Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.59 MB
2020-12-21 10:16:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
248
705
Rövid leírás | Teljes leírás (572.67 KB)

Kanizsa 2005. 008-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától
más időpontban kerül
terjesztésre, ezért minden
héten péntek estig kapják
kézhez.
A HÉT TÉMÁJA:
MUNKAERőHELYZET
Képünkön Vass István, az M7 Vámügynökségi és Logisztikai
Kft. igazgatója, Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
igazgatója, valamint Mérksz Andor, a Zsigmondy-Széchenyi SZKI
igazgatója látható.
(Írásunkat lapunk 12. oldalán olvashatják)
2 VÁROSHÁZA
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Változás! Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati
képviselője fogadóórát tart március hónap első hétfőjén
18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Általános Iskolában. A március
hónap második hétfőjén esedékes fogadóóra elmarad.
Az építési fegyelem javítása érdekében az elmúlt években több intézkedés
is történt. A helyszíni szemléken tapasztaltak alapján megállapítható,
hogy az építkezők túlnyomó többsége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak,
az építési engedélynek és záradékolt engedélyezési tervdokumentációnak
megfelelően, jó minőségben végezte, vagy végeztette el az
építést. Megállapítható ugyanakkor az is, hogy még mindig jelentős a
szabálytalan (engedély nélküli vagy engedélytől eltérő) építések száma.
Ez több dologra vezethető vissza: az építtetők nem rendelkeznek az építés
folyamatáról, az egyes tevékenységekről és azok következményeiről
megfelelő információkkal, az építés folyamatában résztvevő szakemberek
az építtetőket esetenként nem tájékoztatják a tudnivalókról
megfelelően, vagy rossz információkat szolgáltatnak, az építtetők a
számukra szükséges információkat több esetben nem a megfelelő szakemberektől
szerzik be, az építtetők pénzügyi helyzete az építés során
változik meg, vagy válik világossá, az építtető nem tudja kivárni a sokszor
rendkívül bonyolult és hosszadalmas engedélyezési eljárást.
Ennek eredményeként számos esetben jön létre szabálytalan építés,
melyre sokszor csak az építés előrehaladott állapotában derül fény. Az
építtetők ilyenkor szembesülnek azzal, hogy a szabálytalanul létrehozott
építményre, építményrészre fennmaradási engedélyt kell kérni,
mely a vonatkozó jogszabályi előírások szerint bírság kiszabásával jár
együtt. (A bírság mértéke a szabálytalanul létrehozott építmény elhelyezkedésétől,
műszaki paramétereitől, készültségi fokától és a szabálytalanság
mikéntjétől is függ, nagysága esetenként a megvalósított
építmény bekerülési költségét is elérheti, vagy meghaladhatja.) A bírság
megfizetése alól felmentés nem adható, de részletfizetés külön kérelem
alapján engedélyezhető. A szabálytalan állapot megszüntetése
esetén bírságot nem kell fizetni. A fenti problémák elkerülése érdekében
az alábbiakat javasoljuk az építtetőknek:
– Az építést megelőzően keressék fel az Építéshatósági Osztályt, és
tájékozódjanak elképzeléseik megvalósíthatóságáról, az építéshez
szükséges engedélyezés folyamatáról.
– Az engedélyek, hozzájárulások beszerzéséhez szükséges kérelmeket
időben nyújtsák be az illetékes hatóságokhoz, szervekhez.
– Amennyiben az elvégzendő építési tevékenység építési engedélyhez
kötött, úgy jogerős és végrehajtható engedély hiányában építési
munkát ne végezzenek.
– Megváltozott építési elképzelésükről tájékoztassák az építésügyi
hatóságot, kérjék ki állásfoglalását, tervezőjük véleményét.
– A megvalósítást megfelelő jogosultsággal és referenciákkal rendelkező
szakemberekre bízzák.
– Az építést az építési engedélynek és engedélyezett tervdokumentációnak
megfelelően végezzék.
– A kivitelezést ténylegesen felügyelje szakember (felelős műszaki vezető).
– Az építésről vezessenek építési naplót.
– A felhasznált anyagok az előírt minőségűek legyenek. Az erről
szóló minőségi tanúsítványokat az építőanyag forgalmazóktól a vásárláskor
kérjék el, és azokat az építési napló mellékleteként őrizzék meg.
Az építési fegyelem növelése érdekében a jövőben tovább fogjuk
emelni a helyszíni ellenőrzések számát, melyet tervszerűen kívánunk
végezni, periódusonként ismétlődő jelleggel. Amennyiben a fenti szabályokat
betartják, sok kellemetlenségtől mentesülhetnek az építtetők,
és számukra megfelelő, jó minőségű és hosszú távon élvezhető építményeket
hozhatnak létre.
Az építéssel kapcsolatos információkat, nyomtatványokat személyesen
vagy írásban a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályától
szerezhetik be (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.), vagy letölthetik a
város honlapjáról.
Az ügyfélfogadással kapcsolatos információkat a 93/500-801-es telefonszámon
szerezhetik be.
Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezető
ÉPÍTKEZőK, ÉPÍTENI KÍVÁNÓK
FIGYELMÉBE!
SZABADHEGY RENDEZÉSI TERVE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004-ben döntött arról,
hogy Nagykanizsa, Szabadhegy városrész rendezési tervét módosítani
kell, mely munka elkészült. A tervezési terület Szabadhegy területének
középső-nyugati részén, a Pásztor és a Patak utcák folytatása
Alsó szabadhegyi utca Péterfai árok között. A tervdokumentációt a
vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel március 12-
ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon
megtekinthető. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat
a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Városi Főépítész Nagykanizsa
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
– bokan_peter@nagykanizsa.hu,
– vargaeva@nagykanizsa.hu,
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKű PANASZ
BEJELENTÉSÉRőL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási
Osztálya tájékoztatja a Tisztelt állattartókat, hogy a Közgyűlés
52/2004. (XII.22.) számon új állattartási rendeletet alkotott, melyben
az ebekkel kapcsolatosan új jogszabályi előírások léptek életbe.A rendelet
6.§ (1) pontjában bejelentési kötelezettséget ír elő minden ebtartó
részére. Az ebtartók bejelentési kötelezettségüket 2005. április 30-ig
tehetik meg postai úton a sajtóban megjelentetett bejelentő lapon, vagy
személyesen az Eötvös tér 16. szám alatt az 1.emelet 110. számú helyiségben.
A bejelentő lap megtalálható a http://www.nagykanizsa.
hu/dokumentumok/bejelentolap_az_ebek_nyilvantartasbavetelehez.
pdf honlapon.
A bejelentőlapot nyomtatott nagybetűkkel kérjük, szíveskedjenek kitölteni.
A kitöltött bejelentő lap csak a kutyatulajdonos aláírásával
együtt érvényes.
EBTARTÓK FIGYELMÉBE!
VÁROSPOLIITIIKA 3
Informális közgyűlés keretében
vitatta meg a testület a Zala Volán
Rt. Által beterjesztett, új helytömegközlekedési
koncepciót. Az
anyag összeállítása előtt felkérték
a Széchenyi István Egyetemet,
vegyék górcső alá a nagykanizsai
tömegközlekedést. A forgalomszámlálásokat
és egyéb felméréseket
követően állt össze a most
testület elé terjesztett anyag.
Mint a felmérésekből is kiderült,
folyamatosan csökken a tömegközlekedést
igénybe vevők száma
a városban, ugyanakkor nő a buszok
által megtett kilométerek
mennyisége. Jelenleg 25 fővonal
van, amely szinte átláthatatlanná
teszi a közlekedés rendszerét. A
közlekedési vállalat javaslata alapján
9 törzsvonalra csökkenne a jelenlegi
25, amelyet a kiegészítő
vonalakon haladó járatok tennének
közlekedési szempontból teljessé.
Jelentős változás várható a járatok
számozásában is, az ismert
számozásokat újak váltják fel.
Palinból a 2-es számú járatok közlekednek
majd, a 6-os lesz a
Kiskanizsát a Városkapuval összekötő
járatok sorszáma, 8-as jár
majd Miklósfa és a Napraforgó tér
között, a 10-essel járnak majd a
bagolaiak és a fakosiak, 14-es jár
majd a Városkapu és Ligetváros
között, a 16-os Baj-csára, 18-as az
Autóbusz-állomás és a Vasútállomás
között, a 20-21-es járatok
lesznek körjáratok. Lesznek céljáratok
is, amelyek a jelentősebb
csomópontokat kötik össze, így az
autóbuszállomást a Kögázzal, a
TESCO-val, a Napraforgó térrel,
valamint a Városkaput a Napraforgó
térrel. A képviselőtestület tagjai
szerették volna tudni, hogy az új
koncepció alapját képező csomóponti
átszállásokat milyen módon
lehet majd igénybe venni. Volt aki
az átszálló-jegyek bevezetését javasolta,
mások az egységes bérletrendszer-
kialakításának lehetősége
felől tudakozódott. Erre még nincs
kész koncepció. Az elhangzott javaslatokat
megvizsgálja a szolgáltató,
illetve képviselőknek is lesz
lehetősége arra, hogy a lakosság
érdekeit szem előtt tartva finomítsanak
a javaslaton.
ÁTSZÁLLÓVAL
VAGY
BÉRLETTEL?
BIZOTTSÁGOK ELőTT
HÁRMAN A
GYEREKPANCSOLÓÉRT
Hétfői ülésén a Közbeszerzési
Bizottság a saját Szervezeti, Működési
Szabályzatát fogadta el a
bizottság, amely igazodik az önkormányzati
rendelethez és a Közbeszerzési
Törvényhez. Sor került
az önkormányzat döntése alapján a
Közbeszerzési Bizottság által kiírt,
a strand gyermekmedence megépítésére
vonatkozó pályázatok értékelésére
is. A három pályázó közül
kellett döntenie a Közbeszerzési
Bizottságnak, hogy kit javasol a
tender megvalósítására.
CASH-POOL
A GVB február 22-ei ülésén a
közgyűlésnek elfogadásra javasolta
többek között a Fő u. 10. sz.
alatti udvar használati rendjének
kialakításával kapcsolatos, 18 parkolóhely
éves bérbeadásáról szóló
javaslatot is. A közgyűlés a GVB
hatáskörébe utalta az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok
cash pool szerződésének a jóváhagyását.
Erről tárgyaltak a bizottság
tagjai a március 1-jei ülésükön,
melyre meghívták Szirtes
Balázst, az OTP igazgatóját. A
szerződés pontjait elfogadták, egyben
kérték, vizsgálja felül a pénzintézet
a javaslatát, és próbálja félegy
százalékkal megemelni a kamatot.
A cash pool rendszer szerint
az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok számláján lévő
pénzt minden délután, egyszámlára
átvezetik, ami másnap
reggel visszakerül a társaságok
számlájára. A rendszer bevezetésével
nem sérül senkinek az önállósága,
bármikor hozzáférhet a pénzéhez,
ugyanúgy, mint eddig. Az
így elérhető kamat magasabb,
mintha egyénileg vezetnék a számlájukat.
A bizottság 10 napon belül
választ kap a kérésére, így a következő
ülésen hoznak döntést.
NEM A PARKOLÓKRA
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság február 23-ai ülésén nem
támogatta a fizetőparkolók működéséről,
a közterületi járműtárolás és
járművekkel összefüggő egyéb közterület-
igénybevételek szabályozásáról
szóló rendelet módosítására
előterjesztett javaslatot. Az önkormányzat
2004. évi külkapcsolatairól
szóló beszámoló megvitatása során
dr. Kolonics Bálint képviselő arra
várt választ, hogy a Város Napja
rendezvényein, a testvérvárosainkból
érkező vendégek közül kivel tárgyaltunk,
és milyen eredménnyel.
SPORTMÚZEUM
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság megszavazta a
2004. évi költségvetésről szóló
többször módosított 3/2004. (II.18.)
számú rendelet módosítását, az önkormányzat
tavalyi külkapcsolatait
tartalmazó beszámolót és az idei évi
külkapcsolati tervet, a Közbeszerzési
Tervet, valamint a HSMK magasabb
vezetői álláshelyének kiírásának
javaslatát. A Hevesi Sándor és
a Móricz Zsigmond Művelődési
Házak további együttműködéséről
szóló előterjesztést a bizottsági tagok
azzal a kiegészítéssel fogadták
el, hogy a Móriczban alkalmazott
közhasznú foglalkoztatott bérét a
közgyűlés különítse el a költségvetésben.
A Zalai Sportmúzeumért
Alapítvány 1 millió forintos kérelmét
forrás hiányában az OKISB elutasította,
de a sportmúzeum létrehozásával
egyetértett. Az Aranymetszés
Alapfokú Művészeti Iskola
elhelyezése kapcsán négyen igennel,
hárman nemmel szavaztak arra
a határozati javaslatra, hogy az intézmény
székhelye a HSMK-ban
legyen.
50 FT PARKOLÁSI DÍJ
A VKIB támogatta a csatornahálózat
felújítása Kohéziós Alap Társulási
Szerződést, az idei út- és járdaépítés
felújítási programot, a Közbeszerzési
Tervet, valamint a 2005-
ös eseménynaptárt. A Fő út 10.
szám alatti udvar használati rendjénél
az Ingatlankezelési Intézmény
javaslatát fogadta el, amely bérelt
parkolóhely kialakítását jelentené. A
fizetőparkolók működéséről szóló
napirendnél köztes megoldás született,
harmadára, 50 forintra csökkentenék
a parkolási díjat óránként.
SZOMBATONKÉNT INGYENES A PARKOLÁS
Március 1-jén tartotta első alkalommal
új helyén – a Vasemberház
Dísztermében –, soros közgyűlését
az önkormányzat. A munka a Szabadhegyi
Településrészi Önkormányzat
tagjainak eskütételével
vette kezdetét. A tagok: dr. Károlyi
Attila, Krémer József, dr. Szekeres
András, és Varga László. Elnök:
Papp Péter. Napirend előtti felszólalásában
Bicsák Miklós önkormányzati
képviselő gratulált a polgármesternek
abból az alkalomból,
hogy megválasztották az Európai
Unió Régiók Bizottsága póttagjának.
Válaszában Litter Nándor polgármester
elmondta, hogy várhatóan
évente néhány alkalommal kell
Brüsszelbe utaznia, ha valamelyik
rendes tag nem tud részt venni a bizottság
munkájában. Az önkormányzatot
a tagsággal kapcsolatosan
költség nem terheli. A polgármesteri
tájékoztatót, valamint a kérdéseket
és interpellációkat követően
a testület megtárgyalta és módosításokkal
elfogadta az önkormányzati
bérlakásokról szóló rendelet módosítására
előterjesztett javaslatot.
Megszavazták a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális, valamint
gyermekvédelmi ellátásokról szóló
rendelet módosítására előterjesztett
javaslatot, a fizetőparkolók működéséről,
a közterület járműtárolás és
a járművekkel összefüggő egyéb
közterület-igénybevételek szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet
módosítására írásban előterjesztett
javaslatot. A közgyűlés döntése
alapján március 12-től szombati napokon
díjmentesen lehet parkolni a
városban. A testület egyhangúan elfogadta
az előterjesztésben szereplő
közbeszerzési tervet, és a 2005. évi
út- és járdafelújítások beruházásához
az engedélyokiratot. A közgyűlést
megszakítva, a városvezetés és
a képviselők részt vettek Fonyódi
György határőr dandártábornok, határőrségi
főtanácsos, a Nagykanizsai
Határőr Igazgatóság igazgatójának
temetésén. A közgyűlés
munkáját folytatva, az előterjesztett
napirendek sorában, módosítással
elfogadta a HSMK
igazgatói álláshelye betöltésére,
valamint a Dráva-Mura
Eurórégió Kht élére a pályázatok
kiírását. Elfogadták a Városi Vöröskereszt
kongresszusok közötti
munkájáról szóló, valamint a város
2004. évi külkapcsolatai eseményeiről
szóló beszámolókat,
illetve a 2005. évi külkapcsolati
tervet. Az Alapellátási Intézmény
2004. évi munkájáról szóló
beszámolót kiegészítéssel fogadta
el a közgyűlés.
4 A HÉT TÉMÁJA:: MUNKAERőHELYZET
A közelmúltban a városkörnyék polgármestereinek,
jegyzőinek tartott tájékoztatást a térség
munkaerő-piaci helyzetéről, az idei évre
tervezett fejlesztési feladatokról, támogatási
és pályázati lehetőségeiről a Zala Megyei
Munkaügyi Központ. A kanizsai és környéki
helyzetről Somos Bélánéval, a helyi kirendeltség
vezetőjével beszélgettünk:
– Hogyan alakultak az elmúlt évben térségünkben
a munkaerőpiaci folyamatok?
– Nagykanizsa és környéke 49
településének adatai alapján a munkanélküliségi
ráta 7-9,7 százalék között volt, ez a
megyei átlagot meghaladta. A szezonális
foglalkoztatás elsősorban az építőipar és a
gyógyüdülő-turizmus foglalkoztatási lehetőségeit
érintette, de jelentős létszámot foglalkoztattak
a nagy munkáltatóinkat segítő
munkaerő-kölcsönző cégek, az önkormányzati
intézmények, kht-k és civil szervezetek is.
Az elmúlt évi munkaerő-piaci mozgást szezonálisan
nagymértékben befolyásolta feldolgozóipari
cégeink rendelésállományuktól
függő foglalkoztatási igénye. Száz főt foglalkoztató,
illetve azt meghaladó munkáltató az
elmúlt évben egy alakult, a gyógyüdülő-turizmus
területén Zalakarosban, ami elsősorban
a környéken élő szakmunkásoknak adott
munkalehetőséget. A város Ipari Parkjába
betelepült munkáltatók jelentős mértékben
még nem befolyásolták a munkaerő keresletet.
A munkáltatói igények kiszolgálása érdekében
rugalmas szolgáltatással igyekeztünk
a munkaerő-piaci közvetítési feladatokat ellátni,
a munkanélküli állományunkból közvetítésünkkel
az elhelyezkedők száma 2439 fő
volt. Ugyanakkor azt is meg kell említeni,
hogy a munkát keresők nagy száma ellenére
bizonyos területeken hosszabb-rövidebb ideig
szakmunkáshiány volt, ennek megszüntetésére
főleg az induló tanfolyamainknál igyekeztünk
felhívni az állást keresők figyelmét.
Ilyen hiányszakmák például: kőműves, ácsállványozó,
vasbeton lakatos, esztergályos,
CNC-programozó, kárpitos, varró, pék. Pályaválasztásnál
vagy szakma váltásának igényénél
erre felhívtuk a figyelmet, hiszen az
ezen szakmákkal rendelkezők elhelyezkedésére
jó esély van.
– Mi várható a foglalkoztatás területén
2005. évben?
– Bízunk abban, hogy a csak a téli időszakban
megnövekedett munkát keresők száma
a szezonális munka beindulásával jelentősen
csökkenni fog. Közeleg a tavasz, az elkövetkezendő
hetekben már várjuk az építőiparban,
vendéglátásban, mezőgazdaságban,
gyógyüdülő-turizmusban tevékenykedő munkáltatók
munkaerőigényének bejelentését. A
városkörnyéken élőknek pedig a települési
önkormányzatokkal együttműködve különböző
foglalkoztatási programok beindítását
tervezzük. Ilyen programunk például a csapi
iskolára alapozott felzárkóztató és személyiségfejlesztő
programunk, ami a városkörnyéken
élő és nyolc osztállyal nem rendelkezőknek
kíván lehetőséget biztosítani a felzárkózásra,
ezzel is növelve elhelyezkedési esélyüket.
De említhetném a napokban indított betanított
parkgondozói programot, amellyel
négy munkáltató számára szeretnénk megfelelő
munkaerőt biztosítani. A közeljövőben
tervezzük mechanikai műszerész és könnyűgép-
kezelői programok indítását is. Az aktuális
képzési lehetőségekről egyébként nem
csak a kirendeltségünkön lehet tudomást szerezni,
hanem hirdetésekben és a sajtó útján
is propagáljuk azokat.
– A munkanélküliség csökkentéséhez nagy
szükség lenne új munkahelyek létrehozására.
Van-e tudomásuk arról, hogy ezen a téren javul
a helyzet a közeljövőben?
– Reményeink szerint a további munkáltatók
betelepülése az Ipari Parkba, az autópálya
építés és a városi tömbrehabilitáció is
élénkíti majd a munkarőpiacot. Az idén két
újabb kereskedelmi lánc is Nagykanizsára települ,
ami mintegy száz fő foglalkoztatását teszi
lehetővé.
– Nemrégiben Foglalkoztatási Partnerség –
régebbi nevén Foglalkoztatási Paktum – létrehozását
kezdeményezte. Mi a célja a paktumnak,
miért van rá szükség?
– Az európai foglalkoztatási stratégia szerint
a munkahelyteremtés és a munkanélküliség
kezelése regionális és helyi szinten történhet
a leghatékonyabban. A stratégia a
foglalkoztatás növelésében kulcsszerepet játszó
intézmények összefogásának és aktivizálásának
a fontosságát hangsúlyozza. Ezt az
összefogást, együttműködést szeretnénk megteremteni
az önkormányzatok, a munkaügyi
szervezetek és a munkáltatók – mint a foglalkoztatásban
kulcsszerepet játszó intézmények
– között. Az előkészületi munka megkezdődött,
a Többcélú Kistérségi Társulás felvállalta
a Foglalkoztatási Partnerség szervezésével
kapcsolatos teendők koordinálását. Ez
a fajta együttműködés közös pályázatok benyújtását
is lehetővé teszi majd a jövőben.
HA JÖN KÉT KERESKEDELMI LÁNC...
A Zala Megyei Munkaügyi Központnak köszönhetően két és fél
éve működik a Halis István Városi Könyvtárban a Pályaválasztási
Tanácsadó Szolgálat. Körülbelül másfél éve annak, hogy a diákok
mellett a munkanélkülieket is fogad a PTSZ. A szolgálat munkatársaitól
a munkanélküliek felvilágosítást kaphatnak a felnőttképzésekről,
a munkaügyi központ által szervezett tanfolyamokról,
segítséget kaphatnak az álláskeresési technikákban, az önéletrajz
megírásában, a felvételi beszélgetésre való felkészüléshez, valamint
az interneten, az álláskereső honlapokon kereshetnek állást. A
pályakezdő munkanélküliek a továbbtanulásban, a felsőoktatási
intézményekről kaphatnak információt, míg a pályakorrekciót
választók az őket érdeklő szakmákról. A másfél év alatt közel 1600
munkanélküli kereste fel a PTSZ-t. A szolgálat a munkaügyi
központ adatai alapján nyomon követi, hogy tanácsadást követően
ki milyen tanfolyamon, illetve képzésen vesz-vett részt.
MUNKANÉLKÜLIEKNEK IS!
MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG BÉREZÉS
bútorasztalos szakirányú 57.000-80.000
varrónő szakirányú 57.000-68.000
pultos szakirányú 57.000
villanyszerelő szakirányú 57.000-100.000
NC gépkezelő/ szakirányú 70.000-90.000
vas- és fémszerkezet
lakatos szakirányú 57.000
építőanyag osztályvezető szakirányú megegyezés sz.
lakáskultúra osztályvezető szakirányú megegyezés sz.
műszaki osztályvezető szakirányú megegyezés sz.
kertészeti osztályvezető szakirányú megegyezés sz.
adminisztrációs részlegvezető szakirányú megegyezés sz.
pénztár részlegvezető szakirányú megegyezés sz.
dekoratőr szakirányú megegyezés sz.
vevőszolgálati munkatárs érettségi megegyezés sz.
műszaki cikk eladó szakirányú 57.000-100.000
szobaértékesítő
(német, horvát nyelvism./érettségi) 100.000
faipari technikus szakirányú 70.000-90.000
Ügyfélfogadási idő: Hétfő – kedd – szerda: 8.00 – 12.00
és 13.00 – 16.00 óra között, péntek: 8.00 – 13.00 óra
ÁLLÁS - ÁLLÁS
Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége
(Nk, Fő út 24., tel.: 93/310-327)
A 2004. évi foglalkoztatási törvény a munkaerőpiac a pályakezdő
diplomások és az ötven év felettiek mellett két
másik hátrányos helyzetű csoportját is segíti. A fiatalok és
gyesről, gyedről visszatérők után a munkaadók szintén járuléktámogatást
vehetnek igénybe. Ezeknek a csoportoknak
alanyi jogon járnak a kedvezmények, míg az idősebbeknek
regisztrált munkanélkülinek kell lenniük ahhoz, hogy munkáltatójuk
igénybe vehesse utánuk a kedvezményeket.
J
Á
R
U
L
É
K
J
Á
R
U
L
É
K
A HÉT TÉMÁJA:: MUNKAERőHELYZET 5
Az év végére a munkaügyi minisztérium
a 75 ezer ötven feletti
munkanélküliből 12 ezret újra
tartósan munkához akar juttatni,
további 18 ezernek pedig legalább
időszakos foglalkoztatást
akar szerezni. Magyarországon a
decemberi adatok szerint 400
ezer regisztrált munkanélküli
volt, 18,7 százalék ötven évnél
idősebb. A jelenség orvoslására
új foglalkoztatáspolitikai intézményt
vezetett be a kormány.
Az idén január 1-jétől az erre
vonatkozó törvény szerint lehetőség
van arra, hogy az ötven év feletti
munkanélküliek felvétele
esetén a Munkaerőpiaci Alapból,
az erre a célra elkülönített 2,8
milliárd forintos keretből legfeljebb
egy éves időtartamra átvállalják
a munkaadóktól a társadalombiztosítási
járulék legalább
felét. Az 50 év felettiek alkalmazásakor
a munkáltató az 50 százaléknál
is nagyobb kedvezményt
érhet el egyedi elbírálás szerint,
ez akár a teljes járulékösszegre is
vonatkozhat. Sőt a munkaadói
szolidaritási járulékra, illetve az
egészségügyi hozzájárulásra is
vonatkozhat ez a kedvezmény. Új
módszer a próbamunka. Ez az új
eszköz arra szolgál, hogy az ötven
év feletti munkanélküliek
esélyt kapjanak. A próbamunka
három hónapig tart, erre az időszakra
a tárca teljes mértékben átvállalja
a foglalkoztatottak bérés
járulékköltségeit. Ebben a kedvezményben
azok a munkáltatók
részesülhetnek, amelyek még legalább
három hónapig tartó foglalkoztatást
vállalnak. A program
2007. január 31-ig tart, és ez év
végéig lehet belépni a projektbe.
A tervek szerint a programban
részt vevők sorsát nyomon követik.
Azokban az esetekben, ahol
megszűnt a támogatott foglalkoztatás,
és ezt nem követi további
foglalkoztatás vagy elhelyezkedés,
ott részletes kérdőív kitöltésével
elemezni kell mind a munkavállaló,
mind a munkáltató részéről,
miért szűnt meg a foglalkoztatás.
A program résztvevőit
minden más, már hagyományosnak
számító módszerrel – egyéni
terv készítése, mentális felkészítés,
mentori segítségnyújtás, személyiségfejlesztés
– támogatják.
HűSÉG ÉS TAPASZTALAT
Az idősebb munkavállalók gyakorlati
tapasztalatára, hűségére a
legtöbb munkahelynek szüksége
van. A munkaerő piacon mégis
sok munkaadó az elvárt iskolai
végzettség, a tanulási hajlandóság,
a rugalmas alkalmazkodás
vélt vagy valós hiánya miatt nem
szívesen alkalmaz 40-50 éves kor
felett dolgozókat. Felvetődhet az
is, hogy ez a korosztály biztosra
szeretne menni, és nem mindig
partnerek a „minimálbérrel felvesszük,
és a többit valahogy
megoldjuk” típusú munkaadói
hozzáálláshoz. Az elmúlt évtizedek
során többségük megszokta,
hogy a járulékokat tisztességesen
befizetik utánuk, és növekvő bruttó
bér igénye a nyugdíjhoz közeledve
egyre fontosabb számukra.
Ezen érvekre hivatkozva a cégek
létszámleépítés esetén is előszeretettel
válnak meg elsőként az idősebb,
elsősorban aluliskolázott
dolgozóiktól. Számukra jelenthet
némi reményt az új kormányzati
kezdeményezés.
KOROSZTÁLYOK HARCA
A munkaerő-piacon maguk az
érintettek is küzdenek egymással.
Az idősebb korosztály esélyeit a
fiatalok erősen rontják, hisz a cégek
az üzletpolitikájuknak és némiképpen
a divatnak köszönhetően
a korszerű tudással, de már tapasztalattal
rendelkező fiatalokat
részesítik előnyben. Ez a szemlélet
ugyanakkor a pályakezdők
helyzetét is nehezíti. Mind az államnak
– ha már ennyi pénzt fektet
egy-egy képzésbe, diplomába
–, mind az oktatási intézményeknek
–ha már ennyi pénzt kapnak
egy-egy hallgató képzéséért –,
aktívabban kellene támogatniuk a
pályakezdők – legyen az diplomás
vagy akár szakképzett – elhelyezkedését.
A negatív tendenciák
ellen a kormányzati próbálkozások
mellett sorsuk jobbra
fordítása érdekében maguk a
munkavállalók is sokat tehetnek.
PÁLYÁRA ÁLLÍTÓ
A foglalkoztatást drágító társadalombiztosítási
járulék 50
százaléka igényelhető vissza,
amennyiben pályakezdő fiatalt
fogad a munkaadó. Akkor, ha a
fiatal szakképesítéssel rendelkezik,
ennek megfelelő munkakörben
kell foglalkoztatni, legalább
háromnegyed évig, legalább napi
négyórás munkaidőben. Vállalni
kell egy negyedéves kedvezmény
nélküli foglalkoztatást
is. A kedvezmény legfeljebb
90.000 forint bruttó keresetig érvényesíthető
utólag, az APEHen
keresztül. A tb-alapoknál a
Munkaerőpiaci Alap egyenlíti ki
ezt a bevételkiesést. Ez a társadalombiztosítási
járulékkedvezmény
illeti meg azokat a munkaadókat,
akik úgynevezett ösztöndíj
keretei között fogadnak
felsőfokú végzettségű fiatalokat.
A munkaadóknak erre vonatkozó
szerződést kell majd kötni a
fiatallal, amelyben vállalják,
hogy a minimálbérnek megfelelő
összeget fizetnek számukra,
háromnegyed vagy egy éves
időszakra. A munkatapasztalatszerzést
egy kijelölt szakmai felelős
irányítja. Az ösztöndíjas
időszak végén egy ajánlólevelet
is kiállítanak a fiatalnak, amelyben
értékelik a munkatapasztalat-
szerzést. Várhatóan sokan
örülnek, és rövid időn belül
munkalehetőséget remélnek a
munkapiacon hátrányos helyzetűnek
nevezett fiatal pályakezdők.
A helyzetet viszont jól jellemzi
és a képet árnyalja, hogy a
munkaügyi központokban rekordszámú
pályakezdő, köztük
növekvő számú friss diplomás
regisztráltatta magát munkanélküliként.
Ez részben magyarázható
azzal, hogy a gazdasági növekedés
lassulásával: a munkalehetőségek
napjainkban már
nem bővülnek olyan dinamikusan,
mint néhány éve, ugyanakkor
az egyetemekről, főiskolákról
egyre több diplomás pályakezdő
kerül ki. Az állapot talán
átmeneti, de egy biztos: a friss
diplomásoknak még komolyabban
kell venni az álláskeresést,
mint eddig. Ismereteiket piacképessé
kell formálni: munka-, illetve
szakmai tapasztalatra kell
szert tenniük, és elengedhetetlen
számukra az idegen nyelvek) ismerete,
ráadásul fel kell készülniük
az élethosszig tartó tanulásra.
A jelenlegi hazai folyamatok
ismeretében a diplomás
túltermelés relatív fogalom. A
problémát a cégek keresletének
változása, egyoldalúsága mellett
emberi tényezők is okozzák.
Napjainkban a technológiai folyamatok
bonyolultsága, a feladatok
komplexitása egyre több
munkakör esetén megkívánja a
diploma meglétét, ugyanakkor a
diplomát kézhez kapók nem
minden esetben ilyen ajánlatokra,
karrier-lehetőségre gondoltak.
A tömegképzés következtében
a felsőoktatás kibocsátása
nincs igazán összhangban a
munkaerő-piaci kereslettel.
AKI PÁLYAKEZDő, AKI ELMÚLT ÖTVEN...
ALULKÉPZETTEK
Nagyon alacsony az ötven feletti
regisztrált munkanélkülieknek
képzettségi szintje, 56 százalékuknak
semmiféle szakképzettsége
sincs, 48 százalékuk
csak általános iskolai végzettséggel
rendelkezik, szakmunkás
végzettsége 45 százalékuknak
van, és mindössze négy százalék
a diplomások aránya. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy
szakképzettségük struktúrája
nem egyezik a munkaerőpiac
igényeivel, illetve ismereteik
nem elég korszerűek. Elhelyezkedésüket
gyakran akadályozza
a hosszabb munkanélküliség
miatt kialakult lelkiállapot,
szakmai kapcsolataik gyors elavulása.
A munkanélküliség – látványosan – az elmúlt másfél évtized problémája, amelynek szinten tartására,
visszaszorítására folyamatosan születnek részmegoldások, ám a jelenség teljesének kezelésével
még egyetlen kormányzat sem próbálkozott meg, talán azért sem, mert átfogó megoldás a nálunk fejlettebb
országokban sincs. A hét témájában a munkanélküliség általános szimptómáit járjuk körül,
külön írást szentelünk a különböző társadalmi csoportokban tapasztalható sajátosságoknak, és azok
megoldására tett központi javaslatokkal, lehetőségekkel is foglalkozunk.
6 ESÉLYEGYENLőSÉG
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kapcsolódva a
Kormány Fészekrakó programjához a 3/2005. (I.12.) sz. Kormány rendeletben
meghatározottak szerint lakbér támogatási pályázat benyújtása
előtt igényfelmérést végez. VÁRJUK:
1. Olyan gyermeket nevelő személyek, családok jelentkezését, akik
jelenleg, és előreláthatólag az elkövetkezendő időszakban (is) albérletben
fognak lakni (nem önkormányzati bérlakásban), és lakhatásukhoz,
állami illetve önkormányzati lakbértámogatást kívánnak igénybe venni.
Jogosultság igénybevételéhez kérjük a Szociális Osztály (Nagykanizsa
Eötvös tér 16.) által kiadott adatlap kitöltését és beadását.
2. Olyan magánszemélyek, gazdasági társaságok jelentkezését, akik
hajlandóak magántulajdonú lakásukat – meghatározott feltételek alapján,
piaci bérleti díjjal- az önkormányzatnak bérlakás céljára bérbe adni.
(a bérbeadás magánszemélynek az SZJA tv. szerint adómentes, a
vállalkozások társasági adókedvezményben részesülhetnek). 3. Olyan
vállalkozók, gazdasági társaságok jelentkezését, akik különböző finanszírozási
konstrukciókat felhasználva – önkormányzati ingatlanokat
megvásárolva – azokat bérlakásokká átalakítva, felújítva hosszabbtávon
bérleti szerződést kötnének az önkormányzattal.
A 2. és 3. pontokra vonatkozó tájékoztatás és adategyeztetés az Ingatlankezelési
Intézmény Titkárságán (Nagykanizsa Deák tér 5.) történik.
IGÉNYFELMÉRÉS
Hrsz1/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2)
1467/-/Zártkert/2867. 1730/-/Zártkert/3390.
1915/-/Zártkert/2981. 1918/-/Zártkert/160.
1922/-/Zártkert/320. 1924/-/Zártkert/379.
1928/-/Zártkert/1875. 1933/-/Zártkerti gyep/2225.
1935/-/Zártkert/257. 1945/1/Zártkert/264.
1991/-/Zártkert/1755. 2023/-/Zártkert/2060.
2514/-/Zártkerti gyep/1240. 2528/-/Zártkerti gyep, erdő/2896.
2704/-/Kert/ 1279. 2726/-/Gyep (rét)/1438.
2727/-/Szántó/2247. 2730/-/Gyep/5735.
2745/-/Szántó/4465. 2746/-/Kert/384.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
értékesíti az alábbi, Szentgyörgyvári hegyen található ingatlanait:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI
CSERFőI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep , 73. * 10422, Gyep-erdő,
3738. * 10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974.
*10504, 1, Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079.
*10539, Kert-szőlő-erdő, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551,
Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-
kert, 2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdő, 5961. * 10596,
Gyep, 182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625,
Gyep, 24. * 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2,
Gyep, 4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2,
Gyep, 5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdő, 2998. *
10673, Gyep-erdő, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep,
5413. * 10799, 2, Gyümölcs-erdő, 5017. * 10800, Gyep, 3314. *
10801, 1, Szőlő-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdő, 6121. *
10806, 1, Szántó-erdő, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988. (hrsz1, hrsz2,
megnevezés, terület m2):
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.
A 2035/B/2. hrsz-ú, Király u. 8. alatti ingatlant 2.200.000 Ft + áfa
kikiáltási áron 2005.04.08-án 8:30-kor. A 2190/A/3. hrszú, Csányi
u. 8. alatti ingatlant 10.700.000 Ft + áfa kikiáltási áron, 2005.04.08-
án 9:00 órakor. A 11. hrsz-ú, Magyar u. 6. alatti ingatlant
6.500.000 Ft + áfa kikiáltási áron 2005.04.08-án 9:30 órakor.
Valamint a 163/1. hrsz-ú, Magyar u. 54. számú ingatlant 11.280.000
Ft + áfa kikiáltási áron 2005.04.08-án 10:00 órakor.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI
HIVATALA NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁ-
SON ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI INGATLANAIT:
JÓL SZÖVÖTT SZOCIÁLIS HÁLÓ
Az egészségügyi ellátásról és a szociálpolitikai feladatokról tartott sajtótájékoztatót
a szocialista frakció nevében Szányiné Kovács Mária. Idén elkezdődhet
az egészségügyi alapellátás egyes részein a működési feltételek megújítása.
Az orvosi rendelők felújítására 40 millió forint az előirányzat. Városunkban
12 telephelyen, 21 felnőtt körzeti orvosi rendelő van, mindössze három
rendelőben folyik váltott rendelés. Gyermekrendelőt hét telephelyen, 11
körzetben működtet a város, két körzetben van váltott rendelés. Az önkormányzat
tervezi az új rendelők kialakítását az egy orvos – egy rendelő elv
megvalósítása érdekében.
Az egészségügyi alapellátás más területein a szintentartás a cél, hisz jó
színvonalon működik a védőnői szolgálat, az ifjúságorvos szolgálat. A szociálpolitikai
feladatokról a képviselő elmondta: a 2005. évi normatív állami
hozzájárulások tervezett bevételére a mutatószámok csökkenése és a fajlagos
normatíva összegek növekedése jellemző. A lakosságszám csökkenése és annak
korcsoportos összetétele a pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti
ellátásokra jutott összeg csökkenését vonta maga után. 2005-ben 12
féle támogatási formára 448 532 ezer forintot költ az önkormányzat. Rendszeres
szociális segélyben 520 fő aktív korú ellátott részesül, akik márciustól
október 31-ig közcélú foglalkoztatásban vesznek részt. Növekszik a veszélyeztetett
környezetben élő gyermekek száma, a városunkban élő gyermekek
egyharmada részére veszik igénybe a rendszeres gyermekvédelmi támogatást.
A 18 milliárd forintos költségvetésből több, mint egymilliárd forintot fordít
a város szociális és egészségügyi feladatokra.
TÍZMILLIÓ ELKÜLÖNÍTVE
Az Idősügyi Tanács kibővített ülést tartott február 24-én a polgármesteri
hivatalban. Dr. Kövendi Ibolya, az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény vezetője és dr. Buzás Judit ÁNTSZ főorvos tájékoztatta
a klubok vezetőit a város időseinek egészségtérképéről.
A főorvosnő elmondta, hogy Nagykanizsa csatlakozott az Egészséges
Városok mozgalmához, s javaslatokat tett az egészséget támogató
környezet, az otthoni és a közösségi élettér kialakítására. A környezet
kialakításánál többek között a balesetmentes közlekedésre, a mozgásra,
a nyilvános WC-k, köztéri kutak nagyobb számú jelenlétére, a jól
olvasható utca és házszám táblákra, az otthoni élettér esetében a háztartási
balesetek számának növekedésére, a járványügyi veszélyek
megelőzésére, a megfelelő ivóvíz ellátásra hívta fel a figyelmet.
Az április 29-30-i Város Napi rendezvény szervezése kapcsán
Büki Pálné társelnök elmondta, hogy újszerű kezdeményezés lesz a
Generációk utcája a Fő úton, ahol vetélkedő, szereplési lehetőség és
játék várja a családokat, amelyre előzetesen és a helyszínen is lehet
nevezni. Három-hat fős, két generációból álló családokat várnak a
vetélkedőre. Tájékoztatást kaphattak a jelenlévő nyugdíjas klubok
vezetői a lakbértámogatásról is, melyre az önkormányzat 10 millió
forintot különített el. Önkormányzati bérlakásban élő nyugdíjas veheti
igénybe a támogatást, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja
meg a 37 050 forintot. Az ,,Egy üveg ásványvíz” akció értékelésére
is sor került az ülésen.
GAZDASÁG 7
A civil szervezetek részvétele a Nemzeti
Fejlesztési Terv tervezésében, illetve a területfejlesztési
politikában címmel tartottak a
közelmúltban konferenciát Szombathelyen, a
Vállalkozói Központban. Az ott elhangzottakról
Horváth Jácintot, a Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség nagykanizsai
környezetgazdálkodási és vidékfejlesztési referensét
kérdeztük.
– A területfejlesztési törvény tavalyi módosítása
kapcsán a civil szervezetek lehetőségeket
kaptak arra, hogy részt vegyenek a Területfejlesztési
Tanácsok munkájában. Ehhez civil
fórumokat hoznak létre, és megválasztanak
maguk közül egy képviselőt. A civil közösség
véleményezheti az előterjesztéseket, és újakat
is hozhat a tanács elé. Ennek tapasztalataival
ismerkedtünk meg a tanácskozáson elsőként –
mondta bevezetésként Horváth Jácint. – A következő
fajsúlyos téma a II. Nemzeti Fejlesztési
Terv volt. Hét éves viszonylatban 12-15
ezer milliárd forintnyi beruházásról döntünk
tervezési szinten, ami a hazai fejlesztéspolitikai
pénzek nagy részét leköti. Ami EU-s pénzből
nem valósul meg, annak nagyon kevés
esélye van, hogy a hazai fejlesztéspolitikai
pénzből megvalósul 2007-2013 között. Ehhez
kapcsolódva készül a Nemzeti Fejlesztési
Terv, amelyet megalapoz az Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepció március-április hónapban.
S emellett, minden régióban készülnek
regionális stratégiák, és 2007 után önálló
regionális operatív programmal is rendelkezünk
majd. Zajlik a tervezése, ehhez a Nyugat-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
létrehozta a Regionális Hálózati Tervező Intézetet,
amely már 150 taggal működik.
Interneten keresztül tartjuk egymással a kapcsolatot.
Célunk egyrészt az, hogy minél hamarabb
szakértői véleményeket adjunk az országosan
készülő fejlesztési anyagokhoz, másrészt
a régió sajátosságait tartalmazó önálló
regionális programokat készítsünk. A tervező
intézetben is számos civil szervezet működik
közre, és továbbra is nyitott a lehetőség minden
olyan civil szervezet belépésére, amely
kedvet és erőt érez a tervezési folyamatban
való aktív részvételre. Sok működési tapasztalatunk
még nincs, most alakultak meg a civil
tanácsok regionális szinten, most teljesedik ki
az egész együttműködés.
– Milyen projekteket határoztak meg?
– Fontos a nagyobb projektek meghatározása,
hiszen amellett, hogy 2007-től pályáztatunk,
mellette a Kohéziós Alapból, pályáztatás
nélkül, brüsszeli jóváhagyással, nagy projekteket
is támogatnak. Ezek első körének 2007-
re kell elkészülni közbeszerzéssel, tervezéssel
együtt, ami elég hosszú folyamat. Az összegyűjtésük,
előkészítésük elkezdődött, már körvonalazódik,
hogy 2007-ben milyen projekteket
fogunk indítani. Szeretnénk, ha elkezdődhetne
2007-ben a Nyugat-Dunántúli Régióban
például az észak-déli tengely, az M9
autópálya, valamint a M86-os gyorsforgalmú
út építése, ami Sopronból indulna Szombathelyen
át Nagykanizsa irányába. Az autópálya
már elkészült, része a szekszárdi híd és a kaposvári
elkerülő szakasz. A 86-os út Győr és
Csorna felől indul, Szombathelyen csatlakozik
az M9-eshez. Ide tartozik Nagykanizsa és
környékének csatornahálózata és a szennyvíztisztító
telep fejlesztése, illetve a Megújuló
energiák mintavárosa – Nagykanizsa geotermikus
energiához köthető nagy projekt. A közlekedés
szempontjából amellett, hogy az M9-
es autópálya érintené Nagykanizsát, ugyanígy
a Nagykanizsa-Szombathely közötti vasútvonal
korszerűsítése, pálya-rehabilitációja és
villamosítása is érinti ezt a térséget. Tervezzük
egy multimodiális logisztikai hálózat kialakítását
a nagykanizsai logisztikai központ
és a sármelléki repülőtér összekapcsolásával.
Ehhez mindkét létesítménynél jelentős fejlesztésére
lesz szükség. Mindezeket 2007-2013
között szeretnénk megvalósítani, megoldására
most készül a tanulmány.
M-9 ÉS MULTIMODIÁLIS LOGISZTIKA
A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban ismertették
a Mikrohitel Program feltételeinek megújítását
és az MFB új, kedvező hitelkonstrukcióját,
melyek a mikrovállalkozások fejlődését segítik. A
két pénzügyi lehetőséggel összesen 32 milliárd forint
forráshoz juthatnak a legkisebb vállalkozások.
A Mikrohitel Program
feltételei: * A felvehető
mikrohitel felső
összeghatára 5 millió
forintra emelkedik.
* A futamidő 3 millió forintos hitelösszeg-határig
maximum 3 év, 3-5 millió forintos hitelek esetében
maximum 5 év lehet. * A beruházáshoz kapcsolódó
forgóeszköz-finanszírozás mértéke tevékenységtől
függően akár 50 százalék is lehet.
A megújult Mikrohitel Program előnyei:
Az induló vállalkozások is kaphatnak mikrohitelt
(nem kell eredményes egy éves működést igazolni,
mint például a Széchenyi kártyánál). A mikrohitel kamata
változó, követi a mindenkori jegybanki alapkamatot,
jelenleg 9 százalék. A hitel tartalma kombinált,
fejlesztésre és forgóeszközre is fordítható. A beruházáshoz
kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozás aránya
maximum 50 százalék lehet. A megítélt hitel 50
százaléka előfinanszírozásként azonnal felvehető a
későbbi elszámolás kötelezettségével. A forráshiánynyal
induló, családi vállalkozások számra szinte
egyetlen lehetőség a vállalkozóvá válás útján. A hitelezést
lebonyolító Helyi Vállalkozásfejlesztési Alapítványok
a hitelkérelmek intézésén túl, esetenként tanácsadással
is segítik a kezdő vállalkozókat. A hitel
egymást követően, ismételten, három alkalommal is
felvehető. A megkívánt fedezet általában kisebb, mint
a piaci fedezetigény. A vállalkozók a megyeszékhelyeken
működő vállalkozásfejlesztési alapítványoknál,
illetve azok alirodáinál igényelhetik a mikrohitelt.
Mikrohitel Plusz
Program
Az MFB Rt. az általa
bevezetendő Mikrohitel
Plusz Program
keretében további lehetőséget nyújt a mikrovállalkozóknak,
kisösszegű hitelek felvételére. Az
MFB Rt. 20 Mrd Ft-os keretösszeget bocsát a konstrukció
rendelkezésére, mely a programhoz csatlakozó
Helyi Vállalkozói Központokon (HVK-k) keresztül
válik elérhetővé a vállalkozók számára.
Összege legfeljebb 10 M Ft, futamideje maximum
7 év, türelmi ideje 2 év, kamata a jegybanki alapkamatnak
megfelelő mértékű.
Az Országos Mikrohitel Program átalakításával, a
Mikrohitel Plusz konstrukció 2005. márciusi elindításával
a mikrovállalkozóknak kínált finanszírozási források
a jelenlegi akár ötszörösét is elérhetik, hiszen a
Mikrohitel Programban ma még igénybe vehető 3 M Ft
helyett a jövőben a megemelt összegű, 5 M Ft-os mikrohitel
mellett felvehető a 10 M Ft-os Mikrohitel Plusz is.
A mikrohitel és a mikrohitel plusz konstrukció együttes
igénybevételével a mikrovállalkozók 15 M Ft-os forráshoz
juthatnak, mellyel egyaránt fedezhetik fejlesztési és
ahhoz kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozási igényüket.
MIKROHITEL:
MENNYI AZ ANNYI?
Megváltoztatja számlaküldési
rendjét március 1-től az E.ON Déldunántúli
Áramszolgáltató és a
KÖGÁZ Rt. is. A lakossági ügyfelek
legnagyobb része nem havonta, hanem
háromhavonta kapja meg a befizetendő
csekkeket. Krommer Béla, a
telefonos ügyfélszolgálat vezetőhelyettese
hangsúlyozta, a számlaküldési
rendszer változik csak meg, az
eddigi egy helyett három-három
számlát küldenek egy borítékban. Az
átutalással fizető ügyfelek esetében
továbbra is minden hónapban az aktuális
számlaösszeget hívja le a szolgáltató,
és ők is több részszámlát
kapnak egy borítékban. Az éves elszámoló
számlát részszámla nélkül
kézbesítik. Az E.ON Észak-dunántúli
Áramszolgáltatónál évek óta alkalmazzák
ezt a rendszert, ami jó az
ügyfeleknek, mert kiszámíthatóbbá
teszi havi költségeiket, s jó a társaságnak
is, mert csökkennek a postaköltségek.
A változás az áramszolgáltatónál
közel 700 ezer, a gázszolgáltatónál
180 ezer ügyfelet érint. A
most bevezetésre került változtatással
évente több mint hétmillióval csökken
a kiküldött levelek száma.
1:3
8 VÁROSHÁZA
Lapunk hétről hétre megkeresi a városatyákat, hogy lehetőséget
biztosítsunk a saját területükön tapasztalt problémáik nyilvánossá
tételéhez, a lakóközösségek gondjainak feltárásához, eredményeik
és eredménytelenségeik kommunikálásához. Ezúttal dr. Horváth
Györgyöt kérdeztük.
– Érdekes körzet az enyém, hiszen egyszerre vannak jelen az új,
többszintes épületek és a régi Kanizsát idéző polgárházak.
Ezernyolcszáz meghívót hordtam ki a családommal, ebből is látszik,
sok itt az egyedül élő ember, ebben is különleges körzet az enyém. Sajnos
sok olyan ház is akad, amelyben nem lakik senki. Több mint tíz éve
dolgozom képviselőként, azóta megoldódott számos probléma, de sok
nem. Az ember örül annak, ha valakinek jót tett, segíthetett, hiszen önkormányzati
képviselőként ez a dolga. Olykor nehéz, mert a képviselő
tudja, amikor megkeresik, hogy eleve törvényellenes, amit kérnek. Nekem
nem dolgom ezeknek a kérelmeknek az eldöntése, minősítése, én
továbbítom azok felé, akik érdemben tájékoztatást nyújthatnak.
– Melyek azok a gondok, amelyek évek, évtizedek óta nem oldódnak
meg?
– Ez elsősorban az utakat, járdákat illetően igaz. Régen épült utcák
jellemzik a körzetemet, olyan időszakban épült utcák, amelyeket még nem
a jelentősen megnövekedett gépjárműforgalomhoz méreteztek. Ma már a
tervezés során figyelembe veszik ezt, de a régi jelenségekre nem ad ez
megoldást. Próbálkozunk a Garay utca parkolási gondjainak megoldásával.
Van javaslata a lakóknak, amely talán támogatható volna, de a környezetvédelem
érdekei is megjelennek a döntés- előkészítés során. A várost
elkerülő, kivezető utak nem épültek meg, a forgalom komoly terhelést
ró a házak falaira, homlokzatára. Külön problémakört képvisel a
Dózsa György utca a bevásárló központoktól a víztoronyig terjedő szakasza.
Ez valamikor zsákutca volt, kinyitásra került, és azt a forgalmat,
amely a közeli boltok miatt áthelyeződött ide, nem képes lebonyolítani.
Probléma a lakók parkolási lehetőségének megoldatlansága, a közelben
zajló építkezések okozta zaj és forgalom. Van, aki azt szeretné, ha lenne
itt tömegközlekedés, mások a személygépjárművek miatt nem látják ezt
fontosnak. Problémát okoz a Magyar utca óriási forgalma. Nehézkes,
balesetveszélyes a közlekedés. Nem könnyű a kapualjakból kijárni, forgalmi
dugókat okoz egy-egy befordulás, a kihajtás lehetőségére pedig
hosszú perceket kell várni. Hiányzik az emberekből a tolerancia, a megértés,
és a közlekedési kultúrájával is probléma van. Alig áll félre egy autós,
hogy kinyissa a kaput, máris egyet nem értésükről tájékoztatják, olykor
nagyon durván… A mulatók, vendéglátóhelyek hangosságára
vonatkozóan is kapok olykor jelzéseket, de ezek nem számottevőek.
– A katonavárosi múlt miként kísért?
– Megoldatlan probléma a Petőfi utca 112. sorsa. A felépítmény a lakóké,
a föld alatta pedig más tulajdonában van. Áldatlan helyzetet eredményez ez.
Korábban volt egy csőtörés, amelyet a város nem javíttatott meg, mondván a
honvédség dolga, a honvédség nem törődött vele, végül a polgármester úr
kemény fellépésér eldőlt, meg kell oldani. A laktanya területére viszont nem
engedték be a szerelőket csak hosszas huzavona után. A C épületbe nem tudnak
gépkocsival bemenni, a bútorokat kézben cipelik, ha odaköltözik valaki.
Próbálkoztunk a kerítés odébb vitelével, ez akár elfogadható volna, de az ottani
vállalkozók körében nem talált támogatásra a javaslat.
– Jóllehet régi, évtizedekkel ezelőtt épül házak is szép számmal jelen
vannak az ön körzetében, az idő mégsem látszik e házak többségén.
– Rendkívül gondos gazdák is laknak a körzetemben, házaikat tatarozzák,
a kerteket rendben tartják. Ez mindenkit örömmel tölt el.
UTAK, JÁRDÁK, PARKOLÓK
– 2002-ben az új önkormányzatnak két problémával kellett szembenéznie.
Egyrészt a város csődközeli állapotával, másrészt a beváltatlan
ígéretekkel. Az első feladat az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásának
rendbetétele volt. Második lépésként elindítottuk azokat az infrastrukturális
beruházásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a vállalkozások
Nagykanizsára települhessenek. Az új kormány– elődeivel szemben
– a tettek szintjén is jelentős lépéseket tett. Megkaptuk a laktanyákat,
elindult az M7-es autópálya építése, amely 2006-ban Nagykanizsát is
elkerüli, tervezés alatt van a Nagykanizsa-Balatonkeresztúr közötti autópálya
szakasz. A választási kampányban azt ígértük, hogy jelentős
mértékben növeljük Nagykanizsa lobbiképességét. Eddig csaknem 5
milliárdos pályázati pénzt nyert a város és elindult egy nagy léptékű
városfejlesztési munka. Ezt segíti a Pályázati Iroda, mely segítségével
újabb fejlesztési célokat tűztünk ki magunk elé. Az eltelt időszakban 10
önálló képviselői indítványt, 4 interpellációt nyújtottam be, valamint
14 ügyben tettem kezdeményezést – szögezte le Halász Gyula önkormányzati
képviselő.
– Milyen fontosabb feladatokat sikerült megvalósítania körzetében,
illetve melyek szerepelnek a tervei között?
– A választókörzetemben a kampány kezdetén megígértem, hogy próbálok
segíteni olyan ügyekben, amelyek több mint egy évtizede halmozottak
fel. A Péterfai utcában található szennyvízátemelő volt az egyik
ilyen ügy. Ennek teljes rekonstrukciójára került sor, illetve egy olyan
szagtalanító berendezés elhelyezésére, amely az ott élők komfortérzetét
javította. Jelentős mértékű felújítások voltak a Székely kertben és a Városkapu
körúton. Járdáknál és a világítási hálózatban történtek rekonstrukciók.
A zöldterület gondozásban is előre tudtunk lépni, hiszen
nemcsak a veszélyes fákat és a parlagfüvet tudtuk kezelni, hanem új facsemetéket
ültettünk. Beindult egy parképítő program, melynek során a
Munkás, a Kazanlak utcák és a Városkapu által határolt több hektáros
parkban korszerű játszótér, sportpályák és szabadidős tevékenységnek
helyet adó tereket alakítunk ki. A lakossággal való kapcsolattartásom
rendszeres. Nap mint nap megállítanak problémáikkal az itt élők és fogadóóráimon
is sok ötletet merítek. A kérések főleg a környezet rendbetételére
vonatkoznak, illetve felkeresnek személyes problémákkal is. A
további terveim között szerepel út és járda rekonstrukció folytatása, a
buszvégállomás környezetének rendbetétele. Körzetemet érintő ügy a
Péterfai út és a Szabadhegy között – közvilágítással ellátott – kerékpárút
kiépítése. Jelenleg is folyik a Péterfai utcában a hobbikeretek kiajánlása,
melyeket jelképes összegért lehet bérelni. Mint képviselő fontosnak
tartom a munkahelyteremtés szorgalmazását. Ez ügyben több kérdésem,
interpellációm volt. Itt nemcsak a zöldmezős, hanem barnamezős
beruházásokra gondolok. Ez utóbbi a nem használt gyárépületek
élettel való megtöltését szolgálná. Kiemelt célnak tekintem a Kanizsa
Fejlesztési Tervben meghatározottak megvalósulását.
– A bizottsági munkának is jelentős szerepe van?
– Igen. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságban
több javaslatom, kezdeményezésem is elfogadásra került.
Ilyen például a Tervtanács, a Művészeti Tanács felállítása, valamint az
Informatikai Tanácsadó Testület létrehozása, a Plakátmúzeum létrehozásának
terve és a Zsinagóga tetőszerkezetének felújítása. Ahhoz azonban,
hogy a bizottsági és önkormányzati tervek valóra váljanak kellett
és a jövőben is szükséges a kormányzati támogatás. Ebben Kovács
Kálmán informatikai miniszter, Göndör István országgyűlési képviselő,
valamint Teleki László romaügyi államtitkár nagy szerepet vállalt,
hogy Nagykanizsa minél több forráshoz jusson és azok a fejlesztések,
amik a térségben zajlanak, megvalósulhassanak.
CÉL A VÁROSFEJLESZTÉS ÉS A MUNKAHELYTEREMTÉS
Halász Gyula az SZDSZ frakcióvezetőjeként és választókörzeti
képviselőként végzi önkormányzati munkáját. Sorozatunkban
most őt kértük, hogy értékelje eddigi munkáját, beszéljen képviselőként
a megvalósított és a tervek között szereplő feladatokról.
KRÓNIIKA 9
 Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
 A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
 Meglévő rendszerek FIGYELőKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
CIVIL FÓRUM
A Zalai Falvakért Egyesület és
a Dél-Zalai Civil Fórum közös
gondolkodásra, közös beszélgetésre
hívta az érdeklődőket. A
Halis István Városi Könyvtárban
megrendezett fórum témái között
szerepelt: a Civil Fejlesztési Program,
a Dél-Zalai Civil Fórum bemutatkozása
és a NCA 2005. évi
várható pályázati kiírásai.
OVI-SULI
Az Ovi-Suli programsorozat keretében
nagycsoportos óvodások
ügyességi versenyét rendezte meg
február 23-án és 24-én a Péterfy
iskola. 1992 óta hagyomány, hogy
első nap a benevezett óvodák leánycsapatai,
második nap a fiúcsoportok
hat-hat fővel versenyeznek.
Ebben a tanévben hat óvoda
vett részt a Most mutasd meg
mennyit érsz! – elnevezésű versenyen.
Eredmények: leányoknál az
első helyezetttek távolugrásban
Antal Viktória, kislabdahajításban
Horváth Dóra, csapatban a Vackor
Óvoda. Fiúknál elsők távolugrásban
Kálovics Milán, kislabdahajításban
Horváth Dezső, csapatban
a Rózsa Óvoda.
ÉLő MÚLTUNK
A szlovéniai Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet néprajzi
szakköreinek, Élő múltunk című
népművészeti kiállítása nyílt meg
a Hevesi iskola galériájában. Köszöntőt
Litter Nándor polgármester
mondott, a kiállítást Göncz
László, a Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet igazgatója nyitotta
meg. A tárlat március 12-éig
látható, iskolanapokon 8-16 óráig.
BÁL PALINBAN
Mintegy 300 résztvevő szórakozott
a Palini Általános Iskola
Farsangi Bálján. A délután 14
órakor kezdődött mulatságon 70-
80 diák vonult fel jelmezben. A
tánc és a tombolasorsolás izgalmai
közben még sok-sok meglepetésben
volt része a tanulóknak.
KI TUD TÖBBET
HORVÁTORSZÁGRÓL?
Negyedik alkalommal rendezte
meg a Ki tud többet Horvátországról
című vetélkedőt a Horvát
Kisebbségi Önkormányzat. A
rendezvény célja, hogy minél
jobban megismerkedjen az ifjúság
Horvátország történelmével,
földrajzával, kultúrájával. A városból
és a környező településekről
érkezett 30 általános és középiskolás
tanuló a horvát hagyományokat
elevenítette fel zenéstáncos
műsorral. A játékos vetélkedő
helyezettjei az alsós általános
iskolások csapatából: 1.
Tótszentmárton, 2. Piarista iskola,
3. Belezna csapata. A felsős
általános- és közép iskolások csapatából
1. Dr. Mező Ferenc gimnázium,
2. a Batthyány gimnázium,
3. Belezna csapata. A rendezvény
minden résztvevője kapott
ajándékot.
A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK NAPJA
A kommunizmus áldozatainak
napja alkalmából a Nagykanizsai
Polgári Egyesület negyedik
alkalommal szervezett ünnepséget.
A városi könyvtár kicsinek
bizonyult földszinti előadótermében
a megemlékezés
gyertyagyújtással kezdődött.
Dezső Ferenc, az egyesület elnöke
azt kívánta, a láng adjon
hitet, erőt, hogy a kommunizmus
áldozatait soha ne feledjük
el. Az irodalmi összeállítást követően
Takács János, az elhurcoltak
egyesületének tiszteletbeli
elnöke emlékezett vissza az
1950-53 közötti hortobágyi
kényszermunka táborokra. Az
emléknapon jelen voltak ''56-
osok, a Gulágra és a Hortobágyra
elhurcoltak.
KOLLEKCIÓ
Babati Csaba képzőművész,
Kollekció című kiállítása nyílt
meg a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
galériájában. Az alkotót, és
munkáit Zsoldos Péter gimnáziumi
tanár mutatta be. A tárlat március
23-ig látogatható, iskolanapokon
8-18 óráig.
ELNAPOLTÁK
A legutóbbi közgyűlés döntése
után február 28-án összeült a Kanizsa
NET Kht. ad-hoc bizottság,
hogy felülvizsgálja a Kanizsa
NET tevékenységét és javaslatot
tegyen a kht. további tevékenységi
körére. Az ülést a rendelkezésre
nem álló adatok miatt
elnapolták. Várhatóan a március
végi közgyűlés előtt ül össze ismét
az ad-hoc bizottság.
PRÓBAÉRETTSÉGI
A próbaérettségi eredmények
megismerése után országos középiskolai
versenyen készülhetnek a
kétszintű vizsgákra a diákok, mintegy
50 ezer feladaton tesztelve tudásukat.
A www.erettsegizo.hu oldalon
március 1. és április 20.
között rendezi meg a III. Országos
On-line Középiskolai Próbaérettségi
Versenyt a Felvételi Információs
Szolgálat. A kétszintű versenyen
történelemből, irodalomból, és matematikából
mérhetik össze tudásukat
a diákok. A regisztráció mindenki
számára ingyenes. Az országos
verseny április 20-án, az írásbeli
vizsgák kezdete előtt lezárul.
FEBRUÁR 25.
FEBRUÁR 24.
FEBRUÁR 23.
FEBRUÁR 26.
A Sikeres Magyarországért mozgalom Hiller Istvánnak, az MSZP
elnökének kezdeményezésére jött létre. A városok között, Nagykanizsán
elsőként alakult meg a Sikeres Nagykanizsáért civil csoport,
melynek tagjai jelentős teljesítményt nyújtanak a gazdasági és társadalmi
életben. Tudásuk, tapasztalatuk, segítségére lehet fejlesztési céljaink
meghatározásában – mondta dr. Fodor Csaba kapcsolattartó, az
MSZP megyei alelnöke február 24-én tartott sajtótájékoztatóján. Szeretnék,
ha elsőként a Nagykanizsát is érintő – 2007-2013. közötti
Nemzeti Fejlesztési Terv pontosításában, a fejlesztési célok meghatározásában
részt vennének a civil mozgalomhoz csatlakozó személyek.
Amennyiben a 15 ezer milliárd forint fejlesztési célú összeget hazánk
lakosságának számához viszonyítjuk, úgy Nagykanizsa is jelentős fejlesztési
lehetőség előtt áll – hangsúlyozta a kapcsolattartó. Városunk
akkor lesz sikeres, ha helyesen tudjuk meghatározni a fejlesztési
irányt, és sikeres pályázatokat tudunk készíteni. A tagok részére a napokban
kiküldik az írásos anyagokat, de természetesen a munkához a
személyes találkozásokra is szükség van. Újságírói kérdésre válaszolva
elmondta, nem a polgári körök ellenmozgalmát szervezik. Március 4-
én városunkba látogat Baráth Etele tárca nélküli miniszter, s a sikeres
Nagykanizsáért mozgalom tagjaival konzultatív eszmecserét folytat.
Nincs, ki elvigye a társasházban összegyűlt papírhulladékot. A benzin
is többe kerül mint az egész buli – mondják. Úttörők sincsenek
már, utódaik szabadidejükben a neten szörföznek. Hoppá, meg van
az én emberem! A sarki kocsma előtt rozoga kordé parkol, spárgával
a fának kötve. Hamar megtalálom akit keresek, mert odabenn egyedüli
vendég. Nahát! Még ilyen se volt. Lenne egy kis fuvar, mázsányi
papír – mondom – megköszönnénk, ha elvinné. Épp, hogy figyel rám,
mert a nyerőgép gombjait nyomogatja profi módon, akár tanítani is
lehetne. Nézze kedves uram – szentel rám kis időt, miközben átvált a
kisfröccsös pohárra – nekem ez nem üzlet. Talán alumínium, esetleg
réz, vagy egy kis ólom, az bármikor jöhet. Érdekes, a vasat nem is
említi. És ez hogy jövedelmez ? – bökök a gép felé. Nem szól semmit,
apró után kutat zsebeiben, a következő menethez. Az üzlet nem jött
össze – ez van. Harmadnap aztán kora reggel csenget a lakásomon.
Főnök – szól rekedten a kaputelefonba – hol az a papír?
Tóth Ferenc
Nem üzlet…
SIKERES NAGYKANIZSÁÉRT
FEBRUÁR 28.
MÁRCIUS 1.
10 KULTÚRA
TAVASZI
MűVÉSZETI
FESZTIVÁL
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
programjairól tartott sajtótájékoztatót
Papp Ferenc, a HSMK igazgatója
március 23-án. A programok
összeállításánál minden korosztályra
gondolt az intézmény.
Az országosan ismert művészeti
együttesek, előadóművészek mellett,
tehetséges helyi alkotók és
művészek is bemutatkoznak a
fesztiválon. Hat művészeti ágban
– zene, képzőművészet, irodalom,
színház, film, balett –, 14 rendezvényt
láthat a közönség.
A fesztivál az „ART
EUphoria” kiállítással kezdődik
12-én 18 órakor, majd 19 órakor
a világhírű hegedűvirtuóz, Mága
Zoltán és az Angyalok koncertjével
folytatódik. A pécsi Szélkiáltó
Együttes Búval, vigalommal című
műsora 15-én 19 órakor veszi
kezdetét, a Marica Grófnő című
operett, a Sziget Színház előadásában
16-án, 19 órakor csendül
fel. A budapesti Fogi Színház,
Vuk című előadásának 17-én, 10
és 14 órától tapsolhatnak a gyerekek.
Koncz Zsuzsa 21-én 19 órakor
lép színpadra. A zalaegerszegi
Griff Bábszínház Holdfia, Naplánya
című előadását 30-án 10
órától láthatják a gyerekek. A kanizsai
Kamera ‘67 Filmstúdió Elhagyott
árnyék című filmjét április
4-én, 18 órakor vetítik. A győri
Forrás Színház Az árva Twist
Olivér című előadását 5-én 11 és
14 órától láthatják, a Kanizsai
Képző- és Iparművészek Egyesületének
kollektív tárlata 6-án, 18
órakor nyílik. A Szegedi Kortárs
Balett a Szentivánéji Álom című
balettet mutatja be 6-án, 19 órakor.
A Halis István Városi
Könyvtárban 7-én, 18 órakor
Bertók László, Kossuth-díjas költővel
beszélget Pék Pál. A Bella
Voce Vonóstrió 8-án, 19 órakor
ad hegedűkoncertet, s 11-én, 18
órakor a Költészet Napja rendezvényével
zárul a Tavaszi Művészeti
Fesztivál. Horváth István
Radnóti-díjas versmondó rendezésében
József Attila életútját
mutatják be, versei tükrében.
A fesztivál költsége 4,5 millió
forint, fő támogatója a város önkormányzata
és a KÖGÁZ Rt.
1994-ben jelent meg a Nagykanizsa
török alóli felszabadulását,
valamint az 1690-1849-ig felölelő
időszakot átfogó Nagykanizsa
Monográfia dr. Rózsa Miklós
szerkesztésében. Halálát követően
felesége, dr. Rózsáné, dr. Lendvai
Anna folytatta a második kötet
szerkesztését. Várhatóan március
elejére-március végére befejeződnek
a második kötethez tartozó
utolsó két tanulmány munkálatai
is. A lektorálás, szerkesztés,
resumek angolra, németre fordítása
és a műszaki szerkesztést követő
nyomdai előkészítés és munkálatok
után a tervek szerint idén a
karácsonyi könyvvásárra, vagy a
jövő évi Magyar Kultúra Napjára
kerülne kiadásra a második rész.
Az idei költségvetésben 10 millió
forintot különített el az önkormányzat
az első kötet 1000 példányban
történő újranyomására és
a második kötet 2000 példányban
való kiadására.
NAGYKANIZSA
MONOGRÁFIA 2.
Sokszínűség címmel nyílt tárlat
a HSMK-ban, amelyen Palotás Tibor
munkái mellett meghívott művészek,
Ambrus Márta, Járási Ildikó
és Csávás Csaba alkotásai is
láthatók. Palotás Tibor négy évvel
ezelőtt, 2001-ben, felesége biztatására
ragadott ecsetet. Élete első kiállításán
festményei mellett diákkori
alkotásai és fotói is láthatók.
– Nagy álmom, hogy egy oltárkép
megfestésére kapjak megbízást.
Abban reménykedem, hogy
ez nemsokára meg is valósulhat,
de elkiabálni nem szeretném –
mondja Palotás Tibor.
– Mikor kezdett el alkotni?
– Egészen korán, de az édesanyám
nem támogatta ezeket az elképzeléseimet,
féltettek az úgynevezett
„művészpályától”. Eredendően
a képzőművészeti főiskolára is készültem,
és a Műszaki Egyetemre
vettek fel. Az egyetemi évek alatt aztán
nem volt időm a rajzolásra, festésre,
így aztán le is zárult egy időre
ez az egész. Ifjú mérnökként az ezzel
együtt járó kihívásoknak szerettem
volna megfelelni, meg sem fordult a
fejemben, hogy fessek.
– Hogyan került elő az ecset?
– A feleségem bíztatására kezdtem
bele. Választottunk egy albumot
és elkészült az első másolat.
Ma már vannak megbízásaim is.
Egyre többen kérnek arra, hogy
fessem meg hozzátartozójukat, elhalt
családtagjukat. A feleségem
a mecénásom, a biztatóm, ő tesz
meg mindent annak érdekében,
hogy én festhessek.
SOKSZÍNűSÉG
Pénteken este a Tüttő János Nótaklub jubileumi
előadásának szünetében nyílt kiállítás a neves nótaszerző,
Tüttő János munkáiból, ránk hagyott emlékeiből.
A tárlatot fia, Tüttő István ajánlotta a megjelentek
figyelmébe. Tüttő István ekképpen emlékezett
vissza édesapjára:
– Édesapám 1917. február 3-án született Orosztonyban.
1919-ben Balatonfenyvesre költöztek, mivel
nagyapámat az ottani nagybirtokos Stadler gróf gazdatisztként
alkalmazta. Apám az általános iskoláit
Fonyódon, a gimnáziumot Siófokon végezte. Korán
feltűnt az irodalom iránti fogékonysága. Papi pályára
szánták, ő édesanyámat választotta. Kereskedőként
dolgozott saját üzletében Balatonfenyvesen.
Színtársulatot alapított lelkes fiatalokból. Az előadásokat
ő szervezte és rendezte. Később színműveket is
írt, amelyek szintén előadásra kerültek, nagy sikerrel.
Különböző pályázatokra küldte el verseit, a kiállításon
bemutatott oklevelek is igazolják annak eredményeit.
Kitört a II. világháború, behívták katonának,
ahol kezdetben géppuskás, majd ezredírnok lett. A Somogyi
Újság haditudósítójaként jelentéseket küldött a
front történéseiről. Szomorú esemény volt a bátyám
menekülés közben bekövetkezett halála. ő két és fél
éves volt, én négy hónapos. Apám eljutott a Don-kanyarig,
súlyosan megsebesült, comblövést kapott, fogságba
esett. Felépült és sikerült megszöknie, hazajutott.
Részt vett az antifasiszta mozgalomban. A szüleim
próbálták ott folytatni, ahol a háború előtt abbahagyták,
azzal a különbséggel, hogy közben mindenüket elvesztették.
Apám eleinte favágást vállalt, hogy ne
szenvedjünk hiányt. Nappal dolgozott, éjjel a petróleumlámpa
fényénél ismét írni kezdett. A véletlen hozta
össze Morvay Károllyal, a híres nótaszerzővel, aki a
„Nem zörög a haraszt” című versét megzenésítette. A
nóta rövid időn belül közkedvelt lett. Így kezdődött a
magyar nóta iránti, életen át tartó szerelme. A civil
élet a balatonboglári ÁFÉSZ elnöke, majd a
Balatonkeresztúri ÁFÉSZ kereskedelmi vezetője feladatát
rótta ki számára. Mindkettőnek tisztességgel
eleget tett 56 éves koráig, amikor súlyosan megbetegedett,
agyműtéten esett át. Újra kellett tanulnia a beszédet,
a járást, újra tanult zongorázni és alkotni is.
Nem adta fel, és sikerült. Folyamatosan alkotott. Dalaiban
az emberi érzés, a szerelem, és harmadik nagy
szerelme, a Balaton kapott fontos szerepet. Az ország
legismertebb szerzőivel dolgozott együtt. A legnevesebb
énekesek, Vörös Sári, Gaál Gabriella, Kovács
Apollónia, Dóri József, Lovas Lajos, Solti Károly,
Kiss Károly, Béres Ferenc, Marczis Demeter,
Domahidi László mind-mind érdemesnek tartották,
hogy előadják szerzeményeit. E nóták hallatán jobb
kedvre derülünk, mély érzelmek ragadnak el bennünket,
anélkül, hogy tudnánk ki volt a szerzője.
Lejegyezte: Dukát Éva
A MAGYAR SANZON SZERZőJE
Az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola
kézműves szakos növendékeinek kiállítása látható
február 23-tól az Aranymetszés Minigalériában. A
kiállított tárgyak agyagból, gyöngyből, papírból s
egyéb, a természetben fellelhető anyagokból készültek
Perlaki Melinda tanárnő segítségével. A
kiállítást Saliné Tánczos Mária pedagógus nyitotta
meg. A rendezvényen az iskola népzene tagozatos
növendékei léptek fel.
OKTATÁS 11
A HSMK felnőtt klubjában került
sor a TIT Öveges József Ismeretterjesztő
és Szakképző
Egyesület résztaggyűlésre, amelyen
az elmúlt időszak munkájának
értékelésére, küldöttválasztásra
és elnökségi tagok jelölésére is
sor került. A beszámolóból kiderült,
az egyesület az elmúlt időszakban
jelentős tartalmi változásokon
ment keresztül, számolnia
kellett az ismeretterjesztési lehetőségek
bővülésével, a felnőttképzési
piac kiszélesedésével.
A TIT az elmúlt öt évben megtartotta,
tovább erősítette a szakképzésben,
a munkaerőpiaci képzésben
meghatározó megyei szerepkörét.
Öt év alatt az állami
szakképesítést nyújtó és továbbképző
314 tanfolyami csoportban
8214 hallgató végzett eredményesen.
Jelentős nagyságú – évente
250-33 fő – az átképzési tanfolyamokon
résztvevő munkanélküliek
száma. A munkanélküliek
felkészítése, az elmúlt öt évben
lezajlott vizsgák eredményessége
az anyagiakon túl is jelentős erkölcsi
tőkéhez juttatta az egyesületet.
A TIT munkáját az előadásszám
és a taglétszám csökkenése
jellemezte. A gazdasági és kulturális
életben tapasztalható változások
ellenére az egyesület mégis
számos kis- és nagyrendezvénnyel
járult hozzá az értékközvetítés
folyamatához. A taglétszám
megőrzése, növelése sajnos nem
sikerült. A megyei egyesületnek
2000-ben 398 tagja volt, addig
2004. decemberében 192 tagot regisztráltak.
TIT
MÉRLEG
Negyedik alkalommal rendezett a Zsigmondy-
Szécsényi SZKI térinformatikai konferenciát. A térinformatikus
képzést 1997-ben indították be iskolában,
a diákok érettségi után kezdhetik meg tanulmányaikat
ezen a szakon. A képzésre elsősorban az
Zsigmondy-Széchenyi SZKI-ban érettségizettek jelentkeznek,
de egyre ismertebb lesz a képzés más
középiskolákban is. A tapasztalata szerint a beiratkozók
mintegy 60 százaléka szerzi meg a képesítést.
A térinformatika olyan új, fejlődő tudomány, amely a
közeljövőben a mindennapjaink része lesz. Ezért szeretné
az intézmény iskolai és iskolán kívüli tevékenységével
minél jobban megismertetni és elismertetni a szakma
fontosságát. A térinformatikát ma már az élet számos
területén használják, ez derült ki a konferencián elhangzott
előadásokból is. A Nagykanizsai Többcélú
Társulás a területfejlesztés területén vállalt feladatainak
ellátásához kistérségi térinformatikai rendszert kíván
üzembe helyezni. A rendszerrel elsősorban a térség turisztikai
értékeit szeretnék megjeleníteni, a pályázatokhoz
reprezentációként felhasználni, és interneten mindenki
számára elérhetővé tenni. A modern orvoslás minél
szélesebb kört ölel fel, annál inkább a specializálódás
felé halad. Ugyanakkor társadalmi elvárás a holisztikus
gyógyítás, az egységes ellátórendszer létrejötte,
amely nem nélkülözheti a különböző szakterületek közötti
átjárhatóságot. A probléma megoldására már találunk
az informatika segítségével megoldott példákat,
ahol a kapcsolatot a telekommunikáció teremti meg az
egyes ellátó egységek között. Az így kialakuló virtuális
hálózatok, az új átviteli médiumok (GPS, műhold) segítségével
összekötik az ellátórendszereket, megosztják
az orvosi szakértelmet és a tudásbázisok tartalmát. A
virtuális klinikák segítségével a diagnózis felállítása
mellett a beteg kezelése és gondozása is elvégezhető, a
telesebészet, a pszichoterápia, az otthoni virtuális vizitek
a jövő ígéretes területei. A klinikai kutatások, a
vizsgálatok és a gyógyítás során keletkezett nagyszámú
esetleírás, az egyénre ható társadalmi-környezeti hatásokat
jellemző adatoknak a geológiai adatokhoz kapcsolt
szakértői felhasználása egyre inkább lehetővé teszi
a felhalmozott tudás egyénre szabott hasznosítását,
komplex vizsgálatát. A bizonyítékalapú orvoslás, a
szakértői rendszerek alkalmazása, a rendelkezésre álló
adatbázisok együttes felhasználása módot adhat a beteg
hatékony, saját specialitásait, társadalmi és földrajzi
adottságait figyelembevevő gyógyítására, mondta el
Forczek Erzsébet a térinformatika egészségügyi felhasználási
lehetőségeiről tartott előadásában.
D.É.
KÜSZÖBÖN A VIRTUÁLIS KLINIKA
A nagykanizsai
Horvát Kisebbségi
Önkormányzat
HORVÁT
NYELVTANFOLYAMOT
indít.
Jelentkezni lehet
2005. március 7-11-ig
minden nap 9-16 óráig
a HKÖ irodájában
(Rozgonyi u. 1.)
Részletes információ
a 93/326-658-as, illetve a
06/30/355-3075-ös
telefonszámon kapható.
AGYAGBÓL, PAPÍRBÓL, GYÖNGYBőL
A Nagykanizsai Kreatív
Klub február 25-én tartotta
nyilvános ünnepi ülését a
Halis István Városi Könyvtárban.
Köszöntőjében Wilheim
Gábor, a klub elnöke kiemelte:
10 évvel ezelőtt örömmel
és lelkesedéssel alakították
meg a klubot azzal a céllal,
hogy valamit tehetnek városunkért.
Keresték a közös pontokat
annak érdekében, hogy
találják ki újra Kanizsát. A közös
pont a kreativitás volt. De
mi is a kreativitás? A racionális,
új megoldásokat találók
módszere, amihez azonban
kellő bátorság is kell, hogy valaki
új dolgokat merjen megmozgatni
azért, hogy céljához
közelebb érjen. Ez a klub a bátor
emberek klubja. Az elmúlt
10 évben sok mindent sikerült
elérniük; gondoljunk csak a
főiskola létére, aminek a gyökerei
a klubból indultak ki.
Hagyományaik is lettek, ilyen
például a legkreatívabbak jutalmazása,
ami eszmei díj, de a
város megbecsülése sokat jelent
mindenki számára.
A Thury György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
SZKI énekkarának műsorát
követően Wilheim Gábor,
átadta a 2004-es év legkreatívabb
embereinek a díjakat. A
klubtagok szavazatai alapján az
Év Kreatív Embere díjat
Mérksz Andor, a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI igazgatója
vette át. Megköszönte a klub
minden tagjának a megtisztelő
címet és a méltató szavakat.
Meglepetésként érte a hír, és
amikor elgondolkodott azon,
hogy miért is kapta, az jutott
eszébe, hogy teszi a dolgát,
amit elvárnak tőle a hétköznapi
munkája során. Nem valamiért,
hanem valakikért. Azzal a közösséggel
együtt, akik megbízták,
hogy vezesse őket egy új
úton, amikor a két középiskolát
egyesítették. Ezúton is megköszönte
a kollégáinak, a városnak
és mindazoknak, akik bármilyen
módon segítették abban,
hogy idáig eljutott az intézmény.
Az Év Kreatív Menedzsere
díjat Vass István, az M7 Vámügynökségi
és Logisztikai Kft.
igazgatója kapta. Köszönő szavaiban
kiemelte, azért örül ennek
a díjnak, mert olyan társaságtól
kapta, amelynek minden
tagját nagyra becsüli. Úgy érzi,
velük együtt tud tenni valamit
azért, hogy Kanizsa a jövőben
újra egy fejlődő, virágzó
város legyen. Bár megfordult
a fejében, hogy elmegy a
városból, de az utóbbi években
sok olyan pozitív változást tapasztalt,
ami miatt úgy döntött,
itthon marad. Nem akart
senkit sem dicsérni, de mégis
kiemelte a polgármester nevét.
Szakmailag, logisztikai szempontból,
és a városfejlesztéssel
foglalkozó témakörökben úgy
látja, ő lassan megvalósítja lépésekben
azt, amit a Logisztikai
Egyesülettel hirdetnek: lehet
egy várost, újra pályára
tenni. Voltak csalódásai, de
egyre jobban szeret Kanizsán
lenni.
Az Év Kreatív Közössége
díjat a közel 80 éves múltra
visszatekintő Farkas Ferenc
Városi Zeneiskola Közössége
nevében Baráth Zoltán igazgató
vette át. ő is csatlakozott az
előtte szólókhoz. Ez egy szeretet
közvetítő-díj, mondta köszönő
szavaiban, amely most a
város polgáraitól, civil szervezetétől
áramlik feléjük, és boldogok,
mert a gyerekektől és a
szülőktől is megkapják ugyanezt.
Csak ígérni tudta mindenkinek,
hogy megpróbálnak a
díjnak és az elkövetkező feladatoknak
továbbra is megfelelni.
Bakonyi Zsóka
12 VÁROS
KREATÍV DÍJAK
Kőnig menü 400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
DINNYÉS-KLUB – a Halis
István Városi Könyvtárban
2005. március 7-én
18.00 órakor.
NÉMA ANTOLÓGIÁK.
Belépőjegy: 400 Ft
(Diákjegy: 200 Ft).
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,
Megyei Balesetmegelőzési
Bizottsága mint
rendező, a Megyei Pedagógiai
Intézet, mint meghirdető és a
TECHNIKA KFT, mint támogató
az elmúlt év tapasztalataira
és a tanulók élénk érdeklődésére
tekintettel a középiskolás
fiatalok helyes közlekedésre
nevelése céljából ismételten
felmenő rendszerű vetélkedőt
hirdetett. Az iskolai, majd
városi fordulókat a megyei
döntő követi. A megyei versenyre
április 8-án kerül sor,
résztvevői a városi versenyeken
továbbjutott versenyzők 3-
3-fős csapata. A megyei forduló
az országos versenyhez hasonló
elméleti (KRESZ és
DROG teszt) valamint ügyességi
és gyakorlati feladatokat
tartalmaz.
A IV. Középiskolás Közlekedésbiztonsági
Kupa (KKK)
országos döntőjének 2005. április
27 - 29 között Gyula város
ad otthont. Jelentkezési feltételek:
szakmunkásképző, középiskolai,
illetve gimnáziumi tanulók,
akik 15. életévüket már
betöltötték, de nem múltak el
19 évesek, valamint középfokú
tanulmányokat folytatnak. A
jelentkezők három kategóriában
versenyezhetnek: kerékpáros,
segédmotoros-kerékpáros
és gépjárművezetői kategória.
Díjazás: a megyei forduló
végeztével a kategóriák I - II -
III. helyezettje a Zala Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság és
a TECHNIKA KFT külön díját
kapják.
VETÉLKEDő
Március 9. szerda
Március 10. csütörtök
Március 8. kedd
Március 7. hétfő
Március 6. vasárnap
Március 4. péntek
Március 5. szombat
06:30 Krónika 06:40 Reklám
06:42 Hangos képújság 06:50 Természetfigyelő
Olaszország – Szardínia
szélfújta szigete 07:14 Jelkép – katolikus
07:24 Mese: Hűsítő mese 07:29
Krónika 07:39 Reklám 07:41 Természetfigyelő
Olaszország – Koronás
fők 08:05 Adjuk magunkat 08:14
Műsorajánló 08:15 Reklám 08:17
Krónika 17:30 Tér-Erő. 18:00 Krónika
18:14 Mese: Jerikó erőditett városa
18:18 Jelkép – katolikus 18:30
Gyógyulj velünk! 19:00 Krónika
19:15 Nyugati magazin 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 Természetfigyelő?
Olaszország – Szardínia
szélfújta szigete 20:30 Hírháló
21:00 Szuperhekus kutyabőrben –
amerikai akció-vígjáték
06:30 Krónika 06:45 Jelkép –
katolikus 07:00 Nyugati magazin
07:24 Mese: Jerikó erőditett városa
07:30 Krónika 07:45 Adjuk magunkat
07:55 Természetfigyelő
Olaszország – Szardínia 08:20 Krónika
08:30 Hírháló 9:00 TV shop
09:30 Maksavízió 10:00 Szentföldi
szent helyek 10:30 A Marslakók legendája
– Szilárd Leó 11:00 Épi-
Tech 11:30 Szemeszter – diákmagazin
17:30 Business-mix magazin.
18:00 Lenyomatok – A Roczey házaspár
portréja 18:30 Storyboard
20:05 Tv mozi 20:30 Hírháló
21:00 Holdfény az öböl felett –
amerikai filmdráma 23:00 Bence
show 23:30 Különjárat
06:30 Storyboard 08:05 Tv-mozi:
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30
Gyógyulj velünk! Magazin egészségről,
betegségről 10:00 Marslakók
legendája – Bay Zoltán. 10:30
Trendline 11:00 Business-mix magazin
11:30 „A cimbalom lisztje” Dokumentum
Műhely 17:30 Negyvenezer
vadlúd - Dokumentum Műhely
18:00 Trendline 18:30 Válogatás a
hét műsoraiból 20:15 Tv mozi:
20:30 Hírháló 21:00 A jaguár boszszúja
– amerikai akciófilm 23:00
Maksavízió 23:30 Bencze show.
06:30 Nyugat magazin 07:00 TV
mozi: Autóversenyzők – magyar
film 17:30 Világjáró fotóművész –
Dokumentum Műhely 18:00 Krónika
18:13 Mese 18:18 Jelkép – adventista
18:30 Brill 20 magazin.
Vállalkozásról mindenkinek 19:00
Krónika 19:13 Jövő? 7 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01
Nyugat magazin 20:30 Hírháló – az
ország hírei 21:00 Vihar – amerikai
thriller
06:30 Krónika 06:40 Hangos
képújság 07:20 Jövő 7 07:24 Jelkép
– adventista 07:34 Mese
08:04 Krónika 08:18 Nyugat magazin
17:30 Az utolsó magyarországi
várbörtön 18:00 Krónika
18:15 Mese 18:20 Jelkép – katolikus
18:30 Négy évszak Zselicsben
A Kapos Tv természetfilmje 19:00
Krónika 19:15 Házban ház körül -
magazin műsor 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Jövő
7 20:30 Hírháló - az ország hírei
21:00 A víz fogságában – amerikai
akciófilm
06:30 Krónika 06:42 Hangos
képújság 06:50 Házban ház körül
07:14 Jelkép – katolikus 07:24
Mese: 07:30 Krónika 07:41 Jövő
7 08:05 Adjuk magunkat 08:20
Krónika 17:30 Egészségmagazin
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Jelkép – evangélikus 18:30
Maksavízió 19:00 Krónika 19:15
Jövő? 7 19:27 Sport 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04
Házban ház körül 20:30 Hírháló –
az ország hírei 21:00 Ebigazság –
amerikai családi film
06:30 Krónika 06:40 Hangos
képújság 06:50 Jövő 7 07:02 Sport
07:14 Jelkép - evangélikus 07:24
Mese 07:29 Krónika 07:41 Házban
ház körül 09:04 Krónika
08:05 Adjuk magunkat 08:20 Krónika
17:30 Biztonsági zóna 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép
– református 18:30 Kiskunhalasi
sóstó. Dokumentum műhely 19:00
Krónika 19:10 K’arc – kulturális
magazin 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Jövő? 7
20:16 Sport 20:30 Hírháló – az ország
hírei 21:00 Végveszélyben a
föld – kanadai akció-thriller
KÖZÉRDEK 13
MűSORA
Március 4. – Március 10.
Dübörög a tél, odakinn dermesztő hideg van. Fűtünk, készülékeink
maximális teljesítményre kapcsolva. A fűtési szezon közepén járunk.
Annak a fűtési szezonnak a közepén, amely már eddig országszerte 29
halálos áldozatot követelt szénmonoxid-mérgezés miatt. S hogy mi állhat
az egyre gyakrabban előforduló balesetek hátterében? Erről beszélgettünk
Szalai Zoltánnal, a Füstfaragók Kft. ügyvezetőjével.
– Vajon mi lehet az oka a romló baleseti statisztikának?
– Az utóbbi évek legnagyobb problémája a fokozott légzárású nyílászárók
megjelenése. Való igaz, hogy a műanyag nyílászárók beépítésével
sok energiát megspórolhatunk, de a helyiségek leszigetelése a külvilágtól
a természetes levegőjárást iktatja ki. Ez egészségtelen akkor is, ha
nyílt égésterű kazán, gázkészülék nincs a helyiségben, de kifejezetten veszélyes,
ha ilyen készüléket üzemelnek. Egyszerűen elfogy a helyiségből
az oxigén, ami nemcsak a légzésünkhöz, de a készülék működéséhez is
szükséges. Ha elfogy az oxigén, vákuum keletkezik a térben, aminek következtében
a kéményen át kifelé igyekvő égéstermékek illetve gázok –
mint például a szénmonoxid is – visszakerül a helyiségbe. Nagyon veszélyes,
mégis sokan nem veszik figyelembe: letapétázzák vagy más módon
lefedik a szellőzőrácsokat, vagy – úgymond a pára ellen – légelszívót
használnak, esetleg ventillátort építenek be a helyiségbe. A végeredmény
ugyanaz lehet: előbbi esetben elfogy az oxigén, utóbbinál az égési levegőt
is kiszívják a térből. Sokan nem tartják be azt a szabályt sem – talán
nem is tudják –, hogy nyílt égésterű kazánt és páraelszívót nem szabad
egyszerre üzemeltetni. Új épületeknél fordul elő, hogy eredetileg ugyan
zárt égésterű kazánt terveztek a lakótérbe fokozott légzárású nyílászárók
mellé, végül nyílt égésterűt szerelnek be.
– A statisztikai adatok arról árulkodnak, hogy az úgynevezett visszaáramlásos
esetekben a készülékhibák több mint ötven százalékban okolhatók. Az
esetek egyharmadában légellátási probléma van a háttérben, minden tizedik
esetben pedig a kémény nem működik megfelelően. Mi a véleménye?
– A készülékekről talán annyit: bár nem kötelező, mégis ajánlott évente
szakemberrel átnézetni azokat. Sokan mindenféle engedély nélkül cserélik
le készülékeiket, még a bekötéskor sem hívnak szakembert hozzá. Pedig ez
túl azon, hogy balesethez is vezethet, még szabálytalan is. Hogy csak egy
példát említsek: nem mindegy, hány darab és mekkora teljesítményű készüléket
kötnek be egy kéménybe. Azt sem tudják sokan, hogy a gyűjtőkéményekre
– melyek Kanizsán mintegy tizenötezer embert érintenek – csak
átfolyó rendszerű vízmelegítő illetve falifűtő köthető rá. S ha már a kéményeknél
tartunk: bár törvény által előírt, hogy évente meg kell azokat vizsgálni,
egyesek egyszerűen nem engedik be a kéményseprőt a házba. Jelezzük
ezt a jegyzőnek, aki felszólítja az illetőt, engedje be a szakembert. Ha
az újbóli kiszálláskor sem járunk sikerrel, nincs tovább: a kémény mechanikai
tisztítása és az égéstermék visszaáramlásának mérése elmarad.
– Az utóbbi időkben többször is találkozhattunk olyan hirdetéssel,
amelyben szén-monoxid mérők ajánlják a lakosságnak szolgáltatásukat.
– Szakembernek semmiképpen sem mondható személyek járják az
országot. A pillanatnyi szén-monoxid-szintet esetleg valóban képesek
lehetnek meghatározni, de az egyrészt egyik pillanatról a másikra képes
változni, másrészt semmiféle más segítséget adni nem tudnak, a kéményseprőt
nem helyettesítik. Ellenben számlájukon borsos ár szerepel,
majd duplája a kéményseprői díjnak.
– Térjünk vissza egy kicsit a szén-monoxidhoz. Milyen tüneteket
okoz, ha felszaporodik a térben?
– Enyhe mérgezésnél enyhe fejfájást érzünk, melyet szédülés és
hány-inger követ, közepes mérgezésnél ezek a tünetek erősödnek,
gyors szívdobogás jelentkezik. Erős mérgezés esetén ájulás következhet
be, egyre nehezedik a légvétel. Magas koncentrációnál az
egész szervezetben súlyos oxigénhiányos állapotot hoz létre, az
idegrendszeren keresztül gátolja, majd megbénítja a mozgást, illetve
az izmokat. Először fáradságérzet, álmosságérzés lesz úrrá az emberen,
majd mire segítségért indulna, már nincs ereje elmenni az ajtóig.
Ezután eszméletvesztés, majd a légzés és a keringés összeomlása
következik.
Sz.M.
A SZÉN-MONOXID ÖL
A KőNIG KFT. űrhajós út 1.
szám alatti cukrászüzemébe
CUKRÁSZT vesz fel.
Érdeklődni: 93/314-471, vagy
a helyszínen.
BÉRLET
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
VEGYES
14 HIIRDETÉS
INGATLAN
Bajcsán 30 éves, 120 m2-es, 3
szobás családi ház melléképületekkel,
nagy telekkel eladó. Érd.:
30/270-8592 (5478K)
Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Nk-án a Munkás úton központi
fűtéses házban garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)
Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csótótól 15 percre telek
gyümölcsössel, fenyővel, épülettel
eladó. Víz, villany van. Érd.:
93/325-759 (5507K)
Nk-án Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/5602-706 (5511K)
Elcserélném Nk-i, belvárosi, 42
m2-es, félkomfortos önkormányzati
lakásomat egy kisebb, belvárosi,
önkormányzati komfortosra. Fizetek
rá! Tel.: 93/322-537 (5517K)
Öregförhénci hegyen szőlőbirtok
lakható hétvégi házzal, téglapincével,
melléképülettel, felszereléssel
eladó. Érd.: 30/2833-193
(5518K)
Kacorlakon kétszobás, fürdőszobás
családi ház eladó. Érd.:
93/315-861 (5520K)
Nk-tól 11 km-re Virághegyen
pince, szőlő, normann fenyővel, erdővel
eladó (út, saját kút van).
Irányár: 320.000 Ft. Tel.: 30/543-
3657 (5521K)
Homokkomáromi hegyen 5500
m2 területen szőlő és szántó, jó állapotú
pincével, teljes felszereléssel
eladó. Köves út, víz, villany van.
Ára: 1,1 millió Ft. Érd.: 93/312-874
(5522K)
Jankapusztán (Nk-tól 12 km-re)
60 m2-es, egyszobás, komfortos
családi ház 2000 m2-es telken eladó.
Ára: 2,2 millió Ft. Érd.:
30/272-5400 (5523K)
Kazanlak krt-on kétszobás, bútorozott
lakás hosszú távra kiadó.
Érd.: 20/490-6066 (5524K)
Nk-án a keleti városrészben kétszobás
lakás kiadó. Érd.: 16 óra
után 93/324-613, 70/247-0497
(5525K)
Belvárosban garázs kiadó a Király
úton. Ár: 6000 Ft/hó. Érd.:
30/310-4294 (5526K)
Kagylótámlás, ovális, ágyneműtartós
franciaágy (2m x 2,20m)
szürkés, selyem huzattal eladó. Ár:
27.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(5529K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínű), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülőgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)
Vásározók figyelem! Bálás ruha
asztalok (összecsukható) újszerű állapotban,
4500 Ft/db áron, valamint
bemutatóbábuk féláron eladók.
Érd.: 20/209-8463 (5508K)
Kismama, csecsemő, gyermekholmik,
divatos tavaszi ruhák, lábbelik,
szoptató, fürdető, biztonsági
kellékek, bababútorok újszerű állapotban
eladók. Érd.: 93/326-516,
Nk, Olaj u. 8. (5527K)
3+2+1-es kék színű, plüss ülőgarnitúra,
megkímélt állapotban eladó.
Ár: 50.000 Ft. Érd.: 30/856-
3666 (5528K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)
Bármilyen írott anyag (diplomamunkák,
szakdolgozatok, stb.) gépelését,
számítógépre vitelét vállalom
rövid határidővel. Tel.: 30/9932-534
(5494K)
Eltartási szerződést kötne házibetegápoló
házért, lakásért vagy
nyugdíjért. Tel.: 30/270-8592
(5516K)
Nyerges, billencs teherautóra, C,
E kategóriás, belföldi árufuvarozói
igazolvánnyal rendelkező gépkocsivezetőket
felveszek. Érd.: 30/504-
8560 (5519K
APRÓHIRDETÉS
Téé ll –VÉG
KIIÁRUSÍÍTÁS
a Briliáns
ÉKSZERüzletben
2900 Ft/gr 14K
Aranyékszerek a
készlet erejéig!
Nagykanizsa
VASEMBERHÁZ
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!
0 %-os kezelési költséggel!
Pl.: 200.000 Ft – 36 hó – 7.331 Ft * 400.000 Ft – 36 hó – 14.662 Ft
Igényeljen hitelkártyát díjmentesen!
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max.
510.000 Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760
VAGYONőR
TANFOLYAM Sopronban
55.000 Ft-ért,
OKJ vizsgával, hétvégén,
részletfizetéssel.
Tel.: 06-70-312-2678
Gleisdorf testvérváros egy köztéri ivókutat adományozott Nagykanizsa
városnak. A Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány
elvállalta, hogy az ivókút felállítását megszervezi, lebonyolítja,
és a Városi Könyvtár környezetében, a Rozgonyi u. és Kölcsey
u. sarkán lévő zöldterületen felállítja.
Ezúton kérjük, adójuk 1%-ával támogassák, hogy az ivókút elkészülhessen.
Alapítványunk adószáma: 19275172-1-20
HIRDETMÉNY
A nagykanizsai Csarnok Üzletházban működő élelmiszerpiac
üzemeltetője, a Via Kanizsa Városüzemeltető Kht. LICITÁLÁS
ÚTJÁN KÍVÁNJA BÉRBEADNI 045. SZÁMÚ, 11 m2
ALAPTERÜLETű ÜZLETÉT.
A licit kezdőösszege: 66.000 Ft/hó + áfa.
Az üzlet megtekinthető: a Csarnok nyitvatartási ideje alatt, a
piacfelügyelet dolgozói közreműködésével.
A licitálás időpontja: 2005. március 10. 10.00 óra
A licitálás helye: Piacfelügyelőség irodája
(Csarnok Üzletház tetőtér)
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
60 PONTOS ELőNY
Az NB II-es női kosarasok a
legutóbbi mérkőzésen idegenben
mérkőztek. Atomerőmű SEPeugeot
Kampf NTE 46-114. Peugeot
Kampf NTE: Arany 11/6,
Toma 11/3, Szélessy 16/6, Bődör
13, Pais 17. Cserejátékosok: Tahi
10/6, Muk 8, Horváth 10, Szépligeti
15/3, Burucz 3/3. Kovács
Nándor edző játékosai több mint
60 pontos előnnyel, remek játékkal
nyertek idegenben.
KOSÁRLABDA NB II
Komlói BSK – Peugeot Kampf
NTE 57-72 (17-14, 14-24, 7-17,
19 - 17) Komló, vezette: Heiling,
Kapitány. Peugeot Kampf NTE
játékosai: Tahi 13/6, Toma 17,
Szélessy 12, Pais 8, Muk 8. Csere:
Arany 6/3, Bődör 6, Horváth
2, Burucz. Edző: Kovács Nándor
Jók: Tahi, Toma, Szélessy.
JÓL INDUL A SZEZON
Az elmúlt héten két helyszínen
is versenyeztek a NTE 1866 MÁV
Rt. judosai. A Diák D, C (6-12
évesek) korcsoport négy NTE-se
Beremenden mérkőzött regionális
rangsorversenyen, ahol 11 város
mintegy 90 judókája gyűlt össze.
Hazafelé mindegyikük nyakában
érem lógott. Lukovics Balázs +42
kg-ban a D-sek között, Csonka Richárd
30 kg-ban a C-sek között
lett első, s hozott aranyat, míg Huszár
Martin (D) 26 kg-ban, Kardics
Konrád (C) 33 kg-ban ezüstérmesek
lettek.
A lendvai nemzetközi meghívásos
versenyen Mihovics Szabina
képviselte a klubot. A 200 küzdeni
vágyó fiatal közül serdülő 52
kg-ban Szabina hozta el a győztesnek
járó kupát.
MODERN TÁNCCSOPORT
BAJNOKSÁG
A Nemzetközi Tánc Szövetség,
az IDF magyar tagszervezete a tavalyi,
sikeres VB után ismét versenyek
szervezésébe kezdett. A
Százhalombattán március 6-án lesz
az elődöntő és április 3-án Tatabányán
a döntő. E megmérettetésekkel
kvalifikálják magukat a csapatok
a VB-szereplésre. Az ország 19
városát képviselő 26 tagszervezet
közel ezer kisebb-nagyobb versenyzője
csaknem 140 kategóriában méri
majd össze erejét a két versenyen,
hogy a rangos szakmai zsűri által
legjobbnak ítéltek a nemzeti színek
képviseletében május 26. és 29. között,
20 másik ország versenyzőivel
mérkőzhessenek. A Nagykanizsai
Honvéd Kaszinó Modern Tánccsoportja
belépett Modern Táncsportok
Magyarországi Szövetségébe, így
két csoporttal is részt vesz majd a
százhalombattai versenyen. Indul a
Junior - Dance Show – Formáció.
Produkciójuk címe Queen. Versenyzik
majd a Dance Show is,
amely Egy kis szikrázás című műsorszámát
mutatja be. A csapatok
edzője és koreográfusa Szécsényiné
Kápolnás Edina.
SPORT 15
SPORTHÍÍREK SPORTHÍÍREK SPORTHÍÍREK
A Megye Napján vehette át a Zemplén DSE
Lábtoll-labda Szakosztály a Zala Megye Sportjáért
Nívódíjat a Megyei Közgyűlés elnökétől a
kiemelkedő sportteljesítményekért, a magas
színvonalú egyesületi munkáért és Zala megye
nemzetközi sport hírnevének növeléséért. A
2004. évi eredményeik által újból Európa legsikeresebb
lábtoll-labda egyesülete címet is megkapták.
A múlt évben összesen 47 aranyérmet
szereztek, az Európa Kupa győztes csapatba hét
válogatottat kvalifikáltak. Beszélgetésünk a számos
elismerést magáénak tudható ZDSE vezetőjével,
edzőjével Budavölgyi Kálmánnal készült.
– Az eredmények mögött mennyi munka,
felkészülés rejlik?
– Hat helyszínen, a vasárnap kivételével a hét
minden napján tartunk edzéseket, a válogatott
tagjainak heti három-négy alkalommal is. A
ranglista, korosztályos, bajnoki és diákolimpiai
versenyek miatt 2-3 hetente utazunk a Jász-
Nagykun-Szolnok, Baranya, és Veszprém megyei
helyszínekre. Évente két-két külföldi és hazai
nemzetközi versenyen szerepelünk, mellette több
városi és regionális versenyen adunk lehetőséget
a kezdőknek a megmérettetésre. Évente 5-6 országos
illetve megyei versenyt rendezünk Nagykanizsán.
Ezen kívül játékvezetői, sportoktatói,
edzői továbbképzéseken frissítjük tudásunkat.
Szoros kapcsolatban állunk a szepetneki csapattal,
vezetőjével, Laskiné Spigár Évával, akikkel
2-3 közös rendezvényünk van évről évre – vázolta
Budavölgyi Kálmán.
– Hogyan alakul a 2005-ös év?
– A 2005. évi versenynaptár nagyon zsúfolt,
tele nemzetközi versenyekkel, összesen harminc
rendezvény szerepel benne. A legfontosabb versenyt,
a IV. Világbajnokságot december elején
Kínában, Guangsao városában rendezik meg.
Mellette júliusban Újszász lesz a házigazdája II.
Európa Bajnokságnak, és itt kerül először megrendezésre
májusban a Kárpát-medence Kupa.
A Hungaria Open hagyományosan Újszászon
van, a German Opennek pedig először ad otthont
Wuppertal. Június 26-án a ranglista kupa
első helyén álló egységek és játékosok alkotják a
válogatottat, akik hazánkat képviselik a VB-n, és
az EB-n, míg a második helyen állók, az EB 2-es
csapata lesznek, mivel rendezőként Magyarország
két csapatot indíthat a kontinensviadalon.
– Mennyire népszerű a fiatalok körében ez
a sportág, hogyan alakult a taglétszám?
– A lábtoll-labda nem tömegsport, ám eredményeink
révén egyre többen ismerik meg ezt a
látványos távol-keleti sportot. Legutóbb a szlovéniai
Lendván szerepeltünk az év végi sportgálán,
és megyénkben is egyre több helyre hívnak
bennünket falunapokra, sportrendezvényekre.
Városunkban a Péterfy, Hevesi, és Rozgonyi általános
iskolák mellett az összes középiskolában
foglalkoznak versenyszerűen a lábtoll-labdával.
A két kiemelkedő bázis a Dr. Mező Ferenc Gimnázium,
edző Fekete Zoltánné és a Batthyány
Gimnázium, edző Deregi Lászlóné. A legfiatalabb
versenyzőnk 10, míg a legidősebb 46. éves.
A 80-90 tagú egyesületből 30 fő az, aki rendszeresen
vesz részt az országos ranglista kupaversenyeken.
Az utánpótlásnevelést tartjuk az egyik
legfontosabb feladatunknak.
– 2008-as pekingi olimpiáig hosszú út vezet.
Mik várnak addig a klubra?
– Az athéni olimpia tollaslabda döntői alatt
jelentette be a NOB, hogy 2008-ban, Pekingben
Kína a rendező jogán a lábtoll-labdát jelölte
bemutató jelleggel felvenni a sportágak közé.
Nagy lehetőséget kapott ez által a sportág, és
egyben a Nagykanizsai ZDSE is. A sikeres felkészüléshez
összefogásra van szükség. Egy
ilyen kihívásnak csak úgy lehet eleget tenni, ha
a sportolók, sportvezetők, az önkormányzati
döntéshozók együtt akarják a sikert, együtt teremtik
meg a zavartalan felkészülés feltételeit.
Utoljára 1960-ban, a római olimpián vett részt
aktív nagykanizsai sportoló Marvalics Györgyi
tőrvívó személyében. Bízom benne, hogy mi lehetünk
a város következő olimpikonjai, dicsőséget
hozva Nagykanizsának.
Nagy Krisztina
NEM TITKOLT VÁGY AZ OLIMPIAI RÉSZVÉTEL
Január óta a város tornatermei
a szabadidősport iránt érdeklődők
rendelkezésére állnak
különböző rendezvényekkel. A
program március 5-től új szolgáltatással
bővül. Az Alapellátási
Intézmény szervezésében
minden helyszínen díjtalan
egészségügyi tanácsadással
várják az érdeklődőket.
Időpont: március 5, március
12, március 19. 14.00-18.00 óráig
Helyszín: Általános iskolák
tornatermei (kivéve: Kőrösi Cs.
S. felújítás miatt mindhárom alkalommal
zárva tart, Zrínyi M.
március 19-én egyéb rendezvény
miatt nem szervez programot.)
NYITOTT
TORNATEREM
ZALAERDő-HEVESI DSE
KÖZGYűLÉS
Február végén tartotta éves
közgyűlését a Zalaerdő-Hevesi
DSE. A több száz diák sportolásának
keretet adó sportegyesület
elmúlt évi szakmai eredményeiről,
gazdálkodásáról
számot adó közgyűlésen elfogadásra
került az ez évi versenynaptár
tervezet is. A vezetőség
mandátuma is lejárt.
Megválasztásra került az új
egyesületi vezetés. Az elnöki
teendőkkel további két évre az
intézmény igazgatóját, Sósné
Kutasi Margitot bízták meg.
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
FIIGYELEM!!
A DIIALÓG NYELVSTÚDIIÓ
GOETHE ÉS PITMAN
EU-S ÉS ÁLLAMI
bizonyítványt is nyújtó,
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDőPONTJA:
NÉMET: 2005. április 2.
ANGOL: 2005. április 15.
Jelentkezési határidő: március 18.
A vizsgák sikerességi aránya 89 %!
A VIZSGADÍJ 30%-A
VISSZAIGÉNYELHETő!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
HEVESII SÁNDOR
MűVELőDÉSII KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
MÁRCIUS 5. 20 ÓRA
TAVASZKÖSZÖNTő VIRÁGBÁL
Zene: Jadran duó (Cziczeli Ferenc, Imre Tibor)
Nyitótánc: Premier Táncklub
Vacsora: igény szerint 1300 Ft-ért
Belépődíj: 1000 Ft
MÁRCIUS 11. 19 ÓRA
PÉNTEK ESTI JAZZ - KLUB
PECEK LAKATOS BAND
Pecek Lakatos András - dob, Pecek Lakatos Adorján -
zongora, Pecek Lakatos Krisztián - bőgő
Pocsai Krisztina - ének, Vendég: Maloschik Róbert, a
Magyar Rádió jazz-szakértője
Belépődíj: 500 Ft
MÁRCIUS 12. 19 ÓRA
TAVASZI MűVÉSZETI FESZTIVÁL
MÁGA ZOLTÁN VILÁGHÍRű HEGEDűVIRTUÓZ
ÉS AZ ANGYALOK KONCERTJE
Az angyalok: Illés Klaudia és Nédo Olga
Belépődíj: 900 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak 600 Ft
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
Születésnapra, névnapra, NőNAPRA
tábla csokoládék, desszertek, sütemények
nagy választékban kaphatók!
Bolero italporok 38 Ft 500 gr-os nápolyi 5 íz 199 Ft
Pezz cukor 4 ízben 19 Ft Kompletta 200 gr-os 279 Ft
100 g-os táblacsoki 69 Ft Nescafe 3/1-ben 299 Ft
1 l-es szörpök 99 Ft Toffiti 299 Ft
180 g-os kekszek 99 Ft 500 gr-os tortabevonó 399 Ft
200 gr-os teasüt. 99 Ft 500 gr-os csokiparány 399 Ft
Bolero pezsgőtabl 20 db 99 Ft 500 gr-os barackmag 399 Ft
Pisztácia 159 Ft Cherry Queen desszert 399 Ft
Ecoland teák 300 g 199 Ft Raffaelo T15 499 Ft
Tejszínhab spray 199 Ft 1000 gr-os teasütemény 599 Ft
Karaván kávé 250 g 329 Ft 500 gr-os gumicukor 499 Ft
500 gr-os konyakmeggy 799 Ft
Szakszervezeteknek, közületeknek,
viszonteladóknak kedvezmény!
Nyitva: Hétfő – Csütörtök: 9.00 – 17.00 szombat: 9.00 – 12.00
HÚSVÉTI AJÁNLATUNK:
Csokitojás 10 Ft-tól Csoki nyuszi 19 Ft-tól
Nyuszi szelet 49 Ft Nyuszi ostya 49 Ft
Kinder tojás 99 Ft
XVII. évfolyam 9. szám 2005. március 17. Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Ha komollyan gondolljja
a ttársskeressésstt!!
8800 Nagykanizsa
Tel.: 06-93-311-396
06-30-508-4121
TISZTELT
NAGYKANIZSAI POLGÁROK!
Tisztelettel meghívom Önöket az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 157. évfordulójának nagykanizsai rendezvényeire.
Kérjük a város polgárait, hogy házaikat, lakóépületeiket
szíveskedjenek fellobogózni az ünnep tiszteletére.
Litter Nándor, polgármester
ÜNNEPI PROGRAMOK
2005. MÁRCIUS 15.
9.00 Térzene (Deák tér)
Közreműködik: a Nagykanizsai Fúvószenekar, vezényel:
Ámon István
9.15 Ünnepélyes zászlófelvonás
9.30 Koszorúzás a ’48-as honvéd gyalogezred emlékművénél
10.00 Ünnepi műsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
hőseinek emlékére a Hevesi Sándor Művelődési
Központ színháztermében. Köszöntőt mond: Bozóki András,
a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere. A műsor szereplői:
a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
diákjai. Rendező: Dr. Gerencsérné Farkas Mária
15.00 Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál, majd tisztelgés
a városi köztemetőben található honvéd síroknál.
Közreműködnek: a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói és
Karácsony József
18.00 Fáklyás emlékező séta.
Útvonal: Sugár út – Erzsébet tér – Ady utca – Deák tér
19.00 „Búval, vigalommal…” A pécsi Szélkiáltó együttes
zenés, ünnepi estje a HSMK-ban. A belépés díjtalan.
Március 14-15. ART EU-phoria. Válogatás a Kárpát-medence
képzőművészeinek alkotásaiból, a HSMK galériájában
(a Lendvai Galéria-Múzeum gyűjteménye)
Kérjük, koszorúzási szándékukat legkésőbb 2005. március
10-én 12 óráig szíveskedjenek jelezni a 93/500-709-es
telefonszámon.
NYUGDÍJASOK
SZABADEGYETEME
A HSMK-ban a Nyugdíjasok
Szabadegyeteme soron következő
programjaként Böröcz Zsolt tanár
számolt be nepáli úti élményeiről.
Az érdeklődők bepillanthattak a tőlünk
távol élő népek kultúrájába, a
hegyek között élő emberek életébe,
hallhattak az Annapurna és többi
hegy sajátosságairól, történetéről.
GYERMEK MESE-BESZÉD
A ZMMPI Szakképző Iskola és
az Apáczai Könyvkiadó, valamint
a Nemzeti Tankönyvkiadó
közösen hirdette meg a Gyermek
Mese-beszéd című programsorozatot,
amelynek nagykanizsai
helyszíne a Mikkamakka Játéktár
volt. A Gyermekvarázs Alapítvány
által bonyolított programra
azokat a gyerekeket várták, akik
örömmel, szívesen mesélnek.
FIDESZ
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Dr. Kolonics Bálint fideszes önkormányzati
képviselő a szerdai
FIDESZ sajtótájékoztatón a polgármster
tevékenységét bírálta.
– A Fidesz frakció be kívánja
tartatni a szocialista-szabaddemokrata
városvezetéssel a törvényes
működést, ezért a jövőben is
felemeli szavát – hangsúlyozta dr.
Kolonics Bálint.
NEM NYERT
A Térségi Integrált Szakképző
központra beadott nagykanizsai
pályázatot nem támogatta a pályáztató.
Mint a kihirdetett eredményekből
kiderült, térségünkben
a zalaegerszegi központtal beadott
konzorciumi pályázatot nyerte el
a valamivel több mint egymilliárd
forintot, amely az oktatás feltételeinek
javítására fordítható.
MOZGÁSKOTTA
A Hevesi óvoda a városban elsőként
vezette be a Magyar Mozgáskotta-
módszert, eszközeinek
használatát. A részképesség zavarokkal
küzdő gyermekek fejlesztését
is szolgáló eszközt fejlesztője,
Magyar Gábor mutatta be az
óvodapedagógusoknak.
ÉVES BESZÁMOLÓ
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete az elmúlt héten tartotta
éves beszámoló közgyűlését, amelyen
Poszavecz József elnök beszámolt
az egyesület tevékenységéről,
további terveiről. Rostás János,
az ellenőrző bizottság munkáját,
Gazda Zoltánné a pénzügyigazdasági
helyzetet, illetve terveket
ismertette. A közgyűlést levezető
dr. Vargovics Miklós titkár
kiemelte a pályázati lehetőségek
kihasználásának fontosságát. A
több, mint 50 résztvevő az elhangzott
beszámolókat elfogadta, s
egyetértett az új tagdíjakkal.
RAJZPÁLYÁZAT
A Polgári Védelem Napjához
kapcsolódóan a szervezet helyi kirendeltsége
,,Milyen veszély leselkedik
ránk lakókörnyezetünkben”
címmel hirdetett rajzpályázatot az
általános iskolás gyerekek körében.
Az oktatási intézményekben lefolytatott
előzsűrizés után 98 pályamű
érkezett be a Polgári Védelemhez,
ahol Kustár Zsuzsa iparművész és
Lengyák István rajztanár választotta
ki a kategóriák legjobbjait.
Díjazottak: I. korcsoport: 1. Árva
Dávid (Hevesi), 1. Tárnok Zsófia
(Bolyai), 2. Ivanics Alexandra (Újudvar),
3. Milasin Sára (Bolyai). II.
korcsoport:1. Kiss Rudolf (Újudvar),
2. Ter Krisztián (Piarista), 2.
Tusai Beatrix (Hevesi), 3. Béli
Krisztina (Hevesi). III. korcsoport:
1. Dara Klaudia (Hevesi), 1.
Szirkovics Alexandra
(Zalaszentbalázs), 2. Erdélyi Barnabás
(Bolyai), 3. Orosz Viktória (Bolyai).
Különdíjak: Téma kategóriában
Szinyeri Kornél (Rozgonyi),
grafikában Rózsa Bálint (Rózsa) és
kerámiában Pergetz Kinga (Bolyai).
A KÖLTSÉGVETÉSRőL
A költségvetésről tartott sajtótájékoztatót
Budai István, a Pénzügyi
Bizottság elnöke és Kereskai
Péter, a bizottság tagja. Budai István
elmondta, hogy az idei év
költségvetésének összeállításakor
– melybe a beérkezett javaslatok
egy részét is beépítették – a városban
lakók közérzetének javítása,
az életkörülmények jobbítása illetve
a befektetés-ösztönzés is a fő
szempontok között szerepelt. A
nagy összegű felhalmozású célú
hitelállomány talán kissé feszítetté,
de végrehajthatóvá teszi a költségvetést.
A város költségvetésének
egyensúlya a működési költségek
emelkedése mellett is biztosítható,
s a felhalmozási kiadások
felhalmozási bevételekkel és felhalmozási
hitellel történő finanszírozása
lehetővé teszi a város vagyonának
gyarapodását. Kereskai
Péter kiemelte: az elsődleges cél a
város intézményhálózatának biztos
működtetése. 2005-ben hosszú távú
programokat jelentő beruházási
célok is megfogalmazódhattak, a
város jelenlegi anyagi kondíciói
erre lehetőséget nyújtanak. A legutóbbi
közgyűlésen elfogadott
közbeszerzési tervnek megfelelően
indulhat a munka. Nem cél a következő
önkormányzatok eladósítása,
a hitelekre az előrelépés érdekében
van szüksége a városnak.
ALÁDÚCOLTÁK
A téli fagy, és az időjárás többi
viszontagsága is megviselte a Fő
út 9. szám alatti ház utcai homlokzatán
lévő erkélyt. Mivel a
tartószerkezet mostanra erősen
megroggyant, az életveszély elhárítása
okán a százéves épület
erkélyét aládúcolták, a javításra a
tavasz folyamán kerülhet sor. .
A TISZK PÁLYÁZATRÓL
Litter Nándor polgármester a
sikertelen Térségi Integrált Szakképzési
Központra benyújtott pályázat
kapcsán tartott sajtótájékoztatót.
– Közösen döntöttünk, a fideszes
önkormányzati képviselők is megszavazták,
egyetértettek azzal, hogy
Nagykanizsa önállóan pályázzon a
Térségi Integrált Szakképzési Központra,
hogy Nagykanizsa nem
csatlakozik Zalaegerszeghez. Azt
szerettük volna, ha a beruházás jelentős
része Nagykanizsán valósul
meg, Az előző ciklusban egyébként
1,5 milliárd állami forrás érkezett
a városba, eddig ez a támogatás
meghaladta az 5 milliárdot.
Továbbra is úgy gondoljuk, hogy
Nagykanizsának önállóan kell pályáznia,
mert az 5 szakképző intézményünk
jelentős bázist jelent a
térségben. Az állam további pályázatokat
ír ki, közel 40 szakképzési
központ lesz az országban, bízom
abban, hogy a következő pályázatunk
sikeres lesz.
– Évekkel ezelőtt döntöttünk a
város önálló oktatási koncepciójáról,
Nagykanizsa meg akar erősödni
a régióban, ezt bizonyította,
hogy a felsőoktatásban a veszprémi
egyetemmel működünk együtt.
A TISZK pályázatban tudtuk, hogy
versenyhátránnyal indulunk, hiszen
Zalaegerszeg mögött ott állt
a Zala Megyei Közgyűlés, aki maga
is működtet oktatási intézményeket.
Mögöttünk a szomszéd megye
állt. A következő körben a pályázatnál,
az elbírálásnál szerzett
tapasztalatok számunkra pozitívan
kamatoznak – fejtette ki Göndör
István országgyűlési képviselő.
VÍVÓDÁSAIM
Nagy Tímea Radnóti-díjas versmondó
Vívódásaim című irodalmi
estjét hallgathatta meg a verskedvelő
kanizsai közönség a Honvéd Kaszinóban.
A nagykanizsai származású,
Szolnokon élő versmondó
estjén közreműködött Horváth István,
Gazda Zoltán és Farkas Tibor.
HÖLGYNAPI BÁL
Első alkalommal, hagyományteremtő
szándékkal rendezték meg a
Hölgynapi bált a nagykanizsai
Hölgyklub szervezésében. Röst János
alpolgármester verssel és virággal
köszöntötte a hölgyeket, majd a
klub tagjaiból alakult Pántlika Néptánc-
együttes produkciójával indult
az igazi, hajnalig tartó mulatság,
2 KRÓNIIKA
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
 Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
 A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
 Meglévő rendszerek FIGYELőKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
MÁRCIUS 2.
MÁRCIUS 3.
MÁRCIUS 5.
MÁRCIUS 4.
KRÓNIIKA 3
A Nagykanizsa-Miklósfai városrészben az önkormányzati választások
óta eltelt több, mint két év alatt történt néhány olyan fejlesztés,
esemény, mely jogos igényeket elégített ki.
Nagyrészt a településen élve sok információval rendelkeztem és
rendelkezem a megoldásra váró problémákról, azonban ezeknek a
pontos ismeretéhez szerkesztettem egy olyan kérdőívet, melynek segítségével
a településrész működését, életét érintő szinte minden kérdésről
megismerhetjük a köz véleményét. A kérdőívek kiosztásra kerültek,
melyeket kitöltésük után a feltüntetett helyeken elhelyezett
gyűjtőládákba kérek bedobni. Ennek határideje: március 8 . (kedd).
Kérem, hogy aki valamilyen akadályoztatás miatt nem tudja leadni
az adatlapot, május 9-én (szerdán) szíveskedjen átadni az Önöket
felkereső Domján Jánosnak, vagy Baranyai Csabánénak.
Településrészünk jövője szempontjából fontos adatgyűjtéshez kérem
az Önök támogató együttműködését, a statisztikai pontosság érdekében
a kérdőívek leadását, vagy a nevezettek részére történő átadását.
Közreműködésüket köszönöm:
Sajni József, önkormányzati képviselő
KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS
MIKLÓSFÁN
amelyre vendégeket is hívtak, hiszen
a közel másfélszáz bálozó között
szórakoztak a Honvéd Kaszinó
nyugdíjas klubjainak tagjai, a kórház
nyugdíjasai, és a nagybakónaki
Örökifjak Nőklub képviselete is.
HÚSVÉTI VÁSÁR
A húsvét az idén korai időpontra
esik, s ehhez mérten nyitja meg
majd kapuit a szokásos helyen a
húsvéti vásár is. A Deák téren, a
Turul szobor mögött építik fel a
standokat,. A Via Kanizsa Kht. tájékoztatása
szerint a vásár március
29-ig várja az ajándékot keresőket.
A BAJCSAI VÁROSRÉSZRőL
Polai József fideszes önkormányzati
képviselő a bajcsai városrész
gondjairól beszélt sajtótájékoztatóján.
Tavaly felvetette a
közgyűlésen, hogy a bajcsai városrész
óvodájának használaton kívüli
helyiségeit megkaphassa klubfoglalkozás
céljára a lakosság. A polgármester
más lehetőséget ajánlott:
a polgármesteri kirendeltséget helyezzék
át a kultúrházból az óvoda
külön bejáratú helyiségeibe. Így a
művelődési házban ki lehetne alakítani
a teleházat. Az IKI-vel
egyeztetve abban állapodtak meg a
polgármesterrel, hogy a két kisebb
lakás kialakítását és az iroda áthelyezését
kellene megoldani. A közgyűlésen
kiderült, az irodát mégsem
kívánja áthelyeztetni. A két
lakás kialakítására és az iroda áthelyezésére
10 millió forint szerepel
a költségvetésben. Polai József véleménye
szerint a két munkát
együtt kellene elvégezni.
135 ÉVES
POLGÁRI OLVASÓKÖR
Az Együtt Kiskanizsáért Egyesület
és a Kiskanizsai Polgári Olvasókör
március 12-én szombaton
15 órától várja a Polgári Olvasókör
megalakulásának alkalmából szervezett
ünnepségre az érdeklődőket.
A Móricz Művelődési Házban zajló
ünnepség díszvendége dr. Kulcsár
Gyula egyetemi adjunktus
lesz. A Kiskanizsáról elszármazott
orvos előadását 15.30-tól hallgathatják
meg az érdeklődők a Halis
István Városi Könyvtárban.
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
A Nagykanizsai Polgári Egyesület
a nemzeti ünnep előestéjén,
március 14-én, hétfőn 17 órakor
tartja ünnepi megemlékezését a
Petőfi szobornál, majd a résztvevők
együtt vonulnak át a Kossuth
szoborhoz, az ünnepség másik
színhelyére. A szervezők kérik,
hogy az 1848-as forradalom és
szabadságharc emlékére egy-egy
szál virágot hozzon magával valamennyi
résztvevő.
HAGYOMÁNYőRZÉS
A Pintyőke Fesztiválhoz kapcsolódva
hagyományőrző előadást
tart a Pipitér Óvoda március 18-án
13-15 óráig. Előadó: Budai Ilona
óvónő, gyakorló pedagógus, népdalénekes.
Az előadás témája többek
között a hagyományőrzés lehetőségei
a mindennapi munkában,
az ünnepkörök feldolgozása
és a játékfűzés.
MÁRCIUS 7.
ELőZETES
FÓRUM, ÜZLETEMBER TALÁLKOZÓ
Patricia Gonzales az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége
Kereskedelmi Osztályának vezetője volt városunk vendége a múlt héten.
A látogatás alkalmából az önkormányzat, a Nagykanizsai Kereskedelmi
Kamara, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös
üzletember találkozót szervezett, ahol a jelenlévők Gonzales asszony
előadását is meghallgathatták.
– Az Egyesült Államoknak kereskedelmi deficitje van Magyarországgal
szemben – hangzott el. – Jóllehet az USA hetedik a rangsorban a
Magyarországgal való kereskedésben, hiszen hazánk elsősorban közvetlen
szomszédaival áll kapcsolatban, tőkeberuházás terén az Egyesült
Államoké a vezető hely.
Mindkét fél érdekelt a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok
élénkítésében és kibővítésében, a lehetőségek mind szélesebb körű kiaknázásában.
A kialakítandó együttműködés érdekében Patricia
Gonzales az általa képviselt szervezet nevében felajánlotta közreműködésüket
üzleti partnerközvetítésben, melynek értelmében az amerikai
cégek részéről beérkezett üzleti ajánlatokat továbbítják a magyar cégek
felé, és az amerikai üzleti kapcsolatot kereső helyi vállalkozások ajánlatait
elhelyezik az amerikai adatbázisokban és eljuttatják a potenciális
partnercégekhez. A követség segít az esetleges találkozók, tanulmányutak
szervezésében, bonyolításában is, akár a vízumok megszerzésében
is segítséget remélhetnek a hozzájuk fordulók, amennyiben üzleti
célú kiutazásról van szó. Az üzletember találkozó második felében az
amerikai tulajdonú Honeywell Hőtechnikai Kft. tevékenységét ismerhették
meg a cégvezető, Fülöp Attila segítségével a jelenlévők. Megtudhattuk,
milyen jellegű beszállítókat, partnereket keres a kanizsai
vállalkozások között a cég helyi és brnoi gyárába.
MÁRCIUS 9.
Bár még szállingózik a hó, az
utcán sétálva már érezzük a tavasz
leheletét. Közeledik március
15-e, az 1848-1849-es Forradalom
és Szabadságharc 157.
évfordulója. Kitűzzük kabátunkra
a piros-fehér-zöld kokárdát,
melyben a piros szín az erőt, a
fehér a hűséget, a zöld a reményt
jelképezi. A színhármas
először 1948-ban vált az ország
hivatalos jelképévé, a forradalom
egyik jelentős eredményeképpen.
Ma is ezeknek a színeknek
a környezetében emlékezünk
nemzeti ünnepünkre.
Az emlékezés eszembe juttatta
a Kanizsai Esték sorozat legutóbbi
előadójának szavait.
Szabadkán hallott élményét osztotta
meg kanizsai közönségével,
mely így hangzott egy délvidéki
magyar szájából: engem
nem az érdekel, hogy kitűzik-e
március 15-én a zászlót, hanem
az, hogy van-e pelenka a szárítókötélen!
Komoly, és mélyen igaz szavak
voltak...
FRANCIA KAPCSOLAT
A Comenius pályázat folyományaként
a Zsigmondy SZKI már hét
éve jó kapcsolatban van a Nantes-i
Lycée Nicola Appert szakközépiskolával.
Ennek eredményeképpen
már ötödik alkalommal fogadnak
cserediákokat a francia városból,
melynek költségeit pályázatok révén
fedezik. Napjainkban az informatikusok
nyelvi projektje zajlik, amely
áprilisban Nantesban folytatódik. A
francia küldöttség 22 diákja, és az
őket kísérő három tanár a szakmai
programok után változatos szabadidős
programokon vettek részt.
A húsvétvárás és az ehhez fűződő
népi hagyományok ápolásának
jegyében szervezi programját
a miklósfai Közművelődési és
Városszépítő Egyesület. Március
20-án a Mindenki Házában kerül
sor az első tojás ünnepére. Nemcsak
nézelődni, tevékenyen közreműködni
is lehet aznap: lesz
többek között tojásfestés, ajándékkészítés.
Aki már jártas a tojásfestés
mesterségében március 17-ig nevezhet
alkotásával az egyesületnél,
s majd március 20-án 14 órakor
tudja meg nyert-e.
TOJÁSÜNNEP
Kokárdák
és pelenkák
4 A HÉT TÉMÁJA:: 120 ÉVES KÓRHÁZUNK
Kilencven évvel ezelőtt jött létre városunkban az első önálló
belgyógyászati osztályt. Az azóta eltelt évtizedekben számos változáson
ment keresztül a gyógyítás ezen ága, számos változást, átszervezést,
és költözést ért meg a kanizsai ellátás. A múltról és a jelenről beszélgettünk
dr. Matoltsy Andrással, a belgyógyászati osztály jelenlegi
vezetőjével.
– 1915-ben, vagyis kilencven évvel ezelőtt alakult meg az önálló belgyógyászati
osztály úgy, hogy az eredeti vegyes osztály sebészetre és belgyógyászatra
vált szét. A sebészeti osztály vezetője Szekeres József maradt,
míg a belgyógyászaté Szabó Zsigmond lett. Az első világháború és a járványveszély
megkövetelte a bővítést, hamarosan két, negyvenágyas földszintes
pavilon épült, amelyben már elkülönült a férfi- és nőbetegek ellátása.
Szabó Zsigmond 1925-ig vezette az osztályt, őt Kreiner Zsigmond követte,
aki 1944-ig volt az osztály főorvosa. Ezt követően négy évre Bittera
Zoltán nevezték ki, majd 1948-1964 között Szauter Béla vezette az osztályt,
majd Timaffy Miklóst nevezték ki.
– Hogyan változott az ágyszám ezekben az években? Milyen fejlődés
figyelhető meg?
– Az ágylétszám 1919-ben 52 volt, 1935-ben 80, 1962-ben 90, 1964-
ben 105. 1951-ben a férfiakat, majd három év múltán, 1957-ben a nőket
is átköltöztették az úgynevezett B épületbe. 1965-ben a belosztályt kettéosztották,
az I. Belgyógyászati Osztály vezetője Timaffy Miklós maradt,
míg a II. Belgyógyászati Osztály élére Csermely Ferencet nevezték ki.
1974-ben a két belgyógyászati osztály az új főépületbe költözött át, 64-
64 ággyal. Ekkor alakult meg a III., reumatológiai profilú belgyógyászati
osztály Balogh Illés vezetésével, amely szintén az új épület földszintjén
kapott helyet harminc ággyal. 1976-ban Timaffy Miklós távozásával Sebestyén
Miklós lett az I. belgyógyászat főorvosa. 1978-ban a belgyógyászati
osztályok között névcsere történt, vagyis a régi egyes kettes lett, és
a kettesből egyes. 1993-ban Csermely Ferenc nyugdíjba vonulásával engem
ért a megtiszteltetés, hogy örökébe léphettem.
– Mikor került jelenlegi helyére a belgyógyászati ellátás?
– 1999. márciusában avatták fel a belgyógyászat jelenlegi épületét,
amely az 1885-ban átadott kórházépület alapjaira épült, de amit már
speciálisan belgyógyászati ellátásra terveztek. Sebestyén Miklós nyugdíjba
vonulását követően 2001. január 1-jén összevonták a két osztályt, és
négy speciális részleget alakítottak ki. Az első emeleten foglal helyet az
54 ágyas kardiológiai részleg a hat ágyas koronária őrzővel, illetve a
másodikon 27-27 ággyal gasztroenterológiai- és az endokrinológiai-diabetológiai
részleg. A földszinten kaptak helyet az ambulanciák, valamint
a kardiológiai és gasztroenterológiai laboratóriumok. A koronária őrző
részlegvezetője Szabó Csaba, a gasztroenterológiai részlegé Bárány
László, az endokrinológiai-diabetológiai részlegé Késmárki Nóra. Jelenleg
18 orvos dolgozik az osztályon, ebből 11 szakorvos, hárman két szakvizsgával
is rendelkeznek. 57 ápolónk, 12 segédápolónk és 13 asszisztensnőnk
van. Az épület hotelszolgáltatása kiváló, kis ágylétszámú, fürdőszobás
kortermeink vannak. A laboratóriumok tágasak, az ergometriás és
ultrahangos vizsgálók légkondicionáltak. A mai értelemben vett, modern
belgyógyászati struktúra alapjait Csermely Ferenc és Sebestyén Miklós
rakta le Kanizsán, a korszerű diagnosztikus laboratóriumi munka és a
szubspecializálódás megteremtésével, mindenkor ügyelve a belgyógyászat
holisztikus szemléletének megőrzésére. Célunk, hogy elődeink példáját
kövessük. Betegeink visszajelzései, a lelkiismeretesen végzett munka és
tudományos eredményeink megerősítenek bennünket abban, hogy az általuk
megkezdett úton haladunk. Szeretnék tisztelettel fejet hajtani minden
elődünk és valamennyi jelenlegi munkatársam áldozatos munkája előtt.
Az elődök dicsősége fény az utódok számára.
Az 1885-ben épített kórházakban még nem voltak osztályok. Kórházi
szabályzat működött, és a kanizsai kórház szabályzata nagyon korszerűnek
számított. Amikor a kórház orvosai az akkori vezető, dr. Lázár
Dezső kandidátus főorvos irányításával megpróbáltuk a nagykanizsai
kórház régi dolgairól lefújni a port, nagyon sok érdekességgel találkoztak.
Ezeket idéztük fel dr. Szabó Csaba főigazgató főorvossal.
– Milyen adatok kerültek elő?
– Nagyon sok ilyen akad, de válasszuk ki közülük azt, amikor a négy
irgalmas nővér, egy férfi ápoló, egy-egy háziszolga, szolgáló, mosónőkből
álló személyzet és 14 beteg költözött át a régi épületből az újba.
A színvonalasan felszerelt épületben 52 ágyon, vegyesen kezelték a
betegeket. Ilyen információkat csak a napi sajtóból lehetett utólag kideríteni.
Kötelességünknek tartjuk a hagyományápolást. A rendszerváltás
óta sikerült elérnünk, hogy Szekeres József neve kapjon egy kicsit
nagyobb glóriát. Az irodámban látható róla készült képeket is mi
kutattuk föl, nem voltak meg a kórházban. Büszkék vagyunk rá, mert
amikor 120 évvel ezelőtt ide felköltözött a kórház, ő volt az első igazgatója,
és 26 éven keresztül irányította az intézményt. Sebész
doktor volt, sok érdekesség fűződik a nevéhez.
Bánokszentgyörgyön, később Pogányszentpéteren gazdatisztként
működő kisbirtokosi nemesi családból származott, az apja ‘48-as
honvédtiszt volt. Németországban, egy neves sebész klinikáján
tanult éveken keresztül. Azt is tudjuk, hol lakott, akár emléktáblával
is meg lehetne jelölni a Bajza utca és a Batthyány utca kereszteződésénél
lévő földszintes házat. A viszszaemlékezések szerint
halála után ott ravatalozták fel. Itt van eltemetve a kanizsai
köztemetőben, sírját a kórház gondozza. A családja elkerült Kanizsáról,
a fővárosba. Azért alapítottuk a Szekeres József-díjat, hogy ne felejtődjön
el a neve. Halála után a hozzátartozói azt kérték, hogy senki
ne kölcsön pénzt koszorúra, hanem megsegítő szándékkal, jó célra
használják fel. Azért is szívügyünk Szekeres József, mert valamikor azt
hitték az emberek, munkásmozgalmi harcos volt. A mi feladatunk volt
megértetni a közvélekedéssel, hogy egy példaértékű orvos volt, és a róla
elnevezett utca nevét nem kell megváltoztatni. Az 1992-ben alapított,
és a nevével fémjelzett díjjal, a város egészségügyéért tevő embereket
díjazzák a Város Napján.
– Hogyan folytatódott a Szekeres József által elindított fejlődési vonalat
folytatni?
– Az ágyak száma 52-ről 650-re növekedett, a 14 fős személyzet pedig
950 főre bővült. A nagykanizsai kórház az 1885-ös ideköltözéstől kezdve
folyamatosan fejlődött. Mondhatnám, 10-15 évenként mindig épült valami
a kórházhoz. Az átvezetés folyamatos. Arra kell figyelni, hogy ezután
is ugyanígy menjen tovább, mert a fejlődésben nincs megállás...
KÖTELESSÉGÜNK A HAGYOMÁNYÁPOLÁS
AZ ELőDÖK DICSőSÉGE
FÉNY AZ UTÓDOK
SZÁMÁRA
A ma Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza nevet viselő költségvetési
intézmény 1885. március 13. óta, azaz 120 éve működik jelenlegi
helyén. Igaz címe és bejárata többször változott. Először a Kossuth
téren volt a bejárata, majd a bővítés során a Semmelweis utcába
került, és 1974-ben a főépület átadásakor a dr. Szekeres József utcába
került. Az 1885-ös kórházépület avatása előtt is volt már Nagykanizsán
egészségügyi intézmény, csak még nem kórháznak hívták. Mint
akkoriban a világban mindenütt, így nálunk is a szervezett
egészségügyi ellátás az elesettek ápolása, az
aggok gondozása területén indult meg és
mindez a jótékonykodó, segítő egyházak
szervezési és földrajzi közelségében.
Erről az időről keveset tudunk. Azt
azonban igen, hogy már a mai Zrínyi
utcában az 1690-es években
működött ispotály. Akkor a Zrínyi
és Ady utcák sarkán lévő mai
Honvéd Kaszinó helyén egy Szent
Márton kápolna állt, s mellette a
korábbi Piért raktár, ma a Főiskola
kapuja helyén volt az első ispotály.
A korai években még orvos nélkül.
Orvosi ellátást is biztosító intézmény dokumentumokkal
igazolhatóan csak a XVIII.
század végén működött Nagykanizsán.
Tersánczky József, aki önmagát „orvos és szabadhegyi
birtokos”-nak nevezte, 1887-ben kiadott monográfiájában arról is
említést tesz, hogy 1849-ben az ispotály (ő már kórháznak nevezte!)
igazgatója Tárnok Alajos volt. A város hamar kinőtte a 24 ágyas kórházát
és szükség volt egy nagyobbra, melyet már új helyen kellett felépíteni.
Hosszas, mintegy évtizedes előkészítés után közadományokból és a város
által felevett hitelből kezdődött meg az építkezés, melynek során épület
fel a mai kórházi „A” épület, a belgyógyászati épület elődje.
Az épülethez és 120 éves története sok érdekes momentumot tartalmaz.
Például ebben az épületben volt évekig a Jézus Szíve Plébániához
tartozó kórház-kápolnában látható faragott oltár, ami a kórház átadásakor
a Szent Márton kápolnából került a kórház imaházába. Vagy például
a Szent Márton kápolna harangja az eredeti kórházépület harangtornyába
került. Azonban ebbe szinte évente belecsapott a villám, s a többszöri
újjáépítés után a kórház udvarába egy haranglábra szerelték át. A kórház
kápolna megépítéséig ott volt, s onnan került pár évre az Úttörő térre,
majd a Sáncban magtárból átépített templom tornyában talált végleges
lakhelyre 1941-ben. Az 1885-ben felavatott 40 ágyas kórháznak, melynek
még nem voltak osztályai, csak egyetlen orvosa volt: dr. Szekeres
József. Ez a kórház óriási fejlődésen ment át. Először két
osztályra (sebészet és belgyógyászat), majd négy
osztályra szakosodott. Újabb épületek épültek,
s az ágyszám is lépésről lépésre bővült.
A 120 év változásait csak terjedelmi
okokból nem lehet felsorolni. Ezek
már ismertek leírásokból, a mai
változások pedig szemünk előtt
történnek. Egy ilyen változásnak
éppen napjainkban lehetünk tanúi,
hiszen napokon belül vesszük birtokba
az „E” épületet, mely a korábbi
gyermekosztály helyén épült
teljesen újjá, s ad helyet a mozgásszervi
rehabilitációs osztálynak, a fizikoterápiának
és a városból a kórházba beköltöző
tüdőgondozónak és bőr- és nemibeteg gondozónak.
A kórház fejlődése itt sem áll meg, hiszen a kórház rekonstrukció folytatódik
a „B” épület felújításával. A felújítás alatt nem csak építészeti tatarozást
értünk, hanem a betegek kiszolgálását, komfort érzetét javító hotel szolgálati
fejlesztés mellett jelentős egészségügyi szakmai gép-műszer fejlesztésre is sor
kerül. A kórház szakmai fejlődése, gép-műszer ellátottság javítása és bővítése a
betegek érdekét szolgálja, de minden kórházi dolgozó szívesen vállalja a változással
járó újabb feladatokat. S ez a fejlesztés nem állhat meg az orvostudomány
és technika napjainkban tapasztalható hihetetlen fejlődése mellett.
Papp Péter
*A jubileum szónak az idegen szavak szótára szerint kettős értelme van.
Az egyik: évfordulót ünnepel, a másik: örvend. Itt én mind a kettőt értem.
A HÉT TÉMÁJA 5
EGY CSENDES JUBILEUM*
A ma Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza nevet viselő
költségvetési intézmény 1885. március 13. óta, azaz 120 éve működik
jelenlegi helyén. A Hét Témájának összeállításában lapunk tisztelegni
kíván a „csendes jubileum előtt”.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórház
Gyermekosztálya 1949-ben, Zala megyében
elsőként kezdte meg működését 50 ággyal,
akkor csecsemő és gyermekosztály néven a
rövidesen átadásra kerülő új épületszárny helyén.
Azóta több évtized telt el, több generáció
elhagyta az osztályt, illetve újak érkeztek,
és egy kórházi rekonstrukció kapcsán a Gyermekosztály
átkerült a főépületbe. Szigethy főorvos
úr 1958. és 1975. között dolgozott az
osztályon, Szakáll főorvos úr nyugdíjba vonulása
után 1989-ben dr. Baranyi Enikő vette át
az osztály vezetését. Az évtizedek alatt sokat
változott maga a gyermekgyógyászat szemlélete
és gyakorlata is.
– Az eltelt 56 év a múlt tiszteletére kötelez,
az időszak követelményeinek is meg kell felelni,
de a régi nagyok mondásai alapvetően nem
változtak, mindig igazak: ,,Mi kell az egészséges
csecsemőnek? Tisztaság, anyatej és szeretet”
– idézte Heim Pált dr. Baranyi Enikő főorvos.
– Egy olyan osztályt vehettem át, ahol
rendkívül becsületesen, tisztességesen dolgozó,
hivatástudattal rendelkező nővérgárda és
egy fiatal orvosgárda fogadott. Az utóbbi két
évtizedben látványosan felgyorsult a specializálódás
folyamata, háttérbe szorult az általános
gyerekgyógyászat. A ’90-es évek elejétől
kezdtük el orvosaink képzését, hogy minél több
szakvizsgával rendelkező orvosunk legyen.
A gyermekneurológia, tüdőgyógyászat, cukorbetegségek
gondozása mellett hamarosan
egy helyett két neonatológus szakorvos erősíti
majd az osztály szakmaiságát. A közeljövőben
folytatódni fog a gyermek kardiológiai
gondozás. A szakosodás szempontjából fontos
lenne a gyermek bőrgyógyászat és nőgyógyászat,
valamint gyermekpszichiátria is.
Szakrendelői szinten szeretnék, ha a közeljövőben
befogadhatnák a gyermek infektológiát
és a védőoltásokkal foglalkozó szakrendelést.
1990 óta a gyermek intenzív szakasszisztensi
képzésre folyamatosan irányítják az ápoló
személyzetet, sőt egyre több a diplomás ápoló
vesz részt a team munkában.
-– A betegellátás gyermekbarát környezetben
zajlik, melyre a nagykanizsai szülők büszkék
lehetnek. Önálló gyermekintenzív résszel
rendelkezünk, a szakrendelőben kultúrált feltételek
mellett zajlik a rendelés. A Gyermekosztály
alapítványának az utóbbi évek több sikert
hoztak – fejtette ki dr. Baranyi Enikő. –
A 2003-as alapítványi bál bevételét kiegészítve
egy nagy teljesítményű gyógyszeres inhalációs
készülék került beszerzésre, valamint
gyarapodtak a gyomor-bélrendszeri betegek
körében gyakran indokolt vizsgálathoz szükséges
hidrogén kilégzési készülékkel és egy 24
órás kórtermi monitorral. E hónap végén,
legkésőbb jövő hónapban kerül átadásra az
egyik banktól pályázat útján elnyert összegből
vásárolt EKG monitor. A gyerekekkel, kis
betegeinkkel, de főleg az osztályon hosszú
időt eltöltőkkel egyfajta bensőséges kapcsolat
alakult és alakul ki az osztály dolgozói, a
gyermek és annak családjaik között, amely
nemegyszer barátsággá is változik.
GYERMEKEINK
GYÓGYÍTÓI
6 VÁROSHÁZA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról
szóló mód. 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a
közterületek és közterület jellegű területek használatának előírásairól az alábbi
rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
1.§.
(1) A rendelet célja a közterületek használatának városképi, városrendezési,
környezetvédelmi, ellátási, valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével
történő szabályozása.
(2) Közterületet rendeltetéstől eltérően használni a tulajdonos önkormányzat
és a kérelmező közötti közterület-használati megállapodás alapján lehet.
(3) A közterület-használati megállapodást – a tulajdonos képviseletében – a
Via Kanizsa Kht. köti meg.
(4) Építési engedélyhez kötött közterület-használat esetében a Via Kanizsa
Kht. közterület-használati megállapodást csak az első fokú építési hatóság jogerős
építési engedélyező határozata alapján az abban meghatározott feltételekkel
köthet.
(5) Jogszabályban meghatározott esetekben a közterület-használathoz szakhatósági
hozzájárulás szükséges, melyet a kérelmezőnek kell beszereznie.
A RENDELET TERÜLETI HATÁLYA
2.§.
(1) A rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város (továbbiakban: város) közigazgatási
területére terjed ki.
(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni közterületnek nem minősülő területekre
is, ha arra a rendelet kifejezetten felhatalmazást ad.
(3) A műemléki ingatlanokkal összefüggő eljárásokra külön jogszabály rendelkezései
az irányadóak.
A RENDELET SZEMÉLYI HATÁLYA
3.§.
A rendelet hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
ÉRTELMEZő RENDELKEZÉSEK
4.§.
(1) E rendelet alkalmazásában közterületnek minősül:
a) az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként, továbbá
közterületi jelleggel (pl. közút, járda, tér, park, zöldterület stb.) nyilvántartott
belterületi földrészlet;
b) a belterületi földrészletek, illetőleg építmények (pl. épületárkádok alatti
járda, alul- és felüljárók közterület-használatra átadott része, tulajdonviszonyoktól
függetlenül).
(2) E rendelet alkalmazásában:
1. Közterület rendeltetésszerű használata különösen: a közterületnek minősülő
területeken közlekedés, pihenés, sportolás.
2. Járda: a közterületnek e gyalogosok közlekedésére szolgáló elkülönített része.
Ahol az úttesttel nincs elkülönítve, ott az ilyen közterületből a vele határos
ingatlanhoz csatlakozóan 1 méter széles területsávot kell járdának tekinteni.
3. Zöldterület: a város belterületének azon parkosított közhasználatú része –
függetlenül annak növényzettel borított mértékétől –, melynek rendeltetése a
közlekedési utak lehatárolása, az emberi környezet esztétikusabbá tétele.
4. Plakát, reklám, hirdetmény: figyelemfelhívásra alkalmas közlés, információ,
amely valamely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (áru) értékesítését,
vagy más módon történő igénybevételét, a vállalkozás nevének
megjelölését, tevékenységének népszerűsítését, továbbá az áru vagy árujelző,
tevékenység megismertetését, kelendőségének növelését szolgálja.
5. Reklám- és hirdető berendezés: reklám-, hirdető- és cégtábla, építmény,
utcabútor, a KRESZ-ben, illetve a közlekedési ágazati szabványban nem szereplő
tábla, plakáthordozó, valamint egyéb eszköz, amely reklám, hirdetmény
elhelyezésére szolgál, illetve azt közvetíti.
6. Út: járművek közlekedésére szolgáló közterület; közút: az állami tulajdonban
lévő országos közutak és önkormányzati tulajdonban lévő helyi közutak,
valamint közforgalom elől el nem zárt magánutak.
7. Mobil hirdető berendezés:
* Közúti járműveken önálló tartószerkezetre elhelyezett reklámtábla, plakát
vagy egyéb hirdetmény (önálló tartószerkezetnek minősül a tetőcsomagtartó és
a jármű rakfelületén e célból elhelyezett tartószerkezet is)
* A reklámozott üzlet nyitva tartási ideje alatt kihelyezett megállító tábla
* „szendvicsember” hirdető táblái
* belépődíjas rendezvények alkalmi hirdetése
* nonprofit rendezvények alkalmi hirdetése
8. Hirdető: Akinek az érdekében a plakát (hirdetmény) kihelyezésre került,
illetve aki a plakát (hirdetmény) kihelyezését megrendeli.
9. A közterület rendeltetéstől eltérő használata:
– Kereskedelmi tevékenység, árubemutatás,
– Hirdető tevékenység,
– Építési és bontási munkálatok, valamint építési anyagok tárolása,
– Házi tüzelőanyagok tárolása (tűzifa, szén, brikett, egyéb szilárd halmazállapotú
ömlesztett vagy zsákos kiszerelésű tüzelőanyagok),
– Járművek tárolása, amelyet külön rendelet szabályoz.
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELEM
5.§.
(1) A rendeltetéstől eltérő közterület-használatot kérelem benyújtásával kell
kezdeményeznie annak, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja
használni. A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 8 nappal kell
benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét (elnevezését), személyazonosító adatait, állandó lakóés
székhelyének címét, telefonszámát;
b) a kérelmező vállalkozó vagy gazdasági társaság adószámát és bankszámlaszámát;
c) a közterület használat célját, időtartamát;
d) a közterület-használat módját és helyének pontos meghatározását, szükség
esetén helyszínrajzzal, fotóval kiegészítve;
e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat
(működési engedély, vállalkozói igazolvány stb.) megnevezését és számát;
f) az élelmiszerekkel kapcsolatos vendéglátó-ipari és kereskedelmi tevékenység
gyakorlásához a kérelmezőnek a helyi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat, valamint az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás
hozzájárulását csatolni kell;
g) mutatványos tevékenység esetében az eszközök és berendezések érvényes
műszaki vizsgáját bizonyító okiratot.
(3) A kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.
(4) A kérelmet a Via Kanizsa Kht-nak címezve kell benyújtani.
(5) Nem köthető közterület-használati megállapodás:
a) az idegenforgalom szempontjából jelentős közterületekre kereskedelmi tevékenység
végzésére, kivéve a 11.§. (1) és (2) bekezdésében meghatározott
eseteket;
b) városképi, műemléki és környezeti követelményeket nem kielégítő közterület-
használatra,
c) a közlekedés biztonságát zavaró (utak és útkereszteződések, csomópontok
beláthatóságát, közúti jelzőlámpákat takaró) berendezések és anyagok elhelyezésére;
d) sátorgarázs elhelyezésére;
e) göngyöleg tárolására, amennyiben az nem közterületi árusításhoz vagy rakodáshoz
kapcsolódó.
A KÖZTERÜLETEN ELHELYEZHETő ÁRUSÍTÓHELYEK
LÉTESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI
6.§.
(1) Tartós elárusítóhely (pavilon) elhelyezésére csak a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság által meghatározott, pályázatban megjelölt helyre
és számban köthető közterület-használati megállapodás. A pályázati eljárás szabályait
a rendelet 9.§-a szabályozza.
(2) Tartós elárusítóhely (pavilon) létesítésére a közterület-használati megállapodást
legfeljebb 5 éves időtartamra lehet kötni, mely időtartam – indokolt
esetben, közös megegyezéssel – meghosszabbítható.
(3) A közút területének közlekedésre szolgáló részén – a járda kivételével –
kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút mellett a közút forgalombiztonságát
érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása
esetén végezhető.
(4) Az üzlettel rendelkező vállalkozó (kereskedő) árukészletét – közterülethasználati
megállapodással – az üzlet homlokzatával érintkező közterületen
idényjelleggel árusíthatja.
(5) Az üzlettel rendelkező vállalkozóval (kereskedővel) az üzlet homlokzatát
meghaladó területre, továbbá a közterületre nyíló kapualjba vagy udvarra is
köthető közterület-használati megállapodás, amennyiben a kérelem az alap profillal
megegyező tevékenység folytatására irányul.
(6) Az üzlettel nem rendelkező vállalkozó (kereskedő) közterületen (3) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével a szükséges hatósági engedélyek, a
közterület kezelőjének hozzájárulása esetén megkötött közterület-használati
megállapodás és a külön jogszabály alapján közterületen árusításra megengedett
termékeket értékesíthet.
AZ IDEGENFORGALOM SZÁMÁRA JELENTőS KÖZTERÜLETEK
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK
7.§.
NAGYKANIZSAMEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE 51/2004.(XII.21.)) SZÁMÚ RENDELETE
A KÖZTERÜLETEK ÉS KÖZTERÜLET JELLEGű TERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL
VÁROSHÁZA 7
(1) A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott I. díjövezetben foglalt
közterületekre kitelepülő vendéglátó-ipari egységek bútorzatát, valamint mobil
és megállító-táblákat a közterület-használati megállapodást megelőzően zsűriztetni
kell a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal.
(2) Az idegenforgalom számára jelentős közterületeken indokolt esetben (pl.
kulturális találkozók stb.) 15 napnál nem hosszabb időre kulturális, sport és politikai
célú rendezvények, árubemutatás és ezekhez kapcsolódó alkalmi vásár
engedélyezhető.
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL
VÉGEZHETő TEVÉKENYSÉGEK
8.§.
(1) Nem kell közterület-használati megállapodás:
A) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút
(járda) területének elfoglalásához;
B) az úttartozékok és közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez;
C) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása
érdekében végzett munkához;
D) az üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám), cégés
címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be,
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT PÁLYÁZTATÁSA
9. §
(1) Azokon a területeken, ahol az igények meghaladják a rendelkezésre bocsátható
közterület nagyságát, a használatba adó az igénybe vehető közterületeket
kijelöli, meghirdeti és a jelentkezők között versenytárgyalás alapján dönt.
(2) A használatba adó a médián keresztül 1 hónappal korábban közzé teszi
azokat a közterületeket, valamint tevékenységek listáját, melyekre pályázati eljárás
keretében kíván megállapodást kötni.
(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a.) a hasznosításra meghirdetett közterület helyét, méretét, rendeltetését, felszerelését,
a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv megnevezését;
b.) a közterület-használat célját és az ott folytatható tevékenység megjelölését;
c.) a közterület használat idejét, időtartamát, jellegét;
d.) a közterület-használati alapdíj összegét;
e.) a pályázati ajánlat benyújtásának helyét és határidejét;
f.) a pályázati jogosultak körét;
g.) a pályázati tárgyalás helyét és időpontját, a bíráló bizottság tagjainak
megjelölését, a bírálat főbb szempontjait.
(4) A pályázati ajánlatot a VIA Kanizsa Kht-hez írásban kell benyújtani. A
Pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat, valamint a kiírásban meghatározott
egyéb adatokat:
a.) a pályázó nevét, címét, tevékenységét és az annak gyakorlására jogosító
okirat másolatát;
b.) pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
(5) Pályázati tárgyalást egynél több pályázat beérkezése esetén kell tartani,
legkésőbb a pályázatok benyújtási határidejét követő 15 napon belül. A tárgyaláson
csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt tartalommal
és határidőben nyújtotta be.
(6) A pályázati tárgyaláson a pályázók, a használatba adó vezetője vagy
megbízottja, a bíráló bizottság tagjai (a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság, valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság) delegáltjaiból
álló 2-2 fő, valamint a jegyzőkönyvvezető vesz részt. A tárgyalásról jegyzőkönyvet
kell készíteni és azt a pályázók részére meg kell küldeni, mely tartalmazza:
a.) a pályázók nevét, címét, tevékenységi körét;
b.) a legmagasabb összegű közterület-használati díjra tett ajánlatát összegét,
az ajánlatot tevő pályázó adatait és az utána következő legmagasabb ajánlatot
tevő adatait és ajánlatának összegét.
(7) A pályázati tárgyalást követően a bíráló bizottság a résztvevők közül kihirdeti
a pályázat nyertesét és egyben a pályázók között felállított sorrendet.
(8) Ha a pályázat nyertese bejelenti, hogy a közterületet nem veszi igénybe, a
pályázati tárgyaláson részt vett soron következő pályázó jogosult a közterülethasználatra.
(9) Azonos feltételek esetén a helyi vállalkozó előnyben részesülhet.
A KÖZTERÜLET RENDELTETÉSTőL ELTÉRő HASZNÁLATA
10. §
(1) A használó köteles a használat befejezését követően az igénybe vett területet
az eredeti állapotnak megfelelően visszaadni.
(2) A használó köteles a használatra átadott területet és annak közvetlen környékét
folyamatosan tisztán tartani, a használatból keletkezett hulladékot összegyűjteni
és eltávolításáról naponta gondoskodni.
(3) Közterületen szervezett alkalmi rendezvény esetén a használó – a közterület-
használati megállapodás előfeltételeként – az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
kötelezettsége biztosítékaként, azzal arányosan – a használatba adó
által megállapított mértékű óvadékot köteles előzetesen megfizetni. Az óvadék
összege csak az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok elvégzésére
használható fel.
A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
11.§.
(1) Üzlettel rendelkező vendéglátók az üzletük előtti közterületet – kerthelyiség
céljára – csak közterület-használati megállapodás birtokában vehetik igénybe.
(2) Az üzlettel rendelkező kereskedők az üzletük előtti területet profiljuknak
megfelelő árubemutatásra, árusításra csak közterület-használati engedély birtokában
vehetik igénybe.
(3) Kereskedelmi céllal mozgóboltot, egyéb mobil alkalmatosságot üzemeltetni
csak az engedélyező hatóságnál beszerzett engedélyt követően lehet.
(4) A város kiemelt területein (I. díjövezet) árubemutatásra a hirdetett üzlet
előtt üzletenként legfeljebb 2 m2 közterület vehető igénybe.
REKLÁMTEVÉKENYSÉG
12.§.
(1) Reklámhordozót csak az úttest területén kívül, az útburkolat szélétől minimum
0,6 méter távolságra lehet elhelyezni.
(2) Nem helyezhető el reklámhordozó bármely KRESZ- és útbaigazító tábla
előtt és után – a menetirány szerinti oldalon – 10 méter távolságon belül, illetve
csomópont, szintbeli gyalogátkelőhely és minden esetben vasúti átjáró előtt és
után 30 méter távolságon belül.
(3) Azokon a helyeken, ahol a reklámhordozó mögül gyalogos léphet az útra,
a reklámhordozó csak a megállapodásban meghatározott olyan magasságban
helyezhető el, hogy a gépjármű vezetője alatta elláthasson. A járda felett reklámhordozó
minimum 2,5 méter magasságban helyezhető el.
(4) Mozgatható reklámhordozó csak a hirdetett üzlet közelében, annak nyitva
tartási ideje alatt lehet közterületen, ha a megállapodásban meghatározott kivitelben
gyártották le, és a megállapodásban leírtak szerint helyezték el.
(5) A vetített/hangos reklám közterületről látható/hallható alkalmazása, illetve
a mobil reklám- és hirdető-berendezés, valamint a plakáthordozó és a plakát
elhelyezés engedélyköteles.
(6) E rendelet melléklete szerinti I. díjövezet területén 2 m2-nél nagyobb felületű
óriásplakátok ideiglenes jelleggel, legfeljebb 1 éves időtartamra, engedéllyel
létesíthetők. Az építtetőnek az építésügyi hatóság felszólítására, a határozat
kézhez vételétől számított 30 napon belül – kártalanítási igény kizárásával
– a reklámhordozót el kell bontania, annak környezetét az eredeti állapotnak
megfelelően kell visszaállítani.
(7) A plakátok, egyéb nyomtatott formában kiadott hirdetmények csak a 3.
számú mellékletben arra kijelölt hirdetményhordozó berendezéseken helyezhetők
el.
(8) Amennyiben a plakátragasztó helyeken üres felület található, azokon lakossági
hirdetmény a rendelet előírásainak betartásával díjtalanul elhelyezhető,
legfeljebb 210mm x 297mm nagyságú (A/4) méretben.
(9) A plakátok, hirdetmények az aktualitásuk elvesztését követően felülragaszthatók.
A plakátragasztó felületekről minden hónap utolsó hetében a plakátok
kihelyezését engedélyező szervnek el kell távolíttatni a felgyülemlett, aktualitásukat
vesztett plakátokat. A plakátok eltávolítását követően a hordozófelületet
az eredeti állapotának megfelelően kell visszaállítani.
(10) Aktuális plakátokat egymásra ragasztani (rátakarni) nem szabad. Ez alól
kivételt képeznek az ingyenes lakossági hirdetmények, melyek felülragaszthatók.
(11) A plakátokon jól olvashatóan meg kell jelölni a hirdető nevét, címét,
vagy más elérhetőségét, a plakát aktualitásának végnapját pontos dátummal (év,
hónap, nap).
(12) Választással, szavazással kapcsolatos plakátok díjtalanul a meglévő üres
plakátragasztási helyeken és az e célra készített mobil plakáthelyeken is kihelyezhetők.
Ezek eltávolításáért a választási, szavazási eseményt követő 15 napon
belül a kihelyező, illetve a plakáton szereplő személy felel.
(13) Az engedélyesnek az építésügyi hatóság felszólítására a határozat kézhezvételétől
számított 30 napon belül – a kártalanítási igény kizárása mellett – a
reklámhordozót el kell bontania, annak környezetét az eredeti állapotnak megfelelően
kell visszaállítani.
(14) A hangos reklám este 22.00 órától reggel 8.00 óráig nem üzemeltethető.
Kivételt jelent ez alól a rendkívüli állapot és vészhelyzet.
(15) Reklámok, hirdetmények elsősorban magyar nyelven jelentethetők meg.
A magyar nyelvű hirdetmény mellett azzal azonos tartalommal más nyelvű szöveg
is feltüntethető.
(16) Eseti jelleggel reklámok, illetve hirdetmények a rendelet 4. számú mellékletében
részletezett helyeken közterület-használati megállapodás alapján vehetők
igénybe.
PLAKÁT ELTÁVOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
13. §.
(1) A közterületről maradéktalanul el kell távolítani a rendelet 3. számú mellékletében
megjelölt hirdetményhordozó berendezéseken kívül – szabálytalan
8 VÁROSHÁZA
módon – elhelyezett plakátokat, egyéb nyomtatott hirdetményeket. Ennek teljesülése
érdekében a plakát (hirdetmény) kihelyezőjét és a hirdetőt egyetemlegesen
kell kötelezni.
(2) A hirdető a szabálytalanul kihelyezett plakátot, egyéb nyomtatott hirdetményt
a felszólításra 3 napon belül köteles eltávolítani, s amennyiben kötelezettségének
nem tesz eleget, a polgármester határozattal kötelezi az eltávolításra.
Ha a kötelezett a megadott határidőn belül nem teljesíti a plakát(ok) eltávolítását,
úgy a polgármester a kötelezett költségére azt elvégezteti.
14.§.
(1) Tilos olyan reklámhordozók elhelyezése, amelyek összetéveszthetők a
közúti jelzésekkel vagy a forgalom szabályozására szolgáló berendezésekkel,
csökkentik azok láthatóságát vagy hatásosságát, vakítják az út használóit vagy
olyan módon (pl. KRESZ-ben alkalmazott színkombináció, betűtípus és jelzésrendszer
alkalmazásával) terelik el figyelmüket, hogy az veszélyezteti a közlekedés
biztonságát.
(2) Tilos reklámot elhelyezni közúti jelzésen, annak tartóelemén vagy bármely
más, a forgalom szabályozására vagy védelmére szolgáló berendezésen,
úttartozékon.
15.§.
a) Rögzített reklám- és hirdető berendezések közterületről látható – felsőbb
szintű jogszabály által nem szabályozott – helyen és módon történő elhelyezéséhez
1 m2-t meghaladó méret esetén építési engedély szükséges. Az önálló betűkből
és szimbólumokból kialakított hirdetés méretének meghatározásakor az
önálló betűk által elfoglalt, négyszöggel határolható felület az irányadó. Az engedélyezési
eljárást az építési engedélyezési eljárásról szóló hatályos jogszabály
előírásai szerint kell lefolytatni.
b) Az építési engedélyt, illetve a közterület-használati megállapodást vissza
kell vonni, és a használót a reklámhordozó eltávolítására kell felszólítani, ha:
c) a reklámhordozó, illetve közterület-használat a közlekedés biztonságát
kedvezőtlenül befolyásolja;
d) az útszakaszon a forgalmi körülmények jelentősen megváltoznak;
e) a használó vagy megbízottja tisztántartási, karbantartási vagy felújítási kötelezettségének
felszólításra sem tesz eleget;
f) használó a reklámhordozó méretét a megállapodásban rögzítettektől eltérően
megváltoztatta,
g) használó a reklámhordozót nem a megállapodásban foglaltaknak helyezte el.
16.§.
A reklámhordozó tulajdonosának, kezelőjének gondoskodni kell a reklámhordozók
karbantartásáról, az elavult reklámok eltávolításáról a közterület
szennyezése nélkül, a közterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításáról.
ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI MUNKÁLATOK
17.§.
(1) Tilos a közterületen bontásból, tatarozásból származó hulladék anyag tartós
tárolása. A város kiemelt területein, a rendszeres autóbusz forgalom által
igénybe vett utakon és az ehhez csatlakozó közterületeken, valamint a műemléki
környezetben elhelyezett ilyen anyagokat 24 órán belül, egyéb területekről
pedig 3 napon belül kell a kijelölt törmelék-lerakóhelyre elszállítani.
(2) Közterületen építési anyagot tárolni, amennyiben az építési telken belül
erre nincs lehetőség, kérelmére a lehető legkisebb hely- és időigénnyel, a megállapított
díj ellenében lehet, a gyalogos és járműforgalom akadályozása nélkül,
a beláthatóság biztosításával.
(3) A város kiemelt területén bontott anyagot, törmeléket csak konténerben
szabad tárolni.
(4) Ha a közterület használata során a burkolt felületen, zöldterület, növényzetben
kár keletkezik, annak helyreállításáról a használó 15 napon belül saját
költségén köteles gondoskodni.
(5) Nagykanizsa közigazgatási területén belül végzett építési, felújítási, bontási
munkálatok során keletkezett hulladék, törmelék elhelyezéséről a munkák engedélyesének
dokumentummal kell rendelkeznie, melynek meglétét és betartását a Közterület
Felügyelet és az Építéshatósági Osztály munkatársai bármikor ellenőrizhetik. A
dokumentum kizárólag a törmeléket befogadó által kiállított nyilatkozat vagy számla
lehet, melynek tartalmaznia kell a törmelék mennyiségét, az elhelyezés időpontját.
EGYÉB HASZNÁLATI MÓDOK
18. §.
(1) Cirkuszi sátor felállítására, a kapcsolódó létesítmények (lakókocsik, ketrecek
stb.) elhelyezésére a Cirkusztéren (Nagykanizsa, Camping út) kerülhet sor.
(2) Film- és televízió felvételek céljára használt és emiatt a forgalom elől
időszakosan lezárt területeken lévő üzletek, közintézmények megközelítését a
használónak kell biztosítani, ennek meghiúsulása esetén az ebből eredő károkat
a károsult részére a használónak meg kell téríteni.
(3) A közút nem közlekedési célú használatához mellékelni kell az érintett
útvonalon tömegközlekedést lebonyolító szervezettel történt egyeztetési jegyzőkönyvet,
a Rendőrkapitányság, valamint az útkezelő hozzájárulását.
(4) Taxi kiállás céljára használati megállapodás csak erre a célra kijelölt közterületre
köthető. A taxi kiállási helyeken minden közterület-használati megállapodással
rendelkező taxis alanyi jogin, érkezési sorrendben, a KRESZ előírásait
betartva használhatja.
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ MÉRTÉKE,
A MEGFIZETÉS MÓDJA ÉS MENTESSÉGEK
19.§.
(1) A közterület-használati díjak legalacsonyabb mértékét a rendelet 1. számú
melléklete, a díjövezeteket a 2. számú melléklet tartalmazza. A díjtételek
használati módonként nem vonhatók össze. A használatba adó a melléklet szerinti
díjaktól a megállapodásban felfelé eltérhet.
(2) A kérelmező (használó) a közterület-használati díjat a megállapodás aláírását
követő 8 napon belül, de legkésőbb a közterület-használat megkezdéséig
használatba adó számlájára köteles befizetni. A fizetési kötelezettség átutalással
is teljesíthető.
(3) Használó a díj befizetését köteles a használatba adónál igazolni, aki az
igazolással egyidejűleg a megállapodást záradékkal látja el.
(4) A használó köteles a közterület-használati megállapodást, valamint a tevékenység
folytatásához szükséges engedélyeket (pl. vállalkozó, működési engedély
stb.) a helyszínen tartani, és azokat az önkormányzat ellenőrzéssel megbízott
szerve, a Közterület Felügyelet, a használatba adó képviselője, a szakhatóságok
vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.
(5) Megállapodás nélküli közterület-használat esetén használatba adó kétszeres
használati díj felszámítására jogosult, melynek megfizetése iránti követelést
fizetési meghagyás útján érvényesítheti. Amennyiben a közterületet használó
megállapodás nélkül, vagy a megállapodástól eltérő módon használja használatba
adó (a felszólításban foglaltak nem teljesülése esetén) a használó költségére
a reklámhordozót jogosult eltávolítani, majd ezt követően 30 napig - díj ellenében
– tárolni. A 30 nap leteltével a ki nem váltott reklámhordozót használatba
adó szabadon felhasználhatja.
(6) Késedelmes díjfizetés esetén a késedelmi kamat a felszámítás időpontjában
érvényes – a közterület-használati díjra vetített – hatályos jogszabályok
szerinti mértékű.
(7) A közterület használati díj megfizetése szempontjából minden megkezdett
m2, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenységek mértékegységének
megfelelő nap, hét és hónap egésznek számít.
20.§.
(1) A használatba adó fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt
adhat, ha a használó igazolja, hogy a díj egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi,
vagyoni vagy szociális körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos
megterhelést jelentene számára.
(2) A használatba adó indokolt esetben méltányosságból az 1. számú mellékletben
meghatározott közterület-használati díjat 50 %-ig mérsékelheti.
(3) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) választási kampány, népszavazás idején a bejegyzett pártoknak és más társadalmi
szervezetek helyi csoportjainak és a választáson indulóknak az általuk
elhelyezett reklámhordozók és választási kampánnyal összefüggő tevékenységeik
után (kivéve kereskedelmi tevékenység);
b) jótékonysági tevékenységet végző természetes vagy jogi személyek;
c) egészségvédelmi, környezetvédelmi rendezvények és vallási ünnepek
után;
d) közcélú, sport és kulturális rendezvények után,
e) művelődési házak rendezvényei után;
f) nonprofit rendezvények alkalmi hirdetése után.
(4) A (3) bekezdés szerinti közterület-használat esetében a 10. §., valamint
jelen rendelet közterület helyreállításra vonatkozó egyéb rendelkezései alkalmazandók.
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS
ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK
21. §.
A közterület rendeltetésszerű használatra előírt rendelkezések betartásának
ellenőrzését a Közterület Felügyelet gyakorolja, valamint alkalmazza az e rendeletben
foglalt jogkövetkezményeket (figyelmeztetés, helyszíni bírság kiszabása,
szabálysértési eljárás kezdeményezése)
SZABÁLYSÉRTÉSEK
22.§.
(1) Szabálysértést követ el az, és 30.000 Ft-ig terjedő – a szabálytalan állapot
megszüntetéséig ismételhető – pénzbírsággal sújtható, aki
a) Tartós elárusítóhelyet (pavilont) helyez el közterületen közterület-használati
megállapodás nélkül.
b) A közút területének közlekedésre szolgáló részén – a járda kivételével –
kereskedelmi tevékenységet folytat.
c) A külön jogszabályok által a közterületen árusításra megengedett termékeken
kívül eső terméket értékesít.
VÁROSHÁZA 9
d) Elmulasztja bejelentési kötelezettségét az e rendelet alapján 48 óránál
hosszabb ideig tartó közterület-használati megállapodás nélkül végezhető tevékenységre.
e) A közterület használatát befejezve a területet nem állítja vissza az eredeti
állapotnak, vagy a közterület-használati megállapodásban foglaltaknak megfelelően.
f) Nem gondoskodik folyamatosan a használatra átadott terület tisztításáról, a
keletkezett hulladékok összegyűjtéséről és eltávolításáról.
g) A 3. számú mellékletben meghatározott hirdetési felületeken kívül közterületen
plakátot (hirdetményt) helyez el.
h) A plakáton (hirdetményen) nem jelöli meg a hirdető azonosításra alkalmas
adatait (nevét, címét, egyéb elérhetőségét, a plakát aktualitásának végnapját
pontos dátummal).
i) Este 22.00 órától reggel 8.00 óráig tartó időszakban hangos reklámot üzemeltet.
j) A választással, szavazással kapcsolatos plakátjait a választási, szavazási
eseményt követő 15 napon belül nem távolítja el.
k) Közúti jelzésen, vagy annak tartó elemén, úttartozékon bármilyen reklámot
helyez el.
l) A bontásból, tatarozásból származó hulladék anyagát a közterületről három
napon belül nem szállítja el.
m) Az építési anyagot közterületen a gyalogos és járműforgalom akadályozásával
helyezi el.
n) A közterület, zöldterület használata során keletkezett kár helyreállításáról
15 napon belül nem gondoskodott.
o) Nem tudja hitelt érdemlően igazolni építési, bontási munkák során keletkezett
hulladék megfelelő elhelyezését.
p) A taxi kiállókat személyfuvarozás céljára közterület-használati megállapodás
nélkül használja.
(2) Szabálysértés esetén a közterület felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki,
illetve szabálysértési eljárást kezdeményezhet az elkövetővel szemben.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
23.§.
Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekre is alkalmazni kell.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlésének 65/2001. (XII. 19.) számú rendelete.
Nagykanizsa, 2004. december 14.
Dr. Kelemen Marcell, jegyző Litter Nándor, polgármester
A kihirdetés napja: 2004. december 21.
1. számú melléklet
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK LEGALACSONYABB MÉRTÉKE
sorsz. közterület-használat célja mértékegység fizetendő használati díj (ÁFA nélkül)
I. II. III. díjövezet
1. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdető berendezés Ft/m2/hó 900 600 400
2. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló előtető, árnyékolószerkezet, építőipari védőtető Ft/m2/hó 400 300 100
3. Önálló hirdető berendezés (hirdetési felület nagysága szerint)
- rögzített Ft/m2/hó 1500 1000 500
- előmozdítható Ft/m2/hó 2000 15001 1000
- belépődíjas rendezvények Ft/m2/hét 600 500 400
4. Közvilágítás kandelláberen lévő hirdetőberendezés Ft/m2/hó 3000 2000 1000
5. Járdafelületre festett reklám Ft/m2/hó 2000 1000 500
6. Reklámhordozó személyek közterületen történő tartózkodása („szendvicsember”) Ft/m2/nap 1000
7. Hangos reklám Ft/m2/nap 5000
8. Kerékpártároló elhelyezése reklámhordozóval Ft/m2/hó - 800 500
9. Üzlet előtti árubemutatás és árusítás Ft/m2/hó 4000 2000 1000
10. Az üzlet működéséhez szükséges terasz, előkert Ft/m2/hó 1000 600 300
11. Árusító és egyéb építmény Ft/m2/hó 2000 1000 500
12. Árusító asztal, pult, kézikocsi, büfékocsi (alapterület kétszerese) Ft/m2/hó 1200 900 600
13. Totó-, lottó-, sorsjegy-, újság, könyvárusítás Ft/m2/hó 1500 1000 500
14. Idényjellegű, ünnepekhez kapcsolódó árusítás (fenyő, koszorú, trombita, virág, stb.) Ft/m2/nap 1200 1000 200
15. Alkalmi mozgóárusítás (pattogatott kukorica, fagylalt, vattacukor) Ft/m2/nap 1000 800 200
16. Üzletek árutároló konténere Ft/m2/nap 500
-17. Tüzelőanyag tárolás (fa, szén, göngyöleg, stb.) Ft/m2/nap 30* 20* 10**
18. Építőanyag és törmelék elhelyezése Ft/m2/nap 20* 15* 10**
19. Építési céllal a kivitelezési munkához felhasznált állvány elhelyezése Ft/m2/nap 200 150 100
20. Út- és járdabontás, valamint lezárása építési célra Ft/m2/nap 100 80 60
21. Zöldterület bontás, valamint lezárása építési célra Ft/m2/nap 50
22. Közút részleges vagy teljes igénybevétele egyéb célra (közcélú rendezvények kivételével) Ft/m2/nap 200 150 100
23. Taxik állomáshelye Ft/gk/hó 3000
24. Előlépcső Ft/m2/év 15000 12000 10000
25. Cirkuszi tevékenység Ft/nap - 30000 -
26. Mutatványos tevékenység (körhinta, céllövölde, dodgem, stb.) Ft/m2/nap - 100 80
27. Film-, video-, hang- és tv-felvétel eseti megállapodás szerint
28. Egyéb célú, az előzőekben fel nem sorolt közterület-használati kérelem esetén A díj mértékét a fenti díjövezetenkénti minimális és
maximális összegek között a használatba adó állapítja meg
1Módosította: 3/2005.(II.4.) önkorm.rend. Hatályos: 2005.02.15
2.sz. melléklet
DÍJÖVEZETEK
I.díjövezet
Katona J. utca, Kórház utca, Kossuth tér, Eötvös tér, Rozgonyi utca, Magyar
utca, Báthory utca, Autóbusz-állomás, Király utca, Zrínyi utca által határolt területek.
II.díjövezet
Az I-es és a III-as díjövezethez nem tartozó összes városi terület, Csónakázó-tó
III.díjövezet
Kiskanizsa, Bajcsa, Palin, Korpavár, Sánc, Bagola, Fakos, Miklósfa és Szabadhegy
területe.
3.sz. melléklet
RÖGZÍTETT PLAKÁTRAGASZTÓ-HELYEK JEGYZÉKE
Belváros
a) Deák tér 3. – 2 m2 hirdetőtábla
b) Deák téri taxi bejárat – 2 m2 hirdetőtábla
c) Eötvös tér 1. – 6 m2 falon lévő hirdetőtábla
d) Széchenyi tér – 2 m2 hirdetőtábla
e) Rozgonyi utca 13. – 6 m2 falon lévő hirdetőtábla
f) Teleki utca – Kórház utca DK-i sarok – 9 m2 hirdetőoszlop
g) Zrínyi utca KÖGÁZ parkoló – 9 m2 hirdetőoszlop
Keleti városrész
a) Városkapu krt. 3. – 2 m2 hirdetőtábla
10 VÁROSHÁZA
b) Városkapu krt. 7. – 2 m2 hirdetőtábla
c) Városkapu krt. buszmegállóval szemben – 2 m2 hirdetőtábla
d) Kazanlak krt. 3. – 2 m2 hirdetőtábla
e) Kazanlak krt. 4. – 2 m2 hirdetőtábla
f) Kazanlak krt. 11. – 2 m2 hirdetőtábla
g) Kazanlak krt. Jerikó fagyizó mellett – 2 m2 hirdetőtábla
h) Hevesi utca ABC parkoló mellett – 1 m2 hirdetőtábla
i) Platán sor 5. – 2 m2 hirdetőtábla
j) Platán sor 10. – 2 m2 hirdetőtábla
k) Platán sor büfé mellett – 2 m2 hirdetőtábla
l) Rózsa utcai pékáru bolt előtt – 2 m2 hirdetőtábla
m) Kórház utca – Szekeres J. utca csomópont – 2 m2 hirdetőtábla
Déli városrész
a) Csengery utca uszoda mellett – 9 m2 hirdetőtábla
b) Ady utca 16. – 2 m2 hirdetőtábla
c) Ady utca 33. – 2 m2 hirdetőtábla
d) Ady utca 42. – 2 m2 hirdetőtábla
e) Ady utca Kanizsatrend előtt – 9 m2 hirdetőoszlop
f) Ady utcai vasúti átjáró – 2 m2 hirdetőtábla
g) Ady utca teniszpályával szemben – 2 m2 hirdetőtábla
h) Ady utca Cserháti SZKI-val szemben – 9 m2 hirdetőoszlop
i) Ady utca Bécsi korzó – 2 m2 hirdetőtábla
Kiskanizsai városrész
a) Hunyadi téri labdarúgópálya mellett – 2 m2 hirdetőtábla
Északi városrész
a) Magyar utca – Árpád utca csomópont – 2 m2 hirdetőtábla
4. sz. melléklet
IDEIGLENES PLAKÁTRAGASZTÁSI HELYEK LÉTESÍTHETőK
AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN:
* a Vásár utcai autóbusz pályaudvar területén a Zala Volán Rt. hozzájárulásával,
* az autóbusz decentrumok területén a Zala Volán Rt. hozzájárulásával,
* az autóbusz megállók 10 méteres környezetén belül,
* a vasútállomás területén a MÁV Rt. Hozzájárulásával,
* önkormányzati szervezetek épületeinek 10 méteres környezetében, kivéve
választással, népszavazással összefüggő alkalmakkor,
* 300 m2 bruttó alapterületet meghaladó kereskedelmi egységek 10 méteres
környezetében,
* közvilágítási kandellábereken az E-ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
hozzájárulásával.
Egységes szerkezetbe foglalva
Lezárva: 2005. február 10.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program keretében
2005. március hónapban Nagykanizsa városban élő asszonyok
szervezett emlőszűrése folytatódik.
A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat
várják, akik a szűrőállomástól meghívó levelet kaptak.
A szűrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor
Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6.
Március 16-17. (szerda, csütörtök) Dr. Kremzner István, Március
21-22. (hétfő, kedd) Dr. Gróf Márta, Március 23-24. (szerda, csütörtök)
Dr. Béres Katalin, Március 29-30. (kedd, szerda) Dr. Pongrácz
Katalin, Március 31. (csütörtök) Április 4. (hétfő) Dr. Hámori Zsolt
körzetéhez tartozó páciensek.
Az érintettek számítsanak arra, hogy a háziorvos, a körzeti ápolónő
vagy védőnő személyesen felkeresheti őket az időpont egyeztetése
miatt. Rendelési idő:
Hétfő, kedd, csütörtök: 13.30-16.00-ig, Szerda: 8.00-16.00-ig
Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében a meghívólevélben
megjelölt időpontokat szíveskedjenek betartani.
Felmerülő kérdéseikkel forduljanak az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete,
Megyei Szűrési Koordinációs Osztályához.
Elérhetőség: Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Telefonszám: 92/549-185
FELHÍVÁS
A SZERVEZETT EMLőSZűRÉSRE BEHÍVÓT
KAPOTT ASSZONYOK RÉSZÉRE
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület
polgárait várja fogadóóráján 2005. március 16-án szerdán
17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak
(Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14.) március 12-én (szombaton)
10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található
Stílus Bútorházban.
A Veszprémi Egyetem a Nagykanizsa, Zrínyi utca 18. szám
alatti, kihelyezett képzési hely épületét felújítja. A felújítás a fűtési
rendszert, a külső nyílászárókat, a villamos hálózatot, az előadótermet,
valamint az emeleti rész szakipari munkáit tartalmazza.
A nyílt közbeszerzési eljárás megindítására az Ajánlati Felhívás a
Közbeszerzési Értesítő 23. számában, 2005. február 25-én megjelent.
A részletes feltételek a felhívásban megtekinthetők.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nagykanizsa
Rozgonyi – Hunyadi u. sarkán tervezett beépítés megvalósítására
BEFEKTETőI PÁLYÁZATOT ír ki.
A „pályázati feltételek” kivehetők munkaidőben a Polgármesteri Hivatal
( II. emelet 15. sz. ajtó, tel: 500-771) irodájában.
A beépítésre vonatkozó ajánlattétel határideje 2005. március 21.
(hétfőn) 10 óra.
Nagykanizsa MJV polgármestere
Hrsz1/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2)
1467/-/Zártkert/2867. 1730/-/Zártkert/3390.
1915/-/Zártkert/2981. 1918/-/Zártkert/160.
1922/-/Zártkert/320. 1924/-/Zártkert/379.
1928/-/Zártkert/1875. 1933/-/Zártkerti gyep/2225.
1935/-/Zártkert/257. 1945/1/Zártkert/264.
1991/-/Zártkert/1755. 2023/-/Zártkert/2060.
2160/-/Zártkert/9601. 2514/-/Zártkerti gyep/1240.
2704/-/Kert/ 1279. 2726/-/Gyep (rét)/1438.
2727/-/Szántó/2247. 2730/-/Gyep/5735.
2745/-/Szántó/4465. 2746/-/Kert/384.
2528/-/Zártkerti gyep, erdő/2896.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
értékesíti az alábbi, Szentgyörgyvári hegyen található ingatlanait:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kapcsolódva a Kormány
Fészekrakó programjához a 3/2005. (I.12.) sz. Kormány rendeletben
meghatározottak szerint lakbér támogatási pályázat benyújtása előtt igényfelmérést
végez. VÁRJUK: 1. Olyan gyermeket nevelő személyek, családok
jelentkezését, akik jelenleg, és előreláthatólag az elkövetkezendő időszakban
(is) albérletben fognak lakni (nem önkormányzati bérlakásban), és
lakhatásukhoz, állami illetve önkormányzati lakbértámogatást kívánnak
igénybe venni. Jogosultság igénybevételéhez kérjük a Szociális Osztály
(Nagykanizsa Eötvös tér 16.) által kiadott adatlap kitöltését és beadását. 2.
Olyan magánszemélyek, gazdasági társaságok jelentkezését, akik hajlandóak
magántulajdonú lakásukat – meghatározott feltételek alapján, piaci bérleti
díjjal- az önkormányzatnak bérlakás céljára bérbe adni. (a bérbeadás magánszemélynek
az SZJA tv. szerint adómentes, a vállalkozások társasági
adókedvezményben részesülhetnek). 3. Olyan vállalkozók, gazdasági társaságok
jelentkezését, akik különböző finanszírozási konstrukciókat felhasználva
– önkormányzati ingatlanokat megvásárolva – azokat bérlakásokká
átalakítva, felújítva hosszabbtávon bérleti szerződést kötnének az önkormányzattal.
A 2. és 3. pontokra vonatkozó tájékoztatás és adategyeztetés az
Ingatlankezelési Intézmény Titkárságán (Nagykanizsa Deák tér 5.) történik.
IGÉNYFELMÉRÉS
VÁROSPOLIITIIKA 11
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
– bokan_peter@nagykanizsa.hu,
– vargaeva@nagykanizsa.hu,
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKű PANASZ
BEJELENTÉSÉRőL
Fő feladatok:
Új kapcsolatok kialakítása és a régi kapcsolatok ápolása Szlovénia
és Horvátország területén, a kialakult együttműködéshez kapcsolódó
pályázatok elkészítésében való aktív részvétel, a kht. működéséhez
tartozó ügyvezetői és adminisztrációs feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
legalább középfokú iskolai végzettség, valamely délszláv nyelv legalább
középszintű ismerete.
A munkakör betöltésénél előnyt jelent: határon átnyúló kapcsolatok,
B típusú jogosítvány, kulturális területen szerzett gyakorlat, pályázatírási
tapasztalat, angol nyelvtudás.
Az ügyvezetői kinevezés időtartama: 2005.05.01. – 2006.04.30.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2005. március 31. 16 óra
A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. április 30.
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesteréhez,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alá kell beküldeni. A
pályázatoknak tartalmaznia kell a munkakör betöltésére vonatkozó
elképzeléseket (legfeljebb kettő oldal terjedelemben), érvényes erkölcsi
bizonyítványt, az iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló
okiratok másolatát és a szakmai önéletrajzot.
A választott ügyvezető munkaideje heti 40 óra. A foglalkoztatás
munkaviszony keretében történik, bérezés megegyezés szerint, a
Kht költségvetése terhére.
(A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a Polgármesteri
Kabinetnél a 93–500–776-os telefonszámon.)
A DRÁVA-MURA TÉRSÉGFEJLESZTő KHT.
TAGGYűLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET
A DRÁVA-MURA TÉRSÉGFEJLESZTő KHT.
ÜGYVEZETőI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
Helyrajzi szám – helye – kikiáltási ár – versenytárgyalás:
2035/B/2. – Király u. 8. – 2.200.000 Ft + áfa – 2005.04.08, 8:30
2190/A/3. – Csányi u. – 8.10.700.000 Ft + áfa – 2005.04.08, 9:00
11. – Magyar u. 6. – 6.500.000 Ft + áfa – 2005.04.08, 9:30
163/1. – Magyar u. 54. – 11.280.000 Ft + áfa – 2005.04.08. 10:00
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI
HIVATALA NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON
ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI INGATLANAIT
A parlament 2004. évben néhány ponton jelentősen módosította a
gépjárműadóról szóló törvényt. A változások a következők:
1.) Az adó alanya: a gépjármű azon tulajdonosa, üzemben tartó esetén
üzemben tartója, akinek/amelynek a nevére – a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett
nyilvántartás év első napján fennálló állapota szerint – a forgalmi engedélyt
kiállították.
2.) Az adóztatási feladatokra az az önkormányzati adóhatóság jogosult:
– a magánszemély adóalanyok esetében: ahol a – a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzett – lakcíme van ;
– a nem magánszemély adóalanyok esetében (ide értve az egyéni
vállalkozót is): ahol a hatósági nyilvántartásba (gépjármű nyilvántartás)
bejegyzett lakcíme, székhelye illetve telephelye van.
3.) Súlyos mozgáskorlátozottak adómentessége: a súlyos mozgáskorlátozottak
tulajdonában álló gépjárművek adómentességében az
előző évekhez viszonyítottan nincs változás. ők továbbra is mentesek
a saját tulajdonú egy személyszállító gépjármű után.
Ha a súlyos mozgáskorlátozott tulajdonában nincs gépjármű, akkor a súlyos
mozgáskorlátozott személyt – írásbeli nyilatkozata alapján – rendszeresen
szállító, vele ugyanazon önkormányzat illetékességi területén lakóhelylyel
rendelkező, a PTK. 685.§-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozójának,
élettársának vagy szerződés alapján tartásra kötelezett személynek
mint adóalanynak a tulajdonában álló személyszállító gépjármű adómentes.
(Közeli hozzátartozó: házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-
és neveltgyermek, örökbefogadó- mostoha- és nevelőszülő, testvér).
Az adómentesség igénybevételéről adóbevallást kell tenni. (Polgármesteri
Hivatal Adóügyi Iroda. Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.fsz.11. A fenti okok,
valamint az adatszolgáltatás megváltozott időpontja (az adatszolgáltatás
időközbeni megváltozása) miatt az első félévi gépjárműadó befizetési lapokat
(csekk) a többi helyi adóval kapcsolatos befizetési laptól eltérően, csak
késve tudjuk kézbesíteni. A befizetési lapok várható kézhezvételi ideje március
közepe, az értesítésen közölni fogjuk az első félévi befizetési határidőt.
A késedelemért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük.
Adóügyi Iroda
TÁJÉKOZTATÓA 2005. ELSő FÉLÉVI
GÉPJÁRMűADÓ FIZETÉSÉRőL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási
Osztálya tájékoztatja a Tisztelt állattartókat, hogy a Közgyűlés
52/2004. (XII.22.) számon új állattartási rendeletet alkotott, melyben
az ebekkel kapcsolatosan új jogszabályi előírások léptek életbe.
A rendelet 6.§ (1) pontjában bejelentési kötelezettséget ír elő minden
ebtartó részére. Az ebtartók bejelentési kötelezettségüket 2005. április
30-ig tehetik meg postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatti épületében. Az erre
szolgáló bejelentőlapot a portán, vagy az 1. emelet 110. számú helyiségben
lehet kitölteni, leadni.
A bejelentésnek tartalmaznia szükséges az eb tulajdonosának nevét,
állandó lakcímét, illetve az eb fajtáját, színét, tartási helyét.
A bejelentőlapot nyomtatott nagybetűkkel kérjük, szíveskedjenek kitölteni.
A kitöltött bejelentőlap csak a kutyatulajdonos aláírásával
együtt érvényes.
Közigazgatási Osztály
TÁJÉKOZTATÓ
VÁLTOZIK AMUNKAREND
A Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7. és Eötvös tér 16. sz.
épülete) 2005. március 18-án, pénteken – hétfői munkarend szerint
– 16 óráig, 2005. március 19-én, szombaton – pénteki munkarend
szerint – 12,30 óráig tart nyitva.
Megértésüket köszönjük!
Dr. Kelemen Marcell, jegyző
12 ESÉLYEGYENLőSÉG
Gondolták volna, hogy az óvodások között minden
harmadik apróság esetében mutatkozik olyan
egészségügyi probléma, amely ha most még nem is
jelentkezik konkrét betegségként, könnyen azzá válhat
egy idő múlva? Pedig az Attila úti Óvodában az
orvosi vizsgálatok ezt mutatták: a gyerekek 30 százaléka
túlsúlyos, asztmás vagy testtartása gerinc –
illetve mellkasi deformitás kezdeti jeleit mutatja.
Mit lehet tenni ellene? A válasz a legtöbb esetben
ennyire egyszerű: egészséges életmódot kellene folytatni,
aminek egyik legfontosabb eleme a sok mozgás.
Ez persze vonatkozik gyerekre, felnőttre egyaránt. Az
alapvető különbség annyi, hogy amíg mi felnőttek szabadon
határozzuk meg, mit eszünk, mennyit sportolunk,
sétálunk, addig gyermekeinkre ez nem jellemző,
hiszen mi irányítjuk, befolyásoljuk őket. Mi mondjuk
például reggelente: gyere, pattanj az autóba, mert elkésünk
– miközben szinte odalátunk az ovi udvarára. Azt
is mi, felnőttek tanítjuk nekik: ne menj le a térre, mert
hideg van vagy éppen meleg, most meg a szél fúj, inkább
ülj le a tv elé, csak ne ugrálj és ne futkozz.
Az Attila úti óvoda 2003-ban csatlakozott az
Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatához, ahol
alternatív programként a gyógytestnevelés bevezetését
vállalták. Mint azt Kovács Jánosné, az óvoda vezetője
elmondta, mindehhez először az anyagi és a
személyi feltételeket kellett előteremteni. A Zala
Megyei Közoktatási Közalapítványtól nyert 90 ezer,
valamint az önkormányzattól kapott 30 ezer forintnak
köszönhetően nemrégiben vehették birtokukba a
gyerekek a bordásfalat, és a gimnasztika ballokat –
ezek olyan nagy gumilabdák, amelyekre rá lehet ülni,
feküdni, és segítségükkel a legkülönfélébb tornagyakorlatok
végezhetők. Horváth Judit személyében
olyan óvónő irányítja a kicsik mozgását, aki a Kaposvári
Egyetemen először indított szakon szerzett
gyógytestnevelő diplomát, s ezzel a 3-12 éves korosztály
számára tud szakmai segítséget nyújtani. A
szakember hetente három csoportban délelőttönként
foglalkozik a kiemelt gyerekekkel. A szülők kérésére
délután is van lehetőség fakultációs foglalkozásra.
Ott jártunkkor az intézmény tornatermében bemutató
foglalkozás zajlott: a kicsik önfeledten terelgették a
labdát, nyújtogatták vagy éppen feszítették izmaikat.
Vidáman követték a gyógytestnevelő utasításait, miközben
a speciális gyakorlatoknak köszönhetően észrevétlenül
megdolgoztatták minden porcikájukat.
Sz. M.
ALTERNATÍV GYÓGYTESTNEVELÉS
Az Erzsébet téren a parkoló
gépjárművek miatt amúgy is
szűkre szabott járdán egy kerékpáros
majdnem nekihajtott egy
idős hölgynek. Szerencsére csak
súrolta, mire a hölgy udvariasan
megjegyezte, vigyázzon jobban.
A férfinak több sem kellett. „Te
k..., k..., miért nem vigyáztál, te!”
– ordította dühösen. A hölgy ismét
nyugodtan válaszolt, mire a
férfi leugrott a kerékpárjáról, s
az asszony felé rohant kiabálva,
őt hibáztatva. A járókelők döbbenten
nézték a jelenetet. Mivel
attól tartottak, a feldühödt férfi
megüti az asszonyt, kérték, ne
szóljon semmit...
Történt mindez a legforgalmasabb
időpontban, délben, egy
ismert szállodánk közelében. A
járdára nincs felfestve a kerékpárutat
jelző sárga vonal, és a
gyalogos sem közlekedett visszapillantó
tükörrel a kezében...
Bakonyi Erzsébet
INDULATAINK
A sormási székhelyű Zala Megyei Cigányok Érdekvédelmi
és Kulturális Egyesülete (CÉKE) mint
főpályázó, valamint partnere, a nagykanizsai székhelyű
Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület
(EURIFE) diszkriminációellenes programsorozatot
szervez Zala megyében. A Karaván Projekt elnevezésű
program egyik állomása a nagykanizsai Bogdán
János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház, ahol az
előítéletek elleni képzések folynak.
A második, február 4-én megtartott előadáson
Ódor László, a program menedzsere a Zala megyei
roma közösségekről, szervezeteikről, szerveződési
szintjeikről, fejlődésükről, és a kulturális életükről
beszélt. Az előadáson három könyvet ajánlott elolvasásra
a hallgatóságnak. A ‘90-es évek elején megjelent,
A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus
kultúra, vagy a szegénység kultúrája című könyv azt
sugallja, hogy a magyarországi romák kultúrája nem
önálló roma kultúra, hanem a társadalom peremén
élők alsóbb rétegének a kultúrája, vagyis a szegénység
és a nyomor a könyv kiindulópontja. A Cigánynak
születni tanulmánykötet nagyon sok félreértést
eloszlat, aki elolvassa, könnyen rájöhet arra, hogy
miért nem fogják a cigányok elfoglalni a Kárpát-medencét,
illetve miért nem fogják meghaladni a magyar
lakosság számát, annak ellenére, hogy eléggé
elterjedt ez a köztudatban. A Cigányok Magyarországon
című könyv statisztikai felméréseket tartalmaz.
A Zala megyei romák az országos felmérésekben
jelentős eltéréseket mutatnak a roma etnicitás
összetételét tekintve az országos átlagtól. Három nagyobb
roma népcsoportot különböztetünk meg hazánkban.
A romungro, vagy magyar, az oláh és a beás
cigányokat. Amit homogén közegként próbálunk
kezelni, úgy mint cigányság, ilyen nem létezik. Ha
megismerjük közöttük az alapvető különbségeket,
akkor talán meg is tudjuk valósítani a kommunikációs
kísérletet, elkerülve például azt, ha egy oláh cigánnyal
találkozunk, akkor felkészülhetünk a hangos
beszédre, mert az ő esetükben az nem a veszekedés
és agresszivitás jele.
Nagykanizsán 3 ezer főre tehető a cigány közösség
száma, és mintegy 25 ezer fő a megyében. .A
statisztika szerint 600 ezren, óvatos becslés szerint
800 ezren, a roma politikai közélet szereplői szerint
közel egy millióan élnek Magyarországon. Van egy
olyan jelentős réteg, amelyik azt mondja, ma Magyarországon
minden harmadik ember rendelkezik
roma etnikai jegyekkel. 1893. óta nem tudták megszámolni
a romákat és ebben a magyar közigazgatásnak
nagy felelőssége van. Mindannyian tudjuk, jelenleg
az etnikai hovatartozás kérdésének a fölvetése
állampolgári jogokat sért, azonban a problémájuk
kezeléséhez létfontosságú lenne. Zala megyében jelenleg
53 cigány kisebbségi önkormányzat működik.
Amikor a CKÖ-kről beszélünk, gyakran szereptévesztésbe
kerülünk, mert a kisebbségi törvény meghatározza
a szerepüket. A kulturális autonómia ápolása
a legjelentősebb feladatuk, önkormányzatként
vannak aposztrofálva, de nem rendelkeznek önkormányzati
jogkörökkel, a kihívásoknak nem tudnak
megfelelni. Sokszor a települési önkormányzatok
egyfajta felelősségáthárítást hajtanak végre. A roma
képzés megoldására a jelenlegi kisebbségi önkormányzati
rendszer alkalmatlan, ezért sokkal jelentősebb
a szerepe azoknak a civil szervezeteknek, amelyek
általában a sikeresebb CKÖ-kből nőttek ki. A
magyar és a roma utaknak keresztezniük kell egymást,
a keresztutak a megoldások.
B. Zs.
KÖZELÍTENI KELL EGYMÁSHOZ
Téé ll –VÉG
KIIÁRUSÍÍTÁS
a Briliáns
ÉKSZERüzletben
2900 Ft/gr 14K
Aranyékszerek a
készlet erejéig!
Nagykanizsa
VASEMBERHÁZ
Tájékoztatjuk Nagykanizsa
város lakosságát, hogy a
Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő
Kft. 2005. március
14-én és 15-én is a hulladékszállítási
program szerint
végzi tevékenységét, azaz lesz
szemétszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy az
ünnepre való tekintettel reggel
7 óráig helyezzék ki hulladékgyűjtő
edényeiket!
Via Kanizsa
Városüzemeltető Kht.
TÁJ ÉKOZTATÓ
VÁROS 13
– Azt ígérte Lovrencsics Úr, hogy decemberben felkeresi szerkesztőségünket!
Vártuk, de nem érkezett meg, ezért eljöttünk mi...
– Másfél éve szórakozom a betegséggel, nehezen tudok kimozdulni
hazulról. Mivel kórházban voltam, a fiam és az unokám vette át helyettem
a díjat december 16-án, Budapesten. Nálam van egy nagy
anyag, a város építészetének történetéről – mutatta lelkesen. – Lehet,
hogy idén ki is adjuk! Tervben van a múzeummal közösen egy másik
kiadványunk is. A város szobrairól, műalkotásairól jelentetnénk meg
egy színes fotóalbumot a történeti leírásukkal együtt. Nem tud az ember
ezekről lemondani! Örülnék, ha mások is megismerhetnék a város
ezen értékeit. Kanizsának amúgy is szerencséje van, sok lokálpatrióta
él itt, akik szeretik és támogatják a várost és kulturális értékeinek
megőrzését. Nem igaz az, hogy az emberek közömbösek. A jó dolgokat
támogatják! Mindazt az eredményt, amit a Városvédő Egyesületben
18 év alatt elértünk, sok ember munkájával jöhetett létre, mert
egy fecske nem csinál nyarat. Ezért fontos, hogy olyan feladatokat állítsunk
magunk elé, ami a közösséget szolgálja, és ha még a megvalósításában
is részt vesznek, akkor nem csalatkozunk. A közös összefogás
eredményeként több, mint 130 millió forintos érték került a város
birtokába.
– Nem lehetett könnyű a feladat, hiszen meg kellett keresni, mi az,
ami hiányzik a városból, mi az, amit közösen meg lehet valósítani, és
mit kell tenni, hogy meg is valósuljon!
– Rengeteg munkát, időt, utánajárást igényelt, sokat jártam saját
költségemen a várost és a környéket. Ha az ember tud másoknak örömet
szerezni, akkor ő maga is tud örülni. Eddig 30 kiadványunk jelent
meg, feldolgozásra került a város története a zsidó temetkezési
szokásoktól kezdve a bank történetéig. Múltunkról olyan információkat
gyűjtöttünk össze, és hoztuk kiadványainkban a lakosság tudomására,
amit máshonnan nem szerezhettek volna meg.
– Országosan is dicséretet kapott az Aradi vértanúk szoborcsoportért,
pedig nem volt könnyű az indulás.
– Egy-két rosszindulatú ember felvetése miatt egy évet csúszott a
megvalósítása, és ezért másfél millió forinttal többet kellett fizetnünk.
A Pécsett láthatón kívül, Magyarország területén csak Nagykanizsán
van az aradi vértanúknak emlékműve. Erre büszke lehet a város. Tavasztól
őszig tele van a csendes, szélvédett tér kisgyerekekkel, anyukákkal
és fiatalokkal. ősszel elültettünk ezer rózsatövet, tavasszal
már csodálatos lesz a tér, a nyíló piros, fehér és sárga rózsákkal.
Hátha még a kopott piactér is eltűnik valamilyen megoldással, akkor
a város egyik legszebb tere lesz. Sokan dicsérik, és sokan jól érzik
magukat ott. Látni kell, hogy Kanizsa történelme, Magyarország történelme,
csak kicsiben. Ami Magyarországot érte a történelme során,
az Kanizsára is elért. Sok mindent meg kell mutatnunk, és meg kell
értetnünk a történelmünkből. Gondoljunk csak arra, 1886-ban, amikor
Kossuth Lajos hamvait hozták haza, a kanizsai vasútállomáson
rendezett ünnepségen bejelentették, hogy a következő évben szobrot
állítanak Kossuthnak. Hát pont 100 év múlva mi állítottunk szobrot
Kossuthnak. Nem elég kinyilatkoztatni, átgondolt, megfontolt, megvalósítható
koncepciókat kell felállítani. Ugyanígy voltam a várkapu
kérdésével. Dr. Cseke Ferenc pedagógus-helytörténész kezdeményezésével,
rengeteg rajzot átnéztünk, de egy sem felelet meg a valóságnak.
Egész véletlen folytán, amikor a Külkereskedelmi Bankot építtettem
a pénzintézet megbízásából, a tervezőmérnöktől megtudtam,
hogy egy kollégája a várkapuk történetével foglalkozik. Négy napon
belül megkaptuk a látványtervet. A város vezetői már 1934-ben elhatározták,
és egy velencei mérnökkel meg is terveztették a várkaput, de
nem készült el. Sokat kiálltam a várkapuért is! Olyan megjegyzéseket
kaptam, hogy az egyesület miért nem lakásokat építtetett helyette!
– Nagyon szeretem az embereket – váltott másik témára
Lovrencsics Lajos, mielőtt bankigazgatói tevékenységére tértünk volna
rá a beszélgetésünkben. – Mondhatnám azt, boldog ember vagyok,
mert ha kimegyek az utcára, vigyáznom kell arra, hogy mindenkinek
visszaköszönjek! Sok kitüntetést, elismerést kaptam a 46 éves tevékenységem
során, s ezt annak köszönhettem, olyan munkatársakat sikerült
nevelnem, akik segítették a munkámat.
– Ne hagyjuk ki Letenyét sem.
– Szerettem Letenyét is, ifjúságom egy részét ott éltem, ott kezdtem
a bank szakmát, olyan múltat hagytam ott, amire emlékeznek az emberek.
Amikor Kanizsára kerültem, teljesen újjá varázsoltam a bankot.
Rengeteg fiatalt tanítottam, neveltem. Jó érzés, hogy a városban működő
mind a 14 bankban megtalálhatóak a tanítványaim. Ma köszönik
meg, hogy két középiskolás osztályt vettem fel egy napon 1988-89-ben,
amikor még munkát sem tudtunk adni nekik, de tanítottuk őket, arra
számítva, hogy szakma lesz a kezükben. Ez is azt jelenti, hogyha megadta
a sors valakinek a lehetőséget az értékek megőrzésére, vagy bármifajta
fejlesztésre, tegye meg, mert a jövőt építi. Mint bankvezető, 10
évig voltam tagja a városi tanács végrehajtó bizottságának. Szorult
helyzetben nem a tanácselnök ment pénzt szerezni, hanem én, mert
tudtam, hogy az én kötelességem. Így volt ez pl. a 7-es elkerülő szakasz
építésénél, és a Márvány ABC építésénél is. A Külkereskedelmi
Bank létrejöttével 18 ember munkahelyet, és a város egy szép épületet
kapott. Büszke vagyok arra a tíz évemre is. Jó célok érdekében, jó emberi
kapcsolatokkal, és nem visszaélve a helyzettel, csodákat lehetett
művelni. Annak idején a diplomadolgozatom vezetéselmélet, vezetéspszichológia
volt. Azt mondtam magamban: hozzád, mint vezetőhöz,
bárki, bármilyen problémával bemegy, mielőtt választ adnál neki,
gondolatban ülj át a székébe, és akkor már rossz választ nem adhatsz.
Soha nem hagytam embereket bizonytalanságban. Tudtommal senkinek
nem tettem rosszat. Nem tudtam elviselni, hogy a dolgozóimnak
iskola, vagy lakásproblémája legyen. Olyankor nem aludtam, de elintéztem.
Engem sem ‘56-ban, sem a rendszerváltáskor nem tudtak kikezdeni.
A párt soha nem utasított, igaz, soha nem kérdeztem meg, mit
kell csinálnom a bankban. Ha megkérdeztek, volt véleményem. Meg
lehetett maradni becsületesnek, tisztességesnek.
– Hogyan telnek a napjai?
– Az elnökségi ülésünket követően, a márciusi közgyűlést kell előkészíteni.
Jó érzés visszaemlékezni, jó, ha az ember elmondhatja, valamit
tett ezért a településért. Szeretem ezt a várost, annyi szépség,
jóság van benne. Fontos lenne a gazdaságra nézve is, ha az emberek
több megértéssel, sokkal többet tennének a városért.
Bakonyi Erzsébet
MIELőTT VÁLASZT ADNÁL, ÜLJ ÁT A SZÉKÉBE...
A településvédelem
és a település szépítés
területén végzett kimagasló
tevékenysége
elismeréseként
Kós Károly Díjat
a d o m á n y o z o t t
Lovrencsics Lajosnak,
a Városvédő Egyesület
elnökének Dr.
Kolber István, regionális
fejlesztésért és
felzárkóztatásért felelős
tárca nélküli miniszter.
A kitüntetése
kapcsán kopogtattunk
be a Városvédő Egyesület köztiszteletben álló elnökének
otthonába. Munkában találtuk, kéziratokat olvasott éppen.
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
VEGYES
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
INGATLAN
Bajcsán 30 éves, 120 m2-es, 3
szobás családi ház melléképületekkel,
nagy telekkel eladó. Érd.:
30/270-8592 (5478K)
Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Nk-án a Munkás úton központi
fűtéses házban garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)
Nk-án Látóhegyen frekventált helyen
a Csótótól 15 percre telek gyümölcsössel,
fenyővel, épülettel eladó.
Víz, villany van. Érd.: 93/325-
759 (5507K)
Nk-án Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/5602-706 (5511K)
Kacorlakon kétszobás, fürdőszobás
családi ház eladó. Érd.: 93/315-
861 (5520K)
Nk-tól 11 km-re Virághegyen
pince, szőlő, normann fenyővel, erdővel
eladó (út, saját kút van).
Irányár: 320.000 Ft. Tel.: 30/543-
3657 (5521K)
Homokkomáromi hegyen 5500
m2 területen szőlő és szántó, jó állapotú
pincével, teljes felszereléssel
eladó. Köves út, víz, villany van.
Ára: 1,1 millió Ft. Érd.: 93/312-874
(5522K)
Jankapusztán (Nk-tól 12 km-re)
60 m2-es, egyszobás, komfortos családi
ház 2000 m2-es telken eladó.
Ára: 2,2 millió Ft. Érd.: 30/272-
5400 (5523K)
Kazanlak krt-on kétszobás, bútorozott
lakás hosszú távra kiadó.
Érd.: 20/490-6066 (5524K)
Nk-án a keleti városrészben kétszobás
lakás kiadó. Érd.: 16 óra
után 93/324-613, 70/247-0497
(5525K)
Belvárosban garázs kiadó a Király
úton. Ár: 6000 Ft/hó. Érd.:
30/310-4294 (5526K)
Egyedülálló férfi Nk környéki
hegyen albérletet keres. Minden
megoldás érdekel. Érd.: 93/322-537
(5530K)
Kagylótámlás, ovális, ágyneműtartós
franciaágy (2m x 2,20m)
szürkés, selyem huzattal eladó. Ár:
27.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(5529K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínű), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülőgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)
Vásározók figyelem! Bálás ruha
asztalok (összecsukható) újszerű állapotban,
4500 Ft/db áron, valamint
bemutatóbábuk féláron eladók.
Érd.: 20/209-8463 (5508K)
Kismama, csecsemő, gyermekholmik,
divatos tavaszi ruhák, lábbelik,
szoptató, fürdető, biztonsági
kellékek, bababútorok újszerű állapotban
eladók. Érd.: 93/326-516,
Nk, Olaj u. 8. (5527K)
3+2+1-es kék színű, plüss ülőgarnitúra,
megkímélt állapotban eladó.
Ár: 50.000 Ft. Érd.: 30/856-
3666 (5528K)
Volt kanizsai futballklubok jelvényeit
keresem megvételre illetve
cserére. NVTE, NTE, Zrínyi TE,
Olajmunkás SE, Dózsa SE, Építők
SE, Kinizsi SK, MAORT, MSE.
Tel.: 30/483-2953 (5531K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)
Bármilyen írott anyag (diplomamunkák,
szakdolgozatok, stb.) gépelését,
számítógépre vitelét vállalom
rövid határidővel. Tel.: 30/9932-534
(5494K)
Érettségizett házibeteg-ápoló házért,
lakásért eltartási szerződést
kötne. Tel.: 30/270-8592 (5516K)
Nyerges, billencs teherautóra, C, E
kategóriás, belföldi árufuvarozói igazolvánnyal
rendelkező gépkocsivezetőket
felveszek. Érd.: 30/504-8560
(5519K)
APRÓHIRDETÉS
Tudósok és szakértők egy csapata
érkezik az Antarktiszra, hogy felkutassanak
egy, a jégréteg alatt rejtőző
ősi piramist. Azonban hamar rájönnek hogy ez a felfedezés
nem örömteli, sőt veszélyt jelent az egész emberiségre.
A piramis belsejében ugyanis két földönkívüli
fajra bukkannak, akik évezredek óta háborúznak egymással a mélyben.
Minden melyikük győz, mi csak veszíthetünk ...
(Rendőrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIIÓK,, KEDVEZMÉNYEK!!
DIIÁKAKCIIÓ!! Egyett ffiizett,, kettttőtt viihett!!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
A KőNIG KFT. űrhajós út 1.
szám alatti cukrászüzemébe
CUKRÁSZT vesz fel.
Érdeklődni: 93/314-471, vagy
a helyszínen.
JAZZ KLUB
2005. március 17-én
SZAKCSI-HORVÁTH DUÓ
Szakcsi Lakatos Béla – zongora
Horváth Kornél – ütőhangszerek
Helyszín: Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
Információ: Móricz Zs. Művelődési Ház 93/319-202
Belépőjegy ára: 700 Ft
A rendezvény támogatói:
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
A Nemzeti Kulturális Alapprogram
CUKORBETEGEK KLUBFOGLALKOZÁSA
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete – a megszokott minden
hó utolsó pénteki napja helyett folyóhó 18-án, pénteken 15.30-
kor a kórház tanácstermében tartja klubfoglalkozását, amelyen a
2004 RENA Kft., (Budapest) tart bemutatót és tájékoztatót a diabeteses
termékeiről.
ALIEN VS. PREDATOR
A HALÁL A RAGADOZÓ ELLEN
SPORT 15
 SPORTHÍÍREK 
FELKÉSZÜLÉSI TORNÁK
Február 19-én felkészülési
mérkőzéseket játszott a CWG
Kanizsa felnőtt és gyermek csapata
a SISAK gárdája ellen.
CWG Kanizsa: Golecz, Hartai,
Csente, Kalmár, Kaszper G., Dávid,
Szabó D. Csere: Oláh, Szabó
Sz., Dobos, Szili, Magyar, Cserti.
Felnőtt felkészülési mérkőzések:
SISAK-CWG Kanizsa 9-13. Góllövők:
Csente 4, Kaszper G. 4,
Szabó D. 3, Dávid 1, Kalmár 1.
SISAK-CWG Kanizsa 11-15.
Góllövők: Csente 5, Kaszper G.
5, Szabó D. 4, Szili 1. Az esti
játszmában szintén a kanizsai pólósok
győzedelmeskedtek 11-10-
re. Góllövők: Csente 3, Kaszper
G. 3, Szabó D. 3, Szabó Sz. 2.
Gyermek játszmák: SISAKCWG
Kanizsa 20-4, gólok: Sashalmi
3, Bedő 1, SISAK-CWG Kanizsa
12-6, gólok: Kovács K. 2, Kiss-
, Sashalmi-, Shriba-, Mikó 1-1.
CWG Kanizsa: Szabó, Kiss, Kovács,
Hegedűs, Sashalmi, Shriba,
Bedő. Csere: Tóth A., Tóth R.,
Vitári, Mikó, Bácsai, Hohl, Havasi.
IX. CWG NEMZETKÖZI
TORNA
A Víz Világnapja alkalmából
rendezett IX. CWG Nemzetközi
Vízilabda Torna színvonalas mérkőzéseket
hozott. Szombati mérkőzés:
CWG Kanizsa-MAFC 10-
10. CWG Kanizsa: Kiss, Hartai,
Karácsony, Kalmár, Szabó Sz.,
Dávid, Szabó D. Csere: Oláh,
Golecz, Dobos, Szili, Magyar,
Cserti. Góllövők: Szabó D. 6,
Karácsony és Kalmár 2-2. Vasárnapi
mérkőzések: CWG Kanizsa
Zagreb 8-9. Gólok: Kalmár 3,
Szabó D. 2, Oláh-, Dávid-, Magyar
1-1. CWG Kanizsa-SISAK
8-10. Gólok: Szabó-, Dávid 2-2,
Szili-, Kalmár-, Oláh 1-1.
A torna végeredménye: 1.
Zagreb, 2. SISAK, 3. MAFC, 4.
CWG Kanizsa. A torna legjobb
kapusa Matesic (SISAK), a gólkirály
Szabó Dénes (CWG Kanizsa),
a legjobb játékos Kalmár
András (CWG Kanizsa).
DIÁKOLIMPIA
MEGYEI DÖNTő
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium
tornatermében zajlottak le a
közelmúltban a lábtoll-labda megyei
diákolimpiai versenyek az
V-VI. korcsoportban, fiú és leány
egyéniben , illetve csapatban.
Nagykanizsáról Fekete
Zoltánné edző vezette Dr. Mező
Ferenc Gimnázium és Batthyány
Lajos Gimnázium, Deregi
Lászlóné tanítványai vettek részt.
Az V. korcsoport eredményei:
Leány egyéni:1.Budavölgyi Veronika
(Mező Gimn.). 2.
Dominkó Dóra (BLG). Fiú csapat:
1. Cserháti SZKI (Csizmadia,
Tamás, Hartai Attila, Pölcz Ottó,
Szeiler Péter). Fiú egyéni.1.
Hartai Attila (Cserháti SZKI), 2.
Patyi Roland (Zsigmondy), 3.
Pölcz Ottó (Cserháti). VI. kcsp.:
Leány egyéni:1. Végh Dóra (Mező),
2. Bognár Kinga (Mező), 3.
Kele Tímea (Mező). Leány csapat:
1. Mező Gimnázium I. (Bognár
Kinga, Budavölgyi Veronika,
Végh Dóra). Fiú egyéni: 1.
Balikó Attila (Zsigmondy), 2.
Kiss András (Zsigmondy). Fiú
csapat: 1. Zsigmondy SZKI
(Balikó Attila, Kiss András,
Patyi Roland).
GYőZELEM
Véget ért az alapszakasz a Kanizsa
KK DKG EAST férfi kosarasai
számára. Utolsó meccsükön a Siókosár
U.K-val vívták az NB-I/Bben.
Szoros mérkőzésen 84-88 (16-
16, 20-12, 15-16, 23-24) lett a végeredmény.
Ezzel a győzelemmel a
kanizsai gárda az alapszakaszban
az ötödik helyen végzett. Az egymás
ellen elért eredményeket viszi
magával a csapat a keresztbejátszásra.
Ha tartják a formájukat, előforulhat,
hogy másodikok lesznek.
Kanizsa KK: Sági Péter 32/24,
Domonkos Adrás 5/3, Boldizsár
Gábor 3/3, Koma Dániel 14,
Millei Attila 12. Csere: Zsámár
Krisztián 9, Murvai Dániel 6,
Kiss Viktor 7, Széplaki József,
Silló Mátyás.
Március 14. hétfő
Március 15. kedd
Március 16. szerda
Március 17. csütörtök
Március 13. vasárnap
Március 12. szombat
Március 11. péntek
MűSORA
Március 11 – Március 17-ig
VAGYONőR TANFOLYAM
Sopronban 55.000 Ft-ért,
OKJ vizsgával, hétvégén, részletfizetéssel.
Tel.: 06-70-312-2678
06:30 Krónika 06:42 Hangos képújság
06:50 K''arc 07:14 Jelkép - református
07:24 Mese 07:29 Krónika
07:41 Jövő 7 07:53 Sport 08:05 Adjuk
magunkat 08:17 Krónika 17:30
Tér-Erő. A régiók, a vidékfejlesztés
magazinja 18:00 Krónika 18:14
Mese 18:18 Jelkép - katolikus 18:30
Egészségmagazin 19:00 Krónika
19:15 Nyugat magazin 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04
K''arc 20:30 Hírháló 21:00 Hármas
fogat -gengszterkomédia
06:30 Krónika 06:42 Hangos képújság
06:50 Nyugat magazin 07:14
Jelkép - katolikus 07:24 Mese
07:29 Krónika 07:41 K''arc 08:05
Adjuk magunkat 08:17 Krónika
08:30 Hírháló - az ország hírei
09:00 TV shop 09:30 Maksavízió
10:00 Szentföldi szent helyek 10:30
A Marslakók legendája 11:00 Patikus
magazin 11:30 A Kiskunhalasi
sóstó 17:30 Trendi 18:00 Az utolsó
magyarországi várbörtön 18:30
Stroryboard 19:00 Tv mozi 20:30
Hírháló 21:00 World Music
Awards 2004. Évismétlés: a díjkiosztó
gála filmje 23:00 Bence show
23:30 Különjárat
06:30 Stroryboard 06:50 Tv mozi
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop
09:30 Egészségmagazin 10:00
Szentföldi szent helyek 10:30
Trendline 11:00 Trendi - életmódmagazin
11:30 Könyvtárak
kincsei Pécsett 17:30 Négy évszak
Zselicben 18:00 Trendline
18:30 Válogatás a hét műsoraiból
19:00 Tv mozi 20:30 Hírháló
21:00 Cyberjack - Gyilkos a jövőből
- amerikai akciófilm 23:00
Maksavízió 23:30 Bencze show
06:30 Zala magazin 07:00 TV mozi:
Adj király katonát - magyar film
17:00 Trendline 17:30 Képújság
18:00 Krónika 18:13 Mese: A fából
készült körhinta 18:18 Jelkép - adventista
18:30 Képújság 19:00 Krónika
19:13 Jövő 7 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Zala
magazin 20:30 Pápai történelmi játékok
és huszártábor 21:00 Vásott
kölykök nagy kalandja - családi film
06:30 Krónika 06:40 Hangos képújság
07:20 Jövő 7 07:24 Jelkép -
adventista 07:34 Mese: A fából készült
körhinta 08:04 Krónika 08:18
Zala magazin 08:05 Adjuk magunkat
08:17 Krónika 17:00 Magyarország
lenyomata: Ópusztaszer
17:30 Képújság 18:00 Krónika
18:15 Mese: Csipike és Kukucsi 6.
rész 18:20 Jelkép - katolikus 18:30
Képújság 19:00 Krónika 19:15
Házban ház körül 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 Jövő
7 20:30 Kossuth nyomában
21:00 Skacok az őseim - amerikai
vígjáték
06:30 Krónika 06:42 Hangos képújság
06:50 Házban ház körül 07:14
Jelkép - katolikus 07:24 Mese:
Csipike és Kukucsi 6. rész 07:30
Krónika 07:41 Jövő 7 08:05 Adjuk
magunkat 08:20 Krónika 17:00 Akarj
élni! Környezet, természet, egészség
17:30 Képújság 18:00 Krónika 18:14
Mese: A ló meg az egér 18:18 Jelkép
- evangélikus 18:30 Képújság 19:00
Krónika 19:15 Jövő 7 19:25 Sport
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:04 Házban ház körül 20:30 A
veszprémi Laczkó Dezső Múzeum
21:00 Robbanáspont - angolkanadai-
dél-afrikai film
06:30 Krónika 06:40 Hangos képújság
06:50 Jövő 7 07:02 Sport
07:14 Jelkép - evangélikus 07:24
Mese: A ló meg az egér 07:29 Krónika
07:41 Házban ház körül 09:04
Krónika 08:05 Adjuk magunkat
08:20 Krónika 17:00 A
Szentjakabi apátság 17:30 Képújság
18:00 Krónika 18:14 Mese:
Gordiuszi csomó 18:18 Jelkép - református
18:30 Képújság 19:00
Krónika 19:10 K''arc 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 Jövő
7 20:16 Sport 20:30 Hírháló
21:00 Földindulás - amerikai akciófilm
Kőnig menü 400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
FIIGYELEM!!
A DIIALÓG NYELVSTÚDIIÓ
GOETHE ÉS PITMAN
EU-S ÉS ÁLLAMI
bizonyítványt is nyújtó,
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDőPONTJA:
NÉMET: 2005. április 2.
ANGOL: 2005. április 15.
Jelentkezési határidő: március 18.
A vizsgák sikerességi aránya 89 %!
A VIZSGADÍJ 30%-A
VISSZAIGÉNYELHETő!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
HEVESII SÁNDOR
MűVELőDÉSII KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
MÁRCIUS 12. 10 ÓRA
ZALAI GYERMEKEK MűVÉSZETI
TALÁLKOZÓJA
kistérségi bemutató
Művészeti ágak: vers- és prózamondás, néptánc és népi
játék, hangszeres zene, ének, klasszikus és modern tánc,
színjátszás és egyéb kategória
Belépődíj: nincs
MÁRCIUS 13. 10 - 18 ÓRA
MÁRIA TERÉZIA PÉNZVERÉSE
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete
Nagykanizsai Csoportjának kiállítása
A programon belül éremcsere – érembörze,
ingyenes árbecslés és szaktanácsadás
ÉLETERő JÓGA – JÓGASZINTÉZIS
(kezdő) tanfolyam indul a HSMK-ban
április elején, 20 órás, heti 1 x 2 óra.
Részvételi díj: 6000 Ft, Vezeti: Jakabfy Sándorné természetgyógyász,
terapeuta. Jelentkezni lehet az információs
szolgálatnál március 30-áig.
Március 12. 18 óra
A FESZTIVÁL
MEGNYITÓJA
Köszöntőt mond: Litter Nándor
polgármester
„ART EUphoria" – kiállítás
A Lendvai Galéria -Múzeum
gyűjteménye. Megnyitja:
Lehota M. János esztéta
Március 12. 19 óra
MÁGA ZOLTÁN
VILÁGHÍRű
HEGEDűVIRTUÓZ
ÉS AZ ANGYALOK
KONCERTJE
Belépődíj: 900 Ft, nyugdíjasoknak,
diákoknak 600 Ft
Március 15. 19 óra
"BÚVAL,
VIGALOMMAL..."
válogatás a magyar és a világirodalom
verseiből
A PÉCSI SZÉLKIÁLTÓ
EGYÜTTES
HANGVERSENYE
Fenyvesi Béla: gitár, tamburica,
furulyák, ének. Keresztény
Béla: gitár, ritmushangszerek.
Lakner Tamás: hegedű, gitár,
mandolin, ének. Rozs Tamás:
nagybőgő, cselló, gitár, ének
Március 16. 19 óra
MARICA GRÓFNő
nagyoperett
A Sziget Színház
előadása
Rendezte: Maros Gábor
Belépődíj: 1200 és 800 Ft
Március 17.
10 ÉS 14 ÓRA
VUK
GYERMEKMUSICAL
A budapesti Fogi Színház
előadása.
Belépődíj: 400 Ft
Március 21. 19 óra
KONCZ ZSUZSA
KONCERT
Közreműködnek:
Závodi Gábor - gitár.
Lengyelfi Miklós - basszusgitár.
Maróti Zoltán - billentyűsök.
Tiba Sándor - dob, ütőhangszerek
Belépődíj: 2800 Ft
Március 30. 10 óra
HOLDFIA, NAPLÁNYA
a zalaegerszegi
Griff Bábszínház
előadása
Belépődíj: 350 Ft
TAVASZI MűVÉSZETI
FESZTIVÁL MÁRCIUSI PROGRAMJA
XVII. évfolyam 10. szám 2005. március 17. Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
1,,0 65 Le
Kllíímávall,, ABS--ssell
Ellekttromoss cssomag éss 2 db llégzssák
2..290..000 Ftt--ttóll
1,,5 98 Le
Kllíímávall,, ABS--ssell
Ellekttromoss cssomag,, éss 2 db llégzssák
3..040..000 Ftt--ttóll
5 év teljeskörű garanciával
Nagykanizsa város lehetőséget kapott arra, hogy a Nemzeti Színház, Megyejárás című programjában bemutathassa helyi
alkotóit a nagyközönség előtt, és Zalaegerszeggel közösen, Zala megyét képviselje. A program keretében március 11-14-ig,
12 kanizsai képzőművész és fafaragó munkái láthatók a színház, és a Művészetek Palotája között lévő Zikkuratban. A kiállítás
11-én, 17 órakor nyílt meg, közreműködött a Dolce Musica vonósnégyes. A több, mint 90 fős kanizsai közönséget, valamint
az érdeklődőket Jordán Tamás színházigazgató köszöntötte, s egyben utalt a sok kedves zalai színházi emlékére.
Megállapította, a Zikkurat büszke lehet, mert ritkán tartogatott ennyi értéket a falai között, majd megköszönve a lehetőséget,
Röst János alpolgármester vette át a szót, és a kaposvári színházi évekhez kötődő több évtizedes ismeretségükre utalva,
tiszteletbeli kanizsaivá fogadta a színházigazgatót. A kiállítást Lehota M. János nyitotta meg, és korláton keresztül, a szimbolikus,
spirálszerű épületben szólt a kanizsai alkotó művészekről. A program további részében 18 órakor a zalaegerszegi
alkotók munkáit tekintette meg a zalai küldöttség a színház előcsarnokában, majd 19 órától a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színházban az Ember tragédiája című darabot mutatta be, Ruszt József rendezésében.
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától
más időpontban kerül
terjesztésre, ezért minden
héten péntek estig kapják
kézhez.
A HÉT TÉMÁJA:
SAJTÓNAP
2 VÁROSHÁZA
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
VÁLTOZIK AMUNKAREND
A Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7. és Eötvös tér 16. sz.
épülete) 2005. március 18-án, pénteken – hétfői munkarend szerint
– 16 óráig, 2005. március 19-én, szombaton – pénteki munkarend
szerint – 12,30 óráig tart nyitva.
Megértésüket köszönjük!
Dr. Kelemen Marcell, jegyző
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Cseresnyés Péter, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség országgyűlési
képviselője március 25-én, pénteken 15 - 17 óráig fogadóórát tart a Fidesz
helyi csoportjának Rozgonyi u. 1. sz. alatti irodájában.
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait
várja 2005. március 25-én pénteken 17 és 19 óra között a
Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát
tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai kirendeltség
épületében.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nagykanizsa
Rozgonyi – Hunyadi u. sarkán tervezett beépítés megvalósítására
BEFEKTETőI PÁLYÁZATOT ír ki. A „pályázati feltételek" kivehetők
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal ( II. emelet 15. sz. ajtó,
tel: 500-771) irodájában. A beépítésre vonatkozó ajánlattétel határideje
2005. március 21. (hétfőn) 10 óra.
Nagykanizsa MJV Polgármestere
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program keretében
2005. március hónapban Nagykanizsa városban élő asszonyok
szervezett emlőszűrése folytatódik.
A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat
várják, akik a szűrőállomástól meghívó levelet kaptak.
A szűrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor
Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6.
Március 16-17. (szerda, csütörtök) Dr. Kremzner István, Március
21-22. (hétfő, kedd) Dr. Gróf Márta, Március 23-24. (szerda, csütörtök)
Dr. Béres Katalin, Március 29-30. (kedd, szerda) Dr. Pongrácz
Katalin, Március 31. (csütörtök) Április 4. (hétfő) Dr. Hámori Zsolt
körzetéhez tartozó páciensek.
Az érintettek számítsanak arra, hogy a háziorvos, a körzeti ápolónő
vagy védőnő személyesen felkeresheti őket az időpont egyeztetése
miatt. Rendelési idő:
Hétfő, kedd, csütörtök: 13.30-16.00-ig, Szerda: 8.00-16.00-ig
Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében a meghívólevélben
megjelölt időpontokat szíveskedjenek betartani.
Felmerülő kérdéseikkel forduljanak az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete,
Megyei Szűrési Koordinációs Osztályához.
Elérhetőség: Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Telefonszám: 92/549-185
FELHÍVÁS
A SZERVEZETT EMLőSZűRÉSRE BEHÍVÓT
KAPOTT ASSZONYOK RÉSZÉRE
A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok
fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek ez irányú működésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése.
A pályázók köre:
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények, öntevékeny
csoportok. Pártot, pártpolitikai tevékenységet és párthoz kapcsolódó
szervezetet nem támogat az alap.
A pályázat általános feltételei:
1. Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő
szervezetek nyújthatnak be, pályázati űrlapon, az űrlap hátoldalán
megjelölt kötelező mellékletek csatolásával.
2. A tervezett projektnek Nagykanizsa MJV testvérvárosai – Akkó,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo – valamelyikében működő
partnerszervezet aktív együttműködésével 2005.07.01. és
2006.06.30. között kell megvalósulnia.
3. A külföldi partner együttműködésről szóló írásos nyilatkozatát a
pályázathoz csatolni kell.
4. Csak társfinanszírozással, a pályázó saját forrásainak legfeljebb
50 %-os kiegészítése céljából lehet pályázni részletes költségvetéssel
alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre. Önerő lehet más pályázaton
nyert forrás is, de szervezési költség nem számolható el.
5. Az elnyert támogatást – testvérvárosonként összesen legfeljebb
250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított
számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig biztosítja
az alap. A nyertes pályázó a teljes költségvetés – az önrész és a támogatási
összeg – felhasználásáról köteles elszámolást, a program elvégzéséről
pedig beszámolójelentést készíteni. A támogatási összeg
folyósítására ezek benyújtása után kerülhet sor.
6. Előnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az
alapra nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a
pályázónak igazolnia kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást
a pályázó más pályázatokon önerőként tervezheti.
7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot. Ez esetben célonként
külön űrlapot kell kitölteni. Egy postai küldeményben csak
egy pályázat adható fel.
8. A nyertes pályázó köteles támogatási szerződést kötni Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával.
9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban, interjúkban, újságcikkben,
kiadványokban stb. fórumokon jeleznie kell, hogy a program Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával jött létre.
10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes programok
ellenőrzésére.
11. A beérkezési határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek
elbírálásra. A hiányosan beküldött pályázatok érvénytelenek. A határidő
módosítására és hiánypótlásra nincs mód. A döntésről minden pályázó
értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnyerő pályázók jegyzékét
a Polgármesteri Hivatal a sajtóban közzéteszi. A pályázaton nem
vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivataltól korábban
kapott egyéb támogatással nem számolt el.
12. A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati
adatlap hiánytalan kitöltésével kettő példányban kell beküldeni a következő
címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Polgármesteri Kabinet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Pályázati
adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy az önkormányzat internet honlapjáról
www.nagykanizsa.hu tölthetők le. A faxon vagy e-mailen beküldött
pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Beérkezési (nem postára adási) határidő:
2005. május 2. 08,00 óra
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A TESTVÉRVÁROSI ALAP 2005. ÉVI
TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE
VÁROSPOLIITIIKA 3
Pályázat benyújtása – az Európai
Uniós csatlakozásunk 1. évfordulója,
valamint a II. Világháború
befejezésének 60. évfordulója
megünneplésére – volt a napirendi
pontja a március 10-ére
összehívott rendkívüli közgyűlésnek.
A Miniszterelnöki Hivatal a
hét elején pályázatot hirdetett Európa
napok címmel megyeszékhelyek,
megyei jogú városok és
városi önkormányzatok számára a
május 1-9. közötti ünnepségsorozathoz
kapcsolódó rendezvények
szervezésére.
Négy célra lehet pályázni,
mondta el Litter Nándor polgármester:
Munka ünnepe (május
1.); A Magyar Köztársaság Európai
Unióhoz történő csatlakozásának
évfordulója (május 1.); Európa
Nap; A II. Világháború befejezésének
60. évfordulója (május
9); Európai testvérvárosok és
testvériskolák ünneplésével öszszefüggő
rendezvények. A pályázat,
a tervezett programok 50 százalékos
finanszírozását jelenti,
ami utófinanszírozással történik.
Az önrész biztosításához nincs
szükség a költségvetés módosítására,
ezt a Polgármesteri Hivatal
dologi kiadásaiból, az egyébként
is tervezett feladatok költségkeretéből,
a polgármesteri keretből és
a résztvevő intézmények költségvetéséből
kívánják biztosítani. A
rendezvény teljes költsége előreláthatóan
8,1 millió forint.
A szavazás előtti vitában a
fideszes képviselők részéről felmerült,
jobb lenne a pénzt járdák
illetve utak javítására elkölteni. A
válaszban azonban elhangzott, a
pályázat forrásait célzottan csak a
meghirdetett rendezvényekre lehet
felhasználni, beruházásra
nem, így szól a kiírás.
A testület végül egy órás vitát
követően megszavazta, hogy a
két évfordulót rendezvénysorozattal
kívánja megünnepelni. Ennek
megvalósítása érdekében pályázatot
nyújt be a MEH EU-M
referencia számú pályázatára,
melyhez 4 050 000 forintot biztosít
pályázati önrészként.
B. Zs.
A Térségi Integrált Szakképző Központtal kapcsolatos
sikertelen pályázatról tartott sajtótájékoztatót
Cseresnyés Péter önkormányzati képviselő, aki
elmondta: tapasztalataik szerint az ügy szempontjából
a polgármester és a városvezetést megjelenítők
elhallgatnak tényeket. A képviselők nem kaptak
megfelelő tájékoztatást arról, miről döntenek. A pályázat
nem támogatta a régiókon túl nyúló együttműködést,
így nem 15-20 millió forinttól esett el a
város, hanem minimum 100 milliótól. Sokkal több
pénzt tudott volna felhasználni a két iskola, az eszközfejlesztésen
túl a pedagógusok továbbképzése
ugyancsak a pályázati pénzből valósulhatott volna
meg. A pályázatban egy Nagyatáddal, Csurgóval és
a Csapi diákotthonnal való együttműködésben látta
a város vezetése az előrejutás lehetőségét. A Fidesz
helyi elnöke szerint a pályázatnak esélye sem volt a
győzelemre. Régiónként két-két pályázat nyerhet, és
régiókon átnyúló pályázatokat nem nyújthatnak be.
Litter Nándor polgármester kérdésünkre elmondta:
a pályázati kiírásnak nem volt olyan feltétele,
hogy tilos átnyúlni a régió- és a megyehatárokon.
Amikor Kanizsán volt Sipos János, a minisztérium
helyettes államtitkára, kifejezetten biztatta a városvezetést
az ilyen jellegű együttműködésre. A pályázatot
befogadták. Nagykanizsa nem akar Zalaegerszeg
al-intézménye lenni. Amikor a közgyűlés döntött,
részletes tájékoztatást adott a lehetőségeinkről.
Felajánlotta Zalaegerszegnek, hogy ők csatlakozzanak
mihozzánk, de ők sem akartak. A központi intézmény
milliárdos fejlesztéseket kap, a tagintézmények
pedig 10-20 millió forintos fejlesztésekben részesülnek.
Nagykanizsa nagyon rossz pozícióba került
volna, hogyha csatlakozik a zalaegerszegi pályázathoz.
A város van annyira erős a szakképzés
oldaláról, hogy önálló szakképzési központot hozzon
létre, éppen ezért a következő pályázatokon kell
újra startolni. Nagyon rossz, hogy a nagykanizsaiakat
félrevezeti Cseresnyés Péter, amikor ő maga is
egyetértett a pályázat ilyen értelmű beadásával.
EURÓPA
NAPOK
A TÉRSÉGI INTEGRÁLT
SZAKKÉPZő KÖZPONTRÓL
Állami kitüntetéseket és szakmai
elismeréseket adott át március
15-e alkalmából dr. Göncz
Kinga ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlőségi miniszter
a szociális munka és a családvédelem
területén kifejtett tevékenységek
elismeréseként a múlt
héten. A Magyar Köztársasági
Bronz Érdemkereszt (polgári tagozat)
kitüntetését Koller Jutka, a
nagykanizsai Egyesített Szociális
Intézmény igazgatója vehette át a
nehéz helyzetben lévő, fokozott
gondoskodást igénylő idős és beteg
emberek éltének megkönnyítéséért
végzett odaadó, áldozatos
munkájáért.
A Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai Szervezetének
meghívására dr. Baráth Etele, európai ügyekért felelős tárca nélküli
miniszter, A vidék és a Nemzeti Fejlesztési Terv címmel előadást tartott
március 4-én a főiskolán. Előadását megelőzően találkozott a város
vezetőivel, és a Sikeres Nagykanizsáért! civil csoport tagjaival, melyről
az előadást követő sajtótájékoztatón elmondta: a fejlesztési feladatok
megvalósítása lehetetlen a helyi társadalom és gazdaság aktív közreműködése
nélkül. A fejlesztési tervnek az embereket kell szolgálni,
akiknek szükségük van munkahelyre, biztonságos környezetre, és a jövedelmük
növekedésére.
A második Nemzeti Fejlesztési Terv legfontosabb célkitűzése három
pillérben foglalható össze: az egyik az ország versenyképessége, a másik
a felzárkóztatás, a kohézió, az összetartó társadalom, a harmadik a
biztonság. A három nagy pillér alatt hat specifikus célt fogalmazott
meg. Ha azt gondoljuk, hogy Magyarországnak hosszú távon versenyképes
országgá kell válni, akkor a forrásrendszert át kell alakítani úgy,
hogy a tudás és az egészség legyen a legfontosabb befektetési terület.
A tervben szerepel a nagy sebességű vasút és a gyorsforgalmú úthálózat.
Az utóbbi hónapok tanulsága szerint nálunk a spanyol példa került
előtérbe. ők úgy használták fel az európai forrásokat és saját állami
beruházásaikat, hogy abból egy erőteljes, önfejlődő és növekvő gazdaság
jött létre, komoly húzóágazattal, élén az építőiparral, mögötte a
kis- és középvállalkozások sokaságával. Ma Spanyolország az egyik
legerőteljesebb tőke exportáló ország, kíváló szervezési képességgel.
Egy kérdésre válaszolva a miniszter elmondta, hogy Kanizsát jelentős,
geopolitikai erőforrásnak érzik, csak ezeket a lehetőségeket le kell tudni
fordítani hétköznapi fejlesztési igényekre. A második NFT. április
végére társadalmi egyeztetésre kerül, június elején pedig a Parlament
elé. A célok megvalósítására 2007-2013. között nyolc milliárd forint
érkezhet támogatásként az országba, s ezt az összeget meg lehet duplázni
a saját működő tőkénkkel, mint ahogy az íreknek sikerült.
Litter Nándor polgármester kérdésre válaszolva elmondta, városunk
két nagy programmal pályázik a második fejlesztési tervben: az egyik
a térségi csatornázás közel 10 milliárd forintos projektje, a másik a
megújuló energiák mintavárosa Nagykanizsa projekt.
– Bakonyi –
A VIDÉK ÉS A NEMZETI
FEJLESZTÉSI TERV
GRATULÁLUNK!
A Zsigmondy-Széchenyi SZKI,
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány és a Pannon Fa- és
Bútoripari Klaszter közös szervezésében
a múlt héten Megújuló
energiaforrások a kistérség-fejlesztésében
címmel szemináriumra és
workshopra került sor az oktatási
intézmény Erdész utcai gyakorlótelepén.
Fontos hogy a környezet
védelme érdekében mind jobban
megismerjük a megújuló energiaforrásokat,
illetve, hogy a képzés
szereplői, a gyakorlati felhasználók
kicserélhessék e témában megszerzett
tapasztalataikat.
MEGÚJULÓ
ENERGIA
4 A HÉT TÉMÁJA:: SAJTÓNAP
A sajtószabadság számomra nem jelent sem többet, sem kevesebbet,
mint az igazságot. Az igazságot, melyet manapság gyakran megpróbálnak
elfedni, elferdíteni. Az embereknek világos, érthető beszédre van
szükségük, nem körmönfont politikai nyilatkozatokra, jogi csűrcsavarokra.
A szabad sajtó leránthatja a leplet a hazugokról, a képmutatókról,
a dilettánsokról. Ez persze nem mindig népszerű dolog, sőt ma már
ott tartunk, hogy egyesek a médiát teszik felelőssé a problémákért.
Több mint 10 éve már, hogy az egyik akkori önkormányzati képviselővel
vitába keveredtem a helyi sajtó állapotáról. Arról próbáltam őt
meggyőzni, hogy képzett szakemberekkel kellene megerősíteni a szerkesztőségeket.
Válasza tömör és megdöbbentő volt: „Nekünk ez is jó !”
E történetnek első látásra nem sok köze van a sajtószabadsághoz.
De ne tessék gyorsan ítélni !
Amikor a sajtó szabadságáról esik szó, ne a másfélszáz, vagy akár
20 évvel ezelőtti helyzetre gondoljunk. Ma már nincs politikus, aki
nyíltan vállalná, hogy korlátoz, vagy éppen utasít egy szerkesztőt, újságírót.
Ezek a „durva”eszközök eltűntek, de vannak puhábbak.
Magam a sajtó szabadságának korlátozását látom abban, ha képzett,
erős szakmai háttérrel rendelkező, s ezért nehezen befolyásolható újságírók
helyett bizonytalan tudású, egzisztenciálisan kiszolgáltatott „újságírók”
képviselik a helyi nyilvánosságot. Az sem nyugtat meg, hogy a
helyi lap, tv, rádió működése az önkormányzat döntésétől függ. A sajtószabadság
önként vállalt korlátozása az, ha a szerkesztő a jövő évi költségvetési
támogatásra, vagy éppen saját állására gondolva tartja kordában
tollát, mikrofonját. De az is sérti a sajtó szabadságát, hogy a politikusok
– vélt vagy valós sérelmeikre emlékezve – megválogatják, hogy
kinek nyilatkoznak, s kinek nem. Nem is gondolnak arra, hogy az ő felelősségük
a kedvencek mellett a számukra kevésbé kedves médium olvasóival,
nézőivel szemben is létezik. A nyilvánosság korlátozásának, a
sajtószabadság elleni cselekedetnek tartom azt is, amikor az újságírót
„ez még (most) nem aktuális” válasszal utasítja el a kérdezett.
De ne gondolja senki, hogy csak a másik oldalban találok hibát! Mi,
újságírók is hibásak vagyunk akkor, amikor az olvasót magára hagyjuk
a hírekkel! A helyi sajtóból ma teljesen hiányzik az elemző, magyarázó,
összefüggéseket kereső írás, rádiós-televíziós jegyzet. Meggyőztük
magunkat arról, hogy nekünk elég a különböző nézeteket, véleményeket
egymás mellé tennünk, s a következtetések levonása már az olvasó,
néző, hallgató dolga. Mikrofonná, kamerává, diktafonná váltunk,
ami csak közvetít, de nem magyaráz, nem segít az eligazodásban.
A politikusok nem fognak megváltozni. Nekünk kellene. Remélem
lesz hozzá bátorságunk !
Molnár László
A világon:
– A világ legszabadabbnak mondott sajtója válsággal küzd. A
Watergate botránnyal csúcspontjára jutott tényfeltáró újságírás szinte
teljesen megszűnt. Nagy leleplező írás már régóta nincs, a kisebbek
pedig többnyire a bíróságon folytatódnak. Persze az alperes mindig a
sajtó, és nem a leleplezett. Nem a vállalkozó, kitartó munkával minden
információt begyűjtő újságírók hiányoznak. A tényfeltárást jogilag bekerítették.
Ma már minden leírt szó azzal fenyeget, hogy azt majd bíróság
előtt is meg kell védeni.
Egyéni szabadságot védő, egyre szaporodó jogszabály-rengeteg és
sajtó, szabadság?
Egy országban:
– Gabriel García Marquez dokumentumregényében az „Egy emberrablás
történetében” szinte minden fontosabb jelenséggel találkozunk a
sajtó, elsősorban a televíziók tevékenységét illetően. Híradásokban
közvetítenek az elrablottak és családtagjaik között, üzeneteket küldenek,
mozgósítanak a túszok kiszabadításáért. Mintha a televízió hatalma
nagyobb lenne bármilyen hadseregnél, államhatalomnál. Pedig Kolumbiában
a televíziók csak közvetítettek - kéréseket, szándékokat, véleményeket.
A sajtó eszköz volt egy drámai történetben.
Vajon válhat-e önálló hatalommá az, aki közvetítésre szerződött?
Egy városban:
– Tízemeletes beton-lakóház. A karácsonyi ünnepek alatt napokig,
óraműpontossággal csapódott a falnak a pár nappal előbb felszerelt, de
még nem teljesen rögzített reklámtábla. Lakossági panasz érkezik a
szerkesztőségbe: Ki engedélyezte közvetlenül az ünnepek előtt a munkát,
hogyan lebeghet tíz emelet magasban napokig a nagyméretű reklámtábla?
Hivatalos válasz: Ez egyedi államigazgatási ügy, a sajtónak
semmiféle felvilágosítás nem jár. Abban a házban többen laknak, mint
egy közepes zalai faluban. 300 ember, percenként döngő ünnepe tényleg
egyedi államigazgatási eljárás?
Egy szerkesztőségben:
– Mint régen a vendéglátóiparban a káló, ma ugyanez a sajtóperekre
elkülönített összeg a tőkeerős újságoknál, televízióknál.
Vajon ez a szabadság ára?
-naim-
KANIZSAI KOLLÉGÁINK VALLJÁK:
NÉHÁNY, MÉG NEM TELJES
őRLÉSű GONDOLAT-CSÍRA
A TÉVÉ SZABADSÁGÁRÓL:
A sajtószabadság számomra azt
jelenti, hogy tényeket és pontos
információkat közöljünk. Ez talán
közhelyesen hangzik, de valóban
erről szól az egész magyar sajtó.
Talán ezért is írták fel forradalmárok
akkoriban a 12 pont között, elsőként:
legyen szabad a sajtó. Azóta
hatalmasat fordult a világ,
megjelentek a modern kor vívmányai
a televízió, rádió, az internet.
A hitelességnek azonban mindenhol
meg kell jelennie. Legyen szó
a sajtó bármely formájáról, ha színesebb,
érdekesebb, sztárpletykáról
szóló bulvár hírek és tudósítások
is azok. Nem lehet híreket kitalálni,
néhány emberi gesztusból
félreérthető következtetéseket levonni,
csak azért, hogy megtöltsük
a szabad helyeket. Mindennek utána
kell járni alaposan, akár többször
is csak így lehet színvonalasan
tájékoztatni az olvasókat.
Saját szűkebb pátriánkban érzésem
szerint nincsen különösebb baj
a sajtószabadsággal. A munkánknak
persze vannak korlátai: hogy miről,
mennyit és mikor írhatunk, arra hatással
van többek közt a főnökünk
véleménye, az aznapi hirdetések
mérete, saját tehetségünk és pillanatnyi
formánk, az érintettek „lobbytevékenysége”,
s persze az olvasók érdeklődése
is – ám ezek egyike sem
tartozik a cenzúra-kategóriába. A
sajtószabadság számunkra létező
dolog, mindennapi valóság, melyet
nem megszerezni kell, hanem megtartani,
avagy élni vele. Ez sem könnyű,
sőt: amikor az elődök kiharcolták
az írás szabadságát, nem sokkal
tettek nagyobbat, mint ha nekünk sikerül
– felelősen gazdálkodva vele –
megőrizni azt. Amikor a szóláshoz
még bátorság kellett, kincs volt egy
újság minden szava. Vajon mi is tudunk
ilyen értékeset írni?
Benedek Bálint: Varga Andor:
Litter Tímea:
Pásztor András:
A sajtószabadság? A zengzetes eszméket félredobva számomra elsősorban
saját szabadságomat jelenti. Az írás adta szabadsággal segíthetek
ismertséget szerezni tehetséges fiataloknak - szárnybontogató
verselőknek, elsőkoncertes zenészpalántáknak, debütáló ifjú képzőművészeknek.
Ám mégis akkor vagyok a legboldogabb, ha a nyilvánosság
erejének köszönhetően egy-egy elesett, rászoruló, hátrányos helyzetű,
avagy beteg ember felé nyúlnak segítő kezek. S ha csak pár röpke
percre is, de életük borús egén felcsillanhat a napsugár.
A HÉT TÉMÁJA:: SAJTÓNAP 5
A Zala Megye Napja alkalmából
tartott január 28-i Ünnepi
Megyei Közgyűlésen a Zala Megyei
Sajtódíjat Kelemen Valéria,
a Zalai Hírlap kanizsai újságírója
vehette át a Dél-Zala településeinek
tárgyilagos, hiteles bemutatásáért,
a térség polgármestereivel
és civil szervezeteivel
kialakított
eredményes
kapcsolatáért. A
Magyar Sajtó
Napja alkalmából
készült beszélgetésünk
a
kanizsai díjazottal,
kinek szerkesztőségünk
ezúton is gratulál.
– Hogyan kerültél
a pályára?
– Szülővárosomban,
Kaposváron
jártam testnevelés-pegadógia
szakra, s bár már akkor írogattam
a főiskolai lapba, mégsem
gondoltam volna, hogy egyszer ez
lesz a hivatásom. Tíz évig tanítottam
egy általános iskolában,
majd amikor a gyes alatt a családommal
Salgótarjánba kerültem,
a Nógrádi Krónika külsős munkatársa
lettem. Nyolc éve költöztünk
Nagykanizsára, azóta dolgozom
újságíróként a Zalai Hírlapnál,
amit máig örömmel csinálok,
s nagy megtiszteltetésnek tartok.
– Az újságírás mely területéhez
vonzódsz leginkább?
– Mivel sportos beállítottságú
vagyok, eleinte főként sport anyagokat
írtam, aztán kiderült, vannak
más rovatok is, így már szívesen
dolgozom más oldalakra,
legyen az kultúra, gazdaság vagy
éppen hitvilág. A nagy kedvencem
azért továbbra is a sport,
amihez időközben felzárkózott a
Dél-Zala oldal is, mivel egyszerűen
imádok írni a falusi embereket
leginkább érdeklő és érintő dolgokról.
S noha mindig is városban
éltem, a vidéki életforma
meglehetősen közel áll hozzám,
amit - remélem - éreznek rajtam
azok is, akikről írok. Az iskolai és
hitéletről, a kulturális és civil
szervezetek tevékenységéről, a
különféle konferenciákról és rendezvényekről
éppúgy szívesen tudósítok,
mint a sporteseményekről,
talán csak az önkormányzatiság
és a politika az, ami kissé távol
áll tőlem.
– Nagykanizsa
vonatkozásában
mely
témákat tartasz
kiemelten
fontosnak?
– A munkahelyteremtés
központi kérdés,
amiről
nem elég csak
beszélni, tenni
is kell érte.
Úgy gondolom,
hogy az
előbbre lépés
érdekében felül kéne emelkedni a
pártérdekeken, mert bizonyos célokért
csakis összefogással lehet
eredményt elérni. Nagyon jó,
hogy városunk főiskolája mind
nagyobb elismerésnek örvend,
ugyanakkor szomorúsággal tölt
el, hogy a város ezer sebből vérző
sportéletébe is mindinkább beférkőzik
a politika. Egy-egy sportág,
illetve klub önkormányzati támogatásában
is a pártérdekek játszszák
a főszerepet, a koncepciótlanság
lépten-nyomon tetten érhető.
– Mit jelent számodra a Zala
Megye Napján kapott elismerés?
– Számomra nagy meglepetés
volt a Zala Megyei Közgyűléstől
kapott Sajtódíj, váratlanul ért,
hisz'' nem is számítottam rá. Nem
gondolom, hogy különb lennék
másoknál, tisztességgel teszem a
dolgom, mint még oly sok kollégám.
Annak nagyon örülök, hogy
munkámmal kapcsolatban a tárgyilagosság
és a hitelesség szerepel
az indoklásban, mert úgy vélem,
hogy e két dolog a mi szakmánkban
nélkülözhetetlen. Ezúton
is szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik méltónak
találtak a Zala Megyei Sajtódíjra.
A Zala Megyei Sajtónap alkalmából baráti beszélgetésre és fogadásra
hívta március 9-én a zalai sajtó képviselőit Kiss Bódog Zoltán, a Zala
Megyei Közgyűlés elnöke. A rendezvény helyszíne, az alapításának 10.
évfordulóját ünneplő keszthelyi Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola volt. Keszey Tivadar, a magániskola igazgatója fogadta a
vendégeket, majd az intézmény bemutatása, valamint a tanulók kulturális
műsora után házias, a szülők által készített étkeket szolgáltak fel az ünnepségen
megjelenteknek. Pohárköszöntőjében Kiss Bódog Zoltán hangsúlyozta:
fontos a megye vezetése számára, hogy az az elképzelés, és tenni
akarás, ami motiválja törekvéseiket, és ma már látványos eredményeik
is vannak, a sajtón keresztül eljusson a 298 ezer zalai állampolgárhoz.
A Magyar Sajtó Napja alkalmából a város önkormányzata nevében
Litter Nándor polgármester és Röst János alpolgármester köszöntötte a
sajtó kanizsai munkatársait március 11-én reggel, a Honvéd Kaszinóban
megrendezett ünnepségen. A polgármester a jelenlévők tevékenységét
megköszönve, azt kívánta, hogy munkálkodjanak együtt Nagykanizsa
fejlődéséért, és egy Petőfi idézettel ellátott levelet adott át mindenkinek:
„Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a
sajtórul a bilincs... Ezzel köszöntelek, ez legyen útravalód az életben.
Élj boldogul!... nem kívánom, hogy ne találkozzál vészekkel pályádon,
mert az örökké nyugodt élet félhalál, de legyen mindig férfierőd a vészeken
diadalmaskodni!” A polgármester köszöntőjét követően Luif
Ibolya, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap ügyvezető-főszerkesztője felolvasta
annak a dolgozónak a nevét, akit a hetilap újságíró közössége a titkos
szavazás alapján, az előző esztendő legjobb munkatársának gondolt.
Két dolgozó egyenlő szavazatot ért el, így a főszerkesztői döntés
értelmében Bakonyi Erzsébet vette át a 2004-es esztendő legjobb Kanizsa-
újságos dolgozójaként, a régi újságírást jelképező arany pergamen
tekercset. A másik dolgozónak, Tóth Tihamérnénak is kijárt a taps, hiszen
ő már tavaly megkapta az aranymedált.
A MEGYEI ÜNNEPEN Dél-Zala településeinek tárgyilagos, hiteles bemutatásáért, a térség
polgármestereivel és civil szervezeteivel kialakított eredményes
kapcsolatáért Zala Megyei Sajtódíjat adományozott a Zala Megyei
Közgyűlés Kelemen Valériának, a Zalai Hírlap újságírójának.
SAJTÓDÍJ A HITELESSÉGÉRT
VÁROSI TISZTELGÉS
6 ESÉLYEGYENLőSÉG
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
– bokan_peter@nagykanizsa.hu,
– vargaeva@nagykanizsa.hu,
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKű PANASZ
BEJELENTÉSÉRőL
 A Tüdőgondozó szakrendelés 2005. március 24-től az „E"
épület földszintjén működik a korábbi rendelési idő szerint, március
22-23-án a rendelés költözés miatt szünetel.
 A Bőr-és nemibeteg-gondozó szakrendelés március 29-étől
áll betegeink rendelkezésére a felújított épületben változatlan rendelési
idő mellett. A rendelés március 25-én szünetel.
 A fizioterápia, a reumatológiai szakrendelés, a PCP gondozó
2005. március 21-től kezdi meg az új épületben működését.
Az új épület bejárata a Kossuth tér felől (vasúti híd mellett).
Új telefonszámaink: Szakrendeléseink a kórházi telefonközponton
keresztül (93-502-000) az alábbi mellékeken lesznek elérhetők:
 fizioterápia: 2143, tüdőgondozó: 2136,
 bőr-és nemibeteg gondozó: 2139
A költözés miatt előforduló esetleges kényelmetlenségekért betegeink
szíves megértését kérjük.
A KÓRHÁZ „E" ÉPÜLETÉNEK
FELÚJÍTÁSA BEFEJEZőDÖTT
A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület szervezésében osztrák-magyar
nemzetközi workshop konferenciára került sor csütörtökön a Halis István
Városi Könyvtárban. A program – mely egy hét találkozóból álló
sorozat első eseménye volt – a Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok
címet viselő osztrák-magyar Phare CBC pályázat projektjének,
a Pannonhát Tájpark kialakításának a megvalósítását segíti elő. A rendezvény
kulturális bemutatóval indudlt, majd a konferencia díszvendége,
Litter Nándor polgármester megnyitó beszéde hangzott el, melyben
kiemelte a kistérség fejlődése érdekében kibontakozó, a civil szervezetekkel
és vállalkozásokkal való kapcsolatok további erősítésének fontosságát.
A program az osztrák pályázati partner, a természeti adottságaiban
a nagykanizsai térséggel rendkívül nagy hasonlóságot mutató
Landseer Berge Naturpark bemutatásával folytatódott. A közép-burgenlandi
natúrparkról a program szakértője, Gerhard Schlögl tartott tájékoztatót.
A szakember szólt a natúrpark létrehozásának körülményeiről,
a natúrturizmus terén elért fejlesztési eredményekről, s megosztotta
eddig összegyűjtött szakmai tapasztalatait is a hallgatósággal. A rendezvényt
a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok
és Európai Integráció Kollégiuma támogatta.
Fontos esemény színhelye volt pénteken Nagykanizsa,
hiszen a Vasemberházban folytatott tárgyalásokat
Kolber István regionális fejlesztésekért és felzárkóztatásért
felelős tárca nélküli miniszter, Davor
Cilic horvát államtitkár, Alfred Finz osztrák államtitkár
és Franci Rakovec szlovén államtitkár. A
résztvevő felek a határmenti kapcsolat tapasztalatairól,
a szorosabb régióközi együttműködés kialakításáról,
a négy ország határmenti területein a regionális
fejlesztést érintő kérdésekről tárgyalt, valamint
arról, hogy a pénzügyi keretek növelése érdekében
közösen lépnek fel.
– 2006-ig 22-23 milliárd forint áll a szomszédsági
programok rendelkezésére, ebből az érintett öt magyar
megye (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Somogy
és Baranya) mintegy nyolcmilliárd forintot tud
felhasználni, főleg a gazdasági, a területfejlesztési, a
környezet- és természetvédelmi, valamint a kulturális
együttműködés területén. 18 000 kilométer területet,
1,3 millió embert, az összes országot tekintve 8 millió
embert érint – mondta Kolber István tárca nélküli
miniszter, majd kifejtette: – Ausztria esetében a turizmus
és a szolgáltatások, Szlovénia esetében a vidékfejlesztés
bővítése, míg Horvátországot tekintve a
Drávához kötődő természeti erőforrások kiaknázásában,
a stratégiai programok összehangolásában látja
az együttműködés bővítését.
A további egyeztető munkákat tartalmazó együttműködést
jelenleg Magyarország, Ausztria, Horvátország
írta alá, Szlovénia két hét múlva írja alá a
szerződést. Ezen a napon 17 Horvát-Magyar Kísérleti
Kisprojekt indult útjára, közel 630 000 euró összegben.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola ,,Velünk élőhatáron
átnyúló-néphagyományok projektre 18 609
eurót nyert, melyben partner a Muraközi Vállalkozási
Központ. A Horvát Kisebbségi Önkormányzat
„Közös programok a Mura mentén” pályázatán 18
000 eurót nyert, fő partnere az eszéki megyei kamara.
A határ menti borúti kapcsolatok erősítésére a Zalai
Borút Egyesület 38 665 euró támogatást kapott.
A Polgári Olvasókör megalakulásának
135. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepséget
szombaton a Móricz Művelődési
Házban az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület és a Kiskanizsai Polgári
Olvasókör. Laki Gabriella népdalcsokra
után Horváth Jánosné,
az egyesület elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Az olvasókör történetét
foglalta össze Tulman Géza,
a Hajgató Sándor nevéhez fűződő
1870. március 13-i megalakulásától
kezdve napjainkig. Az
ünnepi program a Kiskanizsához
kötődő orvosok, egészségügyi
dolgozók köszöntésével folytatódott.
A találkozó díszvendége a
kiskanizsai születésű dr. Kulcsár
Gyula egyetemi adjunktus, rákkutató.
a Culevit feltalálója volt
OSZTRÁK-MAGYAR
KONFERENCIA
HATÁRMENTI EGYÜTTMűKÖDÉS
A Hevesi Sándor Művelődési
Központban zajlott múlt csütörtökön
és pénteken az „Európai és
nemzeti stratégiák az etnikai kisebbségek
munkaerő-piaci integrációjára”
című szeminárium. Az
osztrák L&R Szociális Kutató Intézet
és a Szövetségi, Gazdasági
és Munkaügyi Minisztérium, valamint
a Zala Megyei Munkaügyi
Központ közösen rendezett programján
25-30 szakértő vett részt a
két országból. A két nap előadások
hangzottak el többek között a
nemzeti foglalkoztatási stratégia
romákat érintő különös kitételeiről;
a nagykanizsai Roma Központ
működéséről, eredményeiről;
az állami és civil szervezetek
lehetőségeiről a romák számára
kialakított programokról itthon és
Európában; valamint városunknak
a romák élet-és lakhatási körülményeinek
javítására kidolgozott
programjáról. Kósáné dr. Kovács
Magda, az Európai Parlament
képviselője Az Európai
Unió társadalmi integrációs politikájáról,
a roma évtized jelentőségéről
tartott előadást pénteken.
– Több, de minőségi munkahely
létrejötte szükséges a versenyképesség
növeléséhez. Azok számára elérhetővé
tenni a minőségi munkahelyet,
akik kiszorultak, vagy eddig be
sem tudtak lépni a munkaerőpiacra
a megfelelő tudás hiánya, szociális
hátrányuk vagy esetleges fogyatékosságuk
miatt – jelentette ki képviselőnő.
Ezt követően Teleki László
roma ügyekért felelős politikai államtitkár
szólt a magyar kormányzati
elhatározások megjelenéséről a
Roma Évtized programban.
MUNKAERőPIACI
SZEMINÁRIUM
A 135. ÉV
GAZDASÁG 7
Tavaly Olvasóink már értesülhettek arról a nagyszabású beruházásról,
amelyet az AMNON Kft. indított el 2004-ben Sormáson. Sormás
község mellett, a 7-es út mentén található az a 37 hektáros terület,
amely az Első Dél-Zalai Ipari és Innovációs Parknak ad otthont. A terület
kitűnő földrajzi adottságokkal rendelkezik, ami mind a helyi,
mind a környező városokból, esetleg külföldről betelepülő vállalkozások
számára kiváló lehetőségeket biztosít. Nem szabad eltekintenünk
az épülő M7-es autópálya közelségétől sem, hiszen logisztikai szempontból
elhanyagolhatatlan a gyors, kiépített infrastruktúra.
A 40 hektáros terület funkcióját tekintve két részre osztott, egyik
felén egy ipari szegmenst, másik felén pedig egy kereskedelmi-, gazdasági
szegmenst alakítottunk ki.
A területen a legkisebb értékesítendő terület 0,25 hektár, a legnagyobb
a területi adottságoktól függően alakítható, akár 10-12 hektárnyi
területet is magába foglalhat.
A Rendezési Terv alapján az ipari szegmens minimum 5000 m2-es
területen 50 százalékosan beépíthető, itt az építménymagasság 12
méter lehet, míg a kereskedelmi szegmensnél a minimálisan igényelhető
2500 m2-es területen 60 százalékos beépíthetőséggel és 9 méteres
építménymagassággal lehet számolni.
A helyi vállalkozóknak rendkívül kedvező árakat tudunk biztosítani.
Több konstrukciót is kidolgoztunk a felmerülő igények kielégítésére.
Legújabb tervünk között szerepel egy kb. 800 m2-es Vállalkozói
Inkubátorház létesítése a kis- és középvállalkozások létrejöttének
és működésének segítése céljából. Mindehhez pályázatok és saját erő
útján kívánjuk megteremteni a szükséges forrást. Az inkubátor házunk
a betelepülő kisvállalkozások számára biztosít a piacnál jóval
kedvezőbb áron irodai infrastruktúrát, az inkubátor csarnokban bérelhető
üzemhelyiségekkel pedig a vállalkozások tevékenységét kívánjuk
megkönnyebbíteni. A Vállalkozói Inkubátorház létrehozásával
célunk elsősorban olyan innovatív vállalkozásoknak lehetőséget
biztosítani, amelyek jelenleg nem rendelkeznek saját műhelyekkel,
esetleg saját műhelyüket kinőtték, illetve nem tudják bérelni a drága
helyiségeket, azaz mindenkinek, akinek vállalkozása fejlődésre esélyes,
de egy rövid időre még segítségre, „inkubálásra” van szüksége.
A Sormási Önkormányzat megfelelő partner az ipari park megvalósításához,
rendkívül rugalmas és segítőkész, nyitott az új vállalkozók
befogadására és támogatására.
Várjuk azon vállalkozók, vállalkozások jelentkezését, akik ipari
parkunkba, vagy inkubátorházunkba szívesen betelepülnének.
A múlt hét első felében rendezte meg a Quattro Mobili Bútorszalonban
szokásos tavaszi termékbemutatóját a Kanizsa Trend Kft, melyet
partnerei részéről ezúttal is nagy várakozás előzött meg. A hét második
felében – a már megszokott módon – nyílt napok keretében várták az
érdeklődőket a bemutatóteremben.
A vásár szlogenje – Design a mindennapokban – híven tükrözte a
cég törekvéseit: erre az alkalomra stílusos, a legújabb trendekkel összhangban
álló, a belföldi vevők számára is elérhető andante modellek
várták a látogatókat. Huszonhat, többségében modern formavilágú andante
modell került bemutatásra, közöttük megtalálhatóak voltak olyan
- az előző esztendőkben már sikeressé vált - modellek is, amelyeknek
hiányzó és keresett típusait - mint amilyen eddig a sarokelem, a lábtartós
fotel és az ágyneműtartó volt - a mind többfajta igénnyel jelentkező
vevőközönség kiszolgálása érdekében fejlesztettek tovább. A bútorbemutatón
a látogatók megismerkedhettek egy teljesen új bőrtípussal, a
CERVO-val is, mely úgy a tapintását, mint az esztétikai kidolgozását
tekintve minden bizonnyal sikeres lesz majd a vevők körében.
Az elmúlt hét végén rendezték meg a Thúry SZKI éttermében a kisbirtokok,
kispincészetek borversenyét. A programot a Nagykanizsai
Hegyközség, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Volksbank nagykanizsai
fiókja támogatta, míg fővédnöke a Magyar Szőlő- és Borkultúra
Kht volt. A nemes nedűk versenyeztetése mellett a program hagyományos
eleme volt, hogy a Nagykanizsai Hegyközség közigazgatási területéről
származó borminták a Város Fehérbora és a Város Vörösbora címért
is vetélkedtek. A borverseny igazgatója Förhénci Horváth Gyula,
borászati igazgatója Kulka Gábor, míg a zsűri elnöke Zilai Zoltán volt.
– Nyolcvanhárom borminta érkezett, összesen öt borvidékről. A Balaton-
felvidékről, a Csopaki, a Badacsonyi és a Balaton-melléke borvidék
képviseltette magát a mi vidékünk mellett az idei versenyen. Az
összes nevezett minta körülbelül fele kanizsai bor, negyede a borvidék
más hegyközségeiből érkezett, és a maradék negyed az előbb felsorolt
vidékekről – mondja Förhénci Horváth Gyula, a hegyközség elnöke.
– Hogyan lehet a borászat jövedelemtermelő ágazat a mi vidékünkön is?
– Két piaci lehetőség van a termelők előtt. Az egyik, hogy akár kiscsoportosan,
akár nagyobb létszámban szövetkeznek az értékesítésre,
beszerzésre. A másik a borturizmusban rejlik. Ez a vidék az ezerarcúságával
válhat versenyképessé. Ma már Magyarországon is kialakult
egy olyan réteg, amelynek tagjai kezükbe veszik a borturisztikai zsebkönyvet,
útra kelnek, járják az országot. Az első a megfelelő színvonalú
termelés, olyan bort kell készíteni, amely korrekt technológiailag, ám
valamiben eltér a többitől. Meg kell találni a borvidék arculatát. Ha a
borász egyénisége nem jön vissza egy borból, akkor az, bár legyen
technológiailag teljesen tiszta, tökéletes, csak egy a sok közül. Ha a tudatosság
és az egyéniség látszik egy borban, akkor azt a szakemberek
és a közönség egyaránt örömmel, elismeréssel fogadják.
– dé –
Keresik a betelepülőket az ipari parkba és az inkubátor házba
SORMÁS – ELSő DÉL-ZALAI
IPARI ÉS INNOVÁCIÓS PARK
AMNON Kft. – Böszörményi Beáta, Gyarmati András
8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 25.
Tel.: 06 92/330 305; 06 30 247 0176
DESIGN A MINDENNAPOKBAN BOR ÉS GAZDASÁG
8 VÁROS
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviseletében került 2002.
őszén a képviselőtestületbe Vargovics Józsefné. Arra kértük őt, ossza
meg velünk gondolatait úgy a testület, mint a Szociális és Egészségügyi
Bizottság – melynek ő is tagja – munkájáról.
– A képviselőtestületben független képviselőként dolgozom, ezen munka
iránt az érdeklődésemet elsődlegesen az keltette fel, miként lehet minél
többet tenni annak érdekében, hogy a városunkban lakók jól, jobban
érezzék magukat, minél elégedettebbek legyenek. Aztán amikor az ember
képviselőként ezt a munkát elkezdi, akkor lát igazán bele abba, hogy valójában
hány olyan terület mutatkozik, ahol pótolandó feladatok vannak,
illetve abba is, hogy a megoldások terén mennyi korlát mutatkozik. A korábbi
ciklussal történő összevetésben azt mondhatom, hogy a felvetődő
problémák kezelése rugalmasabban történik, a közgyűlés elé kerülő témák
megtárgyalása gördülékenyebben zajlik, jobban kézben tartott a
megbeszélések irányítása. Mindez a döntéshozatal eredményességét
szolgálja. A közgyűlés elé kerülő kérdéskörök, problémák a megtárgyalásuk
során értelemszerűen kiszolgáltatottak a különböző politikai nézőpontot
képviselő álláspontoknak, ez azonban nem ront azon, hogy a város
és az itt élők érdekeit szolgáljuk.
– Milyennek látja a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkáját?
– Ez az a bizottság, ahol a megélhetési, környezeti, ellátottsági nehézségek
leginkább kiütköznek. Az itt kezelt problémák anyagilag nehéz,
vagy igazán rossz helyzetben lévőket, szegénységgel, megélhetéssel,
lakásproblémákkal küszködőket érintenek. Kezelésükhöz, megértésükhöz
nélkülözhetetlen az ember szociális érzékenysége. A bizottsági
munkánknál a megoldások keresése során mindig szempontunk az arányosság,
korlátot anyagi lehetőségeink szabnak. Minden esetben, minden
ügy és esemény egyedi megvizsgálása mellett döntünk, és a rendelkezésre
álló lehetőségek közül az érintett részére a legkedvezőbben.
Fontos terület a szociális hálózat is. A szociális intézmények, otthonok
főként az idős korukra nehéz körülmények közé került emberek részére
próbálnak biztonságot, megfelelő ellátást, elhelyezést nyújtani. Egyéb
egészségügyi szolgáltatást végző intézmények működési feltételei terén
is igyekszünk az optimális lehetőségek biztosítására.
– A város jelenlegi helyzetében Ön szerint melyek a közgyűlés legfontosabb
feladatai?
– Legégetőbb problémaként a munkahelyteremtés kezelendő. Megoldása
csak távolról tűnik egyszerűnek. Itt egy összetett, sok tényezőtől
függő, számtalan befolyásoló elemet magán viselő dologgal állunk
szemben. A tervekkel, elgondolásokkal és a döntésekkel a munkahelyteremtésekhez
vezető utat kell megtalálni. Megteremteni a lehetőséget
ahhoz, hogy a lakosság e problémával érintett rétegeinek helyzete javuljon,
javulhasson. Fontos feladat az iskoláinkat befejező fiatalok
foglalkoztatásának, megélhetésének biztosítása a városban, vagy a városkörnyéken,
mert tudni kell, hogy ennek hiányában egy értékes és értéket
teremtő munkaerőt veszíthetünk el.
– Képviselőként mely területen, területeken van a legtöbb lehetősége
a nagykanizsaiak érdekeit képviselni?
– Mint a HKÖ elnöke is kiemelten kezelem a kanizsai horvátok képviseletét.
Szívesen állok a Horvátországban vállalkozni szándékozók
rendelkezésére kapcsolataimmal. Ugyanígy az intézmények, civil szervezetek
rendelkezésére is akkor, amikor társkapcsolatot keresnek akár
a határ közelében, akár távolabb. Szeretném hinni, hogy mi, kanizsai
horvátok értékeinkkel, eredményeinkkel hozzájárultunk ahhoz, hogy ez
év májusában Csáktornyán aláírásra kerül Nagykanizsa és Csáktornya
testvérvárosi kapcsolata. Egyrészről a nemzeti hagyomány őrzésének,
ápolásának, másrészről a közös európai jövőbe történő beilleszkedésnek
kapuja tárul ki ezáltal.
A VÁROS ÉRDEKÉT SZEM ELőTT TARTVA
Stróber Gábor, a 12-es körzet
képviselője, beszélgetésünk előtt
érkezett meg az Erdész utcai lakossági
bejárásról.
– Egy telefon társaság a Garai
utca után, átjátszó állomást kíván
telepíteni az Erdész utca 23. szám
alatti lakóépület tetejére. A lakók
egy része – akik ellenzik az odatelepítést
–, akkor szerzett tudomást róla,
miután a közös képviselő aláírt
egy szerződést. A tiltakozó hullám
260 aláírással indult el tavaly. A
főépítész kezdeményezésére, a társaság
és a lakók között létrejött
egyeztetésen elhangzott, nem kívánják
a családtagjaikat sugárzásnak
kitenni, nézzenek más lehetőség
után. Az ügy annyira felkavarta az
indulatokat, hogy a város, talán az
országban elsőként, rendeletben
szabályozta az antenna építést.
Amikor a telefontársaság ezt megtudta,
a rendelet hatályba lépése
előtt beadta a pályázatot, de olyan
címszóval, hogy Erdész utca 23.
Ipartelep. A megnevezés kételyeket
ébresztett bennem és a lakókban is,
mert a címzés az ott élők megtévesztésének
vehető. A mai bejáráson
a lakók szintén hangot adtak a
kérésüknek, ismételten aláírásokat
adnak be a hivatal építési osztályára,
és felkértek engem is, tegyem
meg a szükséges lépéseket az önkormányzatnál.
Senki nem vitatja,
szükség van a fejlesztésekre, de
nem a lakóközösség hátrányára.
– Ezen kívül, milyen napi
problémák érdeklik a lakosságot?
– Felmerült a gondok között,
hogy az őszi-téli időszakban szükség
lenne a temető bejáratának ,
és a ravatalozótól leágazó utak
kivilágítására. Többen szóvá tették,
ha elhunyt hozzátartozóik
sírjának a közelében temetés van,
a résztvevők fellépnek a sírokra,
maguk után hagyva a nehezen
tisztítható agyagot, sárt.
– Mit lehetne tenni ez ellen?
– Az emberek önmegtartóztatására
is szükség van, tudniuk kellene,
hogy másnak ne okozzanak kárt. A
temetések alkalmával, a temetkezési
vállalat alkalmazottai finoman figyelmeztethetnék
őket, hiszen ilyenkor
úgysem szólna vissza senki.
Visszatérve az előbbi kérdéséhez, a
sportszerető közönség nagy vágya
teljesülne, ha a kihasználatlan bányászpályára
vissza hoznák a focit.
Erre nem tudok semmi biztatót
mondani, nem az önkormányzat tulajdonában
van a pálya. A 20 millió
forintos keret rendelkezésre áll,
ha valaki azt mondja, hoz ide egy
NB.II-es csapatot, akkor igénybe
veheti ezt az összeget. Országos viszonyok
között úgy lehet csapatot
indítani, ha játékjogot vásárol a város,
erre kilátás sincs, és évek telnének
el addig, míg az alsó szintről
az NB. II-ig eljut valaki.
– A kis híd megnyitásához is
kérik a segítségét!
– A választási programomban is
szerepelt a kis híd kérdése. Arra
tettem ígéretet, hogy felszínen tartom
a kérdést. A környéken lakók
használnák, de köztudott, egy híd,
vagy közúti átjáró létesítése ott
szükséges, ahol 80-100 méteren belül
nincs más megoldás a közlekedésre.
Itt pedig van, akár keletvagy
nyugati irányban. Az sem
mindegy, mekkora ráfordítás szükséges
a híd megépítésére. Az EU
normáknak is meg kell felelni, és a
bekerülési költsége 10-20 millió forintot
igényelne. A város jelenlegi
büdzséje ezt nem bírja el, ugyanis
amikor átvettük az önkormányzatot,
majdhogynem fizetésképtelenség
állt fenn. Egyik beadványomban
úgy fogalmaztam, funkciót kell adni
a sétakertnek, célszerű volna fejleszteni.
Az ott lévő focipálya és a
játszótér felújítását is szorgalmazom.
A nagy hídtól a strandfürdőig
már elkészült az útfelújítás. Örvendetes
tény, hogy a sétakert
közeljövőbeni fejlesztéséhez 40 millió
forint van betervezve. Ez is azt
mutatja, városunk fejlődésnek indult,
és belátja a városvezetés,
nagy hangsúlyt kell fektetni az ilyen
közcélú parkokra. Remélem visszanyeri
régi varázsát a terület. Nem
tartom célszerűnek, hogy minden
rendezvényt az Erzsébet téren szervezzenek
meg. A fogadó óráimon
mindig előkerül egy-egy járda,
vagy útfelújítás igénye. Égető probléma
az Alsótemplom és környékének
rendbe tétele. A lakók kérik a
Zárda utca egyirányúsítását, vagy
szigorúbb ellenőrzését. Az ott parkoló
személygépkocsik a zöldövezetből
másfél métert elfoglalnak, és
károsítják, a 120 forintos parkolási
díj miatt.
A LAKOSSÁGOT A NAPI PROBLÉMÁK ÉRDEKLIK
NőNAPI ÜNNEPSÉG
A Vasutas Művelődési Házban
nőnapi ünnepséget tartott az Olajipari
Nyugdíjas Klub.
TÁNCHÁZ
Délután ünnepi táncház várta a
fiatalokat a Batthyány Lajos
Gimnázium nagyaulájában.
MATEMATIKA
EMLÉKVERSENY
A március 15-i ünnepélyhez
kapcsolódva pénteken került sor a
kiskanizsai Általános Iskolában
az ifj. Popellár Jenő matematika
emlékverseny eredményhirdetésére.
Eredmények: 5. osztály 1. hely
Soós András, 2. Bedő István
(mindketten Hevesi iskola), 3. a
péterfys Büki Nikolett. 6. osztály:
1. Bernát Emil (Péterfy), 2. B. Kis
Marcell (Bolyai) 3. Skoda Péter
(Hevesi) és Csente Tibor
(Péterfy). A hetedikeseknél: 1.
Horváth Szabolcs (Rozgonyi), 3.
Lengyeltóti Orsolya (Bolyai) és
Cser Tamás (Rozgonyi). A 8. osztály
1. Tálosi András (Bolyai), 2.
Baticz Milán (Bolyai), 3. Nagy
Dávid (Kiskanizsa)
HETEDIK MűVÉSZET
A Halis István Városi Könyvtár
videotárának kincseiből választva
a Szerelmes Shakespeare című
amerikai filmet nézhették meg az
érdeklődők az intézményben.
WASS ALBERT EST
A Református Templomban a Kanizsai
Esték sorozat utolsó idei programjaként
Üzenet az otthoni hegyeknek
címmel Wass Albert műveiből
készült színjátékot láthattak az érdeklődők,
Kis Törek Ildikó és Varga Vilmos
színművészek előadásában.
ZALAI GYERMEKEK Mű-
VÉSZETI TALÁLKOZÓJA
Tizenkettedik alkalommal rendezték
meg a Hevesi Sándor Művelődési
Központban a Zalai
Gyermekek Művészeti Találkozójának
kistérségi bemutatóját. A
produkciók közül a következő
szereplők jutottak tovább a megyei
bemutatóra: Vers- és prózamondók:
Szanics Annamária
(Murakeresztúr), Meggyes Melinda
(Hevesi), Kupó Péter (Batthyány
Gimn.) Kirschlechuer Nóra
(Újudvar). Hangszeres zene
Kis ORFF Ütőegyüttes (Farkas
Ferenc Városi Zeneiskola), az
Aranymetszés-Péterfy Ált. Isk.
haladó citeracsoportja, Hosszú
Melinda (Batthyány). Énekesek:
a zalakomári Zöld erdő énekegyüttes
és Buvári Réka (Bolyai),
néptáncosok: a Bokréta Táncegyüttes
(Bolyai isk.) és a Rozmaring
Táncegyüttes (Kanizsa
Hagyományápoló Egyesület).
Modern tác kategória: Honvéd
Kaszinó Dance Show csoportja,
az Aranymetszés Alapfokú Művészeti
Iskola társastánc tanszakának
latin formációja és a Honvéd
Kaszinó Swans Balett Csoportja
jutott tovább. Színjátszó csoport:
Zalakomári Általános Iskola
színjátszó csoportja valamint az
ÚJ-UDVARI Komédiások.
ÉREMBÖRZE
A Magyar Bélyeggyűjtők és a
Magyar Éremgyűjtők Nagykanizsai
Csoportjai rendezésében filatéliai és
numizmatikai találkozót tartottak a
Hevesi Sándor Művelődési Központ
emeleti csarnokában. A rendezvény
ideje alatt Mária Terézia
pénzverése címmel kiállítás is várta
az érdeklődőket. A tárlatot Sajni József,
az OKISB elnöke nyitotta meg.
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére rendezett
megemlékezést a Nagykanizsai
Polgári Egyesület a nemzeti
ünnep előestéjén. Az ünnepség a
Deák téren, a Petőfi szobornál
vette kezdetét, ahol az egyházak
képviselői szóltak az ünneplő közönséghez,
majd Cseresnyés Péter,
a Fidesz Magyar Polgári Szövetség
országgyűlési képviselője
mondott ünnepi beszédet. A szavalatokkal
és dalokkal színesített
megemlékezésen ezt követően a
résztvevők valamennyien egyegy
szál virágot helyeztek el a
szobor talapzatánál, majd a lovas
huszárokat követve együtt sétáltak
el a Kossuth szoborhoz, ahol
az ünnepség rövid kulturális műsor
után koszorúzással zárult.
KRÓNIIKA 9
 Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
 A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
 Meglévő rendszerek FIGYELőKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
MÁRCIUS 11.
MÁRCIUS 9.
MÁRCIUS 10.
MÁRCIUS 12.
MÁRCIUS 13.
MÁRCIUS 14.
A Városi Diákönkormányzat szervezésében ki mit tudon mérhették
össze felkészültségüket múlt hét elején a kanizsai diákok. A kulturális
bemutatón a legtöbb dobogós helyezést a Zsigmondy-Széchenyi SZKI
és a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói érték el. A csoportok között
a Smiles Girls táncos-zenés produkciója lett az első, az egyéni kategóriában
az ugyancsak zsigmondys Metzger Beatrix saját versének
elmondásával bizonyult a legjobbnak, a zrínyis Azotei Amanda léphetett
a képzeletbeli dobogó középső fokára.
Az Oktatási Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Szakképzési Intézet
szervezésében a Zsigmondy-Széchenyi SZKI rendezte az asztalos
és kárpitos szakmák 2004/05. évi Szakma Kiváló Tanulója Verseny
döntőjét. A szerdai program az ünnepélyes megnyitóval telt, a versenyek
másnap kezdődtek. Az asztalos gyakorlati versenynek a Petőfi utcai
tanműhely adott otthont, míg a kárpitosok a Kanizsa Trend telepén
mérhették össze tudásukat. A kollégiumban elköltött ebédet követően
kezdődtek a szóbeli vizsgák, majd értékelés, és ismerkedés zárta a verseny
második napi programját. Az ünnepélyes eredményhirdetésre
pénteken került sor a Zsigmondy-Széchenyi tornatermében. Míg a diákok
versenyeztek, addig kísérőik szakmai szempontból is értékes előadást
hallgathattak meg, és fakultatív programként ellátogathattak a
Kanizsa Trendbe.
CSÚCS KÁRPITOSOK, ASZTALOSOK
KANIZSAI KI MIT TUD?
A Nagykanizsai kistérséghez tartozó 27 település a Nagykanizsa Kistérség
Többcélú Társulás gesztorságával tavaly októberben sikeres pályázatot
nyújtott be a Határon átnyúló turizmusfejlesztési hálózatok osztrák-
magyar Phare CBC kiírásra, így 252 ezer euró támogatást nyertek.
– A zalai tájra épülve megindul egy turisztikai fejlesztés. Huszonhét
település szövetkezett, minden településen más és más programelemek
valósulnak meg, de vannak közös elemek is. Feladatunk, hogy az osztrák
partnerrel, a Landseer Naturparkkal együtt sikeresen végigvigyük
a programot, amely alapot teremthet, hogy a jövőben más forrásból is
folytathassuk a turizmusfejlesztési programokat – mondta Litter Nándor
polgármester a csütörtöki sajtótájékoztatón. Burján Emese kistérségi
megbízott kifejtette: – Két fontos területe van a projektnek. Az
egyik a települések egyedi fejlesztései, a tájpark bútórainak kialakítása
információs táblarendszerek felállítása, erdei tanösvények kialakítása,
források kitisztítása-mindezt egységes arculattal. A másik a közös fejlesztések:
a bakancsos, a kerékpáros, a szekeres és a lovas turizmus
megszervezése, a turisztikai kiadványok, térképek, honlap, turistautak
festése, osztrák-magyar turistajelzésfestő gyermektábor meghirdetése.
PANNONHÁT TÁJPARK
A Humán Európa Szövetség szervezésében március 21-23. között
az ünnepek előtti engedményes könyvvásár mellett műveltségi
vetélkedő indul a városban. A Halis István Városi Könyvtár
kávézójában lesznek hozzáférhetők a tesztek, amelynek kitöltésével
a legjobbak könyvjutalomban részesülnek majd. A tesztben
egyaránt szerepelnek általános műveltségi kérdések és városismereti,
honismereti kérdések is.
SZELLEMI FELFRISSÜLÉS
10 KULTÚRA
POHARAK
– Több mint száz korsó, pohár van már a férjem
gyűjteményében. Sokat utazunk az országhatárokon
belül, és azon túl, s amerre csak járunk,
mindenhonnan hozunk magunkkal emléket
– meséli Hegedűs Csaba felesége, aki külföldi
útján lévő férjét helyettesítette a megnyitóján.
– Használják ezeket a tárgyakat?
– Nem, ezek teljesen használaton kívüli tárgyak.
Külön üvegszekrényekben tároljuk őket.
Csak a lakás befogadóképessége szab határt
a gyűjtemény növekedésének.
– Csoportosítják a szerzeményeket?
– Természetesen. Ország szerint is csoportosítunk,
hiszen vannak olyan országok, ahonnan
többfajta poharat hoztunk, és van egyfajta,
ha úgy tetszik fajtánkénti csoportosítás is.
KUPÁK
– 1957. óta gyűjtöm a söröskupákat, korsókat.
Egykor a Sörgyár termelési vezetője voltam
– meséli gyűjteménye születéséről
Bajnóczi Sándor. – Kanizsai emlékként egy
pohárral kezdtem, és csak aztán jöttek a
korsók, amelyek emlékül, és nem használati
céllal készültek. Szinte mindhez kötődik egyegy
szép élmény. Sokfelé jártam, tanulmányúton,
képzésen, gyárlátogatáson, és ott a
kollégáktól ezeket kaptam.
– Hány darabból áll a gyűjtemény?
– Itt közel negyven lett kiállítva, de otthon is
van még jó néhány. Ezek mind dísztárgyak, otthon
olyanok is vannak, amelyek valamikor
használatban voltak.
– Van-e különlegessége e korsóknak?
– Van bizony. Itt a tárlaton is látható a kanizsai
Sörgyár századik születésnapjára készített
különlegesség, nagyon kevés darab készült
belőle. Mellette látható a hatvanadik
születésnapomra kapott korsó, és itt van a
nyugdíjazásom emlékére készült kupa is.
KUPAKOK
– A Sörgyárban dolgoztam segédmunkásként,
akkoriban kezdtem el a kupakok gyűjtését.
Amerre csak jártam, mindenütt figyeltem,
nincs-e valami újdonság, különlegesség a kupakok
között. Ha valami újat láttam, azonnal
megvettem, csak hogy az enyém lehessen. Apró
lépésenként szaporodott a gyűjtemény, amelynek
gyarapításába ma már a fiam is besegít.
– Hány kupakot gyűjtöttek össze?
– Három-négyszázféle lehet. A gyűjtemény
folyamatosan szaporodik, hiszen nap mint nap
jelennek meg új termékek, és ha netán vásárlás
közben fedezem fel, máris teszem a kosárba.
– Csak fémkupakot gyűjt?
– Igen. A legbüszkébb talán az 1968-ban hozzám
került parafa betétes Kanizsasör-kupakra
vagyok. Nagyon vigyáztam rá, mert ebből kevés
van. Kupakjaim ajándékdobozokra, tároló dobozokra
kerülnek, mint díszítőelemek. Sokan
megcsodálják, mások pénzt kínálnak érte – mesélte
gyűjteményéről Barsi László.
Dukát Éva
Március elején a HSMK felnőttklubjában az „én hobbim” sorozatában Bajnóczi
Sándor, Barsi László és Hegedűs Csaba gyűjteményéből nyílt kiállítás.
AZ ÉN HOBBIM
A Tavaszi Művészeti Fesztivál
programjaként, az Omega együttes
április 9-én 19.30 órakor koncertet
ad a Zsigmondy-Széchenyi SZKI
tornacsarnokában. A koncerttel
kapcsolatos tudnivalókról tartott
sajtótájékoztatót március 10-én
Kóbor János. Tavaly mintegy 80
ezer néző váltott jegyet koncertjeire.
A siker hatására a legendás
rockcsapat tagjai felkeresik azokat
a városokat, ahová tavaly nem juthattak
el. A tavaszi nagy sorozat
két erdélyi ingyenes koncerttel ér
véget a marosvásárhelyi stadionban
és Csíkszereda főterén. Az
együttes iránt óriási az érdeklődés,
meghívást kaptak a Felvidékről, a
Délvidékről, Lengyelország több
városából, Csehországból, Oroszországból
és Németországból. A
hazai jegyár egységesen 5000 forint,
nem változott a tavalyihoz
képest, és a világszínvonalú fényés
hangtechnika is az Omegával
utazik. Az együttes elő zenekarában
a Keresztes Ildikó Band és
Demeter György lép fel.
Március 12-én, az ART EUphoria kiállítással
megnyílt a Tavaszi Művészeti Fesztivál. A fesztivál
szignáljának elhangzása után Papp Ferenc, a
HSMK igazgatója bemutatta vendégeit a kiállításlátogató
közönségnek, majd Litter Nándor polgármester
mondott köszöntőt. Gerics Ferenc, a
Lendvai Galéria-múzeum igazgatója, ajánló szavaiban
kiemelte: a kiállítás egy évvel ezelőtt jött létre,
a falakon 26 művész alkotása látható. Bízik benne,
hogy az alkotásoknak van üzenete, hiszen a képzőművészet
már korábban is a politika előtt járt, a határt
búcsúztató szellemiség bennük volt, és örül annak,
hogy sokkal közelebb kerültek egymáshoz az
alkotók. A Lendvai Galéria Múzeum gyűjteményét
Lehota M. János esztéta mutatta be a hazai közönségnek.
Hat ország művészei vannak jelen – hangsúlyozta
–, akik számos különböző nézőpontot képviselnek,
és számos fikciót próbálnak meg valóságossá
tenni a szemünkben.
Az est további programja a színházteremben folytatódott
Mága Zoltán világhírű hegedűművész, és az
Angyalok koncertjével, melyhez Teleki László, az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium roma ügyekért felelős politikai államtitkára
kívánt jó szórakozást.
CSILLAGOK
ÚTJÁN
ART EUPHORIA ÉS MÁGA ZOLTÁN
Vátesz vagy posztimpresszionista
plein air-festő? Csontváry
Kosztka Tivadar Napútjának stációi
az iglói patikától a halhatatlansági
címmel tart előadást március
18-án pénteken, 18.30 órakor
Pap Gábor művészettörténész a
Piarista iskolában.
CSONTVÁRYRÓL
A Hevesi Sándor Művelődési
Központban a péntek esti jazz
klub vendége ezúttal a Pecek Lakatos
Band volt. A rendezvény
vendége Maloschik Róbert, a Magyar
Rádió jazz szerkesztője volt.
PÉNTEK ESTI
JAZZ KLUB A Honvéd Kaszinó Tükörtermében
a Nessz-Jazz-Band koncertjén
szórakozhattak a műfajt
kedvelők. Közreműködött Naderi
Máté, Péter Tamás, Ódor Gábor,
Czupi Dániel, Onbódi Gergő,
Béli Ádám, Bazsó Adrienn és
Takács Dániel.
KONCERT
OKTATÁS 11
Az elmúlt év tavaszán Gleisdorf városa, az EU bővítése alkalmából testvérvárosai
művészeinek részvételével nemzetközi képzőművészeti találkozót,
alkotótábort szervezett. A táborba három kanizsai művészt, Ludvig Zoltánt,
Stamler Lajost és Orosz Gergelyt is meghívták. Az ott készült alkotásokból
az EU csatlakozás ünnepi rendezvénysorozata keretében, 2004. április
30-án Ludvig Zoltán, az önkormányzat támogatásával kiállítást szervezett
a HSMK-ban. Gleisdorf város azt kezdeményezte, hogy 2005-ben Nagykanizsa
rendezze meg a folytatást. Ludvig Zoltán festőművész, a KORTÁRS
Művészetpártoló Alapítvány elnöke, a Ludvig Nemzetközi Művésztelep
szervezője vállalta, hogy az önkormányzat támogatása esetén szakmai gazdája
lesz a rendezvénynek. Az I. Testvérvárosi Szimpózium március 13-án
nyitotta meg kapuit Kendlimajorban, Páli László birtokán. Megnyitó beszédében
Litter Nándor polgármester a kellemes hangulatot érzékelve megjegyezte,
jó válasz ez mindazoknak a fanyalgóknak, akik már több alkalommal
megkérdezték, szükség van-e a testvérvárosi kapcsolatokra. Az egyhetes
képzőművészeti alkotótáborban Kazanlak, Gleisdorf, Saló, Kovászna és
Winterbach művészei vesznek részt a házigazdák mellett.
A Rozgonyi Úti Általános Iskolában 14. éve hagyomány, hogy legnagyobb
epikus költőnk, Arany János születésének évfordulója alkalmából
szavalóversenyt rendeznek. Az idén a felsősöknek egy Arany
János és egy József Attila költeményt kellett elmondaniuk. A szavalóversenyt
Czupi Gyula igazgató nyitotta meg március 10-én a Halis István
Városi Könyvtárban, majd a rendezvény, a Rozgonyi iskolában
folytatódott. Tóth Miklós igazgató értékelésében elmondta: idén a tavalyinál
többen, összesen 114-en vettek részt, közöttük 32 óvodással, a
színvonalas versengésen. Az óvodások között a legjobbakat megdicsérték,
valamennyien ajándékcsomagot kaptak. Az 1-2. osztály közül:
1. Imrei Ariel (Hevesi iskola) 3-4. osztály: Karádi Dávid ( Zrínyi iskola).
A felső osztályosok kategóriájában az első helyezettek részt vesznek
április 11-én, a Zalaegerszegen megrendezésre kerülő Megyei József
Attila Szavalóversenyen. Az 5-6. osztály 1. Megyes Melinda (Hevesi
Iskola), 7-8. osztály 1. Kupó Péter (Batthyány gimnázium). Város
környéki iskolák 5-6. osztály 1. Horváth Bálint (Újudvari Ált. Iskola).
7-8. osztály Balogh Ramóna, Murakeresztúri általános Iskola.
A Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz hat pályázatot nyújtott be a
Halis István Városi Könyvtár. Pályázataik egyik központi témája a
könyvtári oktatási programok újraindítása.
– A 2002-2003-ban megvalósított Az Internet Mindenkié címmel
internet, számítógépes és könyvtári ismereteket adó tanfolyamsorozat
folytatásaként most a Nyílt Internet-Nyílt Könyvtár című, hasonló tematikájú
oktatási programra pályázunk, mely az oktatásnak egy minden
eddiginél mobilisabb, az igényekhez alkalmazkodóbb oktatási formájában
valósulna meg. Másik oktatási programunk "Kezünkben a világ"
címmel a munkanélküli és pályakezdő fiatalokat célozza meg egy
tanfolyammal, melyben minden olyan eljárást, technikát, forrást bemutatna
számukra, amely ma hozzáférhető a könyvtárban (például az
EURIODES-ket), s egyben a fiatalok segítségére lehet a munka világába
lépéskor. Másik központi témánk a kistérségi könyvtári ellátás, mely
egy innovációs és egy konferenciapályázat tárgya – tudtuk meg Kardos
Ferenctől, a könyvtár igazgatóhelyettesétől.
A Halis évvel kapcsolatosan a Halis Évkönyv könyvtárszakmai részének
létrehozására is pályáztak, valamint beadtak egy olyan innovációs
pályázatot is, amely a könyvtári szolgálat nehezen mérhető láthatatlan
tőkéjének (szervezetei tőke, tudástőke, ügyféltőke) a mérésére
dolgozna ki módszereket. Terveik megvalósításához akkor is hozzálát
a könyvtár, ha a benyújtott projektek nem nyernének.
Március 12-16-ig volt városunk vendége az a 27 fiatal, akik a Board
of European Students of Technology (BEST), azaz az Európai Mérnökök
Szövetsége képviseletében a kanizsai főiskolára érkezett. Mint azt
Muhi Dánieltől, a Veszprémi BEST Bizottság vezetőjétől megtudtuk, a
szövetséget 1989-ben alapították, 1990. óta a Veszprémi Egyetem is
csatlakozott hozzá. Napjainkban már 25 európai uniós – vagy oda
igyekvő – ország összesen 66 egyetemei csoportja tartozik a BESThez.
A szervezet célkitűzése, hogy a mérnök-hallgatók minél jobban
tudjanak alkalmazkodni az eu-s országok követelményeihez. Évente
három alkalommal találkoznak, most éppen Nagykanizsán, a Veszprémi
Egyetem Kihelyezett Képzési Helyén.
A nemzetközi találkozó minden perce előre megtervezett: a munka
három szekcióban folyik. Egyrészt választ igyekeznek találni arra, hogyan
tudnának a mérnökhallgatók a nemzetközi tudományos életben
még hatékonyabban részt venni, másrészt hogyan tudnák rendezvényeiket
a többi hallgató számára is elérhetővé tenni. A harmadik szekció a
szervezet honlapjával, az információk pontos és gyors továbbításának
lehetséges útjával foglalkozott. A fiatalok a tanácskozások mellett bepillantást
nyerhettek az itteni diákélet rejtelmeibe, ismerkedhettek a várossal,
a magyar emberek szokásaival.
Rendhagyó növendékhangversenyre készülnek Katzné Szabó
Mariann és tanítványai a Farkas Ferenc Városi Zeneiskolában. A március
21-én megtartandó koncerten fellépő növendékek korábbi hangversenyiből
készített videós összeállítása előzi meg friss, élő bemutatkozásukat.
A nézőközönség, a szülők, az érdeklődők így bepillantást
nyerhetnek a diákok fejlődésébe az első lépésektől a jelenig. A rendhagyó
hangverseny további érdekességei közé tartozik, hogy testvérpárok
különböző hangszereken előadott darabjainak éppúgy tapsolhat
a közönség, mint ahogy anyát és leányát is láthatjuk közös fellépés
keretében. Vendégként játszik egy, ma már egyetemista, korábbi
növendék is, aki az első lépéseket még ebben az intézményben tette
meg a zene felé, s hamarosan maga is a nevelők közé tartozik majd. A
hangversenyen a Mozart, Debussy, Kodály és Hacsaturján egy-egy
műve is elhangzik majd.
NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ
NÖVENDÉKHANGVERSENY:
MÚLT ÉS JELEN
HAT KÖNYVTÁRI PÁLYÁZAT
I. TESTVÉRVÁROSI SZIMPÓZIUM
ARANY JÁNOS SZAVALÓVERSENY
A napokban került sor a Nagykanizsa
MJV Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltósága 2004. évi
tevékenységét értékelő munkaértekezletére.
Egri Gyula tűzoltóparancsnok
beszámolójában elmondta,
hogy az elmúlt évben az intézmény
a szakmai vezetés értékelése
szerint is magas szinten oldotta
meg feladatait. Nagymértékű eszközfejlesztésüknek
köszönhetően
úgy műszaki, mint tűzoltó-technikai
illetve informatikai téren sikerült
felzárkózniuk a hasonló nagyságú
tűzoltóságok közé. Fejlesztési
elképzeléseikhez a pályázati önrészek
biztosításával nagy segítséget
kaptak a Dél-Zala Tűzvédelméért
Alapítványtól valamint a fenntartó
helyi önkormányzattól. Az új gépjárműfecskendő
rendszerbe állításával
és a három legfontosabb szer
kapuinak cseréjével nagymértékben
megnövelték reagáló-készségüket.
A laktanyában elvégzett felújítási
munkákban komoly szerepet
vállaltak a kollégák, akik a kiképzési
időn túl, sokszor a szabadidejük
terhére vették ki részüket a
munkálatokból. Kiegyensúlyozott
a szakmai irányító szervekkel és az
érdekképviseletekkel való kapcsolatuk.
A munkaértekezleten szó
esett a tűzoltóság szakhatósági tevékenységről,
a hatósági jogérvényesítő
és jogalkalmazó tevékenységről,
majd a kárelhárítás értékelése
következett. Az elmúlt év folyamán
185 alkalommal tűzesethez,
261 alkalommal pedig műszaki
mentéshez kellett kivonulniuk a
tűzoltóknak.
A 2005. évi célkitűzések között
a parancsnok - többek között - az
autómentő daru rendszerbe állítását,
ezen különleges eszköz számára
szertár építését, kettő darab
szertárkapu cseréjét, a belső parkírozó
lehetőségek bővítését említette,
de a tervek között szerepel a
Zalakaroson májusban végrehajtandó
önkéntes és létesítményi tűzoltóságok
versenyének megszervezése,
valamint a tűzoltó csillagtúra
szervezésében való segítségnyújtás
is. Az idei év egyben a humán fejlesztések
éve is lesz, komoly gondot
fordítanak a minél magasabb
szintű képesítések megszerzésére.
A beszámolót követően Röst János
alpolgármester után Rostonics
László, Letenye polgármestere,
majd Szirtes Lajos, Zalakaros polgármestere
szólt a kanizsai tűzoltósággal
fennálló példaértékű együttműködésükről.
Végezetül Senkó
Zoltán ezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
igazgató-helyettese értékelte az elhangzottakat.
12 TűZOLTÓIINK
Zala Megye Közgyűlése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltósága parancsnokának, Egri Gyulának a megye
tűzvédelme érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkájáért és kiváló
parancsnoki tevékenységéért Zala Megye Közszolgálatáért Díjat
adományozott, melyet a tűzoltóparancsnok 2005. január 28-án a Zala
Megyei Ünnepi Közgyűlésen vehetett át.
– Mi jut eszébe, ha a kitűntetésre gondol?
– Nagyon büszke vagyok rá, hiszen ilyen kitűntetést a díj alapítása
óta tűzoltó még nem kapott. A közgyűlés az én személyemen keresztül
annak az intézménynek a munkáját ismerte el, amelyet vezetek.
– Miben más ma a kanizsai Tűzoltóság tevékenysége, mint volt néhány
évvel ezelőtt? Akkor is tüzet kellett oltani, és ma sincs ez másként.
– A köztudatban mi a tüzek megfékezői vagyunk. A tevékenységünk
azonban ennél sokkal több. A beavatkozásaink 60 százaléka műszaki
mentés, ezek döntő részét közúti baleseteknél végezzük. A kanizsai parancsnokság
védi az ország egyik legfontosabb útvonalának, a 7-es főútnak
Zalakomár és Letenye közötti részét. Az Unióhoz való csatlakozásunknak
köszönhetően új feladatra kellett felkészülnünk. Területünkön
működik két úgynevezett felsőküszöb-értékű intézmény. Ez azt jelenti,
hogy nagy mennyiségű veszélyes anyagot tárolnak, ami baleset esetén a
lakosságra is veszélyforrást jelenthet. A lakosság biztonságának megőrzése
részünkről speciális felkészültséget igényel.
– Milyen célokat tűzött ki maga elé, illetve az Ön által vezetett intézmény
elé, amikor parancsnok lett?
– Hihetetlenül gyorsan változik körülöttünk a világ, és ehhez nekünk,
tűzoltóknak is alkalmazkodnunk kell. A közutak akadálytalan forgalmának
biztosítása napjainkban például egyik fő feladatunk. A gyors és hatékony
munkához speciális autómentő darut kellett beszereznünk. Az
eszköz rendelkezésünkre áll, hamarosan a kezeléséhez szükséges képzésnek
is a végére érünk. Soha nem állhatunk meg a tanulásban, hiszen
mindig vannak új és új tűzoltástechnikai lehetőségek, új eszközök, melyeket
meg kell ismernünk, hogy amikor a helyzet úgy kívánja, ki tudjuk
választani a leghatékonyabbat közülük. Olyan kárelhárítási vezetőket
kell kiképeznünk, akik minimális információból is képesek a legjobb
megoldást megtalálni, akik – műszaki felkészültségüknek köszönhetően
– bármilyen helyzetben azonnali és helyes döntést képesek hozni. Igyekszünk
a technikai feltételeket is megteremteni mindehhez, hiszen csak
így van esély lépést tartani az állandó változásokkal.
– A beszélgetésünk elején azt mondta: a megyei közgyűlés az Ön által
vezetett intézmény munkáját ismerte el. Milyen ez az intézmény?
– Olyan kollektíva a mienk, ahol valóban igaz a mondás: mindenki
egyért, egy mindenkiért. Olyan szervezeti kultúrát sikerült kialakítani,
amelyre bátran lehet építeni, lehet közös célokat megfogalmazni. Vigyázunk
az épületünkre, az eszközeinkre, s amit csak lehet, azonnal,
saját magunk megjavítunk, legyen szó asztalos munkáról vagy éppen
festésről, vagy bármi másról. Olyan összekovácsolódott csapat a mienk,
ahol ma már alig van betegszabadság, a tűzoltók szabadnapjaikon
is meglátogatják társaikat. Másrészt tudjuk jól, mi is sokat tehetünk
a gazdasági függetlenségünk érdekében. Ezt szem előtt tartva működési
bevételeink ötszörösére emelkedtek az elmúlt egy-két esztendő
alatt. Dologi kiadásainkhoz a kapott 21 millió forint mellé mintegy tízmilliót
mi teremtünk elő, például tűzjelző rendszerek működtetésével,
helyiségek bérbeadásával, tűzvédelmi oktatással. Az önkormányzattól
csak a pályázati önrészhez kérünk segítséget, mert próbálunk minden
pályázati lehetőséget megragadni. Összességében az mondhatjuk,
igyekszünk az állandóan változó és egyre bonyolultabb kihívásokhoz
alkalmazkodni.
Szőlősi Márta
A LÁNGLOVAG
FEJLőDÉSI PÁLYÁN A PARANCSNOKSÁG
KANIIZSAII MÉDIIA 13
Március 21. hétfő
Március 22. kedd
Március 23. szerda
Március 24. csütörtök
Március 20. vasárnap
Március 19. szombat
Március 18. péntek
06:30 Krónika 06:42 Hangos képújság
06:50 Karc 07:14 Jelkép - református
07:24 Mese: Gordiuszi csomó 07:29
Krónika 07:41 Jövő 7 07:53 Sport
08:05 Adjuk magunkat 08:17 Krónika
17:00 Hazán belül - turisztikai magazin
17:30 Képújság 18:00 Krónika
18:14 Mese: Gedeon háromszáz embere
18:18 Jelkép - katolikus 18:30 Képújság
19:00 Krónika 19:15 Nyugat magazin
19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:04 K''arc 20:30 Hírháló
21:00 A Karib-tenger ördöge - amerikai-
olasz kalandfilm
06:30 Krónika 06:42 Hangos képújság
06:50 Nyugat magazin 07:14 Jelkép -
katolikus 07:24 Mese: Gedeon háromszáz
embere 07:29 Krónika 07:41
K''arc 08:05 Adjuk magunkat 08:17
Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop
09:30 Hazán belül - turisztikai magazin
10:00 Maksavízió - Maksa Zoltán
és barátai kabaréműsora 10:30 LIONS
Bál 11:00 Pénzháló - telefonos nyereményjáték
17:00 Business-mix magazin.
Gazdaságról közérthetően 18:00
Képújság 18:30 Stroryboard - filmajánló
19:00 Tv mozi: Könnyű testi
sértés - magyar film 20:30 Hírháló
21:00 Modern kísértet - amerikai film
23:00 Bence show 23:30 Különjárat
06:30 Stroryboard 06:50 Tv mozi:
Könnyű testi sértés - magyar film
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30
Akarj élni! Környezet, természet,
egészség 10:00 Kincses szigeti 10:30
Business-mix magazin. Gazdaságról
közérthetően 11:00 Pénzháló - telefonos
nyereményjáték 18:30 Válogatás a
hét műsoraiból 19:00 Tv mozi: Madárkák
- magyar film 20:30 Hírháló - az
ország hírei 21:00 Cyberjack - Gyilkos
a jövőből - amerikai akciófilm 23:00
Maksavízió 23:30 Bencze show.
06:30 Nyugati Régió 07:00 Tv mozi:
Madárkák - magyar film 17:00 Kincses
sziget 17:30 Képújság 18:00 Krónika
18:13 Mese 18:18 Jelkép - adventista
18:30 Képújság 19:00 Krónika 19:15
Jövő 7 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Nyugati Régió 20:30
Hírháló 21:00 Időcsapda - kanadai
thriller 23:00 Magyarország lenyomata
- Ópusztaszer 23:30 Különjárat - Balogh
Zoltán keményzenei magazinja
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:50 Jövő 7 07:14
Jelkép - adventista 07:24 Mese 07:30
Krónika 07.40 Reklám 07:41 Nyugati
Régió 08:05 Adjuk magunkat 08:14
Műsorajánló 08:15 Reklám 08:17 Krónika
17:00 Színházi magazin 17:30
Képújság 18:00 Krónika 18:15 Mese
18:20 Jelkép - katolikus 18:30 Képújság
19:00 Krónika 19:15 Házban ház
körül 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:04 Jövő 7 20:30 Hírháló
21:00 A távoli jótevő - amerikai film
23:00 Akarj élni! Környezet, természet,
egészség 23:30 Bence-show: beszélgetések
hírességekről
06:30 Krónika 06:45 Hangos képújság
06:50 Házban ház körül 07:14 Jelkép -
katolikus 07:24 Mese 07:30 Krónika
07:41 Jövő 7 08:05 Adjuk magunkat
08:20 Krónika 17:00 Egészségmagazin
17:30 Képújság 18:00 Krónika 18:14
Mese 18:18 Jelkép - evangélikus 18:30
Képújság 19:00 Krónika 19:15 Jövő 7
19:28 Sport 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Házban ház körül
20:30 Hírháló 21:00 Halálos lecke -
amerikai thriller 23:00 Kincses sziget
23:30 Hazán belül - turisztikai magazin
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:50 Jövő 7 07:02
Sport 07:14 Jelkép - Katolikus 07:24
Mese 07:29 Krónika 07:39 Reklám
07:41 Házban ház körül 08:05 Adjuk
magunkat 08:14 Műsorajánló 08:15
Reklám 08:17 Krónika 17:00 Biztonsági
Zóna 17:30 Képújság 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép - református
18:30 Képújság 19:00 Krónika
19:13 K''arc - kulturális magazin 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:04
Jövő 7 20:16 Sport 20:30 Hírháló - az
ország hírei 21:00 A 285 - ös járat -
amerikai akciófilm 23:00 Szemeszter -
egyetemisták, főiskolások magazinja
23:30 Business-mix magazin. Gazdaságról
közérthetően
MűSORA
Március 18. – Március 24.
LOMTALANÍTÁS! 2005. ÉV
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is
megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Már második
éve annak, hogy a korábbiakhoz képest jelentős változással szabadulhatott
meg a lakosság a nagy terjedelmű hulladékától. Az idei
évben is hasonló módon lomtalaníthatunk.
Az akció március 29-től április 28-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 21-
től április 22-ig munkanapokon 7.30-15.00-ig a Saubermacher-
Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. 93/537-380-as telefonszámán lehet
bejelenteni. A közösen leegyeztetett időpontra a szolgáltató a limlom
mennyiségétől és összetételétől függően az elszállításra konténert,
vagy tömörítős hulladékszállító járművet biztosít.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot
és faágat illetve veszélyes hulladékot!
A szabálytalan közterületi hulladéktárolást a Közterület-felügyeleti
Iroda munkatársai ellenőrzik és szankcionálják. A súlyos nagy
terjedelmű, veszélyes alkotórészeket nem tartalmazó hulladékokat
lomoknak nevezzük.
elöregedett tűzhely kerékpárroncs használhatatlan bútor
rossz vasaló törött sífelszerelés tönkrement edény
kiselejtezett
varrógép
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!
0 %-os kezelési költséggel!
Pl.: 200.000 Ft – 36 hó – 7.331 Ft * 400.000 Ft – 36 hó – 14.662 Ft
Igényeljen hitelkártyát díjmentesen!
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max.
510.000 Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760
rossz
babakocsi
A DRÁVA-MURA EURORÉGIÓ TÉRSÉGFEJLESZTő KHT.
PÁLYÁZATOT HIRDET A DRÁVA-MURA EURORÉGIÓ
TÉRSÉGFEJLESZTő KHT.
ÜGYVEZETőI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
Fő feladatok: Új kapcsolatok kialakítása és a régi kapcsolatok ápolása
Szlovénia és Horvátország területén, a kialakult együttműködéshez
kapcsolódó pályázatok elkészítésében való aktív részvétel, valamint a
kht. működéséhez tartozó ügyvezetői és adminisztrációs feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
legalább középfokú iskolai végzettség, valamely délszláv nyelv legalább
középszintű ismerete. A munkakör betöltésénél előnyt jelent: határon
átnyúló kapcsolatok, B típusú jogosítvány, kulturális területen
szerzett gyakorlat, pályázatírási tapasztalat, angol nyelvtudás.
Az ügyvezetői kinevezés időtartama: 2005. 05. 01. - 2006. 04. 30.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2005. március 31. 16 óra
A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. április 30.
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesteréhez,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alá kell beküldeni. A
pályázatoknak tartalmaznia kell a munkakör betöltésére vonatkozó
elképzeléseket (legfeljebb kettő oldal terjedelemben), érvényes erkölcsi
bizonyítványt, az iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
másolatát és a szakmai önéletrajzot.
A választott ügyvezető munkaideje heti 40 óra. A foglalkoztatás
munkaviszony keretében történik, bérezés megegyezés szerint, a Kht
költségvetése terhére.
(A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a Polgármesteri
Kabinetnél a 93 - 500-776-os telefonszámon.)
14 HIIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
OKTATÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 m2-
es, három szoba + hallos családi
ház kerttel, garázzsal eladó, vagy
Nagykanizsai illetve Balaton
parti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 20/9566-136
(5327K)
Nk-án a belvárosban 700 m2-es,
társasház építésére is alkalmas telek
eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5446K)
Kiskanizsán a Pivári utcában
120 m2-es, négy szobás, két fürdőszobás,
vegyes fa-, gáz fűtéses
családi ház (8x9 méteres garázzsal,
nyári konyhával, melléképületekkel,
földpincével)
1200 m2-es telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/480-2586 (4649K)
Bajcsán 30 éves, 120 m2-es, 3
szobás családi ház melléképületekkel,
nagy telekkel eladó. Érd.:
30/270-8592 (5478K)
Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Nk-án a Munkás úton központi
fűtéses házban garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)
Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csótótól 15 percre telek
gyümölcsössel, fenyővel, épülettel
eladó. Víz, villany van. Érd.:
93/325-759 (5507K)
Nk-án Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 30/5602-706 (5511K)
Kacorlakon kétszobás, fürdőszobás
családi ház eladó. Érd.:
93/315-861 (5520K)
Nk-tól 11 km-re Virághegyen
pince, szőlő, normann fenyővel,
erdővel eladó (út, saját kút van).
Irányár: 320.000 Ft. Tel.: 30/543-
3657 (5521K)
Homokkomáromi hegyen 5500
m2 területen szőlő és szántó, jó állapotú
pincével, teljes felszereléssel
eladó. Köves út, víz, villany
van. Ára: 1,1 millió Ft. Érd.:
93/312-874 (5522K)
Jankapusztán (Nk-tól 12 kmre)
60 m2-es, egyszobás, komfortos
családi ház 2000 m2-es telken eladó.
Ára: 2,2 millió Ft. Érd.:
30/272-5400 (5523K)
Kiskanizsán 110 m2-es, 2 és fél
szobás családi ház, 776 m2 telekkel
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Ugyanitt 2041 m2 nagyságú külterületi
ingatlan eladó, konyhakertnek
és gazdálkodásra egyaránt alkalmas.
Érd.: 17 óra után a 319-
565 számon. (5532K)
Egyedülálló férfi Nk környéki
hegyen albérletet keres. Minden
megoldás érdekel. Érd.: 93/322-
537 (5530K)
Kagylótámlás, ovális, ágyneműtartós
franciaágy (2m x 2,20m)
szürkés, selyem huzattal eladó. Ár:
27.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(5529K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínű), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülőgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)
Vásározók figyelem! Bálás ruha
asztalok (összecsukható) újszerű
állapotban, 4500 Ft/db
áron, valamint bemutatóbábuk
féláron eladók. Érd.: 20/209-8463
(5508K)
Kismama, csecsemő, gyermekholmik,
divatos tavaszi ruhák, lábbelik,
szoptató, fürdető, biztonsági
kellékek, bababútorok újszerű állapotban
eladók. Érd.: 93/326-516,
Nk, Olaj u. 8. (5527K)
3+2+1-es kék színű, plüss ülőgarnitúra,
megkímélt állapotban
eladó. Ár: 50.000 Ft. Érd.: 30/856-
3666 (5528K)
Volt kanizsai futballklubok jelvényeit
keresem megvételre illetve
cserére. NVTE, NTE, Zrínyi TE,
Olajmunkás SE, Dózsa SE, Építők
SE, Kinizsi SK, MAORT, MSE.
Tel.: 30/483-2953 (5531K)
170 literes prés újszerű állapotban
olcsón eladó. ugyanitt 200 kgos
új mázsamérleg eladó. Érd.:
30/448-6072 (5533K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)
Bármilyen írott anyag (diplomamunkák,
szakdolgozatok, stb.) gépelését,
számítógépre vitelét vállalom
rövid határidővel. Tel.: 30/9932-534
(5494K)
Érettségizett házibeteg-ápoló házért,
lakásért eltartási szerződést kötne.
Tel.: 30/270-8592 (5516K)
Német nyelvből oktatást és korrepetálást
vállalok Nk-án. Tel.:
20/356-9577 (5534K)
APRÓHIRDETÉS
Kőnig menü 400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
Téé ll –VÉG
KIIÁRUSÍÍTÁS
a Briliáns
ÉKSZERüzletben
2900 Ft/gr 14K
Aranyékszerek a
készlet erejéig!
Nagykanizsa
VASEMBERHÁZ
VAGYONőR
TANFOLYAM Sopronban
55.000 Ft-ért,
OKJ vizsgával, hétvégén,
részletfizetéssel.
Tel.: 06-70-312-2678
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zala Volán
Rt. részvételével a város HELYI TÖMEGKÖZLEKEDÉSÉNEK
TELJES ÁTSZERVEZÉSE, ÚJ VONALHÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA
ÉS ÚJ MENETREND SZERKESZTÉSE tárgyában
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART 2005. MÁRCIUS 24-ÉN 17
ÓRAKOR a Halis István Városi Könyvtárban, amelyre minden érdeklődőt
tisztelettel meghívunk.
Litter Nándor polgármester
ÓRIÁSI MUSKÁTLIVÁSÁR!
Egyenesen a termelőtől
Március 25-én pénteken Nagykanizsán,
a Hevesi Sándor Művelődési Központban
10 db = 999 Ft, Cserepes 199 Ft-tól
Kerti tuják és cserepes virágok 399 Ft-tól
SPORT 15
 SPORTHÍÍREK SPORTHÍÍREK SPORTHÍÍREK 
CWG-S HÍREK
A közelmúltban a CWG Kanizsa
a BWT Bánki ellen játszott,
ahol a vendég csapat nyert 6:5-
re. Jó játékvezetés mellett küzdelmes
mérkőzést játszottak a
kanizsaiak, bár az ifjúság túlságosan
az „öregekre” támaszkodva
elnyomta saját kreatívitását.
Csapat: Kiss Csaba, Kalmár
András, Kaszper Gábor, Oláh
Bence, Csente Dávid, Dávid Szabolcs,
Szabó Dénes.
Nemrégiben Székesfehérváron
mérkőztek a Serdülő
McDonald’s tornán a CWG kanizsai
ifjai, ahol a reménykeltő 3.
helyezést érték el. Csapat:
Dominkó Tamás, Kiss Ádám, Simon
Dániel, Oláh Bence, Nagy
Károly, Dobos Attila, Virt Mátyás.
Csere: Steinhardt Norbert,
Berkenyés Tamás.
HOSSZÚ VÍVÓHÉTVÉGE
A napokban az NTE vívói számos
megmérettetésen vettek részt.
A fiatalabb korosztály képviselői
Siklóson a kadett Országos Bajnokságon,
míg a felnőttek Zalaegerszegen
egy Nemzetközi Felnőtt Válogató
versenyen léptek pástra. A
kadett női kardozók az OB legfiatalabb
csapataként a 7. helyen végeztek.
Egyéniben Péntek Brigitta 26.,
Savanyú Zsófia 28., Péntek Zsófia
29., Mátyás Szabina 32., Gerzsenyi
Enikő 39., a férfiak között Kovács
Gábor 33-ként zárt.
Zalaegerszegen négy vívónk
szerepelt. Szmodics Zoltán a legjobb
zalaiként az előkelő 12., Tizedes
Balázs 38., Bartha Péter 39.,
Bartha Tamás 41. helyen végzett.
BIRKÓZÓ HÍREK
A csepeli birkózó csarnokban
16 szakosztály, 127 diák korcsoportú
birkózója mérlegelt a hagyományosan
megrendezésre kerülő
meghívásos országos versenyen.
A Kanizsai Birkózó SE versenyzői
remekül helytálltak. Farkas
András (41-kg) két győztes és egy
vesztes mérkőzéssel bronzérmet
nyert, míg Bolf Attila (61-kg) és
Ceglédi Zsolt (34-kg) két győztes
és két vesztes mérkőzéssel az ötödik
helyen zárt.
Szigetszentmiklóson az ifi korcsoportú,
(16-17 évesek), szabadfogású
birkózóknak rendeztek válogató
versenyt, ahol a 15-éves
Tóth Árpád (100-kg) a harmadik
helyen végzett.
A Nemzetkőzi Birkózó Szövetség
(FILA) január 1-től, jelentős
szabálymódosításokat vezetett
be, melynek alapvető célja,
hogy a birkózás látványosabb
és érdekesebb legyen, valamint
megváltoztassák a sportág
imázsát és tartalmát. A Kanizsai
BSE és Zsigmondy-Winkler
DSE birkózói Szombathelyen, a
Felnőtt Magyar Nagydíjon tanulmányozhatták
az új szabályokat,
valamint tanácsokat kérhettek
a Magyar birkózás legjobbjaitól,
a kétszeres olimpiai
bajnok Bárdosi Sándortól és a
kétszeres világbajnok, Európa
bajnok Deák Bárdos Mihálytól.
TOVÁBBRA IS ÖTÖDIKEK
A Dunántúli Gyermek II. vízilabda
Bajnokság 4. fordulóján
Vácon mérkőzött a kanizsai
csapat. Váci SE-CWG Kanizsa
8-7. CWG Kanizsa: Hohl,
Sashalmi (2), Kovács K. (4),
Gyana, Lukács (1), Tóth A.,
Skriba Sz. Csere: Hegedűs,
Hajas, Havasi, Vitári, Tamás T.
Szabó Szilárd edzői
véleményében elmondta: A csapat
két meghatározó játékosát
nélkülözve is jól kezdtük a
mérkőzést. A második negyed
végén azonban egy súlyos bírói
ítélettel megpecsételődött a csapat
sorsa, végleg kiállították
Sashalmit. Ennek ellenére sikerült
felzárkózni, ám az utolsó
támadásból eredményesek voltak
a váciak. A vereséggel sajnos nem
sikerült előre lépni a tabellán, így
továbbra is 5. helyen áll a csapat.
NőI KÉZILABDA
Az idei év első NB I/B-s női
kézilabda játszmáján 28-38-ra
kikapott a MÁV NTE
Nagykanizsa gárdája a Marcali
VSZSE-től. MÁV NTE: Skrach,
Kis (9), Pánczélné, Szloboda J.
(4), Kotnyek J. (2), Szőkéné (2),
Szlobodáné, Majoros (1), László
(7), Hohl (3), Millei, Marton,
Kotnyek R.
MÉH
kiskanizsai telepe
HHOOLLDDOOSSII FFÉÉMM KKKKTT..
Az eu-ba lépés után is az önök szolgálatában
vásárolunk vas- és fémhulladékot
(réz, alumínium, ólom, saválló horgany).
Vasszerkezetek szakszerű bontása a helyszínen. 4-5
tonnáig 20 km-es körzetből ingyen beszállítás!
Helybeni hídmérlegelés. Azonnali készpénzfizetés!
Személlyauttótt kárpiittmenttessen,, ttiisszttííttva áttvesszünk..
Telephely:
Kiskanizsa, Kismező u. 2/A.
Nyitva: hétfőtől–péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig.
Telleffon//ffax:: ((93)) 319--041
Mobiill:: ((20)) 337--16--15
Mi a lakosságot és a környezet védelmét szolgáljuk!
HEVESII SÁNDOR MűVELőDÉSII
KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
MÁRCIUS 21. 19 ÓRA
TAVASZI MűVÉSZETI FESZTIVÁL
KONCZ ZSUZSA KONCERT
BELÉPőDÍJ: 2800 FT
MÁRCIUS 21.
“AZ ÉN HOBBIM" KISS MELINDA CSOKINYÚL
GYűJTEMÉNYE MEGTEKINTHETő: 03.30-IG
ÁPRILIS 9. 19.30 ÓRA
"CSILLAGOK ÚTJÁN" - OMEGA KONCERT
ELőMűSOR: KERESZTES ILDIKÓ
AZ EDDA ZENÉSZEIVEL
HELYSZÍN: ZSIGMONDY SPORTCSARNOK
BELÉPőDÍJ: 5000 FT,
ELőVÉTELBEN CSAK A HSMK-BAN KAPHATÓ
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
FIIGYELEM!!
A DIIALÓG NYELVSTÚDIIÓ
GOETHE ÉS PITMAN
EU-S ÉS ÁLLAMI
bizonyítványt is nyújtó,
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDőPONTJA:
NÉMET: 2005. április 2.
ANGOL: 2005. április 15.
Jelentkezési határidő: március 18.
A vizsgák sikerességi aránya 89 %!
A VIZSGADÍJ 30%-A
VISSZAIGÉNYELHETő!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
Születésnapra, névnapra, egyéb alkalmakra tábla
csokoládék, desszertek, sütemények
nagy választékban kaphatók!
Bolero italporok 38 Ft 500 gr-os nápolyi 5 íz 199 Ft
Pezz cukor 4 ízben 19 Ft Kompletta 200 gr-os 279 Ft
100 g-os táblacsoki 69 Ft Nescafe 3/1-ben 10 db 299 Ft
1 l-es szörpök 99 Ft Toffifee 299 Ft
180 g-os kekszek 99 Ft 500 gr-os tortabevonó 399 Ft
200 gr-os teasüt. 99 Ft 500 gr-os csokiparány 399 Ft
Bolero pezsgőtabl 20 db 99 Ft 500 gr-os barackmag 399 Ft
Pisztácia 159 Ft Cherry Queen desszert 399 Ft
Ecoland teák 300 g 199 Ft Raffaelo T15 499 Ft
Tejszínhab spray 199 Ft 1000 gr-os teasütemény 599 Ft
Karaván kávé 250 g 329 Ft 500 gr-os gumicukor 499 Ft
500 gr-os konyakmeggy 799 Ft
Szakszervezeteknek, közületeknek,
viszonteladóknak kedvezmény!
Nyitva: Hétfő – Csütörtök: 9.00 – 17.00 szombat: 9.00 – 12.00
HÚSVÉTI AJÁNLATUNK:
Csokitojás 10 Ft-tól Csoki nyuszi 19 Ft-tól
Nyuszi szelet 49 Ft Nyuszi ostya 49 Ft
Kinder tojás 99 Ft Hálós tojás 179 Ft
Áraink a készlet erejéig érvényesek!
XVII. évfolyam 11. szám 2005. március 24. Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Hagyományteremtő céllal, első alkalommal hirdetett tojásfestő versenyt a miklósfai Közművelődési és Városszépítő
Egyesület a Mindenki Házában. A húsvéti készülődés jegyében március 20-án vasárnap egymásnak adták
a kilincset az érdeklődők. Hagyományos anyagokkal, hagyma-, káposzta és spenótlével, viasszal és írókával
festették a tojásokat, de látni lehetett agyagtojást is. Bár gyerekek jelentkezésére számított Helyes Zsuzsa, az
intézmény vezetője, a felnőttek is komolyan vették a felhívást, és beneveztek a versenyre. A szebbnél-szebb hímes
tojás közé a miklósfai óvodások sok újdonságot varázsoltak. Amit tojásformából el lehet képzelni, azt ők
megalkották, így Miklósfa közönsége látott festett tojásból készült pókot, halat és békát is. Aki betért a házba,
a tojásfestési láz közben csokit, ruhát, és dísztárgyakat is vásárolhatott ajándékba szeretteinek.
A tojásfestő verseny helyezettjei: 1. Toronyi Lászlóné (Murakeresztúr), 2. Baa Józsefné (Nagykanizsa), 3. dr.
Kovács Krisztina (Nagykanizsa), 4. Vadkerti Tóth Jánosné. Oklevelet kaptak a Miklósfai Óvoda középső és
nagycsoportos óvodásai valamint Kovács Lajosné (Nagykanizsa).
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától
más időpontban kerül
terjesztésre, ezért minden
héten péntek estig kapják
kézhez.
A HÉT TÉMÁJA:
ÓVODÁSAINK
2 VÁROSHÁZA
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok
fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek ez irányú működésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése.
A pályázók köre:
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények, öntevékeny
csoportok. Pártot, pártpolitikai tevékenységet és párthoz kapcsolódó
szervezetet nem támogat az alap.
A pályázat általános feltételei:
1. Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő
szervezetek nyújthatnak be, pályázati űrlapon, az űrlap hátoldalán
megjelölt kötelező mellékletek csatolásával.
2. A tervezett projektnek Nagykanizsa MJV testvérvárosai – Akkó,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo – valamelyikében működő
partnerszervezet aktív együttműködésével 2005.07.01. és
2006.06.30. között kell megvalósulnia.
3. A külföldi partner együttműködésről szóló írásos nyilatkozatát a
pályázathoz csatolni kell.
4. Csak társfinanszírozással, a pályázó saját forrásainak legfeljebb
50 %-os kiegészítése céljából lehet pályázni részletes költségvetéssel
alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre. Önerő lehet más pályázaton
nyert forrás is, de szervezési költség nem számolható el.
5. Az elnyert támogatást – testvérvárosonként összesen legfeljebb
250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított
számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig biztosítja
az alap. A nyertes pályázó a teljes költségvetés – az önrész és a támogatási
összeg – felhasználásáról köteles elszámolást, a program elvégzéséről
pedig beszámolójelentést készíteni. A támogatási összeg
folyósítására ezek benyújtása után kerülhet sor.
6. Előnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az
alapra nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a
pályázónak igazolnia kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást
a pályázó más pályázatokon önerőként tervezheti.
7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot. Ez esetben célonként
külön űrlapot kell kitölteni. Egy postai küldeményben csak
egy pályázat adható fel.
8. A nyertes pályázó köteles támogatási szerződést kötni Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával.
9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban, interjúkban, újságcikkben,
kiadványokban stb. fórumokon jeleznie kell, hogy a program Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával jött létre.
10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes programok
ellenőrzésére.
11. A beérkezési határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek
elbírálásra. A hiányosan beküldött pályázatok érvénytelenek. A határidő
módosítására és hiánypótlásra nincs mód. A döntésről minden pályázó
értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnyerő pályázók jegyzékét
a Polgármesteri Hivatal a sajtóban közzéteszi. A pályázaton nem
vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivataltól korábban
kapott egyéb támogatással nem számolt el.
12. A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati
adatlap hiánytalan kitöltésével kettő példányban kell beküldeni a következő
címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Polgármesteri Kabinet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Pályázati
adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy az önkormányzat internet honlapjáról
www.nagykanizsa.hu tölthetők le. A faxon vagy e-mailen beküldött
pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Beérkezési (nem postára adási) határidő:
2005. május 2. 08.00 óra
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A TESTVÉRVÁROSI ALAP 2005. ÉVI
TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
– bokan_peter@nagykanizsa.hu,
– vargaeva@nagykanizsa.hu,
– bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKű PANASZ
BEJELENTÉSÉRőL
 A Tüdőgondozó szakrendelés 2005. március 24-től az „E"
épület földszintjén működik a korábbi rendelési idő szerint, március
22-23-án a rendelés költözés miatt szünetel.
 A Bőr-és nemibeteg-gondozó szakrendelés március 29-étől
áll betegeink rendelkezésére a felújított épületben változatlan rendelési
idő mellett. A rendelés március 25-én szünetel.
 A fizioterápia, a reumatológiai szakrendelés, a PCP gondozó
2005. március 21-től kezdi meg az új épületben működését.
Az új épület bejárata a Kossuth tér felől (vasúti híd mellett).
Új telefonszámaink: Szakrendeléseink a kórházi telefonközponton
keresztül (93-502-000) az alábbi mellékeken lesznek elérhetők:
 fizioterápia: 2143, tüdőgondozó: 2136,
 bőr-és nemibeteg gondozó: 2139
A költözés miatt előforduló esetleges kényelmetlenségekért betegeink
szíves megértését kérjük.
A KÓRHÁZ „E" ÉPÜLETÉNEK
FELÚJÍTÁSA BEFEJEZőDÖTT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási
Osztálya TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT ÁLLATTARTÓ-
KAT, hogy a Közgyűlés 52/2004. (XII.22.) számon új állattartási rendeletet
alkotott, melyben AZ EBEKKEL KAPCSOLATOSAN ÚJ
JOGSZABÁLYI ELőÍRÁSOK LÉPTEK ÉLETBE.
A rendelet 6.§ (1) pontjában bejelentési kötelezettséget ír elő minden
ebtartó részére. Az ebtartók bejelentési kötelezettségüket 2005. április
30-ig tehetik meg postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatti épületében. Az erre
szolgáló bejelentőlapot a portán, vagy az 1. emelet 110. számú helyiségben
lehet kitölteni, leadni.
A bejelentésnek tartalmaznia szükséges az eb tulajdonosának nevét,
állandó lakcímét, illetve az eb fajtáját, színét, tartási helyét.
A bejelentőlapot nyomtatott nagybetűkkel kérjük, szíveskedjenek kitölteni.
A kitöltött bejelentőlap csak a kutyatulajdonos aláírásával
együtt érvényes.
Közigazgatási Osztály
VÁROSPOLIITIIKA 3
A Közbeszerzési Bizottság március 18-án tartott ülésén a szelektív
hulladékgyűjtő jármű beszerzésével kapcsolatos napirendi pontról
tárgyalt és egyetértett a jegyzői kabinet pályázati kiírásával. A
közgyűlés már korábban döntött a gépjármű beszerzéséről oly
módon, hogy az önkormányzat pályázat útján szerzi be a gépet, és
biztosítja az ehhez szükséges önrészt.
A jármű az önkormányzat tulajdona lesz és bérbe adja a
Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft-nek.
A Fidelitas ifjúsági szervezetének
képviselői sajtótájékoztatón
bírálták a város vezetését, mondván,
hiába jelezték, hogy a Fészekrakó
névre keresztelt program
alkalmatlan a fiatalok lakásgondjainak
megoldására, nem vették
figyelembe véleményüket. A
Fidelitas tagjai elfogadhatatlannak
tartják, hogy egy 50 százalékos
munkanélküliséggel sújtott korosztály
számára valódi megoldás
lehet a havi százezer forint törlesztőrészlettel
járó program.
FÉSZEKRAKÓ?
Litter Nándor polgármester március 17-én tartott sajtótájékoztatóján
elmondta: meglepetésként tapasztalta, hogy a Fidesz és Cseresnyés Péter
továbbra is félretájékoztatja Nagykanizsa lakosságát. Mint tudjuk,
tavaly az állam EU-s forrásokat is megcélozva, lehetőséget nyújtott arra,
hogy azok a települések, ahol erős a szakképzés, szövetkezve más
településekkel, Térségi Szakképző Központ létrehozására pályázhatnak.
– Nagykanizsának öt szakképzési intézménye van, kézenfekvő volt,
hogy pályázzunk – hangsúlyozta a polgármester. – A városnak nem szabad
kisebb célt kitűzni! Nem tettünk le a szakképzés fejlesztéséről, mert
ez jövőbeni erősödést jelent számunkra. Több minisztérium összefogásával
az országban illetve a régióban további pályzatokat írnak ki a
közeljövőben. Az elképzelés szerint 35-40 szakképzési központ jön létre.
Litter Nándor arra kért mindenkit, támogassák a programot, és ezzel
lezárta a vitát a nyilvánosság előtt.
SZÜKSÉG VAN SZAKKÉPZő KÖZPONTRA
A 2005. évi tervezett önkormányzati
beruházásokról tartott
sajtótájékoztatót csütörtökön
Papp Péter, a Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke.
Mint mondta, az elmúlt egy-két
esztendőben megszűnt az önkormányzat
vagyonvesztése, hiszen a
vagyonértékesítésből befolyt öszszegnél
többet fordított a város
beruházásokra, fejlesztésekre.
Az idei esztendőben sem lesz
ez másként: míg a tárgyi eszköz
értékesítésből 527 millió forint
bevételt remél az önkormányzat, a
beruházási oldalon 3,6 milliárd
forint szerepel. Az idei büdzsé
szerint a beruházásokra fordítandó
összeg jelentős részét hitelfelvétellel
kívánja az önkormányzat
előteremteni, de a sajáterő mellett
még jelentős összegű állami támogatásra
is számítanak. Az úgynevezett
Önkormányzati Infrastruktúra
Fejlesztési Hitelprogram
keretében egymilliárd forint körüli
összegben kedvezményes hitel
felvételét tervezi a város, ebből
833 millió forint infrastrukturális
beruházásokra, 145 millió pedig
intézményi felújításokra szolgálna:
az oktatási intézményekre
összesen 100 milliót, az orvosi
rendelőkre 40 milliót illetve a művelődési
intézményekre 5 milliót
szánnak az idei költségvetésben.
3,6 MILLIÁRD BERUHÁZÁSRA
A 2007-2013-as uniós költségvetési ciklusban
felhasználható EU-támogatások lehívásához
Magyarországnak az idei év végére,
2006. elejére el kell készíteni a hét évre vonatkozó
Nemzeti Fejlesztési Tervét. A kormány
szándéka, hogy a fejlesztési program elkészítését
széles körű társadalmi vita előzze
meg. Az elkövetkező uniós költségvetési ciklus
alatt Magyarország mintegy három és félszeresét
használja fel a jelenleg lehívható uniós
forrásoknak. Ez 24,6 milliárd euró, vagyis
hatezer milliárd forint, ami az ország hétévnyi
nemzeti jövedelmének négy százaléka. Ehhez
társulnak még költségvetési pénzek, valamint
magán források is, ezekkel együtt a számítások
szerint 15 ezer milliárd forintnyi fejlesztést
lehet megvalósítani. A forrásokhoz jutás
elsődleges feltétele a felhasználás előzetes
megtervezése. Nagykanizsa is hozzálátott kidolgozni
saját projektjeit, mivel hosszú távon
is folytatni akarja az elmúlt két év kiemelkedő
pályázati sikereinek sorát.
A Nagykanizsa Fejlesztési Terv 2007-
2013-ig címmel fórumot tartott vállalkozóknak
Litter Nándor polgármester március 18-
án, a Vasemberház Dísztermében. Elöljáróban
elmondta, összefogva képesek vagyunk
arra, hogy meghatározzunk egy-egy olyan
kulcsterületet, amit a megfelelő előkészítés
után 2007-ben, és az azt követő években
megvalósíthatunk. Összefogásra és együtt
gondolkodásra kérte a vállalkozókat a város
fejlesztése érdekében.
A Megújuló Nagykanizsa munkacímet adták
a készítők a programnak. Nem feltétlenül
csak önkormányzati feladatok alkotják, mert
ahhoz, hogy a térség fejlődjön, elengedhetetlenül
szükséges például az M7-es autópálya
kiépítése, az M9-es előkészítése, a rávezető
utak megépítése, a Nagykanizsa-Szombathely
közötti vasút villamosítása. Összefogva
az országgyűlési képviselőkkel és minden
szereplővel, akik ezen a területen működnek,
sokat kell tenni, hogy a munkák megfelelő
ütemben haladjanak és a város valamint térségének
fejlődését szolgálják.
Idén az önkormányzat 700 millió forintot
költ az utakra, ebből 300 milliót felújításra,
400 milliót pedig a belső körgyűrűk megépítésére.
A polgármester vázolta a terveket, lehetőségeket,
többek között az infrastruktúra
fejlesztésére, a tudás alapú város kialakítására,
az ipari szerkezetváltásra, az innovációra,
a regionális szerepkör kiteljesítésére és a turisztikai
fejlesztésekre vonatkozóan. Kiemelte,
hogy az Ipari Parkban már 50 vállalkozás
működik, 14 új szerződést kötöttek, négy
előkészítés alatt áll. Új gondolatként szerepel
a programban a regionális gabonatároló létrehozása.
Erre vonatkozóan a mezőgazdasági
vállalkozások vezetőinek részvételével
körvonalazódik egy előprogram. A város
szeretne részt venni ebben az Ipari Parkban
lévő terület biztosításával. A Csónakázó-tó
fejlesztésének előkészítő munkálataira pályázatot
írtak ki. A kitörés lehetőségét a turisztikai
fejlesztésekben és a megújuló energia
hasznosításában látják.
Göndör István országgyűlési képviselő felhívta
a megjelentek figyelmet arra, hogy az
önkormányzatnak az infrastruktúra kiépítése a
feladata annak érdekében, hogy vonzó legyen
a város a vállalkozók számára. A beruházás és
a munkahelyteremtés a vállalkozók feladata.
A fórum résztvevői örömmel fogadták a
tervet, a cím is megnyerte a tetszésüket. A
fórumon elhangzott véleményeket beépítik a
tervbe. A Megújuló Nagykanizsáról szóló
fejlesztési terv megvitatása tovább folytatódik
a kamarákkal és az intézményekkel.
B. Zs.
A MEGÚJULÓ NAGYKANIZSÁRÓL
LEGYEN SZELEKTÍV
HULLADÉKGYűJTő JÁRMű!
Sajtótájékoztató keretében mutatta
be március 17-én Cseresnyés
Péter, az önkormányzat Fidesz
frakciójának vezetője a Fidesz helyi
csoportjának internetes honlapját.
Fontosnak tartják ugyanis,
hogy véleményüket a sajtótájékoztatók
keretein túl is eljuttathassák
az érdeklődőkhöz. A honlap szerkesztése,
kezelése és frissítése Budapesten
történik. A kísérleti jelleggel
működő honlapot naponta
mintegy százan látogatják.
KANIZSAI FIDESZES
HONLAP
4 A HÉT TÉMÁJA:: ÓVODÁSAIINK
Ötödik éve szervezi az egyre
nagyobb érdeklődésnek örvendő
Pintyőke Fesztivált a kiskanizsai
Pipitér Óvoda. 15 csoport, mintegy
300 kisóvodása lépett fel a
nagyközönség előtt. A rendezvényen
a város óvodái mellett a vidéki
intézmények is képviseltették
magukat. Tapolcáról, Surdról,
Letenyéről, Lentiből, őrtilosból
is érkeztek csoportok. Idén két
napossá szélesedett a fesztivál.
Az első nap egy szakmai nap
volt, ahol előadásokat hallgathattak
meg az óvónők, szombaton
pedig az immár hagyományossá
vált fesztiválra került sor.
– Ez nem verseny, ez egy fesztivál,
ahol a gyerekek fellépnek
és az év közben tanultakból egy
összeállított színes produkciót
adnak elő. A néphagyományok, a
népszokások beépülnek az óvodák
mindennapi munkájába, a
játékokat, a mozgásokat, a dalokat
az óvónők nap mint nap alkalmazzák.
A zalai hagyományok,
népszokások ma is élnek
Kiskanizsán. Ezeket az élő hagyományokat
mi tudatosan beépítettük
a nevelői munkánkba, a
helyi pedagógiai programunkban
is megjelenik a hagyományőrzés,
a hagyományápolás –
mondja Böjti Istvánné, a Pipitér
Óvoda vezetője.
Minden évben, idén is kísérője
volt a fesztiválnak a feledésbe merült
szakmákat képviselő kézműves
foglalkozás és vásár. A három
fős zsűrit ezúttal a budapesti Budai
Ilona népdalénekes, óvónő; a kaposvári
Liszt-díjas koreográfus
Sajti Sándor és felesége, Kis Katalin
óvónő és néptáncoktató alkotta.
Az előadások közé iktatott két szünetben
zajlott le a
s z a k m a i
értékel
é s ,
amikor is nem a teljesítményt értékelte
a zsűri, hanem jobbító szándékként
elmondta, hogy mik azok
az apró technikai, szakmai fogások,
amiket még be lehet építeni az
óvónőknek a munkájukba, építő
jellegű szakmai seg
í t s é g e t
adott.
A keleti városrészben hat csoportban, összesen 165 kisgyermek második
otthona a Rózsa Óvoda. Arról, hogy miért is szeretnek ide járni
az apróságok, mivel töltik napjaikat az intézmény falai között, Bogyay
Lászlóné vezető óvónővel beszélgettünk.
– Milyen körülmények között élvezhetik az ovis életet az ide járó
gyerekek?
– Még mielőtt belépnénk az épületbe, látható, hogy, tágas az udvarunk,
fás, füves, szilárd burkolati részen játszhatnak a gyerekek, mindez
ideális céljaink megvalósításához. Az udvar füvesítését 2002-ben
szülői segítséggel oldottuk meg. A hozzánk érkező gyermekek fogadását
nagy körültekintéssel szervezzük. Lehetőséget adunk az „anyás beszoktatásra”,
ezzel is elismerve a családi nevelés elsődlegességét. Intézményünk
napirendje rugalmas, s ez lehetőséget biztosít a gyermekek
személyiségfejlődését szolgáló események, programok beépítésére.
Rendelkezünk a személyiségfejlesztéshez szükséges korszerű eszközökkel,
melyeket továbbra is folyamatosan bővítünk. Programunkban
igyekszünk a helyi sajátosságokhoz mérten ötvözni a mozgást, a környezet
megismertetésére és megszerettetésére való nevelést és az anyanyelvi
nevelést. Gyermekeink átlag 9 - 10 órát töltenek az óvodában,
ahol szeretetteljes, derűs, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben neveljük
őket. Tiszteletben tartjuk a gyermeki jogokat, tiszteljük és elfogadjuk
a másságot. A sajátos nevelési igényű gyermekek részére biztosítjuk
az integrált nevelés keretében az óvodai nevelést, a szakemberek
javaslatával, segítségével.
– Miben mások a mindennapok ebben az óvodában, mint a többiben?
– Óvodánkban speciális lehetőség, hogy a 4-5-6-7 éves gyermekek
nap, mint nap szabadon eldönthetik, melyik speciálisan kialakított játszószobában
játszanak. Játszószobáink: tornaszoba, kézműves szoba,
zeneszoba. A játszószobákban megvalósítjuk a differenciált személyiségfejlesztést,
a felzárkóztatást, a tehetséggondozást. A tágas udvaron
és a jól felszerelt tornatéren sokféle mozgáslehetőséget biztosítunk a
gyermekek számára a „mozgásöröm” megélésére. Tekintettel arra,
hogy saját főzőkonyhával rendelkezünk - ahol már a HACCP minőségbiztosítási
rendszer követelményeinek megfelelően dolgozunk -, lehetőségünk
van arra, hogy az orvos által javasolt diétás étkeztetést biztosítsuk
az érintett gyermekeknek, a napi térítési díj ellenében. A gyermekétkeztetést
szakmai kérdésnek tekintjük.
– Milyen jeles napjaik vannak a Rózsa Óvodának?
– Óvodánkban már hagyománya van az anyák, apák, nagyszülők
napjának. Ezek olyan napok az óvodánk életében, amikor a gyermekek
a délelőtt folyamán együtt játszhatnak jelen lévő családtagjaikkal.
– Hogyan összegezhetnénk: mi az óvoda küldetése:
– Egyéni arculatunk az egészségnevelés, a gyermek testi, lelki egészségének
védelme, de nagy hangsúlyt helyezünk a viselkedéskultúra kialakítására
is. Olyan intézménnyé szeretnénk válni, ahol a gyermekek
képesek különbséget tenni a jó és a rossz, a szép és a csúnya, a helyes
és a helytelen között. Kötődnek a természethez, tudnak rácsodálkozni,
felfedezni. Viselkedésük igazodik az emberi együttélés szempontjából
lényeges szabályokhoz Alapelvünk, hogy a gyermek személyiségét tisztelet,
elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze.
TISZTELET, ELFOGADÁS, MEGBECSÜLÉS
PINTYőKE FESZTIVÁL ÖTÖDSZÖR
A HÉT TÉMÁJA:: ÓVODÁSAIINK 5
Nemzetközi és országos statisztikákból is ismert,
hogy a krónikus légzőszervi megbetegedések megjelenése
egyre inkább a kisgyermekkor felé tolódik
el. Gyakran lehet találkozni tartós kezelést, gondozást
igénylő óvodás és bölcsődés korú kisgyermekekkel.
A gondozási munka azonban nemcsak a heveny
fellobbanások kezeléséből, hanem a megfelelő
megelőző tevékenységből is áll. E körbe tartozik az
úgynevezett kiegészítő, alternatív gyógymódok között
a sóterápia is. Ismereteink szerint a Hevesi óvodán
kívül az Attila utcai és a MÁV óvoda rendelkezik
sószobával.
Kiss Ernőnétől, a Hevesi óvoda vezetőjétől megtudtuk,
egy szülőtől kapták a másfél millió forint értékű
sótéglát és a hozzá szükséges anyagokat, aki
egészségmegelőzés szempontjából akart foglalkozni
vele, s mivel a vállalkozása nem jött létre, felajánlotta
a Tüdőgondozónak és az óvodának az anyagokat. A
kisméretű helyiségben a gyerekek fejmagasságáig,
falszerűen rakták körbe az 5-600 darab sótéglát. Tetejükön
hat edényben párolog a Somadrin nevű oldat,
amivel locsolják a téglákat. Fűteni, szellőztetni nem
lehet a helyiséget, öntisztító rendszerrel tisztítja a levegőt.
A csak természetes anyagokat tartalmazó telített
sóoldat a nagy párolgási felületen, minden motorizáció
nélkül alakítja át a helyiség mikroklímáját. Hatására
nedves-nyirkos, sóbarlangszerű a levegő. Az
óvodában elsősorban megelőzés céljából használják,
de az újabb kutatások alapján a különböző bőrproblémákat
is megszünteti. Tavaly május óta működik,
szeptembertől órarendszerűen használják a gyerekek.
Hetenként egy alkalommal 10-12 gyerek fér be, 20-20
perces időtartamra a szobába. A tapasztalatok alapján
a hiányzások csökkenéséből is leszűrhető a pozitív hatása.
Ez az egyik előny. A kis helyiségben alkalmanként
meghitt légkör alakul ki, sok nyelvi játékra, légzésgyakorlatra,
mondókázásra van lehetőség.
A hétfői napokon a hétvégi élményeket szinte ontják
magukból a gyerekek. Megtanulnak egymásra
odafigyelni, sok olyan nevelési lehetőséget rejt magában
a sószoba, amire nem is gondoltak a beindításánál.
Négy-öt család rendszeresen látogatja természetesen
térítésmentesen. Dr. Kertész Edit, az óvoda
háziorvosa is támogatta törekvéseinket, és szülőknek
is ajánlotta, vegyék igénybe minél többször.
Március 7-8-án lezárult az óvodai
felvételre való jelentkezés lehetősége.
Jelenleg a szülők kiértesítése
van folyamatban, hogy a
kisgyermekük melyik óvodába
nyert felvételt.
A szülők óvodai felvételre jelentkezhettek
a 2005. május 31-ig
az ötödik életévét betöltő, óvodába
még nem járt, illetve a 2005.
október 1-ig a harmadik életévét
betöltő gyermekükkel. A Polgármesteri
Hivatal Művelődési és
Sportosztályának adatai szerint
összesen 340 kisgyermeket irattak
be a városi és a peremterületi
óvodákba. Ez a szám megegyezik
a tavalyi adattokkal.
A tizenegy intézményben
2005. szeptemberétől összesen
1350 kis-, közép- és nagycsoportos
gyermek kezdi el a nevelési
évet. Az érintett tizenegy nevelési
intézmény közül az idén egyedül
a Szent Imre utcai Micimackó
óvoda jubilál, hiszen 1880. novemberében,
125 évvel ezelőtt
adták át az óvodát.
Ötödik alkalommal rendezte meg az Attila Óvoda az Integrációs
konferenciát a Halis István Városi Könyvtárban. A szakmai fórum témája
a játék volt, ezért kapta a Játék határok nélkül címet.
A három előadást, és szekcióüléseket magába foglaló programban
kapott helyet Pauska Mária A drámajáték személyiségfejlesztő hatása
című előadása. Ahhoz, hogy a személyiségben valamilyen kimozdulás
történjen, az egyént komoly hatás kell, hogy érje. Ilyen hatás lehet a
játék. A múlt tapasztalatait alapul véve veszi, vagy hárítja a másiktól
kapott jelzéseket a játék résztvevője, mondta előadása elején Pauska
Mária. A reagálás az „itt és most”-ban történik, de a múlt lerakódásai
alapján. Az ember cselekvési aktivitással születik világra, ez elapadhat,
megsérülhet, ha nem kapott elég támogatást, elfogadást a csecsemő.
A gyermek – a játék során – kettős tudatával képes eljátszani egy
szerepet oly módon, hogy közben kívülről kontrollálja, nézi magát. Ha
netán arra is van lehetőség, hogy szerepcsere is történjen, ha átléphet
egy másik szerepbe, akkor ez a kontroll korrigálhat például szociális
szerepzavart is. A drámapedagógia cselekvő, cselekedtető pedagógia.
A gyerekekkel nem pszichodrámát játszatnak, csak helyzetekbe hozzák
őket, olyan helyzetekbe, amelyben plusz tapasztaláshoz jutnak önmagukról
cselekvés közben. A gyereket nem a pedagógus fejleszti, a
gyermek maga fejlődik arról a szintről, ahol van. A pedagógus dolga
az, hogy leszálljon arra a szintre, ahol a gyermek van, és ha ezt megtette,
tudja, mire van a gyermeknek szüksége, s az így olyan szituációba
hozható, amelyben önmagát fejlesztheti. A drámajátékok az emberépítést
célozzák meg, az a feladatuk, hogy olyan talajt szolgáltassanak,
amelyben a személyiség szabadon fejlődhet.
A játék neurobiologiája című előadás keretében Tunyogi Erzsébet
szólt az érzéki megismerésről, annak módszereiről, lehetőségeiről,
fontosságáról. A 0-10 éves gyermeknek úgy lesz saját fogalmi rendszere,
ha az érzékszervein keresztül folyamatosan megtapasztalja a
világot. Egész játékterápiám, amelyet sérült, fogyatékos gyerekek
számára dolgoztam ki, olyan módszereken alapszik, amelyek lehetővé
teszik, hogy a három-öthónapos csecsemő másfél órás tréningen
vegyen részt, anélkül, hogy elaludna, kifáradna. Olyan érzékszerv játéksorozatban
lesz része, ami neki nem fájdalmas, hanem folyamatos
épülést jelent-mondta Tunyogi Erzsébet. Ha képesek vagyunk egy
fogyatékos gyerekkel ezt végigcsinálni, akkor egy épp kisgyermeknél
ezt akár százszorosan végig lehet vinni. Nem sok a tananyag, új
módszerekkel- az orientációs habituációs programmal megtanítható.
Mitől fárad el a kisgyermek? Attól, hogy kondicionálás tanulás van,
hogy nem vesz részt benne. A hagyományos módszerekkel történő
ismeretátadásban elfárad az agy, nem a tananyagtól merül ki, hiszen
tízszer, százszor többet is képes befogadni, hanem a helytelen módszerek
okozzák a kifáradást. Ha a kíváncsiságtól megfosztjuk a gyermeket,
ha leszoktatjuk erről, akkor elszenvedője lesz a megismerésnek,
és nem aktív részese, jóllehet kíváncsiságára alapozva ezerszer
több információt átadhatunk neki. Jó volna, ha a pedagógiában jelen
lennének azok a módszerek, eszközök, amelyek az ismeretátadás során
a velünk született adottságokra épülnének, és nem poroszos módszerekkel
próbálkoznánk még mindig, vélekedett az előadó. Ha
Down-kóros gyermek e módszerrel képes eljutni a normál általános
iskola szintjéig, akkor az egészséges gyermek e fejlesztési módszerrel
szinte a csodákra lenne képes.
Hallhattunk a harmonikus mozgásfejlesztési módszerekben rejlő lehetőségekről
is, az előadó véleménye szerint nem a háborúra, harcra
kellene kiképezni gyermekeinket, nem kötélre kellene másztatni őket,
szekrényt ugratni velük, hanem kondicionáló mozgássorokra, örömet
adó mozgásprogramokra volna szükség.
„Ha az egészséges gyereket, csak fele annyira szeretnék, mint a beteget, csak fele annyit
foglalkoznának vele, csak fele annyit játszanának vele, akkor a világon csak Einsteinek lennének.”
KONFERENCIA KICSINYEINKÉRT
ÓVODAI
JELENTKEZÉSEK
SÓSZOBA AZ EGÉSZSÉGÉRT
6 VÁROSHÁZA
Hrsz1/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2)
1467/-/Zártkert/2867. 1730/-/Zártkert/3390.
1915/-/Zártkert/2981. 1918/-/Zártkert/160.
1922/-/Zártkert/320. 1924/-/Zártkert/379.
1928/-/Zártkert/1875. 1933/-/Zártkerti gyep/2225.
1935/-/Zártkert/257. 1945/1/Zártkert/264.
1991/-/Zártkert/1755. 2023/-/Zártkert/2060.
2160/-/Zártkert/9601. 2514/-/Zártkerti gyep/1240.
2704/-/Kert/ 1279. 2726/-/Gyep (rét)/1438.
2727/-/Szántó/2247. 2730/-/Gyep/5735.
2745/-/Szántó/4465. 2746/-/Kert/384.
2528/-/Zártkerti gyep, erdő/2896.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
értékesíti az alábbi, Szentgyörgyvári hegyen található ingatlanait:
Hrsz1/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2)
1467/-/Zártkert/2867. 1730/-/Zártkert/3390.
1915/-/Zártkert/2981. 1918/-/Zártkert/160.
1922/-/Zártkert/320. 1924/-/Zártkert/379.
1928/-/Zártkert/1875. 1933/-/Zártkerti gyep/2225.
1935/-/Zártkert/257. 1945/1/Zártkert/264.
1991/-/Zártkert/1755. 2023/-/Zártkert/2060.
2160/-/Zártkert/9601. 2514/-/Zártkerti gyep/1240.
2704/-/Kert/ 1279. 2726/-/Gyep (rét)/1438.
2727/-/Szántó/2247. 2730/-/Gyep/5735.
2745/-/Szántó/4465. 2746/-/Kert/384.
2528/-/Zártkerti gyep, erdő/2896.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
értékesíti az alábbi, Szentgyörgyvári hegyen található ingatlanait:
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI
CSERFőI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
(HRSZ1, HRSZ2, MEGNEVEZÉS, TERÜLET M2):
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep, 73. * 10422, Gyep-erdő, 3738. *
10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974. *10504, 1,
Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079. *10539,
Kert-szőlő-erdő, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551, Gyümölcsös,
604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-kert,
2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdő, 5961. * 10596, Gyep,
182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625, Gyep, 24.
* 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2, Gyep,
4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2, Gyep,
5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdő, 2998. * 10673,
Gyep-erdő, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep, 5413. *
10799, 2, Gyümölcs-erdő, 5017. * 10800, Gyep, 3314. * 10801, 1,
Szőlő-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdő, 6121. * 10806, 1, Szántó-
erdő, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a
Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. 2005. március 28-
án (húsvét hétfőn) is a hulladékszállítási program szerint végzi
tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7
óráig helyezzék ki hulladékgyűjtő edényeiket!
Fő feladatok: Új kapcsolatok kialakítása és a régi kapcsolatok ápolása
Szlovénia és Horvátország területén, a kialakult együttműködéshez
kapcsolódó pályázatok elkészítésében való aktív részvétel, valamint
a kht. működéséhez tartozó ügyvezetői és adminisztrációs feladatok
ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, legalább
középfokú iskolai végzettség, valamely délszláv nyelv legalább
középszintű ismerete. A munkakör betöltésénél előnyt jelent: határon
átnyúló kapcsolatok, B típusú jogosítvány, kulturális területen szerzett
gyakorlat, pályázatírási tapasztalat, angol nyelvtudás.
Az ügyvezetői kinevezés időtartama: 2005. 05. 01. – 2006. 04. 30.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2005. március 31. 16 óra
A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. április 30.
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesteréhez,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alá kell beküldeni. A
pályázatoknak tartalmaznia kell a munkakör betöltésére vonatkozó
elképzeléseket (legfeljebb kettő oldal terjedelemben), érvényes erkölcsi
bizonyítványt, az iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló
okiratok másolatát és a szakmai önéletrajzot.
A választott ügyvezető munkaideje heti 40 óra. A foglalkoztatás
munkaviszony keretében történik, bérezés megegyezés szerint, a
Kht. költségvetése terhére.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a Polgármesteri
Kabinetnél a 93 - 500-776-os telefonszámon.
A DRÁVA-MURA EURORÉGIÓ TÉRSÉGFEJLESZTő
KHT. PÁLYÁZATOT HIRDET A DRÁVA-MURA
EURORÉGIÓ TÉRSÉGFEJLESZTő KHT.
ÜGYVEZETőI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen előélet; idegenforgalmi
szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, vagy
bármely egyetemi vagy főiskolai végzettség és az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő felsőfokú idegenforgalmi szakirányú szakképesítés;
legalább 5 év gyakorlati idő; legalább egy világnyelvből középfokú
(A vagy C típusú) nyelvvizsga; számítógép-kezelői ismeretek.
Előnyt jelent: idegenforgalmi szakterületen szerzett vezetői gyakorlat,
horvát nyelvből társalgási szintű nyelvtudás.
A magasabb vezetői megbízáshoz a Magyar Turizmus Rt. szakmai
egyetértése szükséges. A közalkalmazotti jogviszonyban történő
kinevezés és vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát,
a költségvetési szerv vezetésére vonatkozó elképzeléseket, a pályázatban
előírt iskolai végzettséget, illetve az egyéb feltételeket tanúsító
közokiratok hiteles másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt.
A munkakör várhatóan 2005. május 1-től tölthető be. Az illetmény
és egyéb juttatások megállapításáról a közalkalmazottak jogállásáról
szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
alapján kerül sor.
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázat beérkezésének határideje a Turisztikai Értesítőben
történő megjelenést követő 21. nap 16. óra. A pályázat elbírálására
a pályázati határidő lejártát követő soros testületi ülésen kerül sor.
Az iroda működésével, és a pályázati kiírással kapcsolatban bővebb
felvilágosítás kérhető Litter Nándor polgármestertől a 93/500-
702-es telefonszámon.
NAGYKANIZSA MJV KÖZGYűLÉSE
PÁLYÁZATOT HIRDET A NAGYKANIZSAI
TURISZTIKAI HIVATAL ÉS INFORMÁCIÓS
IRODA VEZETőI MUNKAKÖRÉNEK
BETÖLTÉSÉRE
ESÉLYEGYENLőSÉG 7
Egyre többet hallani városunkban arról,
hogy az idősebb korosztály által életre hívott
klubok, szervezetek, csoportosulások milyen
programokat, rendezvényeket szerveznek.
Most megpróbálunk ízelítőt adni az egyik kanizsai
csoport életéből. Beszélgetőpartnerem
Tarr Ernő nyugállományú honvéd alezredes,
a Honvéd Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata
Nagykanizsai Csoportjának elnöke.
– Hogyan alakult meg ez a csoport?
– A ’90-es éves elején lehetővé vált, hogy a
hivatásos illetve nyugállományú katonák érdekeinek
védelmére érdekvédelmi csoportosulás
jöjjön létre Ez meg is történt, megalakult a
Katonák Érdekvédelmi Szövetsége. 1995-ben
a szövetség szakszervezetté alakult át, majd
egy évvel később létrejött a szakszervezeten
belül a Nyugdíjas Tagozat, melynek ma országszerte
összesen 37 csoportja működik. A
kanizsai csoport 25 fővel 1999. január 15-én
kezdte meg a munkát, de már az év végére 60
főre bővült a tagságunk. Sajnos az elmúlt néhány
esztendőben kicsit megfogyatkoztunk,
ma 45-en tagjai a csoportnak.
– Milyen célokat tűztek maguk elé az induláskor?
Miért jó Önökhöz tartozni?
– Célunk az volt, hogy felkaroljuk az itteni
volt hivatásos katonákat, védjük érdekeiket, és
a szabadidő hasznos eltöltéséhez ajánljunk
közös programokat. Ennek megfelelően a
szervezeti élet számos kérdésével foglalkozunk,
a kikapcsolódáshoz pedig időnként
sport illetve kulturális rendezvényeket szervezünk,
közös kirándulásokat teszünk – bevonva
családtagjainkat is. Hagyománnyá váltak például
a borversenyeink, ahol az italról a férfiak,
a harapnivalóról az asszonyok gondoskodnak,
éppúgy, mint a közös kirándulásaink
alkalmával. Minden évben nagyon családias,
bensőséges hangulat közepette emlékezünk
meg márciusban a nőkről. Tavaly ellátogattunk
a Hadtörténeti Múzeumba, idén a Nemzeti
Galériába tervezünk utat. A csoportunk
nevéhez fűződik a temetőben annak a kopjafának
az állítása, amellyel elhunyt bajtársainknak
igyekeztünk emléket állítani. Az emlékhely
2002-ben került kialakításra, azóta minden
májusban ünnepséget tartunk ott. A mi gondolatunk
volt az „Egy üveg ásványvíz a cunami
áldozatainak” akció is, nálunk is összegyűlt
15 ezer forint.
– Ejtsünk néhány szót a csoport érdekvédelmi
tevékenységéről is.
– Talán azzal kezdeném, hogy van egy szlogenünk,
ami így hangzik: rólunk, nélkülünk ne
döntsenek! Mi mindent megteszünk annak érdekében,
hogy ez így is legyen. Nagyon odafigyelünk
egymásra, segítjük egymást. A szakszervezet
jóvoltából segélyt kaphatnak az arra rászorulók,
amire főként az egyedül élőknek van nagy
szükségük. Nem telik el úgy karácsony, hogy a
fa alá ne kerüljön egy kis csomag. Napjainkban
már néhány szolgáltatás esetében is kedvezményre
számíthatunk. Így például egyik mobilcégnél
a telefon megvásárlásakor és a hívás díjainál
is kedvezményt biztosítanak számunkra,
az egyik biztosító társaságnál pedig a tagdíj befizetésének
fejében, minden csoporttagunk 250
ezer forintos balesetbiztosítást tudhat magáénak.
De szoros a kapcsolatunk a Katonákért
Közalapítvánnyal, nyugdíjas katonáink anyagi
támogatására onnan is rendszeresen számíthatunk.
Az is nagyon fontos számunkra, hogy a
többi kanizsai nyugdíjas csoporttal, klubbal jó
kapcsolatban legyünk. Az Idősek Hetén tavaly
még a szervezésben is segítettünk. Úgyhogy –
bár nyugdíjasok vagyunk – azért rengeteg a tennivalónk,
egy pillanatig sem unatkozunk. Azok a
nyugdíjas katonák pedig, akik kedvet éreznek
ahhoz, hogy megismerjék a csoportunkat, látogassanak
el rendszeres összejöveteleink egyikére:
minden hónap utolsó hétfőjén 16 órától a
Honvéd Kaszinóban megtalálnak bennünket.
Szőlősi Márta
„NÉLKÜLÜNK NE DÖNTSENEK!”
A Bogdán János Kissebségi
Közösségi Házban tartott
előadás sorozat részeként
Solymosi Imre beszélt a cigányság
történetéről, kultúrájáról,
a közösséget érintő
társadalmi hatásokról, arról,
hogyan is fogalmazódik meg
a cigánykérdés a többségi
társadalom számára, és mit
jelent a kisebbségen belül.
– Egy társadalmi jelenség soha
nem az egyén hibája és a rá történő
reagálásért sem az egyént kell
hibáztatni, hanem társadalmi szinten
kell a megoldásokat keresni. A
társadalom jelenleg is egyéni válaszokat
keres egyedi köntösben feltűnő,
de össztársadalmi jelenségekre,
így a cigányság problémáira
is – mondta bevezetőjében az
előadó. A problémák megfogalmazása
össztársadalmi téren történik
meg, de egyéni esetekre keresünk
megoldásokat, atomizálva kezeljük
azokat, egyedi esetekként.
Minden embert két fő szükségletkielégítési
forma jellemez, az
egyik a materiális igény (pénz a
kenyérre), a másik a társas igény
(családi, baráti kapcsolatok). A cigányság
évszázadokon át a társasigény
kielégítést tartotta elsődlegesnek,
materiális igényeit háttérbe
szorította. Ez azt jelentette,
hogy közösségeikben szinte nem
létezett magántulajdon, nem voltak
örökölhető tárgyaik, s a köztulajdon
sem volt röghöz kötött, ugyanakkor
nagycsaládokban, többgenerációs
közösségekben, vigákban
éltek, amely a társasigény kielégítés
magas szintjét képviselte.
A cigánykérdésben a többség által
megfogalmazott problémák jelennek
meg. A többségi gondolkodásmód,
a materiális-szükségletkielégítési
modell érzékelhető a cigányságon
belül. Ez okozza azokat a jelenségeket,
amelyeket össztársadalmi
szinten kellene kezelni. Ha közösségekbe
megyünk be, kiderül, nekik
nem azok a legfőbb problémáik,
amelyeket a többség megfogalmazott.
Nekik a családi, párkapcsolati
krízisek az elsődlegesek, amelyek a
civilizáció, az asszimilációs törekvések
megjelenésével alakultak ki. A
roma közösségek nem tudnak mit
kezdeni a többségi társadalomra jellemző,
hierarchizált családmodellekkel,
amelyek a magyar, vagy az európai
társadalmat jellemzik, hiszen
évszázadokon át nagycsaládban és
totális demokráciában éltek. A modern
családi viszonyok lemásolása
szerepzavarokhoz vezetett. Ezt a cigányság
úgy „reagálta le” a hatvanas
években, hogy gyermekiek nagy részét
állami gondoskodásba adta, átadta
a gádzsó számára, nevelje ő. Ezt
a jövőről való lemondásként is lehetne
értelmezni. A kollektív tudat ezt a
választ adta a civilizációs kényszerre.
Ugyanez az idősgondozásban
nem ment végbe, a múltat – amely
évezredes szokásrendszereken alapszik
– nem adták fel. Alapvetően
nem lehet úgy megközelíteni ezt a
problémát, hogy egy bajban lévő közösségről
van szó, melynek segíteni
kell, hiszen évezredes közösségről
van szó, amely hagyományaiban,
nyelvében, kultúrájában egységet
képvisel. A cigányság nagy része tiltakozik
azok ellen a civilizációs törekvések
ellen, amelyben – a természetes
közösségekre jellemzően –
mindig megérzi az önpusztítás folyamatát.
E jelenség is egyfajta magyarázat
a többségi társadalom által
megfogalmazódott cigánykérdésben.
- dukát -
CIGÁNYKÉRDÉS KÖZÖSSÉGEN KÍVÜL ÉS BELÜL TISZTELT
NAGYKANIZSAIAK!
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Idősügyi Tanácsa ez év
januárjában a szökőár áldozatainak
megsegítésére akciót
indított. Az „Egy üveg ásványvíz”
mozgalom keretén
belül. A városban és környékén
élő idősügyi – és a hozzájuk
csatlakozott egyéb – szervezetek
a visszajelzések szerint
120 ezer forintot gyűjtöttek
össze és fizetettek be a
Vöröskereszt számláira.
A HSMK-ban megrendezett
karitatív célú gálán városunk
idősügyi klubjainak szervezésében
idős társainak mintegy
200 db 500 Ft-os belépőjegyet
(összességében 100 ezer Ft értékben)
vásároltak meg, ezzel
az összeggel is enyhíteni kívánva
a katasztrófa sújtotta
térségben kialakult szörnyű
károkat.
Valamennyi adakozónak
tisztelettel megköszönjük áldozatvállalását.
Idősügyi Tanács
Nagykanizsa
8 HIIRDETÉS
Februárban adták át a Kanizsa Pékség Sütőipari és Kereskedelmi Rt.
újonnan kialakított látványpékségét és kávézóját a Fő út 5. szám alatt. Aki
az utcán, séta közben bepillant a mediterrán hangulatú üzletbe, a látvány
megállásra készteti: a kávézó asztalai körül, kényelmes környezetben beszélgetnek
a vendégek, a sietősebbek az állópultoknál fogyasztják el a teát,
a kávét, az üdítőt vagy a süteményt. Vannak, akik vásárolni térnek be a
boltba, és csomagolva viszik haza vagy munkahelyükre a finomságokat.
Látványpékség! Mit is jelent ez a kifejezés? Az elegáns, mediterrán
hangulatú környezetet, a ragyogó tisztaságot, a kávé- és kenyér illatát, magukat
kínáló sütemények látványát, vagy az előzékeny kiszolgálást? Aki
belép az üzletbe, maga döntheti el, hogy mindezek összességét. Az üzlet
létrehozásáról Polgár Ervin, a Kanizsa Pékség Rt. cégvezetője elmondta:
– A társaság vezetésének ötlete nyomán jelöltük ki azt az irányt,
amerre haladni szeretnénk. Több mint egy éve kerestük a megfelelő
helyet. Az elmúlt év decemberében kezdtük meg az átalakítást.
Az elképzeléseinknek megfelelő berendezést profi cég készítette,
őket egészítette ki egy ügyes „dizájner", valamint a korábbi arculattervezőnk.
ők tervezték meg a boltot a kereskedelmi vezetőnk
hatékony közreműködésével. Nekünk tetszik, bízunk benne, hogy a
vendégeinknek is. Célunk a nyugat-európai stílus, életforma átmentése
a polgárosodó Nagykanizsára. Nyugaton gyakori, hogy a
pékségek olyan üzleteket nyitnak, ahol egy kávé mellé kényelmesen
le lehet ülni, ahol a vendégek a pékség süteményeit a helyszínen is
fogyaszthatják el. Az új látványpékség és kávéház frekventált helyen
van, örülünk annak, hogy sokan kíváncsiak rá. Igyekeztünk
magasabb színvonalat megjeleníteni és szándékunkban áll a többi
boltunkat is hasonló módon megújítani. Bízunk benne, sokan lesznek
visszatérő vásárlóink, törzsvendégeink. Azon gondolkodunk,
hogy újabb asztalokkal, székekkel bővítjük a kényelmes fogyasztás
lehetőségét.
– Beszéljünk a termékekről is!
– Az üzletben kapható sütő- és édesipari termékek mind saját
készítésüek. Ahogy egy látványpékséghez illik, a péksütemények túlnyomó
többsége helyben készül, pontosabban ott, frissen sütik ki. A
cukrászsüteményeket a saját cukrászüzemünkben készítjük házias, régi
receptek szerint. Ez igaz a péksütemények egy részére is. Sok olyan
finomságot lehet itt megkóstolni, amit máshol nem. Ilyen például a
káposztás csiga, a csirkemájas táska, a szalámis, baconos croissant…
Ezek jó része új termék, most teszteljük őket. Azt tapasztaljuk, hogy
ízlenek!
– Más boltjaikba is szállítanak innen friss süteményeket?
– Boltjaink számának növelése is szerepel céljaink között, de a meglévőknél
is szeretnénk emelni a színvonalat. Van már néhány üzletünkben
látványkemence, így inkább azzal próbálkozunk, hogy ott is sütünk új termékeket.
A több funkciósságot szeretnénk általánossá tenni. Ha valaki
beugrik egy reggelire, tízóraira, vagy a legújabb üzletben akár egy salátaebédre,
meg tudja venni a kenyeret, zsemlét, egyebet is otthonra. Jelenleg
11 boltunk működik Nagykanizsán, ebből hét saját üzemeltetésben, a
többi pedig franchise rendszerben. Ezeken kívül négy boltunk van más
városban. Ez a tizenöt üzlet adja árbevételünk harminc százalékát, körülbelül.
400 millió forintot, a tavalyi évi eredmények alapján. Ebből is következik,
hogy a tendenciát érdemes folytatnunk. Szándékunkban áll további
üzleteket is nyitni, s ma már a megyehatár sem jelent falat, nyugodtan
át lehet lépni.
– Különleges kínálatot jelent a SeramiS cég kávéja!
– A cég partnereként, az általuk válogatott, pörkölt kávéból főzzük
a különleges kávéinkat. A kávéból otthonra is lehet vásárolni,
méghozzá háromféle pörkölés közül választva, 12,5 dkg és 25 dkg-os
kiszerelésben.
(x)
LÁTVÁNYPÉKSÉG ÉS KÁVÉHÁZ
KRÓNIIKA 9
 Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
 A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
 Meglévő rendszerek FIGYELőKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
BLG-SIKEREK
A Bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnáziumban lezajlott
Ordass Lajos Országos Retorikaversenyen
a Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola két diákja remek
eredményt ért el. Az oklevél mellé
Szabó Dávid a primer fokozat I.
díját, Henczi Eszter a magiszter
fokozat II. díját vehette át.
TAVASZI ÜNNEPI NAPOK
Március 16-19. között tavaszi
ünnepi napokat rendeztek a
Rozgonyi Óvodában. Az ovisok
részt vettek kézműves délelőttön
Ferencné Fogarasi Éva vezetésével.
Megtekintették a Rozgonyi Iskola
néptáncos és mazsorett csoportjának
táncbemutatóját, valamint
láthattak bábszínházat
Dékány Ágnes bábművész közreműködésével.
Az ünnepi napokat
a Farkas Ferenc Zeneiskola fúvós
növendékei zárták, Tatár Csaba
karnagy vezetésével. A nevelés
nélküli szakmai nap Fejlesztés a
zene eszközeivel címmel Kovács
Barbara óvoda- és zenepedagógus
zenei bemutatójával és konzultációval
fejeződött be.
A HAZAI SZÉNHIDROGÉNBÁNYÁSZATRÓL
Az Országos Bányászati és Kohászati
Egyesület, Kőolaj- Földgáz
és Vízbányászati szakosztályának
dunántúli csoportja valamint az
Olajos Szeniorok Hagyományápoló
Köre szakmai napot rendezett a
MOL Rt. műszaki könyvtárában.
Holoda Attila, a MOL Rt. Kutatástermelési
Divízió Középeurópai
Kutatás-termelési igazgatója a hazai
szénhidrogén-bányászat helyzete
című előadásában többek között
elmondta: a kutatást a közgazdasági
szemlélet jellemzi, ugyanakkor
tudomásul kell venni, hogy a Dunántúlon
nem lehet számítani a kutatás
jelentős növekedésére.
PIARISTA ELőADÁS
A Piarista Általános Iskola és
Gimnáziumban Pap Gábor művészettörténész
tartott előadást Vátesz
vagy ,,posztimpresszionista-plein
air-festő?”, Csontváry Kosztka Tivadar
Napútjának stációi az iglói
patikától a halhatatlanságig címmel.
ELISMERő OKLEVÉL
A Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
volt növendéke, Baráth István – aki a
Pécsi Művészeti Szakközépiskola végzős
trombita szakos hallgatója – a Concertino
Praga Nemzetközi Zenei Versenyen
Elismerő Oklevélben részesült.
ÚTI BESZÁMOLÓ
Anglia történelmi városai címmel
Durgó László tanár videóképes
úti élménybeszámolót tartott
a Kodály Zoltán Művelődési
Ház nyugdíjas klubjai számára.
CSOKINYULAK
Kiss Melinda csokinyúl gyűjteményéből
nyílt kiállítás az Én
hobbim sorozatában a HSMKban.
Több mint kétszáz csokoládéból
készített színes, kisebb és nagyobb
ünnepi tapsifüles látható
egészen a hónap végéig.
AZ AGRÁRIUMRÓL
A Nagykanizsai Polgári Egyesület
vendégeként Szabó Tamás, a
MAGOSZ Somogy megyei elnöke
tart előadást a Halis István Városi
Könyvtárban március 30-án, szerdán
18 órakor, téma: miért közös ügye falunak
és városnak a magyar agrárium.
MÁRCIUS 18.
MÁRCIUS 20.
MÁRCIUS 21.
MÁRCIUS 17.
MÁRCIUS 16.
ELőZETES
A Zrínyi Miklós Általános Iskolába látogatott 2005. március 22-én
Gabriel Skop, az Oktatási Minisztérium munkatársa, aki a Világnyelv
Program keretében, mint szakértő tartózkodik hazánkban. Feladata az
IKT (Informatikai Kommunikációs Technika) népszerűsítése az oktatásban.
Bemutató óráira a város számos iskolájából érkeztek érdeklődők.
Mind a tanulók, mind a tanárok körében nagy sikert arattak a hangulatos,
közvetlen légkörben megtartott számítástechnikai és beszédkészséget
fejlesztő tanórák.
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
névadója születésének 120. évfordulója alkalmából rendeztek koszorúzási
ünnepséget március 18-án az iskolában. Az olimpiai eszme nagy
harcosa, 1885. március 13-án látta meg a napvilágot Pölöskefőn –
mondta megemlékező szavaiban Szermek Zoltán igazgató. Egész fiatal
kora óta szerelmese volt a sportnak, a testedzésnek. 1928-ban érte el
élete legnagyobb sikerét, az olimpiai játékok története című munkáját
az amsterdami olimpián aranyéremmel jutalmazták. Mező Ferenc születésének
évfordulója egybeesik a középiskola alapításának 40. évfordulójával.
Az ünnepségen a megemlékezés koszorúit Szermek Zoltán,
valamint Dr. Mező Ferenc lánya, Mező Olimpia és unokája, Pozsgai
Zoltán helyezték el az intézmény bejáratánál lévő emléktáblán.
BOMBA
AZ IPARI
PARKBAN
120 centiméter hosszú,
40 centiméter átmérőjű,
II. világháborús légibombát
emelt ki a markológép
március 22-én,
gödör ásás közben, az
Ipari Park területén. A
tűzszerészek szerdán érkeztek
Budapestről, és
döntöttek a bomba
hatástalanításáról.
LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT
10 KULTÚRA
A Zala Megyei Önkormányzat,
Vajda Lajos díjjal
tüntette ki Ludvig Zoltán
festőművészt a megye napján.
Az alkotó képzőművészeti
munkájáért, valamint
művésztelepek szervezéséért
kapta az elismerést.
Nemcsak a határainkon túl is ismert,
Kendlimajori Ludvig Művésztelep
megszervezése fűződik
a nevéhez, tevékenyen részt vett a
társtelepként indult I. Lendvai Téli
Művésztelep alkotómunkájában
is. A kendlimajori művésztelep
törzscsapatából tizennégyen utaztak
februárban Lendvára, közöttük
a három kanizsai: Kotnyek István,
Ludvig Zoltán és Ludvig Dániel.
Rajtuk kívül Szlovákiából, Szlovéniából,
Magyarországról és Németországból
összesen 28 művész
alkotta az egyhetes téli tábort. Kikapcsolódásként
különböző népszokásokat
elevenítettek fel számukra
a helyiek. Hol disznóölés,
hol pálinka bemutató inspirálta,
sugallta az ihlető gondolatokat,
amit a vásznakon meg is örökítettek.
A szervezés kitűnően sikerült,
a csapat jó hangulatban dolgozott
együtt a várgalériában kialakított
közös műteremben. Örült a kezdeményezésnek
Gerics Ferenc, a
Lendvai Galéria-múzeum igazgatója
is. Az ott készült műveket
március 2-áig láthatták a várban.
Jó visszhangja volt a kiállításnak,
látogatott a vár, a közönség szereti
a művészeteket. Minden résztvevő
hagyott ott egy-egy képet a helyi
gyűjtemény számára. Az anyagot
valószínű, Kanizsán is bemutatják.
Amint lekerültek a falakról a
téli telep képei, március 2-án, a
Kendlimajori Művésztelepek alkotásaiból
nyílt gyűjteményes kiállítás
szintén a Lendvai Várban.
A Szlovén-Magyar Napok keretében,
mintegy 40 művész alkotása
látható egy hónapon keresztül. A
kiállítást Lehota M. János esztéta
nyitotta meg, és Tiborcz Iván játszott
szaxofonon. Ludvig Zoltánnak
nem teltek pihenéssel a téli
hónapok, hiszen február 24-28
között 20 festményét állították ki
Innsbruckban, az európai szintű
Art Expó Művészeti Vásáron.
– Van mit tenni! – nyugtázta
elégedetten, s a felsorolásból nem
hagyta ki Kanizsát sem, hiszen a
Honvéd Kaszinóban megrendezett
művészeti csoportok bálján is
láthatóak voltak Ludvig művek.
Azt már mi tesszük hozzá, a
fővárosi Nemzeti Színház, március
11-14-ig tartó Megyejárás című
programjában a kanizsai hivatásos
képzőművészek kiállítását
is ő rendezte meg Kotnyek
Istvánnal, a színház melletti
Zikkuratban.
Bakonyi Zsóka
MOZGALMAS TÉLI HÓNAPOK
A Halis István Városi Könyvtár
és a Slobodo Rom Egyesület a családtagok,
a hozzátartozók, a különböző
cigány szervezetek vezetőinek
és képviselőinek a részvételével
Orsós Jakab emléknapot rendezett
március 19-én a könyvtár előadótermében.
Halálának harmadik
évfordulóján az életművéről kívántak
megemlékezni, aminek fontos
tanulságait még nem összegezték.
Orsós Jakab szellemi hagyatékáról
Kardos Ferenc, a könyvtár igazgatóhelyettese
kiemelte: azon kevesek
közé tartozott, akit a magyarság
és a cigányság is elfogadott. Úgy
tudott integráló személyiség lenni
és részt venni a magyarság kulturális
életében mint író, hogy közben
sosem adta fel beás cigányságát.
Értelmiségiként ápolta a beás hagyományokat
faragásaival, írásaival.
Példás beásnak szeretnék elnevezni
Orsós Jakabot, mert életútja
jó példa arra, mennyi mindent elérhet
el egy ember. Mindig azt mondta
a fiataloknak az iskolában és a
rendezvényeken, hogy nincs más
útja a cigányságnak, mint a tanulás.
Az előadó bemutatta azt a tervezett
honlapot, ahol Orsós Jakab életével,
műveivel ismerkedhetnek meg
majd az érdeklődők az interneten
keresztül. Tervben van egy emlékbizottság
létrehozása is.
Orsós Ferenc, a Slobodo Rom
Egyesület elnöke Orsós Jakab életútját
ismertette. A közönség részleteket
láthatott a róla készült portréfilmből,
majd Nagy Attila, az Országos
Széchenyi Könyvtár munkatársa
és Landauer Attila mutatta
be A feladatra készülni kell, a cigányság
kulturális beilleszkedése
és a közkönyvtár című könyvet. A
kötet elsősorban a cigánysággal napi
kontaktusban élő pedagógusok,
könyvtárosok, művelődésszervezők,
szociális munkások érdeklődésére
tarthat számot. Az ünnepségen
megjelent Teleki László romaügyi
államtitkár, aki Orsós Jakab kultúra
közvetítő szerepét emelte ki. Az ő
véleménye szerint nem a politika,
hanem a kultúra fogja megoldani a
romák és a többségi társadalom közötti
feszültségeket. Felajánlotta,
szívesen lenne főszervezője egy
Orsós Jakab nevével fémjelzett alapítvány
létrehozásának, amellyel a
roma alkotókat támogatnák.
A PÉLDÁS BEÁS
Rendkívüli magyaróra keretében két előadáson
vettek részt március 19-én a HSMK színháztermében
a Batthyány Lajos gimnázium tanulói. A kassai
Patria Művészeti Társulás előadásában 10 órától,
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című komikus
eposz, remek stílusparódiáját láthatták Gaál Tamás
és Kováts Marcell előadásában, 11.30-tól pedig zenés
összeállítást hallgathattak meg Francois Villon
verseiből, Gaál Tamás, Kováts Marcell és Zsabka
Attila tolmácsolásában. Az előadók ez utóbbi
összeállításukkal a francia költészet zseniális fenegyerekének
kívántak emléket állítani, aki a világirodalom
legeredetibb költői egyéniségei közé tartozik.
Faludí György fordításának életszerűsége, és a korhű
hangszereken előadott sajátos hangulatú zene közelebb
hozta a fiatalokat Villon költői világához.
A rendkívüli magyaróra április 15-én pénteken,
12.00 órától egy újabb rendezvénnyel folytatódik a
gimnáziumban: 24 óra József Attilával címmel, folyamatos
felolvasást tartanak a költő verseiből.
A Kanizsai Tavaszi Fesztivál keretében Koncz Zsuzsa adott
nagysikerű koncertet a HSMK-ban, ahol az érdeklődő közönséget
régi és új dalaival szórakoztatta.
VILLON ÉS A HELYSÉG KALAPÁCSA
Téé ll –VÉG
KIIÁRUSÍÍTÁS
a Briliáns
ÉKSZERüzletben
2900 Ft/gr 14K
Aranyékszerek a
készlet erejéig!
Nagykanizsa
VASEMBERHÁZ
OKTATÁS 11
A dr. Horvát György képviselő
javaslatára útjára indult költségvetés-
értelmező sorozat második állomása
ezúttal az oktatásügy, művelődésre
költhető önkormányzati
forrásokba adott bepillantást.
– Az önkormányzat 2005. évi
költségvetése alapvetően biztosítja
azokat a lehetőséget, amellyel
nemcsak a kötelező feladat-ellátási
körébe tartozó feladatait teljesíti a
város, hanem azon túl is felvállal
bizonyos kötelezettségeket, ezek
közé tartozik a napközis ellátás,
vagy a felnőttoktatás terén vállalt
feladatok, a művészeti oktatás,
vagy a felsőoktatás támogatása –
mondta bevezetőjében Sajni József,
az OKISB elnöke.
A gyermeklétszám 2005-ben is
csökkent, de továbbra is kilenc
óvoda, tíz általános iskola és öt középiskola
oldja meg a közoktatás
önkormányzatra háruló feladatait.
A csoportlétszámban csak a korábbi
évek átszervezései folytán megvalósuló
változások mennek végbe.
Az álláshelyek számában sem
lesz ebből következően változás.
Ebben a költségvetési évben jelentős
költséget jelent átlagosan
8,1 százalékos bérfejlesztés, amely
terhét az önkormányzat felvállalta.
A fedezetet részben a normatíva
emelés jelenti, másrészt az önkormányzat
is ad hozzá forrást. A pótlékalap
megemelkedett, illetve a
nem pedagógus dolgozók számára
a két százalékos kereset kiegészítés
új elemként jelenik meg.
A négyszázmilliós fejlesztési
forrásból százmillió jut az intézmény
felújításokra. Jelentős öszszegeket
fordít az önkormányzat a
fűtésrekonstrukcióra. 15 millió jut
a sportorientáltságú iskola koncepciójára,
az 1-7. osztályban heti egy
órát biztosít ezzel az önkormányzat
a testnevelés céljaira, és ehhez kell
egy órát hozzátennie az intézménynek.
A nyitott tornaterem akció
ősztől tovább bővül, még több intézmény
kapcsolódik be az országosan
is egyedülálló programba.
Az iskolatej akció továbbgondolásra
érdemes. Bizonyos termékek
keresettek voltak továbbra is, ám
mind a finanszírozás, mind a kínálat
oldaláról az akció új alapokra
helyezése szükséges – hangzott el
a sajtótájékoztatón.
Az önkormányzat nem kötelező
feladatai között a művészetoktatás az
az ág, amely a jogszabályi változások
folytán átgondolásra kényszerül.
Ha az adott intézmény úgy dönt,
hogy bizonyos művészeti oktatási
szolgáltatásokat nyújt, ebben az esetben
a diáknak ezért nem kell tandíjat
fizetni, míg minden más, iskolán kívüli
ilyen jellegű szolgáltatás tandíjköteles.
Mivel a szülők és a diákok
érdeke is azt kívánja, hogy a művészeti
oktatás az iskolán belül valósuljon
meg, a művészeti oktatásban
eddig is résztvevő iskolák erre készülnek
fel. Kérdés, mi legyen az alapítványi
iskolával. A kuratóriummal
nemrégiben folytatott tárgyalásokat
az önkormányzat. Az alapítvány
megszűntetéséről szó sincs, a le
nem fedett területeken folytatódik a
művészeti képzés, nem beszélve a
városon túli művészeti oktatás feladatainak
ellátásáról, amelyről már
korábban szerződések köttettek.
D.É.
MI MENNYI AZ OKTATÁSBAN?
A Zala Megyei Önkormányzat, Zalai Pedagógus Díjban részesítette
Cseke Zoltán nyugdíjas pedagógust, a megye napján,
Zalaegerszegen. A kitüntetése kapcsán, a díjról, és a pedagógus
pályáról beszélgettünk Cseke Zoltánnal.
– Színesnek tartom a pályámat, hiszen minden fokozaton végig tanítottam.
Tanárként dolgoztam a legtöbbet és a legnagyobb örömmel.
Szakfelügyelőként közel 10 évig működtem a megyében. Nagyon sokat
tanultam azoktól a kollégáktól, akiket meglátogattam, és talán segíteni is
tudtam nekik valamit. Tíz évig iskola igazgatással is foglalkoztam, és
tagja lehettem az ország legjobb versenybizottságainak annak idején.
Voltam érettségi elnök is. Úgy gondolom, talán sehol sem ártottam –
mondta találkozásunkkor.
– Milyen szerepet szánt a diákoknak a pályafutása során?
– Nagyon jó kapcsolatokat építettem ki a diákokkal, a diákot mindig
munkatársnak tekintettem. Tanári munkámban lényeges volt, hogy teljes
személyiséget építsek. Nem matematikai szakbarbárok neveléséről szólt
a munkám. Azt vallom, az az diák, aki az iskolát úgy hagyja el, hogy a
pszichés állóképessége megmarad – miközben, mint embert, nagyszerűen
fel tudtuk építeni –, és ha benne van a lehetőség, akkor ez az ember
meg is fogja „csinálni” magát. Hiszen ez a fiatal tudja: egyrészt a lehetőségei,
képességei predesztinálják arra, hogy hasznos emberré váljon,
másrészt, kötelességének tartja magával, a családjával, a közösséggel,
az országgal, a nemzettel szemben, hogy használjon. S ez az ember, miután
megvannak a lelki és pszichés tartalékai, meg is fogja tenni!
– Mi a feladata a tanárnak?
– A tanári munka nemcsak arról szól, hogy a katedrán elmondjuk a tananyagot.
Az egy téves megítélés, hogy a tanár tevékenysége az anyag leadásából
áll. Igazgatóként is keményen küzdöttem ez ellen a szemlélet ellen,
mert ne higgye egyetlen tanár sem azt, hogy valakit, valamire is meg
lehet tanítani! Megtanítani senkit semmire nem lehet, csak megtanulni lehet
dolgokat. A tanári munka művészete abban áll, hogy elérjem, hogy a
tanuló tanulni akarjon. Egy belső motivációt tudjak benne kialakítani.
Pithagoras tételét egy közepes képességű diák is levezeti. Nem ez a tanári
munka lényege, hanem az, hogy megnyerjem a tanulót ahhoz, hogy partner
legyen. Itt jön a pedagógia művészete. Olyan ötletet bevinni, hogy a
tanuló észre se vegye, hogy őt most becserkésztük. Ez az izgalmas dolog a
tanári pályában, és ezért kell sok esetben személyre szabott pedagógiát alkalmazni,
ha úgy tetszik, még az értékelések is személyre szólóak legyenek.
– Hogyan kapcsolódott a történelem tanítás a matematikához?
– Fontosnak tartom a kulturális identitást, ami nem izolálja, zárja be az
embereket a saját nemzeti kultúrájukba, hanem kinyitja őket, mert ad egy
tisztességes kulturális fundamentumot, meg egy esztétikai metrikát, amire
tovább tud építkezni, mint egyetemes kultúrlény. Tudja, mi az érték. Az
identitás szabadegyetem fórumát pontosan azért hoztuk létre, hogy a régióban,
a szlovén, horvát, magyar határokból 50-50 kilométerre benyúlva,
próbáljunk meg úgy történelmet tanítani, ami egymás elfogadását tűzi ki
célul. Nacionalista és soviniszta felhangok nélkül menjen a történelem tanítása
azért, hogy a régióban élő népek egymást elfogadó, igenlő emberek
legyenek, akik együtt tudnak dolgozni, és ne a nacionalista felhangokkal
felerősített szemlélettel tekintsenek egymásra. Ezért hoztuk létre a minden
évben más-más helyszínen megrendezésre kerülő történelemtanári konferenciát,
ami a közös történelmünk tanításáról szól. A tanár, miután beteszi
az osztályterem ajtaját, a belső világot teremti, és fontos, hogy ez a világ –
különösen a történelemtanítás során a tényszerű történelem ismeretre
épüljön. Legközelebb márciusban tartunk ilyen történelemtanári konferenciát
szlovén, magyar és horvát történelemtanárok részvételével, melynek a
témája az I. világháború és annak következményei lesznek.
B. Zs.
ATANÁRTNEM ATANANYAG LEADÁSATESZI TANÁRRÁ
Hétfőn este rendhagyó növendékhangversenyre
került sor a
Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
hangversenytermében. Katzné
Szabó Mariann diákjai mutatták
meg, mit is tanultak az elmúlt
időszakban. A hangverseny külön
érdekessége volt, hogy a program
résztvevői kivetítőn megtekinthették
a diákok egy-egy korábbi
produkcióját, s láthatták, honnan
jutottak el a hétfőn este általuk
játszott művek előadásáig. Volt,
aki az előző hangversenyét törött
kézzel játszotta, s nem is lehetett
tudni, vajon ujjaival, vagy gipszével
érintette-e a billentyűket, de
hétfőn este már igazi remekművet
hallhattunk tőle. Voltak, akik előzőleg
még aprócska dalocskával
léptek színpadra, s most komoly
műveket adtak elő. Jól láthatóvá
vált a tanulás, a gyakorlás eredménye.
Külön élményt jelentett
minden résztvevő számára Katz
Mariann és Kaztné Szabó Mariann
kettőse, anya és leánya harmóniája,
az általuk és a zene által
létrehozott varázs.
MÚLT ÉS JELEN
12 MOZAIIK
A Népegészségügyi Program keretében 2005. ÁPRILIS HÓ-
NAPBAN A NAGYKANIZSÁN ÉLő ASSZONYOK SZERVEZETT
EMLőSZűRÉSE FOLYTATÓDIK.
A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat várják,
akik a szűrőállomástól meghívó levelet kaptak.
A szűrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor,
Szekeres J. u. 2-6. Tel: 93/ 502-000/2728
Április 4. dr. Hámori Zsolt, április 5-6. dr. Beznicza Ernesztina, április
7. és 11. dr. Bacher Ilona, április 12-13-14. dr. Zámodics Imre, április
18-19. dr. Dénes András, április 20-21. dr. Pálffy Erzsébet, április
25. dr. Tódor Enikő és dr. Csuka Sarolta, április 26. dr. Rácz Erzsébet,
április 27-28. dr. Dömötör Károly körzetéhez tartozó páciensek.
Rendelési idő: Hétfő, kedd, csütörtök: 13.30-16.00-ig, Szerda:
8.00-16.00-ig
Az érintettek számítsanak arra, hogy a háziorvos, a körzeti ápolónő
vagy védőnő személyesen felkeresheti őket az időpont egyeztetése
miatt. Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében
a meghívólevélben megjelölt időpontokat szíveskedjenek betartani.
Felmerülő kérdéseikkel forduljanak az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete,
Megyei Szűrési Koordinációs Osztályához.
Elérhetőség: Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Telefonszám: 92/549-185
FELHÍVÁS
Tavaszi szél vizet áraszt címmel írtak ki rajzpályázatot gyerekek
számára. A legszebb munkákból nyílt tárlat a Hevesi Sándor Művelődési
Központ első emeletén hétfőn délután. A nemzetközivé vált rajzpályázatra
közel háromszázhatvan különféle technikai eljárásokkal készített,
a vízről szóló alkotás érkezett. A magyar óvodások, általános és
középiskolás diákok mellett Horvátországból is érkeztek rajzok, mondta
a kiállítást megnyitó Benedek Miklós, a Kaán Károly Természetvédő
Egyesület elnöke. Hely hiányában a pályamunkáknak csak a töredéke
került kiállításra, de így is bőven talál a falakon, a paravánokon szemet
gyönyörködtető alkotásokat a látogató. A zsűri javaslata alapján a legjobb
munkák díjazásra kerültek az óvodától a középiskoláig és különdíjak
átadására is sor került e délutánon.
Értesítjük a Tisztelt
Ügyfeleket, hogy a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár
Kihelyezett Osztálya Nagykanizsa,
Ady E. u. 31. szám
alól Nagykanizsa, Kisfaludy
S. u. 26. szám alá költözik.
2005. március 30. napján
az ügyfélfogadás szünetel. A
kihelyezett osztály 2005. március
31. napjától az új helyén a
gyakorlatnak megfelelően zavartalanul
fogadja ügyfeleit.
Dr.. Lenkeii Gábor
A CENZÚRÁZOTT
EGÉSZSÉG –
A BETEGSÉGIIPAR
FUTÓSZALAGJÁN
című sikerkönyv szerzője
előadást tart Nagykanizsán !
Helyszín:
Hevesi Sándor
Művelődési Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5/9.
Időpont:
2005. március 30. szerda
18.00 óra
AZ ELőADÁS TÉMÁII::
Miért élünk feleannyi ideig,
mint lehetne?
Miért csak a civilizálatlan
népek élhetnek 100 évig?
Kik irányítják az egészségről
alkotott fogalmainkat?
Kik és miért söpörték szőnyeg
alá a legfontosabb tudományos
felismeréseket?
Hogyan lehet sok pénzt keresni
gyerekeken egy kitalált
betegséggel?
Mik a hízás leggyakoribb okai?
Kik süllyesztették el a rák
hatékony gyógymódját?
Tudja, milyen egyszerű lenne
egészségesnek maradni?
Szeretettel várjuk
mindazokat, akik maguk
is szeretnének tenni
egészségükért józan ésszel,
természetes módszerekkel.
Március 28. hétfő
KANIIZSAII MÉDIIA 13
Március 26. szombat
Március 27. vasárnap
Március 29. kedd
Március 30. szerda
Március 31. csütörtök
Március 25. péntek
MűSORA
Március 25 – Március 31-ig
06:30 Krónika 06:40 Reklám
06:42 Hangos képújság 06:50 K''arc
07:14 Jelkép - katolikus 07:24 Mese
07:29 Krónika 07:39 Reklám 07:41
Jövő 7 07:53 Sport 08:05 Adjuk
magunkat 08:14 Műsorajánló 08:15
Reklám 08:17 Krónika 17:00 Brill
20 magazin. Vállalkozásról mindenkinek
17:30 Képújság 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép - katolikus
18:30 Képújság 19:00 Krónika
19:15 Zalai magazin 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04
K''arc 20:30 Hírháló 21:00 A játék
neve: túlélés - amerikai film 23:00
Maksavízió 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:45 Hangos
képújság 06:50 Zalai magazin
07:14 Jelkép - katolikus 07:24 Mese
07:30 Krónika 07:41 K''arc
08:05 Adjuk magunkat 08:20 Krónika
08:30 Hírháló 09:00 TV shop
09:30 Brill 20 magazin. Vállalkozásról
mindenkinek 10:00 Maksavízió
10:30 Épi-Tech - építkezők
magazinja 11:00 Pénzháló - telefonos
nyereményjáték 17:00 Trendli -
életmódmagazin 17:30 Képújság
18:00 Filmajánló 18:30 Adjuk magunkat
18:40 Tv mozi: Krebsz az
isten - magyar film 19:56 A lepkehorgász
20:24 Adjuk magunkat
20:30 Hírháló 21:00 Pokoli játszma
23:00 Bence show - beszélgetések
hírességekkel 23:30 Különjárat
06:30 Storyboard - filmajánló
07:00 Tv mozi: Krebsz az isten -
magyar film 08:16 Adjuk magunkat
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30
Egészségmagazin 10:00 Trendline
10:30 Trendli - életmódmagazin
11:00 Pénzháló - telefonos nyereményjáték
17:00 Épí-Tech - építkezők
magazinja 18:00 Válogatás a
hét műsoraiból 18:30 Adjuk magunkat
18:40 Tv mozi: Moziklip -
magyar film 19:56 Koronás fők -
term.film 20:24 Adjuk magunkat
20:30 Hírháló 21:00 Ördögi összeesküvés
- angol akciófilm 23:00
Maksavízió 23:30 Bencze show
06:30 Nyugat magazin 07:00 TV
mozi: Moziklip - magyar film
17:00 Trendline 17:30 Képújság
18:00 Krónika 18:13 Mese 18:18
Jelkép - adventista 18:30 Képújság
19:00 Krónika 19:13 Jövő 7 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Nyugat magazin 20:30 Hírháló
21:00 Majd elválik - amerikai
komédia 23:00 Színházi magazin
23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:40 Hangos
képújság 07:20 Jövő 7 07:24 Jelkép
- adventista 07:34 Mese 08:04 Krónika
08:18 Nyugat magazin 08:05
Adjuk magunkat 08:17 Krónika
17:00 Önkormányzati ülés közvetítése
felvételről 19:00 Krónika
20:30 Hírháló 21:00 Gyilkos cápák
- thriller 23:00 Egészségmagazin
23:30 Bencze-show
06:30 Krónika 06:40 Önkormányzati
ülés közvetítése felvételről
17:00 Egészségmagazin 17:30
Képújság 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:18 Jelkép - evangélikus 18:30
Képújság 19:00 Krónika 19:15 Jövő
7 19:27 Sport 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:04 Szivárvány
sztár magazin 20:30 Hírháló
21:00 Pokoljárat - német katasztrófa
film 23:00 Trendline - a divatmagazin
23:30 Brill 20 magazin.
Vállalkozásokról mindenkinek
06:30 Krónika 06:40 Hangos képújság
06:50 Jövő 7 07:02 Sport
07:14 Jelkép - evangélikus 07:24
Mese 07:29 Krónika 07:40 Szivárvány
sztár magazin 09:04 Krónika
08:05 Adjuk magunkat 08:20 Krónika
17:00 Tér-Erő. A régiók vidékfejlesztési
magazinja 17:30 Képújság
18:00 Krónika 18:14 Mese: 18:18
Jelkép - református 18:3 Képújság
19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:04 Jövő 7 20:16 Sport 20:30 Hírháló
21:00 A fegyencvonat - akciófilm
23:00 Épi-Tech. 23:30 Trendi -
életmódmagazin
Beteg a szív, mert nagyon jó. Túl sokat befogad. Nem válogat a befogadottban.
Helyet ad az érkezőnek, mindegy honnan származik, mert
mindennek eredője, az emberiség jótevője, felemelője: a szeretet.
Mennyi megpróbáltatáson, mennyi fájdalmon mentünk át! Az emberiség
egymás elleni hordalékával együtt, mennyi salakanyag gyűlt öszsze
ereinkben, s mennyi koszorúzza szívünket, mennyi szomorú sírjainkat!
Nem tudunk eleget, s elégszer a bántások elől kitérni, pedig menekülnénk,
haj, de reményeink is elmenekültek temetőinkbe, és várjuk a
koszorúkat. A magunkba rejtett bánatunkat, bénaságunkat nincs, aki
kitisztítsa az évszázadok által telített árkainkat.
Bejárják az orvosi műszerek testünk tájait, felfedik viszontagságait,
de nem gyógyulunk ki a folyamatos ránk zúduló, ömlő rossz közérzetünktől,
ami rontja életünket, elszomorít, megvisel. Ki oldoz fel a bennünk
rekedt, ki nem mondott szavaink alól? Megrekedtünk saját csatornáinkban,
eltömődtünk megunt ármányok miatt. Mégis keresnünk kell,
ami fölemel, ami jobbra sarkall, de nincs erre katéter, csak emberi
hang, egymás kézfogása, mert az jó a beteg szívnek, mert erősíti hitünket,
hogy rakjon fészket bennünk a szabad és független, fölséges elhatározás,
s eljussunk a bűnbánatig, hogy eljöjjön a megbékélés és a feloldozás
ideje. A Golgotát járva panaszainkkal csak hallgatunk, de némaságunk
nem riaszt senkit, s majd csak befogad bennünket is a jóság.
És tűrünk szótlanul, mint Pilinszky J. írja: „Tűrök és törődöm engedékenyen:
mint Izsák az atyját, én se kérdezem, mivégre sanyargatsz,
teszem szótalan, szófogadó szolga, ami hátra van.”
Dezső Ferenc
TűRÜNK CSAK ENGEDÉKENYEN
A Trend Art Galériában megrendezett kiállítással zárult március 19-én
az I. Testvérvárosi Szimpózium. A megjelent művészeket és érdeklődőket
Gerencsér Tibor, a polgármesteri hivatal munkatársa köszöntötte,
majd Wilheim Gábor nyitotta meg a kiállítást. A testvérvárosi kapcsolatról
szólva kifejtette: nagy talányt jelentett számukra, amikor az önkormányzat
felkérte Ludvig Zoltánt a tábor megszervezésére. Páli László házigazdától
kezdve, mindenki izgult, hogy hogyan sikerül a különböző
kultúrák találkozása, egyáltalán össze lehet-e hozni ezeket a kultúrákat!
A nagy talány a megnyitó utáni első este megszűnt.
Ludvig Zoltán festőművész, a tábor szervezője összegzésképpen elmondta:
a programok szépen sikerültek, éjszakába nyúlóan együtt dolgozott
a csapat. Valamennyien hoztak otthonról egyfajta technikát. Kellemes
együtt munkálkodás folyt, néha bele is „javítottak” egymás munkájába.
A kiállított alkotások városunkban maradnak. A következő Testvérvárosi
Szimpóziumot jövő év márciusában, Winterbachban, Gleisdor testvérvárosában
rendezik meg, ahova négy kanizsai művészt is meghívtak. A kiállító
művészek: Gernot Schrampf, Zelko Hudek, Lore Lambauer, Elfriede
Maier, Hans Schaden (Gleisdorf). Anton Kanev Antonov, Dimitar Vitanov
Dimitrov (Kazanlak). Haszmann Júlia Réka, Kiss Iringó Márta
(Kovászna). Ludvig Zoltán, Kotnyek István, Orosz Gergely, Stamler Lajos
(Nagykanizsa). Czinki Ortrun (Kendlimajor). Oiva Gillsten, Mauri
Sarparanta (Salo). Brigitte Walter, Walter Frey (Winterbach).
I. TESTVÉRVÁROSI
SZIMPÓZIUM
VEGYES
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
JÁRMű
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 m2-es,
három szoba + hallos családi ház
kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai
illetve Balaton parti lakásra
cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.:
20/9566-136 (5327K)
Nk-án a belvárosban 700 m2-es,
társasház építésére is alkalmas telek
eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-
6072 (5446K)
Bajcsán 30 éves, 120 m2-es, 3 szobás
családi ház melléképületekkel,
nagy telekkel eladó. Érd.: 30/270-8592
(5478K)
Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Nk-án a Munkás úton központi fűtéses
házban garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)
Nk-án Látóhegyen frekventált helyen
a Csótótól 15 percre telek gyümölcsössel,
fenyővel, épülettel eladó.
Víz, villany van. Érd.: 93/325-759
(5507K)
Homokkomáromi hegyen 5500
m2 területen szőlő és szántó, jó állapotú
pincével, teljes felszereléssel eladó.
Köves út, víz, villany van. Ára:
1,1 millió Ft. Érd.: 93/312-874
(5522K)
Jankapusztán (Nk-tól 12 km-re) 60
m2-es, egyszobás, komfortos családi
ház 2000 m2-es telken eladó. Ára: 2,2
millió Ft. Érd.: 30/272-5400 (5523K)
Kiskanizsán 110 m2-es, 2 és fél
szobás családi ház, 776 m2 telekkel eladó.
Irányár: 15,5 millió Ft. Ugyanitt
2041 m2 nagyságú külterületi ingatlan
eladó, konyhakertnek és gazdálkodásra
is egyaránt alkalmas. Érd.: 17 óra
után a 319-565 számon. (5532K)
Nk-án a Csengery úton 59 m2-es
kétszobás, összkomfortos, felújításra
szoruló lakóház eladó vagy zalakarosi
kisebb ingatlanra cserélhető. Érd.:
93/386-799 (5535K)
Nk-án 1 szobás, komfortos, 32 m2-
es önkormányzati lakás bérleti joga
eladó vagy cserélhető. Érd.: 30/512-
6481 (5536K)
Öregförhénci hegyen szőlőbirtok
lakható hétvégi házzal, téglapincével,
melléképülettel, felszereléssel eladó.
Érd.: 30/2833-193 (5537K)
Mórichelyi hegyen szép birtok kis
épülettel, kis szőlővel olcsón eladó.
Érd.: 93/322-702 (5538K)
Elcserélném Nk-i, 42 m2-es önkormányzati
lakásomat hasonló,
belvárosi, önkormányzatira. Érd.:
93/322-537 (5540K)
Zalakaroson 32 m2-es üzlethelyiség
+ 25 m2-es terasz kiadó vagy eladó.
Érd.: 93/319-317, 20/368-3315
(5539K)
5 részes Mondo szekrénysor
(tölgyszínű), 4 részes Harmónia szekrénysor
íróasztallal, valamint Júlia
ülőgarnitúra eladó. Érd.: 30/448-6072
(5493K)
Kismama, csecsemő, gyermekholmik,
divatos tavaszi ruhák, lábbelik,
szoptató, fürdető, biztonsági kellékek,
bababútorok újszerű állapotban eladók.
Érd.: 93/326-516, Nk, Olaj u. 8.
(5527K)
Volt kanizsai futballklubok
jelvényeit keresem megvételre illetve
cserére. NVTE, NTE, Zrínyi
TE, Olajmunkás SE, Dózsa
SE, Építők SE, Kinizsi SK,
MAORT, MSE. Tel.: 30/483-
2953 (5531K)
170 literes prés újszerű állapotban
olcsón eladó. ugyanitt 200 kg-os új
mázsamérleg eladó. Érd.: 30/448-
6072 (5533K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjárművét
készpénzért átveszem!
Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-
8463 (5485K)
Bármilyen írott anyag (diplomamunkák,
szakdolgozatok, stb.) gépelését,
számítógépre vitelét vállalom rövid
határidővel. Tel.: 30/9932-534
(5494K)
Érettségizett házibeteg-ápoló házért,
lakásért eltartási szerződést kötne.
Tel.: 30/270-8592 (5516K)
Lada Samara 1,3, 3 ajtós, 2006.
októberig műszakival eladó. Érd.:
30/359-6390 (5560k)
APRÓHIRDETÉS
Miután végre rátalált
a tökéletes férfira
Markra, a harmincegynéhány éves
szingli ezúttal még nagyobb kihívással
találja szemben magát..., hogy meg is
tartsa. Fellép a önbizalomhiány, meg a nőcsábász ex-pasija. Bridget egy
rossz tanácsból, félreértésből fergetes zűrbe keveredik. Kínos helyzetek,
romantikus félreértések egész sorával a film kacagtató, tüneményes.
(Rendőrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIIÓK,, KEDVEZMÉNYEK!!
DIIÁKAKCIIÓ!! Egyett ffiizett,, kettttőtt viihett!!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
Kőnig menü 400 Ft / menü kiszállítva
 Vállalati étkeztetést vállalunk
 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
VAGYONőR TANFOLYAM Sopronban
55.000 Ft-ért,
OKJ vizsgával, hétvégén, részletfizetéssel.
Tel.: 06-70-312-2678
BRIDGET JONES
MINDJÁRT MEGőRÜLÖK
Móricz Kamaraszínház Sorozat
2005. ÁPRILIS 3-ÁN (VASÁRNAP) 19.00 ÓRAKOR
ÉG ÉS Nő KÖZÖTT
Szereplők:
ESZENYI ENYIKő, MILAN MIKULCIK
Írta és rendezte: Dodo Gombar, Helyszín: HSMK színházterme
Jegyek elővételben a Móricz Zs. Műv. Házban, előadás
napján a helyszínen kaphatók!
Információ: 06/93/319-202, 06/30/396-8678
SPORT 15
 SPORTHÍÍREK 
A közelmúltban a szombathelyi Tanárképző Főiskola tornacsarnokában
rendezték meg az V–VI. korcsoportú középiskolás torna
diákolimpia területi döntőjét. Zala megyét a nagykanizsai Batthyány
Lajos Gimnázium leánycsapata képviselte, akik remek szerepléssel
továbbjutottak az országos döntőbe. A csapat tagjai:
Horváth Zsófia, Tikos Fanni, Horváth Réka, Nagy Jekatyerina,
Vass Fruzsina. Az egyéni összetett pontok alapján a területi döntő
legjobb tornásza Vass Fruzsina, a hatodik pedig Horváth Zsófia lett.
Felkészítő tanár: Deregi Lászlóné
A Nagykanizsai Síbarátok
Egyesülete az elmúlt hetekben rendezte
amatőr síversenyét
Hebalmon, kitűnő időben, 61 indulóval.
A kisgyermekek között Rózsás
Norbert és Friskó Zsófia 2.
lett, Büki Márk gyermek, Pozsgai
Tamás tanuló kategóriában hozott
aranyat. Az egész mezőny legjobb
időeredményét Szányi Gabriella
ifjúsági versenyző érte el, s ezzel
kategóriájában első helyen végzett.
A felnőtt hölgyek között Víg
Ilona első, Monostori Ildikó, Molnár
Borbála, Andor Klára második,
Pozsgai Erika és Jakab Edina
harmadik lett. A férfiak felnőtt
mezőnyében Szányi Gábor, míg
az ijfúságnál Baumgartner Péter
vitte el a pálmát. Büki Gyula, dr.
Baumgartner Imre és Berke Tamás
másodikok, Tóth Péter valamint
Berke László harmadik helyen
siklottak.
JUDO EREDMÉNYEK
Március 12-én Barcson rendeztek
Regionális Rangsor Versenyt.
15 klub 120 judokája 5 korosztályban
vett részt. A nagykanizsai
NTE 1866 MÁV Rt 10 fővel képviseltette
magát a versenyen,
ahonnan 9 érmet (2 arany, 2 ezüst,
5 bronz) hoztak. Eredmények: 26
kg Huszár Martin III. 32 kg Tar
Bence III. 33 kg Csonka Richárd
II. Kardics Kondrád V. 38 kg
Szentes Benjamin II. 41 kg Balogh
Szabolcs III. 44 kg Korcsmáros
VII. 52 kg Mihovics Szabina I.
57 kg Pálfí Attila III. 63 kg
Visnovics Dániel III. hely.
UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG
U-19 korosztályban NTE 1866
MÁV Rt. – Pápa 1:14-0. Góllövők:
Ujvári 5, Piecs 4, Bagarus 2,
Iványi A. 2, Pusztay. U-17 korosztályban
NTE 1866 MÁV Rt.-
Pápa 1:5-2. Góllövők: Jakabfi Zs.
3, Balogh, Szalai. Jók: Jakabfi
Zs.,Szalai, Potyi, Papp, Horváth
U-15 korosztályban Dunaújváros
– NTE 1866 MÁV RT.: 1-2. Góllövők:
Szőke, Kotnyek. Jók: Szőke,
Tivolt, Baranyai R., Kalamász,
Nagy, Takács. U-13 korosztályban
Dunaújváros – NTE 1866 MÁV
Rt.: 3-3. Góllövők: Mavolo, Fuisz,
Kiss J. Jók: Mavolo, Pál.
Szombaton rendezték meg a
Plázában a Kötélugró Diákolimpia
megyei döntőjét, ahol 18
egyéni induló, 15 formációs csoport,
körülbelül hatvan diák versenyzett.
A kanizsai versenyzők a
SZAN-DIA Fitness Center tagjai,
edzőik Vágó Alexandra, Vágó
Diána és Szakács Zsófia voltak.
Formációban az első korcsoportban
első lett a Felső Brigitta,
Veszelyő Krisztina, Barabás
Alaxandra és Horváth Barbara
alkotta team. A második korcsoportban
első helyen végzett a
Kondákor Anna, Fischer Anett,
Hajas Dóra, Vida Viktória alkotta
zalaegerszegi csapat. A harmadik
korcsoport legjobbjai Magyar
Dóra, Horváth Lilla, Várszegi
Zsófia, Szakáll Péter alkotta
csapat lett, míg a negyedik
korcsoport első helyezett csapatát
Horvát Ramóna, Péter Dóra,
Csótár Flóra, és Tikos Kitti alkották.
Az ötödik korcsoportban
a legjobbak Hetési Violetta, Szekeres
Barbara, Rákhely Viktória
és Hárs Gergő lettek. Egyéniben
az első korcsoportban első lett
Horváth Barbara, palini diák, a
második korcsoportban Várszegi
Zsófia a körösi tanulója. A harmadik
korcsoportosok versenyében
a bolyais Szakáll Péter bizonyult
a legjobbnak, míg a negyedik
korcsoportban a zrínyis
Hetési Violetta.
A legidősebb versenyzők között
a batthyánys Hárs Gergő
végzett az első helyen Az országos
döntőre Szolnokon, április
22-23-án kerül sor.
D.É.
KÖTÉLUGRÓ DIÁKOLIMPIA
Öt kanizsai középiskola, a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési
Helyének főiskolásai valamint idén első ízben egy csáktornyai
csapat részvételével április 1-én 10 órakor veszi kezdetét a huszonnégy
órán át tartó, a fiatalok szellemi és fizikai állóképességét próbára
tevő Vasember Kupa. Mint azt Baliné Zalavári Ágotától, a
programot szervező Városi Diákönkormányzat vezetőjétől megtudtuk,
az ünnepélyes megnyitóra a Zsigmondy-Széchenyi SZKI tornacsarnokában
kerül sor. A várost bejárva kell a tizenöt diákból és
egy tanárból álló csapatoknak bizonyítaniuk ügyességüket, kreativitásukat,
műveltségüket, szellemességüket. A feladatok tárháza
nagyon gazdag: lesz gólyalábazás, főzőverseny, táncverseny, sport
többek között. Aki a részletekre is kíváncsi és kellemesen szeretné
tölteni a jövő hét végét, azt várják a szombati megnyitón majd a különböző
helyszíneken. A részvétel minden helyszínen ingyenes. A
III. Vasember Kupa ünnepélyes eredményhirdetésére a Halis István
Városi Könyvtár előtt kerül sor, április 2-án 10 órakor.
VASEMBER KUPA HARMADSZOR
HEVESII SÁNDOR
MűVELőDÉSII KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311- 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
MÁRCIUS 30. 10 ÓRA
TAVASZI MűVÉSZETI FESZTIVÁL
HOLDFIA, NAPLÁNYA
BÁBELőADÁS
ÁPRILIS 6. 19 ÓRA
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM – A VILÁGHÍRű SZEGEDI
KORTÁRS BALETT VENDÉGJÁTÉKA
BELÉPőDÍJ: 1300 ÉS 1000 FT
ÁPRILIS 9. 19.30 ÓRA
OMEGA KONCERT
ELőMűSOR: KERESZTES ILDIKÓ AZ EDDA
ZENÉSZEIVEL
HELYSZÍN: ZSIGMONDY CSARNOK
BELÉPőDÍJ: 5000 FT
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
DIIALÓG
NYELVSTÚDIIÓ
ÉS NYELVVIIZSGA
KÖZPONT
Oktatás és vizsgáztatás
helyben!
EU-s és állami bizonyítvány!
Hiteles és szakfordítás!
(angol, német, olasz, magyar nyelven)
30% TANDÍÍJ ÉS VIIZSGADÍÍJ
VIISSZATÉRÍÍTÉS
CSAK NÁLUNK!!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
A Nagykanizsához tartozó Szabadhegy
egy 1850. március 25-i helyi rendeletnek
köszönheti szabadságát, amikor
megszüntették a régi Irtásfoldi dűlőnek
nevezett területen a városi és az uradalmi
legeltetést, s ezzel lehetőség nyílt a szabad
gazdálkodásra. Szabadhegyen élt az
egykori orvos, földbirtokos Tersánczky
József, aki monográfiájában megemlíti a
hegytetőn álló fenyőfát, amely látványa
meghatározó volt. Ennek emlékére Litter
Nándor polgármester a Szabadhegyi Településrészi
Önkormányzat képviselőivel
a Szabadhegyi és a Cseresnyés utca kereszteződésében
emlékfát ültetett. Az ültetést
követő sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy május 14-én falunapot tartanak
a városrészben, ahol kulturális- és
sport rendezvények, pecsenyesütés, tábortűz
várja majd a látogatókat.
A Pántlika Táncegy üttes tagjai elhatározták, meglocsolják, megörvendeztetik egymást. Húsvét hétfő reggelén az első két táncos elindult
hazulról, és meglepetésszerűen becsengetett legközelebbi társukhoz. Innen együtt mentek tovább, locsolkodtak, táncoltak, énekeltek.
Majdnem delet harangoztak, mire a Muskátli utcába értek Feszt Attiláék háza elé, ahol a szemerkélő eső és a kíváncsi szomszédok
érdeklődésének kíséretében elevenítették fel a „lányok-legények" a szolidabb, gyermekfülnek is hallható mondókákat. Miután a
vödrökből kiürült a rá, egy lány sem maradt szárazon. Feszt Attiláék otthonában nemcsak a hajszárító járt körbe, hanem a süteményes
tányér, és a melegítő rövidital is. A táncosok alapító tagjai voltak a 33 évvel ezelőtt alakult Sáska illetve Kanizsa Táncegyüttesnek.
Mivel nemcsak a tánc, hanem a közösség, a hagyományok ápolása Ls hiányzott nekik, három évvel ezelőtt gondoltak egyet, és
Pántlika néven újra alakultak. A Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Házban működő csoportnak Papp Csilla tanítja be a táncokat.
2 VAR O j^jf jt^i
ÚT- ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁSOK
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagykanizsa út- és járda-felújítási
programjának keretében 2005. április - május hónapokban
az alábbi utcákban folynak munkálatok: Rózsa u., Dózsa Gy. u..
Terv u., Dobó I. u., Balatoni út, Kórház u., Tersánszky u., Csengery
út, Zemplén Gy. u., Attila u., Múzeum tér, Űrhajós u.. Szemere u.
A kivitelezési munkák során adódó esetleges kellemetlenségek
miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Polgármesteri Hivatal
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az M7 autópálya Nagykanizsa
- Becsehely közötti szakaszának építési munkái a 2005. március
30-i munkaterület átadás-átvételi eljárással megkezdődnek.
Az ebből származó esetleges kellemetlenségek miatt szíves türelmüket
és megértésüket kérjük.
NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI
HIVATALA NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON
ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI INGATLANAIT
Helyrajzi szám - helye - kikiáltási ár - versenytárgyalás:
2035/B/2. - Király u. 8. - 2.200.000 Ft + áfa - 2005.04.08, 8:30
2190/A/3. - Csányi u. - 8.10.700.000 Ft + áfa - 2005.04.08, 9:00
11. - Magyar u. 6. - 6.500.000 Ft + áfa - 2005.04.08, 9:30
163/1. - Magyar u. 54. - 11.280.000 Ft + áfa - 2005.04.08. 10:00
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
NAGYKANIZSA MJV KÖZGYŰLÉSE
PÁLYÁZATOT HIRDET A NAGYKANIZSAI
TURISZTIKAI HIVATAL ÉS INFORMÁCIÓS IRODA
VEZETŐI MUNKAKÖRÉNE BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek, magyar állampolgárság; büntetlen előélet; idegenforgalmi
szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, vagy
bármely egyetemi vagy főiskolai végzettség és az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő felsőfokú idegenforgalmi szakirányú szakképesítés;
legalább 5 év gyakorlati idő; legalább egy világnyelvből középfokú
(A vagy C típusú) nyelvvizsga; számítógép-kezelői ismeretek.
Előnyt jelent: idegenforgalmi szakterületen szerzett vezetői gyakorlat,
horvát nyelvből társalgási szintű nyelvtudás. A magasabb
vezetői megbízáshoz a Magyar Turizmus Rt. szakmai egyetértése
szükséges. A közalkalmazotti jogviszonyban történő kinevezés és
vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát,
a költségvetési szerv vezetésére vonatkozó elképzeléseket, a pályázatban
előírt iskolai végzettséget, illetve az egyéb feltételeket tanúsító
közokiratok hiteles másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt. A munkakör várhatóan 2005. május 1-től tölthető
be. Az illetmény és egyéb juttatások megállapításáról a közalkalmazottak
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései alapján kerül sor. A pályázatokat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázat beérkezésének
határideje a Turisztikai Értesítőben történő megjelenést követő 21.
nap 16. óra. A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő
soros testületi ülésen kerül sor.
Az iroda működésével, és a pályázati kiírással kapcsolatban bővebb
felvilágosítás kérhető Litter Nándor polgármestertől a 93/500-
702-es telefonszámon.
V /
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2005. április 6-án, szerdán 16
órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19,00 óra között
a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap második hétfőjén
18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
2005. április 6-án szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a
Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden
hónap első szerdáján. Rost János alpolgármester minden hónap
második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap harmadik
szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös
téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.1. em.). A fogadóórán
tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap
reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart.
A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím: llvk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2005. április 6-án,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKŰ PANASZ
BEJELENTÉSÉRŐL
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. \
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as
üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a
Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
- bokán_peter@nagykanizsa.hu,
- vargaeva@nagykanizsa.hu,
- bodzaijtiborne@nagykanizsa. hu,
- fehén>ölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva. Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea. Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
VÁROSPOLITIKA
BIZOTTSÁGI
ÜLÉSEK
AZ EVEZREDFALROL
MÉG TÁRGYALNI KELL
A Városfejlesztési Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi bizottság március
24-i ülésén megvitatta a magánkezdeményezésként
előteijesztett Éveznedfál
elnevezésű napirendi pontot Papp
Nándor bizottsági elnök megjegyezte:
számos jogi, technikai kérdés merül fel
a javaslat kapcsán, ezért javasolták,
hogy az ÜJKB és a SZEB is tárgyalja
meg a témát A nonprofit rendezvényeket
hirdető plakátok elhelyezésével
kapcsolatban elfogadták a VIA Kanizsa
Kht. kérését mely szerint a plakát
rendezvény előtt egy héttel előbb kitehető,
de másnap el kell távolítani.
NAPIRENDEN
A HIVATAL MUNKÁJA
Valamennyi bizottság foglalkozott
a közgyűlést megelőző ülésén a
polgármesteri hivatal munkájával.
Az OKJSB megtárgyalta a város
kulturális koncepcióját. Javaslatot
tettek a 2005. évi kulturális alap felosztására.
A GVB több ingatlanügyet
vett napirendjére. A közbeszerzési
tervet is kiemelt témaként
kezelték. A PB két ülést is összehívott
a közgyűlést megelőzően. Ennek
oka az volt hogy az önkormányzat
gazdasági társaságai üzleti
tervéhez nem minden felügyelő bizottság
csatolta határozatát. Az
ÜJKB többek között rendeletek mó-
A KÖZGYŰLÉS MEGTÁRGYALTA
A március 29-ére összehívott közgyűlés napirend
előtti felszólalásokkal kezdődött, majd a polgármesteri
beszámoló és a képviselői kérdések következtek.
A testület elfogadta a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
tevékenységéről, valamint a város közlekedési
és közbiztonsági helyzetéről előterjesztett beszámolót.
Szintén megszavazták az Attila Óvoda, a
Palini Altalános Iskola és Óvoda, a Bolyai János, és
a Péterfy Sándor általános iskolák, valamint a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI tevékenységéről szóló
beszámolót. Nyílt ülésen döntöttek a városatyák az
oktatás-nevelési intézmények vezetőinek kinevezéséről.
Az előbb felsorolt öt intézmény vezetői posztjára
ugyanazok pályáztak, akiknek lejárt a megbízatása.
A döntés értelmében öt éves időtartamra, 2005.
augusztus 1-től 2010. június 31-éig az Attila óvoda
vezetőjének Kovács Jánosnét, a palini iskola és
óvoda vezetőjének Sabján Imrét, a Bolyai iskola vezetőjének
Kalamár Mártát, A Péterfy iskola vezetőjének
Bagarus Ágnest, a Zsigmondy-SZKI vezetőjének
Mérksz Andort nevezte ki a testület.
A közgyűlés döntött a Királyi Pál utca 1-3. szám
alatti, a Fő út 7. sz. alatti, a Rozgonyi út 8. szám
alatti ingatlanok értékesítésének indításáról. A Sugár
út 13. szám alatti Piarista iskola ebédlőjében lévő
Haraszti László mozaik védetté nyilvánítása és a
Kórházi mozaik ügyével kapcsolatos előterjesztést a
testület megvitatta, meghallgatva Haraszti László
festőművész véleményét is. A határozati javaslat
szerint a közgyűlés lemondott a Kórház főépületében
1976-ban elhelyezett, azóta lebontott és a művésznél
tárolt Zalai gyógynövények mozaik műalkotás
tulajdonjogáról. A Piarista iskola ebédlőjében
lévő, családot ábrázoló mozaikot pedig védetté nyilvánítja.
A testület megszavazta az újszülött gyermekek
és a házasságot kötő párok 2005. évi egyszeri
támogatásáról szóló rendelet megalkotására előterjesztett
javaslatot, a HSMK és a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház további működésére előterjesztett
javaslatot, és kiegészítésekkel elfogadta a város kulturális
koncepciójára előterjesztett javaslatot. Az önkormányzati
tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek
bérletéről és használatáról szóló rendelet módosításának
szavazása során problémák merültek fel, a napirendi
pont nem kapott kellő szavazatot. Az előterjesztést
a későbbiekben újra tárgyalják.
Megtárgyalták és módosítással elfogadták a városatyák
a Fő úton lévő üzletek járdáról történő feltöltésével
kapcsolatos probléma megoldására, Szányiné
Kovács Mária képviselő önálló indítványát. Elfogadta
a testület a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
Megszüntető Okiratát azzal, hogy általános
jogutódja a költségvetési szervként működő és e társulás
megalakulásával megszűnő Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásának. Jóváhagyta a közgyűlés
a közbeszerzési tervet. A testület zárt ülésen tárgyalta
meg gazdasági társaságainak üzleti tervét A Gazdaságfejlesztő
Kht, a Kanizsa TV, a Kanizsa Uszoda Kit, a KanizsaNet a
VIA Kanizsa Kht és szerkesztőségünk elfogadott költségvetés
alapján folytathatja munkájáL
KITÜNTETETTJEINK
Március 15-e alkalmából, városunk három állami
kitüntetésben részesült polgárát köszöntötte Litter
Nándor polgármester március 24-én. A gratuláción kívül
a polgármesternek még egy kötelezettsége is volt.
Mivel nem tudott részt venni Szentendrey Zsuzsanna
nyugalmazott pedagógus a fővárosi ünnepségen, a
köztársaság elnökének megbízásából ő adta át a Magyar
Köztársaság Bronz Érdemkeresztje kitüntetést, a
zeneiskolában hosszú éveken keresztül végzett kimagasló
munkájáért. A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje
kitüntetést dr. Pintér Ferenc, a Veszprémi
Egyetem és a Batthyány Gimnázium tanára kapta a
matematika oktatás területén kifejtett magas szintű tevékenységéért.
A Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt
polgári tagozata kitüntetést Koller Jutka, az
Egyesített Szociális Intézmény igazgatója vehette át a
városunkban kifejtett kimagasló munkájáért.
A SPORTCSARNOKRÓL
Dr. Kolonics Bálint Fideszes képviselő múlt csütörtöki
sajtótájékoztatóján a leendő sportcsarnokkal foglalkozott.
Mint mondta, a város vezetése a sokmillió
forintot felemésztő tervek elkészülte után döbbent rá,
hogy a szükséges anyagi források a beruházáshoz
nem állnak rendelkezésre. így újabb több millió adóforintból
egy kisebb sportcsarnokot kell terveztetni. A
képviselő szerint az is probléma, hogy újabb 12 millió
forintjába kerül Nagykanizsának a városközpont
forgalomcsillapításának kivitelezése, mert nem kezelték
a kérdést a közterületek fejlesztésével együtt.
Befejeződött a városi kórház „E" épületének a
felújítása, és megkezdődött a Tüdőgondozó, a
Bőr- és nemibeteg-gondozó, valamint a
fizioterápia és a reumatológiai szakrendelés az új
épületben. Az új épület bejáratát és a parkolót a
Kossuth téren, a vasúti híd felől alakították ki.
dosításával foglalkozott ülésén.
MAJOR FERENC
ÓRÁS
DOXA
JAVÍTÁS
ÉRTÉKESÍTÉS
SZERVIZ
NAGYKANIZSA
FÓ ÚT 8.
BAZÁRUDVAR
TEL: (93) 326 997
4 A HÉT TÉMÁJA: HULLADÉK-ÜGYEINK
A NÖVÉNYEKET LOMTALANÍTÁSTÓL JÁTSZÓTÉRTAKARÍTÁSIG
NEM BÁNTJUK,
CSODÁLJUK
A Platán sori és a Kossuth téri
Vackor Óvoda Játssz, mozdulj,
mesélj nevelési programja a
környezetvédelmre is nagy figyelmet
fordít. Környezeti nevelési
programjuk célja, hogy a gyerekek
tevékenyen, valóságos élethelyzetekben
szerezzenek ismereteket,
tapasztalatokat a létező világról,
pozitív érzelmeket, szokásokat, viselkedésmódokat
sajátítsanak el a
természet szeretete, védelme érdekében.
Nevelő munkájuk folyamatos
tevékenység, a természet szeretetének
szép példájával kívánják
nevelni az óvodásokat.
- Az óvodák környezetét is úgy
alakítottuk ki, hogy benne a természet
szeretete is megjelenjen. Á fákra madáretetőket
helyeztünk ki, a kiskertet
a gyermekekkel közösen gondozzuk,
bevonjuk őket az udvari munkába.
Elsősorban kíváncsiságukra, érdeklődésükre,
érzelmükre, tevékenységi
vágyukra építve igyekszünk felkelteni
az érdeklődésüket. Megtanulják,
hogy a növényeket nem bántjuk, hanem
csodáljuk, vigyázunk rájuk,
akárcsak más élőlényre. A szülőkkel
együtt szervezünk közös progrcunokat.
Önmagában az óvoda környezeti
nevelése nem valósulhatna meg, ha a
család figyelme nem irányulna a gyerekre.
Ez csak együttneveléssel lehetséges.
A legfőbb törekvésünk hogy
mindig élményeket szerezzenek belső
igényükké váljon a jelenségek mélyebb
megismerése, olyan tapasztalatok
birtokába jussanak, amelyek segítik
őket az életkoruknak megfelelő
biztonságos eligazodásban, a tájékozódásban
- hangsúlyozta Polgár
Pétemé óvodavezető.
1998-ban a Soros Alapítványtól
nyert báb pályázattal, a Szellőcske kalandjai
az évszakokkal elnevezésű
programmal irfdult az intézmény környezeti
nevelésre irányuló tevékenysége,
melyből évek alatt az ismert Ficánkoló
született meg. Minden környezetvédelmi
pályázaton igyekeznek
részt venni. Tavaly első díjat
nyert egy óvodásuk egy országos versenyen,
valamint a Föld Napi pályázaton
is kitűnően szerepelt a Vackor
Óvoda. Idén a Csónakázó-tóról készített
makettel első helyen végeztek a
Víz Világnapja tiszteletére rendezett
IX. Nemzetközi Rajzversenyen.
Az idén is lesz lomtalanítási akció, amelynek során a
városlakók ingyen szabadulhatnak meg az év során felgyűlt,
a kukába nem férő, de nem veszélyes hulladék
kategóriába tartozó tárgyaiktól. Az akcióról, a keleti városrészben
továbbra is meglévő hulladékgondokról, és
az idei „gyermekek a gyermekért" akció részleteiről beszélgettünk
Baloghné Munkácsi Andreával, a Via Környezetvédelmi
Információs Irodájának vezetőjével.
- Lesz-e valamiféle változás az idei lomtalanításban?
- A múlt héttől lehet időpontot egyeztetni a hulladékszállító
vállalkozás szakembereivel a lomtalanítást
illetően. Az akció az elmúlt két évhez hasonlóan zajlik,
nincs változás. Vagy konténereket lehet kérni, vagy az
úgynevezett tömörítős gépjármű megy házhoz, amelybe
a vállalkozás szakemberei segítenek bepakolni. A
magánházakhoz általában felesleges a konténer, oda
inkább az autót javasoljuk a társasházak esetében
azonban a konténer a célszerűbb. Hétvégére is kérhető
konténer. Ezért szolgáltatásért nem kell fizetni.
Kérni szeretnénk azonban, hogy az idén se kerüljön
lom a. közterületekre, az összeszedett holmikat egyenesen
az autóba, illetve a konténerbe rakják. Ne legyen
szeméttel tele a város. Magánterületen nyilván összegyűjthetik
a lakók a hulladékot, ebbe nem szólhatunk
bele, és ez nem is szokott problémát jelenteni.
- Mi kerülhet a lomtalanítás során az edénybe, az
autóba?
- Lomoknak nevezzük a nagy terjedelmű, veszélyes
anyagot nem tartalmazó hulladékot. Azokat a dolgokat
soroljuk ide, ami a rendes méretű kukába nem fér bele,
de nem veszélyes a környezetre, és nem építési törmelék.
Ilyenek a régi bútorok, a rossz bicikli, a rossz vasaló. A
televízió, a hűtőszekrény nem tartozik ide, ugyanakkor a
régi tűzhely igen. A veszélyes hulladékok közé tartoznak
a számítástechnikai, irodatechnikai termékek, monitorok,
nyomtatók, gépházak, ezektől ne a lomtalanítás során
próbáljanak megszabadulni, hanem a veszélyeshulladék-
gyűjtés idején, amelyre a lomtalanítást követően
kerül sor. Ha valaki nem kíván addig várni, akkor veszélyes
hulladékaitól munkanapokon 7-15 óra között térítésmentesen
és legálisan szabadulhat meg a Tripammer
utcai telepen. A lomtalanítás során nem viszünk el háztartási
hulladékot és kerti lomot sem, az összegyűjtött
lim-lomot a szállító társaság szakemberei ellenőrzik
hogy ne kerüljön bele semmi, ami nem odavaló.
ÉGŐ, FÜSTÖLGŐ SZIGETEK
- Mennyire kihasználtak a szelektív gyűjtést lehetővé
tevő, úgynevezett hulladékszigetek?
- Egyre többen vannak tisztában azzal, hogy ezeknek
a gyűjtőedényetek a használatával jelentősen csökkenthetik
saját edényeik kihasználtságát, kisebb edényméret
is igénybe vehető ezáltal. Ez végső soron megtakarítást
jelent a háztartások számára. Sokan keresnek
bennünket, hogy igényeljék ezt a szolgáltatást, szeretnék,
ha az ő lakókörnyezetükben is lennének ilyen edények
illetve ha a vandáloknak áldozatul esett szigeteket,
gyűjtőedényeket maradéktalanul pótolni tudnánk.
- Lehetséges ez?
- Szeretnénk újabb szigetek kialakítására pályázni.
Központi pályázat van rá, de ez elsősorban az
önkormányzattól függ. Szükség volna újabb szigetekre.
Folyamatos gondol okoz a vandálok által
tönkretett edények pótlása. A keleti városrészben
sajnos gyakran felgyújtják az edényeket, ami százezrekkel
növeli a költségeinket.
- Nyugat-Európában van egy negyedik tagja is a
szigeteknek, a rongygyűjtő edény. Nálunk mi a kidobott
ruhaneműk sorsa?
- Ma még a maradék szemétbe kerülnek a rongyok,
külön gyűjtőedény Nagykanizsán még nincs, jóllehet a
nagyvárosokban, a nagy bevásárlóközpontok előtt egyre
gyakrabban látni ilyeneket. Ugyanez igaz az elemgyűjtőkre
is. Ma még a polgárok többsége a szemétbe
dobja ezeket a környezetkárosító holmikat, pedig öszszegyűjtve
akár el is vihetnék a Tripammer utcába.
RÓKA A KUKÁN
- Mi történik, ha valaki nem az előírásoknak
megfelelően gyűjti a hulladékot? Ellenőrzik ezt?
- Folyamatosak az ellenőrzések. Részben a hulladékgyűjtő
vállalkozás saját munkatársaival végezteti
el az ellenőrzéseket, illetve mi is végzünk ellenőrzéseket.
Elenyésző a vétségek száma, vagyis ritkán kell rókát
ragasztanunk a kukára, egy-két renitens van csak.
- Továbbra is visszatérő gond-e, hogy kisebb
edényt, kevesebb ürítést rendelnek a lakók, mint
amekkorára valójában szükségük lenne?
- Sajnos sok helyen előfordul, és talán emiatt is
olyan a város összképe, amilyen. A keleti városrészben
a legutóbbi ellenőrzés során ismét tapasztaltuk,
hogy nyitva vannak az edények, és ezt mint köztudott
a rendelet tiltja. Sok a melléjük kiszórt szemét, vagy
éppen a csak úgy lerakott hulladék. Azt gondolom,
célszerű volna a lakóközösségeknek átgondolni,
elég-e az általuk megrendelt edényzet, illetve az ürítések
száma, mert a mi tapasztalataink azt mutatják,
többnyire nem. A lakosság által termelt hulladék
mennyisége többszörösére nőtt az elmúlt években,
köszönhetően az új típusú csomagolóanyagoknak,
illetve a változó fogyasztási szokásoknak. Sok a PET
palack, és nagyon sok a doboz, a karton. Vannak áthidaló
megoldások, gondolok itt arra, hogy az ünnepek
közeledtével jelentősen megnövekvő hulladékmennyiséget
rakhatnák a szolgáltató emblémájával
ellátott zsákokba, vagy kérhetnének plusz ürítést annak
érdekében, hogy ne váljon szemétheggyé közvetlen
lakókörnyezetük.
„GYERMEKEK A GYERMEKEKÉRT"
- Mennyiben van lehetőségük részt venni a tudatformálásban,
a környezeti nevelésben?
- Felvilágosító előadásokat tartunk, és az iskolákban
ma már szelektíven gyűjtik a hulladékot, azt
gondolom, ez is a nevelés egyik formája. Az információs
iroda már tavaly is szervezett olyan akciókat, és
az idén is tervezi, amelyek a környezet védelmét, közvetlen
környezetünk tisztán tartását célozzák meg.
- Mi lesz az idei akció?
- Jóllehet, a részletek még kidolgozás alatt állnak,
de annyi már biztos, hogy az idén a játszóterekre
szeretnénk a diákok figyelmét ráirányítani. A
gyermekek a gyermekekért akcióban, közreműködésükkel
közvetlen életterüket, a játszótereket szeretnénk
rendbe tenni.
A HET TEMAJA: HULLADEK-UGYEINK 5
SZEMETELÜNK - SZERZODES NÉLKÜL IS
Ha a környezetünk védelmében megalkotott
jogszabályokat valamennyien betartanánk,
ha kicsit jobban odafigyelnénk utcáink,
tereink, a városhatár tisztaságára, nem hordaná
a szél szerteszét a szemetet a házak között,
és nem nőne megannyi szemétkupac a város
szélén. Bár javult az elmúlt évben a városban
a helyzet, azért még van mit tenni a városlakóknak
és a hatóságnak egyaránt. A részletekről
Kulbencz Ferenccel, a Közterület Felügyelet
vezetőjével beszélgettünk:
- Tavalyelőtt az önkormányzat rendeletet
alkotott, hogy minden, a városban telephellyel
rendelkező üzletnek, cégnek, vállalkozásnak
kötelessége hulladékszállítási szerződést kötnie
a Saubermacher Kft-vel. Megtörténtek-e a
szerződéskötések?
- Egy esztendővel ezelőtt látott munkához a
Felügyelet, hogy ellenőrizze a szerződések
meglétét. Először a Saubermacher Kft-vel vettük
fel a kapcsolatot, az ő nyilvántartásuk jelentette
a kiindulási pontot. Átfogó akciót indítottunk,
amelynek során megállapítottuk, hogy
az érintettek közel fele nem rendelkezett érvéÜVEGHULLADÉK
A települési és ipari hulladékban egyaránt
előforduló szilárd hulladék, amely üvegből,
üvegcserepekből vagy üvegtörmelékekből áll.
Gyűjthetők: konzerves, főzelékes, zöldséges,
befőttes, italos üvegek, palackok, bébiételes,
ecetes stb. üvegek.
Nem gyűjthetők: porcelán, ablaküveg, izzólámpa,
neoncső, agyagedény, kerámia,
szemüveg, tükör, jénai üvegedény és pohár,
katedráiüveg, stb. A tiszta, átlátszó vagy fehér
üvegeket a „Fehér üveg" jelzésű konténerbe,
a színes (pl.zöld, barna, sárga) üvegeket
a „Színes üveg" jelzésű konténerbe helyezze
el. A kimosott, kiöblített üvegekről távolítsák
el a kupakot, a fedőt és a címkét.
Két jó hírről számolt be március 25-én sajtótájékoztatóján
Litter Nándor polgármester.
A minisztériumi egyeztetések után két környezetvédelmi
nagy projektünk bennmaradt a
legjobb 36-ban, amelyeket a II. Nemzeti Fejlesztési
Tervben támogatásra javasolnak a
kormánynak a szakértők. A döntést várhatóan
néhány héten belül meghozzák. Az egyik a 10
milliárd forintba kerülő csatornaberuházás,
melynek előkészítését 173 millió forinttal támogatná
a kormány. Ez azért nagyon fontos
hangsúlyozta a polgármester, mert a beruházásban
érintett 14 kistelepülés nehezen tudná
az önrészt és az előkészítéshez szükséges
forrásokat biztosítani. A másik a 14,4 milliárdos,
megújuló energiák mintavárosa projekt,
melyben többek között innovációs központ kinyes
hulladékszállítási szerződéssel. A rendelet
szerint nem elég csupán a szerződést megkötni,
a szemét elszállíttatásáról is folyamatosan
gondoskodni kell, mégpedig a Saubermacher
Kft. által. A szerződéssel nem rendelkezőket
felszólítottuk a mulasztásuk pótlására, s néhány
hónap múlva újra ellenőriztük, megtörtént-
e a szerződéskötés. Volt olyan is, aki megköszönte,
hogy felhívtuk a figyelmét a mulasztásra.
Hogy egy példát említsek, sokan nem
tudták azt, hogy ha egy társasházban működtetik
üzletüket, akkor is külön szerződést kell kötniük
a szemét elszállítását végző céggel. Ma
már csak elvétx''e fordul elő, hogy valaki ezt a
jogszabályt nem tartja be. Ebben az esetben a
Közterület Felügyelet helyszíni bírságot szabhat
ki vagy szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
A rendelet a lakossági és kommunális
hulladékra vonatkozik, a veszélyes hulladékok
esetében egészen más a helyzet.
- Mi az oka annak, hogy még ma is a város
több pontján - főként a város szélén - kisebbnagyobb
szeméthegyeket találunk? Hiszen ha
a lakosság is, a vállalkozások is hulladékukat
szervezett keretek között elszállíttatják, semmi
szükség nincs ezekre az illegális lerakókra?
- Valószínűleg így akarnak a sz.emetelők spórolni.
Az elszállíttatásért fizetni kell, mégpedig
mennyiség-arányosan. Az illegális szeméthegyek
60-70 százalékban építési törmeléket tartalmaznak,
illetve rengeteg veszélyes anyag is oda kerül,
a gyógyszerektől az akkumulátorokig vagy a
különböző vegyszerekig. A másik ok, amikor a
háztartásokban illetve a vállalkozásokban öszszegyűlt
hulladék több, mint amennyiért fizettek.
Ekkor a feleslegtől igyekeznek sokan ily módon
megszabadulni. Pedig nem győzzük elégszer elmondani:
a lakossági hulladékot egy köbméterig
ingyenesen el lehet szállítani a bagolai telepre.
De itt van az a mintegy hatvan darab szelektív
hulladékgyűjtő is, ahova bárki, bármikor bealakítása
, a középfokú oktatás továbbfejlesztése,
és erre épülve akár felsőfokú képzés elindítása
is szerepel. így válna teljessé a „megújuló"
program. Ennek előkészítéséhez 300
millió forint érkezhet. A közel 500 millió forint
az előkészületeket szolgálná. Összesen 36
kiemelt programot támogat az állam a 2007-
2013-as Nemzeti Fejlesztési Terv keretei között.
Ebből 18 az utakat érintő, a másik 18 pedig
környezetvédelmi program. A környezetvédelmi
blokkban a 8. és a 9. helyen szerepel
két pályázatával Nagykanizsa, és Nyugat-Dunántúlról
csak városunk jutott be a kiemelt
nagy projektek közé. A polgármester elmondta
azt is, a kistérségek területére is szeretnének
kidolgozni a 2007-2013-as időszakra vonatkozó
fejlesztési célokat.
MŰANYAGHULLADÉK
A vegyiparban előállított nagy molekulájú
szerves anyagok gyártásából és felhasználásából
származó hulladék (pl. csomagolási,
fogyasztási, termelési hulladék).
Gyűjthetők: ásványvizes, üdítős (PET)
palackok, fóliák, PP, PE, HDPE jelzésű csomagolóanyagok,
samponos, öblítős flakonok,
joghurtos, vajas dobozok, stb.
Nem gyűjthetők: mikrohullámú tálca, hungarocell.
A kimosott, kiöblített műanyagokról
el kell távolítani a fedőt, a kupakot, a címkét,
a lezáró fóliát stb. Nem helyezhető veszélyes
anyaggal (pl. festékkel, növényvédőszerrel)
szennyezett műanyag zacskó, flakon a konténerbe.
Ezek a hulladékok az évenként kétszer
megrendezett veszélyes hulladék gyűjtési akció
alkalmával adhatók le.
dobhatja - ugyancsak díjmentesen - a szétválogatott
üvegeket, papírt, műanyagot. Ha ezek
nem a kukákba illetve a konténerekbe kerülnének,
nagyságrendekkel lecsökkenthető lenne annak
a háztartási hulladéknak a mennyisége,
aminek az elszállításáért ténylegesen fizetni kell.
- Mi lehet a megoldás ezeknek a telepeknek
a felszámolására?
- A; egyik, sajnos csak ideig-óráig tartó
megoldás, hogy elszállíttatjuk - erre az idei
költségvetésben 1,5 millió forintot elkülönített
az önkormányzat. A lakosság sokat segíthet
azzal, ha azonnal jelzi, amikor a szemét illegális
helyen történő lerakását látja. A nap huszonnégy
órájában fogadjuk a hívásokat a
30/910-1498-as ügyeleti számon. Intézkedéseink
döntő többsége eddig is lakossági bejelentésre
történt. Ha valakit tetten érünk, az büntetésre
számíthat, illetve kötelezzük a hulladék
elszállítására is. Az igazi megoldás persze a
lakosság tudatformálása. Plakátokkal, fórumokon,
tájékoztatók útján a kultúrált és tiszta
környezet iránti igényt kellene kialakítani
mindenkiben.
PAPÍRHULLADÉK
A háztartásban, az iparban, a kereskedelemben
főleg csomagolásból származó, előkezelés
után nyersanyagként közvetlenül felhasználható
hulladék.
Gyűjthetők: sajtótermékek (pl. napilapok,
heti, havi, negyedéves újságok, feketefehér
újságok) könyvek, katalógusok, levelek,
iskolai füzetek, jegyzettömbök, csomagolópapírok.
papírzacskók és dobozok, kartonpapírok,
irodai papír. stb.
Nem gyűjthetők: tejes, tejfölös, üdítős
doboz, amelynek belseje alumíniummal vagy
fóliával borított (pl. Tetra Pak), élelmi szenei
szennyezett papír, címke, matrica, indigó,
stb. A papírhulladékul madzag-, drót- és szalagmentesen,
műanyag szatyor nélkül, tisztán
helyezzék a konténerbe!
NYUGAT-DUNANTULRÓL CSAK NAGYKANIZSA!
6 VOLÁN
TÁJÉKOZTATÓ
NAGYKANIZSA HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK
ÁTSZERVEZÉSÉRŐL
ELŐZMÉNYEK, CÉLKITŰZÉSEK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zala Volán
Közlekedési Rt. megbízásából. 2004. évben - a Széchenyi István
Egyetem (Győr) Közlekedési Tanszéke közreműködéséve! - megtörtént
Nagykanizsa helyi autóbusz-közlekedésének átfogó felmérése
és elemzése. Az Egyetem arra kapott megbízást, hogy vizsgálja
meg és értékelje a város autóbusz-közlekedését és határozza meg az
indokolt változtatásokat, fejlesztési intézkedéseket a hatékonyság javítása
és az autóbusz-közlekedés igénybevételének fokozása érdekében.
A vizsgálat megalapozására teljes körű keresztmetszeti utasszámlálásra
került sor
1. A VÁROS TÖMEGKÖZLEKEDÉSÉNEK
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
A jelenlegi vonalhálózatot 24 külön számjelzéssel ellátott viszonylat
alkotja. A viszonylatokon belül jelenleg is megkülönböztethetők
a nagyobb forgalmat lebonyolító, a tömegközlekedés gerincét
alkotó törzsviszonylatok és a kiegészítő szerepet játszó célviszonylatok.
A menetrendek alapvetően nem ütemes menetrendek,
ennek ellenére az ütemesség elemei néhány viszonylatban megtalálhatók.
A megállóhelyek elhelyezkedése és a megállóhelyek 300 m-es
vonzáskörzetei szinte teljesen lefedik a várost a számított lefedettség
97%-os. A Platán sor - Csokonai utca vonalában a megállósűrűség
már az indokoltnál is nagyobb.
2. AZ ELVÉGZETT FORGALOMFELVÉTELEK
EREDMÉNYEI
A város teljes helyi forgalmára kiterjedő egész napos keresztmetszeti
utasszámlálás történt tanítási napon, tanszünetben munkanapon,
szabadnapon (szombaton) és munkaszüneti napon (vasárnap).
Az adatokból következtetésként levonható, hogy a tömegközlekedés
igénybevételi szintje a városban viszonylag alacsony. A forgalom
időbeli lefolyását vizsgálva megállapítható, hogy a kapacitás kínálat
és az igények időbeli eloszlása hasonló, ugyanakkor a férőhelykínálatjelentősen
meghaladja az igényeket.
A vonalvezetés sajátossága, hogy számos párhuzamos szakasz található,
és a célviszonylatok is jelentős mértékben a törzsviszonylat
útvonalán közlekednek.
3. FEJLESZTÉSI, RACIONALIZÁLÁSI JAVASLÁTOK
A felmérések értékelése alapján célkitűzésnek tekintjük a vonalhálózat
egyszerűsítését, átláthatóbbá, logikusabbá tételét. A lehetőségeknek
ezen a téren természetesen határt szab a városszerkezet, az
úthálózat és a végállomások számára lehetőséget adó helyekből fakadó
kötöttség. Az egyszerűsítés várhatóan azzal az előnnyel jár,
hogy a közlekedési rendszer jobban megjegyezhető és ennek révén a
lakosság körében jobban ismert lesz, ami elősegítheti az igénybevételének
növelését.
A jobb megjegyezhetőséghez hozzájárulhat a számozási rendszer
átalakítása is. Ennek során figyelembe vesszük, hogy
- meglévő vonalszám új viszonylatra ne kerüljön,
- a megmaradó viszonylatok jelölésüket is megtartsák, ha az beillik
az új számozási rendszerbe,
- az új számozási rendszer feleljen meg az autóbuszok jelenlegi
viszonylatjelző rendszerének.
A vonalhálózat kialakításánál a törzsvonalak, a kiegészítő és a
célviszonylatok rendszerének egymásra épülését kívánjuk továbbra
is megvalósítani. A törzsvonalak adják meg a város közlekedésének
gerincét, és ehhez kapcsolódjanak az időszaki nagyobb utazási igények,
a törzshálózattól eltérő irányú, vagy más okból speciális igények
kielégítését biztosító céljáratok. A 20-2 l-es vonalon új körjáratok
közlekednek, amely a városközponttól az északi és a keleti
irány által lehatárolt területrész (amely a lakosságszámot tekintve
kiemelkedő terület) feltárását biztosítaná 20-as jelzéssel az egyik,
2 l-es jelzéssel a másik irányba közlekedne.
A városrészek átszállásmentes összekapcsolását nem érdemes a
természetes vonalvezetés adta helyzeten túlmenően preferálni, a
kapcsolat megfelelő szintű biztosítása a hiányzó esetekben inkább a
tervezett, összehangolt átszállások révén („randevú elv") valósítható
meg célszerűen.
Az ütemes menetrend kialakítása fontos célkitűzés, még akkor is,
ha teljes körű megvalósítása nem lesz lehetséges. Az ütemes menetrend
a könnyebb megjegyezhetőség révén elősegíti a rendszerben
való kiigazodást.
A hálózat kialakítását befolyásolja az, hogy a végállomások hol
helyezhetők el. A város adottságai mellett a tömegközlekedési hálózat
szempontjából az volna a legjobb, ha a városközpontnál lehetne
egy központi végállomás. Az autóbusz-állomás és környéke elhelyezkedésénél
fogva alkalmas erre a szerepkörre, a helyközi forgalom
terhelés azonban behatárolja az ide vezethető helyi forgalom
mértékét.
A menetrend kialakításánál a következő négy elv teljesítését kell
szem előtt tartani:
- a férőhelykínálat minden útszakaszon és minden időszakban feleljen
meg az utazási igényeknek,
- lehetőleg ütemes menetrend legyen,
- az átszállások érdekében legyen meg a szükséges összehangoltság,
- a kibocsátott összes teljesítmény ne legyen több a jelenleginél.
4. FELHÍVÁS JAVASLATOKRA, ÉSZREVÉTELEKRE
Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönségünket, hogy észrevételeikkel,
javaslataikkal járuljanak hozzá az átszervezés sikeréhez. Célunk az
utazási kényelem, a szolgáltatási színvonal javítása természetesen a
gazdaságosság követelményének folyamatos szem előtt tartásával.
Tervezzük továbbá a tarifa rendszer olyan módosítását, amely
például a vasútállomás eléréséhez szükséges átszállást kedvezményesen
teszi lehetővé, valamint javaslatot teszünk a bérletrendszer
módosítására.
Az átszervezés a város közgyűlése által jóváhagyott időpontban
vezethető be, melyet a nyári tanszünet kezdetére (2005. június közepe)
tervezünk. A nyári bevezetés az alacsonyabb utasforgalom mellett
lehetőséget ad a zökkenőmentes átállásra, valamint a nyári tapasztalatok
alapján szeptembertől korrigálható a menetrend.
Észrevételeiket, javaslataikat április 15-ig a Zala Volán Rt. Személyközlekedési
Üzletág, Nagykanizsai Helyi Forgalmi Üzem címére
(Báthory út 2.), a 311 —420—as telefaxra, vagy a horvath_ferencne@
zalavolan.hu e-mail címre kérjük.
Köszönettel:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zala Volán Rt.
VOLÁN 7
TÁJÉKOZTATÓ
NAGYKANIZSA HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK ÁTSZERVEZÉSÉRŐL
V. SZÁM 9480/TÖRZSVONAL
2 Autóbuszállomás - Palin, 4 Autóbuszállomás - Bornemissza utca, 6
Városkapu körút - Teleki utca - Rozmaring utca, 8 Napraforgó tér - Miklósfa,
Szentendrey E. u„ 10 Autóbuszállomás - Bagola, 14 Városkapu körűt -
Ligetváros. 16 Autóbuszállomás - Bajcsa, 18 Autóbuszállomás - Vasútállomás,
20 Kalmár utca - l.sz. Posta - Hevesi u. - Dózsa Gy.u.- Napraforgó tér -
Kalmár utca, 21 Autóbuszállomás - Napraforgó tér - Dózsa Gy.u. - Hevesi u. -
Kórház - Dél-Zalai Áruház - Autóbuszállomás.
V. SZÁM 9480/KIEGÉSZÍTŐ VONAL
4Y Autóbuszállomás - Templom tér - Bornemissza u., 6A Városkapu körút -
Teleki utca - Kiskanizsa Temető, 6C Városkapu körút - Autóbuszállomás, 6Y
Városkapu körút - Teleki utca - Homokkomáromi utcai forduló - Rozmaring
utca, 8Y Napraforgó tér - Vécsei utca - Temető - Erdész u. - Miklósfa,
Szentendrey E.u„ 10Y Autóbuszállomás - Nagyfakos, 14Y Városkapu körút -
Erdész u. - Ligetváros.
V. SZÁM 94SO/CÉLJÁRATOK
Cl Autóbuszállomás - KÖGÁZ, C3 Autóbuszállomás - TESCO, C5
Autóbuszállomás - Napraforgó tér, C7 Napraforgó tér - Kiskanizsa, Bornemissza
u.. C9 Városkapu körút - Napraforgó tér.
V. SZÁM 94SO/DIÁKJÁRATOK
40E Városkapu körút - Deák tér - Ady u. - Thury SZKI - Cserháti SZKI, 41E
Bornemissza út - Dél-Zalai Áruház - Ady u. - Thury SZKI - Cserháti SZKI.
77/33 Szolgálati menet
2 Autóbuszállomás - Magyar utca - Palin, Magvető utca
Megállóhely Km Km 2-0 2-v
Autóbuszállomás 0,0 0,7 0 15
Magyar utca utca 60. 0,7 0,8 2 13
TUNGSRAM bej.út 0,8 0,5 4 11
DOMUS bej.út 0,5 0,8 5 10
Palin, Szoc. Otthon 0,8 0,3 8 7
Palin, Lakótelepi bej.út 0,3 0,4 9 6
Palin, Új lakótelep 0,4 0,7 10 5
PALIN, ÁG. 0,7 0,7 11 4
Palin, Húsüzem 0,7 0.6 13 3
Palin, Magvető utca 0,6 0,2 14 2
Palin, futballpálya 0,2 0,0 15 0
ÖSSZESEN 5,7 5,7
Autóbuszállomásról indul:
munkanapokon: 4.50, 5.50. 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 8.50, 9.50, 10.50, 11.50,
12.50, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50. 16.20. 16.50, 17.50, 18.50, 19.50
szabadnapokon: 4.50, 6.20. 7.50, 8.50. 10.50, 14.20, 15.50, 16.50, 17.50,
19.50, 20.50
munkaszüneti napokon: 4.50, 6.20, 7.50, 9.50, 14.20, 15.50, 17.50, 19.50
Palin futballpályától indul:
munkanapokon: 5.05. 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 12.05,
13.05,14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05. 18.05, 19.05,20.05,
szabadnapokon: 5.05, 6.35, 8.05, 9.05, 11.05, 14.35, 16.05, 17.05, 18.05,
20.05,21.05
munkaszüneti napokon: 5.05, 6.35. 8.05, 10.05. 14.35, 16.05, 18.05. 20.05
4,4Y Autóbuszállomás - Bornemissza utca
Megállóhely Km Km 4/4 4/f 4Y/4 4Y/f
Autóbuszállomás 0.0 0 0 0 0
Dél-Zalai Áruház 0.5 2 2 2 2
DÉDÁSZ 0,6 3 3 3 3
Gépgyár 0,3 0,0 4 4 4 4
Varasdi út 0,6 5 5
Bajcsy-Zs. U. 13. 0,8 5 5
Gyógyszertár 0,3 6 6
Templom tér 0,5 7 7
Szent Flórián tér 0,3 9 9
Kisrácz út 0,3 0,9 6 6 11 11
Kisrácz Óvoda 0.3 7 7 12 12
Nagyrácz Iskola 0,3 0,0 8 8 13 13
Nagyrácz forduló 0,6 10 15
Nagyrácz Iskola 0,0 0,6 12 8 17 13
Tőzike út 0,3 13 9 18 14
Bornemissza út 0,5 14 10 19 15
ÖSSZESEN 3,8
+1,2
5,6
+1,2
4 jelzéssel Autóbuszállomásról indul
munkanapokon: f 4.55, f 5.25, f 5.55, 6.30, f 6.50, f 7.20, f A 7.55, 8.25,
8.55, 9.55, 10.55Í 11.55, 12.25, f 12.55. f 13.25, 13.55, 14.55, 15.25, 15.55,
16.25, f 16.55, f 17.25, f 18.25, 19.25, 20.25, f 20.55
szabad- és munkaszüneti napokon: f 5.00, f 5.55, f 6.30. f 7.20, 7.55, 8.55, f
9.55, 10.55, f 12.55, 13.50, f 14.55, 16.55, f 17.25, 18.25, 19.25, f 20.55
4 jelzéssel Bornemissza utcától indul:
munkanapokon: 4.50, 5.40, 6.10, 6.35, 7.00, 7.30, 8.10. f 9.10, f 10.10, f
11.10, 11.40. f 12.10, f 12.40, 13.40, f 14.10, f 14.45, f 15.10, fA 15.40, f
16.10, f 16.40. 17.10, 17.40, 18.40. f 19.40. f 20.40
szabad- és munkaszüneti napokon: 4.45, 6.10, 7.00, 7.20, f 9.10, f 9.40, f
11.10, f 11.45, f 14.05, f 14.45, f 16.40. f 17.10, f 18.40, f 19.15, f 19.40
4Y jelzéssel Autóbuszállomásról indul:
munkanapokon: fA 7.55, 9.25, f 10.25, f 11.25, A 13.45, A 16.10
szabad- és munkaszüneti napokon: 9.20, 11.25, 16.20, 18.55
4Y jelzéssel Bornemissza utcától indul:
munkanapokon: f 6.45, A 7.30, f 8.40, 9.40, 10.40, fA 14.05, fA 15.40
szabad- és munkaszüneti napokon: 6.40, 8.10, 10.10, 15.10, 17.40
Jelmagyarázat: A iskolai előadási napokon, f Nagyrácz forduló érintése
nélkül, A tanszünetben munkanapokon.
6,6Y Városkapu körút - Hevesi S. út - Eötvös tér - Gépgyár - Kiskanizsa
- Rozmaring utca
Megállóhely Km Km 6/0-0 6/0-v 6Y/0 6Y,
Városkapu körút 0,0 0 25 0 28
Rózsa út 0.6 2 23 2 26
Hevesi S. úti ABC 0,3 4 21 4 24
Hevesi u.- Bartók B u. sarok 0.3 5 20 5 23
Teleki u. Víztorony 0,6 7 18 7 21
Teleki u. Kórház bej.út 0.5 8 17 8 20
Eötvös tér 0,5 10 15 10 18
Deák tér 0,3 11 14 11 17
Dél-Zalai Áruház 0,4 12 13 12 16
DÉDÁSZ 0,5 14 11 13 15
Gépgyár 0,4 15 10 14 14
Bajcsy-Zs. út 13. 0.7 17 8 16 12
Gyógyszertár 0,3 18 7 17 11
Templom tér 0,5 0.0 20 5 19 9
Homokkomáromi utcai forduló 0,6 21 7
Templom tér 0,0 0,6 20 5 23 5
Hunyadi tér 0.5 21 4 24 4
Szepetneki utca 0,8 2 2
Rozmaring utca 0,6 0,5 22 0 25 0
ÖSSZESEN 7,0
+1,2
7,7
+1,2
6 jelzéssel Városkaputól indul:
iskolai előadási napokon: 5.00, 5.10, 5.30, 5.50, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 7.30,
7.50, 8.30, 10.30, 12.30, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10,
15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 18.00, 18.30. 19.30, 20.30, 21.30, 22.20
tanszünetben munkanapokon: 5.00, 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30. 17.00. 18.00,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.20
szabadnapokon: 5.20, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.20
munkaszüneti napokon: 5.30. 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,21.30, 22.20
6 jelzéssel Rozmaring utcától indul:
iskolai előadási napokon: 4.45, 5.15, 5.35, 5.55, 6.15, 6.35, 7.15, 7.35, 8.15,
10.00, 12.00, 12.55, 13.15, 13.35, 13.55. 14.15, 14.35, 14.55, 15.15, 15.35,
15.55, 16.15, 16.55, 17.15, 17.35, 17.55, 18.25, 18.55, 19.55,21.10, 22.20
tanszünetben munkanapokon: 4.45. 5.25. 5.55, 6.25, 7.00, 7.25. 8.30, 10.00,
12.00, 13.00, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55,
18.30, 19.00, 20.00,21.00, 22.05
szabadnapokon: 4.45, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30. 8.00, 9.00. 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00, 19.00, 20.00,21.00, 22.15
munkaszüneti napokon: 4.45, 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, .16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.15
6Y jelzéssel Városkaputól indul:
munkanapokon: 9.30, 11.30, 17.30
6Y jelzéssel Rozmaring utcától indul:
munkanapokon: 6.55, 7.55, 9.00, 11.00. 16.35, szabad- és munkaszüneti napokon:
8.00, 10.00
8 i VOLÁN
6A Városkapu körút - Hevesi S. út - Eötvös tér - Gépgyár - Kiskanizsa -
Temető
Megállóhely Km Km 6A/a-0 6A/a-v
Városkapu körút 0,0 0 23
Rózsa út 0,6 2 21
Hevesi S. úti ABC 0,3 4 19
Hevesi u. - Bartók Béla u. sarok 0,3 5 18
Teleki u. Víztorony 0.6 7 16
Teleki u. Kórház bej.út - 0,5 8 15
Eötvös tér 0,5 10 13
Deák tér 0,3 11 12
Dél-Zalai Áruház 0,4 12 11
DÉDÁSZ 0,5 14 9
Gépgyár 0,4 15 8
Bajcsy-Zs. út 13. 0,7 17 6
Gyógyszertár 0,3 18 5
Templom tér 0.5 20 3
Szent Flórián tér 0,3 21 2
Bajcsay utca 31^16. 0.6 22 1
Kiskanizsa, temető 0.4 23 0
ÖSSZESEN 7,2
Városkaputól indul:
iskolai előadási napokon: 5.00, 5.20, 5.40. 6.00, 6.20, 6.40, 7.00, 7.20. 7.40,
9.00, 10.00, 11.00. 12.20, 12.40, 13.00. 13.20, 13.40. 14.00, 14.20, 14.40,
15.20, 15.40, 16.00, 16.40. 19.00
tanszünetben munkanapokon: 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45. 9.00, 10.00,
11.00, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45. 16.15, 16.45. 19.00
szabadnapokon: 5.45,7.15,11.00, 12.00,13.00, 14.00, 15.00. 17.00. 18.00. 19.00
munkaszüneti napokon: 5.00, 6.00, 9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00
Kiskanizsa, temetőtől indul:
iskolai előadási napokon: 5.25, 5.45, 6.05. 6.25, 6.45, 7.05, 7.25, 7.45, 8.05.
9.25, 10.25, 11.25, 12.45, 13.05, 13.25. 13.45, 14.05. 14.25, 14.45, 15.05,
15.45, 16.05, 16.25. 17.05, 19.25
tanszünetben munkanapokon: 5.15, 5.40, 6.10. 6.40, 7.10, 7.40, 8.10, 9.30,
10.30, 11.30, 12.40, 13.10, 13.40, 14.20. 14.40. 15.10, 15.40, 16.10, 16.40,
17.10, 19.30,
szabadnapokon: 5.15, 6.15, 7.45, 11.30, 12.30. 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30
munkaszüneti napokon: 5.30, 6.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.3*0, 14.30, 15.30,
17.30, 19.30
60 Városkapu körút - Hevesi S. út - Eötvös tér - Gépgyár - Kiskanizsa -
Temető
Megállóhely Km Km 6C/c-0 6C/c-v
Városkapu körút 0,0 0 12
Rózsa u. 0,6 2 10
Balatoni út 0,8 5 8
Eötvös tér 0,8 7 6
Deák tér 0,3 9 4
Dél-Zalai Áruház 0,4 10 3
Autóbuszállomás 0,7 12 0
ÖSSZESEN 3,6
Városkaputól indul:
munkanapokon: 5.15, 5.35, 5.55, 6.15. 6.35, 6.55, 7.05, 7.15, 7.25, 7.35. 8.15
9.15. 10.15. 11.15, 12.15, 13.15, 13.35 13.55, 14.15, 14.35, 15.15, 15.55, 16.35,
17.05, 17.45
szabadnapokon: 7.25, 7.55, 8.25. 9.25, 9.55, 10.25, 10.55, 11.25, 11.55
Autóbuszállomásról indul:
munkanapokon: 5.00, 5.20. 5.40, 6.00, 6,20, 6.40, 6.50, 7.10, 7.20, 7.30,
7.40, 8.00, 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50. 13.40, 14.10, 14.30, 14.50. 15.30,
16.10. 16.50, 17.30
szabadnapokon: 7.10, 7.40. 8.10, 9.10, 9.40,10.10, 10.40, 11.10, 11.40
8,8Y Napraforgó tér - Ligetváros - Miklósfa - Szentendrey Edgár utca
Megállóhely Km Km 8/0-0 8/0-v 8Y/0-0 8Y/0-V 8/AO-v 8Y/A0v
Napraforgó tér 0.0 0 26 0 30
Kenyérgyár 0,7 2 24 2 29
'' Vörösmarty u. sarok 0,3 3 23 3 28
Király P. u. sarok 0,3 0.0 4 22 4 27
Rozgonyi u. 1. 0,4 6 6
Autóbuszát tomás 0,0 0-20 0-24
Kalmár utca 0,5 0,2 8 8 2- 2-
Apolló Mozi 0,2 21 26
Dél-Zalai Áruház 1,0-0,6 16 21 -16 -20
l.sz. Posta 0,5 12 12 6- 6-
Megállóhely Km Km 8/0-0 8/0-v 8Y/0-0 8Y/0-V 8/AO-v 8Y/A0v
Csengery- Kisfaludy sar. 0,5 0,8 14 12 14 16 8-12 8-16
Csengery u. 55-58. 0.4 15 11 9-11
Vécsey utca 0,5 16 14 10-14
Köztemető 0,3 17 13 11-13
Tripamer úti ABC bolt 0,3 18 12 12-12
Véndiófa Vendéglő 0.5 0,3 16 10 20 10 10-10 14-10
Sörgyár 0,7 17 9 21 9 11-9 15-9
Csengery u. 86. 0,7 18 8 22 8 12-8 16-8
Ligetváros 03 19 7 23 7 13-7 17-7
EYBL Kft. 0,5 20 6 24 6 14-6 18-6
Hűtőház 0,5 21 5 25 5 15-5 19-5
Miklósfa ABC 0,9 . 22 4 26 4 16-4 20-4
Kápolnatér 0,3 23 3 27 3 17-3 21-3
Marék J. u. 0,6 24 2 28 2 18-2 22-2
Miklósfa Óvoda 0,3 25 1 29 1 19-1 23-1
Szentendrey Edgár u. 0,7 26 0 . 30 0 20-0 24-0
ÖSSZESEN 9,6 9,7 9.6 9,7 10,1 10,2 7,6-7,8 8,1-8,3
8 jelzéssel Napraforgó térről indul:
munkanapokon: A 4.30, A 5.00, 5.20, 5.50. 6.20, 7.30, 8.00, 11.00, 12.00, A
12.40, 13.20, 14.10, 14.35, 15.10, 15.40. 16.05, 16.30, 17.00, 18.05, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30. 21.25, 22.20
szabad- és munkaszüneti napokon: A 4.40, 5.25, 6.25, + 9.10, O 9.20, 12.45,
16.30, 18.10, A 19.15, 20.55
8 jelzéssel Szentendrey utcától indul:
szabad- és munkaszüneti napokon: 5.00, 5.55, 7.00. 8.30, + 9.40, O 9.50,
11.30, 13.15, 14.10, 17.00, 18.40, A 19.40. 21.20, 22.10
8Y jelzéssel Napraforgó térről indul:
munkanapokon: 7.00, 9.00, 10.00, 12.50, 17.30
szabad- és munkaszüneti napokon: 8.00. A 11.00. 13.40, 14.35
8Y jelzéssel Szentendrey utcától indul:
munkanapokon: A 7.00, 8.30, 10.30, 11.30, 13.00. 14.40, 18.00
szabad- és munkaszüneti napokon: 15.05
Jelmagyarázat:
O szabadnapokon. A Autóbuszállomástól/-ig közlekedik. + munkaszüneti nap
10,10Y Autóbuszállomás - Bagola, Vegyesbolt - Nagyfakos Alsó
Megállóhely Km Km 10/1-0,v 10/2-0,v 10Y/1
Autóbuszállomás 0,0 0 0
Dél-Zalai Áruház 0,6 i 3 3
DEÁK-tér 0,4 6 6
Eötvös tér 0,2 7 7
Teleki u. Kórház bej.út 0,5 8 8
Teleki u. Víztorony 0,5 9 9
Téglagyári út 0,4 10 10
Sánc óvoda 0,7 11 11
Sánc Temető 0,6 13 13
Csónakázó-tó bej.út 0,6 15 15
Látóhegy 0,1 16 16
Bagolasánc, Szeszfőzde 0.8 17 17
Bagolai elág. 1,4 0,0 18 18
Bagola. Bagoly út 1.4 20
Bagola. Vegyesbolt 0,6 22 0
Bagola, Bagoly út 0,6 3
Bagolai elág. 0,0 1.4 6 18
Látóhegy felső 0,8 7 19
Nagyfakos, Kossuth u. 19.0,8 8 20
Nagyfakos Alsó 1,5 10 22
ÖSSZESEN 9,9 9,9 8,8 5,1
10 jelzéssel Autóbuszállomásról indul Bagola, vegyesboltig:
munkanapokon: 4.35. 5.35. 6.35. 7.35. N 8.35, 9.35, 10.35. N 11.35, 12.50,
14.00, 14.35, N 16.10. N 16.50. N 17.50. N 18.50
szabad- és munkaszüneti napokon: 6.00. N+ 6.35, O 7.00, 8.30, N 9.00, Ö
10.30, N+ 10.30, 11.00. N 12.00. 13.15, 15.00, 16.00, N 17.00, N 19.00, +
20.00
10 jelzéssel Bagoláról indul Autóbuszállomásra:
munkanapokon: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, N 9.00. 10.00, 11.00. N 12.00, 13.15,
14.25, 15.20, N 16.35, N 17.15. N 18.15, N 19.15
szabad- és munkaszüneti napokon: 5.35, O 6.35, N+ 6.57, 8.05, N 8.35. O
10.05, N+ 10.05, 10.35, N 11.35, 12.50, 14.35, 15.35, N 16.35. N 18.35. +
19.35
10Y jelzéssel Autóbuszállomásról indul Nagyfakosig:
munkanapokon: 5.30, 6.30
10Y jelzéssel Nagyfakostól indul:
munkanapokon: 5.55,6.55,9.10, 12.10,, 16.45, 17.25, 18.25, 19.25
szabad- és munkaszüneti napokon: + 7.07, 9.10,+ 10.40. 12.10. 17.10, 19.10
Jelmagyarázat: O szabadnapokon. N Nagyfakos érintésével közlekedik, +
munkaszüneti napokon
VOLÁN 9
14,14Y Városkapu körút - Ligetváros
Megállóhely Km Km 14/0 141
Városkapu körút 0,0 0 0
Rózsa út 0,6 2 2
Attila utca - Rózsa utca 0,9 5'' 5
Teleki út, Kórház bej.út 0,5 7 7
Kórház utca 0,6 8 8
Kisfaludy - Batthyány sarok 0,3 9 9
Csengery út - Kisfaludy u. sarok 0.3 0,0 10 10
Csengery út 55-58. 0,4 11
Vécsey utca 0,5 12
Köztemető 0,3 13
Tripamer úti ABC bolt 0,3 14
Véndiófa Vendéglő . 0,5 0,3 12 16
Sörgyár 0,7 14 18
Csengery u. 86. 0,7 16 19
Ligetváros 0,3 17 20
ÖSSZESEN 5,8 6,3
14 jelzéssel Városkaputól indul:
munkanapokon: 5.20, 6.20, 7.15, 9.30. • 12.10, 13.10, 13.20, 14.40, 15.00,
15.30, 16.15, A 16.50, 17.35, 21.20
szabadnapokon: 5.30,6.30, 13.20, 16.15
14 jelzéssel Ligetvárosból indul:
munkanapokon: 5.50, 5.45, 6.45, 7.25, 7.35, 10.00, • 13.00, 14.20, 15.05,
15.50, 16.35, • 17.15, 18.10, 22.15
szabadnapokon: 6.05. 7.15, 14.15, 16.35
14Y jelzéssel Városkaputól indul:
munkanapokon: 5.20, 6.30, 7.00
14Y jelzéssel Ligetvárosból indul:
munkanapokon: 14.15, 15.30
Jelmagyarázat: • iskolai előadási napokon
16 Autóbuszállomás - Bajcsa, sz.bolt - Bajcsa, Vízmű
Megállóhely Km Km 1-0 1-v
Autóbuszállomás 0,0 0,5 0 20
DÉDÁSZ 0,5 0,4 2 18
Gépgyár 0,4 0,7 3 17
Bajcsy-Zsilinszki út 13. 0,7 0,3 4 16
Gyógyszertár 0,3 0,3 5 15
Templomtér 0,3 0,3 6 14
Szent Flórián tér 0,3 0,5 7 13
Bajcsai u. 31-46. 0,5 0,4 8 12
Kiskanizsa temető 0.4 0,4 9 11
Bajcsa, Tsz. Gépműhely 0,4 1,5 10 10
MHSZ Sportreptér 1,5 2,0 12 8
Bajcsa, Tsz-telep 2,0 0,9 15 5
Bajcsa, Csemetekert 0,9 0,8 16 4
Bajcsa, Dózsa út 0,8 0,6 17 3
Bajcsa, sz.bolt 0,6 0,4 18 2
Törökvári út 143. 0,4 0,6 19 1
Bajcsa, Vízmű 0,6 0,0 20 0
ÖSSZESEN 10,6 10,6
Autóbuszállomásról indul:
munkanapokon: 5.40, 6.45, 10.00, 13.10, • 14.00, • 14.50
szabadnapokon: 9.15. 13.00
munkaszüneti napokon: 9.30, 14.25
Bajosáról indul:
munkanapokon: 6.00, 7.05, 10.25, • 13.30, • 14.20, • 15.10
szabadnapokon: 9.35, 13.25, munkaszüneti napokon: 10.00, 14.50
Jelmagyarázat: • iskolai előadási napokon
18 Kalmár utca - Vasútállomás
Megállóhely Km Km 8-0 8-v
Kalmár utca 0,0 0,8 0 8
Dél-Zalai Áruház 0,4 0,8 1 5
l.sz. Posta 0,3 0,4 5 3
Ady Endre út 39-40. 0,4 0,8 6 2
Cserháti SZKI 0,8 0,2 7 1
Vasútállomás 0,5 0,0 8 0
ÖSSZESEN 2,4 3,0
Kalmár utcától indul:
naponta: 5.05, 5.25, 5.45, 6.05, 6.25, 6.45, 7.05, 7.25, 7.45.
9.05,9.45, 10.05, 10.25, 10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05, 12.25, 12.45, 13.05,
13.25, 13.45, 14.05, 14.25, 14.45, 15.05, 15.25, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45,
17.05, 17.25, 17.45, 18.05, 18.25, 18.45, 19.05, 19.25, 19.45, 20.05, 20.25,
21.05,21.25
Vasútállomásról indul munkanapokon:
munkanapokon: 5.15, 5.35, 5.55, 6.15, 6.35, 6.55, 7.15, 7.35, 7.55, 8.15, 8.35
8.55, 9.15, 9.55, 10.15, 10.35, 10.55, 11.15,11.35, 11.55, 12.15, 12.35, 12.55,
13.15, 13.35, 13.55, 14.15, 14.35, 14.55, 15.15, 15.35, 15.55, 16.15, 16.35,
16.55, 17.15, 17.35, 17.55, 18.15, 18.35, 18.55, 19.15, 19.35, 19.55, 20.15,
20.35,21.15,21.35
20 Kalmár utca - Napraforgó tér - Kalmár utca
Megállóhely Km Km 20/0
Kalmár utca 0,0 0
Dél-Zalai Áruház 0,4 3
l.sz. Posta 0,3 3
Kisfaludy - Batthyány u. sarok 0,7 5
Kórház u. 0,3 6
Teleki u. Kórház bej.u. 0,6 8
Teleki úti Víztorony 0,5 9
Hevesi u. - Bartók u. sarok 0,6 11
Hevesi ABC 0,3 12
Spaar (Dózsa Gy. út) 0,5 14
Petőfi u. Víztorony 0,7 16
Kanizsatex 0,4 17
Kenyérgyár 0,3 18
Napraforgó tér 0,6 20
TUNGSRAM bej.út 0,5 21
Magyar u. 60. 0,7 23
Kalmár u. 0,9 26
ÖSSZESEN 8,3
Kalmár utcától indul:
munkanapokon: 4.45, 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15. 8.45, 9.15, 9.45
10.15, 10.45, 11.15, • 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15,
15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, A 18.45, 19.15, • 19.45, 20.15,
20.45,21.15,21.45
szabad- és munkaszüneti napokon: 5.15. 5.45, 6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15,
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15,17.15, 18.15, 19.15, 20.15,21.15, 21.45
Jelmagyarázat: • iskolai előadási napokon
21 Autóbuszállomás - Napraforgó tér - Autóbuszállomás
Megállóhely Km Km 20/0
Autóbuszállomás 0,0 0
Magyar u. 60. 0,7 3
TUNGSRAM bej.út 0,7 5
Napraforgó tér 0.5 7
Kenyérgyár 0,6 9
Kanizsatex 0,3 10
Petőfi u. Víztorony 0,4 11
Spaar (Dózsa Gy.u.) 0,7 13
Hevesi ABC 0,5 15
Hevesi u. - Bartók u. sarok 0,3 16
Teleki u. Víztorony 0,6 18
Teleki u. Kórház bej.út 0,5 19
Kórház utca 0,6 22
Kisfaludy u. - Batthyány sarok 0,3 23
Dél-Zalai Áruház 0,8 26
Autóbuszállomás 0,6 28
ÖSSZESEN 8,1
Autóbuszállomásról indul:
munkanapokon: 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00. 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, A 12.00, 12.30, 13.00. 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, • 20.00, 20.30,
• 21.00,21.30, 22.00
szabad- és munkaszüneti napokon: 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,. 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30,
22.00
Jelmagyarázat: A iskolai előadási napokon
Cl Autóbuszállomás - KÖGÁZ-telep
Megállóhely Km Km 1-0 1-v
Autóbuszállomás 0,0 0,3 0 11
Rozgonyi utca 1. 0,4 10
Apolló Mozi 0,5 9
1. sz. Posta 0,7 0,6 3 8
Kisfaludy utca-Csengery sarok 0,6 0,5 5 6
Vécsey utca 0,5 0,3 7 4
Köztemető 0,3 0,3 8 3
Tripamer úti ABC bolt 0,3 0,4 9 2
KÖGÁZ-telep 0,4 0,0 11 0
ÖSSZESEN 2,8 3,3
10 VOLÁN
Autóbuszállomásról indul:
munkanapokon: 5.35, 6.35, 13.35, 15.10, 16.00,
KÖGÁZ telepről indul:
munkanapokon: 5.46, 6.46, 76 14.25, 74 14.35, 15.35, 16.18
Jelmagyarázat: 74 VI.1-től és VIII.31 -ig munkanapokon. 76 V.29-ig és
IX. 1-től munkanapokon
C3 Autóbuszállomás - Deák tér - TESCO
munkanapokon: 6.15, 14.15, 14.20. 15.40, 22.15, 22.20
szabad- és munkaszüneti napokon: 6.15, 14.20, 22.20
40E Városkapu körút - Deák tér - Ady u. - Thury SZKI - Cserháti SZKI
Autohuszallomasrol indul:
munkanapokon: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30,21.30
szabadnapokon: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,21.30
munkaszüneti napokon: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30. 19.30
TESCO-tól indul:
munkanapokon: 8.00, 9.00. 10.00, 11.00,'' 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00,21.15,22.15
szabadnapokon: 9.00, 10.00. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00. 19.00, 20.00,21.15,22.15
munkaszüneti napokon: 9.00. 10.00. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00, 18.00. 19.00, 20.15
C5 Autóbuszállomás - Napraforgó tér
Városkapu körútról indul:
iskolai előadási napokon: 1.25
41E Bornemissza út - Dél-Zalai Áruház - Ady u. - Thury SZKI - Cserháti SZKI
Autőbuszállomásról indul:
naponta: 5.30, 13.30, 21.30
Napraforgó térről indul:
naponta: 6.10, 14.15,22.20
C7 Napraforgó tér - Erzsébet tér - Bornemissza utca
Megállóhely Km Km C7/7-0 C7/7-v
Napraforgó tér 0,0 0 19
TUNGSRAM bej.út 0,5 2 17
Magyar út 60. 0,7 0,4 3 16
Erzsébet téri Iskola 0,4 4
Erzsébet téri Nyomda 0,3 15
Dél-Zalai Áruház 0,3 0.0 6 13
DÉDÁSZ 0,6 7 12
Gépgyár 0,3 8 11
Varasdi út 0,6 9 10
Kisrácz út 0,3 10 9
Kisrácz Óvoda 0,3 11 8
Nagyráez Iskola 0,3 0,0 13 6
Nagyrácz forduló 0,6 15 4
Nagyráez Iskola 0,0 0,6 17 2
Tőzike út 0,3 18 1
Bornemissza út 0,5 19 0
ÖSSZESEN 5,1
+1,2
5,1
+1,2
Városkapu körútról indul:
munkanapokon: 5.25, 5.30. 6.35, 7.05, 13.25, 13.35, 21.20
szabad- és munkaszüneti napokon: 5.25. 13.25, 21.20
Napraforgó térről indul:
Bornemissza utcától indul: iskolai előadási napokon: 7.20
HELYI VISZONYLATBAN KOMBINÁLT BÉRLETTEL IGÉNYBE
VEHETŐ HELYKÖZI JÁRATOK
2 AUTÓBUSZÁLLOMÁS - PALIN vonalon igénybe vehető helyközi járatok
Autóbuszállomásról indul: ® 5.30, + 6.25, x 9.30. + 10.45, x 11.25, ®
12.25, • 13.50, ® 14.40, O 14.45, ® 16.00, • 16.30, + 16.40, ®17.I5, O
18.20, ® 18.40, x 20.05, ® 20.30, + 22.35, x 22.40
Autóbuszállomásra érkezik: ® 5.15, x 5.15, + 5.25, ® 6.15, • 6.20, •
7.10, A 7.20, ® 8.30, + 8.55, x 10.20, + 11.35. x 13.20. O 13.25, A14.35,
15.45, ® 17.00. + 17.35, • 17.35. ® 18.35, ® 21.25, + 21.30
8 NAPRAFORGÓ TÉR - MIKLÓSFA vonalon igénybe vehető helyközi járatok
Autóbuszállomásról indul: • 5.20, x 6.35, + 7.10, x 9.25, x 11.00, O 14.25,
+ 14.25, • 14.35, A 14.35. • 16.30. x 18.25, x 21.00,0 22.35, + 22.35
Autóbuszállomásra érkezik: ® 5.15.0 5.20, © 5.30, x 7.30. + 7.50. + 8.35, x 9.20.
x 10.40, x 13.15,x 14.35,x 16.20,x 17.25,+19.30,x 20.10.021.15, Q 21.30
10 AUTÓBUSZÁLLOMÁS - BAGOLA
vonalon igénybe vehető helyközi járatok
Autóbuszállomásról indul: O 6.40. x 7.20, + 7.35, AG 10.35, AK 10.35, +
11.00, O 12.50. ® 13.00, + 14.30, x 14.30, O 14.45, ® 14.55, O 16.15, +
17.10, ® 17.20, x 19.35, ® 22.40, & 22.40
Autóbuszállomásra érkezik: ® 5.05, ® 5.20. © 5.25. ® 6.25, x 7.25, x
9.10, + 9.55, O 10.10, ® 10.30, AG 13.10, AK 13.10. x 13.10, + 13.30, x
15.20, ® 16.20, + 16.20. x 17.20. CA 19.50. AG 20.25. x 21.20
16 AUTÓBUSZÁLLOMÁS - BAJCSA
vonalon igénybe vehető helyközi járatok
Autóbuszállomásról indul: V 5.10, x 5.10. ® 6.20, ® 7.25, ® 9.00, 11.00,
® 12.15, ® 13.15, ® 14.40, 14.50, ® 16.00, ® 16.30, © 16.30, 17.20.
® 18.20, 20.15,22.35
Autóbuszállomásra érkezik: V 5.05, x 5.05, 6.25, ® 8.40. ® 9.35, 13.25. ®
13.25. ® 14.30. ® 15.35, 16.35, ® 17.15, ® 17.15, 18.35, ® 19.35, 21.30
Jelmagyarázat: ® munkanapokon, A iskolai előadási napokon. O szabadnapokon,
A tanszünetben munkanapokon. + munkaszüneti napokon. V a
hetek első munkanapját megelőző nápokon. 0 szabadnapok kivételével. AG
V.2.-tól IX.24-ig munkaszüneti napok kivételével naponta, x munkaszüneti napok
kivételével. AK IV.29-ig. valamint IX.26-tól munkanapokon, © szabadás
munkaszüneti napokon. CA IV.30-ig és IX.26-tól munkaszüneti napok kivételével
naponta.
Megállóhely Km Km C3/3
Autóbuszállomás 0,0 0 10
Dél-Zalai Áruház 0,7 3 7
Deák tér 0,5 4 6
Eötvös tér 0,3 5 5
Balatoni út 0,7 7 3
TESCO 1,3 10 0
ÖSSZESEN 3,5
Megállóhely Km Km 5-0 5-v
Autóbuszállomás 0.0 2,0 0 5
Napraforgó tér 2,0 0.0 5 0
ÖSSZESEN 2,0 2,0
Napraforgó térről indul:
naponta: 6.15, 14.25,22.25
Kiskanizsa, Bornemissza utcától indul:
naponta: 5.15. 13.15, 21.15
C9 Városkapu körút - Napraforgó tér
Megállóhely Km Km C9/9
Városkapu körút 0,0 0
Rózsa út 0,6 2
7.sz. Főközl.út - Petőfi út sarok 1,3 6
Napraforgó tér 1,2 10
ÖSSZESEN 3,1
Megállóhely Km Km 40E/4
Városkapu körút 0,0 0
Rózsa út 0,6 2
Hevesi S. úti ABC 0.3 3
Hevesi u.-Bartók B. u. sarok 0.3 4
Teleki u. Víztorony 0,6 6
Teleki u. Kórház bej.út 0.5 8
Eötvös tér 0.5 9
Deák tér 0,3 10
1. sz. Posta 0,6 12
Ady Endre út 39-40. 0,4 13
Cserháti SZKI 0,7 15
ÖSSZESEN 4,8
Megállóhely Km Km 40E/4
Bornemissza út 0.0 0
Tőzike út 0,5 1
Nagyrácz Iskola 0,3 0,0 2
Nagyrácz forduló 0,6 3
Nagyrácz Iskola 0.0 0,6 5
Kisrácz óvoda 0,3 6
Kisrácz út 0,3 7
Szent Flórián tér 0,9 9
Templomtér 0,3 10
Gyógyszertár 0,5 11
Bajcsy Zs. út 13. 0,3 12
Gépgyár 0.7 13
DÉDÁSZ 0.4 14
Dél-Zalai Áruház 0,5 15
l.sz. Posta 0.3 16
Ady Endre út 39-40. 0.4 17
Cserháti SZKI 0.8 18
ÖSSZESEN 7,7
KRÓNIKA 11
ARANYÉRMESEK
A március 11 -i Kisbirtokok-kispincészetek
borversenyen aranyérmes
lett a helyiek közül Horx''áth
Miklós (Látó-hegy) 2004-es évjáratú
Vörös cuvéje, Lőczi János
(Szentgyörgyvári-hegy) 2004-es
évjáratú Cabernetje, Kalamász
György (Kis-Bagola) szintén tavalyi
évjáratú Sauvignon blancje és
Lengyel György (Öregförhénc)
2004-es Olasz rizlingje. A champion
választásnál Kalamász
György borát találta a legjobbnak
a szakmai zsűri.
TÁNCOS SIKER
A Magyarországi Modern
Táncsportok Szövetsége által rendezett
százhalombattai selejtező
versenyen a nagykanizsai Honvéd
Kaszinó Tánccsoportja továbbjutott
junior-dance show formáció
(produkció címe: Queen)
és felnőtt-dance show kiscsoport
(produkció címe: Egy kis szikrázás)
tánckategóriákban. A döntő
Tatabányán lesz április 3-án.
Egy másik örömhír a gárda
házatájáról: továbbjutottak a művészeti
fesztiválon is a zalaegerszegi
fordulóra.
2005 M
I 9 00
;z Zsigmond Művelődési Hi.„
Sándor u. I. ^3/319-202
íra: 8 0 0 Ft
KÖNYVTÁRI
SZAKMAI NAPOK
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
C Jf- MÁRCIUS 22^)
VÍZ VILÁGNAPI KONCERT
Kollonay Zoltán zongoraművész,
zeneszerző, ezúttal a Halis
István Városi Könyvtár konferenciatermét
választotta koncertje
színhelyéül. Március 22-én, a Víz
Világnapja alkalmából rendezett
koncertjén együtt volt a zene, a
szó, és a fények varázsa.
IGAZGATÓI KINEVEZÉS
A Magyar Köztársaság Belügyminisztere
február 22-i, visszamenőleges
hatállyal megbízta a
Nagykanizsai Határőr Igazgatóság
igazgatói feladatainak ellátásával
Lukács Sándor határőr ezredes,
határőrségi főtanácsost. Egyben,
a Határőrség Országos Parancsnoka
február 22-i visszamenőleges
hatállyal megbízta a
Nagykanizsai határőr Igazgatóság
rendészeti igazgatóhelyettesi feladatainak
ellátásával Fülöp Árpád
alezredes, határőrségi tanácsost.
C MÁRCIUS 26?)
SAKKVERSENY
A bajcsai művelődési házban
rendeztek sakkversenyt a környék
gyerekei számára.
( ELŐZETES)
KÖZGYŰLÉS
A nagykanizsai Hegyközség április
3-án vasárnap 10 órától tartja
évi rendes közgyűlését a kiskanizsai
Móricz Művelődési Házban.
Tárgyalnak tavaly végzett munkákról
és az idei költségvetésről.
LOCSOLÓBÁL
A húsvét vasárnapjára tervezett
locsolóbált április 9-én rendezi
meg a Móricz művelődési házban
az intézmény és az egyházközség.
A vidám összejövetelen fellép a
Kántor Rock együttes.
DIÁKNAP A ZSIGMONDYBAN
Március 21-én a Halis István
Városi Könyvtárban került sor a
Zala Megyei Könyvtári Szakmai
Napokra, melyen a helyi könyvtárosok
mellett a Deák Ferenc
Megyei Könyvtár dolgozói is
részt vettek. Az „Utak, elképzelések,
lehetőségek a települések
kulturális életében" című konferencia
a Könyvtári Szolgáltató
Rendszerre helyezte a hangsúlyt.
A könyvtári szolgáltatások jogi
és gazdasági hátteréről Horx''áth
Sándor Domonkos, a győri Galgóczi
Erzsébet Városi Könyvtár,
a Könyvtári Szolgáltató Rendszernek
a kistelepüléses környezetben
való kiépítésének lehetőségeiről
pedig Fehér Miklós, a
budapesti Könyvtári Intézet munkatársa
beszélt. Czupy Gyula, a
helyi könyvtár igazgatója a nagykanizsai
többcélú kistérségi társulás
könyvtári szolgáltató rendszerét
mutatta be, míg a zalalövői
Pintér Antal a Kulturális szolgáltatások
összehangolása-könyvtár,
teleház, művelődési ház-egy kisvárosban
címmel tartott előadást.
MÓRICZ KAMARASZÍNHÁZI SOROZAT
2005. ÁPRILIS IS-ÉN 19.00 ÓRAKOR
Helyszín: HSMK színházterme.
Belépőjegy ára: 1.600 Ft
Információ: Móricz Zs. Művelődési Ház
93/319-202, 06/30-396-86-78
v /
BOCCA LIBERÓ - AVAR ISTVÁN Kossuth-díjas, a
Nemzet színésze. LAPAGUA LUIGI - MAKAY SÁNDOR
Aase-díjas. AMBRA SCHUBERT ÉVA érdemes művész.
Rendező: ÁCS JÁNOS Jászai-díjas.
A Zsigmondy-Széchenyi SZKI tavaly novemberben közel 20 millió forintot
nyert az Igazságügyi Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottságának
pályázatán. A pénzből stúdiót, orvosi rendelőt és klub helyiséget alakítottak
ki, melyeket a március 23-án megtartott Diáknapon vehettek birtokukba
a tanulók. A pályázaton nyert pénzből még vásárolt az intézmény egy
kilenc személyes mikrobuszt, kerékpárokat, sátrakat és a szabadidős tevékenységekhez
különböző felszereléseket. Novemberig olyan programokat
szerveznek a tanköteles korosztálynak, hogy szívesen járjanak iskolába. A
diáknapon a 9. osztály tanulói Elet túra programon vettek részt a családsegítő
pártfogók, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhivatal, a katasztrófavédelem
és a rendőrség közreműködésével. A Kanizsa Közbiztonságáért Alapítvány
a legjobb eredményt elért osztályt 40 000 forint jutalomban részesítette.
12 HIRDETÉS
DR. KOVÁCS LÁSZLÓ
TÜDŐGYÓGYÁSZ
MAGANRENIÍELESE:
Nagykanizsa, Teleki u. 3. (gyermekorvosi rendelő)
SZÉNANÁTHÁS, ASZTMÁS, LÉGÚTI ALLERGIÁS
ÉS MÁS LÉGZŐSZERVI BETEGEK ELLÁTÁSA
ESZKÖZÖS VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEK:
légzésfunkció, EKG, bőrpróba (allergia vizsgálat)
RENDELÉSI IDŐ: kedden 17-19 óráig
imi MÁMMTTAS
a Briliáns ÉKSZERüzletben
2900 Ft/gr 14K
Aranyékszerek
a készlet erejéig!
Nagykanizsa
VASEMBERHÁZ
• H R H ^ M B H I
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!
0 %-os kezelési költséggel!
Pl.: 200.000 Ft - 36 hó - 7.331 Ft
400.000 Ft - 36 hó - 14.662 Ft
Igényeljen hitelkártyát díjmentesen!
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül
max. 510.000 Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760
Móricz Kamaraszínház Sorozat
2005. ÁPRILIS 3-AN (VASÁRNAP) 19.00 ÓRAKOR
ÉG ÉS NŐ KÖZÖTT
Szereplők:
ESZENYI ENYIKŐ. MILÁN MIKULCIK
Irta és rendezte: Dodo Gombár, Helyszín: HSMK színházterme
Jegyek elővételben a Móricz Zs. Műv. Házban, előadás
napján a helyszínen kaphatók!
Információ: 06/93/319-202,06/30/396-8678
kis- és középvállalkozóknak
Alacsony átalánydíj ellenében
számos banki szolgáltatást nyújtunk,
hogy vállalkozása ne kerüljön sok pénzbe.
Az MFB-vel együttműködve nyújtott,
kedvezményes kamatozású hitelekkel
segítjük beruházásait, fejlesztéseit.
NAGYKANIZSA
Csengery u. 10.
93/314-268
M
ÁÉB BANK RT.
KANIZSAI MÉDIA 13
Április 1. péntek
06:30 Krónika 06:42 Hangos képújság
06:50 K''arc - kulturális magazin
07:14 Jelkép - református 07:24 Mese
07:29 Krónika 07:41 Jövő 7 07:53
Sport 08:05 Adjuk magunkat 08:17
Krónika 17:00 Képújság 17:30 Nyitott
egyetem - Dr. Papp Lajos előadása
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Jelkép - katolikus 18:30 Képújság
19:00 Krónika 19:15 Nyugat magazin
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:04 K''arc - kulturális magazin
20:30 Hírháló 21:00 A szuperzsaru és
a fenegyerekek - német vígjáték
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat -
Balogh Zoltán keményzenei magazinja
Április 2. szombat
06:30 Krónika 06:42 Hangos képújság
06:50 Nyugat magazin 07:14
Jelkép - katolikus 07:24 Mese 07:29
Krónika 07:41 K''arc - kulturális magazin
08:05 Adjuk magunkat 08:17
Krónika 08:30 Hírháló - afe ország
hírei 09:00 TV shop 09:30 Nyitott
egyetem ,10:00 Maksavízió 10:30
Épi-Tech. Építkezők magazinja
11:00 Baláca 11:30 Pénzhalász - telefonos
nyereményjáték 17:00
Business-mix magazin 17:30 Képújság
18:30 Adjuk magunkat 19:40 Tv
mozi 20:00 Storyboard - filmajánló
20:30 Hírháló 21:00 Télapó a pácban
- német vígjáték 23:00 Bence
show - beszélgetések hírességekkel
23:30 Különjárat - Balogh Zoltán
keményzenei magazinja
Április 3. vasárnap
06:30 Stroryboard - filmajánló 06:50
Tv mozi 08:20 Adjuk magunkat
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30
Egészségmagazin 10:00 Trendline - a
divatmagazin 10:30 Business-mix
magazin 11:00 Pénzhalász - telefonos
nyereményjáték 17:00 Epi-Tech.
Építkezők magazinja 17:30 Képújság
18:30 Adjuk magunkat 18:40 Tv mozi
20:00 Válogatás a hét műsoraiból
20:30 Hírháló 21:00 Gyémántcsapda
amerikai akciófilm 23:00
Maksavízió 23:30 Bencze show. Beszélgetések
hírességekkel
Április 4. hétfő
06:30 Nyugati Régió 07:00 Tv mozi:
Autó - magyar - filmszatíra 17:00
Trendline - a divatmagazin 17:30
Képújság 18:00 Krónika 18:13 Mese:
Gordiuszi csomó 18:18 Jelkép - adventista
18:30 Képújság 19:00 Krónika
19:15 Jövő 7 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Nyugati Régió
20:30 Hírháló 21:00 Halálos invázió
- amerikai thriller 23:00 Köztünk
élnek: Duncsák Attila festőművész
- dokumentumfilm 23:30 Különjárat
- Balogh Zoltán keményzenei
magazinja
Április 5. kedd
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:50 Jövő 7
07:14 Jelkép - adventista 07:24 Mese:
Gordiuszi csomó 07:30 Krónika
07.40 Reklám 07:41 Nyugati Régió
08:05 Adjuk magunkat 08:14 Műsorajánló
08:15 Reklám 08:17 Krónika
17:00 Nyitott Egyetem: Dr.
Buda György előadása 17:30 Képújság
18:00 Krónika 18:15 Mese:
Csipike és Kukucsi 8. rész 18:20
Jelkép - katolikus 18:30 Képújság
19:00 Krónika 19:15 Házban ház
körül .19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:04 Jövő 7 20:30 Hírháló
21:00 Vagány nők klubja - kanadai
film 23:00 Egészségmagazin 23:30
Bence-show: beszélgetések hírességekről
Április 6. szerda
06:30 Krónika 06:45 Hangos képújság
06:50 Házban ház körül 07:14
Jelkép - katolikus 07:24 Mese:
Csipike és Kukucsi 8. rész 07:30
Krónika 07:41 Jövő 7 08:05 Adjuk
magunkat 08:20 Krónika 17:00
Gyógyulj velünk! Magazin egészségről,
betegségről 17:30 Képújság
18:00 Krónika 18:14 Mese: Vackor
nem szereti a mézet 18:18 Jelkép -
evangélikus 18:30 Képújság 19:00
Krónika 19:15 Jövő 7 - közéleti
magazin 19:28 Sport 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04
Házban ház körül 20:30 Hírháló
21:00 A sors keze - amerikai dráma
23:00 Trendline - a divatmagazin
23:30 Nyitott Egyetem - A koszorúér-
sebészet új lehetőségei - Dr.
Papp Lajos
Április 7. csütörtök
06:30 Krónika 06:40 Reklám
06:42 Hangos képújság 06:50 Jövő
7 07:02 Sport 07:14 Jelkép -
Katolikus 07:24 Mese: Vackor
nem szereti a mézet 07:29 Krónika
07:39 Reklám 07:41 Házban ház
körül 08:05 Adjuk magunkat
08:14 Műsorajánló 08:15 Reklám
08:17 Krónika 17:00 Tér-Erő. A
régiók, a vidékfejlesztés magazinja
17:30 Képújság 18:00 Krónika
18:14 Mese: Róka meg a macska
18:18 Jelkép - református 18:30
Képújság 19:00 Krónika 19:13
K''arc - kulturális magazin 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:04 Jövő 7 20:16 Sport 20:30
Hírháló - az ország hírei 21:00
Játszd újra Jet! - amerikai családi
film 23:00 Épi-Tech. Építkezők
magazinja 23:30 Business-mix
magazin. Közhasznú információs
magazin
Nálunk mindent megtalál!
GYGV KANIZSA TECHNOLÓGIAI GÉP- ÉS CSŐSZERELŐ KFT
H-8800 Nagykanizsa. Csengery u. 113
Tel.:06 93/313-283 Fax: 06 93/314-589
gygv@axelero.hu www.inox-gygv.com
-Technológiai csővezetékek szerelése
-Vízkezelő'' és tisztítóberendezések
KMOXl OM
Rozsdamentes, saválló
acélok megmunkálása
egyedi berendezések készítése
-Belsőépítészeti
elemek
-Kül- és beltéri korlátok
készítése egyedi
igény szerint
-Tárolótartályok
HH Az ÉU-ba lépés után is a/''üniik szolgálatában
» vásárolunk vas-jgs fémhulladékot
iréz. alumínium. óluni. sínálló horgainJ.
Vasszerkezetek szakszerű bontása a helyszínen.
4-5 tonnáig 20 km-es körzetből ingyen beszállítás!
Helvbeni hídmérlegelés. Azonnali készpénzfizetés;
Személyautót kárpitmentesen, tisztítva átveszünk
Telephely:
Kiskanizsa, Kismező u. 2/A.
Nyitva: hétfőtől-péntekig 8-18 óráig, szombaton 8-12
óráig.
Telefon/fax: Í93) 3 1 9 - 0 41
Mobil: (20) 3 3 7 - 1 6 - 15
Mi a lakosságot és a környezet védelmét szolgáljuk!
14 HIRDETES
Nk-án a belvárosban 126 nv-es,
három szoba + hallos családi ház
kerttel, garázzsal eladó, vagy
Nagykanizsai illetve Balaton parti
lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Nk-án a belvárosban 700 nv-es,
társasház építésére is alkalmas telek
eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-
6072 (5446K)
Bajcsán 30 éves, 120 nv-es, 3
szobás családi ház melléképületekkel,
nagy telekkel eladó. Érd.:
30/270-8592 (5478K)
Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Nk-án a Munkás úton központi
fűtéses házban garázs eladó. Érd.:
93/314-787, 30/319-2741 (5506K)
Homokkomáromi hegyen 5500
nv területen szőlő és szántó, jó állapotú
pincével, teljes felszereléssel
eladó. Köves út. víz, villany van.
Ára: 1,1 millió Ft. Érd.: 93/312-874
(5522K)
Jankapusztán (Nk-tól 12 km-re)
60 nv-es, egyszobás, komfortos családi
ház. 2000 nv-es telken eladó.
Ára: 2,2 millió Ft. Érd.: 30/272-5400
(5523K)
kiskanizsán 110 m2-es, 2 és fél
szobás családi ház, 776 nv telekkel
eladó. Irányár: 15,5 millió Ft.
Ugyanitt 2041 nv nagyságú külterületi
ingatlan eladó, konyhakertnek
és gazdálkodásra is egyaránt alkalmas.
Érd.: 17 óra után a 319-565
számon. (5532K)
Nk-án a Csengery úton 59 rrr-es
kétszobás, összkomfortos, felújításra
szoruló lakóház eladó vagy
zalakarosi kisebb ingatlanra cserélhető.
Érd.: 93/386-799 (5535K)
Nk-án 1 szobás, komfortos, 32
nv-es önkormányzati lakás bérleti
joga eladó vagy cserélhető. Érd.:
30/512-6481 (5536K)
Öregförhénci hegyen szőlőbirtok
lakható hétvégi házzal, téglapincével.
melléképülettel, felszereléssel
eladó. Érd.: 30/2833-193
(5537K)
Mórichelyi hegyen szép birtok
kis épülettel, kis szőlővel olcsón
eladó. Érd.: 93/322-702 (5538K)
Elcserélném Nk-i, 42 m3-es
önkormányzati lakásomat hasonló,
belvárosi, önkormányzatira. Érd.:
93/322-537 (5540K)
Újförhéncen telek 1100 négyszögöl
szőlővel, pincével, felszere-
Nagykanizsa belvárosában 120
nv-es pince kiadó. Érd.: 30/996-
8919 (5542K)
VEGYES
5 részes Mondo szekrénysor1
(tölgyszínű), 4 részes Harmónia
szekrénysor íróasztallal, valamint
Júlia ülőgarnitúra eladó. Érd.:
30/448-6072 (5493K)
Kismama, csecsemő, gyermekholmik,
divatos tavaszi ruhák, lábbelik.
szoptató, fürdető, biztonsági
kellékek, bababútorok újszerű állapotban
eladók. Érd.: 93/326-516,
Nk, Olaj u. 8. (5527K)
Volt kanizsai futballklubok jelvényeit
keresem megvételre illetve
cserére. NVTE, NTE, Zrínyi
TE, Olajmunkás SE, Dózsa SE,
Építők SE, Kinizsi SK, MAORT,
MSE. Tel.: 30/483-2953 (5531K)
170 literes prés újszerű állapotban
olcsón eladó, ugyanitt 200 kgos
új mázsamérleg eladó. Érd.:
30/448-6072 (5533K)
Erdőt, facsoportot, ritkítást, kitermelt
fát veszek, minden fajta érdekel
azonnali fizetéssel. Érd.: 30-
9530-053 (5543K)
Alig használt motoros fűnyíró,
szőnyegek (2x3 m. 1.9x2,4 m), 1
db szekrénysor, műbőr konyhai sarokpad
asztallal költözés miatt eladó.
Érd.: 93-311-552 (5544K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Eltartási szerződést kötnék házért,
lakásért, vagy fizetésért ápolást vállalok.
Tel.: 30/270-8592 (5516K)
JARMU
Lada Samara 1.3, 3 ajtós, 2006.
októberig műszakival eladó. Érd.:
30/359-6390 (5560k)
TENYÉRELEMZÉS!
Kíváncsi, hogy mi vár Önre?
Megtudhatja mire képes,
betegségekre való hajlamát!
Sorselemzés, tanácsadás!
20/482-3122 (5545K)
König menü • 400 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk
•S Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700—137
DIAKOLIMPIA 2004/2005.
VÍZILABDA SULIPÓLÓ
Rendező: MJV Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály
Sportiroda. Kanizsa Vízilabda SE. Városi Diáksport Bizottsága
Időpontok: II. és III. korcsoport számára 2005. április 14-én (csütörtök)
9.00 - 11.30-ig. IV. korcsoportnak 2005. április 21-én (csütörtök)
9.00- 11.30-ig.
Helyszín-. Városi Uszoda, Nagykanizsa, Csengery u.
Korcsoportok: Il.kcs.: 1994-1995-ben születettek, Ill.kcs.:
1992-1993-ban születettek, IV.kcs. 1990-199l-ben születettek.
Csapatok: 10 főből álló csapatok nevezhetnek (egy fő kapus, hat
mezőnyjátékos, három cserejátékos), melyben fiúk és lányok vegyesen
szerepelhetnek.
Szabályok: Játékidő 2x10 perc. A labdát két kézzel is meg lehet fogni,
továbbítani, de víz alá vinni nem. Az ellenfél víz alá nyomása, visszahúzása
szabaddobást, megütése, rúgása kiállítást eredményez. További kérdésekben
a Magyar Vízilabda Szövetség szabályzata dönt.
Nevezési cím és felvilágosítás: Szabó Szilárd Kanizsa Vízilabda SE
Nagykanizsa, Bartók B. u. 9/1. Tel: 30/2044-672
Nevezési határidő: 2005. április 08.
A korcsoportok győztesei az országos döntőre (június 2—4.) jutnak
tovább! Belépés versenyzőknek egyszerre csoportban (ingyenes), látogatóknak
és kísérőknek jegy megváltásával.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI,
SZENTGYÖRGYVÁRI HEGYI INGATLANAIT:
Hrszl/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2)
1467/-/Zártkert/2867.
1915/-/Zártkert/2981.
1922/-/Zártkert/320.
1928/-/Zártkert/1875.
1935/-/Zártkert/257.
1991 /-/Zártkert/1755.
2160/-/Zártkert/9601.
2704/-/Kert/ 1279.
2727/-/Szántó/2247.
2745/-/Szántó/4465.
1730/-/Zártkert/3390.
1918/-/Zártkert/160.
1924/-/Zártkert/379.
1933/-/Zártkerti gyep/2225.
1945/1/Zártkert/264.
2023/-/Zártkert/2060.
2514/-/Zártkerti gyep/1240.
2726/-/Gyep (rét)/1438.
2730/-/Gyep/5735.
2746/-/Kert/384.
2528/-/Zártkerti gyep, erdő/2896.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI
CSERFŐI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
(HRSZl, HRSZ2, MEGNEVEZÉS, TERÜLET M;):
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep, 73. * 10422, Gyep-erdő, 3738. *
10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974. * 10504, 1.
Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079. * 10539.
Kert-szőlő-erdő, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551, Gyümölcsös,
604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-kert,
2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdő, 5961. * 10596, Gyep.
182. * 10621, 1. Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625, Gyep, 24.
* 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2, Gyep,
4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2, Gyep,
5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3. Gyep-erdő. 2998. * 10673,
Gyep-erdő, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep. 5413. *
10799, 2, Gyümölcs-erdő, 5017. * 10800, Gyep, 3314. * 10801, 1,
Szőlő-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdő, 6121. * 10806, 1, Szántó-
erdő, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.
INGATLAN léssel együtt eladó. Érd.: 30-282-
0867 (5541K)
BÉRLET
SPORT 15
MEZEI
FUTÓBAJNOKSÁG
Verseny icleje és helye: 2005.
április 11. (hétfő) 14.00 óra,
Nagykanizsa, Csónakázó tó
A verseny rendezője: MJV. Polgármesteri
Hivatal Művelődési és
Sportosztály Városi Atlétika Szövetsége.
Nagykanizsai Atlétika Klub.
Versenybíróság - elnök: Parti Tibor,
elnökhelyettes.: Nagy István,
Titkár: Willmanné Kovács Edit.
Verseny résztvevői: általános iskolák
I, II, ül. IV. korcsoportos tanulói.
Versenytávok, indítási sorrend:
700 m lányok, 700 m fiúk - I.kcs.
(1996-ban vagy később születtek),
1000 m lányok, 1000 m fiúk -
II.kcs. (1994-95-ben születettek),
1500 m lányok, 2000 m fiúk -
III.kcs. (1992-93-ban születettek),
2200 m lányok, 3000 m fiúk -
IV.kcs. (1990-9l-ben születettek)
Nevezés a helyszínen.
Díjazás: 1-3. helyezett versenyzők
érem díjazásban részesülnek.
A versenyre mindenki sportfelszerelésben
jöjjön, mivel öltözési
lehetőséget nem tudunk biztosítani.
A résztvevők saját felelősségükre
vehetnek részt a versenyen.
c SPORTHÍREK • SPORTHÍREK 3
KET DOBOGOS
Március I8-án rendeztek Nemzetközi
Judoversenyt Ptuj (Szlovénia)
városban. A kétnapos viadalon
3 ország képviseltette magát
(horvát, szlovén, magyar) 320
versenyzővel. Az NTE 1866 Máv
Rt 9 fővel képviselte Nagykanizsát,
melyből öten értek el pontértékű
helyezést, ebből ketten dobogón
is állhattak. 38 kg-ban
Szentes Benjámin II.. 52 kg-ban
Mihovics Szabina III. lett. Tarr
Bence, Aczél Éva valamint
Lukovits Balázs V. pontszerző
helyezést értek el.
NŐI KOSÁRLABDA
Komlón zajlott a Peugeot
Kampf NTE - Fősikola - Bolyai
SE női kosárlabda mérkőzése,
melyet 82-64-re az NTE-sek
nyertek. Csapat: Tahi 7/3, Torma
12, Szélessy 14/3, Pais 17/3, Muk
20. Csere: Arany 6, Deme 6, Kulcsár.
Jók: Muk, Pais, Szélessy.
Edző: Kovács Nándor.
Pakson Atomerőmű SE - Peugeot
Kampf NTE 61-85-ös mérkőzés.
Zsinórban kilencedik alkalommal
hagyta el győztesen a pályát
a kanizsai női csapat, így magabiztosan
őrzi első helyét a bajnoki
tabellán.
SPORTLÖVŐINK
Március 26-án, Nagyszombaton
az öt helyszínből és fordulóból
álló Dunántúli Regionális kupa
I. állomásán - a HÚSVÉT
KUPÁN Zalaegerszegen - folytatódott
a 2005. évad a kanizsai
sportlövők számára. Légpuska nő
nyílt irányzék: I. Soós Edit. légpuska
serdülő fiú nyílt irányzék
V. Deák Péter, kispuska női nyílt
irányzék: I. Pölöskeiné Hertelendi
Erika, III. Soós Edit, kispuska
férfi nyílt irányzék: I.
Obermaier Nándor III. Horváth
Károly, IV. Szobolics János, központi
gyújtású sportpisztoly: III.
Kun László.
Április 30-án a Regionális Kupa
II. fordulóját a Nagykanizsai
PSLE rendezi meg az Ady úti lőterén.
NŐI KARDOZÓK
Március 19-én Balatonalmádiban
rendezték az Újonc női kardozók
soron következő versenyét.
Az NTE vívói közül Péntek Brigitta
3., Mátyás Szabina 6., Kocsis
Eszter 9. helyen végzett.
KOCKÁS LILIOM TURA
Időpont: 2005. április 3. 7-
16 óra között
Találkozó: Nagykanizsa,
autóbuszállomás
Útvonal: Lenti vár, parkerdő,
Mumor, Lentiszombathely,
Máhomt''a, Kerkateskánd,
Szécsisziget, Kishegy,
Szent János hegy, Dobri.
Táv: 15 km.
Készvételi díj: Volán díjszabás
szerint
A MILITARY A BATRAK SPORTJA
Dobri Lajos a Zala-megyei lovassport szervezésében
és a sport-ló tenyésztésben szerzett kimagasló
munkájáért vehette át a Zala Megyei
Közgyűlés Zala Megye Sportjáért Díjat. A Kanizsa
Lovasklub 1979-es megalakulásával versenyszerűen
kezdte űzni a lovassportot. 1981-ben
megnyerte első területi bajnokságát. Az általa alapított
Kanizsa Lovasklub jelenleg kimagasló szerepet
tölt be a megye lovas versenyeinek rendezésében,
felügyeletében, lebonyolításában.
- Hogyan látja Nagykanizsa. Magyarország
helyzetét a lovassportban?
- A pénzügyi helyzet sajnos városunkban
nem teszi lehetővé, hogy a lovassportban kiemelkedő
eredmények szülessenek. Hazánkban
a lovakat sporteredményeik alapján tenyésztik..
Nagyon elmentünk a nyugati lovak tenyésztése
felé. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
érdeke, hogy olyan lovakat tenyészszenek,
amelyek világraszóló, jó eredményeket
érjenek el. A magyar lovak jó része képes a
szükséges minősítés megszerzésére akár világviszonylatban
is. Sajnos a magyar lovakat a kiemelkedő
lovasok ritkán lovagolják, mivel a
világban számos más jó versenylófajta is van.
A lovassportban is a szponzoráláson nagyon
sok múlik - mint általában a sportban. A
szponzorok általában a kiemelkedő gazdasági
eredményeket produkálók közül kerülnek ki, és
azokat támogatják, akik Európa vagy a világhír
felé vihetik a nevüket. Természetesen a kiemelkedő
lovak és lovasaik jó reklámhordozók - vélekedett
Dobri Lajos.
- Idén tizedik alkalommal kerül megrendezésre
a Military és első alkalommal az I. Alpok-
Adria Díjugrató Gála. Hol tart a szervezés?
- A ''95 óta megrendezésre kerülő Military
három éve a kiemelkedő nemzetközi teljesítmény
elismerést is megkapta. Az idei versenyt
június 3-4—5-én rendezzük meg a Csónakázó-
tónál. A nagykanizsai pálya alkalmas nemzetközi
verseny tartására. A military kemény,
férfias sport, ennek ellenére gyakran a nők nyerik
meg. Ennek magyarázata talán abban van,
hogy a nők könnyebben kezelik a lovat. A lovaglás
az ember gondolkodásán, kezén, lábán,
ülésén múlik, nem az erőn, a lovaglópálcán. A
június 10-1 l-l2-i Díjugrató Gálán az Alpok-
Adriához tartozó hét nemzet (Svájc, Németország,
Ausztria, Magyarország, Horvátország,
Olaszország és Szlovénia) versenyzői
vesznek részt, közel 200 versenyzőre számítunk.
A militaryra 120 bokszot rendeltünk, 20-25
klub versenyzőit várjuk. Az önkormányzat 4
millió forinttal támogatja a két versenyt.
- Mennyire kedvelt sportág a lovaglás?
- A hölgyek körében elterjedtebb, kevés a férfi
sportoló. A fiatalság érdeklődő, sokan lovagolnak.
Nem olcsó egy ló tartása, vásárlása, versenyeztetése.
Amíg a válogatott szintet el nem éri
valaki, addig állami, városi támogatással nem
számolhat. A szülők sokat áldoznak versnyző
gyerekeikre. Jelenleg a 15 fős csapatot erősíti
Hargitai János válogatott sportoló, edző, aki tíz
évig volt a német válogatott tagja.
- Nagykanizsa számolhat a következő
években válogatott versenyzővel?
- Nagy Fruzsinának, Flórián Lillának megvan
az esélye.
- Januárban zajlott a Magyar Lovas Szövetség
Military Szakágának vezetőségi választása.
- Mint a szakág akkori országos vezetője a
pénzügyi helyzetet mérlegelve, valamint egészségügyi
okok miatt úgy döntöttem, hogy az új választáson
a többszöri felkérés ellenére sem indulok.
Öt évig foglalkoztam az országos ügyekkel,
de most már csak a két nemzetközi kanizsai versenyre
koncentrálok.
Nagy Krisztina
4 lakásos belvárosi, kertes, ősfás társasház
földszintjén (Kisfaludy u. 2/a), eladó 1 db
78 nm- es 4 szobás összkomfortos teljesen
felújított lakás. Ára: bruttó 13,99 M Ft.
A lakáshoz a szuterén szinten nagyméretű
tároló tartozik.
Továbbá eladó 1 db 1 7 nm-es személygépkocsi
tároló bruttó 1.690.000 Ft-ért.
Átadás: 2005. év eleje
Kinizsi-udvar társasház teremgarázsában
6 db parkolóhely eladó vagy bérbeadó.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
• • M M j Nagykanizsa, Petőfi 5. u. 5. l em,
• a M H L i f l Tel ./fax. 93/ 516 715
•"*•; • '' Balassa Béla építész vezető tervező,
''i. Tel.: 30/901 9013 E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető:
members.chetlo.hu/balassab
Ö K é l M Á Z
Nagykanizsán, a Király-udvarház középső,
udvari épületében eladó 68 nm- es 2+2
félszobás, erkélyes II. emeleti lakás azonnali
beköltözéssel.
Az I. ütemben a lakások elkeltek.
Állami támogatású hitelek, szociál politikai
támogatás, áfa- visszaigénylés,
illetékmentesség.
DIALÓG
NYELVSTÚDIÓ
ÉS NYELVVIZSGA
KÖZPONT
Oktatás és vizsgáztatás
helyben!
EU-s és állami bizonyítvány!
Hiteles és szakfordítás!
(angol, német, olasz, magyar nyelven)
30% TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS
CSAK NÁLUNK!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
HEVESI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 - 9 . Tel.: 311-468
Jegyárusítás: 14 - 18 óráig
A Petró Galéria kultúrált környezetében több száz
keretminta közül választhatja ki a legmegfelelőbb keretet
képeihez. Régi képei új színt hoznak lakásába, a keretekkel
összhangot teremthet köztük. Mi segítünk Önnek!
Március 16. és április 16. között a nálunk
vásárolt képkeretekhez ajándékba adunk
egy kis bekeretezett Cross Arnold postert!
Petró Galéria Nagykanizsa Fő út 19. T : 333-744
Nyitva: hétfő-péntek: 10-17,30 szombat: 10-12,30
E-mail: petrogaleria@mail.datanet.hu
htt//:www.petrogaleria.hu
Képkeretező műhelyünk megnyílt!
ÁPRILIS 4.18 ÓRA
„ELHAGYOTT ÁRNYÉK"
A Kamera ''67 Filmklub estje
Belépődíj: nincs
ÁPRILIS 5.11 ÉS 14 ÓRA
AZ ÁRVA TWIST OLIVÉR - JÁTÉK CHARLES
DICKENS SZELLEMÉBEN I Forrás Színházi Műhely előadása
Belépődíj: 500 Ft
ÁPRILIS 6.19 ÓRA
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM - A VILÁGHÍRŰ SZEGEDI
KORTÁRS BALETT VENDÉGJÁTÉKA
Belépődíj: 1300 és 1000 Ft
ÁPRILIS 9.
19.30 ÓRA
OMEGA
KONCERT
Előműsor: Keresztes Ildikó az EDDA zenészeivel
Helyszín: Zsigmondy csarnok. Belépődíj: 5000 Ft