Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.57 MB
2020-12-22 11:24:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
291
779
Rövid leírás | Teljes leírás (515.17 KB)

Kanizsa 2020. 013-017. szám április

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXXII. ÉVF. 13. SZÁm, 2020. április 3.Fotó: Gergely Szilárd6., 7., 8-9., 11-12., 13-14. oldalKörkép a Kanizsa környéki hegyhátakról15. oldalVilágítástechnikai segély- szállítmányt küldött a Tungsram a földrengés sújtotta ZágrábbaFotó: Gergely SzilárdFotó: Horváth ZoltánFagykár10. oldalDigitálisoktatásMost induló cikksoroza-tunkban Sipos Edit gyermek -psz ichológus ad tanácsokatFotó: Gergely Szilárd4. oldala városKiürültHétfőn kora este elenyésző volt a gyalogos- és az autóforgalom, a legtöbben betartják a korlátozásokatsegítségÖnzetlen
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTA kijárási korlátozás bevezetésével még fontosabbá vált az idősek otthonmaradása, és ebben való támogatásuk. Nekik, illetve helyben vagy távolabb élő fiatalabb család-tagjaiknak, ismerőseiknek ad információkat a Covidinfo-Nagykanizsa Facebook-oldal is, amelyet a közösségi olda-lon lapzártánkkor 949-en követtek. A civilek által létreho-zott közösségi oldalon házhozszállítási és egyéb segítség-nyújtási információkat lehet találni. A bejegyzések között megtalálhatók egyebek mellett kiszállítást is vállaló gyógy-szertárak, húst, sajtot, zöldséget, ételeket házhoz szállító vállalkozások elérhetősége is. Elkezdődött a maszkvarrás a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Petőfi utcai tanműhe-lyében. Anda Zoltán főigazgató és Bene Csaba, az intézmény kancellárja felajánlotta, hogy ingyen a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátja az NSZC műhelyét, varrókapacitását. Balogh László polgármester példaértékűnek nevezte ezt az összefo-gást, majd hozzátette: fontos lenne, hogy minél több helyi cég és vállalkozó kövesse a példát. Hétfőn 13 varrónő és 6 kisegítő kezdte el a munkát az oktatási intézmény üze-mében, ők egyébként mind a Kanizsa Rehab alkalmazottai. A szakemberek minőségi, úgynevezett szálvágós gépekkel dolgoznak, így – az előzetes tervek szerint – akár napi 2000 maszkot is el tudnak készíteni.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE#maradjotthonFotósorozatban mutat-ja be a kihalt kanizsai utcákat munka- társunk. Gergely Szilárd hétfőn kora este készült képeit a kanizsaujsag.hu oldalon lehet meg- nézni. A fotós fél hat körül indult útnak, a Dózsa, Petőfi, Rákóczi, Sugár, Rozgonyi és a Fő út érintésével tett meg egy viszonylag nagy kört a városban. Ennek során maximum 6-7 emberrel találkozott, az autóforgalom is elenyésző volt, azt tapasztalta, hogy a legtöbben betartják a korlátozást949IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETE(Fotó: facebook)(Fotó: Gergely Szilárd)(Fotó: Kanizsa TV)
közélet 2020. 04. 03. | 3Balogh László (Fidesz-KDNP) Facebook-oldalán hangsúlyozta: a várható gazdasági világválságot szem előtt tartva alakul át a város költségvetése. Kiemelte azt is, hogy egyebek mellett az elmaradt városi rendezvényekre, valamint az elhalasztott Giro d`Italia kerék-párverseny kanizsai befutójára szánt összeget is átcsoportosítot-ták, így 150 millió forintot már elkülönítettek a veszélyhelyzet utáni újrakezdéshez. Mindemel-lett az általános tartaléknak és különböző zárolásoknak köszön-hetően további 500 millió forint áll ahhoz rendelkezésre, hogy a jövő-ben elmaradó vagy radikálisan csökkenő adóbevételek ellenére is biztosítva legyen a város és a sok száz dolgozót foglalkoztató önkormányzati intézményrend-szer működőképessége – olvasha-tó a polgármester bejegyzésében.Károlyi Attila (ÉVE) múlt heti számunkban arról beszélt, hogy fontos lenne, ha Kanizsán is működne az, ami például Zala-egerszegen, hiszen a megyeszék-hely polgármestere, Balaicz Zol-tán (Fidesz-KDNP) az ellenzéki képviselőket is bevonta a veszély-helyzet miatt meghozott dönté-seibe. Arról is beszámoltunk, hogy az Éljen VárosuNk! Egyesület kép-viselői már kidolgoztak egy 33 pontból álló javaslatot a költség-vetés átalakításához. – Ez az első körös javaslatunk, amivel kapcsolatban polgármes-ter úr már múlt héten jelezte, nyi-tott az egyeztetésre – említette Horváth Jácint, az Éljen Váro-suNk! Egyesület frakcióvezető-helyettese. – Természetesen a költségvetésen kívül több más területen is vannak javaslataink. Elmondható, hogy a polgármeste-rek ebben a mostani helyzetben nemcsak a saját pártjukból való képviselőket vonják be a döntés-hozatalba, hanem a másik oldalon ülőket is. Ez fontos lenne nálunk is, már csak azért is, hogy bizonyít-suk a közös kiállást. A költségve-tés, amit február végén elfogadott az önkormányzat, az jelen pilla-natban már nem érvényes, hiszen mind a bevételi, mind a kiadási oldala jelentősen át fog alakulni. Először a bevételi oldallal kell fog-lalkozni, hiszen hatalmas adóbe-vétel-kieséssel zárjuk a 2020-as évet. Az idegenforgalmi adóbevé-telünkről például szinte teljes mértékben le kell mondanunk, akárcsak az iparűzési adóbevéte-lünk legalább 25-50 százalékáról. S emellett még a cégek is várnak különböző könnyítéseket az önkormányzattól.A kisvállalkozók megsegítése érdekében Balogh László jelentős bérletidíj-csökkentést jelentett be a héten. A polgármester rendkívül fontosnak tartja a kormány jár-vány megfékezésére irányuló ren-delkezéseinek fegyelmezett vég-rehajtását, ugyanakkor a rendel-kezésére álló eszközökkel aktív szerepet kíván vállalni a vállalko-zásokat sújtó károk mérséklé-sében. Az önkormányzat elemi érdeke, hogy az iparűzési adót fizető, nagykanizsai polgárokat foglalkoztató vállalkozások a veszélyhelyzetben is talpon maradjanak, ne szűnjenek meg. A kanizsai kisvállalkozások segítése ezért oly módon is indokolt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek bérleti díját az érintett vállalkozá-sok számára átmeneti jelleggel, a veszélyhelyzet idejére 70 száza-lékkal csökkenti a város – fogal-mazott a városvezető közösségi oldalán. A bérleti díjakkal kapcsolatban Horváth Jácint további csökken-tést is indokolt lépésnek tartana. – A 100 százalékos elengedést javasoljuk, amíg ezek az üzletek nem tudnak újra kinyitni. Számítá-saink szerint egyébként 500 millió forintot meg lehet takarítani a város költségvetéséből, de ez önmagában szinte biztos, hogy nem lesz elég, így további csök-kentéseket kell eszközölni a kiadá-sokban.Jelen állás szerint a költségvetés körüli munkákban folyamatos lesz az egyeztetés a polgármester és az ÉVE-frakció tagjai között. MIKÓ-BARÁTH Györgya célAz újrakezdés biztosításaA február végén el-fogadott városi büdzsé több módosí-tásáról is döntött már a napokban Balogh László. A városvezető közös-ségi oldalán folyamatosan beszámol az éppen aktuális rendelkezé-seiről. Lapunk ugyanakkor azt is megtudta, hogy a legutóbbi feszült időszak ellenére az új költségvetés kidolgozásánál ismét kialakult egyfajta szakmai kommunikáció a polgármester és az ÉVE-frakció képviselői között. Fotó: Horváth Zoltán
4 | KANIZSA újságAktuálisISMásfél héttel ezelőtt a Richter-skála szerinti 5,3-as erősségű földrengés rázta meg Zágrábot, de több utórengést is mértek. 1 ember meghalt, többen megsé-rültek, sok épületben pedig kárt okozott a földmozgás. Megron-gálódott a horvát parlament és a kormány épülete is, több kórház-ból evakuálni kellett az embere-ket. A horvát fővárosnak egyik pillanatról a másikra már nem-csak a koronavírus-járvánnyal kellett szembe néznie, hanem a földrengés okozta problémákat is kezelnie kellett. A természeti katasztrófa pusztításait látva a Tungsram azonnal kapcsolatba lépett a zágrábi magyar nagykö-vetséggel. – Ennek a kapcsolatfelvételnek pedig az lett az eredménye, hogy a horvát polgári védelem közre-működésével egy kamionnyi vilá-gítástechnikai terméket indítot-tunk Zágrábba. A szállítmányt kétféle termékcsaládunkból állí-tottuk össze: küldtünk 21 ezer darab kompakt fénycsövet, ame-lyet kórházakban, irodákban, iskolákban és üzlethelyiségek-ben tudnak felhasználni, vala-mint 13 ezer darab energiataka-rékos fényforrást, melyeket a ház-tartásokba szánunk - mondta el Tálosi Tamás, a Tungsram Nagy-kanizsai Fényforrásgyár igazga-tója.A szomszédos ország nagy örömmel fogadta a nagykanizsai fényforrásgyár megkeresését. A horvát egészségügyi minisztéri-um pedig külön megköszönte, hiszen az adományként eljutta-tott fénycsöveket széles körben használják az egészségügyi intéz-ményekben, a koronavírus-jár-vány miatt pedig amúgy is nagy szükségük van a támogatásra. A Tungsram nem először tesz ehhez hasonló önzetlen felajánlást. – Korábban egy karácsonyi akció keretében Ukrajnában segí-tettünk a magyar nagykövetség-gel együttműködve, akkor kisebb-nagyobb szervezeteket tudtunk támogatni. Ez a mostani viszont egy sokkal nagyobb szállítmány, amellyel egyszerre tudunk segíte-ni a földrengés áldozatainak, vala-mint a katasztrófahelyzet miatt nehezebbé vált koronavírus ellá-tásban. Valljuk, hogy a szomszé-dos országoknak össze kell tarta-niuk, ezért igyekeztünk a tőlünk telhető módon, a leggyorsabban segítséget nyújtani. A világítás-technikai felszerelések praktikus segítséget jelentenek az újjáépí-tésben is – fogalmazott Jörg Bau-er. A Tungsram Group elnök-vezérigazgatója hozzátette: a nagykövetség visszajelzései alap-ján ezek a termékek voltak a leg-szükségesebbek a Zágrábban élők számára. A szállítmány kedden dél-ben hagyta el a Tungsram Nagykanizsai Fényforrásgyá-rát és kora délután már meg is érkezett a horvát fővárosba. Jörg Bauer elmondta, folyama-tosan egyeztetnek a nagykö-vetséggel, és amennyiben szükséges, további segélyszál-lítmányt küldenek Zágrábba. NAGY Évaa fényforrás-Világítástechnikai segélyszállítmányt küldött a Tungsram a földrengés sújtotta horvát fővárosba. A 13 ezer darab energiatakarékos kompakt- és 21 ezer darab hagyományos fénycsövet tartalmazó szállítmány kedden indult útjára a nagykanizsai fényforrásgyárból. Önzetlensegítség A Tungsram nem először tesz ehhez hasonló önzetlen felajánlást(Fotó: Gergely Szilárd)gyárból
2020. 04. 03. | 5közéletA katasztrófavédelmi törvény alapján az önkormányzat közgyűlésének jog- és hatáskö-reit a polgármester gyakorolja a jelenlegi veszélyhelyzetben. A rendkívüli jogrend adta lehetőség révén Balogh László, Nagykanizsa polgármestere – több más intézkedés mellett – nemrégiben visszahívta a tanácsnokokat és kinevezte alpolgármesternek Bizzer Andrást, a Fidesz-KDNP helyi frakcióvezetőjét. A kedden késő este beadott salátatörvény-tervezet értel-mében, a jelenleg városaikat rendeleti úton vezető polgármesterek csak úgy hozhatnak döntéseket, ha azokat egy, a megyei védelmi bizottságot vezető kormánymegbízottból, annak helyetteséből, aki egy a honvédelemi miniszter által kijelölt katona, valamint a katasztrófavédelem területi vezetőjéből álló grémium jóváhagyja. A javaslatban leírt, ide vonatkozó pontos kiegészítés a következő: „A polgármester, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke (4) bekezdés szerinti döntéséhez szükséges a megyei, fővárosi védelmi bizottság előzetes jóváhagyása. A megyei, fővárosi védelmi bizottság az előzetes jóváhagyás tekintetében a döntési javaslat beérkezését követő 5 napon belül köteles dön-teni, amely határidő jogvesztőnek minősül.” Baranyi Krisztina szerdán elsők között rea-gált a törvényjavaslatra. Ferencváros polgár-mestere szerint gyámság alá vonnák a polgár-mestereket a veszélyhelyzet idején. Kará-csony Gergely, Budapest főpolgármestere Facebook-oldalán pedig így reflektált: sok baj van ezzel a javaslattal, de leginkább az, hogy emberek egészsége és élete múlhat rajta. Már-pedig nincs az a hatalmi akarat, ami többet érne az emberéletnél. A kormány lényegében el akarja vonni a demokratikusan választott polgármesterek jogköreit. Az ügyben kerestük Balogh Lászlót, aki nem kívánt nyilatkozni, míg a járási hivatal helyi vezetőjével csak megjelenésünk napján, azaz pénteken tudjuk felvenni a kapcsolatot. Meg-kérdeztük Fodor Csabát, a kanizsai közgyű-lésben többséget adó Éljen VársouNk! Egyesü-let frakcióvezetőjét is, aki szerint a javaslat kis-korúsítja a polgármestereket, az ötnapos dön-tési határidő pedig ellentmond a katasztrófa-védelmi törvény fő céljának, a gyors és opera-tív önkormányzati működésnek. – A katasztrófavédelmi törvény szerint mindeddig az volt az indoklás, hogy azért delegálták a polgármesternek jogköröket, hogy gyors, sürgős döntések meghozatalára legyen képes. Ehhez képest a módosítási javaslat a megyei védelmi bizottság előzetes jóváhagyásához kötötte a döntést, amit 5 napon belül köteles meghozni. Kérdem én, hol van a sürgősségi ok? S hol van az azonnali dön-tések meghozatalával kapcsolatos vélemény, állásfoglalás? Nyilván ennek kizárólag politikai célja van: az, hogy elvegyék az önkormányza-toktól azokat a jogokat, amelyekkel eddig ren-delkezhettek. Holott a mostani időszakban az a tapasztalat, hogy akármilyen politikai irá-nyultságú a testület vagy a polgármester, túl-nyomó többségben mindenhol korrekt, tisz-tességes munka zajlik a polgármester és a kép-viselő-testület között. Bár Kanizsa sajnos kissé kivétel volt, de talán lassan már nálunk is vis�-szaáll a megfelelő együttműködés – mondta a frakcióvezető. Szerdán 15 óra 59 perckor Gulyás Gergely, az MTI-nek jelentette be, hogy visszavonja a kormány a polgármesteri jogkörök korlátozá-sáról szóló törvényjavaslatot. A Miniszterel-nökséget vezető miniszter elmondta: tovább-ra is az eddigiek szerint lesznek gyakorolhatók a polgármesterek jogosítványai veszélyhely-zetben. Bár a salátatörvény – ez egyébként egy nem hivatalos megfogalmazás az olyan törvények megnevezésére, melyek számos különböző jogszabályt módosítanak – tiszavi-rág életű módosító javaslatát visszavonták, számos komoly változtatási terv megmaradt. A kormány például eltörölné a városligeti vál-toztatási tilalmat, a nemváltoztatás jogát, a jövőben három helyett öttagú lenne a színhá-zak felügyelőbizottsága, ebből három főt a minisztérium nevezne ki, továbbá tíz évre tit-kosítanák a Budapest-Belgrád vasútvonal fel-újításának részleteit. MIKÓ-BARÁTH GyörgyvisszavontákNem kis meglepetésre Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes benyújtott egy törvényjavaslatot kedd este 23 óra 38 perckor, amely – egyebek mellett – jelentősen korlátozta volna a polgár-mesterek döntési szabadságát. A tervezetet számos kritika érte ellenzéki polgármesterek, politikusok részéről. Végül a kormány – 16 órával és 21 perccel a beterjesztés után – vissza-vonta a javaslatot. Beterjesztették, majdFotó: Horváth Zoltán
6 | KANIZSA újságAktuálisISA kijárási korlátozás bevezeté-sével még fontosabbá vált az idő-sek otthonmaradása, és ebben való támogatásuk. Már több kez-deményezés is alakult a napok-ban a világhálón, a civil összefo-gás csoportban vagy a COVIDIN-FO-Nagykanizsa Facebook-olda-lon számos olyan vállalkozót talál-ni, aki termékei házhozszállításá-val nyújt segítséget a szépkorúak-nak, a legyengült immunrendsze-rű környékbelieknek, esetleg a kisbabá-val otthon lévő anyukáknak. A kezdeménye-zéshez elsők között csatlako-zott Jakab Árpádné, aki mint-egy 20 éve üzemelteti zöldségesét a Hevesi-iskola szom-szédságában. – Elsősorban a nyugdíjas vásárlóimnak szeret-tem volna segíteni, hiszen ők már mondhatni a családom. Mindös�-sze annyit akartam elérni, hogy akik már 18-20 éve járnak hozzám, most otthon maradhassanak.Beszélgetésünk ideje alatt is szinte folyamatosan kapta az újabb rendeléseket Jakab Árpád-né, aki nemcsak Nagykanizsára, hanem a környező falvakba, sőt, Zalakomárba is kiviszi a kért zöld-séget, gyümölcsöt. – Érdekes, hogy nem az eredetileg megcél-zott, nyugdíjas korosztály jelent-kezett többnyire, hanem sokkal inkább a 45-60 év közöttiek. Ők most javarészt otthon vannak, s el tudják fogadni ezt a helyzetet, és nagyon ritkán vagy egyáltalán nem is jönnek ki a lakásaikból. Sok kisgyerekes is él a lehetőséggel; nincs iskola, nincs óvoda, egyre többen kényszerülnek rá a főzés-re, s ahhoz rendelnek alapanya-got. Egyébként nagyon vegyes, hogy mit kérnek az emberek. Ami talán észrevehető: a zöldségeknél egyre többen figyelnek arra, hogy magyar termékeket vásároljanak, a gyümölcsöknél pedig csökken-tek az igények, szinte kizárólag csak almát és narancsot vesznek az emberek – fogalmazott a keres-kedő.Március 17-én lépett érvénybe a vendéglátóhelyek nyitvatartását korlátozó rendelkezés, melynek értelmében délután háromkor be kell zárni és másnap reggel hat órakor lehet újra kinyitni. A kijárá-si korlátozással ez a lehetőség is megszűnt, ma már csak rendelni lehet. Több kanizsai étterem rög-tön az első határozat után a bezá-rás mellett döntött, néhány azon-ban még jelenleg is küzd, és teljes kínálatuk házhozszállítási lehető-ségével próbálják kiszolgálni ven-dégeiket. A város egyik legnépszerűbb burgerezője március 16-án nyitot-ta meg új éttermét az Erzsébet téren. Kovács Richárdéknak rög-tön egy óriási kihívással kell szem-benézniük. – 2017-ben kezdtünk egy büfével, aztán kicsivel később belevágtunk a street foodba Kani-zsán és Zalakaroson. Nemrég jött az ötlet, hogy próbáljunk meg fej-lődni, még jobb, még igényesebb dolgokat csinálni. Sikerült is meg-találnunk a megfelelő helyet a belvárosban. Sok munkánk van benne, két hónapon át csak az új hely összerakásán dolgoztunk. Nagyon vártuk, hogy kezdhes-sünk, aztán a nyitás másnapján jött a hír, az első határozat, hogy korlátozzák a nyitvatartásunkat – említette a Chef of the street üzletvezetője, séfje. Kovács Richárd és csapata két hétig próbálkozott a kiszállítással, kedden azonban már ők is a bezá-rás mellett döntöttek. – Kezdet-ben még láttuk értelmét, próbál-tunk dolgozni. A múlt héten viszont már a felére csökkent a rendelés, erre a hétre pedig szinte teljesen megszűnt a kiszállítá-sunk. Fájó szívvel, de meg kellett hoznunk ezt a döntést. Szerintem az emberek anyagi helyzete, hoz-záállása ezalatt a pár nap alatt már óriásit változott. Az éttermi rende-lés kezd luxuscikké válni. Az új hely megnyitása nagy beruházás volt, minden tartalékomat bele-fektettem. Csak remélni tudom, hogy kapunk állami segítséget az életben maradáshoz. Más-ban nem tudunk bízni, esetleg még abban, hogy gyorsan rende-ződik a helyzet, s újra nekiállhatunk dolgoz-ni. A kormány gazdasá-got érintő döntéseinek egyike, hogy elengedte a munkáltatók járulékfizetési köte-lezettségét, a munkavállalók járu-lékterheit pedig jelentősen csök-kentette – egyelőre június 30-ig. Ugyanakkor Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke nemrégi-ben a Kossuth Rádiónak adott interjújában hangsúlyozta: komoly segítségre van szükség minden oldalról, a járulékcsök-kentés önmagában nem lesz elég. A miniszterelnök április elejére ígérte a minden eddiginél nagyobb gazdasági mentőcso-mag bejelentését.MIKÓ-BARÁTH Györgytalpon maradásért Kis vegyeskereskedések árucikkeit, házi sajto-kat, különböző hústermékeket, zöldséget, gyümölcsöt, de igény esetén még az „ápdét” kakaós csigát is házhoz viszik már Kanizsán és környékén. A kiszállítás sokaknak könnyítheti meg az otthonmaradást, több vállalkozónak pedig jelenleg ez lehet az utolsó fegyvere a koronavírus elleni gazdasági harcban.az egészségért, a biztonságért és aFotó: Horváth ZoltánHázhozszállítá s
A március 28-án életbe lépett kormányrendeletben három fő pontban foglalták össze a legfontosabb tudnivalókat. E szerint mindenki köteles a lehető legkisebb mértékűre korlátozni a szociális érintkezést és betartani a másfél méteres távolságot, a vendéglátással foglalkozó üzletekben már csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, a lakóhely pedig csak alapos indokkal hagyható el. De mi számít alapos indoknak? Mit jelent ez a gyakorlatban? A kor-mányrendeletben természetesen ezt is konkré-tan meghatározták. Mindenki elmehet dolgoz-ni, eleget tehet hivatásbeli kötelezettségeinek, folytathatja a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységét, valamint az ezek elvégzéséhez szükséges anyagokat, eszközöket árusító üzleteket is felkeresheti. Igénybe vehető az egészségügyi ellátás és szolgáltatás, azaz egyebek mellett gyógytornászhoz és terapeu-tához is el lehet menni. Az élelmiszerüzletek-ben, drogériákban, gyógyszertárakban, piaco-kon továbbra is lehet vásárolni, valamint nyitva vannak a trafikok, benzinkutak, állateledelt, és takarmányt forgalmazó üzletek is. Nem kell nél-külözni a fodrászok és manikűrösök által nyúj-tott szolgáltatásokat sem, és akinek problémája akad a kerékpárjával vagy mezőgazdasági gépével, az azok javítására szakosodott szervi-zeket is felkeresheti. A legszükségesebb eset-ben a személyes megjelenést igénylő ügyinté-zések, így a hatósági, banki, pénzügyi, biztosítá-si és postai szolgáltatások is engedélyezettek. A házasságkötés és a temetés is alapos indoknak számít, de ezek már csak szűk családi körben történhetnek. Az otthon elhagyásának megfe-lelő oka lehet még a magáról gondoskodni nem tudók segítése is. S mi a helyzet azokkal, akik némi testmozgásra vágynak? Nekik sem kell aggódniuk, ugyanis szabadidős sporttevékeny-ség – lehetőség szerint zöldterületeken – egye-dül, vagy ugyanabban a háztartásban élőkkel is folytatható, másokkal szemben azonban meg kell tartani a másfél méteres távolságot. A kor-mányrendeletben azt is egyértelműen megfo-galmazták, hogy a kijárási korlátozással nem akadályozhatók a szülői jogok és kötelezettsé-gek, továbbá a hitéleti tevékenység sem. Az idősek védelme érdekében talán az egyik legfontosabb kitétel, hogy az élelmiszerüzle-tekben, drogériákban és piacokon reggel kilenc és dél között csak a 65. életévüket betöl-tött személyek vásárolhatnak. Ezt a korosz-tályt fenyegeti leginkább a vírus, ezért a leg-jobb az lenne, ha egyáltalán ki sem mozdulná-nak otthonról. Szerencsére egyre többen ajánlják fel önzetlen segítségüket. Laska Ágnes a veszélyhelyzet elrendelése óta a kis-kanizsai városrészben élő időseknek vásárol be. Jelenleg kilenc családot keres fel két-három naponta, és előzetes megbeszélést követően gondoskodik szükségleteikről. Azt mondja, néhány héttel ezelőtt nem volt egy-szerű meggyőzni a nyugdíjasokat arról, hogy ne hagyják el lakásukat, házukat.– Eleinte szinte szabályosan könyörögnöm kellett, hogy maradjanak otthon, ne menjenek el vásárolni, én szívesen megteszem helyet-tük. Sokszor azt a választ kaptam, hogy „Ó, lányom végigéltem a világháborút, az államo-sítást. Volt idő, amikor a kútba kellett leenged-ni az oroszok elől a zsírt, meg a húst. Ez mi? Hát ezt nem látom, ez nincs, ezt úgy találták ki. Ettől nem félünk…” A kijárási korlátozás elren-delése óta viszont úgy tűnik, hogy kezdik komolyan venni az utasításokat – mondta Las-ka Ágnes, akihez az idő múltával egyre többen fordulnak, ezért lassan további önkéntesekre lesz szükség, hogy teljesíteni tudja a kérése-ket. A feladat elvégzéséhez viszont nélkülöz-hetetlen a bizalom. Laska Ágnes azt kéri, elő-ször mindenki a saját környezetében élő idő-seket keresse fel, mert gyakran (bizonyos szempontból nagyon helyesen!) csak olyantól fogadnak el segítséget, akit ismernek. A 68 éves Harangozó Tibor és felesége, a 65 éves Magdolna nemrég maguk kértek segítséget Ágnestől. A házaspár egyáltalán nem megy ki az utcára és gyermekükkel is csak telefonon tartják a kapcsolatot. Nagyon hálá-sak Laska Ágnesnek és mindenkinek azt üze-nik: maradjanak otthon, próbálják meg magu-kat elfoglalni, mert most semmi sem lehet fon-tosabb az egészségnél. Főleg, ha segítség is akad… NAGY Éva 2020. 04. 03. | 7aktuális mit lehet, s mit nemKijárási korlátozás –Fotó: Horváth ZoltánA kormány a múlt hét végétől az ország egész területére kijárási korlátozást rendelt el, melynek köszönhetően most már tényleg csak akkor hagyhatja el mindenki az otthonát, ha valóban halaszthatatlan dolga akad. Az intézkedéssel nemcsak a koronavírus-járvány terjedését kívánják lassítani, hanem a fertőzésnek leginkább kitett időseket is védik. Április 11-ig van érvényben a rendelet, melynek megsértése pénz- büntetést vonhat maga után.
Hazánk mindent megtesz a vírus terjedésének lassítása érdekében; március 28-tól április 11-ig kijá-rási korlátozást vezetett be a magyar kormány.Jelenleg a csoportos megbete-gedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertő-zés. Már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koro-navírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordo-zók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők és aki teheti, maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozá-sokat. A legfontosabb rendelkezése-ket összegyűjtöttük:- A kormány március 28-tól kijárási korlátozást vezetett be Magyarország egész területére. Lakóhelyünket két héten keresz-tül csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása cél-jából hagyhatjuk el - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök.- Az élelmiszerboltok, patikák, piacok és drogériák látogatha-tók. Nyilvános helyeken másfél méteres távolságot kell tartani.- A 65 éven felettiek csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmi-szerüzleteket, gyógyszertárakat és piacokat, ebben az időszakban mások ezeken a helyeken nem tar-tózkodhatnak.- Mindenki köteles más embe-rekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételé-vel – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, ezt a tömegközlekedés során is alkal-mazni kell.- Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tar-tózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.- Egyéni szabadidős sporttevé-kenység, szabadidős célú gyalogos 8 | KANIZSA újságönkNKormányZAtés kitartásTovábbra is tombol a koronavírus-járvány az egész világon, már Afrikában is megjelent az eddig több mint 700 ezer embert megfertőző új koronavírus. A szerda reggeli adatok szerint Zala megyében 7 korona-vírusos beteget tartanak nyilván, Nagykanizsán igazolt fertőzött – egyelőre – nincs.Felelősség, önmérséklet, KABINET – VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL KÖZÖLT TARTALOM
2020. 04. 03. | 9önkormányzatközlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehető-ség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztar-tásban élőkkel közösen folytatha-tó, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.- A kormány által alkotott rende-let szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvé-delmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény sze-rinti bármely szerv bevonásával.- A szabálysértésekről, a szabály-sértési eljárásról és a szabálysérté-si nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiak-ban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a kormányrendeletben megha-tározott korlátozó intézkedést megszegi, szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb össze-ge ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.A 65 évnél idősebbek a bevásár-lásban, gyógyszer kiváltásban, postai ügyintézésben és egyéb másban segítséget kérhetnek az alábbi elérhetőségeken: hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pén-teken 8.00-12.00 óráig a következő telefonszámokon tudnak segítsé-get kérni: +36 20/849-2441, +36 20/849-2415, +36 20/849-2454, illetve e-mailben: ellatas@nagy-kanizsa.hu. A szükséges ügyinté-zés során csakis kizárólag kész-pénzzel lehet fizetni, bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.Balogh László polgármester a közösségi oldalán folyamatosan tájékoztatja a kanizsai polgárokat a különböző megbeszélések ered-ményeiről. Ezekből is a legfonto-sabbakat összegyűjtöttük:- A Nagykanizsai Szakképzési Centrum március 30-tól ingyen és bérmentve az intézmény Petőfi úton található tanműhelyét, annak varrókapacitását a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsájtja, biztosítva ezzel az egészségügyi szájmaszkok iránt megnövekedett igények mielőbbi kielégítését.- Március 28-tól a hatályos kijá-rási korlátozáshoz kapcsolódóan a Csarnok Üzletház 4 bejáraton keresztül, ellenőrzött módon lesz csak látogatható. Nyitott bejáratok:- Keleti oldalon a Kalmár utcai főbejárat- Déli oldalon a Vásár utcai járda-csatlakozáshoz legközelebbi szél-fogós bejárat- Nyugati oldalon a nagy-parko-ló felőli középső bejárat- Északi oldalon az Európa Tanács utcai járdacsatlakozáshoz közeli szélfogós bejárat.A többi bejárati ajtó szalaggal kerül lezárásra, ezeken csak tűz esetén lehet közlekedni. A Közte-rület Felügyelet munkatársai és a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. dolgo-zói felügyelik a vásárlói belépte-tést. Az üzletház hangosbemon-dóján folyamatosan tájékoztatják a vásárlókat.- Mivel a járvány okozta gazda-sági válság számos kanizsai vállal-kozást is érint, ezért a polgármes-ter bejelentette, hogy az önkor-mányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek bérleti díját az érintett vállalkozások számára átmeneti jelleggel, a veszélyhely-zet idejére 70%-kal csökkenti az önkormányzat.- Balogh László polgármester kérésére a koronavírus-járvány ter-jedésének megelőzése érdekében a Netta-Pannónia Kft. megszer-vezte a város kezelésébe tartozó közterek és az ezeken álló utcabú-torok, hulladékgyűjtő edények, játszóterek vegyszeres fertőtlení-tését. Mintegy 180 buszmegálló, 44 játszótér, 460 közterületi hulladékgyűjtő, 70 szelektív sziget, mintegy 15 kilométernyi járda és 40 kilométernyi útbur-kolat tisztítását végzik el gépi és kézi eszközökkel. A járdák, az utak és a belvárosi buszmegállók fer-tőtlenítő mosását este 10 és reg-gel 6 óra között hajtják végre, és ebbe természetesen a város peremterületein található busz-megállók, illetve az oda kivezető kerékpárutak is beletartoznak.- A Volánbusz Zrt. 2020. április 6. üzemkezdettől biztosítja az egészségügyi/szociális dolgo-zók díjmentes utazását a helyi járatokon.Az egészségügyi/szociális dol-gozók a díjmentes utazási jogo-sultságukat az alábbi okmányok felmutatásával igazolhatják:- az egészségügyi/szociális szol-gáltató, ill. intézmény mint mun-káltató vagy fenntartó által kiállí-tott, évi 12 alkalomra szóló „Utazá-si utalvány”, valamint személyi iga-zolvány és lakcímkártya (ezek együttesen) vagy - egészségügyi/szociális szol-gáltató, ill. intézmény, mint mun-káltató vagy fenntartó által kiállí-tott igazolás vagy- az egészségügyi/szociális szol-gáltatás nyújtására jogosító ható-sági igazolvány. A március hónap-ra érvényes bérletek a helyi közle-kedésben április 5. üzemzárásig használhatók fel utazásra.A nyugalom megőrzése érdeké-ben csak és kizárólag hiteles forrás-ból érdemes tájékozódni. Ilyenek a közmédia televízió- és rádió csa-tornái, valamint a magyar kor-mány által indított koronavirus.gov.hu oldal. A Nagykanizsát érin-tő változásokról Balogh László polgármester ad folyamatos tájé-koztatást a saját Facebook-oldalán és a nagykanizsa.hu oldalon. Vigyázzunk egymásra, most a legjobb otthon!Fotó: Polgármesteri KabinetFelelősség, önmérséklet, lemondásPOLGÁRMESTERI KABINET –
VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL KÖZÖLT TARTALOM A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében megkezdték a város kezelésébe tartozó közterek fertőtlenítését(Fotó: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA újságoktatásMagyarországon három hete tan- termen kívüli, digitális munkarend lépett érvénybe. A pedagógusok mellett ez a gyerekeket és a szülőket is új kihívások elé állította. Cikk- sorozatunkban útmutatásokat, gyakorlati javaslatokat olvashatnak, melyekkel az „iskolai” minden- napokat szeretnénk megkönnyíteni. A járvány elleni intézke-dések egyik fontos lépése volt, hogy a gyerekeket gondozó, oktató intézmé-nyek működése megválto-zott. Az óvodások, iskolá-sok döntő többsége ott-honmaradásra kénysze-rült, sok esetben a szülők-kel együtt. Ennek eleinte örültek a fiatalok, hiszen az új helyzetet extra szünidő-nek gondolták. A szülők számára az egyik legnehe-zebb feladat, hogy tudato-sítsák gyermekeikben: bár az iskola épülete bezárta kapuit, de a tanév tovább folytatódik. A gyerekszo-bák, nappalik és a lakás más helyiségei is tanter-mekké, munkahellyé vál-toztak. Összekeveredtek a magánélet és az iskolai, munkahelyi lét keretei. A kialakult „káoszban” pedig rendet kell tenni. Elkerül-hetetlen, hogy megbeszél-jük a gyerekekkel, hogy miért is alakult ki ez a hely-zet. Életkortól függően adhatunk magyarázatot arra, hogy mit is jelent a járványveszély – tanácsolja Sipos Edit. A gyermek-pszichológus szerint együttműködést csak akkor várhatunk a gyerek-től, ha érti pontosan, hogy mi zajlik körülötte, miért kellett a változtatás. Az ott-honi tanulás azonban sok esetben így sem egyszerű. – A legfontosabb az, hogy a családok alakítsa-nak ki a lakáson belül min-denkinek egy olyan helyet, amely állandó és lehető-ség szerint az adott funkci-óra csak egy személy hasz-nálja. Lehet ez a lakás bár-melyik helyiségében, a lényeg, hogy mindenki tudja, ki munkálkodik ott. Ha a gyermeknek van saját szobája, íróasztala, könnyű a helyzet. Ha azonban nincs, tanulhat másik helyiségben is, fontos azonban, hogy ezt asztal-nál tegye. A nagyobbak hajlamosak arra, hogy ágy-ban fekve tanuljanak, ez azonban általában nincs jó hatással tanulási teljesít-ményükre. Ha kialakul az állandóság, az asztal kép-letesen iskolapaddá, a szo-ba osztályteremmé válik – mondja a szakember. A rendszer működőké-pességéhez nélkülözhe-tetlen az oly sokat emlege-tett napirend, napi rutin kialakítása, ami jól struktu-rálja a napot: rendet tesz a feladatok között, átlátha-tóvá, kezelhetővé teszi a teendőket. Megakadá-lyozza, hogy elmaradjanak vagy összetorlódjanak a feladatok. A rend rendet szül, szokták mondani. Rendezett, kiszámítható, átlátható körülmények között nyugodtak tudunk maradni, szorongásszin-tünk nem emelkedik, ezért fontos az otthoni napirend kialakítása.Sipos Edit szerint a meg-felelő időbeosztás meg-tartja a már kialakult ruti-nokat: felkelés ugyanab-ban az időben, mint iskolá-ba járás idején, reggeli teendők elvégzése és a szokásos iskolai első óra idejére már készen áll a gyerek a tanulásra. – Legyen meg az étkezé-sek, a pihenés, a játék, a közös tevékenységek kialakult ritmusa – javasol-ja a szakember. – Kisebb gyerekeknél ez könnyeb-ben megy. Nekik segítsé-get jelenthet, ha képekkel illusztráljuk az egyes fel-adatokat, a tevékenységek sorrendjét. Az internetről számos kreatív, hangula-tos napirend és hetirend tervező elérhető, letölthe-tő. Nagyobb gyerekeknél azonban, akik egyedül vannak otthon, nehezebb a napirend betartása. Alapvető feladat a gyerek otthontartása. Iskolaidő-ben nem mehet el otthon-ról, a feladataival kell fog-lalkoznia! A szülő számára ez nagy kihívás, de az ő felelőssége, hogy kontrol-lálja gyermekét. Erre több módszer is alkalmas lehet. A telefonok nagy része már képes videohívásokat lebonyolítani, online módon is el lehet érni a gyerekeket. Serdülők ese-tében fontos, hogy meg-értsék, a kontroll értük van és nem ellenük. VUK Anitaa szakember tanácsaiA sok kérdést, kétséget felvető időszakban vár-juk szülők, pedagógu-sok, gyermekek kérdé-seit, gondolatait az iskolapszi.nk@gmail.com email címre. A fel-merülő témakörökre Sipos Edit, a Nagykani-zsa Tankerületi Központ gyermekpszichológusa válaszol a Kanizsa Újság jövő heti számában.Nagy Attilának édesanyja, Nagy Ildikó sokat segít az otthoni tanulásban (Fotó: Gergely Szilárd)Tudásbővítés az otthonokban –
2020. 04. 03. | 11egészség„A lakosság tájékoztatását félre-értelmezik, mert nem beszámoló-kat kell tartani, különösen nem propagandát kell folytatni, hanem el kell látni a lakosságot olyan információkkal, amelyek a véde-kezésben való részvételükhöz elengedhetetlen. Az eddig meg-tett intézkedések a prevenciót kizárólag az igazgatás eszközeivel kívánták kezelni, valamint az ezekből adódó problémákat is az igazgatás eszközeivel megoldani, megszervezni úgy, mint közokta-tás, közétkeztetés, idősellátás, otthoni munkavégzés. Ezek haté-kony eszközök, de önmagukban alkalmazva nem elégségesek.Lassan egy hónapja csak azt halljuk, mit ne csináljunk. Az egyet-len cselekvésre buzdító intézkedés a „moss kezet”. Eddig ez az egyet-len olyan járványvédelmi intézke-dés, ami a vírus gyérítését szolgál-ja, ami aktív szereplőként tekint a lakosságra a járvány kezelése szempontjából. Az összes többi olyan preventív intézkedést takar, amit az emberek a passzivitásukkal tudnak elősegíteni.A ne hordj maszkot, ha egészsé-ges vagy, az egészségügyi védő-felszerelésekkel való ésszerű gaz-dálkodás miatt született. Igenis hordjon mindenki egészségügyi szájmaszkot, de véletlenül se FFP2, FFP3 maszkot, ami kilégző szeleppel van ellátva, mert azt csak és kizárólag nem fertőző sze-mély hordhat. Természetesen, ha a viselőjük egészséges, őket job-ban megvédik, de fertőzés esetén a környezetükben élőket gyanút-lanul fertőzik. Ha a maszkok köte-lező viselését előírják, mint ahogy van már erre számos példa, utób-bit csak és kizárólag egészségügyi szájmaszkkal szabad engedélyez-ni, és erre nagyon oda kell figyelni. Vagyis a szájmaszkok viselése egy olyan komplex kérdéskör, amit nem elég pár szóban elintézni. Ezt is a járványtani helyzethez iga-zodva kell szabályozni. Az, hogy moss kezet vagy maradj otthon borzasztóan kevés. Ezzel már a járványt nem kerül-hetjük el, de védekezni sem fogunk tudni az új koronavírus ellen csak ennyivel.Az egészségügyet már így is fel-készítettlenül éri el a járvány, a kór-házaink, háziorvosaink eszközhiá-nyosak éppúgy, ahogy az egész ország, és nem csak a védőeszkö-zök, védőfelszerelések, járványvé-delmi eszközök tekintetében. Alapvető tájékoztatás, felvilágosí-tás, felkészítés nem történt meg, késve születnek meg az intézkedé-sek, vagy meg sem születnek.”A járványvédelmet a járványhoz kell igazítani, ehhez elengedhetetlen a járvány területi bontás-ban történő követése „A védekezést ez alapozná meg, de gyakorlatilag semmiféle aktív védekezés nem történt, nem tör-ténik, vagy ha igen, azt folyamato-san javasolni kellett és kell, mert csak és kizárólag passzív védeke-zés történt eddig. Pedig rendelke-zésre állnak nemzetközi példák, napról-napra jelennek meg tanul-mányok, a tudományos kutatások eredményeit azonnal publikálják, lenne lehetőség és idő a komplex védekezés kidolgozásra, de ehhez időt kell nyerni, hogy minél előbb bepótolhassuk azokat a lemara-dásokat, amit a rendkívüli jogrend által kapott felhatalmazása elle-nére sem tett meg a polgármes-ter.Még a rendkívüli jogrend beve-zetése előtt azonosítottuk azokat az intézményeket, amiknél a meg-előző intézkedéseket azonnal meg kellett tenni, ezekről egyez-tettünk az intézmények vezetői-vel. Elkezdtük felmérni a védőesz-közökkel való ellátottságot is, és elkezdtük a helyi kapacitások kialakítását. Szinte az országban elsők között kezdtük meg az egészségügyi szájmaszkok gyár-tását, és sikerült rövid idő alatt legalább az intézményeket ellátni ezzel a védőeszközzel.Folytatás a következő oldalonJárványvédelem – a legsürgetőbb tennivalókA járványvédelem összetett feladat, van egy elméleti és van egy gyakorlati oldala. Schauta Marcell önkormányzati képviselő (ÉVE) szerint a helyzetet rosszul kezelik a kezdetektől fogva. A Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a legsürgetőbb tennivalókról osztotta meg gondolatait olvasóinkkal. Az ÉVE több javaslat- csomagot dolgozott ki a járvány megfékezése érdekében(Fotó: Gergely Szilárd)
12 | KANIZSA újságegészsSZSégAz első javaslatcsomagunk már tartalmazta azokat az intézkedé-seket, amivel a fertőzés városba történő tömeges behurcolását, illetve városon belül a széthurco-lását meg lehetett előzni, ezeket a javaslatokat többnyire a polgár-mester be is építette az intézkedé-sek közé. Intézkedési javaslataink a védőfelszerelésekkel történő mielőbbi ellátásról is szóltak, ezek jelenleg is folyamatban vannak. A lakosság folyamatos tájékoztatása nem valósult meg, ezt továbbra is kiemelt feladatnak tartjuk.A második javaslatcsomagunk már az aktív védekezést tartal-mazta, elsősorban a közterületek, közösségi terek preventív fertőtle-nítését, ahol tömeges fertőzés lehetősége állhat fenn. De a pre-venció mellett már most fel kell készülnie a városnak a járvány kitörésére is, hogy azonnal reagál-ni lehessen a megváltozott hely-zetre.”A harmadik javaslat- csomagunk a civil társadalomhoz szól „Ezeket a jövőben folyamatosan bővítjük. Ennek keretében igyek-szünk a lakosságot aktív védeke-zésre ösztönözni, mert csak akkor van esélyünk a járvány kitörését megakadályozni, ha a védekezést minél szélesebb körben tudjuk folytatni. Ennek egyik eleme, hogy a fertőzést minél korábban, már az első tünetek jelentkezésekor felis-merjük, így csökkentve a vírus továbbadásának a kockázatát. Ehhez egy útmutatót szerkesztet-tünk, így a jellemző tünetek alap-ján a fertőzés gyanúját akár a beteg is megállapíthatja, és házi-orvosának is részletes informáci-ókkal tud szolgálni az állapotáról, anélkül, hogy személyes orvos-beteg kapcsolat jönne létre. Egyébként az U.S. Department of Health & Human Services Centers for Disease Control and Preventi-on kezdeményezését dolgoztuk át. Az útmutató nem a tesztelést kívánja csupán helyettesíteni, ennél sokkal többről van szó.Szinte minden háztartásban van lázmérő, vagy éppen vérnyo-másmérő, a magasvérnyomás betegek esetében a vérnyomás-mérés napi rutinnak számít, ahogy a cukorbetegeknek a vércukor-szint mérése. Sok okostelefon képes pulzus vagy épp véroxigén szint mérésére, vagyis sok háztar-tás rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel az emberek nyomon tudják követni egészségi állapo-tuk változását. Az új koronavírus tüneteit a táblázatba foglaltuk, hogy azok jelentkezését is doku-mentálni tudja mindenki. A táblá-zat ad némi segítséget más víru-sos légzőszervi betegség elkülö-nítő kórjelzéséhez is.Igyekeztünk úgy összeállítani, hogy többféle célra is használható legyen az űrlap. A táblázat 31 napos, így az év bármely hónapjá-ban nyomon követhető az egész-ségi állapot, különösen fontos ez akkor, ha valaki 14 nap karanténba kényszerül, így karantén naplónak is ideális.A harmadik javaslatcsomagunk másik eleme az új koronavírus elleni aktív védekezést célozza konkrét intézkedésekkel. Jelen-leg, ami nálunk a városban vagy az országban folyik, azt nem lehet járványvédelemnek nevezni, az sokkal inkább propaganda, vis�-szaélés a joggal, amivel viszont sem megelőzni, sem leküzdeni nem lehet egy járványt. Jelenleg egy időzített bombán ülünk, és csak a szerencsének köszönhető, hogy még nem jutottunk Olaszor-szág vagy Spanyolország sorsára. Ami időnk maradt, azt aktív véde-kezésre kell fordítanunk, mielőtt még késő lesz. Utólag mindenki okosabb lesz, de cselekedni viszont most kell, ha nem akarunk szembesülni azzal, amitől talán már csak napok, hetek választa-nak el bennünket. A járványvéde-lemnek arról kellene most szólnia, hogy egy nemkívánt eseményt térben és időben megakadályoz-zunk 2-14 nappal korábban.” Sürgősen meg kell szervezni a lakóközösségek járványvédelmét „Ez az a kritikus pont, ahol a védekezést a civil lakosságnak kell folytatni. Minden lakóközösség-nek célszerű választani egy jár-ványvédelmi felelőst, aki a véde-kezést koordinálja lépcsőházan-ként. Minden lépcsőháznak olyan házirendet kell kialakítania a jár-vány idejére, amivel garantálni lehet az ott élők biztonságát. A járványtani helyzethez igazodva gondoskodni kell a lépcsőházak, közös használatú helyiségeinek folyamatos, különösen a liftek napi többszöri fertőtlenítéséről.Gyakorlatilag minden olyan helyen aktív védekezést kell foly-tatni, ahol a lakosság nagyobb tömegben találkozik, huzamo-sabb ideig tartózkodik, és ebből a szempontból jelenleg a társashá-zak a legkritikusabbak. A járvány-védelmi intézkedések az embere-ket az otthonaikba szorították, most azt kell elkerülni, hogy egész lakóközösségek fertőződjenek be otthonaikban, ugyanis azzal, hogy a kontaktok számát csökkentjük, még nem állítottuk meg a járvány terjedését, csak lassítottuk és bizonyos helyekre koncentráltuk. Vagyis az oktatási intézmények, tömegrendezvények bezárásával, megtiltásával a terjedés több módját megakadályoztuk, a kijá-rási korlátozással több helyen mérsékeltük, most azokra a helyekre kell koncentrálni, ahol továbbra is magas a kockázata a fertőzés közvetítésének. Tömeg-közlekedés, bevásárlóközpontok, egészségügyi intézmények, mun-kahelyek, közterületek, lakóépü-letek. Míg az előbbiek esetében a felkészülés és a védekezés már elindult a fenntartók részéről és több olyan intézkedést hoztak, amelyek a járványmegelőzés szempontjából nagyon haszno-sak, utóbbiak esetében azonban nem történtek átfogó intézkedé-sek, ezért is indítottuk el a „STOP koronavírus” kampányunkat, ami-vel a lakosság figyelmét kívánjuk felhívni az aktív védekezés fontos-ságára és annak különböző mód-jaira. Csak akkor tudjuk az új koro-navírus terjedését megállítani, ha az egész város egyszerre mozdul meg, és a kézmosáson kívül mást is teszünk a magunk és környeze-tünkben élők biztonsága érdeké-ben.Most még mindenki szabad akaratából eldöntheti, mit hajlan-dó megtenni a saját és a környe-zetében élők egészségéért. Ha kitör a járvány és valaki megfertő-ződik, akkor már nem lesz esélye rá, mert alá kell vetnie magát a hatósági intézkedéseknek. Ha már az állapota miatt kórházba kerül valaki járvány idején, az már csak egy lesz a sok fertőzött ember között, akik ontják magukból a vírust, tovább fertőzve egymást a kórtermekben, és ha már lélegez-tető gépre kerülne, az már egyben a halálos ítéletet is jelenti számára. Ideje lenne mindenkinek végre felébredni, mert ami hamarosan Magyarországon is bekövetkez-het, az nem csak egy rossz álom lesz, hanem katasztrófa” – figyel-meztetett a Szociális, Egészség-ügyi és Környezetvédelmi Bizott-ság elnöke. BAKONYI ErzsébetSchauta Marcell szerint sürgősen meg kell szervezi a lakóközösségek járványvédelmét (Fotó: Gergely Szilárd)
2020. 04. 03. | 13egészség
14 | KANIZSA újságegészsSZSég
2020. 04. 03. | 15mezőgazdaságAz idei szezonban a télnek nyoma sem volt, korán beindult a rügyfakadás. Múlt hét köze-pén aztán gyökeresen megváltozott az időjá-rás, Förhénci Horváth Gyula hóesésben szemrevételezte szőlőjét. A Kanizsa melletti hegyháton akkor azt mondta: a szőlőben még semmilyen kárra nem lehet számítani. – A szőlőültetvények – a karós ültetvények – metszése most kezdődött, hiszen egy régi regula szerint „Szent Józsefkor nyissad, ha víz-ben áll is a lábad”. A karós szőlőnél mi is körül-belül az egynegyedénél tartunk, a furmintba még bele sem tettük az ollónkat. A lényeg az, hogy a szőlő pikkelylemezei a rügyeken még fedettek, ott különösebb kárra nem lehet szá-mítani. A karós szőlőknél sincs probléma, az időjárás csak késlelteti a munkát. Az viszont probléma, hogy hétvégére újra 20 fokot jelez-nek, ilyenkor robbanásszerűen nyílik a termé-szet, és nem győzzük utolérni magunkat – mondta március utolsó napjaiban Förhénci Horváth Gyula. Az egykori kanizsai hegyközség elnöke, a környék és a régió elismert szakembere szerint a korán virágzó gyümölcsök – a mandulák, kaj-szik és őszibarackok – jelentős része, és egy-egy korai cseresznye már károsodhatott a téli-es tavasz miatt. A probléma nem a hideggel volt, hanem azzal, hogy szállított hidegről volt szó. – Az első fagyos éjszaka előtt kitettem egy méter magasságba, vödörben vizet. 4 centi jeget mértem rajta, ez azt jelenti, hogy a gyü-mölcsfák koronájában is ez a hőmérséklet volt. A már virágzó fákat nagyítóval megnéztem későn este, és sajnos azt tapasztaltam, hogy elfeketedtek a bibék, porzók. Később derül majd ki, hogy konkrétan mennyi kár keletke-zett, de sok reményt nem táplálok. Aki egy kicsit is jártas a mezőgazdasági kér-désekben, jól tudja, legyen szó zöldségről vagy gyümölcsről – kimondottan a szőlőről, illetve a „pálinka alapanyagokról” – nem csu-pán régiónként mutat mást az adott év időjá-rása, hanem dűlőnként is. – Itt talán egy kicsit még rosszabb helyen is voltunk, a hideg betörés szeles oldalán. Hiszen voltak olyan dűlők, ahol ugyanúgy érezhető volt a hideg, ami azonban nem párosult széllel. Ez azért fontos, mert ha széllel jön a lehűlés, sokkal nehezebb védekezni – hangsúlyozta a cserfői hegyháton gazdálkodó Gazdag Attila. – Füstöléssel 1-2 fokig lehet védekezni, amikor gyakorlatilag egy ködpárnát képezünk az ültetvény felett. Ez elég nehéz és körülményes megoldás, a legjobb védekezés talán a tüze-lés. Ilyenkor fáklyákkal a fák alatt hőgombát hozunk létre, ez a módszer -6 fokig hatékony. A gyümölcsfák virágzáskor 1-2 fokot még elviselnek, ám alacsonyabb hőmérséklet ese-tén súlyos károkat okozhat a fagy. Cserfőn nagy széllel tört be a -5 fokos hideg.– Az egymást követő évek időjárása hekti-kus. Az járt jól, aki tavaly „bespájzolt”, és azt mondta az asszonynak, hogy nem lesz annyi lekvár, a kajsziból inkább pálinka készül. A fagykár miatt előfordul, hogy kimarad 1-1 év, úgy tűnik, ilyen lesz az idei is – tette hozzá Gazdag Attila, aki szerint a napokban még lehet kisebb-nagyobb fagykár. Újabb hideg-hullámot jósolnak ugyanis vidékünkre, ezért még nem összegezhetjük véglegesen a káro-kat… VINCZE Adélnem lesz semmi...Ebből már Az utóbbi években szinte megszokottá vált, hogy eltűntek a karakteres évszakok. A tél már nem olyan, mint 20-30 évvel ezelőtt volt, pedig kell a fagy, a hideg, a hótakaró a természetnek. Gazdag Attila cserfői birtokán szemre- vételezi a károkat(Fotó: Horváth Zoltán)
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyelet30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások04.07. 12:00-16:00 Bazár-udvar, Nagykanizsa (Zrínyi út 35.)04.09. 09:00-12:00 Bazár-udvar, Nagykanizsa (Zrínyi út 35.)Adj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Április 4. IZIdorGörög-latin eredetű férfinév, az Iszidórosz névből. Jelentése: Ízisz istennő ajándéka.Április 5. VINCELatin eredetű, jelentése: győztes, nyertes.Április 6. VIlmoS, BÍBorKAA Vilmos a germán eredetű Wil-helm név latinos Vilhelmus alakjá-ból származik, jelentése: akarat + (védő)sisak. A Bíborka női név, a régi magyar Bíbor és Bíbora nevek 19-20. századi felújításából ered. Április 7. hermANA Herman férfinév a germán Her-mann névből származik, jelenté-se: hadsereg + férfi.Április 8. déNESGörög eredetű, a Dionüsziosz név-ből, a mitológia szerint ő a szőlő-művelés, a bor és a mámor istene. Jelentése: Dionüsziosznak aján-lott.Április 9. erhArdA Erhard germán eredetű férfinév, jelentése: uralkodó, tevékeny + nép (vagy) sereg.Idén erre a napra esik zöld csütör-tök, vagyis nagycsütörtök. Mozgó dátum, a húsvét előtti csütörtö-kön van. Ezen a napon zöld növényt kell enni, hogy jó termés legyen. Április 10. ZSoltA régi Solt személynév alakválto-zata a Zsolt, amelynek a jelentése: fejedelem, uralkodó.Idén erre a napra esik nagypén-tek. Azt tartották, hogy az e napon ellett állatot nem kell meghagyni, mert sovány marad. Ekkor kell elvetni viszont a kora tavaszi növényeket. Ha ekkor esik az eső, akkor nagy szárazság várható.Képviselői fogadóórákA jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet, a koronaví-rus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések nyomán a nagykanizsai pol-gárok egészségét és védel-mét szem előtt tartva a képvi-selőtestület tagjainak április-ra meghirdetett fogadóórái elmaradnak. A képviselők a város honlapján közzétett elérhetőségeiken továbbra is várják észrevételeiket, javas-lataikat:https://www.nagykanizsa.hu/onkormanyzat/kepviselotestuletA változásért SZÍVES ELnézésüket kérjük.Bodó LáSZLó, a 2. számú egyéni választókerület (Attila utca, Dózsa utca, Berzsenyi utca közötti városrész, Platán-sor páratlan oldal, Petőfi, Honvéd, Virág Benedek és Mészáros Lázár utcák) önkor-mányzati képviselője április 7-én (kedd) 16.30 órára meg-hirdetett személyes fogadó-órája a járványra és mindenki egészségére való tekintettel elmarad. Bodó László online, élő fogadóórát tart a https://www.facebook.com/laszlo.bodo.5011 oldalon április 7-én (kedd) 16.30 órától. Kéri a kanizsaiakat, hogy aki ter-vezte, hogy elmegy a fogadó-órára, azok csatlakozzanak be online, tegyék fel kérdéseiket és választ kapnak ugyanúgy, mintha személyes találkozás lenne. Elérhetőségek: +36-20-42-40-333, bodo.laszlo46@upcmail.hu2020. április 4.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15120:00-08:002020. április 5.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36719:00-06:002020. április 6.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002020. április 7.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002020. április 8.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:002020. április 9.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-08:002020. április 10.ReményGARAY U. 14.93/314-96708:00-07:00Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásra
2020. 04. 03. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókÁprilis 3. 1924-ben ezen a napon született Marlon Bran-do kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, a 20. század egyik legnagyobb hatású filmszí-nésze. Legismertebb szerepe A keresztapa című filmben Don Vito Corleone alakítása volt1991. április 3-án hunyt el Henry Graham Greene író, kritikus. Azt mondta: Sok szülő többet foglalkozik a szomszéd gyerek visel-kedésével, mint a sajátjáévalÁprilis 4.1581. április 4-én I. Erzsébet lovággá ütötte Francis Drake-t, aki Magellán után második-ként kerülte meg a FöldetÁprilis 5.1912. április 5-én született Örkény István Kos-suth- és kétszeres József Attila-díjas magyar író. Írásait groteszk humor hatja át, nincs ben-nük egyértelműen jó vagy rossz ember. A tra-gédiák néhol komédiába fordulnak, s írásai-nak szereplői hol így, hol úgy reagálnak az eseményekre1916. április 5-én született Gregory Peck Oscar-díjas amerikai színész. Legismertebb szerepe Atticus Finch megformálása a Ne bántsátok a feketerigót! című filmbenÁprilis 6.1814. április 6-án született Ybl Miklós magyar építész, a 19. század egyik legnagyobb magyar mestere. Legismertebb művei a buda-pesti Magyar Állami Operaház, a Várkert Bazár és a Szent István-bazilika Április 7.1954-ben ezen a napon született Jackie Chan. Hírnevét magas szintű harcművészi képzett-sége mellett elsősorban akrobatikus harc- és kaszkadőrstílusa, komikus szerepei, improvi-zatív eszközhasználata és veszélyes kaszka-dőrmutatványai alapozták megÁprilis 8.1860. április 8-án halt meg Széchenyi István, aki azt mondta: „a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt épít-hetünk”Április 9.1821-ben ezen a napon született Charles Baudelaire francia költő, a világirodalom egyik jelentős alakja. Nagy hatással volt a modern magyar irodalom fejlődéséreAz elELőző HEti rEJtvéNY MEGFEJtéSE: Az az igazán szabad ember, aki ki meri mondani az első gondolatát.
18 | KANIZSA újságMozaikZAIKheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Ne várjon senkire, minél előbb tervezze meg a családja költségvetését. A kitű-zött céljairól mondjon le egy kis időre, és függessze fel a nagyobb bevásárlá-sait. Meglátja, így mindenki jól jár.Bika: 04.21-05.21.Úgy tűnik, pozitív irányba alakul a pár-kapcsolata. Ha minél előbb megosztja a kedvesével a titkait, akkor a későbbi-ekben ez nem okoz félreértést a kette-jük kapcsolatában. iKrek: 05.22-06.21.A csillagállások szerint most megbíz-hat a hatodik érzékében. Továbbra is alapozhat a régi kapcsolataira. Ha bár-milyen segítségre lesz szüksége, ne aggódjon, nem hagyja cserben senki.Rák: 06.22-07.22. A függetlenségre törekszik, ám ha egyedül van, az sem tetszik. Időnként gondolatolvasóra lenne szüksége a családjának, hogy megtudják, mit is akar valójában.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Ideje lenne elgondolkodnia azon, hogy miként tudna minél több pénzt összegyűjteni magának. Ha nem sze-ret a pénzügyeivel foglalkozni, akkor is meg kell húznia hamarosan a nad-rágszíjat. Szűz: 08.24-09.23. Kozmikus segítségre lenne szüksége ahhoz, hogy túl tudja tenni magát a napok óta tartó bezártságon. Amíg ez nem történik meg, csak a földiektől kérhet tanácsot. Mérleg: 09.24 -10.23.Le sem tagadhatná, hogy különös von-zódást érez mostanában a misztikus történetek iránt. Ha nem tudja megfej-teni az üzenetüket, kérjen segítséget egy közeli barátjától, vagy egy asztro-lógustól. sKorpió: 10.24 -11.22. Közölje megfontoltan a döntését a párjával még akkor is, ha újabb csa-lódást okoz neki. Amit már többször elhibáztak, azon nem érdemes tovább bánkódni, szomorkodni. Nyilas: 11.23-12.21. Ha nyugodtan szeretné álomra hajtani a fejét, akkor minél előbb rendezze el a függőben lévő anyagi ügyeit. Tartsa be az előírt határidőket, ha nem akar feleslegesen pótdíjat fizetni. Bak: 12.22 - 01.20. A nehéz körülmények ellenére is ele-get tud tenni minden ön felé irányuló elvárásnak. Ez ugyan elégedetté teszi, de sokszor úgy érzi, jó lenne, ha időn-ként elsimítaná a gondjait valaki. Vízöntő: 01.21-02.19. A tavasz változást és megújulást hozó szele önt is megérinti ezekben a na-pokban. A párkapcsolatába is új színt hoznak a fellegek, de ennek ellenére mégsem lesz minden tökéletes. Halak: 02.20-03.20. Ne a külvilágot és a munkatársait okol-ja, ha nem tudja hibátlanul elvégezni a feladatait. Tanulni sohasem késő, ha úgy érzi, képezze magát, mert most bőven lesz rá ideje.második fordulóA Nagykanizsai Városvédő Egyesület, a Thú-ry György Múzeum és a Kanizsa Újság Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér születésének 400. évfordulója tiszteletére levelezős vetélkedőt hirdet. Három fordulóban, 4-4 kérdésre vár-juk a Kanizsa Újság olvasóinak válaszát. A megfejtéseket – névvel és elérhetőséggel – minden alkalommal a lap megjelenését követően egy héten belül kell megküldeni a következő e-mail címre: horvathfranciska.muzeum@gmail.com. A mindhárom körben helyesen válaszolók közül, a sorsolást követően 5 személy helytörténeti témájú könyvcsomagot nyer. Honnan származik az alábbi idézet? Ki a költő és mi a mű címe?„Ősz atyáknak nyomdokin tanúlt; S szenvedett bár, s bajról bajra hága, Hervadatlan volt szép ifjusága, A jelenben múlt s jövő virúlt?”Soroljanak fel legalább 4 olyan irodalmi alkotást, mely Zrínyi Miklósról szól!A felsorolt hadtudományi művek közül válogassák ki, melyiket írta Zrínyi Miklós!Tábori kis tracta; A háború művészete; Mátyás király életéről való elmélkedések; Vitéz hadnagy; Az udvari haditanács elnökségének; Adriai tengernek Syrenaja;Zrínyi híres műve eredetileg az Obsidio Szigetiana címet viselte, ki adta az általunk ismert címet és mi ez?Összeállította: Mikó-Baráth Franciskatörténész-muzeológus400”„Zrínyi 12Tisztelt Ingatlanhasználók!2020.03.28-tól kijárási korlátozást vezettek be, ami azonban nem érinti a meghirdetett lomtalanítást, tekintettel arra, hogy a rendelet felsorolásában a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele is mentesítve van a korlátozás alól. Kérjük a lakosságot, hogy a házhoz menő lomtalanítást részesítsék előnyben a hulladékudvar igénybevételével szemben. A társasházaknál kihelyezett konténerek használata során kérjük vegyék figyelembe a Kormány által a fertőzésveszéllyel kapcsolatosan kiadott óvintézkedéseket!Nagykanizsán az elmaradt elektronikai és veszélyes hulladék gyűjtés a veszélyhelyzet elmúltával lesz megtartva, melyről értesíteni fogjuk a lakosságot.Köszönettel: Pannonia cégcsoportA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Animátor szakközépiskola megegyezés szerintEladó szakközépiskola megegyezés szerintÚszómester szakközépiskola megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintPultos szakmunkásképző megegyezés szerintTeherautósofőr szakmunkásképző megegyezés szerintGipszkartonos szakmunkásképző megegyezés szerintFényező szakmunkásképző megegyezés szerintLakatos szakmunkásképző megegyezés szerintKőműves szakmunkásképző megegyezés szerintFestő és mázoló szakmunkásképző megegyezés szerintNehézgépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintAsztalos szakmunkásképző megegyezés szerintÁruterítő gépkocsivezető szakmunkásképző megegyezés szerintSegédmunkás Általános iskola megegyezés szerintKonyhai kisegítő Általános iskola megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.nyugatrmk.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –15:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 12:00 óraálláS – álláS - álláS- álláS
A kormány kijárási korlátozást vezetett be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között. Két héten keresztül az ott-honunkat, lakóhelyünket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el. A kormány arra kéri az idősebb állampolgárokat, hogy maradjanak otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára. De mit is tehetünk laká-sunkban, a négy fal közé zárva? A MAORT-telepen élő Szalainé Ágnesnek ebben a rendkívüli helyzetben egy régi álma valósult meg az Eraklin Táncklub online táncóráinak köszönhetően. – Nagyon megörültem, amikor tudomást szereztem az online oktatásról. Két bal lábam van, de a férjemnek, Gézának kiváló a rit-musérzéke. A telefont csak kirak-juk az asztalra és elkezdünk tán-colni. Néha rálépek a lábára, de nem baj, majd belejövök – újsá-golta örömmel Ági, aki egy kósza gondolatként még januárban magokat és virágládákat vásárolt, és most eljött az ideje az ültetés-nek is. Egyébként minden nap főz, igaz meg is rendelhetné az ételt, csak elriasztja a szállításhoz szük-séges sok műanyag edény, és nem akarja, hogy még nagyobb terhe-lés érje a Földet. Szerencsésnek tartja magát, mert az informati-kus-mérnök fia home office-ban dolgozhat, azaz itthon, Kanizsán.– Hetente egyszer bevásárol nekünk, és így nem kell elhagy-nunk az otthonunkat. Az időkorlát egy kicsit rossz, mert 9 óráig el kell mennie a boltba, ami nem kis kihí-vás számára, de saját és mindan�-nyiunk érdekében el kell fogad-nunk a rendelkezés betartását. Családi házban lakunk, ahol min-dig akad tennivaló. Most épp a pin-cében rendezkedünk. Dobozokba válogatjuk amire szükségünk van, és zsákokba rakjuk mindazt, amit a hulladékgyűjtéskor elszállíttatunk. A házunkhoz tartozó kert növény-világa sok elfoglaltságot ad, és ren-geteg idő jut az olvasásra is. Az elmúlt 43 év alatt számos könyvet gyűjtöttünk össze; mindig azt mondtuk a férjemmel, ha nyugdí-jasok leszünk, majd lesz időnk az olvasásra. Hát most van... A lelki feszültség oldására is hasznosak a könyvek, és ez is egyfajta hasznos időtöltés. A környéken mindenki behúzódik a lakásába, a kutyát megsétáltatják, és egy héten egy-szer elmennek bevásárolni. Sokan gondolják úgy, amit az ember kéz-zel nem foghat meg, szemmel nem érzékelhet, akkor az nem is létezik, pedig igen, sajnos a vírus ilyen, pont ilyen – foglalta össze a gon-dolatait Szalainé Ági.Telefonon tartják a kapcsolatotKézműves foglalkozásra és egy pártoló tagjuk, Fritz Viki kiállításá-nak megnyitójára gyűltek volna össze a HSMK-ban A Szívbetegekért Egyesület tagjai, ám az eseményt a járványhelyzet miatt bizonytalan időre el kellett napolni. A médiában lépten-nyomon hallani a figyel-meztetést, hogy maradjunk otthon – jegyezte meg Hegedűs György-né Márti, az egyesület elnöke. – Van, aki már most türelmet-len, legszívesebben kimenne sétálni az utcára, a parkba, de nem tehetjük, vigyáznunk kell magunkra és másokra is. Az egye-sületünket idősebb emberek alkotják, és bizony félteni kell őket már az alapbetegségük miatt is. Ha nem is találkozhatunk egymással, azért telefo-non tartjuk a kapcso-latot.Hegedűsné Márti és férje könnyebb helyzetben van, mert beülnek az autó-ba és kimennek a hegy-re, a jó levegőre. Hidegben behúzódnak a pincébe, ha pedig melegebbre fordul az idő, akad majd bőven tennivaló a telken. – Nagyon szeretek finomakat sütni-főzni, sokat olvasok és szö-vögetem magamban a terveket, hogy a veszélyhelyzet elmúltával mit valósítok meg a magánéle-temben, valamint az egyesületi társaimmal. Mindenkit arra buzdí-tok, hogy gondolkodjon pozití-van, és ha jobb lesz a kedve, az átsugárzik a körülötte lévőkre is. Ilyenkor azon is elgondolkodik az ember, hogy mit is kellett volna másképp csinálnia, de végül arra lyukadok ki, hogy nem érdemes ezen töprengeni, és elhessege-tem magamtól ezeket a gondola-tokat. Csak a jóval és a széppel kel-lene foglalkozni, és adjuk meg önmagunknak az esélyt arra, hogy jól érezzük magunkat ebben a kényszer szülte bezártság-ban. Most nem mehe-tünk egymás közelébe, de azért próbáljuk meg a lelket tartani főleg az egyedül élő emberek-ben. Hiányoznak az őszinte beszélgetések, mert azok felvidítják egy kicsit az embert. Ha a gondunkat megosztjuk egymással és nem tartjuk magunkban a problémá-kat, akkor talán a testünk is gyó-gyul. A legfontosabb ezekben az időkben, hogy beszéljünk egy-mással. Sokszor jól esik az ember-nek a csend, de ez már nem az iga-zi, azt is mondhatnám, hogy félel-metes. Mindenki be van gubózva, be van húzódva az otthonába, de nem szabad feladni… BAKONYI Erzsébet 2020. 04. 03. | 19életmódA koronavírus- járvány mindenki számára szokatlan helyzetet terem-tett. Nagyon gyorsan terjed, és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb. a négy fal közöttA Szalai házaspár online órákon csiszolja tánctudását (Fotó: Kanizsa)Korlátozás idején,
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A április 4-10.Április 4., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Magyarok a Barcáért (dokumentumfilm), 02:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 02:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Magyarok a Barcáért (dokumentumfilm), 08:55 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 09:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Hír-adóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:45 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:15 Lapozó, 18:00 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 18:30 Leszállás Párizs-ban - Zenés vígjáték az Új Színpad Egyesület előadásában, 20:10 Liliputi mimikri: Tengernyi herkentyű (ismeretterjesztő film), 20:35 A Monarchia hajóroncsai: A Zenta történet (ismeretterjesztő film), 21:00 Lapozó.Április 5., vasárnap00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 00:30 Leszállás Párizsban - Zenés víg-játék az Új Színpad Egyesület előadásában, 02:10 Liliputi mimikri: Tengernyi herkentyű (ismeretterjesztő film), 02:35 A Monarchia hajóroncsai: A Zenta történet (ismeretterjesz-tő film), 03:00 Lapozó, 06:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:00 Leszállás Párizsban - Zenés vígjáték az Új Színpad Egye-sület előadásában, 08:40 Liliputi mimikri: Ten-gernyi herkentyű (ismeretterjesztő film), 09:05 A Monarchia hajóroncsai: A Zenta történet (ismeretterjesztő film), 09:30 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 14:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:15 Lapozó, 18:00 Szentmise közvetítése felvétel-ről, 19:00 „Eljutni embertől emberig…” (doku-mentumfilm), 19:50 Sztárportré: Kerekes József, 20:20 Csoportkép (dokumentumfilm), 20:50 Lapozó. Április 6., hétfő00:00 Szentmise közvetítése felvételről, 01:00 „Eljutni embertől emberig…” (doku-mentumfilm), 01:50 Sztárportré: Kerekes József, 02:20 Csoportkép (dokumentumfilm), 02:50 Lapozó, 06:30 Szentmise közvetítése felvételről, 07:30 „Eljutni embertől emberig…” (dokumentumfilm), 08:20 Sztárportré: Kere-kes József, 08:50 Csoportkép (dokumentum-film), 09:20 Lapozó, 12:00 „Eljutni embertől emberig…” (dokumentumfilm), 12:50 Sztár-portré: Kerekes József, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 18:20 Látogató, 18:50 Luther (mese), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 19:20 Méhlegelők (dokumentumfilm), 19:55 A modern cirkusz atyja (dokumentumfilm), 20:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 21:15 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Üzenet, 21:35 Lapozó.Április 7., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 00:20 Látogató, 00:50 Méhlegelők (dokumentumfilm), 01:25 Híradó, 01:40 A modern cirkusz atyja (dokumentumfilm), 02:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 03:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Üzenet, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 06:50 Látoga-tó, 07:20 Méhlegelők (dokumentumfilm), 07:55 Híradó, 08:10 A modern cirkusz atyja (dokumentumfilm), 09:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 09:50 Lapozó, 12:00 Látogató, 12:30 Méhlegelők (dokumen-tumfilm), 13:05 A modern cirkusz atyja (doku-mentumfilm), 13:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 18:20 Székely konyha, 18:50 Luther (mese), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 19:20 K’arc (kulturális magazin), 19:50 Hidas Frigyes – az „utolsó magyar romantikus” zeneszerző (doku-mentumfilm), 20:40 A Bakony szikláin: hegy-mászás mindenkinek (ismeretterjesztő film), 21:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, hon-vedelem.hu, Üzenet, 21:20 Lapozó.Április 8., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 00:20 Székely kony-ha, 00:50 K’arc (kulturális magazin), 01:20 Hír-adó, 01:35 Hidas Frigyes – az „utolsó magyar romantikus” zeneszerző (dokumentumfilm), 02:25 A Bakony szikláin: hegymászás minden-kinek (ismeretterjesztő film), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üze-net, 03:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 06:50 Székely konyha, 07:20 K’arc (kulturális magazin), 07:50 Híradó, 08:05 Hidas Frigyes – az „utolsó magyar romantikus” zeneszerző (dokumentumfilm), 08:55 A Bakony szikláin: hegymászás mindenkinek (ismeretterjesztő film), 09:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 09:35 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 K’arc (kulturális maga-zin), 13:00 Hidas Frigyes – az „utolsó magyar romantikus” zeneszerző (dokumentumfilm), 13:50 A Bakony szikláin: hegymászás minden-kinek (ismeretterjesztő film), 14:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üze-net, 18:20 Látogató, 18:50 Luther (mese), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üze-net, 19:20 Élet-módi, 19:50 Méhek nyomában (dokumentumfilm), 20:20 Híradó, 20:35 Sztár-portré: Sári Évi, 21:05 K’arc (kulturális magazin), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üze-net, 21:55 Lapozó. Április 9., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 00:20 Látogató, 00:50 Élet-módi, 01:20 Híradó, 01:35 Méhek nyomában (doku-mentumfilm), 02:05 Sztárportré: Sári Évi, 02:35 K’arc (kulturális magazin), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Üzenet, 06:50 Látogató, 07:20 Élet-módi, 07:50 Híradó, 08:05 Méhek nyomában (doku-mentumfilm), 08:35 Sztárportré: Sári Évi, 09:05 K’arc (kulturális magazin), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 Látogató, 12:30 Élet-módi, 13:00 Méhek nyomában (dokumentumfilm), 13:30 Sztárportré: Sári Évi, 14:00 K’arc (kulturá-lis magazin), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üze-net, 18:20 Székely gazda, 18:50 Luther (mese), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, hon-vedelem.hu, Üzenet, 19:20 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 19:50 Épí-tech (a házépítők magazinja), 20:20 Híradó, 20:35 Madarassy 70 (dokumentumfilm), 21:05 Élet-módi, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 21:55 Lapozó.Április 10., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 00:20 Székely gazda, 00:50 A mi portánk (a hagyományok magazin-ja), 01:20 Híradó, 01:35 Épí-tech (a házépítők magazinja), 02:05 Madarassy 70 (dokumen-tumfilm), 02:35 Élet-módi, 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üze-net, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 06:50 Székely gazda, 07:20 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 07:50 Híradó, 08:05 Épí-tech (a házépítők magazinja), 08:35 Madarassy 70 (dokumentumfilm), 09:05 Élet-módi, 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, honvedelem.hu, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 Székely gazda, 12:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 13:00 Épí-tech (a házépítők magazinja), 13:30 Madarassy 70 (dokumentumfilm), 14:00 Élet-módi, 14:30 Lapozó, 18:00 Luther (mese), 18:10 Székelyföl-di legendárium: A likas kő (mese), 18:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 18:55 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 19:25 A tojásíró (dokumen-tumfilm), 20:00 A templomfestő (dokumen-tumfilm), 20:10 Csodálattal és hálával (doku-mentumfilm), 21:00 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 04. 03. | 21sport Bogyó Károly esete mindenre jó példa, hiszen a 30 esztendős borso-di származású futsalos az NB II-es Nagykanizsai Futsal Club színeiben – a mesterlövészek listáját vezetve a Nyugati csoportban – immár 34 gólnál jár a szezonban, s adja a sors, hogy ezt a számot még gyarapít-hassa is. Az azt jelentené ugyanis, hogy a felsőházi rájátszás két for-duló után még folytatódhat...- Akkor nem érdekel más, csak a Diósgyőr?- Végül is igen, hiszen anno a DVTK-nál kezdtem a labdarúgást. Ugyanakkor jelenleg már a nyugati régióban, az NFC-nél rúgom a bőrt, most ezért a klubért küzdök min-den erőmmel – vette a lapot a mis-kolci sportoló. - A piros-fehér szín-kombináció adott, a futsal pedig már jó ideje szintén roppant fontos számomra.- Hogy a tesztelést folytassuk, kis-korodban egyszer csak felpattantál a miskolci villamosra és meg sem áll-tál a vasgyári pályáig, vagy tegyük fel Felsőzsolcáról jártál be?- Ugyan már, nem voltam én bejárós, miskolci belvárosi srác vol-tam, illetve 6-7 évesen még nem közlekedtem egyedül villamoson, de a családra mindig számíthat-tam.- A családtagok miként viselik, hogy nem a szom-szédban sportolsz jó ide-je?- Egyik oldalról persze sajnálják, hogy messze vagyok, másrészről viszont örülnek nagyon, hogy azt csinálhatom, amit imádok. A lényeg számomra, hogy pattog-jon, süvítsen a focilabda.- Az a labda, mely - mint már emlí-tetted - először nagypályán szállt feléd...- Igen, hiszen ahogy mondtam is, kiskoromban a diósgyőrieknél indult a pályám, majd jártam végig az utánpótlás szamárlétrát, sőt, Benczés Miklósnál 2010-ben két-szer az NB I-ben is pályára léphet-tem. Akkor azonban már a futsal is képbe került, mivel nem sokkal később a Borsodi Volán soraiban úgyszintén az NB I-ben bizonyít-hattam, szereztem is 15 gólt, de a második vonalban sem maradtam adós a találatokkal.- Majd jött a távolba szakadás?- A sportberkeken belüli kapcso-latok nem jöttek rosszul, így kerül-hettem Szombathelyre a terembe-li sportágamat tekintve, a labdarú-gásban pedig ausztriai lehetősé-get használhattam ki. A Haladás futsalosainál két évet húztam le, aztán jött az egerszegi Göcsej SK, mellyel idővel szintén az NB I-be jutottunk. Onnan Győr-Moson-Sopron megyei állomások követ-keztek, a Bőny, majd a Győri ETO mezét viseltem. Tavaly nyáron aztán Bagó Gábor megkeresésére kerültem Kanizsára.- Ahová honnan is jársz át?- A 2010-es évek elején Szombat-helyre költöztem, 2019-től pedig már Egerszegen élek. Azért ez az utazás bőven belefér, ráadá-sul nyártól a Csács-NSE színei-ben a Zala megyei első osztályú megyei bajnokságban is futballo-zom.- A kanizsa futsalnál pedig „első-osztályú” módon kezdted termelni a gólokat...- Ez a feladatom centerként, hogy minél többször találjak be és nagyon szeretek is eredményes lenni, ezt el kell ismernem. Azt azért muszáj elmondanom, örü-lök, hogy a megyei focit és a futsalt össze lehet egyeztetni, mindkét csapatomnál a maximumra törek-szem. Nincs fennakadás e téren, s ahogy Kanizsán, úgy a Csácsnál is szeretném, hogy adott mező-nyünkben a legjobbak legyünk és nagyon bízom abban, hogy idővel a bajnokságok folytatódhatnak.POLGÁR LászlóUgyan a kialakult jár-ványügyi helyzet gya-korlatilag blokkolja a sportvilág túlnyomó részét, azt azonban már nem veheti el a sportemberektől, amit a versenyszezon során eddig elértek. Az Olajbányász-stadionból ismert Fenegyerekek brigádja is csatlakozott még a múlt hét elején az orszá-gos szurkolói összefogáshoz, melynek keretében a kanizsai foci-fanatikusok például pizzát, valamint gyü-mölcsöt vittek a városi kórház dolgozóinak. A dél-zalai Fenegyerekek lelátói csoport egyik vezetője, Varga Attila elmondta, a kezdeményezéshez klubszimpátiá-tól függetlenül csatlakoznak a csoportosulások és amennyiben a jövőben is lehetőségük adódik rá, igye-keznek hasonló kezdeményezéssel az egészségügyi dolgozók hatványozott „készenléti” helyzetben törté-nő helytállását elismerni. Természetesen a transzpa-rensen közzétett üzenetek sem hiányozhattak a druk-kerek repertoárjából, melyet a mellékelt képen is lát-hatunk. Itt éppen a kanizsai lakosoknak üzentek a napokban a Fenegyerekek. PLSzurkolói összefogásBogyó Károly a miskolci belváros-ból indulva hódí-totta meg a nyu-gati futsalos vég-várakat(Fotó: Gergely Szilárd)belvárosbólGólgyáros a miskolciFotó: Facebook
22 | KANIZSA újságsportHogy ennek milyen kanizsai vonatkozása van? Nos, lehet, hogy csupán közvetett, ugyan-akkor nem elhanyagolható, hogy a Tungsram-Aquaprofit NSK együttese tényezőnek számít a sakkvilágban, főleg úgy, hogy számtalan légi-óssal bír soraiban, no meg vezeti is az NB I-es csapatbajnokság tabelláját – címvédőként.- A magunk helyzetét is rosszul éljük meg a honi élvonalban, mely szerint a bajnokság ugye, ki tudja meddig, szünetel – mondta elgondolkodóan Papp Nándor, a kanizsai csapat vezetője. - Úgy kalkulálnak többen is a sakk világában, hogy szeptemberben játsz-hatnak az együttesek, vagy a jelen állás alap-ján hirdetik ki a bajnokot. Jó, tudjuk, ez nekünk most kedvező állás lenne, ugyanakkor több klubot is hátrányosan érintene, azokat, melyek a táblázat utolsó helyein állnak. Csak ismételni tudom, rosszul éljük meg ezt a szituációt. Ez így senkinek nem jó, de persze első az emberi egészség.Ha sakk, akkor bizony nem elhanyagolható, hogy a játékosok felettébb közel ülnek egymás-hoz, és más egyéb tényezőt sem lehet kizárni.- Speciális a helyzetünk, hiszen amellett, hogy közel és szemben foglalnak helyet egy-mással a játékosok, még azt is vegyük figyelem-be, a sakkozók végig és nagyon koncentráltan gondolkodnak. Ha a tábláktól fel is kelnek, nem biztos, hogy arra figyelnek, a kellő távolságot biztosan tartani tudják-e a másoktól.Ennek fényében érdekes, hogy a sakk világ-bajnokjelöltek tornáját meddig el tudták húzni az oroszországi Jekatyerinburgban. Az ese-ményt nem várt érdeklődés kísérte világszerte.- Mi ne figyeltük volna itt Kanizsán? - kérde-zett vissza Papp Nándor. - Bizton állíthatom, hogy nem kevesen pillanatról-pillanatra nyo-mon követtük, de színvonalát tekintve össze sem lehetett hasonlítani a korábbival. Érezni lehetett végig, hogy a játékosok nincsenek ott teljesen fejben, így pedig úgy vélem, bele sem szabadott volna kezdeni. Rányomta a bélyegét sajnos, hogy a nagymestereknek milyen más előírásokra kellett figyelniük. Aztán még ben-nük motoszkálhatott az is, hogy a résztvevők mikor és hogyan juthatnak haza. Az orosz szer-vezők csütörtök 23 óra 59 percig tartották magukat, onnantól záros határidőn belül kel-lett elhagynia a mezőny tagjainak az uráli nagy-várost. Így is volt rendjén... POLGÁR LászlóBizonyára jóval többen is lettek volna a meccsen, ha hétvégén rendezik, lévén akkor például szá-mos kanizsai főiskolás és egyetemista is még szor-galmi időszakának napjait töltötte más városban. Az események a gól nélküli első félidő után a második játékrészben pörögtek fel és az 55. percben meg is szerezte a vezetést a hazai gárda: Mikler Lajos bal oldali középre adása után a szünetben csereként beállt Cs. Horváth Gábor kapás-ból lőtte a kapu jobb olda-lába a labdát. Az akkor 18 éves támadónak ez volt az első PNB-s találkozója, melyen meg is szerezte első találatát. (Ennél jobb kezdést aligha képzelhet el magának egy fiatal, történ-jen az bármikor, bármilyen körülmények között...) Talán csak akkor lehetett volna nagyobb az öröm, ha a vezető találat egyben győztes is lett volna, de az Újpest a 60. percben Tóth Norbert révén egyenlített, ki is alakítva ezzel a mérkő-zés 1-1-es végeredményét.Érdemes felírni, hogy a Nagykanizsa együttesét a Gelencsér – Pálfi, Popo-vics, Mikler, Gordian, Agics, Kovács L., Svélecz, Visnovics, Szabó Z., Purt összeállításban küldte pályára Németh Lajos vezetőedző, csereként pedig a már említett Cs. Horváth mellett Balogh A., valamint a kapuba Kovács Z. is beállt.- Nem tagadom, azt a találatot később alaposan meg is ünnepeltük – idézte fel később azt az időszakot Cseme, vagyis Horváth Gábor. - Első gólom az első osztályban az első meccse-men, a fiataloknál ez azért komoly mérföldkő, amúgy pedig összességében sokat kaptam a futballtól és próbáltam a legtöbbet visszaadni ebből.Az újpestieknél a kispa-don abban az időszakban Várhidi Péter ült és a kor egyik akkori celebje, Tóth Norbert mellett Dvéri Zsolt, Kozma István, Lőw Zsolt, Szlezák Zoltán, illetve Waltner Róbert is pályára lépett...POLGÁR LászlóEz történt 20 esztendeje...Papp Nándor nem csupán a hazai, de a nemzetközi sakkéletet is nagy figyelemmel kíséri (Fotó: Polgár László)fokozódott...A nemzetközi helyzet is Két évtizede a Nagykanizsa-LinAir FC PNB-s labdarúgó együttese második áprilisi mérkőzését játszotta az év negyedik hónapjának 5. napján a honi labdarúgó mezőny legfelső osztályában. A 25. forduló játéknapján a Kanizsa az Újpest FC legénységét látta vendégül az Olajbányász-stadionban. Háromezer néző volt kíváncsi a hétközi találkozóra, mely délután fél ötkor kezdődött.Cs. Horváth Gábor (elöl) egy 2016-os Sáska - Szepetnek bajnokin szepetneki színekben (Fotó: Polgár László)Nem állítjuk, hogy a járvány-helyzet miatt a világ valamely szegletében nem rendeznek meg még sporteseményeket. Az egyik, magát legtovább tartó torna a sakkozók világ-bajnokjelölteket tömörítő versengése volt az orosz- országi Jekatyerinburgban – múlt hét csütörtökig.
2020. 04. 03. | 23sportKedvező állásból folytathatnákA serdülő szabadfogású, kötöttfogású és női minősítési birkózóver-senyt, egyben az id. Tóth István Emlékversenyt rendezték meg a közel-múltban Nagykanizsán.A Zsigmondy-csarnokban mindhárom, fentebb említett szakágban az esztendő második korosztályos válogató versenyét hozták tető alá (pontosabban válogatókat az Európa-bajnokságokra). A versenyt a szervezők id. Tóth István emlékének ajánlották fel, aki anno a Kanizsai Birkózó Sportegyesület egyik alapító tagja volt. A megmérettetésen csaknem 60 honi egyesület 326 versenyzője küzdött a válogatott címe-res mez megszerzéséért. A magyar versenyzők dolgát holland, horvát és romániai csapatok is nehezítették. A kanizsai birkózókat szabadfo-gásban a 68 kg-os Pőcze Bence, Bódogh Endre és Balazsin Zdenkó, valamint a +85 kg-os Dányi Márton képviselte. Közülük a legmes�-szebb Pőcze jutott, aki három győzelmet követően a döntő csatában szoros küzdelemben alulmaradt, így ezüstérmet nyert. Két győztes és egy vesztes mérkőzéssel a dobogó alsó fokára állhatott Dányi Márton is, míg Bódogh és Balazsin az első kör után kiestek. A kötöttfogásúak-nál is szőnyegre lépett később három kanizsai, Dányi Márton a döntő-be verekedte magát, ahol hosszas vezetés után kikapott, így ezüstér-mes lett, Pőcze Bence két győztes és két vesztes mérkőzéssel az ötödik helyen zárt, Balazsin egy győztes és egy vesztes párharccal nem került a legjobb nyolc közé.- Harmadik éve a serdülő szabadfogású válogatottnak én vagyok a vezetőedzője, ezzel furcsa szerepben voltam jelen a versenyen, hiszen szövetségi edzőként, klubedzőként, valamint a verseny szervezőjeként is ott kellett lennem fejben – mondta el Szatmári Zsolt, a KBSE irányí-tója. - A kanizsai válogatónkon is sok meglepetés született, bár azt még nem tudjuk, mikor is lehet a majdani utánpótlás Eb-re csapatot hirdet-ni. Külön öröm volt, hogy a 68 kg-osok csatájában a két kvalifikálón bezsebelt ezüstérmével Pőcze Bence versenyben lesz a címeres mezért folyó végső csatározások során. A kanizsaiak eredményével elégedet-tek lehettünk, kisebb hibákat elkövettünk, de reálisan ebben a csapat-ban a leállás előtt most ennyi volt.Tizenhárom érem és két különdíjA Szan-Dia FSC gyermek korcsoportos legidősebb táncos csapata és a junior, valamint felnőtt táncosai március elején Budapesten, a ritmus-csapatok kvalifikációs bajnokságán versenyeztek. A fővárosi rendezvé-nyen kiemelkedtek a mezőnyből a kanizsaiak, hiszen - köszönhetően új gyakorlataiknak is - 8 arany-, 3 ezüst-, valamint 2 bronzérmet szereztek, valamint két különdíjat is begyűjtöttek.Ritmuscsapatok kvalifikációs bajnoksága, Budapest, Szan-Dia FSC-eredmények. Show gyerek szóló: 1. Szabadi H. Kata (Madárijesztő), 2. Szerdahelyi Enikő (Dr. Szöszi). Musical gyerek szóló: 1. Sziva Zsófia (Mamma mia). Open gyerek szóló: 4. Hadászi K. Kármen (Mulán). Show gyerek duó: 1. Szerdahelyi Enikő - Hóbor Kinga (Jin-Jang). Show gyerek csoport: 3. Beethoven. Show gyerek formáció: 1. Twist Olivér (az előadás különdíjat, valamint a koreográfia különdíját is kiérdemelte). Show junior szóló: 2. Felde Zorka (Argentina), ... 4. Varga Fanni, … 6. Godinek Mira, 7. Gelencsér Hanna, 8. Kurucz Petra. Open junior szó-ló: 1. Ujj Viktória (egyben különdíjas is), … 4. Horváth Panna, … 9. Körmendi Kata. Ritmuscsapatok Open duó junior: 3. Takács Zsóka – Grabant Nóra. Show csoport junior: 2. Cirkusz. Open csoport junior: 1. Queen. Show formáció junior: 1. Elmúlás. Musical formáció junior: 1. Grease. Show szóló felnőtt: 2. Lanz Tamara.Díjazták a kanizsai ultrakönnyű repülősöketA közelmúltban – még a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése előtt - a Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület tagjai közül a Motoros Könnyű-repülő Sport Szövetség díjátadóján többen is részt vehettek. S nem csupán megjelentek, de a tavalyi ultrakönnyű repülős kontinensbaj-nokságon elért eredményeikkel a díjazottak között is szerepeltek.2019-ben Litvániában rendezték a repülős Európa-bajnokságot és az NSE-től a Ferincz Vince-Dömötör Zsolt páros autogyro kategóriában bronzérmet szerzett. Nos, egyebek mellett ezért is vehették át néhány hete szakágukban, kategóriájukban az év sportolója díjat. A Waller Attila-Pataki Bernadett duó a kétüléses motoros sárkányrepülők mezőnyében a litvániai eseményen nyolcadik helyezést ért el a rendkí-vül erős mezőnyben és ők sem maradhattak ki az elismerésben része-sültek csoportjából.Amennyiben az idei járványügyi helyzet engedi, idén a csehországi Hosín ad otthont a könnyű-repülősök világbajnokságának, melyen a Ferinc-Dömötör, illetve a Waller-Pataki páros képviselheti a nagykani-zsai sportrepülős életet – ahogy az elmúlt évek arra bizonyságul szol-gáltak, bizonyára nem is remek eredmények híján.Az oldalt összeállította: POLGÁR LászlóA Waller Attila, Pataki Bernadett kanizsai könnyű-repülős páros sem maradt díjak nélkülPőcze Bencét, a KBSEbse tehetségét remélhetőleg nem veti vissza a birkózók világában is elérkezett leállás...A szandiások a budapesti táncos versenyen egyéniben is színpadra léphettekSportsorokFerinc Vince a levegőben és a szárazföldön is gyűjti az elismeréseket
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKA családja szerint a központifű-tés- és csőszerelő Kuzma István szeret disznólkodni. A disznóvá-gással járó valamennyi feladat a kezére áll. A húsvéti sonkát is ott-hon készíti el évről évre. Igaz, hosszú ideig dolgozott a Molnári-ban lévő otthonuktól távol, Németországban, így rá is kény-szerült a főzésre. Nyugdíjasként mindig talál tennivalót a ház körül. A vasárnapi ebédet leg-utóbb Csaba fiával közösen készí-tette el. A vágott zsíros kalács sütését még a nagymamától tanulták. A horvátságban a hábo-rú alatt és később, a szegényes időkben az asszonyok gyakran töltötték meg vágott zsírral a kalácsot. Akárcsak a véndőbe öntött kisütött zsír, ez is elállt 4-5 hónapig hűtés nélkül a kamrában. Azóta folyamatosan sütik, mert a családban mindenkinek ízlik. A vágott zsír hozzávalói: 40 dkg tokaszalon-na, 1 kg formázott császár, fél kg hasaal-ja szalonna. A fűszerezéshez ízlés szerinti mennyiségben só, bors, majoránna és babérlevél kell. Az előkészítésnél ne adagoljuk túl a tokaszalonna mennyiségét, mert a sütés után erősen kiérződik a jellegzetes íze. Elkészítése: A hozzávalókat belerakjuk a vízbe, s addig főzzük, amíg meg nem puhulnak, majd kitesszük egy tálra. Miután kihűlt, a bürkét lehúzzuk a szalonnáról, és hús-darálón ledaráljuk. Ha hosszabb időre akarjuk eltenni, akkor összekeverjük sóval, és légmen-tesen belenyomkodjuk egy kis dobozba. Megpirítva rászórhat-juk dödöllére, túrós tésztára, és vastagabbra gyúrt kifőtt tésztá-ra. Kenyérre kenve is első osztá-lyú eledel. A KAlács hozzávalói:70-80 dkg liszt, 1 púpos kanál disznózsír, kevés cukros tejben felfuttatott élesztő, só, 1 tojás.Elkészítése:Csaba az alapanyagokból kelt tésztát dagasztott. Miután meg-kelt a tészta, gömböcöket for-mázott belőle, majd fél órát pihentette. Végül kisodorta, megszórta a lepirított vágott zsírral, föltekerte, és betette a tepsibe. A kalácsok tetejét fel-vert tojással megkente, és meg-sütötte. A fél tyúkból főtt tyúkhúsleves hozzávalóit a kertből szerezték be. Zöldséghegyek, fokhagyma, vöröshagyma és daragombóc illatozott a levesestálban. BAKONYI Erzsébet GasztroKanizsaKuzma István otthon érzi magát a konyhában (Fotó: Kanizsa)zsíros kaláccsalTyúkhúsleves, vágottHIRDETÉS
XXXII. ÉVF. 14. SZÁm, 2020. áprilisIS 9.Fotó: Gergely Szilárd7. oldal50 ezer maszk érkezett Kínából, sokan saját maguk varrják a védőeszközt5. oldalFotó: Horváth ZoltánFotó: Horváth ZoltánVédelem3. oldalFotó: Horváth Zoltán8., 11., 12., 13. oldalaz állatotthonbanÉlet Eltűntek az önkéntesek, a kutyáknak hiányzik a folyamatos sétáltatásveszélyhelyzetbenHúsvétFejlesztik a bagolai hulladéklerakótÚj nyomvonalat alakítanak ki a telepen közlekedő járművek SZámára
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTMintegy 120 kanizsai kisvállalkozást érint a bérletidíj-csök-kentés, amelyről a napokban határozott a polgármester. Balogh László közösségi oldalán számolt be arról, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú helyiségek bérleti díját 70 százalékkal csökkentette a veszélyhelyzet idejére. Ez azokra a szolgáltatókra, mikrovállalkozásokra érvényes, amelyekre vonatkozik a nyitvatartási idő korláto-zása, így például a vendéglátóhelyekre és a különböző üzletekre. A polgármester kiemelte, a város költségvetését módosítani kellett, hogy biztosítani lehessen ezt a támoga-tást, amely a számítások szerint mintegy 6 millió forint kiesést jelent havonta az önkormányzatnak.Újabb látványos szakaszához érkezett a multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok építése. A létesítmény helyére egy 25 méter magas, nyolc tonna maximális teherbírású toronydarut telepítettek, amelyet a szerkezetépítéshez használnak. A hetekben betono-zási és kisebb vasszerelési munkálatok lesznek, majd május első hetében az előregyár-tott vasbeton pillérek is megérkeznek. – A sportcsarnok alapozásának a hetven százalé-ka már elkészült. Jó ütemben haladunk az előregyártott szerkezetekkel is, melyek a kül-ső gyártóüzemekben készülnek. Kisebb fennakadások azért vannak a helyi betonacél üzemekkel és az ellátás egy kicsit akadozik, viszont azt kell mondanom, hogy ez a kiala-kult helyzet nem befolyásolja a nagykanizsai projektünket – mondta el Diós András, a ZÁÉV Építőipari Zrt. projekt főmérnöke.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPETavasz a földekenSzép lassan meg- érkezett a tavasz Magyarországra, elkezdődött a felmelegedés, s beindultak a mezőgazdasági munkák a földeken. Kisrécse közelében a napokban speciális traktorról metszették a körtefákat. 70IMPRESSZUM:KANIZSA újsáÚJSÁg Felelős szerkesztő: Belasics Katalin.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Gergely Szilárd
aktuális 2020. 04. 09. | 3Egymást követve érkeznek a hulladékot szállító járművek a bagolai telepre, ahol az elmúlt héten látványos mun-kálatok kezdődtek. Hogy mi indokol-ta az útfejlesztési beruházást, arról Ring Balázs, a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üze-meltető Kft. ügyvezetője tájékoztatta lapunkat. – Naponta több száz tonna halad végig a hulladéklerakóhoz vezető úton, jelen pillanatban viszont ott tartunk, hogy ez az út már nem szolgálja ki az igényeket. Ahogy telik a lerakó, úgy az utat is emelnünk kell, ehhez pedig szük-ség volt a nyomvonal módosításá-ra – mondta Ring Balázs, majd hozzátette: az elmúlt évek legna-gyobb munkája folyik jelenleg. – A nyomvonalmódosítás elég lesz ahhoz, hogy a jelenlegi depó-nia a megteléséig tulajdonkép-pen nagyobb beruházást nem igényel. Több ezer köbméter föl-det szükséges megmozgatnunk, ami jelentős költséggel jár. A több tízmilliós nagyságrendű beruhá-zást a Nagykanizsa-Netta-Panno-nia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. saját forrásból valósítja meg. A hulladéklerakóban nem állt meg az élet, a nyomvonalmódosí-tás mellett továbbra is zavartala-nul közlekedhetnek a járművek. A beruházást végző cég várhatóan két héten belül végez a munkála-tokkal. Nem ez lesz azonban idén az egyetlen nagyobb fejlesztés. – Ahogy folyamatosan telik a depónia egy szorító töltést is épí-tenünk kell, amihez elengedhetet-len, hogy az oldalát körülbelül 2-2,5 méterrel megemeljük. Ez esetben előreláthatóan mintegy négyezer köbméter földet kell majd felhasználnunk – mondta az ügyvezető. S hogy mit tartogat a jövő a bagolai telep számára, ahová csak 2019-ben 37 ezer tonna hulladék került elhelyezésre? Ring Balázs szerint ez egy rendkívül összetett kérdés. – Ha a tavaly beszállított hulla-dékmennyiséget nézzük, akkor a kalkulációnk szerint 3-4 éven belül megtelik a depónia és szükséges-sé válik a bővítés. Erre vonatkozó-an márciusban már meg is kaptuk az egységes környezethasználati engedélyt és komplett terveink is vannak. Ha ez megvalósul, akkor biztos, hogy 20 évre megoldódik a probléma. Az Európai Unió és a kormányzati törekvések azonban egyre inkább arra irányulnak, hogy a lerakókba a lehető legke-vesebb hulladék kerüljön. A végső cél a körforgásos gazdaság kiala-kítása lenne, mely arra törekszik, hogy minél kevesebb olyan ter-mék keletkezzen, ami a későbbiek folyamán hulladékká válhat. Egy uniós hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelv ráadásul a tagállamokat arra kötelezi, hogy 2035-re a települési hulladék lera-kásának mennyiségét a jelenlegi értékek maximum 10 százalékára szorítsák vissza. A kérdés azonban az, hogy ez mennyire megvalósít-ható. Hiszen mindez ellentétben áll azzal, hogy a lerakó bővítése elengedhetetlen. A hulladékcsökkentésben az egyénnek is nagy felelőssége van. Manapság gyakran hallani a „zero waste” kifejezést, ami magyarra for-dítva nulla hulla-dékot jelent. Az élet minden terü-letére kiterjedő környezettudatos szemléletmóddal egyre többen kívánnak azono-sulni. Ez viszont a hétköznapokban nem kis odafi-gyelést és tudatosságot igényel. – Mostanság kezd elterjedni ez a szemlélet, ezért elképzelhető, hogy a közeljövőben valamennyi-vel csökken a hulladék mennyisé-ge. Ám ez nemcsak a lakosságon múlik, hanem a feldolgozó üze-meken, a szolgáltatókon is, melyek szintén fontos szerepet játszanak ebben a folyamatban – hangsú-lyozta Ring Balázs.Bár a törekvésekkel ellentétben az elmúlt években a lerakásra került hulladék mennyisége érez-hetően nőtt, a koronavírus-jár-vány a hulladéktermelésben is érezteti hatását. Az ipari cégek már jelezték, hogy az általuk ter-melt hulladék mennyisége keve-sebb lesz. Azt viszont még nem tudják a szakemberek, hogy mind-ez a lakosság szeméttermelését mennyivel csökkenti. NAGY ÉvahulladéklerakónálLátványos munkálatok a bagolaiFejlesztik a bagolai hulladéklerakót, ennek köszönhetően a jelenlegi depónia megteléséig, vagyis a következő 3-4 évben már nem lesz szükség nagyobb beruházásra. A több tízmillió forintba kerülő munkálatok során új nyomvonalat alakítanak ki a telepen közlekedő járművek számára, a következő években keletkező hulladék befogadásához pedig a depónia oldalát is megemelik.A beruházás során új nyomvonalat alakítanak ki a telepen közlekedő járművek számára(Fotó: Horváth Zoltán)A jelenlegi kalkulációk szerint 3-4 éven belül megtelik a depónia (Fotó: Horváth Zoltán)
4 | KANIZSA újság#MARADJOTTHON„Segítsünk az idősek-nek!” felhívással olyan személyeket toboroz az Önkéntes Pont, akik önzetlenül segítenének rászoru-lóknak. A Civil Kerek-asztal Egyesület Nagykanizsai Önkén-tes Pont vállalja a koordinációs felada-tokat a segítségre szoruló idős emberek és a segítők között, de tőlük függetlenül is arra bíztatnak min-denkit, ha tehetik, segítsék a környeze-tükben élő időseket.Az Önkéntes Pont egyéni igé-nyek szerint akár naponta és azonnal teljesíti a kéréseket, bele-értve a hátrányos helyzetű csalá-dokat is. Laptopok és asztali szá-mítógépek kerültek segítségük-kel családokhoz, így biztosítva a lehetőséget a gyerekeknek a digi-tális oktatás megteremté-séhez. Bodó László, az Éljen VárosuNk! Egyesület önkor-mányzati képviselő-je önálló kezdemé-nyezése március 18-án jelent meg a közösségi oldalán. Áprilistól már ő is az Önkéntes Ponton keresz-tül folytatja a tevékenységét.- Felmerült bennem a kérdés, hogy miben és hogyan tudok segíteni, mert nem elég hajtogat-ni, hogy „maradjotthon”, tenni is kell érte valamit – hangsúlyozta Bodó László. - Az én körzetemben sok nyugdíjas él, 1-2 ismerősöm-nek egyébként is besegítek, így adódott az ötlet, hogy közzéte-szek egy felhívást és ennyivel hoz-zájárulok a választókerületemben az idősek megsegítéséhez. Három személynek személyesen, heti néhány alkalommal intézem az ügyes-bajos dolgait. Bizalom nélkül nem megyAz ÉVE önkormányzati képvise-lője szerint a bizalom nagyon fon-tos, hiszen nem olyan egyszerű egy ismeretlen idős emberrel fel-venni a kapcsolatot. - Előfordul, hogy beengednek a lakásukba, és így megismerhetem a nem mindig rózsás hétköznapja-ikat, magánéletük pici szeletét. Fontosak a beszélgetések, még ha csak öt percig is tartanak, száj-maszkban, gumikesztyűben, a lépcsőházban kettő méter távol-ságot tartva. A gyógyszer kiváltá-sához a TAJ kártya fénymásolatát viszem, a bevásárlást követően pedig a kért árut, a blokkot és vis�-szajáró pénzt egyeztetve adom vissza az idős hölgynek, úrnak. TöbbBB mint 11 éve segítenekAz Önkéntes Pont 2009 óta működik és foglalkoztat embereket. Most a járvány ideje alatt azoknak az időseknek, bete-geknek vagy mozgásukban korlá-tozott embereknek próbálnak segíteni, akik nem tudják magu-kat ellátni. Természetesen olya-nokhoz is eljutnak, akik megfo-gadják a szakemberek tanácsát és otthon maradnak.- A húszat meghaladta azoknak az önkénteseknek a száma, akik a felhívásunk után csatlakoztak hozzánk - mondta Budavölgyi Kálmán, a Nagykanizsai Önkén-tes Pont vezetője. – Természete-sen, ahol nagycsalád van, ott a fia-talok tudnak segíteni az idős szü-lőknek, nagyszülőknek, de ahol a fiatalok más településen laknak, ott felmerül a kérdés: ki az, akihez fordulhatnak az idős emberek. Az internet is segít, de akadnak csalók- Közösségi hálókon próbáljuk ajánlani a segítségünket, így isme-rősök és szomszédok tudják ezt közvetíteni az idősek felé, illetve az önkénteseink szórólapokat dobnak be a postaládákba. Sajnos megjelentek a „hiénák” - kesere-dett el az Önkéntes Pont vezetője -, akik pénzt szeretnének ebből csinálni és átverik az időseket. Aki hozzánk önkéntesnek jelentkezik, azt egyrészt ellátjuk védőfelszere-léssel, szájmaszkot és gumikesz-tyűt adunk mindenkinek, biztosít-va ezzel a napi védelmet. Emellett mindenkinek adunk egy megbí-zólevelet, ami azt tanúsítja, hogy a Nagykanizsai Önkéntes Pont bízta meg a segítő tevé-kenységgel az adott személyt, aki így a szemé-lyi igazolványá-val együtt tudja bizonyítani, hogy milyen jog-címen kereste fel az időseket.Az önkéntesek toborzása után megkeresik a segítségre szoruló személyeket az önkéntesek köz-vetlen lakókörnyezetében (sor-ház, lépcsőház, utcarész). Az önkénteseket a személyes védel-müket szolgáló eszközökkel látják el, valamint megbízólevéllel. Csak ezután kezdik el a segítségnyúj-tást a vásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában, vagy amire épp szükség van. Azt remélik, hogy az Önkéntes Pont felhívása sokakhoz eljut, így több egyedül élő, beteg, mozgásában korlátozott idős embernek tudnak segíteni ezek-ben a nehéz időkben. Várják a jelentkezőket, akik a legegysze-rűbben a Civil Kerekasztal Egyesü-let Facebook-oldalán tudják fel-venni a kapcsolatot a Segítő Pont munkatársaival.HAJNES Rita – KÖRTVÉLYESSY Vivien - GERENCSÉR Dóra Önkéntes Pont ajegyében#maradjotthonFotó: MTI
2020. 04. 09. | 5aktuálisBalogh László közösségi oldalán olvasha-tó, hogy a Kanizsa Rehab által gyártott védő-eszközök pontos elosztásáról az igényeket és a feladatokat figyelembe véve döntöttek. – Ezek a maszkok orvosi vászonból készül-nek, nagyon jó minőségűek. 10 ezer darabot rendeltünk, ebből 8 ezret már szét is osztot-tunk. Ezeket elsősorban az egészségügyben dolgozók és a frontvonalban küzdők kapják. Azt is ki kell emelnem, hogy húsvét utánra fenntartottam a jogot, hogy további maszko-kat kérjek a városnak a Kanizsa Rehabtól. Jó hír, hogy a Kanizsatex és a Kanizsa Kárpit is ráállt a maszkvarrásra, hiszen vannak szabászgépeik. Úgy gondolom, a kórház összességében jól el van látva maszkkal, de természetesen ebből sosem elég, hiszen óriási szükség lehet rá, ha rosszabbra fordul a helyzet – hangsúlyozta a polgármester. Az országban először Nemény András, Szombathely polgármestere tett lépéseket, hogy a település minden lakója kapjon masz-kot. A vasi megyeszékhelyen összesen 100 ezer darabot rendeltek, ebből 75 ezret a csalá-doknak osztottak ki, kezdésként háztartáson-ként 2 darabot. Kanizsára – Horváth György közvetlen kínai kapcsolatának segítségével – 50 ezer maszk érkezett, ebből – a vasi példá-hoz hasonlóan – minden háztartásba 2 darab kerül. – Látható, hogy min-denkit érzé-kenyen érint ez a téma, például még meg sem érkeztek a maszkok, de már sokan kritizálták a minőségü-ket… Ezek valóban egyszer használatosak, de ez azt jelenti, hogy egyszer lehet műteni bennük. A mindennapi használatban azonban a fertőzési láncot szakítja meg, ezért egy ember addig használhatja, amíg nincsenek tünetei. A megér-kezett maszkokat hétfő reggel 8 órától steril, higiénikus, ellenőrzött körülmények között borí-tékolták az önkormányzat intézményeinek dol-gozói, akiknek nagy köszönet jár a segítségért. 21 ezer háztartás van Kanizsán, így 21 ezer borí-tékba tettünk két-két darabot. A borítékokat a posta teríti, célunk, hogy mielőbb eljussanak minden kanizsai háztartásba. Ezen a héten a posta folyamatosan kézbesíti a borítékokat. Nem állunk meg, lesz még 2 ezer ruhamaszk, de azt a frontvonalban küzdőknek szánjuk, vala-mint ebből a szállítmányból is marad még közel 8 ezer tartalék, így összességében úgy érzem, jól állunk. Egyébként kisebb műhelyek is készíte-nek maszkokat, s többen magánúton is elő tud-ják állítani – tette hozzá Balogh László.A maszkok otthoni elkészítéséhez egy szak-embertől kértünk segítséget. Mati Annamá-riának mindene a varrás, így az elmúlt pár hét-ben már szinte az összes rokonának, ismerősé-nek készített maszkot. – Gyakorlatilag ezt kézzel is meg lehet varr-ni, nem igényel különösebben nagy kézügyes-séget. Bár nyilván a szépérzék nem árt, hiszen mégiscsak utcán hordja az ember. A maszk alapanyaga 100 százalékos pamutvászon legyen, ami mosható, vasalható, ez a fertőtle-nítés miatt is fontos. Nyilván, aki amúgy is fog-lalkozik varrással, annak ez gyerekjáték. A díszítést is meg lehet oldani, akár kézzel is. Pél-dául, ha nagymama a sarkába hímez egy virá-got, azzal egyedivé válik a maszk, de én készí-tettem már pandásat, szmájlisat, de még „Metallica-sat” is. A pánthoz szükséges gumi egyébként már hiánycikk, de tulajdonképpen bármilyen jó, amit otthon találunk, gyakorlati-lag egy kétszer 20 centis gumival tökéletesen elkészíthető. Azt javaslom, hogy próbáljuk is fel az utolsó simítások előtt, hiszen két felnőtt között is vannak különbségek, hát még ha gyerekeknek készül a maszk. Annamáriának egy speciális trükkje is van arra, hogy miként tegyük még biztonságosab-bá a maszkokat. – Ezek általában kétrétegű maszkok, tehát gyakorlatilag egy téglalapból vannak félbe-hajtva, s a két oldalán van rávarrva a gumi. Ha valaki még biztosabbra akar menni, annak a következőt javaslom: hagyja nyitva az egyik vízszintes oldalt, ahova be lehet tenni még egy papírzsebkendőt, papírtörlőt, ami tulajdon-képpen plusz egy rétegként szolgálhat.MIKÓ-BARÁTH Györgya maszkokrólHírekMati Annamária már szinte az összes rokonának, ismerősének készített maszkot (Fotó: Horváth Zoltán)A Kanizsa TV elsőként számolt be arról, hogy az önkormányzat 50 ezer darab 95%-os szűrőképességű maszkot rendelt Kínából a városban élők számára. Balogh László polgármester április 1-jén Facebook- posztban tette közzé, hogy a Kanizsa Rehab munkatársai is segítenek, ők 10 ezer darab maszkot gyártanak a városnak. Két nappal később pedig jött a hír, hogy a kínai szállítmány is megérkezett Kanizsára. 50 ezer maszk érkezett Kínából Kanizsára (Fotó: Gergely Szilárd)
6 | KANIZSA újságAktuálisISEzzel összhangban az Országos Tisztifőorvos a 2020. március 8. napján kelt 13305-8/2020/EÜIG számú határozatával a Magyaror-szágon működő összes fekvőbe-teg-ellátó és bentlakásos szolgál-tatást nyújtó szociális intézmény-ben látogatási tilalmat rendelt el. Ennek céljáról és részleteiről Kol-ler Jutka, a Nagykanizsai Egyesí-tett Szociális Intézmény intéz-ményvezetője adott tájékoztatást. - A látogatási tilalomra vonatko-zó határozatát a Tisztifőorvos a 13305-16/2020.EÜIG számú határozatával 2020. március 17-től visszavonásig módosí-totta és kiegészítette. Ez a határozat kiterjed már az összes szakosított szociális ellátást nyúj-tó intézményre, a gyermekjóléti alapellátás keretében működő családok átmeneti otthonára, a gyermekvédelmi szakellátást biz-tosító intézményekre és a javítóin-tézetekre egyaránt. A látogatási tilalom célja az ellátottak és a gyermekek védelme, megóvása a járványveszélytől. - Idős hozzátartozóikkal mi módon tarthatják a kapcsolatot a családtagok? - Az otthonban szigorúan követjük az EMMI és az Országos Tisztifőorvos útmutatóit, illetve a személyes tapasztalatunk, gya-korlatunk és szakértelmünk alap-ján ezen felül is hoztunk intézke-déseket az idősek és a dolgozók védelmében. Az intézkedések fontos része volt a hozzátartozók-kal való kapcsolattartás módjá-nak kialakítása, a változásokról való folyamatos tájékoztatás, valamint az idősek és a dolgozók felkészítése az új helyzethez való alkalmazkodásra. A személyes látogatások helyett most a telefo-nálás és az emailben való levele-zés került előtérbe, de jó időben, amikor az idősek a friss levegőn tartózkodnak, akkor megenge-dett az integetés és kerítésen keresztül, szigorúan betartva a kellő távolságot, a beszélgetés. Hívások esetén a kollégák az e cél-ra rendszeresített mobiltelefono-kat az idősekhez viszik, így bizto-sítják számukra a hozzátartozók-kal való közvetlen beszélgetést, és természetesen az idősek is hív-hatják hozzátartozóikat ezeken a telefonokon. Az idősek állapotá-ban esetlegesen beálló változás-ról (például egészségi állapot) minden esetben a kollégák telefo-non értesítik a hozzátartozókat, de készítettünk már fényképeket is az idősekről és privát üzenetben elküldtük hozzátartozóiknak, akik ezt nagy örömmel fogadták. A látogatási tilalom kiterjeszté-sével egyidejűleg az Országos Tisztifőorvos intézmény-elhagyá-si tilalmat rendelt el, amelynek célja szintén az ellátottak és a gyermekek egészségének védel-me a járvány intézménybe törté-nő terjedésének megakadályozá-sával. - Az intézmény-elhagyási tilalom alól kik kaptak felmentést? - A tilalom alól csak a hajléktala-nok éjjeli menedékhelyei, vala-mint a hajléktalanok átmeneti szállásához – és bizonyos esetek-ben – a nappali melegedőhöz kap-csolódó külső férőhelyek, továbbá a családok átmeneti otthonának külső férőhelyei és a félutas házak kaptak felmentést. Az Országos Tisztifőorvos határozatában egy-úttal – az éjjeli menedékhelyek kivételével – azonnali felvételi zár-latot rendelt el Magyarország összes szociális szakosított ellátást nyújtó intézményében. Az Orszá-gos Tisztifőorvos 13305-19/2020.EÜIG számú 2020. március 19-én kelt határozatával kiegészítette a 13305-8/2020.EÜIG számú és a 13305-16/2020. EÜIG számú hatá-rozatait, melynek értelmében az egészségügyi szolgáltatóktól átadásra kerülő személyeket a sza-kosított szociális intézmények kötelesek átvenni. - Az átvételnek is szigorodtak a feltételei? - Az EMMI által kiadott útmuta-tó rögzíti, hogy az átvétel feltétele az átadásra kerülő személy nega-tív koronavírus tesztjének benyúj-tása, valamint egy nyilatkozat arról, hogy az átadásra kerülő sze-mély az átadást megelőző 14 nap-ban megelőző-elkülönítő elhelye-zésben nem volt. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a nega-tív koronavírus tesztet és a meg-előző-elkülönítő nyilatkozatot nem nyújtja be, akkor az átvételt meg kell tagadni. A látogatási és intézmény elhagyási tilalomra való tekintettel az intézmény nem tagadhatja meg az igénybe vevő egészségügyi intézményből tör-ténő visszatérését, ha az igénybe vevő egészségügyi fekvőbeteg intézménybe történő felvétele közvetlenül az intézményből tör-tént. Ebben az esetben az igénybe vevő ellátását 14 napig elkülöní-tetten kell biztosítani. - Az Emberi Erőforrások Miniszté-riuma a járványügyi helyzetre való tekintettel a gyermekvédelmi alap-ellátások, a gyermekvédelmi szak-ellátások és a szociális szakellátá-sok vonatkozásában útmutatókat is kiadott. Milyen iránymutatást tar-talmaznak ezek az útmutatók? - Az EMMI segíteni kívánja a munkatársak veszélyhelyzet-fennállás alatt követendő eljárá-sát. Az útmutatók az ellátottak védelmén túl, eljárási protokollo-kat tartalmaznak a szociális és gyermekvédelmi területen dolgo-zó munkatársak koronavírussal való megfertőződésének meg-akadályozására, így például higié-niai etikett betartását, védőeszkö-zök, felszerelések alkalmazását, ellátottak szükség szerinti izolálá-sát. Az útmutatóban foglaltak a veszélyhelyzet kihirdetésének időpontjától, 2020. március 11. napjától a veszélyhelyzet vissza-vonásig érvényesek. Koller Jutka az intézkedések bevezetésének előzményeire emlékeztetve kiemelte: 2020. janu-ár 30-án az Egészségügyi Világ-szervezet (a továbbiakban: WHO) az új koronavírus okozta járványt nemzetközi horderejű közegész-ségügyi–járványügyi szükséghely-zetté nyilvánította. 2020. március 8-ig már Magyarországon is több személynél diagnosztizálták a COVID-19 megbetegedést. Az eddigi járványügyi adatok alapján a COVID-19 megbetegedés súlyos formája elsősorban az idős és/vagy egyéb betegségben szenvedőket érinti és a fertőzés járványügyi jel-legéből adódóan a zártabb közös-ségekben, intézményekben képes gyorsan elterjedni és nagyszámú, súlyos, esetleg végzetes kimenete-lű megbetegedést okozni.BAKONYI Erzsébetaz ellátottak egészségéértMagyarország Kormánya a 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11. napjától. Látogatási tilalom - Fotó: Gergely Szilárd
2020. 04. 09. | 7aktuálisAz elmúlt hetekben a világhálón számos szervezet tette közzé segélykérését, olykor segélykiáltását. Több civil fenntartású állatott-honnak valóban segítségre van szüksége, ám Nagykanizsán nem ez a legnagyobb problé-ma. A dél-zalai városban, az Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület által működtetett menhelyen jelenleg megközelítően 120 kutya és 20 macska él.- A menhely úgy működik, mint eddig, csak kissé takarékra állítottuk. Az állatok ellátása folyamatosan biztosított, a négylábúakról három főállású kolléga és három közmunkás gondoskodik. Szerencsére munkatársaim egyike sem beteg - fogalmazott az Élettér elnöke, Varga Károlyné. – Sosem tudtunk hátradőlni, mindig arra törekedtünk, hogy ne legyünk teljesen kiszolgáltatottak. A működés 25 éve alatt igyekeztünk áthidalni a problémá-kat, ám ez a mostani ez egy teljesen más hely-zet. A sétáltatás átmeneti felfüggesztése okoz-hat gondot a kutyáinknál, nekik most „kissé” ingerszegényebb a környezet. Voltak olyan napok, amikor annyian jöttek sétáltatni – önként –, hogy szinte nem tudtunk kiadni annyi kutyát. Az 50 órás közösségi szolgálat szintén nagy segítség volt, ám most ez is szü-netel. Akik nálunk vállalták a feladatot, való-ban törődtek a kutyákkal, és nemcsak egy-egy simogatás erejéig. Tanították az ebeket, a kutyák szocializálódtak, s mindez nagy segít-ség volt az örökbefogadásoknál. Több család hétvégi programjában is szere-pelt a menhely felkeresése. A mostani időszak nehezebb, az adományok és az örökbefoga-dások száma is csökkent az elmúlt hetekben – mutatott rá a menhely telepvezetője. Skanecz Tamás szerint az érdeklődés továbbra is fenn-áll, keresik a menhelyes kutyákat, de szinte minden telefonos egyeztetés úgy ér véget: „majd ha ez az időszak lecseng, megyünk...” – Most, aki tud, vagy szeretne segíteni, való-ban csak azzal tud, ha élelmet juttat a menhe-lyen élő állatoknak. Igaz, hogy kitartunk még pár hétig, de sen-ki nem tudja, meddig áll fenn a veszélyhelyzet. Megváltozott a nyitvatartásunk is, de előfor-dult, hogy valaki olyan időpontban tudott csak jönni, amikor nem voltunk nyitva, ezt is megoldottuk. Keressenek bennünket! - kérte Skanecz Tamás.Az örökbefogadás és a befogadás a koráb-ban megszokott módon, zavartalanul műkö-dik az Ady úti menhelyen. Utóbbi esetében elmondható, hogy az elmúlt időszakban keve-sebb lakossági bejelentés érkezett kóbor, vagy éppen nem megfelelő módon tartott kutyák-ról. A menhely munkatársai szerint mindez annak tudható be, hogy az emberek betartják az előírásokat, és inkább otthon maradnak. Így pedig nem kerül látókörükbe kóbor, vagy rövid láncon tartott, kiszolgáltatott eb. Fontos tudni azonban, hogy továbbra is várják a jelzé-seket az állatmenhelyen és a gyepmesteri szol-gáltatás is elérhető.VINCZE Adélhelyzetekről szólAz állatotthon élete a váratlanMegváltozott az élet a nagykanizsai állatmenhelyen is a veszélyhelyzet kihirdetése óta. Táplálék legalább három hétre ugyan még van az állatoknak, a legnagyobb problémát a folyamatos látogatás, sétáltatás hiánya jelenti a kutyák számára.Skanecz Tamás szerint az állatmenhelyen élő kutyáknak a sétáltatás hiányzik a legjobban (Fotó: Gergely Szilárd)ElérhetETőségek :Varga Károlyné (elnök, Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület) 30 - 400 1368 Skanecz Tamás (telep-vezető) 30 - 661 9178
8 | KANIZSA újságügyeskSKedő
A veszélyhelyzeti intéz-kedések miatt a lakás - jobb esetben az udvar – vált a gyerek és a szülő változatosság nél-küli, közös életterévé. Keveset lehet kimozdulni, nem lehet játszótérre menni, szabadtéri közösségi progra-mokat csinálni… Ez a helyzet felnőtt és gyerek számára egyaránt nagy kihívás, utóbbiakat azonban foko-zottabban érinti. - A gyerkőcök lételeme a moz-gás, a szaladgálás, a fogócska, a közös sporttevékenységek. A lakás azonban erre nem igazán alkalmas terep, így mozgásigényüket nem tudják kielégíteni. Ráadásul a bezártság egyúttal összezártságot is jelent - hangsúlyozza Sipos Edit gyermekpszichológus, majd rávi-lágít: egy idő után ezt a helyzetet a felnőttek is nehezen viselik, ők azonban rendelkeznek már azok-kal a képességekkel, amelyekkel feszültségeiket, frusztrációjukat kezelni, enyhíteni tudják. Erre azonban a gyerekek még nem, vagy csak részben képesek. Egy idő után indulatosak, feszültek, dühösek, agresszívek lesznek. Ez a szülők türelmét alaposan próbára teszi, hiszen sok esetben nekik is nagy erőfeszítést igényel a jelenle-gi helyzet kezelése. A szakember szerint a legfonto-sabb, hogy a szülők elfogadják: a gyereknek is szabad dühösnek, mérgesnek lenni. Mindenkinek, gyereknek, felnőttnek joga van az érzéseit hitelesen megélni. – Alapszabály azonban – és ezt kell elsősorban megtanítani –, hogy akármilyen dühös is, nem üthet meg másokat, nem tehet kárt önmagában és a környeze-tében! Tanítsuk meg, hogy beszél-jen inkább az érzéseiről! A szemé-lyes példamutatás a leghaszno-sabb. Ha a szülő „kihangosítja” saját érzéseit és megoldási javasla-tot is megfogalmaz, ezzel megta-nítja gyermekét arra, hogyan kell jól kezelni egy problémát. Kimond-hatjuk hangosan: „olyan dühös vagyok, hogy legszívesebben…” Tegyünk azonban hozzá egy lehetséges megoldást is, például „De inkább kimegyek, megmo-som a kezem, nyújtózok nagyot, mélyeket lélegzem…” - tanácsolja Sipos Edit, majd hozzáteszi: ha egy gyermek rosszalkodik, gyakran mondjuk neki, hogy ne csinálja ezt vagy azt. Gyakorlati tapasztalat, hogy ezek a tiltások sokszor telje-sen haszontalanok. Ha azt mond-juk egy gyereknek, amikor dühös, hogy ne dobálja a játékait, nem valószínű, hogy abbahagyja. Ne a cselekedetére reagáljunk, hanem az érzelmi állapotára. Mondjuk neki, hogy „látom, dühös vagy”, „látom, nagyon haragszol” és pró-bálják megérteni az okát. Az érzel-mi állapotát nem szándékosan választotta negatívnak. Javasol-hatjuk neki azt, hogy kiabáljon egy nagyot, amekkorát csak tud. Kisebb gyerekek nagyon szeretik, ha állathangokat utánozhatnak. Egy jó oroszlánordítás után hama-rabb lemegy a feszültség. Persze ne feledkezzünk meg arról, hogy sok esetben elég, ha leülünk mellé és biztonságot adunk neki.Nagyobb gyerekeknél jó praktika lehet, ha bevezetjük a „düh-veget”, melyhez egy befőttesüvegre van szükség. Ha valaki a nap folyamán dühös, elege van, leírhatja érzelme-it egy papírlapra és bedobhatja az üvegbe. Természetesen minden családtag használhatja az üveget. A nap végén aztán kidobjuk a cédulá-kat, ezzel szimbolikusan is elenged-jük a napi feszültségeket. Hasznos ötlet lehet, ha a családtagok megál-lapodnak egy jelben - tűzoltó jel -, ami megmutatja a többiek számá-ra, hogy ő most a tűrőképessége határán van, hamarosan robbanni fog. Ez lehet egy szó, egy gesztus, aminek a jelentésével mindenki tisztában van. Ezt a jelet minden családtag használhatja, ezzel védve önmagát, segítve környezetét a megfelelő reakció kiváltásához. A szakember jó ötletnek tartja egy „veszekedő-hely” kialakítását is a lakásban. Lehet ez egy sarok, egy szőnyeg, lényeg, hogy min-denki tudja: itt lehet veszekedni. Ha valaki elfoglalja ezt a helyet, a családban mindenki számára egy-értelmű lesz, hogy ő most tele van feszültséggel. Bizonyára együtt-működőbben, elfogadóbban áll-nak majd hozzá. Tudjuk azt is, hogy sok esetben, ha szabad vala-mit megtenni, az már nem is olyan fontos. A helyzet hamar humoros-sá válhat és a humor a negatív érzelmek egyik leghatásosabb gyógymódja. VUK Anita 2020. 04. 09. | 9oktatásTürelem, türelem, türelem. A gyerek-nevelés kapcsán számos alkalommal hallják a szülők ezt az egyszerűnek tűnő, ám sokszor nagy erőt és fegyelmet kívánó jó tanácsot. Az elmúlt hetek bezártsága után hogyan vál- hatnak élhetőbbé a gyerekek napjai? Mit tudnak tenni a szülők, hogy a felgyülemlett rossz érzéseket, indulato-kat a gyerekek meg-felelő módon tudják megélni? Cikksoroza-tunk második ré-szében erről lesz szó.Fotó: Gergely SzilárdA sok kérdést, kétséget felvető időszakban várjuk szülők, pedagógusok, gyermekek kérdéseit, gondolatait az iskolapszi.nk@gmail.com email címre. A felmerülő témakörökre Sipos Edit, a Nagykanizsa Tankerületi Központ gyermek- pszichológusa válaszol a Kanizsa Újság jövő heti számában.a szakember tanácsai II. részTudásbővítés az otthonokban –
10 | KANIZSA újságmozaikZAIKKözleményA járvány elleni védekezés keretében, a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzeti rendelkezéseknek megfelelően az állami erdőgaz-daságok 2020. március 17-től szüneteltetik az erdei vasutak személy-szállítását, erdei szálláshelyek, erdészeti erdei iskolák működtetését, valamint átmenetileg bezárják a közjóléti turisztikai központokat, erdei múzeumokat és kiállításokat.Az erdő látogatása - amíg Magyarország Kormánya ettől eltérően nem rendelkezik – továbbra is lehetséges. A parkerdők, nyitott arbo-rétumok, tanösvények, turistautak továbbra is látogathatóak, azon-ban ebben az esetben is kerülni kell a csoportosulást, és fokozottan figyelni a járványügyi intézkedések betartására.A járványt megelőző intézkedések nem érintik az állami erdőgazda-ságok erdősítési és termelési üzletágait, az Országfásítási Program-ban végzett tevékenységüket.A Zalaerdő Zrt. 2020. március 17-től határozatlan időtartamra korlá-tozza a készpénzforgalmat a Társaság pénztáraiban. Megkérjük ked-ves vevőinket, hogy vásárlási szándékukat telefonon jelezzék erdé-szeteink felé! A Zalaerdő Zrt. az egyeztetést követően számlát vagy előlegbekérőt állít ki, amit postai, illetve elektronikus úton juttat el a vevőhöz. A megvásárolt termék vagy szolgáltatás ellenértékét átutalással kérjük fizetni.Továbbá felhívjuk a kedves Látogatók figyelmét, hogy a nagykani-zsai kilátóban 2020. március 17-től kizárólag bankkártyával lehet fizetni a jegyért.Amennyiben kérdésük merülne fel, weblapunkon (www.zalaerdo.hu) a Kapcsolat menüpontban megtalálják kollégáink elérhetőségét, mind a szakmai ágazatokért, mind a turisztikai szolgáltatásokért felelős személyekét, illetve erdészeteink elérhetőségeit is.Köszönjük látogatóink és vendégeink szíves megértését!Zalaerdő Zrt. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata pályázatot ír ki a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) önkor-mányzati rendelet IX. fejezete szerinti támogatás elnyerésére. A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megóvása, azok felújítása, restaurálása.A támogatás védettség alá tartozó építmények megőrzését, felújítását szol-gáló tervezési, lebonyolítási, és a pályázat benyújtásának időpontjában még meg nem kezdett kivitelezési munkák finanszírozásához vehető igénybe. A támogatásra rendelkezésre álló, 2020-ban felhasználható keretösszeg (összesen 15 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásként adható a költségek 40 %-áig.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához 2020. május 31-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a helyi egyedi védelem alatt álló építményen végzett, megjelenését érintő építési tevékenység végzéséhez szükséges bejelentési eljárás szerinti, településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti műszaki tervdokumentációval. A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2020. júniusi soros ülésén bírálja el 2020. június 30-ig.A pályázat benyújtásának és a pályázati támogatás igénybevételének részletes feltételeit, tartalmi követelményeit, valamint az elbírálás és a támogatási összeg kihelyezésének módját Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) rendelete, valamint a pályázati kiírás tartalmazza, amelyeket meg lehet tekinteni illetve átvenni a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.), illetve a www.nagykanizsa.hu honlapon az Aktuális menüben a Felhívások alatt található Helyi védett épületek felújításának pályázata címszó alatt.Nagykanizsa, 2020. március 2. Balogh László polgármesterfelhívásPályázati
2020. 04. 09. | 11húsvéti üzenetMilyen romantikusan hallgattuk a háborús idők karácsonyi történeteit…, akkor is és ma is szükséges. Kérem Önöket, kell, hogy ünnepel-jünk, megálljunk, Istenre és szeretteinkre figyel-jünk. Lelkünkért, a másikért, mert emberből va-gyunk.Ezért szeretnék Tamás apostolról írni. Neki is voltak félelmei, bizonytalanságai. Ha tehe-tik, olvassák el történetét, amely a János evan-géliuma 20. fejezetében a 19. verssel kezdődik. Nem baj, ha nincs velünk, templomjárónak se kell lennie, de ember. Annak viszont mindegyi-künknek kell lennie. Tamás sem volt velük (Jn 20.24.), a többiek mondták neki „Láttuk az Urat” és jött a „Ha-csak…” (Jn 20.25.), ahogy nálunk is jön. Ha-csak, érdekes szó, nekem pozitív. Legalább ezt a szót mondjuk ki, ez már kedvez Istennek, ez már nem elutasító, olyan emberi, mint mi, nyi-tott. Ha ezt kimondom, és ezt a szándékot bí-rom, Jézus jelen lesz ünnepemben, azok között is, akik összegyűlnek, és azok között is, akik csatlakoznak. A következő jelenésnél „Tamás is ott volt ve-lük” (Jn 20.26.). Ez az ünnep lényege. Velük. A családi ünnepé is. Velük lenni. Nem mel-lettük, nemcsak együtt, velük… Nehéz dolog, a többi könnyebb. Az értük is, a köztük is, az egy lakásban is. A velük azt a jelenlétet kíván-ja, melyben tanulom, és gyakorlom az áldoza-tos szeretetet, a lemondást, az önfeláldozást, az áldozatot, … szeretetből, minden érdek nélkül. Ha ezt teszem, Jézus is csatlakozik hozzánk. To-jás és sonka nem hozza meg jelenlétét. A sze-retet igen. Bombázások, járványok idején is. Az sem számít, ha ajtók zárva vannak (Jn 20.26.). Legyen az templomajtó, vagy utcakapu, vagy épp bunker. Ne féljünk a közel jövő Szeretettől. Nem vesz el tőlünk semmit. Esetleg az önzésemet, az ego-izmusomat, a nagy egyéniségemet, pár megszo-kott és biztonságban lévő gondolatomat, ál-láspontomat. Ezek meg előbb-utóbb, egy ilyen pandémia helyzetben is veszendőbe mennek. Vagy másban majd.Mit tegyünk? Szenteljük meg azt, ami van. Mert még van. Vannak sebeink, vannak áldo-zataink, van szeretetünk, és jön Jézusunk. Vár-juk, fogadjuk. Sebeink gyógyulnak, áldozataink fénylenek, nemesednek, szeretetünk kivirág-zik. Csak kérlek, kérem, csak nyújtsd ki keze-det, csak nézd oldalát (Jn 20.27.). Boldog le-szel, boldog lesz, 2020 Húsvétján is. Ön is, én is, Tamás is, és mindegyikünk. Áldott Húsvétot!Csorba Tamás, plébánosSzent József plébániaTamástól Tamásról…Tele vagyunk kételyekkel - abban a pillanatban amikor biztonságérzetünket felváltja a bizonytalanság és a vele együtt járó félelem. Mert testünk, lelkünk, pszichénk a biztonságra (egyensúly) törekszik. Az életben és a hitben is. És ez év Húsvétján, mindegyikünk élete és helyzete bizonytalanná vált, és telve vagyunk félelmekkel. Állapotváltozás, jelez, kompenzál az ember, ki így, ki úgy… Az gond, … elszoktunk tőle, …, nagy volt és rosszul beágyazott a biztonságunk. Ebben a helyzetben is szükséges ünnepelnünk a Húsvétot. Csorba Tamás (Forrás: pixabay.com)
12 | KANIZSA újsághúsvétSok újságíró talán túlzásba esik azzal, hogy a korlátozások miatt a második világháború időszaká-hoz vagy az ’56-os eseményekhez hasonlítja napjainkat. Ezeknek a párhuzamoknak talán csak annyi alapja van, hogy – egyéb-ként a mostaninál szi-gorúbb – kijárási kor-látozást 64 éve vezet-tek be utoljára hazánkban. A tiltás a misékre, istentisztele-tekre is vonatkozik, Csorba Tamás, a Szent József Plébánia plébánosa szerint ezért különösen fontos, hogy ott-honaink végre újra templommá váljanak. – Az otthon már sajnos rég nem templom, ezért vagyunk most gondban. Eltűnt az otthoni szen-teltvíz, eltűntek a szentek képei és szobrai, eltűnt mindaz, ami az ott-hont templommá teszi. Fontos lenne, hogy mindenki legalább egy keresztet kérjen, keressen az ünnepig, amit tegyen látható helyre, tisztelettel és áhítattal. Kereshetünk megfelelő online felületet is, ahol lelki igényeinket – szentmise, ima – megélhetjük. El kell határozni, hogy az ünnepen valóban templom, szent hely lesz az otthonunk, csúnya beszéd, veszekedés nem történhet, hiszen mindezeknek ellent mondunk. Most az édesapáknak, nagyapák-nak kell papnak lenniük, az édes-anyák, a nagymamák pedig legye-nek az előimádkozók, előéneke-sek. Akkor is legyen ez így, ha már lassan serdül a gyermek, apa meg morcos vagy fáradt, ingerült. Nem kell félni, Istennek szolgálunk. Nagypéntek szigorú böjti nap, de egyébként arra is nagyon jó lehet, hogy a családban megbeszéljék, kinek mi a panasza, milyen sebe van a másiktól, amit kapott vagy ejtett. Ez az őszinte szeretet, a bocsánatkérések és a megbocsáj-tások napja. Nagyszombaton este kezdődjön az ünnep áldással, a feltámadás történetének felolva-sásával, majd tegyünk egy gyer-tyát az ablakba - kérte a plébános.A baráti, rokoni látogatások és kirándulások, különböző közös programok helyett idén – jobb esetben – a családok otthon töltik a húsvétot, ezért a gyerekek ünne-pi programja is alaposan megvál-tozik. A korlátozások miatt felsza-badult időt azonban tevékenyen is eltölthetik a fiatalok. Horváth-né Gelencsér Edit, a HSMK intéz-ményegység-vezetője több kön�-nyen és gyorsan megvalósítható húsvéti kézműves tippet is elárult lapunknak. – Intézményünkben minden évben tartottunk az ünnep előtt kézműves játszóházat, a mostani időszakban erre nyilván nincs módunk, lehetőségünk. A tojás-festési technikák közül elsősorban a berzselést ajánlom. Ez tulajdon-képpen azt jelenti, hogy levélnyo-matot készítünk a tojásra. A tojást először ecettel megmosom, aztán megfőzöm. Festéknek sima tojás-festéket javaslok, de persze a vöröshagyma héja is nagyon jó, csak ahhoz akár hetekig tart össze-gyűjteni a megfelelő mennyisé-get. A festéket langyos vízzel fel-engedem és ecetet is teszek hoz-zá, hogy tartós legyen. Fiatal, különleges formájú leveleket kell hozzá gyűjteni az udvaron, a pity-pang, a kecskefű, esetleg az ibolya leveleit szoktam használni, ezeket kell rásimítani a száraz, tiszta tojás-ra. Egy régi nejlonharisnyát fel kell hasítani tenyérnyi darabkákra, legyen még kéznél cérna is. A harisnyával szorosan be kell vonni a tojást, legyen minél szorosabb a rögzítés, hogy a festőlé ne foly-hasson be a levelek alá. A tojáso-kat a festőlébe kell áztatni, fontos, hogy ellepje őket teljesen, egé-szen a kívánt szín eléréséig. Ezután le lehet vágni a harisnyát. A kész tojásokat olajjal vagy zsírral szo-kás áttörölni, hogy szép fényesek legyenek. Ajánlom még a zsírkré-tás díszítést. A zsírkrétával rá kell vinni a tojásra a kiválasztott min-tát, majd úgy belerakni a tojásfes-tékbe. A lakás kidekorálásához is elég lehet pár lapnyi színespapír és némi kreativitás. – Lehet például tojásformát kivágni, ezekből aztán ablak- vagy ajtódísz lesz – tette hozzá Hor-váthné Gelencsér Edit. – Amennyi-ben van otthon hurkapálcika, azt is nagyon jól fel lehet használni. Rá kell ragasztani a kivágott bárány- vagy nyusziformát és mehet is mondjuk egy vázába, de akár a függönyre, ablakra is tehetjük. Régóta divat már, s manapság is sokan szeretik tojásfával vagy bar-kára akasztott tojásokkal díszíteni a vázákat, de különböző füzéreket is lehet készíteni virágból, tojás-ból. MIKÓ-BARÁTH GyörgyHorváthné Gelencsér Edit berzseléssel is festett tojásokat(Fotó: Horváth Zoltán)a húsvét felettavagy a koronavírus sem győzhet Ünnep veszélyhelyzetb enNyilvános istentisztelet, szentmise nincs, a templomok ajtajai zárva. A rokonok sem jönnek, a locsolás is elmarad. A húsvét viszont nem. Megfelelő lelki felkészüléssel, némi kreativitással és odafigyeléssel az idei ünnep is lehet épp olyan szép, mint bármelyik az elmúlt évtizedekben.
2020. 04. 09. | 13húsvétAz idei más lesz. Nem lesznek nagy családi össze-jövetelek, talán a kereszt-gyermek sem kapja meg ajándékát, nem érkeznek meg a várva várt ifjú locso-lók, elmarad a nagyival közös tojásfestés. A keresz-ténység legnagyobb ünnepét ezúttal nem a hagyományos módon éli meg a világ. Legalábbis, ami a szokásokat illeti. Hiszen az ünnep vallási vonatkozásai mellett a Húsvétot átszövik a népha-gyományok gazdag válto-zatai. Az évszázadok óta fennálló sokszínű tradíciók egy része a tavaszi mező-gazdasági tevékenységek eredményességét hivatott biztosítani, más részük pedig inkább a társasági élet megélését segíti. A húsvéti népszoká-sok egyik ismert eleme a barkaszen-telés, amely a virágvasárnapi szentmisén történik. A koronavírus-járvány miatti intézkedések nem tették lehetővé, hogy a hívek sze-mélyesen vegyenek részt az eseményen, a papság azonban a hagyományok-nak eleget téve ezúttal is megtartotta a barkaszen-telést. A magyar népszo-kás szerint ezzel elhárítják a rontásokat, megvédik a házat a vihartól és tűztől, a szentelt barka pedig növe-li a terményt a vetemé-nyesben. A húsvéti ünnepkörhöz számos ősi elem tartozik, így pél-dául a víz több helyen is megjelenik. Nagypénteken az állatokat vitték fürdetni, húsvétva-sárnap pedig „szótlan vizet” vittek a házba, ami azt jelenti, hogy sem jövet, sem menet nem lehetett megszólalni. A szokások egy része már a falvakban sem élő hagyomány, ilyen a húsvétvasárnaphoz kap-csolódó zöldághordás szo-kása is. A fiatal lányok és legények ekkor kimentek a közeli erdőbe, onnan zöld ágakat hoztak, majd eze-ket szétszórták a falu utcá-in, ezzel jelképezve, hogy behozták a tavaszt. A „húsvéti víz” máig fennmaradó népszokását a locsolás jelenti. Hajda-nán húsvéthétfőn a lányo-kat vödörből, kútvízzel locsolták meg. A hajadon lányok szépségét és egész-ségét hivatott megőrizni a friss víz, amely hagyo-mányt manapság legin-kább a néptáncegyüttesek örökítik tovább. A Szikrák például minden évben „összegyűjtik” a lányokat, akik aztán nyakukba kap-ják a frissítő nedűt. A tradí-ció szerint a locsolás a fia-talok kapcsolatfelvételé-nek elősegítését is célozta a közösség előtt, játékos formában. S hogy mi lesz az idei locsolással? A férfi-ember veszélyhelyzetben sem hagyja hervadni a virágszálat, így ha szeré-nyebb keretek között is - családon belül vagy akár képletesen, online formá-ban -, de talán egy kis vers kíséretében kapnak a höl-gyek vizet, kölnit, vagy akár parfümöt a nyakukba. A húsvéti népszokások másik elengedhetetlen tartozéka a főként díszí-tett, hímes tojás. A piros tojás készítése például a muramenti horvátság éle-tében máig nélkülözhetet-len. Az elmúlt években az ünnep előtt különböző programokon sajátíthat-ták el a fiatalok a festési, díszítési technikákat. A hagyományosan viasszal írott tojásokra a természet-hez és a tavaszi munkák-hoz kötődő motívumok kerültek, amelyek a nem-zetiségi tradíció fontos ele-mei. Régen ruhafestékkel vagy hagyma héjával fes-tették pirosra a tojásokat, amelyeken aztán a barka, a gereblye, a szőlő és a tölgyfalevél is megjelent mintaként. A nagypénte-ken elkészített hímes tojás aztán több ízben is fontos szerepet kapott. Vasárnap a keresztszülők vagy a szomszédok ajándékoz-ták, húsvéthétfőn a locso-ló kapta, de a húsvétot követő úgynevezett mát-káló vasárnapon is nagy szerepe volt a piros tojás-nak. A fiatal lányok ekkor cseréltek legkedvesebb barátnőjükkel hímes tojást, ezzel életre szóló barátságot, mátkaságot, komaságot fogadva egy-másnak. A keresztanyáktól kapott „mátkatojásokat” cserélt barátnők aztán egész életükben magáz-ták egymást. A népszokások zömét – járvány ide vagy oda - már nem tartja a ma embere. A hagyományokban, a Hús-vét ünnepében megtalál-juk a megtisztulás, a kez-dés, az előre tekintés gon-dolatát. A tavaszi megúju-lás mellett a Megváltó eljö-vetele előtti várakozást a bűnbánat, a gyász, az önmegtartóztatás, a vezeklés kell jellemezze. Tartsuk szem előtt az ünnepi és veszélyhelyzeti tilalmakat. Az idei ünnep más lesz… VUK AnitaHúsvéti tradíciók Az ünnepi hagyományok az internetnek és a digitális eszközöknek köszönhetően sokszor a virtu-ális világban élnek tovább – mindezt tavaly mondta egy néprajzkutató. A szakember akkor még nem tudta, hogy 2020-ban talán igaz lesz megál-lapítása. Vagy mégsem?otthon falai között?Hagyományok azFotó: archív/KanizsaIdén elmaradt a horvát nemzetiségi önkormányzat húsvétváró programja (Fotó: Kanizsa TV)
14 | KANIZSA újságtiszISZtas ág
2020. 04. 09. | 15tisztaságFáradozása nem volt hiábavaló, azonnal kap-tak fertőtlenítőszert a ház takarításához, javas-latát pedig az egyesület beépítette a szóróla-pokon és több médiafelületen is olvasható tájé-koztatójába. Olvasónk véleménye szerint veszélyhelyzetben, a 10 emeletes társasházak-ra külön figyelmet kellene szentelni. Ezekben a házakban egyetlen bejárati ajtón és lépcsőhá-zon keresztül, egyetlen lifttel naponta 150-200 ember is közlekedhet, és a lakók jelentős része 65 év feletti. Úgy gondolja, előnyös lenne, ha az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal a veszélyhelyzet ideje alatt, az ezekben a házak-ban folyó takarítási és fertőtlenítési tevékeny-ségről valamilyen módon tájékozódna. E célból a házkezelővel vagy a közös képviselővel kap-csolatban állna, és szakmai segítség, ha pedig szükséges, plusz erőforrások rendelkezésre bocsátásával is támogatná az említett házakat. Olvasónk szerint az épületekben az alábbi helyek igényelnek kiemelt odafigyelést: bejára-ti ajtó, bejárati kaputelefon klaviatúrája, lifthez és lépcsőházhoz vezető padozat, lépcső, liftaj-tó, liftfülke, lift nyomógombok, lépcsőház, lép-csőház szellőztetés. Megtudtuk azt is, a társas-ház takarítónője naponta háromszor fertőtlení-ti az épület bejáratát, a földszinti előteret, a csempéket és a liftet kívül-belül. Tapasztalataink alapján a járvány terjedésé-nek kockázatát szükséges csökkenteni. A városban közlekedő gondozóink és természe-tesen az ellátottak egészségének védelme érdekében jobban fel kell hívni a preventív tevékenységekre a figyelmet – javasolta Tóth-Bagó Mónika, a Magyar Vöröskereszt Idősgondo-zási Központ intézményvezetője.- Tudom, ez a helyzet mindenki számára új, a bizonytalanságot csak erősíti, és folyamatosan új kérdéseket vet fel. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a társasházakban a heti egy-szeri takarításon túl napi szinten is legyenek fertőtlenítve az ajtók, előterek, lépcsőkorlátok. Gondozóink minden felszereléssel és informá-cióval rendelkeznek ahhoz, hogy az idősek háztartásába ne vigyük be a fertőzést. Ez nem csak a mostani járványhelyzetre vonatkozik, hiszen a preventív tevékenységeket a minden-napokban is alkalmazzuk. A kolléganőkkel egyeztetve az a tapasztalatunk, hogy a 4 és 10 emeletes épületekben folyamatosan szükség lenne a fertőtlenítésre, ezért tisztelettel kérem a közös képviselőket, gondnokokat, hogy hala-déktalanul tegyék meg a szükséges intézkedé-seket a fenntartóik felé, hogy a kockázati ténye-zőket ily módon is tudjuk redukálni. Személye-sen is felkerestem más városokban a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezeteket, és azt tapasztaltam, hogy sok helyen már az ajtón belépve felszereltek egy kézfertőtlenítő szer-kezetet, és óránként átmossák a lifteket fertőt-lenítő permettel. Arra kérek mindenkit, ha bár-milyen módon hozzá tudnak járulni a társashá-zak fertőtlenítéséhez, tegyék meg, hiszen ez közös érdekünk! – kérte az intézményvezető. Mindenkinek tudomásul kell vennie végre, hogy nem fogjuk tudni megakadályozni a jár-vány kitörését, nem tudjuk a járványt megaka-dályozni, megállítani a lakosság összefogása nélkül – fogalmazott Schauta Marcell önkor-mányzati képviselő (ÉVE), a Szociális, Egész-ségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnö-ke, majd így folytatta: - Bár a rendkívüli jogrend bevezetésével frakciótársaim figyelmeztettek, hogy a köz-gyűlési kisebbséget adó Fidesz-KDNP hata-lomátvételre fogja felhasználni a járványve-szélyt Nagykanizsán, akkor én ezt álmomban sem mertem volna gondolni, annyira szürreá-lisnak tűnt. De alig telt el pár nap, és már min-den intézkedés ebbe az irányba mutatott. Józan ésszel nehéz megérteni mindazt, amit a polgármester és a köré odaszerveződött pro-pagandagépezet művel, mert minden, amit politikai támadásnak szánnak, azzal a járvány-védelmet lehetetlenítik el a városban, ami már Btk-kategória. Nem akarjuk, hogy az embere-ket egy járvány józanítsa ki Nagykanizsán, ezért minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a lakosságot a védekezésre ösztönözzük. Mi nem hagyhatjuk cserben az embereket, ez ellentmond mindennel, amiben hiszünk, ami-re felesküdtünk. Szándékosan nem választók-ról beszélek, mert itt emberéletekről van szó. Sokszor világossá tettük, hogy mi közösen Nagykanizsáért vállaltunk felelősséget, és ezt a felelősséget most sem hárítjuk, háríthatjuk el magunktól. Szerencsére egyre többen ismerik fel a védekezés fontosságát, és ajánlják fel az együttműködésüket, de az idő rettentően kevés az emberek meggyőzésére, különösen azokéra, akik ideológiai alapon fontolják meg, mit hajlandók tenni saját és közösségük védel-me érdekében. De az időt rabló győzködésre már nem is maradt több időnk… BAKONYI Erzsébeta civil kezdeményezés Meghallgatásra talált Fotó: Gergely SzilárdHárom hete, egy a
nevét elhallgató, 10 emeletes házban élő olvasónk járvány veszélyhelyzeti javaslatával kereste fel emailben Balogh László polgármestert, Zakó Lászlót, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, és a terület önkormányzati képviselőjét, Fodor Csabát, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióvezetőjét.
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyelet30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások04.15. 09:30-11:30 Bazár-udvar, Nagykanizsa (Zrínyi út 35.)04.17. 14:00-18:00 Letenye, Fáklya Művelődési HázAdj vért, és ments meg három életet!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Április 11. Leó, SZANISZló, GlórIAA Leó görög eredetű, jelentése: oroszlán. A Szaniszló szláv erede-tű, jelentése: állhatatosság, szi-lárdság és dicsőség. A Glória latin eredetű női név, jelentése: dicső-ség.Április 12. GyulaA név egy bolgár-török eredetű méltóságnévből (a nádor elődje) alakult ki. A Gyula nevet a 18. szá-zadban hibásan, de azonosították a latin Julius névvel is. Jelentése: „fáklya”. Április 13. IdaGermán eredetű női név, jelenté-se: tevékeny, serény.Április 14. Ti borA legismertebb elmélet szerint a latin Tiborc név rövidüléséből ala-kult ki, és vált külön keresztnévvé. Jelentése: Tibur városából való férfi. Népi megfigyelés: Tibor nap-ján megszólal a kakukk és a pacsir-ta. Ha ekkorra kizöldül a rét, jó szénatermés várható.Április 15. ANASZtáZIA, tASAz Anasztázia a görög eredetű Anasztáz férfinév latinos női meg-felelője. Jelentése: feltámadott. A Tas török-magyar eredetű, jelen-tése: kő, jóllakott, megtelt.Április 16. CsongorTörök-magyar eredetű, jelentése: vadászmadár.Április 17. RudolfA német Rudolf név átvétele, amelynek jelentése: dicsőség, hír-név, farkas.Képviselői fogadóórákA jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet, a koronaví-rus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések nyomán a nagykanizsai pol-gárok egészségét és védel-mét szem előtt tartva a képvi-selőtestület tagjainak április-ra meghirdetett fogadóórái elmaradnak. A képviselők a város honlapján közzétett elérhetőségeiken továbbra is várják észrevételeiket, javas-lataikat:https://www.nagykanizsa.hu/onkormanyzat/kepviselotestuletA váLTozáséRT szíves eLNézésüket kéRJük.Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásra2020. április 11.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61020:00-08:002020. április 12.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46208:00-08:002020. április 13.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15108:00-06:002020. április 14.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002020. április 15.Benu Gyógyszer-tár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002020. április 16.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002020. április 17.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-07:00TiszteLT üGyfeleink!A járványügyi helyzetre való tekintet-tel az Önök és Munkatársaink védelme érdekében a személyes ügyintézés bizonytalan ideig szünetel ügyfélszol-gálatainkon és minden osztályunkon. Kérjük Önöket, hogy ügyeiket telefo-nos vagy e-mailes elérhetőségeinken intézzék!Elérhetőségeink:Nagykanizsai ügyfélszolgálat: 06 93 537 384Szállítás: 06 93 537 380Környezetvédelmi csoport: 06 93 537 389E-mail: ugyfelszolgalat@nfv-pannonia.huszallitas@nfv-pannonia.huKöszönettel:Pannonia Cégcsoport Vezetése
2020. 04. 09. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókÁprilis 10. 1755. április 10-én született Samuel Hahne-mann német orvos, a homeopátia megala-pítója. Az alternatív gyógymód azon az elméleten alapul, hogy a „hasonló a hason-lót gyógyítja” 1847. április 10-én született Joseph Pulitzer. Az általa alapított Pulitzer-díj az Amerikai Egyesült Államok legrangosabb újságírói kitüntetéseÁprilis 11.1905. április 11-én született József Attila. Ezen a napon ünnepeljük a magyar költészet napját1970. április 11-én útjára indult az Apollo–13. „Houston, van egy problémánk!” – hangzott el Jim Lovell parancsnok híressé vált monda-ta a földi irányításnakÁprilis 12.1961. április 12-én a Szovjetunióban Földkö-rüli pályára bocsátották a világ első embert szállító űrhajóját, fedélzetén Jurij Gagarin repülő őrnaggyalÁprilis 13.1695. április 13-án halt meg Jean de La Fon-taine. Elégiákat, színműveket is írt, de nép-szerűségét állatmeséinek (fabuláinak) köszönhetiÁprilis 14.A Titanic első útján végzetes balesetet szen-vedett. 1912. április 14-én 23:40-kor jég-hegynek ütközött, és kevesebb mint 3 óra alatt 1517 áldozatot követelve elsüllyedt1917. április 14-én halt meg L. M. Zamenhof, az eszperantó nyelv alapjainak lefektetője, első írója és fordítójaÁprilis 14-e a könyvtárosok világnapja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekreÁprilis 15.1452. április 15-én született Leonardo da Vinci. A Mona Lisa az egyetlen festménye, amelyet nem megrendelésre festett, és haláláig nem vált meg tőle, mindenhová magával vitteÁprilis 16.1889. április 16-án született Charlie Chaplin színész, filmrendező. Azt mondta: „Hiszek a nevetés és a sírás erejében, mert mindkettő a gyűlölet és a terror ellenmérge”Az elELőző HETi rEJTVény MEGFEJTéSE: Mindig a legváratlanabb pillanatban derül ki, milyen védtelenek vagyunk.
18 | KANIZSA újság#MARADJOTTHONKatona Bálint néhány hónapja költözött Kani-zsára, zenei diplomáját a Vienna Konservatorium budapesti tanszékén szerezte 2015-ben. Bár azóta eltávolodott a tanítástól, hiszen ma már egy telekommunikációs cégnél dolgozik, de elmondása szerint a zene továbbra is fontos része maradt az életének. A minden nap 18 órakor kezdődő Csokonai utcai karanténkon-cert egy baráti kísérletből indult: kollégája kíváncsi volt, hogy a szomszédos lakótelepen is meghallja-e, ha Bálint játszik. A kezdemé-nyezést rendkívül pozitívan fogadták a város-ban, Bálint egyik minikoncertjét már több ezren látták a közösségi oldalon. Az ötletgaz-da elmondta: a veszélyhelyzet végéig minden nap játszik majd, hiszen – véleménye szerint – a zene ereje és az értékteremtés sokaknak nyújthat segítséget az időszak átvésze-lésében. – Meglepett egyrészről a fogadtatás, hiszen magamat nem tartom olyan „hú de nagy” zenésznek. Másrészről viszont nem lepett meg: manapság a járvány olyan dolgokat hozott ki az emberekből, ami kicsit lelkileg közelebb hozza őket egymáshoz. De mégis van köztük egy fal, a járvány és a bezártság fala. De most épp ez a fal hozza össze az embe-reket, s a zene, s bármi, ami értékteremtés - mondta el Katona Bálint.Kanizsa Médiaház – MIKÓ-BARÁTH GyörgyA Kanizsán és környékén is népszerű zeneka-rok fontosnak tartják az online kapcsolattar-tást a rajongókkal, ezért a tagok a közösségi oldalukon folyamatosan üzennek, töltenek fel zenéket és oszta-nak meg pillanatokat a korábbi fellépésekről, bulikról.A jókedv a mostani, nehéz idő-szakban sem hagyta el a Delta tag-jait. Az országszerte népszerű zalai csapat zenészei is fontosnak tartják, hogy aki teheti, maradjon otthon. – Itthon vagyok, itt-hon vagyunk, s arra kérünk, ha teheted, te is maradj otthon. Most így tudunk a legjobban vigyázni magunkra, egymásra, s az egész világra. Megígérem, ha egyszer ennek az egésznek vége lesz, akkora Delta-bulit csa-punk, hogy olyat a világ még nem látott… Kitartást mindenkinek – fogalmazott Szabó Péter, a Delta frontembere.A Mese című számot az egész országban ismerik, klipjére már több mint 14 millióan kat-tintottak a videómegosztón. Bár a mostani helyzet a zenészeknek sem egyszerű, de a kényszerszünet akár arra is jó lehet, hogy újabb slágerek szülessenek. – Ha lehet szerencsés mozzanatát mondani ennek az egész helyzetnek, ami most kiala-kult, akkor az az, hogy több idő van dalírásra, a dalok rendezgetésére, ala-kítgatására. Az ember talán nyugod-tabban tud alkotni, nem kell határidőt betartani, de bárcsak kellene… Épp a tavaszra terveztünk egy új klipet, ami meghiúsult, most azon a dalon dolgo-zunk – tette hozzá Szabó Péter.Jó párszor megtöltötte már az elmúlt évek-ben a megyehatáron túl is a szórakozóhelye-ket a ZERO zenekar. A kanizsai bázisú együttes tagjai is azt kérik, mindenki tartsa be az előírá-sokat, már csak azért is, hogy minél előbb lehessen újra közösen bulizni. – Engedjétek meg, hogy a csapat minden tagja nevében megkérjelek benneteket, hogy maradjatok otthon, mi is ezt tesszük. Higgyé-tek el, nekünk is hiányzik a megszokott éle-tünk, nekünk is hiányoznak a bulik, de most ez a helyes, ezt kell tennünk. Ha dolgoz-ni, vásárolni, kutyát sétáltatni vagy akár sportolni mentek, akkor is tartsátok meg a kellő távolságot, kerüljétek a tömeget. S a kellemes időjárás ellenére se menjetek a látogatottabb kirándulóhelyekre – hangsúlyozta Simon Barnabás, a ZERO zene-kar vezetője.A zenekar tagjai az élő koncertek ellenére sem feledkeznek meg rajongóikról: a közössé-gi oldalon hamarosan élőben is lehet majd lát-ni, hallgatni a ZERO karanténkoncertjét. – Az internet adta lehetőségeket kihasznál-va, természetesen tartjuk egymással a kapcso-latot. Új dalokat tanulunk, s régi nótákat teszünk ki a közösségi oldalunkra, és termé-szetesen teljes gőzzel kampányolunk, hogy mindenki maradjon otthon. Én például napon-ta teszek ki egy-egy általam elénekelt dalt. S egy jó hír: ha a technika is engedi, hamarosan élőben is hallhattok minket.Az otthonmaradásért és a veszélyhelyzet miatt előírt szabályok betartásáért egyébként az ország leghíresebb zenészei is kampányol-nak. Ebből a célból indult a Maradj Otthon! Fesztivál, melynek első online fellépője a Rúzsa Magdi, Szakos Krisztián duó volt.Kanizsa Médiaház – MIKÓ-BARÁTH GyörgyMinden nap trombitakoncertet ad az erkélyén egy fiatal zenész a Csokonai utcában. Katona Bálint a zene erejével segít átvészelni a veszélyhelyzetet. maradj otthon!A Delta és a ZERO is azt üzeni:erejeA zene Fotó: Kanizsa TVFotó: Facebook
2020. 04. 09. | 19ez volt a hétHírsorokVeszélyA felmelegedés és a tavasz beköszöntével is számolni kell a gyilkos gázzal - hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A szén-monoxid-érzékelők az év minden napján, így a nyári időszakban is nagyon fontosak. Sokan tévesen azt gondolják, hogy a fűtési szezonon kívül nem fontos a jelzőkészülék, de ez téves következtetés. A veszélyes gáz ugyanis nemcsak a fűtési szezonban támad, hanem a nyári időszakban is - például a fürdőszobában is mindig jelen van. Nagyon sok lakásban nyílt égésterű vízmelegítő található, és ha nem megfelelő a levegő utánpótlása az adott helyiségben, az akár életveszélyes is lehet. Ezért nagyon fontos mindig gondoskodni a levegő pótlásáról, a helyiség szellőztetéséről. A megfelelő levegő- utánpótlás hiánya, a szellőztetés elmulasztása a szén-monoxid-gáz felhalmozódásához és tragédiához vezethet. A szellőzőnyílásokat tilos letakarni, mert a lezárás megakadályozza a levegő beáramlását.ElismerésMiniszteri elismerést kapott a Zalaerdő Zrt. két munkatársa. A cég nyugalmazott munka- társainak több évtizedes munkáját jutalmazta az agrárminiszter. A szaktárca vezetője az Életfa Emlék-plakett Arany fokozatát adományozta Dr. Páll Miklós nyugalma-zott erdőművelési osztály-vezető-főmérnöknek. A szakember a több évtizedes innovatív erdő-felújítási, vadgazdálkodási munkájáért, a nagyüzemi csemetetermelés terén elért eredményeiért kapta a kitüntetést. Nagy István agrárminiszter emellett Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Gráczki Elemérnének. A Zalaerdő Zrt. Nagy- kanizsai Erdészetének gazdasági vezetője több mint négy évtizedes tevékenységéért, innovatív vezetői munkájáért nyugdíjba vonulása alkalmából kapta az elismerést. Nyitott ajtókBázisintézményi címet kapott a Szivárvány EGYMI. Az Oktatási Hivatal pályázatán elnyerhető minősítést a „Nyitott ajtók” című programmal érdemelte ki a gyógy-pedagógiai intézmény a megyeiek közül. Horváth Piroska igazgató azt mondta, bázis- intézményként lehetőséget kapnak a jó gyakorlataik meg- osztására, más intézmények pedagógusainak továbbképzéseket tarthatnak. A több mint 70 éves múlttal rendelkező Szivárványban az elmúlt években szakmai innovációk indultak. A bázisintézményi pályázatban a sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok segítését és a tanulók társadalomba való beilleszkedését támogat-ják. A tervezett öt programmal az óvoda-pedagógusoknak, a több-ségi intézményekben dolgozó pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak is segíteni kívánnak. Szakmai műhelyfoglalkozásokat tartanak, érzékenyítő programok lesznek, de interaktív foglalkozásokat is szerveznek az autizmus témakörében. BLG-s sikerKorábbi fordulók eredményei alapján hirdettek eredményt a leállított tanulmányi versenyeken. A legrangosabb meg-mérettetés, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny harmadik fordulóit sem rendezték már meg a legtöbb tantárgyból. Eredményt ezért a második, már az iskoláktól független rendezésű forduló alapján hirdettek. A Batthyány Lajos Gimnázium tanulói ezúttal is szép eredményeket értek el az OKTV-n. Történelemből 3. helyezést ért el Orbán Dorina Kíra, 4. helyezést pedig Dömötör Zsóka. Őket Alexa Péter készítette fel. A földrajz OKTV-n az országos 5. helyet Aczél Péter, a 9. helyet Cziráki Kamilla szerezte meg. Felkészítő tanáruk Alexa Mercédesz volt. Az informatika II., azaz a programozás OKTV döntőjét azonban még meg tudták rendezni. Ezen 9. helyezett Szente Péter, 28. helyezett pedig Szirtes Botond lett. Szente Pétert Erdősné Németh Ágnes és Erdős Gábor, Szirtes Botondot Erdősné Németh Ágnes készítette fel.TrubadúrAz év trubadúrja lett a kanizsai Pelesz Alexandra. Az Irodalmi Rádió tavaly ősszel meghirdetett országos megmérettetésére szerelmes versekkel lehetett pályázni. A kiskanizsai tanító több verssel is indult, ezek közül a zsűri két alkotását is a legjobbnak találta. Pelesz Alexandra ugyan nem tudott részt venni az év elején tartott díjátadón, de nagyon örült az eredménynek. Az író mozgalmas időszakot tudhat maga mögött, ugyanis tavaly tavasszal mutatta be első önálló novelláskötetét, amit aztán egy kisregény követett, nemrég pedig a Gyász-munka című alkotása jelent meg. – Van egy könyv, amin most dolgozom, azonban erről egyelőre nem szeretnék beszélni. Nyáron vagy az ősszel szerintem meg fog jelenni. Ezen kívül verseskötettel is készülök – ezt pedig külön, olvasói kérésre csinálom, mert annyira sok a visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy szeretik a verseimet, és szeretnék kötetben látni, hogy nyilván ezzel is meg-próbálkozom – mondta Pelesz Alexandra.Fotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TV
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A április 11-17.Április 11., szombat 00:00 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 00:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:00 A tojásíró (dokumentumfilm), 01:35 A templomfestő (dokumentumfilm), 01:45 Csodálattal és hálá-val (dokumentumfilm), 02:35 Lapozó, 06:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 07:00 Székelyföldi legendárium: A likas kő (mese), 07:10 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:40 A tojásíró (doku-mentumfilm), 08:15 A templomfestő (doku-mentumfilm), 08:25 Csodálattal és hálával (dokumentumfilm), 09:15 Lapozó, 12:00 Heti Híradóink, 13:00 K’arc (kulturális magazin), 13:30 Élet-módi, 14:00 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 14:30 Lapozó, 18:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:30 Liliputi mimikri: Hogyan készült? (ismeretter-jesztő film), 19:00 A Monarchia hajóroncsai: A Streiter történet (ismeretterjesztő film), 19:30 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quartet koncertje (1. rész), 20:20 A Vargyas-szoros elveszett világa (ismeretterjesztő film), 21:10 Lapozó.Április 12., vasárnap00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 00:30 Liliputi mimikri: Hogyan készült? (ismeretterjesztő film), 01:00 A Monarchia hajóroncsai: Hogyan készült? (ismeretterjesztő film), 01:30 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quar-tet koncertje (1. rész), 02:20 A Vargyas-szoros elveszett világa (ismeretterjesztő film), 03:10 Lapozó, 06:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:00 Liliputi mimikri: Hogyan készült? (ismeretterjesztő film), 07:30 A Monar-chia hajóroncsai: A Streiter történet (ismeret-terjesztő film), 08:00 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quartet koncertje (1. rész), 08:50 A Var-gyas-szoros elveszett világa (ismeretterjesztő film), 09:40 Lapozó, 12:00 Heti Híradóink, 13:00 K’arc (kulturális magazin), 13:30 Élet-módi, 14:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 14:30 Lapozó, 18:00 Istentisztelet közvetítése felvételről, 19:00 Kis kamerák, nagyvadak (ismeretterjesztő film), 19:50 Sztár-portré, 20:20 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quartet koncertje (2. rész), 21:30 Lapozó. Április 13., hétfő00:00 Istentisztelet közvetítése felvételről, 01:00 Kis kamerák, nagyvadak (ismeretter-jesztő film), 01:50 Sztárportré, 02:20 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quartet koncertje (2. rész), 03:30 Lapozó, 06:30 Istentisztelet közve-títése felvételről, 07:30 Kis kamerák, nagyva-dak (ismeretterjesztő film), 08:20 Sztárportré, 08:50 Jazz-varázs: Váczi Eszter és a Quartet koncertje (2. rész), 10:00 Lapozó, 12:00 Kis kamerák, nagyvadak (ismeretterjesztő film), 12:50 Sztárportré, 13:20 Lapozó, 18:00 Luther (mese), 18:10 Székelyföldi legendárium: A tál-tos asszony (mese), 18:20 Üzenet, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:55 A tojásíró (dokumentumfilm), 19:30 Zarán-doklat Somogy és Zala megye határán (doku-mentumfilm), 20:00 Hangverseny a nappali-ban – Húsvéti hangverseny, 21:00 Lapozó.Április 14., kedd00:00 Üzenet, 00:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:35 A tojásíró (dokumentumfilm), 01:10 Zarándoklat Somogy és Zala megye határán (dokumen-tumfilm), 01:40 Hangverseny a nappaliban – Húsvéti hangverseny, 02:40 Lapozó, 06:30 Üzenet, 06:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:05 Székelyföldi legendári-um: A táltos asszony (mese), 07:15 A tojásíró (dokumentumfilm), 07:50 Zarándoklat Somogy és Zala megye határán (dokumen-tumfilm), 08:20 Hangverseny a nappaliban – Húsvéti hangverseny, 09:20 Lapozó, 12:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 12:30 A tojásíró (dokumentumfilm), 13:05 Zarándoklat Somogy és Zala megye határán (dokumentumfilm), 13:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 18:20 Székely konyha, 18:50 Luther (mese), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 19:20 K’arc (kulturális magazin), 19:50 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm), 20:40 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szovák Márton előadása, 21:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 21:20 Lapozó.Április 15., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 00:20 Székely kony-ha, 00:50 K’arc (kulturális magazin), 01:20 Hír-adó, 01:35 Rotschild Klári legendái (dokumen-tumfilm), 02:25 Kanizsa vára egy itáliai had-mérnök szemével – Szovák Márton előadása, 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, hon-vedelem.hu, Üzenet, 03:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 06:50 Székely konyha, 07:20 K’arc (kulturális magazin), 07:50 Híradó, 08:05 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm), 08:55 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök sze-mével – Szovák Márton előadása, 09:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 09:35 Lapozó, 12:00 Székely kony-ha, 12:30 K’arc (kulturális magazin), 13:00 Rotschild Klári legendái (dokumentumfilm), 13:50 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök sze-mével – Szovák Márton előadása, 14:10 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 18:20 Látogató, 18:50 Luther (mese), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üze-net, 19:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 19:50 Közösségi magány (kisjátékfilm), 20:20 Híradó, 20:35 Sztárportré: Kerekes József, 21:05 K’arc (kulturális magazin), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 21:55 Lapozó. Április 16., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 00:20 Látogató, 00:50 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:20 Híradó, 01:35 Közösségi magány (kisjátékfilm), 02:05 Sztárportré: Kere-kes József, 02:35 K’arc (kulturális magazin), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üze-net, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 06:50 Látogató, 07:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:50 Hír-adó, 08:05 Közösségi magány (kisjátékfilm), 08:35 Sztárportré: Kerekes József, 09:05 K’arc (kulturális magazin), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 Látogató, 12:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 13:00 Közösségi magány (kisjátékfilm), 13:30 Sztárportré: Kerekes József, 14:00 K’arc (kultu-rális magazin), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üze-net, 18:20 Hargita, 18:50 Luther (mese), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvede-lem.hu, Üzenet, 19:20 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 19:50 A kanizsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 20:20 Híradó, 20:35 Bence meg a többi jómadár (dokumentumfilm), 21:05 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 21:55 Lapozó.Április 17., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 00:20 Hargita, 00:50 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:20 Híradó, 01:35 A kanizsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 02:05 Bence meg a többi jómadár (dokumentumfilm), 02:35 Gézengú-zok (gyerekműsor), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üzenet, 06:50 Har-gita, 07:20 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 07:50 Híradó, 08:05 A kani-zsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 08:35 Bence meg a többi jómadár (dokumentumfilm), 09:05 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, honvedelem.hu, Üze-net, 09:55 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 13:00 A kanizsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 13:30 Bence meg a többi jómadár (dokumen-tumfilm), 14:00 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 18:20 Sztárportré: Kecskés Karina, 18:55 Székelyföldi legendárium: Bab-ba Mária (mese), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Üzenet, 19:20 Luther (mese), 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Az egyórás üzlet (kisjátékfilm), 21:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 04. 09. | 21sport A férfi kézilabda NB II dél-nyuga-ti „szegletében” a társaságok leg-többje csak 15 meccsig jutott a sze-zonból, csak a Csurgó U23, a Pécsi VSE II, a Siklós, valamint a Tungs-ram tartott tizenhat találkozónál, mivel ők március 14. előtt játszot-ták le a mindeddig utolsó mérkő-zéseiket. A kanizsaiak így már 6 ponttal előzték meg a második Mecseknádasdot, tizennégy győ-zelmük mellett a mérlegüket egy-egy dön-tetlen és vere-ség egészítette ki, aztán jött a tava-szi „járványügyi” leállás.- Sajnos el kellett fogadnunk a helyzetet, hogy szünetel a bajnok-ság, hiszen tudjuk, első az egész-ség mindenkinél és minden hely-zetben – fogalmazott Csalló Ádám, a kanizsai-ak somogyi illető-ségű 27 esztendős játékos-edzője. - Természetesen kíváncsian várjuk emellett a Magyar Kézilabda Szö-vetség döntését a kialakult szituá-cióval kapcsolatban. Az edzéslehe-tőségeink beszűkültek, ezért min-denki a kiadott edzésterv alapján dolgozik egyénileg. A kommuniká-ciót mindenesetre online felületen és telefonon oldjuk meg, így azért a közös munkát, egyben sportági kapcsolattartást nem kell mellőz-nünk.Ugyan eddig talán nem foglal-koztunk vele kiemelt helyen, de nem árt tudni, hogy a bajnokság-ban a nagykanizsai csapatból Kovacsics Ferenc a mesterlövé-szek listáján a második helyen áll, 15 összecsapáson 113 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába. Vadász Márton 16 meccsen elért 81 góljával a 13., Hári Kristóf 67-tel a 25., a már-már veteránnak számí-tó, a negyvenedik életévében járó Kiss Gergely ötvennyolcszor volt eredményes, ez a lista 31. pozíció-ját jelenti számára. Balogh Péter is még 50 felett jár góljai számát ille-tően - pontosan 53 - (37.), Kisgéczi Patrik pedig 44-gyel a 45. Az idény közben igazolt Kozics Attila 43-nál tart (az atádiaktól hozott 30-at), míg a 82. helyen éppen a nagyka-nizsaiak játékos-edzőjét, Csallót üdvözölhetjük, aki huszonhárom-szor bombázott a hálóba. Az első százban találhatjuk még Jónás Pétert (93. 18-cal), valamint Virág Zsombort (95. 17-tel). Kovacsics esetében mindenesetre egy gólki-rályi jelöltség is fennáll(t)...POLGÁR LászlóAhogy előző számunkban, mint bajnokságában listavezető együttes-sel, a Tungsram-Aquaprofit NSK NB I-es sakkcsapatával foglalkoztunk, úgy a kanizsai sportéletben találunk még a mezőnyét vezető legénységet. A Tungsram SE Nagy-kanizsa NB II-es férfi kézilabdázói vezetik a táblázatot a hazai harmadik vonal Dél-nyugati csoportjában.A Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE férfi asz-talitenisz csapata még az ősz elején kezdte meg a szereplést az NB II Dél-nyugati csoportjában.Nagy változások után álltak asztalokhoz a nagykanizsai NB II-es asz-taliteniszezők, hiszen a kölcsönszerződéssel rendelkező Varga László és Faragó Barnabás visszatértek Pécsre, helyettük jött a mohácsi Bihercz Gábor, a Vonyarcvashegyen is megfordult Nagy Emil, no és visszatért Nagykanizsára a para-válogatott Zborai Gyula. A Berdár Norbert, Bihercz Gábor, Zborai Gyula, Nagy Emil négyes ugyanakkor stabil vázát alkothatta az együttesnek. A kanizsai legénység végül 13 találkozót tudott lejátszani (eddig) a szezonjából és hétszer nyert, egy döntetlent ért el, míg öt alkalommal vereséget szenvedett. Az első három találkozója közül a KSSE nagyon megverte a Bajai ASE-t (16:2) úgy, hogy női asztaliteniszező, Végh Zsuzsanna is bemutatkozhatott soraikban (a szabályok adta lehetőségeket kihasználva). A Dunaújváro-si EDSE-től hazai környezetben kaptak ki (7:11), viszont a Bonyhádi Vasas AC ellen idegenben győztek (11:7). A Gyenesdiási ASE elleni megyei rangadót 10:8-cal hozták Kanizsán Nagy Emilék, mi több, a Kaposvári AK-t is vereséggel küldték haza (15:3). Székesfehérváron a Honvéd Szondi György SE-vel szem-ben 9:9-re végeztek, a fővárosi High Life SE ugyanakkor 10:8-as győzelemmel távozott a dél-zalai városból. A Dunaújvárosi ASE hazai környezetében nem tudta legyőzni Jakabfi Imre tanítványait (10:8 a Kanizsa Sörgyárnak), majd a Beremendi Épí-tők SE szaladt bele egy vereségbe a Bolyai-iskolában (13:5). A Dunaúj-városi EDSE Újvárosban is legyőzte viszont a KSSE-t, ott 13:5 lett lett a Fejér megyeieknek, majd a Bonyhád adta vissza otthoni vereségét Ber-dáréknak egy 12:6-os sikerrel. A megtorpanást egy Baján aratott siker oldotta fel (15:3), viszont a High Life SE-vel szemben ismét nagy vere-ségbe futottak bele (2:16) a kanizsaiak. Zborai Gyuláék így jelenleg a tabella negyedik helyén állnak a High Life, illetve a két dunaújvárosi együttes mögött... POLGÁR LászlóTizenhárom meccs után negyedikekKovacsics Ferenc (sárga mezben) a szezonban eddig 113-szor volt eredményes a Tungsram SE színeiben (Fotó: Gergely Szilárd)el tőlükEzt már aligha vehették volnaZborai Gyuláék a férfi asztalitenisz NB II-ben negyedik helyen állnak a KSSssE-vel (Fotó: Gergely Szilárd)
22 | KANIZSA újságsportA Kanizsai Vadmacskák SE kadet női kosarasai számára akárhogy is nézzük, emlékezetes marad a 2019-2020-as szezon. A bajnokság-ban ugyanis számos olyan csapatot sikerült legyőzniük és megelőzniük, mely akadémiai, fogalmazzunk így, úgymond kiemelt státusszal bírnak.- Érdemes lányaink teljesítményére odafi-gyelni, mert nagyon nagyot mennek, számos szép győzelmet könyvelhetett már el a palán-kok alatt ez a korosztályunk – mondta még hónapokkal ezelőtt egy beszélgetés alkalmával Gábor Erzsébet, a női kosárlabda nagykani-zsai motorja. - Ismer, tudja milyen munkamód-szerekkel dolgozom. Nem is akarom őket agyondicsérni, nem is vagyok olyan, aki ezt teszi, de el kell ismerni, úgy szerepelnek reme-kül, hogy igazából két bajnokságban kell bizo-nyítaniuk.Nos, akkor lássuk, miként is alakult ez a kissé furcsa idény, melyet Fuisz Viktóriával, az együttes edzőjével elevenítettünk fel.- Az alapszakaszban a soproni kosárlabda akadémia, a győri akadémia, a PVSK Nemzeti Akadémia, valamint a Rátgéber-féle NKA aka-démia csapatát is legyőztük – kezdte a tréner, aki még játékosként is csapattársa a Kanizsai Vadmacskák második vonalbeli egységénél jó néhány kosarasnak. - Az említett eredménysor-ral első helyen jutottunk tovább csoportunkból és a következő körben, amiből egy meccs volt még vissza, a tabella ötödik helyén álltunk a fel-sőházban. Az első hat csapat automatikusan bejutott volna az országos döntőbe. Ráadásul úgy álltunk, hogy már nem is tudtak volna ben-nünket beérni, vagyis egyenes ágon jutottunk volna be a fináléba, mely hosszú évek kihagyá-sa után jöhetett volna össze ismét.Rutinos válasszal reagált Fuisz Viktória arra a kérdésre is, hogy kiket lehetne kiemelni egyéni-leg a fiatalok közül...- Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak azok a játékosok, akik az NB I B-ben is meghatározó szerepet kapnak. Azt viszont tényleg meg kell jegyeznünk, kosaras lányaink kettős terhelést kaptak és egy-egy hónap közepén érezhető volt már a fáradság, lévén mindkét bajnokság-ban, plusz még a középiskolájukban is meg kell(ett) felelniük.S hogy munkálkodik-e bizonyos hiányérzet a szakvezetésben, valamint a Vadmacskák sorai-ban?- Nem egyszerű erre röviden felelni, hiszen igazából teljesítettük, amit kitűztünk a bajnok-ság elején. Ha nincs vége a bajnokságnak, akkor az országos döntőbe jutunk, s ha ezt ves�-szük, akkor azért nem lett volna rossz ott is megmutatni tudásunkat. Rajtunk kívülálló okok miatt ezúttal a bajnokság zárása elmarad, hiszen mindenki számára az egészség a legfon-tosabb. Mindenesetre kosárlabdázóinknak elmondtuk, nem is egyszer, eredményeikre büszkék lehetnek és lesz még sok nagy mérkő-zés a pályafutásuk során, melyeken bizonyít-hatnak.POLGÁR LászlóPapírra vethetnénk ezút-tal azt, hogy lapunk min-dig és mindenhol igyeke-zett jelen lenni a sport területén történtek alkal-mával, de maradjunk inkább abban, hogy öt esz-tendeje - a 2015. április 16-ai számban - két olyan témával is szolgált az újság, melynek szereplői idővel - ismét - (fő)szerep-hez jutottak Kanizsa labda-rúgásában.2015 áprilisában a szlo-véniai Muraszombatról is bejelentkezhettünk, az apropót pedig a labdarú-gó Péntek Adrián szerep-lése szolgáltatta. Tehát: éppen a muraszombati és lendvai labdarúgás rang-adóját vívták a szlovén har-madik vonalban - a mura-szombati Fácánkertben. A meccs a nemzetiségi kér-déseket „feszegető” intole-ráns rigmusok miatt néhány percre félbe is sza-kadt, aztán a győztes gólt végül a Nafta Lendava 1903 színeiben az akkor 24 esztendős Péntek szerezte a 85. percben - ráadásul ő akkor debütált újdonsült munkaadójánál. Korábban - mások mel-lett - Péntek az id. Vlaszák Géza által beindított UFC Nagykanizsa utánpótlásá-ban is futballozott, aztán a villámléptű támadó Kani-zsa után egy kozármislenyi kitérőt követően szlovén és osztrák alacsonyabb osztályokat is megjárt (valamint anno még a Rapid Wien is próbáztatta). Később pedig mit adott a futballsors: Péntek 2016 januárjában az UFC Nagy-kanizsa megyei első osztá-lyú csapatához szerződött és Nagykanizsán is játszott 2019 januárjáig, mostan-ság a Balatonlelle SE alkal-mazásában áll(t).A második történetünk 2015. április 11-én játszó-dott: azon a szombaton a megyei első osztályban Hévíz – Lenti rangadót ren-deztek, a Koller Zoltán vezette hévíziek a Sebők József irányította listave-zető lentieket fogadták. A hazaiak 2-1-re győztek, mellyel Szőke Ádámék a tabella harmadik helyére ugrottak. Mint ismert, a nagykanizsai Koller 2020 januárja óta az FC Nagyka-nizsa NB III-as együttesé-nek vezetőedzője. POLGÁR LászlóEzt írtuk öt éve...A Kanizsa Vad-macskák kadet kosarasai már a tavalyi Zalakaros Kupán is meg-mutatták oroszlán-körmeiketszezonÍgy is emlékezetesIdővel egy-egy - általunk is megírt - 2015-ös muraszombati, valamint hévízi futballmeccsnek is lett kanizsai vonatkozása...(Fotó: Polgár László)
2020. 04. 09. | 23sportNem volt szerencsés az a Bányász-pálya...Két évtizede, vagyis 2000. április 8-án Tatabányára látogatott a lab-darúgó PNB 26. fordulója keretében a Nagykanizsa-LinAir FC legénysé-ge. Érdekesség, hogy az előző szezon egy csoportos második ligájából – az NB I-ből - a Lombard FC Tatabánya, valamint a kanizsaiak az első két helyet elfoglalva jutottak fel az élvonalba.Az őszi kanizsai PNB-s találkozójukon a felek 0-0-ra végeztek, 2000-ben a tatabányai Bányász-stadionba legalább négyezer ember látoga-tott ki, hogy lássa kedvenceiket, no meg a vendég dél-zalaiakat. A haza-iak soraiban - még - ott volt Kiprich József, Mészöly Géza, Szalma József, vagy éppen Vincze István, míg a nagykanizsaiak Kovács Z. - Pálfi, Popovics, Kónya L., Farkas J., Agics, Svélecz, Kovács L., Mikler, Gordian, Papp G. összeállításban futottak ki a tatabányai gyepre (a szünetben Papp Gábort Cs. Horváth Gábor váltotta). Mint szakvezető, Kiprich József magát az 58. percben „állította be”, hogy talán ezzel is tovább noszogassa Vincze „Pilut”, aki végül a vendéglátók győztes talá-latát meg is szerezte a 74. percben (1-0). S ha már a bevezetőben az 1998-99-es pontvadászatot is érintettük: 1999 tavaszán a Kanizsának kétszer is el kellett utazni a bányászváros-ba, mivel áprilisban 1-0-s Tatabánya-vezetésnél méretes vihar miatt fél-beszakadt a meccs. Keszei Ferencék így 1999. június 2-án ismét felke-rekedtek – pótolni a találkozót. Akkor már garantált volt a fieszta-han-gulat, mivel mindkét gárda feljutó volt, a Komárom-Esztergom megye-iek talán csak azért (is) ünnepelhettek boldogabban, mert bajnokként 2-1-re győztek.Akármikor is, de lesznek még izgalmakA koronavírus-járvány által átszabott versenynaptárból február végén még le tudták játszani a harmadik fordulót a Free Hill Darts Club ligájából, vagyis a kanizsai városi bajnokságból.A városi bajnokság 3. körében is komoly lét-számú, versenyengedéllyel nem rendelkező dartsjátékos mérte össze tudását a Free Hill Darts Club klubtermében. A versenyzők nyolc csoportban kezdték meg a küzdelmeket, melyekből 3-3 fő jutott tovább a 32-es főtáblára, ahol a csoportelsők már kiemelésre kerültek. A főtáblás első kör után a kiesettek kezdhették is a főággal párhuzamosan zajló Lucky Loser meg-mérettetését.A Free Hill Darts League harmadik fordulóját a végig magabiztos versenyzést mutató, a főtáb-lán leg-veszteség nélkül átrobogó Parély József nyerte meg, aki sikerével már idei máso-dik fordulóbeli győzelmét könyvelhette el. Az ezüstérmes helyen az FHDC edzéseiben főszerepet vállaló Neumajer Gergő végzett, míg a harmadik helyet Kardos Zoltán szerezte meg. A Lucky Loser versenyt Tóth Győző vette sikerrel Bangó Zoltánt legyőz-ve a fináléjukban. Lehet ugyan, hogy a folytatásra még egy kicsit várni-uk kell, de a résztvevők bizonyosan készülnek rá gőzerővel.A fiatal birkózóknak nincs akadályLapzártánk után, kedden délután a Kanizsai Birkózó Sportegyesület is bizonyíto(ha)tta, hogy halad a korral, illetve igazodik a kialakult jár-ványügyi veszélyhelyzethez, hiszen a terv arról szólt, hogy előadásra hívja Lőrincz Tamás kötöttfogású birkózó világbajnokot, olimpiai ezüstérmes sportolót.Persze kicsit rendhagyó az eset és az előadás módja, de a KBSE veze-tőedzője, Szatmári Zsolt szerint az elmúlt hetekben már szereztek ebben rutint. Szóval, lássuk, mi is a lényege.- Nos, a kicsik nagyon kedvelik az úgymond online-műsort és ők gyorsan bele is jöttek abba, hogy jelen helyzetben szüleikkel a számí-tógépek, laptopok előtt helyet foglalva kapnak edzői instrukciókat – mondta el Szatmári. - Az edzésmetodika ismertetése mellett az egyes témák 50-60 percesek, mondhatni egyfajta interaktív előadások. Nos, ilyen módon történt a világbajnok Lőrincz Tamás bevonása is progra-munkba. Egyfajta zoom módszer használatával a sportolóink sok hasz-nos információt nyerhettek az utóbbi hetekben konferenciabeszélge-tések formájában otthonukban, mivel nem szeretnénk, ha abszolút leállnának a sporttal, testmozgással.Annál is inkább, hiszen egyes információk alapján a korosztályos világbajnokságoknak ugyan búcsút inthetnek idénre a birkózás sport-ágán belül, ugyanakkor az Európa-bajnokságok esetében ezt konkré-tan még nem szeretnék kijelenteni. Válogatók tehát még kerülhetnek megrendezésre.Ellenük támadt fel a Vasas...Számtalan mérföldkőnek tekinthető esemény tódul elő, amikor pró-báljuk rendszerezni a sportos „holtidényben”, hogy mi is történt a múlt-ban Nagykanizsa sportjában. A korábbi példáinkban elsősorban – egyelőre - a futballra koncentráltunk, láthattuk, mi történt öt, vagy éppen húsz esztendővel ezelőtt. Ha viszont labdarúgás, akkor nem hagyhatjuk ki az utóbbi évtizedek „klasszikus korszakát”, vagyis az 1994-95-ös labdarúgó idényt, amikor is a dél-zalai város futballcsapata az 1949-50-es idény után ismét a legfelső osztályban szerepelhetett.1995. április 8-án a Nagykanizsai Olajbányász SE a Vasas-Casino Viga-dóhoz otthonába, a Fáy utcai stadionba látogatott. A kanizsaiak akkor már bizony túl voltak a feljutók kezdeti lendületén, egyre inkább kikris-tályosodott, hogy az idény végén akár baj is lehet a bennmaradással kapcsolatban. Mindez azért lehetett szembeötlő, mert egy mélyrepü-lésben lévő Vasas kapta el ellenük a fonalat: a fővárosi piros-kékek hét hónap után szereztek három pontot, góljaikat Galaschek Péter, vala-mint Fischer Pál szerezték a Csáki – Kepe, Agics, Keszeg, Hegedűs L., Bulatovics, Kiss I. (Szedlacsek), Balog Cs., Fehér, (Fuisz), Filipovics, Vidóczi felállásban pályára lépő Olaj ellen. Persze még sok volt hátra, hiszen ez a találkozó a 20. forduló egyik meccse volt.Az oldalt összeállította: POLGÁR LászlóAnno az ezredforduló táján ilyen jeggyel fogadták Tata- bányán a Nagykanizsa elleni labdarúgó meccsre érkezőket(Fotó: Polgár László) A KBSEse vezetőedzője, Szatmári Zsolt online ad instrukciókat a birkózóknakAmíg nem jön a dartsosok negyedik fordulója, addig a városi bajnokság 3. körének dobogósait üdvözölhetjükSportsorok
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKA panini eredetileg olasz szendvicsféleség, általában zsemléből vagy kis cipóból készí-tik (ezek olasz megfelelői a ciabatta vagy a rosetta). A kenyeret félbevágják, majd szalámit, sonkát, sajtot és mortadellát vagy más felvágottat tesznek közé, amit grillrácson megpirítanak, és melegen tálalják – mondta el Bogár Péter, a Csere-bogár Zamat Bár ügyvezetője.Hasonlóan az olasz recepthez a Cserebo-gárban is ciabattát használnak a paninikhez. Egy cipócska 250 gramm, otthoni készítésre megfelel bármilyen hasonló méretű cipó. A lényeg, hogy hosszában kényelmesen ketté tudjuk vágni. Miután kettévágtuk, mindkét felét meglocsoljuk olívaolajjal, így a sütés során nem szárad ki a belseje. Ezután a ciabatta egyik belső felét megkenjük enyhén csípős mustárral, majd jöhet rá a töltelék. Háromféle sajtot használunk, de minél több fajta kerül a szendvicsbe, annál gazdagabb lesz az ízvilága. A könnyen reszelhe-tő fokhagymás sajtot követi a dominánsabb ízvilágú kéksajt, amely kellemesen olvad hő hatására, valamint kiválóan passzol a szárított sonka mellé. Végül a 6 hónapig érlelt gouda saj-tot reszeljük a szendvicsünkbe, ami egy kicsit édeskésebb ízt csempész majd a szánkba. Termé-szetesen bármely sajt megteszi, de fontos, hogy kerül-jük a keményebb, érleltebb fajtákat, mivel ezek nehezebben olvadnak. Befejezésül a szárított marhasonka kerül a pani-nibe, amit a szendvicssütőben 160 fokon, 5 perc alatt készre sütünk. A sonkát helyettesítheti akár füstölt lazac, vékonyra szeletelt kolbász, szalámi, vagy padlizsánkrém is. A sütés után a cipócskánkat kettévágjuk, friss salátával tálaljuk, ami friss jégsalátát, endíviát, rukkolát, madársaláta leveleket, koktélparadi-csomot, zöld és fekete olívabogyókat, illetve bio póréhagyma csírát tartalmaz. Persze bármi-lyen zöldség megteszi igény és idény szerint. Az öntet is könnyen elkészíthető házilag; ez nem áll másból, mint ¾ rész olívaolajból, csi-petnyi borsból, ¼ rész frissen facsart citrom levéből, néhány teáskanál mustárból, illetve mézből. A hozzávalókat egy kis üvegben össze-rázzuk, és tálalás előtt a salátára öntjük. BAKONYI Erzsébet GasztroKanizsaBogár Péter az olasz szendvics- féleséget salátával kínálja (Fotó: Bakonyi Erzsébet)HIRDETÉSheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Ha nem lesz ötös találata a lottón, akkor sem kell aggódnia az anyagi helyzete miatt. Kisebb álmait azon-nal meg tudja valósítani, a nagyokra pedig egy-két hónapig várnia kell.Bika: 04.21-05.21. Ha már mindenkiben csalódott, és túlságosan egyedül érzi magát, akkor se búsuljon. Aludjon egy jót, hallgasson zenét, és meglátja, Ámor nyila előbb-utóbb önt is el-találja. iKrek: 05.22-06.21.A bolygóállások szerint azért nőtt meg az irigyeinek a száma, mert valami jó dolog történt önnel. Fel a fejjel, rá se rántson. Tegye abban a tempóban a dolgát, ahogyan eddig. Rák: 06.22-07.22. Bizonyára jót tenne a testének-lel-kének egyaránt, ha most elvará-zsolná valaki. Szaladjon ki gyorsan a természetbe, mert a nyíló virá-gok, a virágzó fák is varázserővel bírnak. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Nem lehet eleget hangoztatni ön-nek, hogy figyeljen oda jobban az egészségére. Itt az ideje, hogy tegyen valamit saját magáért is. Most első-sorban vitaminokat kell begyűjtenie. Szűz: 08.24-09.23. A mostani időkre igazán érvényes az a mondás, hogy aki keres, az talál. Ha nem tudja mivel lekötni magát a sza-badidejében, akkor keresgéljen a fió-kokban. Érdekes kincsekre lelhet ott. Mérleg: 09.24 -10.23. Ha a szabadidejében arra a felisme-résre jut, hogy nem tudja kitalálni a párja gondolatait, akkor bizony baj van. Ebben is rutint kell szereznie ma-gának, barkóbázzanak rendszeresen.sKorpió: 10.24 -11.22. Ha tetszik, ha nem, a sors úgy hozta, most meg kell tartania egy ideig a hét lépés távolságot a barátaival. A pres�-szók is bezártak, a mosolyszünet is jót tesz mindenkinek. Nyilas: 11.23-12.21. Még csak egy-két hete él bezárt-ságban, mégis egyre nehezeb-ben viseli az állandó együttlétből adódó félreértéseket. Sajnos csak a csillagokhoz tud fordulni segít-ségért.Bak: 12.22 - 01.20. Gyors szívdobogásra számíthat a napokban. Nem kell rögtön vér-nyomáscsökkentőt beszednie, nem a frontok okozzák a gondot, hanem egy rokonszenves személy megjelenése.Vízöntő: 01.21-02.19. A húsvéti ajándékvásárlásnál semmi-képpen se erőszakolja rá az akaratát a kedvesére. Kérdezze meg tőle ügye-sen, hogy mire vágyakozik, és azzal lepje meg, aminek a legjobban örül.Halak: 02.20-03.20. Furcsa helyzetbe kerülhet a hét-végén. Egy rég látott rokona olyan kéréssel keresheti fel, amiről meg-feledkezett. Arra is számíthat, hogy késedelmi kamatot akar felszámolni. zöld salátávalSonkás-sajtos panini
XXXII. ÉVF. 15. SZÁM, 2020. ÁPRILIS 17.
9 és 11. oldal
Ellenzék: Kell a pénz helyben!
Városháza: Ezt meg kell tenni! 4. oldal
Viszik a
gépjárműadót
8. oldal
12. oldal
az élet
Megállt
- Nincsenek turistautak
- Pácban a buszsofőrök
- Az autósiskolák is bezártak
Húsvét
Fura Megbírságolt
FAGYLALTOS
- 75 EZRET KELL FIZETNIE,
MERT KINYITOTT.
- DE MIÉRT?
- Szolíd volt az ünnep
- Elmaradtak a nagy locsolások
2 | KANIZSA ÚJSÁG EZ VOLT A HÉT
A hét száma a nulla, ennyin foglalták szobáikat a zalakaro-
si szállodákban. Czimondor Nándor, a Hotel MenDan igazgatója azt mondta, hogy a szálloda életében ilyen még sosem volt. Normális körülmények között ilyenkor teltháznak kellene lennie. A város híres gyógyfürdőjét sem lehet látogatni Hetek óta zárva tartanak. Elmaradtak a húsvéti programok. Vendégek nélkül szokatlan, szomorú arcát mutatta a hétvégén Zalakaros. A koronavírus-jár-
vány miatti kényszerszünetben a legtöbb helyen felújítá-
si, karbantartási munkákat végeznek.
Fair Play díjas ajánlatot tett a Csurgói KK, amikor felajánlotta az európai kupaindulási
jogát a Gyöngyösnek. A Magyar Kézilabda Szövetség április 9-én úgy döntött, hogy
helyezések kiosztása nélkül zárja le a 2019-2020-as hazai bajnokságot. A férfi csapatok
között talán a Gyöngyöst érintette legérzékenyebben a döntés, és csalódottságuknak
hangot is adtak a klub képviselői. A mátraaljai egyesület a bajnokság lefújásakor a harmadik helyen állt. A Csurgói KK hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint, ameny-
nyiben a magyar szövetség jóváhagyja, és az európai szövetség sem ellenzi, a somogyi
csapat – a sportszerűség jegyében – átadja az indulás jogát, valamint az azzal járó esetleges plusz támogatást.
a hét száma:
VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE
Tojásfa helyett
Fából készült óriás tojás áll „csak” Kéthelyen, ott ahol korábban az
országosan is ismertté
vált tojásfa szokott
állni. A járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően idén elmaradt a fa
feldíszítése. Az esemény ezreket
szokott a somogyi
faluba vonzani.
0
IMPRESSZUM: KANIZSA újSáG Felelős szerkesztő: Tar Mihály
Szerkesztőségvezető: Mikó-Baráth György
Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezető
Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).
Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050.
Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor
Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.
Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.
A HÉT TÖRTÉNETE
Fotó: Jakab Balázs
Fotó: MTI/Varga György Fotó: Kanizsa TV
EZ VOLT A HÉT 2020. 04. 17. | 3
HÍRSOROK
ASZÁLY
Megkezdődtek a mezőgazdaságban a
tavaszi munkák
a kiskertekben és
a földeken. A gazdák
szerint az enyhe tél sok
előnnyel járhat, de a
fagyok még keresztül-
húzhatják a jó termésre
vágyók számításait. Több
helyen, elsősorban a korai
érésű gyümölcsök egy
része fagyott el, míg más-
hol az aszályos időjárással
kell megküzdeni. Bár a föld
szomjazza a vizet,
a legtöbb helyen – így a
zalakarosi Agricola Zrt
területein is – elindultak a
gépek. A hét elején esett
csapadék jól jött, de a
mezőgazdászok szerint
nem volt sokkal több egy
kiadós öntözésnél. Napokig tartó, áztató eső
tenne jót a földeknek.
A kiskertekben is csapa-
dékra várnak, bár ezeket
egyszerűbb öntözni. Már a veteményezésnél
szükség van a locsolásra,
mert a talaj felső rétege
szinte porzik, olyan száraz.
Az idei télen a szokatlan
meleg mellett az átlagosnál jóval
kevesebb csapadék
hullott. A gazdák azt
mondják, hogy 30-40
milliliter az a mennyiség,
ami nagyon hiányzik a
szántókról.
BUSZMENETREND
változás
E hét keddtől meg-
változott a Nagykanizsa és
vonzáskörzete közötti helyi
járatos buszok
menetrendje. A változtatást a 2-es, a
6-os, a 6Y, a 8-as, a 8Y,
a 14-es, a 14Y, a 20-as, 20Y,
a 21-es, a 21Y, a C3 és a C5
jelzésű buszokat érinti.
„Az elmúlt napok
tapasztalatai, illetve
lakossági, önkormányzati
és foglalkoztatói jelzések
figyelembevételével változik meg az érvényben
lévő menetrend- írta
közösségi oldalán Balogh László, Nagykanizsa
polgármestere.”
A 2-es, a 6-os, a 6Y, a 8-as,
a 8Y, a 14-es, a14Y, a 20-as,
20Y, a 21-es, a 21Y, a C3 és
a C5 jelzésű vonalakon
sűrűsödik a kora reggeli,
a műszakváltásokhoz kapcsolódó és a délutáni
járatok száma. Ugyanakkor
leállt a 6A vonalon
a kiskanizsai temetőtől
5.15 órakor közlekedő járat,
de pótolták a 6-os vonalon.
Leállt a 8-as vonalon
Miklósfáról 22.46-kor közlekedő járat, valamint
a 14-es vonalon a Város-
kaputól 5.30-kor közlekedő
járat. Ez utóbbit azonban
pótolták a vonalon.
LÉG-
FERtŐtlENÍtŐ
Kettő darab plazma
légfertőtlenítőt vásároltak
adományokból a kórháznak, melyeket már
be is üzemeltek az intenzív
osztályon. A lég-
fertőtlenítőknek a fertőtlenítés és a légtisz-
títás mellett jelentős
egészségügyi szerepük is
van. Március végén
szervezték meg a gyűjtést,
amiből 2.800.000 forint
érkezett az adományozók-
tól. Nagy szükség volt a
készülékekre, hiszen a
jelenlegi helyzetre való
tekintettel mindenkinek
fontos az egészsége és a
betegség elkerülése. Az egészségügyi ellátással
összefüggő fertőzések komoly problémát jelenthetnek. A fertőzöttek
arányát tekintve minden
tizedik beteg érintett
azáltal, hogy elkap
valamilyen nem kívánt kórt
az ellátása alatt. A készülék
elpusztítja a levegőben
terjedő baktériumokat,
vírusokat, és egyúttal
semlegesíti a káros
légszennyező anyagokat is.
Ha folyamatosan működ-
nek a készülékek, azzal
steril levegőt biztosítanak
a kórtermekben, ezzel
védve a betegeket és a
dolgozókat egyaránt.
ÁPRILIS 11.
A mAgyAR
költészEt NApjA
56 éve József Attila
születésnapja, vagyis
április 11. Magyar-
országon a Költészet
napja. Idén nagy-
szombatra esett, de
a koronavírus-járvány
miatt elrendelt veszély-
helyzetben nem volt lehetőség közös ünneplésre.
Papp Ferenc, a Nagy-
kanizsai Városvédő Egyesület alelnöke azon-
ban mindenkit arra
biztatott, hogy az otthon
töltött időben is olvasson.
Az énekelt versek
kedvelőinek pedig a video-
megosztó portálok számos
értékes tartalmát -
egyebek mellett Kaláka
Együttes, Halász Judit és
Koncz Zsuzsa felvételeit- ajánlotta. Mint mondta,
a helyi költőkről sem
szabad megfeledkezni,
többek között Takács László, Pék Pál, Szoliva János vagy Kardos Ferenc
köteteit is érdemes
forgatni az olvasni
vágyóknak.
„A jó vers jelenthet hitet
a hitetlenségben,
derűt a szomorúságra,
világot a sötétségben,
békességet a viszályra.
S amit külön hangsúlyozni
szeretnék, szeretet az
emberi kapcsolatokban” –
mondta el Papp Ferenc alelnök. TILALOM
Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe április
10-től kezdődően. Ennek
értelmében tilos tüzet
gyújtani az erdőkben, fásí-
tásokban, facsoportokban,
útszéli fasorokban és ezek
200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhe-
lyeken is.
A csapadékszegény időjá-
rás miatt ugrásszerűen
megemelkedett a szabad-
téri tűzesetek száma az
elmúlt napokban. A tűzol-
tókat idén már több, mint
3000 tűzesethez riasztották, melyek 99 százaléka
emberi gondatlanságra vezethető vissza. A mezőgazdasági területeken,
nem elég körültekintően
végzett égetés, a száraz,
szeles időben pillanatok
alatt terjed az aljnövény-
zetre, majd éget fel erdő-
ket. Legutóbb Budaörsön
kellett erdőtüzet oltani a
tűzoltóknak, de az ország
több részén nádasok
váltak a tűz martalékává
több hektáros területen.
A dohányosoktól is több
figyelmet kérnek, mert akár autóból, akár séta köz-
ben eldobott csikk is
hamar képes meggyújtani
a száraz aljnövényzetet.
Fotó: kanizsa tv
Fotó: kanizsa tv
Fotó: jakab Balázs
Fotó: kanizsa tv
Fotó: katasztrofavedelem.hu
4 | KANIZSA ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZAT
Közleményt adott ki Éljen VárosuNk! frakció-
ja, melyben tiltakozásukat fejezik ki a kormány
Nagykanizsát érintő megszorítása ellen. A köz-
lemény szerint az idei évben 158 millió Ft gép-
járműadót vonnak el a helyi adóbevételeink-
ből. Az ellenzéki frakció azt szeretné elérni, hogy ha már a helyi védekezéshez a kormány
nem tud pénzügyi forrásokkal hozzájárulni, legalább forráselvonással ne akadályozza azt.
Azzal, hogy rengeteg kanizsai vállalkozás is rendkívül nehéz helyzetbe került a koronaví-
rus-járvány miatt, a város jelentős iparűzési adóbevételtől esik el az idei és a következő években, ami meghaladhatja az 500 millió Ft-
ot is. Így számos tervezett fejlesztési, kulturá-
lis- vagy sporttámogatás kerül veszélybe 2020-2021-ben, nem beszélve arról, hogy jelenleg a járvány elleni védekezést minden más feladat elé szükséges helyezni. A hatékony védekezéshez pedig az önkormányzatnak
kell biztosítani a szükséges eszközöket. A
frakció véleménye szerint a kormány ebben magára hagyja Nagykanizsát is, nemhogy utánpótlást nem ad a kieső bevételekhez, hanem még azt is elveszi, amit a védekezésre
tudna fordítani.
A polgármestert kérik, lépjen fel
A települések a védekezés első vonalában vannak a járvány megfékezésében. Az azt követő újrakezdéshez is kiemelt szerep jut a helyi önkormányzatokra, intézményeikre, gazdasági társaságaira. Ezért is kérik Balogh László
polgármestert, szólítsa fel a kormányt, hogy
vonja vissza az eddigi megszorító intézkedéseket és a gazdasági, valamint a szociális válság-
kezelés lépéseiről haladéktalanul kezdjen egyeztetést az önkormányzati szövetségekkel.
Az Alpolgármester
röviden válAszolt
Kérdésünkre Bizzer András alpolgármester a gépjárműadó helyben maradó részének elvonása kapcsán azt nyil
atkozta,
hogy a jelenlegi veszélyhelyzet idején, a vírus elleni véde-
kezésben és a várható gazdasági hatások kezelésében az önkormányzatoknak is ki kell
venniük a részüket.
Az ellenzék frAkcióvezetője
részletesebben érvelt
Fodor Csaba frakcióvezető véleménye sze-
rint mindez azért vált szükségessé, mert ezzel
a húzással a várost egyébként is nehéz hely-
zetbe sodorja a kormány.
Mi úgy számolunk – hangsúlyozta-, hogy sok száz millió Ft-tal kevesebb lesz a város idei
adóbevétele, amit fel tudna használni fejlesz-
tésekre, karbantartásokra stb. Ehhez képest a
kormány még elvon a várostól további 158 millió Ft gépjárműadó bevételt, amellyel még
rosszabb helyzetbe sodorja a várost, holott az
önkormányzat találkozik közvetlenül a koronavírus-járvánnyal, és az önkormányzatnak kellene megoldani sok mindent a védekezés terén. Azt látjuk, hogy a kormány ezt nem teszi
meg. Látszatintézkedéseket hoz, közöttük nyilván olyanokat is, amik a vírus terjedésével
összefüggésben szükségesek, de hozott egy csomó olyan döntést is, amik nem voltak összefüggésben a veszélyhelyzettel. Elvonja az amúgy is szűkös forrásokat, amivel az önkormányzatokat még nehezebb helyzetbe hozza. sok lesz A felAdAt
Nekünk kellene gondoskodnunk a szociáli-
san rászoruló családokról, azokról a gyerekek-
ről, akik szinte csak a közétkeztetésben kaptak
eddig jóformán meleg ételt –sorolta a frakcióvezető - Továbbá azokról az idősekről is, aki-
nek azt mondjuk, ne menjenek sehova, maradjanak otthon. El kellene látnunk őket a
közétkeztetés keretén belül. A védekezésen túl erre kellene nekünk a pénzt felhasználni,
mert ez lenne a mi dolgunk. Azokat az embereket is kellene segíteni anyagilag, akik elvesz-
tik a munkájukat, és nehéz helyzetbe kerülnek. Ehhez képest még a szűkös anyagi kere-
tünkből is elvesz a kormány. Ez nem egy helyes megoldás és azért mondjuk, hogy igenis, fel kell szólítani a kormányt, hogy ne sarcolja tovább az önkormányzatokat. Az önkormányzatoknak megvan a saját maguk baja, problémája, ezzel a veszélyhelyzettel különösen, s kérjük a kormányt, hogy ne tetézze még a bajt.
A kormány felé javaslatot is tettek, melyben
arra hívják fel a figyelmet, hogy a nagykanizsai
velodrom tervezett 8 milliárd forintos beruhá-
zási összegéből az idei évre tervezett költsé-
geket csoportosítsa át a védekezés költségei-
re, és a beruházás előkészítéséhez később kezdjen hozzá. A járvány után politizáljunk!
Véleményünk szerint ezeket a beruházáso-
kat úgymond el lehet tolni későbbi időpontra.
Mi együtt akarunk működni a polgármesterrel
és mindenkivel, akinek az az érdeke, hogy ez a
veszélyhelyzet minél előbb megoldódjon, és kevesebb legyen a beteg ember. Ezt szeretnénk, és megteszünk érte mindent, amit csak
lehet, és ezért születtek, születnek a javaslata-
ink jószándékból és a veszélyhelyzet megaka-
dályozása érdekében. Ez a legfontosabb nekünk. A járvány megszűnését követően visz-
szaáll minden, és akkor majd ráérünk politizál-
ni, de most nem ennek, hanem a védekezés-
nek van itt az ideje – összegezte Fodor Csaba
frakcióvezető. BAKONYI Erzsébet
Fotó: Kanizsa Újság, archív
megszorítása ellen
Nagykanizsát érintő
Tiltakoznak a kormány
2020. 04. 17. | 5 médiaház
Ennek értelmében a fent jelzett naptól kezdőden az alábbi személyi
döntéseket hoztam.
Határozatlan időre szóló megbízatással a Kanizsa TV hírműsorainak felelős szerkesztője és más vezetői feladatok ellátója, szerkesztőségve-
zető pozícióban Mikó-Baráth György lesz.
A korábbi, külön híradó felelős szerkesztői pozíció megszűnik.
A Kanizsa Újság felelős szerkesztői feladatát magamhoz vonom. Ezzel
együtt a Kanizsa Újság külön felelős szerkesztői pozíciója megszűnik.
A távozó munkatársaink helyett három új kolléga kezdte meg a tényke-
dését már április 1-i hatállyal.
A személyi változásokkal kapcsolatban, a Nagykanizsán terjedő hitel-
telen pletykák további terjedésének megállítása érdekében közlöm,
hogy a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft négy dolgozója nem az én kez-
deményezésemre távozik, hanem valamennyien saját akaratukból közölték felmondásukat, amelyeket elfogadtam és így közös megegye-
zéssel szűnt meg a munkaviszonyuk, illetve megbízatásuk. Minden ezzel ellentétes állítás a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft ellen folyó, sokszor személyes bosszúból eredő, hazug állításokból kreált támadás,
melyek miatt bíróságon veszünk elégtételt.
A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft ügyvezetőjeként mindent megteszek
azért, hogy a cég továbbra is megbízhatóan, a hiteles tájékoztatás alapelveit szem előtt tartva folytassa azt a munkáját, amelynek következté-
ben a korábbi propaganda média, mostanra egy olyan útra állt, ame-
lyen haladva sokoldalú, megbízható tájékoztatási platformmá vált.
Nézőinktől, olvasóinktól türelmet és megértést kérek, igyekszünk a váltást zökkenőmentesen végigcsinálni.
Koronavírustól mentes, jó egészséget kívánok mindenkinek!
Nagykanizsa, 2020. április 11.
Tar Mihály, ügyvezető
Közlemény
a Kanizsa médiaház Nonprofit Kft.
ügyvezetőjeként ezúton tájékoztatom az érdeklődőket arról, hogy 2020 április 14-től
a médiaház szervezeti felépítése jelentős mértékben átalakul.
A KANIZSA MÉDIAHÁZ NONPROFIT KFT ezúton
tájékoztatja az érintetteket, hogy az elektronikus levelezéséhez használt e-mail címek meg-
változnak. Ennek értelmében a kanizsatv.hu, illetve a kanizsaujsag.hu végződésű e-mail címek helyére új, a cég nevét tartalmazó címeket vezetünk be.
KérjüK üGyfeleinKet, partnerein-
Ket, nézőinKet, olvasóinKat, hoGy a jövőBen az aláBBi e-Mail
cíMeK valaMelyiKét használjáK!
ügyvitel, pénzügy, ügyintézés:
titkarsag@kanizsamediahaz.hu
Kanizsa tv szerkesztőség:
szerkesztok@kanizsamediahaz.hu
Kanizsa Újság szerkesztőség: kanizsaujsag@kanizsamediahaz.hu
webszerkesztő (kanizsaujsag.hu): webszerkeszto@kanizsamediahaz.hu
általános információk:
kapcsolat@kanizsamediahaz.hu
ügyvezető: ugyvezeto@kanizsamediahaz.hu
szerkesztőségvezető: szerkesztosegvezeto@kanizsamediahaz.hu
postacímünk változatlan:
8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.
telefonszámunk: +36-93-787 050 Változnak az elektronikus elérhetőségeink!
Tájékoztató
6 | KANIZSA újSág érettSégI
Nehéz helyzetbe kerültek a diá-
kok a koronavírus-járvány okozta oktatási korlátozások miatt. Külö-
nösen azoknak nagy a tét, akik utolsó évüket töltik, és májusban
érettségire készültek. Az utolsó információk arra utalnak, hogy lesz érettségi, de nem úgy, mint eddig. Sőt, az is felemrült, hogy elmarad, és mindenki az átlagát kapja majd a bizonyítványába. A helyzet a diákok mellett a tanárok-
nak is sok fejtörést okoz: hogyan is
kezeljék ezt a szokatlan helyzetet?
A nagykanizsai Mészáros Mátyás remek ötlettel rukkolt elő.
2-3 naponta élő, interaktív videó-
val próbálja felkészíteni a diákokat
egy közösségi oldalon.
„Szeretném, ha a videóim mindkét oldal
munkájához valami pluSzt
adnának”
Maga az ötlet régóta érlelődött
bennem, hogy irodalommal foglalkozó videókat készítsek – kezd-
te a fiatal, aki nem régen tért haza
külföldről. - Az elhatározás és a megvalósítás egyik napról a másikra hasított belém, így azon-
nal létre is akartam hozni, amit lát-
tam magam előtt. Gyorsan előke-
restem a régebbi jegyzeteimet, aktualizáltam azokat, majd kiírtam a Facebookra, hogy este élő előadást tartok: fejest ugrottam a
helyzetbe. A családban és az isme-
rősök között rengeteg a pedagó-
gus, így a jelenlegi körülmények kialakulása után folyamatosan értesültem a ,,frontvonal” történéseiről. Az oktatásban lévő tanárok, diá-
kok és a mögöttük álló személyzet
hihetetlen munkát végeznek – folytatta - és ezt a helyzetet, bát-
ran és példaértékűen kezelik. Sze-
retném, ha a videóim mindkét oldal munkájához valami pluszt adnának. A diákok felkészülését szeretném segíteni, támogatni, motiválni. Ha csak az egyik sikerül,
akkor már közelebb lehetnek a sikerhez, könnyebben hozhatják ki a maximumot magukból. Éppen
ezekért a dolgokért gondoltam, hogy nem specifikusan kiválasztott témákat dolgozok ki nekik, hanem a legtávolabbi pontból indulok befelé. A tanáraik az érett-
ségire szükséges anyagokat bizto-
sítják számukra, én pedig olyat szeretnék, ami esetleg kiegészíti ezt a megfeszített munkát.”
A videók élő felvételek, hogy az adott pillanatban lehessen egyből kérdezni és reagálni, de az órákat ne
szigorúan 45 percesnek képzeljük el. Természetesen vissza lehet nézni, és később is örömmel válaszol a
felmerülő kérdésekre a fiatal tanár.
röviden éS érthetően
„Magukat a témákat azért nem
tervezem hosszúra. – részletezi Mészáros Mátyás - Mondjuk, össze
kell hasonlítani József Attila és Radnóti Miklós egy-egy versét, mind a kettőben van virág. Ha specifikusan választanám meg a témáimat, kidolgozhatom ezt a konkrét feladatot. Ugyanakkor, hogy kitágítsam a kérdést, foglal-
kozhatok azzal, hogy például József Attila utolsó vershármasában ,,karóval jöttél, nem virággal”
található: ez kitágíthatja a versek összehasonlítását. Én mégis arra gondoltam, hogy inkább azt mutatom be, mi is egy motívum, mit jelent a megjelenése, milyen szempontokat használhatok egy szöveg értelmezéséhez. Tehát valamilyen szinten tágabb, nem speciálisan egy kérdésre irányuló
témáim vannak.”
A fiatal tanár külföldön dolgozott. A szezon végeztével tért haza és most a szabad idejében ezzel a szokatlan módszerrel sze-
retne segíteni azokon, akik így könnyebben haladnak. A technikai megoldás mellett, tartalmi újdonságokat is behoz, nem riad meg az egyedi megoldásoktól sem. Így került az érettségi felké-
szítésbe Besenyő Pista bácsi.
a magyar nyelv egyik leg-
nagyobb anti-alakja iS Segít
Számomra minden lehet példa
– avat a titkába a magyartanár. - Az jelenti nekem a legnagyobb kihívást, hogy redukáljam a mon-
danivalót. Besenyő Pista bácsi a magyar nyelv egyik legnagyobb anti-alakja. Lenyűgöz az a szófacsarás, az a variáció, amit egy-egy
szóból képes megalkotni. Ugyan-
ezt gondolom Eminemről. Igazából, ha egyetemi előadást kellene
tartanom, akkor is megemlíteném
vagy elemezném őket, mert a fejemben lévő nyelvkoncepció szerves részei, vagy éppen ellenpéldái. Volt időszak, amikor rend-
kívül rossz filmeket néztünk egy barátommal: engem az érdekelt, hogy mitől rossz egy film, mitől omlik össze egy koncepció vagy narráció. Ha ezekre tudok válaszolni, esetleg sokkal könnyebben
lehet értelmezni a narráció szabá-
lyait, az alkotás momentumait.
„bízom, hogy közöSen
tudjuk egymáSt Segíteni”
Matyi azt is elmondta, hogy eddig nagyon pozitívak a visszajelzések. Rengeteg ötlete van, meglepetések is vannak köztük, de ezekről majd a megjelenésük után kíván beszélni. Arra számít, hogy egyre többen kezdenek el tudást, valódi tudást megosztani másokkal. Abban pedig bízik, ahogy mondta: „közösen tudjuk egymást segíteni.”
HAJNES Rita
is segít
Frappáns segítséget kínál egy fiatal, nagy-
kanizsai magyar szakon végzett tanár.
Meglepően érdekes módszerrel kíván segíteni
mindazoknak, akik elakadnak. Akár az is lehet, hogy idén elmarad az érettségi, de jövőre
várhatón már biztosan megtartják. Írásban valószínű, hogy mégis kell majd maturálni, de ez
még a jövő (hét) titka. A segítség nem csak diákoknak jöhet jól, az irodalmat kedvelőknek is jelenthet egy kis tudáspróbát, illetve korábban
tudott ismeretek felelevenítésében is segít.
Amikor Besenyő Pista bácsi
EMINEM-MEL
AZ ÉRETTSÉGIRE
2020. 04. 17. | 7 aktuális
A városi rendőr-főkapitány és a polgármester hathatós közbenjárásának köszönhetően húsvét előtt
szállították át a letenyei határállomásról a Dózsa György 73. sz. ingatlan udvarára a több mint 10 m
hosszú, használaton kívüli konténert. Az egy épületkomplexumból álló hajléktalan szálló mostantól 4 részre tagozódik – hangsúlyozta Szőlősi Márta területi vezető. – Az átmeneti szál-
lórészben életvitelszerűen tartózkodnak a hajléktalanok. A nappali melegedő lakói számára napi többszöri étkezést biztosítunk. Az éjjeli menedékhelyen pedig azok tartózkodnak, akik napközben látni sem akarnak bennünket, de éjszakára hajlandóak bejönni. Megértették, még mindig jobban járnak, ha fedéllel a fejük felett, valamint takaró alatt
töltik el az éjszakát, mintha
kint maradnának az utcán.
Most nyugalom van a haj-
léktalanszállón, és még arra sem volt szükség, hogy a délutáni vagy az éjszakai ügyeletet megerősítsük. Azt el tudjuk képzelni, hogy 2-3 hét múl-
va lesznek olyanok, akik szeretnének kimenni a városba. Jelen pillanatban
ugyanúgy folyik az élet, mint eddig, attól az aprócs-
ka dologtól eltekintve, hogy a kapu be van zárva.
A szállón eddig is eleget
tudtak tenni annak az országos rendeletnek, mely kimondja, hogy éjszakára nem maradhat kint hajléktalan az utcán. A
felmerült problémákat az a
4-5 személy okozta, akik nem tartják be az úgynevezett szociális érintkezés szabályait és a házirendet.
Ilyenkor az intézményvezető nem tehet mást, mint
először szóban, majd írásban figyelmeztet. Ha ez többször is előfordul, vagy
a viselkedésével a társai és
a dolgozók testi épségét veszélyezteti valaki, akkor azonnal ki is tilthatja 1 vagy 2 hónapra, de akár 1
évre is az intézményből.
Tulajdonképpen az intézményvezető hatáskö-
rébe tartozik, hogy milyen
hosszú időre történik a kitiltás, de ezzel a probléma még nincs megoldva, mivel az utcán nem marad-
hatnak, és az intézménybe
sem jöhetnek be. Ekkor vetődött fel először, hogy olyan megoldást kell talál-
ni, ami elfogadható a hajléktalan, az intézmény, a város, sőt a rendőrség szá-
mára is – fogalmazott Sző-
lősi Márta. – Szerencsére volt egy olyan időszakunk
is, amikor hónapokon keresztül nem kellett senkit sem kitiltani, és jó ideig
nem is foglalkoztunk ezzel
a kérdéssel, mígnem a koronavírus-járvány miatt most újra napirendre került. Sajnos több kitiltott
személyről kell gondoskodnunk, és szerencsére találtunk is megoldást az elkülönítésükre.
A takarítást, fertőtlenítést követően a hét elején
valószínűleg az első lakók be is költözhetnek az öt különálló helységből álló mobilházba – újságolta a területi vezető. A szobák felszereléséhez az ágyak, a
matracok, a takarók, a pár-
nák a rendelkezésünkre áll-
nak. Összességében az eddigi tapasztalataink pozitívak. A lakók tudomá-
sul vették, hogy az intézményből nem lehet ki-be mászkálni, azt azonban nem lehet tudni, hogy mennyi ideig tart a türelmük. Igazából megértették azt is, hogy a hajlékta-
lanszálló udvara a rendelkezésükre áll, és oda kime-
hetnek. Attól a néhány haj-
léktalantól eltekintve, akik
dolgozni járnak, senki nem
hagyja el az intézményt.
A kitiltottak értelemszerűen nem tartoznak az intézményi létszámhoz, így
ők nem kapnak ebédet. A közösségi mosodát eddig is
használhatták, sőt reggel-
este enni is kaptak. A nappali melegedő lakóinak azonban ebéd is jár. Panasza nem lehet senkinek sem, van elég élelem, időnként probléma is, hogy ne kerüljön semmi sem szemétbe, hanem fogyasszák el azt. Térítési díjat mindezért csak azoknak a hajlék-
talanoknak kell fizetni, akiknek van munkabére, nyugdíja, vagy valamilyen segélyben részesülnek.
BAKONYI Erzsébet
a hajléktalan szállón
kijárási tilalom
konténerszállóval bővül a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai területi szervezetéhez tartozó Hajléktalan
szálló. a tervek szerint itt helyezik el azokat
a hajléktalanokat, akik nem engedhetők be a közösségbe.
Fotó: Horváth Zoltán
A húsvéti hosszú hétvége egyik legfelkapot-
tabb híre volt Nagykanizsán a város egyik leg-
népszerűbb fagyizójának, illetve tulajdonosának
húsvéti büntetése. Ahogy azt megtudtuk,
az összesen 75 ezer forintos bírságot egy kor-
mányrendeletre hivatkozva róttak ki a rendő-
rök. Információnk szerint a vendéglátó pedig
alaposan felkészült. Minden hatályban lévő elő-
írásról érdeklődött, sőt, ahhoz, hogy a keresz-
ténység legnagyobb ünnepén házhoz vihesse,
illetve elvitelre átadhassa az édességet még kisebb átalakításokat is végzett cukrászatában.
Kevés volt!
A hírek szerint a büntetés alapját képező határozat ide vonatkozó része így szól: „Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivé-
telével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvi-
telre alkalmas ételek kiadása és szállítása.” A kormány eddigi határozatai nem tiltják, hogy egy étterembe odamenjünk, fizessünk, majd elhozzuk az előre kiválasztott ételt. A kor-
mány egy másik rendelete szerint „A vendéglá-
tó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élel-
miszer elvitelre történő megrendelése és átvé-
tele, valamint a vételár megfizetése céljából és
időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.”
A húsvéti hosszú hétvégére az ország több településén, így Nagykanizsán is hoztak ideig-
lenes szigorító intéskezdéseket a polgármeste-
rek. Városunkban így például – az ott élőket kivéve – mindenkinek tilos volt gépjárművel behajtani a Csónakázó-tóhoz, valamint a Min-
denki Sportpályáját is csak futók használhatták, egyidőben maximum 20-an. Arról azonban
úgy tűnik senki sem tudott, hallott, hogy fagyit
is tilos lett volna árulni az említett időszakban.
További érdekessége a dolognak, hogy infor-
mációink szerint csütörtöktől – természetesen
a kormány továbbra is hatályban lévő előírásait
betartva – újra árulhatnak fagyit a cukrászatok
a városban. Érdekes az is, hogy a városban töb-
ben - érdekképviseleti szervezet, ellenzéki politikus, civilek - próbálnak a nyomára bukkanni annak a helyi rendeletnek, amely a korlátozáso-
kat tartalmazza. Lapzártánkig kutatásuk nem járt eredménnyel. A témára a jövő heti számunkban visszatérünk.
MIKÓ-BARÁTH György
8 | KANIZSA ÚJSÁG AKTUÁLIS
Közlemény
A járvány elleni védekezés keretében, a Kormány által kihirdetett
veszélyhelyzeti rendelkezéseknek megfelelően az állami erdőgaz-
daságok 2020. március 17-től szüneteltetik az erdei vasutak személy-
szállítását, erdei szálláshelyek, erdészeti erdei iskolák működtetését,
valamint átmenetileg bezárják a közjóléti turisztikai központokat,
erdei múzeumokat és kiállításokat.
Az erdő látogatása - amíg Magyarország Kormánya ettől eltérően
nem rendelkezik – továbbra is lehetséges. A parkerdők, nyitott arbo-
rétumok, tanösvények, turistautak továbbra is látogathatóak, azon-
ban ebben az esetben is kerülni kell a csoportosulást, és fokozottan
figyelni a járványügyi intézkedések betartására.
A járványt megelőző intézkedések nem érintik az állami erdőgazda-
ságok erdősítési és termelési üzletágait, az Országfásítási Program-
ban végzett tevékenységüket.
A Zalaerdő Zrt. 2020. március 17-től határozatlan időtartamra korlá-
tozza a készpénzforgalmat a Társaság pénztáraiban. Megkérjük ked-
ves vevőinket, hogy vásárlási szándékukat telefonon jelezzék erdé-
szeteink felé! A Zalaerdő Zrt. az egyeztetést követően számlát vagy
előlegbekérőt állít ki, amit postai, illetve elektronikus úton juttat el a
vevőhöz. A megvásárolt termék vagy szolgáltatás ellenértékét
átutalással kérjük fizetni.
Továbbá felhívjuk a kedves Látogatók figyelmét, hogy a nagykani-
zsai kilátóban 2020. március 17-től kizárólag bankkártyával lehet
fizetni a jegyért.
Amennyiben kérdésük merülne fel, weblapunkon (www.zalaerdo.hu)
a Kapcsolat menüpontban megtalálják kollégáink elérhetőségét,
mind a szakmai ágazatokért, mind a turisztikai szolgáltatásokért
felelős személyekét, illetve erdészeteink elérhetőségeit is.
Köszönjük látogatóink és vendégeink szíves megértését!
Zalaerdő Zrt.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot ír ki a településkép
védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) önkor-
mányzati rendelet IX. fejezete szerinti
támogatás elnyerésére. A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megóvása, azok felújítása, restaurálása.
A támogatás védettség alá tartozó építmények megőrzését, felújítását szol-
gáló tervezési, lebonyolítási, és a pályázat benyújtásának időpontjában még
meg nem kezdett kivitelezési munkák finanszírozásához vehető igénybe.
A támogatásra rendelkezésre álló, 2020-ban felhasználható keretösszeg
(összesen 15 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásként adható
a költségek 40 %-áig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához 2020. május 31-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a helyi egyedi védelem alatt álló építményen végzett, megjelenését érintő
építési tevékenység végzéséhez szükséges bejelentési eljárás szerinti,
településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti
műszaki tervdokumentációval. A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2020. júniusi soros ülésén bírálja el 2020. június 30-ig.
A pályázat benyújtásának és a pályázati támogatás igénybevételének
részletes feltételeit, tartalmi követelményeit, valamint az elbírálás és a támogatási összeg kihelyezésének módját Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 28/2017. (IX. 05.) rendelete,
valamint a pályázati kiírás tartalmazza, amelyeket meg lehet tekinteni
illetve átvenni a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.), illetve a www.nagykanizsa.hu
honlapon az Aktuális menüben a Felhívások alatt található
Helyi védett épületek felújításának pályázata címszó alatt.
Nagykanizsa, 2020. március 2. Balogh László
polgármester
felhívás
Pályázati
fagylaltos
Megbírságolt
Fotó: Illusztráció
2020. 04. 17. | 9 AKTUÁLIS
Március közepén, egy keddi napon még vizsgáztak a buszos
tanulóink. Akkor indult a szóbe-
széd, hogy az Oktatóközpont le fog állni – emlékezett vissza Kurucz Hajnalka, a Favorit Autósiskola vezetője. - Vizsgáztak a rutinosok szerdán, csütörtökre is ki volt adva C-s, E-s vizsga.
Aznap reggel bejöttem az irodába, és akkor láttam a Közlekedési Vizsgaközpont közlemé-
nyét, március 19-től visszavonásig leállították
a vizsgákat. Mindent töröltek. Annyit természetesen közöltek, hogy a befizetett vizsgadí-
jak nem vesznek el, azt mindenkinek visszafi-
zetik, vagy beszámítják a bizonytalan időpont-
ban sorra kerülő vizsgájába.
ELMÉLET CSAK TÁVOKTATÁSBAN
Az intézkedés nem csupán az iskolákat, az oktatókat, az ott dolgozókat érinti, jelenleg is
égnek a telefonvonalak, a jelentkezők mindenáron el akarják végezni a tanfolyamot. A tantermi képzésre is van igény, de a Favorit autósiskola az effajta oktatást nem vállalja, a
távoktatást viszont igen. A jelentkezők időpontegyeztetéssel, egyesével jelennek meg a cég irodájában, számukra megrendelik az elméleti tananyagot, az iskola jelenleg ezt tud-
ja biztosítani. – A távoktatás bevezetésével az
erre vonatkozó határidőket is megváltoztatták.
Naponta több alkalommal keresnek telefo-
non, hogy jönnének vezetni– mondta az isko-
la vezetője. A többség megérti, hogy most nem lehet, de nagyon sokan vannak, akiknek
gyakorlatilag nincs felelősségérzete. Hazajöt-
tek Ausztriából, Németországból, és most sür-
gősen szükségük lenne a jogosítványra. Több
diplomás tanulóm volt, aki el is
tudott volna helyezkedni, de nem volt jogosítványa. Addig viszont nem kapja meg az állást. Sőt, olyan jelentkezők is voltak
a napokban, akik még plusz pénzt is fizetné-
nek, csak valaki oktassa őket. De nem értik meg a tanulók, én hiába oktatom, ha a vizsga-
központ még nem vizsgáztathat!”
Elmondása szerint a helyzetük most rendkí-
vül bizonytalan. A jelentkezőket nem tudják fogadni, az alkalmazottaknak pedig nem tud-
nak munkát biztosítani. A cégnek vannak vál-
lalkozói státuszban dolgozó oktatói, ők április-
tól szüneteltetik vállalkozásukat.
NEM SZERETNÉNK SENKIT ELKÜLDENI
A főállásúakkal, megmondom őszintén, gondban vagyok. Még várunk… valami jobb
megoldásra – gondolkodott el Kurucz Hajnal-
ka - Igazából azt is sok képzőszervtől hallottam, van, aki kifizeti a 30 nap szabadságot, aztán utána elküldi őket fizetés nélkülire. Én úgy gondolom, hogy ez etikátlan. Az, hogy pénz
nélkül maradjon egy család… én bízok benne, a kormány hoz
valami rendelkezést, addig meg
valamit kitalálunk. Most jelen pillanatban nem tudom, mi lesz
a főállásúakkal. Azt tudom, hogy
dolgozni nem tudnak, tehát még várunk”
Az iskola vezetője rámutatott a témával kapcsolatban még egy fontos kérdésre, ez pedig a
szaktanfolyamok területe. A kamionosoknak, buszvezetőknek 5 évente egy ún. ismeretfelújító tanfolyamon kell részt
venniük. Ezeket a vizsgákat szintén törölték március 19-től. Van olyan ismerősöm, aki átment Ausztriába, letette ott a vizsgát. Egye-
lőre úgy tűnik, hogy hiába, mert azt itthon nem tudja érvényesíttetni. Nem kaphatja meg
a GKI kártyát. A veszélyes árut szállítókra (ADR)
is vonatkozik az 5 évente kötelező ismeretfel-
újító tanfolyam.
Segítség lehet az átmeneti időszakra, hogy
a március 1. és november 1. között lejáró tanú-
sítványokat meghosszabbítják november 30-ig. Még nem egészen hiteles minden információ, de a legutolsó tájékoztatás szerint az elmaradt vizsgákat december 30-ig be kell majd pótolni. Addig azonban várakozni kell, azoknak is, akik minden képzésen átestek, de
ha a vizsgájuk előtti napon lépett érvénybe a
rendelkezés, akkor már csak később vizsgázhatnak.
VINCZE Adél
Üresek az autós-
iskolák, a gyakorlati
oktatás szünetel, nem lehet vizsgáztatni a koronavírus-
veszélyhelyzet miatt. Ezzel nem csak az
iskolák és az oktatók
léte került veszélybe,
sokak számára a
munkavállaláshoz elengedhetetlen feltétel, a jogosítvány megléte.
Fotó: Gergely Szilárd
hogy vizsgázhassanak
A tanulók még plusz pénzt is fizetnének,
10 | KANIZSA újSág öNKéNteSeK
Gergely Éva, nagykanizsai fodrász - várha-
tóan májustól- önkéntes módon vállalja negy-
ven egészségügyi dolgozó ingyenes hajkeze-
lését. Korábban elvégzett egy önkéntes tanfo-
lyamot, melynek folyamán megtapasztalhatta,
milyen határtalan nagy munkát végeznek az egészségügyben dolgozók, továbbá számos vendége is e területen dolgozik. Viszonzásképp megpróbálja szakmai tudásával, munká-
jával megköszönni az odaadó tevékenységüket. Ennek várhatóan sokan örülnek majd, hisz’,
melyik nő nem örülne, ha a napot egy tökéletes
frizurával indíthatná, vagy fejezné be?
A VENDÉG VÁLASZT
Teljesen a vendég döntése, egyén függő, amit szeretne, megcsinálom – mondja Gergely
Éva. - Ez lehet festés, vágás vagy csak egy szá-
rítás. Szívesen látom el akár tanáccsal is, hogy
kinek mi áll jól.
A kezdeményezés népszerű. A szépülni vágyók száma lassan eléri a negyven főt.
Éva a hétköznapokban folyamatosan várja vendégeit. Az eddigi pörgős napokat a jelen
fennálló helyzet azonban lényegesen megvál-
toztatta. A szalon általában zsúfolásig tele volt, ám mostanában óránként csak egy ven-
dég jöhet.
Jelenleg is dolgozom, természetesen betart-
va az előírt szabályokat: maszkban, folyamato-
san fertőtlenítve a fodrászkellékeket. A belépő
vendégeknek kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítok, illetve nagy előnyt jelent az ionos
gőzbúra, mely végig sterilizálja a szalont. Egy
órában csak egy embert vállalok az egyszemé-
lyes fodrászatomban.
AHOL TUD, OTT SEGÍT
Már több mint egy éve végzek önkéntes munkát a Kanizsai Dorottya Kórház rehabilitá-
ciós osztályán – meséli a fodrásznő. – Itt töb-
bek között lelki segélygondozással könnyítet-
tem a kórházi dolgozók munkáját, időseket segítettem sétáltatni, beágyazni, tolószékes betegeket pelenkázni, etetni, receptet kiválta-
ni, beszélgettem velük, illetve nemrégiben csatlakoztam a Nagykanizsai Önkéntes Ponthoz. A koronavírusra való tekintettel a kórház-
ban nem tudok segédkezni. Most a szüleimnek segítek bevásárolni és gyógyszereket kiadagolni. Van még négy idős ember a köze-
lünkben, akiknek szintén heti vagy napi szin-
ten teljesítem kéréseiket. Ez lehet bevásárlás,
gyógyszerek kiadagolása vagy éppen a szám-
lák befizetése
Gergely Éva a megmaradó szabadidejében
még besegít egészségügyi maszkok szabásá-
ban is, melyek a Kanizsai Dorottya Kórházhoz
jutnak majd el.
MINÉL TÖBBEN...
Kuti Andrea nagykanizsai masszőr, aki Ger-
gely Éva egyik vendége. Ő is azt vállalta, hogy
segít az egészségügyben dolgozóknak. Május-
tól ő a kórház húsz dolgozójának felfrissítését
vállalta, méghozzá ezért ő sem kér térítést.
Jelenleg saját vállalkozásban masszírozom, -
kezdi a masszőrnő. - A „Nyugalom Szigete”, a
Szent Kristóf gyógyszertárban található. Előtte
a hévízi Szent András kórházban dolgoztam. Az elsők között hagytam abba a munkám, hogy elejét vegyem a vírus terjedésének. Remélem, minél hamarabb megajándékozha-
tom az egészségügyben dolgozókat, és persze ide venném a gyógyszertárban dolgozókat is. Húsz perces talpmasszázst ajánlottam fel, mely nagyon sok embernek jól esik, de valahogy mindig a test- illetve hátmasszázst kérik. Ettől függetlenül, ha valaki nem ezt sze-
retné, akkor egyeztethetünk előtte.
ANDREA NEM ZÁRKÓZIK EL A TOVÁBBI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSTÓL SEM
Éva nagyon jó példakép az önkénteskedésre
– zárja a beszélgetést Andrea. - Valószínűleg nem ez az utolsó, amivel támogatom a közös-
séget. Abban bízunk, hogy mások figyelmét is
fel tudjuk hívni arra, hogy érdemes segíteni azoknak, akik a legnagyobb veszélynek teszik
ki magukat. Arra számítunk, hogy „a mozgalomhoz” egyre többen csatlakoznak majd fel-
ajánlásaikkal.
GERENCSÉR Dóra
az egészségügyben
Szépítsük
dolgozókat!
Az egészségügyi dolgozók részére
sokan sokféle segítséget ajánlottak fel. Van, ahol a taxisok viszik térítésmentesen a kórházi dolgozókat a
munkahelyeik és az otthonuk között. Mások pizzát visznek a szolgálatban
levőknek, de sokan gyűjtenek is, hogy segítsék a védekezést. Sok
helyről hallani, hogy a kórházakban dolgozó nők nőiességét segítendő
fodrászok, kozmetikusok, vagy
éppen masszőrök vállalnak ingyenes szolgáltatásokat. Nagykanizsán is vannak ilyen segítők, közülük
mutatunk be most kettőt.
2020. 04. 17. | 11 interjú
Már az év elején nyilvánvalóvá vált, hogy az idei esztendő a hazai
különjárati autóbuszos személyszállításban dolgozók számára sem lesz egyszerű. A koronavírus-
járványnak köszönhetően 2020. első hónapjában „még csak”
a kínai csoportok marad-
tak távol, majd a veszélyhelyzet elrendelését követően egyebek mellett a gyermek- és iskoláscsoportok utaztatása is
megszűnt. Elhalasztották
a „Határtalanul!” programot, és a sportegyesületi megrendelé-
seket is lemondták. A munkásszál-
lítások egy részétől eltekintve mára gyakorlatilag teljessé vált a leállás a szektorban.
Nagyon kiszolgáltatott és rossz
helyzetben vannak az autóbuszos
személyszállítók. A fuvarok elma-
radása miatt pedig a munkáltatók
jelentős számban válhatnak meg
munkavállalóiktól – festett képet
az ágazatban dolgozókról Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nem-
zeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkára. - Ezzel egy időben ráadásul a nagyértékű eszközök, autóbuszok forgalomból történő kivonása is folyamat-
ban van. A válság következménye-
it mintegy 1500 engedéllyel rendelkező magyar kis- és középvállalkozás és közel 16000 családfenntartó autóbuszvezető szenvedi el. Nekik a mindennapi meg-
élhetésük forog most kockán.
TÁMOGATÁSRA VAN SZÜKSÉG
Dittel Gábor szerint megoldást jelentene, ha az ágazat utólagosan
bekerülne az azonnali támogatásban részesített ágazatok és tevékenységek körébe. A Magánvállal-
kozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete ezért az elmúlt napokban nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz. Szerintük a különjárati autóbuszos személyszállítás éppúgy érintett a járvány negatív hatásaiban, mint a március 18-án megjelent rendeletben kiemelt személytaxis szolgáltatók. Azt gondolom, ha nem sikerül mihamarabb egy olyan munkahelymegtartó támogatást nyújta-
ni – gondolok itt az autóbuszos személyszállítókra és az árufuvarozókra is – akkor bizony, tömeges
elbocsátásokra kell számítani. A vállalkozások hosszútávon nem bírják a tartalékjaik terhére finan-
szírozni a kiadásokat – hangsúlyozta az ügyvezető főtitkár.
NAGYKANIZSÁN IS ÁLLNAK A BUSZOK
A belföldi és külföldi utaztatásban egyaránt érdekelt LováSz-
BuSz KFt.-t is nagy veszteség érte
az elmúlt hónapokban. A társaság
idén ünnepeli tizedik születésnapját, melyhez kapcsolódva rendkívül színes és gazdag programot állított össze. több mint száz utat terveztünk,
amelyet már sokan vártak. Sajnos,
nem tudjuk, hogy mennyi valósulhat meg ebben az évben, ráadásul
az utak többsége olaszországot érintette, melyeket természetesen törölnünk kellett – árulta el Simon-
Kiss Tímea, a LováSzBuSz KFt.
irodavezetője.
A cég alkalmazottjai március közepe óta egyébként otthonról látják
el feladataikat. Simon-Kiss tímea
elmondása szerint a LováSzBuSz KFt. szerencsés helyzetben van. tartalékunk van, ami nyilván nem erre a célra volt elkülönítve, de most viszonylag jó helyzetben
vagyunk. Ezt az időszakot pedig a
programok átírásával és újabb utak
szervezésével töltjük – nyilatkozta.
A nagykanizsaiak és a környéken
élők körében egyaránt népszerű személyszállítással foglalkozó társaság szerencsére utasaitól is nagyon sok támogatást kap.
AZ UTASOK MÁR INDULNÁNAK
Gyakorlatilag nincs időnk csüg-
gedni, mert annyian biztatnak minket. Azt tapasztalom, hogy utasaink ebben a helyzetben is próbálnak pozitívak maradni és már nagyon várják, hogy újra sza-
badon utazhassanak. Az előre lefoglalt utakat sem mondják visz-
sza, inkább azt kérik tőlünk, hogy
tegyük át őszre. Akik viszont már-
ciusban vagy áprilisban utaztak volna velünk, azoknak természetesen a befizetett előleget vagy részvételi díjat visszaadjuk – árul-
ta el Simon-Kiss tímea.
A kirándulásokra azonban még
várni kell, tavasszal ugyanis már biztos, hogy sem az országhatáron belül, sem pedig azon túl
nem lesz lehetőség az utazásra. A
nyárral kapcsolatban viszont bizakodóak a cég mun-
katársai.
Néhány úticélt már közzé
is tettünk az oldalunkon, melyek között a Fertő-tó és környéke, Szarvas, valamint Nyíregyháza szerepel. Jelen pillanatban ugyan-
is azt látjuk, hogy inkább a belföl-
di utakra lesz kereslet – hangsúlyozta az irodavezető.
Az már biztos, hogy a személy-
szállítás ezen szegmensének is komoly problémákkal kell szembenéznie. várhatóan az év hátralévő részében azon kell dolgozni-
uk, hogy minél kevesebb veszteséggel éljék túl a válsághelyzetet.
turistautakat, külföldi kirándulásokat bizonytalan ideig nem tud-
nak vállalni. NAGY Éva
a turistabuszok gazdái
Bajban vannak
A különjárati autóbuszos személyszállításban is érezteti hatását a koronavírus-járvány. A válság
következményeként tízezrek munkája került veszélybe, az ágazatban dolgozók ezért nyílt
levélben kértek segítséget a miniszterelnöktől. Az utazásszervezők és az utasok azonban
bizakodva tekintenek a jövőbe.
Fotó: Horváth Zoltán
12 | KANIZSA újSág MAgAZIN
Volt időnk felkészülni – mondta
mosolyogva Popellár Judit, aki férjével és három gyermekével kertes házukban él Nagykanizsán.
A családanya elmondása szerint a
kereszténység legnagyobb ünne-
pét számukra a járványhelyzet és
a kijárási korlátozások alapjaiban nem változtatta meg. A korábbi évekhez hasonlóan a nagyböjti időszak már az ünnepre való készülést jelentette. A veszélyhelyzet adta megpróbáltatások mellett idén is igyekeztek figyelni
a lelki felkészülésre. Mint, ahogy a
hitüket megélő vallásos emberek
kisebb-nagyobb fogadalmakat tettek: leánygyermekük például az édességről való lemondást tűz-
te ki célul.
A hitélet velejárója a templomi
szertartás, amely ezúttal személyesen ugyan elmaradt, online módon azonban a család reggeli imákhoz, istentiszteletekhez csatlakozott. Húsvéthoz kapcsolódva fontos minden évben a keresztha-
lál, a megváltás és a feltámadás „átbeszélése”, amelyet természetesen a gyermekek nyelvére kell lefordítani – vallják a szülők. Lelkünk ünnepi díszbe öltöztetése mellett a néphagyományok ápolására is külön figyelmet szentelnek
a legtöbb gyermekes családban.
FURA HÚSVÉT VOLT
Idén nem találkozhatott a népes
család, nem gyűlhettek közösen az asztal köré, de így is megvoltak
azok a szokások, amelyeket mindenki követhetett a jelenlegi veszélyhelyzetben is. A gazdagon terített ünnepi asztal a Pfeifer családnál sem hiány-
zott: a húsvéti sonka, házi sütésű
kalács vagy kenyér, a torma és a színesre festett tojások, amelyek az ünnep tradicionális elemei. A hagyományokat követve a család
férfiúi a locsolást sem hagyták ki,
hiszen nem kockáztathatták a női
családtagok elhervadását. Az idei
azonban inkább az online locsolás
ideje lett. Már húsvét hétfő előtt „vírusos” versikék árasztották el az
internetet, így mindenki kiválogathatta a mamáknak, osztálytár-
saknak leginkább elmondható vidám, locsolós mondókát. A gondoskodás jutalmául szolgáló hímes tojásokat, vagy csokitojások pedig ezúttal „elnyelte” a vir-
tuális tér.
…ATTÓL MÉG JÖTT A NYÚL
Az ünnep velejárója még az elmaradhatatlan húsvéti nyúl és az ő ajándéka. A családi házakban
élők kedvelt szokása, hogy a nyu-
szi elrejt némi kedvességet a fiata-
loknak. Ez is már hagyomány a Pfeifer családban, ahol a gyerme-
kek kérésére idén rejtvénnyel összekötött csokikeresés zajlott. Az ünnep elengedhetetlen alkotóeleme még a dekoráció, a tava-
szi díszek, a gyermekekkel közösen készített húsvéti motívumok mind-mind segíthették az idei „bezárt” húsvéti ünnep minél valódibb megélését. A Húsvét azonban sokkal több kell, hogy legyen, mint a nyúl, a tojás, és a locsolkodás. A családi beszélgetések, az egymás felé for-
dulás és odafigyelés talán most még inkább fontos. A gyermekko-
ri húsvétok élményeit évtizedek múltán is jó felidézni, még ha ez a
koronavírus ezúttal az egyik legkülönlegesebb Húsvétot hozta el
életünkbe.
tenni is kell Nem csak
várni, Ezúttal otthonainkban, a szűk család számára
kellett igazi lelki és fizikai tartalommal megtölteni a Húsvétot. Akiknek fontos volt az
ünnep megélése, azok ezen nem mindennapi helyzetben ugyanúgy megtapasztalhatták a
valódi ünnepet. A járvány közepette is lehetett
magasztos az újjászületés. Az ünneppel járó
szokásokat azonban felülírta a járvány. Elmaradtak a nagy locsolások, és a családok
tagjai sem találkoztak. az ünnepért
2020. 04. 17. | 13 segítség
GONDOLKODÁS NÉLKÜL SEGÍTENEK A csapat nagy része felelős állat-
tartó. Emellett fontosnak tartjuk a
segítségnyújtást is – kezdte a klub
elnöke a történetet. - Most össze-
hoztuk a kettőt. Minden évben van a klubnak arra szánt pénze, amit jótékonykodásra költünk. Eddig beteg gyermekeknek adtuk
az erre szánt összeget, most úgy gondoltuk, hogy az állatoknak segítünk. Szerettük volna, ha az adományozásra gyűjtött pénz jó helyre kerülne, így jutottak eszünkbe a gazdátlan kutyák. Iga-
zából nem is került sok időnkbe, sőt! Kitaláltuk, majd mindenki egyből rábólintott, szinte gondol-
kodás nélkül segíteni szerettünk volna. 11-en vagyunk a nagykani-
zsai klubban így viszonylag gyor-
san, 2-3 nap alatt sikerült beszerezni az adományokat. Az állatok nem tudnak segítségért kiáltani, ezért fontos, hogy lehetőségeink-
hez mérten támogassuk őket a mostani, nehéz időszakban.
HAGYOMÁNYT SZERETNÉNEK TEREMTENI
Mindenképp fontos a példamutatás és a motoros körökben az összetartás is. A mi klubunk 1996-
ban alakult – folytatta Kövesi Kor-
nél, a nagykanizsai Koppány M/C
elnöke.- Olyanok vagyunk, akik szeretik és tisztelik a hagyományokat. Emellett fontos azt is tud-
ni, hogy az M/C, egy nemzetközi-
leg elismert klub. Mi például Zala
és Somogy megyének is a felelős
vezetői vagyunk. Ha épp békeidő
van, akkor gyakran szervezünk motoros találkozókat, koncerteket, túrákat, és más motoros klu-
bokkal is tartjuk a kapcsolatot. Ha
vége lesz ennek a vírusos időszak-
nak, hagyományt szeretnék ebből
teremteni. Akár egy-egy rendezvényünk bevételének egy részét szeretnénk felajánlani különböző
segítségre szorulóknak.
Az ilyen és ehhez hasonló felajánlásokra nagy szüksége van a kanizsai állatmenhelynek, hiszen az utóbbi hetekben a koronavírus-járvány miatt kevesebb az önkéntes, és az adományok is megcsappantak. Az egyesületnek
ezért minden segítségre különösen nagy szüksége van. Skanecz
Tamás, a nagykanizsai ,,Élettér” Állat- és Természetvédő Egyesület
telepvezetője elmondta, hogy a menhelyen jelenleg 120-130 kutya van. Az állatok 40-50 kiló tápot esznek naponta.
CSÖKKENT AZ ÖRÖKBEFOGADÁSI KEDV
Sajnos ebben a koronavírusos időszakban kicsit lecsökkentek az
adományozások, bár most az elmúlt napokban érkezett több tápadományunk is szerencsére – kezdte Skanecz Tamás - Főleg ezért is kérjük a lakosság segítsé-
gét, mert ebben az időszakban kevesebben látogatnak meg min-
ket. Ezáltal kevesebb is az adomány, ami beérkezik. Legtöbbet most tárgyi adománnyal, száraz táppal, illetve konzervvel segíthetnek. Minden nap fél 9-től dél-
után 3-ig vagyunk nyitva, és ez időn belül bármikor tudnak felajánlásokat tenni. Ha bárkinek nem megoldható ez az időszak, akkor telefonon egyeztessenek velünk és valamilyen megoldást mindenképp keresünk. Egyébként nagyjából a bekerülő illetve a
kikerülő kutyák létszáma azonos a
korábbiakkal, de sétáltatásra most
nincs lehetőség. Ezzel kevesebb külsős önkéntes érkezik a menhelyre, de ha a vészhelyzetnek vége, ugyanúgy tudnak majd jön-
ni. Most kicsit az örökbefogadási kedv is csökkent, illetve csak érdeklődés van, de nyitva vagyunk, igaz kevesebbet a meg-
szokottnál.
HAJNES Rita
300 kiló száraztáppal, konzervekkel,
szalámival és húsokkal lepte meg az árva
kutyákat a nagykanizsai Koppány Motoros
Club. egyik napról a másikra raktak össze
egy utánfutónyi tápot, szalámit, konzervet és
csontos húsokat a gazdikereső állatoknak. Fő céljuk ezzel: példát mutatni és felhívni
a figyelmet az adományozásra.
a menhelynek
Vasparipás segítség Fotó: Hajnes Rita
14 | KANIZSA ÚJSÁG MOZAIK
heti horoszkóp
Kos: 03.21 - 04.20. Próbálja meg a környezetében elkerülni
azt a személyt, akinek a viselkedésétől felszökik a vérnyomása. Nincs rá semmi szüksége, keresse helyette más ismerőse barátságát. BiKa: 04.21-05.21. Ha nem tud mit kezdeni a felgyülemlett
szabadidejében, ültessen például virágokat. Meglátja, az ablakaiban nyíló virágok nemcsak a környezetét teszik szebbé, hanem a világot is.
iKreK: 05.22-06.21.
Kiegyensúlyozottságával és a vonzó megjelenésével bármit elérhet a közeljövőben. Tulajdonképpen csak azt kell eldöntenie, hogy mihez
akar hozzáfogni, amivel ön is jól jár anyagilag. ráK: 06.22-07.22. Keressen magának olyan elfoglaltságot, amitől továbbra is jól érzi magát a bőrében. Ne búsuljon amiatt, hogy hűvös idő köszöntött ránk. Tanuljon meg barkácsolni, vagy kézimunkázni.
oroszlán: 07.23 - 08.23. Eljött az ideje annak, hogy végérvényesen elássa a rokonai között a csatabárdot. Koncentráljon inkább a régi szép emlékekre, amikor
még érdek nélkül kedvelték egymás társaságát. szűz: 08.24-09.23. Ha pillanatnyilag nem tud a párja elképzeléseivel azonosulni, azért még nem kell megharagudnia rá. Figyeljen rá türelmesen, mert hamarosan kisimulnak a nézeteltérések. Mérleg: 09.24 -10.23. Ha a járvány miatt kevesebbet járhat ki az utcára, mint amennyit szeretne, dolgozzon ki magának egy otthoni edzésprogramot. Mozogjon többet, és tartsa formában magát.
sKorpió: 10.24 -11.22. Mostanában sem panaszkodhat az anyagi helyzetére, de sosem árt az óvatosság. A bolygóllások szerint a párja hamarosan fölösleges
költekezésre ösztönzi. Ha tud, mondjon ellent neki. nyilas: 11.23-12.21. Erősítse meg magát, és acélozza meg az idegeit. Úgy tűnik, lelkileg nehezen viseli a bezártságot, és akaratától függetlenül, folyamatosan
konfliktusba keveredik a környezetében élőkkel. BaK: 12.22 - 01.20. Most, így a tavasz elején az ön szervezetének is szüksége van a vitaminok pótlására. Ha sikerül felvérteznie magát, törekedjen arra, hogy kiegyensúlyozottsága átragadjon
másokra is. Vízöntő: 01.21-02.19. A teendői között állítson fel fontossági sorrendet, és vesse papírra valamennyit. Ne terhelje le a figyelmét a sokféle adattal, inkább napozzon, és gyűjtsön be magának D vitamint. HalaK: 02.20-03.20. Bár maga sem akarja elhinni, hatalmi
harcokat jeleznek ön számára a csillagok. Mindezek mögött szakmai
féltékenység állhat, de nincs aggodalomra oka, mert ön a legjobb
a környéken. HARMADIK
FORDULÓ
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület, a
Thúry György Múzeum és a Kanizsa Újság Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér
születésének 400. évfordulója tiszteletére levelezős vetélkedőt hirdet. Három
fordulóban, 4-4 kérdésre várjuk a Kani-
zsa Újság olvasóinak válaszát. A megfej-
téseket – névvel és elérhetőséggel – minden alkalommal a lap megjelenését
követően egy héten belül kell megkül-
deni a következő e-mail címre:
horvathfranciska.muzeum@gmail.com. A mindhárom körben helyesen válaszolók közül, a sorsolást követően 5 személy helytörténeti témájú
könyvcsomagot nyer. Zala megyében hány Zrínyi Miklósról elnevezett
oktatási intézmény van?
Nagykanizsán hol található Zrínyi Miklós mellszobra és ki készítette?
Milyen két hajdani középiskola viselte Nagykanizsán
a Zrínyi család valamely tagjának nevét?
A Thúry György Múzeum Emberek, utak, kapcsolatok c. állandó kiál-
lítása hogyan, mivel mutatja be Zrínyi Miklós
és Kanizsa kapcsolatát? (műtárgy, illusztráció, szöveg)
A rendkívüli helyzetre való tekintettel a feladat megoldásában segít a múzeum honlapja (https://tgym.hu/index.php)!
Összeállította: Mikó-Baráth Franciska
történész-muzeológus
400” „Zrínyi
Ezen a néven egy internetes segítő oldal működik, ahol azok, akik a
facebookon rákeresnek, olyan információkhoz jutnak, amelyek segít-
hetik a napi szükségetek beszerzését úgy, hogy ki se kelljen mozdulni
a lakásokból. Az oldalnak már több mint ezer követője van, így a hírek
sok kanizsaihoz eljutnak, de néhány lehetőséget most megosztunk az
újság hasábjain is.
Tojás házhozszállítás: Szlottáné Kulcsár Helga, tel.: 30-682-3577
Palánta, egynyári virágok házhoz is viszik: Péter Ernő, tel.: 20-9607-405
Palánta, dísznövény: Steve Dísznövény és Zöldség bolt, tel.: 30-2042-856
Méz házhozszállítás: Gárdonyi József, tel.: 30-2133-099
Péksütemény házhozszállítás (heti 3 nap): 70-4229-958
Méz: Jandó Manufaktúra, tel.: 30-4638-125
Sajt, hústermékek: Történelmi Kalandpark, Kőszegi Anikó, tel.: 20 3963-030
Lekvár, savanyúság, szörpök, finomságok: Lovászné Baranyi Magdolna, tel.: 70-6610-102
Zöldség-gyümölcs: Friedmann Valéria, tel.: 30- 4449-349
További lehetőségek a COVIDINFO-Nagykanizsa facebook oldalon!
2020. 04. 17. | 15 OKTATÁS A járványhelyzet miatt a nyelviskoláknak is
be kellett zárni, majd egy március végi rende-
letben arról is döntött a kormány, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt kontaktórás képzés nem tartható, kizárólag távoktatási for-
mában, digitális képzés segítségével dolgozhatnak a nyelvtanárok.
– Sokan ragaszkodnak a kontakt-
órás képzéshez, így meg merem kockáztatni, hogy 50 százalékos
visszaesésünk van a veszélyhelyzet előtti hónapokhoz képest – említette Móric József, a Dialóg Nyelviskola vezetője – Egyébként én is azt gondolom, hogy az élőbeszéd a legjobb képzési forma, amikor látjuk egymás interakcióit, hisz így lehet komoly következtetéseket levonni. Tanítványaink másik része viszont azt mondja, hogy így is szí-
vesen csinálja, hisz’ ez bizonyos értelemben talán kényelmesebb. Otthon a foteljukban ülve, akár egy finom kávét szürcsölve is tanul-
hatnak, illetve a kollégákkal – interaktív módon – kommunikálhatnak. Én azt vettem észre, hogy a nyelvtanulási kedvet nem vetet-
te vissza a koronavírus, de azt egyértelműen
látni, hogy az online oktatás sokaknak nem jön
be. Egyébként mi „face to face” módszerrel is
dolgozunk most, ebben az esetben a tanár és
a diákja skype-on kommunikálnak. De vannak
8-9 fős csoportjaink is. A velük történő közös
munkához már léteznek különböző speci-
ális online programok. Nagyon kedvelt, felhasználóbarát platform volt
a Zoom is, de kiderült, hogy adat-
védelmi szempontokból nem túl előnyös, ezért már nem használjuk.
Móric Józsefet szerdán kerestük
meg. A szakember lapunknak elmondta: az érettségivel kapcsolatos rendelet – melyet lapzártánkig nem jelentett
be a kormány – az ő területüket is jelentősen
érintheti.
Jelen pillanatban nem szervezhetünk nyelv-
vizsgát, ugyanakkor arról már van tudomásunk, hogy a májusi tesztek nagy valószínűséggel már meg lesznek tartva – folytatta az
iskola vezetője. Szakmai berkekben arra számítunk, hogy csak írásbeli vizsgát kell majd tenni a diákoknak, és maximum 10 fő lehet majd egy tanteremben, hogy a megfelelő, másfél méteres távolságot be tudjuk tartani. Egyébként a kormányrendelet egy olyan köny-
nyítést is hozott az egyetemekre, főiskolákra jelentkezők számára, hogy azok is megkapják
a 28 vagy a felsőfokúért járó 40 többletpontot,
akik a 2019-2020-as tanévben csak a szóbelit
vagy csak az írásbelit teljesítették sikeresen.
A napokban közölt információk szerint a nyelvvizsgamentességi rendelkezés vonatko-
zik minden diplomára függetlenül a végzés idejétől, egyetemtől és szaktól. Így még azon
diákok számára is jól jöhet, akik már a mester-
képzést is elvégezték.
Az első nyelvvizsgám már a felvételi előtt megvolt. Aztán miután elvégeztem az alapképzést, elkezdtem dolgozni, és munka mellett jelentkeztem a mes-
terre – említette a kanizsai Várfalvi Dóra, aki gyógypedagógusként dolgozik jelenleg Budapesten – A gyógypedagógiai terápia szakirányt kezdtem el, s tavaly sikeresen el is végeztem. Viszont nálunk a mesterdiploma
megszerzéséhez két nyelvvizsga szükséges. Ezt nyilván tudtam már a tanulmányaim meg-
kezdésekor is, így el is kezdtem felkészülni, áprilisban szerettem volna elmenni vizsgázni,
de jött a vírushelyzet. Így azért is tartom jónak
ezt a rendeletet, mert megelőzött egy sokak
számára bizonytalan időszakot.
MIKÓ-BARÁTH György
most a diploma Nyelvvizsga nélkül is jár
Fotó: Horváth Zoltán
Április 7-én jelentette be Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter, hogy azok a diákok, akik
2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tettek vagy tesznek,
nyelvvizsga nélkül is átvehetik a diplomájukat. A döntés mintegy 75 ezer embernek segít. Eközben
a kanizsai tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyelviskolák
forgalma nagyjából a felére csökkent az elmúlt pár hétben.
16 | KANIZSA újSág SZolgáltAtáS
gyógySZertárI
ügyelet
30/600-64-66
Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra között
Az állatorvosi ügyelet
telefonszáma:
jövő heti véradások
2020.04.21. kedd 14:00-18:00 Bazár-udvar Nagykanizsa Zrínyi út 35.
A VÉRADÁSOK MINDENKI SZÁMÁRA NYITOTTAK. Adj vért, éS meNtS meg három életet!
Ne feledje
felköszönteni
ismerőseit!
április 18. ANdreA, IlmA
Az Andreas (magyarul: András) férfinévnek több nyelvben használatos női párja. Az András bibliai név, jelentése: férfias. Az Ilma Vörösmarty Mihály névalkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában, jelentése: levegő, ég, világ. április 19. emmA
Az Emma germán eredetű név, Irmin germán isten nevéből, más feltevés szerint a germán hermion néptörzs nevéből való.
április 20. tIvAdAr
A Tivadar görög, latin eredetű név, a Theodor név magyar megfelelője. Jelentése: Isten ajándéka.
április 21. KoNrád
A Konrád germán eredetű név, jelentése merész és tanács(adó). április 22. CSIllA, NoémI
A Csilla írói névalkotás a csillag szóból, a nyelvjárási csilla szó jelentése pedig: a gyékény és a nád gyenge hajtása, illetve gyéren növő sás. A Noémi héber eredetű bibliai név, jelentése gyönyörűségem. április 23. BélA
A Béla bizonytalan eredetű régi magyar személynév. A régi magyar Bél személynév -a kicsinyítőképzős alakja. A bél szó ere-
deti jelentése: belső rész (pl. szív).
április 24. györgy
A György a görög Geórgiosz névből, illetve ennek a latin Georgius
formájából származik. Jelentése földműves, gazdálkodó.
Képviselői
fogadóórák
A jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések nyomán a nagykanizsai polgárok egészségét és védelmét szem előtt tartva a képvi-
selőtestület tagjainak áprilisra meghirdetett fogadóórái elmaradnak. A képviselők a város honlapján közzétett elérhetőségeiken továbbra is várják észrevételeiket, javaslataikat:
https://www.nagykanizsa.hu/
onkormanyzat/kepviselotestulet
A VálTozásérT szíVEs
ElNézésüKET KérJüK.
Hírek önről, önnek
www.kanizsaujsag.hu www.kanizsatv.hu
NAgyKANIZSA,
egy kattintásra
2020. április 18. Szent Kristóf
ERZSÉBET TÉR 8/2.
(Bejárat a Vásár
utca felől) 93/510-151 20:00-08:00
2020. április 19. Keleti ZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40219:00-06:00
2020. április 20. KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:00
2020. április 21. KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:00
2020. április 22. PatikaPlus BOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:00
2020. április 23. ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:00
2020. április 24. SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-07:00
TIszTElT üGyfElEINK!
A járványügyi helyzetre való tekintettel az Önök és Munkatársaink védelme érdekében a személyes ügyintézés bizonytalan ideig szünetel ügyfélszolgálatainkon és minden osztályunkon. Kérjük Önöket, hogy ügyeiket telefonos vagy e-mailes elérhetőségeinken intéz-
zék!
Elérhetőségeink:
Nagykanizsai ügyfélszolgálat:
06 93 537 384
szállítás: 06 93 537 380
Környezetvédelmi csoport:
06 93 537 389
E-mail: ugyfelszolgalat@nfv-pannonia.hu
szallitas@nfv-pannonia.hu
Köszönettel:
Pannonia Cégcsoport Vezetése
2020. 04. 17. | 17 SZOLGÁLTATÁS
Események, évfordulók
Április 17.
1874. április 17-én bevezették az egységes (méter, kilogramm, liter) mértékrendszert. Ferenc József osztrák császár és magyar király szentesítette a törvénycikket, amelyet 1876. 01. 01-jével vezettek be.
1937. április 17-én megszületett Daffy Duck (Dodó kacsa) rajzfilmszereplő.
Április 18.
1984 óta április 18-a műemlékvédelmi világnap. Az ICOMOS civil szakmai szervezet, 1983
évi kezdeményezésére tartották meg először 1984-ben. Célja, hogy felhívja a figyelmet a műemlékvédelem fontosságára, lehetőségeire és szükségességére.
Április 19.
1713. április 19-én kihirdették a Pragmatica Sanctiót, amely a nőági örökösödést is elismerte a Habsburg-dinasztián belül.
1828. április 19-én megszületett Zsolnay Vilmos keramikus, a Zsolnay Keménycserép Manufaktúra alapítója.
Április 20.
1841. április 20-án megjelent Edgar Allan Poe amerikai író, A Morgue utcai kettős gyilkosságot című írása, ami az első detektívtörténet.
1862. április 20-án végrehajtották az első sikeres pasztörizálást. A módszert a folyadékokban található mikroorganizmusok elpusztítására fejlesztette ki Louis Pasteur és Claude Bernard.
Április 21.
1782 óta Friedrich Fröbel német pedagógus és óvodaalapító születésének emlékére tartják ezen a napon az “óvoda napot”. Elsők között ismerte fel az iskola előtti nevelés jelentőségét. Április 22.
1970-ben először rendezték meg a “Föld nap-
ja” környezetvédelmi akciónapot az Amerikai Egyesült Államokban. A “Föld napja” azóta világméreteket öltött, 1990. óta Magyarországon is megrendezésre kerül.
Április 23.
1564. április 23-án megszületett William Shakespeare színész, író, drámaíró (Rómeó és Júlia, Hamlet).
1926. április 23-án megszületett Janikovszky Éva, Kossuth-, és József Attila-díjas író, aki elsősorban gyerekeknek írt.
AZ ELőZő HEtI REJtVÉny MEgFEJtÉSE: Az a baj, hogy a nagy fogadkozások után hamar
elfelejtjük, mit is ígértünk.
18 | KANIZSA újSág húSvét utáN
A szülők egy része nem tud otthon maradni
iskolás gyermekével, hiszen sok helyen nincs lehetőség otthoni munkavégzésre. Jó esetben
bevonható más családtag, ha azonban erre sincs lehetőség, nincs más választás, önállósítani kell gyerekeinket – tanácsolja Sipos Edit iskolapszichológus, majd kiemelte: tudja, hogy ez manapság nem könnyű, hiszen így is sok panaszt, jelzést hallanak arra vonatkozóan, hogy a mai gyerekek túlságosan el vannak kényeztetve, szüleik a szükségesnél hosszabb ideig vesznek le róluk feladatokat, kötelezettségeket. A jelenlegi helyzet talán segítséget adhat
ahhoz is, hogy változzanak a dolgok. Most a szükség ráveheti a szülőket arra, hogy kezdjék
el idejében „felnöveszteni” csemetéiket.
Ez azt jelenti, hogy sokkal több feladatot kell
a gyerekekre ruházni – hangsúlyozta a szakember. - Tapasztalatból tudjuk, hogy már egészen
kis korban is képesek a gyerekek önmagukat ellátni sok területen. Képesek reggelit, uzsonnát készíteni, ebédet melegíteni, mosogatni, és sorolhatnánk a példákat. Ezt persze nem szívesen teszik, ha van, aki megtegye helyettük.
Amikor azonban otthon kell maradni szülő nélkül, nincs más választás, ha eddig nem tették,
mostantól muszáj megtenniük. Mit tegyen a szülő, hogy
ez könnyebben Menjen? Elsősorban fel kell készíteni, meg kell taníta-
ni, elmagyarázni a gyerekeknek, hogy is működnek ezek a dolgok. Ha eddig nem csi-
nálták, most készíthetnek együtt először szendvicset, melegíthetnek a mikróban ételt. Ha jól motiválják a gyereket, akkor élvezni fog-
ja az önállóságot – mondja Sipos Edit. A meg-
felelő motiváció a kulcsa minden olyan új viselkedés kialakulásának, ami erőfeszítéssel, kényelmetlenséggel jár. A motiváció pedig az
életkortól és az elvégzett feladattól függően többféle lehet. Az egyszerű dicsérettől a konk-
rét jutalomig széles a skála. Fontos azonban,
hogy a szülő mindig fejezze ki elégedettségét,
büszkeségét, amikor azt látja, hogy a gyerme-
ke jól teszi a dolgát. Előfordulhatnak természe-
tesen sikertelenségek, kudarcok. Ilyenkor lényeges, hogy ne az egész eredményt kom-
mentáljuk negatívan, hanem méltányoljuk azon belül a részeredményeket.
Ha rendet rakott a szobájában a maga mód-
ján, akkor ne kritizáljuk, hogy a ruhák nem szín
szerint vannak csoportosítva. Jelezzük neki, hogy látjuk, hogy igyekszik, és ez elismerést érdemel. Vajon mi lehet a jutalom? A szülők és
a gyerekek közösen összeállíthatnak egy listát
– javasolja a pszichológus. Ezen a listán nem
nagy értékű dolgoknak kell szerepelni, hanem
olyan egyszerű dolgoknak, eseményeknek, amik a jelenlegi helyzetben is megvalósíthatók. Pl. közös játék, filmnézés, egy csoki, stb.
apró trükkök, nagy sikerek
Közösen meg lehet állapodni abban, hogy egy-egy jutalom eléréséhez mit kell teljesíteni,
mennyi „pontot” kell beszerezni. Pl. beágyazá-
sért 1 pont jár, reggeli készítésért 3, a házi fel-
adat önálló elkészítéséért 5… Ezzel a gyereke-
ket abban is segítjük, hogy lássák azt, milyen
fontosak, értékesek ezek a látszólag minden-
napi tevékenységek. A szakember kitért arra a
helyzetre is, amikor több testvér van otthon.
Ilyenkor ugyanis gyakran a legidősebbre hárul
az a kellemetlen, macerás feladat, hogy rendezze a kisebbeket. Ezt egy ideig ugyan szíve-
sen csinálják, de hosszabb távon unalmas, fárasztó, elveszi a saját idejük egy részét.
Kiemelten fontos, hogy az ő munkájukat elismerjük, hiszen ez részükről lemondást jelent – tanácsolja Sipos Edit. - A legtöbb csa-
ládban sajnos nincsenek ideális körülmények
a tekintetben is, hogy a gyerekek nem tudnak
külön helyiségben tanulni. Ilyenkor fontos, hogy a szülő megszervezze az együtt-tanulás
módját. Az idősebb gyerekek megfelelő moti-
válás mellett szívesen mentorkodnak a kiseb-
bek mellett. Ellenőrizhetik a feladataikat, javít-
hatják a hibákat. Cserébe a szülő hazaérkezése
után biztosíthatunk számukra „extra” szabad-
ságot, félrevonulási lehetőséget – mondja a pszichológus, majd hozzáteszi: lényeges, hogy a szülő megértesse a kisebbekkel, hogy
a nagyobb testvérük a szülő távollétében őt helyettesíti, működjenek együtt vele. Aztán amikor együtt van a család, érdemes egy rövid
beszélgető-kört tartani, amikor közösen meg-
beszélik, hogy telt a nap, milyen nehézségek
voltak, milyen sikerek, mi az, amin változtatni
kell. Ilyenkor adjon a szülő egyénre szabott visszajelzést, dicséretet, útmutatást gyerekeinek. Ez segíti a gyerekek személyiségfejlődé-
sét, együttműködési képességét, önállóságát, felelősségérzetének kialakulását. Így válhat a
hátrányból előny – hangsúlyozza a szakember.
A sok kérdést, kétséget felvető időszakban
várják szülők, pedagógusok, gyermekek kérdéseit, gondolatait az iskolapszi.nk@gmail.
com email címre. A felmerülő témakörökre Sipos Edit, a Nagykanizsa Tankerületi Központ
gyermekpszichológusa válaszol a Kanizsa Újság jövő heti számában.
Ideális esetben legalább az
egyik szülő otthon van
a gyermekkel és segíti
az otthontanulás útvesztőjében. vannak azonban olyan élethelyzetek, amikor az egyik vagy akár
mindkét szülő a munkahelyén tölti a napot. Ekkor vajon ki
és hogyan támogassa a gyermeket az ismeretszerzésben? a szakember tanácsai III.
tudásbővítés az otthonokban – Fotó: Gergely Szilárd
2020. 04. 17. | 19 #Eddzotthon
A jelenlegi helyzetben az a legfontosabb, hogy minden szabályt betartsunk. A mozgás azonban még a legnagyobb szigor mellett is
elengedhetetlen a jó közérzet és egészség megőrzéséhez. Tihanyi László, a Victory Fitness egyik fiatal
személyi edzője ezért új csatornát
indított. Az internet segítségével az
edzeni vágyók továbbra is kaphatnak
tippeket, tanácsokat otthon is elvégezhető gyakorlatokra.
A fő profilom az mezőgazdasági
vállalkozó, édesanyámmal ketten vezetünk egy állattartást, és emel-
lett csinálom a személyi edzéseket – kezdte Tihanyi László, Laci.-
Öt éves korom óta foglalkozom sporttal, 16 évig versenyszerűen úsztam, többszörös korosztályos vidékbajnok vagyok, illetve orszá-
gos korosztályos bajnokságon dobogós helyezést értem el.
…, MERT FONTOS AZ EGÉSZSÉG
Öt évvel ezelőtt kiderült, hogy
van egy genetikai betegségem –
folytatta az edző –, ami miatt a rézanyagcserémmel van gond. Születésem óta rakódott le a réz a
testemben, ami mentális és fizikai
elváltozásokat okozott, depreszsziós lettem, lefogytam, nem tud-
tam artikulálni, írni, gyenge voltam. A gyógyszereknek hála egy év után elkezdett javulni az állapotom, visszatérhettem a sporthoz is, és nagyon lassan, fokozato-
san sikerült felhoznom az egészségemet és a fizikumomat a jelen-
legi szintre.
NEM A KOCKAHAS ÉS AZ IZMOS
TEST A FONTOS
Mindig is az élete része volt a sport, nem tudta volna elképzeli, hogy mozgás nélkül létezzen, így
négy évvel ezelőtt ellátogatott egy edzőterembe. Közben szerzett egy agrármérnöki diplomát, de a mozgás meghatározó része volt az életének.
Szerettem volna testépítéssel, fitnesszel foglalkozni és ezt taníta-
ni is, átadni a tudásomat – mondta
el Laci. - Nem csak a sport terén,
hanem a személyes gondolataimat is megosztom, hogy segítsek
az embereknek másképp tekinte-
ni a sportra, megdönteni a kialakult sztereotípiákat. Más szemléletmódot akartam adni, ami meg-
változtatja az életüket. A sport nem az izmos testről vagy kocka hasról szól, hanem, hogy megért-
sük, hogy később, idősebb korban
sem szükségszerű, hogy fájjon a derekunk, tehetünk ellene. Az edzéseim során rehabilitációs esz-
közöket is használok, amit –tudtommal- itt Nagykanizsán más még nem használ, és a pozitív visz-
szajelzések alapján hatékonynak bizonyulnak az eszközök és a módszereim.
EDZÉS OTTHON, DE HOGYAN?
A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet elrendelése óta már jónéhány hét eltelt és ki tudja
még hány olyan hét áll előttünk. Ha az előírásokat betartjuk, akkor
ennek az időszaknak nagy részét a
lakásunkban kell töltenünk. A jó hír az, hogy otthonunkban is tehe-
tünk az egészségünkért, fittségünkért, Tihanyi Laci videói is ehhez adnak segítséget.
Aki kertes házban lakik, annak könnyebb, de lakásban is meg lehet oldani a napi edzést, célsze-
rű beszerezni hozzá egy-két eszközt és ezekkel is nagyon hatéko-
nyan meg lehet dolgoztatni az izomzatot –javasolja a személyi edző. Egy gumiszalaggal, egy kar-
ton vízzel vagy asztallal is tudunk
dolgozni, nem kellenek hozzá súlyzók sem, lényegében csak a kreativitásunk szab határt. A ven-
dégeimnek is adtam instrukciókat, látták a videóimat, amik remé-
lem, hogy egyre jobbak lesznek. Tervezek további videókat, amik ötletet adnak a „lakásedzésekhez”, de a vírushelyzet után is foly-
tatni fogom a videókészítést. Sze-
retettel, szívvel csinálom az edzői
munkámat, nem a pénzt látom benne, hivatásomnak tekintem.
Ha valaki ezek után szeretne bekapcsolódni az otthoni edzésekbe, akkor az interneten hamar
megtalálja a fiatal szakembert. Tihanyi László személyi edzőként
jelen van a közösségi oldalakon, „BYP Personal Training” néven található meg a facebook oldala, illetve youtube-on is megnézhet-
jük a csatornáján indított „Panel gym” videósorozatát. Laci, ahogy
mindenki, már azt várja, hogy visz-
szaálljon minden a régi kerékvágásba. Ha ez megtörténik, ott folytatja, ahol abbahagyta. Vissza-
tér a klubjába, és folytatja a személyi edzéseit.
KÖRTVÉLYESSY Vivien
#eddzotthon
A KARANTÉN
A veszélyhelyzet kihirdetését követően országszerte egymás után sorra zártak be
az edzőtermek, ezzel felelős
döntést hozva. A nagykanizsai klubok, edzőtermek is kivétel
nélkül kiürültek. Március közepén a legtöbben
elköszöntek vendégeiktől. határozatlan ideig zárva
tartanak. Ez azonban nem
lehet oka az otthoni
tespedésnek.
NEM KIFOGÁS!
20 | KANIZSA újSág MűSor
A Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3. április 18-24.
Április 18., szombat
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 00:30 Sztárportré: Kecskés Karina, 01:00 Székelyföldi legendárium: Babba Mária (mese), 02:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 02:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 07:00 Székelyföldi legendárium: Babba Mária (mese), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:55 Egy falat kenyér B.Tóth László műsora 09:25
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00
Kanizsaiak 02:30 Heti Híradóink 13:45
Sztárportré: Kecskés Karina, 14:15 Székelyföldi legendárium: Babba Mária (mese), 14:45 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 15:15 Lapozó, 18:00 Kalandozoo 15 18:30 Magyarok a Barcáért, 19:55 Neve is van Budapest 1., 20:50 Az Alföld titkos élete (diákfilm), 21:10 Lapozó Április 19., vasárnap 00:00 Kalandozoo 15, 00:30 Magyarok a Barcáért 02:10 Neve is van Budapest 1., 02:35 Az Alföld titkos élete (diákfilm), 03:00 Lapozó, 06:30 Kalandozoo 15, 07:00 Magyarok a Barcáért 08:40 Neve is van Budapest 1. 09:05 Az Alföld titkos élete (diákfilm), 09:30 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak. 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Sztárportré: Kecskés Karina, 14:15 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 14:45
19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 15:15 Lapozó, 18:00 Szentmise közvetítése felvételről 19:00 Berki Tamás Band 19:55 Neve is van Budapest 2. 20:50
Lapozó
Április 20., hétfő
00:00 Szentmise közvetítése felvételről 01:00 Berki Tamás Band 01:50 Neve is van Budapest 2. 02:50 Lapozó, 06:30 Szentmise
közvetítése felvételről 07:30 Berki Tamás Band 08:20 Neve is van Budapest 2. 09:20 Lapozó, 12:00 Berki Tamás Band, 12:50 Neve is van Budapest 2. 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 18:20 Múlt-kor/Dombvidék 18:50 Baba Maria (mese) 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 19:20 Azori, San Miguel, Pico, Faial (doku) 19:55 Az
elveszett nagypapa 20:45 Múlt-kor/Élet-
módi 21:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 21:35 Lapozó
Április 21., kedd
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 00:20 Múlt-kor/Dombvidék 00:50
Azori, San Miguel, Pico, Faial 01:25 Híradó, 01:40 Az elveszett nagypapa 02:30 Múlt-
kor/Élet-módi 03:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 03:20 Lapozó 06:30
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 06:50 Múlt-kor/Dombvidék 07:20 Azori, San Miguel, Pico, Faial 07:55 Híradó, 08:10
Az elveszett nagypapa 09:00 Múlt-kor/
Élet-módi 09:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 09:50 Lapozó, 12:00
Múlt-kor/Dombvidék, 12:30 Azori, San Miguel, Pico, Faial 13:05 Az elveszett nagypapa 13:55 Múlt-kor/Élet-módi 14:25
Lapozó 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 18:20 Kalandozoo1 18:50 Retyi Nyír (mese) 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 19:20
Múlt-kor/Gézengúzok 19:50 Gogo George
20:30 Madarassy 70 21:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 21:20
Lapozó
Április 22., szerda
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 00:20 Kalandozoo1 00:50 Múlt-
kor/Gézengúzok 01:20 Híradó 01:35 Gogo George 02:15 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 03:05 Lapozó 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 06:50 Kalandozoo1 07:20 Múlt-
kor/Gézengúzok 07:50 Híradó 08:05
Gogo George 08:55 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai 09:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 09:35
Lapozó 12:00 Kalandozoo1 12:30 Múlt-
kor/Gézengúzok 13:00 Gogo George 13:40 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai 14:10 Lapozó 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 18:20
Kalandozoo2 18:50 Táltos Asszony (mese) 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 19:20 Múlt-kor/Gézengúzok 19:50 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai 20:20 Híradó 20:35 Partizán szerelem (12) 21:05 Múlt-kor/Gézengúzok 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 21:55 Lapozó
Április 23., csütörtök
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 00:20 Kalandozoo2 00:50 Múlt-
kor/Gézengúzok 01:20 Híradó 01:35 A
Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai 02:05 Partizán szerelem (12) 02:35 Múlt-
kor/Gézengúzok 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 03:25 Lapozó 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 06:50 Kalandozoo2 07:20 Múlt-
kor/Gézengúzok 07:50 Híradó 08:05 A
Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai 08:35 Partizán szerelem (12) 09:05 Múlt-
kor/Gézengúzok 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 09:55 Lapozó 12:00 Kalandozoo2 12:30 Múlt-kor/
Gézengúzok 13:00 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai 13:30 Partizán szerelem (12) 14:00 Múlt-kor/Gézengúzok 14:30 Lapozó 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 18:30 Kalandozoo3 18:50 Luther (mese) 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 19:20 Kis gyufaárus lány - Honvéd Kaszinó Városi Színpad előadás 19:55 Szigetmonostor a béke szigete 20:20 Híradó 20:35 Szabadtűzi lovagrend főzőverseny 21:05 Múlt-kor/
Gézengúzok 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 21:55 Lapozó Április 24., péntek 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 00:20 Kalandozoo3 00:50 Kis gyufaárus lány - Honvéd Kaszinó Városi Színpad előadása 01:20 Híradó 01:35 Szigetmonostor a béke szigete 02:05 Szabadtűzi lovagrend főzőverseny 02:35
Múlt-kor/Gézengúzok 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 03:25
Lapozó 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 06:50 Kalandozoo3 07:20 Kis gyufaárus lány - Honvéd Kaszinó Városi Színpad előadás 07:50 Híradó 08:05 Szigetmonostor a béke szigete 08:35 Szabadtűzi lovagrend főzőverseny 09:05 Múlt-kor/Gézengúzok 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 09:55 Lapozó 12:00 Kalandozoo3 12:30
Kis gyufaárus lány - Honvéd Kaszinó Városi Színpad előadása 13:00 Szigetmonostor a béke szigete 13:30 Szabadtűzi lovagrend főzőverseny 14:00 Múlt-kor/Gézengúzok 14:30 Lapozó 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet, 18:20 Kalandozoo4 18:50 Luther (mese) 19:00 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Üzenet, 19:20 Múlt-
kor/A mi portánk 19:50 Műanyagszennyezés (dokfilm) Negyven év Gyimesi (dokfilm) 20:20 Híradó 20:35 Majdnem eltoltam - Lendvai Kristóf filmje 21:00 Kis gyufaárus lány - Honvéd Kaszinó Városi Színpad előadás 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Üzenet 21:55 Lapozó
A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 04. 17. | 21 sport Mielőtt még
csapat, de akár egyéni szinten is túlzottan
belemerültünk volna, miként is
alakulhat a kézilabda idény hátralévő része, érkezett a hír
múlt csütörtökön, hogy vége a
szezonnak, nem lesznek bajnokok az egyes
osztályokban –
ebből eredően akkor természetesen feljutók és kiesők sem.
A Tungsram SE Nagykanizsa NB II-es kézilabdázói-
nál ez két végletet is érint: a
férfiak a Dél-nyugati csoport élén, míg a nők a „dél-
nyugati” régiójuk utolsó helyén álltak...
A férfi csapat helyzetével
előző számunkban már foglalkoztunk, Csalló
Ádám játékos-edzőnek elég volt tömören ismertetnie a rájuk is érvényes szituációt.
- Ahogy az a döntésből kiolvasható, az vonatkozik esetünkre és bajnokságunkra, vagyis nincs bajnok és nincs kieső sem a pontvadászatunkban...
A nagykanizsai női együt-
tesnél is érdeklődtünk és Tóth László, az NB II-es hölgyek edzője nem kertelt, őszintén vázolta a döntés rá
gyakorolt hatását.
- Nézze, mi is egy fogaske-
rék vagyunk a sportág rend-
szerében, az imént olvastam én is a hírt, és meg kell
mondjam, az egyik szemem
sír, a másik nevet – mondta
el a döntés után közvetlenül
a tapasztalt szakvezető - Ifi csapatunkkal ugyanis óriási sikernek néztünk elébe a III.
osztály F csoportjában, a felnőtt csapattal ugyanakkor kiestünk volna, ezt fölösleges is ragozni. Ugyanakkor nem tudom, hogy ez így jó
lesz-e, értve ez alatt elsősorban az utánpótlás együttesünket.
A helyzet ellentmondásos, mivel az ifjúsági bajnokságban a Tungsram SE női szekciója valóban imponáló sorozattal bírt.
- Nyugodtan mondhatom és csak ismételni tudom, óriási siker küszöbén állt ifjúsági hölgy csapatunk, a 15 mérkőzéséből
aratott tizennégy győzelmet, melyhez egy döntetlen társult, és a +149-es gól-
különbséget sem tudom, hogy lehet-e még fokozni a
jövőben. S hogy miért is? Nos, sajnálatos módon több játékosunk kiöregszik
ebből az utánpótláskorú együttesből, és nagyon úgy néz ki, hogy ez volt az
utolsó olyan lehetőség, amikor ez a társaság még együtt játszhatott. Természetesen át fogunk még az
egyesületen belül mindent
részleteiben is beszélni, az első gondolataink után azonban majd higgadtan kell értékelnünk a kialakult
helyzetet.
túlzás lenne azt állítani, hogy az eltelt napok-
ban akár csak némileg is, de javuló tendencia
mutatkozott volna arra vonatkozólag, milyen
sporteseményeket is tud(na) nyomon követni a
szurkoló a nagyvilágban, no és ne hallgassuk el,
azok sincsenek egyszerű helyzetben, akik szívesen fogadtak (volna) meccsekre.
A kialakult „koronavírusos” vilá-
gunkban tágíthatjuk is a kört, hiszen már nem csupán a legtöb-
beket foglalkoztató labdarúgás hiányáról beszélünk, ezért néhány
hete, ha valakinek megvonási tünetei vannak, legyen szó szurkolóról, tippelőről, már azt is kite-
hetné akár hirdetésbe: „minden lehetőség érdekel...”
A húsvéti napokban persze az első helyen a család szerepelt, ugyanakkor többen is voltak olya-
nok, akik rá-rápillantottak az ered-
ménykövető sport- vagy fogadási
oldalakra is, hiszen... Nos, nem is oly” rég a magyar sajtóban is téma
volt, hogy Fehéroroszországban -
fittyet hányva a világjárványügyi
helyzetre – bizony belekezdtek például az első osztályú labdarú-
gó bajnokságba.
- Még ha csak a fociról lenne szó
náluk, de nyomon követhettem még a napokban is bemutató teniszmeccseket, na meg a minsz-
ki városi jégkorong bajnokság találkozóit is – árulta el a Garayban élő Korcsmár Ferenc. Becenevén „Zete Ferkó” amúgy sem a
bejáratott sablont követő rajongó, hiszen jobban szereti azokat a
labdarúgómeccseket megnézni élőben, melyeket mondjuk Splitben, Szarajevóban, Belgrádban vagy Lembergben rendeznek.
- Egy házzal arrébb a lelkes fogadók helyzete sem egyszerűbb...
- Nincs más választás, mostanság fehérorosz futballmeccsekre, azok pontos eredményére szoktam tenni, hát egyelőre a BL-ből is
ismert BATE Boriszov például nem valami jól muzsikál – vágott a
közepébe a pék Keki Osmanollaj,
aki egykor még a Miklósfa SE színeiben is focizott, és Kanizsa mel-
lett már Balatonlellén is otthono-
san mozog, ha pedig szabadideje
van, a szelvényeket máris adja fel. -
Volt százszoros szorzójú végeredmény is és nyert is olyan gólkülönbséggel a gyengébb csapat a kirakatban lévő boriszoviak ellen. Egyébként azt nézem, hogy gyakorlatilag minden napra betesznek valami bajnokijukat, amúgy neten nem is szoktam tenni, a szelvényes dolog a nyerő számomra.
S hogy mi a jó hírünk? Hát, az említettekhez hasonlóan ugyanúgy üzemel a belorusz első liga tartalékbajnoksága, április 17-én pedig indul a fehéroroszok NB II-
je is...
Ezt a Minszket látni kell...
Csivre Viktória (19) és
társai nagyot mentek
a női kézilabdázók ifjúsági
küzdelmeiben.
Vajon marad a csapat?
(Fotó: Gergely Szilárd)
fejezhették be
Nagy sorozataikat nem Az egyre többek által
követett fehérorosz futballban a BAtE
nem éppen jól kezdett...
22 | KANIZSA újSág Sport
A kerékpározás kultusza tovább nőtt szűkebb pátriánkban. A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt - a remek időjárási körülmények beköszöntével – állíthatjuk: már most sokan brin-
gáznak. Múlt hétvégén nagy-
szombaton is tapasztalhattuk például a régi hetes úton Nagykanizsa és galambok között,
nagyon sokan kerekeznek.
- Én is most jöttem meg a bringázásból, nagyon sokan vannak kint, meg is lepődtem –
mondta el még húsvétvasárnap Korcsmárosné
Vig Rozália, aki duatlonban saját korosztályá-
ban ér el igazán szép eredményeket az utóbbi
években - Ennyi biciklist tényleg nem szoktam
látni. Furcsa volt, de egyben magamban nagyon örültem is neki, hogy elővették az emberek a kerékpárjaikat, de gyorsan hozzá is
tenném, ahogy néztem, egymástól azért lesza-
kadtak tisztes távolra a sportolni vágyók. Egyébként mindennap így tudok kikapcsolód-
ni, reggel futni szoktam, délután pedig nyereg-
be pattanok, és legtöbbször egyedül gyűjtöm a
kilométereket. Persze, akármilyen szinten is sportol valaki, a kialakult helyzettel megválto-
zott az élete, így az enyém is. Ahogy erre mon-
dani szoktuk egymás között, életbe lépett az újratervezés faktora. Nehéz úgy kimenni futni
vagy biciklizni, hogy nem tudhatjuk, mikor is lesz verseny. Lesz azonban majd jobb a szituá-
ció, egyelőre pedig újra alapozni kezdtem, és abban bízom, hogy legkésőbb talán nyár végé-
re már biztosan lesz verseny a duatlonosok, tri-
atlonosok mezőnyének.
Érdekes, hogy a kerékpárosok világában azonban nem egy rugóra jár az agyuk az egyes
szakágak képviselőinek.
- Az a helyzet, hogy az országútiak most job-
ban mennek – vette át a szót Kajtár Balázs, aki
a Kanizsai Hegyikerékpáros Sportegyesület egyik alapító tagja. - Mi nem igazán, inkább csak görgőn tekerünk, amúgy a mi immunrendszerünk elég erős lehet, de így sem kockáztatunk a szabadban, meg nem is találkozunk bringatársakkal, csak kivételes esetben. Egyébként jelenleg még le is vannak zárva az
aktuális túrák alkalmával frissítésként használt
természetvédelmi területek, mivel nekünk azért a terepről szól a sportéletünk. Hozzáteszem, eddig az idő sem volt ideális a terepezés-
hez, mivel körülbelül két hete száradt ki a talaj,
így, ha akartunk volna, sem lett volna értelme
bemenni a mi specialitásunkat kínáló környezetbe...
Március elején még megrendezhették
Balatonfüreden a Silver Dance Star nemzetközi táncversenyt, melyre a Szan-Dia FSC is nevezhette versenyzőit.
A színpadi látványtánc kategóriájának keretében is színpadra léphettek, és főleg a csoportok, valamint formációk mező-
nyében eredményeikkel nagyot alakítottak.
Silver Dance Star nemzetközi táncverseny, színpadi látványtánc kategória. Gyerek szóló A: 7. Mányoki Jázmin, 8. Sziva
Zsófia. Gyerek duó B: 2. Kurucz Odett-Szabadi Rozália. Gyerek duó A: 3. Csöndör Lili-Tóth Mira.
Gyerek csoport A: 2. Base-
ball (Csöndör Lili, Tóth Mira, Léránt Fanni, Bakonyi Sára, Mányoki Jázmin,
Kocsis Lili, Hajmási Emese). Gyerek csoport B: 1. Méhecskék (Kopcsó Olivia,
Stimecz Janka, Berta Bonita, Torma Lujza).
Mini formáció A: 1. Magic-
Nyuszik (Szollár Lili,
Galambos Flóra, Szeghy Cecilia, Hanusz Zorka,
Varga Boglárka, Erdélyi Jázmin, Kepe Lucia, Czuczor Kinga, Kunvári
Kamilla, Szente Lilla,
Bakonyi Petra, Kereszturi Hanna, Varga Alexandra,
Geiger Letti, Tímár
Katalin). Gyerek formáció A: 1. Twist Oliver (Csermák
Anna, Csöndör Lili, Hóbor Kinga, Kocsis Lili, Kurucz Zsófi, Rákhely Nóra, Hajmási Emese, Sipos Jázmin,
Szerdahelyi Enikő,
Léránt Fanni, Sziva Zsófia,
Szabadi Horváth Kata, Ráskó Réka, Tóth Viktória, Herczeg Eszter,
Zsohár Fanni). 2. Shrek (Kurucz Odett, Szabadi Rozália, Mányoki Jázmin,
Tóth Mira, Bakonyi Sára,
Kiss J. Kincső, Haszon Kira, Szeghy Nóra,
Kovács Gréta, Goór Lilien,
Kunvári Gréta, Németh Lili, Schnülle Johanna,
Czuczor Luca, Horváth
Eszter, Turi Dorka). Junior
szóló B: 1. Körmendi Katalin,
2. Hadászi Kovács Kármen. Junior szóló A: 1.
Váradi Luca, ... 3. Felde
Zorka, … 6. Varga Fanni.
Junior duó A: 2. Grabant Nóra-Takács Zsóka, 3.
Horváth Panna-Felde
Zorka. Junior csoport A: 3.
Beethoven (Kurucz Zsófi,
Sipos Jázmin, Rákhely Nóra, Hajnali Luca, Szollár Petra, Marton Dóra).
Junior formáció A: 1. Grea-
se (Zrinyi Viktória, Füzesi Alexandra, Ágoston Lara, Veit Janka, Hajnali Luca, Hegyi Hortenzia,
Fadgyas Nina, Marton Dóra, Szollár Petra, Zsámár Szonja, Gelencsér Hanna, Ódor Anna, Körmendi Kata, Hadászi Kovács Kármen, Nagy
Hanna, Godinek Mira).
Aranyak is a füredi „ezüstösről”
A húsvétvasárnapi képen Korcsmárosné Vig rozália mint mindig, öröm-
mel kerekezett Kanizsa környékén a távolságot
Szelik az aszfaltot, tartják
A kanizsai látványtáncosok a színpadi kategóriákban is szépen szerepeltek Balatonfüreden
2020. 04. 17. | 23 sport
Öt esztendeje, egészen
pontosan 2015 áprilisában
kezdte meg munkáját Gombos
Zsolt az UFC Nagykanizsa
egyesületénél mint szakmai
igazgató. Az akkor 42 esztendős labdarúgó edző onnantól szűk három és fél esztendőn
át tevékenykedett a nagy-
kanizsai labdarúgásban. Ezen időszak alatt a kanizsai futballcsapatot
az NB III-ba vezette, nem csoda, hogy azt köve-
tően a ZTE FC másodedzőként hívta szakmai
stábjába 2018 nyarán, aztán vezetőedző lett az
NB III-as Szentlőrinc SE-nél, télen pedig a szin-
tén harmadik ligás Kecskeméti TE-hez szerző-
dött.
Mivel Gombos Zsolt szakvezetői munkája ismét NB-s szintre helyezte a dél-zalai város futballját, néhány gondolat erejéig felelevení-
tettük a szakemberrel nagykanizsai időszakát.
- Mielőtt az UFC-hez szerződtem, már terveztem, hogy Ausztriából, ahol 6 évig edzős-
ködtem egy csapatnál, hazatérek, mivel min-
denképpen váltani akartam – fogalmazott az
immár kecskeméti tréner. - Nagykanizsán akkor létrehoztak egy szakmai igazgatói posz-
tot és ifj. Mihalecz István keresett meg először, hogy esetleg érdekelne-e a lehetőség. Természetesen igent mondtam, bár emellett úgy tudom, hogy több jelölttel is tárgyaltak, ugyanakkor alapvető kikötés volt a felsőfokú iskolai végzettség és a megfelelő edzői képesí-
tés. Ezután már az UFC vezetősége keresett meg, majd be kellett adnom egy szakmai kon-
cepciót, ezután került sor a személyes interjú-
ra. Egyébként ez még 2014 decemberében történt, majd nem sokkal később Kovács
Tamás elnök úr jelezte, hogy velem képzelik el
a jövőt. 2015 április elsején kezdtem meg a munkát, de akkor még Ausztriában edzőként
tovább folytattam munkámat, majd július elsején vettem át a csapatot, és onnantól három évig dolgozhattam a kanizsaiaknál a két szakmai pozícióban.
A száraz tények mellett alighanem a szurko-
lókat az is érdekli, melyek voltak vezetőedző-
ként a legnagyobb meccsei Gombosnak, bár
aligha tévednénk nagyot, ha a listát magunk
állíthatnánk össze.
- Természetesen a legnagyobb élmények a
két megyei bajnoki címen kívül az NB III-as baj-
noki részvétel kiharcolása, valamint az MK nyolcaddöntője 2018 februárjából voltak. Több mérkőzésre is szívesen emlékszem, szerintem mindenkiben azok a meccsek hagytak
mély nyomot ebből a szép időszakból, amikor
több ezer nézőnek sikerült örömet szereznünk. Azt hiszem, a kanizsaiak számára nem újdonság, ha kiemelem az Érd elleni Magyar Kupa-találkozónkat 2017 őszéről, a Makóval szembeni osztályozó visz-
szavágóját pedig annak ellenére említem, hogy az ott elért győzelem sajnos akkor még
nem volt elég a felkerüléshez. Egy évvel később azonban már a harmadosztályba is sikerült feljutnunk a talán legszebb győzelem-
mel, melynek keretében 5-0-ra győztük le a Nagyatádot az Olajbányász-stadionban. Talán
az volt a legnagyobb élmény számomra, egy-
ben pedig csapatom játékosai számára is.
Gombos Zsolt élete azóta sem alakult szak-
mai szempontból rosszul, hiszen a Zeténél másodedzőként élhette meg tavaly a visszakerülést az élvonalba, majd nyáron a Szentlő-
rinchez kerülve a baranyai legénységet télen a
második helyen adta át utódjának az NB III Közép csoportjában. Története onnantól már
Kecskeméten folytatódott.
Kecskemétig Kanizsától
Az FC Nagykanizsai szakmai
vonalának tagjai is megmutatták fiatal labdarúgóiknak (ahogy azt kolázsukon is láthatjuk), miként is
zajlik részükről az egyéni edzésterv – udvari, kerti keretek között. Az
edzőknél is alapvető, hogy fittek
maradjanak, különben hogyan is kérhetnék azt számon focistáikon. Ami nyomban szemet szúrhat:
a trénerek jó barátságban vannak
a labdával, így ha az újra útjára
indulhat, nem is lehet kérdés, mit várnak el majd a srácoktól,
és mit is szeretnének viszontlátni a pályán.
Gombos Zsolt a kispadon.
(2018. február MK-nyolcaddöntő)
(Fotó: Gergely Szilárd)
edzésben
Edzők
24 | KANIZSA újSág MoZAIK
A Teleki utcán lakó Németh Sándor a 60-as
évek végén egy-két évig az
akkori NDK-ban dolgozott.
A marós, esztergályos szak-
mával rendelkező általános forgácsoló ott vett először fakanalat a kezébe. A főzéshez bőven volt szabadideje, és időnként jól esett a hazai recept alapján elkészített ételt elfogyasztani. A jó szokását azóta is megtartotta, nem jelent gondot számára a főzés. Példáját az Ausztriában élő és dolgozó két fia, Norbert és Roland is követi. Sándor a
tanult szakmájától eltérve, vendéglősként vonult nyugdíjba. A 12 főt számláló baráti társa-
sága minden évben megtartja a névnapi össze-
jöveteleit, melyre lelkesen készülnek, sok finomságot sütnek-főznek, és minőségi italok-
kal köszöntik fel az ünnepeltet. A 70 év feletti
jóbarátok nem titkolják; ilyenkor kizárólag férfi-
bulit tartanak. Sándor figyelemmel kíséri és némi átalakítással ki is próbálja az interneten fellelhető kedvére való recepteket. A sikerélmény sem marad el, jóleső érzéssel fogadja a
családjától, az ismerősöktől kapott dicséreteket. A hagyo-
mányos névnapi találkozóikat
a koronavírus-járvány miatt egyelőre fel kellett függeszteni, de év végéig valamennyit bepótolják.
A húsvéti ünnepeket megelőző napon a felesége, Aranka bőrkés bable-
vest főzött csipetkével, zöldséggel és sárgaré-
pával, melyhez a füstölt sertés csülök főzőlevét
használta fel. A baracklekváros metélttésztát a
családfő készítette el.
30 dkg lisztből, 1 tojásból és kevés sóból szép
sima tésztát gyúrt. A kész tésztát a nyújtáshoz
ujjnyi vastag szeletekre vágta, tésztagéppel kinyújtotta, majd szintén a géppel, hosszú csí-
kokra felvágta. Az így kapott széles metéltet bőséges, lobogó forró vízben kifőzte, szűrőkanálban leszűrte, és a disznózsíron megpirított
búzadarával összekeverte. Tálaláskor házi sárgabaracklevárral ízesítette.
BAKONYI Erzsébet
GasztroKanizsa
és lekváros metélt tésztával
Bőrkés bableves csipetkével, Fotó: Kanizsa TV
Hajtogass
ugró békát papírból!
Lengyák István rovata
Ügyeskedő
XXXII. ÉVF. 16. SZÁM, 2020. ÁPRILIS 24.
5. oldal
- Idősgondozóknál jártunk
- Az otthon élőknek segítenek 12-13. oldal
Járvány alatt
a frontvonalban
14. oldal
4. oldal
vagy bezárás
Bírság
a Kormányhivatal
Döntött Kistermelők
nagy BaJBan
MI lesz A pAlántáKKAl?
a piacoK egy rész zárva -
nehézKes az értéKesítés
- Jogszerűen intézkedett a polgármester
- Elutasították
Károlyi Attila
beadványát
Fotó: Horváth zoltán
Fotó: Bakonyi erzsébet
Fotó: Horváth zoltán
Kis BoltoK:
- nyitvatartás szabályos
- vásárolni és vásárlót beengedni szabálysértés
- fagyit csak dobozban, tölcsérben tilos
Fotó: Archív
2 | KANIZSA ÚjSág EZ VOLT A HÉT
Április 24-ik napja, Szent György napja. A hagyomány sze-
rint az állatok kihajtásának napja. Ezen a napon hagyták el a téli szállásaikat a nyájak, csordák, ménesek. Az állatok
ettől a naptól egészen szeptember végéig a szabadban
legelőről legelőre vándorolva töltötték a napjaikat. A Zala mentén első kihajtáskor az istállóküszöb mellé belülről láncot, kívülről tojást tettek, ezen kellett a jószágnak átlépnie, s azt tartották, hogy olyan erősek lesznek, mint
a lánc, olyan gömbölyűek, mint a tojás.
A FÖLD NAPJA A világon 50, Magyarországon már 30 éve annak, hogy április 22-én
megünneplik a Föld Napját. Így lett volna ez idén is, de koronavírus-járvány ezt az ünnepet most megakadályozta. A Földet azonban így is óvni kell. A bezártság, a korlátozások
bár kényelmetlenek, de a Földnek egy kis időre lehetőséget adtak arra, hogy újra levegőhöz jusson. Műholdképek, mérések igazolják, hogy csökkent a légszennyezettség világszerte.
a hét száma:
VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE
Balaton -
(le)zárva
Balatonfenyves strandját piros-fehér csíkos szalaggal zárták le. A víz a meleg
időjárásnak köszönhetően egyre melegebb a Balatonban, de a
parti települések szinte
mindegyikén a strandokat, parti sétányokat és parkolókat lezárták és
várhatóan lezárják, hogy ezzel kerüljék el a
turisták odaözönlését. A parti települések így
is védekeznek
a koronavírus
terjedése ellen. 24
IMPRESSZUM: KANIZSA újSÁG Felelős szerkesztő: Tar Mihály
Szerkesztőségvezető: Mikó-Baráth György
Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezető
Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).
Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050.
Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor
Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.
Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.
A HÉT TÖRTÉNETE
Fotó: illusztráció
Fotó: MTI/Varga György
Képünk két éve készült,
amikor együtt ünnepeltek gyerekek felnőttek
(Fotó: Gergely Szilárd)
EZ VOLT A HÉT 2020. 04. 24. | 3
HÍRSOROK
A MÁV
FELKÉSZÜLT
Folyamatosan fertőtleníti a
MÁV a vasúti személy-
forgalomban közlekedő
járműveit. Biber Anett,
a MÁV szóvivője
érdeklődésünkre elmondta, hogy egy külsős
takarítócéggel áll
kapcsolatban a vasúttársaság.
Az az elvárás, hogy
megfelelően takarítsanak,
amit mi ellenőrzünk.
Ők nem csak takarítanak,
hanem fertőtlenítik is az
összes járművet. Gomba,
vírus és baktériumölő
szerrel minden nap az
összes jármű sorra kerül,
minden olyan felület,
melyhez hozzáérhetnek az utasok, illetve a teljes utas-
tér – nyilatkozta a szóvivő.
Hozzátette, hogy a sze-
mélyjárműveket fertőtlenítő dolgozók számára meg-
felelő mennyiségű maszk,
kesztyű és más védőfelsze-
relés is rendelkezésre áll. A
vasúttársaság a saját dol-
gozóinak egészségét is
próbálja védeni. Biztosítják
a munkavállalók folyama-
tos ellátását, és gondos-
kodnak a szükséges egész-
ségügyi védelmi eszközök-
ről. Az utasokra is gondol-
nak. Az utastérben min-
denkinek lehetősége van a
kihelyezett ingyenes kézfertőtlenítő használatára.
KÜLÖNLEGES
SZÜLETÉSNAP
Énekkel és dudaszóval
köszöntötték családtagjai
és barátai a napokban
Kocsisné Németh Valériát. Az ünnepelt a
veszélyhelyzet miatt már
hetek óta nem találkozott
szeretteivel, akik azonban
így sem felejtették el Vali
néni 69. születésnapját.
A köszöntők lufikkal
feldíszített autókkal és
dudaszóval érkeztek a
Városkapu körúti lakás elé,
ahol a jól ismert szólamok
mellett a szülinapos
kedvenc népdalait is
elénekelték. -A mi családunktól nem áll
távol az ilyen vicces, mókás
szülinapozás, de ezt most
egy kicsit túl kellett gon-
dolnunk, hogy ebben a
helyzetben vagyunk.
Apukám februárban
meghalt, az anyukámat
úgymond karanténba
tettük, mindent mi teszünk
helyette és felül kellett ezt
most múlni olyan téren,
hogy még jobban
meglepjük, mint eddig –
mesélte Dudás Valéria, az
ünnepelt lánya.
Kocsisné Németh Valéria
nagyon meglepődött a
nem mindennapi
köszöntésen, örömében el is sírta magát.
OLVASS OTTHON!
Olvasni jó, az olvasás terápia, ami rengeteg
viszontagságon átsegít.
A Halis István Városi
Könyvtár dolgozói a
kijárási korlátozás idejére
két –témájukban igazán
aktuális- könyvet ajánlot-
tak az olvasni vágyóknak.
Benke Dániel könyvtáros egy vadnyugati történetet
javasolt Amerika hős-
korából. John Williams
Butcher’s Crossing című könyve egy fiú férfivá válá-
sáról szól, aki bölényvadá-
szok mellé szegődik. A
könyv a jellemfejlődések mellett rávilágít arra is,
hogy a természetnek van
egy olyan oldala, amit
emberként sosem leszünk
képesek uralni.
-Ezer dolog fakad abból,
ha megismerjük annak a
logikáját, hogy mi történik
velünk, ha valaminek a
szűkébe kerülünk- mondta
el Czupi Gyula, könyvtár-
igazgató. A szűkösség pszichológiája című szakkönyv
bebizonyítja az olvasóinak,
hogy sajnos mindig az
jelent számunkra sokat,
amiből épp a legkevesebb
van az életünkben.
A koronavírus idején a könyvtár zárva tart, így
nem biztos, hogy a
kezünkbe vehetjük a
könyveket, de az interneten számos ismertetőt talá-
lunk hasonló témákban.
100 ÉV
Csordás Józsefné, Bözsi néni 100. születésnapját
ünnepelte múlt
szombaton a letenyei
Kolping Idősek
Ápoló-Gondozó Otthonában. Nagykani-
zsán született még a múlt
században, 1920. április
18-án. Az idős asszony jó
egészségnek örvend és
korát meghazudtoló
módon szellemileg is
teljesen friss. Jelenlegi
lakhelyén 2018 óta él.
Szereti a társaságot, akkor
érzi jól magát, ha sokan
veszik körül. A nagy napon,
a 100-ik születésnapján a
járvány miatt rokonai sem
látogathatták meg.
Csak távkapcsolatban
tudták felköszönteni
a szerettei és hozzá-
tartozói. Nagyon pozitívan
éli meg a mindennapjait
így elzárva a külvilágtól is.
A mindennapokban sokat
imádkozik és nap, mint nap
tornázik. Kívánjuk, hogy
sok szép éve legyen még!
Isten éltesse Bözsi nénit!
EÖTVÖS TÉRI
FELÚJÍTÁS
A veszélyhelyzet ellenére is folyamatosan dolgoznak
az Eötvös tér felújítási
munkáit végző szak-
emberek. A tér „alsó”, Fő út
felőli oldalán már
növényeket is telepítettek, már az emlékmű
környékén zöldítik.
A tervek szerint május első
felében megnyitják a déli
oldalon levő járdákat és
sétányokat. Czirákiné Pakulár Judit a Nagykanizsa
Városfejlesztő Kft.
ügyvezetője a Kanizsa TV
Híradójának elmondta,
hogy a Deák teret is érintő
munkák a nyár végére
készülnek el. Addigra
teljesen megújul a növény-
állomány, amivel egy-
időben a sérült, beteg
növényeket eltávolítják.
A teret úgy tervezték, hogy
az átalakítás után
közösségi funkciót is
kaphasson. A fejlesztések
érintik majd a busszal
közlekedőket is. Az új
megálló kialakításának
idejére egy ideiglenes öbölben állnak majd meg a
járatok. A környék lakóitól
és az erre járóktól még egy
kis türelmet kérnek
a szakemberek, akik ígérik,
hogy a tervezett időben
végeznek a munkálatokkal.
Fotó: Családi
Fotó: Illusztráció
Foto: mavcsoport.hu
Fotó: Saját
Fotó: Kanizsa TV
Elutasította Károlyi Attila képviselői kérelmét a kormányhivatal. Ahogy azzal
lapunkban már foglalkoztunk,
az ÉVE önkormányzati kép-
viselője szerint Balogh László polgármester visszaélt a rendkívüli jogrend adta lehetőségeivel, ezért törvényességi
felügyeleti jogkör gyakorlása iránt önkormányzati képviselői kérelmet nyújtott be még
március végén. A Zala Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztályának döntését pár napja „kapta
kézhez” a polgármester és
az önkormányzati képviselő. A kérelem benyújtásakor Károlyi Attila (ÉVE) elmondta: véleménye szerint a polgármester jogszabályt sértett, és visszaélt a rend-
kívüli jogrend adta lehetőségeivel, amikor a veszélyhelyzetre hivatkozva alpolgármestert választott, a részére illetményt és költségtérítést állapított meg,
valamint visszahívta a tanács-
nokokat és módosította az szmsz-t. A Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából küldött elutasító tájékoztatás szerint a polgármester minden érintett döntése jogilag is megalapozott és meg-
felelően indokolt volt, így nem történt jogszabálysértés. Károlyi Attila hangsúlyozta: nem lepte meg a döntés, ugyanakkor bízott abban,
hogy felülkerekedik az objektivitás és a jogszabályok befolyásmentes alkalmazása. – Be kellett látnom azonban, hogy ezt mind
felülírja a 14 év alatt szisztematikusan kiépített
Fidesz rendszer működési elve, az a nagyon sokszor az elvtelenség határát súroló szigorú
alá- és fölérendeltség, aminek csúcsán a leg-
főbb hadúr irányít - ezt a rendszert egy erdélyi
politikustól vették át, akit a fő helyi Fidesz potentát nem átallott Nagykanizsa város főte-
rére állítani, szent polgármesterünk, a vértanúhalált halt dr. Krátky István helyett. Szánal-
mas. A helyi polgármester bekerült abba a dicsőséges triumvirátusba, amelyiket országos felháborodás és nevetség tárgyává tettek
- a komlói, a szekszárdi, és a nagykanizsai, így
emlegetik őket. Ezeknek az
embereknek, kihasználva szerencsétlenségünket, a bajt, amibe kerültünk hazánkban, első dolguk volt, hogy a demokratikusan megválasztott tes-
tület, a közgyűlés dönté-
seit saját pártjuknak előnyt szerezve átalakították. Ezt azért már fel-
ső vezetőik sem nézték
jó szemmel, de nyilvánosan nem koppintottak az orrukra, de hogy
szégyellték, az biztos. Összeültek a választó-
kerületi elnökük veze-
tésével, frakciójuk újra beült a városházába, oda, ahonnan közelmúltban távolí-
tottuk el a helyi vezetőjüket, és nekiálltak
a veszélyhelyzet ürügyén rendelkezni, mint a
régi szép napokban. Nem rejtettük soha véka
alá azt, hogy visszatérünk a tanácsnoki rend-
szer revíziójára, de rendkívül álságos az a kor-
mányhivatali álláspont, hogy a veszélyhelyzet
adta takarékossági rohamuk indokolta mind-
ezt, miközben - és az idő bennünket igazolt -
veszélyhelyzet ürügyén elvették Nagykanizsa
várostól a gépjárműadó még el nem vett részét, támadást indítottak az iparűzési adó ellen, és ki tudja, mi következik még. Ugyanak-
kor felemelték a veszélyhelyzet kellős közepén, a nagy takarékosság jegyében, a saját fizetésüket. A parlamentben a gyűlölettől izzó
elnökük 3 milliót visz haza havonta – hangsú-
lyozta a városatya.
Bár az új költségvetés kidolgozása kapcsán
még arról számolhattunk be, hogy folyamatos
lesz a szakmai egyeztetés a polgármester és az
ÉVE-frakció tagjai között, Károlyi Attila
szerint jelenleg min-
den fontos döntést a kormányoldal egy bizonyos politikusa hoz meg Nagykanizsán. – A kapcsolatunk
az urakkal semmilyen - eszük ágában
sincs bevonni a döntésekbe a közgyűlési többséget adó, a várost
ténylegesen irányító Éljen VárosuNk! Egyesü-
let frakcióját, kényük-
kedvük szerint kormányoznak, a döntésekről tájékoztatnak. Hozzáteszem, hogy a döntéseket
nem a polgármester hoz-
za, hanem helyette az a személy, akit felesleges néven nevezni, minden kanizsai tudja, kicso-
da. Lett volna lehetőségem a zalaegerszegi döntést megpanaszolni a kormánynál, de feleslegesnek tartottam, a döntés borítékolha-
tó. Végezetül engedtessék meg egy mondatot
idéznem attól a személytől, akit ritkán szoktam, de most ide kívánkozik egy közelmúlt béli
megjegyzése, ez a személy a kormányfő, Orbán Viktor: meg fogjuk adni a választ vala-
mennyi, polgármester aláírással ellátott dön-
tésre, ha annak eljön az ideje.
A Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osz-
tályának válaszát Balogh László is megkapta.
A polgármester megkeresésünkre elmondta: tudomásul vette, hogy jogszerűen járt el, üzengetésbe, sárdobálásba pedig nem szeret-
ne belekezdeni.
MIKÓ-BARÁTH György
4 | KANIZSA újSág öNKOrMáNyZAT
Fotó: archív
nem indokolt…
eszköz alkalmazása
Törvényességi felügyeleti
2020. 04. 24. | 5 aktuális
A 71/2020. (III. 27.) kormányrendelet meghatározta, hogy melyek azok az üzletek, amelyek fogadhatnak vásárlókat jelen helyzetben. Ezek között viszont nem szerepelnek például a cipő- és ruhaüz-
letek vagy a bútor-, mobiltelefonboltok sem. – Maga a rende-
let nem tiltja meg, hogy ezek az üzletek nyitva legyenek, de
azt viszont kimondja, hogy nem vehetjük igénybe a szol-
gáltatásaikat – világított rá Rinfel János, nagykanizsai ügyvéd – Azt is tudni kell, hogy ha az állam megtilt egy
tevékenységet, viszont én lehetővé teszem, hogy azt meg-
sértsék, akkor én is szabálysértő vagyok. Tehát, ha a boltos
kinyit, az nem szabálysértés, viszont, ha megengedi, hogy valaki belépjen, akkor az már az. Ebből a szempontból kissé trük-
kösen van megfogalmazva ez a rendelet, de talán pont amiatt, hogy a
kártalanítási eljárásokat megelőzze az állam.
Rinfel János lapunknak elárulta, hogy szerinte ezt a jogszabályt indokoltan és körültekintően dolgozta ki a kormány. Ugyanakkor szin-
tén érdekes kérdés, hogy ha az állam azt megengedi, hogy egy szuper-
marketben vásároljunk, s ott akár ruhákat, egyéb nem napi fogyasztá-
si cikket vegyünk, akkor miért ne nyithatnának ki a kisebb ruhaboltok,
magánüzletek is? – Nyilván az is felvet több kérdést, hogy például a
dohányboltok nyitvatartása valóban létszükséglet-e, hiszen a trafiko-
kat sokáig egyáltalán nem korlátozták. S azon is el kellene gondolkod-
ni, hogy a kereskedelmi tevékenységet ne befolyásolja az állam. Ha bemegyek egy szupermarketbe, ott nem állíthatnak mellém egy őrt,
hogy tejet, kenyeret vehetek, de ruhaneműt már nem. Nyilvánvaló, hogy ezek az üzletek most előnyt élveznek. Ettől függetlenül úgy gon-
dolom, hogy a rendelkezés és annak megfogalmazása is indokolt és
megfontolt volt. Túl sok hibát ebben a jogszabályban nem lehet talál-
ni. Viszont azt el kell fogadni, hogy nem lehet olyan jogszabályt alkot-
ni, ami mindenre jó. Ahogy nincs csodagyógyszer, úgy nincsen csoda-
jogszabály sem. Én egyébként el tudom azt képzelni, ha már egy kicsit
javul a helyzet, hogy ezekben a már említettet boltokban is azt a rend-
szert vezetik be, amit például a gyógyszertárakban, tehát egy ember
bemegy, a másik addig kint várakozik. Ez talán kicsit elviselhetőbbé tenné a mostani helyzetet.
Szerkesztőségünkhöz nem érkezett olyan információ, hogy megbüntettek kanizsai butikost vagy éppen vásárlót a 71/2020-as kormányrendeletre hivatkozva. Fagyisról viszont tudunk. A városban sokak – politikusok, közéleti személyiségek – érdeklődését is felkeltette az ügy, amelyről röviden már mi is beszámoltunk múlt heti számunk-
ban. A meglévő és a Kanizsa Újságban már közölt információnk alapján
e témában is kikértük Rinfel János véleményét. – Ha a fagyizók elvitel-
re árulják a fagyit vagy kiszállítják, akkor nem követnek el szabálysér-
tést. Abban az esetben viszont, ha helyben fogyasztás történik, akkor
igen. Nyilván ezt egy fagyisnál nem egyszerű kiküszöbölni, hiszen, ha
tölcsérben adja ki, az már a helyben fogyasztást segíti elő, viszont, ha
hőtárolós dobozban szolgálja fel, akkor nem követ el szabálysértést.
Nyilván abba a fagylaltosnak nincs beleszólása, hogy a vevő hol eszi
meg, hiszen az is előfordulhat, hogy ő kiadja dobozban, viszont a vásár-
ló ott a helyszínen fogyasztja el az édességet. A ráutaló magatartást is
kerülni kell, tehát például nem hagyhat kint az üzemeltető székeket.
Minden eset más, de önmagában az, ha egy fagyizó fagylaltot árul, az
nem szabálysértés, hiszen nem vendéglátóegységként üzemel, hanem
napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletként. Összegezve: amennyiben a kiszolgálás tölcsérbe történt, akkor jogos a bírság, ha
nem, akkor az én véleményem szerint nem az.
A kormány a múlt hétvégén is biztosította a jogot arra, hogy a pol-
gármesterek ideiglenes szigorító intéskezdéseket hozzanak. Szombat-
helyen született is rendelet fagyis témában: a határozat szerint az áru-
sítónak biztosítani kell, hogy a másfél méteres távolságot tartani tudják
a vevők a sorban állás során. A kanizsai esettel kapcsolatban elküldtük
kérdéseinket a város jegyzőjének és az Operatív Törzsnek is. Választ egyik helyről
sem kaptunk, így még mindig nem tisztá-
zott, hogy ugyan milyen jogszabály alap-
ján büntethettek meg valakit a húsvéti hétvégén azért, mert – minden előírást betartva – fagyit árult, és mi változott meg
egy hét alatt, hiszen akkor már ismét vár-
hatta vendégeit – természetesen csak elvi-
teli lehetőséggel – a megbírságolt fagylal-
tos.
MIKÓ-BARÁTH György
sok cipő- és ruhaárus, vegyes iparcikkeket
forgalmazó bolt nyitott ki újra a napokban. Ezt
kormányrendelet nem tiltja, ugyanakkor a helyzet nem ilyen egyszerű, hiszen azok, akik vásárolnak egy ilyen üzletben már szabálysértést
követnek el. az országos tendencia azonban azt
mutatja: a fennmaradás érdekében sok kereskedő inkább kinyit, és vállalja a kockázatot.
Fotó: Horváth Zoltán
ez itt a kérdés
Bírság vagy bezárás, Lapzárta előtt nem
sokkal érkezett levél
Balogh László, polgármester megbízásából a Polgármesteri Kabinettől az üggyel kapcsolatban. Ebben a fagylaltos megbüntetésével kapcsolatos, a
jegyzőnek küldött kérdésünkre válaszolták az alábbiakat: „Fagylalt eladással és vásárlással kapcsolatban helyi rendelet és egyéb utasítás nem
született.”
6 | KANIZSA újSág AKtuálIS
A fiatal nagykanizsai pár egyike
azoknak, akik a koronavírus miatt
kénytelenek az esküvőt elhalasztani. Ők most újraterveznek.
– Eleinte nagyon rosszul viseltük
a helyzetet, aztán idővel elfo-
gadtuk, hogy ezt mérte ránk a sors. Az esküvőnk napján kissé szomorúan keltünk, egész nap néztük az órát és mondtuk, hogy
„Most lenne a polgári, most lenne
a vacsora…” De már nem búslako-
dunk, inkább előre tekintünk, és örömmel várjuk a következő nagy
napunkat – mondta Németh Renáta.
Ha nem sürgős, akkor várjanak
A járvány nem csak a pároknak,
hanem a szolgáltatóknak is fejtö-
rést okoz. A lapunk által megkér-
dezett szakemberek azt javasolják, ha nem sürgős a házasságkö-
tés, akkor inkább várják meg vele
a veszélyhelyzet végét. A nagyka-
nizsai fiatalok esete nem egyedül-
álló, a szigorítások miatt ugyanis már 18 ezer tavaszi esküvőt kellett
lemondani vagy átszervezni az országban. S hogy mi a legnehe-
zebb a házasság előtt állók számá-
ra a jelenlegi helyzetben?
Pörzse Gabriella rendezvényszervező szerint a bizonytalanság
mellett a megfelelő dátum kiválasztása. – A pároknál kétféle megoldás létezik – legalábbis mi ezt tapasztaljuk. Az egyik, akik ugyanazt az időpontot keresik nagyjából pont egy év múlva. A másik, akik megvárják, mit mondanak azzal kapcsolatban, hogy meddig húzódhat el a járvány – fogalmazott a Gabryella Esküvői Szalon tulajdonosa. A tapasztala-
tok azt mutatják, hogy a párok többsége a lehetőségekhez mérten inkább az év másik felére szer-
vezi át menyegzőjét.
Reni és Dávid is így tettek, ők várhatóan október közepén kelnek egybe. – Nagyon szerencsések vagyunk, mert a szolgáltatóink megértőek és rugalmasak vol-
tak. Mindenkit át tudtunk csopor-
tosítani az új időpontra, amiért plusz költséget sem számoltak fel.
Azzal viszont már most kalkulálnunk kell, hogy a meghívók, a dátummal gravírozott ajándékok elvesztették aktualitásukat, ezért mindent újra kell csináltatnunk –
mondta. Ha már szóba kerültek az
anyagiak, nem árt tisztában lenni
azzal, mennyivel is kerülhet többe
az a bizonyos nagy nap. – A párok
nagyrésze attól tart, hogy a szol-
gáltatók a hiányzó bevételeiket a
jövő évben áremeléssel próbálják
meg kompenzálni.
az új lagzi drágább lesz?
Mi azt a koncepciót választottuk
– a szalont és a rendezvényszervezést illetően is –, hogy meg-
tartjuk a 2020-ban kalkulált árain-
kat azoknak az esetében, akik a meglévő szerződésüket már áthe-
lyezték a jövő évre és le is fixáltuk,
melyik napon lesz az elmaradt esemény. Ha pedig valamilyen kötelező áremelkedés lesz, akkor azt előre jelezzük nekik. Aki viszont egy teljesen új koncepciót
választ, és mindent visszamond, annak nagy valószínűséggel a 2021-es árakkal kell már számolnia – árulta el Pörzse Gabriella. Az
euró erősödése a forinttal szemben valóban okozhat többletkiadást. A lapunk által megkérdezett virágkötő azonban nem látja jelét
annak, hogy a virágok ára jelentő-
sen emelkedne. – Ha normalizáló-
dik a helyzet, nem gondolom, hogy bármiféle árnövekedés lehetne. Abban az esetben viszont, ha valaki gyöngyvirágból
tervezett májusra vagy pünkösdi-
rózsából egy júniusi esküvőt, azt szeptemberben amúgy is háromszoros áron tudnám megvenni. Ez
viszont nem a koronavírus rovásá-
ra írható, hanem annak tudható be, hogy egy tavaszi virág szeptemberben nem annyiba kerül, mint most – hangsúlyozta Vasicsné Csóri Andrea, aki szerint attól
sem kell tartani, hogy nem lesz elegendő virág. – A veszélyhelyzet kihirdetését követő első két hétben, amikor senki sem tudta a
virágosok közül, hogy megáll-e vagy működhet a gazdaság, pont
beleszaladtam abba, hogy a saját
kertem virágjaiból kellett csokrot
kössek. A kérést szerencsére teljesítettük, de azóta nem fordult elő
ilyen szituáció. Azt gondolom, ha
bárkinek csokorra lenne szüksége, nem kell félnie attól, hogy nem
lesz hozzá megfelelő választék. Már nyílnak a hazai virágok is, és
bizony, olyan széles skálán dolgoznak a magyar vágottvirágot-
termelők, hogy szinte mindent lehet tőlük kérni.
Házasodni egyébként – az elő-
írásoknak megfelelően, szűk családi körben – a kijárási korlátozás
alatt is szabad. A szolgáltatók viszont azt javasolják, ha nem sür-
gős a házasságkötés, akkor inkább
várják meg vele a veszélyhelyzet végét. NAGY Éva,
korona
április 18-án mondta
volna ki a boldogító
igent Németh Renáta és vőlegénye,
Horváth Dávid. Az időpontválasztás tökéletesnek bizonyult, hiszen múlt szombaton szikrázóan sütött
a Nap, a fotózás
helyszínéül szolgáló Erzsébet tér és
környéke pedig teljesen virágba
borult. A járvány
azonban közbeszólt. gyűrű helyett
Fotó: Horváth Zoltán
Lugosi Alexandra, fiatal nagy-
kanizsai pszichológus motivációs tanácsai bárki számára egy kattintással elérhetők az interneten. Ezek segítenek, segíthetnek, hogy mentálisan is felvértezzük magunkat erre az időszakra. Szandi a munkahelyén kívül is szí-
vén viseli az emberek problémáit, és facebook oldalán is segíti őket
nyilvánosan megtekinthető motivációs videóival. Rengeteg tippel, ötlettel, áll elő, hogy miképp kezeljük könnyebben a jelenlegi helyzetet.
-Nemrégiben kezdtem el az aktívabb tevékenykedést az internetes felületeken. Sok ember nem engedheti meg magának a pszichológusi megsegítést. Ez volt talán az elsődleges szempontom, valamint ma már a tele-
kommunikáción keresztül lehet az emberekhez a legkönnyebben
eljutni -kezdte a fiatal pszicholó-
gus, akinek gyermekkori álma volt a pszichológia, az emberekkel való foglalkozás. – Videóimmal próbálok egy kis jó kedvet csempészni a mindennapokba, olyan technikákat ismertetek meg, amelyeket könnyedén el lehet sajátítani, és be lehet építeni
a napi rutinba. Számos olyan kész-
ségfejlesztő technika van, ami egyszerűen kivitelezhető nagyobb anyagi befektetés nélkül.
Nem szégyeN segítséget kérNi
-Nagykanizsa a szülővárosom, mindig is itt éltem. Amikor megszereztem a diplomámat az EMMI
Nagykanizsai Javítóintézete várt egy biztos munkalehetőséggel, így maradtam, és itt kezdtem el kiépíteni a magánrendelésemet is - folytatta a pszichológus. A vidék
hátrányát annyiban látom, hogy itt még nem igazán nyitottak az emberek a pszichológiai megsegítésre. Sőt, azt tapasztalom, hogy címkét ragasztanak arra az ember-
re, aki a problémáival szakembert
keres fel és emiatt nem is merünk
segítséget kérni. Azonban az egy
nagyon fontos tény, hogyha felis-
merjük, hogy a problémáinkkal mi
magunk nem tudunk megküzde-
ni, az egy fejlettebb önismeretre vall, mintha makacsan ragaszkodunk ahhoz, hogy majd megold-
juk valahogy.
seNkit Nem hagy magára
Alexandrától azt is megtudtuk,
hogy a kormányrendeletnek meg-
felelően betartott higiéniai körül-
mények között jelenleg is dolgo-
zik. Felnőttekkel és gyermekekkel
egyaránt foglalkozik. Főállása mellett magánpraxisát is építi, valamint azokról sem feledkezik meg, akikkel most személyesen nem találkozhat.
-Az irodámban minden személy
után fertőtlenítést végzek, valamint hosszabb időt hagyok a páci-
ensek között, hogy a váróban ne
találkozzanak egymással. Skype-
os konzultációkat is vállalok, de az
otthonmaradt pácienseimmel email-en és telefonon tartom a kapcsolatot. Nem hagyom őket egyedül a nehéz időkben sem.
a visszajelzésekből taNul
Egyáltalán nem könnyű manap-
ság a közösségi médiában vállalni
magunkat, mert sokszor a segítő
szándékot is félreértelmezik és kritizálják az emberek. Szandi, ahogy a magánrendelései során is
szereti a visszajelzéseket, úgy a facebookos megosztásaival kapcsolatos negatív reakciókat is épí-
tő jellegűnek tekinti.
-A megjelenéseimmel kapcsolatban rengeteg a pozitív visszajelzés, amely megerősít abban, hogy jól végzem a munkám. Ter-
mészetesen-mint mindenhol- nálam is felüti a fejét egy-két negatív megnyilvánulás, de én azokból is tanulok. Kisvárosban élünk, így gyakran megszólítanak,
hogy kipróbálták azt, amit a múlt-
kor a videómban elmondtam, és mennyire jó, és milyen egyszerű, és megköszönik. Ez mindig boldogsággal tölt el, és ad egy nagy
lendületet a napomhoz.
„az összefogás most
a legfoNtosabb és
egymás támogatása”
A pszichológus legfontosabb tanácsa, hogy ne arra koncentrál-
junk, hogy mit nem lehet, hanem,
hogy mit lehet, mi a pozitívum ebben a rendkívüli helyzetben. Ez
a vírus egyben egy lehetőség is, hogy visszataláljunk önmagunkhoz, hogy több időt fordítsunk a családunkra, szeretteinkre. Fontos, hogy tanuljunk meg újra örül-
ni az apró dolgoknak, törődjünk és figyeljünk egymásra. Ha pedig
szükségünk van rá, bátran kérjünk
segítséget.
KÖRTVÉLYESSY Vivien
2020. 04. 24. | 7 egészség
vigyázhassunk másokra!
Vigyázzunk
magunkra, hogy
Huzamos ideje korlátozva éljük
a mindennapjainkat, többnyire a négy
fal között. Még ha fizikailag jól is
vagyunk, ez a szokatlan bezártság
pszichésen mindenkit megvisel, pedig ha lelkileg jól vagyunk, akkor erősebb
az immunrendszerünk, és kevesebb eséllyel betegedünk meg. Most még
fontosabb a pozitív gondolkodás.
Fotó: (lugosi alexandra saját fotói)
#MARADJPOZITÍV
8 | KANIZSA újSág otthoN
A jelenlegi helyzetben elsősorban testi egészségünk megőrzésére
koncentrálunk. A járvány miatti óvintézkedések megtartása mellett azonban nagyon fontos, hogy a lelki egészségünk megőrzésére is
gondot fordítsunk. - Sajnos már látszanak a jelei a bezártság
okozta feszültségeknek. A szülők elmondása szerint a gyere-
kek egy része ingerlékenyebb, feszültebb, esetenként magába zárkózóbb lett. Ez aggasztó jel, amire a szülőknek
feltétlenül figyelniük, reagálniuk kell - hangsúlyozta állandó
szakértőnk Sipos Edit, iskolapszichológus, kiemelve: a feszültségek feloldására, ezáltal a lelki egészség megőrzésére
több olyan módszer is van, amit otthon alkalmazhatnak a szülők. Alapvető, hogy legyen alkalom, lehetőség beszélgetésre, kér-
dezésre. Kisebb gyerekeknél érdemes a mesék világához fordulni. A mesékben megjelennek szimbolikus formában az élet nagy dolgai, jók
és rosszak egyaránt. Így találkozhatunk az élet és halál, betegség, egészség kérdéskörével is. Fontos, hogy olyan mesét válasszunk, ami a
gyermek életkorához igazodik, mesélni pedig akár a serdülőknek is lehet! - Nagyon szép és hasznos a Boldizsár Ildikó válogatásában megjelent, interneten is hozzáférhető Csudamadár – Mesék BÁTOR gyerekeknek című kötet, de jó szívvel ajánlható Shona Innes könyve,
Az élet olyan, mint a szél, valamint a Népmesekincstár kötetei – mond-
ta a pszichológus. Találjunk ki mesékeT!
A mese azonban nem csak könyvekben létezik. Mesét a gyerekek, a
család együtt is kitalálhat. Ezekben a saját mesékben lehetőség van
arra, hogy megfogalmazódjanak a tudattalan lelki problémák, felszín-
re kerüljenek a szorongások, félelmek vagy egyszerűen csak a bezárt-
ság okozta frusztráció miatt érzett negatív indulatok. - Meg lehet köny-
nyíteni a meseszövést azzal, ha van egy indító szövegünk. Ez lehet a
hagyományos egyszer volt, hol nem volt- forma, ez segít belemerülni a mese elvará-
zsolt hangulatába. Mesélés közben használhatunk előre elkészített meseszövő cetliket. Ezek olyan cetlik, amikre pl. ilyen dolgokat írunk:”
azt kívánta, bárcsak…”, „Segítségre volt szüksége, ezért…”, „támadt egy ötlete…”, „mások nem értették, hogy...” stb. A közös mesélés másik
módja, amikor egy családtag mond egy mondatot, majd a következő
folytatja, így kerekedik egy közös történet - tanácsolta a szakember,
majd kifejtette: az idősebb gyerekeket érdemes arra buzdítani, hogy
naplót írjanak, amelynek számos haszna van. Egyrészt írásakor meg kell fogalmazni, formába kell önteni az érzéseinket, gon-
dolatainkat. Ez önmagában is terápiás hatású, hiszen a meg-
fogalmazással rendeződnek a belső történések, átélések. Másrészt pedig hosszú távon visszaolvasva a régi feljegyzé-
seket, megtapasztaljuk azt a jó érzést, hogyan küzdöttünk
meg egy-egy nehéz időszakkal.
segíTsünk a gyerekeknek (is) lazíTani
A felszínre törő feszültségek enyhítésére a szakember különböző
lazító, relaxációs gyakorlatokat ajánl. - Kisebb gyerekeknél érdemesebb az úgynevezett progresszív relaxációs technikákat alkalmazni. Ennek az a lényege, hogy testünk minden izomcsoportján végighalad-
va megfeszítjük, majd ellazítjuk az izmokat. A lábaktól haladunk a fej
felé. Minden feszítésnél beszívjuk mélyen a levegőt, majd lazításnál kifújjuk. Megkönnyíti a gyereknek, ha történetet is találunk ki hozzá. Pl.
karok lazításánál: „Nyújtsd előre a karod egyenesen. Képzeld el, hogy
egy citromot tartasz a markodban. Szorítsd meg olyan erősen, ahogy
csak tudod, hogy az utolsó csepp lé is kijöjjön belőle. Most engedd el a
citromot.” Ezt megismételtetjük a másik, majd mindkét karral. Hasznos
lehet Lori Lite: Dühös polip című relaxációs mesekönyvecskéje is. Egyéb meseötleteket, részletesebb relaxációs gyakorlatokat kérhetnek, illetve kérdéseket intézhetnek a témával kapcsolatban Sipos Edit-
hez az iskolapszi.nk@gmail.com email címre írva. A szakember végül
kihangsúlyozta: a gyermekek lelki egészségét úgy lehet megőrizni, ha
szülőként példát mutatunk nekik. A gyermeknek a minta a szülői visel-
kedés, amelyet öntudatlanul megtanul, átvesz és visszajelez.
VUK Anita
- a szakember tudásbővítés az otthonokban
A bezártság, a bizonytalanság, a járvány miatt
megváltozott munkahelyi és iskolai elvárások a
legtöbb családban feszültséget eredményeznek. A külvilág, a szeretteinktől való elszigeteltség legyengítheti a szellemet. A veszélyhelyzet ugyanis egy új krízisállapotot teremtett, amely meghatározza mindennapjainkat. tanácsai IV.
2020. 04. 24. | 9 aktuális
A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében számos korlátozó
intézkedés került bevezetésre hazánkban is. Módosult nagyszámú, az életünket eddig lényegesen meg-
határozó körülmény. Kevesen gondolják, hogy a megkötött szerződéseket - a pandémiás helyzet miatt - lehetőség van az ügyféllel, vagy partnerrel újra tár-
gyalni, esetleg módosítani – véli Székely G. Gábor Európa-jogi
szakjogász. A szerződés módosítása ez esetben megfelelő megoldás lehet a teljesítés feltételeinek a járványügyi helyzetnek megfe-
lelő újra szervezéséhez. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja kiemelte: mivel a szerződések - jó
esetben – két, egyenrangú fél köl-
csönös megegyezése alapján jön-
nek létre, így ugyanezzel a közös
akarattal, bizonyos korlátok között azok szabadon módosítha-
tók. A legegyszerűbb példa, egy baráti kölcsön esete. A kölcsönadó és a kölcsönt felvevő személy
abban megállapodhatnak, hogy tekintettel a veszélyhelyzetre a partner egy későbbi időpontban fogja csak teljesíteni a fizetési kötelezettségét. Kaphat például két hónap fizetési haladékot, vagy
akár mérsékelhetik a havi részlet-
fizetési összeget. Ez a legegysze-
rűbb esete a módosításnak, de
persze számos területen érzékenyen érinti a jogviszonyokat a járvány miatt kialakult helyzet. A
korlátozások miatt az üzletek, szolgáltatók jelentős része nem tart nyitva, vagy nagymértékben csökkent forgalmuk. Ebben a gazdaságilag ellehetetlenült környezetben is van mód a bérleti szerződések módosítására – mondja Székely G. Gábor. A bérbeadó „egyoldalúan” úgy módosíthatja a szerződést, hogy példá-
ul májusra nem kér bérleti díjat a
bérlőtől, vagy felajánlhatja, hogy bizonyos időpontig csak a fele bérleti díjat kéri el. Mindezt azért,
mert nem érdeke elveszíteni bérlőjét. Persze ezzel az ötlettel elő-
állhat a bérlő is, valamint egyoldalú szerződésmódosításra is van
lehetőség. Ez utóbbi fő szabály szerint akkor lehetséges, ha az egyik felet valamely szerződéses
rendelkezés, vagy jogszabály erre
feljogosítja. A bíróság által törté-
nő szerződésmódosítás pedig egy ritkán alkalmazható kivételes
eszköz arra az esetre, ha a keres-
kedelmi kockázatokon túlmutató, előre nem látható változások merültek fel a felek körülményei-
ben, amelyek alapvetően befolyásolják a szerződéssel kapcsola-
tos érdekeiket. A szerződésmódosítás tehát megkönnyítheti a felek helyzetét a pandémiában. Arra azonban ügyelnie kell a feleknek, hogy igényeiket, lehetőségeiket megfelelően mérjék fel, és jogviszonyukat teljeskörűen rendezzék – hangsúlyozta a szakember. A szer-
ződés módosításakor ismert körülményekre ugyanis később akadályként nem hivatkozhatnak a felek. A mostani pandémiás helyzetet a jog „vis maior”-ként kezeli, amely egyik félnek sem fel-
róható, a körülmények jelentős módosulását jelenti. A koronavírus-járvány következtében egy teljesen újszerű, a joggyakorlat által még nem kezelt körülmény állt elő, amelyre tekintettel minden bizonnyal a bíróságok is reflektálni fognak, annak mikéntje azonban talán csak 2-3 év múlva
válik ismertté. A jelenlegi pandé-
miás helyzet tehát megfontolásra
kell, hogy késztesse a szerződött feleket, hogy meglévő szerződéseiket milyen körben lenne érdemes módosítani. Szakember segítségét ahhoz célszerű igénybe venni, hogy egyértelmű legyen
minden döntés várható jogi (gaz-
dasági) következménye. Ma már megvan a lehetőség az online konzultációra a jogi képviselőkkel,
rendelkezésre állnak a hitelesítési
feltételek, hiszen rengeteget változott a joggyakorlat is a kialakult
helyzetre való tekintettel.
VUK Anita
a járvány úgy tűnik
„megszállta” a világot. az új
koronavírus jelenleg uralma alá vonta az
emberiséget számos negatív következményével. az egész-
ségügy mellett az
iparágakat és szolgáltatási szektorokat érintő gazdasági hatással is
szembe kell nézni. az új helyzet meg-
változott szituációkat teremt. a jelenlegi
állapot pedig módosításokat kívánhat, például egyes
szerződésekben.
Fotó: Horváth Zoltán
szerződések
a járványhoz alakítható
„Vis maior” –
10 | KANIZSA ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot
ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló
81/2007. (XII. 21.) önk. rendelet szerinti önkormányzati
támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló
keretösszeg 2020. évben 100 000 Ft.
A támogatás célja a városképet elcsúfító,
zavaró falfirkák eltüntetésének ösztönzése.
A támogatásra pályázhat minden Nagykanizsa Megyei Jogú
Város területén fekvő, nem műemléki védelem alatt álló ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, társasház lakó-
közössége nevében a közös képviselő; kivéve, ha az maga az
önkormányzat, illetve az önkormányzat költségvetési szerve,
gazdasági társasága. Fenti korlátozás az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasházakat nem érinti.
A pályázható támogatás összege társasházanként az utólag számlával igazolt falfirka eltüntetési költségek 40%-a, de
maximum 50.000 Ft, egyéb ingatlanonként az utólag
számlával igazolt falfirka eltüntetési költségek 40 %-a, de
maximum 20.000 Ft. Az önkormányzati támogatás
ingatlanonként évente egy alkalommal vehető igénybe.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Csoportjához 2020. augusztus 10-ig lehet beküldeni. A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottsága 2020. szeptember 30-ig bírálja el.
A pályázat benyújtásának és a pályázati támogatás
igénybevételének részletes feltételeit, tartalmi
követelményeit, valamint az elbírálás és a támogatási összeg
kihelyezésének módját Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a falfirkák eltüntetésének támogatásáról
szóló 81/2007. (XII. 21.) önk. rendelet, valamint a pályázati
kiírás tartalmazza, amelyet meg lehet tekinteni a
www.nagykanizsa.hu honlapon az Aktuális menüben a Felhívások alatt található Falfirkák eltüntetésének pályázata címszó alatt.
Nagykanizsa, 2020. április 17. Balogh László
polgármester
Ezen a néven egy internetes segítő oldal működik, ahol azok, akik a
facebookon rákeresnek, olyan információkhoz jutnak, amelyek segít-
hetik a napi szükségetek beszerzését úgy, hogy ki se kelljen mozdulni
a lakásokból. Az oldalnak már több mint ezer követője van, így a hírek
sok kanizsaihoz eljutnak, de néhány lehetőséget most megosztunk az
újság hasábjain is.
Tojás házhozszállítás: Szlottáné Kulcsár Helga, tel.: 30-682-3577
Palánta, egynyári virágok házhoz is viszik: Péter Ernő, tel.: 20-9607-405
Palánta, dísznövény: Steve Dísznövény és Zöldség bolt, tel.: 30-2042-856
Méz házhozszállítás: Gárdonyi József, tel.: 30-2133-099
Péksütemény házhozszállítás (heti 3 nap): 70-4229-958
Méz: Jandó Manufaktúra, tel.: 30-4638-125
Sajt, hústermékek: Történelmi Kalandpark, Kőszegi Anikó, tel.: 20 3963-030
Lekvár, savanyúság, szörpök, finomságok: Lovászné Baranyi Magdolna, tel.: 70-6610-102
Zöldség-gyümölcs: Friedmann Valéria, tel.: 30- 4449-349
További lehetőségek a COVIDINFO-Nagykanizsa facebook oldalon!
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS falfirkák eltüntetésének támogatására
2020. 04. 24. | 11 AKTUÁLIS
A lakóházban a cipők az ajtók előtt pihennek, azokat a lakásba már nem viszik be. Az utcai ruhák
egyből a mosásba kerülnek. Náluk
március elején korlátozták a kijá-
rást, de most már teljes lakhelyel-
hagyási-tilalom alatt telnek a nap-
jaik. Az őrült rohanást és a nagy sietséget felváltja az otthoni lét, a
korlátozások, a tilalmak és a fegyelmezettség. HÁBORÚS KÖRÜLMÉNYEKET TEREMTETTEK
Március 9-én hozták be a teljes
lakhelyelhagyási tilalmat – emlékezett vissza Koszoru Anikó. –
Mindent bezártak. Csak az élelmi-
szerboltok, a gyógyszertárak, posták és egyéb irodák lehettek nyitva. Amúgy semmi más. Sem fodrász, sem körmösök, csakis az
alapszolgáltatások. Ezt rendszere-
sen ellenőrizték is. Minden nap rendőrautók járták az utcákat, és megkérték az embereket, hogy mindenki maradjon otthon. Sőt, egy nap kétszer-háromszor hangosbemondóval mentek el a civil szervezetek autóival, s mondták be: – Mindenki maradjon otthon!
Az volt a legrosszabb, mikor elmennek a házad előtt, és mond-
ják, hogy ne menjen ki senki. Ami-
kor bezártak bennünket, lehetett
látni, hogy az emberek kint voltak
a teraszokon, énekeltek, keresték a jó kedvet. Ez két hétig tartott, de
most már nincs, sajnos. Mindenki
elszomorodott. De most hála istennek 2 hete már nincs a han-
gosbemondó, amiért most kicsit könnyebb, mert annyira hangos volt, hogy szinte háborús körülményeket teremtett itt. Most min-
denkit kérnek, hogy csakis szájmaszkkal és kesztyűvel közlekedjenek. Az üzletekbe nem engedik
be, akinek nincs.
Anikó körmösként dolgozik kint, de jelenleg minden hasonló
szolgáltatás bezárt. A vállalkozók minimális juttatást kapnak, hogy élelmiszert tudjanak vásárolni.
HA VÉGE IS LESZ, NEM TUDNI, MILYEN LESZ AZ ÉLET
Komoly büntetések járnának, ha
elmennék dolgozni. Senki sem lehet nyitva. Az utolsó hírek szerint
május 4-én kezdhetünk újra munkába állni, de csak bizonyos feltéte-
lek mellett – reménykedett a fiatal
nő. – A szabályokat jövő héten mondják majd el, várhatóan akkor kezdődik a második fázis. Most csak
úgy mehetsz ki a lakásból, ha egy internetről letölthető formanyomtatványt kitöltesz. Ezzel igazolod magad, ha kilépsz az utcára. Ebben
le kell írnod, hogy hova mész és miért, de csak a lakhelyedhez legközelebb lévő boltba mehetsz. Tos-
canaban pár napja már kötelező, hogy mindenkinek maszkban és kesztyűben kell kilépni az utcára. Itt, nálunk még csak ajánlott, de úgy látom, hogy az emberek betarják. Ha csak a szemetet viszik le, akkor is felveszik. A félelem mindig
benne van az emberben, ahányszor
csak kilép az utcára, vagy olyan helyre megy, ahol találkozhat emberekkel. A boltban is figyelünk
egymásra, hogy azt az 1-2 métert ne lépjük túl. Az emberek kicsit furcsán néznek a másikra. Ha ennek vége is lesz május 4-én, és kimozdulhatunk, nem tudom milyen lesz
az élet.”
MINDEN NAPRA KERESÜNK
VALAMIT
Szerintem az a legfontosabb, hogy minden napra kell valamit találni – meséli Anikó. – Legyen valami elfoglaltság, akármilyen kis dolog is. De minden napra legyen valami. Például ma főzök,
holnap rendbe rakom a polcokat.
Minden napra ki kell találni olyan
elfoglaltságot, ami kicsit eltereli a
figyelmet a bezártságról. Néha kicsit mozgunk. Van úgy, hogy kicsit elkülönülünk egymástól, akkor mindenki csinálja a saját maga dolgát, aztán pár óra múlva
találkozunk és elmeséljük, mi tör-
tént. A vírus sajnos van, létező dolog. Vigyázzunk egymásra és tartsuk tiszteletben a távolságot! Senki nem tudhatja, ki a hordozó
és ki az egészséges. Próbáljuk meg tisztelni azt, hogy igen, lehet,
én az vagyok, de a másik ne legyen. Ha elmegyünk vásárolni, akkor úgy vásároljunk, hogy hagy-
junk a másiknak is.
Anikó azt is elmondta, hogy a türelem mellett legfontosabb az odafigyelés. Akár csak a szomszédtól megkérdezni, hogy hozhatunk-e neki valamit a boltból, ha már nekünk muszáj mennünk.
Nem is gondolná az ember, de ilyen helyzetben nagyon sokat számít. Ahogy mindenki, ő is várja,
hogy helyreálljon minden, mert így még jobban hiányoznak a csa-
ládtagok és a barátok.
HAJNES Rita
hanem szinte megáll
Amikor az élet nem csak lelassul,
Nagykanizsáról Olaszországba, most Olaszországból a karanténba Koszoru Anikó 15
éve költözött Olaszország északi részére, La Speziába. Férjével
kettesben töltik mindennapjaikat, és igyekszenek betartani a szabályokat, amiket
kérnek a hatóságok.
OLASZORSZÁGI
BESZÁMOLÓ
Intézményünk elő kívánja segíteni a rászoruló, elsősorban időskorú igénybevevők kapcsolódását
a szociális alapszolgáltatások rendszeréhez – kezdte az intézményvezető. - Biztosítani kívánjuk
a saját környezetükben történő ellátásukat, ezzel elősegítve önálló életvitelük o t thonukban, megszokott környezetükben történő folytatását. A szociális törvény az alapszolgáltatások részeként fogalmazza meg a házi segít-
ségnyújtást, melynek lényege, hogy az ellátottak számára a saját
lakókörnyezetükben történő gon-
dozás útján segítséget nyújt a biz-
tonságos életvitel fenntartásához.
A szolgáltatás segítségével ottho-
nukban maradhatnak olyan idős emberek, akik e szolgáltatás nélkül már kórházi vagy bentlakásos
szociális intézményi ellátást igényelnének. Célunk az is, hogy az egyedül élők problémáinak megoldásában segítséget nyújtsunk, valamint a családtagjaikat mente-
sítsük a gondozás alól, ezzel segít-
ve munkavállalásukat.
A kis fAlvAk hátrányát is
csökkenti
A Házi Segítségnyújtó Szolgálat
különös jelentőségét az adja, hogy
a szociális ellátórendszernek az aprófalvas településszerkezetből adódó hátrányait és hiányossága-
it csökkenti. Intézményünk diffe-
renciált szolgáltatást nyújt, amely
személyi gondozásból és a szoci-
ális segítő tevékenységből áll. Az
ellátási területen minden önkormányzattal ellátási szerződést kötött a szervezet.
Az Idősgondozási Központ Zalaszentgróti Telephelye Házi Segítségnyújtó Szolgálat 8 településen 9 szakképzett és 1 szakképzetlen gondozóval 71 személyt lát el.
- Célunk, hogy megteremtődjön a célcsoport esélyegyenlősége a jobb életvitelhez. Az igénybevevők így saját lakókörnyezetükben, napi életvitelüknek megfelelően jutnak szociális szolgálta-
táshoz – folytatta Dr. Tóth-Bagó Mónika. Az Idősgondozási Központ elősegíti a rászorulók otthoni
ellátását, ezzel szolgálva a szubszi-
diaritás és a prevenció, mint fontos
szociálpolitikai alapelvek érvénye-
sülését. Lehetővé teszi a költsége-
sebb nappali és bentlakásos ellátá-
si formák kiváltását, egyúttal az ellátott részére folyamatos kapcsolattartást biztosít a szociális gondozóval, fokozott biztonságérzetet nyújt, elősegíti a családok
támogatását is.
egyre nő Az átlAgéletkor
Az elmúlt négy év tapasztalata 12 | KANIZSA újSág rIport
A koronavírus-járvány terjedésének lassítása kiemelt figyelmet követel meg városban és
falun egyaránt. Városunkon áthaladva és
Liszóban járva mi is megtapasztalhattuk,
hogy a lakosság igyekszik eleget tenni annak
a felhívásnak, hogy Maradjanak otthon!
Beszélgetésünkben Dr. tóth-Bagó Mónika, a Magyar Vöröskereszt Idősgondozási Központ intézményvezetője a Házi Segítségnyújtó
Szolgálat különös jelentőségét kiemelve szólt a járványhelyzetet megelőző nem mindenki által
ismert mindennapos feladataikról is.
A SzolgáltAtó Székhelye: Idősgondozási központ, Nagykanizsa, Sugár u. 28. A központ ellátási területéhez tartozik Nagykanizsa, Belezna, Bocska, Fűzvölgy, homok-
komárom, hosszúvölgy, liszó, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Miháld, Nemespátró, Nagyrécse és zalaszentjakab.
A SzolgáltAtó telephelye: Idősgondozási központ
zalaszentgróti telephelye, zalaszentgrót, kossuth u. 33. ellátási területéhez tartozik Vindornyaszőlős, kisgörbő, Mihályfa, Nagygörbő, óhíd, Sümegcsehi, zalabér és zalavég.
Az Idősgondozási központ Nagykanizsai házi Segítségnyújtó Szolgálat 15 szakképzett és 1 szakképzetlen dolgozója 13 tele-
pülésen 120 személyt lát el.
Frontvonalban
alapján jól látható, hogy az ellátási
területünkre egyre inkább jellem-
ző az elöregedés és az állapotrom-
lás – fogalmazott az intézményvezető. – Nagyon sok ellátott ragaszkodik az otthonához, a meg-
szokott környezetéhez. A gondozónő ebben tud nagy segítséget nyújtani, hiszen sok esetben ő az egyetlen
kapocs a külvilág és a gondo-
zott között. Gondozóink lelkiisme-
retes és magas színvonalú szakmai
és emberi odaadással végzik mun-
kájukat. Főként a településekre jel-
lemző, hogy kollégáink többnyire helyben laknak, ezért bármilyen probléma adódik, természetes, hogy mindenki a „vöröskeresztes”
kollégát keresi meg.
A járványhelyzetre való tekintet-
tel kiemelt célcsoportba tartoznak
a mi gondozottjaink. Természetesen minden gondozónő fel lett készítve a protokoll betartására, a
szervezet biztosítja a megfelelő védőeszközöket, fertőtlenítőket. A
bevásárlás, gyógyszerkiváltás előre egyeztetett formában és a sza-
bályoknak megfelelően történik. Törekszünk arra, hogy gondozóink
a magas kockázati tényezőktől függetlenül, minél kevesebb kontakttal találkozzanak, ezzel védve őket és a gondozottakat is.
CSALÁDTAGOK HELYETT
SEGÍTENEK
A gondozónő szerepe azért fontos, mert a családtagoknak nincs ideje arra, hogy a nap mind a 24 órájában az idős szerettei mellett
álljanak – hangsúlyozta dr. Bagó Mónika. – A házi segítségnyújtás-
ban résztvevő dolgozók ebben tudnak segítséget nyújtani. Pótol-
ják, kiegészítik a hozzátartozók munkáját, napi segítséget nyújtunk
a fürdetésnél, öltöztetésnél, a
gyógyszerek beadásánál. Tulajdonképpen részt vállalnak a teljes
ápolási tevékenységben a pelenkázástól kezdve a sebkötözésig. Felveszik a kapcsolatot a háziorvo-
sukkal és együttműködnek a hoz-
zátartozókkal. Folyamatosan tartják
velük a kapcsolatot, és a válto-
zásokról tájékoztatják őket. Ápolnak, s közben rendben tartják a környezetüket, takarítanak, bevásárolnak a boltban. A koronavírus terjedésének csökkentése érdekében többször végeznek fertőtlenítést a területeken, s jobban odafigyelnek a fertőtlenítésre. A Vöröskereszt központjából
kilépve útrakészen állt Pulgerné Horváth Éva szociális gondozó és
ápoló. Éppen tisztítószereket vitt a
körzetében lévő ápoltaknak. A gondozók vezetői útmutatás alap-
ján végzik a feladatukat. A korona-
vírus terjedésének megelőzése érdekében kiemelt figyelmet fordítanak a védőeszközök használatára, és ennek megfelelően
minden gondozotthoz csak fertőtlenítő kézmosás után, kesztyűt
húzva és szájmaszkot viselve lép-
hetnek be. Amikor végeztek a teendőikkel, és tovább indulnak, szintén lefertőtlenítik a kezüket. A
koronavírus tüneteiről is kaptak tájékoztatást, melynek alapján ebből a szempontból is figyelnek a
gondjaikra bízott idősekre, és ha esetleg ilyen tünetet észlelnének rajtuk, azonnal jelzik a háziorvosuknak. Az orvos majd eldönti, hogy fennáll-e a gyanúja a fertőzésnek, és ha igen, akkor jelenti a
népegészségügyi hatóság felé. A gondozó pedig az intézményvezetővel közli az esetet, de szerencsére erre még nem volt szükség.
AHOGY LEHET, CSÖKKENTIK A VESZÉLYT
Hogy minél jobban szűkítsék a kockázati tényezőket a gondozónő és a gondozott számára is, ugyanabban a körzetben, ugyanazokhoz a személyekhez járnak ki,
mint eddig, a megszokott hétköz-
napokon – vetette közbe az intéz-
ményvezető. – Meghatározott időpontokban és meghatározott útvonalterv alapján, amit előző nap eljuttatnak hozzánk. Így pon-
tosan tudjuk a központban, hogy melyik dolgozó merre jár, melyik gyógyszertárban, melyik bevásár-
lóközpontban és éppen melyik gondozottnál. Egy dolgozót folya-
matosan pihentetünk pontosan azért, ha vala-
ki lebetegszik, lehessen
pótolni a munkáját.
Liszóban a helybéli gondozónő, Milávecz Józsefné Marika éppen a 82 éves Zakócs Józsefné
Ilonka nénihez kopogtatott be,
péksüteményt vitt neki a boltból.
Néptelenek voltak a település utcái. Térfigyelő kamerákra itt biz-
tosan nincs szükség, mert minden
kutya megugatott bennünket. Az
ablakok mögött a kutyusok jelzé-
seire reagálva megjelentek a házi-
gazdák is, de nem léptek ki az ott-
honaikból. Liszó Község Önkormányzata és
a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete régóta jó mun-
kakapcsolatban áll egymással – erősítette meg Novák Csaba polgármester. – A jó együttműködés-
nek köszönhetően tartjuk fenn a településen évek óta a Házi Segít-
ségnyújtó Szolgálatot. Községünkben Milávecz Józsefné látja el lelkiismeretesen és nagy szakmai tudással a rászorulók ellátását,
gondozását. Igényt tartanak a munkájára, és bizalommal fordul-
nak hozzá. Liszóban az igénybeve-
vők visszajelzése alapján a Házi Segítségnyújtó Szolgálatra szükség van, és önkormányzatunk továbbra is szeretné fenntartani a
jó munkakapcsolatot a Magyar Vöröskereszttel. Novák Csaba pol-
gármester, ha már ezúttal erre is lehetősége nyílt, a Kanizsa Újság hasábjain keresztül is megköszön-
te a Magyar Vöröskeresztnek és Milávecz Józsefnének a lelkiisme-
retes munkáját.
BAKONYI Erzsébet
2020. 04. 24. | 13 RIPORT
a vöröskeresztesekkel
onalban – városban és falun
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A palántákat forgalmazó kerté-
szetekben már hónapokkal ezelőtt kezdtek készülni a szezon-
ra. Az őstermelők Kiskanizsán válogatták a magokat, készítették
elő a paradicsom, paprika vagy éppen a virágpalánták helyét. A gondoskodást meg is hálálták a növények. Szépen fejlődtek a fóliasátrakban. A hagyomány sze-
rint április végétől kezdődik a sza-
badtéren nevelkedő növények palántáinak kiültetési ideje. Ebben az időszakban sokan keres-
nék fel a már jól ismert árusokat,
ám most hiába. A piacok üresek. -
A kiskanizsaiak nem csak helyben
értékesítették portékájukat, így nem csak a várost látták el.
Sokan közülünk más városokba
jártunk piacozni, Kaposvárra, Pécsre... zöldséggel, virágpalántá-
val mentünk minden évben. Most
ez egy rendkívüli időszak, még nem indultam el – mondta el Dani László. – Hiába is indulnék, hiszen
van olyan hely, ahol teljesen meg-
szűnt a piac, Pécsen a Vásárcsarnokot is bezárták a járvány miatt.
Az évtizedek óta növénytermesztéssel foglalkozó őstermelő így is a növények közt tölti mindennapjait. Családtagjai segítséget nyújtanak, és nem csupán fizi-
kailag. Azt mondják, hogy már régóta lehet tudni, hogy ha Moha-
med nem megy a hegyhez, akkor
a hegy is megmozdulhat.
AZ ÉRTÉKESÍTÉSBEN SEGÍTHET AZ INTERNET
A családfő lánya, aki 10 hónapos
kislányával van otthon, megpróbálta kiaknázni az internet adta lehetőségeket.
Gyesen lévő anyukaként úgy gondoltam, megpróbálok segíteni
a szüleimnek, illetve a páromnak – kezdett a történetbe Dani Tímea. – Azt találtam ki, hogy hir-
dessük meg egy internetes közös-
ségi oldalon a terményeinket. Zöldségekkel kezdtünk, újhagymával, retekkel. Nagy siker lett. Kialakult egy vásárlói körünk. A közösségi oldalon keresztül rengeteg ismerősöm keresett meg, olyanok is, akik eddig egyáltalán nem veteményeztek. Az a tapasz-
talatom, hogy az idei évtől ez nagyon meg fog változni, mert szüksége van az embereknek arra,
hogy egy kicsit kimozduljanak, egy kicsit kertészkedjenek, hogy a
későbbiekben el tudják fogyasztani azt, amit ők saját maguknak megtermeltek Kiskanizsán azt mondják, hogy
ha van egy „talpalatnyi” föld, azt ki
kell használni. Ez a szemlélet azon-
ban a város más részein is terjed. A
Németh család már nem első alka-
lommal vett kézbe ásót és kapát. A
sánci városrészben levő új ottho-
nuk kertjében azonban csak idén alakítottak ki kiskertet. Ehhez pedig szükségük van jó
minőségű és általuk már ismert és kipróbált fajták palán-
táira. – Mi már öt
éve mindig ültet-
tünk, paradicsomot, paprikát. Egy éve, hogy ide költöztünk Sáncba, és szükségét érzetük, most is legyen. Jól bevált
fajtákat szoktunk keresni. Idén is megtaláltuk, egy ismerősön keresztül vásároltunk most is, mint minden évben. Ez a kis 15 m2-es terület bőven elég nekünk,
ültetünk bele 15 tő paprikát – a kedvenc fajtáinkat – ,10 tő paradi-
csomot és pár sor hagymát. Hárman vagyunk a családban, nekünk
ennyi elég is – mondta el Némethné Márta.
A kiskanizsai kertészetek közül többen is új értékesítési módszert
kénytelenek alkalmazni. Van, aki a
házánál értékesíti a hozzá betérőknek a palántákat, míg olyanok
is vannak, akik házhoz is szállítják
a náluk megrendelt árut. A terme-
lők abban bíznak, hogy így el tud-
ják adni a palántáikat. Dani László
családi gazdaságában is ebben bíznak. Ahogy a családfő elmond-
ta: egyre több telefonhívást kap, sokan szeretnének kiskertet létre-
hozni. Jó gazdaként tanáccsal is szolgált. Nem szabad türelmetlenkedni, szabad földbe még nem
szabd ültetni! Ezekben a napokban is sorra érkeznek a mínuszok.
Reggelente jóval fagypont alá kúszhat a hőmérő higanyszála, ezt
pedig a frissen kiültetett növények nem biztos, hogy kibírják.
VINCZE Adél
14 | KANIZSA újSág meZőgAZdASág
a kistermelők
Nagy bajban Kiskanizsán számos fóliasátorban várják a palánták
gazdáikat, de az idei esztendő mindent átírt a
veszélyhelyzet miatt. A termelőknek nincs lehetőségük a piacokon árulni portékáikat, de vannak alter-
natív megoldások. A palánta nem tud sokat várni.
MESSZE FÖLDÖN HÍRES PALÁNTÁK – MI LESZ A SORSUK? Fotó: Horváth Zoltán
A jövőt illetően azonban nem ennyire bizakodóak a kiskanizsai termelők. A zöldség palánták – a termelők
véleménye szerint – talán elkelnek,
de a virágokkal, a dísznövényekkel
más a helyzet. Utóbbi – a kialakult
helyzet miatt szinte luxus-cikké vált. Pedig még mindig rengeteg kiskanizsai virág várja, hogy otthonra találjon, és örömet okozzon... Fotó: Bakonyi Erzsébet
2020. 04. 24. | 15 mezőgazdaság
Azok jártak a legjobban,
akik már ősszel előkészítették a veteményest, ilyenkor tavasszal sokkal nehezebb átmozgatni a földet, de nem lehetetlen. A talajfertőtlenítésnek pedig rendkívül nagy sze-
repe van, mondta el Varga
József, a sokak által ismert
Varga gazda. Az enyhe, szinte fagymentes téli hónapok alatt átteleltek a kórokozók a földben, ha valaki pedig úgymond szűz területbe vágja bele az ásóját és a kapáját, nem
tudhatja, milyen a talaj minősége. Nekiáll az ember vetni, megveszi a drága magokat, aztán cso-
dálkozik, miért kicsik, satnyák a növényei. Ezért nem szabad elhanyagolni a talajfertőtlenítést és a tápanyagutánpótlást, a trágyázást. Aki most vág bele, annak nem lesz köny-
nyű a dolga.
Most Mindent nehéz beszerezni
Idén érdekes módon időszakos hiány volt jellemző a piacon a vetőbur-
gonyát, dughagymát, sőt a
növényvédőszerek kínálatát illetően is. „Leginkább a
kisebb kiszerelések hiányoztak, szerintem az üze-
mek miatt. Lehetett hallani, több helyen leállt a gyártás ebben a vírusos időszakban. A trágyákkal, szerves trágyákkal már most probléma van, akadozik az áruszállítás. Időn-
ként lehet kapni, hozzájut-
nak a boltok, de egy hónap
múlva nagy baj lesz” – mondta el a szakember saját tapasztalata alapján.
Kóréné Horváth Anita
nagy lelkesedéssel ápolja kiskertjét Palinban, a mun-
kából 3 éves kislánya Rita
és 6 éves kisfia, Fülöp is
kiveszi részét. A gyerekek szívesen töltik idejüket a föld „túrásával”, persze a kedvencük a locsolás. Ahogy a fiatal anyuka fogalmazott: ő előrelátó típus, szereti minél előbb beszerezni a szükséges vetőmagot, így nem ütkö-
zött nehézségbe az idei szezonban a szárazságot leszámítva. De az idei évben erre is felkészült, a házuk környékén több helyen esővíz-gyűjtő hordókat állított fel.
„Add Már urAM Az
esőt!”
A csapadék hiánya való-
ban nagy probléma – rea-
gált a gazda. „Csak úgy porzik a föld, ha éppen nem kőkemény. Az öntözés éppen csak életben tartja a növényeket, az nem fogható egy jó kis kia-
dós esőhöz. Ráadásul
a csapadékvíz úgynevezett lágy víz, ami
a csapból jön, az p edig
kemény víz. Nem igazán tolerálják a növények. Főleg a hagyma. Ezért van az, ha sokat öntö-
zünk csapvízzel, nem lesz télálló a hagymánk. Sok vevőm jött már a boltba azzal a panasszal, hogy elrohad a főzőhagymájuk, amit eltettek. Hát ezért van
– fogalmazott Varga
József.
A panaszokat illetően sajnos nincs vége a sornak,
a kiskertekben lévő friss zöldségeket több betegség támadhatja meg ebben az időszakban. Még
a hagymát, az éppen csak
burjánzó salátát is – utóbbit a peronoszpóra. Az alsó levelek barnás-sárgás e lváltozásai mutatják a betegséget. Növényvédő szerrel kiküszöbölhető a probléma, de a növény fejlődése így már nagyon lassú. Az ősszel ültetett cukorborsóra is oda kell figyelni, 1-2 héten
belül megjelenhet a lisztharmat. A hagymalégy kártétele miatt pedig nem
árt, ha kéznél van egy jó rovarölő szer. - De valóban,
még mindig nem késő. Sok
minden rakható a földbe, hiába vagyunk április végén. Nem késő a burgo-
nya, nem késő a dughagy-
ma. Ha egy vetőmag tasak-
ra az van írva, hogy az aján-
lott vetési idő február-már-
cius…, nyugodtan ültessük el áprilisban, sőt, akár májusban is – összegezte véleményét és az aktualitásokat Varga József, növényvédelmi szakember. VINCZE Adél
belevágni!
sosem késő
Fotó: Horváth Zoltán
a rutinos kert-
művelők birtokain már kibújtak az
első növények a
földből, ám a
szakember azt mondja, még
mindig nem késett
el az, aki esetleg
most szeretne egy
kisebb konyhakertet kialakítani. a Kanizsa Újság
most induló sorozatával azoknak szeretnénk segíteni, akik most döntöttek úgy, hogy
megpróbálnak
kertészkedni. ÁSÓ, KAPA,
GEREBLYE
1. RÉSZ
16 | KANIZSA újSág SZolgáltAtáS
gyógySZertárI
ügyelet
30/600-64-66
Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra között
Az állatorvosi ügyelet
telefonszáma:
Ne feledje
felköszönteni
ismerőseit!
áprIlIS 25. MárK
A német Marquard és a Markus német utónevek közös rövidülése, jelentése: a határerdőnek, a határvidéknek és a természetnek a védője.
áprIlIS 26. erVIN
Germán eredetű, a Herwin vagy az
Erbwin névből. Jelentése: örökségnyelő.
áprIlIS 27. ZItA,
MArIANN
A Zita német eredetű, a Felicitász
becézett alakjának átvétele. Lehet az olasz Zita névből is. Jelen-
tése: gyors, sebes. A Mariann latin eredetű, a Mariann változataként önállósult. Jelentése: Marius nemzetséghez tartozó.
áprIlIS 28. VAlÉrIA, NIMróD
A latin Valerius férfinév női párja
Valéria, amelynek jelentése: erős, egészséges. A Nimród asszír eredetű, Babilónia legendás alapítójának neve: Jelentése: szenvedélyes vadász.
áprIlIS 29. pÉter,
roBIN
A Péter a görög Petrosz név latin
Petrus alakjából származik, jelentése: szikla. A Robin germán, német, francia, angol eredetű, férfi név. Jelentése: A Róbert önálló-
sult francia és angol becézőjéből,
a jelentése dicsőség, hírnév + fényes, híres.
áprIlIS 30. KAtAlIN, KIttI
A Katalin görög eredetű női név, amelynek jelentése egyesek szerint tiszta, míg mások szerint nyilazó, biztosan célzó. A Kitti görög, latin,
német eredetű, női név. Jelentése: mindig tiszta, érintetlen, ártatlan.
MájuS 1. FÜlÖp,
jAKAB
A Fülöp görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata, amelynek jelentése: lókedvelő.
A Jakab héber eredetű név, jelen-
tése nem egyértelmű, bizonytalan. A héber Jákób görög változa-
tának magyar formája lehet.
Képviselői
fogadóórák
A jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések nyomán a nagykanizsai polgárok egészségét és védelmét szem előtt tartva a képvi-
selőtestület tagjainak áprilisra meghirdetett fogadóórái elmaradnak. A képviselők a város honlapján közzétett elérhetőségeiken továbbra is várják észrevételeiket, javaslataikat:
https://www.nagykanizsa.hu/
onkormanyzat/kepviselotestulet
A VáLtoZáséRt sZíVEs
ELNéZésüKEt KéRJüK.
Hírek Önről, Önnek
www.kanizsaujsag.hu www.kanizsatv.hu
NAgyKANIZSA, egy kattintásra
2020. április 25. FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36720:00-08:00
2020. április 26. KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46219:00-06:00
2020. április 27. BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:00
2020. április 28.
BENU Gyógyszer-
tár Nagykanizsa
AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:00
2020. április 29.
BENU Gyógyszer-
tár Nagykanizsa
Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:00
2020. április 30.
BENU Gyógyszer-
tár Nagykanizsa
Katonaréti TAVASZ U. 26.93/311-60722:00-08:00
tisZtELt üGyFELEiNK!
A járványügyi helyzetre való tekintettel az Önök és Munka-
társaink védelme érdekében a
személyes ügyintézés bizonytalan ideig szünetel ügyfélszolgálatainkon és minden osztályunkon. Kérjük Önöket, hogy ügyeiket telefonos vagy
e-mailes elérhetőségeinken intézzék!
Elérhetőségeink:
Nagykanizsai ügyfélszolgálat:
06 93 537 384
szállítás: 06 93 537 380
Környezetvédelmi csoport:
06 93 537 389
E-mail: ugyfelszolgalat@nfv-pannonia.hu
szallitas@nfv-pannonia.hu
Köszönettel:
Pannonia Cégcsoport Vezetése
2020. 04. 24. | 17 SZOLGÁLTATÁS
Események, évfordulók
Április 24.
Szent György ünnepe.
1222. április 24-én II. András kiadta az Aranybullát. Április 25.
Szent Márk evangélista ünnepe.
1940. április 25-én megszületett Al Pacino amerikai színész, producer, rendező (A Keresztapa trilógia; Az ördög ügyvédje). Eredeti nevén: Alfredo James Pacino.
Április 26.
1986. április 26-án Csernobilban gőzrobbanás következtében radioaktív sugárzó szenynyeződés került a levegőbe. A robbanást egy szabálytalan kísérlet és több biztonsági rendszer szabályellenes kikapcsolása okozta. A baleset után, 1986. május 2-án kezdték el a város lakóinak kitelepítését.
Április 27.
1791. április 27-én megszületett Morse amerikai festő és feltaláló, az elektromágneses távíró megalkotója. 1881. április 27-én megszületett gróf Esterházy Móric, aki 1917-ben Magyarország miniszterelnöke volt.
Április 28.
1131. április 28-án Székesfehérváron királlyá koronázták II. (Vak) Bélát.
1908. április 28-án megkezdődött a magyar hangosfilmgyártás. A régi Corvin Filmgyár telepén, a budapesti Gyarmat utcában kezdték forgatni a “Kék bálvány” című filmet.
Április 29.
A “balett Shakespeare”-jeként ismert Jean Georges Noverre (1727. április 29.) születésnapján a világon mindenhol ezen a napon ünneplik a Tánc Világnapját.
1980. április 29-én meghalt Alfred Hitchcock
a thriller “atyja” (Psycho, Bűvölet, Madarak).
Április 30.
A méhek napja. A Magyar Méhészek Egyesü-
letének kezdeményezésére indult el ez a program 1994-ban, melynek célja a hazai mézfogyasztás növelése.
1969. április 30-án próbaútra indult a Tisza elnevezésű, magyar elektromos kisautó Szolnokon. Az Előző HETI rEJTVéNy MEGFEJTéSE: A
dolgok gyakran maguktól rendeződnek, csak hagyjunk nekik erre egy kis időt.
18 | KANIZSA ÚJSÁG HOBBI
Az édesanyja, Pulai Lászlóné Snuki által vezetett Swans Balett és Táncis-
kola épületében kialakított horgolástermének ajtaja egyelőre be van zár-
va. A koronavírus-járvány veszélye miatt bizonytalan
időre felfüggesztették a találkozásokat, de az órák mégsem maradnak el. A horgoló szakkör tagjai online foglalkozások kere-
tében megkapják tőle a kért kézimunkamintákat, és az elkészült alkotásaikról ők is küldenek fényképet az oktatójuknak.
A horgolás alapjait Pulai Lászlóné Ila népi iparmű-
vész nagymamájától sajátította el, aki gyerekkorában gyakran magával vitte
a Zalaegerszeg mellett lévő gébárti kézművesház
nyári táboraiba. Ott kipró-
bálta a gyöngyfűzés, a kötés, horgolás, a csuhézás
kezdő lépéseit, de végül a
horgolásnál kötött ki, és könyvekből fejlesztette tovább a tudását.
Szerencsés vagyok abból a szempontból is, hogy jó „minta” állt előttem – meséli Pulai Dorka.
- Mindkét nagymamám foglalkozott kötéssel-horgolással, anyukám pedig ruhákat varrt nekünk. A mai napig is meglévő leg-
kedvesebb kabaláim az ő kezei által készültek. A mindennapjaim részévé vált ez a tevékenység, aztán fokozatosan áttevő-
dött a hangsúly a tanításra.
Amíg csak hobbit jelent, élvezettel csinálja
az ember, de amikor kapkodva kell hozzáfogni, és sürgősen be kell fejezni,
az nyugtalanná tesz. Ezért
csak ritkán készítek megrendelésre horgolást. Az igaz, már a fonal ára miatt
is megfizethetetlen a kézimunka, ezért inkább jótékonysági célokra fordítottam a munkáimat. Szeretek mintákat tervezni, mesefigurákat, ékszereket, ruhákat készíteni fonalból. Csak Mr. Bean alakjára nem találtam eddig még horgolásmintát. Úgy látom, ez a fajta tevékenység olyan népszerűvé vált az elmúlt néhány évben, mint a sportolás. A koronavírus időszakában sem teszik le a horgo-
lótűt és a fonalat a kezük-
ből. Közösen horgolunk elnevezésű facebook csoportja egyre népszerűbb a
kézimunkázók körében. Ott osztja meg videóban a
készítés menetét. S hogy milyen sikerrel, azt az is mutatja, hogy egy Londonban élő ismerőse folyamatosan küldi a képe-
ket az alkotásairól, ezzel is
jelezve, hogy mi mindent megtanult a videó alapján.
Most már ő készíti magának
a hastáncos kendőit.
A bejegyzések között egy szájmaszkot viselő horgolt nyuszi és maci is fellelhető, jelezve, hogy a koronavírus elleni védekezésre a maguk módján a kézimunkázók is gondoltak.
A kézimunkázóit arra bíztatja Dorka, hogy tudja,
sok a teendőjük, de ha tehetik, naponta legalább egy fél órát fordítsanak a horgolásra. Ez lesz az a rövid idő, amikor az agyunk csak egyetlen egy
dologra figyel, amikor minden mást ki tudunk zárni a gondolatainkból. Mint minden más tevékenység elsajátításánál, itt
is fontos a folyamatos gya-
korlás, és ha minden egyes
nap teszünk érte egy picit,
csodákat fogunk létrehoz-
ni. A horgolás is ugyanolyan, mint a balett – utal a
másik szenvedélyére Dorka. Egyik napról a másikra
nem lehet jelentős eredményt elérni, ennek ellenére vannak olyan „tanítványai”, akik egy hét alatt is meglepőt alkottak.
S hogy mi lehet a vírus okozta elzártságban az összekötő kapocs közöttük? – Dorka szerint talán az, hogy mindenkinek jól esik, ha egyszerűen csak megmutatja másoknak azt, amit létrehozott. A többiektől pedig dicséretet, biztatást kap. Motivációként is hasznos felnőttnek, gyereknek egyaránt ez az időtöltés…
BAKONYI Erzsébet
a tánciskolában
Virtuális horgoló szakkör
MR. BEAN MÉG NINCS, DE SZÁJMASZKOS NYUSZIT MÁR HORGOLTAK
Történetek vesznek körül mindannyiunkat, és ezekben a történetekben valahol ott a miénk is. Olykor kapcsolódunk
egymáshoz, hogy együtt írjunk valami újat. Ez annyira
szoros és meghatározó kötelék, mint az öltések együtt-
állása a textúrában. A horgolt anyagban ott az én
történetem. A pécsi bölcsészkar, a tánc, a kreativitás és
a gondolat alaköltése vallja magáról Pulai Dorka.
2020. 04. 24. | 19 múlt-kor
Örkény István - IN MEMORIAM DR. K. H. G.
–Hölderlin ist ihnen unbekannt?
Kérdezte dr. K. H. G., miközben a lódögnek a
gödröt ásta.
– Ki volt az? – kérdezte a német őr.
– Aki a Hyperiont írta – magyarázta dr. K. H. G.
Nagyon szeretett magyarázni.
– A német romantika legnagyobb alakja. És
például Heine?
– Kik ezek? – kérdezte az őr.
– Költők – mondta dr. K. H. G.
– Schiller nevét se ismeri?
– De ismerem – mondta a német őr.
– És Rilkét?
– Őt is – mondta a német őr, és paprikavörös
lett, és lelőtte dr. K. H. G.-t.
Dr. K.H.G.-t Örkény István K. Havas Gézáról
mintázta. K. Havas Géza tragédiájában az intel-
lektuális fölényt ábrázolta a barbár, kulturálat-
lan erőszak fölött.
K. Havas Géza nevében a „K.” a Kanizsai kez-
dőbetűként szerepelt, a névazonosság megkülönböztetésére.
Felesége: Rudas Klára grafikusművész (1942.-)
K. Havas Géza 75 éve, 1945. 04. 25-én halt meg.
Dr. Havas (1886-ig Hónig) Hugó ügyvéd és
Horseczky Julianna gyermekeként, asszimilált
zsidó, polgári családban született, 1905. november 13-án, Nagykanizsán. Elemibe és kezdetben középiskolába is szülővárosában járt.
1915 és 1921 között a nagykanizsai Kegyes Tanítórendi Katolikus Gimnázium tanulója, ám
az 1921/22. tanévben egy „diákcsíny” miatt az
iskolából kicsapták, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 63282/1922. V. számú rendelete alapján.
Fejtő Ferenccel többször volt alkalmam sze-
mélyesen találkozni, beszélgetni, Nagykanizsán és Párizsban a lakásán is. Mindketten kanizsaiak voltak, több közös pont volt az éle-
tükben, K. Havas Géza négy évvel volt idősebb
(hasonló korosztály), összekötötte őket a Szép
Szó folyóirat és József Attila személye is.
Kanizsán abban az időben a Rákóczi utcában működtek bordélyházak (a kanizsaiak nem hivataloson Öröm-völgynek nevezték).
Amikor szóba hoztam Fejtő Ferencnél K. Havas Gézát, általában kitért előle, csupán két
dologról beszélt vele kapcsolatban.
Az első, hogy miért csapták ki őt az iskolá-
ból. Fejtő Ferenc úgy emlékezett, hogy egy bordélyházban találkozott K. Havas Géza az egyik tanárával.
A történetet megerősítette Lengyel András
irodalomtörténész, a K. Havas Géza emlékeze-
te c. tanulmányában. Ott arról írt, hogy a tanár
ellenőrzést tartott a bordélyházban, és azt követően K. Havas Gézát, több diáktársával együtt csapták ki.
A másik esetben József Attila szárszói teme-
tésével kapcsolatosan mesélt, amelyen mind-
ketten részt vettek.
A gimnázium hetedik és nyolcadik osztályát
Székesfehérvárott, a Ciszterci rendi Szent Ist-
ván Katolikus Gimnázium magántanulójaként
végezte el.
Már diákkorában kitűnt műveltségével, németül, angolul és franciául is tudott, kiváló
latinista volt.
A két világháború közötti korszak egyik jelentős újságírója, publicistája. Klasszika-filo-
lógusnak készült, de családi okból a tanulmá-
nyait meg sem kezdhette, banktisztviselőként, könyvelőként dolgozott. Műveltségére autodidakta módon tett szert. Kezdetben bal-
oldali radikális író, gondolkodó volt, egyes adatok szerint belépett a kommunista pártba
(1930), először a KIMSZ-ben fejtett ki mozgalmi
munkát (1930-tól; 1932-ben letartóztatták). Később írásai miatt sajtópert indítottak ellene:
a Szabad Írás c. irodalmi folyóiratban megje-
lent, Irányított irodalmi tervgazdálkodás (1934) c. cikkéért – amely a fasizálódó magyar
szellemi életről írt – került bíróság elé.
A Gömbös-kormány kultúrpolitikai tevékenységét elemezve elsőként írt a kormány fasiszta jellegéről, ugyanakkor elsők között szakított azzal az akkor elhíresült kommunista
elemzéssel, amely a polgári demokratikus író-
kat egységesen „fasisztának” bélyegezte. Különösen érdekes volt Einstein és Freud leve-
lezésének közlése, ezzel épp egy lehetséges antifasiszta polgári magatartást elemzett. A szociáldemokrata Népszava, a Szép Szó és a Századunk főmunkatársa volt, s a Fórum című
folyóiratot is szerkesztette. Jövő héten folytatjuk!
Lejegyezte: RÖST János
Felhasznált Forrásanyag: Örkény István, Fejtő Ferenc, Faludy
gyÖrgy, nyerges andrás, lengyel andrás, kozák Péter (PályakéP)
írásaI, emlékeI, nyIlvános, Internetes Portálok
avagy
ki volt Dr. k.H.G.? EGY ELFELEJTETT
KANIZSAI,
kedvenc íróim közé tartozik
Örkény István, az Egyperces
novellák pedig meghatározták
a humorhoz fűződő viszonyomat.Sokáig nem volt információnk, hogy ki
lehetett a titokzatos Dr. k.H.G. 1. rész
20 | KANIZSA újSág MűSor
A Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3. április 25-május 1.
Április 25. szombat
00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:30
Hargita, 01:00 Szertár, 01:30 Híradó 01:45
Madarat tolláról, 02:15 Forgószínpad, 02:45 A mi portánk, 03:15 Info blokk, benne
Híradó, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:00 Hargita, 07:30 Kalandozoo, 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról,
08:45 Forgószínpad, 09:15 A mi portánk 09:45 Info blokk, benne Híradó, 10:15
Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Múlt-kor/Élet-módi, 14:15 A mi portánk, 14:40 Kalandozoo, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Heti híradóink, 18:50 A Bakony szikláin: hegymászás mindenkinek, 19:15 Szolnoki Nemzetközi Versenytánc Gála, 21:25 Info blokk, benne Heti Híradóink, 22:25 Lapozó
Április 26. vasárnap
00:00 Info blokk, 00:10 Kalandozoo, 00:40 A Bakony szikláin: hegymászás mindenkinek, 01:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:15 Szolnoki Nemzetközi Versenytánc Gála, 03:25
Info blokk, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, 06:40 Kalandozoo, 07:10 A Bakony szikláin: hegymászás mindenkinek, 07:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:45 Szolnoki Nemzetközi Versenytánc Gála, 09:55 Info blokk, 10:05
Lapozó 12:00 K’arc, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 A mi portánk, 4:45 Kalandozoo, 15:15 Múlt-kor, 15:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, 18:10 Szentmise, istentisztelet, 19:10 Sztárportré: Sebestyén Péter, 19:40 A szenátor fodrásza, 20:30 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma, 21:30 Info blokk, 21:40 Lapozó, Április 27. hétfő
00:00 Info blokk, 00:10 Szentmise, istentisztelet,
01:10 Sztárportré: Sebestyén Péter, 01:40 Info blokk, 01:50 A szenátor fodrásza, 02:40 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma, 03:30 Info blokk, 03:40
Lapozó, 06:30 Info blokk, 06:40 Szentmise, istentisztelet, 07:40 Sztárportré: Sebestyén Péter, 08:10 Info blokk, 08:20 A szenátor fodrásza, 09:10 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma, 10:00 Info blokk, 10:10 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Sebestyén Péter, 12:30 A szenátor fodrásza, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:30 Kalandozoo, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:35 Kanizsaiak, 20:05
Vonal felett, 21:15 Múlt-kor, 21:45 Info blokk, benne Híradó, 22:20 Lapozó, Április 28. kedd
00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:35
Kalandozoo, 01:05 Kanizsaiak, 01:35 Híradó, 01:50 Vonal felett, 03:00 Múlt-kor, 03:30 Info blokk, benne Híradó, 04:05
Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:05 Kalandozoo, 07:35 Kanizsaiak, 08:05 Híradó, 08:20 Vonal felett, 09:30
Múlt-kor, 10:00 Info blokk, benne Híradó, 10:35 Lapozó, 12:00 Kalandozoo, 12:30
Kanizsaiak, 13:00 Vonal felett, 14:10 Múlt-
kor, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:35 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:35 K’arc, 20:05 Csoportkép, 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré (válogatás), 21:20 Kanizsaiak, 21:50 Info blokk, benne Híradó, 22:25 Lapozó, Április 29. szerda
00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:35
Hargita, 01:00 K’arc, 01:30 Híradó, 01:45
Csoportkép, 02:15 Sztárportré (válogatás), 02:45 Kanizsaiak, 03:15 Info blokk, benne Híradó, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:05 Hargita, 07:30 K’arc, 08:00 Híradó, 08:15 Csoportkép, 08:45
Sztárportré (válogatás), 09:15 Kanizsaiak, 09:45 Info blokk, benne Híradó, 10:20
Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 K’arc, 13:00
Csoportkép, 13:30 Sztárportré (válogatás), 14:00 Kanizsaiak, 14:30 Lapozó, 18:00
Info blokk, benne Híradó, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:30
Gézengúzok, 20:00 Kalando-zoo, 20:30
Híradó, 20:45 Épí-tech, 21:15 K’arc, 21:45
Info blokk, benne Híradó, 22:15 Lapozó
Április 30. csütörtök
00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:30
Hargita, 00:55 Gézengúzok, 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo, 02:10 Épí-tech, 02:40
K’arc, 03:10 Info blokk, benne Híradó, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:00 Hargita, 07:25 Gézengúzok, 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo, 08:40
Épí-tech, 09:10 K’arc, 09:40 Info blokk, benne Híradó, 10:10 Lapozó, 12:00 Hargita,
12:30 Gézengúzok, 13:00 Kalando-zoo, 13:30 Épí-tech, 14:00 K’arc, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:35 Dombvidék, 20:05 Mézes pajtás,
20:35 Híradó, 20:50 Verset mondók, 21:20 Gézengúzok, 21:50 Info blokk, benne
Híradó, 22:25 Lapozó
Május 1. péntek
00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:20
Székely gazda, 00:50 A mi portánk, 01:20
Híradó, 01:35 Épí-tech, 02:05 Madarassy 70, 02:35 Élet-módi, 03:05 Info blokk, benne
Híradó, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 06:50 Székely gazda, 07:20
A mi portánk, 07:50 Híradó, 08:05 Épí-
tech, 08:35 Madarassy 70, 09:05 Élet-
módi, 09:35 Info blokk, benne Híradó, 09:55 Lapozó, 12:00 Heti Híradóink, 13:00
A mi portánk, 13:30 Madarassy 70, 14:00
Élet-módi, 14:30 Lapozó, 18:00 Heti Híradóink, 18:55 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 19:25 A mi portánk, 20:00 A
templomfestő, 20:10 Csodálattal és hálával, 21:00 Lapozó
A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 04. 24. | 21 sport Három esztendeje, húsvét
táján írtunk
először a gyorsasági motorozni
tanuló ikrekről, szilágyi Krisztiánról és szilágyi Milánról, akik akkor voltak kilenc évesek.
A motorozás mellett már
akkor is több más sportág-
ban kipróbálták magukat. Milánnál nem maradhatott ki mondjuk a karate, de
a foci is helyet kapott az ifjú
életében.
A srácok akkor még a kis-
kanizsai iskola tanulói voltak. 12 esztendősként már a Zrínyibe járnak, de a sportszeretetük semmit sem csappant. Krisztián például úszik is a motorozás mellett, de most csak rehabilitációs jelleggel tehetné. A koronavírus-jár-
vány közbeszólt, így nincs úszás. Rehabilitációre pedig azért van szükség, mert tavaly augusztusban egy utánpótlás motorversenyen bukott. Ezután úgy
hajtottak át rajta (nem let-
tünk volna a szülők helyében sem...), hogy a combcsontja tört. Felépülése még most is folyamatban van.
Ebből is leszűrhettük talán, örökmozgók a kölykök, ezért a „home office”-
os tanulás esetükben nem
éppen egyszerű...
- Mivel elég pörgős életük
van, nehezen viselik a bezártságot – mondta el anyukájuk, Erika. - Bár naponta beszélnek kütyükön keresztül is a barátaikkal, az azért nem ugyanaz. Ráadásul szerintünk úgy tűnik, az idei motoros szezon kukába kerül, pedig nagyon várták az idényt. A tanulás, na az nem semmi velük, mindent kitalálnak, csak hogy meneküljenek. Muszáj azonban szigorúan megkövetelnem, hogy azt, amit feladtak, igenis meg kell csinálni. A jó idő még fokozza a „majd később”, „majd ebéd után”, „majd este” jellegű kifogásokat. Ettől függetlenül nem szólhatok rájuk egy rossz szót sem, mert nagyon jó lett legutóbb is a bizonyítványuk.
Apukájuk, Zoltán elárul-
ta, a tanulásban az a legiz-
galmasabb, ha ez egyikükkel több órán át megoldanak
egy feladatot, azt igaz-
ság szerint a másikkal is ille-
ne megtenni úgy, hogy másképpen jöjjön ki a jó megoldás. Úgyhogy alighanem a famíliában mindenki úgy gondolja: jöjjön inkább minél előbb a kikap-
csoló motorozás...
P. L.
Bár a honi kézilabda szövetség két hete lefújta
az összes égisze alá tartozó pontvadászatot,
a tungsram sE Nagykanizsa női NB II-es
kézilabda együttesénél is vontak már mérleget
jó néhány dologban.
Mint ismert, a csapat az utolsó,
tehát a 12. helyen állt a női harma-
dik vonal dél-nyugati csoportjában. Ha pozitív dolgokat szeretnénk keresni, azért abból is akadt
a „háromnegyedes” idény során. Az tény, hogy a csapat gyakorlati-
lag a megyeit megnyerő kerettel vágott neki az NB-s szezonnak múlt ősszel.
Szerencsére így a csapat egyik gólvágójára, Zvolenszky Nórára ugyanúgy számíthattak. Nóra a korábbiakhoz hasonlóan termelte
a gólokat egy osztállyal feljebb is,
szám szerint tizenhat meccse után 134-nél állt meg.
- Sőt, ha egy hétközi bajnokin-
kon is játszani tudott volna, akkor
a játékos góljainak száma akár több is lehetne. Így azonban Nóra
március 13-án, pénteken, a tizen-
hetedik kör összecsapásán a kozármislenyi csarnokban egy győztes mérkőzésünkön zárt. Akkor kilencszer talált a kapuba -
számolgatott a napokban az 57. születésnapját ünneplő kanizsai edző, Tóth László.
Ez egyben azt is jelenti, hogy Zvolenszky Nóra, aki 2018 nyarán
orosházi színekből igazolt Kanizsára, a negyedik helyet szerezte
meg a csoport góllövőlistáján. A játékos magában minden bizony-
nyal picit szomorúan vehette tudomásul, hogy immár esélye sincs találatai számának növelésé-
re, ugyanakkor szavaiból az derült
ki, a legfőbbnek a pozitív hozzáál-
lást tekinti a sport területén is.
- Természetesen örömmel tölt
el, hogy ennyit tudtam eddig segíteni a csapatnak. Ez még akkor is igaz, ha utolsók voltunk a bajnokságban, amiről így már nem tud-
hatjuk meg, hogyan is zárult vol-
na – mondta el a 23 esztendős Nóra. Még öt meccsen lett volna
esélye a bizonyításra a 2019/2020-
as idényben.
A kézilabdázó több poszton is
igyekezett hasznára lenni kanizsai csapatának az eltelt szűk két
esztendőben.
- Igazából inkább irányító poszton érzem jól magam, de nem riadok meg akkor sem, ha kikerülök valamelyik átlövő pozícióba, a lényeg, hogy bárhonnan
célba tudjam venni a kaput. Persze, nem tagadom, néha azért ránéztem a góllövő-listára, mert
bevallom, azért jó volt látni, hogy
elöl állok, de a legfontosabb mindig az volt, hogy a csapatnak minél többet tudják segíteni a pályán.
Persze nem véletlen, hogy a gólok termelése ilyen mennyiségben sikerült, hiszen van ebben azért felsőbb osztálybeli tapasztalata is. Mielőtt Nagykanizsára került, Orosházán NB I B-s
szinten már játszott.
P.L.
Ha egy meccsel többje lett volna...
A 14-es rajtszámú Krisztián a felépülve ered-
ne ikertestvére, Milán (12) nyomába.
várják a rajtot
Örökmozgó motorosok
Zvolenszky Nóra keze, ha
lövésre lendült
a szezonban,
az ellenfelek nem sok jóra
számíthattak
Fotó: Gergely Szilárd
22 | KANIZSA újSág Sport
A tavasz elején Bala-
tonfüreden, a Silver Dance Star nemzetközi táncversenyen a Szan-Dia FSC látványtáncosai a három
ország versenyzőit felvonultató akrobatikus és open kategóri-
ákban is színpadra
léphettek, és azok
mezőnyében is kitettek magukért, hiszen 16 dobogós helyezést
könyvelhettek el.
Silver Dance Star nemzetközi táncverseny, Szan-Dia FSC-eredmények. Akrobatikus kategória, gyerek szóló A: 1. Szerdahelyi Enikő. Gyerek duó A: 1. Hóbor Kinga-Szerdahelyi Enikő. Junior szóló A: 2. Varga Fanni, 3. Szabadi Horváth Katalin,
4. Godinek Mira, 5. Gelencsér Hanna,
7. Kurucz Petra. Junior csoport
A: 1. Cirkusz (Lanz Tamara, Felde
Zorka, Takács Zsóka, Varga Fanni, Grabant Nóra, Fritz Dorina, Kurucz
Petra, Solymos Vivien, Horváth
Panna). Junior duó A: 2. Takács Zsóka-Grabant Nóra, 3. Solymos Vivien-
Kurucz Petra. Felnőtt szóló A: 1. Lanz
Tamara. Open kategória, duó-trió gyerek B: 1. Pitypang (Kopcsó Olivia,
Stimecz Janka, Berta Bonita).
Duó-trió gyerek A: 1. Contry (Csöndör Lili, Sipos Jázmin, Sziva Zsófia). Junior szóló A: 2. Ujj Viktória Zóra, 3. Solymos Vivien, 4. Horváth
Panna. Csoport junior A: 1. Queen (Gerlinger Laura, Kalmár Dorotytya,
Lanz Tamara, Váradi Luca,
Magyar Dorina, Ujj Viktória Zóra, Zsohár Fanni). Formáció gyerek A: 1. Repülős (Csermák Anna, Csöndör Lili, Hóbor Kinga, Kocsis Lili, Kurucz Zsófi, Rákhely Nóra, Sipos Jázmin,
Hajmási Emese, Szerdahelyi Enikő,
Léránt Fanni, Sziva Zsófia, Szabadi H. Katalin, Ráskó Réka, Tóth Viktória, Herczeg Eszter), 2. Agathe Cristi (Stimecz Janka, Berta
Bonita, Kopcsó Olivia, Tímár Katalin,
Kanizsai Kíra, Horváth Luca,
Kardos Leila, Ódor Luca, Herczeg Csilla, Balogh Regina, Göbölös Lolita, Kőszegi Gréta, Torma Lujza,
Dobri Inez, Németh Lili, Goór
Lili, Szabadi Rozália, Haszon Kíra).
Formáció junior A: 1. Elmúlás (Kovács Réka, Polai Panna, Molnár Lilla, Tárnok Viktória, Zrinyi Dzsenifer,
Szép Minea Dalma, Molnár Nóra, Mercz Lilla, Gerlinger Laura,
Kalmár Dorottya, Lanz Tamara,
Tatai Zsóka, Váradi Luca, Magyar Dorina, Ujj Viktória, Zsohár Fanni,
Varga Kata Luca).
A szandiások az érmek, helyezések mellett a verseny legjobb kore-
ográfiája díjnak is örülhettek. A zsű-
ri az „Elmúlás” junior formációs bemutatóját jutalmazta vele. A füredi
esemény után egy héttel kiderült,
hogy a májusi poreci világbajnokságot szeptember végére csúsztatták.
Nagykanizsa futballmúltjának fel-
idézésében elérkeztünk egy olyan talál-
kozóhoz, melyen a Nagykanizsa-LinAir FC ismét győzelmet ünnepelhetett. 2000. április 23-án a PNB
28. fordulójának keretében a Siófok FC-t fogadta.
A siófokiak Nagyanizsán
mintegy 3500 néző előtt futhattak ki a pályára, ahol
a Kovács Z. - Szalai Cs.,
Pálfi, Mikler, Farkas J.,
Agics, Svélecz, Kónya L.,
Kovács L., Szabó Z., Azoi-
tei dél-zalai kezdő tizenegy fogadta őket (csereként a hazaiakhoz később beállt Balogh A., Gordian,
valamint Visnovics is). A korábbi siófoki - aki amúgy
2000 telén a Gázszer FC-től
érkezett az NFC-hez – Szabó
Zoltán 13. percben szerzett góljával meg is nyerte a mérkőzést a haza
csapat.
Azt a meccset húzták be,
amelyen a közönség már nem először találkozhatott
igazán igényes belépőjegyekkel. Ezek amellett, hogy színesek voltak, még
előlapjukon egy-egy talál-
kozó alkalmával egy fiatal tehetségük fényképe is lát-
ható volt.
- Nem azt mondom, hogy mi fedeztük fel a spa-
nyolviaszt, hiszen talán nyugati kluboknál láthattunk
már hasonlót, de jó ötletnek tűnt a fotókkal ellátott tikettek nyomtatá-
sa – fogalmazott Kobra
György, aki abban az idő-
ben a nagykanizsaiak klub-
menedzsere volt. - Amikor
felvetettük ennek kivitelezését, az utánpótlásedzők között lelkes fogadtatásra talált, vagyis tényleg örültünk
annak, hogy ezzel is felhívhatjuk fiataljainkra a figyelmet. Emlékszem, a Siófok elleni összecsapásra Szabó Sándor focistánk képét tettük.
A boldogság persze abban az esetben volt iga-
zán hatványozott, amikor a
csapat is nyert, nos, azon az áprilisi napon ez is meg-
történt. Érdemes persze mindehhez hozzátenni, hogy az akkori (egyik) klubvezető, Kobra György továbbra is a sport világá-
ban „bennfenteskedhet”. Teheti ezt úgy, hogy fia fut-
ballozik, két lánya közül az
egyik a fővárosban vív, míg
a másik leányzó a sportlö-
vészetben bontogatja szárnyait.
P. L.
Szabó az eredményjelzőn, és a tiketten...
megy Akrobatikusban is
Nagykanizsa - Siófok
mérkőzésre invitált
2000-ben a tetszetős
belépőjegy
(Fotó: Polgár László)
Április 17-én volt hetvenöt esztendeje annak, hogy Nován megszületett
Vlaszák Géza, a nagykanizsai labda-
rúgás későbbi emblematikus személyisége. Az idővel kiváló kapus-
sá vált ifjú gyerkőc családjával 1955-
ben költözött Kanizsára. Már ekkor
eldőlt, hogy a futball a dél-zalai
végeken is fontos lesz – édesapja
nyomdokain - az ifjú Géza számára.
Szinte nyugodtan tekint-
hetünk úgy id. Vlaszák Géza pályájára, hogy immár 65 esztendőt „húzott
le” a (kanizsai) futballban, és nyugodtan hozzátehetjük, ennek még egyáltalán nincs itt vége. Pályafutása állomásait a nagykanizsai sportéletben sokan ismerik.
Életében nem kevés (év)
szám játszott főszerepet.
Lássuk csak: 1945-ben, 75 esztendeje született. 65
éve, hogy a labdarúgás magába szippantotta. Könyvet is írt, 2018-ban megjelent kötetének címe:
60 év a fociban Nagykani-
zsán. Könyvét a 89. Könyv-
hét alkalmával mutatták be. Ebből azt is megtudhattuk, hogy 1955-ben Kanizsán még labdaszedő-
ként figyelhette Puskásék vendégjátékát a magyar válogatottal, aztán 1959-
ben a Nagykanizsai Bányász igazoltja lett. 1963-ban már az ifjúsági válogatottban is bemutat-
kozhatott 70 ezer ember előtt, mindeközben Pécsre
invitálták és be is mutatkozhatott az NB I-ben. Az 1968-69-es időszak (lánya,
Andrea születése apropójából is) Vlaszák Géza ese-
tében - a világbeli történé-
sek mellett - is vízválasztó,
hiszen visszatérhetett szeretett városába. Nagykani-
zsán előbb még az NVTE/
MÁV NTE-nél, majd 1972-
ben már a Nagykanizsai Olajbányásznál köszönthették. 1973-ban megszü-
letett fia, az ifjabbik Géza is, aki később 5 alkalommal
a magyar válogatott kapu-
ját is védte, a dél-zalai fut-
ball pedig (egyik) aranykorszakát élte. 1973: irány a
hazai második vonal az Olajbányásszal. 1974: kani-
zsai meccs a nemzeti tizen-
egy ellen, és egy bűvös ötjegyű szám, mely a Bányász-pálya apropóján számtalan alakalommal előkerült – 10 ezer néző... Pazar évtized Vlaszák Géza
életében, stabil, masszív másodosztályú szereplés és együttes, mindezek megalapoztak egy hasonlóan emlékezetes újabb „futballos” évtizednek Nagykanizsán.
A visszavonulás éve a kapuspályától 1980, onnan
kezdődhetett az utánpótlás, majd hálóőri edzőskö-
dés időszaka. Az évtized első éveiben az NB I szele is
megcsapta az Olajbányászt, 1982: osztályozó, Nyíregyházán 22 ezer, Nagykanizsán 15 ezer ember előtt, majd 1989-
ben ismét a legfelső osztály kapujában állt a Bányász, csak aztán jött az
a Csepel elleni fránya bajnoki... Talán még az égiek is az elszalasztott kanizsai lehetőséget siratták, akko-
ra felhőszakadás zúdult a pályára. 1990 nyara végül elhozta Vlaszák Gézának a
vezetőedzői megbízatást, ő ülhetett le a Bányász kis-
padjára. Erre nemsokára elérkezett a város labdarú-
gásának egy újabb jeles korszaka, melyet fia révén
is hatványozott figyelemmel
kísérhetett Géza. 1994, 1999: feljutások a honi első
osztályba. 2003 az UFC megalapítása, hogy szépen lassan onnantól már a
mai időszakunkba forduljunk.
Hetvenöt esztendő, rengeteg emlékezetes pillanat, megszámlálhatatlan emlékezetes számmal. S ahogy a korábbi jeles háló-
őrt ismerjük, élete futball-
történetnek még koránt sincs vége...
P. L.
2020. 04. 24. | 23 sport
Három esztendeje, áprilisban, húsvét-
vasárnap vívták a megyei labdarúgó bajnokság
első osztályának csúcsrangadóját, a Kaposi transport Csács-Nemesapáti sE –
UFC Nagykanizsa találkozót.
A mérkőzés a 23. forduló egyik,
de legfontosabb párosítása volt, és azért is bírt nagy téttel, hiszen a
két gárda futott versenyt a bajno-
ki címért. A Kanizsa úgy érkezett Nemesapátiba, hogy ugyan veze-
tett ellenlábasa előtt egy ponttal a
tabellán, ugyanakkor egy találko-
zóval többet is vívott Mihalecz Péterék legénységénél. A ’17-es húsvéti hangulatot csak fokozta az a mintegy 800 néző, aki kiláto-
gatott a találkozóra.
Arra a találkozóra, mely nagyjá-
ból egyenlő erők küzdelmét hoz-
ta. Időnként persze a felek a másik
cukkolásáért sem mentek a szom-
szédba. A meccs 82. percében Nagy Gergő találata eldöntötte: a
kanizsaiak megszerezték a három
pontot. Mint később kiderült, ez a
győzelem nagyon kellett a dél-
zalaiaknak, hiszen 28 kör után a szezon végén mindössze egy pont előnnyel nyerte meg az UFC
a megyei bajnokságot.
A tömött lelátó előtt feszültek egymásnak a meccs főszereplői
(Fotó: Polgár László)
75!
Vlaszák
ünnepe volt A megyei foci
id. Vlaszák Géza kanizsai futballt bemutató könyvéből is puskázhattunk. (Fotó: Polgár László)
24 | KANIZSA ÚJSÁG MOZAIK
A mélyhűtőben tárolt sonkama-
radékot sokféleképpen felhasználhatjuk.
Paulovits Istvánné Rózsa, a nagyrécsei Kreatív Klub
tagja a hétvégén a sonkaleves mellé ropogós minifánkot sütött.
A LEVES HOZZÁVALÓI: 40 dkg füstölt sonka,
1 fej vöröshagyma, 3 ek olaj, 2 db burgonya, az
ízesítéshez ízlés szerint leveszöldség, bors, babérlevél, fokhagyma, rozmaring, késhegynyi
majoránna, pirospaprika, 1,5 dl alaplé, fél db cit-
rom leve, 2 ek mustár, liszt és barnacukor, 3 dl
tejföl, 1 csomag száraztészta, 1 csokor snidling,
2 db zöldpaprika és 4 db tojás.
ELKÉSZÍTÉSE:
A felaprított hagymát az olajon megdinsztel-
jük, és a kockára vágott sonkával addig pirítjuk,
amíg átsül. Felöntjük az alaplével, belerakjuk a
fűszereket és gyöngyözve 1 órát főzzük. Ha a zöldségek megpuhultak, olyan tejfölös habarást készítünk, amibe a liszten kívül keverünk citromlevet, barna cukrot, mustárt és petrezselymet. Forró levessel elkeverjük, majd viszszaöntjük a fazékba, egyet forralunk rajta és lehúzzuk a tűzhelyről. Tálalásnál hozzáadjuk a
négyfelé vágott főtt tojásokat, a karikára vágott
zöldpaprikát, a felap-
rított snidlinget és a kifőzött tésztát.
AZ APÁCAFINGOCSKA:
A minifánk eredetéhez fűződő egyik monda
szerint a franciaországi híres
Marmoutier-i apátságból származik. Egy ünnepségen a püspök Szent Mártonnak, a kolostor védőszentjének a köpenyét készült megáldani, amikor a konyha felől a szellentés-
hez hasonló hangokra lett figyelmes. A kony-
hába belesve a tűhely mellett Ágnes nővért találta, aki elvörösödve sütötte a tésztagolyó-
kat. A püspök elnevette magát, és a süteményt
apácafingocskának keresztelte.
HOZZÁVALÓK: 2 dl tej, 35 ml narancsvirágvíz,
5 ek cukor, 120 g vaj, 1 narancs héja, 150 gr liszt,
4 db tojás.
A KRÉM HOZZÁVALÓI: 2,5 dl habtejszín, 3 ek
narancslekvár, 1 evőkanál porcukor.
ELKÉSZÍTÉSE: A tejet és a narancsvirágvizet 1
lábasba öntjük, hozzáadjuk a cukrot, a felkoc-
kázott vajat és a reszelt narancshéjat. Az egé-
szet összemelegítjük, s mielőtt felforrna, a lán-
got levesszük alatta. Hozzáadjuk a lisztet és ala-
posan elkeverjük. A tészta akkor jó, ha egy gombóccá összeáll és elválik az edény falától.
Az edényt lehúzzuk a tűzhelyről pár percig hűl-
ni hagyjuk, majd kézi habverővel hozzákeverjük a tojásokat. Egy lábasban felhevítjük az ola-
jat és a tésztát két kiskanál segítségével bele-
szaggatjuk. A kész fánkokat tálba rakjuk, a hab-
tejszínt felverjük és óvatosan elkeverjük a narancslekvárral. Végül a fánkocskákat megpintjük porcukorral és a narancsos tejszínhab-
bal tálaljuk.
BAKONYI Erzsébet
HIRDETÉS
GasztroKanizsa
fingocskával
heti horoszkóp
Kos: 03.21 - 04.20. Bármennyire igyekszik tenni-venni maga körül, egyedül nem tudja megváltani a világot. Most ne távlatokban gondolkodjon, térképezze fel a legfontosabb teendőit!
BiKa: 04.21-05.21. Tisztában van azzal, hogy nem minden
arany, ami fénylik. Jó, ha eszébe jut, amikor le akarja cserélni a megunt autóját egy újabb márkára. iKreK: 05.22-06.21.
Értékteremtő energiája szerencsére nem csökkent a koronavírús-járvány időszakában sem. Megtalálta mindazt a szépséget a környezetében,
aminek örülni lehet.
ráK: 06.22-07.22. Közeledik a nagy változások időszaka a világban, és a környezetünkben.
Alkalmazkodjon a változásokhoz! Tudja, a tavasz mindig hoz örömöket.
oroszlán: 07.23 - 08.23. A csillagok állása szerint pénz áll a házukhoz. Fogadja örömmel, de ne ugorjon ki mindjárt a bőréből. Csak az összeg felétől szabaduljon meg egyelőre. A többit tartalékolja.
szűz: 08.24-09.23. A bolygóállások szerint kegyeibe fogadta önt a gondviselés. Protekcióra sincs szüksége, megy minden a maga útján. Csak be kell zsebelnie
a sikereket. Mérleg: 09.24 -10.23. Ha nem tud mit kezdeni a sok szabadidejével, akkor hozza formába a fizikumát. Ha máshol nem tud, akkor tornázzon az erkélyen, ott ki is pihenheti magát. sKorpió: 10.24 -11.22. Mielőtt úgy döntene, hogy segíti anyagilag a nehéz helyzetbe jutott ismerősét, nem árt, ha előtte alaposan
kikérdezi. Ne engedje meg, hogy kihasználják a jószívűségét.
nyilas: 11.23-12.21. Ebben az időben jól tenné, ha néha meghallgatná mások véleményét is. Ha nem ért velük egyet, ne örlődjön
sokáig egymagában! Mondja ki nyíltan mindazt, amit érez! BaK: 12.22 - 01.20. Nem árt, ha kicsit visszafog a kemény, megmondogatós stílusából. Kedvesebb modorral több mindent elérhet, mint eddig. Nyugtassa le magát valamivel!
Vízöntő: 01.21-02.19. A flörtölgetés ugyan elvonhatja egy időre a figyelmét minden gondjától, bajától, de ne nyugodjon bele a helyzetébe. Ha úgy érzi, számoljon el százig, és tegyen ellene valamit. HalaK: 02.20-03.20. Szerencsés napok várnak önre nemcsak az anyagiak, hanem a szerelem terén is. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a párja időnként azt mondja önnek, hogy kőszívű.
Sonkaleves apáca-
Fotó: Kanizsa TV
XXXII. ÉVF. 17. SZÁm, 2020. áprilisIS 30.10-11. oldal- Kiskerti tanácsok- Óvjuk meg a gyümölcsfákat!15. oldalÁsó, kapa, gereblye4. oldal12-13. oldalNapjaAnyákMájus 1.ÉljenAjándék a Gépgyárból- ÉrtÉKes műtárgyakat kap a város- Domborművek, szobrok menekülnek meg- Május 1. a Munka Ünnepe- Visszatekintés korábbi majálisokraFotó: Horváth ZoltánFotó: Szilárd- Az Édesanyákat, Nagymamákat köszöntjük vasárnap- Magyarországon 1928-tól hivatalos ünnep
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTÁprilis utolsó napján telt el az ötvenedik veszélyhelyzet-tel töltött nap Magyarországon. Március 11-én hirdette ki a kormány az ezzel kapcsolatos, azonnal életbe lépő ren-deletét. Március 11-e óta az eddigitől eltérő szabályok vonatkoznak az ország valamennyi területére. Jó két hét-tel később, március 28-án léptek életbe azok a kijárási kor-látozások, amelyek betartásától remélik, hogy jelentősen lassítja a koronavírus által okozott járvány terjedését. Lezárva Szerdától három hétre lezárták az M7-es autópálya Nagykanizsa keleti lehaj-tóját, mivel útépítési munkák folynak az érintett szakaszon. Az októberi helyhatósági választások előtt két héttel kezdték az építési munkát, mellyel az új ipari park területé-nek megközelítését teszik lehetővé. Az építkezés most folytatódik és várhatóan május közepéig okoz fennakadást. Az útlezárásról, valamint a munkálatokkal kapcsolatos infor-mációkról szerkesztőségünket hivatalosan nem tájékoztatták az illetékesek. Ezekről csak az internetről értesültünk. (szerk.)a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEVirágzik az azáleaIlyenkor bontja ki szirmait az azálea, más nevén rhododendron vagy havasszépe. A nagykanizsai Csónakázó-tónál A Madárerdő tan-ösvény közelében is találhatók bokrok. Pompázatos színeikkel és illatukkal messziről felhívják magukra a figyelmet. Az azáleát évezredekkel ezelőtt előkelő helyekre ültették Japán és Kína császári kertjeiben. Európában a 19. század főurak és gazdag iparmágnások tágas kertjeiben lett divatos. 50IMPRESSZUM:KANIZSA újsáJSÁg Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: Gergely Szilárd Fotó: Bakonyi ErzsébetFotó: Gergely Szilárd
Ez volt a hét 2020. 04. 30. | 3HírsorokTe ssék dudálni!Kis csoport, de hangos dudálással vonult konvojban Nagykanizsán a fő úton, Király úton, valamint az Erzsébet téren, hogy így jelezzék, hogy csatlakoznak a Momentum mozgalom által meg- hirdetett tiltakozáshoz. Schauta Marcell, a Momentum nagykanizsai önkormányzati képviselője azt mondta: - Az egyetlen célja a figyelemfelhívás. A kormányzatnak a figyelmét szeretnénk felhívni azokra az intézkedésekre, illetve azoknak a hiányos-ságaira, amelyek a társa-dalmunkat érintik. Az akciót az országban összesen 17 helyszínen szervezte meg a párt. Cseh Katalin, a Momentum EP képviselője Budapesten úgy nyilatkozott: Az is nagyon fontos kérdés, hogy azok a tízezrek, akik elvesztették a munkájukat vesztették el az elmúlt idő-szakban, ők milyen kom-penzációt fognak kapni. Magára hagyták a munka-nélkülieket, magára hagy-ták azokat, akik nehéz helyzetbe kerültek, és mindannyian tudjuk azt is, hogy olyan betegeket is elbocsátottak kórházból, akiknek ápolásra volna szükségük Ovis ügyeletA veszélyhelyzetre tekintettel szünet van az óvodákban, de ahol a család nem tudja megoldani a kisgyermek felügyeletét, azoknak Nagykanizsán is biztosítják az óvodai ellátást. Szükség is van a szolgáltatásra, mert ahogy Némethné Kovács Edit, intézmény-vezető a Kanizsa TV kérdésére elmondta, folyamatosan emelkedik azok száma, akik szeretnék gyermekeiket oviba vinni. A járvány miatt az óvodák közül három ügyeletes intézmény várja a kicsiket. A gyerekeket a meg- szokottnál is komolyabb figyelem kíséri amíg az óvodában vannak, szülők nem mehetnek be az intézményekbe. A dadák kísérik be a kicsiket a csoportokba. Fokozottan figyelnek a kézmosásra és más higiéniás előírások betartására. Az óvónők egyébként bejárnak dolgozni, ahol nincsenek gyerekek, ott a csoport-szobákat, az udvarokat szépítgetik. Államtitkári segítségA város életét befolyásoló kormánypárti politikusok a héten egymás után osztották meg a közösségi oldalaikon, hogy mennyire fontosnak tartják a vállalkozások segítését a koronavírus-járvány okozta nehézségek át- vészelésében. Cseresnyés Péter, országgyűlési képviselő oldalán ezt írta: „A jelenlegi veszélyhelyzet, a koronavírus járvány súlyos gazdasági hatásai nagy törést okozhatnak a magyar gazdaságban is. E káros gazdasági változásokat enyhítendő a Kormány sosem látott mértékű gazdaságvédelmi akciótervet dolgozott ki a családok, magyar vállalkozások megsegítése érdekében.”… „Fontos természetesen, hogy a meglévő, nehéz helyzetbe kerülő vállalkozókat kedvezményekkel is segítsük (bérleti díj, adó, stb.), illetve fontosnak tartanám a helyi gazdaság olyan módú ösztönzését is, ahol különböző előnyös lehetőségeket kínálunk a vállalkozásoknak.”A témában több szak-emberrel egyeztettem, javaslataimat hamarosan megbeszélem polgár- mester úrral és alpolgármester úrral.”VávÁllalkozó- barát a polgármester isA facebookoon írt a helyi vállalkozásokról Balogh László, polgármester (Fidesz-KDNP) is. „A kanizsai vállalkozók segítése érdekében az első jelentős segítségnyújtás az önkormányzat részéről az volt, hogy az ön- kormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek, irodák és üzletek bérleti díját jelentős mértékben, 70%-kal csökkentettük. Az intézkedésnek köszönhetően azok a vállalkozások kaptak könnyítést április 1-től, akik valamilyen módon érintettek a veszélyhelyzet idején alkalmazott nyitva-tartási korlátozásokban. Ez az intézkedés havi szinten megközelítőleg 6 millió forintos támogatást jelent a kani-zsai vállalkozások számára.Vállalkozások további segítése a jelenlegi helyzetben az is, hogy kérhetik a helyi adó- kötelezettségeik kapcsán a részletfizetést vagy a fizetési halasztást is.Mindezeken túl a jövőben további segítségnyújtást is tervezünk a kanizsai vállalkozások számara, melynek részletei kidolgozás alatt vannak.”Elmaradnak a ballagásokAz egyik legmeghatóbb és sokak életében az utolsó oktatási élménynek tartott ballagások nyújtotta élmények és emlékek nélkül maradnak a most végzős középiskolások. A fiatal felnőttek már biztos, hogy nem járhatják végig osztálytársaikkal tanulmányaik helyszínét. Az iskolákat sem díszítették fel az alsóbb évfolyamok diákjai. Az igazi próbatétel előtt nem búcsúzhatnak el a végzősök egymástól és tanáraiktól sem. Az iskolavezetők sem mondhatják el ilyenkor szokásos beszédeiket, a diákokat most az iskola, nem a ballagási ünnepséggel nem indítja el a nagy betűs életbe. A végzősök a középiskolai éveik talán leg- emlékezetesebb napjairól kénytelenek lemondani. Ők a járványra és a nehézségekre fognak emlékezni. „Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus” (szabad fordítás-ban: Hát, akkor örvendez-zünk, Míg ifjú életünk)Foto: Kanizsa TVFotó: FacebookFoto: FacebookFotó: Gergely Szilárd, archív
4 | KANIZSA újságAktuálisIS– Az utóbbi időben, a veszélyhelyzet ürü-gyén mindenkinek van ideje ebben-abban elmerülni, gondolkodni – kezdte a történetet Károlyi Attila. - Engem Bálits Kálmán (1935-1992) foglalkoztat, és úgyszólván ezoterikus helyzetként éltem meg azt, hogy a volt DKG bejáratához vezetett jó sor-som - és ha már itt vagyok, be is kelle-ne menni, megnézni a művész-tanár alkotásait. Végvári László, ügyvezető-igazgató fogadott, aki megrendülten közölte a keserű tényt - a több mint 75 éves, európai elismertségre szert tett, hajdan 1.400 főt foglalkoztató, minő-ségi tolózárakat, kőolajfúró kútszerel-vényeket, tartályokat gyártó üzem-ben 60-an maradtak. A gyár 2020. június 30-án végleg megszűnik. Nagykanizsa mostohagyermeke azonban most sem feledkezett meg szülővárosáról - miután jövetelem célját felvázoltam. Elmondtam, hogy megtekinteném a gyárban a megszű-néssel a megsemmisülés veszélyének kitett Bálits Kálmán, Vörös János alko-tásokat. Végvári László közölte, hogy ezzel meg is kezdtük a tárgyalá-sokat a Nagykanizsa városnak ado-mányozandó műtárgyakról a város és a MOL-csoport között. Nagy kő esett le a szí-vemről és láthatóan Végvári igazgató úr is megkönnyebbült, amikor - felkészülten az alkotásokból - kértem Falk Richárd gyáralapító mérnök (1899 - 1979) mellszobrát, aki 1948-ig volt a gyár főmérnöke, s Thúry György (1519-1571) mellszobrát, Vörös János alkotását, az eredetit, amelyet 1990. április 12-én avattak fel a gyár udvarán, a város török alóli felszabadu-lásának 300. évfordulóján. Valamint az Újítók című, 1953-ban készült, korjellemző szobor-csoportot, Vörös János alkotását, a gyári főépületben elhelyezett, zalai olajkutatást ábrázoló, monumentális Bálits Kálmán bronz domborművet, s a Történelmi tabló című, Nagykanizsa város 7 épített csodája közé választott, 60 négyzetméteres Bálits Kálmán mozaikot, a Munkát végzők című, hányatott sorsú mozaikot, - amelyet sok kanizsai ismer a MAORT székház faláról, a posta mellől, és amelyről néhány éve azzal jelent meg újság-cikk, hogy “Hazatért a DKG-ba” - Bálits Kálmán alkotását, és végezetül, immár Balogh László polgármesterrel együtt történt tárgyalás végén, pillanatnyi ötlettől vezérelve kértem a gyárban elhelyezett műtárgyak közül a Modern díszkutat, amelyet 1988-ban adtak át. A tervezésénél feltehetőleg közreműködött Bálits Kálmán, a tervek ugyanis a gyárban készültek, a kivitelezés pedig a pécsi Zsolnay Porcelángyárban. Érdekességként említeném, amiről sokan nem tudnak Nagykanizsán, hogy 1956-ban a DKG-ból érkezett Hoffherr traktor-ral húzták le a Szabadság téren a szovjet hősi emlékműről a tetején álló, dobtáras géppisz-tolyt tartó katonát - az emlékművet Vörös János tervezte, a katona alakját pedig Pécsett, a Zsolnay Porcelángyárban készítették...Nagy öröm városunknak a héten a városházára érke-ző adománylevél, köszönet érte mindenek-előtt a MOL-csoportnak, és örök hálánk Végvá-ri László igazgató úrnak, hogy Nagykanizsa városa tulajdonba veheti a történelméhez tar-tozó műtárgyakat. Bálits Kálmán élt, halt a városáért - a DKG alsóbélatelepi üdülőjének éttermében állították ki a “ Három grácia “ című 100x50 cm-es mozaikját, amiről akként rendelkezett, hogy ha az épületet eladják, a mozaik a DKG-t illeti, s ha az sem lesz már, Nagykanizsa városát. Eljött a szo-morú pillanat. Az adománylevél megérkezett a hivatalba, így következő lépés-ként a városvezetésnek kell nyi-latkozni arról, hogy elfogadja-e a páratlan felajánlást. Mikó-Baráth GyörgyajándékaA mostohagyermekFotók: www.kozterkep.hu több tízmillió forint értékben adományozhat műtárgyakat a városnak a MOL Múlt héten számoltunk be arról a Kanizsa TV Híradójá-ban, hogy a valamikor szebb napokat megélt egykori gépgyár jelenlegi ügy- vezetője, Végvári László hét lokálpatrióta alkotást ajánlott fel a városnak. Balogh László, polgármester (Fidesz-KDNP) és Károlyi Attila, bizottsági elnök (ÉVE) is tárgyalt a felajánlásról. A nemes gesztus részleteibe az Éljen VárosuNk! Egyesü-let önkormányzati képviselő-je avatta be lapunkat.
2020. 04. 30. | 5aktuálisZrínyi- Újvár Belezna és Őrtilos, illetve a már nem lakott Patacsin között, a Mura folyó part-ján állt. Dr. Vándor László, régész, a megyei múzeum korábbi igazgatója azt mondta: - A kút teljes mértékben rekonstrukció, hiszen annak csak a föld alatti részei maradtak meg. Hat méter mélység-ből újjáépítettük a kútnak a bélését is, és az egész kútházat. Körülötte készült egy olyan kupola, amely nagy valószínűséggel eredetileg is létezett, hisz rendelkezünk leírással a kútról, hogy kupolafedése volt. - A kút terüle-te körüli régészeti feltárások az idei évben elmaradnak a koronavírus- járványra tekintet-tel, de előző években volt, hogy hoztak fel tizenhat méter mélyből cserépdarabokat, emberi maradványokat. Előkerült egy itatóvá-lyú is, amely feltehetőleg Zrínyi Miklós lovának itatója volt. A kútház azért is számít különle-gességnek, mivel ez az egyetlen kézzel fogha-tó emlékünk Zrínyi Miklósról a mai Magyaror-szág területén. A kupolafedél érdekességéhez tartozik, hogy a hadvezér a tetején elhelyezte annak idején azt a díszt, melyet elhozott Szu-lejmán szultán sírjáról, ezzel kiváltva a törökök haragját.Nem csak turisztikai látványos-ságnak szánjákEredeti nagy-sága kisebbnek számított, ám a kútház jelenlegi méretének köszönhetően megfelelő biztonsá-got fog nyújtani az oda látogató turis-táknak eső esetén. Az emlékhely kedvez a biciklivel túrázok számára is, hisz kerékpárral is meg lehet közelíteni. A Zrínyi-Újvár Őrtilos és Belezna felől is megközelíthető. Zala és Somogy megyék határán könnyen elérhető. A környéken számtalan látnivaló várja a kirándu-lókat. A kirándulók pedig a koronavírus-jár-vány végét várják. Addig is tegyünk egy kis vir-tuális sétát Őrtilosban.A Duna-Dráva Nemzeti Park szívébenŐrtilos a Duna-Dráva Nemzeti Park egy kis részét teszi ki. Számos olyan növény és állatfaj él a környéken, mely hazánkban nem vagy kis számban található meg. A természetkedvelők és kirándulók számára tökéletes célállomás, hisz lehetőségük van a körülbelül egy óra alatt végigjárható tanösvényt lesétálni és tanulmá-nyozni a természet adta szépségeket. Akik pedig az extrém sportok megszállottai, az ő lehetőségük is adott egy kis vadvízi evezés-hez.Kedvező környezeti adottságainak köszön-hetően számos olyan kiránduló látogatja évről évre, akik a nyugalom és tiszta levegő „szige-tét” keresik. A Dráva-Mura összefolyásának partja mellett terül el a falu. Szentmihály-hegy magasodik a torkolat fölé, ma Őrtilos község része. Nem volt ez mindig így, hiszen 1949-ig jelentős része a Légrádban (mai Horvátország) élők birtoka volt. Nevét az 1700-as évek elején felépített Szent Mihály kápolnáról kapta. A templom dombjáról tökéletes panoráma tárul elénk, a légrádi templom tornyát szabad szemmel is megcsodálhatjuk, és a Dráva med-rét is láthatjuk a domb tetejéről.Nem messze a templom dombjától helyez-kedik a Fesztung, melyen 1848. szeptember 14-én Jellasics horvát bán seregeinek egyik drávai átkelési pontjának állít emlékművet Őrtilos. A domb alatt ma is láthatók azok a földsáncok, melyeket az itteni ágyúk védelmé-re ástak. Korabeli írásokból kiderült, hogy Perczel Mór személyesen vezette a magyar sereget Légrádhegyen, az akkori Szentmihály-hegyen. A Fesztungról a panoráma szintén mesébe illő, a tetejéről szintén átláthatunk a szomszéd országba.Vissza a várbaVándor László azt is elárulta, hogy a kútból felhozott emberi maradványok arra utalnak, hogy a várat védők az áldozatok holttesteit egyszerűen a kútba dobták. Később, miután a török csapatok elvonultak, ezeket a helyiek kiemelték és eltemették. Mindaz, amit a kör-nyéken végzett kutatások a felszínre hoztak, látható is lesz. A tervek szerint a Nagykanizsa Városi Múzeumban állítanak majd össze kiállí-tást az itt feltárt leletekből. Azt, hogy ezt mikor lehet megtekinteni, a járvány miatt egyelőre nem lehet meghatározni. Zrínyi születésnap-ján szerették volna felavatni a vár felújított kútját, de a koronavírus ezt is meggátolta. Négyszáz éve született Zrínyi Miklós költő, hadvezér és politikus. Emlékére a tavalyi évtől kezdődően Dr. Vándor László régész és nyugalmazott igazgató állami, önkormányzati és vállalkozói segítségnek köszönhetően kezdte el a kút renoválását. Zrínyi- Újvárat – a feltételezések szerint- azért építtette Zrínyi Miklós, hogy innen indulva csapataival felmenthesse a törökök által elfoglalt Kanizsát.Fotó: Horváth ZoltánhatáránZrínyiek öröksége Őrtilos és Belezna
6 | KANIZSA újságAktuálisISAktívan töltsük el a séta idejét - A lakásban tartott ebek környezetében annyi változás történt, hogy akik most nem dolgoznak, azok otthon vannak egész nap – kezdte Tóth József. – A kiskutyák menet-rendje nem változik, vagy ha változik is, azt a gazdi tudja megoldani. A megszokott idő-ben kellene őket elvinni sétálni, etetni, elvé-gezni a dolgaikat. A sétákat most a helyzet miatt rövidebbre érdemes venni, de aktív dolgokkal töltsük el. Például eközben csinál-junk vele engedelmességi feladatokat. Akár rendeljük lábhoz, gyakoroljuk azt ültetés és a feküdj, állj, maradj vezényszavakat. Dolgoz-zunk a kutyával! Ezután pedig egy jó kis felol-dó játékkal oldják a kedvencet. Ez nagyjából negyed óra - húsz perc, ami intenzív mozgást kívánna a gazditól és a kutyától egyaránt. Kicsit üdébben térnének haza mindketten, hiszen a gazdinak is jót tesz egy kis edzés. A kutyának is jól esik a munka, már csak azért is, mert ennyit vannak bezárva a lakásba. De ott is le lehet őket foglalni. Lehet gyakorolni az engedelmességi feladatokat és kis játékos elfoglaltságot is ki lehet nekik találni. Alap trükköket tanítani és gyakoroltatni. Például: Forogj! Pörögj! Pacsit! Kapd el! Tolat! Hempe-reg! Pitizik! Akár szlalomjátékokkal mulatni az időt vagy ugrálni kicsit. Felugratni, majd leugratni valahonnan. És persze vannak hala-dó gyakorlatok is! Kerüljön meg egy tárgyat vagy akár a gazdit. Egy szimatszőnyeg is eset-leg hasznos lehet. Lefoglalhatjuk a kutyust labdával, rágókával. Ahol van lehetőség tár-gyak keresése vagy a gazdi keresése is jó fel-adat. Akár kint vagyunk, akár bent fontos a meg-felelő higiénia. Főleg napjainkban. Vannak, akik a fertőtlenítő kendőre esküsznek, de nem biztos, hogy az a legjobb megoldás.Ne simogassunk más kutyákat– Mikor sétáltatunk, ha lehet, ne találkoz-zunk másik kutyákkal, mert a szőrükön ugyan-úgy megtapadhat a vírus – folytatta az oktató. – Mi se simogassunk más kutyákat, és tartsuk az előírt 1-2 méter távolságot. A fertőtlenítő szereket nem ajánlom. Beszéltem állatorvassal is ez ügyben, nem javasolja ő sem ezeket. A legjobb, ha a lakásban vagy már a lakás előtt áttöröljük egy popsitörlő kendővel nem csak a tappancsát, hanem bundáját is. Ha pedig nincs törlőkendőnk, akkor langyos, szappanos vízzel mossuk meg és töröljük át a kedvencün-ket. A végén pedig egyszerű száraz törölköző-vel itassuk fel. Fürdetni sem kell gyakrabban, maradjon a megszokott metodika.Megkérdeztünk egy felelős gazdit, Kovács Esztert, aki lakásban él a kutyusával, hogy ő mit csinál másként, mint eddig. Hobónak mindig megmossuk a tappancsát– Ha levisszük sétálni, mindig kerüljük a töb-bi kutya társaságát, és mi sem simogatjuk meg a másikat – mondta Eszter. – Nem is csoporto-sulunk, itt már szinte mindenki egyedül sétál a kedvencével. Akár én, akár a férjem hozza le Hobót, mindig megmossuk a tappancsát, ha felértünk a lakásba. Talán kicsit gyakrabban fürdetjük. ezt most mi végezzük, mert jelenleg a kutyakozmetikus, ahova jártunk, most a jár-vány miatt bezárt egy kis időre. Várjuk, hogy mikor vihetjük újra megszépülni, hiszen lassan jön a nyár és a nagy melegek. Nem lenne jó, ha a hosszú bundájában kellene végig szenved-nie a hőséget.Koronavírus ide vagy oda, fontos hogy ked-vencünkre megfelelően odafigyeljünk. Tart-suk be a kért intelmeket! Ha ezen a nehéz hely-zeten túl leszünk, akkor jöhet újból az önfeledt kikapcsolódás. Séta a régi barátokkal és a megszokott esti bandázások a lakótelepen kedvenceinkkel. Hajnes Ritaa karantén idejénAhogy az embereknek, akár felnőttnek, akár gyereknek nehéz a bezártságot elviselni, ugyanúgy nehéz helyzetbe kerültek a házi állatok is. Egyre többen tartanak kisebb-nagyobb kedvenceket a lakótelepi lakásokban. A járvány miatt is a legjobbat kell nekik nyújtani, de hogyan? Leginkább a kutyák viselik nehezen a bezártságot, mert egyik napról a másikra sokat kell otthon lenni. Tóth József, kutyás oktató most abban segít, hogy mire is figyeljünk a „panelkutyáknál”Jótanácsok kutyásoknak Fotó: Hajnes Rita
2020. 04. 30. | 7közéletOrbán Viktor, miniszterelnök március 23-án, az Operatív Törzs tájékoztatóján jelentette be, hogy bővül azoknak a katás vállalko-zóknak és vállalkozásoknak a köre, akik június 30-áig mentességet kapnak a kisvállalkozói adó fizeté-se alól. A március 24-étől érvényes rendelet részeként mentességet kaptak – egyebek mellett – a fod-rászatok, szépségápolással, fes-téssel, üvegezéssel, villanyszere-léssel, egyéb humán egészség-ügyi ellátással, előadó-művészet-tel, víz-, gáz-, fűtésszereléssel, épületasztalossággal, járóbeteg-ellátással, padló- és falburkolással foglalkozók. A kedvezményezettek köréből ugyanakkor kimaradtak – mások mellett – a fotó-sok. Kovács Krisztián – akinek fő profilja az esküvői fotózás – lapunknak elmond-ta: a veszélyhelyzet kihirdetése után szinte egyből jelentkeztek nála a legkorábbi időpontokkal rendelkező esküvős párok, hogy át kell tenniük a nagy nap idő-pontját egy későbbi dátumra. Krisztián jelen helyzetre reagál-va úgy döntött, hogy bővíti tevé-kenységi körét. A városi rendezvé-nyekről és a Kanizsa Fotóklubból is ismert fotós számára valós dilemmává vált, hogy szünetel-tesse a vállalkozását. - Meglepett, hogy a fotósok semmilyen formában nem kaptak segítséget pedig az elsők között betiltott tömeges rendezvények ,,frontvonalának” szereplői vagyunk, ebből élünk. Munkám szempontjából az eddig már lezajlott, 2020-as esküvők utó-munkálatait már befejeztem. Több dolgon is töröm a fejem ebben az elkeserítő helyzetben. A kisebb létszámú fotózásokat sem-mi nem tiltja, ezért a jegyesfotó-zás, illetve a családi-, kutya fotó-zás, ami előtérbe kerülhet. Ezek-hez a fotózásokhoz külső helyszí-neket választunk, betartva az elő-írt szabályokat. Próbálok a meg-maradt lehetőségekből választani és állami segítség nélkül a fel-színen maradni. Szerdahelyi Rita már több, mint 28 éve vál-lalkozó, a kanizsai fotós sikereiről már sokszor beszámoltunk. Szerinte egyre kilátástalanabb a helyzetük, hiszen nincs bevételük, adómentességet nem kaptak, ráadásul biztos, hogy az utolsók között állhatnak mun-kába a járvány lecsengése után. – Sokat ötleteltünk, hogy mi len-ne a legjobb megoldás, hiszen, ha visszaadjuk vagy szüneteltetjük a vállalkozást, de befut egy munka, akkor mit csinálunk, dolgozzunk feketén…?! Sok kollégával beszél-tem és egyértelműen úgy érezzük, hogy magunkra hagytak bennün-ket. Szerintem sokkal jobb megol-dás lett volna, ha nem szakmákat emel ki a kormány, hanem minden katást vagy megnézik, hogy ame-lyik vállalkozásnak van bevétele az fizessen, amelyiknek nincs az kap-jon mentességet. Ehelyett most több szakmában is előfordul, hogy dolgozhatnak, mégis megkapták a kedvezményt, nekünk pedig se munkánk, se adómentességünk. Ráadásul amikor a többi szakma már régen dolgozni fog, mi még sehol sem leszünk. Hisz akkor még mindig nem fogják engedni, hogy lakodalmat tartsanak az emberek vagy azt, hogy egy rendezvényen nagyobb gyülekezés lehetséges legyen. Így nekünk inkább jövőre pakolják át az eskü-vőket, amivel viszont az idei munkánkat fogjuk megcsinálni, jövőre. Tehát gyakorlatilag a jövő év is ki fog esni. Ráadásul az idei áron csi-náljuk majd meg ezeket az esküvőket, hiszen így tartjuk eti-kusnak.Nagy Katalin 12 éve dolgozik kozmetikusként, 11 éve saját üzle-te van. Szakmáját a második kör-ben emelték be a kedvezménye-zettek közé, így neki június 30-ig nem kell a kisvállalkozói adót fizetnie. – Hatalmas könnyebbség volt, amikor közölték a hírt, hiszen március 16-án be kellett zárnom, így komoly probléma lett volna, hogy miből fizetem be a számlá-kat, az adót. Én a legelején még bíztam abban, hogy kb két hét alatt lemegy ez az egész, hát, nem úgy lett... Folyamatosan tartom a kapcsolatot a vendégeimmel, próbálom különböző tanácsokkal ellátni őket, például, hogy otthoni ápolással miként tudják karban-tartani a bőrüket vagy, hogy tud-ják a szemöldöküket kiszedni. Katalin azt is elmondta: az adó-mentesség nagyon sokat segített neki, de az újranyitás így sem lesz könnyű. – Ha meg is kapjuk az engedélyt, az nem azt jelenti majd, hogy megszűnt a veszély-forrás. Így nagyon oda kell figyel-ni, hogy a vendégek között több időt hagyjunk, mindent fertőtlenít-sünk – persze a higié-nia amúgy is fontos egy kozmetikában – s nálam az is egy kis nehézséget okoz majd, hogy egy fodrás�-szal dolgozom együtt. Tehát nem pont akkor szellőztethetek, amikor én gondolom, ezért akkor megyek majd dolgozni, ha a fod-rász nincs ott. Nem lesz egyszerű, de nem ez az első válsághelyzet, amit már átéltünk. Nyilván vissza kell venni a kiadásaimból, de én ezt nem tartom olyan nagy prob-lémának.Mikó-Baráth Györgymagára...”„Senkitnem hagyunkMárcius végén jelentette be a kormány, hogy márciustól júniusig több mint 81 ezer kisadózó kap mentességet a kata szerinti tételes adó megfizetése alól. A rendelet nagyjából 30 tevékenységi kört érint, ugyanakkor több olyan szakma is kima-radt a kedvezményből, melyek képviselői a veszélyhelyzet miatt munka nélkül maradtak. Fizetniük nekik azonban továbbra is kell az államnak.Fotó: Horváth Zoltán
8 | KANIZSA újságkultúraCseke József karnagytól megtudtuk, hogy - bár jelenleg kényszerpihenőt tartanak-, mindkét énekka-rával készül a további lehetőségekre, hogy koncert-jeikkel tovább öregbíthessék hírnevüket még több helyszínen, ezzel nagy zenei élményt nyújtva közön-ségüknek. - A Városi Vegyeskarnak sajnos elmaradt a tervezett CD bemutató koncertje is, ezt amint lehet, pótolni fog-juk. Most azon izgulunk, hogy az idősebb tagjaink ne kapják el a vírust, ne legyen probléma, ez most a legfontosabb, aztán - ha min-den rendeződik - az ősz folyamán újabb lendületet veszünk.A gimnáziumi énektanár –mint minden páros évben- most is gőzerő-vel készült a diákokkal a középiskolás tehetségkutató fesztiválra, a Heli-koni Ünnepségekre, mígnem jött a rossz hír Keszthelyről: a rendezvény a koronavírus-járvány miatt elmarad.- A Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar női- és vegyeskar, valamint cso-portos népdal kategóriákban indult volna a Helikonon. Elég sok mun-kát fektettünk bele, az énekkar a gyerekeknek egy önként vállalt dolga, és a hétköznapjaikon zajlottak a szólampróbák a női karral, a csoportos népdalra is sokat készültünk. Nyolc lány lett volna benne, de a vegyes-karral is egy komoly műsorral készültünk. Sokan jelentkeztek az előző évfolyamban végzettek közül is. Az utazóstáb körülbelül 45 fő lett volna, és jött a rossz hír, hogy idén nem lesz Helikon. Természetes, hogy mindenki lelombozódott.Molnár Bernadett Bianka végzős gimnazista is azok közé a tanulók közé tartozik, akik még szerettek volna egyszer részt venni a Helikonon. Megérti a kiala-kult helyzetet, de elszomorítja, hogy neki csak egyszer adatott meg a lehetőség, hogy énekeljen az ünnepsé-gen.- Indultam volna az iskolánk kórusával, a népi zenekarral a zeneisko-lából, és pop szólót is énekeltem volna. Én már nagyon vártam, tizedik-ben is szerettem a Helikont, és bennem volt, hogy szeretném még egy-szer átélni. Pont egy olyan dalt énekeltem volna, amivel régóta szeret-tem volna közönség elé állni, és nagyon sokat gyakoroltam rá.Az általános iskolákban is máshová helyeződött a hangsúlyNem csak a középiskolásokat érte veszteség ebben az időszakban, az általános iskolák 29 éve tartó hagyományát is felülírta a vírus. A Kodály Zoltán Kórustalálkozó harmincadik, jubileumi éve csúszik át valószínű-leg a következő évre.- Idén Végvári Judit kollégámmal vettük át az általános iskolai kórus-találkozó szervezését, hogy a hagyomány ne szakadjon meg, de a vírus közbeszólt- mondta el Jakabfiné Gerócs Elvira tanító. Pont a legna-gyobb szervezési időszakban voltunk, mert április 20-ára terveztük az eseményt, már vártuk a kórusok visszajelzéseit, de ez most itt meg is állt, és a közeljövőben szóba sem jöhet. Ha szeptemberben vissza is megyünk az iskolába, nem egy pillanat, amíg a karnagyok újra elkezdik a kórusokkal a munkát, nem olyan egyszerűen áll össze egy ilyen reper-toár és rendezvény. A gyerekeknek ez egy hatalmas dolog és nagy élmény, amit most sajnos háttérbe kell szorítanunk. Mindennek olyan hirtelen vége lett, de várjuk, hogy megünnepelhessük ezt a gyönyörű, jubileumi műsorunkat.A pedagógus azt is elárulta, hogy most el vannak foglalva a digitális oktatással, a gyerekek pedig azzal, hogy sikeresen küldjék minden nap a leckéjüket, de biztos benne, hogy amint folytathatják a megszokott életüket, abban a pillanatban mindenki elindítja ezeket a plusz dolgo-kat is a kultúra területén.Most egy kicsit nélkülöznünk kell a zenétHabár tavasszal egyre melegszik a hőmérséklet és szépen süt a nap, az emberek sorra járnák a fesztiválokat és a különböző szí-nes eseményeket, idén mégis csendre intett minket az élet. A virágok már nem, de a kultúra és a zene ősszel is virágozhat, vár-junk türelemmel.Körtvélyessy VivienénekelnekIdén tavasszal csak a madarak Érzékenyen érintik a koronavírus-járvány miatti korlátozások a zenekarokat és a kórusokat. Mivel nem találkozhatnak egymással, így próbálni sem tudnak, és sokuknak nagyon jelentős fellépéseik maradnak el. Azt mindannyian belátják, hogy a zene fontos, de az egészség az első.Szó bennszakad, hang fennakad…
2020. 04. 30. | 9oktatásA tehetségígéretek megismeré-sére és támogatására szolgál az Oktatási Hivatal MaTalent5 elne-vezésű pályázata. Az országos online matematikai mérést febru-ár 24. és március 6. között szervez-ték meg, melyen 792 általános iskolai feladatellátási helyről, több mint tizenhétezer negyedik osztá-lyos tanuló vett részt. A program közvetlen célcsoportja a diákok, valamint az intézmények pedagó-gusai, akik hozzáértésükkel, a pedagógia eszközeivel, támogató környezet biztosításával segítik elő a tehetséggondozás folyama-tának megvalósulását. A negyedi-kesek a mérés során nem egysze-rűen csak tesztkérdéseket kaptak, hanem olyan matematikai problé-mákat, melyek megoldásában interaktív médiumok – mint pél-dául rendezhető táblázatok, grafi-konok vagy lefuttatható szimulá-ciók – álltak a rendelkezésükre. Erre a mérésre jelentkezett a Rozgonyi-iskola is– Az intézményben február 28-án tartottuk a MaTalent5 mate-matikai tehetségazonosító online mérést, melyen – a szülők hozzá-járulásával – 43 tanuló vett részt. A diákoknak negyvenöt perc alatt kellett megoldaniuk a feladatokat. Gyermekeink pedig nagyon szé-pen szerepeltek, ami nagy öröm-mel, boldogsággal töltött el ben-nünket. A 43 gyermek közül „átütő tehetségű fejlődésű tanuló” egy volt. Ez a diák országos szinten a felső egy százalékban van benne. Három, negyedik osztályos diá-kunk a felső hat százalékban talál-ható, ők „kiemelkedő fejlődésű tanulók”. Tizenöt gyermekünk a felső huszonöt százalékban telje-sített – ők tehetségígéretek – mondta el Nánainé Kozári Erika, a Rozgonyi-iskola intézményveze-tője. A legjobb teljesítményt Szili Bence nyújtotta, aki azt is elárulta, milyen témákban kellett bizonyí-tani tudását. – Mértékátváltás, szorzás, osztás is szerepelt a fel-adatok között és statisztika is. Nekem a statisztika ment a legjob-ban. Ha jól emlékszem, két vagy három kérdést tettek fel. Meg kel-lett nézni egy uszodában, hogy melyik nap voltak a legtöbben és legkevesebben. Ezután meg kel-lett adni a legkisebb és legna-gyobb érték különbségét – árulta el. A kisdiák természetesen nagyon örült az eredménynek. – Ez sokat segít abban, hogy az eddiginél is többet foglalkozzak a matematikával. Amíg nem jött a koronavírus addig matekszakkör-re is jártam. Amióta itthon kell len-ni, külön feladatsorokat szoktam megoldani – mesélte Szili Bence. A kis tehetségnek egyébként hatá-rozott elképzelései vannak a jövő-jét illetően. Középiskolai tanulmá-nyait követően az Eötvös Loránd Tudományegyetemre szeretne menni.A sikeres szereplés azonban nem csak a gyerekek érdeme. – Az iskolának és a tanároknak a tanu-lók munkája, szorgalma mellett szüksége van a szülőkre is. Nagyon fontos ugyanis az a támogató hát-tér, ami a gyerekek mögött van. Ezeket a gyöngyszemeket pedig nem elég megtalálni, oda is kell rájuk figyelni. Ebben a pedagó-gusnak van nagy szerepe. Ezúton is szeretném kiemelni és megkö-szönni leendő első tanítóink, Ele-kesné Hóbor Gabriella és Szabó Szilárd felkészítésben való mun-káját – fogalmazott az intézmény-vezető. A Rozgonyi-iskola első alkalom-mal vett részt az online mérésben, de terveik szerint folytatják a programot. Már csak azért is, mert az intézmény célja, hogy még nagyobb figyelmet szenteljenek a tehetségekre. Nagy ÉvaSzép eredményeket értek el a rozgonyis diákok a MaTalent5-ön. Az online mate-matikai tehetség-azonosító mérésen negyvenhárom tanu-ló vett részt február végén. Köztük volt olyan is, aki a maga-san legtehetsége-sebbek közé, a leg-jobbak egy százalé-kába is bekerült. Fotó: Horváth ZoltánjelesMatematikából
10 | KANIZSA újságan yák naNApjaMagyarországon május első vasárnapján ünnepeljük az anyá-kat. Hajdan, az ókori Görögor-szágban az istenek anyjának, Rhe-ának tartottak ünnepséget, a for-rások szerint innen eredhet a megemlékezés. A magyar anyák aztán a Magyar Ifjúsági Vöröske-resztnek köszönhetik az ünnepet. Ez a szervezet tartotta ugyanis 1925-ben Magyarországon az első megemlékezést a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. A járvány miatti veszélyhelyzetben nem tudja minden „gyermek” személyesen felköszönteni édesanyját, vagy a nagymamákat, és talán az ünnepi készülődés sem lesz a legtitko-sabb. A figyelem, a gesztus, vagy-is egy-egy telefonhívás, versmon-dás, rajz és virágcsokor azonban ezúttal is kifejezi majd az ünnep mondanivalóját: köszönöm. A mindennapi áldozatos munkát, a szeretetet, a türelmet, a megér-tést és megbocsátást, amely mind-mind egy anya jellemzője. És hogy milyen anyának lenni? – merül fel e nap kapcsán a kérdés. - Jó. Nagyon jó – mondta Németh-né Kása Judit. A két gyermekes kanizsai anyuka szerint sokszor olvasni, hallani az anyák bizonyta-lankodásáról, hogy vajon jól csi-nálja-e. A választ csak az idő múlá-sával, a felnevelt gyermek igazolja majd – véli, majd gyorsan hozzá-teszi: 10 éves nagylányom és egy éves kisfiam miatt különböző élet-korban élhetem meg az anyasá-got, amely szerintem nagyon meghatározó. A sok-sok öröm mellett minden anya másként viseli a bizonytalanságot, a félel-meket, az álmatlan éjszakákat, amelyek szintén hozzátartoznak az anyai léthez – hangsúlyozta Judit, akinek fontos édesanyja mellett anyósa, a nagymamák köszöntése is. A saját kezűleg készített meglepetések, a kis ver-sike vagy az ágyba kapott reggeli minden édesanyának melegség-gel tölti szívét, amely erőt adhat egy - egy nehéz helyzetben is. Egyetért ezzel Mike Krisztina is, aki immár 25 éve szülésznőként segíti az anyává válást. Számára is az anyák napja az egyik legszebb ünnep, amely azóta vált ki belőle is mélyebb érzelmeket, amióta ő maga is édesanya. – Az elmúlt évtizedekben nemcsak a világ, az anyák is változtak. Manapság más-ként kell foglalkozni velük, másra van igényük – mondja a szülésznő. Régen több generáció élt együtt, az anyává válás, az élethelyzet megváltozása így a szemük előtt zajlott úgymond természetes volt. A mai generációnál ez már átalakult, manapság több infor-mációt szereznek a családon kívülről a fiatalok. A mai anyák sokkal bátrabban kérdeznek - véli Krisztina, aki szülésfelkészítő tan-folyamok keretében a gátlások és félelmek feloldásában is segíti a leendő anyákat, amely az előttük álló kihívások és nehézségek megélését szolgálja. - Bár néha nagyon nehéz szü-lésznőnek lenni, az öröm és boldogság, amelyet az újdonsült anyákkal átélhetek rengeteg pozitív erőt ad számomra is. Tudom, hogy néha nem könnyű – hangsúlyozta az anya, aki továbbá elárulta: 17 éves lányom, aki művészi vénákkal van megáldva minden évben saját maga által írt verssel készül és valami gyönyörű rajzzal lep meg. Mi így ünneplünk. A szülésznő végül édesanyjának, minden anyának és leendő anyá-nak Kőváry Anett gondolatait ajánlja a vasárnapi ünnepre:„Az anyaság alázat. Szolgálat és lemondás. Élethosszig tartó aggó-dás. Önismereti lecke. Kétkedés és hit magadban. A hited őbenne. Az ő hite tebenned. Bizonytalanság és bizonyosság egyszerre. Kön�-nyek a zuhany alatt. Végtelen fáradtság. Végtelen káosz és mindent elsöprő harmó-nia. Ismeretlen szívelszo-rulás. A szeme a szíved-ben. A hangod az övé-ben. A mosolya min-denhol. Az illata a lel-kedben. Szövetség vele. Az anyaság kötelék. Ragaszkodás és elengedés. Kérdések magadnak, válaszok magadtól. Az anyaság áldozat. És mindenek előtt hála. Hála annak, akit megszültél; és annak, aki téged megszült.”Vuk AnitaKöszönöm!Anya!Idén május 3-án ünnepeljük az anyák napját. Világszerte ugyan más-más időpontban, de egy napon mégis az életet adó anyák előtt tiszte-legnek az utódok. A járvány miatt ez az ünnep is kicsit más lesz. Az anyaságról való megemlékezés azonban a veszély-helyzetben is fontos része életünknek.
2020. 04. 30. | 11anyák napjaLegtöbbünknek az anya szó hallatán egy ember jut az eszébe: az édesanyánk. Martinnak viszont - még ha furcsának is tűnik -, két anyukája van. Az egyik az édesanyja, a másik pedig a neve-lőanyukája. Neki ez a természetes. A mindennapokat nevelőcsalád-jával éli, de tartja a kapcsolatot a vér szerinti anyukájával is.Nekem két anyukám van – 2005-ben kerültem ide és az első emlékem, amikor a nevelő-szüleim jöttek értem – kezdett Pór Martin a történetébe. – Én már attól a pillanattól kezdve őket ren-des szüleimnek tartottam. Amint kiléptünk a kapun, megfogtam a nevelőapukám kezét és kijelen-tettem: – Én apával megyek! Onnantól kezdve nekem ők az igazi családom és nekik én a gyer-mekük. Ez már 15 éve volt. Ha azt a szót hallom, hogy anya, akkor ugyanaz jut eszembe, mint más gyereknek, csak nekem kettő van. Megkülönböztetésképpen a rendes anyukámat úgy szólítom, hogy anyu, a nevelőanyukámat pedig úgy, hogy anya vagy édes-anya. A szülőanyukámmal jó kap-csolatom van, és nem neheztelek rá, amiért ez a helyzet van. Valahol még hálás is vagyok neki, hogy így alakult. Neki köszönhetem azt, hogy megváltozott az életem. Sok szép helyen voltam nyaralásokon, gyakran túráztunk, és sok élmén�-nyel lettem gazdagabb. Az ő gye-rekeik is elfogadtak engem test-vérükként.”Náluk nem furcsa, ha anyák nap-ján két helyre is visz Martin virágot. A most 18 éves fiúnak a vér szerinti és a nevelő anyukája is az anyát jelenti. Nevelőanyukája, Dömö-törfy Rozália, Rózsa elmondta, hogy a gyerekeket már pici koruk-ban arra nevelték, hogy megma-radjon a kapcsolatuk a szülőkkel is.Nem versengünk a gyerek szeretetéért, hanem együtt szeretjük– Nagyon szoros a kapcsolatunk mindhárom fogadott gyerme-kemmel – mesélte a nevelő szülő. – Martin a kezdetek kezdetén anyának szólított, de az első pilla-nattól kezdve úgy neveltem őket, hogy én nem akarok az anyjuk helyébe lépni. Ezt az ő édesanyjuk is tudja. Én azt gondolom, hogy egy gyereknek annál jobb, minél többen szeretik. Nagyon örülök, hogy ilyen jó a kapcsolatunk a vér szerinti szülővel, mert nem ver-sengünk a gyerek szeretetéért, hanem együtt szeretjük. Felkészí-tettem őket arra, hogyha az anyu-kájának születésnapja, névnapja van vagy anyák napja, akkor min-dig elmegyünk, és ugyanúgy fel-köszöntjük, és ez viszont is így van. Szerencsés vagyok, mert nem minden nevelőszülő mond-hatja ezt el. Nem elég, ha csak én nyitok felé, azt a másiknak is el kell fogadni, és nem versenyezni a gyerek szeretetéért. Ha felnőnek, azt kívánom a gyerekeinknek, hogy állják meg a helyüket úgy az életben, ahogy tőlünk látták, őszintén felvállalva a hibákat, a sikereket, és úgy éljenek, ahogy nálunk éltek ebben a 15 évben.A családban szeretetben sincs hiány, hiszen sok nehéz dolgon mentek keresztül. A 18 éves fiú egy komoly gerincműtéten esett át, és sajnos a beavatkozás után le is bénult. A családja akkor is kitar-tóan állt mellette. Több hónapon keresztül vívták együtt a harcot a betegséggel, de szerencsére Mar-tin ma már jól van. Szabadidejé-ben sokat kirándul a családdal, és túrázik vagy kerékpározik a kör-nyező falvakban. Gyakran hallgat zenét is. Kedvenc előadója, Peter Šrámek -lapunk kérésének eleget téve- egy videóüzenetben lepte meg őket és kívánt nekik sok bol-dogságot, egészséget és kitartást anyák napja alkalmából.Mi is boldog anyák napját kívá-nunk minden édesanyának!Hajnes RitaHárom és fél éves kora óta él édes- testvérével és fogadott testvérével Pór Martin nevelő-szülőknél. Az őt befogadó házaspárnak három saját gyermeke is van. Ők már felnőttek, kirepültek a családi fészekből. Nagy a család, ünnepekkor gyakori, hogy csak két részletben férnek az asztalhoz, ha mindenki otthon van. AMIKOR AN YA NE M CSA K EGY VAN anyák napján isÉlet nevelőszülőkkel
12 | KANIZSA újságközéletMájus 1-je 1890-től egy évszáza-don át volt a munkások nemzetkö-zi ünnepe, az 1990-es évektől pedig a munkavállalók szolidaritá-si napja. Írásunkban Szalai Gézát kértük múltidézésre, aki a különböző szakszervezeti konföderációk nagykanizsai koordinátoraként az 1990-es évek végétől 2013-ig tevé-keny szerepet vállalt a városi majá-lisok megszervezésében. Az ő javaslata alapján jelölték ki a Csónakázó-tó környékét a majá-lis helyszínéül, ahol több éven át egész napos szórakoztató rendez-vény várta a város gyalogosan, és külön buszjáratokkal érkező lakos-ságát. 2006-ban az önkormányzat által is támogatott szakszervezeti majá-lis fő szervezője ismét a MOL Bányász Szakszervezet helyi szer-vei voltak. A tópartra érkezőket az Olajbányász Fúvószenekar szóra-koztatta, míg a közönség kellő távolságból figyelte a májusfa állí-tás izgalmas mozzanatait. A város vezetőinek igazolt távolmaradása miatt a városi szakszervezetek nevében Szalai Géza mondott ünnepi köszöntőt. Később, a támogatások csökke-nésével megváltozott a rendez-vény helyszíne. A 2013-as majálist már a HSMK előtti téren és parko-lóban szervezték meg a városi szakszervezetek a Kanizsai Kultu-rális Központ közreműködésével, ahol szintén Gézát kérték fel az ünnepi beszéd elmondására. Hogyan zajlott az általad szerve-zett legutolsó majális? Az ünnepség délután 2 órakor Balogh László önkormányzati képviselő, az OKISB elnöke, a Bat-thyány Lajos Gimnázium igazgató-ja megnyitó beszédével vette kez-detét, majd felléptek a Kanizsai Fúvósok, és bemutatót tartott a Premier Táncklub. Milyen gondolatokat tartottál fontosnak elmondani akkor?Szóltam a több évtizedes városi szakszervezeti hagyományokról, az önkormányzat támogatásáról, a munka ünnepéről és a 120 éves főbb történésekről: „Manapság újra erősödik annak aktualitása, hogy a múltba tekint-sünk, s merítsünk a történelmi tapasztalatokból. A harcosabb május 1-jék általában a nehéz és egyre nehezebb munka- és életkö-rülményeket kiváltó gazdasági vál-ságok idejére estek. Az első május 1-je megszületésében is döntő szerepe volt a munkásság harcai-nak a mérhetetlen kiszolgáltatott-ság, a munkanélküliség és a kizsák-mányolás ellen. Már a 19. század elején (Anglia, Ausztrália) az ébre-dő szakszervezetek vezetésével harcok bontakoztak ki a 10-16 órás munkaidő csökkentéséért, a 8 órás munkaidő bevezetéséért, helyen-ként sikerrel. Az USA-ban Chicagó-ban 1886-ban 350 ezer munkás lépett sztrájkba a 8 órás munka-időért. 11 emberéletet követelt az Itt van május elseje, Énekszó és tánc köszöntse! – énekeltük hajdanán iskolás korunkban végig a Lenin úton, a felvonulók hosszú sorában. Aztán a végállomáson, az akkoriban Pap kertnek nevezett Eötvös téren virslit, zsemlét és bambit kaptak jutalmul a fiatalok, míg a felnőttek sült kolbászt és sört. A feledésbe merült, talán divatja múlt eseményt fotóalbumok őrzik az utókor számára. Így májushoz közeledve sokaknak eszébe jut a munka ünnepe, a majális, a munkatársakkal, ismerősökkel együtt töltött szórakozás, kikapcsolódás. Régi
2020. 04. 30. | 13közélet a rendőrsortűz, amely az elfojtásá-ra irányult. Ezt követően az össze-fogás még elszántabb lett, s ez együttes fellépésekben is meg-nyilvánult. Nőtt a munkásság szer-vezettsége, létrejött a Nemzetközi Munkásszövetség, amely 1891-ben, első kongresszusán május elsejét a „munkásosztály nemzet-közi összefogásának ünnepévé” nyilvánította. Az ünnep azóta az egész világon, így Magyarorszá-gon is munkaszüneti nappá vált. Ezen a napon a magyar munkás-ság által, a szakszervezetek közre-működésével elért gazdasági és szociális vívmányokat ünnepel-jük.” „A mai kor kezd hasonlítani a kezdetekre” – mondtad akkor, a 7 évvel ezelőtti időszakra utalva. – Magas a munkanélküliség, nő a kiszolgáltatottság, az egyszerű emberek helyzete egyre nehezeb-bé válik, mintegy négymillióan élnek a létminimum alatt. Egyre aktuálisabb az összefogás, a szolil-daritás, a szociális párbeszéd igé-nye. Aznap délelőtt Budapesten, a Városligetben négy nagy szak-szervezeti konföderáció hívására demonstráltak az emberek. A szer-vezők célja az volt, hogy felhívják a döntéshozók és a közvélemény figyelmét a magyar társadalom valódi problémáira, a törvényke-zés munkavállalók tömegeit sújtó hatásaira, (amelyet a Munka tör-vénykönyve módosítása okozott), vagy az egészségügy, az oktatás-ügy, a közlekedés leépülésére, továbbá a középosztályt is fenye-gető elszegényedésre. Igazságo-sabb adórendszert, az alacsony keresetűek nettó bérének növelé-sét és valódi érdekegyeztetést követeltek. Úgy gondoltuk, hogy ezek a követelések jogosak, nem irreáli-sak, s ezek teljesítése egy demok-ráciában elvárható minimum mindannyiunk részéről. Ezért mi kanizsaiak kifejeztük egyetérté-sünket, szolidaritásunkat a buda-pesti demonstrálókkal. Hangot adtunk annak is, hogy a célok elérése ügyében a Kanizsán műkö-dő szakszervezetek készek közre-működni, együttműködni minden olyan szakszervezettel, emberek-kel, csoportokkal, akik ezzel azo-nosulni tudnak. A vidám majálisozáson fellépett tamburazenekar, hastáncos, tánc-együttes. Hogy milyen lesz az idei május 1-je? – A szolidaritás képviselőinek bizonyára lenne dolguk, de az ő tevékenységükre is rányomja bélyegét a koronavírus-járvány. Bakonyi Erzsébetelsejékről...Május Fotó: Zágon László és Török Tibor
14 | KANIZSA újságoktatásA gyermekek nagy részének gondot okoz az otthonmaradás, a bezártság, a korlátozás mégis a serdülőket érinti legmélyebben – hangsúlyozta Sipos Edit. Egy ELTE-n végzett vizsgálat szerint a kiskamaszoknak, a 11-14 év közöt-ti korosztálynak a legnagyobb nehézség most a folyamatos ott-hon maradás és a sportolás hiá-nya, míg az idősebb nagykamaszoknak, 15-18 év között a sport mellett a szóra-kozásról való lemon-dás jelent komoly nehézséget. Ennek oka az, hogy a szemé-lyiségfejlődésük olyan szakaszát élik, amikor különösen fontos számukra az egyéni szabadság határainak kiterjesz-tése, kipróbálása, a társas együttlétek aktív megélése, a korlátok, szabályok feszegetése – figyelmeztetett a pszichológus, majd kiemelte: a serdülők fejlődé-sükben éppen „félúton” vannak, gyermekkori személyiségük már fellazult, felnőttkori személyiség-jegyeiket pedig éppen most kez-dik kialakítani. Ez egy kimondot-tan nehéz életszakasz, nemcsak számukra, hanem szüleik számára is. Ilyenkor ugyanis a szülők is elbi-zonytalanodnak, hogyan kezeljék növekvő kamaszaikat, és ezért időnként kettős elvárásokat fogal-maznak meg: „elég nagy vagy már ahhoz, hogy magadtól is…” illetve „nem vagy még elég nagy ahhoz, hogy…”. A serdülő persze lázad, de ez természetes folyamat. Ehhez az amúgy is nehéz életszakaszhoz járul hozzá a jelenlegi járványügyi helyzet – hangsúlyozta a szakem-ber. A fiatalok ebben az életkor-ban leginkább kortársaik közt érzik jól magukat, szeretnek közös programokat csinálni, együtt bulizni, szeretik a nagy társaságot. Ebben most jelentősen korlátozva vannak. Ezt veszteségként élik meg, frusztrálja őket, és ez tovább növelheti a szü-lőkkel szembeni ellenál-lást – mondta a szakember felvetve a kérdést, hogy vajon miért fontosak a kortársak? A kor-társ csoportnak van egy visszajel-ző funkciója, ami abban segíti a serdülőt, hogy énképe differenci-áltabbá, világosabbá váljon. Tud-juk, hogy a serdülők kritikusak önmagukkal és másokkal szem-ben is. Bírálják, kritizálják, minősí-tik egymást. A kapott visszajelzé-sek alakítják a fiatal énképét, ezál-tal személyiségét. A társaságban fejlődnek, alakulnak szociális készségeik is. Ezt a társas közeget azonban napjainkban nélkülözni kényszerülnek – hangsúlyozta Sipos Edit. Mit tehet a szülő, hogy elviselhetőbbé tegye gyereke szá-mára a bezártságot? Fontos hang-súlyozni, hogyha a serdülőkort megelőző életszakaszban jó volt a szülő-gyerek kapcsolat, a szülőnek most kön�-nyebb lesz a dolga. Legfonto-sabb, hogy fogadja el gyerekének hangulatváltozásait – tanácsolta a pszichológus. A serdülők szeret-nek időnként bezárkózni, akár a szó szoros értelmében is. Ilyenkor nem érdemes faggatni, nyúzni őket, úgyis csak ellenállnak. Az viszont fontos, hogy jelezzük: tisz-teletben tartjuk elvonulási igé-nyét, de ha bármilyen problémája van, szívesen állunk rendelkezés-re. Ha kitesz egy „ne zavarj” felira-tú táblát az ajtajára, nem fogják zaklatni – javasolta a szakember, ezt követően kiemelte: fontos, hogy egyértelművé tegyük szá-mukra a korlátozási szabályokat. Ez ugyanis nem megfelelő tálalás mellett az ellenállás területévé válhat. Ha megértetjük, hogy együtt érzünk velük, értjük a frusztrációjukat, de most felelős-ségteljesen kell viselkedniük, és ezért büszkék vagyunk rájuk, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban érezzék magukat. Lehetőség sze-rint a határok legyenek kissé rugalmasak és mindenek felett szeretettel, törődéssel támoga-tottak – hangsúlyozta Sipos Edit. A pszichológus szerint a serdülőkori hangulatváltozások gyakoriak, alapvetően nem igényelnek teen-dőt. Ha azonban a nyomott, feszült hangulat állandósul, ha evés, alvás terén megváltoznak jelentősen a szokások, érdemes szakemberhez fordulni. Az iskola-bezárás ideje alatt is elérhetőek az iskolapszichológusok, akik mind a szülők, mind pedig a serdülők szá-mára segítséget nyújthatnak.Vuk AnitaTudásbővítés az otthonokbanKamasszal az élet nem mindig fesztelen. A problémákat pedig jelenleg felnagyíthatja az összezártság. Az ifjú titánok különböző testi és lelki változásokon mennek keresztül, amelyek mellett mostanság a világ beszűkülésével is meg kell birkózniuk. A feladatuk nem egyszerű.Fotó: Interneta szakember tanácsai V.
2020. 04. 30. | 15mezőgazdaságHangyák masíroznak a fák törzsén – ha ezt látjuk nem árt jobban odafigyel-ni. A hangyák és a tetvek ugyanis különös szimbió-zisban élnek egymással, utóbbi váladékából táplál-kozik az előbb említett rovar. Sőt, a hangya képes arra is, hogy a gyümölcsfá-kat és dísznövényeket tönkretevő tetveket gon-dozza és telepítse. A veszélyhelyzet miatt sajnos nem mindenki tudott kimenni a hétvégi telkére, birtokára, kön�-nyebb helyzetben voltak azok a kiskert tulajdono-sok, akik lakóhelyük mel-lett gondozzák a vetemé-nyest, és az azt körbeölelő gyümölcsfákat. Virágzás előtt a legfontosabb meg-előzés a szemrevételezés lett volna, ugyanis a növé-nyeket támadó tetvek rendkívül szaporák, ele-venszülők – a szakembe-rek elmondása szerint egyik pillanatról a másikra fel tudnak szaporodni. Ezek után pedig, ha a gaz-da nem volt gondos gazda, a méhek védelme érdeké-ben a növényvédő szerek használata kimondottan tilos. Várni kell, mert szi-romhullás után még van lehetőség a kártevők meg-fékezésére.Smolcz Frigyes Nagy-kanizsán él, de a föld, a növények és a gyümölcs-fák szeretetét szülőfalujá-ból, Liszóból hozta magá-val. Mint azt elmondta: a családi ház udvarán min-dig voltak gyümölcsfák, a hegyen szintén, sokszor a szőlőtőkék közt is. - Úgy emlékszem, annak idején nem volt szükség ennyi növényvédő szerre – emlékezett vissza -, a klas�-szikus, régi, őshonos fajták voltak nálunk, amelyek nem igényeltek permete-zést. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy időn-ként nem támadta meg a fáinkat egy-egy betegség. Ezzel kapcsolatban azt tanultam meg a szüleimtől és a nagyszüleimtől, hogy a beteg ágakat - amelye-ken egy-egy fertőzés nyo-ma látszódik – le kell vágni. Ezeket nem szabad a kom-posztba tenni, el kell éget-ni. Most fiatal gyümölcsfá-im vannak, ezek már neme-sítettek, jóval kényeseb-bek. A fagykár ellen sajnos nem tudtunk tenni sem-mit, cseresznye és meggy nem lesz idén nálunk. Viszont a csapadéksze-gény időjárásnak annyi előnye van, hogy a gomba-betegségek nem jelentek meg. A csapadékhiányról még annyit, a fiatal gyü-mölcsfák esetében most szerintem elengedhetet-len az öntözés” – javasolta Smolcz Frigyes.Visszatérve a jelenleg megtelepedő kártevőkre - a tetveknek több fajtája van, és hasonlóan a közel-múltban megismert szőlő-kabócához, vírus hordozó-ak lehetnek. A gyümölcs-fák levelei mutatják a kár-tételt. Feketés-szürke, vagy pirosas elváltozás mutat-kozik, sok esetben fel is hólyagosodik. A szakem-berek arra intenek, ilyen-kor meg kell nézni a levél alját, ahol egész kolóniája él már a kártevőknek – pedig a gazda elsőként gombabetegségre tippelt volna. A beteg fa vírusának ter-jedése pedig legtöbbször szintén a tetveknek köszönhető, nem csupán a „segítségükre lévő” szél miatt. Az anyatetvek ugyanis repülnek, a fertő-zött fából szívogatott tet-vek egy másik gyümölcsfá-ra átkerülve továbbadják az adott betegséget. A szakirodalom és a szakem-berek szerint nem szabad elmenni a probléma mel-lett: a hurcolt betegség miatt rövidebb életű lesz a gyümölcsfa és nem fog szép termést hozni.Van megoldás? Van! Egy alapos permetezés – még a virágzást követően is megfogja a kártevőket, a tapasztalatok szerint sike-res elhárító-védekezés után nem jelennek már meg az élősködők, és így egészséges termény kerül-het az üvegekbe.Vincze Adélis vanAhol kiskert van, gyümölcsfaFotó: Horváth ZoltánSok veszélynek vannak kitéve a kiskertek gyümölcs-fái ebben az időszakban. Lehet fagy, ez ellen nehéz védekezni, de más veszélyt el lehet hárítani. A tavaszi időszakban különösen oda kell figyelni a gyümölcsfákra – legyen szó csupán 1-2 fáról, amelyek ellátják a család szükségletét. Ha a gondos gazda, a kert művelője és tulajdonosa nem fordít kellő figyelmet a kártevőkre és kórokozókra – könnyen előfordulhat, hogy nem csupán a befőttes és lekváros üvegek maradnak üresen – de még kóstoló sem terem a fán.Ásó, kapa, gereblye 2. rész
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyelet30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Május 2. ZSIGMONDA germán eredetű német Siegmund, Sigismund névből származik. Jelen-tése: győzedelmes védő.Május 3. TÍMEA, IRMAJókai Mór írói névalkotása Az arany-ember című regényében. Valószínű-leg a görög Euthümia névből szár-mazik, jelentése: jó+ tisztelet. Irma az Irm- kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Jelenté-se: Irmin istenség Május 4. MÓNIKA, FlórIÁNA Mónika karthágói, pun eredetű név. Jelentése: istennő. Más magya-rázat szerint görög eredetű, jelenté-se: magányos. Más magyarázat sze-rint latin eredetű, jelentése: tanító. A Flórián latin eredetű név, a Floria-nus rövidülése. Jelentése: virágzó, virágosMájus 5. gyÖrgyIA György férfinév női párja. Jelenté-se: földműves, gazdálkodó. Más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, jelentése: dália, gyöngyike.Május 6. IVett, FRIDAAz Ivonn, Ivó férfinév francia női párja, francia kicsinyítőképzős alak-jából önállósult. Az Ivó jelentése: tiszafa. A Frida a Friede- kezdetű, illetve –friede végű germán eredetű nevek önállósult német rövidülésé-ből származik. Jelentése: védelem, békeMájus 7. GIZellAÓfélnémet eredetű név. Jelentése: női túsz, női kezes, idegen udvarban nevelkedő leány.Május 8. MIHályHéber eredetű bibliai név, a Mikaél magyar formája. Jelentése: Istenhez hasonló.Képviselői fogadóórákA jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet, a koronaví-rus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések nyomán a nagykanizsai pol-gárok egészségét és védel-mét szem előtt tartva a képvi-selőtestület tagjainak április-ra meghirdetett fogadóórái elmaradnak. A képviselők a város honlapján közzétett elérhetőségeiken továbbra is várják észrevételeiket, javas-lataikat:https://www.nagykanizsa.hu/onkormanyzat/kepviselotestuletA változásért szíVES elnézésüket kérjük.Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásra2020. május 1.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36708:00-07:002020. május 2.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40220:00-08:002020. május 3.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62019:00-06:002020. május 4.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:002020. május 5.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002020. május 6.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002020. május 7.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:00tISztelt üGyFElEInk!A járványügyi helyzetre való tekintettel az Önök és Munka-társaink védelme érdekében a személyes ügyintézés bizony-talan ideig szünetel ügyfél-szolgálatainkon és minden osztályunkon. Kérjük Önöket, hogy ügyeiket telefonos vagy e-mailes elérhetőségeinken intézzék!Elérhetőségeink:Nagykanizsai ügyfélszolgálat: 06 93 537 384Szállítás: 06 93 537 380Környezetvédelmi csoport: 06 93 537 389E-mail: ugyfelszolgalat@nfv-panno-nia.huszallitas@nfv-pannonia.huKöszönettel:Pannonia Cégcsoport VezetéseJövő heti véradások2020.05.06. Szerda 12:00-16:00 Halis István Városi KönyvtárAdj vért, és ments meg három életet!2020. május 8.ERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)RÓZSA U. 6.93/510-15122:00-07:00
2020. 04. 30. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókMájus 2.1519. 05. 02.-án meghalt Leonardo da Vinci, festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós.1947. 05. 02.-án a perecesi bánya bejáratánál bányaomlás következtében kilenc bányász életét vesztette.Május 3.1270. 05. 03.-án meghalt IV. Béla magyar király, aki a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot.1896.05. 03.-án Budapesten Ferenc József jelenlétében felavatták a földalatti vasutat, a „kisföldalattit.”Május 4.304. 05. 04. Szent Flórián, a tűzoltók napja.1980. 05. 04.-én meghalt Josip Broz Tito, aki Jugoszlávia vezetője volt 1945. és 1980. között.Május 5.1904. 05. 05.-én meghalt Jókai Mór író, mese-mondó, újságíró, szerkesztő.1821. 05. 05.-én Szent Ilona- szigetén szám-űzetésben meghalt Bonaparte Napóleon, francia tábornok, hadvezér, francia császár.Május 6. 1937. 05. 06.-án harmincöt ember halálát okozva, tisztázatlan körülmények között kigyulladt és megsemmisült a Hindenburg léghajó.2006. 05. 06.-án meghalt száz évesen Lilian Gertrud Asplund, a Titanic katasztrófa utolsó túlélője, akinek saját emlékei is voltak.Május 7.1776. 05. 07.-én megszületett Berzsenyi Dáni-el költő, táblaíró, a „niklai remete”. Híres művei: Horatiushoz, A közelítő tél.1891. 05. 07-én megnyílt a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz.1950. 05. 07. Megnyitották a Ferihegyi Repü-lőteret, a mai Liszt Ferenc Repülőtér elődjét.Május 8. 1860. 05. 08. A vöröskereszt napja.1429. 05. 08.-án a Százéves háborúban Jean-ne d’Arc vezetésével a franciák visszaverték Orleans ostromlóit.Az előző hetiTI reJTVény meGFeJTése: A külvilág mindig ugyanolyan, csak aktuális hangulatunk láttatja másnak.
18 | KANIZSA újságügyeskSKedőKinyitható képeslapANyáK NAPjáRALengyák István rovataÜgyeskedő
2020. 04. 30. | 19múlt-korRészlet az első részből:Örkény István - IN MEMORIAM DR. K. H. G. –Hölderlin ist ihnen unbekannt? Kérdezte dr. K. H. G., miközben a lódögnek a gödröt ásta.– Ki volt az? – kérdezte a német őr.– Aki a Hyperiont írta – magyarázta dr. K. H. G. Nagyon szeretett magyarázni. – A német romantika legnagyobb alakja. És például Heine?– Kik ezek? – kérdezte az őr.– Költők – mondta dr. K. H. G. – Schiller nevét se ismeri?– De ismerem – mondta a német őr.– És Rilkét?– Őt is – mondta a német őr, és paprikavörös lett, és lelőtte dr. K. H. G.-t.Dr. K.H.G.-t Örkény István K. Havas Gézáról mintázta. K. Havas Géza tragédiájában az intellektuális fölényt ábrázolta a barbár, kulturálatlan erőszak fölött. K. Havas életét feldolgozó írásunk első részét a múlt heti számunk-ban közültük, most ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. II. részA Szép Szó munkatársaként elsősorban gazdasági cikkeket, közgaz-dasági elemzéseket közölt nagyszámú recenziói mellett. A Népszavá-ban különösen értékes publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Közéleti írásai sajátos, gúnyos stílusban tették nevetségessé a fajelméletet és a szélsőjobboldali (főleg hungarista) antiszemitizmust, de vitába kevere-dett a magyar népi írók egy részével is. Írásai alapján a háborúellenes, baloldali publicisztika klasszikusai közé sorolták, de közel állt hozzá a népszerű ismeretterjesztés és a társadalmi jelenségek egyszerű magyarázata. Jó barátságban állt Gáspár Zoltánnal, Örkény Istvánnal és Füst Milán-nal is.K. Havas gyakran találkozott Radnóti Miklóssal és József Attilával. 1937-ben jelen volt József Attila temetésén. 1940-ben lefordította a Korai kapitalizmus - korai szocializmus, a következő évben az Új szocia-listák című kötetet. Zsidó származása miatt 1942-ben többször is munkaszolgálatra ren-delték, az ország német megszállása idején, 1945 februárjában elhur-colták, s az ausztriai günskircheni koncentrációs táborban 1945. 04. 25-én, néhány nappal a tábor felszabadulása előtt, szívrohamban halt meg. Faludy György: Jegyzetek a kor margójára c. írásában emlékezett meg József Attila temetéséről. A temetésen részt vettek: Fejtő Ferenc, Gáspár Zoltán, K. Havas Géza, Horváth Béla, Ignotus Pál, Német Andor, Remenyik Zsigmond, Mónus Illés és Jolán, Attila nővére. (Fejtő Ferenc szerint még jelen volt Faragó László, Szélpál Árpád, és a lapkiadó Cserépfalvi Imre is.)József Attila szárszói temetésén talán kéttucatnyian voltak.K. Havas Gézáról Lengyel András irodalom- és művelődéstörténész (a 19-20. századi magyar szellemi élet kutatója) Törésvonalak - Tanul-mányok az 1919 utáni negyedszázad művelődéstörténetéhez (1990.) - c. könyvében írt elemzést, bemutatást: Értékvédelem és útkeresés a harmincas években (Gáspár Zoltán és K. Havas Géza)A harmincas éveknek nem voltak koherens, egyértelműen letisztult ideológiai eszmerendszerei (jelentős személyi és ideológiai átfedések mentén – szocialista, konzervatív, liberális), ahogy a kor megítélésére is eltérő vélemények, álláspontok léteznek. K. Havas Géza a liberális értékrendeknél az értékvédelem neolibera-lizmusát tartotta fontosnak, a szabadságjogok polgári radikalizmusá-nak képviselőjeként.Nyerges András az Élet és Irodalomban (2005.) Színrebontás c. cikk-ében írt róla visszaemlékezést.Füst Milán, akit mesterének tartott, ilyennek láttatta őt:- Ha igazságszeretetére rá lehetett volna bízni e társadalom minden dolgát, tisztább világ lett volna körülöttünk.”- Ha röviden kellene jellemeznem, ezt választanám: erkölcsi erő! Ebből volt megalkotva, ez volt a magja, a lényege.Az emlékét rehabilitáló 1989-es Talpra, halottak! című kötetben csak a nyilas teóriákat nevetségessé tevő, a polgári radikalizmus szellemi örökségét újra felfedező írásoknak jutott hely – pedig létezett egy másik K. H. G. is: a minőségi irodalom gourmand elemzője.Mintha tudta volna, hogy egyesek váddal fogják illetni: 1941 márciu-sában a védőbeszédét is megírta: “Negatív ember vagyok, mert ezt a valóságot tagadni kell. Nem lehet elismerni, hogy a szegénység a világ törvénye, de azt sem, hogy a szegénységen kegyes vagy kegyetlen ráolvasások segítsenek. Gáncsoskodásom meddő volt, ha az ered-ményt nézem. A tökfilkóról kimutattam, hogy tökfilkó - erre megnyert egy országos pályázatot. A próféta szenvedélyében lelepleztem a honorárium iránti szenvedélyt, de mindaddig Isten küldötteként hall-gattátok, míg az utcasarkon nem kínálgatta magát. Meddő volt a szen-vedélyem - de vajon ti termékenyek lettetek-e attól, hogy a tökfilkót kitüntettétek és tiszteltétek a világnézeti szajhát?” VégeLejegyezte: Röst JánosFelhasznált forrásanyag: Örkény István, Fejtő Ferenc, Faludy György, Nyerges András, Len-gyel András, Kozák Péter (Pályakép) írásai, emlékei, nyilvános, internetes portálokavagy ki volt Dr. K.H.G.? Kedvenc íróim közé tartozik Örkény István, az Egyperces novellák pedig meghatározták a humorhoz fűződő viszonyomat. Sokáig nem volt információnk, hogy ki lehetett a titokzatos Dr. K.H.G.Egy el felej tett kanizsai,2. rész
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A május 2-8.Május 2. szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:30 Látogató, 01:00 Balasport, 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról, 02:15 Egy falat kenyér és csipetnyi só, 02:45 Dombvidék, 03:15 Info blokk, benne Híradó, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:00 Látogató, 07:30 Balasport, 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról, 08:45 Egy falat kenyér és csipetnyio só, 09:15 Domb-vidék, 09:45 Info blokk, benne Híradó, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Hír-adóink, 13:45 Múlt-kor/Gézengúzok, 14:15 A mi portánk, 14:40 K’arc, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Heti hír-adóink, 18:50 „… mi odafent szoktunk elszámolni…” 19:40 Info blokk, benne Heti Híradóink, 19:50 Közösségi magány, 20:15 Jazz-varázs: Equinox lemezbemuta-tó koncert 1. rész, 21:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 LapozóMájus 3. vasárnap00:00 Info blokk, 00:10 múlt-kor, 00:40 „… mi odafent szoktunk elszámolni…”, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Közösségi magány, 02:15 Jazz-varázs: Equinox lemez-bemutató koncert 1. rész, 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 múlt-kor, 07:10 „… mi odafent szoktunk elszámolni…”, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Közösségi magány, 08:45 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 1. rész, 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 A mi portánk, 14:45 Gézengú-zok, 15:15 Múlt-kor, 15:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, 18:10 Szentmise, istentisztelet, 19:10 Sztárportré, 19:50 Rotschild Klári legendái, 20:40 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 2. rész, 21:30 Info blokk, 21:40 LapozóMájus 4. hétfő00:00 Info blokk, 00:10 Szentmise, isten-tisztelet, 01:10 Sztárportré, 01:40 Info blokk, 01:50 Rotschild Klári legendái, 02:40 Jazz-varázs: Equinox lemezbemuta-tó koncert 2. rész, 03:30 Info blokk, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, 06:40 Szentmi-se, istentisztelet, 07:40 Sztárportré, 08:10 Info blokk, 08:20 Rotschild Klári legendái, 09:10 Jazz-varázs: Equinox lemezbemuta-tó koncert 2. rész, 10:00 Info blokk, 10:10 Lapozó, 12:00 Sztárportré, 12:30 Rotschild Klári legendái, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó 18:30 Balasport, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:35 Kukkantó, 20:05 Egis Körmend – Atom-erőmű SE NB I A-csoportos férfi kosárlab-da-mérkőzés (ism), 21:30 Múlt-kor, 22:00 Info blokk, benne Híradó, 22:35 LapozóMájus 5. kedd 00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:35 Balasport, 01:05 Kukkantó, 01:35 Híradó, 01:50 Egis Körmend – Atomerőmű SE NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés (ism), 03:15 Múlt-kor, 03:30 Info blokk, benne Híradó 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:05 Balasport, 07:35 Kukkantó, 08:05 Híradó, 08:20 Egis Körmend – Atomerőmű SE NB I A-csopor-tos férfi kosárlabda-mérkőzés (ism), 09:45 Múlt-kor, 10:15 Info blokk, benne Híradó, 10:50 Lapozó, 12:00 Balasport, 12:30 Kuk-kantó, 13:00 Egis Körmend – Atomerőmű SE NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mér-kőzés (ism), 14:25 Múlt-kor, 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:35 Har-gita 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:35 K’arc, 20:05 Csoportkép, 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré (válogatás), 21:20 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 21:50 Info blokk, benne Híradó, 22:25 LapozóMájus 6. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:35 Hargita, 01:00 K’arc, 01:30 Híradó, 01:45 Csoportkép, 02:15 Sztárportré (válogatás), 02:45 Kanizsaiak, 03:15 Info blokk, ben-ne Híradó, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:05 Hargita, 07:30 K’arc, 08:00 Híradó, 08:15 A szomszéd vár, 08:45 Sztárportré (válogatás), 09:15 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 09:45 Info blokk, benne Híradó, 10:20 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 K’arc, 13:00 Csoportkép, 13:30 Sztárportré (válogatás), 14:00 A Kanizsa vár 3D rekonst-rukciója – Szakonyi Balázs előadása, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, 19:30 Médiaház közönségtalálkozó, 20:00 Életmódi, 20:30 Híradó, 20:45 Har-gita, 21:15 K’arc, 21:45 Info blokk, benne Híradó, 22:15 LapozóMájus 7. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:30 Kalandozoo, 00:55 Médiaház közönségta-lálkozó, 01:25 Híradó, 01:40 Élet-módi, 02:10 Hargita, 02:40 K’arc, 03:10 Info blokk, benne Híradó, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó 07:00 Kalando-zoo, 07:25 Médiaház Közönségtalálkozó, 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo, 08:40 Épí-tech, 09:10 K’arc, 09:40 Info blokk, benne Híradó, 10:10 Lapozó, 12:00 Hargi-ta, 12:30 Médiaház Közönségtalálkozó, 13:00 Élet-módi, 13:30 Hargita, 14:00 K’arc, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:35 Önkor-mányzati ülés közvetítése ism. (január 30.), 21:35 A mi portánk, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, 22:25 LapozóMájus 8. péntek00:00 nfo blokk, benne Híradó, 00:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről (ism), 02:35 A mi portánk, 03:05 Élet-módi, 03:35 Info blokk, benne Híradó, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:05 Önkormányzati ülés közvetítése fel-vételről, 09:05 A mi portánk, 09:35 Élet-módi, 10:05 Info blokk, benne Híradó, 10:40 Lapozó, 12:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről (ism), 14:00 A mi portánk, 14:30 Élet-módi, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:30 Látogató, 19:30 Szertár, 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 20:30 Híradó, 20:45 Madarat tolláról, 21:15 A mi por-tánk, 21:45 Info blokk, benne Híradó, 22:15 Lapozó A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 04. 30. | 21sport Azzal fordultunk a Kanizsa Box Klub vezetőedzőjéhez, Tóth Lászlóhoz, hogy meséljen arról, miként is telnek napjaik. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a növendékeik miként élik meg a kialakult – és most már általunk nem részletezett – helyzetet. Kissé rendhagyó módja kerekedett ezen irományunknak.Nos, a KBK-nál nyílt titok, hogy a női boksz-nak is a lehető legnagyobb teret szeretnék biz-tosítani. Márpedig ha a hölgyek ha valamit a fejükbe vesznek... Szóval, a terjedelem végessé-ge miatt alig bírtunk a beérkező információk-nak „határt szabni”. A fiatalok bizonyították, hogy lelkiismeretességből a gyengébbik(?) nem a sport területén sem ismer pardont...– A napjaim lehet, hogy egyhangúnak tűn-nek az ökölvívás szempontjából, de azért csiná-lom, hogy az újrakezdés semmifajta zökkenőt ne okozzon – mondta el Szüsz Cintia, aki már számos nemzetközi megmérettetésen vehe-tett részt a magyar női utánpótlás válogatott tagjaként is. – Szóval 8 óra felé reggeli tornával kezdek erős átmozgatással. Utána egy laza kötelezéssel és árnyékboksszal folytatom, aztán jöhet egy kis kocogás. Délután 4 óra körül ismét a sport kapja a főszerepet a napi prog-ramban, akkor bemelegítek, csinálok három-szor 3 perc ugrókötelet, háromszor 3 perc árnyékot. Azután folytatom zsákolással, utóbbi általában ötször 3 perc és nyolcszor 30 másod-perces pörgetésből, illetve ütéskombinációból tevődik össze. A végére erősítő gyakorlatok, technikai dolgok javítása, a gyorsaság csiszolá-sa és hasonló dolgok maradnak. Egy a lényeg, változatos edzéseket próbálok teljesíteni és igyekszem tényleg formában maradni.Egy házzal arrébb Horváth Mirabella sem szeretne lemaradni. Azt Tóth László, edző mondta el, amennyiben az egészségügyi elő-írások betartása mellett engedélyezik, május-ban már csoportos foglalkozásokat is szeretné-nek tartani az egyesületnél.– Amikor megtudtam jó másfél hónapja, hogy otthon kell tréningeznünk, egyáltalán nem örültem neki – kezdett bele Mirabella. – Hála istennek, édesapámnak köszönhetően végül megtaláltam a legjobb helyet arra, ahol azóta is gyakorolni tudok. A teremből kaptam egy zsákot Tóth László trénerünknek köszön-hetően. Az edzés egyénileg történő megoldá-sa az elején kicsit nehéz volt, de aztán belejöt-tem. Sokat segített, hogy kapunk edzéstervet, és minden nap meg is csináltam valamennyi feladatot. Később már én is állítottam össze magamnak tervezetet, melyben szerepel pél-dául 20 perc zsák, amit már feljebb is tornáztam harmincra és remélem, még ezt a penzumot is lehet emelni. Mindennek a lényege, hogy 10 perc zsák után erősítés jön hasra, fenékre, felső-testre, lábra, éppen amelyik jön 30 másodperc-ben. Utána ismét egy tíz perces zsákos fejlesz-tés, hogy következzen a másik testrész. Persze van, amikor csak zsákolok vagy futok, esetleg erősítek, sajnos másra nagyon nincs alkalmam, de ha lesz, akkor a mostani időszakba igyek-szem azt is beépíteni. Igyekszem rendesen edzeni és mindent jól megcsinálni, így szinte mindennap megyek, kivéve ha nagyon sok a tanulnivaló, viszont akkor is próbálom pótolni másnap.P.L.A baseball Nagykanizsa egyik sikersportága volt közel másfél évtizedig. Magyarországon az 1990-es évek elején indult útjára ez a sport, amelyhez a városban nagyon hamar sikerült követőkre lelni.Teljes történetét most nem dolgozzuk fel a kanizsai baseball sztorinak. A csapat számos - kiegészítő támogatói névvel is – futott, de Nagykanizsa nevének és az Ants-nek mindig helye volt az elnevezésben. Most felvillantunk egy „évfordulós” Hangyák-meccset.Pontosan 15 esztendeje az ötszörös bajnok és hétszeres Magyar Kupa-győztes kanizsaiak még játszottak az egyik közép-európai baj-nokságban, az Interligában. 2005-ben talán már túl voltak a csúcson a nagykanizsai base-ballozók, ugyanakkor még olyan együtteseket láthattak vendégül, mint amilyen a horvát Nada Split gárdája. Futballhasonlattal élve ez olyan eseménynek volt betudható, mintha most a dél-zalai városba látogatna – nem is egyszer, hanem rendszeresen és tétmeccsre érkezvén - az osztrák Red Bull Salzburg vagy éppen a horvát Dinamo Zagreb gárdája.... A Thúry-pályán játszott kettős meccsnek az eredményei úgy is alakultak, miként azt felve-zettük, bár ne hallgassuk el, hogy a szombati 12:2-es vereség után, másnap a „Hangyák” már csupán 7:6-ra kaptak ki a nemzetközi kupameccsükön...Polgár László15 éve: Régiós topcsapat is érkezetta gáton...Ifjú hölgyekIlyen volt a Nagykanizsa Ants hangyája(Fotó: Polgár László)Szüsz Cintia eltökélt ökölvívó, cél a válogatottHorváth Mirabella, a KBK igazoltja is belejött idővel az egyéni edzésterv teljesítésébe
22 | KANIZSA újságsportA mai kor vívmányait felhasználva a napokban a Kanizsai Birkózó Sportegyesü-let meghívta köreibe Lőrincz Tamás kötött-fogású világbajnok és olimpiai második, egyben háromszoros Európa-bajnok birkózót – virtuális térben... Lőrinczhez az eredeti tervet kibővítve csatlakozott aztán Ligeti Dániel többszörös Európa-bajnoki érmes szabad-fogású versenyző is.Egyfajta konferencia-beszélge-tés keretében a klub fiataljai - Szat-mári Zsolt vezetőedzőjükkel az élen - tehettek fel kérdéseket a sportág hazai kiválóságainak, akik örömmel éltek is a válaszadás lehe-tőségével. A „rendezvény” ugyan két napot csúszott, de Lőrincz Tamásékat így is jó néhány kérdés-körben faggathatták az ifjú kani-zsai birkózók.Lőrincz Tamás kitért például az elhalasztott idei tokiói olimpia ese-tére is, kifejtve, ez úgymond mikép-pen is csapódik le az élsportolók-nál.- Hát, először is, ilyen helyzetben még nem voltunk, s felkészülni erre éppen ezért nem is lehet lelki-leg, de a halasztás tényének és mértékének ismerete még mindig jobb volt a korábbi bizonytalan-ságba burkolózó találgatásoknál – fogalmazott a 33 éves ceg-lédi származású birkózó kiválóság. - Annyiban azért számomra nehe-zebb volt, hogy az idei nyári ötkarikás játékok halasztását külföldi edzőtáborban tudtam meg, sokan készültünk ott Európából. Az is nagyon rossz volt, amikor ott megtudtuk, de így, hogy tudjuk, 2021-ben lesz, sem sokkal könnyebb, mivel az ember-ben ilyen közeli időintervallumban egyfajta cél már összeállt, a tokiói esemény már lőtávolon belülre is került és ebben a felállásban kell most új szituációban újabb tám-pontokat keresni. A magamban kijelöltek most nagyon messzire kerültek. Ha ezt nézem, ez így azért senkinek sem egyszerű, azért annyival könnyebb van az esetem-ben, hogy kvótával már rendelke-zem.S hogy miként telik ez a – sporto-lók számára is - kissé mostoha idő-szak?- Ezek a napok a szintentartásról szólnak leginkább, erősítő, kardió-programok vannak, mindezek alapján készülünk. Eddig is folya-matosan konzultáltunk a szakveze-téssel, valamint pszichológus szak-emberekkel. Megmondom őszin-tén, többször is előfordul, egyik nap így, másik nap úgy gondolko-dom bizonyos kérdésekről. Egyál-talán az is furcsa most számomra, hogy jelenleg egyénileg ott is edz-hetek, ahol élek. Egy biztos, ezt a négy hónapot még végig akartam pörgetni, de hogy most ez plusz egy évvel kitolódik, azért ez kemény. Ugyanakkor leültünk a családdal és arra jutottam, hogy ennek még nekiveselkedem! Bár még kimondani sem egyszerű, maradjunk annyiban, hogy még szűk másfél év az olimpiáig...A beszélgetésbe bekapcsoló-dott később Ligeti Dániel szabad-fogású birkózó is, aki egy másik szemszögből közelítve tudta bemutatni jelen élethelyzetét sportágán belül.- Tamásnál annyival nehezebb helyzetben vagyok, hogy nekem még nincs kvótám, a márciusi kvó-taszerzési lehetőségem elmaradt, ráadásul emellett a bokámmal is hosszabb ideje már vannak gon-dok – fogalmazott a 30 esztendős szombathelyi Ligeti. - Gyakorlati-lag így jut időm arra, hogy ezt a sérülést rendbe tegyük, mely egy hónapos kihagyást jelent majd, amúgy meg ismerve a további menetrendet ezzel talán nyertem egy esztendőt. Úgy gondolom, mindezt sportpszichológusi segít-ség nélkül meg tudom majd olda-ni, arra kell figyelni, hogy mindeb-ből jól jöhessek ki pozitív hozzáál-lással.P. L.A Délzalai Vízmű SE sportolójának a 25,50 másodperces ideje ráadá-sul egyéni csúcsa is lett a távon, egyben belépőként is szolgált a szingapúri ifjú-sági világbajnokság mező-nyébe. Érdekesség, hogy 100 m gyorson is győzött a kanizsai úszó a lengyel városban, 50 m pillangón – későbbi kedvelt számában – pedig az addigi legjobb ideje (28,09) bronzérmet ért. Szinte pontosan két évvel későbbi, „magyar csapat-melegítős” felvéte-lünkön Flóra már bőven túl is volt a 2016-os riói olimpi-án és nagykanizsai olimpi-konként 2017 tavaszán az az évi budapesti felnőtt vizes világbajnokságra készült a „szintidős vadá-szatával”. A sportrajongók megnyugtatására írjuk, hogy mindaz sikerült is, az azonban már egy másik történet... P. L.Öt esztendeje írtuk...Molnár Flóra 2017 áprilisában már a budapesti vizes vb-re készült(Fotó: Polgár László)A Kanizsa Hetilap 2015. április 23-ai számában írhattunk arról, hogy Molnár Flóra a lengyelországi Poznanban rendezett nemzetközi (utánpótlás) úszóversenyen 50 gyorson vb-szintidőt úszott. Lőrincz Tamás olimpiai ezüstérmes birkózó (Fotó: MTI)tervezésújra-Birkózók –
2020. 04. 30. | 23sportHúsz esztendeje április 29-én a Professzionális Nemzeti Bajnokság 29. fordulójában a Nagykanizsa-LinAir FC a Ferencvárosi TC otthonába látogatott. A kanizsaiak nem sűrűn jártak – főleg győzni – az Üllői útra, ugyanakkor ott pályára lépni mindig másfajta töltettel is bír.A Nagykanizsa a Kovács Z. - Kovács L., Szalai Cs., Kónya L., Balogh A., Azoitei, Gordian, Agics, Visnovics, Szabó Z., Purt kezdővel léptek pályára, csereként pedig Pongrácz, Lukács I., valamint Cs. Horváth G. állhatott be Németh Lajos együttesébe. (Érdekesség, hogy Lukács Ist-vánnak ez volt a debütáló meccse a legfelső osz-tályban – rögtön az Üllőin tehette ezt -, ő maga 1979-es szüle-tésűként még mindig játszik a Sáska színe-iben a megyei bajnokságban...) A zöld-fehé-rek végül 3-0-ra nyertek egy felejthető mec�-csen, ugyanakkor a jó ismerősként üdvözölt Dragan Crnomarkovicsnak bizonyára nem volt az, hiszen ősszel még a nagykanizsaiak-nál szerepelt szerb védő 2000 tavaszán immár a magyar rekordbajnoknál lépett pályára a horvát edzőlegenda, Stanko Pok-lepovic irányítása alatt.S, ha már április 29-e, pontosan öt eszten-dővel korábban, 1995-ben az Olajbányász ugyanúgy a Fradinál vendégeskedett az NB I-ben, viszont azon a meccsen jó kilencezer-rel többen, vagyis 12 ezren foglaltak helyet a lelátókon. Azon a találkozón is akadt kiskani-zsai „kötődés”, hiszen az onnan származó, 1965-ös születésű Hegedűs László szerzett vezetést a piros-kékeknek, végül a zöldek (soraiban aznap a szintén „Sáskaországból” indult és ugyanúgy ‘65-ös Keller József nem volt ott) fordítottak és 2-1-re győztek az aranyérmük felé vezető úton...P. L.Jó ideje már, hogy véget értek a különböző látványtánc versenyek, ugyanakkor nem csupán abban a kategóriában, de a kötélugrásban is voltak selejtezők még a tavasz legelején.A Szan-Dia FSC balatonfüredi eseményeivel párhuzamosan zajlott a kanadai kötélugró világbajnokságra kvalifikáló seregszemle Szol-nokon. A rendezvény a harmadik, egyben az utolsó válogató kör volt és a kanizsaiaktól Csermák Tamás, valamint Szabó Péter vett részt rajta. A pécsi, fővárosi, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei eredményeket követően kiderült, hogy Tamás és Péter az első és második helyen kvalifikálta magát a felnőtt férfiak mezőnyében a vb-re.- A fiatalembereknek ezzel hatalmas álmuk vált valóra, amiért rengeteget dolgoztak, de sajnos az örömük nem sokáig tartott, hiszen egy hétre rá derült ki, hogy a versenyüket törölték, idén nem rendeznek világbajnoksá-got – összegzett Vágó Lászlóné az edzői stáb részéről. - Egyébként a gyerekek jelenleg ott-hon edzenek és az elküldött videóikból látjuk, hogy sokat gyakorolnak, erősítenek. Az álta-lunk elküldött zenékre koreográfiákat gyárta-nak, egyben a saját gyakorlataikat csiszolják. Nem is olyan régen a Tóthné Vágó Alexand-ra edző kiválasztott zenéjére a kicsik maguk koreografált gyakorlatait tudtuk online ver-senybe foglalni és így díjazni is tudtuk őket érmekkel, melyeket postán meg is kaptak. A trambulinban kötéllel hátra szaltó kihívására is sokan neveztek, tehát az élet nem állt meg, de reméljük, mielőbb jöhet a folytatás, immár személyesen...Szabó Péter (balról) és Csermák Tamás a páros kötélugrásban is elsők lettekés ismerős a zöldeknél Üllői úti debütálás de nem csüggednekNem lesz világbajnokság, 2000 áprilisának végén a Fradi-Kanizsa elleni meccséről tudósíthattak a lapok(Fotó: Polgár László),,Sáska-öntözés...”Természetesen az, hogy a sportvilágnak látvá-nyos megnyilvánulásai nincsenek – vagy leg-alábbis nem túlzottan sok - ezekben a hetekben, az nem jelenti azt, hogy a hátország ne dolgozna gőzerővel – az egészségügyi előírásokat betart-ván értelemszerűen. A profik világa mellett a megyei labdarúgó bajnokságok csapatainál is számos feladat akad, melyből egy csipetnyit lát-hattunk a hétvégén a Kiskanizsai Sáskák SE sporttelepén is, a helyi Sportkertben. Példának okáért a pályakarbantartás nem (pontosabban sem...) állhat meg, akármeddig is tart a kényszer-pihenő, s amint azt képünkön is láthatjuk, a kis-kanizsai focicsapat „mindenese”, Bálint Zoltán éppen az öntözés folyamatának egyik lényeges lépését végzi, hiszen a vizet célba juttató slagot is illik kihúzni, valamint “megtörés-mentessé” tenni... Bálint Zoltánon semmi nem múlik: a Sás-ka-pályáról sem hiányozhat az öntözés folyama-ta, hiszen előbb-utóbb a megyés focisták vissza-térnek a játéktérre... P. L.Az aszály miatt szükség van az öntözésre(Fotó: Polgár László)
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKJanda Nikolettának nem kellett sokat gondolkodnia azon, hogy mit főzzön hétvégére. Egy régi recepteskönyvét lapozgatva lelt rá a húsos krokett receptjére. Hozzávalók: 50 dkg héjában főtt burgonya, 50 dkg darálthús, 2 db tojás, 1,5 dl tej, 1-2 ek. liszt,1 kisebb fej nagyon apróra vágott vörös-hagyma, petrezselyem-zöld, 1-1 púpozott mokkáska-nál sütőpor és szerecsendió, só, bors, ízlés szerint zsemlemorzsa és olaj. A krumplikat meghámozzuk, összetörjük és hozzáadjuk a husit, a hagymát, a tojást, az apróra vágott petrezselymet, a fűszere-ket, a sütőport, liszttel meghintjük és a tej felével jól kidolgozzuk, majd a tej másik felével addig keverjük, amíg az egészet fel nem veszi. Ezután nedves kézzel meg-formázzuk és a morzsába belefor-gatjuk. Felhevített, bő kókusz, vagy napraforgóolajban aranybar-nára sütjük. Tartármártással, salá-tával tálaljuk.Niki véleménye szerint a legfino-mabb piskótát gyöngytyúk-tojásból lehet készíteni, de ennek híján most kacsatojást használt fel. Tisztában van vele, hogy sokan félnek tőle a szalmonellafer-tőzés miatt, de ha jól megsütjük, akkor nem lesz tőle semmi bajunk – taná-csolta. A cseresznyehabos piskóta hozzávalói: 6 db kacsatojás, 6 ek. cukor, 6 ek. liszt, 1 csomag sütőpor, 1 vaníliáscukor. Elkészítése:A tojásokat szétválasztjuk, a fehér-jét kemény habbá verjük, de ne ijedjünk meg, mert a kacsatojást tovább kell mixelni, amíg kemény habot kapunk. A sárgájába mehet a cukor és a vaníliáscukor ezt habosra keverjük, majd fokozato-san hozzáadagoljuk a lisztet, a sütőport, és a végén finoman bele-forgatjuk a tojásfehérjét. 200-fokra előmelegített sütőben tűpróbáig sütjük. A cseresznyehab hozzávalói: Fél kg fagyasztott cseresznye, egy kis doboz cukrászhab, 1 ek. kristály, és 2 csomag vaníliáscukor. Elkészítése:A cukrászhabot habverővel vagy robotgéppel felverjük, a fagyasz-tott cseresznyét kiolvasztjuk, püré-sítjük, ízlés szerint édesíthetjük cukorral vagy vaníliás cukorral, végül összekeverjük a habbal. A kihűlt piskótalapot kettévágjuk, az egyik felére rákenjük a cseresznye-habot, majd a tészta másik felével befedjük. Bakonyi ErzsébetGasztroKanizsahabosheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Tanulja meg kezelni a gyerekei öt-leteit! Ha a vágyaik felsorolásába kezdenek, ne pirítson rájuk! Adjon szabad utat a fantáziájuknak! Leg-feljebb sokba kerül önnek. Bika: 04.21-05.21. Ha fogyókúraprogramja most sem járt kellő eredménnyel, akkor jobb, ha szünetet tart. Ez idő alatt eldönt-heti, érdemes-e újból költeni rá, és nekifogni. iKrek: 05.22-06.21.Ha a járványhelyzet miatt folyama-tosan otthonmaradásra inti a rádió, a televízió, akkor fogadjon szót! Szervezzenek maguknak családi felolvasó esteket! Rák: 06.22-07.22. Lássa be, hogy nem a sok munka, hanem a gyakori táplálkozás, nas-solás megy az egészsége rovására! Étkezések után naponta többször is járjon helyben!Oroszlán: 07.23 - 08.23. Ha nem tudja, hogyan juthat ki az anyagi válságból, ne keseredjen el! Nem követ el túl nagy hibát, ha néha illúziókba ringatja magát. Akár rálelhet egy jó megoldásra.Szűz: 08.24-09.23. A csillagok jelzése szerint a zöld-szemű szörnyeteg, a féltékenység felütheti a fejét a párkapcsolatában is. Minél előbb dolgozzon ki jó stra-tégiát a kivédésére!Mérleg: 09.24 -10.23. Ha valamilyen üzleti ügyön, jó be-fektetésen elmélkedik, figyeljen job-ban a bolygókra. A családtagjaitól is kaphat kellő lendületet, energiát.sKorpió: 10.24 -11.22. Ha nem uralkodik magán, érzelmi életét felkorbácsolhatja egy újdon-sült ismerőse. Gondolja meg, hogy mit válaszol a kérdéseire! Veszeke-dés lehet a vége. Nyilas: 11.23-12.21. Mindig is az egyik legfontosabb célja a karrierjének építése. Most beérni látszik a szorgalma. Pénz áll a házhoz, több mint amennyire számított. Bak: 12.22 - 01.20. Tudja, hogy a spórolással mostaná-ban nem megy semmire. Ha mégis változtatni akar valamin, kezdjen el barkácsolni, és alakítsa át a lakás berendezését! Vízöntő: 01.21-02.19. Bármit megmagyarázhat a pár-jának, csak azt nem, hogy miért idegenkedik a kötöttségektől. A magyarázkodásával ne építsen át-járhatatlan falat kettőjük közé!Halak: 02.20-03.20. Értékteremtő energiája nem lan-kadt le a koronavírus-járvány idő-szakában sem. Néha nézzen tükör-be, mert a testsúlygyarapodás nem tesz jót az egészségének. Húsos krokett, cseresznye-Fotó: KanizsaA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Vezető ápoló Főiskola megegyezés szerintMasszőr szakközépiskola megegyezés szerintÁpoló Főiskola megegyezés szerintNehézgépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintSzállodai adminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintPék szakmunkásképző megegyezés szerintNevelő Főiskola megegyezés szerintSorfeltöltő általános iskola megegyezés szerintSzerkezetlakatos szakmunkásképző megegyezés szerintKőműves szakmunkásképző megegyezés szerintTakarító általános iskola megegyezés szerintSofőr szakmunkásképző megegyezés szerintTemetkezési foglalkozású szakmunkásképző megegyezés szerintFestő szakmunkásképző megegyezés szerintÉpítészmérnök Főiskola, Egyetem megegyezés szerintÁltalános karbantartó szakmunkásképző megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –15:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 12:00 óraÁLLÁS – ÁLLÁS - ÁLLÁS- ÁLLÁSpiskótával