Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.94 MB
2020-12-22 11:29:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
574
1200
Kanizsa 2020. 035-039. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXXII. ÉVFolyam35. SZÁm2020. október 2.6-8. oldal21. oldalSakk siker14. oldal10. oldalaz érintettekJó szezontzártak a szállodákA járvány miatt sok a belföldi vendégFokozottan figyelnek az előírásokra10 éve főzik legálisanMiniszterelnöki vizit a rendezvényenTizenharmadszor bajnok a tanSKskVeretlenül végeztek az élenjubileumPálinkaHACSuNK - MegszólaltakVálaszolt kérdéseinkre a konzorcium elnökeReagált a munkaszervezet korábbi vezetője is
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTElsőáldozást tartottak a Piarista-kápolnában, ahol múlt vasárnap mintegy 40 fiatal járult először az Oltáriszent-ség elé. Az elsőáldozás fontos állomás a fiatalok életében, hiszen először találkoznak az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. A hét szentségből kettőt is megkaptak a hétvé-gén a gyerekek, hiszen az elsőáldozás előtt először vehet-tek részt szentgyónáson. 1975 óta október 1. a Zene Világnapja. A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művésze-ti Iskola tanárai és növendékei csütörtökön ezért reggeltől estig a város különböző helyein bukkan-tak fel, hogy flashmob jellegű minikoncertekkel megörvendeztessék a közönséget. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEElvonultak a gólyák, a szakemberek neki-álltak a fészkek úgy-nevezett karbantartá-sának. A hatalmas „építmények” sok esetben sérültek, helyenként az áram-ellátás biztonságát is veszélyeztethetik. Az áramszolgáltató és – Nagykanizsa környékén - a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai közösen végzik e tevékenységet. A napokban egy újudvari gólyafészek-nél dolgoztak a szakemberek. Az öreg fészek részben már rászakadt a vezetékekre, melyet az előre meghirdetett áramszünet ideje alatt renováltak.40IMPRESSZUM:KANIZSA újsJSág Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 10. 02. | 3HÍRsorokRACE FOR THE CURE A mellrákos nők támogatásáért rendeztek találkozót vasárnap a Csónakázó-tónál. Idén első alkalommal szervezték meg Nagykani-zsán a közös sétára és futásra invitáló eseményt. Kovácsné Mojzer Anett fő szervezőtől megtudtuk: a programmal egy európai szintű felhíváshoz csatlakoztak, mivel októberben tartják a mellrák hónapját. Ekkor több napon át rendezvényekkel irányítják az érintettek figyelmet a vizsgálatok fontosságára, a megelőzésre. – A megmozdulás további célja az, hogy az Országos Onkológiai Intézetnek gyűjtsünk, azon belül is a betegeknek egy hűtősap-kára, amit kemoterápia alatt kapnak, hogy ne hulljon ki a hajuk – mondta Hári Szilvia szervező. Az adománygyűjtés mellett a találkozó célja, hogy minél több nőhöz eljusson az üzenet: miszerint oda kell figyelni a testünk jelzéseire, és el kell járni a szűrővizsgálatokra. Tanári sikere k a BLG-be nAz elmúlt időszakban több díjat is elnyertek a Batthyány Lajos Gimnázium tanárai. Stamler Lajos rajz szakos pedagógus Zala György-díjjal büszkélkedhet. A muravidéki magyarság legrangosabb elismerését vehette át a pedagógus, aki több mint 30 éve tanít az iskolában. Alexa Pétert és feleségét Alexa Mercé-deszt nemrégiben a „Bonis Bona–A nemzet tehetsé-geiért” díjjal jutalmazták. A tanár házaspár a kiváló tehetséggondozó kategóriában kaptak a díjakat. - Teljesen véletlenül egyszerre kaptunk meg ezt a díjat, amely egy nagyon hosszú tehetséggondozó munkának az elismerése, ami nem csak a mi respektusunk, hanem az iskolában folyó tehetség-gondozó munkának egy-fajta tisztelete- fogalmazott Alexa Péter.Őszre hangolvaŐszi fotófal várja az olvasókat a Halis István Városi Könyvtár előtt. A nyári strandolós téma után, mókusokkal készíthetnek képet a bibliotéka és a környék látogatói. Nyáron is népszerű volt a vidám fotótábla, a könyvtár email címére többen is küldtek képet, hogy itt jártak. Ahogy az évszak megváltozott, úgy a fémlemezes szerkezet is átalakuláson ment keresz-tül. – Ami most újdonság volt a készítésben az az, hogy közzétettünk egy felhívást: akinek van kedve, az adjon ötletet, hogy mi legyen a fotófalon a felirat. Ennek az eredménye a Petőfi versre tett utalás. Sokak számára felidézhető mondókának vagy részlet-nek egy olyan átalakítása, ami a könyvtárhoz illik. Nagy öröm számomra, hogy a kolléganőm megtalálta megint azt a formát, ami az évszakra is, a könyvtárra is és a kedves-ségre egyszerre utal – mondta Czupi Gyula a könyvtár igazgatója.IvartalanításAz állatvédők különösen nagy hangsúlyt fektetnek az ivartalanításra, elsősorban a szuka kutyákat, és a nőstény macskákat illetően. Mint ahogy Varga Károlyné, a kanizsai állatmenhelyet működtető egyesület elnöke fogalmazott: erre elsősorban a felesleges szaporulat megakadályo-zása miatt van szükség. Az ivartalanítást azonban egészségügyi indokok is alátámasztják, a műtét elvégzése megakadályoz-hatja bizonyos betegségek kialakulását. Az Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület évek óta folyamatosan folytatja kampányát az ivartalanítás érdekében. - Minden évben igyekszünk ilyen akciót szervezni, az idei évben Nagykanizsa városa támogatásával sikerül ezt megvalósítani. Már most gondolkodhatnak a gaz-dák, hogy szeretnének-e jelentkezni – mondta el Skanecz Tamás telepveze-tő. A bővebb információkat hamarosan közzéteszi az egyesület a hivatalos weboldalán, illetve közösségi oldalán. kétkere kű múzeu mJavában zajlik a munka a Dunántúl első veterán kerékpár múzeumának kialakításán. A Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szö-vetség nemrégiben vásá-rolt meg egy 170 négyzet-méteres helyiségét a régi könyvtár épületében. Nagykanizsán nagy nép-szerűségnek örvend az oldtimer kerékpárosok munkássága, a veterán biciklik szerelmesei rend-szeres résztvevői a Város napjához kapcsolódó programsorozatnak. A KOKSZ vezetésének már régi terve volt, hogy létre-hozzon egy múzeumot. A Kanizsai Oldtimer Kerékpá-ros Szövetség kezdemé-nyezését baráti egyesüle-tek is támogatják. Az önkéntesek és a szakembe-rek a csatornatisztítás mel-lett a 170 négyzetméteres helyiség vakolatát verték le az elmúlt hétvégén. A KOKSZ fő célja, hogy minél átfogóbb módon mutas-sák be Nagykanizsa bicikli-történelmét, így leendő kiállításukhoz bárkitől szí-vesen fogadnak a kanizsai kerékpározáshoz köthető relikviákat, fényképeket, esetleg dokumentumokat.
4 | KANIZSA újságAktuálisISAlighanem rögtön az első napirendi pontnak is lesz folytatása a következő ülésen. Még augusztusban fogadta el Károlyi Attila azon módosítóját a testü-let, amely arról döntött, hogy az önkormányzati rendezésű, városi és nem-zeti ünnepeken beszédet Nagykanizsán a polgár-mester tarthat, akadályoz-tatása esetén egy bizottsá-gi elnököt kell felkérni. Azóta érkezett egy törvé-nyességi felhívás a megyei kormányhivataltól, ami kifogásolta a módosítást. Így Balogh László polgár-mester benyújtott egy elő-terjesztést, hogy vonják vissza a módosítást. Károlyi Attila felszólalásában kifej-tette, hogy a kormányhiva-talban összetévesztik a sze-zont a fazonnal, mert pro-tokollszabályozás történt, amihez igenis joga van a többséget adó frakciónak. Hangsúlyozta: rendet akar-nak tenni a városi rendez-vényeken, mert azok csak a Fidesz-parádéról szólnak. Utóbbi megjegyzését rög-tön többen is visszautasí-tották a kormánypárti frak-cióból. Bizzer András alpolgármester szerint a megyei kormányhivatal határozata is azt bizonyítja, hogy az ÉVE nem tud SZMSZ-t módosítani. Hoz-zátette: tudta, hogy az Éljen VárosuNk! Egyesület a pro-tokollra fog hivatkozni, holott ez a módosítás nem szól másról, minthogy az alpolgármester szólássza-badságát korlátozzák. A kormányhivatal levelé-vel és az esetleges törvény-sértéses állapottal kapcso-latban az ÉVE oldaláról Schauta Marcell és Gondi Zoltán is arra világított rá, hogy a választások évében vajon miért volt olyan meg-engedő Dénes Sándor, hogy szinte minden alka-lommal helyette a polgár-mesterjelölt Balogh László mondhatott beszédet és képviselhette a várost vala-melyik alpolgármester helyett. Balogh László ref-lektálásában elmondta, hogy őt Dénes Sándor fel-kérte, ilyen szituáció most is adódhat. Szerinte ez a jogi vita most arról szól, hogy az alpolgármester delegálásának jogát elve-gyék a polgármestertől. Ezt a polgármester ugyan-olyan jogszabályellenes viselkedésnek minősítette, mint azt, hogy az ÉVE-frak-ció tagjai megkérdőjelezik Bizzer András alpolgármes-teri kinevezésének törvé-nyességét. A polgármester előterjesztését végül nem fogadták el.A Kanizsa Médiaház üzle-ti tervével kapcsolatban elsőként Bizzer András szó-lalt fel. Elmondta, örül annak, hogy a Fidesz-frak-ció ráhatásának köszönhe-tően az előzetes tervekhez képest egy szakmaibb üzle-ti terv készült el, hiszen ez a mínusz 59 millió helyett már csak mínusz 8,5 millió forintot tartalmaz. Hozzá-tette: szerinte meg lehetett volna azt is oldani, hogy ez a szám 0 legyen. Ugyanak-kor nehezményezte, hogy egy üzleti tervben az ügy-vezetőnek nem szabadna politizálnia és megjegyzé-sekkel illetnie a polgármes-tert és a kormányt, s főleg ne emlegessen kormányza-ti bosszút, hiszen a Kanizsa TV 10 millió forintot nyert egy MNHH pályázaton. Tar Mihály, a Médiaház ügyve-zetője válaszában arra vilá-gított rá, hogy egy szóval sem írt MTVA bosszúról, holott, ahogy megtörtént az önkormányzati választás az MTVA a 25 millió forintos támogatását felmondta a Médiaházzal, valamint a kék hirdetések - ez 11 millió forintos bevétel volt - szin-tén megszűntek. Kiemelte, hogy csak egy darab mínusz 59 millió forinttal kalkuláló üzleti terv lett beadva, az is csak akkor, amikor még az önkormány-zat is megvont a Médiaház-tól nettó 30 millió forintot. Hangsúlyozta: a kiadási oldalt nem volt hajlandó átírni, mert, ha megteszi, megszűnt volna a városi újság és a tévé, a minőség-ből pedig nem engedett, még akkor sem, amikor puccsszerűen hirtelen négyen felmondtak. Cse-resnyés Péter országgyű-lési képviselő szerint ők „elmenekültek a televízió-ból”, holott mind a négyen felkeresték az ügyvezetőt 17 napirendi pontról tárgyaltak a városatyák a hétfői közgyűlésen. A tanácskozás végig nyílt ülésen zajlott és öt és félórás volt. Az új képviselő-testület regnálása óta ez a tárgyalási intervallum nem minősíthető marato-ninak, ugyanakkor sokat elmond a soron kívüli ülésről, hogy a 17 szemel-vényből 8 is komoly vitát hozott, s ezek közül háromnak a java még csak októberben következik.Fotó: Horváth ZoltánA törvényességi felhívástól AttilaBerta KrisztiánBizzer AndrásDénes SándorSchauta MarcellBalogh LászlóSzabó SzilárdTar Mihály
2020. 10. 02. | 5aktuálisés felmondtak, mondván pihenni szeretnének. Ma ketten a polgármesteri kabinetben dolgoznak. A megnyert pályázattal kap-csolatban pedig kiemelte: ez is azt bizonyítja, hogy az MNHH elvárásainak is meg-felel a Médiaházban zajló szakmai munka. Szabó Szilárd szerint az, hogy még mindig több mint 8 millió forint hiányzik a költ-ségvetésből, azt jelentheti, hogy 2021-ben ismét a városlakók pénzéből kell majd kipótolni a Médiaház büdzséjét. A frakcióvezető idézte Fodor Csaba 2018 áprilisában tett megjegy-zését, miszerint át kéne gondolni azt, hogy van-e értelme a Médiaházat ennyi pénzből fenntartani. Arra is utalt, hogy a bevéte-li hiányt reklámokból, illet-ve baráti tévékkel kötött megállapodásokkal lehet-ne pótolni. Szintén ehhez a gondolatmenethez csatla-kozott Tóth Nándor is. Biz-zer András hangsúlyozta, hogy az újságban kezdet-ben megfelelő terjedelmet kapott, viszont valószínű-leg jött egy telefon az újságírónak, hogy sok lesz már Bizzer Andrásból, hiszen túl jókat nyilatkozik, valamint azt is nehezmé-nyezte, hogy egy sajtótájé-koztatón csak egy rövid kérdésre adott válasza lett bevágva az általa megfele-lőnek minősített tartalom helyett, ezért mint politi-kus úgy döntött, ő nem kér a városi médiából. Berta Krisztián ekkor megje-gyezte, érdekes, hogy pont Bizzer András emleget odatelefonálást, holott a napokban pontosan ő volt az, aki rászólt egy újságíró-ra egy zaol.hu-n megjelent cikk miatt. Arra is emlékez-tetett, hogy fültanúja volt annak, amikor a palini eső-zés kapcsán az alpolgár-mester elutasította a Kani-zsa TV megkeresését, más-nap a sütis weboldalon mégis nyilatkozott. Gondi Zoltán, Schauta Marcell, Horváth Jácint és Gábris Jácint is arra világított rá, hogy nem hasonlítható össze az a fajta mentalitás, amit a Médiaház most kép-visel és az, ami a múltban jellemezte. Korábban nekik, ellenzéki politikus-ként esélyük sem volt meg-szólalni, a Fidesz-képvise-lőinek most lenne, csak nem élnek vele. A szavazás előtt Balogh László három olyan állítólagos esetet emelt ki, amikor vagy csúsztatva vagy nem meg-felelő részt kiemelve lett leadva egy interjúja, ezért ő is úgy döntött, hogy csak bizonyos helyzetekben ad egyéni interjút a Médiaház-nak. A polgármester egyébként tartotta is a sza-vát, hiszen a közgyűlés után elutasította megkere-sésünket. A Médiaház 2020-as költségvetését végül 8 igen 4 nem és 2 tar-tózkodó szavazattal fogad-ta el a testület. Ez – Erdős László nem vett részt az ülésen – azt jelenti, hogy a kormánypárti frakció két tagja nem utasította el a 8 és félmillió mínusszal szá-moló költségvetést. Nem várt vitát hozott a Cantare 97 Alapítvány támogatására tett előter-jesztés. Kezdetben Károlyi Attila, Dénes Sándor és Gábris Jácint is arra biztatta a képviselőket, hogy támo-gassák a város vegyes karát és a három kiemelt hang-versenyt. Majd Dénes Sán-dor tett egy módosítót, hogy az eredetileg kért 780 ezer forint helyett másfél millióval járuljon ehhez hozzá az önkormányzat. Gondi Zoltán szólalt fel elő-ször, hogy célszerűbb len-ne az eredeti összegnél maradni. Károlyi Attila szü-netet kezdeményezett, hogy megtárgyalja a kér-dést a frakciója, erre azon-ban Fodor Csaba dörgedel-mes felszólalása után már nem volt szükség. A frak-cióvezető kiemelte: a kép-viselők úgy viselkednek, mintha a piacon lennének, s mintha a pandémia meg sem történt volna. Bizzer András reagált Fodor Csa-ba felvetésére. Elmondta, tudják, hogy milyen hely-zetben van a város, de pon-tosan ezért nem kellett vol-na bizonyos ügyvezetőnek megemelni a fizetését. A módosítót 6 igen, 6 nem 2 tartózkodással elutasítot-ták, viszont az eredeti támogatást 13 igennel és 1 tartózkodással elfogadták. Csak a margóra jegyezzük meg: információnk szerint Kanizsa jelenleg legsikere-sebb sportegyesülete éves(!) szinten kap a 3 hangversenyre eredetileg kért összeggel majdhogy-nem teljesen megegyező támogatást…A Kanizsa Rehabtól vásá-rolt 40 ezer mosható maszk szétosztásának kérdése is vitát hozott. Balogh László polgármester – aki az ülé-sen a kanizsai Müller Cecí-liának titulálta Schauta Marcellt – és Szabó Szilárd is nehezményezte, hogy a Járványvédelmi Konzultá-ciós Testület terveiről nem kaptak megfelelő tájékoz-tatást, így nem lehetett időben felelős döntést hozni. Szabó Szilárd szerint az lenne a minimum, hogy a testület elnöke, Schauta Marcell megfelelően infor-málja a képviselőket. A konkrét és következetes lépéseket kérte számon Radics Bálint és Bizzer András is. Károlyi Attila megjegyezte, amennyiben a közgyűlés egy döntést egy bizottságra hárít, akkor annak nem köte-lessége minden képviselőt egyen-ként tájékoztatni, valamint szerinte sokat elárul az a polgármesterről, hogy már megegyezett Schauta Mar-cellel a maszkosztásról, de azt egy kabineti tag véle-ménye miatt inkább felrúg-ta. Az ülés után Schauta Marcell elmondta: remény-kedett benne, hogy ebből nem lesz politikai vita, végül mégis elkerülhetet-lenné vált, annak azonban örül, hogy pont került az ügy végére, s elkezdődhet az osztás. A maszkok kér-désére még visszatérünk, valamint részletesen beszámolunk az elutasított Deák téri pótmunkákról, a Kanizsa Rehab átmeneti forrásbevonásáról, s a vis�-szakapott buszpárokról és járatmódosításról a Kani-zsa Újságban, illetve a Kani-zsa TV Híradójában. A folytatás októberben fejezethez – a már említett SZMSZ-módosítás mellett – a hétfői ülésen csatlako-zott még a HACSuNK és a Modern Városok Program. Az akciócsoport esetében – egyebek mellett – az önkormányzat kizárásának körülményeit vizsgálja majd a testület, míg a fej-lesztéseknél szó lesz az uszodáról, a ferences kolos-tor felújításáról és a belvá-rosi konferenciaközpont-ról. Alighanem az az ülés nem ér véget öt és félóra alatt. Mikó-Baráth Györgya „kanizsai Müller Cecíliáig”kezdve a semleges médián átFodor CsabaGábris JácintGondi ZoltánHorváth JácintTóth Nándor
6 | KANIZSA újságközéletEzen előzmények után most vál-toztatás nélkül közöljük Lehota János, a konzorciumot jelenleg vezető KULCS Egyesület elnöké-nek válaszait, majd olvashatják Hella Ferenc, a HACSuNK munka-szervezete korábbi vezetőjének közleményét. Lehota János, a Polgár-mesteri Kabinet vezetője kérdéseinkre az alábbi válaszokat adta:…KANIZSAanizsa ÚJság -
Szinte napra pontosan másfél éve számolt be a helyi sajtó arról, hogy megalakult a HACSuNK. Vannak-e az eltelt idő alatt elindított, netán lezárt progra-mok?Lehota János - Igen, a pályá-zatban alapdokumentumnak szá-mító Helyi Közösségfejlesztési Stratégia (HKFS) alapján számos pályázat előkészítése és kiírása megtörtént különböző progra-mokra, kezdeményezésekre, közü-lük néhány már szerződéskötés alatt áll. Jelenleg 27, a civil és köz-szféra széles köréből beérkezett pályázatról tudok.KÚ - Milyen pályázati lehetősége-ket biztosít a szervezet? Ezekre mek-kora az érdeklődés?L.J. - Ezen alulról szerveződő, közösségi együttműködésen ala-puló pályázatok megjelenése a városi érában még teljesen újnak számít, talán a vidéki LEADER-cso-portok működéséhez hasonlítha-tó leginkább. A program kereté-ben a helyi akciócsoportoknak lehetőségük nyílt egy helyi közös-ségfejlesztési stratégia kialakításá-ra, amely teret biztosít a helyi tár-sadalom megújítására, a helyi közösségek szervezésére, tudatos-ságának fokozására. Az itteni érté-kekre alapozva alakítottuk ki a HKFS-t, majd arra építve hoztunk létre különböző pályázati felhívá-sokat a helyi lehetséges pályázók számára, melyek között van kultu-rális programra, egészségfejlesz-tésre, rendezvénysorozatra, iden-titáserősítésre, lokális hálózatoso-dásra, lakótömbökben élőket megcélzó programokra való felhí-vás is. Ezek a honlapunkon részle-teiben is megtekinthetőek. Mint említettem, eddig 27 pályázat érkezett be, és úgy tűnik, a rendez-vényekre irányuló kiírások a leg-népszerűbbek.KÚ - Milyen felületeken próbálják azt a kommunikációval kapcsolatos vállalásukat teljesíteni, hogy széles körben népszerűsítik a céljaikkal kapcsolatos pályázati lehetősége-ket?L.J. - Mint Magyarországon min-den pályázati felhívás esetében, és az útmutató előírása alapján, mi is a honlapunkon hirdetjük a pályá-zati lehetőségeket, ahol megtalál-ható minden információ. A vállalás teljesült, mivel a keret nagy része a benyújtott pályázatok alapján lekötésre került. Mégis, ezen felül, az elmúlt időszakban több rendez-vényünk volt, melyek keretében a Akik nyomon követ-ték, láthatták, hogy az elmúlt két heti számban rendre próbáltuk a nyilvánosan elér-hető iratokból össze-rakni a nagykanizsai HACSuNK nevű szer-vezetről a rendelke-zésre álló informáci-ókat. Először annak próbáltunk utána járni, hogy ki, miként, és kinek fizetett ki közel 10 millió forintot, majd azt is próbáltuk megfejteni, hogy a város polgár- mesterének önkéntes hátrébb lépésének következménye volt-e az, hogy a városi érdekeltségek kikerültek a konzorciumból. Akkor kiderült, hogy a májusi taggyűlé-sen a tagok kirúgták az önkormányzatot és még négy céget, intézményt. Ettől kezdve a közgyűlés-nek elveszett a lehe-tősége, hogy bele-szóljon a 400 millió forintos uniós forrás elosztásába.Továbbra
2020. 10. 02. | 7közélethelyi aktív civil szervezetek és intézmények tagjaival találkoz-tunk. És bizonyára a gerjesztett álhírek és rágalmak sora is ráirányí-totta a figyelmet a szervezet tevé-kenységére, mert nagy érdeklődés volt irányunkba a pályázatokkal kapcsolatosan, így az előzőleg általunk gondolthoz képest több civil szervezet és még önkormány-zati intézmény is pályázott. KÚ - A szervezet honlapján talál-ható HKFS szerint májusban az önkormányzatot és cégeit a szerve-ződés kizárta soraiból, majd egy másik határozattal az ön által elnö-költ egyesületet választották kon-zorcium vezetővé, elnökké pedig önt. Mi volt a kizárás indoka?L.J. - Fodor Csaba képviselő fenyegetése volt a kizárások indo-ka. A közgyűlés képviselőinek ellenzéki többsége nevében az Éljen Városunk Egyesület frakció-vezetője ugyanis a januári soros közgyűlésen kilátásba helyezte a konzorciumi együttműködés lehetséges megszűntetését. Ugyanis kijelentette, hogy az álta-la vezetett közgyűlési többség, ha akarja, bármikor dönthet úgy, hogy visszahívja a HACSuNK szer-vezetébe delegált városi cégeket, intézményeket, mellyel azonnal ellehetetlenítheti a szerveződés működését. Mint Damoklész kard-ja. Mivel, amennyiben visszahívják őket, a csoport működése nem felelne meg a pályázati előírások-nak és azonnal megszűnne. Ami-nek következtében az itt élő közös-ségekre, fiatalokra fordítandó közel 400 millió forintos forrás – amire a helyi civil szervezetek bár-melyike pályázhat – mind elvesz-ne. Érdemes hozzátenni, hogy ez a konzorcium nem az önkormány-zaté, közgyűlésé, nem ők hozták létre, nem ők finanszírozzák. Ezt a lehetőséget egy 13 közösségből álló együttműködés nyerte el, valósítja meg, melyek közé beke-rült anno a Dénes Sándor polgár-mester vezette önkormányzat és három városi cég, intézmény is, mivel ők fontosnak tartották a megfogalmazott közösségi célok megvalósítását. Fodor Csaba frakcióvezető 400 millió forintos forrást kockáztató fenyegetése okán meghozott döntésünk követ-keztében az önkormányzati irányí-tás alatt álló cégekkel, intézmé-nyekkel szemben más közszféra tagok kerültek be: az iskolákat összefogó tankerület, a kórház, a katasztrófavédelem és a horvát önkormányzat. Így tudtuk biztosí-tani, hogy itt maradhasson a kani-zsaiaknál ez a 400 millió forintos pályázati forrás. KÚ - Az előző ponthoz kapcsolód-va nem érzi-e úgy, hogy köztisztvise-lőként, a polgármesteri kabinet vezetőjeként az önkormányzatot kellett volna képviselnie?L.J. - Az önkormányzat nem egy épület vagy testület: az önkor-mányzat városunk minden lakóját, polgárát jelenti együtt, ami nem azonos annak egy bizonyos részé-vel. A képviselőket azért választják meg az ott élők, hogy az önkor-mányzatban őket képviseljék, nem pedig fordítva. Én köztisztvi-selőként is, de a munkámon felül évtizedek óta egyesületi elnök-ként, önkéntesként, tanárként, könyvszerkesztőként, előadóként, kiállításnyitóként mindig az önkor-mányzat értékeit képviseltem. Amin az eredeti és egyetlen jelen-tést értem, vagyis megismételve: az önkormányzat városunk min-den lakóját, polgárát jelenti együtt. A konzorciumban is egy civil egyesület elnökeként, tagjait és más civileket képviselve vagyok jelen.Ez esetben azonban a közgyűlés többségét adó frakció tagjai nem az önkormányzati érdekeket kép-viselték. Furcsa módon éppen velük szemben kellett azt megvé-deni a város egészének javára. És mivel a polgármestert a közgyűlé-si többséget alkotó frakció köte-lezhette volna arra, hogy akarata ellenére lépjen ki az együttműkö-désből, így veszélyeztetve annak létét és a 400 millió forintos forrást, ezért sajnálatosan őt is ki kellett zárni.KÚ - Mindezeken túl, a kiírt pályá-zatok között találtunk egyet, mely-nek 132 millió forintos keretére, önök a várható pályázatok számát egy darabban határozták meg. Miről szól ez a pályázat? Beérkezett-e az az egy darab, amelyet vártak.L.J. - A 13 közösség, azaz a HACSuNK által benyújtott pályá-zati felhívás lehetővé tette, hogy a lehívott tovább-pályáztatható for-rás legfeljebb 40%-át infrastruktu-rális fejlesztésre fordítsuk az itt élő közösségek javára. Ebből a részből több felhívást is generáltunk, ame-lyek közül az egyik az a bizonyos 132 millió forintos úgynevezett kulcsprojekt, melyből a fő célkitű-zésünket, az város szívében, a régi PIÉRT raktár helyén egy ifjúsági centrum létrehozását terveztük megvalósítani, támogatás igény-lőként pedig korábban még Nagy-kanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata került meghatározásra, mivel az önkormányzat az épület tulajdonosa. Akkoriban ezekkel a célokkal a Dénes Sándor polgár-mester vezette városvezetés és a közgyűlés is teljességgel egyetér-tett, ugyanis a fiatalok helyben tartása, a kulturált szórakozási és szabadidő eltöltési lehetőségek biztosítása nekik is egyaránt fon-tos volt. A pályázatot az önkor-mányzat benyújtotta, az Irányító Hatóság pedig befogadta, s már csak a kezdésre vártunk. Aztán jött az önkormányzati választás és az új közgyűlés többsége nem támo-gatta a projektet, így az a mi legna-gyobb sajnálatunkra visszavonás-ra került. Ehelyett sürgősen egy alternatív megoldást kell találni, azonban természetesen egy folya-matban lévő pályázatról még nem adhatunk ki információt.KÚ - Végül pedig egy kérdés a HKFS nyelvezetét, valamint a pályá-zati kiírások nyelvezetét miért alakí-tották a könnyen értelmezhetőtől ilyen távolira, mint amilyenre sike-rült?L.J. - A helyi akciócsoportok működését a TOP CLLD Működési Kézikönyv szabályozza, amely útmutatásokat és eljárásrendi kereteket fogalmaz meg. A kézi-könyv kötelező érvényűen sablont ír elő a helyi pályázati felhívások elkészítésére, melynek nyelvezete igazodik az idevonatkozó Kor-mányrendelet szabályaihoz. Ez az előírás tehát az útmutatóban, kötelező a sablon, és Magyarorszá-gon minden felhívás ilyen. De, aki nem tudta értelmezni, annak ter-mészetesen készséggel segítet-tünk, mint ahogy bárkinek, aki kér-déssel fordult hozzánk. (Folytatás a 8. oldalon)Hacsunk!is
8 | KANIZSA újságközéletHella Ferenc református lelkész, korábbi munka-szervezet-vezető is megszólalt.A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. által kiadott Kanizsa Újság című hetilap XXXII. évfolyam, 33. számának 8. oldalán „HACSUNK vagy nem HACSUNK?” címmel megjelent cikkben a valóságnak nem megfelelő állítás szerepel. A cikk első (sárga hátterű) bekezdése szerint: „A legutóbbi önkormányzati ülésen egy-két fél mondatból és utalásból lehetett megtudni, hogy a Városfejlesztő Kft. kölcsönt adott a Református Egyháznak vagy annak nagykani-zsai lelkészének. Azóta már egy hosszú nyilatkozat is megjelent más sajtótermékekben, melyek-ben a helyi lelkész szerint az a közel tízmillió forint nem kölcsön volt, hanem előleg, amit egyéb-ként is rövid időn belül visszafi-zet.”Az idézett rész első, kiemelt mondata valótlan abban a vonat-kozásban, hogy az említett önkor-mányzati ülésen nem hangzott el, hogy a Városfejlesztő Kft. a nagy-kanizsai lelkésznek adott köl-csönt. Mivel az említett újságcikkben személyemet sértő kijelentés sze-repel, ezért kérem, hogy az alábbi közleményt, a Kanizsa Újság XXXII. évfolyam 35. számában szó sze-rint megjelentetni szíveskedjen:„A Kanizsa Újság XXXII. évfo-lyam, 33. számának 8. oldalán „HACSUNK vagy nem HACSUNK?” címmel megjelent újságcikk állítá-sával ellentétben az augusztusi soros közgyűlésen nem hangzott el, hogy a Városfejlesztő Kft. a nagykanizsai lelkésznek kölcsönt adott.A valóság a következő: 2016 májusában megalakult a HACSuNK. Ezzel egyidőben dön-tés született arról, hogy a közössé-gi helyi akciócsoport nem egyesü-leti, hanem konzorciumi formá-ban működik. A Városfejlesztő Kft. 2016 júniusában vállalkozási szer-ződés alapján egy külső, szakmai cégtől megrendelte a pályázat benyújtásához és elnyeréséhez előfeltételként szolgáló Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) elkészítését. A határidőre elvégzett munkát teljesítésigazo-lás támasztja alá, a kiállított szám-lát a Városfejlesztő Kft. kiegyenlí-tette. A támogatás elnyeréséről, a döntésről a pályázat beadását követően, közel egy esztendővel később érkezett értesítés. Ezt követően a Pénzügyminisztérium Irányító Hatóságától azt a tájékoz-tatást kapta a HACSuNK, hogy a Városfejlesztő Kft., mivel nem minősül nonprofit szervezetnek, nem lehet a konzorcium admi-nisztratív munkaszervezete. Így a konzorciumi partnerek döntése alapján a jelentős pályázati tapasztalattal rendelkező Nagy-kanizsai Református Egyházkö-zség lett a HACSuNK munkaszer-vezete és 2017. október 1-től elkezdte az adminisztrációs fel-adatok végzését. A Nagykanizsai Református Egyházközség, mint a HACSuNK munkaszervezete 2017 decem-berében a Városfejlesztő Kft. által a HKFS elkészítéséért külső szak-mai cég számára 2016. július hónapban kifizetett 9.652.000 Ft lehívását kezdeményezte a Magyar Államkincstártól. A költ-ségek elszámolhatósága érdeké-ben a Városfejlesztő Kft. akkori ügyvezetője hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az összeget a konzorciumi munka-szervezeti feladatokat ellátó Nagykanizsai Református Egyház-község elkülönített számlájára fizesse ki. A Pénzügyminisztérium Irányító Hatósága elfogadta a kifi-zetési kérelmet, és az összeget a Magyar Államkincstár 2018. októ-ber 8-án kifizette.A munkaszervezeti feladatok ellátására előlegként 6.923.077 Ft érkezett 2018. február 14-én. 2017. október 1-től a HKFS-ben és a támogatási szerződésben rögzí-tett feladatokat végezte el mun-kaszervezet. Így többek között a lebonyolításban résztvevő külső szakmai cég beszerzése, 10 pályá-zati felhívás előkészítése, az elő-írásoknak, és a feladat nagyságá-nak megfelelő honlap, arculati kézikönyv, logó, arculati elemek készíttetése. A partnerekkel tör-tént szerződéses megállapodást követően az igénybe vett szolgál-tatások díját az utólagos elszámo-lások miatt meg kellett előlegez-nünk. A likviditási problémák megelőzése érdekében a Város-fejlesztő Kft. akkori ügyvezetőjé-vel szóbeli megállapodást kötöt-tünk, hogy a Magyar Államkincs-tártól a HKFS elszámolásaként lehívott összeg számla ellenében, három egyenlő részletben kerül átadásra. Az első részlet, bruttó 3.175.000 Ft, mint továbbhárított szolgáltatás 2019. július 9-én került átutalásra. A fennmaradó két rész még ebben az esztendő-ben, kiállított számla ellenében átutalásra kerül. A fentiek alapján a Városfejlesz-tő Kft. részéről a Nagykanizsai Református Egyházközség, vagy a lelkész irányába tényleges pénz-mozgás nem valósult meg!” Kérem a fenti közleményt, a Kanizsa Újság XXXII. évfolyam 35. számában szó szerint szó szerint megjelentetni szíveskedjen!Hella Ferenc, református lelkészHacsunk!Továbbra is
2020. 10. 02. | 9közérdekűNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagy-kanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Nagy-kanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj támogatás szabályairól szóló 3/2016 (II.3.) önkormányzati rendelete alapján a Pannon Egye-tem Nagykanizsai Kampuszán tanulmányokat folytató hallgatók részére.Pályázók köre:A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán mérnök informatikus -, illetve turizmus- vendéglátás szakon az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben nappali tagozaton tanulmányokat foly-tató a 2020/21-es tanév I. félévében I.-II.-III. éves hallgatók, függetlenül azok lakóhelyétől.A felsőoktatási ösztöndíj havi összege: 15 000 Ft.A felsőoktatási ösztöndíj egy tanulmányi félévre, az I. félév esetén szeptember 1.- január 31. közötti 5 hónapra szól, folyósítására egy összegben kerül sor.A jogosultság feltétele:A „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj támogatásban évfolyamonként az a 10 fő mérnök informatikus és 10 fő turizmus- vendéglátás szakos hallgató részesülhet, aki:első féléves hallgatók esetén: a tíz legmagasabb felvételi pont-számmal került felvételre, felvételi pontszáma azonban 300 pontnál nem alacsonyabb,legalább egy eredményes félévet befejezett hallgatók esetén: akik legalább 3,00 súlyozott tanulmányi átlagot elértek.A pályázat benyújtásának módja:A pályázati dokumentációt személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Csoportjánál (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Pályázati dokumentáció részei:Kérelem a „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj igénylé-séhez (letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról)hallgatói jogviszony igazolásaz előző félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenér-tékű azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példá-nyátBeadási határidő: 2020. október 15.A pályázatról további információ kérhető személyesen vagy telefonon a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Csoportjánál (Fehér Ildikó 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. T: 20/849-2334).PÁLYÁZATI FELHÍVÁSa „NagykanANizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére
10 | KANIZSA újságak tuálisISA hagyományos magyar gyü-mölcspárlatot leggyakrabban szilvából, körtéből, almából, cse-resznyéből és meggyből készítik, de bármilyen Magyarországon termett gyümölcs lehet az alapanyaga. 150 évig a tör-vény tiltotta a pálinkafőzést hazánkban, ennek ellenére mindig is főztek az emberek otthon is pálinkát. 2010. szeptem-ber 27-e óta ezt – bizonyos felté-telekkel - legálisan is megtehetik. Becsehelyen tíz évvel ezelőtt, már aznap este elkezdtek pálinkát készíteni a helyiek a becsehelyi hegyháton. Hétvégén a tíz éves évfordulót ünnepel-ték, mely rendez-vényt a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület és a Hungarikum Bizottság szer-vezte Hajdu Szi-lárd Kis-hegyi pincé-jénél.A szervezők már 27-én éjfélkor – a Himnusz eléneklését követően – alágyújtottak az üstnek, hogy elkészíthessék az ünnepi szilvapá-linkát. Ezen kívül párlatversenyt is rendeztek, amire hatvan mintát neveztek be az ország minden pontjáról a résztvevők.Tíz gyümölcskategóriát jelöltünk meg azokból a gyümölcsfajtákból, amik-ből tíz évvel ezelőtt pálinkát készítettek. Ebbe nem tartoztak bele a bogyós gyümölcsök, mint például a málna vagy a ber-kenye. Mindenki egy tétellel nevezhetett, és az aranyér-mesek közül választottuk ki végül a legjobbat. Nem minden cso-portból született aranyérmes, így aranyüst díjat adtunk ki tíz magán-főzőnek, aki a versenyen indult – mondta el Gazdag Attila a Pan-nónia Pálinkakultúra Egyesület elnöke.A jubileumon táblát avattak és fát is ültettek a magyar szabad házi pálinkafőzés 10 éves emléké-re.Úgy gondoltuk, hogy ez a tábla jelképezi Magyarországot és a pálinkafőzést és a tíz éves évfor-duló jó alkalom az ünneplésre és az avatásra. A fát pedig azért ültettük, hogy majd a húsz éves évfordulón annak a terméséből tudjunk szilvapálinkát előállítani – tette hozzá Hajdu Szilárd szer-vező.A résztvevők közül Pintér Gergely magánfőző a lepoti-ca szilvájával arany-érmet és aranyüst díjat is nyert. 2017 óta foglalkozik pálinkafőzéssel, előzőleg több versenyre is neve-zett.Már nyert egyszer aranyérmet ez az illatos fajta pálinkám. Ez a kedvencem a tavalyi párlataim közül és reméltem, hogy itt is esé-lyes lehet. Egy kiváló termék, ezért választottam ezt - mondta el Pintér Gergely.A rendezvényen a jelenlévők természetesen egymás nedűit is megkóstolták, pálinkából nem volt hiány, így garantált volt a jó hangulat. Az esemény nem csak az ízletes pálinkák miatt volt emlé-kezetes, még Orbán Viktor miniszterelnök, Nagy István agrárminiszter, V. Németh Zsolt és Cseresnyés Péter államtitká-rok is részt vettek az ünnepségen. Németh Géza, Becsehely polgár-mestere, Becsehely Község Hiva-talos facebook-oldalán közzétett bejegyzésében leírta, hogy a tele-pülés vezetése nem tudta köszön-teni a meghívottakat, mivel nem kaptak tájékoztatást az érkezé-sükről. Ez a bejegyzés már nem olvasható a község közösségi oldalán, de valóságos vitalavinát indított el a helyiek, a szervezők és a Kanizsa Médiaház között.Körtvélyessy VivienA pálinka nemzeti ital, igazi magyar sajátosság, hungari-kum. Az elkészítésé-nek módja, a terme-lése, az ízvilága mind-mind részei a magyar hétközna-poknak és az ünne-peinknek egyaránt.Fotó: Horváth ZoltánOrbán Viktor miniszterelnök hivatalos közösségi oldalaHogyan kell fogyasztani? Mértékk el!Külön életre kelt a miniszter- elnöki vizit Avagy vihar a…A beszámoló végén olvasható, hogy Becsehely polgármestere rosszallóan vette tudomásul, hogy a szervezők nem értesítet-ték arról, hogy a kormányfő, miniszter, államtitkárok is részt vesznek az eseményen. A közle-ményében arról írt, hogy szemé-lyes ellentétek alakultak ki közöt-te és a szervező egyesület egy-két tagja között. A Kanizsa Média-ház felületein erről beszámol-tunk, felkínálva a lehetőséget a rendezvénynek helyt adó, a pol-gármesteri közlésben néven nevezett egyesületi tagnak, hogy reagáljon. Ő ezzel nem élt. Ezt követően kapott szerkesztő-ségünk Gazdag úrtól, az egyesü-let elnökétől egy sértett hangvé-telű levelet, melyben leírta, hogy megszakít minden kapcsolatot velünk. (A levelet az elnök a közösségi oldalán nyilvánossá tette, engem pedig törölt az ismerősei közül.) Indoka az volt, hogy nem kapott lehetőséget arra, hogy reagáljon a polgár-mesteri közleményre. Valóban nem. Azért nem, mert az egyesület érintett tagja nem élt vele. Sajnáljuk, hogy ők nem beszél-nek egymással. Ahogy az elnöki levél tartalmazta, ezután sem a pálinkáiról, sem az amatőr csillag-dájáról nem számolhatunk be, és ezután nekünk nem nyilatkozik. Ügyvezetőként ezek után kívántam neki további sok sikert. Az ügyet ezzel lezártuk!Tar Mihály ügyvezetőKanizsa Médiaház Nonprofit Kft.pálinkafőzésTíz éves a szabad
2020. 10. 02. | 11aktuálisMi vezetett a feloszlatáshoz?Kelei Zitát 2019 októberében választották meg Őrtilos község polgármesterének. Kam-pányában szerepelt többek között a falu fel-lendítése. A választás óta több projekt-ben vállalt szerepet– egyebek mel-lett– karácsonyi ajándékcsomag kiosztásában, faültetési program-ban, a Szentmihály-hegyi „Fesz-tung” lépcsőjének helyreállításá-ban, valamint az augusztus 20-ai ünnepen új kenyér szétosztásá-ban. Az öt fős képviselő-testület három képviselője szerint a polgármester nem tájékoztatta őket a fontos intézkedései-ről, továbbá érvként a polgármester asszony nagy összegű vásárlásait, pazarló gazdálkodá-sát hangsúlyozták. Az őrtilosi polgármester modernizálta a hivatalt, légkondicionáló berendezésre, új videokamera-rendszerre for-dított összeget, melyet a képviselők szerint másra is lehetett volna költeni, amely Őrtilos fellendülését szolgálja. Légár Zoltán István-né szerint: az előző polgármester jelentős összeget, több mint 12 millió forintot hagyott hátra. A község beszerzési szabályzatában foglaltak szerint, az 500.000 forint értékhatár alatti beszerzésekről egyszemélyben dönthet a polgármester. A légkondicionáló berende-zést viszont két részletben fizette ki, ezzel nem betartva a közpénz felhasználásának haté-kony és felelős gazdálkodási elvét. További gazdasági problémákat követően a három képviselő szerint a 2,5 millió forintnyi kommu-nális adó összegét megspórolhatta volna az önkormányzat, ha a polgármester felelősen gazdálkodik. Kelei Zita szerint alaptalanok azok a vádak, amelyekkel a feloszlatást kezdeményezték. – Én úgy gondolom, hogy személyes indíttatá-sok is vezérelték ezt a kezdeményezést. A köz-meghallgatáson derült ki, hogy milyen problé-máik vannak. Ezeket meg lehetett volna beszélni egy másik képviselőtestületi ülésen, vagy személyesen velem. Én nagy reményeket tápláltam a fiatal képviselők felé, örültem neki, hogy fiatalos csapat van és talán ők fogják a képviselőtestületet előre vinni. Elfogadom a döntést és állok a választások elébe. Úgy gon-dolom, hogy minden intézkedésem, ami anya-gi vonzattal járt megállja a helyét és bármikor védeni tudom. Nem gondolom, hogy felelőt-len gazdálkodásról beszélhetünk. Ha valaki úgy véli, hogy tényleg nem úgy költöttem a pénzt, ahogy kellett, akkor tegye meg a meg-felelő lépéseket.Cserni-Musztács Marietta a feloszlatást kezdeményező egyik képviselő sze-rint a polgármesternek az elmúlt időszakban meghozott dönté-sei, intézkedései megkérdője-lezhetőek. - A testületet a ren-delkezéseiről nem tájékoztatja. Ezen kívül pedig élni szerettünk volna a képviselői betekintési jogunkkal, de a kikért számlákat saj-nos mintegy harminc nap elteltével a mai napig sem kaptuk kézhez. Álláspontunk szerint a képviselői eskünket figyelembe véve a jövőre vonatkozóan csak egy lehetőségünk maradt, a képviselő-testület feloszlásának a kimondása – mondta Cserni-Musztács Marietta.Várhatóan 75-90 napon belül írják ki az új választást, ez az időpont azonban december első heteire esik. Mivel számos őrtilosi polgár - a fenyőfa szezon miatt – ekkor nem tartózko-dik a lakóhelyén, így lehetséges, hogy az új választás jövő év januárjában lesz. Addig pedig a feloszlatott testület látja el Őrtilos kép-viseletét. Gerencsér DóraElőször augusztusban nyúj-totta be három képviselő azt az indítványt, mely szerint a polgármester elvesztette az önkormányzat képviselő-tes-tületének bizalmát. Az első indítványt Kelei Zita Őrtilos polgármestere visszautasí-totta, amely szerinte nem felelt meg a formai követel-ményeknek. A képviselők később újra beadták a kér-vényt, melyet szintén elutasí-tott a polgármester. A harma-dik beadványt szeptember 14-én küldték el, melynek eredményeként a polgármes-ter asszony egy közmeghall-gatással egybekötött rendkí-vüli ülést hívott össze. Ezen három igen és két nem sza-vazattal feloszlott az őrtilosi képviselő-testület.ŐrtilosbanFeloszlatta magát a képviselő- testületFotó: Czigóth Sándor
12 | KANIZSA újságközélet A katonaság együtt élt a várossalPoprádi Zoltán honvéd ezre-des 1991-től 1997-ig volt a Thúry György Gépesített Lövészdandár és a Nagykanizsa Helyőrség parancsnoka. A Honvéd Hagyo-mányőrző Egyesület Zala-Somogy megyei elnökeként jelenleg sem szűnt meg kapcsolata a katona-sággal. – Nagykanizsa igazi katonavá-rossá válása 1902-től, a Dózsa György út 73-75. alatt lévő József főherceg laktanya átadásától datálódik – emlékeztetett. A 20. században a laktanyákban élő tisztek, valamint a sorkatonák jelentősen hozzájárultak a város fejlődéséhez. Jó hatással voltak városunk kereskedelmére, ipari termelésére és szolgáltatásaira. Úgy is mondhatnánk, a katonaság együtt élt a várossal és a város sportjával. Részt vettek a vívás, a lövészet, az autósport, a labdarú-gás, az atlétika sportág országos versenyein. Az augusztus 20-ai díszszemléken az alakulat Páncé-lozott Szállító Harcjárművei úsz-tak a Parlament előtt a Dunán. Kiemelkedően teljesítetettek az őszi időszak betakarítási munkái-ban és segítették a város és kör-nyékének szépítését. Ezek közül most csak a Mindenki Sportpályá-ja és a Csónakázó-tó kialakításá-ban való részvételt említem meg – fogalmazott Poprádi Zoltán.Családias légkör jellemezte a határőr őrsöketDr. Kékesi Jenő önkéntes műveleti tartalékos alezredes, a Magyar Honvédség katonai összekötője. Nem bánta meg, hogy a katonai pályát választotta élethivatásul, és máig sem szűnt meg a kapcsolata a katonasággal. A határőrségnél 1979-től 2007-ig teljesített szolgálatot. Majd ezt követően, amikor a Magyar Hon-védség kereteiben meghirdették a tartalékos állomány feltöltését, jelentkezett és felvételt nyert a Nagykanizsai Járási Hivatal égisze alatt működő Nagykanizsai Helyi Védelmi Bizottság honvédelmi elnökhelyettesi beosztásába. – 1975-ben felvételiztem a Kos-suth Lajos Katonai Főiskola határ-őr tanszékére, amit 1979-ben fejeztem be – idézte fel a kezdete-ket. – Onnan először a nagykani-zsai határőr kerület rédicsi őrsére helyeztek parancsnokhelyettesi beosztásba. Azt követően pedig ’81 nyarán a Gyékényes melletti Lankóc-erdői őrsre őrsparancs-noknak. Ebben az időszakban a határőr őrsök szelleme családias légkört tükrözött, az ott szolgálatot telje-sítő sorkatonák és hivatásosok egymást segítve hajtották végre a rájuk kiszabott feladatokat. Innen 2004 nyarán helyezték át a nagy-kanizsai határőr laktanyába elő-ször 3 évre, mint a törzsszázad parancsnok-helyettese, majd azt követően az igazgatói közvetlen, illetve a humán szervek állomá-nyába különböző beosztásokba. – Nem bánta meg, hogy a kato-nai pályát válasz-totta? – Az instrukciót főként édesapámtól kaptam, aki fiatal korában határőr hadnagyként dolgozott. Az igaz, pályaválasztáskor nem pontosan erre gondoltam. Az első 10 hónap-ban a kiképzésünk szigorú rend szerint, erősített harcászati jelleg-gel és fizikai igénybevétellel Sze-geden történt. A tanároktól azt a szlogent hallottuk, hogy aki Sze-gedet kibírja, az élete végéig határőr marad, amit az én példám is jellemezhet, mert bizony az első napokat követően bennem is fel-merült, hogy ezt akartam-e? Addig én nem borotválkoztam, mert nem volt mit, ott pedig selyempapírral megállapították, hogy borotválkozni kell. Mivel azt sem tudtam, hogyan kezdjek hoz-zá, megkértem őket, hogy mutas-sák meg. Onnantól kezdve borot-válkozásra voltam ítélve. Aki katona szeretne lenni, megtehetiFerge László őrnagy, a zalaeger-szegi 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője a szülei révén és a katonai pályafutása során is több-ször hallott Nagykanizsa katonai múltjáról. Napi kapcsolatban áll a Nagy-kanizsai Honvéd Egyesü-lettel és folyamatosan beszélgetnek ezekről az időkről. A Toborzó Pont megnyi-tásával a katonaság újra visszata-lált a katonavárosba. – Azért is terveztük, mert koráb-ban is jelentős volt az érdeklődés Nagykanizsán a katonaság iránt – jelentette ki az őrnagy. – A külön-böző rendezvényeken, iskolai elő-adásokon azt tapasztaltuk, hogy ez a múlt még mindig él, és ponto-san ez volt az egyik oka, hogy a honvédséget egy kicsit visszavi-gyük a városba. Újra legyen kato-nai jelenlét, az emberek újra lássa-nak katonákat, egyenruhát, tudja-nak velünk beszélgetni, tapaszta-latot cserélni. A fiatalok tudjanak érdeklődni a továbbtanulási, a fel-nőttek pedig az elhelyezkedési lehetőségekről, akár a szerződé-ses katonaságot vagy a speciális önkéntes területvédelmi tartalé-kos szolgálatot választják, aminek a felkészítése Nagykanizsán törté-nik. Egy kicsit visszajön a régi han-gulat Kanizsára. Aki meglát egy katonát az utcán, meg is szólíthat-ja, és megkérdezheti tőle, miként éli meg a katonai szolgálatát. Aki katona szeretne lenni, meg-teheti. Tanulhatnak a Közszolgála-ti Egyetemen, vagy mehetnek az „Acélkocka” képzésre Szentendré-re. Ferge László családi minta alapján válasz-totta a katonai pályát, hiszen édes-apja katona volt, de maga is kedvet érzett hozzá. 20 év után nyugodt szívvel mondja, hogy nem bánta meg a döntését. Bakonyi ErzsébetSorozatunk befejező részében Poprádi Zoltán ny. honvéd ezredes, dr. Kékesi Jenő tartalékos alezredes és Ferge László őrnagy idézi fel a katonaidőket.katonaváros...Volt egyszer egy
2020. 10. 02. | 13közérdekű
14 | KANIZSA újságak tuálisISNyereséges nyári szezont tudhatnak maguk mögött a zalakarosi hotelek, ugyanis a pandémiás helyzet ellenére sok vendég érkezett a városba nyaralni és pihenni – állítják a megkérdezett szakmabeliek. Bár a június gyengén indult, júli-usban és augusztusban a legtöbb hotel telt házzal működött, és a nyárias szeptember miatt is sok volt a turista a fürdővárosban. A kisebb szállodákban éppúgy nagy nyüzsgés volt a nyáron Zalakaro-son, és még az őszi hónapokban is jelentős forgalomra számítanak. Volák Benjamin a Hotel Forrás igazgatója elárulta, hogy nem csak bíztak a szezon eredményességében, hanem az eredmények szerint jól teljesítve és szépen vették az akadályokat, amelyet a vírusos helyzet okozott. A belföldi vendégekre alapoztak– A május közepi újranyitást követően bizakodva vártuk a főszezoni időszakot. Elsősorban a belföldi vendégekre alapozva reménykedtünk, hogy kicsit felér-tékelődik a mi szolgáltatásunk kisebb hazai szállodaként, s remé-nyeinkhez mérten jól sikerült a nyári időszak. Sikeresen teljesítettük a biztonsá-gi előírásokat, illetve a szállodacsoport higi-éniai előírásait még a nagy tömeg ellenére is. Összességében mondhatom, hogy ez egy gyümölcsöző szezon volt. A belföldi vendégek keresle-tén nem látszódott, hogy bármi-lyen visszaesés lenne és hál’ Isten-nek így, hogy a jó idő kitart még a szeptemberi időszakra is, így továbbra is ez a vendégtömeg várható hozzánk. A későbbiekben is szeretnénk megteremteni a biz-tonságos körülményeket, illetve a tőlünk már jól megszokott csalá-dias vendéglátást. Nálunk több-nyire magyar vendégek voltak és azon belül is inkább a családosok, de ez is elég volt ahhoz, hogy sike-res nyarat tudjunk magunkénak.Az állandó törzsvendégek mel-lett idén egy jelentős réteget tett ki azon turisták száma, akik a jelenlegi vírusos helyzet, illetve a határzár miatt a külföldi helyett a belföldi nyaralást választották – összegezte az eddigi szezont Volák Benjamin.A zalakarosi MenDan Hotel igazgatója, Czimondor Nándor is pozitív megerősítést adott abban, hogy valóban kitűnő szezont zár-hattak így is, hogy a pandémia időszakában alig akadt külföldi turista. nAgyon szép nyarat zártunk– Szuperlatívuszokban beszél-hetünk a nyárról. Többek között azért, mert végre fogadhattunk vendéget pünkösd után. Ez egy óriási dolog volt a tavasz végi szü-net után. A mi közönségünk és a törzsvendégkörünk azonnal elkezdett minket látogatni, a mi nagy szerencsénkre. Aztán rajtuk kívül megjelent egy másik ven-dégkör is, aki általában véve szí-vesen megy külföldre, most viszont Magyarországon, a határon belül maradt különböző okoknál fog-va. Nagyon szép nyarat zártunk és bízunk a folyta-tásban is, ami nem teszi tönkre az évünket. Örök opti-misták vagyunk. Zalakarosnak a vágyakon túl erre azért reális esély is van. Általában több a magyar vendég, mint a külföldi, és most ez egyszerűen jól is jön. Töltésben körülbelül 100% körül mozog-tunk, ugyanis néha alatta vagyunk néha pedig fölötte, ami annyit jelent, hogy vannak olyan szobáink, amiket túl tudunk tölteni. Ugyanis a kisebb városi lakás méretű lakosztályainkban van, hogy csak ketten jönnek, de elő-fordul, hogy hatan. Ugyanis bőven elférnek benne többen is. A törvény által előírt szabályokat a gyakorlat-ban is teljesítjükFontos, hogy a szállodák foko-zottan tartsanak minden járvány-ügyi előírást. A szakemberek kiemelték: egy jó helyen a tiszta-ság alapkövetelmény. -A mi szakmánkban a fertőtlení-tés és a higiénia mindig fontos dolog. Ezt a vírusos időszakban még jobban megerősítettük. A törvény által előírt szabályokat a gyakorlatban is teljesítjük. Hord-juk a kesztyűt, a maszkot -a recep-ciósainknak speciális maszkjuk van-, és folyamatosan fertőtlení-tünk az egész épületben – tette hozzá Czimondor Nándor.Felkészülten várják vendégei-ket a hotelek és bíznak továbbra is a legjobbakban, de természete-sen, ha bármi közbeszól, akkor előveszik majd a „B tervet”, és annak megfelelően járnak el. Hajnes RitaFotó: Kanizsa archívA belföldi turizmusnak köszönhetően jó szezont zártak ZalakarosonGyümölcsöző szezon
2020. 10. 02. | 15mezőgazdaságA családi házas övezetekben egy-két évtizeddel ezelőtt még minden kertben veteményes volt, de az idő múlásával ez is átalakult. Faluhelyen, vagy a külső városré-szekben is bizony be kell járni néhány utcát ahhoz, hogy barom-fiudvart lásson az ember. Kivéte-lek márpedig vannak. Sőt! Ezúttal Bagolán fogadott minket egy 29 esztendős, fiatal hölgy, akinek nem csupán veteményese van, tyúkokat, törpetyúkokat, gyöngy-tyúkokat és kacsákat is tart. - Ez így alakult. Huszon-egynéhány évesen gyakorlatilag az egész rám maradt. A kert, az állatok, minden. Nem lehetett azt csinálni, hogy gyorsan levágom az összes tyú-kot, nem is volt még benne ruti-nom. Akkor halt meg édesanyám, a húgommal ketten voltunk itt, édesapám akkor még kint volt Németországban. Csináltuk, csi-náltuk, és belejöttem, fogjuk rá – mesélte a történetet a mindig mosolygós Janda Nikoletta. A baromfiudvar egyre bővült az idő múlásával, a mindenki számá-ra ismert tyúkok mellett egyre több – ma már valóban különle-gességnek számító állat foglalta el helyét a bagolai udvarban. Tör-petyúk, kopasznyakú, búbos, aztán gyöngytyúkok és kacsák zaja veri fel időnként a városrész csendjét. Janda Nikolett ma már saját maga is keltet, így folyamato-san szaporodik az állomány. A csa-lád számára pedig megvan a hús és a tojás is, bőven. - Nem azt mon-dom, hogy boltba nem járok, dehogynem. De igazándiból tet-szik is. Ez az igazi falusi lét. Amint azt említettem, belenőttem az egészbe, tudtam, hogy az állattar-tás mivel jár, mit kell nekik adni, hogyan kell az udvart tisztán tar-tani. Nagyon szeretem az állato-kat, talán ezért is csinálom – mondta Nikolett, akit ottjártunk-kor folyamatosan követett két kutyája, három macskája pedig tisztes távolságból figyelte az ide-geneket.Beszélgetésünk során termé-szetesen felmerült a kérdés, az állattartás és a növénytermesztés mennyire van egyensúlyban, sike-rül-e megtermelni mindent, ami a baromfiudvar lakóinak kell? - A kert nem kimondottan kapcsoló-dik hozzájuk. Persze van, ami onnan is jut nekik, de például a kukoricát, búzát máshonnan szer-zem be. A kertet inkább saját magunknak gondozzuk. Minden-ből egy kicsit – ezt szoktam mon-dani. Egy kis cukorborsó, krumpli, sárgarépa, hagyma, paprika, para-dicsom – az alapvető dolgok. Ez is részint öröklött, de édesapám nagyon sokat segített benne, mit-mikor kell elültetni. Hogyan öntöz-zem, hogyan kapáljam. Szeren-csére van segítség. Most már egy kis üvegházam is van, bontott ablakokból készült, még mindig gyönyörű benne a paprika és a kígyóuborka is terem. A kertből most már szinte minden ki lett szedve, de érdekes, hogy a tök még mindig virágzik... nem hiszem, hogy idén lesz belőle még valami. Aztán dinnyével több éve próbálkozom, nem mindig sikerül. Előfordult már, hogy kicsit későn ültettem, és így nem érik be. De nem megy kárba, jó lesz a tyúkok-nak – mondta még mindig moso-lyogva vendéglátónk. „Az igazi falusi léttel” kapcsolatban bizo-nyára sokan teszik fel a kérdést: van ideje mindenre? Persze nem egyszerű az egész Nikolett elmon-dása szerint. Pláne munka mellett. De ahogy fogalmazott: „Ez nem egy olyan dolog, amibe az ember belefog, és két hétig csinálja. Két hét után nem lehet abbahagyni. A kert ott van és az állatok is. Át kell gondolni, kinek mire van ideje. De szerintem például egy hatalmas csoda, amikor az ember saját maga keltet, és a tojásból 21 nap múlva ott lesz a csirke, aztán a cse-peredését is végig lehet nézni. Csodálatos.”Vincze AdélA kertművelés, növénytermesztés vagy állat-tenyésztés kapcsán sok esetben lehet hallani azt a véleményt: „Ez a fiatalokat nem érdekli... nincs idejük...” Reprezentatív felmérésünk ugyan nincs az állítással kapcsolatban, az viszont tény, hogy a legtöbb esetben – ha nem is a nyugdíjas – de az idősebb korosztály műveli a földeket. A kivétel erősíti a szabályt, rovatunk e heti interjúalanya ékes példa erre.Ásó, kapa, gereblye 20. részreményVan még(Fotó: Czigóth Sándor)
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásHírek Önről, Önnek www.kanizsaujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásraNe feledje felköszönteni ismerőseit!oKtóber 3. HelgAÉszaki germán eredetű név, jelentése megszentelt, egészséges, boldog.oKtóber 4. FereNCFrancia, latin eredetű név. Az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Jelentése fran-cia.oKtóber 5. AURÉLLatin eredetű név, az Aurelius római nemzetségnévből származik. Jelenté-se aranyos.oKtóber 6. brúNÓ, reNátABrúnó: Ófelnémet eredetű név, jelenté-se barna, barnamedve. Renáta: Latin eredetű név, a Renátusz férfinév női párja. Jelentése újjászüle-tett.oKtóber 7. AMálIAGermán eredetű név, az Amal- kezdetű germán női nevek önállósult, német becéző rövidülése. Jelentése az Amá-lok, gót királyi család nevéből való, védelem.oKtóber 8. KOPPÁNYTörök, magyar eredetű név, régi magyar személynév, István király ellen lázadó főúrnak a neve. Jelentése mél-tóságnév, nagy, győzelmes, erős, magas.oKtóber 9. DÉNESGörög eredetű név, Dionüsziosz név-ből származik. Jelentése Dionüszosz-nak ajánlott.oKtóber 10. geDEO NHéber eredetű bibliai név. Jelentése kétélű kard, kardforgató, sebzett kezű, romboló, pusztító, harcos, vágó.Jövő heti véradások2020.10.09. 11:00-16:00 Halis István Városi KönyvtárAdj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyelet2020. október 3.Benu Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60720:00-08:002020. október 4.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36719:00-06:002020. október 5.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002020. október 6.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002020. október 7.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:002020. október 8.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002020. október 9.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-07:0030/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:
2020. 10. 02. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókOktóber 3.30 éve helyreállt a német állami és nemzeti egység: egyesült az NDK és az NSZK.98 éve elküldték az első fényképet faxon.1226-ban Assisiben meghalt a ferences rend alapí-tója, Assisi Szent Ferenc olasz katolikus szerzetes, költő.Október 4.63 éve a Szovjetunió Föld körüli pályára bocsátotta a Szputnyik-1 első mesterséges holdat.1582-ben a legtöbb katolikus országban életbe lépett a XIII. Gergely pápa által elrendelt naptárre-form.450 éve megszületett Pázmány Péter esztergomi érsek, egyházi író.Október 5.35 éve, az 50 év kihagyás után megrendezett első szépségverseny döntőjén Molnár Csilla Andrea lett a győztes.1917-ben megszületett Szabó Magda Kossuth-díjas írónő.Október 6.171 éve Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét.Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos államfér-fit, Magyarország első alkotmányos miniszterelnö-két.Október 7.78 éve megszületett Halász Judit Kossuth-, és Jászai Mari- díjas színésznő, énekesnő, a Halhatat-lanok Társulatának örökös tagja.76 éve elhatározták, hogy a Népszövetséget fel-váltják az Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ).Október 8.118 éve átadták a Steindl Imre által tervezett Országházat.50 éve megszületett Matt Damon Oscar-díjas szí-nész.Október 9.80 éve Liverpoolban megszületett John Lennon, a Beatles-együttes egyik alapító tagja.Az elELőző HETI rEJTvény MEGFEJTéSE: Amikor már semmire sem számíthatunk, mindenre kell számítanunk.
18 | KANIZSA újságriport– Amíg az ember dolgozik, nincs ideje arra, hogy a kedvenc tevé-kenységével és műfajával foglal-kozzon – jegyezte meg. – Amikor nyugdíjas lettem, több időt szen-telhettem arra, hogy a különböző kontinensek népeinek a kultúráját, illetve magukat az országokat megismertessem az érdeklődők-kel. Azért szervezem a különböző kiállításokat, hogy minél részlete-sebb áttekintést adhassak róluk a közönségnek. Voltaképpen ez egy ismeretterjesztő tevékenység a számomra. Kezdettől fogva gyűjtő-szenvedélyemmé vált a különféle dolgok, relikviák megszerzése. A retro képeslapoktól kezdve a bank-jegyeken, zászlókon, érméken, papírszalvétákon át egészen az ásványokig, olyasmikre próbáltam szert tenni, amik sokoldalúan bemutatják az adott országot. Ázsia a kedvencem. Kutattam Kőrö-si Csoma Sándor életét, munkássá-gát és természetesen azt, amit a Brunnerekről tudni lehet. Ebben a témában tanulmányom is megje-lent a veszprémi folyóiratban. Gelencsér Gábor 18 kiállítás megszervezését tudhatja maga mögött. A tárlatok kurátoraként mindig számíthat a zalaszabari Kal-már Anikó együttműködésére. A gyűjtő azonban nemcsak országokról, földrészekről mesél. Néhányat kiemelve; év elején, a Felsőtemplom bálján az öt világ-vallást mutatta be érméken keresz-tül. Tavasszal a közlekedéstörténe-ti kiállítását szemlélhették meg a Zsigmondy Vilmos Technikum diákjai, ahol az adott országok vas-útjai, hajói és repülőgépei szere-peltek. A Halis István Városi Könyv-tárral együttműködve tematikus kiállítást rendeztek Cholnoky Jenő földrajztudós születésnek 150. évfordulója alkalmából. A kiállítások szervezésén túl köz-reműködője volt egy kötet bemu-tatójának is. Nyáron a helyi egyesü-lettel közreműködve Alsóbélatele-pen rendeztek egy Afrika napot, melynek keretében bemutatták a nagykanizsai származású Dr. Balázs Judit közgazdász profes�-szor rendhagyó útikönyvét Dél-Afrikáról. Ehhez is volt köze Gábor-nak, mivel a könyv illusztrációjá-hoz az ő gyűjteményét is felhasz-nálta a professzor. A könyv borító-ján a gyűjteményének egyik 30-as években készült képeslapja szere-pel. A zulu családot ábrázoló feke-te-fehér képeslapot utólag színez-te be a könyv tervezője. Készül már a könyv folytatása, az 51 ország-ban járt professzor második köte-te, mely várhatón ősz végére meg-jelenik – jelezte Gábor. A legutóbbi, a HSMK „Én hob-bim” sorozatában bemutatott Barangolás az amerikai kontinen-sen című kiállításával Amerika magyar utazóinak állít emléket. Arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy mennyi jeles magyar ember kutatta az amerikai földrész tájait, országait. Egyfajta missziónak, kül-detésnek tartja, hogy megismer-tesse a felnövekvő ifjúságot, a fia-tal nemzedéket azzal, hogy ez a szép bolygó, a Föld mennyi szép-séget tartalmaz. Nagy sikere volt a Honvéd Kaszi-nó égisze alatt, Halmos Ildikó igazgatóval közösen megrende-zett Világkuckó sorozatnak, ami szintén a különböző földrészek kultúráját mutatta be látványosan, sokoldalúan. A COVID-19 azonban itt is közbeszólt, a nagy világutazó, Dr. Kubassek János nemzetközi geográfus, múzeumigazgató májusra tervezett előadóestje, a világjárvány miatt elmaradt. S amikor Gelencsér Gábor éppen nem készül semmilyen kiállításra sem, rendezi, rendszerezi az általa olvasottakat, amelyek őt ismerve kiinduló pontjai lehetnek egy újabb tárlatnak…Bakonyi ErzsébetFotó: B.E.Gelencsér Gábor nyugdíjas újságíró, rádióriporterés pedagógussohasem unatkozikAz eredetileg nyelvész, orosz-angol szakos tanár szeme előtt gyermekkorában az etnográfusi pálya lebegett, de a földrajz és a néprajz iránti vonzalma csak a nyugdíjas éveiben teljesedett ki igazán.ismeretterjesztésSzenvedéllyé vált
2020. 10. 02. | 19szolgáltatásBudapest természeti szépségei: Pálvölgyi-barlang- Margit-sziget- Városliget-Vajdahunyad vára-Fővárosi Állat és Növénykert2020. október 23.Részvételi díj: 8.300 Ft/főDUNAKANYARdunakanyar TÚra: visegrád és szentendreVisegrádi panoráma út- Fellegvár- dunai hajókázás-Szentendre2020. október 3, 17. Részvételi díj: 10.800 Ft/főÚJ! duna jobb és bal Partjaskanzen szentendre- visegrád-zebegény-váCSkanzen Szentendre- Visegrádi panoráma út- dunai hajókázás- Zebegény-Vác2020. október 3.,17.Részvételi díj:11.700 Ft/főPilisi kalandokZsámbék- Üvegtigris- „Pajkaszeg”-Dobogókő- Pilisvörösvár2020. október 10.,11., 17., 24. Részvételi díj: 10.800 Ft/fő Pécs- Máriagyűd- Siklós- VillányÚJ! Zsolnay Negyed- Máriagyűd kegyteMPlom-siklósi vár- borMÚzeum- borkóstolóLátnivalókban és borban bővelkedő túra Baranya megye ismert tájain.2020. október 18.Részvételi díj: 8.500 Ft/főSzent Márton Napi Vigasság Hollókőn Hollókő Magyarország egyetlen olyan faluja, amely szerepel az UNESCO világörökség listáján, és így világszerte ismert.2020. november 7.Részvételi díj: 8.900 Ft/főRészvételi díj tartalmazza, az utazást idegenvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással.A részvételi díj nem tartalmazza a BBP és a belépők költségét.www.lovaszbusz.huA koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézke-dések nyomán a nagykanizsai polgárok egészségét és védel-mét szem előtt tartva a képviselőtestület tagjainak fogadó-órái elmaradnak. A képviselők az alábbi elérhetőségeken vár-ják az észrevételeket, javaslatokat. Balogh László polgármester: balogh.laszlo@nagykanizsa.hu, balogh.laszlo61@chello.huBizzer András alpolgármester: bizzer.andras@nagykanizsa.huBerta Krisztián, a 3. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője: berta.krisztian23@gmail.com, 30-163-7863Bodó László, a 2. számú egyéni választókerület (Attila utca, Dózsa utca, Berzsenyi utca közötti városrész, Platán-sor páratlan oldal, Petőfi, Honvéd, Virág Benedek és Mészáros Lázár utcák) önkormányzati képviselője: bodo.laszlo46@upcmail.hu, 20-424-0333Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője: denessandor@freemail.hu, 30-332-8578Dr. Fodor Csaba, a 6. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke: fodugyvi@t-online.hu, 30-957-3374Dr. Károlyi Attila, az 5. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője, az Ügyrendi, Jogi, Nemzetpoliti-kai és Közrendi Bizottság elnöke: drkarolyiattila@gmail.comDr. sChauta Marcell önkormányzati képviselő, a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: schauta.marcell@freemail.huGábris Jácint, az 1. számú választókerület (Palin, Korpavár, Förhénc, Tungsram és Dózsa u. környéke, Magyar u.) önkormányzati képviselője, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: gabris.jacint@gmail.com, képviselői Facebook-oldalaGondi Zoltán önkormányzati képviselő: gondizoltan67@gmail.com, 30-924-8811Horváth Jácint, a 7. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: horvath.jacint@gmail.com, 30-640-8671Radics Bálint, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője: radics.balint@nagykanizsa.huSzabó Szilárd, a 4. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője: szabo.szilard59@chello.huTóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselője: nandortoth@freemail.hu, 20-231-4850Megértésüket köszönjük!fogadóórákPolgármesteri, alpolgármesteri és képviselőihsMKOktóber 8., 15., 22., 29. (csütörtökönként) 10 óra Marga-réta Móka – Ölbeli játékok 0-3 éveseknek Október 2., 16. (péntekenként) 17 óra géMkaPOCS tár-sasjáték klub Vezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor Október 6. (kedd) az aradi vértanÚkra EMlékezÜnk Október 7., 14., 21., 28. (szerdánként) 16.30 óra Marga-réta oviMóka 4-7 éveseknek Zenés, táncos, bábos foglal-kozás Vezeti: Vajda Margit Október 7. (szerda)18 és 20.30 óra bödőCS tibor stand UP COMedyestje – kolera A vaCkor CsoPortban Az emberiség nagy kérdéseiről és a hétköznapok prózai,kis pillanatairól szóló műsor minden eddiginél szókimondóbb, szabadabb. A bödőcsi univerzum állandó bolygói Búcsúszentlászó, Magyarország mellett most új témák is előkerülnek. A többi legyen meglepetés. Előzene-kar: Tóth Edu Október 8. (csütörtök) 14 óra ne hagyd Magad Megté-veszteni, MegkárosÍtani – A Fogyasztói jogokról Előadó: Csötönyi Ágnes, a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodatanácsadója/Győr Október 8. (csütörtök) 19 óra örökölt sors. Családi sebek ésa gyógyulás Útjai – Orvos-Tóth Noémi előadása. A jegyek megvásárolhatók a HSMK jegypénztárában, valamint online a weboldalon www.nyitottakademia.hu Október 10-11. (szombat-vasárnap) 9-18 óra koCkanaPok – lego® ÉPÍTMényekkiállÍtása, ját-szóház, börze Több, mint 1 500 000 kockából álló kiállítás! TízezernyiLego® és Duplo® kocka a játszóházban! Október 13. (kedd) 10-13 óra állásbörze és szakMai FóruM Javasoljuk, hogy hozza magával személyes doku-mentumait a rendezvényre!Október 13. (kedd) 17.30 óra Tudatos Szülők Klubja Más vagy KÜlönböző?- sajátos nevelési igényű gyer-Mekek btMN: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehé-zséggel küzdő gyermek ADHD: figyelemhiányos hiperaktivi-tás-zavar AUTIZMUS spektrumzavar Előadó: Lőrinczné Vig Mónika tanító, gyógypedagógusOktóber 14. (szerda) 18 óra hulladékMentes (zero was-te) életMód - interaktív előadás Előadó: Kump Edina környe-zetkutató, zero waste szakértő, a hulladekmentes.hu alapítója.MóriCZ Zsigmond Művelődési házOktóberben keddenként 17 órától, szombatonként 9 órá-tól APrók tánCA néptáncos foglalkozások 6-8 éves gyerme-keknek. Foglalkozásvezető: Tóth István néptáncpedagógusOktóber 8, 15. (csütörtökönként) 8 óra kaPCsolattar-tás száMÍtógéPPelés teleFonnal Skype és okostele-fon használta a gyakorlatban. Minden, ami eddig problémát okozott, megoldódik. 2x4 gyakorlati óra. Egy tanfolyamra 10 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. Jelentkezés: a tanfolyam kezdését megelőzően a tanfolyamidíj befizetésével. honvéd kaszinóOktóber 2. (péntek) 18 óra A BA Csó kristóF Quartet jazz konCertje Október 7. 21. (szerdánként) 18 óra Hangfürdő - Fürödj meg a hangtálak rezgésében! A hangfürdő meditációt tart-ja: Takács Ildikó. A terem befogadó képesség emiatt előzetes bejelentkezés szükséges: ildiki.takacs1965@gmail.com vagy telefonon: +36-30-304-4338 vagy üzenetben. Kizáró okok: pacemaker, epilepszia, várandósság első három hónapja Október 16. (péntek) 15 óra Kiállítással egybekötött meg-emlékezés a Nagykanizsai Honvéd Egyesület megalakulásá-nak50. évfordulója alkalmából voke kodály zoltán Művelődési házOktóber 6. (kedd) 15 óra Vasutas Kert- és Természetbarát Klub Gyógynövények, gyógyteák hatásai a szervezetre Október 9. (péntek) 20 óra hot Men danCE PreMier előadás Kapunyitás: 19:00 Programajánló
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A október 3-9.2020. október 03. szombat00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Székely kony-ha, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 01:00 Szertár, 01:30 Híradó, 01:45 Balasport, 02:15 Madarat tolláról, 02:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 07:00 Székely konyha, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 08:00 Szertár, 08:30 Híradó, 08:45 Balas-port, 08:45 Madarat tolláról, 09:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:00 Lapozó, 12:00 Mi portánk, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Ásó-Kapa, 14:15 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:40 Közérdekes, 15:10 Napi Kanizsa – újrané-ző, 15:35 Családi magazin, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Teleki téri mesék - Spitzer Barbara, Három nap a túlélé-sért, 19:40 Hargita, 20:10 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 20:20 Forgószínpad, 20:50 Sztráportré, 21:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:30 Lapozó2020. október 04. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Teleki téri mesék - Spitzer Barbara, Három nap a túlélésért, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:50 Forgószín-pad, 03:20 Sztráportré, 03:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Teleki téri mesék - Spitzer Barbara, Három nap a túlélé-sért, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 08:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 09:20 Forgószínpad, 09:50 Sztráport-ré, 10:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:30 Lapozó, 12:00 Mi portánk, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Ásó-Kapa, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Közérdekes, 15:10 Napi Kani-zsa – újranéző, 15:35 Családi magazin, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Mise – Istentisztelet, 19:10 Sztárportré, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Zenélő Kanizsa - Canisha Zenekar 3. rész, 20:20 Épí-tech, 20:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:00 Lapozó2020. október 05. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Mise – Istentisztelet, 01:10 Sztárportré, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Zenélő Kanizsa - Canisha Zenekar 3. rész, 02:20 Épí-tech, 02:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:00 Lapozó , 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Mise – Istentisztelet, 07:40 Sztárportré, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Zenélő Kanizsa - Canisha Zenekar 3. rész, 08:50 Épí-tech, 09:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:30 Lapozó, 12:00 Zenélő Kanizsa - Canisha Zenekar 3. rész, 13:25 Sztárportré, 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Mi portánk, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szepetnek - Kiskanizsa labdarúgó mérkőzés felvételről, 21:00 Híradó, 21:15 Hargita, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó2020. október 6. kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Mi portánk, 01:00 Szepetnek - Kiskanizsa labdarúgó mérkőzés fel-vételről, 02:30 Híradó, 02:45 Hargita, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Mi portánk, 07:30 Szepetnek - Kiskani-zsa labdarúgó mérkőzés felvételről, 09:00 Híradó, 09:15 Hargita, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Mi portánk, 12:30 Szepetnek - Kiskani-zsa labdarúgó mérkőzés felvételről, 14:00 Hargita, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:30 Aktuális Hargita, 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:30 Öko magazin, 20:00 Szomszéd vár, 20:30 Híradó, 21:00 Madarat tolláról, 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:00 Lapozó2020. október 7. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:30 Aktuális Hargita, 01:00 Öko magazin, 01:30 Hír-adó, 01:45 Szomszéd vár, 02:15 Madarat tolláról, 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:00 Aktuális Hargita, 07:30 Öko magazin, 08:00 Hír-adó, 08:15 Szomszéd vár, 09:05 Madarat tolláról, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Aktuális Hargita, 12:30 Öko magazin, 13:00 Szomszéd vár, 14:00 Madarat tolláról, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Generáció-ink, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Családma-gazin (ismétlés), 20:00 Hargita, 20:30 Híradó, 21:00 Üzleti negyed, 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó2020. október 8. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Generációink, 01:00 Családmagazin (ismétlés), 01:30 Híradó, 01:45 Hargita, 02:15 Üzleti negyed, 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 07:00 Generációink, 07:30 Családmagazin (ismét-lés), 08:00 Híradó, 08:15 Hargita, 09:05 Üzleti negyed, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Generációink, 12:30 Családmagazin (ismétlés), 13:00 Hargita, 14:00 Üzleti negyed, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:30 Kuk-kantó, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:30 Házban állatok/ Süssünk-főzzünk ism., 20:00 Székely gazda, 20:35 Híradó, 20:50 Zenélő Kanizsa - Gayer Mátyás - Bartha Mátyás duó 1. rész, 21:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:00 Lapozó2020. október 9. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:30 Kukkantó, 01:00 Házban állatok/ Süssünk-főzzünk ism, 01:30 Híradó, 01:45 Székely gazda, 02:15 Zenélő Kanizsa - Gayer Mátyás - Bartha Mátyás duó 1. rész, 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 07:00 Kukkantó, 07:30 Házban állatok/ Süssünk-főzzünk ism., 08:00 Híradó, 08:15 Székely gazda, 09:05 Zenélő Kanizsa - Gayer Mátyás - Bartha Mátyás duó 1. rész, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Kuk-kantó, 12:30 Házban állatok/ Süssünk-főzzünk ism., 13:45 Székely gazda, 14:15 Zenélő Kanizsa - Gayer Mátyás - Bartha Mátyás duó 1. rész, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kukkantó, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár, 20:00 Balasport, 20:50 Híradó, 21:05 Sztárportré, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:05 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 10. 02. | 21sport A kanizsai klub zsinórban tizen-kettedik elsőségét gyűjtötte be, míg az első címet még 2007-ben ünnepelhette. Miért van ennek jelentősége?- Nézze, azt mondom, amíg csak lehet, egy ilyen együttest meg kell tartani – fogalmazott a kanizsaiak csapatvezetője, Papp Nándor. - Ne hangozzék túlzásnak, de ha egy ilyen társaságot úgymond egyszer elengednek, ki tudja, mikor, egyál-talán lehetne-e újra összeverbu-válni. Pontosabban azt a szellemi-séget képesek lennénk-e folytatni, pontosabban újra kezdeni. Ne han-gozzék nagyképűen, de mintha létezne Nádasi Tamással az élen egyfajta szent őrültek köre, akik ezt csinálják, csináljuk és a lényeg talán az, hogy mindig újra és újra nekiállunk. Pedig higgye el, időn-ként azért nem egyszerű munka ez sem. Sőt, egyre nehezebb, jó néhány alkalommal bizony azzal is szenvedni kell, hogy a mai világ-ban egy-egy meccset magas szín-vonalon képesek legyünk lehozni. Meg persze nem árt kicsit távlatok-ban is gondolkodni és idővel a magyar vonalat is tovább erősíte-nünk.Az NB I-es sakkcsapatbajnokság magunk mögött hagyott szezonja biztosan egyedi volt abból a szem-pontból, hogy ilyen hosszúra alig-ha nyúlt a korábbiakban, emellett meg is kellett variálni az utolsó két körre több csapatnál az összeállítá-sokat is. A légiósok hozatala ugyan-is a járványügyi helyzet miatt nem lett egyszerűbb, más kérdés, hogy az utolsó két körre a bajnoki címet gyakorlatilag már elhódította a nagykanizsai klub. A sportág irá-nyítóinak ennek ellenére kimon-dottan nehéz hetei, hónapjai vol-tak a nyáriak.- Mit is mondhatnék erre, ha konkrétan az én véleményemre kíváncsi, szerintem a záró két for-dulót talán le sem kellett volna már játszani, mivel lényegében nagy változás a tabellán már nem tör-tént – folytatta Papp. - Jó, jó, az augusztus végén még második Paksot végül beelőzte a Haladás, azt a Tolna megyeiek persze hogy sajnálják, de a legfontosabb inkább most az, hogy miként lesz a hogyan tovább. Új lapot nyitunk majd az újabb bajnoki rajt alkalmával, de addig egy kicsit azért szusszanha-tunk, közben picit elemzünk, meg át is beszéljük a történéseket.Persze, nagy sorozat idén is akadt a kanizsaiaknál, bár alig van már olyan tényező, melyet ne dön-tött, vagy ne szárnyalt volna túl a dél-zalai bajnok.- Azt azért jegyezzük meg, hogy valamennyi meccsünket megnyer-tük a 2019-2020-as idényünkben, s így úgy zártunk az élen 12 tábla-pont előnnyel, hogy gyakorlatilag nyolc találkozó is elég lett volna az elsőségünkhöz – tette hozzá mind-ehhez Nádasi Tamás, az egyesület elnöke. - Az összes bajnoki címün-ket számolva is nagy szériában vagyunk, a sorozatban elhódított tizenkettő sem mindennapi. Mind-ezeket ahhoz lehetne hasonlítani, amikor például szünet nélkül 55 találkozót nyertünk meg a korábbi évtized fordulóján 2008 és 2013 között. Összefoglalva tehát, bár-mennyire is nehezebb évről-évre a bizonyítás, kár lenne mindezt fel-adni! P.L.Danicser Anita Melinda az eltelt hetekben ismét teljes erőbedobással küzdhet az erőemelők világában, s mindezeknek kategóriáiban érmek és csúcsok a bizonyítékai.A koronavírus-helyzet az erőemelők világában is átírt gyakorlatilag minden dátumot, no meg fel-készülési menetet, így Danicser Anita először a szlovákiai Nagyszombaton a Victoria Cup küzdel-mein indulhatott. A kanizsai versenyző 12 induló közül a negyedik lett 145 kg-mal. Siófokon a női +80 kg-osok masters I kategóriájában első, a +80 kg-ban raw felhúzásban 160 kilogrammal máso-dik helyet szerzett. A kiskunfélegyházi Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupa és Elit Show keretei között a női raw felhúzás +90 kg-jában az open mezőnyében 150, 160 és 168 kg-ot produ-kált, míg masters-ben is 168 lett a végeredmény, mely egyben világcsúcsnak is számít. Mindezeket annak ismeretében érdemes kiemelni, hogy az idén a kontinensviadalt nem lehetett a megszo-kott keretek között megrendezni, így maradtak a csúcskísérletek a versenyzők számára. Persze, ahogy a nagykanizsai erőemelő fogalmazott, előbb-utóbb annak a 170 kilogrammnak is meg kell lennie…P.L.Danicser Anita Kiskunfélegyházán rekord-kilókat emelhetett megCsúcsokat emelNádasi Tamás (jobbról a második), a TANSK elnöke vehette át a sakk szövetség díjátadóján a bajnoknak járó kupátrekord?Akad még megdöntendőTörténete tizenhar-madik bajnoki címét szerezte a sakk NB I-es csapatbajnok-ságban a Tungsram Aquaprofit NSK együttese. A baj-nokság hivatalos díjátadóját múlt szombaton tartot-ták a fővárosban.
22 | KANIZSA újságsportA KVSE a Zöld csoportból a Pirosba került át és kedvező előjelekkel várja az idényt. A márciusban a vírushelyzet miatt berekesztett előző évadban csoportjában a sorozatot a harmadik helyen fejez-te be a Vadmacskák, s tette ezt úgy, hogy volt egy tíz meccset felölelő győzelmi sorozata is, mely november elejétől február 26-ig tartott, míg az utolsó bajnokiját február 29-én vívhatta a kanizsai csapat.Hét hónap telt tehát el két tétmeccse között a Vadmacskáknak, mely februárban a Nyíregyházát, legutóbb pedig a Szekszárd II-t fogadta.- Maradjunk annyiban, hogy szeretnénk elől végezni a tabellán – foglalta össze az elvárásokat Gábor Erzsébet a Vadmacskák együttesének vezetőedzője. - Jurkó Noémi tért vissza hozzánk, úgy érzem, ő mindenképpen nagy erősítés lehet számunkra majd az idény során. Rögtön a Szek-szárd II csapata esetében olyan együttessel kez-dünk, mely komoly játékerőt képvisel és utánpót-lás terén is remek háttérrel rendelkezik. A nyitó-meccstől függetlenül is sok munka vár ránk az elkövetkező hónapok során és kíváncsian várom, center poszton miként alakul a helyzet, mivel Budai Dorina abbahagyta és távozott a csapattól. Az edzőmeccsek során kialakult kép ugyanakkor kedvező az együttesünkre nézve, ráadásul a junior tornákon nyújtottak alapján 3-4 kosaras esetében mindenképpen az látszik, hogy a felnőtt mezőny-ben is segítségünkre tudnak lenni. Ha így lesz, egy valóban jó szezon elé nézhetünk.Ami az egyik kardinális kérdéssé nőtte ki magát, arra is választ kaphattunk. A Cserháti-csarnokban sorra került bajnokira ugyanis a nézőket is been-gedhették, akik maszkban és kellő távolságban foglaltak egymástól helyet.Kanizsai Vadmacskák SE - Atomerőmű KSCsc SzEKszárd ii 78-61 (20-8, 22-17, 11-19,25-17)Amatőr NB I Piros csoport női kosárlabda-mér-kőzés, 1. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Koncsek, Fleischmann.Vadmacskák: Fuisz 26, Kovács R. 2, Baa 32, Horváth L. 2, Bánhegyi B. 9. Csere: Zsámár P. 7, Csuha, Füredi, Szórád. Edző: Gábor Erzsébet.A vendégek korábban futottak be Kanizsára, ezért arra is maradt idejük, hogy Kiskanizsára, Horváth Ferenc lelkes sportkedvelőnek „bead-ják” a szekszárdi színekben kosarazó válogatott Gereben Lívia mezét is. A kanizsaiak a meccset koncentráltan kezdték, Fuisz Viktória kosarai után Baa Dominika is belelendült, így a két csapat közötti különbség csak nőtt. Nagyszünet után a vendégek tudtak ugyan faragni hátrányukból, a záró pillanatokban azonban - Bánhegyi Beatrix magasságát kihasználva - a nagykanizsaiak eldön-tötték a találkozó kimenetelét.Az első félidőben nyújtott teljesítményünket nem tudtuk megismételni a következő húsz perc-ben, de végig kézben tartottuk a mérkőzést – érté-kelt a kanizsaiak trénere, Gábor Erzsébet. - Amikor a szekszárdi csapat kezdett felzárkózni, mindig tudtuk újítani.Még a bajnoki rajt előtt a hetedik alkalommal megrendezésre került győri Füzy Ákos–Tapodi Péter Emléktornán is részt vehettek a kanizsaiak.A Vadmacskák U18-as junior együttese – sorai-ból többen már a felnőttben is vitézkedhetnek - ráadásul az első helyen végzett, megelőzve a Rátgéber Nemzeti Akadémia, valamint a Széche-nyi KA Győr csapatait. A KDKK U14-es serdülői második, míg az U12-es gyermek csapata 3. helye-zést ért el a tornán.Az U18-as junior tornán a győztes kanizsai együttes eredményei: Kanizsai Vadmacskák SE – Nemzeti KA Pécs 77-63. Kanizsai dobók: Baa 35, Füredi 14, Zsámár 14/12, Bánhegyi D. 6, Szórád 6, Horváth 2. Széchenyi KA Győr – Kanizsai Vadmacs-kák SE 61-73. Kd: Zsámár P. 24, Baa D. 21, Füredi 11, Szórád 10, Horváth 3, Csuha 2, Bánhegyi D. 2. P.L.Vasárnap 15 órától a megyei labdarúgó első osztályban szomszéd-vári rangadót rendeznek Szepetneken, ahol a Szepetnek SE a Hor-váth Méh-Kiskanizsai Sáskák SE-t fogadja.Mostanáig a két csapat az idényben ellenté-tes utat járt be, hiszen az eddig eltelt hét for-duló alapján a szepetnekiek a tabella második helyén állnak, míg a Kiskanizsa pont nélkül sereghajtó, vagyis tizenötödik. A múlt hétvé-gén is ennek megfelelően szerepeltek a felek, hiszen otthonukban a vasárnapi házigazdák 3-0-ra győztek a Hévíz SK ellen, míg a Sáska hazai környezetben kapott ki 4-1-re a Semjén-háza SE-től. Domján László együttese szinte szárnyal, s ezért is van esély a nagyobb néző-számra hazai oldalon, míg a kiskanizsaiak közül talán azért kerekedhetnek fel többen, mivel elég csak a szomszéd településre átruc-caniuk… P.L.A Szepetneki utcán át Anger Tamásnak (képünkön balról) a Sáska védelmében alighanem lesz bőven dolga…A Kanizsai Vadmacskák SE U18-as kosárlabda együttese – már a bajnokságra is hangolván - nyert a győri emléktornánA Kanizsai Vadmacskák SE női kosárlabda csapata múlt vasárnap kezdte meg szereplését a női amatőr NB I-ben. Gábor Erzsébet együttesének háza táján nagy terveket szövögetnek.…lehet időnként Pati Milán is szembe jön majd veleFotók: Polgár LászlóPirosbanGyőztes rajt a Szepetnekre...
2020. 10. 02. | 23sportGárdony-Agárdi Gyógyfürdő (17.) – FC NagnAGykanizsa (12.) 0-4 (0-1)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés. Agárd, 100 néző. Vezette: Tamási (Molnár I., Bizde-ri). G.: Ekker (36.), Béli M. (49.), Lőrincz (75.), Péntek (92.)Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Papp Sz., Major, Baráth M. - Kovács Gy. (Szegleti, 76.), Kretz, Béli M. - Ekker, Vass Gy. (Lőrincz, 67.), Török M. (Péntek, 85.). Vezetőedző: Koller Zoltán.A hat bajnoki meccsen megszerzett egy pont igencsak sovány termés volt az utóbbi hetekben a Kanizsa labdarúgóitól, ezért is jött jól a mostani fordulót megelőző vasár-nap a kupatovábbjutás Kol-ler Zoltán legénysége szá-mára. A csapat tagjaival volt egy „dolgok átbeszélé-se” is a legutóbbi időszak-ban, s a piros-kékek úgy is indultak neki – immár tet-szetős új buszukkal - a mér-kőzésnek: mindegy hogy miként, csak legyen meg a három pont. Ezúttal nem kellett hangsúlyozni a szép játékra való törekvést, ennél fontosabb volt, hogy a meccs 36. percében Ekker Milán köszönt be, majd a 49. percben Béli Milán – aki emellett még két kapufát is rúgott - szintén eredmé-nyes volt, mely máris ked-vezőbb kiindulási alapul szolgált a hátralévő szűk félidőre. S ha egy üzlet beindul: a 75. percben a sérülése miatt hosszú idő után visszatérő Lőrincz Bence is bevette a hazaiak kapuját, míg a másik táma-dó, Péntek Adrián a gyön-gyöshalászi dupla után ismét feliratkozhatott a gól-lövők közé, mellyel a vég-eredmény az újonc ottho-nában már-már kiütés lett.- Taktikusan, okosan, szervezetten, valamint hatalmas szívvel játszott csapatom, melyben min-denkinek csak gratulálni tudok az elért eredmény-hez – mondta el a kanizsai-ak vezetőedzője, Koller Zol-tán. - Amit eddig is tudtunk a szakmai stábbal, vagyis hogy mennyi van a csapat-ban, úgy érzem, az most játékban ki is jött együtte-sünkből.P.L.Mint az ismert, Ludányi Kado-sa legénysége június végén még osztályozót vívhatott az OB I-es tagságért, de végül a KSI harcolta ki a legfelső osztálybeli tagságot.- Lehet, hogy egyelőre keveseb-bet tréningezzük, de szeretnénk, ha nem lenne lefutott számunkra az előttünk álló szezon – vázolta a kanizsaiak edzője, Ludányi Kado-sa. - A pontvadászat amúgy sem lesz sétagalopp, hiszen a csapatok oda-visszavágós rendszerben mérkőznek egymással és a tabel-lán első lesz jogosult arra, hogy az első osztályból még ki nem esett gárdával majd osztályozót játsz-hasson.Akiről korábban még nem tet-tünk említést, ő Vértes Márk Dániel, aki kapus posztra érkezett a kanizsaiakhoz és a hálóőr Lepo-sa Gábor mellett lesz egy Leposa már a mezőnyben is, Dávid a KSI-től érkezett vissza Kanizsára. Kovács Ábel, Vékási Máté, illet-ve Vlaszák Flórián az utánpótlás-ból került fel az első csapathoz.kAnizsa Vízilabda – AVUS 9-8 (2-3, 3-1, 2-1, 2-3)Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Bujka, Tóth Zs. Kanizsa: Vértes – Major 1, Kalanovics 3, Dobay P. 1, Szávai, Dobay G. 1, Simon A. 1. Csere: Vadovics, Solymosi 1, Balaska 1, Fodor, Kovács Á., Balli. Edző: Ludányi Kadosa.Az uszodába a járványügyi sza-bályok betartásával a szurkolók is kilátogathattak és aligha bánták meg. A vasiak az első negyedben frissebbek voltak. A második fel-vonásban is a Szombathely sze-rezte az első gólt, innen tudott for-dítani a hazai csapat 5-4-re. A har-madik nyolc percben az ellenfél kiegyenlítését követően Dobay Péter és Balaska Dániel találatai kétgólos előnyt hoztak. A szintén új igazolás Kalanovics Balázs az utolsó negyedben kétszer is bekö-szönt a Kanizsa soraiból, és a nagy-kanizsaiak elkönyvelhették a három pontot.Maximálisan elégedett lehetek az eredménnyel, hiszen rögtön az első szezonbeli tétmeccsünkön az egyik legjobb csapatot győztük le, amelynek a kerete hetven száza-lékban megegyezik azokkal, akik az OB I-es együttesüket is alkották – összegzett a kanizsai edző, Ludá-nyi Kadosa. P.L.rúgtakIsmét egy négyest Ekker Milán (piros-fehér csí-kos mezben) mindig odateszi magát a meccseken(Fotó: Polgár László)Ezzel a busszal már a begördülé-se is más a kani-zsai csapatnakLegutóbb a labdarúgó NB III Nyugati csoportjának 11. fordulójában az egyik újonc Gárdonyi VSC-Agárdi Gyógyfürdő vendége volt az FC Nagykanizsa legény-sége. A kanizsaiak megszerezték idénybeli negyedik győzelmüket is. Vasárnap 15 órától Bicskei TC – FCN találkozót rendeznek a Fejér megyei kisvárosban.Ahogy azt közöltük, az FCN 4-0-ra nyert a Gár-dony ellen, így - augusz-tus 16-a után - vasárnap újra bajnoki győzelem-nek örülhettek a tizenket-tedik helyen álló dél-zala-iak. Érdekesség, hogy Ekker Milán és Béli Milán mellett a gólokat csereként pályára lépett támadók, Lőrincz Bence, valamint Péntek Adrián jegyezték. Lőrincz esete külön történet, hiszen még február végén sérült meg a szlovéniai Nafta elleni felkészülési találko-zón. Azóta gyakorlatilag hét hónap telt el, míg ismét pályára léphetett, sőt, rögtön eredményes is tudott lenni. Egyben Lőrincz is kipróbálhatta azt az új csapatbuszt, melyet mostantól az FC Nagykanizsa használhat. A járgány a csapat kényel-mét hivatott szolgálni, ha már a dél-nyugati szeg-letből esetenként igen-csak szépen lehet gyűjtö-getni a kilométereket. A jármű bajnoki premierje, mint a tények mutatják, Agárdon kiválóra sikerült, s nem kell sokat várnia az újabb kihívásra sem, hiszen a kanizsai legény-séget vasárnap a Bicskei TC-hez „repítheti” az autóbusz.Múlt szombaton a Kanizsa Vízi-labda SE OB I B-s férfi felnőtt csapata is rajtolt a bajnokságában. A kanizsai-ak az előző szezonban még OB I-es szombathe-lyi AVUS-t gárdáját győzték le nagy csatában.skalpAzonnal egy nagy Agárd után bicskei járatLudányi Kadosa, a KVSE edzője rögtön vizsgafeladat előtt állt az első fordulóban(Fotó: Stuber Sándor/vlv.hu)
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKKoller Jutka, a Nagykanizsai Egyesített Szoci-ális Intézmény intézményvezetője nem a magya-ros, hagyományos, hanem a különleges ételeket kedveli és készíti el a konyhában. Úgy is mond-hatnánk, hogy a reform étkezés híve. Nemcsak azért, mert divat, hanem azért, mert kora gyer-mekkora óta ezeket az ételeket szereti. Nem tért át semmilyen diétás táplálkozásra, de amerre megy, mindenhol ezeket az ételeket részesíti előnybe. Vendégségben elfogyasztja a húsos ételeket, otthon csak minimális mennyiségű húst használ fel. Halat viszont rendszeresen fogyaszt. Különösen örül azoknak a hétvégék-nek, amikor a 6 éves unokája, Szonja nála tartóz-kodik. A kislány is kedvet kapott Jutka mamától a főzéshez. Élvezettel ügyködik ő is a konyhá-ban. A saját eszközeivel felveri és süti a tojást, összekeveri a krémet, bepanírozza a húst. Az édesburgonyahAJó hozzávalói: Édesburgonya, csicseriborsó, bébi spenót, só, bors, fokhagymasó. Elkészítése: Az egész burgonyát a héjában 30 perc alatt megsütjük, majd kettévágjuk és kika-nalazzuk a belsejét. Utána 2 percre visszates�-szük a sütőbe, hogy roppanós legyen a héja. Közben a konzerv csicseriborsót és a spenótot külön edényben olívaolajon megdinszteljük. Ízesíthetjük a fűszerekkel, majd az egészet összeke-verjük és megtöltjük vele a burgonyát. Végül a tetejét reszelt sajttal meg-szórjuk. A főzésnél Jutka a zöldfűszereket részesíti előnyben, a bazsalikom, a kakukkfű, az oregá-nó, a menta, a koriander szinte egész évben megtalálható nála a konyhaablakban. A napok-ban grillzöldséget készített padlizsán, cukkini, sárgarépa, cékla felhasználásával, ami éppen volt a hűtőben. A zöldségeket különböző for-mákra vágva megszórta rozmaring ággal, bazsalikommal, kakukkfűvel, letakarta alufóliá-val és már mehetett is a sütőbe. A vegán torta hozzávalói: A torta aljára: 15-15 dkg darált dió, aszalt szilva, 5 dkg vegán csokis protein és 50 ml kókusztej. A tetejére: 10 dkg 99%-os étcsoki, 25 gr mogyoróvaj, kókuszreszelék. Elkészítése: Az összetevőket összegyúrjuk, formába öntjük és dekoráljuk.Bakonyi ErzsébetGasztroKanizsaFotó: B.E.heti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Vetkőzze le a régi rossz szokását, és fejezze be azt a munkát, amit már rég elkezdett. Nincs bosszantóbb dolog annál, mint amikor folyama-tosan pakolni kell egy családtag után. Bika: 04.21-05.21. Hallgasson jobban az ösztöneire. A családtagjaival kapcsolatban most bármit előre megérezhet. Ha rájuk néz, azonnal tudni fogja, hogy mit szeretnének vásárolni.iKrek: 05.22-06.21.Csöppet se bánkódjon amiatt, hogy elmúlt a nyár. Gyönyörköd-jön az őszi táj szépségében, és os�-sza meg örömeit az ismerőseivel. Rák: 06.22-07.22. Tűnődjön el azon, hogy miről kel-lene még lemondania ahhoz, hogy elérje a célját. Ha varázspálcát nem is, a fantáziáját mindenképpen kell használnia. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Minden leleményességére szüksé-ge lesz ahhoz, hogy megoldja az anyagi gondjait. A csillagok szerint egy kellemes eseményhez is hozzá kell járulnia pénzügyileg.Szűz: 08.24-09.23. Tegye túl magát a kudarcain, és tanuljon az elkövetett hibáiból. Ha reggel felkel a Nap, mindjárt szebbnek látja a világot, és benne a saját helyzetét. Mérleg: 09.24 -10.23. Újra felkavarja lelkivilágát egy hír, ami egy régi kedves ismerőséről érkezett. Ha nem tud tovább élni nélküle, azt neki vallja be és ne a barátainak. Legyen határozott, de ne erőszakos. sKorpió: 10.24 -11.22. Ellentmondásos helyzetbe kerül-het hétvégén a szomszédjával. A tárgyalást, mint a nagyok, legjobb lenne fehér asztal mellett lebonyo-lítani egy kellemes hangulatú ven-déglőben. Nyilas: 11.23-12.21. Őrizze meg a lelki nyugalmát, és úgy fogjon hozzá a családtagjai ös�-szebékítéséhez. A cél érdekében ne engedje, hogy elbizonytalanítsák a heves reakcióik. Bak: 12.22 - 01.20. Ha kiegyensúlyozottan szeretné eltölteni a mindennapjait, egyszer és mindenkorra szabaduljon meg a rögeszméitől. Ez nem korfüggő, hiszen egy fiatal is lehet rigolyás. Vízöntő: 01.21-02.19. Ha a karrierje építésén töpreng, akkor most itt az ideje, hogy meg-tegye az első lépéseket. Mivel nem tesz kockára semmit, csak nyerhet az ügyön. Halak: 02.20-03.20. Személyes varázsának köszönhető-en nem lesz tartós a mosolyszünet a párjával. Azonban nem ártana, ha időnként önkritikát gyakorolva átgondolná a tetteit.tortaszelettelÉdesburgonyahajó vegán
XXXII. ÉVFolyam37. SZÁm2020. október 16.8. oldal15. oldalCsend, nyugalom, tiszta levegő10-11. oldal12-13. oldal1 évItt van az őszHasznos tanácsok közlekedőknekA szervezetnek is szüksége van az odafigyelésreZalakarosi „csodabirtokon” jártunkTarnóczky Attila75 éves korában elhunyt Az elmúltÉrtékelték a frakcióvezetők az első évetÉVEéve: elégedetlenek a polgármester munkájávalFidesz: „...maximális odaadással irányította a várost...”
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTMintegy 30 önkormányzati tulajdonú híd van a VIA Kani-zsa Zrt. kezelésében. Közülük most a Csónakázó-tó szige-téhez vezető kapott új burkolatot. A többrétegű, speciális műgyanta felület, kétmillió forintos beruházást jelentett, melyet a cég saját költségből fedezett.Kézigránát fejet találtak a Deák téri Petőfi szobor talapzata alatt. A megújuló tér munkálatai során bukkantak rá egy német gyártmányú, nyeles kézigránát maradványára. A kiérkező tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy robbanóanyagot is tartalmazott. A szakemberek kiemelték a gráná-tot és a Magyar Honvédség robbantási területére szállították megsemmisítésre.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMár a tető a sorosElkezdték a Kanizsa Aréna 70 méteres fesztávú acél tartó- elemeinek beemelését. A látványos művelethez csütörtökön érkezett a munkaterületre egy 400 tonna teherbírású autódaru. Az ország másik végéből, külön útengedéllyel érkező monstrum emelte be a párba összeállított 45 tonna össztömegű acélszerkezeteket. 30IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 10. 16. | 3HÍRsorokKockanapokLEGO építményeket több mint 100 új alkotást bemutató kiállítást csodálhatott meg a közön-ség a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Másfél milliónál is több játékkockából láthattak egyedi építményeket és különleges gyári készlete-ket az érdeklődők. A legnagyobb magyaror-szági kiállított gyűjteménnyel Zentai Ferenc büszkélkedhet, aki első alkalommal hozta el Nagykanizsára bámulatos gyűjteményét. A legóépítő elárulta, hogy a többség-gel ellentétben ő nem gyermekkorától gyűjti az építőkockákat. - 29 éves voltam, amikor az első legókészletemet magam-nak megvettem, amely a Csillagok háborúja iránti rajongásomból eredt – tudtuk meg a gyűjtőtől. A kiállításon rengeteg film-jelenetet ábrázoló alkotást láthatnak az érdeklődők, akik így találkozhattak legóból kirakott Star Wars, Harry Potter vagy Gyűrűk Ura szereplőkkel is a műve-lődési központban. A Kockanapokon mindenki megtalálhatta a maga kedvencét. A gyermekek mellett a szülők is boldo-gan járták végig a kiállítást, hiszen a legózásnak számos fejlesztő hatása van a kicsik számára. Tudatos Szülők Klubja A szülői tudatosság elősegítésére egy önszerveződő közösség első programját tartották kedden a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, logopédus és szakpszicho-lógus által életre keltett klub a gyermeknevelés útvesztőjében kíván segítséget nyújtani. - Egy információgazdag világ-ban élünk, ahol a felnőttek a gyermeknevelés téma-körében is rengeteg információhoz jutnak, s ezek között eligazodni nagyon nehéz. Az itt lévő szakemberek pontos és megfelelő választ tudnak adni a szülők kérdéseire – mondta a klub megálmo-dója Horváthné Szávai Brigitta. Más vagy különböző? – e címmel tartották az első előadást, melyen a sajátos nevelési igényű gyermekekről hallhattak az érdeklődők. A következő hónapokban a mozgásfejlesztés, a beszédfejlesztés, az iskolaérettség, a tanulási technikák és a játékos fejlesztések is témái lesznek a Tudatos Szülők Klubja programjai-nak. Az ingyenes rendezvényekre minden érdeklődőt várnak, hiszen ahogy a program alcíme is mondja: Szülőnek lenni komoly feladat.Honvédelmi napA levegőbe röpítette a diákokat a Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület. A szervezet a becsehelyi és a kiskanizsai repülőtéren rendezett eseményén hetedik és nyolcadik osztályos tanulók vettek részt. Az első repülős sportnap a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával valósult meg. A szervezők egyik fő célja az volt, hogy a rendezvényen átélt élményeknek köszönhetően minél több fiatal válassza a repülős sportot. A programon hat iskola, 4-4 fős csapata vett részt, ahol repülőgépről célba lőttek, illetve dobtak a gyerekek. Voltak diákok, akik első alkalommal szálltak a magasba, de akadt olyan fiatal is, aki már hódolt a repülés szenvedélyének. A gyerekeket különböző előadások is várták a ren-dezvényen, a versenyt végül a Tótszerdahely II. csapata nyerte meg. Ze ro waste A hulladékmentes otthon és életmód volt terítéken Kump Edina szerdai előadásán Nagykanizsán. A környezetkutató interak-tív előadásokkal járja az országot, egy-egy alkalom során arra keresi – és adja meg a választ, hogyan lehet úgy élni a hétközna-pok során, hogy ne csak kevesebb szemetet termel-jünk, hanem több időt, pénzt és jobb életminősé-get is nyerjünk a környe-zettudatosabb életvitellel. A szakértő szerint topogva ugyan, de halad a társada-lom a környezettudatos élet, életvitel irányába. - Például az Európai Uniónak egy új gazdasági formája van kidolgozás alatt, most már öt éve. Ez lesz a körfor-gásos gazdaság, ami gya-korlatilag a jelenlegi gaz-dálkodási formákat tulaj-donképpen a zero waste irányba tereli. Aminek az lesz a célja, hogy ne kerül-jön ki a gazdasági körfor-gásból – a természeti kör-forgás mintájára – olyan hulladék a rendszerből, amit utána nem tudunk hasznosítani – mondta a szakértő. Kump Edina kiemelte: a fenntartható irányba kell haladni, ami az életfeltételeinknek megfe-lelően tudja a jövőt biztosí-tani. A következő év egy stratégiai év lesz, hiszen betiltásra kerülnek bizo-nyos műanyag fajták.Vállalkozói tanácsokFolytatódott a „Jó tanácsok tapasztalt, helyi vállalkozóktól az önfoglal-koztatás útjára lépőknek” rendezvénysorozat. Az „ANOSZTRU” Országos Egyesület programjának célja továbbra is az, hogy segítséget nyújtson egy sikeres vállalkozás megvalósításához. Az első paktumos rendezvényt közel egy hónapja tartot-ták a vállalkozó kedvű résztvevőknek, illetve a helyi termelőknek, akik népszerűsíteni szeretnék a termékeiket. A kezdemé-nyezésen több előadó ismertette, hogy mivel tud segíteni egy induló vállal-kozást, ezen kívül pedig már sikeres vállalkozók beszámolóját is hallhatták az érdeklődők. A Foglal-koztatási paktum álláskere-ső és munkavállaló szemé-lyeknek nyújt sokrétű támogatást. November végén a harmadik paktu-mos csomagot ismertetik, termékbemutatót tartanak és a szervezők egy megle-petéssel is készülnek Nagykanizsa városának a Bogdán János Közösségi Házban.
4 | KANIZSA újságAktuálisISEgy korábbi döntés szerint a kan-delábereket és az ahhoz szükséges alépítményeket még az idei költ-ségvetésből megfinanszírozta vol-na a város. Ezáltal jövőre csak az új oszlopokat kellett volna elhelyez-ni. A legutóbbi közgyűlésen Ba-logh László Nagykanizsa polgár-mestere nyújtott be egy előterjesz-tést, hogy a jövő évi költségvetés terhére finanszírozza a város a pót-munkát. A testület ezt azonban nem szavazta meg.– Nincs idő a pótmunkák elvég-zésére. A korábbi városvezetés és a városfejlesztő kft. akkori vezetése úgy készítette el és pályáztatta meg a terveket, a beruházást, hogy nem tervezték bele az új kandelá-bereknek az energiaellátását és azok elhelyezését – mondta Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesü-let frakcióvezetője. - Új engedélyezési eljá-rást kell folytatni, ez viszont már nem fér bele az idei évbe, ezért döntöttünk úgy, hogy a 2021-es esztendőben meglátjuk, hogy miként fogunk állni anyagi-lag és ennek függvényében fogjuk tudni megcsináltatni – hangsú-lyozta a városatya. Azt tapasztal-juk, hogy a tervezés nem volt a leg-megfelelőbb, hiszen sorozatosan előkerülnek hibák – mondta Fodor Csaba képviselő.Szabó Szilárd a közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője meg-keresésünkre kiemelte: a Zöld Város – Zöld Nagykanizsa projekt részeként történik a felújítás. Amikor erre a tenderre Nagykanizsa városa beadta a pályáza-tot, egy komplett pályá-zati kiírásnak kellett meg-felelni. Ez megadta azokat a kereteket és lehetőségeket, ami-ben gondolkodni lehetett. Megha-tározta azt a mozgásteret, ame-lyekkel tudott élni a tervező és a város. Ezek a szabályok azt is lekor-látozták, hogy milyen mértékben lehet megváltoztatni, milyen funk-ciókat kell kapnia a zöld felületek-nek, hogy a pályázati kiírásnak ele-get tegyen. A pályázati összeg kereteit megtartva, a többi pályá-zati elemet megvalósítva, az ará-nyokat szigorúan betartva kellett egy rendezési-felújítási tervet készíteni. Többek között ezért is szükséges volt kihagyni olyan ele-meket, amiket a város szeretett volna renoválni. A Deák téren lévő öt kandeláber cseréje tehát még várat magára. - Ahhoz, hogy egy teljes képet kaphassunk - és olyan legyen a tér, mint ahogy azt mindenki látni sze-retné – szükséges lesz ezeknek a kicserélése – mondta Czirákiné Pakulár Judit, a Nagykanizsai Város-fejlesztő Kft. ügyvezetője. A cégve-zető hozzátette: szerencsésebb lett volna idén megvalósítani a cserét és még a dísznövények elül-tetése előtt elhelyezni a vezetéke-ket, hiszen így nem sérült volna a felújított tér. Az öt darab közvilágítási kande-láber és a kábelek cseréje, valamint egy rendezvényszekrény kialakítá-sa a kivitelezői ajánlat szerint több mint bruttó 30 millió forintot igé-nyelne. Gerencsér DóraFotó: Horváth ZoltánJelenleg öt kandeláber áll a Deák téren, ám ezek nem illeszkednek a tér megújult arculatához. Az egység megteremtése miatt lenne szükség a felújított tér világító- testeinek kicserélésére, ez azonban csak utólag, jövőre valósulhat meg. kandeláberek cseréjeÁttolódik jövőre a Deák téri
2020. 10. 16. | 5aktuálisMár javában zajlottak az őszi mezőgazdasági mun-kák, amikor a csapadékos időjárás és a helyileg elő-forduló jég leállásra kény-szerítette a gazdálkodó-kat. Sokaknál jelentős károkat is okozott a sok eső.- A termelők nagy része csak a kevesebb hozam-mal bíró, korai szójafajtá-kat tudta learatni. Most következtek volna a későb-bi fajták, de ezeknek csak a kisebb részét sikerült leter-melni. A fennmaradó szója fele már be lett sikálva, így most sajnos áll a vizes, sáros talajban – kezdte Sabján Krisztián, a Nemzeti Agrár-gazdasági Kamara Zala megyei szervezetének elnöke. - A kukorica beta-karítás is jelentősen késik, a gabonák vetése eseté-ben még rosszabb a hely-zet. A gazdák előkészítet-ték a talajok egy részét, azokra a területekre most akár hetekig nem lehet gépekkel rámenni. Viszont sokan a szójaterületekre is gabonát szeretnének vet-ni, itt még az előkészülete-ket sem tudták megtenni. Előfordulhat, hogy lesz olyan terület, ahol a leg-jobb szándékkal sem sike-rül betakarítani a termést. Van olyan gazdálkodó is, aki már hevedert vett a kombájnra, hogy folytatni tudja a munkálatokat. Első-sorban a homokosabb talajok kerültek most elő-nyösebb helyzetbe, mert hamarabb rá lehet majd menni, de sajnos a földben lévő vetőmagok esetében az látszik, hogy a víz által áztatott csírák rothadásá-val is számolni kell. Szóval elég sok problémát oko-zott ez a jelenlegi csapadé-kos helyzet - hangsúlyozta a szakember.„Nekem sikerült learat-nom a szója nagy részét.”Tislerics Antal murake-resztúri mezőgazdász a korai növényeket már a raktárban tudhatja, de a késő érésű szójája sajnos még a földön van. A beta-karítást nála is a nem várt nagy mennyiségű csapa-dék zavarta meg.- Nyáron a búzát sikerült időben learatnunk és az eredmény egy jónak mondható termés. Az őszi munkálatokat is sikerült korábban elkezdeni, mert nagyon jó idő volt, sok volt a napsütés szeptember-ben. A korai szójákat így szeptember közepén már le tudtuk aratni, a későn érő szójákat most kellene leszedni, de sajnos az utóbbi két hétben 80 mm csapadék hullott le a terü-letünkön, így most a földre nem tudunk rámenni. Van-nak kollégák, akik hos�-szabb tenyészidejű szóját vetettek, aminek most van az érési ideje. Nagyon nagy baj nem történt, csak egy kicsit nedvesebb a szem, de ezt a szárítóval korrigálni lehet – mondta a gazda.Sokan már a búzave-téshez is előkészí-tették a talajt, ami az eső miatt nagyon felpu-hult, így a fel-ázott földre még egy ideig biztosan nem lehet rámenni. A kukorica aratása is most kezdődne el a vidé-ken. - A műtrágyázásig el sem jutottunk, csak a tár-csázásig, de egy ideig még biztosan nem tudunk rámenni a földre. Nem is ildomos, mert valószínű-leg több kárt csinálnánk, mint hasznot. A búza veté-séhez a talaj meg lett lazít-va, nagyon mélyen beázott, ezért több idő kell, hogy megszáradjon. Öt-hat nap szükséges még, szeles és napos idő-vel és akkor talán be tudjuk fejezni a vetést. A kukorica-szem 2-3 fokkal nedve-sebb lett, ha most szed-nénk, akkor valószínűleg többet fizetnénk a szárí-tón, mintha megvárjuk, amíg kiszárad. Vesztesé-günk főleg az elvesztett időben lesz, mert ki tudja, hogy még mire számítha-tunk. Ha most maradna a szép idő, akkor nincs gond, de a továb-bi esőzések az üzemanyag-ban is meg fognak látszani. Több üzemanyag fog fogy-ni, ha nedves földet kell szántanunk. A búzából egyébként jó termés lett és a szója is jónak mutatko-zott. A kukoricáról még nem merek nyilatkozni, majd meglátjuk, de úgy néz ki, hogy az elmúlt 5-6 évem legjobb termése vár-ható. Persze ez igazából majd a raktárban derül ki – fogalmazott Tislerics Antal.A vetésterületeken az őszi mélyszántás tehát még hátra van, a gazdálko-dóknak a jövő évi termés-ről is gondoskodniuk kell. Ha minden jól megy, akkor novemberrel bezárólag – az idei évben - véget érnek a munkálatok a földeken.Körtvélyessy VivienAz elmúlt két hétben a kanizsai járásban lehullott 130-150 mm csapadék megakasztotta az őszi szántóföldi munkálatokat. A tervezett területnek alig a 15 százalékát sikerült elvetni, szójából pedig csak a korai fajtákat tudták eddig betakarítani.akadozikAz aratás isLeálltak a vetéssel
6 | KANIZSA újságAktuálisISAz állami pályázatra önkor-mányzatok jelentkezhettek, a nyertesek a saját szempontjaik alapján osztják ki a tüzelőt. A hát-rányos helyzetű lakosokat Lete-nyén is segítik az ingyenes tűzifá-val. A város már több éve pályázza meg a szociális alapú tendert, melynek köszönhetően több mint 300 család részesül 1-2 köbméter fában. – Lehet azt mondani, hogy rekord mennyiségű tűzifa beszer-zésére lesz lehetőségünk idén. 354 köbméter keménylombos fát tud az önkormányzat megvá-sárolni, melyre 6,7 mil-lió forint vissza nem térítendő támoga-tást kaptunk a Bel-ügyminisztérium-tól – árulta el Far-kas Szilárd Letenye polgármestere. Arra, hogy ki jogosult a tűzifára, a kiosztást megelőzően egy környe-zettanulmányt végeznek a Lete-nyei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai. Ezen felmérik, hány helyiségben fűtenek, mivel és van-e a háztartásban nagyobb mennyi-ségű tüzelőanyag. Letenyén általá-ban decemberben, a karácsony közeledtével a város segítségével kapják meg a rászorulók az ingyenes tűzifát. Orsós Éva és csa-ládja már több alkalommal része-sült ezen támogatás-ban. – A családommal a hideg előtt beszerzünk valamennyi téli tűzifát, amit az önkormányzattól kapunk az pedig legalább két hónapra elegendő, így remélem idén is átvészeljük a hideget – mondta Orsós Éva.Hangulata és fűtőértéke is megmaradtA liszói Golub Ildikó és családja mindig fával fűtött. Mint azt elmondta: valamikor, régen sokkal könnyebb volt beszerezni a tűzifát, hiszen az erdőben össze lehetett szedni az ágfát, amelyért jelképes összeget kellett csupán fizetni. - Akkoriban még úgy működött, hogy az összeszedett mennyiséget közösen dol-gozta fel a család, a barátok, a sógor, a koma segédkezett a fűré-szelésben, a behordásban. Ma már természetesen minden másként működik. Volt idő, amikor szin-te az egekbe szökött a fa ára - pláne a kalodásé – fogalma-zott Golub Ildikó. A fával most is hasonlóan sok a munka, de sokan mégis ezt választják – fűtőértéke és hangulata miatt. Sőt, egyre népszerűbbek a kisebb fűtőtestek, vaskályhák, és az úgynevezett sparheltek – utóbbi nem csupán fűtésre alkalmas, kiváló a sütésre, főzésre. – Reggelre a tűzhe-lyek megőrzik a parazsat, nem kell mindig befűteni. Persze az aprított fa – másnéven a gyújtós, vagy a kéreg elő van készítve, hamar életre kel a tűz. Van vele munka, kell a fejsze is. A mostani árak mellett nagyon megéri a méterfát megvenni, egy autó-nyi – ami 5-6 köbméter – jó esetben kitart egész télen – árulta el a fiatal-asszony. Tippek a takarékos fűtéshezA térségben többek között a Zalaerdő Zrt. is foglalko-zik tűzifa értékesítéssel. Trojkó Péter, a cég kereskedelmi osztály-vezetője elmondta: a piac hatására idén csökkent a tüzelőanyag ára. – Mi elsősorban a keménylombos fát tanácsoljuk fűtés céljára, hiszen ezek alkalmasak inkább tüzelésre, ilyen például a bükk, az akác, a tölgy vagy a gyertyán. Érdemes viszont ezeket minél előbb beszerezni, mivel száraz fával a legalkalmasabb fűteni - hangsú-lyozta Trojkó Péter.A szakember hozzátette: érdemes már februárban feltölte-ni a készletünket, hogy a tavaszi időszakban azt fel is tudjuk dol-gozni, legyen idő a kiszáradására. A frissen vágott fa ugyanis körül-belül 50 százalékban vizet tartal-maz, az ideális nedvességtartalom pedig 20 százalék alatt van. A feles-leg tavasszal és nyáron el tud páro-logni, amennyiben a fát száraz helyen tudjuk tárolni. A nedves fát eltüzelni amúgy gazdaságtalan és környezetkárosító. Nemcsak a kéményben, kandallóban és a kazánban tehet kárt, hanem fele annyi hőt termel a nedves tűzifa és légszennyezése is jóval nagyobb.Gerencsér DóraFotó: Horváth Zoltánfelkészülés a fatüzelésreZala megyében is számos településen segítik ingyenes tűzifával a legrászorultabbakat. A szociális célú tüzelőanyag program 2011 óta működik, és az ötezer főnél kisebb lakosságszámú településeken élők tüzelőanyag beszerzéséhez járul hozzá. Nyáron tette közzé a Belügyminisztérium azt a felhívást, mely szerint a kormány idén is biztosít a programhoz 5 milliárd forintot.a zimankó?Jöhet
2020. 10. 16. | 7hirdetményFelhívás Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatraNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is csatlako-zott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-lyázat 2021. évi fordulójához. A pályázati kiírás és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésé-nek a Bursa Hungarica Felsőoktatási szociális ösztöndíj folyósítás szabályairól szóló 27/2020 (VIII. 28.) számú rendelete értelmében két típusú ösztöndíjra nyújthatnak be pályázatot a hátrányos szociális helyzetű fiatalok:Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felső-oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-zésben folytatják tanulmányaikat. A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiata-lok jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettsé-gi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem ren-delkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettsé-gizettek; és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-mény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzés-ben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázatbeadáshoz A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatke-zelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályá-zói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiá-nyában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármes-teri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16 SZ: 8-12, 13-1630 P: 8-12) A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiá-nyában formai hibásnak minősül. A pályázatok benyújtására 2020. október 5. és 2020. november 5. között van lehetőség. A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 4. További információ: 20/849-2442A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.Felhívása civil lakosság veszélyeztetettTT csoportjai számáraingyenes szájmaszkok igényléséreNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a járványügyi készültség idején a civil lakosság veszélyeztetett csoportjaihoz tar-tozó, azaz a 60 év feletti személyek és a krónikus beteg számára 2 db/fő 90 C fokon mosható, fertőtleníthető, többször felhasználható száj-maszkot biztosít ingyenesen.Az átvételhez 60 év feletti személyek esetén személyi igazolvány, krónikus betegek esetén orvosi igazolás bemutatása szükséges. Osztópontok, ahol az ingyenes szájmaszkok hétfőtől-péntekig munkanapokon 8.00 -16.00 óra között átvehetők:Nagykanizsai Alapellátási Intézmény (Nagykanizsa, Petőfi u.5.)Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősügyi Klubjai:Idősek Klubja I. (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 40.)Idősek Klubja III. (Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10.)Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.)Az ingyenes szájmaszkok 2020. október 9-től vehetők át a fenti helyszíneken!Dr. Schauta MarcellSzociális, Egészségügyi és KörnyezetvédelmiBizottság elnöke
8 | KANIZSA újságközéletAz évforduló kapcsán lapunk a két frakcióvezetővel beszélgetett. Szabó Szilárd ebben a ciklusban vállalt először szerepet a kanizsai politikában. A veszélyhelyzet alatt Bizzer Andrást alpolgármester-nek nevezte ki Balogh László, azóta látja el Szabó Szilárd a Fidesz-frakció vezetői posztját. – Már gyermekként is érdekelt, hogy mi történik Nagykanizsán, miképp alakul a város élete, fejlő-dése. Az évek múltával pedig pár-huzamosan mind a helyi, mind az országos politikát figyelemmel kísértem. A választásokat megelő-ző egy évben már határozottan körvonalazódott, hogy komo-lyabban is szerepet vállalok a helyi közéletben. Megtisztelő volt szá-momra, hogy a képviselőtársaim frakcióvezetőnek választottak, mint fiatal képviselőt. Ez nem kiváltság, előtte is és azóta is ugyanolyan elszántsággal és lelki-ismeretesen tettem, teszem a dol-gom. Az elmúlt egy év közgyűlé-sein történteket azonban aligha lehet pozitívan értékelni. Szá-momra általánosan negatív és egyben csalódás, hogy újra és újra méltatlan hozzászólások és meg-nyilvánulások, méltatlan dönté-sek születnek a közgyűléseken, amelyek közel sem Nagykanizsa érdekeit szolgálják. A polgármes-ter jogköreinek folyamatos csorbí-tása, hatáskörei elvonása, ellehe-tetlenítése, politikai bosszúhadjá-rat a frakciónk ellen, az elvégzett munkával nem arányos fizetések. Egyszerűen méltatlan, ahogy és ami eddig történt. Fodor Csaba, az Éljen Váro-suNk! Egyesület frakcióvezetője hangsúlyozta: elégedetlenek vol-tak a polgármester munkájával a veszélyhelyzet alatt, és a városve-zetőről alkotott megítélésük azóta sem változott. – Naptárilag 1 év telt el, de gyakorlatilag 7 hónapról beszélünk. Balogh László polgár-mester elég későn hívta össze az alakuló ülést, és a közgyűlést. A Covid is 3 hónapot elvett. Így azt lehet mondani, hogy nekünk 7 hónapunk volt bármit tenni. S a rendkívüli jogrend idején, azok a megszorítások, amikről a polgár-mester egy személyben döntött, leszűkítették a mozgásterünket. Arról nem is beszélve, hogy az állam adóelvonások kapcsán mintegy 200 millió forinttal töb-bet vitt el a várostól, mint a koráb-bi években. Mindettől függetle-nül tettük a dolgunkat, megpró-báltunk alkalmazkodni a kialakult helyzethez, s próbáltuk megszer-vezni a hivatal életét, és biztosíta-ni a forrásokat. S azokat a pótlóla-gos pénzigényeket próbáltuk még betömködni, amiket a koráb-bi városvezetés felelőtlen pályá-zatai révén kell vagy kellett befi-zetnünk. Elég, ha csak az Eötvös teret vagy épp a Deák teret emlí-tem.Szabó Szilárd ugyanakkor elé-gedetten értékelte Balogh László veszélyhelyzet alatt hozott dönté-seit. – Mindvégig lelkiismeretesen és maximális odaadással irányí-totta a várost. Több általa megho-zott döntés országosan is az elsők között volt, például a játszóterek gyors lezárása, közterek, pályaud-varok, megállók fertőtlenítésének a megszervezése. Mindenképp szeretném kiemelni azt, – ami abban a helyzetben és időszak-ban nem sok városvezetőnek sike-rült – hogy közel 50 ezer védő-maszkot juttatott el 22 ezer nagy-kanizsai háztartásba, különböző intézményekbe. Mindez akkor, amikor a védőmaszk hiánycikknek számított és jóformán beszerez-hetetlen volt egész Európában. Fodor Csaba szerint a polgármes-ter a veszélyhelyzet alatt több jog-ellenes döntést is hozott. – Lehet itt a Covid-ra bármit fogni, de a polgármesternek nagy hatása a védekezésre nem volt. Azt rendel-te el, amit a szűk környezete hasz-nosnak ítélt. Aztán, hogy ez az egészségünk szempontjából valóban hasznos volt-e, az lényeg-telen kérdés volt akkor és ma is az. A legfontosabb számára a kom-munikáció. Ezt jól tükrözik a sze-rintem jogellenes lépései is. Ilyen, hogy választott magának egy alkalmatlan alpolgármestert, s fel-duzzasztotta a polgármesteri kabinetet. Sok esetben Balogh László Cseresnyés Péter, illetve a nyakára ültetett komisszárok sze-me előtt kénytelen úgy viselkedni, hogy minél jobban akadályozza a város fejlődését, a kommunikáció-jával pedig egy folyamatos hábo-rús hangulatot tartanak fönt. Ha úgy érzik, hogy ez egy kicsit eny-hül, akkor gyorsan megjelenik valami, s újra fellángolnak az ellentétek, aztán harsogják, hogy Nagykanizsán a képviselők nem tudnak együtt dolgozni. De, hogyan lehet azzal együtt dolgoz-ni, aki erre nem hajlandó? Nyilván az sem véletlen, hogy Cseresnyés Péter szinte minden pénteken vezetői értekezletet tart az önkor-mányzatban…Mikó-Baráth Györgya város (I.)Egy éve választottKedden volt az első évfordulója, hogy a kanizsai polgárok úgy döntöttek, Balogh Lászlót, a Fidesz-KDNP jelöltjét választják polgár-mesternek. A körze-tekben többen támo-gatták az Éljen VárosuNk! Egyesület jelöltjeit. Az ötpárti frakció így 8:7-es többségbe került. Az elmúlt 1 év sok szempontból törté-nelmi volt, s szinte végig háborús hangulatban telt. Az októbertől októberig tartó eseményekkel jövő heti számunkban is foglalkozunk.
Ahhoz, hogy a városnak jövője legyen, először békét kell teremteni…Politikai pályafutását Dömötörffy Sándor az első szabad önkormányzati választásoknál jóval korábban kezdte. 1975-80-ig volt országgyűlési képviselő, 25 évesen került be a Parlamentbe legfiatalabb zalai képviselő-ként, országosan elismert ifjúságmozgalmi vezetői és mezőgazdasági szakmai eredmé-nyei alapján. Amikor a rendszerváltozás után a szemére vetették, hogy köpönyegforgató, azt a választ adta, hogy „Én az alá a zászló alá álltam, amire az volt írva, hogy testvériség, világszabadság, egyenlőség, osztály nélküli társadalom. Ezt a lényegét tekintve Jézus Krisztus hirdette meg. A kommunizmus, nagyon ravaszul szinte Krisztusi programmal indult, csak az volt a nagy baj, hogy ezt Isten nélkül nem lehetett megvalósítani. Amikor bekerültem a Parlamentbe, meg voltam ille-tődve, mint a kis paraszt-gyerek, amikor bemegy a nagy házba. Lelkesedő, forradal-mi alkat voltam. Először 1976-ban szóltam hozzá a költségvetéshez. A hozzászólásom szövegét elkértre a Zala Megyei Pártbizott-ság első titkára és azt mondta: Gyerek ez nem egészen jó, odaadom a megyei hírlap főszer-kesztőjének, hogy egy kicsit stilizálja. Utána meg én nem ismertem rá az egészre. Különö-sebb félelemérzés nem volt bennem, és újra átírtam az egészet. Már az első mondatom felébresztette a képviselőket. A karzatról megtapsoltak, de egy óra múlva már Varga elvtárs a szőnyeg szélén állt Németh Károly irodájában a hozzászólásom miatt. Úgy gon-dolom, hogy a magyar szocialista országgyű-lés történetében ez volt az első cenzúrázat-lan, őszinte, kritikus hozzászólás. Lassan kezd-tem tisztán látni a „szocialista demokrácia” hibáit, és sokáig azt gondoltam, hogy belül-ről, kritikus észrevételekkel javítható. A párt-vezetés nem tolerálta kritikus magatartáso-mat. Az új választáson már nem engem indí-tottak. Viszont sokan, főleg fiatal, KISZ-es választók kiálltak mellettem és engem akar-tak jelöltetni. A pártbizottság ezt úgy értel-mezte, hogy elindítottam egy rendszerelle-nes szervezkedést. Följelentettek és majd-nem börtönbe kerültem. Végül nem ítéltek el, de gyakorlatilag el kellett hagynom Zala megyét és pártfegyelmit kaptam. Így jártam a naiv, szocialista lelkesedésem-mel. Az ifjúsági mozgalomban országos pél-daképnek tekintettek utána pedig közellen-ség lettem Zalában. Igen tanulságos időszaka volt ez az életemnek. Amikor 1987-ben Miklósfára kerültem, szem-besültem a peremkerület súlyosan elhanyagolt állapotával. Nem voltak közösségek, elmarad-tak a szükséges infrastrukturális fejlesztések. A helyzet megváltoztatására kezdeményeztem a Közművelődési és Városszépítő Egyesület megalakítását. Első lépésben parkosítottunk, majd egy nagy vállalkozásba, a Mindenki Háza felépítésébe kezdtünk. Az egyesületet példa-képnek állították a megyében, megkaptuk a megyei közművelődési nívódíjat.Az első szabad választásnál az egyesület engem jelölt a miklósfai körzet önkormányza-ti képviselőjének. Az a különös helyzet állt elő, hogy független jelöltként megkaptam a támo-gatását az MDF-nek, a Kisgazdapártnak és az MSZP-nek is. 4 jelölt közül a miklósfai szavaza-tok 93 százalékát elnyerve jutottam be az önkormányzatba és megválasztottak a gazda-sági bizottság vezetőjének. Sikerült orvosolni Miklósfa minden elmaradt infrastrukturális problémáját. Bővült az iskola, új tornaterem épült, utak, járdák újultak meg… A következő választásnál már nem indultam és az egyesü-let elnöki posztjáról is lemondtam, mert gaz-dasági vállalkozásokba kezdtem. A kezdeti sikeres külkereskedelmi projektjeim a végére rosszra fordultak, csak az asztalosipari kisvál-lalkozásom maradt meg. Aztán történt egy nagy fordulat az életemben, melytől kezdve a középpontba Isten keresése került. 55 évesen beiratkoztam a Pázmány Péter Katolikus Hittu-dományi Főiskola hittanári szakára. Püspöki engedéllyel lelkipásztori kisegítőként igelitur-giákat tartva szolgáltam. Panaszt tettek elle-nem a püspökségen, hogy egy volt kommu-nistát hogy engedhet a püspök Isten oltárá-hoz? A püspök úr vizsgálóbiztost jelölt ki a helyzetem tisztázására. A vizsgálat eredmé-nye igazolt és tovább szolgálhattam. – Hogy látom Kanizsa jövőjét? – Mint keresz-tény ember, a Szentírásból indulok ki: az az ország, mely meghasonul, és önmaga ellen támad, az az ország elveszik. Áldás csak ott van, ahol béke van. Ahhoz, hogy az országnak, vagy a városnak jövője legyen, először békét kell teremteni, a magyaroknak ki kell egyezni egymással. Amíg ez az ország a békétlenség, a gyűlölködés irányába tart, addig csak álmo-dozni lehet a boldog magyar jövőről. Nekünk itt Nagykanizsán le kellene porolnunk Deák Ferenc lábnyomait. Balogh László polgármes-ter úrnak azt javaslom, hogy tanuljon meg ’Deákul’ és másokat is tanítson meg rá. Akkor jó szívvel fognak rá emlékezni a kanizsaiak.Szeretnék tenni azért, hogy Nagykanizsa legyen hazánkban az első város, ahol vége sza-kad a turáni átoknak, nem lesz többé magyar a magyarnak ellensége, az ökölbe szorított kezek helyett létrejön a Nagy Baráti Kézfogás – összegezte gondolatait Dömötörffy Sándor.Bakonyi Erzsébet 2020. 10. 16. | 9közéletMagyarországon 2. rész30 éves az önkormányzatiság„…becsületemre és lelkiis-meretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; tisztségemből eredő felada-taimat a város fejlődésének előmozdítása érdekében lel-kiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nem-zet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!” Forrás: egykor.hu
10 | KANIZSA újságak tuálisISAz évszakok változásának mindig meghatározó szerepe van a közlekedésben, ez akkor a legmarkánsabb, amikor a nyár őszre fordul. Fokozottabb odafigyelést igényelnek a forga-lomban résztvevőktől a megváltozott időjárási körülmények, valamint a látási és útviszonyok. Az első előjelek, hogy hidegebbek, ködöseb-bek, esősebbek a reggelek. A természet végzi a dolgát, így a sokszor levelekkel szennyezett, vizes útszakaszok megnövelik a balesetek koc-kázatát. Érdemes tehát egy lassabb, koncentráltabb tempójú vezetés-re váltani.- Ebben az időszakban nedvesebbek az útfelületek, megnövekszik a féktávolság. A csapadékos időjárás miatt a vízen csúszás veszélye is fenyeget. A nyári közlekedéshez képest megváltoznak a viszonyok, így a járművek sebességét is úgy kell megválasztani, hogy az adott közle-kedési szituációra időben tudjanak reagálni – mondta el lapunknak Lovkó Balázs, r. százados, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság baleset-megelőzési-főelőadója. A járművezetőknek az olykor szélsőséges viszonyok mellett is higgadtan, meggondoltan, előrelátóan kell vezet-niük. „A saját hozzáállásunk mellett a járműveink felkészítése is hangsúlyos feladat”- A hideg időszak beköszönte előtt mindenképpen ellenőriztessük az autónkat egy szakemberrel! Gondolok itt például a gumiabroncsokra, 7 Celsius fok alatt a nyári gumi használata már nem javasolt. Ezen kívül reggelente már párásak a szélvédők, így indulás előtt meg kell őket tisztítani, hogy a vezető minden irányba jól lásson és felismerje az adó-dó közlekedési szituációkat. A világító berendezések működését szin-tén feltétlenül ellenőriztetni kell. A jól láthatóság érdekében elenged-hetetlen, hogy minden lámpa megfelelően világítson. Ebben az idő-ben a megnövekvő fogyasztók, az ablaktörlő és a fűtés miatt a hide-gebb napokon a gyengén működő akkumulátorok cserben hagyhat-nak minket, így célszerű annak állapotát is ellenőriztetni – hangsúlyozta a százados.„Látni és látszani” elv betartásaNem csak a gépjárművek kivilágítása szükséges, a kerékpárosok ese-tében is különösen fontos, hogy betartsák a KRESZ vonatkozó előírása-it. Lakott területen kívüli út úttestjén pedig a gyalogosok is kötelesek fényvisszaverő mellényt viselni. A „látni és látszani” elv figyelmen kívül hagyása miatt a tavalyi év végén és az idei évben is történt gyalogos baleset.vAdak és szüretAz időjárási veszélyeken túl, az őszi hónapokban nagyobb számban jelenhetnek meg a közutak környezetében a vadak. - Az elmúlt évek adatai alapján térségünkben a 74-es és a 7-es számú főúton történt több vadbaleset. Az ütközés elkerülésének érdekében ajánlott elhelyezni vadsípot a gépjárművön. Az ősz a betakarítások évszaka is, ezért felhívjuk a mezőgazdasági területeken gépjárművek-kel dolgozók figyelmét, hogy a közúthálózatot a kiépített sárrázóval rendelkező útkereszteződéseken át közelítsék meg. Ősszel vannak még teendők a birtokokon is, a kiforró borok pedig talán alkoholfo-gyasztásra csábítanak, de a rendőrség ezen időszakban is fokozottan ellenőrzi a gépjárművezetőket– hangsúlyozta Lovkó Balázs.Hosszabb utazás esetén érdemes előre gondolkodnunk és akár taka-rót, melegebb ruhadarabokat, vontatókötelet, fagymentesítő zárola-jozót és elegendő mennyiségű ételt és italt is magunkkal vinni, hogy ne érhessenek kellemetlen meglepetések. Az őszi, majd az elkövetkező téli hónapokban is sajnos egy ideig mostohábbak lesznek a körülmé-nyek, ne közlekedjünk úgy, mintha nyár lenne!Körtvélyessy VivienFokozott óvatosságot igényel az őszi közleke-dés a jármű-vezetők részéről – hívja fel a figyelmet a Nagykanizsai Rendőrkapitányság. A rend őrei arra figyelmeztetnek: a balesetek a szabályok betartásával, kellő odafigyeléssel és egymás tiszteletével megelőzhetők.Fotó: Horváth ZoltánItt az őszaz utakonFigyelmesen
2020. 10. 16. | 11aktuálisNémethné Ignácz Andrea azt tapasztalta az általa veze-tett gyógyszertárban, hogy jelenleg még a megszokottnál kevesebb az influenzás beteg Kani-zsán. Ebben ugyanakkor nagy szerepet játsz-hatott az, hogy október elelejéig kitartott az indiánnyár. – Ezen esetszámok, amikor jön a nyirkos, őszi idő, meg szoktak emelkedni. Sze-rencsénk volt, hiszen kaptunk egy gyönyörű ajándékot a természettől, nagyon szép őszünk volt. Azt látom, hogy influenzás betegek még elvétve akadnak, s a jelenlegi helyzetben külö-nösen fontos lenne, hogy ez így is maradjon. Itt van a kiváló lehetőség arra, hogy felkészítsük az immunrendszerünket a nehezebb időkre. Egyetértek az egészségügyben dolgozókkal abban, hogy ehhez fontos a C- és a D-vitamin.A gyógyszertárvezető ugyanakkor kiemelte: nem tud azonosulni azon véleménnyel, amely szerint ebben az időszakban a napi 4000-5000 mg C-vitamin szedése is indokolt. – Nem győz-zük elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fon-tos a megfelelő folyadékbevitel. Ez igaz a C-vitamin kapcsán is. Én nem értek egyet ezzel a 4000-5000 milligrammos C-vitamin bevitellel, mert a szervezet egyszerűen nem tudja feldol-gozni, s a vizelettel távozik. S az a veszély is fennáll, ha nem iszunk eleget, hogy a vesében ez problémákat okozhat. Nagyon megoszlanak a vélemények, de szerintem a 200-500 milli-gramm C-vitamin egyszeri bevétele az a men�-nyiség, amivel a szervezet optimálisan elbír. A két „immunkirály”, a C- és a D-vitamin mel-lett még legalább két nyomelem szedését java-solja a szakember, aki az esetleges problémák elkerülése végett azt is fontosnak tartja, hogy a vitaminválasztás előtt lehetőség szerint éljünk a jól ismert szlogennel, azaz kérdezzük meg kezelőorvosunkat, gyógyszeré-szünket. – A cinket és a szelént szok-tam még ajánlani. Alkotórészei különböző enzimeknek, sejthártyának, sejtmembránnak. Így fontos lenne, hogy ezekből is elegendőt vigyünk be a szervezetünkbe. Ennél a kérdésnél egyébként gyakran előjön, hogy „együnk elegendő zöldséget, gyümöl-csöt”. Ez persze jogos és igaz, de sajnos ma már – s erről sok helyen lehet olvasni – a talaj nem biztos, hogy tartalmaz annyi ásványi anya-got, nyomelemet, hogy ezekbe a gyümölcsök-be, zöldségekbe elegendő mennyiség legyen. Mindenkit arra biztatok, hogy érdeklődjön, kér-dezzen a vitaminpótlással kapcsolatban, mert a magyar embereknek nagy része bizony valami-lyen alapbetegséggel küzd, s vannak olyan gyógyszerek, amiknél figyelembe kell venni, hogy mellettük milyen vitaminok szedhetők. A Nébih nemrégiben készített felmérése alapján a vírusidőszak alatt az étkezési szoká-sok igen, a sportolási kedv viszont nem pozitív irányba mozdult hazánkban. Egy, a Kanizsa TV-nek adott korábbi interjújában a kutatás mindkét állítását megerősítette a MetroFlex Nagykanizsa személyi edzője, Horváth Ger-gő. – Beleültették az emberek fülébe, hogy itt a koronavírus, ezért még fontosabb az egész-séges életmód. Ezzel tulajdonképpen nincs is probléma, viszont nem szabadna elfelejteni, hogy az immunrendszerünk erősítésében, a védekezésben, a sportolás ugyanakkora, ha nem még nagyobb szerepet játszik, mint bár-milyen más tényező – vélekedett a hazai test-építés legnívósabb versenyének tavalyi kate-góriagyőztese. Abban többségében megegyezik a szakem-berek véleménye, hogy a rendszeres edzés véd egyes betegségek ellen, így az most, az influenzajárvány kezdete előtt különösen hasznos lehet. – Egész évben fontos lenne a mozgás. A hideg beköszöntével még nagyobb hangsúlyt kéne arra fektetni, hogy erősítsük az immunrendszerünket. Sokszor előfordul azonban az, hogy a hideggel párhuzamosan az emberek visszaveszik a sportolást, s inkább az otthonlétre helyezik a hangsúlyt, ami nem feltétlenül jó. Még komolyabban kéne venni ilyenkor a mozgást és a vitaminbevitelt. Fonto-sabbá válik, hogy használjunk kiegészítőket. Én első körben a C- és a D-vitamint szoktam ajánlani, de minden más, multivitamin-tartal-mú kiegészítő is nagyon jó.A vírushelyzet miatt sokan fenntartásokkal kezelik a teremben való edzéseket, így nem árt megjegyezni: az Operatív Törzs tájékoztatóin is volt már szó arról, hogy fontos a testmozgás, és a konditermektől sem tiltott el senkit Mül-ler Cecília. A tisztifőorvos elmondta: nem kell maszkot viselni az edzőtermekben, a rendsze-res szellőztetésre, fertőtlenítésre és a távolság-tartásra ugyanakkor érdemes odafigyelni.Mikó-Baráth GyörgyBár az időjárás egészen e hét elejéig kegyes volt hozzánk, így is nagyon fontos, hogy minél előbb felkészítsük szervezetünket az influenza-időszakra. A szakértők a vitaminpótlást és a rendszeres testmozgást javasolják a betegségek elkerüléséhez, ugyanakkor, ahogy az élet számos területén, úgy itt is fontos kérdés a mennyiség és a minőség. tippekŐszi immunerősítőFotó: Horváth ZoltánA C- és a D-vitamin önmagában kevés lesz!
12 | KANIZSA újságközéletAkik kérdeztünk tőle valamit, időnként úgy éreztük, mintha átlátna rajtunk, olvasna a gondo-latainkban. Nem lehetett olyan kérdéssel hozzá fordulni, amire ne válaszolt volna higgadtan, moso-lyogva. Tarnóczky Attila haláláig részt vett a város közéletében. Podmaniczky-díjas helytörté-nészként fáradhatatlanul kutatta a város történetét. Az Éljen Váro-sunk Egyesület elnökeként pedig a város demokratikus fejlődésért dolgozott. A városvédő halálának hírét az Éljen Városunk Egyesület a facebook oldalán közölte. Tarnóczky Attila 1945-ben Nagy-kanizsán született. Középiskolai tanulmányait Kanizsán végezte, majd az ELTE kémia-fizika szakán diplomázott. Később technika tanári végzettséget is szerzett. 1971-2005-ig a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szak-középiskolában tanított, valamint ebben az időszakban a levelező tagozat vezetője is volt. 1990 és 1994 között Nagykanizsa és körze-te egyéni parlamenti képviselője-ként az országgyűlés önkormány-zati bizottságának alelnöke volt. A Magyar Demokrata Fórum színei-ben nyerte meg a választást. 1998-tól városunk alpolgármesteri posztját töltötte be. Több cikluson át a megyei és a városi közgyűlés-ben tevékenykedett. Tarnóczky Attila hosszú évek óta Kanizsa helytörténetének fáradhatatlan, önzetlen kutatójaként dolgozott. Emellett részt vett a városvédő egyesület munkájában is. Tarnócz-ky Attila a Kanizsai Múzeumért Ala-pítvány kuratóriumának tagjaként is tevékenykedett. 2003-ban kez-deményezte a kisméretű, lényegi információkat tartalmazó város-történeti táblák elhelyezését a nagykanizsai, helytörténeti szem-pontból fontos épületeken. Kuta-tómunkája során több mint ötszáz kanizsai épületet, a hozzájuk tarto-zó történeteket, hajdani személye-ket, szervezeteket örökített meg, és tett elérhetővé a Hol, mi? inter-netes adatgyűjteményben, mely a Halis István Városi könyvtár hon-lapján érhető el.Baráth Adrienn, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola igazgatója a megdöbbentő hír hallatán tette közzé az intézmény közösségi oldalán, hogy Tarnóczky Attila, halála előtt pár nappal még a zeneiskola épületénél segítette az emléktábla felhelyezését. „A táb-lán elhelyezett szöveg sokunk számára nyújt új információkat az épület történetéről. Köszönjük Tarnóczky Attila!” Tarnóczky Attila 1990-ben, poli-tikusi pályájának elején, a válasz-tások előtt egy kerekasztal beszél-getésben mondta: - Az új parla-ment legitimitását nem az fogja adni, hogy az odakerülők alkal-masnak tartják-e magukat vagy sem, hanem az, hogy az ország népe alkalmasnak tartja-e őket. …A fasizmus megbukott, s az utolsó szögeket verik a marxiz-mus-leninizmus koporsójába. Az egész világon a polgári demokrá-cia felé hajlik az átalakulás, ezt akarom segíteni. (Kanizsa Újság 1990. március 15.)Károlyi Attila az ÉVE önkor-mányzati képviselője Tarnóczky Attilával még egészen kis srác-ként ismerkedett meg, mint a Hunyadi iskola nyári napközise, Ő pedig mint felügyelő egyetemi hallgató, a nyári gyakorlaton. „Nagyon jó fej volt, nagyon sze-rettük, egyszer ezt említettem is neki, amire ő a szokott mosollyal válaszolt. „Lehet, én nem emlék-szem.” – Azt hiszem a mérhetet-len szerénység válaszolt belőle, amit később is, számtalan alka-lommal tapasztaltam, ha egy - egy, valóban nagy dolgot vitt vég-hez, páratlan szerénységgel utasí-totta vissza az elismerést. Ő viszont tudott megköszönni, elis-merni, ha ismeretei kiapadhatat-lan tárházába újdonsággal köszöntött be valaki. Magam az Ő elismerését mindennél többnek tartottam és tartom ma is, mert ez minőséget jelentett, és kitünte-tést - Tarnóczky Attila számomra fogalom volt és marad, ahogy mondják: etalon, amihez csak iga-zodni lehetett, és lehet ma is. Kimondhatatlanul sajnálom, nagyon fog hiányozni nekünk, de bizton állítom, ugyanígy: az egész Városnak. Ez pedig azt jelenti, hogy új lakó költözött a Nagykani-zsai Panteonba.”Miután a szomorú hír sok helyen megjelent, a város közéle-tének szereplői közül sokan búcsúztak az interneten Tarnócz-ky Attilától. A Thúry György Múzeum mun-katársai, mint a múzeumuk fárad-hatatlan segítőjétől, Nagykanizsa helytörténetének lelkes, önzetlen, kiemelkedő tudású kutatójától, a Kanizsai Múzeumért Alapítvány kuratóriumának egykori tagjától búcsúztak.Cserti Tibor, a városvédők nevében búcsúzott. „Ismét szegé-nyebbek lettünk egy városát sze-rető és Egyesületünk kebelében is önzetlenül, fáradhatatlanul tevé-kenykedő helytörténésszel: TAR-NÓCZKY ATTILA tagtársunk, bará-tunk örökre távozott közülünk. Munkássága példaértékű szá-munkra és hisszük, hogy az általa feltárt és közzétett várostörténeti dokumentumok mindig emlékez-tetnek rá.”Balogh László polgármester így írt: „Tarnóczky Attila hosszú évek óta Nagykanizsa helytörté-netének fáradhatatlan, önzetlen kutatójaként dolgozott, a város-védő egyesület munkáját is támo-gatta. Halálával nagy veszteség érte városunkat.”Tarnóczky Attila nyugdíjas éveit aktívan töltötte. Gyermekei tanul-mányaikat befejezve korán kire-pültek a családi fészekből. Nyug-díjazásával megtalálta feladatkö-rét, és önként vállalt munkájával maradandót, értékeset alkotott. Feleségével, Zsuzsával mindvé-gig szeretetben, példás családi életet éltek. Tarnóczky Attilával május 15-i számunkban készítettünk utoljára interjút. Mikó-Baráth György írá-sát változtatás nélkül olvashatják a 13. oldalon. Bakonyi Erzsébet, Dóró János, Tar Mihály2020. október 9-én, 75 éves korában elhunyt Tarnóczky Attila tanár, Nagykanizsa első szabadon választott országgyűlési képviselője, Nagykanizsa alpolgármes-tere, Podmaniczky-díjas helytörténész. Sokoldalú tevékenységével beírta magát városunk történelmébe. EMBER volt…Messzire világító, emberségesForrás: Baráth Adrienn
2020. 10. 16. | 13közélet– Az MDF színeiben került be a parlamentbe 1990-ben. Miként alakult ki a párt helyi csoport-ja? Kellett esetleg tartaniuk bármiféle hatalmi megtorlástól?– (T. A.) Már 1988-ban elhatároztam, hogy valamiféle ellenzéki mozgalomnak szeretnék a része lenni. S úgy voltam, hogy mindegy nekem, hogy milyen csoport vagy párt ez, csak ne MSZMP-nek hívják. Ezt meg is említettem Pék Pali barátomnak, kollégámnak, akiről tud-tam, hogy tagja a Szabad Kezdeményezések Hálózata nevű szervezetnek. Mondtam, ha megtud valamit, szóljon. 1988. október 21-én szólt is. Másnap a Keleti városrész egyik irodá-jában – a megyében elsőként – megalakítottuk a nagykanizsai Magyar Demokrata Fórumot. ’88-ban attól már nem kellett rettegnem, hogy kirúgnak az állásomból. Egyébként különöseb-ben nem volt mit vesztenem, nem voltak pozí-cióim. De az is igaz, hogy a jelenlévők között volt olyan, aki nem merte aláírni a nyilatkoza-tot. Ma már én sem írnám alá, mivel túlságosan tapintatosan fogalmazott az MSZMP felé. Több mint tízen adtuk nevünket a megalakuláshoz. Ezek az emberek egyébként nekem jobbára ismeretlenek voltak, de aztán mégis egy olyan szervezet lettünk, ahol hetente taggyűlés volt, s érdemi döntést csak a gyűlés hozhatott, nem az elnök döntött. Én ezt nagyon elégedetten fogadtam, úgy éreztem, hogy ez végre demok-ratikus eljárás. Végül úgy döntöttek, hogy legyek én a képviselőjelölt, amit elvállaltam. Némi frász volt bennem, hiszen az igaz, hogy egy osztály elé is ki kell állni, de azért az még-sem olyan, mint mondjuk 300 ember elé… Megválasztottak, de nem a „hatalmas egyéni teljesítményem” miatt, hanem érzésem szerint azért, mert az MDF indított. A kormány megíté-lése a társadalom többségében egyébként nem volt pozitív, aztán jött a taxisblokád, ami még tovább süllyesztette azt. Ami engem akkor vigasztalt, hogy Antall József személy-ében, a nagyon szűkös választékban, volt egy olyan ember, akit én el tudtam fogadni világ-nézetileg, gondolatmenetileg, tisztességében, tehát minden szempontból. Persze, ez nem azt jelenti, hogy nem követett el hibát, bár sokkal kevesebbet, mint én….– Egy öt évvel ezelőtti cikkben fogalmazott úgy a rendszerváltással kapcsolatban, hogy „nem váltottunk mi semmit, megváltozott volna nélkülünk is…” Máig tartja ezen véleményét? – Most is úgy gondolom, hogy a gazdasági versenyben, ami az USA és a Szovjetunió között zajlott, vesztett a Szovjetunió. S ennek mindenféle következménye lett odaát és itt Közép-Európában. Az egyik ilyen következ-mény, hogy kivonultak hazánkból is a szovjet katonák. Nyilván, ha ez a szándék nem lett vol-na meg, akkor a korábbi rendszer még nagyon sokáig fenntartható lett volna, akár durva esz-közökkel. Ezért gondolom úgy, hogy nem mi buktattuk meg a rendszert. Más kérdés, hogy-ha az ember tisztában van azzal, hogy adódik egy lehetőség, akkor szeret abba beleszólni, hogy hogyan tovább. Mi azt gondoltuk magunkról, hogy tudjuk, hogyan tovább. Szá-momra a Kádár-rendszernek az egyik legvi-szolyogtatóbb része az volt, hogy egy hazug-ságalapú társadalom volt. A mairól is hasonló véleményem van. S ezen nem változtat sem-miféle gazdasági részsiker vagy a koronavírus elleni küzdelem pozitív eredményei. - 30 év telt el azóta, hogy újra szabadon választhatnak a magyar szavazók, mégis egy nemrégiben készült felmérés szerint sikerült eljutni odáig, hogy a magyar fiatalok 30 százalé-kát egyáltalán nem érdekli a politika. Köszönhe-tő ez esetleg – nyilván sok más tényező mellett – az érdemi viták hiányának? – Hajdanán voltak jó viták a parlamentben, pedig már akkor is mondogatták az emberek, hogy „milyen kevesen ülnek ott”, holott ren-getegen voltak a mai viszonyokhoz képest. Ma már csak szavazni megy be a legtöbb kép-viselő, s a vita fogalmának nem ismeréséből kiindulva azt kell, hogy mondjam, egy előre megkapott lista alapján szavaznak. Nagyon sokan azt sem tudják, miről, hisz ahhoz el kéne olvasni a törvényjavaslatot. Nekem pél-dául volt 5 törvényjavaslatom, ezzel rekordot döntöttem abban a 4 évben. Mindegyiket elfogadta a parlament, pedig volt, amit a kor-mány nem támogatott. A helyi viszonyokra pedig végképp nosztalgiával emlékszem, mert például nagyon sokáig a városi tévében rendszeresen voltak politikai beszélgetések, ahol a különböző pártok képviselői adott témacsokron belül eszmét cseréltek, vitat-koztak. A nézők részéről erre mekkora volt az igény, azt nem tudom, de a pártok részéről volt, az biztos. Amikor én fideszesként alpol-gármester voltam egy MSZP-s polgármester-rel, Tüttő Istvánnal dolgoztam együtt. S különösebb gondot a különböző pártállá-sunk nem jelentett, hisz nem politikai dönté-seket kellett hozni, hanem a várost irányítani. Voltak emberi kapcsolatok, amik nagyon hiá-nyoznak manapság. Sajnos az ország sok tekintetben szektásodott, annak minden hát-rányával együtt. A politikától való elfordulás egyik eredménye, hogy mindig lesz újabb ok elfordulni a politikától, mert a dolgok elsza-badulnak. S az történik, amit sokan nem akar-nak, s azért történnek ezek, mert nem akartak közbeszólni. Pedig igenis közbe kell szólni! S a parlamentáris demokráciának számomra az a lényege, hogy amikor egy párt vagy egy koa-líció tévútra téved az ország többségének szemében, akkor lehessen helyette mást választani. Mikó-Baráth GyörgyHárom évtizeddel ezelőtt alakult a rendszer-váltás utáni első szabadon választott országgyűlés. Akkor Göncz Árpád kapta meg átmenetileg a házelnöki tisztséget. Kormányt a Magyar Demokrata Fórum jelöltje, Antall József alakíthatott. Az első szabad választá-sokon az MDF-es Tarnóczky Attila nyert man-dátumot Nagykanizsán. A 30 éves jubileum kapcsán kértük visszaemlékezésre. akartakAkik változtatni
14 | KANIZSA újsághirdetésAz oltástagadók egyik nagy ellensége a HPV elleni oltás. A szü-lők által választható ingyenes védőoltást idén mintegy 480 hetedik osztályos diák megkapja Nagykanizsán. Változás, hogy idén első alkalommal a lányok mellett a fiúknak is igényelhették a szülők a vakcinát. A humán papillomavírus egy nagyrészt szexuális úton terjedő kórokozó, amely a szájban/garat-ban és a nemiszervek tájékán okozhat szemölcsöt, rákot a nők-nél és a férfiaknál egyaránt. Mivel a fertőzést a férfiak is hordozhat-ják és a HPV okozta megbetege-dések 30 százaléka őket is érint, így idén már a hetedikes fiúknak is igényelhető volt a védőoltás. Kanizsán a szülők a jogo-sult fiú tanulók 85 százalékának kérték az oltást. A humán papillo-mavírus nagyon elterjedt, több mint 100 törzse létezik, ezekből 13 méhnyakrákot okozhat. - A méh-nyakrákos megbetegedések hát-terében döntő többségében a HPV okozta fertőzések állnak. Ma Magyarországon még 1500 körül van évente az új megbetegedések száma. Annak ellenére, hogy idő-ben felismerve egy gyógyítható betegségről beszélünk, manap-ság is évente számos nő életét követeli. Azt is mondhatjuk, hogy ma Magyarországon a 15-44 éves korosztálynak a második leggya-koribb daganatos megbetegedé-se. Mit is tehetünk ellene? Három módon védekezhetünk: egyrészt primer prevencióként oltással, rendszeres szűrővizsgálattal, és egy nem túl korán kezdett és fele-lősségteljes szexuális élettel – mondta Stimeczné dr. György Bernadette, a Nagykanizsai Egészségügyi Alapellátási Intéz-mény vezetője. A fertőzésen egyébként az emberek 50-80 szá-zaléka legalább egyszer átesik, de akár többször is meg lehet fertő-ződni. Az esetek többségében ez a fertőzés tünetmentesen zajlik és a kórokozó 1-2 éven belül eltűnik a szervezetből, de van, hogy akár évtizedekig is lappangva a szerve-zetben jelen van és elindítja azt a folyamatot, amely rákos elválto-záshoz vezethet. Itt tud beavat-kozni az oltás, amely ugyan egy meglévő fertőzést nem gyógyít, egy bekerülő, következő fertőzés-től azonban véd – hangsúlyozta a szakember, majd hozzátette: az oltás beadására a legideálisabb időpont a szexuális élet megkez-dése előtti időszak. 2009-től öt éven át önkormányzati támoga-tással, 2014-től pedig a kormány-zati döntés értelmében iskolai kampányoltás részeként, ingye-nesen kaphatják meg a lányok a HPV elleni védőoltást. A védettsé-get két részoltás biztosítja, így az októberi oltást egy áprilisi követi. Az elmúlt évekhez hasonlóan Kanizsán ezúttal is mintegy 90 százalékos a 12. életévüket betöl-tött hetedikes lányok átoltottsá-ga. Vuk AnitaKanizsánHPV oltásaz érintettek csak 10-15 %-a nem igényelte Forrás: ÁNTSZ
2020. 10. 16. | 15mezőgazdaságOktóber derekán már nem sok helyen lehet mit nézegetni a vete-ményesben, szinte mindenhon-nan kikerült a betakarítani való. A kiskertek nyomait azonban még őrzik a földek, főként, amikor szép, gondozott területről van szó, virá-gokkal, különböző díszítő elemek-kel körülvéve. A zalakarosi Alsóhe-gyi utcának különleges bája, han-gulata van, nem véletlenül talált gazdára egy sok évig elhanyagolt terület, a hétvégi házzal együtt. - Sokáig nézegettük az interneten a birtokokat, milyet, hogyan tud-nánk venni. Tavaly télen találtunk rá erre a hirdetésre, a terület már a képek alapján megtetszett. A kis házikó, a környezete... - emléke-zett vissza Kovács János.Párjával közösen döntöttek a birtok megvásárlása mellett, ami azóta rengeteget változott. Folya-matosan szépítik, építik a területet az új tulajdonosok, akik nem vélet-lenül szerettek volna egy saját bir-tokot, messze a város zajától. - Amíg még nem volt birtokunk, otthon nagyon sokat pihenget-tünk. Én ugyan elmentem nyugdíj mellett is dolgozni, mert nem bír-tam a bezártságot. Nagyon örü-lök, hogy megtaláltuk ezt a birto-kot, a párom is leköti magát, nem csak otthon vagyunk a televízió, az internet előtt... Mióta megvan a kis karosi házunk, ő is sokkal fit-tebb, sokkal több mindent meg tud csinálni, nem olyan fáradé-kony, nekünk ez nagyon bevált – fogalmazott Berkes Éva. A terület egy meredek dombol-dalban helyezkedik el, a tulajdo-nosok azokat az elöregedett növényeket, fákat, amelyek veszé-lyesek voltak, kivágták. De hasz-nosítottak mindent, hiszen díszí-tőelemként, esetlegesen ülőhely-ként jól beváltak a több, mint 100 éves gesztenyefák - vagy a meg-maradt tuskóik. Ráadásul a mere-dek partoldal karbantartására is kitalált valamit a pár – kis utcács-kák vezetnek fel a hegytetőre, virágágyásokkal díszítve. - Annak idején kimondottan ez a dombol-dal tetszett meg nekünk. A páro-mat megkértem, ilyen legyen, az én kedvem szerint, mert szeretem a virágokat – ő pedig hajlandó volt minderre – árulta el mosolyogva Éva. Természetesen az elmondot-takhoz volt megjegyzése János-nak is. - A férfiak praktikus lények. Én először nem így gondoltam. De végül is jól sült el a dolog, mert nagyon szép lett, nagyon tetszik. Ezek a kis utcák, teraszok barátsá-gosak, mutatósak, le a kalappal a párom előtt – mondta büszkén Kovács János.A zalakarosi birtok úgymond „tetejére” felérve pazar kilátás, gondozott terület fogadja a láto-gatót, és természetesen a vetemé-nyes nyomai. Hiába fiatal a birtok - alig egy éve van a tulajdonosai gondozásában - fontosnak tartot-ták, hogy saját zöldség kerüljön az asztalukra a mindennapok folya-mán. - A párom előkészítette a területet, aztán megvettünk min-dent, amit szerettünk volna. Papri-ka-, paradicsompalántát, és hagy-mát. A fokhagyma és a vöröshagy-ma bő termést adott, még most is kitartunk vele. A vöröshagyma fogyasztása nagyon fontos! Per-sze szeretjük is... ezért is ültettünk belőle sokat. Idén ősszel még töb-bet rakunk majd el. A vöröshagy-ma egészséges, sok benne a vita-min, minden nap megeszünk belőle legalább egy-egy fejet – mondta el Berkes Éva. A kristálytiszta levegő, a nyuga-lom és csend mellett természete-sen sok-sok munka szükséges egy birtok rendben tartásához, illetve alakításához. De Éva és János állít-ják: semmihez nem fogható, sem-mi nem ér fel azzal, amikor a saját földjükön dolgoznak a nyugal-muk, és egészségük érdekében is.Vincze AdélHangulatos, dombos, kanyargós utak vezetnek fel a zalakarosi hegytetőre. Az egyik utcában – a meredek partoldalban található Berkes Éva és Kovács János birtoka – amely kikapcsolódást és a zöldségek, gyümölcsök mellett friss energiát biztosít.Ásó, kapa, gereblye 22. részmunkával Csend, nyugalom,tiszta levegőFotó: Czigóth Sándora béke domboldala Zalakaroson
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásHírek Önről, Önnek www.kanizsaujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásraNe feledje felköszönteni ismerőseit!OKTÓBER 17. HEDVIG A Hedvig germán eredetű német név-ből származik, jelentése harc.OKTÓBER 18. LUKÁCSA Lukács latin eredetű név, a Lucas név-ből származik, jelentése Luciana tarto-mányból való férfi.OKTÓBER 19. NÁNDORA Nándor régi magyar személynév, a nándor népnévből származik, a XIX. században felújították, vagy újra alkot-ták a nevet a Ferdinánd magyarítására. Jelentése dunai bolgár.OKTÓBER 20. VENDELA Vendel német eredetű név, Wendelin név rövidülése, ez pedig a Wendelmar névből származik. Jelentése a vandá-lok népéhez tartozó.OKTÓBER 21. ORSolyAAz Orsolya név eredetére vonatkozóan több magyarázat létezik, egyik szerint, latin eredetű név, Ursula névből szár-mazik, jelentése kis medve. Másik magyarázat szerint, ófelnémet, latin eredetű név, jelentése ló, paripa.OKTÓBER 22. ELŐDAz Előd magyar eredetű név, kutatások szerint, az elő szónak a -d kicsinyítő-képzős származéka, e szó jelentése első, elöl levő, illetve első rész, kezdet. Jelentése elsőszülött, ős.OKTÓBER 23. GY ÖNGY IA Gyöngyi régi magyar név, a gyöngy szóból származik. Lehet a Gyöngyvér név becézése is, amely Arany János névalkotása (Buda halála). A költő magyarázata szerint a jelentése: gyöngytestvér.Jövő heti véradások2020.10.20. kedd 14.00-18:00 Kanizsa CentrumAdj vért, és ments meg három életet!Gyógyszer tári ügyelet30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi készenlét telefonszáma:2020. október 17.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36720:00-08:002020. október 18.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40219:00-06:002020. október 19.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002020. október 20.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:002020. október 21.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002020. október 22.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-08:002020. október 23.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61008:00-07:00Belvárosi 45 lakásos társasház 2021. január 1-től közös képviselőt keres.Pályázatot 2020. november 15-ig a Fő u. 2. társasházhoz kérünk. A Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. meghirdeti operatőr- gyakornoki programját. Érdeklődni személyesen a Sugár utca 8. szám alatt, vagy a titkarsag@kanizsamediahaz.huemail címen.
2020. 10. 16. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókOktóber 17.1803. 10. 17-én megszületett Deák Ferenc magyar politikus, jogász, táblabíró, államférfi, országgyű-lési képviselő és a Batthyány-kormány igazságügy-minisztere, “a haza bölcse. Október 18.1869. 10. 18-án az Osztrák–Magyar Monarchia barátsági, kereskedelmi és hajózási szerződést kötött Japánnal.Október 19.1803. 10. 19-én megszületett Nagysándor József honvéd vezérőrnagy, honvéd tábornok, az aradi vértanúk egyike.73 éve, először lehetett mérkőzés eredményekre fogadni Magyarországon, elindult a totó játék.Október 20.1883. 10. 20-án megszületett Lugosi Béla magyar származású amerikai filmszínész (Drakula).11 éve meghalt Dargay Attila rajzfilmrendező, kép-regényrajzoló (Vuk, Szaffi, Pom-pom).Október 21.1878. 10. 21-én megszületett Krúdy Gyula író, hír-lapíró, a modern magyar prózaírás mestere (Szind-bád, A vörös postakocsi).Október 22.1811. 10. 22-én megszületett Liszt Ferenc zeneszer-ző.14 éve meghalt Mancs, minden idők egyik legjobb magyarországi mentőkutyája.Október 23.1956. 10. 23-án forradalom tört ki Magyarorszá-gon.1989. 10. 23-án Magyarországon az 1956-os forra-dalom évfordulóján kikiáltották a köztársaságot.Az előző heti rejtvény megfGFejtése: Nehéz fontos dologban dönteni, ráadásul az se mindegy, hogy mikor.
18 | KANIZSA újságak tuálisISAz udvart őrző ebeknél különö-sebb teendő nincs, mert ők folya-matosan hozzászoknak a levegő lehűléséhez. Az érzékenyebb típu-sú, vékony bőrű, kistestű kutyáknál nyilvánvalóan a tulajdonosok fel-készülnek különféle ruhács-kákkal, melegítő alkal-matosságokkal. Ez nem csak a hideg, de az eső ellen is jó megoldás – mondta Horváth Lász-ló állatorvos. Elő a kutyaruhákkal!A lakásban tartott kedvenceknél kicsit más a helyzet. A kinti-benti - akár 20-30 C° fokos – hőmérséklet-különbség problémákat okozhat, ha ruha nélkül visszük sétálni ked-vencünket. Nekik nem alkalmazko-dik úgy a szervezetük és a testük a hideghez, mint kint tartott társai-ké. Csapadékos, havas időben cél-szerű az ebeket áttörölgetni, főként ha lucskos, sós útról viszik a lakásba a kedvenceket. Sokszor a hó rátapad és apró hógolyókká áll össze az eb szőrén, ekkor az egyik legjobb praktika, ha a szőnyegre fektetjük, közel egy melegedőhöz, ami felgyorsítja a száradási folyamatot. Érdemes fel-készülni úgy is a latyakos hónapokra, hogy ezen időszakban a kutyakoz-metikus rövidebbre hagyja a szőrt az állat lábain –tanácsolta továb-bá a szakember. Folyamatosan legyen előtte ivóvíz–A kinti ebeknél a legcélszerűbb a kutya testméretének megfelelő, szélbiztos, száraz, lehetőleg hőszi-getelt kutyaólat beszerezni. A házi-kó méreténél fontos, hogy ne legyen se túl kicsi, se túl nagy, hiszen az ebek a környezetüket befűtik, de ha túl nagy a hely, akkor nem tudja kellően átmelegíteni azt. Hidegben is folyamatosan gondoskodni kell az ivóvízről, fagy esetén pedig rendszeresen kell ellenőrizni, hogy ne a jeget kelljen nyalogatnia. A melegebb víz is csak ideig-óráig marad meg, ezért inkább többször kell friss vízzel kínálni a kedvenceket. A hidegre az állatok szervezete is felkészül. Az egészséges kutyáknak a hűvösebb napok nem okozhatnak nagy prob-lémát. A szőrük ilyenkor megvas-tagszik, illetve megfelelő mennyi-ségű zsírréteget is kiépíthetnek, amennyiben a gazdi odafigyel a táplálásra. Adjunk többet enni nekik!- Az életfenntartó energiaigé-nyük télen magasabb, ezért a meg-szokott mennyiségű takarmány ilyenkor kevés lehet egy folyama-tosan kint tartott házőrzőnek – hangsúlyozta Horváth László. Figyelni kell a kondícióra, ha fogyni látjuk mindenképp kicsit emelni kell az ételadagon. Egy fiatal, élet-erős kutya, szinte a jég hátán is megél, de az idősebb kedvencekre ilyenkor fokozottabb figyelmet kell fordítani. Az ő keringésük már jóval gyengébb és szinte egész nap alszanak. Mozgásigény szempont-jából viszont amelyiküket jó idő-ben sétáltatják, azon ebeket ugyanúgy illik lemozgatni hide-gebb időben is, hiszen a jószág ugyanúgy várni fogja a közös sétát – folytatta a szakember.Fürdetés helyett fésülés - Az állatorvosok a fürdetés ellen vannak, ugyanis a kutyáknak se faggyú, se verejtékmirigye nincs. Képződik egy védőréteg a bőrü-kön, amit jó nem bolygatni. Télen ezért egy kinti kutyát egyáltalán nem kell fürdetni. Ha koszos is lesz, az általában egy éjszaka alatt letisztul, vagy érdemes őket néha átfésülni, ami segít, hogy a szőrük ne legyen összetapadva - mondta az állatorvos. Természetesen, ha egy benti kedvenc nagyon latya-kos lesz, vagy esetleg belehempe-reg valamibe, akkor nem lehet vele mit tenni, abban az esetben kény-telen az ember megfürdetni a ked-vencet – nyilatkozta Horváth Lász-ló állatorvos.Fontos, hogy kedvenceinknek is igyekezzünk a legjobbat megadni még időben, hogy ők is könnyeb-ben vészeljék át a zimankósabb időszakokat. Hajnes RitaFotó: Czigóth SándorMár most figyeljünk oda rájuk!Az ősz enyhe napjai egyre jobban kitolódnak, viszont a fagyos telet nem ússzuk meg. Akár a lakásban, akár az udvarunkon él négylábú barátunk, érdemes időben gondolni a közeledő hideg időszakokra, és felkészülni rá. Előzzük meg a bajt!téli életeKis kedvencek
2020. 10. 16. | 19közérdekű HSMKOktóber 21., 28. (szerdánként) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek Zenés, táncos, bábos foglalkozásOktóber 22., 29. (csütörtökönként) 10 óraKEREKÍTŐ –Mondókás móka 0-3 éveseknekOktóber 21. (szerda) 17 óra ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ PÉTERFY-NOVÁK ÉVÁVAL Jegyár: 1 000 FtOktóber 27. (kedd) 19 óra Marc Camoletti: BOEING, BOEING LESZÁLLÁS PÁRIZSBAN – bohózat két felvonásban (Sensums Arts) Szereplők: Bozsó Péter, Suhajda Dániel, Fodor Zsóka, Köllő Babett, Deutsch Anita, Mádi PiroskaJegyár: 3.500 és 3.000 FtOktóber 28. (szerda) 10 óra ŐSZI SZÜNIDEI KÉZMŰVES FOGLAL-KOZÁS – DEKORÁCIÓ KÉSZÍTÉS A részvétel DÍJTALAN!MedgyaszayEDGYASZAY HÁZOktóber 17. (szombat) 17 óra. A Nefelejcs Bábszínház bemutatja: Boribon autózik – zenés bábjátékAz előadás Marék Veronika: Mesélj nekem Annipanni, és Boribon autózik című mesekönyvei alapján készült.Belépődíj: 1 500 Ft.Október 20. (kedd) 14 óra „BÁRHOGY LESZ – NE LEGYEN AKÁR-HOGY” – fotó és dokumentum kiállítás az 1956-os forradalom és szabadság-harc nagykanizsai eseményeirőlMegtekinthető: október 30-ig Szervező: a Nagykanizsai Kultúrkör EgyesületOktóber 20. (kedd) 19 óra RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK Kedvenc dalaim - SZULÁK ANDREA önálló estjeBelépődíj: elővételben 2900 Ft, az elő-adás napján: 3300 FtOktóber 23. (péntek)10 óra ÜNNEPI EMLÉKMŰSOR AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 64. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉREOktóber 29. (csütörtök) 18 óra Beethoven 250 Zala Szimfonikus Zenekar hangversenye A műsor: Egmont- nyitány III. Eroica szimfónia B-dúr zongoraverseny Vezényel és zongorán közreműködik: Bognár FerencMÓRICZ ZSIGMONDMŰVELŐDÉSI HÁZOktóber 22. 18 óra Alkalmazkodó polgárosodásCsalád és gazdaság Kiskanizsán a 20. századbanMolnár Ágnes könyvbemutatójaBelépés díjtalanOktóber 31. 19 óra PÁSZTORHÓRA zenekarral Koncert és Táncház Belépő: 1.000 FtHONVÉD KASZINÓOktóber 7, 21 (szerda) 18.00 óra Hangfürdő terápia A hangfürdő meditációt tartja: Takács IldikóA terem befogadó képessége miatt előzetes bejelentkezés szükséges: ildiki.takacs1965@gmail.com vagy telefonon: +36-30-304-4338 vagy üzenetbenAnyagi hozzájárulás: 1700 Ft/főKizáró ok: - pacemaker - epilepszia - várandósság első három hónap Október 22. (csütörtök) 18.00 óra Riersch Zoltán „Tűzre lobban ben-nem az elmúlás” című kötetének bemutatójaLaudáció: Balogh László, Nagykanizsa MJV polgármestereKöszöntőt mond: Karosi LászlónéAz est narrátora: Kardos Ferenc költő, Halis István Városi Könyvtár igazgató-helyetteseMűsor: Foricsekné Kovács Szilvia – ének Közreműködik: Deliné Csere Andrea pedagógus, versmondóHorváth István Radnóti díjas versmondóHázigazda a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesület és a TALKOktóber 24. (szombat) 18.00 óra Vendégségben a Kanizsa Big Band-nél Borbély Mihály szaxofonművés�-szelA koncert előzetes regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot a kbb@kbb.hu e-mail címen szíveskedjenek jelezni. A RENDEZVÉNYEN MASZKVISE-LÉS KÖTELEZŐ!Belépődíj: 1000 Ft/főOktóber 26. (Hétfő) 17.00 óra„Bőrrel és objektívvel” címmel Pintér Ferenc bőrműves, Horváthné Láng Viktória, Pintér Szekér Zsanett és Varga Györgyi fotós munkáiból.Kiállítást megnyitja: Dömök József a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójaKözreműködik: Farkas Tibor énekmondóVOKE KODÁLY ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZOktóber 22. Csütörtök 18:00 Forrás Színház - MINDÖRÖKKÉ JÚLIAAz előadásra a belépés ingyenes! Kér-jük, hogy előzetesen szíveskedjenek regisztrálni a kodalymk@chello.hu e-mail címen 2020. október 16-ig.Október 29. Csütörtök 16:00 „AZ UNIVERSUMBAN TISZTELET E HAZÁNAK”16:00 N. Sebestyén Katalin költő, festőművész kiállításának megnyitója17:00 Irodalmi Est Közreműködnek: Kanizsa József író, költő, kritikus, Kőbánya díszpolgára, a Magyar Kultúra Lovagja, Németh Nyiba Sándor költő, zeneszerző, Csepel Örökség-díjas olimpikon, a Magyar Kultúra Lovagja, Krúdy Gyula Irodalmi Kör, Takács László Irodalmi KörProgramajánlóTÁJékozTATÁSNAGYKANIZSA MJV ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÉNEKMÓDOSÍTÁSÁRÓL, ÉS AZ ELJÁRÁS RÉSZEKÉNT MEGHIRDETENDŐ LAKOSSÁGI FÓRUMRÓLTISZTELT LAKOSSÁG, ÉRDEKKÉPVISELETI, CIVIL ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK, VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK!Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a településrendezé-si eszközök; a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról döntött. A tervek módosításának véleményezését Nagykanizsa MJV Önkormányzata a 314/2012. (IX.8.) számú Korm.rendelet szerinti teljes eljárással kívánja megvalósítani. Partnerségi egyeztetés keretében, jelen hirdetménnyel, a város hon-lapján és lakossági fórumon is tájékoztatjuk Önöket a tervezett vál-toztatási szándékokról.A tervezett módosítások részletezett leírásai megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon az Önkormányzat-Közgyűlések menü-pontban, a 2020. szeptember 28. soron kívüli ülés Jegyzőkönyvében a 1855/2020.(IX.28.) számon elfogadott határozat 3. pontjában, vala-mint a lakossági fórumon is bemutatásra kerülnek.A lakossági fórumon a partnerségi egyeztetés során a már elhatáro-zott változtatások kerülnek bemutatásra, valamint az egyeztetés keretében az Önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani az abban résztvevők számára a tervezett változtatásokkal kapcsolatos állás-foglalásuk kifejtésére. Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az észre-vételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon (Nagykani-zsa MJV Polgármesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre) vagy elektronikusan (hivatali kapura küldve) lehet megtenni.A lakossági fórum helye és ideje: Vasember ház tükörterme, 2020. október 27. 16.00 óraKérem a lakosságot, a gazdálkodó, gazdasági és civil szervezetek, valamint a vallási közösségek képviselőit, hogy a most meghirdetett lakossági fórumon szíveskedjenek részt venni és esetleges észrevéte-leiket megtenni. Balogh László polgármester„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi erdő művelési ágban nyilvántartott ingatlanát:Helyrajzi számAlapterületVersenytárgyalás időpontjaKikiáltási ár0202/211,9510 ha2020. október 28. szerda13:00 óra21.100.000,-FtA versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaNagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaInformáció kérhető:Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaNagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaTelefon munkaidőben: 20/849-2330, 20/849-2466” Balogh László polgármester
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A október 17-23.2020. október 17. szombat00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Székely konyha, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:30 Szertár, 02:00 Híradó, 02:15 Így nem játszunk mi 7. rész, 02:45 Vörösiszap és más idő-zített bombák, 03:15 Generációnk, 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:00 Szé-kely konyha, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:00 Szertár, 08:30 Híradó, 08:45 Így nem játszunk mi 7. rész, 08:45 Vörö-siszap és más időzített bombák, 09:15 Generációnk, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:00 Lapozó, 12:00 Mi portánk, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Ásó-Kapa, 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Közérdekes, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Családi magazin, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Zenélő Kanizsa - Gayer Mátyás és Bartha Mátyás 1-2. rész, 19:30 Belső Könyv-tár - Kondor Attila, 19:40 Hargita, 20:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:20 Forgó-színpad, 20:50 Sztráportré, 21:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:30 Lapozó2020. október 18. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Zenélő Kanizsa - Gayer Mátyás és Bartha Mátyás 1-2. rész, 01:30 Belső Könyvtár - Kondor Attila, 01:40 Hargita, 02:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:20 Forgószínpad, 02:50 Sztráportré, 03:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Zenélő Kanizsa - Gayer Mátyás és Bartha Mátyás 1-2. rész, 08:00 Belső Könyvtár - Kondor Attila, 08:10 Hargita, 08:40 Infoblokk, 08:50 Forgószínpad, 09:20 Sztráportré, 09:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapozó, 12:00 Kitekintő, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Eü Magazin, 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Dombvidék, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 18:10 Mise – Istentisztelet, 19:10 Sztár-portré, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 19:50 Vasárnapi Jazz - Király Martina - Szeptemberfeszt, 20:20 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 20:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 21:00 Lapozó2020. október 19. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Mise – Istentisztelet, 01:10 Sztárportré, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Vasárnapi Jazz - Király Martina - Szeptem-berfeszt, 02:20 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 02:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Mise – Istentiszte-let, 07:40 Sztárportré, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Vasárnapi Jazz - Király Martina - Szeptemberfeszt, 08:50 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 09:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:30 Lapozó, 12:00 Vasárnapi Jazz - Király Martina - Szeptemberfeszt, 12:30 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 13:00 Sztár-portré, 13:30 Mézes pajtás , 14:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 18:30 Mi portánk, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:30 Nagykanizsa - FVSE OB IB vízilabda mérkőzés felvételről, 21:00 Híradó, 21:15 Aktuális Hargita, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 22:15 Lapozó2020. október 20. kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Mi portánk, 01:00 Nagykanizsa - FVSE OB IB vízilabda mérkőzés felvétel-ről, 02:30 Híradó, 02:45 Aktuális Hargita, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:00 Mi portánk, 07:30 Nagykanizsa - FVSE OB IB vízilabda mérkőzés felvételről, 09:00 Híradó, 09:15 Aktuális Hargita, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:15 Lapozó, 12:00 Mi portánk, 12:30 Nagykanizsa - FVSE OB IB vízilabda mérkőzés felvételről, 14:00 Aktuális Hargita, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu,, 18:30 Kulturális magazin, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu,, 19:30 Tungsram SE Nagykanizsa - Zalaeger-szeg NB II. női kézilabda mérkőzés felvételről, 20:40 Híradó, 20:55 Madarat tolláról, 21:25 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 21:55 A völgy hangja, 22:40 Lapozó2020. október 21. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu,, 00:30 Kultu-rális magazin, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Tungsram SE Nagykanizsa - Zalaegerszeg NB II. női kézilabda mérkőzés felvételről, 02:40 Híradó, 02:55 Madarat tolláról, 03:25 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, 03:55 A völgy hangja, 04:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu,, 07:00 Kulturális magazin, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 08:00 Tungsram SE Nagykanizsa - Zalaegerszeg NB II. női kézilabda mérkőzés felvételről, 09:10 Híradó, 09:25 Madarat tolláról, 09:55 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu,, 10:35 A völgy hangja, 11:20 Lapozó, 12:00 Kulturális magazin 12:30 Tungsram SE Nagykanizsa - Zalaegerszeg NB II. női kézilabda mérkőzés felvételről, 13:40 Madarat tolláról, 15:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 18:30 Generációink, 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:30 Zenélő Kanizsa - Your Last Steps, 20:00 Hargita, 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:45 Táncból Katedrálist, 22:35 Lapozó2020. október 22. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Generációink, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:30 Zenélő Kanizsa - Your Last Steps, 02:00 Híradó, 02:15 Hargita, 02:45 Látogató, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 03:45 Táncból katedrálist, 04:35 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:00 Generációink, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:00 Zenélő Kanizsa - Your Last Steps, 08:30 Híradó, 08:45 Hargita, 09:15 Látogató, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:15 Táncból katedrálist, 11:05 Lapozó, 12:00 Generációink, 12:30 Zenélő Kanizsa - Your Last Steps, 13:00 Hargita, 14:00 Látogató, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 18:30 Kukkantó, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Süssünk-főzzünk!, 20:00 Székely gazda, 20:30 Híradó, 20:45 Így nem játszunk mi 8. rész, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, 22:05 Lapozó2020. október 23. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Kuk-kantó, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Süssünk-főzzünk!, 02:00 Híradó, 02:15 Székely gazda, 02:45 Így nem játszunk mi 8. rész, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, 07:00 Kukkantó, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, 08:00 Süssünk-főzzünk!, 08:30 Híradó, 08:45 Székely gazda, 09:15 Így nem ját-szunk mi 8. rész, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 10:35 Lapozó, 12:00 Kukkantó, 12:30 Süssünk-főz-zünk!, 13:45 Székely gazda, 14:15 Így nem játszunk mi 8. rész, 14:40 Lapozó, 18:00 Október 23. - összefogla-ló, 18:30 Kukkantó, 19:00 Október 23. - összefoglaló, 19:30 Családi Magazin, 20:00 Az elveszett nagypapa, 20:50 Október 23. - összefoglaló, 21:20 Balasport, 21:50 Sztárportré, 22:20 Október 23. - összefoglaló, 22:50 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 10. 16. | 21sport FC Nagykanizsa (10.) – Sza-Bi Qualit MénfNFőcsanak Esk (16.) 5-0 (2-0)NB III Nyugati csoport labdarú-gó-mérkőzés, 13. forduló. Nagyka-nizsa, 250 néző. Vezette: Erdélyi B. (Szabó D., Szkrajcsics). G.: Béli M. (35.), Horváth B. (39.), Csonka (53. - öngól), Péntek (85.), Szegleti (93.)Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Papp Sz., Major, Baráth M. - Kretz (Bagó B., 85.) – Szegleti, Kovács Gy. (Péntek, 80.), Béli M. (Szabó P., 70.) - Ekker, Vass Gy. (Lőrincz, 70.). Vezetőedző: Koller Zoltán.Nagy lendülettel vetette magát játékba az FC Nagykanizsa azzal a Ménfőcsanakkal szemben, mellyel eddig az NB III-ban szoros meccse-ket vívott. Időbe telt, míg a vendé-gek felocsúdtak, de onnan már kiegyenlítettebb lett a meccs képe. Ezért is jött jól a hazaiak számára, hogy Béli Milán egy lefigyelt szitu-ációt követően ügyesen használta ki a csanakiak megingását és a hálóba helyezett. Nem sokkal később Horváth Balázs kissé meg-pattanó bombája talált utat a ven-dégek hálójába, így nyugodtan mehetett pihenőre Koller Zoltán legénysége. S ha egy folyamat beindul – bár ennek a vendégek hálóőre aligha örült – a Győr-Moson-Sopron megyeiek egy öngóllal még mélyebbre, ponto-sabban távolabb kerültek a hazai-aktól. A kanizsaiak jól haladtak afe-lé, hogy sorozatbeli harmadik baj-nokijukon összességében hét pon-tot szerezzenek. Legutóbbi győzel-mükhöz a különlegességet az adta, hogy ismét eredményes volt - Pén-tek Adrián személyében - egy cse-reként beálló csatáruk, a koronát a teljesítményükre pedig Szegleti Gergely tette fel, aki hosszú idő után újra kezdőként pályára lépve rögtön eredményes is tudott lenni.- Gratulálok a csapatomnak, hiszen okosan, szervezetten, kon-centráltan játszottak – kezdte érté-kelését Koller Zoltán, az FCN veze-tőedzője. - Jól kezdtünk, méghoz-zá olyannyira jól, hogy ilyenre még nem is volt példa, ráadásul jó peri-ódusokban is születtek a góljaink. Nem azt mondom, hogy ehhez némi szerencsére nem volt szüksé-günk, de időnként mindenhez azért az is szükséges. Szép támadá-sokat vezettük, 3-0-nál pedig talán már ellenfelünk is beletörődött a meccsbe. Örülök annak, hogy cse-reként beálló játékosok is megha-tározó szerepet tudnak játszani.Vasárnap a Pápai Perutz FC ott-honába látogat az FC Nagykanizsa. A változatosság kedvéért ismét egy „középosztálybeli” rangadó következhet Béli Milánék számára, mivel a tizenegyedik fogadja a tize-dik helyen állót 17 órától a Perutz-stadionban. P.L.Az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese majd’ négy hete a MOL Magyar Kupa főtábláján a Gyöngyöshalász SE otthonában aratott 4-3-as sikert. Ezután készülhetett az újabb kör sorsolására, melyet múlt szombaton tartottak.Nos, a kanizsaiak a főtábla legjobb 64 együt-tese között 2018 februárja – akkor a Békéscsa-ba - után ismét NB II-es gárdával kerültek össze, hiszen október végén a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club csapatát fogad-hatják.A debreceni egyesületet az első világ-égés és az azt követő viharos időszak után 1919-ben alapították. Máig nevezetes arról, hogy az egyetemisták egyesülete majd’ húsz szakosztályt működtet. A labdarúgók előző, csonka szezonjában az NB III Keleti cso-portját vezették, amikor a pontvadászat bere-kesztésre került. A hajdúsági fekete-fehérek pedig vállalták a második vonalbeli tagságot. A bajnokságban hazai találkozóikat a Nagyer-dei Stadionban vívják, ugyanakkor az MK-ban egy meccsen dől el a győztes kiléte, s mivel a Kanizsa harmadik vonalbeli legénység, a talál-kozót Nagykanizsán rendezik. Időközben az is ismertté vált, hogy a kupameccset október 28-án, szerdán 12.30 órai kezdettel rendezik a Bányász-pályán. P.L.Ki gondolta volna, hogy egyszer még lesz jelentősége egy labdarúgó adatbank gyűjteménybeli DEAC-os bejegyzésnek? (Fotó: Polgár László)NB II-es ellenfél érkezik A kanizsaiak, ahogy Lőrincz Bence (piros-fehér mezben), még 4-0 után sem ismertek elveszett labdát…(Fotó: Polgár László)HengereltekNagy különbségű győzelmet aratott az FC Nagykanizsa labdarúgó együttese az NB III Nyugati csoportjában. A 13. fordulóban - hazai környezetben - a Ménfőcsanak legénységét győzték le 5-0-ra a kanizsaiak. Vasárnap villanyfényes meccsen idegenben, a Pápai Perutz FC ellen mérkőzhetnek a dél-zalaiak.
22 | KANIZSA újságsportKaposváron ismét úszóversenyt rendez-tek remek mezőnnyel, melyre a Délzalai Vízmű SE sportolói is utazhattak.A somogyi megyeszék-hely Csík Ferenc verse-nyuszodájában a Dél-Dunántúli Meghívásos Fel-mérő Versenyt rendezték meg, melyre a DZVSE is elvitte úszóit, ezúttal egy kisebb csapattal képvisel-tették magukat. Ha nem is voltak sokan, ettől függet-lenül remek eredményeket értek el, mi több, gyakorla-tilag a klub valamennyi indulójának sikerült egyéni csúcsot elérnie. A dél-zalai sportolók közül többen a dobogóra is felállhattak a rangos viadal során, így joggal lehetett elégedett edzőjük, Polgár Sándor.DZVSE-eredmények. Nők, felnőttek. 200 m gyors: 1. Varga Dominika 2:09,28. 100 m pillangó: 1. Varga 1:03,71. Lányok, 2005-ösök. 200 m gyors: 4. Andrási Zsófia 2:15,98. 50 m gyors: 3. Andrási Zs. 29,41. 100 m pillangó: 1. Andrási Zs. 1:05,43. 2007-esek. 200 m pillangó: 4. Andrási Katalin 2,18:78. 100 m pillangó: 1. Andrási K. 1,08:62, … 6. Doszpoth Eszter 1:26,59, … 8. Magyar Borostyán 1:27,99. 2008-asok. 100 m pillangó: 5. Korcsmáros Luca 1:22,85. 2009-esek. 100 m pillangó: 6. Magyar Bodza 1:55,35. Fiúk. 2007-esek. 100 m pillangó: 8. Kuzma Zétény 1:34,41. 2011-esek. 50 m gyors: 4. Szilágyi Bar-nabás 38,34. 50 m hát: 6. Szilágyi 49,11.P.L.egyéni csúcsokatFelkészítőn javítottakA férfi kézi-labdázóknál az NB II-es rangadóján múlt vasárnap a Nagykanizsa végül döntetlenre végzett Pécsváradon, ugyanakkor Expressz Zálog Mecseknádasdi Spartacus (2.) – Tungsram SE Nagykanizsa (1.) 27-27 (12-16)NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 4. forduló. Pécs-várad, 80 néző. Vezette: Horváth Z., Simó.Tungsram: Szabó M. - Baranyai Zs. 2, Péter 8, Kozics, Hári 3, Vadász 1, Kiss L. Csere: Konyicsák (kapus), Kiss G., Kisgéczi 3, Balogh P. 3, Hegedűs, Széles 2, Gazdag 5/4. Edző: Csalló Ádám.A férfi kézilabda NB II Dél-nyugati csoportjának rangadóját Mecsek-nádasd helyett Pécsváradon rendezték. Az addig százszázalékos mér-leggel álló két együttes változatos mérkőzést vívott egymással. A ven-dég kanizsaiak kétszer is vezetést szereztek az elején, a nádasdiak azonban 4-3-ra fordítottak és többnyire az előny egy ideig továbbra is náluk maradt. A félidő derekán aztán a Tungsram állva hagyta ellenfe-lét, mivel 12-10-re már Péter Barnabásék vezettek, sőt, még növelték négygólosra is a fórjukat. A második harminc perc szintén TSE-góllal indult és hiába találtak be a házigazdák, nagyon úgy tűnt, a Kanizsától nem lehet elvenni szezonbeli negyedik két pontját sem. Nem így tör-tént, hiszen 20-24-ről egyenlített a Mecseknádasd 25-25-re, s utána ugyan került még az előny Csalló Ádám gárdájához, a végén mégis nekik kellett támadniuk eredményesen a 27-27-ért. Ez meg is lett, így mindkét fél egy-egy pontot könyvelhetett el. A Tungsram SE szomba-ton visszatérhet a „győztes” útra, hiszen 18 órától a sereghajtó Kiskun-halas UKSC-t fogadják, miként azonban az érvényben van, zárt kapuk mögött. P.L.Immár a XII. Szalacska Kupa ökölvívó tornát rendezték meg Nagyberkiben, ahol 22 egyesület 80 versenyzője indult.A somogyi bokszkupán a Kanizsa Box Klubot nyolc versenyző képviselte. Közülük először edzőmérkőzé-sen Szira Zsófia bizonyíthatott, melyen jól is teljesí-tett kőbányai ellenfelével szemben. Helyben derült ki, hogy több dél-zalainak nem akadt ellenfele. A KBK utánpótláskorú öklözői mind érettebb teljesítményt nyújtanak, ezt Nagyberkiben is bizonyíthatták.A hivatalos programban Szüsz Cintia női junior 66 kg a súlycsoport tavalyi országos bajnokát magabiztos bunyóval, egyhangú pontozással győzte le úgy, hogy a másik sarokban számolnia is kellett a vezetőbírónak. Kovács Petra junior 75 kg-ban szoros mérkőzésen fővárosi ellenlábasánál bizonyult jobbnak megosztott pontozással. Bakonyi Tibor férfi junior 66 kg-ban magabiztos ökölvívással kerekedett felül egy buda-pesti öklözőn, akinek edzője a harmadik menetben fel is adta a mérkőzést. Torma Balázs szintén junior 66 kg-ban oroszlányi versenyzőtársát látványos meccsen, egyhangú pontozással győzte le. A KBK tehát makulát-lan győzelmi mutatóval térhetett haza edzőik, Sala-mon László, Sáfár György, Tóth László, valamint Varga István legnagyobb megelégedésére. P.L.mérleggelMakulátlanA KBK utánpótláskorú öklözői mind érettebb teljesítményt nyújtanak, ezt Nagyberkiben is bizonyíthattákIsmét eredményes kanizsai úszócsapat jöhetett haza Kaposvárrólmaradtak az élenDöntetlennel is
2020. 10. 16. | 23sportNagykanizsai Futsal Club (6.) – Haladás VSE IIii (1.) 2-4 (2-3)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, 5. forduló. Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Vezette: Maml (Hartung, Pekoli). G.: Szakmeiszter J. (2., 18.), illetve Németh B. (5., 14.), Szakasics (18.), Kovács M. (25.)Kanizsa: Szakmeiszter Á. – Bogyó, Horváth E., Fujsz, Szakmeiszter J. Cse-re: Joó, Horváth M., Szőke Á., Csavari, Kollár, Pataky. Edző: Bagó Gábor.Bár a hangulat nem lehe-tett a megszokott, igazi rangadóra készülhetett zárt kapus találkozójukon a két futsalcsapat. Az alap-hangot Szakmeiszter János korai gólja rögtön meg is adta. A vendégek idővel aztán igazolták eddigi mér-legüket, mivel félidőre már a vezetést átvéve mehettek pihenőre. A második húsz percben ugyan csak egy találat esett, ugyanakkor remek meccs kerekedett, melyet követően a Hali II zsebelte be a győzelmet.Nagyon kiélezett és pör-gős meccset játszottunk a Haladással – mondta el Bagó Gábor, az NFC edzője. - Úgy gondolom, a Haladás II elleni egy igazi rangadó volt az NB II-ben és a kis Hali megmutatta, hogy nem hiába vezeti a pontvadá-szatot. Sajnos, mi sok lehe-tőséget elrontottunk és a támadásainkban rendre rossz döntéseket hoztunk. Ennek ellenére a helyzete-ink megvoltak, bár nem tudtunk élni velük. Ilyenkor látszik a legjobban, hogy mennyire nagy szüksé-günk lenne a szurkolótábo-runkra, akik ilyen mérkőzé-sen jelentik nekünk azt a pluszt, amivel ezeket a meccseket megnyerjük. Gratulálok a Haladás fiatal-jainak.P.L.A második fordulóbeli meccse a Kanizsai Vadmacs-kák SE női amatőr NB I-es kosárlabda együttesének ugyan elmaradt, viszont a har-madik kör programjában sze-replő Ajka elleni bajnokiját, a Szekszárd II-vel szembenihez hasonlóan biztosan nyerte.Kanizsai Vadmacskák SE (3.) – Ajka (9.) 81-60 (16-17, 12-13, 22-17, 31-13)Amatőr női NB I-es kosárlabda-mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Sza-lai Zs., Németh S.Kanizsa: Fuisz 8, Kovács R. 5, Baa 21, Jurkó 14, Bánhegyi B. 4. Csere: Zsámár P. 22/18, Horváth L., Füredi 7/3, Csuha, Szórád, Bánhegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.A Kanizsai Vadmacskák a kosárlabda baj-nokság újabb fordulójában a középmezőny-ben álló Ajkát fogadhatta. Az első negyed közepén 11-5-ös kanizsai vezetésnél a ven-dégek védekezést váltottak, mellyel meg-tört a hazaiak támadójátékának lendülete és az etapot az ajkaiak zárták vezetéssel. A foly-tatásban felváltva estek a kosarak, melyhez csatlakozott még az is, hogy a Vadmacskák támadásban kissé pontatlanul teljesített. Nagyszünet után a hazaiak - a fiatal játéko-sainak vezérletével- jelentősen feljavultak, mondhatni a játék minden elemében. Baa Dominika legjobb pillanatban szerzett két labdájával, valamint Zsámár Panna három sikeres távolijával a KVSE a harmadik negyed közepén át is vette a vezetést. A záró tíz percben Zsámár ismét beköszönt két hár-massal, melyekkel már tíz pont fölé is nőtt a különbség. A végjátékban Füredi Linda zsi-nórban dobott újabb hét pontot, azokkal együtt már fölényes lett a győzelem a ruti-nos vendégcsapat ellen. Az első forduló 17 pontos nagykanizsai sikere után ezúttal tizenkilenc lett közte… - Szoros első félidő után a mérkőzés máso-dik periódusában fiatal játékosaink vezérle-tével harcoltuk ki a győzelmet a rutinos ven-dégcsapat ellen – összegzett az ajkaiak elle-ni találkozóról Gábor Erzsébet, a KVSE edző-je.P.L.híján...SzurkolótáborPedig Szakmeiszter János (92) kétszer is beköszönt a Haladás II-nek…(Fotó: kanizsafutsal.hu)A hétfőig kettőből kettőt nyerő Nagykanizsai Futsal Club fogadta a négyből négyet behúzó Haladás VSE II együttesét a futsal NB II Nyugati csoportjának küzdelmei során. A vasiak igazi tétmeccs keretében vitték el a pontokat Kanizsáról.közte...A Vadmacskák (fehér szerelésben) újabb hazai kosárlabda bajnokiját nyerte meg az új szezonbanA motocross országos bajnokság előbb a Kalocsa melletti foktői pályán, majd Bugyin folytatódott – a Kanizsa Motocross SE verseny-zőivel természetesen.A II. osztály MX1-es mezőnyében a KMSE motorosai közül Jakab Dávid, KTM-je nyergé-ben összesítésben a második helyet szerezte meg úgy, hogy mindkét futamában a második pozícióban ért célba. Mindkét alkalommal soká-ig vezetett is, de nem lehetett a dobogó máso-dik fokával sem elégedetlen. Foktőn a kanizsai klub másik igazoltja, Bocskai Balázs (KTM) összesítésben a hatodik lett.Jakab a bugyi bajnoki fordulóban végül a negye-dik helyen, Bocskai pedig kilencedikként zárt.A Bugyin rendezett forduló nem sikerült olyan jól, egyszerűen elfáradtam – összegzett az erőltetett menetéről Jakab. - Előtte héten végig pályát építettünk itthon, s ez a folyamat még jelenleg is tart. Ezért is törekedtem inkább a biztonságra, s nem a gyorsaságra, egyszerűen kissé kimerült voltam. Ugyanakkor mindent egybe vetve nem volt okom panaszra, hiszen összesítésben a dobogón állok. P.L.céljai feléJól haladFoktőn nagyon jól ment a motorozás Jakab DávidnakFotó: Szűcs LászlóEgyre több lesz
24 | KANIZSA újságMozaikZAIK24 újságMoZAIKJó szomszédság alakult ki az elmúlt évek alatt a Mórichelyi-hegyháton gazdálkodók közt. Hétvégente a gasztro-nómia is fő szerepet kap az összejöveteleken. Legutóbb tejfölös nyúlpörkölt rotyogott a bográcsban, a kemencében pedig hagyományosan nyújtott rétes sült a csirkeszárnyak és combok mellett. A legnagyobb attrakció azonban a cipóban sült csülök volt. - Itt mindent együtt készítünk, azt is együtt tervezzük meg, hogy egy-egy adott hétvégén mi legyen a menü - bocsájtotta előre Zsin-kó Józsefné, aki az ínycsiklandó csülök-kel mindenkit az asztalhoz tudott csábí-tani. Ez az étel bátran elkészíthető az ott-honi sütőben is, de természetesen kemencében sülve az igazi...A kenyértészta hozzávalói:1 kg liszt, 4 dkg élesztő, 1 kávéskanál só, 1 dl étolaj, 2 dl tej, csipetnyi cukor Elkészítése: Langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt kevés cukorral. Amíg felfut az élesztő, addig előkészítjük a lisztet egy tálba. Beleöntjük az étolajat, beletes�-szük a sót és amikor felfutott az élesztő hozzátesszük azt is. Közepes állagú tésztát dagasztunk belőle. Körülbelül 1-1,5 óra alatt duplájára kelesztjük. A csülök elkészítése:Puhára, előre megfőzzük a füstölt csülköt. (A vízébe teszünk vöröshagy-mát, babérlevelet és egész borsot. Ha megfőtt, kivesszük a csontokat és kihűt-jük, ajánlatos egy nappal korábban elké-szíteni.)Ha megkelt a kenyértészta, kerekre for-mázzuk. A széleit vékonyabbra nyújtjuk, hogy a közepén kicsit vastagabb marad-jon. Az előkészített csülköt egészben hagyjuk, mustárral alaposan megkenjük. A tésztánk közepére helyezzük, és a tész-ta kinyújtott széleit ráhajtogatjuk. Össze kell zárni minden részét, vizes kézzel összesimogatjuk a réseket, majd megfor-dítjuk és a tetejére vágunk egy csíkot. Tepsibe rakjuk, 200 fokon 30 percig süt-jük. Vincze AdélGasztroKanizsaFotó: Miholics Szabolcsheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Rázzon le magáról minden felelős-séget, és töltődjön fel energiával. Ha képes lesz arra, hogy minden-nek csak a jó oldalát veszi észre, akkor még a fogyókúrája is ered-ményesebb lesz.Bika: 04.21-05.21. Egy ígéretes találkozás lehetőségét jelzik előre önnek a csillagok. A lelki stabilitásának megteremtése érde-kében már ma tegye meg az első lépéseket. iKrek: 05.22-06.21.Ne panaszkodjon amiatt, hogy nem történik semmi különös az életében. Jusson eszébe az a mon-dás, hogy aki szelet vet, vihart arat. Tegyen így, hiszen már ez is valami. Rák: 06.22-07.22. Teljesen felvértezte magát, és egy ideje készen áll a változásokra. Aka-raterejének és céltudatosságának köszönhetően menni fog minden, mint a karikacsapás. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Alig bújt el a Nap a felhők mögé, s önnek máris komorrá változott a hangulata. Foglalja le magát mun-kával, és mindjárt elégedettebb-nek érezheti magát. Szűz: 08.24-09.23. Épp itt az ideje, hogy visszataláljon a régi önmagához. Az akaratereje megvan mind ahhoz, hogy cél-tudatosan bármit elérjen. Kezelje lazán a nehézségeket. Mérleg: 09.24 -10.23. Bízzon benne, hogy még az ön szá-mára is tartogat szépet és jót az élet. Egyre azonban ügyeljen, a titkait ne árulja el olyan személyeknek, akik nem érdemlik meg a bizalmát. sKorpió: 10.24 -11.22. Még nagyon sok problémáját meg kell oldania ahhoz, hogy karácsony-kor békésen ünnepeljen. Mások el-várásaival továbbra se törődjön, ne hagyja, hogy elszívják az energiáját.Nyilas: 11.23-12.21. Az önértékelésével nincs semmi baj, teljesen elégedett önmagával. Igaz, elég gyakran előfordul, hogy másként cselekszik, mint ahogyan azt elgondolja. Ez viszont baj. Bak: 12.22 - 01.20. A bolygóállások szerint elképzelhe-tő, hogy a sors megismerteti egy olyan személlyel, akinek teljesen más az értékrendje, mint az öné. Ez nem lesz akadálya semminek. Vízöntő: 01.21-02.19. Ha jókedvűen indítja a napját reg-gel, a jó hangulata kitart egészen estig. Dudorásszon csak, ne enged-je a gondolatait eltéríteni semmifé-le negatív hírrel. Halak: 02.20-03.20. Új élményekre lenne szüksége a munkája hibátlan elvégzéséhez. Az ismerkedést ne erőltesse senkivel sem, mert a dolgok úgyis mennek majd a maguk útján. Cipóban sült csülök kemencébőlegy mórichelyi
XXXII. ÉVFolyam38. SZÁm2020. október 24.4-7. oldal19. oldalKönyvtári mesék9. oldal10. oldalemlékezünkAz elmúlt30 évÚjabb visszaemlékezésRöst János, korábbi alpolgármester emlékezik’56-ra A forradalom nagykanizsai eseményeire emlékezünkEgy el nem mondott felszólalásCsak hivatalosan maradtak el a városi ünnepi rendezvényekSchauta Marcellnek adott igazat a bíróság első fokonValótlanság miatt kell helyreigazítani a megyei lapnakNem terjesztett rémhírt a képviselőmegnyerteElső fokonHagyatéki eljárás lett az adománybólVannak, akik a könyvekben üzennekaz utókornak
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT1 milliárd 309 millió forintot nyert a nagykanizsai önkor-mányzat a városi intézmények energetikai fejlesztésére. Óvodák, bölcsődék, iskolák, a HSMK és a könyvtár össze-sen 11 intézmény lesz részese a fejlesztéseknek. A város-ba érkező uniós támogatásról az önkormányzat többsé-gét adó ÉVE frakció sikerként számolt be, melyet a Város-fejlesztő Kft új vezetése ért el. Nem sokkal később a város kormánypárti parlamenti képviselője köszönte meg az előző vezetés munkáját.Veszélyben a mozi Kétségbeesett posztot osztott meg a nagykanizsai mozi vezetője az inter-neten azt követően, hogy kiderült: fogytán a pénzük. Ahogy írta a tavaszi járvány miatti költsége-iket még tudták finanszírozni, de az elmaradó látogatók miatti kiesés lassan padlóra küldi a céget. A város vezetőitől kértek segítséget, konkrétan azt a 2 és fél millió forintot szeretnék megkapni, amelyet év elején ígértek nekik. Ezzel megmenthető lenne a városi cinema. Úgy tűnik kérésük nyi-tott fülekre talál, a soron következő ülésen tárgyalhatja az önkormányzat a témát. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEVarga György, az MTI Nagykanizsán élő fotósa készítette a Csónakázó-tónál azt a képet, amely nem sokkal egy vihar után tárult a környéken járók szeme elé. A naplemente mesefilmbe illő színeit idéző látványa mellett egy dupla szivárvány is megjelent az égen.1 309 000 000IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 10. 24. | 3HÍRsorokEmléktáblaA két hete elhunyt Tar-nóczky Attila emlékére helyezték el a Piarista-isko-la falára a legújabb város-történeti emléktáblát. A „Közös” laktanya helyi jelentőségű épületegyüt-tes. 1890-ben készült el és 1923-tól építették át a pia-rista gimnázium számára. Az 1945-ben államosított iskola 1995-ben térhetett vissza a létesítménybe. Ennek állítottak emléket azzal a táblával, amelynek elkészültét Tarnóczky Atti-la kezdeményezte, de annak felhelyezését már nem élhette meg. A táb-laavatón Farkas Tibor adta elő a városvédő ked-venc dalát, amelyet sok-szor énekeltek együtt. Czupi Gyula, a Városi Könyvtár igazgatója, a Czu-pi Kiadó tulajdonosa arról mesélt, hogy 33 éves barátság fűzte Tarnóczky Attilához. Asztaltársaságuk hetente együtt töltött egy-egy estét, amikor megbe-szélték a legfontosabb tör-ténéseket. A kis ünnepség végén a piaristák igazgató-ja köszönte meg az emlék-táblát, majd megáldotta az iskola falára frissen felhe-lyezett táblát. ÚjsportpályaHivatalosan is birtokba vették a héten a Kőrösi-iskola tanilói az intézmény udvarán teljesen felújított sportpályát. Három és fél millió forintba kerültek a munkálatok. Ezt részben az iskola, az alapítványa és tankerület finanszírozta. Nem is olyan régen még egy régi kosárlabdapálya és növényekkel már benőtt röplabdapálya volt az isko-la udvarán – mondta az avató ünnepségen az Smolcz Frigyes, intéz-mény vezetője. Most egy teljesen új aszfaltréteget kapott a pálya. Két éven át gyűjtötte az alapítvány a pénzt, alapítványok bevé-telei, szülői felajánlások érkeztek és persze a tanke-rület segítsége is kellett a költségekhez. Nagyon büszke a projektre az iskola alapítványi kuratóriumá-nak elnöke. Wallner-Papp Eszter a Kanizsa TV-nek azt mondta, hogy a mai időkben ennél jobb idő-pontot nem is találhattunk volna, hiszen így a gyerme-keink még több minőségi időt tölthetnek a szabad-ban. Ami nagyon fontos a jelenlegi helyzetben.Fűtési szezONAz utóbbi hetekben jelentősen lehűlt a levegő hőmérséklet, így nem csoda, hogy aki csak teheti, az már próbál lakhelyén meleget csinálni. Ez sok helyen csak egy gomb megnyomásából és a termosztáton a hőmér-séklet beállításából áll és már meleg is van. Az első fűtéssel járó mozdulatokat azonban komoly előkészületeknek kell megelőzni – mondják a szakemberek. Fontos a tüzelőberendezések, kazánok, kályhák ellenőr-zése, de nem szabad megfeledkezni a kémé-nyek ellenőrzéséről sem. Sokak élete, egészsége múlhat azon, hogy a berendezések milyen álla-potban vannak. A megyé-ben már két alkalommal kellett a tűzoltóknak kéménytűzhöz vonulni, amelyekről kiderült, hogy a bennük felhalmozódott korom izzott át, és okozott bajt. Fontos, hogy azokon a helyeken, ahol nyílt égés-terű fűtőberendezéseket használnak, azokat szak-emberrel nézessék át a tulajdonosok. Ezek a lakás levegőjét használják és ha rosszul működnek könnyen okozhatnak tragédiát, ha a belőlük kikerülő szénmonoxid a lakásban marad. Te ltház Szinte üres szobák nélkül telik el a hosszú hétvége a zalakarosi szállodákban. A vendégek jó része már előre lefoglalta a helyét az ünnepi hétvégére, de a jövő heti őszi szünetre még akadnak kiadó helyek. A vendégek talán egy-két kivételtől eltekintve belföldiek, még a rendszeresen visszajáró külföldi turisták sem érkeztek meg. Virág Zsolt, a Hotel Venus igazgatója is azt mondta, hogy a V4 országokból vannak náluk néhányan, de a többi vendégük kivétel nélkül Magyarországról érkezett. Az elmúlt hónapok foglalt-sági adataihoz képest kimondottan jó ez a mostani hétvége, de az idei szezont nem lehet a korábbiakkal összehasonlí-tani. A járvány miatt két hónapig zárva tartottak a hotelek, nyáron elindult a turizmus, de szeptemberre szinte kiürült a szálloda – mondta a Kanizsa TV-nek az igazgató. A szakértők szerint egyébként komoly problémát jelent a szektor-ban a külföldi vendégek elmaradása, melyet a hazai forgalom miatt vidéken kevésbé éreznek meg a vendéglátók. Fotók: kanizsatv.huAz ‘
56-os ünnepek margójáraElmaradtak vagy nem a városi rendezvények október 23-án? Az 56-os forradalom 64 éves évfordulójára szervezett ünnepségekről hétfőtől kezdődően naponta kapott a Médiaház érte-sítést, hogy a járvány miatt elmaradnak a városi rendezvények. Ehhez képest kutyasé-táltatás közben a Deák téren fogadott meg-döbbentő látvány. „Huszárok”, katonák, magyar zászló, városi vezetők, hivatali dolgo-zók, rendőri biztosítás, majd zászlófelvonás himnusszal. Nem sokkal később ugyanez a társa-ság fogadott a Sugár utcai munkahelyemről kilépve is. Az 56-os Emlékkertben éppen koszorúztak. Körülöttük a „baráti sajtó” munka-társai sürögtek-forog-tak. Bizonyára ők is kutyasétáltatás közben futottak bele az elma-radt városi ünnepségek-be és készítettek róla pompás beszámolót. A Médiaházhoz tartozó Kanizsa Újság és a Kani-zsa TV azonban nem készített ezekről semmi-lyen összeállítást, mert nekünk utoljára csütör-tökön küldték a hivatal-ból a sokadik tájékozta-tást, mely szerint elma-radnak az események. A polgármester utolsó mondatát még sikerült elkapni, így szólt: „A városi ünnep ezzel véget ért.” Annak a városi ünnepnek lett vége, amely elmaradt. … vagy most mi van?Tar Mihály
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!Ünnepi felszólalásomra készül-ve elsődleges szempontnak tekin-tettem azt, hogy kanizsai esemé-nyekről és emberekről fogok beszélni, akik a budapesti 1956. október 23-i elementáris erejű tüntetések után városunkban is az utcára vonultak, hogy tudtára adják a hatalomnak, hogy nem fél-nek, hogy életük árán is megszün-tetik a zsarnokságot, hogy a meg-aláztatásuknak véget vetnek.Nálunk is, akár Budapesten, a diákság és a szakképzett munká-sok mutattak példát – utóbbiak a gépgyárból, előbbiek a gimnázi-umból szervezték a felvonuláso-kat, tüntetéseket a diktatúra ellen – magam alig hat éves Vorosi-lov utcai utcagyerekként, nagyanyámtól megszök-ve meneteltem a tünte-tőkkel, akik előbb a Sza-ki zászlóiból vágták ki a Rákosi címert, majd a DÉDÁSZ-on díszelgő vörös csillagot verték le. Ez utóbbi nem ment könnyedén, vascsővel ütötte egyikük a létra tetején, a csillag szikrázva adta meg magát, miközben üdvrival-gás közben hullt alá.A Vorosilov utca ez idő tájt nagy-méretű bazaltkockákkal volt bur-kolva – egy részük ma is megte-kinthető a Városháza előtti parko-ló burkolataként.Miközben gondolataimban a bazaltkockák megjelentek – egy gondolattársítás, és az 1956-os emlékeimet egy kisgyermeknek félelmetes kép töltötte be – T-34-es harckocsik a Vorosilov utcában.A dübörgés, a lánccsattogás a kövezeten, az időnként fel-felbő-gő motorok, a motorfüst szaga, majd a megállás után a bekövetke-zett halálos csend rémülettel töl-tött el, úgyszólván a házakhoz sze-gezett.A tornyok teteje nyikorogva nyí-lott, és harckocsizó-sapkás kato-nák, néhányban tányérsapkás fejek bukkantak elő, majd katonák ugráltak ki a járművek tornyából - kopott, de tiszta egyenruhások, széles szíjjal és fényes csattal, hali-na csizmások, akiknek látszólag fogalma sem volt arról, hogy hová érkeztek. Jókedvűen ugratták egymást, de azért szemük sarkából mindenre figyeltek. A járművüket egy percre sem hagyták el, és különösen arra emlékezem, hogy mindenről beszéltek a civilekkel, de egy kér-désre nem válaszoltak, ez pedig az, hogy kik ők és honnan jöttek.Ma már tudom, hogy nagyon is tudták, hogy hová érkeztek, pláne azt, hogy mi a parancs -Nagykani-zsán.Ez az alakulat a Marcaliban állo-másozó 42. Harckocsi Rohamlöveg Zászlóalj öt T/34/38-as páncélosa volt Üveges Lajos őrnagy, helyőr-ségparancsnok hívására hagyta el a laktanyáját és került bevetésre városunkban, ahol harci cselekmé-nyekben nem vett részt, majd napokon belül távozott.Helyi történetíróink már szinte mindent megírtak a kanizsai 56-os eseményekről, annak vezetőiről, a halottakról, a sérülést szenvedet-tekről. Valamiről azonban megfe-ledkeztek, mégpedig arról, hogy az események alakulása, az, hogy a felkelés tulajdonképpen törvé-nyes kereteken belül zajlott, abban nem csak Paizs Ferencnek, Lékay Gyulának és Orbán Nándornak volt érdeme, hanem az itt állomá-sozó katonáknak is.A Magyar Néphadsereg 1956. év-beli magatartásáról könyveket írtak, magyarázták így és úgy, de jellemző módon történészeink sem jutnak azonos véleményre, és igen eltérően kezelik a katonák részvételével vagy éppen a nélkül zajlott eseményeket.1956-ban a Magyar Néphadse-reg átszervezés alatt állott, mint-egy 125.000 katona és 25.000 pol-gári alkalmazotti állományt kb. 5.000 tiszttel 1.500 továbbszolgá-ló tiszthelyettessel akarták csök-kenteni.A pártvezetés nem bízott a kato-nákban, a hadsereg katonái viszont karhatalmi kiképzést nem kaptak. Az ÁVH karhatalmi egysé-gei és a rendőrség a katonákkal szemben bizalmatlanok voltak, ez a viszony kölcsönös volt.A helyzetet jól szimbolizálja Dobrosi Lajos tizedes esztergomi páncéltörő lövegkezelőnek az ellene a BHÖ 1. miatt folytatott büntető eljárásban a teljesen elké-pedt kijelentése a hadbíró előtt: Hogyan állítják róla azt, hogy a népi demokratikus államrendet meg akarta dönteni, amikor a Juta-dombnál esztergomi alaku-latával a szovjet páncélosokra tüzelt. A katonai esküje szerint a Hazáját minden külső és belső ellenségtől, még az élete árán is meg kellett védenie? A Dobrosiból felszakadt kérdést a hadbírósági tárgyaláson döbbent csönd követ-4 | KANIZSA újságoktóber 23.’56-os gondolataiKárolyi AttilaHa lett volna hivatalos rendezvény, ezt mondta képviselőOktóber 23. Rendhagyó módon telt idén az ’56-os forradalom évfordulója. A Koronavírus-járvány ebbe is beleszólt, így a város polgármestere a hét elején tette közzé facebook oldalán, hogy az idei városi rendezvények elmaradnak. Ezek után kereste meg szerkesztőségünket Károlyi Attila, az ÉVE önkormányzati képviselő-je, az Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság elnöke, hogy ünnepi felszólalását tegyük közzé. Kérésének adunk helyt a következő hasábokon.
2020. 10. 24. | 5október 23.Az ítélet: halál, másodfokon: halál. Kegyelemből: életfogytig-lan.A katonák parancsot teljesíte-nek. A minisztériumukból a forra-dalom napjaiban a parancsok egymásnak ellentmondtak.Az alakulatok döntő többsége laktanyájában maradt, a parancs-nokok védték beosztottjaikat és nem adtak fegyvert a felkelőknek. Más alakulatok tűzharcban a fel-kelőket lőtték, mint pl. az eszter-gomi 7. gépesített hadosztály, azonban a szovjet árulás felnyitot-ta a szemüket – kinyitotta Nagy Imréét, kinyitotta Mecséri János szovjet-típusú ezredesét. Az esz-tergomi parancsnok Maléter Pál-lal történt találkozása után órák alatt vált forradalmár felkelővé, aki amikor vitték kivégezni a Gyűj-tőfogház folyosóján, azt kiabálta: Most viszik kivégezni Mecséri János ezredest, fiúk a zászlót, amit földbe tapostak, emeljétek magasra!És a mi katonáink, akiknek az életét a megtorlás úgyszólván megsemmisítette:Bodnár Béla őrvezető, 1 év bör-tön, 1 év jogvesztés, lefokozás, ¼ vagyonelkobzás – 1956. október 31-én Nagykanizsán az alakulatá-nál beválasztották a Forradalmi Katonai Tanács elnökségébe, java-solta az elhárító tisztek letartózta-tását, november 1-jén a szovjet csapatok mozgásának a felderíté-sére indult, egyetértett az ellenál-lásra vonatkozó döntéssel, a szov-jet csapatok kivonását követelte, november 4-én javasolta a szovje-tekkel szembeni gerillaharcot.Krizsán Rudolf hadnagy, 1 év 6 hónap börtön, 2 év jogvesztés, lefokozás, ¼ vagyonelkobzás – Nagykanizsán alakulatánál fegy-veres katonákkal ideiglenesen őri-zetbe vette a parancsnok politikai helyettesét.Üveges Lajos őrnagy, helyőr-ségparancsnok, 4 év börtön, 3 év jogvesztés, lefokozás, ¼ vagyon-elkobzás – Nagykanizsán, 1956. október 29-én a Városi Gépgyár-ban tartott nagygyűlésen beje-lentette, hogy a nép mellett van, és a várost meg akarja védeni az oroszok ellen. Intézkedett, hogy a csapatzászlóból a régi címert távolítsák el. Engedélyezte a sor-tűz lövésében felelős tiszt őrizet-be vételét és börtönbe kísérését. Beszüntette a pártbizottság épü-letének őrzését, a laktanyában nem adott védelmet a pártbizott-ság munkatársainak. Nyilvánosan is bejelentette, hogy harcolni akar a szovjet csapatokkal. Intézkedett riadó elrendeléséről és a szovjetek felderítéséről.Tamás József alhadnagy 3 év börtön, 3 év jogvesztés, lefokozás, ¼ vagyonelkobzás – Nagykanizsán alakulatánál beválasztották a Kato-nai Forradalmi Tanácsba, majd a Zala Megyei Bizottságba, annak november 3-i ülésén aktívan támo-gatta a forradalom célkitűzéseinek megvalósítását, polgári szervek-kel, forradalmi nemzeti bizottsá-gokkal kapcsolatot tartott.Fekete György főhadnagy, 8 év börtön, 5 év jogvesztés, lefokozás, ½ vagyonelkobzás – 1956. októ-ber 28-án, felettese engedélyével egy 11 fős katonai alegység parancsnokaként élelmiszert szál-lított Budapestre, ahol a katoná-kat lefegyverezték. November 1-jén parancsnoka utasítása elle-nére fegyvereket adott ki a nem-zetőröknek.Öt kanizsai katonának 17 év és 6 hónap börtön.A harang őértük is szól.Károlyi AttilaNagykanizsa, 2020 október 23.Ha volna hivatalos rendezvény, mondta volna a képviselőVOKokSH AUtóSISkoLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi vezetőikresz-tanfolyamunkra jelentkezésNOVEMber 4. SzerDA 16.00 órAHa nincs ideje bejárni tanfolyamra e-learning is elvégezheti a Kreszt otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi,”B+E” „C+E” nehéz pótkocsi ,KategóriákraGKI VIZSGA nov. 13. (jelentkezési határidő okt. 29-ig)RÉSZLET FIzetÉSI keDVezMÉNY!*Részletekről érdeklődjön irodánkbantelefonszám: 06-30-491-705130 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2020 1. né. VSM: „B” E: 75 % F: 63,27% - „C” E:82,52 % F:79,17% -- Áko: „B” Gy:163,65%, „C” Gy: 103,02% kk- B: 237.600.Ft/fő- C: 211.000.-Ft/fő/Kerecsényi Edit / Thúry György Múzeum
6 | KANIZSA újságoktóber 23.1991. október 22-én a Thury György Gépesített Lövészdandár parancsno-kának, Poprádi Zoltán ezredesnek a meghívására Nagykanizsára érkezett az 1956-os forradalom idő-szakában a Lövész ezred parancsnoka, Üveges Lajos alezredes és számos szolgálatot teljesítő kato-na. Október kiemelkedő eseményeire emlékezve és készülődve átlapoztam az alakulatunk történetét megörökítő könyvet, amelyből az 1953-57 közötti eseményekre az adatok, az információk szinte teljes egészében hiányoztak – emlékezte-tett az egykori Dandár Parancsnok, Poprádi Zol-tán.Hiteles képet szerettünk volna kapni az 1956-1957-es időszakról, ezért megkí-séreltük az egykori parancsnok, egyben ezen időszak Nagykanizsa Hely-őrség Parancsnokának és az akkor szolgálatot teljesí-tő katonák felkutatását. Eredeti dokumentumokra leltünk, de a család, az egy-kori kollégák és a szemta-núk is segítettek megtalál-ni Üveges Lajos őrnagyot a miskolci otthonában.A meghívott, közelben élő, akkori volt katonatár-sak már velem együtt vár-ták az érkező, ekkor már rehabilitált alezredest. Kilépve az érte küldött szolgálati gépjárműből azon nyomban érezni lehetett a szomorúságot, a megtörtséget a tekinteté-ből, azonban egész lényé-ből sugárzott az öröm, az érdeklődés, hogy újra a volt laktanyájában lehet a volt katonái egy részével és a harmincöt év eltelté-vel szolgálatot teljesítők-kel. Kötetlen beszélgeté-sünk során világosan kiraj-zolódott, mi is történt valójában Nagykanizsán 1956 októberének végén. 1956 februárjától jelentős összevonás és átszervezés következtében Nagykani-zsán is változások történ-tek.Nagykanizsán, a Teleki úton lévő Dózsa laktanyá-ban állomásozott a 29. lövészezred. Ezt az alakula-tot – melynek parancsno-ka Üveges Lajos őrnagy volt –, 1956 november-ében felszámolták. A hely-őrségben volt még akkori-ban a 18. légvédelmi tüzér-osztály, a nagykanizsai városi kiegészítő parancs-nokság és a tiszti klub.A fővárosban kirobbant forradalom híre csak néhány nap elteltével éke-zett el Nagykanizsára és fejtette ki hatását. Az októ-ber 23-án kezdődő dicső napok országosan Buda-pestre és a nagyobb váro-sokra korlátozódtak, így Nagykanizsán is elsősor-ban a diákok szimpatizál-tak a forradalom eszméivel és akartak változást. A helyi hatalom néhány órán belül összeomlott, a város-ban szinte atrocitások nél-kül viszonylag békésen zajlottak le az események.A helyőrség egykori parancsnoka, Üveges Lajos őrnagy szerényen emlékezett, ugyanis a fel-ső katonai vezetés részéről nem érkeztek egyértelmű parancsok, utasítások, így a városban megalakult for-radalmi munkástanácsok-kal, a nemzetőrség helyi vezetőivel működött együtt. Fontos elvként tartva, hogy fegyvert nem ad át és semmilyen körül-mények között nem hasz-nálja fel a lakosság ellen.Emlékeztetett arra a több száz fős tüntető tömegre, akik kérték, hogy csatlakozzanak hozzájuk és vonuljanak Budapestre. Azokban a napokban kifej-tette egyetértését a tünte-tőkkel, egyben kérte a megértésüket, mert nem hagyhatta el a helyőrsé-get. A forradalmi esemé-nyek irányítását olyan sze-mélyek vették át, akik reáli-san ítélték meg a kialakult helyzetet és mindent elkö-vettek azért, hogy elkerül-jék a vérontást. Egyetlen lövés sem dördült el, a beérkező szovjet csapa-tokra senki sem lőtt. – A helyzet az volt, hogy november első napjaira védelmi tervet készítet-tünk a város megvédésére – emlékezett a volt helyőr-ség-parancsnok. A védel-mi terv része volt a műsza-ki zárrendszer telepítése, és a nemzeti bizottság hozzájárulásával fegyve-rek kiosztása a városi üze-mek, vállalatok részére, valamint a katonaviselt férfiak laktanyában törté-nő fogadására. A város magára maradt, és a Buda-pesten elérhető és infor-mációt adók a katonai ellenállás reménytelensé-gét közölték. A helyőrség november 5-én ellenállás nélkül a szovjet csapatok kezébe került, és a kint lévő fegy-verek a Teleki úti laktanyá-ba kerültek beszállításra. A megtorlás országszerte bekövetkezett, közel tíz-ezer tisztet leszereltek, és közel ezer fő ellen külön-böző eljárás indult, ami elérte a Nagykanizsán szolgálatot teljesítőket is.Üveges Lajos őrnagyot 1957 elején leváltották parancsnoki beosztásából, majd 1958 januárjában bíróság elé állították. A katonai bíróság ítélete alapján lefokozták, négy év börtönbüntetéssel, illetve részleges vagyonel-kobzással sújtották. Két év után szabadult, majd a paksi atomerőműnél dol-gozott, ahonnan később nyugdíjba ment. 1990. október 23-án Üveges Lajos visszakapta rendfo-kozatát, és a Magyar Hon-védség nyugállományú alezredeseként tisztessé-ges nyugdíjra jogosult. Amikor visszaemlék-szem a közel 30 évvel ezelőtt történtekre, látom magam előtt azokat nagy-szerű épületeket, amelyek az ország egyik legszebb laktanyájához tartoztak, helyet adva 2000 katoná-nak, benne tiszteknek, tiszthelyetteseknek, pol-gáriaknak és a szolgálatot teljesítő honvédeknek. Ezen a közel 30 ha-os terü-leten bevásárlóközpont található jelenleg, és készül a korábbi sportpá-lyák területén egy új, min-den igényt kielégítő sport-csarnok – zárta visszaem-lékezését Poprádi Zoltán. Bakonyi ErzsébetFotó: Poprádi Zoltán gyűjteményébőlNagykanizsán is elsősorban a diákok változást......és akartakszimpatizáltak a forradalom eszméivel
2020. 10. 24. | 7október 23.A részletekről a kiadó tulajdonosa, Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyv-tár igazgatója beszélt lapunknak. – Már 1989. október 23-áról megemléke-zés volt a városban. Ma ez nem tűnik különleges kijelentésnek, de abban az időben különleges volt, ugyanis akkor történt a köztársa-ság kikiáltása is, és először lehetett szabadon ünnepelni. A Magyar Demokrata Fórum helyi szerveze-te akkor állított kopjafát az addig egyetlen, ismert áldozat, Skerlágh Józsefné emlékére, akit a Sugár és a Rozgonyi utca sarkán lévő épü-letből – ahol az ÁVÓ, a pártbizott-ság és a katonaság székelt – egy eltévedt golyó megölt. Korábban mint történelem szakos, nehezen jutottam hiteles olvasnivalóhoz, meg érdekelt az embereknek még az emléke is, hiszen akkor még csak 33 év telt el a forradalom után. Igyekeztem beszélgetni emberek-kel akkor tájt, és azt tapasztaltam, nagyon összekeveredett bennük az ok és az okozat. Nem nagyon emlékeztek az 56-os események sorrendjére. Az emberekben min-dig a megtorlás ötlött fel. A dicső-séges napokról már kevésbé tud-tak. Az én ambícióm az volt ’93-ban, hogy a győztes forradalom napjait mutassam be.A helyi sajtóból összeállítottam egy kronológiát. Ez jelent meg elő-ször ’93-ban a Dél-Nyugat című lapban, és 96-ban, a 40 éves évfor-dulón a Kanizsai Almanach 1996-ról szóló kötetben is. Akkoriban megpróbáltam összerakni mind-azt, amit tudhatunk 56-ról. Elsősor-ban az volt a célom, hogy az iskolai megemlékezésekhez, ünnepsé-gekhez legyen egy olyan anyag, amiből nemcsak a budapesti ese-ményekre lehet emlékezni, hanem a nagykanizsaiakra is, hiszen azok a máig élő séták, aminek egyik kez-deményezője voltam, azokat a helyszíneket járták körül, ahol tör-tént valami említésre méltó. Az volt a cél, hogy az embereknek legyen reális képe arról, hogy mi is történt abban a 12 napban.Engem máig az érdekel a legjob-ban, hogy az emberek hogyan élték meg a forradalom győzelmét. Ma is az egyik legfőbb probléma, hogy a megtorlásról beszélünk csak, de arról, amikor végre felszabadultan fellélegzik az ország, akkor hogyan visel-kednek, arról kevésbé. Én igazán azt tarta-nám fontosnak, hogy tudjunk arról is, hogy ebben a városban is történtek nagyszerű dolgok, és olyan veze-tőik voltak, akik nem hagyták, hogy szélső-séges irányba menjenek a dolgok. A Nagykanizsa 1956 című kötet 2010-ben jelent meg, a kötethez kapcsolódó előadások pedig a Mindentudás nagykanizsai egye-teme című sorozatban a www.nagykar.hu honlapján a könyvtár-nak. Nagyon sokrétű emlékezés, dokumentum állt össze, viszonylag egységes kép alakulhatott ki arról, hogy mit tudhatunk 1956-ról. Vad-lya Alajos pincértől, Pék Páltól, Har-kány Lászlótól, Csomor Erzsébettől olvashatunk szövegeket. Számom-ra most is a legérdekesebb az 56-os kutatásokban a város két vezetőjé-nek, Pajzs Ferencnek és Lékai Gyu-lának a hiteles alakja. Ehhez a ket-tőshöz csatlakozik még Orbán Nándor, a Nemzetőrség parancs-noka, akinek már szobra is áll a városban, és még volt a katonai vezetés, Üveges Lajos őrnagy sze-mélyében, aki szintén ragyogóan viselkedett, amikor kellett. A Nagykanizsa 1956 c. kötetből az Erzsébet (akkor Szabadság) téren lakó pincér, Vadlya Alajos emlékezé-sének részletét közöljük.Vadlya Alajos: Csillaghullás Nagykanizsán (részlet a kötetből.)A Maort Üzemek tüntető mene-te 8-as sorokban vonult az üzem-ből kiindulva végig a Somogyi Béla utcán, a régebben Király utcán, a Sztálin Útja felé, amit régen Főtér-nek neveztek. A tüntető menethez nagyobbrészt munkaruhában, ola-josan, kormosan, feketén, ki-ki a beosztása szerinti munkakörben végzett munkájának látható nyo-maival ellátva vett részt a felvonu-lásban.Az élen piros-fehér-zöld színű nemzeti zászlókkal felszerelt mun-kások jöttek. Sem túl lassan, sem gyorsan nem jöttek amúgy kényel-mes, rendes menetben. Amint a tüntető menet kígyózva ömlött előre, ütemesen kiáltották, száz és ezer torokból, hogy „Am-nesz-ti-át”, „Am-nesz-ti-át”, „Am-nesz-ti-át”....Amint a menet kiért a Szabadság tér 4. szám elé, a „Ligaház” elé, egy pár másodpercre megállt az élet és bevárta a menet felzárkózását, majd újra megindultak előre. Ekkor az él, egy vonalba került a Szabad-ság-téri parkkal, amelynek a köze-pén állott a Szovjet emlékmű, ahogy Nagykanizsán nevezték, az „Iván szobor”, vagy „Sztálin szo-bor”. Eddig a felvonulás, ha szabad ezt a kifejezést használni, szép volt... Ettől kezdve azonban mintha kicserélték volna az embereket.... Amint az éle elérte a szoborral való egy vonalat, egyszerre olyan fütty-koncert lett hallható, hogy majd-nem a füleket kellett befogni és a menet résztvevői valamennyien a szoborra néztek és fütyültek, fütyültek és fütyültek....Bakonyi ErzsébetNagykanizsa 1956-címmel kötetet jelentetett meg a Czupi KiadóolvashatóMár tíz éve
8 | KANIZSA újságönkNKormányZAtMár a múlt héten megjelent cikkben is utalt rá Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióveze-tője, hogy a közös mun-ka egyik fő gátja a pol-gármester közösségi oldalon folytatott kommunikációja, illetve Cseresnyés Péter túlzott szerep-vállalása. – Továbbra sem tudjuk, hogy mi köze van Cseresnyés Péternek a hivatali dolgozókhoz, osztályvezetőkhöz. Ha neki vala-mi mondandója van, akkor talál-kozhat a polgármesterrel és a csatlósaival a Fidesz irodájában. Ez és a legutóbbi cikkben felsorol-tak is mind azt bizonyítják, hogy alkalmatlan a polgármester és a - szerintem - törvényellenesen kinevezett alpolgármester is a posztjára. A kormánypárti frakció részéről talán a legtöbb kritika a városi cégek vezetőinek lecserélése kap-csán irányult az ÉVE felé. Ezzel kapcsolatban Szabó Szi-lárd, a Fidesz-frakció vezetője elmondta, hogy ez a politikai bos�-szúhadjárat első lépése volt. – Semmi nem indo-kolta, hogy ilyen módon legyenek leváltva a jól és ered-ményesen dolgozó önkormány-zati cégvezetők. Váltani természe-tesen lehet, de lett volna ennek sokkal humánusabb és tisztessé-gesebb módja is. Csak emlé-keztetnék arra, hogy az előző két ciklusban többséget adó Fidesz-KDNP város-vezetés tisztessége-sen, a megbízási idő lejártával és nyilvános pályáztatással nevezte ki az összes cégvezetőt. Ezzel szemben láthattuk, most hogy történt mindez. Azt gondolom, hogy mindenkinek adjuk meg az időt, hogy zárják a 2020-as évet, és a részletesebb értékelésekkel vár-juk meg az éves beszámolókat, valamint a városban élők vélemé-nyét. Feltettük azt a kérdést is a két városatyának, hogy mivel lenné-nek elégedettek, ha 2021-ben és 2022-ben is közgyűlési munka értékelésére kérnénk őket. – Elé-gedett lennék, ha a közgyűlés és annak munkája végre teljes mér-tékben a város érdekeit szolgálná és nem egyéni érdekeket. Renge-teg a tennivaló, a megoldásra váró probléma, és sok eset-ben nem lehetetlen ezek megoldása, javítása. Fontos lenne, hogy az ÉVE elfogadja és kor-rekt, együttműködő módon kezelje, hogy csak 1 képviselővel vannak többen a közgyűlésben, ráadá-sul a polgármestert is a Fidesz-KDNP adja. Ez a 8:7-es arány jelen pillanatban semmiben nem tük-röződik, hiszen az ÉVE minden hatáskört és jogkört magához vont. Gyakorlatilag minden kér-désben kizárólag ők döntenek. Mégis hogy beszélhetnénk így közös munkáról, együttműködés-ről? 2022 októberében pedig akkor leszek elégedett a politikai helyzettel, amikor az új Orbán-kormány a felhatalmazást meg-kapva folytatni fogja azt a nagy-szerű ország- és nemzetépítő munkát, amit már két ciklus óta gyakorol – említette Szabó Szi-lárd. Fodor Csaba szerint fontos len-ne, hogy végre együtt tudjon működni az ÉVE-frakció és a pol-gármester, hiszen ez lehet az egyik kulcsa annak, hogy megva-lósulhassanak azok a beruházá-sok, amelyek jó eséllyel új munka-helyeket teremtenek a kanizsaiak-nak. – A legnagyobb sajnálatom az együttműködés hiánya, az a viselkedés, amit a polgármester és csapata folytat velünk szemben. Nehéz odamenni ahhoz barátkoz-ni, aki pénteken kettőt belénk rúg, majd hétfőn azt mondja, hogy ölelkezzünk össze. Úgy gondo-lom, ha hagynák Balogh Lászlót velünk együtt működni, akkor lehetne dolgozni. De amíg Cseres-nyés Péter azt várja el tőle, hogy pártkatonaként viselkedjen, addig nehéz a helyzetünk. Örülnék, ha azzal kezdhetném majd az inter-jút, hogy sikerült meggyőzni a polgármestert, majd elmondhat-nám, hogy haladtunk a legfonto-sabb kérdésekben, értem itt a beruházásokat is, például a feren-ces kolostort, a déli elkerülőt, a konferenciaközpontot és az uszo-dát. Ezekről egyébként jelenleg szinte semmilyen információnk nincs... Ha ezek megvalósulnának, annak örülnék. S annak is, ha elin-dulna az új ipari park, s tudnánk olyan céget idecsábítani, amely lehetővé tenné, hogy a kanizsai emberek Kanizsán dolgozzanak. Fontos lenne, hogy a kompeten-ciaközpont megvalósulása is elkezdődjön, hiszen oda felsőfokú végzettségű emberekre lenne szükség, így azokat a diplomás kanizsaiakat is haza tudnánk hoz-ni, akik az egyetem után nem jöt-tek vissza. Mikó-Baráth Györgya város (II.)Egy éve választottFolytatjuk a múlt heti számunkban elkez-dett beszélgetést a két frakcióvezetővel az önkormányzati választások évfordu-lójával kapcsolatban. Legutóbb szó volt a polgármester veszélyhelyzet alatt hozott döntéseiről, a közgyűlések hangu-latáról. Az elmúlt 12 hónap értékelése mellett ezúttal már az előttünk álló idő-szakra is kitértünk. Fotó: Kanizsa Újság archív
Röst János: A 2002-2006 közti időszak volt a legered-ményesebb, Litter Nándor (MSZP) polgármesterségévelRöst János (SZDSZ), 1990-1994 között önkormányzati külsős bizottsági tag, 1994-2010-ig önkormányzati képviselő, 2002-2006-ig alpolgármester. – Politizált-e korábban? – tettük fel a kérdést Röst Jánosnak. – Nem. Műszaki, mérnöki értelmiségiként politikamentes életet éltem. Zala megyében a nagykanizsai reformkommunisták elsőként buktatták meg a pártbizottságot, valamint az MDF-nek itt alakult meg a dél-dunántúli centru-ma. Ebben a közegben nem volt tere számomra a politizálásnak, egyikük iránt sem éreztem világ-nézeti vonzódást, libidót.– Hogyan kezdődött?– Az 1988-89. évi politikai változások megérin-tettek: a demokratikus ellenzék országos jelen-léte, Nagy Imre újratemetése, az Ellenzéki Kere-kasztal tárgyalások, és a 4 igenes népszavazás. A népszavazáson „liberális ösztön-demokrata-ként” próbáltam meggyőzni az ismerőseimet, barátaimat. A lökést az adta meg, hogy a nép-szavazás végeredményénél Zala megye volt az utolsó.Két lehetőséget láttam akkor: vagy másik megye vagy az SZDSZ megalakítása. Akkor az SZDSZ tűnt egyszerűbbnek. Ezek a folyamatok döbbentettek rá, hogy az addigi politikai, gazdasági berendezkedések megvál-toztathatók.– A kezdetekkor mely személyek voltak a kani-zsai pártoknál a politikai meghatározók? – Az MDF-nél Tarnóczky Attila, Czupi Gyula, az MSZP-nél Göndör István és Böröcz Zoltán, az SZDSZ-nél személyem mellett, a parlamenti választásokig Czene Csaba. Meg kell emlékezni Zsoldos Ferenc úrról, aki az 1989-90-es időszak-ban Nagykanizsa VB. tanácselnöke volt, és aktívan, korrektül, tisztességgel hozzájárult az átmeneti időszak levezényléséhez. 1989. év végéig Nagykanizsán megalakul-tak az MDF, az SZDSZ, az MSZP, a FKgP, a Mun-káspárt, a KDNP, az MSZDP helyi szervezetei és a Nagykanizsai Városvédő Egyesület. A helyi Fidesz csoport 1990-ben alakult meg.Az 1990. évi parlamenti választást Nagykani-zsán Tarnóczky Attila (MDF) nyerte Solti Károlyt (SZDSZ) megelőzve. Ősszel Nagykanizsán az SZDSZ elsöprő győ-zelmet aratott, és a Fidesszel jelentős testületi többséget szerzett.Dr. Kereskai István lett a polgármester (SZDSZ), és Farkas Zoltán (Fidesz) alpolgármesterrel vezették a várost az 1990-1994 közötti időszak-ban (SZDSZ-Fidesz koalíció jött létre ebben a cik-lusban, a polgármestert a testület választotta meg, az MDF jelöltje Rózsás János volt).Az első ciklus volt a legnehezebb, mert a taná-csi rendszert kellett átalakítani önkormányzati rendszerré kellő tapasztalat nélkül, ráadásul úgy, hogy jelentős intézményrendszert kellett működtetni a korábbi tanácsi gazdasági társasá-gok egyidejű átszervezésével együtt.A későbbi testületek mindegyike végrehajtott fejlesztést a politikai és gazdasági lehetőségei és a személyi állománya képességeinek a függ-vényében.– Az első ciklus mellett melyiket tartja a legered-ményesebbnek?– Elfogultság nélkül állíthatom: a 2002-2006 közti időszakot, ahol Litter Nándor (MSZP) pol-gármester úr helyetteseként, alpolgármester-ként dolgoztam.Az elmúlt 30 évnek ebben az időszakában volt a legátgondoltabb, projekt- szemléletű, városi gazdasági stratégiai programja, és ehhez jelen-tős kormányzati lobbi társult Göndör István (MSZP) és Kovács Kálmán (SZDSZ-informatikai miniszter) személyében. – Mit tart a legnagyobb eredménynek?– Gazdaságfejlesztés területén a laktanyák tulajdonjogának a megszerzését, a közművesí-tésükkel fejlesztési lehetőségeket, munkahely-teremtést az Ipari Park, valamint a volt Thúry (Dózsa) laktanya területén és az M7 autópálya megépítését. A szívemnek a legkedvesebb a városi könyvtár megvalósítása (2001-ben), ahol a könyvtárépítő bizottság tagjaként dolgoztam. Minden ciklus lezárásaként készült átfogó jelen-tés, megérne egy elemző munkát a ciklusok összehasonlítása.– Foglalkozik e jelenleg politizálással?– Nem! Élem a civil életemet, úgy is fogalmaz-hatnék viccesen, hogy a „politikai drogfüggő-ségnél” 10 éve „tiszta” vagyok. A „Kanizsai háromszög” c. könyvem (1989-2009 - Közélet és humor alcímmel) 20 éves jubileumi kiadásként, 2009-ben jelent meg, és a kanizsai közélet 20 éve lett benne feldolgozva. Azt követően, 2010-ig, még egy évet volt jelen Nagykanizsán a libe-ralizmus politikai képviselete a kanizsai SZDSZ révén.A 2009/2010-es időszak feldolgozása folya-matban van. Ez év végére tervezem a „Kanizsai háromszög 2.1.” c. könyv megjelentetését, mely-ben a közéleti adatok, események, a szabad vélemények tájékoztatása, bemutatása mellett szeretném a történelemhamisítást is megakadá-lyozni. – Mi a véleménye Nagykanizsa jelenlegi közéle-téről?– 2006-tól 2019-ig, 13 évig a Fidesz irányította abszolút többséggel a várost, ez meghatározta a jelenlegi állapotokat. A működés másik oldala pedig az önkormányzatok jogköreinek, felada-tainak, pénzügyi lehetőségeinek a kormányzati csökkentése. Jelen kormányzati irány a tanácsi irányítási rendszer felé történő visszalépés, vis�-szatérés az állampárti utasításos, centralizált rendszerhez, a 30 évvel ezelőtti modellhez. Kívülről, a közgyűlésben az ÉVE-frakció látszik a célratörőbbnek, tudatosabbnak. A következő parlamenti választásig (2022) a szembenállás szerintem biztosan megmarad. A tavaszi járványhelyzet alatt lehetett volna ezt emberi gesztusokkal részben feloldani, de egyik oldal sem tett erre hatásos kísérletet, sőt jelentősen rosszabbodott a helyzet. Ennek a felelőssége nagyobb részt a „járványügyi vész-helyzet” alatt regnáló kormánypárti városveze-tésé. Gesztusokat, kompromisszumos javaslato-kat elsősorban mindig az adott időszak irányítói, a hatalmon lévők tehetnek – vélekedett Röst János. Bakonyi Erzsébet 2020. 10. 24. | 9önkormányzatA 30 éves önkormányzatiság történetéhez hozzátartozik a kezdeteknek, az azt megelő-ző két év politikai mozgalmai-nak és a benne résztvevő személyeknek a megismerése és az első szabad parlamenti választás is. Magyarországon 3. rész30 éves az önkormányzatiságForrás: egykor.hu
10 | KANIZSA újságközélet„Helyreigazítás: dr. Schauta Marcell személyét érintő-en a tényeket hamis színben tüntettük fel.” Az elsőfokú ítélet szerint ezzel a címmel kell megjelennie a megyei napilap kezdőlapján 24 óráig a helyreigazításnak, magán a weblapon pedig 1 hónapig kell szerepelnie a teljes határozat-nak. Az érintett cikkben, ami a járványhelyzet kanizsai kezeléséről szólt, így fogalmazott Cseresnyés Péter: „A legelkeserítőbb azonban a Momentum nagykanizsai elnökének rémhírkeltése volt. A helyi szociális, egészségügyi és környezetvédelmi bizottságot is vezető képviselő – civil foglalkozását tekintve állatorvos – valótlanul állította, hogy aki léle-geztetőgépre kerül, az meghal… Az ügyre a Kanizsai Dorottya Kórház jóvoltából került pont, ugyanis az intézményvezető feljelentést tett.” Schauta Marcell, az ÉVE önkormányzati képviselője, a SZEKB elnöke szerint ez az ügy és most már a bírósági határozat is jól bizonyítja azt, hogy megindult ellene egy lejárató kampány. – „Nekem 133 bátor ember kell. Az ország 133 legbátrabb embere. Ne rendüljenek meg, ne hátráljanak meg, ne bizonytalanodjanak el, meg kell védeni azokat a döntéseket, amik legjobb meggyőződésünk szerint segítik az ország védekezését. Legyenek bátrak!” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök 2020. március 23-án a parlamentben. Most az egyik ilyen bátor ember kijelentései miatt kellett sajtóhelyreigazítási kérelemmel a Zalaegersze-gi Törvényszékhez fordulnom. Cseresnyés Péter értekezésével szem-ben soha nem állítottam azt, hogy aki lélegeztetőgépre kerül, az meg-hal, én a kedvezőtlen prognózisra utaltam a Kanizsa Újságban megje-lent cikkben, amit később Müller Cecília többször is megerősített az Operatív Törzs sajtótájékoztatóin. Természetesen rémhírterjesztés sem történt, nem is történhetett. Az ügy tisztázása érdekében fordultam a Nagykanizsai Rendőrkapitánysághoz, ahonnan írásban megerősítet-ték, hogy nem folytattak és nem is folytatnak eljárást ellenem. De talán nem is ez az érdekes, hanem inkább az, hogy Cseresnyés Péternek hon-nan van tudomása arról, hogy engem feljelentettek, és honnan ismeri a feljelentő személyét, mikor a rendőrség a feljelentők személyéről nem ad ki információt, nem csak Cseresnyés Péternek nem, de még nekem sem. Nyilván a feljelentő mindenről beszámolt neki. Gondolom, Dr. Brünner Szilveszter sem örült, hogy kiszivárogtatta nevét Cseresnyés Péter, de gondolhatta volna, hogy az ellenem folyó lejárató kampányt vele akarják majd hitelesíteni, és nem mondjuk egy nagykanizsai kivet-kőzött pappal, aki a közösségi oldalán a lejáratásomon buzgólkodik.Schauta Marcellt Czeglédy Csaba képviselte. Az ügyvéd, aki egyben a szombathelyi Szociális és Lakás Bizott-ság elnöke és DK-s politikus, lapunknak elmondta: az őt ért rágalmazások miatt már mintegy száz pert nyert a kormányzati sajtóval szemben, sőt, ha ehhez még hozzáadjuk azokat az ügyeket, amikben mást képviselt, úgy minimum megkétszereződik ez a szám. Szerinte a kormánypárti sajtó működésének fő célja az, hogy bizonyos célszemélyekről, így például róla is, hiszen nemrégiben pél-dául a DK-nak nyert pert az MTI-vel szemben, folyamatosan valótlansá-gokat írjanak. – Nekik az a fontos, s ezt el is mondják, hogy minden egyes csatát megnyerjenek, minden napot nyertesként zárjanak. S az kevésbé érdekli őket, hogy a bíróság 1-2 év múlva esetleg az újságokat helyreigazításra kötelezi. Nekik az számít, hogy a jelenben kárt okozza-nak egy politikus vagy egy közéleti személyiség megítélésében. Ehhez pedig végtelen erőforrás áll a rendelkezésükre. Az ügyvéd hozzátette: az sem véletlen, hogy nem jelent még meg a helyreigazítás. – Valószí-nűleg megfellebbezik, szinte mindig így történik, hogy ezzel is menjen az idő. Nyilván egy bírósági eljárás során egyik fél sem mehet biztosra, de ez tipikusan az az ügy, amit hiába fognak megfellebbezni, jogerős lesz az őket marasztaló elsőfokú döntés. Czeglédy szerint Schauta Mar-cell ügye egy tipikus példája annak, amit a legtöbb fideszes politikus képvisel, azaz nem tekintik az ellenzékieket egyenrangú félnek, leki-csinylően, s becsmérlően nyilatkoznak róluk, sokszor valótlanságokat állítva. – Aztán a perekben rendre a mögé menekülnek, hogy ők ezt nem is úgy gondolták. Minél közelebb kerülünk a 2022-es általános országgyűlési választásokhoz, ez annál jobban élesedni fog. S én azt gondolom, hogy az ellenzéki képviselőknek, s az ellenzéket támogató szavazóknak pedig fel kell venni a kesztyűt. Mikó-Baráth GyörgySzeptember közepén tartott sajtótájékozta-tót Cseresnyés Péter a Kanizsa Médiaházzal szemben megnyert saj-tóperről. Itt az államtit-kár – az egyes médiu-mokban megjelenő hírek szerint, hiszen minket erre az ese-ményre sem hívtak – többször is arra utalt, hogy a vezetőváltás óta megkérdőjelezhető a Kanizsa Újság hite-lessége. Azóta a Zala-egerszegi Törvényszék egy Cseresnyés Péter-rel közölt írás miatt a zaol.hu-t kötelezte helyreigazításra. Fotó: Horváth ZoltánÍrásunk megjelenése előtt, szerdán délután Czeglédy Csaba közösségi oldalán tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy a Vas megyei Ügyvédi Kamara felfüggesztette kamarai tagsá-gát. Czeglédy az írásban jelezte, hogy a kamarai döntést a bíróságon kívánja megtámadni és azt töröltetni.Muraföldén...Érdekes dolog ez a hitelesség
2020. 10. 24. | 11hirdetés
12 | KANIZSA újságközérdekűFelhívás Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatraNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is csatlako-zott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-lyázat 2021. évi fordulójához. A pályázati kiírás és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésé-nek a Bursa Hungarica Felsőoktatási szociális ösztöndíj folyósítás szabályairól szóló 27/2020 (VIII. 28.) számú rendelete értelmében két típusú ösztöndíjra nyújthatnak be pályázatot a hátrányos szociális helyzetű fiatalok:Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felső-oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-zésben folytatják tanulmányaikat. A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiata-lok jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettsé-gi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem ren-delkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettsé-gizettek; és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-mény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzés-ben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázatbeadáshoz A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatke-zelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályá-zói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiá-nyában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármes-teri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16 SZ: 8-12, 13-1630 P: 8-12) A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiá-nyában formai hibásnak minősül. A pályázatok benyújtására 2020. október 5. és 2020. november 5. között van lehetőség. A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 4. További információ: 20/849-2442A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.Felhívása civil lakosság veszélyeztetettTT csoportjai számáraingyenes szájmaszkok igényléséreNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a járványügyi készültség idején a civil lakosság veszélyeztetett csoportjaihoz tarto-zó, azaz a 60 év feletti személyek és a krónikus beteg számára 2 db/fő 90 C fokon mosható, fertőtleníthető, többször felhasználható száj-maszkot biztosít ingyenesen.Az átvételhez 60 év feletti személyek esetén személyi igazolvány, krónikus betegek esetén orvosi igazolás bemutatása szükséges. Osztópontok, ahol az ingyenes szájmaszkok hétfőtől-péntekig munkanapokon 8.00 -16.00 óra között átvehetők:Nagykanizsai Alapellátási Intézmény (Nagykanizsa, Petőfi u.5.)Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősügyi Klubjai:Idősek Klubja I. (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 40.)Idősek Klubja III. (Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10.)Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.)Az ingyenes szájmaszkok 2020. október 9-től vehetők át a fenti helyszíneken!Dr. Schauta MarcellSzociális, Egészségügyi és KörnyezetvédelmiBizottság elnökeheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Váratlan események sorozatával találja szembe magát hamarosan. Lehet, hogy olyan feladatot bíznak önre, amivel nem ért egyet. Ha tet-szik, ha nem, meg kell oldania. Bika: 04.21-05.21. Számíthat rá, hogy a sors pró-batételek sorozata elé állítja ha-marosan. Ne álljon ellen, hanem teljesítse a sors akaratát. Amint túl lesz rajta, fordítsa minden idejét az egészsége megóvására. iKrek: 05.22-06.21.A felgyülemlett feszültségeit fu-tással és mozgással vezesse le, és ne a szerettein. Az őszi bevásárlá-sait még halassza el egy-két héttel, mert jobban jár anyagilag. Rák: 06.22-07.22. Úgy tűnik, a hullámvölgy jellemzi a napjait. Mivel fogékonyságot mutat az élet szépségeire, könnyen kike-rülhet ebből az állapotból, és a ro-mantika lesz úrrá a mindennapjain.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Valószínű olyan események tör-téntek önnel a közelmúltban, hogy nem látja tisztán a jövőjét. Ne bizonytalanodjon el, és ne en-gedje, hogy a szorongás uralja a mindennapjait. Szűz: 08.24-09.23. A tisztánlátás és az őszinteség el-kerüli önt ezekben a napokban. De nemcsak ön, hanem az önhöz legközelebb álló személy is ugyan-így érez majd. Mindenesetre tartsa be az ígéreteit.Mérleg: 09.24 -10.23. Próbáljon több időt szánni önma-gára. Úgy tűnik, mostanában nem kedvez az idő a pénzzel kapcsolatos ügyei lebonyolítására. Menjen el fodrászhoz, s közben kitalálhatja, a következő lépését.sKorpió: 10.24 -11.22. A korai sötétedésnek is vannak jó oldalai. Például már vacsorakészítés előtt megbeszélhetik a párjával az aznapi nehézségeiket. S később már csak a szépről és a jóról eshet szó. Nyilas: 11.23-12.21. Ha tetterősen ébred, akkor egész nap bírni fogja a munkatempót akár otthon, akár a munkahelyén. Egy kis vitamin szedéssel azonban még rásegíthet az erejére.Bak: 12.22 - 01.20. A magánéletének mostanában igazán jót tesz a temperamentuma. Minden gondolkodás nélkül hozzá-fog a munkájához, és sikerre viszi valamennyit. Vízöntő: 01.21-02.19.Változékony hangulatára igazán gyógyírt jelent majd a hosszú hét-vége. Kerülje el a vitás helyzeteket, inkább lazuljon el a jó meleg szobá-ban, és hallgasson nyugtató zenét. Halak: 02.20-03.20. Egy félreértés miatt válságos hely-zet alakulhat ki ön, és a párja között. Ha nem akarnak véglegesen búcsút venni egymástól, nyugodjanak meg, és éljék tovább szépen az éle-tüket.
2020. 10. 24. | 13környezetünkKump Edina már több éve tart előadásokat a fenntartható fejlődésről, valamint a környe-zettudatos életmódról. Két hete pedig Nagy-kanizsára látogatott. Elmondása szerint van-nak, akik érdeklődnek, és vannak, akik szkepti-kusan állnak hozzá. –Kétféle embertípus jön el. Az, akit nagyon érdekel, és egyébként is beleásta magát, illetve az, aki rendkívül szkeptikus. Azért jók a szkeptikus emberek, mert ők kérdéseket tesz-nek fel, azt mondják: miért van ez így? Ez egy nagyon fontos kérdés. Mert már kezd a zöld irány is egy kicsit sajnos piacosodni, ezért érdemes tudni, mik azok az alapve-tő döntési lépések, amiken érdemes elindulni – tette hozzá Kump Edina kör-nyezetkutató. A szakértő szerint a világ és a társadalom kezdi észlelni a hulladék okozta problémákat, és még lassan, de halad a kör-nyezettudatos élet, életvitel irányába. – Példá-ul az Európai Uniónak egy új gazdasági formá-ja van kidolgozás alatt, most már öt éve. Ez lesz a körforgásos gazdaság, ami gyakorlatilag a jelenlegi gazdálkodási formákat tulajdonkép-pen a zero waste irányba tereli. Aminek az lesz a célja, hogy ne kerüljön ki a gazdasági körfor-gásból – a természeti körforgás mintájára – olyan hulladék a rendszerből, amit utána nem tudunk hasznosítani – fűzte hozzá Kump Edi-na környezetkutató.A szakértő azt is hozzátette: az a cél, hogy egy olyan fenntartható irányba haladjunk, ami az életfeltételeinknek megfelelően a jövőt tudja biztosítani, hisz a jelenlegi nem sokáig folytatható. A következő év pedig egy straté-giai év lesz, ami azt jelenti, bizonyos műanya-gok forgalmazását, gyártását teljesen betilt-ják. A következő lépés pedig a körforgásos gazdaság. Ez egy olyan rendszer, amelyben nincsenek hulladékok, és amelyben a ma ter-mékei egyben a jövő alapanyagai.Miért okoz problémát a túltermelés és a szemét?A műanyagok felfedezése és álta-lános elterjedése jelentős lépés volt a hulladékprobléma kialakulásában, hiszen ezeknek az anyagoknak a nagy része nehezen bomlik, égetésük pedig mérgező gázok keletkezésével jár. Éves szinten személyenként átlagosan közel 560 kg szemetet hagyunk magunk mögött. Hatalmas probléma lesz akkor, ha már nem tudjuk hogyan tárolni, megsemmisíteni ezeket a hulladékokat, illetve, ha egy ország nem megfelelőképp kezeli a szemétkérdést. Jelenleg a világ egyes részein már akkora a gond, hogy különböző műanyagokból álló „úszó szigetek” jöttek létre a Csendes-óceán-ban, melyek jelentős károkat okoznak a terület élővilágában. Érdekes tény: a textilipar a máso-dik legszennyezőbb iparág az olajipar után, és a világ széndioxid kibocsátásának tizedéért felel. Ma négyszer annyi ruhát vásárolunk, mint három évtizeddel ezelőtt. Jó részét telje-sen fölöslegesen. De hogyan tudjuk ökológiai lábnyomunkat „csökkenteni”?Az első lépés, hogy tudatos vásárlókká vál-junk, és hogy minimalizáljuk hulladéktermelé-sünket. Emellett kiemelendő, hogy szelektí-ven gyűjtsük a háztartásban felhasznált sze-metünket, próbáljuk kerülni a fölösleges műanyaghasználatunkat. Budapesten például már vannak olyan üzletek, ahol a vásárló kimérve kapja saját befőttesüvegébe az élel-miszert, ezzel is kiszorítva a műanyagot. Emel-lett a szerves hulladék komposztálása is egy jó alternatíva. A helyes módszerről a Netta Pannonia Kft-t kerestük meg. Egy komposztlási kisokost küld-tek, ebből szemezgetünk. – A komposztálás a természetben található anyagok visszaforgatása – írja ez a tájékoztató. - Ennek során növekszik a talaj humusztartal-ma, ezáltal javul annak termékenysége is. Ez is azt a célt szolgálja, hogy a háztartásokban keletkezett bio hulladék mennyiségét csök-kentsük. Fontos kiemelni, hogy NE kerüljön bele főtt étel, hisz a benne található olajszár-mazék nem tesz jót a folyamatnak. A halom ülepedése lassú, és ha nem megfelelő eljárást alkalmaznak rothadási folyamat lép fel, mely-nek következménye erőteljes rothadó szag. Fontos még, hogy a száraz ágakat, gallyakat apróra vágjuk. Ez nem mindig egyszerű fel-adat. Komposztálás nem bonyolult feladat, de igényel egy kis odafigyelést, ezért érdemes egy kicsit utána járni annak, hogy miként is kell ezt jól csinálni – mondják a szakértők. Gerencsér DóraEz a mottója annak a megmozdulásnak, melyet Kump Edina környezetkutató, hulladékcsökkentési szakértő népszerűsít Magyarországon. A vállalkozás lényege és célja, hogy a hulladékmentes életmódot válasszuk. A hangsúly azon van, hogy minimálisra csökkentsük a hulladéktermelésünket. A környezetkutató hangsúlyozta: ezzel nem csak az életminőségünk fejlődik, de akár pénzt is spórolhatunk.nulla hulladékFotó: Horváth ZoltánZero Waste – azaz
14 | KANIZSA újsághirdetés
2020. 10. 24. | 15mezőgazdaságSőt, nem csupán mi, a médiá-ban dolgozók ismerjük Varga Andrást, a különböző rendezvé-nyek gasztronómiai ellátása kap-csán sok kanizsai jó ismerősként üdvözli a Kaszinó Étteremben. Vendéglátás, folyamatos munka, sürgés-forgás – ez jellemzi András életét, ezért talán nem gondoltuk volna, hogy egy csendes, nyugodt környezetben lévő kis birtokon fogunk találkozni – ami számára nem is hobbi. Életvitelszerűen lakik Látóhegyen. A területnek és a takaros, nagyon hangulatos házikónak természetesen törté-nete van, sőt több évtizedes múlt-ja. De az évek mentek, az élet zaj-lott, így most már jó pár éve a látó-hegyi birtok és a ház a mindene Varga Andrásnak és párjának. Beszélgetésünk kezdetén elhang-zott egy kérdés: mit nyújt neked ez a birtok? A válasz így szólt: „Bol-dogságot, nyugalmat, örömet.”Gondozott dupla telek, gyü-mölcsfákkal, örökzöldekkel – a fák ölelésében megbúvó kis ékszer-dobozzal. Az örökzöldek és a dísz-növények kapcsán viszont álljunk meg egy szóra, hiszen gondozá-suk András feladata. - Ez a kikap-csolódás. A napi, mindennapos munka után hihetetlenül meg-nyugtat. Az egyik nagyon fontos dolog számomra, hogy mindig legyen zöld! Még télen is, amikor a fák, bokrok lehullajtják a levelei-ket, akkor is legyen zöld, ami meg-nyugtat, ha körülnézek. Ezért is van itt a területen ennyi tuja és fenyőfa, ahogy a tengerparton pálmafa, itt a fenyőfa a jellemző. Az örökzöldekre nagyon figyelek, ha valami betegséget látok, nem sokat gondolkodom, mert szerin-tem az ilyet azonnal ki kell metsze-ni. Aztán szépen kihajt. Bátran hozzá kell nyúlni! Nem használok semmilyen permetszert. Kom-posztálunk is mindent, amit lehet. Talajjavítás céljára kiváló. Így meg-van a körforgás. Ami még a büsz-keségem, a mediterrán sarkom. Idén nyáron különösen élveztük, a vírus miatt utazni nem nagyon lehetett. A kis bográcsozó sarkot mediterrán növényekkel futtat-tam be, és egy szép nagy banán-fám van a sarkában, ami az idén már majdnem termett is – mutat-ta büszkén Varga András. A hangulatos, vendégmaraszta-ló telken természetesen van egy kis veteményes – bár nem túlzot-tan rég óta. A konyhát ellátó kis-kertet András párjának édesanyja műveli. Csóti Jenőné pár évvel ezelőtt költözött be a városba, ahol rettenetesen hiányzott neki a megszokott kert és kertművelés, így kialakítottak számára egy olyan részt a birtokon, ahol örö-mét leli a munkában. - Nekem nyugdíjasnak ez bőven elég, ki tudom élni magam. Ha egy kicsit stresszes vagyok, kimegyek, teszek-veszek. De nagy öröm is, amikor látom, hogy növekednek a zöldségeim. A pici kertben gya-korlatilag első és másodvetés van. A fagyok után, amit lehet, rögtön ültetek, a cukorborsót és a társait, aztán ha kiveszem, a helyére jöhet például a cékla. A paprika- paradi-csommagot mindig elteszem, saját palántát nevelek. Most ősszel is volt már, amit vetettem, a kis kertembe került fokhagyma és saláta is – árulta el Csóti Jenőné Marika.A hangulatos birtok utcájában jó szomszédok laknak vagy éppen töltik az idejüket, ha nem is életvi-telszerűen. Figyelnek egymásra, egymás birtokára. Ahogy Varga András fogalmazott: „ez úgy-mond ragadós! Ha én figyelek a területemre, még előtte is nyírom a füvet, gondozom a környezetet, a szomszéd is ezt csinálja. És oda vissza működik! Látjuk, figyeljük egymást, a boldogságban, nyuga-lomban, örömben, Látóhegyen, a Kövidinka utcában!” Vincze AdélRovatunkban most már nem tudunk túl sok taná-csot adni a kertészkedőknek – bár még mindig akad egy-két fortély, egy-két praktika. A birto-kokat, hegyeket járva olyan embereket, páro-kat, családokat ismerünk meg, akiknek a zajos világtól kicsit messzebb van a nyugalmas biro-dalma.... veteményessel, virágokkal, növények-kel. E heti rovatunk főszereplőjéhez ismét isme-retség révén jutottunk el – de már az egyeztetés során kiderült: mi ismerjük egymást!Ásó, kapa, gereblye 24. részFotó: Czigóth Sándorsoha!Innét el nem mennék
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!oKtóber 24. SALAMONHéber eredetű bibliai név, jelentése békés, szelíd.oKtóber 25. blANKA, BIANKAA Blanka középlatin, spanyol eredetű név, jelentése fényes, ragyogó, tiszta. Más magyarázat szerint, Germán ere-detű névnek a latinosított formája, jelentése ugyanaz. A Bianka a Blanka név olasz formájából származik.oKtóber 26. DÖMÖTÖRMagyar eredetű név, a Demeter név alakváltozata.oKtóber 27. SZABINALatin eredetű név, a Szabin férfinév női párja. Jelentése a szabinok népéhez tartozó.oKtóber 28. SIMON, SZIMONettAA Simon héber eredetű név, Simeon név görög Szimón alakváltozatából származik. Jelentése meghallgattatás. A Szimonetta a Simon olasz kicsinyítő-képzős női párja.oKtóber 29. NárCISZGörög eredetű név, a Narcisszusz férfi-név női párja. Jelentése maga a virág.oKtóber 30. ALFONZGermán eredetű név, jelentése nemes, készséges, harcra kész.Gyógysz ertári ügyelet30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi készenlét telefonszáma:Jövő heti véradások2020.10.27. kedd 10:00-14:00 Vöröskereszt Nagykanizsa Sugár út 28. A véradás mindenki számára nyitott.Hírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásra2020. október 24.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15120:00-08:002020. október 25.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52119:00-06:002020. október 26.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002020. október 27.BENU Gyógyszertár Nagy-kanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002020. október 28.BENU Gyógyszertár Nagy-kanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002020. október 29.BENU Gyógyszertár Nagy-kanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002020. október 30.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-07:00
2020. 10. 24. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókOktóber 24.75 éve az ENSZ világnapja.91 éve robbant ki az 1929-1933-as gazdasági világ-válság. A “Fekete csütörtök” a New York-i tőzsdén. Október 25.Ezen a napon 139 éve született meg Pablo Picasso spanyol (katalán) születésű festőművész (Guerni-ca).Október 26.39 éve a Queen, a svájci Montreux-ben felvette a Under Pressure című számot, David Bowie-val.Október 27.162 éve megszületett Theodore Roosevelt az Ame-rikai Egyesült Államok 26. elnöke, a Teddy mackó névadója.Október 28.143 éve megnyitották a budapesti Nyugati pálya-udvart.73 éve megszületett Horváth Károly (Charlie) éne-kes (Jég dupla whiskyvel).Október 29.60 éve Muhammad Ali megnyerte első profi boksz-meccsét.74 éve megszületett Peter Green, a Fleetwood Mac alapító tagja és minden idők egyik legjobb gitáro-sa.Október 30.114 éve megszületett Giuseppe Farina olasz autó-versenyző, aki 1950-ben a Forma-1 első világbajno-ka volt.Az előző hetHETi REJTvéNY MEGFEJTéSE: Ahol tudatosság uralkodik, ott elveszettségnek nincs helye.
18 | KANIZSA újságközérdekű- A 90-es évek elején megalakult a Magyar Állatorvosi Kamara és annak feladata volt, hogy meg-szervezze a hivatalos rendelési időn kívüli állatorvosi ellátás lehe-tőségét. Ez egy szolgáltatói ügye-let volt, ahova beteg állatokat lehe-tett vinni. Ezért annak idején szinte semmit sem fizettek, inkább csak egy jelképes összeget kaptak az akkori állatorvosok azokra a napok-ra. Leginkább társadalmi munká-nak minősült. Akkoriban ez a hét-végékre vonatkozott, illetve hét-közben estétől reggelig. Ez meg-szűnt, ugyanis volt egy kamarai törvénymódosítás: kivették a tör-vényből az ügyeletszervezési köte-lezettséget. Ekkor jöttek létre önál-ló ügyeletek, amelyek hellyel-köz-zel működtek az országban, de nagyon gyéren. Itt Nagykanizsán még Dénes Sándor (volt polgár-mester) idejében személyesen engem kerestek meg, hogy próbál-junk a városban és környékén kita-lálni valami megoldást a szaktár-sak között. Mivel Nagykanizsán van ebadó, ennek egy részét arra tudták fordítani, hogy az állatorvo-sok számára egy hétvégi ügyelet díjat, vagy készenléti díjat fizethes-senek. Összehívtuk a kollégákat és megbeszéltük, hogy megcsináljuk, de nem teljes hétvégén, csak a nappali órákban, reggel 7-től, este 10-ig. A hétvégi állatorvosi szolgálat elérhetősége: 06-30/600-6466A kamara javaslatára – mivel nem állandó az ügyelet– hétvégi állatorvosi szolgálatnak nevezték el. Így ez lett a tényleges betegállá-tói készenlét itt a városban, ami úgy működik, hogy a központi szám 06-30/600-6466 annak az állatorvosnak a telefonjára van irá-nyítva, aki azon a hétvégén vagy ünnepnapon éppen a soros a szol-gálatban. Ebben a szolgálatban a követke-ző állatorvosok vannak:Bozsoki Attila, Dezső János, Fekete Ágoston, Horváth László, Nikleszné Nink Diána, illetve Talabér Gyula. Mi az állatokért vagyunk, ha tudunk, segítünk!Alapvetően rendelői ügyeletre szerződtünk az önkormányzattal, de olyan rendkívüli esetekben, mikor nem lehet beszállítani az állatot, akkor az éppen ügyeletes orvosra van bízva, hogy kimegy-e vagy milyen módon oldja meg. Országosan sajnos olyannyira nincs megoldva ez a helyzet, hogy jóval messzebbről is bennünket hívnak. A Balaton-felvidékről rend-szeresen kapunk hívásokat, de érkezett már telefon Regölyből és Zalaszántó-ról is, hogy menjünk ki. Képtelenség ilyen távoli helyekre elmennünk, ezért csak jó tanácsokkal tudunk szolgálni a bajba-jutottaknak. Amennyiben a tulajdonos elhozza hozzánk az állatot, akkor megoldjuk természe-tesen, hiszen Nagyatádról és Mar-caliból is jönnek hétvégenként. Mi az állatokért vagyunk, ha tudunk persze, hogy segítünk, de alapve-tően ez a nagykanizsai lakosoknak van, mert az önkormányzat kezde-ményezésére jött létre. Korábban szerettük volna bővíteni a palettát, és a garabonci állatorvost és állat-kórházat is bevonni, de az önkor-mányzat akkori tervezetében az szerepelt, hogy Nagykanizsa terü-letén biztosítja ezt a szolgáltatást. De ez a típusú szolgáltatás, a hét-végi állatorvosi szolgálat szinte egyedülálló az országban. Hétköz-nap ugyanis mindenki a saját állat-orvosával igyekszik megoldani a felmerülő gondokat. Van egy hatósági készenlét is, amit a kormányhivatal üzemeltet. Az minden hétköznap esté-től reggelig tart és a hét-végeken is be van oszt-va egy-egy hatósági állatorvos. Őket kizá-rólag a zalaegerszegi központi számon lehet elérni. Ott van ugyanis egy központi ügyeletes, és ő dönti el, hogy a baj, amivel felkeresik, az valóban hatósági ügyelethez tartozik-e. Ha például egy állatszállító kamion felborul, vagy állatokat csempésznek a határon. Ezek mind hatósági állat-orvosi jelenlétet igényelnek – fej-tette ki lapunknak Horváth László szolgáltató állatorvos.Hajnes Rita Fotó: Czigóth SándorHétvégi állatorvosi szolgálat NagykanizsánSokan nincsenek tisztában azzal, hogy miként is működik környékünkön a hétvégi állatorvosi rendelés. Ezért Horváth László szolgáltató állatorvos segít ebben a kérdésben, ugyanis fontos tudni, hogy kihez forduljunk abban az estben, ha hétvégén ellátásra szorul a kedvencünk vagy háziállatunk.hétvégén?Kihez forduljunk
2020. 10. 24. | 19kultúraA háttérmunka, amit egy könyvtáros a köl-csönzőpulton túl végez, sokak számára láthatatlan, pedig ez a hivatás igen sokrétű és változatos feladatokat kíván a szakma szerelmeseitől. Sőt, itt is általában a színfalak mögött történnek a legizgalmasabb dol-gok. A nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár dolgozói most elmesélték lapunknak, hogy milyen érdekes vagy éppen várat-lan meglepetések érték őket a munkájuk során. Czupi Gyula, a Halis István Váro-si Könyvtár igazgatója egy külön-leges esetről számolt be azzal, hogy miképp örökölte meg az intézményük a 19. századi A magyar nemzet története című kilenc kötetes sorozatot.- Rengeteg könyvet kapunk ajándékba, méghozzá egészen különféle csatornákon, de ennél egy hagyatékba kerültünk, egy örökség része voltunk. A város egy jeles polgára még be is hívott a lakásába, hogy miután ő meghal, akkor ezt a bizonyos könyvet a könyvtárnak szeretné adni. Ezután én erről el is feledkeztem, mígnem jött egy közjegyzői értesítés, hogy jelenjek meg, mert hagyatéki tár-gyaláson kell részt vennem. Nem értettem a dolgot és kiderült, hogy egy könyvsorozatról volt szó, ami-re oda volt írva a nevem és, hogy nekem ajándékozza a könyvet. Tudtam, hogy ez nem feltétlenül nekem szól, hanem inkább a könyvtárunknak. Természetesen részt vettem benne, kifizettem az adót, ami jár az örökség után, és a könyvtárunk gyönyörű gyűjtemé-nyének részévé vált ez a sorozat, amit ilyen módon adott át a tulaj-donosa – fogalmazott az igazgató.Berg Judit Két kis dinó Budapes-ten című kötete egészen egy kül-földi kávézóból jutott vissza sikere-sen a kanizsai bibliotékába.- Még évekkel ezelőtt küldtek vissza hozzánk egy gyerekköny-vet, egy kedves kis levéllel mellé-kelve. Nagyon meglepődtünk, mert valaki külföldön egy kávézó asztalán találta meg ezt a könyvet. Elhozta onnan, és amikor látta, hogy könyvtári, akkor bevitte Budapesten egy könyvtárba, a pesti kollegák pedig visszaküldték nekünk – idézte fel az esetet W Kovács Ágnes könyvtáros.Bár megtanultuk, hogy a könyv-tári könyvekbe nem szabad, de legalábbis nem illik beleírni – esetleg kiskapuként ceruzá-val -, az olvasók mégis szeretnek ilyen módon nyomot hagyni egy-egy példányban.- Időnként át szoktuk nézni az állományt, hogy minden rendben van-e a polcokon. Az egyik polcon - ahol komolyabb témakörben vannak könyveink - az egyik könyv-ben találtam egy ajánlót. Egy fel-nőtt írta bele: ha valakit érdekel ez a témakör, akkor ne ezt a könyvet válassza. Ceruzával van beleírva, gondoltam, kiradírozom, végül inkább benne hagytam, hátha valakinek ez egyszer majd egy plusz, fontos infor-máció lehet – osztotta meg az élményét Musztács Krisztián könyvtáros, majd Józsa Tibor könyvtá-ros folytatta:- A gyerekkönyvtárban is különböző üzenete-ket kezdtek el írogatni a kicsik a könyvekbe. Arra gondoltunk, hogy biztosítunk akkor erre egy platformot, úgyhogy az azolos köny-veinkbe tettünk egy olyan lapot, amire gond nélkül írhatnak az olvasók. Ez a könyveket sem károsít-ja. Már egy adatbázisba gyűjtjük a gyerekek üzeneteit, olyan sok van. Az egyik kedvencem az, amikor egy kislány azt az üzenetet hagyta a könyvben, hogy: „Azért jó, mert anya azt mondta.”Józsa Tibor azt is elmondta, hogy az olvasók egyre több dolgot hagynak benne a könyvekben. A fésűn és a vonalzón keresztül egé-szen a tisztasági betétig, elég sok mindent találtak már, könyvjelzők-ből egy egész gyűjteményük van.Benke Dániel könyvtáros sze-rint a munkájuk során az az egyik legfontosabb, hogy az olvasókat kedvesen és humánusan tudják kiszolgálni. Ezt a kedvességet pedig sokszor visszakapják.- Gombóc Artút irigy-kedhetne rám, mert az olvasóink nagyon sok-szor meglepnek csoko-ládéval. A fiatalabbak raj-zolni is szoktak nekünk, ezek a szürke hétköznapok mellett mindig feldobják a napjainkat. Van egy idéze-tekkel teli kosarunk itt a könyvtárban, ebből lehet húzni egy napi bölcs vagy pozitív gon-dolatot. Tudok olyan olva-sóról, aki gyűjti az idézete-ket és füzérként, dísznek használja a lakásában. Ezek nagyon jó vissza-jelzések nekünk, hogy igenis, szükség van a kedves gesztusokra és az újításokra.Körtvélyessy VivienFotó: Horváth ZoltánKönyvtári mesék,A könyvtárak minden-napjai - a kölcsönzé-sen és az olvasáson túl - kiapadhatatlan forrásai a kedves, vicces vagy akár elgondolkodtató történeteknek. Ki is tudhatná ezt jobban, mint egy könyvtáros? könyvet írhatna…avagy a könyvtáros is Néhány napja egy pécsi tör-ténet járta körbe a hazai saj-tót. Egy ismeretlen küldte vissza a könyvtárba „A lova-kat lelövik ugye?” című regényt, benne egy kis cetli-vel. Ezen azt írta, hogy nagy-jából negyven éve, a 80-as években szerezte meg a köny-vet, de most megbánta és úgy gondolta, hogy a könyvlo-pást jóvá teszi és több mint 30 év után visszaküldi a könyvet. A könyvtárosok a könyvet megtalálták a jogelőd intéz-mény nyilvántartásában, így azt a pécsiek mostantól akár újra kikölcsönözhetik.
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A október 24-30.2020. október 24. szombat00:00 Október 23. - összefoglaló, 00:30 Kukkantó, 01:00 Október 23. - összefoglaló, 01:30 Egészségügyi Magazin, 02:00 Az elveszett nagypapa, 02:50 Októ-ber 23. - összefoglaló, 03:20 Balasport, 03:50 Sztár-portré, 04:20 Október 23. - összefoglaló, 04:50 Lapo-zó, 06:30 Október 23. - összefoglaló, 07:00 Kukkantó, 07:30 Október 23. - összefoglaló, 08:00 Egészségügyi Magazin, 08:30 Az elveszett nagypapa, 09:20 Októ-ber 23. - összefoglaló, 09:50 Balasport, 10:20 Sztár-portré, 10:50 Október 23. - összefoglaló, 11:20 Lapo-zó, 12:00 Mi portánk, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Kul-turális magazin, 14:15 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:40 Zenélő Kanizsa - Your Last Steps, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Egészségügyi maga-zin, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 18:10 Zenélő Kanizsa - Kémén-di Tamás és Kiss Péter harmónika duó, 18:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:50 Látogató, 19:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 19:50 Pilvax underground, 20:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:55 Lapozó2020. október 25. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Zenélő Kanizsa - Kéméndi Tamás és Kiss Péter harmónika duó, 00:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:50 Látogató, 01:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 01:50 Pilvax underground, 02:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Zenélő Kanizsa - Kéméndi Tamás és Kiss Péter harmónika duó, 07:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 07:20 Látogató, 07:50 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi só, 08:20 Pilvax underground, 09:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:25 Lapo-zó, 12:00 Mi portánk, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Kul-turális magazin, 14:15 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:40 Zenélő Kanizsa - Your Last Steps, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Egészségügyi maga-zin, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 18:10 Mise – Istentisztelet, 19:10 Könnyű leckék, 20:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:40 Madarat tolláról, 21:10 Vasárnap esti mozi - Vonal felett, 22:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:40 Lapozó2020. október 26. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Mise – Istentisztelet, 01:10 Könnyű lec-kék, 02:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 02:40 Madarat tolláról, 03:10 Vasárnap esti mozi - Vonal felett, 04:20 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 04:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Mise – Istentisztelet, 07:40 Könnyű leckék, 08:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:10 Madarat tolláról, 08:30 Vasárnap esti mozi - Vonal felett, 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Madarat tolláról, 12:30 Könnyű leckék, 13:50 Vasárnap esti mozi - Vonal felett, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:30 Köz-érdekes, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:30 FC Nagykani-zsa - THSE Szabadkikötő NBIII-as labdarúgó mérkőzés felvételről, 21:00 Híradó, 21:15 Aktuális Hargita, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 22:15 Lapozó2020. október 27. kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Közérdekes, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 01:30 FC Nagykanizsa - THSE Szabadkikötő NBIII-as labdarúgó mérkőzés felvételről, 03:10 Híradó, 03:15 Aktuális Hargita, 03:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:00 Közérdekes, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 08:00 FC Nagykanizsa - THSE Szabad-kikötő NBIII-as labdarúgó mérkőzés felvételről, 09:40 Híradó, 09:55 Aktuális Hargita, 10:25 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 11:05 Lapozó, 12:00 Közérdekes, 12:30 FC Nagykani-zsa - THSE Szabadkikötő NBIII-as labdarúgó mérkőzés felvételről, 14:10 Aktuális Hargita, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 18:30 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Kulturális magazin, 20:00 Híradó, 20:15 Madarat tollá-ról, 20:45 Isonzótól Piaveig I. rész, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, 22:05 Lapozó2020. október 28. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Szé-kely konyha, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Kulturális magazin, 02:00 Híradó, 02:15 Mada-rat tolláról, 02:45 Isonzótól Piaveig I. rész, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, 07:00 Székely konyha, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 08:00 Kulturális magazin, 08:30 Híradó, 08:45 Madarat tolláról, 09:15 Isonzótól Piaveig I. rész, 10:05 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, 10:35 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Kulturális magazin, 13:00 Madarat tolláról, 13:30 Ison-zótól Piaveig I. rész, 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 18:30 Építech, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:30 FC Nagykanizsa - DEAC Magyar Kupa labdarúgó mérkő-zés felvételről, 21:10 Híradó, 21:25 Hargita, 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 22:25 Lapozó2020. október 29. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Építech, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 01:30 FC Nagykanizsa - DEAC Magyar Kupa labdarúgó mérkőzés felvételről, 03:10 Híradó, 03:25 Hargita, 03:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 07:00 Építech, 07:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:00 FC Nagykanizsa - DEAC Magyar Kupa labdarúgó mér-kőzés felvételről, 09:40 Híradó, 09:55 Hargita, 10:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 10:55 Lapozó, 12:00 Építech, 12:30 FC Nagykanizsa - DEAC Magyar Kupa labdarúgó mérkő-zés felvételről, 14:00 Hargita, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, 18:30 Önkormányza-ti ülés közvetítése felvételről, 23:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu2020. október 30. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 05:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, 06:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, 07:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 11:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, 11:30 Lapozó, 12:00 Önkormányzati ülés köz-vetítése felvételről, 17:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, 18:30 Kukkantó, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Egészségügyi Magazin, 20:00 Híradó, 20:15 Balasport, 20:45 Sztár-portré, 21:15 Macskakő, 22:05 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, 22:35 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 10. 24. | 21sport Ez egyben jó ráhangoló lehet az október 28-ai, szerdai DEAC elleni MOL Magyar Kupa-találkozóra. Az NB II-es debreceni gárdával szem-beni kupameccset 12.30 órától rendezik az Olajbányász-stadion-ban.Pápai Perutz FC (12.) - FC Nagykanizsa (9.) 1-2 (0-1)Pápa, 150 néző. Vezette: Bana (Perák, Páhoki). G.: Hanzl (60. – 11-esből), illetve Szabó P. (18. - 11-esből), Péntek (87.). Kiállítva: Császár (17.) illetve Kovács Gy. (93.)Nagykanizsa: Borsi - Horváth B., Papp Sz., Major, Nagy B. (Bagó, 68.) - Kretz - Szegleti, Szabó P. (Lőrincz, 60.), Béli M. - Török M. (Kovács Gy., 60.), Vass Gy. (Péntek, 85.). Vezetőedző: Koller Zoltán.A forduló előtti tabellaszomszé-dok labdarúgó meccsén nem kezdtek rosszul a vendégek, a hazaiak játékára jól reagáltak, mi több, a 18. percben egy büntető-területen belüli szabálytalansá-got követően a vendégek tizen-egyeshez jutottak. Emellett a Pápa játékosát, Császár Attilát kiállították, a 11-est pedig Szabó Patrik váltotta gólra. Innentől nagyon “egyszerű” volt a feladat, az emberhátrányban rohamozó pápaiakat megfékezni, miközben a Veszprém megyeiek sem mehettek fejetlenül előre tíz játé-kossal a pályán. A 60. percben mégis összejött a vendéglátók egyenlítése - büntetőből... Nem állt le azonban a Kanizsa, és a 87. percben - Péntek Adrián helyezett a jobb alsó sarokba – ismét meg-szerezte a vezetést. Ugyan jött még egy kanizsai kiállítás, de a dél-zalaiak megszerezték az érté-kes három pontot.- Kemény mérkőzésen vagyunk túl egy roppant jó ellenféllel szem-ben – kezdte értékelését Koller Zoltán, a kanizsaiak szakvezetője. A pápaiak erősségére vall, hogy megfogyatkozásuk után is nagy erőpróba elé állítottak minket. Ennek fényében gratulálok csapa-tomnak, nagy tettet vittek véghez!Vasárnap 13.30 órától az NB III-ban fővárosi (THSE-Szabadkikötő), jövő szerdán 12.30-as kezdéssel a MOL Magyar Kupában – a legjobb 64 között - debreceni (DEAC) rivális érkezhet az Olajbányász-stadionba!P.L.Szezonbeli ötödik mérkőzésén megszerezte első pontját a Tungsram SE Nagykanizsa NB II-es női kézilabda együttese, s mikor is sikerült volna ez, mint éppen az Egerszegi KK elleni megyei – egyébként zártapus - rangadón.Tungsram SEse Nagykanizsa (11.) –Egerszegi kk (12.) 25-25 (16-13)NB II Dél-nyugati csoport női kézilabda-mérkőzés, 5. forduló. Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Vezette: Ritter, Sörös.Tungsram: Tóth I. - Csivre V. 2, Füstös, Zvo-lenszky 13/4, Szabó E. 4, Janzsó 2, Szmodics V. 3. Csere: Tóth V. (kapus), Csivre E., Horvá-th A. 1, Czinderi, Raczkó, Kovács D., Ács, Szmodics D., Andor. Edző: Baranyai Zsolt.Egy megyei rangadó mindig megyei rang-adó. Még akkor is, ha a két mérkőző csapat a tabella utolsó két helyén tanyázik, és mind a kanizsai hölgyek, mind az egerszegiek azért küzdöttek, hogy első pontjaikat megszerez-zék. A belépésnél gondos protokoll várt min-denkit, hogy aztán a bemelegítés jó negyven perccel a kezdés előtt elkezdődhessen. A kani-zsaiak kapták el jobban a fonalat, a háromgó-los előnyük jó kiindulási alap volt a meccs további menetére. Egerszegi oldalon időn-ként gyorsan tudtak zárkózni, aztán ismét a hazaiak léptek el néhány góllal. Így ment ezt a szünetig, a második har-minc perc azonban kissé már másképp ala-kult. Az Egerszegi KK mind jobban éreztette, hogy fizikálisan jobban bírhatja a végéig, s erre bizonyságul szolgált, hogy a találkozó végül 25-25-ös döntetlennel ért véget. A Tungsram vasárnap ismét hazai környezetben mérkőzhet, 15 órától a Tolna KC-t látja vendé-gül.- Az első félidőben jól működtek a lerohaná-saink, sok gyors gólt tudtunk lőni – értékelt a nagykanizsaiak trénere, Baranyai Zsolt. - Védekezésben voltak figyelmetlenségek. A második félidőben érződött a csapaton a fáradtság, ezért a gyors góljaink is elmarad-tak, támadásban lassan kézilabdáztunk. Sok lövésünk pontatlan volt, emiatt tudott felzár-kózni ellenfelünk. Emberelőnyben fegyelme-zettebben kellett volna játszanunk. Nem vagyok elégedett az eredménnyel, ennél job-ban kell kézilabdáznunk a jövőben.P.L.Zvolenszky Nóra (fehér 6-os mezben) tizenháromszor volt eredményes az Egerszegi KK ellen (Fotó: Polgár László)Megvan az első pontjukPéntek Adrián (piros- fehér-kék szerelésben) Pápán győztes gólt szerzett(Fotó: Polgár László)MK-meccs…Kötelező három pont után Pápán játszotta legutóbbi NB III-as bajnoki lab-darúgó mérkőzését az FC Nagykanizsa együtte-se, és jó játékával el is hozta a három pontot a Veszprém megyei városból. Vasárnap 13.30 órá-tól egy kellemes felhozó találkozó áll a kanizsa-iak előtt, hiszen esélyesként várják a 19. helyen álló THSE-Szabadkikötő elleni találkozót.
22 | KANIZSA újságsportKanizsa VSE (1.) – Fehérvár VSE (6.) 23-11 (5-2, 7-4, 6-3, 5-2)OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 4. forduló. Nagy-kanizsa, 50 néző. Vezette: Perédi, Gérnyi.Kanizsa: Vértes – Kala-novics, Dobay G. 6, Szávai 3, Simon 5, Major 3, Balas-ka 1. Csere: Pelle (kapus), Vadovics, Solymosi 1, Fodor 2, Kovács Á. 1, Vla-szák 1, Balli. Edző: Ludá-nyi Kadosa.Ludányi Kadosa, a Kani-zsa edzője, miután kiosz-totta edzői instrukcióit az OB I B-s vízilabda-mérkőzés előtt a nagykanizsai medence partján, szépen átsétált a túlsó oldalra a nézők közé. Az ok roppant prózai: a korábbi bajnoki mérkőzésen a zsűri asztal-nál tett olyan reakciót, mely kétmeccses eltiltást ért a kispadról... Még azt is gon-dolhattuk, ennek komoly hatása lehet, de a székesfe-hérváriak vezető találata után a hazaiak fordítottak. Innentől kezdve 3-2-nél még izgalmasabbnak ígér-kezett a meccs, 6-2 után viszont már egyre kevesebb kérdés akadt. Mindössze annyi tűnt fel, hogy a ven-déglátók kijátszott találatai mellett a Fehérvár többször mondhatni becsúszó, becsorgó góllal operált, melyek kissé nagyobb kon-centrációval elkerülhetőek lettek volna. Igazából 11-6-tól vált teljesen egyoldalú-vá a meccs, több olyan for-dulópont volt, mely az FVSE zárkózása helyett KVSE-találatokat hozott, s a har-madik negyedben már akadt olyan széria is, melyet a Kanizsa 5-0-val hozott le. Idővel nem hiába jutott Dobay Gergely hat, Simon Adrián pedig öt gólig, s a végére a vendéglátók több mint kétszer annyiszor vol-tak eredményesek, mint a Fehérvár VSE. Lehet, hogy rangadónak harangoztuk be, de végül igencsak egy-oldalúra sikeredett meccs kerekedett... Legközelebb a nagykanizsaiak október 31-én játszanak bajnokit.- Inkább nevében volt ez csak rangadó, melyet abból ítélve éreztem, hogy ellen-felünk eddig hányszor és mely csapatok ellen mérkő-zött – fogalmazott Ludányi Kadosa, a KVSE trénere. - Meg kell, hogy mondjam, játékunkkal, teljesítmé-nyünkkel egyáltalán nem voltam elégedett, nem vol-tunk kellően összeszedet-tek, szervezettek, és a kon-centráció is hiányzott időn-ként. Az az igazság, hogy túl sok gólt kaptunk, vagyis számos tényezőben kell javulnunk a későbbiekben.P.L.koncentráltabbanLehetne mégA kaposvári XXXIX. Adorján József Emlékversenyen népes úszómezőny gyűlt össze, így a kanizsai Ebihal SE versenyzői is jó színvonalú csatározá-sokban bizonyíthattak.Az „ebihalasok” tíz indulóval léphettek rajtkőre, és a dobogós ered-ményeknek sem voltak híján.XXXIX. Adorján-emlékverseny, Kaposvár. Ebihal-eredmények. Leá-nyok. 2005-ös születésűek. 100 m mell: 2. Kovács Vivien 1:35,05. 200 m gyors: 2. Kovács V. 2:46,54. 2008-asok. 100 m gyors: 5. Vörös Nadin 1:07,94. 100 m mell: 5. Vörös 1:31,93. 200 m gyors: 4. Vörös 2:34,23. 2012-esek. 50 m gyors: 2. Molnár Luca Bíborka 42,56, … 5. Wolf Kíra 47,09. 50 m mell: 5. Molnár L. 59,47. Fiúk. 2006-osok. 100 m mell: 4. László Márk 1:24,41. 2011-esek. 50 m gyors: 4. Kurucz Kenéz 37,43. 50 m mell: 4. Kurucz 51,50. P.L.Legutóbb úszó emlékversenyről hozott érmeket az Ebihal SEVlaszák Flórián (fehér 10-esben) bemutatkozhatott a KVSE-ben OB I B-s találkozón is (Fotó: Polgár László)A Balatoni Úszóis-kola központjában, Balatonbogláron rendezte meg az idei szezon utolsó duat-lonos versenyét a Magyar Triatlon Szövetség, melyen a nagykanizsai Korcs-márosné Vig Rozália is részt vehetett, és újra remekelt.Korcsmárosné, a TRI-CO Tri-atlon Klub igazoltjaként korosz-tályának női sprint távján szer-zett bajnoki címet. A kanizsai sportoló úgy lett magyar baj-nok, hogy Balatonbogláron 5 km futást, 20 km kerékpáros kört, valamint a végén 2 és fél kilométeres futást tudott le úgy, hogy mezőnyének legjobbja lett, egyben a legjobb módon lezárva a versenyszezont.P.L.A végére is Negyedik szezonbeli bajnokiját is győzelemmel tudta le a Kanizsa VSE OB I B-s vízilabda együttese, Ludányi Kadosa tanítványai a Fehérvárt múlták felül fölényesen.Ismerős hely a dobogó teteje Korcsmárosné Vig Rozália számárabajnoki címmezőnybenÉrmek a népes
2020. 10. 24. | 23sportNagykanizsai Fut-sal Club (7.) – Szi-getszentmiklósi Futsal (8.) 4-5 (3-3)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, 6. forduló. Nagykanizsa, Zsigmondy-csarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Vass I. (Bíró, Horváth P.). G.: Hor-váth E. (1.), Fujsz (9., 28.), illetve Kovács A. (7.), Sztra-ka K. (14.), Reznek (15., 31.), Sztraka P. (33.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Bogyó, Kollár, Horváth E., Fujsz. Csere: Joó, Pataky, Csavari, Hor-váth M., Szőke Á., Vitt-man. Edző: Bagó Gábor.A kanizsai futsalosok a Haladás II elleni múlt heti találkozót követően ismét hazai környezetben játsz-hattak, hiszen a sziget-szentmiklósiakat fogadták. A vendégek a hazaiak mögött álltak a tabellán, ugyanakkor izgalmas meccs kerekedett a felek összecsapásából. Intő jel volt a dél-zalaiak számára, hogy a Hali II is elvitte a pontokat Kanizsáról, ugyanakkor a hétfő este is bírt egyedi alkalommal, mivel először nevezhették a piros-fehérekhez Vittman Ádámot, aki nyár óta már Ausztriában futballozik. A sokszor már jól bevált NFC-stratégia ezúttal is vissza-köszönt, Horváth Elemér révén ugyanis korai veze-tést könyvelhettek el. A vendégeknek idővel sike-rült egyenlíteniük, de Fujsz Richárd ismét Bagó Gábor legénységét juttatta előny-höz. A Szigetszentmiklós ugyan nem adta fel, jött is a góljuk, viszont Horváth Márk találata újra nagyka-nizsai vezetést eredménye-zett, hogy aztán erre megint érkezzen a vendé-gek válasza. A második húsz perc során negyed-szer is a Kanizsa került gól-előnybe, a szívós szentmik-lósiak ugyanakkor nem csupán egyenlítettek negyedik alkalommal is, de rá néhány pillanatra az ötö-dik góljuk már az ő előnybe kerülésüket takarta. Mi több, ezt az eredményt már meg is tartották, a házigaz-da Nagykanizsai Futsal Club hiába igyekezett, elszenvedte idénybeli második hazai vereségét, és a tabella hetedik helyén áll. A javítás lehetősége viszont egyáltalán nem olyan távoli, hiszen a ver-senynaptár szerint október 26-án, hétfőn újból hazai bajnokijuk következhet: akkor pótolhatják az első fordulóban elmaradt NFC – Tihanyi FC mérkőzést. - Megismételtük az előző heti mérkőzésünket – kezd-te értékelését Bagó Gábor, az NFC edzője. - Ismét vezettünk, és újra buta, elkerülhető gólokat kap-tunk. A második félidőben sok helyzetet hagytunk ki, és ez megbosszulta magát. Új játékosainknak szokniuk kell még ezt a sportágat. Bízom benne, hogy a foly-tatásban az ilyen mérkőzé-seket megnyerjük.P.L.Az elmúlt hétvégén megkezdődött a dartsos III. Rada Kupa küzdelem- sorozata Nagyradán. A több fordulós sorozat első állomására került sor szombaton, és a nagykanizsai dartsos közösségből indulók jól is szerepeltek. Az első forduló csoportmérkőzései után úgymond már a végső sorrendet is ki lehetett volna hirdetni, hiszen már akkor az első négybe került induló sajátította ki az első kvartett helyeit úgy, amilyen eredményeket az utolsó felvonás is hozott. A harmadik helyért végül Abért István és Csordás Krisztián dobhatta a nyilakat, előbbi győzött 4-2-re. A finálé szoros, kiélezett csatájában két nagykanizsai feszült egymás-nak, melynek végén ezt rögzíthették: Rácz Tibor - Gergely Gábor 4-3.A III. Rada Kupa, 1. forduló végeredmény: 1. Rácz Tibor (FHDC Nagykanizsa), 2. Gergely Gábor (FHDC), 3. Abért István (Zalaegerszeg). P.L.vezetésHiába a koraiBagó Gábornak, az NFC edzőjének valamit ki kell ötlenie a következő futsal-mérkőzésekre(Fotó: kanizsafutsal.hu)A futsal NB II Nyugati csoportjának 6. fordulójában szezonbeli negyedik mér-kőzését vívhatta a Nagykanizsai Futsal Club csapata, a kanizsaiak a Sziget-szentmiklósi SC futsalosait fogadták.elkezdtékRácz Tibor klubtársát győzte le a nagyradai darts-forduló fináléjábanAz elmúlt hétvégén rendezték a sportlövők 2020 Szeged Grand Prix elnevezésű viadalát, melyen a PLSE Nagykanizsa fiataljai is remekeltek.Borsos Eszter (2005) és Tankovics Tamás (2006) immár nem a serdülőknél, hanem az ifjú-ságiaknál léphetett lőállásba. 10 m légpuska 40 lövéses versenyszámban, annak is ifjúsági lány kategóriájában Borsos első lett, míg a korosz-tály fiú mezőnyében Tankovics a második helyen zárt. Néhány héttel korábban az 50 m-esek országos bajnokságán is indult a két ifjú sportlövő, akkor Borsos Eszter az ifi lányok között 590,4 körrel 6. helyezést ért el, míg Tan-kovics Tamás az ifjúsági 50 m puska fekvőben 11. lett 580,5 körrel. P.L.dobogójánA Grand Prix Borsos Eszter sorra hozza a sportlövő elismeré-seketRadán is
24 | KANIZSA újságMozaikZAIK24 újságMoZAIKA hétvégi főzéshez a konyhakert-jéből választotta az alapanyagokat Tokorcsi Mária. A paradicsomból szerencsére elég sokat főzött be. A másik terménye, a perui cseresznye, még most is terem. Ugyanúgy kell elvetni, mint a paradicsomot, majd palántázni kell, és kb 2 m magasra megnő, az egynyári, bőtermő növény. Élettanilag mindkét ter-mény nagyon jó hatással van egész-ségünkre, hasznos vitaminokat tar-talmaznak.– Gyermekkorom legkedvesebb étele a paradicsom főzelék volt, aminek a receptjét újra gondoltam, és paradicsom-krémlevest főztem, amit a kezdő háziasszonyok is kön�-nyen el tudnak készíteni A paradicsom-krémleves hozzávalói 4 személyre: Fél l paradicsomlé, 4 közepes krumpli, 1 kis doboz tejföl, 1 dl tej, 1 ek olaj, 1 ek liszt, cukor. Elkészítése: A krumplit kockára vágva feltesszük főni kb fél l vízben, majd rántást készítünk. A lisztet csak rózsaszínűre pirítjuk, felen-gedjük a paradicsomlével, majd a krumpli levéből is adunk hozzá. A főtt krumplit megtörjük, a levesbe tesszük, és botmixerrel pürésítjük. Jól összeforraljuk, a végén hozzá-adjuk a tejjel felhigított tejfölt, és még pár percig főzzük, sóval, cukor-ral ízesítjük.Csokis piskóTA, perui cseresznyévelHozzávalók: 4 tojás, 4 kanál víz, 20 dkg porcukor, 20 dkg liszt, 1 kk sütőpor, 1 ek kakaó.A krémhez: 15 dkg porcu-kor, 15 dkg ráma margarin, citromhéj, citromlé.A főzött krémhez: 2 ek liszt, 2 dl tej, 1 vanília.Egyszerű vizes piskótát készítünk. A 4 tojás sárgáját, 4 kanál vízzel, 20 dkg porcukorral habosra keverjük, hozzáadjuk a lisztet, az 1 kk sütő-port, szép óvatosan hozzáadjuk a felvert habot, és a kanál kakaót. A tepsit margarinnal kikenjük, lisztez-zük, és beleöntjük a masszát. Elő-melegített sütőben, 170 fokon, 15 percig sütjük.Közben elkészítjük a krémet; a porcukrot a margarinnal habosra keverjük, majd hozzáadjuk a főzött krémet, a citromhéjat, a citromlét, és ha van narancslekvárunk az is jó az ízesítésre. A piskótát 3 részre vágjuk, majd, ha elkészült a krém, betöltjük, és összeragasztjuk a tész-talapokat. A tetejére felolvasztott tortabevonó csokoládét kenünk. Azt követően a krémből tortadíszí-tővel kis rózsákat halmozunk, és ebbe nyomjuk bele a cseresznyé-ket. Természetesen készíthető most még szőlővel is. Bakonyi ErzsébetGasztroKanizsaFotó: Kanizsapiskótávalcsokis Paradicsom-krémleves
XXXII. ÉVFolyam39. SZÁm2020. október 30.7. oldal8. oldalÖsszefogás egy kisfiúért13. oldal23. oldalhalottak napjaMiért éppen Kazanlak?Az első hivatalos testvérváros lett a bolgár városAz egykori tanácselnökÖK emlékeiMindenszentek és- A hétvégén útra kel az ország- Hasznos tanácsok a temetőket látogatóknak- Miről szólnak ezek a napok?- Vasárnap sima győzelem az NBIII-ban- Szerdán 2-1-es vereséggel búcsú a Magyar Kupátólrossz hírünkVan egy jó és egyZétény gyógyítását segíti a közösségi gyűjtésAz orvosok szerint van esély a gyógyulásra
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTA nagykanizsai mozi megmentése érdekében ajánlott fel egy nagykanizsai vállalkozó 50 darab mozijegyet gyere-keknek. A belépő mellé mindenki kapott még egy adag kólát és popcornt, amelynek költségeit szintén Flórek Zsolt állta.A kanizsai mozi a járvány miatt került veszély-be, de van esély a megmentésére. Válság ellen beruházás 447 millió forintos fejlesztésbe kezd a Resideo Kft. Nagykanizsán. A járvány miatt kialakult nehéz gazdasági helyzetre reagál ezzel az amerikai tulajdonú cég. A fejlesz-tést a kormány 224 millió forinttal támogatja, melynek szerződését Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adta át. Az esemény részleteiről a jövő héten írunk.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEIsmét egy pompás drónfotót tett közzé az MTI Varga Györgynek köszönhetően. A nemzeti hírügynökség Nagykanizsán élő munkatársa ezúttal a város közelében - egy kukoricaföldön - a betakarítást örökítette meg a madarak látószögéből. 50IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 10. 30. | 3HÍRsorokTe rápiás kutyabemutatóAz Egyszülős Egyesületvasárnap délután tartott terápiás kutyabemutatót. Az egyesület tagjai külön-böző okokból önmagára maradt szülőknek nyújta-nak segítséget. Ez a kutyás program is ennek volt része, amolyan közösség-építési céllal. Ezért kereste meg az egyesület elnöke Koller Ritát, aki ilyen terá-piás bemutatók és foglal-kozások tartását szervezi és bonyolítja. A Göcsej Klub tagja a Kanizsa Tv-nek azt nyilatkozta, hogy érde-kes feladatokkal próbáltak készülni. Sok volt köztük a mozgásos vagy éppen trükkös feladat, amit a gye-rekeknek a kutyákkal közö-sen kellett végrehajtani. A terápiás bemutatón volt, amikor csak simogatni kel-lett a barátságos állatokat. Koller Rita azt mondta, hogy azt már kimutatták, hogy az egyszerű közelség is endorfint termel, amely stresszoldó hatást fejt ki. A vasárnapi rendezvény a Katolikus Karitász szabad-téri programjához társult, amely egy pályázatból valósulhatott meg, ennek egyik feltétele volt, hogy csak gyerekprogramot szervezhettek belőle. őszi vonatozásA hosszú hétvégén is sok érdeklődőt vonzott a Csö-mödéri Állami Erdei Vasút. Azoknak sem kell bánkód-ni, akik nem jutottak el a hétvégén a Zalaerdő Zrt. őszi utazásra, hiszen más-kor is várja a látogatókat a kisvasút. A Csömödéri Álla-mi Erdei Vasút Magyaror-szág leghosszabb kisvasúti üzeme. A Lenti és Kistol-mács között közlekedő kis-vasút évente mintegy 20-22 ezer érdeklődőt vonz. Boruzs Andrea és családja Budapestről érke-zett az őszi vonatozásra.– Nagyon szeretjük a kisvas-utakat, mi a kisfiunkkal, amikor kicsi volt, akkor ez volt a hobbink, és rengete-get jártunk az országban, ahol volt erre lehetőség. Voltunk a Széchenyi kisvas-úton, az úttörőn, a Bör-zsönyben, most már fonó-dó, összekapcsolódó vas-úton. Nagyon szeretjük, főleg ősszel, mert nagyon hangulatos az erdőben a gyönyörű, sárguló, hulló levelek között – mesélte Andrea a Kanizsa TV-nek. A legtöbb érdeklődő egyet-értett abban, hogy ősszel csodálatos élményt nyújt a kisvasút. M76 – átadásÁtadták az M76-os gyors-forgalmi autóút 5,6 kilomé-teres szakaszát. A kétszer kétsávos útszakasz az M7-es autópálya holládi körforgalmától vezet Ba-latonszentgyörgyig. A csaknem 6 kilométeres útszakasz ünnepélyes átadásán Ágostházy Sza-bolcs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai uniós fejlesztése-kért felelős államtitkára hangsúlyozta: e szakasz elkészültével közelebb kerül a megvalósításhoz az a kormányzati cél, hogy minden megyeszékhelyről 30 percen belül elérhető legyen a gyorsforgalmi úthálózat. - A gazdasági növekedés ösztönzése, a versenyképesség további növelése, valamit az új munkahelyeket teremtő beruházások előkészítése érdekében az összes megyeszékhelyet bekötjük a gyorsforgalmi úthálózat-ba. Az autóutakat pedig minél előbb és minél nagyobb számban elvezet-jük az országhatárokig – emelte ki beszédében az államtitkár. A tervek szerint 2024 végére válik majd tel-jessé a 45 km-es gyorsfor-galmi útszakasz a város és az M7-es autópálya között. Vége a szüretnekVége a szüret időszakának, a pincékben azonban továbbra is bőven van munka. A legtöbb gazda jelenleg a borkezelés egyik fontos mozzanatát, az alapkénezést végzi.Most már kierjedtek a szeptember közepén szü-retelt szőlők is, a fejtés után az alapkénezésnek jött el az ideje – mondta el Ábrahám János.- Egy egyszeri alapkénezés fertőtleníti a bort, segíti a tisztulását, hogy a későbbi-ekben ne legyen probléma vele. Javasolt erjedés során kóstolgatni a murcit, mus-tot, hiszen, ha félrecsúszik az erjedés valami oknál fogva, akkor azt még idő-ben lehet korrigálni – nyi-latkozta Ábrahám János borász. Az alapkénezés után még mindig van fel-adat – tette hozzá a szak-ember. Mint fogalmazott: az odafigyelés, a kezelés ebben az időszakban nagyon fontos, ha a gazda szép, tiszta bort akar előál-lítani. A borászok szerint egyre jobb minőségű és szebb borok kerülnek a kisebb versenyekre is, de a tapasztalat azt mutatja: a legtöbb hibát még mindig a borkezelés folyamán követik el a gazdák.Felújított parókiaAz egykori református parókia 1872-ben épült Galambokon. A Nap Har-mata Alapítvány több pro-jektet valósít meg itt. A ház padlása jelenleg szállás-helyként funkcionál, a pin-ce pedig teljesen új arcula-tot kapott. – Az etikus turizmus jegyében a leg-fontosabb cél a szálláshe-lyek kialakítása volt, de emellett a meglévő szol-gáltatások mellé – van egy közösségi kemencénk is– épült egy aszaló, egy füs-tölő, valamint a pincét is alkalmassá tettük közössé-gi programok megvalósítá-sára – nyilatkozta Kovács András, a Nap Harmata Közhasznú Alapítvány ügy-vezető kurátora. A szállás-helyek kialakítása mellett a szakemberek lépcsőfeljá-rót építettek ki, valamint külső szigetelést is kapott az épület. A projekt célja, hogy a zalai gasztronómia különleges fogásait is bevonva, minél népsze-rűbb legyen a hely a kerék-párosok, túrázók, gyerek- és önfejlesztő csoportok körében. Az aszalót és a füstölőt minden galambo-ki lakos igénybe veheti. A helyiség azt a célt is szol-gálja, hogy népszerűsítsék a helyi termékeket.Fotók: kanizsatv.huFotó: Horváth Zoltán
A közgyűlés 1 perces gyászszü-nettel indult, a jelenlévők Tarnóczky Attilára emlékeztek. Ezt követően Balogh László polgármester ismer-tette a legfrissebb kanizsai járvány-ügyi számokat. Elmondta: a csütör-tök reggeli adatok szerint 126-an vannak karanténban, közülük 72 fő fertőző beteg, a szennyvízminták pedig stagnálást mutatnak. A város-vezető mindenszentek és halottak napja kapcsán arra kérte a kanizsai-akat, hogy viseljenek maszkot. A bevezető után a polgármester négy napirendi pontot is visszavont, köz-tük sporttámogatásokról szólókat. Balogh László elmondta: a kézilab-da- és a focicsapat támogatására decemberben térhetnek vissza. Fodor Csaba az Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióvezetőjének módosítása után a képviselők még-is tárgyaltak a két sportcsapat támo-gatásáról. A tényleges munka végül zárt üléssel indult, majd az új szo-kásjoghoz híven a kérdések, inter-pellációk szakasszal folytatódott az ülés. Berta Krisztián (ÉVE) három kérdést tett fel, egyebek mellett érdeklődött azon beruházásokról, amelyeket a Giro-val összefüggés-ben ígért a jó pár hónappal ezelőtt a közgyűlésen jelen lévő szakértő. Gábris Jácint (ÉVE) a témafelveté-sek mellett az október 23-ai ünne-pen történtek kapcsán elmondta: érkezett egy korrekt meghívás, majd azt követte egy értesítés, hogy elmarad a városi rendezvény. Ennek ellenére az volt tapasztalható, hogy nem úgy tűnt, mintha a városi ren-dezvény elmaradt volna, s az ünne-pen elég szép számban jelentek meg olyan emberek, akik egy bizo-nyos párthoz köthetők. S az is biztos csak a véletlen műve, hogy a kor-mánypárthoz köthető sajtó csak véletlenül sétált éppen arra a meg-emlékezés alatt, miközben a városi tévét, újságot nem hívták meg az eseményre. A képviselő kiemelte: 600 e-mailt kapott ezen témában a városlakóktól. Október 23-a kap-csán a polgármester elmondta: tud-ta, hogy ez téma lesz. Kiemelte: az ünnep az országos tisztifőorvos ajánlása kapcsán történt úgy, ahogy történt, tehát nem volt központi rendezvény. A városvezető lemond-ta a hivatalos megemlékezést, majd telefonon tájékoztatta Fodor Csa-bát és Károlyi Attilát, hogy a hiva-talos zászlófelvonás meglesz, a koszorúzást pedig mindenki tegye meg saját maga. A katonaság – huszárok téma előjött 23-a kapcsán, de a polgármester szerint az történt, hogy nem lehetett a zászlófelvo-nást a huszárok nélkül megoldani, hiszen 4 katona volt ott az esemé-nyen. Arra kéri a képviselőket és a városlakókat, hogy a zászlófelvo-nást és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség esemé-nyét ne keverjék össze. Utolsó sum-mázásként elmondta: nem volt városi program, csak zászlófelvo-nás, ő 1 koszorút helyezett el a város nevében, ezt telefonon jelezte is a Fidesz-frakciónak. Bodó László is felszólalt, 6 témát hozott, ezek az október 23-ai eseményekhez kap-csolódtak, valamint felvetette, hogy hogy mi szükség lenne még egy Kanizsa Bike pontra az új csarnok mellé, hiszen az eddigieket sem használja senki. Bizzer András (Fidesz) alpolgármester Fodor Csa-bához intézett egy kérdést. Emlé-keztetett, hogy az ÉVE-frakció van többségben, így nem érti, hogy a másik oldal politikusai miért nyilat-kozzák azt, hogy a polgármester gáncsoskodik. Hangsúlyozta: az ÉVE kampányából szinte semmi sem valósult meg, csak a politikai bos�-szú. Kiemelte azt a pontot, miszerint felülvizsgálják a város közlekedési rendszerét. Ez tapasztalata szerint nem valósult meg, hiszen amikor dolgozni megy, továbbra is rendre dugókat lát a városban. A kérdésre reagálva az ÉVE frakcióvezetője töb-bek között elmondta: a Fidesz-frak-ciónak be kellene látni, hogy amit a kormánypárti képviselők az elmúlt több mint 10 évben elrontottak, azt nem lehet 7 hónapnyi munka alatt helyreállítani. Egy munkacsoport egyébként már működik és dolgo-zik a kanizsai közlekedési problé-mák helyreállításán. Az interpelláci-ók, kérdések ezután még folytatód-tak, valamint kisebb-nagyobb viták-kal, beszólásokkal körítve tárgyalták a napirendeket a városatyák. A köz-gyűlésen történt döntésekről jövő heti számunkban részletesen is beszámolunk. Mikó- Baráth György4 | KANIZSA újságak tuálisISa közgyűlésen...Lapzártánkig ez játszódott Néhány napirendet visszavont a polgármester, pár újabb megtárgyalandó téma a képviselők elé került, így összeségében 39 napirendről kellett döntenie az októberi soros ülésen a városatyáknak.Fotó: Horváth Zoltán
2020. 10. 30. | 5közéletAz energetikai pályázatnak köszönhetően a város tizenegy intézménye újulhat meg. A hírrel kapcsolatban Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő Dénes Sándornak és Rodekné Hederics Erikának, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. korábbi ügyvezetőjének mondott köszönetet. Az ÉVE közösségi oldalán több posztban is kifejtette, hogy az előző vezetés előkészületi munkái miatt mintegy 40 millió forintot kellett visszafizetnie a városnak ezen projekt kapcsán. Bár minket – minden él nélkül írhatjuk már azt, hogy szokás szerint… – nem hívtak meg arra a sajtótájékoztatóra, amit Cseresnyés Péter, Balogh László, Nagykanizsa polgár-mestere és Dénes Sándor volt polgármester, a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója tar-tott, de a sütis weboldalon leírtak szerint az államtitkár így fogalmazott: szeretném meg-köszönni Dénes Sándornak, a város korábbi polgármesterének és Rodekné Hederics Eriká-nak, a városfejlesztő cég korábbi vezetőjének, hogy nagyon kemény, kitartó és hosszadalmas munkával elérték a pályázati feltételek meg-változtatását. Erre azért volt szükség, mert a korábbi feltételeket az épületek – nemcsak a kanizsaiak, hanem más megyei jogú városok épületei – a korszerűsítés után sem tudták vol-na teljesíteni. Az ő munkájuknak köszönhető-en megváltoztak az indikátorok, és így több mint egymilliárd forintot lehet most a korsze-rűsítésre elkölteni. Arról, hogy nyert a projekt, elsőként – októ-ber 21-én – az Éljen VárosuNk! Egyesület szá-molt be a közösségi oldalán. Másnap a már említett sajtótájékoztató kapcsán született írásokra is reagált a többséget adó frakció a Facebookon. Egyebek mellett leírták, hogy a városfejlesztő előző vezetőjének komoly munkája miatt kellett a városnak vis�-szafizetnie 40 millió forintot a koráb-bi bukott pályázatnál. Amikor ezt az információt Balogh László meg-hallotta a hivatal első emeleti tár-gyalójában, olyan fehérré válto-zott, mint a tárgyaló fala. Ilyen előz-mények után beszélgettünk a nyertes projektről Horváth Jácinttal, az ÉVE frak-cióvezető-helyettesével, aki hangsúlyozta: a legfontosabb az, hogy a város egy 1.3 milliár-dos projekttel lesz gazdagabb. – Teljesen mindegy, hogy az egyik vagy a másik önkor-mányzat kezdte el, készítette elő, s adta be ezt. A legfontosabb, hogy végre megvalósul a Bat-thyány-iskolának az energetikai felújítása. Rengeteg probléma van az épület fűtésével, rosszak a fenntartási költségei. A többi intéz-ménybe is napelemes rendszert szerelnek fel, ami azért is pozitív, mert környezetbarát, vala-mint olcsóbb lesz így az üzemeltetésük. Sze-rintem a városlakók számára teljesen másodla-gos kérdés, hogy ki nyújtotta be ezt a pályáza-tot. Ugyanakkor tény és való, hogy volt koráb-ban egy projekt, amit tavaly vissza kellett adni. Bár ígértek ráemelést, s azt, hogy ezzel meg-valósulhat. Aztán sem a kormányzat, sem a képviselőink nem tudták elintézni, hogy ez megtörténjen. Ezért tavaly vissza kellett fizet-nünk azt a támogatást, amit korábban nyert a város. 40 millió forintot pedig, amit a tervezés-re költöttünk, vissza kellett adni a kincstárnak. Sajnos ez a pénz már elveszett, s ezt nem is fogjuk tudni a későbbiekben sem elszámolni. Ugyanakkor idén, a jelenlegi önkormányzat egy újabb projektet készített elő, ezt 2020-ban kezdtük el tervezni. Hajlandóak voltunk még ebben a szűkös költségvetésben is, amikor vírushelyzet van, s minden esetben meg kell nézni, hogy mire adunk ki pénzt, 40 millió forintot rááldozni erre, bízva abban, hogy sike-res lesz a júniusban benyújtott pályázatunk. S siker is koronázta – fogalmazott a frakcióvezető-helyettes. A projekt legfőbb és legszüksége-sebb eleme a BLG energetikai kor-szerűsítése, ugyanakkor ennek az uniós pályázatnak köszönhetően négy óvodában, három bölcsődé-ben, a NESZI-ben, a HSMK-ban és a városi könyvtárban is lesznek fejlesztések. – A többi intézményben javarészt napeleme-ket szerelnek fel a szakemberek. Jó pár intéz-mény esetében volt már az elmúlt években komplett energetikai felújítás, s természete-sen olyan is van még, amely egyelőre várat magára. Ezek a napelemes projektek meg fognak valósulni. S az óvodák – ellentétben az iskolák-kal – városi működtetésben vannak, így ez a város költségvetésére is jó hatással lesz. Szerkesztőségünk természetesen nyitott arra, hogy az üggyel kapcsolatban az érintet-tek véleményét – amennyiben azt felénk jelzik – szintén közöljük. Mikó-Baráth György1 milliárd 309 millió forintos EU-s támogatást nyert NagykanizsaFotó: Kanizsa TV/ Andik Szilárda fejlődés...!A legfontosabb
6 | KANIZSA újságvéleményRitkán ragadok klavi-atúrát, hogy lejegyez-zem a személyemet érintő történéseket, de most eljött az ide-je. Sokat gondolkod-tam, hogy ez az írás megszülessen vagy maradjon örökre talonban, de most döntöttem. Az utóbbi időben annyi táma-dás ért és olyan sokan kértek, hogy adjam közzé azt, amit én gondolok. Most megteszem. Nem akartam írni, mert azt gon-doltam, hogy más helyen nyom-tatásban vagy éterben megjelent dolgokra nem kell reagálnom. Egy jó hónapot vártam, hogy esetleg két – elfogulatlannak csak nehe-zen nevezhető – sajtóipari termék felkeres, és mindazt, amit rólam egy parlamenti képviselő állított, azt igyekeznek a másik oldalról is megvilágítani. Nem történt meg, sem a Zalai Hírlap, sem a Rádió 1 nem jelentkezett, hogy reagáljak arra, amit Cseresnyés Péter hazudott rólam. Utálok bíróságra járni, ezért nem is indítottam jogi elégtételért eljárást, de azért van itt pár állítás, amelyet nem ártana bizonytani. Történt, hogy Cseresnyés Péter zártkörű sajtótájékoztatót tartott rólam. Mondhatnám, hogy ez tök menő, mert fontos ember lettem. Egy ilyen, nálam is fontosabb ember foglalkozik velem. Sajtótá-jékoztatót tartott, mert közzé kel-lett kiabálnia, hogy egy Médiaház ellen indított sajtópert megnyert. Egy helyreigazítás volt a tét, melyet megtettünk, tovább nem részletezem. Cseresnyés azonban müncha-useni magasságokba engedte magát, amikor nekiállt kommen-tálni az esetet. Olyanokat talált ki, amiktől égnek állt a hajam. Neki-állt a cég gazdálkodását úgy kriti-zálni és olyan számokat tényként közölni, amelyekről kis utánjárás-sal tudhatta volna, hogy ez hazug-ság. Ő ez utóbbit választotta, holott, akkor már két napja ismer-hette volna a valós számainkat, ugyanis az új (körülbelül ötödik) üzleti tervünket akkor már lead-tuk, a hivatalból akár ki is kérhette volna. Súlyos vádakat fogalma-zott meg, hatalmas veszteséget előre vetítve, melyeket az én rossz gazdálkodásom eredményez. Azóta tudjuk, hogy ez nem igaz, az önkormányzat elfogadta az üzleti tervünket. 8 és fél millió forintos hiánnyal tették ezt, amely még lehet, hogy év végéig keve-sebb lesz vagy eltűnik, mert gaz-dálkodunk, és nem herdálunk havi 4-500 ezer forintot soha nem látott tanácsokért. Nem fizetünk havi 110 ezer forintot olyannak, akinek az éves munkája alig ért 140 ezret. Az pedig csak legyen egy adat, hogy amióta én veze-tem a Médiaházat, 30 millió forint-tal kerül kevesebbe a működése, mint korábban.Talán még ezért sem szólaltam volna fel, ráhagytam volna, hogy az ő baja, de amikor már azt is fel-hozta, hogy ügyvezetői megbíza-tásomat követően az első intézke-désem a saját bérem megemelése volt, akkor azt hittem, hogy nehéz lesz a hányingerem elfojtani. Sike-rült, nem lett baj.Nézzük a tényeket! 2019. december 1-jével bíztak meg a cég ügyvezetésével. Erről novem-ber 28-án szavazott a közgyűlés. Előtte természetesen tárgyaltunk, összeszedtük, hogy mit szeretne a többségi frakció, s mivel ez elfo-gadható volt, elvállaltam. Anyagi-asságomról annyit, hogy 28-án délelőtt kaptam egy telefont, amelyben nevetve állapítottuk meg, hogy mindenről beszéltünk, de a fizetésemről nem. A frakció mondott bruttó 500 ezer (nettó 332 ezer) forintot, s erre azt mond-tam, hogy rendben.A fizetésem azóta is ennyi. Sőt, a korábbi ügyvezető gyakorlatától eltérően én egy fillért nem vettem fel ezen kívül. Kollégáimtól azt kértem, hogy az ő szisztémája alapján minden hónapban szá-molják ki, hogy mennyi pénzt kel-lene kifizetnünk, ha nem lett vol-na váltás. Elárulom.Pár hónap alatt elértem és meg-haladtam az egymillió fel nem vett forintot.Ennyit hagytam bent a cégben azért, mert azt gondoltam, hogy az ügyvezetői díjazásomba bele-tartozik az újságírói munka is. Aztán emlegették itt a prémiu-mot is. A legelső üzleti tervbe egyetlen fillért nem írtam be, mert olyan kamufeladatok miatt nem akartam milliókat felvenni, amiket előttem kifizettek. A leg-utolsó, már elfogadott üzleti terv-ben sincs egyetlen fillér prémium sem magamnak meghatározva. Én szeretek a tükörbe nézni, és ott egy tisztességes embert látni! Nekem ez minden reggel sikerül, és várhatóan sikerülni is fog. Mindezek után, igazi 56-osként (1964-ben születtem, 56 éves vagyok) azt hiszem, várhatom a bocsánatkérést. Nem, nem feltét-lenül a két médiaterméktől, hanem attól, aki ezeket a hazugsá-gokat közölte velük. Nem bírósá-gon fogom ezeket követelni, még húszezer forint perköltségért sem, hanem bízom abban, hogy egy-szer Cseresnyés Péter belátja, nem lehet bárkiről bármit hazudni. Bár, ha a nevezett személy az állításait bizonyítani tudja, én leszek az első, aki elnézést kér tőle, és az összes felületünkön megjelente-tem. Félreértés pedig ne essék, nem kívánom, hogy elismerje a képvi-selő a munkámat, azt azonban a tisztesség okán elvárhatom, hogy légből kapott állításokra alapo-zott hazugságokkal ne sározzon be sem engem, de a Médiaházat és annak munkatársait sem!Azt pedig tovább tűrni nem vagyok hajlandó, hogy különböző propagandakiadványok és rádió-műsorok, felrúgva a szakma leg-alapvetőbb szabályait egyoldalú-an gyalázzanak engem, vagy éppen a munkatársaimat!Tar Mihály, ügyvezető-főszerkesztőEgy 56-os visszaem lékezése,sehovaavagy a hazugságok nem vezetnekvélem ény ény vélem ény
Mindenszentek napján, november 1-jén ünneplik a katolikusok az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, november 2-án, halottak napján pedig megemlékeznek minden elhunytról, különösen a tisztítótűzben szenvedő lelkekről. Halottkultusz mindig is volt, de a temetőkul-tusz az elmúlt évtizedekben erősödött meg jelentősen, és a kereskedelem is hozzájárult ahhoz, hogy a sírok feldíszítése ennyire általá-nossá vált – mondta Tátrai Zsuzsanna néprajz-kutató. A hagyomány szerint halottak napján hazalá-togatnak a holtak, ezért az asztalra kenyeret, sót, vizet tettek és kivilágítottak, hogy a halott körül tudjon nézni. Ugyanakkor a temetőknél a koldulóknak kenyeret adtak azért, hogy imád-kozzanak, hogy a halottak ne jöjjenek onnan ki. Ezek a halottkultuszhoz köthető szokások ősi-ek, a kereszténység előtti időkből származnak. Ez a két nap arra is figyelmezteti az embert, hogy az élete véges.A mécsesgyújtás nem annyira régi hagyo-mány, és a kereskedelem is hozzájárult ahhoz, hogy a sírok feldíszítésével együtt népszerűvé vált. A reformátusoknál nem egyházi ünnep sem a halottak napja, sem a mindenszentek, mert helytelennek ítélik a katolikus halotti kul-tuszt, és a katolikus szenteket sem ismerik el. Az evangélikusok megtartják a halottak napját, de a mindenszentek ünnepét nem, bár elismerik a szentek létezését. Magyarországon a halloweeni szokások a 2000-es évek elején kezdtek elterjedni, rekvizi-tumai főleg a gyermekek és egyetemisták kö-rében népszerűek. Mára a jelmezkölcsönzők számára kiemelkedő üzletet és nagy forgalmat jelent, a vicsorgó töklámpás által jelképezett angolszász népszokás eltorzított magyarországi változata, bár megjelenését bőven éri kritika is. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófa-védelmi Főigazgatósága és a Zala Megyei Rend-őr-főkapitányság idén is kiemelt figyelmet for-dít a temetők látogatóinak biztonságára.Emlékezzünk meg biztonságban elhunyt szeretteinkrőlA gyertyák és mécsesek nemcsak a temetők-ben, hanem otthon is veszélyes helyzetet teremthetnek. Minden évben előfordul, hogy egy mindenszentek vagy halottak napja alkal-mából meggyújtott gyertya miatt teljesen kiég egy lakás. Ahhoz, hogy megelőzzük a temető-tüzeket, az alábbiakra érdemes figyelni:Tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz avartól, elszáradt virágoktól és koszorúktól, mert ezek könnyen lángra kapnak! Csak tartó-ban lévő mécsest gyújtsunk meg a szabadban! Ne dobjunk a temetőben kihelyezett hulladék-gyűjtőbe forró mécsestartókat, és ha azt sze-retnénk, hogy távollétünkben is égjen az emlé-kezés lángja, akkor LED mécsest helyezzünk a sírra!Sokan nemcsak a temetőben, hanem otthon is gyújtanak gyertyát elhunyt szeretteikért. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra tes�-szük, akkor az nem forrósítja át a környezetét, és nem vezet lakástűzhöz a megemlékezés. A meggyújtott gyertyát soha ne hagyjuk fel-ügyelet nélkül, azt olyan stabil helyre kell rakni, ahol nem tud eldőlni. Ha halloweeni töklám-pást helyezünk el, győződjünk meg róla, hogy a lámpás közelében ne legyen éghető tárgy, ha pedig a kertbe tesszük, elemes LED izzót tegyünk bele.Ha valaki a temetőben tüzet észlel, értesítse a temető biztonsági személyzetét, és hívja a 112-es segélyhívó számot. Azért, hogy az emlékezés nyugodt és biztonságos legyen A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a teme-tők környékén fokozott rendőri jelenléttel, valamint bűn- és baleset-megelőzési tanácsok-kal segíti a megemlékezés nyugalmának meg-őrzését. Felhívja a figyelmet a megnövekedett gyalogos- és gépjárműforgalomra; kéri, hogy az emberek segítsék egymást a közlekedésben, és tartsák be a rájuk vonatkozó közlekedési sza-bályokat. Sötétedés után a járművezetők for-dítsanak kiemelt figyelmet a temetők környé-kén megnövekedett gyalogosforgalomra, a gyalogosok pedig saját és mások biztonsága érdekében szabályosan keljenek át a gépjár-műforgalmi utakon! Ne megszokásból közle-kedjenek, és ha tehetik, indulás előtt tájéko-zódjanak a várható változásokról!A zavartalan megemlékezés, a sértetté válás megelőzése érdekében azt tanácsolják, hogy otthonát elhagyva körültekintően zárja be az ablakokat, ajtókat, és tegyen meg mindent az ingatlana biztonsága érdekében! Közösségi oldalakon ne tegye közzé, hogy mikor látogat ki a temetőbe! Aki gépjárművel érkezik, látható helyen semmilyen értéket ne hagyjon az autó-jában! Amíg a sírkertben emlékezik, ne hagyja őrizetlenül értékeit, táskáját! Amennyiben bűncselekményt követtek el az ön sérelmére, vagy közlekedési baleset éri, hív-ja a rendőrséget a 112-es hívószámon! Bakonyi ErzsébetA hét végén mindenszentek és halottak napja alkalmából országszerte sokan gyújtanak gyertyát, mécsest elhunyt szeretteik emlékére, és fel-keresik a temetőkben hozzá-tartozóik sírját. A temetőkben hosszabb nyitva tartással, a temetői irodákban pedig ügye-lettel várják az emlékezőket. 2020. 10. 30. | 7aktuálisMINinDENSZENTEK ÜNN EPI FORGALMI RENDTájékoztatjuk a közlekedőket, hogy 2020. október 30. (péntek) reggel 9 órá-tól 2020. november 2. (hétfő) 9 óráig a MAORT lakótelep utcáiban egyirányú forgalmi rendet vezetünk be. A megnö-vekvő temetőlátogatói forgalom miatt 2020. október 30. (péntek) reggel 9 órá-tól 2020. november 1. (vasárnap) 22 óráig a Tripammer utcai temető főbejárat mel-letti szakasza (a Vécsey utcától a Papp Simon sétányig) is egyirányú lesz. A forgalom zavartalansága érdekében kérjük, vegyék figyelembe az érintett utcákban elrendelt ideiglenes megállási tilalmakat.Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. emlékezünk...Elhunyt szeretteinkre
8 | KANIZSA újságadományGondi Norbert és párja, Vuk Éva a kisfiúkkal együtt egy baráti tár-saságtól tartottak hazafelé 2018. április 15-én. Aznap este az addigi életük teljesen megváltozott, ami-kor a Balatoni úton az egyik gya-logátkelőhelyen szerettek volna átmenni. A balról érkező autós megállt és jelezte, hogy átengedi őket a zebrán, azonban a jobbról érkező, körülbelül száz méter távolságra lévő gépjármű sofőrje nem így tett. Az édesanya és az akkor négyéves kisfiú, Zétény már majdnem felléptek a túloldalon a járdára, amikor az autó odaért, és szinte fékezés nélkül elütötte őket. A szülők elmondták, hogy a gázo-lóval csak a bíróságon találkoztak, de semmilyen megbánást nem tanúsított az irányukba, és bocsá-natot sem kért tőlük.- A kisfiam súlyos koponya- és agysérüléseket szenvedett, azon-nal Pécsre kellett szállítani, ahol életmentő műtétet hajtottak vég-re rajta. Sokáig volt éber kómá-ban, az első pár napban nem tud-ták megmondani az orvosok, hogy egyáltalán túléli-e a balese-tet. Szerencsére Zéti nagy harcos, és sikerült neki – osztotta meg lapunkkal a tragédia részleteit Gondi Nor-bert, Zéti édesapja. - Zétinek a központi idegrendszere sérült, ez sajnos kihat mindenre, a beszédé-re, a járására és a mozgására is. A jobb oldala nagyon gyenge lett a baleset után, és folyamatosan kezelésekre kell mennünk. Idősza-kosan, évente kétszer járunk a zalaegerszegi kórházba kéthetes rehabilitációra. Ezen kívül Pesten évente többször is igénybe veszünk magánúton intenzív terá-piákat. Nagykanizsán hétköznap minden délután jár Zéti TB támo-gatott kezelésekre vagy olyanra, amit, mi finanszírozunk neki. Szin-te hétfőtől péntekig minden nap van valami – mondta el Norbert.Hétköznapokon délelőtt a kisfiú délig óvodában van, ahol egy pedagógiai szakasszisztens csak vele foglalkozik, kíséri mindenho-va és segít neki, amiben szüksé-ges. Így Zétény minden nap időt tölthet közösségben is. A kezelésekre délutánon-ként jár, általában az édes-anyjával, aki ápolási segély mellett mindig otthon van a fiával, aki 24 órás felügyeletet igényel. Az édesapa próbálja eltartani a családot a keresetéből, viszont a magánkezelések jelen-tős plusz kiadással járnak.- Nem lehet megjósolni, hogy Zéti mennyire fog felépülni, mennyi kezelés kell neki. Pesten voltunk nyáron vizsgálaton az országos Mozgásvizsgálóban, ahol 50 százalékos moz-gásbéli és értelmi fogya-tékosságot állapítottak meg nála, de látni a javulá-sát, így hosszú távon nem lehet tudni, hogy milyen eredmény érhető el. Nekünk úgy kell beren-dezkednünk, hogy még éveken keresztül szükség lesz a kezelé-sekre – tette hozzá Zétény édes-apja.Eddig rokonoktól és ismerősök-től kapott a család segítséget, most a Jótékonysági Kupa-Nagy-kanizsán keresztül már többen is támogatják őket. A szülők nagyon hálásak mindenkinek, és bíznak a gyermekük felépülésében.- Ezt feldolgozni nem lehet, éle-tem végéig elkísér, nagyon nagy teher ez nekünk. A baleset előtt Zéti nagyon életvidám kisfiú volt, állandóan jött-ment, beszélt, nem lehetett tőle szóhoz jutni sem. A balesete óta ez megváltozott, vis�-szafogottabb lett. Nekünk az ad erőt, hogy az orvosok szerint nagy esély van a felgyógyulására, és egyszer talán, a későbbiek-ben rendes életet tud majd élni. A legna-gyobb erőt pedig ő adja nekünk minden nap. Amikor ránézünk a két szép, barna sze-mére, az adja az erőt – árulta el Zéti édesanyja, Vuk Éva.A Facebookon október 14-én indult gyűjtés a kisfiúnak, és már most rengetegen megkeresték a családot. A „Jótékonysági licit Gondi Zétényért” csoporthoz csatlakozva minden információt megtalálnak azok, akik segíteni szeretnének Zéténynek és a szüle-inek.Körtvélyessy VivienreményébenEgy teljesebb életGyűjtés és licit indult a Facebookon Gondi Zétényért. A kisfiút és édesanyját két és fél évvel ezelőtt a Balatoni úton a gyalog- átkelőhelyen gázolta el egy nő, aki fékezés nélkül továbbhajtott. A most hétéves Zétény maradandó sérüléseket szenvedett, és rendszeresen rehabilitációra jár.Fotó: Czigóth Sándor
– Korábban nem politizáltam, de a vélemé-nyem megvolt a dolgokról. Az 1989-90-es években részt vettem a rendszerváltozás előt-ti eseményeken, és jobban odafigyeltem arra, hogy mi történik az országban. A Kanizsa Sör-gyárban dolgoztam szállítási osztályvezető-ként, ahol egy fideszes kolléganőm azzal for-dult hozzám, hogy a Fidesz önkormányzati képviselőjelölteket keres, és vállalnám-e a jelölést. – Miért ne vállalnám, gondoltam, aztán Stamler Lajos csoportvezetővel meg-beszéltük a részleteket. Lakossági fórumokat tartottunk, tévében szerepeltem, és végül a belvárosi, 11-es választókörzetet, a Szent Imre és a Csengery utca környékét jelölték ki szá-momra. Komoly ellenfelem volt Tüttő István, Tolnai Sándor tűzoltóparancsnok és Jászberé-nyi László kollégiumigazgató – emlékezett a kezdetekre Farkas Zoltán. -A Szent Imre utcában laktunk, apám vízve-zeték-szerelő volt, sokan ismerték őt is és engem is. Ez volt az egyik tényező, hogy sike-rült nyernem, a másik pedig a Fidesz támoga-tása. Akkor már az SZDSZ és a Fidesz elég nép-szerű volt, míg az MDF kormányzási időszaká-ban sokan eltávolodtak a demokrata fórum mellől, így az önkormányzati választásokon már nem szerepeltek olyan jól. A közgyűlés összetételét 8 MDF-es, 8 SZDSZ-es, 7 Fideszes, 2 szocialista, 3 KDNP-s és függetlenként Dömötörffy Sándor képviselő alkotta. 15-14 volt az arány az SZDSZ-Fidesz koalíció javára.Az SZDSZ adta a polgármestert Kereskai Ist-ván személyében, a Fidesz engem javasolt alpolgármesternek, az MDF pedig Mayer Ferencet jelölte. Mindkettőnk elképzelését meghallgatták. Én úgy gondoltam, hogy abban a gazdasági helyzetben, abban a meg-változott világban nem humán, hanem műsza-ki, közgazdász végzettségű vezetésre van szükség. Kereskai közgazdász volt, én meg gépészmérnök. Valószínű, a többség figye-lembe vette a véleményemet a szavazásnál. Nem tudom, mennyire emlékeznek rá, ’93-ban az Olajbányász olyan helyzetbe került, hogy az NB-II-ből feljuthatott az NB-I-be. Bara-nyai István elnök és Keszei Ferenc edző bejöt-tek hozzám a hivatalba, és megkérdezték, hogy tud-e a város támogatást adni, ha sikerül az NB-I-es szereplés. Az ellenzéki képviselőket egyenként sikerült meggyőznöm arról, hogy jó lesz a városnak, mert akkor híre megy az országban, és mindenki Kanizsáról fog beszél-ni. És ez így is lett. A város 37 millió Ft-tal támo-gatta a csapatot. A következő önkormányzati ciklusban már nem indultam, mivel olyan helyzetbe kerül-tem, ami nem tette ezt lehetővé. Közös listát állított akkor Kanizsán a Fidesz és az MDF. Tar-nóczky Attila lett a listavezető, én meg a 2. helyen álltam biztos befutóként. A pártok közötti utolsó egyeztetés alkalmával azonban történt valami. Kereskai polgármester elkül-dött engem egy környezetvédelmi konferenci-ára Ausztriába. Dr. Csákay Ivánt bíztam meg azzal, hogy vezesse le a Fidesz részéről a meg-beszélést, és mindenbe beleegyezhet, csak abba nem, hogy a 2. helyet átadjuk, bármit kínálnak érte. Aztán kaptunk egy plusz körze-tet, ahol a Fidesz indulhatott, a lista második helyére Palotás Tibor került, én meg a harma-dikra, és ez már esélytelen volt a számomra. Ezek után elment a kedvem az egésztől. 1994 őszétől az Olajbányász SE-nél dolgoz-tam mint menedzser. Az volt a feladatom, hogy ismeretségi körömet hasznosítva pénzt szerezzek a futballhoz. A csapat a ’93-94-es szezonban az NB-I-ben játszott, aztán kiesett, és 1998-ban sikerült ismét visszakerülniük az NB-I-be. Az Olajbányász után vezettem a Hon-da autószalont, s utána kerültem a határőrség-hez. Itt fejeződött be az aktív pályafutásom. Közéleti tevékenységet nem folytatok, 12 éve nyugdíjas vagyok. Szerencsém volt, mert még 60 évesen nyugdíjba vonulhattam. A mostani önkormányzat munkájáról az a véleményem, hogy nehéz helyzetben vannak. Nem szeretnék most Balogh László helyében lenni. Azt sem tudom, mennyire képesek a kompromisszumra. Ismerem Fodor Csabát, nem könnyű vele dűlőre jutni és megegyezni sem, hiába mondja, hogy arra törekednek. Nálunk ez nem így volt. Csak a személyi kérdé-sekben nem tudtunk néha kompromisszumot kötni. De nem is emlékszem olyanra, hogy az úgynevezett ellenzékiek mindig egységesen voksoltak volna, mert valaki mindig kilógott közülük. Nálunk lehetett együttműködni az ellenzé-kiekkel. Még azt is mondanám, hogy nagyon jó kapcsolatban voltunk a munkán kívül is. Az is előfordult, hogy az MSZP-s Böröcz Zoli és a kereszténydemokrata Palotás Tibi együtt énekelték a székely himnuszt sörözgetés köz-ben. A helyzetünk nem volt könnyű. Az első kórházrekonstrukcióra 1 milliárd 250 millió Ft, 50 %-os állami támogatást sikerült szerezni, ezért megszavaztuk és elindítottuk. Ezáltal a város 3 milliárd Ft-os költségvetéséből 3 éven keresztül évente 10-15 százalékot a kórházra kellett fordítani. De emellett is jól gazdálkod-tunk, mert a kezdetek kezdetén átszerveztük a hivatalt, és olyan vezetők kerültek pozícióba, mint Cserti Tibor, Karmazin József, Kovács Zoltán, a jogi vonalon Fazekas István, Henczi Edit jegyző, és még lehetne sorolni, akikben meg lehetett bízni, akik meg merték mondani a véleményüket. Az ilyen munkatársakkal sike-rült megoldani azokat a problémákat, amik aztán jöttek csőstől – foglalta össze gondola-tait Farkas Zoltán. Bakonyi Erzsébet 2020. 10. 30. | 9önkormányzatFarkas Zoltán 1990 novembe-rétől ’94 decemberéig volt alpolgármester (Fidesz). A következő ciklusban már nem vállalt politikai szereplést. Magyarországon 4. rész30 éves az önkormányzatiságForrás: egykor.huKorábban nem politizáltam, de a véleményem megvolt a dolgokról…
10 | KANIZSA újságkörnyezetünk A tavalyi évben 37.000 tonna hulladékot szállított be az üze-meltető, idén, szeptemberig bezárólag 26.000-et. Bár a koro-navírus a számok alapján lelassítot-ta a növekvő tendenciát, a hulladék tárolása így is aggasztó lehet. És, bár a lerakó-nak van egy adott kapacitása, a hulladékszol-gáltató készült egy tervvel, környezetvédelmi engedélyezésük már van egy körülbelül 700.000 tonna befogadó képességű lerakóbő-vítésre. Haladás a körforgásos gazdálkodás feléAz Európai Parlament 2015-ben egy cselek-vési tervet fogadott el, hogy elősegítse a kör-forgásos gazdaságra való átállás felgyorsítá-sát. Az idei évtől a környezetvédelmi hatóság nem ad ki új lerakó létesítésére és a meglévő bővítésére engedélyt. 2035-ig pedig el kell érni azt az állapotot, amikor a lerakóra kerülő kommunális hulladék mennyisége az össz hul-ladék mennyiségéhez képest 10 százalék vagy ez alatti érték. – Tulajdonképpen a lerakás mint technoló-gia egy mellőzött folyamat lesz a jövőben. Azonban hulladék keletkezik, arra nem szá-míthatunk, hogy a jelenlegi mennyiség az évek alatt olyan szinten lecsökken, hogy nem lesz szükség kapacitásra. Ráadásul 2035. olyan messze van, hogy a tervezett bővítés is nagy-részt meg fog telni – fűzte hozzá Ring Balázs.Lebomlik, de mikor?A kérdés biztos sok embert fog-lalkoztat: ha egyszer megtelik a szemétlerakó, mikor lehet újra használni a területet, vagy esetleg a betemetett hulladék bekerülhet-e a talajvizekbe.A hulladék javarésze műanyag, ezeknek a lebomlási ideje nagyon hosszú idő. A műanyag szatyornak 200-1000 év, az alu-mínium konzervdoboznak pedig 200- 500 év. – Mivel a nagykanizsai hulladékudvarnál biohulladékot nem raknak le, így bio- gáz sem keletkezik, a környezettől pedig el van zárva, talajszennyezést nem okoz. Talajvízfigyelő-kutak vannak, tehát folyamatosan figyelés alatt áll, szabályos időközönként monitoroz-zák, és ennek következtében tudjuk, hogy ilyen szennyezés előfordul-e vagy sem. Termé-szetesen ilyenre még nem volt példa. A depó-niából kikerülő csurgalékvizet pedig külön gyűjtjük – folytatta Ring Balázs. Akkor és mostJelenleg egy uniós állampolgár 476 kg sze-metet állít elő éves szinten. Ez összesen 446 millió embert érint, azonban pár évtizeddel ezelőtt korántsem volt így. Akkor az üdítőt és a szeszes italokat (mint például a sört) üvegben lehetett csak kapni, melyet vissza lehetett vál-tani. Most mindennek a szerepét átvette a műanyag. Karosi Lászlóné lapunknak elmondta: a szemetet régebben vagy eléget-ték, vagy felhasználták különböző dolgokra, a biohulladékot pedig komposztálták. – Textilszatyorral jártunk vásárolni, a péksü-teményeket nem nylon zacskóban kaptuk, hanem papírban, melyet később fel-használtunk. A mai napig azzal vásárolok. Az ételmaradékot, a zöldség- és gyümölcsmarad-ványt a komposztra tettük a ker-tünkbe. Ma már nincs kertem, de így is külön gyűjtöm a biohul-ladékot. Régebben elégettük a szemetet, ma már tudom, hogy káros a környezetre, de nem volt annyi hulladékunk, mint ma – árulta el Kardosi Lász-lóné. De mi változott még? Ahogy haladtunk elő-re az években, úgy lett egyre nagyobb a választék az élelmiszerek és üdítőitalok terén. Az üveget és papírcsomagolást felváltotta a műanyag. Szépen lassan a polcokra a plasztik került. Milyen alternatíváink vannak?Bár kis lépésnek tűnhet, de ha minél többen betartjuk ezeket a dolgokat, sokat jelenthet, s ökológiai lábnyomunkat is csökkenthetjük. Ilyen például, ha italunkat szívószál nélkül vagy a kávénkat saját termoszunkba kérjük. Bevásárlásnál nem nylon zacskóval megyünk, hanem textil táskánkat visszük magunkkal. Hanyagoljuk az előre csomagolt élelmiszere-ket, használjunk kulacsot ahelyett, hogy min-den nap új PET palackot vennénk! Ez csak pár tipp, melyet, ha betartunk, csökken a szemét-tel járó problémánk. Gerencsér DóraA mérések szerint a jelenlegi kapacitása a hulladéklerakó-nak 200.000 tonna. A jelenle-gi hulladékmennyiséghez és az évek alatt beszállított mértékhez viszonyítva körülbelül 5 év múlva telik be teljesen a hulladéklerakó – nyilatkozta Ring Balázs, a Nagykanizsa-Netta-Panno-nia Hulladéklerakót Üzemel-tető Kft. ügyvezetője.Fotó: Horváth ZoltánkérdésSzemét-
2020. 10. 30. | 11hirdetés
12 | KANIZSA újságak tuálisIS–Azt gondolom, hogy az óraátál-lításnak főként azokra van némi pszichológiai valamint fizikai hatá-sa, akik érzékenyebbek. Vannak olyan jellemzők, melyek velünk születettek, mint például az emoci-onális érzékenység, a tempera-mentum és a képességek. Az, aki kevésbé rugalmas, sokkal nehe-zebben alkalmazkodik az ilyen vál-tozásokhoz, mint az óraátállítás. Akinek amúgy is vannak alvás-problémái, ez még inkább megza-varja. A civilizált országokban, így Magyarországon is az emberek nagy része alvásproblémákkal küzd, mivel két véglettel próbáljuk az életünket valahogy átélni. Rugalmasan alkalmazkodjunk a változásokhozEgy nagyon fontos dolog, hogy reggelente vagy napközben pró-báljuk magunkat ösztönözni a minél jobb teljesítményre, de köz-ben figyeljük szervezetünk jelzése-it; például ha szükséges, tartsunk egy kis szünetet, és fordítsunk ele-gendő időt pihenésre. A másik pedig: a túlfeszített nap után ne próbáljuk magunkat altatókkal csillapítani, mert ha belekerülünk ebbe a végleges élethelyzetbe és körforgásba, akkor még inkább az alvásproblé-máknak lehetünk az áldozatai. Szerencsésnek mondhatja magát az, aki olyan személyiséggel ren-delkezik, amely könnyen alkal-mazkodik a változásokhoz, mert ez a tulajdonság elengedhetetlen a megfelelő életminőséghez.Ha valaminek túl nagy jelentősé-get tulajdonítunk, vagy felnagyít-juk az apró dolgokat, akkor az való-ban megnehezíti az életünket. Ezzel a problémát állítjuk a közép-pontba, és egyfajta sajátos önger-jesztő folyamat is elindulhat. „Nincs rossz időjárás, csak rossz öltözet”Véleményem szerint néhány hét alatt ez a helyzet csillapodik. Jelen esetben ez az óraátállítás most kicsit kellemesebb, mint a fordí-tottja tavasszal, hiszen ilyenkor nyerünk egy órát. Az emberek talán ezt a részét kicsit könnyeb-ben viselik, még akkor is, ha hama-rabb sötétedik. Tavasszal nagyobb az idővel való harc. El kell fogad-nunk azt, hogy pár napig vagy hétig kicsivel hamarabb ébredünk. Próbáljuk meg mindennek az elő-nyét élvezni. Nyugodtab-bak lesznek a reggelek.Azt látom, hogy az idei átállítás kevesebb emberben tudatoso-dott, mint szokott. Lehetséges, hogy azért, mert idén ez hosszú hétvégére esett, és kevésbé figyeltünk rá. Pozitív hozzáállással ezt könnyen el lehet fogadni. Nem árt tudomá-sul venni egy skandináv mondást és igazságot, miszerint „nincs ros�-sz időjárás, csak rossz öltözet”. El lehet menni kirándulni ősszel is, akár szemerkélő esőben is, de megfelelő öltözetben - fejtette ki a pszichológus. Kristóf Kata elmesélte, hogy talán kicsit több mint 30 évvel ezelőtt épp az óraátállítás miatt különleges élmény érte, ami örök emlék marad. –Drága apukám elengedett Budapestre egy napra az akkori barátommal, ami akkor nagyon nagy dolognak számított. Gimis, 16-17 éves lehettem. A terv az volt, hogy reggel megyünk, este jövünk. Önfeledten örültünk mindketten a szabadnapnak, és fogalmunk sem volt az óraátállításról. Persze meg-néztük, mikor megy a vonat haza-felé. Mikor odaértünk a vasútállo-másra, hogy megvegyük a jegyet, a pénztáros kérdőn nézett ránk, majd közölte, hogy a vonatunk fél órával ezelőtt elindult. Értetlenül álltunk az információ hallatán, hiszen a mi óránk szerint még volt fél óra az indulásig. A hölgy felvilá-gosított, hogy aznap volt az óraát-állítás, így helyükre kerültek a dol-gok. Első gondolatom az volt, hogy az apám megöl ezért. Végül egy vasutas megígérte, hogy elvisz minket a Balatonig, mert sze-mélyzetet szállító vonat még közlekedik. A Balaton- parton szálltunk le, és vár-tunk még jódarabig, mire egy másik vasutas felajánlotta, hogy az ő Nagykanizsára haladó mozdo-nyára felülhetünk. Egy igazi moz-donyban utaztunk hazáig! Így vál-tunk szerencsétlen “lúzerekből” a szerencse fiaivá.Utólag gondoltam csak bele, hogy mennyi szervezést igényelt a jegyárus, a forgalomirányító és a mozdonyvezetők részéről, hogy ennek a két fiatalnak nem esett baja az éjszakában, és szerencsé-sen hazaérkeztek.Hajnes RitahatásaiAz óraátállítás Általában 4-14 napra van szüksége a szervezetnek, hogy megszokja a változást, de ez egyénenként eltérőA téli időszámításra való átállás miatt sokan korábban kelnek reggel, és este hamarabb érzik fáradtnak magukat. Nem vagyunk egyformák, így erre is különbözőképpen reagálunk. Dóber Valéria pszichológus és tanár az óraátállítás hatásairól számolt be lapunknak.Fotó: Horváth Zoltán
2020. 10. 30. | 13történelemAz 1960-as évek végén és a ’70-es évek elején az országok sokol-dalú fejlődése, a köztük lévő békés viszonyok további javításának széles-körű igénye megállíthatatlan hatással volt a szocialista államok egymással való és a kapitalista országokkal történő kapcsolatok bővítésére. Ezek liberalizmusában természe-tesen mindkét oldalról szerepet játszottak a kölcsönös gazdasági érdekek és a vélt politikai számítások – vallja a 88 éves Mózes Pál, aki 27 évig töltötte be Nagykanizsa tanácselnöki tisztét, és nevéhez fűződik a testvérvárosi kap-csolat kiépítése Kazanlakkal. Kazanlak tanácsa 1981-ben „Kazanlak dísz-polgára” megtisztelő címet adományozta Mózes Pálnak a testvérvárosi kapcsolatok fej-lesztése és erősítése során tanúsított szemé-lyes eredményeiért, a kulturális és gazdasági élet előmozdításáért, a kulturális értékek cse-réjének szorgalmazásáért, továbbá a társadal-mi élet számos területén kifejtett tevékenysé-géért. – A nyitásra való törekvésünket a külvilág felé lehetővé tette a nemzetközi viszonyok békés jellegű alakulása, amely időben egybe-esett az új gazdasági mechanizmus bevezeté-sével. Az ezekkel együtt járó folyamatokra azonban a politika továbbra is odafigyelt, vala-mennyire tudomásul vette a nyitást, de megál-lítására már nem volt képes. Tudomásom szerint Zalában sem a megyei tanácsnak, sem pedig a többi nagyobb tele-pülésnek – Kanizsán kívül – önálló kezdemé-nyezésű hivatalos vagy félhivatalos testvérvá-rosi kapcsolata nem volt. Ennek okait – véle-ményem alapján – a megyei vezetők gyenge kezdeményezőkészségében kellett keresni, mivel nem aknázták ki kellően a hatalmukat megtestesítő hatásköröket, jogosítványokat. Az 1970-es évek közepe táján azonban már volt módunk – az úgynevezett kishatárforga-lom alakulásának tapasztalatai alapján – állampolgáraink vélemé-nyét, elégedettségét is figyelembe venni. A tanácsunknak még nem volt hivata-losan deklarált együttműködése a jugoszláviai Varasddal és Csáktornyával, az ausztriai Gleis-dorffal s a szlovákiai Dunaszerdahellyel, miközben intézményeink már – egyetérté-sünkkel – ezeknek a városoknak a társintézmé-nyeivel kölcsönösen előnyös kapcsolatokat ápoltak. A Kazanlakkal létrejött kapcsolat előzmé-nyeiről Mózes Pál kiemelte: 1974 nyarán magyar kormányküldöttség járt Bulgáriában, amelynek tagja volt a minisztertanács hivata-lának a vezetője. A csoport egy része látoga-tást tett az ország egyik jelentős ipari városá-ban, Kazanlakban. A nevezett személy a foga-dáson találkozott a településen állomásozó alakulat tábornoki rangban lévő parancsnoká-val, és a beszélgetésük során kiderült, hogy ő az 1. Bolgár Hadsereg őrnagyaként részt vett 1945-ben Kanizsa felszabadításában. A hiva-talvezető – hazatérve útjáról – javaslatot tett arra, ha én is jónak látom, utazzunk ki Bulgári-ába, nézzünk ott körül, s szorgalmazzuk a kap-csolat kialakítását. Az ajánlatra igent mond-tam, és hamarosan jött is a meghívó. Nagykanizsának végül tartós kapcsolata lett Kazanlakkal, de nem értünk el átütő sikert a gazdaságaink együttműködésének az elősegí-tésében. A kereskedelmi és szolgáltató szektor-ban is csak szerény eredmény született – első-sorban Kazanlakkal néhány termék és fogyasz-tási cikk közvetlen cseréjének formájában. Egy nem publikus témaGerencsér Tibor, a Polgármesteri Hivatal közművelődési felügyelője első kazanlaki élményeit osztotta meg olvasóinkkal: – 1989 októberében Magyarországon a rendszerváltás közepén tartottunk. A kor-mány már szeptemberben megnyitotta a nyu-gati határt az NDK állampolgárai előtt. Nagy-kanizsa ekkor tett eleget bolgár testvérvárosa, Kazanlak egy korábbi meghívásának. – A kül-döttségünk két részből állt. A politikusok Zsol-dos Ferenc tanácselnök-helyettes vezetésével repülővel utaztak Szófiába, a kulturális kül-döttség – a Dél-Zala Táncegyüttes és zenekara – busszal utazott Jugoszlávián keresztül, ennek én voltam a vezetője. Kazanlakban folyamatosan zsebrádiót hall-gattunk, nyugtalanok voltunk, nem tudtuk mi történik itthon. Ezekben a napokban többek között a párt fegyveres szervezete, a Munkás-őrség jövőjéről vagy megszüntetéséről folyt a vita, még semmi sem volt biztos az ország jövőjét illetően. Kíváncsiság nemcsak bennünk volt, hanem a vendéglátó-inkban is. Egyik oldalról láttuk a magyarországinál sokkal konzer-vatívabb bolgár politikusokat, és láttuk a politikai nyitással szim-patizáló értelmiségieket is. Érkezésünk után a város vezetői egy tárgyalóteremben fogadták kül-döttségünk vezetőit. Jelen volt egy újság-író hölgy is, aki a beszélgetés közben jegyze-telt. Amikor Zsoldos Ferenc arról kezdett beszélni, hogy Nagykanizsán a városi tanács teljes ülését közvetíti a városi televízió, a bol-gár vendéglátók vezetője fejével intett az újságírónak, hogy ez a téma nem publikus. A hölgy becsukta a jegyzetfüzetét, és – mint a kisiskolások – hátratette a kezét. A szünetben azonban élénken érdeklődött a magyarorszá-gi helyzetről, és megkérdezte, elmennénk-e a lakására? Elmentünk. A kis lakása tele volt emberrel. Rengeteget kérdeztek, de tulajdon-képpen nem is alakulhatott ki beszélgetés, mert annyi volt a kérdés… Bakonyi Erzsébet őrnagyával...Meghatározó találkozás az 1. Bolgár Hadsereg Mózes Pál nevéhez fűződik a testvérvárosi kapcsolat kiépítése Kazanlakkal
14 | KANIZSA újságközérdekűHEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT November 8. (vasárnap) 8-13 óraORSZÁGOS ÉREMGYŰJTŐ TALÁLKOZÓ9 óra BARÁTI ORSZÁGOK FORGALMI PÉNZEI – KIÁLLÍTÁS November 10. (kedd) 19 óraFilharmónia Fortissimo bérlet 2019/2020 pótkoncertBUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR. Jegyár: 4900 Ft November 11. (szerda) 17 óra„TOVÁBBÉLŐ MÚLT” – Uzsoki Lászlóné csipkéinek bemutatása az „Én hobbim”sorozat keretében November 12. (csütörtök) 17.30 óraMOZGÁSFEJLŐDÉS-MOZGÁSFEJLESZTÉS. Előadó: Vukman Kor-nélia tanító, gyógypedagógus, szomatopedagógus November 13. (péntek) 18 óra„TÜNDÉRPOR” – Lovkóné Kiss Kármen festőművész kiállításaMEDGYASZAY házHÁZ2020. november 6. (péntek) JazzKanizsa 2020 18.30 JAZZ-PILLANATOK – kiállítás a Kanizsa Fotóklub tagjainak alkotásaiból. 19.00 GÁBOR GADÓ QUINTET. Az előadás a „Köszönjük, Magyaror-szág!” program keretében valósul meg. 20.30 MODERN ART ORCHESTRA. A koncert az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.Belépődíj: 2000 Ft MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZNovember 14. 19 óra KONCERT és TÁNCHÁZ a Boglya Népzenei Együttessel. Belépődíj: 1000 FtProgramajánlóFelhívás Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatraNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is csatlako-zott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-lyázat 2021. évi fordulójához. A pályázati kiírás és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésé-nek a Bursa Hungarica Felsőoktatási szociális ösztöndíj folyósítás szabályairól szóló 27/2020 (VIII. 28.) számú rendelete értelmében két típusú ösztöndíjra nyújthatnak be pályázatot a hátrányos szociális helyzetű fiatalok:Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felső-oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-zésben folytatják tanulmányaikat. A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiata-lok jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettsé-gi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem ren-delkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettsé-gizettek; és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-mény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzés-ben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázatbeadáshoz A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatke-zelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályá-zói regisztráció szükséges, melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiá-nyában formai hibásnak minősül.A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármes-teri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – Humánigazgatási csoport alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, 13-16 SZ: 8-12, 13-1630 P: 8-12) A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiá-nyában formai hibásnak minősül. A pályázatok benyújtására 2020. október 5. és 2020. november 5. között van lehetőség. A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 4. További információ: 20/849-2442A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasha-tó.Felhívása CIVIL LAKOSSÁG VESZÉLYEZTETETT CSOPORTJAI SZÁMÁRAINGYENES SZÁJMASZKOK IGÉNYLÉSÉRENagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a járványügyi készültség idején a civil lakosság veszélyeztetett csoportjaihoz tar-tozó, azaz a 60 év feletti személyek és a krónikus beteg számára 2 db/fő 90 C fokon mosható, fertőtleníthető, többször felhasználható száj-maszkot biztosít ingyenesen.Az átvételhez 60 év feletti személyek esetén személyi igazolvány, krónikus betegek esetén orvosi igazolás bemutatása szükséges. Osztópontok, ahol az ingyenes szájmaszkok hétfőtől-péntekig munkanapokon 8.00 -16.00 óra között átvehetők:Nagykanizsai Alapellátási Intézmény (Nagykanizsa, Petőfi u.5.)Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősügyi Klubjai:Idősek Klubja I. (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 40.)Idősek Klubja III. (Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10.)Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.)Az INGYENES SZÁJMASZKOK 2020. OKTÓBER 9-TŐL VEHETŐK ÁT a FENTI HELYSZíNEKEN!Dr. Schauta MarcellSzociális, Egészségügyi és KörnyezetvédelmiBizottság elnöke
2020. 10. 30. | 15mezőgazdaságNagyon hasznos elfoglaltság, egészség és egy kis fogyókúra is – így kezdte a veteményes történe-tét Wegroszta Zoltánné a kiska-nizsai kertben. Nyomokban még most, október végén is felfedez-hető a zöldséges nyári burjánzása – káposzta, friss, zsenge saláta még mindig jut a konyhára a kert-ből. - Ezeket mind saját magam ültetem, magról vetem, aztán palántázom. A legkisebb unokám örömére, mert nagy- fejű saláta lesz belőle. Ő képes azonnal meg-enni a salátát! Rögtön a kiszedés és mosás után, minden víz, ecet nélkül. Egyszerűen imádja. De mi is nagyon sok zöldet eszünk - árul-ta el a kiskanizsai kert gazdaasszo-nya. A terület sarkában levő kis fóliasátor további titkokat rejt, ahol Wegrosztáék például a póré-hagymát teleltetik. - Úgy kezdő-dik, hogy magról szabad földben elültetem, aztán szálanként szét-szedem, így ültetem el, és kicsit megöntözöm. Később már nem kell vele foglalkozni, a természet adta csapadék segít abban, hogy vastag szára legyen a póréhagy-mának. Ősszel nagy földlabdával együtt kiássa a férjem – mert ez férfimunka. A fóliasátorban egy árokba beletesszük, betakarjuk földdel. Onnan bármikor könnyen ki lehet szedni, nagyon finom póréhagymaleves készíthető belőle, kis reszelt sajttal megszór-va, isteni – árulta el Wegrosztáné.A házaspár úgy látja, az igazi, „piacra járó sáska társadalom” kezd kiöregedni, egyre több a par-kosított kert, veteményes nélkül. Nekik még szerencséjük volt, annak idején, amikor a városrész-be költöztek, a szomszédban lakó idős szomszéd, Teri néni még nagyon sokat segített nekik, taná-csokkal, palántákkal, pedig a házaspár már előtte is gazdálko-dott egy cserfői hegybirtokon. Elkötelezett hívei a bio- gazdálko-dásnak, a lemosó permetezés után mást nem használnak, ha esetleg megjelenik a krumplibogár, azt is kézzel szedik össze. A munkameg-osztás természetesen érvényben van: a nagyobb fizikai munka a fér-fi dolga, és besegít, amiben kell, de a kert alapvetően az asszony biro-dalma. - Mióta mind a ketten nyug-díjasok vagyunk, teljesen átvette a feleségem a kertet. A termés az ő érdeme, de segítek. Gyakran vitat-kozunk is természetesen, mert ő így akarja... én úgy... aztán közép-úton megállunk. De e nélkül nem is működne, és megtermelünk mindent, ami a családnak kell – mondta mosolyogva Wegroszta Zoltán.A gazdaasszony sokat kísérlete-zik a magokkal, nem csupán a zöldségekkel, hanem a virágokkal is. Külön dobozkákban tárolja az eltett őszirózsát – ami idén nála bőségesen virágzott –, de mellet-te még számos növény magocs-kája várja a tavaszt, hogy a földbe kerülhessen. - A szomszéd Teri néni példáját követem. Saját magam szedem le a már beérett magokat. Szárítás után eltesszük télire aludni, tavasszal elszórjuk, abból lesz palánta, majd egyesé-vel elültetjük. Idén először napra-forgót is ültettem - az utánpótlás itt van -, mert a gazdaboltban azt mondták, ha a kert végébe napra-forgót ültetünk, a vakondokat elri-asztja. Hát... ez nem vált be, de nagyon szép termést adott, pirít-va, sózva finom kis rágcsálnivaló lett belőle – árulta el Wegroszta Zoltánné.Beszélgetésünk végére hagytuk a házaspár díszkertjét, ami egy mini arborétum. A kis területen számos örökzöld és cserje dísze-leg – oszlopos- és gömb tuják, azálea, rododendron, egy-egy rózsa és jukka-pálmák. A kerítésen borostyán fut, hogy tovább növel-jék a zöld felületet. A parányi dísz-kertet kaviccsal beszórt utak és fenyő-mulccsal hintett szigetek váltják. Minden egyes szeglet a gondoskodásról és a növények iránti szeretetről árulkodik a kiska-nizsai portán.Vincze AdélWegroszta Zoltán és felesége 12 évvel ezelőtt költözött Kiskanizsára. Az internet csodájának köszönhetően több olyan fotót is láthattunk az egyik közösségi oldalon, amely a kicsi, de annál szebb díszkertjük egy-egy részletét mutatta be. És bizony kiderült, a nyugdíjas házaspárnak nem csupán díszkertje, hanem hagyományos veteményese is van, fóliasátorral, eltett magokkal és számos tanáccsal.Ásó, kapa, gereblye 25. részFotó: Czigóth Sándora kertet isNem csak a fát faragja,
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!oKtóber 31. FarKASA Farkas régi magyar személynév. Azon ritka eredeti magyar neveink egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresz-tény nevek. A Farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják. Jelenté-se a szó maga.November 1. mArIANNAA Marianna latin eredetű név, Mariana névből származhat. Jelentése Marius családjához tartozó, Szűz Máriához tartozó.November 2. AchillesAz Achilles görög, latin eredetű név, az Achillesz név s-sel ejtett, régi magyar formája. Jelentése a kígyó fia.November 3. GyőzőA Győző XIX. századi nyelvújító néval-kotás, a Viktor magyarító lefordítása.November 4. KárolyA Károly két név egybeesése. Az egyik a régi magyar Karuly személynév. Jelen-tése karvaly, turul. A másik a latin Caro-lus rövidülése, mely a germán Karl név-ből származik. Jelentése legény, fiú.November 5. ImreAz Imre germán eredetű név, az Amal-rich, Emmerich névből származik. Jelentése hatalmas, híres, királyi.November 6. LénárdA Lénárd germán eredetű név, a Leo-nárd név régi magyar alakváltozata. Jelentése erős, mint az oroszlán.Gyógysz ertári ügyelet30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttJövő heti véradások2020. 11. 03. 13:00-17:00 Vöröskereszt Nagykanizsa Sugár út 28. 2020. 11. 06. 09:00-12:00 Vöröskereszt NagykanizsaSugár út 28. A véradás mindenki számára nyitott.Hírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásra2020. október 31.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40220:00-08:002020. november 1.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62008:00-06:002020. november 2.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46222:00-06:002020. november 3.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002020. november 4.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002020. november 5.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002020. november 6.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-07:00Az állatorvosi készenlét telefonszáma:
2020. 10. 30. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókOktóber 31.Samhain ünnepe. A kelta népeknél az ünnepek a sötétséggel (sötétedéssel) kezdődnek, mert a sötétség megelőzte a fényt. Így a tél kezdete az év kezdete. Számos különféle hagyomány társul ehhez a naphoz, melyeknek közös alapja, hogy ezen az éjszakán elvékonyodnak a határok az evi-lág és a túlvilág között, a halottak közelebb kerül-nek az élőkhöz, és az élők is könnyebben kerülnek kapcsolatba túlvilági lényekkel, ez az éjszaka a leg-mágikusabb az egész évben.November 1.1176 óta Mindenszentek napja. A keresztény orszá-gokban Mindenszentek napja: azon üdvözültek ünnepe, akiknek nincs külön emléknapjuk.November 2. 998 óta Halottak napja. A katolikusok november 2-án tartják, mindenszentek napját követően, a bizánci szertartásban a pünkösd előtti szombaton.November 3.1997 óta a Magyar Tudomány Napja. Annak emlé-kére, hogy 1825-ben ezen a napon Gróf Széchenyi István felajánlotta birtokainak egyéves jövedel-mét a Magyar Tudós Társaság – a mai Magyar Tudo-mányos Akadémia – megalapítására.November 4.1923-ban ezen a napon megszületett Alfred Heine-ken sörfőző.November 5.1906-ban ezen a napon megszületett Kabos Endre háromszoros olimpiai bajnok vívó.November 6.1860-ban ezen a napon az USA elnökévé választot-ták Abraham Lincolnt, aminek következtében ket-tévált az amerikai unió.Az elELőző HETI rejtvény MEGfejtéSE: A levegőt, s a szabadságot csak akkor érezzük, ha nincs.
18 | KANIZSA újságkaKAmaraElnökségi ülés a nagykanizsai kamaránálA Tisztújító Küldöttgyűlést köve-tően, a nagykanizsai kamara az újonnan megválasztott elnökség részvételével, 2020.10.05.-én tar-tott elnökségi ülést. Az ülésen dr. Polay József elnök, beszámolt az előző elnökségi ülés óta eltelt idő-szakról, kiemelten foglalkozott az utóbbi hat hónapban lezajlott, a gazdaságot és a kereskedelmet egyaránt érintő és a járvány által generált változásokkal, szó esett még a felnőttképzés kamarát érin-tő hatásairól és a városfejlesztést érintő javaslatokról. A Nagykani-zsai Kereskedelmi és Iparkamara szeretné megismerni a vállalkozá-sok véleményét a koronavírus jár-vány okozta gazdasági és munka-erő-piaci hatásokról és jövőbeni következményekről, ezért ennek felmérésére a kamara havi rend-szerességgel kérdőívet fog kikül-deni a helyi vállalkozóknak. Az ülésen dr. Polay József elnök ismertette a Nagykanizsai Kereske-delmi és Iparkamra 2020-2024 évre megfogalmazott stratégiai céljait:1. Határozott gazdaságpolitikai szerepvállalás, markáns érdekérvé-nyesítés az objektivitás és szakma-iság jegyében – az országos gazda-ságpolitika MKIK-en keresztüli for-málásában való részvétel.2. A NAKKIK politikailag semle-ges pályán tartása.3. A NAKKIK önállóságának meg-őrzése.4. Korrekt kapcsolat a mindenko-ri polgármesterrel, közgyűléssel és önkormányzattal, valamint az országgyűlési képviselőkkel.5. A helyi és kistérségi önkor-mányzatok, hatóságok által hozott, a gazdaságot érintő intézkedések esetében a vállalkozások érdekei-nek hatékony koordinálása, érvé-nyesítése – a helyi szabályozások formálása. Nagykanizsa gazdaság-fejlesztési irányainak befolyásolá-sa. A kamara által elindított térség-fejlesztés sikerre vitele.6. Kiemelt ügyekben a NAKKIK véleményének közzététele. 7. Regisztrált tagjainknak a kamarai szolgáltatási struktúra működtetése, önkéntes tagjaink-nak plusz kedvezmények és ezek szisztematikus, széleskörű kom-munikálása. Kiemelkedő vállalko-zásaink, a cégek vezetőinek, tulaj-donosainak megfelelő formában történő méltó elismerése.8. Kiemelt szerepvállalás a mun-kaerő-piaci igényhez igazodó szakképzési rendszer, oktatás, szakképzés, e-tanulás népszerűsí-tésében a vállalkozások digitális versenyképességének erősítése céljából.9. Következetesen támogatni a vállalkozások forráshoz jutását. Rész-vétel EU-s és kamarai pályázatokon. (Széchenyi kártya, gazdaságfejlesz-tési programok, EU-hitelek, stb.)10. A kamara külkapcsolatainak fejlesztése /olasz, horvát, lengyel, német, osztrák, szlovén/ vállalko-zóink külpiaci térnyerésének segí-tése érdekében.11. A kézműipar értékeinek, hagyományainak megőrzése, ápo-lása, a tradicionális szakmák meg-őrzése, a mesterképzés és a mes-tervizsgáztatás fejlesztése.12. A kamara gazdálkodásának egyensúlyban tartása. 13. A pandémia okozta válság-helyzet alakulásának folyamatos vizsgálata, a nagykanizsai kötődé-sű cégek fennmaradásának és fej-lődésének támogatása.Üzletfejlesztési konferencia sorozatReagálva a világban zajló gazda-sági változásokra a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, Nagy-kanizsai Megyei Jogú Város és a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának támogatásával kon-ferenciasorozatot tervez a régió iparvállalatai számára, melynek első eseményét online formában tartanánk meg (tekintettel a jár-ványügyi helyzetre). A rendez-vénysorozat célja, hogy közösen gondolkodva és együttműködve kiaknázzuk a lokalizációban és az ellátási láncok rövidítésében, a szé-leskörű digitalizációs térnyerés-ben, környezet és egészségtuda-tosság erősödésében rejlő lehető-ségeket. A tervek szerint az ese-ménysorozatra negyedévente kerülne sor, egy-egy aktuális téma köré szervezve, melynek más-más szereplő adna helyet.Gyakorlati oktatói képzés a NAKKIK-nálGyakorlati oktatói képzést és vizsgát szervezett a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamra. A meg-határozott keretszámmal, támoga-tott formában megtartott kurzu-son, mely 2020.09.19-én szóbeli vizsgával zárult, 12 fő szerezhetett gyakorlati oktatói képesítést. A képzés során megszerzett tudással a gyakorlati oktatóknak lehetősé-gük nyílik a tanulókkal való egyes problémás szituációk eredményes kezelésére, ugyanakkor minőségi tudásra tehettek szert, amely segít-ségével magasabb színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás.Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
2020. 10. 30. | 19kamaraSzakképzési Hírek A 2020. január 1-jén hatályba lépett új szakképzési törvény – a Szakképzés 4.0 kormányprogram-nak megfelelően – alapjaiban strukturálta át a szakképzés teljes rendszerét, intézmény-hálózatát, finanszírozását. Ennek következtében a hazai oktatási rendszer három pilléren nyugszik, miután a köznevelésből kivált a szakképzés, külön törvény szabályozza a köznevelést, a szak-képzést és a felsőfokú oktatást. A középfokú szakképzés az isko-larendszerben belül két nagy egy-ségre tagozódik, a szakoktatásra és a munkaerőpiaci szakmai képzés-re. Az iskolai szakoktatás kereté-ben 25 ágazatban tanítanak alapo-zó ismeretet, amire építeni lehet majd 174 alapszakma képzését. A munkaerőpiaci felnőttképzésben elválik az oktatás és a vizsgáztatás. A munkaerőpiaci képzésen tanú-sítványt állítanak ki, szakképesítést igazoló bizonyítványhoz akkredi-tált vizsgaközpontban kell vizsgáz-ni. A szeptemberben kezdődő tan-évtől a hároméves szakképző isko-la és az öt éves technikum közül választhatnak majd a diákok. Mind-két intézménytípusban alapozó képzéssel indul az oktatás, ez a szakképző iskolában egy év, a tech-nikumban két év lesz. Ezt követi a szakmai képzés, mely a szakképző iskolában két, a technikumban három év. A szakképző iskolában további két év esti tagozatos kép-zés után lehetőség van érettségit tenni, a technikumban az öt éves képzésben érettségi vizsgát tesz a tanuló és technikusi képesítést sze-rez.A változások új alapokra helyez-te a duális képzést is, a gyakorlati képzőhelyeken történő oktatás-képzés feltételeit, menetét, anyagi támogatottságát. A tanulószerző-dést fokozatosan felváltja a szak-képzési munkaszerződés, a képző-hely szakmai elméleti oktatást is folytathat, a tanuló sikeres szakmai vizsgája esetén „sikerdíjat” számol-hat el. Az új szakképzési rendszer rész-letes megismerésére invitálunk minden érdeklődőt a 2020. novem-ber 3-án, illetve november 17-én megszervezésre kerülő előadáso-kon, amelyeken a részvétel ingye-nes, de regisztrációhoz kötött. A részletekről érdeklődjön honla-punkon, vagy egyéb elérhetősége-inken.Pálya- orientációA pályaorientáció egyik kiemelt célja, hogy segítse az egyéneket a dön-tésképessé válásban, ezzel is növel-ve esélyeiket arra, hogy tanulással vagy munkával kapcsolatos kérdé-seikben a számukra legideálisabb megoldást tudják választani. A pályaorientáció három alappillére - az önismeret, a pályaismeret és a munkaerő-piaci ismeretek –elen-gedhetetlen a megfelelő döntés meghozásához. A személyes találkozások és a pályaválasztási rendezvények elmaradása miatt olyan fórumo-kon kell megszólítani az érintette-ket, ahol megfelelő információk-hoz jutnak, kérdéseikre választ kapnak. Szeptembertől elindult „Mi leszek, ha nagy leszek?” elnevezésű facebook oldalunk . Az aktuális szakképzési hírek, fejlesztések, határidők, hasznos linkek megosz-tásával próbálunk segíteni a pálya-választás előtt álló fiataloknak.A koronavírus idején mind az oktatásban, mind a pályaválasztás terén egyre fontosabbá válnak a digitális tartalmak. Célunk, hogy a tanulók és a szüleik otthonról is kényelmesen elérhessék a pályavá-lasztásról szóló szakmai tartalma-kat, megismerjék az aktuális kép-zési kínálatot, böngészhessék az oktatási fejlesztésekről, újításokról szóló cikkeket. A facebook oldalunk egy olyan elektronikus felület, ami lehetősé-get nyújt arra is, hogy feltegyenek nekünk szakmaválasztással kap-csolatos kérdéseket, amelyekre igyekszünk rövid időn belül választ adni.A pályaismeret megszerzésének leghasznosabb lehetősége az üzem és tanműhely látogatás. Saj-nos sem a tavaszi, sem most az őszi időszakban nem volt módunk eze-ket megszervezni. Hiánypótlás-ként a nagykanizsai szakképző iskolák egy-egy ágazatát mutatjuk be időről-időre, tanműhelyek és külső gyakorlati képzőhelyek segít-ségével. Elsőként a szépészeti ágazatba tekintünk be.A Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikumában új feltéte-lekkel megszépült környezetben folytatódik a szépészeti képzés. A tanulók 5 év alatt szereznek szak-képesítést. 9. és 10. osztályban szépészeti alapképzésen vesznek részt, majd ágazati alapvizsgát tesznek a diákok. Sikeres alapvizsga után a tanulók fodrász vagy kozmetikus technikus képesítés megszerzését tűzhetik ki célul. Tanulmányaikat szakmai vizs-gával zárják. Újszerű a képzésben, hogy a jövőben a tanulók ún. „Port-fóliót” is készítenek, melynek elké-szítése feltétele és része a vizsgá-nak. Fényképekkel alátámasztva bemutatják a képzésük során meg-tanult műveleteket, technológiákat. További újdonság, hogy az ága-zati alapvizsga után, a duális kép-zés keretei között, szakképzési munkaszerződésben rögzített fel-tételekkel, valós „üzemi” körülmé-nyek között, végezhetik gyakorla-tukat, a vállalkozóknál készülve a gyakorlat vizsgára.A szépészeti képzés a felnőttek körében is népszerű, akik érettségi után 2 év alatt szerezhetnek fod-rász vagy kozmetikus technikus szakképesítést.Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-ITM-16/2019/TK/13 szá-mú pályázati támogatásból valósul-nak meg. A támogatást az NFA KA terhére az Innovációs és Technológi-ai Miniszter biztosítja.A képeken az iskola megszépült, modern fodrász tanműhelye és az irigylésre méltó módon, a legújabb berendezésekkel és gépekkel felszerelt kozmeti-ka tanműhely látható.
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A október 31-november 6.2020. október 31. szombat00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Kuk-kantó, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Családi Magazin, 02:00 Híradó, 02:15 Balasport, 02:45 Sztárportré, 03:15 Macskakő, 04:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 04:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 07:00 Kukkantó, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 08:00 Családi Magazin, 08:30 Híradó, 08:45 Balasport, 09:15 Sztárportré, 09:45 Macskakő, 10:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 11:05 Lapozó, 12:00 Közérdekes, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Kultu-rális magazin, 14:15 Kommentár nélkül – heti váloga-tás, 14:40 Egészségügyi magazin, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Zenélő Kanizsa - Nagykanizsai Fúvós-zenekar, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Zenélő Kanizsa - Nagykanizsai Fúvószenekar, 18:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:50 Látogató, 19:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 19:50 Piedo-ne nyomában, 20:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:55 Lapozó2020. november 1. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Zenélő Kanizsa - Nagykanizsai Fúvósze-nekar, 00:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 00:50 Látogató, 01:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 01:50 Piedone nyomában, 02:45 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 06:40 Zenélő Kanizsa - Nagykanizsai Fúvószenekar, 07:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:20 Látogató, 07:50 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 08:20 Piedone nyomában, 09:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 09:25 Lapozó, 12:00 Közérdekes, 12:30 Heti Hír-adóink, 13:45 Kulturális magazin, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Egészségügyi magazin, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Zenélő Kanizsa - Nagykanizsai Fúvószenekar, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Mise – Istentisztelet, 19:10 Könnyű leckék, 20:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:40 Madarat tolláról, 21:10 Vasárnap esti mozi - Az elíziumi kém, 22:05 Lajos Fábián megöletése, 22:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:40 Lapozó2020. november 02. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Mise – Istentisztelet, 01:10 Könnyű lec-kék, 02:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:40 Madarat tolláról, 03:20 Vasárnap esti mozi - Az elíziumi kém, 04:05 Lajos Fábián megöletése, 04:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 04:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:40 Mise – Istentisztelet, 07:40 Könnyű leckék, 09:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:10 Madarat tolláról, 09:40 Vasárnap esti mozi - Az elíziumi kém, 10:25 Lajos Fábián megöletése, 10:50 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 11:00 Lapozó, 12:00 Madarat tolláról, 12:30 Könnyű leckék, 13:50 Vasárnap esti mozi - Az elíziumi kém, 14:45 Lajos Fábián megöletése, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:30 Szomszéd-vár, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 19:30 Mi portánk, 20:00 Hír-adó, 20:15 Aktuális Hargita, 20:45 Mentawai - elzárva a világtól, 20:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:05 Lapozó2020. november 3. kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Szomszédvár, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 01:30 Mi portánk, 02:00 Híradó, 02:15 Aktu-ális Hargita, 02:45 Mentawai - elzárva a világtól, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:00 Szomszédvár, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:00 Mi portánk, 08:30 Híradó, 08:45 Aktuális Hargita, 09:15 Mentawai - elzárva a világtól, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:35 Lapozó, 12:00 Szomszédvár, 12:30 Mi portánk, 14:10 Aktuális Hargita, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, 18:30 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Ökobarangoló, 20:00 Híradó, 20:15 Madarat tolláról, 20:45 Zenélő Kanizsa - Városi Vegyeskar lemezbemutató koncertje, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 22:05 Lapozó2020. november 4. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Szé-kely konyha, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Ökobarangoló, 02:00 Híradó, 02:15 Madarat tol-láról, 02:45 Zenélő Kanizsa - Városi Vegyeskar lemez-bemutató koncertje, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, 07:00 Székely konyha, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 08:00 Ökobarangoló, 08:30 Híradó, 08:45 Madarat tolláról, 09:15 Zenélő Kanizsa - Városi Vegyeskar lemezbemutató koncertje, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, 10:35 Lapozó, 12:00 Szé-kely konyha, 12:30 Ökobarangoló, 13:00 Madarat tol-láról, 13:30 Zenélő Kanizsa - Városi Vegyeskar lemezbe-mutató koncertje, 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 18:30 Forgószínpad, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:30 ÉRTÉKEINK, 20:00 Híradó, 20:15 Hargita, 20:45 Csavar-gók, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:15 Lapozó2020. november 5. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Forgószínpad, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:30 ÉRTÉKEINK, 02:00 Híradó, 02:15 Hargita, 02:45 Csavargók, 03:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:00 Forgószínpad, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:00 ÉRTÉKEINK, 08:30 Híradó, 08:45 Hargita, 09:15 Csavargók, 10:15 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:45 Lapozó, 12:00 Forgószínpad, 12:30 ÉRTÉKEINK, 14:00 Hargita, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 18:30 Kukkantó, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 19:30 Állat Tár, 20:00 Székely gazda, 20:30 Híradó, 20:45 A völgy hangja, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, 22:05 Lapozó2020. november 6. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Kuk-kantó, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Állat Tár, 02:00 Székely gazda, 02:30 Híradó, 02:45 A völgy hangja, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 07:00 Kukkantó, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 08:00 Állat Tár, 08:30 Székely gazda, 09:00 Híradó, 09:15 A völgy hangja, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, 10:35 Lapozó, 12:00 Kukkantó, 12:30 Állat Tár, 13:00 Székely gazda, 13:30 A völgy hangja, 14:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 18:30 Kukkantó, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Szertár, 20:00 Híradó, 20:15 Balasport, 20:45 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 21:15 Sándor Gyuri, 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 22:35 Lapozó A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 10. 30. | 21sport A Kanizsa Box Klub a haj-dúsági seregszemlén hat öklözővel képviseltette magát, és e hatosból ketten magyar bajnoki címet is szereztek: az OB utolsó napján Szüsz Cintia junior 66 kg-ban, Kovács Petra pedig junior 80 kg-ban áll-hatott a dobogó legfelső fokára. A klub bokszolói közül lett egy ezüstérmes Szira Zsófia személyében junior 75 kg-ban, míg Kovács Bence junior +80 kg-ban bronzérmet szer-zett. Torma Balázs és Bakonyi Tibor mindketten junior 66 kg-ban, a ,,legsű-rűbb”, legerősebb súlycso-portban léphettek kötelek közé, s ugyan a selejtezők során búcsúzniuk kellett a küzdelmektől, de helytáll-tak a súlycsoport élme-zőnybeli versenyzőivel szemben.- Összességében elége-dett lehetek sportolóink teljesítményével – értékel-te a hajdúsági napokat Tóth László, a KBK vezető-edzője. - Ne felejtsük el, hogy a junior női pontver-senyben minimális különb-séggel lemaradva az első-től a második helyen vég-zett egyesületünk, ami egy plusz siker szerintem. Ha nincs egy előzetes sérülés az egyik versenyzőnknél és teljes létszámmal tudtunk volna elindulni, akkor való-színűleg el is hoztuk volna a legjobb junior női csapat kupáját. Előzetesen pedig annyit mondhatok, hogy novemberben lesz a serdü-lő országos, melyen szin-tén képviseli majd a klubot bajnokesélyes verseny-zőnk.P.L.Amikor Szüsz Cintia elkönyvelhette bajnoki címét junior 66 kg-ban…hölgyekÉremhalmozó junior A múlt héten rendezték meg az ököl-vívók junior és ifjúsági országos baj-nokságát Debrecenben, mely esemény egyben válogató volt a november végi szófiai junior Európa-bajnokságra is.A Délzalai Vízmű SE úszói is részt vehettek a kapos-vári XXXIX. Adorján József Emlékversenyen.Polgár Sándor edzőjük vezetésével a somogyi megyeszékhelyen bátran úsz-tak a DZVSE sportolói. A már megszo-kott jó néhány dobogós helyezés, vala-mint remek időeredmények mellett egy különdíjat is bezsebelhettek: Bukovics Rebeka ugyanis a legjobb leány ver-senyző elismerést is hazahozhatta.XXXIX. Adorján József Emlékver-seny, Kaposvár. DZVSE-eredmények. Leányok. 2005-ben születettek. 200 m pillangó: 1. Andrási Zsófia 2:25,73. 100 m hát: 2. Andrási Zs. 1:09,67. 2006-osok. 100 m gyors: 1. Bukovics Rebeka 1:00,27. 100 m mell: 1. Bukovics 1:20,36. 200 m gyors: 1 Bukovics 2:11,23. 2007-esek. 100 m mell: 3. Andrási Katalin 1:25,02. 100 m gyors: 4. Andrási K. 1:03,48. 2008-asok. 100 m hát: 5. Korcsmáros Luca 1:19,11. 100 m mell: 6. Korcsmáros L. 1:32,74. 100 m gyors: 9. Korcsmáros L. 1:09,81. Fiúk. 2005-ösök. 100 m hát: 1. Kantó Marcell 1:06,32, … 5. Kovács Ákos 1:24,89. 100 m gyors: 2. Kantó M. 56,11, … 8. Kovács Á. 1:05,71. 200 m gyors: 3. Kantó M. 2:06,43, … 6. Kovács Á. 2:31,27. 200 m pillangó: 3. Kovács Á. 2:56,54. 2007-esek. 100 m mell: 6. Kuzma Zétény 1:29,05, 7. Szabó Norbert 1:29,23. 200 m gyors: 9. Szabó N. 2:30,54. 2008-asok. 100 m gyors: 8. Mezőfi Bálint 1:09,94 2010-esek. 50 m mell: 3. Szabó Flórián 47,80.P.L.Meglett az a dobogóA motocross országos bajnokság zárásaként Kiskunlachá-zán motorozhatott a mezőny és a Kanizsa Motocross SE versenyzője, Jakab Dávid, kategóriájában végül megsze-rezte a harmadik helyet.Kiskunlacházán a bajnoki táblázaton addig őrzött dobo-gós pozícióját mindenképpen igyekezett megtartani kate-góriájában a KTM-mel versenyző Jakab Dávid a II. osztály MX1-ben. Végül ez sikerült is neki, hiszen az újudvari moto-ros Lacházán mindkét futamában a harmadik lett, ez össze-sítésben a dobogón szintén harmadik helyezést jelentett számára. A bajnokságban pedig úgyszintén bronzérmes lett a lebonyolítása miatt kissé hektikus szezonban Jakab, míg az idény utolsó fordulójában nem rajtolt, szintén KMSE-s Bocskai Balázs nyolcadikként zárt. P.L.elhódítottakKülöndíjat is A kanizsai ökölvívó küldöttség négy érmet gyűjtött a debreceni utánpótlás ob-nNem csupán érmeket, jó eredményeket, de különdíjat is hozhattak a DZVSE úszóiVégig egyenletes motorozása a bajnokság harmadik helyét jelentette Jakab Dávid számára
22 | KANIZSA újságsportNagykanizsai Futsal Club (7.) – Tihanyi FC (6.) 2-3 (1-2)NB II Nyugati csoport fut-sal mérkőzés, találkozó az 1. fordulóból. Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Vezet-te: Héra (Bíró, Vass I.). G.: Horváth E. (10.), Kollár (36.), illetve László G. (6., 27.), Tóth D. (15.). Kiállítva: Vittman (25.; NFC).Kanizsa: Szakmeiszter Á. – Kollár, Horváth E., Sző-ke Á., Vittman. Csere: Joó (kapus), Bogyó, Csavari, Horváth M., Fujsz. Edző: Bagó Gábor.A vendégek sem kezdtek megilletődötten, ők is jutottak vezetéshez, ugyanakkor a hazaiak addig szorongattak, amíg góllá érett fölényük a 10. percben Horváth Elemér révén. Továbbra is a kani-zsaiakról szólhatott volna a meccs, de a helyzetek kimaradtak, a Tihany pedig ismét előnybe került, melyet a félidőig már meg is őrzött. A második húsz percben ment továbbra is előre az NFC, ugyanakkor egy büntetőt a TFC váltott gólra, s emellett Vittman Ádám is a kiállítás sorsára jutott. Az izgalmak az elkö-vetkező percekben is csak fokozódtak, s Kollár Péter szépítése után még min-den esély megvolt a pont-szerzésre, igaz, a meccsen több találat már nem esett. Úgy néz ki, mostanában nem áll mellénk a szeren-cse – értékelt Bagó Gábor, az NFC vezetőedzője a találkozót követően. - Ren-geteg helyzetet dolgozunk ki, de ezeket sorra ki is hagyjuk sajnos. Tavaly amely labdák befelé pat-tantak, most mindegyik kifelé jön. Végig nyomás alá helyeztük ellenfelünket, akik a mérkőzés 90 százalé-kában 10 méteren véde-keztek, emellett a kapusuk is remek napot fogott ki, hiszen szinte minden lövé-sünket hárította. Úgy tűnik, szinte mindent az alapok-tól kell újra kezdenünk, mivel a játékoskeretünk kicserélődött. Dolgozunk tovább, viszont idő kell ahhoz, hogy újra kialakul-jon egy olyan egységes csapat, mint amilyen az elmúlt évben volt.P.L.kerültek...Negatív spirálba A női asztalitenisz NB I Észak-nyugati csoportjában is „tömbösít-ve”, vagyis egy helyszínen, mégpe-dig a Tatai AC tornacsarnokában rendezték meg az őszi fordulókat – a Kanizsa Sörgyár SE II együttesé-vel az induló csapatok között.- Mivel vannak olyan játékosa-ink, mint Mátrai Alexandra és Turner Andrea, akik kevesebb meccset játszottak eddig az Extra-ligában, ők szerepelhetnek még az NB I-ben is – fogalmazott a csa-patvezető, Jakabfi Imre. – Velük kiegészülve a fiatalok, mint példá-ul Orbán Flóra, Németh Letícia vagy Kovács Melánia kaptak sze-repet a rutinos Újházi Csilla mel-lett. Összességében egyébként kimondottan erős csoportban szerepelünk, mivel ellenlábasaink soraiban nem kevés – korábbi - extraligás játékos asztalitenisze-zik.Eredmények: Szombathelyi AK – Kanizsa Sörgyár Sportegyesület II 5:5. Kanizsai győztesek: Turner Andrea 3, Mátrai Alexandra 2. Tatai AC – KSSE II 5:5. Kgy: Mátrai 3, Újházi Csilla 1, Orbán Flóra 1. Ajkai Asztalitenisz SE – KSSE II 4:6. Kgy: Turner 2, Mátrai 2, Újházi 1 és a Mátrai-Turner páros. Club Aréna Győr BMDSE – KSSE II 8:2. Kgy: Tur-ner Andrea 2.- A hiányzók ellenére a csapat a vártnál jobban szerepelt, és jelen-leg a harmadik helyen áll, egy ponttal lemaradva a Szombat-helytől – folytatta Jakabfi. – Úgy érzem, Kovács Melániával kiegé-szülve tavasszal megszerezhető lesz a második helyezés. A csapat húzóemberei Turner és Mátrai, mindketten hét meccset nyertek a kilencből. Újházi hosszú idő után térve vissza két mec�-csen is győzelmet szerzett, ami döntetlent és csapatgyő-zelmet is jelentett. Jól ját-szott Orbán is, kicsit több önbizalommal idővel ő szin-tén húzóember lehet. Néme-th a Győr ellen kapott lehető-séget, ahol jól helytállt.P.L.A kanizsai női asztaliteniszezők kettes számú csapata is szépen szerepel, bizakodva várhatják a tavaszi NB I-es folytatástKollár Péter (13) ugyan örülhetett, de gólja csak az NFC szépítéséhez volt elegendőFotó: archív/kanizsafutsal.huSzezonbeli harma-dik bajnokiját is győzelemmel tudta le a Kanizsai Vad-macskák SE női amatőr NB I-es kosárlabda együtte-se, a fővárosban a BEAC II-nél nyertek huszonöt ponttal.BEAC Újbuda IIii – Kanizsai Vadmacskák SE 60-85 (18-21, 15-16, 15-26, 12-22)Amatőr NB I Piros csoport női kosárlabda-mérkőzés, 4. fordu-ló. Budapest, 50 néző. Vezette: Rózsavölgyi, Tóth K.Kanizsa: Fuisz 21, Baa 29, Kovács R. 8, Jurkó 11, Bánhe-gyi B. 9. Csere: Zsámár P., Hor-váth L. 5, Csuha, Füredi 2, Bán-hegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.A hajdani nagy csatáik hely-színére, a BEAC-csarnokba láto-gatott a Kanizsai Vadmacskák női amatőr NB I-es kosárlabda együttese, s bizony néhány alkalommal a hazaiak igencsak otthon érezhették magukat... Nos, ezúttal a Vadmacskák két „határozott” győzelemmel érke-zett az eddig még nyeretlen „egyetemistákhoz”, s az időben mind előrébb haladva ezúttal nem is lehetett kérdéses, melyik csapat is nyeri kettejük bajnoki-ját. Ha nem is írhatjuk, hogy nagyon bekezdtek a vendégek, ellenben az eredmény végig úgy alakult az első negyedben, hogy az előny végig náluk volt. P.L.Fölényesen a BEAC Még szeptember elején a tihanyi-aknál előállt vírushelyzet miatt az első fordulóból elmaradt találko-zóját pótolta a Nagykanizsai Fut-sal Club az NB II Nyugati csoport-jában, és a dél-zalaiak negatív szériája - sajnálatos módon - a hét elején sem szakadt meg.Fuisz Viktória (4) nyújtotta az egyik legjobb teljesít-ményt a Vadmacskák csapatából a fővárosban(Fotó: www.kanizsadkk.hu)jobb lehetTavaszra mégotthonában
2020. 10. 30. | 23sportAztán következett szer-dán a MOL Magyar Kupa sorozatában az NB II-es Debreceni EAC elleni talál-kozó, vasárnap 13.30 órától pedig újra a bajnokság lesz soron: a jó erőkből álló Lipót Pékség SE vendége lesz Kol-ler Zoltán legénysége.FC Nagykanizsa (7.) – THSE-Szabadkikötő SE (19.) 3-1 (0-1)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 15. forduló. Nagykanizsa, 170 néző. Vezette: Kovács T. (Tinnyei, Szkrajcsics). G.: Török (64. - 11-esből), Vla-sics (67.), Péntek (88.), illet-ve Németh A. (13. - 11-esből). Kiállítva: Pető (69., THSE)Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Kretz, Major, Nagy B. - Szabó P. (Bagó B., 61.), Vass Gy. (Vlasics, 46.), Béli M. - Ekker, Török (Péntek, 81.), Szegleti. Vezetőedző: Koller Zoltán.A kimondottan játék-ügyes, illetve kulturált fut-ballal előrukkoló THSE-Sza-badkikötő SE ellen a Kani-zsa kissé tompán kezdte a mérkőzést és ezt tetézte, hogy büntetőből a 13. percben vezetéshez is jutott a XXI. kerületi legény-ség. Nem találta még egy ideig ellenfele játékának ellenszerét a házigazda együttese, bár az látható volt, hogy jobb futballistái vannak. A második félidő feléig kellett várni az egyenlítésükig: Ekker Milán harcolt ki büntetőt, Török Milán pedig gólra is váltotta. Mentálisan ez visszavetette a fővárosia-kat, és Vlasics Dániel a 67. percben továbbított egy labdát a hálóba. Mivel a kinyíló THSE (még ember-hátrányban is) ment előre az egyenlítésért, aligha meglepő, hogy a taktika részeként pályára vezé-nyelt Péntek Adrián a mec�-cs végén tette fel a koronát az FCN produkciójára a haj-rá pillanataiban.- A találkozó előtt meg-beszéltük a csapattal, hogy minden meccs nehéz, és benne volt, hogy ez akár egy vérverejtékes találkozó lehet – értékelt a mérkőzést követően az FCN vezető-edzője, Koller Zoltán. - Nem is kezeltük le ellenfelünket, de éreztük, hogy nem úgy pörögtünk. A jobb teljesít-ményhez az első félidőben is sokkal gyorsabb játék és döntéshozatal kellett vol-na, de próbáltunk azért irá-nyítani. A szünetben átvet-tük a tapasztaltakat, és szervezettebb is lett a játék. Ami mellett viszont most már nem mehetek el: az rendben van, hogy idegen-ben szidnak minket a hazai szimpatizánsok közül, de azt nem értem, hogy Kani-zsán, hazai környezetben is ezt teszik egyesek a mi oldalunkról. Ha hátrányban vagyunk, akkor még vala-mennyire érthető is a kriti-ka, de amikor 3-1-re veze-tünk, úgy tűnik, az sem elég. Valóban, nem mi vagyunk a Real Madrid, emellett azt mondom, rendben, még az is belefér, ha engem megtalálnak, de a játékosok felé inkább a biztatás hangozzék, az sok-kal többet segít. Tudom, hogy számukra ez sokat jelent, s ha a gólokat néz-zük, már harmincnál járunk a szezon során. Nézzék pél-dául ezt, s higgyék el, senki sem szeretné nálunk job-ban a jó eredményeket. Ehhez kérnénk a biztatásu-kat! P.L.Nagy küzdelemben, az utolsó pillanatokban kapott második góllal maradt alul az FC Nagykanizsa az NB II-es DEAC-cal szemben a labdarúgó MOL Magyar Kupa legjobb 64 együttesének mezőnyében.FC Nagykanizsa – DEAC (NB IIii) 1-2 (0-1)Nagykanizsa, 200 néző. Vezette: Jakab (Schweighardt, Kovács Brankó K.). G.: Török (82.), illetve Kertész (32., 89.).FC Nagykanizsa: Borsi – Horvá-th B., Nagy B., Major, Bagó B. - Kretz (Szabó P., 70.), Béli M. - Ekker (Vass Gy., 92.), Szegleti, Vlasics (Péntek, 75.) - Kovács Gy. (Török, 70.). Vezetőedző: Koller Zoltán.Sándor Tamás, a debreceni lab-darúgás legendája, jelenleg a DEAC mestere tétmeccs keretében 1994 után másodszor járt Kanizsán, mint szakvezető pedig már találko-zott a nagykanizsai csapattal: 2018 májusában ugyanis az Amatőr Kupa döntőjében éppen az ő Sényője mérkőzött az FCN-nel. Szerda délután Koller Zoltán legénysége a meccs kezdeti szaka-szában is sokat próbálkozott. A 32. percben aztán a DEAC szerzett vezetést. A második félidőben rákapcsolt a Kanizsa, az 57. perc-ben mégis a kulcsjátékosai többsé-gét mellőző DEAC rúghatott bün-tetőt, Borsi Bence azonban hárított. A hazaiak egyre veszélyesebben támadtak, s Török Milán egyenlíte-ni is tudott a 82. percben. Továbbra is ment előre az FCN, csattanóként azonban egy DEAC-megugrást a duplázó Kertész Tamás gólra vál-tott, így a fekete-fehérek jutottak be a legjobb 32 közé.- Azért is vagyunk szomorúak, mert rengeteg energiát tudtunk mozgósítani ezért a mérkőzésért – értékelt Koller Zoltán. - Ha higgad-tabbak vagyunk, picit jobban összpontosítunk, a magunk javára fordíthattuk volna a meccset. Az, hogy így tudunk játszani, újítani, nem is az én dicséretem, inkább annak tudható be, hogy olyan keretünk van, melyben a cserék tudnak pozitív irányba fordítani dolgokat. P.L.a biztatás...Rájuk férSzegleti Gergely (hátul) próbál a labdához férni az ellenfél büntető- területén belül(Fotó: Polgár László)A helyezéseket tekintve érvényesítette a papírformát az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese múlt vasárnap, hiszen 3-1-re győzte le a THSE-Szabadkikötő SE csapatát a Nyugati csoport 15. fordulójában. DEAC-továbbjutásMajor Máté (jobbról) próbálja megállítani Gyönyörű Gergőt, a DEAC játékosát(Fotó: Polgár László)Remekül küzdöttek, de
24 | KANIZSA újságMozaikZAIK24 újságMoZAIKA kiskanizsai Magyar Lászlóné Marikáról, a Napfény Egyesület tagjáról is el lehet mondani, hogy nagyon szeret sütni-főzni. A konyhai munka szeretetét édesanyjától örökölte. A külföl-di munkájukból időnként haza-térő családtagjait szinte lakomával várja haza. A terített asztalon mindenki megtalálja a kedvére való finom ételeket. A zell erkréMLeves hozzávalói: 1 nagy zeller, 2 gerezd fokhagyma, 1 l víz, 1 húsleveskocka, só, szerecsendió, 2 db burgonya, 2,5 dl főzőtejszín, 1 kisebb vöröshagyma és borsElkészítése: A hagymát zsiradékon meg-pirítjuk, felöntjük vízzel, hozzáadjuk a fok-hagymagerezdeket, a sót, a borsot, a hús-leveskockát, a zellert, a burgonyát, és puhára főzzük. Botmixerrel pépesítjük, tejszínnel és szerecsendióval ízesítjük. Végül az egészet felforraljuk, pirított zsemlekockával tálaljuk, és zellerzölddel díszítjük. A zöldbabos hússzelet hozzávalói: 4 szelet sertéskaraj vagy csir-ke és pulykamellfilé, 0,5 kg zöldbab, kevés liszt, 1 tojás, 1 pohár tejföl, 15 dkg reszelhető sajt, vaj, só, bors, zúzott fokhagyma, étolaj, 20 dkg bulgur és víz Elkészítése: A hússzeleteket jól kiverjük, megsózzuk, liszt-be forgatjuk, és kevés olajon mindkét oldalát hirtelen sütjük. Kiolajozott tepsibe egymás mellé fektetjük, megszórjuk apróra zúzott fok-hagymával és őrölt borssal. A zöldbabot egészben hagyva blansírozzuk, néhány percig forraljuk, majd lecsöpögtetjük róla a vizet, és a hússzeletekre fektetjük. Az egészet leöntjük a tojással elkevert tejföl-lel, és alufóliával lefedve közepes hőmér-sékleten megsütjük. Végül, levéve róla a fóliát, megszórjuk reszelt sajttal, reszelt szerecsendióval, és vajdarabkákat szele-telünk rá. Bulgurral tálaljuk, uborkával, zöldpaprikával díszítjük. A bulgur elkészítése: A 20 dkg bulgurt dupla mennyiségű forró vízzel felöntjük, megsózzuk, és 10 percig forraljuk. Utána lekapcsoljuk alatta a gázt, és hagyjuk párolódni. Bakonyi ErzsébetGasztroKanizsaFotó: Kanizsaheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Figyelme középpontjában egyre inkább az anyagiak állnak. Nem tudja eldönteni, hogy most fogjon hozzá a bútorcseréhez, vagy várjon vele tavaszig. Fogjon hozzá most.Bika: 04.21-05.21. Úgy tűnik, továbbra sem tudja levet-kőzni a rossz szokását. Ha folyama-tosan ellenőrzi a partnere minden lépését, és kételkedik a szavaiban, akkor előbb-utóbb szakítani fognak. iKrek: 05.22-06.21.Mozgékonyságának továbbra sin-csenek határai. A visszahúzódás, az elszigetelődés nem jellemző önre. Titokban most is azon töri a fejét, hogy milyen új tevékenység-be tudna belefogni.Rák: 06.22-07.22. Bár korábban el sem lehetett képzel-ni önről, most láthatóan szorongóvá vált. Ne aggódjon, a párkapcsolatá-val nem lesz semmi gond, ha egy ki-csit visszafogja a beszélőképességét. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Esténként egyre gyakrabban gondol Ámor nyilára. Megunta az egyedüllé-tet, s ha a sors olyas valakivel hozná össze, akit első pillantásra megked-vel, azonnal megházasodna. Szűz: 08.24-09.23. Koncentráljon, és képzelje el, hogy hamarosan valóra válnak az álmai. Ezúttal nem a szülei segítenek ön-nek, hanem maga a gondviselés. Fogadjon el minden szépet és jót. Mérleg: 09.24 -10.23. Ha estére már elfogy minden energiá-ja, és nincs kedve semmihez sem, ak-kor épp itt az ideje, hogy felkeressen egy tornaklubot. Keresse a kiegyensú-lyozott, jókedvű emberek társaságát. sKorpió: 10.24 -11.22. Tapasztalhatta, hogy van egy olyan ismerőse, aki mindig szeret nagyot mondani. Szinte a bolhából is elefán-tot csinál. Próbálja meg, hogy csak a felét hiszi el annak, amit mond. Nyilas: 11.23-12.21. Felejthetetlen élményekben lesz ré-sze, ha kisétál a természetbe. Fejez-ze be gyorsan minden tennivalóját, és irány az erdő, a vízpart. Ennél jobb kikapcsolódást nem talál magának.Bak: 12.22 - 01.20. Ha már többször okozott önnek csalódást az egyik ismerőse, akkor itt az ideje, hogy teljesen lezárja vele a kapcsolatát. Nincs olyan barátra szüksége, aki visszaél a bizalmával. Vízöntő: 01.21-02.19.Szinte ölébe hullik a szerencse, még le sem kell hajolnia érte. Gyűjtse be a bókokat, a dicsérete-ket, mert ritkán részesül ilyesmiben az ember. A korábbi kishitűségét pedig felejtse el. Halak: 02.20-03.20. Ne csak az ismerősei gondjával-ba-jával foglalkozzon, hanem törődjön a saját lelki harmóniájával is. Rege-nerálódjon, és figyeljen oda az élet szép oldalára is. hússzeletekkelZellerkrémleves, zöldbabos