Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.29 MB
2020-12-22 11:22:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
811
1099
Rövid leírás | Teljes leírás (415.84 KB)

Kanizsa 2020. 005-008. szám február

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXXII. ÉVF. 5. SZÁm, 2020. február 7.(Fotó: Gergely Szilárd)a helyzetKritikus4. oldalDödölle-fesztiválIdén a Kanizsa Médiaház szervezi a gasztrokulturális
programot 11. oldalA Zsidó Hitközség az önkormányzat kezdeményezését várja14. oldalKörképA kanizsaijátszóterekdöntő többségemegfelelaz európai unióselőírásoknak15. oldal(Fotó: Horváth Zoltán)(Fotó: Gergely Szilárd)A keleti városrészben már késő délutánnehéz parkolóhelyet találniértéke lehetneKanizsa felülmúlhatatlan
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTKihirdették a Hevesi-iskola képfelismerő játékának eredményét. A versenyt az intézmény legutóbbi kiállí-tása kapcsán indították: a gyerekek feladata az volt, hogy kitalálják, kiket ábrázolnak Pászti Péter kalligrá-fus betűportréi. Brillíroztak a hevesisek, 31-en tippel-tek hibátlanul. A jó megfejtést beküldők mindegyike egy-egy reprintet kapott emlékbe. A fődíjat – egy sza-badon választott, eredeti művet – sorsolás útján Bog-nár Jázmin nyerte. Tombolt a szélvihar az egész országban, így Nagykanizsán is. Szerdán a délutáni órák-ban egy többemeletes társasház szigetelését is megbontották a viharos erejű széllöké-sek a Kazanlak körúton. A helyszínre a tűzoltók kivonultak, és leemelték a sérült részt. A szélvihar miatt kedden 654 esethez riasztották a tűzoltókat országszerte, Zala megyé-ben nyolcszor, jellemzően kidőlt fák által elzárt útszakaszokhoz. A katasztrófavédelem honlapján tájékozódni lehet arról, miként mérsékelhetők megfelelő előkészületekkel a viharkárok. Egyebek mellett azt kérik, ha valakinek az otthona vagy ingatlanja területén olyan elszáradt vagy veszélyesen megdőlt fa található, amely a személy és a vagyonbiz-tonságot veszélyezteti, gondoskodjon annak eltávolításról. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMagDriveFelejthetetlenné teszi a téli, reggeli ébredéseket, ha kipillantunk az ablakon, és szemünk előtt cinkék, csuszkák, vörösbegyek billegnek. Még a városi rengetegben is sokfajta madár él, jó érzés gondoskodni róluk, látványuk pedig melegséggel tölti el szívünket. 31IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETE(Fotó: Kanizsa TV)(Fotó: Jancsi László)(Fotó: Gergely Szilárd)
közélet 2020. 02. 07. | 3A decemberi soros üléshez hasonlóan a múlt heti közgyűlésen is Bizzer Andrást javasolta alpol-gármesternek Balogh László. Bár a közgyűlési vitában mindkét oldal elismerte a mulasztásos tör-vénysértést és mindkét fél több-ször jelezte, hogy kész komp-romisszumokat kötni, a Fidesz-KDNP frakcióve-zetőjét ezúttal sem választot-ták meg. Így továbbra is marad a tanács-noki rendszer. Még a novemberi köz-gyűlésen döntöttek arról a képviselők, hogy alpolgár-mester helyett az ÉVE-frakció 4 képviselő-jét tanácsnokká választják. Meg-keresésünkre – még a januári soros ülés előtt – Fodor Csaba elmondta: egy főál-lású és egy társadalmi megbízatású alpolgár-mestert szeretnének a saját frakciójukból, a Fidesz-KDNP oldaláról pedig egy alpolgármestert sem fogadnak el. Ugyan-akkor, hiába voltak előze-tes egyeztetések, mert a polgármester nem hajlan-dó azokat az alpolgármes-tereket elfogadni, akiket a közgyűlési többséget adó Éljen VárosuNk! Egyesület kijelölne a posztra. – Nem azért döntöttünk a tanácsnoki rendszer mel-lett, mert mi haragszunk a másik oldalra, pusztán ezt diktálta a józan ész, hiszen a jogszabály, maga a tör-vény lehetővé teszi a pol-gármesternek, hogy bár-melyik alpolgármestertől megvonja a feladatkörét. Ezért álságos az a javaslat, hogy jelölhetünk mi akár két alpolgármestert, ők meg cserébe egyet, hiszen akkor a mi két emberünk lenne funkció nélkül, s mint egy karácsony-fadísz lebeghet-nének a hivatal folyosóján. Mi ahhoz nem járulunk hozzá, hogy kormány-párti oldalról töltsék be ezt a posztot, hiszen akkor való-jában a város kapna egy fideszes alpolgármestert, aki érdemben is helyettesí-tené Balogh Lászlót. Válasszon közülünk a pol-gármester – vélekedett Fodor Csaba, az Éljen Váro-suNk! frakcióvezetője. Balogh László rámuta-tott: a döntés valóban a többség kezében van, ugyanakkor Nagykanizsa Megyei Jogú Város fejlő-dését a tanácsnoki rend-szer helyett az szolgálná, ha végre sikerülne alpol-gármestert választani, hiszen ezt a munkát egyér-telműen csak százszázalé-kosan arra koncentrálva lehet megfelelően elvé-gezni. A polgármester hozzátette: ő nyitott a kompromisszumra, ezért valóban javasolta már, hogy az ÉVE-frakció két alpolgármestert is adhat, amennyiben ő is választ-hat egyet a saját frakciójá-ból. A polgármester sze-rint fontos lenne, hogy megadják egymás-nak a bizalmat a képviselők.Az ügyet első napirendi pont-két tárgyalta múlt csütörtökön a közgyűlés. Balogh László még a szavazás előtt jelezte, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást intézett az önkormányzat felé, mert álláspontja sze-rint a testület mulasztásos törvénysértést követett el azzal, hogy sem novem-berben – akkor még Radics Bálint (Fidesz-KDNP) volt a jelölt – sem decemberben nem választott alpol-gármestert. Felszólalásá-ban Erdős László, a Fidesz-KDNP képviselője arról beszélt, hogy a megfelelő munka érdeké-ben a polgármester és az alpolgármes-ter között bizalmi viszonynak kell lennie. Vélemé-nye szerint ezt el kellene fogadnia az ÉVE képviselőinek is, hiszen ők is a bizalom kérdésével indokolták, hogy a tizen-egy önkormányzati cégből nyolcnál leváltották a vezetőket. Erdős László hozzátette: a jogalkotó nem véletlenül írta le azt sem, hogy az alpolgármes-tert a polgármester javas-latára kell megválasztania a közgyűlésnek, ezért kér-te a képviselőket, hogy támogassák Bizzer And-rást. Az Éljen VárosuNk! Egye-sület részéről Károlyi Atti-la reagált. A képviselő sze-rint a polgármester nem javasol, hanem előterjeszt valakit alpolgármesternek, s mindezt megfelelő egyeztetések után teszi, ami Balogh László részéről nem történt meg. A képvise-lő hangsúlyoz-ta, pontosan tudják, hogy a mulasztási per végén a kormányhivatal nem az ő sorukból választ majd alpolgár-mestert, ezért sem lehet rájuk hárítani, hogy ne akarnák megolda-ni ezt a problémát. Végezetül kiemelte: az ÉVE képviselőinek többsége egyéni választókerületben győzött, így a városlakók többsége is azon a véle-ményen van, hogy érde-mesek a bizalomra, de ezt – a jelek szerint – Balogh László nem akarja elfogad-ni. A vitát követően titkos szavazással, 7 igen és 8 nem szavazattal a képvise-lők elutasították Bizzer Andrást. A fideszes frakció-vezető az ülés után elmondta: örül, hogy a közgyűlés elfogadta a kormány 8 milliár-dos ajándékát, így megépül-het a velodrom és az is pozitív, hogy az ifjúsági centrumra nyert 400 millió forintos forrást sem dobták el. Bizzer András ugyanakkor hangsúlyozta: aggasztó, hogy az alpolgármesteri kérdés miatt továbbra is mulasztásos törvénysértés esete áll fenn. MIKÓ-BARÁTH GyörgyA Zala Megyei Kormány-hivatal törvényességi felhívást intézett az önkormányzat felé, mert álláspontja szerint mulasztásos törvény-sértés esete áll fenn(Fotó: Jancsi László)Nin cs egyezségalpolgármestert a közgyűlésHarmadszor sem választott
„A helyzet egyre rosszabb… Sok éven át csak a gyalogosok oldaláról tapasztaltam, hogy folyamatosan nő az autók száma a város-ban. Most már nekem is van autóm, és testkö-zelből szembesültem a helyzettel: itt a parko-lás felér egy tökéletes káosszal” – mondta el véleményét a Kazanlak körúton lakó Habda Ivett. - Nem elég, hogy sokszor idegen autók fog-lalják el a helyeket – hiszen mi, akik itt élünk, nagyjából tudjuk, kinek milyen autója van – de sok esetben még a helyiek is egymásnak ugra-nak. Nincsenek tekintettel egymásra, véletle-nül sem parkolnának normálisan, szabályosan. Nem érdekli őket a másik - összegezte vélemé-nyét a fiatal anyuka.A probléma a legutóbbi közgyűlésen is fel-vetődött, Bizzer András, a Fidesz-KDNP frak-cióvezetője a keleti városrészben lévő parko-lók felfestése ügyében interpellált. - Az előző ciklusban is felvetettem már, ez véleményem szerint enyhítene az ott lévő par-kolási helyzeten. Ha felfestenénk a nagyparko-lóinkat, szabályosabban állnának be az autó-sok, és akár az is előfordulhatna, hogy ott, ahol jelenleg öten parkolnak – ha helyesen állnak be – akár hatan is elférnének. Az összes nagy-parkoló felfestése 20%-os emelkedést is jelenthet. A javaslatom az, hogy erre a célra különítsünk el 5 millió Ft-ot a költségvetésben - kérte Bizzer András az interpellációjában.A keleti városrész parkolási problémái a Via Kanizsa előtt sem ismeretlenek. Szabó István, a Társaság vezérigazgatója elmondta: a prob-léma egyik legalapvetőbb forrása, hogy ami-kor a városrészben a lakótömböket építették a parkolókkal, egy családhoz egy autó tartozott, az is csak jó esetben. Ma már nem ritka, hogy családonként két-három autóval lehet számol-ni. Bizzer András önkormányzati képviselő fel-vetésére a Társaság vezetője kifejezetten pozi-tívan reagált, a Via szívesen működne közre a parkolók felfestésében. - A parkolók bővítése érdekében a korábbi években is történtek lépések, a Városkapu kör-úton és a Bartók Béla utcában is, utóbbi helyszí-nen a zöldterület rovására. A munkát folytatni szeretnénk, a Via gyakorlatilag egy közreműkö-dő szerv. Az ötleteléstől a terület kiválasztásán át az engedélyeztetési folyamatig minden fázisban részt veszünk, mint közútkezelő, és az építés során is folyamatosan jelen vagyunk egészen a forgalomba helyezésig. Ám a döntés a város, illetve a közgyűlés kezében van - hang-súlyozta Szabó István vezérigazgató. A szakember hozzátette: az idei tervek között szerepel, hogy a vagyongazdálkodási és városüzemeltetési csoport szakembereivel közösen végigjárják a kritikus utcákat, és vizs-gálják annak lehetőségét, hol, miként lehetne még parkolóhelyeket kialakítani a zöldterület minimális csökkentésével. A zöldterület kontra parkoló ügy mindig kényes téma volt, a városban több helyen oko-zott lakossági konfliktust. Horváth Jácint, az Éljen VárosuNk! önkormányzati képviselője szintén felszólalt a témában a januári önkor-mányzati ülésen. - A Zemplén utca 7-9. környékéről érkezett hozzám lakossági jelzés parkolási problémák miatt, de ez szinte folyamatos a keleti város-részben élőktől. A szóban forgó területen van egy nagyobb zöldterület, aminek rovására ter-mészetesen nehéz parkolót kialakítani. A javaslatom az, nézzük meg, milyen vegyes megoldások lehetnek, természetesen a lakók-kal egyeztetve. A probléma pedig vélemé-nyem szerint az egész keleti városrészre érvé-nyes - mondta felszólalásában Horváth Jácint.Az ügyben tehát egyetértés van, ráadásul a Via Kanizsa készített egy felmérést a keleti városrész, valamint több lakótelep parkoló-helyzetével kapcsolatban, ami jó alapot képez-het a megoldásra. És végül következhet – ahogy a filmekben mondják – az egymillió dolláros kérdés: Mi lesz akkor, ha a Bartók Béla utca 1. szám alatti „szel-lemház” megújul és benépesül? Ahogy Szabó István, a Via Kanizsa vezérigazgatója fogalma-zott: Ez egy jó kérdés, és a jövőben komoly problémát jelenthet, a megoldáson pedig már most gondolkodni kell. VINCZE Adél4 | KANIZSA újságAktuálisISparkoljak?A mondat naponta többször is elhangzik a keleti városrészben. Az ott élők valószínűleg sokszor még cifrázzák is... Az egész várost tekintve itt a legkritikusabb a parkolási helyzet. Ez nem „csupán” a lakók, hanem az illetékesek, döntéshozók véleménye is.Már megint holFotó: Gergely Szilárd
2020. 02. 07. | 5aktuálisDecemberben megvalósítható-sági tanulmányt és pontos üzleti tervet kért az Éljen VárosuNk! Egyesület frakciója a Nagykani-zsára tervezett velod-rommal kapcsolat-ban. Balogh László polgármester a közgyű-lésen elmondta: a szakmai anyagot teljes precizitással csak a kiviteli tervek birtokában lehet elkészíteni, de az egyebek mellett helyszínvizsgálatot és hatástanul-mányt tartalmazó, 182 oldalas kiegészítést összeállították, és a város honlapjára is feltöltötték.A kormányzati forrásból finan-szírozott, nyolcmilliárd forintos projekttel kapcsolatban ezúttal is sok kérdést tettek fel az ÉVE képvi-selői, akik elsősorban a létesít-mény működtetési költségei miatt adtak hangot aggodalmuk-nak. Becslések szerint az üzemel-tetés százmillió forintba kerül, amely – a tervezett nyolcvanmilli-ós bevétel mellett – várhatóan évi húszmillió forint kiadást jelent a városi büdzsének. Horváth Jácint önkor-mányzati képviselő, az ÉVE frakcióvezető-helyettese azt mond-ta: „Nem azért vannak aggályaink, mert évente húszmillió forintba kerül a fenntar-tás, hanem azért, mert nem vagyunk biztosak abban, hogy az a bizonyos húszmillió valóban húszmillió”. Hozzátette: képvise-lőtársaival az elmúlt hetekben többször is körbejárták a témát, az ÉVE tagjait pedig sokan megke-resték, ki érvekkel, ki ellenérvek-kel. Még magának a frakciónak sem volt egységes az álláspontja a tekintetben, hogy Nagykanizsának szük-sége van-e a multifunk-cionális rendezvény- és sportcsarnok mellett a másik komplexumra. Horváth Jácint hangsúlyozta, az ÉVE akkor támo-gatja nyugodt lelkiismerettel a velodromot, ha garanciát kap arra, hogy a projekt előkészítése során a kivitelezési tervdokumen-táció és az üzleti terv nem végle-gesíthető a közgyűlés jóváhagyá-sa nélkül – ez a kitétel végül beke-rült a határozati javaslatba is.– Szeretnénk, ha a várost teljes mértékben bevonnák abba, hogyan és milyen formában lesz kialakítva a csarnok középső része, ez ugyanis kulcsfontosságú a majdani fenntartás szempontjá-ból – fogalmazott. – A kerékpár-pálya nyilván egy speciális célcsoport és egy speci-ális sportág igényeit elégíti ki, viszont a középső pályának olyannak kell lennie, hogy az minél széle-sebb körben hasznosul-jon. Át kell gondolni azt is, hogy a szakmai kiegészítés által javasolt kézilabdapályánál van-e más vagy jobb ötlet arra, mire lehetne használni azt a teret.A Fidesz-frakció részéről felve-tődött egyebek mellett a műjég-pálya gondolata, valamint elhang-zott az is, hogy a város ipari adó-ereje az elmúlt két évben egyre nő – ha ez a dinamizmus nem törik meg, az adó-bevételekből, az ingat-lanértékesítésekből és esetleg állami támogatásból meglesz a velodrom működteté-sének fedezete. Radics Bálint kiemelte: a gazdasági fejlesztése-ket és a sportcélú beruházásokat nem lehet külön lapon kezelni.– A velodrom elsődleges célja, hogy a professzionális verseny-zőknek lehetőséget biztosítson a versenyzésre és az edzésre, de ettől még nem kizárólag a ver-senysportot szolgálja – fogalma-zott az önkormányzati képviselő. – A pálya közötti négyezer négy-zetméteres terület akár 15-20 különféle szabadidős sportág űzésére is alkalmas lesz a széles-körű lakosság számára.A közgyűlésre szakértőket is meghívtak. Víg Aurél többszörös pályakerék-páros és országúti baj-nok sok más mellett arra a felvetésre reagált, mely szerint a kanizsai pályakerékpáros csarnok a maga 200 méteres pályájá-val versenyzésre nem, csak edzés-re lesz alkalmas. Mint mondta, a Nemzetközi Kerékpáros-szövet-ségben nemrég valóban szabály született arról, hogy csak 250 méteres pályán lehet olimpiát vagy világbajnokságot rendezni, ugyanakkor Európa-bajnokságot és utánpótlás világbajnokságot bármilyen nagyságú pályán tart-hatnak, ahol az egyéni számok egyenesből indulnak. A belső tér hasznosítására nemzetközi példá-kat hozott, a korcsolyázástól kezd-ve a teniszezésen át a futásig és az atlétikáig. Végül hozzátette: csak olyan, hogy pályakerékpározás nincs, minden pályakerékpáros versenyez országúton is. Emellett a velodrom magával hozhatja a kerékpáros élet felépítését, ezt pedig már az utánpótlás szintjén el lehet kezdeni, utalt arra, hogy a csarnok iskolai programoknak, kerék-páros oktatásnak is helyet adhat.A felszólalók közt volt még Bukovácz Ákos, a Magyar Kerék-páros Szövetség külső szakértője, aki szerint a jégpá-lya ötlete ebben a fázisban nehe-zen megvalósíthatónak tűnik, de egyelőre nem kell elvetni, vala-mint szót kapott a kereskedelmi képviselője egy olasz kerékpáral-katrészeket gyártó vállalkozásnak is. Kiss Gabriella elmondta, meg-bízója a tervezett velodrom és a Giro d’Italia nagykanizsai befutója miatt fontolgat-ja, hogy két külföldi gyárát a dél-zalai város-ba telepítené át, erről pedig a napokban sze-mélyesen is egyeztetett a polgármesterrel. NEMES Dóraigen a velodromraZöld jelzést kapott a velodrom, megépülhet Nagykanizsán Magyarország egyik pályakerék-páros verseny- és edzőcsarnoka a három közül. A decemberben még csak feltételesen el- fogadott beruházást a januári soros ülésen 12 igennel és 3 tartózkodással támogatta a testület – azzal a kikötéssel, hogy a közgyűlés-nek és a városnak lehessen beleszólása abba, miként hasznosul a pálya középső része.A közgyűlés szünetében a képviselők a sport- és rendezvénycsarnok terveit is megnézték (Fotó: Jancsi László)Hosszas vita után - kikötéssel
6 | KANIZSA újságállásA közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőA munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-tok: Nyilvántartási, gyűjtemény gyarapítási, gyűjtemény digitalizálási, gyűjtemény feldolgozási, tudományos és kutatószolgálati feladatok. Műtárgykölcsönzések ügyintézése. Kiállítások szakmai előkészítése, múzeumpedagógiai foglalkozások, tárlatvezetések tartása.Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közal-kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:- Egyetem, Néprajz (MA),- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképességA pályázat elbírálásánál előnyt jelent:Egyetem, egyéb szakirányú felsőfokú végzettség (régészet, történelem, művészet-történet, pedagógia); múzeumi területen szerzett tapasztalat/muzeológus vég-zettség - 1 év alatti szakmai tapasztalat,Elvárt kompetenciák: Jó szintű szakmai elhivatottság és igényesség, megbízha-tóság, önálló munkavégzés.Előnyt jelentő kompetenciák: Jó szintű szervezőkészség, kommunikációs kész-ség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél; részle-tes szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai vég-zettséget igazoló bizonyítványok hitelesített másolata; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik; nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálá-sát követően azonnal betölthető.A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Száraz Csilla nyújt, a +36202265210-es telefonszámon.A pályázatok benyújtásának módja:- Postai úton, a pályázatnak a Thúry György Múzeum címére történő megküldésé-vel (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2020/K, valamint a munkakör megnevezését: néprajzos-(segéd)muzeológus.- Személyesen: Száraz Csilla, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot a pályázati benyújtási határidő lejártát követően az igazgató bírálja el, majd a fenntartó véleményét is figyelembe véve bízza meg a (segéd)muzeológust munkakörének betöltésével. A pályázati határidő leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány - kivételével hiány-pótlásra nincs lehetőség.A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:Kanizsa Újság - 2020. február 7.www.tgym.hu honlapon - 2020. február 4.A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezést meg-előzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizo-nyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújta-ni. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tgym.hu honlapon szerezhet.A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Mérlegképes könyvelő gimnázium/főiskola megegyezés szerintHost/Hostess szakközépiskola megegyezés szerintAdminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintAWI hegesztő szakmunkásképző megegyezés szerintCukrász szakmunkásképző megegyezés szerintPultos szakmunkásképző megegyezés szerintVarrónő szakmunkásképző megegyezés szerintGipszkartonos szakmunkásképző megegyezés szerintSzobafestő szakmunkásképző megegyezés szerintAutószerelő szakmunkásképző megegyezés szerintCNC Gépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintKárpitos szakmunkásképző megegyezés szerintKézi csomagoló betanított munkás megegyezés szerintSzobalány betanított munkás megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintTakarító betanított munkás megegyezés szerintGépjárművezető betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –15:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 12:00 óraálláS – álláS - álláS- álláSA Thúry György Múzeum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet a Thúry György Múzeum néprajzos-(segéd)muzeológusmunkakör betöltésére.
2020. 02. 07. | 7bemutatkozásZakó László 1984-ben bánya-mérnökként végezte el a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemet, majd ugyanott szerzett közgaz-dász diplomát, később munkavé-delmi szakmérnökit Budapesten. Fúrómérnökként 10 évig irányítot-ta a MOL Rt. és elődjei nagyberu-házásainál az olaj-, gáz- és vízku-tak fúrását, kiképzését. Ipari ága-zatban irányított embereket, beruházásokat, dolgozott a MOL Üdültetési Üzletág létesítményei-nek üzemeltetésénél, és a tulajdo-nosok általános helyetteseként több mint hat évig vezette a Kehi-da Termál Gyógy- és Élményfür-dőt. A Magyar Országgyűlés gaz-dasági bizottságában egy ciklu-son át látta el az alelnöki feladato-kat, egy másik ciklusban pedig a turizmus bizottságban töltötte be ugyanezt a posztot. Zakó László fontosnak tartotta megemlíteni, hogy egyesek állítá-sával szemben nem politikai, hanem szakmai alapon nevezték ki a Zrt. élére, megvan a szükséges iskolája, több évtizedes tapasztala-ta és – szerényen mondva – a képessége is. Nem politikusként tekint magára a vezérigazgatói székben, és egyetlen kollégája sem hallott tőle eddig és ezután sem fog politikai kinyilatkoztatásokat.– Alapvetően egy ingatlan-hasznosító, ingatlanokkal gazdál-kodó és azokat működtető cég vagyunk, hozzánk tartoznak a lakás- és nem lakás célú ingatla-nok, üzlethelyiségek, garázsok, továbbá az ipari park és az inkubá-torház üzemeltetése, működteté-se – szólt elöljáróban a feladatok-ról. – Vannak fejlesztési terveink, melyek megvalósítása folyamat-ban van. Tavaly 22 lakást újított fel a cég, idénre csaknem 40-et ter-vezünk. A közeli hetekben a bér-lők elhagyhatják a Citromszigetet – ennek határideje amúgy tizen-két éve lejárt –, valamint a Petőfi utca 42. szám alatt lévő épületet, és beköltözhetnek a felajánlott lakásokba. Mindezekkel havonta több százezer forintos, senki által meg nem térített költségtől men-tesíthetjük magunkat. Kamion-parkolót építünk, hiszen éves szin-ten több ezer kamion fordul meg a területünkön, és eddig nem származott a cégnek bevétele ebből. Mindezek mellett minden elképzelhető helyre, ahova enge-délyünk lesz, garázsokat szeret-nénk építeni. A vezérigazgató hozzátette: lét-számában most erősítik meg a karbantartói csoportot, zajlik a szakiparosok kiválasztása. Az üres üzlethelyiségeket újra meghirde-tik, az inkubátorház gyakorlatilag megtelt, az ipari parkban is mini-mális az eladható terület. – Az önkormányzati üléseken gyakran felemlegetett 100 millió forintos eredménytartalékunkat van, aki a jó gazdálkodás hozomá-nyaként tünteti fel. Meggyőződé-sem, hogy az önkormányzat nem azért alapította ezt a céget, hogy pénzt gyűjtsön, hanem azért, hogy a rábízott ingatlanvagyont haszno-sítsa. Terveink között tartjuk még számon a belvárosi nagyméretű üzlethelyiségeink, irodáink – Király u. 47. és Bazárudvar – felújítását is. Zakó László elmondta, az általa átvizsgált szerződések egy részé-nél olcsóbb lehetőségeket talált. Voltak preferált szállítók és elutasí-tott vállalkozások. Már komoly vál-tozások történtek ezen a téren is.– Rendbe tettem a párhuzamos munkavégzés kérdését, mivel sza-bályozatlan keretek között szá-mos munkatársunk több munka-helyen is dolgozott egyidejűleg. Ezt a számomra el nem fogadható helyzetet megszüntettem. A kine-vezésemkor tapasztalt – elbocsá-tásokkal kapcsolatos – bizonyta-lanság érzése elmúlt, úgy érzéke-lem, mindenki megnyugodott. Az üzleti tervek legalább 8 százalé-kos általános béremelést tartal-maznak, emellett nem nyúlunk a jutalomkerethez, illetve a cafete-ria juttatás is megmarad. Minden feladatunkat határozottan, szabá-lyosan, ugyanakkor ügyfélbarát módon, a cég érdekeit sem sértve szeretném teljesíteni. Az idei üzle-ti tervünk valószínűleg mínuszos lesz, mivel az elmúlt évek során felhalmozott lemaradásokat el kell kezdeni ledolgozni. A 140 mil-lió forintos követelésállományunk behajtására külön tervet készí-tünk.A kintlévőségekhez kapcsoló-dóan a közgyűlésen téma volt a leváltott vezetők prémiumfelada-ta és a prémium kifizetése is. – Ragaszkodva a tényekhez, az elődömnek két feladata volt: a NaGESZ megszűnésével kapcsola-tos feladatok zökkenőmentes átvétele, illetve a bérlői tartozások csökkentése. Minden 1 millió forint kintlévőség csökkenése esetén egy havi megbízási díj, de maximum két havi megbízási díj, jelen esetben jutalom járt. Tehát, ha a prémiumfeladat keretén belül 2 millió forintot behajt, akkor abból a közterheivel együtt több mint 1 millió 600 ezer forintot el is visz a cégtől. Úgy gondolom, hogy ez sok kérdést vethet fel. A feladat ugyanakkor teljesült, a prémiu-mot megszavazta a testület. Emel-lett arról is van tudomásom, hogy olyan támogatásokat is kifizetett a cég sportegyesületeknek, ame-lyekről még nem láttam papírt, csak utólag értesültem róla. A pol-gármester úrral aktív, rendszeres kapcsolatban vagyok, úgy érzem, a cég eredményességét növelni tudom, és nem rontani…BAKONYI Erzsébet Zakó László elmondta, kamionparkolót és garázsokat is szeretnének építeni (Fotó: Jancsi László)a felszínt...MegkaparvaA Kanizsa Újság hétről hétre jelentkező, új sorozatában a 2019 novemberében a közgyűlés által az önkormányzati cégek élére kinevezett új vezetőket mutatjuk be. A képviselők döntése szerint a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2019. december 1-től Zakó László.
8 | KANIZSA újságkultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontFEKETE-FEHÉR – a Kanizsa Fotó-klub tagjainak kiállításaMegtekinthető február 14-ig az Ősze András galériában.Február 10. (hétfő) 17 óraTAVASZI ELŐKÉSZÜLETEK A HÁZIKERTBEN, GYÜMÖLCSÖSBEN, SZŐLŐBENElőadó: Varga József (Vargagazda)Február 10. (hétfő) 19 óraSzínház – Hevesi bérlet. Örkény István: TÓTÉK – tragikomédia (Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg)Játsszák: Besenczi Árpád, Szalma Tamás, Szakály Aurél, Ecsedi Erzsébet, Kováts DóraBelépődíj: 4500 és 4000 Ft.Február 12. (szerda) 14 óraAZ I. VILÁGHÁBORÚS MAGYAR HADSEREG NYOMÁBAN SZLOVÉNIA ÉS OLASZORSZÁG TERÜLETÉNElőadó: Benedek Miklós, a Magyar Földrajzi Társaság Zala megyei titkáraFebruár 12. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek. Zenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda MargitJelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Február 13. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit(06-30/6160-847). Részvételi díj:1000 Ft/család/alkalom.Február 13. (csütörtök) 19 óraFilharmónia - Fortissimo bérletMIKLÓSA ERIKA ÉS HORVÁTH ISTVÁN KÖZÖS ESTJEElőadók: Miklósa Erika – koloratúr-szoprán; Horváth István - tenor, harmonika. Belépődíj: 4900 Ft.Február 15. (szombat) 10-18 óraXI. KANIZSAI ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS Minden, ami esküvő… nem csak menyasszonyoknak! Divatbemutatók, műsorok.Szervező: Oscard Kanizsa Kft. Információ: +36-30-424-1455A belépés DÍJTALAN! MedgyASZAy HázFebruár 12. (szerda) 17 óraAZ EGYSZÜLŐS EGYESÜLET ALAKULÓ ÖSSZEJÖVETELESzeretettel várják az egyedül élő, özvegy, elvált, gyermeket egyedül nevelő édesanyákat, édesapákat, nagymamákat, nagypapákat, testvéreket, hozzátartozókat, a velük közösséget vállalókat, … minden Jó Embert.Szervező: Dr. Németh Györgyi és a Kanizsai Kulturális Központ.Bővebb információ e-mailben kérhető: egyszulok.nagykanizsa@gmail.com A belépés DÍJTALAN!Február 13. (csütörtök) 18 óraSÉTA EGY TÜKÖRBENÓdor Bendegúz amatőr festő kiállításának megnyitója.Közreműködik: Szabó Marcell gitáron, a Your Last Steps és a Heartkeeper zenekar tagjaMegnyitja: Lengyák István, a Magyar Kultúra LovagjaA belépés DÍJTALAN!Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázFebruár 15. (szombat) 19 óraSZAKCSI JR. TRIÓ koncertjeSzakcsi Jr. – zongora; Lakatos Pecek Krisztián – bőgő; Balázs Elemér – dob.Szakcsi Jr. egyike a honi jazz legkiemelkedőbb zongoristáinak. A trió előadása kifinomultan elegáns színpadi remekmű. Játékuk technikailag hibátlan, magabiztos és teljesen egységes. A színpadon árnyalt zenei virtuozitás jellemzi őket. Zenéjük kivételes improvizációs tehetséget tükröz.Belépődíj: 1500 Ft. Támogató:a Nemzeti Kulturális AlapProgramajánlóFebr. 6-12. 15:00 NE játSSZ A tűZZel amerikai vígjátékFebr. 6-12. 17:00 BAD BoyS - MINdöröKKÉ roSSZ FIÚK amerikai akciófilmFebr. 6-12. 17:30, 20:00 RAGAdoZÓ MADARAK amerikai akciófilmFebr. 6-12. 18:00 AKIK MARAdtAK magyar filmFebr. 6-12. 19:30 KISASSZONyoK amerikai romantikus filmFebr. 6-12. 20:00 úrIEMBereK amerikai akciófilmFebr. 8-9. 15:30 1917 amerikai filmFebr. 8-9. 16:00 MANCS őrjárAT - VIgyáZZ, KÉSZ, MANCS! amerikai animációs filmfebruár 6- február 12. MűsoraEgyenes gerinccel Túlélték a háborút, most túl kell élniük az életet. Az Akik maradtak című film egy kamaszlány és egy középkorú férfi egymásra találásának megható hangvételű története a második világháború után. A fővárosban élő Klára (Szőke Abigél) a tényekkel dacolva bízik abban, hogy szülei hazatérnek a koncentrációs táborból. A heves természetű, kissé öntörvényű kislány Aladár (Hajduk Károly) mellett válik érett nővé. A férfi szinte pótapja lesz a megárvult Klárának, a vele való törődés láthatóan az ő életébe is új színfoltot hoz. A háború mindkettejük életére rányomta a bélyegét, de emlékeikre és az azokból merített szeretetre építve talán sikerül lezárniuk e szomorú fejezetet, és egyenes gerinccel szembenézni az épülő diktatúra kihívásaival. Az Akik maradtak Tóth Barnabás második egészestés játékfilmje. A direktor korábban a Susotázs című kisjátékfilmjével aratott hangos sikert.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaPalini Inkey Boldizsár Általános IskolaFebruár 15. kapunyitás 18:30Sztárvendég: Eraklin Táncklub Egyesület,Zene: Zéro.Belépőjegy csak elővételben a Rózsa Presszóban kapható.sportbálPalini farsangi
2020. 02. 07. | 9kultúra„A világot jó, ha nem kizárólag feketén vagy fehéren látjuk. Ugyanakkor izgalmas letisz-tultan szembesül-ni az élet történé-seivel” – ezekkel a szavakkal invi-tálja az érdeklő-dőket január végén megnyílt kiállítására a Kanizsa Fotóklub. A Fekete-fehér elnevezésű tárlat a HSMK Ősze András Galériájá-ban várja a látogatókat.– Minden évben próbá-lunk olyat csinálni, ami annyira talán nem szokvá-nyos. Van, amikor tágítjuk a határokat, van, amikor nem – szögezte le a beszél-getés elején Varga Szi-lárd, a Kanizsa Fotóklub elnöke. – Ezúttal korlátok közé szorítottuk magun-kat, ugyanis ezen a kiállítá-son nemcsak feketék-fehé-rek a képek, hanem a méretük is egységes: mindegyik 70x50 centimé-teres. Ezzel az anyaggal azt szerettük volna megmu-tatni, hogy a tagok csapat-ként is együtt tudnak dol-gozni, és egy koherens tár-latot létrehozni.Az Ősze András Galériá-ban 22 szerző 56 képét állí-tották ki. A témát szaba-don választották a fotó-sok: a csendéletektől kezdve a portrékon át a koncertfelvételekig sokfé-le alkotás látható. A tájké-pek hazai hely-színekre és távoli vidékek-re egyaránt elkalauzolják a befogadót, ami pedig az aktokat illeti, a klasszikus megközelítések mellett absztrakt, elvont megoldások is születtek. A tárlatot egy Marcaliban élő fotográfus, Zsirai Tibor nyitotta meg.– Előzetesen már láttam a fotókat, de akkor még csak digitálisan. Úgy telje-sen más benyomást kelt, mint amikor az ember kinyomtatva, nagyban, egymás mellett nézi a képeket. Olyankor sokkal monumentálisabbak – bocsátotta előre a szak-ember. – A klub az éves bemutatkozásait mindig egy bizonyos rendezőelv mentén szervezi, vélemé-nyem szerint nagyon böl-csen, hiszen ilyenkor nem az a cél, hogy egy-egy tag megvillantsa a tehetségét – bár tudjuk, hogy nagyon neves és díjazott alkotók is dolgoznak itt. Inkább az a lényeg, hogy egy szintre hozzák magukat, aminek eredményeként egy homogénebb és jobban befogadható anyagot tud-nak felmutatni a közön-ségnek.A filterek világában a tömeges képgyártáshoz szokott felhasználók talán úgy gondolják: fekete-fehér fotót készíteni nem kerül többe, mint egy kat-tintásba vagy gomb-nyomásba a szerkesztő-program-ban. Varga Szilárd azonban arra intett: attól még, hogy valami monokróm, nem lesz egy-ből művészi is.– Hozzátartozhat, de önmagában nem feltétle-nül elegendő. Sokan sok-félén gondolkodnak a fekete-fehérről, mi is annyiféleképp közelítettük meg a kérdést, ahányan vagyunk. A kiállítás filozó-fiája talán az, hogy míg egy színes kép önmagát adja, addig a fekete-fehé-ren gondolkodni kell: ezzel a technikával nem színeket írunk le, hanem tónusokat, amelyeket aztán az agynak meg kell feleltetnie egy-egy színnek, ez pedig talán fel sem tűnik, de komoly szellemi tevékenység. Nem véletlenül lett amúgy a plakátunk is egy IT8-as tesztábra, amely azt mutatja, hogyan transzfor-málódnak át a színek feke-te-fehér tónusokká…Zsirai Tibor ugyanezt a véleményt osztotta: a fekete-fehér fotó nem pusztán a feketétől és a fehértől lesz jó, hanem a kettő közti többmillió árnyalattól is, amelyet leg-inkább szürkeként szok-tunk aposztrofálni.– A szürkéről általában el szoktunk feledkezni. Min-dig fekete-fehérről beszé-lünk – nem mondunk olyat például a nagyon sötét szürkére, hogy „majdnem fekete”. És akkor most gondjuk csak végig, hány-féle árnyalata is létezik a szürkének! A Kanizsa Fotó-klub alkotásai széles spekt-rumot tárnak elénk, akad-nak igazán kontrasztos, ténylegesen feketébe és fehérbe hajló képek, de zömében a fényekkel és a tónusokkal játszanak az alkotók, ez pedig egy nagyon izgalmas összeállí-tást eredményez.NEMES Dóra22 szerző 56 képe látható a Kanizsa Fotóklub HSMK-ban nyílt tárlatán(Fotó: Gergely Szilárd)gondolkodvaTónusokbanFotó: Szabó ZsoltFotó: dr. Simán LászlóFotó: Lipódi LászlóFotó: Szabó AttilaFotó: Boros Károlyné
10 | KANIZSA újsághirdetésÓvodai és iskolai programokat szer-vez a „Change the power - (empower to change: Local Authorities towards the SDGs and Cli-mate Justice”, CSO-LA/2017/389-450 azonosítószámú projekt keretében az MJ Kanizsa Consulting Kft. Az előadások az ENSZ által 2015-ben elfogadott Fenntartható Fejlődési Célokhoz kap-csolódnak. A 17 célkitűzés olyan témákat fogalmaz meg, mint a minőségi oktatás, a tiszta víz és szennyvízkezelés, béke és igazság, fenntartható városok és közösségek. 2019-ben 15 előadást rendeztek nagykanizsai óvodákban és isko-lákban, idén pedig újabb 7 rendezvényen mutatják be a gye-rekeknek a célkitűzéseket. LEHÁR FERENCBODANSKY RÓBERT – GÁBOR ANDOR ÁTDOLGOZTA: POZSGAI ZSOLTnagyoperett 2 felvonásbanwww.pestimuveszszinhaz.hu facebook.com/pestimuveszszinhaz2020. február 22. (szombat) 19.00 Hevesi Sándor Művelődési KözpontNagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.Jegyek kaphatók 3200 és 3800 Ft-os áron a HSMK-ban és a jegy.hu oldalon!Ez az újságcikk az Európai Unió által finanszírozott „Change the Power – (Em)Power to Change: Local Authorities towards the SDGs and Climate Justice” projekt keretében készült.
2020. 02. 07. | 11aktuálisA január végén tartott közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt a Kanizsa Média-ház Nonprofit Kft. alapító okiratá-nak módosítása. A Társaság azt szerette volna, ha tevékenységi körének bővíté-sével lehetősége nyílik különféle városi rendezvé-nyek szervezésé-re, lebonyolításá-ra. A javaslatot hosszas vitát követően fogad-ták el, majd arról is döntés szüle-tett, hogy az idei dödöllefesztivált már a Médiaház rendezi.Parázs vitát eredménye-zett a januári közgyűlésen az a bizonyos hetedik napi-rendi pont, melyben javas-latot tettek a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítésére. Az önkormány-zati tulajdonban lévő Médiaház tervei között szerepel, hogy a jövőben akár városi, akár saját for-rásból finanszírozott ren-dezvényeket szervezzen. A felszólalásokból érez-hető volt, hogy az előter-jesztés megosztja a képvi-selőtestületet. Bizzer András, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője elsőként foglalt állást. Mint mondta, a média maradjon média és ne váljon rendezvény-szervező céggé. – Összeférhetetlenség is előállhat, hiszen a nagy-rendezvényeink esetében több médiatámogató is van, mint például a megyei napilap. Felmerülhet, hogy ezek a versenytársak vajon fogják-e támogatni azt a rendezvényt, ahol a főszer-vező a Médiaház – vetette fel Bizzer András. Aggályaira Fodor Csa-ba, az Éljen VárosuNk! frak-cióvezetője reagált, aki szerint igen is fontos a tevékenységi kör bővítése, hiszen ha a Kanizsa Média-ház rendezvényeket szer-vezhet, akkor a város veze-tése az elkövetkezőkben jobban ráláthat majd azok-ra az összegekre, amelyek-re korábban nem volt lehe-tőség. Az előterjesztést elfo-gadták a képviselők, majd a következő napirendi pont tárgyalásakor az ÉVE-frakció tagjai ki is jelölték a Médiaházat az idei dödöl-lefesztivál szervezőjévé. Ekkor a napirendi ponttal kapcsolatban ismét Bizzer András kért szót, aki nem-tetszésének adott hangot, mert egy ilyen fontos ren-dezvény szervezőjének kiválasztása pályáztatás nélkül történt. Horváth Jácint (ÉVE) felszólalásá-ban hangsúlyozta: az elmúlt években sem volt valós verseny, mivel eleve meghívásos alapon műkö-dött a pályáztatás, ahol a két-három induló közül mindig a KonTuRplusz Egyesület nyert. Berta Krisztián (ÉVE) szerint a főzőversenyre jelentkező csapatok számának csök-kenése is kiválóan mutatja, hogy szükség van a szer-vezők „vérfrissítésére”. Utolsóként Schauta Mar-cell (ÉVE) szólalt fel, aki azt reméli, hogy a Médiaház új szellemiséget visz majd a fesztiválba. A javaslatot végül 8 igennel, 6 nemmel és 1 tartózkodással fogad-ták el a képviselők. A dön-tés értelmében tehát a 17. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivált az ősszel már a Kanizsa Médiaház Nonpro-fit Kft. szervezi meg.A Médiaházra tehát új kihívások várnak, a szerve-zés azonban nem hátrál-tatja az eddigi munkát, mivel nem a jelenlegi munkatársak feladatköre bővül ezzel. – Egy külön csapat ala-kul, de ha a Médiaház alkal-mazottainak van kedve, akkor kipróbálhatják magukat ilyen területen is, hiszen az ajtó mindenki előtt nyitva áll. A csapatot egyébként már szervezzük – mondta el Tar Mihály. A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetője azt is elárulta, olyan embe-rekkel kíván együtt dol-gozni, akikről tudja, hogy mire képesek, mivel koráb-ban már bizonyítottak, és akik teljes mértékben megbízhatóak. – Ami furcsa volt és egy-ben érdekes, de valame-lyest kis büszkeséggel töl-tött el az az, hogy anélkül, hogy bárki közzé tette vol-na, hogy a dödöllefeszti-vált a Médiaház szervezi, már lett is két csapatunk. Az egyik rögtön közgyűlés után jött oda és mondta, hogy ha mi szervezzük, akkor jönnek. A másik pedig azzal a kérdéssel for-dult hozzám, hogy ugye, most már nem lesznek kitiltva, mert akkor ők is jelentkeznének. Tar Mihály előzetesen néhány részletet is elárult az idei dödöllefesztiválról, ami biztosan más lesz, mint az eddig megszokot-tak. – Terveink között szere-pel, hogy ne, vagy csak nagyon minimálisan aka-dályozzuk a város forgal-mát. Nem akarjuk lezárni a Fő utat és az Erzsébet tér melletti forgalmat sem korlátoznánk a Fő út és a Király út irányába. A ren-dezvényt több helyszínre is elvinnénk a belvárosban. Ami már biztosnak tűnik, az a Kiskastély udvara, de felmerült a Károlyi-kert és a Múzeum tér is.A Kanizsa Médiaház ügyvezetője már több nagyrendezvényt is maga mögött tudhat, ezért min-denkit biztosított arról, hogy nem lesz rossz kezek-ben a fesztivál. A rendez-vényt szervező csapat pedig már a héten összeül. NAGY Évaa dödöllefesztiváltIdén a KanizsaMédiaházszervezi A tervek szerint a dödöllefesztivál idejére nem zárnák le a Fő utat(Fotó: archív)
12 | KANIZSA újságak tuálisISA Nemzetgazdasági Minisztéri-um Regionális Fejlesztési Progra-mok Irányító Hatósága 2016. május 26-án regisztrációt hirdetett a helyi akciócsoportok (HACS) meg-alakítására. Mint az a múlt heti köz-gyűlésen is elhangzott, a Nagyka-nizsa Helyi Akciócsoportja (HACSuNK) által alkotott konzorci-um vezetője a város mindenkori polgármestere, munkaszervezeté-nek vezetője Hella Ferenc lelki-pásztor. A konzorciumi partnerek 13 fős listáját a következő szemé-lyek alkotják: Balogh László pol-gármester, Kanizsai Kulturális Köz-pont – Kovácsné Mikola Mária intézményvezető, Thúry György Múzeum – Száraz Csilla igazgató, Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. – Czirákiné Pakulár Judit ügyve-zető, Alapítvány az Autista Gyer-mekekért – Győrfy Anikó, Jézus Szíve Plébánia – Nikli Zsolt, Kon-TurPlusz Egyesület – Horváth Ist-ván, KULCS Egyesület – ifj. Lehota János, Polgári Kanizsáért Alapít-vány – Papp János, Nagykanizsai Református Egyházközség – Hella Ferenc lelkipásztor, Face to Face Autósiskola – Kovács Tiborné, Netta-Pannonia Kft. – Áfra Barna-bás ügyvezető, Fakos Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Szoci-ális Szövetkezet – Nagy József. A javaslat a „Kulturális infra-struktúra fejlesztése Nagykani-zsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” című pályázattal kapcsolatos napirend tárgyalása előtt Balogh László polgármester már előre jelezte, lehet, hogy egy újabb „velodrommal” állunk szem-be. Nem is tévedett sokat, hiszen a másfél óráig elhúzódó disputa során módosító javaslattal fogad-ta el a testület az előterjesztést. A közgyűlés elviekben hozzájá-rult a Zrínyi Miklós utca 31. szám alatt található épület ifjúsági cent-rummá történő átalakításához, ezzel támogatva a megjelölt kulcsprojekt végrehajtását, illetve annak fenntartását. A 2. határoza-ti javaslatot Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetőjének javaslatára azzal a módosítással szavazta meg a közgyűlés, hogy a polgár-mester az egyeztetések eredmé-nyét, a fejlesztés költségkalkuláci-óját, a végleges támogatási kérel-met és a fejlesztéssel együtt járó döntési javaslatokat ismételten terjessze a testület elé. A határoza-ti javaslat 3. pontját, mely hatá-lyon kívül helyezi a „Tömbrehabili-tációs és városközpont közterület fejlesztési program” 2006. évi fel-adatairól szóló határozatot, nem fogadták el.Ifjúsági Centrum a Piért raktár helyén Az elmúlt években sajnos általánossá vált, hogy a fia-talok hétvégente nagy számban a Medgyaszay Ház mellett gyülekeznek és szóra-koznak, és ez folyamatos konflik-tusokat eredményez a környéken élőkkel és a hatóságokkal – mond-ta Balogh László polgármester. – Ugyanakkor sokan mennek el a városból a tanulmányaik miatt, és bizony sokan nem térnek vissza Kanizsára. Úgy gondolom, a fiata-lok megtartásának egyik megol-dása lehet egy korszerű, innovatív és kreatív közösségi tér kialakítása, melyet az igényeikre szabunk, és amely erősíti a közösséghez, egy-máshoz és ezáltal a városhoz való kötődésüket. Fontos, hogy egy könnyen elérhető, belvárosi, fiata-los megjelenésű kulturált centru-mot alakítsunk ki, ami zárt terüle-ten helyezkedik el, hogy ne zavar-ja a közelben élőket, ezzel is elke-rülve a lehetséges konfliktusokat. A Piért raktár épülete és környeze-te teljesen alkalmas lenne erre a célra, hiszen egy elzárt udvarról és épületről van szó. Az épület többszin-tes, ezáltal elkülönült, többfunkciós terek alakíthatók ki benne és körülötte, melyek sokszí-nűvé teszik a centrumot. Az udvar pedig zártsága és mérete miatt alkalmas kültéri rendezvények megszervezésére, sportolási lehe-tőségek kialakítására is. E szem-pontokat figyelembe véve nem nagyon látok más lehetséges alter-natívát, főként, amit a fiatalok is magukénak éreznének – jegyezte meg a polgármester.Ez egy lehetőség az önkormányzat feléHozzászólásában Lehota János, a KULCS Egyesület elnöke tisztá-zott egy félreértést: az államtól kapott pénz nem az önkormány-zaté, hanem a konzorciumé. - A Piért raktár 2006-ban került előtérbe először, amikor még az egyetem ott székelt mellette, és mi megpróbáltuk egyetemi klub-nak megszerezni, de ez a terv saj-nos nem valósult meg. A HACSuNK néhány évvel ezelőtti megalakulá-sakor merült fel újra lehetőség-ként, de ahhoz a közgyűlésnek is hozzá kell járulnia, mivel az önkor-mányzat a tulajdonos. Van azon-ban egy kisebb félreértés, hiszen a pályázati keretösszeg sorsáról a HACSuNK rendezvé-nyekkel, ifjúsággal és kultúrával foglalko-zó tagjai döntenek, a polgármesternek a többi taghoz hasonlóan 1 szava-zata van. A 13 fős konzorcium ezt az épü-letet jelölte meg kulcsprojektjé-nek, hogy ifjúsági centrum szüles-sen itt, de ha a város ehhez nem járul hozzá, úgy más kedvezmé-nyezett is lehet, akár valamelyik egyház. A „romkocsma” jellegen pedig nem azt értjük, hogy romos, HACSuNK! A szó akár egy kínai márkanevet is jelölhetne – jutott eszünkbe némely képviselő érdeklődése nyomán a közgyűlésen. Ám nem erről van szó…felújításáról vitatkoztakA HACSuNK-
2020. 02. 07. | 13aktuálishanem hogy többfunkciós, és a fiatalok számára sportolási, kultu-rálódási lehetőséget biztosít. Tavaly egy konferencia keretében, Hella Ferenccel közösen ismertet-tük a raktárral kapcsolatos tervein-ket. Ötleteket is kértünk, de senki nem tudott alternatív javaslatot adni arra, hol lehetne az ifjúsági centrumot megépíteni Nagykani-zsán. Ez egy lehetőség az önkor-mányzat felé, de csak egy lehető-ség – hangsúlyozta. Még nincs támogatói okirat, de meg lehet szerezniKépviselői kérdésre válaszol-va Czirákiné Pakulár Judit, a Nagykanizsai Városfej-lesztő Kft. ügyvezetője elmondta: - A projekt gazdája nem a HACSuNK, hanem az önkormányzat. A HACS munkaszervezet egy 400 milliós keretösszeggel rendelkezik, mely-ből 60 millió a munkaszervezet működtetésére, a helyi fejlesztési stratégia elkészítésére, a pályáza-tok technikai lebonyolítására for-dítható. A munkaszervezet elsőd-leges feladata, hogy a rendelke-zésre álló keret (340 millió forint) erejéig helyi pályázati felhívásokat jelentessen meg, azokat bírálja el és terjessze döntését a program Irányító Hatósága (Pénzügymi-nisztérium) elé. Az InnoLabor pro-jekt, mely a Piért raktár felújítására irányul, ezt az épületet tervezte fenntartható kulturális és közössé-gi hellyé fejleszteni, ifjúság-barát és közösségformáló elemekkel bővíteni. A felhívásra kizárólag csak Nagykanizsa MJV Önkormányzata pályázhatott. A többi felhívás megjelentetése a közeljövőben várható, azokban külön szabályozzák, hogy Nagyka-nizsáról mely szervezetek milyen feltételekkel vehetnek részt. A két megjelent felhívás tekintetében a helyi bíráló bizottság már döntött a beérkezett projektek támogatá-sáról, de a támogatói okirat meg-szerzésére még nem került sor. Ehhez a hivatalos pályázati felüle-ten rögzíteni kell a támogatási kérelmet, melyet a Magyar Állam-kincstár felülvizsgál, és a formai megfelelést követően támogatói okiratot bocsát ki. Tehát jelen pilla-natban még nincs a városnak támogatói okirata az említett kulcsprojektről, de rögzítést köve-tően heteken belül meg lehet sze-rezni. Onnantól kezdhetné meg a város a Piért raktár átalakítását. Az ügyvezető egy újabb kérdés-re válaszolva hangsúlyozta, az elő-készítés jelen stádiumában nem tudható, milyen kérdések merül-nek fel a raktár átalakítása kap-csán. A pályázat benyújtásához nem kellett engedélyezési eljárást lefolytatni, így csak vázlatterv szintű dokumentumok készültek. A tervezett funkciónak megfelel ugyan a négyszintes épület, de több, a későbbi használatbavételt befolyásoló tényezőt, illetve annak költségvonzatát nem vizsgálták. Csak a költségkalkuláció ismere-tében lehet dönteni a projekt további sorsáról.A másik, elbírált pályázatról az ügyvezető elmondta: az egész-ségfejlesztési közösségi progra-mok szervezésére irányuló pályá-zatot a Nagykanizsai Városfejlesz-tő Kft. nyújtotta be konzorcium-ban két másik Kft.-vel, s ugyanab-ban a stádiumban van, mint a kulcsprojekt. A munkaszervezet feladatköre az ügyvitel és a pályázati felhívások előkészítéseKépviselői kérdésre adott vála-szában Hella Ferenc kiemelte:- A munkaszervezet fel-adatköre többek között az ügyvitel, illetve a pályázati felhívások előkészí-tése, melyeket az Irányító Hatóság felé kell felterjeszteni törvényességi ellenőrzésre. A pályázatokról a helyi bíráló bizott-ság dönt, melyben a munkaszer-vezetnek és a vezetőjének nincs semmi szerepe. Feladata 52 hóna-pos időtartamra szól, ez idő alatt összehangolja, segíti a HACSuNK-ban működő szervezetek tevé-kenységét. A HACShacsunk működésére voltak kíváncsiakA közgyűlésen Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője elmondta: többszöri felvetésére még mindig nem kapott választ arra a kér-désre: miért kap 28 millió forint támo-gatást a csömöri kerékpár alapít-vány a HACSuNK-ból, és miért kötött a szervezettel a korábbi Városfejlesztő Kft. vezetése három évre szóló, évi 10 millió Ft-os (összesen 30 millió Ft-os) támoga-tási szerződést. Arra sem adtak választ, hogy miért pont a K-14 Kerékpáros Egyesület kap közel 14 millió Ft-ot ebből a pályázatból. A HACSuNK működésére rátérve a frakcióvezető kiemelte: - Az akciócsoportot 3 láb alkotja, a közszféra, a gazdasági élet sze-replői és a civilek. Azért említet-tem meg a civileket, mert borzasz-tó nehéz levakarni róluk a Fidesz-kapcsolatot. A közszférába tarto-zó körbe az önkormányzat ad tagokat, és ha bármikor úgy dönt, hogy visszavonja a közszféra sze-replőit a HACSuNK-ból, akkor azt meg kell szüntetni, mert a szabály-zata szerint egyetlen egy szférá-nak nem lehet 49 százaléknál több szavazata. Kinek van itt 1 szavaza-ta, kit lehet fenyegetni azzal, hogy 1 szavazata van a polgármester-nek? Mindenki mérje fel a lehető-ségeit, és az együttműködésre koncentráljon. Mi együtt akarunk működni a HACSuNK-kal! Azt sze-retnénk, hogy a pénz itt maradjon, és a nagykanizsai civilek kapják meg, akik nem nagyon köthe-tők közvetlen módon politi-kusokhoz. Tisztán szeret-nénk látni, de mindig elfe-lejtettek bennünket tájé-koztatni. BAKONYI Erzsébetfelújításáról vitatkoztakA HACSuNK-ról és a Piért raktárA tervek szerint a Zrínyi Miklós utca 31. szám alatt található épületet ifjúsági centrummá alakítanák át(Fotó: Gergely Szilárd)
14 | KANIZSA újságak tuálisIS- A kanizsaiak szeretnének mindent tudni, és mindent tudhatnak a zsinagóga helyzetéről, pontosan annyit, amennyit mi is tudunk – jegyezte meg elöljáróban. - Az ismert, hogy maga az épület az önkor-mányzat tulajdonában van több mint 30 éve. Az elmúlt évtizedek alatt többször egyeztet-tünk az önkormányzattal és a képviselőkkel arról, miként lehetne az épület állagán javítani és a zsinagógát használni. Gyakorlatilag a vég-sőkig elmentünk arra vonatkozóan is, hogy együtt hasznosítsuk a várossal. Azt minden-képp szerettük volna elérni, hogy az épület állaga ne romoljon tovább és az önkormány-zat, mint tulajdonos hozza helyre kívül-belül az épületet. Azt, hogy a felújítás költségeiből milyen mértékben venné ki részét a Magyaror-szági Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSI-HISZ), nem tudom megmondani. Ismeretem szerint korábban voltak kezdeményezések, pályázatok, például a Norvég Alap pályázat, melyről bizonyára hallottak a képviselőink, de sajnos számunkra nem volt pozitív az ered-mény. Nagyon szeretnénk, ha végre helyre-hoznák ezt a szép plasztikájú épületet, mely-nek kiváló akusztikáját számtalanszor megdi-csérték a fellépő muzsikusok, zenészek. Úgy érzem, ez az épület Kanizsának a „non plusz ultra-ja”, felülmúlhatatlan értéke lehetne. Min-denképpen érdemes lenne rá pénzt össze-szedni, és hozzálátni a munkához.Az eredeti kérdésre visszatérve Székely Ist-ván elmondta: a zsinagóga sorsáról igazán nem is akarnak nyilatkozni, mert nem volt rá alkalom, hogy a város vezetőivel beszélje-nek, egyeztessenek. - Néhány évvel ezelőtt szerettük volna visszakérni, visszakapni az épületet, de azt a választ kaptuk, ha eladóvá válik, akkor megpályáz-hatjuk, és a jobb ajánlattal jelent-kező kapja meg az épületet. Min-denesetre továbbra is várjuk az önkor-mányzat kezdeményezését és a változó hozzáállását – tette hozzá a Hitközség elnöke. Néhány évvel ezelőtt a zsinagóga tetőcsere-peit átnézték, az épület szigetelését elvégez-ték, de minden egyéb kisebb munkálatot, pél-dául a csapadékvíz elvezetését, a takarítást a hitközség oldotta meg.Amíg további tárgyalásokra nem kerül sor a két fél között, addig nem lehet mit tenni, csak várakozni. Az idő pedig nem tesz jót sem az épületnek, sem azoknak a városlakóknak, turistáknak, akik szeretnék megnézni és élvez-ni az épület adta lehetőségeket.Székely István végül elmondta: jelenleg elő-zetes bejelentkezés alapján a hitközség tagjai az érdeklődők, csoportok, iskolai osztályok rendelkezésére állnak. Májustól a korábbi évekhez hasonlóan heti 2 alkalommal látogat-ható a zsinagóga. BAKONYI Erzsébet A múlt heti lapszámunkban megje-lent nagykanizsai neológ zsinagógá-ról szóló írásunkhoz kapcsolódva számos hozzászólást, észrevételt kaptunk olvasó-inktól. „Szívet melengető érzés lenne, ha a zsinagóga felújítására sor kerülne” – írta egyik olvasónk, aki a deportálás pontos időpontjára is felhívta figyelmünket. A mondat helyesen így hangzik: 1944-ben a Nagykanizsai Zsidó Hitközség Házában és a zsinagógában hozták létre a nagykani-zsai gettót, és 1944 áprilisában itt gyűjtöt-ték össze a város és környékének zsidó lakosságát, hogy Németországba hurcol-ják őket. Egy másik olva-sónk pedig azt jegyezte meg, jó lenne, ha a város, a helyi hitközség, a MAZSIHISZ és a helyi civilek végre össze-fognának, és megújulna a Nagykanizsa történelmi örökségének részét képező épület, amely kulturális-szakrális funkci-ót is ellátva Kanizsa életének szerves részévé válhatna. Betelefonálónk egy köztes megoldást javasolt, mely szerint az önkormányzat kompromisszumot köt a Nagykanizsai Zsidó Hitközséggel, és 25 vagy 50 éves tartós használatra ingyen átadja az üzemeltetés és állagmegóvás terhei mellett az épületet. kezdeményezésétVárják az önkormányzat Székely István szerint a zsinagóga Kanizsa felülmúlhatatlan értéke lehetne(Fotó: Gergely Szilárd)A Kanizsa Újság múlt heti számában már volt szó a nagykanizsai zsinagóga történetéről, beszélgetésün-ket a leromlott állapotú patinás épület jelenéről, jövőjéről Székely Istvánnal, a Nagykanizsai Zsidó Hitköz-ség elnökével folytatjuk.Olvasóink hozzá-szóltak…
Az első „eus” és bekerített ját-szótér a Thury György téri volt a városban. Felszereltségének köszönhetően az egészen pici gyerekektől a nagyobbacskákon át egészen a szülőkig mindenki jól érezheti ott magát. A tér népsze-rűsége azonban nem kívánt ven-dégeket is magával hozott. – Az elmúlt félévben kétszer kel-lett a kerítést javítani, mert vandál fiatalok letaposták azt, s így beju-tottak éjszaka a játszótérre – mondta Szabó István, a Via Kani-zsa Városüzemeltető Zrt. vezér-igazgatója – Ezek a fiatalok, véle-ményem szerint rendkívül elíté-lendő módon, üvegeket törtek össze a játszótér területén. Volt olyan eset is a közelmúltban, ami-kor munkatársaink egy egész napon át gereblyézték az ütéscsil-lapító felületeket, s szedték ki a hinták és a csúszdák alól a sörös-üvegeket és egyéb üvegtörmelé-ket. Nagyon rossz üzenete van ennek, mert emiatt egész napra be kellett zárni ezt a népszerű ját-szóteret, ahova átmenetileg a gyerekeket sem engedhettük be. A rendőrséghez is fordultunk, s kértük, rendszeresen járőrözze-nek a környéken. Ezt az utóbbi hetekben már meg is tették, s ennek köszönhetően már csök-kent az esetszám. Szabó István hozzátette: kíno-san ügyelnek arra, hogy egyetlen üvegcserép se maradjon a homo-kozóban vagy az ütéscsillapító felületeken, hiszen senkinek sem hiányzik, hogy az önfeledt játék sérüléssel érjen véget. A játszótér nem rendeltetésszerű használatá-nak megelőzése és a gyerekek biztonsága érdekében pedig fel-merült, hogy bekamerázzák a területet. A Via Kanizsa 44 játszóteret üze-meltet a városban, a több száz ját-szóeszköz karbantartását folya-matosan végzik. – A szabályozás szerint legalább heti rendszerességgel kell megje-lennünk ezeken a területeken. Ekkor ellenőrizzük a játszóterek állapotát, a játszószerek használ-hatóságát. A város játszóterein szinte minden megtalálható, hin-ták, csúszdák, s egészen komplex játszószerek is. A tereknek egy bizonyos szabványnak kell megfe-lelnie, s ez az előírás határozza meg azt is, hogy milyen eszközök lehetnek a területen, s azoknak milyen biztonsági követelmé-nyeknek kell megfelelnie. Elmond-hatom, hogy Kanizsán az összes játszótér megfelel az előírások-nak. Jelenleg azok a karbantartási munkálatok zajlanak, amelyeket a műhelyben el tudunk végezni. Kollégáim a napokban egyebek mellett a Thury-téri játszótér lócá-it, padjait újítják, javítják – tette hozzá a Via Kanizsa vezérigazga-tója. A kisebb karbantartási munkák már nem lesznek elegendőek a Fecskeház saját kis játszóterének megmentéséhez. A kétezres évek elején készült teret szakemberek pár hete lezárták, s mint azt a Nagykanizsa Vagyongazdálkodá-si és Szolgáltató Zrt. vezérigazga-tójától, Zakó Lászlótól megtud-tuk, teljesen új játszóteret kell kiépíteni, a régi ugyanis menthe-tetlen. – A vagyongazdálkodás alapte-vékenységi köréhez nem tartozik a játszóterek üzemeltetése, ám amelyek az ingatlanjainkhoz tar-toznak, azokat mi gondozzuk. Saj-nos a Fecsekháznál és a Csengery 117-nél lévő játszótérre is elmond-ható, hogy sajnos kikezdte az idő vasfoga. Javításuk már nem lenne gazdaságos, s a szigorú uniós elő-írások miatt ebben nem is gon-dolkodunk. A gyerekek biztonsá-ga az első, így egyértelmű, hogy újat kell beszereznünk.Az előírásoknak megfelelő ját-szótér kiépítése azonban nem aprópénz. A Thury-téri park piros, beülőkaros csúszdája önmagá-ban százezres tétel volt, a Csóna-kázó-tó 15 játékelemmel felsze-relt parkja pedig bruttó 80 millió forintba került. A borsos árak elle-nére azonban – az előzetes tervek szerint – mindkét helyszínen elké-szülhet az új játszótér. – A téli időszakban rengeteg olyan munkák van, ami prioritást élvez, így ez kissé háttérbe szorul, de a tavasz közeledtével ezzel is foglalkozunk majd. Tudni kell, hogy a játszótereknek megvan a szabványszerű előírása, ami a játékok anyagát, tartósságát, csú-csait, éleit, szűkületeit is érinti. A magasságból fakadóan gumi védőlemezt is el kell majd helyez-ni, így összességében e két játszó-tér esetében milliós tételről beszélünk. Ez egy akkora összeg, ami akár egy szociális bérlakás fel-újításra is elegendő lehet. Ugyan-akkor a gyártóknak vannak kész játszóterei, ezért megnézzük, ki adja a legjobb ajánlatot, s a büdzsénkből mindenképp meg-próbáljuk kigazdálkodni a két ját-szótér megújulásához szükséges összeget – mondta el végül Zakó László. MIKÓ-BARÁTH György 2020. 02. 07. | 15aktuális játszóterek állapotafotó: Horváth ZoltánTavaly májusban készült el a város eddigi legimpozánsabb játszótere a Csónaká-zó-tónál, amely gyorsan népszerű is lett a városlakók körében. Jelenleg mintegy 50 játszótér van Kanizsán, ezek döntő többsége megfelel az európai uniós előírásoknak, egy azonban védelemre, kettő pedig teljes felújításra szorul. Jó a kanizsai - ez részben a rendőröknek is köszönhető
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyeletPiaci árak Kanizs ántojás 40-45 Ft/dbkígyóuborka 990-1490 Ft/kgsertéscomb 1470-1550 Ft/kgcékla 350 Ft/kgcitrom 799-990 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások02.11. 09:00-12:30 Kanizsa Centrum02.11. 14:30-16:30 Hevesi Sándor Általános Iskola 02.15. 09:30-15:00 MurakeresztúrAdj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Február 8. Aranka, JeromosFebruár 9. Abigél, AlexFebruár 10. ElviraFebruár 11. Bertold, MariettaFebruár 12. Lívia, LídiaFebruár 13. Ella, LindaFebruár 14. Bálint, ValentinFebruári fogadóórákBerta Krisztián, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2020. február 17-én (hétfő) 17 órától a Batthyány Lajos Gimnázi-umban.Bizzer András keleti városrészhez kötődő önkormányzati képviselőként fogadóórát tart 2020. február 28-án (péntek) 17 órakor a Hevesi Sándor Általá-nos Iskolában.Dénes Sándor, a nagykanizsai 10. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselője 2020. február 13-án (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Fodor Csaba, a 6. választókerület és Horváth Jácint, a 7. választóke-rület önkormányzati képviselője közös fogadóórát tart a keleti városrészről 2020. február 20-án (csütörtök) 16.30 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Dr. Károlyi Attila, a nagykanizsai 5. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap második hétfőjén 17 órakor a Péter-fy Sándor Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), minden hónap negyedik hétfőjén 17 órakor a Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Általános Iskolá-ban (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.).Radics Bálint, a nagykanizsai 8. számú egyéni választókerület önkormány-zati képviselője 2020. február 17-én (hétfő) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órá-tól Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.). Szabó Szilárd, a 4. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát tart február 24-én (hétfő) 17 órától Nagykanizsa-Sánc kultúr-házban.2020. február 8.ReményGARAY U. 14.93/314-96720:00-08:002020. február 9.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40319:00-06:002020. február 10.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002020. február 11.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002020. február 12.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002020. február 13.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002020. február 14.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-07:00Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Teleki László, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke fogadónapot tart minden hónap második hétfőjén 10-12 óra és 14-15 óra között, a helyszín változó. A foga-dónappal kapcsolatos információ a Bogdán János Cigány Kisebb-ségi Közösségi Házban (Nagykanizsa, Teleki utca 14.), vagy a 06 20 849-2388-as telefonszámon kérhető.HIRDETMÉNY - fogadónaprólKözm eghallgatásA Nagykanizsa-Bagola kommunális szilárd hulladéklerakó tervezett bővítésének (IV-V. ütemek) környezeti hatásvizsgálati eljárása során 2020. február 12-én 14 órakor KÖzmeghallgatás lesz a Vasemberházban (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.). A hatástanulmány és az eljárásról szóló közlemény letölthető a nagykanizsa.hu oldalról.
2020. 02. 07. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókFebruár 7.1998. február 7-én megkezdődött a téli olimpia Japánban. A naganoi játékokon első alkalommal szerepelt a hivatalos olim-piai számok között a curling, ugyancsak új olimpiai szám lett a hódeszka (snowboard), és első alkalommal rendezték meg a női jégkorongtornát 1990-ben ezen a napon hunyt el Karády Katalin. Első mozifilmje, a Halálos tavasz sikerét követően a kor ünnepelt dívája lett. Erotikusan búgó, bársonyos hangjával, a „végzet asszonya” karakterével szinte meg-igézte a férfiakat. Előadásában vált klasszi-kussá a Hamvadó cigarettavég című dalFebruár 8.1946. február 8-án bemutatták Bartók Béla III. zongoraversenyét. A művet feleségé-nek, Pásztory Dittának ajánlotta, aki kép-zett zongorista voltFebruár 10.1810. február 10-én született Barabás Mik-lós, a magyar biedermeier festészet egyik legkiválóbb mestere, az egyik legkorábbi magyar fényképész. Elsősorban portréfes-tőként szerzett hírnevetFebruár 11.1966. február 11-én repült át először Malév gép az EgyenlítőnFebruár 12.2001-ben ezen a napon szállt le az amerikai NEAR űrszonda az Eros kisbolygó felszíné-re. Mérete körülbelül 13 × 13 × 33 km Február 13.Az UNESCO 2011. évi határozata alapján 2012-től ünnepeljük február 13-án a rádió világnapját. 1946-ban az ENSZ ezen a napon határozott saját rádiójának létreho-zásáról1932. február 13-án született Grétsy László magyar nyelvész. Országszerte ismertté a magyar nyelv hagyományaival, ápolásával kapcsolatos televíziós műsorai tettékFebruár 14.2002. február 14-én hunyt el Hidegkuti Nándor világhírű magyar labdarúgó, az Aranycsapat kiemelkedő csatára. Olimpiai bajnok 1952-ben, világbajnoki ezüstérmes 1954-ben. 69 válogatott mérkőzésen 39 gólt szerzettAz elELőző HEti REJtvény MEGfEJtéSE: A csapatmunka nagy előnye, hogy mindig van kire fogni a hibákat.
18 | KANIZSA újsághirdetésVárosunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő pedagógusokat.Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata – ha van ilyen), valamint az aranydiploma- várományosoktól a pályán töltött évek igazolásának másolatát is.A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) átvehetők.Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugállományú pedagógu-sokat, akik 50, 60, 65, 70, 75 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2020. március 1-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályára, hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 9.) vagy telefonon (+36 20 849 2334).Díszdiplomához szükséges iratok:KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZNYILATKOZAT ÉS ADATLAP AZ ADÓBEVALLÁSHOZKITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉMEGHATALMAZÁS (amennyiben nem személyesen történik az ügyintézés)Kérjük, hozza magával a következő dokumentumokat:MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (első alkalommal)ÖNÉLETRAJZEREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATANagykanizsa MJV ÖnkormányzataNyugdíjas Pedagógusok!TiszteltVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KREreSZ-tanfolyamunkra jelentkezés FEBRUár 19., SZerdA 16 ÓRA.A következő GKI-vizsga: március 19.,a jelentkezési határidő: március 2.Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C”-tehergépkocsi, „B+E”, „C+E” nehézpótko-csi kategóriákra.réSZLET FIZetéSI KED VEZMÉNY!* A részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051.30 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2019 4. né. VSM: „B” E: 77,27 % F: 66,28% - „C” E:79,84 % F:91,3% -- ÁKO: „B” Gy:158,70%, „C” Gy: 100,00% KK- B: 168.600.- C: 178.000.-)
2020. 02. 07. | 19hirdetésLICIT - FELHÍVÁSA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a 2020. február 21-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakra.Élelmiszerpiac a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok Üzletház földszintjénÉNLicitálási alapdíj: 36.000 Ft/félasztalJelentkezési határidő: 2020. február 21. 12:00-igAz árverés ideje: 2020. február 21. 12:00-korA licitálási hirdetmények, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető. Jelentkezés helye:Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeleténAz árverések helye:Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaVia Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.LICIT - FELHÍVÁSA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a2020. február 16-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakra.Heti vásár és hasZNáltciKK vásár a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok ÜZletház földszintjÉNek C és D szek-torábAN, VAlamint a parkoló kijelölt területÉNLicitálási alapdíj: parkoló: 24.000 Ft/árusítóhelyüzletház: 9.600 Ft/félasztalJelentkezési határidő: 2020. február 16. 12:00 óraAz árverés ideje: 2020. február 16. 12:00-korA licitálási hirdetmények, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető. Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeleténAz árverések helye:Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaVia Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. február 8-14.Február 8., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 A szom-széd vár (turisztikai magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Láto-gató, 07:30 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 08:00 Hír-adó, 08:15 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarka-nizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális maga-zin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Mézes pajtás (dokumentumfilm), 19:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:20 Tóték – tragi-komédia a Mozaik Társulat előadásában, 21:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó.Február 9., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Mézes pajtás (dokumentumfilm), 01:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:20 Tóték – tra-gikomédia a Mozaik Társulat előadásában, 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Mézes pajtás (dokumentumfilm), 07:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:50 Tóték – tra-gikomédia a Mozaik Társulat előadásában, 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kani-zsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise az Alsó-városi templomban, 19:10 Sztárportré: Auguszt Bárió, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Hidas Frigyes – az „utolsó magyar romantikus” zene-szerző (dokumentumfilm), 20:40 Cápák a keresőmben (ismeretterjesztő film), 21:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó. Február 10., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 01:10 Sztárportré: Auguszt Bárió, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Hidas Frigyes – az „utolsó magyar romantikus” zeneszerző (dokumentumfilm), 02:40 Cápák a keresőmben (ismeretterjesztő film), 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:40 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 06:40 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 07:40 Sztárportré: Auguszt Bárió, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Hidas Frigyes – az „utol-só magyar romantikus” zeneszerző (dokumentumfilm), 09:10 Cápák a keresőmben (ismeretterjesztő film), 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Auguszt Bárió, 12:30 Hidas Fri-gyes – az „utolsó magyar romantikus” zeneszerző (doku-mentumfilm), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kukkantó (gyerekműsor), 20:05 Rotschild Klári legen-dái (dokumentumfilm), 20:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:00 Lapozó.Február 11., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:05 Kukkantó (gyerekműsor), 01:35 Híradó, 01:50 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm), 02:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:35 Kukkan-tó (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm), 09:10 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 10:15 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó (B. Tóth László műsora), 12:30 Kukkantó (gyerek-műsor), 13:00 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm), 13:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Generációnk (nyug-díjas magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Szatmári Orsi, 21:20 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szovák Márton előadása, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Február 12., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc (kulturális magazin), 01:35 Híradó, 01:50 Generációnk (nyugdíjas magazin), 02:20 Sztárportré: Szatmári Orsi, 02:50 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök sze-mével – Szovák Márton előadása, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:35 K’arc (kultu-rális magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Generációnk (nyugdíjas magazin), 08:50 Sztárportré: Szatmári Orsi, 09:20 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szovák Márton elő-adása, 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc (kulturális magazin), 13:00 Generációnk (nyugdíjas magazin), 13:30 Sztárportré: Szatmári Orsi, 14:00 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szovák Márton előadása, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Február 13., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:10 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:40 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Látogató, 12:30 Élet-módi, 13:00 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 13:30 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Feladatlista a bolygóért, 20:35 Híradó, 20:50 Forgószínpad (a helyi televí-ziók színházi magazinja), 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Február 14., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Székely konyha, 01:05 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:35 Híradó, 01:50 Feladatlista a bolygóért, 02:20 Forgó-színpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 02:50 Élet-módi, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Szé-kely konyha, 07:35 A mi portánk (a hagyományok magazin-ja), 08:05 Híradó, 08:20 Feladatlista a bolygóért, 08:50 For-gószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 09:20 Élet-módi, 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 13:00 Feladatlista a bolygóért, 13:30 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 14:00 Élet-módi, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Madarat tolláról (isme-retterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:15 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 02. 07. | 21sport Szentlőrinc SE – FC Nagy-kanizsa 2-1 (0-0)Labdarúgó felkészülési mérkő-zés. Szentlőrinc, 50 néző. Vezette: Purger. Kanizsai gólszerző: Lőrincz.Nagykanizsa: Horváth M. (Bor-si) - Bagó B. (Rákhely), Simonfal-vi (Hampuk), Major, Horváth B. - Szegleti, Béli M. (Gerencsér A.), Kovács Gy. (Kretz) - Ekker (Vla-sics), Vittman (Herzsenyák), Lőrincz. Vezetőedző: Koller Zol-tán.A találkozót eredetileg egy nap-pal korábban, pénteken játszották volna, mindenesetre így is igaz volt a tétel, hogy a kanizsai keret és az új vezetőedző, Koller Zoltán gya-korlatilag tíz napja dolgozhatott együtt az első közös meccsüket megelőzően. Ahogy azt a kanizsai-ak szakvezetője elmondta: a mér-kőzésen jó néhány dolog visszakö-szönt számára abból, amit addig gyakoroltak. Ráadásul egy olyan meccsen, ahol mégiscsak a Közép csoport második helyén álló gárda volt az ellenfél és az első játékrész kiegyenlített játékot hozott. A második félidőben a vendégek stábja már sokat cserélt, törvény-szerűen egy kisebb hullámvölgy került is produkciójukba, a találko-zó végén azonban Lőrincz Bence még szépíteni tudott. A kanizsaiak az újabb előkészületi összecsapá-sukat szerdán vívták, ugyanakkor lapzártánkkor az még kérdéses volt, hogy Kanizsán került-e az sor-ra, hiszen felmerült annak is lehe-tősége, hogy a dél-zalaiak utaznak Atádra. Szentlőrincen próbajáté-kosként lépett pályára Rákhely Martin, illetve 2018 novembere után ismét játszhatott az FCN szí-neiben a hosszú ideig sérült Vlasics Dániel - gólpasszt is ért egy átadása...- Fontos hangsúlyoznom a mérkőzés kapcsán, hogy mi az edzőmeccseken gyakorlunk és az első tíz nap a munkában ugyan rövid volt, mégis sok mindent már azt kövezően is visszakaptam játé-kunkban. Tehát nem az eredmény volt az elsődleges Szentlőrincen, illetve a teljes felkészülési időszak-ban számunkra. A srácok jól pörög-tek az első tesztmeccsünkön, ezért dicséret is illette őket.POLGÁR LászlóAz NB I-es sakk csapatbajnokság ötödik fordulójában a Pénzügyőr vendége volt a bajnoki címvédő Tungsram Aquaprofit NSK csapata, mely végül fölényes győzelmet aratott.Morihana Pénzügyőr SE (6.) – Tungsram Aquaprofit SE (1.) 2,5:9,5NB I-es sakk csapatbajnoki mérkőzés, 5. forduló. Budapest.Eredmények (elöl a hazaiak): Sarics – Csigajev 0:1, Buhmann – Volo-kityin 1:0, Brkic – Bánusz 0,5:0,5, Horváth Cs. - Balogh Cs. 0,5:0,5, Horváth J. - Márkus 0:1, Hujbert – Ivanisevics 0:1, Seres – Kántor 0:1, Szük – Horváth D. 0:1, Gara A. - Aczél 0:1, Bakos – Medvegy 0,5:0,5, Szeberényi – Ribli 0:1, Karácsonyi – Gara T. 0:1.A kanizsaiaknak az okozott a sakk bajnokijuk előtt fejtörést, hogy a „vámosok” milyen erősségű csapatot vonultatnak fel múlt vasárnap ellenük: vajon mozgósítanak mindenkit, vagy légiósaik nélkül próbál-ják letudni a meccset, melyen az esélyek azért a dél-zalaiak mellett szóltak. Nos, hozták a külföldieket, a nagykanizsaiak viszont hozták a legjobb formájukat.- Gyakorlatilag a legerősebb összeállításában ült asztalhoz a Pénz-ügyőr és így sikerült fantasztikus teljesítménnyel óriási eredményt elér-nünk – fogalmazott a kanizsaiak csapatvezetője, Papp Nándor a talál-kozót követően. - A házigazda hozta a három idegenlégiósát, nem úgy, mint a Pakssal szemben, viszont mi nagyot játszottunk. Külön kiemel-ném orosz nagymesterünk, Makszim Csagajev bemutatkozását, aki fölényesen, imponáló módon nyerte partiját. Egy vereségünk kicsit az időzavarnak is volt betudható, a három döntetlen mellett végül min-den meccset győzelemmel vettünk.POLGÁR LászlóNagymesteri bemutatkozásedzenek...Már nem csupánA kanizsai Gara Tícia (szemben) megnyerte találkozóját a fővárosi sakk bajnokinMúlt szombaton lejátszotta első felké-szülési mérkőzését az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese, Koller Zoltán legénysége a szintén harmadik vonalbeli Szentlőrinc SE vendége volt.Lőrincz Bence (jobbról) az FCN támadói közül eredményes volt Szentlőrincen (Fotó: Gergely Szilárd)
22 | KANIZSA újságsportVérbeli rangadót hozott a futsal NB II Nyugati csoportjában a harmadik helyen álló Nagykanizsai Futsal Club, valamint a második Pécsi TE PEAC R-Bus mérkőzése a Zsigmondy- csarnokban. A kanizsa-iak fordulatos mec�-csen értékes három pontot szereztek.Nagykanizsai Futsal Club (3.) - PTE PEAC R-BUSbus (2.) 4-3 (1-2)NB II Nyugati csoport futsal-mér-kőzés, 20. forduló. Zsigmondy-csarnok, 150 néző. Vezette: Kovács Gábor Péter (Wittner, Rózsa). G.: Szalai D. (6., 25.), Kollár P. (32., 39.), illetve Reith (1., 10.), Vénosz (35.)Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. - Bogyó, Kollár P., Schuller, Szakme-iszter J. Csere: Simon M. (kapus), Horváth E., Szalai D., László D., Koronczai. Edző: Bagó Gábor.Jó ideje már a pécsiek elleni rangadóra hangolódhatott az NFC a futsal NB II-ben és a baranyaiak a tabellán elfoglalt második helyük-höz méltó módon vezetést is sze-reztek rögtön a találkozó elején. Nem esett azonban kétségbe a házigazda alakulat, Szalai Dániel révén egyenlítettek, igaz, nem sok-kal később már ismét a PTE PEAC-nál volt az előny. Az első húsz perc végén a pécsiek kapusa megsérült, őt a mentők szállították el, ami talán a fejekben bizonyos mérté-kig meg is szabta a meccs további menetét. Szalai második találata az újbóli egyenlítést jelentett a Kani-zsának. A fordulatok csak tovább folytatódtak, hiszen Kollár Péter fejjel már a hazaiaknak szerezte meg az előnyt, de még korántsem volt vége, mivel a vendégek egali-záltak, aztán Kollárnak a duplázása a hajrában a piros-fehéreknek jelentette a hőn áhított három pontot. A nagykanizsaiaknak az alapszakaszból még kettő, míg a pécsieknek egy meccse van hátra, így a dél-zalaiak a végére akár előz-hetnek is a tabellán. Az NFC-re hét-főn fővárosi kiruccanás vár, az ELTE-BEAC vendégei lesznek.- Egy igazi rangadón vagyunk túl, ami igazán izgalmas és a végle-tekig kiélezett játékot hozott – értékelt a találkozó után Bagó Gábor, az NFC edzője. - Úgy gondo-lom, mindkét csapat dicséretet érdemel és akik kilátogattak a mér-kőzésre, nagyon jól szórakoztak. Jól reagáltunk a különböző játék-helyzetekre és tudtunk lépni ellen-felünk védekezésére is. Gratulálok az együtteseknek és mielőbbi gyó-gyulást kívánunk a Pécs kapusá-nak.POLGÁR LászlóVasárnap Szekszárdon kezdi NB II-es bajnoksá-gának tavaszi szakaszát a Tungsram SE Nagyka-nizsa női kézilabda együttese. Tóth László tanítványai rögtön bele is kezdenek, hiszen a tavaly még NB I B-s, jelenleg az NB II Dél-nyugati csoportjában második Szekszárdi FGKC vendégei lesz-nek.- Január 6-án kezdtük felkészü-lésünket a szezon tavaszi idényére és a keretünk gyakorlatilag nem is változott – mondta el a kanizsaiak edzője, Tóth László. - Azért emlí-tettem, hogy gyakorlatilag, mivel Kovács Boglárka bokaszalag-szakadás miatt nem állhat a ren-delkezésünkre jó ideig, minden-esetre a szekszárdi meccsünk után rögtön következik néhány olyan mérkőzés, ahol azért 3-4 pontot minimum szeretnénk sze-rezni és kínálkozik is rá esély.A kanizsaiak edzőmeccsei nem sikerültek rosszul, hiszen elsőként a Marcali VSZSE csapatát fogadták a Tungsram-csarnokban és 39-37-re nyertek, a legeredményesebb góllövőjük éppen a később meg-sérült Kovács Boglárka volt, aki nyolc alkalommal zörgette meg az ellenfél hálóját. Az Egerszegi KK-val szintén hazai környezetben mérkőzhet-tek a dél-zalaiak és gólgazdag meccsen győztek 37-36-ra. Az úgyszintén NB II-es KK Ajkával szembeni találkozót is itthon rendezték és Szalai Jázmi-nék a Veszprém megyeiek ellen - 60 néző előtt - 25-20-as győzel-met könyvelhettek el (Zvolensz-ky Nóra jutott 8 gólig, ugyanak-kor ekkor sérült meg Kovács). A TSE Nagykanizsa a tesztmeccsek sorát aztán Marcaliban zárta, a somogyiak végül 38-34-re győz-tek.- Igazából az ősz előtt is jól tud-tuk le a felkészülési találkozóinkat, tehát ezekből nem szabad mes�-szemenő következtetéseket levonnunk. A lányok ugyanakkor készültek becsülettel a magunk mögött hagyott időszakban és bízunk abban, hogy a bajnokság során ennek meg is lesz az ered-ménye.POLGÁR LászlóHerman Nikolettre (8) és kézis csapat- társaira tavasszal is komoly feladatok várnak az NB II-ben(Fotó: Gergely Szilárd)Kollár Péter duplázotta ptE PEAC elleni futsalrangadón, mi több, második találata az NFC győzelmét is jelentette (Fotó: Gergely Szilárd)A hölgyek vasárnap már rajtolnakrangadóGyőztes
2020. 02. 07. | 23sportGiro-váró: rózsaszín-ben pompázott a kilátóA tavasz utolsó hónapjában megrendezésre kerülő világhírű kerékpáros körverseny, a Giro d’Italia sporteseményének Gran-de Partenza (Nagy Rajt) programja május 9-én, vagyis múlt csütör-tökhöz képest pontosan száz nap múlva lesz Budapesten, majd egy Győr felé haladó szakasz után a verseny útvonala május 11-én, hétfőn immár Nagykanizsa, a har-madik szakasz befutójának hely-színe felé veszi az irányt.A dél-zalai város is tehát szerves részét, egyben hátterét képezi, adja majd a tavaszi grandiózus kerékpárversenynek. Ennek apro-póján is bolydult fel múlt csütör-tök kora este - szépszámú érdeklő-dővel spékelve - a Csónakázó-tó kilátójának környéke, hiszen az építmény 16 másik helyszínhez hasonlóan – 100 nappal a Giro magyarországi startja előtt rózsa-szín fényekbe öltözött.A különböző épületek megvilá-gítása, 100 nappal a Giro d’Italia rajtja előtt, tradíció. Ilyenkor az útvonal városai közül számos helyszínen egy-egy város, telepü-lés jelentős épületét világítják meg rózsaszínűre.A világ egyik legjelentősebb kerékpáros körversenye, a Giro d’Italia első három szakaszát Magyarországon teszik meg a ver-senyzők, ebből a harmadik sza-kasz befutója Nagykanizsán lesz. A harmadik, 197 kilométeres etap egyébként május 11-én, hétfőn Székesfehérváron rajtol el és a Balaton-felvidéket is átszelve Keszthelyen, aztán Hévízen át halad majd el a nagykanizsai befu-tóig.Komárban is jótékonykodtakJótékonysági Kupa teremfoci tornát rendeztek a dél-zalai tele-pülés iskolájában, ahol 18 csapat versengett az elsőségért. A sport-rendezvény bevételét egy beteg kisfiú szüleinek ajánlották a szer-vezők. A teremlabdarúgó csapa-tok közül az elsőséget végül a Kuti SE szerezte meg, miután a döntő-ben a Nemesvid csapatát győzte le 2-1-re. A harmadik helyen a kanizsai Blackburry zárt a szintén nagykanizsai Almalé elleni 3-0-s sikerével.A klub birkózói ezüstöt, bronzot hoztakSomogyjádon rendezték meg mindhárom szakágnak (női, szabad-fogású és kötöttfogású) az év első junior (18-20-évesek) birkózó verse-nyét, melyen a nagykanizsai egyesü-let sportolói is szőnyegre léptek.A verseny egyben a korosztály számára az első magyar válogató volt a június végén az észak-mace-dóniai Szkopjéban megrendezen-dő Európa-bajnokságra. A Kani-zsai Birkózó SE versenyzői mind-három szakágban képviseltették magukat, összesen négy induló-val vettek részt a versenyen. - A hölgyeknél a 62 kg-os horvát származású Iva Geric, aki tavaly a kadet Eb-n a horvátoknak bronz-érmet szerzett, a döntőben az ifjúsági olimpiai és vb-2. Szél Annától szenvedett vereséget, így a második helyen zárt – ismer-tette a verseny kimenetelét Szat-mári Zsolt, a KBSE vezetőedzője. - A 125 kg-os Nemes Benjamin szépen ment szabadfogásban, bíztató hozzáállással, nagy küzde-lemben végül körbeverésekkel a harmadik helyen végzett. A 79 kg-os Szép Adrián jól küzdött, de végül egy vereséggel kiesett a versenyből, csakúgy mint a kötöttfogásúak között versenyző 72 kg-os Kalmár Benedek is.Szolnokon sem volt megállásA Kanizsai Vadmacskák női amatőr NB I-es kosárlabda együt-tese mondhatni három negyed-nyi előnyt adott a szolnoki házi-gazdáknak a bajnokság 13. fordu-lójában, a végén azonban mégis Fuisz Viktóriáék örülhettek.Szolnoki MÁV SE (11.) – Kanizsai Vadmacskák SE (3.) 57-69 (20-18, 16-12, 16-15, 5-24)Amatőr női NB I-es kosárlabda-mérkőzés, 13. forduló. Szolnok, 50 néző. Vezette: Simon T., Komáro-mi P.Kanizsa: Fuisz 24/3, Zsámár P. 9/9, Baa 16/6, Bánhegyi D., Budai 6. Csere: Bánhegyi B. 6, Füredi 4, Horváth L. 4/4, Csuha. Edző: Gábor Erzsébet.A hazaiak jobban kezdtek a Tiszaligeti Sportcsarnokban és az elején megszerzett előnyük a 7. percig tartott ki, onnantól viszont már a kanizsaiak vezettek kétszer is. A második tíz percben néhány percig egymás nyomában voltak a felek, majd a Szolnok ugrott meg tíz ponttal (32-22) és ebből próbál-tak meg a hazaiak mind jobban „gazdálkodni”. Nagyszünet után sem ígért sok jót a meccs a vendé-geknek, hiszen a mezőny hátsó felében tanyázó Tisza-partiak kosaraztak összeszedettebben (22. perc: 42-30), ugyanakkor Gábor Erzsébet tanítványai igye-keztek behozható távolságon belül maradni. Fuisz Viktória és Baa Dominika duplája, valamint Zsámár Panna triplája a legjobb-kor jöttek, így az utolsó etapnak mindössze hét pont mínuszból gyürkőzhettek neki Bánhegyi Beatrixék. Horváth Lili két közelije, valamint Baa triplája meg is hozta az egyenlítést immár az utolsó fel-vonásban és 52-52-től a dél-zalai-ak nagy hajrába kezdtek: Fuisztól Zsámárig mindenki hozzátette a magáét a nagykanizsaiak teljesít-ményéhez. Összességében ebben a szakaszban 19 ponttal szereztek többet, mint ellenfelük, melynek segítségével végül tizenkettővel nyerték a mérkőzést. A Vadmacs-kák sikerével tartotta harmadik helyét csoportjában a tabellán.- El kell ismerni, a negyedik negyedben ébredt fel a csapat, akkor volt egy olyan öt percünk, mellyel a magunk javára fordítot-tuk a meccset – értékelt a szolnoki mérkőzés után Gábor Erzsébet, a KVSE edzője.Az oldalt összeállította: POLGÁR László100 nappal a Giro fővárosi rajtja előtt a Kanizsai Futóklub tagjai Csó-tó-körre indultak, háttérben a rózsaszínűre kivilágított kilátó (Fotó: Gergely Szilárd)A komári győztes Kuti SE-ben is játszottak az FC Nagykanizsában szereplő labdarúgókSportsorokNemes Benjamin (jobbról) a dobogó harmadik fokáig jutott a somogyjádi birkózó válogató versenyen
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKHarmadik alkalommal vettek részt a Miklósfai Répafőző Fesztiválon a Szepetneki „Hadd főzzek ma magamnak!” Főzőklub tagjai. Végh Jenőné Rózsi-ka vaníliás, kerekrépakré-mes kosárkával, míg barát-nője, Markács Zoltánné Aranka kerekrépás édesburgo-nyás rétessel nevezett be a verseny répás édességek kategó-riájába. A zsűri tetszését a kosárka nyerte el, 3. helye-zéssel jutalmazták a finom-ság készítőjét. A kosárka receptjét karácsonykor találta ki Rózsika, s mivel ízlett a családjának, elhatá-rozta, nagyobb mennyi-ségben is elkészíti, és ezzel jelentkezik a fesztiválra.A tésztahozzávalói:30 dkg liszt, 20 dkg mar-garin, 10 dkg porcukor, 1 egész tojás, késhegynyi sütőpor.Elkészítése: Összedolgozzuk a linzer hozzávalóit, és folpackba cso-magolva a hűtő-szekrénybe tesszük 1 órára. Ezt követően a tésztát 3 mm vastagságú-ra nyújtjuk, a kosárka mére-tére vágjuk, és a formákba nyomkodjuk. Előmelegí-tett sütőben 180 fokon hal-vány barnára sütjük. A krém hozzávalói: 30 dkg kerekrépa, 1 dl tej, 5 púpos evőkanál kristály-cukor, 0,5 csomag vaníliás cukor, 2 tojás sárgája, liszt, 0,5 liter tej, 20 dkg marga-rin, 10 dkg porcukor, 3-4 csepp vanília aroma. Elkészítése: A kerekrépát a legkisebb lyukú reszelőn lereszeljük, majd vaníliás-cukros tej-ben puhára pároljuk, kihűt-jük, azután leturmixoljuk. A 2 tojás sárgáját 4 evőkanál kristálycukorral habosra keverjük, fokozatosan hoz-záadjuk a 4 evőkanál lisztet, és a fél liter tejet. Felfőzzük és hűlni hagyjuk. A marga-rint habosra keverjük a por-cukorral, majd a három kré-met egybedolgozzuk, íze-sítjük az aromával, hab-zsákba tesszük, és a kosár-kákba töltjük.Díszítése:Halvány rózsaszínűre fel-olvasztunk 10 dkg kristály-cukrot, egy vékony szelet nyers répát beledobunk, rövid ideig pároljuk, majd kivesszük. A grillázst még melegen a krém tetejére csepegtetjük. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaVégh Jenőné (balra) először családja körében „tesztelte” a kosárka receptjét (Fotó: Kanizsa)répakrémes Vaníliás, kerek-HIRDETÉSheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Bizonyára érzi, mostanában min-dent könnyedén megvalósít. Egye-lőre ne bízza a bolygókra a sorsát. Inkább támaszkodjon továbbra is a családjára.Bika: 04.21-05.21. Úgy tűnik, kellő energiája lesz ah-hoz, hogy végre valamilyen vállal-kozásba kezdjen. Ha gyakrabban meditál, könnyebben rájöhet a megoldásra is. iKrek: 05.22-06.21.Hiába borul be az ég, önre nem lesz lehangoló hatással. Szenve-délyesen kezdi a napjait, és senki sem tudja elvenni a jókedvét, a lendületét. Rák: 06.22-07.22. Úgy tűnik, teljesen eluralkodott önön a tenni akarás. Nem fér a bő-rébe, legszívesebben elszaladna valahová. Tegyen így, és ne fékezze le magát.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Úgy tűnik, az anyagi gondok elke-rülik. Csak bíztassa magát továbbra is, és meglátja, minden téren bejön a számítása. Támaszkodhat a régi kapcsolataira is.Szűz: 08.24-09.23. Csak ki kell lépnie az utcára, s máris ötletek garmadájával találja szem-be magát. Válassza ki közülük azt, amelyiket sikeresen meg is tud va-lósítani.Mérleg: 09.24 -10.23.Ne fesse az ördögöt a falra, mert amitől tart, könnyebben megva-lósulhat. Inkább nyissa ki jobban a szemét, és mindjárt tisztábban látja a környezetét. sKorpió: 10.24 -11.22. Ne szidja a családtagjait, ha feltart-ják a házimunkában. Az is elkép-zelhető, hogy nem ők a hibásak, hanem a Mars bolygó incselkedik a háttérben.Nyilas: 11.23-12.21. Ha a hétvégi ágas-bogas teendői miatt nem tudta kellőképpen kipi-henni magát, akkor változtasson a szokásain. A hét elejét jelölje ki pi-henőnapnak.Bak: 12.22 - 01.20. Szabaduljon meg a kötöttségeitől, és adjon szabad utat a fantáziájá-nak. Egy jó döntéssel javíthat anyagi helyzetén, de hagyja ki a kockázatos lépéseket. Vízöntő: 01.21-02.19. A zűrös pillanatok elkerülik, nyu-godt napokra számíthat. Véletlenül se vegye észre azokat a helyzeteket, amelyek vérnyomásemelkedést okozhatnak.Halak: 02.20-03.20. Barátai tisztában vannak azzal, hogy nem szereti a középszerűséget. Azonban, ha mindent tökéletesen akar megoldani, előbb-utóbb kifá-rad, és megbetegszik.kosárka
XXXII. ÉVF. 6. SZÁm, 2020. február 14.versenyuszoda?Mi lesz veled12-13. oldalFelelős állattartásMár a fajta kiválasztásánál eldől minden... 3. oldalPáratlan cserhátis siker az országos alkalmazásfejlesztő versenyen 5. oldalGombnyomásra érkezhet a segítség19. oldalFotó: Jancsi LászlóFotó: Horváth ZoltánAz É
VEve feltételezett közbeszerzési eljárás kiírását javasoljaapplikációkPEN droidHasznos
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTÖt kanizsai iskola és öt környékbeli intézmény 7-8. osz-tályos diákjai mérkőztek meg egymással a Honvédel-mi Sportszövetség által szervezett Bátrak Ligája kani-zsai helyszínén. A tíz csapat tíz próbatétel során mérte össze ügyességét, fizikai erő és szellemi frissesség is kellett a feladatok teljesítéséhez. A Zrínyi-iskola tanu-lói bizonyultak a legjobbnak, megelőzve a bolyais, valamint a gelsei diákokat. Az országos versenysorozat 15. helyszíne volt Kanizsa. Óriási siker volt a dr. Kotnyek István Miklósfai Kertbarát Kör évindító disznóvágása. A programot tavaly szervezték meg először a tagok, akkor a délutáni vacsorán hetvenen voltak, idén ez a szám megkétszereződött. Az eseményen a városszépítő egyesület mindhárom klubja részt vett. A hangulatra nem lehetett panasz a miklósfai disznóto-ron. Szükség is volt a jókedvre és a dolgos kezekre, hiszen idén két disznót vágtak a kert-barátok. A disznótor fő célja az volt, hogy a kulturális programok mellett az eddigieknél több gasztronómiai rendezvény legyen a Mindenki Házában. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPETiszta energiaNapelempark épül Bocfölde határában. Az ország egyik legnagyobb, 54 hektáron elterülő, 24 megawatt teljesítményű erőműje körülbelül 15 ezer család teljes éves villamosenergia-fogyasztását tudja fedezni. Az erőmű várhatóan a tavasszal már termelni fog.10IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: mti/Varga GyörgyFotó: Gergely Szilárd
aktuális 2020. 02. 14. | 3Már a fajta kiválasztásánál eldől minden, ugyanis a leendő gazdának ismernie kell saját magát ahhoz, hogy tudja, milyen kutya való hozzá. A jövő-ben kibontakozó problémákat pedig tetézheti a rossz alomból történő vásárlás, a lakóhely, vala-mint az egyik legfontosabb tényező, a nevelés.Az embernek saját magával kell tisztában lennie, illetve azzal, hogy mit szeretne csinálni a kutyával – szögezte le elsőként Tóth József tenyésztő. A Sport és Hobbi Kutyások Dél-Zalai Egyesü-letének elnöke azt mondta: nem szabad csupán a látszat alapján választani, tudni kell, milyen célra tenyésztették ki a szóban forgó ebet, továbbá milyen vérvonallal rendelkezik. A közelmúlt-ban bekövetkezett saj-nálatos tragédia, a keleti városrészben történt támadás kap-csán fordultunk a szak-emberhez. - Szaporítótól nem sza-bad kutyát venni. Abszolút nyo-mon követhetetlenek a felmenők, nem tudni milyen idegrendszeri terheltsége van a kutyának. Lehet, hogy jól mutat, de a viselkedésé-nél kiütköznek majd a problémák. A szaporító olcsóbban adja a kutyát? Igen, de mint a mondás is tartja, olcsó húsnak híg a leve. A tartási körülményekről ne is beszéljünk… Egy nagytestű kutyát nem szabad órákra bezár-ni, és 10 perc séta még egy csiva-vának sem elég. A nagyokat le kell fárasztani, naponta minimum két-szer. Mert ha ez nem történik meg, akkor „befordul” a kutya, agresszívvé válik, és akit ér, azt megharapja.Az ember négylábú társát be lehet íratni kutyaoviba, iskolába, engedelmességi tanfolyamokra, de az otthoni bánásmód legalább ilyen fontos. - A kutyával be kell tartatni a szabályokat, meg kell neki taníta-ni, hogy mit lehet tenni, és mit nem, úgy mint a gyerekeknél – tette hozzá Tóth József. – Vélemé-nyem szerint a legna-gyobb probléma az, hogy a kutyákat úgy szeretik sokan, mint a gyerekeket, vagy még jobban. Sokaktól hallom, van olyan kutya, amelyik asztalnál eszik. A geneti-ka nem hazudik. Tudomásul kell venni, hogy a kutya egy állat, ösz-tönlény, az ösztönei irányítják. Helyén kell kezelni, és akkor békés egymás mellett élés alakul ki, és nem lesz vele probléma.Békés egymás mellett élés – a fogalomba több oldalról is bele lehet kapasz-kodni. A kutyatartásnak ugyan-is vannak kitételei, amelyeket helyi rendeletek, vagy a szabály-sértési törvény tart kordában. Ebbe a körbe tartozik a kutyapi-szok felszedése, de az elkóborolt ebek ügye is. A közterület felügye-lők szerint a korábbi évekhez képest kevesebb ügyben kell ilyen téren intézkedniük. - Közterületre felügyelet nélkül nem lehet kutyát kiengedni – hangsúlyozta Bakonyi Tamás, a Közterület Felügyelet vezetője. – Ez a szabálysértés leginkább akkor valósul meg, amikor a csalá-di házaktól megszökik a kutya például a kerítés rossz állapota miatt. Szintén szabályt sért, ha valaki póráz nélkül sétáltatja a kutyáját. Több ilyen esetünk volt, büntettünk is. Előfordult, hogy valaki többszöri felszólítás után sem tanúsított jogkövető maga-tartást. A Közterület Felügyelet figyel-meztethet a helyszínen, aztán következik a helyszíni bírság, amelynek mértéke 5-50 ezer Ft-ig terjed. Többszöri helyszíni bírsá-golás után közigazgatási eljárás indul, ebben az esetben a bírság felső határa 150 ezer Ft.Bakonyi Tamás szerint a törvé-nyi szabályozásnak pozitív hatása van, a keleti városrészben élők mégis sok esetben találkoznak póráz nélkül sétáltatott kutyával. Kovács Milán szinte naponta szembesül a helyzettel. - Látszik rajtuk, hogy idomítot-tak, szót is fogadnak a gazdájuk-nak, én mégsem értek egyet ezzel a magatartással. Az én drót-szőrű tacskóm például vak, e miatt meg is fogom, mikor jön velünk szembe egy másik kutya, mert tudom, hogy az enyém rámorog, ugat a másikra. A többi gazdi csodálkozva kérdezi, miért teszem, hiszen az ő kutyájuk nem bánt. Na igen, és honnan tudják, hogy az enyém nem marná meg a másikat? Miért kell ezt a hozzá-állást furcsállni? - tette fel a kér-dést a Kazanlak körúton lakó fia-talember.A békés egymás mellett élés a társasházakban is fontos kérdés. A keleti városrészben rengeteg a kutya, a társasházaknak pedig van házirendje. - Gyakran érkeznek jelzések a kutyatartással kapcsolatban, ezek többnyire abból fakadnak, hogy van, aki szereti az állatokat, s van, aki nem. Nagy általánosságban elmondható, a többség felelősen viselkedik, kevés az extrém hely-zet. Leginkább amiatt panaszkod-nak a lakók, ha valahol túl sok kutya van, vagy túl hangos az eb – de ez a jelentős kisebbség - mond-ta Horváth Jácint, a körzet önkor-mányzati képviselője (ÉVE).Kanizsán kibontakozóban van egy, a felelős állattartást előtérbe helyező kezdeményezés: a tervek szerint lakossági fórumon ütköz-tetnék a véleményeket és az ellen-véleményeket. Az érintettek sze-rint szükség lenne egy szigorúbb helyi rendeletre is, amely össz-hangban lenne az állatvédelmi törvénnyel. VINCZE AdélFelelős állattartásvagy lerágott csont!– ez nem egy elcsépelt szófordulat, Fotó: Jancsi László
4 | KANIZSA újságegészsSZSégügy2020. január 1-től ismét változtak a receptköteles gyógyszerek kiváltásának szabályai. Az eddigi visszajelzések szerint komoly fennakadások vannak a patikákban országszerte, nehezen látják át a betegek az új rendszert. A módosítás értelmezéséhez lapunk Némethné Ignácz Andreától kért segítséget. A kanizsai Király Gyógyszertár vezetője sze-rint a kezdeti nehézségek egyik fő oka, hogy a legújabb receptreformot nem kommunikálták megfelelőek a betegek felé. – Ha tetszik, ha nem, de mindenkinek el kell fogadnia, hogy egy virtuális, digitális tér felé haladunk. S ez bizony egyre inkább eléri az egészségügyet is. Ez nem feltétlenül rossz, sőt, én úgy gon-dolom, hogy ez a jövőt illetően mindenképpen pozitív. Persze, mint nagyon sok más új dolog-nak, ennek is megvannak a hibái, ezek elsősorban admi-nisztratív nehézségek. Én nagyon hiányolom, hogy erről nem született egyértelmű tájékoztatás. Ebben ki kel-lett volna emelni, hogy a gyógyszertárban már a családtagnak sem adhatjuk oda a beteg gyógyszereit, ha nincs papírreceptje. Ezt nagyon nehéz megértetni a betegekkel, ebből adódik a legtöbb konfliktus. Előfordul még az is, hogy nem megfelelő formátumban – példá-ul egy A4-es lapon – kapja meg a beteg a receptet, pedig január 1-től egyértelműen közölték velünk, hogy csak a receptformátu-mot fogadhatjuk el a gyógyszertárban. Én nagyon bízok benne, hogy ezek a nehézségek megszűnnek, ahogy haladunk előre az idő-ben. Az orvosoknak már jó ideje elektronikusan, az úgynevezett e-térbe, felhőbe kell felírniuk a gyógyszereket, és erről csak felírási igazolást – ez hasonlít a hagyományos recepthez, de ezen három vonalkódot lehet látni, míg az „erede-tin” csak kettőt – kell adni a betegeknek. Janu-ártól azonban már csak azok kapnak rózsa-szín receptet vagy felírási igazolást, akik ezt kérik. – Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mindenkinek a receptje – ha működik ez a tér – felkerül a felhő-be. A gyógyszertárakban dolgozó szakasszisztens vagy gyógyszerész a személyigazolványával belép a vir-tuális térbe, ahonnan le tudja hívni a beteg gyógyszereit. Magyarán, ha bejön a beteg a gyógyszertárba, a TAJ számának és a személyigazolványának felmutatásával mi már ki tudjuk adni a gyógyszereit. Így vannak olyanok, akik már azt mondják, hogy az új rendszer miatt nekik nem kell papírrecept, ők boldogulnak nélküle, de aki kéri - hiszen ez továbbra is lehetséges -, annak az orvos min-den esetben adni fog. A papírreceptet pedig bármelyik családtag, vagy akár a szomszéd is kiválthatja, így a beteg nem marad gyógyszer nélkül. Ám ha nincs papírrecept, akkor előáll-hat az a probléma, mely szerint személyivel és TAJ kártyával mindenki csak a saját gyógysze-rét válthatja ki – hangsúlyozta Némethné Ignácz Andrea.Próbáljuk meg tehát összefoglalni a változá-sokat még egyszer. Saját magunknak kiváltha-tunk vényköteles gyógyszert, ha: kaptunk hagyományos receptet vagy felírási igazolást. Ne felejtsük, ezeket most már külön kell kérni az orvostól! Lehetséges megoldás még, ha az orvos e-receptet írt, s a kiváltásnál van nálunk TAJ kártya és személyi igazolvány, hiszen ezek segítségével a gyógyszerészek már kiadhatják az adott gyógyszert. Hogyan válthatunk ki hozzátartozóinknak orvosságot? Az első két opció ez esetben is igaz: tehát, ha kértünk hagyományos receptet vagy felírási igazolást, akkor nincs akadálya a kiváltásnak. A jövőben lesz még egy lehető-ség, az úgynevezett meghatalmazási rend-szer, de ennek pontos részleteit még nem dol-gozták ki. Röviden tehát: papírrecept nélkül mindenki csak saját magának válthat ki gyógy-szert. Némethné Ignácz Andrea még két kevésbé ismert megoldásra hívta fel a figyelmet, ame-lyek megkönnyíthetik a receptköteles gyógy-szerek vásárlását. – Szerintem nagyon kevesen tudják, hogy amikor új személyit kapnak, mindenki kap vele egy kódot is, amelynek segítségével be lehet lépni a felhőbe, ahol láthatóak az illető gyógy-szerei. Szintén érdekes, hogy a betegek a saját ügyfélkapujukon keresztül megnézhetik kór-házi leleteiket, laboreredményeiket, és azt is, hogy milyen gyógyszereket írtak fel nekik, s legutóbb hol váltották ki azokat. MIKÓ-BARÁTH GyörgyreceptügybenHogytisztán lássunk Fotó: Jancsi László
2020. 02. 14. | 5oktatásA Cserháti-iskola a PENdroid egyik legtapasztaltabb indulójá-nak számít, hiszen az oktatási intézmény eddig mindig képvisel-tette magát a versenyen, sőt leg-alább egy csapatuk minden eset-ben eljutott a többfordulós meg-mérettetés döntőjéig. A jelentke-zők idén a víz, s a víz által nyerhe-tő energia témájában két külön-böző, androidos alkalmazást készítettek a kvalifikációs szakasz-ban. Ezt követően alaposan meg-lepte a korábban már egy első és egy harmadik helyezést is begyűj-tő Cseri-tech tagjait, hogy a dön-tőben az ellentmondások téma-körében kellett programot fej-leszteniük. – Szeretjük ezt a versenyt, hiszen az iskolai keretek között nem nagyon tudjuk a tudásunkat, tapasztalatunkat, otthon szerzett képességeinket kamatoztatni. Erre a megmérettetésre az egész országból jönnek, ez egy nagyon jó, színvonalas kihívás. Minden évben érdekes a téma, így volt ez most is, de miután az első két for-duló és a beadandó feladatok eléggé a vízre koncentráltak, azt hittük, a döntő is ebbe az irányba megy tovább – mondta Birkás Zoltán, a Cseri-tech tagja. A cserhátis fiatalok gondosan felosztották, kinek mi a feladata a csapatban. Talán ez a szervezett-ség lehetett az egyik oka annak, hogy eggyel kevesebb emberrel is a verseny legjobbjai lettek. – A kiírás szerint egy csapatban alapvetően 4-en versenyezhet-nek, ám mi csak hárman mentünk. Én és Jani voltunk a programozók, Kolos pedig az audiomérnök, ő készítette a játék zenéit, effektjeit, mi pedig a menüket, illetve a játék mechanizmusát – tette hozzá Bir-kás Zoltán. Arról, hogy pontosan miről is szólt a győztes játék, s az miként jelenítette meg az ellentmondás témakörét, a Cseri-tech másik tag-ja, Kővári Kolos mesélt lapunk-nak. – Háromféle logikai játékot készítettünk, melyek feladatait néhány másodperc alatt kellett a lehető legpontosabban megolda-ni. Az egyikben arra kértük a fel-használót, hogy egy apró figura bal kezére vagy jobb lábára kat-tintson. A másik feladatban szavak fordított verzióit kellett megtalál-ni, persze mindezt egyre gyorsab-ban. Az utolsó játékunk már egy kicsit bonyolultabb volt. Ott az volt a lényeg, hogy leraktunk négy pontot a négyszög négy sarkára, s közé meghúztuk az összes lehet-séges vonalat, amit be lehet húzni szmájliként. Beleraktunk egy nyi-lat, ami azt jelölte, hogy melyik irányból nézzük a két pontot, tehát melyik a szmájli két szeme, s vagy szomorúnak, vagy boldog-nak kellett lennie. Az iskola vezetősége különösen büszke arra, hogy a verseny törté-nete alatt eddig minden alkalom-mal kvalifikálta magát legalább egy cserhátis csapat a döntőbe. A Cseri-tech tagjainak második győ-zelme pedig az intézmény távköz-lési ágazatán folyó oktatói munka sikerét is bizonyítja. – Ez az ágazat – hangsúlyozta Gábris Jácint, a Cserháti-iskola pedagógusa, a diákok felkészítője – gyakorlatilag informatikára és elektronikára bontható, s tulaj-donképpen a kettő vegyítésével jön létre a hírközlési technika és a távközlési részleg. Az informatika óra keretén belül ők tanulnak intenzíven programozást is, erre a versenyen is tudtak alapozni. Nyil-ván ezt az ismeretet ki kellett bőví-teni, erre lehetőség van az iskola keretein belül, illetve saját felké-szülés során. Alapvetően ők most androidalapú rendszerre készül-tek, de a tudásuk gyakorlatilag átültethető bármilyen operációs rendszerre, amely okoskészüléke-ken fut. Iskolánk mindig is lehető-séget biztosított a tehetségek gondozására, felkészítésére. De külön ki kell emelnem, hogy ezen a versenyen önmagában nem is elég az informatikai tudás, ide komplex képességek kellenek, egyaránt szükséges a logika és a szövegértés is. Nagyon fontos volt, hogy meg tudtuk tartani azt az együttműködést, összetartást, ami a srácokra már eddig is jellem-ző volt, s ez most is meghozta az eredményét. Nagyon sok közös munkába, projektbe került, hogy eljutottak idáig a diákok. A 2020-as PENdroid második helyezettje a zalaegerszegi Céhessteg, a harmadik pedig a budapesti Verebély Osztag lett. Bár a jelenlegi felállásban utoljára indult a Cseri-tech, hiszen csak Tánczos János marad a követke-ző tanévben is az iskolában, de a megfelelő utánpótlás kineve-lésében a kétszeres aranyérmes fiatal programozók is segítik majd felkészítő tanárukat. MIKÓ-BARÁTH Györgya PENdroidonHetedik alkalommal hirdette meg ifjú programozók számára a Pannon Egyetem nagykanizsai kampusza az országos alkalmazásfejlesztő versenyt, amelyre idén 17 csapat nevezett. A végső győztes Cseri-tech nevű formáció egyedülálló sikert ért el, hiszen nem volt még olyan gárda, amely kétszer is megnyerte volna a rangos megmérettetést. Gábris Jácint készítette fel a győztes csapat tagjait, így Birkás Zoltánt és Tánczos Jánost is(Fotó: Horváth Zoltán)Páratlan cserhátis siker(Fotó: pendroid.uni-pen.hu)
6 | KANIZSA újságönkNKormányZAtLICIT- FELHÍVÁSA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a 2020. február 21-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakra.Élelmiszerpiac a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok Üzletház földszintjÉNLicitálási alapdíj: 36.000 Ft/félasztalJelentkezési határidő: 2020. február 21. 12:00-igAz árverés ideje: 2020. február 21. 12:00-korA licitálási hirdetmények, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető. Jelentkezés helye:Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeleténAz árverések helye:Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaVia Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.LICIT- FELHÍVÁSA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a2020. február 16-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakra.Heti vásár és hasZNáltciKK vásár a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok ÜZletház földszintjÉNek C és D szek-torábAN, VAlamint a parkoló kijelölt területÉNLicitálási alapdíj: parkoló: 24.000 Ft/árusítóhelyüzletház: 9.600 Ft/félasztalJelentkezési határidő: 2020. február 16. 12:00 óraAz árverés ideje: 2020. február 16. 12:00-korA licitálási hirdetmények, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető. Jelentkezés helye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeleténAz árverések helye:Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaVia Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.Ady u. 2. - Erzsébet tér 1. 157 m²üzlet1.000Ft/m2/hó + ÁFA = 1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső100 Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hóA versenytárgyalás ideje: 2020. február 26. (szerda) 8.30 – 9.00Erzsébet tér 1. 57 m2üzlet2.000 Ft/m2/hó + ÁFA = 2.540 Ft/m2/hóLicitlépcső100Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hóA versenytárgyalás ideje: 2020. február 26. (szerda) 8.30 – 9.00Csengery u. 4.30 m225 m228 m2üzlet1.600Ft/m2/hó + ÁFA = 2.032 Ft/m2/hóLicitlépcső100Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hóA versenytárgyalás ideje: 2020. február 26. (szerda) 9.00 – 9.30Erzsébet tér 10.76 m2üzlet1.000Ft/m2/hó + ÁFA = 1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső100Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hóA versenytárgyalás ideje: 2020. február 26. (szerda) 9.30 - 10.00Fő u. 9. 167 m2üzlet2.000Ft/m2/hó + ÁFA = 2.540 Ft/m2/hóLicitlépcső 100Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó A versenytárgyalás ideje: 2020. február 26. (szerda) 9.30 – 10.00Buda Ernő u. 19. Nagykanizsai Inkubátorház (vendéglátó egység)32 m2üzlet980 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.245 Ft/m2/hóLicitlépcső100Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hóA versenytárgyalás ideje: 2020. február 26. (szerda) 10.00 – 10.30A helyiségek egyeztetett időpontban tekinthetőek meg, érdeklődni lehet:Vágvölgyi Zsuzsannánál a 06-30/7994989-es telefonszámon.A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.Nagykanizsa Garay u. 21. I. emeletA versenytárgyalási felhívást, valamint a versenytárgyaláson való részvétel feltételeit a www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg!Felhívás I.A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (Nagykanizsa, Garay u. 21.) nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
2020. 02. 14. | 7bemutatkozásSzirtes Balázs mélyépítő üzem-mérnökként végezte el a Pénz-ügyi- és Számviteli Főiskolát, később a Pannon Egyetem MBA képzésén szerzett abszolutóriu-mot. Pályáját 1992-ben a Honvéd-ségnél kezdte, majd 3 év múlva átváltott a bankszektorra, ahol gyakorlatilag minden munkakör-ben dolgozott, 2000-ben vezetői beosztást kapott. Többek között bankfiókot, illetve területi vezető-ként több bankfiókot magába foglaló kerületi egységet vezetett. Tagja a Vállalkozók Országos Szö-vetsége Zala Megyei Szervezeté-nek és a Magyar Közgazdasági Tár-saságnak, mindkét helyen a megyei elnökségben tevékenyke-dik. Zalakaros önkormányzati kép-viselőjeként 9 éven át igyekezett segíteni a település fejlődését. – A több mint 50 éves múltra visszatekintő cég irányítása kelle-mes kihívást jelent számomra – tért rá a jelenre az ügyvezető. – A Társaság tevékenységi köre a nyomda, a habilitációs csoport, a varroda és a mintabolt feladataira összpontosul, mindenekelőtt szem előtt tartva a legfontosabb célkitűzést, a megváltozott mun-kaképességűek alkalmazását. Ezt a feladatot határozta meg 1967-ben a város akkori vezetése, és szemelte ki a célra a már néhány éve üresen álló, Erzsébet téren található épületet, ahol az 1960-as évek elejéig a városi fogház és börtön működött. A jelenlegi, Petőfi utcában található épületbe 2015 októberében költözött át a Kanizsa Rehab, melynek kialakítá-sához a város nyújtott segítséget.Szirtes Balázs büszke arra, hogy az önkormányzati tulajdonú társa-ság nyomdai részlege technológi-ailag és szakember állományát tekintve kanizsai viszonylatban a legfejlettebb.– Működtetünk még egy varro-dát, ahol most ugyan egy kicsit visszafogottabb a tevékenysé-günk, de a munkaruházat és a lakástextil-piacon minden vásár-lói igényt teljesíteni tudunk. Leg-nagyobb létszámú foglalkoztatási területünket az elektronikai össze-szerelési bérmunkákat végző habilitációs csoportunk képezi, amely ezen kívül még sok min-dennel foglalkozik. Rendelkezünk még egy kereskedelmi egységgel, a Vasemberházban kialakított mintaboltunkkal, ahol varrodai termékeinket értékesítjük. Min-denkinek a figyelmébe ajánlom az üzletet, azt gondolom, érdemes oda betérni. A Társaság számára a legna-gyobb kihívást a piacépítés jelen-ti. Szirtes Balázs és vezetőtársai legfőbb feladatuknak a megfelelő minőségű és mennyiségű munka elvégzését tartják. – December óta tapasztalom, hogy kezdenek visszatérni azok a régi üzleti partnerek, akiket a korábbi években elveszített a cég. Nonprofit szervezetként, a mun-kák megszerzésénél kifejezetten ügyelünk arra, hogy ne termel-jünk veszteséget. Éppen ezért az ár-képzésre és az árajánlatok készítésére nagy gondot fordíta-nak kollégáim, ennek megfelelő-en piacképes árakkal tudunk dol-gozni. Úgy látom, a jó áraink mel-lett a rugalmasságunk is nagy előnyt jelent a piacon. Az ügyvezető hozzátette: a Kanizsa Rehab munkavállalóinak száma stabil, sőt, ha jól alakulnak terveik, hosszú távon bővíteni sze-retnék a foglalkoztatotti létszá-mot. – Jövőnk szempontjából fő cél-kitűzésünk az árbevételünk növe-lése, hiszen nonprofit társaság-ként ugyanazon piaci követelmé-nyeknek kell megfelelnünk, mint a versenyszférában dolgozó cégek-nek. Elengedhetetlenné vált a folyamatok szabályozása, amely pedig megköveteli a magas minő-ségi színvonal megteremtését. Ahhoz tehát, hogy munkát tud-junk szerezni, mielőbb rendelkez-nünk kell az ISO minősítéssel. Ez korábban is szerepelt a cég tervei között, ám csodálkozom rajta, hogy nem valósult meg. Ezt a hiá-nyosságot most gőzerővel szeret-nénk pótolni. Az önkormányzati cégek közül az egyetlen olyan tár-saság vagyunk, amely termelő tevékenységet folytat, s ezt csak minőségi munkával érdemes továbbvinni – vázolta a feladato-kat Szirtes Balázs ügyvezető. BAKONYI ErzsébetSzirtes Balázs szerint a Kanizsa Rehab számára a legnagyobb kihívást a piacépítés jelenti (Fotó: Jancsi László)a foglalkoztatottakHosszú távon bővíteni szeretnék A Kanizsa Újság hétről hétre jelentkező, új sorozatában a 2019 novemberében a közgyű-lés által az önkormányzati cégek élére kineve-zett új vezetőket mutatjuk be. A képviselők döntése szerint a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. ügyvezetője december 1-től Szirtes Balázs.számát
8 | KANIZSA újságkultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontFebruár 15. (szombat) 10-18 óraXI. KANIZSAI ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS Minden, ami esküvő… nem csak menyasszonyoknak! Divatbemutatók, műsorok.Szervező: Oscard Kanizsa Kft. Információ: +36 30 424-1455.A belépés DÍJTALAN! Február 17. (hétfő) 17.30 óraA TERMÉSZET SZÉPSÉGEI – Novi-nics Krisztián fotókiállításaMegnyitja: Steyer Edina, a Zalaer-dő Zrt. munkatársa.Megtekinthető március 15-ig a színházi előcsarnokban. Február 17. (hétfő) 19 óraSzínház – Rátkai bérletLeonyid Zorin: VARSÓI MELÓ-DIA – színmű az Orlai Produkció előadásábanJátsszák: Tompos Kátya, Adorjáni Bálint. Belépődíj: 4500 Ft.Február 18. (kedd) 17 óra„Az Én hobbim” sorozat keretében DR. NÉMETH GYÖRGYI KESZTYŰ ÉS SÁL GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSAMegnyitja: Kunics Zsuzsa történész-muzeológus. Megtekinthető március 5-ig a földszinti előcsarnokban.Február 19., 26. (szerdánként) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek. Zenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit.Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Február 19. és 26. (szerda) 18 óraFIN DEL MUNDO – PATAGÓNIA, TŰZFÖLD I. és II.Böröcz Zsolt vetített képes úti élmény beszámolója.Február 20., 27. (csütörtökön-ként) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit (06-30/6160-847). Részvételi díj: 1000 Ft/család/alkalom.Február 20. (csütörtök) 18 és 20.30 óraKOLERA A VACKOR CSOPORTBAN – Bödőcs Tibor stand-up comedy estjeVendég: Tóth Edu. Minden jegy elkelt!Február 21. (péntekenként) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB. Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel DÍJTALAN!Február 21. (péntek) 17 óra„ÖRÖK HÁZSONGÁRD” – KOLOZSVÁR ÉS SÍRKERTJE – Gránitz Miklós fotóművész kiállítása Megnyitja: Balogh László polgármester. Megtekinthető március 19-ig az Ősze András galériában.Február 22. (szombat) 17 óraFARSANGI KEREKÍTŐ – JelmezversenyVezeti: Vajda Margit (06-30/616-0847). Regisztráció szükséges.Belépődíj: 800 Ft/fő. Február 22. (szombat) 19 óraLehár Ferenc - Bodanzky Gábor Andor: LUXEMBURG GRÓFJA – nagyoperett két felvonásban (Pesti Művész Színház)Főbb szereplők: Csengeri Attila/Egyházi Géza, Fogarassy Bernadett, Faragó András/Harsányi Gábor, Kalocsai Zsuzsa/Sáfár Anikó, Czető Roland, Török Anna/Köllő Babett, Bor Viktor, Gyurity István. Karnagy: Bíró Attila. Belépődíj: I. hely 3800 Ft, II. hely 3200 Ft. A jegyek megvásárolhatók a HSMK jegypénztárában, valamint a jegy.hu weboldalon.MedgyASZAy HázFebruár 20. (csütörtök) 19 óraRETRO KÁVÉHÁZI ESTÉKRock and roll party – a legendás Hungária együttes legismertebb dalaival a PEDROFON zenekar előadásábanBelépődíj: elővételben 2300 Ft, az előadás napján 2700 Ft.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázFebruár 18. és 20. (kedd és csütörtök) 8-11.30 óraÍGY HASZNÁLD AZ OKOSTELEFONODAT!Okostelefon használata a gyakor-latban. Minden, ami eddig problé-mát okozott, megoldódik. 2x4 gyakorlati óra. Egy tanfolyamra 10 fő jelentkezését tudják elfogadni. A tanfolyam díja: 3000 Ft.Jelentkezés: a tanfolyam kezdését megelőzően a részvételi díj befizetésével. Részletek és további információ: 06-93-319-202.ProgramajánlóFebr. 13-19. 15:30, 17:30 SONIC, A SÜNDISZNÓ japán-amerikai-kanadai animációs filmFebr. 13-19. 15:30, 20:00 A vágyAK SZIgete amerikai fantasztikus filmFebr. 13. és 15-19. 17:45 KÖZel A HorIZONTHOZ német romantikus filmFebr. 13-19. 18:30 RAGAdoZÓ MADARAK amerikai akciófilmFebr. 13-19. 19:30 1917 angol-amerikai filmFebr. 13-19. 20:30 úrIEMBereK amerikai akciófilmFebr. 15-16. 14:00 MANCS őrjárAT: VIgyáZZ, KÉSZ, MANCS! kanadai animációs filmFebr. 15-16. 16:30 öröK tél magyar filmFebr. 14. 18:00 IdőtleN SZereleM olasz zenés film - HÁZASOKNAK, SZERELMESEKNEK KETTEN 1 JEGGYEL!február 13- február 19. MűsoraAz álmok adnak erőt… vagy nem?!Megtörtént eseményeken alapul az Örök tél. Szász Attila filmje 1944 decemberében játszódik, amikor orosz katonák nőket gyűjtöttek be egy dél-dunántúli kis faluban. Irén (Gera Marina), a sváb fiatalasszony - akinek férje a fronton harcol - kislányát és szüleit hátrahagyva sorstársaival nekiindul az ismeretlennek. Bevagonírozzák őket és egy hosszú és keserves vonatút után a Donyec-medence egyik táborában találják magukat embertelen körülmények között. A lelkileg és fizikailag is összetört Irén megtetszik egy fogolytársának - a maga szabályai szerint túlélni igyekvő Rajmundnak (Csányi Sándor) -, akinek az életét is köszönheti. A férfi és a nő között különös kapcsolat szövődik, melynek épp úgy szabályai vannak, mint a túlélésnek. A filmben nyújtott alakításáért Gera Marina megkapta a legjobb színésznőnek járó Emmy-díjat. Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2020. 02. 14. | 9kultúraSokan megle-pődtek rajta, de nem vitatják az Élősködők című film Oscar-gálán aratott sikerét. A dél-koreai alkotás az első, amely nemcsak a saját kategóri-ájában, az ide-gen nyelvű fil-mek körében tarolt, hanem a fődíjat is elhoz-ta – erre pedig még nem volt példa a 92. alkalommal megrendezett ünnepség törté-netében.„Az Élősködők világszer-te megérintette az embe-rek szívét egy kifejezetten koreai történettel” – ezek-kel a szavakkal méltatta a filmet, illetve Bong Dzsun Ho rendezőt és stábját a dél-koreai elnök az Oscar-gálát követően. Arra ugyan lehetett számítani, hogy kategóriája legjobbja lesz az alkotás, arra azonban nem sokan fogadtak volna, hogy az akadémia fődíját is bezsebeli. A történet pikantériája, hogy bár a koreai filmgyártás több mint száz évre tekint vis�-sza, az Élősködők az első, amely egyáltalán jelölést kapott. A humorban és feszültségben egyaránt bővelkedő szatíra minde-mellett a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb rendező díját is megnyer-te, tehát az alkotók össze-sen négy Oscar-szobrot vittek haza.A csupa naplo-póból és haszon-lesőből álló Kim család történetét hamarosan a nagykani-zsaiak is végig izgulhatják, hiszen a helyi mozi által indított artfilm-klub már-cius végén a műsorára tűzi. Maresch Dániel ügyveze-tő szerint az idei gála jól példázza, hogy a jelölések ellenére valójában men�-nyire kiszámíthatatlan a díjátadó végkimenetele.– Az Élősködők fődíja egyrészt azért meglepő, mert az Oscar-díj végül is egy amerikai elismerés, amerikai filmeknek, az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia tagjaitól – még akkor is, ha ez utóbbi összetétele nem kizárólag amerikaiakból áll, hiszen a több mint 9000 tag között több magyar művész is van, így például Koltai Lajos ren-dező – mutat rá. – Más-részt a dél-koreaiak kifejezetten erős mezőny-ben versenyeztek a fődíjért. A legtöbb jelö-lést Batman nemezisének eredettörténete, a Joker kapta, de az első világhá-ború eseményeit újfajta megközelítésben tálaló 1917-et is sokan az Oscar nagy esélyesének tartot-ták – nem beszélve Martin Scorsese gengszterepo-száról, Az írről, amely a tíz jelölés ellenére végül üres kézzel távozott.Ha valami előre sejtette az Élősködők történelmi sikerét, az az volt, hogy a thriller a bemutatása óta sorra nyerte a rangos szemléket, Cannes-tól kezdve a BAFTA-n át a Gol-den Globe-ig – annak ide-jén hasonló utat járt be Nemes Jeles László műve, a Saul fia is. Noha az Oscaron ezúttal nem druk-kolhattunk magyar műnek, az elmúlt évek ten-denciája nem torpant meg.– Az Akik maradtak ugyan nem kapott jelölést – amire valahol lehetett számítani, hiszen tévéfilm-ként kellett helyt állnia a szélesvászonra tervezett, szuperköltségvetésű pro-dukciók mellett –, de a szű-kített tízes listán ott volt, ami már önmagában is remek eredmény. A rende-ző, Tóth Barnabás ráadá-sul duplázott, hiszen Suso-tázs című rövidfilmje tavaly szintén shortlistes volt.A legjobb idegen nyelvű filmek Oscar-díja egyéb-ként 1947 óta létezik. A tavaly a „legjobb nemzet-közi játékfilm” névre keresztelt kategória csúcs-tartója Olaszország, a maga 11 aranyszobrocská-jával. Az első elismerést is egy olasz film nyerte, a Vit-torio De Sica rendezte Fiúk a rács mögött. A mozi meste-re, a száz évvel ezelőtt született Federico Fellini szin-tén egyike volt az első díja-zottak-nak: 1956-ban az Ország-útonnal, 1957-ben a Cabi-ria éjszakáival, 1963-ban pedig a 8½-lel lett kategó-riagyőztes.– Sajnos, a filmjeit még nem lehet legálisan mozi-ban vetíteni – mondja Maresch Dániel –, de a tele-vízióban néha el lehet csípni egyet-egyet. Szüle-tésének 100. évfordulója alkalmából január végén például Az édes életet adták. Remek alkotás, de az én személyes kedven-cem a Ginger és Fred, Felli-ni egyik utolsó munkája. Ebben két kedvenc színé-sze, Marcello Mastroianni és felesége, Giulietta Masi-na a főszereplő, ahogy sok más művében. A történet szerint egy idős házaspárt alakítanak, amelynek tag-jai annak idején azzal írták be magukat a varieté vilá-gába, hogy Ginger Rogerst és Fred Astaire-t utánoz-ták. Később szétváltak az útjaik, de egy tévéshow kedvéért újra találkoztak. Fellini ebben a ’80-as évek végi drámában ironikus hangnemben, kemény, de igaz kritikával illette a kereskedelmi televíziózás világát – aki vevő az ilyes-mire, annak mindenkép-pen érdemes megnéznie.NEMES DóraNégy Oscart kapott az Élősködők, Bong Dzsun Ho a legjobb rendezőnek járó díjat vehette át (Fotó: YouTube)az ÉlősködőkFilmtörténelmet írt Fellini a két főszereplővel a Ginger és Fred forgatásán (Fotó: Tumblr)Fotó: Getty Images
Újra édes fánkillatba burkoló-dzik Kanizsa: farsang farkán, feb-ruár 20-22. között immár 12. alka-lommal rendezi meg az Országos Farsangi Fánkfesztivált a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház. A Magyar Fesztiválszövetség által minősített rendezvényen lesz minden, mi szem-szájnak ingere, de a reflektorfény – természete-sen – elsősorban a fánkoké.A fesztivál nyitónapján, február 20-án a múzeumban várják érde-kes programok a látogatókat. Itt 10 órától az Ördög ünnepe cím-mel tudományos konferenciát tar-tanak, amelyen a dunántúli far-sangi hagyományokról és azok továbbéléséről számolnak be a meghívott kutatók. Az előadáso-kat követően délután, 16 óra 30 perckor pedig az ünnepkörhöz kapcsolódó fotókiállítás nyílik.Február 21-én, pénteken 13 óra 30 perctől Zalakaroson folytató-dik a rendezvénysorozat. A Zala-karosi Fürdő első alkalommal ad otthont a fesztivál programjainak, amelyek közt farsangi futóver-seny, fürdőzés, kézműves foglal-kozás – no és persze fánkkóstolás is szerepel.Szombaton a velencei karnevál hangulatát idéző felvonulással kezdődik az igazi farsangolás. A menet 10 óra 30 perckor indul a Széchenyi térről, majd a jelmezbe bújt résztvevők a Kanizsa Plazához érkeznek. A szervezők garantálják: nem lesz hiány a különböző fajtájú és ízesítésű, hozott és helyben készített fánkokból, amelyeket bónokért meg is lehet kóstolni. A fánkkészítő verseny mellett a fesz-tivál másik nagy durranása vélhe-tően az újabb rekordkísérlet lesz.– A rendezvény történetében nem ez lesz az első alkalom, hogy megpróbálunk felállítani egy Gui-ness-rekordot – bocsátotta előre Kámánné Szép Terézia, a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház igazgatója. – Négyszer már meg-döntöttük az „egy időben egy helyen a legtöbbféle fánkkülönle-gesség” rekordját, és egyszer a tömeges fánkkóstolásét is. Most újra erre adjuk a fejünket: azt sze-retnénk, hogy öt perc alatt leg-alább 1200 fánkot elfogyasszanak a vállalkozó kedvűek.Az egyesek szerint francia, mások szerint osztrák eredetű sütemény mellett bor- és pálinka-kóstoló, gasztronómiai bemuta-tók és zalai specialitások színesítik a palettát, aki pedig farsang ide-jén is a Giro d’Italiára hangolódna, annak sem kell csalódnia.– A TEKER Egyesülettel közösen szeretnénk népszerűsíteni egy picit a versenyt – fogalmazott a fesztiváligazgató. – Emellett kerékpáros közlekedéssel, KRESZ-szel, baleset- és bűnmegelőzéssel kapcsolatos, több állomásos, játé-kos feladatokból álló programon is próbára tehetik majd magukat a gyerekek.A jó hangulatról fellépők sora gondoskodik, a sztárvendég pedig az egyik kereskedelmi csa-torna tehetségkutatójának győz-tese, Tolvai Reni lesz. A szervezők hangsúlyozzák: a fánkfesztiválra minden korosztályt várnak, hiszen a kísérőprogramok roppant válto-zatosak lesznek, mindenki találhat közöttük kedvére való elfoglaltsá-got. Lesz egészség- és szépség-pont, valamint kutyás bemutató, a társadalmi felelősségvállalás je-gyében pedig rendőrségi tanács-adás, bűn- és balesetmegelőzési előadás, illetve véradás.NEMES Dóra10 | KANIZSA újságmozaikZAIKfel!FánkraRekord-kísérletre hívják az édes-szájúakat (Fotó: archív)
Nagykanizsán is közös élményeket kínálnak párok-nak a Házasság hetén. A mintegy 20 éve Angliából indult kezdeményezéshez 2008-ban csatlakozott hazánk. Vasárnapig a fővárosban, vidéki helyszíne-ken és a határainkon túl mintegy 300 program nyújt lehetőséget a házasság megélésére.A Házasság hete arra hívja fel a figyelmet, hogy a boldog házasság fenntartható egy életen át, csak tenni kell érte – vallja a kanizsai prog-ramok egyik szervezője, Baloghné Békési Beáta. – A házasság szó különböző érzéseket kelt az emberekben. Aki bol-dog házasságban él tudja, hogy ez életének az alapja, hiszen a legjobb ajándék a párja. Sajnos azonban rengeteg a nem jó házasság, sokan eltávolodnak egymástól, megkopik, kiüresedik a kapcsolatuk, pedig ennek nem kellene így lennie.Beátával egyetért férje, Balogh András is, akivel a frigy immár 30 éve tart. A házasság a boldogságot jelenti a férfinak is. – A párkapcsolat meghatározza közérzetünket, még az egészségün-ket is. A párkapcsolatban élők jó része nincs tisztában azzal, hogy ezért érde-mes tenni. A Házasság hetén ezért egymásra irányítjuk a párok figyel-mét, hogy a hétköznapi szürkeséget egy kicsit megszínesítsük és arra biz-tassuk őket, az év többi hetében is megtartsák ezt a változatosságot.A Balogh házaspár (fotónkon) sze-rint a házasság, mint ahogy a kezde-ményezés idei mottója is hangsúlyoz-za: csapatjáték, egy szerelemmel szí-nezett kihívás.VUK Anita 2020. 02. 14. | 11aktuálisTöbb olvasónk is meglepődve és kissé bosszúsan jelezte a Kanizsa Újság szerkesztősége felé, hogy a postán nem tudta befizetni a vízdíjat az aktuális havi csekken. Az érintettektől megtudtuk, a postán azt az információt kapták, a csekk hibás, mivel nem olvasható rajta a betűvel kiírt összeg. Olvasóink elmondták azt is: úgy gondolják, a probléma nem érinti az egész várost, mert több ismerősük is jó csekket kapott. Az észrevételt tolmácsoltuk a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. felé. A cég közleményét változtatás nélkül közöljük. Tisztelt Felhasználóink!Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. január végén nyomtatógépünk meghibásodása miatt a KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS (csekk) fize-tési móddal kiállított víz- és csatornadíj számlá-ink egy részénél hiányosan került kitöltésre a csekkrész „Összeg betűvel kiírva” rovata. A Magyar Posta Zrt-vel történt egyeztetés alapján- Abban az esetben, ha a szöveg halványan, de olvasható, a csekket befizetéskor elfogad-ják.- Abban az esetben viszont, ha a szöveg csak részlegesen olvasható, a csekket nem fogad-ják el.Kérjük, hogy sikertelen befizetés esetén csekk igényüket jelezzék Társaságunk felé! Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk! A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. központi ügyfélszolgálata a Kisfaludy utca 15/a-ban található. Az ügyfélfogadási idő a következő: hétfő-kedd-csütörtök-péntek 08:00-14:00, szerda 08:00 és 20:00 óra között. E-mail cím: dzviz@dzviz.hu. MIKÓ-Baráth Györgyutánajártunk...Olvasóink kéréséreFotó: Jancsi LászlószerelemmelCsapatjátékA Házasság hete hátralévő nagy- kanizsai programjai:Valentin napi páros mozizás – Cinema Nagykanizsa, február 14. 18:00 Házaspárok áldáskérő istentisztelete – Adventista templom, február 15. 15:00 Szerelmesek miséje - Alsótemplom, február 16. 18:00
12 | KANIZSA újságak tuálisISMiért tartja fontosnak a létesít-mény megvalósulását? – kérdeztük Balogh László polgármestertől. - Örömmel mondhatom, hogy egy évtizedes álom válhat valóra a versenyuszoda megépülésével Nagykanizsán, hiszen a vizes spor-tok iránt érdeklődők minden igé-nyét kielégítő nagy volumenű beruházás valósulhat meg váro-sunkban, a jelenlegi városi uszoda mellett található strand területén – hangsúlyozta a polgármester. – Az uszodánkban jelenleg már rendkívül nagy a zsúfoltság, hiszen a mindennapos testnevelés órák, az úszó edzések, illetve a vízilabda edzések miatt – nagy örö-münkre –, csordultig van gyerekekkel a meden-ce. Így azonban, a jelenlegi létesítmény nem tud kielégíteni egy nagyon fontos igényt a városi polgá-rok felé, akik szabadide-jükben, vagy mindennapos sportolásként szeretnék használni az uszoda vízfelületét vagy kényel-mi szolgáltatásait. A mai ember nagyon leterhelt, így különösen fontos, hogy szűk környezetében megtalálja a felfrissülés lehetősé-gét. Ma ezért sajnos el kell utazni városunkból, tehát nem is kérdés, miért is ennyire lényeges, hogy a leendő komplexummal egy jelen-tős igényre adunk választ, 21. szá-zadi technológiával, szolgáltatá-sokkal, és ami kulcsfontosságú, fenntartható üzemeltetéssel. Mindemellett, egy minősített uszoda lehetővé teszi országos és nemzetközi versenyek szervezését és befogadását, melyek mind hoz-zájárulnak vizes sportágaink és sportolóink fejlődéséhez, fejlesz-téséhez, s e sportágak magasabb szintre emeléséhez. Célom, hogy minél élhetőbbé tegyük városun-kat, színesítve annak szabadidős kínálatát, vonzóvá téve az ide láto-gatók számára is.Mindannyiunk célja a modern komplexum megvalósításaÖn nemrégiben került a Nagyka-nizsai Városfejlesztő Kft. élére. Hogy látja a versenyuszoda megvalósulá-sának folyamatát? – tettük fel a kér-dést Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetőnek. - A kormány 2017 decembe-rében döntött a Modern Városok Program keretében Kanizsán épü-lő versenyuszoda megvalósulásá-hoz szükséges támogatás biztosí-tásáról, ennek köszönhetően a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével megkezdődhetett a tényleges munka és a komplett műszaki tervdokumentáció elké-szítése. Az elmúlt években tapasz-talható jelentős építőipari és kivi-telezői áremelkedésnek köszön-hetően az a döntés született, hogy a beruházást két ütemre bontják. - Mit tartalmaz a beruházás?- A 100% hazai forrásból létesülő újépítésű versenyuszoda – mely-nek megvalósulását a képviselő-testület tagjai egyöntetűen támo-gatják –, az önkormányzat elkép-zelései szerint a meglévő, majd-nem 3 hektáros városi strandfürdő és uszoda területén kap helyet. Az új épülettömeg amellett, hogy beleilleszkedik a környezetbe, tisz-teleg a régi uszoda tervezői mun-kássága előtt is. Az új épület elhe-lyezése során a tervezésben részt-vevő szakemberek megvizsgálták a területen található értékes faál-lományt, melyek közül minden matuzsálemi fát megóv a beruhá-zás. Ennek következtében – a ter-veken is jól látható módon – azo-kat a fákat, melyek a jövőbeli épü-let területén helyezkednek el, a tervezők különleges építészeti megoldásokkal, átriumokkal kör-beépítették, illetve teljes egészé-ben az épület részévé tették. Az új versenyuszoda kialakításánál a tervezők figyelembe vették a régi uszoda kialakult használatát is, és a két épület közötti átjárhatóságot, összeköttetést is biztosították. A versenyuszoda, mely különleges és egyedi szűrőrendszerének és prémium vízminőségének köszön-hetően a versenyzők körében vár-hatóan rendkívül népszerű lesz, nemzetközi és hazai úszó, vízilab-da, uszodai vizes sportok verse-nyeinek megrendezésére is alkal-mas. Ennek okán a beruházás során egy 700 fő befogadására alkalmas nézőtér is létesül a medence mellett. Összefoglalva: mindannyiunk célja egy fenntart-ható módon üzemeltethető, kör-nyezetbarát technológiákat felvo-nultató, a jelenkori uszodai spor-tokat nemzetközi szinten is kiszol-gáló modern komplexum megva-lósítása.- Az ön által említett két ütemben milyen elemek valósulnak majd meg? - Az első ütemben elsősorban a sportberuházások: megépül az 50 m-es versenymedence, melynek főbb funkciója az edzé-sek mellett a rövid- és hosszúpályás hazai és nemzetközi ver-senyek, valamint a női és férfi vízilab-da versenyek lebo-nyolítása, továbbá a 25 m-es állítható fenék-mélységű bemelegítő medence, mely az oktatáson, tanmedence funkción túl például a kisgyerme-kes családoknak is kedvez, hiszen baba-mama úszás foglalkozások megtartására is alkalmas. A máso-dik ütemben jöhetnek létre az új Az idei év első felében újabb mérföldkőhöz érkezhet a Modern Városok Programban megvalósuló versenyuszoda folyamata a közbeszerzési eljárás elindításával. Évtizedes álom
2020. 02. 14. | 13aktuálisépületben az úgynevezett kényel-mi szolgáltatások, rekreációs funk-ciók, melyek minden látogató, illetve versenyző valódi felfrissülé-sét szolgálhatják majd. Az új well-ness-részlegen a látogatók kikap-csolódását pezsgőfürdő, gőzkabin és finn szauna biztosítja a hozzá-juk tartozó pihenő területtel, merülő-medencével és masszázs helyiséggel, míg a terápiás köz-pontban, elsősorban a sportolók edzését, regenerálódását pedig a különböző terápiás helyiségek – lebegésterápia, krioterápia, anti-gravitációs terápia –, és orvosi szo-ba segítik.- Mi várható a beruházás kapcsán a közeljövőben? - Ahogy korábban is említettem, az építőipari és a kivitelezői árak jelentős emelkedése miatt az előt-tünk álló legfontosabb feladat, hogy meghatározzuk a valós beru-házási költségeket. Ezután kor-mányelőterjesztés révén megkér-jük a kormánytól a várhatóan magasabb költségekből kialakult hiányzó összeget, s amennyiben erre vonatkozóan megszületik a kormányzati döntés, indulhat is a kivitelezés. Feltételezett közbeszerzési eljárás kiírását javasolják Horváth Jácint, az ÉVE frakció-vezető-helyettese elöljáróban leszögezte: az uszoda megvalósítá-sát az elmúlt években folyamato-san támogatták, és most is azt sze-retnék, hogy az úszóknak és a vízi-labdázóknak a mainál moder-nebb és tágasabb létesít-mény állna a rendelkezé-sére. Természetesen úgy, hogy mindemellett a 2. ütemben tervezett kiegészítő beruházások is megvalósulnának. A frakció aggályait is meg-fogalmazva hozzátette: az uszoda tervdokumentációja elkészült, az első becslések azonban nem ponto-sak, hiszen nem a kivitelezők adták meg. Ezek a tervezési költségbecs-lések jelenleg meghaladják a ren-delkezésre álló 6 milliárd forintot. - Ugyanakkor, hogy pontos képet kapjunk az uszodáról, az a javaslatunk, hogy írjuk ki a feltéte-lezett közbeszerzési eljárást, és akkor tudni fogjuk, valójában mekkora értékűre állapítják meg a kivitelezők a beruházást. Arról vol-tak vitáink, hogy hol épüljön fel a létesítmény. A tervek a Sétakertre készültek, de mi azt is szeretnénk látni, hogy célszerű-e az 50 m-es kis-sávos versenyuszoda mellett kialakítani a jelentős méretű léte-sítményt egy bemelegítő meden-cével, és a továbbiakban a kiegé-szítő, sportolási és wellness funkci-ókat is ellátó 2. ütemmel. Szeret-nénk, ha a beruházás mindkét üte-me közbeszerzési kiírásra kerülne, a csapadékvíz elvezetését tartal-mazó tervekkel együtt. Szerencsés lett volna, ha az elmúlt években a hozzá tartozó temető melletti nagyparkoló tervdokumentációja is elkészül, s mivel ez nem történt meg, így jelen pillanatban, ebben az eljárásban nem tudjuk meghir-detni. Amint tudjuk, hogy az első 2 ütemre mekkora összegű ajánla-tok érkeznek, akkor tudunk továbblépni az uszoda ügyében, és többlet-forrást kérni, vagy más műszaki megoldást alkalmazni. Az első szándékunk az, hogy a mosta-ni tervek szerint próbáljuk meg az uszodát megvalósítani, majd a következő években, a meg nem tervezett parkolóhoz is forrást igénylünk. A környező utcákat ugyanis jelentősen megterhelné a megnövekedő járműforgalom. Horváth Jácint fontosnak tartot-ta megjegyezni: azért szeretnék, hogy a 2 ütem egyszerre kerüljön meghirdetésre és lehetőleg meg-valósításra is, mert nem szeretné-nek úgy járni, mint a sportcsarnok esetében. Ott is 2 ütemre volt bontva a fejlesztés: az 1. ütem maga a csarnok, a 2. pedig a hozzá tartozó kiegészítő létesítménye-ket tartalmazza, melyek a lát-ványterveken még a mai napig is láthatóak. A sportcsarnoknál azon-ban csak az 1. ütem került kiírásra és való-színű, hogy a 2. ütem meg sem valósul, mivel a helyére tervezték a velodro-mot. Nem szeretnék, ha az uszoda-bővítés nagyobb bevételt hozó egységei nem épülnének meg. A parkoló kialakítására az Éljen VárosuNk!-nak van konkrét ötlete, elképzelése, a beruházás végére szeretnék ezt is megvalósítani.Szükség van a funkciók összehangolásáraAz üzemeltetés oldaláról Kará-csony Károly, a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetője a jelenlegi és az új versenyuszoda funkcióinak össze-hangolását hiányolja, amit véle-ménye szerint az előzetes tervezés során sajnos nem vettek figyelem-be. Ugyan összekötötték a két léte-sítményt, de mi lesz a meglévő, több mint 30 éves, nem túl környe-zetbarát és magas energiafelhasz-nálású, költséges üzemeltetésű uszodával? Ugyanúgy itt marad mellette, mert gyakorlatilag a ver-senyuszodát ide tervezték, mintha a régi uszoda itt sem lenne. – Az Idősügyi Tanács kép-viselői már januárban érdeklődtek, jelez-ték, hogy hiányol-nak egy kisebb élmény-, és termál-vizes medencét. Ezen is el kellene gondolkodni – jegyezte meg az ügyveze-tő. – A meglévő uszodából, a strand irányába egy kisebb méretű termál medence bővítése már 2007-ben is szóba került, de akkor is elmaradt forráshiány miatt a kivi-telezése. Megoldást jelenthetne ezen a téren, ha a meglévő uszodá-ból a tanmedence funkciói átkerül-nének az újba, és akkor a meglévő-ben akár ülőpadok felszerelésével ki lehetne alakítani egy termálme-dencét a lakosságnak. Az ügyvezető példaként utalt a Csurgón megépült új uszodára, ahol egy minimális felületű ter-málvizes kültéri medencét egész nap használhatnak az idősek. Ez egy sarkalatos, megoldásra váró pontja a beruházásnak. A tervegyeztető megbeszélé-sen elhangzott, külön pályázat keretében kell realizálni a funkciók elosztását. A mostani uszoda üze-meltetési költsége gyakorlatilag megmarad, és ehhez jön hozzá majd az új létesítményé. A terve-zett – teljes gépészeti és termál igényt magába foglaló – üzemel-tetési költséggel kapcsolatos kér-désére Karácsony Károly azt a választ kapta a tervezőtől, hogy a megbízó részéről nem kapott fel-kérést a konkrét költségek kidol-gozására. Pedig tudni kellene, hogy mibe kerül majd az üzemel-tetése és annak alapján lehetne terveztetni a városi büdzséből. BAKONYI Erzsébet válhat valóraÉvtizedes álomA versenyuszoda az önkormányzat elképzelései szerint a meglévő, majdnem 3 hektáros városi strandfürdő és uszoda területén kap helyet
14 | KANIZSA újságez volt a hét„Egy csipetnyi Itália”Frascati – Nápoly – Capri – Herculaneum - Sorrentói félsziget2020. április 17-22. (5 éj)Elhelyezés: szálloda ***Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 119.900 Ft/főSokszínű CsehEHország2020. május 5- 9. (4 éj)Elhelyezés: szálloda ***Ellátás: reggelivelFélpanziós felár: 650 CZK/fő Részvételi díj: 75.600 Ft/főSVÁJC 4 ország HatáránÚJ! BluDEnz – mainau - st gallEN – scHAFFHausEN - raJna-VízEsés – appEnzEll - liECHTEnstEin2020. május 14-17. (3 éj)Elhelyezés: szálloda ***Ellátás: reggelivelFélpanziós felár: kb. 40€/főEgyágyas felár: 15€/fő/éjRészvételi díj: 72.900 Ft/főA toszkán táJ szERElmESEinEK2020. május 19-24., július 14-19., augusztus 4-9.,szeptember 22-27. (5 éj)Elhelyezés: szálloda***Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 95.200 Ft/főKörutazás Székelyföldön2020. június 23-29., július 21-27., augusztus 11-17., szeptember 15-21. (6 éj) Elhelyezés: szálloda ***Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 95.400 Ft/főDachstein és Salzkammergut2020. június 19-21.(2 éj)Elhelyezés: szálloda***Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 78.900 Ft /főToszkán kalandozás, fürdőzés délen2020. június 20-25. (5 éj)Elhelyezés: szálloda***Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 99.000 Ft/főA francia riviéra és ProVEnce gyöngyszemei2020. július 1-7. (6 éj)Elhelyezés: szálloda***Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)Részvételi díj: 165.600 Ft/főÚJ! MEsés garDA-tópaDOVA és VErona - igazi mEDiterrán életérzés2020. július 16-19. (3 éj) Elhelyezés: szálloda*** Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora) Részvételi díj: 69.300 Ft/főPrága gazdagon2020. július 16-19.(3 éj)Elhelyezés: Prágában (3 éj) belvárosi, városközponthoz közeli hotelben***Ellátás: reggelivelFélpanziós felár: 650 CZK /fő Részvételi díj: 61.200 Ft/főSalzburg és környékesalzBurg – BERC HTEsgaDEN – königssEE - grossglocknER2020. augusztus 13-15. (2 éj)Elhelyezés: szálloda***Ellátás: félpanzióRészvételi díj: 49.970 Ft/főaugusztusi HosszÚ HétVégE A crikVEnicai riViérán2020. augusztus 20-23. (3 éj)Elhelyezés: Ad Turres Hotel ** CrikvenicaEllátás: félpanzióRészvételi díj: 75.600 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenve-zetés költségét. A részvételi díj nem tartalmazza a fakultatív belépők és a BBP biztosítás díját.www.lovaszbusz.huHírsorokFeljelentésA Netta-Pannonia Kft. a szelektív hulladék- gyűjtő szigetek körüli áldatlan állapotok miatt tesz lépéseket. Császár András, a cég logisztikai vezetője az elmúlt szombaton értesítette szerkesztőségünket, hogy ismeretlenek nyílászárócsere utáni építési hulladékot raktak a szelektív gyűjtőponthoz a Platán soron. Annak ellenére, hogy ez szabálytalan, mégis gyakori Kanizsán. A szakember arra kéri a lakásaikat felújítókat, béreljenek konténert vagy a törmeléket vigyék el a Vár utcában található hulladékudvarba. – A szelektív hulladékgyűjtő szigetet ürítő kollégáink, s később lakossági bejelentés alapján szembesültünk azzal, hogy a Platán sor 10/A melletti szelektív hulladékgyűjtő sziget mellé nyílászáró bontásból származó építési hulladékot rakott valaki. Mivel az ilyen jellegű hulladéknak a származási körülményei viszonylag könnyen megállapíthatók, ezért a hatósághoz fordulunk, s az ő segítségüket kérjük, hogy mihamarabb kiderüljön, ki helyezte ide a hulladékot - mondta Császár András.8800 zászlóZászlótengerbe borítaná a Deák teret az Aranykor Nagykanizsa. A polgári tömörülés a március 15-i ünnepséghez kapcsoló-dóan több ezer, nemzeti színű papírzászló elhelyezését tervezi a Petőfi-szobornál. – Kitaláltuk, hogy a régi idők emlékére kezdjük újra a Petőfi-szobornál a papírzászlók kihelyezését. Erre mindenki emlékezett a gyermekkorából az Aranykor tagjai közül. 8800 zászló elkészítése a cél – ebbe sikerült bevonni a nagykanizsai óvodákat és iskolákat is. Ők is segítséget nyújta-nak az elkészítésben, illetve a polgármesteri hivataltól is segítséget kaptunk ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk – nyilatkozta Lukács Tamás, az Aranykor Nagykanizsa szerkesztője. A zászlókat március 13-án helyezik ki a Deák téren. A tagok azt tervezik, hogy az ünnep után a papírlobogókat összegyűjtik és eljuttatják Nagykanizsa határon túli, magyarlakta testvérvárosaiba. A megmozduláshoz bárki csatlakozhat, az elkészített zászlók több gyűjtőponton is leadhatók. Példamutató és értékesNagy fába vágta a fejszéjét a Seedback. A nagykanizsai zenekar az elmúlt fél évben olyan videoklipet forgatott, amelyben számos helyi egyesület, csoport, klub és magánszemély is feltűnik egy-egy rész erejéig. Ezek a közössé-gek és emberek olyan szabadidős tevékenységet végeznek, amely a zenekar tagjai szerint példamutató és értékes – ezért is szerettek volna nekik bemutatkozási lehetőséget biztosítani. A Loose Control című videoklip premierje a tervek szerint február 20-án lesz, de egy ízelítőt belőle már láthatnak a szemfülesek a Seedback közösségi oldalán. – Szeretnénk, ha azok, akik nem találják a helyüket, nem tudnak mit kitalálni a szabad- idejükben, megismerjék ezeket a közösségeket, személyeket. Olyan tevékenységeket sora-koztatunk fel, amelyek jók, példamutatók. Rengeteg zenész, sportoló, fotós feltűnik benne, 25 szereplős klipről van szó - mondta Varga Ferenc, a Seed-back zenekarvezetője.Őseink és a Dnyeszter vidékeBemutatták Czigóth Sándor legújabb tudományos ismeret- terjesztő filmjét Nagykanizsán. Az Őseink és a Dnyeszter vidéke – magyar őstörténeti kutatások Etelköz nyomában című produkció azokat a friss régészeti kutatásokat mutatja be, amelyeknek köszönhetően Etelköz nyugati és délnyugati határterülete egyre pontosabban behatárol-ható. A kutatók szerint a feltárások hozzájárulhat-nak ahhoz, hogy ponto-sabb képet kapjunk arról, miként éltek őseink az Etelközben, valamint, hogy onnan miért és mikor költöztek át a Kár-pát-medencébe. A film ősbemutatója tavaly novemberben volt a nép-vándorlás fiatal kutatói-nak 29. konferenciáján Budapesten. A forgatás négy ország területét is érintette, hiszen az itthon készített kosztümös jele-netek mellett a stáb Mol-dáviában, a Dnyeszter Menti Köztársaságban és Ukrajnában is dolgozott a 26 perces filmen. A Kanizsa Médiaház opera-tőre korábban a 2015-ös, harmadik orosz-magyar uráli régészeti expedíciót mutatta be filmjében.Fotó: Jakab BalázsFotó: Kanizsa TV Fotó: Kanizsa TV Fotó:
2020. 02. 14. | 15aktuálisTöbb hónapja már annak, hogy az intézmény lábazati elemeiből jó néhány sérült márványlap az épü-let falához támasztva árválkodik. Mindez természetesen a városla-kóknak, városvezetőknek is szemet szúrt. A Kanizsa Médiaház közön-ségtalálkozóján Göndör István emelt szót a helyreállítás mellett, a legutóbbi közgyűlésen pedig az ügyben Tóth Nándor interpellált. A körzet önkormányzati képviselő-je (Fidesz-KDNP) elmondta: a nagy-múltú iskola utcai homlokzata mintegy 2 éve újult meg önkor-mányzati forrásból, az elmúlt hóna-pokban az arra járók azonban csak a darabokra szedett lábazatban „gyönyörködhetnek”. Ki a felelős, mikor történik meg a helyreállítás, illetve ki vállalja annak költségeit? – tette fel a kérdéseket Tóth Nándor. Balogh László polgármester megkeresésünkre elmondta: a lábazat egyes elemeinek megron-gálódása a homlokzati felújítás után végzett járdarekonstrukció során történt. A felújításokat vég-ző két cég között kialakult műsza-ki megvalósítás körüli vitás hely-zet, a lábazati pótelemek beszer-zése és az időközben hidegebbre fordult időjárás miatt húzódott el hosszú hónapokig a Zrínyi iskola lábazatának rendbetétele. Az egyeztetések után azonban hamarosan rendeződik a helyzet, hiszen a járdafelújítást végző kivi-telező vállalta az elemek szaksze-rű felhelyezését. A különleges technológiát igénylő munkával azonban meg kell várni a tartósan +5 fok feletti hőmérsékletet. VUK AnitaTavasszal helyreállítják a Zrínyi Miklós Általános Iskola hiányos lábazatát. A belváros szimbolikus ügye az ígéretek szerint - a tartós jó idő beköszöntével - megoldódik.VisszakerülAlighanem mindenki érzett már végtelennek pár röpke percet, ha egy nem várt helyszínen jött rá az érzés, hogy sürgősen könnyítenie kell magán. Ma már a fiataloknak és talán a kevésbé fiataloknak is a pláza vagy valamelyik bevásárló-központ ugrik be, mint mentőöv, holott talán éppen az ilyen esetek-re lennének hivatottak a közvécék. A fővárosi rossz helyzeten fel-buzdulva két és fél éve egy inter-netes blog készített – meglepő ala-possággal – egy magyar közvécé-statisztikát. Az adatok szerint pél-dául Zalaegerszegen egy nyilvá-nos vécé van, az egyik legpozití-vabb példa pedig Kaposvár, ott öt helyszínen is ingyenesen könnyít-hetünk magunkon. Ugyanez a fel-mérés Nagykanizsán két opciót említ, amelyek magánüzemelte-tésben működnek, és minimális összegért vehetők igénybe. A szám 2020-ban is stimmel, a többi adat már kevésbé. Az Erzsé-bet téren, a kebabos mellett talál-ható az egyik közvécé, a másik azonban hosszú évek után – átme-netileg – megszűnt. A Felsőtemp-lom és a HSMK szomszédságában lévő, hivatalos nevén Holsten sörö-zőben volt még Kanizsán közvécé. Innen már talán mindenki számára világossá is válik, honnan kapta az eredetinél jóval ismertebb elneve-zését a presszó... Információink szerint, amint újra kinyit a vendég-látóhely, úgy a közvécé is ismét várja vendégeit. A jelenlegi második opció a Csó-nakázó-tó nagyparkolójánál működik. A 2017-es felmérésből kimaradó közvécé egy hosszabb kihagyás után használható újra. A téli időszakban 10 darab ülőkés illemhely áll az arra járók szolgála-tára, munkanapokon reggel 8-tól délután 4-ig, hétvégén pedig 9-től sötétedésig. Az üzemeltető – a Via Kanizsa – nyárra a jelenleg még lezárt férfi részleget is megnyitja, ott 5 piszoárba és 5 klasszikus vécébe könnyíthetnek majd az erősebb nem képviselői.Az országos átlag szerint Kanizsa nem áll rosszul a két nyilvános illemhellyel, ráadásul a Csó-tónál ingyenesen vehetjük igénybe a szolgáltatást. Ugyanakkor sokak-nak okozhatna komoly fejtörést egy hirtelen jött hasmenés, ha az a néhány bevásárlóközpont valame-lyest nem biztosítana megoldást... MIKÓ-BARÁTH GyörgyFotó: Gergely SzilárdNa, de mi van akkor, ha tényleg nagyon kell...?!Fotó: Horváth Zoltán
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásTájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Teleki László, a Roma Nemzetiségi Önkor-mányzat elnöke fogadónapot tart minden hónap második hétfőjén 10-12 óra és 14-15 óra között, a helyszín változó. A fogadónappal kapcsolatos információ a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban (Nagyka-nizsa, Teleki utca 14.), vagy a 06 20 849-2388-as telefonszámon kérhető.HIRDETMÉNY - fogadónaprólGyógysz ertári ügyeletPiaci árak Kanizs ánalsó csirkecomb 660-680 Ft/kgalma 300-350 Ft/kghársméz 1900 Ft/kgtojás 40-60 Ft/dbkelkáposzta 450 Ft/kgparadicsom 950-1800 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások02.18. 09:00-12:30 Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma02.18. 14:30-16:30 Rozgonyi Tagóvoda Nagykanizsa 02.22. 13:00-17:00 Kanizsa PlázaA véradás mindenki számára nyitott.Adj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Február 15. Kolos, GeorginaA Kolos német-latin- magyar erede-tű, a német Klaus névből, mely a Nikolausból ered. Jelentése: iskolá-hoz tartozó, tanuló, tanító. A Geor-gina a Georgius (magyarul György) férfinév latin nőnemű alakjának továbbképzése, jelentése: földmű-ves, gazdálkodó, dália, györgyike. Február 16. Julianna, LillaA Julianna latin eredetű, jelenté-se: ragyogó, Jupiternek szentelt. A Lilla Csokonai Vitéz Mihály név-alkotása, valószínűleg a Júlia ját-szi becézése. Lehet a Lídia és Lívia régi magyar becézésének önálló-sulása is.Február 17. DonátLatin eredetű férfinév, a Donatus-ból ered. Jelentése: Istentől aján-dékozott.Február 18. BernadettGermán-francia eredetű, a francia Bernadette névből. Jelentése: erős, mint a medve.Február 19. ZsuzsannaA közhiedelemmel ellentétben nem az Anna önálló keresztnév-ből származik, hanem egy egyip-tomi névből, amely héber közve-títéssel került át a magyar nyelv-be. Jelentése: lótuszvirág.Február 20. Aladár, ÁlmosAz Aladár germán eredetű, az Aldarik, Alarik névből, jelentése: mindenben hatalmas. Az Álmos török-magyar eredetű, jelentése: vétel vagy magasztos. Anonymus krónikája szerint Emesét álmá-ban egy turulmadár ejtette teher-be, így született meg Álmos, Árpád vezér apja. Február 21. EleonóraArab eredetű, az Ellinor névből került a spanyolon és a francián át az angolba, onnan szerte Európá-ba. Jelentése: Isten az én világos-ságom.Februári fogadóórákBERTA Kri szTIÁN, a 3. szá-mú választókerület önkor-mányzati képviselője fogadó-órát tart 2020. február 17-én (hétfő) 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban.BizzER ANDRÁs Keleti városrészhez kötődő önkor-mányzati képviselőként foga-dóórát tart 2020. február 28-án (péntek) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Isko-lában.Dr. Fodor CsABA, a 6. választókerület és HoRVÁTH JÁCINT, a 7. választókerület önkormányzati képviselője közös fogadóórát tart a keleti városrészről 2020. február 20-án (csütörtök) 16.30 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Dr. KÁRolyi ATTILA, a nagykanizsai 5. sz. választó-kerület önkormányzati képvi-selője fogadóórát tart min-den hónap második hétfőjén 17 órakor a Péterfy Sándor Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), min-den hónap negyedik hétfő-jén 17 órakor a Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.).RADICs BÁLINT, a nagykani-zsai 8. számú egyéni választó-kerület önkormányzati képvi-selője 2020. február 17-én (hétfő) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagyka-nizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órától Miklósfán a Minden-ki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.). Szab ó SzILÁRD, a 4. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselője fogadó-órát tart február 24-én (hétfő) 17 órától Nagykanizsa-Sánc kultúrházban.2020. február 15.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62020:00-08:002020. február 16.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46219:00-06:002020. február 17.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002020. február 18.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002020. február 19.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002020. február 20.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Be-járat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002020. február 21.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-07:00
2020. 02. 14. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókFebruár 15.1893. február 15-én elindult Budapesten a telefonhírmondó szolgáltatás, Puskás Tiva-dar találmánya alapján. Az első szavak, amelyek elhangoztak: „Üdvözöljük Buda-pest lakosságát. Üdvözöljük olyan szokat-lan módon, amely páratlan az egész vilá-gon. Üdvözöljük az első várost, amelyből a Telefonhírmondó az egész világon győze-delmes útjára indul”1880. február 15-én hunyt el Fischer Móric porcelánfestő, a herendi porcelángyártás felvirágoztatójaFebruár 16.1945. február 16-án hunyt el Ditrói Mór, a Vígszínház alapító igazgatója, az Országos Színészegyesület örökös díszelnökeFebruár 17.2006. február 17-én Tallinnban megnyitot-ták a Kumut, amely Észak-Európa egyik leg-nagyobb képzőművészeti múzeuma. Elne-vezése kettős értelmű: egyrészt betűszó, amely az intézmény észt nyelvű elnevezé-séből származik, másrészt mendemondát, szenzációt jelent észtül1948-ban ezen a napon született Cserhalmi György a Nemzet Színésze címmel kitünte-tett, Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas magyar színész, érdemes művészFebruár 18.A Magyar Írószövetség Választmánya kez-deményezte, hogy 2018. február 18-án, Jókai Mór születésnapján első ízben, majd attól kezdve minden évben ezen a napon rendezzék meg Kárpát-medence szerte a Magyar Széppróza NapjátFebruár 19.1929-ben ezen a napon volt Bartók Béla III. vonósnégyesének premierje. A darab hangzá-sa és formai megoldása egyaránt szokatlan, újszerű és a maga idejében meghökkentő voltFebruár 20. 1844. február 20-án született Munkácsy Mihály magyar festőművész, a 19. század magyar festészetének nemzetközileg is elismert mestere. Tanulmányozta és nagy műgonddal festette korának jellegzetes karaktereit. Művészetének a legrangosabb magyar képzőművészeti díj is emléket állítAz előző hetiETI rEJTVÉNy MEGFEJTÉSE: Ha nincs célod, annak is van előnye. Legalább nem fogsz eltévedni.
18 | KANIZSA újságönkNKormányZAtIdősek Otthonába: ápoló-gondozótakarítóHázi segítségnyújtásba, Idősek Klubjába: ápoló-gondozómunkakör betöltésére.Benyújtandó iratok: fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.Pályázatokat az intézmény 8800 Nagykanizsa,Teleki út 19/B címére kérjük megküldeni. Jelentkezési határidő: 2020. március 6.pályázatot hirdet Nagykanizsai Egyesített Szociális IntézményNagykanizsa Megyei Jogú VárosÖnkormányzatatisztelettel meghívja Önt2020. február 20., csütörtök 17 óráraa Halis István Városi Könyvtárbaa Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapjaalkalmából szervezett rendezvényre.ProgrAMKöszöntőt mond: Cseresnyés Péter államtitkár,Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselőjeElőadást tart: Szakács Árpád,a Lovas István-sajtódíj első kitüntetettjeAz „Ezek ugyanazok!” című kiállításhoz kapcsolódó középiskolás vetélkedő eredményhirdetése.Az 1918, 1919, 1920 tragédiáit előkészítő sajtóról szóló tablók 2020. február 25-ig tekinthetők meg a könyvtár kávézójában.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános ver-senytárgyaláson mezőgazdasági művelés céljára, 4 év időtartamra haszonbérbe adja a Nagykanizsa külterületi 052/28 hrsz-ú mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő ingatlana ingatlan-nyilvántartásban c) alrészlettel jelölt 9,9699 ha szántó művelési ágban, valamint f) alrészlettel jelölt 2,5262 ha szántó művelési ágban nyilvántartott részeit.Kikiáltási ár: 7,00,-Ft + ÁFA/m2/évA versenytárgyalás időpontja: 2020. február 27. (csütörtök) 9:00 óraNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános ver-senytárgyaláson mezőgazdasági művelés céljára, 2022. december 31. napjáig tartó időtartamra haszonbérbe adja a Nagykanizsa kül-területi 0143/22 hrsz-ú mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő 2,2184 ha alapterületű, szántó művelési ágban nyilvántar-tott ingatlanát.Kikiáltási ár: 5,00,-Ft + ÁFA/m2/évA versenytárgyalás időpontja: 2020. február 27. (csütörtök) 9:30 óraNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános ver-senytárgyaláson mezőgazdasági művelés céljára, 2022. december 31. napjáig tartó időtartamra haszonbérbe adja a Nagykanizsa kül-területi 0143/29 hrsz-ú mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő 1,0168 ha alapterületű, szántó művelési ágban nyilvántar-tott ingatlanát.Kikiáltási ár: 5,00,-Ft + ÁFA/m2/évA versenytárgyalás időpontja: 2020. február 27. (csütörtök) 10:00 óraNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános ver-senytárgyaláson mezőgazdasági művelés céljára, 2022. december 31. napjáig tartó időtartamra haszonbérbe adja a Nagykanizsa kül-területi 0160/17hrsz-ú mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő ingatlana ingatlan-nyilvántartásban a) alrészlettel jelölt 1,6195 ha szántó és út művelési ágban, valamint b) alrészlettel jelölt 1,2062 ha rét művelési ágban és c) alrészlettel jelölt 1,5245 ha szán-tó művelési ágban nyilvántartott, együttesen 4,3502 ha alapterüle-tű ingatlanát.Kikiáltási ár: 6,00,-Ft + ÁFA/m2/évA versenytárgyalás időpontja: 2020. február 27. (csütörtök) 10:30 óraVERSENYTÁRGY ALÁS – VERSENYTÁRGY ALÁSA versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaInformáció kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. iroda; Telefon munkaidőben: 20/849-2330, 20/849-2466
2020. 02. 14. | 19magazin Az elmúlt hetekben számos felületen adtak hírt arról az új applikációról, melyet az Orszá-gos Mentőszolgálat több partnercéggel együttműködve fejlesztett ki a segélyhívások megkönnyítése érdekében. Mielőtt az alkal-mazás előnyeiről szólnánk, érdemes áttekinte-ni, mi a teendő akkor, ha segítséget kell hívni.– A legfontosabb információ a cím, ezt kell elsőként a segélykérőnek megmondania, majd azt, hogy konkrétan mi történt – hangsú-lyozta Vincze Luca, az Országos Mentőszolgá-lat Zala megyei szervezetének vezető mentő-tisztje. – Ezután a mentésirányításhoz kap-csolnak, ahol a szakemberek egy előre megha-tározott kérdéssor mentén igyekeznek a lehe-tő legtöbb információhoz jutni a bajba jutott személyről. A mentésirányító szükség esetén a mentő helyszínre érkezéséig a vonalban marad. Az ÉletMentő elnevezésű applikáció segítsé-gével azonban mindez akár egyetlen gomb-nyomással is megtörténhet. Az alkalmazást letöltők ugyanis előzetesen megadják adatai-kat – TAJ szám, korábbi betegségek, műtétek, anamnézis –, amelyeket a két legközelebbi hozzátartozó elérhetőségéhez hasonlóan rög-zít a rendszer. – Ha baj van, segítségre van szükség, akkor a segélyhívás indításakor ezek az adatok elérhe-tővé válnak mind a mentésirányítás, mind pedig a helyszínre vonuló mentőegységek számára – tette hozzá Vincze Luca. – Az appli-káció másik nagy előnye a helymeghatározás, mely pontosan megmutatja, hol található a bajbajutott. Az ingyenes alkalmazást eddig több mint háromszázezren töltötték le telefonjukra. A nagykanizsai mentőállomás vezetője a kani-zsaiakat is erre buzdítja. – Nagyon örülök neki, hogy az applikáció országos szinten elérhető, így Nagykanizsán és vonzáskörzetében mintegy 130 ezer ember élvezheti az előnyeit – hangsúlyozta Mátrai Tibor. – Most már szinte minden korosztály használ okostelefont. Gondolok itt az időseb-bekre is, akik nagyon egyszerűen megtanul-hatják kezelni ezt a programot. Őket is arra bíz-tatom, hogy az úgynevezett tesztüzemmód-ban – amit külön be lehet kapcsolni az alkal-mazásban – próbálják ki. Tapasztalják meg, milyen lenne, ha olyan szituációba kerülné-nek, hogy az applikációt kell segítségül hívni-uk. Érdemes nagy odafigyeléssel kipróbálni az appot, nehogy éles hívást indítson valaki. Az ÉletMentő egy elsősegélynyújtó kisokost is tartalmaz, valamint a felhasználók arról is tájékozódhatnak, hogy hol van a legközelebbi gyógyszertár vagy defibrillátor. Az ikonos megoldásnak köszönhetően az applikációval az is hívhat segítséget, aki nem tud beszélni, vagy nem érti a nyelvet. Léteznek olyan applikációk is, amelyek által bárki segítővé válhat. Ilyen például a Szív City. A virtuális közösség tagjai a regisztráció során azt vállalják, ha a közelükben valakinek megáll a szíve, akkor a mentőszolgálat riasztását köve-tően a helyszínre sietnek és a szakemberek kiérkezéséig megkezdik az újraélesztést. Ez különösen fontos, hiszen a túlélés esélye per-cenként csökken.A szárazföld mellett olykor a víz is veszélyes terepnek bizonyul. A vízen és vízközelben baj-bajutottaknak hivatott segíteni a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata által létreho-zott BalatonHelp. – Ez az applikáció pontos helymeghatáro-zásra ad lehetőséget. Ha valaki bajban van és jelzést küld felénk, akkor a GPS koordináták alapján sokkal gyorsabbá válik a mentés. Pánikhelyzetben ráadásul jóval egyszerűbb megnyomni egy gombot, mint azt elmondani, hogy éppen hol tartózkodik az illető, főleg ha ez nyílt vízterületen van – mondta Szabolcs Tímea. A VMSZ média csoportvezetője hozzá-tette, az alkalmazás télen-nyáron bárki számá-ra elérhető. Nem árt tehát néhány életmentő applikáció-val is bővíteni az alkalmazások számát, hiszen sosem lehet tudni, mikor lesz már csak egy gombnyomásnyi idő segítséget hívni akár a szárazföldön, akár a vízen…NAGY Évaés úton a segítségCsak egy gombnyomás Az ÉletMentő elnevezésű applikációt már több mint 300 ezren töltötték le (Fotó: Jancsi László)A mobiltelefonos alkalmazá-sok tengerében már számos olyan applikációra bukkan-hatnak a felhasználók, melyek veszély vagy baleset esetén jelentősen megkön�-nyítik a segélykérést. Érde-mes közülük néhánnyal köze-lebbről is megismerkedni.
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. február 15-21.Február 15., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tol-láról (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Szer-tár (a Kanizsa TV sportműsora), 08:00 Híradó, 08:15 Mada-rat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 18:40 A fegyházlelkész (dokumen-tumfilm), 19:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:55 „Eljutni embertől emberig…” (dokumentum-film), 20:40 Bence meg a többi jómadár (ismeretterjesztő film), 21:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 21:15 Lapozó.Február 16., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 A fegyházlelkész (dokumentumfilm), 01:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:55 „Eljut-ni embertől emberig…” (dokumentumfilm), 02:40 Bence meg a többi jómadár (ismeretterjesztő film), 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:15 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 A fegyházlelkész (dokumentumfilm), 08:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:25 „Eljut-ni embertől emberig…” (dokumentumfilm), 09:10 Bence meg a többi jómadár (ismeretterjesztő film), 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapo-zó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár (a Kanizsa TV sportműso-ra), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Bol-dogasszony templomban, 19:10 Sztárportré: Dévai Nagy Kamilla, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Kerékpárral Szegedtől Füzérig (dokumentum-film), 21:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 21:30 Lapozó. Február 17., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 01:10 Sztárportré: Dévai Nagy Kamilla, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Kerékpárral Szegedtől Füzérig (dokumentumfilm), 03:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 07:40 Sztárportré: Dévai Nagy Kamilla, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Kerékpárral Szegedtől Füzérig (dokumentumfilm), 09:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:00 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Dévai Nagy Kamilla, 12:30 Kerékpárral Szegedtől Füzérig (dokumentumfilm), 14:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály (dokumentumfilm), 20:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 21:50 Lapozó.Február 18., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály (dokumentumfilm), 02:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szer-tár (a Kanizsa TV sportműsora), 07:30 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:00 Hír-adó, 08:15 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály (dokumentum-film), 09:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Rózsa Mik-lós, a Filmzenekirály (dokumentumfilm), 13:50 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Új ház (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Auguszt Bárió, 21:20 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Február 19., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc (kulturális magazin), 01:35 Híradó, 01:50 Új ház (ismeretterjesztő sorozat), 02:20 Sztárportré: Auguszt Bárió, 02:50 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 03:20 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:35 K’arc (kultu-rális magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Új ház (ismeretterjesztő sorozat), 08:50 Sztárportré: Auguszt Bárió, 09:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc (kulturális magazin), 13:00 Új ház (ismeretterjesztő sorozat), 13:30 Sztárportré: Auguszt Bárió, 14:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Csoportkép (dokumentumfilm), 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Február 20., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 01:00 Gézengú-zok (gyerekműsor), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 02:15 Csoportkép (dokumentumfilm), 02:45 K’arc (kulturális magazin), 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Csoportkép (dokumentumfilm), 09:15 K’arc (kulturális magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 13:00 Kalando-zoo (ismeret-terjesztő sorozat), 13:30 Csoportkép (dokumentumfilm), 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Domb-vidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Forgó-színpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 20:35 Hír-adó, 20:50 Közösségi magány (dokumentumfilm), 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Február 21., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Székely konyha, 01:05 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:35 Híradó, 01:50 Forgószínpad (a helyi televí-ziók színházi magazinja), 02:20 Közösségi magány (doku-mentumfilm), 02:50 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Forgószínpad (a helyi televíziók színhá-zi magazinja), 08:50 Közösségi magány (dokumentumfilm), 09:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 13:00 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 13:30 Közösségi magány (dokumentumfilm), 14:00 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Balasport (regionális sporthírek), 20:00 Madarat tolláról (ismeretter-jesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 02. 14. | 21sport Idei második téli felkészülési mérkőzését játszotta le múlt hét szerdán az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese. Koller Zoltán legénysége Nagyatádra látogatott.Nagyatádi FC (Somogy megyei I. osztály) – FC Nagy-kanizsa 1-2 (0-0)Felkészülési labdarúgó-mérkő-zés. Nagyatád. Kanizsai gólszerzők: Bagó Benedek, Ekker Milán.FC Nagykanizsa: Borsi – Bagó B., Simonfalvi, Major, Horváth B. - Kretz, Gerencsér A., Kovács Gy. - Vlasics, Vittman, Lőrincz. Pályára léptek még: Horváth M. (kapus), Ekker, Béli M., Szegleti, Hampuk. Vezetőedző: Koller Zoltán.Viharos erejű, kellemesnek egyáltalán nem mondható kereszt-széllel spékelt találkozón lépett pályára a somogyi kisvárosban az FC Nagykanizsa futballcsapata, mely (miként persze a hazai gárda is) alaposan megküzdött a körül-ményekkel. A nagyobb tudás aztán a második félidőben mutatkozott meg vendégoldalon a gólokban, így nyerték is a mérkőzést Kovács Györgyék, akik legközelebb szom-baton 13 órától mérkőzhetnek, akkor az NB III-as Kozármisleny a program szerinti ellenfél a nagyka-nizsai műfüvesen.POLGÁR LászlóPénteken immár a Tungsram SE Nagykanizsa férfi NB II-es kézilabdázói is kezdenek a bajnokság második szakaszá-ban. Csalló Ádám játékos-edző csapata február 14-én, pénte-ken 18 órától a Csurgói KK U23-as gárdáját fogadja a Tungsram-csarnokban.A harmadik vonal Dél-nyugati csoportjában listavezető kanizsaiak a rajtjuk előtt a horvát-országi Kaproncán egy kézilabda emléktor-nán is részt vehettek. A TSE Nagykanizsa férfi legénysége a 27. Goran Vrbošić Emléktornára utazott Horvátországba, ahol a harmadik helyet szerezte meg a négycsapatos kupán. A torna egyik elődöntőjében a szlovén RD Mos-kanjci Gorisnicával kezdtek és 23-21-re a szlo-vénok nyertek, a harmadik helyért rendezett találkozón viszont a nagykanizsaiak győztek a házigazda horvát RK Koprivnica-NOA ellen 28-23-ra. A kupa gólkirályi címét Kovacsics Ferenc szerezte meg 22 találattal.- Összességében és tömören azt mondha-tom, hogy a felkészülésünk jól sikerült és vár-juk is már a rajtot – fogalmazott a pénteki meccsre hangolódva Csalló. - A keretünkben nagy változás nem történt, Kozics Attila sze-mélyében egy játékost igazoltunk a Rinya-menti KC együtteséből. A célkitűzésünk rop-pant egyértelmű, bár azért kivitelezni bizto-san nem lesz egyszerű, tehát szeretnénk helyezésünket megtartani, ennek jegyében készültünk is hatványozottan...Az első hely megtartása mindig is komoly feladat - bármilyen szinten -, ezúttal sem lesz ez bizonyára másként. POLGÁR LászlóJöhet a második etaphazai pályánSzombatonKovács György (sötét szerelésben) és csapattársai szombaton hazai közönségnek is bemutatkozhatnak az FC Nagykanizsa előkészületi meccsén (Fotó: Gergely Szilárd)A megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Horváth-Méh Kis-kanizsai Sáskák SE együt-tese is már a felkészülési időszaka közepén jár és közben játssza is teszt-meccseit.A Kiskanizsa előbb Zala-egerszegen a megye ket-tes Legenda Sport-Böde SE ellen mérkőzött és 2-1-re győzött (a kiskanizsai gólokat Németh Richárd és Dolmányos Márk szerez-ték), majd múlt szomba-ton Mutter Attila legénysé-ge a Vittman Ádám irányí-totta megyei II. osztályú Znet-Telekom Becsehely SE-vel szemben lépett pályára az Olajbányász-sporttelep műfüvesén. A Sáska 2-1-es félidő után 5-2-re nyert, a kiskanizsai-ak találatait Lukács István (2), Fábián Sándor, László Roland, valamint Ötvös László szerezték.A góllövők közé feliratko-zó Fábián Sándor a megye egyes Zalakomártól érkez-het a Kiskanizsához, átiga-zolását intézik.is munkábanA megyések
Nagy küzdelmet és döntetlent hozott a Nagykanizsai Teke SE legutóbbi hazai bajnoki mérkőzése az NB II Dél-nyugati csoportjának 14. fordulójában.A kanizsai tekézők a hatodik helyen álló Thermalpark-Szentgott-hárdi VSE-t fogadták az elmúlt hét-végén és 4:4-et játszottak úgy, hogy a dél-zalaiak csapatpontjait Gyuró-kovics Arnold és Magyar Zoltán jegyezték. A kanizsaiak ezzel marad-tak a tabella harmadik helyén és a tavaszi szezonban így a listavezető Perenye TK-tól elszenvedett 5:3-as vereség, valamint a TK Resznek elle-ni 7:1-es siker után immár döntet-lenje is van a csapatnak.A bő egy hét múlva folytatódó bajnokság tizenötödik körében iga-zi rangadó vár a nagykanizsaiakra, hiszen a második helyen álló Lová-szi Bányász SK-t fogadják. P.L.22 | KANIZSA újságsportA mérkőzés előtt még a tabellán harmadik Kanizsai Vadmacskák SE női amatőr NB I-es kosárlabda együttese az akkor még előtte álló Atomerőmű KSC Szekszárd II csapatát fogadta.Kanizsai Vadmacskák SE (2.) - Atomerőmű KSCsc SzEKszárd ii (3.) 74-61 (15-23, 19-17, 20-11, 20-10)Amatőr NB I-es női kosárlabda-mér-kőzés, 14. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Szalai Zs., Németh S.Kanizsa: Fuisz 20/3, Baa 28, Zsámár P. 3, Bánhegyi B. 6, Budai 12. Csere: Horváth L. 2, Füredi 1, Csuha 2, Bán-hegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.A vendégek kezdték jobban a találko-zót és a KVSE védekezésben elkövetett hibáit kíméletlenül kihasználva el is lép-tek tizenöt ponttal, melyet idővel azért a hazaiak csökkentettek. A második tíz percben már felváltva estek a kosarak, Fuisz Viktória és Baa Dominika pontjai-val igyekeztek is zárkózni, de a negyed végén is maradt még a szekszárdi előny.Nagyszünet után a hazaiak védeke-zést váltottak és ennek meg is lett az eredménye, lévén az agresszívabb játékból gyors kosarakat értek el. Sike-rült is a kanizsaiaknak a hátrányukat ledolgozni, mi több, a meccs 30. per-cében már náluk is volt az előny. Az utol-só játékrészben továbbra is jól védekez-tek Gábor Erzsébet tanítványai, a táma-dójátékuk is javult, így a végig küzdel-mes, szoros meccsen a végjátékban fokozatosan növelve előnyét aratott fontos sikert a Vadmacskák.- Az első félidő gyengébb teljesítmé-nye után a második húsz percben a játék minden elemében feljavultunk és cseréltünk helyet a tabellán a szekszárdi csapattal, vagyis győzelmünkkel a tabella második helyét foglaljuk el – értékelt a kanizsaiak trénere, Gábor Erzsébet.A találkozón a legeredményesebb nagykanizsai kosaras Baa Dominika volt, aki ebben a szezonban pontjai alapján az egyik húzóembere a KVSE-nek. Néhány hete a megye legjobb utánpótláskorú női kosárlabdázójának választották a 2004-es születésű spor-tolót, aki az elmúlt esztendő végén az olimpiai reménységek válogatott torná-ján is bizonyított a magyar csapat színe-iben, egyre érettebb játékot nyújtva.- Második osztályos koromban kezd-tem el a kosárlabdát, és örülök, ha a csa-pat hasznára lehetek – fogalmazott sze-rényen az ifjú kosárlabdázó. - Idővel sze-retnék az NB I A csoportjában is megha-tározó játékos lenni és a felnőtt váloga-tottban is szerepelni. Addig persze még rengeteget kell dolgozni és ebbe az is beletartozik, hogy most is a Vadmacs-káknál a csapat eredményessége a fő cél, az egyéni ambíciók mondhatni másodlagosak. A sport mellett aztán ott van még a tanulás is, a Mezőben vagyok kilencedikes, a kettőt összeegyeztetni időnként nem egyszerű, de igyekszem megbirkózni a feladattal.- Dominika tehetséges és jó képessé-gű kosárlabdázónk, aki időnként talán kicsit fáradtabb, hiszen a felnőtt és kadet együttesünkben is egyszerre bizonyíthat – mondta el felfedezője és edzője, Gábor Erzsébet. - Számos hely-zetre kell tehát koncentrálnia, képessé-gei ugyanakkor vitathatatlanok, mivel gyorsaság, reflexek, akarat terén kiemelkedőt nyújt és a labdával is jól bánik, legyen szó labdabiztosságról, vagy éppen labdaszerzésről. Régen volt ilyen játékosunk, ha fejlődése töretlen lesz és fejben is összeszedett tud marad-ni, tényleg sokra viheti, akár a legmaga-sabb szinten is. POLGÁR LászlóGábor Erzsébet, a KVSE edzője joggal lehet büszke, Baa Dominika egyre érettebb játékkal rukkol előa tabellánUgrásNégy új játékossalRajtolt a magyar ülőröplabda bajnokság, melynek első fordu-lóját Vácon rendezték - több más együttes mellett a Nagykani-zsai Mozgássérültek Hamburger SE ülőröplabda csapatával.Az első körben a kanizsaiak három mérkőzést játszottak. A nagykanizsai együttes a Kurucz Lajosné, Melles Lívia, Majo-ros Szilárd, Kurucz Csaba, Kardos Ferenc, Varga István, Balogh Imre összetételű kerettel kelt útra.- Csapatunkban négy új játékos is szerepelt és a rutintalanság miatt vesztettük el találkozóinkat – fogalmazott Balogh Imre játékos-edző. - Az ülőröplabda érintéseit is csak sok gyakorlás-sal lehet elsajátítani, melyhez idő szükséges. Nem vagyunk azonban elkeseredve, biztos vagyok abban, hogy az elkövetke-zendő időszakban jócskán tudunk majd javítani eredményso-runkon.Kanizsai eredmények: Mozdulj SE Vác – Hamburger SE Nagy-kanizsa 3:0, MTK - Nagykanizsa 3:0, Nagykanizsa - Kistext Buda-pest 0:3 P.L.a legutóbbi meccsükönDöntetlen
2020. 02. 14. | 23sportA későbbi győztestől kapott kiA debreceni 64. Bocskai István nemzetközi ökölvívó-emlékverse-nyen öklözhetett a Kanizsa Box Klub színeiben Benkő László is, akinek Debrecenben három meccs jutott 75 kg-ban.A kanizsai klub igazoltjaként 2014 decemberében már felnőtt magyar bajnoki címet is szerzett Benkő harminc ország kétszáznál is több bokszolójával közösen alkotta a mezőnyt a Hajdú-Bihar megyei boksz-seregszemlén.- Laci a 75 kg első fordulójában osztrák ellenféllel kezdett a 32 között és egy nagyon jó meccsen tudott győzni 5:0-ra – fogalmazott a sportoló kanizsai edzője, Tóth László. - A legjobb tizenhat között moldáv sráccal lépett szorítóba és bizony az első menet nem a leg-jobban alakult neki, viszont a másodikban nagyon feljöttünk. A harmadikban aztán Laci úgy fejen találta, hogy abból már nem is tudott kijönni ellenfele, három-szor is számoltak rá és az utolsónál le is léptette a vezetőbíró, döntő fölénnyel a versenyzőnk javára írva a meccset. A negyeddöntő-ben a francia Victor Yoka követ-kezett, aki a 2016-os olimpiai baj-nok Tony Yoka testvére. Szoros meccset vívott vele Benkő, viszont pontozással végül nyert a súlycso-port későbbi győztese, Yoka. Talán hozhattuk volna mi is az összecsa-pást, de el kell ismernünk, ez a francia öklöző egy nagyon jó bunyós, mi pedig elkönyvelhet-tünk Lacinak egy ötödik helyezést.Szombatra születésnapi dartsA Free Hill Darts Club február 15-én, szombaton immár egy esz-tendős fennállást ünnepli és ennek apropóján szerveznek ver-senyt Birthday Darts Open elne-vezéssel, melyre a régió legjobb játékosait várják. A program 16 órakor kezdődik az FHDC Csenge-ry utcai termében.Bizonyára többeknek erre a ver-senyre jó felkészülés volt a Free Hill Darts League, tehát a városi baj-nokság második fordulója, melyre az elsőhöz hasonlóan is csaknem negyvenen neveztek. Az egyenes kieséses szakaszban 16 versenyző folytatta a részvételt, ugyanakkor immár a főtáblára nem jutóknak is lehetőséget biztosítottak játékuk további tökéletesítésére, a nagy sikert hozó Lucky Loser verseny keretében.A második kör főtábláján leg-utóbb is nagy csaták folytak és a győzelmet végül a lehetséges leg-szorosabb mérkőzésen Parély József szerezte meg Bíró Péter, valamint Horváth Balázs előtt. A Lucky Loser versenyen Skriba Szabolcs győzött Budai Barna-bás ellen. A liga február 21-én, pénteken folytatódik, előtte azon-ban még e hétvégén - amint azt írtuk - születésnapoznak a dartso-sok.A hétvégi rangadó sok mindenről dönthetKét biztos győzelemmel folytat-ta a bajnokságot, egyben melegí-tett a csoportja rangadójára a Kanizsa Vízilabda OB I B-s listave-zető férfi vízilabda együttese. Ludányi Kadosa tanítványai a fővárosi Oázis SC-t hazai környe-zetben, a HVSC-t pedig Hódmező-vásárhelyen múlták felül.A Kanizsa Vízilabda az Oázis SC ellen kezdte a másodosztályú baj-nokság alapszakaszának második felvonását és biztosan győzött 22-5-re úgy, hogy a negyedik negyedet a kanizsai uszodában egy 9-0-s etappal teljesítették. A dél-zalaiaktól a legeredménye-sebb pólós Salamon Attila volt, aki ötször köszönt be az ellenfél csapatának.- Kötelező győzelmet arattunk, sikerült ott folytatnunk a bajnoki pontvadászatot, ahol abbahagy-tuk, sőt talán még egy lapáttal sike-rült is rátennünk – értékelt Ludányi a nagykanizsai találkozót követően.A kanizsaiak a 12. fordulóban aztán Hódmezővásárhelyre voltak hivatalosak, ahol kezdetben a HVSC megdolgoztatta őket, a har-madik és utolsó felvonás azonban már jobban sikerült a dél-zalaiak számára, akik 17-10-re győztek - ezzel vezető helyüket meg is tar-tották a DVSE előtt. Dobay Ger-gely, Rábavölgyi Zsombor, Sala-mon Attila, valamint Szilvasán Patrik egyaránt három gólig jutott és szükség is van minden találatra – pontosabban hiába a „brutális”, plusz 135-ös gólkülönbség -, hiszen február 15-én, szombaton Debrecenben fejben is nagyon ott kell lenni, lévén a Hajdúságban az 1 ponttal a Kanizsa Vízilabda mögött álló Debreceni VSE fogad-ja Ludányi Kadosa legénységét. Egy igazi rangadó következik tehát, mely több kérdésre is választ adhat a továbbiakat illetően.Somogyban zártak másodikkéntA Somogy megyei női utánpót-lás futsal tornára nevezhetett az elmúlt hetekben a Ziccer NLSE U16-os csapata.A szövetségi szinten az utóbbi időszakban, években megrende-zett versengésre a kanizsai Ziccer idén kilenc másik együttes társa-ságában jelentkezett – egyedüli zalaiként a somogyi sorozatra. A küzdelmek két hétvégén át zajlot-tak Balatonbogláron. A nagykani-zsaiak kilenc mérkőzést játszot-tak, azokból nyolcat megnyertek, mindössze egyet veszítettek. Ezzel az eredménysorral a Kapos-fői KISKE mögött a tabella máso-dik helyén végeztek.Az oldalt összeállította: POLGÁR LászlóA városi darts bajnokság második fordulójában sem volt alacsony az indulók létszámaA Ziccer NLSE csapata ezüstéremmel térhetett haza a balatonboglári futsal bajnokságrólSportsorokBenkő László (jobbról) értékes helyezést szerzett Debrecenben a KBKkbk-nak
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKIsmerősei tudják az esz-teregnyei Végh Imréné Marikáról, hogy nemcsak szeret, hanem tud is sütni-főzni. Éppen ezért hívta meg egykori tanárnője, Eta néni a Nyugdíjas Pedagó-gus Klub foglalkozására. Arra kérték Marikát, avassa be őket a tortakészítés rej-telmeibe, mutasson nekik olyan trükköket, amelyek-kel meglephetik majd a családjukat. Mindennapos teendői mellett Marika állandóan kísérletezik, és most már az 5. osztályos Lina unokája is segít neki a konyhában. Különösen – ahogy ők nevezik –, a „réte-sezésben” állandó partnere a mamájának. A csokoládés és VAníLIás torta hozzávalói a tésztához: 9 db tojás, 45 dkg liszt, 36 dkg kristálycukor, 1,5 dl hideg víz, 1 kávéskanál szódapor, 3 dkg, azaz 1 evő-kanál emulgáló, állomány-javító paszta.A tortához kétféle krémet készítünk:A főzött csokikrém hozzávalói:2 dl tejszín, 20 dkg étcsoko-ládé, 15 dkg kristálycukor, 25 dkg vaj.Elkészítése:A tejszínt, az étcsokolá-dét és a kristálycukrot fel-főzzük, a vajat habosra keverjük. Miután a csokis massza kihűlt, a kettőt összekeverjük.A VAníLIAkrémhozzávalói:2 dl hideg tej, 1 csomag, főzés nélkül készíthető vanília pudingpor, 0,5 dl növényi tejszín, 1 csomag vaníliás cukor. Ha joghurtos krémet szeretnénk készíteni, akkor tej helyett gyümölcsjog-hurtot használjunk. Elkészítése: A tejjel kikeverjük a pudingport, a vaníliás cuk-rot, majd összekeverjük a kemény habbá felvert tej-színnel.Először megsütjük a 3 db gáztepsi méretű piskótala-pot úgy, hogy a hozzávaló-kat nem külön-külön verjük fel, hanem egyszerre. Az összetevőket beleöntjük egy tálba, és lassú fokozat-ra állítva a robotgépünket összekeverjük az alapanya-gokat. Az állományjavító pasztától gyorsan meg-emelkedik a nyers tésztánk, amit háromfelé osztva 180 fokos sütőben 8-10 perc alatt, ujjnyi vastagságú lapokra megsütünk. Ha kakaós, vagy diós tortát szeretnénk készíteni, akkor 2 kanállal kevesebb liszthez ugyanannyi kakaót, vagy diót veszünk. A tortánkat nem kell kettévágni, úgy is megtölthetjük a krémmel, hogy az egyik fele fehér, a másik pedig barna lesz. A süti tetejét is bevonhatjuk kétféle csokival. Az egyiket fehér, a másikat pedig étcsokoládéval, amit a ked-vünkre tovább díszíthe-tünk. Felszeletelés közben nem töredezik meg a csoki-máz, ha előtte forró vízbe mártjuk a kést.BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaVégh Imréné a tortakészítés rejtelmeibe avatta be a nyugdíjas pedagógusokat(Fotó: Kanizsa)titkaiMarika tortájánakHIRDETÉS
XXXII. ÉVF. 7. SZÁm, 2020. február 21.Fotó: Jancsi Lászlóa kompromisszum?Megszülethet3. oldalRajta- ütésProstituáltakat futtató banda tagjait tartóztatták le KanizsánÜresen áll az ikonikus épület, melynek állapota hónapról hónapra romlik4. oldalKörképDrágulást és áresést is tartogat az ingatlanpiac 2020-ra 12-13. oldalFotó: Jancsi LászlóFotó: Horváth ZoltánjövőjeA Kiskastély5. oldalKözeledtek az álláspontok: választhatnak alpolgármestert, de lapzártánkkor még nem volt megegyezés
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTTizenegyedik alkalommal várták a házasságkötés előtt állókat a kanizsai esküvőkiállításra. A múlt szombati rendezvényen a párok mindent megtalálhattak ahhoz, hogy a nagy nap igazán fantasztikus legyen. A helyiek mellett a fővárosból, Kaposvárról, Keszthelyről és még Horvátországból is érkeztek házasságkötéshez, lako-dalomhoz kapcsolódó szolgáltatók, kereskedők. Bár a látogató száma évről évre csökken, a kanizsai még min-dig az egyik legsikeresebb esküvőkiállítás a régióban. A koronavírus nem, de a csalók már megjelentek Magyarországon. Az Egészségügyi Világszervezet nevében telefonon próbálnak pénzt kicsalni jóhiszemű emberektől, figyelmeztet a rendőrség. A hívások során egy gépinek tűnő hang a világszervezet nevében tájékoztat az új koronavírusról, majd felkínálja, hogy az egyes gomb lenyomá-sával, bizonyos összeg ellenében megrendelhető egy „megfelelő védettséget nyújtó maszk- és fertőtlenítőszer” csomag. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a járvánnyal kap-csolatban csak hivatalos szervektől szabad tájékoztatást elfogadni, tájékozódni példá-ul a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEFehér szépségVirágzik a tavaszi tőzike a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, egy Gyékényes közeli erdőben. Még mindig kevesen tudják, hogy a növény védett, eszmei értéke ötezer forint. Érdemes azonban vigyázni vele, mert amilyen szép, legalább annyira mérgező is.11IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Gergely SzilárdFotó: mti/Varga GyörgyFotó: Kanizsa
közélet 2020. 02. 21. | 3Az országos sajtó figyel-mét is felkeltette a kanizsai alpolgármesteri patthely-zet. Egy nemrégiben meg-jelent cikkben azt írták: az Éljen VárosuNk! Egyesület kilátásba helyezte a köz-gyűléstől a polgármesterre ruházott jogok megvoná-sát. Az erre reagáló sajtótá-jékoztatón Bizzer András frakcióvezető egyebek mellett elmondta: a fenye-getésbe bújtatott arányta-lan javaslatok nem lehet-nek a megegyezés alapjai, ezért a Fidesz-frakció várja a megfelelő ajánlatot. Pár nappal később le is ültek tárgyalni a felek – s ahogy azt már Balogh László nyilatkozta lapunknak –, az egyeztetések után az Éljen VárosuNk! Egye-sület egy, az eddi-gieknél sokkal ará-nyosabb és komplexebb ajánlatot tett. – Február 17-én valóban tárgyaltunk, ismertettük az álláspontunkat. Megol-dás nem született, de elin-dult egy olyan folyamat, amelyre mindkét félnek szüksége van. Én nem tar-tom illőnek, hogy elmond-jam a tárgyalás részleteit, de a mi felvetésünk lénye-ge, hogy két alpolgármes-tert kellene választani, egyet az ÉVE-frakcióból, egyet pedig a Fidesz–KDNP-ből. Emellett fon-tosnak tartjuk, hogy a bizottsági struktúra job-ban tükrözze a választás 8-7-es, döntetlen-közeli eredményét. A jelenlegi állapot egy törvénysérté-ses mulasztás, s örülök, hogy belátta az ÉVE-frak-ció, hogy ezen változtatni kell – tette hozzá Nagyka-nizsa polgármestere. Az ÉVE-frakció kedden sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra a polgár-mesterrel már korábban közölt javaslatát, valamint azt is elmondták, a Fidesz elképzelését nem fogadják el. Az ÉVE koncepciója sze-rint a Fidesz-KDNP egy főállású, arra alkalmas alpolgármestert adhat, míg az ÉVE az egy főállású mellett egy társadalmi megbízatásút is delegálna. Fodor Csaba kiemelte: képviselőik egyetér-tettek abban, hogy a mulasz-tásos törvény-sértés állapota árt a városnak.– Hajlandók vagyunk a bizottsági elnöki helyeket és a bizottsági tagságokat újraosztani, a tanácsnoki rendszert átalakítani – nem meg-szűntetni -, a markáns többségünk megőrzése mellett. A polgármesteri hatáskörökből is jelentős számút a polgármesternél hagynánk, ám abban meg kell állapodni, hogy a hatáskörök közül melyek maradnak a polgármes-ternél, s melyek kerülnek az alpolgármesterekhez. Ha ezt, a mondhatni baráti ajánlatunkat nem fogadja el a Fidesz, akkor a tör-vénytelen állapot felszá-molása érdekében meg-szavazunk egy, a polgár-mester által beterjesztett, általunk alkalmasnak tar-tott alpolgármestert. Így egy alpolgármestere len-ne a városnak, de a köz-gyűlés a polgármes-terre delegált összes jogkört megvonná és a többségünkkel működő bizott-ságokba utalná át. Mindemellett megszűnne az a konstruktivitás, amit eddig tanúsítottunk a Fidesz-frakció és a polgár-mester irányába. Akár napi egyeztetéseken is részt vettünk, ezt ritkítanánk, s a találkozásaink leszűkül-nének a bizottsági ülések-re és a közgyűlésekre. Ezt is mérlegelnie kell a pol-gármesternek, mikor meg-hozza a döntését – hang-súlyozta az Éljen Váro-suNk! Egyesület frakcióve-zetője. - Fontosnak tartom azt is elmondani, hogy a Fidesz folyamatosan torz arányokról beszél, megté-vesztve ezzel az embere-ket. A közgyűlés 14 képvi-selői helyéből a Fidesznek 6, egyesületünknek 8 helye van. A mi javasla-tunk nagyon tisztességes ahhoz képest, hogy a Fidesz nulla alpolgármes-teri és bizottsági elnöki posztot biztosított az egyesületünk mögött álló ellenzéki pártoknak a 2014-es választásokat követően, holott ezek a pártok együtt mintegy 54 százalékot értek el.Jelen állás szerint továbbra is vita tárgyát képezi a két fél között a tár-sadalmi megbízatású alpolgármester szerepé-nek, személyének elfoga-dása, a bizottsági elnökök aránya, valamint a tanács-noki rendszer fennmara-dása. – A mi javaslatunk szerint a tanácsnoki rendszert tel-jesen meg kell szüntetni, helyette két alpolgármes-tert kellene választani, egyet az ÉVE-frakcióból, egyet pedig a Fidesz–KDNP-ből – mondta Bizzer András, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője. – Úgy gon-doljuk, az öt bizottság élé-re három elnököt adhatna az ÉVE-frakció, kettőt pedig a Fidesz–KDNP, míg a bizottsági helyek – amen�-nyiben kilenc fős bizottsá-gok maradnak – aránya 5-4 lenne az ÉVE-frakció javára. Mindez azt jelentené, hogy minden fórumon az Éljen Váro-suNk! Egyesü-let képviselői lennének többség-ben, ugyanakkor ez az általunk javasolt elosztás jobban tükrözné a tavalyi önkormányzati választá-sok eredményét, amelyen közel azonos számú szava-zatot kapott mindkét cso-port.MIKÓ-BARÁTH Györgykompromisszum?Megszülethet aJöjjJJön el és beszélgessünk! Médiaház közönségtalálkozó közéleti vendégekkel:február 24. 19 óra, Honvéd Kaszinó. Várjuk önöket!A napokban ismét tárgyalóasztalhoz ült az éve és a Fidesz–kdnP frakciója, hogy döntsenek az alpolgármester vagy alpolgármesterek személyéről, valamint a bizottsági struktúráról. Az Éljen VárosuNk! Egyesület új javaslatot tett, ennek köszönhetően közeledtek is az álláspontok, de – bár egyes médiumok ezt már tényként közölték – megegyezés továbbra sincs.Fotó: Jancsi László
4 | KANIZSA újságAktuálisISAz eklektikus épületet Krausz Mária építtette nyaraló lakóháznak 1874-ben. 1941-től – akkori tulajdonosáról elnevez-ve – Lázár villának hívták 1952-ig, az államosí-tásig. A város 1996-ban felújíttatta, ’97-től pedig – nagy sikerrel – városi galériaként működött. A ma ismert, Kiskastély elnevezést is ekkor, 23 éve kapta az Erzsébet tér szom-szédságában lévő gyönyörű kúria. – Az épület állapotának komoly romlása nagyjából két és fél éve kezdődött, néhány helyen beázott – idézte fel Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója –, majd ezt követően szakemberek felülvizsgálták, s meg-állapították, hogy könnyező gomba van a tetőtérben, a tetőtéri gerendákban. A problé-mát azonnal meg kellett oldani, amit az önkor-mányzat meg is tett. A munkálatok során a tetőszerkezet azonban újabb sérülést szenve-dett: ezt a gombafajt ugyanis csak ége-téssel vagy kivágással lehet kiirtani, esetünkben pedig az utóbbi módszerrel távolították el. A kialakult helyzet miatt 2017-ben az épületből ki kellett költöztet-nünk a festményeket, műtárgya-kat. A Magyar Plakát Házban van egy raktárunk, párátlanító berende-zéssel és megfelelő polcrendszerrel, ott tudjuk tárolni ezeket a nemzetközi viszonylat-ban is értékesnek számító képeket. Nagyon fontos kiállítóhelye volt a Kiskastély a Thúry György Múzeumnak, hiszen Sass-Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet, valamint Z. Soós István festőművészek alkotásait is itt láthatták az érdeklődők. Úgy gon-dolom, nemcsak mi, hanem egész Kani-zsa várja, hogy megújuljon a Kiskastély, és a kiállítóterek ismét teljes pompájukban állja-nak az érdeklődők rendelkezésére.Károlyi Attila (Éljen VárosuNk!) hét témában interpellált a januári közgyűlésen, egyebek mel-lett a Kiskastély-ügyéről kérdezett. Az önkor-mányzati képviselő szerint a ’96-os felújítási mun-ka minőségét jól jelzi, hogy alig 20 évvel később már újabb rekonstrukcióra szorul az épület. – Az akkori polgármester – Cseresnyés Péter – már 2013-ban kijelentette, hogy az épület katasztrofális állapotban van. Azóta eltelt 7 év, de a kijelentés ellenére nem történt semmi. Az akkori fideszes önkormányzat sem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Úgy gondolom, Kanizsának kevés olyan értéke van, mint a Kis-kastély, valamint Z. Soós István, Sass-Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet páratlan alkotá-sai. Ezért az Éljen VárosuNk! Egyesület úgy döntött, ha törik, ha szakad, megoldjuk ezt a problémát, sőt kezdeményeztük, hogy a Vas-emberházban lévő, mintegy 300 méteres bemutatótermet is visszakapjuk. Ezt jelenleg a nyugdíjfolyósító igazgatóság irattárnak hasz-nálja, ami véleményem szerint felháborító. Az épület felújítására lehetőséget adhat egy határon átívelő, interreges projekt. A város a hlebinei naiv festőművészeti teleppel közösen pályázott több mint 250 millió forintra.– A döntés-előkészítés utolsó fázisába érke-zett a pályázat, bízunk abban, hogy két héten belül megtudjuk az ered-ményt, ami reméljük pozitív lesz – hangsúlyozta Czirákiné Pakulár Judit, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügy-vezetője. – A Kiskastélyban olyan galériát sze-retnénk kialakítani, ahol lenne egy állandó kiállítás a már említett képekből, a horvát naiv festészet képviselői pedig időszaki kiállításo-kon mutatkoznának be. Balogh László személyesen is meggyőző-dött a horvát partner abszolút elkötelezettsé-géről, hiszen többször is egyeztetett a projekt határon túli képviselőivel. Ugyanakkor a pol-gármester azt mondta: nem ezen a pályázaton múlik a Kiskastély jövője. – Akárhogy is alakul, a Kiskastély nem maradhat így. A már említett Sass, Sass-Brun-ner és a Z. Soós hagyaték mellett nagyon fon-tos számunkra, hogy Kustár Zsuzsa és Szeke-res Emil munkái is otthont kapjanak ebben az ikonikus épületben. Egyébként a Thúry György Múzeum birtokában mintegy ezer kiváló, értékes alkotás van, ezt sokan nem is tudják, erre is büszke lehet Kanizsa. A megoldás a végtelenségig nem húzódhat. Amennyiben a pályázat nem nyer, a városnak akkor is kötelessé-ge ezt a problémát kezelni. S azt mindenkép-pen kijelenthetem, hogy többen is azon dol-gozunk, hogy megoldódjék a kialakult hely-zet. MIKÓ-BARÁTH György146 évnyi Legutóbb 2017 nyarán számolt be a Kanizsa TV arról, hogy elkezdődhet a Kiskastély felújítása. A renoválás azonban csak terv maradt, az ikonikus épület állapota pedig azóta is hónapról hónapra tovább romlik. A mostani városvezetés elkötelezett a helyreállítás mellett, amihez egy közös, horvát-magyar pályázat nyújthat anyagi fedezetet.Utolsó óráiban jár kanizsai történelem...!Fotó: Horváth Zoltán
2020. 02. 21. | 5szirénaA Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosz-tály Bűnszervezetek Elleni Osztálya bűnszervezetben elkövetett emberkereske-delem és más bűncselek-mények miatt folytat nyo-mozást H. Imre és társai ellen. A férfi által 2016 óta irá-nyított bűnözői csoport Németor-szágba és Svájcba szállított ki lányo-kat, akiket különbö-ző módon tisztes-séges munkával hitegettek. A nők tudta nélkül koráb-ban egymás között adták-vették őket, majd megszervez-ték Nürnbergbe, illetve Bernbe utaz-tatásukat.Külföldön bordélyhá-zakban dolgoztatták a lányokat, a banda „kihelye-zett” tagja 24 órában fel-ügyelte őket, a bevételü-ket részben, de sokszor tel-jes egészében elvette tőlük. Ha a kuncsaftoktól panasz érkezett egy prosti-tuáltra, akkor őt a szerve-zet vezetője megverte. Ha a bordélyház internetes oldalára érkezett negatív komment a szolgáltatá-sokkal kapcsolatban, akkor az összes lányt bántalmaz-ta.A nyomozói felderítő munka folyamán számos tanút hallgattak ki, adato-kat, bizonyítékokat gyűj-töttek és beazonosították a bűnszervezet vezetőjét és további három tagját. A magyar rendőrök széles-körű nemzetközi együtt-működést folytattak német, illetve svájci kollé-gáikkal. Megállapították, hogy a bűnözői csoport-ban mindenkinek megvolt a maga feladata. Volt, aki az utaztatásért felelt, míg más a lányok felügyeletét látta el. A prostituáltaktól elvett bevételből a banda tagjai saját életvitelüket fedezték.A KR NNI nyomozói a KR Bevetést Támogató Osz-tály munkatársaival közö-sen – a banda felszámolá-sára – hétfőn hajnalban összehangolt bűnügyi akciót szerveztek Nagyka-nizsára. Ennek alkalmával a rendőrök elfogták a bűn-szervezet vezetőjét, az 50 éves H. Imrét, valamint a csoport másik két tagját, a 33 éves A. Józsefet és a 28 éves O. Líviát, majd kuta-tásokat tartottak otthona-ikban. A nyomozók mobil-telefonokat, informatikai eszközöket, feljegyzése-ket, nagy mennyiségű készpénzt és ékszereket, továbbá egy nagy értékű autót foglaltak le, és zár alá vettek három ingatlant. A KR NNI Bűnszerveze-tek Elleni Főosztályának nyomozói a bűnözői cso-port három elfogott tagját gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették őket és indítványoz-ták letartóztatásukat. A negyedik bandatag szö-késben van, őt még keresik a rendőrök.police.huA prostituáltakat futtató banda tagjai egyszerűen megverték a lányokat, ha a kuncsaftok panaszkodtak rájuk. Állandó felügyelet alatt tartották őket, a pénzüket pedig elvették.A rendőrök a bűnszervezetre a Kaán Károly utcában csaptak le(Fotó: Gergely Szilárd)a rendőrökFotók: police.huszámoltak felBűnszervezetet
6 | KANIZSA újságönkNKormányZAtHosszan tartó súlyos betegségben elhunytKereskai István(1942-2020),a város rendszerváltozás utáni első polgármestere.Kereskai Istvánnak jelentős szerepe volt az átmenet levezénylésében, a konfrontáció helyett mindig a kooperációt kereste, életpályája pedig példa arra, hogy szorgalommal, lokálpatrióta elkötelezettséggel, folyamatos tanulással valós értelmiségi életet lehet élni. Polgármestersége alatt több jelentős fejlesztés is megvalósult, például Kiskanizsa és a Katonarét csatornázása, a kórházi rekonstrukció első üteme és egy új telefonközpont kialakítása.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános ver-senytárgyaláson mezőgazdasági művelés céljára, 4 év időtartamra haszonbérbe adja a Nagykanizsa külterületi 052/28 hrsz-ú mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő ingatlana ingatlan-nyilvántartásban c) alrészlettel jelölt 9,9699 ha szántó művelési ágban, valamint f) alrészlettel jelölt 2,5262 ha szántó művelési ágban nyilvántartott részeit.Kikiáltási ár: 7,00,-Ft + ÁFA/m2/évA versenytárgyalás időpontja: 2020. február 27. (csütörtök) 9:00 óraNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános ver-senytárgyaláson mezőgazdasági művelés céljára, 2022. december 31. napjáig tartó időtartamra haszonbérbe adja a Nagykanizsa kül-területi 0143/22 hrsz-ú mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő 2,2184 ha alapterületű, szántó művelési ágban nyilvántar-tott ingatlanát.Kikiáltási ár: 5,00,-Ft + ÁFA/m2/évA versenytárgyalás időpontja: 2020. február 27. (csütörtök) 9:30 óraNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános ver-senytárgyaláson mezőgazdasági művelés céljára, 2022. december 31. napjáig tartó időtartamra haszonbérbe adja a Nagykanizsa kül-területi 0143/29 hrsz-ú mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő 1,0168 ha alapterületű, szántó művelési ágban nyilvántar-tott ingatlanát.Kikiáltási ár: 5,00,-Ft + ÁFA/m2/évA versenytárgyalás időpontja: 2020. február 27. (csütörtök) 10:00 óraNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános ver-senytárgyaláson mezőgazdasági művelés céljára, 2022. december 31. napjáig tartó időtartamra haszonbérbe adja a Nagykanizsa kül-területi 0160/17hrsz-ú mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő ingatlana ingatlan-nyilvántartásban a) alrészlettel jelölt 1,6195 ha szántó és út művelési ágban, valamint b) alrészlettel jelölt 1,2062 ha rét művelési ágban és c) alrészlettel jelölt 1,5245 ha szán-tó művelési ágban nyilvántartott, együttesen 4,3502 ha alapterüle-tű ingatlanát.Kikiáltási ár: 6,00,-Ft + ÁFA/m2/évA versenytárgyalás időpontja: 2020. február 27. (csütörtök) 10:30 óraVERSENYTÁRGY ALÁS – VERSENYTÁRGY ALÁSA versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaInformáció kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. iroda; Telefon munkaidőben: 20/849-2330, 20/849-2466Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő pedagógusokat.Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata – ha van ilyen), valamint az aranydiploma- várományosoktól a pályán töltött évek igazolásának másolatát is.A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) átvehetők.Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugállományú pedagógu-sokat, akik 50, 60, 65, 70, 75 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2020. március 1-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályára, hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 9.) vagy telefonon (+36 20 849 2334).DíszDIPlomához szükséges irATok:KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZNYILATKOZAT ÉS ADATLAP AZ ADÓBEVALLÁSHOZKITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉMEGHATALMAZÁS (amennyiben nem személyesen történik az ügyintézés)Kérjük, hozza MAgáVAl a köVETKEző dokuMENTumoKAT:MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (első alkalommal)ÖNÉLETRAJZEREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATANagykanizsa MJV ÖnkormányzataNyugdíjas Pedagógusok!Tisztelt
2020. 02. 21. | 7bemutatkozásKarácsony Károly gépészmér-nökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1995-től első munkahelyén, a General Electric Nagykanizsai Fényforrás Gyárában 10 évig dolgozott mér-nök-specialistaként. 2006-ban pályázta meg az uszoda ügyveze-tői állását, amivel az akkori köz-gyűlés egyhangú döntéssel, ellen-szavazat és tartózkodás nélkül őt bízta meg. Hét éven át irányította az uszodát, döntéseinek köszön-hetően csökkentek a város terhei annak ellenére, hogy a nyitvatar-tási idő meghosszabbodott, az igénybe vehető szolgáltatások köre bővült, valamint műszaki, technikai fejlesztések is megvaló-sultak. Karácsony Károly az elmúlt négy és fél évben a Kanizsai Dorottya Kórház műszaki vezetője volt.A Kanizsa Uszoda Kft. régi-új vezetője az eltelt másfél hónap-ban áttekintette az elmúlt idő-szakban történt helyi és törvényi változásokat. A jövőben törekszik az alacsonyabb költségszintű üzemvitel elérésére, a szolgáltatá-sok folyamatos bővítésére szem előtt tartva az állandó megújulást, hiszen a jelenlegi piaci környezet-ben csak így lehetséges hatéko-nyan szolgáltatni. Karácsony Károly nagy hangsúlyt szeretne fektetni a vendégbarát környezet kialakítására, a magas színvonalú kiszolgálásra és a maximális higié-niára. Úgy véli, a vendégekkel folytatott folyamatos kommuni-káció és a különböző visszajelzé-sek segítségével a szolgáltatást a lehetőségekhez mérten az igé-nyekhez kell igazítani, hiszen csak így növelhető hosszú távon a ven-dégszám, és egyben csökkenthe-tő a város terhe. Mindezek je-gyében már kétszer megrendez-ték a korábban nagy népszerű-ségnek örvendő szauna-show-t az uszodában. A látványos, fények-kel, zenével, illatokkal vegyített szertartást egy képzett szauna-mester bonyolította le.– Élettel szeretnénk megtölteni a fürdőt, hogy ne csak egy szimp-la uszoda várja a vendégeinket, hanem ennél jóval több. Gyer-mekprogramokat, rajzpályázato-kat, játszóházat, a strandra kon-certeket tervezünk – mondta az ügyvezető. – Sajnos a helyszűke komoly problémát jelent, a vízfe-lület a délutáni órákra zsúfolttá válik, a versenyuszodának teljes létjogosultsága van. Karácsony Károly azokat a fej-lesztéseket helyezi előtérbe, ame-lyek kevesebb pénzből valósítha-tóak meg, ugyanakkor jótékony hatásuk érezhető lesz a fürdőzők számára. A munkálatokat a well-ness részleg felújításával kezde-nék, mivel az általa, még 2008-ban üzembe állított berendezések jelentős mértékben elhasználód-tak. Erre a célra néhány millió forintos fejlesztési támogatást kértek az önkormányzattól. Ezen kívül kevésbé látványos, ám nél-külözhetetlen a gépészet külön-böző eszközeinek a cseréje is. Meghosszabbított nyitvatartással a nyáron ismét visszahozzák az éjszakai fürdőzés, a koncertek, a gitáros estek hangulatát. Újra megteremtik a megszűntetett babaúszás lehetőségét, hogy ne kelljen a szülőknek e miatt Csur-góra vagy Zalakarosba utazniuk. A tervek szerint vasárnaponként a picik ismét lubickolhatnak a meg-emelt vízhőmérsékletű tanme-dencében.A sportkörök, az úszó szakosztá-lyok, a vízilabdázók, a kajak-kenu-sok a vízfelület nagy részét ugyan elfoglalják, viszont a pályabeosz-tás a lakosság számára lehetővé teszi 2 sáv folyamatosan használa-tát a 25 m-es medencében, a levá-lasztott mélyvízi részben és a tan-medencében is. Gyakorlatilag a város úszni vágyó polgárainak naponta reggel 6-tól este 7 óráig 2 sáv áll a rendelkezésére. - Nyilvánvaló, a versenyuszoda megépítésével arányosan a strand befogadóképessége lecsökken, a zöldfelület kisebb lesz – tért rá az ügyvezető a jelen kérdéseire. – S hogy miként alakul a strand jövő-je, azt egyelőre nem lehet tudni, a versenyuszoda megvalósulásától függ minden. Karácsony Károly végül elmond-ta: mivel az elmúlt 3 esztendőben a belépőjegyek árában nem tör-tént változás, figyelembe véve a minimálbér emelkedését és kom-penzálva a város terheit, április 1-től 10-12 százalékos áremeléssel kell számolnia az uszoda szolgál-tatásait igénybe vevőknek.BAKONYI ErzsébetKarácsony Károly nagy hangsúlyt fektet a vendégbarát környezet kialakítására (Fotó: Jancsi László)a fürdőtÉlettel szeretné megtölteniA Kanizsa Újság hétről hétre jelentkező, új sorozatában a 2019 novemberében a közgyűlés által az önkormányzati cégek élére kinevezett új vezetőket mutatjuk be. A képviselők döntése szerint a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. ügyvezetője 2020. január 1-től Karácsony Károly.JöjjJJön el és beszélgessünk! Mé diaház közönségtalálkozó közéleti vendégekkel:február 24. 19 óra, Honvéd Kaszinó. Várjuk önöket!
8 | KANIZSA újságkultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontFebruár 21. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs SándorA részvétel DÍJTALAN!Február 21. (péntek) 17 óraÖRÖK HÁZSONGÁRD – KOLOZSVÁR ÉS SÍRKERTJEGránitz Miklós fotóművész kiállításaMegnyitja: Balogh László polgármester Megtekinthető március 19-ig az Ősze András galériában.Február 22. (szombat) 17 óraFARSANGI KEREKÍTŐ – JelmezversenyVezeti: Vajda Margit (06-30/616-0847) Belépődíj: 800 Ft/fő Regisztráció szükséges.Február 22. (szombat) 19 óraLehár Ferenc-Bodanzky Gábor Andor: LUXEMBURG GRÓFJA – nagyoperett két felvonásban (Pesti Művész Színház)Főbb szereplők: Csengeri Attila/Egyházi Géza, Fogarassy Bernadett, Faragó András/Harsányi Gábor, Kalocsai Zsuzsa/Sáfár Anikó, Czető Roland, Török Anna/Köllő Babett, Bor Viktor, Gyurity István; Karnagy: Bíró AttilaBelépődíj: I. hely 3 800 Ft, II. hely 3 200 Ft. A jegyek megvásá-rolhatók a HSMK jegypénztárában, valamint a jegy.hu weboldalon.Február 24. (hétfő) 17 óraCSÍRÁK ÉS FERMENTÁLT ÉLELMISZEREK – ÉLETSAVAK (VITAMINOK) PÓTLÁSA TERMÉSZETES ÚTONElőadó: Fülöp Zoltán (Ezerjófű Gyógynövénybolt)A belépés DÍJTALAN!Február 24. (hétfő) 19 óraSzínház – Bródy bérletJean-Marie Chevret: AMAZONOK – HÁROM ÉV MÚLVA – vígjáték (Rózsavölgyi Szalon)Játsszák: Náray Erika, Györgyi Anna, Auksz Éva, Ozsgyáni Mihály, Varga Ádám, Sztarenki PálBelépődíj: 4 000 FtFebruár 26. (szerda) 14.30 óraSzínház – Ifjúsági bérletVárkonyi Mátyás – Béres Attila: EGRI CSILLAGOK – Gárdonyi Géza halhatatlan regénye alapján (Szép Ernő Színház)Belépődíj: 2 500 Ft és 2 300 FtFebruár 26. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek - zenés, táncos, bábos foglalkozásVezeti: Vajda MargitJelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Február 27. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti: Vajda Margit (06-30/6160-847)Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalomMedgyASZAy HázFebruár 27. (csütörtök) 18.30 óraVILÁGJÁRÓ UTAZÓKIndonézia gyöngyszemei - Jáva és CelebeszGRUBER LÁSZLÓ vetítettképes előadásaVirtuális utazásunk során ellátogatunk a szigetvilág néhány gyöngyszeméhez, így a Bromo tűzhányó környékére, az Ijen vulkán kénbányáihoz, a „frissen kitört” Keludhoz, de útba ejtjük a monumentális Borobudurt és Brambanant is, megismerkedünk Celebesz szigetének karsztformái-val, és Torajaföld hagyományaival is.A belépés DÍJTALAN!ProgramajánlóFebr. 20-26. 16:00 SONIC, A SÜNDISZNÓ amerikai-japán filmFebr. 20-26. 18:00 A VAdoN HÍVÓ SZAVA amerikai kalandfilmFebr. 20-26. 18:15 úrIEMBereK amerikai akciófilmFebr. 20-26. 20:00 1917 angol-amerikai filmFebr. 20-26. 20:30 A vágyAK SZIgete amerikai krimiFebr. 22-23. 16:30 MANCS őrjárAT amerikai animációs filmFebr. 26. 18:00 Art-filmklub: A MENNyorSZágNAK Kell leNNIE francia-katari-német-kanadai-török-palesztin vígjátékfebruár 20- február 26. MűsoraAz új élet ígéreteA számos elismerésben részesült rendező, Elia Suleiman nem mindennapi vígjátéka az önazonosság-keresés komikus útját mutatja be. A Mennyországnak kell lennie című filmben Elia elmenekül Palesztinából egy másik hazát keresve, ám azt a Palesztinát találja meg újra és újra, amit a háta mögött hagyott. Az új élet ígérete a vígjátéki hibák sorához vezet: Elia bárhová is utazik Párizstól New Yorkig, valami mindig a hazájára emlékezteti. A film legfontosabb kérdése, hogy vajon hol van az a hely, amit igazán otthonunknak mondhatunk? A Mennyországnak kell lennie című vígjátékot nevezte Palesztina a 92. Oscar-gála legjobb idegen nyelvű film kategóriájába, a produkciót beválogatták a Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjába.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2020. 02. 21. | 9kultúraIdén is országos és nemzetközi hírnevű művészekkel, valamint a helyi kultúra értékes képviselőivel várja az érdeklődőket a Tavaszi Művészeti Fesztiválra a Kanizsai Kulturális Központ. A kéthetes rendezvénysorozat során lesz kiállítás, kötetbemutató, valamint számos zenei és színházi előadás is.Március 21-én nem csak csillagá-szati értelemben köszönt be a tavasz: aznap kezdődik a KKK évszakköszöntő fesztiválja is Nagykanizsán. A két héten át tartó műsorfolyamban négy, akár orszá-gos érdeklődésre is számot tartó előadás szerepel, valamint négy, a helyi kulturális élet képviselőinek teret, illetve bemutatkozási lehe-tőséget biztosító rendezvény.A fesztivált Kovács Lilian szob-rász- és festőművész kiállítása nyitja. A Nagykanizsán született, ma már Németországban élő Lili-anról legutóbb február elején írt lapunk annak kapcsán, hogy az alkotó tavaly ősszel részt vett a Firenzében megrendezett, nem-zetközi Florence Biennalén. Az Európa több nagyvárosát is meg-járt Kovács Lilian kerámiaszobrai-nak formavilága régi mesék tanul-ságait, ősi erők rezgéseit közvetí-tik, festményei pedig elemi erővel hatnak a szemlélő érzelmeire, ösz-töneire és gondolataira. A Tavaszi Művészeti Fesztiválon megnyíló tárlatát április 15-ig lehet majd megnézni a HSMK Ősze András Galériájában.Aki a kiállításmegnyitó után még nem akar hazamenni, nem marad program nélkül, hiszen még aznap este néptáncelőadás-nak ad otthont a színházterem. A Zalai Príma-díjas Zalagyöngye Táncegyüttes legújabb, Folyta-tódjék! című műsorában a zalai lakodalmak szokásait, külö-nösen a menyecsketánc utá-ni történéseket dolgozzák fel a táncosok, a környék népszokásain keresztül. Az esten közreműködik a Szik-rák Táncegyüttes és a Gyöngyszemek, valamint a Bojtár Népzenei Együttes is.Eifert János neve nem ismeret-len a fotózás iránt érdeklődőknek. Nagykanizsán ez hatványozottan igaz, hiszen a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett művész 2016 óta tiszteletbeli tag-ja a helyi fotóklubnak, és rendsze-res résztvevője a kanizsai tárlatok-nak. A hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert Eifert „a három T” – a tánc, a test és a ter-mészet fotósának vallja magát. Életének és sokoldalú munkássá-gának egy-egy szelete tárul fel abban a három kötetben, amelye-ket a kanizsai fesztiválon is megis-merhet a közönség a Széchenyi téri intézményben.A programsorozat március 24-én a Kanizsai Kamarazenei Műhely koncertjével folytatódik. Az előadók a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művé-szeti Iskola zene- és művésztaná-rai, akik olyan darabokat szólaltat-nak meg, amelyek különleges stí-lusban és nem szokványos hangszerösszeállításokra íródtak. Gitár, hegedű, szaxofon, zongora és ütőhangszer egyaránt felcsen-dül a Medgyaszay Ház színházter-mében.A Tavaszi Művészeti Fesztivál múzsái közül Thália sem marad ki: a színház legjavát három Kossuth-díjas művész hozza el a dél-zalai városba. A színészházaspár Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter az És Rómeó és Júlia című egyfelvo-násos darabban Shakespeare klasszikusát mutatja be úgy, ahogy eddig még nem láthattuk: ők ketten bújnak az összes szerep-lő bőrébe, testük pedig a díszlet, éppen ezért a Medgyaszay Ház színpadán minden szónak, moz-dulatnak és gesztusnak jelentősé-ge lesz – a katartikus élmény garantált.Március utolsó napján Eszenyi Enikő érkezik a HSMK-ba: A gyö-nyörben nincs középút című önál-ló estjén a békebeli orfeum és az irodalmi kabaré világa találkozik egy olyan produkcióban, amely-nek középpontjában a nő áll – vagy egy nő, sok nőből össze-gyúrva, holdudvarában a férfival – vagy egy férfival, sokból össze-gyúrva… A Vígszínház igazgató-jának előadásán tangók, sanzo-nok és operettek csendülnek fel, valamint olyan kortárs női írók munkái, mint Karafiáth Orsolya, illetve Rakovszky Zsuzsa. A zenei aláfestésről Darvas Ferenc zeneszerző, zongorista gondos-kodik.Az összművészeti seregszemle két zenés programmal ér véget. A Don Lázi Swingtet a 110 évvel ezelőtt született Grammy-díjas Louis Primára emlékezik április 2-ai koncertjén, nem is akármilyen közreműködőkkel: a swing és a boogie-woogie műfajában kiemelkedő énekesnő, Lara Fer-rari egyenesen Olaszországból érkezik, de a közönség találkozhat még Illényi Katicával és Náray Erikával is. Április 6-án pedig a Fischer Iván vezette Budapesti Fesztiválzenekar lép fel. Műsorá-ban John Stanley-, Corelli-, Vival-di-, Mozart- és Britten-művek sze-repelnek. Az együttes vendége lesz ezen az esten Kertész György gordonkaművész, és Szőke Zol-tán, aki kürtön játszik.A művészeti fesztivált egyéb-ként először 1993-ban rendezték meg, akkor még „Tavasz a kultúrá-ban – Kultúra a tavaszban cím-mel”. Az évről évre népszerűbb rendezvénysorozat 1998-ban iga-zi fesztivállá nőtte ki magát. Az első néhány évben minden a zene körül forgott, aztán 2000-től a művészetek majd’ minden ága megjelent a kínálatban. A szerve-zők vallják: kötelezi őket az immár két évtizedes hagyomány, ezért 2020-ra is színvonalas, szórakozta-tó, a magyar és az egyetemes kul-túra értékeit képviselő összeállí-tást ígérnek a kanizsaiaknak.NEMES Dórakét hét a kultúra jegyébenHagyomány és minőség – Fotó: Gergely SzilárdFotó: KKKFotó: KKK
10 | KANIZSA újságez volt a hétMobil- applikIKáció a mindennapokértMobilapplikáció is segítheti az autizmussal élők önállóságát és integrációját. Az egyedül-álló, magyar fejlesztésű DATA szoftverrendszerrel a napokban ismerkedhettek meg a helyi és környékbeli szülők, valamint szak-emberek. A mobil- telefonokon és a tábla-gépeken egyaránt alkalmazható ingyenes applikációt az Autisták Országos Szövetsége és az ELTE kutatócsoportja fejlesztette ki. Jelenleg a tesztidőszak zajlik, a nyilvános, bárki számára elérhető verzió a nyár végére várható. – Az applikációt elsősorban az autizmusban érintett személyek számára hoztuk létre, de más fogyatékossági típus esetében is ugyanúgy hasznos eszköz lehet. Első-sorban a folyamatok, a napi rutin megszervezését teszi lehetővé, tehát a már most is használt vizuális támogatásokkal, napi-renddel, folyamatábrával, az idő előrejelzésével, választási lehetőségek biztosításával, jutalmazással próbáljuk a mindennapokat egyre könnyebbé tenni, ezzel pedig az önálló életvitelt segíteni az érintett személyeknél – mondta Horhi Anett szakmai vezető.TollfosztókFelidézték a tollfosztás hagyományát a MAMIK. A MOL Bányász Nyugdíjas-klub dalköre már ötödik alkalommal szervezte meg a vidám, régi idők emlékét őrző programot, amelyen az asszonyok hagyományosan tollat fosztottak, a férfiak pedig a sarokban kártyáztak. A hangulatra ezúttal sem lehetett panasz, csakúgy, mint a MAMIK dalkör más összejövetelein. Ezúttal azonban kimondottan a hagyományőrzésen volt a hangsúly. - Ezt a régi hagyományt szeretnénk az utókornak továbbadni. A tollfosztás egy téli szórakozás volt. Ilyenkor készült el a stafírung a férjhez menő lányoknak. Ez nagy öröm volt, általában lakodalmak után tartották, volt maradék, összejött a társaság, elfogyott minden, és meg-volt a tollfosztás is. Ez nagy lehetőség volt a közösség ápolására – mondta el Gál Ferencné, a MAMIK dalkör vezetője. A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház a rendezvénnyel a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz is csatlakozott.A hóNAp műtárgyaA 20. század eleji bálok emlékét őrzi a hónap műtárgya a Thúry György Múzeumban. A vitrinben kétféle táncrend is látható, ezeket az egykori fő- gimnázium rendezvényei alkalmából készítették a szervezők. Az 1904-es a Bentzik család hagyatékában maradt fenn, a másik pedig 1914-ből való. A bőrkötésű könyvecske Mair Grétáé volt, társaihoz hasonlóan ő is ebbe jegyezte fel, hogy melyik tánc során melyik fiatalember lesz a partnere. – Kanizsán minden évben hús-hagyókeddig és a másnapi hamvazószerdáig szinte minden napra esett egy-egy bál az itt működő szállodák, vendéglősök, egyletek és iskolák szervezésében. Kanizsa két legrégebben működő iskolája, a felső kereskedelmi iskola és a főgimnázium minden évben nagyszabású bált tartott, általában hang- versennyel egybekötve, jótékony céllal, szegényebb társaikat támogatták a bevételből minden évben – mondta Kunics Zsuzsanna, a Thúry György Múzeum történész-muzeológusa.EgyüttműködésA horvát-magyar együtt-működés kitörési pontjai-ról egyeztett Nagykanizsa polgármestere és a Horvát Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott buda-pesti nagykövete. A talál-kozón szó volt egyebek mellett a Murakeresztúr és Kotor közti Mura-híd felújí-tásáról, a nemzetiségi önkormányzatok erősítésé-ről, továbbá számos olyan kezdeményezésről, amely a régió gazdasági és turisz-tikai fejlődését szolgálhatja a jövőben. Mladen Andrlić nagykövet azt mondta: a közös projektek mindegyike előkészület alatt áll. A fejlesztéseknek lendületet adhat, hogy 2020 első felében Horvát-ország látja el az Európai Unió soros elnökségét. A diplomata szólt a kis- és közepes vállalkozások támogatásáról, a kulturális kapcsolatokról, valamint a Mura-híd felújításáról is. Balogh László polgármes-ter szerint sok terület van, amelyen fejlődést lehet elérni. – Felemlegettük a nyelvtanulás fontosságát, az osztálykirándulások lehetőségét, utaltunk a Zrínyi-emlékévre, és arra is, hogy a következő magyar-horvát csúcs- találkozó a Giro befutója-kor lesz május 11-én.KözéppontbAN a gyerekekA gyermekek éve lesz az idei a Zalakarosi Fürdőben. Az intézmény 850 millió forintot fordít fejlesztésre 2020-ban, ennek jelentős része a gyerekek és a fiatalok pihenését, szórakozási lehetőségeit szolgálja. A beruházás részeként elkészül a fiataloknak szánt szálló és felújítják a vízi gyermek-világot, valamint a legfiata-labbak szabadtéri meden-céjét. – Már elkezdődött egy ifjúsági szálló kialakítá-sa az északi fogadóépüle-tünkben, mintegy 500 négyzetméteren alakítunk ki egy több mint 40 férőhe-lyes szállót. Ide majd óvo-dás, iskolás csoportokat várunk osztálykirándulá-sokra. Ők kedvezménnyel látogathatják majd a für-dőt is. Tervezzük a strandi nagy gyermekmedencé-nek a teljes felújítását. Ennek elkészültek a kiviteli tervei, jelenleg a közbe-szerzési eljárása zajlik. Reméljük, hogy eredmé-nyes lesz, s így tavasszal megkezdődhet a felújítás. A nyári szezonra, a strand-nyitásra pedig már egy új medencével is várjuk a gyerekeket a strandon - árulta el Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója.hírsorokFotók: Kanizsa TV
2020. 02. 21. | 11aktuálisEgyenlő esélyek teremtése, támogató környezet, védőháló felállítása – egye-bek mellett ezekben kíván segíteni a Kanizsán és környéken élő, gyermekü-ket társ nélkül nevelőknek az Egyszü-lős Egyesület Nagykanizsa. A nemes küldetést felvállaló szervezet nemrég tartotta alakuló összejövetelét.A különböző okokból önmagára maradt, így gyermeküket egyedül nevelő szülőket összefogó szervezet társadalmi szük-ségessége nem kér-déses. A válla-lás, amelyet a szerveződés betölteni szándéko-zik jó ügy, a zászlónkra tűzött cél köz-ügy is – mondta az alakuló ülésen Németh Györgyi az egye-sület elnöke. Az egyszülő-ség egy sajátos élethely-zet, amelyet nem feltétle-nül önmaguk választanak az emberek. A társ maga-tartása miatt, döntés útján vagy akár haláleset kap-csán is juthatunk ilyen szi-tuációba. Sokszor hosszú az út, de van, hogy hirtelen jön el a változás, ame-lyet kísérhet elké-pesztő fájda-lom, trauma, stressz is. Az egyedülálló helyzetbe került embe-rek élete meg-nehezül, sokkal nagyobb a felelős-ség, a pénzügyi és jogi nehézségek mellett pedig a lelki támogatás is rendkí-vül fontos. Az újonnan megalakult közösségben az érintettek nemcsak külső segítséget kapnak, hanem egymást is támogathatják. A kanizsai származású, jelenleg Keszthelyen élő Mismás Biri az elsők között jelent-kezett tagnak az egyesü-letbe. Bár ő sok segítséget kap volt férjétől és a csa-ládtól, mégis tudja, hogy nem könnyű a gyermekü-ket egyedül nevelők hely-zete. Úgy látja, leginkább lelki oldalról van igény a támogatásra, hogy kibe-szélhessék magukból az emberek az érzései-ket, megbeszéljék hogyan tudják megoldani gyermeküket egyedül nevelő szülő-ként a min-dennapi életü-ket. Véleménye szerint már az is nagy segítség, ha beszélhetnek problémáikról egy olyan közösségben, ahol hason-ló helyzetben élők vannak. – Egymás példájából tanulva, ahogy a megnyi-tón is elhangzott, mutas-sanak utat azok, akik ugyanúgy bent voltak a gödörben, és sikerült kimászniuk belőle - hang-súlyozta az alapító tag. Magyarországon több százezer olyan család él, amelyben egy szülő nevel egy vagy több kiskorú gyermeket. Az Egyszülős Egyesület Nagykanizsa a jövőben jogi tanácsadás-sal, pályázatfigyeléssel, gyermekek nyári táboroz-tatásának segítésével, közös gyermekfel-ügyelettel, ruha- és könyvgyűj-téssel, a pénzintéze-tek lehető-ségeinek ismertetésé-vel, gyermekek korrepetálásának megszervezésével kíván segíteni a támogatást kérőknek. A hiánypótló szervezet első találkozója március 12-én lesz a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Ekkor már a konkrét fel-adatokat veszik sorra az egyesület tagjai. Ide várják a belépő, valamint a párto-ló tagokat, akik többek között egy facebook olda-lon is tarthatják a kapcsola-tot.- Az egyszülős élethely-zet védőhálót, támogatást és erősítést igényel, hiszen az ilyen családok is élhet-nek boldog családként. Velük szemben nem sza-bad közömbösnek lenni, nem szabad elzárkózni – hangsúlyozta az egyesület megálmodója, Németh Györgyi. – Sok esetben egy ilyen családkonstrukció nem azért tart ott, ahol tart, mert nem volt a vál-toztatáshoz kedv, hanem azért, mert nem voltak lehetőségek. Nos, ennek az élethelyzetnek a szolgá-latába szeretnénk szegőd-ni ezzel a szerveződéssel - az elménk és a szívünk kombinációjával.VUK Anitaa gondviselőnekOltalomJöjjJJön el és beszélgessünk! Médiaház közönségtalálkozó közéleti ven dégekkel:február 24. 19 óra, hONvéd Kaszinó. Várjuk önöket!Fotó: Kanizsa Tv
12 | KANIZSA újságak tuálisISStagnálással indult az év az ingatlanpiacon, de tavasztól emel-kedésre lehet számítani. A gazda-ságban zajló pozitív folyamatok hatnak az ingatlanpiacra is, a növe-kedés folytatódik, idén a reálbé-rekkel azonos szintű árnövekedés-re lehet számítani. Gadanecz Zol-tán arról beszélt, nagy változás az előző évekhez képest, hogy míg a jobb paraméterekkel rendelkező ingatlanok ára tovább emelkedik, addig a kevésbé jó adottságúaké inkább csökkenni fog.„15 százalékos alkuk is előfordul-hatnak azoknál a lakásoknál, házaknál, melyeknek a paraméte-rei nem kifejezetten jók. Ilyen lehet egy tetőtéri lakás, ahol nagyobb a félelem, hogy beázik, vagy egy földszinti, ahová kön�-nyebben betörhetnek. Az elmúlt esztendőkben örültek a vevők, hogy alap paraméterekre megfe-leltek az ingatlanok, és a kénye-sebb igények felett szemet huny-tak. Ez a trend most visszarende-ződni látszik és egyensúlyi viszony alakul ki. Pont ezért alkuk is vannak a vételárak tekintetében” – fogal-mazott a szakember, hozzátéve, hogy ha valaki pénzzé szeretné tenni az ingatlanát, akkor nincs értelme sokáig tartani az árát.Gadanecz Zoltán azt is elmond-ta, vidéken azokon a települése-ken lehet még egyfajta áremelke-dés, ahol ez korábban nem történt meg. Ilyen város Kaposvár, esetleg Szeged, ahová később gyűrűzött be a befektetői kedv. „Ezeken a helyeken még mini-mális áremelkedés tapasztalható, ami később fog lecsengeni példá-ul Budapesthez képest. Itt az iker-házas, társasházas építkezések fel-húzó ereje picit tovább tart ki, mert később is kezdődött” – nyi-latkozott.Hosszabb kifutási idő kell a lakások értékesítéséhez Sokan úgy vélekednek, hogy a CSOK (Családok Otthonteremtési Kedvezménye) bevezetése óta csökkentek az ingatlanárak Nagy-kanizsán. Kárpáti Csaba, a CSASZI Ingatlanközvetítő Iroda vezetője a két dolog között nem lát összefüg-gést.– Volt egy nagy kiugrás a múlt év első felében, ami rendhagyóan intenzív áremelkedést hozott a piacon. Akadtak olyan ingatlanok – jobbára az újszerű, kitűnő állapo-tú, felújított lakásokra, és az ugyancsak felújított, nagyon jó állapotú panellakásokra gondo-lok –, amelyek 30-40, sőt 50%-kal is felérté-kelődtek az elmúlt év első felében. Ez az áremelkedés a 2019-es év második felében viszont lecsengett, stagnáltak az árak, az utolsó negyedévtől pedig elkezd-tek csökkenni. Nem olyan nagy, mindössze 10-15%-os áresést érezni a piacon a múlt év nyarán kialakult árakhoz viszonyítva. A lakáspiac jelen pillanatban ugyan-csak stagnál, érezhető-en kevesebb a vevő akár az új, akár a hasz-náltlakás-piacon. Hos�-szabb kifutási idő kell a lakások értékesítéséhez. Épülnek új lakások Nagykani-zsán is, ezekből jelen pillanatban túlkínálat van a piacon. S hogy melyik a népszerűbb, a kereset-tebb, arra nem lehet egyértelmű választ adni. – Mindenhol keresnek ingatlant, a belvárosban, az észak-keleti városrészben vagy akár a panelpi-acon és a környező településeken egyaránt. Nem lehet különbséget tenni a városrészek között, hogy melyik vonzóbb a vevők körében. Megfigyelhető, hogy a fiatal háza-sok érdeklődése felélénkült, ők az adás-vétel során igénybe veszik az állami támogatásokat, akár a CSOK-ot vagy a Babaváró hitelt. A falusi CSOK-kal és a fentebb emlí-tett támogatások segítségével korszerűsíteni is tudják a megvásá-rolt vidéki, falusi családi házakat is. A használt ingatlanok piacán a felújításra szoruló lakások négy-zetmétere 180-200 ezer Ft. A jó állapotú lakásoknál 250 ezer körüli a négyzetméterár, az újszerű, 10-15 éve épült, jó állapotú, jó helyen lévő ingatlanok esetében akár 280-300 ezer Ft-os négyzet-méteráron is elkelnek a lakások.– Sajnos a kanizsai régió, mint mindig, alatta van a négyzetmé-teráraknak - tette hozzá Kárpáti Csaba. – Elég, ha csak a keszthelyi vagy a zalaegerszegi árakkal hasonlítjuk össze a kanizsai árakat. Például egy átlagos lakás esetében nálunk 200 ezer Ft, a megyeszék-helyen pedig 300 ezer Ft a négy-zetméterár. Ehhez nyilván hozzá-járulnak az adott településen talál-ható munkalehetőségek is.Trendet teremtettünk a régióban…Nagykanizsa is belép a modern, fenntartható, megújuló energiát használó, 21. századi építészetet alkalmazó városok közé. Az Eötvös tér és Hunyadi utca sarkán, évekig kihasználatlanul álló területen tavasszal várható a kiemelkedő hőszigeteléssel rendelkező, hőszi-Drágulást és áresést is tartogat az ingatlanpiac 2020-ra. Idén a reálbérekkel azonos szintű áremelkedés várható az ingatlanpiacon, kiugró visszaesésre vagy emelkedésre nem lehet számítani. A jó adottságú lakások értéke továbbra is nő, a területi elhelyezkedése vagy elrendezése miatt kevésbé vonzó ingatlanok árából akár 15 százalékot is le lehet majd alkudni – prognosztizálja Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.
2020. 02. 21. | 13aktuális vattyús hűtő-fűtő rendszerrel épült Eötvös Ház első ütemének átadása. Gábor Attila, a Lakónegyed Kft. ügyvezetője, az Eötvös Ház beru-házója elöljáróban elmondta, nem ért egyet a fenti sorokban leírt gondolatokkal. Az ingatlankeres-kedők szerint lehet áresés az ingat-lanpiacon, az ingatlanfejlesztők szerint pedig 2023-ig biztosan nem lesz az építőanyagok és a munkabérek árának emelkedése miatt. A már megépített lakások árát csak nagyon kis mérték-ben lehet mérsékelni, ami nem eredményez jelen-tős árcsökkenést. – Egy különleges helyszínen építke-zünk, és ehhez méltó-an környezetbarát, energia-hatékony, jól élhető családi otthonokat alakítunk ki és mindent ennek a célkitűzésünknek rendeltünk alá. Megújuló energiákat hasznosí-tunk, egyedi hőszivattyúkat tele-pítettünk a házra és nincsen gáz az épületben. Napelemek adják az összes közös világításnak, a ház szellőzésének és a liftnek a műkö-dési költségét. Tűz-gátló bejárati és biztonsági ajtó, a ház földszint-jén pedig kamerarendszer bizto-sítja az értékek megóvását. Újdon-ságnak számít az is, hogy a gará-zsok alkalmasak az elektromos autók töltésére is. Összességében olyan technológiákat alkalmaz-tunk, amelyek egyedülállóak a régióban, és megítélésünk szerint ezzel trendet is teremtettünk, amit egy idő után majd alap elvárásnak tekintenek a felhasználók – hangsúlyozta Gábor Attila. A ház egyediségét a zöld növények és a zöld energia adják, vagyis a több mint 1500 négy-zetméteres zöld terü-let, valamint a napelem és a hőszivattyú alkalma-zása. Ezzel a 2020 utáni köve-telményszintet már most teljesíti a ház, energetikai szempontból. Az épületre merőlegesen hamarosan elindítják a lebontásra kerülő Monostori borozó sarkáig húzódó II. ütemet. – Szép számban vannak már érdeklődők a következő ütemre is. Az új építésű ingatlanok terén ez a ház egy szerény árat képvisel annak ellenére, hogy drágának tűnik a felhasználók számára – vélekedik a beruházó. – Az ár-érték arány a műszaki tartalom tekinte-tében kiemelkedő, és hosszabb távon is megtartja az értékét. Gábor Attila úgy tudja, jelenleg Nyíregyházán és Nagykanizsán a legolcsóbbak az új lakások. A Balaton-parton és a nagyobb városokban, például Győrben, Budapesten az 1 millió Ft-ot is elérik a négyzetméterárak. A vásárlás előtt mindenképpen megfontolandó, hogy valaki hasz-nált lakást vesz és újít fel, vagy beruház egy újépítésűre. Sok esetben a felújítás teljes költsége magasabb, mint egy újnak az ára. Ezáltal a használt lakások ára néhány hónap eltéréssel felzárkó-zik az újépítésűek árához. Lakáseladás, magánútonA nevét elhallgató 60 év körüli olvasónk 2 és fél éve árulja magán-úton a belváros közelében talál-ható 2 szobás lakását. Azért sze-retne a jelenleginél nagyobb méretű lakásba költözni, hogy az ország másik végéről hazalátoga-tó gyermeke és népes családja kényelmesebben érezze itthon magát.– Igazából több érdeklődő is jelentkezett, de a lakás valós árát nem tudja megkapni az ember még akkor sem, ha enged a vétel-árból – magyarázza. – Némelyik érdeklődő bosszantó variációval állt elő. Volt, aki úgy akarta meg-kötni a szerződést, hogy részletre vette volna meg a lakást, ami nevetséges a mai világban. Egy vidéki hölgy annak ellenére, hogy még nem is látta a lakásomat, azzal az ajánlattal állt elő, hogy cseréljem el az övével. Kritikán aluli volt annak a vevő-jelöltnek a megnyilvánulása is, aki meg akar-ta manipulálni a szerződést. Hiá-ba, számolni kell ilyen ügyeske-dőkkel is. Az ember az egyezke-dés elején mindig magasabb árat mond, mert úgyis tudja, hogy alkudozni fognak, de amikor túl-ságosan kritizálják az ingatlant, akkor nem is foglalkozok tovább velük. A 12,5 millió Ft-ért meghir-detett lakásomat már 12 millió 200 ezerért eladnám. Magánúton nem egyszerű az értékesítés, bizonyára megvan annak is a jó oldala, ha ingatlanközvetítőhöz fordul valaki, de szerintem az ingatlanos se tud gyorsabban fel-hajtani vevőt, arról nem is beszél-ve, hogy sokat kérnek érte. Az igazi vásárlóra várva olva-sónk is nézegette az eladásra meghirdetett lakásokat, és rá is talált egy olyanra, amit szívesen megvenne, ha még megvan. – A kívánalmaimnak teljesen megfelel, és nagyon tetszik. Keleti fekvésű az épület, délutánonként egyik helyiséget sem süti a nap. Nagy előnye még, hogy téglaépí-tésű, és nem utolsó szempont az egyedi gázfűtés, hiszen így csak annyi gázt kell kifizetnem, amen�-nyit elhasználok. A lakásnak ráa-dásul zöldövezetre, parkra néz-nek az ablakai és még erkélye is van. Nem tudom megmagyaráz-ni, hogy miért, de most úgy érzem, tavasszal megjön az ingat-lanomra az a vevő, aki kifizeti érte az általam kigondolt összeget – osztotta meg lakáseladással kap-csolatos tapasztalatait a hölgy.BAKONYI Erzsébet IngatlanpiaciStagnálással indult az év az ingatlanpiacon, de tavasztól emelkedésre lehet számítani(Fotó: Jancsi László)körkép
Ugyan a koronavírust még nem mutatták ki Magyarországon, a kínai kifőzdék és boltok vezetői szerint a fővárosban és több vidéki településen is jelentősen visszaesett a forgalom a különböző hie-delmek miatt. Lapunk a kanizsai helyzetnek pró-bált utánajárni. Egy kínai üzlet tulajdo-nosának a kirakatban elhe-lyezett táblával kellett védekeznie a koronavírus miatt a családja felé irá-nyuló megjegyzések ellen Kaposváron. Kanizsán azonban eddig még nem volt szükség ilyen figye-lemfelkeltő lépésre, s tapasztalatunk szerint nem is lesz. Két éttermet és négy boltot is felkerestünk a városban. A vezetők és az eladók sem elegyedtek velünk túl hosszú diskur-zusba, hiszen elmondásuk szerint Kanizsán erről a témáról nincs értelme beszélni, miután semmi-lyen hatása nincs a vírus-nak a forgalomra. Úgy lát-ják, megszokott tenden-cia, hogy az év első két hónapjában gyengébb a bevétel, ez most is így van, de ennek oka nem a koro-navírus felbukkanása, hanem az, hogy az embe-rek még nem heverték ki a karácsonyi, szilveszteri köl-tekezést.Az egyik üzlet munkatár-sa ugyan tett egy meg-jegyzést, miszerint kicsit kezd már elege lenni azok-ból a vevőkből, akik folya-matosan szájmaszk iránt érdeklődnek, valamint újabb információkat remélnek tőle és kollégái-tól, mondván valamit talán hallottak erről a betegség-ről a főnöküktől...Kíváncsiak voltunk ugyanakkor a vevők, járó-kelők véleményére is. Koósz Jánosné elmondta: ő egyáltalán nem tart a koronavírustól, hiszen – véleménye szerint – a magyar határnál megfele-lő ellenőrzés zajlik. Azt is elmesélte, nem sokat vásá-rol kínai üzletben, de az egyik ilyen boltban dolgo-zó eladóval jóban van, így oda manapság is gyakran bejár. Hasonló véleményen volt Hopka Lászlóné, aki úgy látja: elég információt kapnak ahhoz a tévéből, hogy tudják, Kanizsán nincs miért tartani a koro-navírustól. Ő sem számít törzsvendégnek egyik kínai boltban sem, de a betegségről érkező hírek egyáltalán nem hátráltat-ják abban, hogy esetleg náluk vásároljon. A szakemberek szerint a szállítás olyan hosszú ideig tart, hogy mire Kínából megérkezik az áru Buda-pestre – majd onnan ese-tünkben Kanizsára – az esetleges kórokozó már rég elpusztulna, így kizárt, hogy a különböző ázsiai termékek fertőzöttek legyenek. MIKÓ-BARÁTH György14 | KANIZSA újságak tuálisISA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Főkönyvelő főiskola/egyetem megegyezés szerintAnimátor szakközépiskola megegyezés szerintAdminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintÚszómester szakközépiskola megegyezés szerintForgácsoló szakmunkásképző megegyezés szerintPultos szakmunkásképző megegyezés szerintVarrónő szakmunkásképző megegyezés szerintGipszkartonos szakmunkásképző megegyezés szerintÁltalános karbantartó szakmunkásképző megegyezés szerintLakatos szakmunkásképző megegyezés szerintCNC Gépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintHegesztő, lángvágó szakmunkásképző megegyezés szerintKézi csomagoló betanított munkás megegyezés szerintSzobalány betanított munkás megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintTakarító betanított munkás megegyezés szerintGépjárművezető betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –15:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 12:00 óraálláS – álláS - álláS- álláSa forgalom...”Fotó: Horváth Zoltán„... az ilyenkor szokásos
2020. 02. 21. | 15mozaikElkezdődött az idei influenzajárvány. A figyelőszolgálat adatai alapján országosan, így Zala megyében is folyamatosan növekszik az influenzás panaszokkal orvoshoz fordulók száma. A vírus terjedésének megakadályozásá-ra, a betegek védelmében részleges látogatási tilalmat rendeltek el - több kórházhoz hasonlóan - a Kanizsai Dorottya Kórházban is. A tél a járványok időszaka, hiszen a vírusok szaporodásának a nyir-kos, párás levegő a legkedvezőbb. Az influenza-figyelőszolgálat jelen-tése szerint napról-napra emelkedik a betegek száma. Ezt tapasztalja Vörös Henriette háziorvos is, akit az előző heti néhány eset után a napokban már több beteg keresett fel influenzaszerű tünetekkel. - A megbetegedés ismertetőjelei: a levertség, a magas láz, az izom- és végtagfájdalom, a fejfájás, amely enyhébb torokpanaszokkal is párosulhat – mondta a szakember. – Az adatok alapján leginkább a gyerekek és a fiatal felnőttek érintettek a betegségben, nekik a pihe-nés, sok folyadék és C-vitamin fogyasztása, valamint tüneti kezelésre orrspray és torokfertőtlenítő javasolt.Az influenzával szemben a megelőzés a leghatékonyabb módszer, így ebben az időszakban kifejezetten fontos a rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés, a zsebkendőbe tüsszentés, a gyakori szellőztetés és a betegektől való távolságtartás. Az influenzára nincs gyógyszer, a vírust az immunrendszernek kell legyőznie, így a leghatékonyabb megelőzés a védőoltás – vélekedik a háziorvos, aki szerint az injekciót decemberig érdemes beadatni, hiszen a védettség kialakulásához 14 napra van szükség. Hazánkban – az elmúlt évekhez hasonlóan – 1,3 millió térítés-mentes vakcina állt rendelkezésre a rizikócsoportokba tartozók influ-enza elleni védőoltásához. Ennek mintegy 60 %-át használták fel tavaly. Vörös Henriette úgy látja, ez a szám is azt mutatja, több embernek kel-lene beoltatnia magát az influenza elleni hatékony védekezéshez. A betegséget pedig érdemes komolyan venni, hiszen a legyengült immunrendszert megtámadva a vírus egyéb szövődményeket, így tüdőgyulladást, veseelégtelenséget, de akár szívinfarktust is okozhat. VUK Anitaa küszöbötMár átlépteFotó: Horváth Zoltán
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásA Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesületefebruár 28-án 15 óra 30 perckor tartja soron következő összejövetelét a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében.A rendezvényen Lengyel Judit főnővéra Podiafel munkafolyamatáról(cukorbetegek sebkötözése) tart előadást.Minden érdeklődőt szeretettel várnak!Gyógysz ertári ügyeletPiaci árak Kanizs ánvöröshagyma 280-400 Ft/kgsárgarépa 300-400 Ft/kgpetrezselyemgyökér 1200-1400 Ft/kgmandarin 560-750 Ft/kgsertéstarja 1500-1600 Ft/kgdióbél 3000 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások02.25. 11:30-15:30 Kanizsa Centrum 02.28. 14:00-18:00 Kanizsa Centrum Adj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Február 22. Gerzson, ZétényA Gerzson héber eredetű, jelenté-se: idegen, üldözött, száműzött. Mózes adta fiának ezt a nevet, miután kiderült zsidó származása, s így száműzték az egyiptomi ural-kodói udvarból. A Zétény magyar eredetű, a Zete név becézett alak-jából önállósult, jelentése: vő.Február 23. Alfréd, MirtillAz Alfréd germán eredetű, az Adalfrid vagy Alfrat névből. Jelen-tése: nemes béke, tündér, tanács. A Mirtill görög-francia eredetű, jelentése: mirtuszfa, áfonya.Február 24. Mátyás, JázminA Mátyás héber eredetű, jelentése Isten ajándéka. Népi megfigyelés: Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál. A Jáz-min magyar eredetű, jelentése: a virág maga.Február 25. GézaRégi magyar férfinév, valószínű-leg török méltóságnévből kelet-kezett. Jelentése: hercegecske. Nem gyakran használt férfinév, nincs az első száz férfinév között, még a kétezres évek után sem.Február 26. EdinaValószínűleg germán-latin erede-tű, legvalószínűbb, hogy az Éda alakváltozata, de lehet, hogy az Edna névből származik.Február 27. Ákos, BátorAz Ákos török-magyar eredetű, az Akkus török névből. Jelentése: fehér sólyom. A Bátor török-magyar eredetű, jelentése: hős, bátor.Február 28. Elemér, AntóniaAz Elemér bizonytalan eredetű régi magyar férfinév. Korábban Ilemer formában volt használatos, mai formájában Vörösmarty Mihály és Jókai Mór újította fel. Az Antónia latin eredetű név, jelenté-se: fejedelem, elöljáró, herceg.Februári fogadóórákBIZZER AndRÁs Keleti városrészhez kötődő önkor-mányzati képviselőként foga-dóórát tart 2020. február 28-án (péntek) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Isko-lában.dR. KÁRolyi Attila, a nagykanizsai 5. sz. választó-kerület önkormányzati képvi-selője fogadóórát tart min-den hónap második hétfőjén 17 órakor a Péterfy Sándor Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), min-den hónap negyedik hétfő-jén 17 órakor a Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.).sZABó sZIlár d, a 4. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselője fogadó-órát tart február 24-én (hétfő) 17 órától Nagykanizsa-Sánc kultúrházban.2020. február 22.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40320:00-08:002020. február 23.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53119:00-06:002020. február 24.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002020. február 25.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002020. február 26.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002020. február 27.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002020. február 28.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-07:00Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú VárosPolgármesteriHivatalában2020. február 24-28. közötti időszakban az Építésügyi csoportban az ügyfélfogadásszünetel.2020. március 1-től a jegyzői építéshatósági feladatokat a Zala Megyei Kormányhivatal látja el, az ügyintézés a Nagykanizsai Járási Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16. számalatti épületébentörténik.Nagykanizsa, 2020. február 19.Dr. Gyergyák Krisztina jegyzőHirdetmény
2020. 02. 21. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókFebruár 21.1893. február 21-én született Honthy Hanna Kossuth-díjas színművésznő, operettprima-donna, érdemes és kiváló művész. 1922-ben, A bajadér című Kálmán Imre-operett Király színházi előadásán mérte össze tudását, tehetségét a kor ünnepelt, nála 14 évvel idő-sebb primadonnájával, Fedák Sárival. Neve ettől kezdve vált igazán ismertté BudapestenFebruár 22.A 2018. évi téli olimpiai játékokon a rövidpá-lyás gyorskorcsolya férfi 5000 méteres ver-senyszámában olimpiai bajnok lett a Liu Sha-oang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Bur-ján Csaba összeállítású magyar váltó, meg-szerezve ezzel Magyarország első téli olimpi-ai aranyérmét1949. február 22-én született Niki Lauda oszt-rák autóversenyző, háromszoros Formula–1-es világbajnok pilóta. Az egyetlen a sportág történetében, aki a két legsikeresebb csapat, a Ferrari és a McLaren színeiben is csúcsra ért a királykategóriában Február 24.1750-ben ezen a napon született Révai Miklós nyelvész, egyetemi tanár, a magyar történeti nyelvészet megalapítója. Új nyelvészeti szak-szavakat is alkotott, így például a helyesírás és a nyelvtudós szavunkat1815. február 24-én hunyt el Robert Fulton amerikai feltaláló, a gőzhajó megalkotója Február 25.1960. február 25-én születt Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, szinkronszínész, érdemes és kiváló művész. 2016-ban a Forbes őt választotta a 8. legbefo-lyásosabb magyar nőnek a kultúrábanFebruár 26.1942. február 26-án hunyt el Bárány Dezső aranykoszorús hegedűkészítő mester. 1907-től saját műhelyében kopírozta a régi mester-hegedűket (Stradivarius, Guarneri, Guadagni-ni, Zanoli) egyedülálló lakktalálmánya segít-ségével. Hangszereinek java része Amerikába kerültFebruár 27.1900. február 27-én megalakult az FC Bayern München, Németország egyik legsikeresebb labdarúgócsapataAz előző heti rejtvény megfGFejtése: Néha abból lesznek az igazi kalandok, ha változtatunk a szokásainkon.
18 | KANIZSA újságönkNKormányZAtAdy u. 2. - Erzsébet tér 1.157 m² üzlet1.000Ft/m2/hó + ÁFA =1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső:100 Ft/m2/hó + ÁFA =127 Ft/m2/hóA versenytárgyalás ideje:2020. február 26. szerda 8.30 – 9.00A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (Nagykanizsa, Garay u. 21.) nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáraFelhívás I.A helyiségek egyeztetett időpontban tekinthetőek meg,érdeklődni lehet:Vágvölgyi Zsuzsannánál a 06-30/7994989-es telefonszámon.A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.Nagykanizsa Garay u. 21. I. emeletA versenytárgyalási felhívást, valamint a versenytárgyaláson való részvétel feltételeit a www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg!Erzsébet tér 1. 57 m2 üzlet2.000 Ft/m2/hó + ÁFA =2.540 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó + ÁFA =127 Ft/m2/hóA versenytárgyalás ideje:2020. február 26. szerda 8.30 – 9.00Csengery u. 4. 25 m2, 30 m2 üzlet1.600Ft/m2/hó + ÁFA =2.032 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó + ÁFA =127 Ft/m2/hóA versenytárgyalás ideje:2020. február 26. szerda 9.00 – 9.30Buda Ernő u. 19.Nagykanizsai Inkubátorház(vendéglátó egység) 32 m2 üzlet980 Ft/m2/hó + ÁFA =1.245 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó + ÁFA =127 Ft/m2/hóA versenytárgyalás ideje:2020. február 26. szerda 10.00 – 10.30Erzsébet tér 10. 76 m2 üzlet1.000Ft/m2/hó+ÁFA1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hóA versenytárgyalás ideje:2020. február 26. szerda 9.30 - 10.00Fő u. 9. 167 m2 üzlet2.000Ft/m2/hó+ÁFA= 2.540 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hóA versenytárgyalás ideje:2020. február 26. szerda 9.30 – 10.00
Az elmúlt hetekben furcsa elváltozást tapasztalt az egyik fa törzsén néhány Rózsa utcai lakos. Többen úgy vélik, a folt nem magától keletkezett a mintegy ötvenéves juharfán. A „jelenségre” lapunk figyelmét is felhívták.A Rózsa utcában többen is szívü-kön viselik a környéken lévő fák, bokrok sorsát, ezért szerették vol-na, ha hírt adunk egy vissza-vissza-térő problémáról. Két hete sárgás-fehéres színű – vélhetőn valami-lyen – vegyszer került az egyik fa törzsére. Az elmondottak alapján az anyag olyan világos volt, hogy első ránézésre úgy tűnt, mintha a növény kérgét hántották volna le. Bár az idő múlásával a folt halvá-nyodott, arra viszont a mai napig nem derült fény, hogy pontosan mi szivárgott a fa nedvkeringésébe. Ez pedig a lakók szerint aggoda-lomra ad okot. A környéken élők azt feltételezik, hogy valakinek útjában állhat a juharfa és ilyen módon próbál megszabadulni tőle. Hiszen korábban is tettek már arra kísérletet, hogy a fát kivágas-sák. Az említett fán kívül nemrég valaki egy fenyő ágait is levagdos-ta, amire szintén érzékenyen rea-gáltak a lakók.A környéken élők Benedek Mik-lóst is felkeresték, aki lapunkkal is megosztotta az esettel kapcsolatos véleményét.– A legnagyobb problé-ma az, hogy nagyon sok ember a közterületen lévő dol-gokat úgy kezeli, mintha a sajátja lenne. Minden növényt egyformán kellene tisztelni vagy legalábbis szeretettel, megbecsüléssel for-dulni felé, hiszen valamilyen for-mában a mi egészségünket szol-gálják – hangsúlyozta a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesü-let elnöke, aki mélységesen elítéli az ilyen irányú cselekményeket és úgy véli, nemcsak az állatokat, hanem a növényeket is megilleti a védelem. – Ha egy fát megmérgez-nek az ugyanolyan, mintha egy állatot bántanának. A növények azonban nem tudnak elmenekül-ni, hanem ott maradnak, ahová ültették őket.A szakember kéri, ha valaki hasonló esettel találkozik, jelezze felé, hiszen mint ahogy fogalma-zott: „egyesületünknek megvan-nak a megfelelő kapcsola-tai ahhoz, hogy jól kezeljük ezt a kérdést, a legfonto-sabb pedig, hogy találjunk is megoldást a problémá-ra. Ha engem bárki meg-keres, a személyes tapasz-talataimat szívesen meg-osztom, sőt javaslatot is adok.”Napjainkban nem lehet elég-szer hangsúlyozni, hogy mindenki óvja, védje környezetét. Ezért is érthetetlen, hogy néhányan miért vetemednek bármiféle természet-károsításra. A Rózsa utcában élők bíznak abban, hogy nem lesz több hasonló eset, és a mintegy ötven-éves mezei juhar nem szenvedett maradandó sérüléseket. NAGY Éva 2020. 02. 21. | 19mozaik VOKokSH AUTÓSISkoLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetőiKRESZ-tanfolyamunkra jelentkezés MÁRCIUS 4., SZERDA 16 ÓRA.A következő Gki-vizsga: március 19.,a jelentkezési határidő: március 2. Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C”-tehergépkocsi, „B+E”, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra.RÉSZLETFizETÉSI KEDVEzmÉNY!* A részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051. 30 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2019 4. né. VSM: „B” E: 77,27 % F: 66,28% - „C” E:79,84 % F:91,3% -- Áko: „B” Gy:158,70%, „C” Gy: 100,00% kk- B: 168.600.- C: 178.000.-)Tisztelt Olvasók, Kedves Kanizsaiak!Ha olvasták és talán még emlékeznek rá, akkor a decemberi első számban arról írtam, hogy mindent megteszünk azért, hogy közelebb kerüljünk a város lakóihoz. Ezért is kezdtük el januárban a sorozatot, ahol elsősorban azokra számítunk, akik érdeklődnek a város mindennapjai, történései iránt. A tervünk az, hogy ezeken a találkozókon nem kérdezz-feleleket „játszunk”, hanem beszél-getünk. Ezekre a beszélgetésekre természetesen az aktuális témához kapcsolódva vendégeket is hívunk. Abban bízunk, hogy ez az új lehetőség sokaknak nyújt elegendő nyilvánosságot, olyat, amivel ezután tisztábban láthatja a nagykanizsai történéseket. Bízom abban, hogy elfogadják meghívásunkat, és sokan leszünk 24-én, hétfőn a HEMO Tükörtermében, ahol ezúttal a napi aktua-litások mellett a város költségvetéséről lesz szó.TALÁLkozzun k FEBRUÁR 24-ÉN ESTE HÉTkor!Üdvözlettel: Tar Mihály, ügyvezetőfebruár 24-én 19 órakor!Közönségtalálkozó a Hemoban, Fotó: Jancsi Lászlótermészetkárosítás?Szándékos
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. február 22-28.Február 22., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Balasport (regionális sporthírek), 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Balasport (regionális sporthírek), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tol-láról (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Aktuális - Hargita, 19:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:20 A szenátor fodrásza (dokumentumfilm), 20:10 Jazz-varázs: a Budapest Jazz Orchestra koncertje, 21:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó.Február 23., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 00:40 Aktuális - Hargita, 01:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:20 A szenátor fod-rásza (dokumentumfilm), 02:10 Jazz-varázs: a Budapest Jazz Orchestra koncertje, 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Aktuális - Hargita, 07:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:50 A szenátor fodrásza (doku-mentumfilm), 08:40 Jazz-varázs: a Budapest Jazz Orche-stra koncertje, 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Piarista kápol-nában, 19:10 Sztárportré: Boros Lajos, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Tóték – tragikomédia a Mozaik Társulat előadásában, 21:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó. Február 24., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:10 Sztárportré: Boros Lajos, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Tóték – tragikomédia a Mozaik Társulat előadásában, 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Piarista kápolnában, 07:40 Sztárport-ré: Boros Lajos, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Tóték – tragikomédia a Moza-ik Társulat előadásában, 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapozó, 12:00 Sztár-portré: Boros Lajos, 12:30 A szenátor fodrásza (doku-mentumfilm), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kukkan-tó (gyerekműsor), 20:00 Fába vésett történelem (doku-mentumfilm), 21:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó.Február 25., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:00 Kuk-kantó (gyerekműsor), 01:30 Híradó, 01:45 Fába vésett történelem (dokumentumfilm), 02:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:30 Kukkantó (gyerekműsor), 08:00 Híradó, 08:15 Fába vésett történelem (dokumentumfilm), 09:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 Fába vésett történelem (doku-mentumfilm), 14:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Kvantum (tudományos magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Dévai Nagy Kamilla, 21:20 Magánbirtokból királyi végház – Kanizsa átadásá-nak története: dr. Bagi Zoltán Péter előadása, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Február 26., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc (kulturális magazin), 01:35 Híradó, 01:50 Kvantum (tudományos magazin), 02:20 Sztárportré: Dévai Nagy Kamilla, 02:50 Magánbirtokból királyi végház – Kanizsa átadásának története: dr. Bagi Zoltán Péter előadása, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:35 K’arc (kulturális magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Kvantum (tudományos magazin), 08:50 Sztárportré: Dévai Nagy Kamilla, 09:20 Magánbirtokból királyi végház – Kanizsa átadásának története: dr. Bagi Zoltán Péter előadása, 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc (kulturális magazin), 13:00 Kvantum (tudományos magazin), 13:30 Sztárportré: Dévai Nagy Kamilla, 14:00 Magánbirtokból királyi végház – Kanizsa átadásának története: dr. Bagi Zoltán Péter előadása, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Forgószínpad (a helyi tele-víziók színházi magazinja), 21:15 K’arc (kulturális maga-zin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Február 27., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 01:00 Élet-módi, 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretter-jesztő sorozat), 02:15 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 02:45 K’arc (kulturális magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Élet-módi, 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazin-ja), 09:15 K’arc (kulturális magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Élet-módi, 13:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:30 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazin-ja), 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 22:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 23:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 23:40 Lapozó.Február 28., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 01:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Önkor-mányzati ülés közvetítése felvételről, 10:05 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 10:35 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 11:10 Lapozó, 12:00 Önkor-mányzati ülés közvetítése felvételről, 15:00 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 15:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmaga-zinja), 20:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:15 Élet-módi, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 02. 21. | 21sport Nagykanizsai Futsal Club (2.) - 5Stars-Érdi VSE (6.) 4-2 (1-2)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, 22. forduló. Nagykanizsa, 100 néző. Vezette: Vass I. (Héra, Bíró). G.: Szakmeiszter J. (20., 40.), Bogyó (31., 39.), illetve Zsidi (12.), Bozsoki (18.)NFC: Szakmeiszter Á. - Bogyó, Kollár, Koronczai, Szakmeiszter J. Csere: Losonczi, Csavari, Schul-ler, Szalai D. Edző: Bagó Gábor.Ahogy egykor a labdarúgó NB I-ben – az Olajbányász igazoltjaként -, úgy mostan-ság is jó néhányszor szólítja a sorsolás Nagykanizsára Kajdy Györgyöt, az érdi futsalegyüttes csapatveze-tőjét, hiszen a futsal NB II Nyugati csoportjának 22. fordulójában az Érdi VSE ismét a dél-zalai városba látogatott. Az utolsó kör a kanizsaiaknak bírt nagyobb téttel, hiszen Szakmeiszter Ádámék győzelme az NFC-nek az alapszakaszbeli második helyet jelentette csoportjában. A tétnek megfelelően kissé óvatosan kezdtek a hazaiak, egyben a vendégek is figyeltek arra, hogy a vendéglátók ne gyorsíthassák fel túlzottan a játékot. Nem véletlenül szervezte az érdiek játékát Bozsoki Imre, aki korábbi kanizsaiként ráadásul ismerte – az egykori terem-foci tornákról - a „hely szel-lemét” és idővel a zöld-fehérek veze-téshez is jutot-tak. Kétgólos előnyük már tekintélyesnek hatott, ezért jött jól az első félidő utolsó pillanataiban Szakmeiszter János szépítése. A második húsz perc már meghozta a Kanizsa kitartó próbálkozá-sainak gyümölcsét, mivel a játékrész felénél Bogyó Károly egalizált. Ez persze még nem lett volna elég az üdvösséghez, pontosabban az alapszakasz második helyéhez, az utolsó pillana-tokban viszont az NFC még kétszer eredményes tudott lenni. Győztek a nagykani-zsaiak és még kedvezőbb helyzetből várhatják a ráját-szást. (A TFSE színeiben a góllövő-listán nagyot hajrá-zott Csernai Gábor, így az alapszakaszban megelőzte az addig élen álló, egyelőre 29-ig jutó Bogyó Károlyt.) - Nagyon nehéz mérkőzé-sünk volt az érdiek elleni, melyen nem játszottunk jól, mivel rengeteg technikai hibát vétettünk – értékelte a találkozót az NFC trénere, Bagó Gábor. - Az érdiek kapusa emellett rend-kívül jó napot fogott ki, ennek ellenére sikerült itt-hon tartanunk a három pontot, mellyel az alapsza-kaszt a második helyen fejeztük be. Úgy gondolom, nagy teljesítmény ez a srá-coktól a második NB II-es szezonjukban. Várjuk a rájátszást, ahol minél jobb eredményt szeretnénk elér-ni. POLGÁR LászlóFebruár 22-én, szombaton Születésnapi Box Gála lesz Nagykanizsán, az ismert – és ünnepelt - ökölvívó edző, Salamon László e napon tölti be hetvenedik születésnapját.Színvonalas bokszcsaták várják a nézőket a Tungsram-csarnok-ban, a program már délelőtt elkezdődik. 11 órakor nyilvános mérlegelés lesz a Bíbor Center-ben, aztán a protokolláris progra-mok – így az ünnepelt köszöntése - után 15 órától már a ringben folytatódnak a történések. A gálán a kanizsai csapat tagjai mérik össze tudásukat a Budapest-ről, Győrből, Székesfehérvárról vagy éppen az ausztriai Bécsúj-helyről érkező ellenfelekkel.A hazai együttest a kanizsai ökölvíváshoz valamilyen szinten - még mindig - kötődő öklözők alkotják, akik dolgoztak is Sala-mon László keze alatt. A néhány éve felnőtt országos bajnoki címet szerző és most is kanizsai igazolás Benkő László, vagy éppen Nyári Patrik mellett pél-dául Kondákor Emília Cecília és Botos Károly is szorítóba lép, de a korosztályos Európa-bajnok, Baranyai József már a zalaeger-szegi klubja, a Boxart Box Klub szí-neiben látogat Kanizsára.A nagykanizsai profik is képvi-seltetik magukat: Major Róbert, Nyári Viktor és Detre Gábor nevét is bizonyára sokan ismerhe-tik, ugyancsak rutinos versenyző Horváth Zoltán János, aki szinte egy olaszországi profi gáláról érke-zik úgy, hogy ötven profi meccs áll mögötte. Sopár Szabolcs ezúttal boxban próbálja ki magát egy budapesti riválissal szemben, de befut a gálára a női profi világban edződő – korábban a kanizsai küz-dősportos világban szép éveket töltő és legutóbb az USA-ban mér-kőző - Bedő Zsófia is, aki a két évvel ezelőtt a legjobb honi női ökölvívónak választott Kondákor-ral mérkőzhet a ringben. A KBK szí-neit képviseli még Kovács Petra és Mátés Patrik is, akikre osztrák ellenfelek várnak. A házigazda ver-senyzők felkészítését az ünnepel-ten kívül a Kanizsa Box Klub teljes edzői stábja, Tóth László, Ormán-di József, Varga István és Sáfár György felügyelték, de mellettük Wilheim Dávid is segített a tré-ningeken. POLGÁR LászlóHetvenen innen és túl...várják a rájátszástKét duplázó, második hely,Az ELTE-BEAC elleni 5-4-es fővárosi sikert követően, ahogy az egy nagy téttel bíró mérkőzéshez illik, a Nagykanizsai Futsal Club NB II-es csapata izgalmas csatában kerekedett felül érdi ellenfelén. A kanizsaiak így az alapszakasz második helyén zártak a Nyugati csoportban.Szakmeiszter János (középen) éppen Bozsoki Imre (jobbról) mellett húzná meg a labdát (Fotó: Gergely Szilárd)Fotó: Kanizsa TV
22 | KANIZSA újságsportMúlt szombaton harmadik téli fel-készülési mérkőzését már Nagykanizsán vívta az FC Nagykani-zsa NB III-as labdarúgó együttese, ellenfele a harmadik vonal Közép csoportjában szereplő HR-Rent Kozármisleny FC volt.FC Nagykanizsa – HR-Rent Kozármisleny FC 1-2 (1-1)Felkészülési labdarúgó-mérkő-zés. Nagykanizsa, 70 néző. Vezette: Kubicsek. G.: Lőrincz, illetve Turi (11-esből), Babinszky.Nagykanizsa: Borsi (Horváth M.) – Bagó B., Simonfalvi, Major, Horváth B. - Béli M., Kovács Gy., Szegleti – Ekker, Vittman, Lőrincz. Pályára léptek még: Gerencsér, Hampuk, Herzse-nyák, Kretz. Vezetőedző: Koller Zoltán.Remek felmérő ellenfelet válasz-tott múlt szombatra az FC Nagyka-nizsa labdarúgó együttese, hiszen miután útjára indult a labda a szin-tén NB III-as Kozármisleny sem takarékoskodott erejével, tudásá-val. Ahogy a hazaiaknak, úgy a ven-dégeknek is voltak jócskán lehető-ségei – az egész találkozó folya-mán. A vezetést az első félidő dere-kán büntetőből a Baranya megyei-ek szerezték meg (0-1), majd nem sokkal később egy mélységi passzt követően Lőrincz Bence helyezett szépen a balösszekötő helyéről az ellenfél hálójába (1-1). A második játékrészben a mislenyiek újból valamivel kezdeményezőbbek vol-tak és idővel éppen a néhány napja az MTK-tól kölcsönvett Babinszky Bence be is köszönt a kanizsaiak-nak (1-2). A találkozón ezt követő menetében is nagy erőket moz-gattak meg a csapatok a további gólokért, a lehetőségekből azon-ban több találat már nem szüle-tett, így a Kozármisleny nyerte a találkozót. A kanizsaiaknál még nem mutat-kozhatott be az új szerzemény, a 25 esztendős Baráth Martin, akit a piros-kékek a Hévíztől szereztek meg. A labdarúgónak még az ősszel volt egy kézsérülése, a lemezeket nemrég vették ki a műtött testrészből, s innentől tud csak teljes erőbedobással a mun-kára koncentrálni. Az FCN lapzártánk után, szerdán a horvát Slaven Belupo B gárdáját fogadta az Olajbányász-sporttele-pen, február 22-én, szombaton 13 órától pedig a horvátországi Perla-kon (Prelog) játszanak a helyi Mladost vendégeként.POLGÁR LászlóA szombathelyi VI. Savaria Kupán a Délzalai Vízmű SE úszói nagy létszámú csapattal képviselték klubjukat. A szín-vonalas mezőnyt felvonultató eseményen az utánpótláskorú versenyzők kitettek magukért. A Polgár Sándor vezette szakmai stáb jog-gal lehetett elégedett a Vas megyei eredmé-nyek összesítésekor.VI. Savaria Kupa, Szombathely, nagykanizsai eredmények. Női 200 m hát: 3. Varga Domini-ka (2001) 2:31,51. 200 m gyors: 1. Varga 2:09,98. 200 m vegyes: 2. Varga 2:30,94. 200 m hát: 5. Kálovics Noémi (2002) 2:40,59. 200 m gyors: 8. Kálovics 2:18,86. 200 m vegyes: 5. Kálovics 2:37,19. 200 m pillangó: 6. Bukovics Rebeka (2006) 2:53,50. 50 m gyors: 4. Bukovics 29,51. 200 m hát: 6. Bukovics 2:42,98. 200 m mell: 3. Bukovics 3:02,42. 200 m gyors: 7. Bukovics 2:17,98. 200 m vegyes: 4. Bukovics 2:36,70. 200 m hát: 2. Magyar Borostyán (2007) 3:00,63. 200 m mell: 4. Magyar 3:23,88. 200 m gyors: 4. Magyar 2:37,74. 200 m vegyes: 5. Magyar 3:01,33. 200 m hát: 4. Doszpoth Eszter (2007) 3:02,53. 200 m mell: 7. Doszpoth E. 3:31,24. 200 m gyors: 6. Doszpoth E. 2:40,14. 200 m vegyes: 7. Doszpoth E. 3:03,53. 200 m hát: 7. Doszpoth Anna (2007) 3:13,84. 200 m mell: 5. Doszpoth A. 3:24,49. 200 m vegyes: 8. Doszpoth A. 3:08,50. 200 m mell: 8. Orbán Petra (2007) 3:32,29. 200 m hát: 3. Korcsmáros Luca (2008) 2:53,63. 200 m mell: 7. Korcsmáros 3:32,20. 200 m gyors: 5. Korcsmáros 2:43,46. 200 m vegyes: 3. Korcsmáros 3:02,79. 200 m hát: 6. Varga Dorina (2008) 3:11,51. 200 m mell: 6. Varga Dorina 3:31,92. 200 m vegyes: 6. Varga Dorina 3:09,95. 50 m gyors: 8. Sipos Júlia (2011) 53,76. 50 m mell: 5. Szabó Izabella (2011) 1:10,05. Fiú 50 m pillangó: 6. Kantó Marcell (2005) 2:48,42. 50 m gyors: 1. Kantó 25,91. 200 m hát: 3. Kantó 2:23,23. 200 m mell: 4. Kantó 2:52,29. 200 m gyors: 2. Kantó 2:06,44. 200 m vegyes: 2. Kantó 2:28,61. 200 m mell: 3. Kuzma Zétény (2007) 3:18,34. 200 m mell: 4. Szabó Norbert (2007) 3:19,44. 200 m gyors: 8. Szabó N. 2:38,24. 200 m vegyes: 6. Szabó N. 3:00,61. 200 m mell: 7. Mezőfi Bálint (2008) 4:05,50. 200 m gyors: 8. Mezőfi 2:55,50. 50 m gyors: 3. Szabó Flórián (2010) 36,62. 200 m mell: 2. Szabó F. 3:37,05. 200 m gyors: 2. Szabó F. 3:07,28. 50 m mell: 2. Szabó F. 52,51. 50 m gyors: 3. Szilágyi Barna-bás (2011) 41,09. 200 m gyors: 1. Szilágyi 3:35,87. 50 m mell: 4. Szilágyi 1:00,89. 50 m hát: 3. Szilágyi 48,90. 50 m gyors: 7. Dervalics Ben-ce (2011) 46,22. 50 m gyors: 8. Torhosi Noel (2011) 49,24. 50 m mell: 5. Torhosi N. 1:06,81. 50 m mell: 7. Torhosi Leon 1:08,53.POLGÁR LászlóA Délzalai Vízmű SE úszói már nem először bizonyítottak szombathelyi versenyenA Nagykanizsa - Kozármisleny labdarúgó mérkőzésen a játékosok nem ismertek elveszett labdát (Fotó: Polgár László)Rutinos és újdonsült úszóik is érmesekaz FCN-nélHorvát napok
2020. 02. 21. | 23sportNagy előnn yel a hajráraA sakk NB I-es csapatbajnokság 6. fordulójában a Tungsram Aquaprofit NSK bajnoki címvédő együttese a Duocor-Makói SVSE-t fogadta.Tungsram Aquaprofit NSnsK (1.) – Duocor-Makói SVSE (8.) 8:4NB I-es sakk csapatbajnokság, 6. forduló. Nagykanizsa.Eredmények (elöl a hazaiak): Csigajev – Mihók döntetlen, Volokityin – Csonka döntetlen, Bánusz – Koszics döntetlen, Balogh Cs. - Farkas T. 1:0, Már-kus – Hajnal 0:1, Ivanisevics – Tatár Kis 1:0, Kántor – Horváth Zs. döntetlen, Aczél – Szalai K. 0:1, Medvegy – Nagy Hegyesi 1:0, Ribli – Udvardi 1:0, Gara T. - Juhász B. 1:0, Gombócz – Kecs-keméti 1:0.A kanizsaiak győzelmi szándék-kal ültek a sakktáblákhoz. Szeret-ték volna, ha előnyük a tabellán a mérkőzés után legalább akkora marad, mint a találkozó előtt volt. Nos, végül nyolc pontot kasszíroz-tak és a kilátásaik még jobbak let-tek a bajnokság utolsó harmadára.- Abból a szempontból valóban nagy meccs kerekedett, hogy ellenfelünk roppant szívósan küz-dött az asztaloknál – fogalmazott Papp Nándor, a nagykanizsaiak csapatvezetője. - Mondjuk erre is számítottunk, hiszen a makóiak ellen nagyon sokszor vívtunk már ilyen mérkőzéseket. Volt az a két vereség, amit igazándiból nem kalkuláltunk be, de miután érte-sültünk a többi bajnoki eredmé-nyéről, azt mondom, ezek is vállal-hatóak voltak. Előnyünk még vala-melyest nőtt is, és hangsúlyoz-nám, egy olyan meccsen, ahol a partik nagy hányada az utolsó pil-lanatokban dőlt el.Nincs megállásA bajnokság 15. fordulójában a Kanizsai Vadmacskák SE női kosár-labda amatőr NB I-es csapata az ELTE Fortis Budapest otthonában lépett pályára és már az első húsz percben eldöntötte a mérkőzést.ELTE Fortis (9.) - Kanizsai Vadmacskák SE (2.) 61-94 (17-28, 15-24, 13-23, 16-19)Amatőr NB I-es női kosárlabda-mérkőzés, 15. forduló. Budapest, 50 néző. Vezette: Válé F., Lázár Zs.Kanizsa: Fuisz 21, Baa 31, Zsá-már P. 4, Bánhegyi B. 7, Budai 23. Csere: Kovács R. 4, Füredi 2, Hor-váth L. 2, Csuha, Bánhegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.A meccs 5. percéig a két csapat részéről felváltva estek a kosarak, majd a kanizsaiak zsinórban – Baa Dominika és Budai Dorina révén - dobott 16 pontjukkal el is húztak tizennéggyel az első tíz perc végé-re. A második negyedet is nagy odafigyeléssel kezdték Fuisz Vik-tóriáék, ezúttal egy 13-0-s szaka-szuk volt, mellyel már húsz pont fölé nőtt a két együttes közötti különbség, melyet gyakorlatilag az első húsz perc végén is sikerült megtartania a KVSE-nek. Nagyszü-net után Budai ponterős centerjá-tékával tovább nőtt a dél-zalai előny, ezért az utolsó felvonásban már az addig kevesebb lehetősé-get kapott játékosok is még több játéklehetőséget kaphattak.- A játék minden elemében az egyetemi csapat fölé nőttünk és magabiztos győzelmet arattunk Budai és Baa kiváló egyéni teljesít-ményével – fogalmazott a kani-zsaiak trénere, Gábor Erzsébet a budapesti meccset követően.Rajt a megyei első osztálybanA versenykiírás szerint szomba-ton már rajtol a megyei labdarú-gás első osztálya, így a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE is meg-kezdi tavaszi szezonját.Mutter Attila legénysége feb-ruár 22-én, szombaton 14 órától a Szalai-Edelholz Zalalövői TK ott-honában lép pályára. A Sáska egy Semjénháza elleni tesztmeccsel hangolt a nyitányra, azt a mérkő-zést 1-0-ra elvesztette. A kiskani-zsaiak keretében annyi változás történt, hogy az egyik kapus, Par-ragi Olivér Ausztriába igazolt, a támadó Nagy Roland abbahagy-ta, míg az érkezők oldalán Fábián Sándor neve szerepel, aki a Zala-komár együttesétől jött. Érdemes megjegyezni, hogy a környékbeli megye egyes gárdák közül szom-baton délután kettőkor a Szepet-nek SE hazai környezetben játszik, Domján László együttese a Tech-noroll Teskánd KSE-t fogadja.Sporttal ünnepeltBaráti társasága körében terem-focival ünnepelte hetvenedik szü-letésnapját a kanizsai sportélet egyik ismert személyisége, Ladá-nyi István „Csutak”, aki a birkó-zás világa mellett sok más sportot is kipróbált. A nagykanizsai kispá-lyás fociban a sok évtizedes barát-ságok mellett olyan csapatokban rúgta a bőrt, mint a Kiosz, Tip Top, vagy a Flamingó. A Cserháti-csar-nokban a testmozgás mellett per-sze nem hiányozhatott a sztoriz-gatások „menüpontja” sem, így minden adva volt a remek hangu-lathoz.Az oldalt összeállította: POLGÁR LászlóJó hangulatban pattogott a labda Ladányi István születésnapi - és persze sporttal teli - bulijánBalogh Csaba a négyes táblán aratott győzelmet a Tungsram Aquaprofit NSK NB I-es sakkcsapatából (Fotó: Gergely Szilárd)SportsorokNagy Roland (képünkön középen) a lövői labdarúgók „táncát” immár nem követheti, egyelőre abbahagyta a futballt (Fotó: Polgár László)
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKKuzma Csaba nemcsak a hentespult mögött áll helyt, hanem otthon a konyhaasz-talnál is, ha sütés-főzésről van szó. A süteménysütés-hez jó pár évvel ezelőtt Balázs fia kérésére fogott hozzá, akihez sok barát, osz-tálytárs látogatott el. Jól érezték magukat, szívesen töltötték el szabadidejüket a Kuzma családnál. S amikor 7-8 gyerek összejött, bizony gyorsan elfogyott a cukrász-sütemény – jegyezte meg az apa. Nem volt mit tennie, elkezdett sütni, és úgy bele-jött, hogy azóta a hobbijává vált, pihentető kikapcsoló-dást jelent a számára. A gye-rekek kívánságához igazod-va a krémestől a kelt tésztáig bármit elkészített. Ha egy új sütemény receptjével lepik meg az ismerősei, addig nem nyugszik, amíg ki nem próbálja. Vasárnap húsleves-sel, sült kacsamellel, rántott hússal, tört burgonyával és természetesen süteménnyel várta haza Kanizsáról a fiát, Balázst és a menyét, Zsófiát. A túrós lepényből jutott a szomszédba, Marika néni-nek is, hiszen faluhelyen még divat, hogy ha sütnek valamit egy háznál, abból visznek pár szelet kóstolót ide is, oda is. A tészta hozzávalói:60 dkg liszt, 32 dkg mar-garin, 2 db tojás, fél csomag sütőpor, csipetnyi só, 25 dkg cukor és 1 kanál tejföl.A töltelék hozzávalói:0,5 kg túró, 1 kis marok-nyi cérnametélt, hogy meg-lazítsa a túrót, 3 db tojás, 30 dkg kristálycukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1,5 dl tejföl, 1 kg meggy, 5 evőkanál búza-dara. Elkészítése:A túróhoz hozzákeverjük a cérnametéltet, a tojások sárgáját, a vaníliás- és 10 dkg kristálycukrot, a tejfölt, és az egészet habosra keverjük. A tojásfehérjét felverjük hab-nak, majd óvatosan hozzá-adjuk. A meggyet és 20 dkg kristálycukrot a lekvárfőzés-hez hasonlóan feltesszük főzni. Amikor forrni kezd, hozzáöntünk 5 evőkanál búzadarát, és közepes sűrű-ségűre összefőzzük. A tész-tát kétfelé vesszük, s amíg hűl a töltelék, a tepsi aljára helyezzük a kisodort tésztát, majd ráhelyezzük a kihűlt meggyet, a túrót és befed-jük a tészta másik felével. (A tepsit nem kell sem kivajaz-ni, sem liszttel megszórni.) Közepes hőmérsékletre állított gázsütőben 40 per-cig sütjük. Miután kives�-szük a sütőből, fél óra múl-va megszórjuk vaníliás por-cukorral és felszeleteljük. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaKuzma Csaba szívesen próbál kiúj recepteket(Fotó: Kanizsa)vasárnapraMeggyes-túrós lepény HIRDETÉSheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. A tavasz számtalan meglepetést hoz-hat önnek. Örüljön neki, mert ha a munkájával kapcsolatos kihívásokat teljesíteni tudja, nem marad el az anyagi megbecsülés sem. Bika: 04.21-05.21. Közeledik a tavasz, és újabb célkitű-zéseket vázolhat fel magának. Álljon a sarkára, és azzal a lendülettel intéz-ze tovább az ügyeit, ahogyan eddig tette. iKrek: 05.22-06.21.Bár tisztában van vele, hogy a dolgok nem mindig alakulnak úgy, ahogyan szeretné, olykor mégis elmegy a ked-ve. Ilyenkor keresse meg a dolgok jó oldalát. Rák: 06.22-07.22. A tavaszi fáradtságnak a legkisebb nyomát sem lehet látni az arcán. Ha a hétvégén ellátogat a farsangi fánkfesz-tiválra, nem győzi majd bezsebelni a dicsérő bókokat.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Ha a párja nem teljesítette a héten a kí-vánságát, még mindig nem késő újra próbálkoznia. Higgye el, előbb vagy utóbb megvalósulhatnak a vágyai. Szűz: 08.24-09.23. Időnként úgy érzi, jó lenne elmerülni egy kicsit a mesék világába, ahol a jó megkapja a jutalmát, a rossz pedig a méltó büntetését. Ennek nincs semmi akadálya, olvasson sok mesét. Mérleg: 09.24 -10.23.Kedvetlenségét, lustaságát ne fogja a holdfogyatkozásra. Egy kis önbizalom-hiány lehet a háttérben. Ha más nem teszi meg, dicsérgesse nyugodtan sa-ját magát. sKorpió: 10.24 -11.22. Mostanában úgy érzi, hiába fog bele bármibe, nem sikerül semmi. Ha kap-na egy biztató mosolyt valakitől, kön�-nyebben menne minden. Éppen ezért, járjon gyakrabban társaságba.Nyilas: 11.23-12.21. Gondolkodjon előre, mielőtt kijelent valamit. Lobbanékonyságával nagy vi-hart kavarhat nemcsak a családjában, hanem ismerősei körében is. Ez pedig senkinek sem jó. Bak: 12.22 - 01.20. Ha úgy érzi, válságban van a magán-élete, akkor sürgősen dobja fel magát valamivel. Jógázzon, vagy ha nem tud egyhelyben maradni, akkor tegyen egy hosszú sétát a városban.Vízöntő: 01.21-02.19. Csodás fordulatokra számíthat a ma-gánéletében. Megvalósulásukat előse-gítheti, felgyorsíthatja úgy is, ha több-ször kimondja, milyen téren szeretné elérni azokat. Halak: 02.20-03.20. Egyetlen magasztos cél lebeg a szeme előtt, amiről nem szeretne lemondani. Tegye fel a kérdést: vajon megéri? Az idő elszáll, s bizony sok mindenről le-maradhat.
XXXII. ÉVF. 8. SZÁm, 2020. február 28.Fotó: Jancsi LászlóNagykanizsaZöld3. oldalFókuszban a köz- étkeztetésAz ÉVE renENdezni szeretNÉ a hELyzetet, átláthatóságra törekszikÖtfős delegáció képviselte Kanizsát a ptuji karneválon14. oldalIdén is nagy érdeklődés kísérte az országos farsangi fánkfesztivált15. oldalFotó: Gergely SzilárdFotó: Schauta MarcellTélbúcsúztató 12-13. oldalTerek és parkolók újulnak meg a városban. Az építési munkálatok első üteme az Eötvös és Deák teret érinti Ízkavalkádrekord és egy újabb
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT24 gazda 66 mintáját zsűrizték a miklósfai kertbarátok pálinkamustráján. A versenyre környékbeli hegyhátak-ról is lehetett nevezni, de természetesen javarészt a helyi gazdáktól származtak a minták. A zsűri végül 19 arany, 15 ezüst, 16 bronz és 16 oklevél minősítést osz-tott ki. Miklósfa legjobb pálinkája Erdős Attila sárga-barackja lett, a vidék legjobb pálinkája címet Kovács Károly málna párlata kapta. A téli időszakban szinte minden hétvégén van egy-egy program a miklósfai kertbarátoknál, a pálinkamustrát már 7. alkalommal rendezték meg.Ha kissé enyhe is volt, de lelkesen búcsúztatták a telet Csáktornyán. A tradicionális muraközi farsangolást a horvátországi településen már ötvenhatodik alkalommal ren-dezték meg. Ahogy már évtizedek óta, úgy múlt vasárnap is a város központjában mas-karás, jelmezes felvonulással intettek búcsút a télnek a színes forgatag résztvevői, hogy aztán a tömeggel egybeolvadva kezdődhessen a zenés mulatság a Zrínyiek városában, egyben Kanizsa testvérvárosában. Korántsem ez az egyetlen műsoros program a szom-szédunkban, hiszen gyakorlatilag majd’ mindegyik járás szervez hasonlót. Nem véletle-nül hangsúlyozták például már a szombati Mladost – Nagykanizsa labdarúgó-mérkőzés alatt a perlakiak, hogy bizony náluk is összejönnek az emberek egy kellemes kis télbú-csúztatóra, farsangolásra. Csáktornyán a hangulatban mindenesetre nem csalódtunk.P.L.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEBajcsa 50Az idén 50 éves, 61 hektáros Bajcsai Csemetekertben az akác csemetéket - válogatás és kötegelés után – elvermelték. A Zalaerdő évente átlagosan 10-15 millió kiültetésre alkalmas csemetét termel, ezek egy részét erdő- telepítéseknél, illetve pótlásokban használják fel. A vermelés folyamatát megörökítették a Kanizsa TV munka-társai is, a felvételek e heti A mi portánk című magazinunkban láthatóak. 66IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: Steyer Edina Fotó: Polgár László
aktuális 2020. 02. 28. | 3„A kivitelezés az enyhe időjárás-ra való tekintettel már 2019. december 9-én megkezdődhe-tett. A munkák az Eötvös tér nyu-gati és déli oldalának rehabilitáci-ójával indultak, figyelembe véve, hogy a világ második legnagyobb kerékpáros körversenye, a Giro d’Italia egy szakaszbefutó ese-ménnyel 2020. május 11-én hétfőn városunkba érkezik, s a célkapu épp a tér nyugati oldala közelében a Fő úton került kijelölésre. Mind-annyiunk örömére az esemény elérkezéséig a tér említett területe várhatóan elkészül és a legszebb arcát mutatja a Kanizsára látoga-tóknak. A munkálatok a verseny szervezési és rendezési feladatai miatt néhány napra szünetelnek majd, azonban azt követően a tér belső területeinek felújításával folytatódnak.A munkák során megújul az út- és járdaburkolat, az út vízelvezeté-se, valamint a tér belső gyalogos sétányai. Szinte újjászületik a tér teljes zöldterülete, melynek során néhány koros és beteg fa, amely állapotából adódóan veszélyes a járókelőkre nézve, kivágásra kerül, és ezzel egy időben a projektnek köszönhetően közel 50 új lombos fával, valamint több száz cserjével és díszbokrokkal dúsul fel a jelen-legi növényzet.Teljessé válik a belvárosi kerék-párút-hálózat, hiszen egy új sza-kasszal összekötésre kerül a Fő út és a Huszti tér, illetve a Teleki úton már meglévő kerékpárút. Ezen kívül öntözőrendszer is épül, mely a tér régi és kibővült zöldterülete-it is ellátja, valamint hamarosan új utcabútorokkal – padokkal, ivó-kúttal, napelemes okos-paddal – is gyarapszik az övezet. Vizes ele-mekkel gazdagodik a már jelen-leg is nagy népszerűségnek örvendő játszótér, valamint a mellette található kültéri felnőtt edzőelemek is új helyre kerülnek. A kivitelezés előrelátható befeje-zése 2020 szeptemberében vár-ható. A beruházási munkák alaku-lásáról és az ezt érintő forgalom-korlátozásokról továbbra is folya-matosan tájékoztatjuk a lakossá-got.”BAKONYI Erzsébet A TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város – Zöld Nagy- kanizsa” elnevezésű projekt keretében terek és parkolók újulnak meg a városban. Az építési munkálatok első ütemeként az Eötvös és Deák teret újítják fel bruttó 1.027.331.943 Ft értékben. A jelenlegi munkálatokról a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. az alábbi tájékoztatást adta lapunknak. Fotó: Jancsi Lászlóaz Eötvös tér Májusra a legszebb arcát mutatja
4 | KANIZSA újságmozaikZAIKMint azt tapasztal-hatjuk, hétközben és hétvégén is meg-lehetősen nagy a gyalogos-forgalom a Kaposvári út Csónakázó-tó felé vezető járdaszakaszán. A 61-es főút Kaposvári úti felvezető sávján kialakított kerékpárút átadása óta azonban sokakban fel-merült a kérdés: hol mehetnek át szabályosan az úttesten. Folytathatják-e egyenesen az útjukat, mivel nincs kijelölt gyalogátkelőhely, vagy használják inkább a néhány méterre távolabb lévő, kerékpárosoknak kijelölt útszakaszt. Több olvasónk kérését tolmácsolva fordultunk a Nagykanizsai Rendőrkapitánysághoz. Kérdésünkre válaszolva Perényi Tamás törzsőrmester elmondta: – A KRESZ szerint a gyalogos ott kelhet át az úttesten, ahol kijelölt gyalogátkelőhely van. A járda meghosszabbított vonalában – mint ahogyan a felvételünkön is látható – átkelhet az úttesten, viszont az autókkal szemben nincs elsőbbsége. A kerékpárosok számára egyér-telműen jelzi a tábla, hogy ugyanúgy meg kell állniuk, el kell engedniük az autósokat és csak utána kelhetnek át az úttesten. Mivel a kerék-párutat felfestéssel átvezették az úttest egyik oldalától a másikig, nem kell leszállni a bicikli-ről, elég, ha megállnak, körülnéznek, s ha nem jön semmilyen jármű, akkor áttekerhetnek. Itt nincs az a kötelezettség, mint egyéb helyeken a városban. BAKONYI Erzsébet utánajártunk…Olvasóink kérésére Fotó: Jancsi László
2020. 02. 28. | 5AktuálisJanuár 3-án egy autós a Hevesi és a Balatoni utca kereszteződésénél lévő körforgalomból haladt a Rózsa utca irányába. A kije-lölt gyalogátkelőhelyen nem adott elsőbbséget a gyalogosan közlekedő 34 éves nőnek és három gye-reknek, akiket a fékezése ellenére elütött. Január 18-án egy autós elütött egy gyalogost a Raktárház utcában, majd azonnal továbbhajtott. S végül a legfrissebb idei eset a kör-nyékről: január 28-án egy 21 éves férfi gyalogolt Murakeresz-túron, hirtelen beszaladt az úttestre, ahol elütötte egy Kanizsa felé hala-dó személyautó. Kijelenthetjük: az autós, biciklis, gyalogos „közleke-dési-hármas” problémakö-re idén sem oldódott meg. Ugyanakkor elsősorban a keresztúri eset világít rá arra, hogy sok esetben nem lehet pálcát törni az autósok felett. Ezt elismeri Léhart Zoltán is, aki mind-két oldalról érintett, hiszen munkája miatt sokat vezet, ugyanakkor futva, sétálva is rengeteg kilométert tesz meg Nagykanizsán és a város környékén. – Azt látom, hogy min-denki rohan és nem nagyon figyelünk mások-ra. Éppen ezért szeretném felhívni a futók figyelmét is arra, hogy körültekintően kell áthaladni az úton. Futás közben igyekszem mellőzni a zenét, minden olyan zavaró körülményt, ami elvonhatja a figyelme-met a közlekedésről, s ter-mészetesen viselek mel-lényt, fejlámpát. De elvárnám az autó-soktól is, hogy figyeljenek a zebrán átkelők-re, az út szélén haladókra, mert könnyen bekö-vetkezik a baleset – fogalmazott a Kanizsai Futóklub alelnöke. – Meg-oszlik ebben a kérdésben a társadalom. Egy jelentős rész tekintettel van a futókra, gyalogosokra, de mindig akadnak olyanok, akiket kifejezetten idege-sít, ha látnak egy futóver-senyt. Számos esetben előfordult már, hogy valaki elment mellettünk autó-val, majd ránk húzta a kor-mányt. Mintha ezzel akar-na megnevelni bennün-ket, hogy ne az úton fut-kossunk, hanem menjünk máshova. A rendőrség egyre komolyabban lép fel – teszik mindezt a statiszti-kai mutatók szerint is telje-sen jogosan – a vezetés közben telefonjukat nyo-mogató sofőrökkel szem-ben. Több autóssal is beszéltünk, akik elmond-ták: ez valóban fontos kér-dés, ugyanakkor legalább ekkora figyelmet kellene szentelnie a hatóságoknak az ész nélkül, bedugott fül-lel, a mobiltelefon kijelző-jére tapadt szemmel ban-dukolókra, valamint azok-ra a biciklisekre, akik a kerékpárutak helyett for-galmas útszakaszokon, egymás mellett haladva, megfelelő kivilágítás nél-kül közlekednek.A probléma mindenkép-pen összetett, ugyanakkor az autósok rendszeres erő-fitogtatására nemcsak a gyalogosok és a futók, de a kerékpárosok is panasz-kodnak. – Van olyan sofőr, aki nagyon közel jön hozzám, s azt élvezi, hogy az ember megijed, és elveszti az egyensúlyát – mondta Korcsmárosné Vig Rozá-lia triatlonista. – Az is elő-fordult már, hogy bicikliz-tem a kerékpárúton, jobb-ról figyeltem a keresztező-désben, hogy jön-e autó, közben balról már majd-nem nekem is jött egy másik autó, el is kapta a biciklim hátulját. Az a sze-rencse, hogy jól tudok esni, így nem lett komo-lyabb bajom. Az autós továbbhajtott, többen rádudáltak, s aztán végül megállt. Összességében nagyon rossz a tapasztala-tom az autósokról. Sokkal jobban kellene figyelniük az utakon, hiszen minden-kit hazavárnak. Nemrég például a Magyar utcai körforgalomnál – akkor éppen futottam – egy tanulóvezető érte el a sar-kamat, hiába tettem fel a kezem, s állt meg bal olda-lon egy autó, se ő, se az oktató nem vett észre. Nagy szerencsém volt, hogy megúsztam ennyi-vel... Nem mondom, hogy a kerékpárosokkal nincs probléma, de összessé-gében azt gondolom, a futók és a biciklisták is töb-bet bosszankodnak az autósok miatt, mint fordít-va.A kanizsai helyzettel kapcsolatban még a decemberi közgyűlésen interpellált Fodor Csaba (Éljen Váro-suNk!). Az önkor-mányzati képviselő elmond-ta: nincs olyan foga-dóórája, ahol ne jönne szóba ez a téma.– Közös célunk a nagyobb biztonság megteremtése. Fontosnak tartom, hogy létrejöjjön egy szakmai egyeztetés a Via Kanizsa és a rendőrség között. Azért szólaltam fel ebben a témá-ban a közgyűlésen is, mert képviselőtársaimmal együtt pontosan tudjuk, hogy komoly problémák vannak a Balatoni, a Teleki és a Hevesi úton, utóbbi esetében markánsabb reformra lenne szükség. Jó ötletnek tartom a gyalogát-kelők jobb megvilágítását, valamint azt, hogy bizo-nyos módszerekkel kiemel-jük ezeket az úttestből. Első lépésként azonban ki kell alakulnia a megfelelő szak-mai koncepciónak, amelyet frakciónk is támogat majd. MIKÓ-BARÁTH György969 gázolás történt – ebből 23 Zala megyében – kijelölt gyalogátkelőhelyeken tavaly Magyarországon. Ez az adat annak tudatában különösen aggasztó, hogy 39 esetben már a kiérkező mentők sem tudtak segíteni a sérültön. A közelmúlt helyi eseményei is bizonyítják: nagy szükség lenne a gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tételére. kivétel!Kanizsa sem 21. századi háború zajlik az utakon – Fotó: Horváth Zoltán
6 | KANIZSA újságállásElvárások: - kiváló kommunikációs készség - fokozott tájékozottság - társadalmi, közéleti érdeklődés - teherbíró képesség - stressztűrő képesség - kiváló és tökéletes íráskészség - bizalomkeltő megjelenés - felsőfokú végzettségElőny: - sajtó területén szerzett tapasztalat - kommunikációs végzettség - nyelvtudás - tehetségPályakezdők jelentkezését is várjuk!Érdeklődni és jelentkezni fényképes önéletrajzzal kizárólag e-mailben a titkarsag@kanizsamediahaz.hu címen!Jelentkezési határidő: március 8.(Kanizsa TV, Kanizsa Újság) A Kanizsa Média-ház Nonprofit KftMunkavégzés helye: Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény 8776 Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9.szociális gondozó és ápolópénzügyi ügyintézőhumánpolitikai ügyintézőtitkársági ügyintézőtakarítóMunkavégzés helye: Aranyág Otthon 8857 Bázakerettye, Virág utca 4.szociális gondozó és ápolóvezető ápolópszichiáter szakorvosszociális munkatársszakácstakarítókonyhalányMunkavégzés helye: Hóvirág Otthon 8873 Muraszemenye, Béke út 14.szociális gondozó és ápolófejlesztő pedagógusMunkavégzés helye: Napsugár Otthon 8773 Pölöskefő, Petőfi út 6.szociális gondozó és ápolóMunkavégzés helye: Írisz Ot-thon 8800 Nagykanizsa, Űrhajós utca 6/Aszociális gondozó és ápolótakarítóMunkavégzés helye: Hortenzia Otthon 8864 Tótszerdahely, Béke utca 12.szociális gondozó és ápolóMunkavégzés helye: Árvácska Otthon 8866 Becsehely, hrsz.: 55/6.szociális gondozó és ápolóBővebb információ Hegyi Erzsébet intézményvezetőnél kérhető a 06-93/556-900 számon.Szakmai önéletrajzát az alábbi címre kérjük eljuttatni:postai úton: Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény 8776 Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9.elektronikusan: szivarvany@szgyfzala.hu A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Főkönyvelő főiskola/egyetem megegyezés szerintAnimátor szakközépiskola megegyezés szerintAdminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintÚszómester szakközépiskola megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintPultos szakmunkásképző megegyezés szerintVarrónő szakmunkásképző megegyezés szerintGipszkartonos szakmunkásképző megegyezés szerintÁltalános karbantartó szakmunkásképző megegyezés szerintFutárszolgálati csomagkiszállító szakmunkásképző megegyezés szerintCNC Gépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintGépjárműszerelő szakmunkásképző megegyezés szerintKézi csomagoló betanított munkás megegyezés szerintSzobalány betanított munkás megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintTakarító betanított munkás megegyezés szerintGépjárművezető betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –15:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 12:00 óraálláS – álláS - álláS- álláSszerkesztő-riportert keres! Teljes munkaidős foglalkoztatás kötetlen munka- időben, vagy vállalkozói szerződéssel megbízás!A Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény(8776 Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9.)azonnali kezdéssel felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:Elvárások: - videós, fotós gyakorlat/ vagy szakirányú szakmai képzett-ség - kamerák ismerete - teherbíró képesség - stressztűrő képesség - kiváló és tökéletes íráskészség - bizalomkeltő megjelenés - középfokú végzettségElőny: - szakirányú képzettség - sajtó területén szerzett tapasztalat - kommunikációs végzettség - nyelvtudás - tehetségPályakezdők jelentkezését is várjuk!Érdeklődni és jelentkezni fényképes önéletrajzzal kizárólag e-mailben a titkarsag@kanizsamediahaz.hu címen!Jelentkezési határidő: március 8.operatőr-vágóA Kanizsa Média-ház Nonprofit Kftmunkatársat keres!Teljes munkaidős foglalkoztatás kötetlen munka- időben, vagy vállalkozói szerződéssel megbízás!
2020. 02. 28. | 7bemutatkozásMatematika-fizika szakos tanár végzettsége mellett a kommuni-kációs képzettségéről nincs hiva-talos papírja. Abban az időben a Bálint György Újságíró Iskola volt az egyetlen intézmény, ahol meg lehetett volna szerezni, de tulaj-donképpen nem volt rá szüksége soha, mert ment a szekér – vallja magáról az új ügyvezető. – Egy felhívás nyomán 1992-ben kerültem szerkesztő-riporterként a Kanizsa TV-hez, s azóta ezen a pályán vagyok – jegyezte meg magától értetődő természetes-séggel. Egy keddi napon jött be először, s azon a hétvégén már ő állította össze a sportot a híradó-ban. Kezdőként rögtön bedobták a mélyvízbe, és két hét múlva már egy reklám műsort vezetett élő-ben, ahol mindjárt izgalmas per-ceket élt át. Nem a technika, hanem a saját „ördöge” kísértette meg. A kezében lévő papírokban nem lapozta tovább a műsorme-netet, mivel úgy érezte, mindent tud, ám egy óvatlan pillanatban lefagyott, s fogalma sem volt arról, mivel folytatódik a műsor. De rá jellemző módon, a kínos percek nem vették el a kedvét, és maradt a pályán. 1994-től a Kábeltel kani-zsai rádióját kezdte el vezetni. Nem volt könnyű meghozni a döntést, hiszen a még biztosnak tűnő pedagógus pályáról kellett átlépnie a magánszférába. A lépés végül jónak bizonyult, s megala-pozta később az összes vállalkozói döntését, melyben a kockázat mindig benne volt. Munkahelyei sorában a Magyar Rádió Győri Stúdiója, az akkor még országos médiaként egyed-uralkodó MTV híradó, ’97-től pedig az akkori RTL szerepelt. – Igazából nem akartam főállású tévés lenni, a rádió jobban von-zott, hiszen nem kellett borotvál-kozni! – mondta tréfásan. Tar Mihály 2008 áprilisáig ellát-ta az RTL Klub Nyugat-dunántúli Régiójának szerkesztőségvezetői feladatait, s az elképzelése nyo-mán építették fel a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának kommunikációját. – Onnan egy kicsit hátrébb vonultam, most már egy háromta-gú médiacsoport látja el a felada-tot, amit én társadalmi munkában végeztem eddig. A munka egyéb-ként több lett, ezért is volt szük-ség a csoport elindítására. Időköz-ben megkeresett az ATV, ahol 2011 végéig a Hazai turizmus című műsor összeállításában működ-tem közre, majd az ottani munka-társaimmal elindítottuk a Híradó vidéki hálózatának kiépítését. Most már 14 megyében vagyunk jelen a 25-30 fős stábbal. Menet közben megalapítottam a Tarvízió Kft. elnevezésű saját cégemet is. A szervezés a véremben volt – árulta el az ügyvezető, aki ezt a képessé-gét jelenlegi pozíciójában is meg-mutatja.Amikor tavaly október végén megkérdezte tőle az Éljen Váro-suNk! Egyesület, hogy elvállalná-e a Médiaház vezetését, 2 perc múl-va igent mondott. Úgy gondolta, ha innen indult el a pályája, érde-mes lesz ide visszatérni. – Az eltelt 3 hónap után elmond-hatom, érdemes volt visszatérni. Jó visszhangot váltottak ki az újságban, a tévében történt válto-zások. Túl vagyunk két közönség-találkozón. Fontosnak tartom a nyitást a lakosság felé, hiszen eze-ken a rendezvényeken kiderülhet, a tévés és az újságíró nem egy burokban lévő valaki, akit nem lehet megközelíteni. A havonta egyszeri találkozással lehetőséget adunk az önkormányzati képvise-lőknek is arra, hogy ne csak a foga-dóóráikon, hanem egy másik közegben is találkozhassanak az emberekkel. Legutóbb Balogh László polgármester is felhívott, megígérve, hogy előbb-utóbb ő is megjelenik ezen a találkozón. A megérkezésemmel nem az tör-tént – amitől sokan tartottak –, hogy a Médiaháznál korábban kialakult szemléletváltás most átbillen a másik oldalra, hanem beállt középre. Jobbról és balról is várjuk a feltett kérdéseinkre a reakciókat. Remélem, előbb-utóbb összeáll egy olyan vezető-ség, amely képes lesz egy irányba húzni a szekeret. Mi mindenki előtt nyitottak vagyunk. Az újságíró, szóvivő, kommuni-kációs szakember, cégvezető elárulta magáról: – Nem szeretem a különféle bálokat, protokoll rendezvénye-ket, nem vagyok alkalmas ilyen helyzetekben fontos döntésekről tárgyalni. Szerintem az nem oda-való. Az én stílusom inkább egy kicsit gerilla-marketinges. Ha aka-rok valamit, akkor abban a pilla-natban átgondolom miként lehet megvalósítani, és akár 2 perc múl-va neki is állok. Úgy véltem, ha a saját cégemben tudok embereket irányítani, motiválni, akkor meg-próbálom olyan cégben is, ami nem az enyém. Persze bírni kell kívülről is a pofonokat annak, aki ezt a pályát választja. Ehhez azonban kell egy biztos családi háttér, hogy meg tudja oldani azt, ha éjjel 2 órakor csörög a telefon, akkor felkel, elin-dul és megcsinálja.BAKONYI Erzsébet érdemes lesz Úgy gondoltam, ha innen indult a pályám, A Kanizsa Újság hétről hétre jelentke-ző, új sorozatában a 2019 novembe-rében a közgyűlés által az önkormány-zati cégek élére kinevezett új vezetőket mutatjuk be. A képviselők döntése sze-rint a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetője december 1-től Tar Mihály.Fotó: Horváth Zoltánvisszatérni
8 | KANIZSA újságkultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontDr. Németh Györgyi kesztyű és sál gyűjteményének bemutatásaMegtekinthető március 5-ig a földszinti előcsarnokban.NYITOTT SZEMMEL – Novinics Krisztián fotókiállítása Megtekinthető március 15-ig a színházi előcsarnokban. ÖRÖK HÁZSONGÁRD – KOLOZSVÁR ÉS SÍRKERTJE – Gránitz Miklós fotóművész kiállításaMegtekinthető március 19-ig az Ősze András galériában.Március 3. (kedd) 10-14 óraÁLLÁSBÖRZE ÉS SZAKMAI FÓRUMJavasolják, hogy álláskeresőként az érdeklődők vigyék magukkal személyes dokumentumaikat.Március 3. (kedd) 19 óraSzínház – Hevesi bérletReginald Rose: 12 DÜHÖS EMBER – ítélet két részben (Kultúrbrigád és az Átrium) Belépődíj: 5 000 és 4 500 FtMárcius 4-5. (szerda-csütörtök)Gyermekszínházi bérlet MÁTYÁS KIRÁLY MÉZBORA - zenés mesejáték (Nektár Színház)Március 4.: 10 óra Mazsola bérlet; 14 óra Tapsi bérlet. Március 5.: 10 óra Vackor bérlet; 14 óra Manó bérletBelépődíj: 900 Ft (Jegyek korláto-zott számban kaphatók!)Március 4. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknekZenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda MargitJelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Március 4. (szerda) 17.30 óraA TESTI-LELKI EGÉSZSÉG JAVÍTÁSÁNAK HATÉKONY LEHETŐSÉGEIElőadó: Varjaskériné Molnár Éva természetgyógyász, kineziológus A belépés DÍJTALAN!Március 5. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti: Vajda Margit (06-30/6160-847) Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalomMárcius 5. (csütörtök) 14 óraSOSEM KÉSŐ – Vendég: Korcsmá-rosné Vig Rozália triatlonista, a 2019-es év veterán sportolójaA Napraforgó Szenior Klub és a Kanizsai Kulturális Központ közös rendezvénye.Március 6., 20. (péntekenként) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor A részvétel DÍJTALAN!Március 7., 14., 21. (szombatonként)GYERMEKJÓGA 15 órától Suli jóga; 16 órától Süni jóga (óvodásoknak)Vezeti: Budáné Józsa Szilvia gyermekjóga oktatóJelentkezni és érdeklődni lehet: a 93/311-468-as telefonszámon, illetve a szilvia.jozsa77@gmail.com e-mail címen.Március 8. (vasárnap) 8-13 óraORSZÁGOS ÉREMGYŰJTŐ TALÁLKOZÓÉrem- és bélyegbörze, ingyenes árbecslés és szaktanácsadás9 óra AZ ÓKOR PÉNZEI – EURÓ-PA, ÁZSIA, AFRIKA– KIÁLLÍTÁSMegnyitja: Dolmányos Bánfai Adri-enn magyar-történelem tanárSzervező: a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoportja és a Kanizsai Kulturális KözpontA rendezvény védnökei: Cseresnyés Péter államtitkár, Balogh László polgármesterA rendezvény támogatói: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kanizsa ÚjságMóricz ZSIgmond MűvelődéSI HázMárcius 6. (péntek) 18 óraHadtörténeti estek sorozatA HORVÁT VÉGEKTŐL A GRÁCI BÖRTÖNIG. ZRÍNYIEK A TÖRÖK KORBANElőadó: dr. Varga Szabolcs történész Programkoordinátor: Kocsis EditA belépés DÍJTALAN!ProgramajánlóFebr. 29. - márc. 1. 15:00 SONIC, A SÜNDISZNÓ amerikai-japán filmFebr. 27. - márc. 4. 17:00 A VAdoN HÍvó SZAVA amerikai kalandfilmFebr. 27. - márc. 4. 18:15, 20:30 A látHATAtlAN EMBer amerikai-ausztrál horrorFebr. 27. - márc. 4. 19:15 ZárójeleNtéS magyar filmFebr. 29. 16:00 előre Premier előtt! amerikai animációs filmfebruár 27- március 4. MűsoraLeszámolni a múlt kísérteteivelA Mephistó-ért Oscar-díjat nyert rendező hosszú szünet után visszatért. Szabó István új mozifilmje, a Zárójelentés izgalmas, felkavaró és elgondolkodtató is egyben. A főszereplő Stephanus professzort (Klaus Maria Brandauer) váratlanul nyugdíjazzák. A doktor még nem szeretne elszakadni hivatásától, így elbúcsúzik kórházi kollégáitól, hazaköltözik a szülőfalujába, és – a helyiek nagy örömére – körzeti orvosként kezd dolgozni. A fiatalkori szerelme és gyerekkori legjobb barátja viszontlátása megérinti a biztonságos környezetéből kiszakadt doktort, ám a faluban nemcsak pozitív élmények érik. Kisstílű, de ártalmas politikai csatározásokba is belekeveredik, amelyek nem engedik meg, hogy belefeledkezzen a múltidézésbe, vagy egy új élet gondolatával kísérletezzen. Stephanus a saját kárán kénytelen megtanulni, hogy a múlt kísérteteivel csak akkor számolhat le, ha szembenéz a jelennel. A film a hazai színészet legjavát vonultatja fel, az operatőr Koltai Lajos volt. Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2020. 02. 28. | 9kultúraAz a szándék, hogy az élet fontos, jelentős pillanatait megörökítsük, egyidős az emberi-ség történetével – elég, ha csak a barlangraj-zokra gondolunk. Ilyen módon nem meglepő, hogy esküvőfotók már a fényképészet hajna-lán, az 1840-es években is születtek. A fáma szerint az első ilyen portré alanya nem más volt, mint „Európa nagyanyja” és férje, vagyis Viktória brit királynő és Albert herceg.A műfaj azóta nagy utat járt be. A fényké-pész eleinte nem is volt jelen a ceremónián, hiszen a szolgáltatás az átlagembernek megfi-zethetetlen volt – az ifjú párt általában a nagy nap előtt vagy után kapták lencsevégre. Idő kellett ahhoz, hogy az esküvőfotózás széles körben elterjedjen, ma pedig már ott tartunk, hogy a szertartások és a lakodalmak többsé-géhez épp úgy hozzátartozik a fotós és/vagy a videós, mint a vőfély, illetve a zenekar.A 21. században, amelyet sokan a vizualitás korának tartanak, minden eddiginél nagyobb a képalkotás iránti kereslet és kínálat. A tavaly indult PROWEDaward oldal szerkesztői pél-dául nem titkoltan arra vállalkoztak, hogy a legnívósabb esküvőfotókat gyűjtik egy cso-korba. A felhasználók amellett, hogy a világ különböző pontjain tevékenykedő társaikkal cserélhetnek tapasztalatot, új ötletekkel, szempontokkal is gazdagodhatnak, ráadásul időről időre meg is mérettethetik magukat – ahogy tette azt a nagykanizsai Szerdahelyi Rita is.– Több másik magyar honlapra is regisztrál-tam, és vettem már részt hasonló online verse-nyeken is, amelyeken többnyire elég szép helyen végeztem. Mégis meglepett, hogy ezen a külföldi felületen rövid idő alatt milyen nagy az előrelépési lehetőség – mondja. – Körülbelül hét hónappal ezelőtt csatlakoztam az oldalhoz, és éppen a napokban jött a hír, hogy felkerültem egy top 25-ös listára, sőt, a rangsorolás alapján 2019 harmadik legjobb esküvőfotósa lettem. A PROWEDaward 87 ország 920 fotográfusát fogja össze Indiától kezdve Spanyolországon át Brazíliáig. Szerdahelyi Rita egyedüli magyar-ként szerepelt a szűkített listán, és végzett az élbolyban, de nem csak ennek a sikernek örül-hetett a napokban.– A honlap hirdetett egy versenyt, amelyre természetesen csak esküvői fotókkal lehetett pályázni, többféle kategóriában. Én hét kép-pel indultam, amelyek közül kettő arany-, egy ezüst-, egy bronzminősítést kapott, kettő pedig különdíjas lett. Azért is fontosak szá-momra ezek az elismerések, mert a zsűrit nem-zetközi szinten jegyzett szakértők alkották, mint például az olasz Cristiano Ostinelli vagy az amerikai Ken Pak.Szerdahelyi Rita egyik „bearanyozott” pálya-munkájához Jakabos Zsuzsanna Európa-baj-nok úszó, olimpikon állt modellt. A kép külön-legessége, hogy a sportoló egy magyar terve-ző által megálmodott, szokványosnak aligha nevezhető menyecske ruhát viselt.– Ez a kép valójában egy katalógusfotózás alkalmával készült. Szívesen emlékezem vissza erre a projektre, ahogy az összes többire is – meséli. – Jakabos Zsuzsannával könnyen megtaláltuk a közös hangot, és mivel volt már tapasztalata ezen a téren, látványosan be tud-tuk mutatni a ruha lazaságát és az anyag kön�-nyedségét.A kanizsai szakember, aki idestova harminc éve foglalkozik esküvőfotózással, a jövőben is szeretne hasonló versenyeken, pályázatokon indulni. Mint mondja, az ágazat aktuális trend-jeit senki nem hagyhatja figyelmen kívül, így ő sem, de elsősorban a párok egyéniségét és a saját látásmódját igyekszik belecsempészni a szerelmesek legszebb napját megörökítő fotókba. Ahhoz pedig, hogy a végeredmény tökéletes legyen, elengedhetetlen a folyama-tos tanulás és inspirálódás.NEMES Dóraa nagyvilágbanKanizsai esküvőfotós sikereFotó: Gergely SzilárdA legjobbak köztNemzetközi szinten is az élre tört Szerdahelyi Rita, akit a PROWEDaward nevű honlap által indított versenyen több elismeréssel is díjaztak a közelmúltban. A nagykanizsai szakember nemcsak minősítéseket szerzett, hanem 2019 harmadik legjobb esküvői fotósa is lett az oldal rangsorolása szerint.
10 | KANIZSA újságönkNKormányZAt
2020. 02. 28. | 11aktuálisAz önkormányzat évente több mil-lió forinttal támo-gatja a védett épületek felújítá-sát, de a rekonst-rukció miatt ter-mészetesen a tulajdonosnak – sok esetben tulajdonosoknak - is mélyen a zse-bükbe kell nyúl-nia. Egy-egy épü-let állapota pedig nemcsak a látké-pet rontja, meg-keserítheti a szomszédok, vagy akár a köz-területen közle-kedők minden-napjait is.Büszkén mondhatjuk, hogy az utóbbi években jelentős mértékű védett építészeti érték újult meg a belvárosban: nemcsak épületek, hanem keresz-tek, kapuk, kerítések is – hangsúlyozta a városi főépítész. Gilincsek Gábor hozzátette: Nagy-kanizsa közigazgatási terü-letén több, mint 300 védett épület van, ezek egy része még mindig fel-újításra szorul. A település-képi rendelet rögzíti, hogy évente minimum 7 millió forintot kell szán-nia az önkor-mányzat-nak ezek-nek az épületek-nek a fel-újítására, idén a célra a tervek szerint 15 millió forintot különítenek el. A keretösszegből az önkormányzat egy-egy pályázónak akár 40 száza-lékos támogatást is oda tud ítélni. Lassan érdemes elkezdeni a szükséges dokumentáció összeállítá-sát, a pályázati felhívás márciusban jelenik meg. A támogatási kérelmeket májusig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal főépítészi csoportjához. A Deák térről akár a szél-rózsa minden irányába elindulhatunk, ha a törté-nelmi Nagykanizsát idéző épületet szeretnénk talál-ni. És valóban, szinte min-den utcában van egy-egy, néhol akár több védett építészeti érték, amely vár-ja, hogy sorsa jobbra for-duljon…A Sugár úti épületek nagy része megújult, hom-lokzatuk megfelel az elvá-rásoknak. Egyetlen kivétel van, a Kanizsa Médiaház épülete, ahol gyakorlatilag semmi nem történt – mutatott rá Doucha Ferenc, aki a Sugár út 8. szám alatti épület szom-szédságában lakik. – Az épület homlokzatán talál-ható márványtábla egyéb-ként büszkén hirdeti, hogy ez a Rotschild-ház, helyi jelentőségű épület. 1911-ben építette Rotschild Jakab ügyvéd, városi kép-viselő, iskolaszéki elnök, akit az 1910-es évektől többször is elnökének választott az izraelita hit-község. A szecessziós ele-mekkel díszített lakóház állapota viszont évről évre egyre csak romlik.Az utcafrontról gyakor-latilag nem látszik, hogy a belső udvari rész teljesen lepusztult – mondta a szomszédban élő vállalko-zó. – A napokban átadták az új parkolót, ami nagyon szép lett, de onnan is látni ezt a lepusztult házat. Az érdekessége a dolognak, hogy amikor Kanizsára jönnek turisták, megmu-tatják nekik a Medgyaszay Házat és annak környéket, s ők nem értik, hogy ez a ház miért maradt ki a fel-újítások sorából. Úgy tudom, a ház részben az önkormányzaté, részben pedig magántulajdonban áll, ám nem hiszem, hogy ez akadálya lenne a rekonstrukciónak – össze-gezte véleményét Doucha Ferenc.A Sugár út 8. szám alatti épületnek nemcsak a lát-ványa elszomorító. Bal-esetveszélyes a ház, szeles időben omlik le a vakolat, leginkább a belső udvar felőli részen. Doucha Ferenc saját telkének védelme érdekében, s mert nem akart vitába keveredni másokkal, a két ingatlant elválasztó 100 éves kerítés mellé felhú-zott egy falat. A Rotschild-ház valóban vegyes tulajdonú, az önkormányzat és az épü-letben működő autósisko-la és egy fodrász tulajdona. - Jó pár éve már annak, hogy társasházként műkö-dünk, így nyílt lehetőség arra, hogy a felújításhoz és a hitelfelvételhez szüksé-ges alaptőkét összegyűjt-sük - idézte fel Kurucz Haj-nalka épületrész tulajdo-nos. - Két évvel ezelőtt pályáztunk az önkormány-zatnál, ám mindössze 500 ezer forintot ítéltek meg nekünk, míg mások több millió forintot kaptak. Ilyen feltételekkel nem láttuk értelmét a beruházásnak, ezért visszaléptünk.A Sugár úton lakó hölgy végül elmondta: tavasszal lesz társasházi gyűlés, ahol ismét napirenden lesz a felújítás kérdése. Ott szüle-tik majd döntés, hogy a Rotschild-ház próbálkozik-e újra a pályázattal. A helyzet tehát nem egyszerű egy ilyen régi érték megújításakor...VINCZE AdélházakVannak még sanyarú sorsúFotó: Jancsi LászlóÉpítésze ti értékek
12 | KANIZSA újságak tuálisIS– Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlési döntés és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2012. július 25-én kötött vállalkozási szerződést a Pensio ’17 Vendéglátó Kft.-vel 10 év időtartamra. A cég időközben Pensio Minőségi Közétkeztetési Kft., Pensio Magyarország Kft. és Klasszmenza Kft.-re változtatta a nevét. 2017-ben a szociális étkez-tetésre – jogszabályi előírás miatt – újabb közbeszerzési eljárás indult, melyet a Kórház- és Menza-étkeztetés Kft. nyert meg. A cég 2012-ben 11 főzőkonyhával és 31 melegítő konyhával vette át a szolgáltatást. 2017 de-cemberében a főző-konyhák átszervezését kérte 4 főzőkonyha bezárása és átminősí-tése tekintetében – mondta a polgármes-ter. – Az úgynevezett minőségi közétkeztetés prog-ramja 2015 végétől indult el orszá-gosan, melyhez a Pensio az elsők között csatlakozott. Ez szigorú higiéniai, élelmiszer-biztonsági és minőségi, minősítési szempontok-nak való megfelelést jelent. Nagy-kanizsán csaknem ötezren veszik igénybe a menzát: az óvodások-nál, kisiskolásoknál ez szinte teljes-körű, a nagyobbaknál sajnos egy-re kevesebben. A felnőtt dolgo-zókra sem jellemző, hogy a men-zán ebédelnének, inkább a külső, kicsit drágább, nagyobb választé-kot adó szolgáltatókat választják. Elégedett vagyok az étkezés körülményeivel és ár-érték arányával- Magyarországon a foci után a menzához értünk a legtöbben… - folytatta Balogh László. - Így nem könnyű a megfelelés, ráadásul az étkezésünk ízlése sok évszázad alatt kialakult reflexeken, szokáso-kon alapul. Emiatt az egyik pilla-natról a másikra bevezetett „minő-ségi közétkeztetés” szabályrend-szere (kevesebb fűszer, egészsé-gesebb alapanyagok) nem nyerte el mindenki tetszését azonnal. Jómagam, aki mindig is menzás voltam, jelenleg is a Batthyány-menzán ebédelek, jóindulattal állok ehhez a kérdéshez. Elégedett vagyok az étkezés körülményeivel, ár-érték arányával. Természetesen mindig lehet fejlődni, jelen hely-zetben is egy felmerült igény miatt változnak a menzai árak. Az intézményeink értékeléssel összekö-tött visszajelzései egyébként jók, ezt indokolhatja természe-tesen az egymásra utalt partneri viszony is. Azt látom, hogy az új típusú men-zánkhoz való kötődésünk sokszí-nű, a kezdeti nehézségek után már javulóban van az elégedettség, természetesen a mindenkinek való megfelelés sosem lesz tökéle-tes… Saját példánkból kiindulva mégis arra ösztökélnék minden kanizsait az iskolákban és az óvo-dákban, hogy legyen menzás, mert ez kényelmes, olcsóbb és minőségre törekvő megoldás. A kritikai észrevételekre, a jóindula-tú javító szándékra a konyhák fogékonyak – összegezte Balogh László polgármester.Napirenden a nyersanyag-norma emelése, de hogyan tovább a közétkeztetés…- A téma időszerűségét elsősor-ban a nyersanyagnorma emelése adja, de most arra is figyelmet kell fordítanunk, hogy a 2012-ben megkötött szerződések 2022-ben lejárnak, és időben el kell dönteni, hogyan tudnánk változtatni a későbbiekben. Továbbra is külső szolgáltató kezébe adjuk-e a köz-étkeztetést, vagy vissza az önkor-mányzatnak, intézményeknek – hangsúlyozta Schauta Marcell önkormányzati képviselő (ÉVE). - Mivel az Éljen VárosuNk! Egye-sület a választási programjában azt vállalta, hogy rendezi a közét-keztetés helyzetét, meg kell vizs-gálnunk, hogyan történt meg a kiszervezése. Először fel kell térké-pezni a változásokat, utána meg kell vizsgálni a lehetőségeket – tette hozzá a szociális, egészség-ügyi és környezetvédelmi bizott-ság elnöke. - Annak idején, amikor 2012-ben megtörtént a kiszerve-zés, állítólag azzal az indokkal adták át egy nem nagykanizsai székhelyű cégnek az önkormány-zat intézményeiben meglévő konyhák üzemeltetését, hogy az intézmények nem jó fenntartói a konyháknak, és külső vállalkozó bevonásával mindez sokkal olcsóbb, és minőségjavulást is eredményez. A Nagykanizsán megjelent cég több városban is elindult a közbeszerzési pályáza-ton. Ezt követően számtalan minő-ségi kifogás érkezett - rajtunk kívül más városok önkormányzatához is - a közétkeztetéssel kapcsolatban. Valamilyen megfontolásból a köz-étkeztetésben érdekelt cég(ek) sűrűn váltogatják a nevüket annak ellenére, hogy megváltozna tulaj-donosi összetételük. Általában ugyanahhoz a tulajdonosi körhöz köthető vállalkozás végzi a tevé-kenységet csak idővel más néven, jogutód vállalkozásokon keresztül, így például: Pensio ’17 Kft., Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft., Pensio Magyarország Kft., Klassz Menza Kft., K.O.0.1. Kft., M41 Logisztik Kft. A Kórház- és Menza-étkeztetés Kft., ami a városi kórház közétkeztetését látja el nálunk is, legutóbb azzal került az érdeklő-dés előterébe, hogy kapcsolatot mutattak ki a fenti tulajdonosi kör-rel. Már több önkormányzatnál is keresték a kapcsolatot, hogy mi lehet a sűrű névváltoztatás és a közétkeztetés kiszervezése mögött – jegyezte meg a bizottsá-gi elnök, elismerve, tudomása sze-rint a sok botrány ellenére tagad-hatatlanul történt minőségjavulás is az utóbbi években. Ennek elle-nére is megfontolandó, hogy a A február 27-ei soron kívüli közgyűlés napirendjére tűzte a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló rendelet módosítását. A testületi ülés előtt megkérdeztük Balogh László polgármestertől: mikor és miért alakult ki a közétkeztetés jelenlegi, központosított formája, és milyen visszajelzéseket kaptak az intézményektől. a közétkeztetésFókuszban
közétkeztetést mégiscsak az intéz-mények, önkormányzatok maguk végezzék, hiszen a munkáltatói jogok gyakorlása is fontos kérdés. Nemcsak az iskolák, hanem a szo-ciális intézmények és a kórházak - különösen az utóbbiaknál – eseté-ben azért sem szerencsés a közét-keztetés kiszervezése, mivel sajá-tos igényeknek kell megfelelni. A betegek étkeztetése egy speciális terület. A kórházban a Kórház- és Menzaétkeztetés Kft.-vel 2017-ben megkötött szerződés szintén 2022-ben jár le.Schauta Marcell úgy tudja, a szo-ciális étkeztetés területén is tör-tént javulás, de a diétás és pépes étkeztetést még nem igazán tudja megfelelő színvonalon ellátni a cég. – Tájékozódtam, s azt tudom elmondani, hogy az idősek ottho-nában az ellátottak kevesebbet esznek, az adagok kiosztása külö-nösebb gondot nem okoz, viszont az idősek klubjában, különösen hétvégén nehéz kiporciózni a szűkre szabott ételadagokat, és a korábbiakhoz képest kevesebben is veszik igénybe a szolgáltatást. A szociális otthonnál törvény kötele-zi az intézményt arra, hogy családi napokat, különböző családi ünne-pekhez köthető rendezvényeket szervezzenek az ellátottak és hoz-zátartozóik részére. A tapasztalat azt mutatja, amíg az intézmény dolgozói főztek, messzemenőkig szem előtt tudták tartani az idősek igényeit, és az ünnepnapokhoz, a különböző alkalmakhoz igazodva készítették el számukra az ételt. Emellett volt egy azonnali vissza-csatolás a gondozottak felől, ha nem ízlett nekik az étel, azonnal tudtak változtatni.Törvényileg még a közétkezte-tés kiszervezése sincs előírva, így maguk az intézmények is tudnák üzemeltetni a konyhákat – sorolta az érveket az önkormányzati kép-viselő, rámutatva arra a problémá-ra is, hogy a közétkeztetésben korábban dolgozók már nyugdíjba vonultak, kiöregedtek, és jelenleg nincs meg a megfelelő utánpótlá-suk. Az intézményeknél foglalkoz-tatott konyhások annak idején lel-kiismeretesen ellátták a feladatu-kat, sok éves, évtizedes gyakorlat állt mögöttük. Valószínűleg most is szerencsésebb lenne, ha az intéz-mények maguk üzemeltetnék a konyháikat, vagy azt helyi vállalko-zásokkal oldanák meg, helyi alap-anyagok felhasználásával. – A kiszervezéssel párhuzamo-san, azért hogy a beszállítói kör helyi vállalkozásként tűnjön fel, tapasztalni lehetett egyfajta ügyeskedést is a beszállítók részé-ről, sokan létesítettek telephelyet Nagykanizsán. Az világosan lát-szik, hogy egy bizonyos érdekkör-höz tartozik jelenleg Kanizsán a közétkeztetés ellátása, azonban, hogy a későbbiekben tudunk-e ezen változtatni, azt majd az idő fogja eldönteni – vélekedett a bizottsági elnök. – A megvalósítá-sában nehézséget okoz az is, hogy időbe telik megtalálni azt a szak-embergárdát, amely később üze-meltetni tudná az önkormányzat intézményeiben a konyhákat. Ilyen szempontból a bölcsődei étkeztetés szerencsésebb helyzet-ben van, mivel ezeknek az intéz-ményeknek helyben, saját kony-hát kell üzemeltetniük, így a böl-csődéknek megmaradt a saját konyhája.A szakosztályon végeztek egy összehasonlítást arról, hogy a különböző megyei jogú városok nyersanyagnormái között hol áll Nagykanizsa. Az összehasonlítás alapján úgy tűnik, Nagykanizsán a legalacsonyabb a norma összege, többek közt ezért is lehet indokolt az összeg emelése. A vállalkozó 20,1 százalék normaemelésre tett javaslatot – árulta el Schauta Mar-cell, aki szerint a jelenlegi közét-keztetési szerződés olyan szem-pontból is előnytelen, hogy a nor-mához van kötve a rezsiköltség, ami a norma 69 százaléka. Tehát a normának az emelésével draszti-kusan emelkedne a cég számára kifizetendő rezsiköltség, ami pél-dául 12 százalékos emelés eseté-ben 48 millió Ft, 15 százalékos emelésnél 80 millió Ft többletki-adást jelentene a városnak. - A szakosztály munkatársai bonyolult modellszámítást végez-tek az emeléssel kapcsolatban bevételi és kiadási oldalon, melyet a rendeletmódosításhoz is mellé-keltek. Ebből jól látszik, hogy a norma emelésével a bevételi oldal aránytalanul elmarad a kiadástól az emelés mértékétől függően. Felmerült az a javaslat is, hogy ha nagyobb mértékű nyersanyag-norma emelést fogadna el a köz-gyűlés, akkor a cég alakítsa ki az egyik középiskola melegítő kony-háját. Úgy tudom, ezt a javaslatot polgármester úr elvetette. Amen�-nyiben nem valósul meg hasonló beruházás, akkor viszont nem tud-juk támogatni a nagyobb mértékű normaemelést. A nyersanyagnor-ma emelése az étkezések térítési díjaiban előreláthatóan 1000 Ft+Áfa körüli emelkedést fog jelenteni – magyarázta az önkor-mányzati képviselő.Schauta Marcell szerint tovább-ra is arra kell törekedni, hogy helyi cégek, intézmények, helyi munka-erővel, helyi alapanyagokból old-ják meg a közétkeztetést, s mind-ezt átláthatóan. Egy profitorien-tált cég számára nem mindegy, milyen haszna képződik. Ha viszont az intézmények kezébe kerülne vissza a konyhák fenntartása, akkor közétkezte-tésre, munkabérek-re, felújításokra lehetne fordítani azt az összeget, amit rezsiként a közétkez-tetésre kifizet a város. - Mindemellett valószínűleg elő-nyösebb és átláthatóbb lenne, ha visszakerülne az önkormányzat kezébe a közétkeztetés, és abban is biztosak lehetnénk, hogy valóban helyi vállalkozásoktól kerülne beszerzésre az alapanyag. Ezen kívül így sokkal nagyobb ráhatása lehetne az önkormányzatnak a közétkeztetésre, illetve a minőségi kifogásokat is rugalmasabban tud-ná kezelni, mint egy külső vállalko-zás. Arról nem is beszélve, hogy munkahelyteremtés és foglalkoz-tatás szempontjából ugyancsak előnyökkel járna – vélekedett az önkormányzati képviselő. - Ha nem az önkormányzat, intézmény, hanem egy helyi vállalkozás kezé-be adnánk a konyhák üzemelteté-sét, azzal is nagykanizsai vállalko-zót segítenénk, nem pedig valahol az ország távoli részén székhellyel rendelkező céghálózatot támogat-nánk, egy olyan céget, amelynek a működése számunkra nem átlát-ható. Hogy jelenleg mi lehet az egész közétkeztetés hátterében a nyilvánvaló okokon kívül csak talál-gatunk, szövevényes az egész, talán egyszer sikerül tisztán látni, és akkor mi is bölcsebbek leszünk…BAKONYI Erzsébet 2020. 02. 28. | 13aktuális Fotó: Jancsi László
14 | KANIZSA újságMagazinAZINA várost kép-viselő, kanizsai delegáció is részt vett a szlovéniai Ptuj városában múlt hétvégén rende-zett karneválon. A küldöttség tagjai élményei-ket, tapasztala-taikat és az utazás célját is megosztották lapunkkal.Vízkereszttől húshagyó keddig az önfeledt szóra-kozás kapja a főszerepet. A bálok, mulatságok, népün-nepélyek alkalmával min-denütt méltó módon igye-keznek búcsút venni a tél-től. Nincs ez másképp Szlo-véniában sem, ahol az egyik legnépszerűbb far-sangi fesztivál a Kurento-vanje, azaz a kurentelés. A Dráva-menti települések utcáit a mohácsi busókhoz kísértetiesen hasonló kurentek járják, akik a hie-delem szerint a derekukra fűzött kolompokkal űzik el a hideg évszakot. Amelyik háznál megállnak, annak lakói egész évben szeren-csésnek tudhatják magu-kat. Az események köz-ponti helyszíne a Nagyka-nizsától nagyjából kétórá-nyi autóútra lévő Ptuj. A több mint egy hétig tartó programsorozaton a várost valósággal ellepik a mulatozni vágyók. Az UNESCO szellemi örökség listájára is felkerült karne-vál ráadásul nemcsak a helyieket hozza lázba, hanem más országokból is érkeznek érdeklődők. A farsangi fesztiválra immár sokadik alkalommal invitálták Nagykanizsa vezetőségét. Az ötfős dele-gáció örömmel tett eleget a meghívásnak.– Nagy megtiszteltetés-nek vettük, hogy részt vehettünk a karneválon, melynek immár hatvana-dik alkalommal adott ott-hont Ptuj. Rengetegen vol-tak múlt vasárnap és szinte mindenki jelmezben volt – kezdte élménybeszámoló-ját a delegáció vezetője, Gábris Jácint, az ÉVE önkormányzati képviselő-je. – Rendkívül színes kaval-kád tárult elénk, ugyanis a helyiek mellett a testvérvá-rosok képviselői is a nem-zetükre jellemző maskarát öltöttek magukra. A felvo-nulásra különféle produk-ciókkal is készültek. Mi egy kicsit azonban kilógtunk a sorból, mert nem viseltünk jelmezt. Többen meg is kérdezték, hogy minek öltöztünk, amire csak azt feleltük, hogy képviselő-nek – árulta el az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke. Gábris Jácint és Bodó László mellett Schauta Marcell is részt vett az uta-záson. Az ÉVE önkormány-zati képviselője szerint nagyon kedvesek és ven-dégszeretők voltak a házi-gazdák, a szervezés pedig külön dicséretet érdemel. – Izgalmas volt látni, hogy egy Nagykanizsánál lényegesen kisebb város milyen kifogástalanul képes megrendezni és lebonyolítani egy nemzet-közi eseményt. Úgy gon-dolom, kiváló pél-daként szolgálhat számunk-ra – hang-súlyozta a szociális, egészségügyi és környezetvédelmi bizott-ság elnöke. A látogatás nemcsak kulturális célokat szolgált és a delegáció résztvevői-nek egy rövid egyeztetés-re is alkalmuk nyílt. – A többi meghívotthoz képest több időt szánt ránk Nuška Gajšek pol-gármesterasszony, mi pedig nagyon örültünk ennek a megkülönbözte-tett figyelemnek – mondta Gábris Jácint. – Főként a közös jövőről értekeztünk, illetve olyan nemzetközi projektek is szóba kerül-tek, melyekbe mi is be tud-nánk kapcsolódni. Nekem mindig is az volt a vessző-paripám, hogy ezek a nem-zetközi kapcsolatok ne csak a protokolláris esemé-nyekről szóljanak, hanem próbáljuk meg gazdasági értelemben is szorosabbra fűzni a viszonyt. Úgy néz ki, hogy pozitív a hozzáál-lásuk és hajlandóak velünk együttműködni. Az ÉVE-frakció tagjainak jövőbeli tervei között sze-repel, hogy sorra felkeresik Nagykanizsa jelenlegi test-vérvárosait. – Azt szeretnénk, ha az elkövetkező időben mind a horvát határmenti, mind a szlovén városokkal sok-kal dinamikusabb kapcso-latot tudnánk kiépíteni. Nagyon örülnénk ezért, ha a későbbiekben a mi prog-ramjainkon is részt venné-nek – mondta Schauta Marcell, majd hozzátette: szeretnék a Ptujjal kialakí-tott jelenlegi partneri viszonyt még szorosabbá fűzni. Az ezzel kapcsolatos javaslatot hamarosan a közgyűlés elé terjesztik.Gábris Jácint szerint Nagykanizsának minden értelemben nyitnia kell külföldi partnerei felé. Az sem titkolt szándék, hogy a határon túl élő magyar-lakta területeket is meglá-togatják, hiszen ezeknek a kapcsolatoknak az erősíté-se sem elhanyagolható. NAGY Évaa teletFotó: Schauta MarcellPtujban is elűzték
2020. 02. 28. | 15magazin 1200 ember kóstolt egyszer-re fánkot a hét-végén Nagykani-zsán. Az évekkel ezelőtt, szintén a fánkfesztivá-lon felállított, de akkor még ezer alatti rekordot döntöt-ték meg szombaton a résztvevők. A 12. Országos Farsangi Fánkfesztiválra ellátogatók a versenyző csaptoknak köszönhetően számos fajtájú és ízesí-tésű fánkot is megkóstolhattak. A HSMK elől induló, hagyományos farsangi fel-vonulás vezette az érdek-lődőket a fesztivál helyszí-nére, ahol az első órákban gyakorlatilag moccanni sem lehetett, annyi volt az érdeklődő. A gasztrokultu-rális program az évek során nemcsak többnapossá, hanem nemzetközivé is kinőtte magát. A rendez-vényre nem először érke-zett például Lendváról csa-pat. – Most már harmad-szor vagyunk itt, a szlové-niai magyar kisebbséget képviseljük. Minden alka-lommal szívesen jövünk. A mi fánkunknak igazából nincs nagy titka, szívvel készítjük és sárgabarack lekvárral töltjük. Engem kértek fel a tészta gyúrásá-ra, biztos azért, mert én jobban tudom csinálni, mint a csajok – árulta el Benjamin Horvat.A gasztronómiai hagyo-mányok ápolását sokan az idősebb generációhoz kötik, ezért a népviselet-ben fánkot kínálók stand-jánál nagy volt az érdeklő-dés. – 2009 óta járok feszti-válokra. Mogyorós túró-fánkkal kezdtem, két éve országos különdíjat is nyertem – mondta a Zala-karosról érkezett Dörnyei Jánosné, akinek természe-tesen segítsége is akadt. A fánkkészítésből unokája is kivette a részét, aki a far-sangi finomság hagyomá-nyát minden bizonnyal életben tartja. A fesztiválon több csa-patot régi ismerősként köszönthettünk. A dalkö-rök, vagyis a nótás kedvű nyugdíjasok egy gasztro-nómiai rendezvényről sem hiányozhatnak, ezúttal is bőséges kínálattal fogad-ták az érdeklődőket és ismerőseiket. Bár verseny-társak voltak az esztereg-nyei Őszirózsák, a Mamik és a bajcsai nyugdíjasok is, egy kérdésben mind egyetértettek: a jó fánk tit-ka amellett, hogy szívvel-lélekkel készítik – és átad-ják ezt a tudást generáció-ról generációra –, a jó alap-anyag és a megfelelő kidolgozás. - Hajnali két órakor felkeltünk, 3-kor találkoztunk, hogy frissen készítve hozzuk a sok-sok fánkot. A minőség nem csupán a tojáson múlik, fontos, hogy jó minőségű legyen a liszt, az élesztő és persze a tej is. A tésztát pedig jól ki kell dolgozni, meleg helyen kell keltetni, nehogy megfázzon – taná-csolta az eszteregnyei Bogatin Sándorné.A környékbeli falvakból érkezett csapatok standja-it azért is érdemes volt fel-keresni, mert a fánk mel-lett házi süteményeket is kínáltak. Lakodalmas barack, mézes krémes, keksztekercs, linzer és még hosszan sorolhatnánk, mi minden csábította és vitte bűnbe a fesztiválozókat. A rendezvényen részt vett Prikryl József is, aki a dödölle után a zalai és vasi ételekre helyezte a hang-súlyt legújabb könyvében. A mesterszakács az érdek-lődők kérdéseire is szíve-sen válaszolt. - A népi hagyományok szerint készülő szalagos, csöröge, vagy rózsafánknak igenis van múltja – hangsúlyozta. – A tájegység jellegzetes-sége a tarkedli, vagy más néven darkedli. A palacsin-tatésztához hasonló, tojás-habbal lazított masszát egy speciális sütőedény-ben, kis zsiradék hozzá-adásával, vaslángon vagy platnin készítették régen, és lekvárral ízesítették. A 12. Országos Farsangi Fánkfesztivál legfőbb att-rakciója a rekordkísérlet volt. A korábban ugyan-csak a fesztiválon felállí-tott, de akkor még ezer résztvevő alatti rekordot ötödével tervezték meg-dönteni, így a cél az volt, hogy 1200 ember kóstol-jon egyszerre egy helyen fánkot. A rekorddöntés sikerült. Kámánné Szép Teré-zia, a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház igazgató-ja, a fesztivál fő szervezője szerint a legnagyobb bol-dogságot az okozta, hogy láthatóan minden résztve-vő – vendégek, verseny-zők, fánksütők, vásárlók, fiatalok és idősek egyaránt jól érezték magukat a programon. VINCZE AdélA fesztivál helyszínén minden egyes lépésnél szinte tátva maradt az ember szája, és fánkot kívánt (Fotó: Gergely Szilárd)és egy újabb rekordFarsangi, szalagos, ekler...
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ántojás 40-50 Ft/dbcsirkemell filé 1400-1530 Ft/kgalma 220-350 Ft/kgcsiperke gomba 550-900 Ft/kgburgonya 200-300 Ft/kgfejes saláta 250-300 Ft/db30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttJövő heti véradások03.05. 10:00-12:30 Vásárcsarnok03.05. 14:00-18:00 Kanizsa Centrum (nőnapi véradás, tombola, ajándékok) A véradások mindenki számára nyitottak!Adj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Február 29. ElemérMárcius 1. AlbinMárcius 2. LujzaMárcius 3. KornéliaMárcius 4. KázmérMárcius 5. AdorjánMárcius 6. InezMárciusifogadóórákBalogh László polgármester fogadónapot tart már-cius 4-én (szerda) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.Berta Krisztián, a 3. számú választókerület önkor-mányzati képviselője fogadóórát tart március 16-án (hét-fő) 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban.Bizzer András keleti városrészhez kötődő önkor-mányzati képviselőként fogadóórát tart március 27-én (péntek) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Bodó László, a 2. számú egyéni választókerület (Attila utca, Dózsa utca, Berzsenyi utca közötti városrész, Platán-sor páratlan oldal, Petőfi, Honvéd, Virág Benedek és Mészáros Lázár utcák) önkormányzati képviselője márci-us 3-án (kedd) 16 órától fogadóórát tart Nagykanizsa Atti-la út. 2. szám alatt lévő Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sán-dor Általános Iskola földszinti ebédlőjében.Dénes Sándor, a nagykanizsai 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője március 12-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Fló-rián tér 30.).Dr. Erdős László önkormányzati képviselő fogadó-órát tart március 3-án (kedd) 16 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.).Dr. Fodor Csaba, a nagykanizsai 6. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője és Horváth Jácint, a nagykanizsai 7. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart március 17-én (kedd) 16.30-tól a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Dr. Károlyi Attila, a nagykanizsai 5. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap második hétfőjén 17 órakor a Péterfy Sándor Általános Isko-lában (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), minden hónap negye-dik hétfőjén 17 órakor a Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.).Gábris Jácint, a nagykanizsai 1. számú választókerület önkormányzati képviselőjének, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában, vagy a gabris.jacint(kukac)gmail.com címen kérhető.Radics Bálint, a nagykanizsai 8. számú egyéni válasz-tókerület önkormányzati képviselője március 16-án (hét-fő) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán Műve-lődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Mik-lósfa, Kápolna tér 2.). Szabó Szilárd, a 4. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart március 23-án (hétfő) 17 órától Nagykanizsa-Kisfakos városrész-ben a Szent Kristóf Vendégházban, majd 18 órától a Bago-lai kultúrházban.Tóth Nándor, a nagykanizsai 9. számú egyéni válasz-tókerület önkormányzati képviselője március 2-án (hétfő) fogadóórát tart 17 órától a Bajcsai Kultúrházban (Nagyka-nizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18 órától Kiskanizsán, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban (Nagykanizsa, Hajgató Sándor u. 1.).Tájékoz-tatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Teleki László, a Roma Nemzetiségi Önkormány-zat elnöke fogadónapot tart minden hónap második hétfőjén 10-12 óra és 14-15 óra között, a helyszín változó. A fogadónappal kapcsolatos informá-ció a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban (Nagykanizsa, Teleki utca 14.), vagy a 06 20 849-2388-as telefonszámon kérhető.Az állatorvosi ügyelet telefonszáma:Hirdetmény - fogadónapról
2020. 02. 28. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókFebruár 28.1835. február 28-án Elias Lönnrot finn nép-rajztudós megjelentette a 32 rúnóból (ének) álló ún. Régi-Kalevalát. Az eposz világsikere kiemelte a finneket az ismeretlen népek sorá-ból, hozzájárult a finn nyelv fejlődéséhez, a finn nemzeti öntudat erősödéséhez. Finnor-szágban ez a nap a mai napig a Kalevala napja1912-ben ezen a napon született Markos József (művésznevén Alfonzó) magyar artista, színész és humorista. A paródia mestere volt, aki szívesen alkalmazta a pantomim elemeit isFebruár 29.1976. február 29-én született Kovács Katalin, akit gyakran csak „Kajakkirálynőként” emle-getnek. 31 világbajnoki címével minden idők legeredményesebb női kajakozója a világonMárcius 1. 1786-ben ezen a napon volt Mozart Figaró házassága című operájának ősbemutatója Bécsben1881. március 1-jén megkezdte működését a Magyar Távirati Iroda (MTI)Március 3. 1922. március 3-án született Hidegkuti Nán-dor (becenevén „Öreg”) világhírű magyar lab-darúgó, az Aranycsapat kiemelkedő csatára. A londoni 6:3-as mérkőzésen mesterhármast szerzettMárcius 4. 1914. március 4-én született Hegyi Barnabás Kossuth-díjas magyar operatőr. Csaknem száz filmet forgatott. Nevéhez fűződik az első magyar színes játékfilm, a Ludas Matyi fény-képezése 1949-ben. Az ő operatőri munkája a Valahol Európában isMárcius 5. 1534. március 5-én hunyt el Correggio, az érett reneszánsz egyik legkiválóbb, rövid éle-tű, de fényes karrierű itáliai festője. Művésze-tét a ritmus, a testtömeg ábrázolásának képessége, a fény-árnyék hatások megújítá-sának technikája jellemezte1953. március 5-én született Herencsár Viktó-ria cimbalomművész és -tanár, a Cimbalom Világszövetség alapítója és elnöke. Elkötele-zett kutatója a cimbalomjáték történeténekAz elELőző HETI REJTVény MEgFEJTése: Sajnos csak idős korunkban ébredünk rá, mit kellett volna tennünk fiatalon.
18 | KANIZSA újságmozaikZAIKNehezebb orvosolni a bajt, mint meg-előzni, tartja a mondás. Nem véletlenül esik annyi szó napjainkban a szűrővizsgá-latok fontosságáról. Egy korai stádiumban felfedezett betegség még jó eséllyel gyó-gyítható, kezelhető. Igaz ez a szemünkre is. Az optikai koherencia tomográfiás vizsgá-lat a legapróbb változásokat is kimutatja, így még a gyógyíthatatlan zöldhályog ese-tén is elkerülhető a jelentős látásromlás vagy a vakság.A nagykanizsai szaküzletek közül egye-dül a Sashalmi Optikában érhető el a speci-ális eljáráshoz szükséges eszköz, amely úgynevezett koherens fénysugarakkal tár-ja fel a szemfenék, valamint a látóideg kép-leteiben lévő eltéréseket. A mindössze pár perces folyamat teljesen fájdalommentes. A gép nagy felbontású, keresztmetszeti képein még a legapróbb elváltozások is kimutathatók. A vizsgálatot követően a Sashalmi Optikában készített szemfenéki képeket a Semmelweis Egyetem Szemkli-nikáján értékelik ki.Sashalmi Erika látszerész-mester az OCT vizsgálatot elsősorban azoknak ajánl-ja, akiket érint az időskori makuladegene-ráció, a zöldhályog vagy a cukorbetegség, de vannak egyéb rizikófaktorok is, mint a dohányzás, a magas vérnyomás és az elhí-zás. Akik a szabadban dolgoznak, vagy a szemük hosszantartó, intenzív UV-fénybe-sugárzásnak van kitéve, csakugyan érde-mes évente részt venniük az OCT-vizsgála-ton.A rendszeres szűrés különösen tanácsos az 50 év felettieknek, hiszen több olyan időskori szembetegség is létezik, amely sokáig tünetmentes marad. A makulade-generációk életminőségbeli romlást okoz-hatnak, s ha nem ismerik fel időben, és tar-tósan kezeletlenül maradnak, akár vakság-hoz is vezethetnek. Ugyanez igaz a zöldhá-lyogra is, amely egy gyógyíthatatlan kóros mechanizmus. Mindkét szembetegség, ha korai stádiumban diagnosztizálják – akár egy OCT vizsgálat során –, nagyon jól kezelhető, és még a jelentős látásromlás, a vakság is elkerülhető. PReljárássalSzűrővizsgálat speciálisFotó: Gergely SzilárdGrafikon forrása: medicover.hu
2020. 02. 28. | 19magazin Az emberiség zöme szeret utazni, vilá-got látni. A sárgolyó mélyreható felfe-dezése azonban csak egy részüknek adatik meg. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Rozgonyi Úti Általános Iskola tanító-tanára egyike a szerencsések-nek. Böröcz Zsolt eddig több mint 60 ország csodáinak fürkészője lehetett. A kalandor már tervezi a következő barangolást, előtte azonban még mesélt. Mesélt, mégpedig egy bakancslistás túráról, a világ végéről.Számtalan élménnyel teli napot töltött Dél-Ame-rikában Böröcz Zsolt, ezért a Világjárók Klubjá-nak két előadásán tudta csak megosztani az érdek-lődőkkel az általa felfede-zett tájat. A Hevesi Sándor Művelődési Központban - ahogy mindig – telt ház fogadta a világutazót, aki képekkel, történetekkel kalauzolta el közönségét a kontinens legdélibb csücs-kére, Patagóniába, Tűz-földre. Böröcz Zsolt egyik régóta dédelgetett álma vált valóra azzal, hogy tavaly év végén 24 napot tölthetett Argentínában és Chilében. - A különleges Fin del Mundot, azaz a világ végé-nek nevezett terület vadsá-gát, a természet páratlan gyönyörűségét, az egészen különleges, egyedi állatvi-lágot rendkívüli élmény volt megtapasztalni – mondta az utazó, aki sze-rint a gyönyörű tájak, a föl-di paradicsom mellett érdemes a glóbusznak ezt a részét is felfedezni, hiszen rendkívül tanulságos. Az utazás mindig is része volt Böröcz Zsolt életének. Gyerekkorában a Balaton-felvidék volt a közege, majd az ifjúkori hegymá-szásokat újabb és újabb úticélok követték, amelyek persze mindig kapcsolód-tak egymáshoz. - Egyfajta sorrendiséget állítottam fel, hiszen a Föld ezer millió csodáját nem lehet egyszerre megtekin-teni. Először a közvetlen környezetünket kell meg-ismerni, aztán lehet kite-kinteni – vélekedett az uta-zó. - Azt vallom, a világ fel-fedezéséhez a szűkebb közegből rajtolva lehet építkezni. Az utazás egyébként már évezredek óta az ember álma, egy arab filozófus mondta, ha valaki ismereteket akar bővíteni, tanulni akar, sok újat szeretne látni, akkor annak utaznia kell. Ez örök érvényű mondás, hiszen mikor elindulok, másfajta emberekkel, különböző szokásokkal, eltérő építé-szettel, egyedi megoldá-sokkal, praktikumokkal találkozom. Az újdonsá-gok által pedig több lehe-tek, mint amikor útra kel-tem. Az utazók látásmódja is kiszélesedik, többen egy-fajta tisztítókúraként, szel-lemi felfrissülésként is tekintenek egy-egy útra. A „nagy turista” meglátása szerint jó lenne, ha min-denki - az évben elosztva – több hetet távol töltene otthonától, így feltöltekez-ne és újult erővel térhetne vissza a hétköznapokba. Közelebbi vagy akár távo-labbi világlátásokat, kirán-dulásokat akár saját maga, baráti társasággal is szer-vezhet a kalandozni vágyó, de ma már egyre több uta-zási iroda ajánl különböző lehetőségeket a természet felfedezésére. - Minden utazás igényel előkészületet, így már egy a fejemben kialakított kép-pel kelek útra. Persze ami-kor megérkezem teljesen más kép tárul elém, hiszen élőben minden más – mondta Böröcz Zsolt, majd azt tanácsolta: legyünk befogadóak és ne veszítsük el a pillanatot. – Amikor megérkezem vala-hova, mindig figyelem az embereket. Odaérnek egy gyönyörű vízeséshez, egy gyönyörű sziklatűhöz, egy fantaszikus tóhoz és nem nézik a tájat, hanem már kapják is elő a kamerát. Csi-náltam én is ilyet, de ma már fegyelmezem magam. Ha valahová megérke-zünk, érdemes először megállni, körülnézni, majd leülni, bámészkodni, figyelni az embereket: a hegyen, a hajóállomáson, a vonaton. Ha ezen túle-sünk, akkor kell megörökí-teni a helyet, hogy később másnak is meg tudjuk mutatni. A videókon, fotókon megörökített látnivalók mellett a tanárember nap-lót vezet minden utazásá-ról, így tartva meg hosszú időn át az adott térségben megélt pillanatot. Persze voltak már csalódások is a kalandokban, hiszen ilyen sok élmény mellett elen-gedhetetlenek a negatív momentumok is. Böröcz Zsolt szerint összeségében mégis az utazások során megtapasztalt élmények, a világ még nem látott cso-dái miatt érdemes újra és újra összepakolni a táskát. Elindulni és ott lenni. Meg-élni és átadni.A kanizsai kalandor per-sze nem pihen. A kisebb túrák, nézelődések mellett már tervezi következő nagy úticélját: Délkelet-Ázsiába, a vulkánok szige-tének felfedezésére vállal-kozna. Bali és Jáva szigete az utazó újabb célpontja.VUK AnitaBöröcz Zsolt eljutott az argentin Ushuaia-ba, a világ legdélibb városába isa mindenségbőlDarabok
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. február 29 - március 6.Február 29., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 01:30 Híradó, 01:45 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sport-műsora), 08:00 Híradó, 08:15 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Vadrózsából tün-dérsípot - utazás (ismeretterjesztő film), 19:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:15 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand István legendáriuma (dokumentumfilm), 21:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó.Március 1., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Vadrózsából tündérsípot - utazás (ismeretterjesztő film), 01:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 01:15 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand Ist-ván legendáriuma (dokumentumfilm), 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Vadrózsából tündérsípot - utazás (ismeretterjesztő film), 07:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:45 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand István legendáriuma (dokumentumfilm), 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 15:15 Napi Kanizsa – újra-néző, 15:45 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 16:15 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 18:10 Szentmise a Felsővárosi templomban, 19:10 Sztárportré: Mahó Andrea, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Safari a nagyvárosban (ismeretterjesztő sorozat), 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó. Március 2., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise a Felsővárosi templomban, 01:10 Sztárportré: Mahó Andrea, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Safari a nagyvárosban (ismeretterjesztő sorozat), 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Felsővárosi templomban, 07:40 Sztárportré: Mahó Andrea, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 08:20 Safari a nagyvárosban (ismeretter-jesztő sorozat), 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Mahó Andrea, 12:30 Safari a nagyvárosban (ismeretter-jesztő sorozat), 13:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 20:00 Mentawai – Dzsungelben szülöttek (dokumentumfilm), 20:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 21:50 Lapozó.Március 3., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Menta-wai – Dzsungelben szülöttek (dokumentumfilm), 02:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 07:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:00 Híradó, 08:15 Mentawai – Dzsungelben szülöttek (dokumentumfilm), 09:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Mentawai – Dzsungelben szülöttek (dokumentum-film), 13:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Boros Lajos, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 4., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc (kulturális magazin), 01:35 Híradó, 01:50 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 02:20 Sztár-portré: Boros Lajos, 02:50 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:20 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:35 K’arc (kulturális magazin), 08:05 Híradó, 08:20 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 08:50 Sztárportré: Boros Lajos, 09:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarka-nizsáról), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc (kulturális magazin), 13:00 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 13:30 Sztárportré: Boros Lajos, 14:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Mada-rassy 70 (dokumentumfilm), 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Március 5., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 01:00 Gézengú-zok (gyerekműsor), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 02:15 Madarassy 70 (dokumentum-film), 02:45 K’arc (kulturális magazin), 03:15 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Madarassy 70 (dokumentumfilm), 09:15 K’arc (kulturális magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 13:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:30 Madarassy 70 (dokumen-tumfilm), 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Kvantum (tudományos magazin), 20:35 Híradó, 20:50 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai (ismeretterjesztő film), 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 6., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Szé-kely konyha, 01:05 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 01:35 Híradó, 01:50 Kvantum (tudományos magazin), 02:20 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget tit-kai (ismeretterjesztő film), 02:50 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 Dombvidék (agrár- és kör-nyezetvédelmi magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Kvantum (tudományos magazin), 08:50 A Dunakanyar és a Szen-tendrei-sziget titkai (ismeretterjesztő film), 09:20 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 13:00 Kvantum (tudományos magazin), 13:30 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai (ismeretterjesztő film), 14:00 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Balasport (regionális sporthírek), 20:00 Madarat tol-láról (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 02. 28. | 21sport NK Mladost Komet Prelog – FC Nagykanizsa 1-3 (0-1)Felkészülési labdarúgó-mérkőzés. Perlak, 40 néző. Vezette: Purger. Kanizsai g.: Hampuk (11-esből), Horváth B., Herzsenyák.Nagykanizsa: Borsi (Horváth M.) - Bagó B., Simonfalvi, Major, Horváth B. - Kretz, Béli M., Hampuk – Szegleti, Vittman, Lőrincz. Pályára léptek még: Baráth M., Gerencsér A., Ekker, Kovács Gy., Vlasics D., Herzsenyák. Vezetőedző: Koller Zoltán.A múlt szerdai Slaven Belu-po B-vel vívott futballmeccs után a legutóbbi hétvégén ismét horvát csapattal ját-szott az FC Nagykanizsa har-madosztályú csapata. Koller Zoltán legénysége a Muraköz-be utazott a negyedik vonal-ban szereplő Mladost Prelog-hoz. Ahogy arra előzetesen számítani lehetett, agresszív ellenféllel mérkőzhettek a kanizsaiak és nem hiá-nyoztak időnként a tüs-kék sem a játékból, ettől függetlenül a vendégek igyekeztek kontrollálni a találkozót, a perlakiak pedig kontrákból pró-báltak veszélyeztetni. Gólt a dél-zalaiak mégis csu-pán az első félidő utolsó pilla-nataiban szereztek, akkor Hampuk Ádám volt büntető-ből eredményes. A második negyvenöt perc elején Horváth Balázs szerzett nagy gólt az egyre veszélyesebbé váló hazaiak ellen, akik aztán szé-píteni is tudtak. Mielőtt azon-ban belelkesültek volna a ven-déglátók, Herzsenyák Áron találata ismét megnyugtatóvá tette a nagykanizsaiak elő-nyét, akik végül nyerték is a meccset. Szombaton 13 órá-tól az FCN a szlovéniai Nafta Lendavát látja vendégül.PLA Kanizsai Vadmacskák SE női amatőr NB I-es kosárlabda együttese Piliscsabán mérkőzött legutóbb a Pilis Basket csapata ellen a bajnokság 16. fordulójában.Pilis Basket (10.) - Kani-zsai Vadmacskák SEse (2.) 66-92 (14-15, 15-26, 22-24, 15-27)Amatőr női NB I-es kosár-labda-mérkőzés. Piliscsaba, 50 néző. Vezette: Major Á., Lővei L.Kanizsa: Fuisz 20/6, Kovács R. 6, Baa 22, Bán-hegyi B. 11, Budai 21. Csere: Zsámár P. 10, Csuha 2, Hor-váth L., Füredi, Bánhegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.Az első negyed 6. percéig Budai Dorina és Baa Domi-nika pontjaival lépett el ellenfelétől a KVSE, de a hazaiak nem feladva a küz-delmet és a Vadmacskák védekezési hibáit kihasznál-va a vendégek nyomában maradtak. Mi több, a második tíz perc nem a legjobban kezdődött a dél-zalaiak szá-mára, hiszen hétpontos hát-rányba kerültek. A meccs 16. percében aztán egyenlí-tettek, onnan pedig futó-szalagon gyártották a jobb-nál jobb helyzeteket, biztos előnyt szerezve a találkozó második felére.Nagyszünet után főleg Budai centerjátékával és Fuisz Viktória távoli dobása-ival tartotta a Kanizsa a megszerzett előnyét. A záró tíz percben a nagykanizsai-ak tovább javultak, Bánhe-gyi Beatrix kosaraival pedig már húsz pont fölé nőtt a különbség, s erre a végjá-tékban Baa és Budai is rátett egy lapáttal, kialakítva ezzel a nagy különbségű győzel-met, amivel Gábor Erzsébet tanítványai csoportjukban megőrizték második helyü-ket.Néhány nappal később a kanizsai női kosárlabdázók hagyományos farsangi jel-mezes bálján jutalmazták az előző esztendő legjobb tel-jesítményt nyújtó játékosa-it. Az amatőr NB I-es kosár-csapatukból Fuisz Viktória, az U16-os kadetból Baa Dominika, az U14-es serdü-lőből Molnár Virág, az U12-es gyermek korosztályból Rezsek Réka, az U11-es kenguru korcsoportból Beke Kitti részesült elisme-résben. Rajtuk kívül az U15-ös leány magyar válogatott keretének tagja, Szórád Anna sem maradt ajándék nélkül.POLGÁR LászlóGyőzelem és jutalmazása Lendvát várjákPerlakon győztek, Az FC Nagykanizsa labdarúgó együttese a hétvégén a horvátországi Perlakon játszott tesztmérkőzést az NB III tavaszi szezonjára készülődve.A 2018 novemberében elszenvedett súlyos sérülése után ismét egyre több lehetőséget kap Vlasics Dániel (piros szerelésben) (Fotók: Polgár László)Gábor Erzsébet edző és Szentes László egyesületi vezető számos hölgy kosarasuknak gratulálhatott a KVSE farsangi összejövetelénAz FC Nagy-kanizsa NB III-as labdarú-gó együttesé-nél tehát intenzíven készülnek már a tavaszi rajtra és a néhány évvel ezelőtt kez-dődött elgon-dolásokat folytatva a mostani felké-szülési időszakban is igyekezett arra törekedni a vezetőség, hogy a kör-nyező horvát, illetve szlovén csapa-tokkal is összemérhessék erejüket a tesztidőszakban.A csapatot működtető gazda-sági társaság ügyvezetője, Lánczos Attila futballozott a horvát harmadik vonalban, így kézenfekvő volt, hogy korábbi horvátországi egye-sületével, a Mladost Prelog-gal is kötöttek le meccset a kanizsaiak. S mint ahogy a fotó is bizonyítja, a perlaki labdarúgás száz esztendejét bemu-tató tetszetős kötetből 2013-ban nem maradhatott ki Lánczos Attila sem (a csapatkép első sorában balról a második), aki két évtizede játszott a Mladost színeiben.a képeken...Kanizsai ügyvezető is
22 | KANIZSA újságsportTungsram SE Nagykanizsa (1.) – Csurgói KKkk U23 (11.) 34-21 (18-13)NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 12. forduló. Nagykanizsa, 130 néző. Vezette: Rozina, Ujvári L.Tungsram: Balogh Á. - Kisgéczi, Kiss G. 6, Hári 4, Balogh P. 7, Vadász 4, Kovacsics 8. Csere: Gelencsér A. (kapus), Virág Zs. 2, Csalló, Jónás, Horváth B. 1, Kozics 2, Miháldinecz. Játékos-edző: Csalló Ádám.A rajton szépszámú közönség előtt vehette át a megye legjobb férfi kézilabdázójának járó díjat Vadász Márton, majd követhette nyomon ez a nézősereg a Tungs-ram SE férfi NB II-es kézilabda-mér-kőzését. Az érdeklődés egyrészt a tavaszi szezonkezdetnek is szólha-tott, másrészt a találkozónak kissé somogyi presztízsmeccs jellege is lehetett, hiszen a kanizsaiaknál - is - jó néhány, a szomszéd megyéből származó játékos kézizik, akik nem kevés hozzátartozót is „behoztak” az összecsapásra. A kanizsaiak az első félidőben végig biztos előn�-nyel haladtak a csurgóiak előtt, s ha a vendégek igyekeztek is zárkózni, a Tungi ismét gólokkal válaszolt. A második játékrészben aztán Csalló Ádámék jobban rákapcsoltak, melynek eredményeképpen a meccs 40. percére már tíz gól volt a két legénység közötti különbség, s onnantól gyakorlatilag el is dőlt a találkozó kimenetele. A 13. forduló keretében már Nagyatádra utaztak a nagykanizsaiak és a Rinyamenti KC ameddig tudott, ment együtt a vendégekkel, ugyanakkor az első félidő végére ötgólos előnyt szer-zett a Tungsram SE (17-12). A máso-dik harminc percben a meccs ten-denciája gyakorlatilag folytató-dott, a dél-zalaiak mind jobban elhúztak és láthatta a száz fős közönség azt, hogy Csalló Ádám gárdája 33-21-re nyert. Kovacsics Ferenc folytatta Atádon is remek szériáját, hiszen tizenegyszer volt eredményes, a Kanizsa pedig tartja kétpontos előnyét a tabella élén. Folytatás szombaton ismét ide-genben, akkor a listavezető Hőgyészre látogat.POLGÁR LászlóTokodon rendezték meg a serdülő (14-15-évesek) szabadfogású birkózók országos minősítő verse-nyét, kanizsaiakkal a mezőnyben. Az országos bajnoksággal együtt három minősítő versenyt rendeznek meg, az ered-mények alapján számolják ki év végén, hogy ki lett a súlycsoport arany-, ezüst-, illetve bronzjelvényese.A verseny egyben az egyik válogató volt a júniu-si, Várnában sorra kerülő serdülő Európa-bajnokság-ra. A kanizsai színeket a 68 kg-os Pőcze Bence, vala-mint a +85 kg-os Dányi Márton képviselte. Mind-két dél-zalai a nyolc közé jutásért kezdhette a küz-delmeket és lehengerlő bir-kózással, két-két mérkőzést nyerve el is jutottak a döntőik kapujá-ba. Dányi Márton az elődöntőben, szoros csatában (6-3) kika-pott abonyi riválisától, Pő-cze Bence ugyanakkor nyerni tudott egy fővárosi birkózóval szemben. Az éremszerző szakasz során tehát egy-egy kis és nagy döntő jutott a KBSE csapa-tának, bár aztán egyik mér-kőzés sem alakult számukra kedvezően, mivel a súlycso-portja 3. helyéért Márton 3-2-re, míg fináléjában Ben-ce 6-4-re veszített.- Úgy érzem, meglepően jól birkóztak versenyzőink – kezdte Szatmári Zsolt, a serdülő szabadfogású válogatott egyik edzője, egyben a Kanizsai Birkózó SE vezetőedzője. - Márton felvételi vizsgákra készült, szinte edzés nélkül birkózta élete legjobbját, Bence pedig szépen menetelt, de a döntőre elfáradt. Vélemé-nyem szerint a legerősebb súlycsoport a 68 kg, a két döntősön kívül további 2-3 olyan versenyző van, aki beleszólhat a válogatott-ság sorsába. A következő válogatót február 29-én, éppen nálunk, Nagykani-zsán rendezzük meg, remé-nyeink szerint sikerül elő-rébb lépni. Bence az eddigi remek birkózásának köszönhetően ott lehet a válogatott színeiben márci-us végén Észtországban, egy tallinni, igencsak erős nemzetközi mezőnyt felvo-nultató versenyen. PLPőcze Bence, a KBSE birkózója a dobogó második fokára állhatott 68 kg-ban a tokodi válogatónPőcze remekelt és utazikelőnyKettőből kettő, két pontJobban nem is kezdhette volna a Tungsram SE Nagykanizsa NB II-es férfi kézilabda együttese a bajnokság második szakaszát, hiszen két győzel-met könyvelhetett el, ráadásul a kanizsaiaknál több somogyi játékos miatt is pikánsabb találko-zókon. Előbb a csurgói utánpótlást, majd az atá-diakat győzték le a tavaszi szezon nyitányán.Fotó: Kanizsa TV
2020. 02. 28. | 23sportGálázva ünnepeltékMozgalmas délután volt a múlt szombati a Tungsram-csarnok-ban, hiszen az ismert ökölövívó-edző, majd bíróként is rengeteg küzdősportos eseményen közre-működő Salamon László ünne-pelte hetvenedik születésnapját. Pályatársai, korábbi sportolói, az ökölvívás világában otthonosan mozgók töltötték meg a nézőte-ret, no meg a ringet és környékét, hogy egy jó hangulatú rendezvé-nyen ünnepeljék „Salát”, aki az évtizedek során nem csupán szak-mai instrukcióival, de poénjaival, humorával is a sportág közkedvelt egyéniségévé válhatott. A szorító-ban a hölgyek és a srácok csatá-roztak is persze egy jót, s mást nem is kívánhattak volna, hogy sok ilyen gálára készülhessenek még.Újra rajtkőn és dobogón egy Molnár...A múlt év tavaszán alakult Ebi-hal ÚME klubjának úszói immár versenyeken is megmérettethetik magukat, így legutóbb a Kaposvár Kupán vettek részt fiataljaik.Ahogy azt az egyesület részéről megtudtuk, a rövid felkészülésük ellenére remek eredmények szü-lettek a szépszámú ifjú sportolót felvonultató versenyen. Molnár Luca Bíborka, a kanizsaiak fiatal, tehetséges úszója például kétszer is dobogóra állhatott: 50 m mellen és 50 m pillangón is ezüstérmes lett korosztályában a 2012-es szü-letésű leány (emellett 100 m gyor-son ötödikként zárt), a 2011-es Kurucz Kenéz 100 m gyorson ötödik, 50 m pillangón pedig hatodikként csapott célba.Rögtön itthoni rangadóvalMárcius 2-án, hétfőn az alapsza-kaszban másodikként zárt Nagy-kanizsai Futsal Club megkezdi NB II-es felsőházi rájátszását és 20 órától a Zsigmondy-csarnokban nem kisebb rangadón léphetnek pályára a kanizsaiak, mint az első helyen fordult TFSE-Szertarsport.hu elleni mérkőzés. A felsőház lebonyolítása úgy alakul, hogy a hat együttes részére tíz fordulót rendeznek a Nyugati csoportban is és ennek a szakasznak úgy indulhatnak neki a nagykanizsai-ak, hogy az alapszakaszi második helyükért öt pontot kaptak, így állnak a hét ponttal rajtoló TFSE mögött, egyben a négypontos PTE PEAC R-Bus előtt.Tele voltak energiávalA Kanizsa Teniszcentrumban immár idényük hatodik pontszer-ző nyílt amatőr páros teniszverse-nyét rendezték a kanizsai tenisze-zők és a 20 induló ezúttal is hét településről érkezett.- A síelési szezon miatt talán kevesebb induló volt, de ez nem ment a színvonal rovására – mondta el Baranyás Zoltán főszervező. - A versenyt nagysze-rű, szoros és színvonalas csatában a Szalai Sándor-Péntek Ábel páros nyerte a Halász Dávid-Vukics Balázs duó ellen. A vigasz-ágat küzdelmes mérkőzésen a Horváth-Szalai István-Ombódi Károly kettős vette sikerrel Hor-váth Zoltánnal és Baranyás Zol-tánnal szemben.Végeredmény: 1. Szalai Sándor-Péntek Ábel (Energia Szabadidő-sport Klub-Kaposvár), 2. Halász Dávid-Vukics Balázs (Energia), 3. Péntek István-Kerkai Alex (Kani-zsa TC-Zalaegerszeg) és Lévai Csaba-Tóth Attila (Energia). A pontverseny állása 6 forduló után: 1. Szalai Sándor (Energia) 90 pont, 2. Walter Péter (Energia) 85, 3. Halász Dávid (Energia) 75, 4. Pén-tek István (Kanizsa TC) 69, 5. Nagy Béla (Marcali) 65.A teniszezők következő verse-nyüket március 21-én rendezik, ami nyílt amatőr páros teniszver-seny lesz.Az oldalt összeállította: POLGÁR LászlóSzakmeiszter János (szemben) és csapattársai már az NB II -es futsal felsőházában rohamozhatják ellenfeleik kapuját (Fotó: Gergely Szilárd)Az Ebihal ÚME klubjának ifjú úszói egyre több érmet hoznak egyesületüknek, edzőiknekSportsorokSzálltak a pofonok a Tungsram-csarnokban(Fotó: Gergely Szilárd)A kanizsai teniszezők fedett pályás sorozatában legutóbb a Szalai Sándor-Péntek Ábel duó örülhetett az első helynek
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKNem múlhat el a farsangi fánkfesztivál Tokorcsi Mária és Temesi Józsefné Pannika részvétele nélkül. A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház énekkarának pacsirtái, ahogy dalolás köz-ben, úgy a gasztronómiai programon is egymás mellett álltak és kínálták a portékáikat. Nemcsak finom fánkok díszítették asztalukat, hanem a tavaszt idéző színes virágok és faágon üldögélő kis madár-kák is odavonzották a tekinteteket. Az elmúlt években többször is díjaz-ták finomságaikat, idén Panni ért el első helyezést hagyományos farsangi fánkjával, de Marikának is kijutott az örömből, hiszen pillanatok alatt eladta a virág-fánkjait. A rózsafánk hozzávalói:40 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 dl 20%-os tejföl, 3 tojás sárgája, 1 citrom reszelt héja, 2 evőkanál rum, csipet só, 4 dkg porcukor, 1 teáskanál sütőpor, 1 csomag vaníliás cukorElkészítése:Az alapanyagokat össze-gyúrjuk, 45 percet pihen-tetjük, majd két részre oszt-juk, hogy könnyebben lehessen nyújtani. A tésztát 0,5 cm vastagságúra kinyújtjuk, majd 3 különbö-ző méretű virág alakú szag-gatóval kiszaggatjuk. A három, egymásra helye-zett lap közepét tojásfehérjével összeragasztjuk, a nagyujjunkkal jól össze-nyomjuk, hogy egy mélye-dés alakuljon ki a közepén. Nem túl forró olajban aranybarnára sütjük, vaníli-ás porcukorral meghintjük, a rózsa közepében lévő mélyedésbe lekvárt teszünk.A hóvirágfánk hozzávalói: 30 dkg liszt, 2 dl tejföl, 5 dkg vaj vagy margarin, 1 evőkanál porcukor, 1 cso-mag vaníliás cukor, csipet só, 1 tojás + 1 tojás sárgája, 1 kávéskanál sütőpor, 1 kávéskanál szódabikarbó-na, 1 dkg élesztő Elkészítése:Az alapanyagokat jól összedolgozzuk, fél órát pihentetjük, majd nyújtjuk. Tetszés szerint bármilyen virágmintát lehet a tésztá-ból szaggatni. Ha hóvirágot szeretnénk sütni, akkor két, különböző méretű csillag-kiszúrót használunk, a tete-jére pedig egy kisebb, kerek viráglapot helye-zünk. A továbbiakban a rózsafánknál leírtak szerint járunk el. Olajban sütjük, majd porcukorral meghint-jük. A közepébe túrókré-met teszünk, amit narancs-lekvárral ízesítünk, és a végén kivilekvárral körbe-csöpögtetünk.BAKONYI Erzsébet GasztroKanizsaA virág- fánkokat pillanatok alatt elkapkodták(Fotó: Bakonyi Erzsébet)fánkRózsa és hóvirág-HIRDETÉSheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Ne elégedetlenkedjen. Ha alaposab-ban átgondolja a helyzetét, rá fog jönni, hogy végül jól alakult az élete. Csupán a párkapcsolatán kell javítani, hogy jobb legyen.Bika: 04.21-05.21. Jól alakulnak az ügyei, és egy kis köl-tekezést is megengedhet magának. A hétvégén menjen el moziba, vagy társasjátékozzon barátaival, és felejtse el a gondjait. iKrek: 05.22-06.21.Ne szerénykedjen, hanem mondja ki egyértelműen a párjának, hogy mi a szíve vágya. Meglátja, ha meg is le-pődik, teljesíteni fogja akkor is, ha sok pénzbe kerül. Rák: 06.22-07.22. Ne engedje meg senkinek, hogy eltán-torítsa az elhatározásától. Ha eldöntött valamit, akkor ragaszkodjon hozzá, és vigye véghez. Mindjárt szebbnek látja a világot is. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Ha nem tud mit kezdeni a szabad-idejével, nézzen körül, hogy miben tud segíteni szeretteinek. Akár egy új fejezet is következhet a meglazult kapcsolatukban.Szűz: 08.24-09.23. Egy ideje jóleső érzéssel tapasztalja, hogy béke és nyugalom uralkodik az otthonában. Hogy így maradjon, a megőrzésében továbbra is fontos szerep hárul önre.Mérleg: 09.24 -10.23.Szerencsés napokra számíthat. Olyas-valakivel hozhatja össze a jó sorsa, akinek elnyeri a szimpátiáját. Sőt, úgy-mond tolni fogja a „szekerét” is. Legyen hálás érte. sKorpió: 10.24 -11.22. Ha nem akar idegeskedni a hétvégén, akkor két lehetősége van. Alkalmaz-kodik a környezete elvárásaihoz, vagy megszabadul a kellemetlenkedő em-berektől, helyzetektől. Nyilas: 11.23-12.21. Mindjárt itt a tavasz, és önnek is szük-sége lesz a rendszeres sportolásra, mozgásra. Némi fogyókúra jót tenne a külsejének, a kedélyállapotának és az egészségének egyaránt. Bak: 12.22 - 01.20. Amit elmulasztott, azért már nem érdemes keseregni. A gondolatai le-hetőleg legyenek összhangban a cse-lekedeteivel, és formálja úgy az életét, ahogyan a legjobbnak tartja. Vízöntő: 01.21-02.19. Érzelmi életére jelentős hatással lesz egy régi ismerősének a felbukkanása. Amit vele kapcsolatban érezni fog, el-képzelhető, hogy nem csak álom ma-rad, hanem megvalósul.Halak: 02.20-03.20. Számos teendője sorában ne feledkez-zen meg a saját igényeiről sem. Eleinte lehet, hogy vihart okoz vele a környe-zetében, de álljon ki az érdekei mellett. Ha kell, harcoljon.