Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.25 MB
2020-12-22 11:11:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
285
710
Rövid leírás | Teljes leírás (451.06 KB)

Kanizsa 2019. 017-021. szám május

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 17. SZÁm, 2019. MámÁjus 3.A város ünnepe11, 12, 13Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTMéretes halak kerültek a hálókba a Pontyfogó Kupán. A Csónakázó-tónál megrendezett versenyen múlt szerda délutántól vasárnap délelőttig 22 csapat horgászott. A kifogott 268 hal összesen 1,74 tonnát nyomott. Legered-ményesebben a budapesti Centax Fishing Team teljesí-tett: Tromposch Attila és Madar László 407 kilóval zárt. A legnagyobb pontyuk 18,7 kilót nyomott. Több mint 110 millió forintból fejlesztették a Nagykanizsai Tankerületi Központ öt intéz-ményének digitális ellátottságát. Mint Magyar Ferenc tankerületi igazgató (képünkön) elmondta, a projekthez Kanizsáról a Mező-gimnázium és a Kőrösi-Péterfy-iskola csatla-kozott. Az intézmények nemcsak korszerű, az informatika oktatásához elengedhetet-len eszközöket – például interaktív táblákat, tableteket, építőkockákból álló robotokat – kaptak, hanem kifejlesztettek egy tananyagot, gyakorlati módszert, amit a digitális leszakadás megállítására dolgoztak ki a résztvevő szakemberek. Ezt nemcsak az infor-matika-oktatásban, hanem más tárgyak esetében is alkalmazzák, beépítik, hogy a fiata-lok számára készségszintű legyen a digitális tudás, ami a 21. században már az élet min-den területén nélkülözhetetlen. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMunkásököl…Zavarba ejtő kép a Munkáspárt idei fővárosi majálisáról. Thürmer Gyula még hagyján, de a kapitalis-ta világ kisbuszán a harcba induló, elszánt munkás meglehetősen kontrasztos. Ám a Munkáspárt legalább nem köpönyegforgató. Egyik majálisi plakátján ez állt: „A NATO háborúba, az Unió nyomorba taszít! Független Magyarországot!” Mások, akik szintén Kádár, Horn és a többiek köpönyege alól bújtak elő, azért tanulhatnának valamit… Kanizsa268IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI Fotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárda hétHÉT törté nETE
2019. 05. 03. | 3EZ VOLT A HÉTHÍRsorokKÖRNYEZETVÉDELMI VERSENYIsmét versengtek Zala megye fiataljai a Kaán Károly környezetvédelmi versenyen, amelynek már több mint negyedszázados hagyománya van. A meg-mérettetés országos, a megyei döntőnek idén is Nagykanizsa adott otthont. Az erőpróbán 5. és 6. osztá-lyos tanulók mutatták meg tudásuk legjavát, a hagyo-mányoknak megfelelően a program Kaán Károly szob-rának megkoszorúzásával kezdődött.– Nagyon fontos ez a ver-seny, az emlékezés, hiszen Nagykanizsának ilyen szü-lötte nincs sok, mint Kaán Károly. Nevéhez kapcsoló-dik több országos jelentő-ségű tevékenység, például az Alföld fásítása. Számos olyan dologban vett részt, amivel a környezetet pró-bálta védeni, tovább örökí-teni, ami nekünk, mai embereknek is a legna-gyobb feladatunk – mond-ta el Benedek Miklós szer-vező, a Kaán Károly Környe-zetvédelmi Egyesület elnö-ke.MOZGALMAS MÁJUSMozgalmas lesz a május a Zalaerdő Zrt.-nél. Május 10-én avatják Csömödér-ben a Nemzeti Mura Prog-ram támogatásával felújí-tott gőzmozdonyt, a nép-szerű Ábelt, amely a turisz-tikai szezonban már szol-gálja a kirándulni vágyókat. Egy nap múlva a társaság rendezi a Csónakázó-tónál a Délnyugat-Magyarorszá-gi Regionális Fakitermelő Versenyt, és ekkor tartják a Zalaerdő családi napját is.Május 17-én, a növények napján a ...