskereszt utcai szo-ciális szolgálata az év min-den napján figyelemmel kíséri az utcán és egyéb, lak-hatásra alkalmatlan helyisé-gekben életvitelszerűen tar-tózkodó embereket. Takaró-val, hálózsákkal, ruhával, élelmiszerrel, a hidegben teával próbálják elviselhe-tőbbé tenni helyzetüket. Emellett támogatják az ott-hon melegét nélkülözők tár-sadalmi és munkaerő-piaci rehabilitációját, s ha kell, orvoshoz viszik őket.A segítség azonban két-élű dolog. A szándék nemes, ám érdemes mérle-gelni, hogy valóban min-den esetben jót teszünk-e azokkal, akiknek nyújtjuk. Ezt már Szőlősi Márta mondta a Kanizsának. A Vöröskereszt területi szer-vezetének vezetője szerint a hajléktalanok egy cso-portjánál hosszú távon nem célravezető, ha min-dent mi adunk nekik.- Ezzel ugyanis a „gon-doskodnom kell magam-ról” képességet öljük ki belőlük, s elvesszük az esélyt, hogy visszatérjenek egy átlagos életbe – tette hozzá Szőlősi Márta. - A mindennapok tapasztalata azt mutatja, a szociálisan egyre érzékenyebb társa-dalomtól kapott felajánlá-sok, adományok mintha kicsit elkényelmesítették volna a hajléktalanokat. Az utóbbi időszakban jelent-kezett ez problémaként, kollégáim sokszor hiába kérték tőlük, hogy legye-nek előrelátóak, és a segély-ből, havi jövedelmükből tegyenek félre például gyógyszerre.A hajléktalan-ellátás a szociális munka frontvona-la, a szakemberek idősek-kel, fiatalokkal, egészsége-sekkel és betegekkel is fog-lalkoznak. Az utcai szociális szolgálat sikereként köny-velhető el, ha valaki végül a parkok, közterek, fűtetlen sátrak, viskók helyett a szál-lót választja.- Télen mindenekelőtt azt igyekszünk elkerülni, hogy az utcán bárki is megfagyjon, de ebben az időszakban a hajléktalan-szállón is sokasodnak gondjaink – hangsúlyozta Barbarics László, az intéz-mény vezetője. - A nagy mínuszok idején, amikor a nappali melegedőn sokan „Minden nap krízisidőszak a hajléktalan-ellátásban”FelmérésA Menhely Alapítvány és a Február Harmadika munka-csoport évente országos felmérést végez a hajléktala-nok körében. Az adatok segítségével a szakemberek átfogó képet kapnak a célcsoport lakhatásáról, jöve-delmi helyzetéről, egészségi állapotáról, s arról is, miként élik meg a hajléktalan létet, mondta Barbarics László. A hajléktalanszálló vezetője szerint elgondol-kodtató, hogy a 2017 februári kutatás során megkérde-zett 111 fő 41,5 százaléka azt nyilatkozta, több mint 10 éve hajléktalan.Ibolya a tavasztkémleli. Hiányzik a társaAz utcai szociális szolgálat sikere, ha télen valaki a szállót választja…Szőlősi MártaBarbarics László
zsúfolódtak össze, az éjszakai menedékhelyet már délután kinyitottuk. Egy-egy hajléktalannak így nagyobb lett a szemé-lyes mozgástere, s csök-kent a viták, veszekedések száma. A konfliktusokat nem mindig könnyű kezel-ni, de megtaláljuk a meg-oldást.Nemcsak a téli hónapok, hanem minden nap krízis-időszak a hajléktalan-ellá-tásban – állítja egyöntetű-en Szőke Rózsa utcai szo-ciális koordinátor és Nyakó Melinda utcai szociális munkás. Szerintük leg-alább olyan fontos egy pohár meleg tea a hideg-ben, mint két jó szó a nyári forróságban. Szép, ugyan-akkor nehézségekkel teli-nek látják munkájukat, amely az empátia mellett nagyfokú türelmet is igé-nyel. Tartós eredményeket ugyanis csak lassan, a haj-léktalan emberek bizalmá-nak elnyerése után, tudato-san felépített beszélgeté-sekkel, tanácsadással lehet elérni. Rendkívül fontos az utógondozás is, azaz, hogy később se engedjék el a nehéz sorsú emberek kezét.BELASICS Kata, JANCSI László 2017. 03. 10. | 15MagazinMosdósi Csaba úgy ismeri Sáncot, mint a tenye-rét: nincs a városrésznek olyan rejtett zuga, amit gyerekkorában ne térképe-zett volna fel a barátaival. Persze, tegyük hozzá, Sánc-ban sem állt meg az idő: sokat változott az alatt a két emberöltő alatt, amióta a Mosdósi család ott él.Egy fából készült doboz-kával, benne fényképek garmadájával vár minket a Mosdósi házaspár. Számta-lan emlék köti őket Sánchoz: bár Panni eredendően nem idevalósi, az akkori-ban messze földön híres sánci búcsúk egyikében ismerke-dett meg Csabával, aki itt látta meg a napvilágot.– A szüleim 1956-ban költöztek Sánc-ba, én nem sokkal később, 1957-ben születtem – meséli Csaba. – Az utóbbi évtizedekben a városrész lakói szin-te teljesen kicseré-lődtek, de lettek új utcáink is, valamint egy templo-munk, és akkor a Csónaká-zó-tóról még nem is beszél-tem. Azelőtt a helyén egy hatalmas mező terült el, talán nem is telt el úgy nap, hogy ne barangoltuk volna be. Ez volt a legkedvesebb időtöltésünk, imádtuk járni a természetet.A sánci gyerekek azért más módon is feltalálták magukat. A nagyobb ünne-pekkor házról házra jártak, és mindenhol szívesen lát-ták őket. Betlehemeztek, újévet köszöntöttek, hús-hagyó kedden pedig faka-nállal mentek a lyukas fánk-ért – az asszonyok arra fűz-ték rá a frissen sütött finom-ságokat. A jó szomszédi viszonyba néha még egy-egy csínytevés is belefért.– Azokban az időkben mindenki ismert minden-kit. Jóformán nem is voltak kerítések a házak körül, csak valamiféle tákolmány vagy egy kis kapu. Húsha-gyó kedden mi, gyerekek azzal szórakoztunk, hogy kiemeltük ezeket a földből, és elrejtettük vagy össze-cseréltük egy másikkal. Reggel aztán, amikor a fér-fiak felkeltek, néztek egy nagyot, hogy hova lett a kapu? Volt, hogy a szom-széd utca végéig kellett elmenniük, mire megtalál-ták, de nem haragudtak érte. Sőt, még ittak is egy pálinkát a másik pórul járt házigazdával, aztán ki-ki hazatért a dolgára, hóna alatt a kapuval.Munka mindig akadt a ház körül, hol a kertben, hol a haszonállatokkal. Sáncban egyébként olyan sok tehenet tartottak, hogy mindjárt két csordást is fel kellett bérelni a fel-adatokra. Csaba szívesen emlékezik vissza ezekre az időkre, amelyekhez épp úgy hozzátartoztak a városrész apraját-nagyját összehozó disznótorok, mint a már emlegetett, augusztus végi búcsúk, vagy a helyiek körében számtalan anekdota böl-csőjéül szolgáló, Szép Ilon-ka nevű csapszék.– Sok kedves emléket őrzök erről a helyről, amiket el sem lehet mesélni: át kel-lene élni – mondja. – Ha fel is merült valamikor a költö-zés gondolata, csakis azért, mert a gyermekünk már kirepült a családi fészekből, kettőnknek pedig túl nagy ez a ház. De őszintén szólva nehezen szakadnék el Sánctól, hiszen mégiscsak ez a szülőföldem: itt nőt-tem fel, és éltem egész éle-temben.NEMES DóraAmikor a Csótó helyén még hatalmas mező volt…Városrészke rin gő 3. Szeretünk Nagy-kanizsa! soroza-tunkban azt mutatjuk meg, a (város)részek hogyan alkotnak egészet. Harmadik állo-másunk Sánc.Mosdósi Csaba hatvan éve él Sáncban (Fotó: Gergely Szilárd)ellátásban”Szőke RózsaNyakó Melinda
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHIRDETÉSwww.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huPiaci árak Kanizs ánkígyóuborka 750-1000 Ft/kgparadicsom 900-1300 Ft/kgpaprika 100-150 Ft/dbfokhagyma 1800-2000 Ft/kgkarfiol 500-550 Ft/kg2017. márci-us 11.SZENT KRISTÓFERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-15122:00-08:002017. márci-us 12.ZÖLDFENYŐALKOTMÁNY U. 51.93/333-52119:00-06:002017. márci-us 13.BELVÁROSIERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002017. márci-us 14.BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSAARANYSZAR-VAS ROZGO-NYI U. 1.93/311-53122:00-08:002017. márci-us 15.BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KANIZSA CENTRUMTÁBORHELY U. 4.93/510-1308:00-06:002017. márci-us 16.PATIKAPLUSBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002017. márci-us 17.ZÖLDFENYŐALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-07:00Gyógyszert ári ügyelet
2017. 03. 10. | 17RejtvényNe feledje felköszönteni ismerőseit!Március 11., szombatSzilárd, BorsRSikaA Szilárd a Konstantin magyarító lefordítása, amely latin eredetű, jelentése: Constantius családjához tartozó, szilárd, állhatatos, következetes. A Borsika magyar eredetű név, jelentése maga a virág. Március 12., vasárnapGeRGelyGörög eredetű, jelentése: éberen őrködő.Március 13., hétfőkRisztián, AjtonyA Krisztián latin eredetű, jelentése: Krisztushoz tartozó, keresztény. Az Ajtony török-magyar eredetű név, jelentése: arany.Március 14., keddMatild, TildaA Matild német eredetű, jelentése: hatalom + harc. A Tilda a Matild és a Klotild német becézője.Március 15., szerdakRistóf Görög eredetű, jelentése: Krisztust hordozó. Március 16., csütörtökHenrietta, VidorA Henrietta francia eredetű, jelentése: körülkerített birtokán uralkodó. A Vidor magyar eredetű, jelentése: vidám. Március 17., péntekGertrúd, PatrikA Gertrúd germán eredetű, jelentése: a dárdák varázslónője. A Patrik a Patrícius ír rövidülése, amely latin eredetű, jelentése: rómainak született nemes.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖNKORMÁNYZATSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 1/1.A lakás alapterülete: 43 m² szobaszám: 1+ fél szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.221,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.09. 9:30-10:00.2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 1/2.A lakás alapterülete: 45 m² szobaszám: 1+ fél szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 20.115,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.09. 9:30-10:00.3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/D/4. A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+ fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 15.796,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.09. 8.30-9:00.4. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9.A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 2 szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 29.016,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.09. 9:00-9:305. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 10.A lakás alapterülete: 61 m² szobaszám: 2 szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 28.548,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.09. 9:00-9:306. Nagykanizsa, Péterfai u. 37. B/1/1.A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 2+ fél szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 30.442,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.13. 11:00-11:307. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 4. B/2/7.A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 26.514,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.13. 9:00-9:308. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 7/A. 8/53.A lakás alapterülete: 57 m² szobaszám: 2 szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 21.318,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.13. 9:30-10:009. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/A. 6/39.A lakás alapterülete: 41 m² szobaszám: 1+ fél szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 17.753,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.13. 10:00-10:3010. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/A. 10/61.A lakás alapterülete: 67 m² szobaszám: 3 szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27.740,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szer-ződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.03.13. 10:00-10:30A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osz-tály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyúj-tani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 31. Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YI. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.)önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdetaz alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
2017. 03. 10. | 19ÖNKORMÁNYZATA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a 2017. április 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra.Élelmiszerpiac a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok Üzletház földszintjénLicitálási alapdíj: 36.000 Ft/félasztalJelentkezési határidő: 2017. március 13. 13:00 óraAz árverés ideje: 2017. március 13. 13:00-korHeti vásár és használtcikk vásár a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok üzletház földszintjének C és D szektorában, valamint a parkoló kijelölt területénLicitálási alapdíj parkoló: 24.000 Ft/árusítóhelyüzletház: 9.600 Ft/félasztalJelentkezési határidő: 2017. március 19. 12:00 óraAz árverés ideje: 2017. március 19. 12:00-korNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykani-zsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkor-mányzati rendelete alapján.Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31. (péntek)Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-port Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2017. április 6. (csütörtök) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-port Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szol-gáltatásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2017.03.09 10.00-11.00-ig A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házas-pár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfo-gadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített álla-potban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használat-ra alkalma állapotbana bérbeadó rendelkezésére bocsátja. városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkor-mányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illet-ve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfort-fokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigaz-gatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban fog-lalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képvi-selheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. 2.000.000.-Ft A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felján-lott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető. Dénes Sándor polgármesterLICITFELHÍVÁSA licitálási hirdetmények, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető. Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeletén Az árverések helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaVia Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa Tv műsora 2017. március 11-17.Március 11., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Látogató, 01:50 Híradó, 02:05 Sztárportré – Sipos F. Tamás, 02:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 02:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-tor-na Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Élet-módi, 08:05 Híradó, 08:20 Látogató, 08:45 Sztárportré – Sipos F. Tamás, 09:05 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyar-kanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újrané-ző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 16:05 Élet-módi, 16:35 Kanizsai Esték: A reformáció és Európa – Köntös László püspökhelyettes előadása, 17:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 MAFC – Egis Körmend NB I A-cso-portos férfi kosárlabda-mérkőzés, 20:25 Info blokk, ben-ne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:50 1100 év Európa közepén: Udvarhelyszék (ismeretterjesztő filmso-rozat), 21:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:30 Lapozó.Március 12., vasárnap00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 01:00 MAFC – Egis Körmend NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 02:25 Info blokk, benne Hír-adó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:50 1100 év Euró-pa közepén: Udvarhelyszék (ismeretterjesztő filmsorozat), 03:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 04:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 04:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 07:30 MAFC – Egis Körmend NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 08:55 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:20 1100 év Európa közepén: Udvarhelyszék (ismeretterjesztő filmsorozat), 09:45 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 11:00 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:30 Élet-módi, 17:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Szentmise a kiska-nizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 19:25 1100 év Európa közepén: Odafent Máramarosban és a „hepehu-pás vén Szilágyban” (ismeretterjesztő magazin), 19:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 20:15 Visszatekintés: immár öt éve az írás bűvölet-ében, 20:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:55 Lapozó. Március 13., hétfő00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:25 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Bol-dogasszony templomban, 01:25 1100 év Európa közepén: Odafent Máramarosban és a „hepehupás vén Szilágyban” (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Visszate-kintés: immár öt éve az írás bűvöletében, 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:55 Szentmise a kiskanizsai Alsóvárosi templomban, 07:55 1100 év Európa közepén: Odafent Máramarosban és a „hepehupás vén Szilágyban” (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Visszate-kintés: immár öt éve az írás bűvöletében, 09:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:25 Lapozó, 12:00 1100 év Európa közepén: Udvarhely-szék (ismeretterjesztő filmsorozat), 12:25 1100 év Európa közepén: Odafent Máramarosban és a „hepehupás vén Szilágyban” (ismeretterjesztő filmsorozat), 12:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Élet-módi, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Riasztás (rendvé-delmi magazin), 20:10 Egis Körmend – Jászberényi KSE NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:35 Lapozó.Március 14., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Élet-módi, 01:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Egis Körmend – Jászberényi KSE NB I A-csoportos férfi kosár-labda-mérkőzés, 03:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Élet-módi, 07:40 Riasztás (rendvédelmi magazin), 08:10 Hír-adó, 08:25 Egis Körmend – Jászberényi KSE NB I A-csopor-tos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:20 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Élet-módi, 12:30 Riasztás (rendvé-delmi magazin), 13:00 Egis Körmend – Jászberényi KSE NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Nagykani-zsa – Zalakomár megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:35 Riasztás (rendvédelmi magazin), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:40 Lapozó.Március 15., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Nagykanizsa – Zalakomár megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 03:15 Riasztás (rendvédel-mi magazin), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kultu-rális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Nagykanizsa – Zalako-már megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 09:45 Riasztás (rendvédelmi magazin), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Nagykanizsa – Zalakomár megyei I. osztályú bajnoki lab-darúgó-mérkőzés, 14:25 Riasztás (rendvédelmi magazin), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andi-val, 19:40 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója tiszteletére, 20:20 Aktuá-lis – Utazás kiállítás 2017, 20:40 Híradó, 20:55 Hargita (hírek Hargita megyéből), 21:25 K’arc (kulturális magazin), 21:55 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 16., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója tiszteletére, 01:10 Kanizsa Cafe (talk show), 01:35 Híradó, 01:50 Aktuális – Utazás kiállítás 2017, 02:10 Hargita (hírek Hargita megyéből), 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója tiszteletére, 07:50 Kanizsa Cafe (talk show), 08:15 Híradó, 08:30 Aktuális – Utazás kiállítás 2017, 08:50 Hargita (hírek Hargita megyéből), 09:20 K’arc (kulturális magazin), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Városi emlék-műsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója tiszteletére, 12:40 Kanizsa Cafe (talk show), 13:05 Aktuális – Utazás kiállítás 2017, 13:25 Hargita (hírek Hargita megyéből), 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Kanizsai Esték: A reformáció hatása a képzőművészetre – Lehota M. János esztéta előadása, 21:20 Aktuális – Utazás kiállítás 2017, 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:15 Lapozó.Március 17., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Kanizsai Esték: A reformá-ció hatása a képzőművészetre – Lehota M. János esztéta előadása, 03:00 Aktuális – utazás kiállítás 2017, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Kanizsai Esték: A reformáció hatása a képzőművészetre – Lehota M. János esztéta előadása, 09:30 Aktuális – Utazás kiállítás 2017, 09:50 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazin-ja), 12:55 Kanizsai Esték: A reformáció hatása a képzőművé-szetre – Lehota M. János esztéta előadása, 14:10 Aktuális – Utazás kiállítás 2017, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, TV-torna Andival, 19:40 Út-mutató (vallási magazin), 20:10 Creative chef Nagy Eszterrel, 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré, 21:10 A mi portánk (a hagyományok magazin-ja), 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:10 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2017. 03. 10. | 21SportA bulgáriai Plovdivban megrendezett kadet és junior vívó Európa-bajnoksá-gon a magyar kadet válogatott tagja-ként, a Nagykanizsai TE 1866 kardozó-ja, Milassin Mór férfi kard egyéniben Európa-bajnoki bronzérmet, majd rá két napra férfi csapatversenyben Európa-bajnoki címet szerzett.Mór a férfi kardozók mezőnyében hosszú napon volt túl múlt csütörtök esté-re, hiszen végül a dobogó harmadik fokáig jutott. Junior és kadet vívó Euró-pa-bajnokság, Plovdiv. Kadet férfi kard egyéni (73 induló). A csoportmérkőzé-seken Milassin Mór 5 győzelem és 1 vereség mérleggel nyitott. A legjobb 32 közé jutásért nem vívott Mór, a legjobb 16 közé jutásért: Milassin-Jeremenko (ukrán) 15:11. Nyolcaddöntő: Milassin-Haag (német) 15:11. Negyeddöntő: Milassin-Fornasir (olasz) 15:7. Elő-döntő: Milassin-Piszarenko (ukrán) 13:15. Kadet férfi kard vég-eredmény: 1. Acar (török), 2. Piszarenko (ukrán), 3. Szvi-tics (orosz) és Milassin Mór (edző: Piecs Adrienn, válo-gatott edző: Ravasz Etele).- A végére azért nagyon elfáradtam, de roppant jó érzés a kontinensviadalon egyéniben a dobogó har-madik fokára felállni - fogal-mazott a kanizsaiak kardo-zója, majd így folytatta: az biztos, hogy jól jött a ver-senynap utáni pihenő.A csapatverseny tehát akkor még hátravolt Mór számára, de a boldogság pillanatait azért trénere, Piecs Adrienn sem hagy-hatta ki.- Tényleg nagyon nagy öröm számunkra Mór sike-re – mondta az edző -, s nem tagadom, a csütörtöki versenynap után volt egy kis időnk az Eb harmadik hely megünneplésére, és kibeszélhettük magunkból az izgalmakat. De ezzel még nem volt vége. A férfi csapatverseny során a kanizsai vívó nem adta alább társaival együtt a bolgár városban, mi több, Magyarország válo-gatottja a férfi kardozóknál Európa-bajnoki címet szer-zett - a nagykanizsai spor-toló hathatós közreműkö-désével.A szombat kora esti tör-ténések után aztán hétfőn délelőtt már a kanizsai autóbusz-pályaudvaron osztálytársai, tanárai fogadták nagy örömmel a láthatóan kissé elcsigázott sportolót. Milassin Mórnak ráadásul sok pihenő nem is jut a korosztályos világbajnokság előtt, hiszen szűk egy hónap múlva következhet az új erőpróba, a változatosság kedvéért szintén Plovdiv-ban. A helyszín minden-esetre jó ómen lehet…„Szívesen válaszolok minden kérdésre, csak most már órán vagyok”, szólt az újdonsült Eb-hős üzenete hétfő délben, aki tehát gyorsan visszazökkent a középiskolás diákéletbe a Batthyány-gimnázium falai között.POLGÁR LászlóNagy vívás kint, óriási fogadtatásKanizsánHatalmas éljenzés fogadta az újdonsült bajnokot (Fotó: Polgár László)Kedvenc város lesz?- Úgy tűnik, jól tűröd az éles fordulatokat, ezt Plov-divban többször is megmutattad a páston.- Tulajdonképpen valóban nem panaszkodhatom e téren. A csapatverseny során is kellően tudtam kon-centrálni, nem zökkentett ki semmi a versenyzésből, de a csapattársak is fantasztikus munkát végeztek.- Miként élted meg az elmúlt napokat?- Azt hiszem fölösleges azt ecsetelni, amit érzek, lát-hatják rajtam, hogy valóban fantasztikus érzés, persze el kell telnie még egy-két napnak, amíg ez magamban leülepszik.- Ugyanakkor sok időd nem lesz a merengésre, hiszen következik a világbaj-nokság, szintén Plovdivban. Jelenthet bármiféle előnyt lelkileg, hogy szereztél ott már egyéni Eb 3. helyet és csapat Európa-bajnoki címet?- Úgy fogalmaznék, meg fogok mindent tenni azért, hogy a bolgár település ked-venc városaim között is a legelőkelőbb helyre kerüljön. Azt tudni kell, hogy a világ-bajnokságon nem lesz csapatverseny, ott csak egyéniben léphetünk pástra, de min-dent elkövetek azért, hogy legalább olyan színű érmet hozhassak haza, mint amilyen az Eb-bronz volt. Tudom, nem lesz egyszerű, de csak ilyen hozzáállással indulhatok, aztán majd alakulnak a dolgok.A plovdivihősés edzője
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTFolytatódtak a megyei labdarúgó bajnokság első osztályának küzdelmei, és mindkét nagykanizsai együttes, az UFC Nagykani-zsa és a Kiskanizsai Sáskák is idegenben lépett pályára a múlt hétvégén.Az UFC a Gyenesdiás Kini-zsi SK vendége volt, és küz-delmes mérkőzésen sike-rült 1-0-ra nyerniük Gom-bos Zsolt tanítványainak, a gólt Rácz Szabolcs szerez-te. Mivel a Csács-NSE is győ-zött a zalakomári vendég-ségében 2-0-ra, így a kani-zsaiak maradtak a tabella második helyén. A Kiskani-zsára szomszédvári rang-adó várt, és a városrész Sze-petneki utcájának „másik végén” a Szepetnek SE fogadta Lukács Istváné-kat. A gól nélküli első félidő után a kissé tompán játszó hazaiak végül 2-0-ra győz-tek, a Sáskák pedig a 11. helyen áll a bajnokságban.Szombaton 14.30-tól az UFC Nagykanizsa a Zalako-már együttesét látja ven-dégül, míg a vasárnap a Sáskák SE a Zalalövőt fogadja szintén délután fél háromtól.A március 11-én, szom-batra az UFC Nagykanizsa által szervezett egykori „bányászosok” találkozója min-den bizon�-nyal pozitív visszhangot válthat majd ki, hiszen mini-szondázásunk is arról árulko-dott: a korábbi lab-darúgók várják már az összejövetelt, no meg a Zalakomár elleni közös szurkolást a mérkőzésen.- Persze, hogy örülünk egy ilyen kezdeményezés-nek, hiszen jól esik az embernek, hogy nem felejtik el a korábbiakat - fogalmazott az Olajbá-nyász SE korábbi támadó-ja, Fuisz László, aki híres arról, hogy a kritikát is megfogalmazza, ha a min-denkori helyi futballról van szó. - Láthatja, nincs most egy rossz szavam sem, mert tényleg kel-lenek az ilyen találko-zások, hogy aztán később együtt mind többen men-jünk ki a mec�-csekre.Persze a városhatá-ron kívülre is eljutottak a meghívók, Svélecz László, a kanizsai együt-tes egykori középpá-lyása sem hagyná ki a szombati eseményeket. - Na azért Molnári nem a világvége, még szép hogy ott leszek a Bányász-pályán - mondta a 49 esz-tendős futballista, akinek amúgy is nagy hajtás most az élete, hiszen a megye másik felében dolgozik. - Jó lesz kiszabadulni a hét-köznapok sodrásából, és az biztos, hogy nosztalgi-ázásból nem lesz hiány. Ja, hogy majd szóba kerül az a gól is, amit az Újpestnek ragasztot-tam? Na, azért más is bekö-szönt a lilák-nak anno, tehát ezzel más is büszkélkedhet.POLGÁR LászlóMolnár Flóra múlt hét óta Berlinben tartózkodik, ahol elsőként a rangos ISM 2017 nemzetközi úszóversenyen lépett rajtkőre, jelen idő szerint pedig a német felnőtt válogatott bázisán edzőtáborozik.Nos, Flóra a németorszá-gi versenyen sem hazudtol-ta meg eddigi eredményeit, hiszen a nagykanizsai Délzalai Vízmű SE olimpikonja női 50 m gyorson (25,80), és 50 m pillangón (26,73) első helyezést szerzett, 100 m mellen (1:11,58) pedig bronzérmes lett. A kanizsai úszó kvalifikációja 50 m gyorsra - még a tavalyi olim-pia évéből - a világbajnok-ságra megvan, és a többi számban sem áll rosszul... - 100 méter mellen például nagy egyéni csúccsal let-tem harmadik, annak kifeje-zetten örültem - értékelt Flóra. - Az 50 méteres idők azonban nem lettek jók. Egyszerűen nem tudtunk bemelegíteni, mert előbb kezdődött a program. Azért 50 pillén is jó lenne, ha szin-tén meglenne a kvalifikáci-ós eredmény. Ugyanakkor azt mondom, tényleg meg lehetett volna már most is, csak sajnos nem volt beme-legítés. Utólag persze sokat nem érdemes ezen agyalni, a németekkel közös edzőtá-borban már előre tekintek.Tovább tart a versenyfutásRácz Szabolcs (középen)góljával nyertaz UFCJó a kezdeményezésMolnár Flóratestvérével, Molnár Regővel közösenörülhetetteredményeineka német fővárosbanA pillangón a hangsúly
Nyitány díjakkalÚjszászon öt egyesület, kilencvennégy versenyzőjé-nek részvételével rendezték meg a lábtollas felnőtt ranglista és vb-válogató versenyt - többek között a nagykanizsai Zemplén SE lábtollasaival - a sportág tavalyi legjobbjainak elismerése után.Három kanizsai játékost is megválasztottak a 2016. év legjobb játékosának, Kunics Réka a felnőtt, Horváth Gergő az ifjúsági, míg Takács Endre a szenior korcso-portban végzett az élen.A ranglista és válogató verseny évadnyitóján Kunics Réka egyéniben az élen zárt, Lukács Benedek második, míg Farkas Balázs a harmadik lett, a férfi és női csapat pedig a dobogó harmadik fokáig jutott. Lábtoll-labda ranglista és vb-válogató, Újszász. Kanizsai dobogós eredmények. Férfi csapat (13): 3. Farkas Balázs, Huszár Emil, Lukács Benedek, Lukács Márton, Takács Endre (ZSE). Férfi egyéni (30): 2. Lukács Benedek, 3. Farkas Balázs. Női csapat (14): 3. Kunics Réka, Morvai Noémi, Tukszár Zsófia, Vlasics Dalma (ZSE). Női egyéni (32): 1. Kunics Réka. 2017. 03. 10. | 23SportGyászElhunyt Boldizsár Gabri-ella asztaliteniszező. A sportolót 68 éves korá-ban érte a halál. Boldizsár Gabriella 1978-ban Kaposvárról igazolt Nagykanizsára, majd egy zalaegerszegi kitérő után 15 éve érke-zett ismét vissza a város-ba. Az utóbbi években már nem játszott, de segítette az edzői mun-kát, a versenyek szerve-zését, kiemelt figyelmet fordított az utánpótlásra és a diákolimpiákra. Végig ott volt, amikor a kanizsaiak az NB II-ből felkerültek az NB I/B-be, majd az A-ba, valamint az Extra Ligába. Halála fájó veszteség az asztali-tenisz sportnak.Makón rendezték meg a Belügy-minisztérium Országos Judo Bajnokságát, amelyre 145 versenyző nevezett, így Mihovics Szabina (képünkön), a Nagy-kanizsa Judo Klub-Röntgen Kanizsa cselgáncsozója is.Szabina a 63 kg-os súlycsoportban indult, amelyben tízen léptek tatamira, és a kanizsai egyesület cselgáncsozó-jának négy meccse volt...- Mindegyik mérkő-zésem fél percen belül véget ért, nem okoztak nagy gondot az ellen-felek - mondta el a ver-senyt követően Miho-vics Szabina. - Mind a négyet ipponnal nyer-tem, amelyekből hár-mat egyértelmű, egyet pedig wazari értékű dobással, majd leszorí-tással értem el, így nyertem aranyérmet. Mihovics Szabina, aki a Somogy Megyei Rend-őr-főkapitányság és a Nagykanizsai Judo Klub színeiben indult, az országos rendőrfő-kapitány által felaján-lott legtechnikásabb női versenyzőnek járó különdíját is elhozta.Amint azt megtud-tuk, a verseny nagyon színvonalas volt, és ez volt a második alkalom, hogy Makón rendezték a BM-bajnokságot, Szabina számára pedig a negyedik alkalom, hogy megnyerte, tehát már harmadik ízben védte meg bajnoki címét.BM cselgáncs orszá-gos bajnokság, Makó. Női 63 kg: 1. Mihovics Szabina (Somogy Megyei Rendőr-főkapi-tányság), 2. Kazsamér Dóra (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), 3. Ispán Karina (NKE) és Szigeti-Tarr Marianna (Készenléti Rendőrség), 5. Németh Alexandra (Készenléti Rendőrség) és Cserős Boglárka (Miskolci Rendészeti Szakgim-názium).Az eddigi két tavaszi fordulóban nem ment igazán a Nagykanizsai Izzó SE NB II-es férfi kézilabdázóinak, s persze, hol másutt, mint a forduló előtti második helyezett Dunaújvárosi AC otthonában javítottak mérlegükön a bajnokságban kilencedik nagykanizsaiak. A küldetés „menekülés a győzelembe” címszó alatt futott, és a srá-cok kitettek magukért a Duna-parton. A hazaiak kijöttek nyitott védekezésre, viszont megvolt a taktika ennek hatástala-nítására Takács Balázs tanítványainál. A szünetre szerzett háromgólos Izzó-előny a fordulás után tízre hízott, s ugyan onnan következett egy hullámvölgy, de Füle Csa-báék kijöttek belőle, és taktikusan kézilab-dázva értékes győzelmet szereztek.Dunaújvárosi AC (4.) - Nagykanizsai Izzó SE (9.) 26-29 (10-13). Ld.: Vadász 7, Kiss G. 6, Babati 5. Mihovics Szabina negyedszer nyert MakónBravúrgyőzelem Az Izzó dunaújvárosi sikeréhez kellett (balról)Vadász Marcell, Gilitsch Gergő ésKiss Gergely összehangolt védekezése is (Fotó: facebook/Rinyamenti KC)Horváth Gergő, az év ifjúsági versenyzőjeMár a harmadik címvédés
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA káposztás hús (szüreti hús) egy laktató egy-tálétel, amelyet a liszói Golub Lászlóné rigyáci anyósától tanult. A káposztás hús eredendően szüretkor szokott az asztalra kerülni, de a recept azóta a család nőtagjai között ismert és kedvelt lett, így többször is készítik, mert igény van rá. - Az anyósom szüretkor szokta ezt készíteni. Az udvarban mindig voltak csirkék, s a mama soha nem volt hajlandó bolti húsból főzni – meséli Golub Lászlóné. - A csirkék összes „alkat-része” belekerült a fazékba, és hozzá a jó káposzta, szintén a kertből. Ma már leginkább bolti áruból készítjük, nincs benne semmi ördöngösség. Hozzávalók (nagy adag):4-5 csirkecomb, 4-5 csirkeszárny, egy marék-nyi csirkemáj (ha a hentesnél kérjük), csirkeláb (ízlés szerint, lehet beletenni akár 10 darabot is), egy nagy fej káposzta fele, 3-4 babérlevél, 6-8 gerezd fokhagyma, a pörköltalaphoz só, pirospaprika, őrölt bors, vegeta. Aki nem sze-reti a májat, de a családtagok igen, nem kell félni tőle, a káposzta, a fokhagyma és a babér-levél a domináns az ételben, s nem lehet érez-ni a máj ízét.Elkészítés:A húst feltesszük főni, pörköltként, és mikor félkész állapotban van, egy jó fej káposztának legalább a felét kockára vágjuk és belemetél-jük. A lényeg, hogy ilyenkor kell hozzátenni leg-alább 6-8 fej fokhagymát, 3-4 babérlevelet, és meghinteni vegetával, borssal rendesen. Ezután össze kell főzni az egé-szet. Friss kenyér kell hozzá. Aki egy-szer kós-tolta, az vitte a receptet is. Golub László-né azt még hoz-zátette: ahogy régen, ma sem hagyják a maradék káposztát kárba veszni, ha túl nagyot sikerült választani a boltban vagy a kertből. Egy gyors savanyúság, vagy káposztás tészta lesz belőle másnap, természetesen gyúrt tésztával. HIRDETÉSAki kóstolta, vitte is a receptetGasztroKanizsaheti horoszkópKos 03.21-04.20. Most nem ajánlatos túl sokáig gon-dolkodnia döntései meghozatalá-nál, mert sokat veszíthet. Nemcsak időt, hanem pénzt is a lassúságával.Bika 04.21-05.21. Az állandó vitatkozás helyett in-kább a kreativitását élje ki otthon. Így hetekig csendben marad, és lefoglalhatja magát.iKrek 05.22-06.21. Még nincs itt a május, és ön máris tele van energiával. Harcolnia nem kell senkivel, így legjobb, ha táncos programokat választ magának.Rák 06.22-07.22.Minél előbb keressen megoldást anyagi problémáira. Állást ne vál-toztasson, gyógyírként a bolygók házasságkötést javasolnak.Oroszlán 07.23 - 08.23. Komoly dolgokat forgat a fejében. A bolygóállások szerint jókor lesz jó helyen, csak ne szalassza el a kínál-kozó alkalmat.Szűz 08.24-09.23. Sok mindennel elégedett lehet mostanában. Sőt, izgalmas pillana-tok részese is lehet, ha gyakrabban kimozdul otthonról. Mérleg 09.24 -10.23.Most sem hagyja cserben a beleér-ző képessége, és könnyen átlát az emberek gondolatain. Csak a véle-ménye közlésével lesznek gondjai. sKorpió 10.24-11.22. Új érzések fogják el, s azonnal meg akar változtatni mindent maga körül. Az első lépéseit feltétlenül beszélje meg a családjával.Nyilas 11.23-12.21.Komoly kihívásokra számíthat ezekben a napokban. Éppen ezért legjobb, ha nem tervez be magá-nak semmiféle elfoglaltságot.Bak 12.22-01.20. Ne fogja vissza az érzelmeit, hanem engedjen szabad utat azoknak. A homályos ügyeket pedig minél előbb tisztázza a partnerével.Vízöntő 01.21-02.19. Itt az ideje, hogy változtasson vég-re a sorsán. Ehhez minden inspirá-ciót megkap tavasszal, csak fogjon hozzá mielőbb. Halak 02.20-03.20. Ha sikerre akarja vinni a vállalkozá-sát, semmiképpen se szalassza el a kínálkozó jó lehetőségeket. Most azonban óvakodjon a jóakaróitól.Golub Lászlóné az anyósától tanulta a receptet, s tovább is adta a családban (Fotó: Jancsi László)
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 10. SZÁm, 2017. MÁrcius 17.A Deák téren álló szobron látható tábla ugyan szép, de tartalma pontatlan. A Kanizsa történelmi oknyo-mozása a 9. oldalon olvasható.Régi idők kanizsai focijaÖrökös bérletet kaptak az egykori Bányász-játékosok az UFC Nagykanizsa által a korábbi játékosoknak és vezetők-nek szervezett találkozón. Az anekdotákkal fűszerezett dél-utánon Dénes Sándor polgármester felelevenítette: annak idején, amikor édesapjával jártak meccsekre, „hömpölygött a nép” a pályák felé. Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő pedig azt emelte ki, hogy a fiatalok motiválásához példát kell mutatni, s ez különösen fontos a sportban. A focinak közösségépítő szerepe van, de a közös-ségnek is van szerepe a foci építésében, a találkozó célja ezért az volt, hogy a jövő a múltra is támaszkodhasson.A magyar szabadság Európa szabadsága isSemmi pánik!Bár nagypéntek munkaszüneti nap lett, de aki az utolsó pillanatban akar bevásárolni, a kanizsai vásár- csarnokban megteheti.21Március 15-én a Batthyány-gimnázium diákjai mutatták be az ünnepi műsort 10Fotó: Gergely SzilárdFotó: Jancsi László48-as? Honvéd?2Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTEnnyiféle pálinkát nevezett 18 gazda a miklósfai pálinka-mustrára, amelyen 11-11 arany-, ezüst és bronzérmet osztott ki a zsűri. Az ítészek szerint a pálinkák egyre job-bak, objektív hibával már alig-alig találkoznak. Az elmúlt év nehéz volt, az áprilisi fagy miatt kevés fajta gyümölcs-ből tudtak a gazdák pálinkát készíteni. A mustrára legin-kább körtével érkeztek a termelők, de akadt kajszi, mál-na, feketeszeder, fekete noah és törköly is. Munkaszüneti nappá nyilvánították nagypénteket, a vásárcsarnok azonban a korábbi években megszokott, ünnepi nyitvatartással várja majd azokat, akik a lehető legfris-sebb hozzávalókból akarják elkészíteni a húsvéti fogásokat, és ezért az utolsó pillanat-ra halasztják a bevásárlást. - A munkaszünet a csarnok üzletház nyitvatartását abszolút nem érinti, nagypénteken és nagyszombaton is a szokásos ütemezés szerint leszünk nyitva – mondta Fitos Ist-ván, a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. - Természetesen húsvétvasárnap és -hétfőn zárva leszünk. Úgyhogy bárki beszerezheti még pénteken és szombaton is az ünnepi kellékeket, ajándékokat, élelmiszereket. a hét száma:Nagypénteken is…VILÁG KÉP – A HÉT KÉPESzélviharAz érzés kellemetlen,a látvány viszont nem utolsó. Varga György, az MTI fotóriportere azt örökítette meg, ahogyan a viharos erejű szélbenkicsapódnaka hullámoka balatonmáriafürdői strandnál. Kanizsa42Fotó: Gergely SzilárdIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.FOTÓ: Varga GyörgyFotó: Gergely Szilárd
2017. 03. 17. | 3A HÉT TÉMÁJALassan bebizonyosodik, amit régóta sejtettünk: mi esszük a Nyugat szemetét. Az élelmiszerbotrány azon-ban egy dologra jó, talán rájövünk, hogy a (v)együnk hazait! jelszó nem-csak egy píár szlogen, hanem akár az életünket meghosszabbító létprogram. A megoldás közvetlen közelünkben, a piacon vagy a „szomszédban” gazdál-kodó helyitermék-előállítónál van. Nemrégiben robbant az élelmiszerbomba, egy magyar vizsgálat során kiderült, hogy egyes euró-pai nagyvállalatok ugyan-azon márkanév alatt – fino-man fogalmazva – eltérő minőségű termékeket for-galmaznak. A rosszabbak ide kerülnek. S hogy ezt megtehetik, abban mi is ludasak vagyunk, mert levesszük ezeket is a pol-cokról. Pedig csak ki kelle-ne menni a piacra… Tímár Károly például kecsketejből készült termé-keket árul a Vásárcsarnok-ban. Az állatokat otthon neveli Becsehelyen. - Azt a táplálékot kellene ennünk, ami a környeze-tünkben található – mond-ja. - A Kárpát-medencében többféle gyógynövény terem, mint egész Európá-ban, és egészségünk érde-kében jobban ki kellene használnunk ezt az elő-nyünket. Károly megfogadta, ami-re a szülei oktatták, s vigyáz családja egészségére. Pél-dául tiszta sót hozatnak, és desztillált vizet isznak. – Ha valaki egészséges bio-terméket akar előállíta-ni, akkor szinte megszál-lottnak kell lennie – jegyzi meg. – Szénát is úgy vásá-rolok, hogy tudom, hol kaszálják, mert ismerem a területet. Tápot nem adok a jószágoknak, mert egész-ségünkre káros nyomele-meket tartalmaz. Igaz, nálam a tejhozam sokkal kisebb, mint azoknál, akik nagyban tarta-nak állatokat. A házi kecske-tej igazi „csoda-szer”, hiányzik belőle az a két enzim, ami az allergiáért fele-lős. A benne lévő zsírgolyócskák pedig sokkal kisebbek, mint a tehéntejben, így könnyebben emészthetők, nem véletlen, hogy már 4 hónapos kortól lehet a csecse-mőknek adni. - A kecskesajt-ra azt mondják, hogy drága, de azzal nincsenek tisztában, hogy 10 deka készül egy liter tejből. S különben is, mikor iszik meg 1 liter tejet az ember? Tudat-változásra lenne szükség, mert megesszük az egészséges, finom ételeket, miközben egészségtelen cukros víz-zel és sok E-jelzésű, egész-ségünkre káros adalék-anyagot tartalmazó élelmi-szerekkel mérgezzük magunkat – összegez Tímár Károly.Ott Klaudia már 4 éve jár be hétvégéken Tótszerda-helyről a kanizsai vásárcsar-nokba. Az Ott család sza-badföldben és fólia alatt nevelt terményei mellett számtalan saját kezűleg fel-dolgozott házi finomság, lekvár, hidegen sajtolt olaj, liszt, őrölt mag is megtalál-ható a standjukon.Klaudiáék a kezdetektől fogva a környezettudatos gazdálkodásra törekedtek a szőlőhegyen és a kertben. – Amit megtermelünk, azt feldolgozzuk, és igyek-szünk még a hulladékot is hasznosítani - fogalmaz. - Például a sárgabarackot megfőzzük lekvárnak, a magját külön rakjuk, meg-törjük, és olajat sajtolunk belőle. Ami pelletként vis�-szamarad, abból lisztet készítünk. Figyelmet fordí-tunk arra is, hogy vegysze-rezéssel ne okozzunk kárt a növényekben, ugyanis ha a zöldségben, gyümölcsben éppen abban a pillanatban nem mutatható ki a vegy-szer, a talajvízben ettől füg-getlenül még ott lehet. Nem használunk emulge-áló- és stabilizálószereket, a mutatós küllem kedvéért sem manipuláljuk a termé-keinket. Szem előtt tartjuk vásárlóink és a magunk egészségét is.BAKONYI Erzsébet, PÉTER Árpád(V)együnk hazait !Ott Klaudia: A mutatós küllem kedvéért sem manipuláljuk a termékeinket (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Ne legyünk áldozatok!Tímár Károly: Tudatváltozásra lenne szükség
Mesélő képekPléh-Krisztus és kőkereszt a Látóhegyen és KisfakosonFotó: Bakonyi Erzsébet4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPAktuálisISFelavatták és megszentelték a felújított és új helyre költöztetett kor-pavári emlékművet, amelyet az első világháború idején Albániában hősi halált halt korpavári fiatalok szülei állíttatták csaknem száz éve.Az emlékmű eredetileg az Egerszeg utcában állt. Amikor a felújításáról döntöttek, akkor határozták el a költöztetést is. Ennek a hősi emlékműnek több különlegessége is van: a leg-kisebb városrészben áll, illetve az egyik legré-gebbi első világháborús emlékmű a városban. Dr. Erdős László önkormányzati képviselő szerint az emlékmű formája is különleges, mert az obeliszk tetején nem az általánosan elterjedt turulmadár van: az obeliszk egy letört oszlopot formáz, ami a kettétört életet – egy kis közös-ség nagy hőseit - szimbolizálja. Az emlékmű felújítását az önkormányzat is támogatta, a munkát pályázati forrásból helyi szakemberek végezték el. Az elmúlt években a városban több emlékmű és fogadalmi kőkereszt is megújult, ezek közül néhányat méltóbb vagy hozzáférhetőbb helyre költöztettek. - Így most már bárki, akár a hősök napján, akár mindenszentekkor, vagy csak egy hétközna-pon idejöhet, megállhat és fejet hajthat; emlé-kezhet és elmondhat egy imát - fogalmazott Dénes Sándor polgár-mester.A magyarság megma-radása nagymértékben köszönhető a hősök-nek is, ezért emlékezni és emlékeztetni rájuk a mai emberek feladata - a jövő miatt, mutatott rá Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő. - Azt az örökséget, amit kaptunk az eleinktől tiszteljük, és olyan állapotban tartjuk, hogy azt továbbadhassuk az utánunk következő nemze-déknek – szögezte le a politikus. - De az is fon-tos, hogy érezzük: összetartozunk, és nem sza-bad, hogy ezt az egységet a mostani határain-kon belül vagy éppen a kárpát-medencei nem-zettársaink között megbontsa bármi is.Egy kis közösség nagy hőseiÖsszetartozunk. Dénes Sándor és Cseresnyés Péter a felújított és áthelyezett emlékműnél (Fotó: Gergely Szilárd)
2017. 03. 17. | 5Aktuális(Fél)úton Európába…Újra és újra feltöltődnek az illegális hulladéklerakók. A volt lőtér felé vezető út men-tén halmokban áll a kommunális és veszélyes hulladék, de építési törmelék is csúfítja a környezetet. Sőt, volt, aki a karácsonyfát is idehozta, holott a szolgáltató a fenyőket gyűjtötte és elszállította. A közterület-felügyelet vezetője azt mondta: a külterületen, illegálisan elhelyezett hulladék a terület tulajdonosának is bosszúságot, költséget okoz.- Próbálunk – amikor felfedezünk egy-egy ilyen területet – megfigyelni hosszabb idő-intervallumon keresztül, a hajnali óráktól esetleg estig. Talán jön valaki, vagy visszatér, aki elkövette ezt a szabályszegést. Amennyiben nem tudjuk megállapítani, hogy ki rak-ta le, vagy ki a hulladék birtokosa, akkor sajnos az a megoldás marad, hogy az ingatlan tulajdonosát kell értesítenünk, hogy a területén hulladékot találtunk. És sajnos, ezt a tulajdonosnak kell megoldani, az ő kötelessége a terület tisztán tartása – mutatott rá Bakonyi Tamás.Virágba borultSzínes virágok, a tavasz hírnökei voltak a legutóbbi Vásár(olj) Kanizsán! elnevezésű termelői vásár főszereplői. A virágkavalká-don barkából készített ajtó- és asztaldíszeket is lehetett venni a Vásárcsarnokban. Természetesen a hagyományos vágott barkát is kínálták, többen vázába vagy tojásfának vitték. Musztács Anett két kisgyermekkel van GYED-en, otthon foglalkozik a barkadíszek-kel. Azonban ezeket nem a hagyományos erdei barkából készíti, hanem egy speciális fajtából, amit a házuknál termesztenek. - Annyiban másabb, hogy teljesen más a bibéje, mint az erdei-nek: picit puhább, mint a nyuszi füle. Sokkal szebb, sokkal nagyobb és nem potyog annyira. Strapabíróbb a vesszőzete és a bibéje is a növénynek – mondta a vállalkozó.Fotó: Gergely Szilárd
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szak-mákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Vegyész főiskola/egyetem megegyezés szerintKőműves szakmunkásképző megegyezés szerintLakatos szakmunkásképző megegyezés szerintKárpitos szakmunkásképző megegyezés szerintBolti eladó szakmunkásképző megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintNC, CNC gépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintHegesztő szakmunkásképző megegyezés szerintCukrász szakmunkásképző megegyezés szerintVillanyszerelő szakmunkásképző megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintPultfeltöltő, árufeltöltő betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraÁLLÁS – ÁLLÁS - ÁLLÁS- ÁLLÁSMa: véradás !Megjelenésünk napján, március 17-én, pénteken két helyszínre is várja a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete a segíteni akarókat:09:00-12:00 Dr. Mező Ferenc Gimnázium 14:00-17:00 Kanizsa Centrum
Évszázados kínai bankjegyeket is láthattak az érdeklődők a HSMK-ban az éremgyűjtők hagyományos börzéjén. A tematikus kiállítás ezút-tal Kína 19-20. századi bankjegyeit mutatta be. Kiderült: bár a papirusz kínai találmány, a papírpénzek használata csak elég későn, a 19. század végén lett általános az országban. 2017. 03. 17. | 7AktuálisPannonÚjra találkoztak a Pannon Városok Szövetségének tagjai, vagyis azon települések képviselői, amelyeken a Pannon Egyetem jelen van. A kőszegi eszme-cserén egy kutatás tapasztalatait összegez-ték: a nagykanizsai kam-pusz munkatársai több tucat interjút készítettek a városokban, felkeres-ték a gazdasági és kultu-rális élet meghatározó szereplőit. Azt tárták fel, mik lehetnek azok a területek, amelyekben ezek a városok együtt-működhetnek. Az elké-szült anyagot útmutató-nak szánják. Dajka, pedagógiaiés gyógypedagógiaiasszisztens tanfolyamindul Nagykanizsánrészletfizetéssel. Tel.: 30/637-4083,20/423-7877 Eng.sz.: E-000452/2014 ElőadásAz önellenőrzés új mód-szerei, teszt átbeszélése címmel tart előadástdr. Késmárki Nóra főorvosmárcius 31-énpénteken, 15.30-kora Kanizsai DorottyaKórház tanácstermében. A programot a Nagyka-nizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezi. Településképi fórumNagykanizsa el akarja készíteni a város Településképi Arculati Kézikönyvét és új településképi rendeletét, tájékoztatta a Kanizsát Dénes Sándor polgár-mester. A munka indításaként lakossági fórumot szervez az önkormányzat, amelyen a város főépítésze ad tájékoztatást az új rendelet megalkotásának céljáról, tervezett menetéről, továbbá lehetőség lesz arra is, hogy a lakosság, illetve a helyi közügyekkel foglalkozó civil szervezetek véleménye, javaslata nyilvánosságot kapjon és így beépüljön a készülő rendeletbe.A lakossági fórumot a Halis István Városi Könyvtár földszinti előadótermében rendezik március 20-án, hétfőn 17 órától. Fotó: Gergely SzilárdKülönleges
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSIKözpontMárcius 18.DANCESTAR HUNGARY 2017.Szervezők: European Show Dance Union és a Szan-Dia Fitness Sport Club, Vágó Lászlóné (30/500-9555)Március 21., 14 óraA VÍZ VILÁGNAPJA – nemzetközi gyer-mekrajzpályázat kiállításaSzervezők: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kaán Károly Egyesület, Dél-Zalai Vízmű Zrt.Megnyitja: Dénes Sándor polgármester. Megtekinthető: április 5-igMárcius 23., 20 óra Margaret Island - BAKANCSLISTA lemezbemutató turnéBelépődíj: limitált kedvezményes elővé-teles jegy 1 500 Ft, a limitált darabszámú kedvezményes jegy elfogyását követően normál jegy 2 000 Ft. Online jegyelővé-tel: www.tixa.huMárcius 23., 22 óraAFTERPARTY A HSMK-BANA zenékért felelős: Aska, Hal, Nugs. A vizuális élmények illetékese: PentaMárcius 24., 16 óraA Családi Hétvége programja„Az én, hobbim” sorozat keretében„QUILLING VARÁZS” – Pintér Ferencné alkotásainak kiállítása. Megtekinthető: április 15-igMárcius 24., 17 óraA Családi Hétvége programjaGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBMárcius 24., 19 óraSzínház – Hevesi bérletDéry Tibor-Makk Károly: SZERELEM – színmű-ősbemutatóSzereplők: Molnár Piroska, Pető Kata, Spolarics Andrea, Őze Áron, Erdélyi Tímea, Sütő András Miklós (Rózsavölgyi Szalon). Belépődíj: 4 000 FtMedgyASZAy HázMárcius 21., 18 óraKALANDOZÓ KANIZSAIAK Kultúrák, épített és természeti értékek nyomában Törökországban – Rudics Róbert előadásaIsztambultól Tróján, Ephesos-on, Pamuk-kalén át Kappadókiáig.A belépés DÍJTALAN!Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázMárcius 21., 17 óraPARACORD KLUBHelyszín: Nagyrác úti épület (Nagyrác u. 26)Várunk minden érdeklődőt, aki megis-merkedne a paracord technikával, és azokat is várjuk, akik már alkotóként tevékenykednek.Március 21., 18 óraA BORBÍRÁLAT SZEMPONTJAI – borá-szati előadás bórkóstolással egybekötveElőadó: NINK KÁROLY, a Cezar Pincészet képviselőjeA belépés DÍJTALAN!Március 22., 17 óraBŐRMŰVES KLUBHelyszín: Nagyrác úti épület (Nagyrác u. 26)Várunk minden érdeklődőt, aki megis-merkedne a bőrművességgel, és azokat is várjuk, akik már alkotóként tevékeny-kednek.ProgramajánlóMárc. 16-22 17.30 NÉMASág olasz-mexikói-amerikai történelmi film Márc. 16-22 18.00 KINCSEM magyar történelmi film (121’)Márc. 16-19 20.00 telJESEN IdegeNEK olasz film (97’)Márc. 16-22 20.30 KONG: KopoNYA- SZIget szinkr. amerikai fantasy (118’)Márc. 16-22 20.30, márc. 18-19 én 15.30-kor is logAN - FARKAS szinkr. amerikai fantasy (135’) Márc. 18-19 14.15 SZólÍT A SZörNY amerikai-spanyol fantasy film (109’)Márc. 18-19 15.15 KONG: KopoNYA-SZIget 3D szinkr. amerikai fantasy (135’)Márc. 18-19 16.15 rocK CSONT szinkr. kínai-amerikai animációs film (80’)Márc. 18-19 17.45 teStről ÉS léleKről magyar játékfilm (116’)március 16- március 22. MűsoraKincsem, a „csodakanca”Megérkezett a hazai mozikba a magyar filmtörténelem egyik leglátványosabb produkciója, a Kincsem. A Valami Amerika és a Magyar vándor rendezőjének, Herendi Gábornak új romantikus kalandfilmjé-ben nemcsak a többszörös díjnyertes versenyló, a legyőzhetetlen „csoda-kanca” sikereivel ismerkedhetünk meg, a történetet ármány, bosszú és szerelmi szál is bonyolítja. A készítők látványos futamokat és igazi korhű hangulatot ígérnek. Érdemes lesz minden apró részletre odafigyelni, a filmben ugyanis a közeli keszthelyi Festetics-kastélyban forgatott jelenetek is feltűnnek. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaElköltöztünk!Dekor KuckóÚj cím :8800 Nagykanizsa Zrínyi M. u. 15.(Célpont Üzletház)Nyitás: 2017. április 1., 8.30 óra
2017. 03. 17. | 9KultúraA 48-asok más halált haltak?A Deák téren két, bronzba öntött alak áll min-den percben tettre készen: egy névtelen baka és Petőfi Sándor. A szobor északi oldalára rög-zített táblán a „48-as honvéd gyalogezred emlékműve” felirat olvasható. Joggal gondol-hatná ez alapján bárki, hogy az alkotás a már-cius 15-i eseményeknek állít emléket, ám a táblán szereplő megnevezés téves, és a 48-as szám sem évet, hanem hadrendi számot jelöl.Az első világháborús katona ugyanabban a császári-királyi (vagyis nem honvéd) regimentben szolgált, mint 75 évvel korábban Petőfi Sándor. Tehát Kisfaludi Strobl Zsigmond szobra nem annyira a Költőt vagy a Forradalmárt, mint inkább a 48. gyalogezred közlegényét ábrázolja.Petőfi, azaz akkoriban még Petrovics Sándor 17 éves sem volt, ami-kor helyét keresve a világban, idősebbnek adta ki magát, és önként jelentkezett katonának Sopronban. Mindössze két évig volt közle-gény: lelkileg és testileg összetört, törzskönyve szerint „teljes rok-kantként, saját kívánságra” leszerelték. A császári-királyi 48. gyalog-ezred későbbi, „zöld hajtókás, sárgapitykés” katonái azonban büsz-kék voltak arra, hogy egy alakulatban szolgáltak a neves előddel, a katona-költővel.A közös 48. gyalogezred történetével a kanizsai származású törté-nész, Hegedűs András is részletesen foglalkozott. Tanulmányából kiderül: az egység 1798-ban alakult meg Veronában, három magyar gyalogezred IV. zászlóaljának egyesítésével; az átszerveződést egy francia katonai offenzíva lehetősége indokolta. Az újonnan megala-kult, és meglehetősen eklektikus gyalogezredet a néhány évvel korábban megüresedett 48. hadrendi számmal látták el. A katonák magukat egymás közt csak „48-asoknak” hívták…A gyalogezred egyik kiegészítési körzete a kezdetektől fogva Zala volt, 1860-tól már egyedül ez a megye fedezte a létszámszükségletet – írja Hegedűs. A nagykanizsai jelenlét azonban három évvel korább-ra tehető, amikor Kanizsa lett az ezred egyik zászlóaljának az állomás-helye. A kiegyezést követően szintén itt működött az ezredkiegészítő parancsnokság egészen az első világháború végéig.Az ezred második zászlóalja már Nagykanizsán állomásozott, ami-kor az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának. Az első világháború kirobbanásakor az ezredtörzs a harmadik és a negyedik zászlóaljjal együtt fokozatosan Nagykanizsára települt át, két héttel később pedig a császári-királyi 48. gyalogezred és a kanizsai 20. hon-véd gyalogezred letette közös, ünnepélyes esküjét. Első ütközetük 1914. augusztus 23-án, Krasznikban volt, amikor az osztrák csapatok-kal visszaszorították az oroszokat egészen Lublinig.Az ezred 1918 novemberében tért haza Nagykanizsára, a 20-asok és a 48-asok története azonban különös módon csakhamar ismét ket-té vált. Kunics Zsuzsa a Deák tér történetét ismertető tanulmányá-ban ír arról, miként állítottak végül két szobrot az első világháború-ban elesett magyar hősök emlékére, holott eredetileg egyetlen, monumentális emlékmű felállításáról volt szó.– Míg ment a tervezgetés, a néhai honvédek bajtársai és családtag-jai adományokat gyűjtöttek és kiírtak egy szoborpályázatot, amelyet Hybl József nyert meg „Dalolva mentek csatáról csatára” jeligéjű alko-tásával – mondja a történész. – A szobrot 1930. június 1-jén avatták fel az Erzsébet téren, ezzel a közös emlékmű terve meghiúsult.„Vajon a 48-asok más halált haltak?” – visszhangozta a lakosság jogos kérdését akkoriban a Zalai Közlöny: a honvéd szobor leleplezé-se után mind sürgetőbbé vált a császári-királyi 48. gyalogezred emlékművének elkészítése, amellyel Kisfaludi Strobl Zsigmondot bíz-ták meg. Az alkotó – a közös szolgálati hely okán – a gyalogezred első világháborús katonáját Petőfivel együtt örökítette meg. – Az alapkövet a kraszniki csata húszéves évfordulóján tették le, az avatás pedig szeptember 2-án történt – fogalmaz Kunics Zsuzsa. – Az emlékmű legutóbbi felújításakor – éppen két hónappal a kraszniki tűzkeresztség századik évfordulója előtt – egy fém- és üveghenger került elő a szobor talapzata alól. Az időkapszulában egyebek mellett a gyalogezred jelvényét, korabeli pénzérméket, és az „Utolsó ezred-parancsot” találtuk, amely a volt bajtársakat hívta az avatásra. Ezeket a tárgyi emlékeket, a restaurálásukat követően, tavaly tavasszal a Thú-ry György Múzeumban is kiállítottuk.Mára Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása legalább annyira Petőfi-szobor, mint első világháborús emlékmű: az évtizedek alatt hagyo-mánnyá nemesült, hogy március 15-én papírkokárdák és -zászlók, valamint koszorúk sokasága öleli körbe a szobrot. Kunics Zsuzsa emlékeztet rá: a Deák tér egy másik okból is méltó helyszíne az 1848/49-es megemlékezéseknek, bár erről kevés szó esik.– A pesti forradalom híre pár nappal később érte el Nagykanizsát – magyarázza. – Március 19-én a megyében egyedül itt tartottak demonstrációt és nagygyűlést. Négy órától a Felsőtemplom előtt gyülekeztek a kokárdás emberek, és szónokok hirdették az eddig elért eredményeket. Másnap megszületett a városi tanács kiáltványa, a „kanizsai 12 pont”, amelyben a tizenháromezres város kívánságait fogalmazták meg, amit aztán elküldtek a környező nagyvárosokba és az országgyűlésnek is.NEMES DóraKunics Zsuzsa: A Deák tér egy másik okból is méltó helyszíne az 1848/49-es megemlékezéseknek (Fotó: Jancsi László)… amikorkibontottákaz idő- kapszulát
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemA piros-fehér-zöld lobogó alatt együtt harcolt a ma-gyar szabadságért magyar, német, lengyel és tót, s ki tudja még, hány nemzet szabadságszerető polgárai jöttek, mert tudták, érezték, a magyar szabadság ügye európai ügy – ugye itt a párhuzam múlt és je-len között -, s ha ez az ország kivívja függetlenségét, megmutatja bátorságát, az példa és erő lehet mások számára is. És ebben a tekintetben nincs különbség 1848, 1956, 1989 és 2017 között.A múlt eseményeit a jelen tükrében is nézni, vizs-gálni kell, hiszen a történelem tanít, és nekünk foly-ton tanulni kell. Elődeinktől például elszántságot, akaratot, bátorságot, a haza érdekeinek messzeme-nő szem előtt tartását érdemes megtanulnunk – és e szerint cselekednünk a mában. Mert méltók öröksé-gükre csakis így lehetünk.Kihívásból a mai kor magyarságának is jut bőség-gel. Mintha a történelem ismételné önmagát: a ’48-asok a Habsburg Birodalommal és Béccsel szemben akartak minél több szabadságot, függetlenséget, ön-rendelkezést az országnak. A 2017-es magyaroknak, nekünk, sokszor Brüsszellel kell ugyanezt a harcot megvívnunk. A tét – mondjuk ki bátran – ugyanaz.A tét az, hogy Európában csak nemzetiségként, vagy nemzetként maradunk-e meg. Magyarország az elmúlt években – még ellenfelei által is elismerten – megerősödött. A 2010-re felhal-mozódott keserűség teremtő erővé változott, és kö-zös munkánk gyümölcseként, akárcsak 1848-ban, Magyarország 2010 után is új útra lépett. Magyar-ország ma már bátran tervezheti jövőjét, a maga útját járja, folyamatosan erősödik, erősebb, mint az elmúlt évtizedekben bármikor. Pedig nagyon nehéz és hosszú utat kellett megtenni idáig, hiszen egy csőd szélén tántorgó, morális és gazdasági válságba sül�-lyedt országot kellett új, reményteli pályára állítani. A kiutat megtaláltuk, és ezt most már Európában is egyre több helyen a magyar útnak nevezik, hiszen megvédtük magunkat a bankokkal, a monopol po-zícióban lévő szolgáltatókkal, sőt, oly sokszor még a brüsszeli bürokratákkal szemben is. Persze, ez nem tetszik mindenkinek. Nem tetszik azoknak, akik gyengíteni akarják Ma-gyarországot, akik demokratának álcázzák ugyan magukat, de a világot csak a saját diktatúrájuk sza-bályai szerint tudják elképzelni. Ők azok, Brüsszel-től Berlinig, akik meg akarják tiltani nekünk, hogy megvédjük magunkat a legújabb népvándorlástól, azt akarják, hogy feladjuk biztonságunkat, gyerme-keink magyar jövőjét, ők azok, akik meg akarják mondani nekünk, hogyan és kikkel éljünk együtt, hogy mennyiért adjuk a gázt és az áramot, és ho-gyan intézhetjük a saját dolgainkat.Ők azok, akik nem erős államok együttműködő szövetségeként tekintenek az unióra, sokkal inkább egy erős központi diktatúrát akarnak meghonosítani az immunitásában meggyengített országokban. Ők azok, akik kétsebességes Európáról beszélnek, akik a merényletek, gyilkosságok, molesztálások ellenére is támogatják és segítik a migránsok beáramlását, aki-ket pedig feleslegesnek ítélnek, azokat szétosztanák, például, hogy gyengítsék a nemzetállamokat.Nagy erők dolgoznak ma azon, hogy Európában már csak nemzetiségek és ne nemzetek legyenek, hogy ne a nemzetek irányítsák saját életüket, hanem brüsszeli és más hatalmi központok. Nagy erők dol-goznak azon is, hogy az európai lakosság és kultúra alapjaiban megváltozzon. Magyarország azonban tiszta lapokkal játszik. Azt szeretnénk, ha Magyarország továbbra is a magyaroké, Európa az európaiaké lenne, és Euró-pa képes lenne megvédeni kultúráját és közössége-it, hogy biztonságban élhessünk. Azt szeretnénk, ha nem a követelések, hanem a munka és a teljesítmény lenne a társadalom fő szervező ereje, s nem mások, hanem mi magunk döntenénk arról, kivel és hogyan éljünk. Azt szeretnénk, ha nem mások, hanem mi magunk döntenénk arról is, hogyan adózzunk vagy mennyi rezsit fizessünk. A helyzet az, hogy a magyar szabadság – Európa szabadsága is, már megint. A dolgunk az, hogy méltók legyünk 1848 öröksé-géhez, és védjük önállóságunkat, védjük nemzeti ér-tékeinket, érdekeinket és egyben Európát. A feladat nagyon nehéz, mivel az árral szemben úszni mindig nagy bátorságot kíván, de nem teljesíthetetlen. Tisz-telet a bátraknak, akik 48-ban ezt vállalták, és tisz-telet azoknak a bátraknak, akik ezt ma is vállalják.Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési kép-viselő Nagykanizsán elhangzott ünnepi beszédének szerkesztett, rövidített változataA magyar szabadságEurópa szabadsága is1848 - példa. Példája annak, hogy micsoda ereje van, ha sok ember összefog - összefog egy nemze-tért, összefog egy hazáért.1848 annak is példája, hogy a magyar szabadság egyben Európa szabad-sága is, és körültekintve a határainknál, vagy éppen az Európa nyugati részén zajló események helyszínein, nyugodtan mondhatjuk - az ma is.Cseresnyés Péter
2017. 03. 17. | 11InterjúIndia népessége évente 7-8 százalékkal növekszik, és a kontinensnyi ország lesz hamarosan a világ harmadik leg-nagyobb gazdasága. Tulajdonképpen nincs is olyan vállalat, amelynek termékeire, szolgáltatásaira ne lenne igény, fogalmazott lapunknak adott exkluzív interjújában Rahul Chhabra, India magyarországi nagykövete a Nagykanizsán rendezett üzleti fórum és a nagysikerű kulturális est után. - Kicsit hihetetlen, hogy India, gazdasági tekintetben, érdeklődik Nagykanizsa iránt… - A magyar vállalatoknak megvan az a szaktudása, szakértelme és tapasztala-ta, amire Indiának most szüksége van – szögezte le Rahul Chhabra. – És azt is tudjuk, hogy számunkra értékes partnerek nemcsak Budapesten vannak, hanem például Nagykani-zsán is. Az üzleti fórumon, amelynek célja az volt, hogy megismerjük egy-mást és kapcsolatot teremt-sünk, bemutatkoztak vízke-zeléssel foglalkozó cégek is, ami az együttműködés egyik fontos területe lehet, hiszen Indiában jelenleg körülbelül egymilliárd ember nem jut hozzá tiszta ivóvízhez, és azokon a tele-püléseken, ahol ők élnek, nincs megfelelő csatorná-zottság. A lehetőségek gyakorlatilag korlátlanok más területeken is, az útépí-téstől a megújuló energia-forrásokig. - Indiában nemcsak a népesség gyarapodik, hanem a gazdaság is rohamléptekkel fejlődik, a GDP bővülése például majdnem kétszámjegyű. Mi a titok?- Valóban, hét-nyolc szá-zalékkal nő a gazdaság is évente, de nincs szó titok-ról. Nálunk most kezdődik egy intenzív fejlődési folya-mat, s a fejlett országokhoz képest mélyről indulunk. A prognózisok szerint a gaz-daság bővülésének üteme a következő 30 évben meg-marad. Nekünk mindenre szükségünk van: utakra, gyógyszerre, élelmiszerre, elektromos energiára, tisz-ta vízre. Kína három évti-zeddel ezelőtt kezdte ezt a fejlődési folyamatot, és azóta folyamatosan tör elő-re; nálunk most jött el az idő, de nagy különbség, hogy Indiában belső piaci igények jelennek meg. Nálunk rohamosan bővül a középosztály, s így a fogyasztás is folyamatosan nő. A középosztály ma körülbelül 300 millió embert jelent az 1,3 milliár-dos népességből. Hogy csak egy példát mondjak: Indiában havonta több mint egymillió mobiltele-font értékesítenek, s ez így megy majd a következő tíz évben is, de még akkor sem lesz mindenkinek mobil készüléke. Ilyen piacról, ilyen keresletről beszélünk. Mi nem próbáljuk meg mindennel elárasztani a világot, akkora a belső kereslet, hogy a nálunk működő cégek ezt szeret-nék kielégíteni. A magyar vállalatoknak sem kell gon-dolkodni azon, hol találnak piacot. Oda kell menni, és el fogják adni termékeiket, szolgáltatásaikat. - Nem lenne egysze-rűbb a nagy államokkal, mondjuk Német- és Fran-ciaországgal, az Egyesült Államokkal üzletelni? Ők talán könnyebben kielé-gítik a számunkra szinte felfoghatatlan mértékű igényeket. - Pont erről szól a törté-net, ugyanez van Németor-szág, Franciaország, Japán, Korea és Kína viszonylatában is, de korlátlanok az igények, kielégíthetetlen a kereslet, semmi sem elég. A Fortune magazin top 400-as listáján számon tartott valamennyi világcég jelen van nálunk, akárcsak a jelentősebb német családi vállalatok, de képzelje csak el, adott 1,3 milliárd ember, akinek nincs elég cipője, zoknija, öltönye – és venni akar... S hogy miért Magyarország? Mert itt megvan a minőség, az árak pedig olyanok, amik megfelelnek az indiaiaknak. - Beláthatatlan táv-lat…, de India nemcsak a gazdasági lehetőségek miatt érdekes. Ha egy kanizsai turistának csu-pán egy dolgot mondhat-na, miért érdemes felke-resni az országot, mivel csábítaná? - Annyi mindent mond-hatnék… Aki odaérkezik, teljesen más világban talál-ja magát, mintha egy másik bolygón lenne. Az életér-zés, a spiritualitás, ami körülveszi az embert, nagyon különleges, sem-mihez sem hasonlítható. A finom ételek, a színek, a környezet… Ha megy az ember az utcán, lehet, hogy körülötte tíz különböző nyelvjárásban beszélnek. India teljesen más élményt nyújt, mint ami bárhol máshol megszerezhető. Azt is mondják, aki odaláto-gat, vagy imádja, vagy utál-ja az országot – de szeren-csére nagyon kevés olyan turista van, akit ne ragadna magával az atmoszféra, s ezt nem azért mondom, mert nagykövet vagyok…PÉTER Árpád 1,3 milliár d ember vár ja a kanizsai cégeket A kulturális est vendégei ízelítőt kaptak a különleges atmoszférából (Fotó: Gergely Szilárd)India : korlátlan lehetőségekRahul Chhabra:A magyar vállala-toknak sem kell gondolkodni azon, hol találnak piacot
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINAz autó talán legfontosabb berendezései az utasok épségét védő eszközök, így a légzsák és a biztonsági öv. Azt azonban tudni kell, ha egy baleset során kiold a biztonsági rendszer, annak cseréje igencsak borsos áron történik. Az eszközök egyenként is nagyon drá-gák, egy baleset során pedig álta-lában nem csak egy-egy légzsák nyílik ki és megy tönkre. Ha valakinek nincs biztosítása és saját zsebből kell fizetnie a helyre-állítást, akkor esetenként kompro-misszumot köt, és azt mondja, nem foglalkozik a biztonsággal. Mivel minden ilyen eszköz kizárólagosan csak egyszer használatos, ezeket nem lehet megfelelően kijavítani, helyrehozni. Ha tönkremegy, újat kell vásárolni és beépíteni az autó-ba, ami akár hét számjegyű össze-get is felemészthet. Ez lehet a fő oka annak, hogy a magyarországi személygépjárművek között több százezer olyan autó lehet, amely nem rendelkezik megfelelő utas-védelemmel. - Sajnos tapasztalatból tudjuk, hogy felújítanak légzsákokat, Len-gyelország ennek a hazája, ahol a kinyílt légzsákot visszahajtogatják, a műanyagot pedig visszaszer-kesztik - mondta a Kanizsának Moór András, a Moór Autó Kft. ügyvezetője. - A mi szervizünkből nem megy ki autó működő bizton-sági eszközök nélkül, de sajnos azt kell mondjam, ha valaki akarja, be tudja csapni akár még a diagnosz-tikai műszert is. Autóvillamossági módszerekkel el lehet azt érni, hogy egy számítógépes diagnosz-tika során úgy tűnjön, ezek az esz-közök rendben vannak. Sajnos mi már láttunk ilyet, és ez óriási gon-dot okozhat. Használtautó-vásárlás alkalmával érdemes megbízható szervizben ellenőriztetni a kocsit, hiszen egy sérülésmentes autóban nagy való-színűséggel nem oldott még ki a biztonsági rendszer. Ha már látható, mérhető a sérülésből adódó javítás nyoma, akkor érdemes a biztonsági rendszert is megvizsgáltatni. - Sajnos, nem tudom azt monda-ni, hogy ez 100 százalékosan ellen-őrizhető, de azért egy felkészült szakszerviz megfelelően képes megvizsgálni egy autót – hangsú-lyozta a szakember. - A légzsák mellett az övnek is – amelyben már pirotechnikai övfeszítő is van – nagy szerepe van a biztonságban. Amikor kiold a légzsákrendszer, vagy olyan információt kap a biz-tonsági öv, hogy meg kell védenie Még a műszert is be lehet csapni…A használt gépjármű-vet vásárlók jó részé-nek számolnia kell egyes biztonsági berendezések hiányá-val, illetve működés-képtelenségével az autóban. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testü-let közleménye szerint ugyanis több százezer hazai járműben nincs légzsák, valamint további egymillió sze-mélyautóban lehetnek nem megfelelően működő utast védő berendezések. A hiá-nyosságok oka az árban keresendő.az utasát, akkor elrobban benne egy patron, így még azt a rövid utat sem tudja megtenni a test, amit normál esetben, mert az öv rögtön belefeszíti az ülésbe. Ennek azért van nagy jelentősége, mert a gyorsuló test, ha beleütközik vala-mibe, sokkal jobban sérülhet, míg ha hozzá vagyunk szorítva valami-hez, akkor nagyobb az esély, hogy könnyebb sérüléssel megúszunk egy balesetet. Az elöl utazók mel-lett manapság a hátsó ülésen helyet foglalókra is nagyobb figyel-met fordítanak az autókban, az oldal-, fej- és térdlégzsákok az ő biztonságukat szolgálják. Egyébként, amikor biztonságról beszélünk, tette hozzá Moór And-rás, mindenki elsősorban az autó-ban utazók biztonságára gondol. A gyártóknál azonban - igaz egyelőre még csak a prémium kategóriában - egyre inkább terjed az a nézet, hogy a külső környezetre is figyel-nek. Némely gépkocsiban már van gyalogos védelem, amikor a felpat-tanó gépháztető, vagy a kívülről kinyíló légzsákszerű védelem segít az ütközés tompításában. Arra nincsenek pontos adatok, hogy a biztonsági eszközök hiánya miatt milyen fokú egészségkároso-dást szenvedtek a balesetek részt-vevői, egy azonban biztos: a meg-felelően működő biztonsági berendezés megfizethetetlen segítség, hiszen életet menthet.VUK Anita Moór András egy kinyílt, szétvágott és egy vadonatúj térd-légzsákot mutat (Fotó: Jancsi László)
2017. 03. 17. | 13Magazinwww.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huPiaci árak Kanizsánalma 290-350 Ft/kgretek 150-200 Ft/csomagújhagyma 150-200 Ft/csomagkelkáposzta 650-680 Ft/kgburgonya 200-250 Ft/kg 2017. márci-us 18.KISKANIZSAIBAJCSY ZS. U. 38/A93/319-46222:00-08:002017. márci-us 19.SALVIARÓZSA U. 6.93/536-61019:00-06:002017. márci-us 20.KIRÁLYKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002017. márci-us 21.KISKANIZSAIBAJCSY ZS. U. 38/A93/319-46222:00-06:002017. márci-us 22.PATIKAPLUSBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002017. márci-us 23.REMÉNYGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002017. márci-us 24.SALVIARÓZSA U. 6.93/536-61022:00-07:00Gyógyszertári ügyeletLuther is szerette„Isten gabona formájában adta az embernek a két alapvető élelmi-szert, a kenyeret és a sört. Akinek nincs söre, annak nincs mit innia.” „A sörhamisítás olyan vétek, mint a házasságtörés vagy az uzsora.” „Itt ülök és iszom a jó wittenbergi sört, és Isten országa magától eljön.” Íme néhány bölcs gondolat Luther Márton tollából. A reformáció atyja ugyanis nagyon sze-rette sört. Az asztali beszélgetéseinél nem hiányzott a folyékony kenyér, amit több korabeli ábrázolás is bizonyít és Makoviczky Gyu-la is megerősít. Az evangélikus lelkész egy évet töltött Wit-tenbergben, ahol közelebbről is megis-merte Luther szoká-sait és természetesen a jó német söröket is megkóstolta. Ötszáz évvel ezelőtt azonban nem a lerészegedés miatt fogyasz-tották a sört, hanem a téli vitamin-bevitel okán, ráadásul melegen itták az emberek, s Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes is gyak-ran fogyasztott sört a hideg téli estéken. A nedűnek azonban nem volt olyan ereje, mint manapság, inkább laktató hatása volt. A reformációt egy évvel meg-előzte egy „sörtörvény”, 1516-ban Németországban leszögezték azt, hogy tiszta árpából, malátából, komlóból és forrásvízből szabad kizárólag készíteni ezt az italt. Elő-ször letisztázták a sört, a követke-ző évben pedig kirobbant a refor-máció, meséli Makovicky Gyula. Egyébként a legkiválóbb német sörökön a mai napig rajta van, hogy megfelel az 1516-os tiszta-sági törvénynek. A legjobb sört azonban nem Luther, hanem felesége, Bóra Katalin készítette. Manapság pedig egy balatonszárszói férfi, aki Makoviczky Gyula barátja. A reformáció 500 éves évfordulójá-ra megalkotta a reformátor italo-kat, vagyis a kézműves Luther és Kálvin sört. MAROSIsi GáborA reformáció és a sör
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINA minap is felfedeztek a magyar hatóságok egy ille-gális gyógyszerszállítmányt, aminek hírére dr. Németné dr. Ignácz Andrea gyógy-szerészt, a Király Gyógyszer-tár vezetőjét többek között arról kérdeztük, hogyan ismerni fel a hamis gyógy-szert, mikor fogjunk gyanút, és milyen káros hatása lehet egy illegális terméknek. Az Aranyanyu-díjas gyógyszerész, a Király Női Klub alapítója elöljáróban leszögezte: Magyarországon olyan szigorú biztonsági és ellenőrzési láncon keresztül jut el a gyógyszer a patikába, hogy hamis termék oda nem kerülhet be. Ezért biztonsá-gos ott vásárolni.A szakember minap éppen egy olyan összejö-vetelen vett részt, amelyen szóba került az is, hogy egy békéscsabai család - apa, anya, anyós és após - 3 mil-liárd forintnyi forgalmat bonyolított hamis gyógy-szerekkel. A világ 73 orszá-gába postázták a készítmé-nyeket, többségében Viag-rát, végül a németek figyel-tek fel rá, hogy ugyanarról a helyről folyamatosan érkeznek hamis gyógysze-rek. Nemzetek közötti összefogással sikerült fel-göngyölíteni az ügyet, amelyben kínaiak is érintet-tek, mert az illegális termé-kek onnan érkeztek. Régen úgy tartották, a fogyókúrás és a potencia-növelő szereket hamisítják leginkább, de ez ma már nem így van. A hamisítási lista élén a rákellenes készítmények állnak. – A hamisítványokban sokszor nincs is hatóanyag – jegyzi meg dr. Németné dr. Ignácz Andrea. - Ha még-is van, akkor az nem megfe-lelő minőségű, és ezáltal jelentős egészségkároso-dással járhat a beszedése. Tudjuk, gyógyszervásárlás-nál meghatározó szempont az ár, és az emberek olcsó tablettákhoz szeretnének hozzájutni, de ha valami gyanúsan olcsó, akkor már lehet kételkedni. És ne legyünk naivak, bár amikor az ember nagy bajban van, hajlamos mindent elhinni. A gyógyszerész azt mond-ja, nem baj, ha valaki az inter-neten vásárol, csak tájéko-zódjon hiteles forrásból, mielőtt kiadja a sok pénzt, amiért gyakran nem kap mást, mint egy kis C-vita-mint. Persze olyan marke-tinggel, amelynek hatására elhiszi, hogy csodákat remél-het a terméktől. Fontos sza-bály, szögezi le dr. Németné dr. Ignácz Andrea, hogy a gyógyszerekért valakinek felelősséget kell vállalnia, hiszen ha azt a beteg beve-szi, nem halhat meg tőle. A gyógyszerész hozzáte-szi, nem járunk messze az E-recept bevezetésétől, amellyel a páciens a taj-szá-ma alapján tudja kiváltani a gyógyszereit, így a vények hamisítása nagymértékben megnehezedik. Egy-két éven belül pedig bevezet-nek egy olyan extra vonal-kódot is, amelynek alapján a gyógyszer útja a gyártás-tól a betegig nyomon követhető lesz Európában. – A gyógytermékek terü-letén már van előrelépés – magyarázza. - A magyaror-szági étrend-kiegészítőket forgalmazók összeálltak egy szövetségbe, és aki ennek tagja – gyártó és forgalmazó –, garantálja, hogy az általa forgalmazott készítmény megfelel a minőségi köve-telményeknek.Ma már egyébként a gyógyszertáraknak is van webshopjuk, amit minden esetben egy az Országos Gyógyszerészeti Intézet által nyilvántartott patika működtet, s ezen a platfor-mon a beteg nyugodtan, kétségek nélkül vásárolhat. BAKONYI ErzsébetA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a 2017. április 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra.Élelmiszerpiac a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok Üzletház földszintjénLicitálási alapdíj: 36.000 Ft/félasztalJelentkezési határidő: 2017. március 13. 13:00 óraAz árverés ideje: 2017. március 13. 13:00-korHeti vásár és használtcikk vásár a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok üzletház földszintjének C és D szektorában, valamint a parkoló kijelölt területénLicitálási alapdíj parkoló: 24.000 Ft/árusítóhelyüzletház: 9.600 Ft/félasztalJelentkezési határidő: 2017. március 19. 12:00 óraAz árverés ideje: 2017. március 19. 12:00-korLICITFELHÍVÁSA licitálási hirdetmények, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető. Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeletén Az árverések helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaVia Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészség-ügyi Intézet (OGYÉI) a hamis és engedély nélküli gyógy-szereket forgalmazó weboldalak mellett rendszeresen frissített listát publikál azokról a hamis és nem engedé-lyezett készítményekről is, amelyekkel piacfelügyeleti tevékenysége során találkozik. A hatóság a listán szerep-lő készítmények neve/hatóanyaga mellett közzéteszi azt is, hogy miért veszélyes az adott terméket az illegá-lis csatornán keresztül megvásárolniuk a fogyasztók-nak. A lista három besorolást tartalmaz: hamisított, nem engedélyezett, illetve illegális gyógyszer. Terjednek a hamis gyógyszerek A patika biztonságosEgyre több a hamis gyógy-szer, szinte hetente lehet hallani híradáso-kat lekapcsolt szállítmányokról, s tudjuk, hogy a netről sem föltét-len célszerű rendelni. Nő az illegális gyógy-szer-, a designer- és partidrog- kereskedelem, mert van rá igény. Az egész-ségügy fekete-gazdaságát természetesen a pénz mozgatja.Dr. Németné dr. Ignácz Andrea: A gyógyszertárakba hamis termék nem kerülhet be
Nemrégiben leszegett fejű emberek tűntek fel a Csónakázó-tó partján. Mint kiderült, megérkezett Kanizsára is az új őrület, a Pokemon-vadászat. A játékot több kontinen-sen művelik, mondja a középkorú Csaba, miköz-ben folyamatosan a telefon kijelzőjét fürkészi. Elárulja, Nagykanizsán tavaly nyár óta hódít, s nem kell más hozzá, mint egy okostele-fon, amelyre le kell tölteni a játékot. Ha ez megvan, színt kell választani, ami a csapatba tartozást jelöli. - Többfajta feladatot kell megoldani, ezek közös jel-lemzője, hogy ki kell jönni a szabadba, és a telefont, mint egy térképet használ-va, vadászni kell a Pokemo-nokra – magyarázza Csa-ba. - Többféle céllal sétá-lunk fel s alá egy-egy hely-színen. A Pokemon-tojások kikeltetéséhez például folyamatosan gyalogolni kell, minél több kilométert teszel meg, annál több Pokemont tudsz kikeltetni. Vannak olyan tojások is, amelyekből 10 kilométer megtétele esetén bújnak csak ki a Pokemonok. A másik megoldandó feladat a vadászat. Az ember sétál, és folyamatosan figyeli a tele-fonját, amely bizonyos helyeken jelez, hogy ott Pokemon bújik meg. Ezeket azonban nem egyszerű elkapni, hiszen úgyneve-zett pörgető-pontokon edződött, poke-labda szük-séges hozzá. A játék lénye-ge itt is az, hogy sétálni, mozogni kell. A Csónakázó-tó partján például a büfé épülete mellett álló, fara-gott szobor ilyen pörgető-hely, a büfé maga pedig egy csatahelyszín.Merthogy csata is van: a különböző színű játékosok egy-egy ilyen ponton küzdhetnek meg egymás-sal, természetesen csak az okostelefonjaikon keresz-tül. Csatázni Nagykanizsán a Csótó mellett például a régi víztoronynál, a Felső-templomnál és a Sétakert bejáratánál is lehet. - A letöltött játékot akkor is folytathatom, ha éppen idegenben járok – fogal-maz Csaba. - Akár Siófokon vagy éppen Sopronban is vadászhatok, de van olyan fanatikus játékos, aki pél-dául Zágrábba megy, mert ott olyan Pokemonok is vannak, amelyekre Dél-Zalában sosem lelhet. Azonban körültekintéssel, ésszel kell játszani, mert külföldön már több halá-los közúti baleset is adó-dott abból, hogy valaki belefeledkezett a Poke-mon-vadászatba. PAPP Attila 2017. 03. 17. | 15MagazinTojást keltetnek, vadásznak és csatáznak is a játékosok(Fotó: Papp Attila)Miklósfán született és a négy főiskolai évet leszá-mítva ebben a városrész-ben élt, él Hársfalvi-Gom-bos Viktória. Mindig is sze-rette a városrészt, a válto-zatos, dimbes-dombos tájat. A diploma megszer-zése után magától értető-dő volt, hogy Kanizsán keres állást magának. – Ugyan a városhoz tarto-zunk, de ez mégis egy igazi falu – jelentette ki a szavai-ból kisugárzó szeretettel. - Gyermekkoromban nekünk is voltak háziállataink – ele-venítette fel a kétgyermekes anyuka, a Családok Átmene-ti Otthonának vezetője. Három éve kezdtek el a férjével saját otthont keres-ni. Viktória mindig is kertes házba vágyott, ezért Mik-lósfán kívül a környező fal-vakat is bejárták.- Kötődtem a régi utcánk-hoz, de a szívemben őriz-tem egy másik, a miénkből nyíló kedves utcát is, ahol végül sikerült megvennünk a második házat. Bizton-ságérzettel tölt el, hogy az eredeti lakhelyünk közelé-ben élhetünk a családom-mal, de mégis külön épü-letben. - A közösségi élet talán most fejlődik – fogalmaz Hársfalvi-Gombos Viktória. - Azt szokták mondani a miklósfaiakra, hogy kicsit nehezen megmozgatha-tók, és ebben van is némi igazság. Viszont ha az ember időt, energiát szán rá, akkor megtalálja azt a társaságot, klubot, ahová jó tartozni, és ezzel egyúttal saját magát is aktivizálja. Ilyen a Mi nők, a Kertbarát és a Baba-mama klub is. Szí-nesedik a közösségi élet, programok szervezésével az egyházközösség is pró-bálja kivenni részét a falu életéből, és egyre több édesanya keresi fel kisgyer-mekével a Vajda Margit által vezetett kerekítő fog-lalkozásokat. Miklósfa mel-lett szól az az érv is, hogy az iskola és az óvoda olyan szép környezetben helyez-kedik el, és olyan minőségi oktatást-nevelést nyújt, ami szerintem kiemelkedő a városban. Nem is volt kér-dés számomra, hogy az 5 éves kisfiamat és a 3 éves kislányomat a miklósfai óvodába, és később a mik-lósfai iskolába járatom. BAKONYI ErzsébetMinden érv mellette szól…Városrészke rin gő 4. Szeretünk Nagykanizsa! sorozatunk-ban azt mutatjuk meg, a (város)részek hogyan alkotnak egészet. Negyedik állomásunk Miklósfa. Hársfalvi-Gombos Viktória: Az ember megtalálja azt a társaságot, klubot, ahová jó tartozni (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Itt az új őrület!Zágrábba ismennekPokémonért
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖnkNKormányZAt1. A pályázat célja:A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a fog-lalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását. 2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 60 000 E forint.3. A pályázók köre:A pályázaton részt vehetnek:azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkor-mányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.A pályázaton nem vehet részt:az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállal-kozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társa-ság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.4. Pályázati feltételek:A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol, b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül leg-alább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbác.) a b) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályá-zatában meghatározott – bővítés esetén bővített – foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legkésőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mér-tékre fejleszti, továbbád.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épü-letértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántar-tásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.A pályázó:vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő ada-tokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a meg-előző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamen�-nyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladékta-lanul köteles a Támogatót tájékoztatni; tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-vény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerző-dést nem átlátható szervezettel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szer-ződés alapján nem teljesíthet kifizetést; tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szer-ződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll;tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése cél-jából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban megha-tározott adatokat kezelni.5. Pénzügyi feltételek:Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkozta-tottak létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában – a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével – az alábbi táb-lázat szerint kerül megállapításra:Létszám-növekmény Beruházási érték (M Ft) (fő) 50 – 100 101- 500 501- 5-20 0-20 % 20-35 % 35-50 % 21-50 5-25 % 25-40 % 40-55 % 51-100 10-30 % 30-45 % 45-60 % 101- 15-40 % 40-55 % 55-70 %Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkal-mazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alap-ján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerin-ti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján oda-ítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgál-tatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintös�-szeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gaz-dasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támoga-tás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyúj-tott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásá-ban nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely cso-portmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítá-sára alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támoga-tások támogatástartalmáról.A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támo-gatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.6. SzerződéskötésA pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájá-rul, hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzá-logjog kerüljön bejegyzésre.7. A támogatás kifizetése:A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingat-lan-nyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálogjog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötele-zettség lejártát követően intézkedik.8. A támogatási szerződés megsértésének szankciói:Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás: a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg; a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámo-lási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni. 9. A pályázat benyújtásaA pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban megha-tározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyama-tos, a végső határidő 2017. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellék-letek listája az adóügyi csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á SNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2017. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
2017. 03. 17. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Március 18., szombatSándor, EdeA Sándorra kétféle eredetmagyarázat létezik. 1. görög-olasz-német név, jelentése: az embereket vagy az emberek ellen oltalmazó. 2. Török eredetű, ez esetben jelentése: akarat. Az Ede az Edvárd német rövidüléséből önállósult, jelentése: a birtokát megőrző.Március 19., vasárnapJózseSEf, BánkA József héber eredetű, jelentése: Jahve + gyarapítson. A Bánk a bán magyar méltóságnév -k kicsinyítőképzős származéka.Március 20., hétfőKlaudia, AlexaA Klaudia latin eredetű, jelentése: a Claudius nemzetség nőtagja. Az Alexa az Alexandra név rövidítése, jelentése: harcra kész, az embereket oltalmazó.Március 21., keddBENEdek,NapsugárA Benedek latin eredetű, jelentése: áldott. A Napsugár magyar eredetű, s azt jelenti, mint a szó maga: napsugár.Március 22., szerdaBeáta, IzoldaA Beáta latin eredetű, jelentése: boldog. Az Izolda kelta-német eredetű, jelentése: vas, tevékenykedni, rendelkezni.Március 23., csütörtökEmőkeMagyar eredetű, jelentése: anyatejjel táplált újszülött, bébi.Március 24., péntekGáborHéber eredetű, jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt1.A pályázat célja:Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növe-lése, a munkanélküliek számának csökkentése. 2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 E forint.3. A pályázók köre:A pályázaton részt vehetnek:- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási terü-letén működtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részle-tezettek szerint. - azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, vala-mint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.A pályázaton nem vehet részt:a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vál-lalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül meg-szűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így mun-kahelyet létesített;c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van,d) az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.4. Pályázati feltételek:a) a legfeljebb 50 főt foglalkoztató vállalkozás által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja: aa) hogy legalább 1 új munkahelyet létesít és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásnál foglalkoztatottak létszáma a pályázat benyújtását megelőző egy évben nem csökkent;ab) hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti meglevő korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest, a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő 2 hóna-pon belül megvalósítja, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;b) az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozó által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a tervezett létszámfejlesztést (legalább 20 %) a pályázat ked-vező elbírálását követő 4 éven belül megvalósítja nagykanizsai székhelyén, telephe-lyén, illetve fióktelepén, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;A pályázó: § vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban sze-replő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellen-őrzés keretében ellenőrizze;§ vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);§ vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjá-tól a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amely-ből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető;§ vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott vala-mennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;§ külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót tájékoztatni; § tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezettel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést; § tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásá-ról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támoga-tó a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll;§ tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőr-zése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban fog-laltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban meghatározott adatokat kezelni.5. Pénzügyi feltételek:A pályázható támogatás összege a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5 millió forintot.Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt és az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelőző 5 év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 20 %-ot, a vál-lalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes munkaidős mun-kahely után 500.000 forint.Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatás cse-kély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működésé-ről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkal-mazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt meg-előző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgál-tatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintös�-szeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gaz-dasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támo-gatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmoz-ható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdés-ében meghatározott felső határig halmozható.A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonat-kozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatáro-zott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapításá-ra alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köte-les azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatások-ról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.6. SzerződéskötésA pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval, a dön-tést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.7. A támogatás kifizetése:a) a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását és a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe ésaa) a támogatás igénybevételét követően a vállalt létszámfejlesztést nem a 4. a-b) pontban meghatározott feltételek szerint és a minimális mértéket el nem érően tel-jesítette, a támogatás teljes összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni, ab) a támogatás igénybevételét követően a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont sze-rinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt mértéket el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni. b) utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bank-garanciát nem biztosít. Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban ba) a létszámfejlesztés teljesítése nem éri el a 4. a-b) pont szerinti minimális mér-téket, a támogatásra nem jogosult,bb) a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt létszámfejlesztés mértékét el nem érően (részteljesítés) teljesítet-te, a támogatás arányosan csökkentett összegére jogosult.8. A pályázat benyújtásaA pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban megha-tározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-gármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyama-tos, a végső határidő 2017. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellék-letek listája az adóügyi csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagy-kanizsa.hu honlapról.pályázAti felHÍVásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2017. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
2017. 03. 17. | 19HirdetésTájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megren-dezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is előzetes egyeztetés szerint lomtalanítunk.A lomtalanítási akció 2017. április 1-től 2017. április 12-ig,illetve 2017. április 19-től 2017. május 5-ig tart.A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 20-tól április 21-ig, munkanapokon 1300-1600-ig a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 93/537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni. A társasházak közös képviselői a lomtalanítást személyesen jelenthetik be a cég Vár u. 5. sz. alatt lévő szállítási irodájában.A közösen leegyeztetett időpontra a Szolgáltató a lomhulladék men�-nyiségétől és összetételétől függően az elszállításra konténert, a csalá-di házas övezetben tömörítős hulladékgyűjtő gépjárművet biztosít.Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén, szomba-tonként történő lomtalanításra van lehetőség (04.01., 04.08., 04.22., 04.29.). A háztartásban keletkezett lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás regge-lén, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni. Kér-jük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagy-darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladé-kot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televí-zió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!A Szolgáltató egy helyről csak egyszer tudja elvinni a kirakott lomot. A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítés-mentesen adhatók le a háztartásokból származó elkülönítetten (szelek-tíven) gyűjtött hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok, valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi. Kérjük ezért, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér és színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, használják a kihelyezett elkülönített (szelektív) hulladék-gyűjtő szigeteket és a hulladékudvart.Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a lomtalanítás költségeit a rendszeres hulladékszállítás bevételei fedezik, ezért a rendezetlen, szü-neteltetett szerződésű, illetve díjhátralékos ügyfeleinktől a lomhulla-dék nem kerül elszállításra.A szabálytalan közterületi hulladék-kihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai ellenőrzik és szankcionálják! A háztartásoknak, társasházaknak lehetősége van fenti a lakossági lom-talanítási akciótól eltérő időpontban, térítés ellenében is lomtalanítást rendelni a Szolgáltatótól.Kérjük együttműködését környezetünk tisztaságának megóvásában!Köszönettel, az Ön Szolgáltatója: Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.Kanizsára érkezik a Margaret IslandBakancslista és after partyAlbumbemutató koncert-tel örvendezteti meg a nagy-kanizsai közönséget hazánk egyik legkedveltebb alterna-tív popzenét játszó zeneka-ra, a Margaret Island. Az együttes március 23-án, 20 órakor mutatja be legújabb, Bakancslista elnevezésű albumát a Hevesi Sándor Művelődési Központban.A zenekar saját bevallása szerint a hanganyag azért kapta ezt a címet, mert ren-geteg olyan élményben volt részük az elmúlt időben, ami a bakancslistájukon szere-pelt. Az énekesnő, Lábas Viki és zenekara olyan dalok-kal készül az estre, mint a rádiós slágerlista-vezető „Veled minden”, a lélekemelő „Napfény”, vagy a pattogó ritmusú „Engedd, hogy sza-bad legyek”. Az újdonságok mellett természetesen a már jól ismert kedvencek is elhangzanak majd.A Kanizsai Kulturális Köz-pont azokra is gondolt, akik az élőzenés koncert után még egy kicsit lazítanának: 22 órától after party veszi kezdetét a HSMK Farkas Ferenc termében, ahol az igényes könnyűzenék mel-lett vizuális műsor szórakoz-tatja majd a publikumot.(PR)Lábas Vikiék az új dalok mellett a régi slágereket is eljátsszáka HSMK-ban (Fotó: MI-sajtó)L O M T A L A N Í T Á S 2017. év
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2017. március 18-24.Március 18., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Út-mutató (vallási magazin), 01:25 Creative chef Nagy Eszterrel, 01:50 Híradó, 02:05 Sztárportré – Éles István, 02:25 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 02:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Út-muta-tó (vallási magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Creative chef Nagy Eszterrel, 08:45 Sztárportré – Éles István, 09:05 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Riasztás (rend-védelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Aktuális – Utazás kiállítás 2017, 15:00 Napi Kanizsa – újranéző, 15:25 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 15:55 Út-mutató (vallási magazin), 16:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 Paprikáscsirke, avagy Stex és New York – a Hévízi Új Színpad előadása, 21:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:15 Lapozó.Március 19., vasárnap00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 01:00 Paprikáscsirke, avagy Stex és New York – a Hévízi Új Színpad előadása, 03:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30 Paprikáscsirke, avagy Stex és New York – a Hévízi Új Színpad előadása, 09:30 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:45 Lapozó, 12:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00 Aktuális – Utazás kiállítás 2017, 15:20 Napi Kanizsa – újranéző, 15:50 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:20 Út-mutató (vallási magazin), 16:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Szentmise a Piarista kápolnában, 19:25 1100 év Európa közepén: Segesvár és a Kis-Küküllő völgye (ismeretterjesztő magazin), 19:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Sztár-portré – Muri Enikő, 20:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:30 Info blokk, benne Hír-adó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:55 Lapozó. Március 20., hétfő00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:25 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:25 1100 év Európa közepén: Segesvár és a Kis-Küküllő völgye (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Sztárportré – Muri Enikő, 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Szentmise a Piarista kápolnában, 07:55 1100 év Európa közepén: Segesvár és a Kis-Küküllő völgye (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 08:45 Sztárportré – Muri Enikő, 09:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 10:25 Lapozó, 12:00 1100 év Európa közepén: Segesvár és a Kis-Küküllő völgye (ismeretter-jesztő filmsorozat), 12:25 Sztárportré – Muri Enikő, 12:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Út-mutató (vallási magazin), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:10 Egis Körmend - Alba Fehérvár NB I A-csoportos férfi kosár-labda-mérkőzés, 21:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:35 Lapozó.Március 21., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Út-mutató (val-lási magazin), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Egis Körmend - Alba Fehérvár NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 03:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Út-mutató (vallási magazin), 07:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 08:10 Híradó, 08:25 Egis Körmend - Alba Fehérvár NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Út-mutató (vallási magazin), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Egis Körmend - Alba Fehérvár NB I A-csoportos férfi kosár-labda-mérkőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Nobel-díjasok és tehetséges diákok VIII. találkozója, 20:40 Híradó, 20:55 Aktuális – Hargita, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 22., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Nobel-díjasok és tehet-séges diákok VIII. találkozója, 02:20 Aktuális – Hargita, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Nobel-díjasok és tehetséges diákok VIII. találkozója, 08:50 Aktuális – Hargita, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajda-sági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Nobel-díjasok és tehetséges diákok VIII. találkozója, 13:30 Aktuális – Hargita, 13:55 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarka-nizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, TV-torna Andival, 19:40 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 20:10 Így történt... - beszélgetés a Gulág túlélőjé-vel, Szabó Zsigmonddal, 21:00 Híradó, 21:15 Honvéd7, 21:25 K’arc (kulturális magazin), 21:55 Info blokk ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 23., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Így történt... - beszélgetés a Gulág túlélő-jével, Szabó Zsigmonddal, 02:30 Honvéd7, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Így tör-tént... - beszélgetés a Gulág túlélőjével, Szabó Zsig-monddal, 09:10 Honvéd7, 09:20 K’arc (kulturális maga-zin), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Így történt... - beszélgetés a Gulág túlélőjével, Szabó Zsigmonddal, 13:45 Honvéd7, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Balasport (regionális sporthírek), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Gézengú-zok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 24., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Balasport (regionális sporthírek), 02:15 Székely konyha, 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Balasport (regionális sporthírek), 08:45 Székely kony-ha, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Balasport (regionális sporthírek), 13:25 Székely konyha, 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Élet-módi, 20:10 Visszatérés Somogy országba (isme-retterjesztő kisfilm), 20:35 Híradó, 20:50 Látogató, 21:10 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:10 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2017. 03. 17. | 21SportMúlt szombaton összejövetelre hívta az UFC Nagykanizsa vezetősége azon egykori labda-rúgókat, akik valamikor a helyi futballéletben nem kis szerepet játszottak. A kezdeményezés ötletgazdáinak nem is kellett csalatkozniuk, mivel több tucatnyian érkeztek a PEN aulájába a 13 órás kezdésre.- Roppantmód örültünk, hogy ennyien eljöttek erre a rendez-vényre, amelyen az egykori helyi spílerek örökös bérleteiket is átve-hették a Nagykanizsa mérkőzése-ire - kezdte Gombos Zsolt, az UFC szakmai igazgatója, aki erre a néhány órára a sportos öltözéket elegánsra cserélte. - Az ötlet onnan jött, hogy Egersze-gen is elég volt például néhány nap ahhoz, hogy egy ilyen találkozót összehozzanak, gondoltuk, miért ne lehetne itt is ilyet megcsinálni.- Marad az elegáns öltözék a mérkőzésre is? - vetettük közbe még a Zalakomár elleni meccs előtt, de gyorsan jött is a válasz.- Nem, arra átöltözöm, visszave-szem a lazáb-bat... - hang-zott már oldottab-ban a fele-let.- Pedig olyan Mourinho-fíling lett volna zakóban, ingben, ugye? - jött a másik oldalról, Németh Ferenc-től, az UFC technikai vezetőjétől a megállapítás, miközben máshol már javában folyt a nosztalgiázás.A korosztályának csak Cuki, Sötye, Agyas, Topi, Simi, s mások is, így Vlaszák Gézától Németh Andráson át Kepe Tiborig nagy lelkesen elemezték, hogy mikor hol és milyen nagy meccseket vív-tak. Természetesen a múltidézés élén, na jó, az első ötben, Horváth Lajos és Fuisz László biztosan helyet követelne magának.- Úgy hallottuk, önök ketten egymás között éles zrika-hábo-rút folytatnak máig arról, melyi-kük játszott több néző előtt?- No, figyeljen, elmondom én magának, olyan jóban voltunk Freddy-vel, hogy még akkor sem tudtunk egymás társaságától megszabadulni, amikor pedig úgy nézett ki, sikerülhet - így Horváth Lajos, alias Agyas. - Malév géppel mentünk, ő a Vidivel valamilyen edzőtáborba, vagy kupára Kínába, én meg a katona-válogatottal Koreába. Hát, mondom, érezze a törődést, belső vonalon fel is hív-tam, hát, amilyen szerencsém volt, még szinte a repülőn is előkerítet-ték nekem...Fuisz László ahogy felbukkant 10 ezer méter magasban, úgy tett a pályán az oldalvonal mellett is.- Naggyá tettem ám az olyan társakat, mint a Győző, vagy a Filip, de időnként még Bócz Lali is kapott tőlem forintos labdákat - replikázott Fuisz, aki Skublics Győzőt és Almir Filipovicsot emlegette, na és a találkozóra egykori versenysúlyával érkező Bócz Lajost ki ne felejtsük a sorból.Onnan már rajtunk volt a sort, hogy a Bócz, Skublics, Fuisz támadótriót képen is megörökítsük, akik aközben is nagy hévvel meséltek arról az 1989-es Csepel SC elleni meccsről, amely szinte az NB I-be jutásról volt hivatott dönteni, és amelyet az Olaj 11-esekkel veszített el. Mindez olyan éktelen haragra gerjesztette az égieket, hogy akkora égszaka-dást talán azóta és addig sem látott Kanizsa, meg a 10 ezres nézősereg.Volt persze még ilyen „majd-nem” élmény korábbról, a Nyír-egyháza elleni osztályozós pár-harcról az NB I-ért, na meg végre az 1994-es és 1999-es NB I-es, illet-ve PNB-s feljutás, amelyekkel az 1949-es felkerülést ismételték meg Nagykanizsa akkori labdarú-gói... Persze, mint sok más törté-net a szombat délutánról, azok is külön írást érdemelnének.POLGÁR LászlóEnnyi legendát egy helyen ritkán látni… (Fotó: Polgár László)És akkor jött a hívás Koreából A Bócz, Skublics, Fuisz támadótrió. Zrikában is verhetetlenek
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKözleményIngatlanANKeleti városrészben garázst vásárolnék. Tel: 06-30/9074-833.400 négyszögöl szőlő, pince, gyümölcsös, felszereléssel eladó. Tel: 70/316-3253.SzolgáltatásTelevízió-javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel: 06-30/597-1530.Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., vala-mint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.Régi iratokat, újságokat, fotókat, reklámtáblákat, térképeket, képesla-pokat és kitüntetéseket vásárolnék Nagykanizsán és környékén. Tel: 30/332-8422, 93/317-120.A bajnoki címért mennek…Folytatta jó szereplését ebben az esztendőben is a Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE NB I-es női asztalitenisz együttese, hiszen idén az eddigi négy fordulóból három győ-zelmet és egy döntetlent jegyeznek Jakabfi Imre tanítványai.A 11. fordulóban a KSSE a legnagyobb rivális Szekszárd AC-hoz látogatott és hozott el egy pontot a 9:9-es végeredménnyel. A 10. fordulóból elhalasztott meccsen már meglett a győzelem is, akkor idegenben 12:6-ra nyertek Madacki Mirelláék. Az újabb körben a kanizsa-iak aztán itthon fogadták a Szombathelyi AK csapatát, és 10:8-as sikernek örülhettek a hazaiak. A 13. fordulóban a nagykanizsaiak ismét utaztak, a Várpalotai Bányász SK II ellen pedig 14:4-es győzelmet könyvelhettek el.A Kanizsa Sörgyár SE ezzel a női NB I Nyugati csoport-jában tizenegy mérkőzés után 21 ponttal áll, s vezeti a tabellát a Szekszárd AC előtt.Március 18-án, szombaton 8 órától a Hevesi Sándor Művelő-dési Központ ismét látványtánc-eseménynek ad otthont, hiszen az ESDU szerve-zet világbajnok-ságának egyik kvalifikációs állomását rende-zik a kanizsai helyszínen.Ahogy azt a rendező Szan-Dia FSC részéről Vágó László és Vágó Lászlóné hangsúlyozták, a kanizsai rendezvény is jó alkalom lesz a magyarok mellett számos más náció képvise-lőinek arra, hogy jogot sze-rezzenek a május végén sorra kerülő horvátországi vb-n való indulásra. A magyar forduló mellett még lesz horvát, osztrák és bolgár kör is, a nagykanizsai eseményre 27 egyesület és iskola 600 táncosát várják, a házigazda kanizsaiak 34 gyakorlattal készülnek.A pontozóbírói gárda is illusztris lesz a HSMK-ban, hiszen szlovén és osztrák tagja mellett ketten az Amerikai Egyesült Államok-ból érkeznek, hogy a gya-korlatokat elbírálhassák.Az ESDU világbajnokságát amúgy május 24-28. között rendezik Porecben, amelyre több tucatnyi ország, köztük Magyarország táncosait vár-ják, hogy részesei lehesse-nek a majd’ hatezer verseny-zőt felvonultató színes kaval-kádnak. A versenyre jó felve-zetés volt a zalaegerszegi Press Dance Kupa, amelyen a Szan-Dia FSC is képvisel-tette magát, és növendékei számos elsőséget gyűjtöt-tek.Artistic akrobatik junior-ban Gerlinger Laura, juni-or csoportban az Arengers, film és musical csoport gyermekben a Be our guest előadás, trió gyermekben az Utódok, artistic show dance mini trióban a Tün-dérek, mini formációban az Eperkék, gyerek duóban a Zootropia, junior duóban a Taródy Csenge-Ács Bar-bara páros, gyerek nagy csoportban a Super Marió, gyerek formációban a Hóemberek, gyerek nagy formáció showban a Cir-kusz produkció végzett az élen.POLGÁR LászlóKöltözik a Kanizsa hetilap szerkesztősége!Új SZÉKhelyünk: Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. (Kanizsa TV) 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8. 2017. má rcius 20-tól meGVÁLTozik a www.kanizsaujsag.hu weboldal levelezési címe Új eLÉrhetőSÉGünk: kanizsaujsag@kanizsaujsag.hu Kérjük, hogy levelezési listájukban az új címet rögzíteni szíveskedjenek.Ha az asztaliteniszező hölgyek így folytatják, ebből bajnoki cím leszVb-re kvalifikálnakFotó: Polgár László
2017. 03. 17. | 23SportA labdarúgó megyei első osztályban a 18. forduló mérkőzéseivel folytatódtak a küzdelmek. Az UFC Nagykanizsa a Flexibil-Top Zalakomár ESE-t, míg a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE a Szerszámsziget-Zalalövői TK-t győzte le hazai környezetben.Az UFC Nagykanizsa nem túl jó mérkőzésen nyert 3-0-ra (gólszerzők: Geren-csér Attila, Kulcsár Roland, Hóbor Gergő) az utolsó előtti komáriak ellen, és továbbra is második helyen áll, míg a Kiskanizsa előrelépett a tabellán, jelenleg a 10. A Sáskák egy valódi értékmérő meccsen győzték le a zalalövőieket 4-1-re (a kiskanizsai talála-tokat a triplázó Pál Martin és Lukács István jegyezte). A két mérkőzésnek vol-tak remek egyéni alakításai, hiszen az Olajbányász-sta-dionban például Hóbor Gergő egy jobb oldali szög-letből ballal érintés nélkül szerzett gólt, míg Kiskani-zsán Pál Martin jegyzett klasszikus mesterhármast úgy, hogy a találkozó elején ehhez 18 percre volt mindössze szüksége.A múlt hétvége hőseiHóbor Gergő (UFC Nagykanizsa)Tulajdonképpen az UFC meccsére kilátogató szám-talan helyi labdarúgó legenda előtt „mentette meg” együttese becsületét azzal, hogy egy remek ala-kítással szögletből megsze-rezte gárdája harmadik találatát. A 23 esztendős focista már légióskodott, hiszen a szlovén Nafta Len-dava színeiben játszott, majd a rá következő idény-ben a Lenti TE legénységét erősítette. Ahogy akkor jel-lemezték, mondhatni egy rúgó volt benne, amit ha felhúzták, Gergő azzal a lendülettel végig is zakatol-ta a pálya bal oldalát, ha kellett szerelt, ha kellett, azzal a lendülettel be is adott a másik oldalon... Kanizsára picit más szerep-körben került 2015-ben, de lassan megtalálták a helyét, és ő is belerázódott csapata játékába.Pál Martin (Kiskanizsai Sáskák)Kezdjük azzal, hogy egy mesterhármas soha sem szorul magyarázatra. Alka-ta végett Martin talán nem a csapatvédekezés nagy-mestere, mentségére szól-jon, hogy akár a jobb, akár a bal szélen kap lehetőséget, igyekszik az ellenfél vonalai mögé kerülni mozgékony-ságát kihasználva. A mai kor szelleme végett egye-lőre produkcióján többször is érződik, hogy úgymond kifelé focizik, vagyis egy-egy próbálkozása után nem egyszer a korlátok és a nézőtér felé tekint ki, hogy a közönség reakcióját nyugtázhassa. (Halkan tes�-szük hozzá, ezt már csak azért sem róhatjuk fel neki, hiszen nem is olyan régen egy Kanizsához közeli város együttesénél a vezetőedző tette ugyanezt labdarúgá-sunk legfelső osztályában, amikor egy-egy jól „irány-zott” és hangos instrukciója után csak-csak kitekintett a lelátóra, hogy mindenki jól hallotta-e szereplését...)POLGÁR LászlóSiker a rangadónAquaprofit-Nagykanizsai TSK (1.) - ASE Paks (3.) 6,5:5,5NB I-es sakkcsapatbajnoki mérkőzés, 7. forduló, Nagykanizsa.A házigazdáknak nem volt egyszerű dolguk a paksi-akkal, hiszen az első hat parti egyaránt döntetlennel ért véget, és 3:3 volt az állás. Utána sem sokat változott a helyzet, Ivan Ivanisevics azonban kiharcolt egy győztes meccset, amivel a nagykanizsaiak felé billent a mérleg nyelve. A házigazdák számítottak a kemény találkozóra, a tabellán elfoglalt első helyük azonban így sem forog nagy veszélyben.Egerszegre viszik a kupát?A hetedik kör legjobbjaiA 7. pontszerző nyílt ama-tőr páros teniszversenyt rendezték fedett pályás sze-zonjukban a nagykanizsai teniszezők, amelyen hét városból 28 induló várta a kezdő adogatást.Ezúttal kimondottan erős és kiegyensúlyozott mezőny jött össze, a végső győzelmet pedig a zala-egerszegi Paál Barnabás-ifj. Csalló János páros nyerte. A 2012 óta zajló sorozat 1950. nevezése a Szakács Attila-Péntek Ist-ván duó nevéhez fűződött. A vigaszversenyt a Marton Tamás-Szalai Sándor (Energia Szabadidősport Klub) kettős nyerte.Végeredmény: 1. Paál Bar-nabás-ifj. Csalló János (Zalaegerszeg), 2. Magyar Attila-Minor Levente (Pécs-Nagyatád), 3. Nagy Csaba-Vukics József (Röpte TC-Ener-gia Szabadidősport Klub) és Molnár József-Nagy Béla (Zalaegerszeg-Marcali). A pontverseny állása hét ver-seny után, az utolsó fordu-ló előtt: 1. Paál Barnabás (Zalaegerszeg) 95 pont, 2. Nagy Béla (Marcali) 85, 3. Péntek István (Kanizsa TC) 78, 4. Lévai Csaba (Energia) 75, Nagy Csaba (Röpte TC) 75.Hatpontos hétvége Hóbor Gergőé a bal oldalaz UFC-nél, de jobbrólszögletből is gólt lő akár (Fotó: Polgár László)Pál Martin igazán kitett magáért,az első húszpercben eldöntöttea Kiskanizsameccsét
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKDianiska Dániel, a sormási István Fogadó séfje már gyermekkorában eldöntötte, hogy szakács lesz. A Thúry György SZKI-ban tanult Nagy József-né szakoktatótól, majd Franciaországban töltött néhány hónapot, hogy szakmai tudását gyarapít-sa. Számtalan neves gasztronómiai versenyről tért haza aranyéremmel, és tavaly megszerezte a sza-kács mestervizsgát is. A fogadóban munkatársai-val együtt azon mesterkednek, hogy újabbnál újabb ételkülönlegességeket alkossanak.Zöldfűszeres crusta morzsában rozéra sütött sertésszűzpecsenyesárgarépa variációkkalHozzávalók (4 adag):800-1000 gr sertésszűzpecsenye, 1,2 kg sár-garépa, 0,6 kg fehérrépa, 0,2 l tej, 0,15 l tejszín, 0,15 kg teavaj, 0,05 kg friss bazsalikom, 0,1 pet-rezselyemzöld, 0,02 kg kakukkfű, rozmaring, 0,1 kg fokhagyma, 0,08 kg morzsa, 3 db tojás, 0,1 kg liszt, 0,05 l olívaolaj, só, bors. Elkészítés: A sertésszüzet lehártyázzuk, leformázzuk. 16-18 dkg-os darabokat vágunk ki belőle, sóval ízesítjük, frissen őrölt borssal fűszerezzük. Ser-penyőben, kevés zsiradékon elősütjük, majd pihentetjük, – addig elkészítjük a zöldfűszeres morzsát. A zöldfűszereket lelevelezzük, meg-mossuk, majd konyharuhában szárítjuk, ezután a morzsával együtt leturmixoljuk. Ha kicsit nedves a morzsánk, sütőben (50-70 fokon) szárítjuk.Elkészítjük a sárgarépapürét és a párolt sárgarépát. A megtisztított répákból karalá-bévágóval 24-26 kicsi golyót kiszúrunk, a maradék répát egyenletes darabokra vágva feltesszük a tej és a tejszín keverékébe főni, sóval ízesítjük, kevés kakukkfüvet adunk hozzá. Ha megfőtt, leszűrjük róla a folyadékot, kevés teavajat adunk hozzá és összeturmixoljuk. A sárgarépagolyókat sós vízben megfőzzük, majd tálalás előtt kevés teavajban átpirítjuk.Sült fehérrépa:A répákat megtisztítjuk, majd hasábokra vág-juk, előmelegített sütőben (180-200 fokon) meg-sütjük, megszórjuk sóval, egész fokhagymával, rozmaringgal és olívaolajjal összekeverjük. A sertésszűzről letöröljük a felesleges hús-nedvet, beleforgatjuk lisztbe, tojássárgájába majd a zöldfűszeres morzsába. Előmelegített sütőben 180-200 fokon 12-15 percet sütjük.HIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos 03.21-04.20. Legyen türelmesebb a hétvégén a családjával. Ötleteivel most ne okozzon zűrzavart otthon, hiszen mindenki tudja a dolgát. Bika 04.21-05.21. Gondolja át alaposan, mit jelent-het önnek a házasság. Ha úgy érzi, a kötöttség mellett van jó oldala is, akkor sürgesse meg az eseményt.iKrek 05.22-06.21. Néha úgy érzi, nem találja helyét a nagyvilágban. Gondolja át alapo-san. Lehet, csupán az a baja, hogy mindenütt otthon van benne.Rák 06.22-07.22.Izgalmakra és szenvedélyes vitákra számíthat a hétvégén. A vágyainak nem kell határt szabnia semmilyen téren sem.Oroszlán 07.23 - 08.23. Úgy tűnik, hamarosan bajok lesz-nek a megérzéseivel. A féltékenysé-get verje ki a fejéből, és adjon több szabadságot a párjának.Szűz 08.24-09.23. Ne merengjen feleslegesen a múlt szép eseményein, mert nem érde-mes. Inkább járjon olyan helyekre, ahol boldog pillanatokra lelhet.Mérleg 09.24 -10.23.A bolygók azt üzenik, egyelőre ne hozzon semmilyen áldozatot se a párjáért. Hagyja a dolgokat maguk-tól megtörténni.sKorpió 10.24-11.22. A hétvégén legjobb lesz, ha magára zárja az ajtót. Nem lesz vevő senki-nek a tanácsára és az okoskodására. Aludjon egy jó nagyot.Nyilas 11.23-12.21.A rejtélyek tavaszára számíthat. Szedjen vitaminokat, mert a boly-gók szerint Ámor nyila nagy sebes-séggel közeledik ön felé.Bak 12.22 - 01.20. Hiába törekszik a tökéletes családi életre, nem fog sikerülni. Ehhez előbb saját magának kellene meg-változni.Vízöntő 01.21-02.19. Változtasson a stratégiáján. Ne olyan szekér után szaladjon állandó-an, amelyik nem veszi fel. Jól nézze meg azt is, amelyik éppen áll.Halak 02.20-03.20. Kicsit elkényelmesedett, csak gon-dolatban kalandozik el nagy távol-ságokra. Doppingolnia kellene ma-gát vitaminokkal.Rozéra sütött szűz
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 11. SZÁm, 2017. MÁrcius 24.Díjazták őketNagykanizsa kiemelkedő sportolóit köszöntötték a héten. Ismét kiderült: a város fiataljai remekelnek, számos nemzetközi és hazai jegyzett ered-ményt gyűjtöttek tavaly. Képünkön Dénes Sándor pol-gármester Molnár Flóra úszóolimpikont köszönti. Az idei tavasz hősének, az Európa-bajnok Milassin Mórnak tava-lyi eredményeiért is járt a plakett.A hitehagyás és megalkuvás kora144Fotó: Gergely SzilárdNapszemüvegetmindenkinek!A káros UV-sugárzás ellen a napszemüveg a legjobb megol-dás, pláne gyermekkorban, amikor érzékenyebb, sérüléke-nyebb a szem. Ám nem mind-egy, milyet választ az ember.Fotó: Gergely Szilárd7Fotó: Jancsi László
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTMintegy 200 fát ültetnek el tavasszal Nagykanizsán. Ezek között kisebbek és nagyobbak egyaránt lesznek, a munkát a napokban kezdték a VIA Kanizsa Zrt. szakem-berei. A fákat a város több pontján helyezik el, beszerzé-sükre másfél millió forintot költött a cég. Mint Fitos Ist-ván vezérigazgató elmondta, az elmúlt időszakban kivágtak és gallyaztak, most pedig pótolják a hiányzó egyedeket, a földbe leginkább juhar és vadcseresznye kerül, de más fajok is előfordulnak. Több mint 1500 milliárd forintnyi vasútfejlesztés indul el vagy fejeződik be a következő években hazai és európai uniós forrásokból, valamint kínai hitelből Magyarországon. Ezek közé tartozik a dél-balatoni vasútvonal korszerűsítése is (képünkön a balafonfeny-vesi vasútállomás látható.) A Szántód-Kőröshegy és Balatonszentgyörgy közötti szakasz munkáira 70 milliárd forintot költenek. De ez még nem minden: már megkezdődött az előkészítése a dél-balatoni vasútállomások rekonstrukciós programjának, amelyre 2,5 milliárd forintot szán a kormány. a hét száma:Milliárdok a vasútraVILÁG KÉP – A HÉT KÉPEElhúztak…Varga György, az MTI fotóriportereazt örökítette mega keszthelyiBalaton-parton,ahogyan elhúznaka repülőgépek az égen, a vadkacsák pediga vízen napfelkeltekor. Ki erre, ki arra…Kanizsa200Fotó: MTI/Varga GyörgyIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.FOTÓ: Varga György
2017. 03. 24. | 3A HÉT TÉMÁJAKilencven éve, 1927. március 15-én felavat-ták Kanizsán a Városi Színház és Mozi épüle-tét, vagyis a mai Med-gyaszay Házat. Ez a dátum más szempont-ból is különleges, hiszen ekkor emléke-zett meg az ország elő-ször nemzeti ünnep-ként a ’48-as forrada-lom kitöréséről. Kocsis Katalin, aki magát blog-ján nyugdíjas zenei könyvtárosként említi, ám valójában zenetörténet-kutatóként, helytörténészként (is) ildomos nevezni, a kataliszt.blogs-pot.hu-n több részben dolgozza fel az intézmény történetét. Idézi pél-dául a veszprémi és a soproni szín-házépületet is megálmodó Med-gyaszay Istvánt, a tervezőt, aki a Színházi Élet 1930. 10. számában így nyilatkozott a kanizsai kultúra akkori fellegváráról: „A magas művészi kultúrájú város szerény viszonyai mellett sem mondott le nívósabb színművészetről, de más-felől nem is utánozott nagyvárosi emeletes színházakat szánalmas miniatűrben, ezerszer megunt ara-nyozott bécsi gipszeléssel. Színhá-zuk egy kies városi kertben, a magyar élet követelményeiből ter-mett. Szerkezetei a magyar észjá-rásból adódtak (…) Itt Nagykanizsa művelt magyar polgársága önma-gára szabott, magyar lelkéből való művet állított önmagának és pél-daképpen az egész országnak, melynek hálája - művészi köreink őszinte elismerése.” Kocsis Katalin kiemeli, abban, hogy 1927-re felépülhetett az állandó színház, nagy érdemei vol-tak dr. Sabján Gyula polgármester-nek és dr. Krátky István főjegyző-nek. Ez az érdem annál is nagyobb, mert - bár közel sem volt ekkora beruházás - a megelőző év szep-temberében nyitotta meg kapuit a Városi Zeneiskola. Ha jól belegon-dolunk, folytatja a zenetörténet-kutató, nem sokkal a vesztett világ-háború és Trianon után vagyunk, a nagy gazdasági válság előtti utolsó pillanatban; ennek fényében kell értékelnünk, hogy eleinknek szín-házat is sikerült építeni. Befogadó színház lett, hiszen állandó színtár-sulatot Nagykanizsa már tényleg nem bírt volna el, de ez így is nagyon nagy dolog volt.Az avatás másnapján a pompás nyitóünnepségről így számolt be a Zalai Közlöny: „Fényárban úszott a színház tarka épülete és a környező Rozgonyi-utcai park és emberek, fogatok, autók hömpölyögtek fel-alá az utcán. [...] A színház pazarul világított foyerjében csupa frak-kos, estélyi ruhás közönség zsibon-gott. Hét órára pontosan az utolsó székig megteltek a széksorok. Az országos viszonylatban is ese-ményszámba menő kulturális vív-mány első stációjára Nagykanizsá-ra érkezett előkelőségek teljes számban jelentek meg. Ott volt a város és a környék számottevő tel-jes intelligenciája. Olyan fényes közönség, amilyent Nagykanizsán még nem láttunk egyszerre egy helyen összegyűlve.”Az épület 90. születésnapjára kiállítással, koszorúzással, előadás-sal és kulturális gálával emlékeztek Kanizsán. Balogh László, a humán bizottság elnöke például kijelen-tette, a kanizsai erős polgári jelen-lét mindig is igényelte a színházi előadásokat.- Az – folytatta a képviselő -, hogy Kanizsán 1765 óta van gim-názium, azt is jelenti, hogy évszá-zadok óta kulturális centrum vagyunk. Egyébként a város már 1855-ben elhatározta, hogy kőszín-házat épít, a mozizás története pedig 1896-ban kezdődött Nagy-kanizsán, Hoffmann Soma úr és csodagépének megjelenésével. Folyamatos volt az igény egy állan-dó kőszínház megépítésére, amely a színi szezonon kívül moziként is funkcionálhat, így készült el 1927-re ez a ház. Érdekes, hogy 1930-ban Budapest után a kanizsai mozi volt az országban a második, ahol han-gos filmeket vetítettek. Balogh László hangsúlyozta, rá kell döbbennünk, milyen kincs a Medgyaszay Ház, amely kanizsai-kum. Mint mondta: szép települé-sen szép házat, mely megérinti az emberek lelkét, ott találunk, ahol az építész olyat tervez és a közös-ség olyat valósít meg, ami a jövő nemzedékeket is szolgálja.PÉTER Árpád A magyar észjárásból adódott…… és a Vabababa Művészeti Iskola és Gyermekszínház is fellépett (Fotó: Gergely Szilárd)Az ünnepi gálán a Zalagyöngye Táncegyüttes…
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPAktuálisISA hitehagyások és a megalkuvá-sok korában még fontosabb, hogy az apák és a nagyapák példaképek legyenek, hang-zott el a Szent József Plébánia háromnapos búcsúi program-sorozatán. Marics József atya múlt szombaton az 500 éves reformációról és a szétválás tanulságairól beszélt – a katolikus egyház szemszö-géből. - Az egyház törekedjék az életszentségre: amit a Szent-írás, Jézus élete sugároz, azt komolyan kell vennünk - hangsúlyozta. - Ha a bűnbá-nat és az életszentség már az osztályrészünk, akkor ren-dezni kell a sorainkat. Stift Zoltán Angelico a hittanosoknak mesélt és rajzolt bibliai történeteket. Az atya neve mára egybe-forrt a rajzos evangelizáció-val. - Kinek-kinek más eszköz adatik meg, nekem ez az út a legalkalmasabb arra, hogy az evangélium üzene-tét tolmácsoljam, amit a képkultúrában élő ember-nek amúgy is jobban el lehet mondani képekkel, mint szavakkal. A vasárnap délelőtti szentmisét Fazakas Zol-tán Márton csornai pre-montrei apát celebrálta az Alsótemplomban. Prédiká-ciójában azt mondta: az erkölcsi hanyatlás legin-kább a fiatalokat veszélyez-teti. Ezért is fontos, hogy az apák és a nagyapák hiteles példaként álljanak gyerme-keik előtt, és rávezessék őket Szent József útjára, amelyet a hit, a becsület és az emberi tartás kövei sze-gélyeznek. - Ha megnézzük Szent József emberi vonásait, akkor az igazi férfiideál bontakozik ki előttünk. De nem is kell nekünk, magya-roknak messze menni kéz-zelfogható példáért: most Szent László-emlékévet ülünk. László maga a férfi-ideál megtestesítője, és nem úgy, ahogy ezt ma képzelik el. A Szent József Plébánia templombúcsúja hétfőn ért véget, az ünnepi szent-misén Henczel Szabolcs atya azt mondta: a kísérté-sek óráján se adjuk fel az álmainkat – erre tanítja a ma emberét Szent József története. Úgy fogalma-zott, József nem a kifogá-sok embere volt. Bár voltak elképzelései és álmai, még-is igent mondott Isten ter-vére. - Olyan patriarchális csa-ládmodell tudná fenntarta-ni ezt az Európát és a magyarságunkat, amely-ben nemcsak az eszmény-képek, hanem az a kitartás, hűség és odaadás, ami Szent Józsefben megvolt, minden családnak példaér-tékül szolgálna - hangsú-lyozta a soproni plébános.Szent József Jézus nevelő-apja volt. A Bibliában kevés szó esik róla, a feltételezések szerint azelőtt meghalt, mielőtt Jézus tanítani kez-dett volna. Ma – sok más mellett – az apák védőszent-je, a X. század óta március 19-én tartják a főünnepét.NEMES DóraA kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Katoli-kus Karitász március 24-én, pénteken 8 és 17, illetve március 25-én, szombaton 8 és 12 óra között húsvéti jótékonysági ruhavá-sárt rendez a kiskani-zsai templom melletti közösségi házban. Itt bébi, gyermek, női és férfiruhák, cipők, játé-kok várják a vásárlókat, minden áru 100, 200 és 500 forintért kapható. A befolyt összeget és a pénzadományokat a rászorulók megsegíté-sére fordítják.Egy hét múlva, április 1-jén, szombaton 16 órától a Nagykanizsai Család- és Gyermekjólé-ti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgála-ta immár hatodik alka-lommal rendezi meg jótékonysági koncertjét a Felsőtemplomban, amelyre nem pénzért lehet jegyet váltani. Belépőként tartós élel-miszert várnak, amit a koncert napján a temp-lom bejáratainál gyűjte-nek. Ezen felül pénz-adományt is fogadnak, amin tartós élelmisze-reket vásárolnak, s az összeállított csomago-kat rászoruló kanizsai családok kapják. Elköltöztünk!Dek or KuckóÚj cím: 8800 Nagykanizsa Zrínyi M. u. 15.(Célpont Üzletház)Nyitás: 2017. április 1., 8.30 óraJótékonyságmindenüttHitehagyás és megalkuvásFazakas Zoltán Márton: Az erkölcsi hanyatlás leginkább a fiatalokat veszélyezteti (Fotó: Gergely Szilárd)Dekor Kuckó - Party, dekor és ajándék boltTel: 30-459-4461 - www.dekorkucko.hu
2017. 03. 24. | 5AktuálisCsatát nyert a magyar delegáció Brüsszelben, a magyar érdekeket kép-viselve. A kormány nevében Cseres-nyés Péter munkaerőpiacért és képzé-sért felelős államtitkár munkatársai-val együtt elérte a Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztó-védelmi Tanács (EPSCO) ülésén egy Magyarország számára elfogadhatat-lan megfogalmazás módosítását. A tervezet a harmadik országbeli állampolgárok munkaerőpiaci integráció-ja kapcsán tartalmazott a magyar érdekekkel ellenté-tes passzust, s mint mindig, az ördög ezúttal is a részle-tekben bújt meg. Egyetlen, gyakorlatilag a kötelezősé-get előíró kifejezés ellen érvelt a politikus, jelezve azt is, hogy Magyarország kész blokkolni a javaslatot, ha a szöveg így marad. Cse-resnyés Péter hozzászólá-sa után végül a testület a magyar javaslatnak megfe-lelő értelmezésű szövege-zést fogadott el. A 2017. évi Európai Sze-meszterről szóló felszólalá-sában Cseresnyés Péter jelezte, a magyar kormány alapvető prioritása, hogy előnyben részesíti az érték-teremtő munkát a segé-lyektől, illetve a különböző ellátásoktól való függéssel szemben, s leszögezte: a foglalkoztatáspolitika – különös tekintettel a mun-kahelyteremtő támogatá-sokra – a jelenlegi szerző-déses keretek között tagál-lami kompetenciába tarto-zik. Az államtitkár azt mondta, a munkanélküli-ség csökkenéséből is faka-dó munkaerőhiányra az ala-csony képzettségűek, a közfoglalkoztatottak és a leghátrányosabb helyzetű emberek felkarolása és kép-zése jelenthet megoldást. Cseresnyés Péter egy másik napirendről, a kikül-detési irányelvről szóló vitában arról beszélt, Magyarország markáns véleményt képvisel a terve-zettel kapcsolatban, és elutasítja annak felülvizs-gálatát. - Az unió vállalkozásainak 99 százaléka kis- és közép-vállalkozás, ezek a cégek foglalkoztatják az EU mun-kavállalóinak mintegy két-harmadát és a közösség gazdasági termelésének 53 százalékát állítják elő – emelte ki hozzászólásában az államtitkár. - Méltán nevezzük őket a gazdaság gerincének, és széles körű konszenzus van arról, hogy olyan alapvető értéket kép-viselnek, amelyet támogat-ni kell. Szavakban ezzel az Európai Bizottság is egyet-ért, a kiküldetési irányelv felülvizsgálata során azon-ban döbbenten látjuk, hogy a Bizottságnak van egy másik arca is. A kikülde-tési irányelv felülvizsgálatá-val mesterséges, felesle-ges, a versenyképességet akadályozó és egyenesen káros akadályok törvénybe iktatásáról készülünk jog-szabályt elfogadni. Ezek az akadályok nagyon sok piaci szereplő, kis- és középvál-lalkozás számára lehetet-lenné tennék a belső piac-hoz való hozzáférést.A magyar álláspont sze-rint a kiküldetés szabályai-nak módosítása helyett a be nem jelentett munka-végzés elleni fellépésre kel-lene fókuszálni, mert a már meglévő szabályok be nem tartása jelenti a valódi problémát.Néhány napja, immár itthon, újabb jelentős eredményt ért el a nem-zetgazdasági tárca. Varga Mihály miniszter és Cse-resnyés Péter államtitkár Marianne Thyssennel, az Európai Bizottság (EB) fog-lalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitá-sért felelős biztosával foly-tatott tárgyalásokat. Hiva-talosan meg nem erősített információink szerint a szociális jogok európai pil-lére kapcsán – amelyben jelentősen eltér a magyar kormány és az EB állás-pontja - a biztos hajlandó-nak tűnt elfogadni a magyar érveket, amit most akár értelmezhetünk a brüsszeli erőpozíció eny-hüléseként is. Erre utal Thyssen nyilatkozata; eszerint a bizottság a szo-ciális pillér kialakítására vonatkozó referenciakere-tét április 28-án hozza nyil-vánosságra. - Nem jogalkotási lépés-ről van szó – közölte a biz-tos -, hanem egy közös refe-renciakeretről, amelyet szem előtt lehet tartani a tagállami rendszerek, intéz-mények kialakításakor. A bizottság nem szeretné elvenni a tagállami kompe-tenciákat, tiszteletben tart-ja a szubszidiaritás és az arányosság elvét, és fontos, hogy a szociális keret alkal-mazása ne rontsa a ver-senyképességet. Ez utóbbi mondat gya-korlatilag megegyezik a magyar állásponttal… Április 28-án minden kide-rül. PÉTER ÁrpádCseresnyés PéterBrüsszelben is a magyar érdekeket védte(Fotó: archív/Gergely Szilárd)Megnyert csaták Brüsszellel
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPAktuálisISVOKSH AutÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezető KRESZ-tanfolya-munkra jelentkezési időpont:ÁPR. 05., SZERDA 16.00 ÓRAKövetkező GKI vizsga időpontjaÁPR. 22., SZOMBAT, jelentkezési határidő: ÁPR. 12-igGépkezelői (targoncavezető, földmunkagép-kezelő és emelőgép-kezelő) OKJ és hatósági gyakorlati vizsga Nagykanizsai helyszínnel:ÁPR 27., CSÜTÖRTÖK, jelentkezési határidő: ÁPR. 11-ig *Részletekről érdeklődjön irodánkban!email: nagykanizsa@voksh.hu.Tel.: 06-30/491-7051 Beke Ivett irodavezető27 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2016-4 né. VSM: “B” E: 63,46% F: 63,93% - “C”E: 88,24% ÁKÓ: “B” Gy: 147,67% “C” Gy: 100,00% / KK: “B”135.600.-Ft/fő. “C”:141.000 Ft/fő)AKŐRÖSI CSOMA SÁNDOR - PÉTERFY SÁNDORÁLTALÁNOS ISKOLASZÉKHELYINTÉZMÉNYEMINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐT ÉS GYERMEKETSZERETETTEL VÁR A00002017. március 25-én (szombat) 10-12 óráigtartandó iskolaiNYÍLT NAPJÁRAés a0000 2017. március 28-29. (kedd, szerda) 8-10óráigtartandó iskolaiNYÍLT TANÍTÁSI NAPJÁRAKŐRÖSI CSOMA SÁNDOR -PÉTERFY SÁNDORÁLTALÁNOS ISKOLASZÉKHELYINTÉZMÉNYNagykanizsa, Csokonai utca 1.MEGHÍVÓ* 28-án (kedden) a 4.b osztályban1. órán - Bedőné Steinhardt Judit,2. órán - Delyné Csere Andrea.* 29-én (szerdán) a 4.a osztályban1. órán - Hermán Szilvia,2. órán - Cserháti Zsuzsanna tanít.AttilaRózsaHevesiKertvárosi + SáncKossuthPlatán 40 - 40 pl2015-ben, a 3. orosz-magyar uráli régészeti expedícióhoz Czigóth Sán-dor kollégánk – a Kanizsa TV segítségével - független filmesként csatlakozott. Mostanra elkészült az expe-díció útját bemutató 95 per-ces film, amelyből a Dél-Urál vidékén felkeresett 20 helyszínt, múzeumokat és régészeti lelőhelyeket, továbbá a földrajzi környe-zetet ismerhetjük meg. Betekinthetünk a napjaink-ban már több lelőhelyen folyó orosz-magyar közös régészeti kutatómunkába, amely az „őshaza” területén élt magyarok elődeinek kora középkori történetét igyekszik tisztázni.A filmet először Nagyka-nizsán láthatja a nagykö-zönség: az országos premi-er március 27-én, jövő hét-főn lesz 18 órától a Med-gyaszay Házban, ahol dr. Türk Attila régész, expedí-cióvezető beszél az elért eredményekről, s ajánlja a filmet a publikum figyelmé-be. Ezt megelőzően Dénes Sándor pol-gármester volt tanárkollégájáról, az idén elhunyt dr. Márton Alfréd nagy-kanizsai történészről, tur-kológusról, a magyar őstör-ténet egyik legkiemelke-dőbb kutatójáról is beszél – az MTA tudósai, az expedí-ció résztvevői ugyanis ezzel a filmmel egykori szegedi tanáruk emléke előtt tiszte-legnek. Az expedíció tagjai a boja-novói temető feltárásában is részt vettekA magyar múlt nyomábanA csapat antropológu-sa, dr. Mende Balázs Gusztáv méréseket végzett és csont- mintákat gyűjtött a későbbi genetikai vizsgálatokhozValahol a Dél-Urál lankái között
2017. 03. 24. | 7AKTUÁLISDajka, pedagógiaiés gyógypedagógiaiasszisztens tanfolyamindul Nagykanizsánrészletfizetéssel. Tel.: 30/637-4083,20/423-7877 Eng.sz.: E-000452/2014 Dénes Sándor polgármester köszöntőjében Hemingwayt idézte: „A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.” Úgy folytatta: elismerésre méltó a fiatalok teljesítménye, s azoké is, akik a háttérből segítik, irányítják munká-jukat, felkészülésüket vagy biztosít-ják az ahhoz szükséges feltételeket. - Büszke vagyok a város közössé-ge nevében arra, hogy nálunk ilyen kiváló és minőségi sportélet létezik – szögezte le Dénes Sándor. - S büszkék lehetünk mindannyian, hogy városunk képviseletében az elmúlt évben is nagyszerű ered-ményeket elérő fiatalok sokasága tudta megmutatni az országnak és a világnak tudását és akaratát. Az egyik legfontosabb a versengés-ben éppen az, hogy megtanuljunk győzni, megtanuljuk azt, hogy miképp hozzuk ki önmagunkból a legjobbat, a tudás és az akarat dia-dalát. Ugyanakkor megtanít min-ket arra is a sport, hogy felálljunk a vereségeink után, hogy tovább küzdjünk a sikertelenebb idősza-kokban is. A díjátadó gálán egyesületen-ként szólították pódiumra a legki-válóbbakat, a délután során a Szan-Dia, a HSMK Premier Tánc-klub és a SZKES Tánccsoport bemutatóját láthatta a közönség.PÉTER ÁrpádNagykanizsa Közgyűlése döntött a bagolai hulladékle-rakó tömbterület rendezési tervének módosításáról, a véleményezési tervanyagot az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft. készítette el, amit Nagy-kanizsa honlapján „A város működése – Önkormány-zat – Településrendezési terv – Bagolai hulladékle-rakó tömbterület (Egyezte-tési terv)” menüpont alatt, vagy a polgármesteri hivatal főépítészi csoportjánál lehet megnézni ügyfélfogadási időben. A tervvel kapcsolatos észre-vételek, javaslatok Nagykani-zsa Megyei Jogú Város pol-gármesterének címzett levél-ben tehetők meg 2017. már-cius 30-ig.VéradásMárcius 28-án, kedden 9 és 12 óra között a Nagykanizsai SZC Műszaki Szakképző Iskolájában, március 30-án, csütörtökön a 8.30-10.30 között a Vöröskeresztnél, majd 12 és 15 óra között a GE-ben várja véradásra a segíteni szándékozókat a VörösÖSkerESZT NAGykANIZSAI TerülETI Sze rVEZETE. Véleményeketvárnaka tervrőlGyőzni és veszíteni is tanít…Nagykanizsa kiemelkedő sportolóit köszöntötték a hagyományos gálán. A városvezetői gratulációt megelőző méltatásokból ismét kiderült: a város fiataljai sikeresek és eredményesek, csak úgy röpködtek a nemzetközi s hazai versenyek érmei, kiemelkedő teljesítményei. Fotó: Gergely Szilárd
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Köz-pontMárcius 24., 16 óraA Családi Hétvége programja„Az én hobbim” sorozat keretében – „QUILLING VARÁZS” – Pintér Ferencné alkotásainak kiállításaMegtekinthető: április 15-igMárcius 24., 17 óraA Családi Hétvége programja – GÉM-KAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBMárcius 24., 19 óraSzínház – Hevesi bérletDéry Tibor-Makk Károly: SZERELEM – színmű-ősbemutatóSzereplők: Molnár Piroska, Pető Kata, Spolarics Andrea, Őze Áron, Erdélyi Tímea, Sütő András Miklós (Rózsavölgyi Szalon). Belépődíj: 4 000 FtMárcius 25., 15 óraA Családi Hétvége programja – TAVASZVÁRÓ KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ – ajtódíszek és dekorációk készítéseMárcius 25., 16.30 óra A Családi Hétvége programja – KEREKÍ-TŐ – mondókás móka 0-4 éveseknekMárcius 25., 18 óraJUBILÁLUNK – a 45 éves Kanizsa Tánc-együttes gálaműsoraSzereplők, közreműködő vendégfellé-pők: Kanizsa, Rozmaring, Zöldág, Pántli-ka TáncegyüttesekKísérő zenekar: Vizeli József vezetésével a Bojtár Együttes. Meghívott vendé-günk: Vizeli Balázs Kossuth-díjas népze-nész. Belépődíj: 1 000 Ft. A jegyek meg-vásárolhatók a HSMK jegypénztárában. Szervező: Vizeli DezsőMárcius 26., 14 óraA Családi Hétvége keretében. – MESÉL A VÁROS – városnéző séta idegenvezetővelMárcius 27., 17 óraNÖVÉNYVÉDŐSZEREK HASZNÁLATA A HÁZIKERTBEN, SZŐLŐBENElőadó: Varga József (Vargagazda)Március 28., 19 óraSzínház – Rátkai bérletRejtő Jenő: A SZŐKE CIKLON – vígjáték . Szereplők: Őze Áron, Földes Eszter, Sze-rednyei Béla, Csonka András, Puszteszeri Kornél (Játékszín). Belépődíj: 4000 FtMárcius 29., 17 óraKÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ ÉS INTERAK-TÍV ELŐADÁS CSEBÉVEL, A CSCHAN-NEL YOUTUBE CSATORNA TULAJDO-NOSÁVAL. Belépődíj: 1 300 FtMárcius 31., 17.30 óraA Tavaszi Művészeti Fesztivál prog-ramjaA LUDVIG NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEPEK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSAMegtekinthető: április 28-igMárcius 31., 19 óraA Tavaszi Művészeti Fesztivál prog-ramja – TAVASZHOZÓ – Nagykanizsa Város Vegyeskarának hangversenye. Belépődíj: 1 000 FtMedgyASZAy HázMárcius 25., 18 óraA NAGYKANIZSAI FÚVÓSZENEKAR TAVASZI HANGVERSENYEVezényel: Tatár Csaba karnagy. Jegyek elővételben a Tourinform Irodában (Nagykanizsa Erzsébet tér) és a Zeneis-kolában kaphatók, vagy az előadás nap-ján, a helyszínen. Érdeklődni: Novák Gábor 70/674-0507Március 26., 17 óraA Családi Hétvége keretébe – MESEVA-RÁZS – gyermekkoncertBelépődíj: elővételben 800 Ft, a helyszí-nen 1 000 FtProgramajánlóMárc. 25-26. 15:00 NÉMASág feliratos, olasz-mexikói-amerikai történelmi drámaMárc. 23-28. 15:15 és 20:00 élet feliratos, amerikai sci-fiMárc. 25-26. 15:30 SZépSég ÉS A SZörNyeteg 3D szinkr., amerikai musicalMárc. 23-29. 17:30 SZépSég ÉS A SZörNyeteg szinkr., amerikai musicalMárc. 23-28. 18:00 és 20:00 BUKÓS SZAKASZ szinkr., amerikai akció vígjátékMárc. 23-29. 18:00 KINCSEM magyar történelmi kalandfilmMárc. 29. 20:00 BUKÓS SZAKASZ szinkr., amerikai akció vígjátékMárc. 23-26. 20:30 KONG: KopoNYASZIget szinkr., amerikai akciófilm Márc. 29. 21:00 élet feliratos, amerikai sci-fimárCIus 23- márCIus 29. MűsoraPróbatételekJapán, a 17. század dereka. Két portugál jezsuita szerzetes érkezik a távol-keleti országba, hogy Isten igéjét terjessze és megtalálja mentorát, Ferre-ira atyát (Liam Neeson), akiről az a hír járja, hogy a kínzások hatására megtagadta hitét. Így indul a lelkigyakorlatnak is beillő Némaság című olasz-mexikói-amerikai történelmi dráma. A két és félórás filmet Martin Scorsese rendező úgy építette fel, hogy szinte minden egyes jelenet egy újabb próbatétel – nemcsak a szerzeteseknek, hanem a mozinézőknek is. A számos kínzó lelki dilemmát felvető drámában feltűnik Andrew Garfield is, akit nemrég A fegyvertelen katonában láthattunk. A 33 éves színész ismét felejthetetlen alakítást nyújt, ezúttal a háborgó lelkű jezsuita szer-zetesek egyikeként. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Játékszín előadása könnyed kikapcsolódást ígér
Felfedezni a betonban a lehetősé-get az önkifejezésre: nem egyszerű feladat. A Budapesten tanuló Orbán Emesének azonban mégis sikerült, ráadásul olyan ötletesen, hogy anyagkísérletét nemrég Németországban, egy nemzetközi kiállításon is bemutatták.Harminc darab betonkocka képviselte Magyar-országot – és az alkotó révén Nagykani-zsát is – az idei Talentén. A München-ben megrendezett nemzetközi kiállí-tás a harminc év alatti tervezőknek teremt lehetőséget arra, hogy szé-lesebb közönség előtt is bemutat-kozzanak, és tapasztalatot cserél-jenek egymással. Orbán Emese, a Moholy-Nagy Művészeti Egye-tem végzős hallgatója egy isko-lai projekttel jelentkezett az expóra.– Volt egy úgynevezett anyagkísérleti kurzusom, amelyen a betonban rejlő lehetőségeket kutattuk. Ehhez teljesen szabad kezet kaptunk – meséli. – Engem elsősorban az foglalkozta-tott, hogy a beton tényleg csak egy szürke, rideg anyag vagy ennél azért több?Ennek kiderítéséhez Eme-se 5x5 centis betonkockákat készített. Az anyagkísérlet során volt, hogy eltérő felüle-tű öntőformákat alkalmazott, máskor magát a betont színezte vagy elegyítette különféle anya-gokkal, például viasszal és dekor-homokkal.– A kísérlet eredményeként teljesen új anyagminőségek és -hatások jöttek létre. Kiderült, hogy a különböző beavatkozások kivétel nélkül meg-változtatják a beton karakterisztikáját, és a kockák egyedi tulajdonságokkal ruházódnak fel. Hogy ki mit lát bele az egyes darabokba, azt mindenkinek a saját fantáziájára bízom...A Talentén való megjelenés nemcsak Emese pályafu-tásában, hanem a hazai designer életben is mérföldkő, hiszen az utóbbi pár évben nem válogatták be magyar tervező munkáját a kiállítás anyagába. Az idei expóra csaknem hatszázan jelentkeztek, végül harminckét ország százöt alkotóját hívták meg, köztük Emesét, aki a jövőben is folytatja a betonos kísérleteket.– Most kezdtem el az utolsó félévemet a MOME fémműves mesterképzésén – mondja. - A szakdolgo-zatom témája szintén a beton: azzal foglalkozom, hogyan fejlődött az idők során a használata, és miként lehetne emberközelibbé tenni a jövőben? Ami pedig a diplomamunkát illeti: a Talentén megje-lent ConcreteCube-projektet folytatom, csak más méretekben és újabb anyagkísérletekkel, mivel úgy érzem, a beton még mindig okozhat meglepetése-ket. Emese azt mondja, kiskora óta szeret barkácsolni, ezért is jelentkezett a batthyánys gimnáziumi évek után a Budapesti Műszaki Egyetem termék- és for-matervező mérnök alapképzésére, majd a MOME-re. Az egyetemi évek alatt több projektben is részt vett, így dolgozhatott a Magyar Zsidó Múzeummal, leg-utóbb pedig az ő csapata nyerte meg azt a pályáza-tot, amelynek eredményeként a legnagyobb hazai távközlési szolgáltató Emeséék tervei alapján alakítja majd ki leendő székházának pihenőhelyiségeit. A fiatal lány az elmúlt években a szociális design terü-letén is számos értékes tapasztalatot szerzett.– Dolgoztam egy látássérülteknek készült segéd-eszköz továbbfejlesztésén, a BME-es diplomamun-kámban pedig fogyatékkal élőknek terveztem egy speciális készüléket. Tavaly egy újabb nagyszerű lehetőség adódott: részt vehettem az e-NABLE Magyarország érzékenyítő programsorozatán. Ők egy nagy, nemzetközi önkéntes mozgalomhoz tar-toznak, amely 3D-nyomtatással készít műkezet vég-taghiányos gyerekeknek. Az e-NABLE a legújabb technikai vívmányokat ötvözi a designer-szemlélet-tel annak érdekében, hogy megkönnyítsék a gyere-kek integrációját. Néhányukkal találkoztunk is, és mondhatom, felemelő élmény volt.NEMES Dóra 2017. 03. 24. | 9KultúraSzépnek látni a betont…A betonnak napjainkban már nemcsak az építőiparban van helye: bő tíz éve a designerek is felfigyeltek a benne rejlő lehetőségekre. Ma már evőeszközök, vázák, sőt, még ruhák is készülnek beton fel-használásával - ez utóbbiban ráadásul mi, magyarok úttörők is vagyunk. Egy budapesti házaspár által alapított start-up, az IVANKA Stúdió előbb bőrbeton táskáival hódított, majd 2012-ben bemutat-ta egyedülálló újítását, a beton-textilt. A különleges anyagötvözet-ből készült ruhakollekció a párizsi divathéten debütált – nagy nem-zetközi sikerrel. A ruhadarabok és a kiegészítők elsősorban színük-ben, letisztultságukban és a geometrikus mintákban hordozzák magukon a beton sajátosságait.
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPPUBLICISZTIKAGondolom, ismerik a magyar választ a szlovákok (saját) történelemhamisítási kísérleteire. Mondj egy szlovák királyt…! Ha nincs is ilyen éle, de szület-hetne távoli analógiaként egy új felszólítás: mondj egy marokkói költőt! Na persze Rabat messze van Pozsonytól, mint Svatopluk a szlovák királyságtól. (Hogy értsük: a legújabb kori nagy-szlovák mí-toszteremtés szerint nevezett uralkodót kéne tisztel-nünk – nekünk is – az első, az igazi szlovák király-ként. A bökkenő csak az, hogy a 800-as évek végén ténykedett férfiember minden volt, csak nem szlo-vák és nem király – a szlovák történelemkönyveken kívül mindenütt máshol morva fejedelemként lajst-romozzák. S hogy legyen még egy magyar vonal: nagyszabású birodalomépítésének pont a magyar honfoglalás vetett véget. Ám ez mellékszál.)Na, de ha már szlovák királyt nem tudunk mon-dani, jut-e eszünkbe marokkói költő? Ez csak azért fontos, mert pont Marokkó kezdeményezte az UNESCO-nál, hogy legyen költészet világnapja. Az ötlet maga, persze, dicséretes, mint örömlánynak a megtérés. De azért ne tévedjünk, marokkói költőből sokkal több van, mint szlovák királyból, a Wikipédia pél-dául tizennégyről tud, a berber nyelvű Muhammad Avzaltól Muhammad al-Arabí al-Darkavín keresz-tül Mohamed Zafzafig bezárólag. Akik – ezen irdatlanul hosszú bevezető gondo-latfoszlány ellenére is – eljutottak eddig ebben az egyelőre irodalmi igényt nélkülöző dolgozatban, azok között kisorsolunk egy Kanizsaújság-előfize-tést, másrészt végre megtudják, „mire gondol a köl-tő”. Erre a bonmot-ra akad obszcén férfiválasz is, amely nem nélkülözi a fülledt erotika egyik hús-vér kellékét, de ennek közlését meghagyjuk a 18+-os lapoknak.A lényeg ugyanis, hogy a marokkói hullámot meglovagolta egy globális kávécég, amely a költé-szet napjára kitalálta a Fizess verssel mozgalmat. Magyarország idén harmadik alkalommal csatla-kozott, s a felhívásban majd’ 70 kávéház és cuk-rászda látott fantáziát. Aki ezen a napon egy cetlire rótt versidézettel érkezett, azt bécsi hagyományok szerint megvendégelték – a pénztárca pedig a tás-kában, zsebben maradhatott. A szervezők azt írták, céljuk elsősorban az, hogy minél több embernek eljuttassák az üzenetet, hogy vannak dolgok, amik pénzben nem mérhetők. „Fon-tos, hogy a mai felgyorsult világban is időt szán-junk magunkra és egymásra, figyeljünk érzéseink-re, hiszen valahol mindenkiben ott rejlik a költő.” Ez mondjuk szép, bár nem igaz – gondoljunk csak a funkcionális analfabéták hadára -, de hát minden akció mögé kell valami szirupos idea, végül is ame-rikai film sincs cukormázas összeborulás nélkül. A 70 hazai helyszín közül egy sem volt zalai, így hát csak elméletben játszottam el azzal a gondolat-tal, hogy milyen – stílszerűen kávéházi – idézettel leptem volna meg Julius Meinl urat. S újra rá kel-lett jönnöm, a magyar nyelvnél s kultúránál (pláne méretarányosan, hogy azért korrekt legyen az ös�-szevetés) nincs gazdagabb. Mert ugye csak e szűk szegmensben is páratlanul gazdag a kínálat. „A kávé gőze illan át forogva/ a téli reggel füstjén szerteszét,/ s ott, hol zabáltunk hajdan éhgyomor-ra/ dicsőséget, dohányt és feketét,/ nők, villanyok között, tombolva nyersen,/ a lehetetlent érzem én magát,/ szeszélyt, kalandot, sok-sok régi versem/ és ifjúságom vad aether-szagát.” (Kosztolányi)„A magasságok nagy szimfóniája/ Törött ak-kordként mostan ide tér be,/ A hős-éneknek leol-vadt a szárnya,/ Ide zuhant, e párás, füstös révbe!/ Itten gunnyaszt e márványlap fölött,/ Nézi a sok imbolygó emberárnyat,/ Tűnődik, hogyan szerez-zen új szárnyat -/ A kávéházban - hat és nyolc kö-zött...” (Reményik)Harminckét éves lettem én -/ meglepetés e költe-mény/ csecse/ becse:/ ajándék, mellyel meglepem/ e kávéházi szegleten/ magam/ magam.” (József Attila)S ha akarjuk – hogy tovább játsszunk a gondolat-tal -, szinte bármely helyszínre, élettérre találunk irodalmi fizetőeszközt. Mondjuk egy lepukkant vi-rágboltba Adytól ezt: „Hej, égig-nyúló giz-gazok,/ Hát nincsen itt virág?”Ha lehetne viccelni a szervvel, igazoltatáskor ezt húznám elő: „Sem utódja, sem boldog őse,/ Sem rokona, sem ismerőse/ Nem vagyok senkinek”, a lakástextil üzletben pedig, Kaffka Margit segítségé-vel rendezném a számlát: „Lihegve a függöny redős szövetén/ Betör a győztes, a reggeli fény./ Iromba fantomok, száz újszinű lény/ Surran előttem, amig küldi a fény”.De van idézet megszűnt pártok adósságrendezé-sére is Adytól: „Csönd van. A dudva, a muhar,/ A gaz lehúz, altat, befed/ S egy kacagó szél suhan el/ A nagy Ugar felett.”Ugye, jó móka, kávé nélkül is? „Akarsz-e játsza-ni?”Fizess verssel!Világnapból, akcióból szinte ki se fogyunk. Egy részüknek van értelme, talán kisebb hányaduk üzleti érdekből vagy ön-kielégítésből (mondhatni individualista maszturbáció gyanánt) keletkezett.A költészet világnapja (március 21.) speciel az előbbi kategóriába tartozik.PÉTER Árpád
2017. 03. 24. | 11Interjú- Negyedik éve szervez-zük meg a szakmai találko-zók sorát, s a régi turisztikai régiók szerinti beosztás-ban járjuk végig az orszá-got – mondta Elekes Zol-tán. - Évente nyolc hely-színre megyünk, az idei szezon negyedik állomása volt Nagykanizsa. Fontos-nak tartjuk az együttgon-dolkodást a régiókban, s azt valljuk, szükség van arra, hogy a turisztikai sze-replők találkozzanak, hiszen minden fesztiválnak szüksége van szállásra, s fordítva is igaz: minden ott tartózkodó vendég igényli a programot. E két érdeket akarjuk összehangolni, s persze közben szakmai tanácsokat is adunk, példá-ul egyes jogszabályválto-zások kapcsán. - Ma már gyakran a falunapot is fesztiválnak becézik. Megbecsülhető, hogy hány fesztivál van az országban?- Erről nagyon sokáig vita volt. Elnökünk, Márta István szerint 3-3,5 ezer fesztiválról, vagy legalább-is „fesztiválnak látszó tárgyról” beszélhetünk, mert a falunap abban a kis mikrokörnyezetben szin-tén ünnep. Mi azt valljuk, 300-350 minőségi fesztivál van az országban. A szö-vetségnek 100 tagszerve-zete van, amelyek 150-180 programot szerveznek évente. Vannak köztük mega rendezvények, mint a Debreceni Virágkarne-vál, a Szegedi Szabadtéri Játékok, a Savaria Törté-nelmi Fesztivál, akadnak gasztrokulturális fesztivá-lok, mint például Nagyka-nizsán, aztán köztiválok, folklór programok, szóval, rendkívül színes a paletta. - Mi az, ami összeköti, illetve megkülönbözteti ezeket? - A szakmai napon azt mondta a nagykanizsai kabinetvezető, hogy min-den fesztiválnak nagyon erős arculattal, tematiká-val kell rendelkeznie, s ez a megkülönböztetés alapja. A minőség összeköti, az egyediség, a helyszín, az épített környezet, vagy a belső indíttatás, amivel szervezik ezeket, megkü-lönbözteti a fesztiválokat. - Kidolgoztak egy minő-sítési rendszert, a jó vagy kiváló védjegy mire jogo-sít fel?- Elsősorban a büszke-ségre. A látogató számára pedig iránytű lehet, hiszen ha azt látja, hogy egy fesz-tivál elnyerte a kiváló minősítést, okkal feltétele-zi, hogy ott a szervezők odafigyelnek már a nüan-szokra is, például a közön-ség és a kiállítók kiszolgá-lásra. De a jó és a kiváló kategória birtokosa – ha még nem tagja a fesztivál szövetségnek – ajánló nél-kül kérheti a felvételét, minden más esetben két tag pozitív véleményére van szükség ehhez. - Ha meglátom a kiváló védjegyet, biztosra mehetek?- Olyan ez, mint a szállo-dák esetében, ha menni akarok, megnézem, hány csillagos, s abból már tudom, hogy mire számít-hatok. Mi a minősítés során edzőtáborban vagyunk: bemegyünk az erdőbe, ahol a szervező nem min-dig látja a fától magát az erdőt. Kívülről könnyebb megmondani – maradva ennél a hasonlatnál -, hogy a fenyvesbe nem feltétle-nül kell a tölgyfa. Ami nem odavaló, azt ki lehet húzni, s akkor letisztul az erdő. Ebben segít a minősítés. Persze, hogy az adott fesz-tivál éppen tetszik-e vala-kinek, az már ízlés kérdése, olyan ez, mint a jó bor, ki a szárazat, ki a félszárazat, a vöröset, a fehéret vagy a rozét szereti, a lényeg az, hogy mindenki megtalál-ja a palettán azt, ami az ő lelkének, igényszint-jének megfelel.- Találkozott már elrettentő példával?- Persze. Nekem nagyon fontos a kialakítás, a tiszta-ság, a biztonsági szolgálat működése, és hogy idéz-zem Kádár Jánost: a krumplileves az legyen krumplileves. Tehát, ha krumplifesztiválról beszé-lünk, akkor találjam is meg a krumplit. Ez konkrét pél-da, voltam olyan rendez-vényen, ahol egyetlen helyen árusítottak sült krumplit… Ma már nem szervezik meg ezt. - A fesztivál-szervezés üzlet vagy küldetés?- Aki azt mond-ja, hogy nem üzlet, talán nem mond igazat. Egy szervező azért is csinálja a fesztiválját, hogy legalább pozitív nullára kihozza, de ez egyben küldetés is. Bolondok nélkül – ezt val-lom magamról is – nagyon nehezen működne a fesz-tiválvilág, kell az elhiva-tottság, a megszállottság. Az ember akkor is megy előre, ha azt látja, hogy kevesebb pénzből gazdálkodhat.PÉTER Árpád „3-3,5 ezer fesztiválról, vagy legalábbis „fesztiválnak látszó tárgyról” beszélhetünk...”Elekes Zoltán dolgozott a szegedi Hotel Royal étteremvezetőjeként, volt a Szegedi Nemzeti Színház marketingigazgatója, saját cégével, a Pálma Reklám Stúdió Bt.-vel pedig számos nagyrendezvényt jegyez, köztük a Szegedi Tavaszi Fesztivált, a Dömö-tör-díj Színházi Díjátadó Gálát és a Hungarikum Fesztivált. Korábban a Hajtás Bizton-ságosan Járműipari Szakkiállítás szervezője volt. Tagja az Első Magyar Fehérasztal Lovagrendnek, a Magyar Fesztivál Szövetség egyik alapítója, 2005 óta alelnöke. Fesztivál vagy falunap?A krumplileves az legyen krumplileves…Nagykanizsára érkezett a Magyar Fesztivál Szövetség szakmai road show-ja. A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban a régió turisztikai szakemberei találkoztak, hogy közö-sen fogalmazzanak meg célokat, s összehangolják munkájukat. Elekes Zoltán, a Magyar Fesztivál Szövetség alelnöke szerint a hazai fesztiválpalet-ta rendkívül színes, s a fesztiváltér-képre felkerült Nagykanizsa neve is.
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINA jótékonysági szervezetek leginkább télen, karácsony idején vannak a figyelem középpontjában. De vajon mit csinálnak más évszakokban, mondjuk tavasszal? A Kanizsa kiderítette: a szeretet lángja ilyenkor sem ég halvá-nyabban… Igaz, bűnös lelkek mindig vannak: nemrégiben a felsőtemplomi karitászt meglopták, s elvitték az összes tartós élelmiszert. MEGFIZETHETETLEN MOSOLYA Református Szeretet-szolgálat nemcsak a nagyobb ünnepek előtt, hanem egész évben tárt kapukkal várja a segítségre szorulókat és a segíteni szándékozókat. Szinte nincs olyan nap, hogy ne csörrenne meg ilyen ügy-ben a vezető, Gaál Éva telefonja.– Mára olyan sokan meg-ismerték a Szeretetszolgá-lat tevékenységét, hogy azok is megkeresnek min-ket, akik nem tagjai a gyüle-kezetnek – mondja. – Ruha-neműket, tartós élelmi-szert, bútorokat és műszaki cikkeket is kapunk. Mivel folyamatosan érkeznek a felajánlások, ha valaki betegség, munkahely elvesztése vagy természeti csapás miatt krízishelyzet-be kerül, mi jó eséllyel azon-nal tudunk neki segíteni. A Szeretetszolgálat nem csak egy hangzatosan csengő név: a közösség tagjai valóban igyekeznek mások szolgálatára lenni.– A gyülekezetünk nagyon összetartó és sok-színű: mindenki ért valami-hez. Volt már olyan, amikor valakinek szerelőre vagy ügyvédi tanácsra lett volna szüksége, mi pedig a Szere-tetszolgálaton keresztül megkerestük azt a gyüleke-zeti tagot, aki ebben tudott segíteni. Ez egy nagyon hálás munka, egy-egy mosoly, amit kapunk érte, megfizethetetlen. Ráadásul minél többet gyakoroljuk az önzetlenséget, annál job-ban az életünk részévé válik.BETÖRŐKNehéz szívvel fogtak hozzá a húsvéti élelmiszer-csomagok gyűjtéséhez a Felsőtemplom katolikus karitász szervezeténél. Arra ugyanis még nem volt pél-da, hogy nulláról kellett indítaniuk a gyűjtést, mert egy kis „maradékot” min-dig tartalékoltak, fogalmaz Barbarits Józsefné. Nemrégiben betörők látogatták meg a Deák tér 5. szám alatt lévő raktáru-kat, ahonnan magukkal vit-ték az összes tartós élelmi-szert. A nehézségeket csak fokozza, hogy áruházak-ban nem gyűjthetnek, mivel az országos központ nem tud szerződést kötni a multi cégekkel, pedig az önkéntesek a legszegé-nyebbek. Nem pályázhat-nak, csak adományokból élnek, teszi hozzá a szerve-zet vezetője. Nagyböjt idején három templomban gyűjtenek élelmiszert, a perselybe helyezett pénzadomá-nyokból pedig cukrot, lisz-tet étolajat, száraztésztát, konzervet és apró csoki-nyulakat vásárolnak. Az ünnepekre 150 csa-ládnak tudnak némi örö-möt szerezni a 9 kilogram-mos csomagokkal, amelye-ket a nagyhét elején, hét-főn és kedden vehetnek át a rászorulók. Az idős, egye-dülálló embereknek, akik nem tudnak bemenni, kiszállítják autóval a tartós élelmiszert. A ruhákat és a cipőket hétfőnként fogadják és osztják ki a rászorulóknak a raktárban. FIATALOKAT VÁRNAKA kiskanizsai Sarlós Bol-dogasszony Katolikus Kari-tász évente több akciót – jótékonysági vásárt, ren-dezvényt – szervez, és ter-mészetesen a felajánlások, az adományok nagyban segítik az eredményes munkát. Hegedűs Györgynének régi vágya teljesült a Csó-nakázó-tói birtok megvá-sárlásával, ahol sokfajta gyümölcsfa örvendezteti meg termésével a családot. A sorozatos tragédiák hatá-sára változott meg élet-szemlélete, s egy műtét és a diagnosztizált autoim-mun betegsége sem vette el a kedvét álmai megvaló-sításától, és talpra állt. – Amikor a bajok jelent-keztek, akkor tudatosult bennem igazán az egész-séges táplálkozás, a zöld-ség-gyümölcs fogyasztá-sának a fontossága. Ráadá-sul a mozgás, hajladozás a friss levegőn, a kétkezi munka is jótékonyan hat az emberre – vallja Márti, a Szívbetegekért Egyesület kigondolója s egyben elnöke. Hat évvel ezelőtt talált rá az akkor kissé elhanyagolt, lenyűgöző panorámájú telekre, amit lépésről lépésre alakítanak ízlésük szerint. A kerti munka nem volt újdonság számára, gyerekként ő is ment a szü-leivel kaszálni, kapálni, aratni. - Gyakran fölteszem magamnak a kérdést, hogy miért vállaltam fel ezt a fáradságos időtöltést, van-e értelme, és mit akarok elérni vele, aztán mindig arra jutok, valamivel le kell foglalni magunkat, nem temetkezhetünk el akkor sem, ha betegek vagyunk. De az is fontos, hogy érté-keljük és élvezzük azt, amit elértünk. Számomra ez kikapcsolódás, és azért is teszem, mert örömöt ad. Úgy érzem, jó irányba vál-tozott az egészségem, a temperamentumom, s ha feljövünk a hegyre, attól már boldogabb vagyok. A telek végéről látom egész Nagykanizsát, s bár sokszor hallotta tőlem a párom, a felfedezés örömével mind-untalan megmutatom neki: nézd, apa, ez a mi városunk! Felérve a dombtetőre Gyuri, a férj egy csoport kékibolyára talált, s hogy megossza örömét, odahív-ta a feleségét is. Életöröm és egészségFotó: Bakonyi ErzsébetAz egyházi szolgálatok tavasszal Józsefné: Betörtek hozzánk, elvittek minden tartós élelmiszertTulmann Gézáné: Nem mindenki jön el ide…
2017. 03. 24. | 13MagazinCsoda-dokikNégy nagykanizsai kisdiák munkájára is lehet szavazni a Csoda-doki rajzpályázaton. Gerencsér Jázmin Esz-ter például kedvenc orvosát, dr. Kovács Andrea gyermekorvost rajzolta le, akiről már korábban is születtek különféle alkotások. - A gyermek, ha úgy lép be a rendelőbe, hogy nem fél, nem szorong, akkor az nekem is egy-fajta visszajelzés, hogy sikerült a bizalmába fér-kőznöm. Nagyobb gye-rekeknél ez azért is fon-tosabb, hiszen ha a szülő bizalmát elnyerem, akkor tudom a gyerekét is megszerezni, s az egy-fajta visszajelzés a min-dennapi tevékenysé-günkre, ha több gyer-mek is megpróbálja ezt lerajzolni - fogalmazott dr. Kovács Andrea. Az országos pályázat közönségdíja internetes szavazással dől el. Gerencsér Jázmin, Sza-bó Anna, Schnülle Johanna és Vajda Luca kanizsai diákok rajzára pénteken még lehet sza-vazni a csodadoki.hu weboldalon.- Mostanra tanultuk meg értékelni a szép környeze-tünket, a nyíló virágokat, a növekedő palántákat. Én még örülök annak is, hogy fel tudok kapaszkodni a hegyre. Gyógyítsuk saját magunk a lelkünket, és mutassuk ki bátran a másik iránti szeretetünket – java-solta. – Az egészségünk a saját kezünkben van, s ezt a szemléletet tovább kell adni a fiatalabb generáci-óknak is. A tervekből még nem fogytak ki Hegedűsék. Sze-retnék nyitottá, mások szá-mára is látogathatóvá tenni a még formálódó kertjüket.BAKONYI ErzsébetAz tavasszal is segítenek- Éves ütemterv szerint dolgozunk. A nagyközön-ség leginkább talán az ünnepekhez kötött jóté-konysági ruhavásárainkat ismeri, de ezek az akciók csupán egy részét képezik ténykedésünknek – szögezi le Tulman Gézáné, a Sarlós Boldogasszony Katolikus Karitász vezetője. A kiskanizsai szervezet legnagyobb feladata az idén az lesz, hogy frissítse adatbázisát. Az aktivisták nélkülözhetetlen munkájá-val újra feltérképezik, kik azok, akik segítségre szo-rulnak a városrészben. - Kiemelt figyelmet fordí-tunk a nagycsaládosokra és a betegekre. Most is van egy 54 éves hölgy, aki szkle-rózis multiplex-ben szen-ved, most rajta szeretnénk segíteni. Konkrétan egy ágyat keresünk számára – mondta el Tulman Gézáné.A Sarlós Boldogasszony Katolikus Karitász minden hónap első szerdáján 17 és 18 óra között tart fogadó-órát a templom melletti közösségi házban. Ilyenkor várják azokat is, akik nem segítségre szorulnak, hanem éppen ellenkező-leg, adományt szeretnének átadni. - Nem mindenki jön el ide, pedig sokan vannak, akikről tudjuk, segítségre lenne szükségük. Csak hát, az emberi büszkeség… - folytatja Tulman Gézáné. - Éppen ezért hangsúlyos az aktivistáink munkája. A 20-21 tagunknak megvan a saját körzete. Az egy utcá-ban élők ismerik egymást, nem idegenek, bekopog-nak azokhoz, akikről tudják, hogy elkél náluk a segítség. De kezdünk kiöregedni, szükségünk lenne fiatalok-ra. Nem a 20-30 évesekre gondolok, mert ők nem fognak eljönni hozzánk, hanem a 40-esekre, 50-esekre. Szerencsére most van két új jelentkező.Az összeállítást készítette: BAKONYI Erzsébet,JANCSI László,NEMES Dóra, VINCZE Adél A segítő reformátusok a Szeretethíd-akcióban is rendszeresen részt vesznek
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINAz egyik legjobb eszköz erre a napszemüveg. Már a csecsemőknek is ajánlott a viselése, ahogy a gyermek „megtűri” a fején, úgy adhatunk rá, mondják a szakemberek. Az UV-sugár-zás káros hatásainak ugyan-is leginkább a gyerekek és a fiatalok vannak kitéve, hiszen egyrészt ők több időt töltenek a szabadban, valamint a felnőttekhez képest még kevesebb védelemmel rendelkeznek. - Mivel tíz éves kor alatt nagyobb a gyerekek pupillá-ja, akár hatszor több UV- sugárzás juthat a szemükbe, ezért is kell jobban óvni őket – hangsúlyozza a Kanizsá-nak Gredics Judit, az Írisz Optika vezetője. - Mindig 100 százalékos UV-védelmet biztosító napszemüveget vásároljunk, hiszen a nem megfelelő napszemüveg nemhogy segít, de még károsíthatja is a szemet. Az úgynevezett fejpán-tos megoldással már a leg-kisebbekre is gondoltak a gyártók. Érdemes többször, nagy napsütésben rápró-bálni a gyermekre a nap-szemüveget, amikor zavar-ja a nagy fény, így talán job-ban érzékeli, értékeli és elviseli a fején. A Weinausz-gyerekek-nek, Vandának, Barninak és Petinek is van napszem-üvege. Édesanyjuk, Takács Bernadett azt mondja, fontosnak tartja a védel-met, de mivel náluk fogyóeszköz, így elsősor-ban a középkategóriás ter-mékeket veszi a lurkóknak. - Óvodába, iskolába nem hordják, nyaraláskor, bicik-lizések alkalmával használ-juk a legtöbbet. Mivel kön�-nyen lekerül a fejekről, elhagyják és hamar törik, elsődlegesen a sapkát használjuk a napsugarak elterelésére. Ha a szülők viselnek nap-szemüveget, akkor a gyer-mek is hamarabb hozzá-szokik – ezzel Hóbár Klau-dia is egyetért, aki gyer-mekkorában műtött érzé-keny szeme miatt sokszor hord napszemüveget.- A kényszer mellett sze-retem is, hiszen egy jó kiegészítő, amely öltöztet -fogalmaz a fiatal anyuka. - A választás elsődleges szempontja azonban még-sem a divat. A legfonto-sabb a megfelelő UV-véde-lem és a kényelem. A napszemüvegeken túl már fényre sötétedő len-csét, szemüvegre helyez-hető előtétet is kínálnak a gyártók. További fontos ismérve lehet a napszem-üvegnek, hogy tartalmaz-e polárszűrőt a lencse, amely „megrostálja” a szórt fényt is. Ezeket a termékeket kife-jezetten vízpart mellé, vagy autóvezetéshez ajánlják. - Sportoláshoz más típu-sú szemüveget használ-junk, mint a hétköznapok-ra. Ne az éppen aktuális divat legyen az irányadó, hanem az, hogy kényelmes és jó minőségű napszem-üveggel védjük szemünket – tanácsolja Gredics Judit. VUK AnitaTükörképben. A napszemüvegben a világ, de legalábbis a tesók (Fotó: Jancsi László)Már a csecsemőknek is ajánlottNapszemüveget mindenkinek!Itt a tavasz, támad a Nap. A napfény és a mesterséges UV-sugárzás - például a szolárium - károsítja a szem felszínét, a szemlencsét, vagy éppen a retinát. Számos vizsgálat igazolta már, hogy kapcsolat van a napfény, valamint a szürkehályog kialakulása között. Az UV-sugárzás káros hatása a szemben nem azonnal jelentkezik, az évek során lassan jönnek elő a gondok. A Nap ultraibolya sugárzásától ezért nemcsak bőrünket, hanem a szemünket is védeni kell. Hogyan hordjuk jól a napszemüveget? Ebben segít a napszemüveg-etikett. 1. A szemüveg nem hajpánt, így huza-mosabb ideig ne hordjuk a fejtetőn. 2. Zárt helyiségben, irodában, étte-remben nem elegáns viselni éppúgy, mint naplemente után, ekkor már bekerülhet a tokjába. 3. Mivel a kommunikáció alapvető része a szemkontaktus, bemutatko-zás, köszönés, beszélgetés közben, ha lehet, ne tartsuk magunkon a nap-szemüvegünket.Kerüljük a bunk óságot!Gredics Judit: A nem megfelelő nap-szemüveg károsíthatja is a szemet (Fotó: Jakab Balázs)Hóbár Klaudia szerint véd és öltöztet
A helyesírási szabály-zat előző, 11., 1984. évi kiadása több mint három évtizeden át szolgálta használóit. A regula azonban nem lehet örök, hiszen foly-ton változik maga a nyelv is, ezért az MTA tavaly ősszel részben megújított szabályza-tot adott ki. De vajon követik-e a változáso-kat a helyesírás-ellen-őrző programok, s vakon rábízhatjuk-e magunkat egy gépre?Dr. Jaskó Szilárd, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszá-nak egyetemi docense szerint az élő nyelvek sajátossága, hogy fej-lődnek, változnak, így a szavak írás-módja is módosul, amit a szoftve-rek csak idővel tudnak követni. - A fizetős szoftverek viszonylag gyorsan követik a változásokat – mondta a szakember -, viszont ahhoz, hogy ezek „feléledjenek”, néhány szoftvernek a legújabb verziója, vagy legalábbis a helyes-írásért felelős könyvtárnak a frissí-tése szükséges. Ha ez nem valósul meg, akkor természetesen a régi szabályok szerint működik tovább. Én úgy tekintek a helyesírás-ellen-őrzőre, mint egy segítségre, mert a végső döntést mindig az ember hozza meg. Saját tapasztalatom az, hogy ezek 99 százalékban jól 2017. 03. 24. | 15MagazinMultifokális lencse akció 30 %Megbízhatunk-e egy szoftverben?Most akkor ez „HÜJESÉG”…?!értékelte. Szerintük, ha sikerülne a diákokat rávenni arra, hogy rend-szeressé váljon náluk a szótár hasz-nálata, az biztosan segítené őket. Partiné Pataki Gabriella a nyelvtan-órákra beviszi a szótárt, sőt azt is megengedi a tanulóknak, hogy a dolgozatírásnál is elővegyék. Simon Mónika úgy tapasztalja, a szótárhasználat időt, energiát vesz el tőlük, és valószínűleg a digitális világnak is szerepe van abban, hogy a helyesírás iránt közönyösek a diákok. A mai fiatalok gyorsan élnek, pörögnek, s netán a könyv-tárba lemenni, kikeresni egy szó helyes írásmódját, az ő életükbe nem fér bele. Az új helyesírási szótár néhány speciális változást tartalmaz, de a diákok sokszor odáig már el sem jutnak, mert az alapoknál megre-kednek. A tanárok egybehangzó-an megállapították, a mai nebulók sokkal kevesebbet olvasnak, s ez íráskészségükön is meglátszik.Iskolai dolgozatoknál a többség különbséget tud tenni az egyes nyelvi színterek között, tehát nem használják a digitális világban megszokott rövidítéseket, tették hozzá. Inkább a rögzült helyesírási hibák fordulnak elő. S hogy mennyire támaszkodha-tunk a helyesírás-ellenőrzőre, amely például a többszörösen összetett szavak esetében csak a legritkább esetben találja el a „jó megoldást”, azt mondták a peda-gógusok: teljesen nem lehet a programban megbízni, de arra mindenképpen jó, hogy a betűel-ütésekből eredő hibákra felhívja a figyelmet. BAKONYbakonyI Erzsébet működnek, viszont mindig vannak olyan szavak, szószerkezetek, ami-ket hibásnak jelöl, holott a magyar nyelv szabályai megengedik alkal-mazásukat. Élő nyelveknél teljesen természetes, hogy nem tudják tökéletesre hozni, de a szoftverfej-lesztő cégek is arra törekednek, hogy minél aktuálisabbak legye-nek a programok.Elfogadva a docens érvelését, vagyis hogy a végső döntést az ember hozza meg, jön a következő kérdés: vajon maga az ember alkal-mas-e erre, ismerjük-e, megtanul-juk-e szabályokat? Kivált az úgyne-vezett x, y és z generáció, amely-nek tagjai egymás között legin-kább a szlenget és a rövidítéseket használják a kibertérben. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondy Vilmos Szak-képző Iskolájának két magyartaná-ra, Partiné Pataki Gabriella és Simon Mónika a fiatalok helyes-írását összességében gyengének Forgatják a szótárt. Partiné Pataki Gabriella és a 9. a osztály tanulóiDr. Jaskó Szilárd: a végső döntést az ember hozza meg (Fotók: Bakonyi Erzsébet)
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzolgáltatásÁprilisi fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2017. április 5-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Pol-gármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.Karádi Ferenc alpolgármester foga-dónapot tart 2017. április 26-án (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nándor alpolgármester fogadó-napot tart 2017. április 12-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Képvis előkBalogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2017. április 5-én, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. április 4-én, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Álta-lános Iskolában.Bizzer AndaNDrás, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan ház-számok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányza-ti képviselője fogadóórát tart 2017. április 27-én (csütörtökön) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).Dénes Sánd or a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2017. április 13-án (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármes-teri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselő-je fogadóórát tart 2017. április 4-én, kedden, 17.00 órától 18.00 óráig a Palini Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.)Gábris JáciNT önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát tart 2017. április 4-én, kedden, 17- 18 óráig a Hevesi Sán-dor Általános Iskolában.Jerausek iSTván önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2017. április 3-án (hétfőn) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.Karádi Ferenc a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati kép-viselője 2017. április 3-án (hétfő) fogadóórát tart 16.00 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17.00 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.). Tóth Nánd or a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati kép-viselője 2017. április 3-án (hétfő) fogadóórát tart 17.00 órától a Polgár-mesteri Hivatal Bajcsai kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18.00 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.). Szőlősi Márta a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. április 3-án, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.comwww.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Vegyész főiskola/egyetem megegyezés szerintKőműves szakmunkásképző megegyezés szerintLakatos szakmunkásképző megegyezés szerintKárpitos szakmunkásképző megegyezés szerintPincér szakmunkásképző megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintNC, CNC gépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintHegesztő szakmunkásképző megegyezés szerintCukrász szakmunkásképző megegyezés szerintVillanyszerelő szakmunkásképző megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintPultfeltöltő, árufeltöltő betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraálláS – álláS - álláS- álláS2017. márci-us 25.KIRÁLYKALMÁR U. 493/536-62020:00-08:002017. márci-us 26.ZÖLDFENYŐALKOTMÁNY U. 51.93/333-52119:00-06:002017. márci-us 27.BELVÁROSIERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002017. márci-us 28BENU GYÓGYSZER-TÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVASROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002017. márci-us 29.BENU GYÓGYSZER-TÁR NAGYKANIZSA KANIZSA CENTRUMTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002017. márci-us 30.BENU GYÓGYSZER-TÁR NAGYKANIZSA KATONARÉTITAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002017. márci-us 31.FAGYÖNGYSZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:00Gyógysz ertári ügyelet
2017. 03. 24. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Március 25., szombatIrénGörög eredetű, jelentése: béke.Március 26., vasárnapEmánuelHéber eredetű, jelentése: velünk az Isten. Március 27., hétfőHajnalka, AlpárA Hajnalka a Hajna kicsinyítőképzős formája, ami Vörösmarty Mihály névalkotása, jelentése: hajnal. Az Alpár török-magyar eredetű, jelentése: hős férfi.Március 28., keddGegEdeon, JohaNNaA Gedeon héber eredetű, jelentése: harcos, vágó, romboló. A Johanna héber-görög-latin eredetű, jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.Március 29., szerdaAugusztaLatin eredetű, jelentése: fenséges, fennkölt.Március 30., csütörtökZalánTörök-magyar eredetű, jelentése: dobó, ütő.Március 31., péntekÁrpád, BENőAz Árpád magyar eredetű, jelentése: árpa. A Benő a Benedek és a Benjámin közös becézőjéből alakult ki.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMŰSORA Kanizsa TV műsora 2017. március 25-31.Március 25., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Visszatérés Somogy országba (isme-retterjesztő kisfilm), 01:50 Híradó, 02:05 Látogató, 02:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 02:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Élet-módi, 08:05 Híradó, 08:20 Visszatérés Somogy országba (ismeretterjesztő kisfilm), 08:45 Látogató, 09:05 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:35 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 16:05 Élet-módi, 16:35 Visszatérés Somogy országba (ismeretterjesztő kisfilm), 17:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 Király Női Klub: dr. Máhr Károly klinikai onkológus, osztályvezető főor-vos előadása, 20:35 1100 év Európa közepén: Bihar (ismeret-terjesztő filmsorozat), 21:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 22:15 Lapozó.Március 26., vasárnap00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 01:00 Király Női Klub: dr. Máhr Károly klinikai onkológus, osz-tályvezető főorvos előadása, 02:35 1100 év Európa közepén: Bihar (ismeretterjesztő filmsorozat), 03:00 Kanizsa Cafe (ked-di és szerdai adás ismétlése), 03:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30 Király Női Klub: dr. Máhr Károly klinikai onkológus, osztályvezető főor-vos előadása, 09:05 1100 év Európa közepén: Bihar (ismeret-terjesztő filmsorozat) 09:30 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 10:45 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00 Gézengúzok (gye-rekműsor), 15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:30 Élet-módi, 17:00 Visszatérés Somogy országba (ismeretterjesztő kis-film) 17:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Szentmise a Felsővárosi templomban, 19:25 1100 év Európa közepén: Szatmár (isme-retterjesztő magazin), 19:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Sztárportré – Nagy Sán-dor, 20:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlé-se), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 21:55 Lapozó. Március 27., hétfő00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:25 Szentmise a Felsővárosi templomban, 01:25 1100 év Európa közepén: Szatmár (ismeretterjesztő filmsoro-zat), 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 02:15 Sztárportré – Nagy Sándor, 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:55 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 06:55 Szentmise a Felsővárosi templomban, 07:55 1100 év Európa közepén: Szatmár (ismeretterjesztő filmsoro-zat), 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 08:45 Sztárportré – Nagy Sándor, 09:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:25 Lapo-zó, 12:00 1100 év Európa közepén: Szatmár (ismeretterjesztő filmsorozat), 12:25 Sztárportré – Nagy Sándor, 12:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Élet-módi, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Riasztás (rendvédelmi magazin), 20:10 Nagykanizsa – Pókaszepetk megyei I. osztá-lyú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:40 Lapozó.Március 28., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Élet-módi, 01:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Nagykanizsa – Pókaszepetk megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkő-zés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Élet-módi, 07:40 Riasztás (rendvé-delmi magazin), 08:10 Híradó, 08:25 Nagykanizsa – Pókasze-petk megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 09:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 10:55 Lapozó, 12:00 Élet-módi, 12:30 Riasztás (rendvédelmi magazin), 13:00 Nagykanizsa – Pókaszepetk megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kul-turális magazin), 20:05 Kiskanizsa – Zalakomár megyei I. osz-tályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:35 Riasztás (rendvé-delmi magazin), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:40 Lapozó.Március 29., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Kiskanizsa – Zalakomár megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 03:15 Riasztás (rendvédelmi magazin), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kiskanizsa – Zalakomár megyei I. osztályú bajnoki lab-darúgó-mérkőzés, 09:45 Riasztás (rendvédelmi magazin), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Kiskanizsa – Zalakomár megyei I. osztályú bajnoki lab-darúgó-mérkőzés, 14:25 Riasztás (rendvédelmi magazin), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 A böjt orvosi szemmel – dr. Koch Béla háziorvos előadása, 20:15 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 20:40 Híradó, 20:55 Aktuális - Hargita, 21:20 K’arc (kulturális magazin), 21:50 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:20 Lapozó.Március 30., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 A böjt orvosi szemmel – dr. Koch Béla háziorvos előadá-sa, 01:30 Híradó, 01:45 Zooo magazin – lencsevégen a termé-szet, 02:10 Aktuális - Hargita, 02:35 K’arc (kulturális magazin), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 A böjt orvosi szemmel – dr. Koch Béla háziorvos előadása, 08:10 Hír-adó, 08:25 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 08:50 Aktuális – Hargita, 09:15 K’arc (kulturális magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A böjt orvosi szemmel – dr. Koch Béla háziorvos előadá-sa, 13:00 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 13:25 Aktuális – Hargita, 13:50 K’arc (kulturális magazin), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 20:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:05 Híradó, 21:20 Látogató, 21:50 Creative chef Nagy Eszterrel, 22:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 22:50 Lapozó.Március 31., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 01:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 02:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 02:30 Híradó, 02:45 Látogató, 03:15 Creati-ve chef Nagy Eszterrel, 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 08:05 Kanizsa Cafe (talk show), 08:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:00 Híradó, 09:15 Látogató, 09:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:45 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Látogató, 13:25 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Út-mutató (vallá-si magazin), 20:10 Honvéd7, 20:20 Híradó, 20:35 Székely konyha, 21:05 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:05 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2017. 03. 24. | 19HirdetésNagykanizsa,Sugár u. 1.Tel.: 93/789-962Nagykanizsa,Platán sor 1.Tel.: 93/310-644Internetespoénok éslife hackekÚjabb közkedvelt vlog-ger érkezik a Hevesi Sándor Művelődési Központba március 29-én, 17 órakor. A Kanizsai Kulturális Központ ezúttal Csebét, a CsChannel youtube csatorna tulajdonosát látja ven-dégül.217 927 youtube feliratkozó, 26 784 612 videó megtekintés, a számok önmagukért beszélnek: a 18 éves kecskeméti fiú hazánk egyik legnépszerűbb videóblog-gere. A Csebe művésznevet használó fiatalember 2012-ben indította el CsChannel névre keresztelt csatornáját. Eleinte többnyire kártya- és bűvésztrükköket mutatott be öccsével, illetve több ka-tegóriában is töltött fel vide-ókat. Aztán kialakult előadói stílusa, s most már csak olyan mozgóképes anyagokat készít, amelyek különös helyeket, internetes poénokat, illetve úgynevezett life hackeket, azaz huszárvágással megoldott élethelyzeteket mutat be.Közönsége főként tizenévesekből áll, de a szervezők természetesen min-den korosztályt várnak szere-tettel a közönségtalálkozóra és interaktív előadásra!PR
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKAMARAMKIK Gazdasági ÉvnyitóA Magyar Kereskedelmi és Iparka-mara február 28-án tartotta az orszá-gos gazdasági évnyitót Budapesten. A fórumon, amely elsősorban a gazda-sági növekedés fenntarthatóságának kérdéseit vitatta meg, részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Matolcsy György MNB elnök, dr. Parragh Lász-ló, az MKIK elnöke és mintegy 400 cégvezető, vállalkozó, a gazdasági élet meghatározó szereplői. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, azon a pályán kell maradni, ahol vagyunk, 2017-2020 között meg kell védeni azt a lehetősé-get, hogy a magyar gazdaság bővülé-se a 3-5 százalékos sávban legyen. Közben végre kell hajtani egy ver-senyképességi fordulatot, és 2020 után az 5 százalék fölötti növekedési tartományt kell elérni. Kamaránkat Markovics Zoltán alelnök, Kurucz István MKIK küldött, Nádasi Tamás MKIK küldött, Martin Máté, a Dyna-mic Technologies Hungary Kft menedzsere és Kereskai Péter titkár képviselte a rendezvényen. Parragh László, az MKIK elnöke a fenntartha-tóságot és a versenyképességet nevez-te az egyensúly és a növekedés mellett a következő években a legfontosabb gazdasági feladatnak. Hangsúlyozta: ehhez elengedhetetlen a bérek növe-kedése, mert, mint fogalmazott, az alacsony munkabérek nem ösztönöz-nek a versenyképesség javítására. Kifejtette, hogy alapvetően kedvező folyamatokat lehet látni a gazdaság-ban, valamennyi makrogazdasági mutató pozitív irányt tükröz. Regionális Gazdasági ÉvnyitóA Nyugat-Dunántúli Régió Keres-kedelmi és Iparkamaráinak Szövetsé-ge március 2-án tartotta a Regionális Gazdasági Évnyitót Zalaegerszegen. A rendezvényen részt vett Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztéri-um munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Dr. Sifter Rózsa Zala Megyei Kormányhivatal kor-mánymegbízottja. Az esemény zárá-saként Mazzag Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke átadta a Szövetség soros elnökségét szimbolizáló kulcsot Horváth Vil-mos Soproni Kereskedelmi és Iparka-mara elnökének. Kamaránkat dr. Polay József elnök, László Zoltán, a Rotary Fúrási Zrt vezérigazgatója és Kereskai Péter titkár képviselte.Ülésezett az elnökség Kamaránk soron kívüli elnökségi ülését tartotta március 6 –án. Az ülé-sen dr. Polay József elnök beszámolt az előző elnökségi ülés óta eltelt idő-szak legfontosabb eseményeiről. Napirendi pontként a Külgazdasági koncepció tervezetéről és a nagyka-nizsai parkolási helyzetről kapcsola-tos témát tárgyalták meg.Szakképzési híreinkVizsgSGabizottsáGI elnö-kök, tagok felKÉSzítÉSeKamaránk ez évben 2 alkalommal tart vizsgával egybekötött felkészítést a szakmai vizsgabizottságok elnökei-nek és tagjainak. Az első alkalom feb-ruár 28 –án került megrendezésre, amelyen 31 fő vett részt. A második alkalom március 23 –án lesz. Elengedhetetlen a sikeres szintvizsgaA szakképzési törvény előírásai-nak megfelelően idén is február 1-jétől április 28-ig szervezhetőek meg a szintvizsgák a nappali mun-karendben tanuló kilencedik évfo-lyamosok számára. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Tagintézmé-nyeiben március elején a gépi forgá-csolók tettek először szintvizsgát, ők már június 16-tól az OT Industries – DKG Gépgyártó Zrt.-ben tanuló-szerződés keretében fogják tölteni gyakorlati idejüket. Eredményes szintvizsga nélkül a tanulók gyakor-lati képzése tanulószerződés kereté-ben csak kizárólag gyakorlati képzé-si célt szolgáló tanműhelyben való-sítható meg. Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely hiá-nyában - a szakiskola kilencedik évfolyamán megszervezett össze-függő szakmai gyakorlatot kivéve – a tanulóknak iskolai tanműhelyben kell tölteniük az előírt gyakorlati idejüket. Az eredményes szintvizsga biztosítja a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetet afelől, hogy a tanuló, aki tanulószerződést kíván kötni vele, felkészült annyira, hogy alkalmas az irányítás melletti mun-kavégzésre. Ha nem megfelelő a tanuló munkához való hozzáállása, a sok rossz tapasztalat a gyakorlati képzést szervező intézmények kép-zési hajlandóságát is csökkenti. A szintvizsgán jobban teljesítő tanu-lók nagyobb eséllyel felelnek meg a gazdálkodó szervezetek elvárásai-nak, míg a rosszabbul teljesítő tanu-lókat nem éri akkora csalódás, ha az iskolában felzárkóztatják őket és nem azonnal kerülnek ki a munka világába.Tanulószerződés kötési szándék bejelentési határ-ideje: 2017. március 31.A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara céljai és feladatai között szerepel - a kamarai garanciavállalás törvényi szabályozásának való megfele-lés mellett – a tanulók külső gyakorlati helyen történő elhelyezésének és a tanu-lószerződés megkötésének elősegítése.Ennek hatékony megvalósítása érde-kében és az Szt. 47. § (1) bekezdésének értelmében kamaránk felméri a gaz-dálkodó szervezetek tanulófoglalkoz-tatási szándékát, amennyiben képezni kívánnak a 2016/2017-es tanév egybe-függő szakmai gyakorlatától, vagy a 2017/2018-as tanévtől kezdődően.Területi kamaránk ezért felhívja minden gyakorlati képzést vállaló/vállalni kívánó szervezet figyelmét, hogy 2017. március 31-ig az Igénybe-jelentő nyomtatvány megküldésével jelezzék tanulóképzési szándékukat!A dokumentumot a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara (8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 1.) címére kérjük megküldeni, mely megtalálha-tó a honlapunkon (www.nakkik.hu).További információért forduljon bizalommal szakképzési tanácsadó-inkhoz!Változott az együtt- működési megállapodás nyomtatványA szakgimnáziumi képzésben tanulók az előírt összefüggő nyári szakmai gyakorlatukat együttműkö-dési megállapodás keretében töltik. Az új formanyomtatvány letölthető a www.nakkik.hu weboldalról a Letölt-hető dokumentumok/ Együttműkö-dési megállapodások menüpont alatt.A szakképző iskola a gyakorlati kép-zés megkezdését megelőzően igazolást állít ki a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről a gya-korlati képzést folytató szervezet részére. Az együttműködési megálla-podást írásba kell foglalni, megkötése, módosítása a területi kamara ellen-jegyzésével válik érvényessé. Az össze-függő nyári gyakorlat időtartamára az egyéb juttatásokon kívül minden eset-ben pénzbeli juttatást is kell biztosíta-ni a nappalis tanulónak. A minimálbér emelkedésével vál-tozott az összefüggő nyári gyakorlat alkalmával adandó tanulói juttatás összege is. A tanulói juttatás mértéke az aktuális évi minimálbér 15 %-a szorozva 1,3 – mal, ami 2017-ben 24.862,5 Ft-ot jelent 4 heti időszakra. (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 65. § (1) bekez-dése szerint.) Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
Minden megkezdett hét teljes hét-nek számít bérkifizetés szempontjá-ból. A tanulónak járó bért az utolsó gyakorlati napot követően kell kifizet-ni. A fizetendő pénzbeli juttatás össze-gét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakor-latról igazolatlanul távol maradt. Az együttműködési megállapodás alap-ján kifizetett juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalás-sal vagy fizetési számlára történő befi-zetéssel történő teljesítést.Alapvetően a kötelezően előírt jut-tatás adómentes, viszont ha ennél magasabb összeg kerül kifizetésre, úgy a meghaladó rész egyéb jövede-lemnek minősül, ezáltal 16% személyi jövedelemadó terheli. Társadalom-biztosítási oldalról megközelítve a kérdést, az együttműködési megálla-podás alapján történő foglalkoztatás nem keletkeztet biztosítási jogvi-szonyt. Ennek értelmében a cégnek nincs bejelentési kötelezettsége és járulékokat sem kell vonni a kötelező-en juttatott összegből. Amennyiben viszont ennél többet juttat a szervezet, úgy az egyéb jövedelem minősítés következtében 27% egészségügyi hoz-zájárulás fizetési kötelezettség terheli a kifizetőt a felettes rész után. Szociá-lis hozzájárulási adót egyik esetben sem kell fizetni a szervezetnek. „A jó szakma felér egy diplomával”A 10. Szakma Sztár Fesztivál ápri-lis 24-25. között kerül megrendezés-re. A versenyzők negyven szakmá-ban mérettetik meg tudásukat. Az országos szakmai versenyek döntőjé-ben Nagykanizsát kettő szakmában három tanuló képviseli, akik a Nagy-kanizsai Szakképzési Centrum Zsig-mondy Vilmos Szakképző Iskolájá-nak végzős diákjai. A festő, mázoló, tapétázó szakmában Horváth Máté, az épület– és szerkezetlakatos szak-mában Baracskai István és Iszák Bálint Balázs versenyeznek. Gratulá-lunk az eddigi eredményekért a ver-senyzőknek, a felkészítő tanároknak, és bízunk a további sikerekben!A budapesti Fesztiválra 80 fő, pályaválasztás előtt álló 7. osztályos diák látogatását szervezzük meg, akik a Zalakarosi Móra Ferenc Álta-lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Zalaszentbalázsi Petőfi Sán-dor Általános Iskola és a Zrínyi Mik-lós - Bolyai János Általános Iskola Bolyai Tagintézményének tanulói. A tanulók a negyven szakma leg-jobbjait láthatják versenyzés közben és némely szakmánál lehetőségük van a tárlatvezetés alkalmával rövid ismertetőt hallgatni az adott szak-máról és a versenyfeladatokról. Bizonyos szakmáknál foglalkoztató szigetek is működnek, ahol az érdeklődők segítséggel elkészíthet-nek egy-egy munkadarabot is, ame-lyet elvihetnek magukkal.Az általános iskolásokon kívül 20 főt viszünk Budapestre a Nagykani-zsai Szakképzési Centrum Zsigmon-dy Vilmos Szakképző Iskolájából az ugyanebben az időpontban megszer-vezésre kerülő IV. Skills Hungary Nemzeti Döntőjére. A szakképző iskolások számára azért hasznos ez a rendezvény, mert a döntősök példát mutatnak, hogy kitartó tanulással, szorgalommal az általuk tanult szak-mákban is el lehet jutni egy nemzeti léptékű megmérettetésre.Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-1/2016/TK/22 számú pályázati támogatásból való-sulnak meg. A támogatást az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisz-térium biztosítja. 2017. 03. 24. | 21KAMARAEsedékes a 2017. évi kamarai hozzájárulás megfizetéseFelhívjuk a Tisztelt Vállalko-zások figyelmét, hogy a 2017. évi 5000 Ft-os kamarai hoz-zájárulás megfizetésének határideje: 2017. március 31. A befizetés történhet átuta-lással a Sberbanknál vezetett 14100134-12287549-13000004 számlaszámunk-ra, adószám feltüntetésével, valamint ügyfélszolgálatun-kon a pénztárba történő befi-zetéssel. Egyeztetés a 93/516-670-es telefonszámon lehet-séges. A tartozásokat a NAV hajtja be, ha lejár a határidő! További információ, online regisztráció: www.nakkik.hu2017. február hónapban elindult mestervizsgatanfolyamok, melyre még bekapcsolódhatMég mindig várjuk a jelentkezéseket 2017. március hónapban induló mestervizsgára felkészítő tanfolyamra a következő szak-mákban kézápoló és műkörömépítő lábápolóVárjuk az 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezőszakemberek jelentkezését!Érdeklődni Tuboly Jenőné mestervizsga szervezőnél lehet a 93/516-671-es és a 30/585-0925-ös telefonszámon vagy a tit-karsag@nakkik.hu e-mail címen.A kép illusztráció, a tavalyi Szakma Sztár Fesztiválra elutazott diákokról készült
és ezüst húsz tételben22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTA hétvégén Ausztráliában indul a For-mula-1 2017-es idénye, és a várakozá-sok hosszú idő után ismét a tetőfoká-ra hágnak. A változások többek között szabálymódosításokban, a zsetonrend-szer felszámolásában, új küllemű autókban csúcsosodtak, ugyanakkor a szurkolók elvárása változatlan: akárki akármelyik csapatnak szorít, a favori-zált versenyzőjét szeretné a topon, a győzelmi dobogón, no meg az imádott márkát a konstruktőri kiírás élén látni.Így akár, ha csak a nagy konstruktőrök, vagy motor-szállítók drukkereit vesszük górcső alá, akár négy csa-pat is diadalmaskodhatna (persze adott versenyzőik-kel együtt...), és ha az előze-tes tesztnapokat nézzük, azok bizony nem sima Mer-cedes-győzelmet vetítenek előre. Persze, ahogy a lovaknak a derbi napján, úgy a járgányoknak is a ver-seny napján kell majd jól futniuk...Ahogyan szerte a vilá-gon, szűkebb környeze-tünkben is rengeteg F1-fanatikust találunk, akik számos alkalommal ráadá-sul a fotelszurkolás módiját feladva el is látogattak egy-egy futamra. Jó szokásuk-ból idén sem engedné-nek...- Annak idején 17 éves vágyam vált valóra, ami-kor 2014-ben a Mercedes - ráadásul önálló csapat-ként - nyert, ezt csak fokozta, hogy tavaly már német pilótájával, az azóta visszavonult Nico Ros-berggel tette meg mind-ezt - vágott a közepébe Horváth Ferenc, akiről aligha árulunk el nagy tit-kot, ha leírjuk, évről-évre a Hungaroringen, nem is akármilyen helyekről szurkolja végig a Magyar Nagydíjat. - Számomra éppen az előbb elmon-dottakból eredően egyál-talán nem voltak unalma-sak az előző kiírások, de ez nem jelenti azt, hogy vál-tozásokra nincs szükség.Helyben is lennénk, mivel egy dolog az, amit az aszfaltcsíkon láthatunk, és egy másik történet, ami a száguldó cirkusznak, mint önálló iparágnak a hátteré-ben zajlik.- Nem rossz dolog, hogy úgymond az amerikaiak kezébe került az irányítás a 86 esztendős Bernie Eccle-stone-tól, hiszen az új tulaj-donosi kör már meg is talál-ta a módját, hogyan lehet-ne még jobban felfuttatni ezt a bizniszt. Új területeket kell megnyitni a média vilá-gában és a tengerentúlon, tehát az USA-ban is jobban eladhatóvá kell tenni a soro-zatot. Szűkebb környeze-tünkre vetítve abban is biz-tos vagyok, hogy például a mi nagydíjunkon is lehet-nek majd változtatások, ami a szurkolók jobb kiszol-gálását teszi lehetővé. A 2008-ig meglévő extrákat remélem visszahozzák, amikor is példának okáért a járgányokkal valóban test-közelből lehetett fotózkod-ni, illetve az F1 szinte her-metikus elzártságát ismét felszabadítják. Azt a show-t kell újrateremteni, melynek keretében gyakorlatilag személyesen találkozhat-nak a rajongók a csapatok-kal, megváltoztatva a ver-seny utáni azonnali felpa-kolás és távozás szokását.S hogy mit vár az ,,újra-rendezett” közegben a Mercedestől Fecó?- Tavaly június óta a Merci előnye mintha csökkent vol-na, de azért szerintem idén is dominánsak leszünk, és húsz futamból tizenötöt be is húzunk. A csapaton belüli fel-állás viszont kikristályosodni látszik, Lewis Hamilton alá a finn Valtteri Bottas másod-pilótaként remekül bedol-gozhat, így a britet újabb vb-címig segítheti, a Mercedes pedig ismét készülhet 2018-ra a McLarenhez...Őri Gergő viszont abban bízik, hogy ehhez azért lesz egy-két szava a Ferrarinak is, az istálló versenygépei az idei tesztek során kimon-dottan jól repesztettek.- Na jó, nem csupán az olaszokat figyelem, meg-mondom őszintén, nem dőlök a kardomba attól, hogy a McLarennél a Hon-da nem muzsikál valami jól, szerintem az F1 legyen a tradicionális európai gyár-tók színtere - tisztázta gyor-san az alapokat Geri. - Amúgy tetszenek a kocsik, agresszívabbak, széleseb-bek, nem tűnnek olyan lebutítottnak, a festésről pedig annyit, nekem min-dig a Ferrari vöröse a leg-szebb. A Manor megszűné-sét ugyanakkor sajnálom, mert minél többen vannak a mezőnyben, annál látvá-nyosabb a futamok világa, mind’ több lehet az egyéni-ség. Összességében izgal-mas vörös-ezüst versenyfu-tást várok, a végén persze vörös sikerrel. A Red Bull formája attól függ, hogy miként sikerült az idei Renault-motor, főleg az energiavisszanyerő része. Mivel esetükben nem gyári csapatról beszélünk, ez egy vb-hadjárathoz náluk nem lesz elég.Azért kicsit mélyebbre is áshattunk Gergővel, lévén ő sem hazudtolta meg azt a tételt, ha autók, gokartok között nőnek fel a fiatalok, a pályaversenyekhez is másként viszonyulnak...- Kimondottan pozitív, hogy eltörölték a zsetono-kat és a motorok mondhat-ni szabadon tuningolha-tók. Ahogy anno Enzo Fer-rari is megmondta: ,,Az aerodinamika azoknak való, akik nem tudnak motorokat építeni”. Én is ebben bízom az ágaskodó lovacskák esetében, hogy sikerül erőből nyernünk. A Ferrari azért mindig is a Fer-rari volt, szurkolótársaim-mal együtt nekünk nem kellett időközönként válto-gatni, melyik csapatnak is drukkoljunk. Nálunk divat-drukkerségnek helye nincs, s mivel Kanizsán vagyunk, innen nincs is olyan messze az ,,ex-zeltwegi” Osztrák Nagydíj helyszíne, ahol júli-us elején meg is nézhetjük a kedvenceket. Várom már nagyon, mint ahogy a teljes szezont is, ha pedig úgy adódik, a hajnali kelés az adott hétvégék mindegyik napján garantált...POLGÁR LászlóVörösŐri Gergő a Ferrari sikeréért szorít Horváth Ferenc (balról) naptárában évről-évre egy időpont,a hungaroringi futamé a biztos
Jöhet az MLSA 42. Nemzetközi Sporttörténeti Konferenciát ren-dezték az elmúlt hétvégén a Nagykanizsához közeli Pölöskefőn, ahol Uzsoki László kézilabdaedző, Kan-dár Tibor és Dóczi Ferenc egykori atléták mellett dr. Juhász István olimpiai bajnok labdarúgóval is talál-kozhattak az érdeklődők.A FTC hajdani kiválósága a Fradinál töltött több mint másfél évtized után az akkori amerikai „európai focis” ligában (NASL) szereplő San Diego Sockers egyesüle-téhez került 1976-ban. Mivel a sport területén napjaink egyik slágertémája a tengerentúli MLS bajnokságának felfut(tat)ása, az egykori klasszissal erről is ejtettünk néhány szót.- Már a hetvenes években, amikor San Diegóban ját-szottam, rengeteg igazolt fiatal focista volt például középiskolai keretek között, csak utána elvesztek ezek a srácok a sportág számára - kezdte az 1965-ben VVK-győztes, 1975-ben pedig KEK-döntős futballista. - Hogy miben lett több a kinti rendszer mostanság? Nagyon egyszerű, az ottani médiabirodalmak is kez-denek az európai fociban fantáziát látni, vagyis a négy nagy tradicionális sportjuk, a baseball, az amerikai foci, a kosárlabda és a jégkorong mellett az európai labda-rúgásban is óriási kiaknázható lehetőségeket látnak. Ráadásul azzal, hogy most már tőlünk is futballoznak ott játékosok, például a válogatott Nikolics Nemanja, vagy éppen Sallói Dániel, mi magyarok is még jobban nyomon követhetjük az ottani ligát, tehát Európa is nyitott lehet az MLS-re. 2017. 03. 24. | 23SportIngatlanKeleti városrészben garázst vásárolnék. Tel: 06-30/9074-833.400 négyszögöl szőlő, pince, gyümölcsös, felszereléssel eladó. Tel: 70/316-3253.SzolgáltatásTelevízió-javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel: 06-30/597-1530.Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., vala-mint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.Régi iratokat, újságokat, fotókat, reklámtáblákat, térképeket, képesla-pokat és kitüntetéseket vásárolnék Nagykanizsán és környékén. Tel: 30/332-8422, 93/317-120.Kanizsai Vadmacskák SE (5.) - Ajka SZPA HSE (4.) 72-55 (12-14, 14-14, 26-17, 20-10)Kanizsa: Fuisz (30/6), Hegyi (2), Zsámár (16), Feke-te (16/3), Bánhegyi (6). Cse-re: Gutai, Baa, Kötő (2). Edző: Gábor Erzsébet.Az alapszakasz végén a kanizsai női kosarasokra sorra várnak a rangadók. Az Ajka elleni meccs első negyedében mindkét együttes sok hibával ját-szott, előbb Zsámár Lili és Fekete Csilla kosaraival a nagykanizsaiak vezettek, majd az ajkaiak kerültek előnybe. A második tíz percben is fej-fej mellett haladtak a csapatok, de a nagyszünet után a vendég-látók védekezést váltottak, több labdát szereztek, majd gyors kosarakkal ope-ráltak. Fuisz Viktória is megkezdte a pontgyártást, s folyamatosan vezettek a Vadmacskák. A záró etap elején négyre feljöttek az ajkaiak, de a végjátékban a Zsámár, Fekete, Fuisz hár-mas újfent megszórta a vendégeket, így tekintélyes előnnyel nyerte a mérkő-zést a KVSE.POLGÁR LászlóA látványtáncos Dance Star vb-kvalifikáció kereté-ben Nagykanizsán 27 egye-sület 600 táncosa mérte össze tudását a horvátorszá-gi Porecben sorra kerülő világbajnokság jegyében. A házigazda Szan-Dia FSC növendékei 20 arany-, 4 ezüst- és 3 bronzérmet nyer-tek. Összességében tizenkét „A” profi kategóriás és 15 amatőr kategóriás gyakorlat jutott ki a Dance Star vb-re, amelyet május végén ren-deznek az isztriai városban.A kanizsaiak aranyérmes gyakorlatai. Open duó-trió mini: 1. Tündérek (Mányoki Jázmin, Csöndör Lili, Sziva Zsófi) „A”. Open duó-trió-quartett gyerek: 1. Zootro-pia (Felde Zorka, Kurucz Petra) „B”. Open duó fel-nőtt: 1. Albatros (Kátai Lora, Varga Izabella) „B”. Open csoport mini: 1. Eprek. Open csoport gyerek: 1. Ali Basha. Open formáció gye-rek: 1. Cirkusz. Open For-máció junior: 1. Billiard. Open formáció felnőtt: 1. Hófehérke. Akrobatikus szóló gyerek: 1. Solymos Vivien „B”. Akrobatikus trió gyerek: 1. 3 Muskétás (Var-ga Fanni, Solymos Vivien, Ács Barbara) „A”. Akrobati-kus duó junior: 1. Batman és Superman (Gerlinger Lau-ra, Tatai Zsóka) „B”. Akroba-tikus csoport: 1. Szuperhő-sök. Musical szóló gyerek: 1. Varga Fanni. Musical szóló junior: 1. Zsohár Fanni. Musical duó-trió gyerek: 1. Be are guest (Felde Zorka, Kurucz Petra, Grabant Nóra, Takács Zsóka) „B”. Musical csoport junior: 1. Kémény-seprők. Musical duó-trió felnőtt: 1. Óz (Kátai Lora, Varga Izabella, Vágó Diána). Produkció gyerek: 1. Super Márió. Produkció junior: 1. Asterix és Obelix. Produk-ció felnőtt: 1. Alíz Csodaor-szágban. Dr. Juhász István dr. Mező Ferenc olimpiai bajnok mellszobránál (Fotó: Polgár László)Így lesz izgalmas a vége...Fuisz Viktória 30 pontig jutott a rangadón (Fotó: Gergely Szilárd)Irány Porec!Fotó: Gergely Szilárd
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKRitka, amikor a szakértői és a laikus vélemény egybecseng, pedig a 4. Palini Sütifesztiválon éppen ez történt: a helyi általános iskola 4. osz-tályos tanulója, Törőcsik Sára a zsűri egyik különdíját és a közönségdíjat is bezsebelte. A kislány mascarponés-gyümölcsös pohárkrém-mel vette le a „sütifesztiválozókat” a lábukról.– A pohárkrém egy nagyon könnyen és gyor-san elkészíthető finomság. Tavaly nyáron részt vettem egy sütő-főző táborban Budapesten, ott ismertem meg ezt a receptet, amin most egy picit változtatni kellett. Mivel az epernek még nincs itt a szezonja, dzsemmel helyettesí-tettem, és a krémbe narancshéjat is reszeltem.Sára sokat segít otthon, így lesi el apránként a család nőtagjaitól a konyhai fortélyokat, de nagy rajongója a tévés gasztroműsoroknak is. A tíz-éves kislány már túl van élete első, önállóan elké-szített ebédjén, de mint mondja, elsősorban sütiket szeret sütni – pedig nem is édesszájú.Mascarponés-gyümölcsös pohárkrémHozzávalók (4 fő részére): 180 g túró, 150 g mascarpone, 100 g tejföl, ½ vaníliarúd, 500 g friss eper, 1 citrom reszelt héja és leve, 1 cso-mag zabkeksz, cukor. (A citromlé narancslével is helyettesíthető.)Elkészítés: A zabkekszet apróra összetörjük. Ha ez megvan, a túrót, a mascarponét és a tej-fölt összekeverjük, és ízlés szerint cukorral éde-sítjük. Az epret megmossuk és botturmixszal pépesítjük. A poharakat rétegezve megtöltjük a következő sorrendben: zabkeksz, túrós-krém, epervelő, majd ugyanígy még egyszer. A tete-jét tejszínhabbal és friss gyümölccsel díszítjük. HIRDETÉSEgy pohárnyi tavaszGasztroKanizsaheti horoszkópKos 03.21-04.20. Bármennyire is tetszik önnek a szingli élet, választás elé kerül. Jó, ha tudja, van valaki a közelében, aki csak önre vár.Bika 04.21-05.21. Váratlanul egy olyan munkaajánla-tot kap, amire egyáltalán nem szá-mított. Hamarosan közelebb kerül-het álmai megvalósításához.iKrek 05.22-06.21. Meglepetésekben bővelkedő hétre számíthat. Egy fontos titkot bíz önre a családja, és váratlanul feltűnik egy régi ismerőse is. Rák 06.22-07.22.Kedvező változásokra számíthat a magánéletében. Egy szerencsés vé-letlennek köszönhetően utolérheti a nagy szerelem.Oroszlán 07.23-08.23. A bolygóállások arra intik, hogy a legközelebbi megbeszélésen le-gyen határozott, de semmiképpen se bántson meg senkit.Szűz 08.24-09.23. Hamarosan egy meglepő ötlettel áll ön elé a párja. Értékelje a kezde-ményezését, és segítse a megvaló-sításban is.Mérleg 09.24 -10.23.Bizonyára tapasztalta, pozitív irány-ba változnak az anyagi ügyei. Nyu-godtan költekezhet, akár autót is vásárolhat magának.sKorpió 10.24-11.22. Sok kicsi sokra megy! Nyilván ön is ismeri ezt a régi mondást. Üzenetét vegye figyelembe a hétvégi kiruc-canásnál.Nyilas 11.23-12.21.Tanúsítson nagyobb megértést a párja iránt. Ha megoldhatatlannak tűnő feladattal bízza meg, moso-lyogva fogadja el azt is.Bak 12.22-01.20. Itt a tavasz, és önnek is meg kell újulnia. Ne ragaszkodjon görcsösen a szokásaihoz, inkább teremtsen magának vidámabb környezetet. Vízöntő 01.21-02.19. Úgy érzi, hiába akar egyről a kettőre jutni, sehogy sem sikerül. Ennek ér-dekében feltétlenül keressen magá-nak megértő barátokat.Halak 02.20-03.20. Kellemes hangulatban telnek a nap-jai. Anyagi gondjai nem lesznek, így nem lesz semmi akadálya a boldog-ságának. Törőcsik Sára már túl van élete első komplett, önállóan készített ebédjén isFotó: Gergely Szilárd
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 12. SZÁm, 2017. MÁrcius 31.Újra van vára Kanizsának. Igaz, felfújható, s vitézek helyett leginkább a gyerekek a „lakói”, de lám, még a polgármester is vállalt strázsálást benne. Az örök fanyalgók, persze, mondhatják, hogy Kanizsa légvárakat épít, de aki a gyerekeket szolgálja, az inkább az erős lábakon álló jövőt tervezi. S van még egy üzenet a Muraföldét célba vevő aktívtu-ristáknak: Kanizsa vár! Az ugrálóvár ott lesz a város nagyrendezvényein ingyenesen, s már a pénteki Thúry Portyán is várja az Erzsébet tér közönségét. Felvételeink a csütörtöki tesztnapon készültek. Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTA református egyházmegye presbiterei tanácskoztak Kanizsán. A presbiteri rendszert 400 évvel ezelőtt a Kani-zsáról származó Kanizsai Pálfi János püspök honosította meg. A presbitérium tagjait a gyülekezetek hatévente választják meg saját soraikból, s ez most ősszel lesz aktu-ális. Hajdú Zoltán Levente lelkész szerint erre a kor kihí-vásainak, a társadalmi elvárásoknak és a hitelvi alapel-veknek megfelelően kell felkészülni. Se hideg, se meleg, épp gyaloglásra való ideje volt a piarista iskola - ovistól diá-kon-tanáron át szülő-vel bezárólag - nagy-családjának múlt szombaton. Gyü-mölcsoltó Boldog-asszony (Urunk meg-testesülésének hírül-adása - kilenc hónap-pal Karácsony előtt) a tanítórend születés-napja, a pápai jóvá-hagyás után ezen a napon öltöztek be anno Kalazanciusék. A fáradság felajánlá-sa jó szándékra és a zsúfolásig telt homokkomáromi kegytemplomban tartott szentmise éppúgy része volt a zarándoklatnak, mint a jóízű beszélgetés. a hét száma:Piarista zarándoklatVILÁG KÉP – A HÉT KÉPEFanyúlNyuszi fogadja a közlekedőket a Zrínyi utca–Király utca kör-forgalmánál, a fából készült húsvéti díszt a Netta-Pannonia Kft. egyik munkatársa készítette. A cég szak-emberei már hetek óta végzik a tavaszi munkákat a köz- tereken, a virágosítás a körforgalmakban is elkezdődött, ennek részeként tették a nyuszit a csomópont közepére. A tapaszta-latok szerint legjobban Kiskanizsa felől érkezve látszik a rönkszeletekből alkotott húsvéti nyúl.Kanizsa400IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.FOTÓ: Gergely SzilárdFotó: Gergely SzilárdA negyedikesCsongi, Patrik és Ádi a véghajrá előtt (Fotó: Papp János)
Csaknem 14 évre nőtt a forgalom-ban lévő személy-autók átlagélet-kora hazánkban. Azok a kocsik pedig, amelyek még nem találtak gazdát, közelíte-nek a 12 éves átlaghoz a hasz-náltautó-kereske-désekben. „Itt is súroljuk a 10 évet”, kezdi beszélgetésünket a Kanizsa Autóudvar Kft. ügyvezetője. Mátés László szerint 2008-tól, amikor elkezdődött a válság, drasztikusan csökkent az újautó-eladások száma, ez pedig kihatással van a jelenleg az utakon futó kocsik életkorára, és félő, hogy a jövőben tovább öregszik az állomány. A sta-tisztikán pedig az sem javít, hogy 2014-ről 2016-ra 38 százalékkal nőttek az újautó-eladások országosan, de így is 100 ezer alatt maradt a forgalom-ba helyezett verdák szá-ma tavaly. Eközben pedig csaknem másfélszeresére ugrott a használtautó-import, a külföldről behozott járgá-nyok azonban leggyakrab-ban 10 évnél idősebbek. A szakember szerint az ada-tokon az szépíthet, ha több új autót értékesítenének a kereskedések, valamint ha csak 4 és 7 év közötti hasz-náltautót hoznának be kül-földről. Ezzel azonban nem minden kereskedés foglal-kozik, sőt, vannak olyanok is, amelyek kizárólag 15 évesnél idősebb modellekre spe-cializálódtak, teszi hozzá Mátés László. A Kanizsa Autóudvar-ban is sok külföldről behozott hasz-náltautó közül lehet válogatni, ame-lyek között szép számmal akadnak 2-4 év közöttiek is.- Ezek jellemzően flotta-autók voltak külföldön, amivel kicsit több kilomé-tert mentek, mint a hasonló évjáratú autókkal, de pél-dául a Németországból behozott autók sokkal jobb minőségű úton közleked-tek, s jellemzően mindig márkaszervizben javították ezeket, tehát jobb állapotú-ak. A Tip-Top Hasz-náltautót ügy-vezetője, Böröcz Péter sze-rint is nagyon sok öreg autó fut az utakon. Sze-rinte ennek az lehet az oka, hogy az „átlagemberek” jóval kevesebbet költenek már kocsira, mint korábban, és félnek a hiteltől is. Aki egy-szer már pórul járt a svájci frankos és a japán jenes kölcsönnel, nem akar újra eladósodni. Akik pedig új kocsit vesznek, folytatja, nem feltétlenül a prémium márkák közül választanak. Náluk a használtautók körülbelül 80 százaléka kül-földről származik, általá-ban Belgiumból és Németországból, Böröcz Péter tapasztalatai szerint ugyanis a Szlovéniából és az Ausztriá-ból érkező autók el vannak rohadva, az olasz kocsik karcosak, a franciák pedig belül lela-kottak. A Tip-Topnál a kül-földről behozott autók átlagéletkora 5 és 12 év között van, Böröcz Péter szerint ugyanis a vásárlók leginkább ezeket az évjára-tokat keresik. MAROSI Gábor 2017. 03. 31. | 3A HÉT TÉMÁJAÖreg autók futnak az utakon Átvizsgálás a Kanizsa Autóudvarban (Fotó: Jancsi László)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPAktuálisISKanizs án kutatA gráfokat kutatja a PEN-en egy maribori szakember. Azért jött Kanizsára, mert a további fejlődéséhez szeretne új szemléle-tekkel ismerkedni. Fontos szempont volt a döntésében, hogy már korábban is ismerte a kanizsai szakembereket, és a város - ami egyébként nagyon tetszik neki - közel van az otthonához. Szerinte a kanizsai kampuszon kutatóbarát szemlé-let uralkodik, magyar kollégájával pedig jól tud együtt dolgozni. Február végén kezdte a kutatást és június elejéig marad Kanizsán, de azt tervezi, hogy a jövőben is folytatják a közös munkát az elméleti matematika területén.- Kutatási területem tágabban a diszkrét matemati-kához tartozik, ezen belül gráfokkal foglalkozom. Úgy lehet elképzelni ezt, hogy vannak csúcsok, bizonyos objektumok, és bizonyos párok között élek vannak, amik kapcsolatot jellemeznek. Például képzeljünk csak el egy nagyméretű hálózatot, mint az internet - mond-ta el Marko Jakovac, a Maribori Egyetem Matematika és Természettudományi Karának adjunktusa.Ötven évvel ezelőtt, 1967 márciusában vette fel Kanizsa egyik gimnáziuma Dr. Mező Ferenc nevét, a Szántó Zoltán emlé-két őrző kosárlabdatorna pedig éppen 25 éves. Az iskola egykori tanárárának nevét mostantól a tornaterem is viseli.A kettős jubileum tiszte-letére a Szántó Zoltán kosárlabdatorna szüneté-ben emlékműsort adtak a gimnázium diákjai. Az ünnepségen szó volt az elődökről, az iskola és a tor-na névadóinak életútjáról, valamint a jelenről is. - A Dr. Mező Ferenc Gim-názium mindig is híres volt közösségi életéről, össze-tartó diákjairól és tanárai-ról, sikeres tanítványairól, mellyel fél évszázada erő-síti városunk életét, kultú-ráját és gazdaságát - fogal-mazott Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármes-tere.A gimnázium tornaterme az ünnepségen felvette Szántó Zoltán nevét, az emléktábla leleplezésén jelen volt Lehmann Lász-ló, a Magyar Olimpiai Aka-démia főtitkára. Szántó Zol-tán az iskola alapító tanára volt, az 1961-es indulástól egészen az 1990-es nyug-díjba vonulásáig tanított az intézményben.- Sajnos hamar elszakí-totta tőlünk az élet, ezért az akkori iskolavezetés a ‘90-es évek elején úgy döntött, hogy az ő tiszteletére egy kosárlabda emléktornát indít, hiszen ő nagy kosár-labdás volt. Végigjárta a kosárlabda minden lépcső-fokát, a játékostól a megyei sportvezetőig mindent, 40 éven keresztül tevékenyke-dett a sportágban - emlé-kezett Szermek Zoltán, a gimnázium igazgatója.A kettős jubileumon a névadó, Dr. Mező Ferenc emléktábláját is megkoszo-rúzták. Elköltöztünk!Dek or KuckóÚj cím: 8800 Nagykanizsa Zrínyi M. u. 15.(Célpont Üzletház)Nyitás: 2017. április 1., 8.30 óraDekor Kuckó - Party, dekor és ajándék boltTel: 30-459-4461 - www.dekorkucko.huMarko Jakovacszereti Kanizsát,s a PEN-en isjól érzi magátKettős jubileum
2017. 03. 31. | 5AktuálisA tavasz beköszöntével – az országos tűzgyújtási tilalom ellenére – egyre többször kell szabadtéri tűzesetekhez vonulni a zalai tűzoltóknak is. Napon-ta két-három, idén mintegy 60 esetben riasztották őket pár száz négyzetméteren égő száraz nád, avar vagy aljnövényzet oltásához. A tűzeseteket szinte kivétel nélkül emberi mulasztás okozza. A szabadtéri tüzek mellett műszaki mentésekben, lakástüzek-nél is helytállnak a tűzoltók. Nem-rég Nagykanizsán, a Zemplén utca egyik harmadik emeleti lakásának konyhájából dőlt a füst. A lakó a sütőbe tette az ételt, majd - arról megfeledkezve - elment otthonról. A panelházakban a legtöbb lakás-tűz a konyhában keletkezik. - Nagyobb odafigyeléssel ezek az esetek megelőzhetők – hangsú-lyozza Cseresznyés Dániel, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-tóság szóvivője. - Főzés közben figyeljünk a gázégő lángjára, hiszen hamar belobbanthatja az odalógó konyharuhát, de az elektromos tűz-helylap intenzív hője is meggyújt-hatja a fogókesztyűt, vagy a sza-kács ruházatát. Az ünnepek velejá-rója a sütés-főzés, vigyázni kell arra, hogy a tűzhelyen ne hevüljön túl a serpenyőben lévő olaj, valamint érdemes figyelmeztető jelzést beállítani a sütési idő végére. A konyhában pedig tartsunk készenlétben olyan tűzoltó készü-léket, amellyel az elektromos tűz, illetve a felhevült olaj is biztonság-gal eloltható, teszi hozzá a szóvivő. VUK AnitaÉg a város, ég a ház is…Fotó: Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPAktuálisISSZEDIK A MEDVEHAGYMÁT Zalában, itt éppen Obornak és Bocska között. Saját felhaszná-lásra medvehagymát (vadfokhagymát) a március vége és április eleje közötti gyűjtési szezonban, állami erdőben napi 2 kilogrammig bárki szedhet, azonban árusításra gyűjteni kizárólag az erdő kezelőjének vagy tulajdonosának engedélyével szabad. Fotó: MTI/Varga GyörgyMár Nagykanizsán és Keszthe-lyen is segíti a rendőrség munkáját a két fedélzeti kamerája miatt spe-ciális feladatokra is alkalmas felde-rítő autó. Az újabb két Audi A3-as dolga a közlekedés közben elköve-tett szabályszegések rögzítése, dokumentálása, tájékoztatott a megyei főkapitányság. A két fedélzeti kamerával felsze-relt felderítő autók minden nap közlekednek a zalai utakon, ahol elsősorban a kiemelt szabálysérté-sekre koncentrálnak a benne ülő egyenruhások. Ilyen a záróvonal átlépése, az elsőbbség meg nem adása, a tilosban áthajtás, az irány-jelzés elmulasztása, a szabálytalan sávváltás, illetve előzés. A szabálytalanság rögzítését követően a szolgálatot ellátó jár-őrök azonnal megteszik a szüksé-ges intézkedéseket, fogalmaz a ZMRFK közleménye.Már Kanizsán isAudiból figyelnekIlyen kocsikból vizslatják a rendőrök a közlekedési szabálysértéseket (Fotó: ZMRFK)A Heat-Gázgép Kft. az ausztriai Heat csoport tAGja, mely a legnAGyobb európai gáznyomásszabályzó- gyártók egyike. Nagykanizsai központtal keresünk területi értékesítési vezető munkakörbe új munkatársat. Elvárásaink a pályázókkal szemben: min. középfokú végzettség, angol nyelvtudás, utazási hajlandóság.További idegen nyelv ismerete előnyt jelent.A Heat-Gázgép Kft. azonnali belépéssel rak táros munKAtár-sat keres.A raktáros feladatai: vevők, szállítók kiszolgálása, raktári bevételek és kiadások könyvelése, a raktárkészletek számítógépes nyilvántartása, szállítók, számlák kiállítása.Elvárásaink a pályázókkal szemben: min. középfokú végzettség, tar-goncavezetői jogosítvány, számítógépes ismeret (word, excel, e-mail).Német vagy angol nyelv alapfokú ismerete előnyt jelent, de nem köve-telmény.A pályázatokat a következő címre várjuk:Heat-Gázgép Kft.8800 Nagykanizsa, Erdész u. 28.E-mail: heat-gazgep@heatgroup.hu
2017. 03. 31. | 7AktuálisElixírVéget ért az Elixír elnevezésű vállalkozói tanfolyam, amelyen egyebek mellett pénzügyi ismeretet, online marketinget és értékesítési technikákat tanulhattak a rutinos és kezdő vállalkozók. Csatlós Csilla, a tréning vezetője az utolsó foglalkozást követően úgy fogalma-zott: minden résztvevő számára gyümölcsöző volt az együtt töltött idő, hiszen a foglalkozásokon a koráb-ban felmért problémás területeket járták körül, és sok közös üzlet is született. A képzésért nem kellett fizetni, a költségeket az önkormányzat állta. FejlesztésekKiemelt fejlesztési területek lehetnek a tervezett városi projektek helyszínei – a határozati javaslatot egyhangúlag támogatta a városfejlesztési- és üzemeltetési bizottság. A dokumentumban például az északi ipari terület, a feren-ces kolostor tömbje, a városi strand és a Sétakert tömbje, valamint a Csónakázó-tó környéke is szerepel. Összesen nyolc kanizsai projekt területét tartalmazza a tervezet. Az önkormányzat nagyberuházásai előkészítés alatt állnak, az engedélyezési és kiviteli tervek után viszont sürgőssé válhat a hatályos rendezési terv módosítása. Az előterjesz-tés szerint ezért célszerű már most a beruházásokkal érin-tett helyszíneket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítani. A javaslatot csütörtökön, már lapzártánk után tárgyalta a közgyűlés, minden bizonnyal elfogadva azt. ÜNNEPFennállásának 147. évforduló-ját ünnepelte a Kiskanizsai Polgári Olvasókör. Elhangzott: a városrészben összetartó közösség él, amely büszke hagyományaira, értékeire. Ezt emelte ki Cseresnyés Péter államtitkár, ország-gyűlési képviselő is a rendezvényen, hangsúlyoz-va ezt a szellemiséget kell megőrizni, s átadni az utókornak. Mint mondta, ebben Kiskanizsa és az olvasókör az élen jár. Az érdeklődők április 15-éig láthatják azt az emlékkiállítást, amely a 80-as, 90-es évek közle-kedésrendészeti eszkö-zeit, dokumentumait és a már feledésbe merült rendőr egyenruhákat mutatja be a Zala Megyei Rendőr-főkapi-tányság aulájában. A három héten keresz-tül látogatható kiállítást dr. Sipos Gyula vezér-őrnagy, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője nyitotta meg, hangsúlyozva, a bemu-tató célja, hogy a megye kulturális és társadalmi életének részeként az emberek megismerhes-sék a rendőrség dolgo-zóinak szabadidős kép-zőművészeti, vagy gyűj-tőmunkáját.A Zala Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára, Horváth László őrnagy ötlete alapján szervezett kiállítás egy korabeli baleseti hely-színt is felidéz.Korabeli helyszínelőkVéradásÁprilis 4-én 9 és12 óra közötta Vöröskeresztnél, április 6-án 9 és 12 óra között pediga Nagykanizsai SZC Thúry GyörgySzakképzőIskolájában várjaa segíteniszándékozókata Magyar Vörös-keKErESZTNagykaNIZSai TerüLETISZErVEZETE. Fotó: ZMRFK A tanfolyam után üzleti klub indulÁTVETTE A MUNKATERÜLETET a kivitelező, megkezdődik a kilátótorony átépítése a Csótónál. A következő napokban bekerítik a torony környékét, majd az alap feltárásával és további felmérésekkel kezdődik a munka. Ezután indulhat csak a szükséges alkatrészek gyártása, az átépítés látványosabb sza-kasza nyárra várható. Az átadást szeptemberre, az ünnepélyes avatást pedig októberre tervezi a Zalaerdő Zrt., amely finanszírozza a kilátó megújulását.
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Központ„Quilling varázs” – Pintér Ferencné alkotásainak kiállítása. Megtekinthető: április 15-igA Ludvig Nemzetközi Művésztelepek gyűjteményes kiállítása. Megtekinthe-tő: április 27-igMárcius 31., 19 óraTavaszhozó – A Városi Vegyeskar hang-versenyeKarnagy: Cseke József. Zongorán kísér: Gölles Martin. Belépődíj: 1000 FtA Tavaszi Művészeti Fesztivál programjaÁprilis 1., 18 óraA HSMK Premier Táncklub GálaműsoraKözreműködik: Gála Társastáncklub (Zalaegerszeg). Belépődíj: 1000 FtÁprilis 4., 14 óraA Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Bolyai tagintézménye tanulói-nak rajzkiállításaMegnyitja: Kassainé Szarjas Gertrúd művésztanár. Megtekinthető április 17-ig.Április 5., 18 óra 50 éves a Kamera ’67 Amatőrfilm Stú-dió. A belépés díjtalan! A Tavaszi Művé-szeti Fesztivál programjaÁprilis 7., 19 óra HSMK Fergeteges – ExperiDance Production Belépődíj: 4800 Ft. A Tavaszi Művészeti Fesztivál programjaÁprilis 8., 17 óraSZKES GÁLABelépődíj: 1200 Ft. További információ: Szécsényiné Kápolnás Edina, 06-70/776-1407MedgyASZAy HázÁprilis 1., 19 óra, Szőke Nikoletta és Takács Nikolas kon-certje. Belépődíj: 1 500 Ft. A Tavaszi Művészeti Fesztivál programjaÁprilis 3., 19 óraGerlóczy Márton: A csemegepultos naplója. Belépődíj: 2 500 Ft. A Tavaszi Művészeti Fesztivál programjaÁprilis 4. 19 óraNők, nők, férfiak – GreCSÓKOLlár Grecsó Krisztián író és Kollár-Klemencz László énekes-dalszerző zenés irodalmi estje. Belépődíj: 1000 Ft. A Tavaszi Művé-szeti Fesztivál programjaProgramajánlóÁpr. 1-2. 13:30 páNCélBA Zárt SZelleM szinkr., amerikai akcióthrillerÁpr. 1-2. 13:45 MENedéK szinkr., amerikai romantikus filmMárc. 30 - Ápr. 5. 15:30 HupIKÉK törpIKÉK - AZ elveSZett FAlu szinkr., amerikai családi animációs filmMárc. 30 - Ápr. 5. 16:00 élet szinkr., amerikai sci-fiMárc. 30 - Ápr. 5. 16:00 HupIKÉK törpIKÉK - AZ elveSZett FAlu 3D szinkr., amerikai családi animációs filmMárc. 30 - Ápr. 5. 17:30 A SZépSég ÉS A SZörNyeteg szinkr., amerikai musicalMárc. 30 - Ápr. 5. 18:00 KINCSEM magyar történelmi kalandfilmMárc. 30 - Ápr. 5. 18:15 BUKÓS SZAKASZ szinkr., amerikai akció vígjátékMárc. 30 - Ápr. 5. 20:00 páNCélBA Zárt SZelleM szinkr., amerikai akcióthrillerMárc. 30 - Ápr. 5. 20:30 páNCélBA Zárt SZelleM 3D szinkr., amerikai akcióthrillerMárc. 30 - Ápr. 5. 20:30 MENedéK szinkr., amerikai romantikus filmmárCIus 30- áprilIS 5. MűsoraSzázak megmentőiAntonina és Jan Zabinski a varsói állatkert gondozói. Több száz embert és állatot mentettek meg, amikor a nácik a második világháborúban meg-szállták hazájukat. Lelkiismeretükre hallgatva tették a dolgukat, azzal sem törődve, hogy önmagukat és gyermeküket is komoly veszélybe sodorják. A házaspár igaz történetét mutatja be a Menedék című film. Az életrajzi dráma Diane Ackerman azonos című regényén alapszik, a kötet 2008. február 10-én a The New York Times bestseller listájának 13. helyét foglalta el. Érdekesség, hogy bár a filmben bemutatott események való-jában Varsóban játszódtak, a forgatás helyszíne Prága volt. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Fergeteges rendkívüli látványt, hangulatot és élményt ígérSzőke Nikoletta és Takács Nikolas
2017. 03. 31. | 9KultúraLICITFELHÍVÁSA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeirea 2017. május 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra.Országos kirakóvásár a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok Üzletház parkolójának kijelölt területénLicitálási alapdíj: 12.500 Ft/árusítóhelyJelentkezési határidő: 2017. április 4. 12:00 óraAz árverés ideje: 2017. április 4. 12:00-korA licitálási hirdetmény, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, vala-mint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető. Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeleténAz árverés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaVia Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.Telt ház előtt tartotta jubileumi gáláját a 45 éves Kanizsa Táncegyüt-tes, amely 1972-ben alakult. Az est nyitótáncában a jelenlegi és az egy-kori tagok is színpadra léptek, s a születésnapon több, a Kanizsa Tánc-együtteshez kötődő vendég is fellépett. Köszöntőjében Karádi Ferenc alpolgármester azt mondta: óriási jelentősége van a zenei és a táncos nevelésnek, mert a ritmus és a dal-lam gyökerezik meg legjobban a lélek belsejében. A Kanizsa Táncegyüt-tesről szólva pedig kijelentette, a közösségformálás olyan szintjét való-sította meg, amely átsegítette a tagokat az élet zivatarosabb, néha szét-eső, néha összekovácsoló időszakán is. A táncosokat a Bojtár Népzenei Együttes és a Kossuth-díjas Vizeli Balázs kísérte, a színpadon pedig több mint százan mutatták meg, hogy a néptánc, a népzene és a néphagyományok elevenen élnek a városban. Bombasztikus táncos gálaFotó: Gergely Szilárd
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemDe hogyan kerül a(z olasz) csizma az asztalra, avagy mi köze van mondjuk Robert Schumannak, a mai unió egyik alapító atyjának – bár a Római Szerződést nem ő írta alá francia részről, hisz’ akkor már rég nem volt miniszterelnök – ahhoz, hogy valaki a mai magyarhonban töcsköl, beküldi a macit a málnásba, illetve megsétáltatja a lom-post? Nos, aki a semmit jelölné meg válaszként, az nyerne Majkától egy kisebb összeget, ha nem is az 50 milliót. De a Schumant követő (nyugat-)európai politi-kusnemzedékeknek már annál több a bűne. Az öl-tönyös – s idővel tűsarkas – európai mainstream kissé túllőtt a célon, aminek egyik következménye a szabadság nevében megalkotott diktatúra lett, amelyben mára az is elfogadott, hogy aki annó öl-tönyt hordott, titokban vagy akár nem is annyira titokban simán felveszi a tűsarkú cipellőt, s Ha-mupipőkeként várja a hercegét egy döccintésre. A gender jelenség meg már csak hab a tortán, főleg, hogy sok helyütt teljesen természetesnek veszik, hogy a gyerekek (is) nemet válthatnak, ha úgy akarják. Vagyis az épp a pubertásba lépő Gustav minden gond nélkül lehet másnaptól Hanna (a svéd keresztnevek nem véletlenek). Szóval, értékvákuummá züllött az egykoron magasztos európai együttműködés eszménye, mert egyesek a nemzetek Európája helyett az Európai Egyesült Államok megalkotásán munkálkodnak, igyekezvén eltörölni minden hagyományt, értéket, történelmi vallást (verik s veszik is le a kereszte-ket szerte Európában számos helyen), s mindezek helyébe a gyökértelen nihilizmust ajánlják-kény-szerítik társadalmi szervezőerőként a nemzetál-lamokra. És innen már csak egy lépés, hogy megjelenhe-tett Magyarországon az általános iskolába járó serdületlen tisztáknak is ajánlott Szinonima Szótár Diákoknak című kiadvány, amely olyan szócikkeket tartalmaz – elnézést kérek, próbálom finoman -, mint a „b@..ás” és a „b@..ik”, megan�-nyi izgalmas rokonszóval körbeírva, amelyekből kicsit elébb már olvashattak tán még nyomdafes-téket tűrő citátumokat. Higgyék el, a teljes listá-ból egy-kettő még a sokat látott, született kasza-novákat is meglepné, nemhogy a 6-10 év közötti korosztályt. Amúgy a kötet iskolai segédanyag, tehát nem kötelező, de lajstromba vett, elfogadott, lehet, ajánlott is. S hogy a még romlatlanok tényleg korán felnője-nek, jött az elsősöknek gyártott Házi feladatok-so-rozat remekműve, a Nem a gólya… című színező füzet, amelyben anyu és apu – na, jó, jöjjön még néhány finomabb szinonima az előző kiadványból – több képen is dug, kamatyol, toszik és kettyint, hogy az erősebb kifejezéseket már tényleg ne idéz-zem. A következő lépés a szellemi-erkölcsi züllés útján akár az is lehetne, hogy az óvodai felvételi egyik feltétele lesz, hogy a gyerek legalább két pózt tudjon valamelyik hardcore pornó alkotásból, ne-métől függetlenül női és férfi szerepben is. Nem a felvilágosítással van a baj, hanem a móddal és az „időzítéssel”, mert ez bizony – ír-ják a pszichológusok -, súlyos károkat okozhat a gyermeklélekben. A sérült lurkóból pedig sérült felnőtt lesz, ebből a sokaságból pedig sérült nem-zet, amely immunitását vesztve felolvad a nemze-ti zsinórmérték nélküli Európában. Kétségünk ne legyen: vannak olyanok, akiknek ez a célja, nem-csak a Lajtán túl, hanem itthon is. Ha csak e két nyomdai mellékterméket nézzük, okkal kiáltunk cenzorért, és joggal vonnánk fele-lősségre azokat, akik a szellemet kiengedték a pa-lackból. Akik Európát ide navigálták. Akik hagy-ták – sőt: ösztönözték -, hogy így legyen. Sajnos, a romlás virágai már nyílnak itthon is, a szótár és a színező csak két kiragadott példa, a sort, akár a szennymédia fősodrából, hosszan sorolhatnánk. A pornókifestő eredetije egyébként 1975-ben született Dániában, kár, hogy a kiadó ahhoz nyúlt, s nem mondjuk az 1971-es, itthon több ki-adást is megélt Sehány éves kislány című rajzos, ízléses, meseszerű felvilágosító könyvet adaptál-ta, mert lám, van (volt…) azért jó példa is ebben a műfajban. Sovány vigasz, hogy a foglalkoztató füzetet, a szülői felháborodás miatt, a kiadó a minap vis�-szavonta, s állítólag bezúzatta a megmaradt pél-dányokat. De kétségünk ne legyen: lesz mááásik! Feltéve, ha beletörődünk, ha hagyjuk – veszni hi-tünket, tartásunkat, szüleinktől, nagyszüleinktől örökölt életünket. A normális Európa – amely igenis érték keresz-tény gyökereivel, kultúrájával, sokszínű nemzeti hagyományaival – végnapjait éli, össze kéne hív-ni egy válságtanácskozást. Egy kupaktanácsot. A feladat azonban nem a kupakolás, azzal rá-érünk később is. Megsétáltatni a lompostJavaslom, kössünk össze három dolgot: a 60 éves Római Szerződés kisiklott következményeit, az elsősöknek szóló pornókifestőt és az alsós diákoknak (is) ajánlott dugós szinonima szótárt. S közben figyeljünk a gyerekre is, nehogy anyu nuniját és apu kukiját kezdje színezni a foglalkoztató füzetben - mert, sajnos, akár ez is megtörténhet(ne). PÉTER Árpád
2017. 03. 31. | 11TénytárHatárzárMár a határzár életbe lépése előtti napokban radikálisan csökkent a tiltott határátlépési kísér-letek száma, sikeres pedig nem is történt a szigorított jogi határzár és a megerő-sített kerítés együttes hatá-sára, fogalmazott Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanács-adója. Annak kapcsán, hogy a menedékkérőknek a határon lévő tranzitzó-nákban kell kivárniuk kérel-mük jogerős elbírálását, felidézte, amikor a francia állam Calais-nál konténer-telepet hozott létre – a sát-rak helyett -, ünnepelték Franciaországot. “Úgy lát-szik, az a konténer és ez a konténer egy kicsit más…” - jegyezte meg a nyugati sajtó- és politikai hisztit kommentálva.ErősödikCsaknem négy éve folya-matosan nő a munka- erőigény, elsősorban a versenyszférában - mondta a Nemzet- gazdasági Minisztérium foglalkoztatásért és képzésért felelős állam-titkára az M1-en. Cseresnyés Péter hozzá-tette: a munkavállalókat a legnagyobb mértékben a versenyszféra alkalmazta, a közfoglalkoztatottak száma pedig egy év alatt 14 ezerrel csökkent, ami az elsődleges munkaerőpi-ac élénkülését jelzi. A politikus kiemelte: az ifjúsági munka- nélküliségi ráta 11,1 százalékra csökkent, miközben 2010 körül még közel 30 százalékos volt.
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINA miklósfai Németh Istvánné Manyi már gyer-mekkorában figyelte édesany-ját a tűzhely környékén, és ahogy teltek- múltak az évek, ő is nekiállt főzni, sütni. Óriási recept-gyűjtemé-nye van, újságok, szakácskönyvek, édesanyjától, nagymamájától megörökölt receptes füzetek egész tárházat őrzi. A megújult Kanizsa újsá-got minden héten várja, mert mint fogalmazott: különleges recepteket talál benne. A GasztroKanizsá-ban hétről-hétre újdonsá-gokat fedez fel, a megjelent recepteket kivágja, elteszi, de nem csak porosodni hagyja gyűjteményében. - Már több receptet kipróbáltam, ami megje-lent az újságban. Olyanok-kal is találkoztam, amikről eddig nem is hallottam még. Eltettem persze min-det a receptes gyűjtemé-nyembe. Megfőztem pél-dául Golubné csirkéjét, s nagyon ízlett az egész csa-ládnak. Aztán Dráveczné fánkját is megsütöttem, a múlt héten pedig egy kis-lány receptjét láttam, egy édességet, na, azt is ki fogom próbálni! – fogalma-zott Németh Istvánné Manyi, aki a jövő héten a GasztroKanizsa kedvéért elkészít két húsvéti különle-gességet.VINCZE AdélAki várja a GasztroKanizsát Kanizsai Dorottya KórházSAJTÓKÖZLEMÉNYa kanizsai dorottya kórház épületener-getikai fejlesztéseA Kanizsai Dorottya Kórház 77,21 millió forint európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében meghirdetett KEHOP-5.2.10-16-2016-00055 azonosító számú „A Kanizsai Dorottya Kórház épületenergetikai fejlesz-tése” című projektjére. A konstrukció keretében a Kanizsai Dorottya Kór-ház Nővérszálló I. (Orvos-szálló) és Nővérszálló II. épületenergetikai fej-lesztéseit valósítottuk meg.KEHOP-5.2.10-16-2016-00055Az épületek energetikai fejlesztésével hatékony és takarékos működte-tés valósul meg csökkenő energiafelhasználással és ÜHG kibocsátással. A kivitelezés során a következő tevékenységeket végeztük: az épületek homlokzatai, valamint a padlásfödém hőszigetelését, mely keretében EPS hőszigetelő rendszerrel kerültek kiegészítésre. Lapostető hő-és vízszige-telése, nyílászárók cseréje. A fentiek együttes kialakítása biztosítja az épü-letrészek szerkezetének korszerű, hőszigetelő képességét, az éves elsődle-ges energiafogyasztás csökkentését. Az energetikai korszerűsítésekkel javulni fog dolgozóink szállását biztosító épületek komfortfokozata.Az intézményről és a jelenlegi fejlesztésekről bővebb információt a www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.Kapcsolat: Dr. Szakajda Szilvia stratégiai referensKanizsai Dorottya Kórház NagykanizsaTelefon: 93-502-086Email: titkarsag@nkkorhaz.hu
2017. 03. 31. | 13MagazinA programban tavaly év végéig 1315 hely-színen több mint ötmillió vizsgálatot végeztek, 400 ezer látogatót fogadtak, a kitöltött kérdőívek száma pedig meg-haladta a tízmilliót. A legfrissebb szűré-sek eredménye jel-lemző képet ad a magyar lakosság egészségügyi állapotá-ról. Az uniós átlaghoz képest az embe-rek jóval többet dohányoznak, több alkoholt fogyasztanak, viszont sokkal kevesebb zöldséget és gyümölcsöt esznek, s a legtöbben moz-gásszegény életmódot folytatnak. Az összes halál-eset 54 százalékát teszik ki a szív- és érrendszeri beteg-ségek, míg 27 százalékban a daganatos betegségek felelnek a halálozásért. A szűrőprogram elmúlt éveinek statisztikái tükré-ben kijelenthető, hogy a vizsgálatokon résztvevők mintegy fele a kiemelt koc-kázatú csoportba tartozik, és ha nem kezeltetik magu-kat, akkor néhány év múlva szívinfarktus, stroke fenye-getheti őket, nem beszélve a daganatos megbetege-désekről. A program szak-mai bizottsága szerint nagyon fontos, hogy az emberek szembe-süljenek egészségi állapotukkal, és ha kell, változtassa-nak életmódju-kon.- Valóban, a szív- és érrendszeri megbetege-dések a leg�-gyakoribb halálok Magyaror-szágon – vála-szolt a Kanizsa kérdésére dr. Hámori Zsolt házior-vos. - Nagyon nehéz ebben előrelépni, ugyanis a rizikó-faktorok közül legalább három az embertől, a betegtől függ. Érthető, hogy ilyen magas a kardio-vaszkuláris halálozás, ugyanis Magyarországon van 1 millió alkoholista, minden 4. ember dohány-zik, s minden harmadik túl-súlyos. Ez a három rizikó-faktor döntő szerepet ját-szik a megbetegedésben, és ez az egyénen múlik, az egyén felelőssége. Az egészség nálunk nem érték, jelenti ki a háziorvos. Akkor jön csak szóba, ha betegek vagyunk. Az egész-ségügyben viszont a szív-érrendszeri betegségek rizi-kófaktorai közül olyanokat tudnak kezelni, mint a magas vérnyomás, a magas vércukor- és vérzsírérték, de az orvos a beteg helyett nem tudja letenni a cigaret-tát és a feles poharat. Az is gond, hogy mivel a magas koleszterin nem okoz panaszt, sokan nem szedik be a gyógyszert, pedig a lakosság legalább kéthar-mad részének a normálistól eltérő a vérzsírszintje. – A vérnyomás vonatko-zásában értünk el eredmé-nyeket – mond azért pozití-vumot is dr. Hámori Zsolt -, ugyanis manapság az euró-pai uniós átlagnak megfelel a kezeltek aránya. A cukor-betegség olyan gyakran fordul elő, hogy most már minden 10. ember diabéte-szes. Ennek kialakulásában a mozgáshiányos életmód és a nem megfelelő diéta játszik szerepet, s részben a genetikai örökség, hajlam. Ha az érrendszeri betegsé-geket nézzük, az első három tényező a betegen múlik, a másik három az egészségügyön, de mi csak úgy tudunk segíteni, ha a gyógyszerfogyasztás szempontjából elfogadják a tanácsainkat, máskülön-ben nem. A halálozási toplistán a tumoros megbetegedések állnak a második helyen. Riasztó adat, hogy például a mammográfiás szűrések-re a nők egyharmada megy csak el. A vastagbélrák szű-rése csupán most indult, alkoholizmus elleni straté-gia pedig nincs Magyaror-szágon, aminek megalko-tása – sok más mellett - azért is fontos lenne, mert a májrák kialakulása jelentős részben az alkoholizmus következménye.A leggyakoribb, halált okozó tumorfajta a tüdő-rák, ami most már a nők körében is egyre gyako-ribb. Kialakulásában 95 szá-zalékban a dohányzás ját-szik döntő szerepet. - Kevesen mondják azt, hogy le szeretnének szokni, pedig a tüdőgondozóban segítségükre van egy dohányzást leszoktató program, amihez azonban csak hébe-hóba folyamo-dik valaki – összegezte a tapasztalatait dr. Hámori Zsolt. BAKONYI ErzsébetDohányzunk, iszunk, nem mozgunkDr. Hámori Zsolt: A mammográfiás szűrésekre a nők egy-harmada megy csak el(Fotó: Bakonyi Erzsébet)Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár a vastagbélszű-rési programról tartott saj-tótájékoztatón bejelentet-te: ősztől országossá ter-jesztik a programot, az uniós és magyar forrásból megvalósuló szűrésekre 6,57 milliárd forint áll ren-delkezésre. Fotó: MTI/Máthé ZoltánA magyaroknak van még hová fejlődni-ük az egészségmegőrzés terén. A hazai átlagéletkor elmarad az európai uniós átlagtól, minden második ember szív- és érrendszeri, valamint daganatos megbetegedésben hal meg, legalább hárommillió embernek magas a vérnyo-mása, egymillióan cukorbetegek, a lakosság 40 százaléka pedig túlsúlyos. Ez az eddigi tapasztalata a Magyaror-szág átfogó egészségvédelmi szűrő-programja 2010-2020 elnevezésű nagy-szabású akciónak.
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINMarczin Szabolcs kamionsofőr, gyermekkorától Bajcsán él. Az erdő és a mező ölelésében meghúzódó városrész ugyanazt a békét, nyu-galmat sugározza ma is, mint gyer-mekkorában, amikor rengeteget bicikliztek, horgásztak a móriczhe-lyi halastó környékén. A fiatalsága az egykori falu környékén és a baj-csai erdőben telt el. - A nyarakat, iskolai szüneteket az utcán töltöttük a barátaimmal, ott éltük szinte az egész gyermek-korunkat. Megtanultunk egymásra vigyázni, egymásról gondoskodni, senkit sem hagytunk magára, min-denben segítettük a másikat. A város zajától, az autóforgalomtól távol szabadabban mozoghat-tunk, mint a városi gyerekek, ezért is szeretem a falusi környezetet. Szabolcs azt mondja, Bajcsán is van lehetőség a kikapcsolódásra, a közösségi életre. Természetesen van kocsma, kultúrterem, amely sok rendezvénynek biztosít hely-színt, s focicsapattal is büszkélked-het a városrész. A mostani fiatalo-kat viszont már kevésbé érdekli a foci, azonban a darts klubba pén-teken és szombaton esténként sokan jönnek máshonnan is. - Itt csend és nyugalom van, nem zavarja őket senki – fogalmaz Mar-czin Szabolcs. - A presszóban az idő-sebb és a fiatalabb korosztály szót ért egymással, míg a játszótér a gye-rekek és a szülők kedvelt találkozó-helye. Munkát az erdészet és a szar-vasmarhatelep ad helyben, a közle-kedési lehetőségek pedig adottak a városi munkavállaláshoz. Igaz, bár Bajcsa alatt halad el a Nagykanizsa-Gyékényes vasútvonal, kiépített állomás híján az itt élők a vasúti köz-lekedést nem tudják igénybe venni. Az utókor máig megőrizte azt az idilli képet a városrészben, amit a magyar nótában így énekeltek meg „...kiültek a vénasszonyok a padra, a padra…”. Csak most nem kerekszoknyás öreg nénik üldögél-nek a házak előtt, hanem divatos ruhákba öltözött mai anyukák beszélik meg egymással az élet dolgait, miközben a gyerekek ját-szanak, labdáznak, kerékpároznak az úttesten. - Az idős és fiatal korosztály köl-csönösen segíti egymást ma is – állítja Szabolcs. – Köszönés nélkül nem megy el egy fiatal sem az idő-sebbek mellett, hiszen itt minden-ki ismer mindenkit. Marczin Szabolcs leginkább Ausztriába, Szlovéniába, Horvátor-szágba szállít, így egy nap alatt meg is tud fordulni, ezért a három-hetes Nórikának nem kell hosszú időre nélkülöznie az apukáját. BAKONYI ErzsébetBékét, nyugalmat sugározVárosrészke rin gő 5. Szeretünk Nagykanizsa! sorozatunkban azt mutatjuk meg, a (város)részek hogyan alkotnak egészet. Ötödik állomá-sunk Bajcsa. Igazi csemege a kortárs irodalom és zene kedvelőinekMi történik, ha két barát leül egy-egy szál gitárral és mesél? Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz Lász-ló esetében a hangulat nem is lehet kérdés. Játék a szavakkal, a nyelvvel és a zenével. Régi dalokból újak születnek, a versekből slágerek.Grecsó a legnépszerűbb kortárs szerzők egyike, aki rekord fiatalon kapott József Attila-díjat, és negyven éves korára már 5 regénnyel büszkélkedhetett. Kol-lár-Klemencz László a Kistehén zenekar frontembere, és emellett aktív tagja a 2007-ben alapított Budapest Bár zenekarnak is. Előadásukon keveredik dal és pró-za, ihlet és barátság, szerelmek és szeretők, maradás és menekülés, remény és lemondás. Régi történetek, fülledt esték, adomák és legendák. A dalok emléke-ket idéznek fel, a művészek történetei megnevettet-nek és felvidítanak. Egy kötetlen, improvizatív, olykor megindító, különleges este, mely lebontja a távolsá-got az előadók és a hallgatóság között. Nők, nők, férfiak - Grecsó Krisztián író és Kollár-Kle-mencz László zenész zenés irodalmi estje április 4-én 19 órakor a Medgyaszay Házban, a Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében. PRMarczin Szabolcs: Köszönés nélkül nem megy el egy fiatal sem az idősebbek mellett(Fotó: Bakonyi Erzsébet)
2017. 03. 31. | 15MagazinJótékonyság kupakokkalMár lehet szavazni a kupakké-pek közönségdíjára. A jótékony célú versenyre nemcsak az iskolá-sok, hanem az óvodások is készül-nek. A Rózsa-ovisok például több mint egy négyzetméteres képet raktak ki kupakokból. Az óriási alkotás egy virágot ábrázol, a képen mind a hat csoport címere is szerepel. A kupakképpel a család- és gyermekjóléti központ felhívá-sához csatlakoztak, mint oly sokan mások is. Az óvodákban és az iskolákban készült kupakképekre csütörtök óta lehet szavazni április 5-ig a csa-lád- és gyermekjóléti központ internetes oldalán. A kupakokat pedig jótékony célra fordítják: a bevételből a „Segíts, hogy segít-hessünk” Alapítvány a hátrányos helyzetű családokat támogatja.MESÉLŐ KÉPEKKiütésGergely Szilárd kép-riportja az UFC Nagykanizsa-Pókaszeptk (9-0!) mérkőzésen készült. Ezzel a sikerrel, jobb gólkülönbségével, átvette a vezetést a „megyeegyben” a kanizsai alakulat.
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásÁprilisi fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2017. április 5-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Pol-gármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.Karádi Ferenc alpolgármester foga-dónapot tart 2017. április 26-án (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nándor alpolgármester fogadó-napot tart 2017. április 12-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Képvis előkBalogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2017. április 5-én, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. április 4-én, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Álta-lános Iskolában.Bizzer aNDrás, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan ház-számok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányza-ti képviselője fogadóórát tart 2017. április 27-én (csütörtökön) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).Dénes Sánd or a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2017. április 13-án (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármes-teri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselő-je fogadóórát tart 2017. április 4-én, kedden, 17.00 órától 18.00 óráig a Palini Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.)Gábris JáciNT önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát tart 2017. április 4-én, kedden, 17- 18 óráig a Hevesi Sán-dor Általános Iskolában.Jerausek iSTván önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2017. április 3-án (hétfőn) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.Karádi Ferenc a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati kép-viselője 2017. április 3-án (hétfő) fogadóórát tart 16.00 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17.00 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.). Tóth Nánd or a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati kép-viselője 2017. április 3-án (hétfő) fogadóórát tart 17.00 órától a Polgár-mesteri Hivatal Bajcsai kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18.00 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.). Szőlősi Márta a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. április 3-án, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.comwww.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Vegyész főiskola/egyetem megegyezés szerintKőműves szakmunkásképző megegyezés szerintLakatos szakmunkásképző megegyezés szerintEsztergályos szakmunkásképző megegyezés szerintPincér szakmunkásképző megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintNC, CNC gépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintHegesztő szakmunkásképző megegyezés szerintCukrász szakmunkásképző megegyezés szerintVillanyszerelő szakmunkásképző megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintSzobaasszony betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraálláS – álláS - álláS- álláSPiaci árak Kanizs ántojás 30-40 Ft/dbpetrezselyem 70-90 Ft/csomagdióbél 3200-3500 Ft/kgmedvehagyma 100 Ft/csomagcsicsóka 200-250 Ft/kg
2017. 03. 31. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Április 1., szombatHugóGermán eredetű, jelentése: értelmes, intelligens.Április 2., vasárnapÁronHéber eredetű, jelentése: ihletett, tisztánlátó.Április 3., hétfőBuda, RichárdA Buda magyar eredetű, a jelentése bizonytalan. A Richárd német eredetű, jelentése: erős fejedelemÁprilis 4., keddIzidorGörög-latin eredetű, jelentése: Ízisz egyiptomi istennő ajándéka.Április 5., szerdaVinceLatin eredetű, jelentése: győztes.Április 6., csütörtökVilmos, BíborkaA Vilmos latin-germán eredetű, jelentése: erős akaratú védelmező. A Bíborka magyar eredetű, jelentése: bíborÁprilis 7., péntekHermanGermán eredetű, jelentése: hadi férfi.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt1.A pályázat célja:Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növe-lése, a munkanélküliek számának csökkentése. 2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 E forint.3. A pályázók köre:A pályázaton részt vehetnek:- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási terü-letén működtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részle-tezettek szerint. - azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, vala-mint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.A pályázaton nem vehet részt:a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vál-lalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül meg-szűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így mun-kahelyet létesített;c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van,d) az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.4. Pályázati feltételek:a) a legfeljebb 50 főt foglalkoztató vállalkozás által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja: aa) hogy legalább 1 új munkahelyet létesít és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásnál foglalkoztatottak létszáma a pályázat benyújtását megelőző egy évben nem csökkent;ab) hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti meglevő korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest, a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő 2 hóna-pon belül megvalósítja, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;b) az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozó által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a tervezett létszámfejlesztést (legalább 20 %) a pályázat ked-vező elbírálását követő 4 éven belül megvalósítja nagykanizsai székhelyén, telephe-lyén, illetve fióktelepén, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;A pályázó: § vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban sze-replő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellen-őrzés keretében ellenőrizze;§ vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);§ vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjá-tól a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amely-ből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető;§ vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott vala-mennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;§ külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót tájékoztatni; § tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezettel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést; § tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásá-ról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támoga-tó a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll;§ tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőr-zése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban fog-laltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban meghatározott adatokat kezelni.5. Pénzügyi feltételek:A pályázható támogatás összege a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5 millió forintot.Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt és az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelőző 5 év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 20 %-ot, a vál-lalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes munkaidős mun-kahely után 500.000 forint.Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatás cse-kély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működésé-ről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkal-mazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt meg-előző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgál-tatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintös�-szeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gaz-dasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támo-gatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmoz-ható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdés-ében meghatározott felső határig halmozható.A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonat-kozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatáro-zott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapításá-ra alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köte-les azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatások-ról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.6. SzerződéskötésA pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval, a dön-tést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.7. A támogatás kifizetése:a) a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását és a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe ésaa) a támogatás igénybevételét követően a vállalt létszámfejlesztést nem a 4. a-b) pontban meghatározott feltételek szerint és a minimális mértéket el nem érően tel-jesítette, a támogatás teljes összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni, ab) a támogatás igénybevételét követően a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont sze-rinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt mértéket el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni. b) utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bank-garanciát nem biztosít. Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban ba) a létszámfejlesztés teljesítése nem éri el a 4. a-b) pont szerinti minimális mér-téket, a támogatásra nem jogosult,bb) a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt létszámfejlesztés mértékét el nem érően (részteljesítés) teljesítet-te, a támogatás arányosan csökkentett összegére jogosult.8. A pályázat benyújtásaA pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban megha-tározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-gármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyama-tos, a végső határidő 2017. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellék-letek listája az adóügyi csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagy-kanizsa.hu honlapról.pályázAti felHÍVásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2017. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
2017. 03. 31. | 19MAGAZINNagykanizsa,Sugár u. 1.Tel.: 93/789-962Platán sor 1.Tel.: 93/310-644A Varilux Mester optikai üzletekben biztos lehet benne, hogy személyre szabott, kiemelt szintű szolgáltatást kap és mindig az igényeinek, életstílusának legmegfe-lelőbb szemüveget ajánlják az Ön számára. Mi garantálja mindezt? A Varilux Mester optikák szakembereinek sokéves szakmai tapasztalata, a szakma iránti elkötelezettsége és a törekvés, hogy a vásárlóik a legjobb megoldással távozzanak, maximális megelégedett-séggel. A Varilux Mester üzleteket különösen ajánljuk azon szemüvegviselők számára, akik a presbyopia problémájára a lehető legjobb megoldást keresik. Ezen optikai üzletek ugyan-is élen járnak a Varilux multifokális lencsék készítésében és személyre szabásában, precizitásuk és szakmai színvonaluk kimagasló. A Varilux lencsék esetében a személyre szabás kulcsfontosságú, hiszen ezáltal a szemüvegviselő látásélménye jelentősen javulhat. A Varilux S Széria csúcs kategóriájú szem-üveglencséi, a Varilux S 4D kizárólag a Varilux Mester optikai üzletekben elérhető, amelyek az eyecode és a domináns szem figyelembevételével már a személyre szabás tekin-tetében is forradalmi újításnak számít. A Varilux lencsék széles családja bizto-sítja, hogy a minőségi alap lencséktől a maximálisan személyre szabottig mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A Huntsville-ben töltött izgalmas szakmai hétről küldött beszámolót Micsinai Dominik, a Batthyány-gimná-zium diákja. A világ minden tájékáról összesereglett több mint kétszáz fiatal rakétát és űrhajót is épített.Életre szóló élményt adott az az egy hét, amelyet az Egyesült Államokban töl-töttünk. Négyen jutottunk ki az alabamai Huntsville városában megrendezett táborba, ahová a világ szin-te minden részéről érkeztek középiskolás diákok, hogy eltöltsenek egy hetet a tudományok, más nemze-tek – európai, ázsiai, ameri-kai és ausztrál földrészekről egyaránt -, de főként a világűr minél szélesebb körű megismerésével. Több mint 200 fiatalt osz-tottak szét 11 csoportra, ahol megtanulhattunk egymással jobban együtt-működni, többet kommu-nikálni, a minket körülvevő világot más szemszögből is megfigyelni. A hét folya-mán, a reggeli ébresztés után, rengeteg programon vehettünk részt: szimuláci-ók, múzeumok, előadások, kreativitást és koncentráci-ót igénylő feladatok sora várt minket. A hetünk kisebb „bemelegítő” fel-adatokkal kezdődött, ami-kor a jól működő csapat alapköveit vizsgáltuk közö-sen, tesztekkel, közös meg-beszéléssel. Megismertük a csoportunk tagjait, köztük voltak német, lengyel, venezuelai, japán, angol, amerikai, koreai és ausztrál nemzetiségűek is. A hét többi napján már komolyabb megmérette-téseink is voltak. A csapa-toknak rakétát kellett épí-teniük, olyat, ami felrepül három méter magasra, majd ott kioldja az ejtőer-nyőit és leereszkedik a föld-re. Később az „Atlantis” nevű űrhajót kellett szimu-láció során kilőni az űrbe, majd vissza is juttatni. Több csoport munkáját összehangoló feladat volt az a játék, amelynél a köze-ledő tornádó miatt kiala-kult krízishelyzetet kellett orvosolni. Természetesen a munka mellett sosem maradt el a szórakozás, rengeteg könnyedebb programunk is volt.MICSINAI Dominik Népszerűek voltak a high-tech szimulációk is Még az űrben is jártakNégyen Magyarországról: Pécsi Péter,Micsinai Dominik, Kaczeus Zsófia,Csermák Ádám
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2017. április 1-7. Április 1., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Út-mutató (vallási magazin), 01:25 Honvéd7, 01:35 Híradó, 01:50 Székely konyha, 02:20 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 02:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andi-val, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Út-mutató (vallá-si magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Honvéd7, 08:30 Székely konyha, 09:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:00 Lapozó, 12:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Út-mutató (vallási magazin), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 Így történt... - beszélge-tés a Gulág túlélőjével, Szabó Zsigmonddal, 19:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 1100 év Európa közepén: Nagyvárad (ismeretter-jesztő filmsorozat), 20:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:55 Lapozó.Április 2., vasárnap00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 01:00 Így történt... - beszélgetés a Gulág túlélő-jével, Szabó Zsigmonddal, 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 1100 év Európa közepén: Nagyvárad (ismeretterjesztő filmsorozat), 02:40 Kanizsa Cafe (ke0ddi és szerdai adás ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30 Így történt... - beszélgetés a Gulág túlélőjével, Szabó Zsigmonddal, 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 1100 év Európa közepén: Nagyvárad (ismeretterjesztő filmsorozat) 09:10 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:25 Lapozó, 12:00 Riasztás (rendvé-delmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kultu-rális magazin), 14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 Út-mutató (vallási maga-zin), 16:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Istentisztelet a refor-mátus templomban, 19:25 1100 év Európa közepén: Ara-nyosszék (ismeretterjesztő magazin), 19:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Sztárportré – Szűcs Judit, 20:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:55 Lapozó. Április 3., hétfő00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:25 Istentisztelet a református templom-ban, 01:25 1100 év Európa közepén: Aranyosszék (isme-retterjesztő filmsorozat), 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Sztárportré – Szűcs Judit, 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Isten-tisztelet a református templomban, 07:55 1100 év Európa közepén: Aranyosszék (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Sztárportré – Szűcs Judit, 09:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:25 Lapozó, 12:00 1100 év Európa közepén: Aranyosszék (ismeretterjesztő filmsorozat), 12:25 Sztárportré – Szűcs Judit, 12:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Út-mutató (vallási magazin), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-tor-na Andival, 19:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 20:10 Egis Körmend – Zalake-rámia ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:35 Lapozó.Április 4., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Út-mutató (vallási magazin), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Egis Kör-mend – Zalakerámia ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosár-labda-mérkőzés, 03:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Út-mutató (vallási magazin), 07:40 Kanizsaiak (hírek vajdasá-gi testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:10 Híradó, 08:25 Egis Körmend – Zalakerámia ZTE KK NB I A-csopor-tos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:20 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Út-mutató (vallási magazin), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyar-kanizsáról), 13:00 Egis Körmend – Zalakerámia ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Aktuális – Hargita, 20:35 Híradó, 20:50 Olasz - magyar örökség: a Casa Buonarroti igazgatója (ismeretterjesztő filmsorozat), 21:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:20 Lapozó.Április 5., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Aktuális - Hargita, 02:15 Olasz - magyar örökség: a Casa Buonarroti igazgatója (ismeretterjesztő filmsorozat), 02:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Aktuális - Hargita, 08:45 Olasz - magyar örökség: a Casa Buonarroti igazgatója (ismeretterjesztő filmsorozat), 09:10 Kanizsai-ak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kultu-rális magazin), 12:55 Aktuális - Hargita, 13:25 Olasz - magyar örökség: a Casa Buonarroti igazgatója (ismeretter-jesztő filmsorozat), 13:50 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:10 Üzleti negyed (gazda-sági magazin), 20:40 Híradó, 20:55 Székely konyha, 21:25 K’arc (kulturális magazin), 21:55 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó.Április 6., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 02:10 Székely konyha, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-tor-na Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 08:50 Székely konyha, 09:20 K’arc (kulturális magazin), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengú-zok (gyerekműsor), 12:55 Üzleti negyed (gazdasági maga-zin), 13:25 Székely konyha, 13:55 K’arc (kulturális maga-zin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és kör-nyezetvédelmi magazin), 20:05 A szomszéd vár (turiszti-kai magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Látogató, 21:20 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Április 7., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 02:15 Látogató, 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 08:45 Látoga-tó, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 12:55 A szomszéd vár (turisztikai maga-zin), 13:25 Látogató, 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andi-val, 19:40 Élet-módi, 20:10 Kukkantó, 20:40 Híradó, 20:55 Honvéd7, 21:05 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:05 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2017. 03. 31. | 21SportFelgyorsul az új uszoda építésének előkészítése – mondta Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, amikor fogadta Kemény Dénest, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét és Märcz Tamást, a férfiválogatott új kapitányát. A Modern Városok Prog-ramban több tízmilliárd forint értékű fejlesztés valósul meg Kanizsán. Ennek része az új uszoda is, amelynek előkészítése az előző időszakban is komoly munka volt. Eddig a hely-színről és a funkciókról egyeztettek szakemberek-kel, nemsokára pedig kivá-lasztják a tervezőket, fogal-mazott Cseresnyés Péter, leszögezve: a forrás rendel-kezésre áll. Az uszoda kialakításához Kemény Dénes is segítsé-get nyújt. A háromszoros olimpiai bajnok korábbi szövetségi kapitány azért jött Kanizsára, hogy tapasz-talatait megossza a város vezetőivel és segítsen a ter-vezésben, hiszen életében már rengeteg uszodában megfordult, s pontosan tudja, mi hogyan logikus, kényelmes, „felhasználó-barát”. A találkozón Balázs Lász-ló, Kanizsa Vízilabda SE elnöke a sportág nagykani-zsai helyzetét mutatta be, kiemelve, hogy az új kör-nyezet hozzájárulhat akár az OB I-es szerepléshez is. Persze, az uszoda nemcsak a pólósokat szolgálja majd, hanem az összes többi vizes sportág versenyzőit, utánpótlását, s mint azt az eszmecsere minden részt-vevője kiemelte: a kanizsai polgárok egészségmegőr-zését is.- A vízilabda - bizonyos értelemben a jégkorong-gal egy szinten - specifikus csapatjáték, a gyakorlásá-hoz ugyanis elengedhetet-lenül szükség van vízfelü-letre, szemben mondjuk a labdarúgással, mely-re, bármit csinálunk szárazon, az edzés lehet - kezdte Kemény Dénes, majd jóval oldot-tabb szakmai elemzésbe is bocsátkozott. - Ugyanakkor azt el kell ismer-ni, a futball abban egyedi, hogy ott a labdával lábbal kell jól bánni, ez valóban az első helyre emeli a labdás spor-tok között. Aztán jövünk mi, hiszen - legtöbbször egy - kézzel bánunk a laszti-val, viszont mindezt a víz-ben tesszük, s utánunk következhet a többi labda-játék. A vízilabdának persze alapja az úszás, elengedhe-tetlen tehát, hogy a vízilab-dázók, úszók tudjanak hol edzeni és a vízfelületet egymás között jól el-, illet-ve megosztani.A szövetségi elnök a közelgő budapesti vizes világbajnokság kapcsán leszögezte: lélektani hatá-sa lehet a magyar csa-patokra, sőt, akár a vezetőkre is, hogy hazai környezet-ben kell ezúttal víz-be szállni, de ebből nem szabad hát-rányt “kovácsolni”. Jó példa van: három esztendeje a magyarországi rendezésű vízilabda Eb-n is férfi ezüst, illetve női bronz lett a ter-més. - Pontosan azt kell elér-nünk, hogy a mi javunkra tudjuk fordítani, ha majd hétezer ember szurkol nekünk, és ezt ne lelki teherként éljék meg a játé-kosok – summázott Kemény Dénes.Hasonlóan látja a helyze-tet Märcz Tamás, a férfi vízi-labda válogatott szövetsé-gi kapitánya is.- Hogy Dénessel szok-tunk-e hosszas eszmecse-réket folytatni? - kérde-zett vissza a 42 esz-tendős kapitány, aki hosszabb ideje már a KVSE-nek is szolgál szakmai instrukci-ókkal. - Ez úgy gon-dolom, evidens, de azért ennek volt egyedi hangula-ta, hiszen a megszokott környezetünk-től kissé távol történt mind-ez. Rendszeresek a konzul-tálások telefonon is, tehát a napi kapcsolat adott.Az egykori kiváló pólós arról is beszélt, a vb-re való „élesítés” ideje tavasz végén jön, ám addig még számos feladat áll a keret tagjai, így a kanizsai szár-mazású Bedő Krisztián előtt is. A centerre a vb-ig még klubfeladatok is vár-nak. Märcz Tamás, talán a hely szelleme miatt, azt azért megjegyezte, örül, hogy Bedő is a keze alatt dolgozhat. POLGÁR LászlóKemény Dénes is segítKanizsánakFelg yor sul az uszodapro jektKemény Dénes(balról) tanácsaival, javaslataival segít(Fotó: Gergely Szilárd)Az új uszodával akár az OB I-et is megcélozhatjaa KVSE
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSportHárom arany-, két ezüst- és két bronzérmet szerez-tek a nagykanizsai Botos András Ökölvívó Akadémia növendékei a Nagyberki-ben megrendezett nem-zetközi Szalacska Kupán. A versenyen 31 magyar klub és 4 külföldi csapat indult. Botos Károly ifjúsági 64 kg-ban az első nap román ellenfelét győzte le, a dön-tőben pedig a balatonlellei Dévényi Dominik ellen bizonyult jobbnak. Károly Csaba az elit 64 kg fináléjá-ban egy kaposvári öklözőt vert, és az aranyérem mellé megkapta a legharcosabb felnőtt versenyzőnek járó különdíjat is. Ifjúsági 75 kg-ban a két kanizsai akadémi-ás, Major Róbert és Bara-nyai József nem mérkőzött az első helyért, így ebben a súlyban Major lett az arany-érmes. Elit 60 kg-ban Szé-kely Ádám a döntőben pontozással kikapott, így ezüstérmesként zárt. Hol-lender Roland (40 kg) és Mezei Patrik (52 kg) a har-madik helyen végzett. Hogy milyen sportprogramot tudnánk ajánlani már most május 19-ére, a közeli Varasdon? Nos, múlt vasárnap eldőlt, hogy a Szélesi Zoltán szövet-ségi edző vezette magyar U17-es labdarúgó válogatott ott lesz - 2006 után újra - korosztálya Európa-bajnok-ságán, amelyet május 3-tól éppen Horvátországban rendeznek.Innentől azonban kissé kacifántos a történet, hiszen a sorsolást majd április 3-án tartják, és a magyar csapat a kontinensviadal kezdő fázi-sában hozzánk legközelebb is csak Sesvete város stadi-onjában mérkőzhetne - Nagykanizsától 110 kilomé-terre. Persze, ha a területi elv érvényesülne, a magya-rok játszhatnának akár az Inter Zapresic, az NK Lucko, illetve a HNK Gorica pályáin is - ezen együttesek szintén Zágráb környékiek, vagyis - ezek autópályán szűk két óra alatt elérhetőek.A helyzet fonákja, hogy az igazán közeli találkozó Varasdon lesz május 19-én, pénteken, ami egyben az Európa-bajnokság fináléját takarja (a horvátok barokk fővárosa csupán ennek az egyetlen találkozónak ad otthont). Semmifajta előze-tes latolgatásba nem kez-denénk a mieink szereplé-sével kapcsolatban, de az tény: bő másfél hónap múl-va a kilencezres Varteks-stadion borítékolhatóan több ezer szurkolóval népesül majd be a horvát-országi nyárelőn, mivel mégiscsak egy Eb-döntőt rendeznek a világ legnép-szerűbb sportágában. Jó lenne, ha magyarokért lehetne szorítani – hozzánk legközelebb…POLGÁR LászlóA megyei labdarúgó első osztályban csupa öröm az utóbbi hetekben a kani-zsai focisták élete, hiszen az UFC Nagy-kanizsa addig-addig közelített, amíg a 20. fordulóban gólkülönbséggel vissza nem vette a vezetést a Csács-NSE-től, míg a Kiskanizsa esetében igaz a tétel: a győzelmek összekovácsolhatják a csapatot és a szerzett gólok úgymond - minden bántó szándék nélkül fogalmaz-va - meg is taníthatnak még jobban focizni egy együttest.Legutóbb Kanizsa mind-két együttese itthon lépett pályára, az UFC a Pókasze-petk legénységét, míg a Sáska-had a Zalakomárt fogadta. Az Olajbányász-stadionban nem volt miért izgulni, Rácz Sza-bolcs korán nyitotta a gólok sorát és Gombos Zsolt tanítvá-nyai meg sem álltak kilencig (a találatokon Nagy Gergő 2, Rácz Szabolcs, Kisharmadás Gábor, Kulcsár Roland, Csáki József, Szalai Dániel, Hóbor Gergő és Zsirai Péter osztozott), miközben egyet sem kaptak. Sport-szakmai szempontból talán nem ebből a mec�-csből tanulhatták a leg-többet a kanizsaiak, de ezúttal tényleg kellett a gólok száma ahhoz, hogy a Csácsot megelőzhessék. Az UFC úgy került az első helyre, hogy egyhuzam-ban tizedik győ-zelmét aratta.Kiskani-zsán más-képp ala-kultak a történé-sek: ott az utolsó pil-lanatokban dőlt el a Zala-komár elleni összecsapás: egy komári öngól jelentette a Sáskák SE győzelmét, és egyúttal azt is, hogy a nyolcadik helyről a hete-dikre ugrottak sorozat-ban harmadik sikerükkel Sneff Ferenc tanítványai. POLGÁR LászlóIngatlanANKeleti városrészben garázst vásárolnék. Tel: 06-30/9074-833.400 négyszögöl szőlő, pince, gyümölcsös, felszereléssel eladó. Tel: 70/316-3253.SzolgáltatásTelevízió-javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel: 06-30/597-1530.Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., vala-mint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.Régi iratokat, újságokat, fotókat, reklámtáblákat, térképeket, képesla-pokat és kitüntetéseket vásárolnék Nagykanizsán és környékén. Tel: 30/332-8422, 93/317-120.Győztes szériák Nemcsaka lövések, hanema gólok iszáporoztak (Fotó: Gergely Szilárd)Bunyós éremesőA szomszédban egy EbA benépesült varasdi stadion
2017. 03. 31. | 23SportEzüstök a fővárosbólA Kanizsai Birkózó Sportegyesület versenyzői több viadalon is remekeltek az elmúlt hetekben. Buder Berta ezüstérmet szerzett a serdülő női birkózó diák-olimpia országos döntőjében. Berta a Rozgonyi-iskola növendéke, serdülő korcsoportos, aki 46 kg-ban indult Pestszentimrén. Súlycsoportjában tizenhárman vol-tak, és a kanizsaiak birkózója három győzelme mellett egy vereséget jegyzett.Egyed Balázs, a nagykanizsai klub immár felnőtt sportolója szintén a fővárosban lépett szőnyegre az U23-as szabadfogású országos bajnokságon, s ezúttal sem szerepelt rosszul, hiszen végül a dobogó második fokáig jutott.- Úgy érzem, mindkét éremnek örülhetünk, verseny-zőinknek nincs oka a szégyenkezésre - értékelt röviden Szatmári Zsolt, a KBSE vezetőedzője, aki időközben már a női korosztályos birkózó válogatott egyik szak-vezetőjeként Svédországot is megjárta az elmúlt hetekben.Néhány napja a Pesti Vigadóban tartott sajtótájékoztatót a 220 Volt H-Moto Team. A gyorsasági motor-sportban érdekelt klubhoz két, szűkebb pátriánkból érkezett ifjú motoros, Szilágyi Krisztián és Szilágyi Milán igazolt a közelmúltban.A motorozás a két test-vért a családban fertőzte meg, édesapjuk ugyanis lelkesen húzza a gázkart szabadidejében, onnantól pedig egyenes út vezetett (persze, könnyű ezt így leírni...) a pályamotorozá-sig.- Ikreink kilencesztendő-sek, és a Kiskanizsai Általá-nos Iskola tanulói - mutatta be az ifjú motoros tehetsé-geket édesanyjuk, Szilá-gyiné Kovács Erika. - Krisztián és Milán az előző két évben már motorozott a Talmácsi Motorsport Egyesületnél, ahol kiváló alapokat szereztek. A múlt szezon végén korosztá-lyukban Krisztián egy 9., Milán pedig egy 12. helyet szerzett, mostantól pedig következhet a folyatás, csak immár a H-Moto Team versenyzőiként.- A srácok ebben az évben a cseh-szlovák-magyar kis-pályás utánpótlás bajnok-ság minden versenyén indulhatnak PW 50 kategó-riában, az idény pedig júli-ustól októberig tart szá-mukra - fűzte tovább gyer-mekei történetét Erika. - A felkészülésük már február-ban elkezdődött, így töb-bek között lehetőségük volt részt venni egy spanyolor-szági edzőtáborban is. Elszántan készülnek az évadra, technikailag, men-tálisan és erőnlétileg bizo-nyosan rendben lesznek. Persze, a legfontosabb az, hogy leljék örömüket abban, amit csinálnak, bár Krisztián nem kertelt, ami-kor azt mondta, dobogós helyekre pályázik, Milán ugyanakkor valamivel óva-tosabb volt, de ő is szeretne az élmezőnyben szerepelni.Milán talán nem véletle-nül diplomatikusabb, lévén ő hatványozottan ismeri a sport világát, mivel ver-senyszerűen karatézik a KIME Shotokan Karate Egyesületnél. Ennyi idős fejjel is felmérte már, legyen szó a sport bármely területéről, a jó eredmé-nyekért már roppant fiatal korban is meg kell küzdeni.POLGÁR LászlóA Magyar Látványtánc Szövetség országos bajnoki döntőjére kvalifikáló kaposvári versenyén részt vett a Honvéd Kaszinó SZKES tánccsoportja is. A zsűri több kategóriában (mini, gyerek, junior és felnőtt) értékelt. A SZKES 8 koreográfi-ával lépett a színpadra, és két arany-, valamint hat ezüstminősítést ért el, eze-ken felül A mélység titkai koreográfia kiemelkedő látványáért különdíjat kapott. Arany minősítést kapott Petőházi Adél – Zöld piton látványtánc felnőtt szóló A kategóriában és A mélység titkai látvány-tánc generációs formáció, szintén A kate-góriában. A Szárnyaló kolibrik látvány-tánc gyerek formáció B kategóriában, Petőházi Adél - Tanulóvezető nyílt felnőtt szóló A kategóriában, a Pop felnőtt kis-csoport A kategóriában, a Madárijesztő és a Varjak látványtánc gyerek kiscsoport A kategóriában, a Kulcs a zárban - Gaál Villő látványtánc junior szóló A kategóri-ában, a Bulihajó pedig látványtánc mini formáció B kategóriában szerzett ezüst minősítést. A SZKES táncosai pontjaik alapján mind a nyolc koreográfiával továbbjutot-tak a májusi fővárosi országos bajnok-ságra. A csoportok felkészítői: Szécsényi-né Kápolnás Edina, Kun Ádámné-Poprádi Eszter, Barbalics László és Bévárdi Gyula.Országosra kvalifikáltakKüzdőtér és pályamotorozás12-es rajtszámmal Szilágyi Milán, 46-ossal pedig Krisztián. Várják már az idénystartot (Fotó: 220 Volt H-Moto Team)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKUnokái egyik kedvenc süteményének receptjét osztotta meg lapunk-kal Varga Sándorné, aki az Attila utcában lakik. A majdnem 85 éves Marika néni szentesi anyósától tanulta meg a gyorsan összeállítható, omlós, és olcsó szerecsenszáj elkészí-tését. A lánya, Éva viccesen csak szegény tésztának neve-zi maguk között, mert nem kell hozzá tojás, és ha nincs éppen otthon margarin, zsírral is össze lehet gyúrni. Marika néni mindkét unokája Budapesten él, Nóra az ELTE-n a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának veze-tője, Zsófi pedig az MTA kutatója. A nagyobbik inkább főzni, míg a kisebbik sütni szeret, és le is jegy-zetelte magának a receptjeit, újságolta a nagymama. Húsvétra az unokák már megrendelték tőle a szere-csenszáj mellett a hagyományos kakaós, fonott kalá-csot és a tejszínes habtortát. Ez utóbbit éppen egy hete sütötte meg a lánya születésnapjára. „Ráérek, s addig sem unatkozok”, jegyezte meg. A SZerecseNSZáj hoZZáVAlói: 40 dkg liszt, 10 dkg ráma marga-rin, 6 dkg zsír, 1 sütőpor, 1 vaníliás cukor, csipetnyi só. Elkészítése: Annyi tejföllel gyúrjuk össze, hogy lágy tésztát kapjunk. Este legyúrjuk és hűtőszekrénybe tesszük, másnap pedig kisodorjuk, pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, a közepére szilvalekvárt teszünk és összehajtjuk, de a szélét nem nyomkodjuk le. Tetejét tojássárgájával megkenjük, és ha kisült, porcukorral meghintjük. HIRDETÉSA ,,szegénytészta”GasztroKanizsaheti horoszkópKos 03.21-04.20. Ha azt szeretné, hogy jobban meg-bízzanak önben, mondja ki nyíltan a véleményét. Manipulációval nem ér el hosszú távon eredményt.Bika 04.21-05.21. Lássa be végre, igaza van a kedvesé-nek. Sokkal többet ér egy személyes találkozás, mint a telefonbeszélge-tés egy kényelmes fotelből.iKrek 05.22-06.21. Új időszámítás kezdődhet a karri-erjében. Az is előfordulhat, hogy a tavasz még nagyobb lendületet ad a szerteágazó tevékenységéhez.Rák 06.22-07.22.Gyakrabban mutassa ki otthon a szeretetre méltó oldalát, és ne úgy üljön az asztalhoz, mint egy felügye-lő. Az irányítást néha adja át másnak is.Oroszlán 07.23 - 08.23. Folyamatosan változtatni szeretne a környezetén. Ahhoz, hogy ez si-kerüljön, megfelelő hullámhosszra kell kerülnie a családjával. Szűz 08.24-09.23. Megjelenésében mindig a tökéle-tességre törekszik. A precizitásából azonban néha engedhet is valamit, ne keressen mindenben hibát.Mérleg 09.24 -10.23.Hamarosan nagy szüksége lesz a teremtő energiáira. Azonban nagy türelem kell ahhoz, hogy mindent sikerre tudjon vinni.sKorpió 10.24-11.22. Vegye könnyedén az ön körül zajló eseményeket. Ugyan egy kicsit fél a változásoktól, de vonzerejével meg-old minden problémát.Nyilas 11.23-12.21. Arra vágyakozik, hogy valaki körülra-jongja az otthonában. Ez nem megy magától, mozduljon ki a lakásból, és keressen mindehhez valakit.Bak 12.22 - 01.20. Döntéshozatalánál időnként hallgas-son a belső hangjára is. Sőt, az sem ártana, ha változtatna a látásmódján. A szép gondolatok fiatalítanak.Vízöntő 01.21-02.19. Hagyjon bőségesen időt a magán-ügyei rendezésére, és javítson minél előbb az emberi kapcsolatain. Fe-szültsége másokra is kisugárzik.Halak 02.20-03.20. A berögzült viselkedésmódját meg-szokták otthon, de jó lenne, ha kissé megújulna. Fontos, hogy ne legyen túlságosan szigorú önmagához.Varga Sándornétól unokái húsvétra szerecsenszájat is kértek (Fotó: Bakonyi Erzsébet) Tejcsoki-tojások 20 Ft-tólHúsvéti tejcsokoládé figurák (bárány, csirke, nyúl) 40 Ft-tólTojás drazsé cukor, tojás zselécukor kapható!Kinder nyuszi, Milka nyuszi, tejcsokoládé nyúl, étcsokoládé nyúl, fehércsokoládé nyúl kapható!Rizses csokoládé 200 g 495 Ft-tól (1 kg 2 475 Ft)Chilis Mexican 70 g 99 Ft (1 kg 1 414 Ft)Toffifee 125 g 499 Ft (1 kg 3 992 Ft)Dolce Gusto kávékapszula (több ízben) 1 295 FtHaribo gumicukor 200 g több ízben 395 Ft (1 kg 1 975 Ft)Diabetikus, gluTÉNMeNTes terMÉKek KAphATók!