Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.55 MB
2020-12-22 11:26:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
302
811
Rövid leírás | Teljes leírás (390.18 KB)

Kanizsa 2020 026-029sz július

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXXII. ÉVFolyam26. SZÁm2020. Július 3.4-5. oldal- Egy gólon múlt az OB I.- Csak összesítésben maradtak alul a pólósok21. oldalVízilabdaMajdnem sikerült15. oldal8. oldalújra ülésezett Maratoni közgyűlésa kedvezmény?Mibe kerültKülönlegesnövények a kertekben- Igazi vi tami nbomba és immIMMunerősítő- HomOKtövis és az igénytelen fanyarka- 70 százalék kedvezményt kaptak a bérlők- A polgármester adta, a vagyongazdálkodás nyögi- Adok-kapok az ülés első napján- Kilenc órán át vitatkoztak, mégis megmaradt tíz napirendi pont- Nem lesz kőtábla, és elmarad a szabadtéri város napjaaz önkormányzat
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT5 zenész, a Filharmónia Rézfúvós Együttes tagjai muzsiká-val köszönték meg az egészségügyben dolgozók munká-ját a Kanizsai Dorottya Kórház udvarán. A kültéri ajándék-koncert komoly sikert aratott. Semmelweis-nap alkalmá-ból a zenészek elmondták, a Filharmónia Magyarországot kérték fel, hogy országszerte az intézményekben hasonló módon tisztelegjenek az egészségügyben dolgozók mun-kája előtt. Elgurult egy S-betű Múlt heti számunkban sajnálatos módon, ráadásul a címlapon kísértett az írott sajtó réme. Többen is átnéztük, többen is ellenőriztük, de nem vettük észre, hogy Kisfakos nevéből az első S-betű bizony kimaradt. Nem akarom mentegetni magunkat, de sajnos már meg-történt, mire észrevettük, már a nyomda gyártotta az újságot. Egyetlen dolgot tehetünk, elnézést kérünk a hibáért, és megígérjük, hogy próbáljuk ezeket elkerülni. Addig is a képen a pótlás, a múlt hétről kimaradt S-t a szekrény alá gurulva megtaláltuk.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEFizetős parkolásMegoszlottak a vélemények a fizető parkolás felfüggeszté-sével kapcsolatban. Maguk az autósok azt jónak tartották, hogy nem kellett fizetni, így a parkolásra szánt pénzük megmaradt. Sokaknak ezzel szemben az a véleményük, hogy hiába ingyenes, ha az egész napra letett autók miatt már reggel sincs hely a frekventáltabb helyeken. Az utóbbi csoport szerint azzal, hogy fizetni kell, talán több lesz a szabad hely.5IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Ez is történt 2020. 07. 03. | 3Műszaki átadás után eltűnt a Principális-híd korlátja– Magát a tartószerkeze-tet megerősítettük, a külső járdákat felújítottuk, illet-ve kerékpáros sáv felőli oldalon maga a híd széle-sebb lett. Ezzel a korábbi ütemekben megépült kerékpárút sávszélességé-vel megegyező gyalogos, illetve kerékpáros sávot is kialakítottunk – mondta Farkas Lóránt. Az átadáson Bizzer András, alpolgármester elmondta, a hídnak szim-bolikus jelentősége van a város életében, hiszen a híd összeköti Nagykani-zsát és a város részét képe-ző Kiskanizsát. Ezért sem-miképp sem hagyhatták azt, hogy a szerkezet veszélybe kerüljön és az állapota olyannyira lero-moljon, hogy adott eset-ben a közlekedést is veszé-lyeztesse. Így a hidat fel kellett újítani. Cseresnyés Péter, államtitkár, országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy még 2015-2016-ban 2 milliárd forintos útfej-lesztést sikerült elkönyvel-ni Nagykanizsának, ami az akkori miniszternek, Lázár Jánosnak köszön-hető. Ez számtalan járda- és útfelújítását tett lehe-tővé a városban, folytatva a munkákat, amit 2010 és 2011-ben kezdtek el. Az államtitkár elmondása alapján, amit út-, járdafel-újításra és városszépítésre vagy új területek feltárá-sára fordítottak, az a szá-mítások szerint 10 milliárd forint. Ehhez képest az átadást követő napon a helyi több-séget adó ÉVE-frakció közösségi oldalára töltöt-tek fel egy videót, mely arról tanúskodott, hogy a munkálatokat az átadáson meglevő korlát elbontásá-val, és a járda elkerítésével tovább folytatják. Lapunk megkeresésére Berta Krisztián, az Éljen Váro-suNk! Egyesület önkor-mányzati képviselője elmondta, hogy a műszaki átadás másnapján Bodó László és Gondi Zoltán képviselőtársai a helyszí-nen látottak alapján úgy vélték, hogy a híd nincs műszakilag kész, hiszen az utolsó simítások még váratnak magukra a híd északi oldalán, ugyanis ezt a szakaszt újra lezárták. Hajnes RitaeltűntÁtadták, majdEgy hete pénteken tartották a Nagykanizsát Kiskanizsával összekötő Principális-híd műszaki átadását. Ezt követően már csak a használatba vételi engedélyezés és az üzembe helyezés lenne hátra. Akkor Farkas Lóránt, a Szabadics Zrt. projekt-építés vezetője ismertette, hogy milyen munkálatokat végeztek a hídon. Köztisztviselők, egészségügyisek napjaMondandóm elejére szükségesnek tartom megje-gyezni, hogy ezen írásom nem az egészségügyben és a közintézményekben, hivatalokban dolgozó munka-társak munkájáról szól, hanem valami egészen másról. Azt azért már most megjegyzem, hogy ezen két terü-leten dolgozókat nagyon sok tisztelet és elismerés ille-ti azért, amit tesznek. Nem nagyon szeretném én ezt tovább ragozni, mert ezt megteszik mások helyettem, és nem is az én tisztem mások munkáját megítélni, ténykedésüket elismerni vagy éppen kritizálni. Történt, hogy a Semmelweis-napot ünneplő egész-ségügyi dolgozók ünnepséget szerveztek a kórház-ban, amelyről a Médiaház is beszámolhatott. Bár, a jár-vány idején voltak próbálkozások, a helyi televíziót és újságot is működtető önkormányzati cég, valamint a kórház vezetése közötti ellentét szítására, ez talán elmúlt. Az utóbbi időben a Kórházból rendszeresen érkeznek meghívók, ha szeretnék a nyilvánosságot is bevonni az ott folyó eseményekbe. Így lehettünk jelen a Semmelweis-naphoz kapcsolódó eseményeken. Könyvbemutatón, vagy éppen szabadtéri koncerten. Mi azzal tudunk tisztelegni a dolgozók munkája előtt, hogy megmutatjuk ezeket az eseményeket a város lakóinak.Nem tettük meg ezt azonban a köztisztviselőkkel kapcsolatban. Azért nem tettük meg, mert az ő ünne-pükről nem kaptunk tájékoztatást. Csak később, a város első emberének a Facebook-oldaláról tudtuk meg, hogy volt egy kis pogácsával, poharazással egy-bekötött ünnep a hivatali dolgozók részére. Gondol-hatnánk, hogy titokban akarták tartani, de a megosz-tott fényképeken a megyei lap munkatársa is fellelhe-tő volt, így rájöttünk, hogy itt másról van szó. Ahogy már nem először, a város vezetése kivételezett a Médiaházzal. Azzal a Médiaházzal, amelynek fenntar-tása a költségvetés része, így a végső soron a város önkormányzatának tulajdona, pénzügyi, meg persze jogi szempontból is. A kivételezés azonban nem pozi-tív, hanem amolyan „nem leszek a barátod” megnyil-vánulás. Pont olyan, mint az óvodában. Nos, az ilyen barátságra nekem nincs, és nem is lesz szükségem. Sejtettem, hogy alkalmanként küzdenem kell, de arra nem gondoltam, hogy közérdeklődésre számot tartó, a dolgozók munkáját elismerő eseményről távol tart-ják munkatársaimat. Pedig szerettünk volna nyilvá-nosságot adni azoknak, akiknek a munkáját elismer-ték a vezetők, meg egy tudósítással megköszönni a hivatali dolgozók munkáját, de erre nem kaptunk lehetőséget. Szinte a fülemben cseng a polgármester mondata, amit a költségvetés előkészítésekor tartott megbeszé-lésen mondott. Ez arról szólt, hogy reményét fejezte ki, hogy nem csak hivatalosan találkozhatunk, hanem majd elmegyek a Bethlen-bálba, és ott a fehér asztal mellett is beszélgethetünk. Ahogy nézem, ez a remény nem valósul meg, én még egy darabig nem megyek abba a bálba.Tar MihályJúlius 1. Fotó: Kanizsa TV
4 | KANIZSA újságönkNKormányZAtMár a 20 perces polgár-mesteri köszöntő – amely egyben Balogh László, polgármester a közgyűlési tudósítást olvasók és a tévéközvetítést nézők szá-mára tett veszélyhelyzeti beszámolójának is beillett – után rögvest kialakult az első vita, hiszen Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióvezetője nehezményezte a felszóla-lás hosszát, majd elő is jött a módosító javaslatokkal. Bizzer András alpolgármes-ter erre első-ként reflek-tálva azt kriti-zálta, hogy miért kell a Kanizsa Rehab üzleti tervét zárt ülésen tárgyalni. A válasz szerinte az, hogy annak vezetőjé-nek 500 ezres fizetését 800 ezerre akarják emelni, s kétszer 20 millió forint hitelt akar felvenni a cég. Fodor Csaba nem is finom-kodott a válasszal, elmond-ta: Bizzer András vélemé-nyére eddig sem adott, ezután sem fog. Majd jött a sokat sejtető új előterjesz-tési csomag a hivatal szer-vezeti és működési sza-bályzatának felülvizsgála-táról, a tanácskozás a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések-ről, azok módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről. Fodor Csaba hangsúlyozta, amennyi-ben a polgármester nem tűzi napirendre az SZMSZ módosítását, úgy a július 13-ai ülés után meg-szűnik a közgyűlés szervezeti működési rendje.Erdős László (Fidesz) ezt nyílt zsa-rolásnak titulálta, hiszen polgármesteri előterjesz-tés kell a módosításhoz, majd odabökte az ÉVE-frakcióvezetőjének, hogy ő csendben végighallgatta, sajnálja, ha erre Fodor úr nem képes, de már negye-dik osztályos koráig meg kellett volna azt tanulnia, hogy nem szólunk bele egymás sza-vába. Nem is kel-lett sokáig várni arra, hogy valaki lecsapjon erre a megjegyzésre: Károlyi Attila (ÉVE) szerint Erdős László bohó-cot csinál magából az ilyen stílusú megszólalásaival, majd – Bizzer Andrásnak címezve, de az egész Fidesz-frakciónak szánva – hangsúlyozta: a közgyűlésnek van polgár-mesteri hivatala, s nem for-dítva, ezért olyan kezde-ményezéseket nyújtanak be, amilyet csak akarnak. Majd reflektálva az Erdős László által felhozott, korábbi elutasított kor-mányhivatali dön-tésre kiemelte: pontosan ez a döntés lesz az alapja annak, hogy megvonják Bizzer András alpolgármes-teri tisztségét. A kezdemé-nyezés nem érte váratlanul Balogh Lászlót, amit az is bizonyít, hogy egy ponto-san megfogalmazott választ – részben olvasva – hozott, melynek zárása-ként elmondta, hogy kelt-sen az Éljen VárosuNk! Egyesület akármekkora hisztériát, ő nem fogja beterjeszteni az SZMSZ módosítását. Hisztéria ugyan nem lett, de az úriemberi vita határait súroló érdek-egyeztetés annál inkább. Fodor Csaba ekkor tette szóvá a polgármesteri kabinet pandémia alatti bővítését, ami – szerinte – csak azért történt, hogy még több ember írogassa a polgármester Facebook-szövegeit. Egyébként ekkor szólította fel a pol-gármester másodszor a frakcióvezetőt, hogy ne emelje fel a hangját a köz-gyűlésen. Így halkan, de Fodor Csaba elmondta, hogy Balogh László az eddigi regnálása alatt csak gátja volt a normális hiva-tali munkának, s a városve-zető nem válogathat a köz-gyűlési többséget adó frakció előterjesztései között, amit ők benyújta-nak, azt kötelessége meg-szavaztatni. Itt tartott az ülés, amikor a 45-ös sze-melvénnyel elkezdődött a meghívóban is szereplő napirendi pontokról törté-nő egyeztetés. Nem tartott sokáig, két pontot fogad-tak el a képviselők, majd jött egy kétórás zárt ülés, hatása?A Facebook-posztokSokat elárul a múlt csütörtöki köz-gyűlés hangulatáról, hogy 1 óra 20 perc eltelt már az ülésből, mégsem jutottak el a képviselők az első szavazásig. A tanácskozás végig feszült légkörben zajlott, ami – ismerve az elmúlt hetek, hónapok helyi politikai történéseit – aligha volt meglepő. A veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések közül többet a rendkívüli jogrenddel való vissza-élésként értékelt az ÉVE-frakció, de legalább ennyire olaj volt a tűzre a Balogh László online bejegyzéseiben rendre olvasható – s egy bizonyos rádióállomás kanizsai híreiben hallható – szivárványkoalíciózás vagy a „kormányellenzéki” oldalhoz köthető Frédi és Béni mémhadjárat. Mintegy kilencórányi nyílt politikai csatát hozott András Erdős LászlóKárolyi Attila
2020. 07. 03. | 5önkormányzatA posztokFotó: Horváth Zoltánaztán a csütörtökön beemelt, a polgármester veszélyhelyzeti döntései-ről szóló napirend. Károlyi Attila gyorsan tisztázta is a lényeget: a kormány meg-szüntette a veszélyhelyze-tet, így az alpolgármesteri kinevezés is hatályon kívül esik, s felháborítónak tart-ja, hogy a polgármester a közgyűlésen együttműkö-dést kér, közben a Face-book-oldalán és egyes saj-tóorgánumokban kizáró-lag hazugnak, csalónak, megtévesztőnek és szivár-ványos koalíciónak bélyeg-zi a közgyűlési többséget adó Éljen VárosuNk! Egye-sületet. Hosszú jogi vita alakult ki, a végső döntésénél Balogh László a jegyzőre és az általa idézett MÖTV 67. szakaszának, első bekezdé-sének D pontjára, valamint a 40/220-as határozatra hivatkozva elmondta: amennyiben szavazásra bocsátaná az alpolgármes-teri kérdést, úgy újra jog-sértő állapotba sodorná Nagykanizsát. Majd ismét egy erre az eshetőségre előkészített(!) szövegből idézve hangsúlyozta: az, hogy ki alkalmas és ki nem, az egy szubjektív kérdés. Ő alkalmasnak találta Bizzer Andrást a feladatra. S az ezzel kapcsolatos szemé-lyeskedő és sértő megnyil-vánulásukat tartsák meg maguknak a képviselők. Fodor Csaba szerint a pol-gármester már azt is előre eltervezte, hogy az ÉVE képviselői sértegetni fog-ják Bizzer András kinevezé-séért. Szóvá tette a rendre elmaradó érdemi egyezte-téseket, például az alpol-gármester személyét illető-en. Elmondta, hogy a köz-gyűlés került mulasztásos törvénysértésbe, de Balo-gh László volt az a vezető, aki nem nyújtott be megfe-lelő jelöltet hónapokon keresztül. Végül hozzátet-te: amennyiben a Fidesz-frakció korrekt lenne, Biz-zer András a veszélyhely-zet végével lemondana alpolgármesteri tisztségé-ről. Az alpolgármester jogi csűrés-csavarásnak minő-sítette az ÉVE előterjeszté-sét, s a polgármester dön-tése mellett érvelve példa-ként hozta fel a brit minisz-terelnök megbetegedését. Kifejtette, hogy ő továbbra is teszi a dolgát, mivel hisz abban, hogy a választók ezt várják tőle, s örülnek annak, hogy végre van alpolgármestere a város-nak. Szavazás tehát nem lett, majd alig pár perccel később jött az újabb komoly indulatokat ger-jesztő kérdés, a táblaügy. Bizzer András, kezében a Kanizsa Újság nyomtatott számával tette fel a kérdést, hogy milyen alapon minő-síti Fodor Csaba az átcso-portosított 4,4 millió forin-tot hitelezésnek, holott egy alapítványi támogatásról van szó. Az egész nyilatko-zatot egy aljas politikai lépésnek titulálta. (Itt jegyezzük meg, örülünk, hogy az alpolgármester úr olvassa a lapunkat, így még érdekesebb tény az, hogy interjút nem ad már hóna-pok óta…) Fodor Csaba ezzel kapcsolatban azt nehezményezte, hogy mi köze volt a döntésnek a veszélyhelyzethez, miért nem lehetett egyeztetni az Éljen VárosuNk! Egyesület-tel, ha az emléktábla állítá-sának szándéka már az elő-ző városvezetés-ben megvolt. Erre utalt Horváth Jácint frakcióve-zető-helyettes is, aki visszatért Balogh László azon mondatára, hogy az összekovácsoló-dás egyik záloga lehet a méltó trianoni megemlé-kezés. Ha a városvezető ezt tényleg így gondolja, akkor szerinte megkereste volna az ÉVE képviselőit. De Gáb-ris Jácint, sőt Károlyi Attila is elmondta, hogy bár a tábla tervezett helyével nem értenek egyet, de magát az ötletet akár támo-gathatták volna, ha bármit tudnak előzetesen erről a kezdeményezés-ről. Balogh László, Szabó Szilárd, Dénes Sándor és Bizzer András is fel-szólalt ennél a pont-nál. Ezekből kiderült, hogy volt már egyeztetés az emléktábláról a frakción belül 2019-ben, de az Eötvös tér felújítása és több más tényező is közrejátszott abban, hogy nem született ebből koráb-ban egy előterjesztés. A 100. évfordulóról pedig – ahogy a polgármester fogalmazott – prózai okok-ból maradt le a kezdemé-nyezés, így például nem érkezett meg időben az Olaszországból rendelt gránitlap. Azt, hogy erről a veszélyhelyzet vége előtt akartak döntést hozni az indokolta, hogy augusztus 20-án, egy ahhoz méltó ünnepen szeretné átadni a kezdeményező alapítvány, valamint a felszólalások szerint a Fidesz-frakció tagjai is a Magyar Királyság 1881 és 1920 közötti vár-megyéinek címereivel ellá-tott alkotást. Az ügynél előbb Fodor Csaba tett egy kiegészítést, mely szerint további dokumentumokat kérnek az ügyről szeptem-ber 30-ig. Ezt 8 igen, 6 nem és 1 tartózkodás mellett elfogad-ták a képviselők. Balogh László erre az eshetőség-re is előre felké-szült(!), így ő is hozott egy szóbeli javaslatot: a tábla önkormányzati forrás nél-kül, külső szervezet által valósulhat meg. Károlyi Attila felajánlotta: elfogad-ják ezt az előterjesztést, ha kiveszik belőle a külső szervezetet. Ezt Balogh László nem fogadta el, így azt 7 igen, 0 nem és 8 tar-tózkodás mellett a képvi-selők nem hagyták jóvá. Jelentős vitát hozott még – erről korábban már írtunk – a Zala-szántói Lokálpat-rióta Egyesület-nek könyvkiadás-ra adott 680 ezer forint, valamint a polgármester kilépé-se és/vagy a közgyű-lés kizárása HACSuNK-ból. Erről bővebben pedig a 6. olda-lon olvashatnak. Sokat sejtet a vita mélységéről, hogy itt már Balogh László is emelt hangon vágott közbe Károlyi Attila felszólalásá-ba…A hétfői folytatólagos közgyűlésre a kérdések, interpellációk mellett 10 napirendi pont maradt. Az ismét előkerülő Piért-rak-tár ügy, valamint a gépgyár területén lévő műalkotá-sok városi tulajdonba véte-le kapcsán alakult ki kisebb szópárbaj, a közgyűlés hangneme ugyanakkor sokkal enyhébb és diplo-matikusabb volt, mint a múlt csütörtöki, maratoni tanácskozáson. A hasonló hangvételű folytatásnak egyik előjele lehet az is, hogy csütörtök óta Balogh László – ellentétben egyes újságírókkal, „bloggerek-kel” – egy Facebook-poszt-jában sem használta a szi-várványkoalíció megneve-zést...Mikó-Baráth GyörgyMintegy hozott a vírushelyzet utáni első közgyűlésHorváth JácintSzabó SzilárdDénes Sándor
6 | KANIZSA újságönkNKormányZAtA Nemzetgazdasági Minisztéri-um Regionális Fejlesztési Progra-mok Irányító Hatósága 2016. május 26-án regisztrációt hirde-tett a helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására, így városunkban létrejött a HACSuNK. Fő projektje-ként egy ifjúsági központot szere-tett volna kialakítani mintegy 130 millió forintból a 13 civil szervezet-ből, közintézményből és vállalko-zásból álló konzorcium, együtt-működve az önkormányzattal, mely a Piért-raktár épületét java-solta a közösségi tér helyszínének. A június 25-i közgyűlés azonban úgy döntött, nem támogatja a Piért-raktár ifjúsági centrummá történő átalakítását. – Egy kiváló kezdeményezés került veszélybe az ÉVE koalíciójá-nak köszönhetően, akik ismerethi-ányból, és minden jel szerint, bos�-szúból kaszálták el a tervezett ifjú-sági központ létrehozását. E köz-pont helyet adott volna a fiatalok-nak arra, hogy saját közösségi teret alakítsanak ki, ahol találkoz-hatnak, szórakozhatnak, tanulhat-nak, sportolhatnak együtt, saját-jukként tekintve és kezelve az épületet és a környezetét – osztot-ta meg másnap Balogh László, polgármester a Facebook-olda-lán.A közgyűlés 2020. január 30-i ülésén az ÉVE-frakció ellenezte, hogy a Zsinagóga mellé kerüljön a kulturált „romkocsma”, és kérték, hogy keressenek más helyszínt, valamint a várható költségekkel is problémájuk volt.– Már ez év elején világossá tet-tük az álláspontunkat, hogy a volt Piért-raktár épületét nem tartjuk megfelelő helyszínnek, és ahogy a mostani előterjesztésből is kide-rült, jelentős plusz forrásokat is kellene a projekthez tenni, hogy megvalósulhasson. Javasoltuk, hogy kell keresni egy másik hely-színt és egy kevésbé költséges projektet, ami megvalósítható – olvasható az Éljen VárosuNk! közösségi oldalán.A mostani közgyűlésen Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! frakció-vezetője válaszokat kért Balogh László, polgármestertől azzal kap-csolatban, hogy a városi önkor-mányzat tagja-e még a HACSuNK-nak. A polgármester elmondta, hogy a HACSuNK a május 27-i taggyűlé-sén kizárta a városi önkormányza-tot, a Városfejlesztő Kft.-t, a Kani-zsai Kulturális Központot, a Thúry György Múzeumot és a Netta-Pannonia Kft-t is a konzorciumi tagok közül. A helyükbe új, az önkormányzattól független tago-kat léptetett, hogy ez a civil együttműködés a továbbiakban ne lehessen a politikai támadások áldozata. Balogh László szerint ezek után az ÉVE-frakció nem kívánt részt venni az ifjúsági cent-rum megvalósításában, ami viszont a HACSuNK kulcsprojektje volt, így a város nem részesülhet az uniós támogatásban.– Az ÉVE frakció tagjai egy hazug és indulatos gesztussal elkaszálták ezen ifjúsági központ megvalósítását, mondván, ők nem adnak semmilyen épületet a fiataloknak. Egyik képviselőjük közgyűlésen elhangzott szavaival szólva: ne hányjanak a fiatalok a zsinagóga mellé. Igazán sajnálom, hogy a fiatalokból csupán ezt nézik ki, ennyire tartják őket. Hangsúlyozom, a központ kialakí-tása a 13 fős testület által elnyert EU-s forrásból valósult volna meg. Mivel azonban most, a koalíció döntése értelmében nem áll ren-delkezésre az épület a pályázat céljaira, a megvalósításra kapott szűk határidők miatt veszélybe került maga az egész pályázat is, hiszen a további programok, ese-mények pályázaton belüli forrása is ettől függ – írja Balogh László polgármester nyilvános oldalán.Az Éljen VárosuNk! Egyesület szerint Balogh László, polgármes-ter nem akart egyeztetni velük, szembement a közgyűlési dönté-sekkel, és a FIDESZ-KDNP a saját tévedései áldozatává vált.– Balogh László, polgármester azt hangsúlyozza, hogy Nagykani-zsa MJV Önkormányzata továbbra is pályázhat, Bizzer András, alpol-gármester pedig azt, hogy 400 millió forint forrást veszíthet el a város. Az igazság ezzel szemben az, hogy a HACSuNK írja ki a pályá-zatokat, ő dönt a pályázatokról. Ki is volt a HACSuNK elnöke? Balogh László, Nagykanizsa város polgár-mestere. Ki volt a konzorcium tag-ja és ki képviselte? Nagykanizsa MJV Önkormányzata, akit Balogh László polgármester képviselt. És ki pályázhat a kulcsprojektre? Nagykanizsa MJV Önkormányza-ta. És ki hozta a döntéseket a veszélyhelyzet alatt? Balogh Lász-ló polgármester – olvasható az ÉVE reflexiójában.A hétfői folytatólagos közgyű-lés konstruktív légkörben zajlott és így is fejeződött be, azonban a HACSuNK ügyének megoldása lezáratlanul maradt, így további tanácskozásokra/vitákra lehet számítani.Körtvélyessy VivienKomoly vita alakult ki a HACSuNK kérdésében a június 25-i közgyűlésen, majd a hétfői folytatáskor ismét napirendre került a téma. A különböző véleményeket Balogh László polgármester és az Éljen VárosuNk! a közösségi oldalaikon is kinyilatkoztatták.NagykanizsaNapirenden a Helyi Akciócsoport Fotó: Horváth Zoltán
2020. 07. 03. | 7önkormányzatTisztelt Lakosság!Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata új rendkívüli tele-pülési támogatás formákat hozott létre, hogy támogatást nyújtson a veszélyhelyzet ideje alatt munkájukat elvesztett, ezáltal váratlan megélhetési problémákkal szembesülő lakosai számára. A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulásra az jogosult, akinek munkahelye a veszélyhelyzet idején - legfeljebb a veszély-helyzet kihirdetését követő 6 hónapon belül - szűnt meg, álláskeresési járadékban részesül,megszűnt korábbi munkahelyén bruttó 300.000,- Ft alatti jövede-lemben részesült,lakásának nagysága nem haladhatja meg a 100 m2-t,háztartásában az egy főre eső jövedelem a rendeletben foglalt jövedelemhatárt nem haladja meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás három hónapra kerül megállapításra, összege a ház-tartás létszámától függően 10-20.000,- Ft lehet. Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:a keresőtevékenység megszűnését igazoló dokumentumokat, az állami foglalkoztatási szerv igazolását (az álláskeresési járadék időtartamáról, összegéről és a megállapítás alapjául szolgáló brut-tó munkabér összegéről),a háztartás tagjai havi nettó jövedelmének igazolását, a lakás nagyságának igazolását.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkí-vüli támogatásra az jogosult, aki a fenti hozzájárulásban részesült és a támogatás lejárta után munkát vállalni nem tud, aki csatolja az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelem benyújtása időpontjában regisztrált álláskereső, aki a kérelmét a hozzájárulás megszűnését követően - legalább 15 nap, legfeljebb 60 nap elteltével – benyújtja.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a város honlapján megta-lálható. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány ugyan-itt letölthető, illetve a Polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájá-ban kérhető. A kérelmek benyújtására postai úton, elektronikus úton és személyesen, az ügyfélfogadó irodában elhelyezett gyűjtő-ládán keresztül van lehetőség. Információ hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig a +36 20/849-2414, +36 20/849-2415, +36 20/849-2441 telefonszámon kérhető.Balogh LászlóNagykanizsa MJV polgármestereRENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMO GATÁatáS A VESZÉLYHELYZ ETT EL KA PCSOLatBAN NEHÉZ ÉLETHELYZETBE KERÜLTEK RÉSZÉRE!A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Konyhai kisegítő általános iskola megegyezés szerintÁltalános Irodai Adminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintÁpoló főiskola megegyezés szerintLámpagyártó szakmunkás szakmunkásképző megegyezés szerintPultos szakközépiskola megegyezés szerintMűanyaghegesztő szakmunkásképző megegyezés szerintNevelő főiskola megegyezés szerintSegédmunkás általános iskola megegyezés szerintÉjszakás gyermekfelügyelő szakközépiskola megegyezés szerintPultos szakközépiskola megegyezés szerintSzobalány általános iskola megegyezés szerintCNC gépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintForgácsoló szakmunkásképző megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintÉpítészmérnök főiskola, egyetem megegyezés szerintÁltalános karbantartó szakmunkásképző megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 12:00 óraÁLLÁS – ÁLLÁS - ÁLLÁS- ÁLLÁS
8 | KANIZSA újságak tuálisISHogy mi az ára, és mit jelent mindez a Nagykanizsa Vagyon-gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. költségvetésében, arról megkérdeztük Zakó Lászlót, a társaság vezérigazgatóját. Nem vagyunk kön�-nyű helyzetben. Már a koronavírus megjele-nésének első hetében sok lakás- és nem lakás célú helyiség bérlője fordult hozzánk bérleti díjmérséklési-, illetve elen-gedési kérelemmel. Az első napokban még nem született önkormányzati döntés az adható kedvezmények mértékéről, vala-mint a kedvezményezettek köré-ről. Tevékenységünket, így lehe-tőségeinket is jellemzően külön-böző jogszabályok határozzák meg, elég szűk mozgásteret hagy-va bármilyen kedvezményre is. Végül olyan rendeletmódosítás született, amely alapján – néhány, egyértelműen nevesített tevé-kenységet végző nem lakás célú helyiséget bérlő kivételével – mindenkinek 70%-os bérleti díj-kedvezményt kell adnunk. Ez nekünk havi 6 millió forint bevé-telkiesést jelent, ami nem kevés pénz. Ezt nem az önkormányzat adtaA sajtóhírekkel ellentétben ezt nem az önkormányzat adta a vál-lalkozások megsegítésére, hanem az NKVG Zrt., miután ezt a veszte-séget senki nem térítette meg a számunkra. Természetesen mi is kivettük, kivesszük a részünket a gazdaság helyreállításának fele-lősségéből, azonban a ránk nehe-zedő nyomásnak ezzel még nincs vége. Már az is megér egy elem-zést, hogy az általunk kezelt vagyon után jogos-e a városnak évi 57 millió forint üzemeltetési díjat fizetnünk akkor, amikor több tízmillió forint az a veszteségünk, amit soha senki nem térít meg számunkra. Itt elsősorban a szociális ala-pon megállapított lakásbérleti díjakra gondolok, ami a költség-alapú bérleti díjaknál jóval keve-sebb, és annyi bevételünk sem származik belőle, amennyiből 5 év, de gyakran 1 év bentlakás után fel tudnánk újítani a sokszor nagyon lepusztult lakást. Itt az éves veszteségünk 15 millió forint. Vagy mondhatnám az ipa-ri park üzemeltetése során kelet-kező idei veszteségünket, ami közel 13 millió forint. Tehát a három hónapig tartó, 70%-os díj-elengedés miatti 20 millió forin-tos veszteségünk nyomán nem-hogy ezt az üzemeltetési díjat mérsékelték volna, hanem még plusz 32 millió forint befizetésére köteleztek minket Nagykanizsa költségvetésének egyenesbe hozása szándékával.Ezek után milyen intézkedéseket hoztak?Most készítjük az idei negyedik üzleti tervünket, de még egyet sem fogadott el az önkormányzat. Első lépésben le kellett monda-nunk az idénre tervezett beruhá-zásainkról, majd az aktuális rende-leteknek megfelelően kellett ala-kítanunk a számainkat. „Ugrott” az amúgy sem túlfize-tett munkavállalóink tizenharma-dik havi jutalomkerete, majd a visszamenőleg januárra tervezett béremelés is. Most már csak a júli-ustól adható fizetésemelésben bízunk, de ez is veszélyben lehet, ha a sarcként megélt 32 milliós „púp” a hátunkon marad. A leg-több, amit adhattunk, az a módo-sított cafeteria-szabályzatunk által biztosított lehetőség, hogy minden munkavállalónk most, a nagy nyaralások előtt egyösszeg-ben megkapja az egész évi pihe-nőkártya-keretét. Munkavállaló-ink közel 10%-át egy nyertes bér-támogatási program keretén belül, három hónapig tartó, napi négy órás foglalkoztatásba kellett áthelyezni úgy, hogy közben ere-deti bérük 85%-át kapják. Köszö-nöm, hogy az érintett hét munka-társam vállalta ezt a város érdeké-ben. A felújított bérlakásokra vára-kozó – sokszor tízszeres –jelentke-zőknek sincs jó hírem. Tavaly a cég 22 ilyen lakást adott át, idén április elejére már 29-et, de a lakásfelújí-tásokkal is le kellett állnunk. A baj azonban nem jár egyedül: márci-ustól Nagykanizsán megszűnt a közfoglalkoztatottak alkalmazá-sának lehetősége, így elsősorban a zöldterületek karbantartása és a takarítási munkák terén lemara-dásba kerültünk, amit nehezen, de pótoltunk.Végül milyen második félévet tudnak tervezni a munkájuk során?Ha nem lesz vagy nem hirdet-nek második rendkívüli járvány-helyzetet, akkor elmondhatjuk, hogy senkit nem kell fizetés nélkü-li szabadságra küldeni, részmun-kaidőt elrendelni vagy bárkit is elbocsátani. Anyagi lehetősége-ink szerint folytatjuk a lakásfelújí-tásokat, valamint kérni fogom az önkormányzattól a szanálási ter-vünk szerinti döntés meghozata-lát annak érdekében, hogy egy letisztult ingatlanvagyonnal gaz-dálkodhassunk. Örömmel jelenthetem be, hogy egy tizenéves önkormányzati határozatnak is érvényt szerez-tünk, kiürítettük a Dózsa György út 73-75. és a Petőfi u. 42. alatti ingatlanokat, amelyek teljes köz-műleválasztását, lakhatatlanná tételét is megkezdtük. Az önkor-mányzattal kell megállapodnunk, hogy mi lesz a sorsa az elhíresült helyeknek, mert sem búvóhely, sem hulladéklerakó hely nem lehet ott. A vezérigazgató az elmondot-takhoz még hozzáfűzte: átalakí-tották a közeljövőben újrainduló fogadónapi rendszerüket, mely-nek részleteiről az nkvg.hu webol-dalon lehet tájékozódni.BAKONYI ErzsébetBalogh László polgármester járványügyi intézkedései között szerepelt az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának 70 százalékos csökkentése annak érdekében, hogy a kanizsai vállalkozók a veszélyhelyzetben is talpon tudjanak maradni. Ez az intézkedés havi szinten megközelítőleg 6 millió forint támogatást jelent számukra – olvas-ható többek között a polgármester közösségi oldalán. csökkentésénekÁra van a bérleti díjak Fotó: Horváth Zoltán
2020. 07. 03. | 9honvédelemA Toborzó Iroda június 10-én nyitott Nagykanizsán, az érdeklő-déssel és a jelentkezések számá-val kimondottan elégedett a hon-védség. - Tudtuk azt, hogy Kani-zsán nagyon komoly katonai hagyományok vannak, ezért is szerettük volna ezt a toborzó pontot. Az azóta eltelt idő vissza-igazolta, hogy bizony nagyon nagy az igény rá, napi szinten magas az érdeklődés. Az önkén-tes-tartalékosság egyik alapfelté-tele volt a korosztály szerinti beso-rolás, 18 és 50 év közti nőket, férfiakat vártunk. A jelent-kezők egy pszi-chológiai és egy háziorvosi vizs-gálat után jutot-tak el ehhez a sza-kaszhoz, megkez-dődhet a felkészítésük – fogalmazott Ferge László, a KIK-NYP (Katonai Igazgatási és Köz-ponti Nyilvántartó Parancsnok-ság) Katonai és Igazgatási Érdek-védelmi Iroda őrnagya.A 42 fős önkéntes csapatot gya-korlati felkészülésük első nap-ján Kis- Bús Károly alez-redes, a 48. Nagy Sán-dor Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka biztatta az előttük álló heteket és a helytál-lást illetően. - Vissza-utalnék a toborzók eredményes tevékenységére, hiszen elindulha-tott a képzés. Tehát olyan munkát végeztek, amikor itt a kereslet és a kínálat találkozott. És hogy mire számíthatnak a jelentkezők? Ami előttük áll, az az Egységes Alapki-képzési Programmal nagymérték-ben azonos, hasonló kiképzési ágakkal. Az elméleti és terepfog-lalkozások váltakozni fognak, ter-mészetesen kezdetben az előbbi lesz túlsúlyban – hangsúlyozta Kis-Bús Károly alezredes. A 48. Nagy Sándor Területvé-delmi Zászlóalj parancs-noka kérdésünkre válaszolva elmondta: nyilván nem minden jelentkező felelt meg a pszichológiai és házi-orvosi vizsgálatoknak sem, de a jelenlegi kiképzés célja sem az, hogy „kiszórják” az ide jelentkező állományt. - Az a feladatunk, hogy az állóképessé-güket fokozatosan fejlesszük, hasonlóan, mint azt korábban tet-tük az önkéntes területvédelmi tartalékos katonáknál. Hiszen náluk sincs kötelező fizikai fel-vételi szint. A mi felada-tunk, hogy folyamato-san fejlesszük őket, a kiképzés kezdetétől a kiképzés végéig – mondta el az alezre-des.Meglepő – vagy nem meglepő módon – a felké-szülésben résztvevő 42 fő csaknem 50%-a nő. - Én Letenyé-ről érkeztem. Egy telekomunikáci-ós cégnél dolgoztam itt Nagyka-nizsán, a koronavírusnak köszön-hetően ez a lehetőség megszűnt. Mivel a kisfiamat egyedül neve-lem, mindenképpen keresnem kellett valamit. Még nem nagyon indult be semmi, elmentem a toborzóra. Abszolút felkeltette az érdeklődésemet. Igazából ez volt az alapvető motiváció, minden-képpen keresnem kellett valami forrást. A másik pedig, hogy már középiskolás korom-ban jelentkeztem rendőrnek, tehát ez az egyenruhás vonal min-dig is megvolt – árulta el Póka Veronika.Egy Zalaegerszegről érkezett ifjú hölgyet pedig annak idején – elmondása szerint - szülei beszél-ték le a rendvédelmi pályáról, de most megragadta a lehetőséget.- A nagyapám katona volt, édes-apám testvére rendőr. Mindig is vonzott ez a pálya, soha nem vol-tam kimondottan a „lányos lány” típus. Érdekelnek a fegyverek, a tankok, hasonló dolgok. Amin idáig átestem, minden nagyon pozitív, mindenképpen szeretnék közéjük tartozni – mondta lelken-dezve Szakál Viktória.A toborzásnak még nincs vége, folyamato-san lehet jelentkezni a nagykanizsai irodában is. A tervek szerint a következő felké-szítési szakasz szeptemberben indulhat. - Amíg az a helyzet fenn-áll, hogy a Magyar Honvédség segíteni tud, addig mi toborzók természetesen várjuk az érdeklő-dőket. Akár egy-egy váratlan élet-helyzetben – ha valakinek átme-netileg nincs munkája, tudunk segíteni. Ha csak 2-3 hónapra, vagy hosszabb távon gondolko-dik a jelentkező egy biztos kerese-ti lehetőségben, egy hivatásban, akkor is tudunk ajánlani különbö-ző lehetőségeket – mondta el lapunk kérdésére Ferge László őrnagy. Vincze AdélSzabályzatismeret, alaki és harcászati ki- képzés, alap-lőgyakorlat, robbantási feladat – csupán néhány olyan dolog, ami a következő hetekben a speciális önkéntes területvédelmi tartalékosokra vár. Összesen 42 fővel indult a felkészítési szakasz Nagykanizsán.angyalbőrbenÖnkéntesekFotó: Horváth Zoltán
10 | KANIZSA újságak tuálisISA múlt héten tárgyalta önkormányzatunk közgyűlése az autó-busszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításával kapcso-latos előterjesztést. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint a helyi köz-szolgáltatás megrendelője szem előtt tartva a vasúti prioritás érvé-nyesítését, a Nagykanizsa-Buda-pest vonalon közlekedő autó-buszjáratok körében több járat közlekedését is felfüggesztette. Az autóbusz szolgáltatások csök-kentése és megszűnése érdeké-ben a lakosság a továbbiakban nagyobb számban veheti igény-be a vasúti utazási lehetőségeket Nagykanizsa és Budapest között. Ebből kifolyólag a vasúti csatlako-zást biztosító helyi közlekedést is szükséges bővíteni, a vasúti téli/nyári menetrendjéhez igazítani, mivel jelenleg nincs olyan helyi járat, amelyekkel azokat el lehet érni – áll az előterjesztésben, melynek tárgyalása során összes-ségében 5 járatpár beállítására tettek javaslatot – hangzott el Szabó Józseftől, a VOLÁNBUSZ Zrt. Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság helyi közszolgáltatá-si szakértőjétől. A VOLÁNBUSZ Zrt. Kommunikáci-ós Igazgatóságától kapott válasz szerint;A járványügyi korlátozások fel-oldása, a védekezés új szakasza lehetővé teszi a buszközlekedés újjászervezését és fokozatos újra-indítását, így 2020. június 20-tól változik a Volánbusz egyes távol-sági járatainak menetrendje. Ezek kialakítása során társaságunk – a megrendelő Innovációs és Tech-nológiai Minisztérium kérésére – figyelembe vette az utasok válto-zó igényeit, valamint az ország távolsági közösségi közlekedésé-nek alapját jelentő vasúthálózat előnyét és elsőbbségét. Ennek megfelelően Nagykani-zsáról Budapest felé megszűnt a reggel 5:40-kor induló járat, vala-mint a 9:40-kor és 11:40-kor induló járatok helyett 10:40-kor indul autóbusz Zalakaros érintésével Budapestre. Budapestről Nagykanizsa irá-nyába a 12:00 és 19:00-kor induló járat szűnt meg, továbbá a 16:00-kor induló autóbusz 1 órával később, 17:00 órakor indul, és Zalakaros érintésével közlekedik. A vonalon 2020. július 1-jétől a menetrend nem változik.A módosítások következtében Nagykanizsa és Budapest között naponta irányonként a korábbi 6 helyett 4 járat közlekedik, és mind-egyik érinti Zalakarost. Az előterjesztés tárgyalása során Horváth Jácint önkor-mányzati képviselő (ÉVE) két kiegészítésében az szerepelt, hogy szeretnék megvizsgáltatni annak lehetőségét, hogy a Buda-pestre tartó járatok a Keleti város-résznél álljanak meg, hogy ne kell-jen lemenni a végállomásra az ott élőknek. Ugyanez lenne érvényes visszafelé is. Ha folytatódik az az irány, hogy egyre inkább a vasút felé terelődik a forgalom, szintén fel kell mérni annak a lehetőségét is, hogy miként lehet megoldani a régi 33-as járat visszaállítását és útvonalának összekötését a vas-útállomással. Károlyi Attila képviselő (ÉVE) emlékeztetett az Ügyrendi Jogi és Közrendi Bizottság azon határo-zatára, melyben felkérte Balogh László, polgármestert a rendelke-zésre álló információk megosztá-sára a közgyűlésen. Jelen esetben azzal kapcsolatban, hogy tudo-másuk szerint a MÁV Nagykani-zsa-Budapest vonatkozásában járatokat szüntetett meg. Vélemé-nye szerint ahhoz, hogy igazítani tudják a helyközi autóbusz menet-rendet, ismerni kell a MÁV menet-rendjét és a szándékait is. Arra kérte a polgármestert, hogy tájé-koztassa a közgyűlést erről is. Azt mindenesetre tudják, hogy Inter-City nem jár. A kiegészítés a napirend kap-csán éppen ezért született – vála-szolta Balogh László, polgármes-ter, és hozzáfűzte, abban egyetér-tenek, hogy minél jobb legyen Nagykanizsán a közlekedés. A konkrét információval kapcsolat-ban pedig azt mondta, le van írva a jelenlegi helyzet a kiegészítés-ben, de érdemben nem kívánt többet mondani erről. A szüksé-ges expresszvonatok megvannak – tette hozzá. A MÁV Zrt. Kommunikációs Igaz-gatóság tájékoztatása szerint:A nyári turisztikai szezonban, a megszokott utazási igényekhez igazodva június 20. és augusztus 30. között emelt kínálatú és szol-gáltatási színvonalú nyári menet-rendet vezetett be a MÁV-START; Budapest és a Balaton között óránként közlekedik expresszjá-rat, valamint ezeken felül gyors és személyvonatok is. A Nagyka-nizsára kétóránként induló Tópart-expressz vonatösszeállí-tása a tavalyi évhez képest jelen-tősen változott. Az IC-kocsik szá-mát a vonatban egységesen 3-ra növelte a MÁV-START, míg az ala-csonyabb komfortszintű exp-resszvonati Halberstadti kocsik számát 2-re csökkentette. Pén-tektől vasárnapig a legnagyobb utasforgalmú szerelvényekhez ezen felül 2 darab plusz kocsit kapcsol. Hozzászólásában Bizzer And-rás alpolgármester (Fidesz-KDNP) megerősítette, támogatja a város-vezetés is a keleti városrész kap-csán elhangzottakat: a 33-as helyi-járat visszaállítását, és jó ötletnek tartotta azt is, hogy a Budapestre induló járatok álljanak meg a Kele-ti városrészben. A szerződés módosítását 15 igennel egyhangúlag elfogadta a testület. Bakonyi ErzsébetFotó: Kanizsa Újság archíva vonat segítKevesebb a busz, viszont
2020. 07. 03. | 11aktuálisAz mindenestre már akkor köz-szájon terjedő információ volt, hogy a horvát-szlovén határon át visszatérni Magyarországra mentesülni lehetett ez alól, de a horvát-magyar viszonylatban „rutinos közlekedők” azt is jelez-ték azért, hogy a horvát fél az országukban való tartózkodást bizonyos regisztrációhoz köti. Ez a regisztrációs rend valóban léte-zik és néhány „horvátországi „kisokos” honlap a regisztrációs oldalra azonnal át is irányít. Kön�-nyebbség, hogy magyar nyelven is rögtön biztosítja a kitöltési módját, igazából – nagy vonalak-ban ismertetve - egy olyan lép-csőfoka van, mely a továbblé-péshez szükséges: megadni annak a szállásnak a címét, ahol kinti időnket szándékoznánk töl-teni. Kipróbáltuk: a rendszer flottul működik, úgy tűnik, főleg akkor, ha a letenyei, úgymond kis határ-átkelőt vettük igénybe. Egyrészt – leginkább persze nem hétvégén - jóval kisebb a forgalom, másrészt az otthon elvégzett regisztrálás után a horvát beléptető hatóság embere gyakorlatilag már számí-tógépéről olvasta is vissza, hogy hová is tartunk pontosan. Ezzel pedig máris rendben volt minden, egyben időben sem okozott nagy kiesést…Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy az állampol-gárok többsége nem biztos, hogy ennyire rutinos a horvát-magyar határszakaszon, ugyanakkor talál-koztunk olyan személlyel is, aki az előírások szerint a regisztrációt már egy A4-es papírra kinyomtat-va érkezett meg a határra – ez a legkörültekintőbb alaposság kategóriája.Léteznek persze extrémebb módik is: a napi, de nem munka-végzés miatt ingázók a rutinjuknak köszönhetik a zavartalan átkelést, aztán Szlovéniában találkoztunk olyan ottani magyar hölggyel, aki azt közölte, barátnője - szlovén-horvát viszonylatban - egy csák-tornyai fodrász címét adja meg ilyen esetben. Mindezek mellett a horvát határőrség rutinos tagjai is gördülékenyen intézkedhetnek, amennyiben „ jó ismerős” embere-ket köszönthetnek a magyar rend-számú gépjárművekben.Némileg azért hivatalosabb vízekre evezve, lapunk a magyar határőrség soraiban informálód-va megtudta, a múlt hétvégi infor-máció tetszik, nem tetszik, valós volt, vagyis hosszú várakozási idő alakult ki a letenyei autópályás határátkelőn, amelybe beleját-szott a regisztrációs procedúra is. Amint azt megtudtuk, a horvát félnek egyszerűen –egyelőre - nincs kellő kapacitása egy ilyen eljárás beiktatására úgy, hogy ez ne menjen az idő rovására, ráadá-sul nem is választhatja szét az uni-ós, illetve azon kívüli állampolgá-rokat – akár külön sávokba - belé-pésük alatt az ellenőrzés folya-mán. Ha ehhez pedig hozzáadó-dik, hogy mindez hétvégi csúcs-időszakra esik, akkor előállhat az általunk is vizsgált helyzet. Érde-mes tehát felkészülni az admi-nisztráció elvégzésére, s erre figyelmeztetett Horvátország tiszteletbeli konzulja Nagykani-zsán, dr. Koósz Attila is.Igazából három fázisban történt Horvátország megnyitása az utas, így a turistaforgalom előtt, s ebben tulajdonképpen a harma-dik lépcsőfok éppen a Magyaror-szágra való visszatérés hivatalos karantén-mentesítése volt magyar részről június elején – kezdte a horvát konzuli képvisele-tet a dél-zalai városban gyakorló diplomata. – A horvát regisztráció célja pedig nem más, mint a jár-ványügyi kontakt-kutatás. A regisztrációs honlapon emellett persze számos hasznos tudnivalót is felsorolnak a horvátországi tar-tózkodás esetére, a néhány hónapja világszinten fennálló jár-ványügyi helyzetből is adódóan. Kimondottan megkönnyítheti a Horvátországba történő beuta-zást a regisztráció előzetes kitölté-se, annak otthoni elkészítése, ugyanakkor azt sem árt tudni, hogy ez nem vált ki semmifajta beutazási engedélyt. A lényeg tehát, hogy járványkutatási szeg-mens végett kér Horvátország regisztrációt, a regisztráló honla-pon, a www.entercroatia.mup.hr felületen pedig rengeteg hasznos, nem egy esetben praktikus taná-csot is felsorolnak, hogy a horvát-országi tartózkodás során mit tegyenek az utazók, nyaralók, hogy gondtalanul tölthessék el ottani idejüket.Polgár Lászlósokkal könnyebbElőre regisztrálvaAmint arról már két számunkkal korábban tudósíthattunk, a magyar-horvát határon megszűnt a Magyarország által kötelezően előírt hivatalos karantén arra az esetre, ha valaki magyar állampolgárként horvátországi tartózkodásról tért vissza hozzánk.Fotó: Polgár LászlóA letenyei határátkelőhellyel és az ott tapasztalt tor-lódással kapcsolatos témáról szóló írásunka szerda este zártuk le. A magyar állampolgárokat érintő eljá-rás ekkor még a leírtak szerint zajlott. Azt azonban nem tudhatjuk, hogy a későbbiekben miként alakul a helyzet a horvát-magyar határon.
12 | KANIZSA újságnyár2020Nem is olyan régen még az aszály és a fagy borzolta a mező-gazdaságban dolgozók kedélyét, most pedig a folyamatos esőzés okoz problémát az agrárium bizo-nyos területein. A munkák ennek ellenére zajlanak a földeken, a tavasziak lassan be is fejeződnek – már csak a szója vetésé-nek előkezelése folyik, és néhány kisebb tevékeny-ség az, ami felveri a határ csendjét. A gazdák ugyanis már az aratásra készülnek egész Zalában. - A napokban elkezdődik az őszi árpa aratása és jó néhány helyen a bíbor betakarí-tása. A csapadékos időjárás hát-ráltatja és sajnos minőségben, mennyiségben is gyengíteni fogja a bíbor eredményeit, de a szárítók felkészültek a termények fogadá-sára csakúgy, mint a gazdálkodók gépei – mondta el lapunk kérdé-sére Sabján Krisztián, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala megyei szervezetének elnöke. A megyei adatok a csapadékot illetően meglehetősen eltérő képet mutatnak, átlagosan több esőt kapott Zala déli része az észa-kihoz képest. Nagykanizsa és Lenti környékén az elmúlt két hétben 70-80 mm csapadék hullott, ennek nagy része csendes, áztató eső volt. Ugyanezen időszakban Zala-szentgrót, Keszthely járás környé-kén csupán 15-20 mm esőt kaptak a földek. A megyei kamara adatai szerint Zalaegerszeg térsége egy bizonyos átmenetet képezett a csapadékot illetően, de a hirtelen, egyszerre lezúduló, károkat okozó özönvíz sem kerülte el a megyét. Lovászi és Tornyiszentmiklós terü-letén például fél óra alatt 48 mm zúdult le. „Eddig vártuk a csapadé-kot, most megjött természetesen szokás szerint nem úgy, ahogy a gazdának az kellene, de minden egyes esőcseppre szüksége van a vetéseknek” - összegezte vélemé-nyét a megyei kamara elnöke. Előbb is érkezhetett volna a csa-padék, de még nem későn kaptuk – ez a Kanizsa környékén gazdál-kodók egyöntetű véleménye. A gyökérzóna már beázott, de még a várost övező földeknél is nagy a különbség, 40 és 80 mm között mozognak az értékek. Az esős időt megelőző aszály viszont rányomta a bélyegét a kalkulálha-tó eredményekre. - A nyári beta-karítású növényeknél nagy mér-tékben számítunk terméskiesés-re, az őszi betakarításúaknál még saccolni sem lehet, mi lesz még addig. Most már valóban az ara-tásra készülünk, ha esik is, a föl-dekre ki tudunk menni. Az árpa, repce, búza betakarítása meglesz, kinek milyen növénye van, abban a sorrendben. De az utóbbi két évhez viszonyítva mindegyiknél jelentős terméskiesés lesz. A kukorica, napraforgó egyelőre jól áll... - mondta el Ács Norbert gaz-dálkodó.Vannak viszont olyan növények, amelyek most már egy csepp esőt sem kívánnának – a folyamatos csapadék a zöldség-gyümölcs ter-melőket érinti negatívan. A tavaszi fagy a gyümölcstermés jó részét elvitte, a fákon helyenként csupán mutatóban maradt egy-egy körte vagy alma. Akinek sze-rencséje volt, a cse-resznyét, meggyet illetően éppen szüre-telhetne, ám a sok eső miatt rohad a termés a fákon. - Hát szomorúak vagyunk. Tele van a birtok gyü-mölcsfákkal. Minden évben ren-geteg lekvárt, szörpöt, kompótot szoktunk eltenni, és egy kevés pálinka is készült minden évben. Nem eladásra, a családnak, a bará-toknak. Most csupán annyi a ter-mésünk – nekem meg a férjemnek elég lesz – mondta el Hegedűs Györgyné. A látóhegyi birtokon valóban szinte minden van azaz lenne ha a fagy nem vitte volna el. Tavaly szinte leszakadtak az ágak ezen a körtefán, meg azon is – mutatott körbe Hegedűsné Márti. Aztán itt vannak az almafák. Látsz rajta öt szemnél többet? Ugye, nem? A májusi cseresznyével még szerencsénk volt, de ez a szép nagyszemű most folyamatosan rohad. Ami megmaradt volna, levi-szi ez a bolond szél.Medárd a hiedelem szerint még sírni fog egy darabig, viszont jó hír lehet, hogy sem a népi megfigye-lés, sem a dokumentált meteoro-lógiai adatok nem támasztják alá, hogy bármikor valóban 40 napig esett volna… Vincze AdélFotó: Horváth ZoltánHetek óta áztatja az eső a zalai dombokat kisebb-nagyobb kihagyással. A júniusi csapadé-kos időszakot a néphiedelem Medárd napjához köti, az egyik legismertebb népi időjárásjósló naphoz a 40 napos esőzés kapcsolódik. Az égi áldásból jutott bőven Nagykanizsa környéké-nek, de a sok esőnek nem mindenki örül.nem viccelMedárd
2020. 07. 03. | 13nyár2020A leégésen túl a napfény okozhat autoim-mun bőrbetegségeket, valamint a meglévő betegségeket is ronthatja az UV sugárzás, illetve előjö-het a napallergia, amit az erős fény vált ki. Szeghy Balázs bőrgyógyász tanácsa: a hőségben különösen oda kell figyelni bőrünkre, és nem csak kezelni szükséges a mutatkozó problémákat, hanem megelőzni is legalább annyira fontos.A kora nyári, tavaszi első jó időben kell a legjobban vigyázniA látható fénynek viszonylag kevesebb sze-repe van a bőrtünetek kialakulásában. A nap-sugárzás UV komponense felelős leginkább a bőrt érintő káros hatásokért – kezdte a szak-ember. - A szolárium is hasonló komponenst tartalmaz, hiszen azért barnulunk tőle. Tulaj-donképpen, amikor napozásról beszélünk, akkor a szoláriumozást is ehhez lehet venni hatások, káros hatások szempontjából. Az UV sugárzás többféle problémát is okoz hosszú távon, ami nem akkor jelentkezik, ha kimegyünk a napra, hanem jóval utána, akár hónapokkal, évekkel később. A bőr öregedé-séért is nagy számban az UV sugárzás felel, mintegy 80 %-ban a látható öregedés tünete-iért, pigmentfoltokért, ráncokért. Későbbiek-ben a bőrtumorok megjelenéséért, a bőrda-ganatok kialakulásáért szintén az UV sugárzás a felelős. Ezek a hosszú távú hatások, amik nem annyira nyilvánvalóak az ember számára. Leggyakrabban autoimmun betegséget okoz-hat az UV sugárzás, illetve a meglévő bőrbe-tegséget előhozhatja vagy akár súlyosbíthatja. Létezik fényallergiás tünet is, mikor a napfény okoz allergiás vagy ahhoz hasonló tüneteket, bőrkiütést. Ezeket érdekes módon nem a nyár-nak a legmelegebb részében szoktuk tapasz-talni, hanem mindig akkor, mikor az első jelen-tősebb napsugárzás kijön. Éppen ezért a kora nyári, tavaszi napos időben kell a legjobban vigyázni. Ezek mellett a napsugárzásnak kitett felületen levő anyajegyeket is figyelni kell, ha változnak, keressük fel a szakembert. Az alkalomszerű leégésekhez a szervezet nem tud hozzászokniAz a leginkább elfogadott teória, hogy az anyajegyek elfajulásában döntő szerepe van az UV sugárzásnak. A bőrrák kialakulásánál van egy genetikai háttér, ami most már bizo-nyított, de az, hogy milyen valószínűséggel jön ki egy melanóma valakinél, annál a környe-zeti tényező is meghatározó. Ezalatt az UV ter-helés nagysága, illetve eloszlása értendő. Már bizonyított az is, hogy legnagyobb mértékben nem a folyamatos terhelés okozza a bőrdaga-natok kialakulását, hanem a sokk-szerű, fehér bőrűeket érintő, nyaralás során kapott hirtelen napozás, amit nem tud kezelni a szervezet. Az alkalomszerű leégésekhez a bőr nem tud hoz-zászokni, ezért ezek a nyaralás által okozott napfürdőzések a legveszélyesebbek. Ezek a legmagasabb kockázati tényezővel járó bőr-betegségekhez vezető problémák. Ezért a leg-fontosabb, hogy kerüljük a tűző napot, a legrö-videbb időt legyünk árnyékos helyen kívül. Használjunk rendszeresen, akár naponta több-ször is fényvédő krémeket és viseljünk kalapot, napszemüveget! Mindezek ellenére pedig, ha valami elváltozást találunk, a lehető legkoráb-ban forduljunk megfelelő szakemberhez – fogalmazott Szeghy Balázs, bőrgyógyász.Akik sokat vannak kint a napon (például a tengerészek), náluk kevesebbszer fordul elő olyan bőrprobléma, mint aki úgy napozik, hogy hirtelen sokkot adva a bőrének egyszer-kétszer egy évben sütteti meg magát a napon. A strandolókat is kérdezget-tük, hogy ők hogyan véde-keznek. Volt, aki alapo-san bekeni magát, míg mások kerülik a szere-ket. Kovács Lajossal is a strandon találkoztunk, aki elmondta, hogy ő nem használ különösebben kré-meket, viszont fokozatosan szoktatja bőrét a naphoz.Én nem használok semmilyen krémet, már elég korán elkezdtem a napozást. Áprilisban mindig egy-egy órát az erkélyen napoztam, vagy elmentünk a Csótóra vagy ide-oda kirán-dulni, de nem szeretem magam védőszerrel kenegetni. Otthon, ha hazaérek, lezuhany-zom, utána bekenem magam testápolóval, és az kitart.A szakemberek szerint a fény okozta bőrbe-tegségek általában megelőzhetőek, amennyi-ben betartjuk a szabályokat, és kerüljük a tűző napsütést. A krémeket pedig használjuk bát-ran, hiszen már az állaguk és az illatuk is nagyon kellemes a korábbiakhoz képest!Hajnes RitaFokozottan figyelni kell a bőrre nyáron, ugyanis a jó idő beköszöntével az első nagy melegek hozzák ki azokat a bőrproblémákat, melyeket az UV sugárzás okoz. Ilyenkor nem csak a leégéssel kell számolni, hanem akár súlyosabb következményekkel is, amire a legtöbben nem is gondolnak, amikor napra mennek.nyáronA bőrünket óvni kell
14 | KANIZSA újságnyár2020Június utolsó napjaiban kezdő-dött és egészen augusztus végéig tartanak országszerte Erzsébet-tábort. A járványügyi készültség miatt napközi jellegű tematikus programok megrendezésére – összesen nyolc hétre - pályázhat-tak az intézmények. A Rozgonyi Úti Általános Iskola két turnusban kínál elfoglaltságot a diákoknak. - Nagyon izgalmas ez a tábor, sokat tanulunk, kézműveskedünk. Fog-lalkoztunk a népi megfigyelésekkel, a népi játékokkal, és készítettünk egy nagyon szép fát is – mesélte Pető Kamilla, az intézmény harmadik osztályos tanulója. A kisdiák elmondása sze-rint nagyon jól érzi magát a tábor-ban, hiszen sok osztálytárssal és baráttal töltheti idejét. Persze, akik nem ismerik egymást, azok is gyorsan összebarátkozhatnak, van itt is egy elsős kislány, vele is nagyon jól elvagyunk – teszi hoz-zá gyorsan Kamilla. A naponta 8 és 17 óra között megvalósuló táborban négyszeri étkezést, vál-tozatos programokat kínál-nak a tanulóknak. Nánainé Kozári Eri-ka, a Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatója hangsú-lyozta, egyik kiemelt célunk, hogy a gyer-mekek élményekkel, szociális képességeiket fej-lesztve hagyják el a tábort. A másik célunk pedig az volt, hogy a vírusos időszak utáni helyzetben levegyük a szülők válláról egy kicsit a terhet – mondta az igazga-tónő. A diákok különféle progra-mokkal töltik idejüket az öt napos Napközi Erzsébet-táborokban. A koronavírusos megbetegedések miatt kötelezően higiéniai okta-tást kapnak a gyermekek, de emellett az egészséges életmód-ra, a fenntarthatóságra, a kézmű-vességre, az önismeretre, a közös-ségépítésre és a sportra épülnek a foglalkozások. A Rozgonyi mellett a Kiskanizsai isko-la, a Szivárvány EGYMI és a Hevesi szervez Kanizsán Erzsébet-tábort. – Talán a vírus-helyzet és a rövid határ-idők miatt csak egy tábort tudtunk szervezni az alsó tagozatban, őket júliusban várjuk – mondta Szabó Erzsébet, a Hevesi Sándor Általános Iskola igazgatója. Turnusonként maxi-mum 20 gyermek vehet részt a programban. A kormányzati támogatással megvalósuló tábor-hoz 500 forinttal kell a szülőknek hozzájárulni. A kötelezően meg-adott témakörök mellett egy napos kirándulás is része a tábor-nak. A hevesisek például Keszt-helyre vonatoznak majd, ahol közösen fedezik fel a Balaton parti várost – tudtuk meg az intéz-ményvezetőtől. A táboroztatási program napközijeit az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány koordinálja. A szerve-zet által működtetett ottalvós Erzsébet-táborok jelenleg felújí-tás alatt vannak. Összesen 30 mil-liárd forintból újulnak meg. A ter-vek szerint jövő tavasszal egy tar-talmát, méreteit és kinézetét tekintve 21. századi gyermekpara-dicsom várja majd a fiatalokat Zánkán. A klasszikus erdei tábor hangulatát szeretnék ötvözni a modern kor igényeivel a fonyódli-geti sátortáborban, Erdélyben pedig egy 150 férőhelyes magyar-ságszigetet hoznak létre a Hargita lábánál. Az Erzsébet Alapítvány jövőre a napközis helyett ismét bentalvós táborokkal készül. A három helyszínen hetente több mint 4500 gyereket tudnak majd fogadni, így a nyári szünidő tizen-egy hete alatt csaknem ötvenez-ren vehetnek részt a jövőben ottalvós táborokban. Vuk Anitatevékenyen és szabadon közel az otthonhozMegrendezték az első Nap-közi Erzsébet-táborokat. Nyáron ország-szerte 800 településen, mintegy 1100 intézmény szervez öt napos turnu-sokban elfog-laltságot kis-diákoknak. Nagykanizsán négy iskolá-ban, 5 héten, 79 tanuló tölti Erzsébet-táborban a szünidő egy részét.nyár 4.KanizsaiAz egészséges életmóddal is foglalkoztak a gyermekekKészül a hagyományok fája a rozgonyis Erzsébet-táborban(Fotó: Czigóth Sándor)Mocsárjárás – a hajdani parasztolimpia versenyszámaiban is vetélkedtek a tanulókCsizmahajítás a Rozgonyi iskola táborában
2020. 07. 03. | 15mezőgazdaságHomoktövis. A növény elneve-zése is érdekes, talán egy homok-dűnéken álló, száraz, tüskés bok-rot tudunk elképzelni. A valóság azonban teljesen más – mint ahogy az látszik is egy Vörösmarty utcai kertben. A homoktövis két-szikű és két ivarú növény, Ázsiából származik és „a homok aranyá-nak” is hívják. Hasonló termést hoz, mint az egres, narancs színű gyümölcse nem igazán édes, viszont lédús, kicsit zselés állagú. - Az emberek nem igazán ismerik a homoktövist. Kár. Pedig renge-teg vitamint tartalmaz, különö-sen C vitamin tartalma magas. Számos jótékony hatása van, a veseműködést, az emésztést és a vérnyomást is pozitívan befolyá-solja – mondta el Benedek Mik-lós. A Kaán Károly Környezetvé-delmi Egyesület elnöke hangsú-lyozta: nem kell több, mint napon-ta – vagy két-három naponta a homoktövis gyümölcsének velő-jéből egy kis kanálnyi, és máris biztosak lehetünk benne, sokat tettünk az egészségünk védelmé-ért. Szakértőnk természetesen ezzel a növénnyel kapcsolatban is tudott egy érdekes történettel szolgálni. – A második világhábo-rúban a volt Szovjetunió területén már folytak nukleáris kísérletek. Az ottani tudósok rájöttek arra, ha homoktövis kivonatot adnak a katonáknak, nagyobb lesz az ellenálló képességük, jobban bír-ják a kísérletek okozta terhelése-ket – mondta el Benedek Miklós. A homoktövist el lehet tenni aszalva, fagyasztva és akár befőtt-ként is. Érdekesség még róla: a kevesek által ismert vitaminbom-bából készített velő literjét „csu-pán” 3400 Ft-ért meg is lehet vásárolni. Az ár sokatmondó...A kert másik szegletében meg-búvó szintén rendkívül jó hatású növény a fanyarka. - Nevezhetjük az áfonya unokájának is, de roko-nának mindenképpen – vetítette előre Benedek Miklós. - Szintén kevesek ismerik, a piacon ne is nagyon keresse senki, rokonával ellentétben. A fanyarkának alma-termése van – de közel sem a mérete, hanem a termés képződé-se miatt, és ha közelről megvizs-gáljuk az apró, kis kék bogyókat, valóban, mintha apró almákat lát-nánk. Sok helyen beszerezhető, de szinte nem keresi senki, mert nem ismerik ezt a növényt. A fanyarka flavonoidokban rendkí-vül gazdag. Észak-Amerikában őshonos, termését a kanadai ősla-kosok frissen, szárítva vagy feldol-gozva már régóta fogyasztják. Az áfonyához hasonlóan kiváló táp-lálkozás-élettani tulajdonságai vannak, magnézium, mangán, vas és kálcium tartalma a „rokonnak” magasabb is. A lombhullató cserje mindemellett a kert ékessége is lehet, virágzáskor gyönyörű – de a „kis almák” érésekor is el lehet gyönyörködni benne. E heti sorozatunk egyik növé-nye sem kíván különösebb ápo-lást, a fanyarkát az áfonya igényte-len riválisának is nevezik. Ám a homoktövisnél – ha azt szeret-nénk, hogy gyümölcsöt is hozzon, oda kell figyelni. - Említettem, hogy két ivarú növény. Hogy egy-szerűen mondjam, az árudában, ahol én vettem, meg is mutatta az eladó: ebben a sorban vannak a „fiú” homoktövisek, a másikban a „lány” homoktövisek. Be is vásá-roltam mind a kettőből, de hiába vártam a gyümölcsöket. Kiderült, hogy minden homoktövisem „fiú” volt – mondta nevetve Benedek Miklós, aki azóta persze orvosolta a problémát, sőt, nem egy alka-lommal már el is tett a „rosszabb időkre” a homoktövis gyümölcsé-ből.Vincze AdélSorozatunkban ismét olyan különlegességnek számító növényeket mutatunk be, amelyeknek van helye a kiskertben. A „különlegesség” kapcsán nem kell megijedni egy kertésznek sem, hiszen az éppen górcső alá kerülő növények amilyen értékesek, olyan egyszerűen nevelhetők. Ásó, kapa, gereblye 11. részFotó: Czigóth Sándoraz immunrendszerértHomoktövis és fanyarka
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Július 04. ulRIKUlrik: A német eredetű Ulrich név-ből származik. Jelentése öröklött birtokán uralkodó.Július 05. EMESE, SARoltAEmese: Magyar eredetű, jelentése anyácska, szoptató. Sarolta: Török-magyar eredetű, egy másik magyarázat szerint, Charlotte név magyarosítása. Jelentése fehér menyét. Július 06. CSABACsaba: Török-magyar eredetű, régi magyar személynév. Jelenté-se pásztor, kóborló, egy másik elemzés szerint, ajándék.Július 07. APollÓNIAApollónia: Görög-latin eredetű, Apollonius férfinév női párja. Jelentése Apollónak szentelt.Július 08. ElláKEllák: Attila hun uralkodó fiának a neve. Téves olvasatban terjedt el, a helyes kiejtés Ilek.Július 09. luKRÉCIALukrécia: Római eredetű Etruszk nemzetségnévből származik. A név jelentése megnyerő, vonzó.Július 10. AMÁL IAAmália: Germán eredetű név, az Amal- kezdetű germán női nevek önállósult, német becéző rövidü-lése.Jövő heti véradások2020.07.07.12:00-14:00 Bazár udvar Nagy-kanizsa Zrínyi út 35.2020. 07.07.16:00-18:00 Szepetnek IKSZT2020.07.09. 14:00-18:00 Kanizsa CentrumA véradás mindenki számára nyitott.30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttHírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásraAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógyszer tári ügyelet2020. július 4.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60720:00-08:002020. július 5.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36719:00-06:002020. július 6.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002020. július 7.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002020. július 8.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:002020. július 9.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002020. július 10.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-07:00KözleményA Nagykanizsa Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége – a 2020. évi tisztújító választásokkal összefüggésben – az alábbiakra hívja fel a tisztelt vállalkozások figyelmét:A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 32.§ (2) bekezdése, valamint a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 91-92. pontja alapján a Kamara választóinak, tagjainak jegyzékét és az írásbeli jelölőlapot a Kamara székhelyén (Nagykanizsa. Ady u. 1.) működő ügyfélszolgálati irodájában 2020. július 02. és július 16. között közzéteszi.A választási és tagjegyzékkel kapcsolatos észrevételeket megteheti írásban a nakkik@nakkik.hu e-mail címen, vagy leadhatja személyesen Szolgáltató Irodánkban.
2020. 07. 03. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókJúlius 04.1776. 07.04. Az amerikai függetlenség nap-ja.72 éve megszületett Verebes István, Jászai Mari-díjas színész, rendező, dramaturg, író, színházigazgató, műsorvezető.Július 05.183 éve megszületett gróf Zichy Jenő szak-író, politikus, Ázsia-kutató, az MTA tisztele-ti tagja.88 éve megszületett Horn Gyula miniszter-elnök, aki 1989-ben megnyitotta a határt a keletnémet menekültek számára nyugat felé.Július 06.113 éve megszületett Frida Kahlo mexikói festőművész, aki azt állította magáról, hogy magyar származású.976 éve a ménfői csatában a magyar sereg vereséget szenvedett a németektől.Július 07.126 éve megszületett Mihály Dénes gépész-mérnök, akinek a világon először sikerült mozgó TV közvetítést adnia.121 éve megszületett George Cukor ameri-kai filmrendező (Elfújta a szél, My Fair Lady).Július 08.67 éve Budapesten megszületett Kocsis Ferenc birkózó, mesteredző, aki 1980-ban Moszkvában olimpiát nyert.189 éve megszületett Dr. John Stith Pem-berton amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója.Július 09.64 éve megszületett Tom Hanks, többszö-rös Oscar-díjas amerikai színész (Forrest Gump).87 éve megszületett Csala Zsuzsa Jászai Mari-díjas és érdemes művész színművész-nő.Július 10.164 éve megszületett Nikola Tesla, a váltó-áram rendszer feltalálója.100 éve Piarista pappá szentelték Öveges József fizikusprofesszort.Az elELőző HETI rEJTVény MEGFEJTéSE: Táplálnunk kell testünk erejét, hogy megőrizzük szellemünkét.
18 | KANIZSA újságak tuálisISKözgyűlésre és teljesítménytúrára készül a Kanizsa Kultúra EgyesületA természetjáró egyesületek az elmúlt három hónapban nem tudták megtartani a szervezett túráikat, viszont az egyéni termé-szetjárók lelkesen útra keltek, mint arról a közösségi oldalaikon be is számoltak. A járvány a ter-mészetjárás szempontjából előnyt is jelentett, mert az embe-rek arra kényszerültek, hogy a közeli kirándulóhelyeket válas�-szák. Így megismerhették, hogy milyen szép Nagykanizsa és Dél-Zala környéke – vélekedett Stra-usz Ferenc, az egyesület elnöke. – Hamarosan meg kell tartani a közgyűlésünket, és augusz-tus 1-jén már szervez-hetjük a 30 éves múlt-ra visszatekintő Rockenbauer Pál tel-jesítménytúránkat. Valószínűleg sor kerül a Kanizsa túránkra társszervezőnkkel, a Dr. Mező Ferenc Gimnáziummal közösen. Szervezünk még egy túrát Vörs és a balatonszentgyörgyi Csillagvár környékére, de természetesen nem maradhat el az évzáró túránk sem. Szabadtéri rendezvények a Kanizsai Kulturális KözpontbanKovácsné Mikola Mária, a kul-turális központ igazgatója a nyári programjaikra hívta fel a figyel-met. Elsőként, július 15-én 19.00 órakor a Tüttő János Nótaklub ad zenés műsort a Medgyaszay Ház előtti téren, az 56-os Emlékkert-ben. Július 23-án 19.30 órakor az Erzsébet téri zenepavilon ad ott-hont Duo Don Pedro’z koncertjé-nek. Augusztus 7-én 19.00 órától a nagykanizsai fiatalokból álló Sto-bos Tamburazenekar játszik a Medgyaszay Ház előtti téren. Ugyancsak a Medgyaszay Ház előtti téren ad koncertet augusztus 24-én 19.00 órától a kanizsai Your last Steps elnevezésű modern metál formá-ció és augusztus 26-án 18 órakor ugyanitt tap-solhat a közönség a Kifli Zenekar gyermekkoncertjének.Meglepetéssel is készül a KKK, hiszen szeptember végén Indián Nyári Színházat szerveznek a HSMK színháztermében. Mindeze-ken kívül heti rendszerességgel szerdánként, 10 és 12 óra között tematikus gyermek kézműves ját-szóházi foglalkozásokat tartanak. Július 29-én az Olajbányász SE 75. jubileumi kiállítása kezdődik. Augusztus 29-én, a Magyar Fotog-ráfia Napja alkalmából pedig a Kanizsa Fotóklub kollektív tárlatát tekinthetik meg az érdeklődők. A színházba járóknak jó hír, hogy a bérletes előadásokat pótolni szeretnék. Folyamatosan térnek vissza a csoportok a Honvéd KaszinóbaA karantén alatt a Honvéd Kaszi-nóban is takarítottak, melynek eredményeként csillog-villog minden az épületben. Az apróbb foglalkozások elkezdődtek, az állandó csoportok közöl néhá-nyan már folyamatosan újra jön-nek a házba. A legelsők között kezdett a Szenior tánccsoport – jegyezte meg elégedetten Hal-mos Ildikó, az intézmény igazga-tója. Júliusban és augusztusban a ház csoportjainak nyári táborai népesítik be az intézményt: A Honvéd Kaszinó Városi Színpadá-nak színjátszói, a Magic Ritmo és a Szkes tánccsoport, a LatiNívó sal-sa csoport, Kanizsa salsa, a Hölgy-klub, valamint Kárász Tímea Fati-ma énekes tartja a zum-ba és hastánc edzése-ket, próbákat. Elkezd-ték a munkát, és próbált már a Honvéd Kaszinó kórusa, megtartotta vírus utáni első összejövetelét a Hon-véd Egyesület elnöksége is. Az igazi programokat szeptem-bertől tervezik a Hemóban. Így a Vörös Niki Quartett áprilisban elmaradt koncertjét szeptember 11-én hallgathatják meg az érdek-lődők, melynek kísérőrendez-vényként Ludvig Dániel festő-művész kiállítását tekintheti meg a közönség. Filmsiker után dalos-találkozó és Országos Vasutasnap a KodálybanBár a rendezvények elmaradtak és bezárta kapuit a látogatók előtt a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház, az élet nem állt meg a pandé-mia idején sem az intézményben. Elkezdődött és két és fél hóna-pig tartott az udvar felőli életve-szélyes homlokzat felújítása. A munkatársaimmal leltároztunk, irattáraztunk, pályázatokat adtunk be – sorolja Kámánné Szép Terézia, az intézmény igaz-gatója. – A csoportjainkkal folya-matosan tartottuk a kapcsolatot, jól működött az információáram-lás. Trianon 100. évforduló-ja kapcsán, a nemzeti összetartozás évében az Erdélyi Magyar Közműve-lődési Egyesület azzal a kéréssel fordult intézmé-nyünkhöz, hogy készítsünk néhány mondatos kis videót, ami-ben elmondjuk, hogy a VOKE Kodály Zoltán Művelő-dési Ház számára mit jelent magyarnak lenni és mit jelent a nemzeti összetar-tozás. A felvételek-ből összeállított kis-film „Egyszerűen magyarok – nemzeti összetarto-zás 2020” címmel került fel az egyik internetes videómegosztó portálra. Négy ország 43 megszó-lalója között egyetlen zalaiként szerepeltünk.A koronavírus-járvány miatt átcsoportosított rendezvényeink új időpontja: Rock on Tour-A Rock-fesztivál (november 28.), Országos Vasutasnap (szeptember 12). Ez utóbbi lebonyolításához komoly feladatokkal bízták meg az intéz-ményt, melynek egyik helyszíne Zalaegerszeg lesz. Nyári rendezvények: Vasutas Juliális Gulyásparti (július 14.), XIII. Dalos találkozó július 16. BAKONYI ErzsébetBár lecsengett a koronavírus-járvány miatti pandémia, újra indult az élet a művelődési intézményekben. A vírus nem kivételezett a természetjárókkal sem, őket is otthonmaradásra kényszerítette. Írásunkban az első lépéseikről érdeklődtünk. HogYAN tovább a ko rona vírus-járvány után?programokNyári
2020. 07. 03. | 19kultúraMinden ember életében vannak olyan fon-tos pontok, amik meghatározóak az életében. Már Letenyén laktam, amikor megismerked-tem Bedi Lászlóval. Elkezdtem hozzá járni és közben bekerültem a Zala Megyei Népművé-szeti Egyesületbe. Eljártam Zalaegerszegre, ez már a 80’-as évek közepe volt, és onnan már lehetett tudni, hogy mivel fogok én foglalkoz-ni. Az építőipari hivatásomat ott hagytam, és ez már lehetőséget adott arra, hogy tudjak foglalkozni a faragással – árulta el Boa Endre, népi iparművész.Eleinte a díszítő faragással, népies díszítéssel ismerkedett meg, de az első pillanattól érezte, hogy a figurális szobrászkodás áll hozzá közel. A 90’-es évek közepétől pedig életpályája a szakralitás és a történelmi szobrok irányába terelődött. Elmondása szerint arra született, hogy ezt a stílust képviselje.Munkái közt kisebb-nagyobb méretű és stílu-sában szerteágazó szobrok is találhatóak. A három és fél métertől egészen 30 cm-ig terjedő skálán bármely nagyságban alkot. Méretben két féle szobor van, amivel az ember foglalkozik. Egy kisebb szobor 4-5 nap alatt készül el, ám a nagyobb van, hogy 10 nap, akár 2 hétig is eltart-hat. Tapasztalatai alapján akad olyan is, hogy egy 30 cm-es szobor elkészítése is igényelhet annyi időt, mint egy két és fél méteres köztéri szobor, hisz olyan kidolgozottságot kíván. A különbség a két méretű alkotás során az, hogy más techniká-val dolgoznak egy beltéri szobornál: késsel és vésővel. Ilyenkor kizárólag a manuális képessé-gek dominálnak. A nagyoknál, a kültérieknél már különféle technikai eszközök adnak segítséget. Előkerülnek a különböző elektromos gépek, kézi fűrészek, bárd, vagy szalukapa.Nem mindegy, hogy milyen fával dolgozikA gyümölcsfákból lehet nagyon szépen faragni. Érdekes, hogy táp-lálnak is bennünket, illetve amikor elkészül egy szobor, lelkileg egy élményt ad át. A diófa a legjobban faragható, aztán a körtefa, ami engedi magát megformálni és nagyon szép színe van. De a fara-gók legkedvesebb fája a hársfa. A köztéri szobrok pedig tölgyfából készülnek, ami a legtartósabb és viszonylag nem kemény, hisz idő-járás- és időállónak is kell lennie – folytatta Boa Endre.Az évek alatt több határon túli országba is kérték munkáit. Alkotásai megtalálhatóak Horvátországban, Erdélyben, Németország-ban, Ausztriában, Szlovákiában és Szlovéniá-ban is. Az iparművésznek van már olyan szob-ra, ami több, mint 30 éve áll köztéren. Ezeket persze megfelelő időben fel kell újítani, le kell festeni.A szobrász idei munkáiról is beszámolEz az év jelentős munkáknak adott alkalmat. Utóbbi felkérése a zalacsébi Trianon Emlék-parkba volt, ahova három és fél méteres oszlo-pot kellett megfaragni. A tervekkel elkészült, ám a pandémia közbeszólt: a projektet elha-lasztották. Emellett két országos pályázat is előtérben van. A Fafaragók Konferenciájára egy megadott téma alapján készülő szobor elemein dolgozik. Ezt a rendezvényt két éven-te szervezik meg, s ennek keretében egy kiállí-tás is szerepel. Az idén szeptember elején lesz a találkozó. Boa Endre az októberi Országos Népművészeti kiállításra is készül. Ez két lép-csőben megtartott rendezvény. Először egy regionális, melyet Zalaegerszegen rendeznek meg, majd év végén pedig Budapesten. Ezek mellett a Magyar Művészeti Akadémia szerve-zésében elkészül az ország betleheme a fővá-rosban a Parlament előtt. Boa Endre hozzá tet-te, hogy Zalában hárman kaptak felkérést erre a projektre. Ő maga már elkészítette az egyik szobrot, a másik pásztor figura egy koproduk-ció lesz Bereczky Csaba népi iparművész kol-légájával. Gerencsér DóraBoa Endre életében már több, mint 50 éve szerepel a fafaragás. Felmenői mind a faipar valamely területén dolgoztak. Apai ágon dédapja erdész volt, nagyapja és édesapja pedig bognár. Ő maga építőipari szakközép-iskolában tanult, de mindig is tudta, hogy a fafaragással szeretne foglalkozni. Gyermekkorában Csörnye- földön nőtt fel. Itt lehetősége volt közelebbről megismer-kedni a szakmával Soós Lajos, az akkor már híres faszobrász művész által. címereFotó: Horváth ZoltánMesterségem
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A július 4-10.Július 4. szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 01:00 Szertár, 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról, 02:15 Forgószínpad, 02:45 A mi portánk, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30 Szertár, 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról, 08:45 Forgószínpad, 09:15 A mi portánk, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Múlt-kor, 18:40 A Bakony szikláin: hegymászás mindenkinek, 19:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:15 Szolnoki Nemzetközi Versenytánc Gála, 21:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:35 LapozóJúlius 5. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 00:10 Múlt-kor, 00:40 A Bakony szikláin: hegymászás mindenkinek, 01:05 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:15 Szolnoki Nemzetközi Versenytánc Gála, 03:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Múlt-kor, 07:10 A Bakony szikláin: hegymászás mindenkinek, 07:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:45 Szolnoki Nemzetközi Versenytánc Gála, 09:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:05 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Hír-adóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár, 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Mise/Istentisztelet, 19:10 Sztárportré: Sebestyén Péter, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 A szenátor fod-rásza, 20:40 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyu-galma, 21:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 21:40 Lapozó Július 6. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 00:10 Mise/Istentisztelet, 01:10 Sztár-portré: Sebestyén Péter, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 A szenátor fodrásza, 02:40 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma, 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Mise/Istentisztelet, 07:40 Sztárportré: Sebestyén Péter, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 A szenátor fod-rásza, 09:10 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugal-ma, 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 10:10 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Sebestyén Péter, 12:30 A szenátor fodrásza, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 19:35 Múlt-kor, 20:05 Vonal felett, 21:15 Múlt-kor, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:20 LapozóJúlius 7. kedd 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár, 01:05 Múlt-kor, 01:35 Hír-adó, 01:50 Vonal felett, 03:00 Múlt-kor, 03:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:05 Lapozó,06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 07:05 Szertár, 07:35 Múlt-kor, 08:05 Híradó, 08:20 Vonal felett, 09:30 Múlt-kor, 10:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 10:35 Lapozó, 12:00 Szertár, 12:30 Múlt-kor, 13:00 Vonal felett, 14:10 Múlt-kor, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc, 20:05 Cso-portkép, 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré (váloga-tás), 21:20 Múlt-kor, 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóJúlius 8. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:00 K’arc, 01:30 Hír-adó, 01:45 Csoportkép, 02:15 Sztárportré (váloga-tás), 02:45 Múlt-kor, 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:30 K’arc, 08:00 Híradó, 08:15 Csoportkép, 08:45 Sztárportré (válogatás), 09:15 Múlt-kor, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc, 13:00 Csoportkép, 13:30 Sztárportré (válogatás), 14:00 Múlt-kor, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok, 20:00 Kalando-zoo, 20:30 Híradó, 20:45 Épí-tech, 21:15 K’arc, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóJúlius 9. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 00:55 Gézengúzok, 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo, 02:10 Épí-tech, 02:40 K’arc, 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:25 Gézengúzok, 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo, 08:40 Épí-tech, 09:10 K’arc,09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Gézengúzok, 13:00 Kalando-zoo, 13:30 Épí-tech, 14:00 K’arc, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék, 20:05 Mézes pajtás, 20:35 Híradó, 20:50 Verset mondók, 21:20 Gézengúzok, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóJúlius 10. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Székely konyha, 01:05 Dombvidék, 01:35 Híradó, 01:50 Mézes pajtás, 02:20 Verset mondók, 02:50 Gézengúzok, 03:20 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Szé-kely konyha, 07:35 Dombvidék, 08:05 Híradó, 08:20 Mézes pajtás, 08:50 Verset mondók, 09:20 Gézengúzok, 09:50 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Székely kony-ha, 12:30 Dombvidék, 13:00 Mézes pajtás, 13:30 Verset mondók, 14:00 Gézengúzok, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Balasport, 20:00 Madarat tolláról, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 21:15 Dombvidék, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 07. 03. | 21sport Kanizsa Vízilabda – KSIsi SE 9-11 (5-3, 0-3, 2-3, 2-2)OB I-es férfi vízilabda osztályo-zó, 1. mérkőzés. Budapest, Hajós-uszoda, 2000 néző. Vezette: Csiz-madia, Berki.Kanizsa: Bendes – Salamon A. 2, Szilvasán P., Simon A., Dobay G. 3, Major M. 2. Csere: Leposa (kapus), Vadovics, Rábavölgyi 1, Mocsári, Hőna, Dobay P., Kasz-per G. 1. Edző: Ludányi Kadosa.Bármilyen sportágban szereplő kanizsai együttes esetében ritkán tapasztalható remek hangulatban készülődhettek a dél-zalai klub vízilabdázói az OB I-es osztályozó első felvonására. A margitszigeti helyszínen gyakorlatilag végig zúgott a „Hajrá, Kanizsa!” rigmusa, és a csapatok igencsak bekezdtek a roppant változatos első negyed-ben. A nézők mellett a sportág képviselői is igazán kiéheztek három és fél hónap után a valódi „meccs-érzésre”, a kanizsaiak 5-3-as előnye pedig azt vetítette előre, hogy felkészültek az összecsapás-ra. Ezt követően viszont jött az igazi fordulópont, hiszen a harma-dik negyed elejére a KSI már 8-5-re vezetett. Ludányi Kadosa legény-sége azonban nem adta fel és 9-9-nél érte utol ellenfelét. A záró három percre maradt a döntés, melynek során sokáig úgy tűnt, nem tudnak dönteni a felek, ám az utolsó percben két KSI-s góllal 11-9-re győzött a sportiskolások gárdája.Az idézőjeles hazai pálya elő-nyét nem sikerült kihasználnunk, mert úgy érzem, minden körül-mény a KSI-nek kedvezett – nyilat-kozta az első meccs után a nagy-kanizsaiak edzője, Ludányi Kado-sa, majd következhetett a múlt szombati felvonás.Ksi SE – Kanizsa Vízilabda 9-10 (4-1, 2-2, 1-5, 2-2)OB I-es férfi vízilabda osztályo-zó, 2. mérkőzés. Budapest, 1200 néző. Vezette: Rubos, Csanádi.Kanizsa: Leposa – Salamon A. 1, Dobay G. 3, Balli, Simon A. 1, Hőna 1, Major. Csere: Bendes (kapus), Rábavölgyi 2, Vadovics 1, Szilva-sán P. 1, Mocsári, Dobay P. Edző: Ludányi Kadosa.Az osztályozó második találko-zóján is nagyszerű hangulatban játszottak a csapatok. Kezdetben úgy tűnt, a Kanizsa ott folytatja, ahol az első, vesztes találkozóján abbahagyta: a KSI már 4-1-re is elhúzott úgy, hogy 3-0-s vezeté-sük után szépített Dobay Gergely. A hátrány csökkentése szempont-jából a második negyed sem sike-rült jobban a kanizsaiaknak, nagy-szünet után viszont nagyot for-dult a találkozó menete. Ahogy a szakportálok is fogalmaztak: a Kanizsa akkor bizonyította, hogy megérett az OB I-es tagságra, Ludányi Kadosa legénysége nem csupán hátul szedte össze magát, hanem támadásban is megállítha-tatlan volt. Hőna Dávid centergól-ját Simon Adrián fórgólja és Vado-vics Ákos akcióból született talála-ta követte, a 21. percben pedig 6-6-ra álltak a felek. Mi több, Dobay újra gólt jegyzett (7-6 ide), és összesítésben is csak egy gólra állt az összesítésbeli egyenlítés. Ugyan volt ezt követően még egy gólváltás, de az óriási izgalmak a negyedik negyedre maradtak. Abban a nagyot küzdő kanizsaiak Rábavölgyi Zsombor vezérletével már 10-7-re is vezettek, s jobban is álltak összesítésben. A sportisko-lás klub azonban zárkózni tudott és mivel nagy izgalmak közepette az eredmény már nem változott, a 10-9-es Kanizsa-siker a fővárosiak OB I-es tagságát jelentette. A csa-patoknak Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke adott át érmeket.Kicsit belealudtunk az elején a mérkőzésbe – nyilatkozta a vlv.hu-nak a kanizsaiak edzője, Ludányi Kadosa. - Az első két negyedben teljesen az ellenkezőjét csinálták a fiúk, mint amit megbeszéltünk. Ilyen hátrányból felállni a KSI ellen nagyon nehéz. Nekünk ez sikerült. Talán egy pár percig meg is volt a meccs, vezettünk három góllal, de több kulcsjátékosunk elhagyta a medenceteret ilyen-olyan oknál fogva. Nagyon nehéz volt a végét tartani, és nem is sikerült sajnos.A továbbiakról is tett említést a szakember.- A jövőnkkel kapcsolatban annyit, hogy ez nem rajtunk fog múlni, elég nehéz helyzetben vagyunk. Sok mindent tudnék itt elmondani a körülményekről - nem a miénkről, hanem a vízilab-dáéról. Ha a vízilabda bajnokságát az szolgálja, hogy az a csapat, aki-től összesítésben kikaptunk, nem fog jövőre az OB1-ben játszani. szíve-lelke legyen ennek arra, aki így döntött. (Ludányi Kadosa itt arra céloz, hogy a KSI nem a szom-bati keretével lesz OB1-es, mert a csapatból sokan máshol folytatják - a szerk.) Mi további erősítéseket hajtottunk volna végre vagy haj-tottunk végre, majd kiderül, hogy mi lesz. Komoly OB1-es játékosál-lománnyal rendelkeztünk volna jövőre. Nem kaptuk meg ezt a lehetőséget, meglátjuk. Éljen a KSI ezzel a lehetőséggel, gratulálok nekik!A vízilabda OB I-be jutott: KSI, 20-19-es összesítéssel.P.L.Salamon Attila (5) két meccsen három gólt is szerzett(Fotó: Gergely Szilárd)A Hajós-uszodában rendezték a férfi vízilabda OB I-es osztályozó párhar-cát, melynek két remek hangulatú mérkőzésén óriási izgalmak között dőlt el, hogy a Kanizsa Vízilabda egymás után harmadik alka-lommal is lemaradt az első osztályról.sikerültMajdnemHatalmas küzdelem után…
22 | KANIZSA újságsportMint ismert, az előző bajnoki idényt március közepén a harma-dik vonalban berekesztették, azóta tétmeccset nem vívtak a kanizsai-ak sem. Hétfő délután nem kevés égi áldásban részesült az Olajbá-nyász-stadion, így még az is felme-rülhetett, hogy a játékosok kimen-nek-e edzeni, vagy más erősítő program lesz-e beiktatva.Természetesen kimegyünk, ez nem is lehet kérdés – mondta el a nagykanizsai együttes vezetőedző-je, Koller Zoltán. – E héten öt foglal-kozással kezdünk, és július 8-án már edzőmérkőzést játszhatunk a Kozár-misleny gárdájával idegenben. A felkészülési meccsek tervezete alapvetően már biztos, a játékos-mozgásról ugyanakkor még korai beszélni, mivel az átigazolási idő-szak még a csapatok előtt áll. A már ismert távozók mellett talán csak az engedett sejtetni valamit, hogy Gerencsér Attila civilben foglalt helyet, míg a bajnokság kezdeté-nek pontos időpontja, illetve a cso-portbeosztások csak az előttünk álló napokban kerülnek kijelölésre.Az FC Nagykanizsa július 8-án, szerdán vívná tehát első meccsét az NB III-as Kozármisleny otthonában, július 11-én, szombaton az NB II-es Szentlőrinc SE-hez látogathat, július 15-én, szerdán pedig a Csács-NSE az ellenfél Nemesapátiban. A július 18-ai szombaton a Kanizsa a ZTE FC-hez utazik Egerszegre, majd július 25-én, szombaton szintén a megye-székhelyre ruccannak át a nagykani-zsaiak, amikor is a ZTE FC II/U19 gár-dája lesz a házigazda. Egy meccsidő-pont – július 22-én - még kérdéses, ugyanakkor július 29-én, szerdán kerülhet sorra találkozó – méghozzá a szlovén kupadöntős Nafta 1903 Lendava ellen Lendván -, viszont ez az összecsapás az NB III rajtjának időpontjától is függ. P.L.A Diákolimpia Game Time egy öthetes, május 11-én rajtolt sportverseny-sorozatot takart a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. Az MDSZ kialakított egy internetes felületet, amin a részt venni szándékozók önállóan regiszt-rálhatnak, majd dolgozhatnak.Az egész program még a járványügyi időszak-ból eredt, a karantén idején a mindennapos test-neveléshez kapcsolódó, picit arra épülő versen-gés lett. A 2005-2009-ben született magyar iskolások bármelyike nevezhetett a játékra a nyolc sport-ágban: asztalitenisz, atlétika, kézilabda, kosár-labda, labdarúgás, röplabda, torna és alapjában egy úgynevezett multi-sport megmérettetés lett. Mindegyik sportágban felkerült 3-3 videó a felületre az első héten, a további hetekben továbbiak, és a végéig minden sportágban összesen 9 videót lehetett megtekinteni. Ezeken a videókon az adott sportág egy-egy neves kép-viselője mutatott be az adott testmozgásból végrehajtandó egyszerű, otthoni környezetben is végrehajtható „kihívásokat”. (A sportolók név-sora sem volt akármilyen: Lékai Máté, Háfra Noémi – kézilabda, Dombi Rudolf – multisport, Szakmáry Gréta – röplabda, Vincze Ottó – lab-darúgás, Majoros Bence – asztalitenisz, Baji Balázs – atlétika, Böczögő Dorina – torna, Stu-der Ágnes – kosárlabda.)A gyerekek dolga volt, hogy a videók megte-kintése után le kell másolniuk, végre kell hajtani-uk a feladatot, levideózni és feltölteni a honlapra – ismertette a továbbiakat Jeszenői Csaba test-nevelő tanár. - A feltöltött videókat zsűri értékel-te a leírt szempontok alapján, és vagy elfogadta, vagy visszautasította. Az elfogadott feladat-vég-rehajtásokért a három nehézségi foknak (basic, medium, pro) megfelelően 1, 2 vagy 3 pontot kaphattak a gyerekek. Az összegyűjtött pontszá-mok alapján alakultak ki a sportági végeredmé-nyek. A gyerekek életkortól és nemtől függetle-nül 5-7 fős iskolai csapatokat alkottak sportágan-ként, így versenyezve egymással. A legtöbb pon-tot gyűjtők és a legkreatívabb videókat készítők természetesen jutalmat kaptak.Mint az később kiderült, országosan 668 gye-rek készített el legalább „1 pontnyi” videót, Zala megyéből amúgy öt csapat vett részt a vetélke-dőn - a néhány egyéni versenyző mellett. Egyéni összetettben a legeredményesebb a batthyánys Kertész Noémi lett, ő a 60. helyen zárt. A zalaiak szereplésére egyébként nem lehetett panasz, hiszen a gelsei Weöres Sándor Általános Iskola tornában 10., a nagykanizsai Rozgonyi A együt-tese atlétikában a 14., míg a B csapata 21. lett. A rozgonyisok tornában is elkönyveltek egy 8. helyezést.Ami azonban igazán kiugróan sikerült, az a Rozgonyi kosárlabda formációja (Szukovics Fruzsina, Zrinyi Viktória, Szabó Bálint, Persics Péter, Bukovics András, Tóth Álmos György, Zrinyi Dávid) által szállított helyezés, hiszen kategóriájukban harmadikként zártak. P.L.Koller Zoltán vezetőedző (balról) hétfő délután már vázolta is elképzeléseit az FC Nagykanizsa labdarúgóinak(Fotó: Polgár László)a labdarúgókMár kezdtek isHétfőn az FC Nagyka-nizsa NB III-as labda-rúgó együttese is megkezdte felkészü-lési időszakát. A keret tagjai várako-zással telve ültek az öltözőben, bár a hely-zet aligha volt isme-retlen a labdarúgók számára, hiszen szűk három hete a szinten tartásból eredően még edzettek a futballisták.Remekül kosaraztak virtuális térben
A 2016-os riói olimpiára kijutó úszó, Molnár Flóra immár három éve tanul kint egyetemistaként az Amerikai Egyesült Államokban, nyaran-ta, no meg az itthoni országos bajnokságok alkalmával persze azért úszott eddig is hazai környezetben. A járványügyi helyzet miatt egy kisebbfajta mérföldkőnek is aktív részese lehetett a városi uszodában jártunkkor, mivel körülbelül három hónap múltán hétfőn újranyitották a belső részt is.S ha már Kanizsán tartózkodik a Délzalai Vízmű SE olimpikonja, hét-főn reggel hétkor érkezett is az edzésre - a szokásos módon Polgár Sándor edzői instrukciói mellett, egyben szakmailag figyelő tekintete előtt.- Eddig is lejártam napi két edzésre itthon, most a benti tér megnyi-tásakor ezt a penzumot ugyanúgy megtartom – mondta el érdeklődé-sünkre Flóra. – Augusztusig mindenképpen maradok Magyarorszá-gon, a vizsgáimat kint letettem. Az itthoni időszak gyakorlatilag a nyá-ri szünetem programja is egyben. Azért jut persze másra is idő, és igyekszem is ezt hasznosan tölteni, és kihasználni.Az előző évek ritmusából kiindulva előbb is érkezhetett volna már a kanizsai úszó kiválóság, csak éppen a még nehezebb hazajutási proce-dúra húzta ezt keresztül. Annyit azért az előttünk álló hetekre vonat-koztatva így is elmondhatunk, Nagykanizsa újra egy olimpikonnal lett gazdagabb!P.L. 2020. 07. 03. | 23sportRáadásul a nagykanizsai vízipó-lósok esetében az OB I-es osztályo-zó miatt is sűrűbb volt az élet, s ezt akarva-akaratlanul a legifjabb kor-osztály is érzékelhette – immár a kanizsai uszoda beltéri medencéjé-ben. A legifjabbak közül is többen így róják a hosszokat elsőként keresztben tempózva, majd a 25 méteresen úgy, hogy az utóbbi táv-ra előírt penzumokat már inkább a kimondottan a pólós palánták tel-jesítik – labdákat löbbölve maguk előtt a vízfelszínen persze.- Igazából a Kanizsa VSE vízilab-da klub valamennyi korosztályá-nak szervezünk nem is nyári, inkább konkrétan edzőtábornak minősülő programot – mondta Szabó Szilárd társaságában az edzői stáb részéről Miatta Mercé-desz. – Az uszoda újranyitásával lényegében párhuzamosan meg tudtuk oldani a kezdést, hiszen úgymond az első szakasz június 16-tól ölel fel csoportokat július 10-ig, majd augusztus 3-tól megyünk egészen szeptemberig.Miközben ezt hallgatjuk, Szabó Szilárd lassan át is teszi székhelyét a 25 méteres hosszra, ahol a vízi-labdások baby korosztálya az úszást „labda-vezetéssel” teljesít-heti - a tréneri instrukciók alapján. A fiatalok roppant lelkesek, hát még amikor meglátják, hogy vil-lan a telefon vakuja is.- Egészen jól meg lehet oldani a kicsik közös tréningeztetést is, mármint aki csak szeretne az úszással megismerkedni, illetve azokét, akik már a vízipólóban komolyabban is csinálják a fel-készülést – folytatta Mercédesz. – Jó és összeszedett szervezés-sel mindez megoldható, így reg-gel, valamint a napközbeni programok után délután is meg-felelő színvonalú edzéseket tudunk a gyerkőcök számára biztosítani. Azt hiszem, ez a leg-fontosabb.P.L.medencébeCsobbanás a bentiA vízipólós növendékek lelkesen szelik labdával is a habokatA nyár egyben a gyerektáborok, illetve az edzőtáborok ideje is a sportklubok esetében és nem kivétel ez alól például a Kanizsa Vízilabda Sportegyesülete sem.Molnár Flórának a vízben szinte meg sem kottyannak a napi penzumok, remek hangulatban rója a hosszokat(Fotó: Polgár László)Már néhány napja ugyan itthon tartózkodik, sőt edzésbe is állt a kanizsai uszoda kinti medencéjében, hétfő óta azonban bent, vagyis az egykor jól megszokott helyén tréningezhet Nagykanizsa legutóbbi olimpikonja, az USA-ban tanuló Molnár Flóra.az uszodábanAz olimpikon Flóra is
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKBalassa Anita a festői szépségű Becsehelyen lakik, és a Rozella kert tulaj-donosa. Családjával zöldségek, gyü-mölcsök ter-mesztésével és feldolgozásával foglalkoznak. Házias ízvilágú termékeikkel – szörpök, lekvárok, befőttek, savanyúságok, paradicsom és almalé –, a régi falusias ízeket próbál-ják feleleveníteni, bemu-tatni. Az alábbi recept hoz-závalóiért csak ki kellett neki lépni a kertbe. Cakkom- pakk levesHozzávalók: Sárgarépa, petrezselyem, zöldség és zeller zöld, újburgonya, karfiol, cukorborsó, őrölt paprika és só. A levestész-tához tojás és liszt. Elkészítése: Apróra vágjuk a sárgaré-pát, a burgonyát, a petre-zselymet, a zöldség és a zeller zöldet. Fel-teszünk egy fazék vizet forr-ni és belerakjuk a zöldségeket. Amikor forrni kezd, beletesszük a többi hozzávalót, a sót, a késhegynyi piros-paprikát, végül a tojásból és lisztből frissen gyúrt reszelt tésztát. Miután egyet forr, már tálalhatjuk is a levesünket.Túros meggyes palACsinta Hozzávalók: 1 kg liszt, 4 tojás, 2 teáskanál só, 10 dkg cukor, 1,5 l víz, 25 dkg túró, 1 kis üveg magozott meg�-gybefőtt, 1 tojás, 5 dkg cukor. Elkészítése:Tegyük egy keverőtálba a tojást, a cukrot és a sót. Robotgéppel kezdjük el keverni, majd folyamato-san adjuk hozzá a lisztet és a vizet. Addig keverjük, míg sima palacsintatésztát nem kapunk. A tészta akkor jó, ha állaga a főzőtejszín sűrű-ségéhez hasonlít. Ha szük-séges, kis vízzel hígíthat-juk. Ezután forrósítsuk fel a palacsintasütőnket, és kanalazzunk bele a tésztá-ból kb. fél merőkanálnyit. (Én minden egyes palacsin-ta kisütése előtt egy kis kanál olvasztott zsírral meglocsolom). Közepes lángon mindkét oldalát megsütjük és a tányérra borítjuk. A tojást felverjük a cukorral, belekeverjük a túrót és az egy kanálnyi tej-fölt. Végül a megsült pala-csintákat megtöltjük a túróval, szórunk rá meg�-gyet, feltekerjük és finom meggy-lekvárral tálaljuk. Bakonyi ErzsébetGasztroKanizsaFotó: KanizsapalacsintávalCakkom-pakk leves heti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Nem kell mindjárt neheztelnie azokra az ismerőseire, és meghara-gudni rájuk, ha ők másképp látják a világ dolgait, mint ön. Elég, ha meghallgatja őket.Bika: 04.21-05.21. Ha teheti, őrizze meg a jó hangula-tát, és fordítsa a figyelmét a család-jára. A bolygóállások szerint most ez lesz a legfontosabb teendője, minden más ráér. iKrek: 05.22-06.21.Ha tetszik, ha nem, bizonyos mér-tékben módosítania kell a jövőre vonatkozó elképzeléseit. Elemezze ki alaposan a helyzetét, és nyugod-jon bele. Rák: 06.22-07.22. Könnyen előfordulhat, hogy egy anyagiakkal járó megbízást más kap meg ön helyett. Emiatt sose izgassa magát, hamarosan jön egy újabb feladat.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Lehetőleg ne essen túlzásokba, ha véleményt kell nyilvánítania egy ismerőséről. Kezelje tapintatosan a dolgot és ne sértsen meg senkit sem. Szűz: 08.24-09.23. Mindenki tudja, olyan fából farag-tak önt, hogy nem ijed meg a saját árnyékától. Tegye tovább a dolgát és ne törődjön az irigykedőkkel. Mérleg: 09.24 -10.23.Ne veszítse el az optimizmusát, még akkor sem, ha a legjobb barát-jától kap kritikát. Hívja fel magára a figyelmet valami másfajta tevé-kenységgel. sKorpió: 10.24 -11.22. Most annak örülne a legjobban, ha megszűnnének a filléres gondjai. A családjának köszönhetően teljesül ez a kívánsága, és visszatér a régi jókedve. Nyilas: 11.23-12.21. Ne fogja vissza az érzelmeit. Csaló-dás nem éri semmilyen téren sem, bátran belevághat bármilyen do-logba. Érintse az akár a hivatását, vagy a magánéletét.Bak: 12.22 - 01.20. Nemcsak az időjárás terén érhetnek bennünket hirtelen érkező változá-sok, hanem a magánéletünkben is. Legjobban teszi, ha önuralommal fogadja a meglepetéseket. Vízöntő: 01.21-02.19. A bolygók szerint a megújulás lesz jellemző a párkapcsolatára. A régi szokásai feledésbe merülnek, a ka-landot felváltja a rég óhajtott elkö-teleződés. Halak: 02.20-03.20. Eseménydús hétvége elé néz. Mi-előtt elindulna hazulról, tegye túl magát az elmúlt napok kudarcain, hogy élvezni tudja a társasági élet minden örömét.
XXXII. ÉVFolyam27. SZÁm2020. Július 10.10. oldal5. oldalSzökőkútszökésben6. oldal4. oldala szabadságotKisvonattal ünnepeltéka városüzemeltető NehézhelyzetbenNekema Balaton...- Ismét táboroznak kaniNIzsai gyerekek a Balatonn ál- Megkésve, de kinyitotta kapuit a máriai tábor- Havonta 5 millió esett ki az ingyenparkolás miatt- Komoly kihívás előtt a Via Kanizsa Zrt- A hosszú bezártság után először mehettek a városba az idős otthon lakói- Vállalkozói segítséggel járták körbe a várost- Hónapokat töltöttek a járvány miatt bezárvatársaság- Kiszáradt az Erzsébet téri szökőkút- Még nem tudjuk, hogy idén miért nem működik a látványosság
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTAz utóbbi hetek váltakozó időjárása ellenére a szakembe-rek jól haladnak, a csarnok szerkezetének 80 százaléka már elkészült. Tavaly decemberben vállalta a ZÁÉV Zrt, hogy 600 nap alatt elkészülnek a munkákkal és átadják a csarno-kot. A kulturális és sport központ a mobil lelátókkal együtt 5 ezer ember befogadására lesz alkalmas. Jó vicc volt Valószínű, hogy tréfás kedvű önkéntesek próbálták elintézni, hogy Nagykanizsa neve bekerüljön a hírek országos keringésébe azzal, hogy egy kört tapostak egy kis búzatáblába a város határában. Néhányan ezt követően próbáltak különféle földönkívüliekre, mágneses viharra vagy más megfoghatatlan jelenségre utaló magyarázatot kreálni, de a felvételeken is jól látszik, hogy a sok munkával elkészített, látványos gabonakörökhöz képest a kanizsai legfeljebb egy gyen-ge próbálkozás volt. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEBúcsúmisére hív a harang…Többéves szünet után negyedik alkalommal várja a hívőket, a hegyigazdákat az érdeklődőket Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe alkalmából július 11-én 10.30 órakor a látóhegyi kápolna. A szentmisét Várnai László, a Jézus Szíve Plébániatemplom plébánosa celebrálja. 80IMPRESSZUM:KANIZSA újsáSÁg Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: Bakonyi ErzsébetFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 07. 10. | 3VELENCEI -TAVI ÉLMÉNYEK2020. augusztus 9. augusztus 15.Részvételi díj: 7.900 Ft/főBohinINj és a MosTNICA szurdok2020. aug. 15.Részvételi díj: 8.900 Ft/főDobroNAK- LENdVA2020. július 18.Részvételi díj: 4.500 Ft/főduNAKANYAR MÁSKÉPPENBÖrzsÖNYI KISVASÚTAZÁS- MÁRIANoszTRA-szENTENdrE2020. július 26.Részvételi díj: 10.800 Ft/főszARVAS - KÖRÖS-MENTI ÉLMÉNYEK2020. augusztus 2.Részvételi díj: 9.900 Ft/főhALLsTATT, a “FEhér arANY” VÁrosaHALLSTATT ÉS BAD ISCHL2020. augusztus 8.Részvételi díj: 10.800 Ft/főFertő tó- RusTI ÉLMÉNYÚT2020. augusztus 8.Részvételi díj: 12.900 Ft/fősALzburg és KÖrNYÉKESALZBurg-BERCHTESG ADEN-KÖNIgssEE-grossgLOCKNER2020. augusztus 13-15. (2 éj) Részvételi díj: 49.970 Ft/főSzeged- óPuszTAszer2020. július 18., augusztus 22., szeptember 13.Részvételi díj: 9.200 Ft/főMÁTRAI KALANdozÁS2020. augusztus 8.Részvételi díj: 10.800 Ft/fő ÚJ! AuguszTusI hosszÚ HÉTVÉGE A CRIKVENICAI RIVIÉRÁNSENJ-CRIKVENICA-KRK-szIGET-KRALJEVICA2020. augusztus 20-23. (3 éj) Részvételi díj: 75.600 Ft/főEger- LILLAFüred- KÉKEsTETő2020. aug. 15-16., szept. 11-12. (1 éj)Részvételi díj: 25.000 Ft/főKLAgENFurt–MINIMundus és a Wörthi-tó2020. aug. 29., okt. 3.Részvételi díj: 9.500 Ft/fő NYÍrsÉGI KALANDNAPNYÍREGYHÁZA-sósTÓ-MÚZEUMFALU- ÁLLATPARK2020. aug. 1., 29.Részvételi díj: 10.800 Ft/fő51. dEBrECENI VirágKArNEVÁL2020. augusztus 19-20. (1 éj)Debrecen virágba borul…Részvételi díj: 29.000 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenve-zetés költségét. A részvételi díj nem tartalmazza a fakultatív belépők és a BBP biztosítás díját.www.lovaszbusz.huBezárt a Micimackó oviKevesen iratkoztak be, és kevés az óvónő is. Ez a két szempont már elegendő volt ahhoz, hogy 140 éves működés után bezárjon a Mici-mackó Tagóvoda. Mindössze kettenjelentkeztek, hogy szeptembertől szeretnék gyermeküket idejáratni, de velük együtt is mindössze 36 kisgyerek kezdte volna meg az új évet. Némethné Kovács Edit a Kanizsa TV-nek elmondta, hogy a csoportok megszűnése nem veszélyezteti a munkatársak munka-helyét. Valamennyien kaptak lehetőséget más óvodákban. Az eddig micimackós gyerekek is új helyre kerültek. Döntő többségük a Kossuth téri óvodába jár már. 22 kisgyerek került ide, akik valamennyien jól érzik magukat, meg-szokták az új helyüket – mondta Geröly Krisztina a Kossuth téri ovi tagóvoda-vezetője. Szerinte egyébként a gyerekek életkori sajátossága, hogy ilyen korban még nagyon gyorsan tudnak alkalmazkodni, és az új közösségekbe kerülve is hamar megtalálják a helyüket. A Micimackó óvoda közössége június végén köszöntek el véglegesen a csaknem másfél százados óvodá-tól. Jól szelektálnak a kanizsaiak500 tonna papír- és műanyaghulladékot gyűjtöttek be tavaly a Viridis-Pannónia Kft szakemberei, akik szerint alapvetően jól válogatják szét a kanizsaiak a hulladékot. Igaz, hogy előfordul alkalmanként olyan eset amikor összekeveredik a szemét. Biohulladékba WC-csésze vagy éppen háztartási szemét is bele kerül. Áfra Barnabás, a Kft ügyvezetője azt mondta a Kanizsa TV-nek, hogy tapasztalataik azt mutatják, a nagy-kanizsaiak 85-90 százaléka korrekt módon és pontosan válogatja szét a hulladékot.Ez leginkább a papír, műanyag, valamint az üveg hulladékra vonatkozik. A legtöbb bajuk a bio jellegű szeméttel van, amit komposztálnak és így hasznosítanak újra, mert ebbe még gyakran dobnak ooda nem illő, hasznosításra nem alkalmas anyagokat. A külön válogatott hulladék azután a válogatóbe kerül, ahol szortírozzák a beérkezett anyagot, majd az így szétválogatott hulladékot elszállítják olyan helyekre, ahol feldolgozzák a szemetet.MotorostréningVáratlan közlekedési helyzetek kivédésére készítették fel a motorosokat a H-Turul Motoros Klub szervezésében tartott kétnapos tréningen. A szakamberek szerint nagyon sok olyan baleset történik, amit nem a motorosok okoznak, de ők az elszenvedői. Sokszor az autósok nem veszik észre őket és kanyarodnak a szabályosan érkező motorok elé, vagy fordulnak ki úgy, hogy a motorosnak lenne elsőbbsége. Az ilyenbalesetek jelentős része a motorosok felkészültségének javításával elkerülhető, és pont ezt célozták meg a kanizsai klub tagjai. A trénerektől olyan technikákat tanulhattak meg, hogy merre figyeljenek, milyen módon vehetik észre, hogy egy már látható autós miatt akár bajba is kerülhetnek. Ha ezeket a helyzeteket előre látják, akkor egy-két mozdulattal megúszhat-ják az ütközést és folytathatják útjukat biztonságban. A hétvégi már a második ilyen tréning volt a turulosok szervezésében. Vágják a vízitökötMegtisztítják a Csónakázó-tó kis öblét a sokaknak csak bosszúságot okozó vízi növénytől. Speciálisan kialakított géppel próbálják a vízfelületet sok helyen teljesen ellepő vízitöktől meg-szabadítani a tavat. A horgászok is bosszankodnak miatta, de a csónakázást és a vízibiciklizést nehezíti ez a növény. Erős indás gyökerét vágja el a gép a víz alatt. A kaszálás után a tököket összegyűjtik és a partra viszik. Innen szállítják majd el, ha végeztek a munkákkal. A vízitök egyébként nem védett növény, de sokan kedvelik, mert virágzásakor látványos felvételek készítést teszi lehetővé a fotósoknak. A munkát a Via Kanizsa Zrt rendelte meg, és azt ígérték, hogy nem a teljes állományt kaszálják le, így biztos, hogy marad még lehetőségük a fényképé-szeknek is életük legjobb fotóját elkészíteni. HírsorokFotók: Kanizsa TV
4 | KANIZSA újságAktuálisISSzabó István, a Via Kanizsa Város-üzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigaz-gatója elöljáróban utalt arra, hogy a költségvetés megtárgyalása előtt már év elején 100 millió forint csökkentést kellett végrehajtani a cég első változatú üzleti tervé-hez képest. Ezt követően február végén a tes-tület elfogadta az önkormányzat költségveté-sét, azonban a vírushelyzet miatt további csök-kentéseket kellett végrehajtani. Tehát módosították a februárban elfoga-dott önkormányzati költségvetést, és megha-tározták azokat a sarokszámokat, amiket be kellett terveznünk a téli hómunkák elvégzésé-nél, a játszóterek üzemeltetésében és a park-gondozási feladatok ellátásában. Mindhárom esetben jelentős csökkentés történt. Összes-ségében mintegy 32 millió forinttal keveseb-bet biztosított az önkormányzat ezekre a fel-adatokra – hangsúlyozta a vezérigazgató.Ezen kívül a cégnek komoly, havonta mint-egy 4,5-5,0 millió forint bevételkiesést ered-ményezett a márciustól egészen július 1-ig tar-tó ingyenes parkolóhasználat. Nagyon sok bolhapiac és nagyvásár maradt el a pandémi-ás helyzetben. Emiatt nem tudtuk a teljes második negyedévi helybiztosítási díjat beszedni a bolhapiacokon, illetve nem jutot-tunk hozzá az elmaradt vásárok esetében a helypénzhez sem. Ez is komoly milliókkal csökkentette a bevételeinket. A harmadik nagy tétel, ami országosan min-den közterületet üzemeltető cégre vonatko-zik, a vendéglátó előkertek, kerthelyiségek ingyenes használata. A kormányzat döntése szerint ezek minden egyes négyzetmétere szeptember 1-ig ingyenesen használható. A rendelkezés közel 950 négyzetméterre vonat-kozó, közel 5 millió Ft bevételkiesést jelent a cégnek. Ez egyfelől jó, mert igazából egy frek-ventált belvárosi területet arra hasz-nálnak, amire az való, viszont a ter-vezett bevételünk szempontjából 0 forintot jelent. Elkészítettük az üzleti tervünket az önkormányzat által előírt módosítá-sokkal, amit a június végi közgyűlésen el is fogadtak, illetve jóváhagyták a cég tavalyi beszámolóját. Mit tudtak tenni ezek után?A csökkentett források, illetve a bevételki-esések miatt át kellett rendezni a feladatellátá-sunkat, az életünket – fogalmazott a vezér-igazgató. Bizonyos nagy anyagköltségű mun-kákat elhalasztunk a következő évre. A nagyfe-lületű út, járda és kerékpárút felújításokat át kell ütemeznünk. Vissza kell térnünk arra a régi rendszerre, ami a korábbi években is volt, hogy a Via Kanizsa a kisfelületű, lokális hibák javítását végzi el, míg a többszáz méteres – szőnyegezéssel, a hozzátartozó útelemekkel, árkokkal, padkák kiépítésével járó – útfelújítá-sokat az önkormányzat illetékes szakosztálya végezteti el. Mi csak a kis javításoknál leszünk ott. Ugyanakkor vannak kötelező feladataink is. A parkgondozás forráslehetőségét is lecsök-kentették az önkormányzatnál, de ennek elle-nére nekünk akkor is meg kell oldani a megfe-lelő területgondozást. A fűnek nem lehet azt mondani, hogy vírushelyzet van, és lassabban nőjön. A külső városrészeknél és a Csónakázó-tónál túl vagyunk a 4. fűnyírási körön, illetve a Netta Pannónia mint szerződéses partnerünk nevében elmondhatom, hogy ők is végeztek már a 4. körrel. Mindkét társaságot megviselte az a rendel-kezés, hogy idén teljesen ki lettünk zárva a közmunkaprogramból. Még nem jártam utá-na annak, hogy ez országos tendencia-e vagy csak zalai specialitás. Azt hiszem, nem érde-mes ezen rágódni, inkább a megoldásról kel-lett gondolkodnunk. Ennek megfelelően a régi közmunkások közül április 1-től 11 főt fel-vettünk 6 órás foglalkoztatásban, így ők végzik el a közterületgondozást, a temetőfenntar-tást. Csakúgy, mint a Kanizsa Rehab Kft-nél elmondhatjuk, hogy a feladatellátás zavarta-lansága érdekében nem leépítés, munkahely-megszüntetés történt a vírusveszély idején, hanem létszámnövekedés. Plusz vettünk föl még két másik dolgozót is, szintén a fizikai dol-gozói létszámot növelve. Nem engedhettük meg magunknak, hogy munkaköröket, mun-kahelyeket szüntessünk meg, folyamatosan dolgoztunk. A parkolóövezet ingyenességé-nek időszakában parkolóellenőreinket a teme-tői portaszolgálatban és a Csarnok Üzletház veszélyhelyzeti működésének biztosításában alkalmaztuk.Nem csak a vírusveszély, hanem a vandaliz-mus is tetézte a cég gondjait. A lezárt játszóte-reken a nem odavaló korosztály ténykedése után is rendet kellett tenni. Letaposták a kerí-tést, leszaggatták a lezáró kordonokat, ellop-ták a használatot tiltó táblákat. A Zemplén utcai lezárt játszótéren úgy összetörtek egy hintát, hogy jelentős költséggel javítani kel-lett. Az általunk kezelt játszótereken és felnőtt edzőparkokban fertőtlenítést is végeztünk.Az egyéb feladatok között finanszírozni kell a köztisztasági, valamint a közvilágítási szolgálta-tást is. A rágcsálóirtás is külön szakfeladatot jelent a cég számára. Csökkenő tendencia tapasztal-ható a patkányfertőzöttség tekintetében, de még vannak kritikus helyszínek, amiket bizo-nyos monitoring rendszerben újra látogat a rágcsálóirtó vállalkozó. Nem vagyunk könnyű helyzetben, szép kihí-vást, komoly feladatot jelent a cég számára, de megoldjuk – összegezte Szabó István vezér-igazgató. BAKONYI Erzsébeta Via-nálA koronavírus-járvány miatti intézkedések hozadéka Megszűnt a koronavírus-jár-vány miatti veszélyhelyzet, de a járványügyi intézkedések miatt továbbra is nehéz fel-adatok várnak az önkormány-zat gazdasági társaságaira.
2020. 07. 10. | 5aktuálisMár nyolc éve szépíti Kanizsa főterét a látványos szökőkút. Az Erzsébet tér-nek kétség kívül az egyik ékessége a szökőkút, amit már hosszú ideje nem cso-dálhattak meg az arra járók. Bodó László, az Éljen VárosuNk! Egyesület képviselője a folytatólagos közgyűlésen feltette ezzel kapcsolatban a kérdéseit, a pontos válaszokat még várja.– A 2012. június 30-án átadott közel 30 milliós szökőkút medencéje ereszti a vizet. Ebben az évben valószínű, hogy nem fog üzemelni. Javítá-sára a városnak nincs anya-gi forrása – mondta el lapunknak egyelőre a kép-viselő.A helyi lakosok csak találgatnak, hogy mi lehet az oka a száraz medencé-nek, annak ellenére, hogy már több hete kitört a nyár. A legtöbben műszaki hibá-ra vagy spórolásra tippel-nek. Abban minden meg-kérdezett egyet értett, hogy szomorú érzés az üres csobogó mellett elsé-tálni és hiányolják belőle a vízsugarakat, melyek való-sággal vonzották az érdek-lődőket. Az emberek sze-rint már a vízjáték lát-ványa is hűsítő a for-ró nyári napokon, de nem csak ezért veszteség az élet-telen folyadékfor-rás Kanizsa köz-pontjában.– Kiábrándító, mert a kis-lányommal nem szoktunk erre sétálni, és most kimondottan a szökőkút miatt jöttünk le, hogy egy kicsit pancsoljon, vizez-zen. Ez nem valósulhatott meg, mert nincsen víz, csak az üres kút – árulta el Takácsné Szép Viktória.A városunkba kirándu-lók is csalódottak voltak, hogy nem működik a szö-kőkút. – Budakalászról jöttünk a feleségemmel, Nagyka-nizsán nagyon-nagyon régen voltunk, és gondol-tuk, hogy most megnéz-zük. Tényleg szép a város, a fő téren megnéztük a gyö-nyörű szobrokat, és még a szökőkutat szerettük volna látni, mert az is állítólag nagyon látványos, de ez most nem sikerült – osz-totta meg tapasztalatait lapunkkal Hollár György.Azt, hogy mi okozza a problémát, egyelőre nem lehet tudni, ahogy azt sem, hogy mikor fog a városi kút ismét üzemelni. Félő, hogy bár itt a nyár, nyakunkon a kánikula, de a városközpontban járva nem számíthatunk felfris-sülésre. Az Erzsébet téri szökőkútban még egy darabig mindössze annyi vizet találhatunk, amennyi az esőzések után marad benne.Körtvélyessy Vivienheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Úgy tűnik, egyre nagyobb önben a bizonyítási kényszer. Ne izguljon, hisz nem kell versenyt futnia senki-vel sem. Nyugodtan tegye a dolgát tovább. Bika: 04.21-05.21. A kihátrálás helyett inkább oldja meg a kialakult nehéz helyzeteket a családjában. Ha segítségre szo-rulnak, mindenképpen támogassa őket.IkiKrek: 05.22-06.21.Ha továbbra is folyamatosan a munkájára koncentrál, akkor ha-marosan jelentős változásra szá-míthat a karrierjében. Meglátja, szinte szárnyalni fog.Rák: 06.22-07.22. Ha nem tud élete legfontosabb kérdéseire választ adni, akkor es-ténként figyelje a csillagos eget, és hagyja szárnyalni a gondolatait. A válasz megérkezik.Oroszlán: 07.23 - 08.23. A bolygóállások szerint komoly feladatok várnak önre még a nyári szabadsága előtt. Ne idegeskedjen előre, mert jutalmat is kaphat érte.Szűz: 08.24-09.23. Nemcsak a kellemes, csillagos esték lesznek jótékony hatással a közérzetére, hanem egy újdon-sült ismerősének érdeklődése is. Figyeljen rá.Mérleg: 09.24 -10.23.Ha úgy érzi, hogy valamiképpen stabilizálnia kellene az érzelmi éle-tét, annak most épp itt az ideje. Úgy döntsön, hogy a jövőjéről is szó van. sKorpió: 10.24 -11.22. Törekvései ellenére az anyagi hely-zete még nem érte el a megfelelő szintet. Ne törődjön semmivel, mert egy rokoni látogatás feledtet mindent.Nyilas: 11.23-12.21. Ha nem viselkedik udvariasan, még családi vitákba is keveredhet a hét-végén. Ha mindenkihez alkalmaz-kodik, elkerülheti a bajt.Bak: 12.22 - 01.20. Nyugodtan bevallhatja magának, hiába készített napirendet a csa-ládtagjai számára, kudarcot vallott a törekvése. Egyelőre ne próbálkoz-zon újra.Vízöntő: 01.21-02.19. Ha fizikailag túlságosan kifárasz-tották az elmúlt napok, akkor még mindig találhat gyógyírt magának a felüdülésre. Autókázzon el egy szép fürdőhelyre.Halak: 02.20-03.20. Ne várjon a Telihold bíztatására, hanem lépjen a tettek mezejére. Ha egy táncos estre invitálják a barátai, ne azzal törődjön, hogy nem tud táncolni.a kútbólElszökött a vízHiányolják az emberek az Erzsébet téri szökő-kút csobogását, ugyanis a 2012. június 30-án átadott kút medencéje az idei nyári időszakban üresen tátong.Fotó: Horváth Zoltán
6 | KANIZSA újságAktuálisISAz önkormányzat a gye-rekek nyári napközbeni fel-ügyeletét idén is napközis tábor szervezésével bizto-sítja – kaptuk a tájékozta-tást Bagarus Ágnestől, a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztá-lyának vezetőjétől.Az általános iskolás korú gyermekek számára június 29-től augusztus 19-ig biz-tosítják az ellátást. A tapasztalatok alapján az első négy turnusban vár-hatóan 80-100 fő gyermek felügyeletéről gondoskod-nak. A további turnusok esetében pedig 50-70 gyermek részvétele várha-tó. A tábor résztvevői szá-mára tematikusan szerve-zett programok teszik lehetővé a hasznos és szó-rakoztató időtöltést. A tur-nusok a sport, a természet-védelem, a népművészet, a történelem, az állatvéde-lem és a kalóztörténetek köré szerveződnek meghí-vott előadók, foglalkozás-vezetők segítségével. A város önkormányzata által fenntartott Balaton-máriafürdői Gyermek- és Ifjúsági Tábor közel 30 éve nyújt nyári szervezett táborozást az általános iskolásoknak. Idén a tábo-rozás megszervezése, a szülők gyors és hatékony elérése az iskolák digitális munkarendjéből adódó személyes kapcsolat hiá-nyában nehézségekbe ütközött. A táborozást 6 turnusra tervezték, a tábor működ-tetésének egyik fontos indoka az volt, hogy segít-sék a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók nyaralási lehetőségét a Balatonnál. Az önkormányzat a hátrá-nyos helyzetű tanulók táboroztatását évek óta támogatja. Idén is két és fél millió Ft-ot különítettek el erre a célra a város 2020. évi költségvetésében. - Az erre a célra szánt ingyenes férőhelyek isko-lánkénti számát az egyes intézményekben tanuló, rendszeres gyermekvédel-mi kedvezményben része-sülő diákok létszámának arányában határoztuk meg. A tábor ezen a héten, július 6-án nyitotta meg kapuit. Elsőként a Hevesi iskola tanulói nyaralnak, őket követi a Rozgonyi és a Palini Inkey Boldizsár, a Kőrösi-Péterfy, a Miklósfai, a Zrínyi-Bolyai, végül a Kis-kanizsai Általános Iskola. A járványügyi helyzet miatt idén nem szerveztük meg a testvérvárosi tábort – említette az osztályvezető.A táborok működtetésé-vel kapcsolatban az osz-tályvezető még elmondta: A Balatonmáriafürdői Gyermek és Ifjúsági Tábor, valamint a napközis tábor (Zöldtábor) működési fel-adatainak ellátásához szükséges pénzügyi forrá-sok rendelkezésre állnak. Az önkormányzat egyen-ként két és fél millió Ft-ot különít el a két tábor sze-mélyi kiadásainak – fel-ügyeletet vállaló pedagó-gusok bére és járuléka –, fedezeteként. A balaton-máriafürdői tábor üzemel-tetési, dologi költségeire két és fél millió forint, a Zöldtábor üzemeltetési feladataira 3 millió Ft-ot különítettek el. A táborok üzemeltetési feladatait a Nagykanizsa Vagyongaz-dálkodási és Szolgáltató Zrt. látja el. BAKONYI ErzsébetA koronavírus-járvány terjedése miatt meghirdetett veszélyhelyzet rányomta bélyegét az iskolai nyári táborok megszervezésére is. Csak jelentős késéssel, több kormányrendelet együttes figyelembevételével május 25-e után kezdődhetett meg a tervezés.a gyerekeketSport, kalóztörténetek és balatoni fürdőzés várjaFotó: Horváth ZoltánAz első turnus előtt még üresen állt a tábor
2020. 07. 10. | 7hirdetésTisztelt Lakosság!Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata új rendkívüli tele-pülési támogatás formákat hozott létre, hogy támogatást nyújtson a veszélyhelyzet ideje alatt munkájukat elvesztett, ezáltal váratlan megélhetési problémákkal szembesülő lakosai számára. A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulásra az jogosult, akinek munkahelye a veszélyhelyzet idején - legfeljebb a veszély-helyzet kihirdetését követő 6 hónapon belül - szűnt meg, álláskeresési járadékban részesül,megszűnt korábbi munkahelyén bruttó 300.000,- Ft alatti jövede-lemben részesült,lakásának nagysága nem haladhatja meg a 100 m2-t,háztartásában az egy főre eső jövedelem a rendeletben foglalt jövedelemhatárt nem haladja meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás három hónapra kerül megállapításra, összege a ház-tartás létszámától függően 10-20.000,- Ft lehet. Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:a keresőtevékenység megszűnését igazoló dokumentumokat, az állami foglalkoztatási szerv igazolását (az álláskeresési járadék időtartamáról, összegéről és a megállapítás alapjául szolgáló brut-tó munkabér összegéről),a háztartás tagjai havi nettó jövedelmének igazolását, a lakás nagyságának igazolását.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkí-vüli támogatásra az jogosult, aki a fenti hozzájárulásban részesült és a támogatás lejárta után munkát vállalni nem tud, aki csatolja az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelem benyújtása időpontjában regisztrált álláskereső, aki a kérelmét a hozzájárulás megszűnését követően - legalább 15 nap, legfeljebb 60 nap elteltével – benyújtja.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a város honlapján megta-lálható. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány ugyan-itt letölthető, illetve a Polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájá-ban kérhető. A kérelmek benyújtására postai úton, elektronikus úton és személyesen, az ügyfélfogadó irodában elhelyezett gyűjtő-ládán keresztül van lehetőség. Információ hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig a +36 20/849-2414, +36 20/849-2415, +36 20/849-2441 telefonszámon kérhető.Balogh LászlóNagykanizsa MJV polgármestereRE NDKÍVÜLI TE LEPÜLÉSI TÁMOGATÁS A VES ZÉLYHE LYZETTE L KAPCSOLATBAN NEHÉZ ÉLETHELYZETBE KERÜLTEK RÉSZÉRE!1. hetente egy alkalommal,2. minden kedden,3. reggel 9.00 órától délután 15.00 óráigszemélyesen is állunk ügyfeleink rendelkezésére.A jövőben1. a kézfertőtlenítés2. és a maszk viselése kötelező!A járványügyi készültség idejénA járványügyi veszélyhelyzet lejártával aVagyongazdálkodási Zrt. ügyfélfogadása2020. július 21. naptól újraindul.ÚJRA VÁRJUKÜGYFELEINKET#nyitás6 KÜLÖNÁLLÓ SZOBA FÜRDŐSZOBÁVAL, KÖZÖSKONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL.SZOBAFOGLALÁSÉRT HÍVJA AVAGYONGAZDÁLKODÁSI ZRT. TITKÁRSÁGÁT!93 311 241
8 | KANIZSA újságak tuálisISA kerékpárút egyesek szerint alaposan leamortizálódott az elmúlt években, de nem mindenki szerint, ugyanis van, aki gyakran használja ezt az útszakaszt és meg van elégedve vele. Több helyen fűcsomó ütöTTe át az aszfalt rétegetA kerékpárút ezen szakasza európai projektből 2015-ben készült el, de feltehetően nem a megfelelő anyaggal és technoló-giával került fel az alapozási, illet-ve a fedő aszfaltréteg. Az egy kilo-méteres út több helyen jól látha-tóan repedezett. Van ahol hosszá-ban, máshol pedig keresztben futnak ezek a nyílások. Az út szélei néhol töredezettek és több helyen fűcsomó ütötte át az asz-faltot. A viszonylag új útszakasz felújításra szorul, de a 2021.évi költségvetésben nem tudni men�-nyi forrást biztosítanak ilyen fel-adatokra. Az is kérdéses, hogy ez a rész fel lesz-e újítva vagy esetleg belefér-e a garanciális időbe – tet-te fel a kérdést Nagykanizsa pol-gármesterének június végi folyta-tólagos közgyűlésen, egy lakossá-gi bejelentést követően Bodó László, az ÉVE! önkormányzati képviselője.A közelben lakók szerint ezzel a kerékpáros szakasszal nincs prob-léma, de a kereszteződésnél lévő hatalmas forgalom komoly aka-dályt jelent a kétkeréken közleke-dőknek. Mások szerint nem az út minőségével van bajÉn azt gondolom, hogy ez a kerékpárút teljesen rendben van és talán még az ausztriai szintet is megüti és nagyon szépen lett megcsinálva. Az aszfalt állapota sem romlott, valamit elég széles is. Én szinte minden nap haszná-lom, a családom is gyakran teker rajta és gyerekekkel, gyermek-ülésben is sokszor haladunk ezen a szakaszon, mert itt lakunk a köz-vetlen közelében. Minőségét tekintve mi rendben találjuk és egyetlen egy negatívumot tud-nék csak felhozni, ami a Gábor Áron úti kereszteződést érinti. Nagyon nagy a forgalom, ami ret-tentően megnehezíti az átkelést a kerékpárosoknak. Ott minden-képp szükség lenne egy körforga-lomra, de a biciklis útszakasz kivá-ló. A kereszteződésnél Kiskanizsa irányában viszont nincs megcsi-nálva a biciklis útvonal, azon van mit korri-gálni – mond-ta Jankovics Tamás.Hogy mi lesz a sorsa ennek a kerékpáros szakasznak még nem tudni, mert lapzártánkig nem érkezett válasz Bodó László kérdé-seire. Az arra közlekedők viszont fontosabbnak látják, hogy előbb más szakaszokat javítsanak ki. Olyanokat, amelyek már évek óta problémát jelentenek, és baleset-veszélyesek is a nagy forgalom miatt. Hajnes RitaA Petőfi úti víztoronytól az Inkubátor Ház bejáratáig tartó, több mint egy kilométeres kerékpárutat öt éve adták át. kerékpárút?Megfelelő-e a Petőfi utcaiFotó: Jakabfi Balázs
2020. 07. 10. | 9aktuálisBalogh László polgármester a napokban közzétett Facebook bejegyzésében leírta, hogy a legújabb mérés alapján indokolttá vált a zajárnyékoló fal megépítése, és fel is került a javasolt építmények listájára. Az Éljen Váro-suNk! Egyesület reakciójában olvasható, hogy a polgármester nem tartotta fontosnak meg-említeni azt, hogy Bicsák Miklós, Dr. Fodor Csaba, valamint Gábris Jácint is már hosszú képviselői-ciklusokon keresztül próbálták megoldani ezt a problémát. „Járjanak sikerrel, de ne hallgassák el az előzményeket!”Gábris Jácint szerint a polgármesternek büszkének kellene lennie arra, hogy közös erővel végre meg tudnak való-sítani egy ilyen régóta elhúzódó ügyet, több ehhez hasonló törek-vésre lenne szükség, viszont politi-kától mentesen.– Számos olyan lépés történt, ami előre mozdíthatta ezt az ügyet. Volt pél-dául aláírásgyűjtés Palinban. Ezt gyakorlatilag magam kiviteleztem és gyűjtöttem össze. Fur-csálltam is Balogh László bejegyzésében, hogy Erdős László úrra hivatkozott. Én meg-kértem Erdős urat, hogy az aláírásgyűjtésben segédkezzen. Együttesen, közös erővel járjuk be a környéket, és gyűjtsük az aláírásokat, de megtagadta a segítséget. Nem tudom, hogy ez ügyben milyen lépéseket tett, az elmúlt három ciklusban én ott ültem a képviselő tes-tületben, nem nagyon emlékszem rá, hogy Erdős úr bármikor is előhozakodott volna a zajvédő fal problémájával – mondta el lapunk-nak Gábris Jácint, az Éljen VárosuNk! Egyesület önkormányzati képviselője.Több mint tíz éve hiába küzdenekBicsák Miklós, a palini városrész volt önkor-mányzati képviselője igazi pali-ni lokálpatrióta, itt született, itt nőtt fel, jelenleg is itt él a családjával, minden tőle telhetőt megtett a tele-pülésért, a mai napig szí-vén viseli a közügyeket.– Már 2007-ben kezdő-dött a probléma, hogy az M7-es út forgalma megnőtt a külföldi autók, kamionok szállítása miatt. Ők nem nézték azt, hogy hétvége van, és minden nyártól utána féltünk, mert a kamionnak a hajnali nagy zaja a lakók nyugalmát tönkretette. Igyekeztek a város vezetői, a polgármesterek is, mindig továbbították a kérésünket. Most végre nagyon jó híreket hallottunk, polgármester úr is megerősített abban, hogy most lesz belőle valami és megépül a fal, nagy szükség van rá. Mindenki azért építkezik városszéli település-re, hogy nyugalma legyen. Az ingatlanok is leértékelődnek ezen a területen emiatt.Az Inkey Boldizsár utca lakói is megszenvedik a fal hiányátPalin több utcája is érintett az autópályán közlekedő járművek okozta zajongásban. Többször, több fórumon is jelezték a gondjukat, aláírást is gyűjtöttek, eddig eredménytelenül.– Nap mint nap változik ez az állapot az autópálya hangter-jedelme szempontjából. Elviselhe-tetlenek a hangok, amikor az ember nyugod-tan kint üldögélne és folyamatosan ezt halljuk. Mintha repülőtéren lennénk, egy az egyben olyan – panaszolta Nagy Jenő. Szomszédjának, Kiss Norbertnek is hason-lóak a tapasztalatai. – Öt éve költöztünk ide az Inkey Boldizsár utcába, ez párhuzamosan megy az autópályával. Borzasztóan zavaró, ugyanis amikor kint a gyerekek játszanak, vagy a teraszon ülünk, akkor a kamio-nok hangját lehet hallani, pedig ez zöldövezetnek számít. Az erdőben az álla-tok hangja helyett az autókat halljuk.Újabb reménysugárAkárhogy is, de Cseresnyés Péter, parla-menti képviselő és Balogh László, polgármes-ter bejegyzése szerint ismét felcsillant a remény, hogy hosszú évek után végre meg-hallgatásra talál a palini lakosság kérése, meg-épülhet a zajvédő fal, és örökre elfelejthetik a kamionok zúgását. Körtvélyessy VivienA paliniak évek óta kitartóan ragaszkod-nak ahhoz, hogy – az eredeti terveknek megfelelően – épüljön zajvédő fal az M7-es autópálya mellett. A sztráda-szakasz közelében élők szerint már-már elviselhetetlen a zsivaj, amit nap mint nap el kell viselniük a saját otthonaikban.a zajvédő fal?Végre épülhetFotó: Horváth ZoltánEddig csak ígéretben volt részük a paliniaknak
10 | KANIZSA újságak tuálisISLelkesen várták a városnéző kis-vonatot, a Dottót a Teleki úti idő-sek otthona mellett az ellátottak múlt hét csütörtökének reggelén. Számukra valóban újra kitárult a világ, hiszen veszélyeztetett kor-osztályként szigorú karanténban töltötték az elmúlt hónapokat. - Az országos tisztifőorvos március 8-án lezárta a bentlakásos intéz-ményeket, majd kijárási tilalom lett elrendelve. Kereken három hónapig az idősotthonok lakóit látogatni sem lehetett, de ők sem hagyhatták el az intézményt. Ez az időszak rendkívül nehéz volt, nekik és a dolgozóknak is. De túléltük! Sikeresen. Sikerült a vírust kivé-denünk és megőrizni az időseink testi-lelki állapotát. Ez most egyfajta jutalom, hiszen az elmúlt három hónapot megértéssel, türelem-mel viselték. A város közben épült, szépült, szerettük volna megmu-tatni nekik mindazt, ami változott – fogalmazott Koller Jutka, a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény igazgatója. Az újfajta koronavírus – aho-gyan az országos sajtóban is sze-repelt – tömeges fertőzéseket okozott az idősotthonokban. Nagykanizsát elkerülte a hullám. - Nagyon szigorú intézkedéseket hoztunk, amelyek a mai napig érvényben vannak. Az átlaghoz képest korábban lezártuk az intézményt, a ki- és bejá-rást korlátoztuk. Még ma is szigorú belépte-tőrendszer van élet-ben. Most már foga-dunk látogatókat, de rájuk a szigorú szűrés ugyanúgy érvényes. Ezt másként nem lehet véghezvinni, szigorú-an, következetesen betartani és betartatni a szabályokat – hang-súlyozta az intézmény vezetője. A vonatozó, fagyizó lakók arcán is tükröződött az öröm, kimozdul-hattak a falak közül. Az idősek elkocsikáztak a Csónakázó-tóhoz, majd a Fő út és az Erzsébet tér érintésével Kiskanizsa leghíre-sebb fagyizójánál álltak meg fel-frissülni. - Most végre kint lehe-tünk! A hosszú bezártság után. Nehéz volt, de hát, muszáj volt nekünk eltűrni. Nem tehettünk mást. Kicsit szomorúak voltunk, de közben énekeltünk, telefonon beszélgettünk a családdal, a gye-rekekkel... és végül elteltek a szo-morú napok is – fogalmazott Hársfalvi Ferencné Elvira. Természetesen minden idősko-rú lakónak a szerettei hiánya volt a legfájóbb az elmúlt időszakban, de kivétel nélkül elfogadták a szi-gorú rendelkezéseket és a beve-zetett új szabályokat. A vonatos városnézést pedig hasonlóan élvezték, mint egy-egy rendez-vény alkalmával a gyerekek. - Ez az út nekünk egy felszabadulás! A szó szoros értelmében. Be kellett tartanunk a szabályokat az ott-honban, de most látjuk hasznát annak, hogy akkor szót fogadtunk. Hallgattunk a nővérekre, minden alkalmazottra, aki csak van az otthonunkban. Tényleg, nagyon vigyáztak ránk! Senki nem lett beteg, nem tört be hozzánk a vírus. Nagyon köszönjük! - mondta meghatódva Csondor Ferencné Margit. Siet-ve még hozzátette: a fagyizós vonatozás a bezártság után szá-mára egy újjászületés....A kemény és szigorú szabályok, a bezártság ugyanúgy érintette a NESZI személyzetét is, mint a lakó-kat, a gondozottakat. Róluk keve-sebb alkalommal esik szó. Az örömfagyizás kapcsán viszont sikerült egy ápolónőt is megszó-laltatni. - Igen, megterhelő volt ez az időszak, számunkra is. De pró-báltuk a családot úgymond helyettesíteni az idős lakóinknak. Rengeteg játékot találtunk ki ezekben a hónapokban. Társasjá-tékok kerültek elő, volt közös éneklés, tényleg igyekeztünk. Ez idő alatt különöseb-ben nem is volt szükség orvosra, speciális ellátásra. Jól átvészeltük, és vidáman – mond-ta el lapunk kérdé-sére válaszolva, és véleményét összegezve Somo-gyiné Horváth Gyöngyi, a NESZI ápolója.Vincze AdélFotó: Horváth Zoltánmegnyílt a világÉlményutazás, örömfagyizás Három hónap szigo-rú karantén után nem csak az ajtókat nyitották ki a Nagy-kanizsai Egyesített Szociális Intézmény-ben. A gondozotta-kat, lakókat jutalmazta meg az idősotthon vezetése – ily módon köszönték meg a kitartást, a hozzá-állást az elmúlt, nehéz hónapok után.
2020. 07. 10. | 11aktuálisMinden előzmény nélkül termett az áldozat konyhá-jában az ismeretlen férfi, aki már az árut is magával vitte Ibi néni zalamerenyei házába. Az asszony elmon-dása szerint úgy jött-ment otthonában a csaló, mint aki ismeri a járást. Hiába mondtam, hogy nincs pénzem – Kiterítette az asztalra a paplant, párnát, és bevitte a szobába, hogy menjek és feküdjek rá. Úgy mozgott itt a házban, mintha nem is tudom, ki lett volna. Én beálltam a sarokba, és szó-hoz sem jutottam. Féltem, mert annyira erőszakos volt, és csak hajtogatta a magáét. Hiába mond-tam, hogy nincs pénzem, nem tudom megven-ni, mert fára gyűjtök pénzt. Azt meg kell ven-ni télire, és még egy operációra is várok. Min-dent mondtam, de ő meg csak mondta, mondta – árulta el Lukács Béláné. Ibi néni azt is hozzátette, hogy amint átadta a pénzt, sarkon fordult a hazudozó, akit már indulásra készen várt a kocsijában az állító-lagos menyasszonya. Azonnal kereket oldottak. Az idős asszony az áruért 90 ezer forintot fizetett, valamint külön benzin-költséget is kicsikartak belőle. További 20 ezer forintja bánta.Kiderült, hogy közvetle-nül előtte a szemközti szomszédban is próbálko-zott értékesíteni áruját a simlis férfi, de ott nem járt sikerrel. Mariska néni ellen állt és kitessékelte az isme-retlent az udvarából. - Azt mondta, hogy ennek 280 ezer az ára, de mivel nyugdíjas vagyok, nekem 120 ezerért odaadja. Én válaszoltam, hogy nem kell. Egyáltalán nincs rá szükségem. De letette azt a piros batyut, aztán csak haj-togatta, hogy 40 ezerért odaadja az egyiket. Hiába mondtam, hogy semennyi-ért sem kell, dur-cásan betette a csomagtartóba a csomagokat, és továbbállt – mesélte Rosta Józsefné. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmeg-előzési alosztály vezetője elmondta, hogy ilyen ese-tekben nehéz az ügy végé-re járni. A legjobb lenne, ha be sem engedné senki az idegen látogatókat a házába, lakásába. Pszichológiai helyzetet teremt a szélhámos- Az úgynevezett házaló csalásoknál, vásárlásoknál mindig felhívjuk a figyel-met arra, hogy otthon nem köttetnek jó üzletek. Olyan pszichológiai helyzetet teremt az eladó, hogy ebből a vevők nem tudnak jól kijönni. Azt a látszatot kelti, hogy egyedi és meg-ismételhetetlen eset része-se a vevő, amely csak abban a pillanatban adatik meg. Ezzel tulajdonkép-pen arra kényszerítik az embert, hogy vásárol-jon. Legtöbbször az árusok nem is ren-delkeznek enge-déllyel, és gyakran a portéka minősé-ge sem felel meg az előírásoknak. Túlára-zottak, és sokszor nagyon hosszú távú részletekbe is belehajszolják a gyanútlan vásárlókat. Arra is fel kell hívjuk a figyelmet, hogy ne az otthonunkban vásárol-junk, hanem keressünk fel szaküzleteket, webshopo-kat, megbízható árusító helyeket, ahol be tudjuk szerezni az igényeinknek megfelelő terméket, szol-gáltatásokat. Idegent soha ne engedjünk be a házunkbaSoha nem tudhatjuk, amit háznál vásárolunk az honnan származik, hiszen akár bűncselekményt is elkövethetett az eladó, hogy megszerezze a ter-méket. Abban az esteben, ha ez erőszakos és túlzot-tan, már-már kényszer alatt történik, akkor akár ez bűncselekményt is meg-valósít. Én mindenkinek azt tanácsolom, ha ottho-nunknál árusítanak, ide-gent soha ne engedjünk be a házunkba. Ez minden-re vonatkozik. Ha kérnek, kéregetnek, szervezetek-nek gyűjtögetnek vagy árusítanak, legyünk gya-nakvóak, óvatosak. Olyan terméket, amit nem mi rendeltünk meg, azt nem kell megvennünk – mond-ta el lapunknak Tóth Lász-ló, rendőr őrnagy, a Zala Megyei Rendőr-főkapi-tányság bűnmegelőzési alosztály vezetője.Fehér Imrét, a Mol Bányász nyugdíjas klub elnökét is megkerestük. Ő elmondta, hogy a főleg időseket érin-tő csalásokkal kapcsolat-ban a Vasutas Nyugdíjas Klub és Kertbarát Klub összefogásával éppen szervezik az idei bűnmeg-előzési tájékoztatót. Ezen előadáson szakemberek bevonásával világosítják majd fel, illetve segítik az idősebb korosztályt a hasonló esetek elkerülésé-re. A trükkök száma pedig megbecsülhetetlen: a bal-esetet szenvedett unoká-tól kezdve a szolgáltatók ellenőrein át, a 20 ezrest felváltani szándékozó tol-vajokig nagyon széles a skála. A legjobb tanács az, hogy a véletlenül felbuk-kanó, behízelgő modor ne legyen elegendő ahhoz, hogy elaltassa a kiszemelt áldozatok éberségét. Igen-is legyen mindenki gya-nakvó, és ilyen esetben kérjen segítséget a szom-szédoktól, vagy ha tudja, hívja a rendőrséget!Hajnes Ritaa pár110 ezer forinttal lépett leTrükkös csalók garázdálkodtak az elmúlt napokban Zalamerenyén. Két idős asszonyt is megtaláltak a házalók, egyi-küket addig győzködték a lehengerlő szö-vegükkel, egyre erőszakosabban erőltet-ve a vásárlást, hogy már félt a látogatói-tól. Végül megvásárolta a kínált portékát.Trükkös házalók járt ak Zalamerenyén
12 | KANIZSA újságnyár2020Kánikula, szélviharok, frontok, drasztikus hőmérséklet-csökkenés – a manapság gyakori meteorológiai változatosság minden emberre hatással van. A környezeti ingerekre azonban nem egyformán válaszolunk. Betegségeink, testünk alkalmazkodóképessége nagy mér-tékben befolyásolja, hogy melyik embert milyen időjárási hatás hogyan és milyen mér-tékben visel meg. Fontos tehát tisztában len-nünk azzal, hogy miként reagál szervezetünk egy - egy időjárási kihívásra. Nyáron elsősorban a nagy meleg okozhat gondot. A folyadékbevitelre min-denkor, hőségben azonban még fokozottabban figyelni kell – hangsúlyozta Mihalecz Károly. A kanizsai háziorvos szerint az életkor előrehaladtával a szomjú-ságérzet élettanilag csökken, vagyis nem érezzük szomjasnak magunkat akkor sem, amikor folyadékhiányban szenve-dünk. Nagyon oda kell figyelni ezért, hogy leg-alább 2-2,5 liter folyadékkal segítsük szerveze-tünk működését. A test felhevülésének meg-akadályozására nagy munkát végez hőszabá-lyozó rendszerünk. Így a másik fontos dolog nyáron, hogy megfelelő gondot fordítsunk a sóbevitelre. Igaz mindenki nagyon egészsége-sen próbál élni, emiatt keveset sóznak az emberek, az izzadás azonban sóvesztéssel jár, amely nagyon komoly ájulásos rosszulléthez vezethet – figyelmeztetett a szakember. A meleg hatására kitágulnak az erek, a szívet így fokozott munkavégzés terheli, ekkor maga-sabb az infarktusok előfordulási aránya is – mondta az orvos, aki kiemelte: a nyári időszak egyik slágertémája, hogy felhevült testtel még az egészségesek se ugráljanak bele a vízbe, hiszen az hirtelen kamrai szívritmuszavarhoz, szívleálláshoz vezethet, amely minden évben több ember halálát okozza. A meleg nyári napok után viszont egy hirtelen jött lehűlés is megviseli a szervezetet. A lehűléskor emelke-dik a vérnyomás kiugrások száma, a hirtelen magas vérnyomás pedig számos kellemetlen tünetet produkálhat, az esős-hideg időben emellett a stroke hajlam is fokozódik – fogal-mazott Mihalecz Károly. Az idei nyarat eddig jellemző időjárás rendkívül megterheli a szer-vezetet. Nemcsak a testünkre, hanem a szelle-mi, mentális egészségünkre is hatással van a nagy hőingadozás, ugyanis a gyorsan váltako-zó különbségek jelentősen megzavarják ideg-rendszerünket. Feszültebbek, fáradékonyab-bak, tompábbak és figyelmetlenebbek lehe-tünk, a frontokra érzékenyek gyakori fejfájás-sal, migrénnel, alvászavarokkal küzdenek. Az időjárási hatásokra tehát érdemes felkészülni. A krónikus betegeknek számolniuk kell az esetleges állapotromlásra, fontos lenne felis-merni, hogy mikor, milyen hatásra számíthat-nak, ennek megfelelően orvosukkal egyeztet-ve tudnak módosítani a gyógyszeres terápiá-jukon is. Hétvégére egyébként ismét lehűlést jósolnak a meteorológusok. A többnyire élénk, helyenként viharos széllökések mellett a leve-gő hőmérséklete ismét lefelé kúszik. Az időjá-rás-jelentés mellett, ha tehetik az orvosmeteo-rológiának is szenteljenek figyelmet a jövő-ben. Az időjárási kihívásokra adott válaszok-kal ugyanis sokat tehetnénk az életminősé-günk javításáért, életünk hatékonyabb szerve-zéséért – hangsúlyozta a szakember.Vuk AnitaNem szentelünk kellő figyelmet az orvosmeteorológiának. Pedig már Arisztotelész is felfedezte az időjárás és az emberek egészsége közötti összefüggéseket, az égi jelenségek szervezetre gyakorolt hatását. A klímaváltozás pedig mára egészségügyi kihívássá is vált, amelyre reagálnunk kell.a kihívásokraTestünk válaszai KlímavAVáltozás és egészségFotó: Pixabay
2020. 07. 10. | 13nyár2020„Rendben, akkor találkozzunk Kiskani-zsán 5-kor” - így indult a beszélgeté-sünk Pintér Ferenc-cel, aki nem csupán bőrmíves tevékenységé-ről ismert a környéken, hanem gombaszeretetéről is. A párbe-széd folytatódott, és végül 6 óra-kor indultunk útnak a kiskanizsai találkozási pontról. - Aki szereti a gombát és szeret is gombászni, már jó ideje az erdőt-mezőt járja. De egy kirándulással is felér egy-egy túra. Jó levegő, egészséges, testmozgás, de ha még gombát is találunk, akkor teljes a siker – így kezdte mondandóját Pintér Ferenc. A gombaszezon beindulásához sok tényezőnek kell összeállni – amit még a laikusok is tudnak - elengedhetetlen az eső és a meleg, a napfény. - Kell a meleg, 13, 14 fok alatt nem nagyon indul be a gomba. Most szerencsénk volt a sok esővel. Tudom, sokan nem örültek az időjárás váltakozá-sának, de nekünk – a gombát sze-retőknek – ez nagyon kedvezett – mondta el a túravezetőnk.Egy két alapvető dolgot tisztáz-ni kell a gombászás kapcsán. A hatályos erdőtörvény szerint saját fogyasztásra két kg gombát lehet szedni az állami erdőkben. Sze-rencsére sokan betartják azt az előírást is, miszerint láthatósági mellényt kell viselni a „bóklászás” közben. És következzen a szakér-tőket sokszor megnevettető kér-dés: miért kell hajnalban felkelni, és akkor elindulni az erdőbe? Van valami különleges indoka, vagy egyszerűen a versenyszellem miatt járják az erdőt-mezőt kezük-ben kosárral az emberek? - Ennek ősidők óta megvan a módja. Aki gombászik, korán reggel megy. 9, 10 óra felé már nagyon meleg van, és annyi szúnyog meg bogár, hogy megeszik az embert. Ilyen-kor kellemes. Reggel 6 után érkez-tünk most is, de láttad, három, négy emberrel már találkoztunk. Persze, a gomba 10 órakor is terem.... nem hiszem, hogy ver-senyről van szó, viszont, aki ismeri a helyeket, igyekszik elsőként odaérni, és a szép, egészséges gombát, a javát felszedni – fogal-mazott Pintér Ferenc.Néha vitát gerjeszt egy-egy ember véleménye az internetes felületeken, több csoport is léte-zik, ahol tanácsot kérnek, adnak, vagy csupán megosztják fotóikat élményeiket az ország több részé-ből. Viszont, aki csupán egy kicsit is ismeri a gombászokat, az tudja, teljesen felesleges rákérdezni, „hol, merre esett ez a szép találat?” - Persze, hogy senki nem árulja el a saját helyét. Nekem 50 év gombá-szás van a hátam mögött. Több-ször átalakult azóta az erdő, volt, hogy kivágták – mert vágásérett volt. Akkor megszűnt a helyem, de lett másik. Üresjáratok is vannak persze, de ha az ember már ruti-nos, ismeri a környezetét, 10-ből 8 esetben biztosan nem üres kosár-ral megy haza.Egy nap alatt is hatalmas válto-zást képes produkálni a termé-szet. Pintér Ferenccel hétfőn haj-nalban tettünk egy sétát a Kiskani-zsa és Bajcsa közti erdőben. Fiatal, ropogós galambgombák, vargá-nyák kerültek az utunkba – utób-bit illetően leginkább már csak az öregebb példányok voltak fellel-hetők. Az örök nagy kérdést viszont nem kerültük ki: mi a leg-biztosabb módja a gombaszedés-nek... ugyanis nem elegendő az, hogy „a szomszédtól kaptam, ő ismeri a gombákat”.Az elővigyázatossággal az álta-lunk megkérdezettek mindegyike egyetért. Sajnos szinte nem múlik el úgy év, hogy ne lenne áldozata a mérgező fajoknak. A nagykani-zsai vásárcsarnokban a piacfel-ügyelőség ellenőrzi az eladásra szánt portékát. A szakemberek-hez nem csupán akkor lehet for-dulni, amikor árusítani szeretne valaki, a hobbi gombászokat is fogadják, bevizsgálják az általuk szedett csemegét. - Az árusok érkezésekor ellenőrizzük a gom-bát, minden egyes darabját, közö-sen, több kollégámmal. A szakel-lenőrzési technikákat is alkalmazzuk, Utána jegyzőkönyvet készítünk, ennek birtokában áru-síthatnak a csar-nokban – mond-ta el lapunk meg-keresésére Radics Balázs piacfelügyelő. A vásárcsarnok munkatársainak elmondása szerint most már való-ban lecseng az aktuális szezon, szerdán csupán három árus kínál-ta a galambicát és a vargányát, de elvétve volt rókagomba és szeg-fűgomba is az asztalokon. Az emberek felelősségteljes maga-tartását jól példázza, hogy az intézmény szakértői éves szinten csaknem 3000 vizsgálatot végez-nek, és a csarnokba érkezők túl-nyomó része úgynevezett hobbi gombász, nem pedig árus.Vincze Adélde azért csak A természet adja óvatosan!Az utóbbi napokban beindult a gombaszezon Zalában is, sőt, egyesek véleménye szerint lassan már lecsengőben van. A rutinos gombászok persze még sok mindent találnak, a kanizsai piacon viszont már csak 2-3 árussal lehet találkozni. Fotó: Czigóth Sándor
14 | KANIZSA újságnyár2020A csaknem három hónapos karanténidőszakban sokaknak nyújtott kikapcsolódást a Csó-tó és környéke, rengetegen mentek ki a „város tüdejéhez” futni, bicik-lizni vagy csak 15-20 percet sétál-ni. Az utóbbi években több fej-lesztés is azt a célt szolgálta, hogy ne csak a kanizsaiak, hanem az ország bármely pontjáról érkezők számára egyedi kikapcsolódási lehetőséget nyújtson ez a terület. Az új út által sokkal komfortosabb lett a mozgás, hiszen nem kell sár-ban futnunk. Kezdjük a legmagasabb opció-val, a kilátóval. A 2018 márciusá-ban átadott, 125 millió forintos beruházást a Földművelésügyi Minisztérium segítségével valósí-totta meg a Zalaerdő Zrt. Az erdé-szeti társaság célja az volt, hogy a 48 méter magas épület legfelső szintjéről elénk táruló panorámá-ba minél többen szeressenek bele. Az építmény azóta a város szimbólumává vált, amit az is jól bizonyít, hogy a május 14-ei újra-nyitás után, két hét alatt 514-en váltottak rá jegyet. A kilátó augusztus 31-ig naponta reggel 9-től este 8-ig látogatható. Tavaly elkészült a kerékpárút még hiányzó szakasza, és átadták az 5 kilométeres futó- és kerékpá-ros sétányt. Ezeket szívesen hasz-nálják a Kanizsai Futóklub tagjai. Az egyesület szerdai Csó-tó körei-re nemritkán 60-70 sportoló gyű-lik össze. – Természetesen várunk olyanokat is, akik még nem tudják körbe futni a tavat – ez egyébként 5 km –, de szeretnének eljutni arra a szintre, hogy ezt teljesíteni tud-ják. Így sokkal komfortosabb lett a mozgás, hiszen nem kell sárban futnunk. Számunkra a szerda 18 óra az egy biztos pont, ha esik, ha fúj, mi mindig ott vagyunk, és szí-vesen segítünk bárkinek – emlí-tette Léhart Zoltán, a Kanizsai Futóklub alelnöke. Az erdei tornapálya mellett május közepétől már a 176 négy-zetméteres szabadtéri kondite-rem is az erősödni vágyók rendel-kezésére áll. Előszeretettel hasz-nálják a régi és az új parkot is edzé-seikhez az NK Warriors tagjai. – Egyértelműen és szemmel látha-tóan fellendült a vírus alatt a spor-tolás. Sokan kezdték el a futást vagy a biciklizést, az új kondipálya pedig azóta is minden délután tele van. Mi főleg felsőtest és láberősítést végzünk itt, többféle fogású és vastagságú húzódzko-dó rúd van, ennek köszönhetően a hátizom erősítése tökéletesen megoldható. De az evezések, tolódzkodások és a fekvőtáma-szok különböző variációi is, s mindez kombinálható. S ezekhez jön még hozzá a futás, ami ilyen környezetben egyfokú meditáci-ós állapotot is eredményezhet. Az ember felfrissül a jó levegőn, és az elméje is lecsendesedik – tette hozzá Varga Zsolt, az NK Warriors felkészítő edzője.A Csónakázó-tó egyik fő vonz-ereje, hogy valóban az egész csa-ládnak nyújt kikapcsolódást, hiszen a szülők mellett a gyerekek is jól érezhetik magukat, hála a 15 játékelemmel ellátott játszótér-nek. Szabó István, a Via Kanizsa Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a park népszerűségének egyik kulcsa lehet – a természet közelsége mellett –, hogy a kicsik-nek van egy külön bekerített rész, ugyanakkor a kicsit idősebbek is nagyon jól érezhetik magukat, hiszen számukra is vannak külön-böző játékelemek. A gyerekek és a felnőttek egyaránt jól érezhetik magukat vízibiciklizés közben is. Tavaly óta már három csónak és négy vízibicikli is várja az érdeklő-dőket a büfé előtt. Bednyák Bog-lárka, a Csótó Kajak-Kenu Kft. ügy-vezetője szerint az elején nehezen fogadták el a bérlők, hogy a vízen kötelező a mentőmellény viselé-se, de idén már ezzel sincs problé-ma. – A bicikliket és a csónakokat péntektől vasárnapig lehet kibé-relni, 10-től 20 óráig. A múlt hétvé-gén rekordot döntöttünk, 16 köl-csönzés volt.S zárásként egy kis felfrissülés a Csó-tó egészségére: Bednyák Boglárka vezeti a büfét is, ami az idén nyáron sokak kedvencévé vált és válhat. – Érdekes volt látni, hogy a vírusidőszak alatt nagyon sokan jöttek ki sétálni, s többek-nek ez a szokása meg is maradt, a napi rutinjukká vált. Már vannak olyan vendégeink, akikről ponto-san tudjuk, hogy mikor végeznek a sétával, aztán mit kérnek a büfé-ben. Hétközben délután, hétvé-gén egész nap várjuk a vendége-ket. Mikó-Baráth Györgytevékenyen és szabadon közel az otthonhozÚgy tartják, minden rossz-ban van valami jó. Így a koro-navírus-jár-vány okozta, különböző kor-látozásokkal telitűzdelt idő-szakban is. Mindenképp idesorolható, hogy a kani-zsaiak újra felfedezték maguknak a Csónakázó-tavat, s annak minden szépségét. nyár 5.KanizsaiFotó: Horváth Zoltán
2020. 07. 10. | 15mezőgazdaságA „dalos ajkú” jelző nem volt véletlen, Marczin Jenőnét Gyön-gyit, – sokan ismerhetik Kanizsán és környékén is, hiszen nem csu-pán a Bajcsai Nyugdíjas klub elnö-ke, hanem a helyi Rezedák Hagyo-mányőrző Dalkör vezetője is. Ezút-tal viszont nem a közösségi tevé-kenysége miatt beszélgettünk vele. Nem túl régen, egy teljesen más téma kapcsán vendégesked-tünk nála, és a kertje már akkor is felkeltette az érdeklődésünket. Következett a rábeszélés és az újbóli találkozás: tehát irány Baj-csa! - Ez valóban egy örökölt tevékenység. Ezt láttam, szüleim, nagyszüleim is mindig művelték a földet. Akkoriban természetes volt, hogy mindenki kapált, palántázott... ma már nem lehet ezt elmondani, de mi most is veteményezünk. Fontosnak tar-tom, hogy tudjuk, mit eszünk, nem permetszeres, a kertünkből való zöldség – hangsúlyozta beszélgetésünk kezdetén Marczin Jenőné Gyöngyi.Bajcsa neve hallatán sokan fel-kaphatják a fejüket, aki ugyanis ismerős a környéken, jól tudja, hogy a talaj homok, más, mint pél-dául Kiskanizsán vagy egyéb hely-színeken. A gazdaasszony elmon-dása szerint viszont nem csupán a csapadék-utánpótlásra kell odafi-gyelni ezen a területen. - Van olyan növény, ami nálunk abszo-lút nem termeszthető. Ez például a káposzta. Viszont a tök, az ubor-ka, a sárgarépa, a paradicsom nagyon jó – fogalmazott Marczin Jenőné. A sorok közt járva Marczinné elárulta azt is: a csapadék-után-pótlást természetesen meg tudják oldani minden kertben, de sok múlik a vetőmagon és az adott éven. A vetőmagokat illetően a háziasszonynak van kedvenc faj-tája is. Nézzük talán az uborkát, ami minden kertművelő szerint kényes zöldségfajta. Vagy kikel vagy nem. A bajcsai kertben gyö-nyörűen virágzik, sőt, folyamato-san hozza a termését is – csupán egy soron – az uborka. - Ha nincs hideg, ez nagyon sokat terem. A családnak bőven elég, amit erről az egy sorról leszedek. Nem várom meg, amíg hatalmasra nőnek az uborkák, naponta nézem, amikor már akkorák, hogy egy-egy sava-nyúságos üvegbe eltehetők, leszedem – árulta el a bajcsai asszony. A kertjében felfigyeltünk olyan zöldségekre is, amelyek rendkívü-li módon megosztják – nem csu-pán – a gyerekeket, a felnőtteket is: például a kelkáposzta, a kelbim-bó. - Mi nagyon szeretjük a krém-leveseket. Azért van a kel mellett a sok zeller, de a sárgarépa, a kel-bimbó, a hagyma .. hagymakrém-levest is szoktam csinálni... min-dent szeretünk. Kenyérkockával vagy gombóccal. A gyerekek, az unokák is nagyon szeretik – mond-ta el Marczin Jenőné. A bajcsai asszony kísérletezni is szeret, a jól bevált palánták és vetőmagok mellett az újdonságokat is kedve-li. Az idei évben például nem csu-pán a nagyáruházak polcán volt fellelhető a jégsaláta, hanem Gyöngyi kertjében is. A vetésével és gondozásával kapcsolatban megtudtuk: a jégsalátának csu-pán a tenyészideje hosszabb, de ugyanolyan ápolást igényel. Most viszont következik a másodvetés ideje. - A cukorborsó helyére kel-káposztát raktam, aztán lassan kijön a hagyma, szeretnék oda árvácskát tenni. De szeretnék még retket is, hiszen a hónapos retket bármikor el lehet vetni. Látod... nem hagyok egy zegzugot sem... mindenhol van valami – mondta el a háziasszony.Marczin Jenőné búcsúzóul még megmutatta azt a fóliasátrat, amit pár házzal arrébb, fiánál állítottak fel. A földművelés tehát folytató-dik, több-kevesebb sikerrel a következő generáció is megked-veli, értékeli a saját maga által ter-melt zöldséget. Vincze AdélSorozatunkon belül már volt szerencsénk bemutatni egy olyan környékbeli ember terüle-tét, aki szívvel-lélekkel ápolja birtokát – és meg is mutatta, hogyan és hol gazdálkodik. A praktikákból, tanácsokból sosem elég – ezért most irány Bajcsa, a dalos ajkú Marczin Jenőné portájához és kiskertjéhez.Ásó, kapa, gereblye 12. részFotó: Horváth Zoltána szomszéd kertje!Még zöldebb
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Július 11. Nóra, Li liA Nóra az Eleonóra rövidülése, amely az arab Ellinor névből szár-mazik, jelentése: Isten az én vilá-gosságom. A Lili több névhez is köthető, a Caroline (Karolina), az Elisabeth (Erzsébet), a Julia (Júlia) angol és német becézőjéből is ere-deztethető. A hasonló hangzású angol lily szó jelentése: liliom.Július 12. IZAbella, DalmaAz Izabella az Elisabeth (Erzsébet) spanyol eredetű alakváltozata-ként terjedt el Európa-szerte. Jelentése: Bál isten fölemelt, vagy: van úr. A Dalma Vörösmarty Mihály írói névalkotása, eredetileg férfi-név (a Zalán futása című hőskölte-ményben). Forrása talán a nyelvjá-rási dalma szó, jelentése testes.Július 13. JenőA Jenő honfoglalás kori törzsnév-ből vált keresztnévvé. Török ere-detű, jelentése: bizalmas, tanács-adó, miniszter.Július 14. Örs, StellaAz Örs török, magyar eredetű, régi magyar személynév. Jelentése fér-fi, hős. A Stella a latin Stella névnek a németben és a magyarban s-sel ejtett változata. Jelentése csillag.Július 15. HenrIK, Roland A Henrik germán eredetű név, jelentése körülkerített birtokán uralkodó. A Roland német erede-tű, a germán Hruodnand névből származik, jelentése vakmerő hős.Július 16. ValterA Valter német eredetű név, jelen-tése uralkodó sereg.Július 17. eNDre, ElekAz Endre német, szláv, magyar eredetű név, a magyarországi latin Endreas névváltozatból szárma-zik. Jelentése férfi, férfias. Az Elek a görög Alexiosz magyar megfele-lője. Jelentése ismeretlen.Jövő heti véradások2020.07.17.10:30-13:00 Bazár udvar Nagykanizsa Zrínyi út 35.A véradás mindenki számára nyitott.30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttHírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásraAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertári ügyelet2020. július 11.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61020:00-08:002020. július 12.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15119:00-06:002020. július 13.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002020. július 14.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002020. július 15.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002020. július 16.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002020. július 17.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-07:00
2020. 07. 10. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókJúlius 11. 1964. óta Szent Benedek, Európa védő-szentjének napja. Nursiai Benedek a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója. 1964-ben VI. Pál pápa a nyugati szerzetes-ség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként Európa védőszentjévé nyilvá-nította.Július 12. 1854-ben megszületett George Eastman, a Kodak atyja, aki lehetővé tette a fényképe-zést az átlagemberek számára. 1954-ben Elvis Presley aláírta az első lemez-szerződését a Sun Records-szal és abba-hagyta a teherautósofőrséget.Július 13. 1923-ban elkészült a “Hollywood” felirat a Hollywood feletti dombon. A szöveg erede-tileg “Hollywoodland “ volt, de az utolsó 4 betűt az 1949-es felújítás alkalmával eltá-volították.1944-ben megszületett ifj. Rubik Ernő épí-tész, játéktervező, a Bűvös kocka feltaláló-ja.Július 14. 1789. óta a franciák függetlenségi napja, a Bastille várbörtön lerombolásának és a francia forradalom kezdetének emlékére.Július 15. 2000. óta a bíróságok napja Magyarorszá-gon. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2000-ben július 15-ét a Bíróságok Napjává nyilvánította, annak emlékére, hogy 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Július 16. 1969-ben elindult az Apollo-11 űrhajó Cape Kennedyről a Holdra. Közép-európai idő szerint 14.32 órakor indult el, fedélzetén Neil Armstronggal, Edwin Aldrinnal és Michael Collinsszal. Július 17. 1975-ben létrejött az első nemzetközi űrál-lomás. A Szovjetunióban Föld körüli pályá-ra állították a Szojuz-19 űrhajót, az Egyesült Államok pedig fellőtte az Apolló űrrakétát az űrbe. A két űrhajót július 17-én kapcsol-ták össze, ezzel létrejött az első nemzetközi űrállomás. Az előző hetiHETI REjTVény MEGFEjtéSE: A demokrácia azt jelenti, hogy mindenki egyetért abban, hogy nekem van igazam.
18 | KANIZSA újsághirdetésEurópai SzociálisAlapEGYÜTT LIGETVÁROSÉRT!Folytatódnak a programok Ligetvárosbana Liget Kuckó Közösségi térben!KÉZMUVES KLUB (KÉTHETENTE)KALÁKA FÉRFI KLUB (KÉTHETENTE)NOI KLUB (KÉTHETENTE)JÁTSZÓHÁZ (KÉTHETENTE)SZABADIDOS PROGRAMOK:Filmklub: 2020. július 15. szerda 15:30Kulturális kirándulás: 2020. július 16. csütörtökNyitott családi nap: 2020. július 24. péntek A programváltoztatás joga fenntartva.Projektünk átfogó célja az akcióterületen élok közösségi és egyéni szintu társadalmi integrációja, felzárkóztatása. A hátrányos helyzetu emberek életlehetoségeinek javítása; családsegíto és gyermekjóléti szolgáltatások, életvezetési tanácsadás, egyéni fejlesztés; szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi szolgáltatások; képzési és foglalkoztatási lehetoségek elérhetové tétele.A projekt része még a gyerekek iskolai felzárkózását segíto kiegészíto oktatási és készségfejlesztési programjai, az egészségügyi (prevenciós, mentálhigiénés) programok, a hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elosegítése, jogi, adósságkezelési tanácsadás, bunmegelozés és közbiztonság erosítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.július2020A programok pontos idopontjairól a Liget Kuckó Közösségi térben(8800 Nagykanizsa, Csengery u. 117/16) lehet tájékozódni, vagy a ligetkucko@gmail.com email címen.TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001PROGRAMOK HELYSZÍNE: 8800 NAGYKANIZSA, CSENGERY U. 117/16
2020. 07. 10. | 19kultúra Mindenki megtalálja a kedvére valótMajor Lajos, Dankó Pista Élet-mű-díjas elnök elöljáróban elmondta, úgy állította össze az 1 órás, 33 nótá-ból álló műsorukat, hogy mindenki megta-lálja benne a kedvére valót. Magyarnóták, régi slágerek, örökzöldek vált-ják egymást a tér szabadtéri szín-padán. A jótékonykodás sem áll távol a csapattól, hiszen énekeltek beteg gyermekek, rászorulók megsegí-téséért, és természetesnek tartot-ták, hogy a dödölle- és a fánkfesz-tiválon is szeretetből énekeljenek. Szeretik a közönségüket, és úgy érzik, a közönség is szereti őket. Mindent meg is tesznek azért, hogy a kedvükbe járjanak. Névadójuk, Tüttő János közis-mert csárdásával kezdenek majd. Nyár van és vidámság – tárja szét mosolyogva a kezét Major Lajos. A szívekre, a lelkekre kívánnak hat-ni, és bíznak benne, hogy a közön-ség most is velük énekel, mint már annyiszor. Sok szép koncertet adtunk szer-te az országban, aztán a Felvidé-ken, Erdélyben, Szlovéniá-ban. Van már múltunk és sikerünk is. Reméljük, a koronavírus nem szól közbe, és november 7-én, az éves nagykoncer-tünkön bemutathatjuk a 20 éves történetünket egy kiállí-tás keretében. Talán visszatükrözi majd a múltunkat és azt a sok-sok munkát, amit belefektettünk. Major Lajosról azt is el kell mon-dani, hogy 27 éve énekel a Jézus Szíve Plébániatemplom Szent Imre Kórusában. Sajnos egyre erő-södik benne az a szívfájdalma, hogy hiányzik az utánpótlás, a fia-talság mindkét közösségből. A dallamok nem keverednek össze benne – nyugtázza. – Teljesen más világ a kettő, de ugyanaz a lélek szükséges mindegyikhez. Az egyházi zene az alapja minden zenének, és a magyar nóta a magyar ember imádsága. Gyak-ran előfordul, hogy ennek szel-lemében szól a közönséghez, és így folytatja: „Hát akkor imádkoz-zunk!” A magyarnóta szeretete hajt bennünketNagy örömmel vettük, hogy a pandémia után végre próbálha-tunk, és mindannyian megva-gyunk. Nem üres egy szék sem a próbatermünkben – hang-súlyozta Vajda Mária klubtag. – Már a nyár közepén járunk, és nagyon várja a közönsé-günk, hogy színre lép-jünk, és újra hallgathassa-nak bennünket a gesztenye-fák árnyékában. A mostanihoz hasonlóan több esetben részt vet-tünk jótékonysági rendezvénye-ken is. Nem a pénz dominál, a magyar nóta szeretete hajt ben-nünket igazán. Mindannyian elmondhatjuk, hogy mindent a magyar nótáért! Éltető hatása van az együttlétnek, együtt éneklés-nek. Az elmúlt időszakban azon-ban kénytelenek voltunk otthon énekelni. Megkerestünk egy-egy nótát valamelyik közösségi olda-lon, és bekapcsolódtunk. Előttünk volt a példa, mi pedig úgymond kísértük a nótaénekeseket… Az együttlét, az össze- tartozás sok-sok évet ad még a társaságnakNémeth Tibor alapító tag a feleségével, Némethné Lakatos Mártával szinte a kezdetektől együtt énekel a klubban. – Min-denkinek elvonási tünete volt a koronavírus-járvány miatt – fogal-mazott Tibor. – A hosszú kihagyás után örömmel jöttünk annak ellenére, hogy tar-tunk még a vírustól, hisz jóval 70 év fölött van az átlag-életkorunk. Valamikor régen az egyik nagyon szeretett társunk azzal a mondással nyilvánult meg, hogy gyerekek, ti már adtatok nekem 10 évet. Én azt hiszem, ennek a társaságnak az együttlét, az összetartozás sok-sok évet fog még adni. Tanulással telt az elmúlt időszak, gyakoroltuk azokat a nótákat, amik kimaradtak a fellé-péseinkből. Mindig számíthattunk rájuk, és ők is számíthatnak ránkA nótaklub mint művészeti közösség egy értékes szín-foltja Nagykanizsának. Messzire vitték a város jóhírét – erősíti meg Kovácsné Mikola Mária, a KKK igazgató-ja. Nem véletlen az a jel-mondatuk, hogy Nagyka-nizsa a nóta fővárosa. 2004-ben amikor az első Bor- és Dödölle-fesztivált megszervezte a HSMK, attól a pillanattól kezdve a Tüttő János Nótaklub nemcsak a szüreti felvonuláson, hanem a kulturális műsorban is mindig fellépett. És bizony a szüreti felvonulásért egyetlen egy fityinget sem kértek. Ha bármikor szükség volt arra, hogy valakit mozgósítsunk érté-kes színfoltként, akkor ők min-dig készen álltak, és nem a mar-kukat tartották elsősorban. Azt szokták mondani, gyerekek, annyit fizettek, amennyit tudtok. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a város legtöbb művészeti cso-portjával ilyen jó nexusban vagyunk. Amikor baj van, akkor összetartunk, vállvetve kiállunk egymásért, amikor meg kicsit könnyebb az életünk, akkor öröm-ködünk. Arisztotelész jelmondata szerint az én mottóm: a műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék. Ez a mondat nagyon megállja a helyét ebben a járvány-ügyi helyzetben, ami most már lecseng. A közösségnek megtartó, éltető ereje van. Olyan, mint a víz. Tiszteletre méltó az a nemes érte-lemben vett alázat, az a fegyelem, az az összpontosítás, ahogy ők ehhez a műfajhoz állnak, illetve amilyen elánnal készülnek a mindenkori fellépésükre. Ezúttal is köszönöm nekik az együttműködést. Min-dig számíthattunk rájuk, és ők is számíthatnak ránk. A megszólalókat hallgatva valamennyiükből kicsengett az elavultnak tűnő, ám mégiscsak vágyott szó: a szeretet. BAKONYI Erzsébet A Kanizsai Kulturális Központ nyári szabadtéri program-sorozatában elsőként a Tüttő János Nótaklub ad műsort július 15-én, 19 órakor a Medgyaszay Ház előtti téren. Beszélgeté-sünk középpontjában a fennállásának 20. évfordulójára készülő nótaklub áll. vidámság!Nyár van és
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A július 11-17.Július 11. szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látoga-tó, 01:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 01:30 Híradó, 01:45 Majdnem eltoltam, 02:15 Bor, vagy sör?, 02:45 Dombvidék, 03:15 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 08:00 Híradó, 08:15 Majdnem eltoltam, 08:45 Bor, vagy sör? 09:15 Dombvidék, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Múlt-kor, 12:30 Heti Híradóink, 13:45, K’arc, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Múlt-kor, 18:40 Feladatlista a bolygóért, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Neve is van: Budapest (1. rész), 20:40 Jazz-varázs: La-Nita és barátai koncert 1. rész, 21:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:45 LapozóJúlius12. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 00:10 Múlt-kor, 00:40 Feladatlista a boly-góért, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:50 Neve is van: Budapest (1. rész), 02:40 Jazz-varázs: La-Nita és barátai koncert 1. rész, 03:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Múlt-kor, 07:10 Feladatlista a bolygóért, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Neve is van: Budapest (1. rész), 09:10 Jazz-varázs: La-Nita és barátai koncert 1. rész, 10:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:15 Lapozó, 12:00 Múlt-kor, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék, 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szent-mise/Istentisztelet, 19:10 Sztárportré (válogatás), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Neve is van: Budapest 2. rész, 20:40 Jazz-varázs: La-Nita és barátai koncert 2. rész, 21:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:45 Lapozó Július 13. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 00:10 Szentmise/Istentisztelet, 01:10 Sztárportré (válogatás), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Neve is van: Budapest (2. rész), 02:40 Jazz-varázs: La-Nita és barátai koncert 2. rész, 03:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise/Istentisztelet, 07:40 Sztár-portré (válogatás), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Neve is van: Budapest (2. rész), 09:10 Jazz-varázs: La-Nita és barátai koncert 2. rész, 10:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:15 Lapozó, 12:00 Sztárportré (válogatás), 12:30 Neve is van: Budapest (2. rész), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Önkormányzati ülés közvetítés felvételről, 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:35 LapozóJúlius 14. kedd 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:35 Önkor-mányzati ülés közvetítése felvételről, 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 07:05 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 07:35 Kukkantó, 08:05 Híradó, 08:20 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 10:50 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipet-nyi szó, 12:30 Kukkantó, 13:00 Egis Körmend – Sopron NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkő-zés, 14:25 Múlt-kor, 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc, 20:05 Neve is van: Budapest (3. rész), 20:55 Híradó, 21:10 Táncból katedrálist, 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:35 LapozóJúlius 15. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:00 K’arc, 01:30 Hír-adó. 01:45 Neve is van: Budapest (3. rész), 02:35 Táncból katedrálist, 03:25 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:30 K’arc, 08:00 Híradó, 08:15 Neve is van: Budapest (3. rész), 09:05 Táncból katedrálist, 09:55 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:30 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:25 K’arc, 12:55 Neve is van: Budapest (3. rész), 13:45 Táncból katedrálist, 14:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Kalando-zoo, 20:30 Híradó, 20:45 Visszatérés Somogy országba, 21:15 K’arc, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóJúlius 16. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látoga-tó, 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo, 02:10 Visszatérés Somogy országba, 02:40 K’arc, 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo, 08:40 Visszatérés Somogy országba, 09:10 K’arc, 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Látogató, 12:25 Élet-módi, 12:55 Kalando-zoo, 13:25 Visszatérés Somogy országba, 13:55 K’arc, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk, 20:05 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán, 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Szalai Kriszta, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóJúlius 17. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:35 Székely konyha, 01:00 A mi portánk, 01:30 Híradó, 01:45 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán, 02:15 Sztárportré: Szalai Kriszta, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:30 A mi portánk, 08:00 Híradó, 08:15 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán, 08:45 Sztárportré: Szalai Kriszta, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:25 A mi portánk, 12:55 Zarándoklat Zala és Somogy megye határán, 13:25 Sztárportré: Szalai Kriszta, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár, 20:00 Madarat tolláról, 20:30 Hír-adó, 20:45 Forgószínpad, 21:15 A mi portánk, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 07. 10. | 21sport A krosszo-sok MX Orszá-gos Bajnokságának II. osztályában a Kanizsa Motocross SE-től is indulhat-tak - regionális megmérettetéseik után - versenyzők. Ráadásul az elője-lek nem is voltak rosszak, hiszen Jakab Dávid és Bocskai Balázs sem muzsikáltak rosszul. A 2. osztály MX 1 kategóriá-jában aztán nem várt történések is „árnyal-ták” a kanizsaiak sze-replését...- Nos, mit is mond-hatnék, az első futamom idejéből egy perc volt hát-ra, amikor buktam, így egy első helyezést dobtam el – fogalmazott az események után Dávid. - Persze, hogy bosszús voltam, de nem volt mese, összekaptam magam, és indul-tam azért a második futamunkon is. Jó, egy kicsit azért bennem volt az esés, meg a rajtnál előttem történt egy bukás is, így azon végül a hetedik helyre jöttem be. Néhány pont azért járt ezért a helyezésért is, készülni meg alighanem lesz időnk a következő ob-futamra, hiszen azt augusztus 22-én, Gyálon rendezik.Jakab mellett Bocskai is motoro-zott Komárom-Esztergom megyé-ben, és az ácsi első fordulóban nyol-cadik, míg a másodikban kilencedik lett, emellett ugyanúgy egy KTM SX-F 450 ccm-es krosszmotort hajt, mint Jakab.Jakab Dávid (60) esése ellenére is nagyot küzdött a motocross bajnokság II. osztályábanSzűk két hete a Komá-rom-Esztergom megyei Ácson immár az országos motokrossz bajnokság futamait rendezhették meg – mindenfajta korlá-tozások nélkül, vagyis például nézőkkel a pályavonal mellett.indulhattakMár országosonVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi vezetői kresz tanfolyamunkra jelentkezés JÚLIUS 22. SZszERDA 16.00 óraHa nincs ideje bejárni tanfolyamra e-learning is elvégezheti a Kreszt otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi,”B+E” „C+E” nehéz pótkocsi ,KategóriákraKövetkező GKI vizsga időpont: JÚLIUS 23.Jelentkezési határidő: július 15RÉszLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!*Részletekről érdeklődjön irodánkban-telefonszám 06-30-491-705130 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2020 1. né. VSM: „B” E: 75 % F: 63,27% - „C” E:82,52 % F:79,17% -- ÁKO: „B” Gy:163,65%, „C” Gy: 103,02% KK- B: 237.600.Ft/fő- C: 211.000.-Ft/fő/Kellő motivációt találvaZalaegerszegen regionális sportlövő ver-senyt rendeztek az Ebergényi úti lőtéren és a sporteseményre a megyén kívüli sportlö-vész egyesületektől is érkeztek sportolók szép számmal. A Nagykanizsai Polgári Sport-lövész Egylet is indította versenyzőit és nem csupán az utánpótlás korcsoportokban, de a felnőtteknél is léptek lőállásba sportolóik. A színvonalas mezőnyben 10, 25, valamint 50 méteres távokon is lőttek, utóbbiaknál pél-dául a felnőtt férfi kispuska 30 lövéses kate-góriában Horváth Károly a második, míg Szobolics János a harmadik helyen zárt. A nőknél ugyanebben a számban Kovács Adél az első helyet szerezte meg. Légpuska 10 méteres serdülő lány kate-góriában 40 lövéssel Kobra Fruzsina a dobogó legfelső, míg Széll Petra a második fokára állhatott. Ugyanezen kritériumok szerint a fiúk mezőny-ében is jutott elsőség a kanizsaiaknak, azt Tankovics Tamás szerezte meg.A fegyvernemnél és a távolságnál maradva, csak éppen az ifjúsági höl-gyeknél Borsos Eszter célzott a legjobban, amivel szintén elsőséget gyűj-tött be. - Nincs okunk panaszra a sok kihagyás után, az utóbbi hónapok tör-ténései után már annak is örülnünk kell, hogy versenyt rendeztek – mond-ta el a kanizsai egyesület részéről az edzőként is szerepet vállaló Horváth Károly. - A fiatalok esetében talán a legnagyobb dolog úgy motiválni, hogy igazából nem is tudják, mikor is lesz legközelebb megmérettetés. Sajnos, egyelőre ebben a cipőben járunk, így pedig nem olyan egyszerű a motivált-ságukat fenntartani. Mindenesetre bizonyították, hogy oda is tudják magu-kat tenni, ha arról van szó, tehetségeink nem vallottak szégyent. P.L.Jól a pályán és azon kívülHa már a motorkrosszozók-ról írunk, érdemes megje-gyeznünk, hogy a tavalyi esztendőben általunk is végig figyelemmel kísért ifjú versenyző, Horváth Ádám is elis-merésben részesült sportbeli tevékenysége mellett a 2019-es tanulmányi eredményeiért is. E szerint a már kétszeres Európa-bajnoki döntős ifjú motoros a Zrínyi iskola tanulójaként szin-tén kiérdemelte néhány hete a Magyarország jó tanulója-jó sportolója elismerést.Borsos Eszter Pécs után Zalaegerszegen is remekül célzott légpuskával
22 | KANIZSA újságsportA Covid-19 sajnos csak magyar résztvevőkkel és szigorú biztonsá-gi szabályokkal folyt a karate okta-tás 25 fő részvételével, akik Békés-csabáról, Budapestről, Nagykani-zsáról, valamint Zalaegerszegről érkeztek.Az első nap a nagykanizsai Shi-han Feszt Norbert 6 danos nagy-mester, a szövetség elnöke tartotta meg a nyitó edzést, aminek az alapja kihon technikákról szólt, majd a későbbi edzéseken kata (formagyakorlatok) és annak elem-zése (bunkai) volt a fő téma részé-ről. A továbbiakban Sensei Szir-csák Szabolcs 3 dan Shito Ryu kihon és formagyakorlat techniká-kat mutatott be, majd Sensei Far-kas Norbert kapott szerepet, és tartott Sendo Ryu karate edzést a karatékáknak.Az IKU magyar szövetsége éves közgyűlésén kitűzték az első IKU országos bajnokság időpontját: október 18-án a fővárosban lesz a seregszemle. Nemzetközi viszony-latban az International Karate Uni-on jövő év őszére halasztotta az idei romániai Európa-bajnokságát.A továbbiakban Sensei Takács Krisztián 4. danos mester, a szö-vetség alelnökének vezetésével párost gyakoroltak, Shihan Feszt Norbert magasabb szintű katákat tanított, emellett a vizsgafelkészí-tőn Sensei Fesztné Nagy Zita 3 danos mester is oktatott. A vizsgák keretében Szücs Alex Benett 8 kyu, Markó Iván 5 kyu, Markó András Milán 1 kyu, Halász Ist-ván 1 dan, Horváth Filip 2 dan, Farkas Máté pedig szintén 2 dan fokozatra vizsgázott – sikerrel.P.L.Kicsit talán rendhagyó évadzáróját tartotta meg a Szan-Dia FSC klubja, melynek kötélugrói és látványtáncosai a csonka versenyidény legszebb pillanatait is felidézhették.A különböző csoportjaik, formációik úgy búcsúztatták a sze-zont, hogy számos gyakorlatukat be is mutatták a múlt héten az Erzsébet téren. Természetesen nem maradhatott el azért a – szintén picit formabontó – éremösszegzés sem, melyből kide-rülhetett, hogy a sportolók összesen 44 arany-, 24 ezüst- és 11 bronzérmet könyvelhettek el. Mindez az eredménysor egészen biztos, hogy gyarapodott volna, ha a járványügyi helyzet jó néhány hétre nem fagyasztja be a Szan-Dia FSC idényét is. Per-sze, kesergésre nincs idő és mód, már csak azért sem, hiszen nyáron is lesz elfoglaltság.Az előttünk álló hetekben is lesznek edzések, méghozzá fakultatív jelleggel – mondta el a felkészítők részéről Vágó Lászlóné. - Kedden és csütörtökönként a táncosoknak, a szer-dai napokon pedig a kötélugróknak. Augusztus végén pedig következhet majd az edzőtábor. P.L.A létszámra ezúttal sem lehetett panasz a fenyvesi karate edzőtáborbanövvizsgákkalEdzőtábor A napokban rendezte meg éves köz-ponti edzőtáborát Balatonfenyvesen az International Karate Union újonnan megalakult magyarországi képvisele-te, a Magyar IKU Karate Szövetség – számos kanizsai kötődéssel.Nem szokványos A nyolcadik for-dulóval folytatódott FHDC darts liga ver-senysorozata Nagy-kanizsán, ráadásul úgy, hogy az elma-radt 4-7. fordulók törlésre kerültek - eredmény nélkül.Legutóbb har-minckét versenyen-gedéllyel nem ren-delkező darts játékos mérte össze tudását a Free Hill Darts Club termében.Külön öröm volt számunkra, hogy a versenyen tiszteletét tette a férfi kézilabda élvonalában játszó Pallag Péter, csurgói kézilabda kapus – árulta el a korábban szintén kézilab-dázó főszervező, Horváth Balázs. - A versenyzők nyolc csoportban kezdték meg a küzdelmeket, melyekből 3-3 fő jutott tovább a 32-es főtáblára, ahol a csoportelsők kiemelésre kerültek A főtáblás első kör után a kiesettek elkezdhették a főággal párhuzamosan zajló Lucky Loser sorozatot is, amely már-már szinte hagyományosan elképesztő hangulatban zajlott.A Free Hill Darts League nyolcadik fordulóját végül – a teljes verseny-nap során magabiztos teljesítményt nyújtó – a kézis Pallag Péter nyerte. Ahogy már utaltunk rá, ő először vett részt a kanizsai megmérettetésen, egyben az FHDC-nél remélik, hogy nem utoljára. A második helyen Parély József, míg a harmadikon a főtáblán egyébként nagy menete-lést bemutató Nagy Máté végzett.A Lucky Loser keretében a kanizsai darts klub fiatal reménysége, Böröcz Martin szerezte meg a győzelmet, megelőzve a már rutinos verseny-zőknek számító Takács Pált és Sza-bó Barnabást. P.L.A Szan-Dia FSC növendékei majd’ nyolcvan érmet könyvelhettek el idényük soránévadzárásJó dartsos a kézilabdázóHa darts, akkor garantált a remek hangulat a kanizsai FHDC-nél is…
2020. 07. 10. | 23sportSzokásos kispályás focijukhoz készülődött az a csapat Kiskanizsán, melyről néhány hete írhattunk is. Legutóbb mégsem indult minden a megszokottak szerint, hiszen a műfüves pálya hálójába egy vadlúd akadt bele. A bemelegítés így néhány csapattagnak másképp alakult a megszokottnál.Amikor megérkeztünk, a madár a játéktéren pihent, az emberi zajra aztán elrugaszkodott a műfűről, de szerencsétlenségére manővere nem sikerült, és a körkörösen felhúzott védőhálóba gabalyodott bele – elevenítette fel a történteket az egyik kapus, Dervalics György. – Mivel nem akartuk, hogy baja essen, nem volt mit tenni, sporttársaim egyiké-nek maradt a mászás, akinek csak sikerült kiszabadítania a szárnyast annak rúgkapálása közepette. Happy and-del zárult a videón is rögzí-tett művelet, nem úgy a foci a pályán ellenfelünknek, akik kapták a gólokat számolatlanul. P.L.Egyben a folytatásra sem kell sokat nem is kell várniuk, hiszen az Osztrák Nagydíj után az előttünk álló hétvégén a Stájer Grand Prix-t rendezik meg - úgyszintén a köze-lünkben található ausztriai hely-színen.Az idei - és nézők nélküli - oszt-rák F1-es futamot végül a finn Valtteri Bottas nyerte a Mercedes volánja mögött, megelőzve Char-les Leclerc-t (Ferrari), valamint Lando Norrist (McLaren-Renault). Főleg a harmadik helyen célba érő brit teljesítménye a nagy tett, hiszen ezzel nem csupán önmagá-nak szerzett dicsőséget, de ezzel a patinás wokingi istálló ismét életjelet adott magáról.Maradjunk annyiban, hogy a versenyt követően sokáig moso-lyogtam – mondta a mclarenes szurkoló, Kálovics Tamás, majd folytatta is helyzetjelentését. – Ugyan furcsa éved elé nézünk, de már most rengeteg érdekesség és tény ismert előttünk. Az biztos, hogy a Ferrari-motoros autók erő-ben elmaradnak mindenkitől, a mercedes-esek viszont látványos előrelépést mutatnak. A Racing Point óriásit ugrott előre tavaly-hoz képest, de a Williams is kevés-bé van lemaradva a korábbiakhoz mérten, a Haas azonban nem muzsikált jól. Ami számomra a legfontosabb, hogy a McLaren folyamatosan javul és gyorsul, ami egy hosszú idő utáni - mondhatni – megváltás, és iszonyatos nagy öröm nekem is.Tamás jó néhány alkalommal Felde Istvánnal együtt kereke-dett fel a korábbiakban egy-egy versenyhelyszín felé. A korábbi kézilabdázó lelkes Ferrari-rajon-gó, aki szintén várta már a rajtot.Jó, hogy elindult három hónap késéssel végre az F1-es évad, ugyanakkor nézők nélkül nagyon fura egyelőre az egész - vette át a szót István. - Az látszik, hogy a Mercedes első számú kihívója a Red Bull-Honda lehet Max Vers-tappen vezetésével, de a McLa-ren és a Racing Point is lopkodhat pontokat az élcsapatoktól, ami a végén sokat számíthat. Sajnos, a Ferrarinak egyelőre nincs esélye beleszólni a dobogós helyezések-be, inkább a középmezőny elején vannak még. Reméljük, pár futam múlva megtalálják a helyes utat, összességében pedig azt gondo-lom, a motor-megbízhatóság is fontos lesz ebben az évben, látva egyből a sok kiesőt. Ja, és hogy el ne felejtsem, Forza Ferrari!Menjünk egy házzal arrébb, igaz, ott is a Scuderiának drukko-ló lelkes követővel találkozunk.Már nagyon vártuk közösen Fecó, valamint Ádi barátommal - akikkel online, interaktív formá-ban elemezzük napi szinten az eseményeket -, hogy rajtolhasson a 2020-as körözés – foglalta össze a várakozást Őri Gergő. – Én úgy látom, amilyen felforgatott módon zajlott a felkészülés, épp olyan kaotikusra sikerült a nyitó futam is. Meg aztán a nagy pilóta-keringő közepette a mezőny két-harmada talán az új szerződésért is hajtott, ezért is volt a nagy aka-rat mindenkitől. Én továbbra sem írom le a Ferrarit. Körbeverésekre számítok, ha Leclerc hozza a gyor-saságát és nem hibázik, akkor az esetleges tempóhátrányát kiegyenlítheti. Amúgy a nagy vihart kavart Albon-Hamilton ütközés szerintem szimpla ver-senybaleset volt. Lehet, hogy a hatszoros bajnok viselkedése talán többeknek a pályán kívül unszimpatikus, de legutóbb Ausztriában nem volt hibás. Az időmérős Bottas “hibája” pedig egy trükk volt, ami része lehet a vb-hadjáratnak. Érdeklődve várom az új helyszíneket, ha lesz-nek, a nézőnélküliség meg külö-nösebben nem zavar. Úgy vagyok vele, megszoktuk ezt is.P.L.rajtolásVárakozás és remekFelde István (balról) és Kálovics Tamás egyelőre ilyen hangulatnak az F1-ben nem lehet még részeseAz elmúlt hétvégén több hónapos kényszervárakozás után végre elrajtolhatott a Formula 1 idei szezonja, rengeteg magyarországi rajongójának is őszinte örömére. A versengés nagykanizsai hívei is felsóhajthattak, hogy a spielbergi Red Bull Ringen felbőgtek a motorok. Először az állatmentés, aztán a góllövés ment a kiskanizsai műfüvesenÁllatmentésből és góllövésből is jelesLehetett a napokban akár labdarúgó Szlovén Kupa-döntő is, Őri Gergőnél (balról) aligha téveszthették el, hogy az F1-ben kinek szurkol…
24 | KANIZSA újságMozaikZAIK1999 óta minden év júni-usában megszervezi Lud-vig Zoltán festőművész a Ludvig Nemzetközi Művésztelepet Kisrécse-Kendlimajorban, ahova a világ minden tájáról érkez-nek képzőművész barátai, hogy két hétig együtt alkossanak. Zoli minden alkalommal meglepi őket a korhelylevesével, ami az esti vacsorák egyik fény-pontja. De nemcsak itthon, hanem számos művészte-lepen a világban, ahová meghívást kap, ragaszkod-nak hozzá, hogy főzze meg őnekik is az ízletes, sava-nyú káposztából készült ételt. A korhelyleveshozzávalói 8 fő részére: 1 kg vecsési savanyú káposz-ta, 1 kg sertéshús (comb vagy tarja), 25 dkg füstölt-hús (csülök vagy tarja), 2 db póréhagyma, vagy 60 dkg vöröshagyma, 1 fej fok-hagyma, 1 marék rizs, 1 db erős zöldpaprika, 1 dl vörösbor, 2 evőkanál zsír, 8 dl tejföl, őrölt pirospaprika, őrölt bors, őrölt kömény, babérlevél, só és tárkony.Elkészítése: A káposztát szükség ese-tén átmossuk, késsel néhányszor átvágjuk. Babérlevéllel ízesítjük és bő vízben megfőzzük. A hagymát apróra vág-juk, zsírban megpirítjuk, beletesszük az erős zöld-paprikát, a pirospaprikát, kevés vizet öntünk hozzá, majd hozzáadjuk a feldara-bolt húst, és a fűszereket. Vízzel felengedjük, és finom pörköltet készítünk belőle. Amikor a hús meg-puhul, beleöntjük a vörös-bort.Amikor a káposzta és a hús is megpuhul, a kettőt összeöntjük, beletesszük a rizst, tíz percig forraljuk, majd a tejföllel behabarjuk. A legvégén megszórjuk morzsolt tárkonnyal.Tipp: Mindenképpen külön edényben főzzük meg a káposztát és a pör-költet. A pörköltet - javas-lom - enyhén túlsózni. Savanyú répából elkészítve is nagyon finom ételt kapunk. A korhely leveshez koráb-ban lágy kenyeret, sós vagy sajtos stanglit kínált Zoli. Az utóbbi időben azonban crostinit készít hozzá, mely-nek elkészítését szakács barátja, Tóth Richárd mutatta meg neki, aki most éppen itthon tartózkodik Nagykanizsán, és mexikói ételeket készít egy pizzériá-ban. Ő amúgy néhány éve a művésztelep gasztronómi-ai művésze, a vendégeik nagy örömére.A crostini receptje8 főre: 1 kg liszt, 6 dl víz, 10 gr élesztő, két evőkanál só, pici cukor.A hozzávalókból kenyér-tésztát dagasztunk, és a kelesztés után ujjnyi vastag rudakat formázunk belőle. Végül ropogósra sütjük. Bakonyi ErzsébetGasztroKanizsaFotó: KanizsacrostinivelKendlimajori korhelyleves,
XXXII. ÉVFolyam
28. SZÁm
2020. JúlIuS 17.
8-9. oldal
14. oldal
Séta a városban
6. oldal
4-5. oldal
az utakon Nyári veszélyek az önkormányzat
Soron kívül
ülésezett
Letenye
feladta
– SzeptembertőL megSzűNNek
a SzeLektív huLLadékSzigetek
– kezeLhetetLeNNé váLt
a koNtéNerek körNyezete
– A napirendek meghatározása is vitát váltott ki
– Ki fizeti a hídkorlátot és a járdát?
– megkezdődött a betakarítás, mezőgazdasági gépek lassítják a forgalmat
– a szakemberek szerint óvatosan kell megközelíteni a lassú és nagy járműveket
– a gépek mellett a vadak is élénkek ebben az időben
– Városnéző túra a Kanizsai Nyár sorozatunkban
– Tele van a város meglepetésekkel
2 | KANIZSA ÚjSág EZ VOLT A HÉT
Sokak számára jelent gondot a kertekben ilyenkor tömegesen előkerülő meztelencsigák elleni küzdelem. A kertészkedők egy része szerint az egyik legjobb fegyver ellenük az indiai futó kacsa. Ez a madár hatalmas étvágyának
köszönhetően egyedül 500 négyzetméternyi területet is megvéd a kellemetlen csúszómászótól.
Gulyásparti. 44 éves évfordulóját ünnepelte a Vasutas Nyugdíjas Klub. A több mint 50 fős klub
tagjai négy hónap után találkozhattak újra. A vírusveszély csökkenésének köszönhetően gulyáspartit szerveztek, ahol már reggel rotyogott a bográcsokban az ebédre való. Páder Sándorné, a
klub elnöke elmondta, hogy az egyesület tagjai abban bíznak, hogy visszatér a pandémia előtti
rendes élet, és újra járhatnak együtt kirándulni vagy éppen színházba.
a hét száma:
VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE
C/2020 F3 (NEOWISE)
Júliusban még jól látható az égi vándor,
amelyet áprilisban fedezett fel egy
műhold. A Földtől
mintegy 140 millió
km-re lévő üstökös
fényessége olyan erejű, amely lehetővé teszi,
hogy szabad szemmel,
távcsővel is megfigyelhető legyen a horizont
közelében. Gazdag Attila, a Nagykanizsai
Amatőrcsillagász Egyesület elnökének felvételén az égi kométából kiolvadó gáz csóva látható.
500
IMPRESSZUM: KANIZSA újSág Felelős szerkesztő: Tar Mihály
Szerkesztőségvezető: Mikó-Baráth györgy
Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezető
Rovatvezető: Polgár László (sport).
Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050.
Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth gábor
Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.
Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.
A HÉT TörTÉnETE
Fotó: Kanizsa TV
Fotó: Kanizsa TV Fotó: Gazdag Attila
SzolgáltatáS 2020. 07. 17. | 3
4 | KANIZSA újSág AKtuálIS
A városatyák a beszámolók megvitatásával kezdték el a munkát. Elfogadták a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi fenntartói ellenőrzéséről, a város 2019. évi sportéletéről, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény munkájáról, a Völgy Alapítvány ellátási szerződés szerinti, pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátására vonatkozó 2019. évi tevékenységéről, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek az ellátási szerződés szerinti
családi bölcsőde és szenvedély betegek közösségi ellátása biztosítására vonatkozó tevékenységéről, a Magyar Vöröskereszt Zala
Megyei Szervezetének nagykanizsai tevékenységéről, a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ, a Nagykanizsai Egyesített
Bölcsőde és a Nagykanizsa-Surd- Zalakomár Szociális Társulása 2019. évi feladatellátásáról,
a Társulás működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény
tevékenységéről szóló beszámolókat. A gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára Fodor Csaba frakcióvezető szóban előterjesztett javaslatát utolsó napirendként zárt ülésen tárgyalta a testület.
Bizzer András
alpolgármester a vita során jelezte, hogy nem ért egyet
azzal, hogy leveszik a napirendről az elkülönített költségvetési előirányzat felhasználására, lakásvásárlásra, lakásfelújításra, közművesítésre előterjesztett javaslatot, mert a keretösszeg a rendelkezésünkre áll, el lehetne költeni hasznos célokra, amelyek egyébként pörgetnék a kanizsai gazdaságot. Valószínűleg a veszélyhelyzet miatt lesz gazdasági visszaesés Nagykanizsán is, amit úgy tudnánk kezelni, hogy a rendelkezésünkre álló pénzt
elköltjük. Egyrészt lakásokat tudnánk venni, másrészt a saját lakásokat felújítanánk, és telkeket tudnánk kialakítani.
Ezzel a Vagyongazdálkodási Zrt. is jól járna. Sajnálatos módon erre önök nemet mondanának. S amire még nemet mondanak, az a Trianonnal kapcsolatos emléktábla.
közgyűlés meghívójában
Harminc napirendi pont szerepelt a soron kívüli
Az elmúlt két közgyűlésre emlékeztetve a 29-ei folytatólagos
közgyűlésen olyan konstruktív légkör alakult ki, amiből akár ki is
indulhatnánk. Ragadjuk meg azt a hangvételt és stílust, amivel
legutóbb abbahagytuk – ajánlotta beköszöntőjében Balogh lászló polgármester. 30 naprendi pont állt a testület előtt, melyből
Fodor Csaba frakcióvezető javaslatára ötöt levettek a napirendről: az elkülönített költségvetési előirányzat felhasználására, lakásvásárlásra, lakásfelújításra, közművesítésre, az egyeztetés
elmaradása miatt a Nagy-Magyarország emlékmű mellé emléktábla elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kiadására, az „okos zebra” gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére, a Damjanich
utca felújítására , a Bocskai utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok 2021. évi megvalósítására előterjesztett javaslatokat. Fotó: Horváth Zoltán
2020. 07. 17. | 5 aktuális
Most már tudatosult bennünk, hogy 2 millió forintot sem akarnak erre á ldozni, most már azt
szeretnénk, hogy legalább a tulajdonosi hozzájárulást adják meg, az nem kerül semmibe a városnak. Az alpolgármester aggodalmát fejezte ki a gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések zárt ülésen történő meghozatala miatt: amikor legutóbb a gazdasági társaság ügyeit
zárt ülésre tették, az történt, hogy a Kanizsa Rehab Kft. ügyvezetőjének bérét jelentős mértékben megemelték, 500 ezer Ft-ról 800 ezer Ft-ra, és tették ezt úgy, hogy visszamenőleg, január 1-től, ami nem volt indokolt. Most
attól tart, hogy erre hivatkozva minden önkormányzati cég vezetője kéri a béremelést, amit
nem biztos, hogy a város költségvetése megenged. Fodor Csaba (ÉVE) indoklásában az állt, ha
a lakásvásárlásra, felújításra rendelkezésre áll a keretösszeg, akkor visszahozzák az előterjesztést. A Nagy-Magyarország emlékművel kapcsolatos előterjesztés levételét pedig az egyeztetés
elmaradásával indokolta az
ÉVE frakcióvezetője. – Az az egyeztetés – hangsúlyozta, hogy ön polgármester úr a közgyűlést megelőző egy órában fölhív engem, majd biztos, ami biztos, fölhívja a frakciótársaim jó részét arról győzködni, hogy mi legyen többek között ezzel a napirendi ponttal, szíve joga, csak nem ér el vele semmit.
Fodor Csaba világossá tette, hogy az ÉVE frakció egységes, ennek a frakciónak ma még ő a vezetője, a helyettese pedig Horváth Jácint bizottsági elnök úr. Ha valamit akar, hozzánk szíveskedjen fordulni. Higgye el, mi minden információt átadunk a
frakciótársainknak, minden döntést közösen
hozunk meg függetlenül attól, hogy a közgyűlésen ki mondja el. A döntések nagy része közösen születik. Ha ideje engedi, engem csöppet sem zavar, hogy kit hív föl közülünk, csak ez nem felel meg annak az egyeztetésnek, amit itt elvárunk. Ezért kérjük levenni az előterjesztést. Az okos zebrával, a Damjanich utca felújításával és a Bocskai utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos előterjesztést pedig azért vettük le, mert
a 2021. évi költségvetés része kell, hogy legyen, és még azt sem tudjuk, hogy a 2020.
évi költségvetés miként alakul – fogalmazott
Fodor Csaba.
Reagálásában Horváth Jácint frakcióvezető-helyettes (ÉVE) kifejtette, az emlékmű témában egyeztetést kértek a polgármester úrtól, de 2 hétig nem volt neki annyira fontos a dolog, hogy fél
órát rászánjon. A város képviselőtestületének 8 tagja nem szólhat bele a város dolgába? – kérdezte. – Engedjék már meg, hogy
beleszóljunk. Bizzer András reagálására válaszolva
hangsúlyozta, nem kell elferdíteni a tényeket, elmondták akkor is, azért hozták zárt ülésre a Kanizsa Rehab Kft. ügyét, mert egy külső
szerződés miatt kötelező volt zárt ülésre hozni. Ők örültek volna a legjobban,
ha nem zárt ülésen kellett volna tárgyalni,
mert egy 100 fős munkahelyteremtésről volt szó abban az üzleti tervben, és 100 főnek adtunk munkát már az első félévben
a pandémia alatt.
Fodor Csaba a vitához kapcsolódva kiemelte: a nála fellelhető SZMSZ azt mondja, hogy
a közgyűlés egy meghatározott javaslatára dönthet bármely napirendi pont elnapolásáról, annak levételéről. Ha hatályos ez a szabály, akkor tartsa be Balogh László, és ekként
működjön a közgyűlés, mert szét fog folyni. –
Azért, tetszik tudni, mert ha valaki beül egy székbe, nem azt jelenti, hogy alkalmas is rá, hanem akkor lesz
alkalmas, ha akként is viselkedik. Tessék érvényt szerezni
a közgyűlés szabályainak, és úgy vezetni az ülést.
A polgármester megköszönte a kioktatást, de nem kért belőle. Végül Károlyi Attila (ÉVE) javaslatára egyenként
szavaztak az előterjesztések
levételéről. Hosszas vitát váltott ki a Principális-csatorna hídjának felújítása, mivel a
projekt nem tartalmazta a híd szalagkorlátjának cseréjét, valamint a benzinkút felőli járdaszakasz felújítását. A kiegészítő beruházást a kivitelező Szabadics Zrt. saját felelősségére elvégezte, a hozzá szükséges 2.688 eFt-ról utólag kellett dönteni a testületnek. Bizzer
András és Szabó Szilárd frakcióvezető (Fidesz-KDNP) a polgármester időbeni tájékoztatását hiányolták, véleményük szerint nem stimmelnek a dátumok és
az időrendi sorrend. A közgyűlés egyhangúlag döntött a Deák tér belső úthálózatának TerraWay burkolatra történő módosításáról 5 millió Ft összegben.
Az Erzsébet téri szökőkút felújítási munkáinak elvégzésére benyújtott előterjesztés tárgyalása sem ment simán. Végül Fodor Csaba javaslatára 12 igen szavazattal amellett foglaltak állást, hogy az augusztusi közgyűlésen hozzák meg a
végső döntést. A Kanizsa Vízilabda Kft. támogatásáról kétszer is szavaztak a városatyák. Végül 10 igen, 0 nem és 5
tartózkodás mellett a közgyűlés augusztus 31-ig 13
millió Ft összegű támogatást nyújt a felnőtt vízilabda csapat OBI/B bajnokságban való részvételéhez.
A döntés értelmében egyszeri, 500 ezer Ft rendkívüli juttatásban részesül az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 9 dolgozója a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként. Az I. számú fogorvosi körzetet a szerződés aláírását követően Dr. Pallag Ferenc László
egyéni vállalkozó fogorvos látja el.
A helyi úthálózat fejlesztéseket rangsoroló, szakmai ütemtervet készítő munkacsoport
felállítása is vitát váltott ki. Végül Radics Bálint képviselő (Fidesz-
KDNP) javaslatával egyetértve – legyen egy civil kerékpáros képviselője is a munkacsoportnak
– 10 igen, 2 nem és 3 tartózkodással elfogadták a munkacsoport felállítását.
Bodó László képviselő (ÉVE) javaslatára 8 igen, 0 nem és 7 tartózkodás mellett elfogadták a Nagykanizsa Város Katonai Emlékmű elhelyezéséhez kapcsolódó tervdokumentációk elkészítéséhez előterjesztett javaslatot. Az
emlékmű elhelyezéséhez méltó helyszín lehet a volt Dózsa György laktanya területe, ahol most épül a sport- és rendezvénycsarnok.
A továbbiakban igennel szavazott a testület a Dózsa György szobor elhelyezéséhez kapcsolódó tervdokumentáció elkészítésére. Megtárgyalták, és módosító
javaslattal elfogadták a Petőfi út-
7-es elkerülő csomópontjában
körforgalom tervezésére szóló előterjesztést. Továbbá elfogadták az önkormányzat költségvetésének aktuális helyzetéről és az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonáról szóló tájékoztatót. A polgármesteri tájékoztatót néhány módosító javaslattal elfogadta a testület, míg
a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatót 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elutasították. Erről a napirendről részletesen olvashatnak a 12. oldalon. Bakonyi Erzsébet
Korábban több alkalommal felhívtuk a figyelmet a
rendeltetésszerű használat
fontosságára, valamint tájékoztató információk is kihelyezésre kerültek a szelektív szigeteken lévő gyűjtőkonténerekre – folytatta Farkas Szilárd a
bejegyzésében. – A képviselő-testület - a hulladékszállítást végző nagykanizsai szolgáltatóval egyeztetve - július 9-i ülésén egyhangúlag döntött a városban kialakított szelektív szigetek (mind az 5 szelektív sziget) végleges megszüntetéséről. Ezt már
számos település megtette a környéken a kialakult áldatlan és olykor minősíthetetlen állapotok miatt.
Korábban az önkormányzat a szelektív szigetekhez megrendelt két darab 1100 literes konténert, amelyek a Béke utcai
és a Sport utcai hulladéklerakó területeket érintette. Ez azt a célt szolgálja, hogy
a kommunális hulladékot az 1100 literes edénybe rakják a letenyeiek, a szelektív anyagokat pedig a megfelelő helyre helyezzék. Ez a jelenség már évek
óta problémát okozott a lakóknak. Egy központi területi lehatárolás következtében a harang alakú edényeket megszüntették, gurulós konténereket hoztak helyettük. Ezek kisebbek, nem lehet zárni,
így ennek következtében bárki bármit elhelyezhet az edényekben. Nagyon hamar megtelnek. Akkor is
kicsi lenne, ha szabályosan
használná mindenki ezeket a szigeteket, de szinte mindent hordanak ezekbe
a gyűjtőkbe. Akadt olyan eset is, amikor építési törmeléket is elhelyeztek a konténerek közelében. A polgármester azt is elárulta: minden héten az önkormányzat ürítette a szelektív szigeteket, mely során tapasztalhatták, hogy a konténerek tartalma nem felelt meg a rendeltetésének. Képeinken is látszik, hogy sokaknak nem sikerül a konténerek feliratát és
bedobált hulladék anyagát összhangba hozni.
– Alap esetben a szolgáltató havonta egyszer üríti a
szelektív szigeteken kihelyezett konténereket, ezt természetesen díjmentesen. Ahhoz, hogy ezeket a
kaotikus állapotokat megszüntessük, hoztam egy olyan döntést, hogy heti szintű ürítést kértem. Ez azt jelentette, hogy minden héten eltávolították a szemetet. Mivel vegyes hulladékkal teltek ezek a konténerek, az önkormányzatnak többletköltségbe került. Mindez azért,
mert nem a megfelelő hulladékot tartalmazták a gyűjtő edények, a szolgáltató vegyes hulladékként tudta elszállítani – tette hozzá Farkas Szilárd.
Ez azt jelenti, hogy a 2020. évi első negyedévben 218 alkalommal ürítette le, vagyis ez több mint 500.000 forint többletköltséget jelentett, éves díjban számolva pedig több mint
2,2 millió forintot vont el a
helyi költségvetésből a nem rendeltetésszerű használat miatt. A változtatással kapcsolatban megkerestük a szolgáltatót, hogy mondja el véleményét, azonban nem kívántak nyilatkozni.
Lehet-e továbbra is szelektíven gyűjteni a
hulladékot Letenyén?
A Facebook-poszt alatt sokan felháborodtak, hogy
nem tudnak ezentúl szelektíven gyűjteni hulladékot, pedig az igény megvan rá.
A polgármester azt is elárulta, hogy lehetőségük lesz külön gyűjteni a szemetet, függetlenül attól, hogy megszűnnek a hulladékgyűjtő szigetek. A műanyag
PET-palackot, építési törmeléket le lehet adni a letenyei hulladékudvarban keddtől egészen szombat délig díjmentesen. A másik
lehetőség a zsákos, házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés: kék, illetve sárga zsákokban lehet különválasztani a hulladékot. Az erre megfelelő zsákok elérhetők a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán, illetve a
szolgáltatótól is kérhető, mely szintén ingyenes, a partner cég pedig havonta
egyszer szállítja el. A képviselő testület ezen felül hozott egy olyan döntést, hogy megvizsgálja annak a
lehetőségét, hogy jövőre az
évi egyszeri lomtalanítást évi kettőre növelné. A városvezetés felkészült arra
az eshetőségre, hogy a szelektív szigetek megszüntetése a város peremén illegális hulladéklerakást eredményezhet. Ebben az esetben az önkormányzat megteszi a szükséges jogi lépéseket, ha pedig tettenérés történik, az jogi következményekkel jár.
Gerencsér Dóra
6 | KANIZSA újSág KörNyeZetüNK
– Az éves közmeghallgatáson is téma volt a hulladékszállítás és elhelyezés ügye. tapasztaltuk azt is, hogy a környékbeli településekről Letenyére szállítja a lakosság a kommunális hulladékot, melyet szabálytalanul, a szelektív konténerekben helyeztek el, ezzel elvéve a helyi lakosságtól a szelektív gyűjtés lehetőségét – így fakadt ki Letenye
polgármestere a közösségi oldalán.
Letenyén
a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
Szeptember 1-jétől megszűnnek
egy nap alatt megtelnek
a konténerek
Fotó: Tar Mihály
Kultúra
manapság kuriózum
Egykor megélhetés,
Az „ANOSZTRU” Országos
Egyesület a Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával hagyományos roma mesterségeket elevenítette fel az érdeklődőknek. Kakas József kosárfonó, Steflovics Attila
amatőr festő és Váradi István fafaragó mutatkozott be munkájával az egy napos programon. Teleki László, az „ANOSZTRU” Országos Egyesület elnöke
kiemelte: a cigány lakosság
100-150 évvel ezelőtt ezen
mesterségek mindennapos gyakorlásával kereste
meg a betevő falatot, ezzel
tudták eltartani a családot.
Cserekereskedelemmel az ételt, italt előteremtették, így sikerült ellátni magukat, a családjukat. Az egyesület célkitűzése, hogy a roma hagyományokon alapuló értékeket a legszélesebb körben megismertesse és továbbvigye. - Régebben a családokban mindig
volt valaki, aki értett a fafaragáshoz, manapság pedig
egyre kevesebben foglalkoznak ezen ősi mesterséggel – fogalmazott Váradi
István. A fafaragó szerint
kicsit le kellene lassulnia az
embereknek, néha körülnézni, a körülöttünk lévő környezetet megszemlélni. – Ma már meg kell ismertetni a fákat is az emberekkel, akkor aztán rádöbbennek, hogy egy fából mennyi forma, menynyi alkotás készülhet el, hogy egy faágból bármi lehet – hangsúlyozta a fafaragó. A programon a Somogy megyei Kakas József a kosárfonásba engedett betekintést. A negyven éve ezen mesterséggel foglalkozó férfi gyermekként még édesapjától sajátította el a vesszőhajlítás művészetét. A mindennapi használati tárgyak
mellett a kismesterségek művelői dísztárgyakat is készítenek. Egy vesszőből kimunkált darab, egy fából
faragott érdekesség éppúgy a lakás dísze lehet, mint a Steflovics Attila amatőr festő által megálmodott festmények.
A kismesterségeket bemutató Roma Kulturális Kavalkád következő eseményein továbbra is nagy szerepet kap a hagyomány,
a roma kultúra. A nyár folyamán egy a Cziffra György zongoraművészről szóló előadást, roma holokauszt kiállítást, valamint roma fesztivált is tervez az „ANOSZTRU” Országos Egyesület Nagykanizsán.
Vuk Anita
roma Kulturális Kavalkád néven indított programsorozatot
az ”aNOSZtru” Országos Egyesület. Első rendezvényükön
a roma kismesterségekből és a kortárs amatőr festőművészetből adtak ízelítőt az érdeklődőknek. Fotó: ANOSZTRU Egyesület
Fotó: Jakab Balázs
2020. 07. 17. | 7
8 | KANIZSA újSág Nyár2020
Az aratás időszaka minden évben visszatérő konfliktusokat okoz a személygépkocsi-vezetők és a lassú járművek vezetői között. A kombájnok sebességét nehezen viselik a sofőrök, gyakran felelőtlen előzésbe kezdenek, ami azonban balesetveszélyes is lehet.
– A mezőgazdasági vontatók, traktorok és kombájnok közlekedése fokozott odafigyelést igényel a vezetőiktől, de fokozott körültekintés szükséges a forgalom többi részvevőjétől is – kezdte Lovkó Balázs
százados, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság balesetmegelőzési főelőadója. – A betakarítási munkálatokban résztvevő gépjárművek vezetőinek az általános KRESZ-szabályokon kívül kötelességük betartani a túlméretes járművekre vonatkozó biztonsági rendszabályokat is.
Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a rakomány rögzítésére, letakarására, és a közútra történő felhajtás előtt az adapterek leszerelésére is. A forgalomban résztvevő többi vezetőnek pedig szem előtt kell tartania, hogy ezeknek a járműveknek az előzése a felépítményük, sebességük miatt egy kicsit kockázatosabb, nagyobb odafigyelést igényel, hiszen az útszakasz beláthatósága és a szemből érkező forgalom észlelhetősége korlátozott. Kérés a vezetőkhöz, hogy a mezőgazdasági gépek méreteit, sebességét és a közlekedési sajátosságait figyelembe véve, elővigyázatosan, az úttest jobb széléhez húzódva tegyék lehetővé az elhaladásukat.
„NiNcs más
közlekedési mód.”
Hantos János, a Favorit Autósiskola szakoktatója lapunknak elmondta, hogy egész egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ezek a járművek az utakon ebben
az időszakban jelen lesznek, nem
kényszeríthetjük a gazdálkodókat arra, hogy a termény kárára más közlekedési módot találjanak
ki.
– Ez egy ciklikusan, minden évben ismétlődő helyzet, hogy a mezőgazdasági betakarítási munkálatok alatt nagy számban vannak jelen az utakon nagy tömegű, viszonylag lassan
mozgó egységek, traktorok, kombájnok, egyéb munkagépek. Természetes konfliktusokat szülnek ezek a személygépkocsi-vezetők és egyéb járművezetők között. Ez a konfliktus másképp nem oldható fel, mint
hozzáillő kompromisszumkészséggel. Tessék rá számítani, felkészülni, időben úgy készülni, hogy ez
ne okozhasson türelmetlenséget! Nyilvánvalóan ez összgazdasági, nem egyéni érdek csupán, hogy a megtermelt mezőgazdasági termékek mielőbb megfelelő tárolóhelyre kerüljenek. Ehhez kell a járművezetőknek, a személygépkocsi- vezetőknek – mivel nincs más esély – a türelmét erősíteni.
A türelmetleN sofőrök keNyere is A kombájNokNAk
köszöNhető
A munkagépek vezetői arra kérik a többi autóst, hogy gondoljanak arra, hogy ők is csak a munkájukat próbálják végezni minél hatékonyabban. Ráadásul mindenkinek a saját érdeke, hogy segítse a haladásukat, ha a jövőben is
kenyeret szeretnének vacsorázni.
– A vezetők nyolcvan százaléka türelmes, de van egy-két kirívó eset, aki bátornak hiszi magát. Nem tudják sokan, hogy a gép farkormányzású, és kis kormánymozdulattal is nagyot tud
csapni a hátulja. Arra kell vigyáznunk, hogy le ne üssünk valakit az úton véletlenül. Én harminc éve kombájnozok, és egyre türelmetlenebbek az emberek. Vannak olyanok, akik követik a kombájnt egy darabig, utána megelőzik szép lassan, de
van, aki úgy elhúz mellettünk, mintha ott se lennénk. Nagyon változó, van, aki megköszöni, ha elengedjük, de van, aki nem. Volt
olyan, hogy én úgy láttam, csattani
fog az autó a kombájnon, de mégis
elfért valahogy. Több türelmet kérnénk az autósoktól. Én is vezetek személygépkocsit is, és félreállok, ha meglátok egy nagy gépet és elengedem – osztotta meg tapasztalatait újságunkkal Tóth Zoltán vállalkozó kombájnos.
odAfigyeléssel elkerülhetők A bAlesetek
A járművezetőknek tehát ebben
a szezonban türelemre, éberségre és fokozott óvatosságra van szükségük a közutakon, és ezen belül a
kombájnok, a traktorok és a szállítójárművek megelőzéséhez is. A balesetmentes közlekedés az egyik
meghatározó feltétele annak, hogy
minden szem búza időben a raktárba kerüljön, onnan pedig a kenyér
a családok asztalára.
Körtvélyessy Vivien
Megkezdődtek a nyári betakarítási munkálatok,
így egyre több mezőgazdasági vontatóval és
lassú járművel találkozhatnak a közlekedők az
utakon. A szakemberek fokozott figyelemre
intenek, a kombájnosok pedig nagyobb türelmet kérnek a forgalomban résztvevőktől.
Kombájnok az utakon
A türelem Kenyeret terem
Fotók: Horváth Zoltán
2020. 07. 17. | 9 Nyár2020
A vadgazdálkodó szempontjából ez egy rendkívül fontos időszak, az őzbak vadászat szezonját is jelzi. A
laikusok számára talán érthetetlen – avagy nem ismert – jelenség
kapcsán az Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársaságának tagjai igyekeztek válaszolni a feltett vagy fel
nem tett kérdésekre. – Gyakorlatilag ez az őzek
párzási időszakát jelenti, aminek most még az elején vagyunk, július közepén. Időjárástól függően tolódhat az időszak, de már látunk kergetőző
őzeket, kezdődő territoriális mozgásokat. Tehát elindult a nász itt Zalában is – fogalmazott Góber Zoltán, az EDVT elnöke.
Ami rendkívül fontos – több fórumon próbálják felhívni erre a közlekedők figyelmét – az év
egyéb időszakaihoz képest, amikor csupán a kora reggeli vagy késő délutáni órákban került
szem elé az őz, az aktivitásuk teljesen felfokozódik. Bármikor, valóban bármikor lehet találkozni a közutak mellett – szerencsétlenebb esetben - a közúton is az őzekkel.
Vincze Ferenc több éve egy élelmíszeripari cég képviselője Vas, Zala és Somogy
megyében. Havonta 5-6 ezer kilométert tesz meg, így bővelkedik a vadállomány okozta élményekben is. –
Naponta járom több éve a három megyét, így már megszoktam, általában a kora reggeli órákban vagy estefelé lehet számítani az őzikék, máskor a szarvasok előfordulására. Most kicsit intenzívebb az időszak, lehetséges, hogy a mezőgazdasági munkák kezdete is megmozgatta a vadállományt. A nász időszakról már hallottam, ilyenkor tényleg elég egy pillanatra elveszteni a figyelmet, már kint van előttem az őz. Amit pozitívumként el tudok mondani, idén – talán a közútkezelőnek köszönhetően - nem csupán az út széle, az árokpart is le lett
nyírva. A látási távolságot ez nagyban befolyásolja. Ami még érdekes, hogy idén sokkal több rókát és nyulat láttam az utakon, mint tavaly vagy tavalyelőtt – nagyon sokszor már „csak” eltiporva – fogalmazott
Vincze Ferenc.
Lapunk munkatársait Kanizsai László, hivatásos vadász kalauzolta egy ködös hajnalban. – Az őzek mozgását amúgy is befolyásolja az időjárás, például
a légnyomás. Vannak olyan területek, amit ismerünk, nagyon sok őzről tudunk. De „beüt” egy légnyomás változás, olyan a terület, mintha kipusztult volna az állomány. Pedig nem, csak elbújnak.
A szarvassal ellentétben az őz nem szereti ezt a hideg időt. ( a fotók készítésekor 10 fok volt – a szerk.) Én az elmúlt évekre visszagondolva nem emlékszem ilyen júliusra. Erre nem tudok mit mondani, ilyennel én még nem találkoztam –
fogalmazott a hivatásos vadász.
Rendkívül fontosak azok a tudnivalók, amelyekről a vadásztársaság tájékoztatást adott. Az üzekedés valóban most kezdődik térségünkben. A fokozott figyelem mellett a hasznos információk is segíthetik a közlekedőket. – Ha megtörtént
a vad-gépjármű ütközése, a legfontosabb, hogy a káresemény helyszínén a
gépjármű tulajdonosa értesítse a rendőrséget. Ilyen esetben a vadgazdálkodó
is értesítve lesz. Felkeresik a helyszínt, a tetemet szakszerűen elszállítják. Felhívnám a figyelmet arra: semmiképpen nem elfogadható, hogy
úgymond „kompenzációként” a vadat magához
vegye bárki. Ez bűncselekmény, a vad állami tulajdon – hangsúlyozta Góber Zoltán.
Az üzekedés időszakában a vadászok száma
is megszaporodik Zalában – a vendégek nem csupán belföldről, a határon túlról is rendszeresen érkeznek. Az erdőlátogatás ilyenkor veszélyt
hordozhat. – Zalában a szarvasbőgés időszakára szoktuk kihegyezni a vadászati szezonunkat. Akkor külön figyelemfelhívás
van, a helyi sajtóban, illetve kint a területen is. Ebben a szezonban – most július derekán – nem a bakancsos turisták,
hanem a nálunk nagy népszerűségnek örvendő gombászok figyelmét kell felhívni arra, hogy vadászat zajlik, hajnalban, még
sötétben ne induljanak el. Természetesen mi is figyelembe vesszük a jelenlétüket, mindez balesetveszélyt rejt magában, de ebből ezidáig nem volt
probléma – hangsúlyozta Góber Zoltán.
Vincze Adél
általában a hajnali, kora reggeli időszakban tűnik fel az őzek sziluettje
az erdőszéleken, a szántások környékén a legerdősültebb megyékben.
Nyár derekán viszont szinte felbolydul a természet, bármikor és bárhol
lehet találkozni a sutákat kergető
bakokkal. Az őzek násza július közepétől augusztus közepéig – végéig is
eltarthat.
szempontból kíván
fokozott figyelmet
Az őzek násza nem
csupán vadászati
KezdődiK Az üzeKedés
A ZAlA Megyei RendőRfőkApitányság infoRMációi:
2019-ben Zala megyében 206 közúti közlekedési baleset következett be, melyet vadon élő állatok okoztak, ebből 6 eredményezett személyi sérülést.
2019-ben a Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén 44 közúti közlekedési baleset következett be, melyet
vadon élő állatok okoztak, ebből 2 eredményezett személyi sérülést.
2020 júliusáig Zala megyében 76 közúti közlekedési baleset következett be, melyet
vadon élő állatok okoztak, ebből 3 eredményezett személyi sérülést.
2020 júliusáig a Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén 15 közúti
közlekedési baleset következett be, melyet
vadon élő állatok okoztak, ebből 2 eredményezett személyi sérülést.
Fotó: Jakab Balázs
10 | KANIZSA újSág állAtoK
A hírekben gyakran látni bántalmazott, rossz körülmények között
tartott háziállatokat. Ennek következtében sokan felemelték a hangjukat amellett, hogy az állatok védelmére nagyobb hangsúlyt kellene fordítani. A nagykanizsai Élettér- Állat és Természetvédő Egyesület már 17 éve igyekszik a menhelyi kutyusok által felhívni a figyelmet az állatok védelmére. – Már 17 éve rendezzük meg a hagyományos kutyás táborunkat. Eleinte ottalvós volt, most már sajnos csak napközis tábor – kezdte
Varga Károlyné, az Élettér- Állat és Természetvédő Egyesület elnöke.
- Mindig úgy gondoltuk, hogy az
egy fontos dolog, hogy a gyerekek és a kutyák összejöjjenek. A kicsik még taníthatók, formálhatók, ezért
ezt az egy hetet az állatvédelemre,
az állatokkal való bánásmódra, a tartásukkal kapcsolatos dolgokra kihegyezve tartjuk. A kutyák falkaállatok, ezért megpróbálja mindegyik a másikat egy kicsit uralni. Ezt
kezelni kell az embernek. Pontosan
ebből alakulnak ki ezek az otthoni kutyás balesetek és a kutyaharapások. Erre muszáj odafigyelni, és már
gyerekkorban célszerű elkezdeni tanulni. A gyerek megtanulja, hogy
a kutyáknál mik azok a jelek, jelzések, ha mereven nézi a másikat vagy éppen hogyan áll a farka. Nem
csóválja, fent vagy lent tartja, hogyan áll a füle. Ezeket a dolgokat
próbáljuk nekik mind megtanítani.
Hogyan közeledjen egy idegen kutyához, vagy egyáltalán melyikkel mit és hogyan kell csinálni? Úgy
gondolom, hogy a gyerekek nagyon
élvezik, sokan visszatérő táborozók.
Sőt, a mostani táborvezetők is a régi
táborlakókból nőtték ki magukat. Remélem, hogy hasznos ez a fiataloknak. A hétköznapokban is van lehetőség kutyázásra, ugyanis akinek nincs otthon lehetősége, az a menhelyen sétáltathat kutyát. Szerencsére nagyon sokan visszajáró sétáltatók. Úgy viszik az ebeket, mintha már a saját kutyájuk lenne.
Persze, ha örökbe akarják fogadni a
négylábút, akkor örökbe adjuk. Olyankor van egy kis szomorkodás
a gyerkőcöknél, de akkor választanak egy másikat ebet, és őt is ugyanúgy szeretgetik tovább – mesélte az egyesület elnöke.
A kutyás szakemberek szerint érdemes minél kisebb korban elkezdeni a gyermekeket az állatvédelemre nevelni. Fontos, hogy minél jobban megbecsüljék a körülöttünk élő természetet. A tábor nem csak a leendő kisgazdiknak segít elsajátítani a kutyázás alapjait, hanem az ebeknek is
könnyebbé teszi a gazdátlan időszakot. Ilyenkor rengeteget foglalkoznak velük a lurkók.
– Elsősorban a kisgazdikkal próbálunk mi foglalkozni, a kutyusokkal elintézik a gyerekek. Megpróbáljuk megtanítani nekik a kutyázás alapjait. Azt, hogy mit kell csinálni egy négylábúval, mit jelent az,
ha az embernél kutya van és az embernek kutyája van. Sétáltatási etikettet próbálunk nekik tanítani, és okítjuk őket az ebekről. Így arról is
hallhatnak, hogy milyen felelősséggel jár egy kutya tartása. Megtanítjuk arra őket, hogy a felelős állattartó elsősorban odafigyel a saját kedvencére, és megpróbál mindent megadni, ami a boldogságához kell. Nem babusgatásra gondolok, hanem az alapvető ellátásra, egy szerető környezetre, ahol jól érzi magát, és a gazdának sem egy felesleges teher vagy egy elvégzendő házimunka a velük való foglalkozás – tette hozzá Kocsor András,
táborvezető.
A tábor az alapokat megadja ahhoz, hogy ezek a gyermekek jól
bánjanak majd állataikkal felnőtt korukra is. De fontos, hogy szülőként is odafigyeljünk utódainkra, és tovább tereljük őket azon az úton, hogy a természettel együtt
élni tiszteletre méltó és fontos dolog. Nem árt megjegyezni Mahatma Gandhi idézetét sem, miszerint „Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.” Hajnes Rita
a menhely kutyáival
állatvédelmi tábor
Napjainkban az
állatvédelmi mozgalmak egyre nagyobb
szerepet kapnak a
társadalomban. Fotó: Czigóth Sándor
2020. 07. 17. | 11 Régió
Amint az már a korábbiakban is nyilvánvalóvá vált, Európa gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásai új
lehetőségeket, friss lendületet adtak a határon átnyúló magyar – horvát intézményközi és gazdasági partnerkapcsolatoknak Horvátország uniós csatlakozásával. A Lisszaboni Szerződés értelmében az unió egyik új célkitűzése, hogy a funkcionális régiók kormányzásának biztosításához szükséges közösségek
jöjjenek létre. Területek közötti, határokat és különböző intézményi szinteket átszelő együttműködésekre van szükség. (A 2006-
ban elfogadott uniós rendelettel új jogi és kormányzási eszköz, az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás – European Grouping for Territorial Cooperation, EGTC – létrehozása történt meg.) A fentieket szem előtt tartva is végezheti feladatait a horvátok mellett számos dél-
zalai települést is tömörítő
„mura-régiós” társulás.
A magyar oldalról megválasztott elnök, Preksen
László mellett úgyszintén
elnökként Josip Grivec működhet a horvátoktól.
– A horvát féltől tizenegy,
tőlünk immár tizenkilenc település alkotja jelenleg a társulást – kezdte a semjénházi polgármester. – Fontos
megjegyeznünk, hogy a 2014-es alakulásunkkor csak néhány határmenti helység alkotta a közösséget, mely azóta csak bővül. Fontos, hogy ilyen nagyobb
egységet alkossunk, mivel így lehet hatékony uniós tevékenységet is folytatnunk.
A területi együttműködési csoportosulás jelenleg is olyan eredményes projekteket visz, melyek a horvát-magyar határ két oldalán fekvő településeket hozta és hozhatja közelebb egymáshoz. Felvetésünkre, mely szerint ilyen-e
például a további közúti átkelők létesítése, szintén kaptunk választ.
– Természetesen érzékeltük eddig is azt a problémát,
hogy például Semjénházáról
a légvonalban néhány kilométerre fekvő horvátországi
helyekre is roppant nagy kerülőt kell megtenni, ezért létezik egy olyan sikeresen futó projektünk, mely egy Mura fölött átívelő híd tervezésére és annak a munkálatainak az előkészítésére vonatkozik. Nem árt megjegyezni, hogy mindez nem egy már létező vasúti híd mellett létesítendő közúti átkelőre érvényes, mert az európai elképzelések jelenleg nem ezt részesítik előnyben. Ehelyett a megvalósítandó elképzelés egy komplett és különálló hidat jelent. Ugyanakkor a hídhoz tartozó
közúti csatlakozásokkal kapcsolatban szintén a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek, a Hrvatske Ceste, tehát a Horvát Út vállalatának, valamint csoportosulásunknak a támogató egyetértésére van szükség, nos, ez
meg is van a vázoltakra.
Nem maradhat persze ki
a tevékenységi körükből a gazdaságélénkítő és turisztikai pályázatok sora sem.
– Olyannyira nem, hogy Gorican-Donji Vidovec-Legrad-Tótszerdahely viszonylatban dolgozunk példának okáért a határon átnyúló turizmust érintő sikeres projekten, valamint a határmenti térség gazdasági fejlesztéseit elősegítő konferenciaszervezés területén is van hét
évre, vagyis a következő uniós időszakra előrenyúló megvalósítandó elképzelésünk.
Preksen László mindezek mellett megfogalmazta a csoportosulás jelenlegi legfontosabb operatív lépését is, mely nélkül a további munka aligha folytatódhat kellő hatékonysággal:
– Az alapító okiratunkat mindenképpen át kell dolgoznunk, mivel jelenlegi taglétszámunkhoz viszonyítva az már egyszerűen kinőtte magát. A leglényegesebb ugyanis mindig az, hogy a közös munka egyben
minél hatékonyabbá is válhasson.
Polgár László
szerepet kap
A hatékonyság kiemelt A horvátországi Murakirály (Donji Krajlevec) településén a napokban
ült össze a Mura Régió ETT, és akkor
már sikeres lehetett a társulás horvát elnökének, illetve magyar társelnökének megválasztása. Mindezek alapján magyarországi oldalról a
társelnöki feladatokat Preksen László, Semjénháza polgármestere látja el a jövőben.
Fotó: Farkas Szilárd facebook Fotó: Farkas Szilárd facebook
Fotó: funiq
12 | KANIZSA újSág KöZélet
A Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló tájékoztató első hozzászólójaként Fodor Csaba frakcióvezető (ÉVE) szomorúan állapította meg, hogy az elmúlt közgyűlésen hozott határozatot nem sikerült betartani. Akkor azt kérték, hogy a jegyző készítse el, a polgármester pedig terjessze a közgyűlés elé a Polgármester Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. Balogh László ezt a kérést nem teljesítette, ezért az ÉVE frakció vezetője egy külön határozati javaslatot tett, amely arról szólt, hogy a polgármester júniusi 16-i határozatát 2020. augusztus 28 napjával hatályon kívül helyezi. Ez az a határozat, amellyel Balogh László polgármester közgyűlési jogkörben eljárva 16-án – amikor a Parlament arról szavazott, hogy vége a veszélyhelyzetnek – a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét és az alapító okiratát jóváhagyta. Fodor Csaba javaslatának
folytatása szerint a közgyűlés kötelezné Balogh
László polgármestert, hogy a 2020. augusztus 27-ei soros közgyűlésre terjessze be a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét és alapító okiratát. Ha ezt nem teszi, meg, akkor 28-ával az a
helyzet áll elő, hogy nem lesz érvényes és hatályos SZMSZ-e a hivatalnak. – Ez a törvénysértés nem a mi felelősségünk lesz. Nem árulunk zsákbamacskát, át szeretnénk tekinteni a
hivatal működését – jelentette ki a frakcióvezető. – Az áttekintés kifejezetten érinti a Közterület-felügyelet működését, működési formáját, és nagy valószínűséggel a Tourinform Irodáét is. Mindkét szervezet volt már önálló költségvetési intézmény, és célszerűbb lenne, ha
ismételten ekként működnének. Mi azt gondoljuk, hogy ilyen Polgármesteri Kabinetre nincs szükség a hivatalban, és nem kívánjuk fenntartani a városlakók pénzéből. Azt megértem, hogy a pandémia alatt a polgármester a
hatáskörében eljárva létszámbővítést hajtott végre a hivatalban, ami a polgármesteri kabinetet 3 fővel érintette. Ilyen formában nem tartanánk meg a polgármesteri kabinetet. Fodor Csaba még elmondta, a polgármesternek kötelezettsége végrehajtani a közgyűlés határozatait az önkormányzati törvény szerint. Ha nem teszi meg, a közgyűlés minősített többséggel keresetet nyújthat be ellene a területileg illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt. Balogh László válaszában megjegyezte, valóban nem készült előterjesztés a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-
éről, és nincs napirenden. Utalt rá, hogy a
közgyűlés a június 25-én hozott határozatában felkérte, terjessze a hivatal SZMSZ-ét a közgyűlés elé, de ő ennek már június 16-án
eleget tett. A február 27-én elfogadott,
azonos tartalmú közgyűlési határozatot végrehajtotta. Az SZMSZ-t felülvizsgálta, aktualizálása megtörtént, a módosítására újabb javaslat nem érkezett. További változtatásokat nem tart szükségesnek, így beterjeszteni sem fogja, keltsenek akármekkora hisztériát is. A hatályon kívül helyezése is csak úgy történhet, ha a
polgármester napirendre veszi – tette hozzá.
Horváth Jácint frakcióvezető-helyettes (ÉVE) megkérdezte, hogyan tudja a testület érvényesíteni a döntéseit, ha a polgármester nem engedi meg. A hivatal – leszámítva a kabinet működését – jól végzi a feladatát, sőt
szívük szerint még jobb bérezést is adnának nekik a költségvetésből. Megjegyezte, nem a
város hivatalos facebook oldalán kell pártpolitikai állásfoglalásokat megjelentetni, az ÉVE frakciót ócsárolva.
Balogh László visszautasította a Fodor Csaba által elmondottakat. Szabó Szilárd önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) pedig arra kérte a polgármestert, hogy a jövőben ne engedjen meg ilyen megnyilvánulásokat. A vita lezárását 10 igen, 3 nem és 2 tartózkodással elfogadták.
Ezután szünetet rendelt el a polgármester. Az ÉVE határozati javaslatát azonban nem szavaztatta meg. „Ha ezt törvénysértőnek” tartják, forduljanak a kormányhivatalhoz – ajánlotta. Ezek után az eredeti határozati javaslatról szavaztak. A Polgármesteri Hivatal 2019 évi munkájáról szóló
tájékoztatót 7 igen 1 nem és 7 tartózkodással
elutasította a közgyűlés.
Nem fogadták el a képviselők
a Polgármesteri Hivatal 2019
évi munkájáról szóló tájékoztatót. beszámoló elutasított
Fotó: Pixabay
2020. 07. 17. | 13 Aktuális Így, aki ilyen alkalmatossággal közlekedik, annak vagy el kell mennie az Ady utcáig, vagy le kell
mennie az Olajbányász pálya előtti parkolóig, hogy tovább haladhasson. Most, hogy megkezdődött a nagyparkoló felújítása, és szinte az egész teret felbontották,
még időben szeretnének szólni. Az a kérdésük, hogy vissza lehetne-e állítani végre ezt a járdaszakaszt a korábbi korlátos, akadálymentes lépcsővel együtt? Így nem kéne kétszer nekilátni a rombolásnak, az építésnek.
A templomba járó öregek, a kismamák, a mozgáskorlátozottak, de a kerékpárosok számára is nagyon fontos lenne. Ha már kerékpáros város vagyunk – tették
hozzá. Kérésükre válaszolva megnyugtatásként annyit elmondhatunk, hogy a Városfejlesztő Kft. foglalkozik a kérdéssel, és keresik a megoldásokat. A Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete néhány éve tartott akadálymentesítési bejárást a városban, s hamarosan
újabbra készülnek. Akkori észrevételeiket továbbították is a Városházára.
A feljegyzéseik érintették a Kaposvári út sánci temető előtti bejáratát. Azóta, néhány éve elkészült és biztonságosan használható ott is a kerékpárút és a járdaszakasz. A posta előtt, a Zrínyi és az Ady utca kereszteződésében történő átkelés még most is gondot
okoz a mozgássérülteknek. Mivel a magas útpadkáról nem tudnak biztonságosan lejutni, kénytelenek szabálytalanul közlekedni. Ha
a rámpát veszik igénybe, akkor pedig szinte kijutnak az Ady utca
közepére, s emiatt már büntetést
is kapott az egyik kerekesszékes.
Az Alsótemplom előtt találkoztunk
a közelben élő 83 éves Teri nénivel. – Valamikor ideraktak egy
táblát, hogy 2019-ben átadják a kolostort, de a télen eltűnt, bevették, mert nem csináltak semmit. A
Magyar Máltai Szeretetszolgálat csoportját több mint 3 éve elköltöztették a Ferences rendi kolostorból. Azóta itt minden áll azon mód, minket meg beletettek egy
egérlyukba. Ráadásul sokkal távolabbra, a Sugár és a Dózsa György
utca sarkán lévő egykori élelmiszerboltba, ahova busszal kell eljárni – sorolta a gondjait Terike.
Mint önkéntes, én is rendszeresen jártam oda segíteni, de január óta nem megyek. Beteges vagyok, a
térdemet is műteni kellene, most már nem vállalom. Tény és való, amíg élt Kovács
László, a főnökünk, ő kiharcolt mindent. Ha jövök hazafelé a piacról vagy a boltból,
és nem akarok sokat kerülni
– tért rá a közlekedési nehézségekre – fel kell jönnöm a
templom előtti hosszú lépcsősoron. Ilyenkor megvárom, míg jön valaki, és odaadom a táskámat, hogy vigyázzon rá, amíg a lépcső
oldalfalába kapaszkodva négykézláb feljutok. Ha nincs segítség és elfáradok,
félúton leülök pihenni. Az alsó lépcsőfokról leesett és mozgott egy-két betonlap, de úgy látszik, valaki visszatette. Közvetlenül a templom bejáratához vezető lépcsősorra az épület felújításakor Lóránt atya készíttetett kapaszkodó korlátot – nyugtázta. S amikor minden elkészült,
elhelyezték. Nyugodtan nézze meg a posta
előtti járdát és az Olajbányász pálya felé vezető ütött-kopott járdavéget is – szólt utánam a beszélgetőtársam.
BAKONYI Erzsébet
feljáró visszaállítását
közbenjárásunkat kérve levél érkezett szerkesztőségünkbe a Zárda, a Nagyváthy és az
Ady utca nyugati oldalán élő lakóktól. Mint ahogyan írták, fiatalok és idősek, de főleg a piacra, a buszmegállóhoz, a templomba bottal, tolószékkel vagy babakocsival közlekedők több
mint 2 évvel ezelőtt türelmesen figyelték a
templom tér és Zárda utca között zajló közművek cseréjét. később azonban megdöbbenve
tapasztalták, hogy a Zárda utca folytatásaként
funkcionáló, egyetlen korláttal – babakocsi,
kerékpár, tolószék lejárásához alkalmas lejtővel – ellátott lépcsőt az odavezető járdaszakasszal együtt elbontották. sajnos azóta sem
építették vissza. Fotó: Bakonyi Erzsébet
Várják az akadálymentes
14 | KANIZSA újSág Nyár2020
Nagyon sok mindent érdemes megnézni Nagykanizsán, rendkívül sok szép, különleges homlokzatú épület, izgalmas történetű szobor található a városban – szögezi le képzeletbeli sétánk elején
Bali Vera idegenforgalmi szakember. Önállóan is útra lehet kelni egy kis városismereti sétára, a Tourinform Irodában ehhez térképet is segítségül adnak. Az ismerkedést érdemes a város főterén, az Erzsébet téren kezdeni. A település legrégebbi műemléke a Szentháromság szobor is itt található. Jelenleg. A valószínűleg több részletben készült szoborcsoport ugyanis már a város számos pontját ékesítette, miután visszakerült eredeti helyére. A barokk stílusú alkotás szomszédságában van a város egyik legnépszerűbb köztéri alkotása a Testvérvárosok Kútja. A Veloszipéd a nyári melegben is hűsítő ivóvízet kínál, emellett Nagykanizsa testvérvárosi kapcsolatait is megörökíti. Egykori országgyűlési képviselőnk Bethlen István munkásságát nagyra becsüli a település, amelynek elismeréseként a fő téren emeltek szobrot. –
Az Erzsébet tér egyik látványossága a Zenepavilon – hangsúlyozta
Bali Vera, majd kiemelte: nemcsak
az árnyékában lehet egy kicsit szusszanni, de remek akusztikáját
is érdemes kipróbálni egy szabadtéri koncertet meghallgatva, vagy
akár csak középre állva a hangunkat egy kicsit kieresztve – tanácsolta a szakember. Tovább haladva rá lehet csodálkozni a Városházára, magára az épületre. Kevesen
tudják, hogy 1937-ben épült, úgynevezett birodalmi stílusban, tervezője az a Hübner Tibor, aki a Nagy-Magyarország Emlékművet is tervezte. Sétánkat folytatva mindenképpen álljunk meg Sissy
szobra előtt, amely a komoly műértők szerint is az országban fellelhető egyik legszebb Erzsébet királynőről készült alkotás. A hajdani szoborcsoportból kivált másolat is kalandos
úton került Nagykanizsára. Mielőtt áttérnénk a túloldalra időzzünk el egy kicsit a 20. Honvéd Gyalogezred emlékművénél is – mondta a Tourinform Iroda vezetője.
A közadakozásból megvalósult szob
orcsoporttal szemben a hajdani posta helyén a Centrál Szálló, a tér meghatározó
elemeként pedig a Vasemberház látható. Az egykori vaskereskedés
épülete számos átépítésen átesett, a jelenlegi árkádos formáját 1980-ban kapta, amelyért a várost Hild-emlékéremmel díjazták. A vasemberudvar gyönyörű rózsái, az árnyékot adó gesztenyefák alatt az Aradi 13 vértanú emlékparkja is megállásra készteti a városnézőt. A kanizsai sétálóutca is tartogat érdekességeket, így a pallosjog jelképét, a harangjátékot, a Magyar nevezetű hajó makettjét, a legújabb kanizsai köztéri alkotást a Kereskedő Feleségeket is itt lehet megcsodálni. Ugye mennyi érdekesség és látnivaló fér bele egy figyelemfelkeltő
sétába? És akkor nem nézték még
meg alaposabban a posta, valamint a kaszinó épületét, a Bazárudvart, a múzeumot, az összefogás jelképeként is emlegetett Turulmadarat, a 48. honvéd gyalogezred emlékművét, a 17o-os
keleti hosszú kör emlékművét, a Medgyaszay Házat, a Felsővárosi Templomot, a Nagy-Magyarország emlékművet… A sok-sok látnivalóhoz kapcsolódva érdekes történteket is hallhatnak Bali Verától, aki minimum 10 fős csoportoknak bemutatja a várost. Ha tehetik tegyenek egy sétát Nagykanizsán. Úgy, mint a turisták.
Vuk Anita
teVékenyen és szAbAdon közel Az otthonhoz
Van egy szabad fél napjuk? Ismerősek Nagykanizsán? Különösen hathat e
kérdés, hiszen e sorokat olvasók közül
sokan évek,
évtizedek óta
itt élnek.
Pedig higgyék el biztosan van
a városnak
néhány olyan szelete, apró
pontja, amelyet még nem
sikerült felfedezni. Fejeket fel – javasolja
a szakember. nyár 6.
Kanizsai
Fotók: Jakab Balázs
2020. 07. 17. | 15 mezőgazdaság
Sorozatunk e heti címének választása nem volt véletlen – több oka
is van. A Feszt házaspár ismert hagyományszeretetéről – jelenleg
is a Pántlika néptáncegyüttes tagjai, évtizedek óta a magyar hagyományok ápolói. Ez visszaköszön a
látóhegyi birtokuk szinte minden
szegletében: népi motívumok, eszközök, régi használati tárgyak fogadják a vendégeket. Másrészt viszont a területet is szinte „első látásra szerelem” szerűen választották. – Bicikli túrán voltunk a barátainkkal 15 évvel ezelőtt. Nézegettem a birtokot, de aztán tovább mentünk. Egy év múlva már kimondottan vásárlási szempontból nézegelődtünk a környéken a férjemmel, az utolsó pillanatban jöttünk erre. Megint megláttam ezt a területet. Eléggé elhanyagolt volt. A fekvése és minden
adottsága olyan volt... azonnal le
is vettem a kitett eladó táblát a telefonszámmal együtt,– és megvettük – emlékezett vissza Feszt Attiláné, Rózsika.
A vásárlástól kezdve eltelt 5 év,
alakítgatták, újjáépítették, csinosították a birtokot Feszték. Ahogy
mondják, nekik igazán nem is munka, hanem kikapcsolódás a „hegyen” töltött idő. - Azért ezt megcáfolom, mert rengeteg volt a munka. És ma is sokat kell tenni
azért, hogy így nézzen ki. De ha az
ember szeret valamit csinálni, élvezettel csinálja, akkor nem veszi munkának. Mindig is volt kertünk, ettől nem tudok elszakadni. Elfáradunk, igen, de ez egy
egészséges fáradtság – mondta mosolyogva Rózsika. A telek, a díszítőelemek mindegyike kétkezi munka – például a
ház teraszának tartóelemei is a birtokon egykor állt fenyőfák alapanyagából készültek. - Mindent önerőből csinálunk. A költség végtelen lenne, ha mindent iparossal csináltattunk volna.... a táncosokkal közösen hordtuk a fát, betonoztunk, jöttek segíteni. Ez így megy. Én is segítek, te is segítesz. Mindent megoldunk önerőből – vette át a szót a birtok ura,
Feszt Attila. Egy titkot – amely szintén a föld szeretetéről, a birtok
iránti ragaszkodásról szól – elárult:
Ha én, teszem azt, nyernék most a
lottón... ezt a birtokot, ezt a földet
akkor is megtartanánk. Ugyanúgy
gondoznánk, gazdálkodnánk itt. Ez nem csak hobbi, komolyan mondom. Kikapcsolódás – hangsúlyozta a Pántlika táncegyüttes tagja.
A gazdálkodás nem maradhatott ki a beszélgetésből – természetesen a Feszt házaspárnak is van veteményese, amit leginkább
az asszony művel. A talpalatnyi kis
kertben megterem a paprika, a paradicsom, a hagyma, az uborka,
a zöldség és a sárgarépa, melyekből szebbnél szebb példányokat mutatott nekünk a gazdaasszony.
De július derekán a másodvetés is
hangsúlyos. - Bizony. Vetettem ismét burgonyát, abból lesz megint szép, zsenge újburgonyám. Késői retket is vetettem. Sőt, évek óta a kerekrépa is helyet
kap a kertemben, már látszik a zöldje... Másodvetésként még került zöldbab és fejtőbab is a földbe. Kicsi a kert, de minket kiszolgál. Sőt, többször előfordul,
hogy „túltermelésem” van, nagyon szívesen adok a szomszédoknak, a rokonoknak, barátoknak
is ezt-azt – árulta el Fesztné Rózsika.
Beszélgetésünk során több alkalommal szóba kerültek a rokonok, barátok, a szomszédok.
A Feszt házaspár közelében van a
birtoka Sóstaiéknak. Látogatásunk alkalmával éppen saját recept alapján készített krumpliprószával a kezükben látogattak
át a szomszédhoz. Nevetve elmondták: „itt nem lehet kikerülni, hogy be ne hívjon a szomszéd”
egy kávéra, vagy egy ebédre. A hegyi birtokok szerelmesei egymásra is odafigyelnek. Sok esetben találkoznak, meglátogatják egymást, nem az interneten, hanem élőben. Mert ezt a földet
választották.
Vincze Adél
sorozatunk keretében volt szerencsénk olyan birtokokon, kertekben járni, melyek szinte beszéltek. Beszéltek a gondoskodásról, arról a
szeretetről, ahogyan tulajdonosaik gondozzák a talpalatnyi földet. Látóhegyen, a Feszt házaspárnál a terület minden egyes szeglete arról
árulkodik, nem igazán munka, hanem kikapcsolódás, feltöltődés a hegyi birtok és benne a
veteményes.
Ásó, kApA, gereblye
13. rész
választottam...”
„ezt a földet
Fotó: Miholics Szabolcs
16 | KANIZSA újSág SZolgáltAtáS
Ne feledje
felköszönteni
ismerőseit!
júlIuS 18. FrIgyeS
Frigyes: XIX. századi magyar névalkotás a frigy szóból, a Friedrich név
magyarítása. Jelentése béke, hatalom.
júlIuS 19. emílIA
Emília: Latin eredetű név, az Emil férfinév eredetijének női párja. Jelentése versengő, vetélkedő.
júlIuS 20. IlléS
Illés: Héber-latin-görög eredetű név, az Éliás önállósult változata. Jelentése Jahve az én Istenem, az Úr az én erősségem.
júlIuS 21. DáNIel,
DANIellA
Dániel: Héber eredetű bibliai név, jelentése Isten a bírám.
Daniella: Héber eredetű név, Dániel férfinév női párja, jelentése Isten a bírám.
júlIuS 22.
mAgDolNA
Magdolna: A Héber eredetű Magdaléne magyar változata, jelentése: magdalai, torony, bástya.
júlIuS 23. leNKe
Lenke: Héber, görög, német eredetű név, a XIX. századi magyar névalkotás a német Lenchen, illetve a
német és szláv eredetű Lenka névből. A név jelentése nap, hold szépségű.
júlIuS 24. KINgA,
KINcSő
Kinga: A Kunigunda régi magyar becézőjéből önállósult, IV. Béla magyar király leányának, Boldog Kinga lengyel királynénak a neve. Jelentése nemzetség, harc.
Kincső: Jókai Mór névalkotása, A jövő század regénye című művében. A játékos alkotású irodalmi helynévből a XX. században vált női név. Jelentése számomra ő a kincs.
gyógySZertárI ügyelet
2020. július 18. Fagyöngy SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 20:00-08:00
2020. július 19. Keleti ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 19:00-06:00
2020. július 20. Király KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2020. július 21. Kiskanizsai BAJCSY ZS. U. 38. 93/319-462 22:00-06:00
2020. július 22. PatikaPlus BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-06:00
2020. július 23. Remény GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2020. július 24. Salvia RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-07:00
30/600-64-66
Hívható hétvégén és
ünnepnapokon 7 és
22 óra között
Hírek Önről, Önnek
www.kanizsa-
ujsag.hu www.kanizsatv.hu
NAgyKANIZSA,
egy kattintásra
Az állatorvosi
ügyelet
telefonszáma:
2020. 07. 17. | 17 szolgáltatás
Események, évfordulók
Július 18.
1953. 07. 18-án megjelent Elvis Presley első
lemeze, a „My happiness”, amit édesanyjának
ajánlott.
Július 19.
1879. 07. 19-én megszületett Móra Ferenc író, újságíró, muzeológus (Kincskereső kisködmön).
Július 20.
2017. 07. 20-án meghalt Chester Bennington amerikai énekes, a Linkin Park és a Dead
by Sunrise frontembere. Július 21.
1969. 07. 21-én először léptek a Holdra az Apollo 11 űrhajósai, Neil Armstrong és Edwin E. Aldrin.
Július 22.
1456. 07. 22-én volt a nándorfehérvári diadal, ahol a Hunyadi János serege legyőzte a
törököket.
Július 23.
1290. 07. 23-án trónra lépett III. András magyar király, az utolsó Árpád-házi király.
Július 24.
1463. 07. 24-én Hunyadi Mátyás 80 ezer aranyért visszavásárolta a Magyar Szent Koronát III. Frigyestől.
Az ELőző HEtI rEJtvéNy MEgFEJtéSE:
Az az igazán szerencsés ember, aki meg tud
élni a hobbijából.
18 | KANIZSA újSág hIrdetéS
TiszTelT lakosság!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata új rendkívüli települési támogatás formákat hozott létre, hogy támogatást nyújtson
a veszélyhelyzet ideje alatt munkájukat elvesztett, ezáltal váratlan megélhetési problémákkal szembesülő lakosai számára. A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartási hozzájárulásra az jogosult, akinek munkahelye a veszélyhelyzet idején - legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetését követő 6 hónapon belül - szűnt meg,
álláskeresési járadékban részesül,
megszűnt korábbi munkahelyén bruttó 300.000,- Ft alatti jövedelemben részesült,
lakásának nagysága nem haladhatja meg a 100 m2-t,
háztartásában az egy főre eső jövedelem a rendeletben foglalt jövedelemhatárt nem haladja meg.
A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartási hozzájárulás három hónapra kerül megállapításra, összege a háztartás létszámától függően 10-20.000,- Ft lehet. Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.
A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartási hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a keresőtevékenység megszűnését igazoló dokumentumokat, az állami foglalkoztatási szerv igazolását (az álláskeresési járadék
időtartamáról, összegéről és a megállapítás alapjául szolgáló bruttó munkabér összegéről),
a háztartás tagjai havi nettó jövedelmének igazolását,
a lakás nagyságának igazolását.
A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkívüli támogatásra az jogosult,
aki a fenti hozzájárulásban részesült és a támogatás lejárta után munkát vállalni nem tud, aki csatolja az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelem benyújtása időpontjában regisztrált álláskereső, aki a kérelmét a hozzájárulás megszűnését követően - legalább 15
nap, legfeljebb 60 nap elteltével – benyújtja.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a város honlapján megtalálható. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány ugyanitt letölthető, illetve a Polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájában kérhető. A kérelmek benyújtására postai úton, elektronikus úton és személyesen, az ügyfélfogadó irodában elhelyezett gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Információ hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig a +36 20/849-2414, +36
20/849-2415, +36 20/849-2441 telefonszámon kérhető.
Balogh László
Nagykanizsa MJV polgármestere
reNdKÍVÜLI teLePÜLéSI táMOgAtáS A VeSZéLYheLYZetteL
KAPCSOLAtBAN NEHÉZ ÉLETHELYZETBE KERÜLTEK RÉSZÉRE!
1. hetente egy alkalommal,
2. minden kedden,
3. reggel 9.00 órától délután 15.00 óráig
személyesen is állunk ügyfeleink rendelkezésére.
A jövőben
1. a kézfertőtlenítés
2. és a maszk viselése kötelező!
A járványügyi készültség idején
A járványügyi veszélyhelyzet lejártával a
Vagyongazdálkodási Zrt. ügyfélfogadása
2020. július 21. naptól újraindul.
ÚJRA VÁRJUK
ÜGYFELEINKET
#nyitás
6 KÜLÖNÁLLÓ SZOBA FÜRDŐSZOBÁVAL, KÖZÖS
KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL.
SZOBAFOGLALÁSÉRT HÍVJA A
VAGYONGAZDÁLKODÁSI ZRT. TITKÁRSÁGÁT!
93 311 241
2020. 07. 17. | 19 Mesterség
Simon Péter szerint rengeteg ember van Magyarországon, akinek feltétlenül szüksége van gyógycipőre a mindennapokban.
Ez gyerekeket, felnőtteket, idős polgárokat ugyanúgy érint, azonban sokan azért sem
választják ezt a szakmát,
mivel több mint 10 éve nincs változás a bérekben, és lassan nem lesz senki, aki megtaníthatná a mesterséget. A cipészmester azt is elárulta, hogy valamikor
ő is vizsgáztatott jövendőbeli ortopéd tanoncokat Keszthelyen, de már ő is abba a generációba tartozik, amely már lassan nem tudja átadni a jövő generációjának
tudását. Október 14-éig van szerződése, melyet 5 évente kell az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet által megújítani,
ami nem kevés összeget jelent. Simon Péter azt is elárulta, hogy Nagykanizsa és vonzáskörzetében egyedül ő foglalkozik ezzel a szakmával.
–Húsz éve vizsgáztam Budapesten mint ortopédiai cipész. Az eltelt időszak alatt, amióta kimondottan csak gyógycipőket készítek, egyszer
történt árváltozás. De mindenkinek igazodnia kell ahhoz, hogy az anyagár is változik időközben. Országos szinten 130 ezer ember van, aki gyógycipő ellátásra szorul. Ezen múlik, hogy munkába tud-e járni, vagy egyáltalán tudjon magáról gondoskodni. Számos olyan réteg van, akire az ember nem is gondolna. Nem csak a lúdtalpból kifolyólag okozhat kellemetlenséget, hanem baleset, lehet születési, végtaghosszkülönbség, bénult láb, kalapácsujj, nekik mindig szükségük van ezekre az ortopéd cipőkre. Ahhoz,
hogy valaki gyógycipőket készítsen, elengedhetetlen, hogy magával a cipészettel ne töltsön éveket, mert az még plusz képesítést igényel.
Visszatekintés a múltba
Valamikor régen még az emberek
saját lábbelit készíttettek maguknak, melynek megvolt a maga varázsa. Az illető választotta ki a stílusát, egyedi méretre készült, mely nem csak pár évig volt kihasználható. Ma már ezzel a jelenséggel a filmekben ismerkedhetünk meg, tapasztalni kevesen tapasztalhatják, milyen érzés,
amikor valaki a saját, egyedi lábbelijét hordja. Simon úr elárulta: nincsen olyan cipőtípus, melyet nem készített már el. – Nagyon kevesen vagyunk az országban, akik a papucstól a szandálig - félcipő, csizma, ezen belül is pánt-, keményszárú csizma, a karaktercipőt - el tudná készíteni. Egyszerű
és pénztárcabarát megoldás megvenni az üzletekben, pedig sok esetben a láb rontásához vezethet – folytatta.
alkotói hiVatás
Simon Péter megosztotta újságunknak, hogy számára az adja a
boldogságot, amikor vevői visszatérnek hozzá és megköszönik munkáját, hisz, ha ő nem lenne, nem tudnának dolgozni vagy egyáltalán járni. – Örülök neki, hogy tudok beteg lábú embereken segíteni. 2010-ben megkaptam a Magyar Kézművességért Díj
arany fokozatát, valamint 2014-
ben az A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított kitüntetések Aranykoszorús Mester címet. Hitvallásom, hogy küzdelem növel naggyá minden életet, sokszor vereségeink és kudarcaink által válunk győztessé és magunkkal megbékültté– fűzte hozzá Simon Péter.
Gerencsér Dóra
simon Péter már közel 60 éve tanulta ki a
cipészmesterséget 40 éve pedig cipész vállalkozóként ténykedik. Mestervizsgával rendelkezik, így a legapróbb részletekig ismeri a lábbelikészítés csínyját-bínyját. szerinte a cipészmesterség mint szakma kihalófélben van és
nagy szomorúsággal tölti el, hogy nincsenek fiatalok, akik tovább vinnék a szakmát, hisz
nem csak utcai cipőkre, de ortopéd lábbelikre
is hatalmas szükség van.
MesterséGeM
cíMere
melyről nem hinné, hogy eltűnhet
A hét foglalkozása, Fotók: Czigóth Sándor
20 | KANIZSA újSág MűSor
A Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3. július 18-24.
Július 18. szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 01:00 Szertár, 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról, 02:15 Forgószínpad, 02:45 A mi portánk, 03:15
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:30
Szertár, 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról, 08:45
Forgószínpad, 09:15 A mi portánk, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár, 16:05
Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Múlt-kor, 18:40 A Bakony szikláin: hegymászás mindenkinek, 19:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:15 Szolnoki Nemzetközi Versenytánc Gála, 21:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:35 Lapozó
Július 19. vasárnap
00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Múlt-kor, 00:40 A Bakony szikláin: hegymászás mindenkinek, 01:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:15 Szolnoki Nemzetközi Versenytánc Gála, 03:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:35
Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Múlt-kor, 07:10 A Bakony szikláin: hegymászás mindenkinek, 07:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:45 Szolnoki Nemzetközi Versenytánc Gála, 09:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:05 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Híradóink,
13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár, 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise/Istentisztelet, 19:10 Sztárportré: Sebestyén Péter , 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 A szenátor fodrásza, 20:40 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma, 21:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó
Július 20. hétfő
00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise/Istentisztelet, 01:10
Sztárportré: Sebestyén Péter, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 A
szenátor fodrásza, 02:40 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma, 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:40 Lapozó, 06:30
Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise/Istentisztelet, 07:40 Sztárportré: Sebestyén Péter, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 A szenátor fodrásza, 09:10 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma, 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapozó , 12:00 Sztárportré:
Sebestyén Péter, 12:30 A szenátor fodrásza, 13:20
Lapozó 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30
Szertár, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:35
Múlt-kor, 20:05 Vonal felett, 21:15 Múlt-kor, 21:45
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:20 Lapozó
Július 21. kedd
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:35 Szertár, 01:05 Múlt-kor, 01:35 Híradó, 01:50 Vonal felett. 03:00 Múlt-kor, 03:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:05 Szertár, 07:35 Múlt-kor, 08:05 Híradó, 08:20
Vonal felett, 09:30 Múlt-kor, 10:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:35 Lapozó, 12:00 Szertár, 12:30
Múlt-kor, 13:00 Vonal felett, 14:10 Múlt-kor, 14:40
Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc, 20:05
Csoportkép, 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré (válogatás), 21:20 Múlt-kor, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó
Július 22. szerda
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:00 K’arc , 01:30 Híradó, 01:45 Csoportkép, 02:15 Sztárportré (válogatás), 02:45 Múlt-kor, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05
Aktuális – Hargita, 07:30 K’arc, 08:00 Híradó, 08:15
Csoportkép, 08:45 Sztárportré (válogatás), 09:15
Múlt-kor, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc, 13:00 Csoportkép, 13:30 Sztárportré
(válogatás), 14:00 Múlt-kor, 14:30 Lapozó, 18:00
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita , 19:00
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok, 20:00 Kalando-zoo, 20:30 Híradó, 20:45 Épí-tech, 21:15 K’arc, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15
Lapozó
Július 23. csütörtök
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Hargita, 00:55 Gézengúzok, 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-
zoo, 02:10 Épí-tech, 02:40 K’arc, 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Hargita, 07:25 Gézengúzok, 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo, 08:40 Épí-tech, 09:10 K’arc , 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10
Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Gézengúzok, 13:00
Kalando-zoo, 13:30 Épí-tech, 14:00 K’arc, 14:30
Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha , 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék,
20:05 Mézes pajtás, 20:35 Híradó, 20:50 Verset mondók, 21:20 Gézengúzok , 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó
Július 24. péntek
00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Székely konyha, 01:05 Dombvidék, 01:35 Híradó, 01:50 Mézes pajtás, 02:20 Verset mondók, 02:50 Gézengúzok, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 Dombvidék, 08:05
Híradó, 08:20 Mézes pajtás, 08:50 Verset mondók, 09:20 Gézengúzok, 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Dombvidék, 13:00 Mézes pajtás, 13:30 Verset mondók, 14:00 Gézengúzok, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Balasport, 20:00 Madarat tolláról, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 21:15 Dombvidék, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó
2020. 07. 17. | 21 sport A huszonkét páros három csoportban élvezetes csatákat vívott mindvégig egymással. A meccsek között
a felfrissülést nyújtó fürdőzés sem maradhatott el a helyi standfürdő medencéiben. A résztvevők Nagykanizsától Pécsig bezárólag indultak, de még a Balaton északi partján túlról is érkeztek sportolók a Teniszklub Marcali rendezvényére.
A somogyi szervezők a júliusi eseményük után már az augusztusi programot sem felejtették, hiszen augusztus 8-án, szombaton a marcali Beach Opent rendezhetik meg.
A kanizsai teniszélet számára külön örömteli lehetett, hogy az A
csoportban és az 55 felettieknél is
voltak érmes szereplőik.
Két pár indult Nagykanizsáról, Nagy Csabáék végül az 55 év alatti
úgynevezett király kategóriában a második helyen végeztek, az 55 pluszosoknál pedig Horváth Zoltánnal
lettünk harmadik helyezettek. A marcaliak évadnyitója sem sikerült tehát rosszul, ahogy a miénk sem és
készülünk is már a továbbiakra – mondta Baranyás Zoltán.
Teniszeredmények Marcaliból. A csoport: 1. Theisz József - Varga
Lajos (Pécs), 2. Nagy Csaba - Walter
Péter (Nagykanizsa), 3. Gyenis Szilárd
- Nagy Béla (Pécs, Marcali) és
Peidl Péter - Király Zsolt (Ajka). 55+:
1. Hajdu Győző - Papp Zoltán (Zalaegerszeg), 2. Berkecz József - Makai Károly (Veszprém), 3. Baranyás Zoltán - Horváth Zoltán (Nagykanizsa).
P.L.
A Free Hill Darts League immár a kilencedik fordulójával folytatódhatott az előző hétvégén Nagykanizsán.
Az előzetes nyári várakozások ellenére 38 nevező érkezett a
kanizsai helyszínre, ráadásul mindenki előnevezőként, ami azt
feltételezi, a dartsosok már igencsak várták a fordulót. A versenyzők csoportküzdelmekkel kezdtek, és ott a legjobbnak bizonyultak jutottak tovább a 32-es főtáblára, melyen megkezdődhetett az egyenes kieséses szakasz. A Free Hill Darts League
kilencedik fordulóját végül a sorozatban eddig is magabiztosan vezető Parély József nyerte, a második helyet Horváth Balázs (FHDC) szerezte meg, míg a harmadikként a darts versenyjátékot tíz hónapja kezdő FHDC-játékos, Békési Balázs zárt.
A következő ligaforduló időpontja augusztus 7. lesz, július 18-án, szombaton azonban még a Summer Darts Open megmérettetését rendezik meg a szokásos helyszínen. P.L.
A rutinos kanizsai teniszezők Marcaliban is odaállhattak az érmesek csoportképére
egy kis marcali
A hazai után Marcaliban remek időjárási
körülmények között, sportszerű hangulatban mérték
össze tudásukat a dél-
dunántúli régió teniszezői.
Nincs dartsos
Több éves baráti kapcsolat nyomán egy nagykanizsai, valamint a Somogy
megyei Szőlősgyörökről érkező alkalmi focicsapat mérte
össze tudását az elmúlt hétvégén a Tungsram-sporttelepen.
A szőlősgyörökiek - ahogyan a kanizsaiak is ottjártuk alkalmával - nem akartak semmit sem a véletlenre bízni, így labdarúgásban ütőképes társasággal érkeztek. Erőnlétben semmiképpen sem vallottak szégyent, miként a házigazdák sem, ami
persze a lényeg: a végeredmény 7-4
lett a Függöny FC, vagyis a dél-zalaiak
javára.
Meg nem mondom már, hogyan alakult ki a barátság, talán egy közös
sörözés alkalmával jött elő a téma, hogy ki hová valósi – mondta a nagykanizsai csapatvezető, Varga László.
– Onnantól egy idő után aztán már a
focira terelődött a szó. Ha pedig már
úgy volt, vetettük fel, a két hangulatjavító kombinát időről időre miért ne állítson ki egy-egy csapatot. Egyik
évben ők jönnek hozzánk, a másikban pedig mi megyünk el hozzájuk.
A labdapattogás persze csak az egyik indok, a meccset követően meg jöhet a vendéglátás. Nem azt mondom, hogy este nyolcra már otthon van mindenki, de egyszer-egyszer belefér egy kis mulatság.
Ami tehát biztos, legközelebb a nagykanizsaiak utazhatnak Somogyba.
P.L.
Alighogy zárult egy darts-forduló, máris jöhet az újabb
az FHDC-ben
leállás Egy beszélgetéssel indult
A közös fotó ezúttal sem maradhatott el
a kanizsai és szőlősgyöröki focicsapattal
22 | KANIZSA újSág Sport
Tíz esztendővel ezelőtt ugyanis a Becsehely egy esztendőnyi megyei hármas szereplés után sikeresen jutott vissza a zalai második vonalba. A becsehelyiek jelenleg is ott szerepelnek, mégis a tíz évvel ezelőtti történések arra mindenképpen jók voltak, hogy a település csapata ne üljön le hosszabb időre is a legalsó ligában. Ennek évfordulóján gondolták úgy néhányan az egyesület háza táján, hogy az akkori és a mostani együttes meccsével emlékeznek meg a tízéves
évfordulóról.
– Egy ilyen megkeresésre nem mondhattam nemet, hiszen nagyon szerettem
mindig is Becsehelyen dolgozni – fogalmazott az akkori edző, Román Péter, aki Lentiből indult el a találkozóra. –
Abban az időben, ahogy kiestünk, hála az égnek, egyből vissza is tudtunk kerülni
úgy, hogy a megyei III. osztály Déli csoportjában huszonöt győztes meccset könyvelhettünk el, valamint a két döntetlennel is szereztünk két pontot. Az igazi azonban az volt, hogy szereztünk 166 gólt. Egyébként a falu azért is jelent sokat
számomra, mert annak idején Egerből kerültem ide a környékre katonának, majd az itteni általános iskolában a tanári pályám is folytathattam…
Az ünnepi meccs forgatókönyve nem
is alakulhatott volna szebben, mivel a felek végül 5-5-re végeztek. Annyit mindenképpen megjegyeznénk, hogy a 2010-es gárdából még most is többen játszhatnának és játszhatnak a mostani csapatban (nem volt az olyan rég…), illetve a 2009-2010-es idényük góllövő listájának élén is két becsehelyi zárt a Déli csoportban: Balassa István 36, míg
Luki Szabolcs 29 találatig jutott. Tíz év
múlva alighanem egy szürreális szezonra emlékezhetnek majd a mostani időszakot tekintve, a 2010-es visszakerülést
ugyanakkor még akkor is megülhetik.
P.L.
A Magyar Labdarúgó-szövetség versenybizottsága a napokban elkészítette az NB III csoportbeosztását, e szerint mindhárom területi egységben, tehát a Nyugati csoportban is húsz futballcsapat versenghet a minél előkelőbb helyezésekért.
Az FC Nagykanizsa legénysége értelemszerűen a „nyugati”
gárdák között futballozhat majd, a Balatonfüred, Bicske, BKV
Előre, Érd, Mol Fehérvár II, Gárdony, Komárom, Lipót, Menfőcsanak, Mosonmagyaróvár, Nagyatád, Pápa, Puskás II, Sopron,
Szabadkikötő, Tatabánya, III. Kerület, Veszprém, illetve a ZTE FC
II másik „tizenkilences-fogat” társaságában. Olyan korábbi labdarúgó fellegvárak tehát, mint Sopron és Tatabánya kerültek
vissza a focitérképre – egyben látogathat is el oda a Kanizsa.
Emellett még a ZTE II ellen egy kisebbfajta Zala megyei presztízsmeccs is körvonalazódik a hazai labdarúgás harmadik vonalában. P.L.
Becsehelyen fociztak egy jót a tíz
éves emlékeket felidézvén
csak tíz éve…
Már vagy még A játékosok kezdeményezésre a
becsehelyi focipálya múlt szombaton
is kurjongatásoktól volt hangos, hiszen a nem kimondottan napos időjárás ellenére is két csapat futhatott
ki a gyepre.
Soprontól
Az 1974 óta tartó sorozat úgy tűnik, nem szakad meg, vagyis ezen a nyáron is megrendezik Kiskanizsán az utcák, terek kispályás labdarúgó bajnokságát, a Móricz Kupát.
A koronavírus-
helyzet, illetve az elmúlt esztendőben az érdeklődés megcsappanása miatt talán már azon gondolkodhattak a kupa kedvelői, hogy kétséges a torna megrendezése. Nos, a versenykiírás a napokban napvilágot látott, tehát július 18-án, szombaton, valamint július 19-én, vasárnap megrendezhetik a 47. Móricz Kupa küzdelmeit.
– Akárhogy is alakul, a sorsolást mindig nagy izgalom kíséri, ez aligha
lesz ezúttal is másként – fogalmazott
a szervezők részéről Dervalics György. – A versenynapokat tekintve,
ha minden jól megy, akkor az előttünk
álló szombaton 17 órától indul útjára
a labda a kiskanizsai műfüvesen, vasárnap pedig reggel kilenckor kezdenénk. Amennyiben úgy hozná a helyzet, akkor még a következő, július
25-26-ai hétvégén is rendezhetnénk meccseket.
Egyelőre a legfontosabb, hogy ismét leírhatjuk, ha Kiskanizsa, akkor
Móricz Kupa . Immár negyvenhetedszer…
P.L.
Az FC Nagykanizsa legénysége újra tétmeccs keretében
látogathat el majd az atádi stadionba
Tatabányáig
A hagyomány folytatódhat
A két évvel ezelőtti küzdelmeket idén is
szívesen vennék a Móricz Kupán
Fotó: Polgár László
Fotó: Polgár László
2020. 07. 17. | 23 sport
Mozgalmas sportélet indult a korlátozásokat követően a duatlonosok
és triatlonisták világában, és mindebből a kanizsaiak sem maradhat(n)
tak ki ezekben a hetekben.
Elsőként a kaposvári, amatőr triatlonozókat is tömörítő mezőnyben
tehették próbára magukat a versenyzők, akik olimpiai távon is versenyezhettek egymással. A nagykanizsai Korcsmárosné Vig Rozália –
mondhatni – hozta megszokott eredményes formáját: a hölgyeknél a
60-64 esztendősök korcsoportjában 1500 méter úszást, 40 kilométer
biciklizést, valamint 10 kilométer futást teljesített úgy, hogy kategóriájában az első helyezést szerezte meg. A ranglistahelyezéseket tekintve
ez a továbbiakra is értékes pontokat jelentett számára az aranyérem
mellett. P.L.
Kozármisleny FC –
FC Nagykanizsa 2-3 (1-1)
Labdarúgó felkészülési mérkőzés. Kozármisleny. Kanizsai gólszerzők: Török (2), Szabó P.
Nagykanizsa: Horváth M. – Bagó, Tratnyek D., Major, Horváth B. – Szegleti, Kretz, Szabó P. – Ekker, Vass
Gy., Vlasics. Csereként pályára lépett
még: Borsi, Baráth, Béli, Török. Vezetőedző: Koller Zoltán.
A múlt szezonban az NB III Közép
csoportjában szerepelt Kozármisleny ellen idegenben kezdte meg
felkészülési mérkőzéseinek sorát az FC Nagykanizsa szintén harmadosztályú legénysége. A kanizsai piros-kékek soraiban már több
olyan labdarúgó is szerepelt, aki az
előttünk álló szezonban Koller
Zoltán vezetőedző kezei alatt játszhat. Török Milán és Vass György a Hévíztől, Szabó Patrik a
Puskás II-től érkezett, míg Tratnyek
Dániel, akinek legutóbbi állomáshelye szintén a Hévíz volt, próbázott Nagykanizsán.
A mislenyi találkozón a hazaiak
szereztek vezetést, az FCN aztán egyenlített félidőig. A második játékrészben már a vendégek kerültek előnybe, a Misleny egalizált, a végén azonban a Nagykanizsa szerezte meg a győzelmet, mely a kanizsaiak szakvezetője szerint jól szolgálta a felkészülést.
Múlt szombaton már Szentlőrinc felé vették az útirányt Vlasics Dánielék.
Szentlőrinc SE –
FC Nagykanizsa 2-0 (1-0)
Felkészülési labdarúgó-mérkőzés. Szentlőrinc. G.: Kovács D., Sili.
Nagykanizsa: Borsi - Horváth B., Tratnyek, Major, Baráth M. - Szabó
P., Béli M., Kovács Gy. - Ekker, Vass
Gy., Vlasics. Csereként léptek pályára: Horváth M. (kapus), Szegleti, Bagó, Török, Péntek, Kretz. Vezetőedző: Koller Zoltán.
A dél-zalaiak az NB II-re készülő
Szentlőrinc SE-vel mérkőzhettek, és a piros-kékek a soraikban már
ott köszönthették a másfél esztendő után visszatérő támadót, Péntek Adriánt. A meccs elején
mindkét félnél sérülés történt egy
összefejelést követően: az FCN-
től Ekker Milán fején felszakadt bőrt kellett összevarrni, helyére pedig Szegleti Gergely szállt be.
A meccsen a nagykanizsai együttes helytállt a magasabb ligára hangoló baranyai gárdával szemben. A tesztidőszak programja nem állt meg lapzártánk után sem, hiszen szerdán a Csács-
Nemesapátihoz látogatott a Kanizsa, majd szombaton egy egerszegi túra szerepelt a menetrendben. Ami a kanizsai szurkolóknak
azonban igazán örömteli lehet, hogy július 22-én, szerdán Koller Zoltán legénysége a horvát ötödik ligában szereplő Naprijed Cirkovljan csapatát fogadhatja a Bányász-pályán. A feltételes mód
annak szól, hogy a jelenlegi belépési helyzet a határon változhat, de bízzunk abban, hogy nem lesz
akadálya annak, hogy a drávaegyháziak befussanak…
P.L.
a Bányászon…
Jövő szerdán
Az első két felkészülési mérkőzése keretében
Baranya megyei ellenfelekhez látogatott az FC
Nagykanizsa harmadik vonalbeli futballcsapata.
Korcsmárosné Vig rozáliának a futás is jól ment Kaposváron
Remek kezdés
A kanizsai török Milán
(képünkön a labdával még
Hévíz-mezben) rögtön két
gólt szerzett az FCN színeiben a Kozármisleny ellen
Fotó: Polgár László
24 | KANIZSA újSág MoZAIK
A zalaszentbalázsi lakosú Kecskés Szilviával gyakran találkozhatunk
a kanizsai bolhapiacon és a nagyvásárban, ahol gyermekruhákat árulnak a párjával. Szilvi szívesen készíti el szabadidejében azokat az
ételeket, amelyeket gyermekkorában gyakran főzött a nagymamája.
Ha főtt krumplit főz, nem önti ki a
levét, hanem azt is felhasználja és
olcsó, tápláló ételeket készít belőle. A hagyományos egytálétel, a laska is a család kedvence.
A krumplilevében leves, azaz a krumpligánica leves hozzávalói:
A főtt krumpliról leöntjük a levét (vizet), és újra feltesszük forrni, amibe bőségesen rakunk apróra vágott petrezselyemlevelet. Közben megkóstoljuk, és ha kell, pótoljuk a sót és a vizet ízlés szerint. Lisztből, tojásból tarhonyatésztát készítünk, és lereszeljük. Egy evőkanál zsírból és 1 mokkáskanál őrölt pirospaprikából rántás szerű pépet készítünk, és forrás közben beleöntjük a levesbe, végül belefőzzük a tarhonyatésztát is.
A laska hozzávalói:
35 dkg liszt, 1 teáskanál só, vöröshagyma, zsír és annyi langyos víz,
hogy rétestészta állagúra gyúrhassuk.
Elkészítése:
Az alapanyagokat összedolgozzuk, a gyúródeszkát alaposan belisztezzük és kis maréknyi adagonként vékonyra sodorjuk. Ezután a jól belisztezett tepsi hátára fektetjük, majd a 200 fokra előmelegített sütőben aranysárgára sütjük. A felkockázott vöröshagymát zsíron megpirítjuk, a megsült
tésztát – ha közben nem ropogtatjuk el –, apró darabokra eltördeljük, és szűrőedénybe helyezzük. Egy edényben vizet forralunk, a szűrőedénnyel együtt belerakjuk és addig főzzük, amíg a tészta lágy
lesz. Majd a forró vízből kivesszük,
leöblítjük, vöröshagymás zsiradékkal meglocsoljuk és összekeverjük.
Tejföllel leöntve tálaljuk. Ebből az adag lisztből 3 tepsi laskát kapunk.
A subenájsz hozzávalói:
Szilvi szülőfalujában, Zalaszentbalázson így hívták a krumplis palacsintát, amit akár prószának is nevezhetnénk. Hozzávalók 4 személyre:
3 db nagyobb méretű burgonya, 8
db palacsinta tészta, só, zsír a tepsi
bőséges kikenéséhez és tejföl.
Elkészítése:
A tepsit kikenjük zsírral, a vékony,
karikára vágott burgonyával beterítjük, sózzuk, tejföllel meglocsoljuk és 150 fokon 40 perc alatt zsemle színűre sütjük. Kockákra felszeletelve tálaljuk.
BAKONYI Erzsébet
GasztroKanizsa
öntött laska és
a legényfogó subenájsz Krumpligánica leves,
heti horoszkóp
Kos: 03.21 - 04.20. Vessen véget mindannak a problémának, amik hátráltatják egy ideje az előbbre menetelében. Biztosan lesz valaki, aki segít kiutat találni ebből a helyzetből. BiKa: 04.21-05.21. Meg lehet elégedve magával. A fogyókúrájának köszönhetően szemmel
látható változásokon ment keresztül. Most már csak a problémás embereket kell elkerülnie. iKreK: 05.22-06.21.
Hallgatagnak tűnik mostanában. Ha egyedül akar lenni a gondolataival, rövid időre azt is megteheti, de ne gubózzon be sokáig. Valaki keresi a társaságát. ráK: 06.22-07.22. Mindenki tisztában van vele a környezetében, hogy bizonyos témákban
meggyőzhetetlen. Legyen rugalmasabb és változtasson ezen a felfogásán. oroszlán: 07.23 - 08.23. Hiába takargatja a szeretetéhségét,
úgy sem tudja palástolni az ismerősei előtt. Ha kell, hozzon áldozatot, és stabilizálja az érzelmi életét. szűz: 08.24-09.23. Ha továbbra is kételkedik a saját képességeiben, akkor nem fog semmire sem menni. Előbb lesz vitorlása a szomszédjának, hiába vágyakozik rá.
Mérleg: 09.24 -10.23.
Nemcsak anyagi, hanem érzelmi téren is stabilizálhatná a helyzetét. Tegye szokásává a tréfálkozást, és akkor könnyebben szót ért mindenkivel. sKorpió: 10.24 -11.22. Nagy boldogságában még azt
sem veszi észre, hogy mennyi munka vár önre a nyáron. Pedig a lakásfestés gondolata már jóideje zavarja. nyilas: 11.23-12.21. Ne hadakozzon az érzelmei ellen, mert könnyen pórul járhat, és magára marad. A saját érdekében mindig felelősségteljesen döntsön fontos dolgokban.
BaK: 12.22 - 01.20. Mostanában olyan dolgokban is képes
problémát felfedezni, ahol valójában
nincsen. Pihenje ki magát, menjen el sétálni, mert előbb-utóbb neheztelni fog önre a családja. Vízöntő: 01.21-02.19. A pénzét megtanulta beosztani, most már eljött az ideje annak is, hogy nyugodtan költekezhet. Érzelmi
életét hamarosan boldogságot hozó impulzusok korbácsolják fel.
HalaK: 02.20-03.20. Bizonyára ismeri a mondást: „ne szólj szám, nem fáj fejem”. Ha ezt az elvet követi, esténként hamarabb álom jön a szemére, és nyugodtabban
alhat.
Fotó: Kanizsa
XXXII. ÉVFolyam29. SZÁm2020. Július 24.4. oldal15. oldalA szomszéd kertje8. oldal5. oldaljáratokParkolóba tett 2020?DödöllefesztiválMélyre nyomott gázpedál- Gyorshajtókra paPAnaszkodnak- Gyorsulási versenyek a Teleki úton?- Legyen tiszta víz a pohárban!- A kormány döntésén múlik a fesztivál- Két kivétellel megszűnnek a Nagykanizsa-Budapest közötti járatok- Busz helyett járjon mindenki vonattal- Az Éve! a városvezetés közbenjárását kéri a várost és a megyét sújtó döntés miatt- Egy fiatal házaspár csodakertje- Hetente háromszor főzelékKövetkező számunk augusztus 28-án jelenik meg!
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT25 árusító hellyel várják a kereskedőket Újudvaron minden hónap harmadik szombatján megrendezendő termelői piacra. Tavaly szeptember óta tartanak nyitva, csak a jár-vány miatti korlátozások idejére zárták be a piacot. Az újra-nyitás óta azonban egyre nagyobb érdeklődésre számít-hatnak a kereskedők, akik nagyjából 40 km-es körzetből szállítják és kínálják sz áruikat a vásárlóknak. Napernyő Egy múlt század elejéről származó női napernyő lett a Thúry György Múzeumban a hónap műtárgya. Az akkori kor divatjához tartozó kiegészítő csak egyik eleme volt azoknak az ele-meknek, amelyeket annak idején az utcai női viselethez tartoztak. Harisnya, kalap, kesztyű mellett illet egy ilyen napernyőt is cipelni. Egy 1904-es divatlap egyébként azt javasolta, hogy minden nőnek legalább négy napernyője legyen, hogy a különböző alkalmakhoz mindig tudjon megfele-lőt választani. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMaszkos szurkolókMaszkban, egymástól biztonságos távolságra ülő nézők figyelik a szlovén labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában Muraszombat az NS Mura - Aluminij Kidricevo mérkőzés eseményeit. A többi országhoz hasonlóan a szomszéd ország bajnoksága is véget ért. Következhetnek az európai kupaküzdelmek hajrái.25IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: Polgár LászlóFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 07. 24. | 3HírsorokFotók: Kanizsa TVheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Szabaduljon meg minden előítéletétől, és adja át magát a nyár örömeinek. Na-pozzon sokat, és ne törődjön azzal, hogy magasra nőtt a fű a nyugágya alatt. Bika: 04.21-05.21. Meg lehet elégedve magával, hiszen első nekifutásra sikerült egy jövőbe mu-tató elképzelését megvalósítani. Most már csak az érzelmi életét egyengesse.IkiKrek: 05.22-06.21.Megújító energiákat küldenek ön felé a bolygók, s ha jobban figyel, azt is meg-tudja, hogy mire használhatja fel. Testi-leg és lelkileg is építkezhet belőlük. Rák: 06.22-07.22. Fantasztikus lehetőségekkel kecsegteti önt a nyár. A bolygóállások szerint bo-nyolult érzelmi helyzetekbe keveredhet, de szerencsére lelki sérülés nélkül meg-úszhat mindent. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Sose aggódjon a régi dolgok miatt. Amit egyszer már elrontott, azt nem könnyű jóvá tenni. Most elsősorban a nyári sza-badságát szervezze. Szűz: 08.24-09.23. Legalább a nyaralása idején ne a fárasz-tó munkája járjon folyton az eszében. A kicsinyes dolgokkal se foglalkozzon, ha-nem élvezze az életet.Mérleg: 09.24 -10.23.Keresse gyakrabban a barátai társasá-gát. Legyen őszinte velük, de ne akarjon mindenáron megfelelni az elvárásaik-nak. Élvezze a nyár örömeit. sKorpió: 10.24 -11.22. Ne engedje, hogy hosszú távra letörjék a magánéleti problémái. Tegye félre a gondjait, és kezdje el szövögetni a nya-ralással kapcsolatos terveit.Nyilas: 11.23-12.21. Úgy látszik, türelmetlenül várja, hogy történjen már valami jó dolog az éle-tében. Kezdje a legnehezebbel. Ha van káros szenvedélye, szokjon le róla. Bak: 12.22 - 01.20. Végre itt a nyár. Használja ki minden per-cét, mert az idő sajnos nem áll meg, és a napsütést gyorsan eltakarják a hűvös fellegek. Vízöntő: 01.21-02.19. Olyan lehetőségeket kínál fel önnek az élet hamarosan, amilyent még soha. Ne töprengjen túl sokáig, hanem fogadja el, mert mindenképpen megéri. Halak: 02.20-03.20. Fékezze le az indulatait és szabaduljon meg a rossz szokásaitól a nyaralás idejé-re. Mindenkinek jobb, ha ilyenkor rózsa-színben látják a világot. Jövő heti véradások2020.08.03.10:00-15:00 Kanizsa Centrum2020.08.04. 14:00-18:00 Kanizsa Centrum2020.08.05. 09:00-12:00 Kanizsa Centrum2020.0806. 14:00-18:00 Kanizsa Centrum2020.08.07.14:00-18:00 Kanizsa CentrumA véradás mindenki számára nyitott.Fotó: kanizsatv archívFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TVElmarad a város napja A koronavírus-járvány miatt kialakult bizonyta-lanság okán fújta le az önkormányzat a Kontúr-plusz Egyesület által augusztus 20-i hétvégére beharangozott város napja szabadtéri rendezvényeit. A döntés értelmében az utcai fesztivált nem tartják meg, csak augusztus 29-én egy ünnepi közgyűlést ren-deznek, ahol a városi díja-kat is átadják az arra érde-meseknek. Azt, hogy a szervezők hol tartottak az előkészítéssel, nem tudtuk meg, mert az egyesület vezetője nem kívánt nyilat-kozni. A közösségi oldalra kitett közlés is csak arra ter-jed ki, hogy sajnálják, hogy az (ÉVE!-szerk) frakció dön-tése értelmében a közön-ség nem vehet részt a programon. Az Éljen Váro-sunk Egyesület erre reagál-va kiemelte, hogy a javas-lattal kapcsolatban a köz-gyűlésen vita sem volt, azt a Fidesz-frakció sem elle-nezte, ugyanis a voksolás-nál valamennyien tartóz-kodtak. Roma gasztroGasztronómiai és kulturális fesztivált rendezett a megyei roma önkormány-zat Nagykanizsán. a Csóna-kázó-tó mellé invitálták azokat, akik szerették vol-na megismerni, vagy csak feleleveníteni a cigány szo-kásokat és ételkészítési módokat. A legtöbben csülök- és pacalpörköltet készítettek, de volt olyan, aki áfonyás marhapörköl-tet főzött a bográcsban. a résztvevők azt mondták, hogy egészen más ilyen alkalmakkor főzni, mint otthon a konyhában. Ilyen-kor a társaság is ösztönzi a szakácsokat a teljesítmény-re és természetesen a sza-bad tűzön készülő ételek íze is más, mint otthoni tűzhelyen főtt ételeké. Az első zalai rendezvényre a szomszédos Somogy megyéből is érkeztek ven-dégek. Cello MoltoCsellókoncertre invitálták az érdeklődőket az Erzsé-bet térre. A szombathelyi Cello Molto együttes kon-certje volt a Térzene Prog-ram következő része. A zenekar a klasszikusok mellett rock dalokat is repertoárra tűzött. Így ismerős AC/DC, valamint Led Zeppelin dalokat is eljátszottak sajátos feldol-gozásukban. A zenekar bemutatkozásából az is kiderült, hogy alapvetően klasszikus zenészek, de semmilyen műfajtól sem riadnak vissza. A progra-mot egyébként egyre töb-ben kedvelik a városban. ez nem is csoda, hiszen a szervezők igyekeztek stí-lusban olyan programot összeállítani, amelyben mindenki megtalálhatja a hozzá közelállót. Élménypoharak a PEN-enÖtletpályázatot hirdetett a Pannon egyetem nagyka-nizsai Kampusza. Az élmé-nyeket egy pohárra! című akcióban a kreatív fiatalo-kat szeretnék megmozgat-ni, hogy készítsenek olyan bulipohár dekorációkat, amiket azután meg si való-sít az Egyetem. nem csak az Egyetem logóját szeret-nék ezeken a poharakon látni, hanem olyan alkotá-sokat, amelyek egy-egy eseményre, érdekességre utalnak. meghatározott téma nincs, így akármilyen jó ötlettel lehet pályázni. A beadott alkotásokat egy szakavatott zsűri bírálja majd el és ők döntenek arról, hogy kinek a terve lesz az, amelyik valóban rákerül az idei poharakra. Új fogadóépülETA Zalaerdő Zrt. 147 millió Ft-os beruházással építette fel a Bufafai Arborétum új fogadó épületét, mellyel együtt parkolót és utakat is kialakítottak. Korábban csupán egy parkoló volt az épület helyén. A cég azon-ban azt gondolta, hogy a helyszínhez méltó fogadó-épületet kíván kialakítani a turisták számára. Az átadá-son elhangzott, hogy a Zalaerdő egy olyan célt tűztünk ki magunk elé, amelynek a kisvasúti háló-zatunkhoz kapcsolódó att-rakciók fejlesztése is része lehet. Az arborétum Kis-csehi területén van. A falu polgármestere is arról beszélt, hogy az új fogadó-épülettel méltó körülmé-nyek várják az ideérkező turistákat. Az épületben kiállítás is várja az érkező-ket.
4 | KANIZSA újságközlekedésAkkor még nem lehe-tett tudni, hogy hamarosan ennél sokkal nagyobb lesz a baj, hiszen nem csupán néhány budapesti buszjárat kieséséről lesz szó, hanem a teljes megszüntetéséről. Az interneten több városlakó is megosztotta erről a véleményét. Nem az emberekért működik a rendszer- Egyáltalán nem lep meg ez a raci-onalitást nélkülöző, nem az embe-rekért működtetett rendszer – hangsúlyozta Willmanné Kovács Edit. – Voltak, vannak negatív élményeim. Azt értem, hogy ha nincs utas, nincs bevé-tel. Az utasok tartják fenn, járulnak hozzá a tömegközlekedés fenntartásá-hoz. Persze csak akkor, ha elégedettek. Egyre kevesebb szerintem az ilyen utas. Persze, amíg az állam kipótolja a hiányzó költségeket, nem érdeke a szolgáltatónak a minőségre, az elé-gedettségre törekedni. Az empátiáról, az emberségről, az odafigyelésről nem is beszé-lek. Igaz, hogy pénzzel nem mérhető, de a leg-nagyobb érték lenne, ha lenne. Szeretném, ha maradna a Volán-járat- Anno vonattal mentünk-jöttünk Pestre! Aztán rákényszerítettek a buszra ben-nünket – jegyezte meg Vitai Móni. – Megszoktuk, bevált, most meg bele-nyúltak! Ami jól működik, jön a kor-mány, és hopp, elvesszük az embe-rektől! Röhejes, komolyan! Van egy vak fiam, és van neki egy vakvezető kutyája. Nekünk megfelelt a buszjárat, mert gyorsan eljutott Budapestre az egyetem-re. Ha a Déli pályaudvarról metróval kell tovább utaznia, le kell állítani a mozgólépcsőt. Sajnos a vonaton sincs igazán biztonságban, mert bármikor beleköthetnek, és nem meri megvédeni senki. Javaslataikat megfogalmazva, közlemény-ében azonnali intézkedéseket kért Balogh László polgármestertől az Éljen VárosuNK! Egyesület.Az egyesület meglepődve értesült a Volán-busz Zrt. 2020. július 19-i közleményéről, mely-ben kihirdeti, hogy 2020. augusztus 1-től meg-szünteti a közvetlen Nagykanizsa-Zalakaros-Budapest autóbusz gyorsjáratokat, és helyette a vonatközlekedést javasolja a város és a tér-ség lakói számára. Erről csak 12 nappal a vál-toztatás életbe lépése előtt szereztek tudo-mást, amit felháborító eljárásnak tartanak a térség lakóival szemben.Horváth Jácint ÉVE frakcióvezető-helyette-se elmondta: A közgyűlésen is megállapítot-tuk, hogy az utóbbi két évtizedben a Zala Volán, később ÉNYKK Zrt., majd Volánbusz Zrt. jó minőségű szolgáltatást nyújtott a Nagyka-nizsa-Budapest viszonylaton, mely gyors elju-tást, kényelmes utazási lehetőséget és több járatot jelentett. Ugyanakkor ebben az idő-szakban a vonatokkal csupán 3,5-4 óra alatt, és a korábban 2 óra 45 perc menetidejű Inter-city járatok megszüntetése mellett lehetett Budapestre eljutni. A lakosság hozzászokott a busszal történő kényelmes, gyors, sűrű utazá-si lehetőséghez.Üdvözlendő, hogy a jelenleg két óránként közlekedő vonatok menet-ideje 3 óra körül van, ami már majd-nem versenyképes az autóbuszos köz-lekedéssel – tette hozzá Horváth Jácint. – Ugyanakkor rendezni szüksé-ges a helyi eljutási lehetőségek bővítését és az Intercity minőségű kocsik folyamatos (nem csak nyári) biztosítását, Intercity vonatok for-galomba állítását, mely tovább rövidítheti, és 3 óra alá csökkentheti a menetidőt vasúton is. Amennyiben a MÁV Zrt. nem tudja az eddigi utazási minőséget, utazási időt biztosítani, és a vasútállomásra eljutás a legtöbb városrész-ből csak átszállással lesz lehetséges, vissza kell állítani a közvetlen autóbuszos közlekedést, amíg ezekre a kérdésekre nem kaphatnak az itt lakók megnyugtató megoldást! Átgondoltabb döntéseket kellett volna hozni Rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy a módosítások mögött az az Innovációs és Tech-nológiai Minisztérium áll, melynek minisztere egerszegi és egyik államtitkára, Cseresnyés Péter személyében kanizsai – hangsúlyozta Berta Krisztián önkormányzati képviselő (ÉVE). - Szégyelljék magukat, hogy ők ezt a kon-cepciót zalaiként végigvitték - folytatta a kép-viselő. A két évvel ezelőtt megkapott orbáni bizalmat rendesen megszolgálják, csak nem a választóiknak! Nem lenne egyébként problé-ma a vasúton történő közlekedés sem, amen�-nyiben a MÁV 21. századi körülményeket biz-tosítana, és lennének InterCity-k Kanizsa és Budapest között, melyek esetleg csak Balaton-szentgyörgyön, Siófokon és Székesfehérváron állnának meg. Ez a menetidő jelentős csökke-nését eredményezhetné, de jelenleg a kani-zsai csatlakozás megoldása is problémát jelent, hiszen akik beérnek Budapestről az utolsó vonattal, azok a helyijárat hűlt helyét találják csak a vasútállomás előtt.BAKONYI Erzsébetmegyét érintiAz intézkedés az egészNem egészen egy hónapja, a júniusi közgyűlés napirendjé-re tűzte a menetrendi válto-zások miatt a helyi buszme-netrend módosításait. Akkor még csak kevesebb járatról beszéltek a városatyák a Volánbusz képviselőjével. Megszűnnek a Nagykani zsa - Budapest közvetlen buszjáratok augusztustól!
2020. 07. 24. | 5aktuálisA bejegyzés zárása a következő: „a mostani, június végi döntésnek van egy kis pikantériája, hiszen a 2020 szeptemberére ter-vezett Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivált – a korábbi években általunk pályázat útján elnyert, idén a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft-nek pályáz-tatás nélkül odaadott - már 2020 márciusában lemondták. Persze, erre vonatkozóan is biztosan kapunk majd számtalan érvet, magyarázatot, de...” Az azóta egyébként némi-leg módosított végszó kapcsán, és a „számtalan érv, magyarázat” helyett szerettünk volna interjút készíteni Horváth István-nal, a KonTuRplusz Egye-sület elnökével, aki azon-ban nem kívánt nyilatkoz-ni, de azt elmondta, hogy a poszt nyilvános, így a véle-ményeként is felhasznál-ható. Mi kíváncsiak voltunk ügyvezetőnk, Tar Mihály álláspontjára is, aki kiemel-te: az egészségügyi, jog-szabályi helyzet miatt a dödöllefesztivál szervezé-se valóban megállt április-ban egy ponton. De ez nem azt jelenti, hogy telje-sen megszűntek az előké-születek. – Nem mondtuk le a dödöllefesztivált, s a szervezéséről azt is mond-hatnám, hogy folyamat-ban van, de ez inkább úgy pontos, hogy megállt azon a szinten, ameddig eljutot-tunk április elejéig, addig, amikor kihirdették azt a bizonyos jogszabályt, ami augusztus 15-ig, kezdet-ben minden szabadtéri és egyéb rendezvényt meg-tiltott Magyarországon, majd úgy módosították, hogy augusztus 15-ig biz-tos, hogy nem lehet 500 főnél nagyobb programot megtartani. Ekkor mi azt mondtuk, hogy amíg nem lesznek tiszták a szabá-lyok, addig nem fogunk semmit sem meghirdetni, sem szervezni. Érdemes abba belegondolni, hogy itt nem csak a résztvevő zenekarokról és a háttér-munkáról van szó, hanem ott van még az 50-60 dödöllekészítő csapat is, akiket most – már elnézést a kifejezésért – de hülyít-sünk be? S a történelem is minket igazol, hiszen Pal-kovics miniszter úr nemrég tette közzé, hogy közel sem biztos az, hogy augusztus 15-e után lehet bármit is szervezni szabad-téren vagy zárt térben, ami 500 főnél nagyobb töme-get vonz. Ezért azt gondo-lom, hogy egyelőre a dön-tésünk jó. S annyira sok zenekar és technikai háttér van most szabadon, pont amiatt, hogy rengeteg esemény maradt el, hogy-ha nagyon kell, akkor ez a profi csapat, amelyik most összejött, akár 3 hét alatt is össze tudja úgy rakni a programot, hogy az jó legyen. Lehet módosítgat-ni az említett bejegyzést, amely arra utal, hogy én már 2020 márciusában kijelentettem, hogy nem lesz dödöllefesztivál szept-emberben, de várom azt, hogy megtudhassam, hol és kinek mondtam vagy jelentettem ezt be. Később a hónapot ugyan átírták májusra, ugyanakkor ezzel kapcsolatban is várom, hogy kinek és hol közöl-tem a fesztivál lemondá-sát. Itt egyetlen egy dolog történt, amiről arra lehet következtetni, hogy kinek milyen szándéka van a dödöllefesztivállal, ez pedig Balogh László intéz-kedése, amikor egy sze-mélyben döntött arról, hogy a médiaház költség-vetésében szereplő 5,5 millió forintot is elvonja az egyéb 30 millió forintos elvonásunk mellett. Tehát, ha pattogtatni kell a lab-dát, hogy ki és mikor hozott olyan határozatot, ami arra utal, hogy nincs szüksége a dödöllefeszti-válra, akkor azt az urat az Erzsébet tér 7-ben, az első emeleten kell keresni – fogalmazott Tar Mihály.Az eddigi szervezési munka és egy nem várt fúzió eredményeként több különlegességet is hozhat az idei dödöllefesztivál, ugyanakkor a szervezők-nek azzal az eshetőséggel is számolnia kell, hogy a kormány 2020 hátralévő részében sem engedélyezi az 500 főnél nagyobb tömeget vonzó progra-mok megtartását. – Egy nagyon fontos célt elhatá-rozott ez a társaság: szeret-nénk fordítani az eddigi dödöllefesztiválok szoká-sán. Mi nem azt szeret-nénk, hogy a nagynevű zenekarok miatt jöjjenek le az emberek, s találjanak kb. délután 3-ig dödöllét. Mi azt akarjuk, hogy dél-után 3 óra után is, s akár este 11-kor is kaphasson, aki szeretne és éppen akkor kívánja meg, tehát a dödölléért jöjjenek le az emberek, s maradjanak ott a programokon. A Kanizsa Turizmusáért Egyesület tagjai is megkerestek ben-nünket, hogy mi lenne, ha összefognánk, s szervez-nénk egy sör-, bor- és dödöllefesztivált. Persze, csak akkor, ha meg lehet tartani, hiszen ha olyan döntés születik, akkor nyil-ván tudomásul kell venni, hogy dödöllefesztivál a megszokott formában biz-tos, hogy nem lesz. De ne temessük még az orosz-lánt, hiszen lehet, hogy előállunk ebben az eset-ben egy megmérettetés-sel azoknak, akik „szeret-nének dödöllében villog-ni”, s megmutatni tudásu-kat. De ez még maradjon a jövő zenéje… Mikó-Baráth Györgyszólítva...Ha már meg lettünkFotó: Horváth ZoltánPár napja kapta meg a hivatalos értesítést a KonTuRplusz Egyesület, hogy a vírushelyzet miatt módosított, augusztus 20-21-i időpontban sem szervezheti meg a város napját. A társulat ezt egy Facebook-posztban hozta nyilvánosságra, melynek utóiratában megemlítették a dödöllefesztivált, illetve annak szervezőjét, a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.-t. Tar Mihály az ATatV Hazahúzó műsorában készí-tett dödöllét a stábnak(Fotó: ATV/Hazahúzó)
6 | KANIZSA újságközéletAz új vezérigazgató mintegy 2 évig vezette a karosi intézményt, korábban pedig már 14 évet dol-gozott a vízműnél, ahol a vagyon-gazdálkodási osztály vezetője is volt. A kanizsai városvezetők azért keresték meg a lehetőség-gel Cziráki Lászlót, mert véle-ményük szerint minden olyan kompetenciával rendelkezik, ami szükséges ahhoz, hogy eredmé-nyesen lássa el a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezérigazgatói posztját. – Első mondatként, a város nevében szeretném meg-köszönni Áfra Barnabás munká-ját, amit a három év alatt vezér-igazgatóként tett a vízmű élén. Két nagy céget vezetett, de a Netta-cégcsoport vezetése is egész embert kívánó feladat, ezért azon pozíciójában megerő-sítettük. Ugyanakkor Nagy-kanizsa város javaslatá-ra és támogatásával Cziráki Lászlót válasz-tottuk a cég élére. Van szakmai s menedzsment tapasztalata, minden-képpen ilyen embert szerettünk volna, akinek mindkét területen kellő jártassá-ga van – hangsúlyozta Horváth Jácint, az Éljen VárosuNk! Egye-sület frakcióvezető-helyettese.Cziráki László lapunknak elmondta: minél több pályázaton szeretne indulni a vízmű, közösen az önkormányzatokkal, és a lehe-tő legtöbb fejlesztési forrást akar-ják bevonni a különböző projek-tek elindításához. – A közgyűlésen nagy többséggel választottak meg, aminek nagyon örülök. Kimondottan jó a kapcsolatom az előző vezetővel, így együtt is átte-kintettük a cég állapotát, s bizony küzdünk pénzügyi nehézségek-kel. De köztudott, hogy a víziköz-mű-ágazat helyzete nem könnyű. 107 településen szolgáltat a délza-lai vízmű, a fő feladatom pedig az, hogy a likviditási helyzetet tovább stabilizáljam, a cég munkavállalói-nak egy biztos hátteret nyújtsak, hiszen 240 alkalmazottja van a vízműnek. S emellett természetesen beruhá-zási, felújítási célokat is összeállítunk, hiszen van egy gördülő fej-lesztési terve a tulajdo-nos önkormányzatok-nak. S az ebben szereplő beruházásokat, felújításokat szeretnénk megvalósítani. Remé-lem, hogy a cég stabilan, biztosan el tudja végezni a víz- és szennyvíz-szolgáltatást az előttünk álló évek-ben is – hangsúlyoz-ta Cziráki László.Az új vezérigazgató meg-választása mellett két felügyelői bizottsági tag, Preksen László és Novák Ferenc visszahívásáról is döntöttek múlt héten a vízmű közgyűlésén. A helyüket Kanász János és Csárdi Tamás veszi át, a grémium új elnöke pedig Fodor Csaba lett. – A vízműnek 6 fel-ügyelőbizottsági tagja van. Az érintett terület 3 régióra lett oszt-va, és minden rész küldhet egy-egy tagot a felügyelőbizottságba. Nagykanizsa, tiszteletben tartva a régiók választását a legutóbbi alkalommal minden általuk java-solt tagot támogatott a közgyűlé-sen annak reményében, hogy mint legnagyobb részvényes – 47,5% Kanizsa tulajdonrésze – a felügyelőbizottság elnöki pozíci-óját – a sok év alatt kialakult szo-kás szerint – Kanizsa delegáltja tölti be. Ezt a hallgatólagos meg-állapodást legutóbb azonban fel-rúgták a bizottság tagjai, s Novák Ferenc zalakarosi polgármestert választották elnöknek. Mi viszont Nagykanizsát képviseljük a vízmű közgyűlésén, a város érdeke pedig az, hogy Kanizsa pozíciója erős legye a vízműben, hiszen itt van a szennyvíztelep, elég nagy csator-nahosszal rendelkezünk, sok lakost látunk el, s tulajdonrészileg is messze a miénk a legnagyobb rész. Ezért azon javaslatok mellett döntöttünk, hogy a felügyelőbi-zottságokban az összetételben változtatunk, de nem rúgtuk fel azt a szabályt, hogy az adott régi-óból származó települési polgár-mesterek kerüljenek a bizottság-ba. Ennek nem szeretnénk és nem is fogunk a jövőben ellene menni, de remélem, hogy több ilyen hall-gatólagos szabályfelrúgás nem is lesz, s nem is kell, hogy legyen, hiszen egymásért dolgozunk – tette hozzá Horváth Jácint, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakció-vezető-helyettese. Cziráki László kinevezéséről, illetve a bizottsági tagokat érintő változásokról az ÉVE a közösségi oldalán is beszámolt. A poszthoz Novák Ferenc, Zalakaros polgár-mestere is hozzászólt. A fürdővá-ros vezetője szerint az egyesület a régiós értekezleteken részt vevő polgármesterek véleményét figyelmen kívül hagyta, ami mél-tatlan és sértő. Kifejtette, hogy az erőfölény alkalmazása ugyanak-kor Kanizsa gazdasági felelőssé-gét jelenti, tehát, ha a kistelepülé-sek véleménye nem számít, akkor a pénzbeli hozzájárulásuk is feles-leges. Arra is reflektált, hogy az ÉVE posztja szerint Kanizsa érde-keivel ellentétes az ő többszöri megválasztása, holott mindig a két város közötti együttműködés-re törekedett, amiben továbbra is bízik, de – ahogy fogalmazott – hite megingott a történtek miatt.Mikó-Baráth GyörgyFotó: Andik SzilárdA cég eddigi vezetője, Áfra Barnabás júniusban mondott le, hogy a jövőben kizárólag a Netta-csoport vezetésére koncentrálhasson. A részvénytársaság múlt heti közgyűlésén a tagok nagy többséggel választották meg Czirákit, a Zalakarosi Fürdő volt vezér- igazgatóját, aki július 16-án tért vissza hivatalosan régi-új munkahelyére. vezérigazgatójaCziráki László lett a vízmű újHorváth JácintCziráki László
2020. 07. 24. | 7nyári szünet
8 | KANIZSA újságközlekedésMég a júliusi közgyűlés előtt keresett meg több lakó azzal a problémával, hogy újra tapasztal-ható az úgynevezett „Kanizsa Ring” jelensége. Arra panaszkod-nak, hogy egyre többen nyomják indokolatlanul mélyre a gázpe-dált. Ami a Teleki út adottságát illeti, az néha sarkallja is sajnos az embereket. Ez elég balesetveszé-lyes már csak azért is, mert ezen a szakaszon található három nagyon kockázatos zebra. Kérdést intéztem a polgármester úrhoz, hogy vizsgáljuk meg a lakók érde-kében, mit tudunk tenni, hogy a nyugalmuk biztosított legyen. A hivatal részéről azt a tájékoztatást kaptam, hogy jelezték ezt a kér-dést a rendőrség felé, és fokozot-tabb rendőri jelenlétet kértek. Ez csökkentheti a balesetek számát, illetve a gyorshajtásokat is. Jel-lemzőbben az esti órákban és a késő délutáni időszakban történ-nek a rallyk, amelyek zavarják az itt lakókat. A körforgalom ötlete a Teleki utca, Rózsa utca, illetve Tavasz utca kereszteződésében indokolt lenne balesetmegelőzési és forgalomgyorsítási szempont-ból. Egyelőre bízunk a fokozott rendőri jelenlétben, ami vissza-szorítja a gyorshajtókat ezen sza-kaszokon. A Hevesi utcán is feltehetően autós gyorsulások hangja hallha-tó, ahogy egy neve elhallgatását kérő lakó is beszélt az egyre gya-koribb esetekről.Korábban is volt már ilyen, de valószínűnek tartom, hogy nagy-ban befolyásolja a száguldozók megjelenését az időjárás. Ahogy kijön a jobb idő, már hallani a dübörgést. Nem mindennaposak ezek, de nagyon zavaróak. Retten-tő hangos és szinte félelmetes, ahogy berregtetik az autókat vagy lefékeznek. Bármikor kiléphet valaki a zebrára, és nem vagyok benne biztos, hogy meg tudnak állni. Abból nagy baj lehet, ha ilyen felelőtlenül vezetnek, és ennek nem itt van a helye, ahol akár gyerekek is mászkálnak. Esténként nem jó érzés félve sétál-ni az utcán, és akinek kutyája is van, biztos nem hozza erre a szakaszra. A Városkapu körúton szintén problémás a köz-lekedés, ugyanis az egész útszakaszon egyetlen zebrán van lehetőség az átjutásra. Sokkal többre lenne szükség, mert ezen a részen is szeretnének átmenni a másik oldalra. A Városkapu körúton jelentős változás zajlott az elmúlt években, azzal, hogy átmenő úttá vált ez az út – kezdte Horváth Jácint, önkormányzati képviselő (ÉVE!). - A Hevesi utcát sokan itt kerülik ki, főleg a reggeli dugókban, iskola-időben, és egyre többen használ-ják éjszaka is ezt az útvonalat. Jelentősen megnövekedett a for-galom, és már több baleset is volt ezen a részen. Kihelyezték a har-mincas táblákat a bevásárlóköz-pontok felé áthaladóknak, de saj-nos ez sem volt elég, hiszen azóta is történ már koccanás, de volt olyan eset is, hogy a szemben lévő ház sövényén akadt fent a sofőr. Mindenképp szükséges egy olyan forgalmi vál-toztatás vagy olyan forgalmi felmérés, amely kapcsán majd a későbbiekben vál-toztatni tudunk. A gyalogátkelőhelyek kijelölése pedig elenged-hetetlen lesz a következő időszak-ban. – tette hozzá Horváth Jácint.Balogh László, polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a rendőrség vezetőjével és szerinte rövidesen láthatóak lesznek a konkrét intéz-kedések. A fokozott rendőri ellen-őrzésektől várható, hogy vissza-szoríthatók lesznek a szabályta-lanságok, valamint csökkenthetők a gyorshajtásból származó bal-esetveszélyes helyzetek is.Hajnes RitaFőleg estefelé jelennek meg a száguldozók a Teleki úton, a Hevesi úton és a Városkapu körút környékén. Az ott lakók mielőbbi intézkedést szeretnének, hiszen egyre gyakrabban hallják a gyorsulási versenyhez hasonló zajokat a környező utcákban is. Berta Krisztián, önkormányzati képviselőt (ÉVE!) a júniusi közgyűlés előtt kereste meg több Teleki úti lakó, hogy szerintük egyre többen nézik ,,Kanizsa Ringnek” a város utcáit. a ’Kanizsa Ring’ Újra tapasztalható Fotó: Jakab BalázsA város több szakaszán rendszeresen hangosan bőgetik a motort és fékcsikorgás hallatszikBerta Krisztián
2020. 07. 24. | 9közéletA volt Dózsa György laktanya is egykor ezen a területen helyezkedett el, azért is lehet méltó helyszíne az emlékműnek, hogy Nagykanizsa ne feledje el katonavárosi múltját.Az elkészült vázlatterv dokumentációja rög-zíti az emlékmű pontos helyét, az alapozást és a műszaki tartalmat, a környezet rendezését, megvilágítását, továbbá a látványterveket, amely a leendő csarnokkal együtt mutatja be az emlékmű későbbi elhelyezését.Az eddigi tervezés részleteivel kapcsolatban Bodó László, az Éljen VárosuNk! Egyesület önkormányzati képviselője tájékoztatta újsá-gunkat.– Mivel Nagykanizsa nagy katonai hagyo-mányokkal rendelkező város, így az egykor itt szolgálatot teljesítő végvári katonáknak, hon-védeknek, tiszteknek és a köztünk élő nyugál-lományú bajtársaknak szeretnénk az emlék-hellyel méltó emléket állítani. Már 1496-tól 1600-ig királyi végvár volt, majd 1868-tól 1990-ig négy-öt laktanyában folyamatos kato-nai jelenlét volt, akár háromezer főt meghala-dó létszámmal. A stilizált vár alaprajzi forma a Bécsi Hadilevéltár 16. századi alaprajza alapján készült, egy négy és fél méter sugarú kör. Kilenc oszlop helyezkedne el a területen, cson-ka obeliszkek, melyek a városban lévő kilenc katonai szervezetet jelképeznék. Középen egy zászlórúd tenné alkalmassá az ünnepi szertar-tások rendezését, és a folyamatosan lobogó zászló kiemelné a térpontot. Az obeliszkek a zászlót körülölelően védelmeznék. Az oszlopok „csonka” részén kerülne elhe-lyezésre a bronz dombormű, melyen a volt laktanya neve, az alakulat megnevezése, fegy-vernemi jelvénye, valamint egy harcjármű len-ne látható. A zászló felőli oldalon pedig egy koszorútartó kapna helyet. Az emlékmű bejá-rati részénél egy interaktív bemutató segítsé-gével ismerkedhetnek majd meg a látogatók Nagykanizsa katonai alakulataival és a múltjá-val. Az emlékhely akár „utcabútorként” szol-gálhatna találkozók helyszínéül, a falsávra ki lehetne ülni, de az építményeket a gyerekek ügyességi játékként is használhatnák. A meg-világítás miatt lenne este is jól látható az emlékmű az arra járók számára kiemelkedve környezetéből. Az emlékmű anyagi háttereA képviselő azt is elmondta, hogy az emlék-mű elkészítéséhez az anyagi forrást az önkor-mányzat 2021. évi költségvetése, a Honvédelmi Minisztérium pályáza-ta, illetve lakossági adakozás bizto-sítaná.– Remélhetőleg az emlékhely látványterve és a költségvetése minél hamarabb elkészül, ezek megléte után gőzerővel indulhat az egyes elemek pontos, végleges megter-veztetése, a bronz domborművek öntése, az obeliszkek, illetve további részegységek beszerzése, beépítése. Mindezek természete-sen csak az anyagi források megléte mellett történhetnek, ezért lenne fontos a lakossági adakozás is, amire szeretném felhívni a figyel-met.Bodó László képviselő hozzátette, hogy ter-mészetesen folyamatosan tájékoztatni fogják a lakosokat az emlékhellyel kapcsolatos tudni-valókról, és bemutatják az elkészült elemeket is. Szeretné, ha minél többekhez eljutna Nagy-kanizsán és a tágabb környezetünkben a lakossági adakozás fontossága a katonai emlékmű ügyében.„NanAgyon fontosnak tartom, hogy nAgykanizsának legyen egy katonai emlékhelye”Móritz István szerint egy ilyen jelentős katonamúlttal rendelkező városnak ezen a módon is meg kell emlékeznie a történelmé-ről.– Azt lehet elmondani, hogy nagyon gazdag katonamúlttal rendelkezik Nagykanizsa, és ezért fontos, hogy a meglévő katonai szobrokon kívül egy emlékhely jöjjön létre, ami összefoglalja Nagykanizsa város egész katonai múltját, ez egyben megtestesítené Kanizsa várának a szim-bólumát is. Körtvélyessy VivienA július 13-i soron kívüli közgyűlés nyolc igennel (ÉVE-frakció) és hét tartózkodással (Fidesz-KDNP- frakció) döntött arról, hogy „A Nagykanizsa Város Katonai Emlékművet az épülő Sport-és rendezvénycsarnok közvetlen környezetében kívánja elhelyezni.” Az emlék-mű elhelyezésének előkészítése során tervdoku-mentációt készíttetnek.Fotó: Horváth Zoltánkatonai emlékműKatonavárosnak
10 | KANIZSA újságszSZolgáltatás1. hetente egy alkalommal,2. minden kedden,3. reggel 9.00 órától délután 15.00 óráigszemélyesen is állunk ügyfeleink rendelkezésére.A jövőben1. a kézfertőtlenítés2. és a maszk viselése kötelező!A járványügyi készültség idejénA járványügyi veszélyhelyzet lejártával aVagyongazdálkodási Zrt. ügyfélfogadása2020. július 21. naptól újraindul.ÚJRA VÁRJUKÜGYFELEINKET#nyitás6 KÜLÖNÁLLÓ SZOBA FÜRDŐSZOBÁVAL, KÖZÖSKONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL.SZOBAFOGLALÁSÉRT HÍVJA AVAGYONGAZDÁLKODÁSI ZRT. TITKÁRSÁGÁT!93 311 241VOKSH AUTÓSISKolA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi vezetői kresz tanfolyamunkra jelentkezés AUGUSZTUS 05. SZerDA 16.00 óra Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra e-learning is elvégezheti a Kreszt otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi,”B+E” „C+E” nehéz pótkocsi ,Kategóriákra RÉSZletFIZET ÉSI KEDVEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban-telefonszám 06-30-491-7051 30 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2020 1. né. VSM: “B” E: 75 % F: 63,27% - “C” E:82,52 % F:79,17% -- ÁKO: “B” Gy:163,65%, “C” Gy: 103,02% KK- B: 237.600.Ft/fő- C: 211.000.-Ft/fő/
2020. 07. 24. | 11gasztrókultúraHerodek Miklós, Zalamere-nye polgár-mestere elárulta, hogy nem ez volt az első alka-lom, amikor a fiatalokat és idősebbeket összehívták egy hagyományos recept elkészítésére. Gyereknap alkalmából egy közös pala-csintasütögetést szervez-tek, és a jövőben is tervez-nek ehhez hasonló prog-ramsorozatot. A polgár-mester továbbá azt is elmondta: a vasárnapi ese-mény nemcsak a rétessü-tésről, hanem a Zalamere-nyei Értéktár megnyitásá-ról is szólt.– A mai nap célja a régi emlékek bemutatása, a fiataloknak ezen emlékek hagyományőrzés céljából történő ismertetése. Ezen kívül, mivel nem csak tár-gyi emlékek vannak, hanem gasztronómiai is, a rétessütés mesterségét és annak fortélyait mutatják meg az idősebbek a fiata-loknak - nyilatkozta Hero-dek Miklós.A rétesekből a hagyo-mányos káposztás, tökös-mákos, meggyes-túrós és túrós-mazsolás készült. Az asszonyok azt is elárulták, mindig évszaktól függően töltik meg a rétest, így ősszel van, hogy szilvás-fahéjas, diós-almás készül. Régen az volt a szokás, hogy ételt nem dobtak ki. Ehhez tartották magu-kat vasárnap a merenyei asszo-nyok is: a rétestészta végét is felhasználták és megtöl-tötték káposztával, így készült el a „zalamerenyei rózsácska”. Hogy manap-ság miért választják töb-ben a könnyebb megol-dást, és boltból veszik a rétestésztát, mint inkább elkészítik? Erre Polai Lász-lóné, Eta néni azt válaszol-ta: türelem és idő kell neki.– A rétestészta készíté-sének nem olyan nagy tit-ka van. Csak annyi az egész, hogy jól ki kell dol-gozni. Cipót formálunk belőle és pihentet-jük. Türelem kell hozzá, főleg a nyújtásához. Nem lehet elkapkodni a rétestészta nyújtá-sát- árulta el Polai Lászlóné.A nap folyamán több mint 20 tepsi rétes készült, melyen 10 falubéli asszony munkálkodott. A legtöb-ben a helyi asszonykórus tagjai közül segédkeztek. A közös munka során az is kiderült, bár a rétes egy egyszerű sütemény, mégis ahány család, annyiféle-képp készítik a rétest.– Kiderült, hogy habár Zalamerenyén élünk, nincs két család, ahol egyformán készítik azt a bizonyos rétestésztát, amely hagyományos rétestésztának mondható, mivel más technikát alkalmaznak. Van, aki gömb for-mában pihenteti, mások kisodorják kicsit, de ettől függetlenül ugyanaz a finomság készül belőle- folytatta Berkenyés Lász-lóné.Gasztronómiai élveze-tek után tárgyi emlékek A rétesezés mellett Zala-merenye emlékeit is bemutatták az arra látoga-tóknak. Az értéktáron megismerkedhettek hagyományos zalamere-nyei viselettel a 20. század-ból. A rakott szoknya mel-lett láthattak korabéli fej-díszeket, melyet a falu-ban már alig akad, aki el tudja készí-teni. A ruházaton kívül a tárlaton megtalálhatók régi fotók Zalame-renye életéből, leve-lezés az első és második világháborúból. A tárgyi emlékeket őrzi még a kora-beli borotválkozó készlet, porcelánkészlet, falusi fejő edény, valamint egy régi gyermekbölcső. Gerencsér DóraA házi rétesnek mint süteménynek hazánkban régre nyúló történelme van. Magyarországon a 18-19 században terjedt el a Habsburg hódoltság idején. Az igen lágyra hagyott gyúrt tészta a mai napig kedvelt tésztája a lakodalmaknak és egyéb ünnepeknek. Zalamerenyén vasárnap ennek apropóján a falu háziasszonyai mutatták meg a fiataloknak, hogyan kell jól elkészíteni a rétestésztát.Fotó: Miholics SzabolcsZalamerenyénHagyományőrző rétessütés
Válaszlevelünkben egy kis múlt-idézésre kértük a teljesítménye és gyűjteményeinek mérete alapján Magyarország második legjelen-tősebb műszaki múzeuma és Euró-pa második legjelentősebb olaj-ipari múzeumának igazgatóját.Édesapja személyében volt „ola-jos” előd a családban, és talán ennek köszönhetően sohasem felejtette el az olaj illatát.1948. július 14-én születtem Pusztaszentlászlón. Édesapám, Tóth József 1941-től – Erdélyből Magyarországra településétől – az olajiparban, illetve a MAORT-nál és jogutódjainál dolgozott. Először kártalanító, később üzemrendész volt 1962-ben a munkahelyén bekövetkezett haláláig.Édesanyám Szilvás Ilona, kez-detben háztartásban dolgozott, nevelte bátyámat és engem. Édes-apám halála után édesanyám a helyi takarékszövetkezetben helyezkedett el könyvelő, illetve ügyvezető beosztásban, és innen ment nyugdíjba. Az általános iskolát szülőfalum-ban végeztem. 1962-ben beirat-koztam az esztergomi Ferences Gimnáziumba, ahol két évig tanul-tam. 1966-ban érettségiztem Zala-egerszegen, a Zrínyi Miklós Gim-náziumban. Ezután felvételt nyer-tem a pécsi Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum nappali tagozatára. 1969-ben államvizs-gáztam, majd munkába álltam a Dunántúli Kőolaj- és Földgázter-melő Vállalat gellénházi üzem-ében műszaki fejlesztési szaktech-nikusként. Munkám mellett fél-éves főiskolai kiegészítő képzésen üzemmérnöki oklevelet szerez-tem 1973-ban. Gellénházán meg-ismertem és még jobban megsze-rettem az olajipart.Már fiatal korában is gyűjtötte a régi dolgokat, és egy alkalommal Tóth Ferenc, az olajipari múzeum alapító igazgatója megkérdezte tőle, hogy menne-e a múzeumba, és ő ment. 1975 novemberében – áthelye-zéssel – a Magyar Olajipari Múze-umba kerültem tudományos mun-katárs beosztásba. 1982-84 között levelező tagozaton, a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, vegyipari gépész szakon gépészmérnöki oklevelet szereztem. 1985 októ-berben kineveztek a múzeum igazgatójának. Több iparági, múzeumi és tudo-mányos szakmai szervezetnek vol-tam és vagyok tagja, tisztségvise-lője: Országos Múzeumi Tanács, Kulturális Szövetség, Pulszky Tár-saság, Országos Magyar Bányásza-ti és Kohászati Egyesület (Történe-ti Bizottság vezetője), Magyarhoni Földtani Társulat, VEAB, Közép-európai Vaskultúra Útja Egyesület, MUT (Közép-európai Technikai Múzeumok Egyesülete), EMT (Erdélyi Magyar Műszaki Tudomá-nyos Társaság). Ezen kívül néhány más civil szervezet, alapítvány tag-jaként segítettem, segítem a magyar és egyetemes – ipari – kul-turális örökségvédelemi tevékeny-séget.Több mint négy évtizedes múzeumi, hat évi szakfelügyelői munkám során és a szakmai kap-csolatoknak, tanulmányutaknak köszönhetően megismertem hazánk szinte valamennyi szakmú-zeumát, -gyűjteményét, -kiállítá-sát. Több közös kiállítást, rendez-vényt szerveztünk társintézmé-nyekkel itthon és külföldön.A szomszéd országokban és Európa több országában – előadó-ként is – részt vettem múzeumi, szakmai egyesületi rendezvényen, konferencián. Fontos feladatom-nak tartottam a trianoni békedik-tátummal elszakított területek magyar bányászattörténeti emlé-keinek felkutatását, megőrzését, közkinccsé tételét Magyarorszá-gon és az utódállamokban. Ezen értékmentő munkához tartozónak tekintem – aktualitása miatt – a hazánkból, kényszerből vagy önként külföldre távozott olajipari szakemberek munkássága doku-mentumainak haza-, múzeumunk-ba szállítását.Örökmozgó, agilis embernek tar-tották, ennek ellenére mégsem lehe-tett könnyű a múzeum fenntartásá-hoz szükséges anyagi háttér biztosí-tása. Azt mindig nehéz volt megte-remteni. Előfordult, hogy a kultu-12 | KANIZSA újságkultúra„Majdnem 51 év szolgálat után 72. évemben befejezem olajipari- múzeumi tevékenységemet. Időm döntő részét feleségemnek, családomnak szeretném szentelni. Szeretném megköszönni a sokoldalú múzeumi segítséget, az előre- mutató gondolatokat. Eredményes tevékenységet és egészséget kívánok” – érke-zett minap az elköszönő levél Tóth Jánostól, a Magyar Olaj-és Gázipari Múzeum igazgatójától. Elköszönt Tóth János, a Magyar olajköze lben
rális minisztérium azért nem adott pénzt, mert ott van mögöttünk a gazdag MOL. A 35 éves múzeumigazgatói pályája során jelentős fejlődést ért el a múzeumA 3 hektáros kiállítási területen több gépet, berendezést telepí-tettünk, több fedett szín épült, bővült a raktár, szoborpark létesült (20 db bronz mellszobor), új állan-dó kiállítások nyíltak. Egyes gyűj-temények többszörösére növe-kedtek, és néhány különlegesség került a múzeumba: hazánk legré-gebbi bányász zászlója és egyen-ruhája, Magyarország legnagyobb Szent Borbála gyűjteménye, Euró-pa legrégebbi bányász türelem-üvege, stb. A legnagyobb előrelé-pés, hogy 1995-ben az addigi 160 m2-es bérleményből a 2400 m2 összalapterületű Wlassics Gyula úti épületbe költözött a múzeum (adminisztráció, gyűjtemények).A zalaegerszegi (Wlassics Gy. u. 13.) Papp Simon és Zsigmondy-emlékszoba mellett kiállítóhely működik Vecsésen, Bázakerettyén és Lovásziban.A MOGIM eddig mintegy 60 db ipartörténeti kiadványt jelentetett meg. Az általam vezetett 15 fős múzeumi kollektíva több évtize-des eredményes munkájának elis-merése a 2013. 03. 26-án kelt – új – Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum (MOGIM) működési engedélyének alábbi rovatai:Országos szakmú-zeum a szakmai besorolás; a gyűj-tőkör természettudomány, képző-művészet, ipar-technikatörténet; a gyűjtőterület a történelmi Magyar-ország területe. Közben elindítottakAK egy nagy népszerűségnek örvendő népfőiskolát isLezsák Sándor elnök úr javasla-tára 2013 őszén – a Lakiteleki Nép-főiskolával együttműködve – elin-dítottuk a MOGIM-ban a Papp Simon Népfőiskola Tagozatot. Szá-mos hazai- és külföldi előadó tar-tott nagy érdeklődést kiváltó elő-adást. A MOGIM 1993-ban átvette a Zsigmondy Vilmos-Gyűjte-ményt, azóta nem csak a szénhid-rogénipar, hanem a vízbányászat történeti emlékeit is gyűjti, őrzi. A múzeum a gyűjteményeibe került anyagot rendszerezi, nyilvántartja, tudományosan feldolgozza, és kiállításaiban, kiadványaiban bemutatja. Zalaegerszegen, a Göcseji Falumúzeum szomszédsá-gában lévő, 30.000 m2 területű állandó szabadtéri kiállításában a szénhidrogénipar (bányászat, fel-dolgozás, szállítás) műszaki emlé-keivel, állandó kiállító termeiben az iparág technológiai folyamatai-val, történetével ismerkedhet meg a látogató. Szabadtéri szoborpark-jában kiemelkedő műszaki szak-emberek mellszobrait láthatjuk. Gyűjteményei, valamint Dr. Papp Simon geológus, egyetemi tanár emlékére berendezett kis kiállítás a múzeum - Zalaegerszeg, Wlas-sics Gyula utca 13. szám alatti épü-letében találhatók.1968-ban megnősültem, 1989-ben elváltam. Második házasságo-mat 1999 szeptemberében kötöt-tem, feleségem, Tóthné Cser Emí-lia korábban a Hévízi Állami Gyógyfürdő Kórház titkárságveze-tője, 2002-től nyugdíjas, sokat segített munkámban, hazai és kül-földi utakon. Zalacsányban élünk – veti közbe az egykori igazgató. Fél évszázados olajipari (múzeumi) tevékenység után végleg nyugdíj-ba vonultam. Munkám során sok nagyszerű emberrel ismerkedtem meg, akik többféleképp támogat-ták a múzeumot és tanulhattam tőlük szakmát, emberséget, világ-látást. Sajnos többen már nincse-nek közöttünk. A teljesség igénye nélkül szeretném megemlíteni néhány „mesteremet”: Tóth Ferencnek köszönhetek a legtöb-bet vállalati, még inkább múzeum-igazgatói tevékenysége idején. Dank Viktor nyugalma, bölcses-sége, a természet törvényeit idé-ző példamondatai sokat segítet-tek. Buda Ernő optimizmusa, hig-gadtsága, ma is példamutató szak-mai tudása, része gyűjteménye-inknek. Laklia Tibor 5 könyvünk szerzője és munkák többoldalú segítője. Szilas A. Pál zalai pálya-kezdése, kapcsolatai előnyt jelen-tettek számunkra. Csath Béla rendszeres segítőnk, és neki köszönhetjük a nemzetközi jelen-tőségű Zsigmondy-gyűjteményt. Megtiszteltetés számomra, hogy az említett 5 nagyszerű ember csa-ládomat már a múlt század köze-pén ismerte és én atyai barátom-nak tekinthetem őket. Horváth Róbert a „Beszélgetések az olaj-iparról” könyvsorozat elindítója. Sokakat említhetnék, akiktől elné-zést kérek, de terjedelmi okból ettől eltekintek. Az aktív segítőkről sem szólok, mert Hál’ Istennek sokan vannak. Elnézést kérek tőlük is. Külön köszönöm kiváló nyugdí-jas munkatársaim – Bencze Géza, Farkas Iván, Farkas László, Far-kas Zoltán, Molnár László, Novák Béla, Rajnai Miklós, Srág-li Lajos, Szentirmay Attiláné, Szilágyi Teréz –, segítségét.Azt hiszem, 2019. 09. 27-én mél-tóan megünnepeltük a múzeum megnyitásának 50. évfordulóját. Örülök az elért eredményeknek. Néhány eddig nem említett külön-legesség: kiváló szakemberek munkásságának relikviái (hagya-téka), Európa legszebb egész ala-kos Szent Borbála szobra. Adria kőolajvezeték szivattyú állomás, gáztávvezetéki kompresszor állo-más, tűzoltó fecskendők és –autók, R61 fúróberendezés. Örülök, hogy a Magyar Olaj-és Gázipari Múze-umban dolgozhattam, a szénhid-rogénipart szolgálhattam – jegyezte meg a tőle megszokott szerénységgel Tóth János, mely-nek eredményeként a múzeum a széles nyilvánosság elé tárhatja, mit is köszönhet az ország az olaj-iparnak – tehetjük hozzá a szavai-hoz, de úgy is fogalmazhatunk, az intézmény, amelyet „átad” az utódjának, reprezentálja Nagy-Magyarország szénhidrogénbá-nyászatának történetét. – Szerény, udvarias, előzékeny és segítőkész – vallják róla sokan, s aki jól ismeri, még azt is nyugtázza magában: ha nincs Tóth János, akkor ma nincs MOGIM. BAKONYI Erzsébet 2020. 07. 24. | 13kultúra MagYAr Olaji pari Múzeum igazgatója Fotók: Farkas László és Szép András51év olajközelben
14 | KANIZSA újságnyár2020Különleges állatokat szemlélhe-tünk, lenyűgöző látványt örökít-hetünk meg, ha elindulunk Nagy-kanizsától északi irányba. Előre meghatározott turistaútvonalak mentén is lehet haladni, de akár a gyalogos, a kerékpáros vagy autós kikapcsolódást választjuk, álljunk meg a Korpavári Állatsimogató-nál. A több éve működő farm jel-legzetességei a teknősök. - A szá-razföldi teknősök számos fajtáját megtekinthetik itt a látogatók, akik - ha szerencsések - a teknősök tojásrakását vagy a kisteknősök kikelését is figyelemmel kísérhe-tik. Az állatsimogató azonban folyamatosan bővül, mindig érkeznek új lakók – tud-tuk meg Bíró Miklós-nétól. Törpeszamár, mini shetlandi póni, emu, páva, nyulak, papagájok, többféle birka, wallisi feketeor-rú juhok, kameruni és holland törpe kecskék is szívesen megmutatják magukat a látoga-tóknak. Augusztusban gyermek-foglalkozásokat is terveznek a Kor-pavári Állatsimogatóban, ahol az ismertető táblák mellett a tulajdo-nosok is szívesen bemutatják az állatokat. A nyári időszakban főként délutánonként este 7 óráig tárja szélesre kapuját az állatsimo-gató, ahol akár több órát is eltölt-hetünk az állatok csodálásával, tanulmányozásával. Túránk követ-kező állomása lehet Magyarszer-dahely, pontosabban a falu szőlő-hegye. Egyszer legalább meg kell csodálni azt a látványt, amelyet a Szent Orbán-kilátó nyújt. A csodá-latos panorámát kínáló kilátóhoz könnyen el lehet jutni autóval is. A 74-es útról a magyarszerdahelyi elágazóval szemben lévő csárda mögött induló földúton érhetünk el a szőlőhegy egyik legmagasabb pontján épített kilátóhoz. Tiszta időben a környező települések templomtornyai, az újudvari TV-torony vagy akár a Kis-Balaton is látható. A 2012-ben megalkotott magaslattól 300 méterre egy kis kápolna és a Szent Kristóf- pihenő-hely is várja a kalandorokat. Érde-mes itt szusszanni, elfogyasztani a frissítőket, de a szabadtéri tűz-gyújtóhelyek a sütögetésre is alkalmat adnak. A pihenő után haladjunk tovább, mégpedig egy újabb állatfarmra! Az állatokat ugyanis nem lehet megunni. Az újudvari VadUdvar is számos érde-kes állattal várja a vendégeket, az előzetes bejelentkezés azonban itt minden esetben szükséges. A VadUdvar egyik ritka szolgáltatása az alpaka túra, amelyet minden második vasárnap tartanak. Ezen túl egy héten három időpontban lehet megismerkedni az alpakák-kal, a lovakkal, kecskékkel, törpe-birkákkal és kacsákkal – mondta el Schné Tamás-né Tóth Mária. Csopor-toknak egyedi igények szerint íjászat, animá-ció, lovaglás vagy a kecs-kefejés kipróbálása is lehet a program része. Az alpakák egyébként rendkívüli népszerűségnek örvendenek, hiszen esküvőkre, gyermektá-borokba is szívesen hívják az újudvari lakókat. Az említett programlehető-ségek természetesen nem csak nyáron, hanem az év bármely - vírusmentes – időszakában felkereshetőek, élvezhetőek. Vuk Anitatevékenyen és szabadon közel az otthonhozAlig egy hónap van vissza a nyárból. A kikapcsoló-dás, a feltöltő-dés, a munka - és kötelesség-felejtő napo-kat talán töb-ben töltik szű-kebb környe-zetünk szép-ségeinek meg-ismerésével. Nekik ajánlunk újabb érdekes-ségeket.nyár 7.KanizsaiFotó: Horváth ZoltánSzent Kristóf pihenő a magyarszerdahelyi szőlőhegynélDerült időben csodálatos panoráma nyílik a Principális-völgyreAz emu két hónapja az állatsimogató lakója
2020. 07. 24. | 15mezőgazdaság Természetesen kíváncsi-an indultunk útnak, vajon milyen birtok, kik várnak bennünket szeretettel Öregförhéncen? A birtok asszonya és kislánya már messziről integetett, ami-kor megálltunk a terüle-tüknél, de gyorsan magya-rázatot is kaptunk: „Ez itt így működik, mint évtize-dekkel ezelőtt, nagyapám idejében. Mindenki ismer mindenkit, de ha nem is, köszönünk, intünk egy-másnak” - ezekkel a sza-vakkal fogadott bennün-ket a fiatalasszony, Horto-bágyi Péterné Katalin. A hegyhát, illetve a föld irán-ti kapocs titkára hamar fény derült, annak idején Katalin nagypapája vette a förhénci birtokot, ahol ő a nyarait töltötte gyermek-korában. - Amikor a nagy-szülők meghaltak, felme-rült a gondolat, hogy a szü-leim eladják a birtokot. Én tudtam, hogy milyen érzés itt egy nyarat eltölteni, itt aludni, hajnalban szőlőt kapálni, játszani. Ez egy óriási élmény. Tudtam, hogy ezt én meg szeret-ném adni a gyerekeimnek. Akkor még nem voltak gyerekek, nem volt még férjem, de megígértem a szüleimnek. Azt mondták: jó, legyen így – emlékezett vissza Hortobágyi Péterné. Közben múltak az évek, az ősi birtok megmaradt, a Hortobágyi házaspárnak pedig azóta három cseme-téje van: a 12 éves Nusi, a 6 esztendős Marci és a 4 éves Julcsi. Mindannyian közösen dolgoztak a meg-vásárolt szomszédos telek rendbetételén, már két esztendeje, folyamatosan. - Ők ugyanúgy tudják kezelni a kapát, mint az ágvágót. Ha dinnyeevés közben el szeretnék tenni a magot, mert azt majd elül-tetik, eltesszük. Közösen csinálunk mindent. És a bot a legjobb játék. A víz a leg-jobb játék. A levél a leg-jobb játék. Nem kellenek drága dolgok ahhoz, hogy jól érezzék magukat – árul-ta el a háziasszony. (Amíg mi beszélgettünk, a gyere-kek éppen pancsoltak a ház mellett, mert előtte kimelegedtek a „grund-nál”. A három gyerkőcnek ugyanis van saját grundja, az elöregedett, kivágott gyümölcsfákból...)A legidősebb gyermek egy pályázaton is részt vett. Nusi a Vesd be magad! keretén belül rengeteg vetőmagot nyert, így saját kertet kezdett ápolni. A gyerekek összeszámolták: több, mint 20 féle zöldség és gyümölcs van a birtoku-kon. A család naponta kilá-togat Förhéncre, az ifjon-cok, ha körülnéznek, már tudják, mi lesz másnap az ebéd. Hetente legalább három alkalommal saját zöldségből készült főzelék a menü. És itt álljunk meg egy pillanatra! Bizonyára sok szülő, anyuka kapja fel a fejét erre – hetente háromszor sikerül főzelé-ket a gyerekek elé tenni? A házaspár szerint ebben nincs semmiféle titok. - Szerintem a sajátjuknak érzik – vette át a szót Hor-tobágyi Péter. Saját maguk ültették, gondoz-ták, nevelték. Ők szedik ki mellőle a gyomot. Megis-merik. De az sem utolsó, hogy itt kint a levegőn sokat mozognak, mire vis�-szaérnek, szinte mindent megesznek – fogalmazott a házigazda. Sokan kérdezik, honnan van a föld szeretete. - Pél-dául itt van a közelben az egykori földrajz tanárom pincéje, nagyon örült, mikor megtudta, hogy megvettük a birtokot. Én azt hiszem, mi vagyunk az a generáció, akik belenőt-tek. Mi a hegyre jártunk gyerekként is – emlékezett vissza mosolyogva Horto-bágyi Péter. A birtokon futkosó gye-rekek közben megmutat-ták a szedrest, a „bújj-bújj-t”, a befogadott „hegyi macskát”, Bátort, és az idén első alkalommal ülte-tett dinnyét. A területen valóban minden megtalál-ható, a konyhakerti növé-nyek mindegyike, a gyü-mölcsök, zöldségek. A gyerekek szemmel látha-tóan boldogan futkosnak fel-alá, nem zavarja őket sem a forróság, sem a ter-mészet velejárói, a rova-rok, bogarak. Nem is kell őket noszogatni este, hogy feküdjenek le. Elfáradnak... Viszont külön figyelmet fordítottunk arra az ültet-vényre, ahol a tökfélék kaptak helyet, rengeteg van ugyanis belőlük a Hor-tobágyi házaspár birtokán. - Ez sütőtök, krémleves készül belőle általában. Nagyon fontos az, hogy egész évre meglegyen mindenünk. – Amikor a cukorborsót leszedtem, azt is fagyasztottam. És sorolhatnám. Tehát nem csak nyáron ad meg min-dent ez a birtok. De vissza-térve, a tököt többfélekép-pen tudjuk eltenni, a kicsik számára pedig szinte nél-külözhetetlen. A hozzá-táplálás időszakában az alma után az első. A család-ban most született egy kis-gyermek, neki is viszünk belőle. Fiú gyermek, jó étvágya lesz...Köszönjük a meghívást, egy élmény volt, és példa is lehetne... Vincze AdélEzen a héten egy meghívásnak, egy kedves invitálásnak tettünk eleget. Lapunkat megkereste a Hortobágyi házaspár, egyben felajánlották, nagyon szívesen megmutatnák saját birtokukat az Ásó kapa... rovat keretében. Így sikerült megismer-kednünk egy 5 tagú családdal és förhénci birtokukkal.Ásó, kapa, gereblye 14. részFotó: Czigóth Sándorsaját kertjük vanIde nem kell wifi kód,
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Július 25. KRISTÓF, JAKABKristóf: A görög Krisztophorosz névből származik. Jelentése Krisz-tust hordozó. Jakab: Héber erede-tű bibliai név, a Jákob görög válto-zatának a magyar megfelelője. Jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép.Július 26. ANNA, ANIKÓAnna: Héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. A név eredeti formája Hannah. Jelentése kegyelem, Isten kegyel-me, kellem, kecsesség, báj. Anikó: Héber, székely eredetű név, az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik. Jelentése bájos, ked-ves, Isten kegyelme.Július 27. olgA, LILIÁNAOlga: Germán, orosz eredetű név, a Helga orosz formájából szárma-zik, jelentése egészséges, boldog. Liliána: Angol, latin eredetű név, jelentése liliom.Július 28. SZABolCSSzabolcs: Magyar eredetű név, Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. Jelentése: nyest.Július 29. MÁRTA, FLÓRAMárta: Arameus eredetű bibliai név. Jelentése: úrnő. Flóra: Latin eredetű mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve. Jelentése virág.Július 30. juDIT, XÉNIAJudit: Héber eredetű név, jelenté-se Judeából származó nő. Xénia: Görög eredetű név, jelentése ven-dég, vendégszerető. Az ókorban xenia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve.Július 31. OSZKÁROszkár: A régi germán Ansgar névből származó angol és skandi-náv névből ered. Északi germán eredetű jelentése jó dárda. Ír-kel-ta eredetű jelentése szarvast ked-velő.30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttHírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásraAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertári ügyelet2020. július 25.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15120:00-08:002020. július 26.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52119:00-06:002020. július 27.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002020. július 28.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002020. július 29.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002020. július 30.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002020. július 31.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-07:00Dolgozzon otthonában!kozmetikai dobozok hajtogatása, stb. Elérhetőségei:06-90-60-36-07(audiopress.iwk.hu635 Ft/min, 06-209104517)
2020. 07. 24. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókJúlius 25.268 éve megszületett Marczibányi István, a művészetek és a tudomány mecénása. 74 éve a Bikini szigeteknél végrehajtották az első víz alatti kísérleti atomrobbantást.Július 26.937 éve Csanádon szentté avatták az 1046-ban vértanúhalált halt Gellért püspököt.75 éve lemondott Winston Churchill, Nagy Britannia miniszterelnöke.Július 27.245 éve megszületett Brunszvik Teréz, az első magyarországi óvodák, a “Kisded-óvók” megalapítója.34 éve Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt lépett fel a Queen együttes.Július 28.106 éve az Osztrák-Magyar Monarchia had-üzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkez-dődött az I. világháború.101 éve Gyöngyösön megszületett Bálint György (Bálint gazda).Július 29.133 éve Nagykanizsán megszületett Sig-mund Romberg zeneszerző.39 éve házasságot kötött Károly herceg és Lady Diana Spencer a St. Paul Katedrális-ban, Londonban.Július 30.62 éve a Barátság Világnapja.92 éve George Eastman bemutatta az első színes filmet (KODAK).Július 31.171 éve valószínűsíthetőleg ezen a napon halt meg Petőfi Sándor költő, a Segesvári csatában.56 éve a Ranger-7 amerikai űrszonda leszállt a Holdra, és onnan képeket sugározott.Az elELőző HETI REjTVény MEGfejtéSE: Sohasem sül ki jó dolog abból, ha a tehetségtelenség irigységgel párosul.
18 | KANIZSA újságszSZolgáltatás
2020. 07. 24. | 19szolgáltatásTisztelt Lakosság!Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata új rendkívüli tele-pülési támogatás formákat hozott létre, hogy támogatást nyújtson a veszélyhelyzet ideje alatt munkájukat elvesztett, ezáltal váratlan megélhetési problémákkal szembesülő lakosai számára. A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulásra az jogosult, akinek munkahelye a veszélyhelyzet idején - legfeljebb a veszély-helyzet kihirdetését követő 6 hónapon belül - szűnt meg, álláskeresési járadékban részesül,megszűnt korábbi munkahelyén bruttó 300.000,- Ft alatti jövede-lemben részesült,lakásának nagysága nem haladhatja meg a 100 m2-t,háztartásában az egy főre eső jövedelem a rendeletben foglalt jövedelemhatárt nem haladja meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás három hónapra kerül megállapításra, összege a ház-tartás létszámától függően 10-20.000,- Ft lehet. Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:a keresőtevékenység megszűnését igazoló dokumentumokat, az állami foglalkoztatási szerv igazolását (az álláskeresési járadék időtartamáról, összegéről és a megállapítás alapjául szolgáló brut-tó munkabér összegéről),a háztartás tagjai havi nettó jövedelmének igazolását, a lakás nagyságának igazolását.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkí-vüli támogatásra az jogosult, aki a fenti hozzájárulásban részesült és a támogatás lejárta után munkát vállalni nem tud, aki csatolja az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelem benyújtása időpontjában regisztrált álláskereső, aki a kérelmét a hozzájárulás megszűnését követően - legalább 15 nap, legfeljebb 60 nap elteltével – benyújtja.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a város honlapján megta-lálható. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány ugyan-itt letölthető, illetve a Polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájá-ban kérhető. A kérelmek benyújtására postai úton, elektronikus úton és személyesen, az ügyfélfogadó irodában elhelyezett gyűjtő-ládán keresztül van lehetőség. Információ hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig a +36 20/849-2414, +36 20/849-2415, +36 20/849-2441 telefonszámon kérhető.Balogh LászlóNagykanizsa MJV polgármestereRENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁ MOGATÁSogatás A VESZ ÉLYHELYZETT EL KAPCsolatBAN NEHÉZ ÉLETHELYZETBE KERÜLTEK RÉSZÉRE!A pályázat benyújtásának feltételei:A rendelet 2.§ alapján - A Pécsi Tudományegyetem 9 kollégiumi férő-helyére pályázhat az a hallgató, aki:a.) nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezik,b.) magyar állampolgárságú,c.) a Pécsi Tudományegyetem valamely karán államilag elismert felső-oktatási képzés keretében nappali tagozaton folytatja tanulmányait,d.) az első diploma megszerzése érdekében főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, ése.) a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, akinek kollégiumi férőhely iránti kérelmét helyhiány miatt elutasították A pályázat elnyerésének feltétele:A pályázó tanulmányi eredménye, szociális körülményei (jövedelmi viszonyok, testvérek száma, szülők vagyoni helyzete), valamint a ren-delet 1. számú mellékletében szereplő adatlap benyújtása az abban meghatározott igazolásokkal együtt. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Humánigaz-gatási csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A benyújtott pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlé-se Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága bírálja el 2020. augusztus 27-ig, döntéséről írásban értesíti a pályázókat. A pályázathoz csatolni kell:A fenti rendelet 1. számú mellékletében szereplő adatlapot az abban meghatározott igazolásokkal együtt. A kollégiumi férőhely iránti kérelem elutasításáról szóló dokumentum - jelen pályázat benyújtási határidejét követően, de legkésőbb 2020. augusztus 27-ig - pótlólag is benyújtható. A pályázati adatlap beszerezhető:Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról a http://www.nagykani-zsa.hu e-ügyintézés, letölthető nyomtatványok, Humánigazgatási cso-port oldalról letölthető Bővebb felvilágosítás kérhető:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánigazga-tási csoportTelefon: 20 / 849-2334Pályázati kiírás a pécsi kollégiumi férőhelyek elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2008.(X.09.) számú helyi rendelete alapján pályázatot ír ki a pécsi felsőoktatási intézményekben tanuló nagykanizsai hallgatók számára biztosított 9 pécsi kollégiumi férőhely elnyerésére.
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A július 25-31.Július 25. szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Balasport, 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról, 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 02:45 Dombvidék,03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Láto-gató, 07:30 Balasport, 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 09:15 Dombvidék, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Múlt-kor, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Múlt-kor, 18:40 „… mi odafent szoktunk elszámolni…”, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Közösségi magány, 20:15 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 1. rész, 21:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 LapozóJúlius 26. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Múlt-kor, 00:40 „… mi odafent szoktunk elszámolni…”, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Közösségi magány, 02:15 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 1. rész, 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Múlt-kor, 07:10 „… mi odafent szoktunk elszámolni…”, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Közös-ségi magány, 08:45 Jazz-varázs: Equinox lemezbe-mutató koncert 1. rész, 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 Múlt-kor, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengú-zok, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvi-dék, 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet/Mise, 19:10 Sztárportré: Krisz Rudi, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Rotschild Klá-ri legendái, 20:40 Jazz-varázs: Equinox lemezbemu-tató koncert 2. rész, 21:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül. 21:35 Lapozó Július 27. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Istentisztelet/Mise, 01:10 Sztárportré: Krisz Rudi, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Rotschild Klári legendái, 02:40 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 2. rész, 03:25 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet/Mise, 07:40 Sztárportré: Krisz Rudi, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Rotschild Klári legendái, 09:10 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 2. rész, 09:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:05 Lapo-zó, 12:00 Sztárportré: Krisz Rudi, 12:30 Rotschild Klári legendái, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 18:30 Balasport, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:35 Kukkantó, 20:05 Egis Körmend – Atomerőmű SE NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:30 Múlt-kor, 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:35 LapozóJúlius 28. kedd 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:35 Balasport, 01:05 Kukkantó, 01:35 Híradó, 01:50 Egis Körmend – Atomerőmű SE NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 03:15 Múlt-kor, 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 07:05 Balasport, 07:35 Kukkantó, 08:05 Híradó, 08:20 Egis Körmend – Atomerőmű SE NB I A-csopor-tos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:45 Múlt-kor, 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Balas-port, 12:30 Kukkantó, 13:00 Egis Körmend – Atom-erőmű SE NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkő-zés, 14:25 Múlt-kor, 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc, 20:05 A szomszéd vár 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Sebestyén Péter, 21:20 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóJúlius 29. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:00 K’arc, 01:30 Híradó, 01:45 A szomszéd vár, 02:15 Sztárportré: Sebestyén Péter, 02:45 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szako-nyi Balázs előadása, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:30 K’arc, 08:00 Híradó, 08:15 A szomszéd vár, 08:45 Sztárportré: Sebestyén Péter, 09:15 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Aktuális - Hargita , 12:30 K’arc , 13:00 A szomszéd vár, 13:30 Sztárportré: Sebestyén Péter, 14:00 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szako-nyi Balázs előadása, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Kalando-zoo, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 19:30 Médiaház közönségtalálkozó, 20:00 Élet-módi, 20:30 Híradó, 20:45 Hargita, 21:15 K’arc, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóJúlius 30. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kalando-zoo, 00:55 Médiaház közönségtalálkozó, 01:25 Hír-adó, 01:40 Élet-módi, 02:10 Hargita, 02:40 K’arc, 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kalando-zoo, 07:25 Médiaház közönségtalálkozó, 07:55 Híradó, 08:10 Élet-módi, 08:40 Hargita, 09:10 K’arc, 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kalando-zoo, 12:30 Médiaház közönségtalálkozó, 13:00 Élet-módi, 13:30 Hargita, 14:00 K’arc, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Szé-kely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Július 13-i önkormányzati ülés közvetí-tése felvételről, 21:35 A mi portánk, 22:05 Élet-módi 22:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 23:10 LapozóJúlius 31. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Július 13-i önkormányzati ülés közvetítése fel-vételről, 02:35 A mi portánk, 03:05 Élet-módi, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:10 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Július 13-i önkormányzati ülés közvetítése fel-vételről, 09:05 A mi portánk, 09:35 Élet-módi, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:40 Lapo-zó, 12:00 Július 13-i önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 14:00 A mi portánk, 14:30 Élet-módi, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szer-tár, 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 20:30 Híradó, 20:45 Madarat tolláról, 21:15 A mi portánk, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 07. 24. | 21sport Az ultrakönnyű repülősök a vidé-künkön hosszú idő után emelked-hettek a magasba, ráadásul úgy, hogy mindezt versenykörülmények között tehették. Persze, az elmúlt hónapok sem teltek megméretteté-sek nélkül, de otthoni környezetben, mondhatni online körülményeket követően az igazi a sportrepülősök esetében is az, amit például immár a Mura Kupa keretében is tehettek. Persze, még így is nézhettek szembe nehézséggel, de ami a legfontosabb, legutóbb már (verseny)repülhetnek.- A kupa péntek esti feladatát töröl-ni kellett, mert a mezőny nagyobbik fele eső miatt kénytelen volt vissza-fordulni, de szombaton már terv sze-rint haladtunk – fogalmazott a főszer-vező, Ferinc Vince. - Összességében a kétnapos megmérettetést követő-en a résztvevőktől, vendégektől csu-pa olyan visszajelzést kaptunk, melyek szerint nagyon jól érezték magukat, és úgy érzem, jelen hely-zetben ez a legfontosabb. Köszönöm mindenkinek, hogy részvételükkel, munkájukkal, támogatásukkal hoz-zájárultak a rendezvény sikeréhez.Az ultrakönnyű repülősök verse-nye két kategóriában zajlott: egy- és kétüléses kategóriában emelkedtek magasba a repülősök.Mura Kupa eredmények. Együlé-ses: 1. Thuróczy Endre (KRE), 2. Hojek Ferenc (KRE), 3. Kun Zoltán (ASE). Kétüléses: 1. Hegedüs Károly-Csapó Tünde (Keszthely), 2. Waller Attila- Pataki Bernadett (Nagykani-zsai SE), 3. Kurucz Attila-Makár Ferenc (Nagykanizsai SE).P.L.A múlt hétvégén Becsehely Mura Repülő- terén rendezték meg a Mura Kupa repülőversenyt és a II. Autógyro találkozót.a levegőbenIsmét verseny Nyári élmény a tatamik világábólHa még nem is kimondottan versenyprogram céljával, de a Nagykanizsai Torna Egylet 1866 klubjának utánpótláskorú cselgáncsozói és szakmai stábja Tatabányán vehetett részt egy szemináriumon.Komárom-Esztergom megye központjában ugyanis az elmúlt hétvégén az I. Nyári Judo Szemináriumot rendezte meg a Tatabányai Judo Klub, és a program keretében neves, sikeres versenyzők, edzők bemutatóztak, egyben oktattak. Az NTE-sek többek között Ungvári Miklóstól, a 2012-es londoni olimpia ezüstérmes kiválóságától, Hajtós Bertalantól, az 1992-es barcelonai olimpia másodikjától és a Londonban olimpiai bronzérmes Csernoviczki Évától leshettek el remek technikai elemeket, fogásokat. A sztárok társaságában persze a programok után nem maradhatott el a közös fotózkodás, illetve aláírásgyűjtés sem. P.L.Az NTE-s dzsúdósok a még aktív olimpiai 3. csel- gáncsozó Csernovicz-ki Évával (jobbról a második)Múlt hétvégén elrajtolt a Móricz Kupa kispályás labdarúgó torna mérkőzés-sorozata a kiskanizsai műfüvesen.Kiskanizsán az utcák, terek kispályás labdarúgó torna küzdelmeit immár a negyvenhetedik alkalommal rendezik meg a városrészben, és a népszerűségé-re jellemző, hogy a korábbi, esetleg szűkebb nevezést követően ismét jó néhány meccs vár a csapatokra.- Először talán döcögősen indult, de aztán, ahogy közeledett a kupa nyitánya, több csapat nevezése is befutott, ami igencsak örömteli – mondta el a szerve-zők részéről Dervalics György. - Így az a helyzet állt elő, hogy a játékhétvégék számát bővítenünk is lehetett, ami persze a legörömtelibb ebben az idei, korántsem egyszerű esztendőben. A lényeg persze, hogy a küzdelmek elkez-dődhettek, és a felnőtt, valamint öregfiúk korosztályban gőzerővel zajlottak, az előttünk álló vasárnap pedig ugyanezzel a lendülettel folytatódhatnak is.A tavalyi felnőtt győztes Rozmaring utca és az öregfiúknál első Bajcsai utca II legénysége is ott van természetesen a mezőnyben. A kihívás mindenesetre korántsem lesz egyszerű számukra, hiszen több csapat is pályázik az elsőségek-re, összesen öt az előbbi, négy pedig az utóbbi korosztályban. Vasárnap 9 órá-tól kezdődik a program.P.L.A hálóőr Vass Győző (1) figyeli árgus szemekkel, ahogy a Bajcsai II öregfiúk csapata (zöld felsőben) rohamozza a kapuját(Fotó: Polgár László)a negyvenhetedikenRajt
22 | KANIZSA újságsportAz utánpótlásunk és a „fogyatékkal élők” szakosz-tálya mellett 3-3 együtte-sünk az NB-s, valamint megyei bajnokságban indulhatott – kezdte Jakabfi Imre, a KSSE elnö-ke. – A hatból jó néhány gárdánk dobogós helyen állva fejezte be a csonka bajnoki idényt, mivel a szö-vetség március közepén felfüggesztette, majd májusban végeredmény nélkül le is zárta az egyes bajnokságokat. Ami talán a leglényegesebb hír, az NB I Észak-nyugati csoportjá-ban szereplő női csapatunk veretlenül, pontveszteség nélkül megnyerte versen-gését, és eredményei alap-ján jogosult is az Extraligá-ra. Az NB II Dél-nyugatban, valamint az NB III Dél-Dunántúli mezőnyében szerepelt férfi első, illetve kettes csapatunk a dobo-gós helyezéseket nagy eséllyel meg is szerezhette volna, a megyéseknél pedig két egységünk is az első háromban állt a férfi-aknál. Összefoglalva elmondhatjuk, a 2019-2020-as szezon akár a klub eddigi legjobbja is lehetett volna az esetleges érmek számát tekintve.Az elmondottakból a jövőbeli tervek Jakabfi sze-rint a következők: az előt-tük álló évadban a hölgyek-kel szeretnének indulni az Extraligában, második csa-patot pedig az NB I-ben indítanának. A férfiak első csapata az NB II-ben, a második az NB III-ban indulna, illetve a megyei-ben is két férfi együttest terveznek versenyeztetni.P.L.Immár az V. NivoMed Kupa, egyben a Somogy -Zala megyei régiós körverseny vizes erőpróbáit rendezhették meg a múlt hétvégén Marcaliban, és ifjú kanizsai úszók is indulhattak a sportrendezvényen.Az Ebihal Úszó és Mozgásfejlesztő egyesületünk is részt vett a karantén utáni első versenyen, melyen összességében 16 csa-pat versenyzői úszhattak egymás ellen – mondta el Miatta Mercédesz, a kanizsai klub elnöke. Versenyzőink remek ered-ményeket is hoztak, így a több hónapos „versenymentességet” jól vészelték át növendékeink.Mátyás Ninetta (2006-es születésű) 200 m vegyesen 3:31,07-tel, Vörös Nadin (2008) pedig 100 m gyorson 1:11,12-vel lett második. Kurucz Kenéz (2011) 50 m gyorson 37,51-gyel, Mátyás Ninetta 50 m pillangón 41,34-gyel, 100 m gyorson 1:18,04-gyel, Molnár Luca Bíborka (2012) 50 m gyorson 45,30-cal, Vörös Nadin 50 m mellen 43,39-cel gyűjtött be egy-egy bronzérmet.Az érmes helyezésen kívül Kurucz Kenéz 50 m pillangón, illet-ve mellen, László Márk (2006) szintén 50 m mellen elkönyvel-hetett el negyedik helyezést, Molnár Luca 50 m pillangón, míg Vörös Nadin 200 m vegyesen ért ötödikként célba. Mátyás Noel (2009) 50 m pillangón hatodikként csapott célba. P.L.Az asztaliteniszezők díjátadóján ezúttal is volt minek örülniaz Extraliga?A hölgyek előttMegtartotta éremátadóját a Kanizsa Sörgyár Sportegyesület asztali-tenisz klubja, s mint kiderült, a hölgyeknél nagy előrelépés is várható a következő idényben.Megint versenyezhettekNagykanizsán is regionális kajak-kenu versenyt rendezhettek az elmúlt hétvégén, hiszen a Plastex-Kanizsa Kupa égisze alatt 350 ifjú sportoló szállhatott vízre a Csónaká-zó-tónál.Nem csupán a rendező, a Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klubnál várták e versenyt, mivel további 11 egyesület nevezte lapátolóit az (utánpótlás) viadalra, és a résztvevőknek nem is kellett csalatkozniuk a futamok szín-vonalát illetően. Az eltelt hónapok után minden egyes versenynek - mondhatni - külön jelentősége is lehet, és ezt az elért eredmények is alátámasztották. A házigazdáknak sem kellett csalatkozniuk, hiszen mind az ifjú hölgyek, mind a fiatal úriemberek mezőnyében értek el remek időeredményeket dobogós helyezésekkel spékelve, Stix Dori-nától kezdve Stix Gergőn vagy éppen Kiskó Mátén át Lenkovics Lottiig. Folytatás még a nyár folya-mán következhet. P.L.Marcaliban már ismét verseny után készülhetett kép az úszókrólIsmét érmeket oszthattak ki a Csónakázó-tónál az ifjú kajak-kenusoknak hangos a tóÚjra kajakosoktól volt
2020. 07. 24. | 23sportA Kanizsa Tenisz Klub pályáin a nagykanizsai amatőr teniszezők nyílt amatőr páros, valamint a 60+ korosztályos versenyét rendezték, előbbiben nagykanizsai, hatvanon felülieknél zalaegerszegi-nagykanizsai siker született.Összesen harmincegy mérkő-zést vívtak a résztvevők, akik Nagy-kanizsán kívül Kaposvárról, Marca-liból, Nagyatádról, Oroszlányból, Pécsről, Zalaegerszegről, valamint Zalaszentgrótról nevezetek.A pályákat is játékra tökéletesen alkalmassá kellett tenni, így volt tehát feladat a fordulót megelőző-en is – mondta el a szervező, Bara-nyás Zoltán. – A segítségnek hála azonban minden megoldódott, így semmi akadálya nem volt annak, hogy tényleg magas szín-vonalú mérkőzések kövessék egy-mást. Nyugodt szívvel állíthatom, a döntő, melyet a rutinos Halász Dávid-Vukics Balázs nagykani-zsai páros vívott a nagyon jól teni-szező Tóth Benett-Csalló And-rás nagykanizsai-zalaegerszegi duó ellen, pedig egyenesen ob-s szintet hozott.Végül a Halász-Vukics kettős nyert, a vigaszon pedig Nagy Csa-ba és Kelemen Tamás győzött. A 60+ nyílt versenyen a Hajdú Győ-ző-Csalló János zalaegerszegi-nagykanizsai páros lett a legjobb, megelőzve Horváth Zoltánt és Baranyás Zoltánt. Végeredmény: 1. Halász Dávid-Vukics Balázs (Ener-gia Szabadidősport Klub), 2. Tóth Benett-Csalló András (Energia-Zalaegerszeg), 3. Walter Péter-Nagy Béla (Energia-Marcali) és Magyar Attila-Theisz József (Pécs). 60+ korosztály: 1. Hajdú Győző-Csalló János (Zalaegerszeg-Kanizsa TC), 2. Horváth Zoltán-Baranyás Zoltán (Röpte TC-Kanizsa TC), 3. dr. Schein István-Szaba-dos István (Zalaegerszeg). P.L.Nemesapátiban immár a hazaiak soraiban tűnt fel Simonfalvi Gábor, aki az elmúlt idény-ben még a Nagykanizsa játékosaként szere-pelt. A piros-kékek védősorában ugyanakkor az NB II-es Szolnokról érkezett, kanizsai szár-mazású Papp Szilárd futott ki a kezdők között a játéktérre, Balla Ádám pedig a cseréknél fog-lalt helyet a kispadon az új arcok, illetve próbá-zók közül. A mintegy 150 néző előtt megren-dezett találkozó végül egy gólt hozott, azt Kovács György fejelte a hazaiak kapusa, Safet Jahic hálójába az első félidő közepén - ezzel 1-0-ra győzött az FC Nagykanizsa gárdája. Múlt szombaton az FCN egy majdani csoport-beli riválisa, a ZTE FC II vendége volt a ZTE Aré-nában.ZTE FC II – FC NagykanizNIZsa 0-1 (0-1)Felkészülési labdarúgó-mérkőzés. Zalaeger-szeg, 150 néző. Vezette: Molnár A. G.: Szabó P. (15., 11-esből).Nagykanizsa: Borsi (Horváth M.) - Horváth B., Major, Papp Sz. (Balla), Baráth M. (Bagó) – Szegleti, Béli M. (Péntek A.), Szabó P. - Ekker, Vass Gy. (Török), Vlasics (Kovács Gy.). Vezetőedző: Koller Zoltán.A kanizsaiak számos helyzetet dolgoztak ki a ZTE-stadionban rendezett hétvégi találko-zón, s mivel egyszer büntetőből be is találtak - még az első félidő első felében -, így újabb ide-genbeli sikert könyvelhettek el. Lapzártánkat követően szerdán az FC Nagykanizsa hazai környezetben is bemutatkozhatott szurkolói előtt: az Olajbányász-stadionban a horvát NK Naprijed Cirkovljan gárdájával mérkőzhetett.P.L.rajtKovács György (sötét szerelésben), az FC Nagykanizsa középpályása végig nagy hévvel rohamozott a nemesapáti pályán (Fotó: Polgár László)Újabb idegenbeli előkészületi találkozóit vívta nyári felkészülési idő- szakában az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese. Koller Zoltán legénysége előbb a megyei bajnokságra alaposan megerősödött Csács-Nemesapáti SE vendége volt, majd a ZTE FC II-höz látogatott.Legutóbb igazán kitett magáért a nagykanizsai amatőr teniszmezőnyOb-s szintű döntővelKözelgő
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKSzabadi Réka gyermekkora óta rajong a különleges ételekért, és a konyha min-dig is vonzó terep volt a számára. A rohanó hétköznapokat a maga alkotta gasztronómiai élménnyel lassítja le, főz vagy süt egyet. A lényeg az alkotáson van, az már csak hab a tortán, hogy ehető a vég-eredmény – vallja Réka, aki 2 éve vegetáriánus étrendre tért át, és azóta egyre jobban érzi magát.Az alábbi étel glutén vagy laktózérzékenyek számára egyaránt fogyasztható.Közel-keleti fűszerezésű zöldségtál hoz-závalói 1 főre: 1 nagyobb édesburgonya, 1 óriás fehérbab konzerv, 0,5 fej karfiol rózsáira szedve, 1,5 tk marokkói fűszerkeverék, só, bors, 0,5 fej apróra vágott vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 0,5 tk fokhagyma granulátum, 0,5 tk füstölt chi-potle, édes paprika, vagy cayenne bors, 2 tk tama-ri szósz, petrezselyem vagy korianderzöld a díszí-téshez.Tahinis öntet hozzávalói: 1 ek darált szezámmag, 3 ek olaj (olíva vagy szőlőmag), só, 0,5 dl víz, 1 gerezd fok-hagyma, 1 tk almaecet, 2 tk citromból nyert lé. Elkészítése:A sütőt 200 C-ra előmelegítjük, és egy nagyobb tepsit sütőpapírral kibélelünk. Az egyik felére rátesszük a karikákra vágott batátát, a másikra a karfiolt. A karfiolt befűszerez-zük és kevés olajat teszünk rá. Az édesburgonyával is ugyan-így járunk el, és 180 C°-on 30 per-cig, majd 200 C°-on 10 percig sütjük.Közben elkészítjük a babot. A hagymát meg-dinszteljük, rászórjuk az 1 tk marokkói fűszerkeve-réket és rátörjük a fokhagymát. Egy kevés vizet öntünk rá, végül beleszórjuk a lecsepegtetett babkonzervet és 5-10 percig közepes lángon átmelegítjük, hogy felvegye a fűszeres alapot, ekkor sózzuk is.A tahinis öntet elkészítéséhez botmixert hasz-nált Réka. Az alapanyagokat összemixelte, kevés víz és almaecet hozzáadásával tovább dolgozva krémes szószt kapott.Tálaláskor a zöldségekre és a babra 2 evőkanál tamari szószt öntött, amitől erőteljesebb lett a fűszerezés. Végül rálocsolta az öntetet és meg-szórta petrezselyemmel. A zöldségtál mellé vörösbársony céklakrémle-vest főzött Réka, melynek receptjét a www.kani-zsaujsag.hu oldalon találhatják meg olvasóink. Bakonyi ErzsébetGasztroKanizsaFotó: KanizsaTankolj nálunk te is!Diszkont árakkal, prémium minoséggel és 0-24-es nyitvatartással várunk mindenkit! facebook.com/orangesoilzala Centrum Nagykanizsa, Táborhely u. 4., Kanizsa Centrumvegetáriánusoknak Közel-keleti fűszerezésű zöldségtál