Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.28 MB
2020-12-22 10:19:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
278
683
Rövid leírás | Teljes leírás (429.74 KB)

Kanizsa 2017. 021-025. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 21. SZÁm, 2017. JÚNIUS 2.Törődés…Benépesült a Csótó május utolsó napján; az idősek majálisán még Kanizsa leg-jobb szenior szakácsát is megválasztották. A címet a gyrost készítő Farkas Jánosné és a halászlémes-ter Zámbó György nyerte. Dénes Sándor polgármes-ter azt mondta, az önkor-mányzatnak törődnie kell az idősekkel, akik sokat tettek a városért, s itt élték le az életüket. Fotók: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTA Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet az elmúlt hét-végén a Magyar-Szlovén MK Liga idei harmadik fordu-lójában Gellénházán szerepelt, s a nyolc induló csapat közül a kanizsaiak - Varga Ottó, Horváth Károly és Horváth Szilárd - 801 körös eredményükkel a dobogó legfelső fokára állhattak, így a hat fordulóból álló soro-zat közepénél a PSLE biztosan vezeti a ligát. Egyéniben a férfiaknál Varga nyert, Horváth a második, Szobolics János az ötödik lett, a nők mezőnyében Pölöskeiné Hertelendi Erika győzött. Remekművek szólaltak meg a romantika korából a Zala Szimfonikus Zenekar koncert-jén a Medgyaszay Házban. Erre a hangversenyre a zeneirodalom legzseniálisabb műve-iből jobbára könnyedebb, népszerűbb darabokat válogatott a zenekar, amelyet Sán-dor János vezényelt. Tóth László zongoraművész, a ZSzZ vezetője azt mondta, a kani-zsai, keszthelyi, egerszegi muzsikusokból álló csapat igazi örömzenét hozott Kanizsára, amelyért hálás is volt a publikum. A Kán-kán alatt például, az arcokra ülő derű okán, jog-gal feltételezhetjük: a lelkek táncoltak…a hét száma:Táncoló lelkekVILÁG KÉP – A HÉT KÉPENyitott kapukNyitott kapukkalvárták a gyereknapon a katasztrófavédőka családokat ország-szerte, így Kanizsán is. Az apróságok mindent megnézhettek,kipróbálhattak, épp csak el nem indították a tűzoltókocsit…Kanizsa801Fotó: Gergely SzilárdIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely Szilárd
2017. 06. 02. | 3A HÉT TÉMÁJAHáromezer embert kereszteltek meg a legelső pünkösdkor – azon a napon, amikor – Jézus Krisztus ígéretét beteljesítve – a Szentlélek a Földre szállt. Az Anyaszentegyház születé-sének ünnepe a népi kultúrában és az egyes művészeti ágakban egya-ránt tetten érhető.A festőművészet külö-nös sajátossága, hogy Krisztus mennybemene-telét eleinte együtt ábrá-zolták a Szentlélek kiára-dásával, holott két külön-böző ünnepről van szó. Amikor a pünkösd már önálló témaként is megje-lent, kialakult az a szimbo-likája, amit a kortárs művészek ma is ugyanúgy használnak, mint több száz évvel ezelőtt Tin-toretto, Rubljov, Giotto vagy Duccio.– A pünkösdi alkotások legfontosabb motívuma a Szentlélek galambként történő ábrázolása – mondja Lehota M. János. – Ezen túl a festményeken szereplő alakok – többnyi-re Mária és a tanítványok – feje felett van egy aprócs-ka lángnyelv, ami a Szent-lélek általi megvilágoso-dást jelképezi.Az esztéta a színhaszná-latra is felhívja a figyel-met: a Szűzanyát szinte kivétel nélkül piros ruhá-ban és kék palástban látni a különböző festménye-ken. Míg a piros a bűnbo-csánatra utal, addig a kék – egyebek mellett – az angyalok, illetve a keresz-ténység szimbóluma – az Európai Unió zászlajának színe is innen ered.– Már a középkori iko-nok többségén is piros-kék öltözetben festették meg Máriát, majd a XVI. században Pius pápa ezt kötelezővé is tette. Sőt, kikötötte, hogy a ...