Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.09 MB
2020-12-22 11:10:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
503
1152
Kanizsa 2019. 008-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 8. SZÁm, 2019. március 1.„Önökkel itt egy tévedés történt” 7Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTA Thúry Vitézlő Oskola elmúlt 13 évéről mesélt Vörös András a Kalandozó Kanizsaiak sorozat leg-utóbbi állomásán. A 2006-ban alakult csoport rend-szeresen szervez talpon, kerékpáron, motoron megtett portyákat, valamint a lelki felüdülést is szolgáló programokat. Ősszel pedig, az 1956-os hősök tiszteletére, kerékpáros emlékutat terveznek Kanizsáról, amelynek célpontja Budapest lesz.Virágot Algernonnak! Persze, de két dolgot nem javaslunk. Az egyik a műtét: a 70-es IQ-ból ugyanis csak egy regényben lehet 180-as… A másik: hogy az a virág éppen NE hóvi-rág legyen. Ez a kis fehér „semmiség” ugyanis 2005 óta védett. A természet szeszélye idén korán előcsalta, de csak 70-es IQ-val szabad letépni, (sokkal) nagyobbal már nem. Nőnapra – már aki… – se ilyet vigyünk, pláne ne tépkedjünk szálakat erdőn, mezőn, kertben. Isten nem mindent azért teremtett, hogy az ember elrontsa – a hóvirágot pél-dául a tavasz hírnökeként, gyönyörködtetésünkre. Minket szolgál, de nem a vizes pohár-ban… Egy hóvirág eszmei értéke 10 ezer forint. De ha csak nézzük, ott, a természetben, sokkal többet ér, s tovább is él. A Kanizsa tippje: kéz a kézben fedezzük fel teremtett helyén. És ez nem csak természetvédelem: érzelmileg sem utolsó… P. Á.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPETavasz Ha nem látnánka hőmérőt, ha nem éreznénk a zsigeri bizsergést, s ha nem néznénk a naptárra – akkor is tudnánk, hogy itt a tavasz: csak rá kell nézni a Zalakomárban fészkelő gólyára… Lehet, hogy nem Afrikából jött, de kit érdekel?! Jelképnek, hírnöknek tökéletes.Kanizsa13IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TVA HÉT TÖRTÉNETE
KORAI TÁMADÁSMár támadnak a polle-nek. A Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának tájékoztatása szerint az enyhe időjárás-nak köszönhetően, a szo-kottnál korábban, február első hetében elkezdődött a mogyoró és az éger virág-zása. Az elmúlt hét köze-pén a mogyoró pollenkon-centrációja elérte a köze-pes, az égeré pedig a magas, vagy nagyon magas szintet, tehát az allergiások már érzékelhetik a kelle-metlen tüneteket. Elindult a ciprus- és tisza-fafélék, illetve a korai juhar virágzása is. A hétvégi hideg ugyan némileg csök-kentette a terhelést, de a mostani felmelegedés miatt ismét a pollenkon-centráció emelkedésére kell számítani, már csak azért is, mert a többi, úgy-nevezett tavaszi fa is lassan virágozni kezd.GDPRA cégek ötöde szerint lehetetlen megfelelni az európai általános adatvé-delmi rendelet, a GDPR követelményeinek. Ez egy nemzetközi kutatás ered-ménye, amelyben jelentő-sebb nagykanizsai vállalko-zások véleményét is meg-kérdezték.A felmérés szerint az érin-tettek 76 százaléka tisztá-ban van azzal, hogy rá is vonatkoznak az új, szigorú szabályok. Vannak vállala-tok, amelyek képzéssel, mások adatvédelmi tisztvi-selő kinevezésével, vagy technológiai fejlesztések-kel készültek fel. A válasz-adók negyede már beszállí-tót is váltott annak érdeké-ben, hogy teljesítse a GDPR előírásait. Azok a szervezetek, ame-lyek továbbra sem tudják megfelelően kezelni ügyfe-leik információit, már nem-csak bírságra számíthat-nak, hanem jól működő üzleti hálózatukból is kies-hetnek. BORMUSTRABormustrát tartott a Dr. Kotnyek István Kertbarát Kör Miklósfán. A rendezvé-nyen a szakértők nyílt bírá-lattal segítették a helyi gaz-dák fejlődését. Németh József elnök arról is beszélt, ebben az időszak-ban még javíthatók a borok, így a termelők fejlő-dését, továbblépését is jól szolgálja ez a program. A miklósfai mustrára idén több mint húszféle bor érkezett. A gazdák a hétvé-gén pedig már pálinkáikat mutathatják be a zsűrinek.– Lehet kommunikálni, a zsűrivel beszélgetni, amely-nek tagjai természetesen megkérdezik a termelőt, mit és hogyan készített a szőlőjével, illetve a borral. Gyakorlatilag a legnagyobb gondot az jelenti, amikor a szőlő belekerül a darálóba, s utána jönnek a problé-mák. Ez az első három bor-nál már ki is ütközött - mondta el Németh József, a Dr. Kotnyek István Kertba-rát Kör elnöke. A gazdák dolgát egyébként különö-sen megnehezítette a tava-lyi időjárás, de már évek óra problémát okoz, hogy a szőlőtermesztés szem-pontjából túl későn és szél-sőséges körülmények között érkezik meg a nyári meleg.ÉG A NÁDAS,ÉG A MEZŐAz enyhülő időjárás miatt egyre többen kezdenek hozzá a kerti munkákhoz, emiatt az elmúlt napokban számos helyen gyulladt meg a növényzet Kanizsa térségében is. A megyei katasztrófavédelmi igazga-tóság arra figyelmeztet: a szabadtéri tüzek kialakulá-sának kedvez a most követ-kező időszak, hiszen a még száraz növényi részek kön�-nyen lángra kapnak, a sze-les időben pedig a legki-sebb tüzek is gyorsan továbbterjedhetnek. A szabadtéri tüzek akár komoly égési sérülést is okozhatnak, és arra is volt már példa, hogy valaki belehalt az így szerzett sérüléseibe, fogalmazott Cseresznyés Dániel zalai katasztrófavédelmi szóvi-vő. Hozzátette: a szabadtéri tűzesetek szinte mindegyi-két emberi gondatlanság, felelőtlenség okozza, pedig kis gondossággal sokat tehetünk azért, hogy meg-óvjuk magunkat, környeze-tünket és a levegő tisztasá-gát.SZENIORFARSANGMulattak a szépkorúak is a tél végéhez közeledve. Első alkalommal, nagy sikerrel, telt házzal rendez-ték meg a Szeniorok farsan-gi bálját. Az ötlet a szenio-rok táncestjén vetődött fel, amely sok érdeklődőt és nézőt vonz minden évben. A nyugdíjas kluboktól jött a kérés, hogy a táncos össze-jövetelt egy bállal folytassa Kanizsa szépkorú közössé-ge. A kezdeményezést az önkormányzat is támogat-ta. – Ez egy nagyon jó ötlet, hiszen farsang idejét éljük, bár már kifele megyünk belőle. Jövő héten lesz hamvazószerda, és átme-gyünk a böjtbe, így ez az alkalom remek lehetőség még egy utolsó mulatságra – mondta Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármeste-re.A rendezvényen az Erak-lin táncosai adták meg az alaphangot, majd a nyugdí-jas klubok csapatai és egyé-ni előadók szórakoztatták a csaknem 150 fős farsango-ló közönséget. A néptáncos csoportok, dalkörök mel-lett a legnagyobb sikert a maszkás csapatok aratták. 2019. 03. 01. | 3ezEZ volt a hétHÍRsorok
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2019. 03. 01. | 5A hét témájaLapzártánk előtt érkezett a hír, a Jobbik újabb politiku-sa hagyta ott a pártot. Poszt-kommunisták-kal történő bár-milyen közös-ségvállalás ellentétes neveltetésem-mel és szemé-lyes meggyőző-désemmel – indokolta lépé-sét Hegedűs Lórántné eddigi alelnök. A kép-viselőasszony többször meg-fordult Kani-zsán, lévén a régióvezető csa-ládjának régi, közeli ismerőse. Csurka István gondola-tait kilenc éve, 2009 decemberében idézte a Kanizsa. „Az, hogy az MSZP visszamaszkírozná magát az idegen tőke kiszolgáló-jából szocialistává, már nem megy. Éhezést, nyo-mort, gyerekszegénysé-get hagytak maguk mögött. Hát, hogyan jön-nének elő ezek után egy baloldali politikával? Ha nem lehet balról előzni, meg kell próbálni szélső jobbról. Bajnainak pedig erős Jobbikra van szüksé-ge ahhoz, hogy megaka-dályozzák a Fidesz 2/3-os győzelmét. Ezért találták ki ezt az új proletárpártot, a Jobbikot, hogy csak velük lehessen meg a 2/3-os többség. Ha ez bekövet-kezne, abban a pillanatban úgy lépnének fel, mint az SZDSZ. Mindennek a kerékkötői lesznek, mert más esélyük nincs. A Job-bik azért erősödött meg, mert megerősítették. A médiában való állandó szerepeltetésük által, még akkor is, ha az bizonyos értelemben vett kritika. Ez a módszer: úgy felemelni őket, hogy a cigányelle-nesség, a szélsőségesség miatt érje őket vád, és ettől bizonyos rétegnek még szimpatikusabbak lesznek. Az MSZP szinte feladja magát, az SZDSZ fel is osz-latja magát. Mondhatjuk, hogy ez a válság tünete, de valójában arról van szó, hogy a kádereket át kell telepíteni ebbe az új prole-tárpártba. Nincs ebben semmi újdonság, láttuk ezt már 1990-ben. A választá-sok előtt az SZDSZ annyira féktelen, erőteljes, radiká-lis, antikommunista politi-kát folytatott. Ezzel a hang-zatos propagandával óriási tömeget tudtak maguk köré vonzani. A legna-gyobb baj mégis az, hogy fiatal, lelkes embereket használ fel a Jobbik, kihasz-nálva a rendszer elleni indulatukat. Szélhámos-ságról van szó, a Jobbik által bevonzott őszinte, jobboldali emberek hátán egy többször bukott, bal-oldali, liberális, gazdasági érdekkör kíván felkapasz-kodni és fennmaradni.”Lapzártánk előtt érke-zett a hír, a Jobbik újabb politikusa hagyta ott a pár-tot. Posztkommunistákkal történő bármilyen közös-ségvállalás ellentétes neveltetésemmel és sze-mélyes meggyőződésem-mel – indokolta lépését Hegedűs Lórántné eddigi alelnök. A képviselőas�-szony többször megfor-dult Kanizsán, lévén a régi-óvezető családjának régi, közeli ismerőse. Kíváncsiak voltunk ezért, az említett tartja-e még ezt a barátságot. Felkeres-tük hát a nagykanizsai Job-bik közösségi oldalát. Decemberig görgettünk vissza. Néhány téma: tünti a többi balliberális pár-tocskával, „a szakszerveze-tek által szervezett” félpá-lyás útlezárás. (A Kanizsa bemutatta: azt bizony a kanizsai MSZP hirdette meg eseményeként.) MTVA-székház előtt fotóz-kodnak a zalai funkcionári-usok. Mém a Gundel-kony-háról, több 24.hu megosz-tás. Akad nem udvarias kommentelő: Azt hittem már ballik a nevetek, mióta Gyurcsány a vezéretek, áruló banda. Szeged Megyei Jogú Város oldala és atv.hu átvétel. Jobbik Nagykanizsa válaszol: De kár itt Gyurcsányozni. Van egy ügy, amiben nem azt nézzük, hogy ki van mel-lettünk, hanem ki van mögöttünk. Speciel engem pont nem érdekel, hogy ebben Gyurcsány velünk egyetért. És egy mindössze 10 napos poszt: „Új” családvédelmi prog-ram? Kik is játszanak „bizo-nyos” kottákból? (forrás: Léon Degrelle írása nyo-mán, 1992-ben) A „Führer ajándéka” a házasoknak: Gyermekekkel a gazdasági válság ellen Lehet mindezek után újabb köpönyeget forgat-ni?PAPP JánosA képviselő-asszony felkereste a Keleti városrészt is (Fotó: Youtube)Ezzel a poszttal mond véleményta kanizsai Jobbik a családvédelmi akciótervről (Forrás: Facebook)Meddig tarta barátság? Hegedűs Lórántné 2016-ban Nagy- kanizsán Zakó László vendégeként (Fotó: Youtube)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtPályázati felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályáZAtot hirdet a 2019. évi kulturális keret felhasználásáraA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagyka-nizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési fel-adatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a köz-művelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani:a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digi-talizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kul-turális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelke-dő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által ala-pított díjakhoz való hozzájárulásra;kulturális vidékfejlesztésre;kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;határon túli magyar kultúra támogatására;nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.A pályázók köre: pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel, vagy telephellyel rendel-kező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet (egyesület, alapítvány), költségvetési szerv a bejegyzésüket követő egy év elteltével.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás.Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forintA pályázat benyújtásának határideje és helye: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2019. március 18. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. ajtóA részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.huLICITFELHÍVÁSA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a 2019. március 5-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra.Országos kirakóvásár a kAlmár u. 6. sz. alatti Csarnoküzletház parkolójának kijelölt területén:jelentkezési határidő: 2019. március 5. 12.00 óraaz árverés ideje: 2019. március 5. 12.00 óraA licitálási hirdetmény, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszint-jén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető. Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeleteÁrverés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaLICITFELHÍVÁSA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a2019. március 7-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra.Élelmiszerpiac a kAlmár u. 6. sz. alatti CsarnokÜzletház földszintjén:licitálási alapdíj: 36.000 Ft/félasztaljelentkezési határidő: 2019. március 7. 12.00 óraaz árverés ideje: 2019. március 7. 12.00 óraA licitálási hirdetmények, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megte-kinthető. Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeleteÁrverés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaMárciusi fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2019. március 13-án (szerdán) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.kArádi Ferenc alpolgármester foga-dónapot tart 2019. március 6-án (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2019. már-cius 27-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Képvis előkbAlogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2019. március 6-án, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2019. március 5-én, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Álta-lános Iskolában.Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan ház-számok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányza-ti képviselője fogadóórát tart 2019. március 28-án (csütörtök) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2019. március 14-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Fló-rián tér 30.).Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát tart 2019. március 5-én, kedden, 17.00 órától a Palini Általá-nos Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.).Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.kArádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2019. március 4-én (hétfő) fogadóórát tart 16.00 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17.00 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.).Tóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-lője 2019. március 4-én (hétfő) fogadóórát tart 17.00 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18.00 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.). Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2019. március 4-én, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
2019. 03. 01. | 7AktuálisA városi megemlékezésen részt vett Dénes Sándor polgármester is, aki hangsúlyozta: „a múltban már megtörtént szörnyűségek sorát akkor tudjuk feltartóztatni a jövőben, ha felismerjük a közelgő jövetelük jeleit.” Ez pedig csak akkor lehetséges, ha nemet mon-dunk a felejtés homályára és a cin-kos hallgatásra.– Fel kell vállalni, és másokkal is vállaltatni az emlékezést, hogy okulhassunk és épülhessünk belő-le, és begyógyuljanak azok a mély sebek, amelyeket legfontosabb értékeinken: az életen, a szabad gondolkodáson és az otthon szentségén ejtettek – fogalmazott. – A kiállás és az emlékezés a legna-gyobb erő, amit egy közösség fel-mutathat minden arctalan hata-lommal szemben.Az emléknap mementó, amely által újra élővé válhat Nagykanizsa múltja is, utalt Dénes Sándor előd-jére, dr. Krátky Istvánra. A néhai polgármestert családjával depor-tálták a Hortobágyra; unokája, dr. Lugos Margit a történtek idején 8 éves volt.– A kommunizmus legsötétebb éveiben az Államvédelmi Hatóság valóságos hadjáratot indított a „kulákok” ellen. Ezt a bélyeget gya-korlatilag bárkire rásütötték, aki-nek a földjén kívül volt bármilye – egy boltja vagy akár egy cséplőgé-pe. A későbbi foglyok közt akadt köztisztviselő, vasutas, pedagógus és nagykövet is. 1950-ben 2500 családot hurcoltak el a határszélről, 1953-ban pedig jött az újabb hul-lám, amely már Nagykanizsát is elérte. Az éj leple alatt törtek ránk, majd vittek az állomásra, ahol már vártak bennünket a marhavago-nok. Körülbelül 300-an voltunk, a gyerekek száma 50 lehetett.Dr. Lugos Margiték 36 órát utaz-tak, mire megérkeztek az Alföldre. A nagykanizsaiak egy részét Kócs-pusztára vitték, sokakat a Kónya tanyára. Akkor még nem sejtették, hogy a Hortobágyon összesen tizenkét zárt kényszermunkatábor működött.– Az embertelen körülmények közt rengetegen meghaltak – jegyezte meg. – Kisgyerekek és idősek tucatjai betegség vagy bal-eset miatt, szörnyű kínok között vesztették az életüket, mert nem kaptak időben – vagy egyáltalán semmilyen orvosi ellátást.Papírforma szerint a rabtábor 12 és 65 év közötti lakóit, valójában azonban a fiatalabbakat és az idő-sebbeket is reggeltől estig dol-goztatták a tanyától nyolc kilomé-terre elterülő földeken. Birkaakol-ban szállásolták el a tömeget, egy emberre mindössze 50 centimé-ternyi férőhely jutott. Minden lépésüket speciálisan kiképzett tisztek figyelték, s könyörtelen brutalitással válaszoltak az ellen-állás legkisebb gyanújára is. Dr. Lugos Margit elmesélte: a napi koszt rendre „fekete löttyből, takarmányborsóból és krumpliból állt”, húsról, gyümölcsről álmodni sem mertek. Amikor egy hétéves fiú az egyik tanya fájáról pár szem cseresznyét csent, a rendőrök kutyával teperték a földre, aztán meg is rugdosták. Az 1995-ig tit-kosított belügyminisztériumi ira-tokból később kiderült: az egyen-ruhásokat kifejezetten arra képez-ték ki, hogy gyűlöljék a tábor „fasiszta söpredéknek” kikiáltott foglyait, korra, nemre és szárma-zásra való tekintet nélkül. – 1953-ban meghalt Sztálin, mi pedig „közkegyelmet” kaptunk. Összehívtak mindenkit, és közölték: „Önökkel itt egy tévedés történt. Felejtsék is el, mert ha beszélnek róla, visszakerülnek ide.” A történe-lem egyik legcinikusabb, „elbocsá-tó, szép üzenetével” járt egy határo-zat is, amely megtiltotta, hogy korábbi lakóhelyünk vagy Buda-pest közelébe menjünk – ha így lett volna, már ’56 előtt kitör a forrada-lom… Szóval az álságos módon „telepeseknek” nevezett foglyok egyszer csak szabadok lettek, s köz-ben fogalmuk sem volt arról, hogy a rendőrség a halálukig, illetve a rendszerváltásig megfigyeli őket.A Hortobágy sötét múltjáról csak nagysokára, négy évtized múltán kezdtek napvilágot látni a vallomá-sok, amelyek több ponton is hasonlóságot mutattak. „Nem mese volt a szögesdrót”, mondta az egykori rab többek közt azok-nak a fiataloknak, akik szintén részt vettek az emléknapon. A Nagyka-nizsai Polgári Egyesület által meg-hirdetett, tematikus történelmi versenyen hét középiskolai csapat indult. A szervezet elnökhelyette-se, Papp János elmondta, a jövőre nézve fontos, hogy minden újabb nemzedék megértse: a szocializ-musnak nemcsak a gyakorlatával, hanem az elméletével is baj van.NEMES Dóra„A szocializmusnak nemcsak a gyakorla-tával, hanem az elmé-letével is baj van…” Dénes Sándor és dr. Lugos Margit a kanizsai emléknapon (Fotó: Gergely Szilárd)„Önö kkel itt egy téved és történt” Február 25-én országszerte fejet hajtottak a kommunista rezsim több mint százmillió áldoza-ta előtt. Nagykanizsán az emlékezés közép-pontjában a Hortobágyra elhurcolt családok áll-tak. Az önkormányzat és a Nagykanizsai Polgári Egyesület rendezvényén dr. Lugos Margit idézte fel a kócspusztai kényszermunkatábor borzal-mait, amelyeket nagyapja, a néhai polgármes-ter, dr. Krátky István (1887–1956) oldalán élt át.négy évtizeden átCinizmusés hallgatás
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontAz „Én hobbim” sorozat keretébenTIKALTÓL BOROBUDURIG – VILÁG-ÖRÖKSÉGEK NYOMÁBAN – kiállítás Gelencsér Gábor újságíró gyűjtemé-nyébőlMegtekinthető: március 5-ig.A MURAMENTI FOLTBOSZORKÁK TAGJAINAK KIÁLLÍTÁSAMegtekinthető: március 18-ig.Március 3. (vasárnap)DANCESTAR HUNGARY 2019.A Dancestar világkörüli turnéja ismét Magyarországra érkezik. Kvalifikáld magad és csapatodat, hogy képvisel-hesd országodat a Dancestar döntő-jén.Hivatalos honlap: www.dancestar.org. Szervezők: Szan-Dia Fitness Sport Club, Vágó Lászlóné (30/500-9555).Március 4. (hétfő) 17.30 óra „SZÍNEK ZENÉJE” – Macsekné Sipos Anita festő kiállításaMegnyitja: Lengyák István, a Magyar Kultúra lovagja.Közreműködik: a Napsugár EgyüttesMegtekinthető: március 20-iga színházi előcsarnokban.Március 5. (kedd) 19 óraBUDAPEST BÁR KONCERTA Budapest Bár zenekar: Farkas Róbert (hegedű, gitár), Farkas Mihály (cimbalom), Ökrös Károly (harmoni-ka, zongora), Farkas Richárd (bőgő), Kisvári Ferenc (dob) . Belépődíj: I. hely 5 500 Ft, II. hely 4 900 Ft.Március 6-7. (szerda-csütörtök)Gyermekszínházi bérletLÚDAS MATYI – zenés mesejáték. (Forrás Színházi Műhely és a Zentai Magyar Kamaraszínház)Március 6.: 10 óra Mazsola bérlet, 13 óra Hápi bérlet, 14.30 óra Tapsi bérlet. Március 7.: 10 óra Vackor bérlet, 14 óra Manó bérlet.Belépődíj: 900 Ft (Jegyek korlátozott számban válthatók.)Március 6. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek. Zenés, táncos, bábos foglalkozás.Vezeti: Vajda Margit. Jelentkezni és érdeklődni lehet: a 30/616-08-47-es telefonszámon.Március 6. (szerda) 17 óraÖTVEN ÉV ÉRMEI (1969-2019) – kiál-lítás a Magyar Éremgyűjtők Egyesüle-te Nagykanizsai Csoportja fennállá-sának ötven éves évfordulója alkal-mából. Megnyitja: Dénes Sándor polgármes-ter. Megtekinthető: március 14-ig a földszinti előcsarnokban.Március 7. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alka-lom.Március 7. (csütörtök) 14 óra A KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS VESZÉLYEIElőadó: Lovkó Balázs r. százados, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársa. A program a Napraforgó Szenior Örömklub és a HSMK közös rendezvénye.Március 8., 22. (péntekenként)17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sán-dor. A részvétel díjtalan.Március 10. (vasárnap) 8-13 óraORSZÁGOS ÉREMGYŰJTŐTALÁLKOZÓÉrem- és bélyegbörze, ingyenes árbecslés és szaktanácsadás.50 éves a Magyar Éremgyűjtők Egye-sületének Nagykanizsai CsoportjaÖTVEN ÉV ÉRMEI (1969-2019) – kiállí-tás a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai Csoportja fennállásá-nak ötven éves évfordulója alkalmá-ból.Szervező: a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Cso-portja és a Kanizsai Kulturális Köz-pont.A rendezvény védnökei: Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parla-menti államtitkára, Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a térség országgyűlési képviselője, Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere.A rendezvény támogatói: Nagykani-zsa Megyei Jogú Város Önkormány-zata, Kanizsa-hetilap.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázMárcius 2. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncos foglalko-zásokMinden szombaton 9 órától. 6-8 éves gyermekek jelentkezését várják. Fog-lalkozásvezető: Tóth István néptánc-pedagógus.A foglalkozás időtartama: 45 perc. Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30-894-2603-as tele-fonon.Részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hó.ProgramajánlóFebr. 28. - márc. 5. 15:30, 17:45, márc. 6-án 15:30-kor ÍGY Neveld A SárKÁNYodAT 3. amerikai animációs kalandfilmFebr. 28. - márc. 6. 17:15 KölcSÖNLAKÁS magyar film Febr. 28. - márc. 6. 17:30 BOHÉM RAPSZódIA angol-amerikai zenés filmFebr. 28. - márc. 6. 19:30 Boldog HAlálNApot! 2 amerikai horrorFebr. 28. - márc. 6. 20:00 derMESZtő HAJSZA amerikai akciófilmFebr. 28. - márc. 6. 20:00AMIT NEM AKARSZ tudNI A SZÜleIdről amerikai vígjátékMárc. 2-3-án 15:00 ALITA: A HArc ANGYALA amerikai-kanadai-argentin sci-fiMárc. 6-án 19:00 MArvel KAPItáNY Premier előtt! amerikai sci-fifebruár 28- március 6. MűsoraMindenük megvan, csak pénzük nincsNehéz időkben nehéz döntéseket kell hoznia az Amit nem akarsz tudni a szüleidről című vígjáték főszereplőinek. Frank (Alec Baldwin) és Nancy (Salma Hayek) egyetlen gyermeke épp most ment egyetemre, ők meg visszatérhetnek gazdag, előkelő környéken lévő házukba. Pénzük azonban egyre inkább fogy, ezért mind szélsőségesebb intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy fenn tudják tartani a látszatot. Egy látszólag mes-teri tervet eszelnek ki: pár hónapra kiadják a szomszéd házát, amíg nyaral. Ám a tökéletes terv rémálommá válik, amikor tévesen őket rabolják el, és amelynek eredményeképpen szembe kell nézniük a kemény valósággal. Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2019. 03. 01. | 9KultúraA Cseresznyevirágzással nem pusztán a közelgő tavaszt szeret-ték volna megsürgetni a múzeum munkatársai: a tárlat két fontos évfordulónak is emléket állít.– Sass Brunner Erzsébet idén lenne 130 éves, illetve a japán-magyar diplo-máciai kapcso-latok 150 évvel ezelőtt indultak el – magyarázza Tugya Beáta, a kiállí-tás kurátora. – A festőmű-vész és lánya nem csupán Nagyka-nizsán ismert, életművüket azon-ban a legtöbben Indiához kötik. Azt már csak kevesen tudják, hogy Japán mennyire termékeny állo-mása volt pályafutásuknak.Az érdeklődők 70 festményt néz-hetnek meg a kelet-ázsiai szigetor-szágban készült alkotások közül, a fotónagyítások pedig a két nő otta-ni mindennapjaiból villantanak fel pillanatképeket. A kiállítás megnyi-tóján – az amúgy nagykanizsai gyökerekkel rendelkező – dr. Mecsi Beatrix japanológus művé-szettörténész beszélt részletesen az 1935 és 1937 közötti időszakról, illetve az utazás előzményeiről.– Regénybe illő a család történe-te, amely 1908-ban kezdődött. Ebben az évben érkezett Nagyka-nizsára Brunner – művésznevén Sass – Ferenc, hogy festőiskolát nyisson. Tervét olyannyira siker koronázta, hogy már az első nap beirat-kozott a helyi rendőr-kapitány, Farkas Ferenc lánya. Erzsé-bettel rövidesen egymásba szerettek, és összeházasodtak. Közös kiállítá-saik nyíltak, majd 1910-ben meg-született gyermekük, Erzsébet.Dr. Mecsi Beatrix rámutatott: a család életében gyökeres válto-zást hozott az első világháború. Sass Brunner Ferenc megtört művészként képtelen volt újra ecsetet fogni, felesége azonban nem adta fel az álmait. Tovább alkotott, közben figyelme a miszti-cizmusra és az akkoriban Európa-szerte és Magyarországon is egyre népszerűbb indiai polihisztorra, Rabindranáth Tagoréra terelődött. Egy álom hatására úgy döntött, Indiába megy – a kalandos utazás-ra lánya is elkísérte.Útjuk Itálián és Egyiptomon keresztül vezetett Indiába, ahol egészen 1935-ig éltek. Mikor már tervezték a visszatérést az öreg kontinensre, az anyán heves láz tört ki: azonnal el kellett hagyniuk Indiát, így felszálltak a legközelebb induló hajóra, ami Japánba vitte őket...– Noha gyakorlatilag egy vélet-lennek köszönhető, hogy a felkelő nap országába kerültek, de a Japánhoz fűződő kapcsolatuk nem csak emiatt érdekes – meséli a szakember. – Sass Brunner Erzsé-bet és Brunner Erzsébet a többi nyugati művésztől eltérően nem az egzotikumot kereste: ott készült képeik saját belső lényüket, gon-dolkodásukat és művészi prog-ramjukat tükrözik.Az anyát már korábban is tájké-peiről ismerték, s ez az érdeklődé-se Japánban is megmaradt. A Fudzsi szent hegye rendre megih-lette, ahogy a víz és a sziklák talál-kozása is. Nem topográfiai hiteles-séggel festett – ezek sokkal inkább belső tájképek, amelyek a termé-szet mélyebb erői iránti érdeklő-déséről és érzékenységéről árul-kodnak, hangsúlyozza dr. Mecsi Beatrix. Az állandóság és a válto-zás egymás melletti megjelenítése vissza-visszatérő témája volt.– Lányát, Erzsébetet ezzel szem-ben jobban lekötötték a portrék és az életképek, de igazából őt sem a külső jegyek foglalkoztatták. Ehe-lyett az ott élők belső lényének, lelkének a megörökítésére töreke-dett. Ahogy arra több írásában is utalt: mindketten Japán esszenciá-ját akarták megragadni.Ugyanezt több velük készült interjú is alátámasztja – valóságos sztároknak számítottak, akiket folyamatosan ostromoltak az újságírók. Legalább négy kiállítá-suk nyílt az ott töltött évek alatt, de Japánban jelentették meg az Indi-áról szóló könyvüket is, sőt, még a magyar kultúrát is népszerűsítet-ték. A Cseresznyevirágzáson 15 olyan festmény is látható, amely magyar vonatkozású. Több ezer kilométer távolságban sem feled-keztek el hazájukról, ahová – igaz, csak rövid időre – 1938-ban tértek vissza.NEMES DóraTávoli országba, de egyúttal belső utazásra is hív a Thúry György Múzeum legújabb kiállítása. A Cseresznye- virágzás a két nagykanizsai festőművész, Sass Brunner Erzsébet (1889–1950) és lánya, Brunner Erzsébet (1910–2001) Japánban töltött éveibe enged bepillantást. A tárlat március 30-ig látható a Magyar Plakát Házban.A tárlaton 70 festmény tanúskodik a Japánban töltött évekről (Fotó: Gergely Szilárd)és belső utazásEgzotikum A kiállításon Rákóczi Ferenc páncélzatai is láthatókA cseresznyevirág (japánul szakura) nemzeti jelkép és a japán identitás része, olvas-ható a Wikipédián. A cseresz-nyefák általában pár nap alatt elvirágoznak – az apró rózsa-szín és fehér szirmok hullása az élet szépségére és múlan-dóságára emlékeztetik a helyieket. Japánban évszáza-dok óta tartanak a virágzási időszakban virágnéző ünnep-séget, úgynevezett hanamit, amikor az emberek piknikko-saraikkal kivonulnak a sza-badba, és gyönyörködnek a virágokban.
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KREreSZ-tan-folyamunkra jelentkezésMÁRCIUS 13., SZerdA 16.00 ÓRA*2018. július 1-től az 55/2018.(III.23.) Kormányrendelet szerint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja visszaigényelhető. Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra. Következő GKI VIZSGA: március 23., a jelentkezési határidő március 6-ig!réSZLET FIZetéSI KED VEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám 06-30/491-7051 29 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2018-4. né. VSM: “B” E: 65,33% F: 57,89% - “C”E:84,31 % F:85,19% ÁKÓ: “B” Gy: 148,17% “C” Gy: 100,43% / KK: “B”159.000.-Ft/fő. “C”:176.000 Ft)VISSZA-TÉRTA RÁDIÓ!FM 95,6 MHz
2019. 03. 01. | 11kultúra pluszAz összművészeti seregszemlét 1998 óta rendezik meg Nagykanizsán, a rendezvény 2000-re a város kiemelt fesztiváljává nőtte ki magát, valamint beválasztották a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének tagjai közé. A több mint 20 év során számos híres művész és együttes ellátogatott a városba. Erre pedig vevő a publikum.– Amikor a Kanizsai Kulturális Központ létre-jött, bővült a helyszínek száma. Így már a HSMK, a Medgyaszay Ház, illetve a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Ház is a Tavaszi Művészeti Fesztivál rendelkezésére állt, de elő-fordult az is, hogy a Felsőtemplom, a Kór-házkápolna, illetve a református templom szolgált helyszínéül egy-egy – általában zenei – eseménynek. A 2019-es tavaszi fesztivál is felvonultatja a teljes művészeti palettát. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a kezdeménye-zést, hiszen így a színházművészet, a komoly- és a könnyűzene, valamint a jazz képviselői mellett a népi kultúra, s a helyi illetőségű művészeti csoportok is helyet kaphatnak – fogalmazott Kovácsné Mikola Mária, a Kani-zsai Kulturális Központ igazgatója.A Tavaszi Művészeti Fesztivál szervezőinek már a kezdetektől az egyik fő célja az volt, hogy a helyi kulturális élet kiemelkedő egyéni-ségeinek, együtteseinek is lehetőséget bizto-sítsanak. Ez idén sem lesz másként. – A nagykanizsai ORFF Ütőegyüttes egy izgalmas műsorral lesz a vendégünk a Med-gyaszay Házban, hiszen mind a három cso-portjukat megismerhetik az érdeklődők. Raj-tuk kívül még egy helyi kötődésű fiatalember szerepel a fesztiválon. Április 5-én a Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Varga Dáni-el Quartet ad koncertet. Az együttes névadója kanizsai születésű, 27 éves, és jelenleg a grazi zeneművészeti egyetemen tanul. Egy nemzet-közi társasággal érkezik majd – tette hozzá Kovácsné Mikola Mária. Az idei kulturális programsorozat a tavaly elhunyt Peterman Károly munkássága előtt tisztelgő emlékkiállítással kezdődik. A tárlat-ban olyan fotók is helyet kapnak, amelyek még sosem szerepeltek a nyilvánosság előtt. A március 25. és április 6. közötti két hétben Nagykanizsára érkezik a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Zorán is. A magyar dalszerző legenda és ikonikus előadó március 26-i fellé-pésének repertoárjába azok a dalok kerülnek be, amelyek nem számítanak kifejezett kon-cert-slá-gernek, mégis elnyerték a rajongók szimpátiáját. A meghívott vendégek közül szintén a Kos-suth-díjasok táborát erősíti Berecz András, aki mesemondó estjével lép majd fel Dél-Zala fővárosában. A 2019-es Tavaszi Művészeti Fesztiválon az élet értelmét is megfejthetik az érdeklődők, hiszen az Örkény István egyper-ceseiből álló, zenés irodalmi esttel érkezik a szintén Kossuth-, valamint Jászai Mari-díjas Mácsai Pál és Lukács Miklós. A rendezvényt a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye zárja a Medgyaszay Házban.MIKÓ-BARÁTH GyörgyMárcius végén kezdődik a Tavaszi Művészeti Fesztivál. A több mint 20 éves múlttal rendelkező program- sorozatban idén is országos és világhírű, valamint a helyi kulturális életben jelentős szerepet betöltő művészek és együttesek szórakoztatják közel két héten át az érdeklődőket. kultúraTavasz a kultúrában,a tavaszban
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 03. 01. | 13MagazinA finn kezdeményezésű nemzetközi akcióhoz már évek óta csatlakozik a Kani-zsai Futóklub, idén azonban némileg szakí-tott a hagyományokkal a közösség, hiszen mindenki maga választotta meg, hogy mennyit fut. Már a kora reggeli órákban szorgoskod-tak a szervezők a Zöldtáborban, hiszen – kanizsai sajátosságként – helyben sütött fánk és lángos is várta a Yours Truly futás résztvevőit. A kilométergyűjtő akció egy-ben szintfelmérő is volt a sportolók számá-ra. A közösségi akcióhoz csatlakoztak a kanizsai Spartan-harcosok is, akik gőzerő-vel készülnek a március utolsó hétvégéjén a Csónakázó-tóhoz visszatérő akadályfutó versenyre. Az idei kanizsai Yours Truly futáson 58-an vettek részt. A sportolók összesen 650 kilo-métert és 340 métert tettek meg.Yours Truly Fotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésJátssz új sorsjegycsaládunk bármelyikével és nyerd meg az akár 50 millió forintos főnyereményt!11802-000089-9-08412001-000081-3-04911902-000031-7-043Részletek a lottózókban és a www.szerencsejatek.hu honlapon.LD-SZRT-Arany_ezust_bronz_sj_bevezetes_PRINT_202x270.indd 12019. 01. 28. 11:43
2019. 03. 01. | 15hirdetésKKI_2019_202x270_02.indd 12019. 02. 19. 13:10
2019. március 2.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40320:00-08:002019. március 3.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53119:00-06:002019. március 4.BENU Gyógyszertár Nagykani-zsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002019. március 5.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002019. március 6.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002019. március 7.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002019. március 8.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánsavanyú káposzta 520 Ft/kgnarancs 300-400 Ft/kgkelkáposzta 500-600 Ft/kgsárgarépa 400 Ft/kgpetrezselyemgyökér 1400 Ft/kgfilézett csirkemell 1450-1530 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások03. 05. 09:30-12:30 Vásárcsarnok 03. 05. 14:30-16:30 Zalakomár, művelődési ház03. 07. 14:00-18:00 Kanizsa CentrumAdj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletHírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huHa tudni akarja…!SzolgáltatásNyugdíjas dajka kisgyermek felügyeletét vállalja Nagykanizsán. Érd.: 30/240-3354.
2019. 03. 01. | 17SzolgáltatásÉvfordulók, eseményekMárcius 4.1832. március 4-én halt meg Jean-Francois Champollion, az egyiptomi hieroglifikus és démotikus írás megfejtője1890. március 4-én adták át a Forth Bridge-hidat. Skócia ikonikus építménye még ma is építészeti csodának számítMárcius 5.1512. március 5-én született Gerardus Mercator flamand térképész, az első modern térkép megalkotója1827. március 5-én halt meg Alessandro Volta, az „elektromos perpetuum mobile”, az elem ősének feltalálója1922. március 5-én született Pier Paolo Pasolini olasz író, költő és filmrendezőMárcius 6.1475. március 6-án született Michelangelo Buonarotti, az olasz reneszánsz kimagasló mestere, egyike a képzőművészet legnagyobb alakjainak1899. március 6-án szabadalmaztatták az Aspirint1900. március 6-án halt meg Gottlieb Daimler. A német mérnök gyárában született meg az első Mercedes autó1927. március 6-án született Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író, újságíró, kiadó és politikai aktivista. Szerinte: „Az ember nem akkor hal meg, amikor szeretne, hanem amikor lehet.”1967. március 6-án halt meg Kodály Zoltán háromszoros Kossuth-díjas zeneszerző, zenetudós, az MTA tagjaMárcius 7.i. e. 322. március 7-én halt meg Arisztotelész görög tudós és filozófus, a modern európai tudomány atyja és előfutára1957. március 7-én volt az ötöslottó első sorsolása; 1.505.546 szelvény érkezett a játékbaAz előző heti rejtvJTVény meGFeJTése:A nagy küzdelemben elért győzelem édesebb az ölünkbe pottyant sikernél.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPkaKAmaraElnökségi ülés Kamaránk 2019. február 11-én tar-totta az új év első elnökségi ülését. Itt dr. Polay József elnök beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak legfonto-sabb eseményeiről, összegezte a 2018. év eredményeit, majd tájékoztatta a jelenlévőket a tervezett 2019-es ren-dezvényekről.Kaproncai látogatásNagykanizsán Nagykanizsán tett látogatást 2019. február 20-án Darko Masnec, a kaproncai főispán gazdasági helyettese, melynek alkalmával találkozott Dénes Sándor polgár-mesterrel, dr. Polay Józseffel, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, valamint Rodekné Hederics Erikával.A látogatás elsődleges célja az volt, hogy egyeztessenek az európai projek-tek közös megvalósításáról, amelyekben leginkább a kis- és középvállalkozók érintettek, de szóba kerültek turisztikai és kulturális programok is. A két város a jövőben a gazdasági kapcsolatokat is szorosabbra kívánja fűzni egymással. Innovációs fórumAz Országos Innovációs Fórumot Nagykanizsán dr. Polay József, a Nagy-kanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg február 14-én. A nagy érdeklődéssel kísért eseményen mintegy 80 vállalkozás szerzett hiteles információt a következő időszak inno-vációs pályázati lehetőségeiről. Kiemelt eseményünkön előadást tartott többek között dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, Szilágyi László, az Innovációs és Technológiai Minisztéri-um főosztályvezető-helyettese, Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója, dr. Vonderviszt Ferenc, a Pannon Egyetem rektorhe-lyettese, Mészáros Gergely EU-refe-rens, Lenkeyné Bíró Gyöngyvér, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasz-nú Nonprofit Kft. divízió igazgatója, valamint dr. Kovács Eszter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi ügyintézője. A rendezvény lehetőséget adott a résztvevőknek arra, hogy feltér-képezzék a helyi és megyei szakmai tapasztalatokat, ugyanakkor elsődleges céljának tekintette többek között a megújuló innovációs környezet főbb irányainak bemutatását, a pályázói kör kiszélesítését, a szakmai vélemények és tapasztalatok begyűjtését, továbbá a partneri kapcsolatok erősítését. A ren-dezvény tájékoztatással szolgált a terve-zett támogatási lehetőségekről is.Adófórum Nagykanizsán 2019. január 24-én rendezték a nagykanizsai kamara szervezésében az adófórumot, amelynek célja, hogy az aktuális jogszabályváltozásokról tájékoztatást nyújtson a helybeli vál-lalkozóknak. A fórumon, amelyen 70-80 vállalkozó vett részt, elsősor-ban a személyi jövedelemadót és az általános forgalmi adót érintő idei változásokról, ezen belül is az ingat-lan-bérbeadás adózásáról esett szó. A legjelentősebb változás, hogy 2019. január 1-től a rezsiköltségek nem minősülnek bevételnek, emelte ki dr. Lázár József, a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatóságának osztályvezetője. Gyógyászati eszköz átadásaA Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Bicsák Miklós könyvkötő mester támogatásával a Kanizsai Dorottya Kórház csecsemő- és gyermekgyógyászati osztálya új, nagy értékű EKG-berendezéshez jutott, amelyet február 7-én adtak át a kórház gyermekosztályán. Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
2019. 03. 01. | 19kamaraSzakképzési Híreink Pályaorientációs hírek Decemberben két általános iskola – a Gelsei Weöres Sándor Általános Iskola és a Hevesi Sándor Általános Iskola – pályaorientációs napjának szervezésében és lebonyolításában vettek részt kamaránk pályaorientá-ciós tanácsadói. Az intézményekbe előadókat szerveztek, akik egy-egy szakmát mutattak be, illetve az Euro-skills 2018 versenyen kőfaragó szak-mában 3. helyezést elért Balogh Krisztián mesélt a diákoknak a ver-seny élményeiről és a felkészülési idő-szakról. Januárban a nagyrécsei iskola 8. osztályos diákjainak szerveztünk üzemlátogatást. A Kanizsa Pékség Zrt., a HEAT-Gázgép Kft. és a Scania Hungaria Kft. fogadta a pályaválasz-tási döntés előtt állókat. A látogatás során a tanulók különböző szakmák-kal, munkakörnyezettel ismerkedtek és betekintést kaptak az üzemekben folyó munkafolyamatokba. Figyelemfelhívása tanulók pénzbelijuttatásának változásáraA szakképzési törvény előírja, hogy a gyakorlati képzőhely a gya-korlati képzési idő alatt a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanulószerződésben megha-tározott feltételekkel és mértékben. A tanulónak járó kezdő juttatás mér-tékét a tanulószerződés 9. pontja tar-talmazza, amely a gyakorlati képzés kezdetétől az első félév minden hónapjában megilleti a tanulót. A szakképzési törvény szerint az ezt követő félévekben az emelés mérté-két a tanuló szakmai tantárgyakból elért iskolai tanulmányi átlaga, illet-ve a gyakorlati képzőhelyen a gya-korlati oktató által adott gyakorlati jegy átlaga határozza meg. Ha a tanu-ló félévkor valamely tárgyból elégte-len osztályzatot kap, akkor a követ-kező félévben a pénzbeli juttatása nem emelhető, az előző félévivel egyezik meg. Ha a tanuló évismétlés-re kényszerül, akkor pénzbeli jutta-tása az első megismételt félévben a korábbi juttatásának a fele. A megis-mételt év második félévében – ha a tanuló félévkor nem bukott – az egy évvel korábbi juttatásának mértéké-vel egyezik meg. Ha a tanuló esti oktatás munkarendje szerinti fel-nőttoktatásban vesz részt, akkor a neki járó kezdő pénzbeli juttatás a nappali tagozatos tanulót megillető juttatás 60 százaléka, illetve a követ-kező félévekben az esedékes emelés mértékének is mindössze a 60 száza-léka illeti meg.Az emelés/csökkentés minden tanulóra érvényes egységes szem-pontrendszer szerinti mértékét a gya-korlati képzőhely határozza meg, és a tanulószerződésben kerül rögzítésre.Ezúton is szeretnénk felhívni a gyakorlati képzőhelyek figyelmét, hogy 2019. január 1-jétől emelkedett a minimálbér, ebből következően a tanulók január havi pénzbeli juttatá-sának emelése is szükségessé vált. Február 10-éig már az új minimálbér szerint kalkulált összeget kellett utal-ni a tanulók által megadott bank-számlaszámra.A tanulók január 28-tól új félévet kezdtek meg, emiatt a tanulmányi átlaguktól függően is változik a nekik járó pénzbeli juttatás mértéke február hónaptól, amelyet március 10-éig szükséges banki átutalással kiegyen-líteni.„A jó szakma felér egydiplomával” – véget ért az SZKTV írásbeli elődöntőjeA Magyar Kereskedelmi és Ipar-kamara 2019-ben is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), kibővítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel (OSZTV).A versenyek célkitűzése a gyakor-latigényes, „fizikai” szakmák – bele-értve a ráépülő, magasabban kvalifi-kált szakmákat is − társadalmi presz-tízsének és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén, „A jó szakma felér egy diplomával” szlogen jegyében.A verseny elődöntőit − a hagyomá-nyoknak megfelelően − országosan a területi kamarák szervezték és bonyo-lították le, a budapesti döntő a szak-mai megmérettetés mellett nagysza-bású fesztivál keretében zajlik.Az elődöntők országosan január 7. és 24. között zajlottak a megyei és a városi kamarák rendezésében. Kama-ránk szervezésében 12 szakmában több mint 60 tanuló vett részt a verse-nyen. Idén is megmérettették tudásu-kat az asztalosok, kárpitosok, festők, elektronikai technikusok, gépgyár-tás-technológiai technikusok, vil-lanyszerelők, egy szakács, vendéglá-tásszervező-vendéglősök, épület- és szerkezetlakatosok, hegesztők, gépi forgácsolók, logisztikai ügyintézők.SZKTV dolgozatokmegtekintéseA versenyzők február 6-án tekint-hették meg kijavított dolgozataikat a versenyszabályzatnak megfelelően. A betekintésen 24 tanuló jelent meg. Az országos döntőre „XII. Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel 2019. március 12-14-e között Budapesten, a Hung-expo Vásárközpont F, G és D pavilon-jában kerül sor.Nagykanizsaitovábbjutókaz SZKTV válogatójáraA szakmai versenyek válogatójára továbbjutott 3 nagykanizsai tanuló. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiumából 2 fő gépgyártás-technológiai technikus és 1 fő gépi forgácsoló tanuló vehet részt az orszá-gos szóbeli és gyakorlati versenyen.Változások a tanulókatmegillető kedvezményes étkeztetésben2019. január 1-től az Erzsébet-utal-vány jövedelemként adózik. Az utal-ványt forgalmazó cég megszüntette a gyártást, és új utalványokat, új kár-tyát már nem lehet rendelni erre az adóévre. Azok a képzőcégek, amelyek esetében 2018. december 27-ig az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. bankszámláján a tervezett összeg jóváírásra került (továbbá az utalvá-nyokat ki is osztották a tanulóknak, vagy az adott összeggel a kártyájuk feltöltése 2018-ban megtörtént), még élhetnek ezzel a lehetőséggel. Ez volt az egyik legelterjedtebb nem pénzbeli juttatási forma a kedvezményes étkez-tetés biztosítására, így sok képzőcég most nehéz helyzetbe került. Szakmai vélemények alapján a SZÉP kártya nem nyújt elfogadható megoldást, mivel azt a Széchenyi Pihenőkártya kibocsátásának és fel-használásának szabályairól szóló 76/2018. Kormányrendelet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (5) bekezdés d) pontja szerint csak mun-káltató adhatja munkavállalónak. A jogszabályok fogalom-meghatározása alapján a képzőcég a tanuló vonatko-zásában nem tekinthető munkáltató-nak, a tanuló pedig ilyen értelemben nem munkavállaló. A következő lehetőségek nyújthat-nak megoldást a tanulók kedvezmé-nyes étkeztetésével kapcsolatban:Meleg étkeztetés:• Saját helyszínen megoldva (pl. étterem, munkahelyi étkezde, büfé)• Külső szolgáltató igénybevételével (pl. ebédrendelés)Hideg étkeztetés:• Képzőhelyen működő szolgáltató által (pl. kereskedelem) biztosított hideg étkezés• Külső szolgáltató igénybevétele: élelmiszer vásárlásaA gyakorlati képzőknek a fenti lehetőségek közül választva kell meg-találniuk a számukra és a tanulók szá-mára is leginkább ideális megoldást. A viszonylag állandó helyszínen tevé-kenykedő képzőhelyre érdemes inkább meleg ételt rendelni. Ahol ez nem lehetséges, élelmiszer vásárlással célszerű az étkeztetést megoldani. (Megjegyzés: A 4/2002-es OM ren-delet szerint meleg vagy hideg élelem formájában biztosítandó kedvezmé-nyes étkeztetésnek, mint előírásnak továbbra sem felel meg az, ha ezt a jut-tatást készpénzben biztosítja a gya-korlati képző. Ezért ez nem javasolt megoldás. Megjegyzendő az is, hogy ha a gyakorlati képző a tanulónak a tanulószerződésben rögzített pénzbeli tanulói juttatáson felül nyújt kész-pénzt, az személyijövedelemadó-köte-les juttatás, mert az az Szja. tv. szerint „egyéb nem önálló tevékenységből származó adó- és járulékköteles jöve-delemnek” minősül, és a tanulónak személyijövedelemadó-bevallási és -fizetési kötelezettsége keletkezik.)Gyakorlati oktatói képzésA szakképzési törvény változása miatt 2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítván�-nyal rendelkező szakemberek foglal-kozhatnak tanulóval az iskolai rendsze-rű szakképzésben, kivéve, ha az oktató mestercímmel vagy felsőfokú végzett-séggel rendelkezik az adott szakmában, illetve betöltötte a 60. életévét.A képzőhelyeket érintő főbb válto-zásokról és a kamarai gyakorlati okta-tói képzésről 2019. március 11-én 14 órai kezdettel tájékoztatást tart a Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipar-kamara (Nagykanizsa, Ady u. 1.).Bővebb információért keressék fel honlapunkat (www.nakkik.hu)!Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-ITM-4/2018/TK/13 számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. március 2-8.Március 2., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Székely gazda, 02:45 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Székely gazda, 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 A jövő biztonsága - Társadalombizto-sítás és öngondoskodás II. rész (előadás), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Kanizsa TV Filmklub: A fáraó bosszúja 2. rész (kalandfilm), 21:10 Székely konyha, 21:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:50 Lapozó.Március 3., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 A jövő biztonsága - Társadalombiztosítás és öngondoskodás II. rész (előadás), 01:40 Székely konyha, 02:10 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 A jövő biztonsága - Társadalombiztosítás és öngondoskodás II. rész (előadás), 08:10 Székely konyha, 08:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:50 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 15:15 Napi Kanizsa – újra-néző, 15:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet az evangélikus temp-lomban, 19:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztárportré: Csongrádi Kata, 20:20 Jazz-varázs: Vörös Janka e-Series koncertje, 21:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó. Március 4., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Istentisztelet az evangélikus templomban, 01:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 01:40 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Sztárportré: Csongrádi Kata, 02:20 Jazz-varázs: Vörös Janka e-Series kon-certje, 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet az evangélikus templomban, 07:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Sztárportré: Csongrádi Kata, 08:50 Jazz-varázs: Vörös Janka e-Series koncertje, 09:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 12:30 Sztárportré: Csongrádi Kata, 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Tungsram SE Nagykanizsa – Balatonfüredi KSE U21 NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 21:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 22:30 Lapozó.Március 5., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Tungsram SE Nagy-kanizsa – Balatonfüredi KSE U21 NB I B-s férfi kézilabda-mér-kőzés, 03:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Tungsram SE Nagykanizsa – Balatonfüredi KSE U21 NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 09:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:45 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Tungsram SE Nagykanizsa – Bala-tonfüredi KSE U21 NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 14:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Látogató, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 6., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 02:15 Láto-gató, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 08:45 Látogató, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Üzleti negyed (gazda-sági magazin), 13:25 Látogató, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajda-sági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Hargita, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Március 7., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 02:10 Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:40 Hargita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 12:55 Mély(k)víz (játékos vetélkedő-sorozat), 13:25 Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Forgószínpad (a helyi televíziók közös szín-házi magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Creative chef Nagy Esz-terrel, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 8., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 02:15 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 08:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 12:55 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 13:25 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:55 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 20:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális - Hargita, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 03. 01. | 21SportEllentétes félidők mérkőzésén szenvedett vereséget a bajnokság 13. fordulójában a Tungsram SE NB I B-s férfi kézilabda együttese a Budai Farkasok elleni nagykanizsai találkozón. Tungsram SE Nagyka-nizsa (11.)–Budai Farka-sok (8.) 16-18 (11-7)NB I B Nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 13. forduló. Nagykanizsa, Tungsram SE-csarnok, 150 néző. Vezette: Sándor Gy., Szabó B.Tungsram: Miklós – Kovacsics 3, Vadász, Tóth K. 2, Hári 1, Pál Á. 5, Bazsó. Csere: Balogh Á. (kapus), Gazdag 3/3, Balogh P. 1, Bécsi 1, Nagy A., Csalló, Csabai, Gyimesi, Bándi. Edző: Madarász Péter.Jobban nem is kezdőd-hetett volna a nagykanizsai NB I B-s férfi kézilabdázók számára a mérkőzés, hiszen elhúztak már 4-0-ra is, majd a meccs menete éles fordulatot vett, a vendégek egyenlítettek is. Onnantól a dél-zalaiak a közben megszerzett veze-tésüket megtartották, sőt, a kétgólos előnyüket ismét feltornázták négy gólnyira. Még a második játékrész derekáig sem érezhették úgy a vendéglátók, hogy ez a találkozó nem hozható, egy-egy góllal még sikerült is vezetniük, a végjátékot azonban fejben sokkalta jobban bírta a budaörsi együttes, mely a kínálkozó lehetőségeiből valamivel többet értékesítve szerzett értékes két pontot. Szombaton 17 órától ismét hazai bajnokija következik a Tunginak, akkor a tizedik helyen tíz ponttal álló Balatonfüredi KSE U21-es legénységét fogadják a Tungsram SE-csarnokban.POLGÁR LászlóAz eddigi eredmények után mondhatni már a levegőben lógott, hogy a Tungsram SE Nagykanizsa NB I B-s férfi kézilabdacsapatánál edzőváltásra kerülhet sor. Madarász Péter az NB II-ben remek munkát végzett és jó ideig a második vonal-ban sem került elő a tréner-kérdés a csapat szereplése apropóján (mely gárda az ősszel leginkább idegenben szerepelt), a napokban azon-ban a szakmai vezetőség úgy döntött, hogy a somogyi ille-tőségű trénertől az eddig inkább játékos(-edző)ként közreműködő 27 esztendős Gazdag Tibor veszi át a tré-neri feladatokat.– Az együttes, úgy gon-dolom, nagyon beleragadt a túlzott győzelmi kény-szer okozta hatásokba, görcsössé is vált, ezért véleményem szerint is új impulzusokra van szüksé-ge a kanizsai legénység-nek – foglalta össze a vál-tás okait Marczinka Csa-ba, a Tungsram SE szakmai igazgatója. – Madarász Péter érdemeit maximáli-san elismerve éreztük úgy, hogy ezt a lépést meg kel-lett tennünk, amikor még van esély arra, hogy meg-fordíthassuk azt a tenden-ciát, amelyben most a Tungsram gárdája van.A kilencszeres váloga-tott Gazdag Tibor így egy-szeriben a szó szoros értel-mében csapattársai „felet-tese” is lett egyben, s érde-mes a debreceni születésű kézilabdázóról tudni, hogy a csurgói utánpótlásban is eredményesen dolgozik.Keddtől már nem Madarász Péter(középen kék felsőben)irányítja a Tungsramot (Fotó: Gergely Szilárd)Edzőváltás a Tungsram SE-nélTóth Károly Attila (41) és csapattársai előtt újabb hazai feladat áll szombaton (Fotó: Gergely Szilárd)javítanánakSzombaton már tényleg
Attól is tarthattak az aggódók, hogy a nyári időszakhoz képest az utóbbi hetek felkészülési mérkőzései nem a kellő nehézségi fokot hozták, morfondíroz-tak is, hogy a megyés ellenfelekkel szembeni meccsek jó felkészítők-e, ugyanakkor ne felejtsük, a harmadik vonal Közép csoportjának listaveze-tőjét, a Szentlőrinc SE-t idegenben győzték le 2-0-ra Barna László tanítványai, illetve a főpróba az ausztriai Szenteleken is jól sikerült, ahol az SV Stegersbach legénységét győzték le 3-1-re Vittman Ádámék. A nyertes kiruccanás után következ-hetett – már Nagykanizsán – az egyesület hagyományos bálja, s a játékosok az íratlan szabályokat betartva korán ágyba kerültek…A bajnokság a hétvégén rajtol, és a kanizsaiak villanyfényes bajnoki-ra utazhatnak a Ménfőcsanak ott-honába. Nem néznek egyszerű sorozat elé a piros-kékek, hiszen a csanaki túra után érkezik a III. Kerü-let, mehetnek majd a kiesés ellen menekülő Dunaharasztihoz, aztán fogadják a hazai Magyar Kupa-meccse alapján a csoportból kiemelkedő FC Ajkát.– A felkészülés elején is azt mondtam, várjunk az előzetes íté-lethirdetéssel, hiszen betegségek és sérülések is hátráltattak bennün-ket, mostanra pedig úgy vélem, egyenesbe is kerültünk – mondta el a csapat egyik belső védője, a 26 esztendős Major Máté, aki ősszel a nagykanizsaiak valamennyi bajno-ki meccsén kezdőként kapott lehe-tőséget. – Nagyon bízunk abban, hogy felül tudjuk múlni őszi szerep-lésünket a tavasszal. Héthetes volt a felkészülési időszakunk, ami szerin-tem jól sikerült.Nem árt tudni, hogy a labdarúgót szinte vizsgáztathattuk is volna fag-gatózásunkkal, hiszen a télen másoddiplomázott sportmene-dzser szakon a Testnevelési és a Corvinus Egyetem közös szakán.– Hallottuk persze mi is, hogy a szurkolók aggódnak, de vélemé-nyem szerint az új játékosok is erő-sítést jelentenek, és hamar be tud-tak illeszkedni. Az edzőmérkőzések programja, ahogy haladt előre, úgy voltak kimondottan biztató dol-gok, mind védekezésben, mind támadásban. Abban persze nekem is nagy szerepem lehet védőként, hogy hátul még stabilabbak legyünk, ezáltal még inkább le tud-juk redukálni a kapott góljaink szá-mát. Az előkészületi mérkőzéseken már működtek azok a sémák, ami-ket elterveztünk, így összességé-ben pozitívan tekintek a tavasz elé, és előrelépést várok, akár a pontok számát tekintve, akár helyezésben gondolkodva.S hogy kik az újonnan érkezettek? Vajda Roland a Szentlőrinc SE-től érkezett, kvalitásait Barna László vezetőedző még a Bene-akadémiá-ról ismerheti, Kovács Olivér Kazinc-barcikáról jött, de a somogyi vonal végett szintén képben volt a szak-vezetőnél, Ekker Milán pedig a ZTE FC-től teszi át székhelyét az FC Nagykanizsához. A távozók listáját Kondor Kristóf, Péntek Adrián, Szabó Ábel és Szőke Dániel alkot-ta, míg a novemberben súlyos sérü-lést elszenvedő Vlasics Dániel fel-épülése még hosszú időt vehet igénybe.Ne felejtsük azt sem, hogy a dél-zalaiak mérkőzéseinek látogatott-sága a teljes harmadik vonalban elkelő helyen szerepel, ezt sem sze-retnék lerontani a labdarúgók...POLGÁR László22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportMajor Máté (kékben) is azt szeretné, ha a csapat pontokat szerezne, és a tabellán is előrébb lépne (Fotó: Gergely Szilárd)Indul az NB III-as tavaszAhogy múlt nyáron, úgy pénteken is szívesen válaszol majd a csapat szur-kolóinak kérdéseire Kovács Tamás, az FC Nagykanizsa elnöke (Fotó: Polgár László)Újoncként az NB III Nyugati csoportjának hetedik helyén állni egyáltalán nem megvetendő, vallja az FC Nagykanizsa szurkolóinak jó része, ugyanakkor a téli felkészülési időszak időnként az aggodalomról is szólt a dél-zalaiaknál.Az első tavaszi találkozó előtt, pénteken 17 órától a nagykani-zsai futball klubnál a drukkerek számára ismét olyan fórumot szer-veznek, amelynek keretében a szurkolók információkat szerezhet-nek arról, milyen változások történtek a téli holtidényben a csa-patnál, miként is zajlott a héthetes felkészülési időszak, és milyen tervekkel vágnak neki a tavasznak a futballisták. A Bányász-pályán sorra kerülő találkozón Kovács Tamás egyesületi elnök és Barna László vezetőedző is válaszol a futballszerelmesek kérdéseire, mivel a klubnál tisztában vannak azzal, sokakat érdekel a helyi labdarúgás helyzete.reményekAggodalmak utáni
2019. 03. 01. | 23SportBUNYÓS GYŐZELMEKProfi ökölvívó gálán szerepeltek a kanizsai bunyósok. Edzőjük, Tóth László a vecsési találkozóját is megnyerte nagyközépsúlyban, tovább javítva egyéni statisztiká-ját. A fiatalok a Magyarország–Szer-bia korcsoportos válogatott össze-csapáson léptek szorítóba, a 64 kilós kanizsai Mátés Patrik ponto-zással nyert nemzeti színekben, és ezzel a győzelemmel a magyarok 3-2-re legyőzték Szerbiát. A vecsési rendezvényen a kanizsai Salamon László életműdíjat kapott a sport-ágban töltött negyven esztendő elismeréseként. KOMOLYAN VETTÉKBiztos győzelmet aratott a Hód-mezővásárhely otthonában a Kani-zsa VSE OB I B-s vízilabda együtte-se, így ötpontos előnnyel várja újabb idegenbeli bajnokiját. Hódmezővásárhelyi VSC (9.)–Kanizsa VSE (1.) 8-14 (0-2, 1-3, 2-4, 5-5)Kanizsa: Pelle – Vadovics, Sala-mon 2, Dobay G. 4, Dobay P. 1, Mocsári, Fodor. Csere: Hertzka 3, Szilágyi 1, Knézy 2, Horváth B. 1, Balli. Edző: Ludányi Kadosa.Dobay Gergely igencsak elemé-ben volt, hiszen a találkozó első négy találatát ő szerezte, és azt követően is a vendégek kezében volt az irányítás, akik meg sem áll-tak 9-3-as vezetésükig a harmadik negyed végére. Az utolsó nyolc percben aztán mindkét félnél a szellősebb védekezés volt a jellem-ző, de a Kanizsa VSE nem engedte ki a kezéből a biztos győzelmet. A dél-zalaiak ezzel egy hétvége-szerda-hétvége sorozatot zártak le, szom-baton pedig Egerben mérkőznek a tabella nyolcadik helyezettjével.– A pozitívuma megvolt a mér-kőzésnek, hiszen a srácok végig komolyan vették a találkozót, s ezzel a hozzáállással gyakorlatilag esélyt sem adtak a hazaiaknak – összegzett a találkozó után Ludá-nyi Kadosa, a KVSE trénere.A HALADÁS IS KIPIPÁLVAA szombathelyi Haladás VSE ott-honában szerepelt az NB I-es sakk csapatbajnokság legutóbbi fordu-lójában a Tungsram Aquaprofit NSK együttese. A kanizsaiak győz-tesen tértek haza. Haladás VSE-Infraplan (7.)–Tungsram Aquaprofit NSK (2.) 5:7Eredmények (elöl a hazaiak): Kozul–Balogh Cs. 1:0, ifj.Héra–Lenic döntetlen, Jankovics–Volo-kityin 0:1, Németh M.–Erdős dön-tetlen, Markos–Márkus döntet-len, Ruck–Bánusz döntetlen, dr. Kovács G.–Kántor döntetlen, Petényi–Horváth D. 0:1, Kiss A.–Ribli döntetlen, Sárdy–Aczél dön-tetlen, Némethné Lakos N.–ifj.Galyas 0:1, Borhy– Gara T. döntet-len.A 7:5-ös kanizsai győzelem, ahogy az eredmény is sugallja, nem volt egyszerű, alaposan meg kellett dolgozni a sikerért.– Óriási meccs volt, tele izgal-makkal – foglalta össze a találkozót a kanizsaiak csapatvezetője, Papp Nándor. – A szombathelyiek gya-korlatilag mindent feltettek a győ-zelemre, s jellemző a csatározásra, hogy Galyas Miklós mérkőzésének kivételével gyakorlatilag vala-mennyi az ötödik óra végén dőlt el. A Tungsram Aquaprofit NSK II NB I B-s sakkcsapata is Szombathelyre látogatott, ahol a Haladás VSE-In-fraplan II ellen ülhettek asztalhoz játékosai. A második számú kani-zsai sakkozó egység nem tudta folytatni idei jó sorozatát (a bala-tonfürediek után a Tapolcát is 6,5:5,5 arányban győzték le), mivel ezúttal a Hali 7,5:4,5-re nyert. A nagykanizsaiak közül Horváth Csongor Endre és Miseta Nóra győzött a partijában, míg Bodó Norbert, Kobán Bálint, Krutti Valér, Ladá-nyi Zsolt és Orsó Miklós remizett. A dél-zalaiak így sem állnak rosszul, hiszen a táblázaton a negyedik helyet foglalják el tíz meg-szerzett csapatpontjukkal. DANCE STARVasárnap ismét látvány-táncosok költöznek a HSMK-ba, hiszen a Szan-Dia FSC szervezésé-ben a Dance Star világverseny válogatóját rendezik Nagykani-zsán. Összesen 749 versenyző nevezett, és a magyar csoportok mellett lesznek fellépők Düssel-dorfból és Bécsből is. Összesen 211 koreográfiát láthat a nézőközön-ség, az első kategória versenyei 8 órakor kezdődnek, a nap utolsó gyakorlatára pedig 18.30-kor kerülhet sor az akrobatikus tánc, a balett, a folklór, a videoklip, a musi-cal, a hip-hop, a kortárs, a jazz, az open és a lírai mezőny sokaságá-ban.Összeállította: POLGÁR LászlóTóth László(balról) és Mátés Patrik Vecsésrőlgyőzelmet hozott, Salamon László pedig életműdíjat kapottA Kanizsa VSE magabizto-san vezeti a bajnokságot (Fotó: Kanizsa TV)SportsorokA DanceStar-válogatón jó esélyekkel indulnak a kanizsaiakLICITFELHÍVÁSA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagy-kanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a 2019. március 10-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra.HetETi vásár és HASZNáLTCiKK vásár a KALMár u. 6. SZ. ALATTi CSAR-NOK üZLETHáz föLDSZiNTJéNEK C és D SZEKTORáBAN, VALAMiNT a PARKOLó kiJELöLT TERüLETén:licitálási alapdíj: parkoló: 24.000 Ft/árusítóhelyüzletház: 9.600 Ft/félasztaljelentkezési határidő: 2019. március 10. 12.00 óraaz árverés ideje: 2019. március 10. 12.00 óraA licitálási hirdetmények, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megte-kinthető. Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeleteÁrverés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás iroda
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKKarádi Gyula pedagógus Baján töltötte a gyermekkorát, ebből adódóan minden héten készített halas ételt a családja. Amikor Kanizsá-ra került, ki kellett derítenie, hol jut élőhalhoz. Mivel a horgászásra nincs ideje, karácsonyra és húsvétra élőhalat vásárol, máskor pedig az áru-házakat keresi fel fagyasztott halért. Karádi Gyula ezúttal egy halból készült elő- és főétel receptjét osztotta meg olvasóinkkal, hangsúlyozva, hogy a magyarok viszonylag kevés halat esznek, pedig nagyon egészséges. Vörös húsú tonhal steak indiai salá-tával Hozzávalók (4 adag):6 db tonhal medál, fél citrom leve, frissen őrölt feketebors, só, kevés olívaolaj a sütéshez. Az indiai salátához: 30-40 dkg ecetes cékla, 15-20 dkg zeller, egy kis fej vöröshagyma, 3 evő-kanál majonéz, 4 evőkanál tejföl, só, vegeta, 1 kávéskanál cukor, 1 kávéskanál mustár. Elkészítés: Először a salátát készítem el, mert kell neki 2-3 óra, amíg összeérik, de ha egy éjszakát pihen a hűtőben, akkor még fino-mabb. A zellert sós vízben megfőzöm (teszek a vízbe ételízesítőt is), leszűröm, még langyosan felkockázom és hozzákeverem a kockára vágott hagymát, céklát. A majonézt összekeverem a tejföllel, cukorral, mustárral, majd ízlés szerint ízesítem. Óvatosan belekeverem a felkockázott zöldségeket és hűtőbe teszem. A halat enyhén sós vízben kiolvasztom, leita-tom róla a vizet, sózom, borsozom és rácsepeg-tetek egy fél citrom levét. Húsz percet hűtőben pihentetem, ezután egy kevés olívaolajjal kiola-jozott, felhevített grill serpenyőben a halmedá-lok mindkét oldalát 3-3 percig sütöm. Azonnal, forrón tálalom.Kapros halfilé tőkehalból,rizzsel és párolt zöldségeKKelHozzávalók (4 adag):8-10 db tőkehalfilé (lions – ez a gerinc mellet-ti vastag halhús), 2 evőkanál liszt, 1 csapott mokkáskanál fehérbors, fél citrom leve, só, őrölt feketebors, 15-20 dkg trappista sajt.A szószhoz: 1 evőkanál liszt, 1 tojás, 2 dl tej-föl, 2 evőkanál vágott zöld kapor, só, bors, őrölt gyömbér.A körethez: Főtt rizs, ízlés szerint elkészítve. (A vízbe a són kívül egy fél mokkáskanál kurku-mát is teszek.) A zöldségeket – lilahagyma, vöröshagyma, gomba, mexikói zöldség keve-rék, bébirépa, brokkoli, cukkini – wok serpenyő-ben vajon vagy margarinon párolom, s a végén egy kevés szójaszószt is csepegtetek bele.Elkészítés: A halat enyhén sós vízben kiol-vasztom, leitatom róla a vizet, sózom, borso-zom és rácsepegtetek egy citrom levét. Hűtő-ben legalább 20-40 percet pihentetem. A hala-kat fehérborsos lisztben megforgatom és kevés olajban mindkét oldalát világos zsemleszínűre sütöm. Egy jénai edényt kikenek egy diónyi ráma margarinnal és a halak felét belerende-zem az edény aljába. Leöntöm a szósz felével, majd a maradék halat is ráteszem. Ismét szósz következik, a tetejére trappista sajtot reszelek és 160 fokos sütőben megsütöm. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSKapros halfilé rizzsel –ahogyan Karádi Gyula készíti(Fotó: Bakonyi Erzsébet)Elő- és főétel halbólGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Ha kikapcsolódásra vágyakozik, látogasson el a hétvégén a fánk-fesztiválra. Nézelődjön, kóstolgassa a finomságokat, és ne törődjön semmivel. Bika: 04.21-05.21. Ha ismét gondok merülnének fel a párkapcsolatában, ne habozzon. In-duljanak el egy erdei túrára, amelyen megbeszélhetik a problémáikat.iKrek: 05.22-06.21.Fontos döntést kell meghoznia. Vál-toztasson taktikát, és igyekezzen elő-nyére fordítani a dolgokat, még ak-kor is, ha ez másoknak nem tetszik. Rák: 06.22-07.22. Önbizalma határtalan, kommuni-kációs készségének köszönhetően bárkit levesz a lábáról. Azonban nem árt meggondolnia, hogy kinek, mit mond el.Oroszlán: 07.23-08.23. Bár nem érzi túlságosan jól magát a bőrében, ennek ellenére remekelni fog a hétvégén. Egy gyógytea segít-ségével még az influenza is elkerüli.Szűz: 08.24-09.23. Igyekezzen megteremteni az egyensúlyt a munkája és a magán-élete között. Akkor hozza meg a legjobb döntést, ha nem hallgat mások véleményére.Mérleg: 09.24-10.23.Bár nem erős oldala a jótékonyko-dás, mégis úgy érzi, jót tenne a lelké-nek, ha segítene másokon. A közel-ben is talál erre lehetőséget. sKorpió: 10.24-11.22. Mindketten jobban járnak, ha a jót hozzák ki egymásból a párjával. A hangos viták a vérnyomást ugyan emelik, de a gondokat nem oldják meg. Nyilas: 11.23-12.21. Lélekemelő pillanatok részese lehet, ha ellátogat a hétvégén a fánkfeszti-válra. Több ismerőse is meginvitálja majd egy fánkkóstolóra. Bak: 12.22-01.20. Hajlamos túlzásokba esni mostanában, de nem kell a fellegekben járni ahhoz, hogy megvalósítsa az álmait. Maradjon a földön, és nézzen a lába elé. Vízöntő: 01.21-02.19. Egy ismerősének köszönhetően bonyodalmak részesévé válhat ezekben a napokban. Bár kedveli a kalandokat, azért néha nem árt oda-figyelni. Halak: 02.20-03.20. Mindig tudja, hogy mi a dolga, és lel-kiismeretesen el is végzi azt. De azért az álmairól ne mondjon le.
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 9. SZÁm, 2019. március 8.Édes élet…11Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTNagykanizsa egyik testvérvárosában, a horvátor-szági Csáktornyán is elbúcsúztatták a telet az 55. Muraközi Farsangon (Medjimurski Fasnik). A jelme-zes, vidám felvonulás ezúttal is sok ezer embert vonzott – köztük többeket a Mura ezen oldaláról. Az ötletelés ezúttal sem ismert határokat a csáktornyai sétálóövezetben, hiszen a muraközi tengerészektől egészen a katonai pilótákig tartott a felvonulók szí-nes kavalkádja.Örökzöldek szóltak a hétvégén a Honvéd Kaszinóban. A Farkas Ferenc Énekegyüttes évnyitó koncertjén az elmúlt 90 év nemzetközi és magyar filmslágereiből, örökzöldjei-ből válogatott. Az ötórai zenés teán, az aprósütemények mellé, kikapcsoló szórakozást kínált a művészeti csoport. Mint Baráth Yvette karnagy elmondta, a Farkas Ferenc Énekegyüttes az elmúlt tíz évben jobbára nehezebb, kortárs szerzeményeket énekelt, ezért most könnyedebb tematikát választott. A zenés esten elhangzott a Csinibaba és a Szomorú vasárnap is. A Farkas Ferenc Énekegyüttes most egy nemzetközi kórusver-senyre készül. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPETavasz A tavasz rózsás kebelét kitárva,/ Száll alá langyos levegőn mezőnkre./ Balzsamos fürtjén Zephyrek repesnek,/ S illatot isznak.Alkotó aethert lehel a világra,/ Mellyre a zárt föld kipihenve ébred;/ Számtalan létek lekötött csirái/ S magvai kelnek.Flóra zsengét nyújt mosolyogva néki./ Nyomdokin rózsák s violák fakadnak,/ A vidám Tréfák, Örömek, Szerelmek/ Lejtnek utána.BERZSENYI Dániel Kanizsa55IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Gergely SzilárdFotó: Polgár LászlóA HÉT TÖRTÉNETE
SZÍNEKZENÉJESzínek zenéje címmel kiállítás nyílt a Napsugár együttes énekesnőjének festményeiből a Hevesi Sándor Művelődési Köz-pontban. Macsekné Sipos Anita, az ismert gyerekze-nekar frontembere máso-dik alkalommal mutatja be képzőművészeti alkotásait a nagyközönség előtt. Az alkotó a zenélésnek és a festészetnek is gyermekko-ra óta szerelmese. Mint mondta, ha muszáj lenne, sem tudna választani a két művészeti ág között. BRAVÚROSA Batthyány Lajos Gim-názium három tanulója két tárgyból is az OKTV döntő-jébe jutott. Szente Péter, Csertán András és Sulan Ádám büszkélkedhet ezzel az eredménnyel, ráadásul utóbbi két gimnazista az első helyről várja a tanul-mányi verseny fináléját. Szinte példa nélküli, hogy egy intézményből három diák is két tárgyból jusson az OKTV döntőbe. A BLG-s fiatalok sikere, mint mondták, a sok gyakorlás-nak is köszönhető. Balogh László, az intézmény igaz-gatója kiemelte, a három diák duplázására különö-sen büszke az iskola, hiszen ez a teljesítmény országos szinten is kiemelkedő. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmények értékét tovább növeli, hogy 100 többletpontot kapnak az egyetemi felvételin azok, akik az első 10 hely valame-lyikén végeznek.TŰZGYÚJTÁSI TILALOMA tavaszias idővel ismét megnőtt a szabadtéri tüzek száma, országosan több mint 2200 esetben, Zala megyében pedig 66 ilyen jellegű tűzhöz kellett idén vonulniuk a tűzoltóknak. A szabadtéri tüzek megelő-zése érdekében a Zala megye területén lévő erdőkre és fásításokra, vala-mint ezek határaitól számí-tott kétszáz méteren belüli területre 2019. március 5-től általános tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tilos tüzet gyújtani a kije-lölt tűzrakó helyeken, az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon, a közút és vasút menti fásításokban. Továbbá tilos a parlag- és gazégetés is. Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területe-ken dolgozók, a közúton és vasúton utazók fokozottan figyeljenek arra, hogy égő cigarettacsikket és dohány-neműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el, figyelmeztet a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-tóság. Aki a szabályokat megszegi, akár hárommil-lió forintra is büntethető. oltották A gyümölcsfák szaporítá-sáról szóló gyakorlati bemutatót tartottak a Vas-utas Kert- és Természetba-rát Klub keddi programján, amelyen a résztvevők még oltványt is készítettek. Elhangzott: ma már jobbá-ra csak az idősebb generá-ció foglalkozik az oltással, a fiatalabbak inkább megve-szik a csemetéket. A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban tartott bemutatón azonban szép számmal készítettek saját oltványo-kat a kertészkedők a szak-értő, Domaföldi Tibor segítségével.– Mielőtt még kihajtaná-nak a fák, azelőtt, tehát most kell oltani. Az oltóága-kat már jó előre meg kellett szedni, én így tettem két hete, s a hűtőben tároltam eddig. Amit most beoltunk, utána nyugodtan ki lehet ültetni, és kis gondozás mellett megmaradnak – fogalmazott.KANIZSAI ESTÉKEurópa jövőjéről beszélt Köntös László, a Dunántú-li Református Egyházkerü-let püspökhelyettese a Kanizsai esték legutóbbi előadásán. Arra kereste a választ, hogy a kontinens, a népvándorlás következté-ben, elveszítheti-e keresz-tény identitását, kultúráját. Azt mondta, ahol kultúrák találkoznak, ott természe-tes a konfliktus, de a nagy kérdés az: Európa mennyire ellenálló. A 20. Kanizsai Esték ötö-dik előadása megjelené-sünk napján, március 8-án, pénteken 18 órától lesz a Nagykanizsai Református Egyházközség gyülekezeti termében. Ekkor Forrásaink a reformációról – doku-mentumok az MNL Zala Megyei Levéltárából cím-mel dr. Kulcsár Bálint levéltáros és Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója tart előadást. 2019. 03. 08. | 3ezEZ volt a hétHÍRsorokFotó: Bakonyi ErzsébetFotó: ZMKI
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekűKKI_2019_202x270_03.indd 12019. 02. 19. 15:02
2019. 03. 08. | 5A hét témájaA liberális diktatúra hogyan készül? Napjaink eseményei indo-kolják a kérdést. Ám ne legyen két-ségünk, a próbálkozás már öre-gebb, mint százéves. Néhány hete a Kanizsai Esték vendége volt Raffay Ernő. Legújabb, nyomdaszagú könyve, az Ady Endre kultúrharcai kapcsán a történész a klasszikusnak elkönyvelt költő munkásságának árnyoldalairól szólt. Nem először.Szabadkőműves béklyóban, Szabadkőműves zsoldban című köteteit már elkapkodták. Ezekből a tabudöntögető, hiteles források-ból merítő munkákból megismer-hetjük, mi vitte a sokak által zseni-nek tartott költőt a Martinovics páholyba? Az 1890 utáni szélsősé-ges, ateista vadliberalizmus – Jászi Oszkárral és társaival az élen – cél-ja nem volt más, mint a magyar keresztény nemzetállam meg-semmisítése. Szentesi Zöldi László publicis-ta más fórumokon végez ismeret-terjesztő munkát e témában. – Ady Endre vad, ostoba és totálisan elfogult közéleti írásait sokszor még azok is restellték, akik a költő-nek nagy csodálói voltak. Ezekben semmi mást nem olvashatunk, mint nagy-nagy pózolással és ala-posan felülértékelt tehetséggel közzétett kívánságlistákat a magyar történelmi osztályok elmúlásáról, a keresztény egyhá-zak kicsinálásáról, a zsidó-magyar nászról (amelyből szerinte új nép-nek kéne születnie), a Tisza István iránti feneketlen gyűlöletről, a szabadkőművesség hasznáról és a szocialista (!) forradalom eljövete-léről – írta legutóbb a 888.hu olda-lon.Oscar-díjakat adtak át nemrég Hollywoodban. Akadt rendező, aki már a 2020-as elnökválasztás-ra mozgósított. A díjazottak számos esetben nyíltan bírálták Donald Trump amerikai elnököt és a határ védel-mére tett – szerintük a szabadság eszményét csorbító – intézkedé-seit. A flitteres ruhaköltemények-ben pompázó megszólalók egy-mást felülmúlva igyekeztek a bevándorlást és a bevándorlókat pozitív, a nemzetet színesítő, gaz-dagító áldásként bemutatni, vette észre a Magyar Nemzet. Hosszú Trump „bűnlajstroma”, legalábbis a liberálisok szemszögéből. Ők azok, akik mindent és mindenkit tolerálnak, elfogadnak egészen addig, amíg az illető véleménye az ő véleményükkel megegyezik. Amint más, tőlük eltérő világné-zettel találkoznak, azonnal a föld-be döngölik. (Rémlik valami hasonlóság e celebek és a magyar államot megdönteni akaró sza-badkőművesek között?) Az amerikai elnök életpárti évértékelőjében a legvédteleneb-bek, a magzatok védelmére hívott: Dolgozzunk együtt egy olyan kultúrát építve, amely meg-védi az ártatlan életeket. És erősít-sük meg az alapvető igazságot, hogy minden gyermek – már megszületett és még meg nem született – Isten szent képmására lett alkotva.Trump szerint a Nyugat a nem-zetek közösségét jelenti, nem egy formátlan masszát. A határok eltörlése, a szupranacionális elv, a közös értékek gondolata nem is lehetne távolabb ettől a felfogás-tól – Leimeiszter Barnabás kitű-nő elemzését olvasom az új brazil külügyminiszter esszéjéről. – Trump 2017-es varsói beszédében fogalmazta meg legtökéleteseb-ben ezt a nézetet, … amelyben a nyugati civilizációt fenyegető valódi veszélyt nem a radikális isz-lám terrorizmusban, hanem az önfeladásban, a kultúra, a hit, a hagyomány kötelékeinek eltűné-sében jelölte meg. – A Nyugatért vívott harcunk nem a csatatéren kezdődik, hanem az elménkben, az akara-tunkban, a lelkünkben – jelentette ki Trump. Ezért hát akár zseni, akár celeb mond véleményt, helyén kezeljük. Szórakoztat, nevettet – de lássunk át a szitán: amit mond, kinek az érdeke? Egyre több nemzet feléb-red, nem kér a liberális diktatúrá-ból. A Kanizsa TV tudósította Már-fi érsek minapi szavait Murake-resztúrról: „Úgy tűnik, mintha a mélypontról fölemelkedőben len-nénk. De még semmi okunk az elbizakodottságra. A reményre azonban igen.” PAPP János összeállításaEllenőrizetlen határon bűnözők, kábítószer-szállítmányok egyaránt átjuthatnak(Fotó: Flickr)Minden gyermekIsten szent képmására lett alkotva (Fotó: Flickr)Legalább az ablakon bekukucskálhat-nék, mit csináltok! – bukott ki egy kicsi lányból az egészséges kíváncsi-ság szülei munkája iránt. Erre bizto-san lehet alapozni, a Hogyan készül?-sorozatok tévében, videómegosztón egyaránt tarolnak. Minap a Ribbon üveggyártó gép kilencvenvalahány éves sikertörténetére kerestem rá. Ezúttal azonban nem ilyen szívderítő műhelytitok nyomába eredünk.Tojás héj nélkül, ország határ nélkül. Erős határ nélkül Amerika (is) védtelen és sebezhető (Fotó: Twitter)készül?Hogyan
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2019. 03. 08. | 7AktuálisGőzerővel készítik elő Kanizsa és a megye első református óvodájának alapítását, építését. A Nagykanizsai Református Egyházközség tervének valóra váltását pályázati források segítik. Az új intézményt a Kálvin téri templom közelében, a Rozgonyi és a Hunyadi utca sarkán építik fel. Az óvodában várhatóan három cso-portban 75 gyermeket fogadnak, és nemcsak a nagykanizsai aprósá-gokat, hanem az egyházközséghez tartozó településekről is várják a 3-6 év közöttieket – felekezeti hovatartozás nélkül. A Magyaror-szági Református Egyház Országos Óvoda Programjának köszönhető-en megyeszerte több intézményt is épít vagy felújít.– Országosan körülbelül kilenc-ven igény érkezett a református egyház zsinatához. Ebből mintegy hatvan projekt valósulhat meg. Ebből körülbelül negyven óvoda teljesen zöld beruházás, tehát új épületekről van szó, a fennmaradó huszonegynéhány pedig már léte-ző, működő intézmény, amelyek eddig nem kaptak támogatást, most viszont felújítják vagy bővítik azokat – fogalmazott Hella Ferenc lelkipásztor.Az egyházközséghez kapcsoló-dó hír az is, hogy napelemeket sze-reltek a református templomra, és ezzel az utolsó fázisához érkezett az épület energetikai korszerűsíté-se és felújítása. A pályázati támo-gatással megvalósuló beruházás részeként tavaly már kicserélték a tetőszerkezetet, rendbe hozták a lépcsőt és felújították a gyülekeze-ti termet s annak vizesblokkját is. Hella Ferenc elmondta: a gyüle-kezet egyik jelentős kiadása a rezsi-költség. A napelemek remélhető-leg fedezik a templom áramszük-ségletét, ezzel pedig komoly meg-takarítás érhető el. A napelemek működésétől komoly megtakarítást várnak (Fotó: Gergely Szilárd)NapelemekalapítanakReformátusóvodát A Pannónia Pálinkakultúra Egyesület újra megrendezte nagyszabású párlatversenyét, a Pannónia kincsét. A megméret-tetést ezúttal is magyarországi és határon túli magánfőzőknek és bérfőzetőknek hirdették meg, s a szervezők a legjobb házi pálinkát akarják megtalálni. A versenyt tavaly szervezték meg először, akkor 3 országból mintegy 320 minta érkezett, s a siker miatt döntöttek a folyta-tásról. Nos, az idén még többen küldtek hagyományos ízvilágú, vagy éppen különleges pálin-kát, hiszen 537 minta érkezett. - A magánfőzők nagyon sokat kísérleteznek. Tehát mi meg tudjuk csinálni, hogy 5-10 literes kisüstben kifőzzük egy-két érdekes gyümölcsnek a produk-tumát. Van itt alma, körte, birs, a kuriózumok között pedig példá-ul gyalogbodza, ami hamarosan nógrádikum lesz – fogalmazott Gazdag Attila versenyigaz-gató.Az eredményhirdetést szombaton tartják Sormá-son.Több mint 500 mintát kellett értékelnia zsűritagoknak(Fotó: Gergely Szilárd)Pannónia kincsét keresika templomon
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontA MURAMENTI FOLTBOSZORKÁK TAGJAINAK KIÁLLÍTÁSAMegtekinthető: március 18-ig.ÖTVEN ÉV ÉRMEI (1969-2019) – kiál-lítás a Magyar Éremgyűjtők Egyesüle-te Nagykanizsai Csoportja fennállá-sának ötven éves évfordulója alkal-mából.Megtekinthető: március 14-ig a föld-szinti előcsarnokban.Március 13. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknekZenés, táncos, bábos foglalkozás.Vezeti: Vajda Margit.Jelentkezni és érdeklődni lehet: a 30/616-08-47-es telefonszámon.Március 14. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847.Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.Március 8. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert ésSzűcs Sándor.A részvétel díjtalan.Március 10. (vasárnap) 8-13 óraORSZÁGOS ÉREMGYŰJTŐTALÁLKOZÓÉrem- és bélyegbörze, ingyenes árbecslés és szaktanácsadás.ÖTVEN ÉV ÉRMEI (1969-2019) – kiállí-tás a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai Csoportja fennállásá-nak ötven éves évfordulója alkalmá-ból.Szervező: a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Cso-portja és a Kanizsai Kulturális Köz-pont.A rendezvény védnökei: Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitká-ra, Nagykanizsa és a térség ország-gyűlési képviselője, Dénes Sándor Nagykanizsa Megyei Jogú Város pol-gármestere.A rendezvény támogatói: Nagykani-zsa Megyei Jogú Város Önkormány-zata, Kanizsa-hetilap.Március 11. (hétfő) 17 óra A PILLANAT VARÁZSA, DÉL-ZALA ÉLŐ KINCSEI – Szabó Zsolt termé-szetfotós könyvbemutatója és vetí-tett-képes előadásaMedgyASZAy HázMárcius 12. (kedd) 19 óraLIBIKÓKA – Grecsó Krisztián és Hrut-ka Róbert zenés pódiumestjeBelépődíj: 1 500 FtMárcius 14. (csütörtök) 16 óraMENASÁGRA REPÜLJ... - magyar dokumentumfilm Filmvetítés és találkozó FaragóAnnamáriával, a film alkotójával.A belépés díjtalan.Március 15. (péntek) 10 óraEMLÉKMŰSOR AZ 1848-1849-ES FORRADALOM ÉSSZABADSÁGHARC171. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRESzerepelnek: a Dr. Mező Ferenc Gim-názium diákjai.Móricz ZSIgmondMűvelődéSI HázMárcius 12. (kedd) 17 óraFEL A NETRE! – kezdő számítógépes tanfolyam korszerű gépeken, win-dows 10 operációs rendszeren.A tanfolyam anyaga: számítógép be- és kikapcsolása, számítógép kezelé-se, billentyűzet és egér használata, internet használata, e-mail. A tanfo-lyam anyagáról jegyzetet kap min-den résztvevő.A tanfolyam: 24 órás, keddi és pénte-ki napokon 17.00 és 20.00 óra között. A tanfolyamra 15 fő jelentkezését tudják elfogadni.A tanfolyam díja: 6 500 Ft.Jelentkezés: a tanfolyam kezdését megelőzően, a tanfolyami díj befize-tésével.ProgramajánlóMárc. 7-13. 15:30, márc. 7-12. 17:30 isÍgy Neveld A SárKÁNyodAT 3. amerikai animációs családi film Márc. 7-13. 16:15 állATI CSetepAté - EZ Már röFI orosz animációs vígjáték Márc. 7-13. 18:00 guerILL A magyar történelmi filmMárc. 7-13. 18:00, márc. 7-10. 20:30 is MArvel KAPItáNY 2D amerikai sci-fi Márc. 7-13. 19:45 Zöld KÖNyv - útMutAtó AZ életHEZ Oscar-díjas amerikai film Márc. 7-12. 20:00, márc. 13-án 20:30 MArvel KAPItáNY 3D amerikai sci-fiMárc. 13. 18:00 Art-filmklub: KEZedBEN A SorSod francia vígjátékmárcius 7- március 13. MűsoraIsmeretlen hősökA rövidfilmjeivel Cannes-ban és Berlinben is sikereket elérő Kárpáti György Mór első nagyjátékfilmje, a Guerilla hiteles korrajz. A film készí-tőinek célja, hogy a historizáló szemlélet helyett a közeli perspektíva használatával mutassák meg az 1848-49-es időszak hangulatát, az isme-retlen hősök néhány napját az erdő mélyén. A történelmi dráma fősze-replője Barnabás, aki korábban megszökött a sorozás elől, az öccse vonult be helyette. A világosi fegyverletétel után csatlakozik az erdőben bujkáló gerillákhoz. A bűntudattól hajtott fiú bízik benne, hogy hazavi-heti a testvérét, de egy hazugsága folytán besorozzák, így maradnia kell. Közel kerül egy lányhoz, aki a sebesülteket ápolja, és akibe az öccse sze-relmes: ez tovább szítja a fivérek közötti ellentéteket. Barnabásnak hama-rosan olyan döntéseket kell hoznia, amelyeknek egyre súlyosabb követ-kezményei lesznek.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa A Muramenti Foltboszorkák kiállítása március 18-ig látható a HSMK-ban (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
2019. 03. 08. | 9KultúraAz Ady utca 31. szám alatti épü-let utcafrontra nyíló bejárata mel-lett aprócska tábla jelzi: itt műkö-dik a Völgy Alapítvány által fenn-tartott Lehetőségek Klubháza. Az ide betérőt otthonos, élettel teli helyiségek fogadják, a falakat a klubtagok által készített alkotások díszítik. Például az Univerzum több tucat, kisebb-nagyobb gyapjú-bolygóból leképezett mása, amely talán egy kicsit szimbolikus jelen-tőségű is a közösség életében.– 2018 januárjában ünnepeltük a tízéves fennállásunkat – kezdi Marketti Zsombor intézményve-zető. – A Lehetőségek Klubháza olyan pszichiátriai betegek nap-pali ellátását biztosítja, akik ott-hon élnek, nem igényelnek teljes ellátást, ugyanakkor a mentális állapotuk szinten tartása, illetve fejlesztése érdekében fontos, hogy a hétköznapjaikban legyen egy rendszer, részt vegyenek vala-mely foglalkozásunkon, vagy egy-szerűen csak tartozzanak egy közösséghez.A Lehetőségek Klubházában készégfejlesztő és terápiás prog-ramok egyaránt vannak, emellett kiemelt szerep jut a művészetek-nek is, a festészettől kezdve a zenélésén át a színjátszásig és a drámapedagógiáig. A szerda dél-utánonkénti tematikus művészet-terápiás csoport ugyan zárt, de az esti „művészkávéházhoz” bárki csatlakozhat, aki örömét leli az alkotásban – így segítve elő a pszi-chés betegséggel élők társadalmi elfogadását. A tapasztala-tok kedvezők, az ősszel indult nemezszak-körön egyre több kisgyerek vesz részt, meséli Szőke Veroni-ka, az alapít-vány művészet-terapeutája, aki egyúttal szakte-rületének rejtelme-ibe is beavat.– A pszichiátria tudo-mánya és a művészet világa szinte egyidőben, a 19-20. század fordu-lóján fedezte fel egymást – magyarázza. – Azelőtt, a 18. szá-zad végéig láncon, rabként tartot-ták a mentális betegeket. Philippe Pinel francia pszichiáter volt az első, aki festő- és rajzeszközöket adott az ellátottak kezébe, mert felismerte a kreatív munka pozitív hatásait. Az alkotásoknak azon-ban ő még nem tulajdonított túl nagy jelentőséget – azokat csak jóval később kezdték el vizsgálni, mint a tudattalan megnyilvánulá-si formáit.A művészetterápia magyaror-szági nagyjai közt többek között Jakab Irént és Hárdi Ist-vánt tartják számon, Zalában pedig Mar-ketti Juditnak és dr. Győri László pszichiáternek köszönhetően szerveződtek az első művé-szetterápiás kiállítások és táborok az 1990-es évek végén.– A művészetterápia gyógyító hatása a műalkotások létrehozá-sában, annak élvezetében rejlik, tehát a művészi érték másodlagos – folytatja. – A 20. század egyes művészeti irányzatainak képvise-lői felfigyeltek a pszichiátriai bete-gek alkotásaiban megmutatkozó sajátosságokra. A magas művé-szeti alkotásokban is számos hasonló elemmel találkozunk, mint például a széttöredezettség, álomszerűség, irreális elemek.A pszichiátriai betegek munkáit a manapság egyre nagyobb teret hódító art-brut (nyers művészet) irányzatához sorolják, amelynek egyik jellemzője a hallucinációk, álomszerű képek ábrázolása. Sző-ke Veronika hozzáteszi: nagyon fontos, hogy a betegekben lévő félelmek, hallucinációk alkotás formájában megnyilvánuljanak, ám a művészetterápiás foglalko-zások célja nem a meghökkentő alkotások létrehozása, hanem az érintett társadalomba történő visszailleszkedésének a segítése. A Lehetőségek Klubházában min-dent meg is tesznek ezért. A min-denki előtt nyitott „művészkávé-házban” a művészet szeretetén, valamint a közösségi alkotómun-kán van a hangsúly, a havonta egy alkalommal megrendezett Tea-házban pedig egy-egy érdekes embert látnak vendégül, aki hiva-tásáról, hobbijáról mesél az érdek-lődőknek. NEMES DóraA Kanizsai Dorottya Kórház 5. emeletén található Erdős Lász-ló Galériát azért hoz-ták létre hosszú évekkel ezelőtt, hogy a szemet és lelket gyönyörködtető kiál-lításokból az intéz-ményben lábadozók hitet, reményt és erőt merítsenek gyó-gyulásukhoz. Ugyan-ezt élték át alkotás közben a Lehetősé-gek Klubházának tagjai, akik művé-szetterápiás foglal-kozásokon készítet-ték a kórházgalériá-ban március közepé-ig látható grafikákat, festményeket és nemezképeket.Az Univerzum kicsiben szimbolikus jelentést is hordoz(Fotó: Gergely Szilárd)gyógyít és felemelMűvészetterápiaA művészetterápia segíti a gyógyulást és a visszailleszkedést
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt2019. március 14. (csütörtök)Medgyaszay Ház16.00 „Menaságra repülj…” – Faragó Annamária dokumentumfilmjének bemutatója, majd beszélgetés az alkotóval2019. március 15. (péntek)Deák tér9.00 Ünnepi térzeneKözreműködik:a Nagykanizsai FúvószenekarVezényel:Tatár Csaba karnagy9.15 Ünnepélyes zászlófelvonás9.20 Koszorúzás a 48. gyalogezred emlékművénélKözreműködnek:a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Vitézek Történelmi Rendje Nagykanizsai Hadnagysága, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Zala Megyei Szervezete és a Thúry Vitézlő Oskola hagyományőrző vitézeiMedgyaszay Ház10.00 Emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabad-ságharc 171. évfordulója tiszteletéreÜnnepi beszédet mond:Dömötör Csaba parlamenti államtitkár,miniszterhelyettesSzerepelnek:a Dr. Mező Ferenc Gimnázium diákjai Kossuth tér14.30 Koszorúzás Kossuth Lajos szobránálSzerepelnek: a Rozgonyi úti Általános Iskola diákjaiKözreműködnek:a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár HuszárjaiVárosi köztemető15.00 Főhajtás az 1848-49-es forradalomés szabadságharc nagykanizsai honvédjeinek sírjánálDeák Ferenc emléktáblája (Sugár út 13.)18.00 Fáklyás emlékező sétaÚtvonal:Sugár út: Deák Ferenc emléktáblája – Erzsébet tér: Csá-nyi László emléktáblája – Aradi vértanúk emlékműve – Deák Ferenc tér Közreműködnek:a Kanizsai Fiatalok Közössége ésa Thúry Vitézlő Oskola hagyományőrző vitézeiaz 1848-49-es forra dalo m és szabadsághar cÜnnepi program171. évfor duló ja alkal mából
2019. 03. 08. | 11magazinA háromnapos XI. Országos Farsangi Fánkfesztivál első napja a gyerekeké volt, amiből hamisítatlan városi farsang kereke-dett. A szombat teli volt ízzel, élménnyel, dallal, vasárnap pedig Pap Judit iparmű-vész Álarc mögé bújva című kiállítása nyílt meg a Thúry György Múzeumban. A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház által szerve-zett, immár minősített fesztivál sütőver-senyében a térség baráti társaságai mellett fővárosi és határon túli csapatok is indul-tak. A kanizsai nevezők közül, a különféle kategóriákban, első helyet szerzett a Pacsirták, vagyis a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház Énekkara, harmadik lett a kórház nyugdíjas klubja, ugyancsak har-madik lett Hegedűs Boglárka. Nyert még a Kanizsa Pékség, a MAMIK hagyományőr-ző dalkör pedig különdíjat kapott. Édes életFotó: Gergely Szilárd
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 03. 08. | 13szeniorVERSEN YTÁRGYALÁSI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát:Hrsz.AlapterületFunkcióHelyeKikiáltási árVersenytárgyalás időpontja649/1573212beépítetlen területIpari Park,Buda Ernő u.11.600.000,-Ft+ÁFA2019. 04.03. szerda 09:00 óraA versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21. I. emelet 22. sz. irodaInformáció kérhető: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Tel.: 93/311-241, 122-es mellékMegkezdődött az újabb szemeszter a Sze-niorok iskolájában. Ez már a tizenkettedik évad a 30 órás, ingyenes, informatika, angol és német képzések sorában. A tanfolyamok helyszíne a Batthyány- és a Mező-gimnázium, valamint a Halis István Városi Könyvtár. A sorozat generációs kézfo-gásnak is tekinthető, hiszen gimnazisták okít-ják őszbe hajló hajú „nebulóikat” e három stúdium rejtelmeire, kezdő és haladó szinten. A szerdai tanévnyitón az önkormányzat idősügyi tanácsa díszoklevelet adományo-zott a Szeniorok iskolája kétezredik hallgató-jának, aki sanszos a korrekorder címre is. A 85 éves Soósné Gallay Irén a számítógép-keze-lés alapismereteit tanulja majd a tavaszi kép-zés során. Őt Dénes Sándor polgármester köszöntötte, aki minden iskolapadba ülő sze-nior diáknak hasznos időtöltést, sok új isme-retet és élményt kívánt. A képzések a jövő héten indulnak.P. Á., B. E. A 85 éves Soósné Gallay Irént Dénes Sándor polgármester köszöntötte (Fotó: Bakonyi Erzsébet)85 évesen az iskolapadbanA kétezredikszenior diák…
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésVISSZA-TÉRTA RÁDIÓ!FM 95,6 MHz
2019. 03. 08. | 15MagazinFotó: Gergely SzilárdKiválóan szerepel-tek a DanceStar világbaj-noki kvalifikációs versenyen a szan-diások, akik a HSMK-ban tartott viadalon húsz arany-, öt ezüst- és négy bronzérmet szereztek. A kanizsai fitness klub negyvenkét gyakorlatából harmincket-tő ott lesz a vb-n, amit május 22. és 26. között rendeznek Porec-ben. Vágó Alexandra, a Szan-Dia edzője azt mondta, ugyan a korai szezonkezdet miatt még van hová fejlőd-ni, de a világeseményre mindenki nagyon jó lesz. A kanizsai verse-nyen összesen 212 gyakorla-tot látott a közönség.kanizsai sikerÁtütő
2019. már-cius 9.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46220:00-08:002019. már-cius 10.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62019:00-06:002019. már-cius 11.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002019. már-cius 12.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002019. már-cius 13.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Be-járat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002019. már-cius 14.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002019. már-cius 15.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Be-járat a Vásár utca felől)93/510-15108:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánmedvehagyma 150 Ft/csomóprimula 350 Ft/cserépsertéscomb 1150-1199 Ft/kghónapos retek 200-220 Ft/csomóalma 150-390 Ft/kgtojás 20-40 Ft/dbakácméz 2300-2500 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások03. 12. 09:00-12:00 Dr. Mező Ferenc Gimnázium 03. 14. 09:00-12:00 Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképző IskolájaAdj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletPályáZATI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása.A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 15 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, amely 2019-ben kerülhet felhasználásra.A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) ren-delete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, amelyet meg lehet tekinteni a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykani-zsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.) hétfőn és szerdán ügyfélfogadási időben, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapon az önkormányzati rendele-tek között.A pályázatokat 2019. május 31-ig lehet beküldeni, vagy személye-sen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Helyi értékvédelem támogatása 2019.”A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2019. júniu-si soros ülésén bírálja el 2019. június 30-ig.A Rendeletben meghatározott feltételeken kívül a pályázóknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük, illetve az alábbiakról kell nyi-latkozatot tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők:A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfe-lelően kell nyilatkozatot tenniük.Pályázó nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet-nek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak vál-tozása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót tájékoztatni.Pályázó tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szó-ló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köt-het érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezettel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést.Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződés-től eláll.Pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévülé-séig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatósá-gával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.Nagykanizsa, 2019. március 6. Dénes Sándorpolgármester
2019. 03. 08. | 17SzolgáltatásÉvfordulók, eseményekMárcius 11.1952. március 11-én született Douglas Adams, a fanyar humorú Galaxis útikalauz stopposoknak írója2009. március 11-én halt meg Bacsó Péter Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, egyetemi tanár, A tanú, a Te rongyos élet és a Sztálin menyasszonya alkotójaMárcius 12.1832. március 12-én született Charles Boycott. Az angol férfi neve a mai napig fennmaradt: a bojkottálást róla nevezték elMárcius 13.1516. március 13-án halt meg II. (Dobzse) Ulászló1848. március 13-án írta meg Petőfi Sándor a Nemzeti dal című verset1982. március 13-án halt meg Bernáth Aurél, akinek munkásságát 1958-ban a brüsszeli világkiállítás aranyérmével jutalmaztákMárcius 14.1879. március 14-én született Albert Einstein. Egyik híres mondása szerint: „Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre”1932. március 14-én halt meg George Eastman amerikai feltaláló. A nevéhez fűződik a 35 milliméteres, perforált celluloidszalag, ami lehetővé tette, hogy meginduljon a filmgyártás Március 15.Időszámításunk előtt 44. március 15-én halt meg Julius Caesar1848. március 15-én „föltámadott a tenger, a népek tengere”…, s kitört a pesti forradalom1998. március 15-én halt meg dr. Benjamin Spock amerikai gyermekorvos és szakíró, Csecsemő- és gyermekgondozás című munkája minden idők egyik legnagyobb könyvsikereAz előző hetiETI rEJTvény mEGfEJTéSE:Az ember egyetlen méltósága abban áll, hogy makacsul lázad a sorsa ellen.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekűMK_2019_Marc_15 -Sajto-202x270.indd 12019. 03. 04. 12:39
2019. 03. 08. | 19önkormányzatKérjen árajánlatot!Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.93 516 532 | nkvg@nagykanizsa.huPályázati felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2019. évi kulturális keret felhasználásáraA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagyka-nizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési fel-adatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a köz-művelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani:a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digi-talizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kul-turális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelke-dő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által ala-pított díjakhoz való hozzájárulásra;kulturális vidékfejlesztésre;kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;határon túli magyar kultúra támogatására;nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.A pályázók köre: pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel, vagy telephellyel rendel-kező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet (egyesület, alapítvány), költségvetési szerv a bejegyzésüket követő egy év elteltével.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás.Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forintA pályázat benyújtásának határideje és helye: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2019. március 18. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. ajtóA részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.huMárciusi fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2019. március 13-án (szerdán) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.KakArádi Ferenc alpolgármester foga-dónapot tart 2019. március 6-án (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2019. már-cius 27-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Képv iselőkbAlogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2019. március 6-án, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2019. március 5-én, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Álta-lános Iskolában.Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan ház-számok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányza-ti képviselője fogadóórát tart 2019. március 28-án (csütörtök) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2019. március 14-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Fló-rián tér 30.).Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát tart 2019. március 5-én, kedden, 17.00 órától a Palini Általá-nos Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.).Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.kArádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2019. március 4-én (hétfő) fogadóórát tart 16.00 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17.00 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.).Tóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-lője 2019. március 4-én (hétfő) fogadóórát tart 17.00 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18.00 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.). Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2019. március 4-én, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Rozgonyi u. 23.). 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. március 9-15.Március 9., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Aktuális - Hargita, 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Aktuális - Hargita, 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerek-műsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Szertár (a Kani-zsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Magyarország – Szlovénia U17-es női labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzés, 20:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 20:20 Kanizsa TV Filmklub: Farkaskaland (kaland-film), 21:50 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 22:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:50 Lapozó.Március 10., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Magyarország – Szlovénia U17-es női labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzés, 02:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Magyarország – Szlovénia U17-es női labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzés, 08:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 08:50 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismét-lése), 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nél-kül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:15 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise az Alsó-városi templomban, 19:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedőso-rozat), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztárportré: Bangó Margit, 20:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:10 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó. Március 11., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 01:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Sztárportré: Bangó Margit, 02:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 07:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Sztárportré: Bangó Margit, 08:50 Kanizsa Cafe (csü-törtöki és pénteki adás ismétlése), 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 12:30 Sztárportré: Bangó Margit, 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kukkantó (gye-rekműsor), 20:05 Tungsram SE Nagykanizsa – NEKA NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 21:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:30 Lapozó.Március 12., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 Kukkantó (gye-rekműsor), 01:35 Híradó, 01:50 Tungsram SE Nagykanizsa – NEKA NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 03:10 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 07:35 Kukkantó (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Tungsram SE Nagykanizsa – NEKA NB I B-s férfi kézi-labda-mérkőzés, 09:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:45 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 Tungsram SE Nagy-kanizsa – NEKA NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 14:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 FC Nagykanizsa – III. ker. TVE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 21:35 Látogató, 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:40 Lapozó.Március 13., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 FC Nagykanizsa – III. ker. TVE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 03:15 Látogató, 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturá-lis magazin), 08:00 Híradó, 08:15 FC Nagykanizsa – III. ker. TVE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 09:45 Látogató, 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 FC Nagykanizsa – III. ker. TVE NB III-as labdarúgó-mér-kőzés, 14:25 Látogató, 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősoro-zat), 20:30 Híradó, 20:45 Csurgói KK – Dabasi KC VSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 22:10 K’arc (kulturális magazin), 22:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 23:10 Lapozó. Március 14., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 02:10 Csurgói KK – Dabasi KC VSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 03:35 K’arc (kulturális magazin), 04:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:40 Csurgói KK – Dabasi KC VSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 10:05 K’arc (kulturális magazin), 10:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 11:05 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 13:25 Csurgói KK – Dabasi KC VSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 14:50 K’arc (kulturális magazin), 15:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Generációnk (a helyi televíziók nyugdíjas magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 15., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Generációnk (a helyi televí-ziók nyugdíjas magazinja), 02:15 Székely konyha, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Kukkantó (gyerekmű-sor), 08:45 Generációnk (a helyi televíziók nyugdíjas maga-zinja), 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Generáci-ónk (a helyi televíziók nyugdíjas magazinja), 13:25 Székely konyha, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója tiszteletére, 18:45 Kanizsa Cafe (talk show), 19:10 Üzenet, 19:15 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 19:45 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi maga-zinja), 20:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:45 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója tiszteletére, 21:30 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 03. 08. | 21SportJól kezdte alsó-házi rájátszását a Nagykanizsai Futsal Club, hiszen a REAC ellen idegenből hozta el a bajnoki ponto-kat, így a tabella élén maradt.REAC-SISE (4./10.) - Nagy-kaniANIzSAI FutSAl Club (1./7.) 4-5 (2-2)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Horváth E., László D., Koronczai, Szakmeiszter J. Csere: Kollár P., Schuller, Szalai D., Novák L. Edző: Bagó Gábor.A futsal alapszakasz zárulta után az NFC az alsó-házban folytathatja a küz-delmeket, a mezőny hete-dik helyezettjeként hét pont bónuszt vitt magával az alsóházi rájátszásra, s nem titok, ezen pozícióját meg is őrizné a továbbiak-ra. Ahogy az alapszakasz utolsó találkozóján, úgy rossz szokását „folytatva” ezúttal is a kezdést követő-en szinte egyből gólt kapott a kanizsai gárda, hogy onnantól jó ideig gól-csendet „hirdessenek” a csapatok. Azt követően is a REAC volt azonban ered-ményes, de a dél-zalaiak nem csuklottak össze, hiszen még a szünet előtt sikerült egyenlíteniük. A második felvonásban egy új történet kezdődött, a vendégek 4-2-re is vezet-tek, s szépített ugyan a REAC, arra azonban Bagó Gábor legénysége újabb találattal válaszolt, és ez az előny már kitartott a győze-lemig. Hétfőn immár itthon játszik a kanizsai legény-ség, akkor 20 órától a Zsig-mondyban a Tihanyi FC-t fogadják Novák Lászlóék.– Nagyon küzdős és kemény meccset játszot-tunk – értékelt a meccs után a kanizsai edző, Bagó Gábor. – Sajnos, szokás sze-rint rosszul kezdtünk, mivel elég korán kétgólos hát-rányba kerültünk. Ahogy felgyorsítottuk a támadójá-tékunkat, jöttek is a lehető-ségek, és még az első fél-időben tudtunk egyenlíte-ni. A második játékrészben összeszedetten és nagy akarattal játszottunk, sok lehetőségünk volt, aminek egy részével éltünk is, így fontos három pontot sze-reztünk.POLGÁR LászlóImmár november 10-e óta tart a Gej-zír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE női NB I-es asztalitenisz együttesé-nek veretlenségi sorozata. A kanizsai-ak nyolc mérkőzésen vannak túl a Nyugati csoport küzdelmeiben.A Szekszárd elleni 13:5-ös sikert a Komlóról elho-zott bajnoki pontok követ-ték (11:7 a kanizsaiaknak), ezek után következhetett a Kaposvári AC elleni szom-szédvári rangadó, majd a Tatai AC elleni dél-zalai pingpong csúcs. A somo-gyi megyeszékhelyen végül 11:7-es biztos „sör-gyári” siker született, Mát-rai Alexandra és Végh Zsuzsanna 4-4, Tóthné Szász Kinga 2 sikert jegy-zett, a párosok közül a Mát-rai-Végh duó nyert. A nagykanizsaiak ezzel a második helyről várhatták a listavezető, egyébként még veretlen Tata elleni meccset.– Hazai környezetben, Tóthnéval kiegészülve, a győzelem sem reményte-len, de nagyon szoros mér-kőzésre van kilátás – hang-zottak előzetesen Jakabfi Imre edző szavai. – Ugyan-akkor célunkat, a második helyet, úgy tűnik, csak győ-zelemmel érhetnénk el, így mindenképpen nagy mér-kőzésre van kilátás.Nos, így is lett, majd a felek végül 9:9-es döntet-lent játszottak (kanizsai pontszerzők: Végh 4, Mát-rai 3, Tóthné 1 és a Végh-Mátrai páros), mellyel a Komárom-Esztergom megyeiek megtartották vezető helyüket, a Nagyka-nizsa pedig második a tabellán, igaz, két találko-zóval több szerepel a neve mellett, mint a harmadik Szekszárdnak.P. L.Tóthné Szász Kinga is igyekezett mindent beleadni a listavezető tatai női asztaliteni-szezők ellen (Fotó: Gergely Szilárd)Tart az idei veretlenségTóth Károly Attila (41) és csapattársai előtt újabb hazai feladat áll szombaton (Fotó: Gergely Szilárd)kezdésGyőztesA kanizsai futsalosok korábbi erőssége, Szőke Ádám is itthon volt a napokban, aki időközben Dániában szintén lehetőséget kapott a bizonyításra a sport-ágon belül. – A dán első osztályban szerepel csapatom, a Lystrup IF Futsal – mondta el a 29 esztendős kani-zsai játékos, aki augusztus vége óta Aarhus városá-nak körzetében él. – Kellemes sportkaland az egész, még úgy is, hogy a „sportpapírjaim” csak később érkeztek meg Dániába. A jobb meccseinken szép-számú nézősereg jött össze, s ugyan hamarosan zárul az idény, de edzések híján azt követően sem maradunk. Már csupán azért sem, mivel éppen a napokban hívott klubom nagypályás együttese, hogy nem szerepelnék-e velük a negyedik vonal-ban? Hát, mondtam, miért ne, így visszafelé a cipői-met, csukáimat is bepakoltam, ha már húsz évet lehúztam a futballban is...Nem kispályázik!
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportMénfőcsanak ESKsk (9.) – FC Nagykanizsa (7.) 3-4 (0-1)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 17. forduló. Győr-Ménfőcsa-nak, 200 néző. Vezette: Sza-lai L. (Gyürüsi, Révész). G.: Böcskey (79.), Visy (84.), Serfőző (85.), illetve Major (5., 88.), Vittman (71., 90.)Nagykanizsa: Horváth M. - Pál D., Major, Geren-csér A. (Szabó B., 60.), Horváth B. - Kovács O., Béli M. (Kovács Gy., 69.) – Horváth D. (Kretz, 80.), Lőrincz, Vajda - Vittman. Vezetőedző: Barna László.Nagy várakozásokkal utazott a ménfőcsanakiak otthonába az FC Nagyka-nizsa legénysége, hiszen a bajnokság második fordu-lójában a csanakiak győz-tesen távoztak a kanizsai stadionból. Barna László a Győr-Moson-Sopron megyei találkozón a télen érkezett labdarúgók közül a jelentős NB-s tapaszta-lattal rendelkező Kovács Olivérnek, valamint a Szentlőrinc SE-től érkezett Vajda Rolandnak is a kez-dőben szavazott bizalmat. S ahogy a bajnokság első szakaszát, úgy második etapját is Major Máté indí-totta góllal, aki egy balol-dalról belőtt szabadrúgást juttatott ívelt fejessel a kapu jobb oldalába (0-1). A vezető találat után is össze-szedett, egységes játékot láthattunk a vendégektől az amúgy inkább mezőny-beli futballozást hozó első félidőben, a kapuk ugyanis elvétve forogtak veszély-ben. Egészen a félidő végé-ig, akkor a hazaiak két kapufát is lőttek egy sza-badrúgás után, illet-ve Horváth Már-ton védett har-madszorra, így elmondhatták a nagykani-zsaiak, hogy jól jött a szü-net.Fordulás után a hazai Németh Bence veszélyeztetett az 59. perc-ben, erre válaszolt Szabó Bálint a 63. percben, majd néhány perccel később Vaj-da passza után Lőrincz elöl mentettek az utolsó pilla-natban. A 71. percben aztán Vittman Ádám volt szemfüles és erőszakos, hiszen egy kapusnak haza továbbított labdára ráraj-tolt, és 2 méterről a bal alsó sarokba kotorta azt (0-2). A 79. perctől aztán jött az óri-ási fordulat a meccsen: előbb a kapu előtt a rövid saroknál érkezett és a háló-ba pörgetett Böcskey Zsolt (1-2), majd egy csúsztatás következett a 81.-ben Visy Dániel részéről (2-2), illetve a 85. percben a hosszún érkező Serfőző Bence talá-lata már a hazai vezetést jelentette (3-2). De hogy ne maradjon így, arról Major gondoskodott, amivel ismét egál volt (3-3). És még mindig nem volt vége: Vitt-man egy kipattanót bevág-va megfordította ismét a meccsállást, a Kanizsának ez pedig a győzelmet jelen-tette. Polgár LászlóVittman Ádámot meccsről-meccsre sanyargatják, mégis gólt lő, újabban pedig a meze is önálló útra kél... (Fotó: Gergely Szilárd)Március 10-én, vasárnap 14 óra 30 perctől sem lesz egyszerűbb a feladat az FCN számára, hiszen a tabellán negyedik III. Kerületi TVE látogat az Olajbányász-stadionba. A mér-kőzésnek több pikantériája is akad, hiszen a múltban már a második vonal-beli meccsek alkalmával is vívtak nagy csatákat a kanizsaiak az óbudaiakkal. Ősszel ugyanakkor a Kanizsa fölényes, 5-0-s győzelmet aratott a fővárosban az ellen a csapat ellen, amelynek élén szűk két hete kurtán-furcsán történt edzőváltás: a 36 esz-tendős Buzsáky Ákost Gál István követte a kispa-don. Érdemes tudni a kék-fehérekről, hogy 1887-ben alapították és 1931-ből még Magyar Kupa-győztesnek is vallhatják magukat. Kanizsa-győzelem!Őrült meccsen– Hihetetlen hidegzu-hanyként, villámcsa-pásként ért minket, amint láttuk, miként örülnek a házigazdák a harmadik góljuk után – elevenítette fel a tör-ténteket a végül két gólig jutó Vittman. – Mi is tudtuk, hogy sokat tettünk ebbe a meccs-be, így nem véletlen, hogy talán a szerencse is segített minket, hiszen előbb Major Máté egy elé kerülő lab-dát továbbított a háló-ba, majd nekem is sike-rült betalálnom ismét. Hát, mit mondjak, elké-pesztő este volt a győ-zelmünkkel.Amint azt hallottuk, volt, aki a csapatból a negyedik FCN-gól után célba hajítást játszott, illetve nem tudjuk, mit is akart pontosan...– Elfogadom a sárgát, persze, örömömben levettem a mezt, lohol-tam, futottak utánam a srácok, de ahogy elhají-tottam a mezt, azt Kretz Bálint csípte el, és ki akarta dobni a keríté-sen túlra – elevenítette fel nem különösebben dühösen a nagykani-zsaiak csatára. – Fogal-mam nincs, mit akart vele, nekem utána szól-tak, hogy figyelj, a kerí-tésen a mezed. A játék-vezető is mondta, sze-relés nélkül nem jöhe-tek vissza, valahogy hát előkerítették. Na, mindegy, legyen elég annyi, nagyon szeret-tünk volna visszavágni az őszi hazai veresé-gért, szerencsére ez sikerült, és a siker lökést adhat a további-akra, hiszen kemény sorozat előtt állunk.A labdarúgó NB III Nyugati csoportjá-nak 17. fordulójában a tavaszi szezon nyitányaként az FC Nagykanizsa a for-duló előtti tabellaszomszédjához, a Ménfőcsanak ESK-hoz látogatott.
2019. 03. 08. | 23SportHárom nyeretlen bajnoki után győzött az NB I B-ben szerepelő Tungsram SE férfi kézilabda együttese, amely a Balatonfüredet verte 28-22-re. A kanizsaiaknál a múlt hét elején edzőváltás is történt, Madarász Péter munkáját az addigi játékos-edző Gazdag Tibor vette át. A 27 eszten-dős, korábbi kilencszeres válogatott kézilabdázó bemutatkozása remekül sike-rült, és ezzel a sikerrel a nagykanizsaiak két ponttal közelebb kerültek a jelenleg tízpontos és tizedik helyen álló balatoniakhoz.– Elég nehéz helyzetben vagyunk, és tudjuk, hogy immár minden pontra szük-ségünk van – értékelt Gazdag Tibor. – Ennek szellemében léptünk pályára, a srácok pedig valamennyi taktikai utasítást betartva, gyakorla-tilag végig a kezükben tartot-ták a mérkőzést.P. L. Fontos pontokAz elmúlt hétvégén folytatódott a Ziccer NLSE NB II-s női labdarúgói számára is a bajnokság, Benedek József együttese a Balatonfüredi FC vendége volt. A nagykanizsaiak a hatodik helyen állnak a tabellán és az őszi szezont úgy fejezték be, hogy titkon talán még sajnálták is, hogy zárult a bajnokság első felvonása.– Idővel a hölgyek belerázódtak a bajnokságba, a folytatásban is ebben bízhatunk – fogalmazott a kani-zsaiak trénere, Benedek József. – A január közepén kezdődött felkészülésünk talán bizonyos mértékben nem úgy sikerült, ahogy terveztük, mivel edzőmec�-cset nem tudtunk játszani, ezért mérkőzésszituációk-ban nem tudtuk lemérni, hol is tartunk. A fizikális részét teljesíteni tudtuk az eltervezetteknek, techni-kai és taktikai téren ugyanakkor lehet lemaradásunk.Játékosmozgás azért volt a klubnál, és visszatérőt is köszönthettek a csapatnál.– Tarsoly Klaudia szülés után tért vissza, a csurgói Buncsák Réka pedig pécsi és szigetvári kitérőt követően került hozzánk – folytatta a szakvezető. – Bogdán Réka tanulmányi okok miatt távozott, Kunics Réka műtétjét követő fel-épülésére március végéig várnunk kell, Bécsi Zsófia pedig betegségből felépülve lesz később bevethető.Így jöhetett a kilencedik Balatonfüredi FC elleni ide-genbeli találkozó. Bár a győzelemnek jobban örültek volna a Ziccernél, de így sem kellett pont nélkül haza-térniük.Balatonfüredi FC (9.) – ZiccCCer nlSE (6.) 2-2 (0-0)A fürediek is meglepően nyílt játékkal kezdtek, pró-bálták meglepni a kanizsaiakat, idővel azonban egy-értelműen a vendégek diktálták a meccs ritmusát. Ennek az eredménye azonban csak rögtön a második félidő első perceiben jött el, akkor Buncsák Réka volt eredményes a kanizsaiaktól. A dél-zalaiak utána is mentek előre becsülettel, a vendéglátók azonban két egymást követő ellencsapás után is kihasználták hibá-ikat, onnan pedig a Ziccer volt hátrányban. Nem soká-ig, hiszen Szollár Bernadett egyenlített, s utána is voltak Benedek József tanítványainak lehetőségei, a döntetlen azonban már nem változott.Szombaton a Mindenki sportpályáján pedig jöhet a női labdarúgó megyei rangadó, hiszen 11 órától a Zic-cer NLSE a tabellán harmadik ZTE FC-t fogadja.POLGÁR LászlóA március végi Európa-bajnoki elitkörös selejte-zőjére készülő Magyarország U17-es női váloga-tott együttese Szlovénia hasonló korcsoportos csapatával mérkőzött az Olajbányász-stadion-ban, és nyertek is Schumi Dorottya szövetségi edző tanítványai 2-1-re.A magyar női U17-es utánpótlás váloga-tott már az Európa-bajnokságra selej-tező elitkör jegyében játssza felké-szülési mérkőzéseit, így a kanizsai magyar–szlovént is. A selejtezőn otthon olyan ellenfelekkel mérkőz-hetnek majd Nagy Fanniék, mint Ang-lia, Görögország, illetve Grúzia. A szlovénokkal szemben a nagykanizsai felké-szülési mérkőzésen Nagy Fanni szerzett vezetést a 9. percben, majd ezt duplázta meg a csapatka-pitány Papp Luca. A biztos előny tudatában talán kissé váratlan volt, hogy Szlovénia közvetlenül a szünet előtt szépített Manca Suhoversnik révén. A második játékrészben is láthattunk több szép megoldást a csapatok részéről, mindkét fél több-ször cserélt is, de az eredmény már nem válto-zott, nyert a magyar válogatott.Győztek KanizsánszombatonMegyei rangadó A Ziccer NLSE támadásban és védekezésben is legjobbját nyújtaná a tavasszalNagy Fanni
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA zalakarosi Dörnyei Jánosné Zsuzsanna a húgával, a fiával és az unokájával nevezett be a far-sangi fánkfesztiválra. Soós Jánosné Marika Garaboncról, Péter-vári Szelina Eszter-gályhorvátiból, Dörnyei János Zalaapátiból uta-zott Kanizsára, ahová egyébként vásárolni is járnak. A csapat minden tagja szeret sütni-főzni, fánkjukat a zsűri 2014-ben különdíjjal jutal-mazta. A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház által szervezett 11. Országos Farsangi Fánkfesztiválra négyféle édességgel készültek. Díszes asztalukon túrógyűrű, mogyorós tolófánk, hagyományos mazsolás, citromos farsangi fánk és ördögpirula hívta fel a közönség figyelmét. De nemcsak az asztalon kellették magukat a finom süte-mények, hanem egy fonott kosár-ban is, amit Marika készített erre az alkalomra, mondván, a fánk-hoz, a tyúktojás révén, ez is illik. Dörnyei János-né a túrógyűrű receptjét osztotta meg olvasóinkkal. HoZZávalók(1 adag):15 dkg áttört túró, 15 dkg liszt, 1 egész tojás és 1 sárgája, 4 dkg vaj, 1 dkg élesztő, fél dl tej, 1 kis kanál cukor, csi-petnyi só. ElkéSZítéSE:Az alapanyagokból kelt tésztát gyúrunk, majd fél óráig pihentet-jük, és 1,5 centi vastagra nyújtjuk. Mivel a túró miatt lágyabb tésztát kapunk, jól el kell találni a kelési időt, mert a kiszaggatáskor kön�-nyen leragad a tészta a gyúródesz-kára. Azért kapta a gyűrűfánk nevet, mert két szaggatót használ a formázáshoz, magyarázta Zsu-zsanna. A nagyobbikkal a fánk méretét adja meg, míg a kisebbik-kel kiszúrja a tészta közepét. Ezután forró olajban ugyanúgy süti ki, mint a hagyományos fánkot. Végül mind a két oldalát fahéjas cukorba mártja. Ebből a mennyi-ségből 14-15 db fánkot kapunk. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSA családi csapat négyfélefánkkal készült a versenyre(Fotó: Bakonyi Erzsébet)Túrógyűrű családi összefogássalGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Új kihívásra számíthat a közeljövő-ben. Most mindenkinek megmu-tathatja a sokoldalúságát, a tájé-kozottságát, sőt, szert tehet újabb rajongókra is.Bika: 04.21-05.21. Ha nem boldogul a feladataival, itt az ideje, hogy szokása ellenére segít-séget kérjen valakitől. Nem szégyen, ha bekopog akár a szomszédba. iKrek: 05.22-06.21.Gondtalan napokra számíthat. Az életigenlés szövi át ezt az időszakot. Szívesen belevág bármiféle újdon-ságba. Rák: 06.22-07.22. Némi bosszúságra számíthat a kö-zeljövőben. Mivel nem figyelt elég-gé a pénzügyeire, húsvétig nem sikerül új autót vásárolnia. Oroszlán: 07.23-08.23. Senkinek se beszéljen a terveiről. A bolygók szerint a környezetében van olyan személy, aki visszaélhet a bizalmával. Szűz: 08.24-09.23. Mérgelődés helyett humorral köze-ledjen a kellemetlenkedő emberek-hez. Hallgassa végig őket udvaria-san és mosolyogva.Mérleg: 09.24-10.23.Meglepetéseket tartogat önnek a március. Izgalmas beszélgetésre invitálja egy rég látott ismerőse, bo-nyodalmaktól nem kell tartania. sKorpió: 10.24-11.22. Jókedvet, vidámságot, elégedettsé-get hoz önnek a hétvége. Megoldást talál a problémáira, még akkor is, ha ezen a héten sem nyer a lottón. Nyilas: 11.23-12.21. Tegye túl magát a kudarcain, és csillantsa meg ismerősei előtt a von-zóbb oldalát. Fordítson több időt a szórakozásra. Bak: 12.22-01.20. Szinte lubickolhat a szeretetben a hétvégén. Ezt a változást egy új ismerősének köszönheti, aki elké-nyezteti minden földi jóval. Vízöntő: 01.21-02.19. Lendüljön mozgásba. Ha nem tud mit kezdeni a szabadidejével, akkor beiratkozhat akár egy természetba-rát klubba is. Halak: 02.20-03.20. Messziről sugárzik az életöröm az ar-cán. Ha ez is fertőző, nem csak az inf-luenza, akkor mindenkinek szeren-cséje lesz, aki csak találkozik önnel.
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 10. SZÁm, 2019. március 16.Háromszázmillió a fiatalokra15Fotó: Jancsi László
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTIdén Bertalan Ignác kajszibarack párlata szerezte meg a Pannónia kincse címet, Nagykanizsa legjobb párlatát pedig a bírálók szerint Rácz Zoltán készí-tette. A második alkalommal meghirdetett pálinka-versenyre 537 minta érkezett, ami még a szervező-ket is meglepte, árulta el Gazdag Attila verseny-igazgató, aki azt mondta: „Nagyon érdekes volt, az ember elsőre nem gondolta volna, hogy ez lesz Pan-nónia kincse.” A viadalt magán- és bérfőzők számá-ra hirdették meg, s neveztek a határon túlról is. A hagyományoknak megfelelően Nagykanizsa önkormányzata idén is díjazta, jutal-mazta azokat a sportolókat, akik hazai vagy nemzetközi versengéseken öregbítették a település hírnevét. Idén csaknem 500 elismerést adott át a város vezetősége. A rendez-vényen Dénes Sándor kiemelte: a díjazottak további sikereihez elengedhetetlenek a kudarcok is. Szerinte fontos, hogy a vereségekből képesek legyünk tanulni, és aztán újra nekivágni az élet és a sport kihívásainak, hiszen a sport ősidőktől fogva a nevelést, a lel-kierőt és a lélek nemesítését is szolgálja. A gálán 27 sportág legjobb kanizsai képviselő-it köszöntötték, akik tavaly szinte megszámlálhatatlanul halmozták az érmeket, értékes helyezéseket.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPERajzolunk…?!Homokanimátorok szokták ilyenprodukcióval ámulatba ejteni közönségüket. Nos, ez sem kisebb kunszt: szántóföldi talaj-előkészítőmunkát végez egytraktor tárcsával Nagykanizsahatárában. A vidék él, dolgozik, s nem hiszi el, hogy rossz neki…Kanizsa537IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely SzilárdA HÉT TÖRTÉNETE
2019. 03. 16. | 3ez volt a hétLEZ ÁRJÁK AZ ÁTKELŐTLezárják a régi letenyei határátkelőt március 18-án. A Mura-híd felújítása miatt várhatóan július végéig csak a sztrádaátkelő hasz-nálható. Nagy Zoltán, a Zala Megyei Rendőr-főka-pitányság idegenrendésze-ti osztályának vezetője azt mondta, az utazás megkez-dése előtt érdemes tájéko-zódni a forgalmi helyzetről, hiszen a nagyobb ünnepek környékén és nyáron elkép-zelhető jelentős torlódás is. Ez esetben célszerű meg-fontolni azt, hogy más határátkelőt válasszon, aki Horvátországba igyekszik. A letenyei Mura-hidat idő-szakos felülvizsgálat miatt zárják le, és a horvát kivite-lező a szükséges munkákat, javításokat is elvégzi.A rendőrség a lezárás idejére három elkerülő útvonalat javasol. Választ-ható a barcsi és a berzencei határátkelőhely, bár ez utóbbi a kamionok számá-ra súlykorlátozással üze-mel, 20 tonna feletti teher-járművek ott nem léphet-nek át. S aki akar, az M70-est használva Szlovénia felé is kerülhet. Érdemes ezt megfontolni, hisz’ a beru-házás összeér az idegenfor-galmi csúcsszezonnal, így hatalmas torlódás várható nyáron.ÉDES MEGMÉRETTETÉSKeresik a város tortáját, az édes megmérettetést a 25. Város Napja alkalmából hirdették meg. A kétfordu-lós pályázaton helyi cukrá-szatok és vendéglátóegy-ségek indulhatnak. A ver-seny első felében a szerve-ző KonTuRplusz Egyesület március 29-ig várja a pálya-munkákról készült fotókat és recepteket, amiket az egyesület e-mail címére kell elküldeni. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt sütemény nemcsak a „Nagykanizsa Város Tortá-ja” címet nyeri el, hanem a győztes édességet a későb-biekben árusítják is a szer-ződött partnereknél.– Szeretnénk, ha ízvilágá-ban, illetve külsejében egy kicsit Nagykanizsához vagy a környékhez, Muraföldé-hez kapcsolódóan álmod-nák meg ezt a tortát. A második fordulóban, ami-kor a továbbjutottakat értékeli a zsűri, akkor már el is kell készíteni a desszertet, ami a város tortája címért indul. Április 26-án, a Város Napján, a nagyszínpadon hirdetjük ki az eredményt. Bízom benne, hogy jelent-kezni fognak a cukrászatok, valamint a vendéglátóegy-ségek, és egy olyan tortát fogunk kiválasztani, ami méltó lesz a Város Napjá-hoz – mondta Horváth Ist-ván, a KonTuRplusz Egye-sület elnöke.SZÁZ ÉVSzázadik születésnapján köszöntötték Kálovics Ferencnét, a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intéz-mény lakóját. A jeles évfor-dulóra az egész család összegyűlt, több mint 30 rokon ünnepelt együtt, köztük gyerekek, unokák és dédunokák. A születésna-post Dénes Sándor pol-gármester is köszöntötte, Cseresnyés Péter minisz-terhelyettes, országgyűlési képviselő pedig átadta Orbán Viktor üdvözlőle-velét.ROBOT IKA IFJAKNAKRobotika szakkör indult a Hevesi-iskolában. Az év ele-jén ajándékba kapott szí-nes építőkockák segítségé-vel a programozás alapjai-ba nyernek betekintést a tanulók.– A robotok használatát, a motorok különböző funk-cióit tanulják meg. Ezután összeépítjük a robotokat. Elég érdekes dolog szá-mukra, hogy milyen alkat-részekből áll, s milyen részeket lehet összerakni – mondta Vlasics Gyula informatika-matematika tanár.A tableten keresztül irá-nyított járművek segítségé-vel a diákok játékosan sajá-títhatják el a programozás alapjait.– Napjainkban úgyneve-zett technológiai forradal-mat élünk, okostelefonok, okosgépek vesznek ben-nünket körül. Már vannak olyan szakmák, melyeknek – mire a jelenleg nálunk tanuló gyerekek felnőnek – a programozás lesz az alap-ja. Ehhez pedig elengedhe-tetlenül fontos, hogy már általános iskolában megis-merkedjenek ezzel – fogal-mazott Szabó Erzsébet igazgató.ÉPÍTIKElindult a Csónakázó-tavat a várossal összekötő kerékpárút hiányzó egy kilométerének építése, ami több mint 80 millió forintos támogatásból készül el. Elsőként egy úgynevezett felfestett kerékpáros átve-zetés készül a Kaposvári útról a 61-es elkerülőre vezető szakaszon, valamint a sánci dombtetőn a Csó-nakház sétány és a már meglévő kerékpárút vég-pontja között. A gyalogo-sok és kerékpárosok szá-mára azt javasolják a szak-emberek, hogy az építési munkálatok ideje alatt a Mindenki Sportpályája mellett található vasúti gyalogoshídon keresztül közelítsék meg a Csótót. A tervek szerint augusztus végén már zavartalanul lehet kitekerni a városból a Csónakázó-tó partján lévő kerékpáros látogatóköz-pontig.– Ez egy kétirányú kerék-párút lesz, s a gáton is átmegy. A látogatóköz-ponthoz érkezik, ott a kerékpárt le lehet majd ten-ni, el lehet tölteni néhány órát a gyönyörű környezet-ben, s elfogyaszthatunk egy kávét is a látogatóköz-pont büféjében – mondta Dénes Sándor polgármes-ter.HÍRsorok
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés KKI_2019_202x270_04.indd 12019. 02. 19. 16:58
2019. 03. 16. | 5A hét témájaHárom hónapot emlegetnek a politikai emlékezetet illetően. Hajlamosak vagyunk ezért a mai diktátumok idején elfeledni, mek-kora nemzetközi nyomás neheze-dett az előző két Orbán-kormány-ra. A 2010-12-es nem könnyű éve-ket az Orbán–Matolcsy páros a sakkjátékos nyugalmával, olykor a póker kártyás szemtelenségével nyerte meg. Nem véletlenül adta a magyar gazdasági szabadságharc győztes csatáinak krónikása könyvének címét. Wiedermann Helga Sakk és póker című munkája a szemta-nú, a miniszter kabinetfőnöke szemszögéből rögzíti a javarészt háttérben zajló történéseket. A szocialista kormányoktól hatal-mas hiányt örökölt az ország. Az egységfrontba tömörült Európai Bizottság és az IMF nekik vala-hogy mégis elnézte. Vajon miért? Az új kormányra viszont további eladósodást, megszorító gazda-ságpolitikát akartak kényszeríteni. A forint bedöntésének kísérlete cseppet sem leplezett zsarolás, sőt Orbán-ellenes puccskísérlet álma – minden szerepelt a próbál-kozások között. A miniszterelnök és minisztere mindezt nemcsak kivédte, hanem növekedési pályá-ra állította a magyar gazdaságot.Ki emlékszik már a magyar kor-mányt bíráló amerikai helyettes külügyi államtitkárra? Deutsch Tamás szabadszájú bejegyzése nélkül valóban nem ismerné senki Thomas Melia nevét. – Ezek nem tudják, hogy mi a szovjet terroron edződtünk. Kössék fel a gatyáju-kat – reagált egy twitterező. Hát a budapesti amerikai ideiglenes ügyvivő rémlik? Segítek: 2013-15? Egy két oldalas, aláírás, fejléc, pecsét nélküli fecni – mint bizo-nyíték? Szabad a gazda? André Goodfriend. „Szeretném is megköszönni, hogy a mögöttünk hagyott nehéz évben, amikor minden bokorból lőttek ránk, az amerikaiaktól kezd-ve a kommunistákig, mindenki egyformán tüzelt ránk, ezt mégis szépen és elegánsan kivédtük, túl-éltük, ma itt vagyunk. Számíthat-nak rám a jövőben is, szeretnék én is számítani önökre az elkövetke-ző munkás években is” – 2015 júni-usában Nagykanizsán utalt vissza erre a történetre Magyarország miniszterelnöke. Ezeknek a külső nyomásgyakor-lásoknak rendre megvoltak a hazai támogatói. Emlékszünk még Horváth András zöld dos�-sziéjára? Gyurcsány Ferenc kor-mánydöntő bankszámlakivonatá-ra? – Banki papírról van szó, ami „valószínűleg orosz kézben van”, de nem tudom pontosan, mert angolul tárgyaltak. Évekkel ezelőtt, szóban egy magas rangú közvetítőtől, szlovák akcentussal hallottam a történetet először. Simicska Lajos atombombájá-ra? Tavaly április 8-ára? A nagy részvételi arányt már saját győzel-müknek vélő bevándorláspárti erőkre? Karácsony miniszterel-nök-jelöltre? Aki már délelőtt fel-szólította Áder Jánost: meg ne próbálkozzon azzal, hogy ha Orbán Viktor elveszíti a parlamen-ti többségét, (...) mégis őt bízza meg a kormányalakítással! Pedig mindössze az történt, a bevándor-lás-ellenes szavazók eldöntötték a választás kimenetelét, s ezzel kötelezettséget is róttak a negye-dik Orbán-kormányra. Mert itt húzódik a határ, Európá-ban és itthon egyaránt.PAPP JánosA Jóistennek van humora, bizonyítja: én százévesen még élek, de hol van már a Szovjetunió? – poénkodott a Gulágot megjárt Placid atya. – A hatalmas német-római birodalom császárai, a hatalmas mongol birodalom kánjai, a még hatalmasabb oszmán birodalom szultánjai, majd a leghatalmasabb szovjet pártfőtitkárok mind azt akarták, hogy mi ne is legyünk. A végeláthatatlan germán és szláv tenger közepén mi mégis mindig meg-maradtunk valahogy. Mi ez, ha nem egy igazi, tőrőlmetszett sikertörténet? – így a kormányfő.Szépen és elegánsan kivédtük, Orbán:Megparancsolom neked: légy erős és bátor! Ne rettegj és ne félj, mert veled van az Úr, a te Istened mindenütt, bárhová mégy – idézte 2012-ben egy ünnepségen Horváth Lóránt akkori alsóváro-si plébános Józsue könyvét. – Akkor született ez az ige, Isten akkor bátorítja az ő választottját, amikor nehézséggel kell szem-benéznie a népnek. Hazát kell találnia, hazát kell foglalnia, de több akadály meredezik eléjük. Kell az erő, kell a bíztatás a választottnak. Ott áll tegnap és holnap küszöbén. Bátorságból jövő nyugalom Fotó: Papp Jánostúléltük,ma itt vagyunk
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2019. 03. 16. | 7AktuálisDicsérő okleveleket, elismeréseket adtak át a Kanizsai Dorottya Kórházban a magyar ápolók napján. Az ápolókat Kossuth Zsuzsan-nára, az első országos főápolónő-re emlékezve ünneplik ország-szerte. Cseresnyés Péter minisz-terhelyettes, országgyűlési képvi-selő szerint elhivatottságuk és lel-ki erejük hozzájárul a betegek gyógyulásához, ami minden terü-leten, anyagi és erkölcsi vonatko-zásban is elismerést érdemel. – A magyar ápolók napjának névadója, Kossuth Zsuzsanna nagyon jó példa arra, hogy a ma Kossuth Zsuzsannái, az ápolók, az ápolónők milyen odaadó, áldoza-tos munkát végeznek. Azon túl, hogy milyen komoly szakmai fel-készültséggel kell rendelkezniük, hogy a mindennapokban megfe-leljenek az elvárásoknak, egy másik fontos területen is helyt kell állniuk. Lelkileg is rendben kell lenniük, hiszen az empátiás kész-ségük, az emberszeretetük szük-séges ahhoz, hogy ezt a munkát megfelelő odaadással tudják végezni – fogalmazott Cseresnyés Péter. Dr. Brünner Szilveszter főigaz-gató-főorvos arra hívta fel a figyel-met: ahogyan a világ, úgy az egészségügy is folyamatosan vál-tozik és fejlődik. – Ma, a változó világban önök-nek, ápolóknak számos problé-mával kell szembenézni – mondta kollégáinak. – Meg kell küzdeniük a technológiai fejlődés által meg-követelt szakmai elvárásokkal, az egyre komolyabb és szigorúbb jogi és dokumentációs feltételek-kel, meg kell küzdeniük a betegek, a hozzátartozók, a társadalom egyre fokozódó elvárásaival, az információs aszimmetria szülte nézeteltérésekkel is.A főigazgató hangsúlyozta, a kórház ápolóinak teljesítménye kimagasló, nélkülük elképzelhe-tetlen lenne az intézmény műkö-dése. Az ünnepségen dicsérő okleveleket és elismeréseket is átadtak. Az idei díjazottak: Fatér Erika ápoló, Némethné Bogdán Eszter műtősnő, Simon Jánosné vezető ápoló, Molnárné Iván Ilo-na ápoló, Tomai Ferencné szak-asszisztens, Tóthné Imre Anikó ápoló. Díjazottak és díjazók a magyar ápolók napján (Fotó: Jancsi László)Kossuth Zsuzsannák…A mai EGYÜTTMŰKÖDÉS. Megál-lapodást kötött a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság két állatvédő szervezettel, a kani-zsai Élettérrel és a zalaeger-szegi Bogánccsal. Sipos Gyu-la főkapitány és a két egyesü-let vezetője a dokumentum-ban meghatározta azokat a lépéseket, amelyek szüksége-sek az állatkínzás visszaszorí-tására, illetve megelőzésére és felderítésére. A HÓNAP MŰTÁRGYA. A három krajcáros spionpénz lett a hónap műtárgya a Thúry György Múzeumban. Az úgy-nevezett „csavaros krajcárt” az 1849-49-es forradalom és sza-badságharc idején, majd azt követően is használták egy darabig. A múzeum által őrzött érme két darabból áll, és szétcsavarozható. A belse-jében üzeneteket rejtettek el, vagy Bem József és Petőfi Sán-dor fényképét hordták.RövidenCseresnyés Péter: Lelkileg is rendben kell lenniük, hogy ezt a munkát megfelelő odaadással tudják végezni
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Központ„SZÍNEK ZENÉJE” – Macsekné Sipos Anita festő kiállításaMegtekinthető: március 20-ig a szín-házi előcsarnokban.Március 20. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek. Zenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit. Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Március 21. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit, 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alka-lom.Március 21. (csütörtök) 19 óraFilharmónia – Fortissimo bérletSAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR. Hegedű: Chisa Kitagawa. Vezényel: Izaki MasahiroMűsor: D. D. Sosztakovics: 2. (cisz-moll) hegedűverseny; D. D. Sosztako-vics: 12. d-moll szimfónia, „Az 1917-es év”. Belépődíj: 3 400 Ft.MedgyASZAy HázMárcius 15. (péntek) 10 óraEMLÉKMŰSOR AZ 1848-1849-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁG-HARC 171. ÉVFORDULÓJA TISZTE-LETÉRE. Szerepelnek: a Dr. Mező Ferenc Gimnázium diákjai.Március 18. (hétfő) 18 óraKalandozó KanizsaiakLEHET-E BÁRKIBŐL GETTÓMILLIO-MOS? – Markó Roland előadása. A belépés díjtalan.Március 19. (kedd) 19 óraRetro Kávéházi Esték„JÖJJ, KEDVESEM!” – a Fonográf Emlékzenekar koncertje. Belépődíj: elővételben 2000 Ft, az előadás nap-ján 2500 Ft.Március 21. (csütörtök) 18 óraVARIÁCIÓK KÉT TÉMÁRA – Ambrus Márta művésztanár festmény és kerá-mia kiállításának megnyitója. Megnyitja: Lehota M. János esztéta. Közreműködik: Bognár Angéla ipar-művész (ének).Megtekinthető: április 11-ig. A belé-pés díjtalan.CSALÁDI HÉTVÉGEMárcius 22-23-24.Március 22. – Hevesi SándorMűvelődési Központ14.00 „NAGY ÉRTÉKÜNK A VÍZ” – a víz világnapi gyermekrajz-pályázat kiállításának megnyitójaKözreműködnek: a Rozgonyi úti Álta-lános Iskola tanulói.17.00 GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB. Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sán-dor. A részvétel díjtalan.Március 23. – Hevesi SándorMűvelődési Központ9.00 AGYKONTROLL GYEREKEK-NEK – tanulási módszerek, stresszol-dó technikák. Jelentkezés ésinformáció: 30/92-99-752, vagyenekmondo@freemail.hu.11.00 KICSI GESZTENYE KLUB – a kaland folytatódik…Belépődíj: 4490 Ft, 3990 Ft, 3490 Ft, 2990 Ft. Jegyek kaphatók: a jegy.hu-n és az InterTicket országos jegyirodai hálózatában.Március 23. – Móricz Zsigmond Művelődési HázCSALÁDI JÁTSZÓ- ÉS TÁNCHÁZ16.30 Kerekítő foglalkozás.Vezeti: Vajda Margit17.00 Gyermek táncház.Vezeti: Tóth István18.00 Kézműves foglalkozás. Vezeti: Hábli Olga19.00 Vizeli Bálint és bandája kon-cert20.00 Felnőtt táncházBelépődíj: 1 000 FtMárcius 24. 13 óraCSALÁDI TÚRANAP – Tavaszi virágzás túraGyülekező: 13 óra, Teleki utcai vízto-ronyÚtvonal: Víztorony – Szentgyörgyvári hegy – Éden – Bagola – Bagolai erdő – Patakvölgy – Víztorony.Táv: 10 km, a szintemelkedés 150 m. Visszaérkezés: kb. 17 óra. Túravezető: Kiss László.Gyermekes családoknak, nyugdíja-soknak és kezdő túrázóknak is ajánl-juk.Szervezők: Kanizsai Kulturális Köz-pont és a Kanizsa Kul-Túra Egyesület.ProgramajánlóMárc. 14-17. 15:30 Így Neveld A SárKÁNyodAT 3. amerikai animációs film Márc. 14-20. 16:00 A KIrályNŐ KutyáJA belga animációs film Márc. 14-20. 17:30 AprÓ MESÉK magyar romantikus történelmi film Márc. 14-20. 17:45 CSAládI BUNYÓ angol-amerikai vígjátékMárc. 14-20. 18:00 MArvel KAPItáNY 2D amerikai sci-fi Márc. 14-20. 19:30 Zöld KÖNyv - útMutATÓ AZ életHEZ amerikai film Márc. 14-20. 20:00 MArvel KAPItáNY 3D amerikai sci-fi Márc. 14-17. 20:30 CSILL AG SZÜletIK amerikai zenés filmmárCIus 14- márCIus 20. MűsoraKezdődik a vadászatIzgalmas, fordulatokban gazdag a Félvilág, A berni követ és az Örök tél alkotóinak új, romantikus történelmi filmje. Az Apró mesék hónapokkal a II. világháború után játszódik, amikor zűrzavar és bizonytalanság ural-kodik Magyarországon. Egy szélhámos megpróbál hasznot húzni ezek-ből a zavaros időkből, és amikor menekülnie kell Pestről, egy titokzatos nő és a fia nyújt számára menedéket az erdő mélyén. A férfi, miközben háborús démonjaival viaskodik, szenvedélyes szerelmi viszonyba keve-redik a nővel, akinek a férje bármelyik nap hazatérhet a frontról. A film-ben feltűnik sokak kedvence, Szabó Kimmel Tamás, Kerekes Vica és Molnár Levente is. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Savaria Szimfonikus Zenekar főként Sosztakovics-műveket hoz Kanizsára
2019. 03. 16. | 9KultúraFotó: Jancsi LászlóFél évszázad érem-emlékeiÖtven éves az éremgyűjtők kanizsai csoportja, az évfordulóra kiállítással emlékeztek a tagok. Az Ötven év érmei című tárlaton a Nagykanizsához kapcsolódó relikviákat mutatják be 1969-től napjainkig. A megnyitón az egyesület vezetősége emlékplaket-tekkel köszönte meg a támogatók segítségét.A harminchárom tagot számláló nagykanizsai csoport aktív tevékenységet folytat, a tagok rendszeresen szerveznek pénztörténeti évfordulókhoz kapcsolódó kiállításo-kat, továbbá börzéket, amelyek jó alkalmat teremtenek cserére, vételre és egy-egy gyűjtemény bővítésére. – Ötven év nem kis idő, az még egy ember életében is jelentős. Nagyon profi gyűj-tőmunka folyt, az éremveretésből, érem- és plakettkiadásból is kivettük részünket - fogalmazott Farkas István, a MÉE Nagykanizsai Csoportjának titkára.Cseresnyés Péter azt mondta, az érmék magukon viselik egy-egy korszak jellemző vonásait, így kéz-zelfoghatóvá teszik a történelmet és a hagyomá-nyokat, ezért fontos és hasznos a numizmatikával, a pénztörténettel foglalkozók munkája. A kiállítás-megnyitót követően az egyesület emlékplaketteket adott át a csoport alapítójának, Kiss Györgynek, illetve a támogatóknak, segítőknek.
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemVégre vége a télnek. Szép volt, de elég volt belőle. Az idei tél olyan volt, mint a szeszélyes asszony. Adott mindent, amit adnia kellett, csak hát nem akkor, nem úgy, mint amikor szükséges lett volna. Karácsonykor sütött a nap, s a minap esett a hó. A fehér hópehelyfüggö-nyön át alig látszódott a tavaszi kikelet. Pedig a Deák téri galambok tekin-tete olyan mosolygós, olyan langymeleg, mint amilyennek kellene lennie a márciusi napsütésnek.Férfitársaimmal együtt letudtuk első tavaszi kötelezettségünket, meg-adva módját a most már hóvirág és ibolyamentes ünnepnek. Ki köteles-ségszerűen, csak úgy rutinból, mások érzelemből, szeretetből, figyelemből. Furcsa volt az idei nőnap. Néhány éve ilyentájt tele volt a város hóvirág-árusokkal... Ja kérem, a természetvédelem. Mondhatnám, szebb is a ger-bera, a szegfű, és illatosabb a rózsa, csak hát az ünnephez, a tavaszköszön-tőhöz, mindig hozzátartozott a hóvirág, a tőzike, a korai ibolya. Igen, ez egy ilyen tél volt. Remélhetőleg, a hó és néhány más elolvadtá-val végre tényleg ránk mosolyog a tavasz, s a valóság igazi arca. Az ország legnagyobb Betleheméről is ismert Vörsre, de már Zalakomárba is megér-kezett az első gólya. Legkorábban oda érkezik meg évek óta.Azt mondják a történészek, százhetvenegy évvel ezelőtt is furcsa volt a tavasz. Most már tudjuk, történelmünk egyik legszebb tavasza volt. Nem az időjárása, hanem mondanivalója miatt. Európában végigsöpört a szabadság illúziója és vágya. Pestre is odaért, Párizsból, Prágából, Bécsen át. Petőfi, Jókai, Vasvári, a márciusi ifjak és a többiek, a pesti polgárok támogatásával, a Nemzeti Múzeum kertjében beírták magukat a magyar történelem krónikájába. A Nemzeti dal, a Tizenkét pont, Táncsics kiszabadítása lavinaszerűen indította el a nem csak fikciós magyar szabadságvágy kitörését. Az európai forradalmak közül a magyar nemzet szabadságvágya volt a legnagyobb, bár rá egy évre a sokat szenvedett ország tavaszi forradalma úgy járt, mint az előző felszabadító szabadságharcok, felkelések. A magyar történelem sajátosságai szerint, idegen hatalmak segítségével leverték. De igazi hozadékát a mai napig is bőrünk alatt, pórusainkban érezzük. Végre érezzük. Saját erejéből szabad a magyar nemzet, s szabadok polgárai. A sajtószabadság, a népakarat, a népképviselet, az egyenlőség, bár élni még meg kell tanulnunk vele, nem csak szólam. A mai függetlenséget, szabadságot, egyenlőséget, sajtószabadságot, a valóságot, most már, csak mi, magyarok tudjuk elbukni. Áldott legyen március idusának eszméje, és áldott legyen a kor hőseinek neve. Áldott és szabad legyen végre a magyar haza, és hitében, erköl-csében, emberségében megtisztulva, legyen áldott az ettől és attól sokat szenvedett nemzet minden polgára, egymásra mutogatás, szétforgácso-lódás nélkül. Hogy legyen értelme a Nemzeti dalnak, a kokárdáknak, az ünnepi egy szál virágoknak, és az emlékező koszorúknak.Hogy az emlékgyertyák végre csonkig éghessenek. ZoltánMárcius...,március idusaRiersch
2019. 03. 16. | 11hirdetésA Nagykanizsai Tankerületi Központ működésének célja-ként elsődlegesen a gyermekek intellektuális és fizikai képes-ségeinek fejlesztését tartja szem előtt. A tankerületi központ munkatársai munkájuk során a tanulók kvalitásainak és kész-ségeinek kibontakoztatásához szükséges alternatív tanulási módszerek megvalósíthatóságára törekednek.A törekvések és felmérések eredményeképpen született meg a döntés, mely szerint a Nagykanizsai Tankerületi Köz-pont sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériu-ma által 2018-2019 tanévekre kiírt EFOP-3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” című projektre.Az elnyert támogatás a két tanévben a Nagykanizsai Tan-kerületi Központ fenntartásában működő intézmények közül – Nagykanizsa, Letenye és Keszthely járásban – 47 intézmény összesen 5.000 diákja számára biztosít lehetőséget az elmúlt évhez hasonlóan június harmadik és negyedik hetében a szabadidő konstruktív eltöltésére, élményszerzésre, alap-készségek és kulcskompetenciák fejlesztésére, minősített programszolgáltatók bevonásával. A támogatás a két tanév során 22 bentlakásos és 193 napközis tematikus hét megva-lósítását teszi lehetővé. A projekt irányító hatóság által kiemelt célja a tematikus programok tesztelése, a lehetőségekhez való hozzáférés javítása, szakmai rendezvények hatékonyságának növelése, közösségépítés, szociális érzékenység javítása, az élmény-szerzés, valamint az, hogy az alternatív módszerek alkalma-zásakor háttérbe szorítsa a tanulásban fellépő kényszer fogalmát. Az ifjúsági programok alatt alkalmazott technikák oktatási metódusokba történő sikeres beépítésével csök-kenhet az iskolaelhagyók száma, megelőzhető a végzettség nélküli iskolaelhagyás, valamit a kevésbé eredményes tanu-lók alap és kompetencia szintje is növekedhet.A bentlakásos program megvalósítási helyszínét minősí-tett szálláshely-szolgáltatók, a napközis témahetekét a prog-ramban résztvevő intézmények biztosítják.A tematikus hetek megvalósítói a két tanévben 450 fő pedagógus, közülük képzést követően 204 fő táborvezető pedagógus, 23 fő programot segítő animátor, és megközelí-tőleg 230 fő önkéntes és közösségi szolgálatot teljesítő diák.A programot megvalósító intézményekben a napközis témehéten a napi 4-szeri, bentlakásos esetben a napi 5-szöri étkezés biztosított, kiemelt figyelemmel a speciális étkezési igényekre. A programok során különféle kirándulások, külső programszolgáltatókkal töltött színvonalas foglalkozások, tartalmas közösségépítő, önismeretet és problémamegoldó képességet is fejlesztő játékos programok kerülnek meg-szervezésre.A tematikus és átgondolt foglalkozások során lehetőség nyílik olyan tanulási módok és szervezési megoldások a megszokott iskolai környezeten kívüli alkalmazására és kipróbálására, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivá-cióinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését. A tematikus programok 7 választható témamodul köré épülnek, melyek: a Nemzeti és kulturális identitás – Hagyo-mányőrzés, anyanyelvápolás; Idegen nyelv; Környezetvéde-lem, természetismeret; Művészeti nevelés; Sport, egészség-re nevelés; Digitális világ, tudatos médiahasználat; Életveze-tés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás.A tematikus programok a szülők tehermentesítését szol-gálják. A programokon való részvétel anyagi terhet nem ró a családokra, teljes mértékben pályázati forrásból finanszíro-zott. A Nagykanizsai Tankerületi Központ jövőbeni tervei közt szerepel – a család- és gyermekközpontúságra tekintettel –, hogy az idei évben megrendezésre kerülő programokon is térítésmentesen vehessenek részt a tanulók.Közösségi ProgramIskolai
Királyi Pál életét és munkásságát mintegy három évtizede kutatja a szepetneki települési értéktár bizottság elnöke, Sóstainé Márfi Ibolya. Az adatok gyűjtése és fel-dolgozása mellett nagy gondot fordít arra, hogy Királyi emlékeze-tét – életművéhez méltó módon – ápolják, különösen a helyi és kör-nyékbeli fiatalok. A faluban élő kis-diákok minden évben felolvassák a szepetneki ’48-as honvédek nevét is az államférfi tiszteletére emelt emlékoszlopnál; a nagyka-nizsai középiskolákban továbbta-nuló társaik pedig kiselőadásokat tartottak tavaly, a Királyi Pál-emlékév során.– 2018-ban ünnepeltük Királyi születésének 200. évfordulóját – mondja Sóstainé Márfi Ibolya. – Sok helyen még mindig tévesen közlik a dátumot, holott az anya-könyvi iratokból egyértelműen kiderül: 1818. augusztus 10-én szü-letett Szepetneken. Teljes életútja ismeretében talán kevesen gon-dolnák, hogy egy számadó juhász fiaként látta meg a napvilágot. A róla írt nekrológban barátja, Bátor-fi Lajos így fogalmazott: „az igazi nép fia volt ő s lett a népek atyja”.A kutató azt mondja, a gyermek Királyi Pál – vagy ahogy anyaköny-vezték: Király József – sokszor elkí-sérte apját Nagykanizsára. A dél-zalai várost jól ismerte, de akkor zárta igazán a szívébe, amikor a család körülményei lehetővé tet-ték, hogy az ottani piarista gimná-ziumban tanuljon. A kegyesrendi intézményben belekóstolhatott a magasabb tudományokba és művészetekbe – a zenét különösen szerette –, s közben életre szóló erkölcsi értékekkel gazdagodott.– Még gimnazista volt, amikor az apja meghalt, ezzel pedig egy csa-pásra bizonytalanná vált Királyék anyagi helyzete. Egy gazdag mészáros mester sietett a segítsé-gükre: Bentzik József jól ismerte a gümőkórban elhunyt Király Mihályt, ráadásul fiaik osztálytár-sak voltak. A két fiú sorsa egyéb-ként a későbbiekben is összefonó-dott, olyannyira, hogy a Bentzik család Királyi Pál halálának 100. évfordulóján, illetve a tavalyi jubi-leumon szintén képviseltette magát.A középiskola végeztével Királyi Pál belépett a kecskeméti kegyes tanítórendbe. Szépen haladt tanulmányaival, ennek ellenére 1840 júliusában, az ünnepélyes fogadalomtétel előtt mégis világi pályát választott: Pestre ment jogot tanulni. Kapcsolata azonban nem szakadt meg a piaristákkal. A Pásztorfi a parlamentben című könyvében Sóstainé Márfi Ibolya Gerlóczy Károly magyar királyi tanácsost, Budapest első alpolgár-mesterét idézve írja: „Mint növen-dék-szerzetes szívta magába azon mély vallásos érzületet, mely kitö-rülhetetlen bélyeget nyomott a lelkére. Itt vert gyökeret agyában és szívében a Végtelenség eszmé-je, a rendületlen hit a felettünk őrködő Isteni gondviselésbe…”– A fiatal jogászt, s egyúttal a Jelenkor című lap külpolitikai rova-tának szerkesztőjét Pesten érte 1848. március 15. – folytatja. – A Fiatal Magyarország körének tag-jaként csatlakozott a márciusi ifjakhoz, s közben folyamatosan tudósított a fejleményekről. De nemcsak a pesti eseményeket követte figyelemmel, hanem azt is, mi történik Nagykanizsán, ahol március 19-én nagyszabású tünte-tést és gyűlést tartottak a helyiek. Lassan elérkezett annak az ideje, hogy Királyi Pál kardra cserélje a tollat…Jellasics betörése után pár nap-pal, Kossuth Lajos megbízólevelé-vel a zsebében visszatért diákévei-nek helyszínére, hogy a helyi erő-ket mozgósítsa, és önkénteseket toborozzon Kanizsa, valamint a Muraköz felszabadítására. Népfel-kelőhada – pénzügyi kimutatásai szerint – többek között szalavári, égenföldi, kiskomáromi és nagyré-csei felkelőkből állt.„Királyi Pál 1848. szeptember 22-én indult el Budáról, s 24-én Baracskán át Székesfehérvárra érkezett”, olvasható Sóstainé Már-fi Ibolya kötetében. „Az ellenség közelsége miatt kénytelen volt három napig itt vesztegelni. Szeptember 25-én este érkezett Veszprémbe, majd Berenden, Tapolcán és Keszthelyen át Kisko-máromba. Szeptember 27-től öt napon át az addig besorozottakat vezette, velük együtt táborozott. Mire Királyi Kanizsára ért, október 2-ról 3-ra virradó éjszaka a város felszabadításának utolsó, s győz-tes rohamába kapcsolódott be.”– A sikeres hadműveletet köve-tően Királyi Pál Iharosberénybe ment toborozni. A következő három nap a kanizsai piarista gim-náziumban szervezte a népfelke-lést, ahol Inkey Kázmérral, Csúzy Pállal és volt osztálytársával, Ben-tzik Józseffel is találkozott. Nem véletlen, hogy Királyi az egykori iskolát választotta bázisnak – hangsúlyozza a kutató –, ahogy az sem, hogy a tanulói létszám 1848–49 végére 113 lett, ami a fele volt 12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINKirályi Pálról (1818–1892) úgy tartják: tollal és karddal harcolt a hazáért. A szülőfalujához, Szepetnekhez és a közeli Nagykanizsához ezer szállal kötődő férfi előbb csak tudósított az 1848–49-es pesti eseményekről, pár hónappal később pedig maga is tevékenyen részt vett a somogyi-zalai népfelkelés szervezésében és a szabadságharc küzdelmeiben.aki a nép fiából a népek atyja lettKirályi Pál:
az előző évinek. Hívó szava nyitott fülekre talált a diákok, illetve szá-mos tanító – köztük Iby György, Nucsecz József, Perlaky László és Petlanovics Alajos – körében.Október 7-től szülőfalujában, Szepetneken készítette elő Lete-nye és a Muraköz felszabadítását, végül Perczel Mór és Gáspár And-rás ezredes csapataival, összehan-golt hadműveletben kerekedett felül az ellenségen. Hazafias köte-lességeinek teljesítése után, november elsején visszatért Pest-re, de a szabadságharc küzdelmei-ben továbbra is részt vett Szolno-kon, Tápióbicskén, Isaszegen, Vácon, Komáromban, s végül Budán. Hősies tetteit egyre-másra követték a kinevezések, mígnem a Honvédelmi Minisztérium katonai osztályának helyettes főnöke lett. Bármerre sodorta munkája, ez alatt az időszak alatt, majd a meg-torlások idején is nyomon követte azoknak az önkénteseinek a sor-sát, akikkel együtt harcolt Zalában. Az elbukott szabadságharcra kemény büntetés volt a válasz. Királyit 1850-ben a császári gya-logezred Kattaróban állomásozó egységébe sorozták be – távol mindenkitől, mindennemű anyagi támogatás és segítség nélkül. Hat év múlva térhetett haza, meg-gyengült egészséggel, reményét mégsem vesztve. Életének közép-pontjába újra az újságírás került, 1861-től pedig aktív politizálásba kezdett.– Királyi nemcsak a fővárosért, hanem Zaláért is tenni akart – fogalmaz a szepetneki települési értéktár bizottságának vezetője. – Egyengette az egykori tanító és harcostárs, Iby György fiának poli-tikai pályafutását, s figyelemmel kísérte Bója Gergely, Nagykanizsa első népképviseleti országgyűlési képviselőjének az életútját is. Nem feledkezett el a szabadságharc-ban apa nélkül maradt családok-ról, árvákról sem, akiket évek múl-va, képviselői útjain gyakran meg-látogatott. Jelen volt a Mura-híd letenyei avatásán, és a piarista iskola megalapításának 100. jubi-leumi ünnepségén is. Ugyanitt, a Zala-Somogyi Közlöny beszámo-lója szerint a negyedikes gimna-zista Wlassits Gyula beszédet mondott az ifjúság nevében. Az a Wlassits, aki Királyi halála után átvette a csáktornyai kerület kép-viseletét, és később kultuszminisz-ter lett. Nem véletlen dolgok ezek, a kisfiúból államférfi lett. Országgyűlési munkáját 1865-ben kezdte a Deák-párt színeiben. Letenyének, Baksának és Csáktor-nyának is volt a képviselője, de jegyzőként sok kiváló jelöltet hozott Nagy-kanizsára, mint például Csengery Antalt. Sós-tainé Márfi Ibolya szerint Királyi egyik legemléke-zetesebb és legjelentő-sebb politi-kai tette a mártír miniszterel-nök, Bat- thyány Lajos újratemette-tésének kez-deményezé-se, illetve megszerve-zése volt.Napi fel-adatai mel-lett elkötele-zetten pártolta az oktatás és a kul-túra ügyét. Képviselői körútjain rendszeresen felkereste és gyak-ran anyagilag is segítette kerülete iskoláit és kisdedóvóit. Az Orszá-gos Magyar Daláregylet elnöke-ként nagyszabású ünnepélyeket és versenyeket hirdetett, valamint támogatta, s megszervezte a Zeneakadémia megalapítását is. Sokoldalú szabadságharcos, újságírói, politikusi és kultúrapár-toló munkásságáról a tervek sze-rint dokumentumfilmet is készíte-nek, amelynek előkészítésén már javában dolgozik egy elhivatott személyekből – köztük szepetneki kötődésűekből – álló, lelkes kis csapat.NEMES Dóra 2019. 03. 16. | 13MagazinKirályi Pál sírhelye Budapesten, a Fiumei úti sírkertben. Tavaly, az emlékévben egy szepetneki küldöttség rendbe tette, és elhe-lyezett rajta egy emlékkövet, amelyen a helyes születési dátum szerepel. A szepetne-kiekhez csatlakozott Nagy Anna volt kor-mányszóvivő is, aki Királyi Pál egyik oldal-ági leszármazottja. Sóstainé Márfi Ibolya középen, piros ruhában látható (Fotó: Wittman István)Wörthi-tó és környéke2019. április 6.Részvételi díj: 9.200 Ft/főKittsee csokigyár - Pozsony2019. április 6. Részvételi díj: 7.500 Ft/főBled - Bohinj - Vintgar szurdokMesevilága Júlia-Alpok szívében2019. április 7., június 8., augusztus 10.Részvételi díj: 8.600 Ft/főSzlovénia csodás tájainKamnik - Volcji potok arborétum2019. április 27.Részvételi díj: 7.200 Ft/főBad Ischl - HallstattAusztria sós tavainál 2019. április 27., május 25., augusztus 10.Részvételi díj: 9.200 Ft/főCsehország gyöngyszemei2019. május 9-12. (3 éj) Részvételi díj: 59.900 Ft/főA varázslatos Velence és ami körülöleli2019. május 16-18., június 6-8.,október 3-5. (2 éj)Részvételi díj: 35.800 Ft /főSalzburg – Berchtesgaden - Königssee2019. június 29-30. (1 éj)Részvételi díj: 34.900 Ft/főPárizs, a fények városaés a Loire völgye2019. július 13-19. (6 éj)Ellátás: reggeliRészvételi díj: 129.600 Ft/főBánság és egy csipetnyi Olténia2019. augusztus 6–10. (4 éj)Részvételi díj: 76.500 Ft/főSvsVájc, a hegyek ölelésében négy ország határán 2019. augusztus 15-18. (3 éj)Ellátás: reggeli Részvételi díj: 69.900 Ft/főSalzburg és környékeSalzburg – Berchtesgaden – Königssee - Grossglockner2019. augusztus 17-19. (2 éj)Elhelyezés: Golling*** szállodábanRészvételi díj: 49.970 Ft/főDél-Olaszország kincsei2019. szeptember 11-16.San Marino – Assisi - Castelli Romani – Nápoly – Pompei - Capri sziget - SorrentoRészvételi díj: 110.700 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazást ide-genvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással.A részvételi díj nem tartalmazza a BBP és a belépők költségét.www.lovaszbusz.huaki atyja lettKiállítás Szepetneken, a Királyi Pál Emlékév gyer-mekrajzpályá-zatának alko-tásaiból (Fotó: Kocsis Edit, IKSZT)Királyi beszámolója a népfelkelés szervezéséről (Fotó: Sóstainé Márfi Ibolya)
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésHírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagykanizsaKANIZSA,egy kattintásraKérjen árajánlatot!Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.93 516 532 | nkvg@nagykanizsa.huAz ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.1 fő raktáros és1 fő autószerelőmunkakörbe keres munkavállalót határozott időre és1 fő autószerelőthatározatlan időreazonnali munkakezdéssel teljes munkaidőben (8 óra/nap)Nagykanizsa műszaki telepehelyére.Elvárás: szakirányú végzettségAmit kínálunk:bérezés megegyezés szerintcafeteria juttatásszakmai fejlődési lehetőségutazási kedvezményBőveBB információk és jelentkezés:Gyalókai Zoltán járműfenntartási üzemvezetőnéla 93/537-932 vagy a 06/30-9899357 telefonszámokon.Várjuk jelentkezését!
2019. 03. 16. | 15beruházásFiatalok,jövő, értékek…Fotó: Jancsi LászlóA Tungsram SE Nagykanizsa csaknem 300 millió forintos beruházással korszerű-sítette a MÁV-NTE egykori épületét, ame-lyet a felújítás után a történelmi egyházak képviselői megáldottak. – A sport és a fiatalok támogatása kiemelten fontos a magyar kormány szá-mára. A társasági adóból finanszírozott csarnokfelújítás is jól illeszkedik ezen célok közé, hiszen a megfelelő körülményeknek köszönhetően még több tehetséges kani-zsai sportolót nevelhetnek a dél-zalai szak-emberek – hangsúlyozta Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolato-kért felelős helyettes államtitkár.Az ünnepélyes avatón Cseresnyés Péter miniszterhelyettes kiemelte, a sport-létesítmények fejlesztései is mind azt a célt szolgálják, ami egyre inkább kihal a nyuga-ti társadalomból, azaz a hagyományok tiszteletét és a hazai értékekbe, tudásba vetett bizalmat. – Ezáltal tud összefonódni a hagyomá-nyok tisztelete és a sikeres jövőbe vetett hitünk, ami hazánk és egyben a valódi, de mára megfáradt Európa szellemiségének a lényege is. Hisz mi úgy gondoljuk, hogy azokra az értékekre érdemes és kell ala-pozni, amelyek e földben gyökereztek és sarjadtak, megteremtve az utat a jövőnek. S nem azoknak az átplántált tömegeknek, akik számára a mi múltunk csupán sötét és romló üresség – fogalmazott a politikus. A szalagátvágás után azonnal birtokba vették a csaknem 300 millió forintból fel-újított csarnokot a Tungsram SE Nagykani-zsa utánpótlásában pallérozódó tehetsé-gek. A tervek szerint a környező iskolák diákjai is használhatják majd a létesít-ményt.
2019. március 16.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40320:00-08:002019. március 17.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53119:00-06:002019. március 18.BENU Gyógy-szertár Nagy-kanizsa Kani-zsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002019. március 19.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002019. március 20.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002019. március 21.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002019. március 22.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánvöröshagyma 350 Ft/kgcsiperkegomba 600-800 Ft/kgalsó-felső csirkecomb 630-680 Ft/kgburgonya 280-320 Ft/kgfejes saláta 250-300 Ft/dbhónapos retek 200-250 Ft/csomó30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások03. 19. 11:00-15:00 Tungsram Nagykanizsa 03. 21. 11:00-16:00 Halis István Városi Könyvtár Adj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletPályáZATI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása.A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 15 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, amely 2019-ben kerülhet felhasználásra.A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) ren-delete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, amelyet meg lehet tekinteni a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykani-zsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.) hétfőn és szerdán ügyfélfogadási időben, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapon az önkormányzati rendele-tek között.A pályázatokat 2019. május 31-ig lehet beküldeni, vagy személye-sen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Helyi értékvédelem támogatása 2019.”A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2019. júniu-si soros ülésén bírálja el 2019. június 30-ig.A Rendeletben meghatározott feltételeken kívül a pályázóknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük, illetve az alábbiakról kell nyi-latkozatot tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők:A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfe-lelően kell nyilatkozatot tenniük.Pályázó nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet-nek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak vál-tozása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót tájékoztatni.Pályázó tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szó-ló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köt-het érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezettel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést.Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződés-től eláll.Pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévülé-séig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatósá-gával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.Nagykanizsa, 2019. március 6. Dénes Sándorpolgármester
2019. 03. 16. | 17SzolgáltatásÉvfordulók, eseményekMárcius 18.1584. március 18-án halt meg Rettegett Iván, „minden oroszok nagyfejedelme”, aki elsőként vette fel a cári címet1839. március 18-án kitört az első ópiumháború. Az ópium Kínába történő csempészése miatt tört ki fegyveres konfliktus a kínaiak és a britek között.1965. március 18-án volt az első űrséta. A szovjet Voszhod–2 űrhajósa, Alekszej Leonov 12 percet töltött kint az űrben.Március 19.1516. március 19-én temették el II. „Dobzse” Ulászlót1848. március 19-én született Wyatt Earp, aki korának legkeményebb és leghalálosabb fegyverforgatója volt, alakját film is őrzi1882. március 19-én tették le a Sagrada Familia alapkövét. A barcelonai bazilika még ma sincs kész, Antoni Gaudi fő műve a tervek szerint 2026-ra készül el.1950. március 19-én halt meg Edgar Rice Burroughs, akit legendás Tarzan-regényei tettek híresséMárcius 20.Március 20-a a történetmesélés világnapja. Fedics Mihály bátorligeti mesemondó szerint: „Aki csak pár mesét is tud, csak tízet is, az akár százat is csinálhat belőle, ha van tehetsége hozzá.” 1894. március 20-án halt meg Kossuth Lajos. Milyen igaz: ...az én nevem óramutató; jelzi az időt, mely jönni fog...Március 21.Március 21-e a költészet világnapja. Találó gondolat Kosztolányitól: „Hiszek a költészet öncélúságában, abban, hogy egy versnek, egy regénynek semmi más célja nincs, nem is lehet, mint hogy szép legyen.”Az elELőző HETI REjTVény MEGFEjtéSE:Minden utazásnak van egy titkos célja, amelyről az utazó mit sem sejt.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetésPályázati felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázaZAtot HIrdet a 2019. évi kulturális keret felhasználásáraA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagyka-nizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési fel-adatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a köz-művelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani:a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digi-talizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kul-turális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelke-dő szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által ala-pított díjakhoz való hozzájárulásra;kulturális vidékfejlesztésre;kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;határon túli magyar kultúra támogatására;nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.A pályázók köre: pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel, vagy telephellyel rendel-kező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet (egyesület, alapítvány), költségvetési szerv a bejegyzésüket követő egy év elteltével.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás.Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forintA pályázat benyújtásának határideje és helye: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2019. március 18. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. ajtóA részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.huVISSZA-TÉRTA RÁD IÓ!FM 95,6 MHz
2019. 03. 16. | 19HirdetésVOKSH AUTÓSISsisKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KresZ-tanfolyamunkra jelentkezésMÁRC. 27., SZerdA 16 ÓRA*2018. július 1-től az 55/2018.(iii.23.) Kormányrendelet szerint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja visszaigényelhető. Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KresZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra. Következő GKI vizsga: április 13., a jelentkezési határidő március 27. résZLET FIZetési KED VEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám 06-30/491-7051. 29 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2018-4. né. VSM: “B” E: 65,33% F: 57,89% - “C”E:84,31 % F:85,19%, ÁKÓ: “B” Gy: 148,17% “C” Gy: 100,43% / KK: “B”159.000.-Ft/fő. “C”:176.000 Ft)T Á J É K O Z T A T ÓTájékoztatjuk Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakosságát, hogy a Vilkor Kft. (Csurgó) az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából vég-zi a villamos hálózatok nyomvonalának és biztonsági övezetének tisztí-tását, növényzetmentesítését. Mind a közterületen, mind a magánterü-leten lévő növényzeten történő beavatkozásokra az élet- és vagyonbiz-tonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.A munkavégzés ideje: 2019. március hónap.Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges beavat-kozások elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelős-séget az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a VILKOR Kft. sem vál-lal.Tájékoztatjuk az Ingatlantulajdonosokat, hogy a magánterületen lévő növényeken végzett munkából származó növényi hulladék összegyűjté-se és megsemmisítése, eltávolítása a tulajdonos feladata.Kérjük az Ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy a lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás minősé-ge, folyamatossága biztosított legyen.Elérhetőségek:E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. telefon: 93/503-500Vilkor Kft. telefon: 82/571-190, e-mail: vilkor@enternet.huVia Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. március 16-22.Március 16., szombat 00:00 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója tiszteletére, 00:45 Kanizsa Cafe (talk show), 01:10 Üzenet, 01:15 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 01:45 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója tiszteletére, 03:30 Lapozó, 06:30 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója tiszteletére, 07:15 Kanizsa Cafe (talk show), 07:40 Üzenet, 07:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:15 For-gószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadság-harc 171. évfordulója tiszteletére, 10:00 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:30 Élet-módi, 14:00 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:20 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 14:50 Napi Kanizsa – újra-néző, 15:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 18:40 Kis kamerák, nagyvadak 1-2. rész (ismeret-terjesztő film), 19:30 Hargita, 20:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:10 Kanizsa TV Filmklub: Feke-teszakáll és a Karib-tenger kalózai 1. rész (kalandfilm), 21:30 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 22:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:30 Lapo-zó.Március 17., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Kis kamerák, nagyvadak 1-2. rész (ismeretterjesztő film), 01:30 Hargita, 02:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:10 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 07:10 Kis kamerák, nagyvadak 1-2. rész (ismeretter-jesztő film), 08:00 Hargita, 08:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 08:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális maga-zin), 12:30 Heti Híradóink, 13:30 Élet-módi, 14:00 Kommen-tár nélkül – heti válogatás, 14:25 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 14:55 Napi Kanizsa – újranéző, 15:20 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony temp-lomban, 19:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztárportré: Kótai Mihály, 20:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:10 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó. Március 18., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony temp-lomban, 01:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Sztárportré: Kótai Mihály, 02:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:10 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a kiska-nizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 07:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Sztárportré: Kótai Mihály, 08:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 12:30 Sztárportré: Kótai Mihály, 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Tungsram SE Nagykanizsa – Sziget-szentmiklósi KSK NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 21:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:30 Lapozó.Március 19., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Tungsram SE Nagykanizsa – Szi-getszentmiklósi KSK NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 03:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Tungsram SE Nagykanizsa – Sziget-szentmiklósi KSK NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 09:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:45 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 13:00 Tungsram SE Nagykanizsa – Szigetszentmiklósi KSK NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 14:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturá-lis magazin), 20:05 Épí-tech (a házépítők magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Látogató, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 20., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Épí-tech (a házépítők magazinja), 02:15 Látogató, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Épí-tech (a házépítők magazinja), 08:45 Látogató, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Épí-tech (a házépítők magazinja), 13:25 Látogató, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Székely konyha, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Március 21., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 02:10 Székely konyha, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:40 Székely konyha, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Mély(k)víz (játékos vetél-kedősorozat), 13:25 Székely konyha, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 20:05 Zooo magazin – lencsevégen a termé-szet, 20:35 Híradó, 20:50 Creative chef Nagy Eszterrel, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 22., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Zooo magazin – lencse-végen a természet, 02:15 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 08:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Zooo magazin – lencse-végen a természet, 13:25 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális - Hargita, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 03. 16. | 21SportKüzdelmes találkozón játszott 0-0-s döntetlent az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese a III. Kerületi TVE legénységével a bajnokság 18. fordulójában, vasárnap pedig a tizenötödik helyezett Dunaharaszti otthonába látogatnak a kanizsaiak. FC Nagykanizsa (7.)–IIIiii. Kerületi TVE (4.) 0-0Nagykanizsa: Horváth M. - Pál D., Major, Szabó B., Horváth D. (Csáki J., 74.) - Béli M. (Kretz, 46.), Kovács O. - Ekker (Kovács Gy., 63.), Lőrincz, Vajda – Vittman. Vezetőedző: Barna László.Tisztában volt vele alighanem min-denki, hogy a tabellán negyedik helyen álló III. Kerület ellen nem lesz egyszerű dolga a kanizsaiaknak, akik az előző körben emlékezetes mec�-csen kerekedtek a Ménfőcsanak fölé. A fővárosiaknál hiába volt egy hirte-len húzással edzőváltás, az őszi 5-0-s nagykanizsai sikert nehéz lett volna überelni, főleg úgy, hogy az ellenfél is nagyon készült a dél-zalaiak játéká-ból. Így keménységért sem mentek a szomszédba, s inkább gyűrte-gyö-möszölte egymást a két alakulat, mintsem a szép játék dominált. A meccsen Béli Milánt borda-, Hor-váth Detrét pedig szemsérülés miatt kellett idő előtt lecserélni, s nem lehetett tudni, ez mennyire billenti ki koncentrációjából a házigazda csapa-tot. Ahogy telt az idő, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy sok gólt nem láthat a nagyérdemű, viszont ha már így alakult, akkor az FC Nagykanizsa mindenképpen rászolgált az egy pontra. Vasárnap következhet a Dunaharaszti elleni bajnoki az FCN számára – idegenben.– Küzdelmes találkozót vívtunk a Kerülettel, és el kell ismerni, gyenge játékot mutattak be a csapatok – értékelt a mérkőzés után Barna László vezetőedző. – Természetesen nem arra számítottunk, hogy támadófut-ballal rukkolunk ki ellenlábasunkkal együtt, ugyanakkor azt tegyük hoz-zá, a III. Kerület nem egy rossz csapat, és mindenképpen pozitívum, hogy kapott gól nélkül lehoztuk a meccset.POLGÁR LászlóA meccs időpontjában már szűk fél napja büszke édesapa, Vittman Ádám (11) a Kerület ellen gólokkal nem, viszont dolgos futballal rukkolt elő (Fotó: Gergely Szilárd)Megküzdöttek a pontértSAKK. Nagykanizsán ismét meghirdetik a VI. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság elődöntőjét, amelyet május 11-én, szombaton 9 órától rendeznek meg a Bagonyai Sakk Klubban. Nevezni május 9-ig lehet, többek között a sakk klubban, és a résztvevők hétfordulós rapid lebo-nyolításra készülhetnek. A torna első három helye-zettje jogosult az orszá-gos döntőn való részvé-telre, melyet szeptember 19-20-án rendeznek Nagykanizsán, a Medgya-szay-házban. Az országos döntőn a 60. életévüket már betöltött sakkozók vehetnek részt.TENISZ. A Kanizsa Tenisz-centrumban a Zalakarosi Fürdő nyílt amatőr páros teniszverseny jelentette az újabb fordulóját az amatőr teniszezők soro-zatának, amelyen 32 indulóval számolhattak. Erős mezőny gyűlt össze Kanizsán, és az érdeklő-dők azt láthatták, hogy a versenyt az egykori (1991-ben) magyar páros bajnok Fekete Rudolf (Balatonboglár) nyerte Nagy Bélával (Marcali) az oldalán. A vigaszágon nagykanizsai siker szüle-tett a Walter Péter-Sza-lai Sándor páros révén.A következő verseny már-cius 23-án egy nyílt ama-tőr páros viadal lesz, 150 ezer forintos összdíjazás-sal. A pontverseny állása 6 forduló után: 1. Nagy Béla (Marcali) 75 pont, 2. Halász Dávid (Energia) 65, 3. Lévai Csaba (Ener-gia) 60, 4. Patard Ágota (Röpte TC) 58.RövidenA Nagykanizsai TE 1866 cselgáncsozói a horvátor-szági Szamobor városának nemzetközi kupáján vet-tek részt, amelyen kilenc ország 62 klubja képvisel-tette magát 601 dzsúdózó-val.Öt korosztályban mér-kőzhetett a mezőny, és az NTE három versenyzője az U10 és U14-es korcsoport-ban mérlegelt, majd két ezüstöt, valamint egy bronzérmet hozott haza. U10-ben (2010-2011) a leá-nyoknál Orbán Noémi 27 kg-ban második lett, csak-úgy, mint U-14-ben (2006-2007) a fiúknál Kovács Ákos 34 kg-ban. Szeghy Tamás az U14-es 42 kg-ban a dobogó harmadik fokára állhatott fel.Népes mezőny és tömött széksorok fogadtáka kanizsai cselgáncsozókata szamobori kupánHárom érmet hoztak
A futsal NB II Nyugati csoportjának alsóházi rájátszásában második mérkőzését is megnyerte a kanizsai együttes, így a minitabellán az NFC-t követő ELTE-BEAC-tól már öt pontnyira ellépett.Nagykanizsai Futsal Club (1.)–Tihanyi FC (5.) 2-1 (1-1)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, alsóházi rájátszás, 2. forduló. Nagy-kanizsa, 120 néző. Vezette: Hartung (Szabó P., Domo-kos). G.: Novák L. (7.), Hor-váth E. (22.), ill. Hoffer (19.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Schuller, Koronczai, Novák L., Szak-meiszter J. Csere: Szőke R. (kapus), Horváth E., Kollár, László D., Pesti A. Edző: Bagó Gábor.Egyáltalán nem készül-hetett egyszerű találkozóra a kanizsai csapat, hiszen az alapszakasz során, a máso-dik fordulóban, a Tihanyi FC hazai környezetben győzni tudott, mi több, Kanizsán is sikerrel járt. Nos, ezúttal sem volt sok-kal könnyebb a helyzet, hiszen a hazaiak Novák László révén vezetést sze-reztek ugyan, de a további gólgyártás a vendéglátók részéről elmaradt. Sőt, a legkellemetlenebb módon, a szünet felé közeledve a vendégek egyenlítettek. Igaz, a második félidő viszont jól kezdődött, mivel Horváth Elemér viszonylag korán beköszönt ismét. Onnantól aztán olyan meg-lepő módon alakult min-den, mint ahogyan például egy jégkorongmeccsen „szokás”, amikor még szinte egy teljes játékrész hátra-van: nevezetesen a gyors játék ellenére több gólt már nem láthattak a nézők, ami egyben azt is jelentet-te, hogy a nagykanizsaiak újabb három pontot köny-velhettek el maguknak.– Nagyon nehéz mérkő-zés volt, mivel sérülések miatt hét mezőnyjátékos-sal tudtunk csak kiállni a Tihany ellen, amellyel szemben még nem sikerült pontot szereznünk – kezd-te a meccs értékelését Bagó Gábor, az NFC edzője. – Két ellentétes félidőnk volt, az elsőben a Tihany-nak, a másodikban nekünk volt több lehetőségünk. A lényeg a három pont meg-szerzése, amivel egy picit még közelebb kerültünk céljaink megvalósításához.POLGÁR László22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportKözvetlen riválisainak egyikét győzte le a Horváth-Méh Kis-kanizsai Sáskák SE megyei első osztályú labdarúgó együtte-se: Lukácsék az FC Keszthely legénységét győzték le 3-1-re.A labdarúgó-bajnokság tavaszi szezonjának nyitányán a kiskanizsaiak testhezállóbb ellenféllel nem is találkozhattak volna, mint az FC Keszthely. Sokáig csak helyzeteket látha-tott a mintegy 70 néző, a gólcsend aztán az első játékrész ráadásában született meg: ekkor egy bal oldali szögletet csa-vart Nagy Roland a keszthelyiek kapujának bal oldalába. A vezető gól nem csupán tetszetős volt, de a legjobb pillanat-ban is érkezett. A folytatásban aztán a második félidő közepéig kellett vár-ni az újabb találatra, akkor a játékos-edző Lukács István köszönt be, majd a 68. percben megduplázta góljainak szá-mát a találkozón, és a 3-0 már megnyugtathatta a vendéglá-tókat. Talán ezért is érkezhetett a keszthelyi szépítő találat, majd még egy veszélyes szabadrúgásuk is akadt a Balaton-partiaknak, ugyanakkor az eredmény már nem változott, a Sáskák nyert, és a bajnokság 13. helyén áll 18 forduló után.P. L. Horváth Elemérkorai gólja márgyőzelmet ért(Fotó: Gergely Szilárd)Szögletből elértgólja után Nagy Rolandnaka meccset ezúttal kihagyó Boros Zoltán gratulált elsőként, de érkezett Lukács, Piecs és AbayNemes is(Fotó: Polgár László)Hatpontos meccsen három fontos pontgyőztek leMumust
2019. 03. 16. | 23SportARANYZÓNÁSOK PAKSRÓLA közelmúltban a Plastex Kani-zsa Kajak-Kenu Klub versenyzői részt vettek a gyermek-kölyök fizi-kai felmérő versenyen, amelyet Pakson rendeztek. A kajak-kenu-sok számára kiírt felmérőn a követ-kező feladatokban bizonyíthattak a fiatalok: netfit-has, húzódzkodás, plank, Cooper futás, lábemelés, rögzített karú függés, fekvőtá-masz, valamint sprint. A kanizsai kajakos növendékek jól teljesítet-tek, hiszen a klub valamennyi indu-lója úgynevezett aranyzónás minő-sítést kapott.A Plastex KKKK eredményei. Stix Gergő: aranyzónás minősítés. Polai Zsigmond: aranyzónás minősítés. Kiskó Máté korosztá-lyában 3. hely; aranyzónás minősí-tés. Hohl Luca 3. hely; aranyzónás minősítés. Szommer Hugó 1. hely; aranyzónás minősítés. Kiskó Márk: aranyzónás minősítés. Stix Dori-na: aranyzónás minősítés. Kanyó Sára 2. hely; aranyzónás minősítés. László Gergő 2. hely; aranyzónás minősítés. Vető Balázs: aranyzó-nás minősítés.KANIZSÁRÓL AZ EB-REMárcius 18-án, hétfőn rajtol a horvátországi Eszéken a légfegy-veres Európa-bajnokság, amelyen a női puska kategóriában a váloga-tottban ott találjuk Borsos Fannit, a PLSE Nagykanizsa sportlövőjét is.A jövő hét elején kezdődő lég-fegyveres kontinensviadalra jó ide-je gőzerővel készül a válogatott keret, Fanni a nemzeti csapattal mátraházai edzőtáborban járt, az elmúlt hétvégén pedig a szlovén ligában is bizonyított.– A Mátraházán töltött egy hét edzőtáborozás nagyon jól telt, rendkívül sokat tréningeztünk – mondta el Borsos Fanni. – Az már biztos, hogy szombaton, a helyszí-nen, Eszéken lesznek szabadedzé-seink, hogy hétfőtől aztán az Eb-n bizonyíthassunk.A Győrik Csaba szövetségi kapi-tány vezette magyar válogatott-ban Fanni a női légpuska 60 lövé-ses egyéni számában lép lőállásba, vegyes párosban Sidi Péterrel lőhet, és a női csapatversenyben is az indulók között lesz. Az Európa-bajnokság a Dráva-parti városban március 24-ig tart.ALAPSZAKASZ-GYŐZTESEKA Kanizsa VSE OB I B-s vízilabda együttese az elmúlt hétvégén biz-tossá tehette csoportjában alap-szakaszbeli győzelmét. Ehhez sem-mi másra nem volt szüksége, mint az FTC Telekom II gárdája elleni sikerre, hazai medencében.Nos, Ludányi Kadosa csapata ennek szellemében igyekezett a találkozón, s ha az első negyedben még nem is húzott el túlzottan ellenlábasától (3-2), a másodiktól kezdve már nem volt kérdéses a győztes kiléte: a Kanizsa VSE végül 12-5-tel tudta le a találkozót, amel�-lyel megnyerte csoportja küzdel-meit az alapszakaszban. Ez abból a szempontból is egye-dülálló tett, hogy tavaly a második helyről kerültek be a felsőházi ráját-szásba, így idén e téren is előrelép-tek. A KVSE-re még egy meccs vár, március 23-án a BHSE-t fogadja Nagykanizsán. Azt követően pedig, a rájátszásban már egy új bajnok-ság kezdődik… Összeállította: POLGÁR LászlóPakson is bizonyítottaka kanizsai ifjú kajakos tehetségek Borsos Fanni a légfegyveres válogatott tagjaként indulhat azeszéki Európa-bajnokságonKiváló teljesítménnyel,az első helyen zárta az alapszakaszt a KVSESportsorok
Godinek Péterné Panni a gulyásleves mellé medvehagymás pogácsát sütött a hétvégén. Bár a korábbi években a kertben már próbál-kozott a növény ültetésével, de mivel nem járt sikerrel, a piacon vásárolja meg az egészséges, illatos tavaszi növényt. Mindig annyit vesz belőle, hogy maradjon télire is. Ha az ünnepek előtt megérkez-nek Csepelről a 10 éves ikeruno-kák, őket édes süteménnyel lepi meg. Adél és Barabás nemcsak elfogyasztja a kiskanizsai mama sütijét, hanem közreműködik a díszítésben is. A gyümölcstorta tetejére ők rakják rá a gyümölcsöt, mondja örömmel a nagymama, hozzátéve azt is, hogy Betti lánya már egész pici korukban „bevon-ta” őket ebbe a hasznos foglalatos-ságba. A gyerkőcök a konyhapul-ton üldögélve szemlélték az édességkészítés mozza-natait. A sütés iránti érdeklődésük azóta is megmaradt, karácsonyra közö-sen készítik édes-anyjukkal a mézes-kalácsot. A sajtos,burgonyás,medvehagAGymás pogácsa hozzávalói:2 dl tej, 5 dkg élesztő, pici cukor, 50 dkg liszt, 20 dkg sajt, 4 evőkanál tejföl, 2 db közepes burgonya, 20 dkg margarin, 1 tojás, 1 evőkanál apróra vágott medvehagyma és só. Elkészítése:A lisztet elmorzsolom a margarin-nal, a medvehagymával és a sóval. Az élesztőt a cukrozott tejben fel-futtatom. Hozzáadom a lisztet, a tejfölt, a tojássárgáját, a reszelt saj-tot, a burgonyanyomón áttört főtt burgonyát, és az egészet jól kida-gasztom. A tálban megkelesztem, gyúrótáblán kiszaggatom, a pogá-csák tetejét tojásfehérjével megke-nem, sajttal megszórom és negyed órát továbbkelesztem. Végül 180 fokra előmelegített sütőben 25 percig sütöm.BAKONYI Erzsébet24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMoZAIKHIRDETÉSGodinek Péternének gyakran ikerunokái segítenek a sütésben (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Medvehagymás pogácsaGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Válaszokat keres a kérdéseire, de nem kap senkitől sem megnyugta-tó javaslatot. Inkább kapcsolja be a rádiót, és álljon neki takarítani. Bika: 04.21-05.21. Bár felhőtlen hétvégét tervez ma-gának, mégis számolhat borús per-cekkel. Egy üzenet felkorbácsolja a kedélyállapotát, de lesz, aki lecsilla-pítja majd. iKrek: 05.22-06.21.Szerencsés időszakra számíthat. A jó idő beköszöntével egyre erősö-dik önben az újdonság iránti vá-gyakozás. Engedjen szabad utat a fantáziájának.Rák: 06.22-07.22. Elégedetlen önmagával és az ered-ményeivel. Vizsgálja felül a szokásait, és meglátja, hamarosan késztetést érez egy újabb tevékenység elsajá-títására. Oroszlán: 07.23-08.23. Az égi események nem lesznek kihatással a hangulatára. Ennek el-lenére, ha nem érzi jól magát az ott-honában, akkor látogasson el egy edzőterembe. Szűz: 08.24-09.23. Energiái újratermeléséhez kifejezet-ten jó lehetőségeket talál a hosszú hétvégén. Készítsen ajándéktárgya-kat, és lepje meg a környezetében élőket. Mérleg: 09.24-10.23.Kissé elfáradt az utóbbi hetekben, nincs kedve semmihez. A meditáció mindenképpen jót tenne a lelkivilá-gának. Használja ki erre az esti órákat. sKorpió: 10.24 -11.22. Fogja vissza a fontoskodását, mert ezzel megzavarhatja mások nyu-galmát. Energiáját használja inkább más célokra. Nyilas: 11.23-12.21. Izgalmas tapasztalatokra tehet szert. Egy rég látott osztálytársának köszönhetően teljesen új területen próbálhatja ki a képességeit. Bak: 12.22-01.20. Jól teszi, ha minden kudarca ellenére továbbra is hisz a csodákban. Nem kell elzárkóznia a világ elől, mert hamarosan valósággá válik, amit régóta szeretne.Vízöntő: 01.21-02.19. Ingadozó hangulatán ön is tudja, csak egy valaki tudna segíteni. Ha az utcán nem futnak össze, ne ke-seregjen sokáig. Hívja fel telefonon mielőbb. Halak: 02.20-03.20. Új impulzusra vágyakozik, s most megkaphatja. A tavaszi szél nemcsak vizet áraszt, hanem jókedvet, vidám-ságot is. Jut mindenből önnek is.
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 11. SZÁm, 2019. március 22.A magyarok évszázada lehet…12, 13Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTLegalább 3 kilogramm kupakból készülnek azok a képek, amelyeken ezekben a napokban óvodai, iskolai és baráti közösségek dolgoznak. A program a környezettudatos életszemlélet népszerűsítése mel-lett hátrányos helyzetű családokat támogat: a szer-vezők ugyanis az eredményhirdetés után leadják a kupakokat, az abból befolyó pénzt pedig a „Segíts, hogy segíthessünk” Alapítványnak ajánlják fel.Egy héten át tartott a Szent József-búcsú az Alsóvárosi templomban, ez idő alatt több lelkiségi programot is szervezett a Szent József Plébánia. Az ünnepi rendezvénysorozat zárásaként Vaslabán Csaba atya mutatott be szentmisét. Mint mondta: Szűz Mária jegyese, Jézus nevelőapja nyitott, az Isten szavára figyelő ember volt, aki szó nélkül engedelmeskedett az Úr akaratának. – Ez nagyon fontos lenne a mai korban is, amikor elég individualisták vagyunk, és az önmegvalósítást, valamint a saját egyéni érdekeinket helyezzük állandóan az előtérbe. De vajon tudunk-e arra figyelni, Istennek mi a célja, a terve velünk? Ahhoz, hogy ezt megértsük, imádkozó embereknek kell lennünk. Imádkozni kell, de nem monológot mondva, hanem párbeszédet folytatva Istennel. Elmondom, ami a szívemben van, de meghallgatom azt is, Ő mit mond – fogalmazott Vaslabán Csaba plébános. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMegújulásA természet már ébred téli álmából: méhek virágport gyűjtenek egy virágzó almafán a tavaszi melegben Kanizsa közelében. A nagyböjtben mi is elgondolkodhatunk: túlvagyunk-e életünk telén, s érezzük-e már a kikeletet? A tavaszt e téren az imádság, az odaadás, a felajánlás hozhatja el.Nem kérdés: lassan életünk isvirágba borulhat… Kanizsa3IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TV A HÉT TÖRTÉNETE
2019. 03. 22. | 3ez volt a hétHÍRsorokRENDŐRSÉGI ÜGYEKMegütötte egy 64 éves látogató a kanizsai Idősek Otthona intézményvezető-jét, amikor az édesanyját akarta elvinni az intéz-ményből. Emiatt bíróság előtt kell felelnie. A nő és a fia tavaly decemberben közölte, hogy elégedetlen az ellátással, ezért elviszi a mamát. Emiatt hosszan tar-tó, indulatos vita alakult ki közöttük és az otthon veze-tője között, amelynek során a 64 éves nő megütötte az otthon irányítójának kezét. Ő ugyan nem sérült meg, de mindez az intézmény dolgozóinak és gondozot-tainak szeme láttára tör-tént. A Nagykanizsai Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erő-szak miatt emelt vádat a nő ellen, tájékoztatott a megyei főügyészség.Vádemelést javasol egy ittasan vezető, 47 éves lová-szi nővel szemben a kani-zsai kapitányság. A gyanú-sított január 20-án kora este Lovásziban vezette autóját, amikor a Kútfej utcában nekiütközött egy szabályosan parkoló autó-nak. Ezt követően a sofőr elvesztette az uralmát a jár-műve felett, és nekicsapó-dott egy szemben közleke-dő Skodának. A balesetben senki sem sérült meg. A rendőrök megszondáztat-ták a nőt, és a műszer pozi-tív értéket mutatott, ezért az asszonyt elvitték vérvé-telre, jogosítványát pedig elvették. A rendőrség lezár-ta a vizsgálatot, az iratokat pedig átadta az ügyészség-nek, vádemelési javaslattal.ELISMERÉSEKTöbb kanizsai személyi-ség is elismerést kapott a nemzeti ünnep alkalmából. Járási Ildikó iparművész a több évtizedes pályája során létrehozott tűzzo-mánc-alkotásaiért Magyar Arany Érdemkeresztet vett át. Torma Roland közgaz-dász, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszá-nak gazdasági ügyintézője pedig Magyar Bronz Érdemkeresztet kapott a nagykanizsai felsőoktatás megalapozásához hozzájá-ruló szakmai munkájáért. Az Országos Katasztrófavé-delmi Főigazgatóság ünne-pi állománygyűlésén pedig Déri Tibor tűzoltó alezre-desnek, a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-parancs-nokság szolgálatparancs-nokának ajándéktárgyat adtak át kiemelkedő mun-kájáért.KANIZSAI ESTÉKVéget ért a Kanizsai Esték. Az idén 20 éves prog-ramsorozat hatodik, egy-ben utolsó alkalmán a Fen-tős Ferenc Kamarazenekar előadását hallhatták az érdeklődők a református templomban március 15-én. A nemzeti ünnep kapcsán Hella Ferenc református lelkipásztor arról beszélt: jó összetarto-zásban, egy nemzet tagjai-ként együtt élni, majd arra hívta a közönség soraiban ülőket: adjanak hálát közös-ségük azon tagjaiért, akik képesek mások szívét, lel-két megérinteni – akár a zene által. – Találkozik két ember-nek a lelke. Ez egy láthatat-lan dolog, amiben csodála-tos módon jelen van az Isten. Egy láthatatlan, cso-dálatos vándorlás ez a művész lelkétől a hallgató lelkéig – mondta Hella Ferenc, kiemelve: a zené-ben, a művészetben is jelen van az Úristen.ZE BRÁN GÁZOLTVádemelést javasolnak a kanizsai rendőrök egy 25 éves bocskai férfival szem-ben. A gyanú szerint a fia-talember még tavaly decemberben, a Hevesi Sándor utcában közleke-dett a Munkás utca felé sze-mélyautójával, amikor figyelmetlensége miatt a Liszt Ferenc utca kereszte-ződésénél lévő gyalogos-átkelőhelyen elütött egy nőt. Az áldozat nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérü-lést szenvedett. A Nagyka-nizsai Rendőrkapitányság az ügy vizsgálatát lezárta, és az iratokat, vádemelési javaslattal, átadta az ügyészségnek. SZÉ KEL Y LÉLEKNagykanizsán is bemu-tatták a Menaságra repülj című dokumentumfilmet, amely után a közönség találkozhatott, beszélget-hetett az alkotóval, Faragó Annamáriával. A film a csíkmenasági székelyek emberi tartásá-ról, valamint a nemzeti összetartozásról szól. Bemutatja a székely embe-rek humorát, örömeit és könnyeit, akik az anyaor-szágtól való elszigeteltsé-gükben és elzártságukban is őrzik magyar gyökereiket és hagyományaikat. A film szereplői a falu lakói, akiket természetes környezetük-ben filmeztek.A Menaságra repülj bemutatja például a híres kürtős kalács készítését, amelynek származási helye Csíkmenaság, a patkoló kovácsot, a kenyérsütést, a Wass Albert regényeiből ismert esztenát – de mind-ezeken túl, vagy ezekkel együtt: a székelyek lelkét is.
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésBABAVÁRÓ TÁMOGATÁST KAPNAK A FIATAL HÁZASOKCsaládvédelmi AkciótervKészült Magyarország Kormánya megbízásából.KORMÁNYINFORMÁCIÓCSAT_2019_202x270.indd 12019. 03. 18. 12:30
2019. 03. 22. | 5A hét témájaVan olyan szakasz az ember gye-reke – talán lánya is – életében, amikor előszeretettel hajt bele nyu-szimotorjával a minél nagyobb tócsába. Számára az maga a tenger, háromkerekűjével mégis legyőzi. Fröcskölés? Minél nagyobb, annál jobb. A Keleti városrészben nyitott szemmel járva számtalan efféle kívánkozik az ember tolla alá. Szíve-sen írnék e háromhoz hasonló békés életképeket, de…Látott már valaki migránst? Miért akarnának nálunk maradni? – hangzik a jó esetben csacsi kér-dés. Rosszabb esetben tudatos, bevándorláspárti szólam, kísérlet az elbizonytalanításra, tehát nem-zetbiztonsági kockázat. Háború-ban nem lehet kétszer tévedni, tudta Zrínyi is. „Aki egyszer erre a gyorsvonatra felszállt, el is fog menni a végállomásig. Retúrjegy pedig nincs. Nekünk, közép-euró-paiaknak azonban még megvan a saját jövőnk.” (Orbán) A gazdaságot – megszoktuk – még rendbe lehet hozni, ha a szo-cialisták tönkreteszik. De a beván-doroltatás következménye vissza-fordíthatatlan! És: a magyarok végre elkezdtek bízni a jövőben. Gyermeket senki nem négy évre vállal. Szemmel láthatóan emelke-dik a kicsik száma. Ezt nem koc-káztathatjuk. – Jaj, de unom a politikát – dúdolják sokan az István, a királyt, nyugalomra várva. „Jólesne és ránk is férne már egy kis békesség, de az Internacionáléból azt is tud-juk, hogy ők soha nem nyughat-nak, mert – idézem őket – ez a harc lesz a végső. Ma is külföldről irányítják őket.” (Ugyanő) Ezért ahhoz, hogy békések maradjanak hétköznapjaink, szük-ség van az önvédelemre. És itt az új veszély is: a biztonság elkényel-mesíthet. Már négy év távolába vész a Zákánytól Kanizsáig mene-telő katonakorú muszlim férfiak emléke… Kilencbe az utolsó (utol-só?) bevándorláspárti kormány. Ám a biztonság egyáltalán nincs magától, szinten tartása is erőfe-szítést igényel. A régi rómaiak is tudták: Si vis pacem, para bellum. Ha békét akarsz, készülj a háború-ra. Azonban jókorát tévednénk akkor is, ha nem találnánk meg az egyensúlyt közélet és magánélet között. Hiszen akkor voltaképpen mi is az, amiért harcolunk? A napsugaras lelkű Arany esz-mélődött így: …mi a haza, a hon? Hogyne tudnátok, ugy-e? Mikor a szomszéd helységből saját csen-des tűzhelyetek felé indultok, azt mondjátok: haza megyünk, és mikor odaértek, azt mondjátok: hála istennek, itthon vagyunk. Tehát ti úgy értitek, hogy a haza, a hon nem egyéb, mint azon kicsiny lakóhely, amely feleségteket, és apró házi cseléditeket az idő viszontagsági ellen védelmezi; vagy legfeljebb az a falu, amely-nek határán szántóföldetek van. A haza nem más, mint azon kevés vagyon, mellyel az isteni gondvi-selés benneteket megáldott; a haza nem más, mint ti magatok, házastársatok, gyermekeitek. Sze-retitek-e hát a hazát?Az egyensúly megtalálása ezek szerint egyáltalán nem nehéz. Mert a haza te magad vagy.PAPP János „Miért a harc? Hogy győz-zünk. Hogy megvédjük a leggyengébbeket és azokat, akik nyomortól, éhségtől és börtöntől szenvednek. Hogy ne éljünk rabságban. Hogy hűek legyünk apáink és nagyapáink hagyományai-hoz. A ti és a mi szabadsá-gunkért. Hogy megmutassuk a világnak, hogy a rossznak és az erőszaknak ellent lehet állni” – a Harcoló Szoli-daritás lapjának első oldalá-ról. Orbán Viktor és a 80-as évek hőse, Kornel Morawiec-ki, valamint fia, a mai len-gyel miniszterelnök(Fotó: Facebook)Rollerek reneszánsza. Háromgyermekes család kerekezik a Hevesi út keleti oldalán. Anya, fiatalok rollerrel, apjuk biciklivel zárja a sort. Kicsi lány még apróbb szomszédját viszi rollerjén. Ügyesen meglendíti, hosszan, egyenesen gurul. Rájuk mosolygok, visszamosolyog, arcán büszkeség. a biztonság elkényelmesíthet!Új veszély:Akinek van kit féltenie, az elutasítja a bevándorlástFotó: FacebookMagától? Magától! A biztonság nincsmagától, szinten tartása is erőfeszítést igényel(Fotó: MTI)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés#járj jó példávalEurópai SzociálisAlapNVSZ_várpalotaihírek_202x135mm_kreatív3.indd 12018. 11. 05. 14:01:21 belvárosi üzlet kiadófrekventált helyen Nagykanizsa, Sugár u. 2.Alapterület: 45 m Versenytárgyalás: 2019. április 2. Bármikor megtekinthető előzetes időpont egyeztetéssel.06 30 799 49892www.nkvg.huA
2019. 03. 22. | 7AktuálisMég 2020-ra is nyugodt időszakot vár a világgazdaságban Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács (KTkt) elnöke, aki szerint 2021-22-re már erősödhetnek a kockázatok, és bizonyos mértékben visszatérhet a válság.Kovács Árpád Nagykanizsán, a Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban és a globális világban? című rendezvényen elmondta, a világban 2021-22-re várható vis�-szaesés – a 2008-2009-es időszakhoz képest – egészen más állapotban, remélhetőleg nem hullámvölgyben éri el a magyar gazdaságot.A mostani kedvező helyzetben a hitelesség, a költségvetési fegyelem, az államadósság csökkenésének megkérdőjelezhetetlensége éppen ezért olyan érték, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni – jelezte a KT elnöke a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szö-vetségének Nyugat-dunántúli Regionális Szervezete, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza és a Nagykanizsai Szakképzési Centrum által szervezett rendezvényen.Helyesnek nevezte, hogy óvatos gazdaság-politikával folyamatosan nő a költségvetési tartalék, amely az idén mintegy 370 milliárd forint. Szerinte ugyanis kockázatos a világ egyebek mellett a demográfiai helyzet, több állam nagyon magas adóssága és az alacsony növekedés miatt. Dél-Európában törékeny a bankrendszer, erősödnek az euroszkeptikus hangok, Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépésének bizonytalansága pedig „a lábon lövéssel egyenlő”, sorolta Kovács Árpád.Kifejtette, tavaly majdnem 5 százalék volt a gaz-dasági növekedés, idén és 2020-ban 4 százalék körül alakulhat, 2021-re pedig 3,5 százalék körül várható. Ezek a mutatók az Európai Unió átlagát kétszer-háromszor haladják meg, holott azt is elsősorban a visegrádi országok emelik meg, az EU új gazdasági súlypontjaként, erőcentrumaként.Az egész régióban kitüntetett szerepet ját-szik a járműipar, a cseh, a magyar és szlovák gazdaság a német autóiparban érdekelt, Magyarországon például nagyobb volt a német járműipari beruházások értéke, mint Kínában. A hazai foglalkoztatásban azonban kisebb volt a vonzata a szlovákokhoz vagy a csehekhez képest, mert a hozzájuk képest később induló fejlesztésekkel magasabb auto-matizáltságú üzemeket hoztak a beruházók – fogalmazott Kovács Árpád.Most Ausztria fejlettségének 55-60 százalé-kán áll Magyarország, és Matolcsy György jegybankelnök elképzelése szerint 10 év alatt elérhető a 80 százalékos szint. Ez az arányszám 1913-ban volt a legmagasabb, 63 százalékos, mondta a szakember.(MTI)Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagykan izsa,egy kattintásraEurópai kockázatokMagasan az Unió átlaga fölött
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraCSALÁDI HÉTVÉGEMárciCIus 22-23-24.MárCIus 22. – HEVESI SÁNDor MűVElőDÉSI Központ14.00 „NAGY ÉRTÉKÜNK A VÍZ” – a víz világnapi gyermekrajz-pályázat kiállításá-nak megnyitójaKözreműködnek: a Rozgonyi úti Általános Iskola tanulói17.00 GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB. Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sán-dor. A részvétel díjtalan.MárCIus 23. – HEVESI SÁNDor MűVElőDÉSI Központ9.00 AGYKONTROLL GYEREKEKNEK – tanulási módszerek, stresszoldó technikákJelentkezés és információ: 30/929-97-52, vagy enekmondo@freemail.hu.11.00 KICSI GESZTENYE KLUB – a kaland folytatódik… Belépődíj: 4490 Ft, 3990 Ft, 3490 Ft, 2990 Ft.Jegyek kaphatók: a jegy.hu-n és az InterTicket országos jegyirodai hálózatában.Márci us 23. – MórICZ ZSIGMoND MűVElőDÉSI HÁZCSALÁDI JÁTSZÓ- ÉS TÁNCHÁZ16.30 Kerekítő foglal-kozás. Vezeti: Vajda Margit17.00 Gyermek tánc-ház. Vezeti: Tóth István18.00 Kézműves foglalkozás. Vezeti: Hábli Olga19.00 Vizeli Bálint és bandája koncert20.00 Felnőtt táncházBelépődíj: 1 000 Ft.Március 24. 13 óraCSALÁDI TÚRANAP – Tavaszi virágzás túraGyülekező: 13 óra – Teleki utcai víztorony. Útvonal: Víztorony – Szentgyörgyvári hegy – Éden – Bagola – Bagolai erdő – Patakvölgy – Víztorony. Táv: 10 km; szint-emelkedés 150 m. Visszaérkezés: kb. 17 óra. Túravezető: Kiss László.Szervezők: Kanizsai Kulturális Központ és a Kanizsa Kul-Túra Egyesület.HEVESI SÁNDor MűVElőDÉSI KözpontMárcius 25. (hétfő) 17.30 óraA Tavaszi Művészeti Fesztivál prog-ramjaPETERMAN KÁROLY (1954-2018) FOTÓS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA. Megtekinthető: április 15-ig.Március 25. (hétfő) 19 óraA Tavaszi Művészeti Fesztivál prog-ramjaSzínház – Hevesi bérletDaniel Keyes: VIRÁGOT ALGERNON-NAK – színmű (Játékszín). Belépődíj: 4 500 Ft.Március 26. (kedd) 17 óraA VÁROSI ZÖLDTERÜLETEK FENNTAR-TÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Konrád-Németh Cecília kertész, a VIA Kanizsa Zrt. munkatársa előadása. A belépés díjtalan.Március 26. (kedd) 19 óraA Tavaszi Művészeti Fesztivál programjaZORÁN – TI KÉRTÉTEK! Belépődíj: 6 990 Ft. Minden jegy elkelt!Március 27. (szerda) 19 óraA Tavaszi Művészeti FesztiválprogramjaBERECZ ANDRÁS KOSSUTH-DÍJASÉNEKES, MESEMONDÓ ESTJE Belépődíj: I. helyár 2 000 Ft, II. helyár: 1 500 Ft.Március 28. (csütörtök) 19 óraA Tavaszi Művészeti Fesztivál programjaAZ ÉLET ÉRTELME Egypercesek száz percben. Örkény István novelláiból olvas Mácsai Pál, cimbalmozik Lukács Miklós. Belépődíj: I. helyár 2 500 Ft,II. helyár 2 000 Ft.MEDGyASZAy HÁZMárcius 30. (vasárnap) 18 óraA Tavaszi Művészeti Fesztivál programjaAZ ORFF ÜTŐEGYÜTTES MŰSORA. Belépődíj: 1 000 Ft.MórICZ ZSIGMoND MűVElőDÉSI HÁZMárcius 29. (péntek) 18 óraHadtörténelmi estek sorozatMEGKÉSETT TISZTELETADÁS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ HŐS PARANCSNOKÁ-NAK. DOMBAY (DIENDORFER) MIKSA TÁBORNOK ÚJRATEMETÉSE Vetített-képes történelmi előadás. Előadó: Dr. Négyesi Lajos ezredes, hadtörténész. Programkoordinátor: Kocsis Edit. A belépés díjtalan.ProgramajánlóMárc. 21-27. 17:00 CSILL AG SZÜLETIK amerikai zenés filmMárc. 21-26. 17:30, márc. 27-én 20:30 MARVEL KAPITÁNY amerikai sci-fiMárc. 21-27. 18:00, 20:30 MI amerikai horrorMárc. 21-27. 19:30 ZölD KÖNYV - útMutAtó AZ ÉLETHEZ amerikai filmMárc. 21-26. 20:00 CSALÁDI BUNyó angol-amerikai vígjátékMárc. 23-24. 15:30 ÍGY NEVELD A SÁRKÁNyoDAT 3. amerikai animációs filmMárc. 23-24. 16:00 A KIRÁlyNŐ KutyÁJA belga animációs filmMárc. 27. 18:00 Art-filmklub: ruBEN BRANDT, A GyűJtő magyar animációs thrillerMÁrCIus 21- MÁrCIus 27. MűsoraA családért mindentA Családi bunyó egy szívmelengető, elmés vígjáték, ami bizonyítja, hogy mindig megéri küzdeni, ha a családról van szó. A film hősei a jó útra tért bűnöző, Ricky, felesége, Julia, lányuk, Paige és fiuk, Zak, akik együtt lép-nek ringbe kisebb pankrációs rendezvényeken. Mikor Paige és Zak lehe-tőséget kapnak arra, hogy felvételt nyerjenek a WWE-be, vagyis az első számú pankrációs szórakoztatócég kötelékeibe, kapva kapnak az alkal-mon, hogy legvadabb álmaikat valóra váltsák. A testvérek azonban csak-hamar szembesülnek vele: ha szupersztári babérokra törnek, tehetségük mellett kapcsolatuknak is komoly próbát kell kiállnia. Az igaz történet alapján készült vígjátékban feltűnik Dwayne Johnson, a Szikla, aki pro-ducerként is jegyzi a filmet.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaMácsai Pál és Lukács Miklós csütörtökön az élet értelmét keresi…
2019. 03. 22. | 9KultúraA nagyböjt negyven napja a bűnbánat és a befelé fordulás szent időszaka. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola végzőse, Tölgyesi Dávid azt mondja, érde-mes ezekben a hetekben még inkább elmélyülni Jézus életének és példabeszédeinek a tanulmá-nyozásában.– A Megváltó keresztje és feltá-madása azt üzeni nekünk, hogy az Isten jó, és szeret minket, s ez az, amit most még inkább meg kell tapasztal-nunk – véli. – Nem elég, ha felfedezzük magunkban a bűnt, és fájdalmat érzünk felette. Ahhoz, hogy gyógyulni tud-junk – vagyis megvál-tozzunk, jobb emberek legyünk –, éreznünk kell az Isten végtelen szeretetét.Ebben az élményben úgy lehet részük a keresztényeknek, hogy megismerik Jézust és az Atyához fűződő szeretetkapcsolatát, amelyről számtalan tanítás, mint például a tékozló fiúéról szóló, megtalálható a Bibliában.– Mielőtt a történetben szerep-lő fiatalember elhagyja a szülői házat, kikéri az örökségét, amit amúgy csak az apja halála után kaphatna meg. A fiú követelése arra utal, hogy egyáltalán nem érdekli, mi van az apával, él-e, hal-e – mutat rá Tölgyesi Dávid. – Ő mégis minden egyes nap hazavár-ja a gyermekét, s amikor végre megpillantja, nem törődve a kora-beli zsidó szo-kásokkal, elé-je fut, hogy megölelje és megcsó-kolja. Ilyen az Isten is: ennyire vár és szeret min-ket.A szeretet alap-ja, hogy megismer-jük a másikat, áldozatot hozni pedig azért tudunk, akit szeretünk – summázza a diakó-nus. A nagyböjtben, legyen szó lemondásról vagy felajánlásról, az a legfontosabb, hogy minden cse-lekedetet a szeretet vezéreljen.– Hiába adakozom a szegények-nek, ha pusztán azért teszem, hogy a hiúságomat legyezges-sem, vagy a környezetemben dicsekedjem vele – mondja. – Motiváljon inkább az a tudat, hogy szeretem az Istent, és a jó cselekedeteim által az Ő országát erősítem.Hozzáteszi: ezekben a napokban ne csak a szeretetet, hanem a meg-bocsátást és az irgalmat is gyako-roljuk. Így könnyebb megtörni a bűn hatalmát, amire Ferenc pápa külön felhívja a keresztények figyel-mét a nagyböjti üzenetében.– Mint az egymást eldöntő dominók, úgy terjed a rossz a világban. A kamasz szemtelenke-dik az édesanyjával, aki ezért inge-rülten beszél a boltban az eladó-val, ő pedig a munkatársán vezeti le a feszültségét, és így tovább… Tanulságos Szent II. János Pál pápa története, aki még mielőtt pap lett volna, egy kőfejtőben dolgo-zott. Munka után mindig betért abba a templomba imádkozni, amelyben Fausztina nővér a kinyi-latkozásait kapta. A II. világháború alatt egyszer eltöprengett azon, miért ad teret az Isten a gonosz-nak? Miért engedi meg, hogy a világban tomboljon a gyűlölet, az őrület, a kegyetlenség? Később aztán világossá vált számára, hogy az Isten szabadságot adott az embernek és így a gonosznak is van helye a világban. De ez a gonosz nem végtelen: korlátot állít neki az Úristen, az Ő végtelen, irgalmas, emberek iránt érzett szeretete.Így törik meg a gonosz hatalma a világban, és minden olyan emberben, aki ebben a szeretet-ben, irgalomban él, teszi hozzá a papnövendék. A nagyböjtben tehát – a bűnbánat mellett – önreflexiót is tarthatunk: meg-vizsgálhatjuk, hogyan reagálunk, döntünk bizonyos helyzetekben, s egyúttal gyakorolhatjuk a keresz-tényi hozzáállást. Tölgyesi Dávid szerint nincs olyan, hogy „rossz” böjt: bármiféle elhatározással is vágtunk bele ebbe az időszakba – van, aki ilyenkor lemond az édes-ségről, más igyekszik segítőké-szebb lenni, megint más gyakrab-ban vesz részt szentmiséken –, a Jóisten értékeli azt a szándékot, hogy szorosabbra akarjuk fűzni vele a szeretetkapcsolatot.NEMES DóraNem lehet „rosszul” böjtölni, ugyanakkor fontos az, hogy minden lemondásunkat és felajánlásunkat a szeretet vezérelje a húsvétot megelőző negyven napban, hangsúlyozza Tölgyesi Dávid diakónus. A gyakorlatát a Jézus Szíve Plébánián töltő szeminarista úgy véli: a közelgő ünnep misztériuma Isten végtelen szeretetére mutat rá.Isten végtelenül szeret minket…Tölgyesi Dávid: A sze-retet alapja, hogy megismerjük a mási-kat, áldozatot hozni pedig azért tudunk, akit szeretünk… (Fotó: Gergely Szilárd)A Megváltó keresztje és fel-támadása azt üzeni: Isten jó, és szeret minketNincsen „ross z” böjtA nagyböjt hamvazószerdán kezdődik és nagyszombatig tart. Mivel a vasárnapok nem tartoznak bele, az időtartama negyven nap, amely szimboli-kus a Bibliában: Jézus is ugyanennyi időt böjtölt a pusztában, és a vízözön szin-tén negyven napig tartott. A nagyböjtben, Jézus szenve-déseire és kereszthalálára emlékezve péntekenként keresztutat végeznek a kato-likus templomokban, így a nagykanizsaiakban is.
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésEzúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakóközössé-get, hogy Nagykanizsa Super & Sprint elnevezé-sű akadályfutó versenyünket 2019. március 30-31-én, szombaton és vasárnap rendezzük. A verseny központja a Csónakázó-tó keleti olda-lán fekvő területek. A két versenynap folyamán közel tízezer résztvevőt felvonultató sportese-ményünkön az indulók futamokban rajtolnak – szombaton 7:00 és 15:00 óra között, vasárnap 8:00 és 15:00 óra között 15-30 percenként 250 embert indítunk.A pálya közúti forgalmat nem érint, ugyanak-kor a nagyszámú résztvevő miatt nagyobb for-galomra lehet számítani a környéken. A Csónakázó-tó területét – a rendezvény bizto-sításának céljából – március 29-én (péntek) reg-gel 8:00 órától vasárnap este 18:00 óráig lezárjuk, kizárólag engedéllyel rendelkezők számára lehet-séges a gépjárművel történő behajtás. A Rizling és a Kilátó utcákat a Csónakázó-tó felőli kijáratnál lezárják, így a fenti időszakban ezen utcák megközelítése a Csónakázó-tó irá-nyából gépjárművel nem lehetséges. A Boros-kupa utcában élőket arra kérjük, hogy a fent jel-zett időpontban szíveskedjenek magukkal vinni lakcímkártyájukat, ugyanis ennek felmutatásá-val tudják megközelíteni ingatlanjaikat.A Csónakázó-tó területén a rendezvény nap-jain csak korlátozott számban parkolhatnak autók, továbbá kizárólag engedéllyel rendelke-zők számára lehetséges a gépjárművel történő behajtás. Arra kérjük Önöket, hogy amennyiben szíve-sen megtekintenék eseményünket, és lehetősé-gük van rá, válasszák a gyalogos, vagy a tömeg-közlekedést a verseny területének megközelíté-séhez. INGYENES parkolónk a Kanizsa Centrum melletti füves területen található. A forgalmat akadályozó és a tilosban parkoló autókat elszál-lítják.Rendezvényünk kapcsán az Önöket érő eset-leges kellemetlenségért ezúton is elnézésüket kérjük, igyekszünk ezt a legkisebb mértékűre csökkenteni.Amennyiben idejük engedi, szeretettel várjuk Önöket eseményünk nézői között – lelkesítsék, szurkoljanak az indulóknak, akik egy igazán kemény kihívással néznek szembe a hétvége folyamán. A rendezvény zárása 2019. március 31-én 18:00 órakor történik.Megértésüket és türelmüket ezúton is köszön-jük!A Spartan Nagykanizsa Super & Sprint szervezőcsapataa spartan nagykanizsa super & sprint versenyrőlLakossági tájékoztató
2019. 03. 22. | 11ajánlóÚjra kapható Dél-Zala turista-térképe. A hiánypótló kiad-vány Nagykanizsa önkormány-zatának támogatásával, a helyi Tourinform-iroda és a Kanizsa Kul-Túra Egyesület összefogásával jelent meg.Utoljára az 1993-as kiadás volt elérhető, viszont az már évek-kel ezelőtt elfogyott. A térség-be érkező turisták azonban igénylik a helyi térképet, szá-mukra most a korábbinál sok-kal nagyobb területet bemuta-tó kalauz készült. – Ez részletesebb több szem-pontból is. Egyrészt nagyobb felületet fed le, mint a régi Dél-Zala-térkép. Ezért is változott a neve, tehát most nem Dél-Zala-turistatérkép, hanem Zala megye déli része. Egészen Göcsejtől kezdve Hetésen át levonulva Muraföldén keresz-tül a csurgói térséget is magá-ba foglalja. Tehát tényleg egy térkép, jókat lehet túrázni a segítségével – mondta el Bali Vera, a nagykanizsai Tourin-form-iroda irodavezetője.Térkép e táj…Ősbemutatót láthatnak a kanizsaiak március 30-án, jövő szombaton a Fel-sőtemplomban. Az érdeklődők a Magyarországon is csak ritkán elő-adott Dániel-játékot nézhetik meg. A középkori liturgikus drámában mint-egy 250 diák szerepel majd, köztük a nagykanizsai Piarista-iskola tanulói.Négy év után ismét Nagykanizsa ad otthont a kato-likus iskolák kórustalálkozójának március végén. A hagyomány több mint 20 évvel ezelőtt indult a kani-zsai Piarista-iskolából.– A találkozót eleinte gregorián kórusok részére hir-dettük meg, majd kibővítettük a kört az egyházi isko-lák énekkaraira is – meséli Ráczné Bella Cecília peda-gógus, a rendezvény szervezője. – Nagykanizsán utoljára 2015-ben volt kórustalálkozó, amelyet az elmúlt években Budapesten és Mosonmagyaróváron is megszerveztek.Idén hat intézmény mintegy 350 diákja fakad dalra a dél-zalai városban: az ország szinte mindegyik pia-rista gimnáziuma, valamint a Budakeszin működő Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium is részt vesz az eseményen.– A vendégeink a tervek szerint már pénteken meg-érkeznek. A közös programjaink közt – természetesen a próba mellett – táncház is szerepel. Maga a találko-zó másnap, szombaton 9 óra 30 perckor kezdődik a Felsőtemplomban. Az énekkarok 10-10 perces műsor-ral készülnek, ezeket bárki megnézheti, aki kedveli a kórusmuzsikát. A fellépők közt lesz a kanizsai Piarista-iskola mindhárom gimnáziumi kórusa, így a Schola Gregoriana Calasanctiana, a Piccolo Kamarakórus és a Mathia Károly Vegyeskar is.A program folytatásaként fél öttől egy ősbemuta-tót láthatnak az érdeklődők a Deák téri templomban: a Dániel-játék igazi kuriózum, Magyarországon is csak ritkán adják elő.– Ez egy középkori liturgikus dráma, amely az Ószö-vetségből ismert Dániel próféta történetét dolgozza fel – magyarázza Ráczné Bella Cecília. – Igazi zenei csemegéről van szó, amely nagyrészt egyszólamú tételekből áll. A jelmezes misztériumjátékot a buda-pesti, a mosonmagyaróvári, a kecskeméti és a nagy-kanizsai piarista gimnázium mintegy 250 tanulója adja elő hangszeres kísérettel, a kórusokat Melegh Béla karnagy vezényli. A diákok már lázasan készülnek a világ első operá-jaként is emlegetett Dániel-játék kanizsai premierjé-re, amelyre a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. NEMES DóraKanizsánKuriózumA Dániel-játékot mintegy 250 diák adja majd elő (Fotó: Facebook)A fellépők közt lesz a kanizsai Piarista-iskola mindhárom gimnáziumi kórusa(Fotó: Facebook)
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPünn epA kanizsai fúvósok térze-nével köszöntötték az ünnepségre érkezőket. A Deák téren felvonták a nemzeti lobogót, és meg-koszorúzták a Petőfi-szob-rot azok tiszteletére, akik az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején az életüket adták a hazáért. Országszerte és Nagykani-zsán is, ahol már pár nap-pal a pesti események után népgyűlést tartottak a helyiek, s megfogalmazták saját 12 pontjukat.Az idei ünnepségek mot-tója, a Kölcsey Ferenctől származó idézet – „A haza minden előtt” – ma sem vesztett aktualitásából, véli Cseresnyés Péter.– Hasonló helyzetben vagyunk, mint elődeink a 19. század közepén – fogal-mazott a miniszterhelyet-tes, Nagykanizsa és a tér-ség országgyűlési képvise-lője. – Most is a független-ségünk, a szabadságunk a tét. Azt akarjuk elérni, hogy ne mások szóljanak bele, hanem mi magunk dönthessünk a saját sor-sunkról: arról, hogyan kép-zeljük el a keresztény kul-túránkon alapuló jövőnket – tette hozzá.Minket, magyarokat kötelez 1848 öröksége, a ’48-as ifjak kiállása, ezért szállunk szembe a józan ész és a hagyományaink elleni támadásokkal, mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a március 15-i ünnepségen Nagykanizsán. Dömötör Csaba hozzátette: magyarok generációi nem azért adták az életüket és a vérüket, hogy a nemzet ma az önfeladást válas�-sza. A dél-zalai városban pénteken azok-ról a kanizsai hősökről is megemlékez-tek, akik 171 évvel ezelőtt bátor kiállás-sal küzdöttek a haza szabadságáért.Fotók: Gergely SzilárdMost is a
függetlenségünk, téta magyarok évszázada lehet…”„A XXI. század
2019. 03. 22. | 13ünnepCseresnyés Péter szerint most is egyfajta birodalmi szemlélettel gondolkodik néhány ember, aki úgy véli, idejöhet Magyarországra, és kioktathat bennünket arról, hogy bizonyos ese-tekben hogyan kellene viselkednünk: például a felsőoktatásban mit kelle-ne tennünk, vagy kiket kel-lene mindenfajta kontroll nélkül befogadnunk. „Nekünk ez ellen fel kell emelnünk a szavunkat, ter-mészetesen a demokrati-kus játékszabályok szerint”, szögezte le.Március 15. a hazaszere-tet napja, s ahogy régen, úgy ma is van miért szeret-ni Magyarországot, mond-ta a Miniszterelnöki Kabi-netiroda parlamenti állam-titkára a Medgyaszay Ház-ban tartott ünnepségen. Dömötör Csaba kiemelte: évtizedek óta nem dolgoz-tak annyian, mint most, a családok nagyobb támo-gatást kapnak, és a bizton-ságot is sikerül fenntartani. Az ország egyre erősebb lábakon áll, miközben Európa rohamosan válto-zik: a sorozatos bővítések után egy meghatározó tagállam elhagyja az uniót, pár év alatt több millióan érkeznek a kontinensre, és olyan értékek kérdőjele-ződnek meg, amelyek eddig maguktól értetődők voltak.– Minket, magyarokat kötelez 1848 öröksége, a ’48-as ifjak kiállása, ezért szállunk szembe a józan ész és a hagyományaink elleni támadásokkal. Magyarok generációi nem azért adták az életüket, hogy mi most az önfel-adást válasszuk. Minden reményünk megvan arra, hogy a 21. század a magya-rok évszázada legyen, ennek azonban van egy előfeltétele: a legfonto-sabb döntéseket továbbra is a saját kezünkben kell tartanunk. Dömötör Csaba a közel-gő európai parlamenti választásra utalva leszö-gezte: a mai magyarok tavaszi hadjárata csak most kezdődik, és májusban jön a legfontosabb csata, ami-kor jövőt választhatnak maguknak. „Ha pedig a jövőnkről van szó, akkor nem hátrálhatunk. Nem kötünk olcsó kompromis�-szumot sem a családok, sem saját biztonságunk, sem keresztény értékeink ügyében”, mondta. A politikus szavait köve-tően a Dr. Mező Ferenc Gimnázium diákjai mutat-ták be a nemzeti ünnep alkalmából összeállított műsorukat. A fiatalok elő-adásukban Bánk bán rész-leteket adtak elő. Délután a Kossuth téren folytatódott a nemzeti ünnep nagykanizsai ren-dezvénysorozata. A magyar történelem egyik kimagasló alakjának, Kos-suth Lajosnak a szobránál Cseresnyés Péter minisz-terhelyettes, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője, valamint városatyák helyeztek el koszorút. A 171 évvel ezelőtt kezdődött forrada-lom és szabadságharc ese-ményeit a Rozgonyi Úti Általános Iskola diákjai idézték fel. A zenés-irodal-mi előadás után az emléke-zők a Tripammer utcai temetőbe mentek, ahol a ’48-as kanizsai honvédek, így többek között Svastits Károly és Bartos József sír-jánál rótták le kegyeletü-ket. Este fáklyás sétára várták a kanizsaiakat, az első állo-más Deák Ferenc Sugár úti emléktáblája volt, de a résztvevők felkeresték még Csány László dombor-művét, az Aradi udvart, valamint a Deák teret is.NEMES DóraMost is függetlens égünk, a szabads águnk a téta lehet…”
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2019. 03. 22. | 15MagazinA Majdnem eltoltam című, fontos személyes kérdéseket boncolgató alkotással – számos koráb-bi, amatőrszereplős kisfilm után, amelyek közül kiemelkedik az egy évvel korábban forgatott Pe- schek – Lendvai Kristóf szintet lépett: tavaly nyá-ron profi stábbal és a Heve-si Sándor Színház művé-szeivel forgatott, s az alko-tást nemcsak rendezőként, hanem forgatókönyvíró-ként is jegyzi. A drámai és humoros elemeket ötvöző produk-ció – amely egy gimnazista fiú és az őt egyedül nevelő édesapja közötti, nem iga-zán felhőtlen kapcsolat váratlan fordulatáról szól, szerelmi szállal is megspé-kelve – idehaza már sikert aratott: különdíjat nyert a 25. Országos Diákfilm-szemlén és a 63. Országos Függetlenfilm Fesztiválon, illetve díszvendég volt a Zalaegerszegen rendezett 14. Göcsej Filmszemlén, amelyen a szakmai zsűri egyértelműen úgy foglalt állást: nyert volna, ha a ver-senyprogramban indul. Kristóf és „menedzs-mentje” – magyarul: a csa-ládja – úgy döntött, a filmet külföldön is megméreti. Nos, a siker a nemzetközi mezőnyben sem váratott sokáig magára. A Majdnem eltoltam bejutott az Egye-sült Államokbeli West Ches-ter Nemzetközi Filmfeszti-vál (WCFF) 18 év alatti film-készítőknek meghirdetett szekciójába. Philadelphiá-ban ennél feljebb nincs, ez maga a maximális szakmai elismerés, hiszen ott nem osztanak díjakat, aki beke-rült, már nyert. A fesztivál honlapja szerint 16 filmet választott ki a zsűri, nyolc országból, Lendvai Kristóf az egyetlen magyar alkotó ebben a kategóriában. A WCFF versenyprog-ramjában – vagyis a „nagyok” mezőnyében – 50 alkotás szerepel, köztük több mint tucatnyi Oscar-díjas, vagy –jelölt mozi. Itt is van egy magyar: az idei Oscar-jelöltek szűkített lis-tájára felkerült Susotázs, Tóth Barnabás filmje. A rangos philadelphiai feszti-válon utoljára két éve sze-repelt magyar mozgókép, akkor közönségdíjat kapott Deák Kristóf Oscart is elnyert Mindenki című rövidfilmje.A Majdnem eltoltam (angolul: Nearly Bungled) szövegét a nagykanizsai Gelencsér Gábor és Már-kus Ádám fordította angolra, s ez a nemzetközi változat március végén Londonban is versenyez. A nagy múltú Pinewood Stu-dio fesztiválján az elsőfil-mesek mezőnyében kerül a zsűri elé, miután beválo-gatták a versenysorozatba. A Pinewood egyébként nem kispályás műhely: ott készültek a James Bond- és a Harry Potter-mozik is, vagyis ha valahol, hát ott értenek a mozgóképhez…Lendvai Kristóf ezek után kicsit ülhetne a babér-jain, s élvezhetné a sikert, ám a gimnazista rendező nem pihen. Új filmre készül, amelyet szintén a zalaeger-szegi Hevesi Sándor Szín-ház művészeivel akar for-gatni. A Félúton a felnőtté válás nehézségeiről, kihí-vásairól szól. Amennyiben sikerül a forrásokat előte-remteni, akkor idén nyáron elkészülhet a mintegy fél-órás új kisjátékfilm. PÉTER ÁrpádLendvai Kristóf és a Majdnem eltoltam főhőse, Herold Levente, aki a Félútonban is látható lesz(Fotó: Gergely Szilárd)Lendvai Kristóf nemzetk özi sikere imeghódítottaLondont és Philadelphiát is Egy biciklisbaleset után… Ekkorkezdődika Majdnemeltoltamszerelmiszála… A hazai fesztiválsikerek után kül- földön is értékelik a fiatal kanizsai tehetség, a filmrendezői pályára készülő Lendvai Kristóf legutóbbi kisjátékfilmjét. A 26 perces Majd-nem eltoltam bekerült két rangos nemzetközi fesztivál hivatalos mezőnyébe, ami már önmagában is értékadó tény, hisz’ szerte a világban csak nagyon kevés gimna-zista mondhat el ilyet magáról. A port.hu is számon tartja Lendvai Kristóf filmjét. Az egyik legjelentősebb hazai kulturális portálon ezt olvashatjuk az alkotásról: Majdnem eltoltam – magyar rövidfilm, 26 perc, 2018. A film középpont-ban egy gimnazista fiú áll, aki egyedül él tanár édes-apjával. Az apánál rákot diagnosztizálnak, de nem tudja, miként közölje ezt kamasz fiával, akivel ráadá-sul nem a legjobb a viszonya. A fiú osztályába érkező új lány, illetve egy kórházban végződő rosszullét kell ahhoz, hogy rendeződjön apa és fia kapcsolata.
2019. március 23.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46220:00-08:002019. március 24.PatikaPlusBOSZOR-KÁNY U. 2.93/516-28019:00-06:002019. március 25.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002019. március 26.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002019 március 27.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002019. március 28.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002019. március 29.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánújhagyma 200-250 Ft/csomóhónapos retek 200-250 Ft/csomóparadicsom 1200-1650 Ft/kgdióbél 3000 Ft/kgtojás 30-40 Ft/dbcsont nélküli sertéskaraj 1199-1449 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások03. 26. 10:00-13:00 Tungsram Nagykanizsa03. 28. 10:00-13:00 Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző IskolájaAdj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletPályáZATI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása.A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 15 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, amely 2019-ben kerülhet felhasználásra.A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) ren-delete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, amelyet meg lehet tekinteni a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykani-zsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.) hétfőn és szerdán ügyfélfogadási időben, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapon az önkormányzati rendele-tek között.A pályázatokat 2019. május 31-ig lehet beküldeni, vagy személye-sen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Helyi értékvédelem támogatása 2019.”A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2019. júniu-si soros ülésén bírálja el 2019. június 30-ig.A Rendeletben meghatározott feltételeken kívül a pályázóknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük, illetve az alábbiakról kell nyi-latkozatot tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők:A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfe-lelően kell nyilatkozatot tenniük.Pályázó nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet-nek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak vál-tozása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót tájékoztatni.Pályázó tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szó-ló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köt-het érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezettel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést.Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződés-től eláll.Pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévülé-séig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatósá-gával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.Nagykanizsa, 2019. március 6. Dénes Sándorpolgármester
2019. 03. 22. | 17SzolgáltatásÉvfordulók, eseményekMárcius 25.1881. március 25-én született Bartók Béla1908. március 25-én született Sir David Lean, aki kétszer is elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat1983. március 25-én jelent meg az első 1000 forintos bankjegy Magyarországon, amely 2000 szeptemberéig volt forgalombanMárcius 26.1911. március 26-án született Tennesse Williams amerikai drámaíró, aki szerint: „Mindannyian magányos rabságra vagyunk ítélve, saját bőrünkben, életfogytig”1923. március 26-án halt meg Sarah Bernhardt francia színművész, akiről úgy tartják: temetésére annyi ember gyűlt össze, mint 1885-ben Victor HugoéraMárcius 27.1472. március 27-én halt meg Janus Pannonius1845. március 27-én született Conrad Röntgen, a röntgen eljárás megalkotója; az első kép feleségének a kezéről készült2004. március 27-én halt meg Robert Merle francia író, aki életében és munkáiban a fajgyűlölet és a háborúk ellen, valamint az emberi jogokért küzdött2006. március 27-én halt meg Stanislaw Lem világhírű lengyel science fiction-író. Úgy tartotta: „Ha az emberiségnek több humora lett volna, minden másképp alakult volna”Március 28.1914. március 28-án született Bohumil Hrabal cseh író1975. március 28-án halt meg Steinschneider Lilly, aki Magyarország és az Osztrák-Magyar Monarchia első pilótanője volt1985. március 28-án halt meg Marc Chagall, a „tudatos és a nem tudatos közötti folyamatok festője”Az előző heti rejtvJTVény megfeJTése:Kitaposott úton járni biztonságos, de a világot a kockáztatók viszik előre.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2019. 03. 22. | 19Hirdetés
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. március 23-29.Március 23., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 Aktuális - Hargita, 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 Aktuális - Hargita, 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 18:40 Kanizsa külvárosa és annak pusztulása, a Kani-zsa környéki erődítések topográfiája – dr. Vándor László elő-adása, 19:00 Sztárportré: Várkonyi Attila, 19:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:40 Kanizsa TV Filmklub: Feketeszakáll és a Karib-tenger kalózai 2. rész (kalandfilm), 20:50 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismét-lése), 21:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 21:50 Lapozó.Március 24., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Kanizsa külvárosa és annak pusztulása, a Kanizsa környéki erődítések topográfiája – dr. Vándor László előadása, 01:00 Sztárportré: Várkonyi Attila, 01:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Kanizsa külvárosa és annak pusztulása, a Kanizsa környéki erődítések topográfiája – dr. Vándor László előadása, 07:30 Sztárportré: Várkonyi Attila, 08:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:10 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:10 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kul-turális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kanizsa – újra-néző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 16:15 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:45 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 19:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztárportré: Molnár Ben-degúz, 20:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismét-lése), 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 21:20 Lapozó. Március 25., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Sztárportré: Molnár Ben-degúz, 02:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismét-lése), 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Piarista kápolnában, 07:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Sztárportré: Molnár Bendegúz, 08:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Mély(k)víz (játékos vetél-kedősorozat), 12:30 Sztárportré: Molnár Bendegúz, 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 19:35 Kukkantó (gyerekműsor), 20:05 FC Nagykanizsa – FC Ajka NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 21:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 22:40 Lapozó.Március 26., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 Kukkantó (gye-rekműsor), 01:35 Híradó, 01:50 FC Nagykanizsa – FC Ajka NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 03:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 04:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:35 Kuk-kantó (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 FC Nagykanizsa – FC Ajka NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 09:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 10:55 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 FC Nagy-kanizsa – FC Ajka NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kul-turális magazin), 20:05 Egis Körmend – Kaposvári KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:30 Híradó, 21:45 A kanizsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 22:05 Aktuális – Hargita, 22:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 23:10 Lapozó.Március 27., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Egis Körmend – Kaposvári KK NB I A-csoportos fér-fi kosárlabda-mérkőzés, 03:10 A kanizsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 03:30 Aktuális – Hargita, 04:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Egis Körmend – Kaposvári KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:40 A kanizsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 10:00 Aktuális – Hargita, 10:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 11:05 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Egis Körmend – Kaposvári KK NB I A-csopor-tos férfi kosárlabda-mérkőzés, 14:20 A kanizsai vár erődítésé-nek építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 14:40 Aktuális – Hargita, 15:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 20:30 Hír-adó, 20:45 Csurgói KK – Sport36 Komló NB I-es kézilabda-mérkőzés, 22:10 K’arc (kulturális magazin), 22:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 23:10 Lapozó. Március 28., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 02:10 Csurgói KK – Sport36 Komló NB I-es kézilabda-mérkőzés, 03:35 K’arc (kulturális magazin), 04:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:40 Csurgói KK – Sport36 Komló NB I-es kézilabda-mérkőzés, 10:05 K’arc (kulturális magazin), 10:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 11:05 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 13:25 Csurgói KK – Sport36 Komló NB I-es kézilabda-mérkőzés, 14:50 K’arc (kul-turális magazin), 15:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormányzati ülés közvetí-tése felvételről, 20:35 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 21:05 Élet-módi, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 22:10 Lapozó.Március 29., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Önkor-mányzati ülés közvetítése felvételről, 01:35 Kanizsa Cafe (talk show), 02:00 Híradó, 02:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 07:05 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 08:05 Kanizsa Cafe (talk show), 08:30 Híradó, 08:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Élet-módi, 13:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gáz-fröccs (a lóerők magazinja), 20:00 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
cset is nyert, és ezúttal a tizenötödik, az egyik kieső helyen álló Dunaharaszti-hoz látogatott. Nos, a kani-zsaiaknak időbe telt, míg a kisebb pályához, illetve a talajhoz alkalmazkodtak, ezért nem volt véletlen, hogy a hazaiak az első fél-idő hajrájához közeledve vezetést szereztek Sza-lánszki Bálint révén. Egyér-telművé vált a nem túl ese-ménydús játékrész után, hogy változtatásra van szükség kanizsai oldalon, és a második felvonásban a vendégeknek sikerült is egyenlíteniük Vajda Roland góljával – tették mindezt a mérkőzés 49. percében. Hosszú időn át úgy tűnt, döntetlennel érhet véget a találkozó, de a 93. percben egy megítélt büntetőből az ifjabbik Igor Nicsenko meg-szerezte a győzelmet a DMTK-nak.– Úgy érzem, a kellő agresszivitást még el kell úgymond sajátítanunk, hiszen velünk szemben bizony nem egy ellenfél határozottabban játszik – fogalmazott Barna László, a kanizsaiak vezetőedzője. – Talán más a végeredmény, ha Vittman Ádám szabadrú-gása beakad (végül a labda a kapufán landolt – a szerk.), azt viszont el kell ismerni, hogy az utolsó pillanatok-ban ellenünk befújt tizen-egyes bizony jogos volt. POLGÁR László 2019. 03. 22. | 21SportA lehető legrosz-szabb forgató-könyv érvényesült Dunaharasztiban az FC Nagykani-zsa szempontjá-ból a labdarúgó NB III Nyugati csoportjában, hiszen a házigaz-dák által az utol-só pillanatokban értékesített bün-tetővel kaptak ki Barna László tanítványai.Dunaharaszti MTK (14.)–FC Nagykanizsa (7.) 2–1 (1-0)Vezette: Bálint A. (Pogo-nyi, Zahorecz). G.: Sza-lánszki (34.), Nicsenko (93. - 11-esből), illetve Vajda (49.)Nagykanizsa: Borsi – Pál D., Szabó B., Major, Hor-váth B. - Kovács O. (Kretz, 71.) - Horváth D., Ekker (Gerencsér A., 46.), Béli M. (Lőrincz, 61.), Vajda - Vitt-man. Vezetőedző: Barna László.Újoncként a Kanizsa ide-genbeli mérlege összes-ségében nem festett ros�-szul, hiszen már négy mec�-A Nagykanizsai TE 1866 csel-gáncsozói megkezdték hazai ver-senyszezonjukat: legutóbb a hagyományos dél-dunántúli régi-ós viadalon léptek tatamira a kani-zsai judokák Barcson. Itt nyolc kor-osztály, tizenhat klubjának 280 sportolója küzdött, a kanizsaiak hét aranyat, három ezüstöt és egy bronzot nyertek úgy, hogy közü-lük többen magasabb korcsoport-ban és magasabb súlyban is meg-mérették magukat.Diák D-ben (10 év alattiak) Orbán Noémi 28 kg-ban első, diák C-ben (10 évesek) Horváth Mátyás 28 kg-ban harmadik, diák B-ben (11 évesek) Musztács Iza-bella 44 kg-ban harmadik lett. Diák A-ban (12 évesek) Kovács Ákos 35 kg-ban négy győzelem-mel lett aranyérmes, Szeghy Tamás az elsőségért három pár-harcot vett sikeresen, Nagy Adri-án Vajk pedig + 66 kg-ban állha-tott a dobogó legfelső fokára. A serdülőknél (13-14 évesek) Kovács Ákos begyűjtött még egy ezüstöt, Nagy Adrián egy újabb aranyat, Szeghy Tamás pedig ötödik lett. Ifjúságiban (15-17 évesek) Nagy Krisztofer +90 kg-ban második-ként zárt, míg a felnőtteknél Hor-váth Tamás 60 kg-ban, Mester Marcell pedig 90 kg-ban lett aranyérmes. - Elégedettek lehettünk tanítvá-nyaink eredményeivel, a néhány sikertelen mérkőzést pedig kiele-mezzük, és a hibákat igyekszünk kijavítani – mondta el Mester Józsefné edző. – A diák A korosz-tályú fiataljainkat magasabb, ser-dülő korcsoportban is versenyez-tettük, felmérve az ehhez szüksé-ges erőnléti, technikai és mentális feltételeket, hiszen a diákolimpiá-ig a regionális versenyeken, ősztől pedig az országos viadalokon is indítani akarjuk őket immár a magasabb korcsoportban.Az NTE legeredményesebb ver-senyzője regionális szinten tavaly Nagy Adrián Vajk lett, hiszen diák-olimpiai és magyar bajnok is volt, emellett Magyar Kupa-ezüstnek is örülhetett – mindezekért most vehetett át elismerő díjat. P. L.A kanizsaiaktizenegy érmetszereztek BarcsonRajt a hazai versenyekenIlyen a futballsorsPedig Vajda Roland (feketében) még egyenlíteni tudott a Dunaharasztiotthonában... (Fotó: Gergely Szilárd)Szombaton 15 órától igencsak komoly erő-felmérő következik a kanzsaiak számára, hiszen a tabellát vezető FC Ajka látogat a dél-zalai városba. Schindler Sza-bolcs legénysé-ge toronymaga-san áll csoportja élén, eddig 51 pontot gyűjtve tizenhárommal előzi meg a második Érdi VSE-t. A jelentős NB I-es játékosmúlttal rendelkező 44 eszten-dős ajkai mester a leg-utóbbi fordulót követő-en kimondottan bos�-szús volt a Pápa elleni 3-0-s győztes meccsük ellenére is, hiszen aho-gyan fogalmazott, az eredményen kívül más-nak nem nagyon örül-hetett. A listavezető érkezik
Vereséggel zárult a Tungs-ram SE férfi NB I B-s kézilabda együttesének ötmeccses hazai sorozata: a szi-getszentmiklósi-ak is elvitték a két pontot a Tungsram-csar-nokból.Tungsram SE Nagyka-nizsa (11.)–SzigetETszent-miklósi ksk (4.) 25-26 (10-13)NB I B Nyugati csoport fér-fi kézilabda-mérkőzés. Nagy-kanizsa, 150 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth V.Tungsram: Balogh Á. - Kovacsics 3, Nagy A. 8, Tóth K. 3, Hári 2, Gyimesi 4, Bándi 2. Csere: Miklós (kapus), Csalló 3/3, Vadász, Pál Á., Jónás, Balogh P., Bécsi, Kiss G., Csabai. Edző: Gazdag Tibor.A tabellán elfoglalt helyezések alapján nem a tizenegyedik helyen álló kanizsai férfi kézilabda együttes számított a talál-kozó esélyesének, ugyan-akkor Gazdag Tibor csapa-tának immár minden pont-ra szüksége van a bennma-radás kiharcolásához. Lehet, hogy a kezdeti per-cek nem erre engedtek következtetni, de 4-3-nál már a hazaiaknál volt az előny, ugyanakkor az igaz, hogy a szentmiklósiakat nem sikerült leszakítani. Következett a felváltva vezetés időszaka, aztán a félidő hajrájára a vendégek megléptek három góllal.A szünetet követően gyorsan egyenlített a Tungsram, nagy lendület-tel hajtottak Bándi Andrá-sék, és 17-16-nál már náluk volt ismét az előny. A Pest megyeieket idővel két, majd három góllal is „előz-te” a kanizsai legénység (22-20, illetve 24-21), volt azonban az SZKSK-nak egy 4-0-s szériája, amellyel egyenlített, majd ezt köve-tően a végjátékot is jobban bírta, és megnyerte a talál-kozót.– Egy kimondottan hek-tikus mérkőzésen a rutinta-lanságunknak köszönhető-en adtuk ki a saját kezünk-ből a két pontot – mondta a kanizsaiak edzője, Gazdag Tibor. – Innentől kezdve nagyon nehéz a dolgunk, de nem adjuk fel, az utolsó lehetőségig küzdünk a bennmaradásért. Sajnos, ott még nem tartunk, hogy két-három meghatározó játékos leblokkolását elbír-ja a csapat.POLGÁR László22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA nagykanizsai karatékák életében egymás után két jelentős esemény is volt az elmúlt napokban. Előbb a vajdasági Nagybecskerek (Zrenjanin) városában jártak a kanizsai Kime Shotokan Karate Egyesület tagjai, és Hanshi prof. Bogdan Kesic 9. danos shotokan karate nagymestertől vehették át a Budo Jitsu Association Karate Do Dan diplomáját, így mester fokozatokkal gazdagodott Shihan Feszt Norbert 6. danra, Sensei Fesztné Nagy Zita 3. danra, Senpai Farkas Máté pedig 1. danra. Néhány nap múltán a klubnál pedig azt is örömmel konstatálhatták, hogy Nagykanizsa a kiemelkedő sportteljesítményeikért is díjazta az egyesület tagjait.– Büszkék lehetünk arra, hogy gyarapodnak mester-fokozataink, illetve arra is, hogy évek óta legalább nyolc karatékánk kerül dobogós helyre szövetségünk országos bajnokságain – mondta el Feszt Norbert, a KSKE elnöke, vezetőedzője.Nagy Attila nyolc gólig jutotta Tungsram SE színeiben,a sikerhez azonban ez is kevés volt(Fotó: Gergely Szilárd)Mestervizsgák és országos bajnokságok alkalmával isbizonyítanak a Kime SKE karatékáiVizsgák és elismeréseknagyon éles…Innentől leszHarc a bennmaradásért
2019. 03. 22. | 23SportPÁRIZSIHELYEKÉRTIdénynyitó gyanánt Újszászon találkozott a felnőtt lábtollas élme-zőny, hogy elindítsa a vb-válogató, országos rangsoroló kupasoroza-tot. A torna egyébként az elmúlt év legjobbjainak elismerésével kez-dődött, és a sorból a kanizsai játé-kosok sem maradhattak ki. Az év játékosa felnőtt férfi kategóriában Farkas Balázs a Zemplén SE-ből harmadik lett, a klubok összesített rangsorában a Zemplén két-két ezüst-, valamint bronzérmet szer-zett.A folytatásban 96 versenyző csa-pat és egyéni kategóriákban mér-kőzött meg egymással. A Zemplén SE gárdái közül a Farkas Balázs, Horváth Gergő, Lukács Benedek összetételű egység ezüstöt nyert. A párizsi világbajnok-ságra a válo-gatósorozat március 30-án Nagy-kanizsán folytatódik.SZÍN-VONALAS MEZŐNYSteel Darts Open 501 DO elnevezéssel szer-vezett versenyt a kanizsai Free Hill Darts Club, amelyre felettébb komoly mezőny jött össze, s ötven-ketten dobálták a nyilakat. A via-dalra a Dél-Dunántúl legjobbjai közül is nagyon sokan eljöttek. A legjobb kanizsai, Horváth Balázs az 5. lett. VÉGIG DOMINÁLVALentiben szerepelt az FC Nagyka-nizsa U11-es focicsa-pata. A Vis-novics Ist-ván vezette együttes ered-ményei: FC Nagyka-nizsa–Körmendi FC 3-0, FCN–NK Benedikt (szlovén) 4-0, FCN–Lenti TE II 5-2, FCN–Lenti TE 2-0, FCN–Nafta Lendava (szlovéni-ai) 3-1.– Úgy érzem, közeledvén a teremszezon zárásához, megérde-melt tornagyőzelmet könyvelhet-tünk el – fogalmazott a fiatalok edzője, Visnovics István. – Összes-ségében valamennyi mérkőzésün-ket irányítottuk, domináltunk raj-tuk, nagyon sok helyzetet alakítot-tunk ki, melyekből számos gólt is sikerült szereznünk. Élmény volt nézni a srácok játékát, akik nagy kedvvel, élvezettel futballoztak.A torna végeredménye: 1. FC Nagykanizsa, 2. Nafta Lendava, 3. Lenti TE, 4. Körmendi FC, 5. NK Jurovski Dol (szlovén), 6. Lenti TE II, 7. NK Benedikt, 8. Femat Csesztreg SE. A torna legjobb játékosa Lov-rek Deján (FCN) lett.KANIZSAIKÖSZÖNT BEHÁROMSZORAz elmúlt hétvégén a labdarúgó megyei első osztály 19. fordulójá-ban a Kiskanizsai Sáskák SE az első helyezett Hévíz SK otthonába láto-gatott. A tabellán tizenharmadik Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák focistái az első tavaszi körben az egyik közvetlen rivális Keszthelyt győzték le 3-1-re, a fürdővárosba ugyanakkor nem a legjobb elője-lekkel keltek útra, hiszen számos utánpótlásbeli játékossal álltak fel. Az előzmények ismeretében a vég-eredmény jól „kozmetikázta” a helyzetet, hiszen a Sáskák 2-0-s fél-idei állás után „mindössze” 4-0-ra kapott ki a bajnokaspiráns ottho-nában. Érdekesség, hogy a találko-zón a kanizsai Török Milán három-szor volt eredményes, mellette még Pajor Imre iratkozott fel a góllövők listájára. Szombaton a Kiskanizsa 15 órától a Creaton Len-ti TE legénységét fogadja.DENCSEZÜSTJÉVELA Délzalai Vízmű SE úszó szak-osztályának két tehetséges úszója, Dencs Orsolya és Vörös Nadin is részt vett Kaposváron a 3. Dél-Dunántúl Maraton elnevezésű ver-senyen. A kanizsai úszók az után-pótlás seregszemlén sikeresen sze-repeltek, hiszen korosztályos szá-maikban több egyéni csúcsot javí-tottak meg. Dobogós eredményt a két fiatal közül Dencs Orsolya hozott, ő az 50 m mell mező-nyében második lett a somogyi megyeszékhelyen.Összeállította: POLGÁR LászlóJó hangulat és nyilak. A kanizsai dartsosok kitettek magukért verseny- szervezésbenSportsorokA kanizsai Török Milán (a labdával) a Hévíz színeiben háromszor köszönt be a Kiskanizsának (Fotó: Polgár László)Lentiben végig dominálva szerzett elsőséget az FC Nagykanizsa ifjú együtteseA mini kanizsai úszóküldöttség Gondi Zoltánedző vezetésével egyezüstöt hozott haza
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKSokan nem is gondolnak arra, hogy főzéskor nemcsak időt, hanem jelentős mennyi-ségű energiát is meg lehet takarítani a gyorsfőző edé-nyekkel, vagyis a kuktákkal. Ottjár-tunkkor a Nagyka-nizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája tankonyhá-ján a 14. c osztály ven-déglátásszervező tanuló-ja, Bogdán Beáta vargányás marhapörköltet készített Varga Tünde pedagógus felügyeletével. Hozzávalók (3 adag):Fél kg marhacomb, zsiradék és fűszerek: vöröshagyma, fokhagy-ma, őrölt paprika, só, kömény, paradicsom, paradicsompüré, zöldpaprika és vargánya.A gyorsfőző edény használatá-val az ételek ötször gyorsabban elkészülhetnek, mint a hagyomá-nyos edényekben. Ráadásul az éte-lek íze zamatosabb lesz, mert benntart minden gőzt a forralás során, sőt, jóval magasabb, 110-120 fokra melegszik fel ben-ne az étel, mint egy normál edényben. Így az ételek ízletesebbé válnak, s az energia-felhasználásnak akár 40-60 százalékát is meg-takaríthatjuk. A zárt edénynek köszönhetően a konyhánkban mérséklődik az étel-szag és a gőz, megmarad az ételek aromája és tápanyagtartalma, a vitaminok és ásványi sók vesztesé-ge pedig jelentősen csökken, fogalmazott a tanárnő. Az edény használatáról még elmondta: a hozzáadott folyadék mennyisége nem haladhatja meg az űrtartalom kétharmadát. Ha az étel forrni kezd, az energia-ellátást takarékra kell csökkenteni. A forrást a tetőn látható nyomásjel-ző és a gőz kiáramlása jelzi. Az edény fedelét a párolási műveletek végén tette a lábosra Varga Tünde tanárnő. A nyomásjelző elmozdu-lása után mérsékelte a hőmérsék-letet, majd 45 perc elteltével lehúz-ta a lángról, és 10 percig pihentet-te. Csak ezután nyitotta ki a fede-let, a pörkölt vajpuha volt, a hús nem esett szét. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSBogdán Beáta és Varga Tünde a tankonyhán (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Marhapörkölt gyorsfőző edénybenGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Lesír a tekintetéről, hogy kényez-tetésre van szüksége. Mivel ezt nem írják fel receptre, keljen útra, s hamarosan részese lehet valaki az életének.Bika: 04.21-05.21. Mostanában kevésbé tudja értékel-ni a párja kritikusabb megjegyzése-it. A zsörtölődés helyett pattanjon fel a biciklire, és kerekezzen egy órát. iKrek: 05.22-06.21.Az unalom elkerüli, aktívan telnek a napjai. Tetterejét még az is fokozza, hogy attól a személytől kap ajándé-kot, akitől erre nem is számított. Rák: 06.22-07.22. Legszívesebben néhány évvel vis�-szafordítaná az idő kerekét, de ez sajnos nem megy. Tervezzen be iz-galmas találkozásokat, és kösse le a figyelmét.Oroszlán: 07.23-08.23. Nincs megelégedve magával. A sütés-főzésen kívül szinte nem ér-dekli semmi sem. Koncentráljon, és rájön, a zsigereiben már ön is érzi a tavaszt. Szűz: 08.24-09.23. Nézze meg magát alaposan a tükör-ben. Ha sok bókot kap mostanában, az azt jelenti, látványosan sikerült a fogyókúrája. Csak így tovább.Mérleg: 09.24-10.23.Kikapcsolódás szempontjából önnek a leghatásosabb a meditálás. Amíg azonban nem köszönt be a jó idő, hív-jon egy vendéget az elmélkedéshez.sKorpió: 10.24-11.22. Olyan ötleteket fogalmaz meg a párja, amiktől egyik ámulatból a má-sikba esik. Fogjanak minél előbb a megvalósításhoz. Nyilas: 11.23-12.21. Egyre sikeresebben kamatoztatja a diplomáciai érzékét. Ha gyakrabban jár zenés estekre, még azt is leveheti a lábáról, akit eddig csak messziről nézegetett.Bak: 12.22-01.20. A hét eleje jól alakul az ön számára, a hét végén azonban komoly döntést kell meghoznia. A családját érintő kérdést lehetőleg kezelje óvatosan.Vízöntő: 01.21-02.19. Energiái újratermelését egy csendes vízparton tudja megoldani. Érdemes lenne elgondolkodnia azon is, nem kellene-e beiratkozni egy horgász egyesületbe.Halak: 02.20-03.20. Karizmatikus személyiségének kö-szönhetően mindig akad csodálója. Most sikeresen kiöntheti a szívét annak, akit nemrégiben ismert meg.
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 12. SZÁm, 2019. március 29.Kanizsa az élen járt3Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTÚjabb kiállítás nyílt a Rozgonyi-iskola galériájában. Ezúttal két alkotó mutatkozott be: Zsovár Anita tanár, népi iparművész gyapjúszőnyegeket hozott, Horváth „Mákos” Ferenc pedig faragásokkal érke-zett. A diákok a megnyitón szövési technikákat és eszközöket is megismerhettek, Horváth Ferenc pedig, munkái mellett, ajándékba egy olyan fara-gást vitt az intézménybe, amelyen a magyar címer szerepel.Nagykanizsán tartotta közgyűlését az Erdélyi Körök Országos Szövetsége, amelynek célja, hogy összefogja az anyaországban élő erdélyi magyarságot. A találkozón Cseres-nyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő azt mondta: az elszakított terü-leteken élő magyarság összetartása követendő példa lehet Európa minden nemzete számára. – Példamutató ez nekünk, mert ugyanezt a küzdelmet, harcot kell folytatnunk, és ugyanezt az identitást kell az ő példájuk által megerősítve őriznünk. Hisz’ a mostani idő-szakban jó néhány uniós vezető, brüsszeli bürokrata arra próbálja rábírni a nemzetálla-mokat, hogy számolják föl vagy gyengítsék saját identitásukat. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPENa, mi ez…?!Aki elsőre – na, jó: akár másodikra – kitalálja, annak, ha férfi, megadjuk Ónodi Eszter, Ullmann Mónika és Trokán Nóra telefonszámát, termé-szetesen egyszerre, csomagban, ha pedig nő, találkozhat az ifjúkori Marlon Brandóval és Alain Delonnal, akár külön-külön is…(A helyes megfejtés: virágzó kajszibarack ültetvény Somogy megyében.)Kanizsa2IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Gergely SzilárdFotó: Kanizsa TV A HÉT TÖRTÉNETE
2019. 03. 29. | 3ez volt a hétBékés év volt 2018 a kataszt-rófavédelem számára országo-san és Zala megyében is. Ezt mondta lapunknak Egri Gyu-la, a megyei katasztrófavédel-mi igazgatóság vezetője a hét-végi, Hévízen rendezett megyei tűzoltóbálon, amelyen a kanizsai parancsnokságról is többen részt vettek. Az igazgató úgy fogalma-zott: vonulásaik száma egyhar-maddal volt kevesebb, mint a megelőző öt éves átlag, és lényegesen kevesebb volt a tömeges beavatkozás is, mint korábban. Ezért építkeztek: a képzésre helyezték a hang-súlyt, illetve önkéntes egyesü-leteket, mentőszervezeteket állítottak fel azokon a települé-seken, amelyek a hivatásos tűzoltóságoktól messzebb vannak. Emellett bővült a hiva-tásos állomány is a letenyei őrs szolgálatba állításával, amely-nek tűzoltói négy hónap alatt már mintegy száz beavatkozás során bizonyítottak. ÉpítkeztekRendkívül sikeres volt az idei, az ITM által szervezett és koordinált TeSzedd!-akció. Az egy hét során mintegy 300 ezren gyűjtöttek szemetet az ország több mint 3200 helyszínén. A települések között Nagykanizsa az élen járt, hiszen itt a Zalaerdő Zrt., számos iskola és intézmény mellett a Szent Ferenc Zarándokkö-zösség, továbbá az önkormányzat és a Fidesz hívá-sára mintegy ötven aktivista is megtisztított egy-egy erdőrészletet, eldobált hulladékoktól hemzse-gő területet. Utóbbihoz csatlakozott Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő és Dénes Sándor polgármester is. A kanizsai tapasztalat: hiába a jól szervezett városi szelektív gyűjtés, akad itt azért szemét – értsd hulladék s azt eldobáló ember is…Fotó: Gergely Szilárdaz élen jártKanizsa
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2019. 03. 29. | 5a hét témájaMagyarország a családokra költi a pénzt, Svédország pedig a mig-ránsokra – közölte Szijjártó Péter. A külügyminiszter annak kapcsán tartotta szükségesnek ezt elmon-dani, hogy kénytelen volt bekéret-ni a budapesti svéd nagykövetet. – A politika bűzlik a ’30-as évek-től. Riasztó, ami Magyarországon történik – jutott eszébe Annika Strandhällnek a magyar család-védelmi akciótervről. A svéd szoci-ális miniszternek magyar kollégá-ja, Novák Katalin is megfelelt, sőt bocsánatkérésre szólította fel. – A magyar emberek sokszor kifejezték az akaratukat, és felha-talmaztak bennünket arra, hogy állítsuk meg az illegális bevándor-lást a határainknál, ne engedjünk a tömeges gazdasági bevándor-lásnak, helyette segítsük a magyar nőket és férfiakat abban, hogy annyi gyermeket vállalhassanak, amennyit szeretnének, és akkor, amikor szeretnék – írta levelében a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Echo TV Bayer Show című műsorában arról beszélt, Strandhäll nyilatkozata mutatja azt az aberráltságot, ahová elju-tottak a politikai korrektség őrü-letében. Aki kétségbe vonja a ter-mészet rendjét, az beteg. Magyar-országnak mit kellene akarnia, ha nem azt, hogy Magyarországon magyar gyerekek szülessenek?! Semjén Zsolt szegény beteg teremtménynek nevezte a svéd tárcavezetőt. Tekintve, hogy az északi félte-kén, de főleg Amerikában és Euró-pában, a nyugati életstílust követő országokban nagyon sokat fogyasztunk, ezért környezetvé-delmi ürüggyel is támadják a több gyermek vállalását. A gyermekte-lenség mellett érvelők szerint egy gyerek 58,6 tonna szén elégetését ellentételező ökológiai lábnyo-mot hagy maga után évente. Egy baloldali francia exminiszter egye-nesen a migránsokra fordítaná a meg nem született franciákon megspórolt összeget. A szavazók által kitessékelt Yves Cochet per-sze, nyugat-európai szokás sze-rint, elindul májusban az európai parlamenti választáson…Mit mondhatnánk arra, amikor itthon lenácizzák, lefasisztázzák a kormányt a családok segítése miatt. Mint legutóbb a nagykani-zsai Jobbik a közösségi oldalán. Írtunk erről pár hete. Kommunista időket idéző módi ez a lépten-nyomon elhangzó vád. 1988-ban Grósz Károly riogatott fehérter-rorral a többpártrendszer köze-ledtekor. Fábry Sándor egy 2008-as számában – 20 éves az SZDSZ – parodizálja ezt a továbbélő stílust. Próbálkoznak ugyanők, remény-kednek, hátha bejön: az újszülött-nek minden vicc új. A tapasztala-tok átadása azonban megvéd ettől. PAPP JánosA sötétlátás, azaz pesszimiz-mus betegségéről szólva a piarista Schütz Antal annak idején nem hallgathatta el, mekkora, nem jelentéktelen része volt Adynak abban, hogy a fiatalabb nemzedék terjesztette a „miért is, miért is” ernyesztő hangula-tát. Arra is figyelmeztetett: felelőtlenség lenne azt gon-dolni, hogy a lángész föltét-lenül nevelheti vagy irányít-hatja nemzetét. „Az író élete és műve is az evangéliumi erkölcs felelőssége alatt áll, és ami művében vagy életé-ben botránkoztat, félrevezet vagy bomlaszt, azt nem így minősíteni és kezelni farize-izmus volna” – írta. Szigo-rúbb elbírálás alá esnek a társadalmi hangulatkeltők, folytatta a csüggetegség, kilátástalanság, a „mindhiá-ba” szellemének terjesztői-ről. Érdek-pesszimizmusnak, propagandának nevezte, amit művelnek. Leszögezte: éppen a magyar történelem-ből meríthetjük a gyökeres bízás, lendület, egészséges optimizmus fogyhatatlan szolid indítékait.Kell magyarázni a magától értetődőt? Hihetnénk: aligha. Ám akadnak kicsavaro-dott elmék, tőlük kötelességünk megvé-deni. – Úgy vettem észre, hogy akik az abortuszt pártolják, valahogyan mégis megszülettek – így Reagan. Igaz ez a szü-letést támadókra is.És életet adni is…Jó élni.Létezik a testvérnél nagyobb ajándék? (Fotó: Gergely Szilárd)Ősbizalommal. Miért kellene félni? (Fotó: Gergely Szilárd) Jó anyának lenni! (Fotó: Kanizsa TV)Pesszimizmus: betegség vagy érdek?
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA közszolgálati jogviszony időtartama:Határozott idejű helyettesítés céljából (GYED,GYES idejére szóló) közszolgálati jog-viszony Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidőA munkavégzés helye:Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emeletA közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rende-let alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:1. melléklet 15. építésügyi igazgatási területen a.) pontA munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:A Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Építésügyi csoportjában épí-tésügyi igazgatási (hatósági) feladatok ellátása. A csoport tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: Elsőfokú építésügyi hatósági feladatok ellátása a vonatkozó központi jogszabályok és önkormányzati rendeletek alapján a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben megha-tározott illetékességi területen. Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztvise-lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormány-zata Közgyűlésének 18/2012. (IV. 04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelke-zései az irányadók.Pályázati feltételek:Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség,Büntetlen előélet, Főiskola/Egyetem: Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépí-tő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépí-tő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmér-nöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan kép-zésben építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakkép-zettség.Közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mente-sítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított két éven belül azt megszerzi),Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,A Kttv. 84-85. §-aiban szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása,6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próba-idő kikötése kötelező),Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,„B” kategóriás gépjárművezetői engedély,Felhasználói szintű számítógépes ismeret.A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:Építésügyi vizsga,Építésigazgatási szakmai gyakorlat,Kommunikációs szintű idegen nyelvtudás,ÉTDR rendszer ismerete.Elvárt kompetenciák:Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.Nagyfokú terhelhetőség.Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú mel-léklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint), Motivációs levél,Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni),Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata.A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-ai és a 343/2006.(XII.23.) Korm. rend. 8. § -a alap-ján vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmaz-ható,a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követő-en azonnal betölthető.A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegy-ző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagySzemélyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó.Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/121/2019., valamint a munkakör megnevezését: építésigazgatási ügyin-téző.A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati határidő leteltét követően – az erkölcsi bizonyítvány kivételével – hiány-pótlásra nincs lehetőség. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghall-gatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését köve-tően – dönt. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:A pályázati hirdetmény közzétéve: A Közszolgálati Állásportálon (Elérhető: www.közigállás.gov.hu), Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu), továbbá a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban 2019. március 28. naptól. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. A munkakör ellátásához a 487/2013. (XII.17.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdésében foglalt építésügyi vizsga köte-lezettségnek eleget kell tenni. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2019. május 15. 17 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó.A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honla-pon szerezhetőNagykanizsa, 2019. március 19. Dr. Gyergyák KrisztinajegyzőNagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalaa közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet Humán és Hatósági Osztály Építésügyi csoportépítésigazgatási ügyintéző munkakör betöltésére
2019. 03. 29. | 7hirdetés EgyüttLIGETVÁROSÉRTTOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 Európai SzociálisAlapA programváltoztatás joga fenntartva.Áprilisi programok a Liget Kuckó Közösségi TérbenJogsegély:2019. április 1.; 8.; 15.; 29 16-18 óra közöttSportprogramok:Sportnap 2019. április 5. 16:30-tólDélutáni sportfoglalkozás: 2019. április 13. 16:30-tólNyitott családi nap:2019. április 18. 16:30-tólKlubfoglalkozások 2 hetente folyamatosjelleggel működnek.PROGRAMOKHELYSZÍNNagykanizsa, Ligetváros,Csengery u. 117/16.Bővebb felvilágosítása programokról az alábbielérhetőségeken kérhető:ligetkucko@gmail.comA programok átfogó célja az akcióterületen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, felzárkóztatása.A projekt komplex tevékenységek által kívánja javítani a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit. A projektben a társadalmi integráció megteremtése céljából közösségfejlesztést hajtunk végre az érintett lakosság bevonásával, programok megvalósításával.
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontPETERMAN KÁROLY (1954-2018) FOTÓS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA. Megtekinthető: április 15-ig.„NAGY ÉRTÉKÜNK A VÍZ” – a víz világ-napi gyermekrajzpályázat kiállítása. Megtekinthető: április 20-ig.Március 30. (szombat) 9 óra 20. PINTYŐKE NÉPI GYERMEKJÁTÉK ÉS GYERMEKTÁNC FESZTIVÁL. Szervező: Nagykanizsai Központi Óvoda Pipitér Tagóvodája.Április 1. (hétfő) 19 óraSzínház – Bródy bérletRay Cooney – John Chapman: KÖL-CSÖNLAKÁS – vígjáték (Játékszín) Szereplők: Lengyel Tamás, Lévay Viktó-ria, Debreczeny Csaba, Dobó Kata, Szu-lák Andrea, Erdélyi Tímea, Molnár Áron, Klem Viktor, Szabó Erika. Minden jegy elkelt.Április 2. (kedd) 14 óra„JAVÍT6TÓK SZÍNE JAVA” – kézműves munkákkal bemutatkozik az EMMI Deb-receni Javítóintézet Nagykanizsai Telep-helye. Megnyitja: Gólya István igazgatóhelyet-tes és telephelyvezető. Közreműködnek: az intézet növendékei. Megtekinthető: április 16-ig, a földszinti előcsarnokban.Április 3. (szerdánként) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek. Zenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit. Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Április 3. (szerda) 14 óraKÉT FÖLDRÉSZ HATÁRÁN – IZLAND – vetítettképes úti élménybeszámoló. Előadó: Benedek Miklós, a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület elnöke.Április 4. (csütörtökönként) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éve-seknek Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.Április 4. (csütörtök) 12 és 13.30 óraIfjúsági filharmóniaEZ GYEREKJÁTÉK! – Z-Generáció Moderátor: György-Horváth Emese. A hangversenyekre minden jegy elkelt.Április 5. (péntekenként) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel díjtalan.Április 6. (szombat) 17 óraA PREMIER TÁNCKLUB GÁLAMŰSORA Belépődíj: 1 500 FtMedgyASZAy HázMárcius 30. (szombat) 18 óraAZ ORFF ÜTŐEGYÜTTES MŰSORA. Belépődíj: 1 000 FtÁprilis 6. (szombat) 11 óraTÜNDÉRMESÉK – a Mendelssohn Kamarazenekar művészeinek hangver-senye gyermekek számára Belépődíj: elővételben 600 Ft, az előadás napján 800 Ft.Április 6. (szombat) 18 óraNÉPSZERŰ BÉCSI MELÓDIÁK – a Men-delssohn Kamarazenekar hangversenye Művészeti vezető és hegedűn közremű-ködik: Kováts Péter Bartók–Pásztory díjas hegedűművész. Belépődíj: elővételben 2 000 Ft, az előadás napján 2 500 Ft.Móricz ZSIgmondMűvelődéSI HázMárcius 29. (péntek) 18 óraHadtörténelmi estek sorozatMEGKÉSETT TISZTELETADÁS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ HŐS PARANCSNOKÁ-NAK. DOMBAY (DIENDORFER) MIKSA TÁBORNOK ÚJRATEMETÉSE – vetített-képes történelmi előadás. Előadó: Dr. Négyesi Lajos ezredes, had-történész. Programkoordinátor: Kocsis Edit. A belépés díjtalan.Április 5. (péntek) 19 óraVARGA DÁNIEL QUARTET Közreműködik: Varga Dániel - alt szaxo-fon, Ávéd János - tenor szaxofon, Feny-vesi Márton – gitár, Gyányi Marcell – bögő, Matheus Jardim – dob. Belépődíj: 1 000 Ft.Április 6., 13., 20., 27. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA – néptáncos foglalkozás Minden szombaton 9 órától. 6-8 éves gyermekek jelentkezését várják.Foglalkozásvezető: Tóth Istvánnéptáncpedagógus.A foglalkozás időtartama: 45 perc. Jelentkezni a helyszínen, vagyTóth Istvánnál lehet a 306894-2603-as telefonon. Részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hó.BajcSAI KözöSSégi sz íntér Április 6. (szombat) 15 óra DARTS BAJNOKSÁG Szervező: Parély József, 30/525-3371.ProgramajánlóMárc. 28. - ápr. 3. 17:15 egy FIÚ HAZAtér amerikai filmMárc. 28. - ápr. 3. 17:30, márc. 30-31-én 15:00-kor is duMBÓ amerikai animációs filmMárc. 28. - márc. 31. 18:00 MArvel KAPItáNY amerikai sci-fiMárc. 28. - ápr. 3. 19:30 AZ eltűNteK angol thriller Márc. 28. - ápr. 3. 20:00, márc. 30-31-én 15.30-kor is MI amerikai horrorMárc. 28. - ápr. 3. 20:30 elrABolt VIlág amerikai thrillerMárc. 30-31. 15:15 A KIrályNŐ KutyájA belga animációs filmmárcius 28- áprilIS 3. MűsoraEgy család, egy nap24 óra örökre megváltoztathatja egy család életét, bizonyítja az Egy fiú hazatér című film. Az amerikai dráma főszereplője Ben Burns (Lucas Hedges), akit mindenki kedvel. A fiatal fiú élete mégis rossz irányba tart, és senki sem érti, hogy miért. A srác szinte teljesen kikerült családja látó-köréből, mígnem karácsony napján váratlanul felbukkan házuk udvarán. Ben aggódó édesanyja (Julia Roberts) tárt karokkal várja rég nem látott gyermekét, és a szívére hallgatva bizalmat szavaz neki. Ám hamar vilá-gossá válik számára, hogy fia korántsem számolt le démonjaival, és múlt-beli tettei továbbra is kísértik. Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2019. 03. 29. | 9KultúraCsengőszó. A sorok lassan megtelnek. A bérle-tesek alighanem csukott szemmel is odatalálná-nak évek óta bevált helyükre. A nézőtéri „szom-szédok” régi ismerősként köszöntik egymást. Elsötétül a terem, kezdődik a darab. Az előadás előtti – és aztán utáni – percek forgatókönyvbe illően peregnek, még sincs két egyforma est. S nem pusztán azért, mert a színház a pillanat művészete: a reflektorfényen túl, a színpad mögött ugyanúgy zajlik az élet, csak éppen a nézők számára észrevétlenül. A színházi világ-nap apropóján Marics Zsuzsanna művelődés-szervező mesélt erről a titokzatos világról.A kortárs színi társulatok leg-többje naprakész hírekkel örven-dezteti meg közönségét az inter-neten. Exkluzív fotókat, videókat osztanak meg, így az olvasó-próbától a premierig nyomon követhető egy-egy darab életútja. A szí-nészek sem élnek már ele-fántcsontto-ronyban: a szerencsé-sebb rajon-gók párbe-szédbe is ele-gyedhetnek ked-venceikkel a közös-ségi oldalakon. Az azon-ban még mindig csak kevesek-nek adatik meg, hogy testközelből figyeljék, mi zajlik a kulisszák mögött. Marics Zsuzsannának, a Kanizsai Kulturális Központ mun-katársának erre rengeteg lehető-sége nyílt az elmúlt években.– Sok előadóművész rendszere-sen fellép Nagykanizsán. Többek-kel, így a veszprémi Pannon Vár-színház egyik-másik tagjával az idők során szinte baráti kapcsolat alakult ki. Gyakran megfordul nálunk Szabó Kimmel Tamás is, aki, ahogy egyszer megjegyezte, már csaknem minden zugát isme-ri a Hevesi Sándor Művelődési Központnak. A „régi nagyok” – mint Molnár Piroska, Pogány Judit, Kol-tai Róbert vagy Lukáts Andor – pedig soha nem mulaszt-ják el felem-legetni azt az időszakot, amikor a kaposvári tár-sulattal Kani-zsán vendéges-kedtek, s olyan klasszikusokat vittek színpadra, mint Orwell Állat-farmja.Marics Zsuzsanna szerint az általa ismert színészek – a pálya-kezdőktől az állami kitüntetette-kig – mind közvetlenek és kedve-sek, kivétel nélkül mellőzik a sztár-allűröket. A vidéki közönséget legalább annyira becsülik és szá-mon tartják, mint a fővárosit.– Nemrég a Dühöngő ifjúság-ban és a Second life avagy Kétéle-tem című darabban is feltűnt Kovács Patrícia, aki nagyon pozi-tív benyomást tett mindannyiunk-ra – meséli. – Az egyik előadás után felkereste őt az öltözőjében egy nézőnk, és megajándékozta egy saját készítésű portréval. A művésznő még aznap éjszaka elbüszkélkedett ezzel a közösségi oldalán, ami talán azt mutatja: hiá-ba az országos hírnév, az itt kapott szeretetért ugyanolyan hálás.A művelődésszervező úgy véli, kevesen sejtik, hogy a vakító ref-lektorok és az átszellemült játék ellenére is tisztában vannak a szí-nészek azzal, mi történik előadás alatt a nézőtéren.– A színház ebben is más, mint a mozi – mondja. – A színészt és a közönséget ugyanis összeköti egy roppant mély, élő kapcsolat, ami megnyilvánulhat a nevetésben és a tapsban, vagy abban, hogy az emberek együtt éneklik a társulat-tal egy közismert melódia szöve-gét. A tapasztaltabb művészek sok mindent kiolvasnak abból, hogy a nézők hogyan, mikor és mit reagálnak. Van, hogy egy poén késve esik le, vagy egyálta-lán nem megy át, az azonban min-denki számára zavaró, amikor egy monológ közben megszólal a telefon, vagy valaki bontogatni kezdi a cukorkáját.A nyáron nyugdíjba vonuló, ezért az utolsó évadát szervező Marics Zsuzsanna számára a bemutatót követő percek leg-alább olyan izgalmasak, mint maga az előadás. Egyrészt a HSMK épülete előtt még sokáig beszél-gető csoportok láttán tudja, hogy a nézők jól érezték magukat, és új élménnyel gazdagodtak a színház által. Másrészt a színészek néha elárulnak egy-egy apró titkot búcsúzkodás közben: például olyanokat, hogy a történet csúcs-pontján a könnyek nem mindig megjátszottak, hanem valódiak…NEMES DóraA könnyeknem mindigmegjátszottak…Gál Melinda (jobbról) egy portréval lepte meg Kovács Patríciát. A szín-művész még a közösségi oldalán is hírt adott erről… Mellőzik a sztárallűröketA héten világszerte a figye-lem középpontjában állt a színházművészet, abból az apropóból, hogy 1962 óta március 27-én tartják a szín-házi világnapot. 1957-ben ugyanis ekkor volt a párizsi Nemzetek Színházának évad-nyitója. A világnapnak min-den évben van valamilyen aktuális üzenete, amelyet a színházi szakma egy jeles képviselője fogalmaz meg. Idén Carlos Celdrán kubai ren-dezőt, írót, színházi igazgatót kérték fel erre. A szakember levelében sok más mellett a színház közösségformáló ere-jére mutat rá, amely nem ismer földrajzi határokat, és beleavatkozik mindazok éle-tébe, akik a színházzal foglal-koznak. (MTI)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPképriportFotók: Gergely Szilárdboldogság@család.huBoldogságos, mosolygós családi hétvégét szervezett a Kanizsai Kulturális Központ. Sok más mellett Kiskanizsán játszó- és táncház, a HSMK-ban pedig a Kicsi gesztenye klub című, szórakoztatóan tanulságos zenés mesejáték várta az apróságokat és szüleiket. Utóbbi fül-bemászó dalait Dobrády Ákos sze-rezte (csak gyanítjuk, nem gesz-tenyés rudi majszolása közben…)
2019. 03. 29. | 11kultúraZorán-koncert, a Kossuth-díjas Berecz András önálló estje és Örkény-novellák Mácsai Pál tolmá-csolásában – csak néhány program, amelyre az elmúlt estéken várták a kanizsaiakat. A Tavaszi Művészeti Fesztivál a megnyitó óta dübörög, és még április 6-ig kínál nívósabbnál nívósabb ren-dezvényeket tartalmas kikapcsolódás gyanánt és – Vergilius szavaival élve – a lélek nemesítésére.A város kulturális életét több mint húsz éve gazdagítja a Tavaszi Művészeti Fesztivál, amely a kike-lethez hasonlóan a megújulást hir-deti. A lelki felpezsdülésről a művé-szeti ágak legkülönbözőbb képvi-selői gondoskodnak. A csaknem kéthetes rendezvénysorozatot Cse-resnyés Péter nyitotta meg a Heve-si Sándor Művelődési Központban. Mint arra a politikus rámutatott: az emberiség több mint kétezer éve keres menedéket a lelket emelő és reményt adó művészetekben; a magyarság történetében is sok olyan példát találni, amikor írók, költők, zenészek és képzőművészek őrizték s táplálták a hitet, hogy a nemzet túléli a viharos századokat.– Erre ma is nagy szükségünk van, amikor nap mint nap támadá-sok érik nemzeti identitásunkat és az egész európai, zsidó-keresztény gyökerű értékrendszert – hangsú-lyozta a miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő. – Nem pusztán arról van szó, hogy a glo-bális kultúra verseng a mi gazdag és szinte páratlan kultúrkincsünk-kel, hiszen az a saját választásunk, hogy az angolszász történeteket vagy Benedek Elek meséit részesít-jük előnyben. Ami az utóbbi idő-ben veszélybe került, az éppen a szabad választás lehetősége.Hozzátette: az a kultúra, amely évszázadokon át pajzsot és támaszt jelentett, ma olyan, mint egy kisded, aki védelemre szorul, s akiért felelősséget vállaltak a szü-lei. „Óvni kell és szeretni – és bármi áron, bárkivel is szembeszállni érte, hiszen a mi vérünk, belőlünk és eleinkből áll”, fogalmazott. Cse-resnyés Péter arról is beszélt: a kul-túra egy nemzet, egy kontinens összetartozását szimbolizálja és szolgálja. Közösséget teremt és megerősít, s mint ilyen, Nagykani-zsán különösen becsben áll.Ez a fajta megbecsülés a Tavaszi Művészeti Fesztivál programjai-ban is visszaköszön, hiszen a szer-vezők, azon túl, hogy minél több művészeti ágat bevonnak a kul-túrkavalkádba, az országosan (el)ismert előadók mellett a helyi közösség életét meghatározó alkotóknak is teret engednek. A 2019-es rendezvénysorozat nyitá-nyaként a tavaly tragikus hirtelen-séggel, 64 éves korában elhunyt fotósra, Peterman Károlyra emlé-keztek a résztvevők.– Karcsi a Kanizsa Fotóklub egyik oszlopos tagja, lelke és motorja volt – magyarázta Kovácsné Mikola Mária, a feszti-vált rendező Kanizsai Kulturális Központ igazgatója. – Klubtársai szerint nem volt olyan összejöve-tel, vagy fotótúra, amelyről hiány-zott volna, de a szervezési felada-tokban is aktívan részt vett. Mind-emellett úgy gondolom, munká-jával nemcsak a saját közösségé-ért, hanem a helyi kulturális éle-tért is rengeteget tett. Nagyon jó ember volt, fájdalmasan érintett a halálhíre egy évvel ezelőtt, ezért gondoltuk úgy, hogy ma az ő élet-műve előtt tisztelgünk.A tárlaton a fotós népszerű, valamint eddig csak kevesek által ismert alkotásait is meg lehet néz-ni; korai kísérleteket és a legutolsó fotóit egyaránt. Kedves témái közé tartoztak a virágok, a lovak, de szívesen készített csendélete-ket és aktképeket is. Az Ősze And-rás Galériában elhelyeztek egy olyan vitrint, amely a róla készült fényképeket őrzi. A kiállítást Dénes Sándor polgármester nyi-totta meg.– Az itt látható alkotások nagyon is élővé teszik számunkra Peter-man Károlyt, akinek szinte fotó-vegyszer csörgedezett az ereiben, s a fotólaborja volt a szentélye – mondta. – Az időtől elrabolt és megörökített látvány mellett az alkotó nézőpontja, szemlélete, illetve az alkotás iránti szenvedé-lye és szeretete is megmarad az emlékezetünkben.NEMES DóraAz idei fesztiválnyitányon róla és általa készített képekkel emlékeztek Peterman Károlyra (Fotó: Gergely Szilárd)Dübörög a fes ztiválpajzs és támaszA kultúraA Tavaszi Művészeti Fesztivál szombaton a 25 éves ORFF Ütő-együttes koncertjével folytató-dik a Medgyaszay Házban. Ápri-lis 5-én a nagykanizsai kötődé-sű Varga Dániel és zenekara vár-ja a jazz rajongókat a kiskani-zsai Móricz Zsigmond Művelő-dési Házba, másnap pedig a Mendelssohn Kamarazenekar ad két hangversenyt is a Med-gyaszay Házban.
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésRÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HUKészült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal MegbízásábólADÓBEVALLÁSÁT. MI INTÉZZÜK ÖN HELYETT.AKÁR ITT IS MEGNÉZHETIAjánlja feladója 1+1%-át!NAV_eSZjA_2019-SAJTO-202x270.indd 12019. 03. 19. 14:34
2019. 03. 29. | 13hirdetés belvárosi üzlet kiadófrekventált helyen Nagykanizsa, Sugár u. 2.Alapterület: 45 m Versenytárgyalás: 2019. április 2. Bármikor megtekinthető előzetes időpont egyeztetéssel.06 30 799 49892www.nkvg.huVOKSHsh AUTÓsisKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KresZ-tanfo-lyamunkra jelentkezésÁPriLis 10., SZerdA 16 ÓRAHa nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KresZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra. OKJ Gépkezelő (targonca-, földmunka-, emelőgépkezelő) és hatósági gyakorlati vizsga nagykanizsai helyszínnel 2019. ÁPriLis 25., CSÜTÖrtÖK A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk április 8-ig. résZLET FIZetési KED VEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám 06-30/491-7051. 29 éve képezzük a vezetőket! (Stat. 2018-4. né. VSM: “B” E: 65,33% F: 57,89% - “C”E:84,31 % F:85,19%, ÁKÓ: “B” Gy: 148,17% “C” Gy: 100,43% / KK: “B”159.000.-Ft/fő. “C”: 176.000 Ft)
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésBŐVÜLAZ OTTHONTEREMTÉSIPROGRAMCsaládvédelmi AkciótervKészült Magyarország Kormánya megbízásából.KORMÁNYINFORMÁCIÓCSAT_2019_202x270.indd 22019. 03. 18. 12:30
2019. 03. 29. | 15hirdetésA kanizsai szervezet programjának fő cél-csoportja az óvodás és az általános iskolás korú gyermekek voltak, mert ők roppant fogé-konyak minden újra, különösen, ha arról a kor-osztályuknak megfelelően, interaktív módon és élvezhetően kapnak információkat. A projekt keretében 2018. december elseje és 2019. március vége között a kani-zsai Kertvárosi-, az Attila-, a Rozgonyi- és a Rózsa-óvodában, valamint a kanizsai Kőrö-si Csoma Sándor-Péterfy Sándor, a zalako-mári Somssich Antal, a letenyei Andrássy Gyula és a zalaegerszegi Öveges József Általános Iskolában tartott tematikus fog-lalkozást az egyesület. A foglalkozásokon az ovisok és a diákok megismerkedtek az anyagtakarékosság fontosságával, konkrét ismereteket kap-tak a szelektív hulladékgyűjtésről, az újra-hasznosításról és a komposztálásról. A cél az volt, hogy a gyerekekben kialakuljon az ezekre való önkéntes hajlandóság.„A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.”az FM-LSZF/2018-01 azonosítószámú ÖKOsodjunk A Fenntartható Jövőért Egyesületegyütt elnevezésű pályázata sikeresen lezárult.
2019. március 30.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15120:00-08:002019. március 31. BENU Gyógyszer-tár Nagyka-nizsa Kani-zsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13519:00-06:002019. április 1.BENU Gyógy-szertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002019. április 2.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002019 április 3.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002019. április 4.PatikaPlusBOSZOR-KÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002019. április 5.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánfejes saláta 200-250 Ft/dbhónapos retek 140-230 Ft/csomaghársméz 1900-2000 Ft/kgcsirkemell filé 1390-1530 Ft/kgalma 150-250 Ft/kgújhagyma 200-220 Ft/csomó30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások04. 02. 12:00-14:00 Nilfisk Kft., Nagykanizsa 04. 02. 16:00-18:00 Szepetneki Általános IskolaAdj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletÁprilisi fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2019. április 3-án (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hiva-tal I. emeleti tárgyalójában.Karádi Ferenc 2019. április hónapban alpol-gármesteri fogadónapját és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2019. április 10-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nándor 2019. április hónapban alpolgár-mesteri fogadónapját és a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2019. április 24-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hiva-tal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Képvis előkBalogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a humán bizottság elnöke fogadóórát tart 2019. április 3-án, szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.), 30/204-0865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője foga-dóórát tart 2019. április 2-án, kedden 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszá-mok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé az összes házszám) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2019. április 25-én, csütörtökön 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-lője 2019. április 11-én, csütörtökön 17 órától fogadóórát tart a Polgármes-teri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2019. április 2-án, kedden 17.00 órától 18.00 óráig a Palini Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.).Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos infor-máció a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2019. április 2-án, kedden 17-18 óráig a Hevesi Sándor Álta-lános Iskolában.Jerausek István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2019. április 1-jén, hétfőn 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.Karádi Ferenc 2019. április hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2019. április 10-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nándor 2019. április hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2019. április 24-én (szerda) 8-30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője foga-dóórát tart 2019. április 1-jén, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimná-ziumban (Rozgonyi u. 23.). 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
2019. 03. 29. | 17SzolgáltatásÉvfordulók, eseményekÁprilis 1.1578. április elsején született William Harvey, aki elsőként írta le pontosan és részletesen a vérkeringés rendszerét1929. április elsején született Milan Kundera cseh (majd 1981-től francia állampolgárságú) regény- és drámaíró 1952. április elsején halt meg Molnár Ferenc író, a Pál utcai fiúk és a Liliom szerzőjeÁprilis 2.Április másodika az autisták világnapja és a nemzetközi gyermekkönyvnap1473. április 2-án született Corvin János, Mátyás király egyetlen fia, aki házasságon kívül született1725. április 2-án született Giacomo Casanova velencei kalandor és író, a nőcsábászok és szívtiprók példa- és előképe1805. április 2-án született Hans Christian Andersen dán költő és meseíró2005. április 2-án halt meg Szent II. János Pál pápaÁprilis 3.1882. április 3-án halt meg Jesse James, a vadnyugat egyik leghírhedtebb banditája, akit egy „áruló” lőtt le1897. április 3-án halt meg Johannes Brahms német zeneszerző, a romantika géniusza Április 4.1581. április 4-én I. Erzsébet lovággá ütötte Francis Drake-t, aki Magellán után másodikként kerülte meg a Földet1968. április 4-én halt meg Martin Luther King amerikai baptista tiszteletes, polgárjogi harcos, politikai aktivistaAz elELőző HEti rEJtvény MEGFEJtéSE:Annál boldogabb életet élsz, minél jobban élvezed a hétköznapokat.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPkaKAmaraRegionális Gazdasági Évnyitó A Nyugat-Dunántúli Régió Keres-kedelmi és Iparkamaráinak Szövet-sége 2019. március 7-én Nagykani-zsán, a Medgyaszay Házban tartot-ta meg Regionális Gazdasági Évnyitóját. A rendezvényt, amely a Nagykanizsáról készített imázs-filmmel kezdődött, Dénes Sándor polgármester nyitotta meg. Köszöntőjében üdvözölte a megje-lent vállalkozókat, polgármestere-ket és a gazdasági élet képviselőit. Beszédében kiemelte, hogy Nagy-kanizsa egyik hangsúlyos problé-mája a fiatalok itthon tartása, mind a továbbtanulás, mind pedig a munkavállalás terén. Dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnö-ke hangsúlyozta, hogy a kereske-delmi és iparkamarák országosan és területi szinten is azon dolgoz-nak, hogy a gazdaság egy adott területen minél hatékonyabb fejlő-dést érjenek el. Ennek okán jönnek létre a területi kamarák közötti együttműködések is. A rendezvényen díszvendég-ként előadást tartott Jörg Bauer, a Tungsram Csoport elnök-vezér-igazgatója, Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő, dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-ra elnöke, valamint Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalko-záspolitikáért és vállalati kapcsola-tokért felelős államtitkára. Az elő-adásokat követően Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Ipar-kamara elnöke vette át a soros elnöki tisztet és a régió jelképes kulcsát dr. Polay József elnöktől. Könyvkötés 50 éve magas színvonalonBicsák Miklós könyvkötő mes-ter 50 éves munkásságának elisme-réseként oklevelet vett át dr. Polay Józseftől, a Nagykanizsai Kereske-delmi és Iparkamara elnökétől.Az elmúlt öt évtizedben értékes könyvek tucatjának készített új kül-sőt Bicsák Miklós. A nagykanizsai könyvkötő mester szakértelmét idehaza és külföldön egyaránt elis-merik.Az indiai nagykövettel találkozott a nagykanizsai kamaraA Vasemberházban fogadta március 22-én kamaránk elnöke Kumar Tuhin indiai nagykövetet. A találkozón jelen voltak a városi kamara képviselői: dr. Polay József elnök, Borsos Krisztina és Áfra Barnabás általános alelnö-kök, valamint Kereskai Péter tit-kár. A megbeszélésen elsősorban gazdasági és kulturális kérdésekről esett szó.A találkozó kiemelt témája volt a víztisztítás- és gazdálkodás, amely-ről Borsos Krisztina, a Hidrofilt Kft. ügyvezető igazgatója és Áfra Bar-nabás, a Délzalai Víz- és Csatorna-mű Zrt. elnök-vezérigazgatója adott tájékoztatást. Kaproncára látogatott a nagykanizsai kamaraDr. Polay József elnök, Keres-kai Péter titkár, Musits Róbert projektszakértő és Koósz Attila, a Horvát Köztársaság tiszteletbeli konzulja látogatást tett Kaproncán március 21-én, ahol Darko Mas-nec, a kaproncai főispán gazdasági helyettese fogadta a vendégeket. A tárgyalás során az esetleges, határon átnyúló pályázati lehető-ségekről egyeztettek a résztvevők. A helyi kisiparos kamara működé-sét pedig Božo Barać, a kaproncai kamara titkára és Jasmina Sino-vec szakképzési munkatárs mutat-ta be. Szakképzési hírekNagykanizsai sikeraz SZKTV döntőjébenA Magyar Kereskedelmi és Ipar-kamara 2019-ben is megrendez-te a Szakma Kiváló Tanulója Ver-senyt (SZKTV), kibővítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel (OSZTV), amelyek országos döntője XII. Szakma Sztár Fesztivál elnevezéssel 2019. március 12-14. között Budapes-ten, a Hungexpo Vásárközpont területén volt. Kamaránk szerve-zésében 80 pályaválasztás előtt álló, hetedik-nyolcadik osztályos diák látogathatott el a döntőre.A versenyek célkitűzése a gya-korlatigényes, „fizikai” szakmák – beleértve a ráépülő, magasab-ban kvalifikált szakmákat is − tár-sadalmi presztízsének és vonz-erejének növelése a szakmatanu-lás népszerűsítése révén, „A jó szakma felér egy diplomával” szlogen jegyében.2019-ben a szakmák országos versenyeit a nappali tagozaton végzős tanulók számára, az Inno-vációs és Technológiai Minisztéri-um által a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére gondozás-ra átadott szakképesítések közül 60 szakmában hirdették meg. Nagykanizsáról több mint 60 diák írta meg januárban az írás-beli fordulót, közülük hárman Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
2019. 03. 29. | 19kamarajutottak az előválogató verse-nyekre.A döntőben városunkat a Nagykanizsai Szakképzési Cent-rum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiumának tanuló-ja, Markán Zoltán képviselte, aki a gépi forgácsolók versenyében a dobogó harmadik fokára állha-tott fel. Sok szeretettel gratulá-lunk Zoltánnak, felkészítő tanárá-nak, Kondákor Attilának és gya-korlati oktatójának, Sipos Józsefnek. Munkájukhoz továb-bi sikereket kívánunk! Indul a gyakorlati oktatói képzésA Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2019 április 11-i kezdéssel indítja idei első gyakor-lati oktatói képzését. Folyamato-san várjuk a gyakorlati oktatók jelentkezését irodánkban.Megkezdődött a szintvizsgákszervezéseA szakképzési törvény előírása-inak megfelelően idén is február 1-jétől április 30-ig szervezhetők meg a szintvizsgák a nappali munkarendben tanuló kilence-dik évfolyamosok számára. A Nagykanizsai Szakképzési Cent-rum tagintézményeiben március elején a festő-mázolók és a kőművesek tettek először szint-vizsgát. Az április első hetében szervezett szintvizsgára eddig 22 eladó, 17 cukrász, 20 pincér és 17 szakács jelentkezett.Eredményes szintvizsga nélkül a tanulók gyakorlati képzése tanulószerződés keretében csak kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben valósít-ható meg. Az eredményes szint-vizsga biztosítja a gyakorlati kép-zést végző gazdálkodó szerveze-tet afelől, hogy a tanuló, aki tanu-lószerződést kíván kötni vele, fel-készült annyira, hogy alkalmas az irányítás melletti munkavégzés-re. A szintvizsgán jobban teljesítő tanulók nagyobb eséllyel felel-nek meg a gazdálkodó szerveze-tek elvárásainak, míg a rosszab-bul teljesítő tanulókat nem éri akkora csalódás, ha az iskolában felzárkóztatják őket, és nem azonnal kerülnek ki a munka vilá-gába.Induló mesterképzésekSzerezzen mesterlevelet akár 80 %-os állami támogatással!A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara az alábbi szakmákban szervez mestervizsgát és mester-vizsgára felkészítő képzést: festő, díszítő, mázoló és tapétázó, gáz-fogyasztóberendezés- és csőhá-lózat-szerelő, autószerelő, autó-elektronikai műszerész.Várjuk érdeklődését az alábbi elérhetőségeken: Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 8800 Nagykanizsa, Ady u. 1. Tubolyné Csilla mestervizsga referens. Tel.: 93/516-671, 30/585-0925, e-mail: titkarsag@nakkik.huKamaránk szakképzési felada-tai az NFA-KA-ITM-4/2018/TK/13 számú pályázati támoga-tásból valósulnak meg. A támo-gatást az NFA terhére az Innová-ciós és Technológiai Miniszter biztosítja.A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. március 30-április 5.Március 30., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 02:15 Látogató, 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 08:45 Látogató, 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nél-kül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Camoletti: Leszállás Párizsban – zenés vígjáték az Új Színpad Egyesület előadásában, 20:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:30 Unió-Régió (regionális magazin), 21:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:00 Lapozó.Március 31., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Camoletti: Leszállás Párizsban – zenés vígjáték az Új Színpad Egyesület előadásában, 02:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:30 Unió-Régió (regionális magazin), 03:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Camoletti: Leszállás Párizsban – zenés vígjáték az Új Színpad Egyesület előadásában, 08:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:00 Unió-Régió (regionális magazin), 09:30 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:30 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Unió-Régió (regionális magazin), 16:15 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Felsővárosi templomban, 19:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 19:40 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztárportré: Molnár Ferenc Cara-mel, 20:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó. Április 1., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise a Felsővárosi templomban, 01:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 01:40 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 01:50 Sztárportré: Molnár Ferenc Cara-mel, 02:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 06:40 Szentmise a Felsővárosi templomban, 07:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Sztárportré: Molnár Ferenc Caramel, 08:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pén-teki adás ismétlése), 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 12:30 Sztárportré: Molnár Ferenc Caramel, 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Sztárportré: Kótai Mihály, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Tungsram SE Nagykanizsa – Váci KSE NB I B-s férfi kézi-labda-mérkőzés, 21:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:30 Lapo-zó.Április 2., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Sztár-portré: Kótai Mihály, 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Tungs-ram SE Nagykanizsa – Váci KSE NB I B-s férfi kézilabda-mérkő-zés, 03:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Sztárportré: Kótai Mihály, 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Tungsram SE Nagyka-nizsa – Váci KSE NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 09:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:45 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Kótai Mihály, 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Tungsram SE Nagykanizsa – Váci KSE NB I B-s férfi kézilabda-mérkőzés, 14:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Csurgói KK – Budakalász NB I-es férfi kézilabda-mérkő-zés, 21:30 Híradó, 21:45 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szovák Márton előadása, 22:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 22:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 23:10 Lapozó.Április 3., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Csurgói KK – Budakalász NB I-es férfi kézilabda-mérkő-zés, 03:10 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szo-vák Márton előadása, 03:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 04:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 04:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Csurgói KK – Budakalász NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:40 Kanizsa vára egy itáliai had-mérnök szemével – Szovák Márton előadása, 10:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 10:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 11:05 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Csurgói KK – Budakalász NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 14:20 Kani-zsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szovák Márton elő-adása, 14:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 15:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengú-zok (gyerekműsor), 20:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősoro-zat), 20:30 Híradó, 20:45 Székely konyha, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Április 4., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 02:10 Székely konyha, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:40 Székely konyha, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 13:25 Székely konyha, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 For-gószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Creative chef Nagy Eszterrel, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Április 5., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Forgószínpad (a helyi televí-ziók közös színházi magazinja), 02:15 Creative chef Nagy Esz-terrel, 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 08:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 09:15 Gézengúzok (gye-rekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Forgószínpad (a helyi tele-víziók közös színházi magazinja), 13:25 Creative chef Nagy Esz-terrel, 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Látogató, 20:30 Híradó, 20:45 Sztárportré: Molnár Bendegúz, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 03. 29. | 21SportNB III-as labdarúgó bajnoki találkozót, tehát a listaveze-tő FC Ajka ellen minden adott volt ahhoz, hogy az FC Nagykanizsa javítsa az előző fordulóban elszenve-dett vereségét. A vendég-látók egyáltalán nem kezd-tek megilletődötten a baj-noki cím várományosa ellen, s a továbbiakban is érett, egységes, összesze-dett játékot láthattunk a kanizsaiaktól, és ugyan Lőrincz Bence az első játék-rész sűrűjében még elhibá-zott egy kapáslövést, a mérkőzés 42. percében már gólt fejelt: Pál Dávid küz-dött meg egy labdáért a jobb oldalon, középre tudott adni, Lőrincz pedig lendületből, magasra ugor-va, a kapu jobb oldalába bólintott.A második félidőben talán annyit változott a kép, hogy a vendégeknek kel-lett még jobban csipkedni-ük magukat, de a határo-zottabb futballjukra is jól reagált a Nagykanizsa. Főképp, amikor azonnali visszatámadással is próbál-koztak Barna László tanít-ványai, többször is tűzijáté-kot rendezve az ajkai kapu előtt. Ez a siker akkor érne iga-zán sokat, ha a Barna László vezette stáb vasárnap a sereghajtó Pénzügyőr ottho-nában is jól működő taktikát dolgoz ki, és a csapat is kon-centrált játékkal rukkol elő.– Le a kalappal az egész csapat teljesítménye előtt, hiszen játékban legalább annyit nyújtottunk, mint a listavezető ajkai legénység – hangzott Barna László dicsérete a meccs után. – Úgy érzem, megérdemel-ten szereztük meg a három bajnoki pontot.POLGÁR LászlóRemek játékkal kirukkolva legyőz-te az FC Nagyka-nizsa NB III-as labdarúgó együt-tese a Nyugati csoport listaveze-tőjét, az FC Ajka csapatát, így Schindler Sza-bolcs gárdája az összes NB-s gárda közül elszenvedte idénybeli első baj-noki vereségét.FC Nagykanizsa (6.)–FC Ajka (1.) 1-0 (1-0)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 20. forduló. Nagykanizsa, 600 néző. Vezette: Maml (Lege-za, Szabó P.). G.: Lőrincz (42.).FC Nagykanizsa: Horváth M. - Szabó B., Major M., Gerencsér A. - Pál D., Kretz (Kovács O., 77.), Kovács Gy., Horváth Det-re - Horváth B., Hetesi (Vajda, 68.), Lőrincz B. (Vittman, 80.). Vezetőedző: Barna László.Szépszámú közönség előtt, ideális futballidőben rendezték meg a kanizsai A Kanizsa VSE az alapszakaszban maximálisan teljesítette célját az OB I B-s vízilabda-bajnokságban, hiszen a felsőházban folytatja szereplését, mi több, mindezt pontveszteség nélkül teheti.Kanizsa VSE (1.)–Bp. HonvNVéd SE ii (6.)15-9 (3-1, 2-3, 4-1, 6-4)A kanizsaiak csoportjuk biztos elsőjeként szállhat-tak vízbe a Honvéd ellen, és talán éppen ezért nem a végletekig kihegyezett koncentrációval kezdtek. A harmadik negyedtől aztán minden a helyére került, a hazaiak kicsit megnyom-ták a végét, amellyel magabiztos győzelmet arattak. Ludányi Kadosa együttese 18 mérkőzésen 17 győzelmet aratott, min-dössze egy vereséget szenvedett, így következ-het a dél-zalai gárda szá-mára a második vonal fel-sőházi rájátszása. Ott a nyugati és keleti versengés négy-négy legjobb csapa-ta folytatja, s a kanizsaiak igencsak jó pozícióból kez-denek.– A rájátszást az első helyről kezdjük, mivel az alapsza-kasz végé-re kiderült, hogy a Neptun elleni botlásunkat nem visszük magunkkal, hiszen a fővárosiak kikerül-tek csoportunk első négy helyezettje közül, vagyis 18 ponttal rajtolhatunk – vázolta a kialakult helyze-tet a kanizsaiak edzője, Ludányi Kadosa.Ez a vezetőedző szerint feltétlenül előny, hiszen így a meccseknek nem kizárólag élet-halál kérdés-ként kell nekifutniuk. A BVSC II két, a Szeged pedig hat pont lemaradásban követi a Kanizsát. – Lehet, legfőképpen a dél-alföldiekre kell a leg-jobban odafigyelnünk, de a Vasas II is nagyon kemény ellenfél lehet. A feladat számunkra idén is adott, vagyis a felsőházban is az élen zárni, mivel azt nem szeretnénk, ami tavaly is történt, hogy következzen még egy osztályozós pár-harc.A felsőház küzdelmei már a hétvégén rajtolnak, március 30-án, szombaton 11 órától a Kanizsa VSE a Dunakanyar Waterpolo csapatát fogadja, és ezen kívül a felsőházban még hét meccs vár Dobay Ger-gelyékre.P. L. Szombattól már felsőházLegyőztéka listavezetőtLőrincz Bence (piros-ban) mintaszerű fejessel szerezte meg az FC Nagykanizsa győztes gólját a listavezető ellen (Fotó: Gergely Szilárd)A felsőházban kőkemény csaták várnak a listavezető kanizsaiakra (Fotó: Kanizsa TV)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA Köztársasági Elnök a bíróságok ülnökeinek megválasztását 2019. március 7. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei (fővárosi), illetve megyei jogú városi közgyűlés és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testüle-tei választják meg.Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.Ülnököt jelölni az alábbi bíróságokra lehet:Bíróság megnevezéseMegválasztható ülnökök számaNagykanizsai Járásbíróság6 fő, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680. § (5) bekezdésének megfelelő - fiatalkorúak elleni büntető-eljárásban részt vevő - ülnökZalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság4 főEgy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.A jelöléshez szükséges nyomtatványok elérhetősége:A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, vala-mint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató Nagyka-nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinetjében (Nagykani-zsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3.) munkaidőben átvehető, vagy megtekinthető és letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról az „Aktuális”>”Felhívások” menüpont-ban.A jelölés benyújtásának helye, ideje:A jelölés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinet-jében (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3.) 2019. április 12-ig- személyesen munkaidőben, vagy - postai úton zárt borítékban Dénes Sándor polgármesternek címezve nyújtható be, utóbbi esetben kérjük a borítékra ráírni: „Bírósági ülnökválasztás”.A jelöléssel kapcsolatban további információ a 20/849-2313-as telefonszámon kér-hető.A jelölés feltételei a NagykANizsai Járásbíróságra megvá-lasztható ülnökök eseténJelölt lehet:Az a 30. évét betöltött, de a 70. életévét még be nem töltött magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntésho-zatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatá-lya alatt sem.A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárás-ban ülnökként kizárólaga) pedagógus,b) pszichológus, vagyc) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás kereté-ben az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.Jelöltet állíthatnak:A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság ille-tékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési – oktatási intézmé-nyek tantestületei jelölik.A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhet-nek.A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egye-sületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkozta-tó, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.Jelöléshez szükséges dokumentumok:- A jelölő személy/szervezet által kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké jelölés fiatalko-rúak büntető ügyében eljáró bíróságra” elnevezésű nyomtatvány.A jelöléshez csatolni kell:a) a jelöltnek a jelölés elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozatát („Nyilatkozat bíró-sági ülnökké jelölés elfogadásáról” elnevezésű nyomtatvány).b) hatósági erkölcsi bizonyítványt annak igazolására, hogy a jelölt büntetlen elő-életű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.(A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlapon külön – külön be kell jelölni annak igazoláskérését, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll közügyek-től eltiltás hatálya alatt!)Amennyiben a hatósági erkölcsi bizonyítvány a jelöléshez nem kerül csatolásra, azt legkésőbb az ülnökválasztást tárgyaló közgyűlést megelőző nap, 2019. április 24-én 16.00 óráig be kell nyújtani, ennek elmaradása esetén a jelöltet ülnökké meg-választani nem lehet.c) A pedagógus, pszichológus diploma másolatát, illetve a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkáltatói igazolást.A jelölés feltételei a zAlaegerszegi Közigazgatási és Munka-ügyi Bíróságra megválasztható ülnökök eseténJelölt lehet:Az a 30. évét betöltött, de a 70. életévét még be nem töltött magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntésho-zatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatá-lya alatt sem.Jelöltet állíthatnak:A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik, de jelölést tehetnek a bíróság illeté-kességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíró-ság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, a bíróság illetékességi területén működő egyesületek, kivéve a pártokat.Jelöléshez szükséges dokumentumok:- A jelölő személy/szervezet által kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké jelölés” elneve-zésű nyomtatvány.A jelöléshez csatolni kell:a) a jelöltnek a jelölés elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozatát („Nyilatkozat bíró-sági ülnökké jelölés elfogadásáról” elnevezésű nyomtatvány).b) hatósági erkölcsi bizonyítványt annak igazolására, hogy a jelölt büntetlen elő-életű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.(A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlapon külön – külön be kell jelölni annak igazoláskérését, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll közügyek-től eltiltás hatálya alatt!)Amennyiben a hatósági erkölcsi bizonyítvány a jelöléshez nem kerül csatolásra, azt legkésőbb az ülnökválasztást tárgyaló közgyűlést megelőző nap, 2019. április 24-én 16.00 óráig be kell nyújtani, ennek elmaradása esetén a jelöltet ülnökké meg-választani nem lehet.Nagykanizsa, 2019. március 21. Dénes Sándor polgármesterH I R D E T M É N Ybírósági ülnökök válasz tásárólAz Alaptörvény 27. cikk (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.A legutóbb, 2015-ben 4 évre megválasztott ülnökök megbízatása az idén lejár.
2019. 03. 29. | 23SportHELYTÁLLÁS AZ EB-nBorsos Fanni, a PLSE Nagykani-zsa sportlövője is a magyar váloga-tott tagja volt a felnőtt Európa-baj-nokságon, amelyet a 10 méteres szakágban rendeztek a horvátor-szági Eszéken. Borsos Fanni egyé-niben, csapatban és vegyes páros-ban léphetett lőállásba a sportlövő Eb-n, és számos hasznos sportta-pasztalattal gazdagodott. A 10 méteres alapversenyben női egyé-niben a légpuskásoknál végül a 35. helyen végzett. A női légpuskás trió, amelynek tagja volt Fanni is, a negyedik legjobb összeredmén�-nyel zárt, így csapatban a romá-nokkal mérkőzhettek a magyarok, és mindössze kéttizednyi volt a különbség Románia javára – ezzel Magyarország ebben a versengés-ben a hatodik helyen zárt. Vegyes párosban a kanizsaiak sportlövője Sidi Péter oldalán bizonyíthatott, és a duó végül 24. lett.SZÍNVONALAS TORNAAz elmúlt hétvégén rendezték a Kanizsa Teniszcentrumban a Kani-zsa Open teniszversenyt, amely beleszámít a kanizsai pontszerző sorozatba. A pénzdíjas tornán ezúttal 32 versenyző indult 11 tele-pülésről. A szervezők értékelése szerint az utóbbi tíz év legszínvo-nalasabb viadala volt a mostani.Végeredmény: 1. Fekete Rudolf - Nagy Béla (Balatonboglár-Mar-cali), 2. Molnár József - Szabó Zsolt (Zalaegerszeg-Keszthely), 3. Patard Ágota - Walter Péter (Röp-te TC-Energia) és Halász Dávid - Takács Pál (Energia).A vigaszágat küzdelmes, szoros mérkőzésen nyerte a Mátó Elemér (Energia Szabadidősport Klub) - Péntek Ábel (Kaposvár) duó a Szalai Sándor (Energia) - Kerkai Alex (Zalaegerszeg) párossal szemben.A pontverseny állása 7 forduló után: 1. Nagy Béla 100 pont, 2. Halász Dávid (Energia) 80, 3. Mol-nár József (Zalaegerszeg) 70, 4. Patard Ágota (Röpte TC) 68.HATO DSZOR JÓTÉKONYKODTAKIdén is megrendezték – immár hatodik alkalommal – a Jótékony-sági Kupa teremfoci küzdelmeit. A helyszín ezúttal nem a Zsigmondy-csarnok, hanem a Tungsram SE csarnoka volt. A tízcsapatos mezőnyből a tornát végül az A-Team nyerte, a legsportszerűbb legénység az FC Függönyös egysé-ge lett.ISMÉT SPARTANEzen a hétvégén a spartanosoké lesz a Csótó. Az akadálypályákat egész héten építették, a futamokra pedig eddig mintegy tízezren jelentkeztek. A rendezvényre nem-csak a versenyzőket várják, hanem az érdeklődőket is, akiknek külön programokkal készülnek. A szombat rendhagyó módon egy szupertávval indul, ez része a Spartan közép-európai regionális bajnokságának. Vasárnap a sprint-re érkezőket várják, a gyerekek futamait pedig mindkét napon megrendezik. A rendezvény hely-színe különbuszokkal is megköze-líthető, a járatok húszpercenként indulnak a Kanizsa Centrumtól.Az oldalt összeállította: POLGÁR László Borsos Fanni alig két éve kezdte a sportlövészetet, és már felnőtt Eb-n szerepelhetettSportsorokTíz csapat indult az idei Jótékonysági KupánA Kanizsa Open mezőnye ezúttal isszínvonalas tornát produkált
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKEgy buszmegállói beszélgetés vezetett el bennünket Tóth Józsefné Edithez, a csoki-habos torta készítőjé-hez. Ha két nő össze-fut a városban, előbb-utóbb szó-ba kerül a sütés-főzés, így lettünk szem- és fültanúi a tortasütésről szóló tereferének. Egyikőjük megje-gyezte: - képzeld, a fiam egy habos-babos, nagyon finom tortát kapott a keresztanyjá-tól az egy éves születésnapjára. A következő évben ugyanolyannal szerettük volna meglepni a gyer-kőcöt, de évekig nem találkoztunk a készítőjével. Az „édesszájú” csa-lád az eltelt 37 év során sokszor fel-emlegette azt a nyalánkságot. A másik asszony figyelmesen hall-gatta, s egyszer csak megszólalt: - azt hiszem, tudom, kiről van szó. A buszmegállói jelenet felkeltet-te a figyelmünket, s így jutot-tunk el Edithez, aki szíve-sen megosztotta velünk a csokihabos fehér torta recept-jét.A tészta hozzávalói: 6 db tojás, 12 dkg kristálycukor, 11 dkg liszt, 2 dkg kakaó.A krém hozzávalói:3 csomag csokis pudingpor, 8 dl tej, 9 evőkanál kristálycukor, 3 dl tejszín, 1 csomag zselatin. A tojáshab hozzávalói:4 tojás fehérje, 40 dkg kristálycu-kor. Elkészítése:A 6 tojásból piskótát sütünk, s közben elkészítjük a krémet. A tejet felforraljuk, a pudingport és a cuk-rot kevés tejjel simára keverjük, majd a forralt tejhez adjuk. Beleke-verjük a zselatint, az egészet kihűt-jük, s végül hozzáadjuk a felvert tejszínt. A tortalapokat megkenjük a cso-koládés krémmel. A tetejét pedig bevonjuk ezzel a tojáshabbal: a cukorból víz hozzáadásával, méz állagú szirupot főzünk, és még for-rón a felvert tojásfehérjéhez adjuk. Addig verjük a habverővel, amíg ki nem hűl. Húsvét közeledtével akár tojáscukrokkal is díszíthetjük a tor-tát.BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSTóth Józsefnéhez vezettek a (torta)szálak (Fotó: Bakonyi Erzsébet)A fehér torta titkaiGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Ha most sportolna, harcias énjével bármilyen sportágban győzelmet arathatna. Ne hátráljon meg a ne-hézségektől, lépjen be egy klubba. Bika: 04.21-05.21. Felerősödik önben az alkotási vágy, és egyre fogékonyabb lesz a szép dolgokra. A családja is értékelni fog-ja a tavaszi megújulását.iKrek: 05.22-06.21.Izgalmas napokra számíthat. A tett-vágya továbbra is határtalan. Mivel nem tud egy helyben maradni, most könnyen találhat magának új munkahelyet. Rák: 06.22-07.22. Itt az ideje, hogy átformálja emberi kapcsolatait. Ezekben a napokban alkalma nyílik arra, hogy tisztázza a zűrös ügyeit a rámenős barátaival.Oroszlán: 07.23-08.23. Ne vesztegesse tovább hiábavaló dolgokra a szabadidejét. Legyen merész, és kezdjen olyan alkotó te-vékenységbe, amihez eddig nem volt kedve.Szűz: 08.24-09.23. Szemmel látható, hogy nemcsak az otthonába, hanem a szívébe is beköltözött a tavasz. Akár madarat is fogathatnának önnel a szerettei.Mérleg: 09.24 -10.23.Bár nem kimondottan vezéregyé-niség, határozott fellépésével meg tudja győzni barátait a legújabb terveiről. A támogatásukkal sikert arathat. sKorpió: 10.24 -11.22. Úgy tűnik, semmi sem lehetetlen az ön számára. Élen jár a takarékos-kodásban, ezért tartják továbbra is életművésznek a szomszédai. Nyilas: 11.23-12.21. Megérkezett önhöz is a változás ide-je. Könnyedén tud alkalmazkodni a váratlan helyzetekhez, amiért irigy-kednek is a környezetében. Bak: 12.22-01.20. Álmodozzon bátran, mert könnyen előfordulhat, hogy valósággá válik. A dolgokat siettetheti akár egy kis ki-ruccanással, környezetváltozással is. Vízöntő: 01.21-02.19. A bolygók egyre intenzívebb ha-tással lesznek önre. A karrierje úgy alakul, ahogyan szeretné, így na-gyobb költekezést is megengedhet magának. Halak: 02.20-03.20. Napról napra jobb lesz a kedve. Ked-vessége átsugárzik az ismerőseire, és egyre többen ragaszkodnak önhöz. Csak győzze idővel és energiával.