Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.37 MB
2020-12-22 11:09:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
640
1055
Kanizsa 2019. 004-007. szám február

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 4. SZÁm, 2019. FEBRUÁR 1.Álmok és lehetőségek11Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTLenyűgözte a kanizsai közönséget Boros Misi, aki Bach- és Liszt-műveket adott elő a HSMK-ban. A még mindig csak 16 éves, Junior Prima-díjas zongo-rista a Virtuózok első, 2014-es évadát nyerte meg a 11 évesek mezőnyében. Idei tervei között, a magyar-országiak mellett, amerikai és ázsiai fellépések is szerepelnek.Kanizsai intézmények is csatlakoztak a régi, már nem használt mobiltelefonokat össze-gyűjtő akcióhoz. A Passzold vissza, Tesó! elnevezésű kampányt a Jane Goodall Intézet más szervezetekkel közösen indította el, célja pedig az, hogy a régi telefonok újrahasz-nosításával megállítsa a gorillák és a csimpánzok élőhelyének pusztítását. A mobiltele-fonok előállításához szükséges koltán nevű ásványt ugyanis a veszélyeztetett fajok közé tartozó két majomfajta élőhelyén bányásszák. – Miután meghirdettük az akciót, olyan mértékű érdeklődés indult el, amire nem is szá-mítottunk. Mostanra mintegy 150 gyűjtőpont jelentkezett – mondta el Kádár András, a Jane Goodall Intézet ügyvezetője. Nagykanizsán a Batthyány Lajos Gimnázium csat-lakozott először a kezdeményezéshez. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPECsodás…Ilyen a jeges Balaton a balatonfenyvesi kikötőnél. „Belémfagy lassan a világ,/ mint téli tóba nádbugák,/ kis torlaszokban ott ragad/ egy kép, egy ág, egy égdarab –/ ha hinnék benned, hallgatag/ széttárnád meleg tenyered,/ s az két kis Napként sütne fönn/ a tél felett, a tó felett,/ hasadna jég, mozdulna hab,/ s a tárgyak felszökellve mind/ csillognának, mint a halak” Nemes Nagy ÁgnesKanizsa16IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TVA HÉT TÖRTÉNETE
2019. 02. 01. | 3ez volt a HÉTVÁLTOZÁSMegváltozott a tüdőgon-dozó intézetben a betegfo-gadási rend. Az új szabályo-zás szerint csütörtök kivé-telével hétköznapokon reggel 7:30-tól, csütörtö-kön 9:30-tól fogadják a tüdőszűrésre vagy szakren-delésre érkezőket. Hétfőn 17:30-ig, kedden és csütör-tökön 16:30-ig, szerdán 16:00-ig, míg pénteken 13:00 óráig tart a betegfo-gadás. Tüdőszűrésre elő-jegyzés nélkül lehet menni, szakrendelésre és gondo-zásra előjegyzéssel fogad-ják a betegeket.INFLUENZAAz elmúlt hetekben meg-nőtt a forgalom a kanizsai rendelőkben, de nemcsak az influenzavírus okozta panaszok, hanem más, ugyancsak fertőző beteg-ségek miatt is. Dr. Nagy Marietta házi gyermekor-vos a Kanizsa TV Híradójá-nak azt mondta, elsősor-ban a légúti, hurutos beteg-ségek támadnak, de a gyo-mor-bélrendszeri fertőzé-sek száma is folyamatosan növekszik. Utóbbiak hányással, hasmenéssel, időnként lázzal jelentkez-nek. A továbbfertőződés pedig csak otthonmara-dással előzhető meg. – Sajnos a felnőtteknél gyakran előfordul, hogy betegen is elmennek dol-gozni. Ezzel a saját egészsé-güket is veszélyeztetik, mert garantált, hogy szö-vődmény lép fel, illetve összefertőzik a környezetü-ket. Sajnos gyerekeknél is előfordul, hogy belázcsilla-pítózva elviszik őket a szü-lők, s ezzel azt kockáztat-ják, hogy megfertőzik a többieket – fogalmazott dr. Nagy Marietta.SZE NIOR TÁNCA Szeniorok táncestjét egyre nagyobb érdeklődés övezi, az idei rendezvényen a közönség megtöltötte a Honvéd Kaszinó tükörter-mét. Ez már a negyedik ver-seny volt, amelyen három páros indult. A táncos lábú szeniorok felkészülését az Eraklin Táncklub Egyesület segítette, több héten át. A rendezvényt Dénes Sán-dor polgármester nyitotta meg. A végeredmény. Stan-dard táncok: 1. Németh László-Németh Lászlóné, 2. Magyar Béla-Harics Mária, 3. Feszt Attila-Feszt Attiláné. Latin-ame-rikai táncok: 1. Németh László-Németh Lászlóné, 2. Feszt Attila-Feszt Attilá-né, 3. Magyar Béla-Harics Mária.GYERMEKMISEÓvodásoknak tartottak szentmisét a Felsőtemp-lomban. Az ilyen alkalma-kon bevonják a kicsiket a szertartásba, a prédikációt pedig számukra is érthető módon fogalmazzák meg. A családokat minden hónap második és negye-dik vasárnapján várják a zenés gyermekmisére, a következő alkalom február 10-én, 16 órakor lesz. – Együtt van otthon a család, együtt étkezik, együtt tévézik, szülők és gyerekek együtt járnak szó-rakozni, együtt játszanak, együtt élnek. Jó az, ha nem csupán a profán életben, hanem az Istenhez fűződő kapcsolatukban is együtt lehetnek. A kisgyereknek is fontos, hogy megismerjék a titkot, a természetfelettit. Ezt a felnőtt sem érti teljes egészében, hit szükséges hozzá, s az isteni kegyelem. És ez az isteni kegyelem a gyermekek felé is ugyan-úgy nyitott és jár – mondta Nyeste Pál piarista atya.ÚJ KÖNYVBemutatták az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a Thúry György Múzeum közös munkáját, a Fénnyel írott múlt című kötetet. A könyvben szereplő kiállítá-sokat és a kötet megjelené-sét hosszú gyűjtő- és kuta-tómunka előzte meg.– Tíz kiállítást rendezett már az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a Thúry György Múzeum közösen az elmúlt évtizedben, és ennek a válogatott fény-képcsokrát tarthatjuk a kezünkben, amelyért nagyon sokat dolgozott Horváth Jánosné, az Együtt Kiskanizsáért Egye-sület elnöke és Kunics Zsu-zsanna történész-muzeo-lógus – mondta Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója.A kötetet dr. Molnár Ágnes néprajzkutató, kul-turális antropológus mutatta be. A Miskolci Egyetem adjunktusa kiska-nizsai gyökerekkel rendel-kezik, így nem meglepő, hogy maga is végez gyűjtő-munkát a településrészen. HÍRsorok
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésMJT_2019_202x270.indd 32019. 01. 14. 14:34
2019. 02. 01. | 5A hét témájaEgy kút mitől szárad ki? Általában attól, ha nem használják. Amikor kimerik belőle a vizet, a környezeté-ből a kis hajszálereken keresztül újra visszagyűl az. Minél többször mernek belőle, annál bőségeseb-ben lesz benne majd víz. Ha ez a folyamat megszűnik, a víz elkezd pangani, és ezek a hajszálerek beomlanak, eldugulnak, a kút mélyén lévő víz pedig egy idő után elpárolog, majd kiszárad. Az izma-ink sem attól fejlődnek, ha kíméljük azokat, hanem attól, hogy használ-juk. A férfiak nem kell féljenek a fel-adatoktól. A legszebb, legfonto-sabb férfierény a cselekvés! Tenni… – így Böjte Csaba ferences szerze-tes. Kassai Lajos lovasíjász szerint fontos, hogy nem szabad mindig a könnyebb utat választani, hanem meg kell tanulni az ellenállás irányá-ba haladni. Gondoljunk bele – emlékeztetett – ma nincs külön nemek szerinti nevelés, óvodától egyetemig ugyanazt kapja mindkét nem. Pedig koragyermekkorban kell a fáramászás. Ha ez kimarad, később már nem tudja behozni. A mesemondó Berecz András is hiányolja a cselekvő férfiakat, a beletörődés a gyakoribb. Példája: nem működő klíma az IC vonaton – inkább valamennyien csendesen elmúlnak, mintsem ablakot nyitná-nak. Tapasztalata szerint küzdelem-ben csiszolódik az ember. Csak akkor érdemli meg szerelmét a mesék hőse, ha megoldja a felada-tokat. Áldásnak tekinti, hogy katona lehetett, így megtanult visszabe-széd nélkül engedelmeskedni. A magános férfi veszélyes, mert önpusztító gondolatokra képes, ezzel szemben a férfi közösséghez tartozik, szereti a hazáját. Munkájá-val másokat is szolgál. Nem oda megy, ahová akar. A sors, a közös-ség valamit rárak. Ezt nem észre-venni férfiatlan dolog. Sérülne a lel-ke, ha kikapna, inkább kiáll a meccs-ből! – háborodott föl a maga csen-des módján. – Az élet ezt nem iga-zolja vissza. Ebből küzdelemre kép-telen ember lesz. Fontosnak tartja a nevelésben is az igazmondást. Nem elkenni a jó és a rossz közötti különbséget – fogalmazott. A hatgyermekes újságíró a fizikai munka örömét említi, amit példájá-val gyermekének át kell adjon az apa. A sportnak sem csak fizikai jelentősége van, hanem lelki, jel-lemnevelő is. Krúdy Tamás szerint az, aki azt szeretné, hogy gyerme-kei boldog, férfias identitásukban megerősödött felnőttek legyenek, annak minél többet kell együtt len-ni a fiával, együtt létrehozni valamit – akkor is, ha ő ezt annak idején nem is kapta meg az apjától. A gyermekvállalás egy nő és egy férfi közös felelőssége, ketten kelle-nek hozzá. Kell a nő is, a férfi is. Kell a két „igen” (és a két nem: a női és a férfi) – írta a háromgyermekes államtitkár asszony a tavalyi apák napján köszöntőjében. – És nemcsak a gyereknek kell apa, hanem az anyává vált nőnek is kell az apává vált férfi - fogalmazott Novák Katalin. PAPP János A legszelídebb motorosok felvonulásán 3000 gyermek vett részt(A fotók forrása: Botár Gergely/kormany.hu)A magyar gyerekek születésében látjuk a jövőt, és nem kül-ső forrásokra szeretnénk támaszkodniFolytatódik a családok támogatása. A kormányt kötelezi, hogy csaknem 1,4 millióan küldték vissza a családi kon-zultációról szóló kérdőívet. Idén az édesapák szerepe és a fiatalok segí-tése lesz a prioritás. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár ennyit elárult a február 10. körüli miniszterelnöki bejelentés-ből. A Férfiak Klubja oldalain ez előb-bihez találunk több szempontot is.… és a két nem…Novák: Kell a két igen…2010-ben lehetett elindulni egycsaládbarát ország felé
Februári fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2019. február 13-án (szerdán), 8.30 órától 12.00 óráig a Pol-gármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.Karádi Ferenc 2019. február hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2019. február 6-án (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Tóth Nándor 2019. február hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 9. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselőjeként fogadóóráját 2019. február 27-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hiva-tal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). KépviselőkBalogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányza-ti képviselője, a humán bizottság elnöke fogadóórát tart 2019. február 6-án, szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2019. február 5-én, kedden 17 órától a Hevesi Sándor Általá-nos Iskolában.Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2019. február 14-én (csütörtökön) 17 órától fogadóórát tart a Polgár-mesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát tart 2019. február 5-én, kedden 17.00 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800 Nagykani-zsa, Corvin u. 2.).Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselő-je fogadóórát tart 2019. február 5-én, kedden 17-18 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Jerausek István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2019. febru-ár 4-én, hétfőn 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.Karádi Ferenc 2019. február hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként foga-dóóráját 2019. február 6-án (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nándor 2019. február hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadó-óráját 2019. február 27-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2019. február 4-én, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Rozgonyi u. 23.), tel.: 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.TÁ JÉKOékoZtatásÉS megHÍVÓlakossági fórumraTisztelt Lakosság, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó Szervezetek, Vallási Közösségek!Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 48/2018. (IV.26.) számú határozatával a településrendezési eszközök, a településszerkezeti terv, a helyi építési szabály-zat és szabályozási tervéről szóló rendeletének módosítá-sáról döntött. A módosítás keretében az Önkormányzat változtatni kíván az említett településrendezési eszközö-kön a lakosság, a gazdálkodó szervezetek, az építész szak-ma és a polgármesteri hivatal által kezdeményezett kérdé-sekben, felülvizsgálja a hatályos tervekben szereplő egyes szabályozások célszerűségét, végrehajthatóságát, az épí-téshatósági gyakorlat szerinti egyértelműségét, valamint javítja a tervekben fellelhető szerkesztési hibákat. A telepü-lésrendezési eszközök módosítása teljes eljárás keretében történik, a partnerségi egyeztetés szabályainak is megfele-lően.A partnerségi egyeztetés részeként a város honlapján és lakossági fórumon részletesen tájékoztatjuk Önöket a hatá-lyos településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és sza-bályozási terv tervezett módosításáról. A partnerségi egyeztetés során a már elhatározott változtatások kerül-nek bemutatásra, valamint az egyeztetés keretében az Önkormányzat lehetőséget biztosít az abban résztvevők számára a tervezett változtatásokkal kapcsolatos állásfog-lalásuk kifejtésére.A tervezett módosításokat tartalmazó véleményezési dokumentáció megtalálható a város honlapján https://www.nagykanizsa.hu/varos/telepulesrendezes alatt, illet-ve közvetlenül az alábbi linken érhető el: https://www.nagykanizsa.hu/megtekintes/lap/2224Kérem a lakosságot, a gazdálkodó, gazdasági és civil szer-vezetek, valamint a vallási közösségek képviselőit, hogy a most meghirdetett lakossági fórumon szíveskedjenek részt venni és ott észrevételeiket megtenni.A lakossági fórum helye és ideje: Vasemberház díszterme, 2019. február 12. (kedd) 16.00 óraNagykanizsa, 2019. január 30. Tisztelettel: Dénes Sándor polgármester6 | kaNIZsa | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkormányzat
2019. 02. 01. | 7AktuálisNeurológiai problémákkal élő gyerekeknek is szánt játékeszközöket vásárolt civil és vállalkozói támogatá-sokból a Kanizsai Dorottya Kórház, ahol további gyűj-tésből remélnek támogatást az egészségügyi intézmény játszóterének kialakítására. A gyűjtés tavaly indult az Új Kanizsai Kórházért Alapít-vány szervezésében, vállal-kozók és civil szervezetek bevonásával, hogy kialakít-hassák az intézmény szabad-téri játszóterét. A neurológiai problémákkal élő gyermekek fejlesztését is szolgáló speciális eszközöket már beszerezték az össze-gyűjtött hétmillió forintból, nemrég pedig az eszközök telepítéséhez szükséges összeg előteremtésére pályáztak. (MTI)Gyűjtés a kórházértKiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat Zalában egy élettársi kapcsolatban élő pár ellen, mert éveken keresztül elhanyagolták gyermekük tőlük kapott szifiliszes fertőzésének kezelését, gyermekeiket pedig iskolába sem járatták – közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője.Pirger Csaba tájékoztatása sze-rint a szülőknél 2013-ban diagnosz-tizáltak szifiliszes megbetegedést, ami miatt az akkor 6 éves és 4 éves gyereküket is megvizsgálták, de náluk nem volt kimutatható a fertő-zés. Megelőzésként antibiotikumos kezelést és rendszeres kontrollvizs-gálatokat írtak elő a gyerekeknek, de a szülők ezeket nem hajtották végre, nagyobbik lányuk emiatt megfertőződött.A kislánynál 2014-ben bőrgyó-gyászaton diagnosztizált szifilisz miatt laborvizsgálatokat, valamint neurológiai, szemészeti és kardio-lógiai vizsgálatokat írtak elő, de a szülők nem vitték el mindegyikre a gyermeküket, és a későbbi kont-rollvizsgálatokat is sorra elmulasz-tották. A kislány elhanyagolt álla-pota miatt 2015-ben többször kór-házi kezelésre is szorult, a szülők a felszólítások ellenére mégis több éven át elhanyagolták a felülvizs-gálatokat, holott fennállt a lehető-sége annak, hogy a szifilisz súlyos-bodik, átterjed valamelyik szervre, akár idegrendszeri károsodást is okozva.Miután a szülők a kórházi és csa-ládgondozói felszólítások ellenére sem kezeltették megfelelően gyer-meküket, a Zala Megyei Kormány-hivatal 2017 augusztusában neve-lésbe vette mindkét gyermeket. A férfi és a nő ellen amiatt is vádat emeltek, mert az időközben tankötelessé vált gyermekeik rend-szeresen nem jártak iskolába. A szülők többször is költöztek, de a felszólítások ellenére egyik lakhe-lyükön sem gondoskodtak arról, hogy a gyerekek mindennap isko-lába menjenek. A két gyereket a 700-800 órányi hiányzásuk miatt évismétlésre kötelezték.Az ügyészség kiskorú veszélyez-tetésének bűntette miatt emelt vádat a szülők ellen, mert magatar-tásukkal súlyosan veszélyeztették gyermekeik testi és értelmi fejlődé-sét.(MTI)A szülők akár rács mögé is kerülhetnek(Fotó: Illusztráció)Szifiliss zel fertőzött enHanyag, felelőtlen szülőkA gyerekeknek nem volt ilyen mosolygós, felhőtlen az élete…(Fotó: Illusztráció)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontA 25 ÉVES NÉPI SZÖVŐ MŰHELY ÉS HADINÉ SZALAI GABRIELLA KOSÁR-FONÓ NÉPI IPARMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA. Megtekinthető: február 15-ig.„AZ ÉN CSALÁDOM” – gyermekrajzpályázat kiállítása. Megtekinthető: február 14-ig.Február 6. (szerda) 14 óra A TEMETŐ, MINT A VÁROS LENYOMA-TA – Kardos Ferenc könyvtáros, néprajz-kutató vetített képes előadása. A prog-ram a HSMK és a Belvárosi Nyugdíjas Klub közös rendezvénye.Február 6. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek. Zenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit.Jelentkezni és érdeklődni lehet: a 30/616-08-47-es telefonszámon.Február 7. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.Február 7. (csütörtök) 14 óraA FLAVIN7, A NÖVÉNYI EREDETŰ ANTIOXIDÁNS. Előadó: Berkes Éva.A program a Napraforgó Szenior Klub és a HSMK közös rendezvénye.Február 8. (péntekenként) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB. Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel díjtalan.MedgyASZAy HázFebruár 1. (péntek)19.30 óra kapunyitásROCK/METAL EST20:00 – ASHDOGS, 21:00 – YOUR LAST STEPS, 22:10 – Lumberjack Commando. Belépődíj: 500 Ft.Február 2. (szombat) 17. óraaz Aranyszamár Bábszínház bemutatja: AZ ERDŐK KÖNYVE – bábelőadás Wass Albert Erdők és tavak című műve alapján.Belépődíj: elővételben 1 000 Ft, az előadás napján 1 200 Ft.Február 7. (csütörtök) 19 óraWass Albert SZERELMEM, ERDÉLY – Rékasi Károly önálló estje. Belépődíj: elő-vételben: 2 000 Ft, az előadás napján: 2 400 Ft. Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázFebruár 2. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncos foglalkozás minden szombaton 9 órától. 6-8 éves gyermekek jelentkezését várják! Foglal-kozásvezető: Tóth István néptáncpeda-gógus. A foglalkozás időtartama: 45 perc. Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30-894-2603-as telefo-non. Részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hó.Február 5. (kedd) 17 óraFEL A NETRE! – kezdő számítógépes tanfolyam korszerű gépeken, Windows 10 operációs rendszerenA tanfolyam anyaga: számítógép be- és kikapcsolása, számítógép kezelése, bil-lentyűzet és egér használata, az internet használata, e-mail. A tanfolyam anyagá-ról jegyzetet kap minden résztvevő.A tanfolyam: 24 órás, keddi és pénteki napokon 17.00 és 20.00 óra között. A tan-folyamra 15 fő jelentkezését tudják elfo-gadni. A tanfolyam díja: 6 500 Ft. Jelent-kezés: a tanfolyam kezdését megelőzően a tanfolyami díj befizetésével.Február 7. (csütörtök) 17 óraKÉPSZERKESZTŐ TANFOLYAMA tanfolyam anyaga: fényképek letöltése számítógépre, fényképszerkesztő prog-ramok kezelése, kivágás, átméretezés, forgatás, vörösszem eltávolítás, színbeál-lítás, effektek, stb. A tanfolyam 12 órás, csütörtöki napokon 17-20 óráig. A tanfolyamra 15 fő jelentkezését tudják elfogadni.A tanfolyam díja: 8 000 Ft. Jelentkezés: a tanfolyam kezdését megelőzően a tan-folyami díj befizetésével.Február 9. (szombat)CSALÁDI JÁTSZÓ-TÁNCHÁZ16.30 Kerekítő foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit. 17.00 Gyermek táncház. Vezeti: Tóth István. 18.00 Kézműves foglalkozás. Vezeti: Háb-li Olga. 19.00 A Spobos Tamburazenekar koncertje. 20.00 Táncház a Bojtár Népze-nei Együttessel, közben horvát táncház a Stobos együttessel.Belépődíj: 1 000 Ft.ProgramajánlóJan. 31. - febr. 3. 17:15 BúéK magyar filmJan. 31. - febr. 6. 17:45 INSTANT CSAlád amerikai vígjátékJan. 31. - febr. 6. 18:00 Két KIrályNŐ angol történelmi filmJan. 31. - febr. 6. 19:30 SZerelMÜNK NAPJAI amerikai romantikus filmJan. 31. - febr. 6. 20:00 Üveg amerikai thrillerJan. 31. - febr. 6. 20:30 VIHAR előtt amerikai thrillerFebr. 2-3-án 15:00 RAlpH leZÚZZA A Netet: roNtó RAlpH 2. amerikai animációs filmFebr. 2-3-án 15:15 egy KutyA HAZAtér amerikai családi vígjátékFebr. 2-3-án 15:30 BOHÉM RAPSZódIA angol-amerikai zenés filmJANuár 31- február 6. MűsoraÁrulás és összeesküvésStuart Mária rövid, ugyanakkor rendkívül viharos és mozgalmas életének krónikája a Két királynő. Mária 16 évesen francia királyné lesz, majd 18 évesen megözvegyül, és ellenáll a nyomásnak, hogy újból férjhez menjen. Ehelyett visszatér szülőföldjére, Skóciába, hogy visszakapja jogos trónját. Ám Skócia és Anglia az ellenállhatatlan I. Erzsébet uralma alá tartozik. A kosztümös történelmi dráma két főszereplője egyszerre bűvöli el és fé-lemlíti meg egymást. Riválisok a hatalomban és a szerelemben is, és női uralkodók a férfiak világában, ezért el kell dönteniük, hogyan játsszák le a játékot, melynek neve: házasság kontra függetlenség. Mária elhatározza, nem lesz bábfigura, és kinyilvánítja igényét az angol trónra, fenyegetve ezzel Erzsébet hatalmát. Árulás, lázadás és összeesküvések veszélyeztetik mindkét udvarban a trónt – és változtatják meg a történelem menetét. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA szövőműhely kiállítása február közepéig látható (Fotó: Kanizsa TV)
2019. 02. 01. | 9KultúraA világ minden pontján különböző nehézségekkel kell szembenézniük az embereknek, de a keresz-tények nem félnek, mert az Úr a világosságuk, az üdvösségük és az erősségük – erre hívták fel a figyelmet az ökumenikus imahét záróalkalmán. A kanizsai programsorozat a református templom-ban ért véget, ahol Nagy Vendel hirdetett igét.Csak a sötétben tudjuk igazán, mit jelent a fény hiánya, kezdte prédikációját a kiskanizsai plébá-nos. Noha az ókori görögök elmé-lete, miszerint a sötétség a gonosz erők megnyilvánulása, már régen megdőlt, a ma embere nem kevés-bé ragaszkodik a világossághoz. „A műholdas felvételeken is lát-szik: fényárban úszik a bolygó, de ez vajon elég-e a sötétség legyő-zéséhez?”, tette fel a kérdést Nagy Vendel.– A kommunizmus alatt a sötét zárka a legrettegettebb büntetési formák egyike volt. Sokakat az őrület szélére sodort, mert nem bírták elviselni az állandó sötétsé-get. De sötétség nemcsak fizikai, hanem erkölcsi értelemben is létezik: ilyenkor nem a szem, hanem a lélek vakul meg.A sötétség sűrűjén egyedül Isten világossága képes áthatolni – a kérdés az, hogy van-e igé-nyünk erre, vagy megelégszünk a kirakatok fényözönével, mutatott rá az atya. Példaként hozta azokat a magánzárkába vetett papokat, akik a fogság idejét az Istenről való elmélkedésnek szentelték, és a szabadulásukat követően lelki könyveket írtak. A belső fényük miatt nem őrültek bele a sötétség-be. „Kérjük mi is a lélek világossá-gát imáinkban”, tanácsolta a plé-bános.Az imádságnak óriási ereje van, tette hozzá a Kálvin téri temp-lomban elhangzottakhoz Hella Ferenc református lelkipásztor. Nagykanizsán az ökumenikus imahét minden estéjén tartottak istentiszteletet. A lelkész szerint fontos és mindannyiunk életében aktuális kérdések merültek fel alkalomról alkalomra.– Az imahét vezérgondolata Mózes könyvéből származott, és az isteni igazságra hívta fel a figyelmet – mondta Hella Ferenc. – A programot összeállító indo-néz keresztény egyházak eseté-ben ez különösen érzékeny téma, de ha belegondolunk, néhány évtizeddel ezelőtt még mi is a saját bőrünkön tapasztalhattuk azokat a problémákat – például a hitünk megélésének korlátozását –, amivel nekik ma még mindig meg kell küzdeniük.A lelkipásztor örül, hogy Nagy-kanizsán régóta megrendezik az ökumenikus imahetet, amin évről évre szép számmal vesznek részt a katolikus, az evangélikus és a református közösségek – hívek és lelkészek egyaránt.– Ez nekünk is jó, hiszen együtt tudunk lenni egy kicsit: beszélge-tünk, imádkozunk, közösségben vagyunk. Néhány évtizeddel ezelőtt ez még nem volt ennyire egyértelmű, hiszen nem nagyon nyitottak egymás felé a különbö-ző felekezetek.Letenyén most először hirdet-ték meg az ökumenikus imahetet, ami Hella Ferenc szerint azért is nagy dolog, mert az ott élő mint-egy kétszáz református csak Nagy-kanizsán tudja közösségben gya-korolni a hitét, a Mura-menti kis-városban ugyanis nincsen saját templomuk, sem gyülekezeti házuk. A programsorozathoz, amelynek a Szentháromság-templom adott otthont, az evan-gélikus testvérek is csatlakoztak.NEMES DóraAz isteni igazságra hívták fel a figyelmet. Makoviczky Gyula evangélikus lelkész, Kozma Róbert kisegítő lelkész, Bertók Dániel református segédlelkész, Szűcs Imre plébános, Hella Ferenc református lelkész és Nagy Vendel plébános (Fotó: Gergely Szilárd)Az idei ökumenikus imahét vezérigéje („Az igazságra, és csakis az igazságra törekedj…”) minden Krisztus-hívőt arra int: nem elég, ha a hit pusztán a szavak szintjén nyilvánul meg, a cselekedete-inknek is tükrözniük kell kereszténységünket. Az imahét köze-pén jött a hír: leégett a református teológia Ráday utcai kollégiu-ma. A diákok elszállásolásában a közeli egyházi intézmények, hivatalok is segítettek. A tragédiában életét vesztette egy veszp-rémi férfi, aki vendégként szállt meg az intézményben. A 47 éves áldozat négy gyermek édesapja volt. A család megsegítésére és a kollégium lakóinak támogatására – felekezeti hovatartozástól függetlenül – összefogtak az egyházi intézmények, csoportok és segélyszervezetek is.„Lángol, de nem ég el…” „Kérjük a lélek világosságát imáinkban”
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPtörténelemPéntek volt és 23A könyvtárban megnyílt tárlat az 1950 és 53 között a hortobágyi rabtáborokba elhurcolt zalai családokra emlékezik. A kiállításhoz kapcsolódóan a Nagykanizsai Polgári Egyesület vetélkedőt is szervez középiskolások-nak, a megnyitóval egy időben a verseny feladatlapja is elérhető lett az egyesület közösségi oldalán. Az ered-ményhirdetést február 25-én, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján tartják. A Péntek volt és 23 című vándorkiállítás nyitásán Balogh László, a humán bizottság elnöke kiemelte, 1950 és 53 között körülbelül tízezer embert hurcoltak sanyarú körülmények közé a Hortobágyi rabtáborokba, és kény-szerítettek nehéz fizikai munkára erejük roppanásáig. – Ebben a tízezer emberben körülbelül 1.200 Zala megyei volt – fogalmazott a képviselő. – Jó részüket Kanizsáról és környékéről telepítették ki. Közülük egyre kevesebben élnek, ezért is kötelességünk, hogy emlé-kezzünk rájuk és az akkor történtekre. Balogh László hangsúlyozta, ahogyan az egyik tablón olvasható, „A kommunista állam folyamatosan hadüze-net nélküli háborút viselt saját polgárai ellen.” S mit látunk ma? Több nyugat-európai állam nem képes meg-védeni saját polgárainak életét, biztonságát. Sőt, szociá-lis területen az őslakosokkal szemben előnyt élveznek a bevándorlók, más törvények vonatkoznak rájuk, s kettős mérce érvényesül. – Mi azonban úgy tartjuk, nekünk Magyarország az első, benne a magyar emberekkel. Azon legyünk, hogy így is maradjon – szögezte le a képviselő. Fotó: Gergely Szilárd
2019. 02. 01. | 11magazinA Dr. Mező Ferenc Gim-názium szalagavató bálján Májer Anita intézményvezető azt kívánta a diákoknak: találják meg az összhangot lehetőségeik és álmaik között… A Kanizsa is ezt kívánja minden ifjúnak – s persze mindenkinek, aki most Gergely Szilárd képriportja láttán a fia-talság szépségében gyönyörködik… Nem mellékesen: idősebbek is elkezdhetik, hiszen álmai és lehetőségei mindenkinek vannak. Szalagavató a Mezőben
Meseszerű, mégis minden ízében valós történet bontakozik ki Riersch Zoltán legújabb kötetében. Egy olyan kisfiúé, aki a petróleumlámpa meleg fényében szívta magába az irodalom szeretetét, és aki évtizedekkel később az írással törleszt a gyermekkor emlékeiért szülőfaluja, Kiskomárom felé. A régi ház előtt esti csendben a memoár és a versírás sajátos ötvözete, amely a szerző 70. születésnapja alkalmából jelent meg.Kerek évfordulót ünnepelt tavaly Riersch Zoltán, s mint akinek ma már az írás az élete – és a jó kávé az egyetlen szenvedélye –, irodalmi leltárt készített ebből az alkalomból. Tizenne-gyedik kötetében kiskomáromi ifjúságának emlékeit gyűjtötte össze: mesél, töpreng és ódát zeng a Mosó-patakhoz, a templomkert-hez vagy éppen azokhoz az emberekhez, akik miatt a szülőfalu nemcsak bölcső, hanem ott-hon egy egész életen át.– A könyv címében szereplő régi ház az a „sár-gára meszelt csipetnyi lak”, ahol a húgommal és az öcsémmel nevelkedtünk, körülölelve nagy-mamánk csendes, de mindentől óvó szereteté-vel – magyarázza a szerző. – Az esti csend pedig az életkoromra utal: 70 éves lettem, és ezzel elérkezett annak az ideje, hogy megválaszoljam – ha tudom –, honnan jöttem és hová megyek.A kiadvány végén szereplő fényképeken lát-szik, hogy a régi ház már nincs meg. Ugyanúgy átalakult, mint maga Kiskomárom, ami valaha önálló nagyközség volt, míg végül 1969-ben egyesítették az „ősi, mondvacsinált ellenség-gel, ellenféllel, jó baráttal, valójában édestest-vérrel”, Komárvárossal. Zalakomár létrejötte-kor Riersch Zoltán 21 éves volt, és nagyon sze-relmes: ifjú férjként Murakeresztúron kezdett új életet.– Úgy alakultak a dolgaim, hogy csak nagy sokára, negyven év múlva látogattam újra haza. Amikor megint a régi utcákat koptattam, azt éreztem, adósa maradtam a falunak: a nehézségek ellenére is szép gyerekkoromhoz a nagymama gondoskodásán túl Kiskomárom is hozzájárult. Az ide köthető emlékeim régóta, türelmetlenül követelték, hogy papírra vessem mindet, kezdve a születésem történetétől.Riersch Zoltán nem sokkal a második világ-háború után, de már jócskán a Rákosi-korszak-ban jött világra, mint írja: a „fényes szellők” által 12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINA régi ház előttesti csendben…Fotó: Gergely Szilárd
borzolt fák árnyékában, a forradalmi lendület eredményeként. Kérdéses volt, megéri-e a másnap reggelt. Vánszorogva elmúltak a gyer-mekágyi órák, a kisfiú életben maradt, a nagy-mamája pedig magához vette. Ahogy később Zoltán két testvérét is. A három unoka alig érzékelt valamit az átkos rendszer nehézségei-ből, nagyanyjuknak hála.– Apró termetű, szűkszavú, egyszerű paraszt-asszony volt, aki törékeny alkata ellenére egész életében keményen dolgozott, 70 évesen még eljárt takarítani… – idézi fel. – Azelőtt is sok helyre hívták, amikor pedig lejárt a munkaide-je, jöttek az otthoni tennivalók. Saját föl-dünk nem volt, csak egy kis területet bérelt, ahol krumplit, kukoricát, babot termesztett. Otthon, a hátsó udvarban állatokat is tar-tottunk: mangalicát és barom-fit. Naponta került az asztalra leves, ami mellé prószát, dödöl-lét, és az akkoriban a falu védje-gyének számító, házi pirospapri-kával fűszerezett perecet ettünk.A három gyerek néha egy-egy sze-let zsíroskenyéren is elvolt egész nap – nem értek rá enni, ahogy unatkozni sem. Sokat segítettek az őket egyedül nevelő, özvegy nagymamának, aki így is magára vállalta a munka oroszlánrészét. Megesett, hogy amíg ő kapált, Zoltán búzavirágot szedett, és koszorút font belőle az út szélén álló korpusz alakjainak, a szomorúan mosolygó Szűzanyának és a keresztre feszített Jézusnak a fejére.– A mama amolyan „magának való imádko-zó” volt, még arra sem ért rá, hogy templomba járjon. Mi, gyerekek viszont minden vasárna-pot ott kezdtünk, hittanra jártunk, és elsőáldo-zók is voltunk. Kiskomáromban akkor három atya szolgálta a hitéletet – annak ellenére, hogy dübörgött a kommunizmus. Ami engem illet, egy időben papnak készültem. Ministrál-tam a vasárnap délutáni litániákon, valamint a hajnali miséken, otthon pedig azt játszottam, hogy pap vagyok. Kivágtam a nagymama egyik nagy abroszát középen, az volt a miseru-hám, a házi biblia meg a misekönyvem. Aztán ahogy cseperedtem, úgy engem is meglegyintett a kamaszkor szele… Így váltotta fel a papi hiva-tás gondolatát, valamint a pet-róleumlámpa fényében, közös olvasással és családi körben eltöltött estéket a foci, a néptánc és még meg-annyi más szórakoztató dolog. Kiskomáromot mindig is pezsgő társasági és kulturális élet jel-lemezte.– A falu központjának számított az Arany Vendéglő, vagy ahogy emlegettük, az „arany-kocsma”, de a nevével ellentétben nem pusz-tán italkimérés volt - hangsúlyozza. – Az épület keleti felében működött a nagyméretű, bár-sonyszékes mozi, az emeleten pedig színház- és báltermet alakítottak ki. És ezek a helyisé-gek, bizony, nem maradtak kihasználatlanok. Számos közművelődési egyesület és intéz-mény tartotta itt a rendezvényeit: tűzoltó- vagy regrutabált, szüreti mulatságot, búcsút. Aztán többször is vendégszerepelt nálunk az Országos Déryné Színház, a kaposvári Csiky Gergely Színház, sőt, még a Magyar Állami Népi Együttes is érintette a községet az egyik turnéja alkalmával. De természetesen a helyi színjátszókról sem szabad elfe-ledkezni, akik Furó István tanár úr szervezésében többször is fel-léptek.Az „aranykocsma” helyét később átvette az Árpád utcai pártház nagyterme, s amikor nem volt éppen sem vetítés, sem illem- és tánctanfolyam, sem KISZ-klub, hatalmas csatákat vívtak a fiatalok a pingpongasztal mellett. Riersch Zoltán szerint itt, Kisko-máromban szökkent szárba a ma már nagy múltra visszatekintő zalakomári asztalitenisz élet – hasonlóan a nagykanizsai néptáncmoz-galomhoz.– Földim volt az 1990-ben elhunyt és azóta méltatlanul elfeledett Papp László, aki amel-lett, hogy művelte, oktatta is a néptáncot, pél-dául Szepetneken és Letenyén. Rengeteg tanítványa volt. Sajnos, hozzá hasonlóan már Takács Lászlóra is alig emlékeznek, aki pedig nagyformátumú költő és pedagógus volt. Úgy gondolom, mindketten megérdemelnének egy-egy emléktáblát a szülőfalujukban.Riersch Zoltán a könyvében még tucatnyi gyermek- és fiatalkori emléket felidéz, amely-ből azonban nemcsak a 20. század második felének falusi mindennapjai rajzolódnak ki, hanem egy életút mérföldkövei. Őszintén és a tőle megszokott érzelmességgel ír többek között gyermekei édesanyjának elvesztéséről, s arról, miként segített a trauma, majd a későb-bi megpróbáltatások feldolgozásában – csa-ládja támogatása mellett – az írás.– Csak utólag vettem észre, hogy amikor valaki elveszti a párját, és magára marad, az emberek elkezdik furcsán méregetni: össze-súgnak a háta mögött, és olyanokat monda-nak, hogy biztos magába zuhan az illető, és elindul a lejtőn… Nos, én is bezárkóztam, de minden figyelmemet az írásra összpontosítot-tam. Sokszor éjszakákon át gépeltem, többnyi-re 20-30 oldalas leveleket az elhunyt felesé-gemnek. Azelőtt is voltak zsengéim, ám akkor, valami földöntúli inspiráció hatására, kitelje-sedtem. Amikor 2004-ben megjelent a Murai szél című kötetem, kivittem egy példányt a temetőbe, hogy megmutassam a feleségem-nek, és köszönetet mondjak neki. Hiszen ő adott erőt ahhoz, hogy szembenézzek magam-mal, és írjak, ami az évek során mázsás terhek-től szabadított fel. NEMES Dóra 2019. 02. 01. | 13MagazinTűzre s fényre lobbantaniHetven évemtele van tüskével.Barátaim az égi gesztenyésbenaz öreg fal alatt borozgatnak.A sokat akartam súlyamég próbára bocsát.Felszállok az utolsó járatra.Talán még nem utoljára.Ki kell tépnem bőröm alól,és legbelülről a töviseket,tűzre s fényre lobbantanigyúlékony pozdorjájukat:hadd világítsak még kicsitapró és öreg éji lámpásként,nappali szivárvány fényorgiábanaz Úton lévőknek…
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésA Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézménypályázatot hirdetIdősek Otthonába: szociális munkatárs,karbantartó-gépkocsivezető,ápoló-gondozó,takarító, Házi segítségnyújtásba, Idősek Klubjába: gondozó,takarító,Zalakomári Idősek Klubjába:nappali ellátás vezető munkakör betöltésére.Benyújtandó iratok: fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.Pályázatokat az intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B címére kérjük megkül-deni. Jelentkezési határidő:2019. február 15., illetve nappali ellátás vezető és szociális munkatárs esetén: 2019. február 22. Részletesen információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjánHíradó a Kanizsa TV-ben minden este 18 és 19 órakor. Ha még több kell, akkor figyelje a Napi Kanizsát és a Kommentár nélkül című összeállítást!Aki néz, annak szeme vana világra…hogy lásson!Nézzen,
2019. 02. 01. | 15MagazinEgyházközségi bált ren-dezett a Jézus Szíve Plébánia. A csaknem húsz éves múltra vis�-szatekintő eseményen ezúttal mint-egy háromszázan vettek részt. A műsort – a hagyományoknak megfelelően – az egyházközség tagjai, közösségei adták. Mint Szűcs Imre plébános elmondta, a bál a közösségépítést szolgálja, a bevé-telt pedig a plébánia nyílászáróinak felújítására fordítják. A Jézus Szíve Díjat idén Némethné Hor-váth Emília kapta. Jótékony mulatságFotó: Gergely Szilárd
2019. február 2.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15120:00-08:002019. február 3.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52119:00-06:002019. február 4.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002019. február 5.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002019. február 6.BENU Gyógy-szertár Nagy-kanizsa Kani-zsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002019. február 7.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002019. február 8.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánakácméz 2300-2500 Ft/kgsertéscomb 1190-1199 Ft/kgparadicsom 880-990 Ft/kgkarfiol 850-950 Ft/kgsavanyú káposzta 480 Ft/kgburgonya 220-280 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások02. 05. 10:30-13:30 Nagykanizsai Rendőrkapitányság02. 07. 14:00-18:00 Kanizsa Centrum Adj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huEgy kattintásraa hírektől…20/981-31-44reklamáció:TerjesztésiApróhirdetésRégebbi újságokat, okleveleket, képeslapokat, dokumentumokat, kitüntetéseket, vala-mint bizsukat, mérőműszereket készpénzért vásárolok Nagykanizsán és 15 kilométeres körzetében. Érd. 06-30/332-8422.VOKSH AUtóSISKolA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KreSZ-tan-folyamunkra jelentkezésFEBRUár 13., SZerdA 16 órA*2018. július 1-től az 55/2018.(III.23.) Kormányrendelet szerint a közlekedési alapismeretek tanfolyam- és vizsgadíja visszaigényelhető. Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra. réSZletFIZetéSI KED VEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám 06-30-491-7051 29 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2018-4. né. VSM: “B” E: 65,33% F: 57,89% - “C”E:84,31 % F:85,19% ÁKÓ: “B” Gy: 148,17% “C” Gy: 100,43% / KK: “B”159.000.-Ft/fő. “C”:176.000 Ft)
2019. 02. 01. | 17SzolgáltatásÉvfordulók, eseményekFebruár 4.1859. február 4-én találták meg a Codex Sinaiticus-t, a „legidősebb” ismert Bibliát, amely az Ó- és Újszövetséget is tartalmazza.1912. február 4-én született Macskássy Gyula Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, a magyar rajzfilm atyja. Fontosabb alkotásai: A kiskakas gyémánt félkrajcárja, Két bors ökröcske, GusztávFebruár 5.1808. február 5-én született Carl Spitzweg német festő, akinek korai alkotásai a biedermeiert idéző idilli életképeket és tájakat ábrázoltak1883. február 5-én született Nagy Lajos novellista, a karcolat nagymestere1914. február 5-én született William S. Burroughs amerikai író, esszéista, előadóművész, a beatnemzedék egyik kiemelkedő alakja, aki nagy hatást gyakorolt a popkultúráraFebruár 6.1793. február 6-án halt meg Carlo Goldoni olasz komédiaíró, akivel közösen Vivaldi megteremtette a zenés vígjáték műfaját1918. február 6-án halt meg Gustav Klimt osztrák festőművész, a szecesszió egyik legismertebb képviselője. Szerinte „Az igazság tűz, és igazat szólni annyi, mint világítani és égni”Február 7.1812. február 7-én született Charles Dickens angol író. Egyik legismertebb mondata: „Semmiféle megbánás nem teheti jóvá az elmulasztott lehetőségeket.”Február 08.1828. február 8-án született Jules Verne1934. február 8-án halt meg Móra Ferenc1957. február 8-án halt meg Neumann János világhírű matematikus, aki a digitális számítógép elvi alapjainak lefektetésével vált világszerte ismertté. Úgy tartotta: „A munka oroszlánrészét akkor kell majd elvégezni, ha a gép már elkészült...”Az elELőző heti rEJtvény MEGFEJtéSE: Vénségünkre szerzünk olyan tudást, amire fiatalon lett volna szükségünk.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2019. 02. 01. | 19HirdetésBELVÁROSI IRODÁK ÉS ÜZLETEK KIADÓKNagykanizsán kisebb és nagyobb volumenű beruházások számára egyaránt.HÍVJON MINKET A 06 30 799 4989-ES TELEFONSZÁMON ÉS KIVÁLASZTJUK AZ ÖNNEK LEGMEGFELELŐBB HELYISÉGET! Nyílt versenytárgyalás: 2019. 02. 12.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. február 2-8.Február 2., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Aktuális – Hargita, 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Aktuális – Hargita, 09:15 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Egis Körmend – USK Praha Alpok Adria Kupa mérkőzés, 20:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Kanizsa TV Filmklub: Végrendelet (amerikai film), 21:35 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 22:25 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 22:35 Lapozó.Február 3., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Egis Körmend – USK Praha Alpok Adria Kupa mérkő-zés, 02:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 02:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 07:10 Egis Körmend – USK Praha Alpok Adria Kupa mérkőzés, 08:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 08:45 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismét-lése), 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szent-mise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 19:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztár-portré: Bérczes Robi, 20:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pén-teki adás ismétlése), 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó. Február 4., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 01:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Sztárportré: Bérczes Robi, 02:20 Kanizsa Cafe (csütör-töki és pénteki adás ismétlése), 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 07:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Sztár-portré: Bérczes Robi, 08:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pén-teki adás ismétlése), 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 12:30 Sztárportré: Bérczes Robi, 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 20:05 Csurgói KK – Telekom Veszp-rém NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 21:30 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 22:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:35 Lapozó.Február 5., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin), 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Csurgói KK – Telekom Veszprém NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin), 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Csurgói KK – Tele-kom Veszprém NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Csurgói KK – Telekom Veszprém NB I-es férfi kézilabda-mér-kőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Üzle-ti negyed (gazdasági magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Február 6., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 02:15 Szé-kely konyha, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 08:45 Székely konyha, 09:15 Kanizsa-iak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális maga-zin), 12:55 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 13:25 Szé-kely konyha, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Február 7., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 02:10 Látogató, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:40 Látogató, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 13:25 Látogató, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és kör-nyezetvédelmi magazin), 20:05 Épí-tech (a házépítők magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Hargita, 21:20 Gézengú-zok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 22:25 Lapozó.Február 8., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Épí-tech (a házépítők magazinja), 02:15 Hargita, 02:45 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Épí-tech (a házépítők magazinja), 08:45 Hargita, 09:15 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Épí-tech (a házépítők magazinja), 13:25 Hargita, 13:55 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kukkantó (gyerekműsor), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális - Har-gita, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 02. 01. | 21SportZsinórban harmadik győzelmével a Nagykanizsai Futsal Club NB II-es együttese számára már a közvetlen élme-zőny sincs távol.Nagykanizsai Futsal Club (4.) – ELTE-BEAC (11.) 3-2 (1-1)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, 19. forduló. Nagykanizsa, 160 néző. Vezette: Vass I. (Bíró O., Héra). G.: Horváth E. (16., 28.), Losonczy (28.), illetve Soltész (20.), Szini (21.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Horváth E., Kol-lár, László D., Szakmeisz-ter J. Csere: Losonczy, Schuller, Szalai D., Koronczai, Pesti A., Novák L., Budai L. Edző: Bagó Gábor.A kanizsai futsalosok edzője, Bagó Gábor koráb-ban elmondta, a győzelmek nem szabad, hogy elaltas-sák csapatát, hiszen az alap-szakasz hajrájához érve minden meccsnek jelentő-sége van, és a fővárosi egyetemista klub legénysé-ge jobb annál, mint amiről a tabella árulkodik. Ráadásul az őszről kelle-metlen emlékek is fűződtek a kanizsaiak aktuális ellen-feléhez, hiszen Budapesten a házigazdák nyertek 6-3-ra. Beigazolódott ezúttal is, hogy a BEAC ellen nem könnyű játszani, hiszen gyors játékosaik jó néhány alkalommal remekül kont-ráztak, s ami legalább olyan kellemetlen lett, a nagyka-nizsai vezetés után a ven-dégek az első félidő utolsó pillanataiban egyenlítet-tek, majd a helyzetet fokoz-va, rögtön a második elején már a vezetést is megsze-rezték. Erre jobb választ aztán kívánni sem tudtak volna az NFC oldalán, hiszen amikor a hazaiak egalizáltak, rög-tön lőttek még egyet – sza-badrúgásból, s azzal már 3-2-re a dél-zalaiak vezettek. A budapestiek ezután sem adták fel, még „vészkapus-ra” is váltottak, s ha fejben kicsit meg is ijedtek a hazai-ak az újabb siker lehetősé-gétől, a győzelmet már nem engedték ki a kezükből, ami-vel a táblázat negyedik helyére léptek előre Bagó Gábor tanítványai. – Nagyon masszív ellen-felet sikerült legyőznünk – értékelt Bagó Gábor, az NFC trénere. – A meccs ele-jétől feltoltuk a védekezé-sünket, ami jól működött, hiszen ellenfelünk elvétve tudta csak kihozni a labdát. Labdabirtoklásban renge-teget mozogtunk, ez nagyon tetszett, viszont a kapu előtt még mindig sok-kal higgadtabbnak kell len-nünk. Losonczy Máté példa lehet fiataljaink számára, hogy érdemes keményen dolgozni, hisz’ élt az adódó lehetőséggel és bizonyítot-ta, lehet vele számolni. A mérkőzésen ismét szüksé-günk volt a csapat hatodik tagjára, a szurkolóinkra, köszönjük nekik a biztatást. Múlt szombaton játszotta első felkészülési mér-kőzését az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese. Barna László legénységének vendége a szombathelyi Illés Akadémia U19-es, az ősszel még az ifjúsági BL-ben is szereplő csapata volt. A kanizsai együttesben több próbázó is volt, köztük a 21 esztendős Garda Géza, aki a bal szélen tűnt fel sokszor, ősszel pedig a Balassa-gyarmati VSE színeiben szerepelt, de először igazolt játékos a Felsőrajk SE-nél volt. A próbajátékosok közül a somogyi illetőségű Szalai Nor-bert eredményes is volt a vasiak elleni mérkőzésen, a nagykanizsaiak másik találatát Béli Milán jegyezte. A felek félidőben 2-2-vel fordultak, a végén aztán az Illés utánpótlás örülhetett, hiszen a szombathelyiek 3-2-re nyertek.Előzetesen voltak olyan tervek is, hogy erre a hétre a piros-kékek edzőtáborba vonulnak, mivel azonban ez elmaradt, helyette egy hor-vátországi felkészülési meccset kötöttek le a kanizsaiak, amelyen Kap-roncán a Slaven Belupo U19-es egysége lett volna az ellenlábas. Idő-közben Barna László csapatán influenzás betegség vonult végig, emiatt a dél-zalaiak kénytelenek voltak lemondani az erőpróbát.P. L. Garda Géza (sárga mezben) lendületes játékával igyekezte meggyőzni a Kanizsa szakmai stábját (Fotó: Polgár László)Edzőmeccs, betegség, próbázókA középmezőny élénIgazi meccshangulat és újabb győzelem helyszíne volt a Zsigmondy-csarnok (Fotó: Gergely Szilárd)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportKanizsa VSE (1.) – ASIasi DSE (3.) 8-8 (2-1, 2-3, 1-2, 3-2)OB I B-s vízilabda-mérkő-zés, 11. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Veilandics, Pintér J.Kanizsa: Leposa – Sala-mon 1, Szilvasán 2, Dobay G. 1, Mocsári, Dobay P. 1, Fodor. Csere: Vadovocs 1, Knézy 1, Francsics, Szilá-gyi, Horváth B., Balli 1. Edző: Ludányi Kadosa.A kanizsai pólósok igazi rangadóval kezdték az évet a bajnoki pontvadászatban, hiszen listavezetőként az időközben a tabella második helyéig nyomult ASI DSE-t fogadták. Nagy volt a fogad-kozás a házigazdák részéről, hiszen az ellenfél jó szereplé-se előrevetíti, hogy az elle-nük megszerzett pontokat magával viheti a KVSE a fel-sőházi rájátszásba, és egyál-talán nem mindegy, hogy ott mennyivel rajtolhat majd a kanizsai legénység. Ahogy a meccs és az ered-mény állása is tükrözte, az angyalföldiek nem véletle-nül az élmezőny tagjai, a hazaiak pedig talán kissé görcsösek voltak a találkozó folyamán. Talán ennek is betudható, hogy Mocsári Mátét a második negyed végén rúgásért cserével vég-leg és négy percre is kiállítot-ták úgy, hogy emellett egy ötméterest ítéltek a nagyka-nizsaiakkal szemben. Ekkor már akkora volt a feszültség, hogy információink szerint szabályértelmezés végett a játékvezetők még telefonos segítséget is kértek, miköz-ben a játék majd’ tíz percig állt. Amúgy azzal a bizonyos büntetővel lett 4-4, mi több, a négy percig tiszta ember-előnyben szereplő fővárosiak úgy elkapták a fonalat, hogy meg sem álltak háromgólos előnyig (5-8). Innen kapasz-kodtak vissza a Kanizsa VSE vízilabdázói úgy, hogy a végén még a győzelmet is megszerezhették volna. – Érződött a játékunkon, hogy nagyon akartuk a győ-zelmet, hiszen játékban las-sabbak, egyben feszülteb-bek is voltunk, így az ellenfél tartani tudta velünk a lépést – értékelt a kanizsaiak edző-je, Ludányi Kadosa. – A máso-dik negyed végén történtek után gyakorlatilag új mérkő-zés kezdődött, de azért a sze-rintünk nyilvánvaló játékve-zetői tévedés után csak vis�-sza tudtunk zárkózni. Egy olyan összecsapáson vesz-tettünk pontokat, amelynek eredménye valószínűleg a rájátszásban is számít majd.POLGÁR LászlóBiztos győzelmet aratott a Tungsram Aquaprofit NSK NB I-es címvé-dő sakkcsapata a bajnokság negyedik fordulójában Makón. Duocor-Makói SVSE (9.) – Tungsram Aquaprofit nsK (2.) 3:9NB I-es sakk csapatbajnoki mérkőzés, 4. forduló. Makó.Eredmények (elöl a hazaiak): Mihók – Balogh Cs. döntetlen, Sipos I. - Volokityin 0:1, Csonka – Erdős V. 0:1, Farkas T. - Márkus 0:1, Hajnal – Bánusz 0:1, Tatár Kis Sz. - Ivanisevics 0:1, Horváth Zs. - Kántor 1:0, Szalai K. - Medvegy döntetlen, Juhász B. - Ribli döntetlen, Kecske-méti – Aczél 0:1, Udvardi – Gara T. döntetlen, Leszkó – Haselbach 0:1.A kanizsaiak úgy keltek útra a makói sakkmérkőzés helyszínére, hogy a győzelemért kapható két pontot mindenképpen be kell zsebelniük, ami meg is történt. A fordulónak azonban akadtak más egyéb történé-sei is, így például a dél-zalaiaknak nem jött rosszul, hogy a Pénzügyőr megverte a Haladást, illetve nagy csatába torkollott az ASE Paks–DVTK párosítás, amelyen 6,5:5,5 arányban a Tolna megyeiek nyertek. – Örülünk, s ahogyan azt terveztük, biztosan nyertünk Makón – fogalmazott a kanizsaiak csapatvezetője, Papp Nándor. – Készültünk nagyon a találkozóra, s kiemelném Haselbach Dávid teljesítményét a tizenkettes táblán, hiszen debütálása alkalmából rögtön győzelemmel mutatkozott be az NB I-ben.S miközben a nagykanizsaiak együttesének vezetője a dél-alföldi párosítást elemezte, Pakson is véget értek a játszmák, igazolva Papp Nándor szavait.– Nagy segítséget nyújtott sikerével számunkra az ASE, hiszen ismét a saját kezünkbe adta a sorsunkat, így a hetedik fordulóbeli Kanizsa–Paks összecsapásnak külön tétet adva. P. L.Kemény csatát, hatalmas izgalmakat hozott a rangadó (Fotó: Kanizsa TV)Gara Tícia (szemben) Makón a tizenegyes táblán ezúttal remizett (Fotó: Polgár László)A sorsuk újra a saját kezükben vanMég telefonos segítséget iskértek...Vérbeli rangadót hozott a hétvégi OB I B-s vízilabda-mérkőzés, amelyet a tabellát vezető Kanizsa VSE, vala-mint az akkor még második ASI DSE vívott a kanizsai uszodában.
2019. 02. 01. | 23SportKÉZILABDA NAP Február 2-án, szombaton férfi kézilabda felkészülési tornát rendez a Tungsram SE Nagykanizsa a Zsigmon-dy-csarnokban. Az NB I B-s házigazda kanizsai csapat mellett a Hőgyészi SC, a Pécsi VSE, valamint a Rinya-menti KC érkezik. A Tungi a hőgyésziekkel kezdi a tor-nát 10 órakor. Délben a PVSE–Rinyamenti KC talál-kozó következik, majd a helyosztók közül a harma-dik helyért 16, az elsőért pedig 18 órától küzdenek az együttesek. A négyes torna betétprogramjaként a nézők egy női meccset is megnézhetnek, 14 órától a Tungsram SE az Egerszegi KK-t fogadja.K&H-SIKER Tizenhat csapat részvé-telével rendezték meg a karosi iskola tornatermé-ben a Hervis-Cezar Winery Zalakaros Kupa teremfoci-tornát, amelyet az elmúlt időszakban egy elsőséget és két második helyet bezsebelő K&H Nagykani-zsa legénysége nyert meg.A küzdelmek szombaton már a reggeli órákban elkezdődtek négy négyes csoportban, majd a leg-jobb nyolctól kieséses rendszerben haladtak tovább a csapatok. A négy közé a Belezna, a Kuti FC, a K&H és a Metaxa legénysé-ge jutott. Az első elődöntőben a Metaxa 3-1-re verte a Kutit, míg a K&H 1-1 után bünte-tőkkel jutott tovább a Beleznával szemben. A bronzmeccs a beleznaiak 5-1-es sikerét hozta, míg a fináléban a K&H Nagykani-zsa 3-2-re győzte le a Meta-xa Nagykanizsát, így hódít-va el a karosi kupát. A torna legjobb játékosá-nak Kollár Pétert (Metaxa), legjobb kapusának Geren-csér Gergőt (K&H) válasz-tották, míg a torna gólkirá-lya Kovács Tibor (Kuti) lett tíz találattal. A K&H a Kani-zsa Kupa ezüstje után a dél-zalai fürdővárosban ara-nyat ünnepelhetett.ENERGIKUSAN TENISZEZTEKA Kanizsa Teniszcent-rumban az 5. pontszerző nyílt amatőr páros versenyt rendezték, amelyre 32 ver-senyző érkezett kilenc tele-pülésről.A színvonalra ezúttal sem lehetett panasz; a via-dalt a nagykanizsai Halász Dávid-Vukics József páros nyerte remek fináléban a Bor Zsolt-Paál Barnabás zalaegerszegi duó ellen. A vigasz döntőt a Szalai Sán-dor-Henrietta Venturini (Nagykanizsa-Zalaeger-szeg) kettős vette sikerrel Perendy Tamással, illetve Kiss Lászlóval szemben.Végeredmény: 1. Halász Dávid-Vukics József (Ener-gia Szabadidősport Klub), 2. Bor Zsolt-Paál Barnabás (Zalaegerszeg), 3. Molnár József-Rácz Attila (Zala-egerszeg-Nagyatád) és Gulyás Roland-Bujtor Bence (Zalaegerszeg). A pontverseny állása 5 fordu-ló után: 1. Patard Ágota (Energia) 53 pont, 2. Nagy Béla (Marcali) és Halász Dávid (Energia), 4. Lévai Csaba (Energia) 45, 5. Nagy Csaba (Röpte TC) 37.UTÁNPÓTLÁS SIKERNégycsapatos U9-es teremtornán vettek részt az FC Nagykanizsa fiataljai, akik körmérkőzéses rend-szerben mérkőztek további három együttessel Siófo-kon. Az FCN Lukács István és Parragi Olivér vezette nebulói mindegyik csapat-tal kétszer játszottak, tizen-két perces meccseket. A kanizsaiak hat találko-zójukból öt győzelmet és egy vereséget elkönyvelve, 17-3-as gólkülönbséggel megnyerték a tornát a Sió-fok, a Kaposvölgye, illetve a horvát NK Bjelovar hasonló korcsoportos legénysége előtt. A torna legjobb játé-kosa a kanizsai Hosszú Noel, gólkirálya pedig Papp Benett lett. Összeállította:POLGÁR LászlóA K&H Nagykanizsa nyerte a karosi kupátA fedettpályás szezon 5. fordulójában helyiek ünnepelhették az elsőségetSportsorokMeggyő-zően fut-balloztak s nyertek Siófokon a kanizsai fiatalok
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA téli disznóöléses időszakban a baj-csai Kondor Lajosné Kati is gyakran süt hájas tésztát. Nem telik el úgy hétvé-ge, hogy ne készítene valami finomságot a családjának. Ha netán már szomba-ton elfogy a sütemény a tányérról, vasárnap újra hozzáfog, s a receptes füzetéből olyasmit választ, amit gyorsan össze-állíthat. A konyhában egye-dül tevékenykedik, s két fia és menyjelöltje elége-detten és örömmel fogyasztja el a sütiket. Az édestől a sósig, a kelttől a kevert tésztáig bármit elkészít, amit kér-nek tőle. A nyugdíjas klubban is számít-hatnak Katira, a hazulról hozott aprósü-teményekkel mindig szívesen kínálja meg a társait. Az élesztős hájas tészta hozzávALói: 25 dkg darált háj, 45 dkg liszt, 2 db tojás, 2 dkg élesztő, 2 dkg cukor, 1,5 dl tej, pici só, 1 evőkanál pálinka. eLKészítése: 20 dkg lisztet a hájjal és a pálinkával összegyú-runk, az élesztőt a cuk-ros tejjel felfuttatjuk, majd a maradék liszt-tel, a 2 tojás sárgájával könnyen dagasztható tésztát gyúrunk. Az így kapott tésztát kisodorjuk, a lisztes hájat rákenjük, majd fel-tekerjük. Háromszor hajto-gatjuk, és negyed órát pihentet-jük hideg helyen. Végül kisodorjuk, fél centi vastagra nyújtjuk, kockákat vágunk belőle, és a közepét lekvárral, dióval megtöltjük. A széleit összehajtjuk, a tetejét a felvert tojás fehérjével megken-jük, forró sütőben sütjük, és még mele-gen megszórjuk porcukorral.BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSKondor Lajosné Kati minden hétvégén süt valami finomságot (Fotó: Kanizsa)Élesztős hájas tésztaGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Álljon a sarkára, és mostantól intéz-ze egyedül üzleti ügyeit. Ha pozitív benyomást kelt magáról, meglátja, minden sikerülni fog. Bika: 04.21-05.21. Eljött az ideje, hogy elkötelezze ma-gát. Minden esélye megvan arra, hogy még farsang idején házasság-ra lépjen. A kedvese csak erre vár. iKrek: 05.22-06.21.Ezekben a napokban inkább a szí-vére hallgasson, mint az eszére. Jár-jon a családtagjai kedvében. Rák: 06.22-07.22. Anyagi kiadásokkal járó elképzelé-seit mindenképpen egyeztesse a párjával. Nem tenne jót senkinek, ha emiatt is összeütközésbe kerül-nének. Oroszlán: 07.23-08.23. Testileg és lelkileg is jó formában van. Nem hátrál meg semmilyen kihívástól, még az olyanoktól sem, amik meghaladják a képességeit. Szűz: 08.24-09.23. Koncentráljon a belső hangjára, a megérzéseire, és akkor hamarosan rájön, ki irigykedik önre a környe-zetében. Változtasson taktikát!Mérleg: 09.24-10.23.Titokban valami újdonságra vágya-kozik. Ha a párkapcsolatát szeretné megújítani, ne menjen fejjel a falnak. Fontolja meg, hogyan kezd hozzá. sKorpió: 10.24-11.22. Ideje már, hogy megtanulja képvi-selni a saját érdekeit. Erre szüksége lesz ahhoz, hogy kedvezően tudjon változtatni az anyagi helyzetén.Nyilas: 11.23-12.21. Rendszerezze a terveit, elképzeléseit, ha el akar érni valamit. Vásároljon egy határidőnaplót, és vázolja fel az ötle-teit, gondolatait, nehogy elfelejtse.Bak: 12.22-01.20. Laza, könnyed stílusával sokakban szimpátiát kelt. Ha tekintettel lesz mások érzékenységére, akkor to-vábbra sem okoz csalódást senkinek. Vízöntő: 01.21-02.19. Most ne azzal foglalkozzon, mit gondolnak mások önről. A bosszan-kodás helyett engedje el magát és fütyörésszen, mint ha semmi sem történt volna.Halak: 02.20-03.20. Meglepő módon az utóbbi időben felkavaró érzelmek veszik hatalmuk-ba esténként. Ne szóljon erről senki-nek sem, inkább menjen a szabadba.
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 5. SZÁm, 2019. FEBRUÁR 8.Édes siker, hódít a fáNK11Fotó: Horváth Zoltán
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTMegjelenésünk napján, pénteken indul a Kanizsai Esték 20. évada. A református gyülekezet téli elő-adássorozat idén hat izgalmas témát kínál, így az érdeklődők például Ady Endre kultúrharcairól és Európa jövőjéről is hallhatnak előadást. Az első alka-lommal Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke beszél majd az igehirdetés-ről, amit nemcsak gyakorol, hanem tanít is a pápai teológián. Közönségtalálkozón láthatta ismét a publikum Lendvai Kristóf Majdnem eltoltam című, több díjjal jutalmazott, 26 perces kisjátékfilmjét a HSMK-ban. A vetítést követően a fiatal kanizsai rendező és a főszereplő Herold Levente a forgatásról, az alkotás utó-életéről és a közeljövő terveiről is beszélt. Kiderült, Lendvai Kristóf már következő film-jén dolgozik, amely a felnőtté válás témáját dolgozza fel. A 40 percesre tervezett mozit nyáron forgatják, az egyik főszereplője pedig ennek is az ifjú egerszegi színész lesz. A közönségtalálkozó egyik megható pillanata volt, hogy a rendező itt kérte fel Herold Leventét a szerepre, aki habozás nélkül igent mondott…a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMár támadnakVirágzik a nyírfa- félékhez tartozó mogyoró Nagykanizsán. Az enyhe télben már megjelentek a kora tavaszi allergén növények – így a mogyoró, az éger, a ciprus- és a tiszafafélék – pollenjei a levegőben. Koncentrációjuk egyelőre alacsony, azonban helyenként, főleg a Dunántúl déli részén, a tüneteket okozó szintet is elérheti. Kanizsa6IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Gergely SzilárdFotó: Kanizsa TVA HÉT TÖRTÉNETE
2019. 02. 08. | 3ez volt a hétVÍRUSA PENdroid Országos Alkalmazásfejlesztő Ver-senyt ötödik alkalommal rendezte meg a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza. A középiskolá-soknak szóló megmérette-tésre idén 37 csapat jelent-kezett. A döntőbe jutott legjobb tíz egységnek egy számítógépes vírusokról szóló játékot kellett fejlesz-teni, amire nyolc óra állt a fiatalok rendelkezésére. A fináléra ugyanakkor egy maguk által kitalált, terve-zett és elkészített játék-programot is magukkal kel-lett hozniuk. - Azt, hogy játékokat fej-lesztenek, nem szabad lebecsülni. Az ehhez szük-séges tudáshoz nagyon komoly szoftverfejlesztési kompetenciákkal kell ren-delkezniük, hogy valaki ilyen rövid idő alatt, csapat-munkával, megfelelő grafi-kával létrehozzon futásra alkalmas szoftvereket. Tehát ez egy nagyon komoly, szakmai kihíváso-kat rejtő, de remélem, egy kicsit szórakoztató és vidám verseny is – fogalma-zott dr. Jaskó Szilárd egyetemi docens, tanszék-vezető. Az országos döntőbe a kanizsai Cserháti-iskola két egysége is bejutott, a Cseri-tech formáció a harmadik helyet szerezte meg, az intézmény másik alakulata a 9. helyen zárt.LE GÓZNAK ISÚj módszerekkel, új esz-közökkel oktatnak a piaris-ta iskolában, az időbeosz-tás mellett a tananyag fel-dolgozása is megújult ebben a tanévben. Az első-osztályosok például legóz-nak matematikaórán. Ezt a piarista rend négy intéz-ményében vezették be egy, a digitális környezet fejlesz-tését szolgáló pályázatnak köszönhetően. Nem tiltani, hanem sza-bályozni kell a digitális esz-közök használatát – hang-súlyozzák az intézmény-ben, ahol a felgyorsult világ adta kihívásokra az oktatás-ban is próbálnak reagálni. – Ősztől egy megújított, rugalmas működési rend-del tanulnak már az első osztályosaink. Ez azt jelen-ti, hogy nem a poroszos, 45 perces tanórákban gondol-kodunk, hanem tanítási egységekre, blokkokra osz-tottuk fel a napjainkat. Tulajdonképpen a készség-tárgyak szerves részként jelennek meg az alapozó tárgyak tanítása során. A matematika, a magyar nyelv és irodalom tanításá-ban ugyanúgy ott van az ének, a mozgás, a játék – magyarázta Tamásné Deme Boglárka tanító, munkaközösség-vezető.VÉ RADÁSA RENDŐRSÉGENVért adtak a kanizsai rendőrök. A Nagykanizsai Rendőrkapitányságon vár-ta a véradókat a minap a Vöröskereszt helyi szerve-zete. A kihelyezett állomá-son ezúttal 26 ember nyúj-totta karját, köztük nem-csak rendőrök és ott dolgo-zók, hanem civilek is. – A Nagykanizsai Rendőr-kapitányság minden évben egy vagy két alkalommal helyet biztosít egy ilyen nemes célnak. Nemcsak „Szolgálunk és védünk”, hanem szükségét érezzük annak is, hogy segítséget nyújtsunk betegtársaink-nak. Ezt a véradást minden évben nyílttá tesszük, tehát nemcsak rendőrök jöhet-nek, hanem a város terüle-téről bárki – mondta el dr. Farsang Boglárka, a Nagy-kanizsai Rendőrkapitány-ság bűnügyi osztályának vezetője.VÁLTOZATOSProgramokban gazdag és változatos évről számolt be az önkormányzat idős-ügyi tanácsa. A tavalyi évér-tékelő mellett a klubveze-tőket a csoportok működé-sének támogatási lehető-ségeiről is tájékoztatták.A klubokat tavaly is szá-mos program várta, az idő-sek majálisától kezdve a szenior sakkversenyen át a gyalogló világnapi túráig. A rendezvények látogatott-sága alapján a kanizsai nyugdíjasok 2018-ban sem vesztettek aktivitásukból, hangzott el az idősügyi tanács ülésén. – Nagyon örülök annak, hogy a város nagyrendez-vényein is ott vannak az idősügyi klubok, legyen szó a város napjáról vagy ahhoz kapcsolódóan a tánc világnapjáról. Fellépnek és jól érzik magukat – mondta az ülésen Dénes Sándor polgármester, az idősügyi tanács elnöke.A programok zöme, mint például a diákszerkesztők által frissített Szenior Hír-portál, vagy a szeniorok iskolája, a generációk közti együttműködésről szól. Tavaly 29 idősklub 1 millió 560 ezer forintot kapott a programjaira. MEGSZE NTELTtelt ÉLETA megyés püspök is részt vett a Megszentelt élet napján Homokkomárom-ban. Varga László együtt ünnepelt azokkal, akik pap-ként, szerzetesként, szerze-tesnőként tesznek tanúsá-got az evangélium mellett. A katolikus egyház Gyer-tyaszentelő Boldogasszony napján kifejezi megbecsü-lését azok iránt, akik Krisz-tus szorosabb követését választották.– Az egyháznak minden időkben ugyanaz a felada-ta: felismerni az idők jeleit, és az evangéliumhoz való hűséggel válaszolni rá. De feladata az evangelizáció, a misszió, Isten országának a hirdetése, megjelenítése, és nemcsak a szavainkkal, hanem a tetteinkkel is. Ugyanez a szerzetesek kül-detése is – fogalmazott a főpásztor.A házigazda Nyolc Bol-dogság Közösség szeretet-szolgálatot végez, szerze-tes és civil tagjai is köszöne-tet kaptak elhivatott mun-kájukért. – Ami ezen a napon fon-tos, hogy mi, szerzetesek hálát adunk Istennek a hivatásunkért. Tehát hogy meghívott, és azért is, hogy erőt adott az igenre, hogy még mindig szerzetesek vagyunk – mondta Kriszti-na nővér.HÍRsorok
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2019. 02. 08. | 5A hét témájaNagyban… A Nemzet Főtere, azaz az Országház előtti Kossuth tér megújulása kapcsán már isme-rős lehet a kecskeméti központú építő cég. Referenciáik összterüle-te 5 millió négyzetméter. Nyáron vágtak bele Kolozsvárott a Szent Mihály templom – 50 országgyű-lés helyszíne – restaurálásába. A lett helyszín is ikonikus: a közös dal tartotta meg a 2 milliós népet önazonosságában német és orosz között, évszázadokon át. 1873-ban, még a cári birodalomban volt az első dalostalálkozójuk. Az 1955-ben épült soklépcsőjű karéj közel 15 ezer énekesnek adott helyet. A rigai színpad egy varázslatos erdei tisztáson a Mezaparksban, a Csá-szárerdőben található. A húszez-res közönség rendre a kórusokkal énekel. Megérett a felújításra, a bővítésre. A magyar építők Kodály városából érkeznek…És kicsiben… Mászókázás közben javul az egyensúly, segíti az izomtónus normalizálódását, használata vesztibuláris, tapintá-sos ingerléssel javítja az agyfélte-kék közötti kapcsolatot, amelynek köszönhetően jobban működik a tanulási-megismerési folyamat – olvasható egy áruházban a kani-zsai kórház alapítványának játszó-tér projektjéről. A kötélhágcsó, hinta és csúszda haszna sem elhanyagolható. A gyerekeket egyensúlyi, érzékszer-vi oldalról ingerlik játékok által, miközben így az idegrendszerük, agyi működésük is folyamatosan edződik. Ez az érés kihat számos más területre is, mint például a beszédkészségre, figyelemzavar-ra, feladatmegoldásra, rendezett mozgásra, vagy éppen a szociális, beilleszkedési zavarokra. A szen-zoros integrációs terápia elsősor-ban a legősibb érzékek, a tapintás- és az egyensúlyérzék ingerlésén keresztül juttatja el a gyereket egy magasabb idegrendszeri integrá-ciós szintre. Ezek az érzékek már a korai magzati állapotban működni kezdenek. A magzat – egyensúly-szerve, a belső fülben lévő labirin-tusszerv segítségével – már 8-10 hetes korában észleli a gravitáció változásait és képes ezekre moz-gással válaszolni. A terápia azon alapul, hogy az érzékletek legjobb összerendezője a mozgás – kapunk megerősítést másutt. Elvégre a lovasíjász is meg-mondta a múlt heti Kanizsában: engedjük mászni őket!PAPP JánosNémet és orosz között: a közös dal megtartotta őket (Fotó: dziesmusvetki.lv)Ilyen lesz. Csak a látványterven láthatunk üres sorokat (Fotó: kesz.hu)Magyarok vesznek részt egy rigai sza-badtéri színpad épí-tésében, a beruházás értékének ötöde, mintegy 9 millió eurós a megbízásuk. Az összesen 1700 tonnás acélszerkeze-tet körülbelül 130 kamion viszi majd a KÉSZ csoporttól Lett-országba. A legna-gyobb egy kamionnal szállítandó tartóelem, több mint 26 méter hosszú és 5 méter széles lesz. Építkezés:több, mint vas és betonItt választották erdélyi fejedelemmé Bethlen Gábort(Fotó: youtube)Mászni! Már a lovasíjász megmondta a múlt heti Kanizsában… (Fotó: nkkozpontiovi.hu)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2019. 02. 08. | 7AktuálisTöbb beszámolót meghallgatott, és intézményve-zetői pályázatokat bírált el a képviselő-testület januárban. Az év első soros közgyűlésén a város külkapcsolatairól és a 2019–2020-as nevelési év fontosabb dátumairól, körzethatárairól is szó volt.Értéket teremtettek, és Nagyka-nizsa közösségét szolgálták tavaly is a város közművelődési és köz-gyűjteményi intézményei, vonta le a következtetéseket a közgyűlés elé terjesztett beszámolókból Dénes Sándor polgármester. A testületi ülésen egyúttal intéz-ményvezetői pályázatokat is elbí-ráltak, mivel a Kanizsai Kulturális Központ, a Thúry György Múze-um, valamint a Halis István Városi Könyvtár igazgatójának ötéves megbízása hamarosan lejár. – A KKK és a múzeum esetében a közgyűlés a jelenlegi igazgató-kat, Kovácsné Mikola Máriát és Száraz Csillát választotta meg újabb öt évre – tájékoztatott a pol-gármester, – azonban a könyvtár vezetését illetően nem született döntés. Az egyetlen benyújtott pályázatra öten „igennel”, heten „tartózkodással” szavaztak, így az érvénytelennek számít, és a követ-kező közgyűlésen kell újratárgyal-nunk. Mindez a bibliotéka műkö-désében nem okoz fennakadást.Az ülésen az önkormányzat és a helyi intézmények, civil szerveze-tek, iskolák külkapcsolatairól is szó volt. Dénes Sándor kérdésünkre elmondta: a testvérvárosok jel-lemzően egymás kulturális és sportrendezvényein képviseltetik magukat, de a gazdasági érdeklő-dés is élénkül, amire a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetne a dél-zalai város.– 2018-ban például a Nagykani-zsai Kereskedelmi és Iparkamara kötött együttműködési megálla-podást a Csáktornya Megyei Gaz-dasági Kamarával, hogy közösen segítsék a térségben működő vál-lalkozások egymásra találását, de a kamara olasz szakmai napot is szervezett novemberben. Idén kiemelt szerep juthat a kanizsai fiataloknak is a külkapcsolataink terén, hiszen oroszországi testvér-városunk, Togliatti elindít egy digitális turisztikai projektet, ami-ben a középiskolásaink és egyete-mistáink egyaránt érdekeltek lehetnek.A szeptemberben induló neve-lési év kapcsán a közgyűlés javas-latot tett a fontosabb dátumokra, így az óvodai jelentkezések és beiratkozások, valamint a nyári feladatellátás időpontjára, továb-bá a körzethatárok kialakítására. Ezekről végleges döntést a Nagy-kanizsa és Térsége Óvodafenntar-tó Társulása hoz február 15-én.A képviselők mindemellett elfo-gadták a 16. Kanizsai Bor- és Dödöl-le Fesztivál pályázati kiírását, vala-mint megszavazták, hogy az önkormányzat igényelje az Inno-vációs és Technológiai Minisztéri-um támogatását a Babóchay utcai ivó-, illetve szennyvízvezeték rekonstrukciójához, így – pozitív elbírálás esetén – a költségeknek csak egy részét kellene a városnak önerőből finanszíroznia.NEMES DóraA közgyűlésen az óvodák működési rendjéről istárgyaltak, végleges döntést a térségi társulás hoz (Fotó: Gergely Szilárd) A gazdaságra és a fiatalokra koncentrálnakA képviselők Kovácsné Mikola Máriát és Száraz Csillát újra-választották a KKKkkk, illetve a múzeum éléreDobronak-Lendva2019. március 9., május 1.Részvételi díj: 4.500 Ft/főNagybevásárlás SzabaDKán2019. március 23.Részvételi díj: 6.500 Ft/főLindt CSokoládégyár ésa Fraknói-vár2019. március 23. Részvételi díj: 6.300 Ft/főBl ed-Bohinj- SavicavízeséSSelSzlovénia gyöngyszemei 2019. március 30.Részvételi díj: 8.600 Ft/főCSehorSzág gyöngySzeMei2019. május 9-12. (3 éj)Részvételi díj: 59.900 Ft/főKárpátalja kinCSei I.(HoniSMereti kirándulás)2019. május 15-19.Részvételi díj: 52.800 FtA varázSLatos Velenceés ami körülöleli2019. május 16-18., június 6-8.,október 3-5. (2 éj)Részvételi díj: 35.800 Ft /főA toSZKán tájSzereLMESeineK2019. május 21-26., július 9-14.,szeptember 24-29.,október 8-13. (5 éj)Részvételi díj: 92.700 Ft/fő Montenegró2019. július 02-07. (5 éj)Részvételi díj: 89.900 Ft/főPárizs a fények városa és a Loire völgye2019. július 13-19. (6 éj)Ellátás: reggeliRészvételi díj: 129.600 Ft/főKörutazás SzékelyföLDön2019. július 23-29., szeptember 17-23. (6 éj)Részvételi díj: 90.000 FtSvájCA hegyeK ÖLELÉSében, négy orSzág határán2019. augusztus 15-18. (3 éj)Ellátás: reggeliRészvételi díj: 69.900 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazást idegenvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással.A részvételi díj nem tartalmazza a BBP és a belépők költségét.www.lovaszbusz.hu
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontA 25 ÉVES NÉPI SZÖVŐ MŰHELY ÉS HADINÉ SZALAI GABRIELLA KOSÁR-FONÓ NÉPI IPARMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA. Megtekinthető: február 15-ig.„AZ ÉN CSALÁDOM” – gyermekrajz pályázat kiállítása. Megtekinthető: február 14-ig.Február 8. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel DÍJTALAN!Február 11. és 12. (hétfő és kedd) 14.30 óra Színház – Ifjúsági bérletDés László – Nemes István:VALAHOL EURÓPÁBAN – musical(Bartók Kamaraszínház, Dunaújváros)Belépődíj: 2 500 Ft. Jegyek korlátozott számban kaphatók.)Február 11. (hétfő) 17 óraA ZALAI ERDŐ, MINT KIRÁNDULÁS ÉS TÚRA CÉLPONTJA – Steyer Edina, a Zalaerdő Zrt. munkatársának előadása.Február 11. (hétfő) 19 óraSzínház – Rátkai bérletDés László – Nemes István:VALAHOL EURÓPÁBAN – musical(Bartók Kamaraszínház, Dunaújváros)Szereplők: Dunai Tamás, Jegercsik Csa-ba, Kiss Attila, Fritz Attila és a Bartók Kamaraszínház társulata.Rendező: Őze Áron.Belépődíj: 4 500 Ft.Február 13. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknekZenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit.Jelentkezni és érdeklődni lehet: a 30/616-08-47-es telefonszámon.Február 14. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éve-seknek.Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.Február 16. (szombat) 10-18 óraX. KANIZSAI ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS Minden, ami esküvő… nem csak meny-asszonyoknak!Divatbemutatók, műsorok…A belépés díjtalan. Szervező: Oscard Kanizsa Kft. Információ: +36-30/424-1455.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázFebruár 9. (szombat)CSALÁDI JÁTSZÓ-TÁNCHÁZ16.30 Kerekítő foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit17.00 Gyermek táncház. Vezeti: Tóth István18.00 Kézműves foglalkozás. Vezeti: Hábli Olga19.00 A Stobos Tamburazenekar koncertje20.00 Táncház a Bojtár Népzenei Együttessel, közben horvát táncház a Stobos együttesselBelépődíj: 1 000 Ft.Február 15. (péntek) 18 óraA Kultúrházak Éjjel-Nappal programjaNAGYKANIZSA NÉPTÁNCOS MÚLTJANagykanizsán 1972-ben alakult meg az első táncegyüttes. Az azóta eltelt idő-szakban nagyon sokan vettek részt a néptáncos mozgalomban nálunk is. Rájuk számítunk elsősorban, de minden érdeklődőt szeretettel várunk a fénykép és videó bemutatókkal színesített talál-kozón.A belépés díjtalan.Február 16. (szombat) 18 óraPOLGÁRI OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJAProgramajánlóFebr. 7-13. 16:00, 18:00 A lego KALAND amerikai-ausztrál-kanadai-dán-norvég animációs film Febr. 7-13. 17:15 Két KIrálYNŐ angol történelmi filmFebr. 7-13. 18:15, 20:30 A CSodAGYereK honkongi-amerikai horror Febr. 7-13. 19:30 A 64-ES BetegNApló dán-német misztikus filmFebr. 7-13. 20:00 A KedveNC ír-angol-amerikai történelmi filmFebr. 9-10. 15:00 egY KutYA HAZAtér amerikai családi kalandfilm Febr. 9-10. 15:45 INSTANT CSAlád amerikai családi vígjátékfebruár 7- február 13. MűsoraIzgalmas kirakósA 64-es betegnapló Jussi Adler-Olsen világhírű bestsellerének adaptáci-ója. A film a Magyarországon is nagy sikerrel bemutatott Nyomtalanul, Fácángyilkosok és Palackposta után a dán író Q-ügyosztály szériájának negyedik moziadaptációja. A két főszereplő, Carl Morck és Assad új ügyet kap: munkások egy felújítás során borzalmas felfedezést tesznek, amikor egy fal mögött három mumifikálódott holttestet találnak. Az ügy szálai Sporgo szigetére vezetnek, ahol annak idején nőket sterilizáltak, gyakran akaratuk ellenében. Ám ez a szörnyű régi tett csak egy darabka az ügyhöz kapcsolódó nagy kirakósban, és ahogy halad előre a nyomozás, a két rendőr egyre több és egyre rémesebb titokról rántja le a leplet. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA tankerület által kiírt Az én családom pályázatra263 rajz érkezett (Fotó: Kanizsa TV)
Rávezetni a fiata-lokat, hogy nyitot-tabbak legyenek, fejlődjenek a sze-retetben, és egyre jobban megismer-jék Jézust – ezzel a küldetéstudattal tértek haza a Katolikus Ifjúsá-gi Világtalálkozó magyar résztvevői Panamából. A zarándokok közt volt a zalaújlaki Antal Zsolt is, aki másodmagával képviselte a kaposvári egyház-megyét Közép-Amerikában.A világtalálkozó január 22-én kezdődött Panama-városban, azonban Antal Zsolt és egyházmegyei zarándoktársa, Radnai Kinga már napokkal korábban megérkezett Közép-Amerikába, hogy részt vegyen a Costa Rica-i előtalálkozón is. Az úgyne-vezett missziós hét prog-ramjai, csakúgy, mint maga az IVT, Szűz Mária igenjét állították a középpontba. Zsoltékra a lelkiségi alkal-mak mellett az a kultúra is mély benyomást tett, ami-vel a latin-amerikai ország-ban találkoztak.– Közép- és Dél-Amerika roppant vallásos térség, Panamában a lakosság mindössze 4,5 százaléka nem sorolja magát semmi-lyen felekezethez. A többi-ek keresztények, javarészt katolikusok – hangsúlyoz-za az esztergomi szemina-rista. – Megdöbbentő volt szembesülni azzal, hogy ők mennyire másként élik meg a hitüket, mint mi, európaiak: a keresztény identitásuk átjárja a min-dennapjaikat, a kultúráju-kat és a gondolkodásukat. Náluk nem a tárgyak, hanem az emberi kapcso-latok állnak az első helyen. Ez abban a közvetlenség-ben és nyitottságban is megmutatkozott, amivel minket, zarándokokat fogadtak.A mintegy negyven fős magyar delegáció semmi-hez nem fogható, sajátos hangulatú lelki programo-kon vett részt a missziós héten és a világtalálkozón. A szentmiséken a közösség hangosan énekelt és tap-solt, a keresztút már-már karneváli felvonulásra emlékeztetett, a rózsafü-zér titkait pedig a drama-turgia és a tánc eszközeivel jelenítették meg a rendez-vényen résztvevő nemze-tek képviselői. A találkozó-ra a világ minden pontjáról érkeztek fiatalok, a záró-szentmisén hatszázezren voltak.– Magyarországról min-den egyházmegye támo-gatta két-két fiatal kiutazá-sát, de a mi csoportunkon kívül más magyarokkal is találkoztunk. Panamában a katekéziseket Böcskei László nagyváradi megyés püspök tartotta nekünk és a Romániából érkezett csa-pat tagjainak: erdélyi magyaroknak, valamint görögkatolikus és római katolikus románoknak. László atya magyar és román nyelven is misézett, jó volt ilyen formán is meg-élni az egységünket. Bizta-tott, hogy minél nagyobb számban képviseljük az anyaországot a csíksom-lyói pápalátogatáson, és ő is megígérte, hogy hason-lóan lelkesen készülnek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amit 2020-ban Budapesten rendez-nek.Panamavárosban az egyház élő és fiatal valósá-ga testesült meg, fogalmaz a zalaújlaki papnövendék. Az IVT-re Ferenc pápa is ellátogatott, aki hangsú-lyozta: nem a holnapról kell álmodozni, hanem megélni a mát. Tétova várakozás helyett cselek-vésre buzdította a keresz-tényeket.– A fiatalok nem a jövő: ők Isten jelene – idéz a homíliából Antal Zsolt. – A Szentatya kérte, ne arra várjunk, hogy egyszer csak történik valami az életünk-ben… Azt mondta, a felnőtteknek komolyan kell venniük a fiatalokat, nekünk pedig fel kell tennünk a kérdése-inket. Ha szükséges, kérdő-jelezzük meg magunkat. Legyünk elég bátrak nagyot álmodni, vagy adott esetben a komfort-zónánkat elhagyni. Indul-junk el az utunkon, ahogy Mária is elindult Erzsébet-hez, noha nem tudta, hogy az angyal szavai valóságo-sak voltak-e.Zsolt és Kinga folyama-tosan tájékoztatta a kapos-vári egyházmegye ifjúsá-gát a panamai események-ről. Rövid videókon jelent-keztek be, amikben arra buzdították nézőiket, hogy írják meg imaszán-dékaikat. Társaikkal együtt életre szóló élményekkel gazdagodva, más ember-ként tértek haza. Azzal a küldetéstudattal, hogy a magyar fiataloknak átadja-nak egy kis lendületet és lelkesedést abból, amit Közép-Amerikában meg-tapasztaltak. A következő IVT 2022-ben, Lisszabon-ban lesz.NEMES Dóra 2019. 02. 08. | 9KultúraRAFerenc pápa azt mondta, „A fiatalok nem a jövő: ők Isten jelene”Az egyház élő és fiatal valósága…
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellem„Minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba. Ezt teszi a nevelés.”Lehet ezen a két mondaton felháborodni, pedagógusként, szülőként, önérzetes individuumként, de aki így tesz, egyik híres földimmel, Móra Ferenccel száll vitába. Azzal a nagy hatású szellemi tálentummal, aki nemcsak mesemondóként, ifjúsági íróként alkotott, hanem – régészeti cikkei révén – az Alföld archeológusa volt, prózaművészetének csillogó bizonysága pedig például az Aranykoporsó. Nyolcvanöt éve nincs köztünk – 1934. február 8-án halt meg –, pedig nagy szükség lenne rá. Már csak azért is, hogy citált, fajsúlyos gondolatát elmagyarázza, s meggyőzze a száguldó Univerzumot arról, bizony, a vesztébe rohan. Látta ő ezt már száz esztendeje is. Tán ezért is írt nagyrészt fiataloknak. Írt a hatrongyosi kakasokról, a bolondos csicseriekről, a csókai csókáról, a kéményseprő zsiráfokról, az aranyszőrű bárányról, a csengő barackról, vagy épp Dióbél királyfiról…Vajon a ma ifjai ezeken nőnek fel?! Ezt teszi a nevelés: a mai, a jövőbe mutató, a teljesítménykényszeres. Már olvasni is azt olvasunk, ami kötelező, amit „nagyon ajánlanak”, vagy ami két bariközt epizód közé épp’ befér. Puskin persze halott, s már szerel-mes gondolatokat sem tudunk „rendesen” írni. A szociográfiát most hagy-juk. Móra piciny hibája, hogy szabadkőműves volt, páholyi tisztségeket is betöltött, de a mai életet már száz éve is jól látta. Sziklaszilárd emberi tar-tását jól tükrözi, hogy a Szegedi Napló főszerkesztőjeként (1913-19 között töltötte be e posztot) úgy irányította a lapot, hogy az nem állt a világhá-borús propaganda szolgálatába, majdhogynem az egyedüli hírlapként a korabeli Magyarországon.Nos, mindezt nem iskolai tanulmányaimból tudom, ott Móra csak egy oldalnyi jegyzet volt (esetleg…), tán kötelező irodalmat sem válogattak be tőle akkor épp a tanmenetbe. Épp’ ezért, hogy végre eljussunk a lé- nyegig – mert ez a kis röpdolgozat, még ha nem is látszik rajta, a félévi „bizonyítványosztásról” szól – , nem az a fontos, hogy kettes-hármas, vagy színötös az értékelés. Egy mások által meghatározott falanszter mérőszáma ez csupán, amely kizárólag arról tanúskodik, hogy az ember hogyan hozza a kötelező gyakorlatot, hogy kicsit megmártózzunk a sportterminológiában. Ám az élethez, azt hiszem, inkább a szabadon választott gyakorlatok kellenek.Azok tükrözik az okos kisgyermeki ént, ami szült már világzsenit, jegyek-től, elvárásoktól függetlenül. Az nem igaz – bár sokszor jól jön „bizonyít-ványosztáskor” az urbánus legenda… –, hogy Einstein (is) megbukott matekból, mert az úgynevezett reáltárgyakból mindig is kiemelkedő volt. Az viszont igaz, hogy a humán tárgyak, például a nyelvek és az irodalom nem érdekelték, s így akadt kis problémája a suliban. Aztán mindenki csak leste a poros nyomát, még a tanárai is… Nem iro-dalmár akart lenni…, s nem is lett az. „Minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba. Ezt teszi a nevelés.” Ne rontsuk el őket, csak azért, mert a magunk mórai ostobaságán úgy-se segíthetünk, hisz’ minket mások, korábban már elrontottak… És a saját álmunk – pedagógusként, szülőként, önérzetes individuumként – sem az ő álmuk. Ha erre rájövünk, már nem vagyunk mórai ostobák.(Tudom, az iskolában most azt mondanák, Árpi, ülj le, egyes. Az életben azonban másképp van.) Árpád Egyes…péter
2019. 02. 08. | 11gasztrokultúraMár kora délután megérkezett a VOKE csa-pata a Budapest Kongresszusi Központba, s a küldöttség csaknem ezer süteményt helyezett el a farsangi díszekkel és álarcokkal díszített dél-zalai standon. Az évadnyitó gálára a turisz-tikában és a vendéglátásban dolgozó szakem-berek kaptak meghívást, a résztvevők szakmá-juk magyar és nemzetközi helyzetéről, vala-mint kihívásairól hallhattak előadásokat. Dr. Guller Zoltán miniszteri biztos kiemel-te: 2018 a rekordok éve volt a hazai vendéglá-tásban. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezér-igazgatója hangsúlyozta: az ágazat teljesítmé-nye 2010 óta folyamatosan nő, másfélszeresé-re emelkedett a vendégéjszakák száma, s a szállásdíjbevételek megduplázódtak. A tavalyi év pedig minden turisztikai mutatószámot tekintve történelmi év volt. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke beszédében hangsúlyozta: a turizmus egyik legnagyobb kihívása a robotizáció és a digitalizáció, de ezek intelligens felhasználásá-val a vendégek elégedettségét lehet növelni. Szerinte hamarosan eljöhet az az idő, amikor azért fizetnek majd többet az emberek, hogy élő ember foglalkozzon velük a recepción. A gálán díjazták a turisztikában és a vendég-látásban dolgozó szakemberek legjobbjait, majd következett az évadnyitó fogadás, ame-lyen az egyik legnagyobb sikere a kanizsai standnak volt: több százan kóstolták meg a dél-zalai fánkkülönlegességeket. – Örültem amikor megláttam a csörögét és a szalagos fánkot, mert ezekkel nem minden nap találkozik az ember. Csörögével kezdtem, isteni volt. A másik is biztos, hogy nagyon jó, nem is beszélve a lekvárról, ami egyszerűen tökéletes – fogalmazott Szerdi Zsuzsanna, a debreceni Hotel Lycium igazgatója. Nemcsak kóstolhattak, hanem a szalagos fánk tökéletes receptjét is megtudhatták a kíváncsi érdeklődők. – Előkészítem a lisztet, langyos helyen tar-tom, megszitálom, az élesztőt felfuttatom cukros tejben, és tojássárgájával gyúrom. Teszek bele sót, cukrot, egy kis citromhéjat, margarint, majd nagyon alaposan kidolgo-zom, kelesztem és megdagasztom. Aztán újból kelesztem, sodrom és szaggatom. Az is fontos, hogy középfokú olajban kell kisütni. Nekem így tanították, hála Istennek most is gyönyörű lett – említette Bogatin Sándorné.A nagykanizsai Országos Farsangi Fánkfesz-tivál már minősített rendezvényként szerepelt a turisztikai évadnyitón.– A szervezők elkezdték a fesztivált olyan szintre hozni, ami nemcsak a városnak, hanem a régiónak és az országnak is meghatározó fesztiváljává teheti a nagykanizsai fánkfeszti-vált. Így egy olyan gasztrokulturális fesztivál-ról beszélhetünk, amelyre oda kell figyelni. Azokkal a kiállításokkal, s azokkal a kiegészí-tőkkel, amelyeket a nagyérdemű közönség meglátogathatott, megnézhetett, a gasztro-kultúra maximálisan teljesült – fogalmazott Elekes Zoltán, a Magyar Fesztivál Szövetség alelnöke. A szervezet elnöke, Márta István is elláto-gatott a kanizsaiak kiállítóhelyéhez. Hangsú-lyozta: az, hogy az Országos Farsangi Fánk-fesztivál már minősített rendezvényként tagja a fesztiválszövetségnek, garanciát jelenthet arra, hogy országosan is egyre ismertebb lesz a dél-zalai rendezvény. A minősítésnek és a 27. Turisztikai Díjátadó Gálán és Évadnyitó Fogadáson szerzett új kap-csolatoknak is köszönhetően a fánkfesztivál szervezői abban reménykednek, idén minden eddiginél nagyobb lesz az érdeklődés a ren-dezvényük iránt. – Olyan kiállítók jelentkeztek a 2019-es fesz-tiválunkra, akikről eddig csak álmodtunk. Nagyon remélem, hogy minőségben így még előbbre tudunk jutni. Minőségi magyar termé-keket is szeretnénk bemutatni, minőségi kul-túrát közvetíteni, és reméljük, bővül a külföldi látogatók száma a fesztiválon – emelte ki Kámánné Szép Terézia, a szervező VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház igazgatója.A 2019-es fánkfesztivál március 1-én dél-után kezdődik és március 3-ig tart. A háromna-pos rendezvényen kiemelt szerepet kapnak a gasztronómiai és a velencei karnevál hangula-tát megidéző, színes kulturális programok.MIKÓ-BARÁTH GyörgyA VOKokE Kodály Zoltán Művelődési Ház standja az egyik legnagyobb sikertaratta a turisztikai gálán (Fotó: Horváth Zoltán)Idén is nagy sikert arattak a fővárosban a kanizsai fánkok. Hetedik alkalommal képviselte Nagykanizsát a fánkfesztivál Budapesten, a Turisztikai Díjátadó Gálán és Évadnyitó Fogadáson. A rendezvényre azon városok kaptak ezúttal is meghívást, amelyek termé-keikkel, illetve rendezvénye-ikkel kivívták a közönség és a turisztikai szakma leg-jobbjainak elismerését. A nagykanizsai Országos Far-sangi Fánkfesztivál minősí-tett rendezvényként szere-pelt a turisztikai évadnyitón. hódít a fáNKÉdes élmény
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésFELHÍVÁSPEDAGÓGUS DÍSZDIPLOMÁKIGÉNYLÉSÉRE Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben része-sülő pedagógusokat.Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intéz-ményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél máso-lata – ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) átvehetők.Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugállományú pedagóguso-kat, akik 50, 60, 65, 70, 75 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2019. március 1-ig jut-tassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályára, hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-gármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykani-zsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 9.) vagy telefonon (+36 20 849 2334).Díszdiplomához szükséges iratok:KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZNYILATKOZAT ÉS ADATLAP AZ ADÓBEVALLÁSHOZKITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉMEGHATALMAZÁS (amennyiben nem személyesen történik az ügyintézés)Kérjük, hozza magával a következő dokumentumokat:MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (első alkalommal)ÖNÉLETRAJZEREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATA
2019. 02. 08. | 13nálunkTöbbszörös visszaesőként, kábítószer birtoklásáért tíz év fegyház-büntetésre ítélt nem jogerősen a Zalaegerszegi Törvényszék egy zalai férfit, társa egy év börtönt kapott.Bartalné Mentes Judit, a törvényszék szóvivője az MTI-t arról tájé-koztatta, hogy a másodrendű vádlottként szereplő férfi 2015 és 2016 folyamán többször szerzett be ismeretlenektől saját fogyasztásra kábítószert. A férfi több igazoltatás során is lebukott már, amikor az elsőrendű vádlottal együtt 2015 decemberében egy közúti ellenőr-zés során 20 darab, kézigránátot formázó tablettát foglaltak le náluk, amelyeket közösen rendeltek internetes forrásból.Az elsőrendű vádlott által használt ingatlanban a nyomozó ható-ság 2017 februárjában házkutatást tartott, aminek eredményeként a ház pinceszintjén több csomag növényi törmeléket, kristályos anya-got és két akasztós mérleget találtak. A növényi törmelék kábítószer-nek minősülő hatóanyagot tartalmazott, értéke háromszorosan meghaladta a különösen jelentős mennyiség alsó határát, a kristá-lyos anyag pedig pszichoaktív tartalmú volt, aminek mennyisége meghaladta a csekély mérték felső határát. Az elsőrendű vádlott tagadta, hogy bármi köze lett volna az ingat-lanhoz, illetve a lefoglalt droghoz, azzal védekezett, hogy a kábító-szer vélhetően a ház felső részében bujkáló – egyébként körözés alatt álló – nagybátyja tulajdona. Ezzel szemben a bíróság a tanúvallomá-sokat és a DNS-t vizsgáló szakértői vélemény alapján megállapította, hogy az ingatlan pincerészéhez kizárólag az elsőrendű vádlottnak volt kulcsa, és az ott tárolt drog is az övé. Ő tíz év fegyházbüntetést, társa, kábítószer-birtoklásért, egy év börtönt kapott, egyelőre nem jogerősen.Jókedvű erőforrás…Drogban utaztakDalostalálkozó volt a hétvégén Palinban. A városrészi dalkör hangulatos rendezvényén számos környékbeli település nótás kedvű csapata vett részt.A szombati találkozót a házigazdák műsora nyitotta meg. Tolnainé Demeter Csilla 5 éve vezeti a palini dalkört, s azt mondta, lelkes a csoport, a tagok nagyon jókedvűek, és szeretnek énekelni. A résztvevőket a telepü-lésrész önkormányzati képviselője is köszöntötte. – A palini és a többi dalkör nem csak a maguk szórakoztatására működik, rendszeresen részt vesznek jelentős rendezvényeken, és így másoknak is örömet szereznek. Ezek a körök a dalkultúra igazi őrzői és ápolói, a dalkultú-ra pedig kimeríthetetlen erőforrást jelent – fogalmazott dr. Erdős László.A nótaszó estébe nyúlóan zengett Palinban.Fotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésBELVÁROSI IRODÁK ÉS ÜZLETEK KIADÓKNagykanizsán kisebb és nagyobb volumenű beruházások számára egyaránt.HÍVJON MINKET A 06 30 799 4989-ES TELEFONSZÁMON ÉS KIVÁLASZTJUK AZ ÖNNEK LEGMEGFELELŐBB HELYISÉGET! Nyílt versenytárgyalás: 2019. 02. 12.
2019. 02. 08. | 15bűnügySúlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás kísérletével vádol a Nagykanizsai Járási Ügyészség egy nagykanizsai férfit, aki több embert is rávett bankszámlák nyitására azzal, hogy az arra érkező pénzből jutalékot fizet nekik, egy ismerősét pedig többször is megfenyegette, amiért visszalépett – közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője.Pirger Csaba tájékoztatása szerint a vissza-esőnek minősülő 45 éves férfi 2014-ben és 2015-ben több ismerősét is rávette arra, hogy a saját nevükben, de valójában a vádlott részé-re devizaszámlákat nyissanak. A férfi ígérete szerint a számlákra több ezer euró érkezik majd külföldről, a pénz felvétele és átadása után pedig az átutalt összeg egy százalékát adná jutalékként. Azzal is tisztában volt, hogy a devizaszámlákra érkező pénz bűncselek-ményből származik, utalások azonban végül nem történtek.A férfi a fia barátnőjét is rávette az „üzleti lehetőségre”, azt állítva, hogy az legális, sőt arra is megkérte a lányt, hogy még további két embert is keressen. A lány, valamint az általa ajánlott férfi és egy nő a vádlottal együtt ezután Budapestre utazott, ahol egy férfi a részükre négy mobiltelefont adott át, hogy a bankszámlanyitáskor azok hívószámát adják meg. A társaság tagjai több fővárosi bankfiók-ban is nyitottak számlát, ezeknek a dokumen-tumait, illetve a kölcsönkapott telefonokat ezután visszaadták a vádlottnak.Hazaérkezésük után a lány alaposabban átgondolta a történteket, amit a szüleivel is megosztott, majd miután ők is helytelenítet-ték a számlanyitásokat, a sértett úgy határo-zott, hogy megszünteti azokat. Erről tájékoz-tatta a vádlottat is, aki azt állította, hogy a számlákat nem lehet megszüntetni, ellenkező esetben 170 ezer forintot kell fizetnie azoknak az „ügyvédeknek”, akik őt megbízták, holott a „bánatpénzt” magának akarta megszerezni. A vádlott ezt követően több alkalommal is meg-fenyegette a lányt, aki ennek ellenére meg-szüntette az általa nyitott két bankszámlát. A férfi később újra azzal állt elő, hogy ha a lány nem fizet, „jönnek az ukránok és visznek min-dent, ami mozdítható”, vagy „szétbombázzák a házat”.A sértett mindezek miatt a rendőrséghez fordult segítségért, s közösen buktatták le a vádlottat, illetve a fiát. (MTI)Fenyegetés és zsarolásSzenzációként robbant a hírbomba a múlt héten: illegális valutaváltókat fogtak el a rendőrök Kanizsa belvárosában. A sztori napokig vezette az olvasottsági listát a Nagykanizsa Online-on, a két férfit ugyanis szinte mindenki régről ismeri a városban, még a rendőrök is.Éppen ezért különböző összeesküvés-elméletek keltek szárnyra arról, miért éppen most csapott le a hatóság. Vannak, akik egy-fajta jogi és gazdasági tisz-tulási folyamattal magya-rázzák a történteket, mások konkurenciaharcot emle-getnek – a legális váltók ugyanis szigorú előírások alapján, banki ügynökként, jelentési kötelezettséggel működnek, s mivel költsé-geik is magasabbak, nem nézik jó szemmel, ha valaki ügyeskedik a területükön –, s akad olyan is, aki szerint „most szúrt szemet”…A hivatalos és tényszerű változat így szól: „A zalai rendőrök egy 56 éves és egy 62 éves helyi férfit értek tetten Nagykanizsán. A nyomozók 2019. január 29-én 10 órakor érték tet-ten azt a két helyi férfit Nagykanizsán, az egyik áruház bejáratánál, akik fel-tehetően több éve folytat-tak illegális valutaváltási tevékenységet. A rendőrök mindkét személy ruháza-tát, valamint gépkocsiját átvizsgálták, melynek során több tízmillió forint és külföldi valuta került elő, amit lefoglaltak. Az egyen-ruhások a férfiakat elfogták és előállították a Nagykani-zsai Rendőrkapitányságra, majd gyanúsítottként hall-gatták ki őket.”Később Sznopek Vero-nika, a ZMRFK szóvivője az MTI érdeklődésére elmondta, a helyszínen lefoglalt készpénz értéke meghaladja a 100 millió forintot, de mindkét férfi lakásán is tartottak házku-tatást.A Zala Megyei Rendőr-főkapi-tányság az 56 és a 62 éves férfi ellen jogosulatlan pénzügyi tevékenység elkövetésé-nek megalapo-zott gyanúja miatt folytat nyomozást. Mind-ketten szabadlábon véde-kezhetnek. Informátorunk szerint az illegális valutapiacot Magyarországon jórészt továbbra is arabok uralják, van például olyan pesti piac, ahol mindenki ismeri azokat a kis zugokat, ame-lyekben nagyban megy a biznisz. Az illegális váltók – lévén nincsenek bürokrati-kus kötelezettségeik, iro-dáik és így tovább – általá-ban kisebb marzzsal dol-goznak, tehát kedvezőb-ben lehet náluk valutát vásárolni. És nekik azt sem kell jelenteniük, ha valaki nagy tételben vesz, s nem kell azonosítaniuk senkit, hisz’ a pénzmosás elleni törvény hatályán kívül, a szürke- vagy éppen a feke-tegazdaságban dolgoznak. Hogy Nagykanizsán mi történt, csak találgatni lehet. A tény, hogy két helyi, magyar férfit gyanúsítanak, akik, a rend-őrségi közlemény szerint, „feltehetően több éve foly-tattak illegális valutaváltási tevékenységet”. PÉTER ÁrpádSzázmillió forint értékben találtak készpénzt a rend-őrök (Fotó: ZMRFK)Illegális valutaváltá s a gyanúSzázmilliós fogásAz autó-kat is át-kutatták, azokban is lapul-tak bank-jegyek (Fotó: ZMRFK)
2019. február 9.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40220:00-08:002019. február 10.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62019:00-06:002019. február 11.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002019. február 12.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002019. február 13.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002019. február 14.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002019. február 15.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánalsó-felső csirkecomb 630-680 Ft/kgtojás 30-45 Ft/dbfejes káposzta 280-300 Ft/kgnarancs 299-400 Ft/kgdióbél 3200-3500 Ft/kgvöröshagyma 350-399 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások02. 12. 11:00-13:00 Vásárcsarnok02. 12. 14:30-16:30 Hevesi Sándor Általános Iskola 02. 14. 09:00-12:00 VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház 02. 16. 09:00-14:00 Murakeresztúr, Böllér Fesztivál Adj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletTÁ JÉKOZTATÁ SÉSMegHÍVÓlakossági fórumraTisztelt Lakosság, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó Szervezetek, Vallási Közösségek!Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 48/2018. (IV.26.) számú határozatával a településrendezési eszközök, a településszerkezeti terv, a helyi építési szabály-zat és szabályozási tervéről szóló rendeletének módosítá-sáról döntött. A módosítás keretében az Önkormányzat változtatni kíván az említett településrendezési eszközö-kön a lakosság, a gazdálkodó szervezetek, az építész szak-ma és a polgármesteri hivatal által kezdeményezett kérdé-sekben, felülvizsgálja a hatályos tervekben szereplő egyes szabályozások célszerűségét, végrehajthatóságát, az épí-téshatósági gyakorlat szerinti egyértelműségét, valamint javítja a tervekben fellelhető szerkesztési hibákat. A telepü-lésrendezési eszközök módosítása teljes eljárás keretében történik, a partnerségi egyeztetés szabályainak is megfele-lően.A partnerségi egyeztetés részeként a város honlapján és lakossági fórumon részletesen tájékoztatjuk Önöket a hatá-lyos településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és sza-bályozási terv tervezett módosításáról. A partnerségi egyeztetés során a már elhatározott változtatások kerül-nek bemutatásra, valamint az egyeztetés keretében az Önkormányzat lehetőséget biztosít az abban résztvevők számára a tervezett változtatásokkal kapcsolatos állásfog-lalásuk kifejtésére.A tervezett módosításokat tartalmazó véleményezési dokumentáció megtalálható a város honlapján https://www.nagykanizsa.hu/varos/telepulesrendezes alatt, illet-ve közvetlenül az alábbi linken érhető el: https://www.nagykanizsa.hu/megtekintes/lap/2224Kérem a lakosságot, a gazdálkodó, gazdasági és civil szer-vezetek, valamint a vallási közösségek képviselőit, hogy a most meghirdetett lakossági fórumon szíveskedjenek részt venni és ott észrevételeiket megtenni.A lakossági fórum helye és ideje: Vasemberház díszterme, 2019. február 12. (kedd) 16.00 óraNagykanizsa, 2019. január 30. Tisztelettel: Dénes Sándor polgármester
2019. 02. 08. | 17SzolgáltatásÉvfordulók, eseményekFebruár 11.1650. február 11-én halt meg René Descartes. Sokat idézett mondata: „ ... észrevevén tehát, hogy ez az igazság: gondolkodom, tehát vagyok”.1847. február 11-én született Thomas Alva Edison, akinek nevéhez 1093 szabadalom fűződött, például a szénszálas izzó, a hengeres fonográf és a távíró.Február 12.1809. február 12-én született Charles Darwin természettudós, az evolúcióelmélet egyik kidolgozója és névadója.1898. február 12-én halt meg Barabás Miklós festőművész, aki elkészítette például Wesselényi Miklós, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, gróf Széchenyi István és Arany János portréját is, a szabadságharc hőseinek arcképét pedig jórészt az ő munkássága révén ismerjük.1994. február 12-én lopták el Munch A sikoly című képét. A híres festményt 250 ezer angol fontért próbálták eladni a tolvajok – az ügyben nyomozó két rendőrnek…Február 13.1883. február 13-án halt meg Richard Wagner zeneszerző.1887. február 13-án született Csáth Géza író, orvos, pszichiáter, zeneszerző.1903. február 13-án született Georges Simenon francia anyanyelvű belga író, a Maigret-történetek szerzője.Február 14.1779. február 14-én halt meg James Cook, aki a világon elsőként hajózta körbe az Antarktiszt.1931. február 14-én mutatták be a Drakula című filmet, amely a mai napig a vámpír- és horrorfilmek egyik legnagyobb klasszikusa. A főszereplője a magyar származású Lugosi Béla volt.Február 15.1833. február 15-én volt a Bánk bán ősbemutatója.1898. február 15-én született Szilárd Leó fizikus, atomtudós.Az elELőző hETI REJTVény MEGfEJTéSE:Nemcsak a hőn áhított cél elérése, hanem az odáig vezető út is élvezetes.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. 1 em. 6.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. 1. em. 7.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. 1. em. 8.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I1. em. 9.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 + fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. 1I. em. 10.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-ig6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 3.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 17.784,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-ig7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. 1. em. 7.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-ig8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 17.784,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igA pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyom-tatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 28.Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
2019. 02. 08. | 19önkormányzatPályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/17. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/18.A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2019. március 05. (kedd) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3.elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrészalapterülete: 24 m²szobaszáma: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortos állapota: helyreállítottbérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 11.232,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség Adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgál-tatásokért díjat köteles fizetni.A lakás megtekinthető: 2019.02.14. 14:00-15:00Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17.elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrészalapterülete: 25 m²szobaszáma: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortos állapota: helyreállítottbérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség Adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgál-tatásokért díjat köteles fizetni.A lakás megtekinthető: 2019.11.14. 14:00-15:00Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18.elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrészalapterülete: 25 m²szobaszáma: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortos állapota: helyreállítottbérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség Adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgál-tatásokért díjat köteles fizetni.A lakás megtekinthető: 2019.02.14. 14:00-15:00A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfo-gadja.2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelke-zik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyi-ségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetés-szerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja,városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illet-ve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, kom-fortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterüle-tét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humáni-gazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügy-félfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem kül-dünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. 2.000.000.-FtNagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17. 2.000.000.-FtNagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18. 2.000.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illet-ve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormány-zat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserél-hető, tartási szerződés nem köthető.Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésé-re épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. február 9-15. Február 9., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Kukkantó (gyerekműsor), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Aktuális – Hargita, 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Kukkantó (gyerekműsor), 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Aktuális – Hargita, 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 18:40 Jézus Szíve egyházközségi bál, 19:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:40 Kanizsa TV Filmklub: Bazi nagy amcsi lagzi (vígjáték), 21:05 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:05 Lapozó.Február 10., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Jézus Szíve egyházközségi bál, 01:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Jézus Szíve egyházközségi bál, 08:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:10 Kanizsa Cafe (ked-di és szerdai adás ismétlése), 09:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa-iak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengú-zok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 18:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 19:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztárport-ré: St. Martin, 20:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó. Február 11., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Sztárport-ré: St. Martin, 02:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Piarista kápolnában, 07:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedő-sorozat), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 08:20 Sztárportré: St. Martin, 08:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 12:30 Sztárportré: St. Martin, 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 19:35 Aktuális – Turisztikai Évadnyitó Gála, 19:50 FC Nagykanizsa – Szekszárd felkészülési lab-darúgó-mérkőzés, 21:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:25 Lapozó.Február 12., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műso-ra), 01:05 Aktuális – Turisztikai Évadnyitó Gála, 01:20 Hír-adó, 01:35 FC Nagykanizsa – Szekszárd felkészülési labda-rúgó-mérkőzés, 03:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:35 Aktuális – Turisztikai Évadnyitó Gála, 07:50 Híradó, 08:05 FC Nagykanizsa – Szekszárd felkészü-lési labdarúgó-mérkőzés, 09:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 10:40 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 12:30 Aktuális – Turisztikai Évadnyitó Gála, 12:45 FC Nagykanizsa – Szek-szárd felkészülési labdarúgó-mérkőzés, 14:15 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 14:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Egis Körmend – Jászberény NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:30 Híradó, 21:45 Aktuális – Turisztikai Évadnyitó Gála, 22:00 Sztárportré: Bérczesi Robi, 22:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 23:00 Lapozó.Február 13., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Egis Körmend – Jászberény NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 03:10 Aktuális – Turisztikai Évadnyitó Gála, 03:25 Sztárportré: Bérczesi Robi, 03:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Egis Körmend – Jászberény NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:40 Aktuális – Turisztikai Évad-nyitó Gála, 09:55 Sztárportré: Bérczesi Robi, 10:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:55 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Egis Körmend – Jászberény NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 14:20 Aktuális – Turisztikai Évadnyi-tó Gála, 14:35 Sztárportré: Bérczesi Robi, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Jézus Szíve egyházközségi bál, 21:35 K’arc (kulturális magazin), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:35 Lapozó. Február 14., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 02:10 Jézus Szíve egyházköz-ségi bál, 03:00 K’arc (kulturális magazin), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:40 Jézus Szíve egyházközségi bál, 09:30 K’arc (kulturális magazin), 10:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 10:30 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Mély(k)víz (játék-os vetélke-dősorozat), 13:25 Jézus Szíve egyházközségi bál, 14:15 K’arc (kulturális magazin), 14:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Soron kívüli önkor-mányzati ülés közvetítése felvételről, 20:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:05 Élet-módi, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:10 Lapozó.Február 15., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Soron kívüli önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 01:35 Kanizsa Cafe (talk show), 02:00 Híradó, 02:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Soron kívüli önkor-mányzati ülés közvetítése felvételről, 08:05 Kanizsa Cafe (talk show), 08:30 Híradó, 08:45 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Élet-módi, 13:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Székely konyha, 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Négycsapatos férfi kézilabda felkészülési tor-nát szervezett a Tungsram SE Nagykanizsa. A kanizsaiakon kívül a szintén NB I B-s Pécsi VSE érkezett a Zsigmondy-csar-nokba, illetve a Hőgyészi SC és az atádi Rinya-menti KC az NB II-es mezőnyt képviselte. A Tungsram a Hőgyész-szel kezdett, és 15-8-as fél-idő után 36-25-re nyert, míg a másik találkozóról a papírformának megfelelő-en a PVSE került a döntőbe. A fináléban a nagykanizsa-iak ugyan jobban startol-tak, mivel az első harminc perc után még 18-16 volt a javukra az állás, a meccset azonban végül a baranyai-ak húzták be 33-29-cel, ezzzzel megnyerve a tornát. – A pécsiek elleni össze-csapás valóban jól szolgál-ta a felkészülésünket még úgy is, hogy tőlünk négy játékos betegség, egy pedig sérülés miatt hiány-zott – fogalmazott a kani-zsaiak találkozói után Madarász Péter, a Tungs-ram edzője. – Kissé tartalé-kosan is helytálltunk, illet-ve azt is tudja mindenki, hogy a bajnokságban a tavaszi szezon rajtja lesz az igazán fontos.A nagykanizsai kupán harmadikként végül a Rinyamenti KC, míg negye-dikként a Hőgyész zárt, a legjobb kapusnak Török Rolandot (Tungsram), a legjobb játékosnak pedig Szabó Gergelyt (PVSE) választották, a gólkirály Csonka Patrik (Rinyamen-ti KC) lett 17 találattal.A Tungsramnak ugyan-akkor nem ez volt az első erőfelmérője a felkészülési időszakában, hiszen nem-zetközi tornán is részt vet-tek a dél-zalaiak a horvát-országi Kaproncán. A négycsapatos kupán Madarász Péter játékosai elsőként a szlovén RK Bra-nik Maribor II együttesével mérkőztek, és bár a kani-zsaiak jól tartották magu-kat, végül a szlovénok kerekedtek felül 30-26-ra. A Tungi így a harmadik helyért játszhatott, és ki is tett magáért, hiszen a házigazda RK Koprivnica-NOA gárdáját 32-18-ra legyőzte, amivel bronzér-mes lett. A tornán a mari-boriak győztek a Csurgói KK II előtt. A Tungsram SE NB I B-s férfi csapata továbbra is gőzerővel készül a február 16-ai bajnoki folytatásra, amikor 17 órától a Tatai AC-t fogadja. POLGÁR László 2019. 02. 08. | 21SpoRTKét bajnokiját követően ismét visszatalált a győztes útra, egyben már ötödik sikerét jegyezte a baj-nokságban a Kanizsai Vadmacs-kák SE női amatőr NB I-es kosár-labdacsapata. Zsámár Krisztián együttese Szombathelyen nyert, szombaton 16 órától pedig tabel-laszomszédját, a kilencedik Tatai AC-t fogadja a Cserháti-csarnok-ban. Szombathelyi ESE (12.)–Kanizsai Vadmacskák SE (8.) 76-83 (19-17, 19-21, 16-27, 22-18)Amatőr női NB I-es kosár-labda-mérkőzés, 14. fordu-ló. Szombathely, 50 néző. Vezette: Hernicz, Rudasits.Kanizsa: Zsámár L. (34/6), Hegyi, Bánhegyi (5), Veres (2), Karancz P. Csere: Budai D. (38), Scheiber E. (4), Scheiber V. Edző: Zsámár Krisztián.A találkozó elején felváltva estek a kosarak, majd a hazaiak pontos dobásokkal átvették a vezetést. Budai Dorina azonban már akkor elemében volt, pontjai-val a KVSE fordított, és hiába vette vissza az előnyt a vasi csapat, a kanizsaiak nem játszottak rosszul, sőt, a második negyedben Budai és Zsámár Lili pontos dobásaival hat ponttal is elléptek. Az első húsz perc végére a szombathelyi-ek ismét a dél-zalaiak nyomába eredtek, és a felek döntetlennel fordultak.A nagyszünet után, a meccs 23. percétől Zsámár Krisztián csapata folyamatosan növelte előnyét, egy 20-2-es szakaszt produkálva el is húzott a vendéglátóktól. A mérkőzés ezen periódusában koncentráltan támadtak a kani-zsaiak, Zsámár és Budai tartotta kiváló formáját. A záró tíz perc vál-tozatosan alakult, a hazaiak előbb felzárkóztak egy pontra, majd ismét a Vadmacskák vezetett biz-tosabban. A szombathelyiek nagy erőket mozgósítottak a győzelem megszerzése érdekében, de a végjátékban Budai pontjaival kiharcolták a győzelmet a nagyka-nizsaiak. – Változatos, küzdelmes mérkő-zésen, kiváló egyéni teljesítmé-nyekkel sikerült a győzelmet kihar-colnunk a szombathelyi egyetemi csapat ellen – értékelt a mérkőzés után Zsámár Krisztián. P. L.A Vadmacskák már az ötödik sikerét aratta a bajnok- ságban(Fotó: Kanizsa TV)A kilencedik ellen a hatodikértGyimesi Máté (a labdával) a bajnokságban is így törne kapura (Fotó: Gergely Szilárd)a tavaszraTornákkal
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA Nagykanizsai Futsal Club NB II-es együttese legutóbb Érdre látogatott a baj-nokság 20. fordu-lójában, és a kanizsaiak győ-zelme azt jelen-tette, hogy Bagó Gábor csapata fellépett a Nyu-gati csoport dobogójára. A forgatókönyv a következő idő-szakra nem is lehetne izgalma-sabb: hétfőn 20 órától a Zsigmon-dy-csarnokban az NFC éppen a negyedik Maglódi TC-vel mérkőzik.5 Stars-Érdi VSE (9.)–Nagykanizsai Futsal Club (3.) 2-4 (1-4)NB II Nyugati csoport férfi futsal-mérkőzés, 20. fordu-ló. Érd, 70 néző. Vezette: Apkó (Tiringer, Strehó). G.: Kovács M. (1., 38. - mindket-tőt büntetőből), illetve Nagy T. (8., 14.), Szakme-iszter J. (9., 15.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Horváth E., Nagy T., László D., Szakmeiszter J. Csere: Losonczi, Kollár, Schuller, Szalai D., Koronczai, Novák L., Budai L. Vezetőedző: Bagó Gábor.A kanizsaiak igencsak készültek a mérkőzésre (pszichésen is), hiszen a baj-nokság alapszakaszának végéhez közeledve az egyik kulcsmeccs volt az érdi a fel-sőház szempontjából. A hazaiak rögtön vezetéshez jutottak, a nagykanizsaiak azonban nem hagyták, hogy a házigazdák lendü-letbe jöjjenek, és az első fél-idő közepétől már nem csu-pán játékban, hanem az eredményben is a maguk javára fordították a találko-zót. A második játékrészben úgy tűnt, a vendégek arra törekszenek, hogy peregje-nek a játékpercek, és a győ-zelemmel Schuller Ferenc-nek is örömet szerezhesse-nek, aki a meccsnapon volt születésnapos. Az örömöt csak fokozta a találkozó után, hogy kiderült, az ered-mények úgy alakultak a for-dulóban, hogy Bagó Gábor legénysége a Nyugati cso-port harmadik helyére ugrott a tabellán. – A három pontért men-tünk, és ami a legfontosabb, hogy el is hoztuk – értékelt a találkozó után Bagó Gábor. – Rosszul kezdtük a mérkő-zést, mert az első percben már büntetőt hoztunk össze az érdieknek. Néhány perc után magunkra találtunk, és ha nem is szépen, de ered-ményesen játszottunk. Úgy érzem, lehetett volna nagyobb arányú is a győze-lem, ha az utolsó passzokra és a befejezésekre jobban figyelünk. A legjobb teljesít-ményt ezen a meccsen a csapat 6. tagja, tagjai, vagy-is a szurkolóink nyújtották, lévén idegenben is hazai pályát teremtettek nekünk, ezért ezúttal is nagyon hálá-sak lehetünk nekik.Nagy titkot aligha árulunk el, hogy a kanizsai klubnál úgy számolnak, hétfőn este a Maglód elleni hazai bajno-kin is jelentős szurkolói támogatásra számítanak. A tét nem csekély: a Nyugati csoport harmadik helyéért csatáznak majd a Zsigmon-dy-csarnokban a felek.POLGÁR LászlóAz FC Nagykanizsa U9-es labdarúgói újabb teremfoci tornán vettek részt, ezúttal Ajkára látogattak Lukács István és Parragi Olivér vezetésével. A kanizsaiak mellett a házigazda FC Ajka, a Haladás, a Király Sportegyesület, a Tapolca, a győri Üstökös és a ZTE FC is ott volt fiatal csapataival.A dél-zalaiak ezúttal is kitettek magukért, hiszen az első helyet szerezték meg. Az FC Nagykanizsa a Haladást 3-0-ra, a ZTE-t 1-0-ra, az Üstököst 4-0-ra győzte le a csoportjában. Az elődöntőben a Tapolca volt soron, a Veszprém megyeieket 1-0-lal múlták felül az FCN fiataljai. A döntőben ismét az egerszegi kék-fehérekkel találkoztak a kanizsaiak, a rendes játékidőben 2-2-re végeztek a csapatok, büntetőkkel pedig 3-1-re nyert az FCN. A tornagyőzelem mellett különdíja-kat is hazahoztak Lukács István tanítványai: a legjobb kapusnak Lakos Mihály bizonyult, a gólkirályi címet pedig Lukács Damján kaparintotta meg.P. L.Az Érd Arénában kanizsai hangulat volt… A kanizsai fiatalok tornagyőzelmet ünnepeltek Ajkán Ajkáról is elsőségMár a dobogón…
2019. 02. 08. | 23SportTÉLI EDZŐTÁBOR A kanizsai kajakos után-pótlás az ausztriai Ramsauba utazott, hogy egy hetet az osztrák Alpokban, edzőtá-borban töltsön. S ha már ott voltak a fiatalok, a sílécek is előkerültek, amelyekkel a víz egy kicsit más halmazállapo-tát is kipróbálták. Ahogyan azt egyik edzőjük, Bednyák Boglárka elmondta, lehet, hogy ennél a versenyszezon komolyabb erőpróbákat tar-togat – de azért maradnának a vizes tréningeknél, kissé melegebb időjárási viszo-nyok között.„EGYED-I” EZÜSTÉREM Kaposváron rendezték meg a női U23-as birkózó országos bajnokságot, amelyen a Kanizsai Birkózó Sportegyesületet az 53 kg-os súlycsoportban Egyed Zsanett képviselte. A kani-zsai sportoló végül két győztes és egy vesztes mér-kőzésével a dobogó máso-dik fokára állhatott fel. – Annak tudatában eme-lendő ki birkózónk bravú-ros teljesítménye, hogy Zsani több műszakos mun-kája mellett vállalta (ápoló-ként dolgozik egyébként a kanizsai kórházban), hogy elindul az országos bajnok-ságon, és sikerült is érmet hoznia – emelte ki Szatmá-ri Zsolt, a KBSE edzője. KÉT CSAPAT IS AZ ÉLENKét utánpótlás korcso-portban is jól megy a Kani-zsa VSE vízilabdázóinak. A BENU fiú serdülő vízilabda országos bajnokság küz-delmeinek B csoportjában, a 9. fordulóban, a Kanizsa VSE hazai környezetben nagyobb rangadót nem is vívhatott volna, hiszen második helyezettként a listavezető, még száz szá-zalékos HUVK SE II csapatát fogadta. Simonka Ferenc és Sallai Csanád fiatal gár-dája majd’ két hónap után szállt ismét vízbe bajnokin.Kanizsa Vízilabda SE (1.) – Honvéd II (2.) 12-4 (3-2, 3-1, 3-1, 3-0)Kanizsa: Varga D. - Mező 4, Pécsi 1, Krihó 1, Ziegler 1, Varga Z., Csarankó 1. Csere: Tuboly (kapus), Rózsahegyi, Lekics 1, Szirtes 2, Mándli 1, Lőrinc, Varga Á. Edző: Simonka Ferenc, Sallai Csanád. – Végül talán a vártnál nagyobb különbséggel nyertünk, ennek köszönhe-tően átvettük a vezetést a tabellán – összegzett Simonka Ferenc. – Sok jó teljesítményt láttunk együt-tesünk soraiban, de Varga Dániel kapusteljesítménye kimagaslott a mezőnyből.*A kanizsaiak a 10. fordu-lóban Budafokra látogat-tak, ahol a táblá-zat hatodik helyén álló Budafóka SE-vel mérkőztek. A dél-zalaiak 18-9-re győztek, meg-tartva ezzel vezető helyüket.A serdülők mellett a nagyobbak is mérkőztek, a DVL ifjúsági baj-nokságában a KVSE a Szekszár-di VK és a Pápai SE csapatát fogadta. Simon-ka Ferenc gárdá-ja veret-lenül az élen fogadta ellenfe-leit, és a kanizsai ifjú vízi-labdázók kitettek magukért, mivel mind-két meccsüket megnyerték, így már nyolc győztes találkozót számlálnak sze-zonjukban, száz százalékos mérleggel.Kanizsa Vízilabda SE – Szekszárdi VK 36-5. Kani-zsai g.: Gadányi 7, Kovács 6, Mező, Vlaszák 5-5, Hor-váth, Lekics 3-3, Pécsi, Szir-tes 2-2, Csarankó, Krihó, Vékási 1-1.Kanizsa Vízilabda SE – Pápai SE 23-7. Kanizsa g.: Lekics 5, Kovács, Vlaszák 4-4, Pécsi, Ziegler 2, Horváth, Krihó, Mándli, Mező, Szir-tes, Varga Z. 1-1.HALMOZTÁK AZ ARANYAKATA Délzalai Vízmű SE úszói is indultak a szombathelyi IV. Savaria Kupán. A kani-zsaiak nagy létszámú csa-pattal képviseltették magukat – és sok érmet hoztak. Kantó Loretta 200 m gyorson lett első, Bukovics Rebeka 200 m gyorson, háton és vegyesen szerzett aranyat. Vörös Nadin 50 m gyorson végzett az élen, Korcsmáros Luca ugyan-ezt 50 és 200 m háton, 50 m pillangón, valamint 200 m gyorson mondhatta el magáról. Kantó Marcell 200 m gyorson, háton és vegyesen lett a legjobb korcsoportjában. Dencs Orsolya 200 m mellen úszott az aranyig, Böröcz Martin pedig szintén trip-lázó volt, 200 m gyorson, mellen és vegyesen meg-szerzett elsőségével.Összeállította: POLGÁR László Nemcsak vízen, hanem a havas lejtőkön is otthonosan közlekedtek a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub tagjaiA kanizsai úszók Szombathelyen is kitettek magukértSportsorok Egyed Zsanettaz ob-n ezüstérmet szerzett
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA szepetneki „HADD FŐZZEK MA MAGAMNAK” Főzőklubot Kocsis Edit művelődésszervező, a helyi IKSZT vezetője közösség-összetar-tó céllal keltette életre 2018 tavaszán, főzni-sütni sze-rető hölgyek és urak kedvére. A szepetne-ki önkormányzat támogatásával, tematikus terv alap-ján, havonta 1-2 alkalommal szorgos-kodnak együtt a tagok, no és persze meg is eszik, amit (ki)főztek. Rendszeresen készítenek helyi és környékbeli gasztronómiai különlegességeket, de más országok nevezetes étkei és kuriózumnak számító reformfo-gások is asztalra kerülnek.Ilyen reform érdekességgel nevezett a csapat a XIX. Miklósfai Répafőző Fesztiválra. A tarlórépa krémleves hajdinagombóccal nevet viselő ételük, kategóriáktól függetlenül, a legegészségesebb étek címet nyerte el. Akik az elis-merésre méltán büszkék lehetnek: Kaposi Jánosné, Kocsis Edit és Mulasics Andrásné.Elkészítése:Először a gombóco-kat készítjük el, mert a főzőlére a leves készítésénél szük-ség lesz. Fél csésze megmosott, lecsö-pögtetett hajdinát lábasba teszünk, és felöntjük egy csésze for-ró húsleves alaplével. Fedő alatt megpároljuk, majd kihűtjük. Ezután beleteszünk 25 dkg darált sertéshúst, egy egész tojást, sót, borsot és apróra vágott zeller zöld-jét (más alkalmakkor tehetünk bele bazsalikomot, lestyánt, vagy akár majoránnát is, csak összhangban legyen az étellel, amihez tálaljuk). Diónyi gombócokat formálunk a jól kidolgozott masszából, és forró vízben (lehet szintén alaplé) kifőz-zük. 60 dkg gyalult, savanyított tarló-répát, ha szükséges átmosunk, és felöntjük azzal a folyadékkal, ami-ben a gombócokat főztük úgy, hogy éppen ellepje. Ízesítjük sóval, fehérborssal, majd fedő alatt puhá-ra pároljuk. Az alaplé miatt a sóval óvatosan bánjunk. Amikor a répa megpuhult, botmixer segítségével pürésítjük. 2-3 evőkanál teljes kiőr-lésű lisztből, 3 dl laktózmentes főzőtejszínből habarást készítünk, és behabarjuk vele a levest. Forrás után levesszük a tűzről, és sűrű szű-rőkanálon átszűrjük az egészet. Ha kicsit sűrű, alaplével lehet hígítani.A gombócok mellé készítsünk még nyers répából levesbetétet. A répát julienne-re vágjuk, kevés folyadékban, fedő alatt roppanós-ra pároljuk, majd leszűrjük. A leves-betéteket tálaljuk külön, és díszít-sük a zeller zöldjével.BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSKocsis Editék étele külön- díjat nyert Miklós-fán (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Tarlórépa krémleves hajdinagombóccalGasztroKanizsa
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 6. SZÁm, 2019. FEBRUÁR 15.A házasság jó (is lehet…)!7Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTA Cserháti-iskola végzőseire is feltűzték a szalagot. Az ünnepségen négy osztály diákjai kapták meg az összetartozás és az elválás szimbólumát. – Ez egy ünnep, hiszen kisgyerekből felnőtt férfiak lettek. Időnként ez nem látszik, de azért csak-csak azok lettek, és dönteniük kell lassan a sorsukról. A felnövekvés ünnepe, a jövő ünnepe és a fiatalság ünnepe ez a nap – fogalmazott Péterváriné Kiss Sarolta igazgató.Javában tart az M70-es autóút átépítése Letenye és Tornyiszentmiklós között. Képün-kön éppen kamionok haladnak Murarátkánál az egykori halálúton, amelyet a biztonság érdekében 2x2 sávos autópályává bővítenek. A tavaly kezdődött munkálatok során megépítik a magyar-szlovén határon, Tornyiszentmiklósnál tervezett pihenőhely meg-nyitásához szükséges közműveket, illetve létesítményeket, továbbá a bal pályán meg-lévő kilenc hidat összekötik a jobb pályán kialakítandó hídszerkezetekkel. A kormány-zati beruházás a térségben, Dél-Zalában élőket, a turizmust és a kereskedelmet egya-ránt szolgálja. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPENádaratásHideg is, vizes is,nehéz is… Képünkön Kovács Rajmund (b) és Bakics Rezső dolgozik a Kis-Balatonnál, Vörs közelében. Adjunk hálát az Úrnak, hogy nekünk nem ezt kell csinálni…Kanizsa4IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Kanizsa TVA HÉT TÖRTÉNETE
2019. 02. 15. | 3ez volt a hétSZE NIOR PANCSITöbb mint 300 nyugdíjas töltődött fel a ProBono Sze-nior Klub és a Zalakarosi Fürdő közös kezdeménye-zésének köszönhetően. A mostani, úgynevezett rek-reációs napra megkétsze-reződött az érdeklődők száma az első alkalomhoz képest. Az idősügyi klubok tagjai, mint a Kanizsa TV Híradójának elmondták, örülnek a kezdeményezés-nek. Többeknek nemcsak az egészségmegőrzés miatt tetszik ez a lehetőség, hanem a hangulat és közös-ségkovácsoló erő miatt is. A ProBono Szenior Rekreáci-ós Napot májusig minden hónap második szerdáján megtartják.VAvaSAL ÓKÖZÖNERégi vasalókat lehet látni a könyvtárban: a kiállítást vitéz Kósa Miklós Csaba kollekciójából állították össze. A gyűjtő az első vasa-lóját véletlenül találta, mint mondta, ásás közben lelt rá a kincsre. – Egyszerűen nem hit-tem el, hogy ilyen létezik. Gondoltam, az enyészet-nek nem engedhetem, ezt meg kell mentenem. És innentől kezdve jött a gyűj-tési szenvedély a vasalók iránt. A militarytól elfordul-tam a vasalók felé, de nem csak azokat gyűjtöm – mondta vitéz Kósa Miklós Csaba.A számos régi vasaló mellett más használati tár-gyak is gazdagítják a márci-us 12-ig látható kiállítást. Az érdeklődők például pet-róleumlámpát és vajköpü-lőt is láthatnak.TELE PÜLÉ S-RENDEZÉ SI TERVKanizsa településrende-zési tervéről tartottak lakossági fórumot. A meg-beszélésre az érdekképvi-seleti, civil és gazdálkodási szervezetek, továbbá a val-lási közösségek képviselőit is várták. Az önkormányzat tavaly döntött a helyi építé-si szabályzatról és szabá-lyozási tervről szóló rende-let módosításáról. A terve-ző cég már az előzetes tájé-koztatási szakaszban lehe-tőséget biztosított a hozzá-szólásra, júniusban pedig lakossági fórum is volt a témáról. Most a módosított dokumentációt mutatták be, hangsúlyozva, a felme-rülő észrevételeket ezúttal is megvizsgálják, azok elfo-gadásáról a közgyűlés dönt majd.– Sok mindent nem vál-toztattunk, mégis nagyon sok mindenbe belenyúl-tunk. Alapvetően úgy áll-tunk ehhez a munkához, hogy azokat az önkor-mányzati döntéseket, ame-lyek a korábbi tervek során már létrejöttek, nem vál-toztatjuk meg. Tehát új fej-lesztési területeket – egy-két apró, pici területtől elte-kintve – nem jelöltünk ki, s a közlekedési rendszert sem változtattuk meg – összegzett Tóth János településrendezési közle-kedési tervező.valahol EURÓPÁBANA dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház Őze Áron rendezésében mutatta be a magyar musicalirodalom egyik legismertebb darab-ját. Nem szabad félni, ének-li Kuksi a prológusban. A kisfiú a történet szerint a II. világháborúban marad árván, s a túlélés remé-nyében nagyobb utcagye-rekek csapatához csapódik, akikkel együtt próbálja meg átvészelni a vérzivata-ros időket. A Bartók Kamaraszínház Dunaújvárosban működik, a Valahol Európában cas-tingját is ott tartották, ami-re zömében helyi vagy a környező településeken élő iskolások jelentkeztek. A rendező Őze Áron szerint ma is van üzenete a darab-nak. – Ahol gyerekek kiszol-gáltatottan tengődnek, és a főszereplőivé válnak vala-mi olyasminek, amiről nem is tehetnek, és ilyen szem-pontból áldozatok, az őrült nagy felelősség a felnőtt társadalom vagy akár egy kontinens számára. Meg kellene tudnunk oldani, hogy ilyen helyzetbe egy gyerek se kerüljön soha.Becslések szerint 1945-ben 200 ezer háborús árva és egymillió otthontalan gyermek élt Magyarorszá-gon. Az ENSZ tavalyi jelenté-se szerint pedig ma a világon minden hatodik gyermek háborús zónába születik. A RENDŐRSÉG JELENTIKisfakos irányából Sand felé közlekedett egy férfi utasaival Peugeot típusú személyautóval február 9-én éjjel, amikor az egyik kanyarban, a sebessége helytelen megválasztása miatt, elveszítette uralmát a jármű felett és felborult.A nagykanizsai rendőrök vádemelést javasolnak két 18 éves fiatal ellen. A gya-núsítottak tavaly ősszel bementek egy kanizsai pin-cébe, ahonnan különböző szerszámokat, kisgépeket és egyéb használati tárgya-kat loptak el. A hatóság a letenyei és a nagykanizsai fiatal ellen lopás megala-pozott gyanúja miatt indí-tott büntetőeljárást. Egy baleset szemtanúit keresik a kanizsai rendőrök. A rendelkezésre álló adatok szerint január 31-én nap-közben, egy eddig ismeret-len típusú és forgalmi rend-számú jármű a 7-es számú főúton, Galambok és Nagy-récse között közlekedett. A rajta vagy benne szállított fém állványzatot a sofőr nem megfelelően rögzítet-te, ezért az leesett, aminek nekiütközött egy Opel. A vétkes sofőr elhagyta a helyszínt. A rendőrség azt kéri, aki bármit tud a bal-esetről, jelentkezzen a kani-zsai kapitányságon, vagy hívja a 93/312-190-es szá-mot, esetleg a Telefontanút a 06-80-555-111-en. HÍRsorok
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 02. 15. | 5a hét témája„Köszönet azoknak, akik minden áldott reggel munkába indulnak, becsü-lettel teszik a dolgukat, és tekerik a magyar gazdaság biciklijét” – kezdte a miniszterelnök a Várbazár-ban. – Tíz év közös munkájá-nak eredményeként a magyarok ismét hisznek a jövőjükben” – nevezte meg a javuló számoknál is fontosabb eredményt. –Nekünk nem az jelenti a győzelmet, ha a pártunk nyer. Nekünk az jelenti a győzelmet, ha az orszá-gunk nyer – szögezte le. – Sikeres vállalkozóinkra még vár egy történelmi feladat. Nekik kell létre-hozniuk Magyarország területén kívül azokat a befektetéseket, amelyek profitját hazahozva, kiegyenlítjük a Magyaror-szág területéről kivitt pro-fit mennyiségét. Jó, ha az ember tudja, hol a helye, ám ez nemcsak lefelé, hanem fölfelé is igaz, s nekünk, ennek tudatában kell megcéloznunk Magyarország helyét a világban. A legnagysze-rűbb eredményeink még hátravannak. Napi kérdésekről csak a magyar történelem fájdal-mas tanulságai okán szólt. A szocialisták és a szélső-jobb koalícióját, a magyar családok százezreit meg-hurcoló kommunista és a több százezer zsidó honfi-társunkat megsemmisítő náci hagyomány kézfogó-ját a politikai pornográfia műfajába sorolta. „Az pedig egész Európa szé-gyene, hogy a nemzetközi baloldal mindezt támogat-ja, sőt ideküldi vezetőjét, hogy áldását adja erre a politikai eltévelyedésre” – utalt Timmermanns szo-cialista csúcsjelölt buda-pesti útjára. „Ahogy körülnézek, látom, sokan vannak, akik legfeljebb hírből ismerik az Internacionálét, amit velünk még minden ünnepség végén elénekel-tettek. Számukra idézem: És nemzetközivé lesz hol-napra a világ! Harminc éve azt gondoltuk, hogy a tör-ténelem szemétdombjára hajítottuk a kommunista észjárást, amely a nemze-tek végét és a nemzetekfe-lettiséget hirdette. Úgy lát-szik, tévedtünk” – figyel-meztetett. – „Az új inter-nacionalizmus fellegvára Brüsszel, eszköze pedig a bevándorlás.” A májusi választásról: „A migrációról eddig csak nálunk mondhatták el a véleményüket az embe-rek. Most itt az alkalom: egész Európa megteheti. … a demokrácia képleté-ből a démoszt, a népet nem lehet kihagyni.” Nyu-gat-Európa bevándorló államairól szólva: „A magam korabeliek még látni fogják az egykor nagy keresztény országok gyors átalakulását. A szí-vünk fáj, de aligha segíthe-tünk. Aki egyszer erre a gyorsvonatra felszállt, el is fog menni a végállomásig. Retúrjegy pedig nincs.” Ezzel szemben a mi jövőnk még lehet „a szüle-ink és a nagyszüleink életé-nek folytatása, ezeréves hagyományaink megőrzé-se, gazdaságunk, csalá-dunk és a keresztény kultú-ra megvédése” – bíztatott kitartásra. A családvédelmi akcióterv tavasszal a parla-ment elé kerül. Bár az ellen-zéki képviselőktől a decem-beri-januári cirkuszuktól jobbra nem számíthatunk, stabil a kormánytöbbség, biztos a megszavazása.Papp János összeállításaSoros György számára az akadályt a nemzeti határok jelentik (Fotó: MTI/ Sóki Tamás)Felállva tapsolt az ellenzék az évértékelőn – számolt be az exminiszter washingtoni tapasztalatáról. Itthon? 80 százalékos a családvédelmi akcióterv támogatottsága – mérte a közvélemény- kutató, csak a határvéde-lem ügyében értenek egyet a kormánnyal ennyi-en a túloldalon. Akiket azonban nem vesznek figyelembe politikusaik. Ebben már közelítenek Nyugat-Európához.Nekünk nem számok kellenek, hanem magyar gyerekek (Fotó: archív/Bakonyi Erzsébet)Szent Mihály arkangyal neve egyben program is. Háromszor tartotta szükségesnek a kormányfő, hogy említést tegyen reménysége okáról. Adjunk hálát a Jóistennek, amiért enged-te, hogy éljünk, és megsegített bennünket a nehéz pillanatok-ban. A Jóisten is csak azokon tud segíteni, akik maguk is akar-ják. (Mintha csak Szent Benedek Imádkozzál és dolgozzál! jel-mondatát hallanánk.) Magyarország mindenek előtt, a Jóisten mindannyiunk fölött! (Fotó: civilosszefogas.hu) Családtámogatás l Minden 40 év alatti nőnek az első házasságakor 10 millió forint kamatmentes kölcsönl A csok bővítése: 2 vagy több gyermeknél használt lakások vásárlására is, jelzálog átválla-lás, falusi csok nemsokál 4 gyermekes édesanyák éle-tük végéig SZJA-mentesekl 3 gyermek: min. 7 személyes új autóhoz 2,5 millió Ft l 21 ezer új bölcsődei férőhely 3 év alattl Nagyszülői gyedEz a jövő „Ez a magyarok válasza,és nem a be vándorlás!”
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAts NÉMET nyelv, HALADÓs ANGol NYElv, HALADÓs ANGOL NYElv, KEZDŐs NÉMET NYElv, KEZDŐs INFormATIKA, HALADÓs INFormATIKA, KEZDŐJelentkezési határidő: 2019. március 1. (péntek) 12.00 óraA jelentkező neve: ______________________________________________________________________________________Leánykori neve: ________________________________________________________________________________________Születési helye: _______________________________________ Szül. idő:__________________________________________Lakcíme: _____________________________________________________________________________________________Telefonszáma: ___________________________E-mail címe:_____________________________________________________Legmagasabb iskolai végzettsége: __________________________________________________________________________Szakmai végzettsége: ____________________________________________________________________________________A tanfolyam időpontja: minden kedden 15.00 órátólÜnnepélyes tanévnyitó: 2019. március 6. (szerda) 15.00 óraHelye: Medgyaszay Ház nagytermeA megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelező! Külön meghívót nem küldünk már a jelentkezőknek! A tanfolyamok 2019. március 11-től kezdődnek!A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, a Batthyány Lajos Gimnázium, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár támogatásával valósul meg. Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.Nagykanizsa, 2019. ….................................................... Aláírás:............................................................................................................................. A jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyűjtődobozban, továbbá a Halis István Városi Könyvtárban.Bővebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, +36-20/84-92-309Email: idosugyitanacs@gmail.comSZENIOROK ISKOLÁJA – 2019 TavaszJelentkezési lap
2019. 02. 15. | 7Aktuális1996-ban indult Angliából, mára pedig nemzetközi mozga-lommá nőtte ki magát a Házasság hete. Négy kontinens 21 országá-ban tartják meg az elköteleződés ünnepét Valentin-nap környékén, de a szervezők szeretnék, ha 2021-re a világ 75 nemzete csatlakozna a kezdeményezéshez. Magyaror-szágon 2008 óta hirdetik meg, keresztény egyházak és civil szer-vezetek összefogásával.A rendezvénysorozat a kanizsai párok előtt sem ismeretlen. A vál-lalkozó kedvűek már másodszor vehetnek részt a Házasság hete alkalmából megrendezett Szerel-mes kalandtúrán. A program szervezői hangsúlyozzák: egy párkapcsolat csak akkor műkö-dik, ha dolgoznak rajta a felek. Hasonló dolgokra hívta fel a figyelmet Varga László, a kapos-vári egyházmegye főpásztora is vasárnap a somogyi megyeszék-helyen. Szerinte a házasoknak minden nap legalább egy órára szükségük lenne, amikor nem csi-nálnak mást, csak jelen vannak egymás számára. „Mikor ez meg-történik, akkor az a szeretet és ajándék, ami akkor sem szűnik meg, mikor krízisek vannak. Lán-got kap, és betölti a házaspárok szívét”, fogalmazott.A Házasság hete szervezőbi-zottsága minden évben bemutat egy párt, amely életpéldájával mások számára is erőt, hitet adhat. A „szerelmesek nagyköve-tei” idén Gorove László és Krisz-ta lettek. A mentőorvos és peda-gógus felesége 38 éve fogadtak egymásnak örök hűséget. A Magyar Kurírnak elmondták: tíz év után kapcsolatuk mélypontra jutott, és a krízisen akkor lendül-tek át, amikor – lelki vezetőjük tanácsára – heti egy „randiestet” beiktattak programjukba. Ez a szokásuk azóta is megmaradt. Gorovéék a fiatal párok körében is jól ismertek, hiszen hosszú évek óta tartanak jegyesoktatást.A központi rendezvény sajtó-tájékoztatóján nemcsak ők, hanem Székely János szombat-helyi megyés püspök is részt vett. Mint mondta, nagyon sok mindenért hálás a szüleinek, de talán azért a legjobban, mert nagyon szerették egymást – „gyerekként gyönyörű volt ezt átélni”, tette hozzá.– Jézus azt tanítja a házasság-ról: amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza. Azt gon-dolom, ez elsősorban nem egy tilalom és nem is egy törvény, hanem mindenekelőtt annak az örömhíre, hogy lehet így, egy éle-ten át szeretni, teljesen átadva magam a másiknak. S lehet ugyanezt megkapni: az élményt, hogy a hibáim és a gyöngesége-im ellenére valaki feltétel nélkül szeret, mellettem áll. Az ember képes rá, sőt: erre van hivatva.A Házasság hete és a kanizsai Szerelmes kalandtúra szervezői azoknak az érdeklődésére is szá-mítanak, akiknek a kapcsolata egy kis megerősítésre vagy éppen megmentésre szorul. A keresztény gyülekezetek tagjai ráadásul Isten áldását is kérhetik, s egyúttal hálát adhatnak az együtt töltött évekért: vasárnap 10 órától az evangélikus, illetve a református templomban, 18 órá-tól pedig az Alsótemplomban.NEMES DóraNem csak a tortán vannak sokan… Országosan egyre többen mondanak igent – egymásra s a házasságra(Fotó: Gergely Szilárd)Székely János püspök a szerelmesek idei nagyköveteivel. Krízisben a heti randiest bejött… (Fotó: MTI)A végéhez közeledik a Házasság hete, ám Kanizsán még egy hónapon át robog a „randivonat”: a Szerelmes Kalandtúra március 20-ig várja szórakoztató, ugyanakkor tartalmas programokkal a romantikázni vágyókat, akik ráadásul Isten áldását is kérhetik a kapcsolatukra vasárnap.Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közle-ménye szerint „fénykorát éli a házasság intézménye Magyarországon”. Két évtizedes rekordok dőltek meg az utóbbi években: tavaly január és november között mintegy 49 ezer pár mondta ki a boldogító igent országszerte. Ezzel együtt a válások száma 2010 óta 23 százalékkal kevesebb lett. A házaso-dási kedv a kanizsai anya-könyvvezetők tapasztala-tai szerint sem csökkent. Matyola Péterné elmond-ta: 2018-ban 221 párt adtak össze, ami az előző évek átlagának megfelel. Ugyanakkor hozzátette, a friss házasok közt vannak, akik nem nagykanizsaiak, csupán az itteni házasság-kötő termet választották életük legboldogabb pil-lanatának a helyszínéül. lehet együtt is…Szerelem,vagy házasság? –
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontFebruár 16. (szombat) 10-18 óraX. KANIZSAI ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS Minden, ami esküvő…, nem csak meny-asszonyoknak!Divatbemutatók, műsorok…A belépés díjtalan. Szervező: Oscard Kanizsa Kft. Információ: +36-30/424-1455Február 18. (hétfő) 19 óraSzínház – Rátkai bérletJohn Osborne: DÜHÖNGŐ IFJÚSÁG – színmű (Orlai Produkció).Szereplők: Szabó Kimmel Tamás, Kovács Patrícia, Járó Zsuzsa, Ötvös András, Papp János.Belépődíj: 4 500 Ft.Február 19. (kedd) 14.30 óra Az „Én hobbim” sorozat keretébenTIKOLTÓL BOROBUDURIG – VILÁG-ÖRÖKSÉGEK NYOMÁBAN – kiállítás Gelencsér Gábor újságíró gyűjteményéből. Megtekinthető: március 6-ig.Február 20. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek.Zenés, táncos, bábos foglalkozás.Vezeti: Vajda Margit. Jelentkezni és érdeklődni lehet: a 30/616-08-47-es telefonszámon.Február 21. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek.Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847.Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.Február 22. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor.A részvétel díjtalan.Február 22. (péntek) 17.30 óraMURAMENTI FOLTBOSZORKÁK TAG-JAINAK KIÁLLÍTÁSAMegtekinthető: március 18-ig.Február 23. (szombat) 18 óraZerkovitz Béla – Szilágyi László:CSÓKOS ASSZONY – operett két felvonásban (Pesti Művész Színház).Szereplők: Fogarassy Bernadett, Virágh József, Egyházi Géza, Czető Roland,Sáfár Anikó, Tunyogi Bernadett,Harsányi Gábor, Egri László.Rendezte: Halasi Imre.Belépődíj: I. helyár: 3600 Ft, és II. helyár 3200 Ft.MedgyASZAy HázFebruár 20. (szerda) 19 óraRetró Kávéházi Esték„SZERBUSZTOK RÉGI BARÁTOK” – Zalatnay Sarolta zenés estje.Zalatnay Sarolta a magyar könnyűzene egyik legendája. Az esten felcsendülnek legnagyobb dalai, mint a Nem vagyok én apáca, a Tölcsért csinálok a kezemből, a Félteni kell vagy a Hosszú forró nyár.Belépődíj elővételben: 2 000 Ft, az előadás napján: 2 500 Ft. Móricz ZSIgmondMűvelődéSI HázFebruár 15. (péntek) 18 óraA Kultúrházak Éjjel-Nappal programjaNAGYKANIZSA NÉPTÁNCOS MÚLTJANagykanizsán 1972-ben alakult meg az első táncegyüttes. Az azóta eltelt idő-szakban nagyon sokan vettek részt a néptáncos mozgalomban nálunk is. Rájuk számítunk elsősorban, de minden érdeklődőt szeretettel várunk a fényké-pekkel és videóbemutatókkal színesített találkozón.A belépés díjtalan.Február 16. (szombat) 18 óraPOLGÁRI OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJAFebruár 22. (péntek) 18 óraHADTÖRTÉNELMI ESTEKProgramajánlóFebr. 14-20. 15:30, 18:00 KölcSÖNLAKÁS magyar filmvígjátékFebr. 14-20. 16:00 A lego KALAND 2. amerikai animációs filmFebr. 14-20. 17:15 BOHÉM RAPSZódIA angol-amerikai zenés filmFebr. 14-20. 18:00 ALITA: A HArc ANgyALA 2D amerikai-argentin-kanadai sci-fiFebr. 14-20. 19:45 A CSodAgyereK honkongi-amerikai horrorFebr. 14-20. 20:00 ALITA: A HArc ANgyALA 3D amerikai-argentin-kanadai sci-fiFebr. 14-20. 20:30, febr. 16-17-én 15:30-kor isBoldog HAlálNApot! 2. amerikai horrorfebruár 14- február 20. MűsoraEgy kis hűtlenségValentin-napon érkezett a mozikba a Kölcsönlakás. A miniszter félrelép író-jának színdarabjából vérbő, tarka és nagyon mulatságos vígjáték született – kiváló színészek segítségével. A Dobó Kata által rendezett filmben feltű-nik egyebek mellett Haumann Máté, Szabó Simon, Oroszlán Szonja, Kiss Ramóna és Ganxsta Zolee. A szereplők mindegyike arra vágyik, hogy végre egyedül maradhasson egy felújítás alatt álló lakásban, és az ajtón belépjen a nagy Ő. Ám sajnos túl nagy az átmenő forgalom. Egyetlen zűrzavaros napon egymásba botlik, akinek nem kéne, lebukik, aki ártatlan, és elcsábul, aki hűséges. Nagy szívű, ám még nagyobbakat füllentő hőse-ink vágyak, szerelmek, átverések hálójából próbálnak kikecmeregni, ami-be egyre jobban belegabalyodnak. Néha, egy-egy pillanatra, az őszinte-séggel próbálkoznak – és abból lesz a legnagyobb bonyodalom...Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Borobudur a világ legnagyobb buddhista épülete, Indonéziában található. Jövő kedden ezzel is megismerkedhetnek az érdeklődőkSzerdán együtténekelhetjük Cinivel:Félteni kell, néhaa biztosat isfélteni kell…
2019. 02. 15. | 9Kultúra„…írás közben a szabadság olyan fokát élhetem meg, ame-lyet máskor soha. Lehetek bárki, bárhol, bármennyi ideig”, olvas-ható Pelesz Alexandra írói hit-vallásában. És valóban: amikor azt mondja, „bárki”, az alatt ért-hetjük az összetört szívű fruskát, a hosszú évek óta utcán tengődő hajléktalant és a honvággyal küszködő vendég-munkást is. Bár-melyikünket, aki nem képes elsza-kadni a mobiljá-tól, köz-ben meg arra sincs ideje, hogy az édesanyját visszahívja, mert mindig csak lohol a bol-dogság után – amíg észre nem veszi, hogy már el is rohant mellette…– A novelláim középpontjában minden esetben az emberi lélek áll – hangsúlyozza Alexandra. – Annak a kérdésnek próbálok a mélyére ásni, hogyan viselkedünk bizonyos helyzetekben. Ehhez általában mindig más nézőpontot választok, ami szerencsére nem okoz nehézséget, hiszen alapve-tően empatikus, mások rezdülése-ire érzékeny ember vagyok.Ezt a vonását a pedagógusi pályán eltöltött évek még inkább finomra hangolták. Például a Lel-kek iskolája éppen arról szól, hogy a végtelennek tetsző folyosók útvesztőjében és a tantermi padok takarásában milyen sokféle sors bújik meg. Alexandra azon-ban nem csak a számá-ra annyira ismerős iskolai szereplők között mozog otthonosan. Dialógusai természe-tesen hat-nak, nem erőltetet-tek – köszönhe-tően annak, hogy a szerző nem tolakodik a karakterei elé, hanem hagyja őket érvényesülni. Rövid, frappáns csattanóval záruló történetei, amelyek javarészt hétköznapi skiccek, nemre és korra való tekin-tet nélkül, bárki számára üdítő olvasmányélményt jelentenek.– Az írás során általában két dol-got tartok szem előtt. Az egyik a hitelesség, aminek érdekében igyekszem minden apró részlet-nek utánajárni. Előfordult, hogy első lépésként orvossal vagy nyo-mozóval egyeztettem, ha a sztori úgy kívánta. A másik célom, hogy értéket, üzenetet közvetítsek az olvasóim felé. Arra szeretném fel-hívni a figyelmüket, mennyire fon-tos jónak lenni, különösen a mai világban…A hit, a család és a támogató szeretet vissza-visszatérő motí-vum a könyvben. A könnyedebb hangvételű novellák mellett súlyos témák is megjelennek, mint például a gyász vagy a jóvá-tehetetlen károkat okozó környe-zetszennyezés. A lapokról vissza-köszönő szereplők közt akadnak rátermettebbek és esendőbbek, elesettebbek is. Összeköti őket az, hogy az inkább szívmelengető, semmint didaktikus tanulság levonása után új esélyt adnak – vagy kapnak. Ez a kötet utolsó részében található sci-fikre is igaz.– A címadó novella, A fegyver neve: ember is ezek közül való – magyarázza. – A helyszín a Z6-os bolygó, ahol a robotok fogságba ejtenek egy emberekből álló ala-kulatot. A két főhős a szabadulás kulcsát a saját emberi mivoltában találja meg. Hiába egy másik uni-verzumról van szó, az üzenet itt, Kiskanizsán is megállja a helyét, mert egyetemes: a szeretet cso-dákra képes.Pelesz Alexandra, aki amúgy tősgyökeres és a származására büszke kiskanizsai, 16 éves kora óta ír. A zene mellett a versek jelentették számára az önkifeje-zést, ám a papírra vetett sorokat hosszú éveken át csak a férjének és a szüleinek mutatta meg. A for-dulatot az hozta, amikor az osztá-lyába érkezett egy számára külön-leges kisfiú.– Szinte ezzel egy időben tör-tént, hogy az Irodalmi Rádió pályá-zatot hirdetett Gyermekvilág cím-mel. A felhívásra beküldtem egy rövid prózát, amit ez a tanulóm ihletett. Először próbálkoztam ilyesmivel. Pár hét múlva jött a hír: első helyezett lettem. Nem akar-tam hinni a füleimnek. Elkezdtem más pályázatokra is jelentkezni, hogy kiderítsem: a puszta szeren-csének tudható be a siker, vagy valóban van írói készségem. Hála Istennek, azóta is csak pozitív megerősítésben volt részem.Alexandra ma már nem verseket, hanem novellákat ír, de regényöt-letei is vannak. Művei 2017 óta több antológiában megjelentek, és online is olvashatók. Első köny-vében a díjazott pályamunkák mellett néhány új történet is helyet kapott. Az Irodalmi Rádió gondo-zásában megjelent kötetet márci-us 7-én fél ötkor mutatják be abban a Kiskanizsai Általános Iskolában, amelyhez gyerekkora óta ezer szál-lal kötődik.NEMES DóraA fegyver neve: ember címmel jelent meg a kiskanizsai Pelesz Alexandra első önálló könyve még tavaly decemberben. A korábban már több irodalmi pályázaton is helyezést elért szerző a díjazott novelláit és néhány, eddig még nem publikált művét rendezte kötetbe.Pelesz Alexandra: Lehetek bárki, bárhol, bármennyi ideig… (Fotó: Gergely Szilárd) a Z6-os bolygóig Kiskanizsától
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemIn nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ámen.Mindnyájan (kereszt)úton vagyunk, de tán észre sem vesszük a stációkat. Pedig már az első beszédes: a világi hatalom ítélkezik a mennyei felett, még úgy is, hogy az egyik múlandó, elporlad, a másik örökkévaló. Pon-cius Pilatus például – nem sokkal azután, hogy földi ítészként keresztre küldte Isten ma is élő Fiát – száműzetésben, megszégyenül-ten halt meg. Sorsszerű?! Nem, annál több.A jeleket, üzeneteket – úton s keresztúton egyaránt – észre kell vennünk, gyengesé-günkben, esendőségünkben is. San Giovanni Rotondóban, az olasz csizma sarkantyúján áll az a kapucinus kolostor (illet-ve a köré, mellé épített templom s az új bazili-ka), amelyben Pietrelcinai Szent Pio atya szol-gálta Istent és az embereket. Ötven évig visel-te hittel tűrt fájdalmait, Krisztus szent sebeit, és harcolt a sátánnal, a hitetlen egyházi elöl-járóinak kétkedésből fakadó rosszindulatá-val. De tűrt, hitt és gyóntatott – aki hozzá ment, szólnia sem kellett: Pio felismerte bűne-it és kéréseit. Már földi működését csodák, gyógyulások kísérték, kit testi bajától, kit az ördögtől szabadított meg. Bűnbánatban, baj-ban ma is sokan fordulnak hozzá, imádkozva üvegkoprosóba zárt, épen maradt teste előtt. Isteni kegyelem egykori gyóntatószéke előtt állva enyhülést, feloldozást kérni, remélni.A XX. század talán legkarizmatikusabb szer-zetese – bizonyítottan – képes volt a bilokáció-ra, vagyis a kettős jelenlétre, 150 ilyen esetről van feljegyzés. Ugyan San Giovanni Rotondót sosem hagyta el, de járt a kommunisták által börtönbe vetetett Mindszenty bíboros cellájá-ban is, ahol együtt mutattak be szentmisét. Ez a momentum az olaszok számára rendkívül fontos – előlünk meg a képmutató XX. századi történelemtanítás elhallgatta –, olyannyira, hogy Pio atya kriptájának közelében egy mozaikképen is megörökítették. Az alkotást 2009-ben XVI. Benedek pápa áldotta meg. Ott állsz, nézed, és semmi kétséged sincs, hogy így történt. Imádkozol – mint oly sokan a világ számos pontján – Mindszenty József boldoggá avatásáért. Fontos a dátum, febru-ár 13., a Szűzanya napja. Másnap hajnalban, a loretói látogatás előtt, valahogy, valamiért, a távirati iroda híreit olvasgatod, és rábukkansz: Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregáció-nak, hogy dekrétumban tegye közzé Mind-szenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország egykori prímása hősies eré-nyeinek elismerését. Ez a boldoggá avatási eljárás nagyon fontos lépése, ha tetszik, pro-fánul, az előszobája. A kongregációnak ezt követően, már „csak” egy csodát kell igazol-nia, Mindszenty József esetében egy orvosilag megmagyarázhatatlannak tűnő rákos gyó-gyulást értékel majd a testület. A hírt az előző napon, február 13-án tették közzé. A Szűzanya napján, amikor te ott álltál a mozaikkép előtt. Soli Deo gloria. Deo gratias. Az élet(ed) csodái sosem földiek, de ha jó felé nézel, talán tudsz olvasni a sorok között. Hogy gyengeségben, esendőségben, úton s keresztúton megértsd a jeleket, üzeneteket, kell az isteni kegyelem. Itt kezdődik az élet.San Giovanni Rotondo, 2019. február 14. Árpád Olasz levélpéterFotó: Péter Árpád
2019. 02. 15. | 11hitéletHiszünk az igehirdetésben – ezt a címet adta előadásának Stein-bach József. A püspök húsz éve oktat homiletikát, azaz egyházi retorikát a Pápai Református Teo-lógiai Akadémián, így a téma szak-avatott ismerője.– Hiszek abban, hogy az Úristen ma is szól hozzánk – szögezte le mindjárt. – Ahol pedig jelen van a Szó, ott jelen van a Cselekedet is. Magyarul: az élő Isten az egyetlen, aki nemcsak beszél arról, amit gondol, hanem egyből teszi is – velünk ellentétben, akik sokszor csak beszélünk, de amit mon-dunk, azt nem éljük meg.Isten szava teremtő és újjáte-remtő, fogalmazott Steinbach József, ez pedig a világ keletkezés-történetében és Jézus Krisztus megváltó szeretetében egyaránt bizonyítást nyert.– Amikor azt mondjuk, hiszünk az igehirdetésben, akkor valójá-ban azt hangsúlyozzuk, hogy hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, aki meghalt és feltámadott értünk. János evangéliumában is olvas-suk: „… az Ige testté lett, és közöt-tünk élt” – azaz az Ige, ami Isten szava, és mint az imént utaltam rá, megváltó Cselekedete, a Fiúban öltött testet.Steinbach József az igehirdetés csodájáról is szólt előadásában. E szerint: aki iránytűként használja Isten szavát, a Szentírást, valamint az azon alapuló igehirdetéseket, annak tartalmas, áldott és üdvös-ségesen hasznos élete lesz. De csoda az is, ahogy a Szentlélek munkálkodása révén Isten igéjé-nek hirdetése Isten beszédévé válik.– Biztosan sokakkal előfordult már, miközben a Bibliát lapozgat-ták, hogy egy versrészlet „szíven találta őket”, és úgy érezték, éppen nekik szól. Az, amit több ezer éve leírtak, egyszer csak meg-elevenedik. Élővé lesz és hatni kezd, mégpedig úgy, hogy táplál, vigasztal, erősít vagy utat mutat.Az igehirdetés az Ige egyházá-ban az istentiszteletek legfonto-sabb mozzanata, de nem csak a szószéken van helye. Ahhoz, hogy a templomból kilépve ne múljon el nyomtalanul a hatása, „megszó-lító igehirdetésekre” van szükség, hangzott el.– „Megszólító igehirdetést” akkor tudok mondani, ha engem is megszólított, megragadott az ige, mivel arról egyszerűen nem tudok beszélni, ami hidegen hagy – folytatta a homiletikus. – A következő lépés, hogy igehirdető-ként megszólítom a gyülekezet tagjait, akik pedig úgy válhatnak igehirdetővé, ha bizonyságtevő keresztényként, életükkel és cse-lekedeteikkel közvetítik az öröm-hírt, és tanúságot tesznek Krisz-tusról a mindennapokban.A Dunántúli Református Egy-házkerület püspöke szerint ahhoz, hogy az egyház elérje a ma embe-rét, előbb fel kell tenni bizonyos kérdéseket. Foglalkoztatja-e őket egyáltalán a Biblia, Isten igéje? Ha nem, mi az, ami megszólítja, érdekli őket? S lehet-e korrigálni azon, ha éppenséggel olyan dol-gokról van szó, amelyek nem teremtenek értéket?– Ezek olyan nagy társadalmi problémák, amelyeken magam is sokat töprengek, néha aggódva, de mindig imádkozva – fogalma-zott Steinbach József. – Szüntele-nül kérnünk kell az Úristent, hogy adja vissza azokat az örökkévaló értékeket, amelyek mentén tájé-kozódhatunk, s ezt a világot értel-mesebbé, szeretettel telibbé tehetjük.NEMES DóraSteinbach József: Kér-nünk kell az Úristent, hogy adja vissza az örökkévaló értékeket (Fotó: Gergely Szilárd)Az igehirdetés csodájáról tartott előadást a 20. Kanizsai Esték évadindító alkalmán Steinbach József. A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke elmondta: az igehirdetés – az Ige egyházában – az istentiszteletek középpontja, de fontos, hogy a templomon kívüli, keresztény élet centruma is legyen.„Nemcsakbeszél arról,amit gondol, hanemegyből teszi is…”A Kanizsai Estéket húsz éve szervezi a nagykanizsai református gyülekezet. Az ingyenes előadássorozatot Balogh Tibor esperes indította útjára azzal a szándékkal, hogy legyen egy fórum, amelyen az érdeklődők társadalmi aktualitásokra és a reformátusokat foglalkoztató kérdésekre kereshetik együtt a választ. Steinbach József tíz éve visszatérő vendége a programnak. Mint mondta: hálás a jelenlegi szerve-zők hűséges kitartásáért és a hallgató-ság értő figyelméért is.A Kanizsai Esték közönsége és előadói együtt keresik a válaszokat az élet fontos kérdéseire
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KREreSZ-tanfolyamunkra jelentkezésFEBRUÁR 27., SZerdA 16 ÓRA* 2018. július 1-től az 55/2018.(III.23.) Kormányrende-let szerint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja visszaigényelhető. Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra. réSZLET FIZetéSI KED VEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051 29 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2018-4. né. VSM: “B” E: 65,33% F: 57,89% - “C”E:84,31 % F:85,19% ÁKÓ: “B” Gy: 148,17% “C” Gy: 100,43% / KK: “B”159.000.-Ft/fő. “C”:176.000 Ft)IDŐPONT: 2019. március 23., 10 óraHELYSZÍN: Nagykanizsa, Miklósfa, Mindenki Háza, Kápolna tér 20.RENDEZŐ: Közművelődési és Városszépítő Egyesület Nagykanizsa-MiklósfaA versenyre a nagykanizsai illetőségű bortermelők mintáit várjuk, akik nagykanizsai polgárok, vagy a volt nagykanizsai hegyközség területén állítanak elő bort. A város közigazgatási területén kívül termett borok versenyeztetése esetén a mintákhoz mellékelni kell a borok származási bizonyítványának másolatát.Minták leadása 2019. március 20-án és 21-én Miklósfán, a Mindenki Házá-ban 17-20 óra között.Nevezni 3 palack 0,75 l-es bormintával és kitöltött nevezési lappal lehet.Nevezési díj mintánként 1.000 Ft.A nagykanizsai polgárok által nevezett minták közül választjuk ki a város borát.Versenyigazgató: Németh JózsefA zsűri elnöke: Geönczeöl Attila borász, nemzetközi borbíráló, borszakíróA borminták előzetes vizsgálata és besorolása után a zsűri 20 pontos bírálati módszerrel értékeli a mintákat.Eredményhirdetés: Március 23-án 15 órakor a Mindenki Házában TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ: 06-30/989-6883 Németh József, 06-20/347-7605 Ábrahám JánosFelhívás borversenyreNagykanizsa város bora
2019. 02. 15. | 13NÁLUNKFotók: Gergely SzilárdCsaládi játszó- és tánc-házat tartottak Kiskanizsán. A töretlenül nagy népszerűségnek örvendő programsorozatra ezúttal is sokan érkeztek a Móricz Zsigmond Műve-lődési Házba. Vajda Margit Kerekítő foglal-kozása után a Bojtár Népzenei Együttes a gyermektáncházban mozgatta meg a kicsiket és a nagyokat, majd kézműveskedni lehetett, s a napot koncert, illetve felnőtt táncház zárta. A családi rendezvénysorozat következő programja március 23-án lesz, akkor Vizeli Bálint és bandája húzza a talpalávalót.Családban…
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. 1 em. 6.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. 1. em. 7.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. 1. em. 8.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I1. em. 9.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 + fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. 1I. em. 10.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-ig6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 3.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 17.784,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-ig7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. 1. em. 7.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-ig8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 17.784,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igA pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyom-tatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 28.Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
2019. 02. 15. | 15GAZDASÁGA Nagykan izsai Család- és GyermekjólétiKözpontpályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:2 fő határozatlan idejűóvodai és iskolaiszociális segítőA pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 26.Tíz éve szinte senki sem gondolta volna, hogy egy nap Magyarország ingatlanpiaca Európa élvonalába kerül az áremelkedés üteme és az építkezési kedv felpezsdülése miatt. Pedig megtörtént, éppen ezért meglepő, hogy sokan még mindig vacillálnak, eladják-e a lakásukat – a mikor és a mennyiért egyaránt gyakran felmerülő kérdés.VIDÉKEN IS VAN ÉLETTermészetesen az ingatlanpiacon is vannak keresett és kevésbé népszerű ingatlanok, illetve területek. A panellakások évek óta slágerterméknek számítanak, ami kézben jár a gyors értékesítési idővel és az elenyé-sző alkuval. A téglaépítésű társaikat valamivel nehe-zebb eladni, ami elsősorban a magasabb négyzetmé-terárakra vezethető vissza, míg a családi házaknál az elhelyezkedésből, az alapterületből és az egyedi kiala-kításból adódik a kihívás.Az ingatlanpiaccal kapcsolatos hírek nagy része a fővárosra és a felkapott vidéki nagyvárosokra van kihegyezve, pedig a kisebb városok is szót érdemel-nek. Igaz, hogy a statisztikák szerint ezeken a területe-ken az átlagos négyzetméterár a budapesti szint alig ötöde, de a tranzakciószám mérhetően emelkedik – amiben jelentős szerepük van a családi házaknak.ÉLES ELTÉRÉSEK Az árváltozásokat érdemes a különböző megyéken belül szemügyre venni, mert ez utal az egyes területek népszerűségére. Zala megyében tavaly az országos szinthez képest jelentősebb volt az ingatlanárak drá-gulása, ami elsősorban a keszthelyi 14%-os, illetve a nagykanizsai 24%-os bővülésnek köszönhető, ezzel szemben a megyeszékhelyen tapasztalt 2%-os növe-kedés elenyészőnek számít.Persze érdemes megnézni a százalékok mögött rej-lő átlagárakat – ez nemcsak eladói, hanem vevői szem-pontból is lényeges. A zalai lakások átlagos árszínvo-nala 33-34%-kal – vagyis 116-181 ezer Ft/m2-rel – elma-rad az országos szinttől, Zala határain belül pedig Keszthely árai kiemelkedők. A Nagykanizsán eladó lakások 11-23%-kal kedvezőbbek a megyei szintnél, míg Zalaegerszegen ezt az átlagot a panellakások 10%-kal meghaladják, a téglaépítésű társaik pedig 22%-kal elmaradnak ettől.A családi házak szegmensében némileg eltérő ten-dencia rajzolódik ki. A megyei árszint az országoshoz viszonyítva 6%-kal jutányosabb, a kiemelt városok között azonban érzékelhetők a különbségek. A keszt-helyi átlagos négyzetméterenkénti árak meghaladják a 255 ezer forintot, ehhez képest Zalaegerszegen és Nagykanizsán 35-36%-kal – tehát 90-94 ezer forinttal – alacsonyabbak az átlagos négyzetméterárak.FELLÉLEGEZTEK A KIVITELEZŐK Az új lakások a használt társaiktól eltérő kérdéseket vetnek fel. 2016 óta az ezek iránti kereslet rendületlen, több lakás ma is a tervező-asztal mellől talál gazdára. A szegmensben az építő-iparban jellemző munka-erőhiányból eredő csúszá-sok jelentenek problémát – bár a kedvezményes áfa 2023-ig való kiterjesztése enyhítette a kivitelezők ebből fakadó fejfájását.Forrás: ingatlannet.huA Nagykanizsai Cukorbete-gek Egyesülete 2019. febru-ár 22-én 15 óra 30 perckor tartja a soron következőösszejöveteléta Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében. Itt a cukorbetegekfelvilágosításánakfontosságáról hallható majd előadás. Minden érdeklődőtszeretettel várnak! Előadása kanizsai ingatlanokDrág ultakLTAKÁtlagos lakásárak Zala megyébenés egyes városaiban(Ft/m2, 2018. decemberi adatok alapján)A családiházak átlagáraiZala megyében és egyes városaiban (Ft/m2,2018. decemberi adatok alapján)Az átlagos ingatlanárak változása Zala megyében és egyes városaiban2018. január és december között
Programjainkra szeretettel várjuka leendő első osztályosokat és szüleiket!Nagykanizsa, Sugár út 11-13.Bejárat a Királyi Pál utca felől.2019. február 16.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62020:00-08:002019 február 17.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40319:00-06:002019. február 18.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002019. február 19.BENU Gyógyszertár Nagykani-zsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002019. február 20.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002019. február 21.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002019. február 22.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánburgonya 130-280 Ft/kgcsont nélküli tarja 1299-1399 Ft/kgalma 150-450 Ft/kgsörretek 450-590 Ft/kgrepceméz 1600-1700 Ft/kgsütőtök 250-350 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások02. 19. 11:00-13:00 Vásárcsarnok 02. 19. 14:30-16:30 Rozgonyi-tagóvoda 02. 21. 11:00-13:00 Kanizsai Dorottya Kórház Központi Laboratórium02. 21. 14:30-16:30 Rózsa-tagóvoda Adj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletFEL HÍVÁSPEDAGÓGUS DÍSZDIPLOMÁKIGÉNYL ÉSÉRE Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben része-sülő pedagógusokat.Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intéz-ményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél máso-lata – ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) átvehetők.Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugállományú pedagóguso-kat, akik 50, 60, 65, 70, 75 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2019. március 1-ig jut-tassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályára, hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-gármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykani-zsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 9.) vagy telefonon (+36 20 849 2334).Díszdiplomához szükséges iratok:KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZNYILATKOZAT ÉS ADATLAP AZ ADÓBEVALLÁSHOZKITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉMEGHATALMAZÁS (amennyiben nem személyesen történik az ügyintézés)Kérjük, hozza magával a következő dokumentumokat:MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (első alkalommal)ÖNÉLETRAJZEREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATA2019. febr. 22.15.00-16.30Iskolakóstolgatókézműves foglalkozásLego robotokSzülői fórumPIARISTA SULI-MURI2019. márc. 20-21.8.00-10.00Nyílt tanítási órák2019. márc. 22.15.00-16.30Játékos akadályversenyÉneklés, táncházSzülői fórumLegyél Te iskis felfedező!
2019. 02. 15. | 17SzolgáltatásÉvfordulók, eseményekFebruár 18.1564. február 18-án halt meg Michelangelo Buonarroti, az olasz reneszánsz kimagasló mestere1745. február 18-án született Alessandro Volta olasz fizikus, az elem ősének feltalálója1825. február 18-án született Jókai MórFebruár 19.1473. február 19-én született Nikolausz Kopernikusz lengyel csillagász. Ő mondta ki: a Föld és a többi bolygó kering a Nap, a Hold pedig a Föld körül1817. február 19-én született Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos testvére, a hazai kórházi ápolás megteremtője2016. február 19-én halt meg Umberto Eco író, aki szerint „minden történet egyszer már elmesélt történetet mesél el”.Február 20.1844. február 20-án született Munkácsy Mihály, a valaha élt egyik legkiemelkedőbb magyar festő1967. február 20-án született Kurt Cobain, a Nirvana rockegyüttes frontembere. Sok mindenben igaza volt, például ebben: „Inkább utáljanak azért, aki vagyok, mint hogy szeressenek azért, aki nem.”Február 21.1932. február 21-én halt meg Gulácsy Lajos, akiről Kosztolányi azt írta: „A költő, aki ecsetjével verseket festett, és céhbeli volt az írók között is.” 1989. február 21-én halt meg Márai Sándor. Figyeljünk rá: „Nemcsak kifelé kell hallgatni. Befelé is, érzéseinkkel is. Ez nem könnyű.”2015. február 21-én halt meg Fodor Ákos, a japán haiku versforma legismertebb magyar képviselőjeAz előzőELŐZŐ HEti rEJtvény MEGFEJtéSE:Nehéz annyira dicsérni valakit, hogy hazugnak érezze a dicséretet.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2019. 02. 15. | 19önkormányzatPályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/17. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/18.A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2019. március 05. (kedd) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3.elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrészalapterülete: 24 m²szobaszáma: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortos állapota: helyreállítottbérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 11.232,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség Adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgál-tatásokért díjat köteles fizetni.A lakás megtekinthető: 2019.02.14. 14:00-15:00Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17.elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrészalapterülete: 25 m²szobaszáma: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortos állapota: helyreállítottbérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség Adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgál-tatásokért díjat köteles fizetni.A lakás megtekinthető: 2019.11.14. 14:00-15:00Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18.elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrészalapterülete: 25 m²szobaszáma: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortos állapota: helyreállítottbérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség Adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgál-tatásokért díjat köteles fizetni.A lakás megtekinthető: 2019.02.14. 14:00-15:00A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfo-gadja.2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelke-zik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyi-ségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetés-szerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja,városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illet-ve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, kom-fortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterüle-tét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humáni-gazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügy-félfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem kül-dünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. 2.000.000.-FtNagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17. 2.000.000.-FtNagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18. 2.000.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illet-ve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormány-zat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserél-hető, tartási szerződés nem köthető.Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésé-re épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. február 16-22. Február 16., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Székely konyha, 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Gáz-fröccs (a lóerők magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Székely konyha, 09:15 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Aktuális – Turisztikai Évadnyitó Gála, 12:15 Heti Híradóink, 13:30 K’arc (kulturális magazin), 14:00 Kommentár nélkül – heti váloga-tás, 14:25 Élet-módi, 14:55 Napi Kanizsa – újranéző, 15:20 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Csurgói KK – Váci KSE Liga Kupa mérkőzés, 20:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Kanizsa TV Filmklub: A bíró (amerikai filmdráma), 21:45 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 22:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:45 Lapozó.Február 17., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Csurgói KK – Váci KSE Liga Kupa mérkőzés, 02:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Kani-zsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Csurgói KK – Váci KSE Liga Kupa mérkőzés, 08:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 Aktuális – Turisztikai Évadnyitó Gála, 12:15 Heti Híradóink, 13:30 K’arc (kulturális magazin), 14:00 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:30 Élet-módi, 15:00 Napi Kanizsa – újra-néző, 15:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 18:10 Szentmise a Felsővárosi templomban, 19:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztár-portré: Sütő Enikő, 20:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénte-ki adás ismétlése), 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó. Február 18., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise a Felsővárosi templomban, 01:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Sztárportré: Sütő Enikő, 02:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Felsővárosi templomban, 07:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Sztárportré: Sütő Enikő, 08:50 Kanizsa Cafe (csütör-töki és pénteki adás ismétlése), 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 12:30 Sztárportré: Sütő Enikő, 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Creative chef Nagy Eszterrel, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Tungsram SE Nagykanizsa – Tatai AC NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 21:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:30 Lapozó.Február 19., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Creative chef Nagy Eszterrel, 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasá-gi testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Tungsram SE Nagykanizsa – Tatai AC NB I B-s férfi kézi-labda-mérkőzés, 03:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Creative chef Nagy Eszterrel, 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Hír-adó, 08:20 Tungsram SE Nagykanizsa – Tatai AC NB I B-s fér-fi kézilabda-mérkőzés, 09:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 10:45 Lapozó, 12:00 Creative chef Nagy Eszterrel, 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 13:00 Tungsram SE Nagykanizsa – Tatai AC NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 14:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális maga-zin), 20:05 Protestánsok és katolikusok a 16. századi Kani-zsán – Kanász Viktor történész előadása, 20:25 Híradó, 20:40 Sztárportré: St. Martin, 21:10 Kanizsaiak (hírek vajda-sági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:15 Lapozó.Február 20., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Protestánsok és katolikusok a 16. századi Kani-zsán – Kanász Viktor történész előadása, 02:05 Sztárportré: St. Martin, 02:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturá-lis magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Protestánsok és katoliku-sok a 16. századi Kanizsán – Kanász Viktor történész előadá-sa, 08:35 Sztárportré: St. Martin, 09:05 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Pro-testánsok és katolikusok a 16. századi Kanizsán – Kanász Vik-tor történész előadása, 13:15 Sztárportré: St. Martin, 13:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 14:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengú-zok (gyerekműsor), 20:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősoro-zat), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Február 21., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 02:10 Látogató, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:40 Látogató, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 12:55 Mély(k)víz (játékos vetélkedő-sorozat), 13:25 Látogató, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Creative chef Nagy Eszterrel, 20:35 Híradó, 20:50 Hargita, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Február 22., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:15 Hargita, 02:45 Gézengúzok (gyerek-műsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Creative chef Nagy Eszterrel, 08:45 Hargita, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:25 Hargita, 13:55 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műso-ra), 20:30 Híradó, 20:45 Székely konyha, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 02. 15. | 21SportIdőnként kemény pillanatokat is tartogató rang-adót vívott hétfőn a Nagykanizsai Futsal Club a Mag-lódi TC-vel a futsal NB II Nyugati csoportjának har-madik helyéért. A Pest megyeiek a hazaiak hibáit kíméletlenül kihasználva távoz-tak három ponttal a Zsigmondy- csarnokból. Nagykanizsai Futsal Club (5.) – Maglódi TC (3.) 3-6 (1-2)Vezette: Szabó P. (Har-tung, Domonkos). G.: Szak-meiszter J. (8.), Nagy II T. (22.), László D. (38.), illetve Simon Zs. (4., 21., 32., 34.), Nagy I T. (13.), Hollauer (22.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Horváth E., Nagy I T., Schuller, Szakme-iszter J. Csere: Losonczy, Kollár, Szalai D., László D., Koronczai, Pesti A., Novák L., Budai L. Vezetőedző: Bagó Gábor.Nem spóroltak az energi-ával a csapatok, sem a hazai szurkolók, ahogy belevetet-ték magukat a mérkőzésbe, és az gyorsan kirajzolódott, hogy a Maglód (ellenük eddig egy döntetlen és két vereség volt a dél-zalaiak mérlege) ezúttal sem lesz könnyű préda. A vendégek ugyanakkor hiába szerezték meg a vezetést, a hazaiak-ban benne volt az egyenlí-tés lehetősége, s mentek is előre, elveszett labdát nem ismerve. Ennek meglett a jutalma, mégpedig Szak-meiszter János hatalmas gólja révén. Az első félidő végén aztán mégis a Mag-lódnál volt az előny. A második húsz percben nyíltabb játékot vállalt fel az NFC, ezt azonban a vendé-gek maximálisan kihasznál-ták, sorra érték el találatai-kat, a kanizsaiak csak futot-tak az eredmény után, ere-jükből csupán a szépítésekre tellett, és így visszacsúsztak az ötödik helyre. Pénteken a dél-zalaiakra újabb rangadó vár, hiszen koncentrált játék-kal a negyedik TFSE ottho-nában tehetik biztossá a fel-sőházi rájátszást. – Az ETO elleni elmaradt idegenbeli meccsünk pótlá-sát nem számolva hetes győzelmi sorozatunk sza-kadt meg, talán a legros�-szabbkor – mondta el a meccs után Bagó Gábor, az NFC trénere. – Sok hibával játszottunk egy nagyon rutinos és labdabiztos csa-pat ellen. A játékosaim aka-rásával nem volt gond, becsülettel mentek. A vere-séget ugyanakkor magamra vállalom, mert mindenáron meg akartam nyerni a talál-kozót, és amit elterveztem, abból nem jöttünk ki jól. Az utolsó alapszakaszbeli for-dulóban, a TFSE-vel szem-ben idegenben mindenkép-pen legalább pontot kell szereznünk pénteken.POLGÁR LászlóA Tungsram SE Nagykanizsa NB I B-s férfi kézi-labda együttese a tabella tizenegyedik helyéről várja a bajnokság hétvégi folytatását: a kanizsai-ak szombaton 17 órától a Tatai AC legénységét fogadják – immár a kicsinosított és a remények szerint a sportág helyi fellegvárává váló korábbi Vasút-csarnokban – az Ady utca 68-ban.A Tunginál a cél egyértelmű, vagyis a Nyugati csoport bennma-radást jelentő helyeinek egyikén befejezni a pontvadászatot, egyelőre a dél-zalai legénység az utolsó előtti, tizenegyedik pozíciót foglalja el. – Madarász Péter vezetésével a srácok már január 3-án elkezdték a felkészülést – mondta a Tungsram SE szakmai vezetője, Marczinka Csa-ba. – Az edzéseink akkor még a Zsigmondyban voltak, hiszen a felújítá-si munkálatok végső fázisába érve a volt NTE-, illetve Vasút-csarnokban a játékteret tették rendbe, de már birtokunkba vehetjük a létesítményt.A felkészülés alatt a játékosok nem unatkoztak, mivel gyakorlatilag a hét minden napjára jutott elfoglaltság.– Heti négy edzést vezényelt a fiúknak Madarász Péter, de ez csak a délutáni programjukat jelentette, hiszen délelőtt konditermi felkészü-lést, illetve labdatechnikai foglalkozást is vezényelt a szakmai stáb. Az előkészületi meccsek mellett jól jöttek a felkészülési tornák is, joggal bízhatunk abban, hogy férfi együttesünk készen áll a folytatásra.Marczinka Csabától megtudtuk, hogy a téli időszakban új játékost nem igazoltak, bár Pál Ádám kölcsönbe érkezett Komlóról, de ő már az őszi szezon végén bemutatkozhatott a kanizsaiaknál.A bajnoki program szerint a Tungsram hazai pályán kezd szombaton 17 órától a Tatai AC ellen, ráadásul a tavaszi szezonban valamivel több itthoni fellépése lesz a nagykanizsaiaknak, lévén az ősz folyamán több-ször is felcserélték ellenfeleikkel a pályaválasztói jogot. Ennek ismere-tében egyáltalán nem tűnik lehetetlen küldetésnek egy jó szereplés az előttünk álló hónapok alatt, főleg úgy, hogy a játékosállomány sem rossz Madarász Péter edző keze alatt. P. L. Csalló Ádám (19) a meg-újult NTE-csar-nokban is szí-vesen lőné a gólokat… (Fotó: Gergely Szilárd)Irány a felújított csarnok Szakmeiszter János pénteken is a hálóba találna a TFSE ellen (Fotó: Gergely Szilárd)pénteken!Micsoda meccs
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA múlt szerdai, Nagyatád elleni, 2-0-ra megnyert felkészülési mér-kőzésen mutatko-zott be az FC Nagy-kanizsa NB III-as együttesében a ZTE FC-től érkezett Ekker Milán, a szombati, Szek-szárddal szembeni összecsapáson pedig újabb játé-kos mondhatta el magáról, hogy tavasszal a kani-zsaiakat erősítheti. FC Nagykanizsa–Szek-szárdi UFC (NB IIIiii Közép csoport) 1-2 (0-1)Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Kubicsek M. G.: Béli M. (63.), illetve Csigi (17.), Tóth T. (89.)Nagykanizsa, első félidő: Borsi - Kovács Gy., Szabó B., Gerencsér - Horváth B., Kretz, Horváth D., Csá-ki - Pál D., Vittman, Hete-si. Második félidő: Horváth M. - Pál D., Major, Geren-csér, Horváth B.,- Ekker, Kretz, Béli M. – Lőrincz, Vittman (Horváth D.), Vaj-da R. Vezetőedző: Barna László.Barna László együttesé-nek labdarúgói több játék-rendszert is kipróbáltak már az elmúlt hetekben, s mely alkalommal tehetnék ezt még hatékonyabban, ha nem egy szintén a har-madosztályú legénység ellenében. A szekszárdiak is úgy érkeztek, hogy minél többet kamatoztathassa-nak a számukra is lényeges meccsből, s ha nem is kimondottan tudatos akció végén, de megsze-rezték a vezetést a 17. perc-ben Csigi Ádám révén. A Kanizsa továbbra is táma-dásban maradt, de próbál-kozásaik meddőnek bizo-nyultak.A második félidőben már célratörőbb játékot igyekezett bemutatni a vendéglátók egysége, és a kanizsai próbálkozásokat a 63. percben siker koronáz-ta: Béli ballal dropból, a balösszekötő helyéről, remek gólt szerzett. Hor-váth Detre beállásával már a két új igazolás, Ekker Milán és Vajda Roland is elöl rohamozhatott. Előbbi a kaposvári Bene-akadé-mián nevelkedett, s most a ZTE-től érkezett, Vajda pedig a Közép-csoportban listavezető Szentlőrinc SE-től jött, és ősszel, többek között, a Nagykanizsán is jól ismert Iváncsának lőtt gólt a 20 esztendős szélső. A számára ismerős sárga-feketék ellen sokat próbál-kozott az először Kadarkú-ton igazolt labdarúgó, a kissé tompa hazaiak azon-ban nem tudták a döntet-lent megőrizni, hiszen az utolsó pillanatokban Tóth Tamás is beköszönt, így 2-1-re nyert a Szekszárd.P. L.Hatodik győzelmét szerezte meg a női amatőr NB I-es bajnokságban a Kanizsai Vadmacskák SE kosárlabda együttese, miután biztosan győzte le tabellaszomszédját, a Tatai SE csapatát.Kanizsai Vadmacskák SE (8.) – Tatai SE (9.) 93-71 (24-17, 25-20, 25-18, 19-16)Kanizsa: Zsámár (47/15), Hegyi (2), Bánhegyi (14.), Budai D. (24), Karancz P. Csere: Veres (3), Horváth N. (2), Gutai, Scheiber E. (1), Schei-ber V. Edző: Zsámár Krisztián.A kanizsaiak jól kezdtek, ezt a rit-must tartani is tudták az egész mec�-csen. Egyik játékrészben sem húztak el igazán, de az első tíz perc eredmé-nye megadta az alaphangot a továb-biakhoz, hiszen a hazaiak nem enged-ték feljönni a tataiakat. A Komárom-Esztergom megyeiek ugyan a közeli és középtávoli dobásokat nagyobb százalékban értékesítették, de a Vad-macskák lepattanózásban és a hár-masokban sokkalta jobb volt. A nyolcadik helyen álló nagykani-zsaiak nem csupán Tatán, hanem hazai környezetben is biztosan múl-ták felül ellenlábasukat, s ezzel a győ-zelem-vereség mutatóban kissé elléptek tőlük a táblázaton. S hogy a sportsors ne legyen egyszerű, szom-baton a Vadmacskák szintén tabella-szomszéddal mérkőzhet, akkor a hetedik Kiss Lenke KA otthonába látogat. POLGÁR LászlóEkker Milán (sötét mezben)a ZTE-től érkezett Kanizsára (Fotó: Gergely Szilárd)Az utánpótlás-váloga-tott kerettag Zsámár Lilit (4) hiába szorongat-ták, a Tata ellen 47 pon-tig jutott (Fotó: Gergely Szilárd)Zsámár Lili 47 pontjával…A Zetéből igazoltak
2019. 02. 15. | 23SportHENGERELTEK Az NB I-es sakk csapatbajnok-ságban a címvédő Tungsram Aquaprofit NSK csapata tizenegy-szeres bajnokhoz méltó módon játszott, és nagyarányú győzelmet aratott a Pénzügyőr ellen.Tungsram Aquaprofit NSK (1.) –Pénzügyőr SE (7.) 10,5:1,5Eredmények (elöl a hazaiak): Balogh Cs.–Balog I. döntetlen, Lenic–Hujbert 1:0, Volokityin–Seres döntetlen, Márkus–Szük 1:0, Bánusz–Bakos 1:0, Ivanise-vics–Szamosközi 1:0, Kántor–Jusup 1:0, Horváth D.–Mihálka döntetlen, Medvegy–Emődi 1:0, Ribli–Hidegh 1:0, Aczél–Demjén 1:0, Gara T.–Sulyok 1:0.A kanizsai sakkozók azzal a céllal ültek asztalhoz, hogy a sorsukat ismét a saját kezükbe véve alakít-sák a mérkőzést, s győzelmet köny-velhessenek el.– Az volt az igazán fontos, hogy sikerrel vegyük a párosítást, és ez sikerült is – mondta a nagykanizsai csapat vezetője, Papp Nándor. – Mindössze három remit enged-tünk ellenfelünknek, ez úgy gon-dolom, érzékelteti, hogy nagyon komolyan vettük a találkozót, és sakkozóink kitettek magukért.DART S-NYITÁNY Ma már egy-egy darts verseny igazi látványosságnak számít, akár közösségformáló hatással is bírhat, nem véletlen, hogy Kanizsán meg-alakult a Free Hill Darts Club. A meg-nyitón itt volt Székely „Penge” Pál tizenhatszoros magyar bajnok is, aki sokadmagával együtt hallhatta az elnök, Horváth Balázs egyesü-letet bemutató szavait. A protokol-láris eseményeket követően aztán a szépszámú mezőny jó hangulatú versennyel ünnepelte a nyitányt. A győzelmet Böröczi Áron (Kapos-vár) könyvelhette el, Nagy Barna-bás, valamint Somogyi István (mindketten Darány) előtt. EB- KERETT AGA Magyar Sportlövők Szövetségének elnöksége múlt szerdán elfo-gadta az eszéki légfegyveres Európa-baj-nokságra utazó magyar csapat összetételét. A keretben ott van Borsos Fanni, a PLSE Nagykanizsa egyik sportlö-vője is. A konti-nensviadalt, amelyen olim-piai kvótát nem osztanak, már-cius 18. és 24. között rendezik Horvátország-ban. Borsos Fanni a nagykanizsai Polgári Sport-lövész Egylet igazolt sportolója, emellett a szlovén bajnokság verse-nyein is rendszeresen indul az egyik muravidéki klub színeiben.– Múlt szerdán hirdették ki a márciusi Európa-bajnokságra uta-zó magyar válogatott légpuska-csapat keretét, és nagy örömmel fogadtam, hogy benne vagyok én is – fogalmazott Fanni. – A tervek szerint egyéniben és csapatban is a háromfős női egység tagjaként lövök, illetve Sidi Péterrel vegyes-párosban is a lőállásba léphetünk. 35 DOBOTT GÓLAz OB I B-s vízilabda bajnokság 11. fordulójában rendezett Kanizsa VSE–ASI DSE (8-8) összecsapás után a csoportjában listavezető nagykanizsai legénység igencsak kinyitotta azt a bizonyos gólzsákot. Az angyalföldiekkel vívott meccsü-ket követő fordulóban a Szolnoki Dózsa II otthonában húszat lőtt riválisának a nagykanizsai gárda, miközben csak tizenkettőt kapott. Ludányi Kadosa együttese aztán az elmúlt hétvégén sem spórolt az energiájával, mivel a Debreceni VSE-t fogadva 15-6-tal abszolválta soros bajnokiját. A tabellát így továbbra is vezeti a KVSE, de ami legalább ilyen lényeges, hogy elő-nyét úgy növelheti, hogy kapott egy bónuszlehetőséget – ez még a dél-zalaiak szolnoki találkozója alkalmával derült ki.– Hoztuk az úgymond kötelező meccset a Tisza-partján, azonban még annál is jobban foglalkozta-tott minket, hogy az ASI-meccset megóvtuk a második negyed végén történtek miatt, és annak a versenybizottság helyt is adott – újságolta Ludányi Kadosa, a KVSE trénere. – A grémium döntése pedig úgy hangzik, hogy az omi-nózus történés idejétől az angyal-földiek elleni meccset újrajátszhat-juk.IRÁNY AZ OR SZÁGOSA hagyományoknak megfelelő-en a Dr. Mező Ferenc Gimnázium tornatermében nyitották az évet a zalai lábtollasok az V-VI. korcsopor-tú megyei diákolimpiával. A verse-nyen a megye 3 településének 10 oktatási intézménye képviseltette magát, az érmeken pedig 8 iskola játékosai osztoztak.A mezősök éltek a hazai pálya előnyével, 2 arany-, 3 ezüst- és 6 bronzérmükkel a legsikeresebb résztvevői lettek a diákolimpiának. A képzeletbeli dobogóra a Thúry és a Batthyány Gimnázium diák-versenyzői kerültek még fel. A thú-rys Kucs Kinga egyéniben és tár-saival csapatban is bajnoki címet szerzett. Az országos döntőt április 11-én a Csongrád megyei Kistele-ken rendezik.Összeállította: POLGÁR LászlóNyilakat elő, és máris mehetszáznyolcvannal a dobás...!Borsos Fanni kötélidegzettel várja az eszéki légfegyveres Európa-bajnokságotSportsorokA küzdelemre nem lehetett panasz a lábtoll-labda megyei diákolimpia döntőjén
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKGyenese Endréné Marika a sütőben sült fánk recept-jét továbbgondolta, s ily módon egy helyett háromféle süteményt készített ebédre a rakott kelkáposzta mellé. Az aranylakodalma megünneplésére készülő Gyenese házaspár a Mura partján, Muraszemenyén nőtt fel. Ha a szülői házukból kiléptek az udvarra, tavasztól őszig színes virágokkal borított gyönyörű rétet láttak mindketten. Eskü-vőjüket követően Kanizsára költöztek. – Az ember nem tudja kitörölni emlé-kezetéből a gyermekkorát, ha az szép volt – mondja Marika, hozzátéve, a szülői házhoz hasonló miliőt Szabadhegyen teremtették meg maguknak. A kert aljá-ban itt is csörgedezik patak, és sosem fagy be a kis halastó. Nyáron az árnyas fák alatt jól érzik magukat a kacsák, a libák, a tyúkok, a kutyu-sok és a cica. Míg a kecskék egészséges tejjel, a nyulak hússal látják el a családot. S a Murát is „magukkal hozták”: a ház asszonya keze nyomát viselő festmény előkelő helyet foglal el a lakásban, a tarka virágokkal borított rét mögött szalad a szeretett folyó, amelynek festői partja előtt, nap mint nap ők is elhaladnak. A sütőben sült fánk hozzávalói:1,5-2 dl tej, 2 dkg élesztő, 1 evőkanál olvasztott vaj, 1 ek cukor, 1 tojás, 30 dkg finomliszt, ¼ teáskanál só, még 1 kanál vaj, 1 kávéskanál sütőpor, 0,3 dl pálinka. A háromféle süteményhez 1 kg lisztet, 6 dl tejet, 5 dkg élesztőt, 1 mokkáskanál sütőport, 2 tojást, fél teáskanál sót, 3+1 kanál vajat, 1 dl pálinkát használunk fel. Elkészítése:A langyos cukros tejbe beleszórom az élesztőt és az 1 kanál lisztet. A tojásokat vil-lával felverem és a sütőporral együtt hoz-záadom a felfutott élesztőhöz. Az egé-szet beleöntöm a dagasztótálba, s faka-nál segítségével összekeverem az olvasztott vajjal és a liszttel. Kidolgozás közben folyamatosan hozzáadom a pálinkát és még 3 evőkanál olvasztott vajat, majd meleg helyen duplájára kelesz-tem. A pálinkától pillekönnyű lesz a sütemé-nyünk. A megkelt tésztát ujjnyi vastagra nyújtjuk, pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, a közepébe kisebb lyukat szúrunk és fánksütő formákba helyezzük. Letakar-va fél órát pihentetjük, majd 190 fokon 8-10 perc alatt aranysárgára sütjük. A bukta tésztáját házi sütőtökös narancslekvárral és eperlekvárral töltötte meg Marika. A sütéséhez 25 perc szükséges. A darázsfészek tésztájára nutella és darált dió került. Sütés közben (30 perc) pedig meglocsolta 1-1 kanál vaníliáscukros forró tejjel, hogy ne száradjon ki. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGyenese EndrénéMarika egyből –hármat készít… (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Fánk, bukta és darázsfészekGasztroKanizsa
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 7. SZÁm, 2019. FEBRUÁR 22.Bálban az igazság,bálban a vigasz…9Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTTizedik alkalommal várta a házasság előtt álló páro-kat a Kanizsai Esküvő Kiállítás. A Hevesi Sándor Művelődési Központban több mint félszáz szolgál-tató mutatkozott be. Aki ott volt, akár a legapróbb részletekig megtervezhette élete egyik fontos nap-ját, s a szerelmesek nemcsak inspirációhoz, hanem hasznos tanácsokhoz is juthattak. Az is kiderült, a vőfélyekre még mindig van igény. Tollat fosztott a MAMIK. A hagyományőrző dalkör harmadik alkalommal rendezte meg vidám, közösségépítő programját. A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban tartott rendezvény egyúttal a Kultúrházak éjjel-nappal országos akció egyik kanizsai állomása is volt. S míg messzire szállt a nótaszó, szálltak volna a tollpihék is, ha a MAMIK-on múlik, ám a csoport férfi tagjai kártyázás közben azért arra is figyeltek, hogy ne legyen baj…Hajdan a tollfosztás jelentette a téli esték közösségi szórakozását, de persze haszna is volt: az eladósorban lévő lányok stafírungjába – dunyhába, paplanba – került a pihék-től megtisztított toll. Ma már mindez csak emlék – ugyanakkor változatlanul remek közösségépítő program. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMalacságokNem, nem lesz kolbászból a kerítés, nem is ígért ilyet Cseresnyés Péterminiszterhelyettes, országgyűlési képviselő a Mura-menti malacságok címet viselő egyházközségi böllérfesztiválon Murakeresztúron.De azt igen, hogy a magyar hagyomány marad, még a disznó-vágás is, még ha ez nem is annyiramainstream az egykori keresztény Európában, a mai, meghülyült Eurábiában… A kol-bász ugyanis jó, ettek ilyet már Thúryék is.S akinek nem ízlik, azon nem segíthetünk…Kanizsa10IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely SzilárdA HÉT TÖRTÉNETE
2019. 02. 22. | 3ez volt a hétNŐ AZ ERŐMár van olyan fiatal kani-zsai nő, aki saját vállalko-zást indított a Vöröskereszt helyi programjának köszönhetően. A Nő az erő elnevezésű, elsősorban nőknek szóló projektben a munkaerőpiacra való vis�-szatérésben, a munkahe-lyen történő beilleszkedés-ben segítenek. Ehhez egyé-ni és csoportos tréningeket tartanak, mentorálnak, valamint kisebb képzése-ket is szerveznek a Család és KarrierPONT munkatár-sai. A Zala megyei nőknek szóló családvédelmi szol-gáltatásokhoz 200 millió forint támogatást nyert a program. A női információs és szolgáltatóközpontban kapott segítséget Kanizsai Cintia is, aki már sikerrel üzemeltet egy szépségsza-lont a városban. – Szerettem volna koz-metikát nyitni, s akkor lát-tam meg a Vöröskereszt égisze alatt működő csa-lád- és karrierprogramot. Eleinte nagyon bizonytalan voltam a döntésben, ezért felkerestem őket. Ők támo-gattak abban, hogy vállal-kozóként elindulhassak – fogalmazott Kanizsai Cin-tia. KUPAKKÉPEKÚjra összemérhetik krea-tivitásukat és tudásukat a kanizsai kupakképépítők. A jótékony célú versenyt a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ hir-dette meg. A program célja a környezettudatos élet-szemlélet népszerűsítése, valamint hátrányos helyze-tű családok támogatása. A résztvevőknek március 4. és 28. között kell elkészí-teniük egy látványos alko-tást, amelynek témája az emberszeretet. A szerve-zők az ünnepélyes ered-ményhirdetés után leadják a kupakokat, az azokért kapott pénzzel pedig a „Segíts, hogy segíthes-sünk” Alapítványt támo-gatják. A versenykiírás a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ közösségi oldalán is megta-lálható.– Április 8-án, az ember-szeretet napján lesz az ünnepélyes átadó. Mini-mum 3 kilogramm kupakot kell felhasználni, s legalább egyméteres alkotást kell létrehozni – mondta el dr. Kaszás Gizella, a Nagyka-nizsai Családsegítő és Gyer-mekjóléti Központ igazga-tója.ETETNEKA gazdálkodók a kemé-nyebb időjárásnak megfe-lelő mennyiségű táplálékot biztosítanak az erdőben élő vadaknak most is, ami-kor nincs hótakaró és tartós fagy. Az állományról való megfelelő gondoskodás ugyanis törvényi kötele-zettsége a vadgazdálko-dóknak.– Olyan szempontból nem jó ez az enyhe tél, hogy a vadak szanaszét vannak. Megtettünk érte mindent – hiszen nekünk sem mindegy, hogy példá-ul a téli disznóhajtások hogyan sikerülnek. Hála Istennek, jó téli szezont zár-tunk, de ez annak is köszön-hető, hogy pont kifogtuk azt a kevés hideg napot, amikor ott tartózkodtak a vadak, ahova a terelővadá-szatokat szerveztük. Az etetés ugyanúgy zajlott, ugyanannyi mennyiségű kukoricát, lédús takar-mányt, szénát hordtunk ki a vadaknak, mint az elmúlt időszakban – mondta el Kanizsai László, az Erdő-gazdasági Dolgozók Vadásztársaságának hiva-tásos vadásza.ÚJ DIAKÓNUSDiakónus érkezett a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániára. A buzsáki kötő-désű Tölgyesi Dáviddal február eleje óta találkoz-hatnak a Felsőtemplomba járó hívek. Tölgyesi Dávid korábban csak átutazóban járt a dél-zalai városban. – Két évvel ezelőtt a hiva-tások hétvégéjén Nagyka-nizsára jöttem, és tanúsá-got tettem a hivatásomról. Akkor is azt éreztem – s azóta már többször is –, hogy nagyon befogadó közösség előtt beszélhet-tem. Úgy érzem, a kegye-lem járja át ezt a közössé-get és ezt a plébániát – fogalmazott a diakónus.Az Esztergomi Hittudo-mányi Főiskola hatodéves szeminaristáját tavaly nyá-ron szentelte diakónussá Varga László megyés püs-pök. A kispap az elmélet-ben tanultakat most a Jézus Szíve Plébánián kamatoz-tathatja a gyakorlatban. – Egy diakónus például eskethet, temethet és keresztelhet, viszont nem misézhet és nem gyóntat-hat még. Ez egy hathóna-pos időszak. A plébánoson múlik, mennyit enged neki belelátni az irodai munká-ba – az anyakönyvezés mikéntjébe vagy a pénztár-könyv vezetésébe –, és egyáltalán a közösségek életébe – mondta el Szűcs Imre, a Felsőtemplom plé-bánosa.A következő hónapok-ban Tölgyesi Dávid a napi feladatok elvégzése mel-lett arra is törekszik majd, hogy minél jobb kapcsola-tot alakítson ki a helyi fiatal közösségekkel.ÁLDÁSA SZERELEMREÁldást kaptak és hálát adtak a szerelmesek: múlt vasárnap délelőtt az evan-gélikus és a református istentiszteleten, este pedig az Alsótemplomban erősít-hették meg kapcsolatukat a párok.Hella Ferenc református lelkipásztor áldást kért a szerelmesekre, a jegyesek-re és a házasokra. „Ahol a legerősebb szeretet jelen van, mindig találunk meg-bocsátani valót. Ahol a leg-erősebb szeretet jelen van, derűsen viseljük egymás rossz napjait. Ahol a legerő-sebb szeretet jelen van, az évek ösvényén kézen fogva kísérjük egymást”, idézett Varga Gyöngyi evangéli-kus lelkész Áldáskönyvéből Hella Ferenc. Az istentiszte-leten ugyanakkor elhang-zott: azokról sem szabad elfeledkezni, akik egyedül, magányosan élnek, hiszen nekik is szükségük van támogatásra, megerősítés-re a mindennapokban. A szerelmesek miséjén, az Alsótemplomban elhangzott: sok minden kell a boldog emberi kapcsola-tokhoz, de a legfontosab-bat a templomban lehet megkapni: itt lehet ugyanis találkozni Jézussal, aki maga a szeretet Isten által, fogalmazott Csorba Tamás. – Merünk-e szeretni? És tudunk-e? Képes vagyok-e arra, hogy a szeretetben feláldozzam magam? Ha ezt meg tudom tenni, bol-dog leszek a kapcsolatom-ban. Ha nem tudom meg-tenni, ha csak kapni akarok, kivenni a kapcsolatból, akkor boldogtalanná válok – mondta a plébános. A szentmise végén a párok együtt, kézen fogva kérték Isten áldását, és erő-sítették meg kapcsolatu-kat. HÍRsorok
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖNKORMÁNYZATs NÉMET nyeNYElv, HALADÓs ANGOL NYElv, HALADÓs ANGOL NYElv, KEZDŐs NÉMET NYElv, KEZDŐs INFORMATIKA, HALADÓs INFORMATIKA, KEZDŐJelentkezési határidő: 2019. március 1. (péntek) 12.00 óraA jelentkező neve: ______________________________________________________________________________________Leánykori neve: ________________________________________________________________________________________Születési helye: _______________________________________ Szül. idő:__________________________________________Lakcíme: _____________________________________________________________________________________________Telefonszáma: ___________________________E-mail címe:_____________________________________________________Legmagasabb iskolai végzettsége: __________________________________________________________________________Szakmai végzettsége: ____________________________________________________________________________________A tanfolyam időpontja: minden kedden 15.00 órátólÜnnepélyes tanévnyitó: 2019. március 6. (szerda) 15.00 óraHelye: Medgyaszay Ház nagytermeA megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelező! Külön meghívót nem küldünk már a jelentkezőknek! A tanfolyamok 2019. március 11-től kezdődnek!A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, a Batthyány Lajos Gimnázium, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár támogatásával valósul meg. Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.Nagykanizsa, 2019. ….................................................... Aláírás:............................................................................................................................. A jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyűjtődobozban, továbbá a Halis István Városi Könyvtárban.Bővebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, +36-20/84-92-309Email: idosugyitanacs@gmail.comSZENIOROK ISKOLÁJA – 2019 TavaszJelentkezési lap
2019. 02. 22. | 5A HÉT TÉMÁJAÁllhatatosan meg kell védenünk hőse-ink országát minden külső és belső ellenségtől, politikai és gazdasági támadástól. Nem állhatunk felemelt kézzel senki előtt, még európaiságra hivatkozó szélhámoskodók előtt sem, ahogyan hőseink sem álltak soha felemelt kézzel, amikor bátorságot, kitartást, elvhűséget kellett mutatni – már a migráció csúcsosodása előtt két évvel figyelmeztetett erre az akkori kanizsai polgármester.Érdemes fellapozni Cse-resnyés Péter egy 2004-es beszédét is. – A szabadságot jelenti az európai közösséghez való jogi visszatérés lehe-tősége is. De a szabadság súlyos teher is, melyet csak erős nemzetek képesek vállukon hordozni – szö-gezte le az Unióhoz tör-tént csatlakozásunk hajna-lán. Így folytatta: Az Euró-pai Unió, ahová május 1-je után tartozni fogunk, nem szociális, jóléti intézmény, hanem a nemzetek közötti verseny legkíméletlenebb színtere. Mindenért meg kell küzdeni. Az unió nem ad, hanem esélyt kínál. És hogy mit kezdünk vele, csak rajtunk múlik.A mi felelősségünk az, hogy ne távoli, szegény rokonok, hanem egyen-rangú felek legyünk ebben a közösségben. Képesek leszünk-e élni a kitáruló lehetőségekkel? A nem-zettel szemben érzett fele-lősség mutatója minden meghatározó politikai erő számára, hogy a nemzeti érdekeket a leghatéko-nyabban képviseli-e? Ne örüljön mások vállon vere-getésének, ne örüljön fel-tétlenül a dicsérő szónak, ne hajlongjon elvtelenül, hanem tartsa szem előtt a nemzet érdekeit. Mintha csak ma mondaná az állam-titkár, pedig már 15 éve, ellenzék-ből kellett erre figyelmeztetni a szocialista Medgyessy adminisztráci-ót.Mitől erős egy nemzet? Érdemes ebből a szempontból is sorba venni Orbán Viktor minapi évértékelőjét. - Egy országként nézünk szembe a világgal, és egy nemzetként nézünk szem-be a magyar élet próbatéte-leivel. Nemzetünk mintegy tíz év alatt talpra állt. Völgy-menetből hegymenetbe fordította az országot. Vis�-szavette a sorsa feletti ren-delkezés jogát, és ezért, csak ezért készen áll, győ-zelmi esélyekkel áll készen arra, hogy megvívja a reá váró küzdelmeket. Röviden a válaszom: győzni fogunk. Újra és újra győzni fogunk! Nem engedjük el a vezérfo-nalunkat, nem adjuk fel a tervünket, hogy a magyar gazdaság növekedése min-den évben legalább 2 szá-zalékkal meghaladja az Európai Unió átlagát. Ha a többiek lassulnak, akkor mi a kanyarban fogunk előzni. Meggyőződésem, hogy a legnagyszerűbb eredmé-nyeink még hátravannak. A kutatások szerint a kor-mány családpolitikáját az emberek 80 százaléka támogatja. A mi szakmánk-ban ritka, mint a fehér holló, hogy a kormány ilyen szi-lárd talajon állhasson. Az emberek azt akarják, hogy folytassuk, amit megkezd-tünk. Rendőreink és kato-náink biztos kézzel védik a határt. Tisztjeink gőzerővel építik az új magyar hadse-reget. Képviselőink Brüs�-szelben állják a sarat. Mind-járt ötmillióan dolgozunk a tízmillióból. Fiataljaink oko-sabbak és tehetségeseb-bek, mint mi voltunk, és ha összekapják magukat, munkabírásban is utolér-hetnek minket. Szomszéda-ink tisztelnek bennünket, és szívesen társulnak velünk. Véget ért a száz év magyar magány korszaka.PAPP János összeállításaMinden magyar gyerek jobban élhet majd, mint a szülei(Fotó: MTVA)Fiataljaink okosabbak és tehetségesebbek, mint mi voltunk, és ha összekapják magukat, munkabírásban is utolérhetnek minket (Fotó: Kanizsa TV)A szabadság súlyos teher is, melyet csak erős nemzetek képesek vállukon hordozniAz emlékév elmúlhat, üzenete nem. A Dunántúl oroszlánja okán mintegy testvérvárosunk Várpalota. Irigyelhetjük a kapitány kifejező szobrát, Ohmann Béla műve 1958 óta ad példát a Várkerti Általános Iskola nebulóinak (Fotó: krudylib.hu)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHIRDETÉSKKI_2019_202x270_01.indd 12019. 02. 18. 14:37
2019. 02. 22. | 7Aktuális2019-ben minden eddiginél több pénzből, 36 milliárd forintból gazdálkodik Nagykanizsa. A soron kívüli közgyűlésen elhangzott: a költ-ségvetés fenntartható módon biztosítja a város idei működését és a fejlesztési tervek – köztük a Modern Városok Program nagyberuházásainak – megvalósítását.2018-hoz képest újabb tízmilli-árddal nőtt Kanizsa büdzséje. A testületi ülésen Bizzer András, a pénzügyi bizottság elnöke azt mondta: az ötéves ciklus végéhez közeledve, ezzel a költségvetéssel felkerül az i-re a pont, mivel a rekordösszeg – 36 milliárd forint – jelentős részét a nagyberuházá-sokra szánt kormányzati források teszik ki. Ez azt is jelenti, hogy a hosszas előkészületeket követően hamarosan elkezdődhet az opera-tív munka.– A Modern Városok Programon belül a multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnokra ebben az évben 8,7 milliárd forintot, az uszodafejlesztésre 6,1 milliárdot, a ferences kolostor felújítására és a látogatóközpont kialakítására 4 milliárdot fordítunk a tervek sze-rint – sorolta. – A kiemelt projek-tek közt szerepel a „Zöld város – Zöld Nagykanizsa” is, amelynek keretében idén 1,3 milliárd forin-tot szánunk a zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztésére az Eötvös, a Széchenyi és a Deák téren, vala-mint a Szent József-templom körüli és a Pannon Egyetem nagy-kanizsai kampusza előtti közterü-leten.A kiadások kapcsán elhangzott: a korábbiakhoz hasonlóan a város most is növelné a vállalkozások munkahelyteremtési és beruhá-zási kedvét: előbbit 50, utóbbit 60 millió forinttal ösztönözné. Jelen-tős összeget különített el ezen kívül a gazdaságfejlesztésre, csak-úgy, mint az egészségmegőrzésre – így például a 6-32 hetes korú, kanizsai kisgyerekek rotavírus elleni védőoltásának finanszírozá-sára.– Pozitív eredményeket várunk attól is, hogy a verseny- és élsport-ra idén 30 millió forinttal többet, összesen 92 millió forintot költünk – fogalmazott a képviselő. – Emel-lett kiemelten támogatjuk a diák-sportot, hiszen fontos, hogy a fia-taloknak minél több lehetőségük legyen a rendszeres mozgásra, és a különböző versenyeken való részvételre.A kulturális és a szociális szféra költségei mellett a tervezet kitért egyebek mellett a szakképzési és a felsőoktatási ösztöndíjra, illetve a Bursa Hungarica-támogatásra, valamint az önkormányzati pro-jektek keretében megvalósuló bölcsőde- és óvodafejlesztésekre, kerékpáros beruházásokra, út- és járdafelújításokra. Az ülésen szin-tén szó esett a térfigyelő kamera-rendszerről, amelynek üzemelte-téséhez 5, tervezett bővítéséhez 20 millió forinttal járul hozzá a város.Az elhangzottakhoz Dénes Sándor polgármester hozzátette: a tervezett fejlesztésekhez 2019-ben sem kell felvenni hitelt, de a költségvetés stabilitását szolgál-ják a várhatóan 151 millió forint értékű kamatbevételek is. Ugyan-akkor hangsúlyozta: a biztos működés feltétele a takarékos gazdálkodás. A költségvetéster-vezetet, amelyről több forduló-ban egyeztettek az intézmények és a gazdasági társaságok vezető-ivel, 10 igen és 2 tartózkodás mel-lett elfogadta a közgyűlés.NEMES DóraA sport- és rendezvénycsarnok megépítésével régi álom válik valórarekordösszeggelKöltségvetés Vízügyi üzemeltetési mérnök alapszakot indít a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kam-pusza, Magyarországon elő-ször angol nyelven. Közlemé-nyükben kiemelték: globális vízhiány várható, ezért a víz-technológiák támogatása, innovatív fejlesztése minden ország számára nemzetstra-tégiai cél.Galambos Ildikó, az oktatási anyagot kidolgozó nagykani-zsai Soós Ernő Víztechnológi-ai Kutató- és Fejlesztő Köz-pont igazgatója arra számít, hogy a nagykanizsai képzés-re a vízhiánnyal küzdő orszá-gokban – vagyis a dél-ameri-kai, ázsiai és afrikai térség-ben – is felfigyelnek. Az intéz-ményben arra számítanak, hogy az angol nyelvű képzés erősítheti a kanizsai kampusz nemzetközibbé válását, a külföldi hallgatók mellett azonban magyar jelentke-zőkre is számítanak.MTINemzetközi…„Felkerül az i-re a pont ”
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontAz „Én hobbim” sorozat keretébenTIKALTÓL BOROBUDURIG – VILÁG-ÖRÖKSÉGEK NYOMÁBAN – kiállítás Gelencsér Gábor újságíró gyűjteményé-bőlMegtekinthető: március 5-ig.Február 22. (péntek) 17.30 óraMURAMENTI FOLTBOSZORKÁK TAG-JAINAK KIÁLLÍTÁSAMegtekinthető: március 18-ig.Február 23. (szombat) 18 óraZerkovitz Béla – Szilágyi László: CSÓ-KOS ASSZONY – operett két felvonás-ban (Pesti Művész Színház)Szereplők: Fogarassy Bernadett, Virágh József, Egyházi Géza, Czető Roland, Sáfár Anikó, Tunyogi Bernadett, Harsányi Gábor,Egri László.Rendezte: Halasi Imre.Belépődíj: I. helyár 3600 Ft, és II. helyár 3200 Ft.Február 25. (hétfő) 17 óraTAVASZI TEENDŐK A SZŐLŐBEN, A HÁZIKERTBEN – Varga József (Varga-gazda) előadásaFebruár 27. (szerda) 19 óraSzínház – Hevesi bérletJames Goldman: OROSZLÁN TÉLEN – színmű(Orlai Produkció)Szereplők: Gálffi László, Hernádi Judit, Schruff Milán, Mészáros Máté, Ötvös András, Szakács Hajnalka, Horváth Illés.Belépődíj: 4 500 Ft.Február 28. (csütörtök) 19 óraDumaszínház NagykanizsaSZEX ÉS MÁS TABUK. EZ NEM BOT-RÁNY, EZ AZ ÉLET – Benk Dénes,Csenki Attila, Felméri Péter előadásaBelépődíj: 3 300 Ft. Jegyek elővételben a HSMK jegypénztárában és a dumaszin-haz.jegy.hu oldalon kaphatók.Szervező: Dumaláda Kft.Március 5. (kedd) 19 óraBUDAPEST BÁR KONCERTBelépődíj: I. hely 5 500 Ft, II. hely: 4 900 FtMedgyASZAy HázFebruár 26. (kedd) 18 óraKalandozó KanizsaiakPORTYÁZÓ KANIZSAIAK – Vörös And-rás előadásaA Thúry Vitézlő Oskola élménybeszámo-lója a talpon, kerékpáron, motoron meg-tett, lelki tartalommal megtöltött közös-ségi vállalásokról. Thúry portya, Fény-portya, Kerékportya, Motoros hadjárat.A belépés díjtalan.Móricz ZSIgmondMűvelődéSI HázFebruár 22. (péntek) 18 óraHADTÖRTÉNELMI ESTEKMárcius 2. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncos foglalkozásokMinden szombaton 9 órától, 6-8 éves gyermekek jelentkezését várják!Foglalkozásvezető: Tóth István néptáncpedagógusA foglalkozás időtartama: 45 percJelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Ist-vánnál lehet a 30-894-2603-as telefonon.Részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hó.ProgramajánlóFebr. 21-27. 15:30, 17:45 Így Neveld A SárKÁNyodAT 3.amerikai animációs film Febr. 21-27. 17:15 Zöld KÖNyv - útMutAtó AZ életHEZamerikai film Febr. 21-26. 18:00, 27-én 15:30-kor Boldog HAlálNApot! 2.amerikai horrorfilmFebr. 21-27. 20:00 derMESZtő HAJSZAamerikai akciófilm Febr. 21-27. 20:00, febr. 23-24-én 15:30-kor is KölcSÖNLAKÁSmagyar filmvígjáték Febr. 21-27. 20:30 ALITA: A HArc ANgyALAamerikai-kanadai-argentin kalandfilm Febr. 23-24-én 16:00 A lego KALAND 2.amerikai animációs filmFebr. 27. 18:00 Art filmklub: egy NAPmagyar filmfebruár 21- február 27. MűsoraKülönbözőek, vagy mégsem?Egy igaz barátság ihlette a Zöld könyv – útmutató az élethez című drámát, amelyet az Amerikai Filmintézet beválogatott 2018 tíz legjobb filmje közé. A valós történetet feldolgozó produkció egyik főszereplője Tony Lip (Vig-go Mortensen) egyszerű, ugyanakkor jó lelkű fickó, az a típus, akinek a problémamegoldó készsége kimerül az „előbb ütök és csak aztán kérde-zek” módszerben. Egy kis mellékes reményében elvállalja, hogy egy afroa-merikai zongorista, Don Shirley sofőrje lesz, aki Amerika déli államaiba indul turnézni. Oda, ahol a helyiek nem látják szívesen azokat, akiknek más a bőrszíne. Don kifinomult stílusa szöges ellentéte az egykori kidobó ember nyers modorának, ám az út során rájönnek, hogy nem is annyira különbözőek. A film Viggo Mortensen javaslatára főcím nélkül kezdődik. Az alkotók ezzel azt a hatást szerették volna erősíteni a nézőkben, hogy úgy érezzék, mintha nem is egy filmet néznének.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Budapest Bár március 5-én érkezik KanizsáraBenk Dénes is nevettet majd csütörtökön
2019. 02. 22. | 9KultúraA múltidézés a 19. század elejé-től kezdődik a múzeum Zrínyi utcai épületében. Kunics Zsu-zsanna történész-muzeológus itt gyűjtötte csokorba az intézmény gyűjteményében fellelhető meg-hívók, újságcikkek és az eltelt évti-zedek ellenére még mindig pom-pásnak tetsző viseletek egy részét.– Bizonyos kiegészítők nélkül a vendégek el sem indultak otthon-ról – mutat körbe a szakember. – A férfiaknál kötelező volt például a cilinder vagy annak összenyom-ható változata, a klakk kalap, ami nemcsak divatos volt, hanem praktikus is, hiszen elcsomagolva kis helyen is elfért. A frakkhoz hófehér selyemsál és ezüstfejes sétapálca is dukált, s nem hiányoz-hatott a fekete csokornyakkendő sem. Ám amikor az 1880-as évek-ben a pincérek is ilyet kezdtek hor-dani a munkaruhájuk részeként, az urak átpártoltak a fehér, selyem-ből varrt változatra.Kellékekből természetesen a hölgyeknek is kijutott. Igaz, az elsőbálozó leányok nem eshettek túlzásba ezen a téren. Mellőzniük kellett a hivalkodó ékszereket és a nagy feltűnést keltő fejdíszeket. Ruhájukon, legyezőjükön azon-ban már nekik is ott függött a „tánczrend”, amelybe feljegyez-ték, hogy ki lesz a párjuk a csárdás, a keringő és a többi tánc alkalmá-val. Árulkodó jel volt, ha valakinek csak a keresztneve szerepelt a kis füzetben…– Táncrendekből annyiféle készült, ahány bált tartottak. Van-nak igazán míves darabok, és egy-szerűbbek is, mint az az 1904-ből fennmaradt darab, amelyet az egyik diákbálra nyomtattak. A szervezők ezzel kedveskedtek a lányoknak. A piarista gimnázium és a felsőkereskedelmi iskola ber-kein belül egyébként nagy hagyo-mánya volt az ilyen összejövete-leknek: külön szervezőbizottsá-got verbuváltak, s az estélyeken általában az intézmény tanulói adtak műsort.Amit aztán a várva várt, hajnalig vagy akár reggelig tartó tánc követett. A hölgyek sokszor már egy alkalom alatt szó szerint ron-gyosra táncolták a cipőjüket, amit kesztyűbőrből, bársonyból vagy más kényes anyagból készítettek. A múzeumban éppen egy ilyen – jó állapotban megmaradt – atlasz-selyem topánka lett a hónap műtárgya, amit Dr. Révffy Zoltán-né Skublics Irén viselt az 1890-es évek elején. A cipő már akkoriban is éltes korú volt, hiszen Irén az édesanyjától örökölte azt. Egy másik, 18. századbeli zöld lábbelin jól látszik, mekkora gondot fordí-tottak a díszítésére – bár mond-hatni, hiába, hiszen sértette a jó ízlést, ha a ruha alól kilátszódott. Csak a „boka- és lábszárvillantás” esett szigorú erkölcsi megítélés alá, a ruhaderék kivágása nem…Az 1800-as évek elején a Zöldfa és a Korona Szálló adott otthont a táncos mulatságoknak, a század végére viszont felépült a két nagy egyesület székháza: az egykori Városház utcában – ma Ady utcá-ban – a Kaszinóé, a Sugár úton a Polgári Egyleté. Kedvelt helyszín volt még az Arany Szarvas Ven-déglő, ahol egy-egy rendezvé-nyen több százan is megfordultak. A korabeli tudósításokból kiderül, hogy a nagykanizsai táncvigalma-kon előszeretettel jelentek meg a helyi hölgyek rokonai is, volt, aki egészen Grazból, Fiuméből vagy Mariborból utazott Kanizsáig.– Ezek a bálok különösen a fiata-labb korosztály életében jelent-hettek mérföldkövet, hiszen gya-korlatilag ez volt az egyetlen esé-lyük arra, hogy találkozzanak, ismerkedjenek egymással – magyarázza Kunics Zsuzsanna. – Akkoriban még nem voltak koe-dukált intézmények, s ha a csalá-dok nem jártak össze, könnyen pártában maradhatott az, aki nem mutatkozott ilyen helyeken.Minden egyesület a maga ízlése szerint szervezte meg a fogadását: hangverseny, vers, bohózat színe-sítette a programot, de előfordult, hogy jelmezben érkeztek a részt-vevők. A tematikus mulatságok szervezésében élen járt az Izraeli-ta, illetve a Keresztény Jótékony Nőegylet, amelynek tagjai és ven-dégei az egyik évben gyümölcs-árusnak, planétásnak és halásznak öltöztek, máskor korabeli amerikai reklámképek figuráit elevenítették meg. A történész ugyanakkor emlékeztet: nemcsak a nagy és tekintélyes szervezetek adtak esté-lyeket, hanem a szerényebb körül-mények közt élő és dolgozó közös-ségek, illetve a szakegyletek is.– Szabómunkások, csizmadiák és vasutasok egyaránt rendeztek táncestet, de óriási eseménynek számított a pincérek és a szakács-nők vigassága is, amiket hatalmas érdeklődés övezett. Szimpátiával számoltak be a lapok például a cselédek összejöveteléről, mivel még ők is jótékony célokat szol-gáltak, csakúgy, mint a diákok, akik a saját segélyalapjuk javára, s ezen keresztül a nehezebb sorsú társaik számára gyűjtöttek.NEMES DóraHosszúra nyúlik idén a téli mulatozás időszaka, és ezt a nagykanizsai közösségek ki is használják: nincs olyan hétvége, amikor ne tartana két-három egyesület, intézmény is alapítványi bált. Kanizsát már 120 éve is „mulató városként” írta le a Keszthelyi Hírlap tudósítója. A Thúry György Múzeumban több cikk és relikvia is őrzi az itt tartott társas események emlékét.Kunics Zsuzsanna a hajdani viseleteket, kiegészítőket gyűjtötte csokorba (Fotó: Gergely Szilárd) „Mulató város” Így báloztunk régen
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtPályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/17. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/18.A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2019. március 05. (kedd) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3.elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrészalapterülete: 24 m²szobaszáma: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortos állapota: helyreállítottbérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 11.232,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség Adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgál-tatásokért díjat köteles fizetni.A lakás megtekinthető: 2019.02.14. 14:00-15:00Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17.elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrészalapterülete: 25 m²szobaszáma: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortos állapota: helyreállítottbérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség Adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgál-tatásokért díjat köteles fizetni.A lakás megtekinthető: 2019.02.14. 14:00-15:00Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18.elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrészalapterülete: 25 m²szobaszáma: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortos állapota: helyreállítottbérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség Adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgál-tatásokért díjat köteles fizetni.A lakás megtekinthető: 2019.02.14. 14:00-15:00A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfo-gadja.2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelke-zik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyi-ségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetés-szerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja,városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illet-ve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, kom-fortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterüle-tét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humáni-gazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügy-félfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem kül-dünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. 2.000.000.-FtNagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17. 2.000.000.-FtNagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18. 2.000.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illet-ve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormány-zat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserél-hető, tartási szerződés nem köthető.Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésé-re épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
2019. 02. 22. | 11magazinFotó: Gergely SzilárdÚj „régiségek”Bemutatta legújabb kerék-párreplikáit a KOKSZ. Az oldti-mer közösség ezúttal két különleges velocipéddel és egy áruszállító triciklivel ruk-kolt elő. A szombati farsangi buliról természetesen a masz-kások sem hiányozhattak. Hat éves lett a kanizsai old-timer kerékpárosok csapata, amely minden évben egy vidám, farsangi összejövete-len hangolódik a hamarosan kezdődő biciklis szezonra. A mulatság három éve a nagy-közönség előtt is nyitott. A jelmez nem feltétele a részvé-telnek, mégis évről évre egy-re többen érkeznek maskará-ban az Egylet Pincébe. A KOKSZ-farsang egyik fénypontja minden évben a régi-új kerékpárok bemutatá-sa. Az egyik replikát a szek-szárdi Kovács Margó kapta, aki ezzel a Magyar Velocipéd Barátok első női tagja lett. A KOKSZ tavaly hozzájutott egy ’50-es évekbeli triciklihez is, amit elsősorban áruszállí-tásra használtak, de más funk-ciója is lehetett. – Kanizsán is volt sok ilyen, de olyanról is tudunk, hogy a boyok például a vasútra ilyen-nel hordták a bőröndöket, vagy amikor a Balatonra meg-érkezett a vonat, a gyerekeket elvitték ezzel a szállodába. Tehát ennek volt kultusza –fogalmazott Dene Tibor, a KOKSZ elnöke. A triciklit Hor-váth György újította fel, és hozta vissza szinte gyári álla-potra. A harmadik, aranyszínű, 125 centis velocipéd tulajdo-nosa a KOKSZ alelnöke, Raj-nai Sándor lett, aki a napok-ban töltötte be 60. születés-napját, így őt ebből az alka-lomból is köszöntötték csa-pattársai.
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHIRDETÉS
2019. 02. 22. | 13önkormányzat EgyüttLIGETVÁROSÉRTTOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 Európai SzociálisAlapA programváltoztatás joga fenntartva.Márciusi programok a Liget Kuckó Közösségi TérbenBűnmegelőzés: 2019. március 1. (péntek) 16:30Jogsegély: 2019. március 4., 11., 18., 25. 16-18 óra közöttEgészségmegőrzés: 2019. március 5. kedd 16:15Sportnap: 2019. március 4. hétfő 16:30Kulturális kirándulás: Veszprém, 2019. március 10. vasárnapSport nagyrendezvény: 2019. március 30.Klubfoglalkozások 2 hetente folyamatosjelleggel működnek.PROGRAMOKHELYSZÍNNagykanizsa, Ligetváros,Csengery u. 117/16.Bővebb felvilágosítása programokról az alábbielérhetőségeken kérhető:ligetkucko@gmail.comA programok átfogó célja az akcióterületen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, felzárkóztatása.A projekt komplex tevékenységek által kívánja javítani a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit. A projektben a társadalmi integráció megteremtése céljából közösségfejlesztést hajtunk végre az érintett lakosság bevonásával, programok megvalósításával.
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖNKORMÁNYZATPályázati felhívása „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatásiösztöndíj támogatás elnyeréséreNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj támogatás szabályairól szóló 3/2016 (II.3.) önkormányzati rendelete alapján a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán tanulmányokat folytató hallgatók részére.Pályázók köre:A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán mérnök informatikus -, illetve turizmus-vendéglá-tás szakon az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben nappali tagozaton tanul-mányokat folytató a 2018/19-es tanév I.-II.-III. éves hallgatók, függetlenül azok lakóhelyétől.A felsőoktatási ösztöndíj havi összege: 15 000 FtA felsőoktatási ösztöndíj egy tanulmányi félévre, a II. félév esetén a február 1.- június 30. közötti 5 hónapra szól, folyósítására egy összegben kerül sor.A jogosultság feltétele:A „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj támogatásban évfolyamonként az a 10 fő mérnök informatikus és 10 fő turizmus-vendéglátás szakos hallgató részesülhet, aki legalább 3,00 súlyozott tanulmányi átlagot elért.A pályázat benyújtásának módja:A pályázati dokumentációt személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Csoportjánál (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Pályázati dokumentáció részei:Kérelem a „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj igényléséhez (letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról)hallgatói jogviszony igazolásaz előző félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsé-telt eredeti példányátBeadási határidő: 2019. március 1.A pályázatról további információ kérhető személyesen vagy telefonon a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Csoportjánál (Bagarus Ágnes 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. T: 20/849-2333).Nagykanizsa, 2019. február 15. Dénes SándorPályázati felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata páPÁlYÁZATOT hIRdet a 2019. évi verseny és élsport keret felhasználásáraA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város sport életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sport-ról szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ren-delet) alapján.A verseny és élsport működési kiadásainak (pl. nevezési díjak, tagdíjak, szakemberek bérköltsége, versenyeken való részvétel költségei, uta-zási költségek, stb.), sportlétesítmény fenntartásának, működtetésé-nek kiadásainak, sportrendezvények finanszírozásának támogatása.A pályázók köre: pályázó lehet minden Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezet, önálló jogi személyiségű városi sportszövetség, sportegyesület.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás.Rendelkezésre álló forrás: 92 000 000 forintA pályázat benyújtásának határideje és helye: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 pél-dányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2019. március 1. nAPjáig kell eljuttatnia következő címre:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtóA részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a városhonlapjáról: www.nagykanizsa.huPályázati felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁlYÁZATOT hIRdet a 2019. évi kulturális keret felhasználásáraA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagyka-nizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési fel-adatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a köz-művelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani:a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digi-talizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kul-turális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelke-dő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által ala-pított díjakhoz való hozzájárulásra;kulturális vidékfejlesztésre;kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;határon túli magyar kultúra támogatására;nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.A pályázók köre: pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel, vagy telephellyel rendel-kező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet (egyesület, alapítvány), költségvetési szerv a bejegyzésüket követő egy év elteltével.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás.Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forintA pályázat benyújtásának határideje és helye: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2019. március 18. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. ajtóA részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.huLICITFELHÍVÁSA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a 2019. március 5-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra.Országos kirakóvásár a kAlmár u. 6. sz. alatti Csarnoküzletház PArkolójának kijelölt területén:jelentkezési határidő: 2019. március 5. 12.00 óraaz árverés ideje: 2019. március 5. 12.00 óraA licitálási hirdetmény, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszint-jén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető. Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeleteÁrverés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaLICITFELHÍVÁSA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a2019. március 7-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra.Élelmiszerpiac a kAlmár u. 6. sz. alatti CsarnokÜzletház földszintjén:licitálási alapdíj: 36.000 Ft/félasztaljelentkezési határidő: 2019. március 7. 12.00 óraaz árverés ideje: 2019. március 7. 12.00 óraA licitálási hirdetmények, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megte-kinthető. Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeleteÁrverés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás iroda
2019. 02. 22. | 15hirdetésIDŐPONT: 2019. március 23., 10 óraHELYSZÍN: Nagykanizsa, Miklósfa, Mindenki Háza, Kápolna tér 20.RENDEZŐ: Közművelődési és Városszépítő Egyesület Nagykanizsa-MiklósfaA versenyre a nagykanizsai illetőségű bortermelők mintáit várjuk, akik nagykanizsai polgárok, vagy a volt nagykanizsai hegyközség területén állítanak elő bort. A város közigazgatási területén kívül termett borok versenyeztetése esetén a mintákhoz mellékelni kell a borok származási bizonyítványának másolatát.Minták leadása 2019. március 20-án és 21-én Miklósfán, a Mindenki Házá-ban 17-20 óra között.Nevezni 3 palack 0,75 l-es bormintával és kitöltött nevezési lappal lehet.Nevezési díj mintánként 1.000 Ft.A nagykanizsai polgárok által nevezett minták közül választjuk ki a város borát.Versenyigazgató: Németh JózsefA zsűri elnöke: Geönczeöl Attila borász, nemzetközi borbíráló, borszakíróA borminták előzetes vizsgálata és besorolása után a zsűri 20 pontos bírálati módszerrel értékeli a mintákat.Eredményhirdetés: Március 23-án 15 órakor a Mindenki Házában TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ: 06-30/989-6883 Németh József, 06-20/347-7605 Ábrahám JánosFelhívás borversenyreNagykanizsa város boraProgramjainkra szeretettel várjuka leendő első osztályosokat és szüleiket!Nagykanizsa, Sugár út 11-13.Bejárat a Királyi Pál utca felől.FELHÍVÁSPEDAGÓGUS DÍSZDIPLOMÁKIGÉNYLÉSÉRE TiszteltISZTELT NyugDÍJAS PEDAgóguSOK!Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben része-sülő pedagógusokat.Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intéz-ményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél máso-lata – ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) átvehetők.Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugállományú pedagóguso-kat, akik 50, 60, 65, 70, 75 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2019. március 1-ig jut-tassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályára, hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-gármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykani-zsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 9.) vagy telefonon (+36 20 849 2334).Díszdiplomához szükséges iratok:KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZNYILATKOZAT ÉS ADATLAP AZ ADÓBEVALLÁSHOZKITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉMEGHATALMAZÁS (amennyiben nem személyesen történik az ügyintézés)Kérjük, hozza magával a következő dokumentumokat:MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (első alkalommal)ÖNÉLETRAJZEREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATA2019. febr. 22.15.00-16.30Iskolakóstolgatókézműves foglalkozásLego robotokSzülői fórumPIARIST A SULI-MURI 2019. márc. 20-21.8.00-10.00Nyílt tanítási órák2019. márc. 22.15.00-16.30Játékos akadályversenyÉneklés, táncházSzülői fórumLegyél Te iskis felfedező!
2019. február 23.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52120:00-08:002019 február 24.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46219:00-06:002019. február 25.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002019. február 26.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002019. február 27.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002019. február 28.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánparadicsom 900-990 Ft/kgkörte 750-890 Ft/kgpaprika 990-1400 Ft/kgfokhagyma 1800-2500 Ft/kgcsirkeszárny 580-680 Ft/kgtojás 30-40 Ft/db30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások02. 26. 11:00-13:00 Vásárcsarnok 02. 28. 14:00-18:00 Kanizsa Centrum 03. 02. 13:00-17:00 Kanizsa PlázaAdj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletHírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huHa tudni akarja…!LICITFELHÍVÁSA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagy-kanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a 2019. március 10-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra.Heti vásár és használtcikk vásár a Kalmár u. 6. sz. alatti Csar-nok üzletház földszintjének C és D szektorában, valamint a parkoló kijelölt területén:licitálási alapdíj: parkoló: 24.000 Ft/árusítóhelyüzletház: 9.600 Ft/félasztaljelentkezési határidő: 2019. március 10. 12.00 óraaz árverés ideje: 2019. március 10. 12.00 óraA licitálási hirdetmények, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megte-kinthető. Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeleteÁrverés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaSzolgáltatásNyugdíjas dajka kisgyermek felügyeletét vállalja Nagykanizsán. Érd.: 30/240-3354.
2019. 02. 22. | 17SzolgáltatásÉvfordulók, eseményekFebruár 25.1707. február 25-én született Carlo Goldoni olasz komédiaíró, aki ügyvédként is dolgozott1899. február 25-én halt meg Paul Julius Reuter német születésű, később brit állampolgárságú sajtóvállalkozó, a Reuters hírügynökség alapítója1923. február 25-én kezdte meg működését a Szerencsi Csokoládégyár. Anno azt hirdették: „Az élethez három dolog kell: csoki, csoki és csoki”Február 26.1802. február 26-án született Victor Hugo francia regényíró1947. február 26-án halt meg Tihanyi Kálmán fizikus, villamosmérnök, feltaláló, az ikonoszkóp megalkotója. Ő találta fel a modern, nagy felbontású televíziórendszert. Február 27.1902. február 27-én született John Steinbeck amerikai regényíró, talán legfontosabb munkája az Egerek és emberek1989. február 27-én halt meg Konrad Lorenz osztrák zoológus, ornitológusFebruár 28.Február 28-a a Kalevala napja Finnországban. „Óvjad, oh bizony teremtő, Hogy baja nyomot se hagyjon, Sebe sohase sajogjon!”1941. február 28-án született Pauer Gyula performansz művész, látványtervező, szobrász2013. február 28-án mondott le XVI. BenedekMárcius 1.1692. március elsején kezdődtek a salemi boszorkányperek, amelyek miatt 20 ember halt meg1810. március elsején született Fryderyk ChopinAz előELŐző HETI REJTVény mEGFEJTéSE:A dicsérettől ne bízd el magad, a bírálaton alaposan gondolkozz el!
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. 1 em. 6.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. 1. em. 7.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. 1. em. 8.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I1. em. 9.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 + fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igNagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. 1I. em. 10.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-ig6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 3.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 17.784,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-ig7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. 1. em. 7.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-ig8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 17.784,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 02. 14. 14.00-15.00-igA pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyom-tatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 28.Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
2019. 02. 22. | 19önkormányzatNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatameghívja Önt 2019. február 25-én, hétfőn 17 órára a Halis István Városi Könyvtárba a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából szervezett városi megemlékezésre.Program: Főhajtás az 1950-1953 között a hortobágyi rabtáborokba elhurcolt zalai családok előttu HimnuszMegemlékezik: Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestereKöszöntőt mond: Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselőjeEmlékező vendég: Dr. Lugos Margit, egykori hortobágyi rabu “Péntek volt és 23” a Nagykanizsai Polgári Egyesület középiskolás vetélkedőjének eredményhirdetése u Szózat
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV február 23-március 1.Február 23., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Székely konyha, 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Székely konyha, 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nél-kül – heti válogatás, 14:40 Protestánsok és katolikusok a 16. századi Kanizsán – Kanász Viktor történész előadása, 15:00 Napi Kanizsa – újranéző, 15:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:55 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 A jövő biztonsága - Társadalombiztosítás és öngondoskodás I. rész (előadás), 19:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 19:40 Kanizsa TV Filmklub: A fáraó bosszúja 1. rész (kalandfilm), 21:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 22:00 Lapozó.Február 24., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 A jövő biztonsága - Társadalombiztosítás és öngondoskodás I. rész (előadás), 01:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 02:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 A jövő biztonsága - Társadalombiztosí-tás és öngondoskodás I. rész (előadás), 08:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:10 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:10 Lapozó, 12:00 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Protestán-sok és katolikusok a 16. századi Kanizsán – Kanász Viktor tör-ténész előadása, 15:05 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Gézengúzok (gyerekműsor), 16:05 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 17:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet a refor-mátus templomban, 19:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedőso-rozat), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztárportré: Várkonyi Attila, 20:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:10 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó. Február 25., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Istentisztelet a református templomban, 01:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 01:40 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Sztárportré: Vár-konyi Attila, 02:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet a református templomban, 07:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Sztárportré: Várkonyi Attila, 08:50 Kanizsa Cafe (csü-törtöki és pénteki adás ismétlése), 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 12:30 Sztárportré: Várkonyi Attila, 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kárpátaljai tragédia (dokumentumfilm), 20:25 Tungsram SE Nagykanizsa – Budai Farkasok NKFT NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 21:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:50 Lapozó.Február 26., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 Kárpátaljai tra-gédia (dokumentumfilm), 01:55 Híradó, 02:10 Tungsram SE Nagykanizsa – Budai Farkasok NKFT NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 03:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 04:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:35 Kárpátaljai tra-gédia (dokumentumfilm), 08:25 Híradó, 08:40 Tungsram SE Nagykanizsa – Budai Farkasok NKFT NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 10:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 10:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 11:05 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kárpátaljai tragédia (dokumentumfilm), 13:20 Tungsram SE Nagykanizsa – Budai Farkasok NKFT NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 14:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 15:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Csurgói KK – Vecsés SE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 21:30 Hír-adó, 21:45 Hargita, 22:15 Sztárportré: Sütő Enikő, 22:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 23:20 Lapozó.Február 27., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Csurgói KK – Vecsés SE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 03:10 Hargita, 03:40 Sztárportré: Sütő Enikő, 04:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Csurgói KK – Vecsés SE NB I-es férfi kézilabda-mérkő-zés, 09:40 Hargita, 10:10 Sztárportré: Sütő Enikő, 10:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 11:15 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Csur-gói KK – Vecsés SE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 14:20 Hargita, 14:50 Sztárportré: Sütő Enikő, 15:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Mély(k)víz (játékos vetél-kedősorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 K’arc (kul-turális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Február 28., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 02:10 Látogató, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedőso-rozat), 08:40 Látogató, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Mély(k)víz (játékos vetél-kedősorozat), 13:25 Látogató, 13:55 K’arc (kulturális maga-zin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Kukkantó (gyerekműsor), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 1., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 01:30 Híradó, 01:45 Kukkantó (gyerekműsor), 02:15 Székely konyha, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Kuk-kantó (gyerekműsor), 08:45 Székely konyha, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 12:55 Kukkantó (gyerekműsor), 13:25 Székely konyha, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Székely gazda, 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 02. 22. | 21SportA március 3-ai rajt előtt a felkészülési időszak végéhez közeledik az FC Nagy-kanizsa NB III-as labdarúgó együttese. Barna László tanítványai az utóbbi napokban két edzőmeccset is vívtak, mi több, az NB III Közép csoportjának listavezetőjét, a Szentlőrinc SE-t ide-genben le is győzték Vittman Ádámék.Szentlőrinc SE (NB IIIiii Közép csoport 1.)-FC Nagykanizsa (NB iii Nyu-gati csoport 7.) 0-2 (0-2)Szentlőrinc, 50 néző. G.: Lőrincz (2)FC Nagykanizsa: Horváth M. - Pál D., Major, Geren-csér A., Horváth D. - Kretz, Béli M. (Hetesi) - Ekker (Csáki), Vittman (Szabó B.), Vajda R. (Kovács Gy.) - Lőrincz. Vezetőedző: Barna László.A kanizsaiak múlt szer-dán a harmadik vonal Közép csoportjának listave-zetője ellen futballozhat-tak. A kanizsaiakhoz Vajda Roland éppen a lőrinciektől érkezett, és a dél-zalaiak színeiben a második össze-csapásán máris korábbi klubja ellen bizonyíthatott. Lőrincz Bence pedig, ha már az FCN Lőrincen járt, rögtön be is köszönt két-szer – egyszer lábbal, egy-szer fejjel. A támadó két góljával a félidőre kialakult a végeredmény, Barna László legénysége tehát jól vizsgázott a harmadik vonalbeli ellenfelével szemben. Február 16-án a Balaton-lelle SE-t fogadták volna a nagykanizsaiak, a somogyi-ak azonban sérülések, betegség miatt visszamond-ták a találkozót, a beugró pedig a zalai bajnokság második helyezettje volt. FC Nagykanizsa–Sem-jénháza SE (megyei I. osztály) 0-0Nagykanizsa: Horváth M. (Borsi) – Pál D., Major, Gerencsér A., Horváth D. - Kretz (Vittman), Csáki (Béli M.) - Ekker (Vajda), Vittman (Lőrincz), Hetesi (Ekker) – Kovács Gy. Vezetőedző: Barna László.A szentlőrinci „csitt-csatt” meccs után a kani-zsai U19-nél is dolgozó Németh István által irányí-tott, a megyei bajnokság-ban jól szereplő Semjénhá-za ellen mérkőzött az FCN. A beugró ellenfél meg is tréfálta a Kanizsát, hiszen próbálta azon nyomban letámadni ellenfelét, ami nem ízlett a harmadik vonalbeli piros-kékeknek. A második játékrészben a nagykanizsaiak szakvezető-je, Barna László tovább pró-bálta kevergetni a lapokat, a Semjénháza azonban lelke-sen futballozott, akkor már a soraiban tudva a megelőző éjszaka még az NB II-es futsal meccsükről hazatérő Novák Lászlót és Szakmeiszter Jánost is. Az eredmény azonban nem változott, a mintegy félszáz drukker gólt nem láthatott, de az FC Nagykanizsa játékosai közül Szabó Bálintot sem, akinek a műtétje után még rakon-cátlankodik a bokája, Horváth Balázst pedig betegség parancsolta el a játéktól.POLGÁR LászlóHáromgólos hátrányát még ledolgozta idegenben a Nagykanizsai Futsal Club NB II-es együttese, ez azonban annyi energiát emésztett fel, hogy végül a TFSE nyerte a két csapat létfontosságú futsal mérkőzését.TFSE (3.)-Nagykanizsai Futsal Club (7.) 6-3 (3-1)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés. 22. forduló.Budapest. Vezette: Kiss G. (Nyekita, Boros Róbert). G.: Csopaki (1.), Oláh L. (2.), Katona B. (13., 40.), Sztra-nyovszky (31.), Balazsin A. (39.), illetve Horváth E. (16.), Pesti A. (26.), Kollár (30.). Kiál-lítva: Németh G. (16.; TFSE)Nagykanizsa: Szőke R. - Horváth E., Nagy T., Schul-ler F., Szakmeiszter J. Cse-re: Losonczi, Kollár, Szalai D., Koronczai, Novák L., Pesti A. Edző: Bagó Gábor.Létfontosságú találkozó-jához érkezett az ötödik helyen álló Nagykanizsai Futsal Club, hiszen a kanizsa-iaknak a biztos felsőházi tag-ság kiharcolásához pontot, pontokat kellett (volna) sze-reznie. A TFSE is jól muzsikál, hiszen negyedik volt a for-dulót megelőzően a tabel-lán, és nem is kezdhetett vol-na jobban, mivel a második percben már 2-0-ra vezetett. Az első félidő felén túl a hazaiak már három góllal elléptek, de a dél-zalai legénység nagy fordulatot produkált, s a meccs 30. percében 3-3 volt az állás. Ezt követően viszont szin-te azonnal eredményesek voltak a házigazdák, ez nem tett jót a vendégeknek men-tálisan, ráadásul a végén, amikor már Bagó Gábor együttesénél a vészkapus időszak is elérkezett, a TFSE 6-3-ra változtatta a találkozó állását, egyben a végered-ményt.– Egy hét alatt milyen nagyot tud fordulni a világ, hiszen néhány napja még egy remek győzelmi szériá-ban voltunk, azóta viszont két vereség is becsúszott – értékelt a fővárosi mérkő-zést követően Bagó Gábor, az NFC edzője. – A budafoki-hoz hasonló rossz módon még aligha kezdtünk mérkő-zést, de azt mondom, a sír-ból hoztuk vissza az esélye-inket, és egyenlítettünk. Saj-nos azt követően elég hamar gólt kaptunk és futhattunk az eredmény után újra. Min-dent egybevetve úgy érzem, a játékosok az alapszakasz alatt mindent megtettek, hogy minél eredményeseb-bek legyenek, és sokat lép-tünk előre játékban, amel�-lyel nem kevés boldog pilla-natot szereztünk szurkoló-inknak. Sokan nem tudják, hogy nyáron honnan indul-tunk, s honnan építettük fel ezt az egészet. Ahogy több-ször mondtam, minden sikernek örülnünk kell, és meg kell becsülnünk min-den pozitív élményt. P. L. Horváth Ele-mér vezetésé-vel még meg-kezdték a zár-kózást az NFC-sek, de a vége vereség lett (Fotó: Gergely Szilárd)Az alsóházban folytatják Barna László,az FC Nagykanizsa vezetőedzője a felké-szülési mérkőzések során több poszton próbálta ki jó néhány labdarúgóját (Fotó: Gergely Szilárd)fordulnakLassan célegyenesbe
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA férfi NB I B-s kézilabda-baj-nokság tavaszi nyitányán a Tungsram SE Nagykanizsa immár a felújí-tott NTE-csar-nokban fogadta tatai ellenlába-sát, és ugyan pontot nem szerzett, de leg-alább az érdek-lődésre nem lehetett panasz.Tungsram SE Nagyka-nizsa (11.)–Tatai AC (5.) 20-22 (9-10)NB I B Nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 12. forduló. Nagykanizsa, 200 néző. Vezette: Kovács T., Mándli.Tungsram: Miklós – Bazsó 1, Pál Á. 3, Tóth K. 5, Hári 4, Csalló 1, Kovacsics. Csere: Balogh Á. (kapus), Vadász 2, Gazdag 2/2, Csabai, Balogh P., Gyime-si 2, Bécsi, Bándi, Jónás. Edző: Madarász Péter.Hosszú hónapok után elérkezett az a pillanat, hogy a Tungsram SE NB I B-s férfi kézilabda együttese is birtokába vehette a felújí-tott, kicsinosított NTE-, egy-ben Tungsram kézilabda-csarnokot. Talán éppen ezért az érdeklődés is nagyobb volt az átlagosnál. A vendégek soraiban lát-hattuk a korábbi 179-szeres válogatott Harsányi Ger-gelyt, de a tataiak amúgy is masszív ellenlábas benyomá-sát keltették, lévén a hazai vezetés után egyből fordítva igyekeztek átvenni a meccs irányítását. A félidő közepére aztán a vendéglátók nem csupán beérték ellenfelüket, hanem rövid időre már a házigazdák előnyét mutatta az eredményjelző, az első harminc perc végül mégis tatai vezetéssel zárult. A második játékrészben sem sokat változott a talál-kozó menete, igaz, volt egy periódus, amikor a Tatai AC már négy góllal is elhúzott, a legvégére aztán sikerült feljönni 20-21-re is Mada-rász Péter tanítványainak, de a Komárom-Esztergom megyeiek végül megnyer-ték a meccset. A kanizsai közönségnek nem kell sokat várnia Tóth Károlyék újabb itthoni találkozójára, hiszen szombaton 17 órától a Tungsram a Budai Farka-sokat fogadja. – Nem úgy sikerült a talál-kozó, ahogyan arra számí-tottunk, sajnos támadójá-tékban nem azt hoztuk, amit szerettünk volna – fogalmazott az edző, Mada-rász Péter. - A védekezé-sünk rendben volt, ennyi kapott góllal gyakorlatilag meccset kellett volna nyer-nünk.POLGÁR LászlóA marcali torna nagykanizsai eredményei: Marcali VFC-FCN 0-5, FCN-Illés Akadémia 1-1, FCN-Budapest Honvéd 3-1, FCN-Siófok 3-2, BFLA-FCN 0-0.A zalai megyeszékhely versengésének több pikantériája is akadt kanizsai szempontból. A tornán a házigazda ZTE FC mellett az FC Ajka, a Haladás VSE, a szlovén NS Mura, a horvát Sla-ven Belupo is a dél-zalaiak ellenfelei között szerepelt.Az FC Nagykanizsa egerszegi eredményei: Slaven Belupo-FCN 1-2, FCN-FC Ajka 2-0, ZTE FC-FCN 2-0, Haladás-FCN 0-0, FCN-NS Mura 1-1. A torna első helyezettjeként a ZTE-t köszönthették a Mura és az FC Nagykanizsa előtt. A kupa legjobb kapusa a kanizsai színek-ben védő Tóth Gábor lett. Érdekesség, hogy immár a ZTE FC-t erősítet-te a kék-fehérekhez nemrég odakerült Farkas Dominik és Liplin Bence is, előbbi a versen-gés gólkirálya lett.– Színvonalas torna volt a zalaegerszegi, jó csapatokkal, és a srácok elváráson felül is telje-sítettek, főleg úgy, hogy összességében a két nap alatt tíz meccset vívtak, s ezt a sorozatot öt győze-lemmel, négy döntetlennel, illetve mindössze egy vereséggel hozták le – fogalmazott a nagykanizsaiak edzője, Visnovics István. – Büszkék lehetünk a Zetében játszó kanizsai gyerekekre is, akik húzóemberek új klubjuk-ban is. Ellenünk például Farkas gólt szerzett, a Mura ellen pedig Liplin villogott náluk, illetve Bagladi Kornélra sem lehetett panasz. Vis�-szatérve azonban ránk, patinás és felkészült együttesek ellen játszottunk a két nap során, s mindezt kezdtük úgy még Marcaliban, hogy az Illés Akadémia rajtunk kívül mindenkit legyőzött, míg velünk döntetlent ért el... P. L.Tóth Károlyék nem adják fel, készülnek az újabb fontos meccsekre (Fotó: Gergely Szilárd)Egy hétvégén két teremfocitorna is gazdagította az FC Nagykanizsa U11-es csapatának programjátEgy hétvége, két torna, két éremSzombaton újra itthonAz elmúlt hetekben a Marcali Létra Kupa teremfoci tornán, vala-mint az egerszegi Szabó Rezső Emléktornán is részt vettek az FC Nagykanizsa U11-es növendékei. A kanizsai ifjú focisták Marcali-ban a második, míg Zalaegerszegen a harmadik helyen végeztek.
2019. 02. 22. | 23SportÖKÖLVÍVÁSA Kanizsa Box Klub a napokban nemzetközi edző-mérkőzéseket szervezett: előbb szlovénokkal, majd osztrákokkal, illetve a bala-tonlellei csapat tagjaival mérkőztek a nagykanizsaiak.– Nagyon jó erőfelmérő volt, hiszen így láthattuk, hol tartanak versenyzőink – fogalmazott Tóth László edző. – Jobbnál jobb ellen-felekkel sikerült látványos és rendkívül hasznos edző-küzdelmeket vívnunk. Összességében nagyon jól teljesített tőlünk szinte mindenki, kiemelkedő volt azonban a serdülők mező-nyéből Torma Balázs, aki idén komolyabb eredmé-nyekre is képes lehet. A lányok közül a két, immár kétszeres országos bajnoki ezüstérmesünk, Szüsz Cin-tia és Kovács Petra bok-szolt jól, míg az ifiknél a visszatérő és többszörös országos bajnok, Mátés Patrik remekelt.A tréner szerint azonban érkezik már az új, öklözni vágyók hulláma az egyesü-let kötelékébe, és rájuk is érdemes figyelni.– Több olyan sportolónk is van, akik nem régen kezdték a versenyzést, és látni bennük fantáziát, mint például Orsós Renátó vagy Csór Gábor. Egyéb-ként a napokban hozták nyilvánosságra a 2018-as egyesületi pontversenyt, és a 106 klub közül az előke-lő 20. helyen zártunk. Gya-korlatilag csak neves és nagy múltú egyesületek vannak előttünk a listán, mint például a Vasas, az MTK, a Ferencváros vagy az Újpest. Ugyanakkor nincs megállás, szeretnénk még előbbre törni.BIRKÓZÁSPécs adott otthont a bir-kózó szabadfogású U23-as országos bajnokságnak, ami egyben válogató is volt az Európa-bajnokságra. Nagy-kanizsáról Egyed Balázs a KBSE-t képviselve indult a viadalon 61 kg-ban, míg a másik kanizsai, Németh Márton immár a Vasas szí-neiben lépett szőnyegre a 65 kg-osoknál. A bajnoksá-gon szerfölött fordulatos mérkőzéseket láthatott a közönség, sokszor az utolsó másodpercekben dőlt el egy-egy párharc sorsa, végül mindkét dél-zalai a döntőbe jutásért szenvedett veresé-get, de a bronzmérkőzésen nyerni tudtak, ezzel mind-ketten dobogóra állhattak.– Sajnálom, hogy nem sikerült Egyed Balázsnak döntőt birkóznia – foglalta össze a történéseket Szat-mári Zsolt edző. - A mérkő-zés feléig vezetett elődön-tőjében, de kadet vb- és Eb-bronzérmes csepeli riválisa ellen egy figyelmet-lenségből adódóan kicsú-szott kezéből az előny. Volt persze még vissza több mint egy perc, de sajnos Balázs támadásai már nem voltak átütő erejűek, így elment a finálé. Persze egyetem mellett, vizsga-időszaka után nem rossz eredmény a bronzérem Egyed Balázs számára, de talán azért több is lehetett volna benne…KAJAK-KENUA téli – síeléssel egybekö-tött – edzőtáboruk mellett a szárazföldi felkészülés sem hiányozhat ez idő tájt a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub sportolóinak reperto-árjából, ezért is indultak az egyesület fiataljai az úgy-nevezett ergométeres eve-zés felmérőjén a napokban.A Plastex KKKK 8 verseny-zőjével vett részt a ráckevei ergométeres bajnokságon, s közülük többen is reme-keltek. Így mezőnyében Stix Dorina első helyezett lett, Magura Benedek har-madik, Csetneki Barnabás és Kanyó Sára negyedik, Cséplő Natasa, valamint Lenkovics Lotti pedig egy-egy hatodik helyezés-sel lett gazdagabb.CSELGÁNCSA Nagykanizsai TE 1866 cselgáncsozói a 44. Pokal Lendava (Lendva Kupa) nemzetközi cselgáncs tor-nán jártak, ahol a mezőny a 10 éven aluliaktól az ifjúsá-gi korosztályig nevezhe-tett. Az NTE cselgáncsszek-ciójának három fiú és két leány sportolója indult, és valamennyien éremmel – 3 arannyal és egy-egy ezüst-tel, bronzzal – tértek haza.Az U10-es (2010-2011) Orbán Noémi 30 kg-ban két magabiztos ipponos győzelemmel lett első, U12-ben (2008-2009) Musztács Izabella 44 kg-ban két határozott technikai végre-hajtással, ipponos győze-lemmel szintén elsőséget szerzett. U14-ben (2006-2007) Kovács Ákos 34 kg-ban két győzelemmel és egy vereséggel második-ként zárt, Szeghy Tamás 42 kg-ban pedig egy győ-zelemmel, valamint egy vereséggel a dobogó har-madik fokáig jutott. Nagy Adrián Vajk a + 66 kg-os mezőnyben két sikerével aranyat érdemelt.VÍZILABDAHa néhány hete a ZTE– Győri ETO NB II-es labdarú-gó-mérkőzés az időjárási viszonyok miatt “kettétör-ve”, mondhatni három napig tartott, akkor a Kani-zsa VSE–ASI DSE OB I B-s vízilabda találkozóra nyu-godtan ráfoghatjuk, hogy több hetesre sikeredett, mivel a január 26-ai 8-8-as meccset a dél-zalaiak meg-óvták, majd az illetékes gré-mium úgy döntött, a mér-kőzést a második negyed végétől, 4-3-as nagykani-zsai vezetéstől ismét le kell játszani. A történet végére szerdán este került pont. Az összecsapás felveze-téseként a KVSE a Neptun vendégeként nyert szom-baton 17-9-re a Hajósban, aztán jöhetett a Komjádi-ban az a bizonyos bő 16 perc. Nos, a felek 4-3-mal fordultak az utolsó két etapra, ami nem hozott gólesőt. A harmadik negyed után 5-5-öt muta-tott az eredményjelző, majd a Kanizsa 1-0-s utolsó nyolc perccel nyerte meg a félig újrajátszott meccset 6-5-re. Előnyét így Ludányi Kadosa edző 39 egységgel álló legénysége a tabellán öt pontra növelte a YBL előtt. A szakvezető gyors-értékelésében kiemelte: a Komjádiban Pelle Balázs a kapuban nagyot alakított.Összeállította: POLGÁR LászlóEgyed Balázs testvére,Egyed Zsanett után szintén érmet szerzett az U23-asbirkózó ob-nA szlovéniai kupán az NTE 1866 cselgáncsozói öt érmet szereztekSportsorokA kanizsai kajakosok csapata: Csetneki Barna-bás (balról), Magura Benedek, Szommer Hugó, Kanyó Sára, Hohl Luca, Stix Dorina, Lenkovics Lotti és Cséplő Natasa
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKFörhénci Horváth Gyula borász egyik ked-venc elfoglaltsága a főzés. Förhénc-hegyi pincé-jében igyekszik olyan étellel meglepni a ven-dégeket, baráti társaságokat, amilyen-hez máshol nem juthatnak hozzá. A tájjellegű étkekhez környékbeli alapanyagokat használ fel. Vágnak disznót, a zöldséget, a gyümölcsöt is maguk termesz-tik, de folyamatosan tart mar-ha, vad, hal és szárnyas húsokat is a hűtőben. A borkóstoláshoz semleges, ámbár tartalmas éte-leket társít, amik sem illatukban, sem ízükben nem viszik félre az ízle-lőbimbókat. Ha például csípős, fűszeres ételt kóstol meg valaki, a borral kapcsolatos értékítéletére nem lehet alapozni. Ezért a tejter-mékek, sajtok közül is semleges ízűeket választ, készít. A bor- és az ételfogyasztás egymásra épül, fogalmaz. A borok illat és íz jegyei számtalan étel-ben visszaköszönnek, és ha jól társítjuk ezeket, akkor komoly gasztronómiai értékre lelhet bárki. Förhénci Horváth Gyula a sokrétűen felhasz-nálható kacsamájpástétom receptjét osztotta meg olvasóinkkal. Hozzávalók:Fél kg pecsenye kacsamáj, fél kg kacsaháj, 2 közepes vöröshagyma, 1 kisebb fej fokhagy-ma, só, durvára őrölt – fehér, zöld, piros, fekete – bors, bőséges majoránna, 2 csipet csombor.Elkészítése: A hájat kiolvasztom és a pör-cöt leszűröm róla. A forró kacsa-zsírt rászűröm a felszeletelt hagymákra, lassú tűzön 10-15 percig üvegesre párolom, majd ráteszem a 2 cm-es kockákra fel-darabolt májat, a fűszereket és 10-15 percig folyamatosan kevergetve meg-sütöm. Az utolsó 5 percben meghintem a csomborral is. Hagyom érvényesülni a máj ízét, ugyanakkor a Délnyugat-Dunántúlra és az erdélyi konyhára jellemző csomboros, vagy borsikafüves ízvilágot próbálok kialakítani. Hagyom kihűlni, majd húsdarálón átdarálom. Tálba teszem és tovább keverem, végül tortafor-mába helyezem és felszeletelem. Kiskanizsai lila-hagymával és zöldségekkel tálalom. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSFörhénci Horváth Gyula szerinta bor- és az ételfogyasztásegymásra épül (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Házi kacsamájpástétomGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Nincs semmi oka a panaszra, hisz’ a környezetében mindenki kedveli. A tavaszi megújulás már bekopogta-tott az ön ajtaján. Bika: 04.21-05.21. Egyre csak halmozódnak íróaszta-lán az elintézésre váró ügyei. La-pozza át az aktákat, mert elképzel-hető, hogy pénzt hoznak a házhoz.iKrek: 05.22-06.21.Ha hiszi, ha nem, boldogságot hoz önnek ez a hónap. Nem is kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy rájöjjön a miértjére. Csak élvezze ezeket a perceket. Rák: 06.22-07.22. Szinte le lehet olvasni az arcáról, hogy valami nagy dolgot szeretne véghez vinni. Most lesz ereje ah-hoz, hogy ezt megtegye. Oroszlán: 07.23-08.23. Az anyagiak terén pozitív válto-zásokra számíthat. Higgye el, ez nem is olyan lehetetlen. Persze, ehhez csökkentenie kell a kiadá-sait. Szűz: 08.24-09.23. Hamarosan csilloghat a reflektor-fényben. Báli meghívásainak se szeri, se száma, nyugodtan fogad-ja el mindegyiket. A ruhavásárlás-sal ne törődjön. Mérleg: 09.24-10.23.Régóta szeretne több időt eltölteni a partnerével. Ez hamarosan sike-rülni is fog, nem kell arra várnia, míg mindketten nyugdíjasok lesznek. sKorpió: 10.24-11.22. Ha eddig figyelmen kívül hagyta az intő jeleket, most ne tegye ezt. Hi-szen tudja, a pénz nemcsak megy a háztól, hanem jön is. Legyen résen.Nyilas: 11.23-12.21. Ha azt szeretné, hogy zökkenőmen-tesen és vidáman teljen a hétvégé-je, kezelje diszkréten az ismerősei pletykáit. Így mindenki jól jár.Bak: 12.22-01.20. Az elmúlt évek legszebb tavaszá-ra van kilátása. Gondoljon erre ebben az influenzás időszakban. Addig is gyorsítsa fel valahogy az idő múlását.Vízöntő: 01.21-02.19. Ágas-bogas teendői között job-ban figyeljen oda az egészségére. Elsőre jók a vitaminok is, utána jö-het akár a fogyókúra is. Halak: 02.20-03.20. Egy ideje minden sikerül önnek. Nem is kell nagy kalandtúrákba beneveznie, így is részese lehet kellemes eseményeknek.