Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.39 MB
2020-12-22 11:23:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
586
825
Rövid leírás | Teljes leírás (448.77 KB)

Kanizsa 2020. 009-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXXII. ÉVF. 9. SZÁm, 2020. március 6.Fotó: Jancsi László fontos kérdésekrőlFeszült hangulatban,3-5. oldalGiro d’Italia – a koronavírus árnyékában A város készen áll minden lehetőségre9. oldalEltűnt az út A horgászok nem tudták megközelíteni horgászhelyeiket a Csónakázó-tó keleti partján 15. oldalFotó: Gergely SzilárdForrás: Thúry György Múzeumváros alattKincsek a12-13. oldalA képviselők egyebek mellett a város költségvetéséről tárgyaltak a legutóbbi közgyűlésen (Giro d’Italia engedélyével)Egy nem mindennapi régészeti megfigyelés eredményei
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTHorvát nyelvű misét, majd ifjúsági kórustalálkozót tar-tottak a Felsőtemplomban. A zenés programon, ame-lyet második alkalommal hirdettek meg, borsfai, mura-keresztúri és tótszerdahelyi diákok vettek részt, de fel-léptek a kanizsai tamburások is. A program résztvevői azt a missziós keresztet is megnézték, amely az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma. Az ereklyetartóként is szolgáló, 3 méteres kereszt múlt szombaton érkezett a Felsőtemplomba, és hétfőn vit-ték tovább. Ebből az alkalomból egész hétvégén lelki-ségi programokat tartottak a Deák téri templomban. Nagy érdeklődés övezte Nagykanizsán is a 12 dühös ember című előadást. Reginald Rose halhatatlan történetét a Kultúrbrigád és az Átrium mutatta be. A történet szerint gyilkosság miatt állítanak bíróság elé egy fiatal fiút. Bár úgy tűnik, minden kétséget kizáróan ő a tettes, a 12 tagú esküdtszéken múlik, hogy halálra ítélik őt, vagy felmentik. A külvilágtól elzárt teremben percről percre dőlnek meg az esküdtek előítéletein vagy éppen személyes sérelmein alapuló vádak. Az egyik esküdt szerepében a nagykanizsai származású Sütő Andrást (jobbról) láthatta a közönség. – Ez a darab végig egy térben és egy időben játszódik. Nagyon kevés olyan mű van a világirodalomban, amelyekben nincsenek tér- és időugrások. Az, hogy mi tizenketten két órán át egymásra koncentrá-lunk, iszonyatosan megterhelő. Ez volt a legnagyobb kihívás – mutatott rá Sütő András.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEKöltözőkLassan egy hónapja, február 11-én tért haza az idei első magyar gólya a telelésből. Suri a szokásosnál két nappal korábban érkezett vassurányi fészkébe. 2018-ban és 2019-ben is ő volt a „leggyorsabb” az országban. Varga György fotója a hét elején Zalakomárban készült, ahová szintén megérkezett a tavasz egyik hírnöke. 2IMPRESSZUM:KANIZSA újsáSÁg Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: mti/Varga GyörgyFotó: Átrium Színház/Csaba
közélet 2020. 03. 06. | 3Sokak szerint legutóbb Marton István szabad-ságolásának, megpuccsolásá-nak idején zaj-lott a február 27-i üléshez hasonló hangu-latú közgyűlés Nagykanizsán. Azóta csaknem 10 év telt el, s ahogy azt a mostani alpol-gármesteri ügy meg nem oldása is mutatja: nem a béke és az egyetértés színtere lesz az előttünk álló időszakban a Vasemberház díszterme. Túlzás lenne azonban azt állítani, hogy ne lett volna előjele a puskaporos han-gulatnak. Ugyan – ahogy arról lapunk is beszámolt – úgy tűnt, közelednek az álláspontok az alpolgár-mester vagy alpolgármes-terek személyéről, valamint a bizottsági struktúráról, de már a közgyűlés kezdete előtt látni lehetett, a tár-gyalások megrekedtek, hiszen nem szerepelt napi-renden ez az ügy. Az is tud-valévő volt - hisz korábban nyilatkozott erről Fodor Csaba (Éljen VárosuNk!) és Horváth Jácint (Éljen Váro-suNk!) -, hogy erre az esetre mi lesz az ÉVE-frakció lépé-se: megvonnak a polgár-mestertől minden, a köz-gyűlés által ráruházott jogot, elveszik a költségve-tési keret polgármesteri részét, nem használhat hivatali autót és átszabat-ják vele a szervezeti struk-túrát. Ezért is hozott már tulaj-donképpen a nulladik napirendi pont vitát: még az ülés kezdetén Fodor Csaba indítványozta, hogy módosító javaslatát, amely 24 pontban foglalta össze a polgármestertől meg-vonni kívánt jogköröket, ne a tizenegyedik, hanem az ötödik pontként tár-gyalják. Erre reagált Bizzer András (Fidesz-KDNP), aki kérte, ezt az előterjesztést egyáltalán ne vegyék napi-rendre. A képviselők sza-vaztak, végül 8 igen, 6 nem és 1 tartózkodás mellett került ez az előterjesztés az ötödik helyre, s így a köz-gyűlés elé. Az idei költségvetés tár-gyalásakor – a polgármes-ter összegzése után – Biz-zer András kért szót. A frak-cióvezető felszólalása mondhatni olaj volt a már amúgy is pislákoló tűzre. Véleménye szerint ez a költségvetés nem a pol-gármesteré, hanem az ÉVE-frakcióé. Szerinte Balogh László a tárgyalá-sok során végig konstruk-tív volt, s ezt úgy honorál-ják a többséget adó frakció képviselői, hogy el akarják venni a 20 millió forintos polgármesteri keretet. Hozzátette: az előző város-vezetés munkájának gyü-mölcsét aratja le most az ÉVE, s az ötpárti koalíció tagjai korábbi lépéseikkel már mintegy 60-70 millió forint közötti összeget dobtak ki az ablakon. Horváth Jácint felszóla-lásait – még az elmúlt hónapokban is – mindig a tárgyilagosság és a pusz-ta, mondhatni érzelem-mentes szakmaiság jelle-mezte. Az előző állításokra adott válaszában azonban már ő sem volt híján a düh-nek. Az ÉVE frakcióvezető-helyettese elmondta, Biz-zer András nemes egysze-rűséggel belehazudott a képviselőtársai szemébe, hiszen ő is ott ült, amikor együtt, közösen tárgyalták meg a polgármesterrel a költségvetést. Véleménye szerint szégyen, amit a helyi Fidesz művel, hiszen például a Modern Városok Program nagyberuházá-saira szánt projektmene-dzseri pénzt már mind elköltötték, holott a sport-csarnokot leszámítva még egy kapavágás sem tör-tént ezeknél a projektek-nél, ráadásul érthetetlen módon több tízmillió forintot fizetett ki az önkormányzat egy csö-möri alapítvány és pesti ügyvédek számára. Fodor Csaba mindehhez hozzá-tette: jó szándékkal segí-tették a polgármestert, hogy elő tudja terjeszteni a város költségvetését, s erre az a hála, hogy Bizzer András, csaholó kutya módjára nekik esik. A tanácsnok több példát is felsorolt, amelyek mind azt hívatták alátámaszta-ni, hogy a több mint 10 évig regnáló hatalom nem csinált más Kanizsán, mint kuplerájt. Ugyan még ebben a puskaporos légkörben válaszolt Bizzer András, de aztán Balogh László pol-gármester arra kérte a kép-viselőket – talán még éppen időben –, hogy a közgyűlés térjen vissza a megfelelő nívóra, visel-kedjen mindenki úriem-berként. Ennek hatására valóban enyhült az addigi feszült légkör, s Fodor Csa-ba visszavonta előterjesz-tését, mely szerint a pol-gármester ne használhas-sa szolgálati autóját. A Szervezeti és Működési Szabályzat tanácsnoki rendszer miatti módosítá-sa miatt volt még kisebb-nagyobb szópárbaj, de a hangulat a polgármesteri jogkörök megvonásának tárgyalásánál lett csak újra igazán feszült. Bizzer And-rás szégyenteljesnek nevezte, hogy az előter-jesztés értelmében a pol-gármester még egy 200 ezer forintos laptopot sem vásárolhat, s felettébb elgondolkodtatónak talál-ta, hogy a közbeszerzési bizottságban csak DK-s és MSZP-s politikusok kaptak helyet. A frakcióvezető fel-szólalása után a Fidesz-frakció tagjai elhagyták a közgyűlés helyszínét. Hogy ez – a polgármester által kért – úriemberhez méltó viselkedés volt-e, mindenkinek szíve joga eldönteni. A teremben maradt politikusok véle-ménye szerint azonban a kormánypárti képviselők ezzel cserben hagyták pol-gármesterüket.A közgyűlés másnapján Balogh László közösségi oldalán, tőle szokatlanul éles hangnemben számolt be az ülésen történekről. A bejegyzést több mint 26 ezren láttak. Szintén nagy kattintásszámot értek el azok a videók, amelyek a kanizsai military verseny gyilkosaiként mutatják be az ÉVE képviselőit. Ezekre az Éljen VárosuNk! szintén a világhálón reagált. Úgy tűnik, bár kompromis�-szumkészség volt, béke így sem lett. A harc – egyre több színtéren, s egyre kevésbé irodalmi stílusban – folytatódik. MIKÓ-BARÁTH Györgya kivonulásig A csaholó kutyától a hivatali autó megvonásán átFotó: Jancsi László
4 | KANIZSA újságközéletMintegy három órán keresztül tárgyalták a februári soron kívüli közgyűlésen a város 2020. évi költségvetését. Az ülés második napirendi pontjaként szereplő előterjesztést Balogh László polgármester hosszasan ismertette. A városvezető elmondta: az idei tervezet egye-bek mellett olyan pozitív elemeket is tartal-maz, mint egy kültéri kézilabdapálya kialakítá-sa egy nyertes pályázat révén, ingatlanok és bérlakások vásárlása, térfigyelő kamerarend-szer kiépítése, a közelgő Giro d’Italia támoga-tása, vagy a vízi közművek felújítása. A folya-matban lévő pályázatokról elhangzott, hama-rosan számos projekt befejeződik, így például a Múzeum tér, a Babóchay utca felújítása vagy a Principális-híd korszerűsítése. A kormány kiemelt támogatásának köszönhetően a Modern Városok Program keretében pedig több kanizsai beruházás is elindulhat. Balogh László összefoglalójában hangsúlyozta, a város hitel felvételét nem tervezi és továbbra is a takarékos gazdálkodásra törekszik.A költségvetés-tervezet bemutatását köve-tően elsőként Bizzer András szólalt fel. A Fidesz-KDNP frakcióvezetője nem kertelt sokáig, ugyanis rögtön leszögezte: az idei költ-ségvetést nem a polgármester, hanem az Éljen VárosuNk! Egyesület állította össze. – Ez az önök költségvetése, ami lehetett volna jó is, mert az alapok meg voltak hozzá. De sajnos rossz irányba vitték el a dolgokat és rossz dön-téseket hoztak. Ennek köszönhetően számos fejlesztésre nem jutott pénz ebben a tervezet-ben – hangsúlyozta Bizzer András.Az önkormányzati képviselő szerint az előző vezetésnek köszönhetően 350 millió forintos plusz bevétele keletkezett a városnak, melynek a gyümölcsét most az ÉVE arathatja le. Az önkormányzati rendszer átalakításával a magyar kormány ráadásul hatmilliárd forint adósságot is átvállalt, így Nagykanizsának hitelt sem kell törlesztenie. Bizzer András arra is kitért, a tanácsnoki rendszer bevezetésével az ÉVE-frakció tagjai saját fizetésük megemelésé-ről is gondoskodtak, az önkormányzati cégve-zetők leváltása pedig további terheket rótt a város költségvetésére. Felszólalásában több módosító javaslatot is tett, melyek egyebek mellett érintették a verseny- és élsport nagyobb arányú támogatását, a keleti városrészben tér-figyelő kamerarendszer kiépítését, valamint futópálya kialakítását a Székely-kertben. A közgyűlésben érezhetően feszültté vált a hangulat, Bizzer Andrást követően Horváth Jácint kért szót. A fejlesztési és költségvetési tanácsnok nehezményezte az ÉVE-frakciót ért vádakat, miszerint a költségvetést csak ők dol-gozták volna ki. Horváth Jácint azt is hozzátette, az egyeztetéseken a polgármester kérésére vet-tek részt. – Ezt a költségvetést úgy kezdtük el tervezni, hogy 2,5 milliárd forint mínuszban vol-tunk, innen kellett nullára hoznunk azt. Gyakor-latilag olyan helyzetben kaptuk meg ezt a várost, amiről álmodni se mertünk volna – fogal-mazott Horváth Jácint, majd sorra vette azokat a nagyberuházásokat, melyek kapcsán a Fidesz-frakció úgy költötte el a projektmenedzseri pén-zeket, hogy a sportcsarnokot leszámítva egyet-len kapavágás sem történt egyik esetben sem.Fodor Csaba felszólalásában arra világított rá, hogy a Fidesz az elmúlt több mint tíz évben jóformán nem csinált semmit csak „kuplerájt”. Ennek ékes példája az Erzsébet tér 19. területe, ami már hosszú ideje csúfítja a város főterét. Az ÉVE frakcióvezetője két határozati javasla-tot is tett. Az elsőben felszólította a polgár-mestert, hogy a márciusi közgyűlésre állítsa össze azoknak az ingatlanoknak a listáját, amelyeket az önkormányzat értékesíthet, a másik szerint pedig megvonnák a polgármes-tertől a hivatali gépjármű használatát. Bizzer András nem hagyta szó nélkül a hatá-rozati javaslatot. Kicsinyes és piti dolognak aposztrofálta az intézkedést, mellyel korlátoz-ni próbálnák a polgármester munkáját. Balogh László ezt követően arra kérte a közgyűlés tag-jait, hogy ne ilyen stílusban folytassák a tanács-kozást, mert ez semmi jóra nem vezet. Ezt követően a Fidesz-frakció tagjai számos módo-sító javaslatot tettek a 260 millió forintos álta-lános tartalék terhére. A több órás tanácskozást követően elérke-zett a döntés pillanata. A Fidesz javaslatai közül semmit sem hagytak jóvá, a költségve-tés-tervezetet pedig az Éljen VárosuNk! Egye-sület képviselőinek szavazatával fogadták el. Az előterjesztést Balogh László sem szavazta meg. A városvezető azonban azt ígérte, a jövő-ben minden intézkedést támogatni fog. Az Éljen VárosuNk! Egyesület frakciója más-nap sajtótájékoztatót is tartott, amelyen Fodor Csaba és Horváth Jácint mindenkit arról bizto-sított, hogy folytatják a megkezdett munkát. Az ÉVE önkormányzati képviselői a Fidesz-frakció tagjait arra kérik, hogy felelősséggel cselekedjenek és a jövőben megalapozott javaslatokat tegyenek le az asztalra. NAGY Évaa költségvetésrőlHeves indulatokat gerjesztett a legutóbbi közgyűlésen az idei költségvetés- tervezet. Az előterjesztést végül az Éljen VárosuNk! Egyesület képviselőinek szavazatával fogadták el. A frakció másnapi sajtótájékoztatóján elhangzott: nem ez az egyik legjobb költségvetése Nagykanizsának, viszont tartalmazza azokat az elemeket, melyek segítségével a város elindulhat a fejlődés útján. Vita Fotó: Jancsi László
2020. 03. 06. | 5közéletA közgyűlést követően, a Kanizsa Televízió kérdésére Balogh László azt mondta: a város legitim polgár-mestereként igényt tartott a tőle elvett jogokra, de tudomásul veszi, hogy a közgyűlés „kiskorúsította”. Mint fogalmazott: „állok elébe ennek a fajta munkának is, azzal együtt, hogy az általam képviselt választói akarat többet érdemelne”.Az Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióvezető-helyettese úgy lát-ja, a Fidesz-KDNP frakciója „túldra-matizálja” a helyzetet, hiszen a visszavett hatáskörök eredetileg – és törvény által rögzítve – a köz-gyűléshez tartoztak, nem pedig a polgármesterhez.– Kiskorúsításról szó sincs. Eze-ket a jogokat fokozatosan vonta meg a Fidesz-KDNP a grémiumtól az előző ciklusokban, így tűntetve el a döntések átláthatóságát, hiszen a legtöbb intézkedésről csak utólag, a polgármesteri beszámolókból értesültünk – fogalmazott Horváth Jácint. – Mostantól azonban nyílt bizottsá-gi és testületi üléseken tárgyaljuk a várost érintő ügyeket. Azokról a kérdésekről, amelyek a törvény által sürgős döntést igényelnek, továbbra is a polgármester ren-delkezhet.Fodor Csaba frakcióvezető újságírói kérdésre azt mondta: nem csorbítottak volna Balogh László hatáskörén abban az eset-ben, ha a két frakció meg tud egyezni az alpolgármester vagy az alpolgármesterek személyéről, és az általuk ellátandó feladatok megosztásáról, a Fidesz-KDNP azonban nem hajlott a kompro-misszumra.– Amikor legelőször leültünk tárgyalni, azt szerettük volna, ha az ÉVE két alpolgármestert ad a fideszes polgármester mellé – mondta. – Nagykanizsán volt már ilyen: Tüttő István polgármester-ségekor a szocialista városvezető mellett két fideszes alpolgármes-ter dolgozott. Nyilván akkor is elő-fordultak viták, de maga a rend-szer működőképes volt, tehát a mi ajánlatunkat sem gondolnám földtől elrugaszkodottnak.Az ÉVE ragaszkodott volna ahhoz is, hogy az alpolgármester(ek) fel-adatait írásban rögzítsék. Végül a feleknek többszöri tárgyalás után sem sikerült megállapodniuk, Fodor Csaba szerint azért, mert a fideszes képviselők arra apellálnak, hogy az ilyen esetekben a nem rövid eljárási idők elteltével a végső soron eljáró kormányhivatal közü-lük jelöl ki valakit az alpolgármes-teri tisztségre. „Nincs mire várni ezek után: visszavettünk minden olyan jogosítványt, amelyet az évek alatt a közgyűléstől elloptak”, tette hozzá. – Ha a polgármester nem bízik meg frakciónkban, akkor miért várja el tőlünk, hogy mi megbíz-zunk benne, és ott hagyjunk olyan jogokat, amelyek a közgyűlést ille-tik? Persze, fáj nekik, hogy ezentúl nem tudnak sok-sok millió forin-tot adni a saját polgári alapítvá-nyuknak, vagy sok-sok tízmillió forintot Nagykanizsától több száz kilométerre lévő szervezetnek. Fáj nekik az is, hogy ezentúl nem a polgármester dönti el, hogy kiket lehet meghívni önkormányzati munkák elvégzésére, vagy szol-gáltatások ellátására. Ezek is mind a bizottságokhoz kerülnek vissza. Ez a népfelség elve és a demokrá-cia: amikor több ember hoz dön-téseket, nem pedig az, amikor valaki Cseresnyés Péter utasítás-ra dönt. Balogh László is beállt a hazugságokat állítók és terjesztők táborába: ő és Bizzer András érdekes módon mindent megsza-vazott, amivel Marton István korábbi polgármester hatáskörét csökkentették. Botrányt kellett gerjeszteni, szabadságra küldték.Arra a felvetésre, hogy a mosta-ni eset miben más, mint amikor a 2006-ban megválasztott fideszes polgármestertől, Marton István-tól a saját frakciója vonta meg a bizalmát, Bizzer András, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője válaszolt. – A korábbi polgármester 78 nap szabadságot halmozott fel, és mivel a ciklus vége felé közeled-tünk, a takarékosság miatt ezt mind ki is adta az akkori közgyű-lés. Ha nem teszi meg, akkor később mintegy 2,5 millió forintot kellett volna kifizetnie szabadság-megváltás címén. Ez a szigorú sza-bály ma is létezik, Balogh Lászlót idén 39 nap szabadságra küldte a mostani testület – mondta. – Mar-ton István döntési jogkörei soha nem voltak olyan mértékben elvonva, mint Balogh László ese-tében. Ugyan valóban elmérgese-dett a viszony közte és az akkori közgyűlés között, de mégsem vonták meg a költségvetési ren-deletben rögzített döntési hatás-köreit – sőt, 2010-ben 10 millió forintos polgármesteri keretet biztosítottak neki.Ez idáig minden szabadon választott polgármester, így Mar-ton István is, élhetett a város napi működését segítő döntési hatáskö-reivel a költségvetés kapcsán, fogalmazott Bizzer András. Balogh Lászlótól viszont elvették ezeket a jogokat – bosszúból, és veszélyez-tetve ezzel a város működőképes-ségét.– Nem csak arról van szó, hogy néhány költségvetési keretösszeg-nél a konkrét felosztásról a bizott-ságok döntenek a polgármester helyett – mutatott rá. – A bizottsá-gok javaslattevőként eddig is tár-gyalták ezeket az ügyeket, és a leg-több esetben a véleményüket a polgármester változtatás nélkül jóváhagyta. Nagyon sok más, a gyors mindennapi munkavégzés szempontjából fontos hatáskörö-ket vettek most el a polgármester-től, ez pedig lassítja a munkát, és hátrányosan érintheti az itt élő embereket, a várost.A Fidesz-KDNP frakciója a febru-ári közgyűlésen elfogadott előter-jesztést antidemokratikusnak tart-ja, hiszen az önkormányzati válasz-tásokon azért szavazott a kanizsai-ak többsége Balogh Lászlóra, mert azt akarta, hogy ő hozzon meg bizonyos döntéseket a város érde-kében. A korábbi polgármester, Dénes Sándor úgy véli, az intéz-kedések ellehetetlenítik a jelenlegi városvezető mindennapi munká-ját, ennek hátterében pedig az a szándék állhat, hogy lelkileg „megtörjék” őt. Véleménye szerint ezt támasztja alá az is, hogy elő-ször megtiltották neki, majd még-is megengedték a hivatali autó használatát.NEMES DóraBár ezúttal nem szerepelt a közgyűlés napirendi pontjai között az alpolgármester-kinevezés, mégis újabb fordulóponthoz ért a hónapok óta húzódó ügy. Miután az ÉljenVárosuNk! Egyesület és a Fidesz-KDNP képviselői nem tudtak megegyezni, a közgyűlés úgy döntött: megvon bizonyos döntési jogköröket a polgármestertől. a polgármesterKevesebb kérdésben dönthet ezentúlFotó: Horváth Zoltán
6 | KANIZSA újságönkNKormányZAtNagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestereP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésé-nek a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 20.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 14.00-14.30A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. március 31.Nagykanizsa, 2020. március Balogh László polgármesterNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata pályázatot ír ki a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) önkor-mányzati rendelet IX. fejezete szerinti támogatás elnyerésére. A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megóvása, azok felújítása, restaurálása.A támogatás védettség alá tartozó építmények megőrzését, felújítását szol-gáló tervezési, lebonyolítási, és a pályázat benyújtásának időpontjában még meg nem kezdett kivitelezési munkák finanszírozásához vehető igénybe. A támogatásra rendelkezésre álló, 2020-ban felhasználható keretösszeg (összesen 15 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásként adható a költségek 40 %-áig.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához 2020. május 31-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a helyi egyedi védelem alatt álló építményen végzett, megjelenését érintő építési tevékenység végzéséhez szükséges bejelentési eljárás szerinti, településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti műszaki tervdokumentációval. A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2020. júniusi soros ülésén bírálja el 2020. június 30-ig.A pályázat benyújtásának és a pályázati támogatás igénybevételének részletes feltételeit, tartalmi követelményeit, valamint az elbírálás és a támogatási összeg kihelyezésének módját Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) rendelete, valamint a pályázati kiírás tartalmazza, amelyeket meg lehet tekinteni illetve átvenni a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.), illetve a www.nagykanizsa.hu honlapon az Aktuális menüben a Felhívások alatt található Helyi védett épületek felújításának pályázata címszó alatt.Nagykanizsa, 2020. március 2. Balogh László polgármesterfelhívásPályázati
2020. 03. 06. | 7bemutatkozásA Kanizsa Újság hétről hétre jelentkező, új sorozatában a 2019 novemberében a köz-gyűlés által az önkormányzati cégek élére kinevezett új vezetőket mutatjuk be. A képviselők döntése szerint a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft., valamint a Nagykanizsai Ipari- és Gazdaságfejlesztő Ügynökség Kft. ügyvezetője 2020. január 5-től Czirákiné Pakulár Judit.Czirákiné Pakulár Judit 2000-ben agrárké-mikus-agrármérnök, majd természetvédelmi szakmérnök diplomát szerzett a Veszprémi Egyetemen. Ezt követően a Zalakarosi Társulás-nál helyezkedett el vidékfejlesztési menedzser-ként. Munkájához kapcsolódva később projekt-menedzseri és közbeszerzési referensi képesí-tést szerzett. Gyermekei születését követően saját vállalkozást alapított és többek között pro-jekttervezés, pályázatírás, projektmenedzs-ment szolgáltatást nyújtott vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek részére. Zalakaros város önkormányzata munkájá-ban független képviselőként 2002-től vett részt. Két cikluson át alpolgármesterként dol-gozott, 2006-2010 között a fejlesztésekért, majd 2014-2019 között a turisztikáért volt fele-lős. Aktívan közreműködött a Turisztikai Egye-sület létrehozásában, ő volt a szervezet első elnöke, majd a turisztikáért felelős alpolgár-mesterként az alelnöki posztot töltötte be. – Nagykanizsa és térsége előtt is közismert, hogy Zalakaros idegenforgalma, turizmusa az elmúlt években rekordokat döntött, történel-mi sikereket ért el – emlékeztetett. – Jelentős fellendülést mutatott a turizmus minden szeg-mensében, köszönhetően annak a szisztema-tikus, tervszerű munkának, amit az önkor-mányzat a Fürdővel, a helyi vállalkozókkal, magánszállásadókkal, szállodákkal, az egye-temmel, valamint a térségi szolgáltatókkal együtt végzett. Örülök és büszke vagyok arra, hogy alpolgármesterként, irányítóként, fej-lesztőként, szervezőként részese lehettem ennek az eredménynek.Czirákiné Pakulár Judit az egyik legnagyobb szakmai sikerének tartja a zalakarosi Gyógyhe-lyi Központ létrejöttét, kivitelezésének az elin-dítását. A fejlesztés 1 milliárd forint uniós támogatással valósulhat meg.– A kisváros után nagy kihívás számomra Nagykanizsa. A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.-ben folytatott tevékenységemmel szeret-nék hozzájárulni a város dinamikusabb fejlő-déséhez, hogy felkészülten, intelligensen és határozottan tudjon a település reagálni a következő évtizedek kihívásaira – hangsúlyoz-ta az új ügyvezető. – A városfejlesztési célokat közösen, reálisan újra kell gondolni, megvaló-sításuk érdekében pedig az erőforrásokat kon-centrálni szükséges. A jövőben olyan fejleszté-si szemléletet kell követni, amely során nagyobb hangsúlyt kap a meglévő értékek védelme és azok fenntartható használata. Munkám során előtérbe helyezem az egészsé-gesebb, zöldebb városi környezet fenntartá-sát, a környezetbarát, energiahatékony fejlesz-téseket. Prioritásnak tekintem a megkezdett – különféle stádiumban lévő – projektek mielőb-bi sikeres befejezését, megvalósítását. Czirákiné Pakulár Judit szerint kiemelt fel-adatot jelent a 2021-től induló új, 7 éves uniós költségvetési ciklusra való felkészülés. – Mivel a projektek kapcsán általában tele-pülésfejlesztésről is beszélünk, rendkívül fon-tosnak tartom a tervszerűséget, a hosszú távú célok pontos meghatározását. Ehhez szüksé-ges a városfejlesztési stratégia modern szem-léletű megújítása, egy olyan városi működés megalapozása, amely élhető és fenntartható. Ezeknek az értékeknek minden, a város fej-lesztését érintő döntésben következetesen érvényesülniük kell. Természetesen fontos az építkezés is, de emellett a kutatás, fejlesztés, innováció (K+F+I), a körkörös gazdaságmin-taprojekt, a tudásalapú gazdasági fejlődést célzó intézkedések tervezése – megvalósítása jelent igazi kitörési pontot. Mindezek mellett elengedhetetlen a mérhető, városi fejlesztése-ket támogató marketingkommunikáció vég-zése és nyomon követése, a kontroll tevékeny-ség, az utóelemzések, monitoring a projektek-nél, melyeknek az eredményei alapján lehet eldönteni és javaslatot tenni a további gazda-ságfejlesztési stratégiai irányokra – fogalma-zott az ügyvezető, majd hozzátette: ezekkel az intézkedésekkel, a folyamatban lévő és az újonnan tervezett fejlesztésekkel és sikeres projektekkel Nagykanizsa a térség motorjává, regionális központjává válhat.– Meggyőződésem, hogy a nagyon sok munka mellett az értelmes párbeszédek, viták, kompromisszumok viszik előre Nagykanizsát, hiszen mindenkinek ez az elemi érdeke. Cég-vezetőként szeretném a szakmai végzettsége-im, megszerzett tudásom mellett az önkor-mányzati munkám tapasztalatait, kapcsolat-rendszerét is kamatoztatni Nagykanizsa város fejlődése, fejlesztése érdekében – hangsú-lyozta Czirákiné Pakulár Judit.BAKONYI ErzsébetCzirákiné Pakulár Judit fontosnak tartja a tervszerűséget, a hosszú távú célok pontos meghatározását központ lehet A fejlesztésekkel Nagykanizsa regionális
8 | KANIZSA újságkultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontNYITOTT SZEMMEL – Novinics Krisztián fotókiállításaMegtekinthető március 15-ig a színházi előcsarnokban. ÖRÖK HÁZSONGÁRD – KOLOZS-VÁR ÉS SÍRKERTJE – Gránitz Mik-lós fotóművész kiállításaMegtekinthető március 19-ig az Ősze András galériában.Március 6. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs SándorA részvétel DÍJTALAN!Március 8. (vasárnap) 8-13 óraORSZÁGOS ÉREMGYŰJTŐ TALÁLKOZÓÉrem- és bélyegbörze, ingyenes árbecslés és szaktanácsadás9 óra AZ ÓKOR PÉNZEI – EURÓPA, ÁZSIA, AFRIKA – KIÁLLÍTÁSMegnyitja: Dolmányos Bánfai Adrienn magyar-történelem tanárSzervező: a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoportja és a Kanizsai Kulturális KözpontA rendezvény védnökei: Cseresnyés Péter államtitkár, Balogh László, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestereA rendezvény támogatói: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kanizsa ÚjságMárcius 9. (hétfő) 17 óraKÜLÖNFÉLE EGZOTIKUS GYÜMÖLCSÖK (KIVI, FÜGE, KAKISZILVA, STB.) METSZÉSE, ÜLTETÉSE TANÁCSADÁSSALElőadó: Harcz EndreMárcius 9. (hétfő) 19 óra Filharmónia- Fortissimo bérletPHILHARMONIC BRASS QUINTET koncertje Közreműködik: Vermes Tímea – szoprán Belépődíj: 3 400 FtMárcius 11. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknekZenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit Jelentkezni és érdeklődni lehet a 30/616-08-47-es telefonszámon.Március 12. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek Vezeti: Vajda Margit (06-30/6160-847)Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalomMárcius 12. (csütörtök) 19 óraBUDAPEST BÁR KONCERTBelépődíj: 5 500 Ft és 5 900 FtMárcius 13. (péntek) 17 óra„Az én hobbim” sorozat és a családi hétvége keretébenBOGATIN GYÖNGYI HORGOLT MUNKÁINAK ÉS KÖNYVÉNEK BEMUTATÁSAMegnyitja: Boros Károlyné, a Magyar Ápolási Egyesület megyei vezetőjeMegtekinthető április 2-ig.Március 14. (szombat)A családi hétvége programja – CSALÁDI TÚRA – Homokkomárom buszmegállótól 8 órakorRövidebb túra 5 km: Tájház, Templom, Alsó-hegy, Öreg-hegy, HomokkomáromHosszabb táv 10 km: Tájház, Templom, Alsóhegy, Csinga (Nagy-hegy) HomokkomáromA részvételi szándékot kérjük név szerint jelezni a tura@kanizsatura.hu e-mail címre, és megírni, hogy helyközi autóbusszal vagy egyénileg érkeznek. Túravezető: Kiss László. Autóbusz indulás 7.30 órakor a nagykanizsai autóbusz pályaudvar-ról, visszautazás 10.49-kor vagy 12.54-kor Homokkomáromból. Jelentkezési határidő: március 12. Szervezők: Kanizsa Kul-Túra Egyesü-let és a Kanizsai Kulturális KözpontMárcius 14. (szombat) 15 óra A családi hétvége programja15 óra KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ – kokárda, huszárcsákó és zászló készítése17 óra KEREKÍTŐ – MONDÓKÁS MÓKA, vezeti: Vajda MargitMedgyASZAy HázMárcius 13. (péntek) 19 óraA családi hétvége programja – MEDDIG?! – ÖNISMERET, PARÓDIA, ZENE, TÁNC Az Attitűd Műhely előadásaSzereplők: Kovács Andrea és Molnár-Kovács ÉvaVideón közreműködik: Kókai János, rendezte: Molnár-Kovács ÉvaBelépődíj: elővételben 1000 Ft; az előadás napján 1.500 FtMárcius 15. (vasárnap) 10 óraEMLÉKMŰSOR AZ 1848-1849-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 172. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉREÜnnepi beszédet mond: Balogh László polgármester„Álomvilágból ültess csodát…” – a Hevesi Sándor Általános Iskola diákjainak műsoraA műsort szerkesztették és rendezték: Horváth Krisztina, Göbölösné Fenusz Erika és Virág Edit Adrienne pedagógusokMóricz ZSIgmond MűvelődéSI HázMárcius 6. (péntek) 18 óraHadtörténeti estek sorozatA HORVÁT VÉGEKTŐL A GRÁCI BÖRTÖNIG. ZRÍNYIEK A TÖRÖK KORBAN Előadó: dr. Varga Szabolcs történészProgramkoordinátor: Kocsis EditA belépés DÍJTALAN!Március 14. (szombat) 15 óraA KISKANIZSAI POLGÁRI OLVASÓKÖR 150 ÉVES JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEProgramajánlóMárc. 5-11. 15:30 előre amerikai animációs filmMárc. 5-6. és 9-11. 17:15, 19:30, márc. 7-8. 15:15, 19:30 ZárójeleNtéS magyar filmMárc. 5-11. 17:45, 20:00 MINT egy FŐNÖK amerikai vígjátékMárc. 5-11. 20:30, márc. 7-8. 18:15-kor is A látHATAtlAN EMBer amerikai horrorMárc. 7-8. 17:30 A MENNyorSZágNAK Kell leNNIE francia-katari-német-kanadai-török-palesztin vígjátékMárc. 7-8. 16:00 A VAdoN HÍvó SZAVA amerikai kalandfilmMárc. 11. 18:00 Art-filmklub: jojo NyuSZI német-amerikai filmMárcius 5- Március 11. MűsoraA szépség világa nagyon csúnya leszKét ambiciózus barátnő, Mel és Mia szinte a semmiből indít el és tesz sikeressé egy szépségipari céget. Amikor a jól menő vállalkozás komoly pénzügyi nehézségekkel szembesül, kihagyhatatlan ajánlatot kapnak, ami azonban alapjaiban ingatja meg személyes viszonyukat. Azok a különbségek ugyanis, amelyeknek köszönhetően eddig ők voltak a tökéletes furcsa pár, egymás ellen fordítják őket, veszélybe sodorják a céget és a barátságukat is. A Mint egy főnök című vígjáték végére kiderül: a szépségipar bajnokai az üzleti világ lúzerei maradnak, vagy sem... A produkcióban feltűnik Salma Hayek, aki Miguel Arteta rendezővel másodszor dolgozott együtt. Első közös filmjük a 2017-es Beatriz, mint vendég volt.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2020. 03. 06. | 9kultúraÚj megközelítés-ből hallottak a város török kori történetéről azok, akik részt vettek a Múzeumi esték legutóbbi előadásán. A Thú-ry György Múze-um ismeretter-jesztő program-ján Szmodics-Tugya Beáta archeozoológus, az intézmény munkatársa szá-molt be egy nem mindennapi régé-szeti megfigyelés eredményeiről.Négy évvel ezelőtt nagy-szabású rekonstrukciós munkálatok helyszíne volt a Fő út. Az ilyen és ehhez hasonló volumenű felújítá-sok némelyeknek bosszú-ságot okoznak, másoknak viszont – és különösen azoknak, akik szívesen néz-nek bele a múlt mélysége-sen mély kútjába –, arra teremtenek lehetőséget, hogy még többet tudjanak meg lakóhelyük történeté-ről, az elődök életéről.A Thúry György Múzeum munkatársai számára izgal-mas terepet jelentettek a Fő úti munkálatok, hiszen itt húzódott az egykori erő-dített városfalon kívül eső árok. Az út felújítását végző szakemberek több méter mélyre leástak, a földből pedig 17. századi csontok kerültek elő nagy mennyi-ségben. A különleges lelet-anyagot Szmodics-Tugya Beáta történész-muzeoló-gus, archeozoológus mutatta be az érdeklődők-nek a napokban.– Az ilyen típusú munkák fontos része a hipotézis felállítása, azaz a kutatás kimenetelével kapcsola-tos, előzetes feltevések megfogalmazása – magyarázza a szakember. – Nekem is voltak bizonyos elvárásaim: örültem volna például néhány tevecsont-nak, de ellentétben más török kori anyagokkal, itt semmi ilyesmire nem buk-kantam. Mégsem vagyok elégedetlen, ugyanis a csontokból rekonstruálni tudtam a török kori húsfo-gyasztási szokásokat.Hogy sertéscsontokat csak elenyésző mennyi-ségben találtak, nem oko-zott meglepetést, tekint-ve, hogy a törökök – vallási okokból – nem fogyasz-tottak sertéshúst. A leletanyag nagy részét szarvasmarha- és birkacsont tette ki.– Ezek voltak a legjellemzőbb háztáji állatok, ám nem értem be ennyivel, szerettem volna megálla-pítani az egyedszámot is: azt, hogy az adott csont-mennyiség körülbelül hány állathoz tartozott. Ez azért nehéz, mert nem épen maradt csontvázak-ról beszélünk, hanem szór-ványosan elszórt maradvá-nyokról, feltehetően kony-hai hulladékról. Végül kiderült: noha sokkal több volt a szarvasmarhacsont, egyedszámban mégis a birkák vezettek.Szmodics-Tugya Beáta szerint a leletanyag külön-legességét igazán az a sok birkaszarvcsap jelenti, amelyet annak idején szintén kidobásra ítélhettek. Abból, hogy ezeket levágták az álla-tok koponyái-ról, valamiféle szarufelhaszná-lásra lehet követ-keztetni, mutat rá.– Többféle elképzelé-sem is van erről: lehet, hogy kovácsműhelyek fűtéséhez használták, de az is előfordulhat, hogy kézműves termékeket készítettek belőlük. Bár a szarvasmarhák szarva erre alkalmasabb: szebbek és jobbak is, de sokszor nagy úr a muszáj…Az állatcsontok között találtak tyúkcsontot is. Amikor a nagykanizsai szakember részt vett a Szi-getvár környékén megta-lált, 17. századi muszlim zarándoktelepülés feltárá-sán 2018-ban, az iszapolt anyagban tojáshéjakat fedezett fel, s arra jutott, hogy a helyiek nemcsak ették a tojást, hanem kel-tették is. Kiscsibéket nevel-tek, ami azt bizonyította, hogy a település valóban lakott volt. Hasonló mély-ségű kutatásra, régészeti megfigyelésre – iszapolás-ra, szitálásra – a Fő út eseté-ben nem volt lehetőség. Az állati maradványok mellett viszont előkerültek emberi csontok, kerámiatöredé-kek, kisebb fémleletek és cölöpmaradványok is.– A szigetvári projekt még folyamatban van, évente tartanak ásatásokat, így onnan még jelentős mennyiségű csontra számí-tok, ami tovább árnyalhatja az eddigi eredményeket. Hasonló a helyzet a Kani-zsa-környéki Romlott-vár-ral is: az ott megtalált állat-csontok Budapestről haza-tértek Kanizsára. Megtisztí-tottuk, de a munka, a vizs-gálat java még hátravan. A leletanyagnak eddig az egyharmadát dolgoztam fel és publikáltam – kíván-csian várom, milyen újabb fejlemények várhatók még ezen a téren.NEMES Dóraa csontok?„Kincsek” a város alatt – miről árulkodnakA fotók forrása: Thúry György Múzeum
10 | KANIZSA újsághirdetésA ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,9- 7,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 121-178 g/km.SPIRIT AUTO Kft. 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 1/D. | Tel.: 92/599-901 | www.spiritauto.hu/zalaegerszegA nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A kép csak illusztráció.vagy látogasson el a Porsche Bank honlapjára: https://www.porschebank.hu/porsche-bonusz/octavia-limitedAlapfelszereltség: ESC (Elektronikus stabilitásvezérlés), 9 légzsák, Elektromos ablakemelők elöl-hátul, Elektromos külső tükrök (állítás, fűtés, behaj-tás), Központi zár távirányítóval, Sebességfüggő szervokormány, Rádió „Bolero“ - MP3 lejátszással és „SmartLink+“ telefontükrözés funkcióval, Két- zónás automata klímaberendezés, Fűthető első ülések, Könnyűfém keréktárcsák, Parkolóradar elöl és hátul, Tempomat, Bluetooth telefonkihangosító, Ködfényszóró, Multifunkciós bőrkormány, Sötétített üvegek a B-oszloptól, Esőérzékelő ablaktörlő elölVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KREreSZ-tanfolyamunkra jelentkezés MárCIUS 11., SZerdA 16 ÓRA.Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C”-tehergépkocsi, „B+E”, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra.réSZLET FIZetéSI KED VEZMÉNY!* A részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051. 30 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2019 4. né. VSM: „B” E: 77,27 % F: 66,28% - „C” E:79,84 % F:91,3% -- ÁKO: „B” Gy:158,70%, „C” Gy: 100,00% KK- B: 168.600.- C: 178.000.-)
2020. 03. 06. | 11aktuálisMegjelent Magyar-országon is a korona-vírus. Szerda este Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy hazánkban is azonosították az első, új típusú koronavírussal fertőzött betegeket. A magyar egyetemeken tanuló két iráni diák családi látogatásból tért vissza Magyarországra febru-ár végén. A hazánkban felállított Koronavírus-járvány Elleni Véde-kezésért Felelős Operatív Törzs tájékoztatása szerint a vírus elleni védekezéshez minden szükséges személyi, tárgyi és jogi feltétel rendelkezésre áll Magyarorszá-gon.Mintegy két hónapja indult Kínából, a 11 milliós Wuhan váro-sából a napjainkban már mintegy 96 ezer ember megbetegedését és csaknem 3300 ember halálát követelő jár-vány. Kína után Dél-Korea, Olaszország és Irán a legfertő-ződöttebb ország, de ma már hazánkban is meg kell tenni min-den óvintézkedést a jelenlévő vírus terjedésének megakadályo-zására. A koronavírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: köhögés-sel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, majd a közel-ben tartózkodó másik emberre. A fertőzött felületek és tárgyak megérintésével a vírus a kézre kerülhet, az arc, a száj, az orr érin-tésével pedig bejuthat a szerve-zetbe. A fertőzésveszély csökken-téséhez elengedhetetlen a gyako-ri és alapos kézmosás, a feltehető-en fertőzött személyekkel való érintkezés elkerülése, a papír zsebkendő használata, valamint az immunrendszer erősítése. A vírus terjedését elősegíti, hogy a tünetek megjelenéséig 14 nap is eltelhet, a szakemberek ezért azt kérik, ha valaki a betegség jele-it észleli magán - magas láz, torokfájás, köhögés, lég-szomj, izomfájdalom -, fertő-zött területen járt, vagy kap-csolata lehetett fertőzött sze-méllyel, hívja fel kezelőorvo-sát, aki egy kérdőív segítségé-vel elveti vagy megerősíti a betegség gyanúját és ha szük-séges továbbküldi az illetékes kórház infektológiai osztályára. A vírusnak ismert gyógymódja egyébként jelenleg nincs, a leg-nagyobb kockázatot pedig az idős, egyéb beteg-ségben szenvedő emberekre jelenti. Az operatív törzs a koronavírussal kapcsolatos információkat, a hazai állapoto-kat, a megelőzés módjait és a teendőket tartalmazó honlapot indított. A koronavirus.gov.hu oldal a magyarországi fertőzöttek száma mellett tájékoztatást ad a karanténokról, az illetékes egész-ségügyi intézményekről és a világ különböző országaiban regiszt-rált megbetegedésekről is. A mára világméretűvé növeke-dett járvány nem csak az egész-ségügyet teszi próbára. A Kínából indult vírus a világ több mint 80 országában jelen van már, amely gazdasági nehézségeket is okoz. – Az emberek mellett szinte minden fertőződik. Több országban már látszik a gazdaság, a tőzsdék vis�-szaesése – hangsúlyozta Nádasi Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagoza-tának elnöke. - A nagymértékű megbetegedés miatt Kínában csökkent a termelés, leálltak a gyá-rak, amely kihatással van a magyar-országi üzemek ellátására is. Az ázsiai ország tartalékai miatt nem okoz nagyobb gondot a jár-vány, bár a korábbi magas szintű 6%-os GDP növekedés csökkeni fog a szakember szerint. Nádasi Tamás úgy látja, nem ingott meg a kínai áruk iránti bizalom, ez azért sem elképzelhető, hiszen ma már szinte kínai termékek, alkatrészek nélkül nem tud létezni a világ. - A kínai cégekkel kapcsolatban lévő hazai vállalkozásoknál tapasztal-tunk ugyan némi fennakadást az áruforgalomban, eddig azonban egyik cég sem jelezte, hogy nagyobb gond elé néz a kínai szál-lítmányok elmaradása, vagy lassu-lása miatt – hangsúlyozta a Magyar-Kínai Tagozat elnöke. A vírus világméretű elterjedése a turizmusra nézve is kártékony. Számos légitársaság csökkentette járatai számát, a legtöbb ország pedig felhívja utazni szándékozó állampolgárai figyelmét az elővi-gyázatosságra, az utazás esetle-ges elhalasztására. Térségünkben Zalakaros a külföldi turisták egyik kedvelt úticélja, ahol jelentős mér-tékben megmutatkozott a szálló-vendégek számának csökkenése. - A koronavírus elterjedése óta kínai és olasz vendégeket nem fogadunk, illetve ők is lemondták az előzetes foglalásokat – mondta lapunknak a Hotel Karos Spa vezérigazgatója. Üsztöke Botond hozzátette: jelenleg magyar, oszt-rák és német vendégeik vannak, a szállodában megháromszorozták a kézfertőtlenítésre alkalmas helyeket, valamint a dolgozók figyelmét is felhívták a megelőzés fontosságára. A most már Magyarországon is jelen lévő koronavírus terjedésé-nek megakadályozására a szak-emberek kérik a pánik elkerülését, a hatósági utasítások és ajánlások megtartását. VUK Anitaléptünk”Pixabay/illusztráció„A
védekezés szakaszába
12 | KANIZSA újságGIRO 2020A Giro d’Italia a világ második legrangosabb kerékpáros körver-senye, amelyet 1909 óta rendeznek meg évente. A három hétig tartó esemény alapvetően Olaszország-ban zajlik, de néhány alkalommal más országokat is érint. A javaslat szavazása előtt a képviselők köré-ben felmerült a kérdés: befolyásol-hatja-e a koronavírus elterjedése a verseny megrendezését.Készen állunk minden lehetőségreAz idei verseny első három sza-kaszát Magyarországon rendezik. A harmadik, Székesfehérvárról induló etap befutója május 11-én Nagykanizsán lesz – emlékezte-tett Balogh László. – Ez az esemény óriási turisztikai és szakmai jelentőséggel bír váro-sunk számára – jegyezte meg a pol-gármester. – A ver-senyt a világ több mint 200 országában 800 millió ember kíséri majd figyelemmel, és a kani-zsai befutó megtekintésére akár 30 ezer vendég is érkezhet váro-sunkba. A mezőny a 7-es számú főút Kemping utca - Vár utca - Király utca - Fő út nyomvonalon érkezik az Eötvös tér közelébe, s fut be a Fő út 17. és 19. között kije-lölt célba. A verseny magyar főszervezője a Nemzeti Sportügy-nökség Nonprofit Kft., de az önkormányzatunkra is jelentős fel-adatok hárulnak. Az elmúlt köz-gyűlésen elfogadtuk az NSÜ és a városunk közötti együttműködési megállapodást, és tájékoztatást adtunk a részletes feladatokat tar-talmazó aktuális úgynevezett „Intézkedési Tervről”. A Giro-val kapcsolatos kommunikációs csa-tornák hamarosan teljesen elké-szülnek, és nyilvánosságra hozzuk a szükséges információkat tartal-mazó szemléletes térképeket, leírásokat. Az útlezárásokról, par-kolási tilalmakról, illetve a lehetsé-ges parkolóhelyekről időben adunk majd tájékoztatást. Kanizsa város lakosságától türelmet kérünk, legyünk mindannyian házigazdák, ezen nagyszerű közösségi élmény részesei és élve-zői! Továbbra is köszönettel várjuk a városlakók „rózsaszín” ötleteit, és az önkéntesek jelentkezését. Érez-zük, rendkívüli nagy a lakossági várakozás, ezért minden rendelke-zésre álló módon muszáj felkészül-nünk. Szeretnénk elérni a minél pozitívabb lakossági hangulatot – hangsúlyozta a polgármester, aki képviselői felvetésre reagálva elmondta: a koronavírus terjedése miatt a város egyelőre nem számít a Giro elmaradására, de Kanizsa készen áll minden lehetőségre.– Remélem, ez legfeljebb azt jelenti legrosszabb esetben, hogy jövőre lesz a nagy esemény. Így akkor még jobban fel tudunk készülni…!Ebben a pillanatban azt mondom, kockázatos megrendezni a versenytSchauta Marcell önkor-mányzati képviselő (ÉVE), a szociális, egészség-ügyi és környezetvé-delmi bizottság elnö-ke a napirend tárgya-lása során kifejezte aggodalmát a koronaví-rus terjedése miatt. – Az egyik legnagyobb gon-dot az jelenti, hogy Európába is behurcolták, s mivel az európai népesség nem találkozott ezzel a vírussal, nincs a kezünkben megfe-lelő ellenanyag, így nagyon gyor-san, szinte robbanásszerűen tud terjedni. A szakemberek szerint ragályos vírusról van szó, és minél több a fertőzött, annál nehezebb igazgatási eszközökkel kordában tartani. Ahhoz, hogy a járvány megszűnjön, vagy nem szabad behurcolni a vírust, vagy időben meg kell fogni, hogy a népesség-gel ne találkozzon. Át kell vészelni, vagy be kell oltani a népesség azon részét, akik fogékonyak rá. Jelen-leg azonban nem áll rendelkezésre vakcina, és belátható időn belül nem is lesz – jegyezte meg a bizott-sági elnök, aki szerint – igaz még senki nem mondta ki - a hüllőktől származó vírussal a denevérek által fertőződött be az ember. Úgy tűnik, egy-re kisebb a valószínűsé-ge annak, hogy meg lehet akadályozni a terje-dését. Különösen annak tükré-ben, hogy Európában egyre több helyen okoz járványokat, és egyre nehezebb hatósági eszközökkel kordában tartani. – A Giro megrendezésének bizonytalansága amiatt vetődött fel, hogy a május 9-ei magyaror-szági rajt után a verseny Olaszor-szágban folytatódna, Szicíliától egészen Észak-Olaszországig haladna a mezőny. Olaszország-ban jelenleg járvány van. Az iga-zolt esetek számát és a 2,5 száza-lék körüli elhalálozási rátát tekint-ve statisztikailag ez nem tűnik nagy számnak, viszont ha a népes-ségre levetítjük, akkor ez már hatalmas számot mutat – hangsú-lyozta Schauta Marcell. – A Giro eseményeire a tervek szerint 300 ezer nézőt várnak hazánkba, s ezek nagy része minden bizonnyal külföldi lenne. Olyan országokból is érkeznének, ahol esetleg a vírust már kimutatták, és olyan orszá-gokból is, ahol már járványt oko-zott. A nagykanizsai befutóra 30 ezer embert várnak, s mivel a ren-dezvény erősen Olaszországhoz kötött, elképzelhető, hogy onnan is érkeznének, vagy Horvátország-ból, ahol már kimutatták a vírust. A bizottsági elnök szerint nem lehet megjósolni, hogyan alakul a járvány márciusban, áprilisban. A verseny indulásáig nincs egészen 2 és fél hónap. – Elgondolkodtató az is, hogy a vírus lappangási ideje 2 nap, de a leghosszabb 14 nap, ugyanakkor Kínában már előfordultak olyan esetek, ahol azt feltételezték, akár 21, vagy 27 nap is lehet. Ez azt jelenti, hogy az utolsó, laborban megerősített eset után bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy A februári soron kívüli közgyűlés egyik fontos, tárgyalásra váró napirendje a Giro d’Italia 2020 nagykanizsai befutójával kapcsolatos kérdés volt. A képviselők elfogadták a javaslatot, amely szerint a város együtt-működési megállapodást köt a nemzetközi országúti kerékpáros körverseny helyi szervezési munkáiról a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft.-vel, és megszavaz-ták a befutóra szánt 50 millió forintos támogatást is. Giro d’Italia –
2020. 03. 06. | 13GIRO 2020 azt lehessen mondani, megszűnt a járvány. Ha nagyon óvatosak aka-runk lenni, akkor legalább 1 hónapnak el kell telnie az utolsó beteg felgyógyulásától, mert amíg beteg, ő is fertőzhet. Jelen pilla-natban ez több hónap is lehet, és nem valószínű, hogy márciusban le fog csengeni a járvány – fejezte ki aggodalmát Schauta Marcell. – Ebben a pillanatban azt mondom, nagyon kockázatos megrendezni ezt a versenyt, s mivel a körver-seny legnagyobb szakasza Olasz-országban zajlik, emiatt valószínű-leg Magyarországon is okafogyot-tá válik. A versenyre nevezni is kell, a szervezés több hónapot vesz igénybe, és rengeteg pénzbe kerül. A hatósági engedélyek beszerzésétől kezdve azokat az infrastrukturális beruházásokat is meg kell valósítani, amiket a szer-vezők kértek. Ezek összköltsége több tízmillió forint, amit utána el is kell bontani, Magyarország ezen felül is 7,8 milliárd forintot fordít a verseny hazai megrendezésére. Tehát nagy dilemma, hogy mi az, amit érdemes megcsinálni, mert ha lefújják a versenyt, akkor fölös-leges munkát és pénzkidobást jelent, amit nem engedhetünk meg magunknak. Ezért lenne jó, ha időben döntés születne arról, hogy lefújják-e a Giro-t, vagy nem. Nem tudom, mikor látják be a szer-vezők, hogy a verseny megrende-zése olyan kockázatokkal jár, amit nem vállalhat fel egyetlen ország sem. Nemcsak Magyarországra lehet behozni a vírust, hanem az ide érkező vendégek utána szét-hurcolhatják Európa-szerte. Tehát nemcsak Magyarországról van szó, hanem akár egész Európáról. Maga a vírus a hőre és a fertőtle-nítő szerekre is érzékeny, és a kül-világon csak pár napig fertőzőké-pes. Felvetődött az a vélemény is, hogy esetleg szezonális lesz, mert a magas hőmérséklet miatt a kül-világban rövidebb ideig marad fertőzőképes, viszont ez a vírus szempontjából csak a külvilágban való túlélést jelenti. Azt azonban nem, hogy a fertőzött ember köz-vetlenül ne tudna megbetegíteni olyan embereket, akik erre fogé-konyak, és ezáltal képes ugyanígy fennmaradni a járvány – mutatott rá a bizottsági elnök.– Nagyon óvatosan kell ezzel a véleménnyel bánni, hiszen több olyan ország van, ahol magasabb a hőmérséklet, és ennek ellenére fokozott a járvány terjedése. Sok-mindenre oda kell figyelni, jelen-leg a legfontosabb a koronavírus behurcolásának elkerülése, a fertő-zöttek izolálása, a terjedés azonna-li megállítása. A népesség átfertő-ződése azért sem lehet megoldás, mert 3%-os halálozási ráta mellett ez rendkívül veszélyes, úgy is fogalmazhatnék, hogy őrültség lenne, ezért mindenképp a népes-ség átoltása jelentene megoldást, amint lesz elérhető vakcina.Lesz Giro, vagy nem lesz Giro?Gondi Zoltán önkormányzati képviselő (ÉVE), tanácsnok a Scha-uta Marcell képviselő által elmon-dottakra így reagált: – Figyelemmel kísérve az olasz-országi sportrendezvényeket, már látható, hogy a koronavírusra hivatkozva Seria A-s labdarúgó mérkőzések maradnak el. Olyan sajtóhíreket is lehet olvasni, ame-lyek arról számolnak be, hogy a Giro d’Italia-t megelőző egynapos hétvégi versenyek közül már több-nek is beharangozták az elhalasz-tását. Ha pedig ezek elmaradnak, nehezen képzelhető el, hogy a Giro nem kerül majd az esetlege-sen felfüggesztett versenyek közé. Az egészségüggyel, sporttal és a társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokat ellátó tanácsnok a közgyűlésen azt java-solta az illetékeseknek, Balogh László polgármesternek és Radics Bálintnak – akik valójában tartják a kapcsolatot a magyarországi irá-nyítókkal, a Nemzeti Sportügynök-séggel, valamint a Magyar Kerék-páros Szövetséggel –, hogy ne mende-mondákból építkezzenek. Kérte a lakosság akár naprakész tájékoztatását arról, hogy a Giro jelenleg mire számíthat Magyaror-szágon és Nagykanizsán. – Erre próbáltam felhívni a figyel-met, mert úgy veszem észre, min-denki abból az információból épít-kezik, amit valahol olvasott, és ez a téma egy kicsit nagyobb figyelmet igényelne a részünkről is. Ezért kér-tem, hogy legyenek szívesek és vegyék fel a kapcsolatot akár az olaszországi rendezőkkel is, és hite-lesebben tájékoztassanak bennün-ket. A kérdéseiket pedig lehetőleg írásban tegyék fel, hogy nyoma maradjon, és tényszerű, pontos írá-sos visszajelzés érkezzen rá. Pánikot nem kell kelteni, de igenis szükség van a konkrét információkra, hiszen a város nehéz költségvetéssel bír, és minimum 50 millió forintot be kell áldozni a verseny megrendezésére. Megszólítjuk Nagykanizsa lakossá-gát, az iskolákat, a környék települé-sein élőket, hiszen a buszközleke-déstől a különböző szolgáltatáso-kig, a mentősök, a tűzoltóság, a rendőrség különleges helyzetbe kerül a Giro-n keresztül, ami nem jelent könnyű feladatot már a megelőző napok-ban sem. Van, aki azt mondja, túlságosan fel van fújva a koronavírus ügye, ugyanakkor látni lehet, hogy Európában a készenléti szin-tet magasabbra emelték… Bíznak a megvalósulásban A verseny magyarországi főszervezője, a Nemzeti Sportügy-nökség jelenleg is dolgozik a Giro d’Italia előkészítésén és bízik abban, hogy a verseny megvaló-sul – tudtuk meg Radics Bálint önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP), kerékpárügyi referenstől.– A Giro d’Italia olaszországi tulajdonosa és főszervezője, az RCS Sport a márciusi kerékpárver-senyeit visszavonhatja vagy áthe-lyezheti későbbi időpontra, ha az olasz kormány új, szigorúbb intézkedé-seket hagy jóvá a koronavírus Olasz-országban történő terjedésének korlá-tozására. A verse-nyek megrendezését érintő végleges döntések meghozatala a helyi egészségügyi hatóságok és az olasz kormány felelőssége. Több profi csapat is úgy gondolja, hogy nem utazik el Olaszországba és nem vesz részt a márciusi olasz versenyeken. Máju-sig, a Giro rajtjáig remélhetőleg a vírus terjedését a szigorú intézke-dések hatására sikerül megfékezni. Fennáll azonban annak a lehetősé-ge, hogy változások lesznek a ver-seny szervezésében. Ám amíg más információt nem kapunk, az ere-deti ütemterv szerint tesszük a dol-gunkat – foglalta össze a legújabb információkat Radics Bálint.BAKONYI ErzsébetárnyékábanGiro a koronavírus(Giro d’Italia engedélyével)
14 | KANIZSA újsághirdetés
2020. 03. 06. | 15aktuálisAz egész ügy – a nyilvánosság előtt – a Zrínyi Horgászegyesület révén látott napvilágot. Elnökük, Szépligeti Ferenc tájékoztatta a horgászokat a helyzetről a közös-ségi média felületén. Ekkor gya-korlatilag robbant a bomba, min-den érintett a saját igazát hangoz-tatta, és vélte valósnak. – Értetlenül álltunk a dolog előtt. A kezdeti felháborodás után azon próbálunk dolgozni, hogyan lehet ezt az állapotot a legrövi-debb időn belül helyrehozni, vis�-szaállítani. A tervek szerint 19 ver-seny – köztük néhány többnapos - lesz idén a Csónakázó-tónál, és ezek egyik feltétele, hogy gépjár-művel megközelíthető legyen a partszakasz. A horgászok felszere-lése nagy, súlyát és méretét tekint-ve is. A jelenlegi körülmények között, út nélkül, veszélybe került a versenyek lebonyolítása - mond-ta Szépligeti Ferenc.A szóban forgó partszakasz előtt lévő, behajtani tilos táblán Károlyi Attila önkormányzati képviselő (Éljen VárosuNk!) nevét és telefon-számát helyezték el. A kifüggesz-tett papír hamar eltűnt a tábláról. Az üggyel kapcsolatban a képvise-lő elmondta: mielőtt Dobri Lajos felszántotta a Csótó melletti terü-letet, megkereste őt. – Mint önkor-mányzati képviselő, az állampolgá-ri jogok érvényesítője, tolmácsol-tam a kérést a Via Kanizsa vezér-igazgatójának, illetve a vezérigaz-gató-helyettesnek. Dobri Lajos korábban saját pénzéből készített egy sorompót, a kerékpárutat határoló acélkorláthoz hasonlót. Engedélyt kért rá, amit meg is kapott, aztán munkálkodni kez-dett a területen. Az eljárás teljesen jogszerű volt, Dobri úr valamennyi-ünk érdekében járt el és cseleke-dett – erősítette meg Károlyi Attila. Az üggyel kapcsolatban meg-kereste a Kanizsa Médiaház szer-kesztőségét Németh László, a Vasutas Horgász Egyesület elnöke is, aki a horgásztársadalom nevé-ben és védelmében szólalt fel. Higgadtan, a horgászokat és a kör-nyezetet szem előtt tartva mond-ta el véleményét. A tó használatá-ért felelős gazdaként azonban visszautasított minden közszájon forgó, a horgászok magatartásá-val kapcsolatos vádat. Hangsú-lyozta: 1974 óta szigorú szabályok betartásával űzik a horgászok a tevékenységüket, a törvényessé-get és a környezet védelmét is hivatásos halőr felügyeli. Németh László a kibontakozott botrány miatt a terület védelmének fon-tosságát is sürgette. – Most akarja a föld ledobni az emberiséget a hátáról. Gondoljon bele bárki, mit is jelent a klíma-, illetve a környezetvédelem? Azt, ami itt történt? Hogy egy rétet fel-szántanak? Nem tudom milyen engedélyt szereztek be hozzá… Kérdés, hogy vajon vissza lehet-e állítani az eredeti állapotot. Ott volt vadlóhere, gólyahír, hóvirág, utóbbiból egyetlen szál értéke 10 ezer forint. Az eset egyik legtöbbet emle-getett szereplője Dobri Lajos, a Zala Megyei Lovas Szövetség elnöke, aki a munkát – elmondása szerint – saját zsebből végeztette el. – A területet nem szántották fel, altalaj javítás, illetve lazítás tör-tént, majd egy „finomabb” tárcsá-zás. Kaptunk egy feladatot, ami úgy szólt, hogy végezzük el a munkát, mégpedig a saját pén-zünkön. A fűmag több mint két-százezer forintba kerül, ehhez jön hozzá a gépek és a szakemberek munkadíja – mondta Dobri Lajos, majd hozzátette: a partszakasz nem út, hanem rét, ahová a behaj-tást tábla tiltja. Véleménye szerint, aki jogkövető magatartást folytat, az autóval nem megy be a szóban forgó területre. A végszót valakinek ki kell mon-dania, hiszen a kérdéses terület sorsa sokakat érdekel. Balogh László polgármester szerint a kialakult vitás helyzet sok tanul-sággal jár. – Jómagam csak utólag értesül-tem a történésekről, de azon leszek, hogy a helyén kezeljük az ügyet. Ezért felszólítottam Dobri Lajos urat, hogy az általa elkezdett rekultivációs munkálatokat minél előbb fejezze be. Ígéretet kaptam tőle, hogy a finom boronálást hamarosan megteszi, és a célként kitűzött füvesítést elvégzi. Vélemé-nyem szerint Károlyi Attila képvise-lőtársam, ÜJKB-elnök nem szeren-csésen szállt bele a probléma meg-oldásába. A horgászok a szokás-jognak megfelelően használták a Csótó partját, ez azonban nem volt jogszerűen engedélyezve. Így a többszörös vitára az lehet a megol-dás, ha az önkormányzat sürgősen létrehoz egy „Csónakázó-tavi hasz-nálati szabályzatot” a lehetséges összes Csótó-használó részvételé-vel. Ez afféle etikai kódexként működne. A jelen helyzetben a füvesítés megvalósulásáig nem szabad autóval ráhajtani a megújí-tandó területre. Viszont utána meggondolandó, hogy a futópálya és a military-pálya mellett a horgá-szok számára is legyen egy lehet-séges nyomvonal. Polgármester-ként a minden fél számára előnyös („win-win”) megoldás híve vagyok.VINCZE Adéla pohárba! Öntsünk tiszta vizetFotó: Gergely SzilárdDerült égből villámcsapás. Így érezték magukat a horgászok múlt héten, amikor szembesültek azzal: nem tudják megközelíteni a Csónakázó-tó keleti partján lévő horgászhelyeiket. Az út ugyanis eltűnt, valaki beszántotta.
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyeletJövő heti véradások03.12. 10:00-13:00 Nilfisk Production Kft. (Nagykanizsa, Vámház utca) Adj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Március 7. Tamás Jelentése: iker, csodálatos.Március 8. Zoltán Jelentése: uralkodó, fejedelem.Március 9. Franciska Jelentése: francia. Március 10. Ildikó Jelentése: harcos. Március 11. Szilárd Jelentése: szilárd, állandó, következetes.Március 12. Gergely Jelentése: éberen őrködő.Március 13. Krisztián Jelentése: keresztény, Krisztushoz tartozó.2020. március 7.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53120:00-08:002020. március 8.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13519:00-06:002020. március 9.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002020. március 10.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002020. március 11.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002020. március 12.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002020. március 13.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-07:00Piaci árak Kanizs ánmedvehagyma 100-150 Ft/csomósertéscomb 1490-1550 Ft/kgparadicsom 890-1790 Ft/kgbanán 580-590 Ft/kgkarfiol 790-890 Ft/kgakácméz 2500 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnep- napokon 7 és 22 óra közöttMárciusifogadóórákBerta Krisztián, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart március 16-án (hétfő) 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban.Bizzer András keleti városrészhez kötődő önkormányzati képviselőként fogadóórát tart március 27-én (péntek) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Dénes Sándor, a nagykanizsai 10. számú egyéni választóke-rület önkormányzati képviselője március 12-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kiren-deltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Fodor Csaba, a nagykanizsai 6. számú egyéni választó-kerület önkormányzati képviselője és Horváth Jácint, a nagykanizsai 7. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart március 17-én (kedd) 16:30-tól a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Dr. Károlyi Attila, a nagykanizsai 5. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap második hétfőjén 17 órakor a Péterfy Sándor Általános Iskolá-ban (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), minden hónap negyedik hétfőjén 17 órakor a Szivárvány EGYMI Nagykanizsa Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.).Gábris Jácint, a nagykanizsai 1. sz. választókerület (Palin, Korpavár, Förhénc, Tungsram és Dózsa u. környéke, Magyar u.) önkormányzati képviselője, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke fogadóórát tart március 18-án (szerda) 16:30-tól 17:30-ig a Nagykanizsa Központi Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájában (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.), majd 18 órakor a Palini Inkey Boldizsár Általános Iskolában (8808 Nagykanizsa-Palin, Alkotmány utca 81.), illetve másnap, március 19-én (csü-törtök) helyszíni bejárást tart Korpaváron 16:00 és 17:00 között.Radics Bálint, a nagykanizsai 8. számú egyéni választókerü-let önkormányzati képviselője március 16-án (hétfő) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagy-kanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.). Szabó Szilárd, a 4. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselője fogadóórát tart március 23-án (hétfő) 17 órától Nagykanizsa-Kisfakos városrészben a Szent Kristóf Ven-dégházban, majd 18 órától a Bagolai kultúrházban.Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Teleki László, a Roma Nemzeti-ségi Önkormányzat elnöke fogadó-napot tart minden hónap második hétfőjén 10-12 óra és 14-15 óra között, a helyszín változó. A fogadó-nappal kapcsolatos információ a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban (Nagykanizsa, Teleki utca 14.), vagy a 06 20 849-2388-as telefonszámon kérhető.Az állatorvosi ügyelet telefonszáma:Hirdetmény - fogadónaprólÁllásGumiszerelésben jártas fiatalembert felveszek. Érd: 93-315-259, mobil 06-30-586-1997
2020. 03. 06. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókMárcius 6. 1867-ben ezen a napon hunyt el Hild József magyar építész. A hazai klasszicista építészet egyik legnagyobb alakja volt, meghatározó szerepet játszott a reformkori Pest arculatá-nak kialakításában 1937. március 6-án született Valentyina Vla-gyimirovna Tyereskova szovjet űrhajós, az első nő a világűrben. 1963. június 16-án a Vosztok-6 fedélzetén szállt fel, 48-szor meg-kerülte a Földet, majd három nap után sikere-sen visszatértMárcius 7.Bell 1876. március 7-én megkapta a 174.465 számon iktatott szabadalmat: egy „eljárást illetve szerkezetet a beszéd és egyéb hangok telegrafikus átvitelére... a beszédet és egyéb hangot kísérő levegőmozgáshoz hasonló elekt-romos hullámmozgás útján”. Ez volt a telefon2007. március 7-én elhunyt Hidas Frigyes magyar zeneszerző. Az életműve zömét adó fúvós hangszerekre írott művei révén világ-szerte az egyik legjátszottabb 20. századi magyar komponistaMárcius 8.1879-ben ezen a napon megnyílt Békéscsa-bán az Alföld első állandó kőszínháza, a Jókai színházMárcius 9.1959. március 9-én a New York-i amerikai nemzetközi játékvásáron bemutatták Barbie babát1964-ben ezen a napon legördült az első Ford Mustang a futószalagrólMárcius 10.1964. március 10-én hunyt el Dallos Sándor magyar író. Legnépszerűbb és legjelentősebb alkotása Munkácsy Mihály kétkötetes, regé-nyes életrajza (A nap szerelmese, Aranyecset) Március 11.1997-ben ezen a napon Paul McCartneyt, a Beatles volt tagját lovaggá ütötte II. Erzsébet brit királynőMárcius 12.1883. március 12-én született Jávorka Sándor Kossuth-díjas botanikus. Nevéhez fűződik a magyarországi és Kárpát-medencei flóra teljes-ségre törekvő, átfogó feltérképezése és leírásaAz elELőző HETI rEJTVéNY MEgFEJTéSE: Az idő, a pénz és a tekintély előbb-utóbb mindenkit hazuggá tesz.
18 | KANIZSA újságönkNKormányZAtSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Ady E. u. 18. 1/10.A lakás alapterülete: 34 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.754,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 12.30-13.002. Nagykanizsa, Attila u. 8/C. 2/9.A lakás alapterülete: 53 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 25.334,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.20. 10.00-10.303. Nagykanizsa, Csengery u. 12. 1/7.A lakás alapterülete: 73 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 45.698,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 13.15-13.454. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. D/5.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.005. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. E/1.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.006. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. E/3.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.007. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. A/1.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.008. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. C/6.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.009. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. E/4.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.0010. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. C/2.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.0011. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. D/3.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.0012. Nagykanizsa, Erdész u. 27. 3/3.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 22.078,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 08.00-08.3013. Nagykanizsa, Kisfaludy u. 17/C. fsz. 4.A lakás alapterülete: 53 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 29.203,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 14.00-14.3014. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9.A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 33.356,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 13.00-13.3015. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 7/5.A lakás alapterülete: 51 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 23.307,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 08.00-08.30-ig16. Nagykanizsa, Platán sor 5/A. 1/4/2.A lakás alapterülete: 47 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 22.466,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.20. 09.15-09.4517. Nagykanizsa, Rozgonyi u. 2. 3/14.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 22.078,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.20. 08.30-09.0018. Nagykanizsa, Városkapu krt. 8/C. 1/1.A lakás alapterülete: 34 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.210,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 10.45-11.1519. Nagykanizsa, Városkapu krt. 11/D. 4/2.A lakás alapterülete: 34 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 17.850,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 10.15-10.4520. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 9/54.A lakás alapterülete: 41 m² szobaszám: 1 + 1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.311,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 08.45-09.1521. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/A. 10/61.A lakás alapterülete: 67 m² szobaszám: 3 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 31.557,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 09.30-10.00A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfél-fogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatvá-nyok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. március 31. Nagykanizsa, 2020. március Balogh László polgármeserP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagyKANizsa Megyei Jogú Város polgármestereNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 19/2019. (IX.02.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
2020. 03. 06. | 19mozaik Elvárások: - kiváló kommunikációs készség - fokozott tájékozottság - társadalmi, közéleti érdeklődés - teherbíró képesség - stressztűrő képesség - kiváló és tökéletes íráskészség - bizalomkeltő megjelenés - felsőfokú végzettségElőny: - sajtó területén szerzett tapasztalat - kommunikációs végzettség - nyelvtudás - tehetségPályakezdők jelentkezését is várjuk!Érdeklődni és jelentkezni fényképes önéletrajzzal kizárólag e-mailben a titkarsag@kanizsamediahaz.hu címen!Jelentkezési határidő: március 8.(Kanizsa TV, Kanizsa Újság) A Kanizsa Média-ház Nonprofit KftA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Főkönyvelő főiskola/egyetem megegyezés szerintAnimátor szakközépiskola megegyezés szerintAdminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintÚszómester szakközépiskola megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintPultos szakmunkásképző megegyezés szerintKőműves szakmunkásképző megegyezés szerintGipszkartonos szakmunkásképző megegyezés szerintFényező szakmunkásképző megegyezés szerintFutárszolgálati csomagkiszállító szakmunkásképző megegyezés szerintCNC Gépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintGépjárműszerelő szakmunkásképző megegyezés szerintFestő és mázoló szakmunkásképző megegyezés szerintAsztalos szakmunkásképző megegyezés szerintSzobaasszony betanított munkás megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintSegédmunkás betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –15:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 12:00 óraÁLLÁS – ÁLLÁS - ÁLLÁS- ÁLLÁSszerkesztő-riportert keres! Teljes munkaidős foglalkoztatás kötetlen munka- időben, vagy vállalkozói szerződéssel megbízás!Elvárások: - videós, fotós gyakorlat/ vagy szakirányú szakmai képzett-ség - kamerák ismerete - teherbíró képesség - stressztűrő képesség - kiváló és tökéletes íráskészség - bizalomkeltő megjelenés - középfokú végzettségElőny: - szakirányú képzettség - sajtó területén szerzett tapasztalat - kommunikációs végzettség - nyelvtudás - tehetségPályakezdők jelentkezését is várjuk!Érdeklődni és jelentkezni fényképes önéletrajzzal kizárólag e-mailben a titkarsag@kanizsamediahaz.hu címen!Jelentkezési határidő: március 8.operatőr-vágóA Kanizsa Média-ház Nonprofit Kftmunkatársat keres!Teljes munkaidős foglalkoztatás kötetlen munka- időben, vagy vállalkozói szerződéssel megbízás!heti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Ami késik, nem múlik. Hamarosan több dicséretet kap, mint az elmúlt fél évben együttvéve. Csak az lesz a szépséghibája a dolognak, hogy anyagi elismeréssel mindez nem jár.Bika: 04.21-05.21. Pénzügyeket érintő vita okoz némi nézeteltérést a párkapcsolatában. Ne aggodalmaskodjon emiatt, mert néhány kedves szóval rendezheti a problémákat. iKrek: 05.22-06.21.Különös érzés kerítheti hatalmába. Mielőtt lehangolódna, gondolja át, hogy érdemes-e folyamatosan vi-tatkozni a hozzátartozóival. Ha nem, akkor változtasson taktikát. Rák: 06.22-07.22. A héten úgy jár a legjobban, ha laka-tot tesz a szájára, mielőtt elmondaná a véleményét a főnökének. A kevés-bé kritikus megfogalmazás tetszik majd mindenkinek. Oroszlán: 07.23 - 08.23. A bolygóállások szerint a napokban felerősödik önben a kereskedői haj-lam. Vegye számba, mit akar éppen venni vagy eladni, mert mindenkép-pen jó üzletet üt nyélbe. Szűz: 08.24-09.23. Ha mindig elrejti az érzéseit, akkor senki sem tudja eldönteni a kör-nyezetében, hogy mire is gondol. A népszerűségét most leginkább az őszinteségével tudja megőrizni. Mérleg: 09.24 -10.23.Ki kell használnia minden kezdemé-nyezőképességét ahhoz, hogy új ismerősökre tegyen szert. Egy új tár-saságban biztosan nem telnek majd egyhangúan, unalmasan az estéi. sKorpió: 10.24 -11.22. Ha nem szeretné, hogy a múlt árnyé-kot vessen a mindennapjaira, akkor felejtse el a kudarcait. A filozofálga-tásnak most nincs itt az ideje, dolgoz-zon inkább teljes gőzzel. Nyilas: 11.23-12.21. Ha nem tudja eldönteni, miképpen szabaduljon meg az összegyűlt fe-szültségtől, kezdje a sort a tévénézés-sel. Kapcsoljon át a lövöldözős filmek-ről egy zenés műsorra.Bak: 12.22 - 01.20. Bármennyire is szeretné, nem tudja minden ismerősének a gondját a vállára venni. Időnként tartson egy kis szünetet, mert azzal is segíthet, ha olykor meghallgatja őket.Vízöntő: 01.21-02.19. Megbízhat az ösztöneiben. Annak ellenére, hogy bárki, bármit is mond, ne hagyja eltéríteni magát. Ha bele akarja vágni a fejszéjét valamibe, ak-kor tegye meg bátran. Halak: 02.20-03.20. Egy ismerőse komoly próbára teheti hamarosan a türelmét. Válaszoljon határozottan, ugyanakkor nem sér-tően. Nem várt kiadás okoz bosszúsá-got. Erősítse meg immunrendszerét.
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 7-13.Március 7., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Bala-sport (regionális sporthírek), 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 Domb-vidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Balasport (regionális sporthírek), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Vadrózsá-ból tündérsípot – tavasz (ismeretterjesztő sorozat), 19:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:10 Csurgói KK – Gyöngyös NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 20:30 Székely konyha, 21:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó.Március 8., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 00:40 Vadrózsából tündérsípot – tavasz (ismeretter-jesztő sorozat), 01:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:10 Csurgói KK – Gyöngyös NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 02:30 Székely konyha, 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Vadrózsából tündérsípot – tavasz (ismeretterjesztő sorozat), 07:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:40 Csurgói KK – Gyön-gyös NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:00 Székely konyha, 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasá-gi testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Hír-adóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommen-tár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok (gyerek-műsor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 18:10 Istentisztelet a református templomban, 19:10 Sztárportré: Maksa Zoltán, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Az egyórás üzlet (kis-játékfilm), 20:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 20:40 Lapozó. Március 9., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Istentisztelet a református templomban, 01:10 Sztárportré: Maksa Zoltán, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Az egyórás üzlet (kisjátékfilm), 02:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet a református templomban, 07:40 Sztárportré: Maksa Zoltán, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 08:20 Az egyórás üzlet (kisjátékfilm), 09:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:10 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Maksa Zoltán, 12:30 Az egyórás üzlet (kisjátékfilm), 13:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kukkantó (gyerekműsor), 20:00 Egis Körmend – Kecskemét NB I-A csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 10., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:00 Kukkan-tó (gyerekműsor), 01:30 Híradó, 01:45 Egis Körmend – Kecskemét NB I-A csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 03:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:30 Kukkantó (gyerekmű-sor), 08:00 Híradó, 08:15 Egis Körmend – Kecskemét NB I-A csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó (B. Tóth László műsora), 12:30 Kukkantó (gye-rekműsor), 13:00 Egis Körmend – Kecskemét NB I-A cso-portos férfi kosárlabda-mérkőzés, 14:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Kanizsa – ASI DSE OB I B-s fér-fi vízilabda-mérkőzés, 21:15 Sztárportré: Mahó Andrea, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:20 Lapozó.Március 11., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc (kulturális magazin), 01:35 Híradó, 01:50 Kanizsa – ASI DSE OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 03:00 Sztárportré: Mahó Andrea, 03:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:35 K’arc (kulturális magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Kanizsa – ASI DSE OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 09:30 Sztárportré: Mahó Andrea, 10:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:35 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc (kulturális magazin), 13:00 Kanizsa – ASI DSE OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 14:10 Sztár-portré: Mahó Andrea, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 22:15 Lapozó. Március 12., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Élet-módi, 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretter-jesztő sorozat), 02:15 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:45 K’arc (kulturális magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Élet-módi, 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 09:15 K’arc (kulturális magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Látogató, 12:30 Élet-módi, 13:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:30 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 14:00 K’arc (kultu-rális magazin), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Itt vagyunk – alkotunk és előadunk (dokumentumfilm), 20:35 Híradó, 20:50 Mézes pajtás (dokumentumfilm), 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 13., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Szé-kely konyha, 01:05 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 01:35 Híradó, 01:50 Itt vagyunk – alkotunk és elő-adunk (dokumentumfilm), 02:20 Mézes pajtás (doku-mentumfilm), 02:50 Élet-módi, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 08:05 Híradó, 08:20 Itt vagyunk – alkotunk és előadunk (dokumentumfilm), 08:50 Mézes pajtás (dokumentumfilm), 09:20 Élet-módi, 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapo-zó, 12:00 Székely konyha, 12:30 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 13:00 Itt vagyunk – alkotunk és elő-adunk (dokumentumfilm), 13:30 Mézes pajtás (doku-mentumfilm), 14:00 Élet-módi, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Mada-rat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műso-ra), 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 03. 06. | 21sport Március 8-án, vasárnap már az NB III Nyugati csoportjában indul útjára a labda, amikor is az FC Nagykani-zsa 11 órától a Puskás Akadé-mia FC II ottho-nában lép pályá-ra a bajnoki pontvadászat 18. fordulójában. Ennek jegyében tartotta bajnoki főpróbáját az FCN együttese az Olaj-bányász-stadionban és a szlovén második vonalbeli, Szlovén Kupa- elődöntős Nafta 1903 Lendava legénységét fogadta.FC Nagykanizsa – Nafta 1903 Lendava 2-1 (1-1)Felkészülési labdarúgó-mérkőzés. Nagykanizsa, 70 néző. Vezette: Barna G. Gólszerzők: Kovács Gy. (22.), Hampuk (75. - 11-esből), illetve Novinic (19.).Nagykanizsa: Horváth M. (Borsi) - Bagó B., Simonfal-vi, Major, Horváth B. – Szegleti, Béli M., Kovács Gy. - Ekker, Herzsenyák, Lőrincz (Kretz). Pályára lép-tek még: Baráth M., Geren-csér A., Vlasics D., Ham-puk. Vezetőedző: Koller Zoltán.Vasárnap rajtol tehát az NB III-as labdarúgó bajnok-ság tavaszi idénye, ennek jegyében fogadta már az FC Nagykanizsa csapata a lendvaiakat, akik a Szlovén Kupa elődöntőjében lesz-nek érdekeltek március közepén. A kanizsaiaknál a csatár Vittman Ádám sze-relést sem öltött, hiszen információink szerint síp-csont-sérülése van (a rajtra ugyanakkor rendbe jöhet), és Lőrincz Bence sem sok időt töltött a gyepen, hiszen már a kezdeti per-cekben megsérült a bal tér-de. A szlovéniaiak talán valamivel határozottabban kezdtek - miközben a kani-zsaiak is veszélyeztettek – és a 19. percben Mitja Novi-nic révén meg is szerezték a vezetést. Három perccel később Herzsenyák Áron kapufáját követően Kovács György egyenlített egy jobb lábas lövéssel, s onnan a meccs is kiegyenlítettebb lett. Döntetlennel fordultak tehát a felek, hogy aztán a második félidő is az elsőhöz hasonlóan alakuljon. Pró-bálkozott a Nafta is, de aztán a játék áttevődött az ő térfelükre, a Kanizsa pedig a hajrába fordulva Hampuk Ádám büntetőből szerzett góljával meg is szerezte a vezetést, mi több, ez később a győzel-met is jelentette a hazaiak számára. A bajnoki főpróba tehát a dél-zalaiak számára jól sikerült, akik egyben bizakodva is várhatják a folytatást.A kanizsaiak szakvezető-je, Koller Zoltán is vázolta filozófiáját a csapattal kap-csolatban és bíznak abban, hogy az elképzelések haté-kony (egyben szép) játékot is eredményeznek a baj-nokságban.- Vallom, hogy a felkészü-lési találkozók eredményei nem számítottak elsődle-gesen, a téli időszakban amúgy is új játékrendszerre próbáltunk áttérni – fogal-mazott a dél-zalaiak tréne-re. - Nem titok, 4-3-3-as fel-állásban gondolkodunk, mellyel igyekszünk is egy-egy találkozó ideje alatt komolyan presszingelni, nyomás alatt tartani ellen-felünket és ebből azért már az utóbbi meccseken is jó néhány elemet láthattam viszont.A vezetőedző a tesztidő-szakban mindenkit játék-ban tartott, ami persze nem véletlen.- Nagyon fontos volt, hogy minden játékosom-mal begyakoroltassuk azt, hogyan is futballozza-nak egymás mellett, mivel bármikor közbejöhet eltiltás, sérülés, akkor pedig máris változhat sok min-den. Ezért azt mondom, hogy kimondott alapcsa-pat a nevek alapján nálam nem létezik, minden játé-kosom egyenértékű. Nem kevés labdarúgóm van a keretben a középpályán, így velük sokat kellett fog-lalkozni és a különböző meccshelyzeteket is gya-koroltuk, hogy tudják, akár-kivel is játszanak együtt, ismerjék a másik mozgását és azt, mire is számíthat egyikük a másiktól. Véle-ményem szerint nagy mun-kát végeztünk, bár hozzá-tenném, nem biztos, hogy már minden klappolni fog az első bajnoki mérkőzése-inken, de igyekszünk pél-dául vasárnapra már min-dent az elképzeltek szerint alakítani.POLGÁR LászlóA Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE labdarúgó megyei első osztályban szereplő csapata a 17. fordulóban rendezett hazai mérkőzésén gólgazdag párharcot vívott a Femat Csesztreg SE együttesével.A két legénységet hiába választotta el kilenc helyezés a tabellán, a 14. helyen álló Sáska két góllal megugrott, ugyan-akkor a csesztregiek - azért is állnak az ötödik helyen, mert - ezt le is tudták rea-gálni és a szünetre már döntetlennel mentek a felek (2-2). A második 45 perc-ben a vendégek folytatták fölényük gól-ra váltását (3-4), az ugyanakkor már a hazaiak dicsérete, hogy nem adták fel és zárkózni azért még tudtak. A három pont végül a csesztregieké lett, a Sáskák SE vasárnap a hatodik Zalaszentgróthoz látogat.Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnok-ság, 17. forduló:Kiskanizsa (14.) – Csesztreg (5.) 3-4 (2-2)Kiskanizsa, 60 néző. Vezette: Siket.G.: Dolmányos (5.), László R. (23.), Abay Nemes (77.), illetve Kiss B. (26., 65. - utóbbit 11-esből), Elek (31.), Nagy R. (50.)POLGÁR LászlóHétgólos lesz eredményeBíznak abban, Szegleti Gergely (piros szerelésben) a lendvaiak ellen is többször próbálkozhatott a bal oldalon beadással(Fotó: Polgár László)Abay Nemes Ádám (jobbról) addig próbálkozott a csesztregi védők szorításában, míg egyszer eredményesnek nem bizonyult(Fotó: Polgár László)meccsen
22 | KANIZSA újságsportNagy csatát, hamisítatlan rangadót hozott a futsal NB II felsőházi ráját-szásának első fordulójában a Nagyka-nizsai Futsal Club hazai találkozója.Nagykanizsa Futsal Club- TFSE-Szer-tarsport.hu 3-4 (2-2)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, felső-ház, 1. forduló. Nagykanizsa, 200 néző. Vezette: Vass I. (Bíró, Héra). G.: Bogyó (18., 30.), Kollár P. (20.), illetve Cser-nai (2.), Szentjóby (14.), Lipl (26.), Szalmási (36.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Kollár P., Schul-ler, Koronczai, Szakme-iszter J. Csere: Bogyó, Losonczi, Csavari, Szalai D., László D. Edző: Bagó Gábor.Nagy várakozással tekin-tettek a kanizsaiak az NB II-es futsal bajnokság felső házának rajtjára, melynek keretében az NFC rögtön az alapszakasz győztesét, a TFSE-t fogadta. Rögtön élvezetes mérkőzés kereke-dett az összecsapásból: a vendégeken érződött, hogy képzett együttes, míg a nagykanizsaiak felnőttek a feladathoz, hiszen egyen-rangú ellenfelei voltak a fővárosiaknak, talán csak a kellő higgadtság hiányzott időnként. Így is döntetlen-nel mehettek a szünetre Bagó Gábor tanítványai, a második félidőben pedig folytatódott a nagy iramú játék, helyzetekkel mindkét oldalon. A TFSE újbóli veze-tését ismét kiegyenlítette a vendéglátó együttes, a negyedik góljukra azonban már nem volt válasz, min-denesetre a Nyugati cso-port alapszakaszának első két gárdája igazi rangadót vívott. A kanizsaiak számá-ra a folyta-tás jövő hétfőn, a REAC ott-honában következhet.- Egy igazi rangadót ját-szottunk és végig nagy ira-mot mentek a csapatok – kezdte értékelését Bagó Gábor, az NFC trénere. - Aminek nem örülök, hogy nagy esélyünk volt a mér-kőzés megnyerésére, de a nem kevés helyzetünket elhibáztuk. Ami viszont örömmel tölt el, hogy ismét bebizonyítottuk, minden-kire veszélyesek tudunk lenni és ilyen játékkal, aka-rattal emelt fővel tudtuk elhagyni a pályát közön-ségünk vastapsa mel-lett. Sokkal többet ér egy ilyen vereség, mint egy 10-0-s győzelem a fej-lődésünk érdekében. Gra-tulálok játékosaimnak és büszke vagyok rájuk, nem mellékesen köszönjük a fantasztikus szurkolást.POLGÁR LászlóSorozatban tíz veretlenül megvívott bajnokija után az Aluinvent DVTK Miskolc U23-as csapata ellen ugyan vereséget szenvedett a Kanizsai Vadmacskák SE amatőr női NB I-es kosárlabda együttese, ugyanakkor a Nyíregyházi Kosársuli elleni győzelemmel akár egy új sorozatot is kezdhetnek Gábor Erzsébet tanítványai.Csoportjában a második helyen álló KVSE a Törekvés SE-vel szem-ben könyvelhetett el február 22-én egy 85-66-os sikert, így a november 9-e óta tartó győztes sorozatát tíz meccsesre nyújtotta. Négy nappal később a miskolciak-tól 72-58-ra kikaptak, így egy szé-ria zárult, de az erőltetett menet-nek nem volt (és nincs is) vége, hiszen következhetett a Nyíregy-házával vívott bajnoki...Kanizsai Vadmacs-kák SE (2.) – Nyíregy-házi Kosársuli (7.) 71-64 (17-14, 20-14, 17-16, 17-20)Amatőr NB I-es női kosárlabda-mérkőzés, találkozó a 22. fordulóból. Nagykanizsa, 70 néző. Vezette: Koncsek, Mes-ter.Kanizsa: Fuisz 14, Kovács R. 10, Zsámár P. 20/12, Bánhegyi B. 8, Budai 9. Csere: Füredi 5, Horváth L. 4, Bánhegyi D., Csuha 1. Edző: Gábor Erzsébet.Erős középmezőnybeli rivális látogatott a Kanizsai Vadmacskák-hoz a bajnokság 22. fordulójából előrehozott kosárlabda meccsre és ha voltak is olyan pillanatok, hogy nem érződött igazán nehéz találkozónak a nyíregyháziak elle-ni, az erős jelző a keleti végekről érkezőkre már az első negyed második felében is bizonyságul szolgált. A mérkőzés 16. percére aztán tíz pont lett a különbség a két csapat között (30-20), melyhez igencsak jól jöttek Zsámár Panna sikeres hármasai. Ehhez csatlako-zott már a harmadik negyedben Kovács Rebeka is a dupláival, a rutinos Fuisz Viktória és Budai Dorina mellett pedig Füredi Linda sem akart lemaradni a pontgyár-tásban. Szükség is volt valamen�-nyiük villanására, hiszen a nyírsé-giek nem adták fel. Még akkor sem, amikor a Vadmacskák már 15 ponttal vezetett, ugyanakkor onnan a vendéglátók már rutino-san lehozták győzelemmel az összecsapást.- Megnyertünk egy számunkra kötelező mérkőzést, bár közel sem vagyunk formában, mivel a csapat jó része a kadet bajnokságban is helyt kell, hogy álljon – mondta el a kanizsai edző, Gábor Erzsébet. - 65-50 után kicsit talán kienged-tünk, de így is sikerült behúznunk a meccset.Megállás azonban nincs, márci-us 7-én, szombaton 16 órától a Cserháti-csarnokba melyik csapat is érkezhetne, mint éppen a lista-vezető TFSE II együttese. Vérbeli rangadó a láthatáron tehát, a második fogadja az elsőt...POLGÁR LászlóCsoportrangadó szombatra...garantálvaFelső-ház: jó meccsek Fotó: Gergely SzilárdFotó: Kanizsa TV
2020. 03. 06. | 23sportA tréner is örül a sikereknekSzombathelyen folytat-ta az Ebihal ÚME fiatal úszócsapata a versenyzést a Colonia Claudia Savari-ensum Bajnokság első for-dulójában – tájékoztatta lapunkat rögtön a verseny után a klub edzője, Gondi Zoltán. – Az előző versenyhez képest tovább bővült a csapat létszáma és ered-ményei is – közölte a tré-ner. – A csapat lelkesedése töretlen és remekül szere-pelt Kurucz Kenéz, aki egymaga négyszer állha-tott a dobogó felső fokára.Colonia Claudia Savari-ensum Bajnokság, 1. for-duló, Ebihal-eredmények (1-6. helyezésig): Kurucz Kenéz (2011): 50 m gyors: 1. hely. 100 m gyors: 1. hely. 50 m pillangó: 1. hely. 100 m mell: 1. hely. Molnár Luca Bíborka (2012): 50 m gyors: 3. hely. 50 m hát: 6. hely. 50 m pillangó: 5. hely. Wolf Kira (2012): 50 m gyors: 6. hely. 50 m mell: 6. hely. Majoros Emese (2010): 50 m hát: 5. hely. 50 mell: 6. hely. Vörös Nadin (2008): 100 m gyors: 5. hely.- A gyerekek a korábbi kaposvári és a szombathe-lyi időeredményükkel jel-vényes szintidőket is úsztak – folytatta a szakember. - Kurucz Kenéz 100 m gyor-son és 100 m mellen bronz-jelvényes szintet teljesítő-nek minősült eredményei-vel, Molnár Luca Bíborka 100 m mellen és 100 m gyorson szintén bronzjel-vényes szintű, Kovács Ben-ce 100 m mellen ugyanígy bronzjelvény szintes, ahogy Vörös Nadin is.Na gy szériát ment végülA cselgáncsozók ifjúsági korosztályának (2003-2005 születésűek) orszá-gos bajnokságát rendez-ték meg Nemesvámoson. A megmérettetésen 75 klub 340 versenyzője vett részt, köztük a Nagykani-zsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa dzsúdósai is. Az NJK színeit négyen képvi-selték, Nagy Olivér a har-madik helyen végzett.- Nagy Olivér a nehézsú-lyúak közt indult +90 kg-ban, a sorsolása pedig nem volt túl szerencsés – fogalmazott az NJK edzői részéről Horváth Edina. - Első mérkőzésén a későbbi bajnokkal került össze, a honvédos egyelőre még nagy falatnak bizonyult számára. Sportolónk aztán visszamérkőzhetett és a második párharcán nagyot küzdött, egy földharc-szi-tuációban figyelmetlen volt, beragadt a keze, melyet ellenfele majdnem sikeresen feszített, ám az utolsó pillanatban a rutin megmentette. A helyzet után összekapta magát a fiúnk és egy dobás után leszorította ellenfelét. A következő ellenlábasa a januári ifjúsági rangsor-verseny győztese volt és ezúttal revansot vett Oli-vér az akkori vereségért. Versenyzőnk fejben össze-szedte magát és az edzői instrukciókat pontosan betartva, igazi taktikus győzelmet aratva léphe-tett tovább. A súlycsoport harmadik helyéért vívott mérkőzés sem volt egysze-rű, Olivér tartotta magát a taktikai utasításokhoz és a megfelelő pillanatban egy gyönyörű akcióval fektette két vállra ellenfelét. Teljes joggal mondhatjuk, hogy bronzérmet akaszthattak növendékünk nyakába. Az eredménynek nagyon örü-lünk és ezúton is köszönjük mindenki segítségét, vala-mennyien kellettek ehhez a sikerhez.Az alapszakasz már zsebbenMondhatni csoportdön-tőjét vívta meg sikerrel a Kanizsa Vízilabda OB I B-s férfi vízilabda együttese Debrecenben. Ludányi Kadosa listavezető csapa-ta a második helyen álló DVSE otthonából hozta el a fontos három pontot.A dél-zalaiak 10-8-ra nyertek a 13. forduló mér-kőzésén, a legeredménye-sebb kanizsai játékos pedig Simon Adrián volt, aki három gólig jutott Deb-recenben. A győztes talál-kozó ellenére a nagykani-zsaiak trénere szerint nem volt egyszerű győzelmük megszerzése.- Ahhoz képest, hogy jó néhány hete leginkább erre a találkozóra készül-tünk, nem a legjobban ment a játék, így inkább a remek csapatmunka volt az, mely a sikerünkhöz kel-lett, bár a nehezebb idő-szakainkban azért a vízipó-lónk is rendben volt – fogalmazott Ludányi Kadosa.Az OSC II elleni hazai bajnoki azért az előzőnél jóval egyszerűbbnek ígér-kezett és gyakorlatilag úgy is alakult, hiszen a kanizsai vízilabdázók 19-9-re győz-tek. Ekkor Szilvasán Pat-rik tett ki magáért, aki ötször talált be az ellenfél hálójába.- Talán kicsit döcögőseb-ben indult a mérkőzés, de aztán sikerült biztosan nyernünk a masszív közép-csapat OSC II ellen, min-denesetre jól jött a kissé mumusunknak számító Neptunnal szembeni talál-kozónkra.A Neptun VSC fővárosi otthonában a 15. kör kere-tében szálltak vízbe a Kani-zsa Vízilabda játékosai és két negyed alatt el is dön-tötték a találkozót: Rába-völgyi Zsomborék 17-11-re hozták a találkozót, Dobay Gergely és Szilva-sán Patrik 4-4 gólig jutott.- Az ősi rivális Neptunnal, egyben a tavalyi mumus-sal csaptunk össze. Kemény, küzdős meccsre számítottunk és az is lett belőle. A fórjainkon sike-rült valamelyest javíta-nunk, de sajnos a védeke-zésen még mindig van mit csiszolni. Támadójátékunk néha akadozott, de több-nyire lendületes, taktikus és ötletes volt. Hoztuk a kötelező három pontot, a következő meccsünkön pedig a negyedik ASI-val találkozunk. Az angyalföldiek elleni találkozót szombaton, 11 órától rendezik a kanizsai uszodában. Az oldalt összeállította: POLGÁR LászlóDobay Gergely is megszórja időnként az ellenfeleket az OB I B-s vízilabda-bajnokságban (Fotó: Gergely Szilárd)Az Ebihal fiatal úszói a szombathelyi bajnokság első fordulójában is ott voltak trénerükkelSportsorokAz NJK-s Nagy Olivér ahogy belelendült az ifi cselgáncs ob-n, meg sem állt a bronzéremig +90 kg-os súlycsoport-jában
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKA nagyrécsei Kreatív Hobbi Klub 3 évvel ezelőtt nevezett be először a VOKE Kodály Zol-tán Művelődési Ház által szervezett országos farsangi fánkfesztiválra. Az eltelt rövid idő alatt kétszer már díjazták is a munkájukat. Idén tízfé-le fánkjuk között jelentős szerepet kaptak a tiro-li fánkok, melyeket népviseletbe öltözve aján-lott Kreiner Ferencné Ági, Mayer Józsefné, Paulovits Istvánné, Kreiner Istvánné és Sza-lókiné Németh Ildikó a vásárlóknak. A nagyré-csei asszonyok az osztrák tartomány hagyomá-nyait nemcsak a ruhájukkal, hanem a standjuk díszítésével is belecsempészték a fesztiváli for-gatagba. A tiroliaknak többnyire sós fánkjaik vannak, talán az aszalt gyümölccsel töltött parasztfánk-nak édes a tésztája – mondta el Ági, a csapat vezetője. A tiroli csúsztatott fánk igazi népi ele-delnek számít, némileg hasonlít az olasz ravioli-hoz, vagy a sváb specialitásként ismert „Maultasche”-hoz. Tölteléke vidékenként válto-zó, hagyományosan borjú vagy marhahús, illet-ve burgonya, de főleg Dél-Tirolban spenóttal, vagy céklával is készítik. A tiroli csúsztatott FÁNK hozzávalói 4 személy részére:20 dkg búza és 20 dkg rozsliszt, só, néhány csepp olaj, langyos víz, 4 db közepes méretű főtt bur-gonya, bors, majoránna, bazsalikom, szere-csendió, metélőhagyma, 10 dkg túróElkészítése:A főtt burgonyát átpasszírozzuk, majd össze-keverjük a fűszerekkel és a túróval. A tészta hozzávalóit összegyúrjuk és vékonyra kisodor-juk. Pogácsaszaggatóval kis kerek formákat vágunk ki belőle, kiskanállal belerakjuk a bur-gonyatölteléket, majd félhold alakúra formáz-zuk. A széleket a hüvelykujjunkkal jó erősen összenyomjuk, lobogó sós vízben 5-7 percig főzzük. Tányérra helyezve reszelt sajttal és metélőhagymával megszórjuk, végül pirított szalonna zsírjával meglocsoljuk.A tiroli PArASztFÁNK hozzávalói 25 db tésztához: 20 dkg liszt, 5 dkg vaj, 2 tojás, csipet sóA töltelékhez: 6 dkg szárított füge, 6 dkg aszalt szilva, 6 dkg mazsola, porcukor és étolaj a sütéshez Elkészítése: A lisztet kevés sóval és a hideg vajjal elmor-zsoljuk, ráütjük a tojásokat és lágy tésztává összedolgozzuk. A szilvát és a fügét apróra vág-juk, majd összekeverjük a mazsolával. Liszte-zett deszkán a tésztát nagyon vékonyra kinyújt-juk, fánkszúróval kiszúrjuk, a közepébe töltelé-ket teszünk. A korongok szélét kevés vízzel bekenjük, összehajtjuk, a széleit jól megnyom-kodjuk, forró olajban kisütjük. Porcukorral meghintve tálaljuk. BAKONYI Erzsébet GasztroKanizsaKreiner Ferencné tiroli nép-viseletben kínálta a fánkokat (Fotó: Bakonyi Erzsébet)NagyrécsérőlTiroli csúsztatott fánk HIRDETÉS
XXXII. ÉVF. 10. SZÁm, 2020. március 13.Illusztráció: Pixabaya koronavírusTerjed 5. oldalAmerikában nyert díjat Lendvai Kristóf kisfilmje4. oldalBalogh István Péter és Lénárd Gábor hozta el alkotásait a Magyar Plakát Ház legújabb kiállítására9. oldalFotó: Gergely SzilárdFotó: Seres PéterFélúton7. oldalVeszélyhelyzetet rendelt el a kormányBántalmazott nőkSokaKAn nem tudnak , mernek feLLépni meGALázójuk ell enimája...”„Munkájuk az emberi lét
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTAz ókor pénzeit mutatta be az éremgyűjtők nagykani-zsai csoportjának tavaszi találkozóján rendezett kiállí-tás. A tárlaton három kontinens, Európa, Ázsia és Afrika legelső fizetőeszközeit lehetett megnézni. A kiállítást Dolmányosné Bánfai Adrienn, a Bolyai-iskola tanára nyitotta meg, aki számos érdekességet osztott meg az érdeklődőkkel. Mesélt például a kínai pénzverés törté-nelméből származó lyukas pénzekről, melyek felfűzve könnyen tárolhatóvá váltak, vagy a kauricsigákról, amelyek a Maldív-szigetekről származnak és Bengálba érkezve fizetőeszközként szolgáltak abban az időben.Elismerték a Kanizsai Dorottya Kórház ápolóinak munkáját. A magyar ápolók napja alkal-mából három ápolót, két szakasszisztenst és egy szociális munkást díjaztak, valamint átadták a Magyar Ápolási Egyesület díszoklevelét is. Az ünnepségen Brünner Szilvesz-ter főigazgató-főorvos kiemelte: a szakmai kritériumok és a 21. század technológiai kihí-vásai mellett a betegek és a hozzátartozók egyre magasabb elvárásainak is meg kell felelniük az ápolóknak. – Gyógyítani csakis emberként lehet. Aki évtizedekig ott áll a betegágy mellett, és a legegyszerűbb esetektől a legnehezebbekig végig kíséri a bete-geket, annak a szakmai tudáson kívül hatalmas lelki erőre is szüksége van. Ne feledjük el, hogy az ápolóknak a haldoklókkal, a tűrhetetlen fájdalommal küzdő emberekkel, a reménytelen esetekkel is foglalkozniuk kell. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEAz ehető vadnövényMár szedik a medve-hagymát Obornak és Bocska között. Az egészséges és számos gyógyhatással rendelkező, védett növény levelei könnyen összetéveszthetőek a mérgező gyöngy- virágéval, a levelek megdörzsölése után azonban eltérő illatuk segíthet az azonosítás-ban. Saját felhaszná-lásra medvehagymát a március vége és április eleje közötti gyűjtési szezonban, állami erdőben napi 2 kilo-grammig bárki szed-het, azonban árusítás-ra gyűjteni kizárólag az erdő kezelőjének vagy tulajdonosának engedélyével szabad. 3IMPRESSZUM:KANIZSA újságSÁG Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: Gergely Szilárd(Fotó: MTI/Varga György)Fotó: Gergely Szilárd
közélet 2020. 03. 13. | 3A vélt, vagy valós problé-ma megszületése a leg-utóbbi közgyűlésre vezet-hető vissza, amikor is eldőlt, a military lovastusa önkormányzati támogatá-sa a város idei költségve-tésében 12 millió forint helyett nulla forintként szerepel. Elsőként az inter-net lett a fóruma – az amúgy szabad – vélemény-nyilvánításnak, a közösségi felületen meg is jelentek az érvek-ellenérvek a sportág támogatása kapcsán. Az unatkozó – vagy éppen információra éhes - állam-polgár különböző videókat is megnézhetett, ezekben egyebek mellett egyene-sen gyilkosnak titulálták a közgyűlésben helyet fogla-ló ÉVE frakció tagjait. (De a kommenteket sem éppen a bájcsevej jellemezte...)Elsőként Gábris Jácint (ÉVE), az oktatási, kulturális ifjúsági és sport bizottság elnöke szólalt meg a médi-ában az ügy kapcsán, miután megjelentek a fel-hívások, mely szerint a military szervezői demonstrációt hirdettek. A képviselő akkor – és azóta is több alkalommal – hangsúlyozta: mindenki-nek pályáznia kell! Nem lesz olyan, hogy valaki „külön soron” kap támoga-tást. A lehetőség mindenki számára adott: s ez a város-ban működő civil szerve-zetek 99 százalékának eddig sem jelentett prob-lémát. Gábris Jácint úgy fogalmazott: frakciója nem tartotta korrektnek, hogy korábban nem mindenkire vonatkozott a szabályozás.A vasárnapi békés tünte-tésen többen is felszólal-tak, köztük Banka Éva, a Zala Megyei Lovas Szövet-ség alelnöke, aki a lovas-sport-szakemberek által fogalmazott levélben kér-te a város vezetését, hogy biztosítsák a program biz-tos finanszírozási hátterét. Elhangzott: a nívós ren-dezvény messzire elvitte Nagykanizsa jó hírét, a Csónakázó-tó melletti pálya több mint 20 évig fogadta a nemzetközi mezőny kiválóságait. „Ti azokban a székekben szolgálatra lettetek hívva, és nem uralkodásra! Ti a városért lettetek választva, és nem ellene! Ti a lehető-ségek feladatára lettetek odatéve, nem a hatalom-mal való visszaélésre! Nek-tek csak szolgálatotok van itt, és nem kiszolgálások. Képviselő urak! Elbukta-tok! Nektek egy a fontos, a saját pozíciótok” - ezek Dobri Noémi szavai. A demonstráció szervezője szónoklatában a lovas-sport mellett az úszás nagykanizsai helyzetét emlegette, megszólítva Gondi Zoltán (ÉVE) tanácsnokot, majd a követ-kezőkkel zárta gondolata-it: „Mi, akik itt vagyunk, nem hagyjuk, hogy váro-sunkba visszakússzon az a rendszer, ahol félni kellett. Ahol figyeltek és lehallgat-tak, ahol uralkodtak raj-tunk. Nekünk van önbe-csülésünk. Nekünk van bátorságunk. Nagykanizsa lakossága nem ostoba, és nem hagyja magát. Együtt-működésre szólítjuk fel a képviselőket, mert ebben a háborús helyzetben nem fejlődni, de visszafejlődni fog városunk.” Dobri Noé-mi végül azt mondta: egy pályázat megírása egyál-talán nem probléma. Véle-ménye szerint ezt a pénzt eszük ágában sem volt megadni, és egy csökken-tett sporttámogatási keretből nincs már lehető-ség arra, hogy a military bajnokságot támogassák. A demonstráció szervező-je úgy véli, ha azért a pén-zért most sorba állnának, valószínűleg másoktól vennék el.Az Éljen VárosuNk! Egye-sület a vasárnapi békés tüntetésre másnap sajtótá-jékoztatón reagált, ame-lyen elhangzott: a vélt vagy valós érdeksérelem politikával fűszerezve nem szabad, hogy ráüljön a helyi sportéletre. Az ÉVE visszautasította azt a kije-lentést is, hogy a frakció bárkit megfenyegetett volna, ne vegyen részt a hétvégi tüntetésen. Fodor Csaba, az ÉVE frakcióveze-tője hangsúlyozta: a pol-gármester által beterjesz-tett költségvetésben 63 millió forint volt a költség-vetés sport sorában. Hor-váth Jácint frakcióvezető-helyettes módosító indít-ványának köszönhetően ez az összeg 80 millió forintra emelkedett. VINCZE Adélműbalhé?Demonstráció vagy JöjjJJön el és beszélgessünk! Médiaház közönségtalálkozó közéleti vendégekkel:március 23. 19 óra, Honvéd Kaszinó. Várjuk önöket!Napok óta zajlik az adok-kapok a military sorsát féltő civilek és az önkormányzati képviselők között.Nem tudni, hogy mikor kerül pont az ügy végére...(Fotó: Gergely Szilárd)elmarad
A legjobb film díját nyerte el a középiskolások kategóriájában a hét végén az oklahomai Stillwaterben Lendvai Kristóf Félúton című kisjátékfilmje. A Red Dirt Film Festivalon több mint száz alkotás versenyzett, köz-tük egyedüli magyarként szerepelt és nyert a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színművészeinek közreműködésével, a mindössze 18 éves rendező által készített 38 perces alkotás.Az egyesült államokbeli fesztivá-lon az előválogatás után 107 film került a versenyprogramba. A középiskolások mezőnyében min-dössze öt alkotást jelöltek, köztük Lendvai Kristóf angol felirattal, Halfway címmel versenyző filmjét. Az oklahomai filmes versenyt idén hetedik alkalommal rendezték meg, a Kristóf által elnyert trófeát a szervezők ígérete szerint rövide-sen eljuttatják Magyarországra.A Félúton első, és rögtön nemzet-közi díját még novemberben az olaszországi Bariban nyerte el. A legjobb férfi mellékszereplő díjával jutalmazták ugyanis Bellus Attilát, a zala-egerszegi Hevesi Sándor Színház színművészét a kisjátékfilmben nyújtott alakításáért. Az Under The Stars International Film Festival negyedik, Scorsese Edition elneve-zésű fordulójában lett díjazott a filmben Endrét alakító színművész.Februárban, szintén Olaszországban, a római Prisma Independent Film Awards válogatásába ugyancsak bekerült a Félúton angol feliratos verziója.Lendvai Kristóf filmje komoly társadalmi problémával, a válással és az azt elszenvedő gyerekekkel foglalkozik, de szól a felnőtté válás-ról, az útkeresésről, a magunkra utaltságról, az önállóságról. A film középpontjában egy kamasz áll, akinek a szülei hangos veszekedé-sek közepette válni készülnek, a fiú ezért megszökik otthonról. Útköz-ben különféle emberekkel találko-zik, mire a végén rádöbben, hogy neki mégis haza kell mennie.A film 2019. augusztusi zalaeger-szegi és nagykanizsai díszbemuta-tója óta Szombathelytől Barcsig számos általános és középiskolába kapott meghívást, hogy rendha-gyó irodalomórák keretében tekintsék meg és beszélgessen róla a diákok. Az elmúlt hónapok-ban Bécstől Londonon át Los Angelesig még több mint 30 nem-zetközi filmfesztiválra is eljutott a nevezése.4 | KANIZSA újságmozaikZAIKNagykanizsán jelenleg nem tudunk koronavírussal fertőzött személyről, de a vírusveszély miatt az Operatív Törzs ajánlása nyomán a megelőzésre tekintettel és egyeztetve a közgyűlés tagjaival sajnos a városi március 15-i szervezett ünnepi programokat le kell mondanunk.Számos környező nagyvá-roshoz hasonlóan tehát ünnepi tömegrendezvénye-inket mi sem tartjuk meg.Mindez érinti a város által vagy közreműködés-ben szervezett rendezvé-nyeket: a március 13-i Fel-sővárosi Templomban tar-tandó Nagykanizsa Város Vegyeskarának koncertjét, a Deák téri szervezett programokat, a március 15-i hivatalos programo-kat (ünnepélyes zászlófel-vonás, koszorúzás, emlék-műsor a Medgyaszay Ház-ban, Fessünk Huszárt! kéz-műves foglalkozás, Kos-suth téri koszorúzás, Főhaj-tás a Városi Köztemető honvéd sírjainál, fáklyás emlékező séta).Egyúttal tisztelettel kérem civil szervezeteink, intézményeink vezetőit, az aktuális vírusveszélyre tekintettel mérlegeljék nagyobb létszámú ren-dezvényeik lebonyolítását.Büszke vagyok arra, hogy Nagykanizsán jelentős hagyománya van az ünnepi emlékezéseknek, múltunk előtt való közös tisztelgés-nek. Nagy öröm volt szá-momra látni az előző évek-ben is a sok családot, a ren-geteg kanizsai emlékező polgárt, akik megtisztelték a városi rendezvényeket jelenlétükkel. Bízom abban, hogy döntésünket megér-tik, és a jövőben újra együtt tiszteleghetünk múltunk nagyjai előtt.Tisztelettel:Balogh László Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterePolgárok!Nagykanizsai Tisztelta FélútonAmerikában nyert díjat Fotó: Seres Péter
2020. 03. 13. | 5A HÉT TÉMÁJAA csütörtök délelőtti adatok szerint eddig 16 koronavírussal fertőzöttet regisztráltak Magyarorszá-gon. A csoportos megbe-tegedések és a gócpontok kialakulásának megakadá-lyozására korlátozó intéz-kedések bevezetéséről határozott a kormány. Vis�-szavonásig, vagyis akár hónapokig is rendkívüli jogrendet, veszélyhelyze-tet rendeltek el. A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely sajtótájékoztatón ismertette: a veszély-helyzet szerda délutáni hatályba lépése értelmé-ben beutazási tilalmat vezettek be Olaszország-ból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból. Az ezekből az országokból érkező magyar állampolgárok ugyan beléphetnek hazánkba, de kéthetes ott-honi karanténra kénysze-rülnek. A szlovén és oszt-rák határon visszaállítják a határellenőrzést, a két országból felfüggesztet-ték a repülő-, vonat- és buszjáratok fogadását, ezzel is megakadályozva, hogy az Európa gócpont-jává váló Olaszországból eljusson hazánkba a vírus. A megelőző intézkedé-sek közül leginkább a tömegrendezvények korlá-tozása érinti a lakosságot. A veszélyhelyzet kihirdetésé-től kezdve ugyanis 100 főnél nagyobb beltéri, illet-ve 500 főt meghaladó kül-téri eseményeket határo-zatlan időre el kell halaszta-ni. A rendelkezés számos nagykanizsai programot is érint. Csütörtökön például elmaradt a HSMK-ba terve-zett teltházas Budapest Bár koncert, de a Tavaszi Művé-szeti Fesztivál eseményei-nek jó részét is le kellett mondania a szervezőknek. A Kanizsai Kulturális Köz-pont vezetője, Kovácsné Mikola Mária lapunknak elmondta: a kiállítások megtekinthetők és az intézmény szakköreinek munkája tovább folytató-dik, a meghiúsult programokat pedig - a veszélyhelyzetet követően – igyekeznek bepótolni. A megvásárolt belépőjegyek visszaváltásának módjáról az intézmény honlapján tájékozódhatnak az érin-tettek. A kulturális események mellett a korlátozás a szó-rakozóhelyekre, mozikra, színházakra és sportren-dezvényekre is vonatkozik. A kanizsai sportesemények jó részét ennek értelmé-ben szurkolók nélkül ren-dezik, a Magyar Diáksport Szövetség pedig április közepéig felfüggesztette minden diákolimpiai prog-ram megrendezé-sét. Többek között így a hétvégére Kanizsára terve-zett fiatal Nyugat-Magyar-országi kardozók megmé-rettetése is elmarad. A vírushelyzet miatt egyébként már több euró-pai ország is az iskolák bezárása mellett döntött. A szakemberek szerint Magyarországon még nem indokolt ennek elren-delése, de az Emberi Erő-források Minisztériuma kérte az intézményvezető-ket, hogy minden iskolai programot, ünnepséget, tábort, erdei iskolát, külföl-di utazást, osztálykirándu-lást mondjanak le. A kormány döntött az egyetemek bezárásáról. A Pannon Egyetemen - a rektori és kancellári közös utasítás alapján - a hétre rendkívüli oktatási, jövő hétre pedig tavaszi szü-netet rendeltek el. A külföldi hallgatókon kívül a diákoknak el kell hagyniuk a kollégiu-mot, a március 23-tól kezdődő oktatás feltételei-ről pedig a későbbiekben dönt a vezetőség. A járványhelyzet a vérel-látást is befolyásolja. Az Országos Vérellátó Szolgá-lat minden olyan véradót kizár 30 napra a véradás-ból, aki február 5-e után külföldön járt – áll a szer-vezet közleményében. A koronavírus ellen nincs gyógymód, még mindig a megelőzés a leg-célravezetőbb – mondják a szakemberek. A megfelelő higiénia megtartása, a kéz-fertőtlenítés sokat segít-het a fertőzés elkerü-lésében. A betegség az inf-luenzához hasonló tüne-tekkel jár, általában enyhe lefolyású, a legtöbben speciális kezelés nélkül fel-épülnek. A koronavírus-fertőzés azonban az idős emberekre, krónikus bete-gekre kifejezetten veszé-lyes. VUK AnitaVilágszerte több mint 130 ezer fertőzött, mintegy 4700 halott és az előrejelzések alapján Európa lakossága még nem érte el a megbetegedések csúcsát. A Magyar Kormány veszélyhelyzetet rendelt el, az Egészségügyi Világszervezet pedig már világjárvánnyá nyilvánította a koronavírust.a koronaTarolIllusztráció: Pixabay
6 | KANIZSA újságönkNKormányZAtNagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestereP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésé-nek a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 20.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 14.00-14.30A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. március 31.Nagykanizsa, 2020. március Balogh László polgármesterNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata pályázatot ír ki a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) önkor-mányzati rendelet IX. fejezete szerinti támogatás elnyerésére. A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megóvása, azok felújítása, restaurálása.A támogatás védettség alá tartozó építmények megőrzését, felújítását szol-gáló tervezési, lebonyolítási, és a pályázat benyújtásának időpontjában még meg nem kezdett kivitelezési munkák finanszírozásához vehető igénybe. A támogatásra rendelkezésre álló, 2020-ban felhasználható keretösszeg (összesen 15 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásként adható a költségek 40 %-áig.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához 2020. május 31-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a helyi egyedi védelem alatt álló építményen végzett, megjelenését érintő építési tevékenység végzéséhez szükséges bejelentési eljárás szerinti, településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti műszaki tervdokumentációval. A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2020. júniusi soros ülésén bírálja el 2020. június 30-ig.A pályázat benyújtásának és a pályázati támogatás igénybevételének részletes feltételeit, tartalmi követelményeit, valamint az elbírálás és a támogatási összeg kihelyezésének módját Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) rendelete, valamint a pályázati kiírás tartalmazza, amelyeket meg lehet tekinteni illetve átvenni a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.), illetve a www.nagykanizsa.hu honlapon az Aktuális menüben a Felhívások alatt található Helyi védett épületek felújításának pályázata címszó alatt.Nagykanizsa, 2020. március 2. Balogh László polgármesterfelhívásPályázatiNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2020. évi verseny és élsport keret felhasználásáraA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város sport életének támo-gatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alap-ján.A verseny és élsport működési kiadásainak (pl. nevezési díjak, tagdíjak, szakemberek bérköltsége, versenyeken való részvétel költségei, utazási költségek. stb.), sportlétesítmény fenntartásának, működtetésének kiadásainak, sportrendezvények finanszírozásának támogatása.A pályázók köre: pályázó lehet minden Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő hivatalosan bejegyzett sporttevékeny-séget végző jogi személyiségű sportszervezet, önálló jogi személyiségű városi sportszövetség, sportegyesület.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás.Rendelkezésre álló forrás: 80 000 000 forintA pályázat benyújtásának határideje és helye: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2020. március 27. nap-jáig kell eljuttatni a következő címre:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtóA részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város hon-lapjáról: www.nagykanizsa.huNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2020. évi kulturális keret felhasználásáraA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési feladata-iról szóló 21/2019. (V. 03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az aláb-bi célokra lehet nyújtani:a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzé-sére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé téte-lére;a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre;kulturális vidékfejlesztésre;kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.A pályázók köre: pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet (egyesület, alapítvány), költségvetési szerv a bejegyzésüket követő egy év elteltével.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás.Rendelkezésre álló forrás: 20 000 000 forintA pályázat benyújtásának határideje és helye:Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2020. március 27. napjáig kell eljuttatni a következő címre:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. ajtóA részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hufelhívásPályázatifelhívásPályázati
2020. 03. 13. | 7aktuálisA statisztikai adatokat, s úgy általában a legtöbb országos szin-tű problémát sokan hajlamosak elintézni egy kézlegyintéssel, mondván, ez itt minket Kanizsán, Zalában úgysem érint. De, hogy mindenki felébredjen Csipkeró-zsika álmából: az első idei, médiá-ban is megjelent, közeli hozzátar-tozó ellen elkövetett gyilkosság Zalaegerszegen történt. Január 4-én egy 55 éves nőt 53 éves élet-társa megfojtotta, miután a közös kutyájukkal is végzett. A férfi maga jelentette be a gyilkossá-got, állítása szerint anyagi gondja-ik miatt döntöttek a halál mellett, magával azonban már nem volt ereje végezni. A témával kapcsolatban lapunk két szakembert, Dóber Valéria pszichológus-tanárt, valamint a nagykanizsai Egyszülős Egyesület elnökét, Németh Györgyi ügyvé-det kereste fel. Abban mindketten egyetértettek, hogy a probléma sajnos nem új keletű. – Ez egy több évszázados, mondhatni hagyomány, ami egyidős az emberi kultúrával. Az, hogy manapság ennyi-re felszínre került, az egyrészt köszönhető a Me Too-kampánynak, s annak, hogy talán nőtt a megalázottak bátorsága – fogalmazott Dóber Valéria. Németh Györgyi hozzátette: fontos előrelépés volt, hogy az új büntető törvénykönyvben már nevesítették ezeket az eseteket. – A paragrafus 2013. július 1-jén lépett életbe, kapcsolati erőszak néven. Fontos, hogy ez a cikkely kiszélesítette a szűk családi értel-mezést, ami ugye anyukára, apukára és a gyerekre koncentrált, s most már beszél volt házastárs-ról, volt élettársról is. Nagyon sokszor állunk szembe olyan helyzet-tel, hogy a pár megsza-kítja az életközösséget, de nincs hova menniük, így hiába válnak el, egy lakásban maradnak. Előfordul, hogy ez még mérge-sebb szituációkat szül, mint ami-lyen korábban volt. A vagyonkö-zösségtől megszabadulni – ha nincs önkéntes szándék – nagyon nehéz…A fővárosi tüntetés szervezői kétszázezer bántalmazott nőt említenek ma Magyarországon. A szakértők tapasztalatai alapján ez a szám ennél jóval nagyobb is lehet, hiszen sokan még 2020-ban sem tudnak, mernek fellépni megalázójuk ellen. – Több mint 4 évtizede vagyok a pályán, de sok-szor most is meglepődőm, hogy hol van az emberi tűrőképesség határa… Voltak olyan eseteim, hogy 18, 20 év házasság után jöttek hozzám hölgyek, hogy válni szeretnének, majd elmondták: kap-csolatuk ideje alatt tulajdonképpen végig kapcsolati erőszaknak voltak kitéve. Sok min-den van a hallgatás mögött. Én vallásos ember vagyok, de sokszor sajnos a hit is megakadályozza a megfelelő lépést. Több olyan hölggyel talál-koztam, akik elmondták, ha a templomban azt mondták, holto-miglan, holtodiglan, akkor azt meg is tartják… Szintén nagyon gyakori ok, hogy meg akarják vár-ni, amíg a gyerek felnő. Arra viszont nem gondolnak, hogy többet árthatnak azzal a fiatalnak, hogy otthon folyton feszült a han-gulat – hangsúlyozta Németh Györgyi. Dóber Valéria szerint a gyer-mekkori nevelés rossz minősége, a megfelelő kommunikáció hiá-nya, valamint a gazdasági és különböző szerhasználati függő-ségek együtt, mondhatni ok-oko-zatként járulnak hozzá ahhoz, hogy a családon belüli erőszak napjainkban is komoly probléma Magyarországon. – A 40-50 év közötti hölgy pácienseimnél gyak-ran visszatér, hogy gyermekko-rukban nagyon komoly megaláz-tatást, s félelmeket kellett átélniük mondjuk egy alkoholista apa miatt. A családon belüli erőszak összefügg a társkapcsolati függő-séggel, a különböző szerhasznála-ti függőséggel, így az alkohollal, ami agresszívvá tesz nagyon sok embert. Ha valaki egy ilyen gyer-mekkorból érkezik, akkor az vagy nem tud vagy csak nagyon későn tud magáért kiállni. De nagyon gyakori a gazdasági függőségben tartás esete is. Gondoljuk végig: egy nő gyereket szül, elmegy GYES-re, GYED-re, s évekig a gyer-mek gondozásával van elfoglalva, így megváltozik a család gazdasá-gi egyensúlya. A férfi lesz abszolút a fő pénzkereső, ő az, aki nagyobb összegben járul hozzá a családi költségvetéshez. A férj gazdasági függőségben tartja a társát: be kell neki számolni, hogy mire költi a pénzt, szoros ellenőrzés alatt tartja a másik felett. S ekkor mi tör-ténik? A nő elveszíti az önbecsülé-sét, az önvédelmi készségét, elve-szíti a magabiztosságát. Otthon-ról hozzák a magyarok ezeket a mintákat, a másik ember becstele-nítését, s ez szélsőséges esetek-ben nyilván élet elleni bűncselek-ményhez vezet. Éppen ezért val-lom azt, hogy nagyon korán meg kellene tanítani gyermekeinket, hogy kölcsönösen becsüljük meg egymást, legyen teljesen más a kommunikációs stílus. MIKÓ-BARÁTH Györgykezétől...!Őrizz meg, Uram, az ártókA 111. nőnap alkalmából tüntetést szerveztek – egyebek mellett – a nők jogaiért, s a párkapcsolati erőszak ellen Budapesten. Bár pontos adatokat egyik hivatalos szerv sem ad ki, sajnos közel állhat a valósághoz az az állítás, miszerint napjainkban hetente egy nő meghal kapcsolati erőszak áldozataként Magyarországon, s minden ötödik magyar nő megtapasztalja a bántalmazás valamely formáját élete során. JöjjJJön el és beszélgessünk! Médiaház közönségtalálkozó közéleti vendégekkel:március 23. 19 óra, Honvéd Kaszinó. Várjuk önöket!Fotó: Jancsi Lászlóelmarad
mozaikheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. A tavaszi megújulás nemcsak a természetre, hanem önre is ráfér. Kiránduljon a hétvégén, töltődjön fel testileg-lelkileg. S hogy még jobb legyen a kedve, lepje meg magát egy színes blúzzal. Bika: 04.21-05.21. Ha sokat tartózkodik társaságban, izgalmas találkozásokra számíthat. Ha eddig még nem tette meg, sür-gősen iratkozzon be egy klubba, és megváltozik az élete. IkiKrek: 05.22-06.21.A hétvégére tervezett programját egy rég látott ismerőse teljesen átírhatja. Ne idegeskedjen emiatt, mert remekül érzi majd magát a társaságában. Rák: 06.22-07.22. Ha már egyszer kitűzte magának a ranglétra legmagasabb fokát, ak-kor tegye meg az első lépéseket a cél érdekében. Ne csüggedjen, ha eltörik az első létrafok, rázza meg magát, és próbálkozzon újra. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Semmi esetre se hátráljon meg a feladatai elől. Ön is tudja, mindig az első lépések a legnehezebbek. Bízzon önmagában, és fogadja el mások segítségét. Szűz: 08.24-09.23. A csillagok egy tüzes, futó kalan-dot ígérnek önnek a hétvégére. Ha bírja a hirtelen jött hőmérsék-letingadozást, ne meneküljön el. Akár tartós kapcsolat is szövődhet belőle. Mérleg: 09.24 -10.23.Nézzen jól körül, mert a környeze-tében van valaki, akinek felkeltette az érdeklődését. Egy darabig csak rózsaszín szemüvegen át figyeljen mindenre, és ne követelőzzön. sKorpió: 10.24 -11.22. Ha nem hisz a mesékben, akkor is olyan élményekben lehet része, mint egy mesehősnek. Figyeljen erősen a környezetére, mert valaki teljesíteni fogja minden kívánságát. Nyilas: 11.23-12.21. Némi félreértés vet árnyékot a párkapcsolatára. Semmi esetre se érezzen emiatt haragot. Nézzen a naptárára, mert a tavasz első nap-jai örömet hoznak mindkettejük számára.Bak: 12.22 - 01.20. Jók a megérzései. Ezt igazolja az is, hogy csalódni fog egyik ismerő-sében. Olyan tulajdonságára de-rülhet fény, amire sosem gondolt volna.Vízöntő: 01.21-02.19. Próbálja megtalálni az egyensúlyt a munkája és a szabadidejének hasznosabb eltöltése között. Sokat segíthet magán már azzal is, ha né-hány órára kikapcsolja a telefonját. Halak: 02.20-03.20. Mostanában úgy érzi magát, mintha egy labirintusban élne, és sehogy sem tud kijutni belőle. Ké-szítsen magának egy tervrajzot, és hamarosan meglátja a napfényt. KedvesMagyarország Kormánya rendkívüli jogrendet hirdetett, veszélyhelyzet elrendeléséről döntött a koronavírusra való tekintettel.A legfontosabb intézkedések között szerepel, hogy a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket betiltják.Ennek értelmében a Kanizsai Kulturális Központ 100 főt meghala-dó rendezvényei ELMARADNAK.Saját szervezésű rendezvényeinket egy későbbi időpontban tart-juk meg.A következő belépődíjas programok biztosan elmaradnak, melyekre a jegyek visszaválthatók 2020. március 16-tól, a Hevesi Sándor Művelődé-si Központ információs szolgálatánál, hétfőtől péntekig 14-18 óra között:Március 21. (szombat) 18 óra - FOLYTATÓDJÉK! – A ZALAGYÖNGYE TÁNCEGYÜTTES ESTJEMárcius 24. (kedd) 19 óra - A KANIZSAI KAMARAZENEI MŰHELY KONCERTJEMárcius 29. (vasárnap) 19 óra - ÉS RÓMEÓ ÉS JÚLIAMárcius 31. (kedd) 19 óra - A GYÖNYÖRBEN NINCS KÖZÉPÚT - Esze-nyi Enikő önálló estjeÁprilis 2. (csütörtök) 19 óra - LOUIS PRIMA 110., A DON LÁZI SWING-TET KONCERTJEJegyek visszaválhatók a Medgyaszay Házban:Március 18. (szerda) 18 óra - PAPADIMITRIU ATHINA - SZERETET-KÖNYV SZÍNPADONA napokban megrendezésre kerülő programokra már ezen a héten visszaváltjuk a jegyeket az alábbiak szerint:A csütörtöki, elmaradt BUDAPEST BÁR koncertre a helyszínen vásárolt jegyek visszaválthatók a Hevesi Sándor Művelődési Központ információs szolgálatánál március 20-ig hétköznapokon 14-18 óra között.Március 13. (péntek) 19 óra - MEDDIG?! – ÖNISMERET, PARÓDIA, ZENE, TÁNC – Az Attitűd Műhely előadása - A jegyek visszaválthatók a Medgyaszay Házban március 20-ig hétköznapokon 13-17 óra között.Szíves megértésüket köszönjük!A kAnizSAi Kulturális Központ VezetőségeTISZTELT VÁLLALKOZÓ/VÁLLALKOZÁSVEZETő!Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2020. évi 5000 Ft-os kamarai hozzájáru-lás megfizetésének határideje: 2020. március 31.A befizetés történhet átutalással az alábbi bankszámlaszámra:Sberbank Magyarország Zrt. 14100134-12287549-13000004(Az összeg (5000 Ft) átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát.)vagy személyesen a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálatán:8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.00, Pénteken: 8.00-13.00Ha vállalkozása megszűnt, szünetel vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tag-ja lett, kérjük, szíveskedjék az erről szóló igazolást részünkre megküldeni.A törvény értelmében, ha a vállalkozás egy napot is működött az évben, illetve ha eljárás (felszámolás, végelszámolás, stb.) alatt van, akkor arra az évre a teljes kamarai hozzájárulást meg kell fizetni.További információ: Tel.: 93/516-670; mobil: 30/754-3616 e-mail: nakkik@nakkik.huNagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamaralátogatóink!8 | kaNizSA újság
2020. 03. 13. | 9kultúraLelket lehelnek a halott anyagba – ezekkel a szavakkal mutatták be közös nagykanizsai kiállítá-sukon Balogh István Pétert és Lénárd Gábort. A veleméri festőművész és a cserszegtomaji szob-rászművész alkotása-it a Magyar Plakát Házban lehet meg-nézni, ahol a követke-ző egy hónapban tár-latvezetést is tarta-nak az érdeklődők-nek a Thúry György Múzeum munkatársai.Két napon át rendezgették a kiállítóteret a művészek, akiknek tavaly már nyílt egy közös tárlatuk. Nagykanizsára más szempontok szerint válogatták össze alkotásai-kat: az embert – annak egészen hétköznapi életét és olykor meg-rendítő sorsát – állították a közép-pontba, hol humorral, hol mély filozófiával, de minden esetben érzelemgazdagon tálalva. István és Gábor néhány éve, egy alkotó-táborban találkozott. Szinte az első pillanattól megkedvelték egymást magánemberként és művészként is. Több olyan alkotá-suk is van, amelyek egészen vélet-lenül ugyanazt a témát dolgozzák fel – ezek közül jó párat a Magyar Plakát Házban is kiállítottak.Balogh István Pétert a kani-zsaiak a kendlimajori művész-telepekről is ismerhetik. A tőle megszokott álom-tájképek helyett ezúttal érdekes és sze-rethető figurákat ábrázoló festményekkel érkezett a dél-zalai városba. Képein sokféle ember tűnik fel, köztük művé-szek: komédiások, festők, muzsi-kusok.– Soha nem határozom el előre, hogy mit festek, így vázlatot sem használok – avat be a veleméri fes-tőművész. – Ahogy teszem fel a színeket, úgy formálódnak az ala-kok. A színekből egyszer csak fol-tok, formák lesznek, amelyek aztán „beszélgetni kezdenek” egymással. Valahogy mindig emberformává válnak. Vagy állattá. A macska például nagy kedvencem.Merevségében a trónja foglyá-vá vált uralkodó ücsörög a beszé-des festmények egyikén. Nem messze a képtől egy másik király szobrozik: Janus-arcát fából farag-ta Lénárd Gábor. Míg ez a mun-kája a lélek megtörtségére, repe-dezettségére utal, egyik-másik szobra csonkasá-gában válik teljessé: mint a ván-dor, akinek lába – útta-lan útjain – egészen elkopott.– Ha ezekre a munkáimra nézek, min-dig két szó jut eszem-be: kíván-csiság és bátorság – vallja. – Évekbe telt, mire eljutottam odáig, hogy amikor egy szobrot befejezettnek nyilvánítok, akkor a fűrésszel ketté merjem vágni. Érdekes, hogy ami nincs vagy nem látható – például a lábnak vagy a szívnek a helye, a hiánya – azonnal magára vonja a figyelmet, felkelti az emberek érdeklődését.Lénárd Gábor nemcsak fa-, hanem agyagszobrokat is készít, de a legszívesebben kővel dolgo-zik. Ilyenkor hű alkotótársa a ter-mészet, amely zabolátlan erejével kínálja a témát, s a művész kezére játszik.Az április 11-ig látható tárlatot Lengyák István, a Magyar Kultú-ra Lovagja ajánlotta az érdeklő-dők figyelmébe. Mint fogalma-zott: a művészek, s így Balogh Ist-ván Péter és Lénárd Gábor is „áldottak, mert lelket lehelnek a halott anyagba, így dermesztve képpé vagy szoborrá a mért idő múló pillanatait az örökkévalóság számára. A feledés özönvízében ők a révészek, akik átmentik alko-tásaikkal a jövő partjára azt, ami megérdemli az életet. Munkájuk az emberi lét imája…”NEMES DóraFotó: Gergely Szilárdimája...”„Munkájuk az emberi lét
10 | KANIZSA újságak tuálisIS2020. március 21. szombat 8:00-8:20Bajcsa, Kultúrház8:30-9:15Nagyrác utca, (volt Iskola) 9:30-10:15Kiskanizsa, Templom tér11:30-12:10Palin, Herkules u.- Gesztenyés u. kereszteződése (játszótér)12:20-13:00Napraforgó térTársasházak A lomtalanítási szándékot a Társasházak közös képviselői a Vár u. 5 szám alatt lévő szállítási irodában jelenthetik be személyesen 2020. március 9-től 2020. március 27-ig, munkanapokon 08:00-16:00 óráig. A közösen leegyeztetett időpontra a lomhulladéknak konténert biztosí-tunk.Családi házas övezet - válTOzás!Családi házas övezetben változás a korábbi évekhez képest, hogy az eddig megszokott szombati gyűjtési napokra a várost 3 területre osztottuk és ennek megfelelően kizárólag az adott területre vonatko-zó gyűjtési napra lehet a lomtalanítási szándékot előre jelezni. A lom-talanítási igényt és annak pontos helyét a Viridis - Pannonia Nonpro-fit Kft. 93/537-380-as telefonszámán kell bejelenteni 2020. március 9-től 2020. március 27-ig, munkanapokon 08:00- 16:00 óráig. Csak az előzetesen lejelentett címekről szállítjuk el a lomhulladékot. A családi házas övezetben tömörítős hulladékgyűjtő gépjárművet biztosítunk. A háztartásban keletkezett lomot az ingatlan előtti közút mellé, a for-galmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítási nap reggelén 07:00 óráig. Kérjük, hogy a kisebb méretű lomot zsákban, vagy dobozban szíveskedjenek kihelyezni a szétszóródás megelőzé-se érdekében.Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom nem tartalmazhat háztar-tási hulladékot, építési törmeléket (beton, tégla, WC csésze, mosdó-kagyló, üveges ablak-ajtó stb.), kerti hulladékot, faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (televízió, hűtőszekrény stb.), illetve veszélyes hulladékot.Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a lomtalanítás költségét a rendsze-res hulladékszállítási díjak fedezik, ezért a rendezetlen, szüneteltetett szerződésű, illetve a díjhátralékos ügyfeleinktől a lomhulladék nem kerül elszállításra.Családi házas területek és lomtalanítási naPOK1-es terület: 2020.04.04. szombat (Északi városrész, Palin, Korpavár) 2-es terület: 2020.04.18. szombat (Déli városrész, Miklósfa, Katonarét, Sánc, Szabadhegy, Bagola, Kisfakos, Nagyfakos)3-as terület: 2020.04.25. szombat (Király utcai körforgalomtól NY-ra, Vár utca, Kiskanizsa, Bajcsa)Viridis-Pannonia Kft.VESZÉLYES - és ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 2020 tavaszTájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes- és elektronikai hulladék-gyűj-tési akciót szervez a nagykanizsai lakosság részére az alábbi időpontokban és helyszíneken. Felhívjuk figyelmüket, hogy képmegjelenítő elektronikai hulladékot (tv-t, monitort) nem veszünk át az akció keretében!2020. március 28. szombat8:00-8:30Petőfi u. - Honvéd u. sarok8:40-9:20Zemplén u. ABC mögött9:30-10:10Interspar parkoló11:30-12:00Olaj utca (Uszoda mögötti parkoló)12:10-12:50Miklósfa, ABCHA LEMARAD! HA LEMARAD! HA LEMARAD! HA LEMARAD!A lent felsorolt hulladékokat a Vár utcai hulladékudvarunkban egész évben hétfőtől péntekig 8:00- 16:00-ig és SZOMBATONKÉNT 8:00-12:00-ig is leadhatja.NAGYKANIZSAIIDŐPONTOK ÉSHELYSZÍNEK:Kérjük az időpontok és a helyszínek pontos betartását! Az elektronikai és veszélyes hulladékot kizárólag a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft-nek adják le! Köszönjük, hogy elkülönítetten gyűjti hulladékát!AZ AKCIÓ INGYENES!Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció, ami 2020.04.01-2020.05.08-ig tart. Idén is előzetes egyeztetés szerint lomtalanítunk, az alábbiak szerint:
2020. 03. 13. | 11aktuálisTavaly decemberben zárták le a hatóságok egy kanizsai férfi ügyét, aki Zalaszentbalázs mellett, nagy mennyiségben autó-gumikat, redőnydara-bokat, gépkocsi műszerfalat, elektronikai panelokat, s műanyag sze-metet szórt szét egy erdős területen. Az elkövetőt tetten érték, azonban sajnos számos esetben ez nem történik meg, így a gumik akár örökre az erdőszélen maradnak. Császár And-rás, a Netta-Pannonia Kft. logisztikai vezetője kérdé-sünkre elmondta: folyama-tosan találkoznak ilyen és hasonló esetekkel. – Gya-korlatilag az illegális hulla-déklerakók szinte kivétel nélkül tartalmaznak gumi-hulladékot, a személyautó-abroncstól kezdve a teher-autók kerekén át a traktor-gumiig szinte minden megtalálható a kupacok-ban. Általában az önkor-mányzati területeket tisz-títjuk meg, de ilyen felkérés idén még nem érkezett Társaságunkhoz. Ám ez csak idő kérdése, sajnos azt tapasztaljuk, hogy a különböző felhívá-sok ellenére továbbra is kihordják a gumi-kat ezekre a terüle-tekre is.Az illegális elhelye-zésnél tulajdonképpen bár-milyen lehetőség jobb: az internetes oldalakon szá-mos ötletes megoldásról olvashatunk. Így az abron-csok könnyedén válhatná-nak akár virágtartókká. Per-sze azon családok számára is van – meglepően egysze-rű – megoldás, akik kevés-bé kreatív módon, de még-is szabályszerűen szeretné-nek eljárni a használt autó-gumi tárolásakor. – A lakos-ság háztartásonként éven-te öt darab használt autó-gumit adhat le díjmente-sen. Ezt a Vár utcai telephe-lyünkön megtehetik, sem-mi más nem kell hozzá csak lakcímkártya – tette hozzá Császár András.Egy japán gumiabroncs-gyártó hazánkban végzett felmérése szerint a magyar sofőrök harmada az új gumik vásárlásával kivárja, amíg a gumik profilmély-sége eléri a KRESZ szerinti minimális 1,6 mm-es határ-értéket. Megkerestünk egy – egyebek mellett gumi-szereléssel és centrírozás-sal foglalkozó – kanizsai szakembert is ebben az ügyben. Domján János szerint Kanizsán némileg javult a helyzet az új gumik vásárlásának kérdésében. – Úgy látom, az elmúlt évekhez képest valame-lyest jobban figyelnek az emberek a gumikra, több-ször vásárolnak új szettet, s nem várják meg, hogy tel-jesen elkopjanak a régiek. Egyébként a szezon még nem indult be. Nyilván ez időjárásfüggő, de legin-kább március végére, ápri-lisra tehető az igazi döm-ping. A külföldön dolgo-zók április 15-e előtt nem is rakathatják fel az új gumi-kat, szóval ők mindenképp csak azután érkeznek. A legtöbb gumicserével foglalkozó cég, vállalkozó vállalja a komplett kerekek vagy gumiabroncsok sze-zonális tárolását, ezzel is valamelyest elejét véve annak, hogy egy eldugott tisztáson éktelenkedjenek a gumik. – Igen, ez így van, nálunk is itt lehet hagyni az abroncsokat. Ez a megol-dás mindenképp jobb, mintha az erdőszélen dobálnák el. Ráadásul, ha nem hagyják nálunk, akkor ingyenesen le lehet adni a szolgáltatónál – tette hoz-zá Domján János. Arra is kíváncsiak vol-tunk, hogy mi lesz a sorsa a vállalkozóknál hagyott kerekeknek, ha már teljesen használhatatlanok. – Tőlünk Marcaliba szállítják el. Ott bedarálják, s tudtommal uniós játszóterekhez hasz-nálják fel leginkább – emlí-tette Domján János. A Magyar Gumiabroncs Szövetség közlése szerint a használt gumiabroncsok mintegy 92 százalékát újrahasznosítják Európá-ban, ez az adat Magyaror-szágon 85 százalék, ami közepesnek mondható. Szintén ebből a jelentés-ből derül ki, hogy – granu-lálási folyamatot követően – a régi gumik vissza is kerülhetnek a gumiab-roncs gyárakba. Ott a három fő alkotóelem – a gumi, az acél és a textil – előállításánál hasznosítják a szakemberek. Jelentős mennyiség hasznosul a cementgyártásban is, ahol alapanyagként dolgozzák fel. Magyarországon egyébként 2017-ben 33 ezer tonna használt abroncs keletkezett, ebből 22 ezer tonnát nyersanyag-ként hasznosítottak, míg 6000 tonnából energiát állítottak elő. A számok is mutatják: hasznosabb len-ne leadni a kereket a Vár utcai telepen vagy a gumisnál hagyni, mint kidobni a mezőszélen… MIKÓ-BARÁTH GyörgyválhatnakMég játszótérré is JöjjJJön el és beszélgessünk! Médiaház közönségtalálkozó közéleti vendégekkel:március 23. 19 óra, Honvéd Kaszinó. Várjuk önöket!Fotó: Horváth ZoltánKözeleg a
kerék- csereszezon, s ezzel együtt sok esetben az új gumik vásárlásának időszaka. Az utóbbi hetekben lapunk többször foglalkozott a kanizsai „szemét- helyzettel”, ezúttal az elhasznált autó-gumik rendeltetés- szerű elhelyezésére koncentráltunk. elmarad
12 | KANIZSA újságak tuálisISA beruházás állásáról fényképes tudósításban számoltunk be a közelmúltban. A munkálatok nap mint nap a szemünk előtt zajlanak, s ha netán egy látványos hibát fedez fel a járókelő, csak elő kell kapnia zsebéből a telefonját, és máris megvitathatja a problémát a külvilággal. Pölöskei János fotója is elindult a maga útján, és közfel-háborodástól sem mentes fórumot hozott létre a neten. A több mint 130 kommentből most néhányat változtatás nélkül megosztunk olvasóinkkal. A téma komolyságá-val egyetértve, ha jól meggondol-juk, akár kabaréba illő párbeszéd is kikerekedhetne a párbeszédekből, amolyan kanizsai módra. „– T. Ildikó: – Most ez mi?? Tény-leg csak ész nélküli emberek dolgoz-tatnak?? – B. Balázs: Én most bizonyára ünneprontó leszek. A feltett kép alapján tényleg idiótának tűnik az építkezés. Azonban ha a helyszínt élőben megnézzük, akkor szerintem teljesen más a kép. És legfőképpen akkor, ha az utca túlsó oldaláról tekintünk rá, mintha át akarnánk menni a gyalogátkelőn. A zebra folytatásaként halad tovább erre az út. Ha odébb vitték volna, garantált, hogy mindenki a füvön keresztül a rövidebb utat választaná, és nem menne el pár méterrel arrébb. Egyébként a járda, vagy bicikliút a fák mindkét oldalán kellően széle-sek, és szerintem kényelmesen jár-hatók. Ami szerintem sem elegáns megoldás, az a négyszöggel hatá-rolt belső vonal helyett, egy kör, vagy nyolcszög mutatósabb lenne. Bár nem tudni, hogy nem kerül-e oda még valamilyen díszítő elem, ami sokban változtathat az összké-pen. És mindezt úgy mondom, hogy fogalmam sincs róla, hogy ki illeté-kes a munkálatok engedélyezteté-sében, vagy felügyeletében. Min-denesetre javaslom, hogy mindenki menjen el, és tekintse meg abból az irányból is az építkezést, amit leír-tam. Szerintem sokaknak meg fog változni a véleménye. – Pné O. Mária: Úr Isten! Ezt nem hiszem el!– F. Gyöngyi: Biztos hogy jó ez így a fáknak? Vagy ez csak a híres Mekk Elek módszer?– M. Edit-T. Mihály: Ki felügyeli műszakilag?! SZMSZ módosítása és a 8 fős uralom, kinevezések, kirúgá-sok is mentek egyedül a 8 főnek!!! Ez pont nem?!– T. Mihály: a műszaki ellenőr Ahogy arról két héttel ezelőtti cikkünkben már beszámoltunk, javában zajlanak a Zöld Város – Zöld Nagykanizsa projekt munkálatai a városban. A folyamat az Eötvös tér megújításával kezdődött: a tér déli részén megtörtént a terepren-dezés, a régi, Teleki útra átvezető útszakasz nyugati felén és a hozzá tartozó járdaszakaszon teljes egészében megújult a burkolat, s a Nagy-Magyarország-emlékmű környezetrendezése is megkezdődött. A lakossági tájékoztatás szerint szerdától a Huszti téri körforgalom Bíbor Business Center előtt elhaladó kerülő ívét lezárták. Ahogy azt a kivite-lező Szabadics Zrt. szakemberei javasolták és le is modellezték a busz-társaság közreműködésével, a Huszti téri körforgalom Fő út felőli irá-nyából jobbra, a kórház irányába a biztonságos buszráhajtáshoz egy ív-korrekció szükséges annak érdekében, hogy az arra közlekedő buszok eleje ne lógjon át a kihajtásnál a szembe közlekedő sávba. – Múlt héten tartottunk egy buszos próbát, amely során felfestettük azt a nyomvonalat, amely ahhoz szükséges, hogy a buszok a további-akban már ne lépjék át a saját sávjukat. Egy új lekerekítő ívet fogunk építeni. Ez csak úgy lehetséges a forgalom fenntartása mellett a Bala-ton út felé, hogy a Huszti téri körforgalom oldalágát lezárjuk, s a jelen-legi három forgalmi sávot kettő sávra vonjuk össze. A Balaton út irá-nyába továbbra is lehet majd közlekedni, viszont nem a Bíbor Center felőli elkerülő úton, hanem a körforgalmon keresztül – mondta Farkas Lóránt építésvezető.Elkezdődött a zöldfelületek megújítása is, melynek során néhány, sajnos menthetetlen koros és beteg fát - amely állapotából adódóan veszélyes a járókelőkre - kivágtak, és ezzel egy időben, a projektnek köszönhetően, közel 50 új lombos fával, valamint több száz cserjével és díszbokrokkal dúsul fel a jelenlegi növényzet. A kivitelezők jól haladnak a téren keresztül húzódó gyalogsétányok és sétaterek kiala-kításával is.- A Zöld Város projekt koncepciója és szellemisége kezdetektől fog-va az volt, hogy az itt megvalósuló beruházás révén egy valódi szabad-idős, rekreációs sétapark jöjjön létre, tehát a fókuszban a pihenő- és sétaterek, valamint a zöldfelületek állnak. Ennek érdekében például a közösségi médiában is több ízben szóban forgó gyalogsétány - mely-nek közepén két idős fa áll - kialakításakor is, nyugati mintát követve, elsősorban a gyalogosok közlekedési szokásait, a gyönyörű fák meg-óvását és az általuk az arra sétálóknak adott árnyékot tartottuk szem előtt a tervezésnél. Az eredeti tervekhez képest egyébként ezen fák vonalában a kivitelező szakembereinek javaslatára a sétányt kiszélesí-tettük, hogy zavartalanul közlekedhessünk rajta, s hogy babakocsival is kényelmesen el lehessen férni mellettük. Lényeges hangsúlyozni, ez egy gyalogsétány, itt más közlekedési eszközzel, például kerékpárral nem lehet közlekedni, mivel a kerékpáros útvonalakat a tér két oldalán alakítottuk ki. Amellett, hogy az út nyomvonala a gyalogos átkelőhely miatt adott volt, a tervező az arra érdemes fák megmentésére töreke-dett, és az árnyas szakasz hangulatos is, ahogy ezt Európában számos más helyen is megtapasztalhatjuk – mondta Czirákiné Pakulár Judit, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője.A következő fázisban áthelyezik a tér északi részén található busz-megállót, melyre elsősorban forgalomtechnikai és biztonsági okok-ból, valamint az új kerékpárút becsatlakozása miatt van szükség. Ezzel párhuzamosan elindul a játszótér bővítése is további vizes és zenés elemekkel, melynek célja, hogy még érdekesebb, izgalmasabb élményt nyújtson az itt játszó gyerekek számára. BAKONYI ErzsébetEötvös fákFókuszban az koncepcióZöld város – zöld Pölöskei János hétvégén készült, az Eötvös tér felújítási munkáinak egy részletét megörökítő fotója (kiskép) vélemény-lavinát indított el a helyi internetezők körében. S ahogyan lenni szokott, a megoldás keresése ezúttal sem zajlott politikamentesen.
2020. 03. 13. | 13aktuálisdolga, akit a kivitelező fizet. Amikről ír azok olyan problémák, amelyek egyértelműek voltak. Feltételezem, hogy hithű kormánypártiként felté-telezni sem merte, hogy van olyan hülye az előző városvezetés, hogy ezt a tervet elfogadja. Elfogadta, sőt, még ők indították el a kivitele-zést is az utolsó napjaikban. Akkor már nyilván tudták, hogy mit ren-delnek meg. A baj most derült ki a nyilvánosság számára kb 4 órája. Akkor mit akar???– M. Edit-T. Mihály: Téved! Én az egyenes gerincben hiszek! Önnek tudnia kellene, hogy az előző idő-szak kétes műveleteit is kifogásol-tam nyilvánosan is! Sajnos, a váltás nem sikerült! Az ARÁNY ismeretlen! Minden kudarc az ellenzék “eredmé-nye”, felelőssége!– T. Mihály-M. Edit: 3 hónap után komoly következtetéseket enged meg magának, ráadásul mindezt úgy, hogy az okfejtései ele-ve rossz alapokon nyugszanak. Így persze nem is lehet jó megállapítá-sokat tenni, de azt hiszem tök fölös-legesen folytatunk itt eszmecserét. Mindössze annyit próbáljon belátni, hogy az utóbbi 13 év alatt összehor-dott mocsokból nem lehet egy várost három hónap alatt kitisztíta-ni... Ha ez sikerül, akkor talán belát-ja, hogy az, amiket elvár, nem hajt-ható végre 3 és fél hónap alatt. Sorra dőlnek a szekrényekből a csontvá-zak és ezek között rangsorolni kell. Na, ez a járdaépítés is egy ilyen csontváz. Kidőlt. Abban pedig bíz-zunk, hogy nem épül így meg, de legalábbis nem ez a végleges álla-pot, vagy ha az, akkor majd nem veszik át... Tudja, én – több ponton is –, érintettje vagyok (nem kegyeltje, mert nem vagyok rászorulva) ennek a váltásnak, és így sokkal többet látok annál, mint amennyit egyelőre a nyilvánosság elé tártak. Ez a járda vonalvezetés pedig a cseresnyés-éra tipikus jelensége. A kivitelezőnek odaadták a térképet, amihez hogyan merne ő észrevételt tenni?? Csinálnak mindent esztelenül, csak fizessék ki – adott esetben jelentő-sen túlárazva....– N. Anita: A babakocsit meg majd a füvön tolják el...– D. István: Papír alapon megter-vezték, aztán a kivitelezés során rájöttek, hogy vannak fák és bokrok. De a terveken már nem lehet módo-sítani. – B. Krisztián: Ez van amikor egy ostoba tervező egy még ostobább kivitelezővel párosul!!!– Bné T. Ildikó: Én attól tartot-tam, hogy kivágják a fákat, amikor elkezdték a földmunkákat. Elképesz-tően eszetlen munka! – P. Judit-P.Csilla: Persze termé-szetes, hogy a fákat megtartjuk, de nem lehetett volna az utat a két fa közé tenni? Majd rajtunk röhög az egész ország. – P. Judit-P. Csilla-M. Hajnalka: Igen én is így látom..... Amúgy meg ki fog elférni így középen a fákkal, vagy a fák az útterelők? Az egyik oldalon a biciklisek, a másikon a gyalogosok? – N. Csaba: Ez lesz a kerékpárút?– T-S. Fruzsina: Ezzel is arra ösz-tökélik a kanizsaiakat, hogy a velod-romban kerekezzenek, ne a szabad-ban. – P. János: Nem találtam a lát-ványtervet. Pedig kerestem!- F. Gyöngyi: Látványterv nélkül is látványos. – V. Judit: Nekem tetszik, hogy az egészséges fákat nem vágják ki. Biz-tosan szép lesz, ha elkészül, és tutira elfér mellette mindenki.– G. Tímea: Majd jól neki megy valaki, a sötétben főleg.- Gy. István: Vagy rosszul megy neki...”Az alábbi válaszokban reméljük mindenki megtalálja a kérdésére a megnyugtató magyarázatot.Nézzük a dolgok jó oldaDAlát!– A pozitív oldalát kell ennek is nézni, mint mindennek – mondta Benedek Mik-lós, a Kaán Károly Kör-nyezetvédelmi Egye-sület elnöke. – Olyan látványt sugall az interneten megjelent kép, mint amikor a fákat halálra ítélik. A pozitívuma az, hogy megmaradtak a fák. A negatív oldala meg az lett volna, hogy a fákat egyszerűen kivágják, mint ahogy korábban is előfordult a városban. Nem hiszem el, hogy a tervezéskor nem lehetett volna úgy alakítani a járda nyomvonalát, hogy kikerülje a két értékes fát, hiszen akkor sokkal tovább élhet-nének. A fák gyökér-régióját sem-miképpen se zárjuk le se kővel, se betonnal. Jó lépésnek látszik, hogy fölszedték az egész térköve-zést, mert fontos, hogy a csapadék be tudjon szivárogni a gyökerek-hez. Mint egyesületi elnök, azt kell, hogy mondjam, megfontol-tabban kell mérlegelni és időben át kell gondolni, hogy hol, és milyen változásokat akarnak tenni egy ilyen középméretű város ren-dezési tervében, mint Nagykani-zsa. Korrig álják a koráBBI HIBáKAT– Az előző önkormányzat kezd-te el a terv előkészítését, és látszik, hogy hibák csúsztak a tervezésbe. A két fa tervezési hiba folytán került a járda közepébe, és ennek alapján kezdődött el később a kivi-telezés – emlékeztetett Horváth Jácint önkormányzati képviselő, az ÉVE frakcióvezető-helyettese. – A két értékes fát nem vágják ki, sőt a lehető legtöbbet meg szeretnék hagyni a téren. Ugyanakkor jelentősen szeretnék bővíteni a számukat a kivitelezés során. A járda valószí-nűleg ebben a nyomvonalban készül el.A frakcióvezető-helyettes elmondta: több körben is egyez-tettek a kivitelezővel és a Nagyka-nizsai Városfejlesztő Kft.-vel azzal kapcsolatban, hogy mit lehet ten-ni, és találtak is rá megoldást. – Már most a hétvégén széle-sebb járdasávot alakítottak ki. Amennyiben a következő hetek-ben a felmérések azt igazolják, hogy még szélesebb kell, javasolni fogjuk a fák melletti sáv fél-egy méterrel történő kiszélesítését. Tulajdon-képpen így mindenki jól jár: korrigáljuk a korábbi hibákat, a fák is megmaradhatnak és a járda is használható szélességben készül el. Kényelmesen lehet sétálni mellette, és esetleg padokkal kiegészítve egy pihenő részt lehetne kialakítani ezen a részen. BAKONYI ErzsébetEötvös téri fákFókuszban az Fotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA újságállás Elvárások: - kiváló kommunikációs készség - fokozott tájékozottság - társadalmi, közéleti érdeklődés - teherbíró képesség - stressztűrő képesség - kiváló és tökéletes íráskészség - bizalomkeltő megjelenés - felsőfokú végzettségElőny: - sajtó területén szerzett tapasztalat - kommunikációs végzettség - nyelvtudás - tehetségPályakezdők jelentkezését is várjuk!Érdeklődni és jelentkezni fényképes önéletrajzzal kizárólag e-mailben a titkarsag@kanizsamediahaz.hu címen!(Kanizsa TV, Kanizsa Újság) A Kanizsa Média-ház Nonprofit KftA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Animátor szakközépiskola megegyezés szerintAdminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintÚszómester szakközépiskola megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintPultos szakmunkásképző megegyezés szerintKőműves szakmunkásképző megegyezés szerintGipszkartonos szakmunkásképző megegyezés szerintFényező szakmunkásképző megegyezés szerintLakatos szakmunkásképző megegyezés szerintFelszolgáló szakmunkásképző megegyezés szerintFestő és mázoló szakmunkásképző megegyezés szerintAsztalos szakmunkásképző megegyezés szerintAsztalos szakmunkásképző megegyezés szerintSzobaasszony betanított munkás megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintSegédmunkás betanított munkás megegyezés szerintKonyhai kisegítő betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –15:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 12:00 óraálláS – álláS - álláS- álláSszerkesztő-riportert keres! Teljes munkaidős foglalkoztatás kötetlen munka- időben, vagy vállalkozói szerződéssel megbízás!Elvárások: - videós, fotós gyakorlat/ vagy szakirányú szakmai képzettség - kamerák ismerete - teherbíró képesség - stressztűrő képesség - kiváló és tökéletes íráskészség - bizalomkeltő megjelenés - középfokú végzettségElőny: - szakirányú képzettség - sajtó területén szerzett tapasztalat - kommunikációs végzettség - nyelvtudás - tehetségPályakezdők jelentkezését is várjuk!Érdeklődni és jelentkezni fényképes önéletrajzzal kizárólag e-mailben a titkarsag@kanizsamediahaz.hu címen!operatőr-vágóA Kanizsa Média-ház Nonprofit Kftmunkatársat keres!Teljes munkaidős foglalkoztatás kötetlen munka- időben, vagy vállalkozói szerződéssel megbízás!A Kanizsai Kulturális Központpályázatot hirdettakarítómunkakör betöltésére.A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.A pályázat részeként csatolni kell az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes szakmai önéletrajzot és motivációs levelet.A pályázat benyújtásának határideje:2020. március 19.A munkakör betölthető:2020 március 23-tól.A pályázatot postai úton kérjük megküldeni, a borítékon“Takarító munkakör” megnevezés feltüntetésével.Postacím: Kanizsai Kulturális Központ, 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
2020. 03. 13. | 15aktuális Az internetes közösségi felületek számos lehe-tőséget nyújtanak a kapcsolattartásra, informá-cióközlésre, esetenként felhívásra. Hogy minek hol a helye, milyen fórumon? Ebben a kérdésben sincs egyetértés a Városháza környékén.Berta Krisztián, az ÉVE önkormányzati képviselője egy Balogh Lász-lótól származó idézettel kezdte mondanivalóját, e szerint: „Fontosnak tartom, ha a város választott, felelős tisztségviselői párbeszédet folytat-nak egymással. Ennek a párbeszédnek a közgyűlés a hivatalos fóruma.”- Balogh László polgármester úr saját magát köpte szembe a közös-ségi oldalán megosztott videóival. Ezek után én úgy gondolom, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakciója – hiszen ez a nevünk, nem pedig úgynevezett szivárványkoalíció – ugyanígy áll ehhez a kérdéshez. Alkalmazkodunk, s a közgyűlés lesz a hivatalos fóruma a párbeszédnek. Több dolog tisztázásra vár, hiszen polgármester úr a videóiban elsősor-ban a jogkörök elvonását sérelmezi. Ezeket a jogköröket mi nem elvon-tuk, hanem visszavettük azon grémiumokhoz, ahova tartoznak. Balogh László és Bizzer András eléggé feledékenyek, de hál’ istennek az inter-net és a papír nem felejt. Ők 2010-ben pontosan ugyanezeket, sőt, ennél durvább dolgokat tettek meg az akkori polgármesterrel, Marton Istvánnal – mondta el véleményét Berta Krisztián tanácsnok, az Éljen VárosuNk! Egyesület önkormányzati képviselője. Megkeresésünkre Balogh László polgármester a következő közle-ményt juttatta el szerkesztőségünkhöz:„Kedves Kanizsai Polgárok!Mai modern világunkban én is fontosnak tartom, hogy a közösségi média felületein, így a Facebookon is megosszam Önökkel városunk fon-tos és aktuális történéseit és olykor az úgynevezett szivárványkoalíció szándékos torzításainak, sajnálatos hazugságainak a cáfolatát. Nyilatkozataimmal kapcsolatos vádaskodó reakciókra e felületen kívá-nok reagálni. Önöket pedig továbbra is tájékoztatni fogom a város aktua-litásairól a közösségi oldalakon a pontosság és hitelesség miatt. Arra kérem Önöket, kövessék az oldalamat!” VINCZE Adél a közgyűlés!A párbeszéd hivatalos fórumaFotó: Jancsi László
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyeletPiaci árak Kanizs ántojás 35-40 Ft/dbcsirkemáj 670-750 Ft/kgpaprika 1090-1500 Ft/kgnarancs 350-750 Ft/kgvöröshagyma 240-300 Ft/kgsavanyú káposzta 550 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások03.17. 09:00-11:00 Dr. Mező Ferenc Gimnázium 03.17. 12:30-15:00 GE03.19. 12:00-17:00 Kanizsa Centrum Adj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Március 14. MatildJelentése: harc, hatalmas háború.Március 15. KristófJelentése: Krisztust hordozó.Március 16. HenriettaJelentése: körülkerített birtokán uralkodó.Március 17. GertrúdJelentése: a dárdák varázslónője.Március 18. SándorJelentése: az embereket vagy az emberek ellen oltalmazó; akarat.Népi megfigyelés: Sándor, József, Benedek zsákban hoznak mele-get.Március 19. JózsefJelentése: „Isten gyarapítson!” illetve „elveszi a gyalázatot”.Március 20. KlaudiaJelentése: a Claudius nemzetség nőtagja, sánta.Márciusi fogadóórákIDŐPONTVÁLTOZÁS! Berta Krisztián, a 3. számú választó-kerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát tart 2020. már-cius 17-én (kedd) 17 órától a Batthyány Lajos Gimnázium-ban.Bizzer András keleti városrész-hez kötődő önkormányzati képviselőként fogadóórát tart március 27-én (péntek) 17 óra-kor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Dr. Fodor Csaba, a nagykani-zsai 6. számú egyéni választó-kerület önkormányzati képvise-lője és Horváth Jácint, a nagy-kanizsai 7. számú egyéni válasz-tókerület önkormányzati képvi-selője fogadóórát tart március 17-én (kedd) 16:30-tól a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Dr. Károlyi Attila, a nagykani-zsai 5. sz. választókerület önkor-mányzati képviselője fogadó-órát tart minden hónap máso-dik hétfőjén 17 órakor a Péterfy Sándor Általános Iskolában (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), minden hónap negyedik hétfő-jén 17 órakor a Szivárvány EGY-MI Nagykanizsa Általános Isko-lában (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.).Gábris Jácint, a nagykanizsai 1. sz. választókerület (Palin, Kor-pavár, Förhénc, Tungsram és Dózsa u. környéke, Magyar u.) önkormányzati képviselője, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke fogadó-órát tart március 18-án (szerda) 16:30-tól 17:30-ig a Nagykani-zsa Központi Óvoda Hétszínvi-rág Tagóvodájában (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.), majd 18 órakor a Palini Inkey Boldi-zsár Általános Iskolában (8808 Nagykanizsa- Palin, Alkotmány utca 81.), illetve másnap, márci-us 19-én (csütörtök) helyszíni bejárást tart Korpaváron 16:00 és 17:00 között.Radics Bálint, a nagykanizsai 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője március 16-án (hétfő) fogadó-órát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház-ban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykani-zsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.). Szabó Szilárd, a 4. számú egyé-ni választókerület önkormány-zati képviselője fogadóórát tart március 23-án (hétfő) 17 órától Nagykanizsa-Kisfakos város-részben a Szent Kristóf Vendég-házban, majd 18 órától a Bago-lai kultúrházban.2020. március 14.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28020:00-08:002020. március 15.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13508:00-06:002020. március 16.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002020. március 17.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002020. március 18.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002020. március 19.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002020. március 20.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-07:00A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében, az országos tiszti főorvos és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai alapján a Volánbusz Zrt. soron kívüli higiéniai intézkedéseket vezetett be utasai és munkavállalói védelmében.Az intézkedések keretében fokozottan takarítják az autóbusz-állomáso-kat és a járműveket, vírusölő szerrel mossák le a kapaszkodókat, kézfer-tőtlenítő szerrel látják el a munkahelyi mosdókat, tisztálkodóhelyisége-ket. Ezen tevékenységek a fertőzés terjedésének megakadályozásában kiemelt jelentőségűek.További részletek a város honlapján, a nagykanizsa.hu oldalon olvashatók.Heti7 órávaltöbb nyitvatartási időhétfő - péntek10-18-igszombat(kivéve július-augusztus)9-13-ig2020. március 16-tólHalis IstvánVárosi Könyvtár
2020. 03. 13. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókMárcius 13. 1781. március 13-án William Herschel felfedez-te az Uránuszt, amely a Naprendszer hetedik bolygója. Óriásbolygó, a harmadik legnagyobb átmérőjű és a negyedik legnagyobb tömegű1822-ben ezen a napon született Irinyi József, a Márciusi ifjak egyike. Ő volt az 1848. március 15-én kitört pesti forradalom követeléseit összefoglaló 12 pont ötletadója és első válto-zatának megfogalmazójaMárcius 14.1948-ban ezen a napon adták át először a Kos-suth-díjakat (az 1848-as forradalom századik évfordulója alkalmából)1822. március 14-én született Szabó József bányamérnök, a magyar geológus iskola megteremtője Március 15.1848. március 15-én „föltámadott a tenger, a népek tengere”…, s kitört a pesti forradalom1883. március 15-én Zalaújlakon született Egry József, a „Balaton festője”. Képeinek kedvelt motívumait - a végtelen víztükröt, a Badacsonyt, a hegyből és a vízből élő embere-ket - újra meg újra megfestette. 1948-ban az elsők között kapta meg a Kossuth-díjatMárcius 16.1831-ben ezen a napon jelent meg Victor Hugo regénye, A párizsi Notre-Dame. A mű részletes leírásából megismerhetjük a festői várost, annak tarkaságával és romlottságá-val. A regény részletesen bemutatja a gótikus templom építőművészeti sajátosságait isMárcius 18.2017-ben ezen a napon hunyt el „Chuck” Ber-ry amerikai gitáros, énekes, a rock and roll egyik legfontosabb személyisége. Az utána következő nagy nevek mind tőle tanultak, vagy inkább továbbfejlesztve zenéjét halad-tak tovább az ösvényenMárcius 19.1944. március 19-én született Szécsi Pál magyar énekes, előadóművész, dalszerző, dalszövegíró. 1967-ben a Táncdalfesztiválon a Csak egy tánc című dallal második helyezést ért el. Bársonyos hangja, kiváló színpadi moz-gása, megjelenése, egyedi előadói stílusa révén minden idők egyik legnépszerűbb magyar könnyűzenei előadójának számítAz előzőŐZŐ HETI rEJTVény MEgfEJTéSE: Lehetetlen a sok tanácsot megjegyezni, tehát inkább tedd, amit jónak látsz.
18 | KANIZSA újságönkNKormányZAtSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Ady E. u. 18. 1/10.A lakás alapterülete: 34 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.754,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 12.30-13.002. Nagykanizsa, Attila u. 8/C. 2/9.A lakás alapterülete: 53 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 25.334,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.20. 10.00-10.303. Nagykanizsa, Csengery u. 12. 1/7.A lakás alapterülete: 73 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 45.698,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 13.15-13.454. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. D/5.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.005. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. E/1.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.006. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. E/3.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.007. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. A/1.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.008. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. C/6.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.009. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. E/4.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.0010. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. C/2.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.0011. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. D/3.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 09.00-10.0012. Nagykanizsa, Erdész u. 27. 3/3.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 22.078,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 08.00-08.3013. Nagykanizsa, Kisfaludy u. 17/C. fsz. 4.A lakás alapterülete: 53 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 29.203,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.19. 14.00-14.3014. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9.A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 33.356,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 13.00-13.3015. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 7/5.A lakás alapterülete: 51 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 23.307,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 08.00-08.30-ig16. Nagykanizsa, Platán sor 5/A. 1/4/2.A lakás alapterülete: 47 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 22.466,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.20. 09.15-09.4517. Nagykanizsa, Rozgonyi u. 2. 3/14.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 22.078,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.20. 08.30-09.0018. Nagykanizsa, Városkapu krt. 8/C. 1/1.A lakás alapterülete: 34 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.210,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 10.45-11.1519. Nagykanizsa, Városkapu krt. 11/D. 4/2.A lakás alapterülete: 34 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 17.850,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 10.15-10.4520. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 9/54.A lakás alapterülete: 41 m² szobaszám: 1 + 1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.311,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 08.45-09.1521. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/A. 10/61.A lakás alapterülete: 67 m² szobaszám: 3 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 31.557,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2020.03.23. 09.30-10.00A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfél-fogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatvá-nyok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. március 31. Nagykanizsa, 2020. március Balogh László polgármeserP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagyKANizsa Megyei Jogú Város polgármestereNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 19/2019. (IX.02.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
2020. 03. 13. | 19magazin Fotósok paradicsoma lehetne ez a – Fő út, Ady utca, Zrínyi utca és a zsinagóga által kör-bezárt – csendes kis sziget. A múló idő nyoma-it magukon viselő falak, a mohával benőtt, töredező tetőcserepek látványában is a har-móniát, a színek és a formák összecsengését keresi az alkotó. A társadalmi összefüggések kibogozását ráhagyja másra. Az egykor Lor-dok Házának becézett kockaház erkélyéről sok minden látható… Elfáradt karját a fenyőfa a roskadozó háztetőn pihenteti. Vele szemben, a volt Tanácsháza tetőcsatornájában eleség sarjad a szellőzőnyílásokon ki-be repkedő galamboknak. S üdén virít a hóvirág, a tőzike és az ibolya a hajdani bérlakás ablakai alatt. De nemcsak a képző és a fotóművészetben, hanem a költészetben is találunk a háztetők látványára „felemelő” példát, mint ahogyan Juhász Gyula, a Szerelem? című versében a napsugaras háztetőhöz hasonlítja Annához fűződő érzelmeit: „Én nem tudom, mi ez, de édes ez, Egy pillantásod hogyha megkeres, Mint napsugár ha villan a tetőn, Holott boron-gón már az este jön.” Bizonyára egy tetőfedő-nek, vagy egy új lakónak is mást jelent e lát-vány, mint annak, akivel együtt élte le a fiatal éveit. A kopott kémények és a magányos sziréna alatt hamarosan újra életre kel a helyi „művész-világ” találkozóhelye, a sétálóutca. Megtelnek a székek a vendéglők színes napernyői alatt, s megnyitja kapuját a Honvéd Kaszinó és az Eraklin Táncklub kultúrkorzója. S innen is hall-hatjuk az utca zsibongó zaját, a táncosok, éne-kesek, zenészek, irodalmi színpadosok önfe-ledt játékát. Akárcsak a Montmartre-on, Párizs-ban. A háztetők felett még a tél takaróját leb-bentgeti a készülődő tavasz. A faágakon egy-kettőre bimbót bont a napsugár. Idefenn, a háztetőkön is…BAKONYI Erzsébet Párizsban……akárcsak a Montmartre-on, A háztetők láttán, hallatán óhatatlanul a párizsi művész-világ, a festők, utcazenészek operettbe illő bohém világa jut eszünkbe. Lelki szemeink előtt látjuk a napsütéses háztetőket, s alattuk a jövő-menő, nézelődő emberek tarka sokaságát. Fotók: Jancsi László
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 14-20.Március 14., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tollá-ról (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tol-láról (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti váloga-tás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmű-sora), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 18:40 Áldozat és örök hűség (dokumentumfilm), 19:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:15 A modern cirkusz atyja (dokumentumfilm), 20:05 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály (dokumentumfilm), 20:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:05 Lapozó.Március 15., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Áldozat és örök hűség (dokumentumfilm), 01:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:15 A modern cir-kusz atyja (dokumentumfilm), 02:05 Rózsa Miklós, a Filmze-nekirály (dokumentumfilm), 02:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Áldozat és örök hűség (dokumentumfilm), 07:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:45 A modern cirkusz atyja (dokumen-tumfilm), 08:35 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály (dokumen-tumfilm), 09:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:35 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója tiszteletére, 19:00 48 becsülete (dokumentumfilm), 19:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:30 Istentisztelet az evangélikus templomban, 20:30 Sztárport-ré: Völgyesi Gabriella, 21:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó. Március 16., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és sza-badságharc 172. évfordulója tiszteletére, 01:00 48 becsülete (dokumentumfilm), 01:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:30 Istentisztelet az evangélikus temp-lomban, 02:30 Sztárportré: Völgyesi Gabriella, 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és sza-badságharc 172. évfordulója tiszteletére, 07:30 48 becsülete (dokumentumfilm), 07:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:00 Istentisztelet az evangélikus temp-lomban, 09:00 Sztárportré: Völgyesi Gabriella, 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:40 Lapo-zó, 12:00 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója tiszteletére, 12:50 Sztárport-ré: Völgyesi Gabriella, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 20:00 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója tisztele-tére, 20:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 21:50 Lapozó.Március 17., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sport-műsora), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Városi emlékmű-sor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordu-lója tiszteletére, 02:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 07:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 08:00 Híradó, 08:15 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója tiszteletére, 09:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Városi emlékműsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója tiszteletére, 13:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Csurgói KK – Dabasi KC NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 21:25 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:30 Lapozó.Március 18., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc (kulturális magazin), 01:35 Híradó, 01:50 Csurgói KK – Dabasi KC NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 03:10 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:35 K’arc (kulturális magazin), 08:05 Hír-adó, 08:20 Csurgói KK – Dabasi KC NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:45 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc (kulturális magazin), 13:00 Csurgói KK – Dabasi KC NB I-es fér-fi kézilabda-mérkőzés, 14:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Kalando-zoo (ismeretter-jesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Sztárportré: Maksa Zol-tán, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Március 19., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 01:00 Gézengú-zok (gyerekműsor), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 02:15 Sztárportré: Maksa Zoltán, 02:45 K’arc (kulturális magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Sztárportré: Maksa Zoltán, 09:15 K’arc (kulturális magazin), 09:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 13:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:30 Sztár-portré: Maksa Zoltán, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Szé-kely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 20:35 Híradó, 20:50 For-gószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Március 20., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Székely konyha, 01:05 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:35 Híradó, 01:50 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 02:20 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 02:50 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:05 Hír-adó, 08:20 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 08:50 Forgó-színpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 09:20 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 10:25 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 13:00 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 13:30 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 14:00 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kvantum (tudományos magazin), 20:00 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Hír-adó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth Lász-ló műsora), 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 03. 13. | 21sport Puskás Akadémia FC IIii (10.) – FC NagykANizsa (6.) 4-0 (1-0)NB III Nyugati csoport labdarú-gó-mérkőzés, 18. forduló. Felcsút, 50 néző. Vezette: Maml (Marozsi, Vad A.). G.: Corbu (11.), Papp L. (47.), Ganbayar (63.), Magasföldi (77.).Nagykanizsa: Borsi – Bagó B., Simonfalvi, Major, Horváth B. - Béli M., Kovács Gy. (Hampuk, 75.), Kretz, Szegleti, Vittman (Herzsenyák, 82.), Ekker (Vla-sics, 75.). Vezetőedző: Koller Zol-tán.A középmezőny alsó részén tanyázó Puskás II-höz látogatott a forduló előtt ötödik Nagykanizsa harmadosztályú labdarúgó együt-tese, mely nem is kezdett rosszul, a vezetést azonban a hazaiak szerez-ték meg a 11. percben. A meccsen a feleknek egymás mellett időnként a széllel is meg kellett küzdeniük. A második félidő kimondottan ros�-szul indult a dél-zalaiak számára, hiszen a Puskás rögtön eredményes tudott lenni, majd a bő negyedórá-val később esett felcsúti találat pedig gyakorlatilag végleg el is döntötte a találkozót.- Úgy érzem, az eredmény nem tükrözi hűen a játék képét, mivel nekünk is voltak lehetőségeink, két kapufánk és egy büntetőt is meg-kaphattunk volna véleményem szerint – értékelt a találkozó után Koller Zoltán, az FCN vezetőedzője. - Nem marasztalhatom el a sráco-kat, hiszen mentek becsülettel.Szombaton 14.30 órától a tavaszi bemutatkozása is elkövetkezik hazai pályán az FCN-nek, Simonfal-vi Gáborék zárt kapuk mögött a 12. helyen álló Bicskei TC-t fogadják, mely csapat az NB II-es Soroksár-ból a téli hónapokban elhozta pél-dául Frőhlich Rolandot és Pölös-kei Pétert is, a kanizsaiak azonban mindentől függetlenül győzelem-re készülnek.Tavaszi nyitányán a Benedek József vezette Ziccer NLSE a NB II Nyugati csoportjában a negyedik FC Ajkához látogatott és 2-0-s fél-idő után 4-0-ra kapott ki, így maradt az utolsó, 12. helyen. Szombaton 15 órakor a Mindenkin a kanizsai höl-gyek a tabellán 3. Airnergy FC-t fogadják, az esélyek nem kimon-dottan a Ziccer mellett szólnak...A megyei bajnokság első osztá-lyában a Kiskanizsa legutóbb Zala-szentgrótra látogatott és 6-1-es vereséget szenvedett. A vendégek becsületgólját Dolmányos Márk szerezte. Úgyszintén szombaton a Sáska számára szomszédvári rang-adó következik, 14.30 a kezdés ide-je a Kiskanizsai Sportkertben, aho-vá a Szepetnek SE érkezik...POLGÁR LászlóFolytatta imponáló sorozatát a vízilabda férfi OB I B alapszakaszában a Kanizsa Vízilabda együttese, mely legutóbb az ASI DSE legénységét fogadta. Nos, hogy a vendégek milyen fogadtatásról álmodtak, azt nem tud-juk, de hogy a dél-zalai klub játékosai két negyednyi játék után a harmadik és negyedik nyolc percben még csak gólt sem engedélyeztek ellenlábasuknak, az min-dent elárul a találkozóról. Ludányi Kadosa tanítványai meg sem álltak húsz dobott gólig, úgy, hogy csupán ket-tőt kaptak, azt is a harmadik és negyedik etapban. A nagykanizsai meccsen Hőna Dávid, Rábavölgyi Zsom-bor, Salamon Attila, Simon Adrián, valamint Szilvasán Patrik egyaránt 3-3 gólig jutott. Alighanem ezzel a győ-zelmével a ceglédi bajnokiján a Kanizsa Vízilabda be is biztosítja alapszakaszbeli elsőségét. PLHúszig jutottak, kettőt „engedtek” folytatják...Szombaton itthon Felcsúton kezdte tavaszi szezonját az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese, a Puskás II ellen azonban nagy különbségű vereséget szenvedett. Nem járt jobban a női NB II-es Ziccer NLSE és a megyei I. osztályban szereplő Kiskanizsa sem.Nincs kizárva, hogy az FC Nagykanizsa (piros szerelésben) védelmére nagy nyomás nehezedik szombaton a Bányászon... (Fotó: Polgár László)Hőna Dávid (9) is három találatig jutott az ASI DSE elleni vízilabda bajnokin (Fotó: Gergely Szilárd)A Schumi Dorottya szövet-ségi edző irányította U17-es magyar női labdarúgó válogatott idén is meg-mérkőzött Nagykanizsán Szlovénia hasonló korosztályú együt-tesével.Két nappal a múlt heti kanizsai meccs előtt Szlo-véniában a magya-rok 3-0-ra győztek, ennek „visszavágója” volt az Olajbányász-stadion-ban. Nos, a mintegy 50 néző előtt megrendezett találkozón is nyert Magyarország, a félidei 2-1-es vezetését tartotta meg a mérkőzés végéig a magyar csapat. Érdekes-ség, hogy Nina Kajzba révén a vendégek szerez-ték meg a vezetést, a házi-gazdák azonban Nagy Fanni (fotónkon) és Pápai Emőke révén fordítottak, ezzel nyerve is a meccset. A magyar U17-es labdarú-gó hölgyek a dél-zalai fel-lépéssel is a szombathelyi Eb-selejtezős elitkör meg-mérettetéseire készültek.PLa Bányászongyőzelem Válogatott-
22 | KANIZSA újságsportA futsal NB II Nyugati csoportjának felsőházi rájátszásának második fordulójában egy sokáig szoros meccsen tudott nyerni a kanizsai csapat, melyre a harmadik körben ismét idegenbeli bajnoki vár. Jövő hétfőn az ELTE-BEAC otthonába látogatnak.REAC – NagykanANizsai Futsal Club 4-7 (1-1)NB II Nyugati csoport futsal-mér-kőzés, felsőházi rájátszás, 2. fordu-ló. Csömör, 50 néző. Vezette: Apkó (Muhari, Tiringer). G.: Győrfi (6.), Kolder Nagy (24., 24.), Szántovsz-ki (32.), illetve Kollár P. (17., 37.), Bogyó (21., 25., 40.), Horváth E. (28.), Szakmeiszter J. (36.).NFC: Simon M. - Schuller, Bogyó, Kollár P., Szakmeiszter J. Csere: Horváth E., Szalai D., László D. Edző: Bagó Gábor.Egy rájátszásbeli meccsen - főleg ha az a felsőházban kerül sorra - soha nem könnyű és ezt a futsal NB II-ben is átélhette az NFC. A REAC elleni találkozójukon a felek inkább taktikából vizsgáztak jelesre az első húsz percben, a második fél-időben aztán már a gólgyártás is beindult fordulatos keretek között. A meccs hajrájából aztán a kanizsa-iak jöttek ki jobban és az ered-ményre tekintve mondhatni bizto-san nyerték is az összecsapást. Érdemes megjegyezni, hogy a gól-lövő-listán visszavette a vezetést Bogyó Károly, aki jelenleg 34 talá-latnál jár, együttese március 16-án az ELTE-BEAC otthonában zárt kapuk mögött mérkőzik 20 órától.- Egy sokgólos mérkőzést sike-rült újra játszanunk, melyen a hely-zeteink töredékét sikerült csak értékesítenünk – foglalta össze a meccsen történteket Bagó Gábor, az NFC trénere. - Örülünk neki, hogy idegenben nyertünk, mivel ezen a meccsen a legfontosabb a három pont begyűjtése volt.POLGÁR LászlóMég biztosabbá tette vezetését a bajnoki tabellán a címvédő Tungsram Aqua- profit NSK sakkcsapata. A kanizsaiak a Dunaharaszti otthonában győztek.DuNAhARAszti Mtk (8.) – TungsRAM Aquaprofit Nsk (1.) 4,5:7,5NB I-es sakk csapatbajnoki mérkőzés, 7. for-duló. Dunaharaszti.Eredmények (elöl a hazaiak): Grigoriants – Chigaev döntetlen, Gonda – Volokityin dön-tetlen, Kovacsevics – Bánusz 0:1, Hoang – Balogh Cs. döntetlen, dr. Flumbort – Márkus döntetlen, Popovics – Ivanisevics 0:1, Faragó – Kántor 0:1, Papp P. - Horváth D. döntetlen, Kökény – Aczél 0:1, Nguyen – Medvegy dön-tetlen, Végh E. - Ribli döntetlen, Bérczes – Gara T. 1:0Azzal a céllal utazott a nagykanizsai sakk együttes az NB I-es bajnokság hetedik kö-rében a Dunaharasztihoz, hogy sikerével meg-ágyazzon az utolsó két körbeli szereplésének.- Jól jöttünk ki a meccsből, s ez még akkor is igaz, ha volt is két jó állásunk, melyből végül csak fél pont lett – fogalmazott a kani-zsai csapatvezető, Papp Nándor. - Mint ahogy említettem, így sem alakult szá-munkra rosszul az eredmény, mivel az egymás ellen mérkőző DVTK és a Paks találkozóján a miskolciak nyertek, így a második Tolna megyeiek előtt nőtt is az előnyünk.A jóval fiatalabbaknál a Zala Megyei Sakkszö-vetség a kiskanizsai iskolában rendezte meg a megyei diákolimpia egyéni sakkversenyét.A megye legjobb ifjúsági sakkozói verse-nyeztek az országos döntőbe jutásért, melyen a fiatalok az I-II. korcsoportban nyílt versenyen küzdöttek saját csoportjukban, míg a III-VI. korcsoportban a FIDE Élő-pontszámmal ren-delkező versenyzők mérték össze a tudásukat. A hat korcsoportban külön a lányok és külön a fiúk első három helyezettje képviselheti a megyét a május 1. és 3. közötti debreceni országos döntőben.Kanizsai eredmények. Lány I. kcs. (2011-2012): 1. Szabó Villő (Hevesi). Lány II. kcs. (2009-2010): 1. Beznicza Míra (Kőrösi). Fiú III. kcs.: 2. Beznicza László Bodó (Kőrösi), 3. Hor-váth Sebestyén (Batthyány). Lány V. kcs. (2003-2004): 2. Léránt Boglárka (Batthyány). Fiú V. kcs.: 1. Tóth Gábor (Dr. Mező) Fiú VI. kcs. (2000-2002): 1. Haselbach Dávid (Cserháti), 2. Horváth Csongor Endre (Batthyány).POLGÁR LászlóBeznicza Míra is a sakk diákolimpia országos döntőjében folytathatja a versenyzést Ismét a mesterlövészek tabellájának élén: Bogyó Károly már 34 gólnál jár a futsal NB II-ben (Fotó: Gergely Szilárd)Nehéz lesz tőlük elhódítanifélidőHengerlő második
2020. 03. 13. | 23sportEgyéni csúcs, második helyA nagykanizsai PLSE ifjú lövészei a pécsi BO Villám Kupa ranglista versenyén vettek részt a múlt hétvégén.A minidelegációból a PLSE Nagykanizsa ifjú növendéke, Borsos Eszter a légpuska 40 lövéses szá-mában 408,9 kört teljesít-ve a második helyen vég-zett. A versenyszám érde-kessége volt, hogy a fiúk és a lányok mezőnyét össze-vonták, vagyis egy összesí-tett kategóriában érte el amúgy egyéni csúcsát. (Egyébként, ha nem össze-vont az ifjúságiak ezen kategóriája, a kanizsaiak lövésze az első helyen zár a lányoknál.)Néhány héttel korábban a fővárosban rendezett Honvéd 70 Kupán Borsos Eszter az ifjúsági 10 méte-res légpuskában a lányok-nál második lett 402,7 körös teljesítményével, a fiúknál pedig a nagykani-zsaiak még ezt is tudták überelni, hiszen Tanko-vics Tamás (410) a dobogó legfelső fokára állhatott.Fiatalként már a megye élénA Bolyai-iskolában ren-dezte meg a Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség a megye újonc, serdülő és ifjúsági csapatbajnokságát.A szépszámú mezőny színvonalas meccseket is produkált úgy, hogy a lányoknál a Kanizsa Sör-gyár SE első csapata tarolt, hiszen Orbán Flóra, vala-mint Németh Letícia mindhárom versenyszá-mot megnyerte. (Orbán Flóra a leány mellett a fiú versenyszámokban is jól szerepelt.) Majdnem sike-rült a „sörgyári” fiúknak is ugyanez: Lenkovics Lóránt, illetve Söjtör Roland csak az ifjúsági csapatban szorult a máso-dik helyre.Kanizsai eredmények. Újoncok, fiú csapat: 1. Kanizsa Sörgyár SE I (Len-kovics Lóránt-Söjtör Roland) 2. KSSE II (Orbán Flóra-Patard Máté) 3. KSSE III (Muczárt Dorka-Dervalits Balázs). Leány: 1. KSSE I (Orbán-Németh Letícia). Serdülők, fiú csa-pat: 1. KSSE I (Lenkovics-Söjtör), … 3. KSSE II (Orbán-Patard). Leány: 1. KSSE I (Orbán-Németh) 2. KSSE/Hévíz SK vegyes (Muczárt Dorka-Fehér Dorina). Ifjú-ságiak, fiú csapat: 2. KSSE I (Lenkovics-Söjtör), 3. KSSE III (Pataki Ákos-Szollár Patrik). Leány: 1. KSSE I (Orbán-Németh), 2. KSSE/Hévíz vegyes (Muczárt Dorka-Fehér).A legfiatalabbaknak is rendeztek versenyszámot, ez volt az U11-es ifjú ping-pongosok csatározása. U11, fiú csapat: 2. KSSE (Dervalits Balázs-Gál Benedek). Lányok: 1. KSSE I (Muczárt Dorka-Bun-czom Nóra), … 3. KSSE/Murakeresztúr vegyes (Muczárt Boglárka-Kali-nics Lara).Barcsról hozott érmekA cselgáncs berkeiben is megkezdődtek az idei regionális rangsor-verseny küzdelmei, melynek első fordulóját a Barcsi Judo SE rendezte 36 klub, 284 csel-gáncsozójának. A Nagyka-nizsai TE 1866 dzsúdósai tíz éremmel (5 arany-, 3 ezüst-, 2 bronzérem) tér-hettek haza, emellett a Dél-dunántúli Regionális Judo Szövetség klubbon-ként is értékelte az elmúlt év legsikeresebb sportoló-it. Az NTE részéről az elis-merés ezúttal is Nagy Adrián Vajknak jutott.Barcson az NTE-sek közül első helyezettként köszönthették Kalányos Annát (diák C 27 kg), Orbán Noémit (diák C 33 kg), Kalányos Zsoltot (diák A 35 kg), Nagy Adrián Vajkot (serdülő +81 kg), valamint Nagy Kriszto-fert (ifjúsági +90 kg), ezüstérmesként Kalányos Zsoltot (diák A 38 kg-ban is), Gombor Alexandrát (diák A 56 kg) és Balogh Jankát (serdülő 57 kg), harmadikként pedig Gál Márkot (diák B 35 kg), illet-ve Gyóni Andrást (diák B 50 kg).A nyolcadik alkalommal meg-rendezett Kinizsi Közelharc Kupán már az NTE tréneri vonala képvisel-tette magát, hiszen Mester Marcell a földharc versenyszámban a második helyen végzett. Az oldalt összeállította: POLGÁR LászlóAz ifjú kanizsai és megyés ping- pongosok megtették első lépéseiket verseny-szinten a sportág berkeibenSportsorokBorsos Eszter a kanizsai sport- lövészek-nél egyre markán-sabb ered-ményeket szállít, Pécsen is a második helyen végzettAz NTntE 1866 ifjú cselgáncsozói elkezdték regionális versenyeik sorát is
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKKósz Barbaránál hat éve állapítottak meg gluténérzékenységet (cölikáliát), ami komoly fordulópontot jelentett az életé-ben. Attól kezdve szigorúan figyelnie kellett a táplálkozására. Az élet ugyanúgy ment tovább, csak egy kicsit át kellett értékelnie a dolgokat, és új fontossági sorrendet kellett fel-állítania a mindennapjaiban. Tulajdonképpen semmiről sem kellett lemondania, hiszen némi gyakorlással bármit el lehet készíteni glutén-mentesen. A gluténmentes lisztekből éppen a glutén hiányzik, a tapasztó anyag, ami abban segít, hogy szépen összeálljon a tészta – magya-rázza. A heti 5-6 edzés mellett és a diétán kívül odafigyel arra is, hogy tápanyagokban gazdag ételeket fogyasszon. Ilyen például az omega-3 zsírsavakban, rostokban, kálciumban és mag-néziumban gazdag chiamag is. Semleges íze miatt ráadásul tökéletesen illik az összes gyü-mölcshöz, nagy vízmegkötő képessége miatt pedig kiválóan alkalmas a fogyókúrás étrend-hez. Barbara a hétvégén könnyű ételeket készí-tett a kedvencei közül. A chia puding hozzávalói (1 adag): 2 dl rizs-tej (100 % növényi alapú), 2,5 evőkanál chia-mag, 1 teáskanál eritrit, 10 dkg eper vagy bár-milyen más gyümölcs, fél citrom leve.Elkészítése: A chiamagot 5 órára beáztatjuk a rizstejbe, a gyümölcsöket egy lábasba pakoljuk, majd a citrom friss levével fel-főzzük. Amikor már szép sűrű a mártásunk, levesszük a tűzhelyről és hagyjuk kihűlni. Végül ízlés szerint rétegezve pohárba tálaljuk. Marha stEAK édesburgonyával Hozzávalók 1 személyre: Fél kg marhahátszín, 25 dkg édesburgonya, víz. A fűszerezéshez só, egész bors, fokhagyma, 3 db borókabogyó.Elkészítése: A fűszereket mozsárba szórom, majd enyhén megtöröm és másfél órára hűtő-be teszem pácolódni. A húst a sütés előtt fél órával kiveszem a hűtőből, hogy szobahőmér-sékletű legyen, mert különben kemény marad. Közben feltesszük főni az édesburgonyát. A 3 cm vastagságúra szeletelt hús egy-egy oldalát 6-8 percig sütöm, majd a második fordítás után még 5-6 percig, így medium wellre sül, tehát majdnem elveszíti belül a rózsaszín színét. A húst annyi ideig pihentessük, ameddig sütöt-tük. Ezt azért fontos betartani, mert az első vágásnál az összes értékes húsnedv elfolyik, és száraz lesz a szelet. BAKONYI Erzsébet GasztroKanizsaBarbara szigorúan odafigyel a táplálko-zására(Fotó: Kanizsa)HIRDETÉSchia pudinggalMarha steak édesburgonyával,
XXXII. ÉVF. 11. SZÁm, 2020. március 20.Illusztráció: PixabayCOVID-19 11-15. oldalA köztisztasági szabálysértés helyszíni bírsága akár 50 ezer forint is lehet7. oldalA Mester udvar meséiFotó: Jancsi LászlóFotó: Gergely SzilárdTisztább környezetet!4. oldalCsak közösen tehetünk a járvány lassításáért! Többgenerációs közösségi térSikeres elbírálás esetén pályázatiATI forrásból újulhAT meg a SéTAkertsétaBelvárosiFotó: Horváth Zoltán19. oldal
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTTiszti szolgálati öv lett március műtárgya az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére. A 172 éves derék-öv valaha honvéd szolgálati jelvényként funkcionált. A múzeumban bemutatott darab Wéber Antal főhadnagyé volt, egyik leszármazottja ajándékozta az intézménynek. A deréköv nemzeti színű ripsz-szalagból készült. – A sza-bályzat szerint a tisztnek hivatalosan a dereka köré duplán kötve kellene viselnie, és baloldalt, a szablya mellett kel-lett lógnia a bojttartónak. Van, aki szerint csak a tisztek viselték így, a segédtisztek viszont a vállukon átvetették. Egy másik állásfoglalás szerint a tisztek díszöltözetben viselik így, tábori öltözetben pedig vállon átvetve, kereszt-ben – mondta Kunics Zsuzsanna történész-muzeológus.A generációk újabb közös kanizsai rekordjára készült nemzeti színű papírzászlók díszí-tették a Deák teret. Ugyan az Aranykor Nagykanizsa nevű csoport Zászlótenger - 8800 elnevezésű ünnepi programja a járványügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt, de a lobogó-kat önkéntesek kihelyezték a térre. - Úgy voltunk vele, ha már ennyit dolgoztak az isko-lások és az óvodások, kutya kötelességünk kirakni a zászlókat - mondta el Lukács Tamás szervező. A több héttel ezelőtt meghirdetett akcióhoz nem csak az oktatási-nevelési intézmények csatlakoztak, hanem több civil szervezet is. A zászlók mellett kis jelvények is készültek, a javító-nevelő intézet fiataljai több mint 600 darabot készítettek az ünnep-re. Az akció az előzetes elképzeléseket is felülmúlta, összesen 10 ezer 300 nemzeti színű zászló került a Petőfi-szobor környékére.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEVirágzó körtefaSándor, József, Benedek meghozták a meleget; sok napsütésben volt részünk a héten. A jó időnek köszönhetően virágozni kezdtek a fák, bokrok. Munkába álltak a méhek is, elkezdték gyűjteni a virágport. Érdekesség, hogy 20 gramm nyers virágpor, kb. 900 gramm zöldség és gyümölcs tápanyagtartalmának felel meg.172IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Gergely Szilárd
tavaszi szél 2020. 03. 20. | 3Fotó: Gergely SzilárdNehéz napok elé nézünk, mert egy összehan-golt politikai támadás zajlik jelenleg – elsősor-ban – személyem ellen, de ezt meglátásom sze-rint megfelelő eszközökkel kezelem. Feltétele-zem, hogy nem véletlen az sem, hogy ezen nyo-mással egyidőben sikerült a Médiaház munka-társai közül elcsábítani(?) négy főt, míg egy emberünk még rajtuk kívül is elmegy. Mindez azonban egyáltalán nem tör le, sőt. Mostantól a helyzet egyértelművé vált. Sokan támadtak már akkor, amikor az álláshirdetése-ink megjelentek. Idióta módon próbáltak belém kötni, miszerint rugdosom ki az embere-ket. Hát nem! Nem szeretem, ha hülyének néz-nek, de ezzel a továbbiakban nem kívánok fog-lalkozni.Sokkal inkább kell törődnöm azzal, hogy a tavaszi szelek befújták a koronát Magyaror-szágra, sőt, Nagykanizsára. Ebből meg is lett az első vihar, melyet egy afrikai áramlás hozott a városba, majd a baj nem az volt, hogy megtör-tént, hanem az, hogy kiderült. Ezen is túl lépek, lehet fenyegetni, ijesztgetni, nem vagyok félős. Sokkal inkább szeretném, hogy a hírek minél több csatornán, nem pedig egy embertől, erő-sen szűrve, jóvá hagyatva, egy magányos inter-netes csatornán jussanak el mindenkihez. Éppen ezért egy huszárosat vágunk. Nagy meló lesz, de rövidesen egy olyan formával jelentke-zünk a televízió csatornáján, amelyik alkalmas lesz arra, hogy pillanatok alatt adjon tájékozta-tást bármilyen, a koronavírussal kapcsolatos esetről. Legyen az megtörtént, vagy megelőzés-ről szóló történés. Meggyőződésem, hogy ezzel okozunk majd meglepetést, de az is lehet, hogy mire önök eze-ket a sorokat olvassák, már tudni fogják, hogy mi volt ez a lépés. Mindenesetre csak annyit kérek, hogy most egy kicsit kiemelt figyelmet fordítsanak a Kanizsa TV csatornájára, mert ott lesz a változás, talán már pénteken délelőtt. A végére pedig annyit, hogy nagyon sokan hívtak cca négy hónapja, hogy gratulálnak, én akkor azt mondtam, hogy még nincs mihez, inkább még sajnáljanak, mert kemény meló lesz. A repülőre szálló öreg parasztbácsi szava-ival élve azonban azt kell mondanom, hogy számítottam erre, számítottam arra, de ami most már zajlik a személyem körül, arra egyál-talán nem gondoltam. Most érkeznek teljesen új arcok, akiknek a szemén azt láttam, hogy szeretnének a Médiaház berkeiben dolgozni. Ők nagyon az elején vannak ennek a pályának, ezért kérek majd egy kis türelmet és megértést mindenkitől, de ha a csillogás nem múlik el a szemükből, akkor hiszem, hogy jó kis újságírók lehetnek. Mindezek után kívánok valamennyi olvasó-nak nagyon jó egészséget és vigyázzanak magukra, meg persze a környezetükre. Mélyéges tiszteletem valamennyiüknek, Tar Mihály, ügyvezető Tavaszi szél… Nehéz napok elé nézünk, ezért gondoltam, hogy pár dolgot illik elmesélni mindazoknak, akik szívesen olvassák a lapot, böngészgetnek az internetes oldalunkon, vagy időnként, vagy rendszeresen megnézik a Kanizsa TV műsorát.
4 | KANIZSA újságAktuálisISHosszú évek óta húzódik a Sétakert felújítá-sának ügye. A magányosan álló, s ami talán még fontosabb, hogy egyre rosszabb állapot-ban lévő régi pavilonra és szökőkútra azonban úgy tűnik szebb napok várnak, hiszen elsők-ként újulhatnak meg, amennyiben sikeres lesz az egyedi támogatási kérelem. – A Magyar Turisztikai Ügynökségtől jelen-tős támogatás igényelhető a Sétakert turiszti-kai fejlesztésére – fogalmazott Balogh László polgármester. – A tervek szerint a kért bruttó 153 millió forintos támogatásból a meglévő értékek megtartása, megújítása mellett külön hangsúlyt kapnának a fenntarthatósági elvek és az ökológiai szempontok. Törekszünk arra is, hogy hiányt pótló eszközöket helyezzünk ki, s a park területén ne csak a kisgyerekek, hanem a kamaszok és az idősebb korosztály számára is biztosított legyen a felhőtlen kikapcsolódás. A projekt 10 százalékát, azaz bruttó 17 millió forintot önerőként vállalna a város, ezt az önkormányzat el is különítette az idei költség-vetésben. Lássuk, a tervezet szerint milyen új elemek kaphatnak helyet a felújított Sétakertben. A kisgyermekeknek szánt részen lenne a – ter-mészetesen európai uniós előírásoknak meg-felelő – játszótér. A kamaszok világa névre keresztelt területre kerülne a roller- és gör-deszkapálya, két kültéri – a leírás szerint – van-dálbiztos beton pingpongasztal és egy mászó-fal. A tervezők a labdajátékok ifjú titánjaira is gondoltak, hiszen épülne egy tengópálya, valamint egy kosárlabdapalánk, mindkét eset-ben a játékteret gumiburkolattal látnák el. A felnőttek számára is biztosíthat majd sportolá-si lehetőséget a Sétakert, hiszen kültéri erősí-tőgépek várják a járókelőket. Természetesen olyan kiegészítő eszközök vásárlása is szerepel a tervezetben, mint például 12 darab pad és 3 darab biciklitároló, de egy köztéri vécé is készülne a projekt részeként. – Ez a fejlesztés tulajdonképpen három rész-re osztaná a Sétakert strandtól keletre eső részét – fogalmazott Horváth Jácint, az Éljen VárosuNk! frakcióvezető-helyettese. – A Papp Simon sétány felőli oldalon lenne az idősek számára nyugalmat biztosító övezet, a közép-ső rész várná a kisgyermekes családokat, a vas-út felőli területen pedig a fiatalok számára lesz különböző sportolási lehetőség. Így valóban minden korosztály megtalálja majd az igénye-inek megfelelő kikapcsolódási lehetőséget a parkban. Ugyanakkor fontos, hogy szükség-szerű a közvilágítás fejlesztése is, ez természe-tesen a bűnmegelőzést is szolgálná. Azt gon-dolom, hogy egy komplex fejlesztés előtt állunk. Ennek köszönhetően, a majdani uszo-dával kiegészülve, egy igazi, 21. századi sza-badidős tér jöhet létre itt Nagykanizsán, egy olyan létesítmény, amely hosszú évekig jól szolgálja majd az embereket. A kormány 2017 decemberében határozott arról, hogy Modern Városok Program része-ként megadja Nagykanizsának az épülő ver-senyuszoda megvalósításához szükséges támogatást. Ahogy azzal lapunk már korábban foglalkozott, az építőipari és kivitelezői árak elmúlt években tapasztalható jelentős emelke-dése miatt aztán az a döntés született, hogy a beruházást két ütemre bontják. Horváth Jácint akkor és ezúttal is elmondta: az ÉVE-frakció tagjai fontosnak tartják, hogy a két ütem egy-szerre kerüljön meghirdetésre és megvalósí-tásra. Akkor Karácsony Károly, a Kanizsa Uszo-da Kft. ügyvezetője is nyilatkozott, aki hangsú-lyozta: az új versenyuszoda funkcióinak össze-hangolását hiányolja. Horváth Jácint (Éjen VárosuNk!) szerint a megfelelő összehangolás-ra a Sétakert- és a versenyuszoda-projekt kap-csán is érdemes lesz nagy hangsúlyt fektetni. – A Sétakert és a strand fejlesztését minden-képp egyben érdemes kezelni, még akkor is, ha a park fejlesztése már idén elkezdődhet, míg az uszodáé legkorábban is csak 2022-ben. Rugalmas rendszerekben kell gondolkodni, így akár abban, hogy egy karszalagos megol-dással a be- és kijárást folyamatosan lehessen ellenőrizni. Hiszen, ha tényleg lesz wellness-rész, ami elméletileg az uszodafejlesztés második üteme, de mi egyben szeretnénk kivi-telezni, akkor egy olyan komplex, akár egész napos szolgáltatás jöhet létre, amely már való-ban turisztikai lehetőséggel bír.Horváth Jácinttól azt is megtudtuk, amen�-nyiben a pályázat nyer, már a kivitelezés köz-ben elkezdik tervezni a Sétakert felújításának második, esetleg harmadik ütemét, amelyben – a jelenlegi tervek szerint– szerepelne a teme-tő melletti nagyparkoló és akár egy futópálya kiépítése is. MIKÓ-BARÁTH GyörgyFotó: Horváth ZoltánSétakert - többgenerációs találkozóhelylehetSikeres elbírálás esetén egy bruttó 170 millió forintos pályázatnak köszönhetően újulhatna meg a város legnagyobb területű parkja. A projekt részeként a kisgyermekes családoknak játszótér épülne, az időseket egy csendes rész várná, s még a kamaszok számára is biztosítana sportolási lehetőségeket a megújult tér.
2020. 03. 20. | 5aktuális„Sokan megkérdezik tőlem, hogy az önkor-mányzat miért nem teremt munkahelyet? A választ le lehetne egyszerűsíteni arra, hogy mert önmaga nem tud, mert nem felada-ta. De ez azért jóval össze-tettebb kérdés. Manapság már a betelepülő cégek sem a városokat, hanem sokkal inkább a kormányt, és a kormány erre a célra létrehozott szervezeteit, cégeit keresik meg. A váro-sok szerepét abban lehet-ne inkább megragadni, abban van igazán fontos feladatunk, hogy képesek legyünk rá és ösztönözzük a befektetéseket, s megfe-lelő feltételeket teremt-sünk mind a helyi, mind pedig a betelepülni szán-dékozó vállalkozások szá-mára. Álljunk készen, legyenek vonzóak az álta-lunk kínált lehetőségek!” – kezdte Balogh László, Nagykanizsa polgármeste-re. – A már meglévő ipari parkunk megtelt. Új terüle-tek megnyitására és feltá-rására van szükség ahhoz, hogy az új, beletelepülni szándékozó cégeknek lehetőséget tudjunk aján-lani. Ez természetesen egy új menedzselési formát is igényel, ami érinti az épü-letek bérbeadását és a vál-lalkozások működését támogató szolgáltatáso-kat, úgymint adó-, üzletvi-teli-, vezetési-, könyvelési tanácsadás és forrásbevo-nás. Ez az új forma a régi és az újonnan betelepülő cégeknek egyaránt kínál-hat lehetőségeket. Ezek a szolgáltatások ma már elengedhetetlennek bizo-nyulnak – hangsúlyozta a városvezető, majd hozzá-tette: természetesen a gaz-dasági célok legfontosabb eleme a jövőben is a mun-kahelyteremtés, az hogy Kanizsán is megvalósuljon a teljes foglalkoztatás. Az elmúlt 8 évben már köze-lebb kerültünk e célhoz, hiszen városunkban 1300 új munkahely jött létre, köszönhetően az itt dolgo-zó és befektető kanizsai cégeknek, vállalkozóknak. Két jelentős állami beruhá-zás hatására több mint 400 új munkahely teremtődött városunkban, a helyi gaz-daság pedig további 600 munkahelyet teremtett az olasz cégek erősödése révén. További létszámbő-vítéssel járult hozzá a mun-kahelyek számához a Honeywell, a Nilfisk, az E.M.E, illetve több kisebb középvállalkozás is. Mind-ezek mellett a város ipari parkot, illetve vállalkozói inkubátorházat működtet teljes kihasználtsággal, mely utóbbi a kezdő-, illet-ve mikrovállalkozásoknak jelent óriási lehetőséget rendkívül kedvező feltéte-leinek köszönhetően. A foglalkoztatási eredményt úgy sikerült elérni, hogy a pozitív folyamatok mellett a GE Hungary Kft. jelentős, hozzávetőlegesen 2000 fős, szakaszos leépítést hajtott végre. Nagykanizsa a kitűzött gazdasági célok felé konk-rét lépésekkel halad. A Modern Városok Program-ba és a TOP-pályázatba bekerült az ipari park bőví-tése két ütemben, s ezzel a gyakorlatilag betelt ipari park bővítése máris elin-dult. - A most épülő körforga-lom segítségével feltárásra kerül az autópálya lehajtó-tól keletre fekvő, már a NIPÜF Zrt. tulajdonában lévő 70 hektáros iparterü-let – mondta Czirákiné Pakulár Judit, a Nagyka-nizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője. – A körforga-lom másik, nyugati ágá-hoz, a várhatóan 2021-ben megépülő átkötő út fog csatlakozni, mely a meglé-vő ipari parkot hozza köze-lebb az autópályához. Ez a feltáró út nemcsak teher-mentesíti a 7-es számú főutat, hanem a 20 hektár új iparterület megközelít-hetőségét is biztosítja.A mintegy 300 millió forintból megépülő kör-forgalom várhatóan május végére elkészül, így a 70 hektáros állami iparterület már idén értékesíthetővé válik. A beruházás közel 50%-os készültségi fokot ért el napjainkra, a munká-latok a téli leállást követő-en február végén indultak újra. A város TOP-os forrás-ból kialakuló iparterülete 2021 év végére, 2022 év elejére készülhet el a meg-lévő ipari park szomszéd-ságában.BAKONYI ErzsébetElkezdték az ipari park bővítését – ennek első lépéseként egy új körforgalmú csomópontot építenek az M7-es autópálya-felhajtó mellett.bővítéseElindultaz ipari parkFotó: Gergely Szilárd
6 | KANIZSA újságönkNKormányZAtNagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestereP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésé-nek a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 20.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Nagykanizsa, 2020. március Balogh László polgármesterNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata pályázatot ír ki a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) önkor-mányzati rendelet IX. fejezete szerinti támogatás elnyerésére. A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megóvása, azok felújítása, restaurálása.A támogatás védettség alá tartozó építmények megőrzését, felújítását szol-gáló tervezési, lebonyolítási, és a pályázat benyújtásának időpontjában még meg nem kezdett kivitelezési munkák finanszírozásához vehető igénybe. A támogatásra rendelkezésre álló, 2020-ban felhasználható keretösszeg (összesen 15 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásként adható a költségek 40 %-áig.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához 2020. május 31-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a helyi egyedi védelem alatt álló építményen végzett, megjelenését érintő építési tevékenység végzéséhez szükséges bejelentési eljárás szerinti, településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti műszaki tervdokumentációval. A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2020. júniusi soros ülésén bírálja el 2020. június 30-ig.A pályázat benyújtásának és a pályázati támogatás igénybevételének részletes feltételeit, tartalmi követelményeit, valamint az elbírálás és a támogatási összeg kihelyezésének módját Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) rendelete, valamint a pályázati kiírás tartalmazza, amelyeket meg lehet tekinteni illetve átvenni a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.), illetve a www.nagykanizsa.hu honlapon az Aktuális menüben a Felhívások alatt található Helyi védett épületek felújításának pályázata címszó alatt.Nagykanizsa, 2020. március 2. Balogh László polgármesterfelhívásPályázatiNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2020. évi verseny és élsport keret felhasználásáraA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város sport életének támo-gatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alap-ján.A verseny és élsport működési kiadásainak (pl. nevezési díjak, tagdíjak, szakemberek bérköltsége, versenyeken való részvétel költségei, utazási költségek. stb.), sportlétesítmény fenntartásának, működtetésének kiadásainak, sportrendezvények finanszírozásának támogatása.A pályázók köre: pályázó lehet minden Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő hivatalosan bejegyzett sporttevékeny-séget végző jogi személyiségű sportszervezet, önálló jogi személyiségű városi sportszövetség, sportegyesület.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás.Rendelkezésre álló forrás: 80 000 000 forintA pályázat benyújtásának határideje és helye: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2020. március 27. nap-jáig kell eljuttatni a következő címre:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtóA részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város hon-lapjáról: www.nagykanizsa.huNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2020. évi kulturális keret felhasználásáraA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési feladata-iról szóló 21/2019. (V. 03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az aláb-bi célokra lehet nyújtani:a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzé-sére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé téte-lére;a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre;kulturális vidékfejlesztésre;kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.A pályázók köre: pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet (egyesület, alapítvány), költségvetési szerv a bejegyzésüket követő egy év elteltével.A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendő támogatás.Rendelkezésre álló forrás: 20 000 000 forintA pályázat benyújtásának határideje és helye:Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2020. március 27. napjáig kell eljuttatni a következő címre:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaHumán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. ajtóA részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hufelhívásPályázatifelhívásPályázati
2020. 03. 20. | 7aktuálisA kutyásokkal, kutyasétáltatók-kal kapcsolatos problémák min-dig nagy port kavarnak a médiá-ban, a pozitív példák kevésbé kap-nak teret – avagy megjelenést. A sok közül egy W. Kovács Ágnes nevéhez fűződik, aki apró kis ked-vencét, Zelda nevű két hónap körüli kölyökkutyáját sétáltatja nap mint nap az Alsóvárosi temp-lom környékén. Negatív tapaszta-latainak az egyik közösségi olda-lon adott hangot. „Kedves kutyá-sok, meg mindenki más is, aki a kör-nyéken gyakran megfordul! Bizto-san ti is észrevettétek már, hogy az Ady utca alsótemplom környéki füves területe folyamatosan tele van szeméttel. Nekünk, akik ezen a környéken sétáltatjuk a kutyánkat ez sok bosszúságot jelent, főleg ha a kis sétapartnerünk még fiatal, mert akkor mindent felszed és meg akar enni.? Az elmúlt 2 napban a követ-kezőket szedtem ki a kutyám szájá-ból: 10 fillér, ősz hajcsomó, óvszer, legó, gumitömítés, csokipapír, papírzsebkendő, ruhacsipesz, sörösdoboz nyitófüle…” A fiatal hölgy olyan cselekvésre invitálta kutyás társait, amely valóban követendő példa lehetne. „A következőre jutottam: bár az erre megforduló embereket megnevelni nem tudom, de a napi négy kutya-sétáltatásból az elsőn mindig viszek magammal egy nejlontáskát. (Ha a kakizacsi elfér a zsebben, akkor ez is.) Séta közben szedem, illetve szedjük a kutyámmal a szemetet. Jó érzés arra gondolni, hogy aki később jön ki a kutyusával, az egy tisztább környéket talál. Persze másnap reggel elölről kell kezdeni az egészet, mert napközben renge-tegen szemetelnek, így aztán ennek sosem lesz vége, de ha csatlakoztok hozzám ebben, akkor sokkal haté-konyabb lesz a tevékenységem, s hosszú távon talán tisztább is lesz a környék. Ha csak a napi sétákból eggyen ezt megtesszük, már sokat tettünk a környékért, az állatokért, a környezetért! Az erre felhasznált nejlonzacskót pedig nem kell naponta kidobni, én minden nap ugyanazt a szatyrot viszem magammal, hiszen rengetegszer fel lehet használni.” Megkeresésünkre W. Kovács Ágnes hozzátette: nem érti az emberi magatartást…A közterületi szemetelés csak-úgy, mint a kutyaürülék fel nem szedése szabálysértésnek minősül - szögezte le Bakonyi Tamás, a közterület-felügyelet vezetője. - Talán van egy kis tévhit, mely szerint csupán a nagyobb men�-nyiségű illegális hulladék lerakása – akár a szelektív szigetek környé-kére, vagy az erdő szélére – tarto-zik a köztisztasági szabálysértés kategóriájába. Egy cigarettacsikk, egy zsebkendő, egy üdítős flakon közterületen, vagy közforgalmi közlekedési eszközön való eldo-bása/otthagyása szintén szabály-sértés. Minderről a törvény részle-tesen rendelkezik.Bakonyi Tamás szerint érdemes különválasztani a kutyapiszok és a szemetelés problémáját, bár mindkettő ugyanabba a szabály-sértési hatáskörbe tartozik. Előbbi problémát illetően aktívabbak a lakosok, nem egyszer kapott a közterület-felügyelet telefonos bejelentést, leginkább lakótele-pekről, pontos helymeghatáro-zással. - Nem sajnáljuk rá az időt, több-ször volt már, hogy konkrét akciót szerveztünk a notórius „elköve-tők” lefülelésére. Kijelenthetem, hogy az utóbbi pár évben jelentő-sen csökkent az ilyen irányú prob-lémák száma a városban – hang-súlyozta a közterület-felügyelet vezetője. A szemetelés viszont más kér-dés... Ha az illető látja az utcán a téren sétáló egyenruhás járőrt, nyilván nem dob el semmit – ez általános tapasztalat. A közterü-let-felügyelők nem tudnak min-denhol jelen lenni, de vannak góc-pontok, az egyik ilyen a nagybusz-megálló környéke. - Mondok egy példát, épp a múlt héten történt. A Sabján Gyu-la utca mögött egy fiatal társaság töltötte az idejét. Cigarettacsik-kek, energiaitalos dobozok hever-tek a földön szanaszéjjel. A járőrök odamentek hozzájuk, figyelmez-tetésben részesítették őket. Ezen a környéken viszont jellemző egy másik „csoport” jelenléte is, akik szintén nem jogkövető magatar-tást folytatnak. A mi dolgunk nem egyszerű, de igyekszünk a lakos-ság szolgálatában állni, és minden bejelentést kivizsgálunk – össze-gezte véleményét Bakonyi Tamás.VINCZE Adélkörnyezetet!Tisztább A közterületek tisztán tartása, illetve tisztán hagyása nem csupán a „kutyásokra” ró felelősséget. Aki eldob például egy cigarettacsikket, vagy papír- zsebkendőt, ugyan-úgy szabálysértést követ el, mint aki nem szedi fel a kutyagumit.Ne sze metelj!Fotó: Gergely Szilárd
„Lábam termetta táncra, Szemem a kacsintásra, Ha táncolok, szikrát szórok, A világra fittyet hányok!”Palya BeaA Folytatódjék! című műsor az éjfél után kezdő-dő zalai lakodalmi szoká-sokat mutatja be a nép-tánc nyelvén; elsősorban zalai táncokkal, szokások-kal, de az est folyamán más tájegységek táncaiba is betekintést nyerhet a közönség. A Zalagyöngye tagjai immár harminc éves barát-ságot ápolnak. A hagyo-mányőrzés átszövi mind-annyiuk életét, ám többen nemcsak ápolják, őrzik, hanem tovább is adják gyermekeiknek a komoly munkával megszerzett tudásukat. A Lenkovics családban apáról fiúra, anyáról leányra szállt a szenvedély. Levente és a felesége, Kunics Anikó a táncegyüt-tes alapítói közé tartoznak. Mint mondják, a tánc iránti szeretetük, a hobbijuk közös, s igazából barátok-kal vannak együtt a sok energiát, szellemi és fizikai igénybevételt egyaránt jelentő próbákon, és az évenkénti 60-70 fellépé-sen, melynek felével jóté-kony célt szolgálnak. A közösséghez tartozás érzé-se, az egymás elfogadása mind-mind segítséget nyújtanak abban, hogy a tánclépések, a zene, az éneklés ötvözetéből látha-tóvá váljon maga a tánc. A 13 éves Lóránt a Zala-gyöngye utánpótlás együttesének, az 5 éve ala-kult Szikrák Táncegyüttes-nek az alapító tagja. Húga, a 10 éves Kinga sem maradt le tőle, ő egy évvel később lépett a csoportba. Hasonlóan más táncos gyerekekhez, ők is bele-nőttek a táncba. A szülők egészen kis koruktól kezd-ve magukkal vitték őket a próbákra, előadásokra. Később pedig a gyerekek, a szüleik mintájára a bará-taikat, az osztálytársaikat szólították meg. Ugyanazt jelenti nekik is a tánc, mint a felnőtteknek.– A fellépések miatt nagyon sok időt töltünk el együtt, másképp nem is lehetne – veszi át a szót Anikó. – Mi ezen a téren jó helyzetben vagyunk, mert Kiskanizsán lakunk. A társaság nagy része a városban él, de elmondhatjuk, a tánc révén a Móricz Zsigmond Műve-lődési Ház valamennyiünk második otthona lett. Vala-hol lélekben ők is kiskani-zsaiak. Úgy megyünk oda, mintha haza mennénk. Lóri elárulta, az ő leg-kedvesebb tánca a Felső-Tisza-vidéki szatmári tán-cok közül való. Különleges zenéje és a verbunk, a fér-fitánc miatt nyerte el a tet-szését. Ameddig tud, tán-colni fog, még felnőtt korában sem akarja abba-hagyni – jelentette ki fel-nőttes határozottsággal. Kinga a bácskai táncokat kedveli a legjobban; a zenéjét, a szövegét és a tánclépéseket egyaránt, és természetesen a szép ruhát, amelyben a tánc elején szólózhat. – Jó érzés együtt táncolni a gyere-kekkel, de ha a szüleinkkel táncolhatunk, az még jobb érzés – vallják mind-ketten. A Zalagyöngye egyik jubileumi műsora, amely-ben bagi táncokat adtak elő, sokáig emlékezetes marad a család számára. Egyik részében Levente Lórival, az együttes veze-tője, Csonti pedig az ő fiá-val, Ákossal lépett fel egy legényessel. Nagyon büsz-kék voltunk rájuk! – jegyez-ték meg a szülők. – A mindenki számára nyitott táncházban a gye-rekek saját szórakozásukra táncolhatnak. Ott sokszor előfordult már, hogy a fiam felkért táncolni, ami nekem nagyon jól esett, míg az apuka Kingával táncolt – fűzte hozzá az anyuka. A Táncegyüttes próbájának végén felidéződött ben-nünk a Szikrák januári műsora, melyet a Hevesi Sándor Művelődési Köz-pont színpadán mutattak be. Az izzadságtól fénylő homlokok, a csillogó tekin-tek, a kihúzott egyenes derék, Tóth István Csonti művészeti vezető, igazga-tó köszöntő szavait juttat-ták eszünkbe: „Magyar kultúránk, hagyományaink ápolása nem magyarkodás! Ami-kor megemlékezünk dicső nagyjainkról vagy egy-egy történelmi eseményről, akkor tiszteletből cselek-szünk. Tiszteletből őseink iránt és példát mutatva a jövő generációjának! Raj-tunk áll, hogy félvállról vesszük-e kötelességünket vagy teljes mellszélesség-gel kiállunk hagyománya-ink mellett!”BAKONYI Erzsébet 8 | KANIZSA újságkultúraFotó: Kanizsa leányra...Apáról fiúra, anyáról Amikor a márci-us 21-ei előadá-sára készülő Zalagyöngye Táncegyüttes próbáján jártunk, még senki sem sejtette, hogy a koronavírus-jár-vány terjedése miatt az elő-adást meghatá-rozatlan ideig elnapolják.
2020. 03. 20. | 9kultúraMegjelent Nagykani-zsa Város Vegyeska-rának második CD-je. Az élet – egészen pontosan a járvány-ügyi veszélyhelyzet – ugyan felülírta a lemezbemutató hang-verseny terveit, ettől függetlenül az együt-tes büszke az Üzenet című hanghordozóra, és ígéri: amint lehető-ség lesz rá, bepótolja az elmaradt előadást.Régi álma volt a vegyeskarnak egy olyan kiadvány, amely az elmúlt évek munkájának legjavát tartalmazza. A tagok sokat gon-dolkodtak azon, milyen innovatív módon lehetne megoszta-ni a zene örömét a kórus-muzsikára fogékony közönséggel. Több lehető-ség is felmerült, végül mégis a jól bevált CD for-mátum mellett döntött az együt-tes.– Akik régóta követik a tevé-kenységünket, biztosan emlékez-nek arra, hogy a vegyeskarnak már van egy lemeze, amely Kollo-nay Zoltán vezetésével készült még 2000-ben, és kizárólag kará-csonyi zeneműveket tartalmaz – emlékeztet Cseke József kar-nagy. – Mondhatjuk tehát: igen-csak időszerű volt, hogy kijöjjön ez a második album, amelyen az együttes megmutatja, mennyit is fejlődött az évek során.A lemezen huszonkét világi és szakrális mű hallható: régebbi és újabb szerzemények, valamint az egyetemes és a magyar kóruskul-túra gyöngyszemei, a capella, tehát hangszeres kíséret nélküli elő-adásban. – A felvételek a homokkomáromi Kisbol-dogasszony Kegytemplomban készültek, tavaly június elején. Azért erre a helyszínre esett a választásunk, mert olyan helyen szerettük volna rögzíteni a hang-anyagot, ahol minimálisak a külső zajok. A dél-zalai zsákfaluban ehhez minden feltétel adott volt, ráadásul a templomnak is kiváló az akusztikája. A rögzítésben és az utómunkálatokban Pusztai Lász-ló segített, maga a felvétel két napig tartott. Lehet, hogy ez első-re nagyon kevésnek tűnik, de úgy gondolom, megfelelő szakmai előkészítés és elegendő gyakorlás után ennyi idő bőven elég.A vegyeskar tagjai elégedettek az elkészült lemezzel, s úgy vélik: tudásuk legjavát adták ahhoz, hogy a CD-n szereplő zeneművek a legszebben szólaljanak meg.– A 16. századi olasz Filippo Azzaiolo két szerzeményével kez-dődik a lemez, majd többek között angol, magyar, orosz és német zeneszerzők szakrális kórusmuzsikái csendülnek fel – mutatja be a CD-t Cseke József. – Nem egyházi ünnepek szerint válogattunk, inkább arra koncent-ráltunk, ami az albumnak is a címe: Üzenet. Hiszünk ugyanis abban, hogy ezeknek a műveknek napjainkban is van mondanivaló-ja. De ha már a kiadvány címénél tartunk, azért is ezt választottuk, mert szeretnénk üzenni a nagyvi-lágnak, hogy Nagykanizsán egy jól működő, nívós énekkar tevé-kenykedik. A második részben világi szer-zemények hallhatók, például Kodály Zoltántól, Farkas Ferenctől és Sugár Rezsőtől. Az irodalmi vonatkozású művek közt megta-láljuk Balassi Bálint Szép könyör-gését, és József Attilától a Kész a leltár című vers feldolgozá-sát, amely a CD tekintetében szim-bolikus is, hiszen valóban leltára a vegyeskar és Cseke József közös, csaknem öt éve tartó munkájá-nak. A karnagy kiemeli a listáról Bárdos Lajostól a Thúry György emlékezetét is, amelynek kettős kanizsai vonatkozása van: egy-részt a néhai vár hős kapitánya miatt, másrészt azért, mert a mű szövegét a 2016-ban elhunyt nagykanizsai énektanár, karveze-tő, Csizmadia Ferenc írta.Az Üzenet című lemezt, amely-nek borítója Ludvig Dániel kép-zőművész nevéhez köthető, ere-detileg március 15. alkalmából mutatta volna be Nagykanizsa Város Vegyeskara, ám az élet felül-írta ezt. Cseke József most úgy ter-vezi: pünkösdkor, amikor az együttes amúgy is a 45 éves fenn-állását ünnepelné, megtartják a lemezbemutatót, és a rendezvé-nyen mindenkit megajándékoz-nak a kereskedelmi forgalomban nem kapható hanghordozóval. Ha tavasszal még sem lehet megszer-vezni a hangversenyt, a progra-mot a későbbiekben pótolják.NEMES DóraFotó: Gergely Szilárda zene öröme mellettÜzenetet közvetítenek
10 | KANIZSA újsághirdetésVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetőiKREreSZ-tanfolyamunkra jelentkezés ÁPRILIS 8., SZerdA 16 ÓRA.Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C”-tehergépkocsi, „B+E”, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra.réSZLET FIZetéSI KED VEZMÉNY!* A részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051. 30 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2019 4. né. VSM: „B” E: 77,27 % F: 66,28% - „C” E:79,84 % F:91,3% -- ÁKO: „B” Gy:158,70%, „C” Gy: 100,00% KK- B: 168.600.- C: 178.000.-)COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ12 PONTA COVID19 ELLENMaradj otthon!Tartsd tisztán a WC-t és a mosdót!Tartsd tisztán a lakásod!Mozogjrendszeresen!Ha beteg vagy, hívd fel a háziorvosodattelefonon!Ne érintsd megaz arcodat!Moss rendszeresen és alaposan kezet!Papírzsebkendobe köhögj, tüsszögj, használat után dobd a kukába!Legyenek saját evoeszközeid, amiket használat után azonnal mosogass el!Étkezz változatosan, egyél sok zöldséget, gyümölcsöt!Tájékozódj hiteles forrásból!Szelloztess rendszeresen!MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!
2020. 03. 20. | 11covid-19Lapzártánkat az utolsó utáni pillanatig kitol-va próbálunk a lehető legfrissebb hírekről – minden esetben hitelt érdemlően – beszámol-ni, így arról is, hogy Balogh László polgármes-ter milyen döntéseket hozott, illetve, miként is épül fel a törvényhozás ebben a különleges időszakban Nagykanizsán. – Nagyon fontos volt a kormányzat azon rendelkezése, hogy rendkívüli jogrendet vezetett be a járvány okozta veszélyhelyzet kezelésére, és ebben a polgármestereknek viszonylag nagy mozgás-teret biztosítottak – fogalmazott Balogh Lász-ló polgármester. – Az említett rendkívüli jogrend kissé leegy-szerűsítve azt jelenti, hogy ebben a különle-ges veszélyhelyzetben a kormányzatnak gyor-san és a lehető legszakszerűbben kell válaszo-kat adnia a folyamatos kihívásokra. Úgy kell intézkedéseket meghoznia, rendeletek formá-jában, hogy nincs idő minden politikai fél meghallgatására, a különböző nézőpontok és eltérő vélemények ütköztetésére, bizottsági és egyéb fórumok összehívására. Ismerjük magunkat, nálunk, a mi szeretett hazánkban és városunkban nagyon sokan próbálnak hasznos tanácsokat adni, megoldásokat java-solni, azonban ebben a kialakult szituációban nincs idő a mérlegelésre. Most elsődleges az adott területek szakembereinek és vezetőinek a meghallgatása, hogy az ő szakvéleményük alapján minél gyorsabban a gyakorlatban is megjelenhessen egy-egy rendelkezés. És szin-te mindig azonnal kell lépni. Így a kormányzat jelenleg tulajdonképpen rendeletek útján kor-mányoz. Mindez az emberek védelmét szol-gálja. Azonban sok olyan eset is előfordul, ami-kor a városoknak van döntési joga, hiszen sok kérdésre helyben találhatjuk meg a legjobb megoldásokat. A kormány a rendeletek eszkö-zével biztosítja a rendet, a város pedig a pol-gármester vezetésével, az ő rendelkezései révén működik. Ezáltal most Kanizsán számos olyan döntést kell meghozni sürgősen, melyeknél a szakemberek kivételével nekem sincs időm az egyeztetésekre. Természetes, hogy minden olyan helyi szakember, aki jelen-leg segíteni tud, most itt van, és támogatja a döntéseket 0-24 órában. Az elmúlt időszakban mindenki számára egyértelművé vált, hogy híradásra – hasonló-an a miniszterelnökhöz – a polgármesterek, vezető kormánypárti politikusok is leginkább a közösségi oldalukat használják. Ezt az új irányt alkalmazza Balogh László is, ő legutóbb Brünner Szilveszterrel, a kanizsai kórház főigazgatójával történt egyeztetésről számolt be egy posztban. A városvezető véleménye szerint jelen helyzetben ez az a platform, ahol a leghitelesebben tud beszámolni a legújabb történésekről. – Egycsatornás kommunikáció zajlik, tehát csak a hiteles, a kormánytól származó informá-ciók érvényesek, helyben pedig kizárólag a polgármester a tájékoztatás fókusza. Én folya-matosan megteszek minden tőlem telhetőt, tájékozódom a szakemberektől, és minden közösségünket érintő információt azonnal megosztok az emberekkel. Minden aktuális, állandóan frissülő információ és rendelkezés megtalálható a hivatalos közösségi oldala-mon, és természetesen a város honlapján, mindjárt a kezdő oldalon. Mindenkit kérek, hogy folyamatosan kövesse az ott megjelenő híreket, ez létfontosságú is lehet. Természete-sen minden területen megszervezzük a meg-felelő ellátást. Így a segítő-gondozó, időseket ellátó területeken mindenhol segítünk, bizto-sítjuk az étkeztetést, az ételkiszállítást, de a következő napokban például 110 rászoruló családnak viszünk higiénés csomagot, fertőt-lenítőt, folyékony szappant, zsebkendőt, hőmérőt, ugyanakkor a tisztító fürdő és moso-da lehetőségét is fenntartjuk. Az itt gyártott maszkokat a „frontvonalban” dolgozó kollé-gáknak juttatjuk el. A városi intézmények idő-leges bezárását, ügyeleti rendjét, a hivatal dol-gozóinak, ahol ez lehetséges volt, az otthoni munkalehetőségét mind-mind megoldottuk már, de minden pillanatban újabb feladatok, válaszokat igénylő kérdések keletkeznek. Ám most, ami a legfontosabb: a nagykanizsai emberek egészsége és biztonsága. Minden rendelkezés és utasítás az ő érdeküket szolgál-ja – tette hozzá a polgármester. Balogh László hangsúlyozta: tudja, hogy ezek az intézkedések megváltoztatják min-dennapjainkat, de türelmet, higgadtságot és körültekintést kér, valamint azt, hogy aki tehe-ti, maradjon otthon.MIKÓ-BARÁTH Györgyváltozások közepetteStabilitást adni a folyamatosA múlt héten rendkívüli jogrend lépett életbe az országban, melynek következtében veszélyhelyzetet rendeltek el. Erre a speciális időszakra a 2011-ben elfogadott katasztrófavédelmi törvény rendelkezései érvényesek. Ez határozza meg egyebek mellett azt is, hogy a polgár- mesterekre ruházza az önkormányzati testületek hatásköreit. Fotó: Kovács Krisztián
A koronavírus-járvány miatt bizonytalan ideig zárva lesz a Zala-karosi Fürdő. Az egészségvédelmi intézkedés hétfőtől érvényes. A megszokottól eltérően csak néhányan álltak sor-ban a hétvégén a Zalakaro-si Fürdő jegypénztáránál. A koronavírussal kapcsolatos intézkedések már az intéz-ményben is éreztették hatásukat. – Az elmúlt héten a hétköznapi forgal-munk visszaesett. Érdekes módon a vendégszámunk nőnapon megugrott, akkor ugyanis nagyon jó volt a vendégforgalom a fürdő-ben. Hétközben viszont visszaesés volt tapasztalha-tó, ami körülbelül 20 száza-lék a tavalyi vendégszám-hoz képest. A jelentős vis�-szaesést pedig ma érezzük igazán, amikor a fele ven-dég van itt, mint ami ilyen-kor szokásos – nyilatkozta lapunknak szombaton a Zalakarosi Fürdő vezér-igazgatója. Cziráki László hozzátette, az intézmény-ben minden szükséges óvintézkedést igyekeztek megtenni. – Hetekkel ezelőtt jelentős mennyisé-gű fertőtlenítőszert rendel-tünk, valamint a fertőtlení-tőpontok számát is meg-növeltük. Néhány napja egy egyeztetés is történt a fürdőkkel, csütörtök éjfél-től pedig életbe lépett a veszélyhelyzet, aminek a fürdőben is maximálisan próbálunk megfelelni. Az intézkedések ellenére a város vezetése hétfőtől a fürdőkomplexum műkö-désének bizonytalan ideig tartó felfüggesztését ren-delte el. – Hosszas mérlege-lés után, a jelenlegi helyze-tet figyelembe véve dön-töttem úgy, hogy felfüg-gesztjük a fürdő működé-sét. Ezt a lépést annak érde-kében tettük meg, hogy csökkentsük a veszélyt – fogalmazott Novák Ferenc. Zalakaros polgár-mestere elmondta, a koro-navírus miatt számos akci-ót, valamint egy külföldi kampányt is le kell állítani, a turizmusban pedig jelen-tős visszaesés várható. – Fel kell készülnünk arra, hogy hogyan tudjuk átvészelni ezt az időszakot. Elképzelé-seink már vannak, ehhez kapcsolódóan a város veze-tésének át kell gondolnia Zalakaros gazdálkodását, továbbá beruházásokat kell majd elhalasztanunk. Most a legfontosabb fel-adat azonban a lakosság mindennapjainak segítése és a megfelelő információ-átadás mindenki számára. Az országban egyébként egyre kevesebb fürdő láto-gatható – a zalakarosin kívül egyebek mellett már Debrecenben, Balmazújvá-rosban és Hajdúszoboszlón sem csobbanhatnak a ven-dégek. A Magyar Fürdőszö-vetség – melynek a Zalaka-rosi Fürdő is a tagja – a köz-fürdők ideiglenes üzem-szünetével kapcsolatban egy szakmai ajánlást is kidolgozott, melyben az elkövetkező időszakra vonatkozóan javaslatokat tesznek egyebek mellett arra, hogy a létesítmények hogyan minimalizálják működési költségeiket vagy tartsák meg munka-vállalóikat. NAGY Éva12 | KANIZSA újságcovid-19A koronavírus-járvány megfékezése miatt számos óvintézkedést rendeltek el. Az országos veszély- helyzetben minden szolgáltató igyekszik megteremteni annak a feltételeit, hogy az ügyfelei bizton-ságban legyenek. A tömeg- közlekedésben is kiemelt figyelmet fordítanak a társaságok a higiéniára, hiszen a zárt utastérben a betegsé-gek is könnyebben terjedhetnek.A Volánbusz helyi, hely-közi és távolsági menet-rendjeit nem érintik a ren-delkezések, ugyanakkor bevezettek néhány olyan új szabályt, amellyel mér-sékelhető a betegség átadásának kockázata.Az elővárosi és regioná-lis forgalomban közlekedő járatokon az első ajtón csak azok szállhatnak fel, akik jegyet akarnak venni, a bérletesek kizárólag a hátsó ajtókat használhat-ják. Ezzel együtt változik a csomagkezelés rendje: a csomagteret egyedül a buszvezető nyithatja és zárhatja, az utazótáskákat, bőröndöket azonban az utasoknak kell betenniük, illetve kivenniük. A busz-pályaudvarokon bezártak a menetrendi információs pontok, de telefonon és interneten továbbra is lehet tájékoztatást kérni. Újdonság még, hogy már-cius 31. után is elfogadják az első féléves matricával érvényesített diákigazol-ványokat.A Volánbusz kommuni-kációs igazgatósága arról tájékoztatta szerkesztősé-günket, hogy az utasok és a buszvezetők védelmé-ben fokozottan taka-rítják az autóbusz-állo-másokat, valamint a járműveket. Vírusölő szerrel mossák le a kapasz-kodókat, továbbá kézfer-tőtlenítőket helyeztek ki a munkahelyi mosdókban, illetve a tisztálkodóhelyi-ségekben. Az autóbuszve-zetők, amennyiben kiállási idejük meghaladja a fél órát, szintén áttörlik a kapaszkodókat. Az utasok-kal közvetlen kapcsolat-ban álló munkatársaknak kézfertőtlenítőt biztosít az autóbusztársaság, amely folyamatos kapcsolatban áll az operatív törzzsel. Az új fejleményekről minden lehetséges csatornán tájé-koztatják az utasokat, akik-nek friss információért érdemes rendszeresen figyelniük a volanbusz.hu/koronavirus oldalt is.NEMES DóraFotó: Horváth ZoltánműködésétA Zalakarosi Fürdő is felfüggesztetteFotó: Kanizsa TVa buszokonBiztonságban
2020. 03. 20. | 13covid-19 Számos korlátozó, veszélyhelyzeti intézkedés határozza meg mindennapjainkat. Az országos és helyi rendelkezések célja a koronavírus terjedésének lassítása, a súlyos esetek megakadályozása, a leginkább veszélyeztetett idős korosztály megóvása. A járvány második szakaszába léptünk, amikor már bárhol jelen lehet a vírus.Az országos tisztifőor-vos, Müller Cecília felhív-ta a figyelmet, hogy már a csoportos megbetegedé-sek fázisához érkezett a járvány Magyarországon is. Ez azt jelenti, hogy az egyedi fertőzések mellett megkezdődött a koronaví-rus közösségi terjedése. Az elkövetkező időszakban tehát már nem lehet pon-tosan megállapítani, hogy ki kitől és hol kapta a fertő-zést – tájékoztatta a közvé-leményt a szakember, majd hozzátette: a járvány terjedésének csökkentése miatt ezután még fonto-sabb a különböző óvintéz-kedések megtartása. Az Operatív Törzs csü-törtök délelőtti adatai alapján 73 fertőzött sze-mélyt regisztráltak hazánkban. Koronavírusos megbetegedést Zala megyében is bejegyeztek, lapzártánkig hivatalosan egy fertőzöttről lehet tud-ni Zalaszentgrót térségé-ből. A járvány terjedésével a veszélyhelyzeti intézke-dések is sokasodtak és fokozódtak. Az egyik meg-határozó változás, hogy az iskolai tanítást felváltotta a digitális oktatás. Nagyka-nizsán ez 13 intézmény-ben 4493 tanulót és csa-ládjukat érinti. Hétfőtől a diákok otthonról, külön-böző eszközökön: számí-tógépen, tableten, vagy okostelefonon keresztül tartják a kapcsolatot taná-raikkal. A tananyagot a korosztályhoz mérten különböző módon kapják a tanulók, a tanulófelület ezért eltérő. Az intézmé-nyekben az Oktatási Hiva-tal ajánlásait követik, vala-mint természetesen támaszkodnak a már eddig is működő KRÉTA rendszerre – tájékoztatta lapunkat a Nagykanizsai Tankerületi Központ. Az intézményekben mód-szertani ajánlásokat adtak a pedagógusoknak, mun-kacsoportokat alakítottak ki a minél gyorsabb és hatékonyabb digitális oktatás elindításáért. A családokat igény esetén okoseszközökkel segítik, valamint indokolt esetben kiscsoportos gyermekfel-ügyeletet is biztosítanak. A tankerület tapasztalatai alapján az átállás zökkenő-mentes volt, bár folyama-tos a fejlődés, az új ötletek, módszerek beépítése a digitális oktatásba. A tanulói képzések mel-lett a különböző szolgálta-tókra, vállalkozásokra köz-ponti vagy helyi, céges döntés értelmében korlá-tozásokat vezettek be. A jelenleg is működő hivata-lok, vállalatok az ügyfele-ket online ügyintézésre kérik, az élelmiszerboltok egy részében pedig a vásárlásokra már mennyi-ségi korlátozásokat vezet-tek be a lakossági ellátás kiegyensúlyozottságát szem előtt tartva. Az országos veszély-helyzeti intézkedések mel-lett Nagykanizsán is szá-mos helyi rendelkezést hoztak, amelyek a lakosság egészségének megóvását, a vírus terjedésének meg-akadályozását segítik. Az egyik ilyen fontos intézke-dés a védőmaszkok gyár-tása. A Kanizsa Rehab Non-profit Kft. első körben 10 ezer darab maszkot készít. Igaz ezek nem rendelkez-nek speciális szűrővel, de kétrétegű orvosi szövetből gyártják a 90 Celsius fokon mosható és fertőtleníthető védőmaszkokat. A vírus nemcsak az emberi szervezetet, hanem egyre inkább a gaz-daságot is megbetegíti. A kormány ezért szerdán különböző gazdasági és munkahelyvédelmi intéz-kedésekről döntött. Ezek között szerepel, hogy az év végéig felfüggesztik min-den magánszemély és vál-lalkozás szerdáig megkö-tött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezett-ségét. A súlyos gondokkal küzdő szektorokban – turizmus, vendéglátás, személyszállítás - pedig június 30-ig egyebek mel-lett elengedik a munkálta-tók közteherfizetési köte-lezettségét. Maximalizál-ták a csütörtöktől felvett új fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját, vala-mint döntöttek a munka-vállalási szabályok rugal-masabbá tételéről. A március 4-e óta Magyarországot is sújtó járvány terjedését legin-kább a felelős lakossági magatartással lehet lassí-tani. A szakemberek ezért továbbra is azt tanácsolják, aki megteheti, maradjon otthon, minél kevesebb emberrel találkozzon, ala-posan és gyakran mosson kezet. A koronavírussal meg-fertőződött betegek szá-ma világszerte közelít a 220 ezerhez, a járvány eddig mintegy 9 ezer éle-tet követelt.VUK AnitaZalában is van fertőzött Akárhol feltűnhet – Illusztráció: PixabayFotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA újságcovid-19A Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendele-tének 2.§-ában foglaltaknak megfelelően kérjük a város 70 év feletti lakosait, hogy lehetőség szerint a lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Otthon tartózkodásuk esetén - amennyiben egyéb módon nem oldható meg - az ellátásukról való gondoskodás a tele-pülési önkormányzat polgármesterének a feladata.Igénybejelentésüket a következő módon oldhatják meg:hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00- 12.00 óráig a következő telefonszámon +36 20/849-2441, +36 20/849-2415, +36 20/849-2454,Nagykanizsa, 2020. március 17. Balogh Lászlópolgármestera város 70 év feletti FelhívásTisztelt Betegeink!A kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel az Önök és kollégáink egészsé-gének védelme, valamint a koronavírus-járvány továbbterjedésének meg-fékezése érdekében az alábbi intézkedéseket hoztuk, melyek betartására kérjük Önöket:Kérjük csak rendkívül sürgős, halaszthatatlan esetben forduljon háziorvo-sához, gyermekorvosához, fogorvosához Orvoshoz fordulás előtt mindenképpen telefonon egyeztessen háziorvo-sával a megjelenés szükségességérőlAcut légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) fennállása esetén kizárólag telefonon konzultáljon orvosávalA rendelő várójában egyszerre maximum két beteg tartózkodjon, felső légúti panaszokkal érkező beteg ne tartózkodjon a váróbanE-rendszeren keresztül mindenki leleteit megkapjuk, ezért nem kell a ren-delőbe jönni. Ha valamilyen szakrendelésen, esetleg kórházban járt kér-jük ezt telefonon jelezzeRendszeresen szedett gyógyszerek e-receptre történő felírása, tanács-adás, táppénzre vétel egyéb adminisztratív teendők telefonon távkonzul-táció keretében történjenA szakorvosi javaslatok érvénybe maradnak a veszélyhelyzet megszűné-sét követő 90 napig, ha a veszélyhelyzet idején járnak le ideiglenesen meghosszabbításra kerülnekA keresőképtelenségre vonatkozó orvosi igazolások kéthetenkénti kiállí-tását felfüggesztették, így tartós betegállomány esetén nem kell emiatt orvosát keresnieA lejáró hivatalos okmányai érvényességi idejének meghosszabbítása a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig lehetséges, így nem kell emiatt orvosát keresnieA fogorvosi ellátások a sürgősségi ellátásokra korlátozódnak, a már elő-jegyzett időpontokról a veszélyhelyzet megszűnését követően egyeztes-sen orvosávalKérjük a fentiek tudomásulvételét és az egészségügyi személyzet és a betegek egészségének védelme érdekében a tájékoztatóban foglaltak betartását. Ez nem csak a saját érdekünk, hiszen egy esetleges fertőzés behurcolása a város egész egészségügyi alapellátási rendszerét is veszé-lyezteti.Nagykanizsa, 2020. március 17. Stimeczné Dr. György BernadetteintézményvezetőlakosságáhozA koronavírus járvány megelőzése, a biztonságos munka-végzés feltételeinek megteremtése, a közösségi érintkezések számának csökkentése érdekében tájékoztatom a lakosságot, hogy a lejáró pénzbeli és természetbeni rendszeres szociális juttatások (pl. gyógyszerhozzájárulás, lakás- fenntartási hozzájárulás, ápolási hozzájárulás) a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.Az önkormányzati bérlakásokra kiírt lakáspályázatok benyújtási határideje is a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig kitolódik.Nagykanizsa, 2020. március 17. Balogh Lászlópolgármester a szociális KözleményellátásokrólTisztelt Betegeink!A kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel az Önök és kollégáink egészségének védelme, valamint a koronavírus-járvány továbbter-jedésének megfékezése érdekében az alábbi intézkedéseket hoz-tuk, melyek betartására kérjük Önöket:Kérjük csak rendkívül sürgős, halaszthatatlan esetben forduljon az ügyeletreAz ügyeleten való megjelenés előtt lehetőség szerint telefonon egyeztessen a megjelenés szükségességérőlAz ügyelet elérhetősége: 92/321-000Acut légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) fennállása esetén kizárólag telefonon konzultáljon az ügyeletes orvossalAmennyiben mégis megjelenik az ügyeleten akut légúti panaszokkal kérjük ne lépjen az épületbe, hanem csengessen és a személyzet a szükséges intézkedést megtesziFelnőttek lehetőleg kísérő nélkül, gyerekek maximum egy kísérővel érkezzenekA váróban egyszerre maximum két beteg tartózkodjon, a többiek az udvaron várakozzanak betartva egymástól a 1,5 -2 m távolságot Kérjük a fentiek tudomásulvételét és az egészségügyi személyzet és a betegek egészségének védelme érdekében a tájékoztatóban foglaltak betartását. Ez nem csak a saját érdekünk, hiszen egy esetleges fertőzés behurcolása a város egész egészségügyi alapellátási rendszerét is veszélyezteti.Nagykanizsa, 2020. március 17. Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető
2020. 03. 20. | 15covid-19 Tisztelt Ügyfeleink!A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt-nél 2020. március 16-tól az országosan meghirdetett rendkívüli helyzet visszavonásáig az ügyintézés az alábbiak szerint történik:Általános ügyintézés:Kérjük Önöket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus és a telefonos ügyinté-zést válasszák:Telefonszámaink: 93/537-650, 537-653e-mail: via.ugyfelszolgalat@nagykanizsa.hu, via@nagykanizsa.huAmennyiben személyesen kíván ügyet intézni, kérjük, előzetesen a fenti elérhetőségek valame-lyikén egyeztessen az érintett ügyintézővel. Kér-jük, hogy ügyfeleink és munkatársaink védelmé-ben egyaránt csak nagyon indokolt esetben élje-nek a személyes ügyintézés lehetőségével. Papíralapú bejelentését postai úton, illetve az irodaház bejárati előterében elhelyezett doboz-ba teheti meg, ebben az esetben számítania kell az ügyintézési határidő meghosszabbodására.Az ügyfélszolgálaton a készpénzes befizetés szü-netel, átutalásos, indokolt esetben kártyás fize-tésre van lehetőség.Az ügyfélszolgálat előterében egyszerre egy ügyfél tartózkodhat.Parkolási ügyintézés:Parkolóbérletvásárlás esetén kérjük a 93/537-653 telefonszámon vagy a via.ugyfelszolgalat@nagykanizsa.hu e-mail címen vegyék fel a kap-csolatot az ügyintézővel. A bérlet árának átutalá-sa után aktiváljuk parkolóbérletét, amiről SMS-en vagy e-mail-ben tájékoztatást adunk.Parkolási pótdíj reklamációt is a fenti elérhetősé-geken tehet. Piacok, vásárok üzemeltetése:A vasárnapi heti vásár és használtcikkpiac, vala-mint vasárnaponként az élelmiszerpiac szünetel. Vasárnaponként a Csarnok Üzletház zárva tart. Az élelmiszerpiac területéről a felhozott árut az élelmiszerpiac szombati zárásakor el kell távolí-tani. Élelmiszerpiaci áru sem az asztalfelületeken, sem az asztalok alatt és azok tárolódobozaiban sem maradhat. Árufeltöltésre a Csarnok Üzletház hétfő hajnali nyitásától van lehetőség.Az élelmiszerek forgalmazása során (zöldségek, gyümölcsök) javasoljuk a vevők általi önkiszolgá-ló válogatás helyett az árusító személyzet általi kiszolgálást. Az országos kirakóvásár tavaszi vásárai további intézkedésig elmaradnak. Temetői ügyintézés:Temetőgondnokságunkon a rendkívüli helyzet időszakában személyesen csak temetésekkel kapcsolatos ügyek intézhetők. A síremlék építési, felújítási ügyek a megfelelő nyomtatványok kitöltésével, elektronikusan a via.temeto@nagykanizsa.hu e-mail címre benyújtva intézhetőek. A nyomtatványok a viakanizsa.hu/tevekenysegi-korok/temeto oldalról letölthetőek.Mindenki SpsPortPÁlyája:A létesítmény sportpályái egyéni vagy páros sza-badidős sporttevékenység céljából igénybe vehetők (futás, tenisz, kosárlabda, erőnléti edzé-sek stb.). A sportpályák önszerveződő amatőr csoportok általi igénybe vételét nem javasoljuk. A labdarúgó pályákon bajnoki, szervezett sport-események lebonyolítására a rendkívüli helyzet-hez kapcsolódóan kiadott „zártkapus” rendezés előírásai az irányadók. Ez utóbbi sporteseménye-ket kérjük időben jelezni, mert a sportkomple-xum e célból való zárását időben meg kell hirdet-nünk.vÁrosi játszóterek használata:A város területén lévő 44 db közterületi játszótér esetében kérjük a szülőket és a gyermekek fel-ügyeletével megbízott személyeket, hogy továb-bi intézkedésig mellőzzék a játszóterek és az ott elhelyezett játszóeszközök használatát. Játszóte-reink kis hányada – mindössze 4 helyszín – kerí-téssel ellátott. Ezen helyszíneken intézkedünk a zárva tartásról. KanizsaBike:A közösségi kerékpárrendszer járműveinek hasz-nálata során kérjük a használókat az egyéni védőeszközök alkalmazására. Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyeletPiaci árak Kanizs ántojás 30-40 Ft/dbsavanyú káposzta 450-550 Ft/kgsertés lapocka 1460-1500 Ft/kgalma 350-390 Ft/kgkarfiol 790-950 Ft/kgakácméz 2500 Ft/kgmedvehagyma 100-150 Ft/csomó30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások03.24. 11:00-15:00 Bazár-udvar (Nagykanizsa, Zrínyi út 35.) 03.26. 10:00-13:00 Bazár-udvar (Nagykanizsa, Zrínyi út 35.)Adj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Március 21. BenedekJelentése: áldott.Március 22. BeátaJelentése: boldog.Március 23. EmőkeJelentése: anyatejjel táplált újszü-lött, bébi.Március 24. GáborJelentése: Isten embere, Isten baj-noka.Március 25. IrénJelentése: béke.Március 26. EmánuelJelentése: velünk az Isten.Március 27. HajnalkaA Hajna kicsinyítőképzős formája, ami Vörösmarty Mihály névalko-tása, jelentése: hajnal.Képviselői fogadóórákA jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet, a koronaví-rus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések nyomán a nagykanizsai pol-gárok egészségét és védel-mét szem előtt tartva a képvi-selőtestület tagjainak márci-usra és áprilisra meghirdetett fogadóórái elmaradnak. A képviselők a város honlapján közzétett elérhetőségeiken továbbra is várják észrevéte-leiket, javaslataikat:https://www.nagykanizsa.hu/onkormanyzat/kepviselotestuletA változásért szíves elnézésüket kérjük.Bodó László, a 2. számú egyéni választókerület (Attila utca, Dózsa utca, Berzsenyi utca közötti városrész, Platán-sor páratlan oldal, Petőfi, Honvéd, Virág Benedek és Mészáros Lázár utcák) önkor-mányzati képviselője április 7-én (kedd) 16.30 órára meg-hirdetett személyes fogadó-órája a járványra és mindenki egészségére való tekintettel elmarad. Bodó László online, élő fogadóórát tart a https://www.facebook.com/laszlo.bodo.5011 oldalon április 7-én (kedd) 16.30 órától. Kéri a kanizsaiakat, hogy aki ter-vezte, hogy elmegy a fogadó-órára, azok csatlakozzanak be online, tegyék fel kérdéseiket és választ kapnak ugyanúgy, mintha személyes találkozás lenne. Elérhetőségek: +36-20-42-40-333, bodo.laszlo46@upcmail.huTájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus miatt az országban kihirdetett veszélyhelyzettel és rendkívüli intézkedésekkel párhuzamosan a 2020. március 21-re és március 28-ra tervezett lakossági veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtő akciónkat elhalasztjuk. Hulladékudvarainkban a hulladék elhelyezése továbbra is biztosított. (Vár utcai hulladék-udvarunkban április hónapban a képmegjelenítős hulladék leadása díjmentes.) Viridis-Pannonia Kft.2020. március 21.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13520:00-08:002020. március 22.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60719:00-06:002020. március 23.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002020. március 24.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002020. március 25.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002020. március 26.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:002020. március 27.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-07:00Tisztelt Vásárlóink!2020. március 16-tól kezdődően a rendkívüli helyzetről szóló országos rendeletek visszavonásáig a Csarnok Üzletház Társasház és annak környezetében vasárnaponként rendezett heti vásárok és használtcikk vásárok, valamint a minden hónap első keddjén rendezett országos kirakodóvásár tartását felfüggesztjük, illetve vasárnaponként a Csarnok Üzletház is zárva tart!A Csarnok Üzletház Társasház nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:hétfőtől-szombatig: 6:00-15:00-ig nyitvavasárnap (heti vásár és Csarnok Üzletház) zárva
2020. 03. 20. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókMárcius 20. 1828-ban ezen a napon született Henrik Ibsen norvég drámaíró, színházi rendező, költő. Gyakran utalnak rá a „modern dráma” atyja-ként. Ismert műve a Nóra és A vadkacsa1852. március 20-án jelent meg a Tamás bátya kunyhója című regény. Három hét alatt 20 ezer darab kelt el Beecher Stowe művébőlMárcius 21.1685. március 21-én született Johann Sebasti-an Bach, a zeneművészet kiemelkedő egyéni-sége, a protestáns egyházi zene jeles képvise-lője. Korának legműveltebb muzsikusa volt, művészete jelenti a barokk zene betetőzésétMárcius 22.1832-ben ezen a napon hunyt el Johann Wolfgang von Goethe. A német irodalom egyik klasszikusa, a világirodalom egyik legnagyobb költője volt. A líra, a dráma és az epika műfajában egyaránt remekművek sorát alkotta A víz világnapját minden évben március 22-én tartják. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészle-tek veszélyeztetettségéreMárcius 23.1857. március 23-án szerelték be az első Otis-féle utasfelvonót. Különleges fékrendszeré-vel biztonságosabbá vált a liftek működéseMárcius 24.1905-ben ezen a napon hunyt el Jules Gabriel Verne, a tudományos-fantasztikus irodalom korszakalkotó alakjaMárcius 25.1843. március 25-én átadták a Temze-alag-utat. A 11 méter széles, 7 méter magas, 406 méter hosszú alagút 18 év alatt készült el. Ez volt az első olyan alagút, amely a meder alatt kötötte össze egy folyó két partjátMárcius 26.1926-ban ezen a napon született Kallós Zol-tán, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas erdélyi magyar nép-rajzkutató, népzenegyűjtő. Mintegy 15 ezer dallamot jegyzett le, nagy szerepet játszott az erdélyi és a magyarországi táncházmozgalom létrejöttében és elterjedésébenAz előző hetiHETI rEJTVény MEGfEJTéSE: Ha új emberekkel akarsz találkozni, indulj el dolgozni öt perccel korábban.
18 | KANIZSA újságönkNKormányZAtSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Ady E. u. 18. 1/10.A lakás alapterülete: 34 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.754,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú2. Nagykanizsa, Attila u. 8/C. 2/9.A lakás alapterülete: 53 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 25.334,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú3. Nagykanizsa, Csengery u. 12. 1/7.A lakás alapterülete: 73 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 45.698,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. D/5.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. E/1.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. E/3.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. A/1.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. C/6.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. E/4.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. C/2.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú11. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18. D/3.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 18.172,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú12. Nagykanizsa, Erdész u. 27. 3/3.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 22.078,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú13. Nagykanizsa, Kisfaludy u. 17/C. fsz. 4.A lakás alapterülete: 53 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 29.203,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú14. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9.A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 33.356,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú15. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 7/5.A lakás alapterülete: 51 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 23.307,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú16. Nagykanizsa, Platán sor 5/A. 1/4/2.A lakás alapterülete: 47 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 22.466,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú17. Nagykanizsa, Rozgonyi u. 2. 3/14.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 22.078,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú18. Nagykanizsa, Városkapu krt. 8/C. 1/1.A lakás alapterülete: 34 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.210,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú19. Nagykanizsa, Városkapu krt. 11/D. 4/2.A lakás alapterülete: 34 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 17.850,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú20. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 9/54.A lakás alapterülete: 41 m² szobaszám: 1 + 1 fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.311,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamú21. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/A. 10/61.A lakás alapterülete: 67 m² szobaszám: 3 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 31.557,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfél-fogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatvá-nyok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Az önkormányzati bérlakásokra kiírt lakáspályázatok benyújtási határideje a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig kitolódik.Nagykanizsa, 2020. március Balogh László polgármeserP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagyKANizsa Megyei Jogú Város polgármestereNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 19/2019. (IX.02.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
2020. 03. 20. | 19belvárosi séta 1872-ben még utcát terveztek átvezetni az itteni telken. Az elképzelés nem valósult meg, így Rosenfeld Adolf kereskedő 1875-ben eklektikus stílusban átépíttette házának utcai részét. A ma is álló új épületrész homlokzatá-nak vonalvezetése az egykor mellette állott városháza vonalait követi. Földszintjén műkö-dött majd 100 éven keresztül az 1832-ben ala-pított Rosenfeld-féle fűszer-, csemege-, üveg-, porcelán- és díszműáruüzlet. Előző tulajdonosa, Mayer Gottlieb családja az 1760-as években települt Kanizsára, a napó-leoni háborúk révén emelkedett ki a nagyke-reskedők sorából, és ekkoriban lett a vállalko-zása – Lackenbacher Moses cége mellett – a legjelentősebb. A Mayer-ház déli fele még lát-ható az udvarban – magyarázta Tarnóczky Attila. A hátsó udvar, azaz a Mester udvar mel-léképületei az I. világháborút közvetlenül megelőző évekből származnak. A 70-es évek elején még nagy volt itt a sür-gés-forgás. A szűk udvarban kialakított üzle-tekben, műhelyekben 16 iparosember is meg-fért egymás mellett. Utolsóként Záhony Lajos optikus és Heffner László Lajos köszörűs költö-zött ki az udvarból 2009-ben. Tíz éve megállt az idő a Mester udvarban, hogy helyet adjon valami formálódó újnak. A házhoz fűződik egy kanizsai boszorkány-per is, ami azt érzékelteti, hogy a város veze-tői kötelességüknek érezték a vizsgálódást a környék boszorkányainak dolgában. Szigorú ítéletet is hoztak az 1714-ben eléjük került, „jött-ment, gyanús személy”, Molnár Mariska ügyében – meséli a helytörténész. További részletek Tarnóczky Attila Hol mi? Kanizsai házak és lakói című adatbázisában olvashatók a www.halis.nagykar.hu/irasok weboldalon. BAKONYI ErzsébetmeséiA Mester udvarFényképes, udvar-látogató sétánkat Tarnóczky Attila helytörténész kalauzolásával folytatjuk. A Fő út 2. számú épületből a 4. számú házba csengettünk be szomszédolni. Fotók: Jancsi László
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 21-27.Március 21., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látoga-tó, 01:00 Kvantum (tudományos magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Kvantum (tudományos magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újrané-ző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Lapozó, 18:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:30 Örkény István: Tóték – a Mozaik Társulat előadása, 20:15 Négy évszak a Hortobágyon (ismeretterjesztő sorozat), 21:15 Lapozó.Március 22., vasárnap00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 00:30 Örkény István: Tóték – a Mozaik Társulat előadása, 02:15 Négy évszak a Hortobágyon (isme-retterjesztő sorozat), 03:15 Lapozó, 06:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:00 Örkény István: Tóték – a Mozaik Társulat előadása, 08:45 Négy évszak a Hortobágyon (ismeretterjesz-tő sorozat), 09:45 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális maga-zin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 16:15 Lapozó, 18:00 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 19:00 Sztárportré: Kecskés Karina, 19:30 Mentawai – Dzsungelben szülöttek (dokumentumfilm), 20:20 Azori – Sao Miguel, Pico, Faial (dokumentumfilm), 20:50 Lapozó. Március 23., hétfő00:00 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 01:00 Sztárportré: Kecskés Karina, 01:30 Mentawai – Dzsungelben szülöttek (dokumentumfilm), 02:20 Azori – Sao Miguel, Pico, Faial (dokumen-tumfilm), 02:50 Lapozó, 06:30 Szentmise az Alsó-városi templomban, 07:30 Sztárportré: Kecskés Karina, 08:00 Mentawai – Dzsungelben szülöttek (dokumentumfilm), 08:50 Azori – Sao Miguel, Pico, Faial (dokumentumfilm), 09:20 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Kecskés Karina, 12:30 Mentawai – Dzsungelben szülöttek (dokumentumfilm), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kukkantó (gyerekműsor), 20:00 A szenátor fodrá-sza (dokumentumfilm), 20:50 Az újjáéledő Fertő (dokumentumfilm), 21:15 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 21:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.Március 24., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:00 Kukkantó (gyerekműsor), 01:30 Híradó, 01:45 A szenátor fodrásza (dokumentum-film), 02:35 Az újjáéledő Fertő (dokumentumfilm), 03:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:30 Kukkantó (gyerekműsor), 08:00 Híradó, 08:15 A szenátor fodrásza (dokumentum-film), 09:05 Az újjáéledő Fertő (dokumentumfilm), 09:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 10:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:30 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 A szenátor fodrásza (dokumentumfilm), 13:50 Az újjáéledő Fertő (dokumentumfilm), 14:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kultu-rális magazin), 20:05 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm), 20:55 Sztárportré: Völgyesi Gabriella, 21:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:00 Lapozó.Március 25., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc (kulturális magazin), 01:35 Híradó, 01:50 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm), 02:40 Sztárportré: Völgyesi Gabriella, 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:35 K’arc (kulturális magazin), 08:05 Hír-adó, 08:20 Rotschild Klári legendái (dokumentum-film), 09:10 Sztárportré: Völgyesi Gabriella, 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc (kul-turális magazin), 13:00 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm), 13:50 Sztárportré: Völgyesi Gabriella, 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Könyv születik Lendván (dokumentumfilm), 21:30 K’arc (kulturális magazin), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:30 Lapozó. Március 26., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látoga-tó, 01:00 Élet-módi, 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Könyv születik Lendván (dokumentumfilm), 03:00 K’arc (kulturális magazin), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Élet-módi, 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Könyv születik Lendván (dokumentumfilm), 09:30 K’arc (kulturális magazin), 10:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:30 Lapozó, 12:00 Látogató, 12:30 Élet-módi, 13:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:30 Könyv születik Lendván (dokumentumfilm), 14:15 K’arc (kulturális magazin), 14:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 20:05 Vonal felett (dokumen-tumfilm), 21:30 Élet-módi, 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:35 Lapozó.Március 27., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:35 Székely konyha, 01:05 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:35 Híradó, 01:50 Vonal felett (dokumentumfilm), 03:15 Élet-módi, 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:05 Hír-adó, 08:20 Vonal felett (dokumentumfilm), 09:45 Élet-módi, 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 13:00 Vonal felett (dokumentumfilm), 14:25 Élet-módi, 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 20:00 Madarat tolláról (ismeretterjesztő soro-zat), 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 03. 20. | 21sport A női kosárlabda második vonal-beli mezőnyében harmadik Kani-zsai Vadmacskák az MKOSZ előze-tes előírásainak megfelelően múlt szombaton üres nézőtér előtt ját-szott volna idegenben a Kiss Lenke Kosárlabda Akadémiánál és a zárt kapus rendezés a továbbiakban a Cserháti-csarnokot is érintette vol-na. A kormány kulturális és sport-rendezvényeket is érintő felelős döntésével egyben az is biztossá vált, hogy a kosárlabda bajnoksá-gokat minden szinten berekesztet-ték, így a KVSE-nek sem volt már „akadémiai” jelenése.Az OB I B-s férfi vízilabda-bajnok-ság egyik csoportjának listavezető-je, a Kanizsa Vízilabda gárdája is a női kosarasokhoz hasonló helyzet-ben és környezetben mérkőzhetett volna, tehát zárt kapus meccsen bizonyíthatott volna Cegléden, mi több, a hivatalos iratok alapján a résztvevő sportolók és közreműkö-dők testhőmérsékletét is ellenőriz-ték volna a medencébe szállás előtt. Péntek este aztán szigorúbb döntés született: 2020. március 13-án éjfél-től a Magyar Vízilabda Szövetség versenyrendszerébe tartozó összes sportrendezvényt visszavonásig elhalasztották, ezzel - miként a baj-nokság további szakasza - a Cegléd – Kanizsa találkozó is halasztásra került.Szerkesztőségünket egyébként elsőként, még előző hét szerdáján az NB II-es Nagykanizsai Futsal Club vezetősége kereste meg azzal a kéréssel, hogy tudassuk olvasóink-kal: azok a szurkolók, akik bármi-lyen légúti fertőzéssel, vagy lázzal küszködnek, se idegenben, se hazai környezetben ne látogassanak ki mérkőzéseikre. Nem sokkal később látott napvilágot a Magyar Labda-rúgó-szövetség rendelete, amely az összes égisze alá tartozó sport-rendezvény zárt kapus megrende-zését foglalta magába – múlt csü-törtöktől egészen a rendelkezés visszavonásáig. Ahogy telt az idő, úgy kellett, hogy változzon az elgondolásuk is az NB II-es bajnok-ság előkelő helyén álló NFC-nél: a fővárosi, ELTE-BEAC elleni hétfői találkozójuk apropóján már inkább amellett voltak, jobb lenne, ha az összecsapás elmaradna. Az MLSZ hétfőn végül lépett is: minden, az égisze alá tartozó bajnokságot fogalmazzunk stílszerűen: lefújt.- Az a helyzet, hogy már múlt héten leálltunk az edzésekkel, úgy gondoltuk, nem kockáztatunk, mivel az egészség mindennél fon-tosabb – fogalmazott lényegre törően Bagó Gábor, a kanizsai fut-salosok edzője.Ne feledjük, a Nagykanizsai FC helyzete azért sem lett volna egy-szerű – hazai pályán -, ha nincs tel-jes körű (talán ideiglenes) zárás, mert március 23-án nem tudták vol-na fogadni a Haladást, ugyanis bezártak az iskolákat, márpedig a Zsigmondy-csarnok is oktatási intézmény...POLGÁR LászlóA Délzalai Vízmű SE úszói is rajtolhat-tak a szombathelyi Colonia Kupa úszó-verseny első fordulója alkalmával a vasi megyeszékhelyen. A DZVSE 22 verseny-zővel képviseltette magát és az ifjabbak-tól az idősebb korcsoportokig számos jó eredményt értek el.- A nagyon kemény edzések után jó időket úsztak fiataljaink – mondta el Pol-gár Sándor, a Vízmű SE edzője. Innentől egy időre az úszás berkein belül is átalakul az élet, de mindenki abban bízik, idővel a növendékek újabb versenyeken képviselhetik klubjukat, sőt, a későbbi felnőtt magyar országos baj-nokságra az USA-ból még korábbi olim-pikonjuk, Molnár Flóra is visszatérhet – a DZVSE színeiben.Colonia-sorozat, 1. forduló, Szombat-hely, DZVSE-eredmények. 50 m hát: 3. Kantó Loretta (2001) 32,06. 100 m hát: 3. Kantó 1:09,33. 100 m pillangó: 3. Buko-vics Rebeka (2006) 1:07,12. 50 m mell: 3. Bukovics 37,84. 100 m mell: 3. Bukovics 1:22,63. 200 m vegyes: 2. Bukovics 2:30,97. 100 m hát: 3. Korcsmáros Luca (2008) 1:22,35. 100 m pillangó: 3. Böröcz Martin (2001) 1:03,44. 50 m mell: 2. Böröcz 34,13. 50 m hát: 1. Kantó Marcell (2005) 30,81. 50 m mell: 3. Kantó 35,69. 50 m mell: 2. Szabó Flórián (2010) 48,87. 50 m pillangó: 3. Szabó F. 48,26. 100 m mell: 2. Szabó F. 1:48,28. 50 m hát: 2. Torhosi Noel (2011) 56,70. 50 m hát: 3. Torhosi Leon 57,40. 50 m mell: 3. Torhosi L. 1:03,63. 50 m mell: 2. Horváth Benett (2011) 1:02,99.POLGÁR LászlóHogy korábbi olimpikonjuk is érkezhessen…története...Egy nehéz sportos hétMint arról honlapunkon múlt csütörtökön beszámoltunk, majd mindegyik országos sportági szövetség szigorú intézkedéseket vezetett be a koronavírus-járvány világméretűvé válása következménye-ként. Nos, nem sokkal később, március 13-án a kormány veszélyhelyzetet hirdetett, így már akkor, vagyis múlt pénteken este gyökeres, szó szerint 180 fokos fordulatot vettek az elrendeltek.Az NFC-ből Szalai Dániel (piros szere-lésben) egy ideig biztosan nem rohamoz-hatja az ellen-felek kapuját (Fotó: Gergely Szilárd) A DZVSE úszói is bizonyítottak a szombathelyi sorozat első fordulójában
22 | KANIZSA újságsportDöntetlennel folytatta szereplését a labdarúgó NB III idei szezonjában az FC Nagykanizsa együttese, hiszen a 19. forduló keretében hazai környezet-ben 0-0-t játszott a Bicskei TC-vel.FC Nagykanizsa (7.) – Bicskei TC (10.) 0-0NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés. Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Vezette: Móri (Keszthelyi, Halmai).FCN: Borsi – Bagó B., Gerencsér A., Major M., Horváth B. - Kretz (Her-zsenyák, 80.), Kovács Gy., Béli M. (Hampuk, 62.) - Szegleti, Vittman, Ekker (Vlasics, 67.). Vezetőedző: Koller Zoltán.Túlzás lenne azt állítani, hogy meccsidőben az FC Nagykanizsa – Bicskei TC összecsapás foglalkoztatta volna leginkább az embe-reket – talán még a klubok háza táján is elgondolkod-tak az élet sok más és egyéb dolgáról. Bizony szomorú volt látni, hogy az immár globálisnak nyilvánított koronavírus-járvány hatása a labdarúgás minden szint-jére begyűrűzött nálunk is, így az Olajbányász-stadion is üresen ásítozó lelátókkal fogadta a pályára lépő csa-patokat. A találkozókon a „zárt kapuk” elrendelése az ország dél-nyugati szegle-tét sem „kímélte”. Az együt-tesek persze igyekeztek a meccsre koncentrálni, némi színt a körítésbe csak a kanizsai és bicskei drukke-rek „barátság-szurkolása” hozott – természetesen a kerítéseken túlról... Az FCN-nel szemben egy jó ellenfél állt fel, ez már a kezdeti pillanatok után leszűrhető volt és mindez „kitartott” az összecsapás végéig. A második félidő közepétől a hazai szakveze-tés a támadószekció több helyén is frissíteni próbált, ami arra engedett követ-keztetni, hogy a Kanizsa első idei tavaszi hazai baj-nokiját mindenképpen megpróbálta behúzni, a vége azonban 0-0 lett. Hogy mit hoz a folytatás, mármint „összcsoport” szinten, az még nagy kér-dés, egyelőre ami biztos, hogy az FC Nagykanizsa a legutóbbi meccsén egy pontot szerzett és a tabella hetedik helyén áll és az MLSZ hétfőn bejelentette: minden bajnokságot bere-keszt...- Tudtuk, hogy ellenfe-lünk jó együttes és ezt a meccsen is érezhettük – mondta el a meccset köve-tően Koller Zoltán, az FCN vezetőedzője. - Kicsi hiány-érzetem amiatt van talán, mert tompábbak voltunk, mint amit az utolsó edzé-sen mutattunk, több lab-dát veszítettünk, mint ami-re számítottam. Kombina-tív játékban, ha kicsit pon-tosabbak vagyunk, akkor lehet, hogy több lehetősé-günk lett volna. A küzdel-mes meccsen nyújtott tel-jesítményükért minden-esetre gratulálok a srácok-nak és annak mindenkép-pen örülök, hogy ezúttal már - a felkészülési találko-zóinkat is ideszámolva - nem kaptunk gólt.Az elkövetkezendő idő-szak alighanem azt is maga után vonja, hogy jó ideig a tréningek is mellőzésre kerülhetnek, illetve kerül-nek is a csapat háza táján.POLGÁR LászlóA megyei első osztályú labdarúgó bajnokság múlt hétvégén (még) megrendezett 19. fordulójának keretében a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE szomszédvári rangadón fogadta a Szepetnek SE legénységét.A csapatok zárt kapus meccset vívtak, ami azt jelentette, hogy mindössze egy hivatalos listára néhány felírtat fogad-hattak – a rendező fél és a csapatok – a kerítésen belül, de nyilvánvaló, hogy a megszokott, mondhatni normális körül-mények között azért lettek volna a szom-bati találkozón. Mindezektől függetlenül a járványügyi helyzet miatt elrendelt, nézők nélküli találkozón a felek alkal-mazkodtak a kialakult helyzethez és szo-ros meccset vívtak. Abay Nemes Ádám révén rögtön a meccs elején vezetést szerzett a Sáska – mely az előző körben Zalaszentgróton kapott ki 6-1-re -, majd az első félidő hajrájában Kollár Péter egyenlített, hogy aztán a meccs 56. per-cében a duplázó szepetneki játékos talá-lata a vezetést is jelentse számukra, s ezzel az eredménnyel Domján László legénysége végül meg is nyerte a találko-zót. A Sáska a 14., míg a Szepetnek a 7. helyet foglalja el a bajnokságban és hogy ez változik-e, jelen pillanatban még nem tudhatjuk. No, nem mintha - pozitív irányba persze - nem bíznánk az együtte-sekben, egyszerűen a bajnokság folyta-tása a kialakult helyzetben igencsak kép-lékeny...Megyei I. osztályú labdarúgó bajnok-ság, 19. forduló:Kiskanizsa (14.) – Szepetnek (7.) 1-2 (1-1)Kiskanizsa, zárt kapuk mögött. Vezet-te: Farsang (Filinger, Szabados).G.: Abay Nemes (2.), illetve Kollár P. (40., 56.) PolgárOLGÁR LászlóZárt kapu ide, vagy oda, idővel már a napsugarak is próbáltak utat törni maguknak a kerítés túloldalán a Sáska - Szepetnek megyei labdarúgó mérkőzésen... (Fotó: Polgár László)Az FC Nagykanizsa - Bicskei TC NB III-as labdarúgó-mérkőzés még zárt kapus rendezésű lehetett...Zártan is esett három...zárták le...Nem csak a kapukat Meccs - távolból, avagy az FC Nagykanizsa - Bicske kezdőrúgását jó néhányan azért a zárt kapuk ellenére is láthatták... (Fotók: Polgár László)
Kanizsát is érintette...A koronavírus-világjár-vány alapjaiban forgatta fel a világ sportját és ebbe bizony ezúttal Nagykani-zsa is érintett, hiszen a 103. Giro d’Italia olasz kerékpá-ros körverseny magyaror-szági Nagy Rajtja, a Grande Partenza az első három magyar szakaszt idén éppen a dél-zalai városban zárta volna.Múlt hét közepén már arról cikkeztek, hogy Mau-ro Vegni, a Giro verseny-igazgatója a verseny halasztását vetítette előre azt követően, hogy több sporteseményt is elhalasz-tottak, vagy töröltek az Olaszországban kialakult egészségügyi helyzet miatt. Úgy fogalmazott, hogy a május 9-ei rajtot megpróbálják tartani, de a dátum alternatívájának mindenképpen lennie kell, illetve emellett a magyar hatósággal és partnerrel is egyeztetniük szükséges. Nos, péntekre már az is kiderült, hogy nem csupán a rajt időpontját, de magát a versenyt is elhalasztották, így természetesen a három magyarországi szakaszra sem kerülhet sor májusban.Előbb Révész Máriusz, a kerékpározás és aktív kikapcsolódás fejlesztésé-ért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos jelentette be az olasz kör-verseny első magyar szaka-szának – így a nagykanizsai befutónak is – a törlését, nem sokkal később pedig az olasz Giro-oldalon közöl-ték a május 9-31. közé ter-vezett teljes olasz körver-seny elhalasztását. Annak lehetőségét ugyanakkor fenntartották, hogy későb-bi időpontban Magyaror-szágról induljon a Giro, a későbbieket illetően tehát egy kanizsai szerepvállalást még nem kell elvetni...Kötélugrók remekléseA Szan-Dia FSC sportolói közül a kötélugrók Szolno-kon ugrálhattak ütemre a minél jobb helyekért. A kanizsai kötélugrók előbb az új, nyolc verseny-számból álló csapatbaj-nokságon küzdöttek. Az egyéni világbajnoki kvali-fikáció második köre zaj-lott, melyen Csermák Tamás remekül verse-nyezve első helyet szer-zett. A csapatversenyen a nagykanizsaiak fiatal ser-dülői a negyedik helyen végeztek, viszont az egy-köteles párosban a Buru-sán Dóra – Szilovics Fan-ni duó a dobogó tetejére állhatott és a felnőttek is bezsebeltek összetettben egy harmadik helyezést.A páros gyorsaságiban Szabó Péter – Csermák Tamás a dobogó tetejére állhatott, míg a kétköteles versenyszámok közül a DD 3 gyorsaságiban második, míg a DD 3 szabadon választott gyakorlatban harmadik pozíciót gyűjtöt-tek be. A serdülők együt-tesét Burusán Dóra, Szilo-vics Fanni, Csermák Anna, Doszpot Marcell, vala-mint Temesi Bence, a fel-nőttekét Marton Júlia, Erdélyi Lujza, Sipos Dor-ka, Csermák Tamás, illetve Szabó Péter alkotta.Ha úgy kezdenek, ahogy befejezték, akkor...A női labdarúgó NB II Nyugati csoportjának 13. fordulója nem hozott sze-rencsét a Ziccer NLSE együttesének, hiszen a dobogó harmadik helyén álló Airnegry FC érkezett Nagykanizsára és nyerte is bajnokijukat.Ziccer NLSE (12.) - Air-negry FC (3.) 0-3 (0-3)NB II Nyugati csoport női labdarúgó-mérkőzés, 13. forduló, zárt kapuk mögött. Vezette: Németh N. (Tóth K., Vida). G.: Pis-tyán (11.), Mogyorósi (39.), Kovács D. (44.)Ziccer: Balassa Sz. - Buncsák, Bársony, Mol-nár L., Boros, Farkas Cs., Tarsoly, Szalai L., Szabó Zs., Molnár R., Sóstai. Edző: Benedek József.Alighanem az extrém körülményeket már feles-leges is említeni egy múlt heti labdarúgó-mérkőzés kapcsán, s ha nézőcsúcso-kat ugyan nem is döntö-gettek a Ziccer női labda-rúgó együttesének bajno-ki mérkőzései, azért a bezárt kapuk mégiscsak egyedi lelki töltetet kölcsö-nöztek a találkozónak. Annak a találkozónak, melyen a kanizsaiak végül remekül helyt is álltak. Ugyan a dobogós vendé-gek már az első negyed-órában vezetést szereztek, a vendéglátók első félidő végén bekövetkezett rövidzárlata tette csak nagyobb gólkülönbségű-vé a meccset. Ennek azért lett utóbb jelentősége, hiszen a továbbiakban nem esett több találat, így a dél-zalaiak egyelőre emelt fővel búcsúztak a további küzdelmektől...- A papírforma nem mel-lettünk szólt, ezt tudtuk nagyon jól, éppen ezért a csapatomat fejben a véde-kezés fontosságára próbál-tam ráhangolni – fogalma-zott a mérkőzés után Bene-dek József, a Ziccer edzője. - Sajnos nem voltunk kellő-en határozottak, ugyanak-kor a szünetben igyekez-tünk változtatni a dolgo-kon és szorosabb meccs is kerekedett, bár a vendé-gek továbbra is irányítot-tak. A védelmünk akkor már jobban zárt, igaz a középpályáról kevesebb támogatást kaptak. Összességében a második félidő játéka hasonlított arra, ahogyan kezdeni is szerettünk volna...Premieres sikerA Premier Táncklub növendékei nemrég a VII. Press Dance International Dance Competition zala-egerszegi versenyén vettek részt. Három korcsoport-ban mérettették meg magukat a kanizsai lányok, akik végül egy első és két második helyezéssel tértek haza a megyeszékhelyről. Eredmények. Gyerek csa-pat, open kategória (Can-dyman című koreográfia) 2. hely, csapattagok: Csizma-zia Emese, Nagy Anna, Navinszky Mira, Mihácsi Norina, Mezei Margaréta, Nyakas Lara, Mismás Pet-ra, Marosi Flóra, Kozári Nelli Verona, Völgyi Vera, Kardos Laura; Junior csa-pat, film és musical kategó-ria (Grease formáció) 2. hely, csapattagok: Kósi Anna, Tóth Fanni, Belová-ri Zsófia, Musztács Mínea, Mezei Réka, Czeglédi Luca, Takács Kata, Traub Katinka, Hegedüs Dóra, Poszavecz Rebeka, Takács Emese, Molnár Nikolett, Gelencsér Noé-mi, Kaposi Lilian, Erdélyi Anna, Lévai Laura, Szök-rény Nóra. Felnőtt csapat, film és musical kategória (Aladdin című koreográfia) 1. hely, csapattagok: Kómár Kitti, Kómár Liliá-na, Horváth Szófia, Mezei Réka, Léder Luca, Nyirádi Luca, Völgyi Virág, Traub Katinka, Poszavecz Rebeka, Horvath Luca Sára, Pus-kár Lili, Donáczi Emese. Felkészítők: Sipos Eszter, Mioveczné Németh Pet-ra. Az oldalt összeállította: POLGÁR László 2020. 03. 20. | 23sportLehetett bármilyen zord a kerítés, a női NB IIii-es meccsen bizony még lelkesen kergették a labdát a hölgyek...SportsorokA Premier Táncklub növendékei egy első és két második helyezéssel tértek haza a megyeszékhelyen megrendezett nemzetközi versenyről
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKSokféle receptet kipróbált, míg rábukkant az igazi kovászos kenyér készítésének titká-ra Ruzsinszky Klementina. Véleménye szerint bátran hozzáfoghatunk, mert nagyon egyszerű elkészíteni. Hozzávalók: 45-50 dkg liszt, 3 dl langyos víz, 1,1 dkg só, 15-20 dkg kovász. A kovász készítéséhez teljes kiőrlésű bánkúti búzát, míg a kenyérhez fehér tönkölylisztet használ. A kenyér tésztáját szűrt vezetékes vízzel és parajdi natúr sóval gyúrja össze. A kovász elkészítése: A kovász két egyszerű hozzávalóból, vízből és lisztből készül; ezek keverékéből alakul ki a levegőben és a liszt-szemcsékben lévő élesztőgombák segítségé-vel. Egy csírátlanított befőttesüvegbe tegyünk 1 evőkanál vizet és 1 evőkanál lisztet, majd keverjük össze. Ezután hajtsuk rá a tetőt, de ne zárjuk le teljesen, hogy a gombák bejussanak az üvegbe, és meg tudják erjeszteni a kovászt. Ezt a műveletet, az etetést minden nap meg kell ismételni úgy, hogy adunk hozzá 1 evőkanál vizet és 1 evőkanál lisztet 8-10 napig. Ez idő alatt hagyjuk a konyhapulton.A kenyér dagasztása: Első lépésként összekeverjük a vizet és a lisztet, majd kézzel vagy géppel összedagasztjuk. Fél óra pihente-tés után adjuk hozzá a kovászt, és 5-6 perc dagasztás után a sót. Ez lesz a dagasztás utolsó, 2-3 perces fázi-sa. A közepesen lágy tésztánkat lisz-tezett gyúrólapon óvatosan, ujjbeggyel szétte-rítve meghajtogatjuk, és kiolajozott edénybe tesszük pihenni. Fél óra múlva ismét meghajto-gatjuk, addig elindulnak benne az érési folya-matok és az enzimek elkezdenek dolgozni. Ezt a folyamatot még kétszer megismételjük. Végül kiborítjuk a lisztezett munkafelületre, és óvato-san hajtogatva cipót formázunk belőle. Egy sza-kajtót kilisztezünk, a tésztát belehelyezzük. Szobahőmérsékleten 1-2 órát, majd hűtőszek-rényben 12 órát pihentetjük. Elektromos áram-mal működő sütőben 250 fokra felmelegítünk egy lávakő- vagy sütőlapot, és erre borítjuk a kenyértésztát a szakajtóból. A tetejét megvág-juk, 250 fokon 20 percig, utána 210 fokon készre sütjük. A sütés ideje kb. 50 perc. Nedves légtér-ben kell sütni, ezért előtte tegyünk egy edény-ben szűrt vizet a sütő aljába, hogy gőz képződ-jön.A kovászból kb. fél decit meghagyunk a következő kenyér készítéséhez. Ezt viszont hűtőben tároljuk, majd a kenyér készítése előtt szobahőmérsékleten már 1-2 óránként etetve felszaporítjuk a szükséges mennyiségűre. BAKONYI Erzsébet GasztroKanizsaRuzsinszky Klementina rátalált az igazi kovászos kenyér titkára (Fotó: Kanizsa)a Teleki utcábólHázi kovászos kenyér heti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Lehetőleg ne töltse egyedül, magá-nyosan a hétvégéjét. Mivel eddig nem fordított kellő figyelmet az egészsé-gére, most pótolja mindenképpen. Tornázzon együtt a családjával.Bika: 04.21-05.21. Ha a munkarendjét össze is kuszálja valami, ne csüggedjen el. Vegyen egy mély lélegzetet, és tegyen úgy, mintha semmi sem történt volna. Ennek elle-nére legyen kedves az ismerőseihez. iKrek: 05.22-06.21.Sokszor nem tudja eldönteni, hogy mitévő legyen. Dolgozzon, vagy pi-henjen többet az eddigieknél. Most úgy tűnik, hogy a csillagok is ez utób-bira ösztönzik. Fogadjon szót nekik. Rák: 06.22-07.22. Fordítson több időt az olvasásra. Az sem árt, ha átnézi a könyvespolcát. Biz-tosan rálel olyan könyvekre is, amikre eddig nem tudott elég időt szánni. Akár a félretett újságokat is átböngészheti.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Most bőven lesz ideje arra, hogy át-nézze a pénzügyeit. A túlzott bevásár-lásokat ne kapkodja el. Mint azt ön is jól tudja, a jóból is megárt a sok. Tart-son mértéket ezen a téren is.Szűz: 08.24-09.23. A megjelenésével tekintélyt sugá-roz akkor is, ha egy élelmiszerboltba megy be, vagy éppen buszjegyet akar vásárolni. Azért nem ártana, ha erősí-tene egy kicsit a felelősségtudatán. Mérleg: 09.24 -10.23.Fejezze be a lustálkodást, és lépjen a tettek mezejére. Nagyobb türelmet és odaadást igényelnek öntől a csillagok. Ha nem tud egyedül dönteni egy fon-tos kérdésben, akkor kérjen segítséget szeretteitől. sKorpió: 10.24 -11.22. Ha a nem várt események olykor el is veszik a kedvét, gondoljon arra, hogy színesedik körülöttünk a világ. A kör-nyezete szépítéséhez ön is hozzátehet valamit, például szép szavakat.Nyilas: 11.23-12.21. Erre a hétre a karrierje alakulásában jeleznek pozitív változást a bolygók. A gondolatait egyelőre ne ossza meg senkivel, a végén úgyis minden kide-rül, és jóra fordul.Bak: 12.22 - 01.20. Itt a tavasz, itt az ideje, hogy gondos-kodjon a virágairól. Mostanában lesz bőven ideje arra is, hogy szóljon hozzá-juk. Állítólag a növények is érzékenyek a szavak súlyára.Vízöntő: 01.21-02.19. Sikeres, kiegyensúlyozott embernek tarthatja magát. A munkatempójából azért visszavehetne valamennyit. Bár úgy tűnik, mostanában több ideje jut magánéletére és a párjára is.Halak: 02.20-03.20. Számtalan kedvetlen ismerőssel ta-lálkozhat az utcán. Bizonyára jól esik nekik majd, ha megdicséri például a ruhájukat és a frizurájukat.Első fordulóA Nagykanizsai Városvédő Egyesület, a Thúry György Múzeum és a Kanizsa Újság Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér születésének 400. évfordulója tisztele-tére levelezős vetélkedőt hirdet. Három fordulóban, 4-4 kérdésre várjuk a Kani-zsa Újság olvasóinak válaszát. A megfej-téseket – névvel és elérhetőséggel – minden alkalommal a lap megjelenését követően 1 héten belül kell megküldeni a következő e-mail címre: horvathfranciska.muzeum@gmail.com. A mindhárom körben helyesen válaszolók közül, a sorsolást követően, 5 személy helytörténeti témájú könyvcsomagot nyer. A szerencsés meg-fejtők május 7-én a Zrínyi Miklós Emlék-konferencián vehetik át az aján-dékot. (A fennálló veszélyhelyzet miatt az időpont módosulhat.)Milyen rokoni kapcsolat fűzte egymáshoz a két Zrínyi Miklóst?Ki volt Zrínyi Miklós híres nevelője? Miben volt rá nagy hatással?Mikor és miért látott neki az Új-Zrínyivár építésének? Hol állt ez a vár?Melyik évben indult Zrínyi Miklós vezetésével hadjárat Kanizsa várának török alóli felszabadítására?Összeállította: Mikó-Baráth Franciskatörténész-muzeológus400”„Zrínyi
XXXII. ÉVF. 12. SZÁm, 2020. március 27.Fotó: Jancsi László4-6. oldalVeszélyben kedvenceink, fontos a megelőzés15. oldalSzakemberek tanácsai a megfelelő védekezésről, viselkedésrőlFotó: Gergely SzilárdFotó: FacebookKullancs- invázió3. oldalFöldrengés Zágrábban A Kanizsa Médiaház korábbi munkaKAtársa helyszíni beszámolót adott #maradjotthon Fotó: Facebook12-13. oldalintézkedésekRendkívüliAlpolgármestert nevezett ki és visszahívta a tanácsnokokat Balogh László, Károlyi Attila a döntések visszavonását kérte a Kormányhivataltól
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTHáztartásonként 2 maszkot ad a város a kanizsaiaknak. Az önkormányzat 50 ezer darab 95%-os szűrőképességű maszkot rendelt Horváth György kanizsai vállalkozó kínai kapcsolata segítségével, a várakozások szerint a jövő hét folyamán érkezik meg a szállítmány. A maszkokkal ahhoz járul hozzá az önkormányzat, hogy a munkába járók, a csa-lád számára bevásárlók, az idősebb rokonokról gondosko-dók nagyobb biztonságban érezhessék magukat és hozzá-tartozóikat. Balogh László polgármester kiemelte: ezek a maszkok sem tudják megakadályozni, hogy valaki elkapja a vírust. A fő cél az, hogy viselőjük ne adja tovább a fertőzést. Nem állt meg a zeneoktatás Nagykanizsán. A növendékek és a zenepedagógusok az interneten tartják a kapcsolatot a járványhelyzet miatt. Baki Andrea fuvolatanár (fotón-kon) is videochaten instruálta és kísérte tanítványát, de van olyan pedagógus, aki ott-honról dolgozik. A gyerekek az E-krétán keresztül kapják meg például a házi feladatot. A www.ffzami.hu oldalra is folyamatosan töltenek fel oktatási segédleteket, online játéko-kat, hallásfejlesztőket, de kottaíró programok elérhetősége szintén megtalálható. – Elég nagy megpróbáltatást jelent ez nekünk, hiszen gyakorlati oktatást végzünk. A tanáraink rettentően ügyesek, lelkesek, és akár éjjel 11-ig is dolgoznak, a növendékek pedig alig várják a bejelentkezéseket – említette Baráth Adrien, a FFZAMI intézményvezetője.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPETél a tavaszbanSzokatlan időszakban, de nem váratlanul érkezett a hét elején a tavaszi hó Magyarországra és így Nagykanizsára is. Utoljára 2018-ban havazott márciusban, akkor hat napon keresztül, 2017-ben viszont még később, április 19-én kacsintott vissza a tél. Akit érdekel a város időjárástörténete, a Halis-könyvtár tematikus oldalán böngészhet. 50.000IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: FacebookFotó: Gergely SzilárdFotó: MTI/Varga György
aktuális 2020. 03. 27. | 3Mint minden nap, vasárnap is hat órakor kelt Mónika Ergotić és családja. A zalai származású fiatal anyuka évek óta Zág-rábban él. Az átlagos-nak tűnő reggelt azonban egy nem várt természeti jelen-ség rázta meg. – Épp a reggelihez készülődtünk, a fiam a kezemben volt, a kislányom a földön játszott, mikor egy hatal-mas pukkanást hallottunk. Az első gondolatom az volt, hogy talán egy bomba? Fogalmam sem volt mi történt. Felkaptuk a gyereke-ket a férjemmel, ő tartott minket, mert olyan érzésünk volt, hogy azonnal a földre esünk. A falak – én még ilyet nem láttam – szinte hintáztak. Még most is remeg a kezem. A TV is majdnem ledőlt a polcról. Úgy éreztem, nagyon sokáig tartott, meg sem tudtunk szólalni – osztotta meg telefonon tapasztalatait lapunkkal Mónika Ergotić.A horvát fővárost és térségét 6 óra 24 perckor a Richter-skála sze-rinti 5,3-as földrengés rázta meg. A közepes erősségűnek számító földmozgás hatására több épület is megrongálódott – köztük a város koronájaként is emlegetett Mária Mennybemenetele Székes-egyház tornyainak egyike. Az utcákat méretes kődarabok és épületelemek borították, a lehul-ló törmelékek pedig a házak tövé-ben parkoló autókat sem kímél-ték. A legjelentősebb károkat azonban a műemlék épületek szenvedték el. A földmozgást követően többen pánikszerűen hagyták el otthonaikat. – Mikor elmúlt a rengés, az első gondola-tunk az volt, hogy ki kell mennünk a házból. A férjem amúgy is nagyon praktikus – a koronavírus miatt meg pláne –, ezért össze vannak készítve a papírjaink, nekünk és a gyerekeknek leg-alább egy napra elegendő étel. Gyorsan mindent egy nagy nej-lonzsákba szórtunk, fel sem öltöz-tünk, csak kint az utcán. Olyan érzés volt, mintha egy katasztrófa-filmben lenne az ember – fogal-mazott Mónika Ergotić, aki azt is elárulta, hogy milyen károk kelet-keztek a lakásukban. – Nálunk nem volt pánik és hisztéria, mert olyan városrészben lakunk, ahol újépítésű házak vannak. Itt főleg fák dőltek ki, ágak szakadtak le, de például nem hullott vakolat és kémény sem dőlt le. Viszont nagyon sokan a garázsból az utcá-ra vitték az autójukat és inkább az út szélén, a járdán parkoltak le. A mi lakótömbünk valóban fiatal, talán négy éve adhatták át. A negyedik emeleten lakunk – itt képek estek le a falról, illetve a porcelánok a polcról, ezek törtek össze, de komolyabb kár nem tör-tént. A hatodikon lakóknál ellen-ben megrepedt a fal – mondta el Mónika.A kora reggeli Richter-skála sze-rint 5,3-as fő rengést, egy 5,1-es és egy 3,7-es erősségű utórengés követte, amelyet Magyarorszá-gon, a Dunántúlon – köztük Nagy-kanizsán – is érezni lehetett. – Arra ébredtünk, hogy egy pillanatra megmozdult alattunk az ágy és a polcon összekoccantak a tárgyak. Nagyon megijedtünk – nyilatkoz-ta egy kiskanizsai lakos. A katasztrófavédelem tájékoz-tatása szerint Zala megyében és környékén nem okozott károkat a földrengés. Nem úgy, mint a hor-vát fővárosban, ahol mindezek mellett többen meg is sérültek. Horvátországot most már nem-csak a koronavírus-járvány sújtja, hanem a földrengés okozta prob-lémákat is kezelni kell. A délkelet-európai állam vasárnap kora dél-után ezért nemzetközi segítségért folyamodott az Európai Unió Veszélyhelyzet-kezelési Koordiná-ciós Központján keresztül: a tagál-lamoktól egyebek mellett sátra-kat, fektetőanyagokat, világító- és fűtőberendezéseket, egészség-ügyi védőeszközöket és felszere-léseket kért. Magyarország viszonylag rövid időn belül rea-gált a felhívásra, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-ság már másnap útjára indította azt a segélyszállítmányt, melyben kétszáz tábori ágyat és matracot juttattak el a szomszédos ország-ba. A kárelhárítást azonban nehe-zíti, hogy Horvátországban egyre nagyobb számban nő a regisztrált koronavírus-sal fertőzöttek száma. A dél-zalai térségben élők legutóbb egyéb-ként január elején tapasztalhattak föld-mozgást, akkor a Rich-ter-skála szerinti 3,5-ös erősségű rengést mér-tek, melynek epicent-rumra Murakeresztúr közelében volt.NAGY Éva rázta meg Zágrábot…Nem csak a koronavírus Múlt vasárnap kora reggel a Richter-skála szerinti 5,3-as erősségű föld-rengést mértek Zágrábban, melyet nem sokkal később egy 5,1-es és egy 3,7-es utórengés követett. Bár halá-los áldozatokról nem számoltak be, de a szerencsétlen-ség következtében többen is megsérül-tek. A rengést hazánkban, az egész Dunántúlon is érezni lehetett. Fotó: Facebook
4 | KANIZSA újságközéletA rendkívüli helyzetben nincs lehetőség indokolatlan kiadásokraBalogh László bejelentette, visszahívja a tanácsnokokat, és kinevezi alpolgármesternek Biz-zer Andrást, a Fidesz-KDNP frak-cióvezetőjét. A polgármester több más rendkívüli intézkedéssel egyetemben múlt pénteken vide-ótájékoztatón közölte döntését. A városvezető arra emlékeztetett: a törvény kimondja, hogy veszély-helyzetben - mint amilyen az új koronavírus okozta világjárvány is -, az önkormányzat közgyű-lésének jog- és hatás-köreit a polgármester gyakorolja.– Mivel egy város veszélyhelyzetben semmi-képp nem maradhat döntésho-zó vezető nélkül, és sajnos bárme-lyikünkkel, így velem is történhet nem várt esemény, ezért szüksé-ges egy alpolgármester kinevezé-se a veszélyhelyzetre való tekin-tettel. Jelen helyzet kezelése kap-csán ugyanakkor a költségvetésre súlyos terhek hárulhatnak, ezért a legszigorúbb takarékosság je-gyében a képviselői tevékenység-gel összefüggésben lévő tisztelet-díjakat a 2019-es önkormányzati választások előtti szintre állítom vissza. Az önkormányzat pénzügyi forrásainak most a város biztonsá-gos működtetése mellett a veszélyhelyzettel összefüggő, az emberek biztonságát, szükség szerinti ellátását biztosító kiadáso-kat kell szolgálnia. Mivel a veszély-helyzet és a járvány megfékezése gyors és operatív, akár azonnali döntéseket igényel, élek a törvény által rám ruházott rendkívüli joga-immal, így a jövőre vonatkozóan gyakorlom a közgyűlés és a bizott-ságok döntési hatásköreit. A tanácsnoki rendszer költséges fenntartása miatt a jövőre való tekintettel visszahívom az öt tanácsnokot. A rendkívüli helyzet-ben nincs lehetőség indokolatlan kiadásokra, parttalan vitákra, most gyors, operatív, felelősségteljes munkára van szükség. A további-akban pedig gyakorlom az önkor-mányzati cégek feletti tulajdonosi jogokat is, hogy gyors utasítások-kal hatékonyan tudjunk lépni bár-milyen felmerülő kérdés megoldá-sa érdekében. Alpolgármesternek a másfél évtizedes önkormányzati tapasztalattal bíró Bizzer András képviselőtársamat nevezem ki, hogy ha velem bármi történik is, legyen törvényes helyettes vezető – fogalmazott Balogh László pol-gármester, aki a napjaink legfonto-sabb feladatairól szólva hozzátet-te: – A jelenlegi rendkívüli veszély-helyzetben a legfontosabb a jár-vány lassítása és megfékezése, mindannyiunk egészségének védelme. Számos rendelkezés szü-letett e cél érdekében: maszkok gyártásának elrendelése és újak megrendelése, a városi közintéz-ményi ügyeleti rendek kialakítása, közterületek fertőtlenítése, játszó-terek lezárása, az idősek ellátásá-nak és a közétkeztetés megoldása, a parkolás ingyenessé tétele, és még sorolhatnánk. Azonban mindezek mellett már most kell gondolnunk az itt élő és dolgozó azon vállalkozásokra, akik a város-sal is közvetlen kapcsolatban áll-nak, hogy van-e mód rá és miképp, hogy enyhítsünk az ő terheiken, fékezzük a felmerülő gazdasági károkat a kormányzat intézkedé-sei mellett és azokkal összhang-ban. Hétfőtől hivatalosan is van alpolgármestere városunknak, őt kértem már arra, hogy szakembe-rek bevonásával tekintse át a költ-ségvetés sorait, vizsgálja meg az átcsoportosítás lehetőségeit, a tartalékok szintjét, de a vagyon-gazdálkodási cégünk vezetőjének is hivatalosan meghagytam, hogy a vállalkozási bérleti díjakról, azok módosításával kapcsolatosan készítsen elő egy munkaanyagot. Ezek alapján lehet majd olyan gaz-dasági döntéseket meghozni, melyek a város anyagi stabilitásá-nak fenntartása mellett fogódzót jelenthetnek a vállalkozások egy részének. A megoldásokat azon-ban a veszélyhelyzet egyészség-ügyi megfékezésének feladatai mellett és közben kell megtalálni, mert most a városban élők bizton-sága a legelső.Igazából nem nagyon kaptunk választ a kérdéseinkre Ebben a helyzetben a polgár-mester úr megint meghozta azo-kat a döntéseket, amelyek a meg-ítélésünk szerint jelentős mérték-ben átlépik azt a keretet, amit a jogszabály alapvetően a rendelke-zésére bocsát – szögezte le Fodor Csaba önkormányzati képviselő, az Éljen VárosuNk! Egyesület frak-cióvezetője. – A jogszabály szerint a veszélyhelyzet-ben meghozott dön-tések tekintetében van olyan joga, hogy a közgyűlés és a bizottságok hatáskö-rét elvonja, egyéb más esetben nincs döntési jogosítványa. Erre úgy tudom, a fővárosi kormányhivatal ki is adott egy útmutatást, mely szerint ez a cselekedet a hatalom-mal való visszaélést is megvalósít-ja. Nyilván ezt vizsgálni fogjuk, de most az a legfontosabb, hogy a városlakókat megvédjük, és minél kisebb károkat okozzon a járvány Nagykanizsán. Szóban és írásban, pontokba szedve számtalan javas-latot tettünk a polgármesternek, de igazából nem nagyon válaszolt a kérdéseinkre. A beadványainkra pénteken írt egy kurta-furcsa egy mondatos választ. Azt látjuk, egy-kettőt beemelt a programjába, amit köszönünk szépen, de többet a VárosházánMiként alakítja, befolyásolja a koronavírus a város működését? Bizottsági, önkormányzati ülés marad el, hogyan születnek így a döntések? – tettük fel a kérdést a polgármesternek és önkormányzati képviselőknek az elmúlt hét utolsó munkanapján. Az események azonban néhány órán belül átírták az amúgy is nehezen megfogalmazható válaszokat.Veszélyhelyzet diktálta
2020. 03. 27. | 5közéletnem fogadott el. Ez a vírus nem piros, fekete, kék, vagy narancssár-ga, és az ellene való védekezésben minél szélesebb körű összefogásra van szükség. Éppen ezért sok helyütt a városvezető működteti a közgyűlést, a bizottságokat, ahol kikéri a testület véleményét, és ennek megfelelően hozza meg a döntését. Nagykanizsán ez nem így van! A polgármester úr tovább-ra is úgy viselkedik, mint a Cseres-nyés bábja, és annak megfelelően hozza meg a döntéseket, amire utasítják. Ez nem egy szerencsés helyzet. Neki is tudomásul kellene venni, hogy össze kell fogni. Mi továbbra is felajánljuk a segítsé-günket, és megkeressük a javasla-tainkkal. Az első és legfontosabb az lenne, hogy sürgősen el kellene látni háztartásonként legalább két védőmaszkkal a lakosságot. A másik legfontosabb feladat, hogy dönteni kellene a város közterüle-teinek, középületeinek – beleértve a vásárcsarnokot is –, a rendszeres fertőtlenítéséről. A közétkeztetést ellátóval azonnal fel kellene venni a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a gyerekek, a családok meg-felelő meleg ételhez jussanak. Továbbra is gondoskodni kell róluk, és az idősek ellátásáról, akik-től azt kérjük, maradjanak otthon. Őnekik akár a közétkeztetés kere-tében meleg étellel, vagy egység-csomagok előállításával lehetne segíteni. Szerintem ez lenne a leg-fontosabb, és nem az, hogy megszüntetem a bizott-ságok munkáját, vis�-szahívom a tanácsno-kokat, és még ki tudja, mit nem csinál. Ezek politikai döntések, revansok. Ha a polgár-mester úr azt hiszi, hogy a koronavírus örökké tart, és így azt tesznek, amit akarnak, ebbéli reményét és álmát az idő meg fog-ja cáfolni. Mi abban vagyunk érde-keltek, hogy minél előbb véget érjen a járvány, és minél kevesebb kárt, megbetegedést okozzon. Ez a mi feladatunk. Figyelemmel kísérjük polgármester úr ügyködését Az Éljen VárosuNk! Egyesület közgyűlési frakciója a sajnálatos jogszabályi környezetben folya-matosan és nagy figyelemmel kíséri mindazt, amit Balogh László polgármester veszélyhelyzet ürü-gyén ügyködik a Városházán – jelentette ki Károlyi Attila önkor-mányzati képviselő. – Aki még nem tudja Nagykanizsán - bár két-lem, hogy ilyen polgárunk van –, a döntéseket nem ő, nem is pártja, hanem a magát helyi potentátnak kinevező Cseresnyés Péter hozza, aki vazallusi helyzetben tartja a polgármestert és párttársait - ezt az információt azoktól a Fidesz párttagoktól tudom, akiket Cse-resnyés a közelmúltban távolított el a környezetéből. Ebben a hely-zetben ne csodálkozzunk azon, hogy Cseresnyésnek az első dolga volt belerúgatni az ÉVE demokrati-kus úton megválasztott képviselő-ibe, akik 8:6 arányban legyőzték a Fideszt a nagykanizsai önkor-mányzati választáson. Úgy gon-dolja, bosszút áll azért, mert az önkormányzatra piócaként rátele-pedett Cseresnyést az új vezetés-nek első dolga volt a Városháza épületéből eltávolítani, ezzel is fel-szabadítani azokat az önkormány-zati dolgozókat, akik jelenlététől szenvedtek. Ez viszont reá jellem-ző kicsinyes, tisztességtelen, a városunk érdekeivel szembeme-nő, a nemzet járvány elleni harcá-ban mélyen megalázó tett volt. Aki felhasználja a járványügyi veszély-helyzet adta statáriális döntési jogköreit arra, hogy politikai ellen-feleivel leszámoljon, annak nin-csen helye a demokratikus úton megválasztott nagykanizsai önkormányzatban, annak lehaj-tott fővel el kell távoznia. Mert mi történt? Arra hivatkozva, hogy helyettes kell, ha ő kidől, kinevezte alpol-gármesternek azt a városszerte népszerűt-lennek tartott és egyéni képességeit illetően alkal-matlan személyt, akit a köz-gyűlés demokratikus úton több-ször is leszavazott. Az indok azért sántít, mert mindketten kidőlhet-nek, Isten ne adja, a problémája ezzel nyilván nem oldódott meg, Cseresnyés hű embere azonban ott fog állni a háta mögött, mint-egy az ő képében ellenőrzi. Meg-szüntette a tanácsnoki rendszert, amivel kormányzott a többség - azzal az indokkal, hogy takarékos-kodni kell, eltávolította a vezetés-ből az ÉVE képviselőket, olyan helyzetet igyekezik kialakítani, mintha nem is elvesztették, hanem megnyerték volna az önkormány-zati választást. Mindezt veszély-helyzet ürügyén, ez gyalázatos tett. Bekerült abba a triumvirátus-ba, amin nevet és sír az ország: a komlói, a szekszárdi, a nagykani-zsai polgármester, akik a nemzet nehéz napjaiban is csak nyomo-rult pártérdekeik által diktált, a veszélyhelyzethez köze nincs poli-tikai döntéseket tudtak hozni. Egyszerűen és egy szóval: szánal-mas. Olyan polgármesterünk van, aki párttársaival együtt nem tud belenyugodni a vereségbe: ahe-lyett, mint Balaicz Zoltán Zala-egerszegen, aki az ellenzéket is bevonta normális módon a dönté-sekbe. A polgármester a hatalmat gyakorló frakció együttműködést felajánló hívó szavaira nem is vála-szolt, többször sem, hanem Cse-resnyés beosztottjaiból hozott lét-re egy grémiumot, amiből kizárta a többségi képviselőket. Balogh László fenti magatartása jogi szak-értők szerint Alaptörvény ellenes, ezen túlmenően erkölcstelen, sze-mélye pedig alkalmatlan a tiszt betöltésére. Frakciónk azonban öntevékenyen végzi munkáját, segíti a várost, mindenki a saját területén, szerény eszközeivel. A magam részéről - elfogadva azt a járvány elleni egyedüli célszerű magatartást, az otthonmaradást - mindenkit, különösen az időseket arra kérem, vegye komolyan a kérést: maradjon otthon! A döntésekről a médiumokból értesülünkVannak kidolgozott javaslata-ink, de a polgármester úr nem hajlandó kommu-nikálni, egyeztetni velünk – jegyezte meg Horváth Jácint, az ÉVE frakcióvezető-helyettese. – Csak e-mailben tudtuk elküldeni neki a 33 pont-ban megfogalmazott javasla-tunkat, tehát a hivatalos utak most kiestek. A tényleges döntésekről is kizárólag utólag, a különböző médiumokból vagy e-mailen érte-sülünk. A saját lehetőségeinken, kapcsolatainkon keresztül mi is megpróbálunk tenni azért, hogy a város és az önkormányzat cégei fel legyenek készülve a járvány-helyzetre. Például Schauta Mar-cell kezdeményezésére védő-maszkok gyártása indult el a Kani-zsa Rehab Kft.-nél, melyekből az elmúlt egy-két napban elsősorban az önkormányzathoz és kanizsai cégekhez jutott. BAKONYI Erzsébet Fotó: Jancsi LászlóVeszélyhelyzet diktálta intézkedések
6 | KANIZSA újságközéletLapzártánk előtt nem sokkal érkezett szerkesztőségünkbe az információ, mely szerint törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlása iránt önkormányzati képviselői kérelmet nyújtott be a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztályára Károlyi Attila önkormányzati képviselő. A városatya Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere 40/2020./III.20./sz., 41/2020./III.20./sz., 42/2020./III.20./sz., 43/2020./III.20./sz., 44/2020/III.20./sz., 45/2020./III.20./sz., 100/2011./XII.23./sz. rendelet módosításához és a 100/2011./XII.23/ sz. módosításáról önkor-mányzati határozatok vonatkozásában, jogszabálysértésre hivatkozva kérte azt a Kormányhivataltól, hogy éljen a Magyarország helyi önkor-mányzatairól szóló törvény Mötv.134.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében, törvényességi felhívással Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere felé, és kezdeményezze az általa közgyűlési hatáskör-ben kibocsátott 40, 41, 42, 43, 44, 45/2020./III.20/sz., 100/2011./XII.23/sz. határozatok visszavonását.Indokolásában Károlyi Attila így fogalmazott:– Magyarország Kormánya a 40/2020./III.11./ kormányrendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állam-polgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyaror-szág egész területére 2020. március 11-én 15.00 órától veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§/4/ bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat közgyűlésének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglal-hat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.”Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere hatáskörén túlter-jeszkedve, a veszélyhelyzet teremtette rendkívüli jogrend adta lehető-ségeivel visszaélve: alpolgármestert választott meg és részére illet-ményt és költségtérítést állapított meg, tanácsnokokat tisztségükből visszahívott és módosította az SZMSZ-t – fogalmazott az önkormány-zati képviselő, majd hozzátette: Magyarország Kormánya a nemzetünk egészét érintő nehéz percekben megindokolta a veszélyhelyzet kihir-detését, indokát adta annak, hogy ennek bevezetésére az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében történt, ez a veszély-helyzet kihirdetésének és e rendkívüli jogrend életbeléptetésének a célja. A polgármester magatartása joggal való visszaélés, a kezébe adott konkrét jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irá-nyuló gyakorlása, sérti az Alaptörvény 32. cikk/3/bek.-t, a rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. Sérti a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§/4 bek.-ben írtakat: felhatalmazása veszélyhelyzet adta különleges jogrendben annak alkotmányos funkciójából következően is a különle-ges felhatalmazásokkal csak a különleges jogrend okául szolgáló hely-zetelhárítása érdekében elkerülhetetlen, és arra alkalmas intézkedések meghozatalára szolgál, a döntésnek meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követelményének. Csak arra jogosult, hogy az önkor-mányzat zökkenőmentes működését biztosítsa, nem pedig arra, hogy a kezébe adott joggal visszaéljen. Végezetül sérti a Mötv. 9.§-ban írta-kat, az e törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni. Pár napja Komlón és Szekszárdon is hasonló történt. Ebben a két városban is – akárcsak Nagykanizsán – kormánypárti a polgármester és az ellenzék többségben van a képviselő-testületben – olvasható egye-bek mellett az index.hu oldalán. A jogszabályok törvényességi felügyelete a különleges jogrendben is működik. Ha valaki szerint visszaél a hatalmával egy polgármester, a Kormányhivatalhoz lehet fordulni, és ha a Kormányhivatal kérésének nem tesz eleget a polgármester, a Kúriához is eljuthat az ügy, amely megszüntetheti a polgármester döntését. A polgármestereknek mindig jóhiszeműen kell eljárniuk, veszély-helyzetben különösen, és nem használhatják politikai leszámolásra a hirtelen kapott jogkört. Például nem lehet megvonni a politikai vetély-társak illetményét. BAKONYI Erzsébet Károlyi AttilaÖnkormányzati képviselői kérelmet nyújtott be a Zala Megyei KormányhivatalhozFotó: Jancsi László
2020. 03. 27. | 7aktuálisÉdes kék napok címmel indított kampányt az Ala-pítvány az Autista Gyerme-kekért. Az április 4-ig tartó akció középpontjában elsősorban az autizmus áll, de a szervezők az elmúlt hetekben találtak még egy jó ügyet, amely mellé odaálltak.Április 2. az autizmus világnapja. Az ennek apropóján indított kez-deményezés legfőbb üzenete az, hogy a bajban mindennél fonto-sabb az összefogás, szögezi le Győrfy Anikó, az alapítvány kura-tóriumi elnöke. Éppen ezért az Édes kék napok idén nem pusztán az autizmusra hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy az új korona-vírus okozta veszélyhelyzetben kiemelten fontos a helyi vállalko-zások támogatása. Ennek legegy-szerűbb módja pedig az, ha tőlük vásárolunk.– A közelmúltban Siposné Gerencsér Henriett cukrászmes-ter felajánlotta, hogy készít egy olyan tortát, amelyet az autizmus színe, a kék inspirált – fogalmazott Győrfy Anikó. – Ezt a kék tortát az akció időtartama alatt meg is lehet vásárolni vagy házhozszállí-tással megrendelni, illetve a kam-pányunkban való részvételnek is ez az egyik feltétele.A járványhelyzetre való tekin-tettel és a #maradjotthon jegyé-ben a kampány a virtuális térbe költözött, ennek megfelelően a szervezők március 25-én elindí-tották az „ÉDES KÉK NAPOK” nevű Facebook-eseményt. Ide várják az otthon készített kék süteménye-ket, azaz az „édeskéket” megörö-kítő fotókat. A posztokban fel kell tüntetni az #edeskeknapok, vala-mint a #lighitupblue hashtageket is. Megkötés nincs, a fő az, hogy minél többen csatlakozzanak.– Mindenkire számítunk, aki támogatni szeretné ezt a kezde-ményezést. Még külföldről is vár-juk az érdeklődőket, ennek érde-kében angol és német nyelven is meghirdettük az eseményt. Csat-lakozni úgy is lehet, ha a vállalko-zó kedvűek feltöltenek egy-egy videóüzenetet.Az Édes kék napok fővédnöke Cseresnyésné Nagy Lívia és Győrfy Pál, az Országos Mentő-szolgálat szóvivője. Az autizmus olyan állapot, amely eltérő fejlő-déshez vezet. Számtalan megjele-nési formája van, amely a társada-lom mindössze egy százalékát érinti. Az autizmussal élők nagy része akadályozottsága és a társa-dalmi előítéletek miatt titkolja állapotát, vagy „önkéntes karan-ténba” kényszerülve éli minden-napjait. Az Alapítvány az Autista Gyermekekért munkatársai úgy gondolják: a bezártság falait csak úgy lehet lebontani, ha a társada-lom minél nagyobb része megis-meri és elfogadja az autizmust.NEMES DóraMindegy, csak kék legyen!Muffin, cupcake, krémes?Fotó: Marco VerchBeérett a
munka gyümölcse –
így összegezte az elmúlt évek tapasztalatait Németh László, a Vasutas Horgászegyesület elnöke. A közkedvelt Csónakázó-tónál tervszerű halgazdálkodás zajlik, legutóbb múlt pénteken 170 kg süllőt telepítettek.Hirtelen érkezett az értesítés, ez ugyanis a legdrágább és legnehezeb-ben beszerezhető halfajta. Horgászati tilalom ezúttal nem kíséri a telepí-tést, mert olyan méretű süllők kerültek a tóba, amelyek egyelőre nem foghatók – mondta Németh László. A tógazda egyesület elnöke leszö-gezte: a Csónakázó-tónál a telepítés tervszerű, előzetesen egyeztett és a szabályoknak maximálisan megfelelő.- 2016. január 1-jén vettük át a tó halgazdálkodási jogát. Az önkor-mányzattal szerződést kötöttünk, a Kormányhivatal felé pedig folyama-tos egyeztetési-engedélyeztetési kötelezettségünk van. Annak idején nem volt egyszerű a helyzetünk, hiszen majdnem „üres pénztárcával” indultunk. Ki kellett alakítanunk a horgászrendet is, a gazdálkodásunk pedig azóta is tervszerű. Tavaly például 80 mázsa pontyot telepítettünk, mivel a tó, vagyis a horgászai kimondottan pontycentrikusak.Az elmúlt évek tapasztalatai és számadatai ismeretében a horgászok kíváncsiak a jelenre is. A tervben tavaszi és őszi telepítés is szerepel, előbbinél 30-35 mázsa ponttyal számolnak. - Ezúttal 170 kg süllő került a tóba, hamarosan pedig csuka és vegyes keszeg érkezik. Hogy pontosan mikor, az nagyban függ a piaci tényezők-től, attól, hogy mikor, hol és mennyiért tudunk vásárolni ezekből a faj-tákból. Terven felül is szeretnénk teljesíteni, de ezt természetesen leegyeztetjük majd a Kormányhivatallal, a felügyelő hatósággal – tette hozzá Németh László, aki szerint az elmúlt évek erőfeszítéseinek beérett a gyümölcse. Ma már mindenki érzékelheti: a Csónakázó-tóban van hal bőven, és a horgászok száma is megnőtt a parton.VINCZE Adéla Csónakázó-tónálFolyamatos a haltelepítés Fotó: Kanizsa TV
8 | KANIZSA újságönkNKormányZAtNagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestereP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésé-nek a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 20.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Nagykanizsa, 2020. március Balogh László polgármesterNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata pályázatot ír ki a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) önkor-mányzati rendelet IX. fejezete szerinti támogatás elnyerésére. A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megóvása, azok felújítása, restaurálása.A támogatás védettség alá tartozó építmények megőrzését, felújítását szol-gáló tervezési, lebonyolítási, és a pályázat benyújtásának időpontjában még meg nem kezdett kivitelezési munkák finanszírozásához vehető igénybe. A támogatásra rendelkezésre álló, 2020-ban felhasználható keretösszeg (összesen 15 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásként adható a költségek 40 %-áig.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához 2020. május 31-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a helyi egyedi védelem alatt álló építményen végzett, megjelenését érintő építési tevékenység végzéséhez szükséges bejelentési eljárás szerinti, településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti műszaki tervdokumentációval. A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2020. júniusi soros ülésén bírálja el 2020. június 30-ig.A pályázat benyújtásának és a pályázati támogatás igénybevételének részletes feltételeit, tartalmi követelményeit, valamint az elbírálás és a támogatási összeg kihelyezésének módját Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) rendelete, valamint a pályázati kiírás tartalmazza, amelyeket meg lehet tekinteni illetve átvenni a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.), illetve a www.nagykanizsa.hu honlapon az Aktuális menüben a Felhívások alatt található Helyi védett épületek felújításának pályázata címszó alatt.Nagykanizsa, 2020. március 2. Balogh László polgármesterfelhívásPályázatiCOVID-19 TÁJÉKOZTATÓ12 PONTA COVID19 ELLENMaradj otthon!Tartsd tisztán a WC-t és a mosdót!Tartsd tisztán a lakásod!Mozogjrendszeresen!Ha beteg vagy, hívd fel a háziorvosodattelefonon!Ne érintsd megaz arcodat!Moss rendszeresen és alaposan kezet!Papírzsebkendobe köhögj, tüsszögj, használat után dobd a kukába!Legyenek saját evoeszközeid, amiket használat után azonnal mosogass el!Étkezz változatosan, egyél sok zöldséget, gyümölcsöt!Tájékozódj hiteles forrásból!Szelloztess rendszeresen!MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!Bővebb információk: koronavirus.gov.huVIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!Készült Magyarország Kormánya megbízásából.A koronavírus nagyon gyorsan terjed,és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen elhagyniuk a lakásukat.Ellátásukról az önkormányzatok kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén forduljanak a helyi önkormányzathoz!Ez a vírus mindannyiunk életére nagy hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat, elkerülhetjük a nagyobb bajt.AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZFELHÍVÁSMARADJANAK OTTHON!KORMÁNYINFORMÁCIÓ
2020. 03. 27. | 9kultúraKaranténest, karanténkoncert, karanténfesztivál – olyan szavak, ame-lyek a járványveszély árnyékában és a #maradjotthon szlogen jegyében születtek, mára pedig szinte észrevétlenül beolvadtak a köznyelvbe. Ugyan a színházak, a koncerttermek, a rendezvényközpontok és a múzeumok ideiglenesen bezár-tak – nemcsak itthon, hanem gyakorlatilag világszerte –, a minőségi programokról, a kulturált kikap- csolódásról még sem kell lemondanunk. Alig hirdették ki az országos veszélyhelyzetet, a közművelődé-si és a közgyűjteményi intézmé-nyek csaknem egyszerre tárták az online közönség elé digitális gyűj-teményük minden kincsét. Így a feje tetejére állt hétköznapokon sem kell lemondanunk a minden-napi kulturális betevőről. Az Arcanumon régi magyar újságokba és folyóira-tokba lapozhatunk bele, a Nemzeti Filmintézet archívuma segít eldön-teni, hogy este mit néz-zen a család, a párizsi Louvre és a New York-i Met-ropolitan gyűjteménye pedig karnyújtásnyira került a virtuális térben.Ezekben a napokban érdemes böngészni a Kanizsai Kulturális Központ Facebook-oldalát is. Bár a nagykanizsai Tavaszi Művészeti Fesztivál a járványveszély miatt elmaradt, az intézménycsalád sajátos módon mégis megünnep-li azt.– Naponta osztunk meg olyan tartalmakat, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a rendez-vénysorozat programjaihoz – magyarázza Kovácsné Mikola Mária. – A fesztivál nyitónapján a Zalagyöngye Táncegyüttes lett volna a vendégünk, ezért aznap a jubileumi fellépésükről készített videót tettük közzé. Amikor pedig a Kanizsai Kamarazenei Műhely előadása lett volna, a repertoárról választottunk egy művet, így idézve meg a koncert hangulatát.A KKK oldalán azoknak a művészeti csoportoknak a karanténposztjai is megjelennek, ame-lyekkel korábban sze-mélyesen is találkoz-hatott a kanizsai közönség. Így az ajánla-tok közt szerepel sok más mellett a Magyar Állami Ope-raház hétvégenként jelentkező, tizenegy részes sorozata, a Buda-pesti Fesztiválzenekar, amely esténként 19 óra 45 perctől ad online koncerteket, valamint a Veres 1 Színház. A társulat művé-szei – így Balázs Andrea, Kálid Artúr, Pál Tamás és még sokan mások estéről estére nyújtanak egyedülálló színházi élményt.– Sokszor szidjuk az internetet, amiért valósággal rabul ejti az embereket, különösen a fiatalo-kat, most azonban mégis az elő-nyeit kell hangsúlyoznunk – véli a KKK igazgatója. – Az emberek bezárkóztak az ott-honaikba, a világ mégis kitá-rult előttük. Páratlan, mennyi művész és könnyűzenei előadó megmozdult csak azért, hogy visszaadjon valamit a közönségé-nek abból a szeretetből, amit eddig kapott. S mindez azért fon-tos, mert – Arisztotelész szava-ival élve – „a műveltség jó sorsban ékesség, bal-sorsban menedék”.A Thúry György Múzeum a közösségi oldalán az intézmény egyik legújabb szolgálta-tását ajánlja. Egy pályázat-nak köszönhetően elkészült a múzeum digitális gyűjteménye, amely a gyujtemeny.tgym.hu oldalon elérhető, és többek között a néprajzi gyűjteményből ad ízelí-tőt. A helytörténeti blokk kifeje-zetten az 1958 és 1982 közötti Nagykanizsát mutatja be archív felvételeken. Az oldalon már így is több száz fényképen elevenedik meg a város múltja, de ez a szám tovább gyarapodik majd a jövő-ben.– Nagyon büszkék vagyunk a képeslapjainkra is, hiszen az 1443 darabból álló gyűjteményünk lap-jai országos ismertségre tartanak számot – mutat rá Száraz Csilla igazgató. – A digitalizálás első sza-kaszában nem kifejezetten a nagy-kanizsaiakat szkenneltük, hanem a más településekhez vagy megha-tározó történelmi eseményekhez kapcsolódó képeslapokat. Ez utób-biak közül mindenképpen említésre méltóak a tria-noni, valamint az irre-denta lapok, amelyek-ből – ha elmúlik a veszélyhelyzet - egy tudományos konfe-renciához kapcsolódó minikiállítást is szeretnénk rendezni a diktátum aláírásá-nak 100. évfordulója alkalmából.Az oldalon böngészők a múze-umpedagógiába is betekintést nyerhetnek: ezen az aloldalon első-sorban óravázlatokat lehet találni, de azok is kielégíthetik a kíváncsi-ságukat, akiket érdekel ez a szak-ma. Akik pedig a történelemben barangolnának, azoknak a Magyar Nemzeti Múzeum folyamatosan frissülő online oktatási segédletét, a Magyar Nemzeti Digitális Archí-vumot, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum oldalát ajánlja a kanizsai múzeum igazgatója.NEMES DóraFotó: Gergely Szilárdmenedék.”„… balsorsban
10 | KANIZSA újságönkNKormányZAtA Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendeleté-nek 2.§-ában foglaltaknak meg-felelően kérjük a város 70 év feletti lakosait, hogy lehetőség szerint a lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Otthon tartózkodásuk esetén - amennyiben egyéb módon nem oldható meg - az ellátásukról való gondoskodás a tele-pülési önkormányzat polgármesterének a feladata.Igénybejelentésüket a következő módon oldhatják meg:hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00- 12.00 óráig a következő telefonszámon +36 20/849-2441, +36 20/849-2415, +36 20/849-2454, vagy az ellatas@nagykanizsa.hu email címen.Nagykanizsa, 2020. március 17. Balogh Lászlópolgármestera város 70 év feletti FelhívásTisztelt Betegeink!A kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel az Önök és kollégáink egészsé-gének védelme, valamint a koronavírus-járvány továbbterjedésének meg-fékezése érdekében az alábbi intézkedéseket hoztuk, melyek betartására kérjük Önöket:Kérjük csak rendkívül sürgős, halaszthatatlan esetben forduljon háziorvo-sához, gyermekorvosához, fogorvosához Orvoshoz fordulás előtt mindenképpen telefonon egyeztessen háziorvo-sával a megjelenés szükségességérőlAcut légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) fennállása esetén kizárólag telefonon konzultáljon orvosávalA rendelő várójában egyszerre maximum két beteg tartózkodjon, felső légúti panaszokkal érkező beteg ne tartózkodjon a váróbanE-rendszeren keresztül mindenki leleteit megkapjuk, ezért nem kell a ren-delőbe jönni. Ha valamilyen szakrendelésen, esetleg kórházban járt kér-jük ezt telefonon jelezzeRendszeresen szedett gyógyszerek e-receptre történő felírása, tanács-adás, táppénzre vétel egyéb adminisztratív teendők telefonon távkonzul-táció keretében történjenA szakorvosi javaslatok érvénybe maradnak a veszélyhelyzet megszűné-sét követő 90 napig, ha a veszélyhelyzet idején járnak le ideiglenesen meghosszabbításra kerülnekA keresőképtelenségre vonatkozó orvosi igazolások kéthetenkénti kiállí-tását felfüggesztették, így tartós betegállomány esetén nem kell emiatt orvosát keresnieA lejáró hivatalos okmányai érvényességi idejének meghosszabbítása a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig lehetséges, így nem kell emiatt orvosát keresnieA fogorvosi ellátások a sürgősségi ellátásokra korlátozódnak, a már elő-jegyzett időpontokról a veszélyhelyzet megszűnését követően egyeztes-sen orvosávalKérjük a fentiek tudomásulvételét és az egészségügyi személyzet és a betegek egészségének védelme érdekében a tájékoztatóban foglaltak betartását. Ez nem csak a saját érdekünk, hiszen egy esetleges fertőzés behurcolása a város egész egészségügyi alapellátási rendszerét is veszé-lyezteti.Nagykanizsa, 2020. március 17. Stimeczné Dr. György BernadetteintézményvezetőlakosságáhozA koronavírus járvány megelőzése, a biztonságos munka-végzés feltételeinek megteremtése, a közösségi érintkezések számának csökkentése érdekében tájékoztatom a lakosságot, hogy a lejáró pénzbeli és természetbeni rendszeres szociális juttatások (pl. gyógyszerhozzájárulás, lakás- fenntartási hozzájárulás, ápolási hozzájárulás) a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.Az önkormányzati bérlakásokra kiírt lakáspályázatok benyújtási határideje is a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig kitolódik.Nagykanizsa, 2020. március 17. Balogh Lászlópolgármester a szociális KözleményellátásokrólTisztelt Betegeink!A kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel az Önök és kollégáink egészségének védelme, valamint a koronavírus-járvány továbbter-jedésének megfékezése érdekében az alábbi intézkedéseket hoz-tuk, melyek betartására kérjük Önöket:Kérjük csak rendkívül sürgős, halaszthatatlan esetben forduljon az ügyeletreAz ügyeleten való megjelenés előtt lehetőség szerint telefonon egyeztessen a megjelenés szükségességérőlAz ügyelet elérhetősége: 92/321-000Acut légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) fennállása esetén kizárólag telefonon konzultáljon az ügyeletes orvossalAmennyiben mégis megjelenik az ügyeleten akut légúti panaszokkal kérjük ne lépjen az épületbe, hanem csengessen és a személyzet a szükséges intézkedést megtesziFelnőttek lehetőleg kísérő nélkül, gyerekek maximum egy kísérővel érkezzenekA váróban egyszerre maximum két beteg tartózkodjon, a többiek az udvaron várakozzanak betartva egymástól a 1,5 -2 m távolságot Kérjük a fentiek tudomásulvételét és az egészségügyi személyzet és a betegek egészségének védelme érdekében a tájékoztatóban foglaltak betartását. Ez nem csak a saját érdekünk, hiszen egy esetleges fertőzés behurcolása a város egész egészségügyi alapellátási rendszerét is veszélyezteti.Nagykanizsa, 2020. március 17. Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető
2020. 03. 27. | 11önkormányzatAz elmúlt hetekben hazánkat is elérte a 2019 végén Kínában azonosított új koronavírus-járvány. Ez a vírustörzs a kínai Vuhanban a tavaly decemberben kitört járvány előtt még ismeretlen volt, éppen emi-att a kitettség miatt gyor-san terjed és rengeteg beteget számlál világszer-te. A szerdai adatok szerint több mint 470 ezren fertő-ződtek meg és csaknem 21 ezer ember hunyt el. Nagyon fontos tudni, hogy az eddigi vizsgálatok alap-ján a koronavírus-fertőzés 3 legtipikusabb tünete: a láz (a fertőzöttek 88 százalé-kánál), a száraz köhögés (68 százalék), a fáradé-konyság, gyengeség (38 százalék). A vírus elsősorban a lég-zőszervrendszert támadja, továbbá gyakorta okoz súlyos szövődményeket és sajnos sok esetben halált. A leginkább veszélyeztetet-tek a 65 év felettiek és a kró-nikus megbetegedéssel – például a daganatos beteg-séggel, cukorbetegséggel, valamint szív- és érrendsze-ri megbetegedésekkel - küzdők. A vírus ellen jelen-leg nincs védőoltás, így a lakosság érdeke a vírus ter-jedésének lelassítása annak érdekében, hogy a magyar egészségügyi rendszer el tudja látni a betegeket. Éppen ezért nagyon fontos betartani az ajánlásokat: gyakori kézmosás, fer-tőtlenítés, továbbá a kontaktusok számának csökkentése a saját ház-tartáson kívüli szemé-lyekkel.Ez azért fontos kiemel-ten, mert a koronavírus az influenzával szemben jóval gyorsabban terjed és több embert képes megfertőzni. Egyes kínai kutatások sze-rint a fertőzések csaknem feléért tünetmentes bete-gek „felelősek”, akik ese-tenként maguk sem tudták, hogy betegek. Ezért is nagyon fontos, hogy min-denki otthon maradjon!Balogh László, Nagyka-nizsa polgármestere min-den nap egyeztet a Kani-zsai Dorottya Kórház orvos-igazgatójával dr. Brünner Szilveszterrel, amelyről a saját hivatalos Facebook-oldalán számol be. A pol-gármester számos intéz-ményvezetővel, céggel, civil szervezettel és vállal-kozóval tárgyalt az elmúlt időszakban, és ennek következtében rengeteg, a hétköznapi életünket érin-tő változás lépett életbe Nagykanizsán. Az eddigi rendelkezésekről a nagyka-nizsa.hu oldalon olvashat-nak teljes részletességgel. Az alábbiakban ezek közül gyűjtöttünk össze néhá-nyat a könnyebb tájékozó-dás végett: - Horváth György vállal-kozóval, a Kanizsa Kárpit Kft. vezetőjével történt egyeztetés eredményeként minden kanizsai háztartás kapni fog 2 darab, a véde-kezéshez szükséges 95%-os szűrőképességű száj-maszkot.- A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a Vásárcsarnok teljes terüle-tét fertőtlenítik, és folya-matos az ajtók, valamint a kapaszkodó fogantyúk fer-tőtlenítése is. A vasárnapi heti vásár és használtcikk piac és a vasárnaponkénti élelmiszerpiac szünetel. Az országos kirakodó vásár tavaszi vásárai további intézkedésig elmaradnak, a használtcikk piac működé-sét 2020. március 19-től felfüggesz-tették.- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányza-ta, civil szervezetek, magán-személyek is felajánlották, hogy segítenek az otthon maradtak ellátásában, ezért az időseket arra kérik, ha bevásárlásban, gyógyszer kiváltásban, postai ügyinté-zésben vagy egyéb más halaszthatatlan ügyintézés-ben segítségre lenne szük-ségük hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00- 12.00 óráig a követke-ző telefonszámokon tud-nak segítséget kérni: +36-20/849-2441, +36-20/849-2415, +36-20/849-2454, illetve e-mailben: ellatas@nagykanizsa.hu Az ügyintézés során kizá-rólag készpénzzel lehet fizetni, bankkártyás fizetés-re nincs lehetőség.- A háziorvosok és a szak-emberek a járvány megfé-kezése érdekében azt kérik, hogy csak rendkívül sür-gős, haladéktalan esetben forduljunk az orvosi ügye-lethez. Az ügyeleten való személyes megjelenés előtt telefonon kell egyez-tetni a megjelenés szüksé-gességéről. Az ügyelet telefonszáma: 06-92/321-000. Akut lég-úti tünetek – láz, köhögés, légszomj – fennállása ese-tén kizárólag telefonon lehet a háziorvossal kon-zultálni, ezzel is csökkentve a háziorvosok és mások megfertőzésének esélyét. - A Magyar Közétkezte-tők Szövetségének tájékoz-tatása alapján Nagykani-zsán minden 65 év feletti lakos jogosult napi egysze-ri meleg ételre. Az étkezte-tés nem ingyenes, hanem a jövedelem szerinti megha-tározott áron érhető el mindazok számára, akik ezt igénylik. Az igényeket az önkormányzatnál lehet jelezni a +36-20/849-2441, +36-20/849-2415, +36-20/849-2454 telefon-számokon, illetve e-mailben: ellatas@nagykanizsa.hu- Az összes magyarorszá-gi, így a nagykanizsai okta-tási intézményekben is új, digitális munkarend lépett életbe. Ez azt jelenti, hogy a diákok és a tanárok otthon-ról, digitális eszközökkel végzik az oktatási tevé-kenységet. Fontos, hogy ez nem tanítási szünetet jelent, ezért a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ szakemberei a Nagykanizsai Rendőrkapi-tányság Bűnmegelőzési Osztályával együttműköd-ve ifjúságvédelmi őrjárato-kat tartanak a város fiatalok által gyakrabban látogatott helyein. Kérik a középisko-lás és általános iskolás diá-kokat, hogy ne a közterüle-teken, hanem otthon tar-tózkodjanak!- A nagykanizsai helyi autóbuszjáratok menet-rendjét illetően is számos változás lépett életbe. A VOLÁNBUSZ Zrt. március 25-től az országos, regio-nális és többek között a város menetrend szerinti helyi autóbuszjáratain is tanszüneti menetrendet léptetett érvénybe. A jár-ványügyi helyzethez kap-csolódó óvintézkedések kapcsán kérik az utasokat, hogy a busz hátsó ajtaján szálljanak fel. A buszok szakszerű fertőtlenítő taka-rítása folyamatos, a társa-ság autóbuszjáratait, menetrendjét, jegy- és bér-letváltási szabályait érintő változásokról a volanbusz.hu/koronavirus oldalon lehet tájékozódni.A nyugalom megőrzése érdekében csak és kizáró-lag hiteles forrásból érde-mes tájékozódni. Ilyenek a közmédia televízió és rádió csatornái, valamint a magyar kormány által indí-tott koronavirus.gov.hu oldal. A Nagykanizsát érin-tő változásokról Balogh László polgármester ad folyamatos tájékoztatást a saját Facebook-oldalán és a nagykanizsa.hu oldalon. Vigyázzunk egymásra, mindenki maradjon otthon!Forrás: shutterstock.comMOSTa legjobb otthon!PolgLGármesteri KABinet-Változtatás néLKül közölt tartALom
2020. január 1-től változ-tak a receptköteles gyógy-szerek kiváltásának szabá-lyai. Az új rendszert – a patikusok, szakassziszten-sek visszajelzései alapján – nehezen látták át a betegek. A rendkí-vüli helyzet miatt azonban a kor-mány egyszerű-sítette ezeket az előírásokat. – Most egy olyan rendelkezés szüle-tett, hogy bárki elviheti a gyógyszert, csak a személyi igazolványa legyen nála, hiszen mi ezt rögzítjük, hogy nyomon lehessen követni, hogy az adott ille-tő gyógyszerét ki vitte el – fogalmazott Némethné Ignácz Andrea, a Király Gyógyszertár vezetője. – Ez a rendelkezés vonatkozik a kiskorúakra is. Ott eddig kellett recept, de most már ebben az esetben sem kell elmenni a háziorvosi ren-delőbe. Ugyanúgy feltöltik a rendszerbe a gyerekek receptjét is, amit bárki kiválthat, viszont személyi igazolvány ebben az eset-ben is kell. A bevásárlóközpontok tömött parkolói mellett az elmúlt mintegy két hétben már az is megszokott lát-vánnyá vált, hogy hosszú sorokban várakoznak az emberek a kanizsai patikák előtt. Némethné Ignácz Andrea hangsúlyozta: nincs gyógyszerhiány Kanizsán, ugyanakkor kife-jezetten káros lehet a több hónapra kiírt mennyiség felhalmozása. – Természe-tes reakció, hogy mindenki próbálja valamilyen módon védeni az egészsé-gét. Ez ugyanakkor sajnos megnyilvánul abban is, hogy sokan – akik ezt anya-gilag megtehetik – szeret-nének hozzájutni a három havi gyógyszeradag-jukhoz. Én ezt túlzás-nak gondolom, hisz van, és lesz is gyógy-szer. Ha elő is fordul, hogy nem tudok azonnal egy adott gyógyszerből 8 dobozt adni, másnap vagy két nappal később már biztos, hogy lesz. De ide sorolha-tom azt is, hogy valaki pél-dául fel akarja vásárolni az összes kézfertőtlenítőt… Ez már csak azért is felesle-ges, hiszen ahhoz, hogy megvédje magát, a másik ember kezének is tisztának kell lennie, de hogy legyen az, ha a másiknak már nem jut fertőtlenítő. Ebben a kérdésben is rendkívül fon-tos a türelem és a józan ész. Sokkal fontosabb, mint a mi életünkben bármikor korábban.A gyógyszertári vásárlók körében a különböző típu-sú kézfertőtlenítők és száj-maszkok mellett a D- és a C-vitamin került leginkább előtérbe. – A D-vitamint én is nagyon pártolom, de nem csak most, hanem gyakorlatilag ősztől, egé-szen tavaszig. Mindenki-nek javaslom, kb. 2000 egységet ajánlott szedni naponta. A C-vitamint ille-tően már nem ilyen egyér-telmű a szakmai megítélés. Én is olvasok sok olyan cik-ket, bejegyzést, amelyben orvosok azt hirdetik, hogy négyezres C-vitamint kell szedni naponta, ez renge-teg… Tulajdonképpen a szakmai állásfoglalás azt mondja, hogy a napi 200 milligramm az, amit a szer-vezet normál esetben opti-málisan fel tud használni. Az ezen felül bevitt men�-nyiség már irritálhatja a gyomrot, beleket. Itt is a józan észre kell hallgatni, így az első számú védeke-zés mindenképpen a kéz-mosás legyen, illetve az, hogy mindenki a szemé-lyes higiéniájára figyeljen oda. Ez alatt azt is értem, hogyha el kell valahova mennünk, például boltba, postára, akkor nem lihe-günk egymás nyakába, nem köhögünk a másikra, nem fogunk kezet, s kerü-lünk mindenféle testi érint-kezést, tartjuk a 1,5 - 2 méteres távolságot. S amit még jó, ha megteszünk: menjünk ki a szabadba! Természetesen ezt nem csoportos buliként kell elképzelni, hanem egyedül vagy párban. El lehet men-ni pár percre sétálni, meg kell próbálni stresszmente-sebben megélni ezt a hely-zetet – tette hozzá Né-methné Ignácz Andrea. Nem mondhatni, hogy a nyugalom és a stresszmen-tesség jellemezte azokat a kommenteket, amelyek a Kanizsa TV önkéntes karan-tén fontosságát hangsú-lyozó híréhez érkeztek. Többen megjegyezték, hogy a külföldi munkából hazatérő fiatalok a karan-tén helyett kávézgatnak a városban. Mihalecz Károly háziorvos ugyan-akkor rávilágított a helyzet kétélűségére, hiszen nagyon fontos lenne, hogy minél többen maradjanak otthon, vonuljanak karan-ténba, ugyanakkor akik ezen korlátozásokat vállal-ják – meglátása szerint –, nem kapják meg a megfe-lelő támogatást a kanizsai-aktól. – Én azt látom, hogy az, aki karanténba megy, 12 | KANIZSA újságcovid-19Jelszavaink legyenek: az otthonmaradás!16 napja hirdették ki a koronavírus terjedése miatt a veszélyhelyzetet Magyarországon. Azóta számos korlátozó intézkedés határozza meg mindennapjainkat, egyebek mellett bezártak a kulturális intézmények, szórakozóhelyek, a diákok táv- oktatásban tanulnak és az egyházak képviselői is már csak online szolgálhatják híveiket. Ezek után nem is csoda, hogy lassan a 10 millió víruskutató országává válunk. Lapunk három szakértővel beszélgetett a megfelelő védekezésről és viselkedésről, valamint a Kanizsán is felmerülő problémákról.türelem,önmérséklet és
az negatív megítélést kap ebben a városban. Szidal-mazzák, s olyan, mintha stigmát hordozna. Pedig azok az emberek, akik önként vállalják vagy ható-ságilag kerülnek karantén-ba, azok pontosan azt bizo-nyítják, hogy felelős tagjai ennek a közösségnek. Óriá-si probléma, hogy renge-teg ember nem mondja meg, hogy honnan jött haza, s azt, hogy karantén-ba kellene vonulnia. Majd szabadon jár-kel, s kön�-nyen lehet, hogy szórja szét a vírust. Tudni kell, hogy ez a vírus borzasztó-an fertőző: ha valaki 10 per-cet eltölt 1 méter távolság-ban egy fertőzött ember-rel, akkor 90 százalékos eséllyel elkapja, s viszi tovább a vírust. Nagy való-színűséggel semmi baja nem lesz, azt se tudja, hogy beteg, de fertőz. A megfer-tőzött emberek száma pedig így egyre csak nő, s ha valakinek gyenge az immunrendszere, az beteg lesz. Múlt héten olvastam egy cikket, miszerint Fran-ciaországban 300 ember fekszik gépen, 50 százalé-kuk 60 évnél fiatalabb. Tehát az sem igaz, hogy csak az öregek lesznek betegek. Azt is meg kell jegyezni, hogy Magyaror-szágon majd minden csa-ládban van egy olyan beteg, aki mondjuk daga-natos. Ez lehet fiatal, kezelt beteg is, aki éppen kemo-terápiát kap. Ő ugyanolyan eséllyel megkapja ezt a betegséget, s körülbelül ugyanolyan esélye van a túlélésre, mint egy idős, 70 éves, polimorbid ember-nek. Meg kell becsülni, aki karanténba vonul, mert ő viselkedik helyesen. A védekezésről pedig azt gondolom, hogy akinek van szájmaszkja, az hordja. Nem az a lényeg, hogy magát védje, hiszen, ha nem beteg, akkor nincs miért véde-kezni, de a közösséget védi azzal, hogy viseli. Hiszen lehet, hogy én is vagy ön is hordozó, nem tudhatjuk, hisz ez nem lát-szik. Ám ha viseljük a masz-kot, azzal megvédjük azt, aki veszélyeztetett. Nem lehet elégszer elmondani, hogy nagyon sokat kell kezet mosni, meleg, szap-panos vízzel. Hisz ennek a vírusnak, bár nagyon fertő-ző, de érzékeny a tokja, ezáltal a szappanos, inten-zív kézmosás elpusztítja, s elveszi a fertőző képessé-gét. Ugyanakkor, ha nem ezt csináljuk, akkor tovább cipeljük, hiszen megtapad a felületeken, hosszú órá-kig, akár napokig – világí-tott rá Mihalecz Károly.A kormány által elren-delt korlátozások között szerepelt az az intézkedés is, hogy a háziorvosi rende-lőben egyszerre maximum két beteg tartózkodhat. Vörös Henriette kérdé-sünkre elmondta: fontos, hogy csak indokolt eset-ben keressük fel háziorvo-sunkat és aki teheti, az csak nagyon fontos esetben hagyja el otthonát. – Azt tapasztaltuk a vásárcsar-nok mellett lévő rende-lőnkben, hogy múlt héten még nem vették komolyan ezeket a felhívásokat az emberek. Sokan jöttek-mentek, mintha nem lenne járványhelyzet. Kétségbe is estünk, de megnyugtató-an tapasztaltuk, hogy ez alaposan megváltozott. Hétfőn például kettő beteg jelent meg a rendelő előtt, hogy megbeszéljük a betegsé-gükkel kapcsolatos tenni-valókat, s az utcán sem látok már annyi mozgoló-dó embert.Több környező ország-ban is az a szomorú tapasz-talat, hogy fokozatosan nő az egészségügyi dolgozók körében a megbetegedé-sek száma. Ezért is különö-sen fontos, hogy a betegek telefonon keressék fel háziorvosaikat, ezzel is kerülve a személyes kon-taktust. Vörös Henriette kiemelte: ő és kollégái is mindent megtesznek, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak a betegeknek a telefonos egyeztetés során, de egyben türelmet is kérnek. – Ez számunkra is egy új helyzet, szinte egyik napról a másikra a szemé-lyes találkozó helyett tele-fonon kell ellátnunk tanáccsal a betegeket. Nagyon sokszor halljuk vissza a páciensektől, hogy nehezen tudnak telefonon elérni bennünket. Ez azért van, mert rengeteg a meg-keresés. A cél az, hogy a súlyos megbetegedések számát ezzel is csökkent-sük. Így – bízunk benne –, nem lesz olyan helyzet, mint Olaszországban, hogy az orvosoknak kell válogatni, hogy kik kerül-hetnek lélegeztetőgépre. Nagyon komoly próbaté-tel várhat a háziorvosokra az egyre inkább közeledő tömeges megbetegedések időszakában, mégis volt olyan doktor, akinek a napokban a közösségi olda-lán kellett segítséget kérnie ahhoz, hogy pótolni tudja hiányzó védőeszközeit. Az ügyben több felhívás, egyeztetés is történt, a probléma azonban tovább-ra is fennáll. – A minimális felszerelésünk megvan, de nem minden védőeszköz áll rendelkezésünkre, s már nem tudjuk honnan besze-rezni – világított rá Vörös Henriette. – Attól félünk leg-inkább, hogy az esetleges hiányos felszerelés miatt ki leszünk téve a fertőzés veszélyének. Több figye-lemfelhívás és kérés indult már országosan is az ügy-ben, hiszen nekünk kell majd elsőként talál-koznunk a poten-ciális betegek-kel. Természete-sen próbáljuk majd ezeket telefonon kiszűr-ni, de előfordulhat a személyes kontaktus. Ha nincs megfelelő védőfel-szerelés, akkor az ránk nézve nagy veszélyeket hordoz. Pláne azért, mert ha valóban történik egy ilyen találkozó, akkor önkéntes karanténba kell vonulnia az egészség-ügyi dolgozónak, s így egy fontos láncszem eshet ki az ellátási rendszerből.MIKÓ-BARÁTH György 2020. 03. 27. | 13covid-19Fotó: Horváth Zoltán
14 | KANIZSA újságszSZolgáltatásTisztelt Felhasználóink!A járványügyi helyzet most mindannyiunk számára nehézségeket okoz. Mi a Délzalai Vízműnél folyamatosan azon dolgozunk, hogy minden Felhasználónknál rendelkezésre álljon az egészséges – laboratórium által bevizsgált ivóvíz - és ne legyen fennakadás a szennyvíz-elvezetésben sem.A fertőzés terjedésének csökkentése érdekében, a munkatársaink és az Önök egészségének védelmében már eddig is különféle intézkedé-seket vezettünk be, és a jövőben is folyamatosan hozzáigazítjuk műkö-désünket az aktuális helyzethez.Ügyfélszolgálati irodánk és Ügyfélpontjaink nem végeznek személyes ügyintézést, de változatlanul dolgoznak a telefonos, elektronikus és postai úton történő megkeresések alapján.Leolvasóink – egyelőre – védőfelszereléssel ellátva (maszk, kesztyű) végzik a lakáson kívüli mérők leolvasását. Kérjük segítsék munkájukat, tegyék lehetővé a vízmérőkhöz való hozzáférést!Kollégáink folytatnak minden olyan tevékenységet, ahol nincs közvet-len kontaktus a felhasználókkal.Ahhoz, hogy még többet tudjunk tenni mindannyiunk egészségének megőrzése és feladataink folyamatos ellátása érdekében, az alábbia-kat kérjük Önöktől:Aki teheti, váltson E-SZÁMLÁRA, mert- biztonságos (nem érintkezik emberekkel)- környezetbarát (nincs papír- és nyomtató igénye, nem kell gépjármű-vekkel levelet szállítani)- kényelmes (nincs postai sorban állás)Számláit kiegyenlítheti- banki átutalással (számlaszámunk megtalálható közüzemi számlájá-nak 1. oldalán)- csoportos beszedési megbízással (számlavezető bankjánál –akár NET bankon keresztül is- megbízást adhat, ehhez szükséges adatok szintén megtalálhatók számlájának 1. oldalán)Ügyfélszolgálatunk készséggel áll az Önök segítségére a számlázási és fizetési mód váltással kapcsolatban is.Tudjuk, hogy jelen helyzetben, különösen az idősebb korosztály az, aki veszélyeztetett. Egyben Ők azok, akik a fentebb felsorolt lehetőséggel kevésbé tudnak élni. Ezért kérjük, hogy aki teheti segítsen idősebb hozzátartozójának a számlák kiegyenlítésében.Aki teheti, éljen az elektronikus kapcsolattartás lehetőségeivel! Postai levél helyett várjuk e-mailes, telefonos megkeresésüket!Társaságunk folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzet alaku-lását, és szükség esetén további intézkedéseket tesz, melyekről fel-használóit időben tájékoztatni fogja.Köszönjük megértésüket és segítő együttműködésüket.Elérhetőségeink:e-mail: dzviz@dzviz.hutelefon: +36-93-509 540 / 1#MARADJOtthON - Válts e-számlára és elektronikus díjfizetésre!Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!Délzalai Vízmű ZRt. Vezetése 12Tisztelt Ügyfeleink!A járványügyi helyzetre való tekintettel az Önök és Munkatársaink védelme érdekében a személyes ügyintézés bizonytalan ideig szünetel ügyfélszolgálatainkon és minden osztályunkon. Kérjük Önöket, hogy ügyeiket telefonos vagy e-mailes elérhetőségeinken intézzék!Nagykanizsán a hulladékudvarok továbbra is nyitva tartanak.Elérhetőségeink:Nagykanizsai ügyfélszolgálat: 06 93 537 384Szállítás: 06 93 537 380Környezetvédelmi csoport: 06 93 537 389E-mail: ugyfelszolgalat@nfv-pannonia.huszallitas@nfv-pannonia.huKöszönettel:Pannonia Cégcsoport Vezetéseheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Bármibe vág bele, mindent sikerre visz. Erős, magabiztos egyéniségé-vel bárkit magához tud vonzani, ha munkáról van szó. Közösen jobb ered-ményt érhetnek el, mint egyedül. Bika: 04.21-05.21. Hiába keresi, sehogy se tudja megtalál-ni az arany középutat a magánélete és a munkahelye között. Beszélje meg a gondját a családjával, mert az idő gyor-san szalad, a gondja pedig megmarad. iKrek: 05.22-06.21.Ahhoz, hogy bárkit le tudjon venni a lábáról, napsütésre van szüksége. A szürke, esős-havas napoktól még ön is lelombozódik. Ne hagyja, hogy ez sokáig így maradjon. Rák: 06.22-07.22. Mostanában bőven lesz ideje arra, hogy elbeszélgessen a párjával, és megegyezzenek a kapcsolatukat érin-tő vitás kérdésekben. Arra azért ügyel-jen, hogy ne kerüljön sor a szakításra. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Minden akadály elgördül ön elől. A rengeteg szabadidejével azt sem tud-ja, mihez kezdjen. Vegyen le a köny-vespolcáról egy jegyzetfüzetet, és írjon le mindent, ami eszébe jut. Szűz: 08.24-09.23. Úgy tűnik, megállt az idő az otthonuk-ban. Most bőven jut idő a párjára, a meghitt beszélgetésekre, és akár egy-más jobb megismerésére is. Nem kell sietni sehová, még a busz után sem. Mérleg: 09.24 -10.23.Anyagi természetű dolgait nem kell rendeznie Marsnak, mert példamu-tatóan beosztja a keresetét. Akár be-fektetésben is gondolkodhat, ehhez azonban kérjen tanácsot valakitől. sKorpió: 10.24 -11.22. Jobban is használhatná a kisugárzását a kapcsolatai rendezésére. Előbb azon-ban lelki megnyugvásra van szüksége, melyhez most nem a párjától kap se-gítséget, hanem a Teliholdtól. Nyilas: 11.23-12.21. A környezetében most mindenki ér-zékeli, hogy nem érdemes vitába bo-nyolódni önnel, legyen szó bármiről, sportról, vagy akár zenéről. Legyen kicsit béketűrőbb mindenkivel.Bak: 12.22 - 01.20. Úgy tűnik, kissé meglazultak a baráti kapcsolatai az utóbbi időben, és hiába kutatja az okát, sehogy sem találja. Ha kellemetlennek érzi a találkozásokat, akkor kerülje el az ilyen alkalmakat. Vízöntő: 01.21-02.19. Megnyerő modorával, ha akarja, bárkit le tud venni a lábáról. A pénzügyei is jól alakulnak, nem lesz gondja a közeljö-vőben semmire sem. Csak pihenjen, és olvasson sokat. Halak: 02.20-03.20. Ha továbbra is össze tudja egyeztetni a céljait a barátaival, akkor egy időre megnyugodhat. Meglátja, így sokkal kiegyensúlyozottabban telnek el a napjai, és el sem fárad.
2020. 03. 27. | 15aktuálisEgy hét alatt 30 kullancsot szedtem ki a kutyámból – ezzel az észrevétellel kereste meg szerkesztőségünket egy kutyás gazdi. Elmondása szerint már nem csak akkor van baj, ha erdős, erdő melletti területre viszi ki négylábú barátját, hanem egy egyszerű városi séta után is azt látja, szinte hemzsegnek a paraziták.Többfajta megoldás, illetve kullancs elleni védekezés lehetséges, ezt nyilván minden felelős gazda tudja. Talabér Gyula állatorvos szerint az utóbbi években egyre több problé-mát jelent a kullancsok, fertőzést hordozók jelenléte, ezért a legfontosabb a megelőzés. Ehhez pedig ki kell tapasztalni, kedvencünk számára melyik a legmegfelelőbb, legbizto-sabb védelem. Vannak olyan felelős állattar-tók, akik ezt már tudják. - Vadászkutyákat tar-tok. A drótszőrű tacskóknak a legmegfelelőbb és költséghatékony is a cseppes védelem. Nálunk ez vált be - mondta Kálovics Norbert. - Csipke, az óriás schnauzerem pedig egy olyan kullancs-, illetve bolhairtó nyakörvet kap, ami tökéletesen megvédi. A tavalyi év egyébként katasztrofális volt, brutális mennyiségben lehetett találkozni a parazitákkal. Smolcz-Borbély Judit pár évvel ezelőtt fogadott örökbe a menhelyről egy kutyust, aki azóta a család tagja lett, de félteni kell őt is. - Sajnos nincsenek túl jó tapasztalataim kullan-csok terén. Mivel Söprű hosszúszőrű és legin-kább kinti kutya, meglehetősen sokszor talá-lunk benne kullan-csot. A jó idő beáll-tával szívesen sétá-lunk a Csónakázó-tó felé, ahol nagyon szeret a nagy fűben ugrán-dozni, hempereg-ni. Miután haza-érünk, szinte min-den alkalommal van benne kul-lancs, gyakran nem is egy. Érdekes módon kétféle kul-lancs szokott lenni a kutyusban. Az egyik az a körömnyi fehér, a másik pedig az apró fekete. Sajnos a védekezésben nem igazán vannak jól bevált módszereim. Próbáltam már cseppet, de volt, hogy megvettem a méregdrága nyak-örvet, de egyik se bizonyult hatásosnak. Bár a nyakörv használatával azért ritkábban talál-tam benne kullancsot. Ez a nyakörv 8 hónapig „véd”, áprilistól-novemberig szoktuk használ-ni, de úgy látszik most már egész évben kelle-ne. A nyárra lenyíratjuk a szőrét, így könnyebb észrevenni benne a kullancsot, illetve a nyak-örv is akkor hatásos, ha közvetlenül a bőrével érintkezik.Talabér Gyula szerint rendkívül fontos a megelőzés, a védekezési módszerek palettája pedig szerencsére széles. Az állatorvos azt javasolja, mindenki próbálja ki, hogy a külön-böző készítmények mennyire hatásosak. A nyakörv, a cseppek és a rágótabletták ugyanis nem minden állatnak adnak azonos védettsé-get. A tabletták és a nyakörvek közt is vannak olyanok, amelyek például 3, vagy több hónap-ra nyújtanak védelmet a külső-belső paraziták ellen.A gazdikban felmerült a kérdés: hiánycikk lesz vajon a tabletta, és számíthatnak-e áremelkedésre. Az állatorvos úgy látja, az elő-ző években néhány kisállat-patika alábecsülte a keresletet – ez előfordulhat idén is -, s nem tudott a kért mennyiségű, védelmet nyújtó készítménnyel szolgálni. A kullancs elleni sze-rek, eszközök esetében pedig már februártól 5-10%-os drágulással kellett számolnia a vásárlóknak. VINCZE Adéla megelőzésen vanA hangsúly Manapság már nem csupán az erdőkben, hanem a városi parkokban, egy egyszerű utcai séta alatt is be lehet gyűjteni jó pár kullancsot. Az enyhe tél miatt invázióra lehet számítani. A paraziták elszaporodása az utóbbi években sajnos nem újkeletű.Fotó: FacebookKullanc sinv ázi ó
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyeletPiaci árak Kanizs ánfejes saláta 250-300 Ft/dbburgonya 300-400 Ft/kgcsirkemáj 750-800 Ft/kghársméz 1900 Ft/kgnarancs 450-850 Ft/kgvöröshagyma 400-500 Ft/kgretek 2500-300 Ft/csomó(március 21-ei árak)30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások03.31. 10:30-13:30 Nagykanizsa, Bazár-udvar (Zrínyi út 35.)03.31. 14:00-18:00 Szepetnek, IKSZT 04.03. 14:00-18:00 Nagykanizsa, Bazár-udvar (Zrínyi út 35.)Adj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Március 28. GedeonJelentése: harcos, vágó, kétélű kard, kardforgató, sebzett kezű, romboló, pusztító.Március 29. AugusztaJelentése: fennkölt, isteni, dicső-séges.Március 30. ZalánJelentése: dobó, ütő.Március 31. ÁrpádJelentése: az árpa (élet) kicsinyítő képzős (-d) alakjából származik: életecske. Más forrás szerint a jelentése: nemes vezető.Április 1. HugóJelentése: értelem, ész.Április 2. ÁronJelentése: ihletett, tisztán látó.Április 3. BudaJelentése: lenni, béke.Képviselői fogadóórákA jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet, a koronaví-rus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések nyomán a nagykanizsai pol-gárok egészségét és védel-mét szem előtt tartva a képvi-selőtestület tagjainak április-ra meghirdetett fogadóórái elmaradnak. A képviselők a város honlapján közzétett elérhetőségeiken továbbra is várják észrevételeiket, javas-lataikat:https://www.nagykanizsa.hu/onkormanyzat/kepviselotestuletA változásért szíves elnézésüket kérjük.Bodó László, a 2. számú egyéni választókerület (Attila utca, Dózsa utca, Berzsenyi utca közötti városrész, Platán-sor páratlan oldal, Petőfi, Honvéd, Virág Benedek és Mészáros Lázár utcák) önkor-mányzati képviselője április 7-én (kedd) 16.30 órára meg-hirdetett személyes fogadó-órája a járványra és mindenki egészségére való tekintettel elmarad. Bodó László online, élő fogadóórát tart a https://www.facebook.com/laszlo.bodo.5011 oldalon április 7-én (kedd) 16.30 órától. Kéri a kanizsaiakat, hogy aki ter-vezte, hogy elmegy a fogadó-órára, azok csatlakozzanak be online, tegyék fel kérdéseiket és választ kapnak ugyanúgy, mintha személyes találkozás lenne. Elérhetőségek: +36-20-42-40-333, bodo.laszlo46@upcmail.huTisztelt Városlakók, Közlekedők!Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt 2020. március 23-án módosította a fizetőparkolók működéséről szóló 64/2012. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében 2020. március 24-től a fizetőparkoló övezetben lévő várakozó-helyeket a személy- gépjárművek és a 3,5 tonnánál kisebb össztömegű gépjárművek díjmentesen vehetik igénybe.Via Kanizsa2020. március 28.ReményGARAY U. 14.93/314-96720:00-08:002020. március 29.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61019:00-06:002020. március 30.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002020. március 31.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:00
2020. 03. 27. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókMárcius 27. 1676. március 27-én született II. Rákóczi Ferenc magyar főnemes, a Rákóczi-szabad-ságharc vezetője. 1704-ben választották erdélyi fejedelemmé, ő volt az utolsó, aki betöltötte ezt a tisztséget2006. március 27-én halt meg Stanislaw Lem. A lengyel science fiction-író azt mondta: „Ha az emberiségnek több humora lett volna, minden másképp alakult volna”Március 28.1985. március 28-án halt meg Marc Chagall festőművész. A modern festészet egyik kiemelkedő alakja voltMárcius 29.1885. március 29-én született Kosztolányi Dezső, a XX. századi magyar széppróza és líra egyik legnagyobb alakja. Ismert művei: Édes Anna, Pacsirta, Aranysárkány, Esti Kornél1974. március 29-én találták meg az agyag-hadsereget. Csin Si Huang-ti föld alatti hadse-rege volt hivatott szolgálni a kínai császárt halála után isMárcius 30.1722. március 30-án fogadták el a Pragmatica Sanctiot. Ez tette lehetővé „az osztrák ház női ágának örökösödését”1746. március 30-án született Francisco Goya. A spanyol festő és grafikus szerint három taní-tója volt: a természet, Velázquez és RembrandtMárcius 31.1732-ben ezen a napon született Joseph Haydn osztrák zeneszerző, a bécsi klassziciz-mus első nagy mestere. Ő volt a klasszikus szonátaforma tökéletesítője1899. március 31-én fejeződött be az Eiffel-torony építése. Egyesek „Csúfság”-nak hívják, mások „Öreg Hölgy”-nekÁprilis 1.1578. április elsején született William Harvey. Elsőként írta le pontosan és részletesen a vér-keringés rendszerétÁprilis 2.1922. április 2-án halt meg Hermann Ror-schach. A svájci pszichiáter fejlesztette ki azt a tintatesztet, amelyet ma is használnak a pszi-chopatológiás esetek klinikai diagnosztizálá-sáraAz előELŐző HEti REJtVÉny MEGFEJtÉSE: De ne feledkezzünk meg az édes bosszú és a káröröm lélekemelő hatásairól sem.
18 | KANIZSA újságkaKAmara Adófórum Nagykanizsán 2020. február 22-én adófóru-mot rendezett a nagykanizsai kamara. A program célja az volt, hogy az aktuális jogsza-bályváltozásokról felvilágosí-tást nyújtson a helybeli vállal-kozóknak. Az idei fórumon dr. Lázár József, a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-igazgatóságának osztályveze-tője tájékoztatta a résztvevőket az aktuális jogszabályváltozá-sokról. A rendezvényen, melyen 70-80 vállalkozó vett részt, szó esett többek között a személyi jövedelemadó, a KATA és a járulékokat érintő jogszabályokról. Kamarai hozzájárulás befizetésének határidejeFelhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogya 2020. évi 5000 Ft-os kamarai hozzájárulásmegfizetésének határideje: 2020. április 30.Tájékozatjuk Önöket, hogy a koronavírus okozta helyzet miatt 2020. március 16-tól kamaránknál az ügyfélfoga-dás szünetel, kérjük, hogy a személyes ügyintézés helyett részesítse előnyben otthona/irodája kényelméből számító-gépéről is elérhető szolgálta-tásainkat és a telefonos kap-csolat-felvételt!A kamarai hozzájárulás befizetésénél kérjük, hogy az átutalást részesítse előnyben (Sberbank: 14100134 – 12287549 – 13000004), a köz-lemény rovatban szíveskedjen feltüntetni a vállalkozás adó-számát! Találkozó a horvát nagykövettel Február 13-án Nagykanizsá-ra látogatott Mladen Andrlić, a Horvát Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott budapesti nagykövete, Vesna Njikos Pec-kaj meghatalmazott miniszter asszony és Maja Rozenzwei követségi főtanácsos. Az egyez-tetésen jelen volt dr. Polay József, a NAKKIK elnöke, Cse-resnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyű-lés alelnöke és dr. Koósz Attila tiszteletbeli horvát konzul. A találkozón Balogh László, Nagykanizsa polgármestere a magyar-horvát együttműkö-dés fontosabb pontjairól egyez-tetett a horvát felekkel. Mladen Andrlić a kis- és közepes vállal-kozások támogatásának, a nemzetiségi önkormányzatok erősítésének, a kulturális kap-csolatoknak, valamint a Mura-híd felújításának fontosságát hangsúlyozta. Véleménye sze-rint mindezek a kezdeménye-zések jelentősen előmozdíthat-ják a régió gazdasági és turisz-tikai fejlődését. Regionális Gazdasági ÉvnyitóA Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nyugat-Dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének soros elnöki feladatait ellátó tagjaként 2020. február 12-én Szombathelyen rendezte meg a Regionális Gazdasági Évnyitót, melyen a nagykanizsai keres-kedelmi kamarát Kereskai Péter titkár, Szili Zsolt, a Pro-Consult 2000 Kft. és Marko-vics Zoltán, a DMS INOX Works Kft. ügyvezető igazga-tója képviselte. A rendezvény központi témája a régió mun-kaerőpiaci helyzete és a szak-képzést érintő változások vol-tak. A rendezvény befejezése-ként Kovács Vince, a Vas Megyei Iparkamara elnöke átadta a térség kulcsát a Győr-Moson-Sopron Megyei Kama-ra elnökének, hiszen ebben az évben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kamara tölti be a Nyu-gat-Dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének soros elnöki tisztét. A konfe-rencián részt vett dr. Parragh László, az MKIK elnöke is. Elnökségi ülés a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamaránál A kamara 2020. március 2-án tartotta meg az újév első elnök-ségi ülését, amelyen dr. Polay József elnök beszámolt az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, valamint a nagykanizsai fej-lesztési koncepcióról.Pegazus Díj elismerés A Pegazus Díj „Feltörekvő” kategóriájában a Nyugat-Magyarországi Régióban kapott rangos elismerést kama-ránk tagja, a Fa-Feri Kft. A Pegazus Díj a legdinamikusab-ban fejlődő magyarországi kis- Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
2020. 03. 27. | 19kamara és középvállalkozások teljesít-ményét ismeri el. Az elismeré-seket a díjat alapító Enterprise Investors magán- és kockázati tőkealap-kezelő vállalat, a Bis-node, Európa egyik vezető digitális üzleti információszol-gáltatója, valamint a Dentons, a világ legnagyobb ügyvédi iro-dája adományozza. A díjjal három régió – Nyugat-Magyar-ország, Közép-Magyarország, és Kelet-Magyarország – legdi-namikusabban fejlődő kis- és középvállalkozásait díjazzák. Szakképzési Híreink A katasztró-favédelemről és a hozzá kapcso-lódó egyes tör-vények módosí-tásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszély-helyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rende-letre – az Innovációs és Techno-lógiai Miniszter meghatározta a szakképzési alapfeladat-ellá-tás rendjét, melynek kivonata az alábbiakban olvasható (a tel-jes szöveget lásd: www.nive.hu).A közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag oktatá-sa tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszer-vezésre (szükséges eszközök hiányában a területileg illetékes szakképzési centrum gondos-kodik erről a tanulók részére legfeljebb 5 fős csoportokban).A szakmai gyakorlati okta-tást lehetőség szerint digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.Ha az oktatott szakma jellege és követelményrendszere miatt az előzőek szerinti gyakorlati oktatás nem megvalósítható, a közismereti és a szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatásának átcsoportosításá-val a szakmai gyakorlati tan-anyagtartalmak feldolgozását el kell halasztani.Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képző-hely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes kép-viselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gya-korlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldha-tó, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a gya-korlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről. A tanuló a duális képzőhe-lyen történő gyakorlati oktatás-ra nem kötelezhető. Amennyi-ben továbbra is megtartják a gyakorlati oktatást, a járvány-ügyi szempontok és előírások betartása kiemelten fontos, amelyről az iskola nyilatkoz-tatja a duális képzőhelyet.A 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizs-gákat el kell halasztani, az összefüggő gyakorlattól kezd-ve a tanulók szintvizsga nél-kül is tanulószerződést köt-hetnek.Kérjük a gyakorlati képzőhe-lyeket, hogy kérdéseikkel bát-ran, de a kialakult helyzet miatt telefonon, vagy e-mailben keressék kollégáinkat. Az elér-hetőségekről és az aktuális álla-potokról kérjük, tájékozódjon honlapunkon (www.nakkik.hu)!A gyakorlati oktatói képzést a járványügyi helyzet miatt ősszel tudjuk megvalósítani. A jelentkezéseket azonban továbbra is fogadjuk.Pályaorientációs HírekMegjelent a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs munkatársai osztályfőnöki órák, szülői értekezletek kere-tében adnak tájékoztatást a vál-tozásokról, a szakképzés új rendszeréről, a választható szakmákról. A szakmák nép-szerűsítését szolgálják még az üzemlátogatások és a pályaori-entációs rendezvények. A kamarák nem titkolt célja, hogy az általános iskolákban minél több információt átadjanak a szakmatanulás lehetőségeiről, megtalálják azokat az eszközö-ket, amelyekkel leginkább fel-keltik a gyerekek érdeklődését a szakmák iránt és segítsék őket abban, hogy jól válassza-nak. A jó döntést a kamara évek óta kérdőíves felméréssel is próbálja támogatni, amely kér-dőív a 7. osztályosok szociális körülményeire, érdeklődésére kérdez rá, ezzel ösztönözve őket arra, hogy önvizsgálatot követően válasszanak szakmát maguknak. A kialakult hely-zetre való tekintettel a kérdőív kitöltésére online lehetőséget fog a kamara biztosítani. KÖZLEMÉNYEzúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. április 20-22-ére meghirdetett Szakma Sztár Fesztivált, illetve a fesztiválon megrendezésre kerülő SZKTV és OSZTV döntőket a világ-szerte fokozódó koronavírus járványra tekintettel lemond-ták.A döntést a Magyar Kereske-delmi és Iparkamara az egész-ségügyi kockázatokat és a ható-ságok ajánlásait mérlegelve hozta meg.Köszönjük és kérjük minden érintett szíves megértését!Kamaránk szakképzési felada-tai az NFA-KA-ITM-16/2019/TK/13 számú pályázati támoga-tásból valósulnak meg. A támo-gatást az NFA KA terhére az Innovációs és Technológiai Miniszter biztosítja.
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.Március 28., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 00:30 Hargita, 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tollá-ról (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kultu-rális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Napi Kanizsa – újranéző, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Szer-tár (a Kanizsa TV sportműsora), 15:40 Lapozó, 18:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 18:30 Szolnoki Nemzetközi Versenytánc Gála, 20:40 Liliputi mimikri: A pislogó homok (ismeretterjesztő film), 21:10 Lapozó.Március 29., vasárnap00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 00:30 Szolnoki Nemzetközi Versenytánc Gála, 02:40 Liliputi mimikri: A pislogó homok (ismeretterjesztő film), 03:10 Lapozó, 06:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:00 Szol-noki Nemzetközi Versenytánc Gála, 09:10 Liliputi mimikri: A pislogó homok (ismeretterjesztő film), 09:40 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Napi Kanizsa – újranéző, 14:40 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 15:10 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 15:40 Lapozó, 18:00 Szentmise közvetítése felvételről, 19:00 Székely konyha, 19:30 Sztárportré: Sári Évi, 20:00 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma (dokumentumfilm), 20:50 Lapozó. Március 30., hétfő00:00 Szentmise közvetítése felvételről, 01:00 Székely konyha, 01:30 Sztárportré: Sári Évi, 02:00 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma (doku-mentumfilm), 02:50 Lapozó, 06:30 Szentmise közvetítése felvételről, 07:30 Székely konyha, 08:00 Sztárportré: Sári Évi, 08:30 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma (dokumentumfilm), 09:20 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Sári Évi, 12:30 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma (doku-mentumfilm), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 19:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 20:00 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quartet koncertje (1. rész), 20:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 21:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 21:50 Lapozó.Március 31., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sport-műsora), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quartet kon-certje (1. rész), 02:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sport-műsora), 07:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 08:00 Híradó, 08:15 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quartet kon-certje (1. rész), 09:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quartet koncertje (1. rész), 13:50 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, honvedelem.hu, Üzenet, 18:30 Forgószín-pad (a helyi televíziók színházi magazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, honvedelem.hu, Üzenet, 19:30 K’arc (kulturális magazin), 20:00 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quar-tet koncertje (2. rész), 21:10 Kanizsaiak (hírek vajda-sági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, honvedelem.hu, Üzenet, 22:10 Lapozó.Április 1., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, honvedelem.hu, Üzenet, 00:30 Forgó-színpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quartet kon-certje (2. rész), 02:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, honve-delem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, honvedelem.hu, Üzenet, 07:00 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 07:30 K’arc (kulturális maga-zin), 08:00 Híradó, 08:15 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quartet koncertje (2. rész), 09:25 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 09:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Forgószínpad (a helyi televíziók színházi magazinja), 12:30 K’arc (kulturális maga-zin), 13:00 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quartet koncertje (2. rész), 14:10 Kanizsaiak (hírek vajdasá-gi testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 18:30 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gye-rekműsor), 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Sztárportré: Kecskés Karina, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üze-net, 22:15 Lapozó. Április 2., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 00:30 Gázfröccs (a lóerők maga-zinja), 01:00 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Sztárportré: Kecskés Karina, 02:45 K’arc (kulturális magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 07:00 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 07:30 Gézengúzok (gyerek-műsor), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 08:45 Sztárportré: Kecskés Karina, 09:15 K’arc (kulturális magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 12:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 13:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:30 Sztárportré: Kecskés Karina, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, hon-vedelem.hu, Üzenet, 18:30 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, honvedelem.hu, Üzenet, 19:30 Domb-vidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:00 Az egyórás üzlet (kisjátékfilm), 20:40 Hír-adó, 20:55 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:25 Gézengúzok (gye-rekműsor), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Április 3., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, honvedelem.hu, Üzenet, 00:30 Székely konyha, 01:00 Dombvidék (agrár- és környezet-védelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Az egy-órás üzlet (kisjátékfilm), 02:25 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:00 Székely konyha, 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 08:00 Híradó, 08:15 Az egyórás üzlet (kisjá-tékfilm), 08:55 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 13:00 Az egyórás üzlet (kisjátékfilm), 13:40 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth Lász-ló műsora), 14:10 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 19:30 Magyarok a Barcáért (dokumentumfilm), 20:55 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 21:55 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 03. 27. | 21sport Az FC Nagykanizsa NB III-as lab-darúgó együttesénél is fogós kér-dést jelent, miként tovább a jelen-legi felállásban, amikor gyakorlati-lag nem csupán bajnoki mérkőzé-sek, de edzések sincsenek a játéko-sok számára (a leállás abszolút indokolt, hiszen az egészség meg-őrzése az elsődleges a világjárvány miatt).- Az MLSZ ajánlás szerint termé-szetesen a tréningek is leálltak, egyénre szabott edzéstervet kap-tak egyelőre játékosaink, aztán meglátjuk, a későbbiek miként is alakulnak – mondta el még múlt heti megkeresésünkre Lánczos Attila, az Fc Nagykanizsa Kft. irá-nyítója.Most azonban térjünk vissza a sportszakmai oldal után a gazda-sági részre. Kovács Tamás, a kani-zsai egyesület – mely tulajdonkép-pen „gazdája” a csapatot működte-tő gazdasági társaságnak – elnöke, valamint a már említett Kft. ügyve-zetője, Lánczos Attila egyértelmű-en fogalmaztak: korai még a témát esetükben vizsgálni, hiszen gya-korlatilag bő egy hét telt el a kiala-kult helyzet élesítése óta. Egyelőre a szövetség állásfoglalására vár-nak, mely reményeik szerint olyan, vagy legalábbis hasonló lesz, mint más csapat-, egyben labdajáték esetében, és „takarék üzemmód-ban” kihúzzák az újbóli versenyki-írásig. Ami konkrétum talán: a csa-pat és a klub technikai személyzete tulajdonképpen dolgozik a normá-lis hétköznapi élet szerinti ritmus-ban. Az edzők, hogy miként és meddig mehetnek el, az megbe-szélés tárgya lesz, a felnőtt csapat játékosainak pedig 12 hónapos szerződése van, az pedig bizonyos szempontból igazodási pontokat tartalmaz... A „taozás” mikéntje lehet az igazi kulcskérdés (főképp, hogy az abban résztvevő cégeket is mily’ módon érinti a kialakult veszélyhelyzet...), hiszen a jegy-, és szponzori bevételek – egyelőre – még nem képezik jelentős részét az egyesület bevételeinek. Mind-két vezető hangsúlyozta tehát, most még a kialakult helyzet olyannyira „friss”, hogy érdemi tör-ténések és döntések majd az elkö-vetkezendőkben születhetnek...Hogy mégis mi lehetne a kani-zsai „jellegű” helyzetre a megol-dás, arra az itteni elöljárók a kosár-labda sportágán belüli finanszíro-zási módot hozták fel példaként, mely bizonyos konkrétumokat már tartalmaz. A kosarasok szövet-ségénél a következő támogatási időszak sportfejlesztési program-jainak bírálati előkészítése folya-matban van, a jelenlegi helyzet-ben felmerülő, TAO elszámolások-kal kapcsolatos kérdésekről az MKOSZ hamarosan tájékoztatja a sportszervezeteket – olvashattuk a hunbasket.hu oldalán szűk egy hete.Egy házzal arrébb, az NB II-es fut-sal-bajnokságban jól szereplő Nagykanizsai Futsal Clubnál Hor-váth Tamás, az egyesület tulajdo-nos-ügyvezetője kevésbé kellett, hogy száraz legyen a „hogyan továbbot” illetően, tömörségével gyorsan rövidre is zárta az esetle-ges polémiát.- Mivel nekünk eddig is szűk kere-tek között mozgott az anyagi hátte-rünk, ezért mind a csapat, mind a szakmai stáb egyébként is teljesen lojális és szívből csinálja az egészet – árulta el Horváth Tamás. – Azok, akik a pályán vagy háttérmunká-ban jelképes fizetést kaptak, önként lemondtak a juttatásról a bajnokság és az edzések kezdetéig.Ahogy arról már Bagó Gábor, a futsalosok edzője korábban szólt, a csapattréningek természetesen náluk is szünetelnek.POLGÁR LászlóA megyei labdarúgó harmadosztály küzdelmei is még zajlottak szűk két hete, amikor mindhárom kanizsai csapat, a Bagola, a Miklósfa és a Palin is idegenbe látogatott.A 17. fordulóban a Kanizsa Autófólia-Bagola SE Beleznára látogatott és a találkozó ele-jén szerzett góllal nyerte is a találkozót. A Palin FC a tótszentmártoni FC Napred vendé-ge volt és 4-0-s vereséget szenvedett. A Miklósfa SE viszont a Galambok SC-vel szemben sziporkázott ilyen különbséggel, hiszen a galambokiaknál 5-1-es sikert könyvelhetett el. Ezen eredményeket követően a Bagola a negyedik, a Miklósfa a második, míg a Palin a 10. helyen rendezkedett be a táblázaton. (Érdemes megjegyezni, hogy a tavasz nyitó körében mindhárom nagykanizsai klub otthon kezdett, akkor a BSE 5-2-vel múlta felül az Eszteregnyét, a MSE 1-1-et játszott a Napreddel, míg a PFC a Beleznától kapott ki 1-0-ra.)Megyei labdarúgó III. osztályú bajnokság, Déli csoport 17. forduló:Beleznai SE (7.) - KA-Bagola SE (4.) 0-1. G.: Latin (18.). FC Napred (6.) - Palini FC (10.) 4-0. G.: Mihovics J. (14., 48.), Gyuricz D. (58., 77.). Galambok SC (9.) - Miklósfa SE (2.) 1-5. G.: Simon Z. (88.), illetve Gergelics (2., 39.), Czapári (35.), Szabadi (41.), Mocsári (53.) Az FC Nagyka-nizsát utoljára hazai pályán december 1-jén láthatta a közönség. PLUtoljára háromból kettő...lenniükMost kell igazán észnél A leállított, felfüggesztett NB-s bajnokságok a „labdajátékos” csapatsportágakban sem teremtettek a (közeli) jövőt tekintve egyszerű helyzetet. Mindez annak ismeretében igényel mielőbbi probléma-kezelést, hogy még egyáltalán nem felmérhető, meddig is tart a mostani – sport, azon belül is pontvadászat nélküli - állapot...Az FC Nagy-kanizsát utoljára hazai pályán december 1-jén láthatta a közönség (Fotó: Gergely Szilárd)Bár tavasz van, egyelőre a megye hármas pályákon is szünetel a labdák utáni száguldozás...(Fotó: Polgár László)
22 | KANIZSA újságsportVannak persze speciális helyze-tek - melyek ráadásul nemzetközi kezdeményezést is visznek tovább -, s máris úgy érezhetik a szurkolók és sportolók, hogy könnyebb átvészelni ezt az időszakot. Nem is olyan rég például az AS Roma lab-darúgó-csapatának korábbi ikon-ja, Francesco Totti, Cesc Fáb-regas, az AS Monaco, vagy éppen Angel di María, a Paris SG labda-rúgója állt elő a közösségi médiá-ban olyan videókkal, melyeken egy-egy tekercs toalettpapírral dekázgatnak, hogy aztán egy jól sikerült kapáslövéssel fejezzék be gyakorlatukat. Nos, nem kellett sokat várni erre kanizsai viszony-latban sem. Bár helyesebb, ha úgy fogalmazunk, némely esetben csak a „kivitelezők” kanizsaiak, és nem itt hajtották végre a karanté-nos „szoba-edzést”. Gyepes Péter és Sáfrán Richárd osztrák ötödik ligás klubban fociznak és a koro-navírus-járvány ideje alatt is Ausztriában maradtak.- Stájerországban vagyunk, nem messze az osztrák-magyar határtól – mondta el „Safi”, vagyis a 24 esztendős Richárd. - A foci mellett kint is dolgozunk, aztán amikor leállt a cég, úgy voltunk vele, kint maradunk és lakhelyün-kön próbáljuk kivárni, miként is alakul a helyzet. Otthoni család-tagjainkat sem szerettük volna veszélynek kitenni, meg aztán itt is feltaláljuk magunkat. Kijárási tilalom itt nincs, karanténnak sem nevezném, ami fennáll esetünk-ben, amúgy pedig egyénileg azért meg tudjuk oldani az erőnléti, valamint futóedzéseinket. Sza-badtéren tehát mozoghatunk, de nem kollektív módon tréninge-zünk. Alapvetően csendes most az élet, próbáljuk magunkat elfog-lalni, ami persze a sportos videójá-tékokat is magában foglalja, na meg a már látott mókázásainkat is a „szobafociban”. Na jó, annak elég gyakran az a vége, hogy mehetünk is az ablakon kibombá-zott toalettpapír-tekercs után... Próbáljuk pozitívan elfogadni a helyzetet, persze minél előbb már a pályán rúgnánk újra a lasztit.Nagykanizsán a Kanizsai Vad-macskák SE női második vonalbeli kosárlabda-csapata nem minden-napi sorozatot produkált néhány héttel ezelőttig. A hölgyek egé-szen a tabella harmadik helyéig meneteltek Gábor Erzsébet edző vezérletével, amikor is a szövetség a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel befejezettnek nyilvání-totta az egyes bajnoki pontvadá-szatokat. Fuisz Viktória, a dél-zalaiak már kellő rutinnal, így első ligás tapasztalatokkal is rendelke-ző kosarasa nem tagadja: rop-pantmód hiányzik számára a ver-senysport, ráadásul igazi sportos családban felnőve furcsa neki a kialakult állapot.- Ez egy nagyon nehéz szituáció mindenkinek, nem csak nekünk sportolóknak – vágott bele Viktó-ria. - Sajnáljuk, hogy vége lett a bajnokságnak, mert az úgymond NB I B-ben és fiataljainkkal a kadet bajnokságban is remekül szere-peltünk, sőt, a kadet pontvadá-szatban hosszú évek után beju-tottunk volna az országos döntő-be is, ami külön öröm lett volna számunkra. Viszont a kialakult helyzet miatt mindenki egyéni edzéstervet kapott és azt végzi minden nap. Reméljük, minél hamarabb sikerül átvészelni ezt az időszakot és újra, immár megújult erővel együtt belevághatunk a közös munkába. Most első az egészség, így ebből a szempont-ból a legjobb döntés született szövetségi szinten. Ezzel persze akár több idő juthat másra is a sporton belül.- Hála istennek, nagyon sok sporteseményt adnak most újra a televízióban. A családomban ráa-dásul, nem titok, hogy mindenki sportol, vagy sportolt, tehát nálunk általában a sportos csatornák men-nek a legtöbbször. Jelen helyzet-ben a legtöbb időt a szerette-immel töltöm természetesen, emellett az egyetemen adtak házi feladatot, mérkőzéseket kell elemeznünk, így az itthoni edzések mellett ez tölti ki a mindennapjaimat.No, és lássuk, az elnyűhetetlen szurkoló miként éli meg 2020 nem „mindennapi” első felét.- A napjaim sport, főleg labda-rúgás és Formula-1 nélkül úgy tel-nek, hogy a régi F1-es futamokat nézem vissza 1998-2019-ig – ava-tott be immár napi rutinjába Őri Gergő, aki számára mindegy, hogy kelet, vagy nyugat, ha külföl-di futball-meccsre lehet útra kelni. - Mivel mindegyik futam fent van a neten, így csillapodnak is az elvonási tünetek. A focimeccsek elmaradását már meg is szoktam, pedig az elmúlt 12 évben napi szinten 2-4 meccset is megnéz-tem, mivel a munkahelyemen állandóan valamelyik sportcsator-na megy, így azok nem is kimon-dottan hiányoznak szeptemberig. Addig marad a napi foci a kutyá-val. Az elmaradt eseményeket saj-nálom, de remélem és bízom ben-ne, hogy jövőre megrendezésre kerül minden, ezt az évet pedig zárójelbe tesszük és szépen elfe-lejthetjük. Tavaszra lett volna azért a barátaimmal két vonatos és egy külföldi meccs-túra, de ahogy azt az Újpest, valamint a Ferrari mondaná, majd jövőre...POLGÁR LászlóÜres stadionok, üres lelátók… (Illusztráció: pixabay)„sportos” szegleteA nyugalomA sportvilág leállása mind a sportolók, mind a szurkolók körében érzékenyen érintett gyakorlatilag mindenkit, a trénerek és sportvezetők körében pedig már érdeklődtünk is e témában. Egy biztos, a szervezett, csapatszintű edzések mindenhol leálltak, egyéni edzésterveket persze összeállítottak a játékosok számára, akik készülnek is a reményeik szerinti mielőbbi visszatérésre.
2020. 03. 27. | 23sportPapírforma és bravúrA Tungsram SE Nagykanizsa férfi és női NB II-es kézilabda együttese is a kényszerszünet előtt remek idegenbeli győzelmekkel vonulhatott pihenőre. Csalló Ádám játékostársai hozták a papírformát, míg Tóth László tanítványai bravúrt vittek véghez.MK Pelikán-Siklós KC (7.) – Tungsram SE Nagykanizsa (1.) 22-36 (11-18)NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 16. forduló. Sik-lós, zárt kapuk mögött. Vezette: Bujdosó, Horváth V.Tungsram: Balogh Á. - Kovacsics 3, Vadász 1, Kozics 6/1, Balogh P. 2, Kiss G. 3, Kisgéczi 5. Csere: Gelencsér A., Nagyvizeli (kapusok), Hári 8, Horváth B. 1, Hegedűs 1, Jónás 6, Csalló, Miháldinecz. Játé-kos-edző: Csalló Ádám.Még azon a játéknapon léphetett pályára a Tungsram SE, amelyen nem zároltak minden meccset a hazai kézilabda életben és Hári Kristóf igencsak bekezdett a gólok terén, aztán persze Vadász Mártonék is a nyomába eredtek, míg Balogh Ákos a kapuban hárított nem egyszer. Szükség is volt a kanizsaiak jó teljesítményére, hiszen a hazaiak igye-keztek a kanizsaiak nyomában maradni. 9-4-es nagykanizsai előnynél nyugodhattak talán meg kissé a dél-zalaiak és a félidei hétgólos elő-nyük is jót ígért a továbbiakra. A meccs 36. percére már tíz gól lett Csal-ló Ádámék előnye és a vendégek azt követően sem álltak le és biztosan könyvelhették el az újabb két pontot. Onnantól azonban a leállás már megtörtént, egyelőre tehát a Tungsram úgy intett búcsút a szezonnak, hogy az első helyen áll...Kozármisleny SE U22 (7.) – Tungsram SE Nagykanizsa (12.) 26-27 (11-13)NB II Dél-nyugati csoport női kézilabda-mérkőzés, 17. forduló. Kozár-misleny, zárt kapuk mögött. Vezette: Serfőző K., Serfőző R.Tungsram: Csiszár - Szmodics V. 5, Janzsó 6, Zvolenszky 9/3, Csivre V. 1, Raczkó, Szmodics D. Csere: Tóth V. (kapus), Kovács D., Herman N. 4, Szmerk, Csivre E., Nya-kas, Andor, Szalai J. 2. Edző: Tóth László.Roppant éles és fordula-tos mérkőzést vívott a mis-lenyi és kanizsai női kézi-labda együttes, a meccs elején a vendégek vezettek többször. A Kozár-misleny a 18. percben vette át a vezetést, igaz, nem sokkal később Jan-zsó Dominikáék vissza is vették azt. A félidő hajrájára, hol az egyik, hol a másik szerezte duplán a góljait, Tóth László csapata így aztán kétgó-los előnnyel vonulhatott pihenőre. A második félidőben a hazaiak igye-keztek nagyobb iramot diktálni, de a TSE visszavette az irányítást. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, melyben például Szalai Jázminnak is voltak fontos találatai, Szmodics Veronika sem volt adós a gólokkal, Zvolenszky Nóra pedig hozta gólerős formáját és ahogy az egy húzó-emberhez illik, a mérkőzésen utoljára, mely egyben a győzelmet jelen-tette, éppen ő köszönt be – nagy örömet szerezve ezzel, még ha csak zárt kapuk mögött is, a nagykanizsai csapat tagjainak.Kilenc érem és egy különdíjNéhány hete a Szan-Dia FSC táncosai közül a kisebbek a zalaegerszegi Press Dance nemzetközi kupán vehettek részt. A mini és a gyerek korcso-portú kanizsai táncosok közül két fiatalabb csapat a megyeszékhelyen kiemelkedően eredményesen versenyzett: 4 arany-, 5 ezüstérmet sze-reztek, valamint egy különdíj is a szan-diás lányokhoz került. Verseny-évük nyitányaként a nagykanizsaiak elmondhatják, remekül kezdtek.Press Dance Nemzetközi Kupa, Zalaegerszeg, Szan-Dia FSC-eredmé-nyek. Akrobatikus gyerek: 1. Írógép. Gyerek musical: 1. Varázslat. Akroba-tikus gyerek csoport: 1. Méhecskék (a produkció különdíjban részesült). Gyerek szóló: 2. Mányoki Jázmin. Gyerek musical duó: 2. Kurucz Odett–Szabadi Rozália. Gyerek open duó: 2. Csöndör Lili–Tóth Mira. Gyerek open csoport: 2. Baseball. Gyerek open szóló: 2. Szerdahelyi Enikő.Negyedik hely és jött a leállásA tekézők NB II-es bajnokságában a Nagykanizsai Teke SE is ameddig lehetett, kitett magáért a Dél-nyugati csoportban, igaz, volt - a vendé-gek által betegség miatt kérvényezett - elmaradó meccse is a Lovászi Bányász SK ellen a 15. fordulóban. A 16. körben aztán az NK Teke SE a Zalakaros SE-t fogadta és a térségi rangadón 6:2-es sikert könyvelhe-tett el. A csapatpontokat Bukovics László, Illés Imre, Magyar Zoltán és Tollár Levente jegyezte, a tabellán pedig a második helyre ugrot-tak. A következő játéknap már nem alakult ilyen jól a kanizsaiak számá-ra, hiszen a Csákánydoroszlói TK II vendégei voltak a kanizsaiak és 8:0-ra kikaptak, mellyel a táblázat negyedik helyére estek vissza. Egyelőre tehát ez is az állás, a nagykanizsaiakat a Perenye TK, a Csákánydoroszló II, valamint a Lovászi előzi meg.A kupában is indultakNéhány hete az idei ülőröplabda Magyar Kupa sorozatát Budapesten rendezték meg, a megmérettetésre a kanizsai Hamburger SE is hivata-los volt. A hét indulót két csoportba osztották, a dél-zalaiak csoportjuk-ban harmadik helyen végeztek, a továbbiakban az 5-7. helyért mérkőz-hettek. A HSE - melynek tagja Majoros Szilárd, Varga István, Balogh Márton, Kurucz Csaba, Balogh Imre, Melles Lívia és Kurucz Lajosné volt - végül a hetedik helyen végzett.Az oldalt összeállította: POLGÁR László Nemrég az ülőröplabda Magyar Kupát sem hagyta ki a kanizsai csapatSportsorokA szan-diás ifjú táncosok Zalaegerszegen sem maradtak elismerések nélkül
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKA nagyrécsei Jandó Róbertné Magdival és lányával Rebekával gyakran lehet találkozni a vásárcsar-nokban. Standjukon a méhé-szetükből származó termékek szé-les palettáját kínálják minden évszakban. Magdi, második gene-rációs méhészként saját mézüket használja sütéshez, főzéshez. Fon-tos számára a családja egészsége, ezért az immunrendszerük erősíté-se érdekében minden nap fogyasz-tanak mézet. Természetes antibio-tikumként ugyanezt tanácsolja mindenkinek. Négygyermekes családanyaként igyekszik mindig valami finomságot tenni az asztal-ra, ezúttal két mézes sütemény receptjét osztja meg olvasóinkkal. A pudingos tésztahozzávalói (30x35 cm tepsihez): 50 dkg liszt, 14 dkg porcukor, 14 dkg margarin, 3 db tojás, 6 dkg vegyes virágméz, 1,5 dkg szódabi-karbóna. Elkészítése: A hozzávalókat össze-gyúrjuk, 3 részre osztjuk és liszte-zett tepsiben vagy tepsi hátán 180 fokon megsütjük. Figyeljünk rá, mert gyorsan megsül.A krém hozzávalói: 8 dl tej, 8 evő-kanál liszt, 25 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 1,5 evőkanál kakaó-por, citromlé, a tészta bevonásá-hoz csoki. Elkészítése: A tejet a liszttel sűrűre főzzük, majd kihűtjük. A margarint porcukorral simára keverjük, majd a kihűlt besamellhez öntjük, és ezt is jól összekeverjük. Ezután a kré-münket kettévesszük, az egyikbe a kakaóport, a másikhoz citromlevet keverünk. Ezeket a krémeket betöltjük a lapok közé. A tetejét be lehet vonni csokimázzal. A család másik nagy kedvence a mézes puszedli. Jandó Róbertné szerint a vaj, a sok tojás és a finom méz teszi élvezetessé a puszedlit. A Puszedli hozzávalói:1 kg liszt, 6 db tojás, a liszt súlyá-nak egyötöde, azaz 20 dkg méz, mézeskalács fűszerkeverék, 20 dkg vaj, 1 púpos teáskanál szódapor. A hozzávalókat összekeverjük a fűszerekkel, a langyosra megol-vasztott mézzel és vajjal. Golyókat formálunk belőle és 175 fokos sütő-ben 15 percig sütjük. Nem szabad túlsütni, mert a méz megég, és kemény, kesernyés lesz az íze. Még melegen tojásfehérjés-porcukros mázban megforgatjuk. Az igazán jó mézes puszedli kihűlve is puha marad. Ha mégis keményre sikerül a tésztánk, rakjuk dobozba és tegyünk mellé egy fél almát. Így hamarosan visszapuhul. BAKONYI Erzsébet GasztroKanizsaJandó Róbertné a süteményekhez saját mézüket használja (Fotó: Kanizsa)a család kedvenceiMézes pudingkocka és mézes puszedli – HIRDETÉS