Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.83 MB
2020-12-22 10:35:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
457
948
Kanizsa 2018. 034-037. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 34. SZÁm, 2018. október 5.Ötven évvel ezelőtt, 1968-ban alapították a Zsigmondy-iskola Erdész utcai tantelepét. A jubileumon emléktáblát avattak, s mélyfúrási bemutatót is tartottak. Az itt eltöltött évek emléke sokak szívét ma is megdobogtatja, s az is kiderült: az új kutatási módszereknek köszönhetően nemcsak hagyománya, hanem jövője is van az ágazatnak.MegfúrtákFotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTÁtadták a „Magyarország legszebb konyhakertjei” ver-seny helyi díjait. A normál kategória kanizsai nyertese, Tóth Ferenc és felesége az országos versenyben is első lett. A rendezvényen bemutatták a Hagyományok-Ízek-Régiók elnevezésű programot is. A megmérettetés hét kategóriájában idén összesen 48 résztvevő indult Nagy-kanizsán.A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza idén is látványos programokkal csatlako-zott a tudományokat és a kutatói pályát népszerűsítő, európai rendezvénysorozathoz. Az érdeklődők például sokféle állatot megleshettek egy virtuális kód segítségével, ehhez csak a hallgatók egyike által kifejlesztett applikációt kellett letölteniük. Az inter-aktív csapatversenyen érdekes feladatokat oldottak meg a gyerekek, miközben a turiz-mus, az informatika, a matematika és a természettudományok világában kalandoztak. Az egyik helyiségben sötét varázslatok, egészen pontosan varázslatos sötétség fogad-ta a betérőket, a Soós Ernő-kutatóközpont munkatársai látványos kísérletekkel készül-tek, a szomszédos tanteremben pedig a páratlan YuMival gyakorolhatták a programo-zást az érdeklődők, akik kezet is rázhattak a kétkarú kooperatív robottal.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEFél krajcárFelújított utcákat és játékparkot is avattak a hétvégén Nagyrécsén, előbbire jelentős kormányzati támogatás érkezett a településre. A mese-park pedig valóban mesés lett. Itt éppen Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, honatya és Laskai Béla polgármester dicséri meg a bátor kiskakast, aki a szultántól vissza-szerezte a gyémánt félkrajcárt. Kanizsa48IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdKutatók éjszakájaFotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárd
2018. 10. 05. | 3A HÉT TÉMÁJAMinden kampány küzdelem, a feleségem is mindig mondja nekem, meg sok emberrel talál-kozom, különösen asszonyokkal, akik mindig elmondják, hogy az a fontos, hogy nyugalom legyen, meg béke, meg biztonság, és milyen igazuk is van, de időnként a nyugalomhoz, a békéhez, meg a biztonsághoz az kell, hogy meg tudjuk védeni a saját álláspontunkat – jegyezte meg Magyarország miniszterelnöke a Kossuth Rádióban. A migráció rossz dolog, a mig-ráció Európát fenyegeti, a migrá-ció valójában lakosságcserét jelent, egyre kevesebb európai ember születik, és egyre több ide-gent hoznak ide. Ez meg fogja változtatni a kultúránkat, és egy-két év elteltével nem ismerünk rá a saját falunkra, a saját váro-sunkra, a saját országunkra és a saját kontinensünkre. Orbán Viktor múlt pénteken a tagállamok egy részének fenti álláspontjával szögesen ellenté-tes véleményt hangoztató EU-biztosra is utalt. Ez a derék ember, aki a biztos, a mi alkalmazottunk, mi fizetjük, tehát neki az volna a dolga, mint az Európai Bizottság tagjának, hogy bennünket képvi-seljen. Ha pedig nem tud minden tagállamot képviselni, akkor tar-tózkodjon attól, hogy az unió nevében nyilvánít véleményt, mert ez egy súlyos demokrácia-problémát vet fel. Ez a derék ember elment oda, és azt mondta, hogy a migráció jó dolog, a migrációt folytatni kell, egy betelepítési programot kell végrehajtani. Senkitől nincs erre felhatalmazása. Az Európai Unió-ban ma ez egy vitakérdés, nem-csak a magyarok, a közép-európaiak nagy része, nem-csak a V4-ek, de az olaszok vagy éppen az osztrákok is, sőt a bajorok is ez ellen vannak. Ilyen körülmények között egy általunk fizetett tisztviselőnek elmenni New Yorkba, és az Európai Unió tagállamainak egy részének az álláspontjával szögesen ellenté-tes álláspontot képviselni, ez egy demokráciaprobléma, és nem véletlen, hogy sokan vagyunk itt, ezen a kontinensen, akik vár-ják az európai parlamenti választást jövő májusban, hogy az ilyen embereknek végre útila-put köthessünk a talpára.Az Európai Unióban egyszerű-en megoldják ezt a problémát, mert ők azt mondják, hogy a demográfia a számok tudomá-nya, hiányoznak az emberek. Legyen helyettük máshonnan is, akkor egy európait kicserélünk egy afrikaira, ha hiányzik egy euró-pai, svéd, német vagy éppen osztrák, akkor hozunk helyettük majd Ázsiából valakit, mert az a fontos, hogy a számok stimmelje-nek. Ugye, a magyar ember erről nem így gondolkodik. A magyar nép azért részben erős nemzettu-dattal, közösségi tudattal, rész-ben pedig erőteljes családi érzelmekkel rendelkező közösség. Nekünk a demog-ráfia vagy a népesedés nem számokból áll, és azt is mondhatjuk, hogy nekünk nem számok kellenek, hanem magyar emberek. Ahhoz meg az kell, hogy minél több gyerek szüles-sen, ahhoz meg család kell, a családhoz pedig kell egy anya meg egy apa, lehetőleg egy nő meg egy férfi, és az kell, hogy a fiatalok akarjanak gyerekeket. Az egyik legnehezebb szak-mai, gazdaságpolitikai kihívás, hogy hogyan kell egyszerre megadni a pénzügyi elismerést és tiszteletet a nyugdíjasoknak, akik-nek a száma magas, és közben megfelelő forrást biztosítani a fia-taloknak arra, hogy elegendő gyerek szülessen. Mert valahogy az idősek iránti tiszteletet meg a jövő iránti elkötelezettséget egyensúlyban kell tartani. Ez komoly bűvészmutatvány. A kor-mányzást nem véletlenül nevezik művészetnek – vallotta meg Orbán Viktor.PAPP János összeállításaSokan várjuk a májust, Magyarország nem magányos ország Orbán miatt szeretik Magyarországot. #JeSuisOrbán címkékkel, a magyar miniszterelnök beszédeinek saját nyelvükön feliratozott videóival fejezi ki a közösségi oldalak nyugat- és közép-európai népe, hogy a bevándoroltatás, a népességcsere helyett szerintük az a megoldás, hogy a fiatalok akarjanak gyerekeket
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtThúry György és koraTudományos emlékülés a Thúry György Múzeum szervezésébena Thúry György-emlékévhez kapcsolódvaA Thúry György Múzeum tiszteleTTel meghívja Önt, kedves családját és baráTAit a Thúry György és kora című tudományos emlékülésre.A rendezvényre a Thúry György-emlékévhez kapcsolód-va kerül sor.A rendezvény fővédnöke: Cseresnyés Péter, az Innová-ciós és Technológiai Minisztérium parlamenti államtit-kára, miniszterhelyettes, Nagykanizsa és a térség ország-gyűlési képviselőjeA rendezvény támogatója: Dénes Sándor polgármester, Nagykanizsa Megyei Jogú Város ÖnkormányzataEmlékülés helyszíne: Medgyaszay Ház, Nagykanizsa, Sugár út 5.Időpontja: 2018. október 9., kedd 9.00–13.00 óraProgram :Köszöntők: 9.00 – 9.20: Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, az In-novációs és Technológiai Minisztérium par-lamenti államtitkára, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselőjeDénes Sándor polgármester (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata)Száraz Csilla igazgató (Thúry György Múzeum)Előadások:Levezető elnök: Dr. Vándor László régész, történész, ny. múzeumigazgató (Göcseji Múzeum)9.20–9.40: Dr. Vándor László régész, történész, ny. mú-zeumigazgató (Göcseji Múzeum): Kanizsa külvárosa és annak pusztulása, a Kanizsa környéki erődítések topog-ráfiája9.40–10.00: Dr. Kelenik József történész, igazgatóhelyet-tes (Dobó István Vármúzeum): A kanizsai vár erődítésé-nek építéstörténete10.00–10.20: Balogh András ügyvezető – Szakonyi Ba-lázs 3D grafikus (Pazirik Informatikai Kft.): Kanizsa vár 3D rekonstrukciója10.20–10.40: Szovák Márton doktorandusz (PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskola): Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemé-vel10.40–11.10: Kávészünet11.10–11.30: Dr. Bagi Zoltán Péter főlevél-táros (Győr Megyei Jogú Város Levéltára): Magánbirtokból királyi végház. Kanizsa átadásának története.11.30–11.50: Dr. Kruppa Tamás történész (Szegedi Tudományegyetem): Olasz csapatok Kanizsa alatt 1601-ben11.50–12.10: Dr. Sz. Simon Éva főlevéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár): Oszmán előrenyo-mulás Kanizsa környékén a 16. században - az oszmán adóösszeírások térinformatikai megjelenítésének tanul-ságai12.10–12.30: Kanász Viktor történész (MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport): Protes-tánsok és katolikusok a 16. századi Kanizsán12.30–13.00: Kérdések, beszélgetés, az emlékülés zárása
2018. 10. 05. | 5AktuálisHarmadik lett Balogh Krisztián az EuroSkillsen. A miklósfai fia-talember szak-májában, a kőfa-ragók körében nyújtott remek teljesítményt a múlt hétvégén, munkáját a zsűri bronzéremmel ismerte el.Mint múlt heti lapszá-munkban megírtuk, Krisz-tiánnak három napja – egészen pontosan 18 órája – volt arra, hogy egy hazai bánya által biztosított tar-dosi mészkövet az előírá-soknak megfelelően meg-faragja. Feladatai közt betűvésés-ornamentika és összetett rózsaablak-elem készítése is szerepelt. Fel-készülését Gill Viktor kőfa-ragó-kőszobrász segítette.A Budapesten megren-dezett szakképzési verse-nyen, amelyet a szakmák Európa-bajnokságaként is emlegetnek, 37 szakma 600 képviselője vett részt, köztük a 31 fős magyar válogatott, amely három arannyal, három ezüsttel és három bronzzal zárta a ran-gos megmérettetést, ezzel pedig a negyedik helyen zárt az éremtáblázaton, Oroszország, Ausztria és Franciaország mögött.Parragh László, a rende-ző Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a távira-ti irodának azt mondta, a kiváló magyar szereplés azt mutatja, Magyarország megfelelő szakemberekkel rendelkezik a hagyomá-nyos, illetve a legmoder-nebb tudást igénylő, új szakmákban. A hazai csa-pat teljesítménye pedig a magyar iparfejlesztés szempontjából is jelentős, azt üzeni a befektetőknek, hogy érdemes Magyaror-szágon invesztálni, mert a szaktudás megvan. Cse-resnyés Péter, az Innováci-ós és Technológiai Minisz-térium miniszterhelyette-se, országgyűlési képviselő Facebook-oldalán köszön-tötte a kanizsai fiatalem-bert közvetlenül a díjátadó után, azt írta: „Ez igen! Gra-tulálok!”, majd lapunk kér-désére kiemelte: Balogh Krisztián és a magyar fiata-lok sikere is igazolja, hogy érdemes és már középtá-von is eredményes az az erőfeszítés, amit a kormány a szakképzés megerősíté-séért, fejlesztéséért tesz. Most bebizonyosodott, a magyar szakember-után-pótlás európai szinten ver-senyképes, az élmezőnybe tartozik, s ez a magyar gaz-daság számára komoly erő-forrás. NEMES Dóra, PÉTER ÁrpádEurópa legjobb kőfaragói (b-j): Robert Moser (Ausztria) ezüst-, Michael Egli (Svájc) arany-, Balogh Krisztián pedig bronzérmes lett (Fotó: EuroSkills)Balogh Krisztián odahaza, Miklósfán (Fotó: Jancsi László)A magyar csapat sportsztároknak kijáró buzdítást kapott hazai környezetben(Fotó: EuroSkills)Miklósfai bronzérema szakmákEurópa- bajnokságán
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésPÁLYÁZATI FELHÍVÁSa „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj támogatás elnyeréséreNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj támogatás szabályairól szóló 3/2016 (II.3.) önkormányzati rendelete alapján a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán tanulmányokat folytató hallgatók részére.Pályázók köre: A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán mérnök informa-tikus -, illetve turizmus-vendéglátás szakon az első diploma megszerzése érdeké-ben BSc/BA képzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató a 2018/19-es tanév I.-II.-III. éves hallgatók, függetlenül azok lakóhelyétől.A felsőoktatási ösztöndíj havi összege: 15 000 Ft.A felsőoktatási ösztöndíj egy tanulmányi félévre, az I. félév esetén a szeptember 1.- január 31. közötti 5 hónapra szól, folyósítására egy összegben kerül sor.A jogosultság feltétele: A „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztön-díj támogatásban évfolyamonként az a 10 fő mérnök informatikus és 10 fő turiz-mus-vendéglátás szakos hallgató részesülhet, aki:első féléves hallgatók esetén: a tíz legmagasabb felvételi pontszámmal került felvételre, felvételi pontszáma azonban 300 pontnál nem alacsonyabb,legalább egy eredményes félévet befejezett hallgatók esetén: akik legalább 3,00 súlyozott tanulmányi átlagot elértek.A pályázat benyújtásának módja: A pályázati dokumentációt személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-tal Humánigazgatási Csoportjánál (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Pályázati dokumentáció részei: Kérelem a „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőokta-tási ösztöndíj igényléséhez (letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról)hallgatói jogviszony igazolásaz előző félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányaBeadási határidő: 2018. október 15.A pályázatról további információ kérhető személyesen vagy telefonon a Polgár-mesteri Hivatal Humánigazgatási Csoportjánál (Bagarus Ágnes 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. T: 20/849-2333).Dénes Sándor polgármesterA látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosztály érin-tett, mert az élet- és munkakörülmé-nyek változásával egyre több embernek van szüksége korrekció-ra. Október 31-ig a Sashalmi Opti-kában térítés nélküli szolgáltatás-ként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egy-szerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol szemész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezé-sére. A legkorszerűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett októberben teljes körű szemé-szeti vizsgálatot, szürkehályog- és glaukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonsá-got, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstechnológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precí-zebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alapján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jut-hatunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb esz-köz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasz-tásánál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keret-próbálást, a lencse kiválasztását, a nagy pre-cizitású mérés pedig biztosítja a sze-mélyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sashalmi Optikában az egyedülálló és kifino-mult mérési módszerekkel tökéle-tesen személyre szabott szemüve-get készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyár-tásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Vari-lux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szemüveglencséket most elégedett-ségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul októ-ber 31-ig egy akció keretében akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, tartalékba még egy pár ugyanolyan szemüveget kap ajándékba min-den kedves vásárló.Multifokális lencse akció30-40%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sas hal mi Optiká ban 8„VARILUiluXX series”az ÉleslátásÚJDIMenzióJA
2018. 10. 05. | 7AktuálisÉlj a szíved szerint!Kanizsán is megünnepelték a szív világnapját. A Szívbetegekért Egyesület programja az Erzsébet téren közös tornával kezdődött, majd a résztvevők – köztük általános és középiskolás diákok – lufival a kezükben szívet formáltak. A programon Dénes Sándor polgár-mester arra figyelmeztetett, hogy a szív egészségének megőrzésé-hez fontos a helyes táplálkozás és a mindennapos mozgás. A rendez-vény mottója – Élj a szíved szerint! – kapcsán Hegedűs Györgyné elnök azt mondta, a szív védelméhez a stresszhelyzetek elkerülése is fontos. Azt mondta, körülöttünk nehéz minden, akár a társadalomba való beilleszkedés is, de először mindenki önmagára gondoljon, így megvédheti egészségét. A résztvevők Kanizsa szívét formálták meg (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Multifokális lencse akció 30 %Ez az év sem volt kedvező a zalai méhészek számára. Egyebek mellett erről is szó volt a 4. Kanizsai Mézes Napon.A Nagykanizsa és Kör-nyéke Méhészegyesület rendezvényén szakmai konferenciát tartottak, emellett mézet és mézből készült finomságokat is lehetett kóstolni. – A helyzetünk nem lett jobb, sőt, inkább rosszabb lett. Idén ugyanúgy, mint korábban, jellemző volt a nozéma és az atka kártéte-le, ez több nagy méhészet-ben is elhatalmasodott, holott mindent megpró-báltak a méhészeink, hogy kivédjék a negatív hatáso-kat. A rendezvény célja az is, hogy segítsük őket a probléma megoldásában – mondta Somogyi Gyula, a Nagykanizsa és Környéke Méhészegyesület elnöke.Idén az ország egyes területein tömegesen pusztultak a méhcsaládok a napraforgó ültetvények környezetében. – Az országban több olyan vidék, megye is van, ahol lényegesen nagyobb volt az idei méhpusztulás. Nálunk, Jász-Nagykun-Szol-nokban kicsit árnyaltabb a kép. Ott is voltak jelentős pusztulások, de akadtak olyan területek is, ahol nem okozott problémát ez a fel-tételezhetően vegyszerek-re visszavezethető gond – fogalmazott Bezzeg Lász-ló, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnök-ségi tagja. A laboratóriumi vizsgála-tok jelenleg is tartanak, csak azok ismeretében lehet majd pontosan meg-határozni, hogy mi okozta mindezt. A mézes napon Cseres-nyés Péter miniszterhe-lyettes, országgyűlési kép-viselő is a méz népszerűsí-tésének fontosságáról, a méz jótékony, egészségvé-dő szerepéről beszélt, majd az ágazat gondjait is górcső alá vette.Micimackó isnyalakodott volna…Kóstoló. Magyarorszá-gon a mézfo-gyasztás még jócskán az európai átlag alatt van(Fotó: Gergely Szilárd)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontÉRZELMEINK – Tihanyi Károly szocioportré fotóinak kiállítása. Megtekinthető: október 25-ig.Október 5. (péntek)ÜNNEPI EMLÉKMŰSOR AZ ARADI VÉR-TANÚK TISZTELETÉREAradi udvar - 10 óraEmlékműsor. Szerepelnek: a Hevesi Sándor Általános Iskola 7. C és D. osztá-lyos diákjai. A műsort betanította: Arad-vári Renáta és Virág Edit Adrienne. Az iskolai felsős énekkar vezetője: Dóróné Kónya Zsuzsanna.Koszorúzás. Közreműködnek: a Kanizsa Lovas Klub Hagyományőrző Császár HuszárjaiSzékely kert – 14 óraEmlékező menetÚtvonal: Hevesi Sándor Általános Iskola – Munkás út – Székely kertKözreműködnek: a Kanizsa Lovas Klub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Hevesi Sándor Általános Iskola pedagó-gusai és diákjaiA Székely kerti megemlékezés szervező-je: a Polgári Kanizsáért Alapítvány.Október 9. (kedd) 8-14 óraGAZDAGMAMI WORKSHOP VÁLLAL-KOZÓKNAK, VAGY VÁLLALKOZÓ SZELLEMŰEKNEKÖtletek, tippek, tények, tapasztalatok, amik segítenek elindítani, vagyfellendíteni vállalkozásodat!A rendezvényen való részvétel díjmentes, de a résztvevők létszáma korlátozott, és kizárólag előzetes regisztrációval lehetséges.A regisztráció és részletes infók: a Gazdagmami Nagykanizsán közösségi Facebook-oldalon.Október 10. (szerda) 10 óraSÉTA A MELLRÁK ELLEN!Megnyitja: Dénes Sándor polgármester. Előadó: dr. Némethné dr. Ignácz Andrea gyógyszerész.Szervezők: Napfény RákbetegekEgyesülete és a Kanizsai Kulturális Központ.Jelentkezni lehet a 30/901-24-82telefonszámon, valamint a karosi.laszlone@gmail.come-mail címen.Október 11. (csütörtök) 13 óra„A KŐRÖSI 50 ÉVE KÉPEKBEN” – doku-mentumkiállításMegnyitja: Smolcz Frigyesintézményvezető és Babati Csaba művésztanár. Megtekinthető: október 25-ig.Október 12. (péntek) 19 óraAZ ORFEUM VÁNDORSZÍNPAD SZÜRE-TI OPERETT GÁLÁJAKözreműködnek: Kalocsai Zsuzsa prima-donna, Berkes János opera énekes, Tere-mi Trixi szubrett, Birinyi Mónika szubrett, Bálint Csaba tenor. Belépődíj: október 1-től:I. helyár: 4500 Ft, II. helyár: 4000 Ft.Október 13. (szombat) 18 óraMAGIC SHOW – BŰVÉSZ ÉS ILLÚZIÓ SHOW Magic Show – Ne higgy a szemednek! 6 éves kortól ajánlott.További infó: www.magicshow.hu . Belé-pődíj: „A” Szektor: 5200 Ft., „B” Szektor: 4700 Ft., „C” Szektor: 3700 Ft. A jegyek megvásárolhatók: a www.jegy.hu , a https://goo.gl/R6UTB8 weboldala-kon, valamint a HSMK jegypénztárában (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)MedgyASZAy HázSENTIMENTS – festmények, grafikák, iparművészeti munkák. Bognár Angéla bőrkiegészítő- és kötöttanyag-tervező kiállításaOktóber 9. (kedd) 9-14 óraTHÚRY GYÖRGY ÉS KORA – tudomá-nyos emlékülés a Thúry György Múzeum szervezésében, a Thúry György-emlék-évhez kapcsolódvaOktóber 11. (csütörtök) 19 óraRETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK„Jó lenne 120 évig élni” – Nádas György & Molnár György Lyra-díjas harmonika-művész élőzenés nosztalgia műsoraBelépődíj: elővételben: 2000 Ft, az elő-adás napján: 2400 Ft.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázOktóber 6., (szombatonként) 9 óraAPRÓK TÁNCA – néptáncos foglalkozá-sok. (6-8 éves gyermekek jelentkezését várják!)Foglalkozásvezető: Tóth István néptánc-pedagógus. A foglalkozás időtartama: 45 perc. Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30-894-2603-as telefo-non. Részvételi díj: 2000 Ft/fő/hó.Október 6. (szombat) 15-22 óraBAJCSAI DARTS OPEN – Nyílt darts ver-seny, a játék: 501 dupla kiszálló. Helyszín: Művelődési Ház Bajcsa, Törökvári u. 65.Október 18. (csütörtök) 10 és 14 óraGyermekszínházi sorozatKISGÖMBŐC, AVAGY A TULIPÁNOS LÁDA REJTÉLYE – A Marica Produkció előadása. Belépődíj: 1000 FtProgramajánlóOkt. 4-10. 15:15 CSUKlyáSOK szinkr., amerikai krimiOkt. 4-10. 15:30 ApróláB szinkr., amerikai animációs filmOkt. 4-10. 17:30 CSILL AG SZÜletIK szinkr,. amerikai zenés filmOkt. 4-10. 17:45 JOHNNY ENglISH ÚJRA lecSAP szinkr., amerikai-francia-angol akció vígjátékOkt. 4-10. 18:00 veNOM 3D szinkr., amerikai akciófilmOkt. 4-10. 19:30 pepperMINT: A BOSSZÚ ANgyALA szinkr., amerikai akcióthrillerOkt. 4-10. 20:00 veNOM szinkr., amerikai akciófilmOkt. 4-10. 20:30 CSILL AG SZÜletIK szinkr., amerikai zenés filmoktóber 4- október 10. MűsoraKegyetlen és kiszámíthatatlan világOvációval fogadta a Velencei Filmfesztivál közönsége a Csillag születik című amerikai zenés drámát, amely Bradley Cooper rendezői debütálá-sa. A film női főszerepére Beyoncé Knowles, Jennifer Lopez és Esperanza Spalding is esélyes volt, de a szerepet végül Lady Gaga kap-ta meg, a férfi főszereplő pedig maga Bradley Cooper. A film a show busi-ness világába kalauzol el, ami kegyetlen és kiszámíthatatlan. Jackson Maine valaha híres volt, de az ital és az örök turnézás kiszívta minden erejét, leáldozóban van a csillaga. Megismerkedik egy fiatal, naiv és isme-retlen énekesnővel, akiben meglátja a zsenit. A férfi támogatja felfede-zettjét, miközben beleszeret. Szenvedélyes viszonyuk során azonban egyre inkább eltávolodnak egymástól, mert az ismeretlen lány pályája fantasztikus ütemben ível felfelé.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2018. 10. 05. | 9KultúraA „Nagykanizsa-specia-lista idegenvezető” sze-met, fület és lelket gyö-nyörködtető városnéző sétával kecsegteti leendő felhasználóit, olvasható a Zenélő házak alkalmazás leírásában. Az ismertető nem is lehetne ennél pon-tosabb, hiszen az ötletgaz-dák valóban virtuális kísé-rőnek álmodták meg az applikációt.– Az Erzsébet téren talál-ható irodánkba gyakran betérnek kirándulók pros-pektusokért és térképért, ám a szóróanyagok önma-gukban csak korlátozott információt nyújtanak – magyarázza Bali Vera, a Tourinform Nagykanizsa vezetője. – Az lenne az iga-zi, ha mindenki mellé oda lehetne állítani egy ide-genvezetőt, de ez kivite-lezhetetlen. Kivéve, ha az idegenvezetőnk az okoste-lefonunk.A digitális kihívásoknak és igényeknek való megfe-lelés a turizmusban is egy-re fajsúlyosabb – a szep-tember 27-én Budapesten megtartott turizmus világ-napi rendezvénynek szin-tén ez volt a központi témá-ja –, így kézenfekvőnek tűnt a mobilos idegenve-zetés gondolata. Az ötlet kidolgozásában Bali Vera partnereket is talált a Pan-non Egyetem Nagykanizsai Kampuszán, amelynek hallgatói már több alkal-mazást is kitaláltak. Dr. Keller Krisztina egyetemi docens, a KRAFT – ’Kreatív város – fenntartható vidék’ elnevezésű projekt kutatá-si koordinátora habozás nélkül az ügy mellé állt, ahogy Bakon Krisztián informatikus fejlesztő is.– Örültem ennek a fel-adatnak, mert egyrészt szakmai kihívást jelentett, másrészt úgy éreztem, kanizsaiként a közössége-met szolgálhatom vele – meséli a fiatalember. – Ráadásul munka közben én is egy egészen új olda-láról ismertem meg a várost. Nem gondoltam, hogy azok az épületek, amelyek mellett nap mint nap elsétáltam iskolába, aztán munkába menet, ennyire gazdag és színes történettel rendelkeznek.Az applikációval jelen-leg Nagykanizsa zene- és kultúrtörténeti mérföldkö-veit lehet bebarangolni – a szakemberek olyan alkal-mazást szerettek volna, amely témájában kortalan és időtálló, s a szórakozta-tás mellett értéket közve-tít. A szakmai háttéranya-got Kocsis Katalin, a téma kutatója, a Nagykanizsa 100 zenei emlékhelye című kötet írója biztosította.– Egy szerző számára mindig öröm, ha a munká-ját nemcsak olvassák, hanem a könyve alkotásra inspirál másokat is – hang-súlyozza. – A 2009-ben megjelent kiadványból egyelőre huszonöt látniva-lót választottunk ki. Az érdeklődők megtudhatják, miként alakult a Medgya-szay Ház, a Blumenschein-palota és az egykori Polgá-ri Egylet székházának sor-sa az évtizedek során, vagy felkereshetik a város életét meghatározó személyek síremlékét a Tripammer utcai, illetve az izraelita temetőben. Arra töreked-tünk, hogy egy reprezen-tatív kínálattal debütál-junk, amely Nagykanizsa múltjának a legfontosabb színhelyeit gyűjti egy cso-korba.Akinek kedve van, ott-hon is böngészhet, ám iga-zi élményben akkor lesz részünk, ha a térképen megjelölt útvonalakat gyalogosan, esetleg kerék-párral végigjárjuk. Az előb-bi esetében tíz állomás vár ránk, biciklivel viszont akár tizenöt emlékhelyet felke-reshetünk. Az egyes hely-színekhez rövid szöveges ismertető tartozik, ezek elolvasása vagy meghall-gatása után átböngészhet-jük a friss és archív képek-ből álló galériát, továbbá olyan zeneművet is lejátsz-hatunk, amely valamilyen módon kapcsolódik az adott „zenélő házhoz”.– A most még csak and-roidos telefonokon műkö-dő, ingyen letölthető alkal-mazás egyik nagy előnye, hogy offline is működik, tehát nem szükséges inter-netkapcsolat a használatá-hoz kirándulás közben – mutat rá Bakon Krisztián. – A frissítéseket érdemes lesz nyomon követni, mivel a programozás lehetővé teszi, hogy újabb attrakci-ókkal bővítsük a beépített térképet. Sőt, a hosszú távú terv az, hogy a jövő-ben hasonló módon, de más tematika szerint is megismerjék a kirándulók vagy akár a helyi lakosok Nagykanizsát.Mint azt Dénes Sándor polgármester az újdonsá-got beharangozó sajtótá-jékoztatón elmondta, a Zenélő házak amellett, hogy jó ügyet szolgál, ajándék a városnak: a fej-lesztők ugyanis civil mun-kájuk mellett, szabadide-jükben dolgoztak több mint egy éven át az appli-káción, amelyet a PEN hall-gatói és batthyánys diákok is teszteltek az alkalmazás élesítése előtt.NEMES DóraZenés, appos kalandozás Az ingyen letölthető alkalmazás használatához nem kell internetkapcsolat (Fotó: Jancsi László)A mobiltelefonunkon keresztül elevenedik meg Nagykanizsa zenei múltja. Ehhez egy új, helyi fejlesztésű applikáció kétféle út-vonalat is kínál a kirándulóknak. Az alkal-mazás egyik nagy előnye, hogy a kulturális emlékhelyeket ismertető tartalom a jövőben újabb attrakciókkal bővíthető.A sajtótájé-koztatón Bali Vera, Kocsis Katalin, Dénes Sándor és Bakon KrisztiánFotó: Gergely Szilárd
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPbűnügyOrgazdaság miatt emeltek vádat Nagykanizsán egy ukrán cigarettacsempész ellen, aki mintegy 12 millió forint értékű dohányárut szállított az autójában.A 44 éves ukrán férfi áprilisban Bécsben bérelt egy osztrák rend-számú autót, amellyel egy ismerő-se kérésére 200 euró ellenében ukrán zárjegyes dohányterméke-ket vitt volna a szlovéniai Maribor-ba. A férfi Győrben vette át a dohánytermékekkel telerakott járművet, de Szlovénia felé tartva a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a rendőrség járőrei ellen-őrzésre megállították. A gépkocsi utasterében, az ülé-sek alatt és a csomagtartóban összesen több mint ezer karton magyar adójegy nélküli, ukrán zárjeggyel ellátott cigarettát talál-tak. A dohánytermékek kiskeres-kedelmi értéke mintegy 11,8 millió forint volt. A jövedéki törvénysér-tés miatt 44,3 millió forint bírságot szabtak ki a férfira, de ezt a nyo-mozás befejezéséig nem fizette meg.A Nagykanizsai Járási Ügyész-ség orgazdaság miatt emelt vádat az ukrán férfi ellen. MTINevelőszülőknek adták a gyermekét és kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emeltek egy nő ellen, aki ittasan veszélyeztette alig három hónapos csecsemőjét.Pirger Csaba, a Zala Megyei Főügyészség szóvivője közölte: a már büntetett, 34 éves nagykanizsai nő tavaly szeptemberben súlyosan ittasan az alig három hónapos fiúgyermekével bement egy élelmiszerboltba. Nem vásá-rolt semmit, de az egyik vevőt pénzkéréssel zaklatta, miközben a síró gyermekével nem foglalkozott, ezért kiküldték a boltból. Nem sokkal később előállították a rendőrkapitányságra.Miután elengedték, az asszony a csecsemővel leült egy buszmegálló padjára, de nem foglalkozott a másfél órán keresztül síró gyerekkel, egy segíteni próbáló nőt durván meg is fenyegetett. Amikor a kihívott rendőrök megér-keztek, a még mindig ittas asszonytól elvették a gyereket, akit fejjel lefelé lógatva tartott és majdnem leejtett.A nő a magatartásával fokozott mértékben veszélyez-tette a gyermek testi fejlődését, ezért a Zala Megyei Kor-mányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala tavaly decem-berben nevelőszülőnél helyezte el a csecsemőt. A Nagy-kanizsai Járási Ügyészség a visszaesőnek minősülő nő ellen kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat. MTINegyvennégymilliós büntetésAz ukránoknál még mindig nemzeti sport a csempészés, sokan le is buknak (Fotó: Illusztráció)Főhősünk nem tudottnemet mondani (Fotó: Illusztráció)Fejjel lefelé lógott a gyerekA piás nő esete
2018. 10. 05. | 11magazinMűfajilag és temati-kájában is sokszínű évad előtt áll a Kani-zsai Kulturális Köz-pont. A művészeti ágak majd’ mindegyi-ke képviselteti magát a három intéz-ményegység programkínálatában: lesz-nek új kiállítások, koncertek és színi előadások, de folytatódnak a népszerű, ismeretterjesztő sorozatok is.A napokban megtartott Családi hétvégével hivata-losan is elkezdődött az őszi szezon a KKK-ban: Tihanyi Károly fotóiból kiállítás nyílt, bemutatták Gelsei Bernadett könyvét, Budai Ilona Kossuth-díjas elő-adóművész pedig mesélt – nemcsak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Az intézményre ezután is moz-galmas időszak vár, ugyanis hamarosan indul az új szín-házbérletek árusítása, és a régiek megújítása.A 2018-2019-es színházi kínálat kapcsán Marics Zsuzsanna kiemelte: a közönségkedvencek – így a Játékszín, az Orlai Produk-ció és a Pannon Várszínház – mellett minden évben új vagy a városban már régen járt társulatokkal színesíti a Hevesi Sándor Művelődési Központ az évadot. A nézők most először láthatják pél-dául a fővárosi József Attila Színházat és a veszprémi Petőfi Sándor Színházat is.– A Hevesi-, a Bródy- és a Rátkai-bérletben húzóne-veket és -címeket egyaránt találni – bocsátotta előre a HSMK művelődésszervező-je. – A színészek közül – a teljesség igénye nélkül – Kovács Patrícia, Lengyel Tamás, Dobó Kata, Szabó Kimmel Tamás és Szervét Tibor érkezik hozzánk. A Jászai Mari-díjas Szervét egyébként a saját maga által színpadra álmodott Virágot Algernonnak cím-szerepében brillírozik, a mű óriási sikerrel fut a Játék-színben.Műsoron lesz még a bemutató 45. évfordulója alkalmából új szereposz-tásban látható Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról ’45, a Holt köl-tők társasága, a Csinibaba és a Zorba, a görög is, továbbá olyan friss dara-bok, mint a Second life, avagy kétéletem. Ebben öt fiatal tehetséges színé-szünk játszik el azzal a gon-dolattal, milyen lenne most az életük, ha másik foglal-kozást és ezzel életet választottak volna maguk-nak.– A HSMK-ban nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is igazi szín-házi élményben lehet részük – hangsúlyozta Marics Zsuzsanna. – Az ifjú-sági bérletben a Valahol Európában szerepel, de megelevenedik Saint-Exu-péry kis hercegének, illetve A kis gyufaáruslánynak a története is – Andersen karaktereit a Honvéd Kaszi-nó Városi Színpadának tag-jai formálják meg. A gyer-mekszínházi bérletben négy előadás várja majd a legkisebbeket, ők Mátyás királlyal, Harisnyás Pippi-vel, Lúdas Matyival és Vuk-kal kalandozhatnak.A színi irodalom történel-mi vagy éppen hétköznapi hősei mellett a szubrettek és a primadonnák is vissza-térnek Nagykanizsára, leg-közelebb az Orfeum Ván-dorszínpad szüreti operett gáláján. Más hangulatú zenei utazásra hív Berecz-ki Zoltán akusztikus estjé-vel, és a Filharmónia Magyarország a Fortissimo bérlettel: a komolyzene kedvelői hallhatják majd az Óbudai Danúbia Zenekart, a Virtuózokból ismert Boros Misit, a Savaria Szimfonikus Zenekart és a Tosca koncertszerű opera-előadását is a Magyar Álla-mi Operaház művészeinek jóvoltából.A Medgyaszay Házban folytatódnak az olyan nép-szerű sorozatok, mint a Kalandozó Kanizsaiak és a Retró Kávéházi Esték. Ez utóbbi keretében október-ben Nádas György és Mol-nár György harmonikamű-vész ad élőzenés nosztal-giaműsort, amelyen a humorista édesapjának, Nádas Gábor zeneszerző-nek a dalai csendülnek fel. Novemberben a hazai zenei élet egy másik nagy alakja, Komár László emlé-ke előtt adózhatnak a rajongók a Fekete Lakkci-pők zenekarral. – A Medgyaszay Ház láto-gatói már megszokhatták, hogy ez az intézményegy-ségünk is gyakran ad ott-hont hangversenyeknek: a zene világnapja alkalmából a kanizsai szimfonikusok léptek fel a héten, október 24-én pedig a Zala Szimfo-nikus Zenekar ünnepi elő-adását hallhatja majd a nagyérdemű – mondta el Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója. – Gondoltunk a metal zene kedvelőire is: decemberben három csa-pat is fellép, köztük a kani-zsaiakból álló Feretrum, ezen kívül pedig november elején újra megrendezzük a JazzKanizsát, szintén három együttes közremű-ködésével.A zenei programok mel-lett pódiumestek is lesznek a Medgyaszay Házban: Jor-dán Tamás egészen új oldaláról mutatkozik be novemberben. A Széllel szembe című stand up comedy mind a színház-kedvelők, mind az iroda-lomrajongók számára igazi csemege lesz, erre garancia az is, hogy a darab 2013-ban megkapta a Vidor fesz-tivál különdíját „példaérté-kű műfaji újításáért”.A Kiskanizsán található Móricz Zsigmond Művelő-dési Háznak mára védje-gyévé vált a népzene és a népi kultúra, valamint a jazz. Folytatódnak a csalá-di hétvégék, amelyeken kézműves foglalkozások, népzenei koncertek és táncház is várja Kanizsa apraját-nagyját, október-ben pedig szombatonként az Aprók táncán sajátíthat-ják el a gyerekek a néptánc alapjait.NEMES DóraGazdag, színes kultúrőszBereczki ZoltánSecond life Virágot Algernonnak
Javában tart az Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét, amelyet hétfőn nyitottak meg a HSMK-ban egy gálaelőadással. A programban a Hét-színvirág és az Attila-óvo-da csoportjai verssel és tánccal örvendeztették meg a jelenlevőket, majd Dénes Sándor polgár-mester köszöntötte a ven-dégeket.– Azok az idős emberek, akik itt élnek városunkban vagy a város környékén, akik már az aktív, munkás életüket leélték, nagyon sokat tettek ezért a váro-sért, ezért a közösségért. Velük mindig együtt kell gondolkodnunk, együtt kell lennünk, az ő bölcses-ségüket, tapasztalataikat meg kell hallgatnunk. Hála Istennek, Nagykani-zsán aktív az idősek közös-sége – fogalmazott a városvezető.Az ENSZ 1991-ben azzal a céllal nyilvánította októ-ber elsejét az idősek világ-napjává, hogy felhívja a figyelmet a méltóságtel-jes öregkorra. A gálán Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtit-kár is az idősek megbe-csülésének fontosságát hangsúlyozta. – A mindenkori magyar kormány tagjainak, a szak-embereknek, akik ezen a területen dolgoznak, pon-tosan az a feladatuk és felelősségük, hogy ezt az erőt minél inkább elő tud-ják hozni, hogy a társada-lomban az idősek megbe-csültségét növeljék, mert e nélkül az anyagi javak sem fogják elérni azt a célt, amit szeretnénk – szögezte le. 12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZeNIorNegyedik alkalommal hirdette meg az önkor-mányzat az akciót, a nem-zetközi kezdeményezés-hez az idősek hete kereté-ben csatlakozott a város. Mint Dénes Sándor pol-gármester megjegyezte: generációk találkoztak ezen a napon. A nyugdí-jasklubok, idősügyi szerve-zetek 10-20 fős csapatokkal képviseltet-ték magu-kat a ren-dezvé-nyen. – A kiska-nizsaiak ilyenkor még inkább a kertben tevékenykednek. De akik még tudunk járni, bár hetven-kedünk már, mind eljö-vünk – fogal-mazott Hor-váthné Vadász Mária, a kiskani-zsai Szépkorúak Társaságának vezetője. A program mottója szerint a résztvevők az egészségü-kért gyalogoltak. A Csóna-kázó-tó partján frissítő vár-ta a résztvevőket. – Az idősügyi tanács nagyon igyekezett, és a klu-bok is. 176 ember jelentke-zett, köztük olyanok is, akik nem klubtagok. Sáncból és a város keleti részéből is érdeklődtek korábban, mikor lehet jönni, hol lehet csatlakozni – árulta el Karo-si Lászlóné, az idősügyi tanács alelnöke. A tóparti rövid pihenő után közös torna kereté-ben is megmozgatták a gyalogló világnap résztve-vőit.Telt ház volt a HSMK-ban a nyitógálán (Fotó: Kanizsa TV)Az időseket ünneplikAz egészségükértgyalogoltakTöbb mint három-százan sétáltak a gyalogló világ-napon. A hat kilo-méteres túra az Erzsébet térről indult, a meg-mozduláshoz iskolák, idősügyi klubok, baráti társaságok is csatlakoztak. A résztvevőkre 6 kilométeres séta várt a Csótóig (Fotó: Kanizsa TV)
2018. 10. 05. | 13MagazinAz ökumenikus imaséta, a hagyományoknak meg-felelően, az Erzsébet téren kezdődött. - Ez a gondolat, ami elin-dította ezt az ökumenikus imasétát, nem volt más, mint maga a Szentlélek, aki az első pünkösdön is szél-zúgás közepette szállt le az apostolokra. És én hiszem, hogy ma is köztünk van, ma is ő az, aki egybegyűj-tött bennünket, és ő az, aki vezet az utunkon – mond-ta Szűcs Imre, a Felső-templom plébánosa.Az Erzsébet térről a Nagy-Magyarország-emlékműhöz sétáltak a résztvevők, ahol Hella Ferenc református lelki-pásztor így imádkozott: Tiéd Uram a méltóság, a hatalom és a tisztelet. A hírnév és a fenség. Bizony minden, ami a mennyben és a földön van.A zarándokok később az Eötvös téren, a kórházká-polnánál és a temetőnél is imára kulcsolták kezüket, majd az imasétát családi nap zárta a Csótónál. – Évről évre, alkalomról alkalomra nemcsak az öku-menikus imahéten találko-zunk, hanem máskor, más-hol is. És a válaszfalak, amelyek ott vannak egy-egy keresztyén felekezet között, lassan lebomlanak, jóval kisebb ma már a távolság. A lényegre kon-centrálunk, arra, aki össze-köt bennünket: Istenre – fogalmazott Hella Ferenc. A családi napon Cseres-nyés Péter miniszterhe-lyettes, országgyűlési kép-viselő azt mondta, amikor három évvel ezelőtt elin-dult ez a zarándoklat a városért és a nemzetért, akkor még nem lehetett tudni, milyen aktuális lesz ez akár 2018-ban is. – Fontos az összetarto-zás, fontos a közösségek-ben rejlő erő, amely a keresztény kultúrkörből növekedett ki. És ezt az erőt vinni kell, át kell adni másoknak is, ugyanis ezt a kultúrkört Európában most meg kell védeni – szögezte le Cseresnyés Péter. A felekezetek idén elő-ször ajánlották fel önma-gukat és a várost is a Szent-háromságnak. Felajánlás a SzentháromságnakIma a városért, a nemzetértKözösen imád-koztak és tar-tottak családi napot a helyi gyülekezetek tagjai múlt szombaton. A résztvevők fohászkodtak a városért, a hazáért, az ifjú-ságért és az elhunytakért is.Fotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtJELENTKEZÉSI LAPSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, NÉMET nyelv HALADÓSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, an gOL nyelv HALADÓSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, an gOL nyelv KEZDŐSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, NÉMET nyelv KEZDŐSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, INFORMATIKA HALADÓSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, INFORMATIKA KEZDŐIngyenes, összesen 30 órás képzés idősek részéreJelentkezési határidő: 2018. október 18. (csütörtök) 16.00 óraA jelentkező neve: ......................................................................................................................................................Leánykori neve: ..........................................................................................................................................................Születési helye:........................................................................ Szül. idő:...................................................................Lakcíme:.......................................................................................................................................................................Telefonszáma:.......................................................E-mail címe:.................................................................................Legmagasabb iskolai végzettsége:..............................................................................................................................Szakmai végzettsége:...................................................................................................................................................Ünnepélyes tanévnyitó: 2018. október 26. (péntek) 13.00 óraHelye: Medgyaszay Ház nagytermeA megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelező! Külön meghívót nem küldünk már a jelentkezőknek! A tanfolyamok november elején, az őszi szünet utáni héten kezdődnek!A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, a Batthyány Lajos Gimnázium, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár támogatásával való-sul meg. Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.Nagykanizsa, 2018. …........................... Aláírás:......................................................................................A jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyűjtődobozban, továbbá a Halis István Városi Könyvtárban.Bővebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, +36-20/84-92-309.Email: idosugyitanacs@gmail.com.
2018. 10. 05. | 15MagazinLeghasznosabb gyümölcseink egyike a dió. Termésének legfontosabb része a rendkívül egészséges dióbél, de felhasználják a héját és a levelét is. ÉVEZREDEK TAPASZTALATA Bár ma már a diót többnyire sütemé-nyek, édességek alapanyagaként hasz-náljuk, jó tudni, hogy a gyógyászatban nagyon régóta alkalmazzák. A tudósok szerint Kr. e. 9000-ben – vélhetően az egykori Perzsia területén – már fogyasz-tottak őseink diót. Az ókori görögök is ismerték pozitív tulajdonságait, ők sebek gyógyítására és fertőtlenítésre, valamint féregűzőként használták. A középkorban reuma és idegpanaszok ellen teát készí-tettek belőle. A dió Magyarországon őshonosnak számít – egyes krónikák úgy tartják, már honfoglaló őseink is fogyasztották. A népi gyógyászatban gyakran alkalmaz-ták a diót, belsőleg vértisztítóként, bél- és gyomorhurut ellen, külsőleg sebkeze-lésre. A dió hosszú évszázadokra vissza-vezethető sokszínű felhasználása nem véletlen, hiszen a növény az egészséges zsírok, a rostok és fehérjék gazdag forrá-sa, de javítja a szív és a csontok állapotát, és segíthet a testsúlycsökkentésben is. Kitűnő magnézium- és cinkforrás, káliu-mot, vasat, foszfort és kalciumot is nagy mennyiségben tartalmaz, s a friss dió B- és C-vitaminforrásként is jelentős. JÓT TESZ A SZÍVNEKTudományos elemzések kimutatták, hogy a dióban található telítetlen zsírsa-vak csökkentik a káros koleszterin és trig-liceridszintet, ezzel együtt pedig vissza-veszik a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a stroke és a szívroham kocká-zatát. Az egyik brit egészségügyi szak-lapban publikált tanulmány szerint 37 százalékkal alacsonyabb a szívkoszorú-ér-betegség kockázata azoknál, akik hetente több alkalommal fogyasztják az olajos gyümölcsöt. A kutatás szerint napi két és fél deka dió elfogyasztásával gondoskodhatunk a szükséges omega-3 bevitelről, amellyel az érfalak védelme mellett sokat tehe-tünk vérnyomásunk szinten tartásáért is. A koleszterin- és a vérnyomásproblémák megelőzése mellett a dió segít rugalma-san tartani az érfalakat, így hozzájárul a vérrögképződés megelőzéséhez.HASZNOS AZ AGYNAKA dió ásványi anyagainak köszönhető-en csökkenti a stresszt és segíti az agyunk működését is. Az Omega-3 mérsékli az agyban az oxidatív stresszt, s támogatja az agyi jelátvitelt, segíti az idegsejtek fej-lődését. A dióban lévő más fontos táp-anyagok, mint az E-vitamin, a folát és az ellaginsav szintén hozzájárulnak a memóriafunkciók megfelelő működésé-hez. Ráadásul a dióban nagy arányban található omega-3 zsírsavaknak fontos szerepük van a hangulati zavarok, a dep-resszió kezelésében is.SEGÍTI A DIÉTÁTA legújabb tanulmányok szerint a dió-félék segítenek megfékezni az étvágyat a szerotoninszint-növelő hatásuk révén. A bennük található rost fokozza a teltség-érzetet, tehát kevesebb tápanyagbevi-tellel is hamarabb jóllakottnak érezzük magunkat. A diétázók hajlamosak távol tartani magukat a dióféléktől magas kalóriatartalmuk miatt, pedig a diófélék nagyon kevés szénhidrátot tartalmaz-nak, így napjainkban az alacsony szén-hidráttartalmú diéták hatékony összete-vői lehetnek. A dió, amellett, hogy rend-ben tartja koleszterinszintünket, ome-ga-3 zsírsav tartalma javítja a szervezet inzulin termelését is, így cukorbetegek-nek és arra hajlamosaknak különöskép-pen ajánlott a fogyasztása.SZÉPÍT ISA dió meglehetősen sok E-vitamint tartalmaz, amely a bőr szépségének fon-tos alappillére, így a szépségipar is elő-szeretettel használja. Hatóanyagai miatt leginkább külsőleg alkalmazzák különfé-le bőrproblémákra, olajosságának és kiváló bőrnyugtató hatásának köszönhe-tően a dió segít megvédeni a bőrt a kiszá-radástól, és csökkenti a kialakult gyulla-dásokat is. A dióból készült kozmetikumok sokat segíthetnek a bőrproblémák kezelé-sében, az egyszerű pattanásoktól kezdve a kelések, fekélyek és az ekcéma boroga-tásához készítendő esszencia összeállítá-sához. A dióból készült olajat, vagy főze-tet gyakran használják, mint „bázisolaj” különböző kozmetikai és masszázssze-rekben, a növényből készített fürdő pedig aranyérre kiváló, emellett bőrki-ütések és bőrbetegségek esetén is alkal-mazható.(Forrás: termalfurdo.hu)A szívtől a bőrig sok mindenre jóA dió az ősz kincse
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs áncsirkemell filé 1450 Ft/kgtojás 35-40 Ft/dbkígyóuborka 450-490 Ft/kgkarfiol 690-750 Ft/kgszőlő 400-650 Ft/kgkukorica 800-100 Ft/cső30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások10. 09. 11:30-13:30 Bazárudvar, Zrínyi út 35. 10. 09. 15:00-17:00 Murakeresztúr 10. 11. 09:00-12:00 Dr. Mező Ferenc Gimnázium Adj vért, és ments meg három életet!Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásra2018. okt. 6.BENU gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13520:00-08:002018. okt. 7.BENU gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60719:00-06:002018. okt. 8.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002018. okt. 9.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002018. okt. 10.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002018. okt. 11.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002018. okt. 12.PatikaPlusBOSZOR-KÁNY U. 2.93/516-28022:00-07:00Gyógysz ertáriügyeletTárSKeresőTársközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni párját! Tel.: 20/272-1461; Komolyan Gondolom Társközvetítő.67 éves (167/78) jó egzisztenciával rendelkező hölgy várja társközvetítőnkön keresztül művelt, intelligens úr jelentkezését. Tel.: 20/272-1461; Komolyan Gondolom Társközvetítő. Százezreket költünk műszaki cikkekreA GKI és az Euronics közös piaci jelentése szerint – amely közvet-lenül az őszi iskolakezdés után készült – az alsós kisiskolások kö-rében csaknem minden második gyermek használ már valamilyen okostelefont, a felsősöknél pedig ez az arány már 80 százalék feletti.Az elemzés szerint 1,3 millió magyar diák csaknem 950 ezer okos-telefont és 630 ezer számítógépet használ, s a műszaki cikkek tanu-lásban betöltött, egyre erősödő szerepét jelzi, hogy az idei tanév-kezdés alkalmából minden ötödik szülő vásárolt – vagy tervezi, hogy vásárol – valamilyen műszaki cikket gyermekének.A GKI és az Euronics szerint az idei tanévkezdés során, műszaki cik-kek tekintetében, a beszerzési listák élén az okostelefonok (13%) és a számítógépek (16%) állnak. Műszaki cikkekre a tanévkezdéskor az alsós gyermekek szülei átlagosan 25, a felsősöké 66-70 ezer forintot költöttek. Az elemzés megállapítja, hogy a középiskolásoknál, a telefon mel-lett, már egyértelműen megjelenik a számítógép iránti igény, illetve gyakoriak a monitor és nyomtató beszerzések is. Ezek összességé-ben átlagosan 72-75 ezer forinttal emelik a tanévkezdéshez kapcso-lódó költségeket. A felsőoktatásban tanulók esetében ilyenkor leg-inkább a laptop és az otthoni nyomtató beszerzése a leggyakoribb, átlagosan 115-120 ezer forintos költséggel. (Kanizsa)Diákigények
2018. 10. 05. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Október 6., szombatBrúnó, RenátaA Brúnó ófelnémet eredetű, jelentése: barna, barnamedve. A Renáta latin eredetű, jelentése: újjászületett.Október 7., vasárnapAmáliaGermán eredetű, jelentése: az Amálok (gót királyi család) + védelem.Október 8., hétfőKoppányTörök-magyar eredetű méltóságnév.Október 9., keddDénesGörög eredetű, jelentése: Dionüszosznak, a bor és a szőlő istenének ajánlott.Október 10., szerdaGedeonHéber eredetű, jelentése: harcos, vágó, romboló.Október 11., csütörtökBrigitta, GittaA Brigitta óír eredetű, jelentése: erős, erényes. A Gitta a Brigitta német változata.Október 12., péntekMiks aA Mikhál (ma: Mihály) önállósult becézőjéből származik.Az előző heti rejtvény megfejtése:A természet olyan, mint egy szimfónia, amelyet csendesen vezényelnek.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt18 HETILAPöNKormányZAtFELHÍVÁSA Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) határozatával döntött arról, hogy a fűtési költségek viselésével összefüggésben a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy táv-fűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is részesülhetnek egy-szeri természetbeni támogatásban. Az igények felmérését az érintett helyi önkormányzatok végzik. A támogatást a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesü-lő, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartá-sok kérhetik.Az igénybejelentéshez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kérhető, vagy a város honlapjáról (www.nagy-kanizsa.hu/polgármesteri hivatal/e-ügyintézés, kitölthető nyomtatvá-nyok/humánigazgatási csoport/igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentéshez) letölthető.Az igénybejelentés 2018. augusztus 22. napjától a Polgármesteri Hiva-tal Humánigazgatási csoport ügyfélszolgálatán (8800, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nyújtható be.Ügyfélfogadási idő: hétfő 08.00-16.00 szerda 08.00-16.30 péntek 08.00-12.00Az igénybejelentés benyújtásának határideje: 2018. október 15.A fentieken túl tájékoztatom Önöket arról, hogy az Országos Kataszt-rófavédelmi Főigazgatóság az igénybejelentés tartalmát jogosult ellen-őrizni, az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszű-nik. A 12.000,- Ft értékben nyújtott természetbeni támogatás a fűtő-anyagra vonatkozik (tüzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett) és nem fedezi az egyéb, pél-dául a szállítási, darabolási költséget.Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír kiirodalmi és képzőművészeti alkotásoknaka Kanizsai Antológia 19. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműve-ket az alábbi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 19. számában,2018 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza,másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2018. október 29. (hétfő) 16.00 óráigÖNKOrmányzati tulAJdONú részvénytársaságNAgyKANIzsAI irodájába KEresüNK új muNKAtársataz alábbi POzícióba:Épületgépész ügyintéző ésműszaki ellenőrFeladatok: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetését biztosító épü-letgépészeti feladatok megszervezése, ellenőrzése, elszámolása.Ingatlanok időszakos állag-felülvizsgálatával összefüggő ügyintézés.Közérdekű- és panaszbejelentések nyilvántartása, kivizsgálása, intézkedések megtétele.Bérbeadót terhelő gépészeti munkák ellenőrzése. Kezelt épületállománynál értéknövekmények, beruházás jellegű munkák elszá-molása.Bérlemények leadásakor bérlői kötelezettségek rendezése.A cég által kezelt társasházak épületgépészeti feladatainak ellenőrzése.Gépészeti beruházások előkészítése kivitelezők, vállalkozók bevonásával.Műszaki átvétel lefolytatása, elszámolások készítése.Műszaki munkához szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése, azok végre-hajtatása.Elvárások: Középfokú, szakirányú végzettség, B-kategóriás vezetői engedély,WINDOWS és MS Office teljes körű használata, elektronikus levelezés ésszakmaspecifikus szoftverek ismereteElőnyt jelent: Felsőfokú végzettség, Műszaki ellenőri végzettség Juttatások: Megegyezés szerintSzükséges tapasztalat: 2 év műszaki területen szerzett tapasztalatMunkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.Jelentkezés: Az önéletrajzot kérjük 2018. október 10-ig, az nkvg@nagykanizsa.hu központi e-mail címünkre vagy az alábbi posta címre szíveskedjenek megküldeni!Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.MEGHÍVÓ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését2018. október 25-én (csütörtök) 16.00 óráraközmeghallgatáscéljából összehívomAz ülés helye:Vasemberház Díszterem(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.) A közgyűlésre tisztelettel meghívom.Nagykanizsa, 2018. október 1.Dénes Sándor polgármester
2018. 10. 05. | 19önkormányzatAz állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira figyelemmel 2018. október 15. és 2018. november 30. között Nagykanizsa város közigazgatási területén tartott ebek összeírását végzi. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szükséges nyomtatvány (ebösszeíró adatlap) beszerezhető a Polgármesteri Hiva-tal (Nagykanizsa Erzsébet tér 7.) alagsori ügyfélfogadójában, vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról. Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy ebösszeíró adatlapot kell kitöltenie. Az ebösszeíró adatlapot legkésőbb 2018. november 30-ig az önkormányzathoz kell visszajuttatni személyesen vagy postai úton. Nem kell kitölteni az ebösszeíró adatlapot abban az esetben, ha az ebet az ebtartó az önkormányzatnál már bejelentette, az eb jelen-leg is a tulajdonában van és azt Nagykanizsa területén tartja. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal alag-sori ügyfélszolgálatán kérhető ügyfélfogadási időben (kedd és csütör-tök 8.00-12.00 és 13.00-16.00) vagy az alábbi telefonszámokon: 20/849-2470, 20/849-2484. Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm.rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzpon-derrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabály-ban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szí-veskedjék a jeladóval nem rendelkező ebet állatorvosnál megjelöltetni- az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon szereplő adatok szolgáltatására, annak elmulasztása esetén az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) kormányren-delet alapján 30.000 Ft pénzbírsággal sújtandó- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatla-pok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogjákTÁJÉKOZTATÁS AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁSRÓLNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 10/2015.(III.02.) önkormányzati rendeletével az ebrendészeti hozzá-járulás tárgyában rendeletet alkotott, mely 2015. március 15-én lépett hatályba. s A rendelet hatálya arra a természetes személy, jogi vagy jogi szemé-lyiség nélküli szervezet ebtulajdonosra terjed ki, aki Nagykanizsa közigazgatási területén ebet tart.s Az eb tulajdonjogának megszerzését az ebtulajdonos a szerzéstől számított 15 napon belül köteles írásban az önkormányzatnál beje-lenteni. s Ebtulajdonosnak kell tekinteni azt is, aki az eb tulajdonjogát az önkormányzatnál nem jelenti be, de annak ténye az ebösszeírás során megállapítást nyer. Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke: a) veszélyes eb vonatkozásában ebenként: 20.000 Ftb) más eb esetében ebenként: 5.000 Ft.s Az ebtulajdonosnak a június 30-ig elpusztult eb után fenti ebren-dészeti hozzájárulás felét kell megfizetnie, amennyiben az eb elpusz-tulását legkésőbb július 15. napjáig bejelenti és azt az eb oltási könyvé-be az állatorvos által tett bejegyzéssel igazolja. s Az ebtulajdonosnak az ebrendészeti hozzájárulás felét kell megfizet-ni akkor is, ha ebét legfeljebb június 30-ig Nagykanizsa közigazga-tási területén belül tartja és az eb közigazgatási területről történő kikerülését legkésőbb július 15-ig bejelenti. Az éves ebrendészeti hozzájárulás megállapítása és megfizetése: s Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről és a mentességről az ebtulajdonos által írásban bejelentett és igazolt tényekre, változásokra figyelemmel a polgármester minden év szeptember 30-ig határo-zattal dönt, amit az ebtulajdonos részére megküld. s Amennyiben szeptember 30-át követően válik ismertté olyan ebtar-tó személye, akivel szemben az ebrendészeti hozzájárulás kiszabásá-nak feltételei egyébként fennállnak, az ebrendészeti hozzájárulást vele szemben pótlólag határozattal meg kell állapítani. s Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos évente egy összeg-ben, minden naptári év október 30. napjáig, a szeptember 30-át követő megállapítás esetén 30 napon belül köteles megfizetni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Mentességek, változások igazolása bejelentése: s Az eb az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-vény 42/C. § (4) bekezdésben meghatározott mentességét az alábbi iratokkal kell igazolni: a) törzskönyv másolata (magyar fajta esetén)b) mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az ilyen tartást rögzítő orvosi igazolás, c) az Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkal-massági vizsgabizonyítvány, d) az állatorvos igazolása az ivartalanításról,e) állatmenhely, ebrendészeti telep vagy állatvédelmi szervezet igazo-lása az örökbefogadásról,f) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szerv, a nemzetbiztonsági szol-gálat vagy a közfeladatot ellátó őrszolgálat igazolása az eb alkalmazá-sáról. s Az eb tulajdonjogában beállt változást az eladó (ajándékozó) és a vevő (megajándékozott) együttesen, az ivartalanítást, a tartási hely megváltozását és az elhullás tényét az ebtartó írásban köteles beje-lenteni az önkormányzatnál a változást követő 15 napon belül. Az eb elhullását az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel kell igazolni. s Amennyiben az eb tulajdonosa az ebet állatmenhelynél, állatvédel-mi szervezetnél, vagy ebrendészeti telepen helyezi el köteles azt 15 napon belül az önkormányzatnál bejelenteni és az erről szóló igazolást bemutatni. s Az ebtulajdonos halálát a közeli hozzátartozó köteles bejelenteni az önkormányzatnál, egyben nyilatkoznia kell arról, hogy ki az állat új tulajdonosa. Kérem, hogy amennyiben az ebösszeírás során adatlapot tölt ki, úgy szíveskedjen mellékelni az a-f) pontban felsorolt mentessé-get igazoló iratokat, vagy azok másolatát. Abban az esetben, ha a tulajdonában lévő ebet korábban már bejelentette, úgy kérem, hogy szíveskedjen meggyőződni arról, hogy az adatokban esetlegesen bekövetkezett változást bejelen-tette-e. Együttműködését köszönöm! Dénes Sándor polgármester KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP” című nyomtatványhozAz I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azo-nosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsá-tott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyo-maton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell. Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatko-zást, vagy adta ki az okmányt.HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútle-vél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁ SRA Tisztelt Ebtartók!
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. október 6-12. Október 6., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett városi megemlékezés, 01:15 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:45 Híradó, 02:00 Szertár (a Kani-zsa TV sportmagazinja), 02:30 Látogató, 03:00 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 07:00 Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett váro-si megemlékezés, 07:45 Kanizsa Cafe (talk show), 08:15 Híradó, 08:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 09:00 Látogató, 09:30 Dombvidék (agrár- és környezet-védelmi magazin), 10:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:30 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Csurgói KK – Gyöngyös NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 19:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 20:50 Info blokk, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:00 Lapozó.Október 7., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 00:40 Csurgói KK – Gyöngyös NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 01:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 02:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 03:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Csurgói KK – Gyön-gyös NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 08:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:30 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:30 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 16:15 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 16:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Felsővá-rosi templomban, 19:10 Sztárportré – Béres Alexandra, 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 19:45 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 20:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:15 Lapozó. Október 8., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise a Felsővárosi templomban, 01:10 Sztárportré – Béres Alexandra, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Forgó-színpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 02:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Felsővárosi temp-lomban, 07:40 Sztárportré – Béres Alexandra, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:15 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazin-ja), 08:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismét-lése), 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 Sztárportré – Béres Alexand-ra, 12:25 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 12:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kukkantó (gyerekműsor), 20:00 KVSE – Szolnoki Dózsa OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 21:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó.Október 9., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 Kukkantó (gyerekműsor), 01:30 Híradó, 01:45 KVSE – Szolnoki Dózsa OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 02:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:30 Kukkantó (gyerekműsor), 08:00 Híradó, 08:15 KVSE – Szolnoki Dózsa OB I B-s férfi vízilab-da-mérkőzés, 09:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 KVSE – Szolnoki Dózsa OB I B-s fér-fi vízilabda-mérkőzés, 14:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Kalando-zoo (ismeretterjesz-tő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Székely gazda, 21:20 Sztárportré – Molnár Szabolcs, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Október 10., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő soro-zat), 02:15 Székely gazda, 02:45 Sztárportré – Molnár Szabolcs, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretter-jesztő sorozat), 08:45 Székely gazda, 09:15 Sztárportré – Molnár Szabolcs, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Székely gazda, 13:55 Sztárportré – Molnár Szabolcs, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális - Hargita, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 22:15 Lapozó. Október 11., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:10 Aktuális - Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Gáz-fröccs (a lóerők magazinja), 08:40 Aktuális - Hargita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 13:25 Aktuális - Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 20:05 Jazz varázs: Király Martina és zenekara, 20:35 Híradó, 20:50 Creative chef Nagy Eszter-rel, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Október 12., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Jazz varázs: Király Marti-na és zenekara, 02:15 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Jazz varázs: Király Martina és zenekara, 08:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Jazz varázs: Király Martina és zenekara, 13:25 Crea-tive chef Nagy Eszterrel, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kani-zsa TV sportmagazinja), 20:00 Forgószínpad (a helyi tele-víziók közös színházi magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazin-ja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 10. 05. | 21SportAz Európai Sporthét alkalmából „éjszakai” kispályás labdarúgótornát szerveztek Kanizsán múlt szombaton a Mindenki sportpályáján. A meccs-sorozat hideg, csí-pős időben, de jó hangulatban telt, az éjszakába nyúló döntővel. Az első elődöntőben a Puncs Fagyizó FC a Flamingo csapatát legyőzve jutott a fináléba, a másodikat a Black-burry gárdája nyerte a Chemotox ellen. A harmadik helyet a Flamingo szerezte meg, 4-3-ra legyőzve a Che-motoxot. A fináléban a Puncs öregfiúkból álló gárdája 2-2-re végzett a fiatalabb játékosokat is felvonultató Blackbur-ry ellen, a büntetőrúgások után pedig a “puncsosok” szerezték meg az első helyért járó kupát. P. L. Az évek során mind fajsúlyosabb eredményekkel hívta fel magára a figyelmet Kálovics Adél, a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub kajakosa. Mi több, az elmúlt napokban már a lengyelországi Poznanban az olimpiai reménységek futamain bizonyíthatott válogatottbeli csapattársaival. – Már hat esztendeje, hogy elkezdtem a kajak-kenu sportágát űzni a kaja-kosok itteni népes táborá-ban – vágott bele Adél, aki azt sem titkolta, miért esett a választása a hajók és lapá-tok világára. – A 2012-es lon-doni olimpia küzdelmei, meg persze a magyar sike-rek nagyon megfogtak, akkor már komolyan úgy gondoltam, hogy nekem is a lapátolók között a helyem. Azóta is csinálom, s beval-lom, a kajakozás nekem egy-fajta szabadságot ad, a hét-köznapok monotonitásából is kellőképpen kiragad.Érett gondolatok egy középiskolástól, akinek persze még az iskolapad-ban ülve is bizonyítani kell.– A Batthyány-gimnázi-um kilencedikese vagyok, és matek-fizika szakos osz-tályba járok. Ezt is nagyon szeretem, és tudom, hogy a jövőben a tanulást sem hanyagolhatom el. Amire a sport tanít, tehát a kitartás-ra és a fegyelemre, azokat a dolgokat az iskola falai között is a magam javára fordíthatom.A kajakozásban elért eredményei jó ideje már, hogy Adélra irányították a figyelmet a városon kívül is, a korcsoportos válogatott-ság pedig új fejezetet nyi-tott pályafutásában.– A kajak-kenusok olim-piai reménység versenyén Lengyelországban végül nyolcadik lettem három másik csapattársammal együtt K4 1000 méteren. Erre, úgy vélem, méltán lehetek büszke, de az idei U15-ös maratoni országos bajnokságon szerzett első-ségem is roppant előkelő helyen áll eredményeim között. Ezek mellett eddig háromszor harcoltam ki a korcsoportos válogatott kerettagságot adott esz-tendőben, és szeretnék még sok eredményes évet eltölteni ebben a szép sportágban.Mindezekért, ahogy arra már utaltunk, keményen meg kell küzdeni, főleg Nagykanizsáról, no és a tanulás mellett. Kíváncsiak voltunk arra, miként is sike-rülhet mindez egy ifjú hölgy életében.– Reggel, délelőtt első a tanulás a gimiben, amit ugye most kezdtem, majd az iskolai feladatok végez-tével délután irány az edzés. Ott este hétig vagyok, ezt követően jöhet az otthoni tanulás, s olyan fél tizenegy táján zuhanok ágyba. Amúgy vízen addig marad-hatunk, míg nem csökken tartósan öt fok alá a hőmér-séklet, onnantól már a téli alapozó edzéseké, illetve időszaké a főszerep a kaja-kosok világában. Mindez nagyjából novembertől következik el, akkortól a futás, kondizás, úszás veszi át a főszerepet, de a téli sportok is hozzájárulhatnak a kondíció javításához. Azért, bár ennek az időszak-nak is megvannak a szépsé-gei, de aközben már igen-csak várjuk az újbóli vízre szállás lehetőségét, ami általában március közepén szokott elkövetkezni.Az egész folyamat egy örök körforgás tehát a kajak-kenusoknál is – akár egy majdani ötkarikás sze-replés jegyében. Talán ez az, ami Adél „sportos” éle-tét is meghatározza.POLGÁR LászlóA londoni olimpia döntöttÉjszakai finálé, puncsos sikerA puncsos öregfiúk, itt épp’ fehér asztal mellett (Fotó: Fb)A dobogó legfelső fokáért a kajak-kenuban is meg kell küzdeniTehetségM/Kutató (28.)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportMegszerezte második győzel-mét a futsal NB II-es bajnokság-ban Bagó Gábor együttese.Nagykanizsa Futsal Club (6.) - Airnergy FC (7.) 5-2 (1-1)NB II Nyugati csoport férfi futsal mérkőzés, 5. forduló. Nagykanizsa, 220 néző. Vezette: Holczbauer (Fekete, Karsai). G.: Schuller (11.,31.), Novák (30.), Szalai D. (35.), Szakmeiszter J. (40.), illetve Dévényi (15.), Nagy G. (28.)NFC: Szőke R. - Horváth E., Nagy T., Schuller, Szakmeiszter J. Csere: Szakmeiszter Á. (kapus), Novák, Koronczai, Pergel D., Losonczi, Pesti A., Kollár, Szalai D. Edző: Bagó Gábor.Az előző fordulóban a kanizsai-ak győri mérkőzése elmaradt, így még inkább finomíthatta játékát a dél-zalai együttes a tavaly az élbolyban záró Airnergy elleni találkozóra. Hogy nem rossz együttes érkezett a Zsigmondy-csarnokba, azt jelzi az is, hogy a taktikai húzások végett csak az első félidő felénél indult be a gólgyártás hazai oldalon is. A dél-zalai együttes gólszerzői közül Novák László, Schuller Ferenc és Szakmeiszter János átmentette hétvégi megyei labdarúgó formá-ját a futsal bajnokságra is, hiszen a Semjénháza színeiben Gellénhá-zán valamennyien jegyeztek talá-latot, majd ugyanezt megtették teremben is. Persze, a vendégeknek ehhez még volt hozzászólásuk, igaz a kanizsaiak 1-2-nél gyorsan fordí-tottak, hogy végül a meccs végére simává tegyék az eredményt. Győ-zelmükkel a kanizsaiak a tabella hatodik helyén állnak. Szerdára, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csengerre kiírt kupameccsüket a dél-zalaiak időközben lemondták, így ellenfelük 3-0-s gólkülönbség-gel jutott a következő körbe.Egy esztendő után a Kanizsai Vadmacskák SE női kosár-labda együttese ismét az amatőr NB I-ben, tehát a női második vonalban, annak is Zöld csoportjában kezdte meg küzdelmeit – a Szombathelyi Egyetem SE ellen –, immár Farkas Józseffel a kispadon. A szakvezető nem először dolgozik Kanizsán, s ahogy korábban, úgy ezúttal is nagy erővel vetette bele magát a közös munkába. – Azért az utóbbi években sem távo-lodtam el a Vadmacskák együttesétől, és nem vagyunk ismeretlenek egymás szá-mára, hiszen egyéni, valamint dobó-edzéseket tartottam azoknak a játéko-soknak, akik abba a középiskolába jár-nak, ahol tanítok – kezdte Farkas József.A KVSE még augusztus elején kezdte a felkészülést a mostani szezonra, s ahogy eddig mindig, úgy ezúttal is fiatal csapat-tal vágott a pontvadászatnak.– Voltunk edzőtáborban, a nyáron a napi 2-3 edzés is megvolt, illetve vívtunk a felkészülési tornáink mellett edzőmec�-cseket is természetesen, utóbbiakat fiú-csapatokkal is. A játékoskeretünk eseté-ben azt el kell ismerni, hogy egy-egy sérülés bizony kihathat a munkánkra, ezért Bánhegyi Beatrix, vagy éppen Kötő Luca kidőlése a felkészülés idősza-kában nem jött jókor. Csapatunkat kani-zsaiak alkotják, akik a 2003-as, vagy az annál idősebbek korosztályából kerül-hetnek ki. A 2004-es korcsoportunk igen-csak erős, de őket csak jövőre vethetjük be a második vonalban. Egyelőre tehát az ő esetükben várnunk kell, nem tudunk mit tenni. Szeretnénk meccseket nyerni, és minden ellenlábasunknak meg akar-juk nehezíteni a dolgát. A lányok biztos, hogy a szívüket-lelküket is kiteszik majd meccseinken.Kanizsai Vadmacskák SE-Szombathelyi Egyetem 57-62 (14-20, 6-8, 15-19, 22-15)Kanizsa: Hegyi (4), Kovács R. (7), Zsá-már L. (29/3), Kötő (8/3), Gutai (7). Csere: Sánta, Scheiber (2). Edző: Farkas József.A 6. percig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de a negyed végére a hazai támadások kissé pontatlanok lettek, a hibákat pedig a vendégek kihasználták. A második felvonásban mindkét együt-tes sokat rontott, kevés kosár esett, inkább a küzdelem dominált. A nagyszünet után a vendéglátók felja-vultak, koncentráltabban támadtak és fel is zárkóztak ellenfelükhöz. Innen fordult a mérkőzés képe, mivel a szombathelyiek ismét elhúztak. A záró etapban a Vad-macskák fiatal együttese nem adta fel, fokozatosan dolgozta le hátrányát, és a utolsó percben feljött két pontra is Zsá-már Lili ponterős játékával, de fordítania már nem sikerült. P.L.Tavalyi élcsapat ellen győztekSzívüket-lelküket kiteszikA Kanizsai Vadmacskák együttese lelkesen rohamozza majd az ellenfél palánkját (Fotó: Gergely Szilárd)Schuller Ferenc (piros-fehérben) kétszer volt eredményes a futsal NB II 5. fordulójában (Fotó: Gergely Szilárd)
LABDARÚGÁS A labdarúgó NB III Nyugati cso-portjának 8. fordulójában az FC Nagykanizsa a vesztes Magyar Kupa-találkozója után ismét hazai pályán játszott, és a Pápai Perutz FC legénységét fogadta. Barna László vezetőedző együttese a meccs elején ellőtte valamennyi puskaporát, hiszen a kezdeti hely-zetei után a pápaiak gólja követke-zett, majd a vendégek a második félidő közepén is beköszöntek, s ezzel 2-0-ra nyertek a tabellán még mindig negyedik kanizsaiak ellen. – Az elején minden úgy alakult, ahogyan terveztük, beszorítottuk ellenfelünket a kapuja elé, ziccere-ket dolgoztunk ki, aztán a Pápa vezető találata után fokozatosan építettük le magunkat – fogalma-zott a találkozó után Barna László. – Sajnos, ezúttal kevés kommuni-káció volt a pályán a játékosaim között. A második félidőben már a kétcsatáros játékra próbáltunk átállni, a beadásokból azonban csak szögletekig jutottunk. Bízom a csapatomban, tudom, hogy most kicsit átfestettük a rólunk kialakult képet, de nincs kétségem afelől, hogy ki tudjuk javítani a hibáinkat.BIRKÓZÁSGulyás István birkózó szövetsé-gi kapitány és Szatmári Zsolt, a serdülő szabadfogású válogatott vezetőedzőjének irányításával a serdülő (15-16 éves) birkózók válo-gatottja november 9-én az orosz-országi Kalinyingrádban vesz részt egy fontos csapatversenyen. A Beloglazov-fivérek (Anatolij és Sergej, akik mindketten olimpiai és sokszoros világbajnokok) által vezetett „birkózó paradicsomba” tíz magyar fiatalt nevezett a Magyar Birkózó Szövetség, köztük egy fiatal kanizsait, az 50 kg-os Balazsin Zdenkót, a Kanizsai Bir-kózó SE sportolóját is. Tőle Szatmá-ri Zsolt, mint mondta, nagy küz-dést és tisztes helytállást vár.KÉZILABDAA Tungsram SE férfi NB I B-s kézi-labda együttese a harmadik fordu-lóban megszerezte első győzelmét a bajnokságban. Balatonfüredi KSE U21 (6.)– Tungsram SE (8.) 23-31 (13-15). A tatai vereség és a budaör-si döntetlen után született az első siker.– Lassan kezdjük megszokni az idegenbeli létet, csapatom ezúttal végig tudta vinni a meccs irányítá-sát, és szereztünk két fontos pon-tot a tabellán még előttünk álló fürediektől – összegzett Mada-rász Péter, a kanizsaiak edzője.CSELGÁNCSA XXXVII. Atom Kupa nemzetkö-zi cselgáncs versenyen a diák A, B, serdülő és ifjúsági mezőny sorai-ban ott volt a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa, valamint a Nagykanizsai TE 1866 klubjának a csapata is.Az NJK 21 indulója közül arany-érmes lett Garai Nimród (diák B, 55 kg), Nagy Olivér (serdülő, 81 kg), ezüstérmet szerzett Köveskáli Zója (diák C, 45 kg), míg bronz-éremmel térhetett haza Habda Bence (diák C, 45 kg). Pontszerző helyen, vagyis ötödikként zárt Lipódi Márton (diák B, 38 kg), Vas-ka Botond (diák B, 50 kg), Herczeg Valter (diák B, 60 kg) és Weinausz Péter (diák C, 50 kg), míg hetedik lett Tamás Levente (diák C, 55 kg) és Völgyi Milán (serdülő, 73 kg).A Nagykanizsai TE 1866 szakosz-tályának öt sportoló-ja lépett tatamira a Tolna megyei hely-színen és diák C korcsoportban Musztács Izabella 45 kg-ban a dobogó harmadik fokára állhatott, Zuber Levente pedig a negyedik helyen fejezte be. Diák B-ben Kovács Ákos a 32 kg-osok mező-nyében ötödikként zárt, Szeghy Tamás 41 kg-ban bronzéremnek örülhetett, míg Nagy Adrián Vajk + 60 kg-ban a legjobbnak bizo-nyult.Összeállította: POLGÁR László 2018. 10. 05. | 23SportBéli Milánra (pirosban) és csapattársaira két idegenbeli bajnoki vár egymás után (Fotó: Gergely Szilárd)Balazsin Zdenko nagy lehetőség előtt áll, hiszen a patinás orosz birkózó műhelyben bizonyíthatSportsorokNagy Attila (28) négyszer volt eredményes a Tungsram színeiben a füredi mérkőzésen (Fotó: Gergely Szilárd)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA 10 éve alakult Fogadó a szakállas asszonyhoz elne-vezésű nagyrécsei baráti társaság rendszeres részt-vevője a kanizsai dödölle-fesztiváloknak. A különle-ges névválasztás az egyik baráttól szárma-zik. A többiek eleinte furcsállották, aztán megszokták. Hogy létezett-e valaha ilyen névre hallgató fogadó Nagyrécsén, azt nem tudni; de elhatározták, hogy a dödöllefesztivál idejére szakállat növesztenek a férfiak, s ezt a szokásukat mindmáig megtartották. Ha valaki bekukucskált annak a bizonyos asszony-nak a sátrába, négy szor-goskodó házaspárt látha-tott, akiket elkísértek a gye-rekeik is. Ők a kiszolgálás-nál segédkeztek, vagy éppen szórakoztak a feszti-vál programjain. Az 5 kg vadmalac-comb-ból készült pörkölt recept-jét Horváthné Temesi Tímea osztotta meg lapunkkal. A vadásztársa-ságnál vásárolt fagyasz-tott vadhúst a felhasználás előtti este beáztatta hideg vízbe. A vizet időnként lecserélte, felkockázta a húst, majd hagyományos pörköltet készített belő-le. Először néhány sze-let szalonnát pirí-tunk, adott taná-csot Tímea, majd megdinszteljük a ráhelyezett vörös-hagymát, zöld-paprikát és a para-dicsomot. Meg-hintjük őrölt papri-kával, rárakjuk a húst, és annyi vízzel öntjük fel, hogy ellepje. Fűszerez-zük sóval, babérlevéllel, borssal, borókabogyóval. Fedő alatt, folyamatosan kevergetve készre főzzük, s tejfölös dödöllével tálal-juk.BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. A kisebbségi komplexusaitól most könnyen megszabadulhat. Iratkozzon be bátran egy tánctanfolyamra. Ha ügyeskedik, könnyen szólótáncos lehet. Bika: 04.21-05.21. Most még egyedül is jól érzi magát esténként, de gondoljon a téli na-pokra is. Nagy türelemre lesz szük-sége ahhoz, hogy átvészelje ezt az évszakot.iKrek: 05.22-06.21.Továbbra is a harmónia jellemzi az érzelmi életét. A hétvégén azonban lángra kap önben a kíváncsiság, és ké-pes lesz kilométereket utazni miatta.Rák: 06.22-07.22. Szókimondással most nem sokat ér el a párjánál. Jobban teszi, ha hall-gat és megvárja, amíg visszatér a jókedve. Ne féljen, nem kell sokáig várakoznia.Oroszlán: 07.23-08.23. Nem jár jól, ha folyton halogatja a terveit. Ha úgy dönt, hogy erőtelje-sen megváltoztatja a hajszínét, akkor ne hallgasson mások véleményére. Szűz: 08.24-09.23. Pihenje ki magát, mert hamarosan szüksége lesz a diplomáciai érzéké-re. Pozitív hozzáállással könnyedén részese lehet egy kifizetődő meg-bízásnak.Mérleg: 09.24 -10.23.Ha mindig elfolytja a vágyait, telje-sen érzéketlenné válhat az élet szép dolgai iránt. Némi fantáziával találja ki magának a legjobb megoldást.sKorpió: 10.24-11.22. Hamarosan érzelmi hullámhegyek és hullámvölgyek tarkítják a min-dennapjait. Előzze meg a kifáradást, és járjon többet társaságba. Nyilas: 11.23-12.21. Egyre inkább úgy érzi, erősödik ön-ben a szabadságvágy. Kerülje a bajt, és elemezze ki alaposan a párkap-csolatát. Ott lehetnek a problémák. Bak: 12.22-01.20. Már nem kell túl sokat tennie azért, hogy másképp élhessen, mint aho-gyan eddig. Csak fogadja el azt, amit hamarosan tálcán kínál fel önnek a sors. Vízöntő: 01.21-02.19. A hódítás lesz a legfőbb időtöltése. Olyan formában van, hogy akár egy divatbe-mutatón is felléphetne. Minél előbb ter-vezze el, hogyan kezdjen hozzá.Halak: 02.20-03.20. Ha nem hisz az ismerőseinek, akkor higgyen a szemének. Nézzen tükör-be és nyugodjon bele abba, hogy ön valóban végzetes vonzerővel rendelkezik.A szakállas asszony főztje…Kovács Betti és Németh Zsófia kínálja a „szakállas asszony” kedvencét (Fotó: Bakonyi Erzsébet)HIRDETÉS
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 35. SZÁm, 2018. október 12.Áldóimádság mellett…„Ezt jelenti magyarnak lenni: hősies, megalkuvást nem tűrő kiállást, fedhetetlen, kőszikla erkölcsöt. Ahol háttérbe szorul a személyesség és az érdek. Ahol nincs kompromisszum, és nincs alku!”12, 13Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTTizennyolc év után távozott a PEN éléről dr. Birkner Zol-tán, aki ma már a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-vációs Hivatal elnöki tisztét tölti be. A Kanizsa TV-nek adott interjújában azt mondta, hálás az egyetemen töl-tött évekért, és úgy érzi, a Pannon Egyetem Nagykani-zsai Kampusza jó úton jár, hogy felkerüljön a nemzetkö-zi oktatási és kutatási térképre. Az egyetem kampusz-igazgatójaként legfőbb feladatának a fejlődést elősegí-tő, új piaci lehetőségeket teremtő ipari, vállalati kapcso-latok kialakítását, valamint a közös oktatási és kutatási programok létrehozását tekintette. A mellrák elleni küzdelemre hívta fel a figyelmet a Napfény Rákbetegek Egyesülete és a Kanizsai Kulturális Központ közös akciója. A résztvevők előbb előadásokat hallgattak, majd elsétáltak az Erzsébet tér-re, ahol az ég felé eresztették rózsaszín léggömbjeiket. Októ-ber elseje a mellrák elleni küz-delem világnapja, de a hónap végéig szerveznek figyelemfel-keltő akciókat országszerte. – Figyelemfelkeltésre van szük-ség: rólad van szó, menj el szű-résre, nézesd meg magad, és akkor nem lesz semmi problé-ma. Ugyanis ha kellő időben felfedezik ezt a problémát, az 90-95 százalékban gyógyítha-tó – mutatott rá Szekeres Ernő, a Rákbetegek Országos Szervezetének alelnöke.A résztvevőket Dénes Sándor polgármester is köszöntötte, aki emlékeztetett: ma Magyar-országon a mellrák a leggyak-rabban előforduló daganat a nők körében, több mint két-ezer édesanyát, nagymamát, asszonyt veszítünk el évente emiatt. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEHarcoltak is a Berényi Gesztenye Fesztiválon: a fegyvereket az Inkey Gáspár Vívóverseny résztvevői forgatták. A Banderium Hungarorum hagyományőrző egyesület harmadik alkalommal hirdette meg a buhurtot, amelyen többek közt magyar, horvát, szerb és román résztvevők – csaknem hatvanan – öltötték magukra a súlyos páncélokat, hogy aztán összemér-jék erejüket a különféle kategóriákban. Kanizsa18IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Bakonyi ErzsébetFotó: Kanizsa TVszó!Rólad vanFotó: Gergely Szilárd
2018. 10. 12. | 3A HÉT TÉMÁJAAz év elején a kanizsaiak értesül-hettek arról, Piłsudski marsall 1920-ban hogyan akadályozta meg, hogy hazája a kommunizmus áldozata legyen. Ezért koszorúzott Nagykanizsán Jerzy Snopek nagy-követ, aki akkor elárulta, kezdemé-nyezte, hogy az 1918-as lengyel függetlenség atyjának szobrát fel-állítsák a fővárosban. Michał Wiś-nios műve a varsói szejm ajándé-kaként a XII. kerületi Csörsz park-ban novemberben már méltó hely-színe lehet a centenáriumnak. A két házelnök (képünkön) avatta.Gratulálunk Magyarországnak az eredményekért! Közép-Európa magasan tartja a szabadság zász-laját – írta közösségi oldalán ápri-lis 9-én Marek Kuchciński, a szejm marsallja. Aki a szeptember végi szoboravatón emlékeztetett: Ha 1920-ban a magyarok nem segítik munícióval a lengyeleket a bolsevik csapatok ellen, nem tud-tak volna védekezni. A varsói csa-ta, a világ egyik legnagyobb csa-tája, amely védte egész Európát a bolsevizmustól, teljesen más kimenettel végződött volna. Leg-inkább a magyar segítségnek köszönhetően megvédte Len-gyelország Európát, együtt véd-tük meg Európát – állapította meg, s felidézte: 1920-ban a magyarok a bolsevikok behatolá-sa után 80 vagon lőszert küldtek a lengyeleknek. Mélyen tisztelt Elnök Úr, kedves Marek Kuchciński Barátom! – kezdte beszédét Kövér László, az Országgyűlés elnöke, majd így folytatta: „A fehér Lengyelország testén át vezet az út a világot láng-ba borító forradalomhoz” – ezt a menetparancsot adta ki katonái-nak 1920. július 2-án a Vörös Had-sereg egyik tábornoka. Azokban az időkben Európa első öngyilkossági kísérlete – melyet úgy nevezünk, hogy első világháború – már lezajlott. A XX. században Európa ebben a hábo-rúban veszítette el a rendelkezés lehetőségét önmaga fölött, és ebben az időszakban tört rá elő-ször Európára a bolsevizmus. Magyarország 1919. március 21-től augusztus 1-ig Európában első-ként esett túszul ennek a keresz-ténygyűlölő és nemzetellenes internacionalista erőnek, amely a lengyelek leigázásán keresztül egész Európát akarta túszul ejteni. A házelnök leszögezte, a magya-rok a XX. században sem felejtették el, amire a történelem tanított ben-nünket: Európában mi, magyarok és lengyelek, csak önmagunkra és egymásra számíthatunk. Nincs ez másként a napjainkban sem. Ezt nevezik sorsközösségnek, és ez akkor sem fog változni, ha a mai világ hatalmasai nem akarnak hinni sem a sorsban, sem bármilyen ter-mészetes és hagyományos közös-ségben és értékben. Hirdesse ez a szobor a magyarok és lengyelek európai sorsközösségét, egymás iránti örök hűségét és barátságát! Isten tartson meg bennünket – magyarokat és lengyeleket – barát-ságban, éltesse bennünk Józef Pił-sudski és a hozzá hasonló hazafiak emlékét, s adjon nekünk erőt a sza-bad és önrendelkező lengyel és magyar állam megóvásához az előttünk álló száz évben is! – zárta köszöntőjét Kövér László. A lengyel nagykövet rámutatott: Piłsudskinak a történelemben betöltött szerepe, érdemei tették lehetővé, hogy a hús-vér, rendkívül erős jellemű, de érzelmileg is gaz-dagon megáldott ember már éle-tében legendává, szimbólummá váljon. Párhuzamot vont a 17. és a 20. századi veszedelemtől Európát megvédő két lengyel hadvezér között: Ennek a második küzde-lemnek legalább olyan jelentősége volt, mint a bécsi felmentő sereg győzelmének. Ebben az összeve-tésben Piłsudski méltó utóda Sobieski Jánosnak. Emlékeztetett: Bécs – politikai okok miatt – vissza-utasítja a több mint három évszá-zaddal ezelőtti védőjének és egy-ben az egész keresztény Európa védelmezőjének szoborba önté-sét, megünneplését. Mi azonban nem feledünk. PAPP János Isten adjon nekünk erőt a szabad és önrendelkező lengyel és magyar állam megóvásá-hoz az előttünk álló száz évben is!Három Wiśnios a Csörsz parkbanNincs ez másként ma semEgyütt védtük meg Európát
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésKészült Magyarország Kormánya megbízásából.NE A Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége el akarhallgattatni minket, mert kerítéssel védjük hazánkat és Európát.Most a határvédelem jogát is el akarják tőlünk venni.VÉDJÜK MEGMAGYARORSZÁGOT!NE ENGEDJÜNK A ZSAROLÁSNAK!Készült Magyarország Kormánya megbízásából.Brusszel_osz_202x270mm.indd 12018. 10. 02. 12:06
2018. 10. 12. | 5AktuálisDénes Sándor polgár-mester köszöntője után Cseresnyés Péter minisz-terhelyettes, országgyűlé-si képviselő, a Thúry-emlékév kezdeményezője és fővédnöke videóüze-netében kiemelte: Magyar-országot és Európát napja-inkban ismét óvni és véde-ni kell, csakúgy, mint Thúry György korában, mert „az ma már nem kérdés, hogy Európát újfent halálos veszedelem fenyegeti. Megint jönnek hódítók, olyanok, akik meg akarják változtatni a kontinenst, akik a saját képükre, hitük-re akarják szabni a mi vilá-gunkat. A nagy különbség viszont az, hogy ehhez ezúttal belső támogatást is kapnak: az európai poli-tikai elit egy része, valami-féle érthetetlen okból, támogatja ezt a folyama-tot, sőt: bünteti azokat, akikben működik az egész-séges önvédelmi reflex. Bünteti azokat, akik ragasz-kodnak hagyományaik-hoz, őseik hitéhez, meg-szokott, biztonságos éle-tükhöz.”– Az emlékezés tisztele-tével, múltunk jobb megis-merésével talán még erő-sebbek, még eltökélteb-bek lehetünk abban, hogy Magyarországot és Euró-pát, ismét végvárként, bás-tyaként óvjuk és védel-mezzük, s ne rettenjünk meg senkitől, ha a jövőnk-ről, a létezésünkről van szó. Se hódítótól, se árulótól, se kollaboránstól. Ebben a megközelítésben Thúry György példakép – szögez-te le Cseresnyés Péter. A tudományos emlék-ülésen a török korral fog-lalkozó professzorok tar-tottak vetített képes elő-adást legújabb kutatási eredményeikről. – Az emlékév kapcsán a múzeumnak lehetősége nyílik összefoglalni és bemutatni Thúry György és kora, Kanizsa vára, valamint Kanizsa török kori történetének kulturá-lis, szellemi és tárgyi emlé-keit. A Thúry-emlékévhez kapcsolódik a Thúry György és kora tudományos emlék-ülés is, amelyen 8 előadást hallgathattunk meg a leg-újabb kutatási eredmé-nyekről – fogalmazott Szá-raz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója.Az előadások bemutat-ták Kanizsa külvárosának pusztulását, az egykori mezőváros várának építés-történetét, valamint azt is, hogy a földrajzi fekvése miatt szinte védhetetlen települést miként próbálta az 1567 és 1571 között kapitányként szol-gáló Thúry György megóv-ni a támadó török csapa-toktól. – Mezővárosként Kani-zsa védhetetlen volt, ezért épült ki a mai Erzsébet tér területén egy falakkal körülvett, védhető város. S ezt a területet, ahol valaha Nagykanizsa több száz évig állt, gyakorlatilag elhagyták és feladták. Ezt Thúry György sem tudta megvédelmezni, annak ellenére, hogy számos kisebb-nagyobb erődít-ményt épített a mai Kani-zsa határain belül, ahon-nan jelezni tudták, hogy a törökök mikor és milyen irányból érkeznek – mond-ta dr. Vándor László, a Göcseji Múzeum nyugal-mazott igazgatója. A Thúry-emlékév jegyé-ben már több hagyomány-őrző és kulturális progra-mot szerveztek idén Kani-zsán. A mostani konferen-cia egyik fő célja az volt, hogy a helyi fiatalok minél többet tudjanak meg Thú-ry Györgyről és Nagykani-zsa történelméről, ezért az emlékülésen elhangzott előadások anyagát oktatá-si célokra is használják majd a város iskoláiban. A DVD elkészítéséhez a Kani-zsa TV nyújt segítséget, ezzel is támogatva a Thú-ry-emlékév céljait. Cseresnyés Péter: Ne rettenjünk meg senkitől, ha a jövőnkről, a létezésünkről van szó! (Fotó: Jancsi László)Európát újfent halálos veszedelem fenyegetiNe rettenjünk meg senkitől!Bár a valamennyiünk által ismert ötbástyás Kanizsa-vár csupán terv maradt, nem készült el – mindössze a két keleti bástya, a hiányzó nyugati hármat föld-del, fával oldották meg –, a védők mégis hónapokig tartani tudták a kiemelkedő jelentőségű végvárat: csak a lőportár felrobbanása után kényszerült a fel-adásra Thúry utóda, Paradeiser kapitány.Thúry Györgyről és koráról rendezett tudományos emlékülést a Dunántúl oroszlánjáról elnevezett kanizsai múzeum. A konferencián nyolc előadó mutatta be a várkapitányról szóló legújabb kutatási eredményeit.
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtJELENTKEZÉSI LAPSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, NÉMET nyelv HALADÓSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, an gOL nyelv HALADÓSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, an gOL nyelv KEZDŐSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, NÉMET nyelv KEZDŐSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, INFORMATIKA HALADÓSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, INFORMATIKA KEZDŐIngyenes, összesen 30 órás képzés idősek részéreJelentkezési határidő: 2018. október 18. (csütörtök) 16.00 óraA jelentkező neve: ......................................................................................................................................................Leánykori neve: ..........................................................................................................................................................Születési helye:........................................................................ Szül. idő:...................................................................Lakcíme:.......................................................................................................................................................................Telefonszáma:.......................................................E-mail címe:.................................................................................Legmagasabb iskolai végzettsége:..............................................................................................................................Szakmai végzettsége:...................................................................................................................................................Ünnepélyes tanévnyitó: 2018. október 26. (péntek) 13.00 óraHelye: Medgyaszay Ház nagytermeA megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelező! Külön meghívót nem küldünk már a jelentkezőknek! A tanfolyamok november elején, az őszi szünet utáni héten kezdődnek!A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, a Batthyány Lajos Gimnázium, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár támogatásával való-sul meg. Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.Nagykanizsa, 2018. …........................... Aláírás:......................................................................................A jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyűjtődobozban, továbbá a Halis István Városi Könyvtárban.Bővebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, +36-20/84-92-309.Email: idosugyitanacs@gmail.com.
2018. 10. 12. | 7Aktuális– Ma olyan, évtizedekkel ezelőtt végzett diplomáso-kat is köszönthetünk magunk között, akik szá-mos generációt felnevel-tek, s nemzedékről nemze-dékre megtanítottak ben-nünket írni, olvasni, szá-molni és gondolkodni – fogalmazott köszöntőjé-ben Dénes Sándor polgármester. – Nekik köszö-nöm meg első-ként mindazt, amit évtize-dek alatt tet-tek értünk és az egész közös-ségünkért. Nem lennénk ma az a város, az a közösség, amely a sajátunk, ha az ő munká-juk és nevelőtevékenysé-gük nem létezett volna.A városvezető ezután minden ifjú kollégának sikeres szakmai és emberi életet kívánt, s azt taná-csolta a pályakezdő peda-gógusoknak, ne feledjék az útjuk kezdetén a legfonto-sabbat: megmutatni a lehetőséget a hozzájuk kerülő fiataloknak, úgy, hogy közben ők is folyama-tosan tanulnak.– Úgy gondolom, a tanár munkája az egyik legérzé-kenyebb és legmeghatáro-zóbb hivatás a világunkban – folytatta Dénes Sán-dor –, hiszen a tör-vényszerűen változó kör-nyezet min-den momen-tuma hatás-sal van rá, minden újdon-ság megjelenik a gyermekek és a szü-lők révén az iskola falai között, ugyanakkor a tudo-mány fejlődése is folyama-tos tanulásra készteti peda-gógusainkat. Az elmúlt és az előttünk álló évtizedek egyfajta állandó reform-korként is értelmezhetőek a tudás nagymértékű gya-rapodása és a folyamatos változások okán. Amire nekünk, mint közösségnek is tudnunk kell jó válaszo-kat adni, tudá-sunkkal hozzájá-rulva a fejlődés lehe-tőségéhez.Magyar Ferenc, a Nagy-kanizsai Tankerületi Köz-pont igazgatója arról beszélt, a pedagógus a jövőnek él, a jövőért dolgo-zik: nevel és tanít, óv és átad, de rengeteg feladata közül talán a „lámpás sze-rep” a legfontosabb. A sze-rető példaadás és példamuta-tás. A peda-gógus ugyan-is szeretetből adja oda magát diákok generációinak, és nemcsak a tudását adja, hanem személyisé-gét, lényét – s az életét. – Az örök értékek mind-annyiunkban ott vannak, ezért is választottuk ezt a pályát. S persze azért, hogy a tudás mellett nemzeti és európai értékeinket továbbadjuk, mert ezzel is kapaszkodót nyújtunk azoknak, akiket a Jóisten a gondjainkra bízott, ránk ruházva a magyar jövő és megmaradás felelősségét – mondta Magyar Ferenc, hozzátéve: ez a fajta külde-téstudat azonban csak a hivatás egyik része, az alappillér, amelyre támasz-kodva a pedagógusoknak meg kell felelniük a kor kihí-vásainak, mivel a XXI. szá-zadban szükség van a folyamatos megújulásra is. E nélkül a ma fiataljainak érdeklődését felkelteni, figyelmét fenntartani szin-te lehetetlen, nemhogy 45 percen keresztül, de akár csak néhány percre is. – Természetesen nem minden az IT, a modern technológia, de a negyedik ipari forradalom küszöbén ezeket sem nélkülözhetjük, ha valóban a jövőnek, a jövőért dolgozunk, szolgá-lunk – szögezte le a tanke-rületi igazgató.PÉTER ÁrpádPedagógusokat köszöntötte kSzerető példaadásés példamutatásA hagyományoknak megfelelően idén is köszöntötték a pályakezdő, a nyug-díjba vonuló, illetve a díszdiplomás pedagógusokat. Ezen az őszön hat fiatal szakember kezdett dolgozni a város intézményeiben.
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontOktóber 12. (péntek) 19 óraAZ ORFEUM VÁNDORSZÍNPAD SZÜRE-TI OPERETT GÁLÁJAKözreműködnek: Kalocsai Zsuzsa prima-donna, Berkes János operaénekes, Tere-mi Trixi szubrett, Birinyi Mónika szubrett, Bálint Csaba tenor. Belépődíj: október 1-től: I. helyár: 4 500 Ft, II. helyár: 4000 Ft.Október 13. (szombat) 18 óraMAGIC SHOW – BŰVÉSZ ÉS ILLÚZIÓ SHOWNe higgy a szemednek!A műsor 120 perces és egy 15 perces szü-netet tartalmaz. 6 éves kortól ajánlott.További infó: www.magicshow.hu . Belé-pődíj: „A” Szektor: 5200 Ft., „B” Szektor: 4700 Ft., „C” Szektor: 3700 Ft. A jegyek megvásárolhatók: a www.jegy.hu , a https://goo.gl/R6UTB8 weboldalakon, valamint a HSMK jegypénztárában (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.).Október 17. (szerda) 17 óra„Az én hobbim” sorozat keretében: PAPP FERENC „CARTE MAXIMUM” gyűjteményének bemutatásaMegnyitja: Horváth László, a bélyeggyűj-tő klub vezetője. Közreműködik: Foricsekné Kovács Szilvia ének.Megtekinthető: november 6-ig.Október 17. (szerda) 19 óraDumaszínház NagykanizsaVÁLOGATOTT TÖRTÉNETEK – Mogács Dániel önálló estjeVendég: Fráger Balázs.Belépődíj: 2900 Ft. Jegyek elővételben a HSMK jegypénztárában és a dumaszin-haz.jegy.hu oldalon kaphatók. Szervező: Dumaláda Kft.Október 18. (csütörtök) 9-14 óraÁLLÁSBÖRZE – álláskeresők és foglal-koztatók részvételévelSzervező: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkozta-tási Osztálya. A rendezvényen a részvétel díjtalan.Október 18. (csütörtök) 19 óraFORDULAT: A VÁLTOZÁS KULCSA – Pál Ferenc előadásaBelépődíj: 2500 Ft.Október 19. (péntek) 19 óraFilharmónia – Fortissimo bérletÓBUDAI DANUBIA ZENEKARVezényel: Azis SadikovicMűsor: John Cage: 4,33”, Ives: The unans-wered question, Copland: The promise of living (A The Tender Land szvitből), Elmer Bernstein: A hét mesterlövész, Duke Ellington: New world ’a coming, Dvorak: e-moll szimfónia „Az új világból”.Belépődíj: 4900 Ft.Október 20. és 27. (szombatonként) 9 óraGYERMEK AGYKONTROLL TANFO-LYAM (tanulási módszerek, stresszoldó technikák)Vezeti: Kelemen Gyula oktató. Jelentkez-ni és érdeklődni lehet a 30/929-97-52-es telefonszámon és az enekmondo@free-mail.hu e-mail címen.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázOktóber 18. (csütörtök) 10 és 14 óraGyermekszínházi sorozatKISGÖMBŐC, AVAGY A TULIPÁNOS LÁDA REJTÉLYE – A Marica Produkció előadásaSzereplők: Tárnok Marica és Sz. Nagy Mari. Belépődíj: 1000 Ft.Október 19. (péntek) 19 óraJazz Klub SÜLE LÁSZLÓ–BORBÉLY MIHÁLY DUÓ Belépődíj: 1000 Ft.Október 20. (szombat) 16.30 óra CSALÁDI JÁTSZÓ- TÁNCHÁZ16.30 Kerekítő foglalkozás 0-3 éves korig. Vezeti: Vajda Margit17.00 Gyermek táncház a Bojtár Népze-nei Együttessel. Vezeti: Kócza Attila18.00 Kézműves foglalkozás19.00 Felnőtt táncház. Vezeti: Tóth István. Belépődíj: 1000 Ft.ProgramajánlóOkt. 11-14. 15:15 ApróláB szinkr., amerikai animációs filmOkt. 11-17. 18:00 veNOM 3D szinkr., amerikai sci-fiOkt. 11-17. 19:30 látlAK amerikai thrillerOkt. 11-17. 20:30 HÚZÓS ÉJSZAKA AZ el roYAL-BAN amerikai thrillerOkt. 11-14. 17:00 JOHNNY ENglISH ÚJRA lecSAP szinkr., francia-amerikai-angol vígjátékOkt. 13-14. 15:30 veNOM szinkr., amerikai sci-fiOkt. 11-16. 17:30 CSILL AG SZÜletIK szinkr., amerikai zenés filmOkt. 11-16. 20:00, okt. 17-én 21:00 veNOM szinkr., amerikai sci-fiOkt. 17-én 18:00 Art Filmklub: NAPSZálltA magyar filmoktóber 11- október 17. MűsoraA hét idegenAz El Royale hotel a kaliforniai Tahoe-tó mellett, két állam határán áll. A vendégek a napos Kaliforniában, vagy Nevadában választhatnak szobát. Ebben a különleges szállodában, a 60-as években játszódik a Húzós éjszaka az El Royale-ban című thriller. A hotelben egy éjszaka hét idegen száll meg, egy közös van bennünk, mindannyian sötét titkokkal érkez-nek. Ezekre aztán szép lassan kezd fény derülni, és a helyzet odáig vezet, hogy a vendégek egymás életére törnek. A film parádés szereplőgárdát vonultat fel: az Oscar-díjas Jeff Bridges és a Thorként befutott Chris Hemsworth mellett Dakota Johnson is játszik a thrillerben. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaMogács Dániel jövő szerdán válogat a történeteiből„pálferiatyától” csütörtökön tanulhatunk
2018. 10. 12. | 9KultúraÁllóvízről eddig sem lehetett beszélni az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia kapcsán. A mindenkori bizottságot az elmúlt száz évben sok kritika érte, de a belső szakmai viták sem vol-tak ritkák, ennek ellenére többé-kevésbé zavartalanul folytatta munkáját. Egészen tavaly novem-berig, amikor – az addigra világ-méreteket öltő #metoo mozga-lom nyomán – egy újságcikkben 18 nő vádolta meg az egyik akadé-miai tag férjét nemi erőszakkal vagy szexuális zaklatással. A bűn-cselekmények az elmúlt húsz évben történtek, némelyikek az intézmény tulajdonában álló ingatlanokban.A cikkben megnevezett férfit, Jean-Claude Arnault-t a napok-ban két év börtönre ítélték két-rendbeli nemi erőszak miatt; a 18 eset közül mindössze egyet tár-gyaltak. A 71 éves férfi tagadta az ellene felhozott vádakat, és felleb-bezést nyújtott be az ítélet kihir-detése után.A leleplező cikk óta sorra tudód-tak ki a kulturális menedzser egyéb ügyletei. Azt is állítják róla, felesége, Katarina Frostenson révén hozzáfért az akadémia bel-ső információihoz, például több ízben előre kiszivárogtatta az iro-dalmi Nobel-díjasok nevét. A kétes hírnévből egyébként Fros-tensonnak is kijutott, miután kide-rült, hogy társtulajdonos abban a férjével közös vállalkozásban, amely korábban többször is pénz-ügyi támogatást kapott a Svéd Akadémiától.A skandalum alapjaiban renget-te meg a testületet, amely időköz-ben határozatképtelenné vált: ketten lemondtak a tagságukról, többen pedig bojkottálták a mun-káját. A további következmények egyelőre beláthatatlanok. A Nobel-alapítvány igazgatója, Lars Heikensten még azt is kilátásba helyezte, ha az akadémia nem rendezi a sorait, megfoszthatják a rangos elismerés odaítélésének jogától. Annyi biztos: a (még nagyobb) presztízsvesztés elkerü-lése érdekében idén nem adják át az irodalmi Nobel-díjat.A 2018-ban megalakult Új Aka-démia alternatív irodalmi Nobel-díját viszont igen. Az írókból, újság-írókból, színészekből és kulturális szakemberekből álló szervezet, amely az átadó ünnepséget köve-tően feloszlatja magát, az eredeti-vel egyenrangúnak, egyúttal a vis�-szaélések elleni tiltakozás szimbó-lumának szánta az elismerést. Az Új Akadémia Svédország könyvtá-rosait kérte fel arra, ajánljanak író-kat a díjra. Benke Dániel, a kani-zsai bibliotéka munkatársa szerint a gesztus a szakma elismerését jelenti. Azt, hogy a könyvtárosok valóban szakmailag megalapozott és független véleményt tudnak nyilvánítani arról, kik azok, akik az Új Akadémia kritériumainak meg-felelnek, illetve munkásságuk nagyobb figyelmet érdemel.A beérkező jelöltek listáját – a nyilvánosság bevonásával – végül négy főre szűkítették. A francia Maryse Condé és a vietnámi szár-mazású Kim Thúy művei magya-rul egyelőre még nem olvashatók, az angol Neil Gaiman és a japán Murakami Haruki neve ezzel szemben itthon is jól ismert. Előb-bi Twitterén jelezte: megtisztelő számára a többiekkel együtt osz-tozni a várakozás élményében.– Amikor film készült a Csillag-por című regényéből, a könyv nálunk is kifejezetten keresett volt – idézi fel W. Kovács Ágnes. – Nekem is tetszett, érződik rajta azoknak az íróknak, Tolkiennek, C. S. Lewisnak és Douglas Adamsnek a hatása, akiket én is sokra tartok. A legjobban azonban – rajzolni szerető emberként – a The Sand-man című képregény-sorozatát szerettem.A szakember hozzátette: reméli, hogy ezután a Neil Gaiman által képviselt, és méltatlanul mellőzött műfa-jokra, a sci-fire és a fantasy-re több figyelem jut. A jelek szerint ugyanakkor nem kér a felhajtásból Murakami Haruki, aki egy hónapja lépett vissza a jelöléstől, arra hivatkozva, hogy az írásra szeretne összpontosítani.– Ebben azért az is közrejátsz-hatott, hogy talán nem akart egy-értelműen állást foglalni a Svéd Akadémiával szemben – latolgat-ja Musztács Krisztián. – Az elmúlt években annyiszor emle-gették már az irodalmi Nobel-díj várományosaként, hogy előbb-utóbb minden bizonnyal meg is kapja azt. Ráadásul most úgy fest, jövőre kettő díjat is átadnak, így talán még nagyobb az esélye az elismerésre.Az alternatív irodalmi Nobel-díj nyertesét háromtagú zsűri választotta ki. A kanizsai könyv-tárosok egyébként azt mondják, ha őket kérték volna fel szerző-ajánlásra, a több történelmi soro-zatot is jegyző Bíró Szabolcsot, a hazai fantasyk nagyágyújának számító Benyák Zoltánt, vagy a Ready Player One íróját, Ernest Cline-t jelölték volna az elisme-résre.NEMES DóraBotrányoselismerés?!Botrányoktól volt hangos a Svéd Akadémia elmúlt egy éve, ezért elhalasztot-ták az irodalmi Nobel-díj átadását az idén. A skandalum nyomán létrejött az Új Akadémia, és megalapította az alternatív irodalmi Nobel-díjat. Ennek nyertesét lapzártánk után, október 12-én jelentették be. A szervezet előzőleg svéd könyvtárosokat kért fel arra, hogy ajánljanak írókat az elismerésre – ennek apropóján mi is a városi bibliotéka munkatársait kérdeztük az utóbbi hónapok történéseiről és a jelöltekről.A fiatal kanizsai könyvtárosok Bíró Szabolcsot, Benyák Zoltánt vagy Ernest Cline-t jelölték volna (Fotó: Gergely Szilárd)Zömében nők tüntettek a Svéd Akadémia épülete előtt idén áprilisban. De hol marad az irodalom…?! (Fotó: EPA/Fredrik Persson)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHIRDETÉSEzzel a címmel nyílt meg az idén 70 éves Kotnyek István retrospektív kiállítása a Magyar Plakát Házban. A tárlat 54 évet felölelő anyagában fiatal- és időskori, figurális és absztrakt, olaj- és akrilfestmények egya-ránt láthatók, sőt a galériában még néhány plasztika is helyet kapott. A megnyitón kifejezetten az erre az alkalomra komponált zeneművel köszöntötték az idén 70 éves Kotnyek Istvánt, aki pályájának több mint fél évszázadát sűrítette ebbe a tárlatba. – A kor pulzusán tartja az ember a kezét, s az ecsetje úgy mozog, aho-gyan azt a kor követeli – fogalmazott Kotnyek István képzőművész. – Példának itt a Neon című alkotás. Akkoriban nekem nagyon izgalmas téma volt ez a vízszintesen világító vonal, hát ebből is lett egy kép. A kiál-lítás legvégén viszont már a világító monitorok jelennek meg – közte pedig sok minden más…VOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KRESZ-tanfolyamainkra jelentkezésOKTÓBER 17., SZERDA 16 ÓRA*2018. július 1-től az 55/2018.(III.23.) Kormányrendelet szerint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja visszaigényelhető. Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051 28 éve képezzük a vezetőket ! (Stat.2018-2. né. VSM: “B” E: 66,42% F: 54,29% - “C”E:84 % F:84% ÁKÓ: “B” Gy: 154,83% “C” Gy: 102,07% / KK: “B”169.000.-Ft/fő. “C”:185.000 Ft)Hirdetmény– az ügyfélfogadási rendrőlNagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője értesítia lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban2018. október 12-én (pénteken)az ügyfélfogadásra hétfői munkarend szerint(8.00-12.00 és 13.00-16.00) kerül sor,2018. október 13-án (szombaton)a Humánigazgatási csoport ügyfélfogadása szünetel. dr. Gyergyák Krisztina jegyzőT Á J É K O Z T A T ÓA Via Kanizsa Városüzemeltető NZrt. tájékoztatjaés felhívja a lakosság figyelmét, hogya nagykanizsai fizetőparkolók használataa 2018. éviVI törvényes muNKArendnek megfelelően,a muNKANAPPá MINősített október 13-iszombati NAPon díJKöteles. A fenti napon a 8.00-16.00 óráig terjedő időszakban a fizető parkolót igénybe vevőknek várakozási díjat kell fizetni.Az áthelyezett október 22-i PIHenőNAPona város fIZetőPArkolóINAK HAsZNálata INGyenes.Fotó: Bakonyi ErzsébetFestegetsz még?
Szikinger György elsőéves korától aktívan kiveszi a részét a kampuszon zajló műhelymunká-ból. A PENdroid csapat tagjaként egyszerre több projekten is dolgo-zik, mint mondja, neki a programo-zás félig munka, félig szórakozás. – Amikor Jaskó Szilárd tanár úr felvetette annak az ötletét, hogy készítsek egy kiterjesztett valósá-gon alapuló alkalmazást, öröm-mel bólintottam rá, még ha ez részben ismeretlen terep is volt a számomra. A feladat sok utánajá-rást igényelt, igyekeztem minél több videót megnézni a témában, és azok alapján elindulni, illetve az iskola informatikai fejlesztőjétől, Bakon Krisztiántól is számos jó ötletet és tanácsot kaptam.Az applikáció végül nagy sikert aratott a kutatók éjszakáján. György szerint a szakterületén elengedhetetlen a folyamatos önképzés, ugyanakkor azt is fon-tosnak tartja, hogy az újonnan megszerzett tudást ne tartsa meg magának, hanem minél többek-kel megossza. Ugyanezen elv mentén működik a PENdroid is.A berzencei fiatalember szep-temberben a harmadik évét kezdte a PEN-en, amit elsősorban az itteni közösség és a kampuszra jellemző, családias hangulat miatt szeret.– Nagyatádon az Ady Endre Gimnáziumban kezdtem érdek-lődni az informatika iránt. A szak-középiskola befejezése után lát-tam, hogy meghirdettek Nagyka-nizsán egy kétéves rendszergazda képzést, akkor ismertem, majd szerettem meg a várost. Amikor elhatároztam, hogy egyetemre jelentkezem, nem is volt kérdés, hogy a PEN-t jelölöm.A pályaválasztásban az is moti-vációt jelentett, hogy ma a frissen végzett informatikusok jó kilátá-sokkal léphetnek ki a munkaerő-piacra. Ráadásul most, hogy egyre nagyobb szerephez jut az auto-matizáció a mindennapjainkban, Szikinger György szerint még több szakképzett informatikusra lesz szükség.– Ahogy mindenkit, úgy engem is foglalkoztat, hogy mit tartogat az emberiség számára a robotika. Úgy vélem, meg kell találnunk az arany középutat, mert bármen�-nyire is kecsegtető például az önvezető autók gondolata, nem biztos, hogy a jelenlegi fejlettségi szinten mindenféle aggály nélkül beülnék egybe. De arról sem vagyok meggyőződve, hogy az embereket bármilyen szituáció-ban maximálisan helyettesíteni tudnák a robotok – ez nem is lehet cél. Én sokkal inkább a tehermentesítés és gördülékeny munkavégzés kapcsán látok lehe-tőséget a mesterséges intelligen-ciákban.NEMES Dóra 2018. 10. 12. | 11magazinMegkezdte működését Kani-zsán a Család és Karrier-PONT. Az elsősorban nőknek szóló, Nő az erő! elnevezésű projektben a munkaerőpiac-ra való visszatérésben, a munkahelyre történő beil-leszkedésben segítenek. Ehhez tréningeket tartanak, mentorálnak és képzéseket is szerveznek. A családvédelmi szolgálta-tásokhoz 200 millió forint támogatást nyert a program a Nők a családban és a mun-kahelyen nevű pályázaton. A teljes megyét lefedő szol-gáltatás központja a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete, konzor-ciumi partnere pedig Nagy-kanizsa önkormányzata, adott tájékoztatást Szőlősi Márta szakmai vezető, hoz-zátéve: elsősorban az ala-csony iskolai végzettségű-eknek, az 50 év felettiek-nek, a romáknak és a gyer-meket nevelőknek akarnak segíteni. Nő az erő!Szikinger György: Engem is foglalkoztat, hogy mit tartogat az emberiség számára a robotika(Fotó: Gergely Szilárd)Tehets égM/Kutató (29.)OroszlánokésrobotokMég oroszlánokkal is találkozhattak a szemfülesek a kani-zsai kutatók éjsza-káján – köszönhető-en a PEN mérnökin-formatikus hallgató-jának, Szikinger Györgynek. A har-madéves egyetemis-ta fejlesztette ki ugyanis azt a kiter-jesztett valóságon alapuló alkalmazást, amellyel az állatokat megleshették a gye-rekek a kampuszon.
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsz óról sz óraTiszteltEmlékezők!Kedves fiatalok!Tisztelt Hölgyeimés Uraim!Magyar vagyok. Büszkén tekintek átA múltnak tengerén, ahol szememEgekbe nyúló kősziklákat lát,Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.Az emberiség történel-me alkudozások és bátor tettek, háttéralkuk és egye-nes kiállások, kompromis�-szumok és hősi mártírhalá-lok végtelen tengere. Minden nép és minden korszak hajója e tenger vál-tozó hullámai között keresi önmaga útját, bontja és feszíti vitorláját, hogy közösségét a maga kikötő-jébe, a maga otthonába vezesse. Vannak szerencsés sorsú nemzetek, amelyek útjuk során, múltjukkal való találkozásukkor olyan ese-ményekre emlékezhetnek, amik számukra dicsőséget, szabadságot és fölemelke-dést jelentettek. Akiket mindig segített a hátszél a sima tenger felszínén, így nem ismerhetik a hullá-mok kavarta bizonytalan-ságot, nem ismerhetik a vihar tépázta félelmet. Mi, magyarok, azonban nem tartozunk ezen sze-rencsés nemzetek közé. A mi hajónk sokszor került viharba: amikor kell a bátorság, amikor szüksé-ges a tett! Petőfi idézett soraiban ezt jelenti magyarnak len-ni: hősies, megalkuvást nem tűrő kiállást, fedhe-tetlen, kőszikla erkölcsöt. Ahol háttérbe szorul a sze-mélyesség és az érdek. Ahol nincs kompromis�-szum, és nincs alku!Tisztelt Emlékezők! 1849. október 6-án nem létezett megalkuvás, nem lehetett kompromisszum. Olyan értékek: egy nem-zet sorsa, szabadsága és jövője, egy nemzet eszmé-nye volt a tét, amiért a leg-fontosabbat, az emberi éle-tet követelte a kötelesség. Ők, az aradi 13-ak, és gróf Batthyány Lajos miniszter-elnök pedig kiállták az erkölcsi parancsot, és mint égbe nyúló kősziklák kima-gaslottak a hullámok közül. Kimagaslottak a történe-lem megalkuvásai, behó-dolásai és elvtelenségei közül, hogy örökre ott állja-nak sziklaként előttünk, mikor válaszra várunk, és döntéseket hozunk. Ez a magyar történelem sajátja, a mi hagyatékunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!Mert hőseink, ezer évünk nagyjai, az aradi Vértanúk ezt bízták ránk örökül. Nem békültek meg az ellennel, nem engedték, hogy a forrongó mélysé-get a lágy felszín susogó hazugságaival elfedjék. Kiálltak a szabadságért, a függetlenségért, hazánk és nemzetünk önállóságá-nak megtartásáért, még akkor is, ha a halál fellege borult is rájuk. Mert tudták, hiába buk-nak is el, és lesz sorsuk a vereség és a veszteség, az álmaik és a tetteik nem tűnnek el: millió és millió utód: fiak és lányok emlé-kezetében és értékítéleté-ben élednek újjá, hogy segítsék a jövő útját. Tisztelt Emlékezők! A Vértanúink ők, akik életüket áldozva elültették a hitet bennünk, hogy dönthetünk életünk és jövőnk alakulásáról, bele-szólhatunk a körülöttünk lévő világ sorsának mene-tébe, és megvédhetjük nemzeti létünk és hagyo-mányunk értékeit. Azáltal váltak nemzetet szolgáló hőssé, igaz emberré az aradi tizenhár-mak és Batthyány Lajos miniszterelnök, hogy a „megnemalkuvás”, a min-dennel szembeszálló dac és hit bennük munkálva halhatatlanná tette őket a jövőnek, vagyis nekünk és gyermekeinknek az emlé-kezés által. Keménnyé és ellenállóvá lett általuk nemzetünk, ahol a szuverenitásunkért kiállunk, mert hiszünk az igazunkban és a szabad-ságban. Hiszünk általuk a jövőben.Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékező polgárok!Ez a bátorság és tisztelet kell hogy legyen a XXI. szá-zad Magyarországának és városunk közösségének is a mértékadó. Ezért emlékezzünk mél-tón hőseinkre, mert erre tanít minket a történelem, az emberi közösséghez való tartozás kötelessége, és a hűség. És, legfőképp, erre tanít minket embersé-günk, és a hőseink iránti elkötelezettség és tiszte-let. Erőt és hitet adva nekünk és a jövő gyerme-keinek itt, Magyarorszá-gon és Nagykanizsán.(Dénes Sándor polgármester beszéde a szabadságharc mártírjainak és vértanúinak tiszteletére rendezett városi megemlékezésen)Fotó: Gergely Szilárd
2018. 10. 12. | 13szóról szóraTiszteltHölgyeimés Uraim,KedvesFiatalok!„Őszi napnak mosolygása, Őszi rózsa hervadása,Őszi szélnek bús keserve Egy-egy könny e szentelt helyre,Hol megváltott – hősi áron – Becsületet, dicsőségetAz aradi tizenhárom.”Ezekkel a sorokkal kez-dődik Ady Endre Október 6. című verse. Megrázóan szép üzenet hősökről, férfiakról, hazáról és arról a szabadságról, amelybe az itt jelenlévő fia-talok – ti, beleszülettetek.De nem volt mindig így. A szabadságért a magyarnak – évezredes történelme során – rendre küzdenie kellett. De min-dig kivívta. Véráldozattal, hősiességgel, hittel és elszántsággal. Mert ránk a Teremtő Úristen ezt a feladatot mérte. De cserébe erőt is adott a helytálláshoz, és adott, Adyval szólva, becsületet és dicsőséget is. Mert, ahogyan Juhász Gyula fogalmazott: A föld alól, a magyar föld alól,/ A vértanúk szent lelke földa-lol:/ E nagy napon, hol emlék s béke leng,/ A bús bitókra hittel nézzetek!Tisztelt Emlékezők!Ma a 169 évvel ezelőtti tragikus ősz, a vérbe fojtott magyar szabadságharc hősei, mártírjai előtt tisz-telgünk. Mindazok előtt, akik 1848-ban és ’49-ben szembenéztek az ellen-séggel, és nem féltek szembenézni a halállal sem.Arad szimbólum. De nem a vereség szim-bóluma, hanem a győzele-mé. A csatamezőkön hullott vér, a bitók és pisztolygo-lyók által kioltott életek vezettek el bennünket a mába. Ha ’48-’49 hősei nem vállalják a küzdelmet és nem hozzák meg életál-dozatukat – ma, lehet, mi sem vagyunk. A történelemkönyvek szerint elbukott a szabad-ságharc. A történelem rendje szerint azonban győzött. Pont úgy, aho-gyan 1956 is. Erre bizonyí-ték a ma szabadsága. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!Október 6-a a magyar történelem gyásznapja. A tatárokkal vívott Muhi csa-ta április 12-i dátuma nem közkeletű, de a mohácsi vész napja, augusztus 29-e sem sokkal ismertebb, noha 12 évvel később ugyanezen a napon esett el Buda vára is. Még az augusztus 13-i világosi kapitulációnál is jobban emlékszünk Arad-ra, mert ez a város valóban szimbólum lett, a hősi küz-delem utáni megtorlás emléknapja. Kossuth 1890-ben rögzí-tett emlékbeszédében Aradot a „Magyar Golgotá-nak” nevezi. És milyen talá-ló ez a kép. Ahogyan Jézus szenvedésével megváltot-ta a világot a Golgota hegyén, úgy áldozták vérüket a szabadságharc mártírjai a magyar hazáért. Ők a mi szabadságunkat váltották meg.Ezért tehát Arad emléke nem lesújt, nem megfé-lemlít, hanem épp ellenke-zőleg: bátorít, ösztönöz: ha ilyen kiváló emberek az életüket áldozták a nemze-tért és egész Európa sza-badságáért, akkor igyekez-nünk kell méltónak lenni hozzájuk!„A bús bitókra hittel néz-zetek!”Kedves Emlékezők!Október hatodika győz-tes vereségéhez csak úgy lehetünk méltók, ha Magyarország és Európa szabadságáért ma is síkra szállunk. Ha nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni, ha nem hallgatunk – hanem harcolunk a hitünkért, magunkért és a jövőért.A szabadságharcot ma például Brüsszellel, Páriz�-zsal és Berlinnel vívjuk – de a saját nemzetünk jövője mellett Brüsszelért, Pári-zsért és Berlinért is. Ránk, tisztelt hölgyeim és uraim, a Teremtő Úristen ezt a feladatot mérte. De cserébe erőt is adott a helytálláshoz, és adott becsületet és dicsőséget is. Október 6-a győzött. Győzni fogunk mi is!Éljen a magyar szabad-ság, éljen a haza!(Bizzer András önkormány-zati képviselő beszéde a Székely kertben, a Polgári Kanizsáért Alapítvány októ-ber 5-i megemlékezésén)Fotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésA látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosztály érin-tett, mert az élet- és munkakörülmé-nyek változásával egyre több embernek van szüksége korrekció-ra. Október 31-ig a Sashalmi Opti-kában térítés nélküli szolgáltatás-ként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egy-szerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol szemész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezé-sére. A legkorszerűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett októberben teljes körű szemé-szeti vizsgálatot, szürkehályog- és glaukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonsá-got, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstechnológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precí-zebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alapján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jut-hatunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb esz-köz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasz-tásánál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keret-próbálást, a lencse kiválasztását, a nagy pre-cizitású mérés pedig biztosítja a sze-mélyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sashalmi Optikában az egyedülálló és kifino-mult mérési módszerekkel tökéle-tesen személyre szabott szemüve-get készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyár-tásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Vari-lux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szemüveglencséket most elégedett-ségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul októ-ber 31-ig egy akció keretében akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, tartalékba még egy pár ugyanolyan szemüveget kap ajándékba min-den kedves vásárló.Multifokális lencse akció50%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962Tel.: 20/286-7877 (hívható H-P-ig 9-17 óráig)„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sas hal mi Optiká ban „VARILUiluXX series”az ÉleslátásÚJDIMenzióJA8PÁLYÁZATI FELHÍVÁSa „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj támogatás elnyeréséreNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj támogatás szabályairól szóló 3/2016 (II.3.) önkormányzati rendelete alapján a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán tanulmányokat folytató hallgatók részére.Pályázók köre: A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán mérnök informa-tikus -, illetve turizmus-vendéglátás szakon az első diploma megszerzése érdeké-ben BSc/BA képzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató a 2018/19-es tanév I.-II.-III. éves hallgatók, függetlenül azok lakóhelyétől.A felsőoktatási ösztöndíj havi öSSzege: 15 000 Ft.A felsőoktatási ösztöndíj egy tanulmányi félévre, az I. félév esetén a szeptember 1.- január 31. közötti 5 hónapra szól, folyósítására egy összegben kerül sor.A jogosultság feltétele: A „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztön-díj támogatásban évfolyamonként az a 10 fő mérnök informatikus és 10 fő turiz-mus-vendéglátás szakos hallgató részesülhet, aki:első féléves hallgatók esetén: a tíz legmagasabb felvételi pontszámmal került felvételre, felvételi pontszáma azonban 300 pontnál nem alacsonyabb,legalább egy eredményes félévet befejezett hallgatók esetén: akik legalább 3,00 súlyozott tanulmányi átlagot elértek.A pályázat benyújtásának módja: A pályázati dokumentációt személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-tal Humánigazgatási Csoportjánál (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Pályázati dokumentáció részei: Kérelem a „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőokta-tási ösztöndíj igényléséhez (letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról)hallgatói jogviszony igazolásaz előző félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányaBeadási határidő: 2018. október 15.A pályázatról további információ kérhető személyesen vagy telefonon a Polgár-mesteri Hivatal Humánigazgatási Csoportjánál (Bagarus Ágnes 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. T: 20/849-2333).Dénes Sándor polgármester
„ 2018. 10. 12. | 15gazdaságTavaly óta nem válto-zott érdemben a hami-sított termékek iránti kereslet a magyar lakosság körében, a legnépszerűbb cso-portot továbbra is a ruházati termékek jelentik a hamis ter-mékek vásárlása kap-csán, derült ki a Hami-sítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) és a Tárki legfrissebb közös kutatásából. A válaszadók 65 száza-léka a jelenleginél szi-gorúbban büntetné a hamisítókat.A válaszadók 14 százaléka vásá-rolt az elmúlt egy évben valami-lyen hamis terméket. A kétes ere-detű áruk megvásárlásával kap-csolatban általánosságban elmondható, hogy az elmúlt évek-hez viszonyítva nem történt iga-zán jelentős változás. Ez érvényes a hamisítással kapcsolatos attitű-dökre is: a megkérdezettek 83 szá-zaléka nem vásárolna hamis ter-méket, ami nagyjából megegye-zik az elmúlt négy évben kapott eredményekkel. A tanulmányból ugyanakkor az is kiderül, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra sem egyforma mérték-ben érdeklődnek a fogyasztók a különböző termékkategóriák iránt. – A HENT által 2009 óta végzett éves fogyasztói kutatások eredmé-nyeiből kirajzolódó tendencia alapján azt látjuk, hogy az alacso-nyabb ár még mindig nagyon erős befolyásoló tényező – mondta el a kutatás eredményei kapcsán Németh Mónika, a Hamisítás Elle-ni Nemzeti Testület titkára.Az összes terméktípust figye-lembe véve továbbra is a bizonyta-lan forrásból származó gyógysze-rek elutasítottsága a legerősebb (95%) a lakosság körében. A HENT és a Tárki közös kutatásából az is kiderül, hogy a ruházati cikkek elutasítottsága a 2017-es adatok-hoz viszonyítva változatlan (66%). Az illatszereknél és kozmetikumnál ugyan 3 százalékpontos esés (82%) történt tavaly óta, de ez nem jelen-tős változás az elmúlt évek ered-ményeit figyelembe véve. A meg-kérdezettek közel egyötöde (18%) vásárolna, illetve fogadna el illegá-lisan másolt, letöltött számítógé-pes programokat, ami nagyjából összhangban van az elmúlt öt évben mért 15-20 százalé-kos aránnyal. Az idei fel-mérésben az internetezők 12-13 százaléka állította azt, hogy nézett vagy hallgatott volna nem jog-tiszta filmet, zenét. Az ille-gális letöltést választók több mint fele (51%) azzal indokolta a letöl-tést, hogy nem akar fizetni ingyen is beszerezhető tartalmakért. Ugyanakkor kifejezetten riasztó adat, hogy csaknem háromnegye-dük (74%) egyáltalán nem lenne hajlandó azért fizetni, hogy legális forrásból férhessen hozzá online tartalmakhoz.A kutatás kitért arra is, hogy a lakosság hogyan vélekedik a hami-sítás szankcionálásáról: a magyarok szigorúan ítélik meg a hamis ter-mékek árusítását, mivel közel két-harmaduk (63%) bűncselekmény-nek tartja a hamisítványok eladá-sát, 29 százalékuk pedig a fogyasz-tót is felelősségre vonná. A válasz-adók 65 százaléka a jelenleginél szigorúbban büntetné a hamisító-kat, 71 százalékuk pedig fontosnak tartaná a mostaninál gyakoribb és hatékonyabb ellenőrzést. A hamisítás veszélyeinek meg-ítélésével kapcsolatban 2017 óta jelentősen, 8 százalékponttal meg-ugrott azon válaszadók aránya (51%), akik szerint a hamisítás való-ban veszélyes, ugyanakkor csak a válaszadók egyötöde (21%) gon-dolja úgy, hogy a jelenség nem rejt igazi veszélyt. Huszonhét százalék bizonytalan a kérdés kapcsán, ami jelzi, hogy a témában közel sem egyértelmű a lakosság állásfoglalá-sa. A veszélyekkel tisztában lévők magas aránya valószínűleg össz-hangban van azzal a jelenséggel is, hogy 56 százalék úgy gondolja, a hamisítás miatt munkahelyek szűnnek meg, ami 2017 óta 5 szá-zalékpontos ugrást jelent. – A HENT tízéves fennállása óta különös figyelmet fordítunk arra, hogy évente felmérjük a hazai fogyasztók hamisítással kapcsola-tos attitűdjeit, megértsük a moti-vációjukat, és a megismert adatok alapján hatékony cselekvési tervet terjesszünk elő a döntéshozóknak – fogalmazott a HENT titkára. Németh Mónika szerint egyre több az olyan fogyasztó, aki tisztában van a hamisítás által okozott gaz-dasági és társadalmi veszélyekkel, ami azért is különösen fontos, mert a korábbi nemzetközi kutatások becslései szerint hazánkban éven-te 11 ezer állás kiesése vezethető vissza a szellemi tulajdonhoz kap-csolódó iparágakat sújtó hamisí-tásra, így az átlagot meghaladva sajnos az Európai Unió hetedik helyén állunk. Kanizsa71% a mostaninál hatékonyabb és sűrűbb ellenőrzés híve65% szigorúbban büntetné a hamisítókatKici kinai és az abidasA magyarok harmada venne hamisított ruházati terméketMárkajelzések ugyan vannak, de a fele sem igaz…
2018. okt. 13.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-08:002018. okt. 14.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61019:00-06:002018. okt. 15.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Be-járat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002018. okt. 16.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002018. okt. 17.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002018. okt. 18.BENU gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002018. okt. 19.BENU gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánsertéscomb 1150-1200 Ft/kgszilva 250-450 Ft/kgpaprika 300-450 Ft/kgburgonya 160-220 Ft/kgvöröshagyma 250 Ft/kgsütőtök 200 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások10. 16. 10:00-15:00 General Electric NagykanizsaAdj vért, és ments meg három életet!Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásraGyógysz ertáriügyeletTárSKeresőTársközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni párját! Tel.: 20/272-1461; Komolyan Gondolom Társközvetítő. 67 éves (167/78) jó egzisztenciával rendelkező hölgy várja társközvetítőnkön keresztül művelt, intelligens úr jelentkezését. Tel.: 20/272-1461; Komolyan Gondolom Társközvetítő.vegyesVeterán mopedet és fűnyíró motort eladok, vagy cserélek billentyűs hangszerre. Nk. Érd.: Tel.: 93/310-364. A Kanizsa Vízilabda SE úszásoktatást hirdet 5-8 éves lányok és fiúk részére. Teljesen kezdő és úszás előképzettséggel már rendelkező gyerekek jelentkezését egyaránt várjuk. A foglalkozások időtarta-ma 50 perc, ami játékos, élmény alapú oktatást biztosít a gyerekek számára.A foglalkozások ingyenesek, kizárólagaz uszodába kell a belépőt megvásárolni. Helyszín: Nagykanizsa Fedett UszodaIdőpontok: szombatonként 9.15-10.05 7-8 éves korosztály10.15-11.05 5-6 éves korosztályEdző: Gondi ZoltánBővebb információ és jelentkezés: Gondi Zoltánnál személye-sen szombaton 9.00-9.30 között az uszoda előterében, illetve a +36-30/924-8811-es telefonszámon.TOBORZÁS
2018. 10. 12. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Október 13., szombatKálmán, EdeA Kálmán török-magyar eredetű, jelentése: maradék. Az Ede az Edvárd német rövidüléséből önállósult.Október 14., vasárnapHelénA Heléna görög eredetű, jelentése: vitás (esetleg: Nap, Hold). Október 15., hétfőTetEréz, tEréziaA Teréz görög eredetű, jelentése: hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, vadászni. A Terézia a Teréz latinos továbbképzése.Október 16., keddGál, AuréliaA Gál kelta-ír eredetű, jelentése: kakas. Az Aurélia latin eredetű, jelentése: aranyos.Október 17., szerdaHedvigA Hedvig német eredetű, jelentése: harc. Október 18., csütörtökLukácsLatin eredetű, jelentése: Luciana tartományból való férfi.Október 19., péntekNándorA nándor népnévből származik, bár vitás az eredete, a jelentése pedig bizonytalan.Az előző heti rejtvény megfejtése:A jó ügyvéd ismeri a jogszabályokat, a kiváló ügyvéd ismeri a bírót.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtFELHÍVÁSA Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) határozatával döntött arról, hogy a fűtési költségek viselésével összefüggésben a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy táv-fűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is részesülhetnek egy-szeri természetbeni támogatásban. Az igények felmérését az érintett helyi önkormányzatok végzik. A támogatást a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesü-lő, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartá-sok kérhetik.Az igénybejelentéshez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kérhető, vagy a város honlapjáról (www.nagy-kanizsa.hu/polgármesteri hivatal/e-ügyintézés, kitölthető nyomtatvá-nyok/humánigazgatási csoport/igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentéshez) letölthető.Az igénybejelentés 2018. augusztus 22. napjától a Polgármesteri Hiva-tal Humánigazgatási csoport ügyfélszolgálatán (8800, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nyújtható be.Ügyfélfogadási idő: hétfő 08.00-16.00 szerda 08.00-16.30 péntek 08.00-12.00Az igénybejelentés benyújtásának határideje: 2018. október 15.A fentieken túl tájékoztatom Önöket arról, hogy az Országos Kataszt-rófavédelmi Főigazgatóság az igénybejelentés tartalmát jogosult ellen-őrizni, az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszű-nik. A 12.000,- Ft értékben nyújtott természetbeni támogatás a fűtő-anyagra vonatkozik (tüzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett) és nem fedezi az egyéb, pél-dául a szállítási, darabolási költséget.Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír kiirodalmi és képzőművészeti alkotásoknaka Kanizsai Antológia 19. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműve-ket az alábbi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 19. számában,2018 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza,másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2018. október 29. (hétfő) 16.00 óráigMEGHÍVÓ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését2018. október 25-én (csütörtök) 16.00 óráraközmeghallgatáscéljából összehívomAz ülés helye:Vasemberház Díszterem(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.) A közgyűlésre tisztelettel meghívom.Nagykanizsa, 2018. október 1.Dénes Sándor polgármester KISEBB ÉS NAGYOBB VOLUMENŰ BEFEKTETÉSEKHEZ EGYARÁNT.Nagykanizsa belvárosában ÜZLETEK ÉS IRODÁK KIADÓKHÍVJON MINKET A 06 30 799 4989-ES TELEFONSZÁMON ÉS KIVÁLASZTJUK AZ ÖNNEK LEGMEGFELELŐBB HELYISÉGET!
2018. 10. 12. | 19önkormányzatAz állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira figyelemmel 2018. október 15. és 2018. november 30. között Nagykanizsa város közigazgatási területén tartott ebek összeírását végzi. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szükséges nyomtatvány (ebösszeíró adatlap) beszerezhető a Polgármesteri Hiva-tal (Nagykanizsa Erzsébet tér 7.) alagsori ügyfélfogadójában, vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról. Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy ebösszeíró adatlapot kell kitöltenie. Az ebösszeíró adatlapot legkésőbb 2018. november 30-ig az önkormányzathoz kell visszajuttatni személyesen vagy postai úton. Nem kell kitölteni az ebösszeíró adatlapot abban az esetben, ha az ebet az ebtartó az önkormányzatnál már bejelentette, az eb jelen-leg is a tulajdonában van és azt Nagykanizsa területén tartja. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal alag-sori ügyfélszolgálatán kérhető ügyfélfogadási időben (kedd és csütör-tök 8.00-12.00 és 13.00-16.00) vagy az alábbi telefonszámokon: 20/849-2470, 20/849-2484. Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm.rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzpon-derrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabály-ban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szí-veskedjék a jeladóval nem rendelkező ebet állatorvosnál megjelöltetni- az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon szereplő adatok szolgáltatására, annak elmulasztása esetén az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) kormányren-delet alapján 30.000 Ft pénzbírsággal sújtandó- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatla-pok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogjákTÁJÉKOZTATÁS AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁSRÓLNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 10/2015.(III.02.) önkormányzati rendeletével az ebrendészeti hozzá-járulás tárgyában rendeletet alkotott, mely 2015. március 15-én lépett hatályba. s A rendelet hatálya arra a természetes személy, jogi vagy jogi szemé-lyiség nélküli szervezet ebtulajdonosra terjed ki, aki Nagykanizsa közigazgatási területén ebet tart.s Az eb tulajdonjogának megszerzését az ebtulajdonos a szerzéstől számított 15 napon belül köteles írásban az önkormányzatnál beje-lenteni. s Ebtulajdonosnak kell tekinteni azt is, aki az eb tulajdonjogát az önkormányzatnál nem jelenti be, de annak ténye az ebösszeírás során megállapítást nyer. Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke: a) veszélyes eb vonatkozásában ebenként: 20.000 Ftb) más eb esetében ebenként: 5.000 Ft.s Az ebtulajdonosnak a június 30-ig elpusztult eb után fenti ebren-dészeti hozzájárulás felét kell megfizetnie, amennyiben az eb elpusz-tulását legkésőbb július 15. napjáig bejelenti és azt az eb oltási könyvé-be az állatorvos által tett bejegyzéssel igazolja. s Az ebtulajdonosnak az ebrendészeti hozzájárulás felét kell megfizet-ni akkor is, ha ebét legfeljebb június 30-ig Nagykanizsa közigazga-tási területén belül tartja és az eb közigazgatási területről történő kikerülését legkésőbb július 15-ig bejelenti. Az éves ebrendészeti hozzájárulás megállapítása és megfizetése: s Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről és a mentességről az ebtulajdonos által írásban bejelentett és igazolt tényekre, változásokra figyelemmel a polgármester minden év szeptember 30-ig határo-zattal dönt, amit az ebtulajdonos részére megküld. s Amennyiben szeptember 30-át követően válik ismertté olyan ebtar-tó személye, akivel szemben az ebrendészeti hozzájárulás kiszabásá-nak feltételei egyébként fennállnak, az ebrendészeti hozzájárulást vele szemben pótlólag határozattal meg kell állapítani. s Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos évente egy összeg-ben, minden naptári év október 30. napjáig, a szeptember 30-át követő megállapítás esetén 30 napon belül köteles megfizetni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Mentességek, változások igazolása bejelentése: s Az eb az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-vény 42/C. § (4) bekezdésben meghatározott mentességét az alábbi iratokkal kell igazolni: a) törzskönyv másolata (magyar fajta esetén)b) mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az ilyen tartást rögzítő orvosi igazolás, c) az Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkal-massági vizsgabizonyítvány, d) az állatorvos igazolása az ivartalanításról,e) állatmenhely, ebrendészeti telep vagy állatvédelmi szervezet igazo-lása az örökbefogadásról,f) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szerv, a nemzetbiztonsági szol-gálat vagy a közfeladatot ellátó őrszolgálat igazolása az eb alkalmazá-sáról. s Az eb tulajdonjogában beállt változást az eladó (ajándékozó) és a vevő (megajándékozott) együttesen, az ivartalanítást, a tartási hely megváltozását és az elhullás tényét az ebtartó írásban köteles beje-lenteni az önkormányzatnál a változást követő 15 napon belül. Az eb elhullását az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel kell igazolni. s Amennyiben az eb tulajdonosa az ebet állatmenhelynél, állatvédel-mi szervezetnél, vagy ebrendészeti telepen helyezi el köteles azt 15 napon belül az önkormányzatnál bejelenteni és az erről szóló igazolást bemutatni. s Az ebtulajdonos halálát a közeli hozzátartozó köteles bejelenteni az önkormányzatnál, egyben nyilatkoznia kell arról, hogy ki az állat új tulajdonosa. Kérem, hogy amennyiben az ebösszeírás során adatlapot tölt ki, úgy szíveskedjen mellékelni az a-f) pontban felsorolt mentessé-get igazoló iratokat, vagy azok másolatát. Abban az esetben, ha a tulajdonában lévő ebet korábban már bejelentette, úgy kérem, hogy szíveskedjen meggyőződni arról, hogy az adatokban esetlegesen bekövetkezett változást bejelen-tette-e. Együttműködését köszönöm! Dénes Sándor polgármester KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP” című nyomtatványhozAz I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azo-nosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsá-tott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyo-maton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell. Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatko-zást, vagy adta ki az okmányt.HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútle-vél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁ SRA Tisztelt Ebtartók!
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. október 13-19.Október 13., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 02:10 Látogató, 02:40 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:55 Híradó, 08:10 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 08:40 Látogató, 09:10 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapo-zó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 18:40 Egis Körmend – Alba Fehérvár NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 20:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:25 Kani-zsa TV Filmklub: Dupla vagy semmi (vígjáték), 21:50 Info blokk, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:00 Lapozó.Október 14., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Egis Körmend – Alba Fehérvár NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 02:15 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 02:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Egis Körmend – Alba Fehérvár NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 08:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:55 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk (a hagyományok magazin-ja), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet a református templomban, 19:10 Sztárportré – Szentpéteri Csilla, 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:45 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színhá-zi magazinja), 20:15 Aktuális – Hargita, 20:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:55 Lapozó. Október 15., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Istentisztelet a református templomban, 01:10 Sztárportré – Szentpéteri Csilla, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 02:15 Aktuális – Hargita, 02:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet a református templomban, 07:40 Sztárportré – Szentpéteri Csilla, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:15 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 08:45 Aktuális – Hargita, 09:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:25 Lapozó, 12:00 Sztár-portré – Szentpéteri Csilla, 12:25 Forgószínpad (a helyi tele-víziók közös színházi magazinja), 12:55 Aktuális – Hargita, 13:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:00 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme – Kaposi Zoltán történész, egyetemi tanár elő-adása, 20:35 Híradó, 20:50 Jogász, 21:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:20 Lapozó.Október 16., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme – Kaposi Zoltán tör-ténész, egyetemi tanár előadása, 02:20 Jogász, 02:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:30 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 08:00 Híradó, 08:15 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme – Kaposi Zoltán történész, egyetemi tanár elő-adása, 08:50 Jogász, 09:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 13:00 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme – Kaposi Zoltán történész, egyetemi tanár előadása, 13:35 Jogász, 14:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 14:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Lovas magazin, 20:35 Híradó, 20:50 Székely kony-ha, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Október 17., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Lovas magazin, 02:15 Székely konyha, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarka-nizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Lovas magazin, 08:45 Szé-kely konyha, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Lovas maga-zin, 13:25 Székely konyha, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasá-gi testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerek-műsor), 20:00 Aktuális – Hargita, 20:30 Híradó, 20:45 Sztárportré – Béres Alexandra, 21:15 K’arc (kulturális maga-zin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Október 18., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Aktuális – Hargita, 02:10 Sztárportré – Béres Ale-xandra, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 07:55 Híradó, 08:10 Aktuális – Hargita, 08:40 Sztár-portré – Béres Alexandra, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Aktuális – Hargita, 13:25 Sztárportré – Béres Alexandra, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Creative chef Nagy Eszterrel, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Október 19., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Creative chef Nagy Eszter-rel, 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismertterjesztő sorozat), 08:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Kalando-zoo (ismertterjesztő sorozat), 13:25 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kani-zsa TV sportmagazinja), 20:00 Látogató, 20:30 Híradó, 20:45 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
A Nagykanizsai Futsal Club szezonbeli második idegenbeli találkozójára utazott a minap, amelynek helyszíne Pécs volt. Nagyék akár győzhettek is volna, de végül üres kézzel távoztak a baranyai megyeszékhelyről. PTE PEAC R-Bus (8.) - Nagykanizsai Futsal Club (7.) 3-2 (1-1)NB II Nyugati csoport fér-fi futsal-mérkőzés, 6. fordu-ló. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 70 néző. Vezette: Borbás (Bereczki, Minda). G.: Varga T. (3.), Huszty (22.,25.), illetve Nagy T. (1.), Szakmeiszter J. (29.)Nagykanizsa: Szőke R. - Horváth E., Nagy T., Schul-ler, Szakmeiszter J. Csere: Szakmeiszter Á. (kapus), Losonczi, Koronczai, Sza-lai D., Kollár, Novák L., Pesti A., Budai L. Edző: Bagó Gábor.A nagykanizsaiak a múlt hét szerdai csengeri Magyar Kupa-mérkőzésü-ket „lemondták”, a bajnok-ság legutóbbi fordulójában pedig Pécsre voltak hivata-losak. A helyieket az NB II-es futsal mérkőzés túlzot-tan nem hozta lázba, pedig aki kilátogatott, a 3. percre már két találatot is látha-tott. A gólváltás után a tabellán a középmezőny-ben tanyázó csapatok takti-kai csatájának lehettek tanúi a jelenlévők, s ugyan egyik fél tartós fölényéről sem beszélhettünk, a kani-zsaiak megmozdulásaiban volt veszély. Szünet után is érvénye-sült a gyors gól elve, csak éppen akkor kizárólag a hazaiak találtak be, amelyre nem sokkal később „rárúg-tak” még egyet, így már kettővel vezettek. Nyugod-tabbak voltak a vendéglá-tók, a kanizsaiak pedig kis-sé lassan szövögették támadásaikat, amikor náluk volt a labda. Ugyanakkor a futsal sajátosságai közé tar-tozik az is, hogy az akár biz-tosnak nevezhető előny is könnyen elolvadhat, így Szakmeiszter János szépí-tése után még bőven volt idő újabb gólokat szerezni, csak éppen már egyik fél sem tudott eredményes lenni, ami a baranyai „egye-temisták” sikerét jelentette. – Sok kontralehetősé-günk volt a találkozón, ezekkel viszont nem tud-tunk élni, amit a Pécs meg is büntetett – értékelt a dél-zalaiak trénere, Bagó Gábor. – Szurkolóinknak viszont köszönjük, hogy elkísértek és mindvégig biztattak bennünket.Október 15-én, hétfőn az NFC 20 órától a Zsigmon-dy-csarnokban a PAFC-t lát-ja vendégül, amely listave-zető a csoportban, és a piliscsabaiak soraiban fut-salozik Kabát Péter is.P. L. 2018. 10. 12. | 21SportPál Dávid nem csupán a labdarúgó NB III-ban futballozik, de a teqballban is szeretne bizonyítaniEgyre inkábbA fővárosban, a Testnevelési Egyetemen rendezték az egyre inkább divatos teqball sportág országos bajnokságát, amelynek Pál Dávid személyében kanizsai indulója is volt.A program első napján a páros versenyre került sor, erre Dávid a keszthe-lyi Komoróczi Kristóffal az oldalán 21 másik duó mellett nevezett. Cso-portjukból másodikként léptek tovább, majd a négy közé jutásért is vették az akadályt. Az elődöntőben, majd a harmadik helyért rendezett meccsen azonban vereséget szenvedtek, így negyedikek lettek.Az egyéni versengés során a játszmák egyszer 20 pontig tartottak a cso-portmeccsek során, amelyek keretében húsz játékos versenyzett azért, hogy győztesként a magyar színeket képviselhesse az októberi franciaországi Világ Kupán, amelyet Reims-ben rendeznek. Pál Dávid csoportelsőként jutott tovább, a negyeddöntőt is nyerve pedig már az elődöntőben járt. A négy között is jól helyezte a labdát a kanizsai futballista, a fináléban pedig a lábteniszből jó ismerősével, Sipos Árpáddal csaphatott össze. Színvonalas, jó meccset hozott a döntő, amely Sipos 2-0-s győzelmével ért véget. – A helyszínen derült ki, hogy néhányunk számára már új szabályok sze-rint játszanak az ob-n, így erre is fel kellett készülnünk – mondta el Pál Dávid. – Igazándiból egy éve kezdtem el teqballozni, még Balatonfenyvesen és a tavalyi szezon közben 2-3 hetente, az idei nyáron azonban egy héten már többször is játszottunk, ennek pedig az idei ob-n meglett az eredménye.POLGÁR LászlóbelejönHétfőn a listavezető PAFC érkezikNagy Tamás (piros-ban) Pécsen már az első percben betalált (Fotó: Gergely Szilárd)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportJól szerepeltek a kanizsai lábtollasok az év legne-hezebb versenyén, az Újszász Kupán, amelyen öt egyesület 79 versenyzője hét versenyszámban mérkőzött egymással.A kanizsai férfi csapat Takács Endre játékos-edzővel az élen győzelmével az újszásziak egyéves veretlenségének vetett véget. A kettes számú kani-zsai egység bronzérmet szerzett, párosban pedig három kanizsai kettős állhatott fel a dobogóra.Lábtoll-labda Újszász Kupa. Kanizsai eredmé-nyek. Férfi csapat (15): 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Takács Endre, … 3. Bencsik Martin, Far-kas Balázs, Horváth Gergő, Lukács Benedek (mindkét egység Zemplén SE Nagykanizsa). Férfi páros (19): 2. Baranyai Benett, Horváth Gergő, 3. Lukács Benedek, Lukács Márton és Farkas Balázs, Takács Endre (valamennyien ZSE). Férfi egyéni (39): 6. Baranyai Benett.Gyűjtögeti pontjait a Sáskák SELukács Istvánra (sárgában) a kiskanizsaiak játékos-edzőjére nagyon figyeltek a komáriak, ő mégis eredményes volt(Fotó: Polgár László)A ZSE férfi lábtoll-csapata a dobogó tetejére állhatottTHSE-Szabadkikötő SE (15.) – FC Nagykanizsa (5.) 2-1 (1-0)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 9. forduló. Budapest, Szabad-kikötő SE-sporttelep, 100 néző. Vezette: Juhász D. (Imrő, Rózsa D.)Nagykanizsa: Borsi – Pál D., Szabó B., Major, Hor-váth B. - Gerencsér, Kretz (Lőrincz, 46.) – Horváth D., Béli M. (Kovács Gy., 73.), Vlasics – Péntek (Szőke D., 64.). Vezetőedző: Barna László.A kanizsaiak a fordulót megelőzően még utolsó helyen álló THSE-Szabadki-kötő SE legénységéhez látogattak, s a dél-zalaiak célja egyértelműen az volt, hogy az előző hetek botlá-sait kijavítsák. Reményeik már csak azért sem voltak alaptalanok, hiszen a hazai-ak a vasárnapi összecsapá-sig mindössze három pon-tot jegyeztek, s azok is dön-tetlenekből jöttek össze. Nos, a vendéglátók ezúttal megszerezték első idénybeli győzelmüket, illetve első-ként a vezetést az első félidő felénél. Kanizsai oldalon tud-ták, ennél több kell, és a második játékrészben össze is jött az egyenlítés Béli Milán révén. Talán lehetett érezni, hogy ebben a találkozóban több van, Szőke Dániel beál-lítása jót tett a vendégek játékának, ugyanakkor a hazaiak is hasonlóan gon-dolták, és a nem túl magas színvonalú találkozón a 72. percben megszerezték második találatukat is. Érdekesség, hogy az első gólt szerző Gere Zoltán-nak a cseréje, Tóth Henrik is eredményes volt a “kikö-tőbeliektől”. A dél-zalaiak a második negyvenöt perc-ben már eljutottak a zicce-rekig, ugyanakkor azokat kihagyták, ezért a vereség mondhatni törvényszerű volt. Vasárnap sárvári kiruc-canás vár a Kanizsa legény-ségére. – Próbálom finoman megfogalmazni az érzései-met így közvetlenül a talál-kozó után, maradjunk annyiban, hogy az ered-mény, a helyzetkihasználá-sunk, illetve a védekezé-sünk is hagyott kívánniva-lót maga után – összegzett Barna László vezetőedző. – Egyszerűen több kell ezen a szinten.A megyei labdarúgó baj-nokság első osztályában a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE együttese az egyik közvetlen riválisát, a Flexibil-Top Zalakomár ESE-t fogadta.A kiskanizsaiaknál nagy volt a várakozás, ezért is bosszankodhattak többet a csapat háza táján az első félidőt követően, hogy nem sikerült megszerezni-ük a vezetést. Lehet, hogy nem a legmagasabb szín-vonalú volt a találkozó, ugyanakkor hordozott magában izgalmakat, a második játékrész pedig gólokat, sőt, hazai találato-kat hozott. Lukács István játékos-edző az 52. percben végre betalált (1-0), majd Piecs László a meccs utolsó pilla-nataiban ragasztott egy nagy szabadrúgásgólt – a szezon során már nem elő-ször – a jobb felső sarokba, így győzelmet ünnepelhet-tek a vendéglátók, illetve azt, hogy egészen a tabella 11. helyéig kúsztak fel.Megyei I. osztály, 8. for-duló: Kiskanizsai Sáskák (11.)–Zalakomár ESE (12.) 2-0 (0-0). G.: Lukács I. (52.), Piecs (90.) POLGÁR LászlóKikapott az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese a bajnokság 9. fordulójában: múlt vasárnap az akkor még nyeretlen házi-gazda gárda jobb volt nála. Kanizsai meglepetés
2018. 10. 12. | 23SportKOSÁRLABDAA női amatőr NB I-es kosárlabda-bajnokság második fordulójában a Vadmacskák Tatán lépett pályára, és végig vezetve aratott nagy-arányú győzelmet.Tatai SE (13.) - Kanizsai Vadmacskák SE (6.) 58-98 (13-24, 17-22, 15-27, 13-25)Kanizsa: Kovács R. (24), Sánta (6), Hegyi (12/6), Zsámár (34/3), Kötő (14). Csere: Gutai (4), Scheiber V. (4), Scheiber E. Edző: Farkas József.Az első negyed 4. percéig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd Zsámár Lili és Kötő Luca pontjaival az első tíz perc végére tizenegy pontos lett a kanizsaiak előnye. A második fel-vonásban a vendégek továbbra is jó százalék-kal dobtak, a megszerzett labdákból gyors, könnyű kosarakat sikerült elérniük. A nagyszünet után, a negyed közepére, már húsz pont fölött volt a KVSE előnye, jól kosara-zott Farkas József együttese. A záró etapot is koncentráltan kezdték, a 9-0-s rohammal még jobban elhúztak Hegyi Vivienék, Kovács Rebeka remek védekezésének köszönhetően ebben a szakaszban is egyértelmű volt a kanizsaiak fölé-nye, akik megnyerték a tatai találkozót. – A játék minden elemében a hazai csapat fölé nőttünk, és kiváló egyéni teljesítmények-nek köszönhetőn arattuk a mostani szezonunk első győzelmét – fűzte a találkozóhoz Farkas József, a Vadmacskák edzője.A kanizsai hölgyek szombaton 17.30-tól a Cserháti-csarnokban a Kiss Lenke Kosárlabda Akadémia csapatát fogadják.BIRKÓZÁSNagykanizsán rendezték a diák I. és II. korcso-portos birkózók nyugat-magyarországi területi diákolimpiáját, amelyen számos kanizsai érem született.Diák I-ben aranyérmes lett Balazsin Zdenkó (50 kg), Dányi Márton (85 kg) és Pőcze Bence (58 kg), míg diák II-ben Fata József a 26 kg-osoknál lett a legjobb. Diák I-ben a dobogó második fokára Fata Rajmund (46 kg) állhatott, Nemes Marcell (46kg) és Bódogh Endre (54 kg) diák I-ben, Varga Manó (26 kg) pedig diák II-ben nyert bronzot. Pőcze Bence átvehette a Nyers László Vándorserleget, a verseny legjobb birkózójának járó elismerést is. A birkózó diák-olimpia országos döntőjét novemberben Szi-getszentmiklóson rendezik, oda, iskoláikat kép-viselve, az érmes sportolók jutottak tovább. TENISZAz Energia Szabadidősport Klub nyílt amatőr páros teniszversenyét a három kanizsai tenisz-klub pályáin kezdték, majd a nap folyamán a végjáték már az Energia pályáin zárult.A teniszezők tíz településről érkeztek, és összesen 38 mérkőzést játszottak az izgalmas és színvonalas versengés közepette. A döntő is ennek megfelelően rég látott magas színvona-lú volt, melyet a Tóth János-Péntek Ábel (Bala-tonkeresztúr-Kaposvár) páros nyert meg a Sza-bó Róbert-Szele Mihály duóval (Budapest-Szombathely) szemben. A vigaszdöntőt a Mátó Elemér-Polgár Tamás (Energia Szabadidő-sport Klub-Csurgó) kettős hozta szoros mérkő-zésen. Végeredmény: 1. Tóth János-Péntek Ábel (Balatonkeresztúr-Kaposvár), 2. Szabó Róbert-Szele Mihály (Budapest-Szombathely), 3. Mol-nár József-Szalai Sándor (Zalaegerszeg-Ener-gia Szabadidősport Klub) és Patard Ágota-Rácz Attila (Energia-Nagyatád).KAJAK-KENUA Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub kisebb csapattal vett részt a fővárosi Lágymányos Kupán, melyről szép eredményekkel tértek haza a dél-zalaiak. A Plastex KKKK Lágymányos Kupán elért eredményei. Mk-1 kölyök fiú III. évf. 1500 m: 4. Hohl Marcell. MK-1 gyermek fiú II. évf. 1500 m: 3. Magura Benedek. MK-1 gyermek leány II. évf 1500 m: 1. Cséplő Natasa, 2. Pogácsás Luca. Mk-1 gyermek fiú I. évf. 1500 m: 1. Szommer Hugó, … 3. Csetneki Barnabás, 4. Kiskó Márk, 5. Polai Lehel. K-1 kölyök leány III. évf. 1500 m: 3. Szommer Héra. MK-1 gyermek fiú 0. évf. sza-badidős 500 m: 1. Polai Zsigmond, … 4. Stix Gergő, 6. Horváth Bálint. Mk-1 gyermek leány 0. évf szabadidős 500 m: 2. Lenkovics Lotti. MK-1 gyermek fiú II. évf. 3x200 m: 3. Magura Benedek-Csetneki Barnabás-Szommer Hugó. MK-1 gyermek leány II. évf. 3x200 m: 1. Pogá-csás Luca-Stix Dorina-Cséplő Natasa.Összeállította: POLGÁR LászlóIfjú birkózók léptek szőnyegre Nagykanizsán a regionális diákolimpia döntőjében (Fotó: Gergely Szilárd) SportsorokTíz település teniszezői küzdöttek egymással, végül somogyi siker született
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKTizenegy éve rendezi meg a Gesztenyés Napot Galambokon a Galamboki Hagyományőrző Ala-pítvány. Az idei rendezvé-nyen részt vett a tele-pülés apraja-nagy-ja, nyugtázta elé-gedetten az ötletgazda, Varga Attilá-né. – Ez a nap a barátságról, a szeretetről szól – jegyezte meg, hozzátéve azt is, hogy minden vendéget megkínáltak egy-egy gesz-tenye roláddal. – A plébánia udva-rán felállított sátraknál, asztaloknál nemcsak környékbeli, hanem Budapestről, Sopronból és Nagy-kanizsáról érkezett vendégekkel is találkoztunk. Bajáról egy motoros csapat érkezett, akik a polgárőrök révén visszatérő vendégeink. A Zalakaroson pihenő puchheimi vendégek pedig kimondottan e nap miatt maradtak tovább Zalá-ban. Idén a Hegyalja utca lányai, asszo-nyai vállalták fel a süteménysü-tést. A geszte-nyés szelet receptjét Kon-di Attiláné Aranka, a hagyományőrző népdalkör vezető-je osztotta meg olvasóinkkal. Kondi Attilánét az idei Gesztenyés Napon avatták Gesztenye Lovaggá Gál Sándor és Kálóczi Tibor társa-ságában.A piskóta elkészítése: 4 db tojásból egy csokis és egy sárga színű piskótalapot sütünk. Négy tojás sárgáját habosra keve-rünk 4 evőkanál porcukorral, és hozzáadjuk a 4 tojás fehérjéből fel-vert habot, majd óvatosan hozzá-keverünk 4 kanál lisztet, és sütőpa-pírral bélelt sütőformában 180 fok-ra előmelegített sütőben aranysár-gára sütjük. A csokis lap ugyanígy készül, csak a 3 kanál liszthez 1 kanál kakaóport adagolunk. A gesztenyekrém elkészítése: 6 dl tejben felfőzünk 10 dkg kris-tálycukrot és 2 vaníliás pudingport. Ezután 25 dkg porcukrot habosra keverünk 40 dkg margarinnal, és hozzáadunk 70 dkg gesztenye-masszát. Miután kihűlt a pudingos krém, összekeverjük vele. Az így kapott krém felét a csokis piskóta-lapra kenjük, majd ráhelyezzük a sárga piskótát. A maradék krém a sárga lapra kerül. Ezután 6 dl tej-színt felverünk 2 db habfixáló por-ral, 1 vaníliás cukorral, 1 kanálnyi porcukorral, és rásimítjuk a süte-mény tetejére. Végül csokireszelék-kel díszítjük. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Nem csak az évszakok váltják egy-mást nagy sebességgel, időnként önnek is változnia kell. Itt az ideje annak, hogy gondoljon a saját bol-dogságára is. Bika: 04.21-05.21. Legyen az eddigieknél játékosabb, ne sértődjön meg, ha nem ön áll mindig az események középpontjában. Fog-ja fel kedélyesen a történéseket.iKrek: 05.22-06.21.Ön is jól jár azzal, ha felpezsdíti maga körül a mindennapjait. Min-denesetre gondolja át, hogy kiket akar meghívni ezekre a zártkörű hegyi partikra.Rák: 06.22-07.22. A házimunkában ne mutogasson másokra, hanem végezze el azt, ami az ön feladata. A fáradtságát kipihen-heti akár jóleső semmittevéssel is. Oroszlán: 07.23-08.23. Baráti körben családcentrikus em-ber hírében áll. Ha főzni is megta-nulna, nemcsak követőkre találna közöttük, hanem több idő jutna a kerékpártúrákra is.Szűz: 08.24-09.23. Ha nem tudja kitalálni, mivel lehet levenni a párját a lábáról, akkor sürgősen változtasson ezen. Így könnyedén elérhet nála mindent, amit akar.Mérleg: 09.24-10.23.Mostanában szinte szárnyakat kapott a képzelete. Olyan történetek is eszé-be jutnak, amit mások már rég elfelej-tettek. Érdemes feljegyeznie őket.sKorpió: 10.24-11.22. A csillagok szerint hamarosan megle-petésben lesz része. Az örömtől szin-te szóhoz sem tud jutni. Szerencsére lesz valaki, aki kitalálja a gondolatait.Nyilas: 11.23-12.21. Eddig a saját álmai megvalósítására törekedett. Most tegyen másképp, és valósítsa meg a párja álmait. Nagy örö-met szerezne vele mindkettejüknek.Bak: 12.22-01.20. Sose adja fel az álmait csupán azért, mert nincs pénze. Ha teheti, szabad óráiban meditáljon, és közben meg-érkezik a legjobb megoldás is.Vízöntő: 01.21-02.19. Ha túl sokat vár el másoktól, előbb-utóbb csalódás éri. Nyújtózkodjon addig, ameddig a takarója ér, és akkor nem szorul senki segítségére sem.Halak: 02.20-03.20. Gyakran előfordul önnel, hogy nem tud mit kezdeni magával a szabad-idejében. Érdemes elgondolkodnia azon, hogy miért is pártoltak el öntől a barátai.Gesztenyés szelet GalambokrólKondi Attiláné Arankát idén Gesztenye Lovaggá avatták (Fotó: Bakonyi Erzsébet)HIRDETÉS
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 36. SZÁm, 2018. október 19.Kőrösi: 50!15Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTBefejeződött az őszi virágültetés a belvárosban. A Netta- Pannonia munkatársai a VIA Kanizsa Zrt. megbízásából 15 500 árvácskát és kilencezer tulipánhagymát ültettek el az elmúlt napokban. A virágok az Erzsébet teret és a Fő utat díszítik. A szakemberek múlt szerdán kezdtek hozzá a talaj előkészítéséhez, a tápanyag utánpótlásá-hoz és az ültetéshez. A munkákkal mostanra végeztek. Együttműködési megállapodást kötött a kanizsai és a lendvai kamara. Ennek célja, hogy erősítsék a két város gazdasági, kulturális és turisztikai kapcsolatait, segítsék a helyi vál-lalkozókat, valamint közösen valósítsanak meg európai projekteket. – A jövőben ez főleg a kis- és középvállalkozókat fogja érinteni, ami nálunk is fontos terület. Másrészt pedig az informatika és a digitális világban való együttműködés a célunk – összegzett dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az együttműkö-dést a NAKKIK kezdeményezte, a két kamara a jövőben rendszeresen találkozókat is szervez. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPETérképJavában tartanak a mezőgazdasági mun-kák Zalában. Képünkön egy talajla-zító (jobbra) és egy vetőgép látható Nagyrécse közelében.Jut eszünkbe: Ki gépen száll fölébe, annak tér-kép e táj… Itthon vagyunk, s ha Isten is úgy akarja, lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér…Kanizsa24500IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyMegállapodtakFotó: Jancsi LászlóFotó: Gergely Szilárd
2018. 10. 19. | 3A HÉT TÉMÁJA„Mondd el ezt azoknak, akikkel találkozol majd a harmadik évez-red Egyházában. Úgy látom, az Egyház halálos sebet kap valami-től. Mélyebb, fájdalmasabb sebet, mint amiket ebben az évezredben szenvedett el – utalt a pápa a kom-munizmusra és a náci diktatúrára. – Iszlamizmusnak hívják. Elözönlik Európát; Európa olyan lesz, mint egy pince: régi relikviák, félho-mály, pókhálók. Családi ereklyék. Nektek, a harmadik évezred Egy-házának kell megállítani az invázi-ót. Nem fegyverekkel, az már nem lesz elegendő, hanem a hitetek-kel, amelyet hitelesen éltek meg” – idézte tavaly a katolikus hírpor-tál Szent II. János Pál pápa 1992-es szavait, ahogy egykori túrázó tár-sa, Mauro Longhi atya megőriz-te. Bár a világsajtó bevándorlás-párti része azonnal a tanúság hitel-telenítésével próbálkozott, a Magyar Kurír további, sőt gyarapítható, ilyen értelmű pápai megnyi-latkozást idé-zett.A dialógust az iszlámmal okosan, a lehe-tőségek és határok pontos isme-retében és Istennek minden gyer-mekére vonatkozó üdvözítő terve iránti bizalommal kell folytatni. Szem előtt kell tartani a mélyen keresztény gyökerű európai kultú-ra és az iszlám gondolkodás közöt-ti különbséget – szögezte le II. János Pál pápa 2003-as Ecclesia in Europa kezdetű apostoli buzdítá-sában. 1985-ben pedig szót emelt a kölcsönösség hiányáról, az iszlám-ra utalva: Érthető a keresztények megütközése és csalódottsága, akik például Európában befogad-ják más vallások híveit és biztosít-ják vallásgyakorlásuk lehetőségét, s ugyanakkor azt látják, hogy a keresztény vallás gyakorlását tilt-ják olyan országokban, melyek-ben ugyanazon vallások hívei, mint többség kizárólagossá teszik a saját vallásukat.1982-ben a pápa így szólította meg Európát: „Térj magadhoz. Légy önmagad. Fedezd föl erede-tedet. Éleszd föl gyökereidet.” Majd az előbb már idézett aposto-li buzdításában így folytatta: A szá-zadok folyamán megkaptad a keresztény hit kincsét. Ez az evan-géliumból fakadó elvekre alapoz-za életedet, és belőle fakadnak a termővesszők nemzeteid művé-szetében, irodalmában, gondolko-dásában és kultúrájában. De ez az örökség nemcsak a múlthoz tarto-zik; terv is a jövőre, amit át kell adnod az eljövendő nemzedékek-nek, mert a személyek és a népek életének forrása, melyek együtt alkotják az európai földrészt. Figyelemre méltó, hogy három évvel pápává választása előtt, egy 1975-ös vatikáni lelkigyakorlatá-ban mire figyelmeztetett a krakkói érsek. Karol Wojtyła világosan kijelentette: az embert fenyegető két veszély, a fogyasztói felfogás és az egyházüldözés közül messze az utóbbi okozza a nagyobb kárt. Negyven évvel később, 2015-ben Nyugat-Európa ájultan behó-dolt, Kelet-Közép-Európa azon-ban szilárdan ellenáll.PAPP János,,Szentatya, miután hazaérünk, letérdelünk, és Önért lukakat imádkozunk a kövekbe” – ígérte Stefan Wyszyński bíboros az 1978. október 22-i beiktatás után minden lengyel nevében. A képen Szent Péter utóda a prímás gyűrűjét csókolja meg Előrelátóvagy látnok?„Nektek kellmegállítani az inváziót!”Prófétaként előre látta a következő évtizedek során a kereszténység pusz-ta léte ellen bekövetkező támadásokat, s ezek ellenében fogalmazta meg hitét Istenben, emberben, családban, nemzetben, hazában, a keresztény-nek megmaradó Európában. Az életében bekövetkezett történelmi változá-sok visszájára fordulhatnak a jelenlegi hatalmi központok túlnyomó több-ségében uralkodó keresztényellenesség következtében, ha a nagy pápa tanítását elhanyagolnánk – figyelmeztetett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Pápa a vasfüggönyön túlról címmel rendezett konferencián. Miért tisztelik II. János Pált a nem hívők is? Eszményekre mindannyiónknak szüksége van. A mai embert megfosztották eszményképeitől, és helyükbe bálványokat állítottak. Az igazi eszmény útmutató erőket rejt magában, melyeket, ha végleg félreállítunk, elnyel bennünket a sötétség(Fotó: Fortepan)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésNem kísérlet, valóság!Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!www.keno.huNyerj napontaakár 1 milliárd forintot a Kenóval!Mindennapos jelenség!KENO reminder sajto 202x270.indd 12018. 09. 25. 11:04
2018. 10. 19. | 5AktuálisFeldman Zsolt a legnagyobb magyaror-szági kiviültetvényben tett látogatásakor elmondta: a tárca lehetőséget lát a kivi és a füge magyarországi termesztésében, ezért kezdeményezte az EB-nél a termeléshez kötött, hektáralapú támogatás kiterjeszté-sét. Ezen felül elindult ezen gyümölcsfajták ültetési szakmai feltételeinek kidolgozása, hogy telepítési támogatásra is lehetőség nyíljon. A tervek szerint már a 2019-re vonat-kozó támogatáskérelmek beadásakor jelez-hetik igényüket a gazdálkodók a kivi- és a fügetermesztésre, tette hozzá az AM állam-titkára.Láthatóan komoly piaci igény van azokra a friss gyümölcsökre, amelyek nem messziről, tartósító eljárással eltarthatóvá tett formá-ban érkeznek Magyarországra, és árban is versenyképesek, mondta a politikus. Ezen felül a kivi- és fügeültetvények munkaerő-igénye alacsonyabb sok más gyümölcskul-túráénál, ezért is érdemes a gazdálkodóknak átgondolni ezt a lehetőséget ott, ahol meg-felelőek a feltételek.Cseresnyés Péter, az Innovációs és Tech-nológiai Minisztérium parlamenti államtit-kára, a térségi Mura Nemzeti Program miniszteri biztosa arról beszélt, hogy a Magyarországon legnagyobbnak számító, hathektáros kiviültetvény egyfajta minta-program. Arra is példa, hogy a térség adott-ságait kihasználva, innovációval, új techno-lógiákat alkalmazva miként lehet az elha-gyott zártkerteket ismét termelésbe fogni, sőt, az importot kiváltani.Hozzátette: az agrártárcával egyeztetések kezdődtek arról, miként lehet a kisebb ültet-vények gazdáit támogatási forrásokhoz jut-tatni, és piacra segíteni, amire a közeli Nagy-récsén bogyósgyümölcsök termesztésére, feldolgozására és értékesítésére helyi gaz-dákból alakult termelői összefogás is példa lehet.Gyuricza Csaba, a Nem-zeti Agrárkutatási és Inno-vációs Központ főigazga-tója arról beszélt, hogy a klímaváltozás a mező-gazdaságban szüksé-gessé teszi a technoló-giaváltást. Látható, hogy elsősorban Dél-Magyar-országon olyan új növény-fajták termesztésére nyílik lehetőség az egyre északabbra tolódó termesztési övezetek miatt, amelyekre néhány évtizede még nem volt példa.Megemlítette, hogy a málnatermesztést ma már szinte nem lehet árnyékolás nélkül végezni Magyarországon, holott erre koráb-ban nem volt szükség, miközben megjelen-tek új gyümölcsök, például a kivi vagy a füge. Mindez a változás szükségessé teszi a tudományos kutatásokat is, hiszen új irá-nyokba kell mozdulnia a termelésnek. A mintegy hathektáros kiviültetvény szakmai vezetője, Miklós Ákos Márton azt mondta: a tavalyihoz képest megduplázó-dott a zöld kiviből a termésmennyiség, ami idén meghaladja a 20 tonnát, de ezen felül a sárga vagy gold kiviből is 3-4 tonnás termés-re számítanak. A nemrég kezdődött betaka-rítás előtt már hónapokkal elkelt a teljes ter-mésmennyiség, az egyik nemzet-közi áruházlánc magyarországi hálózata árusítja a becsehe-lyi eredetmegjelölésű kivit, de a jelenlegi ter-mésmennyiség több-szörösére is lenne igény.Kitért arra is, hogy nemrég a Pannon Egye-tem Georgikon Karának kutatói és a Nemzeti Élel-miszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei a becsehelyi birtokon folyó fügekísérlet fajtavizsgálatán vet-tek részt. A most 226-fajta fügével zajló kísérlet során keresik azokat a változatokat, amelyek a leginkább alkalmasak a magyar-országi viszonyok közötti nagyüzemi ter-mesztésre. Ezt segíti többek között a Miklós Ákos Márton által betelepített fügedarázs is, az alig egymilliméteres porzórovarnak köszönhetően ugyanis keményebb héjú és magasabb cukortartalmú a termés.MTIMár kiviben is erős Murafölde A termelési támogatás kiterjesztését kezdeményezte a kivi- és fügetermesztésre Magyarország az Európai Bizottságnál (EB) – közölte az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára Becsehelyen, a kiviszüret kezdetén.Politikusok is besegítettek a kiviszüretbe. Ennél azonban többet is tesznek a magyar gazdákért(Fotó: Gergely Szilárd)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésA LEGMERÉSZEBBÁLMAIDAT ISVALÓRA VÁLTHATOD!Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!www.szerencsejatek.hu*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.Minden héten több mint forintfőnyeremény vár!*3 milliárdeuj_alap 202x270.indd 12018. 09. 14. 10:58
2018. 10. 19. | 7AktuálisAz újonnan kiépített rendszernek köszönhetően egyszerre 512 ember netezhet a polgármesteri hivatal 200 méteres körzetében.Az Erzsébet téri ingyenes wifi ötlete a Fidelitas kani-zsai csoportjától származik. Léránt Gábor elnök elmondta, számos középiskolás diákkal egyeztettek a fejlesztésről, az ő javaslatukat karolták fel, a kezdemé-nyezést pedig Dénes Sándor polgármester támogat-ta. Az Erzsébet téren pár évvel ezelőtt volt már hasonló hálózat, de az nem működött tökéletesen, ezért a város vezetősége ezúttal alaposan előkészítette a fej-lesztést. A polgármesteri hivatal tetején elhelyezett készüléknek köszönhetően a tér teljes területén elér-hető az ingyenes szolgáltatás. A netfüggők a Nagyka-nizsa hotspot elérhetőségre kattintva használhatják az ingyenes wifit a belváros szívében.A sajtótájékoztatón Szász Péter, a Z-Net üzletfejlesz-tési vezetője, Dénes Sándor és Léránt Gábor (Fotó: Kanizsa TV)Ingyen wifi az Erzsébet térenBringávalaz erdei utakonAz Agrárminisztérium arra törekszik, hogy az állami erdőgazdaságok egyre több utat nyithassanak meg a kerékpáros turizmus előtt, hangsúlyozta a minisztérium földügyekért felelős államtitkára. Bitay Márton Őrs Szentpéterföldén, a Zalaerdő Zrt. 12 kilométer hosszú, Szentpéter-földe és Pusztamagyaród között felújított, kerékpározhatóvá tett útjának avatásán arról beszélt, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években csaknem 20 milliárd forintot fordítottak közjóléti beruházásokra. I Love Murafölde – két keréken is… (Fotó: MTI/Varga György)A látogatottsági adatok mutatják, hogy milyen nagy az igény a kilátók-ra, kisvasutakra, tanösvényekre vagy erdei iskolákra, és ugyanúgy igény lenne az állami erdészetek úthálóza-tának megnyitására a kerékpáros turizmus számára, mondta a politi-kus.Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parla-menti államtitkára, a Mura Nemzeti Program miniszteri biztosa azt hang-súlyozta, hogy a kormányzat, a Zala-erdő Zrt. és az itt élők összefogásá-nak példája az erdészeti út megnyitá-sa. A térségnek ugyanis – a Mura-program egyik céljának megfelelően – éppen a kerékpáros turizmus adhat kitörési lehetőséget. A miniszterhe-lyettes emlékeztetett arra is, hogy 2010 óta több mint 3000 kilométer-nyi út újult meg Magyarországon. Csak idén 160 milliárd forintos beru-házással 1200 kilométernyi út rend-betétele kezdődött el vagy indul hamarosan, a Magyar falu program keretében pedig további jelentős összeget szánnak a 4 és 5 számjegyű mellékutak felújítására.Rosta Gyula, a Zalaerdő Zrt. vezér-igazgatója a 12 kilométeres erdészeti útról elmondta: a Mura-program keretében elvégzett felújítása mint-egy 300 millió forintba került. Ez a beruházás csatlakozik az erdei kisvas-út jövő évre tervezett rekonstrukció-jához, amelynek révén újabb 8 kilo-méternyi vasútvonal nyílik meg, 40 kilométerre bővítve ezzel a közfor-galmú hálózatot.MTI
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontOktóber 19. (péntek) 19 óraFilharmónia – Fortissimo bérletÓBUDAI DANUBIA ZENEKARVezényel: Azis SadikovicMűsor: John Cage: 4,33”, Ives: The unans-wered question, Copland: The promise of living (A The Tender Land szvitből), Elmer Bernstein: A hét mesterlövész, Duke Ellington: New world ’a coming, Dvorak: e-moll szimfónia „Az új világ-ból”. Belépődíj: 4900 Ft.Október 20. és 27. (szombatonként) 9 óraGYERMEK AGYKONTROLL TANFO-LYAM – tanulási módszerek, stresszoldó technikákVezeti: Kelemen Gyula oktató. Jelentkez-ni és érdeklődni lehet a 30/929-97-52-es tele-fonszámon és az enekmondo@freemail.hu e-mail címen.Október 24. (szerda) 18 óraVilágjárók KlubjaJAPÁN, A KELE-TI SZIGETOR-SZÁG – Kálovics Ferenc vetített képes úti élménybeszámolójaA részvétel díjtalan.Október 25. (csütörtök) 19 óraSzínház - Bródy bérletVajda Katalin: ANCONAI SZERELME-SEK – zenés komédia (Veres1 Színház)Szereplők: Buch Tibor/Petridisz Hrisz-tosz, Miklós Kriszta, Fésűs Nelly, Dósa Mátyás. Belépődíj: 4000 Ft.Október 26. (péntek) 19 óraBERECZKI ZOLTÁN AKUSZTIKUS KON-CERTBelépődíj: 2900 Ft.MedgyASZAy HázOktóber 23. 10 óraÜNNEPI EMLÉKMŰSOR AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 62. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE„Rólunk beszélnek minden nyelven” – a Szivárvány Óvoda, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Szakiskola, EGYMI tanulóinak műsora.Szerkesztették és rendezték: Pacák Krisz-tina és Zsámárné Nagy Mónika gyógype-dagógusok.Október 24. (szerda) 19 óraA ZALA SZIMFONIKUSOK KONCERTJE – Részletes program a szórólapokon és plakátokon.Október 26. (péntek) 18 óraHADTÖRTÉNELMI ESTÉKFilmvetítés: A régi fény ragyogjon – Szi-getvár, 1566 (2018). Rendező: Gerebics Sándor Október 27. (szombat) 17 óraBORIBON CICÁJA – zenés bábelőadás a Nefelejcs Bábszínház előadásában. Belépődíj: 1200 Ft.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázOktóber 19. (péntek) 19 óraJazz Klub SÜLE LÁSZLÓ–BORBÉLY MIHÁLY DUÓ Belépődíj: 1000 Ft.Október 20. (szombat) 16.30 óra CSALÁDI JÁTSZÓ-TÁNCHÁZ16.30 Kerekítő foglalkozás 0-3 éves korig. Vezeti: Vajda Margit17.00 Gyermek táncház a Bojtár Népze-nei Együttessel. Vezeti: Kócza Attila18.00 Kézműves foglalkozás19.00 Felnőtt táncház. Vezeti: Tóth Ist-vánBelépődíj: 1000 Ft.ProgramajánlóOkt. 18-24. 16:00 pelyHES - KALANdrA Fel! izlandi-belga animációs film Okt. 18-24. 17:00, 20:00 AZ elSŐ EMBer amerikai történelmi film Okt. 18-24. 17:15 PAtrICK - EBBel SZEBB AZ élet angol családi romantikus film Okt. 18-24. 18:15 A MEZteleN JulIet amerikai zenés vígjátékOkt. 18-24. 19:30, 20-21-én 14:45-kor is veNOM amerikai sci-fiOkt. 18-24. 20:30 CSILL AG SZÜletIK amerikai zenés filmoktóber 18- október 24. MűsoraA nő új életre vágyikEgy férfit a mániái tesznek férfivá – gondolja Duncan, aki egy angol ten-gerparti kisvárosban tanár, és mindent tud Tucker Crowe-ról (Ethan Hawke), az amerikai rockzenészről, aki 20 évvel ezelőtt koncert közben lesétált a színpadról, és azóta sem látta senki. Duncan barátnője, Annie (Rose Byrne) úgy érzi, párját jobban érdekli a zenész, mint a hús-vér sze-relem, ezért aztán új életre vágyik. A sors úgy hozza, hogy a világhálón összeakad az igazi Crowe-val, összebarátkoznak, sőt végül találkoznak is. Az ilyen találkozások pedig ritkán végződnek szerelem nélkül. A Nick Hornby regényéből készült, A meztelen Juliet című romantikus vígjáték-ban a szerelem mellett fontos szerepet kap a jó zene és az ellenállhatat-lan angol humor is. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaBereczki Zoltán akusztikus koncertje jövő pénteken leszA Zala Szimfonikus Zenekar ünnepi programmal érkezik
A táncolás életforma, amit csak átélni lehet, szavakkal leírni nem, vallja Göller Barnabás és Kitti. Persze, ez a felismerés a testvérek-ben is csak az utóbbi években kris-tályosodott ki. Amikor alsó tago-zatosként, édesanyjuk kísére-tében először átlépték az Eraklin Táncklub Egyesület küszöbét, a társastánc nem tűnt többnek a Göller család számára, mint egy egyszerű hobbi, amely leköti az iskola után még megmaradt ener-giáit a mozgékony testvérpárnak. Négy évvel ezelőtt a fiatalok éle-tében aktuálissá vált a pályavá-lasztás kérdése, ekkor már egyér-telmű volt nekik, melyik utat választják. Az első lépések megté-telével Barnabás megvárta a húgát.– Gyerekkorunk óta a tánc bűv-körében éltünk, így a családban nem okozott különösebb megle-petést, amikor Kittivel bejelentet-tük, hogy a Magyar Táncművésze-ti Egyetemen szeretnénk tovább-tanulni – meséli Barni. – Abban maradtunk, hogy egyszerre kezd-jük el. Mivel két év van közöttünk, gondoltam, addig sem tétlenke-dem, amíg a húgom befejezi a középiskolát, így hát jelentkeztem a pécsi egyetemre, ahol történel-met és földrajzot tanulok. A fiata-loktól nem kevés áldozatot köve-telt, hogy az iskola mellett zavar-talanul hódolhassanak szenvedé-lyüknek. Időközben ráadásul egy párként kezdtek táncolni, ezért fontos volt, hogy továbbra is közö-sen edzhessenek. Nagykanizsa és Pécs között félúton, Kaposváron találtak rá jelenlegi egyesületükre, az Ametisztre, amelynek színei-ben már négy éve versenyeznek és járnak fellépésekre.– Sokáig más partnerekkel gya-koroltunk, aztán egyszer csak arra gondoltunk, miért ne próbálnánk meg együtt? Több szempontból is praktikus megoldásnak tűnt, és a táncos társadalomban amúgy sem ritka ez a felállás – magyaráz-za Kitti. – Sokkal egyszerűbb Bar-nival összeegyeztetni a napiren-dünket, ráadásul attól sem kell tar-tanunk, hogy valamelyikünk az utolsó pillanatban lemond egy próbát vagy egy fellépést.A testvérek közti bizalom tánc közben is erős köteléket jelent. Ismerik egymás rezdüléseit, és tisztában vannak azzal, mennyit várhatnak a másiktól, ha az a szo-kásosnál fáradtabb vagy esetleg rosszkedvű. Azt mondják, az is rengeteget számít, hogy őszintén, sértődés nélkül meg tudják beszélni, ha valami nem úgy megy, ahogyan azt szeretnék.– Eleinte nekünk is fura volt egy kicsit, hogy együtt táncolunk, ugyanis ez legalább annyira szól az érzelmekről, mint a technikai tudásról – teszi hozzá Barnabás. – Végül azonban rájöttünk, hogy valójában ez sem több, mint egy megoldandó feladat, az előadá-sunk része. A parketten eljátsszuk a szerepeinket, majd utána „vis�-szaváltozunk” testvérekké.Kitti és Barnabás ugyanannyira különböznek, mint hasonlítanak. A fiatal lány – saját bevallása sze-rint – zárkózott, nehezen nyílik meg idegenek előtt, nem ritka azonban, hogy táncolás közben ő vezeti a bátyját. Hozzá a latin-amerikai táncok állnak a legköze-lebb, ezzel szemben Barni nyitott-ságára jellemző, hogy a tíztánc valamennyi válfaját kedveli. – A tánc felszabadulást jelent az életünkben, azzal foglalkozha-tunk, amit szeretünk – hangsú-lyozzák. – Természetesen ezzel együtt egy nagyon kemény fizikai és szellemi igénybevételről van szó, különösen, amikor verseny-zünk. Ilyenkor alig észlelünk vala-mit a külvilágból. A családtagja-ink, barátaink gyakran odajönnek hozzánk egy-egy versenyszám után, és kérdik, láttuk-e, mennyire szurkoltak? A legtöbbször, sajnos, nem, hiszen annyira koncentrá-lunk arra, hogy a lépések a helyü-kön legyenek. Persze, ilyenkor nemcsak a zsűrinek táncolunk, hanem a közönségnek is. A lelátó-kon ülőknek pedig azt kell látniuk az arcunkon, hogy minden lámpa-lázzal, fájdalommal és fáradtság-gal teli pillanat ellenére is jól érez-zük magunkat a parketten, és a szívünket-lelkünket kitesszük az előadásért.A Göller testvérek szeptember óta Budapesten tanulnak. A Magyar Táncművészeti Egyetem táncos és próbavezető szakára jár-nak, s egyelőre még próbálgatják, miként tudják összehangolni kur-zusaikat a hamarosan számukra is megkezdődő versenyszezonnal, illetve a kaposvári edzésekkel. Kit-tiék hosszú távon azt tervezik, hogy megszerzik tánctanári képe-sítésüket. Mindketten szeretnek kisiskolásokkal foglalkozni, így a cél az, hogy átadhassák tudásu-kat, és ugyanúgy megszerettes-sék a gyerekekkel a táncot, ahogy az velük is történt kiskorukban.NEMES Dóra 2018. 10. 19. | 9KultúraKanizsáróla táncművészeti egyetem re„A szívünket-lelkünket kitesszük…”Hobbiként indult, végül a hivatásukat találták meg a társastáncban a miklósfai Göller testvérek. A 20 éves Barnabás és a 18 éves Kitti szeptember óta a táncművészeti egyetemen tanul, és naponta hosszú órákon át gyakorol azért, hogy a képzés végén átvehesse tánctanári képesítését. A testvérpár legfőbb vágya, hogy tudását és a tánc iránti szenvedélyét minél többekkel megossza.Fotó: Gergely Szilárd
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPmagazinAZINMultifokális lencse akció 30 %Jövő március 30-án és 31-én újra a Csónakázó-tónál rendezik a terep- és akadályfutó verseny egyik futamát. Az Amerikából indult megmérettetés magyaror-szági versenyszezonja idén Kani-zsán kezdődött, Miskolcon pedig nemrégiben bejelentették, jövőre ismét a dél-zalai városban lesz a spártai őrület első hazai futama, adta hírül Horváth István, a Kon-TuRplusz Egyesület elnöke.Az ezúttal kétnapossá bővített versenyen nemcsak a sprintszám-ban mérhetik össze tudásukat a modernkori spártaiak, hanem a szuper kategóriában is, ami hozzá-vetőleg 13 kilométer futást és mintegy 25 akadályt jelent. Idén a legsikeresebb magyar futam a kanizsai volt: mintegy 8 ezer induló regisztrált, és csaknem 20 ezer látogató érkezett április-ban a Csónakázó-tóhoz.A köd szépségeAz autósok s az örök pesszimisták, rosszkedvűek utálják, a roman-tikusok és az optimisták viszont gyönyörködnek benne. Ki-ki eldöntheti, melyik csoportba akar tartozni. Mi megmutatjuk, milyen a köd Nagykanizsán… Fotó: MTI/Varga György Visszatérnek a harcosok!Jövőre március legvégén randevúznak a modern spártaiak Kanizsán(Fotó: Gergely Szilárd)
2018. 10. 19. | 11magazinMindenkinek küldeté-se van, állítja Tóth László nyugdíjas üzemmérnök, ufóku-tató. Erre ő akkor talált rá, amikor gyer-mekkorában, a IIii. világháborúban lelőtt amerikai bombázó szárnyán egyensúlyo-zott a kertjükben. Az egykori NB-I-es pécsi Urán Úszóklub oszlopos tagja ma sem hagyott fel ezzel a sportággal. Tavaly 12 ezer úszó között részt vett Budapesten a szenior úszó világbajnokságon. Szombaton és vasárnap délutánonként a zalaka-rosi termálfürdőben lehet vele találkozni, hol a víz alatt, vagy úszás, tornázás közben. De semmi pénzért sem hagyná ki a Kanizsa Salsa Egyesület csütörtöki táncos összejöveteleit sem. S mindeköz-ben arra törekszik a 73 éves mér-nök, hogy a találmánya szabadal-maztatásához mecénásokat keressen, vagy egyenesen az USA-ban élő, rakétákat építő tudomá-nyos forradalmárhoz, Elon Musk-hoz forduljon, aki sajátos marke-tingfogásként az autóját fellőtte az űrbe. A súlytalanság állapotát ugyan még nem érzékelte, de Gagarin űrutazása kitörölhetetlenül meg-érintette a szívét-lelkét, azóta gyűjti, rendszerezi a repüléssel kapcsolatos cikkeket. A kozmikus civilizációkról, konferenciákról, ufókról a 70-es években érkező hírek továbblendítették gondola-tait a világűr felé. – Írtam levelet Erik von Dänikennek, az ufó elméle-téről világhírűvé vált író-nak, aki 1975-ben meghí-vott Zürichbe egy konfe-renciára, s rá egy évre már Crikvenicán, a pale-oasztronautika téma-körben rendezett kon-ferencia egyik előadója voltam. Az ufó témakört is érintve a program azt a kérdéskört boncolgatta, hogy az ókori időkben jár-hattak-e kozmikus civilizációk a földön. Őrzi a bécsi, müncheni világ-konferenciák előadásainak doku-mentumait, programfüzeteit, amelyeken járt, s nem kevés a kiadványokban, magazinokban megjelent írásainak a száma sem. Vezetésével 1990-ben megalakult a Kanizsa Ufó Klub, ami később, az ufókérdés újdonságerejének elvesztésével megszűnt. Az ufó hírekről azonban folyamatosan tájékozódik, és látogatja az évente két alkalommal megrendezett ufó-konferenciákat Budapesten, ahol olyan résztvevővel is találko-zott, akit elvittek a földönkívüliek. Lakása nappalijában a hindu templom, a 80 méter magas Kan-dárija Mahadéva, általa készített kicsinyített makettje várakozik. Ezek a VIMANÁK a hajdani űrhajós hindu istenek repülő szerkezetei voltak. Erről számos hindu ókori szent irat is tudósít. – Rájöttem arra, hogyan működhetett és egy úgyne-vezett belső erő által hogyan repülhetett az űrben. Szerintem ennek a fizikája és a matematikája a jelenlegi űrkutatásunk előtt jár, mert ezeknél nincs óriási lángcsóva, tehát nem úgy repül, hogy van egy oxidálószer és egy tüzelőanyag, amit ha egyesí-tesz óriási hővel, elég s a fúvó-kákon kiáramlik, és így akció-reakció erő ébred. Nem ezen az elven működik, hanem egészen másképp, egy belső erőt lehet ger-jeszteni. A hindu templomoknak matematikai és fizikai értelemben üzeneteik vannak, amelyek meg-fejthetők, és ősi, a mainál maga-sabb színvonalú civilizációk létét bizonyítják, amelyek tagjai űruta-zók voltak. Kőbe vésett űrjárműve-ik ma templomok és lemásolha-tók. Nyomdokaikba lépve meghó-díthatjuk a naprendszer bolygóit. Tóth László nem űrhajót épít, csak bemutat egy döbbenetes lehetőséget. – Az űrkutatásnak nagyon nagy a számlája, én viszont ezt teljesen meg tudnám változtatni, és 5 éven belül indulhatnánk a Marsra. Az utazás nem 8 hónapig, hanem pár hétig tartana csak. Ezzel a technikával a naprendszer széléig tudnánk elmenni, tovább már nem. A csillagokhoz még jobb technika kellene, mert ott már fényévekben mérik a távolságot, a legközelebbi csillag 4-5 fényév-nyire van tőlünk. A naprendszer elérhető bolygóin, illetve azok holdjain, amelyekre le lehetne szállni, támaszpontok építését teszi lehetővé – magyarázza a for-radalmian új teóriáját a mérnök. BAKONYI Erzsébet A bo mbázószárny ánegyen súlYOzott Utazhatnánka naprendszerben… Tóth László: Kőbe vésett űrjárműveik ma templomok… (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Mars a Marsra…! (Fotó: Science)
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt2018. október 23. (kedd)Deák tér 8.30 A NagykANizsai Fúvószenekar üNNepi térzenéje vezényel: tAtár Csaba karNAgy 8.45 üNNepélyes zászlófelvonás Közreműködnek: a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Vitézek Történelmi Rendje Nagykanizsai Hadnagysága, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Zala Megyei Szervezete és a Thúry Vitézlő Oskola hagyományőrző vitézei 56-os emlékkert9.00 koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc hőse-inek emlékművénél, majd további koszorúk önkéntes elhelyezése a kopjafánál, valamint Orbán Nándor szobránál és emléktáblájánálMedgyaszay Ház10.00 Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából Emlékbeszédet mond: Cseresnyés Péter parlamenti államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője„Rólunk beszélnek minden nyelven” – a Szivárvány Óvoda, Fejlesz-tő Nevelést, Oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Szakiskola, egy-MI tanulóinak műsoraAz emlékműsort szerkesztették és rendezték: Pócak Krisztina és Zsámárné Nagy Mónika gyógypedagógusokKossuth tér 18.00 Fáklyás emlékező sétaÚtvonal: Kórház-kápolna, 56-os emlékkert, Erzsébet tér, Deák térKözreműködnek: a Thúry Vitézlő Oskola hagyományőrző vitézeiMEGHÍVÓKérjük, hogy koszorúzási szándékukat 2018. október 19-én (péntek) 16 óráig szíveskedjenek jeleznia Kanizsai Kulturális Központ elérhetőségein: 93/311-468; e-mail: hsmk.nk@kanizsaikultura.hu(Az a szervezet, amely nem jelenti be előre koszorúzási szándékát, a koszorúzási ünnepség végén helyezheti el a kegyelet virágait.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartandó ünnepi rendezvényekre.
2018. 10. 19. | 13hirdetésA látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosztály érin-tett, mert az élet- és munkakörülmé-nyek változásával egyre több embernek van szüksége korrekció-ra. Október 31-ig a Sashalmi Opti-kában térítés nélküli szolgáltatás-ként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egy-szerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol szemész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezé-sére. A legkorszerűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett októberben teljes körű szemé-szeti vizsgálatot, szürkehályog- és glaukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonsá-got, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstechnológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precí-zebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alapján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jut-hatunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb esz-köz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasz-tásánál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keret-próbálást, a lencse kiválasztását, a nagy pre-cizitású mérés pedig biztosítja a sze-mélyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sashalmi Optikában az egyedülálló és kifino-mult mérési módszerekkel tökéle-tesen személyre szabott szemüve-get készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyár-tásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Vari-lux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szemüveglencséket most elégedett-ségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul októ-ber 31-ig egy akció keretében akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, tartalékba még egy pár ugyanolyan szemüveget kap ajándékba min-den kedves vásárló.Multifokális lencse akció50%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962Tel.: 20/286-7877 (hívható H-P-ig 9-17 óráig)„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sa shal mi Optikában „VARILUiluXX series”az ÉleslátásÚJDIMenzióJA8
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt14 HETILAPA pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőok-tatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egysé-ges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2016/2017. tanév második, illetve a 2017/2018. tanév első féléve).FIGYELEM! A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-működési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSO-ROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019-es tanév első félévéről.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő szemé-lyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási csoportjától.)A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítéletFél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolataAz ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumen-tumA fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentumA bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentumAmennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolásKollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres nevelési segély-igazolásMunkanélküli segély folyósításáról szóló határozatCsaládi pótlék összegéről igazolásA pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentumA fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítjaA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-dányban kell benyújtani. Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – Humánigazgatási cso-port alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16; SZ: 8-12, 13-16.30; P: 8-12További információ: 20/849-2334A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 6.A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel ren-delkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagyfelsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-ben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.FIGYELEM! A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-működési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSO-ROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő szemé-lyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az NAV adónyilvántartási csoportjától.)A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítéletFél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolataAz ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumentumA fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentumA bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentumAmennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolásKollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres nevelési segély-igazolásMunkanélküli segély folyósításáról szóló határozatCsaládi pótlék összegéről igazolásA pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentumA fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítjaA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-dányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – Humánigazgatási cso-port alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16; SZ: 8-12, 13-16.30; P: 8-12További információ: 20/849-2334A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 6.A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.„A” TÍPUSÚ PÁLYÁ ZATI KIÍRÁ SNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számáraa 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan„B” TÍPUSÚ PÁLYÁ ZATI KIÍRÁ SNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírjaa 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatotfelsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
2018. 10. 19. | 15szóról szóra„Tiszteld a múltat, és éltesd tovább!”Tisztelt Igazgató Úr, Kedves Vendégek, Höl-gyeim és Uraim!Ez a Kőrösi Csoma Sán-dortól származó felszólí-tás ma, a róla elnevezett intézmény fél évszázados születésnapján különö-sen aktuálisan cseng, talán ennek a rendez-vénynek a mottója is lehetne.Iskolát alapítani min-den korban a jövő iránt érzett felelősség egyik jele, mert az iskolaalapítás nemcsak az aktuális hely-zetre adott válasz, mint történt az a 60-as évek Nagykanizsáján, a Keleti városrészben is, hanem sokkal több. A fát sem a mának ültetjük. Kedves Vendégek!Az ünnepben talán a legszebb az együttlét. Az, hogy sokan összegyűlünk, megadjuk a tiszteletet a múltnak, amelyből a közösség minden tagjának része van – amely tehát a miénk, mindannyiunké: egykori és mai diáko-ké, szülőké, korábbi és jelenlegi pedagóguso-ké, mindazoké, akik kapcsolódnak az intéz-ményhez. Ha megengednek egy személyes kitérőt, nekem, pedagógusként, ebből a közös múlt-ból 21 év jutott, teli élménnyel, szép emlékkel, kiváló kollégákkal és olyan diákokkal, akiknek életútját látva bizton állíthatjuk: itt, a Kőrösi-ben, jó alapokat kaptak. Hálás vagyok a sors-nak, hogy ebben nekem is lehetett egy pici részem. Nos, kedves hölgyeim és uraim, mindannyi-unk emlékeiből, érzéseiből áll össze a történe-lem: az 50. születésnapját ünneplő Kőrösi Cso-ma Sándor Általános Iskola történelme, amely ma Kőrösi-Péterfy iskolaként íródik tovább. Itt van a kéznyomunk, a lelkünk egy darabja: a téglák mellett ebből épült és épül ma is ez az intézmény. Saint-Exupery így írt: „Egy magányos kőda-rab mindig csak kő marad. Ám ha kell, a sok kis kő együtt templomot emel.”Így van ez a Kőrösi-iskola esetében is. Azt pedig, Reményikkel megfogalmazva régről tudjuk, életünknek két fontos helyszíne van, persze az otthon mellett: a templom és az iskola. De miért olyan fontos az iskola? Miért emlé-kezünk meg egy kerek évfordulóról? Miért élnek elevenen bennünk, akár évtizedek múl-tán is az emlékek, élmények, Uram bocsá’ a diákcsínyek?Nos, kedves vendégek, erre a kérdésre talán Kölcsey Ferenc adja a legpontosabb választ: „Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, amelyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk akkor barátokat, hanem a barátainkban leltük meg az egész világot.”Ezért is kell olyan hellyé tenni az iskolát, aho-vá a tanuló és a tanár is szívesen jön, vagy aho-gyan a szellemes szállóige fogalmaz: „minden gyermek megérdemel egy elégedett pedagó-gust”.A Kőrösi-iskola mindig ilyen hely, ilyen közösség volt. Az egész városrész a magáénak érezte, a „keletiek” – mármint a városrészben élők – kohéziójának egyik szimbóluma volt és maradt.Az intézmény szakmai tekintetben is kiemel-kedő volt, köszönhetően az itt dolgozó legen-dás pedagógusoknak, vezetőknek. Például itt már akkor tanulhattak német nyelvet a gyere-kek, amikor máshol még az orosz volt az egyet-len és kötelező. A Kőrösi-iskola a tanulmányi és sporteredményeire is büszke lehet, a különfé-le városi, területi, országos versenyeken elért sikereket, helyezéseket felsorolni is szinte lehetetlen lenne.Aki itt végzett, és talán ez a legfontosabb, olyan alapokat, tudást és emberséget kapott, amelyre támaszkodva helyt állt a későbbi tanulmányai során, s helyt állt az életben is. A Kőrösi, túlzás nélkül állíthatjuk, több volt, mint egy iskola. Sokaknak valóban a második ottho-na volt, ahonnan biztonságban lehetett „kire-pülni”. Erre az örökségre pedig, kedves ünneplő közösség, mindannyian büszkék lehetünk, és vigyázni kell rá ma is. „Tiszteld a múltat, és éltesd tovább!” – idéz-tem korábban saját szavaival a „székely-magyar Erdélyből” származó névadó tudóst és keletkutatót, s ez a felszólítás nemcsak mottó, hanem feladat is. A jövő, a következő 50 év dolga és kötelessé-ge. Persze, nem elégedhetünk meg csupán a hagyományok ápolásával, mert az iskola a jelenben is a jövőnek szól. Fejlődni és fejleszte-ni kell, haladni a korral, hogy a jövő diákjai is életük egyik legfontosabb és legszebb emlékű helyszíneként emlékezhessenek a Kőrösire.Kedves Pedagógus Kollégák!Márai azt írta: „Dolgozni csak úgy érdemes, ha az ember alkot valamit: egy pár cipőt, mes-terien, úgy ahogy más nem tudja, vagy egy regényt, mesterien, ahogy más nem tudja, vagy gyógyít mesterien, mintha Isten meg-súgta volna a titkot.” Érvényes ez a tanításra, a nevelésre is. Ehhez kívánok önöknek hitet, sok erőt, hogy az eltelt 50 évére joggal büszke intézmény – a jövő iskolája legyen. Kedves Kőrösi-közösség! Boldog születésnapot! Isten áldjon mind-annyiunkat!(Magyar Ferenc tankerületi igazgató ünnepi beszéde a Kőrösi-iskola 50. születésnapja alkalmából rendezett gálaelőadáson)Fotó: Gergely SzilárdA kohézió szimbóluma
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánalsó-felső csirkecomb 630-680 Ft/kgtojás 25-45 Ft/dbalma 120-250 Ft/kgárvácska 120-150 Ft/tőfejes saláta 150-250 Ft/db30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások10. 25. 10:00-13:00 Tungsram Nagykanizsa 10. 25. 14:30-16:30 Hétszínvirág ÓvodaAdj vért, és ments meg három életet!Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásratáRSKERESÉSTársközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni párját! Tel.: 20/272-1461; Komolyan Gondolom Társközvetítő. 67 éves (167/78) jó egzisztenciával rendelkező hölgy várja Társközvetítőnkön keresztül művelt, intelligens úr jelentkezését. Tel.: 20/272-1461; Komolyan Gondolom Társközvetítő.ADÁS-VÉTEL Veterán mopedet és fűnyíró motort eladok, vagy cserélek billentyűs hangszerre. Nk. Érd.: Tel.: 93/310-364. Jó állapotú, 25 W-os vegyes tüzelésű kazán olcsón eladó. Tel.: 20/4377-499. Szőlő hajtatáshoz való bakhát takarófólia féláron eladó. Tel.: 20/4377-499. Lakberendezési tárgyakat: festményt, falitálat, vázát, régi iratokat, könyveket, karácsony-fadíszeket azonnali fizetéssel vásárolok. Nagykanizsa, 06-30/332-8422.2018. okt. 20.Benu Gyógy-szertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60720:00-08:002018. okt. 21.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36719:00-07:002018. okt. 22.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15120:00-08:002018. okt. 23.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40208:00-06:002018. okt. 24.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002018. okt. 25.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002018. okt. 26.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-07:00Gyógyszer tári ügyeletSzemben a
forgalommalIttasan, a forgalommal szemben haladt az M7-es autópálya zalai szakaszán vasárnap éjjel egy autós, akit a rendőrök állítottak meg - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.A tájékoztatás szerint a rendőrség ügyeletére éjszaka, nem sokkal háromnegyed 10 előtt érkezett bejelentés arról, hogy az M7-es autó-pálya Zala megyei szakaszán, Letenye irányában, a forgalommal szemben halad egy személyautó. Az Eszteregnyei Autópálya Alosz-tály járőrei egy perc múlva Nagykanizsa határában állították meg a gépkocsi vezetőjét. A helyszínen pozitív értéket mutatott az alkohol-szonda, ezért a 45 éves budapesti férfit további mintavételre előállí-tották a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra.A férfinak a rendőrök bevonták a jogosítványát, illetve büntetőel-járást indítottak ellene ittas járművezetés miatt.(MTI)Ez hülye…?!
2018. 10. 19. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Október 20., szombatVendelNémet eredetű, jelentése: a vandálok népéhez tartozó.Október 21., vasárnapOrsolyaLehet latin eredetű, s akkor azt jelenti: kis medve, s ófelnémet is, ez esetben annyit tesz: ló, paripa.Október 22., hétfőElőd Az Előd magyar eredetű, jelentése: elsőszülött, ős. Október 23., keddGyöngyiA Gyöngyvér becézett formája, ami Arany János névalkotása, jelentése: gyöngytestvér.Október 24., szerdaSalamonHéber eredetű, jelentése: békés, szelíd.Október 25., csütörtökBlanka, BiankaA Blanka latin-spanyol eredetű, jelentése: fényes, ragyogó, tiszta. A Bianka a Blanka név olasz formájából származik.Október 26., péntekDömötör, AmandaA Dömötör görög-szláv eredetű, jelentése: Démétérnek, a föld istennőjének ajánlott. Az Amanda latin eredetű, jelentése: szeretetreméltó. Az előző heti rejtvény megfejtése:Csak akkor vall kudarcot az ember, ha nem próbálja meg még egyszer.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtP Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír kiirodalmi és képzőművészeti alkotásoknaka Kanizsai Antológia 19. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműve-ket az alábbi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 19. számában,2018 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza,másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2018. október 29. (hétfő) 16.00 óráigMEGHÍVÓ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését2018. október 25-én (csütörtök) 16.00 óráraközmeghallgatáscéljából összehívomAz ülés helye:Vasemberház Díszterem(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.) A közgyűlésre tisztelettel meghívom.Nagykanizsa, 2018. október 1.Dénes Sándor polgármester KISEBB ÉS NAGYOBB VOLUMENŰ BEFEKTETÉSEKHEZ EGYARÁNT.Nagykanizsa belvárosában ÜZLETEK ÉS IRODÁK KIADÓKHÍVJON MINKET A 06 30 799 4989-ES TELEFONSZÁMON ÉS KIVÁLASZTJUK AZ ÖNNEK LEGMEGFELELŐBB HELYISÉGET!A Kanizsa Vízilabda SE úszásoktatást hirdet 5-8 éves lányok és fiúk részére. Teljesen kezdő és úszás előképzettséggel már rendelkező gyerekek jelentkezését egyaránt várjuk. A foglalkozások időtarta-ma 50 perc, ami játékos, élmény alapú oktatást biztosít a gyerekek számára.A foglalkozások ingyenesek, kizárólagaz uszodába kell a belépőt megvásárolni. Helyszín: Nagykanizsa Fedett UszodaIdőpontok: szombatonként 9.15-10.05 7-8 éves korosztály10.15-11.05 5-6 éves korosztályEdző: Gondi ZoltánBővebb információ és jelentkezés: Gondi Zoltánnál személye-sen szombaton 9.00-9.30 között az uszoda előterében, illetve a +36-30/924-8811-es telefonszámon.TOBORZÁS
2018. 10. 19. | 19önkormányzatAz állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira figyelemmel 2018. október 15. és 2018. november 30. között Nagykanizsa város közigazgatási területén tartott ebek összeírását végzi. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szükséges nyomtatvány (ebösszeíró adatlap) beszerezhető a Polgármesteri Hiva-tal (Nagykanizsa Erzsébet tér 7.) alagsori ügyfélfogadójában, vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról. Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy ebösszeíró adatlapot kell kitöltenie. Az ebösszeíró adatlapot legkésőbb 2018. november 30-ig az önkormányzathoz kell visszajuttatni személyesen vagy postai úton. Nem kell kitölteni az ebösszeíró adatlapot abban az esetben, ha az ebet az ebtartó az önkormányzatnál már bejelentette, az eb jelen-leg is a tulajdonában van és azt Nagykanizsa területén tartja. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal alag-sori ügyfélszolgálatán kérhető ügyfélfogadási időben (kedd és csütör-tök 8.00-12.00 és 13.00-16.00) vagy az alábbi telefonszámokon: 20/849-2470, 20/849-2484. Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm.rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzpon-derrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabály-ban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szí-veskedjék a jeladóval nem rendelkező ebet állatorvosnál megjelöltetni- az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon szereplő adatok szolgáltatására, annak elmulasztása esetén az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) kormányren-delet alapján 30.000 Ft pénzbírsággal sújtandó- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatla-pok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogjákTÁJÉKOZTATÁS AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁSRÓLNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 10/2015.(III.02.) önkormányzati rendeletével az ebrendészeti hozzá-járulás tárgyában rendeletet alkotott, mely 2015. március 15-én lépett hatályba. s A rendelet hatálya arra a természetes személy, jogi vagy jogi szemé-lyiség nélküli szervezet ebtulajdonosra terjed ki, aki Nagykanizsa közigazgatási területén ebet tart.s Az eb tulajdonjogának megszerzését az ebtulajdonos a szerzéstől számított 15 napon belül köteles írásban az önkormányzatnál beje-lenteni. s Ebtulajdonosnak kell tekinteni azt is, aki az eb tulajdonjogát az önkormányzatnál nem jelenti be, de annak ténye az ebösszeírás során megállapítást nyer. Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke: a) veszélyes eb vonatkozásában ebenként: 20.000 Ftb) más eb esetében ebenként: 5.000 Ft.s Az ebtulajdonosnak a június 30-ig elpusztult eb után fenti ebren-dészeti hozzájárulás felét kell megfizetnie, amennyiben az eb elpusz-tulását legkésőbb július 15. napjáig bejelenti és azt az eb oltási könyvé-be az állatorvos által tett bejegyzéssel igazolja. s Az ebtulajdonosnak az ebrendészeti hozzájárulás felét kell megfizet-ni akkor is, ha ebét legfeljebb június 30-ig Nagykanizsa közigazga-tási területén belül tartja és az eb közigazgatási területről történő kikerülését legkésőbb július 15-ig bejelenti. Az éves ebrendészeti hozzájárulás megállapítása és megfizetése: s Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről és a mentességről az ebtulajdonos által írásban bejelentett és igazolt tényekre, változásokra figyelemmel a polgármester minden év szeptember 30-ig határo-zattal dönt, amit az ebtulajdonos részére megküld. s Amennyiben szeptember 30-át követően válik ismertté olyan ebtar-tó személye, akivel szemben az ebrendészeti hozzájárulás kiszabásá-nak feltételei egyébként fennállnak, az ebrendészeti hozzájárulást vele szemben pótlólag határozattal meg kell állapítani. s Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos évente egy összeg-ben, minden naptári év október 30. napjáig, a szeptember 30-át követő megállapítás esetén 30 napon belül köteles megfizetni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Mentességek, változások igazolása bejelentése: s Az eb az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-vény 42/C. § (4) bekezdésben meghatározott mentességét az alábbi iratokkal kell igazolni: a) törzskönyv másolata (magyar fajta esetén)b) mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az ilyen tartást rögzítő orvosi igazolás, c) az Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkal-massági vizsgabizonyítvány, d) az állatorvos igazolása az ivartalanításról,e) állatmenhely, ebrendészeti telep vagy állatvédelmi szervezet igazo-lása az örökbefogadásról,f) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szerv, a nemzetbiztonsági szol-gálat vagy a közfeladatot ellátó őrszolgálat igazolása az eb alkalmazá-sáról. s Az eb tulajdonjogában beállt változást az eladó (ajándékozó) és a vevő (megajándékozott) együttesen, az ivartalanítást, a tartási hely megváltozását és az elhullás tényét az ebtartó írásban köteles beje-lenteni az önkormányzatnál a változást követő 15 napon belül. Az eb elhullását az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel kell igazolni. s Amennyiben az eb tulajdonosa az ebet állatmenhelynél, állatvédel-mi szervezetnél, vagy ebrendészeti telepen helyezi el köteles azt 15 napon belül az önkormányzatnál bejelenteni és az erről szóló igazolást bemutatni. s Az ebtulajdonos halálát a közeli hozzátartozó köteles bejelenteni az önkormányzatnál, egyben nyilatkoznia kell arról, hogy ki az állat új tulajdonosa. Kérem, hogy amennyiben az ebösszeírás során adatlapot tölt ki, úgy szíveskedjen mellékelni az a-f) pontban felsorolt mentessé-get igazoló iratokat, vagy azok másolatát. Abban az esetben, ha a tulajdonában lévő ebet korábban már bejelentette, úgy kérem, hogy szíveskedjen meggyőződni arról, hogy az adatokban esetlegesen bekövetkezett változást bejelen-tette-e. Együttműködését köszönöm! Dénes Sándor polgármester KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP” című nyomtatványhozAz I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azo-nosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsá-tott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyo-maton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell. Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatko-zást, vagy adta ki az okmányt.HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútle-vél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁ SRA Tisztelt Ebtartók!
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. október 20-26.Október 20., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportma-gazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Látogató, 02:10 Forgó-színpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 02:40 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 07:55 Híradó, 08:10 Látogató, 08:40 For-gószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazin-ja), 09:10 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerek-műsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Domb-vidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 18:40 Csurgói KK – Ceglédi KKSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 19:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:00 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 20:30 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:20 Info blokk, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:30 Lapozó.Október 21., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 00:40 Csurgói KK – Ceglédi KKSE NB I-es fér-fi kézilabda-mérkőzés, 01:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:00 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 02:30 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Csurgói KK – Ceglédi KKSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 08:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:30 For-gószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazin-ja), 09:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlé-se), 09:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 10:00 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengú-zok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:15 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 16:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet az evan-gélikus templomban, 19:10 Sztárportré – Horváth Charlie, 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 19:45 Árpi bácsi fiókái (ismeretterjesz-tő film), 20:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó. Október 22., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Istentisztelet az evangélikus templom-ban, 01:10 Sztárportré – Horváth Charlie, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Árpi bácsi fiókái (ismeretterjesztő film), 02:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 06:40 Istentisztelet az evangélikus templomban, 07:40 Sztárportré – Horváth Charlie, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 08:15 Árpi bácsi fiókái (ismeretterjesztő film), 08:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 09:40 Lapozó, 12:00 Sztárportré – Horváth Charlie, 12:25 Árpi bácsi fiókái (ismeretterjesztő film), 12:50 Lapozó, 18:00 Üzenet, 18:05 Kukkantó (gyerekműsor), 18:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 19:30 Tungs-ram SE Nagykanizsa – Győr NB I B-s férfi kézilabda-mér-kőzés, 20:40 Kanizsa TV Filmklub: Váratlan szerelem (filmdráma), 22:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 22:35 Lapozó.Október 23., kedd00:00 Üzenet, 00:05 Kukkantó (gyerekműsor), 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 01:30 Tungs-ram SE Nagykanizsa – Győr NB I B-s férfi kézilabda-mér-kőzés, 02:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 03:10 Lapozó, 06:30 Üzenet, 06:35 Kukkantó (gye-rekműsor), 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:35 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:00 Tungsram SE Nagykanizsa – Győr NB I B-s férfi kézilab-da-mérkőzés, 09:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 09:40 Lapozó, 12:00 Kukkantó (gyerekmű-sor), 12:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 13:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:30 Tungs-ram SE Nagykanizsa – Győr NB I B-s férfi kézilabda-mér-kőzés, 14:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 15:10 Lapozó, 18:00 Az 1956-os forradalom és sza-badságharc 62. évfordulója alkalmából szervezett váro-si megemlékezés, 18:45 Üzenet, 18:50 Kanizsa Cafe (talk show), 19:15 K’arc (kulturális magazin), 19:45 FC Nagykanizsa – Komárom VSE NB III-as labdarúgó-mér-kőzés, 21:15 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából szervezett városi megemlé-kezés, 22:00 Lapozó.Október 24., szerda00:00 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából szervezett városi megemléke-zés, 00:45 Üzenet, 00:50 Kanizsa Cafe (talk show), 01:15 K’arc (kulturális magazin), 01:45 FC Nagykanizsa – Komárom VSE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 03:15 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából szervezett városi megemlékezés, 04:00 Lapozó, 06:30 Az 1956-os forradalom és szabadság-harc 62. évfordulója alkalmából szervezett városi meg-emlékezés, 07:15 Üzenet, 07:20 Kanizsa Cafe (talk show), 07:45 K’arc (kulturális magazin), 08:15 FC Nagy-kanizsa – Komárom VSE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 09:45 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 FC Nagykanizsa – Komárom VSE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 20:30 Híradó, 20:45 Sztárportré – Szentpéteri Csilla, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Október 25., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 02:10 Sztárportré – Szentpéteri Csilla, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Üzleti negyed (gazdasá-gi magazin), 08:40 Sztárportré – Szentpéteri Csilla, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Üzleti negyed (gazdasági maga-zin), 13:25 Sztárportré – Szentpéteri Csilla, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormányzati ülés és a közmeghallgatás közve-títése felvételről, 21:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:30 Élet-módi, 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 22:35 Lapozó.Október 26., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Önkormányzati ülés és a közmeghallgatás közvetítése felvételről, 02:00 Kanizsa Cafe (talk show), 02:25 Híradó, 02:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:10 Élet-módi, 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Önkormányzati ülés és a közmeghallga-tás közvetítése felvételről, 08:30 Kanizsa Cafe (talk show), 08:55 Híradó, 09:10 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 09:40 Élet-módi, 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:45 Lapozó, 12:00 Kani-zsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 12:55 Élet-módi, 13:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Látogató, 20:30 Híradó, 20:45 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazin-ja), 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 10. 19. | 21SportDöntetlent játszott a Nagykanizsai Futsal Club NB II-es együttese a Nyugati csoport listavezetőjével, a Piliscsabai AFC-vel a bajnokság 7. fordulójában.Nagykanizsai Futsal Club (7.)–Piliscsabai AFC (1.) 4-4 (3-2)Nagykanizsa, 200 néző. Vezette: Wittner (Karsai, Blum). G.: Szakmeiszter J. (2.), Schuller (5.), Koronczai P. (12.), Szalai D. (34.), illet-ve Keresztury (16., 36.), Hajnal R. (20.), Fehér (33.).Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Nagy T., Novák L., László D., Szakmeiszter J. Csere: Szőke R. (kapus), Losonczi, Koronczai P., Sza-lai D., Kollár, Schuller, Pesti A., Budai L. Vezetőedző: Bagó Gábor.Ha a kanizsai meccs előtt a vendégek szakvezetőjére, a Ferencváros egykori lab-darúgó legendájára, Mucha Józsefre figyeltünk, akár meg is ijedhettünk volna, hiszen anno a szlogen nagy-jából úgy szólt: jön majd Mucha, lesz itt ruha, s ez nem sok jót ígért... Ellenben a vendéglátó kanizsaiak kitettek magu-kért, így kedveskedve talán a születésnapos technikai vezetőjüknek, Mulasics Balázsnak, no meg edző-jüknek, Bagó Gábornak, mivel villámrajtot vettek. A csabaiaknak nem ízlett az NFC agresszív és szervezett játéka, így az sem volt vélet-len, hogy 3-0-ra is elhúztak ellenlábasuktól. Idővel per-sze a PAFC is felvette a rit-must, s az első játékrész végére feljött egy gólra. A második húsz perc már megfontoltabb játékot hozott a kanizsaiak részé-ről, és az ellenfél egyenlíté-se sem zökkentette ki őket, mivel rögtön „rárúgták” az újabb, vezető találatukat. Ha ekkor lett volna idejük egy kissé megnyugodni, talán másképp alakul a mér-kőzés hajrája, mindeneset-re a Piliscsaba a 36. percben ismét egalizált, s ezzel meg-szerezte az egy pontot. – Az ilyen meccsekért érdemes kijárni hétfőnként Kanizsán futsal-meccsre – kezdte értékelését Bagó Gábor, az NFC trénere. – Szurkolóink ismét óriási han-gulatot teremtettek, amiért nagyon hálásak vagyunk nekik. Úgy gondolom, nagy eredményt értünk el a brazi-lokkal és egy volt spanyol válogatott játékossal felálló PAFC ellen, amely eddig minden meccsét megnyer-te, s nem mellékesen egy igazi legenda ül a kispadján Mucha Józsi bácsi szemé-lyében. Igazi csapatmunka volt a döntetlen a fiúk részé-ről, akik a szívüket-lelküket kitették a pályára. Helyén kezeljük persze ezt az egy pontot, de ez újabb lökést adhat nekünk.POLGÁR LászlóKorcsmárosné Vig Rozália országos bajnok lettA veterán focisták baj-nokságában is elkezdődtek a küzdelmek, az első fordu-ló helyszíne Zalaegerszeg volt. Ősszel összesen három kört rendeznek, majd tavasszal újabb hár-mat, végül a megyei leg-jobb készülhet az országos fináléra.A kanizsai együttesben ebben a pontvadászatban már pályára léphet Hor-váth László, valamint Sző-ke László, alias Topi is. S hogy a nagykanizsaiaknak nem megy rosszul, arról eredményeik is tanúskod-nak az első fordulóban: Zalaegerszeg–Nagykani-zsa 0-0, Nagykanizsa–Len-ti-Lendva 3-0. A második forduló talál-kozóit Lentiben rendezték, s itt is a Kanizsa és az Eger-szeg vitte a prímet: Lenti-Lendva–Nagykanizsa 0-1, Lenti–Zalaegerszeg 0-1, Zalaegerszeg–Nagykani-zsa 1-1. A bajnokság állása két forduló után: 1. Nagykani-zsa 8 pont, 2. Zalaegerszeg 8, 3. Lenti-Lendva 0. Az őszi harmadik meccsnapot október 24-én, szerdán rendezik a Bányász-pályán 16 óra 30 perctől. P. L.Pontszerzés és születésnapi ünneplésSchuller Ferenc (szemben) ismét eredményes volt az NFC színeiben a futsal NB II-ben (Fotó: Gergely Szilárd)Kanizsai forduló A Somogy megyei Nágocs adott otthont az ExtremeMan rövid távú duatlon országos bajnokságnak, mely 10 km futásból, 40 km kerékpározásból, majd ismét egy 5 km-es futópenzumból állt.Az amatőrök mezőnyében ezúttal is rajthoz állt a nagykani-zsai Korcsmárosné Vig Rozália a hölgyek mezőnyében. Mi több, a szenior kategóriában végül országos bajnoki címet szerzett, végig egyenletes teljesítmé-nyével maga mögé utasítva a mezőnyt. Ezúttal is remekeltA kanizsai veterán focisták nagy csatákraszámíthatnak még az egerszegiekkel
A Komárom VSE csapatában a labdarúgó NB III Nyugati csoportjának egyik újoncát tisztelhetjük, a Kanizsa éppen ellene próbálja megszakítani negatív sorozatát vasárnap 14 órától. Múlt vasárnap a Sárvár ellen jó alkalom kínálkozott volna kikecmeregni a gödörből, de a lehetőséget elszalasztották a kanizsaiak. Sárvár FC (11.) – FC Nagykanizsa (8.) 3-0 (1-0)Sárvár, 300 néző. Vezette: Juhász B. (Hofbauer, Bertalan). G.: Skriba (13.), Pető (62.), Koronczai B. (92. - 11-esből).Nagykanizsa: Horváth M. - Hor-váth D., Szabó B., Major, Horváth B. - Pál D., Kretz (Péntek, 35.) – Vla-sics (Lőrincz, 65.), Béli M., Szőke D. (Gerencsér, 59.) - Kovács Gy. Veze-tőedző: Barna László.Jól bejáratott „korabeli” klisé sze-rint futballra kiválóan alkalmas idő-re ébredhettek a kanizsai labdarúgó együttes tagjai múlt vasárnap, akik a szintén újonc Sárvár FC legénysé-géhez látogattak. Mint az ismert, a vasiak néhány hete edzőváltáson estek át, hiszen a nem túl fényes szé-riájuk lezárásaként a csapat és Kovács László addigi vezetőedző útjai elváltak, a zalaegerszegi szak-ember helyére pedig érkezett Bojan Lazics, aki már játékos pálya-futása során is – nem véletlenül – az agresszív szerb stílust képviselte, s immár a kispadról is azt próbálja aktuális legénységébe sulykolni. Nem kerülte el persze ez sem Barna László kanizsai vezetőedző figyelmét, akinek helyzetét nem könnyítette meg, hogy Sárvárra számos sérültjét nélkülözve kere-kedhetett fel csapatával. A hazaiak úgy fogadhatták a Nagykanizsát, hogy a bajnokit megelőző két meccsükön négy pontot gyűjtöt-tek, míg a dél-zalaiak két vereséget szenvedtek el, emellett kiestek a Magyar Kupa küzdelmeiből is. Ettől függetlenül Nagykanizsán még mindig nem múlt a futball-láz, hiszen vasárnap többen is felkere-kedtek Vas megye felé.A kanizsai drukkereknek a pályán látottakra nem lehetett panaszuk az első félidő során, bár a hazaiak a 13. percben Srkiba Máté révén veze-téshez jutottak. Az irányítást pró-bálta a kezében tartani az FCN, de gyakorlatilag semmi nem sikerült a piros-kékeknek. S ez a második fél-időben tovább folytatódott, hiszen a vendéglátók a 61. percben növel-ték előnyüket. Innentől, sajnos, ahogy azt az utóbbi hetekben a dél-zalai szurkolók tapasztalhatták, csa-patuk játéka kissé szétesett, ame-lyet meg is pecsételt a harmadik sárvári találat a találkozó végén. A mezőny ugyan továbbra is szoros a Nyugati csoportban, de az FC Nagy-kanizsa gárdája az újabb vereség-gel valóban gödörbe került, a fél-szezon utolsó harmadában pedig ebből kellene kikecmeregnie Barna László csapatának.POLGÁR László22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA szurkolókmegerősítették,kitartanaka csapat mellett (Fotó: Gergely Szilárd)Bozsik Péter ésKenesei KrisztiánKomáromja érkezik Az elmúlt hetek kedvezőtlen eredményei okán mini szurkolói ankétot rendezett az FC Nagyka-nizsa. A beszélgetés keretében elmondhatták érzéseiket a szur-kolók, a játékosok, valamint a klubvezetők. Egyöntetű volt a vélemény, hogy a csapat újonc-ként összességében nem teljesít rosszul, de a maximális koncent-rációra az elkövetkezendőkben még inkább szükség lesz ahhoz, hogy a gárda teljesítményét lát-ván a nézők és drukkerek is „meg-maradjanak” a lelátókon. A Komá-rom VSE elleni találkozó vasárnap 14 órától ebből a szempontból is egy remek „vizsgafeladat” lesz, nem utolsó sorban azért, hogy a nagykanizsai együttes bizonyít-hassa, ki tud kecmeregni abból a hullámvölgyből, amelybe néhány hete a bajnoki vereségek hatásá-ra került.Gyógyír a győzelemlehetne
2018. 10. 19. | 23SportIdén már valóban berobbant a birkózók világába, hiszen a diák I-es korosztály-ban bajnoki címet szerzett szabadfo-gásban Pőcze Bence, a Kanizsai Birkó-zó SE sportolója. Bence előtt most mozgalmas napok állnak, hiszen amint azt Szatmári Zsolttól, a kanizsaiak vezetőedzőjétől megtudtuk, egyesüle-tükből is utaznak a fővárosi világbaj-nokságra szurkolni a fiatalok. – Szüleim mondták, hogy van ilyen lehetőség a város-ban, próbáljam meg a bir-kózást, ami kezdetben nem nagyon tetszett – így az ifjú tehetség, aki már a 12-13 évesek között szerzi szép eredményeit. – Elég sok időnek kellett eltelnie, mire valóban belejöttem, de most már nincsen semmi probléma, nagyon szere-tem. Trénere, Szatmári Zsolt teszi hozzá, volt az 3-4 esz-tendő is, mire igazából levetkőzte minden fenntar-tását korosztályában a sportoló, aki már több mint öt éve foglalkozik a sport-ággal. – Sokat segítettek idővel a sikerélmények, szüleim pedig kísértek mindenho-vá, ahol versenyeztünk klubtársaimmal – folytatta Bence. – A legnagyobb élmény az első nyert pár-harcok voltak, azok nagyon jólestek számomra is.Edzője szerint az egész-nek a kulcsa a kitartás mel-lett, hogy a versenyek alkal-mával egyre tovább tudott lábon maradni. Ugyanak-kor addig is nagy küzde-lembe telt eljutni, aztán jöt-tek az első nyertes meccsek is. Mindemellett egyszerű-en meg kellett tanulnia ver-senyezni, illetve azt, hogy egy-egy torna alkalmával, ahogy halad előre az idő, a fáradságot is mind jobban kiküszöbölje.– Tavaly a diák II korcso-portos diákolimpia a sza-badfogásúaknál már nagyon jól sikerült, hiszen második lettem, de akkor már volt a kötöttfogásúak-nál is egy bronzérmem az országos döntőről, ame-lyen iskolámat képviselhet-tem – tette hozzá a fiatal birkózó.Szatmári Zsolt elmondá-sa alapján idén áprilisban aztán jött az igazi áttörés, hiszen a diák I korcsoport-ban országos bajnoki címet szerzett versenyzője sza-badfogásban, az 54 kg-osoknál. A Bolyai-iskola hetedikese jövőre már a serdülők között is a sző-nyegre léphet, s ha idősebb lesz, szeretne a korosztá-lyos válogatottakba is bekerülni. Úgy tudjuk, Bence a tanulás terén egyelőre a szakmák felé tekintget, ugyanakkor az általános iskolában nem teljesít ros�-szul, tehát adva van min-den ahhoz is, hogy esetleg sportosztályba kerülhes-sen a középiskolás tanul-mányai során. POLGÁR LászlóHa nem is azonnal, de érvényre jut-tatta nagyobb tudását a Kanizsa VSE OB I B-s vízilabda együttese a bajnokság harmadik fordulójának kanizsai mérkőzésén, Debrecenben pedig végig kézben tartva a meccset nyert Ludányi Kadosa legénysége.A 33 éves dr. Kaszper Gábort ismét ott találhat-tuk a vízben a KVSE színe-iben a Szolnok II elleni bajnoki meccsen, ugyan-akkor a kanizsai találkozó arról is emlékezetes marad, hogy az eddig fia-talabb korosztályok mér-kőzésein vitézkedő, mind-össze 17 esztendős Kovács Ábel felnőtt második vonalbeli vízilab-da összecsapáson először kapott lehetőséget edző-jétől a bizonyításra. Egy olyan csatározás kereté-ben, ahol az első két negyed során a listaveze-tő kanizsaiaknak nem sikerült érvényesíteniük nagyobb tudásukat. A harmadik nyolc perc után aztán már nem volt kér-dés, melyik legénység is nyeri a bajnokit. – Hazai medencében ugyan lehet, hogy kötele-ző győzelmet arattunk a szolnokiak ellen, de nehe-zen indult a gépezet – mondta el Ludányi Kado-sa, a nagykanizsaiak edző-je. – Csak a záró negyedek-ben tudtuk megmutatni az esélyeknek megfelelő vízilabdát. Leginkább annak örülhetünk, hogy egy fiatal vízilabdázónkat is bevethettük Kovács Ábel személyében.A kanizsaiak Debrecen-be szintén a biztos győze-lem reményében kereked-hettek fel, és a Kanizsa VSE nem is várt sokat azzal, hogy tudatosítsa, melyik a jobb csapat: végül 15-6-ra nyert a DVSE ellen, és négy meccs után veretle-nül vezeti a csoportot. A kanizsai mérkőzés jegyzőkönyvéből:Kanizsa VSE (1.)–Szolno-ki Dózsa II (10.) 19-9 (3-3, 3-3, 6-0, 7-3)Kanizsa: Leposa – Sala-mon 3, Francsics 1, Dobay G. 2, Dobay P. 1, Kaszper dr. 1, Fodor 2. Csere: Vado-vics 3, Hertzka 2, Szilágyi 3, Szöllősi, Horváth B., Balli, Kovács Á. Edző: Ludá-nyi Kadosa. P. L.TehetségM/Kutató (30.)Volt kitartása a bajnoki címig isDebütáló ifjú, zsinórban négy sikerDr. Kaszper Gábor újra vízbe szállt a KVSE színeiben(Fotó: Gergely Szilárd)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA 89 éves Patakfalvi Györgyné Marika cérna-metéltjére mindenki szá-míthat a családjában. Egy-egy alkalommal 2 falusi tojásból készíti el annyi liszttel, amennyit felvesz a tojás. Jó keményre összegyúrja az alap-anyago-kat, aztán 10-15 kis darabra felvágja. A tészta sod-rásához, nyúj-tásához is gépet használ. Miután cérnavé-konyságúra kinyújtotta a levestésztát, konyharuhá-val letakarja, hogy ne szá-radjon ki. Ezután késsel egyforma, rövid, 10-15 cm-es darabokra felvagdossa, és a másik, több mint 30 éves gépével elmetéli. Ha nem sürgős a gyere-keknek, átviszi a nagyszo-bába, ahol az asztalra kite-rítve még szárítja egy ideig. Egy óra alatt el is készül ezzel a művelet-tel. Étel-színezőt sosem használ. Unokái, dédunokái által bejárta az egész világot a levestésztája, s rétessel is meglepi őket, ha hazajön-nek Ausztriából, a görögor-szági Kréta szigetéről, vagy Amerikából. Nem titkolja, nemcsak szeret, hanem tud is munka közben beszélgetni. „Rengeteg szeretetet hoznak az uno-káim”, meséli örömmel, és azt is elmondja, hogy a Szombathelyen tanuló és sportoló két lányunokája is nagyon szeret vele beszél-getni, lelkesek, ha mesél nekik a régi időkről. Leg-utóbb éppen a 13 éves korában zajlott eseménye-ket, a háborút, a bombá-zást, a mezei munkákat idézte fel nekik. Kifogyha-tatlan a történeteiből akkor is, amikor lányával, Mariká-val teszik meg a szokásos sétájukat a Platán soron. Azt mondja, most már nem vállalkozik hosszú utazásra, pedig csak egyet kellene szólnia az unokáknak, és máris küldenék a repülője-gyet.BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Szinte buzog önben a tettvágy, és mégsem tudja, hogy merre indul-jon el. Ha barátságosabban közele-dik az ismerőseihez, akkor ők segí-teni fogják. Bika: 04.21-05.21. Kedélyállapotára csak egy valami lehet negatív hatással, mégpedig a gesztenyepüré. Ne legyen mohó, mert hamar kiugrik a mérleg nyelve.iKrek: 05.22-06.21.Vegye szemügyre az üzleti kapcsola-tait, és ha kell, akkor változtasson. Sze-rencsére a partnerkapcsolatára to-vábbra is a harmónia lesz a jellemző.Rák: 06.22-07.22. Jó hétvégére számíthat, hiszen si-kereket ígérnek önnek a bolygók. Vonzza a pénzt, ami nemcsak az anyagi helyzetének, hanem a pár-kapcsolatának is jót tesz.Oroszlán: 07.23-08.23. Ha tud, próbáljon meg uralkodni az indulatain. Ennek érdekében, ha kell, lépjen új utakra, és hamarosan jó irányt vesz, és megváltozik az élete. Szűz: 08.24-09.23. Jók a megérzései. Valaki bizony irigykedik önre a környezetében, és emiatt kellemetlen helyzetbe hozhatja. Minél előbb döntse el, ho-gyan reagál a szóbeszédre. Mérleg: 09.24-10.23.Bár sok munka vár önre a hétvégén, hagyjon időt arra, hogy feltérképez-ze az eltitkolt vágyait. Adjon még egy esélyt magának, és valósítsa meg a terveit. sKorpió: 10.24-11.22. Kevésbé kellemes viharok kavarhat-ják fel érzelmi életét. Most különö-sen vigyázzon arra, hogy ne bonyo-lódjon bele félreértésekre okot adó helyzetekbe.Nyilas: 11.23-12.21. Úgy érzi, most nincs szüksége sem-miféle kihívásra. A munkája annyi-féle feladatot ad, hogy ki sem látszik belőle. Pihenésképpen akár jógáz-hatna is.Bak: 12.22 - 01.20. Kamatoztassa az eddigieknél jobban a teremtő energiáit. Meditáljon töb-bet, és ne utasítsa vissza a segítő szán-dékkal közeledő ismerőseit, barátait.Vízöntő: 01.21-02.19. Ne hagyja el magát még akkor sem, ha összecsapnak a feje felett a hullá-mok. Maradjon a realitások talaján, és küzdjön a céljaiért.Halak: 02.20-03.20. Szerencsés hétvégére számíthat, mi-vel nem pénzt, hanem csak jó taná-csot kérnek öntől az ismerősei. A ta-lálkozót nem zavarja meg semmi más. Marika néni tésztája a világ sok pontjára eljutott már (Fotó: Bakonyi Erzsébet)A világjáró cérnametélt
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 37. SZÁm, 2018. október 26.A jövő visszaszerzése„Az új szovjetek, akik birodalmi logikával gondolkodnak, s most ugyan nem tankkal jönnek, de szándékaik ugyanazok, mint a vörös diktatúrának: leigázni, elfoglalni, uralkodni…”10, 11Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTHuszadik születésnapját ünnepelte a nagykanizsai Jézus Szíve Antióchiai Közösség a Piarista-iskolában. A Kapos-vári Egyházmegyében Nagykanizsán indult el az első, fiatalokból álló, egymást szolgáló plébániai csoport. A múlt pénteken koraeste kezdődött, másfélnapos jubile-umi ünnepre összesen 130 egykori és jelenlegi tag érke-zett. A születésnapi hétvége a Varga László megyés püspök által celebrált szentmisével és közös vacsorával, beszélgetéssel zárult.Kiváló és emelkedett hangulatú koncertet adott október 23-a tiszteletére a Zala Szim-fonikus Zenekar Nagykanizsán. A Sándor János által dirigált együttes Beethoven Egmont-nyitányával kezdett, azzal a szerzeménnyel, amelyet a szabadságharc leveré-sekor sugárzott a Magyar Rádió, akkor már a Parlament épületéből. Schubert romanti-kus Befejezetlen szimfóniájának két (ismert) tételét Liszt bravúros A-dúr zongoraverse-nye követte, Borbély László zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárának inspiráló közreműködésével. A számos hazai és külföldi díjjal elismert elő-adó, valamint a zenekar tagjai érzelmeket megindító zenei versenyben, mély átéléssel játszva, feledhetetlen estét szereztek a kanizsai publikumnak. P. Á. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPENon DijonLehet, hogy a dijoni mustár a világon a(z egyik) leghíresebb, de a zalai, muraföldei leg-alább olyan finom. Aki kóstolta már – valószí-nűleg rászokott. Ez a méhecske se repült Dijonig jó falatért: Pusztamagyaród hatá-rában egy virágzó fehér mustáron talált magának „terített asz-talt”. Hajrá hazai! Méhben is, mustárban is. (Hasonló tematiká-ban lásd még a klasszi-kust: magyar égre magyar ufót…!)Kanizsa20IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyBravúros!Fotó: Bakonyi ErzsébetFotó: Kanizsa TV
2018. 10. 26. | 3A HÉT TÉMÁJAA forradalom után kivégzettek listája mutatja, hogy az újjászü-letésben az igazi baloldali emberek is részt vettek. Az ő világuk, a valódi munkásbalol-dal világa mérföldekre esett a Csajkákon parádézó, elrabolt villákban pöffeszkedő és a sze-gényekre hivatkozó luxusbalol-dal világától. Az ő példájuk tart-ja bennünk a reményt, hogy éle-tünk fontos kérdéseiben lehet-séges a teljes összefogás, igenis lehetséges a magyar nemzet egysége – Orbán 2005-ös ünnepi beszéde nem az egyetlen, amely ma is áll.Ne higgyük el, hogy ha nemzeti érdekeinket védjük, akkor valamilyen titkos testület össze-húzza a szemöldökét, intőt ad, majd kicsap minket az Európai Unióból! Azért jöttünk össze, hogy emlékeztessük magunkat arra: ami körülvesz minket, az csupán egy ideigle-nesen körülöttünk állomásozó állapot. (2003)Negyvenhat éve egy felejthetetlen pillana-tot próbálunk megragadni. Egy olyan felejthe-tetlen pillanatot, amilyet a fotóriporter örökít meg, amint a magasugró a léc fölé kerül. Ez a századmásodperc vésődik mindannyiunk fejé-be. Mintha a magasugró így élne örökké a léc fölött, fittyet hányva a fizika törvényeinek, örökké a csúcson. Forradalmak és szabadság-harcok egyedülállóan ritka teljesítményei a nemzetnek. Folytonos forradalmak nincsenek. Nem lehetünk állandóan a léc fölött. Csak rit-kán sikerül elegendő erőt összegyűjtenünk, hogy abba a magasságba emelkedjünk. De a lécet mégsem szabad kényelmesebbre állíta-ni. A mérce marad.Mérce azoknak az embereknek az élete, akik készek voltak mindent megtenni az igazsá-gért, mert tudták, hogy a szabadságra csak azok méltók, akik nem adják fel az igazságot. Mérce marad azok döntése, akik októberben a Párt és Haza közül az utóbbit választották, és az életükkel fizettek érte. Ez a mérce mutatja meg, hogy azok, akik a sötét oldalon járnak, bár a testet gyakran bebörtönzik és megölik, valójában a lelket akarják rabul ejteni és elsor-vasztani. Ha lehet, diktatúrával, totális pártál-lami erőszakkal, megfélemlítéssel, máskor pedig, szelídebb időkben hamis boldogságre-ceptekkel. Azt tanácsolják, csak azzal törődj, amit gyorsan megkaphatsz, amiért nem kell gondolkozni, mélyen érezni, magadból felál-dozni, elköteleződni, hűségesnek maradni, amiért nem kell másokat szeretni, és mások-ban bízni. Azt tanácsolják, nem számít a múlt, nem számít, kinek az áldozatából lett, ami lett. Mi azt mondjuk: 1956 mércéjét az ilyen élet, az ilyen nemzet nem viszi át. (2002)Ha két út közül választhatsz, válaszd a nehe-zebbet, ez a bátorság első szabálya. A modern világ szenved, mert mindezt elfelejtette, Euró-pa ma inkább az olcsóbbat, a hígabbat, a kényelmesebbet választja. Saját gyerek helyett bevándorlókat, munka helyett spekulációt, fegyelmezett élet helyett eladósodást. Mi, magyarok a nehezebb úton indultunk el: bevándorlók helyett saját gyerekeket, speku-láció és segély helyett munkát, adósrabszolga-ság helyett saját lábon állást, feltett kéz helyett a határvédelmet választottuk. (2016)Ma Európának a bátor elszántságra, a józan észre és a szívek felemelésére egyszerre lenne szüksége. Európának meg kellene értenie, hogy nemzetek nélkül nincsen szíve, keresz-ténység nélkül pedig nincsen lelke. (2012)Bebizonyítottuk, hogy át lehet írni a sors könyvét. A sors könyvében az volt megírva, hogy se a Habsburg, se a szovjet birodalom ellen nincs mit tenni. S ha ebbe az akkoriak belenyugszanak, be is teljesedett volna raj-tunk a végzet, és elnyeltek volna bennünket. Mi, magyarok azonban nem hisszük, hogy len-ne végzet, amely utolér, bármit teszünk is. De tudjuk, hogy van végzet, amelyik akkor ér utol bennünket, ha nem teszünk semmit. Mi úgy hisszük, hogy a sors könyvét a hitünk, a bátor-ságunk, a szeretetünk és az összefogásunk erejével – s ha úgy adódik, a vérünkkel – saját magunknak kell írni. (2013)PAPP János válogatásaA szeretetből erő és bátorság fakad1956 mércéje: Válaszd a nehezebbet!Olyan országunk lesz, ahol megéri a gyermeket vállalni és felnevelni (2010). Bevándorlók helyett saját gyerekeket választottunk (2016) (Fotó: Kanizsa/archív)Aki nem fél semmitől, nem szeret semmit. Nekünk azonban van mit féltenünk, mert szeretjük a családunkat, az országunkat, a hazánkat. A szeretetből azonban nemcsak féltés, de erő és bátorság is fakad (2007)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetőiKREreSZ-tanfolyamainkra jelentkezésNOVEMBer 7., SZerdA 16 ÓRA*2018.július 1-től az 55/2018.(III.23.) Kormányrendelet szerint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja visszaigényelhető. Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra. GKI vizsga időpont deCEMBer 1. Jelentkezési határidő november 25-ig. réSZLET FIZetéSI KED VEZMÉNY!*Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 30-491-7051 28 éve képezzük a vezetőket ! (Stat.2018-3. né. VSM: “B” E: 66,17% F: 55,29% - “C”E:68,18 % F:-- ÁKÓ: “B” Gy: 144,95% “C” Gy: 100,00% / KK: “B”169.000.-Ft/fő. “C”:185.000 Ft)P Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír kiirodalmi és képzőművészeti alkotásoknaka Kanizsai Antológia 19. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműve-ket az alábbi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 19. számában,2018 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza,másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2018. október 29. (hétfő) 16.00 óráigFelfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélt távol-létében a Lenti Járásbíróság két olasz kutyacsempészt, aki egy autó csomagtartójába zsúfolva 25 kölyökkutyát próbált kivinni Magyaror-szágról. Bartalné Mentes Judit, a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője felidézte, az elsőrendű vádlott jövedelemszerzési célból akart Magyarországról illegálisan kutyakölyköket vinni Olaszországba, ter-véhez pénzért felfogadta a másodrendű vádlottat sofőrnek. Január végén engedély nélküli ebtenyésztéssel foglalkozó emberektől 25 francia és angol bulldog kölyökkutyát vettek, egy részüket túl korán választották el az anyjuktól. Az eljárás során a vádlottak nem mond-ták meg, hogy hol vették a kutyákat, de az általuk használt GPS ada-tai alapján a hatóságok eljutottak a szaporítókhoz is.A két férfi a kölyköket folyadék és étel nélkül boxokba, dobozokba zsúfolta, így utaztak több órán át, amíg a magyar-szlovén határ köze-lében megállították őket a rendőrök. Az ítélet indokolásában elhang-zott, hogy a csempészek több állatvédelmi előírást is megszegtek, különös kegyetlenséggel jártak el, a kutyák számára pedig az utazás komoly stresszhatással járt, az anyjuktól túl korán elválasztott kisku-tyák számára pedig életveszélyes volt ez a helyzet. Az ebek közül hét később el is pusztult, de az életben maradtak közül több is egészség-károsodást szenvedett.A Lenti Járásbíróság társtettesként elkövetett állatkínzás miatt az elsőrendű vádlottra 14 hónap, három évre felfüggesztett szabadság-vesztést szabott ki, társa egy év, két évre felfüggesztett börtönt kapott. A két férfinak 300 ezer, illetve 150 ezer forint pénzbüntetést is fizetnie kell. (MTI)Kutyacsempészekbüntetése
2018. 10. 26. | 5AktuálisA látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosztály érin-tett, mert az élet- és munkakörülmé-nyek változásával egyre több embernek van szüksége korrekció-ra. Október 31-ig a Sashalmi Opti-kában térítés nélküli szolgáltatás-ként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egy-szerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol szemész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezé-sére. A legkorszerűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett októberben teljes körű szemé-szeti vizsgálatot, szürkehályog- és glaukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonsá-got, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstechnológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precí-zebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alapján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jut-hatunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb esz-köz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasz-tásánál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keret-próbálást, a lencse kiválasztását, a nagy pre-cizitású mérés pedig biztosítja a sze-mélyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sashalmi Optikában az egyedülálló és kifino-mult mérési módszerekkel tökéle-tesen személyre szabott szemüve-get készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyár-tásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Vari-lux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szemüveglencséket most elégedett-ségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul októ-ber 31-ig egy akció keretében akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, tartalékba még egy pár ugyanolyan szemüveget kap ajándékba min-den kedves vásárló.Multifokális lencse akció50%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962Tel.: 20/286-7877 (hívható H-P-ig 9-17 óráig)„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sa sha lmi Optikában „VARILUiluXX series”az ÉleslátásÚJDIMenzióJA8Háromnapos szedd magad akciót hirdettek a mögöttünk hagyott ünnepi hosszú hétvégén a becsehelyi datolya-szilva-ültetvényen, ahol jelenleg egy hektáron termesztik az egzotikus gyümölcsöt a Harcz testvérek. A különböző kertészeti és közösségi oldalakon is nagy népszerűségnek örvendő Harcz Endre elmondta: egyre nagyobb sikernek örvend Magyaror-szágon a káki, aminek egyik fő oka lehet, hogy a gyü-mölcs utóérő, így hónapo-kig eltárolható, és a téli hónapokban megfelelő vitaminellátást nyújthat fogyasztóinak.Az ültetvényt 2014-ben telepítette Harcz Endre és Balázs, s idén már 600 fáról szüretelhetnek. A projektet a kezdetektől támogatta Cseresnyés Péter ország-gyűlési képviselő, a Mura-program miniszteri bizto-sa. A politikus a szüret alkal-mával is ellátogatott Becse-helyre, ahol elmondta: Murafölde mikroklímája kiválóan alkalmas a medi-terránként emlegetett gyü-mölcsök termesztésére, és a helyi termelők kiváló munkájának, valamint a Mura-program támogatá-sának köszönhetően, hamarosan országszerte is a boltok polcaira kerülhet a dél-zalai kivi és datolya-szilva.Mint Cseresnyés Péter fogalmazott, az ország szá-mos pontjáról érkeztek a látogatók az ültetvényhez, s azok közül, akik távolabb-ról jöttek, többen is meg-szálltak a környéken, és a hosszú hétvégén nemcsak szüreteltek, hanem megis-merkedtek Muraföldével is.Turisztikai látványosság (is) lett A datolyaszilva egyre népszerűbb Magyaror-szágon. Harcz Endre és Cseresnyés Péter a szüreten (Fotó: Kanizsa TV) Óriási sikera kákiszüret
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőok-tatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egysé-ges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2016/2017. tanév második, illetve a 2017/2018. tanév első féléve).FIGYELEM! A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-működési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSO-ROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019-es tanév első félévéről.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő szemé-lyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás a NAV adónyilvántartási csoportjától.)A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítéletFél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolataAz ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumen-tumA fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentumA bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentumAmennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolásKollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres nevelési segély-igazolásMunkanélküli segély folyósításáról szóló határozatCsaládi pótlék összegéről igazolásA pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentumA fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítjaA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-dányban kell benyújtani. Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – Humánigazgatási cso-port alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16; SZ: 8-12, 13-16.30; P: 8-12További információ: 20/849-2334A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 6.A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel ren-delkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagyfelsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-ben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.Az ösztöndíj időtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.FIGYELEM! A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-működési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A LENT FELSO-ROLT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160%-át, jelenleg 45.600 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élő szemé-lyekről, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az NAV adónyilvántartási csoportjától.)A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:Elvált szülők esetén jogerős bírósági ítéletFél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolataAz ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekről szóló dokumentumA fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségéről szóló dokumentumA bizonyított jövőbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentumAmennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeiről szóló igazolásKollégiumi felvételt elutasító dokumentum Rendszeres nevelési segély-igazolásMunkanélküli segély folyósításáról szóló határozatCsaládi pótlék összegéről igazolásA pályázó önfenntartó, az erről szóló hivatalos dokumentumA fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy főre jutó havi nettó jövedelemről szóló igazolás is bizonyítjaA pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-dányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – Humánigazgatási cso-port alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16; SZ: 8-12, 13-16.30; P: 8-12További információ: 20/849-2334A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 6.A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.„A” TÍPUSÚ PÁLYÁ ZATI KIÍRÁ SNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számáraa 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan„B” TÍPUSÚ PÁLYÁ ZATI KIÍRÁ SNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírjaa 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatotfelsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
2018. 10. 26. | 7AktuálisInkey Boldizsárról, az iskolaépület-hez és Palinhoz is több szállal kötődő báróról nevezték el a településrész oktatási intézményét. – A név összeköt. Össze-köt bennünket, valamint összeköti a múltat a jelen-nel, a jelent pedig a jövővel – fogalmazott Suhai Zsolt igazgató a névadó ünnep-ségen. Inkey Boldizsár a XVIII. század egyik kiemel-kedő vagyoni helyzetű köznemese volt, akinek több, ma is látható épüle-tet köszönhet az utókor. – Őseink életében, az örökül kapott hagyomá-nyunkban rendkívül fon-tos szerepet játszott a névadás és a névviselet. Mert szerintük a név az élet forrása, a létezés bizonyítéka. Ezért is szentség és ünnep évez-redek óta minden közös-ség számára a névadás, a keresztelő – mondta Dénes Sándor polgár-mester.Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója 6 évig vezette a palini iskolát. – A gyorsan változó világban akkor cselekszik helyesen egy közösség, ha múltjában keres kapaszkodókat, és meg-találja történelmében azokat a személyisége-ket, akiket példaként követhet maga elé állítva. Nem múltba révedő romantika ez, hanem nagyon is racionális tett. Hiszen az önazonosság, az identitás megőrzése a XXI. századi megmaradás kulcsa – hangsúlyozta a direktor. Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő szerint a név egyrészt megkülönböztet, más-részt a valahová tartozást is jelenti. – Talán elfogultnak tűnik, de mondhatjuk azt, hogy az irodalomtörténet egyik legszebb idézete jut el hozzánk. Az idézet pedig Tamási Árontól, az Ábel című regényéből származik, és így szól: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne - tette hozzá a politikus.Az ünnepségen felavat-ták a névadó tiszteletére állított márványtáblát, emlékfát ültettek, vala-mint időkapszulát is elhe-lyeztek az utókor számára.Időkapszulával is üzentekInkey Boldizsárról nevezték el a palini iskolátFotó: Gergely Szilárd
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontPAPP FERENC „CARTE MAXIMUM” gyűjteményének bemutatásaMegtekinthető: november 6-ig.Október 26. (péntek) 19 óraBERECZKI ZOLTÁN AKUSZTIKUS KON-CERTBelépődíj: 2900 Ft.November 3. (szombat) 17 óra35. ÉLETÜNK ORSZÁGOS FOTÓPÁLYÁ-ZAT KIÁLLÍTÁSA, A DÍJAK ÁTADÁSAMegnyitja: Baricz Katalin fotóművész, érdemes művész, a zsűri elnökeMegtekinthető: november 30-ig.November 4. 8-13 óraORSZÁGOS ÉREMGYŰJTŐ TALÁLKOZÓÉrem- és bélyegbörze, ingyenes árbecs-lés és szaktanácsadás9 óra Romanov cárok pénzei (1730-1917)Megnyitja: Farkas István, a MÉE Nagykanizsai Csoport titkára.Szervező: a Magyar Éremgyűjtők Egyesü-letének Nagykanizsai Csoportja és a Kanizsai Kulturális Központ. A rendezvény védnöke: Cseresnyés Péter az Innovációs és Technológiai Minisztéri-um parlamenti államtitkára, Nagykanizsa Megyei Jogú Város országgyűlési képvi-selője, Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere.A rendezvény támogatói: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kanizsa Hetilap, Bognár Géza Gravírozás.MedgyASZAy HázOktóber 26. (péntek) 18 óraHADTÖRTÉNELMI ESTÉKFilmvetítés: A régi fény ragyogjon – Szigetvár, 1566 (2018)Rendező: Gerebics Sándor. Október 27. (szombat) 17 óraBORIBON CICÁJA – zenés bábelőadás a Nefelejcs Bábszínház előadásábanBoribon és Annipanni egy éhes cicát talál a hazafelé úton. Nagy az öröm, ami-kor kiderül: a kiscica Boribonnal marad. De vajon mi legyen a neve? Az előadás Marék Veronika Jó éjszakát Annipanni, és Boribon cicája című mesekönyvei alapján készült.Belépődíj: 1200 Ft.ProgramajánlóOkt. 25-31. 15:30 PAtrICK - EBBel SZEBB AZ élet angol családi romantikus filmOkt. 25-31. 16:45 AprÓláB amerikai családi animációs filmOkt. 25-31. 17:30 AZ elSŐ EMBer amerikai történelmi film Okt. 25-30. 17:45 veNOM amerikai sci-fiOkt. 25-31. 19:00 A MEZteleN JulIet amerikai zenés vígjátékOkt. 25-31. 20:00 22 MérFöld amerikai akciófilmOkt. 25-31. 20:30 HAlloWeeN amerikai horrorOkt. 27. 16:00 BogyÓ ÉS BABÓCA magyar animációs film, ingyenes vetítésOkt. 28. 15:30 lúdAS MAtyI magyar animációs film, ingyenes vetítésOkt. 31. 18:00 Art Filmklub: KÖNyveSBolt A teNgerpArtoN angol filmoktÓBer 25- oktÓBer 31. MűsoraLúdas Matyi, Bogyó és BabócaHatodszor rendezik meg idén az Országos Rajzfilmünnepet, a programhoz ezúttal 92 település csatlakozott, köztük Nagykanizsa is. A szervezők országszerte a legkülönbözőbb korosztályok számára kínálják a közösségi filmnézés élményét. A Cinema Nagykanizsa két ingyenes vetítésre hívja az érdeklődőket. A Fazekas Mihály-mesének megfelelően Lúdas Matyi, a sze-gény, furfangos libapásztor kisfiú története elevenedik meg Dargay Attila ma már klasszikussá vált rajzfilmjében. A figuráknak kiváló magyar színé-szek kölcsönzik a hangjukat, és ráadásként Liszt Ferenc és Daróczi Bárdos Tamás fantasztikus zenéje csendül fel. Bogyó és Babóca pedig 13 új kaland-dal várja a lelkes közönséget. Bogyó, a csigafiú és Babóca, a katicalány a mozivásznon immár barátokként fedezi fel az őket körülvevő világot.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaISKOL AELŐ KÉSZÍTŐ A Piarista Iskolában„SulIvárÓ”foglalkozásokat tartunknagycsoportos óvodások részére.Helyszín: Piarista Iskola „A” épületeIdőpont: kedd/szerda 16.05-től 16.50-igElső alkalom: november 6./november 7.Egyszeri, éves díja 5000 Ft, amely magába foglaljaa papír-írószer költségét.A foglalkozásokat tanítóink tartják.Jelentkezni Tamásné Deme Boglárka munkaközösség-vezetőnél lehet.Telefon: 20/824-3132, e-mail: tamasne.deme.boglarka@nagykanizsa.piarista.hu
2018. 10. 26. | 9KultúraA protestáns egyházak tavaly ünnepelték a refor-máció 500 évvel ezelőtti elindulását. Az évforduló apropóján számos progra-mot rendeztek országszer-te, a gyülekezetek vezetői azonban már az emlékév elején leszögezték: a jubi-leumnak nem csupán a múltról, hanem a jelenről és a jövőről is szólnia kell. Ennek a gondolatnak a jegyében a nagykanizsai református gyülekezet a PEN-nel együttműködve tudományos konferenciát szervezett I. Új utak az egy-házban címmel.– A reformáció ma is azt üzeni nekünk, hogy a hit-életnek folytonos megúju-lásra van szüksége, ezért elengedhetetlen, hogy időről időre új utakat, módszereket térképez-zünk fel – hangsúlyozza a konferencia ötletgazdája, Hella Ferenc református lelkipásztor. – Az előadá-sok egyik legfontosabb tanulsága mégis az, hogy a megújulás soha nem lehet önkényes, és a hagyo-mánytiszteleten kell ala-pulnia. Építkezni ugyanis csak a már korábban lefek-tetett alapokból lehet.Ezért is került a prezen-tációk zömét megörökítő konferenciakötet elejére Steinbach József előadá-sa. A Dunántúli Reformá-tus Egyházkerület püspö-ke ebben kifejti: a Szentírás az alapja mindennek. Ennek értelmében nincs olyan tanítás vagy metodi-ka, amely felülírhatja azt. Ám ha a Bibliában foglal-takkal összeegyeztethető egy-egy új út, akkor érde-mes kísérletezni azzal, miként lehet beépíteni a gyülekezet életébe. Nagy-kanizsán már jó pár pozitív példa akad.– A gyülekezetünk nagy része aktívan használja a közösségi médiát, vannak csoportok, amelyeknek segítségével a vasárnapi istentiszteleteken és az egyházközségi programja-inkon kívül is tartjuk egy-mással a kapcsolatot. Mára már szokássá vált, hogy reggelente 30-40 ember-nek küldök egy rövid igeszakaszt, amit én is úgy kapok Székelyudvarhely-ről. Ezek az üzenetek kivá-lóan alkalmasak arra, hogy reggelente pár percet az Úristennek szenteljünk elmélkedéssel és imádság-gal. Sokan vissza is írnak, elmesélik egy-egy vers mit indított el bennük, ugyan-akkor azt is tudom, hogy vannak, akik másoknak is továbbítják ezeket az igé-ket, amelyek így nagyon sok emberhez eljutnak.Hella Ferenc egy másik példát is említ: már a hitok-tatóknak is van saját cso-portjuk, ami – különösen az okostelefonok világá-ban – sokkal hatékonyabbá teszi a mindennapi kom-munikációt. A lelkipásztor szerint hasonló felületeken valószínűleg az y-, a z- és az alfa-generációt is kön�-nyebb megszólítani.– Vannak, akik még ide-genkednek az egyház digi-tális jelenlététől, de be kell látni, hogy a világ forgását nem állíthatjuk meg – mutat rá. – Egy a fontos, hogy az állandó változás-ban is tudjuk, kik vagyunk, és mi a küldetésünk.A tavaly szeptemberben megtartott Új utak az egy-házban tudományos konfe-rencia célja a gondolatéb-resztés volt. Hella Ferenc igazán abban látja jelentő-ségét, hogy a református mellett a másik két törté-nelmi egyház is képviseltet-te magát a rendezvényen. Varga László kaposvári megyés püspök a szeretet új pünkösdjéről, Szemerei János, a Nyugati (Dunántú-li) evangélikus egyházkerü-let püspöke pedig a refor-máció járulékos ajándékai-ról értekezett.– Az előadások nagyon változatos témákat bon-colgattak. Sok szó esett például a vallási turizmus-ról, amit Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő kifejezetten a muraföldei koncepció felől vizsgált, de a kérdéskört a PEN munka-társai is feldolgozták – idé-zi fel. – Hasonlóan izgal-mas volt hallani a közös-ségépítés már több helyütt bevált, jó gyakorlatairól, különösen a vidéki kisgyü-lekezetek esetében.A szakmai programon szó volt az ökumenéről, illetve az egyház- és vagyonjogról is. Hella Ferenc a lelkipásztort mint vezetőt, Gaál Zoltán egye-temi tanár ezzel párhuza-mosan a jó vezetőt mutatta be. Az elhangzott előadá-sok a közelmúltban megje-lent, I. Új utak az egyház-ban című kötetben olvas-hatók, illetve az ahhoz tar-tozó DVD-mellékletben megnézhetők, de a tanul-mányokat a PEN honlapjá-ról is le lehet tölteni. A cím-ben szereplő római szám pedig azt a szándékot jelzi, hogy a konferencia nem marad folytatás nélkül – a tervek szerint tavasszal egy újabb témát körbejárva ismét megrendezik.NEMES DóraA megújulás iscsak ahagyományokra alapulhatAz egyházi megújulás csak a hagyo-mányok tiszteletben tartásával képzelhető el – ez az egyik legfőbb tanulsága annak a tudományos kon-ferenciának, amelyet egy évvel ezelőtt tartott a Nagykanizsai Refor-mátus Egyházközség és a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza. A szervezők által történelmi jelentősé-gűnek nevezett rendezvény előadása-it a közelmúltban kötetbe foglalták.Hella Ferenc: Vannak, akik még idegenkednek az egyház digitális jelenlététől, de a világ forgását nem állíthatjuk meg… (Fotó: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzó sz erinINtAmikor természetes szaporodása megáll, mondja a statisztikus. Ami-kor közügyei nem érdeklik többet, mondja az államférfi. Amikor szabad-ságáért gyáva fegyvert fogni, mondja a szabadsághős. Amikor múltját elve-szíti, tesszük hozzá mi. Hát lehet a múltat is elveszíteni? Nem őrzi meg azt az írott emlékezet, a történelem? Valamit megőriz, csak mit? Adatokat nagyon sokféleképpen lehet csopor-tosítani. Följegyezhetnek rólam száz igazi tényt, s egy ellenségem mégis a leghazugabb élettörténetet készít belőle. Egy néppel is meg lehet ezt tenni. Mert egy néphez is sok múlt fabrikálható – de csak egy az, ame-lyik hozzá tartozik, amelyikből ösz-tönzést, tanulságot és lelket merít-het. Jaj neki, ha ebből kiforgatják.”Tisztelt Polgármester Úr, Hölgyeim és Uraim, Kedves Emlékezők!Németh László monda-tai azt is jelentik: az ünnep a múltunk által ránk ruhá-zott felelősség vállalása. Mert az emlékezés – köte-lesség. Kötelesség a múlt iránt, de kötelesség a jövő iránt is. Ilyen a történelem ter-mészete: örökséget hagy, felelősséget rak a késői nemzedékek vállára, hogy őrizzék a lángot, s adják tovább. Ahogyan Tamási Áron írta 1956-ról: „A kehely, amelyben magyarok vér-cseppjei szentelik meg az éltető italt, a világot arra inti, hogy nagyobb gond-dal és tisztább lélekkel őrködjék az emberi lét mél-tósága fölött.” Ez a gondolat nagyon aktuális ma is. De vajon értjük-e ponto-san, tisztelt hölgyeim és uraim, mi történt 1956 for-ró őszén?!Nos, 1956-ban robbanás-hoz vezetett a terror és a folyamatos, bennünket érő megaláztatás, amelyet 1945 után egyre inkább megtapasztalt a társada-lom. A magyaroknak elege lett például a kuláküldö-zésből, a padlásseprésből, az emberek elhurcolásá-ból, a koholt vádak alapján hozott ítéletekből, kivég-zésekből, a tömeges kitele-pítésekből. Elege lett a hazugságokból és a dikta-túrából. Abból, hogy mások, máshonnan mondták meg, hogyan éljünk, mit tehe-„Mikor fordul egy nép kórjóslata
2018. 10. 26. | 11szó szerinttünk, és mit nem tehetünk saját országunkban.1956-ban, kedves emlé-kezők, csoda történt. Egy nép azt mondta: elég volt!A magyarság a szabad-ságharcosok nemzete, amely sokáig türelmes, és sokáig volt képes elviselni sok megaláztatást, de min-dig volt, amikor betelt a pohár. És, hogy mi a sza-badságharcosok nemzete vagyunk, arról nemcsak 1956 tanúskodik, hanem az egész történelmünk. Ugyanis Magyarország mindig is kiállt a szabadság ügye mellett, mert az élet-hez szabadságra van szük-ség. Most, a 21. század elején is itt vannak azok az ideoló-giák és izmusok, amelyek megkérdőjelezik az álta-lunk vallott értékrendet, a hitet, a családot, a nemze-tet és a munkát – de Magyarország ma is napról napra azt bizonyítja, hogy félti, óvja értékeit, szabad-ságát, és most is kiáll érte.Tisztelt Hölgyeim és Uraim!Az 1956 utáni kommu-nista propaganda állításai-val szemben hőseink célja Magyarország független-ségének, szabadságának kivívása volt. És ma sem lehet ez másként, ugyanis függetlenségünket, sza-badságunkat ismét veszély fenyegeti. Veszély, ami ellen véde-kezünk – törvényekkel, emberekkel, kerítéssel. Kerítéssel, amelyek közül a mai véd bennünket, a korábbi viszont – ami inkább szögesdrót vagy rabrács volt – bezárt min-ket egy sötét, félelemmel és fájdalommal teli világba. A vasfüggöny elválasztott Európától, de semmitől sem védett meg: sem a leszámolástól, sem a gyil-kosságtól, sem a diktatúra önkényétől. A mai kerítés viszont nem szögesdrót és nem is rabrács. És bár ezt sokan nem értik, vagy nem akar-ják érteni, de igenis össze-köt bennünket európaia-kat, keresztényeket, hagyo-mányaikhoz ragaszkodó-kat, a jövőnkről, közös jövőnkről felelősen gon-dolkodókat. Ez nem magyar kerítés – ez Európa kerítése: az összetartozásé, a felelőssé-gé és a valódi szolidaritásé. És nemcsak magunkért küzdünk megint, hanem egész Európáért. Azért a kultúráért, hitért, amely megtartó gyökereinket és egyben a jövőnket jelenti. Igen, ez egy új küzdelem.Amit ma tapasztalunk migráció gyanánt, tisztelt hölgyeim és uraim, az egy újabb megszállás, ami ellen újra küzdeni kell.Egy idegen eszme nevé-ben jönnek újra az új hon-foglalók, akik sem beillesz-kedni nem akarnak, sem a szabályainkat elfogadni. Ők elfoglalni akarnak, megváltoztatni az itt kiala-kult, évszázados rendet és elvenni az értékeinket. Ők nem ismerik a szere-tet Istenét, a miénket. Nekik az élet nem szent, a nő pedig nem a mi néze-teink szerinti ember. És őket akarják ránk sza-badítani azok, akik – az ide-genekhez hasonlóan – szintén hódítani akarnak, akárcsak 1956 késő őszén a szovjet tankok. Csak most mások a módszerek, de a logika ugyanaz. Ők azok, akik ugyan európainak és demokratá-nak mondják magukat, de hazug jelentéseket írogat-nak és fogadnak el, akik eljárásokat indítanak, akik büntetni akarják mindazo-kat, akik ragaszkodnak nehezen kivívott szabadsá-gukhoz, függetlenségük-höz, önrendelkezésükhöz. Ők az új szovjetek, tisz-telt emlékezők, akik biro-dalmi logikával gondol-kodnak, s most ugyan nem tankkal jönnek, de szándé-kaik ugyanazok, mint a vörös diktatúrának: leigáz-ni, elfoglalni, uralkodni. Hölgyeim és Uraim! Kedves Kanizsai Polgá-rok!Ma megint küzdenünk kell kultúránkért, hagyo-mányainkért, hitünkért, megszokott életünkért. Küzdeni kell mindazért, amit az elmúlt években lét-rehoztunk, megteremtet-tünk: az eredményeinkért, a közös sikereinkért. És küz-deni kell gyermekeinkért, az ő jövőjükért is. Mert ugye senki nem gondolja, hogy amikor esetleg majd mások dönte-nek helyettünk, akkor az a mi érdekeinket szolgálja?! Ha valamiről egyszer lemondunk, akkor azt soha, vagy csak nagyon-nagyon nehezen tudjuk visszaszerezni. A szabad-ságra ez hatványozottan igaz.De nekik, Európa sötét erőinek pont a szabadsá-gunk, a függetlenségünk kell, és mert nem vagyunk hajlandók lemondani róla, hát támadnak bennünket. Hazug vádakkal, aljas mód-szerekkel – akárcsak a régi szovjetek. A koncepciós eljárás nekik is rutin, bele-fér az eszköztárba; belefér, hiszen ezt tanulták tanító-mestereiktől. Nem árt, ha felfedezzük a párhuzamot. A 19. száza-di orosz anarchista mozgal-mak hatással voltak a kom-munizmusra, a kommunis-ták rémuralmára. A ’68-as baloldali, anarchista tünte-tésekből pedig kinőtt az az eszmerendszer, ami leszá-molna a nemzetállamok-kal, amely elvenné a sza-badságukat, a független-ségüket, az önrendelkezé-süket. A két módszer kísér-tetiesen hasonló: előbb megzavarni, felborítani a kialakult rendet, majd a káoszban elfoglalni, ural-kodni, diktálni – tehát leigázni. Most ne féljünk kimon-dani, a kommunisták és a ’68-as anarchisták örökösei az európai rendre, értékek-re, a megszokott életre tör-nek. És azért kezdtek hábo-rút ellenünk, mert mi ezt védjük, és nem adjuk. Tisztelt Emlékezők!Sargentinire és a többi, birodalmi álmokat kerge-tőre száz év múlva már sen-ki sem fog emlékezni. De ha kitartunk, akkor mi, egé-szen pontosan a felnövek-vő magyar generáció tagjai itt lesznek. Magyarként, szabadként, keresztény-ként.Ez a küzdelem, akárcsak ’56-ban vagy ’48-ban, netán még korábban a magyar századok során, pontosan erről szól. Kedves Kanizsai Polgá-rok!Ha megértjük, mitől annyira különleges 1956 forradalma, a ma kérdései-re is egyértelmű választ kapunk. Azokban az októ-beri napokban a jelent hir-telen maga alá temette a jövő, a mánál fontosabb lett a holnap. 1956-ban kizökkentettük az idő járá-sát, és bebizonyítottuk, nincs következmények nél-küli világ. Ma is ezt tesszük – a mai elnyomókkal, diktatúrát építőkkel, az új szovjetek-kel szemben. A diktatúrában a hata-lom önmagukat minden-hatónak gondoló birtoko-sai az idő uraiként viselked-nek. Ahogyan Orwell is megírta az 1984 című regényében: kézben tart-ják a jelent, igény szerint átírják a múltat, és úgy gondolják, hogy ezzel megszerzik a jövőt is.1956 a jövő visszaszerzé-séről szólt. És sikerült. De ki kell mondanunk azt is bátran, hogy 2018, de még inkább majd 2019 tavasza, majd ősze újra erről a sorskérdésről, a jövő visszaszerzéséről szól. És ez is sikerülni fog!Isten áldjon minden sza-badságharcost, hazájáért tenni kész magyart – a múltban, a jelenben és a jövőben!Nekünk egy dolgunk van, tisztelt emlékezők, ugyanaz, mint II. Rákóczi Ferencnek: Cum Deo pro Patria et Libertate!(Cseresnyés Péterminiszterhelyettes, országgyűlési képviselő ünnepi beszédeoktóber 23-án,Nagykanizsán)aggasztóra?Fotó: Gergely Szilárd
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésTOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 EGYÜTTLIGET-VÁROSÉRT!Novemberi programoka Liget Kuckó Közösségi TérbenA programok átfogó célja az akcióterületen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, felzárkóztatása.A projekt komplex tevékenységek által kívánja javítani a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit. A projektben a társadalmi integráció megteremtése céljából közösségfejlesztést hajtunk végre az érintett lakosság bevonásával, programok megvalósításával. A programváltoztatás joga fenntartva. PROGRAMOK:Kézműves foglalkozás 1. és 3. hét szerdaNői önsegítő klub 1. és 3. hét péntekKocka klub 1. és 3. hét péntekNyitott családi nap 2. hét péntekGyermek- és ifjúsági klub 2. és 4. hét péntekJátszóház 2. és 4. hét péntekFérfi Kaláka klub 2. és 4. hét szombatEgészségfejlesztési előadás PéntekenkéntTémák:• Az alkoholfogyasztás veszélyei• Egészség, mint érték• Bűnmegelőzés• Drogfogyasztás veszélyei Önálló munkavégzésre való felkészítés November 7. szerda A PROGRAMOK HELYSZÍNE:Nagykanizsa, Ligetváros, Csengery u. 117/16.Bővebb felvilágosítás a programokról az alábbielérhetőségek kérhető: ligetkucko@gmail.comEurópai SzociálisAlap
2018. 10. 26. | 13MagazinADVENTI KIRÁNDULÁS AUSZTRIÁBANMARIAZELL2018. november 24.Részvételi díj: 7.500 Ft/főADVENTI HANGULAT AZ ALPOKBAN ÉS BÉCSÚJHELYEN2018. december 8.Részvételi díj: 8.500 Ft/főADVENT GRAZBAN2018. december 2.,8.,15.,19.Részvételi díj: 5.500 Ft/főADVENTI HANGULATBAN SZLOVÉNIÁBANBREZJE-LJUBLJANA2018. december 1.,9.,12.,16.Részvételi díj: 9.200 Ft/főADVENT BUDAPEST2018. december 15.Részvétei díj: 6.700 Ft/főADVENT BÉCS-SCHÖNBRUNN2018. december 2.,9.,16.,18.Részvételi díj: 6.900 Ft/főwww.lovaszbusz.huMaradandót szeretne alkotni – olyasmit, amiben sok száz év múl-va is gyönyörködhetnek majd az emberek. Ez a gondolat vezérelte a miklósfai Balogh Krisztiánt, ami-kor a kőfaragó szakmát választot-ta. Döntésében az is közreját-szott, hogy édesapja szakmabeli, így már gyerekkorától fogva tudta, mit jelent kővel dolgozni.Balogh Krisztián a gödi Piarista-szakkö-zépiskolában sajátította el a kőfaragó, műköves és épületszobrász szakma csínját-bínját. Környezetének hamar feltűnt, milyen ügyesen forgatja a szerszámokat, így tanárai arra bíztatták, minél több versenyen tegye próbá-ra magát. Tanulmányainak megkoronázása az volt, ami-kor kvalifikációt szerzett a két-évente megrendezendő szak-mák Európa-bajnokságára, amelyet idén Budapesten tartot-tak szeptember végén.– Frissen végzett szakmunkásként még jóformán át sem vettem a bizonyítvá-nyomat, amikor Nagy János kőfaragó workshop-manager megkérdezte, lenne-e kedvem indulni az EuroSkillsen – meséli Krisztián. – Tudtam, milyen szi-gorú követelményeknek kell majd megfelelnem, de úgy voltam vele, már azzal is csak nyerhetek, ha végigcsinálom a felkészülési időszakot. Aztán per-sze az is megfordult a fejemben, milyen jól mutatna egy érem a nyakamban, így hát rábólintottam az ötletre.Az érem már nem pusztán álom, hiszen Krisztián – mestere, Gill Viktor szakmai irányításával – egé-szen a dobogóig menetelt, s a harmadik helyen végzett. A 31 fős magyar válogatottban ő volt az egyetlen kőfaragó, s a teljes mezőnyben is mindös�-sze kilenc vetélytársa akadt. A számok jól jelzik, a kőfaragó szakma – minden szépsége ellenére is – kuriózumnak számít a piacon, kereslet és kínálat oldalán egyaránt.– Én annak idején azért választottam ezt a pályát, mert édesapám is hasonló területen dolgozik, csak ő éppenséggel műköves – mondja. – Gye-rekkorom óta sokat segítettem neki, így nem csoda, hogy lehorgonyoz-tam a kőnél. Idővel megérlelő-dött bennem a vágy, hogy vala-mi maradandót alkossak, s a munkámat művészi igénnyel végezzem. A végső célom is ez: szobrász szeretnék lenni, a kőfaragás pedig tulajdon-képpen ennek az előszobája.Krisztián tudja, a sikerhez a tehetség önmagában nem elég: a szorgalom és a kitartás legalább ugyanilyen fontos. Az EuroSkills óta az immár mesterleveles kőfaragó több állásajánlatot is kapott, de egyelőre a szakmai fejlődésére szeretne koncentrál-ni. Tervei közt szerepel a továbbtanulás, valamint az, hogy indul a szakmák világbajnokságán, ame-lyet 2019 augusztusában, az oroszországi Kazánban rendeznek meg.NEMES DóraAZaz Eb-érem után a vb-ről is hozna értékes medált… (Fotó: Jancsi László)Tehets égM/Kutató (31.)Szorgalommal, kitartással…
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtAz állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira figyelemmel 2018. október 15. és 2018. november 30. között Nagykanizsa város közigazgatási területén tartott ebek összeírását végzi. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szükséges nyomtatvány (ebösszeíró adatlap) beszerezhető a Polgármesteri Hiva-tal (Nagykanizsa Erzsébet tér 7.) alagsori ügyfélfogadójában, vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról. Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy ebösszeíró adatlapot kell kitöltenie. Az ebösszeíró adatlapot legkésőbb 2018. november 30-ig az önkormányzathoz kell visszajuttatni személyesen vagy postai úton. Nem kell kitölteni az ebösszeíró adatlapot abban az esetben, ha az ebet az ebtartó az önkormányzatnál már bejelentette, az eb jelen-leg is a tulajdonában van és azt Nagykanizsa területén tartja. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal alag-sori ügyfélszolgálatán kérhető ügyfélfogadási időben (kedd és csütör-tök 8.00-12.00 és 13.00-16.00) vagy az alábbi telefonszámokon: 20/849-2470, 20/849-2484. Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm.rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzpon-derrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabály-ban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szí-veskedjék a jeladóval nem rendelkező ebet állatorvosnál megjelöltetni- az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon szereplő adatok szolgáltatására, annak elmulasztása esetén az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) kormányren-delet alapján 30.000 Ft pénzbírsággal sújtandó- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatla-pok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogjákTÁJÉKOZTATÁS AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁSRÓLNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 10/2015.(III.02.) önkormányzati rendeletével az ebrendészeti hozzá-járulás tárgyában rendeletet alkotott, mely 2015. március 15-én lépett hatályba. s A rendelet hatálya arra a természetes személy, jogi vagy jogi szemé-lyiség nélküli szervezet ebtulajdonosra terjed ki, aki Nagykanizsa közigazgatási területén ebet tart.s Az eb tulajdonjogának megszerzését az ebtulajdonos a szerzéstől számított 15 napon belül köteles írásban az önkormányzatnál beje-lenteni. s Ebtulajdonosnak kell tekinteni azt is, aki az eb tulajdonjogát az önkormányzatnál nem jelenti be, de annak ténye az ebösszeírás során megállapítást nyer. Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke: a) veszélyes eb vonatkozásában ebenként: 20.000 Ftb) más eb esetében ebenként: 5.000 Ft.s Az ebtulajdonosnak a június 30-ig elpusztult eb után fenti ebren-dészeti hozzájárulás felét kell megfizetnie, amennyiben az eb elpusz-tulását legkésőbb július 15. napjáig bejelenti és azt az eb oltási könyvé-be az állatorvos által tett bejegyzéssel igazolja. s Az ebtulajdonosnak az ebrendészeti hozzájárulás felét kell megfizet-ni akkor is, ha ebét legfeljebb június 30-ig Nagykanizsa közigazga-tási területén belül tartja és az eb közigazgatási területről történő kikerülését legkésőbb július 15-ig bejelenti. Az éves ebrendészeti hozzájárulás megállapítása és megfizetése: s Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről és a mentességről az ebtulajdonos által írásban bejelentett és igazolt tényekre, változásokra figyelemmel a polgármester minden év szeptember 30-ig határo-zattal dönt, amit az ebtulajdonos részére megküld. s Amennyiben szeptember 30-át követően válik ismertté olyan ebtar-tó személye, akivel szemben az ebrendészeti hozzájárulás kiszabásá-nak feltételei egyébként fennállnak, az ebrendészeti hozzájárulást vele szemben pótlólag határozattal meg kell állapítani. s Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos évente egy összeg-ben, minden naptári év október 30. napjáig, a szeptember 30-át követő megállapítás esetén 30 napon belül köteles megfizetni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Mentességek, változások igazolása bejelentése: s Az eb az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-vény 42/C. § (4) bekezdésben meghatározott mentességét az alábbi iratokkal kell igazolni: a) törzskönyv másolata (magyar fajta esetén)b) mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az ilyen tartást rögzítő orvosi igazolás, c) az Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkal-massági vizsgabizonyítvány, d) az állatorvos igazolása az ivartalanításról,e) állatmenhely, ebrendészeti telep vagy állatvédelmi szervezet igazo-lása az örökbefogadásról,f) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szerv, a nemzetbiztonsági szol-gálat vagy a közfeladatot ellátó őrszolgálat igazolása az eb alkalmazá-sáról. s Az eb tulajdonjogában beállt változást az eladó (ajándékozó) és a vevő (megajándékozott) együttesen, az ivartalanítást, a tartási hely megváltozását és az elhullás tényét az ebtartó írásban köteles beje-lenteni az önkormányzatnál a változást követő 15 napon belül. Az eb elhullását az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel kell igazolni. s Amennyiben az eb tulajdonosa az ebet állatmenhelynél, állatvédel-mi szervezetnél, vagy ebrendészeti telepen helyezi el köteles azt 15 napon belül az önkormányzatnál bejelenteni és az erről szóló igazolást bemutatni. s Az ebtulajdonos halálát a közeli hozzátartozó köteles bejelenteni az önkormányzatnál, egyben nyilatkoznia kell arról, hogy ki az állat új tulajdonosa. Kérem, hogy amennyiben az ebösszeírás során adatlapot tölt ki, úgy szíveskedjen mellékelni az a-f) pontban felsorolt mentessé-get igazoló iratokat, vagy azok másolatát. Abban az esetben, ha a tulajdonában lévő ebet korábban már bejelentette, úgy kérem, hogy szíveskedjen meggyőződni arról, hogy az adatokban esetlegesen bekövetkezett változást bejelen-tette-e. Együttműködését köszönöm! Dénes Sándor polgármester KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP” című nyomtatványhozAz I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azo-nosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsá-tott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyo-maton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell. Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatko-zást, vagy adta ki az okmányt.HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútle-vél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁ SRATisztelt Ebtartók!
2018. 10. 26. | 15MagazinElső hallásra talán meglepőd-ve is fogadhat-nák az érdeklő-dők, hogy októ-ber hónap műtárgya a nagykanizsai városi hajdú öltözéke lett a Thúry György Múzeumban. Hisz mi is juthat eszünkbe arról, hogy hajdú? Hát, nem éppen a kifinomultság és a szépség, hiszen a hajtó szóból származó kifejezést a fegyveres mar-hapásztorokra aggatták rá a 16. században. Ez a réteg már a Dózsa-féle parasztfelkelésben is bizonyságot tett erejéről, de hivatásos katonai rend-dé a tizenötéves háború során alakult, napjainkban pedig legtöbben Bocskai Istvánhoz és az általa veze-tett szabadságharchoz kötik a hajdúkat. A magyar főúr, majd erdélyi fejede-lem őket felfogadva szállt szembe 1604-ben a Habs-burgokkal, majd fizetség gyanánt letelepítette őket saját birtokaira.A hajdú „forma” a 16-17-18. századtól indulva az 1940-es évekig bezárólag hatalmasat változott. – A 18. századtól már a magyaros egyenruhájú megyei vagy városi altisz-tet, törvényszolgát, illetve a nemesúr egyenruhás szolgáját, például hintókí-sérőjét nevezték hajdúnak – kezdte a történelmi kite-kintést Kunics Zsuzsan-na, a Thúry György Múze-um történész-muzeológu-sa. – A 20. században a magasabb rangú tisztvise-lők mellett szolgálatot tel-jesítő megyei és városi haj-dúk egyenruhájához a haj-dúk egykori, 17-18. századi díszes öltözete szolgált mintául. A városi hajdúk a 20. században a magasabb rangú városi és megyei tisztviselők mellett teljesí-tettek szolgálatot egyen-ruhás altisztként, végre-hajtó közegként. A zubbonyt mérete és gazdag díszítése miatt sok látogató első ránézésre női viseletnek gondolhatja. A felszerelés elkészítésénél az impozáns megjelenés mellett arra is gondoltak, hogy az öltözék kifejezze, viselője ruházatával is a dél-zalai várost képviseli, így három helyen is – a tar-soly borítóján, a töltény-táska fedelén és a csákón – helyet kapott Kanizsa város címere. – A derékig érő, testre szabott, álló gallérú zub-bony középkék gyapjú-posztóból készült. Gazda-gon díszített az eleje, gal-lérja, ujja, alja és háta-sza-básvonala is. A zubbony különleges díszei az öt füg-gőleges sorban felvarrt, ezüstösen fénylő gombjai. A középkék posztóból készült, fekete viaszosvá-szonnal bevont ellenzőjű csákót elöl Kanizsa város sárgarézből készült címere díszíti, hozzá lószőrből készült sapkadíszt hord-tak, a kék-fehér színű csá-kórózsa piros közepén Kanizsa Város fehérrel kivarrott névjele díszel-gett. A bőrből készült, pajzs alakú dupla tarsoly borítója kék posztóval bevont, piros-fehérrel – ami Kanizsa színe volt – beszőtt zsinórral szegett, sárga-zöld fonállal hím-zett, közepén – ezt is – Kanizsa város hímzett címere díszíti. Három csa-tos bőrszíjjal erősítették az övhöz. A bőr vállszíjas, az ugyancsak bőrből készült tölténytáska fedelét sárga-rézzel szegték, közepén Kanizsa város sárgaréz címere díszlik – részletezte Kunics Zsuzsanna.A kiállított öltözet viselő-jéről, Kiss Istvánról sajnos nem sok információ maradt fent, de az bizo-nyos, hogy parádés moz-dulatlanságának is köszön-hette a várostól kapott díszes ruházatot. – A városi hajdú megje-lent a polgármester kísé-retében minden jelentő-sebb ünnepségen, dísz-közgyűlésen, szoboravatá-son, rendezvényen. A Zalai Közlöny újságírója 1930. március 1-jén Horthy Mik-lós kormányzói jubileumá-nak kanizsai ünnepségéről tudósítva cikkében meg-említette a díszközgyűlé-sen „az előadói emelvény mellett parádés mozdulat-lanságban álló városi haj-dút” is. A díszes öltözetet Kanizsa városa készíttette Kiss Istvánnak. A ruházat Kőfalvy Ignác nagykanizsai szabómester Sugár úti műhelyében készült, a mentére a prémet Lőbl Béla helyi szűcsmester varrta bárányprémből. A míves paszományt divat-lapból vett minta alapján kézzel varrták a ruhára, a budapesti Makár utcai paszományosnál rendel-ték meg a csákóval és a tar-sollyal együtt. Kőfalvy Ignác szabómester vissza-emlékezése szerint – aki élt még, mikor az öltözetet Kiss István testvére a múzeumnak adta – 1943-ban Krátky István polgár-mester csáktornyai látoga-tása alkalmából rendelték meg, a hajdú azután csak nagyobb ünnepeken visel-te, ilyen volt például a 9. könnyű hadosztály hazaté-rő honvédeinek fogadása a Fő utcán. A Thúry György Múzeum helytörténeti gyűjtemé-nyében a ruhához tartozó mentét és nadrágot is meg-nézhetik az érdeklődők. MIKÓ-BARÁTH GyörgyErő, büszkeség és eleganciaA városi hajdú megjelent minden jelentősebb rendezvényen, ünnepen (Fotó: Thúry György Múzeum, 1943)Kunics Zsuzsanna a hónap műtárgyát mutatja be (Fotó: Gergely Szilárd)
2018. október 27.ReményGARAY U. 14.93/314-96720:00-08:002018. október 28.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61019:00-06:002018. október 29.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Be-járat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002018. október 30.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002018. október 31.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖnkNKormányZAtPiaci árak Kanizs ánfejes káposzta 250-280 Ft/kgparadicsom 490-750 Ft/kgsütőtök 200-250 Ft/kgkörte 350-400 Ft/kgsertéstarja 1250-1390 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások10. 25. 14:30-16:30 Hétszínvirág Óvoda 10. 30. 11:00-13:00 Bazárudvar 10. 30. 14:30-16:30 InkubátorházAdj vért, és ments meg három életet!Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásratárSKERESÉSTársközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni párját! Tel.: 20/272-1461; Komolyan Gondolom Társközvetítő. 67 éves (167/78) jó egzisztenciával rendelkező hölgy várja Társközvetítőnkön keresztül művelt, intelligens úr jelentkezését. Tel.: 20/272-1461; Komolyan Gondolom Társközvetítő.ADÁS-VÉTEL Veterán mopedet és fűnyíró motort eladok, vagy cserélek billentyűs hangszerre. Nk. Érd.: Tel.: 93/310-364. Jó állapotú, 25 W-os vegyes tüzelésű kazán olcsón eladó. Tel.: 20/4377-499. Szőlő hajtatáshoz való bakhát takarófólia féláron eladó. Tel.: 20/4377-499. Lakberendezési tárgyakat: festményt, falitálat, vázát, régi iratokat, könyveket, karácsony-fadíszeket azonnali fizetéssel vásárolok. Nagykanizsa, 06-30/332-8422.Gyógysze rtáriügyeletA Kanizsa Vízilabda SE úszásoktatást hirdet 5-8
éves lányok és fiúk részére. Teljesen kezdő és úszás előképzettséggel már rendelkező gyerekek jelentkezését egyaránt várjuk. A foglalkozások időtarta-ma 50 perc, ami játékos, élmény alapú oktatást biztosít a gyerekek számára.A foglalkozások ingyenesek, kizárólagaz uszodába kell a belépőt megvásárolni. Helyszín: Nagykanizsa Fedett UszodaIdőpontok: szombatonként 9.15-10.05 7-8 éves korosztály10.15-11.05 5-6 éves korosztályEdző: Gondi ZoltánBővebb információ és jelentkezés: Gondi Zoltánnál személye-sen szombaton 9.00-9.30 között az uszoda előterében, illetve a +36-30/924-8811-es telefonszámon.TOBORZÁS
2018. 10. 26. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Október 27., szombatSzabinaLatin eredetű, jelentése: a szabinok népéhez tartozó. Október 28., vasárnapSimon, SzimonettaA Simon a Simeon rövidüléséből származik, amely héber eredetű, és azt jelenti: meghallgattatás. A Szimonetta a Simon olasz kicsinyítőképzős női párja. Október 29., hétfőNárciszGörög eredetű, a jelentése maga a virág.Október 30., keddAlfonzGermán eredetű, jelentése: nemes, készséges, harcra kész.Október 31., szerdaFarkasMagyar eredetű, s az állatot jelöli. November 1., csütörtökMindensNSzentek, Mariann aA mindenszentek az üdvözült lelkek emléknapja. A Marianna latin eredetű, jelentése: Marius családjához tartozó, Szűz Máriához tartozó.November 2., péntekAchilleszRégi magyar férfinév, az ógörög Akhilleusz mitológiai névből származik, amelynek jelentése: a kígyó fia.Az előző heti rejtvény megfejtése:Jól hazudni csak az tud, aki el is hiszi, amit hazudik.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPkaKAmaraSzakképzési híreink A gyakorlati képzőhelyeket érintő fontos tudnivalókA szakképzési törvény mind az iskola (gyakorlati oktató), mind pedig a külső gyakorlati képzőhely oktatója (szakoktató) számára előír-ja, hogy hatósági bizonyítvány fel-mutatásával igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a gyakorlati kép-zési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.A törvény a gyakorlati oktatók és a szakoktatók gyakorlati képzési tevékenységének megkezdésekor (vagy a tevékenység gyakorlása alatt az iskolaigazgató felhívására) írja elő az igazolás szükségességét, így amennyiben az oktató személyében változás következett be, a bevezető ellenőrzést követő további ellenőr-zéseken is szükséges a hatósági bizonyítvány beszerzése. Tehát a kötelezettség mindkét oktatónál fennáll. Az oktató személyének vál-tozatlansága esetén a további ellen-őrzések során nyilatkoztatják az érintetteket a feddhetetlen előélet fennállásáról.A Fővárosi Levéltár a foglalkozási naplók selejtezhetőségével kapcsolat-ban az alábbiakról adott tájékoztatást: ha a tanulószerződések hiánytalanul rendelkezésre állnak, akkor selejtez-hetők a foglalkozási naplók 5 év után, azaz 2018. évben a 2012-es évig bezá-rólag lehet ezeket selejtezni. Amen�-nyiben a tanulószerződésekben van-nak hiányzó évek, azokból az évekből meg kellene tartani a naplókat. A selejtezéseket a területileg illetékes levéltárnak kell bejelenteni, illetve a selejtezési jegyzőkönyvet beküldeni, a főváros esetében Budapest Főváros Levéltára az illetékes levéltár. (Levél-tárunk esetében bevett eljárás, hogy először elektronikusan küldik be az iskolák, szervezetek a selejtezési jegy-zőkönyvet egyeztetésre, és csak utána küldik papír alapon levéltári záradé-kolásra.)A szakképzési hozzájárulás teljesí-tésével, illetve a gyakorlati képzéssel összefüggésben a csökkentő tételek elszámolásával és visszaigénylésével kapcsolatban a kisadózó vállalkozá-sok tételes adójának alanyait (KATA vállalkozók) illetően a NAV-tól érke-zett megerősítés alapján:• az a KATA adóalany egyéni vál-lalkozó, akinek nincs alkalmazottja, azonban a tanulója után szociális hozzájárulási adót és egyéb járulékot fizet, a gyakorlati képzéssel kapcsola-tos költségeit visszaigényelheti.• ha egy (KATA adóalany) egyéni vállalkozó alkalmazott nélkül is jogo-sult az alap csökkentő tétel elszámolá-sára (illetve a gyakorlatban vissza-igénylésére), akkor ugyanezen feltéte-lek esetén a beruházási kiegészítő csökkentő tétel elszámolására is lehe-tősége van úgy, hogy önmagát szá-molja 1 alkalmazottként.Pályaorientációs tevékenységekOsztályfőnöki órák a pályaválasztás jegyébenA tanév kezdetekor a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara idén is megkereste a helyi általános iskolákat a kamara által nyújtott pályaorientá-ciós lehetőségekkel kapcsolatban. Így már a tanév elején érkeztek a megke-resések osztályfőnöki órák, szülői értekezletek megtartására, üzemláto-gatások, pályaorientációs napok szer-vezésére.A Hevesi Sándor Általános Iskolá-ban szülői értekezletet tartottak a pályaorientációs tanácsadók, 7. osz-tályban az önismeret, képességek, érdeklődés fontosságát hangsúlyozva, 8. osztályban pedig a szakképzés fel-építését, a hiányszakmákat és az ösz-töndíjrendszert ismertetve.A hetedik osztályos tanulók osz-tályfőnöki órák keretében önismere-tüket mélyítették, képességek, tantár-gyak és szakmák kapcsolatát vizsgál-ták interaktív foglalkozás keretében.Gyárlátogatás a győri AudinálOktóber elején nagykanizsai általá-nos iskolások látogatást tettek a győri AUDI HUNGARIA Zrt.-nél. A progra-mon 40 fő 8. osztályos tanuló vett részt, akik az autógyártáshoz kapcsolódó szakmaválasztásban gondolkodnak. A pályaválasztás előtt álló gyerekek színvonalas, tartalmas idegenvezetés-nek köszönhetően pillanthattak be az európai színvonalú, dinamikusan fej-lődő cég életébe. A látogató gyereke-ket két csoportra osztva vezették kör-be vendéglátóink a csarnokokban. A több mint kétórás látogatás során, minden helyszínen elmondták, hogy milyen végzettséggel dolgozhatnak az adott munkaállomáson. Kiemelték az idegen nyelv és az informatika fontos-ságát is. Hangsúlyozták, hogy német nyelvtudással karriert lehet építeni egy ilyen nemzetközi cégnél. Az őszi időszak során az általános iskolák megragadnak minden lehetőséget, amely segítséget nyújt a pályaválasz-tás előtt álló gyerekeknek. Így kama-ránktól üzemlátogatások szervezését, pályaorientációs nap lebonyolításá-ban közreműködésünket kérik. Pályaorientációs tanácsadóink osz-tályfőnöki órákon tájékoztatást nyúj-tanak a hiányszakmákról, valamint az ösztöndíjrendszerről.Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-3/2017/TK/13 számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium biz-tosítja.EuroSkills Budapest Szeptember 26. és 28. között tartották a szakmák Európa-bajnokságát, a Euro-Skills Budapest 2018 versenyt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett háromna-pos rendezvényen 37 szakmában több mint 500 versenyző mérte össze tudását. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara szerve-zésében különvona-tok és autóbuszok szállították a mint-egy 1200 diákot – kamarai kísérőkkel – a szakmai versenyek helyszínére. A magyar szakemberek az európai mezőnyben 3 arany-, 3 ezüst-, 3 bronz- és 8 kiválósági érmet nyertek, összesen 17 helyezést szereztek. A fia-tal szakemberek Európa-bajnokságán a miklósfai Balogh Krisztián, a kőfa-ragók körében nyújtott remek teljesít-ményt a verseny alatt, munkáját a zsű-ri bronzéremmel ismerte el. Az Euro-skills-el egyidőben az MKIK elnöksé-gi ülést tartott, melyen dr. Polay József vett részt. 25 éves fennállását ünnepelte a Medgyaszay Házban a Netta-Pannonia Kft.A rendezvényen a Netta-Pannonia Kft. dolgozói vettek részt, és meghí-vást kaptak a térség polgármesterei, dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, minisz-terhelyettes és Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere, Dénes Sándor. A Nagykanizsai Kereske-delmi és Iparkamara elnöksége okle-véllel ismerte el a negyedszázados teljesítményt, melyet dr. Polay József, Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adott át.Együttműködési megállapodást kötött a kanizsai és a lendvai kamara A megegyezés célja a két város közötti korábbi jó kapcsolat megerősítése, valamint hogy kölcsönös támogatás nyújtsanak a helyi vállalkozóknak, illet-ve az európai projektek közös megvalósítása, melyben leginkább a kis- és középvállalkozók érin-tettek. Az együttműködés-nek ugyanakkor fontos szerepe van a térségben élő magyar nemzeti kisebbség miatt is. A két város kama-rái a kezdeményezéssel nemcsak a gazdasági, hanem a kulturális és a turisztikai kapcsolatokat is szorosabbra kívánják fűz-ni.In memoriamDraskovics GyörgyA Nagykanizsai Kereskedel-mi és Iparkamara megemléke-zik a Kamarai Életmű-díjas Draskovics Györgyről, aki a közelmúltban hunyt el. Dras-kovics György kamaránk alapí-tó tagja, alelnöke és a kézműves tagozat elnöke volt, éveken keresztül segítette a kamara munkáját. Nagykanizsán és tér-ségében, de azon túl is hiteles, jól ismert személy volt a vállal-kozók és a lakosság körében is. Jelentős társadalmi, közéleti és nem utolsó sorban tisztességes, szorgalmas szakmai tevékeny-sége évtizedekre nyúlik vissza. Nyugodjon békében! 2018. 10. 26. | 19kamara
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. október 27. - november 2.Október 27., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 02:10 Látogató, 02:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:55 Híradó, 08:10 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 08:40 Látoga-tó, 09:10 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportma-gazinja), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Mindentudás Nagyka-nizsai Egyeteme: Kaposi Zoltán történész, egyetemi tanár előadása, 19:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:15 Kanizsa TV Filmklub: Nyomoz anyuci (amerikai krimi), 20:35 Sztárportré: Horváth Char-lie, 21:00 Info blokk, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó.Október 28., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 00:40 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme: Kapo-si Zoltán történész, egyetemi tanár előadása, 01:05 Sztárportré: Horváth Charlie, 01:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme: Kaposi Zol-tán történész, egyetemi tanár előadása, 07:35 Sztárport-ré: Horváth Charlie, 08:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 08:10 Lapozó, 12:00 K’arc (kultu-rális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise az Alsóvárosi temp-lomban, 19:10 Sztárportré: Csordás Tibor, 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:45 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazin-ja), 20:15 Aktuális - Hargita, 20:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:55 Lapozó. Október 29., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 01:10 Sztárportré: Csordás Tibor, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 02:15 Aktuális - Hargita, 02:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 02:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 07:40 Sztárportré: Csordás Tibor, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:15 Forgószínpad (a helyi televíziók közös szín-házi magazinja), 08:45 Aktuális – Hargita, 09:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:25 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Csordás Tibor, 12:25 Forgó-színpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 12:55 Aktuális – Hargita, 13:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:00 Kanizsa külvárosa és annak pusztulása, a Kanizsa környé-ki erődítések topográfiája – Dr. Vándor László előadása, 20:20 Híradó, 20:35 Látogató, 21:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:35 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:05 Lapozó.Október 30., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Kanizsa külvárosa és annak pusztulása, a Kanizsa környéki erődítések topográfiája – Dr. Vándor László elő-adása, 02:05 Látogató, 02:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:30 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:00 Híradó, 08:15 Kanizsa külvárosa és annak pusztulása, a Kanizsa környéki erődítések topográfiája – Dr. Vándor László előadása, 08:35 Látogató, 09:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:35 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Kanizsa külvárosa és annak pusztulása, a Kanizsa környéki erődítések topográfiája – Dr. Vándor László előadása, 13:20 Látogató, 13:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Balasport (regionális sporthírek), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Október 31., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Balasport (regionális sporthírek), 02:15 Székely konyha, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Balasport (regionális sporthírek), 08:45 Székely konyha, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Balasport (regionális sporthírek), 13:25 Székely konyha, 13:55 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Hargita, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. November 1., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:10 Har-gita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Hargita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Har-gita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Üzenet, 18:05 Kanizsa Cafe (talk show), 18:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 19:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 19:30 Patagónia tornyai – Ahol a madár se jár (ismeretterjesztő film), 20:20 Múlt-idéző: Nagykanizsa Város Vegyeskara és a Csillagfény kórus közös koncertje, 21:45 Lapozó.November 2., péntek00:00 Üzenet, 00:05 Kanizsa Cafe (talk show), 00:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:30 Patagónia tornyai – Ahol a madár se jár (ismeretterjesztő film), 02:20 Múltidé-ző: Nagykanizsa Város Vegyeskara és a Csillagfény kórus közös koncertje, 03:45 Lapozó, 06:30 Üzenet, 06:35 Kanizsa Cafe (talk show), 07:00 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Patagónia tornyai – Ahol a madár se jár (ismeretterjesztő film), 08:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 13:25 Múltidéző: Nagykanizsa Város Vegyeskara és a Csillag-fény kórus közös koncertje, 14:50 Lapozó, 18:00 Üzenet, 18:05 Kanizsa Cafe (talk show), 18:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 19:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:30 Látogató, 20:00 Forgószín-pad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 20:30 Jazz varázs: Amatild koncert, 21:35 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Jól rajtolt a férfi NB II-es asztalitenisz-bajnokságban a Kanizsa Sörgyár SE együttese, hiszen három forduló után két győzelmet és egy döntetlent könyvelhet el.A tavalyi szezon nem a legjobban sikerült a legénység számára, de maradhattak az NB II-es mezőnyben, a mostani pontvadászatban pedig úgy tűnik, ismét magukra találtak a Dél-nyugati csoportban. Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (2.)–Dunaújvárosi ASE (6.) 11:7A kanizsai győztesek: Berdár Norbert 4, Varga László 2, Faragó Barnabás 2, Geren-csér Miklós 2, illetve a Berdár-Faragó páros. – A csoport egyik legjobbját, a Dunaújvárosi ASE csapatát fogadtuk, ráadásul a vendégek alaposan megerősödtek – mondta Jakabfi Imre, a kanizsaiak edzője. – Az egyéni első kö-rében a vendégek elhúztak, akkor csak Berdár Norbert tudott nyerni. A második körben kiegyenlítettünk, a mérkőzés felénél 5:5 volt az állás. Az utolsó két etapban aztán a magunk javára fordítottuk a meccset és biztos győzel-met könyvelhettünk el. Úgy érzem, csapatunk remekül szerepel, hiszen veretlen és a második helyen áll úgy, hogy a Kaposvár elleni mérkő-zésünket elhalasztották.Az élmezőny szoros a bajnokságban, hiszen az első Dunaújvárosi Főiskola és a hetedik Cell-dömölk között mindössze két pont a különb-ség.P. L. 2018. 10. 26. | 21SportAz 1998/1999-es idény tavaszi szezonja után ismét férfi kézi-labda NB I B-s mérkőzést ren-deztek Nagyka-nizsán, amelyen a Tungsram az élbolyhoz tarto-zó győrieket fogadta. Tungsram SE Nagykani-zsa (10.)–Agrofeed ETO-SZESE (2.) 16-18 (8-11)Tungsram: Balogh Á. - Bándi 2, Gyimesi 3, Tóth K. 3, Hári, Nagy A. 4/1, Kova-csics 3. Csere: Miklós G. (kapus), Balogh P. 1, Kiss G., Jónás, Bécsi, Csalló. Edző: Madarász Péter.A vendég győri kézisek keretében ott találhattuk a korábbi 117-szeres váloga-tott Iváncsik Tamást is, míg a hazaiak szezonbeli első bajnokijuk során lát-hatták hazai környezetü-ket, a Zsigmondy-csarno-kot – öt idegenbeli találko-zójuk után. Ennek megfele-lően a nézőszám is három számjegyű volt, és a ven-déglátók nem is kezdtek megilletődötten, de 2:2 után elléptek a vendégek 5-2-re, ám a nagykanizsai együttes egy időkérés után visszajött 5-5-re. A hullám-zó eredményalakulás ezt követően is maradt, hiszen az ETO újra ellépett három góllal, sőt, már 10-5-re is vezetett, Madarász Péter tanítványai innen jöttek vissza három találatra az első félidő végéig. Szünet után szinte felváltva estek a gólok, s a nagy küzdelem-ben végül a kisalföldi legénység – amely fellé-pett a tabella második helyére – elvitte a győztes-nek járó két pontot. A Tungsram jelenleg a tize-dik, a bajnokságban most néhány hetes szünet követ-kezik. – Egy gólszegény mec�-csen az egyik bajnokesé-lyes együttes ellen volt san-szunk a kedvezőbb ered-mény elérésére is – összeg-zett Madarász Péter, a kani-zsaiak trénere. – Sajnos, időnként technikai hibák csúsztak játékunkba, zicce-reket hibáztunk, de a fejlő-dés látható a produkción-kon, megyünk tovább a megkezdett úton.POLGÁR LászlóLesz ez még jobb is…FeledtetnékA Tungsram (sárgában) már egy körön túl van a kupában(Fotó: Gergely Szilárd)Az NB II-es férfi aszta-litenisz ligában a kani-zsaiak (szemben) ismét az élmezőnyt ostromolnáka múlt szezontA Tungsram SE Nagykanizsa NB I B-s férfi kézilabda-csapata rövid időn belül ismét Szigetszentmiklósra volt hivatalos, igaz, a kanizsaiak nem bajnokit, hanem Magyar Kupa-mérkőzést vívtak az SZKSK-val, mely a bajnokságban négy góllal legyőzte Madarász Péter tanítványait. A kupatalálkozón a nagykanizsai-ak bizonyították, tanultak a bajnoki meccsből, hiszen a hazaiak 19-17-es félidei vezetése után végül 29-29-es végeredményt értek el, és ezzel – idegen-ben szereplőként – továbbjutottak a következő kör-be. A mérkőzés krónikájához tartozik a vendégek bravúros zárkózása ötgólos hátrányból, amely után végül megszületett a nagykanizsai továbbjutást jelentő döntetlen. A Tungsram, s egyben a mérkőzés legeredményesebb játékosa Nagy Attila lett, aki kilencszer talált a vendéglátók hálójába.Tovább a kupában
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportNagy taktikai csatát és döntetlent hozott az FC Nagykanizsa és a Komárom VSE NB III-as labdarúgó együtteseinek csatája az Olajbányász- stadionban.FC Nagykanizsa (9.)–Komárom VSE (4.) 1-1 (1-0)Vezette: Móri (Bőhm, Makkos-né Petz B.). G.: Végh B. (46. - öngól), illetve Kenesei (56.)Nagykanizsa: Borsi – Szabó B., Major, Csáki, Horváth B. - Pál D., Gerencsér A. – Horváth D. (Vitt-man, 92.), Béli M., Hetesi (Vlasics, 72.) – Lőrincz (Péntek, 58.). Veze-tőedző: Barna László.A kanizsaiak kezdője némileg változott, illetve ahogy azt Barna László vezető-edző a találko-zó előtt elmondta, némiképpen a taktika is. Annyira talán nem tolta előre állá-sait a hazai együttes, ugyanakkor elöl igyekezte keresni a labdákkal a megugrani kész Lőrincz Bencét. Hátul kiemelten figyeltek Kenesei Krisztiánra, akinek időnként nem is ízlett például Csáki József játéka. Az első félidő ráadásában Béli Milán szabadrúgását követően Végh Bence öngóljával előnyhöz jutottak a kanizsaiak.A szünet mintha a Nagykanizsá-nak tett volna rosszat, hiszen a bát-rabb játék helyett óvatosabbá vált, ami megbosszulta magát, hiszen Kenesei a saját maga által kiharcolt szabadrúgásból mintegy 25 méter-ről bevágta a labdát a kapu jobb oldalába. Péntek Adrián pályára lépésével az ugyanúgy a gyors megugrásokra alapozó kanizsaiak többször is előnybe kerülhettek volna, lehetőségeiket azonban elpuskázták, ahogy a komáromiak sem tudtak már újítani, így maradt a döntetlen. – Úgy vélem, nem lehet panasz a srácokra, időnként talán kissé meg-illetődöttek voltunk, így a vendé-gek egyenlítő találata előtt lehet, nem kellett volna szabadrúgást érő módon odalépni, ugyanakkor amilyen szériában voltunk, már a pontszerzés is oldhatja a görcsöt – mondta el Barna László a mérkőzés lefújása után. – Ellenfelünknek sok kapura lövése nem volt, ezért is várhatjuk bizakodva a folytatást.Az NFC vasárnap délben a Mol-Vidi FC II-vel találkozik, a székesfe-hérváriak ellen 12 órakor lépnek idegenben pályára Horváth Balá-zsék.POLGÁR LászlóAhová a kanizsai női kosárlab-dázók gyakran jártak, ezúttal a Nagykanizsai Futsal Club NB II-es legénysége utazott, hiszen a futsalosok az ELTE-BEAC Bog-dánfy úti sporttelepén mérkőz-tek fővárosi ellenlábasukkal a bajnokság 8. fordulójában.A dél-zalaiaknak ezúttal nem ment annyira, hiszen az „egyetemisták” legénysége a félidő-ben már 4-0-ra vezetett Bagó Gábor legénysé-ge ellen. A második húsz percben kozmetiká-zott valamennyit az álláson az NFC, végül a BEAC 6-3-ra nyerte a találkozót (a vendégek góljait Kollár Péter (2), valamint Novák László jegyezte). A bajnokság kilencedik helyén álló kanizsaiak azonban nem kesereghetnek sokáig, főképp úgy, hogy október 29-én, hétfőn 20 órától a Zsigmondy-csarnokban az „érdi napok” kereté-ben a tizenegyedik helyezett 5 Stars-Érdi VSE-t fogadják. (Jövő vasárnap az FC Nagykanizsa az NB III-ban szintén az Érdi VSE ellen mérkőzik...) A vendégek ebben a szezonban nem nyertek még bajnokit, így a nagykanizsaiaknak jó esélye van arra, hogy győztes meccseik számát kettő-ről háromra növeljék. P. L. Hétfőn márJót tett a csapatnak a múlt heti „elbeszélgetés”, az NFC ismét pontot szerzett (Fotó: Gergely Szilárd) az Érdet fogadjákNovák László (pirosban) talált be először a fővárosban az NFC-ből (Fotó: Gergely Szilárd)Pontmár újra akadt
2018. 10. 26. | 23SportULTR AFUTÁSLubics Szilvia kanizsai ultrafutó október elején Chilében, az Ataca-ma-sivatagot átszelő Atacama Crossingon indult. A már számos nagy megmérettetést teljesítő futóra Dél-Amerikában 250 kilo-méter várt nem mindennapi körül-mények között. Az egyhetes telje-sítménypróba után korosztályá-ban az első, összetettben pedig a negyedik lett a nagykanizsai spor-toló.LÁBTO LL-LABDAA Zsigmondy-csarnok adott ott-hont a lábtollasok 22. ifjúsági országos bajnokságának. A tornán 57 versenyző – csapat és egyéni kategóriában – mérkőzött meg a helyezésekért. A legeredménye-sebb kanizsai versenyző, Horváth Gergő ezüstéremmel zárta a tor-nát. A Szepetnek SE legjobbjai is igyekeztek, jó néhány helyezést gyűjtöttek. Az érmeket Budavöl-gyi Veronika, a magyar lábtollazás „örökös bajnoka” adta át. Hétvé-gén újra Zalába érkezik az országos mezőny, akkor Szepetneken a gyermek bajnoki címekért versen-genek a résztvevők.A dél-zalai eredmények. Férfi egyéni (32): 2. Horváth Gergő (Zemplén SE Nagykanizsa). Női csapat (6): 4. Balogh Borbála, Orsós Krisztina, Rigla Bianka (Szepetnek SE). Leány egyéni (20): 9. Kanász Zsófia (Szepetnek).MOTO CRO SSMonoron rendezték a magyar nyílt junior motocross bajnokság záró fordulóját, ahol a 65 ccm-es kategóriában a kanizsai Horváth Ádám összesítésben végül a sze-zon harmadik helyén végzett. A Kanizsa Motocross SE 10 éves ver-senyzője a monori viadal előtt – öt verseny után – a harmadik helyen állt, hétpontnyi előnnyel a negye-dik előtt. Ádám az első futamban, nagy-szerű rajtja után, a leintéséig a 3. helyen motorozott, a második start ugyanakkor nem sikerül túl jól szá-mára, így végig „küzdős” motoro-zás után hatodikként ért célba. Ám így is megtartotta összesítésbeli harmadik helyezését a nála időseb-bekkel tűzdelt mezőnyben, ami nagy sikert jelent az ifjú motoros-nak.ÚSZÁSA Délzalai Vízmű SE úszó palán-tái az elmúlt hetekben két verse-nyen is medencébe csobbanhat-tak, és ezúttal is számos dobogós helyezést értek el. Előbb a Somogy-Zala Körverseny keszthelyi fordu-lójában léptek rajtkőre a kanizsai úszók, majd a csurgói Gesztenye Kupán bizonyíthattak.Somogy-Zala Körverseny, Keszt-hely, kanizsai eredmények. Korcs-máros Luca: 50 m pillangó 1. hely; 50 m gyors 2.; 50 m hát 1.; 100 m vegyes 2. Vörös Nadin: 50 m pil-langó 3.; 50 m gyors 1.; 50 m hát 2.; 50 m mell 1.; 100 m vegyes 3. Lász-ló Márk: 50 m hát 3.; 50 m mell 1. Molnár Luca: 25 m gyors 3.; 25 m mell 1. Kurucz Kenéz: 25 m gyors 1.; 25 m hát 3.; 25 m mell 1. Vajda Áron: 50 m mell 3. Szabó Flórián: 50 m mell 2. Kovács Ákos: 50 m pil-langó 1.; 100 m gyors 1.; 100 m hát 3.; 50 m mell 2. Nyeste Dorka: 50 m pillangó 1.; 100 m gyors 1.; 100 m hát 1.; 100 m vegyes 1.Gesztenye Kupa, Csurgó, kani-zsai eredmények. Vörös Nadin: 50 m gyors 3. Kovács Ákos: 100 m mell 3.; 200 m gyors 3. László Márk: 100 m mell 2.; 200 m gyors 3. Szabó Fló-rián: 50 m mell 2. Korcsmáros Luca: 50 m hát 3.; 50 m pillangó 3.Összeállította: POLGÁR LászlóHorváth Ádám az összetett harmadik helyén végzettSportsorokLubics Szilvia a célban, valahol a sivatagban…Horváth Gergő (jobbról) a dobogó második fokáig jutott a lábtoll-labda ifi ob-nAz ifjú kanizsai úszók két versenyen is bizonyítottak az elmúlt hetekben
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKMindig talál magának elfoglaltságot az udvarban Benedek Miklós. A Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület elnöke a napok-ban készített füge- és szil-valekvárral ízesítette a kemencében sült csirke-combot. A kellemes, mediterrán éghajlatú udvarban jólesik egy kicsit elidőzni, s figyel-ni, amint lengeti a késő őszi szél a nyár színeit még hor-dozó levendula, ezerjófű, citromfű, borsmenta, majo-ránna és som leveleit. A nyári konyha polcain apró üvegekben sorakoznak a lekvárok: a ribizli, a füge, a körte, a szilva, a feketesze-der – a szüretelési időnek megfelelő házasításban. Ezek nagy részét Miklós elajándékozza. Eddig csak pozitív visszajelzést kapott az ismerőseitől, nem hozta vissza sen-ki, legfeljebb az üve-get…Ahogy érnek a gyümöl-csök, úgy fog hozzá a munkához. Az érett és egészséges gyü-mölcsöket tisztítás után nagyobb darabokra felszele-teli, kis üvegekbe elosztja, és tartósítószer nélkül, hűtő-szekrényben tárolja. – Ez a dzsem nagyon finom a vajas-pirítós kenyé-HIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Mostanában csak a pénz áll a figyelmé-nek a középpontjában. Ne aggódjon az anyagiak miatt, mert ha a sors nem, a családja ki fogja segíteni a bajból.Bika: 04.21-05.21. A párkapcsolatán kívül semmi más nem érdekli mostanában. Ha nem tudja kitalálni, hogy miért titkolózik ön előtt a párja, akkor kérdezze meg tőle minél előbb. iKrek: 05.22-06.21.Most ne foglalkozzon a jövőjével, mert minden úgy alakul, ahogyan el-tervezte. Az egészsége is kiváló, még vitaminokat sem kell szednie.Rák: 06.22-07.22. A bolygók szerint a közeljövőben fellángolhatnak az érzelmei. Hogy ki váltja ki ezt önben, egy személy, vagy egy szép zenemű, hamarosan kiderül. Oroszlán: 07.23-08.23. Ne hagyja magát senki által gúzsba kötni. Ha házasodni is akar, meg ta-nulni is, válassza mind a kettőt, hisz tudja: együtt minden könnyebben megy.Szűz: 08.24-09.23. Határtalan szorgalmával szinte ámu-latba ejti a környezetét. A kíváncsis-kodók azonban tudni szeretnék, ki indította el önben ezt a változást. Mérleg: 09.24-10.23.A féltékenykedés helyett próbáljon meg zöld ágra vergődni a kedvesével. S ha sikerül, több romantikus órát tervez-zenek be maguknak a közeljövőben.sKorpió: 10.24-11.22. Valakinek hamarosan szüksége lesz a megnyugtató szavaira. Ne kéresse sokáig magát, hanem fogadja el a fel-kérést, hisz kellemes pillanatokat élhet át ön is. Nyilas: 11.23-12.21. Ha egy igazán pompás hétvégét sze-retne magának, akkor szabaduljon meg a barátaitól néhány órára. Csak a kiszemeltjére koncentráljon, és fejtse meg a gondolatait.Bak: 12.22-01.20. A csillagok most azt üzenik önnek, hogy ne adja fel az álmait. Saját ma-gának is adhat egy újabb esélyt az ember, nemcsak másoknak.Vízöntő: 01.21-02.19. Ne búsuljon az elmaradt nyaralás mi-att. Amit nyáron elmulasztott, azt a télen még bepótolhatja. Fogjon össze a barátaival, és sikerül a nagy utazás. Halak: 02.20-03.20. Olykor maga sem tudja eldönteni, hogy csak a képzelete játszik önnel, vagy egy jó tündér látogatja meg éjszakánként. Feltétlenül beszéljen erről valakivel.Csirkecomb füge- és szilvalekvárral Benedek Miklós lekvárjai széles körben sikert aratnak. A csirke-comb még ízletesebb ezektől… (Fotó: Bakonyi Erzsébet)ren, a lángoson vagy akár a sült csirkecombon – java-solta felhasználását a házi-gazda, aki most a húst előző nap bepá-colta; sózta, borsozta, és házi készí-tésű piros-papriká-val meg-hintette. Elárulta, a kávédaráló-ban őrölt pap-rikát üvegekbe rakja, és hűtőszekrény-ben tárolja, így tovább megőrzi az ízét és a színét a fűszernövény. A csirkecomb a 180-200 fokos sütőben fél óra alatt elkészül. S ha bekukkan-tunk a kemencébe, locsol-juk meg a húst sörrel, mert a sör komlótartalmától még ízletesebb lesz az éte-lünk.BAKONYI Erzsébet