Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.14 MB
2020-12-08 15:30:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
497
1023
Rövid leírás | Teljes leírás (215.05 KB)

Kanizsa 2007. 028-029. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XIX. évfolyam 28. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. augusztus 23. Kanizsa
Fotó: Horváth Attila
Az új kenyér és Szent István
tiszteletére rendezett városi ünnepség
keretében adták át a
nagyközönségnek a címzett támogatás
révén megújult Hevesi
Sándor Művelődési Központot.
A városi ünnepség alaphangját
az Olajbányász Fúvószenekar Deák
téri zenéje adta meg, majd háromnegyed
tízkor került sor a hagyományos
zászlófelvonásra. Ezt
követően a felújított Hevesi Sándor
Művelődési Központhoz vonultak
az ünneplők, ahol meghallgatták
Marton István polgármester
köszöntőjét. A város első embere
méltatta első királyunk, Szent István
államépítő tevékenységét, s
kárhoztatta napjaink kormányzati
politikáját, amely szerinte inkább
romboló, semmint építő.
– Szent István igazi politikai
nagysága abban nyilvánult meg,
hogy éles szemmel meglátta a váltás
szükségességét, és volt ereje
változtatni – hangsúlyozta Marton
István. – Vajkból, a pogánynak
született ifjú fejedelemből nem kis
vívódás után lett István, a keresztény
király, aki mintául szolgált
valamennyi, soron következő magyar
államférfi számára. Az ő reformjai
jelölték ki számunkra azt
az irányt, amelyet –leszámítva az
idegen hódítások idejét- már több
mint ezer esztendeje követünk. A
magyar nemzet a kereszténység
felvételének, s az ő életművének
köszönhetően vált azzá, ami ma
is, európai magyar nemzetté.
A polgármester – áttérve a napi
politikai vonatkozásokra – hozzátette:
a mai reformokról lesújtó a
véleménye, ugyanis azok ellentétesek
a társadalom érdekeivel,
mert miközben az emberek igyekeznek
helytállni a létfenntartásért
vívott mindennapi küzdelemben,
a politika gyenge teljesítményt
nyújt.
Marton István ünnepi beszéde
után Kovács Szilvia népdal-énekes
nyújtott át az ünneplőknek
egy csokorra valót repertoárjából,
majd Fliszár Károly esperes-plébános
megáldotta az új kenyeret,
amelyet Marton István polgármester
szegett meg.
Az ünnep azonban ezúttal nem
ért véget itt, ugyanis e napon adták
át a felújított Hevesi Sándor
Művelődési Központot is.
Ismét a polgármester lépett a
mikrofonhoz, először megköszönte
a tervező, a beruházó, valamint a kivitelező
ZÁÉV Zrt. szakemberei és
mindazok munkáját, segítségét, akik
hozzájárultak a kulturális centrum
több mint hétszázmillió forintos felújításához,
amely címzett támogatásból
valósulhatott meg. Emlékeztetett
arra, hogy az átalakítást
ugyanaz a vezető tervező, a pécsi
Erdélyi Zoltán tervei alapján végezték
el, aki annak idején, az építést
megelőzően megálmodta a jellegzetes
épületet. Szomorú aktualitásként
említette a polgármester, hogy a
szakember sajnos, már nem érhette
meg az avatást, ugyanis a közelmúltban
elhunyt.
Aváros első embere kitért a beruházás
számszaki, műszaki és tartalmi
jellemzőire is. Elmondta, hogy
mintegy 591 millió forintos címzett
támogatás érkezett a város kasszájába
a felújításhoz, amihez mintegy
hatvannyolc millió forintos önrészt
tett hozzá a város. Új, akadálymentes
feljáró, beépített lift készült a
mozgáskorlátozottak számára, megújult
a teljes gépészet, a villamoshálózat,
a színpad és a színháztechnika.
Mivel azonban mindez az épületbelső
látványában nem jelentett
volna szembeötlő változást, ezért az
október elsején megalakult új önkormányzat
további hetvenmillió forintot
csoportosított át a belső terek falburkolatainak,
kárpitjainak cseréjére,
a felnőtt klub és a kamaraterem klimatizálásának
megvalósítására.
A polgármester után a címzett támogatást
biztosító Oktatási és Kulturális
Minisztérium közművelődési
főosztályvezető-helyettese, Kovácsné
Bíró Ágnes is méltatta a beruházás
jelentőségét, kiemelve azt, hogy
manapság kevés önkormányzat vállalkozik
arra, hogy ekkora beruházást
hajtson végre a kultúra területén.
Véleménye szerint a kanizsai
példa hitet és erőt adhat azoknak,
akik elkötelezetten dolgoznak a
közművelődés ügyében, s még bíznak
az értelmes emberi cselekvés
maradandó értékeiben.
Az ünnepi beszédek után a történelmi
egyházak képviselői megáldották
a megújult művelődési központot,
majd Göndör István országgyűlési
képviselő, Kovácsné Bíró
Ágnes, Marton István és Cseresnyés
Péter alpolgármester együtt vágta
át a nemzeti színű szalagot.
Az ünnepélyes pillanatok után
már a megszépült intézmény falai
között került sor „50 fényév” címmel
a Kanizsa Fotóklub jubileumi
könyvbemutató és kiállítására.
Ezt követően a Pécsi Balett
művészeinek ünnepi díszelőadását
tekinthették meg az érdeklődők.
A délutáni és esti programok
közt a Habakuk Bábszínház előadása,
játszóház, az Alma Zenekar
gyermekműsora, nemzetközi
néptánc-gála, Vikidál Gyula műsora,
valamint a hagyományos
ünnepi tűzijáték szerepelt. Este
hat órakor az alsóvárosi templomban
tartott Szent István-napi
szentmisén Kajtár Edvárd, a pécsi
Püspöki Hittudományi Főiskola
liturgia-teológia tanára mondott
szentbeszédet.
Horváth Attila
Göndör István, Kovácsné Bíró Ágnes, Marton István és Cseresnyés Péter együtt vágta át a nemzeti színű szalagot
Szent István, új kenyér, művelődési központ-avató
www.kanizsaujsag.hu 􀂊 www.kanizsaujsag.hu 􀂊 www.kanizsaujsag.hu
Szent István királyunk személyéről,
illetve uralkodásáról augusztus
20-i állami ünnepünk alkalmával
számtalan szó esett, s
mint államalapító, a magyar, illetve
az egyetemes történelem
korszakalkotó jellemévé vált.
Több mint ezer év távlatából
azonban számunkra felbecsülhetetlen
azon tevékenysége, melylyel
egy, a kalandozásokkal éppen
csak felhagyó néppel egy
államot szárba szökkenthetett.
Ehhez a felelősségteljes próbálkozáshoz
ugyanakkor megfelelő
alapok kellettek, s ezért sem véletlen,
hogy már Géza fejedelem
elkezdte a X. század második
harmadában a betagozódó politikát.
Az ő idejében érkeztek a
nyugati keresztény egyház által
küldött első térítő szerzetesek a
Kárpát-medencébe, s ezzel elkezdődhetett
a „rendeződés” a
keresztény kultúrkörű Európához,
melynek híján a történelem
tudományának jeles kutatói szerint
maradása, pontosabban jövője
nem nagyon lehetett volna
a magyar törzseknek. Főképp a
962-ben császársággá szerveződött
Német-római Birodalom részéről
érződhetett a fenyegetettség,
s ezért volt Géza idejében
fontos, hogy a magyarság kifejezze,
a keresztény Európához
akar tartozni. Ennek egyik jele
volt sok egyéb mellett, hogy a
fejedelem építtetni kezdte a pannonhalmi
apátságot.
Ebben a korszakban, 970 körül
született Géza és Sarolta gyermeke,
Vajk, aki később az István nevet
a keresztségben a nagyobb
István-legenda alapján Szent
Adalbert prágai püspöktől nyerte.
Fia házastársául Géza a bajor hercegi
udvarból a mélyen vallásos
szellemben nevelkedett Gizellát
választotta, ami aztán később külpolitikai
szempontból sem volt
hátrányos. A nyugati határ mondhatni
ezzel biztosítva lett, ráadásul
Gizellával magyar földre érkeztek
azok a német lovagok is,
kiknek segítsége Istvánnak jól
jött majd az elkövetkezendő esztendőkben.
Géza fejedelem 997-ben bekövetkezett
halála után a nomád
keleti szokások alapján
Koppány követelte magának a
hatalmat, s ekkor éleződött ki
az István – Koppány szembenállás,
melynek következményeként
a somogyi vezér testét intő,
(még barbár) példaként
Győr, Veszprém, Esztergom és
Gyulafehérvár kapujára tűzték.
A hatalmi ellentétek nagy részének
„leszerelése” után Istvánt
1000 karácsonyán koronázták
királlyá a II. Szilveszter
pápától (vagy éppen III. Ottó
császártól) kapott koronával.
István politikai előrelátásával
és ügyességével a továbbiakban
képes volt megőrizni országa
függetlenségét, miközben
állam-, és egyházszervező
tevékenységét folytatta. Az
egyes országrészek fokozatosan
István kezében egyesültek,
bár ehhez hozzátartozik, hogy
nem egy esetben kellett ezért
sereget gyűjtenie első Árpádházi
uralkodónknak… Kiemelt
figyelmet kapott aztán a püspökségek
alapítása István részéről,
melynek nyomán a salzburgi,
valamint a passaui német
főpapok hatáskörén kívül maradt
a magyar egyház, hiszen
Esztergom és Kalocsa az érseki
rangot is elnyerte. Megszerveződött
frank mintára a vármegyék
rendszere, mely évszázadokig
a magyar területi és közigazgatási
szerveződés alapja
maradt. A társadalmi rétegződés
folyamata is elindult, s a
berendezkedési piramis tetején
a hatalmukat és befolyásukat
az államszervezés után is megtartó
nemzetségfők, a beköltözött
lovagok, a várispánok és a
főpapok álltak.
Legalább ennyire fontos volt
Szent István király uralkodásában
külpolitikája. A nyugati orientáltság
már korábban hangsúlyt
kapott mind az állam-,
mind az egyházpolitikában. Német
szövetségese erős volt, a
lengyel uralkodót, Boleszlávot
sikerült megfékeznie, de nem lehetett
figyelmen kívül hagyni a
másik nagy birodalmat, Bizáncot
sem. A bolgár állam 1018-as
összeomlásakor már a görög császárnak,
vagyis Bizáncnak is a
szövetségese lett István. Ennek
egyik „megpecsételését” jelentette,
hogy örökösének, Imre
hercegnek a bizánci hercegnőt
választotta feleségül. I. István
politikájának az volt az egyik
legzseniálisabban kivitelezett törekvése,
hogy a nyugati és a keleti
császárhoz is jó viszony fűzte,
ami egyben azt is jelentette,
hogy országán keresztül egyre
inkább kiépülhettek a Szentföldre
vezető zarándok- és kereskedelmi
utak. A Kárpát-medencén
átvezető egyik zarándoklat vezetőjeként
maradt itt például a későbbi
Szent Gellért püspök, aki
idővel István legfőbb támaszává
vált, s emellett fiának, Imrének
is nevelője lett.
István az apja idejében indult
átalakulási folyamatokat erősítve
gyakorlatilag betagolta országát
Európába, amely ezzel a feudális
fejlődés útjára léphetett. Ez a
lépcsőfok elkerülhetetlen volt a
majdani további lépések megtételében,
s a nyugati típusú kereszténység
felvételével a magyarságot
óvta meg attól, hogy
az európai kereszténység összefoghasson
ellene, s kivesse magából.
Az első királyunk által
alapított monarchia szinte egy
évezredig, vagyis 1918-ig fennmaradt,
ugyanakkor ami a magyar
állam felépítésében megnyugtatóan
sikerült, az csupán
félig sikerülhetett Szent István
számára a hatalom átörökítésének
kérdésében.
Mivel idén Szent Imre-év
van, ezért sem lehet mellékes István
utódláskérdése. Imre herceg
(bár a különböző források több
évszámra is hivatkoznak) ezer
éve született, s az uralkodó egyetlen,
a nagykorúságot megért fia
volt. Az első Árpád-házi uralkodónk
benne méltó követőjét látta
a legmagasabb államféfiúi szerepben,
a trónörökös azonban egy
vadkan vadászaton 1031-ben elhunyt.
István még gyermeke életében
(lényegében fiának iránymutatóként)
megfogalmazta azon
tételeit, hogy mik szükségeltet-
2 Kanizsa – Szent István 2007. augusztus 23. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly.
Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Intelmeinek ma is üzenete van
A hagyományos Szent István-
napi ünnepi szentmisére
az Alsótemplomban került sor.
A szentbeszédet Kajtár Edvárd,
a pécsi Püspöki Hittudományi
Főiskola liturgia-teológia tanára
mondta a bensőséges istentiszteleten,
amelyre a határainkon
túli magyarlakta területekről
is érkeztek egyházi személyiségek.
Kajtár Edvárd a manapság a
fiatalok körében egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő, sokak
szerint a magyarság ősvallásának
tekintett sámán-hitről beszélt,
s méltatta István király
nagyságát, aki azzal, hogy az
ősi hit helyett a kereszténységet
választotta, szilárd alapra, sziklára,
kőre építette országát.
Ugyanis a kő maga Krisztus, általa
jöhetett létre a szilárd, stabil
magyar állam, amely máig
fennmaradt a történelem viharai
közepette is. Mint mondta: István
nagysága nem abban rejlik,
hogy volt egy ideája az államról,
hanem abban, hogy volt egy
képe Istenről, amit az emberekben
talált meg. István Krisztust
„faragta” bele a magyarokba,
pontosabban valamennyi, a Kárpát-
medencében élő náció tagjaiba.
Felismerte a munka, a folyamatos
építkezés jelentőségét,
a hit mellett ez volt a másik
nagy ajándéka a magyarság számára.
Megjegyezte: ahol a nyomorúságban
is dolgoznak, s reménykednek
egy szebb jövőben,
ott megértették Szent István
üzenetét.
Horváth Attila
A város szentmiséje
Hamarosan betemetik az előző
ciklusban indított mélygarázs-
beruházás Erzsébet téri
torzóit, s felbontják az időközben
köddé vált beruházóval, a
Silóparkinggal kötött megállapodást.
A város első embere, Marton
István arról tájékoztatta lapunkat,
hogy bár a cég képviselői közül
senkit nem sikerül elérniük, hamarosan
felbontják a Silóparkinggal
kötött kivitelezői megállapodást,
s megteszik a szükséges
jogi lépéseket is. A cég ugyanis
jelentős összegű közterület-használati
díjjal tartozik az önkormányzatnak.
Amúgy nem az önkormányzat
az egyetlen, aki fut a pénze után.
Mint azt Frankovics Tibortól, a
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága
osztályvezetőjétől megtudtuk,
a Silóparking nekik is tartozik
az elvégzett megelőző régészeti
feltárás ellenértékével, mintegy
kétmillió forinttal. A szakember
azt mondja, ilyesmire még
nem volt példa, s az ügyben ők is
jogi lépéseket fontolgatnak.
Öröm az ürömben, hogy Marton
István polgármester úgy döntött,
a szerződésbontás után elbontják
a palánkot és betemetik a
gödröket, a területet pedig visszaadják
az autósoknak.
Kérdésünkre a korábban újabb
befektetőkkel megkezdett tárgyalások
állásáról a város első embere
úgy nyilatkozott, amíg a korábbi
megállapodást nem bontják
fel, addig nincs értelme folytatni
az egyeztetéseket, így azok most
szünetelnek, adandó alkalommal
azonban folytatódhatnak.
H.A.
2007. augusztus 23. Kanizsa – A mi ügyeink 3
Dugába dőlt mélygarázs
Rövid időn belül visszakapják az autósok a lassan egy éve lezárt
felszíni parkolót
Bottal üthetjük a Silóparking nyomát?
nek ahhoz, hogy a király jó uralkodó
is legyen, igaz, mindezek
mellett a legtöbbször idézett gondolata
a latinból történt fordítás
alapján így hangzik: „Mert az
egynyelvű és egyszokású ország
gyenge és esendő”. Intelmei valóban
az istváni elveket tükrözték
az uralkodásról, melyben több tétel
hatványozottan is kiemelt szerepet
kapott. Az Intelmekben a
katolikus hit megtartását, az egyházi
rend tiszteletét hangsúlyozta,
valamint az igazság, a türelem, a
jámborság és a könyörületesség
erényeinek gyakorlását tanácsolta.
Továbbá fontosnak ítélte, hogy
fia éljen harmonikusan a hatalmát
támogató főurakkal, főpapokkal,
ispánokkal, hiszen a gőgös, békétlen
királyt előbb-utóbb megbuktatják.
István az 1038-ban bekövetkezett
halála előtt végül nővére fiát
Orseolo Pétert jelölte utódjának,
s az első Árpád-házi uralkodónkat
I. Szent László idején, 1083-
ban avatták szentté. Gondolatai
azonban örökérvényűek, s nem
véletlenül ma is vezérlőelvként
szolgálhatnak.
Polgár László
A volt Thury-laktanya 184
ezer négyzetméteres darabja vált
tehermentessé Marton István polgármester
kezdeményezésére és
Göndör István szocialista országgyűlési
képviselő közbenjárására
– az örvendetes tényt maguk az
érintettek jelentették be (képünkön)
minapi, közös sajtótájékoztatójukon.
Ugyan a laktanya már
korábban az önkormányzat birtokába
került, ám az állam javára
elidegenítési és elővásárlási
jog volt bejegyezve a mintegy
másfél-kétmilliárd forint forgalmi
értékű földdarabra.
– Tizenkilenc ingatlanról van
szó, melyek jó része külterület –
mondta Marton István polgármester,
aki hozzátette, az elidegenítési
és elővásárlási jog törlésével megindulhat
az ingatlanok belterületbe
vonása. – Mostantól ezek az ingatlanok
tehermentesek, hiszen az
állam javára bejegyzett opciók eltörlése
megtörtént. Ez ügyben levélben
kértem Göndör István országgyűlési
képviselő segítségét, s
kötelességemnek érzem, hogy az
általa nyújtott támogatást megköszönjem.
Marton István elmondta, a területre
szórakoztató és üzletközpontokat
képzelnek el, s itt kapna
helyet a sportcsarnok is.
Göndör István hozzátette,
1994. óta küzd azért, hogy az
ilyen ingatlanok kerüljenek önkormányzati
tulajdonba, ám sokáig
nem járt sikerrel, ugyanis a
honvédség mindenképpen hasznot
akart húzni a megüresedett
laktanyák értékesítéséből.
– Nekünk jobbára honvédségi
ingatlanaink vannak, amelyekből
a honvédség mindig szeretett volna
pénzt csinálni – mondta Göndör
István. – Az előző ciklusban a
város megkapta ezeket az ingatlanokat,
amelyeket azonban akkor
még elidegenítési tilalommal, illetve
elővásárlási joggal terhelt az
állam. Most pedig a polgármester
úr kérésére sikerült elérni, hogy
ezen opciókat töröljék róluk, így
a város a továbbiakban jó gazda
módjára gazdálkodhat a területekkel.
H.A.
4 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. augusztus 23. Fotó: Horváth Attila
Közös siker
Közönybe fulladt a Nyugatdunántúli
Regionális Közlekedésszervezési
Iroda által augusztus
tizenhetedikére a kistérség
negyvennyolc településének
polgármesterei számára
meghirdetett, közösségi közlekedésszervezéssel
kapcsolatos
egyeztetés – azon ugyanis
mindössze kilenc önkormányzat
képviseltette magát a negyvennyolcból.
Pedig lett volna mit hallgatni,
mert az egyeztetésen tudtuk
meg, hogy a MÁV-Start Zrt. elvesz
még egy InterCityt a fővárosba
utazóktól, ugyanis január
elsejétől megszünteti a Kanizsa
IC-t.
Nagy László irodavezető-helyettes
lapunknak elmondta, az
új, 2008. január elsejétől életbe
lépő közösségi menetrendről
előzetesen is egyeztettek az önkormányzatokkal,
most azonban
már a végleges formát kell kidolgozni.
A munka során a Volán
és a MÁV szakembereinek
bevonásával igyekeznek a lehető
legnagyobb mértékben figyelembe
venni a települések igényeit,
s különösen nagy hangsúlyt
fektetnek az egyes csatlakozások
összehangolására. Az
eddigi tapasztalatok alapján
egyébként úgy tűnik, hogy az
időszak legnagyobb problémája
az iskolák megszűnéséből fakad,
s jogos igényként fogalmazódik
meg a településvezetők részéről
az iskolabuszok, iskolajáratok
számának növelése.
Nem éppen a nap jóhírét hozta
Szalai András, a MÁV-Start
Zrt. területi személyszállítási
vezetője, aki az egyeztetésen
jelentette be, hogy megszűnik a
Kanizsa InterCity. Az évek óta
tartó leépülés közepette sovány
vigasz, de legalább azok az ICk
megmaradnak, amelyek nem
Nagykanizsáról indulnak, ám
áthaladnak a városon, s változatlanul
közlekednek a nemzetközi
vonatok, gyorsvonatok is.
Horváth Attila
Lehet egy
IC-vel
kevesebb?
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
Ügyintéző: Erdős Péter, Szám:14/ 45-6 /2007.
Tárgy: Kanizsa IC járat tervezett megszűntetése
CÍMZETTEK:
MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt., Dr. Mosóczi
László elnök, vezérigazgató, Budapest, Kerepesi út 3.
MÁV Zrt. Vezérigazgatóság, Heinczinger István vezérigazgató,
Budapest, Andrássy út 73-75.
Nyugat-Dunántúli Regionális, Közlekedésszervezési Iroda,
Tóthné Temesi Kinga irodavezető, Szombathely, Wesselényi
u. 7.
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
A Nyugat-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési
Iroda által szervezett menetrend egyeztető értekezleten elhangzottakra
reagálva mély felháborodással írom Önnek
soraimat.
Megütközéssel értesültünk a Nagykanizsa vasúti közlekedését
érintő változtatási tervek közül arról a szándékról, hogy a
város legfontosabb Inter City járatát meg kívánják szüntetni.
Érthetetlen és véleményünk szerint valós indokokkal alátámaszthatatlan
az a most már évek óta érzékelhető folyamat,
amely a vasúti közlekedés visszafejlesztését, színvonalának
folyamatos romlását eredményezi, ami azután természetesen
önmagát felerősítő hatással, az utaslétszám csökkenésével
is együtt jár. Ilyen körülmények között arra hivatkozni,
hogy a kihasználtság nem megfelelő, számunkra elfogadhatatlan.
A XXI. század kezdetén egy megyei jogú városban
az egyetlen Inter City járatot még akkor is indokolt lenne
fenntartani, ha az Önök kihasználtságra való hivatkozása
megalapozott lenne.
Ami a kihasználtságot illeti egyébként, nem csodálható,
hogy a nyolcvanas években volt Nagykanizsa-Budapest viszonylatban
a három és fél óra körüli gyorsvonati menetidőt
is túllépő, ma 3 óra 51 illetve 3 óra 53 perces menetidejű
IC járat kihasználtsága relatíve csökken, miközben az
autópálya megépülésével a közúti elérhetőség 2 órára
csökken. A tervezett intézkedéssel ez a helyzet tovább romlana,
és előre tudható módon tovább csökkentené az utaslétszámot.
A 4 óra 26, illetve 4 óra 21 perces menetidejű,
Kaposváron át közlekedő, Somogy IC még a személyvonattal
sem versenyképes, múlt század eleji állapotokat hozna
vissza városunk közlekedésébe.
A város vasúti közlekedésével kapcsolatban már többször,
hasztalanul jelzett problémáinkra nem elfogadható válasz
a vasúti pálya állapotára való hivatkozás. Sem a város
vezetését, sem a nagykanizsai utazóközönséget nem nyugtatja
meg a többfelé bontott állami cég egyes társaságainak
egymásra mutogatása. Valakinek el kellene végre érni, hogy
az ország fejlesztési céljai között a vasút, azon belül a vasúti
pálya fejlesztése kellő prioritást kapjon.
Mindezek alapján elfogadhatatlan számunkra a tervezett
intézkedés, és minden lehetséges fórumon felháborodva
tiltakozunk már a gondolat megszületése ellen is!
Kérjük, sőt követeljük, hogy vegyék le a napirendről a
nagykanizsai vasúti közlekedés további módszeres tönkretételét,
ami egyben a nagy múltra, és hagyományra visszatekintő
vasúti csomópont megalázásával egyenértékű. Lássák be végre,
hogy az utóbbi évek vasúti menetrend változtatásai rendre
rontottak a helyzeten, miközben mi azt várnánk el Önöktől,
hogy ha javítani nem tudnak, legalább ne rontsanak tovább az
1900-as szint alá! Végeredményben az utaslétszám csökkenésének
legfőbb okozója maga a vasút.
Sérelmezzük továbbá, hogy az egyeztetés meghívójában
említést sem tettek a tervezett intézkedésről, miáltal az egyeztetésen
nem tudtuk felkészülten és megfelelő súllyal jelezni
egyet nem értésünket. Úgy gondoljuk, hogy ilyen súlyos intézkedést
tervbe venni is csak a szóban forgó vasútvonal legtöbb
utasát adó, legnagyobb városával történő érdemi egyeztetést
követően lehetne, amire a korábbi évek gyakorlatának megfelelően
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Hivatalában illene sort keríteni, s nem azt felrúgva más helyszínen,
degradálva az egyeztetés fontosságát, számtalan kis
településsel közös fórumon.
Nagykanizsa, 2007. augusztus 17.
Tisztelettel: Marton István
2007. augusztus 23. Kanizsa – A mi ügyeink 5
Rendőröket Kiskanizsára
A nap huszonnégy órájában
rendőri jelenlétet garantáló
rendőrségi szolgálati helyet
akarnak a kiskanizsaiak, aminek
érdekében aláírásokat
gyűjtenek a településrészi önkormányzat
tagjai és segítőik,
akik elkötelezettek az ügy iránt.
A kezdeményezés ugyanis a lakosságtól
indult, akik számos
panaszt fogalmaztak meg a városrész
közbiztonságával kapcsolatban
Kiskanizsa önkormányzati
képviselőinek, Polai
Józsefnek és Tóth Nándornak.
E szerint gyakori a gyorshajtás
a városrész útjain, a vendéglátóhelyek
előtt többször előfordultak
már atrocitások, verekedések, a
Zsigárdi utcában nemrég épített
kishídon rendszeresen kamionok
hajtanak át a súlykorlátozás ellenére,
s akkor még nem beszéltünk
a besurranásos lopásokról,
betörésekről – például egy épülőfélben
lévő családi házból már a
beszerelés másnapján kilopták a
teljes fűtésrendszert.
Polai József a közgyűlésen már
többször jelezte, a lakók véleménye
szerint nyugalmuk érdekében
szükség lenne egy állandó rendőrségi
szolgálati helyre Kiskanizsán.
Nem rendőrőrsről lenne szó, hanem
olyan rendőri jelenlétről, ami
talán leginkább a körzeti megbízott
tevékenységéhez hasonlítható.
A képviselő felvetésére dr.
Molnár József rendőr alezredes,
városi kapitány levélben válaszolt,
amelyben arról tájékoztatta
Polai Józsefet, hogy nem látja indokoltnak
a kérés teljesítését,
ugyanis a terület bűnügyi fertőzöttségi
mutatója a többi városrészhez
képest alacsony, s a járőrszolgálat
jelenleg is több órát teljesít
itt, mint amennyit egy körzeti
megbízott teljesítene. Véleménye
szerint szakmai szempontból
inkább a keleti városrészben lenne
indokolt egy szolgálati hely
létrehozása, ám egyelőre annak
sem biztosítottak az anyagi feltételei.
A kapitány arra is felhívta a
figyelmet, hogy a lakók komfortérzetének
javításához nagyban
hozzájárulhatna egy jól működő
kiskanizsai polgárőrség létrehozása,
amire azonban eddig még információi
szerint nem került sor.
Dr. Molnár József levele nem
elégítette ki a kiskanizsai képviselőket,
ezért hogy nagyobb nyomatékot
adjanak a városrész kérésének,
aláírásgyűjtésbe kezdtek.
Terveik szerint több száz aláírást
gyűjtenek össze szeptember
végéig, amit átadnak Marton István
polgármesternek, egyúttal
kérik az ügyben a közbenjárását.
– Ha abból indulunk ki, hogy a
város peremkerületeiben (amelyek
közül Kiskanizsa a legnagyobb
városrész) él Nagykanizsa teljes
népességének egynegyede, mintegy
tizennégyezer ember, akkor
véleményem szerint jogosnak tekinthető
az igény, miszerint a külső
területeken, így a Kiskanizsán
élőknek is joguk van a magasabb
színvonalú közbiztonsághoz – magyarázza
Polai József. – Már
többször kértem a kiskanizsai
szolgálati hely létrehozását, azonban
eddig mindig elutasítást kaptam,
ez történt legutóbb is. Azonban
azt hiszem, nem lehet figyelmen
kívül hagyni az igényt megfogalmazó
jelentős lakossági nyomást
sem, ezért hogy kérésünknek
nyomatékot adjunk, aláírásokkal
is alátámasztjuk, hogy nagyon is
valós problémáról van szó. Én azt
hiszem – tekintve, hogy most
fideszes többségű önkormányzat
van –, most vagyunk a legközelebb
a megvalósuláshoz, ha most
sem sikerül kiharcolnunk a
kiskanizsai szolgálati helyet, akkor
talán sohasem.
Dr. Molnár József rendőrkapitány
úgy reagált a felvetésekre,
hogy ha a kérést támogatja a város
vezetése is, akkor meg kell
vizsgálni, milyen feltételrendszerrel
valósítható meg az állandó
szolgálati hely, hogyan épül
fel a technikai-financiális háttér, s
mit tud ebből felvállalni az önkormányzat.
Horváth Attila
Itt és most egy nem titkoltan keserű írás következik
a mai iskolák egyik sarkalatos gondjáról.
Lehet, mire a cikk megjelenik, már rendelet írja elő,
hogy tilos az iskolákban a csöngetés, mert kirekeszt,
félelmet kelt, s egyáltalán, olyan érzetet kelt a gyermekben,
ami a tanulásra utal, ez pedig súlyos traumát
okoz a gyermeki lélekben, ami egy életre nyomot hagy.
Ha most valaki fölkapja a fejét, hogy mi ez a badarság,
s eldobja magától az újságot, kérem ne tegye!
Szinte karnyújtásnyira van tőlünk az az idő, amikor
az iskolához úgy tartozott hozzá az osztályozás,
mint mondjuk a csengőszó.
De mit történt a közelmúltban?
Miniszteriális emberek – akik nem olyan buták,
mint amilyen célirányosak – előírták, hogy az osztályozás
márpedig eltöröltetik. Eltöröltetik, mert a
jegyek kirekesztenek, félelmet keltenek, s egyáltalán,
egy életre szóló traumát okoznak a gyermeki
lélekben. Ezt pedig senki nem akarhatja!
Akkor most mi legyen az osztályzatokkal? A jegyeket
mégsem lehet csak úgy kiebrudalni az iskolából,
hisz tudják, az iskolának ugyanúgy része az
osztályzás, mint a csengőszó. Miniszteriális embereink,
akik nem olyan buták, mint amilyen célirányosak,
erre is találtak megoldást.
A megoldás már körvonalazódik, hamarosan realizálódik.
Nem borzolom tovább az olvasó idegeit,
elárulom a titkot. Ezután osztályzatokat (jegyeket,
számokat) a pedagógusok fognak kapni. Már az is
megvan, hogy kitől.
Osztályozni fognak a szülők, osztályozni fog az
igazgató, az igazgatót oszályozzák a pedagógusok,
de hogy ennek a tényleg kolosszális tervnek a szellemisége
mindenkit átjárjon, a pedagógusok egymást
is osztályozni fogják. Nekünk viszont itt lép fel
egyfajta hiányérzetünk.
Egy láncszem még kimaradt a sorból, de miniszteriális
embereink, akik nem olyan buták, mint
amilyen célirányosak, ezt az átmeneti figyelmetlenségét
hamarosan pótolják.
Nem borzolom tovább az olvasó idegeit, aki volt
olyan kitartó és eljött velem a zavarosba, elárulom
a hiányzó láncszemet. Igen, ő az! A pedagógust
még nem osztályozta a gyermek.
De majd fogja! Csak idő kérdése. S akkor bízvást
kimondhatjuk, hogy szép új világunkban minden
a feje tetejére állt. S ugye akkor már nem kell
drága pénzen fizetett kutatókat bevonni, hogy kiderítsék,
mi történt a magyar iskolákban?
A valamikor nemzetközi élvonalban lévő oktatásunk,
hogyan került rövid idő alatt a sereghajtók
közé? Megkérdezhetné valaki, s mit szólnak mindehhez
a pedagógusok? Mégiscsak ők látják (reméljük
látják) ennek a szörnyű pusztításnak a következményeit.
Azt kell hogy mondjuk, nem szólnak,
hallgatnak, végrehajtanak, szenvednek. Ez a bénító
szellemi-társadalmi légkör a legnagyobb hazugságra,
önámításra az értelmiséget kényszerítette. A
mindennek és mindenkinek megfelelni akaró pedagógus
"prokrusztészi ágy"-ba kényszerült.
Hadd zárjam írásomat korunk nagy írójának, A.
Szolzsenyicinnek, Áltanultak című esszéjének néhány
sorával. „Az iskolai tanárok olyan mértékben agyonzaklatott,
megalázott emberek, akik ráadásul filléres
dolgokkal küzdenek, hogy sem idejük, sem terük és
szabadságuk nem marad arra, hogy bármiről is önálló
véleményt alkossanak, vagy akár csak sértetlen
szellemi táplálékot tudjanak találni és fogyasztani."
Somogyi Katalin
Becsöngetnek-e?
Polai József és segítői többszáz aláírást szeretnének összegyűjteni
Fotó: Horváth Attila
6 Kanizsa – Fesztivál 2007. augusztus 23. “Fogd a kezem, szaladj velem...”
éneklik az Igricek Lukács Zoltán
közkedvelt versére. Most egy remek
fesztiválra invitálnak bennünket,
melyre a Móricz Zsigmond Művelődési
Ház és a Cserfő Jazzland Alapítvány
szervezésében augusztus
harmincegyedikén és szeptember elsején
első alkalommal, hagyományteremtő
szándékkal kerül sor.
Farkas Tibor főszervezőtől
megtudtuk, az Igricfesztivál a világzene,
a folk és az énekelt vers
találkozója lesz. E műfajok legnevesebb
képviselői látogatnak
el hozzánk. Pénteken délután az
Aradi udvarban a Hangraforgó
Győrből, Budapestről Dinnyés
József, Lukács Sanyi Egerszegről,
a pécsi Szélkiáltó, és a házigazda
Igricek csalogatják a közönséget
az esti programokra,
Tiborcz Iván birtokára, a cserfői
jazzlandre, amely erre az alkalomra
folklanddé alakul át. Elővételben
sokkal olcsóbban lehet
jegyekhez, bérletekhez jutni,
mint a helyszínen, s nemcsak a
Halis István Városi Könyvtárban,
a Tourinform Irodában és a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban
vásárolhatnak belépőket az
érdeklődők, hanem a városközpontban
cirkáló gólyalábasoktól
is. A nyitónapon 19 órától Dinynyés
József daltulajdonos, majd a
pécsi Szélkiáltó Együttes, a Kaláka
Együttes, illetve a Besh o
droM szórakoztatja a közönséget.
A szombat estét 18.30-tól
Kátai Zoltán énekmondó nyitja,
őt a Misztrál Együttes, az Igricek,
a Ghymes, majd a Csík Zenekar
követi. A fesztivál programja
mindkét napon hajnalig
tartó táncházzal, illetve közös zenéléssel
zárul. Szombaton délután
gyermekprogramok várják a
családokat, ezek ingyenesek, sőt
14 éves korig valamennyi programot
ingyen látogathatják a
gyerekek!
Afesztivál szervezőinek nagy álma,
hogy sokan legyenek a koncerteken,
hiszen ezeket az előadókat
ritkán lehet Nagykanizsán látni, sőt
az országos fesztiválokon kívül
nem nagyon juthatunk el a koncertjeikre.
Igricfesztivál Nagykanizsa-Cserfőn
Augusztus 24 – szeptember
2. között immár kilencedszer kerül
megrendezésre Horvátország
barokk fővárosában, Varasdon a
SPANCIRFEST kulturális fesztivál.
Az idei évben a szervezők
száznyolcvanezer vendéget várnak
a tíznapos eseménysorozatra,
melyen a folklóré, a színi előadásoké,
a zenéjé, valamint az irodalomé
lesz a főszerep. A város főterén
berendezkedő kavalkádra
az előző évekhez hasonlóan vélhetően
sokan lesznek kiváncsiak
Magyarországról is, hiszen a rendezvény
egyik célja, hogy a házigazdákon
kívül Ausztriából,
Szlovéniából, illetve tőlünk is
mind több látogatót vonjon be
programokba. Idén kétszáznegyvenhat
műsort szerveztek a varasdiak
a Főtér körüli sétálóövezetbe,
de a délszláv kultúrkörön kívül
a közép-európai előadóknak
is számos lehetőséget adnak a bemutatkozásra.
Varasdon
idén is lesz
SPANCIRFEST
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata állandó nagykanizsai
lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú, államilag elismert
magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán első diploma megszerzése
érdekében tanulmányokat folytató fiataloknak meghirdeti a "Hazavárunk"
ösztöndíj elnyerésének lehetőségét.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, havi egy alkalommal történő oda-vissza utazás
költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején érvényes
másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés hiányában autóbuszjegy
diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes ára alapján történik.
Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása és a diákigazolvány
másolata.
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra)
szól. A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati űrlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu város honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal Erzsébet téri portáján, továbbá a Művelődési és Sportosztályon.
Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-780 és az 500-
753 számokon.
Beadási határidő: 2007. szeptember 30.
Ügyintéző: Junger M.
Szám: 6 / 835 / 2007.
Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Király u. 53. sz. alatti építési ügyben
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége Kirendeltségvezetője a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Jegyzője 6/835-5/2007. számú tárgybani építési ügyben hozott
határozata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül határos
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős az eljáró másodfokú
hatóság javaslatának megfelelően a további ügyfeleket a határozat meghozataláról
hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak
megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2007. augusztus 14-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa M.J.V. Polgármesteri Hivatala
Építéshatósági Osztály 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Ügyszáma:
6/835/2007. Tárgya: égéstermék kivezető építési engedélye
Akérelmező ügyfél neve: Péter Istvánné 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 5.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 91/1. hrsz-ú
társasházi ingatlan, 18., 21/2., és 20/2., hrsz-ú ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság
fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő:8-12, 13-16.30, Szerda:
8-12, 13-18, Péntek: 8-12
A Ket. 109. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá
vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb részvevője a hatóság
jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc
napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási
ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset
indításával.”
Erre figyelemmel az eljáró hatóság a bírósági felülvizsgálat lehetőségét
döntésében az alábbiak szerint biztosította: „E határozat jogerős, ellene fellebbezni
nem lehet, azonban a közléstől számított 30 napon belül a Zala Megyei
Bíróság előtt keresettel megtámadható. A keresetlevél az első fokú építésügyi
hatóság útján terjeszthető elő.”
Nagykanizsa, 2007. augusztus 14.
A jegyző megbízásából:
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
A Hevesi Sándor Művelődési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9., Pf: 164.) nyilvános pályáztatás útján, bérleti formában üzemeltetésre kiadja
az alábbi helyiségeket:
1. A Magyar Plakát Ház (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15, Kiskastély
mellett) épületében lévő, 40 fő befogadására alkalmas – berendezés és
felszerelés nélküli – helyiséget – kávézó funkcióra –, szociális helyiséggel
együtt. Kikiáltási ár: 30.000 Ft + áfa / hó + rezsiköltség
2. A Hevesi Sándor Művelődési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9.) földszintjén kialakításra került – 25 fő befogadására alkalmas, beépített
kiszolgáló bútorzattal, raktár és szociális helyiséggel ellátott – helyiséget,
kávézó funkcióra. Kikiáltási ár: 50.000 Ft +áfa / hó + rezsiköltség
A kávézó bérleti jogának elnyerője jogosult – esetenként 5. 000 Ft + áfa
bérleti díjért – színháztermi és egyéb nagyrendezvények esetén a színháztermi
büfé üzemeltetésére.
A pályázók részvételi feltételei: 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pályázónak
nincs adó- és vámtartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbírósági
bejegyzés kivonatával igazolni kell az üzemeltetés jogosultságát, a vállalkozó,
vagy a vállalkozás vezetőjének 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa,
előző referenciák, rövid pályázat. A pályázatok kiértesítés után versenytárgyaláson
vesznek részt, ahol a licit alapja a bérlemények havi bérleti díja.
Ajánlattételi határidő: 2007. szeptember 17. 10 óra, leadási helye: Hevesi
Sándor Művelődési Központ, gazdasági iroda 8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9. A bérbe vehető helyiségek előzetes időpont egyeztetés után tekinthetők
meg. A bérleti időszak kezdete: 2007. október 1. A bérleti szerződés megkötésének
feltétele: 3 havi bérleti díj letétbe helyezése a Hevesi Sándor Művelődési
Központ pénztárában. A helyiségek berendezésének belsőépítészeti kivitelezési
tervét a bérbeadóval előzetesen egyeztetni kell. A bérleti szerződést a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hagyja jóvá.
További információ kérhető: Decs Szilvia gazdasági titkártól
Elérhetőségek: Telefon: 93/311-468, 30/693-2445,
e-mail: hsmkgt@chello.hu
2007. augusztus 23. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület képviselője, OKISB
–elnök augusztus 22-től szerdánként ismét tart fogadóórát 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban. A képviselő elérhetősége:
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
bajcsai kirendeltség épületében.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet ingatlanok ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésére,
meghatározott, 3 éves időtartamra, 2007. október 1.-től 2010. szeptember
30.-ig.
A pályázati dokumentációt 20.000 Ft + áfa, azaz húszezer forint + áfa
ellenértéken lehet megvásárolni, a dokumentáció kizárólag a befizetést igazoló
bizonylat bemutatásakor vehető át, a befizetést postai úton kell teljesíteni,
készpénzfizetési csekk az eljáró címén kapható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. szeptember 12. délelőtt 9 óra
Érdeklődni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és
a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Ingatlanforgalmi szakértői értékbecslés
Hirdetmény
„Hazavárunk”
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háziorvosi ügyelet 2007. augusztus
31. 16.00 órától új telephelyen működik, megváltozott telefon elérhetőséggel.
Ügyeleti idő: munkanapokon: 16.00 – 08.00 óráig, munkaszüneti napokon
(szombat, vasárnap, fizetett ünnep): 08.00 – 08.00 óráig
Központi Ügyelet – 8800 Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-8. sz. Bejárat:
Bagolai sor (Mentőállomás mellett.) Telefon: 93/310-255.
ELLÁTÁSI TERÜLET: Eszteregnye, Surd, Rigyác, Alsórajk, Felsőrajk,
Belezna, Nemespátró, Sormás, Pötréte, Szepetnek, Kilimán, Gelsesziget,
Gelse, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Kacorlak, Zalaszentbalázs,
Pölöskefő, Börzönce, Hahót, Bocska, Figyeház, Murakeresztúr, Zalasárszeg,
Nagybakónak, Nagyrécse, Kisrécse, Újudvar, Homokkomárom, Hosszúvölgy,
Fűzvölgy, Liszó, Nagykanizsa: Miklósfa városrész felnőtt lakossága,
Palin városrész felnőtt lakossága.
Vidéki háziorvosi ügyelet
Pályázati felhívás
8 Kanizsa – Hirdetés 2007. augusztus 23.
2007. augusztus 23. Kanizsa – Hirdetés 9
A közelmúltban ünnepelte megalakulásának
öt éves évfordulóját
a Rozgonyi Polgári Kör. Ebből az
alkalomból Miha Tamásnét, a város
közismert, nyugdíjas tanárát,
a jobboldali civil szervezet vezetőjét
először a gyökerekről kérdeztük.
Beszélgetésünk során a
számtalan régi fénykép mellett
előkerült a Kanizsa Enciklopédia,
az édesapa naplója és a Klárika
által az 1700-as évektől napjainkig
levezetett családfa.
– Az én édesapám akár író is lehetett
volna. Szabatosan fogalmazott,
gördülékeny, olvasmányos stílusban
írt. Az emberi lélek apró rezdülései fellelhetőek
írásaiban. Ebben a kék füzetben
gyönyörű apró betűkkel feljegyzett
mindent, amit a családtagokról
tudott. Nagyon nagy érték számunkra,
az utódoknak. Könnyekre fakadunk,
amikor olvassuk. Nagy öröm
számomra, hogy öt ősünk szerepel az
enciklopédiában – kezdte a visszaemlékezést
Klárika. – Apai ágon a
Janda- és a Knortzer-ág. Régen a nők
ritkán vállaltak közéleti szerepet, csak
a férfiak. Most már az emancipáció
révén természetes, hogy a nő is tovább
viszi az ősi tradíciókat, nemcsak a férfi.
Tehát öt nevet említenék. Janda
Károly dédapámat, a kertészt, Janda
Károly nagyapámat, a posta-főfelügyelőt
és Janda Károly édesapámat,
a bankigazgatót. Apai ágon még
Knortzer György dédapámat említem,
akinek édesapja, Rudolf, egy magas
rangú porosz tisztnek volt a fia és az
1700-as években került Kanizsára.
Dédapám a kormánytanácsostól kezdve
nagyon sok tisztséget töltött be. ő
volt a Zala Megyei Gazdasági Takarékpénztár
nyugalmazott vezérigazgatója,
igazgatósági tagja, a Magyar
Nemzeti Bank váltóbírálója, a Nagykanizsai
Közraktárak Rt. igazgatósági
tagja, a Zalavármegyei Tűzoltószövetség
örökös elnöke, a Nagykanizsai
Önkéntes Tűzoltótestület tiszteletbeli
elnöke és örökös parancsnoka. A kanizsai
mentőket és a tűzoltóságot ő
alapította meg. Városi képviselő, a
Város-szépítészeti Bizottság tagja, a
Polgári Egylet elnöke. Örökös tűzoltó
főparancsnok és kormánytanácsos.
Dédapa halála után édesapám lett a
Zala Megyei Gazdasági Takarékpénztár
vezetője, majd 1949-ig az Országos
Takarékpénztár fiókfőnöke. Munkahelyéről
azért bocsátották el, mert
nem akart belépni a kommunista pártba.
Még a városból is kitiltották.
Anyai ágon Bartal Béla nagyapám
szerepel az enciklopédiában. ők csak
az 1900-as évek elején kerültek Kanizsára.
Bartal nagypapám a vasúton
dolgozott. Köztiszteletben álló állomásfőnökként
a Dél-Dunátúlon elterjedt
a híre, hogy ilyen jól szervezett és
esztétikus vasútállomás nincs a közelben.
Elismertségét az is mutatja, hogy
amikor Viktor Umberto átutazott Kanizsán,
az a megtiszteltetés érte, hogy
az állomáson végigterített vörös kókuszszőnyegen,
díszes ruhában, fehér
kesztyűben fogadta, majd tiszteletét
tette nagyapám hivatalában is. 1924-
től több mint egy évtizedig állomásfőnök,
a város közéletének szereplője,
önkormányzati képviselő, és kitüntetéssel
ismerték el a soproni-hűségszavazás
szervezésében való közreműködéséért.
Janda Károly dédapám a kiscenki
Széchenyi kastély kertészetéből
került 1881-ben Kanizsára. A herceg
Batthyányi féle hitbizományból bérelt
területen indult el a kertészete a mai
Peterman kertészet a Báthory utcában.
Később megnyitotta a Fő utcán a
város első virágüzletét, ahol vágott virágot,
virágmagokat, facsemetét árult.
Felesége Füstér Irma, az 1848-as
honvédhadnagy leánya, beszélt franciául
és a nagykanizsai Jótékony Nőegylet
tagja volt. Három gyermekük
született. Hedvig, az én keresztanyám
és Margit leányuk zárdában nevelkedtek,
fiuk Károly, az én nagyapám,
Reitzlingenben a kertészeti főiskolán
tanult. Janda Margitot vette feleségül
Peterman József, így a Janda kertészet
ezután a Peterman nevet vette fel,
amelyet az unoka Peterman Károly
ma is működtet a Báthory utcában.
Janda Károly nagyapám az Eötvös téri
Piarista Gimnázium tanulója, majd
külföldön folytatta tanulmányait, de az
I. világháború az orosz frontra szólítja,
sebesülés, fogság járul hozzá korai
halálához. A kanizsai postán, mint
postafelügyelő dolgozott. Édesapám
Janda Károly egy jól kvalifikált bankszakember
volt. Több alkalommal Budapestre
szerették volna helyezni, de
édesanyám nem akarta felcserélni a
vidéki életet a fővárosival. ő egy köztiszteletben
álló, jó kapcsolatteremtő
készségű ember volt. 1949-ig igazgatóként
dolgozott. Már gyermekkoromban
természetes volt számomra, hogy
az elődeim életvitelét kell továbbvinnem,
magas szintű képzettséget kell
szerezni, és ezáltal a szűkebb pátriám
hasznára válni. Mivel gyermekkoromtól
német és angol nyelvet tanultam,
biztosra vettem az idegen nyelvek főiskolájára
való felvételemet, de az 50-es
években a politika beleszólt a család
életébe. Mellőzések, elbocsátások, kivégzés.
Maradt a reális valóság, nem
tanulhattam tovább és tizennyolc évesen
családfenntartó, dolgozó nő lettem.
Csak 1964-ben tudtam diplomát
szerezni. Az oly sokat emlegetett gyökerek,
a hagyomány, és a folytonosság
nagyon fontosak. Ez vezérelt engem is,
amikor a családi iratokat böngészve
2005-ben elhatároztam, hogy a dédapám
által vezetett Polgári Egyletet
újjászervezem és annak szellemiségét
folytatva hű maradhatok a családi hagyományokhoz.
Szerencsémre van a
városban egy összetartó, tettrekész, áldozatokat
vállaló csapat, a Rozgonyi
Polgári Kör, amelyből nagyon sokan
kérték felvételüket a Polgári Egyletbe.
Hasonló értékrendet vallanak velem s
így a Polgári Egylet a mai modern világban
mégiscsak az ősök nyomdokain
halad. Keresztény, értelmiségi családból
származom – összegezte a képeket
nézegetve Klárika. – A közelmúltban
elhunyt, szintén pedagógus
férjemmel – aki sokat tevékenykedett a
közös ügyért –, három gyermeket neveltünk
fel. Tősgyökeres kanizsai vagyok.
Szeretem ezt a várost, az Alsótemplom
harangjainak zúgását, a volt
líceum boltíves folyosóablakait, a patinás
épületek varázsát, a Sétakert árnyas
fáit éppúgy, mint a belváros lüktető
forgalmát. Büszke vagyok arra,
hogy őseim már az 1800-as évektől
Nagykanizsa polgárai voltak és lelkiismeretes,
felelősségteljes munkájukkal
a város fejlődését segítették elő.
– Lépjünk vissza az öt évvel ezelőtti
időszakra, a Polgári Kör
megalakulására.
– A városban 2002-ben rádöbbentek
a jóakaratú emberek, hogy a demokrácia
nem jóságos angyal, aki
lejön közénk és megérint bennünket.
A politikai ügyeskedők egyre inkább
elfoglalták a kulcspozíciókat a társadalmi,
politikai rendszerben. Ekkor
Orbán Viktor miniszterelnök úr felhívására
szerveződni kezdtek a polgári
körök. Kezdetben kigúnyolták őket,
ténykedésüket elhallgatták. Ma már
tudjuk, hogy a jobboldal támogatásának
fontos bázisai. Nagyon rövid
időn belül megtaláltak engem, és felvállaltam,
hogy Orbán Viktor FIDESZ-
elnök felhívására létrehozok
egy polgári kört. A Rozgonyi Polgári
Kör 2002. május 22-én alakult a lakásomon
negyvenkét fővel. Az elnevezéssel
eszmeileg is azonosulni tudtunk,
hiszen Rozgonyi István országbíró,
zalavári kapitány híres törökverő
volt. A körhöz azóta olyan keresztény,
konzervatív, polgári értékrendet
valló emberek csatlakoztak, akik úgy
érezték, hogy a 2002-es vereség után
mindazokat az eredményeket tovább
kell vinni, amelyek a FIDESZ-kormánynak
és Orbán Viktornak voltak
köszönhetőek. A kezdetekben politikai
rendezvényeken, tüntetéseken,
nagygyűléseken vett részt a közösség.
– Egyszer polgári kört, aztán
polgári egyletet említett...
– A polgári kör teljesen kötetlen
forma, mindenféle alapszabály és
kötöttség nélkül működik, olyan,
mint egy sok ismerőst tömörítő baráti
kör. A kör azonban 2005-ben
továbblépett, és a régi hagyományokra
épülő polgári egyletet is létrehozta.
A kettő nem zárja ki egymást.
A polgári körnek vannak
programjai, feladatai, ezek jól öszszeilleszthetők
az egylet célkitűzéseivel,
mert sok azonosság van közöttük.
Például karitatív, kulturális
tevékenység, a közösség építése, a
hagyományok ápolása, erdélyi magyarokkal
való kapcsolattartás. A
polgári kör egy spontán társadalmi
önszerveződés, a polgári egylet egy
civil szervezet, amelynek van alapszabálya
és közgyűlései. Bárki tagja
lehet, aki ehhez az értékrendhez
tartozónak érzi magát. Aki egy civil
szervezetnek akar a tagja lenni, az
kérheti magát a polgári egylet soraiba.
A kör létszáma gyorsan növekedett,
jelenleg a szimpatizánsokkal
együtt kétszázon felül van.
Az elmúlt öt évben egy jól szervezett
közösség lettünk.
– Hogyan jellemezne, értékelne
egy-egy évet?
– 2002-ben a tiltakozások, bojkottok,
tüntetések és a nemzeti ün-
10 Kanizsa – Értékrend 2007. augusztus 23. Modern világban, ősi gyökerekkel
Fotó: Bakonyi Erzsébet
– Mi itthonról Kanada vagy
Nyugat-Európa felé vehetjük az
irányt, ön viszont pont fordítva
tette. Megérte?
– Kaland az volt bőven. Nagykanizsán
születettem. Montrealban
nőttem fel, de az első igazi állásom
már Németországban volt – igaz,
egy kanadai cégnél. Azóta 17 év
telt el, ezalatt dolgoztam Hollandiában
és Rómában is, mielőtt Magyarországra
kerültem. Budapesti
szemmel mindenképpen „vidékről
jöttem”. Azt nem tudom, jó irányba
mozogtam-e, de mindig úgy
éreztem, hogy előre haladok – igaz
sok küzdelemmel és szerencsével.
– Világlátott embereknek mindig
van kedvenc sztorijuk. Elmondana
egyet?
– Az egész életem a „kedvenc
sztorim”, ugyanis én tényleg az álmomat
éltem. De talán a legidevágóbb
történet az, amikor egyetem
után egy montreali márkakereskedésben
jelentkeztem értékesítői állásra.
Ott elég arrogánsan közölték
velem, hogy semmi esélyem
nincs az autóiparban dolgozni.
Már régóta terveztem, hogy viszszatérek
oda, és megint „bemutatkozom”,
de amikor ezt néhány éve
megtettem, döbbentem láttam,
hogy a kereskedés időközben tönkrement.
Az életem tele van iróniával,
s ezt így szeretem.
– Hol érzi magát leginkább otthon?
– Erre azt szoktam mondani:
ott, ahol pizsamában tévét tudok
nézni. Komolyra fordítva a szót,
nyilván ahhoz a két országhoz állok
legközelebb, amelyekhez útlevél
is köt, vagyis Kanadához és
Magyarországhoz. De amikor
visszatérek oda, ahol már laktam
legalább egy évet, miközben a repülő
leszáll, úgy érzem, mintha
hazatérnék. Ez vonatkozik Rómára,
Frankfurtra, Amszterdamra,
Hamburgra és Párizsra is.
– Augusztusban lesz egy éve,
hogy a GM Magyarországot vezeti.
Mit könyvel el már személyes
sikerként, s mi az, amit még
csak szeretne elérni?
– Úgy érzem, sikerült magam
elfogadtatni a kollégáimmal és a
partnereinkkel. Így tudunk szoros
üzleti, sőt baráti kapcsolatot teremteni
kereskedői hálózatunk
tagjaival. Viszont még nem sikerült
elérni, hogy mindenki, aki
Opelt vagy Chevroletet vásárol,
vagy akár csak érdeklődik irántuk,
érezze, mennyire értékeljük,
hogy minket választ. Ennek javításán
folyamatosan dolgozunk.
Ezúton is szeretném megköszönni
ügyfeleinknek, hogy megtiszteltek
bizalmukkal, és biztosíthatom
őket: mindent megteszünk, hogy
megfeleljünk az elvárásaiknak.
– Az idei első negyedéves adatokat
figyelve a piac csökkenését
(a tavalyihoz képest az idei eladások
94,7 százalékon állnak) az
Opel-eladások nem követték (106
százalék), és a Chevrolet is megtartotta
piaci részesedését. Minek
köszönhető ez?
– Először is a már említett vásárlóknak,
na meg az erős és
együttműködő kereskedői hálózatnak.
Végül, de nem utolsósorban
annak, hogy jók az
Opel és Chevrolet gépkocsit,
áraink pedig harmóniában
vannak a termékek értékével.
Az eddigi eredményeknek
örülünk, de nem érjük
be ennyivel. Úgy gondolom,
még ennél is jobban
tudnánk szerepelni, s ezt
a közeljövőben be is
szeretnénk bizonyítani.
– Előbb Szalay
Balázsék teljesíthették
egy speciális Antarával
a Dakar-ralit,
majd Bessenyey
Zoltán „kapott”
versenyautót a
GM Magyarországtól:
egy Opel
Astra dízelt. Szereti
az autósportot, vagy
ez csak marketing?
– A sport támogatását
elődeimtől
örököltem, s ezt a
hagyományt szívesen
követem,
hiszen ha nem
benzin – vagy
adott esetben
gázolaj –
folyna az ereimben,
nem érezném magam ilyen
jól a bőrömben. Amit esetleg a témához
eddig hozzátettem, az az,
hogy az új autókkal lehetőségünk
nyíljon új és még jobb eredményeket
elérni. Igyekszem kerülni a
dolgok általános és szokványos
megközelítését, miközben minden
lehetőségből megpróbáljuk kihozni
a maximumot. Az Opel Astra
GTC dízel, a Chevrolet drifiting
autó, valamint az Opel Antara jól
ötvözi ezt a filozófiát. Támogatott
csapataink profik, eltökéltek, és
eddig mindig teljesítették az elvárásainkat.
Dízelautónk egyébként
nagy szurkolótábornak örvend.
– Önnek milyen autója van?
– Opel Astra OPC. Testre szabott,
könnyű és 240 lóerő – kell-e más a
motorhoz? De csak egy hete vezetem,
előtte egy Chevrolet Captivám
volt: nagy, négykerék–meghajtás –
kell-e más a motorhoz? Mindkettő
hozzájárul ahhoz, hogy ennyire élvezhetem
az életemet.
– A felesége mit vezet?
– Opel Zafira TDCi-t, hogy a
legnagyobb biztonságban és kényelemben
szállíthassa a két, számomra
legfontosabb embert a világon:
Ricky és Márky fiamat.
Nagy Árpád
2007. augusztus 23. Kanizsa – Értékrend 11
Mindig előre
Kalandos úton került Megyeri György ismét Magyarországra, s
bár a General Motors Magyarország igazgatójának „benzin folyik
az ereiben”, mosolyogva gondol vissza a kezdetekre, amikor közölték
vele: semmi esélye sincs az autóiparban dolgozni.
Fotó: Fürjes Viktória
nepeink, városi megemlékezések
szervezése jellemezte összetartozásunkat.
2003-ban a jobboldali civil
szervezetekkel való összefogás, előadások
szervezése országosan ismert
előadókkal, politikusokkal,
művészekkel, a helyi FIDESZ-szel
való kapcsolat erősítése, a szövetség
tagozataiba való belépés volt
jellemző tevékenységünkre. Abban
az esztendőben nyitottunk a nagy
nyilvánosság felé is. Jótékonysági
vásárokat szerveztünk karácsonykor,
húsvétkor ajándékcsomagokat
(élelmiszert, játékot) osztottunk a
sokgyermekes családoknak. Sajtótájékoztatókat,
évértékelőt tartottunk.
A városunkban lévő Nagy-
Magyarország Emlékműnél ünnepi
műsort adtunk a trianoni évforduló
alkalmából. Autóbuszos kirándulásaink
a Terror Házába, Herendre,
megyei és országos találkozókra,
rendezvényekre, közös évbúcsúztató,
névnapok megünneplése még
bensőségesebbé, családiasabbá tették
közösségünket. 2004-ben az
EU-választások kampánya alatt nagyon
sok családot kerestünk fel,
jártuk a falvakat, több mint négyezer
petíciót írattunk alá. Úgy érezzük,
a városban elért jobboldali
győzelem aktív részesei voltunk.
2005-ben a határokat átívelő zarándoklat
fogadására ünnepséget
rendeztünk, áprilisban vendégünk
volt Jókai Anna írónő, és a szimpátiaszavazásból
is derekasan kivettük
részünket. 2006-ban egy jól sikerült
teadélutánt szerveztünk, erdélyi
körutazáson vettünk részt és az
56-os megemlékezések több helyszínén
képviseltette magát a polgári
kör. (Kiskanizsán, Murakeresztúron,
Nagykanizsán a városi
ünnepségen és Budapesten az
Astoriánál. – B.E.) Strassburgban
járt két polgári körösünk májusban.
A 2006-os választások kampányát
aktívan segítettük, decemberben pedig
ismét megrendeztük a jótékonysági
vásárt és ajándékosztást.
– Ez volt a múlt. A jövő terveiben
mik szerepelnek?
– Az irányvonalat a Fidesz és
Orbán Viktor adja meg számunkra.
Véleményünkkel a mindenkori politikai
hatalom kisembereket érintő
problémáinak megoldásában szeretnénk
részt venni. A városlakók is
értékelik tevékenységünket. A baráti
együttlétek után mindig lélekben
megerősödve térünk haza családjainkhoz
abban a tudatban, hogy
igaz ügyet szolgálunk.
Bakonyi Erzsébet
Idén csapattá alakul a rejtelmes
Négylevelű Fa nevet viselő
cserkész őrs. A csapat vezetője,
Bekő Zoltán és párja, Bekő Judit
munkája révén örvendetes gyarapodásnak
indult a nagykanizsai
cserkészmozgalom. A közelmúltban
megrendezték első csapattáborukat
is a miklósfai
parkerdőben, ahol igazi nomád
körülmények között tölthettek
el néhány napot a cserkészek.
A cserkészmozgalom egy olyan
önkéntes, vallásos, politikamentes
ifjúságnevelő mozgalom, amely
nyitott mindenki számára, származástól,
nemtől, társadalmi és vagyoni
helyzettől, valamint felekezettől
függetlenül. Célját, alapelveit
és nevelési módszereit alapítója,
Lord Baden-Powell of Gilwell,
a brit hadsereg tábornoka határozta
meg: A cserkészet alapvető
célja, hogy támogassa a fiatalokat
testi, lelki, társadalmi és szellemi
képességeik teljes kifejlesztésében
mind egyénként, mind felelős állampolgárként
és helyi, nemzeti és
nemzetközi közösségeik tagjaiként.
A cserkészet kezdetei 1907-ig
nyúlnak vissza, amikor Robert
Baden-Powell megrendezte az első
cserkésztábort az angliai Brownsea
Islanden. A mozgalom az úgynevezett
„cserkészmódszert” alkalmazza,
egy olyan nevelési módszert,
amely nagyban épít a szabadban
végzett elfoglaltságokra, így a táborozásra,
az erdei és vízi életre,
túrákra és természetesen a sportra.
Napjainkban világszerte 216 országban
38 millió cserkész tevékenykedik.
Egyébként éppen 2007.
a cserkészet centenáriumi éve.
A cserkészet Magyarországon
1910-ben indult el, a Magyar
Cserkészszövetséget 1912-ben
hozták létre, a főcserkész egy
ideig Teleki Pál miniszterelnök
volt. A mozgalmat 1944-ben a
nyilasok oszlatták fel, majd 1948-
ban a kommunisták az Úttörőszövetségbe
olvasztották, s majd
csak 1989-ben indulhatott meg
újra a cserkészmunka.
A fiatalság mára jelentősen átalakult
szemléletének következtében
elég lassan, ámde biztosan
haladó építkezés eljutott városunkba
is, ahol Jakab (most már
Bekő) Judit és Kalocsainé Magdi
élesztette fel a cserkészmozgalmat,
amely néhány évnyi útkeresés
után napjainkban új erőre kapott
a cserkészet. A fiatal cserkészvezetők
tervei közt szerepel,
hogy felveszik a kapcsolatot a kanizsai
iskolákkal, s igyekeznek
minél több cserkészjelöltet toborozni
a Négylevelű Fa őrsbe. A
közelmúltban éppen a miklósfai
parkerdőbe szerveztek egy tábort
a nomád életet vállaló lelkes gyerekeknek
– A kanizsai cserkészet 2002-
ben indult a párom, Jakab Judit és
Kalocsainé Magdi vezetésével –
idézi fel a cserkészcsapat első lépéseit
Bekő Zoltán, cserkész segédtiszt-
vezető. – Egy évvel később
már egy őrsöt is alapítottak,
ami 2005-re rajjá növekedett. Idén
alakulunk csapattá, s kiválunk
anyaszervezetünkből, egy fővárosi
csapatból, ugyanis eddig annak
voltunk a mellékőrse, azonban ez a
távolság miatt már nem igazán
tartható. Megalakítjuk a Négylevelű
Fa Cserkészcsapatot.
Bekő Zoltán mesélt a szokatlan
név eredetéről is. Minden őrsnek
van egy titkos jelképe, a kanizsaiaké
egy olyan fás szárú növény,
aminek ha elvágjuk a szárát, a kapott
keresztmetszet egy négylevelű
lóherére hasonlít. Mutat is egy, a
nyakában lógó fadarabkát – az
azonban titok, hogy pontosan mi is
ez a növény, s honnan származik.
A táborban egyébként kilenc
gyermek vett részt, de folyamatosan
toboroznak az oktatási intézményekben
– nincs könnyű dolguk,
ugyanis a gyerekeket nehéz
elrángatni a számítógép elől.
Azonban ha egyszer sikerül, a tapasztalatok
szerint többségük már
élvezi a cserkész-életet. Bekő Judit
szerint azonban még ennél is nehezebb
jó, felelős vezetőket találni.
Amíg nincs elég vezető, addig –
természetesen – nem a létszám növelése
a fő cél. Azonban szerencsére
idén két cserkészük is elvégezte
az őrsvezető-képző tábort.
– Igyekszünk minél több fiatalt
bevonni a munkánkba, vagy iskolákon,
vagy ismerősökön keresztül –
mondja a fiatal csapatparancsnok. –
Ha rendszeresen részt vesznek a foglalkozásainkon,
megtartják az értékrendünket
és helytállnak, fogadalmat
tehetnek, s így cserkésszé válnak.
A leendő cserkészeknek elsősorban
arról kell bizonyságot tenni,
hogy képesek a természetben, nomád
körülmények között élni, az erdőben
fellelhető anyagokból építkezni,
tábortüzet rakni, rendelkeznek elsősegély-
ismeretekkel, megfelelő ismereteik
vannak a magyarságról, a
nemzetről. Ami még nagyon fontos:
mivel a cserkészet a valláson is
alapszik, s mint ilyen ökumenikus,
előírás, hogy a fiatalnak gyakorolnia
kell a saját vallását. A közhiedelemmel
ellentétben tehát nem kizárólagos
hitünk a kereszténység, mert
biztosan létezik buddhista cserkész
is. De száz szónak is egy a vége, a
cserkésznek rendelkeznie kell mindazon
tulajdonságokkal és tudással,
amelyek kereszténnyé és emberré
tesznek minket e világon. Valamennyi
korosztálynak úgynevezett
próbákat kell tenni, a vezetéshez pedig
egy alapos, másfél éves képzés
szükséges. Így lehet valakiből őrsvezető,
cserkész segédtiszt, vagy éppen
cserkésztiszt.
– Mit csinál a cserkész, amikor
éppen nem cserkészkedik?
– A cserkész mindig cserkész, a
hétköznapok során is, ugyanis a törvényeink
megkövetelik a vallásunknak
megfelelő értékrend szerinti életvitelt.
A cserkésznek gyakorolnia és
ismernie kell a saját vallását, ez
egyébként a cserkésztörvény egyik
pillére is. Amíg valaki fogadalmat
tesz, számos szűrőn kell átmennie, tehát
cserkésszé valóban csak az arra
alkalmasak válhatnak. Alapvetően
nem könnyű napjaink gyermekeivel,
mert többségük elkényeztetett, lusta,
nem tudnak játszani, nem bírják elviselni,
ha veszítenek, gyakran önzőek.
Ezért sajnos, sokuknak nem való a
cserkészet, de akik bent maradnak,
azokra valóban lehet építeni.
A potenciális cserkészjelölteket
általában elhívják egy-egy portyára,
őrsi foglalkozásokra, ahol a gyerekek
valóban megismerkedhetnek a
cserkészet lényegével. Bekő Zoltán
azt mondja, az iskolai bemutató
órák nem jártak túl sok sikerrel,
mert a gyerekek hirtelen fellángoló
lelkesedése csak rövid ideig tart, s
amint valóban ki kellene mozdulni
a számítógép mellől, általában
meggondolják magukat és visszakoznak.
Ellenben a gyakorlati tapasztalatokra
alapozó „nyílt napok”
nagyon sikeresek. S hogy mit kaphatnak
a fiatalok a cserkészettől?
– Igyekszünk olyan elfogadó
közösséget adni a gyerekeknek,
ahol megtanulnak beilleszkedni,
dolgozni és játszani; ugyanis szerintem
mai világunkban nagyon
fontos, hogy megtanuljunk értelmesen
játszani, hogy egy kicsit
maradjon gyerek a felnőtt is, mert
csak így lehet könnyedén elviselni
a mindennapok ridegségét.
Horváth Attila
12 Kanizsa – Légy résen! 2007. augusztus 23. A Négylevelű Fa árnyékában
A csapat elérhetőségei: www.tabortuz.hu, tnevda@gmail.com
2007. augusztus 23. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Az elkövetkező napok jónak ígérkeznek,
pozitívan szemléli a világot. A bolygók
állásának köszönhetően a munkájába
fektetheti minden energiáját. A pozitív
életérzés párkapcsolatát is élénkíti.
A forró nyár után sokrétű tennivalók
várják. Kiegyensúlyozottan végzi dolgait,
így az eredmények sem maradnak el.
Ha szingli, tegyen azért, hogy ne töltse
magányosan a hétvégéket.
Mutassa meg rejtett, ismeretlen képességeit.
Önbizalma ismét erőssé válik,
és túlszárnyalhatja régi önmagát. Érzelmi
életében mellőzze a féltékenység
gondolatát, mert csak bajt okoz.
Új lehetőségek, kihívások jelentkeznek
a napokban. Bár a környezetétől nem várhat
támogatást, merítsen erőt önmagából,
meglesz az eredménye. A magányosok a
nagy ő megjelenésére számíthatnak.
A Mars kellemetlen hatásának köszönhetően
csekélységek miatt is indulatossá
válhat. Ebből a hangulatból vidám
baráti társaságban egy-kettőre kikerülhet.
Ha szingli, könnyedén párt találhat.
Jó fizikai és lelkierőben van mostanában.
Környezetének elismerése növeli
önbizalmát, ami új célok kitűzésére serkentik.
A Vénusz segítségének köszönhetően
rátalálhat az igazi társra.
Időnként úgy tűnik, hogy ön számára
az élet csak egy kaland. Mindennapjaiban
az érzelmesség kerül előtérbe, nem
a cselekvés. Élete alakulásában a szerelmi
kapcsolatok játszanak főszerepet.
Nem találja a helyét mostanában. Nem
érdemes feleslegesen idegeskednie, a kellemes
nyárvégi napok új erőt adnak.
Mindjárt jobban érzi magát, ha társától
nem kíván többet, mint amit nyújtani tud.
Nehezen viseli a feszültséget ezekben
a napokban. Hatásosan lerendezheti
az ügyeit, ha tisztázza a nézeteltéréseket
a környezetével. Ha magányos, ne utasítsa
vissza egy ismerős közeledését.
Bár a szabadság utáni első napok nehezen
indulnak, érdekes eseményekben
lehet része, és új, hasznosítható ismereteket
is szerezhet. Érzelmi életét felkavarhatja
egy régi ismerős megjelenése.
Ha netán megsérti valaki a lelkivilágát,
ne törődjön vele. A rossz hangulatból
munkavégzéssel könnyedén kikeveredhet.
Ebben a Hold, valamint kiegyensúlyozott
érzelmi élete segíti.
Időnként vitába keveredhet másokkal.
Ha úgy érzi, önnek van igaza, azt ne
hallgassa el. Legkifizetőbb ezen a téren
is az őszinteség. Egy kis lazítás, társasági
élet, kellemes kikapcsolást nyújthat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
DUGÓCSKAÚgy érzi, szüksége lenne egy wellness-hétvégére?
Nyerje meg a Kanizsa Rádiótól!
Nagy nyárvégi nyereményjáték a Kanizsa Rádióban augusztus 20-tól!
Mi előre borítékoljuk, hogy Ön nyer! Csak a borítékot jól eldugjuk...
Vegyen részt Ön is a "Dugócskában"
keresse a Kanizsa Rádiós borítékokat a városban.
Napról-napra nő a tét!
Hétfőn 4, kedden 6, szerdán 8, csütörtökön 10 ezer forintos
vacsorajegyet talál a borítékban!
Pénteken pedig egy 2 személyes wellness hétvégét nyerhet!
Részletek délutánonként a Kanizsa Rádióban
VEGYES
14 Kanizsa – Apró 2007. augusztus 23. SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
INGATLAN
Belvárosban 800 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Nk-án a Bősze Kálmán közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó. Érd.:
70/3655-134 (6032K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati tulajdonú
lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236 (6009K)
Keleti városrészben 63 m2-es, két
és fél szobás, negyedik emeleti, központi
fűtéses lakás eladó. Tel.: 30/301-
8185 (6043K)
Nk-án a Városkapu krt.-on második
emeleti, egyszobás lakás eladó.
Érd.: 30/937-1133 (6072K)
Nk-án csendes, szép környezetben (Madách
utca) három szobás családi ház garázszsal,
590 m2-es telekkel eladó. Irányár: 18
millió Ft. Érd.: 30/284-9481 (6071K)
Nk-án a Szőlőskert Fogadónál
hétvégi ház 1000 m2-es telekkel eladó.
Érd.: 30/9975-375 (6075K)
Üzlet, iroda a Mészáros Lázár u. Petőfi
útra nyíló saroképületében garázszsal,
egyben vagy külön-külön bérbeadó,
elcserélhető vagy eladó. Tel.:
93/313-271, 30/2044-556, 30/4540-
529 (6076K)
Nk-án, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető tetőtérrel,
kerttel, garázzsal, pincével, teljesen
felújítottan eladó azonnali beköltözéssel.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6077K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetőtéri,
azonnal beköltözhető, új, 46
m2-es + galériás, turbókazános, kétszobás
lakás 9,99 millióért eladó, akár
önrész nélkül is. Érd.: 30/901-9013
(6078K)
Csengery úton utcafronti, 58
m2-es, kétszobás (plusz konyha,
fürdő, spájz, előszoba), egyedi fűtéses
udvari lakás maximum 8 fős
brigádoknak, vidéki munkásoknak
kiadó. Érd.: 30/227-3294
(6063K)
Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal
rendelkező felszolgáló hölgyet
vagy felszolgálót éves állásra
felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(6079K)
Morzsolt kukoricát házhoz szállítok.
Tel.: 93/315-559 (este)
Vörös borszőlő (Zweigelt) eladó.
Érd.: 93/312-479 (6080K)
Túra
Augusztus 26. Ágneslak
Indulás: 7.10 autóbusz
pályaudvar
Érkezés: 17.25 autóbusz
pályaudvar
Gyalogtúra útvonala:
Liszó – Sági erdő – Hidegkút
– Medves – Ágneslak –
Pogányszentpéter
Táv: 16 km
Részvételi díj: Volán díjszabás
A tavalyi elismerés után az idén ismét díjazták a Kőbányai Sört.
Magyarország negyedik legnagyobb márkája elnyerte a nemzetközi
Monde Selection-ezüstérmet. Az Európai Unió által elismert brüszszeli
Nemzetközi Minősítő Intézet a söripar egyik legrangosabb díját
ítéli oda a világ legjobb minőségű söreinek. A Kőbányai sikere azért
egyedülálló, mert arra korábban nem volt példa, hogy egy kedvező
árú hazai sör ilyen elismerésben részesüljön. A talán legismertebb
magyar sörmárka nagy utat tett meg: az első ilyen címkéjű ital 1948-
ban került le a gyártósorról, 2006-ban pedig a gyártó számításai szerint
már több mint 80 millió alkalommal választották a sörkedvelők
országszerte, és ennek a fogyasztásnak majdnem 10%-a a dél-nyugati
országrészben valósult meg. A márka nagykanizsai népszerűségét
jól mutatja, hogy városunkban a gyártó becslése szerint tavaly
több tízezer liter fogyott belőle.
Kanizsán is népszerű
az ezüstérmes Kőbányai
A Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola
nappali tagozatos
ápolóképzést
(OKJ 54501201)
indít, amely felsőfokú
szakképesítést nyújt.
A jelentkezés feltétele:
érettségi bizonyítvány,
maximum 22 éves életkor.
Érdeklődni és jelentkezni az
iskola titkárságán lehet
2007. augusztus 27-ig.
Érettségizettek
figyelem!
Ezüstérmet szerzett a július első
felében rendezett országos szabadfogású
ifjúsági birkózó-bajnokságon
a Zsigmondy-Winkler
DSE sportolója, Tóth Árpád. A 17
esztendős versenyző három győzelemmel
és egy vereséggel zárt
a Szombathelyen rendezett viadalon,
s nem véletlenül volt boldog
edzője, Szatmári Zsolt is, hiszen
mint azt a tréner mondotta, a kitartó
felkészülés meghozta eredményét
a fiatal tehetségnél. Tóth
a vesztes meccsén is jól tartotta
magát a házigazdák ifi-Eb harmadikjával,
Csercsics Rolanddal
szemben.
P.L.
Az úszók országos korosztályos
nyári versenyein a Dél-zalai Vízmű
SE is számos versenyzővel
képviseltette magát. A Béka-Delfin
seregszemlén Zámodics Márk (az
1997-es születésűeknél) 100 méter
gyorsúszásban bronzot nyert, s az
egyesület 4x50 méter gyorsváltója
(Metzger Dániel, Zámodics, Gayer
Márton, Poszavecz Tamás) is harmadikként
zárt. A cápa-korosztály
(1996-os születésűek) bajnokságában
400 méter gyorson Abay Nemes
Anna végzett a harmadik helyen.
A kaposvári vidékbajnokságon
aztán Szabadics Adrienn egyegy
ezüstöt és bronzot, Karanc
Aliz egy ezüstöt, míg Abay Nemes
Anna két bronzot tehetett gyűjteményébe.
P.L.
A Kanizsa KK-DKG East NB I
B-s férfi kosárlabda-csapatának
éléről tizenkét esztendő után távozott
Mádé Károly, s helyét
Horváth Balázs foglalta el az elnöki
székben. Az elöljáró elképzelései
szerint a csapat remélhetőleg
látványos játékot tud produkálni
az előttünk álló szezonban,
s ebben kiemelt feladat jut Kovács
Nándor régi-új edzőnek is.
A célok (egyelőre) nagy mértékben
nem változtak, vagyis a múlt
idénybeli 12. hely körüli eredményben
gondolkodnak, igaz, az
ettől történő eltérés felfelé nem
lenne „megbocsáthatatlan bűn”.
A gárda augusztus közepén el is
kezdte a felkészülést a következő
versenyévadra jó néhány új (no
meg régi) arccal a soraiban…
P.L.
Júliusban ismét megrendezésre
került a kiskanizsai utcák, terek
kispályás labdarúgó tornája, a
XXXIV. Móricz Kupa. Az előző
év(tized)ekhez képest eltérés volt
a helyszín tekintetében, hiszen ezúttal
nem a kiskanizsai Sportkert,
hanem a Nagyrác utcai salakos pálya
adott otthont a kupa résztvevőinek
Bár sajnálatosan a nevező
csapatok létszáma stagnáló helyzetet
mutat, küzdelmeben nem
volt hiány, s a serdülőknél és az ifjúságiaknál
a Nagyrác győzött, a
felnőtteknél pedig a Szepetneki utca
bizonyult a legjobbnak, legyőzve
a Jakabkuti legénységét. Az
utóbbi utca neve is felkerült azonban
a győztesek közé, hiszen az
öregfiúk mezőnyében ők bizonyultak
a legjobbnak. A díjakat a
MÁV NTE egykori nevelése, a
Ferencváros középpályása, a
kiskanizsai kötődésű Deme Imre
adta át, aki érdekes párhuzamot
említett: „Amikor én itt a serdülőkkel
megnyertem a kupát, Telek
András, a Fradi akkori védője adta
át a díjakat, ezért is öröm számomra,
hogy itt lehettem.”
Ehhez már csupán mi tennénk
hozzá, hogy Deme Imre már a
második ferencvárosi labdarúgó,
aki egykor a Móricz Kupán is
nyert serleget. Az első Keller József,
a zöld-fehérek későbbi neves
labdarúgója volt…
P.L.
Több mint öt esztendő, egészen
pontosan hatvanhárom hónap
után ismét NB-s mérkőzést játszottak
Nagykanizsán, hiszen a
Nagykanizsai Torna Egylet 1866
MÁV gárdája az NTE-pályán a
Balatonlelle együttesét fogadta a
hazai labdarúgás harmadik vonalában.
Érthető, hogy fokozottabb
volt az érdeklődés a találkozó
iránt, s a kanizsaiak kíváncsiak
voltak újdonsült NB III-as csapatukra,
s ellenfelük az a Balatonparti
legénység volt, akiknek
edzője mostanság Keszei Ferenc.
ő nem is oly rég még az NTE elnöki
tisztét töltötte be, pikantériája
tehát ezért is volt az összecsapásnak.
A hazaiaknál új edző,
Tóth Attila látott munkához másfél
hónapja, így a pacsai focikollégium
szakemberének is ez volt
a debütálása a kanizsai csapat
élén. A mérkőzés kiegyenlített
küzdelmet hozott, s a vendégek
végül elvitték a három pontot Kanizsáról,
mivel 2-1-re megnyerték
a mérkőzést. Érződött, hogy az
újoncoknak még fel kell venni az
NB III ritmusát, mindenesetre abszolút
csalódottságról nem érdemes
beszélni, hiszen Horváth Gábor
fejesből szerzett szépítő találatával
gólt már jegyeznek Boros
Zoltánék a harmadosztályban.
Kesergésre tehát nincs idő, hiszen
a kanizsaiak számára rögtön a
hétvégén következik egy baranyai
kirándulás, mivel a Bogád
együttesével játszanak.
Polgár László
2007. augusztus 23. Kanizsa – Sport 15
Nagy reményekkel utazott ki
Mihovics Szabina, az NTE 1866
cselgáncsozója a júliusban rendezett
máltai ifjúsági Európa-bajnokságra.
Az 57 kilogrammosok küzdelmeiben
végül a hetedik helyet
szerezte meg az ellenfeleinél fiatalabb
versenyző úgy, hogy meccseiből
kettőt megnyert, kettőt pedig
elveszített. A hetedik hely mindenesetre
már pontszerző volt, s
ahogy azt korábban lapunknak is
elmondta, az ő ideje majd igazán
jövőre jöhet el, hiszen akkor nő
bele igazán korosztálya mezőnyébe.
Amennyiben tehát az elkövetkezendő
válogatókon is olyan
eredményes lesz, mint az idei kontinensviadal
előtt, Szabina ismét
irány az ifi Eb-n bizonyíthat majd.
Az ifjú sportoló hölgy magabiztosságából
kiindulva, biztosak
lehetünk abban, hogy tehetsége
még kamatozni fog, s ezt akár EB
érmekben is mérhetik.
P.L.
A Nagykanizsától nem is oly
távoli Zágrábban rendezték meg
július második felében a Bkategóriás
softball Európa-bajnokságot,
s a magyar válogatott
színeiben számos kanizsai csapattag
(Balassa Nóra, Balog Zsuzsa,
Gyimes Magdolna, Poprádi
Eszter és Radics Sára) is játszott
a másodosztályú kontinensviadalon.
Az impozáns és remekül előkészített
környezetben nemzeti
csapatunk végül a kilencedik helyen
végzett, legyőzve a bolgárok,
dánok és szlovénok együttesét.
Az öt kanizsai közül Balassa
Nóra ugyan bokasérülést szenvedett,
de a közeljövőben folytatódó
hazai softball bajnokságban
egyesülete, a Röntgen Kanizsa
Ants már számíthat játékára.
P.L.
A középtávú triatlon országos
bajnokságot idén Kiskörén rendezték
meg, ahol rajthoz állt a
szenior korosztályban a nemrég
sérüléséből felépült Ács László is.
A TRI-CO Nagykanizsa színeiben
versenyző triatlonos a 2250
méter úszás, 80 kilométer kerékpározás
és 20 kilométer futás
után 5:03 órás időeredménnyel a
harmadik helyen ért célba.
P.L.
Horváth Gáboré az első találat
Deme Imre ezúttal a kupát átadta
Új elnök A zágrábi
EB-n
játszottak
Bronzok
sorozatban
Végül pontszerzőként
végzett
Vasi ezüst
Harmadik
Kanizsa 16 – Jazz és folklór 2007. augusztus 23.
Az idei Jazzland világsztár
vendége Randy Brecker, a Hollandiában
élő, Nagykanizsán
született Kém Sándor zenekarának
vendégszólistája volt. Kém
Sándor röviddel az érettségi
vizsgája után Hollandiában telepedett
le, így aztán ritka vendég
itthon. A nagysikerű koncert
után beszélgettünk az ígéretes
tehetségű bőgőssel.
– Zenész családból származik.
Tudjuk, hogy édesapja a város
jazzéletében meghatározó szerepet
játszott, mint zongorista. Szülői
hatásra lett zenész?
– Nem csak édesapám, de a
nagyapám is muzsikus ember. Hegedül,
citerázik és mindenféle
hangszeren játszik, ami a keze
ügyébe kerül. Szülői nyomásról,
kényszerről nem beszélhetek. A
gyermekkoromat önfeledt
legózással töltöttem. Később elvitt
édesapám különböző rendezvényekre,
ahol zenélt. Többnyire
a hangszerek pakolásában jeleskedtem.
Ezek a bulik élményként
megmaradtak, de nem képezték
alapját semmiféle zenei tanulmánynak.
Ami nagy szerencsém,
hogy otthon volt egy zongoránk.
Különös vonzalmam támadt iránta,
annyira, hogy még reggel iskolába
menet előtt is leültem mellé
egy rövid időre, számomra ismert
gyermekdalokat és más melódiákat
életre kelteni. A billentyűk
sokáig lefoglaltak, mígnem a
zongora mögött felfedeztem egy
akusztikus gitárt. Felhúroztam,
behangoltam és már ezen a hangszeren
próbálgattam az ismert
dallamokat. Volt az általános iskolában
egy osztálytársam, aki
már valamilyen szinten gitározott.
Aztán kipróbáltuk a közös
zenét, azt hiszem ez volt az a pont
ami meghatározó volt a komolyabb
zenetanulást illetően. Viszszatérve
a szülőkre, nem ösztönöztek,
de támogattak mindenben.
Bár így utólag bánom, hogy
nem fogtak szigorúbban.
– Már általános iskolás korában
elhatározta, hogy zenész lesz?
– Sok minden más érdekelt. Elsősorban
a híradástechnika, a számítógép.
Általános iskola után a Cserháti
Szakközépiskolában elektrotechnikusként
végeztem. Az itt szerzett
tanulmányaimnak nagy hasznát
vettem, hiszen tudtam magamnak
erősítőt és más egyebeket is készíteni.
Volt egy olyan gondolatom is,
hogy ezen a vonalon tanulok tovább.
A számítógép azonban kórosan
lekötött, szinte a rabjává váltam.
Hamar rájöttem, hogy nem
mehet ez így tovább, szinte mindent
elhanyagoltam, még a zenélést is.
Aztán megalakult az első zenekarunk.
Édesapám beiratott a zeneiskolába,
ott egykori zenésztársa,
Murka László tanítványa lettem. Innen
már ment minden a maga útján.
Később kaptam egy bőgőt, és többször
kijöttem ide Cserfőre Tiborcz
Ivánhoz zenélni.
– Cserfőről vezetett az út Hollandiába?
– Igen. Egy Jazzland alkalmával
néhány zenészbarátom kérdőre
vont, ha így játszol mért nem tanulsz
tovább valahol külföldön?
Megfontoltam felvetésüket és jelentkeztem
Hollandiába egy zenei főiskolára,
ahol tavaly diplomáztam.
Most mesterfokon tanulok tovább.
– Milyen volt a beilleszkedés?
– Nagyon nehéz. Bár hivatalosan
majd nyolc évig tanultam angolt,
úgy éreztem, egy szót sem
tudok. Így először előkészítő iskolába
kerültem. A kezdeti időszak
nehéz volt, de ez természetes.
– Kikkel zenélt kezdetben? Hogyan
állt össze az első zenekar?
– Egy évfolyamra jártam a dobosunkkal
Benoit Martiny-vel.
Először az ő zenekarában játszottam.
Velük sokfelé jártam, többek
között itt, Magyarországon is. Tavaly
félévig Amerikában voltunk
egy csereprogram keretében. Bejártuk
az egész keleti partot, még
tanulni is volt időm. Sikerült például
Ron Cartertől, a világhírű
mestertől is órákat vennem. Viszszatérve
a zenekarokra, nekem
van egy önálló zenekarom a gitáros
Ratko Zjacával és egy hegedűssel,
ahol különböző népzenéket
ötvözünk a jazzmuzsikával.
Stan Mitrovic szaxofonossal is
több formációban játszom. A fesztiválra
egy horvátországi turnéról
érkeztünk.
– Randy Brecker-el hogyan sikerült
egy zenekarba kerülni?
– Európában turnézott, ha jól tudom,
Stuttgartból érkezett erre az
alkalomra és Frankfurtban folytatja
a koncertezést. Egy ilyen világsztárral
nagyon nehéz fellépni, de
nagy megtiszteltetés vele játszani.
– Legközelebb hol lépnek fel?
Milyen gyakoriak a koncert lehetőségek?
– A közeljövőben Rotterdamban
koncertezünk, utána jövünk
vissza Magyarországra. A gyakoriság?
Bőgős létemre, mivel több
formációban is játszom, mondhatom
minden napra esik egy, de
van úgy, hogy kettő is. Nemrég
Hollandiában volt egy három napos
jazzfesztivál, ahol volt olyan
nap, hogy háromszor is felléptem.
Ez elég kimerítő, mert mindenhol,
minden produkcióban a lehető
legjobbat kell nyújtani.
Czene Csaba
Kém Sándor: Mindenben a legjobbat kell nyújtani
Az egész világ súlyos erkölcsi válságtól szenved, amelytől csak határozott,
pozitív lépések menthetnek meg minket, vallják a Krisna-tudatú hívők, akiknek
egy csoportja ezért a lelki felemelkedés mantráját énekelve Győr-Sopron-
Kőszeg-Szombathely-Sárvár-Pápa-Keszthely-Zalagerszeg-Nagykanizsa-Krisna-
völgy útvonalon kilencven nap alatt nyolcszáz kilométert tesznek meg gyalogszerrel.
A zarándokok, akik példát mutatnak arra is, hogy alkohol, drog és
erőszak nélkül is lehet boldogan élni, kedden érkeztek városunkba.
Fotó: Horváth Attila
XIX. évfolyam 29. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. augusztus 30. Kanizsa Zágon
elismerése
A Magyar Fotográfia Napja alkalmából,
az Országos Műszaki
Múzeumban megrendezett központi
ünnepségen adta át a Magyar
Fotóművészeti Alkotócsoportok
Országos Szövetsége a Nemzetközi
Fotóművészeti Szövetség által
adományozott fotóművészeti diplomát
két hazai fotósnak. A FIAP
Bizottság Zágon Lászlót, a Kanizsa
Fotóklub tagját munkássága elismeréseként
javasolta a kitüntetésre.
A kanizsai fotós a nemzetközi
pályázatokon való eredményes
szereplésével érdemelte ki az
EFIAP címet, melyet valamennyi
fotóján használhat.
Panaszfal
„Panaszfal” épült a világhálón,
ahol egy napon belül szakértők adnak
választ minden fogyasztóvédelemmel
kapcsolatos panaszra, kérdésre.
Az Érdekvédelmi Tanácsadók
Országos Szövetsége által júniusban
indított Panaszfal interaktív fogyasztóvédelmi
fórumon egyszerű
regisztrálással kérdéseket tehetünk
fel, vagy reagálhatunk mások véleményére.
A fogyasztók helyett az új
szolgáltatás sem fog reklamálni,
megmondja azonban azt, hogy milyen
módon, milyen jogszabályokra
alapozva érhetünk el sikert, amenynyiben
termékünk hibás, vagy az
igénybe vett szolgáltatás nem megfelelő.
A fogyasztóvédelem hazai
fejlődésében fontos pont, hogy a hatóság
panaszkezelési tevékenységét
a civil szervezetek mielőbb átvegyék.
Ezt a munkát Európa legtöbb
országában civilek végzik, míg nálunk
évi százezer megkereséssel
még mindig a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőség a listavezető. A fórum
elérhetősége egyszerű, a számítógép
böngésző programjába be kell
gépelni a www.panaszfal.hu címet.
A 87 éves Vitézi Rend Nyugat-
Magyarországi Törzskapitánysága
szeptember 8-án 11 órakor tartja a
Felsőtemplomban ünnepélyes eskütételét.
Az ünnepség kitüntetések
átadásával, emlékezéssel, kiállítással
folytatódik a HSMK
Farkas Ferenc termében. Vas és
Zala Megyéből összesen húsz fő
teszi le a vitézi esküt. Kardos vitézzé
avatásukra az országos rendezvényen,
a Mátyás templomban
kerül sor október 6-án.
Vitézi eskü
Jövő áprilisban indul, s szeptember
végéig be is fejeződhet
az új kiskanizsai orvosi rendelők
építése – hangzott el a minap
azon a sajtótájékoztatón,
amelyet Polai József és Tóth
Nándor önkormányzati képviselők
(Fidesz-KDNP) azért hívtak
össze, hogy eloszlassák a
beruházás kapcsán terjedő
mendemondákat.
Polai József elöljáróban elmondta,
bár korábban arról volt
szó, hogy már az idén ősszel
megkezdődnek a munkálatok,
úgy döntöttek, hogy az engedélyeztetés
elhúzódása miatt sokkal
tisztább helyzetet teremt, ha csak
tavasszal látnak neki az egészségügyi
centrum építésének. Azonban
ez nem jelent változást a kivitelezési
határidőt illetően, az továbbra
is jövő év szeptember harmincadika.
A munkakezdés csúszásának
okaként tudható be az is, hogy a
fejlesztéshez szeretnének pályázati
forrásokat igénybe venni, azonban
a kiírás majd csak az elkövetkezendő
hetekben jelenik meg.
Tóth Nádor hozzátette: az elsődleges
ok azonban az, hogy viszonylag
lassan derült ki, vajon
ki is fizeti a Stílus Kft. által elvégzett
terveztetést? Ugyanis a
város korábban kötött egy megállapodást
a Dózsa György úti
orvosi rendelők kivitelezőjével, a
Baumeister Kft.-vel, miszerint a
tervek elkészítésének költségeit
ők vállalják. Azonban a terveztetés
kezdeti kétmilliós költségéből
öt lett, amit már a Baumeister –
érthető módon – nem szívesen
vállalt fel. Végül abban sikerült
megállapodni, hogy a cég vállal
kétmilliót, az önkormányzat pedig
hármat.
Az első ütem jövő őszi befejezését
követően kerülhet sor a
védőnői szakszolgálat korszerű
helyének kialakítására, valamint
a jelenleg meglévő épületegyüttes
teljes rekonstrukciójára. A
teljes beruházás értéke mintegy
százhúszmillió forint, amiből jelenleg
mintegy harmincmillió
forint áll rendelkezésre a költségvetésben.
A tervek szerint azonban még a
második és a harmadik ütem előtt
kell sort keríteni a ravatalozó bővítéses
felújítására is.
Horváth Attila
Megcsúszva bár, de késve nem
Jövő őszre új orvosi rendelők lesznek Kiskanizsán
www.kanizsaujsag.hu
– Nehéz eldönteni, hogy a szocialisták
sajtótájékoztatóját a
rosszindulat, vagy a tájékozatlanság
szülte – mondta a Tóth László
és Lelkó Tamás által elmondottakra
reagálva Cseresnyés Péter alpolgármester,
aki szintén a Bányász-
pálya bejáratánál, Tóth
Nándor, Karádi Ferenc és Jerausek
István képviselők társaságában
fejtette ki a városvezetés álláspontját
a történtekről.
– Az érdeklődés hiányáról, illetve
nagyfokú tájékozatlanságról tettek
tanúbizonyságot a szocialista képviselők,
akik a Bányász-pálya sorsával
kapcsolatos sajtótájékoztatót
tartották – szögezte le Cseresnyés
Péter. – Több kérdés is felmerülhetne
a sportszerető kanizsaiakban az
elhangzottak kapcsán. Én hadd említsek
csak néhányat ezek közül. Például:
a szocialista városvezetés mit
tett az elmúlt tizenkét évben azért,
hogy a pálya az önkormányzat tulajdonába
kerüljön? Amikor szocialista
polgármester állt a város élén,
kiálltak-e sajtótájékoztatót tartani,
hogy számon kérjék rajta a pálya
sorsát? Vagy ez csak most jutott
eszükbe? A mostani ötletelés helyett
már évekkel ezelőtt, a privatizáció
során is lett volna lehetőségük tenni
valamit a kanizsai futball érdekében.
Ha pedig most a szocialisták
azt mondják, hogy vásároljuk meg a
stadiont, akkor jelöljék meg azt a
forrást is, amiből ezt meg tudjuk
tenni. Legyen stadion, de mondják
meg, mit ne építsünk meg? Vagy vegyünk
el pénzt a panelprogramból,
lehetőség mástól vásárolni az energiát,
tárgyalási alap is lehet egy
hosszú távú sikeres együttműködés
megalapozására a sportpálya eladása
Nagykanizsa városának. Megkérik
az e-ont, méltányolja az elmúlt
tizenkét évben a pálya használatáért
kifizetett bérleti díjakat és
azt, hogy a város intézményei és a
lakossága folyamatosan a cégen
keresztül vásárolja az elektromos
áramot és a gázt. Bárdosi Gábor
önkormányzati képviselő, mint az
Olajbányász egykori ifjúsági edzője,
nosztalgiával szólalt meg a
sporthoz, és életükhöz szorosan
kötődő egykori Muskátli cukrászdáról,
ahová a sportesemények
után rendszeresen betértek megvitatni
az eredményeket. Felhívta a
polgármester és az önkormányzat
figyelmét, tegyenek meg mindent
azért, hogy a megüresedett, önkormányzati
tulajdonú helyiség ismét
cukrászdaként működjön, hiszen
rajta kívül a városban harmincnegyven
ezer ember nosztalgiával
gondol vissza rá.
B.E.
A Bányászpálya bezárt kapui
előtt tartott sajtótájékoztatót
Tóth László és Bárdosi Gábor
MSZP-s önkormányzati képviselő
és Lelkó Tamás pénzügyi bizottsági
tag. A sajtótájékoztató
témája a sportpálya sorsa volt.
Tóth László elöljáróban elmondta,
nemcsak mint az NTE 1866
Sport Egyesület elnöke, hanem
mint városi polgár is örült annak a
több száz nézőnek, akik kilátogattak
a vasút pályára a minap. Ezúton
is megköszönte a sportszerető közönség
támogatását, egyúttal választ
adott azoknak a kétkedőknek
is, akik szerint Nagykanizsán nincs
igény a labdarúgásra. A jelentős
létszámnövekedés is azt mutatja,
igenis van rá igény. A sajtótájékoztató
helyszíne nem véletlenül az
egykor szebb napokat látott, több
mint tízezer szurkoló biztatásától
hangos stadion volt. Mindenki előtt
ismert – hangsúlyozta Tóth László
–, az elmúlt évtizedekben a csökkenő
állami támogatások következményeként
pénztelen egyesületek,
elhanyagolt, lepusztult sportlétesítmények
jellemzik a magyar sportot.
Ez alól városunk sem kivétel. A
versenysport minőségét és feltételeit
egyre inkább a gazdasági tényezők
határozzák meg. Kiegészítésként
hozzáfűzte, mint az köztudott,
az illetékesek néhány hete
döntöttek a valamikori Thúry laktanya
területéről, a mintegy 184 ezer
négyzetméteres terület tehermentes,
még szabadon felhasználható.
Amennyiben a város nem tudja
megszerezni a Bányász-pályát az
e-on-tól, két lehetősége marad. Az
egyik az NTE sportpálya rendbetétele,
amihez százmilliós nagyságrendű
forrás kellene, valamint a
Thúry laktanya területén, a rendezési
tervet aktualizálva kellene felépíteni
egy sport és szabadidő centrumot
sportcsarnokkal és futball
stadionnal. Lelkó Tamás a Bányász-
pálya történetére visszatekintve
kiemelte, a KÖGÁZ privatizációja
során 1995-ben a focipályát
is eladták az e-on-nak. Sajnos mind
a mai napig nincs a városnak olyan
sportstadionja, ahol több ezer nézőt
tudnának leültetni bármilyen sportrendezvényen.
Az NTE pálya a
vasút kezelésében van és állami tulajdon,
a Bányászpálya pedig az eon
tulajdona. Méltatlan mind a város
számára, mind az e-on részéről,
hogy az elmúlt tizenkét évben csak
bérleti díj ellenében tarthattak rendezvényeket,
és nem tudtak megállapodni
az e-on-nal arról sem, hogyan
tudná azt a város visszavenni,
sőt a város levelére sem válaszoltak.
Az MSZP kanizsai szervezete
felkéri a polgármestert és a közgyűlést,
hogy közgyűlési határozatban
foglalva tegyen ajánlatot az eon
vezetésének az ingatlan megvásárlására.
Mindent megtesznek
azért, hogy a kölcsönösen kialkudott
kedvező vételár a legkisebb
mértékben érintse a város költségvetését.
Most, amikor megnyílik a
2 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. augusztus 30. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Bányászpályáról és
a Muskátli cukrászdáról
Rosszindulat,
vagy tájékozatlanság?
A felújítás alatt lévő Rozgonyi
Általános Iskola szeptember 2-án
17 órakor tartja tanévnyitó ünnepségét
a HSMK-ban. A tanítás
hat telephelyen kezdődik el hétfőtől.
Atanévkezdéséről és az osztályok
elhelyezéséről tartott sajtótájékoztatót
Szmodics Józsefné
a művelődési osztály vezetője és
Tóth Miklós intézményigazgató.
Az iskola osztályait a korábbi
közgyűlési döntésnek megfelelően
helyezték el – kezdte az osztályvezető.
– A költözés nem befolyásolta
a tanulólétszámot, a szülők nem kerestek
másik intézményt gyermekeik
számára. Az első osztályba negyvennyolc
kisgyermeket írattak be,
míg negyvenegyen fejezték be tanulmányaikat.
Ebben az időszakban
az önkormányzat is nagyobb
figyelmet fordít az intézményre, hiszen
a tanulócsoportok távol lesznek
egymástól, és kisebb-nagyobb
problémák előfordulhatnak. Az önkormányzatnak
nem kellett plusz
pénzforrást keresni a további működéshez,
a Rozgonyi iskola költségvetése
lehetővé tette a befogadó
intézmények számukra kijelölt helyiségeinek
felújítását. Végül megköszönte
Tóth Miklós és a tantestület
eddigi munkáját. Az igazgató elmondta,
a közgyűlési határozatnak
megfelelően tervezték a munkákat,
június utolsó három hetében a tantestület
megoldotta a kiköltöztetést.
A bútorok, a berendezés szállítását
egy céggel végeztették el, de ehhez
nagyon sok fizikai munkát kellett
végezniük a tanároknak. A helyiségeket
időben megkapták a befogadó
intézményektől, a Batthyány
gimnáziumban, a Zrínyi iskola
Szent Imre utcai épületében, a
Halis István Városi Könyvtárban, a
HSMK épületében, a Piarista iskolában
és a Pannon Egyetem Petőfi
utcai kollégiumában. Az igazgatóság
és a gazdasági részleg a volt
Nevelési Tanácsadóban dolgozik
tovább. A tanítás első napjaiban az
iskola vezetése írásos tájékoztatót
ad át a szülőknek, mely tartalmazza
a telephelyek nyitási és zárási időpontját,
az összekötő pedagógusok
nevét és telefonszámát.
B.E.
2007. augusztus 30. Kanizsa – A mi ügyeink 3
esetleg járda- és útfelújításokból? –
tette fel a kérdést az alpolgármester.
Cseresnyés Péter azt is hozzátette,
az őszi bizottsági üléseken az egyik
szocialista képviselő általában csak
kézlegyintéssel válaszolt, amikor a
futballról volt szó, hallani sem akart a
sportágról. Akérdés csak az, hogy mi
változott azóta, mert ugyanez a politikus
most a zalaegerszegi sporttámogatás
rendszerét emlegeti példaként.
Cseresnyés Péter azt mondta: a képviselő
azóta az NTE 1866 elnöke lett.
Egyúttal rámutatott arra is, badarság
annak felvetése, hogy a pálya
tulajdonosára, az e.on-ra esetleg
valamilyen nyomást kellene gyakorolni
a megállapodás érdekében. A
megoldás véleménye szerint csak a
tárgyalásos út lehet, s ez a folyamat
már zajlik is több hónapja. „Ha erről
tudni akartak volna a képviselők,
akkor megkérdezhették volna a
polgármestert is, de nem tették. Vajon
miért?” – tette fel a kérdést, miközben
utalt arra, volt már rá példa,
hogy fideszes és szocialista politikus
együtt számolt be a sajtó nyilvánossága
előtt a közösen elért sikerről
– ebben az ügyben is csak a
közös munka hozhatja meg a várt
eredményt.
H.A.
Hat helyen a Rozgonyi
4 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. augusztus 30. – Több országra és régióra
rányíló kereskedőváros vagyunk,
de sokkal inkább iskolaváros és
kulturális centrum – mondta Balogh
László. – A központian átmeneti
létezés és a mára szinte
ajándékként kibővülő kulturálisinfrastrukturális
növekedés (gondolok
itt a Magyar Plakát Házra,
a Medgyaszay Házra és a megújuló
HSMK-ra) remélhetőleg
kulturális emelkedést eredményez
a közeljövőben. A fejlett gazdaságú
országokban ma már az a
jellemző, hogy az elavult ipari
szerkezetű városok és régiók hanyatlását
nem új ipartelepítéssel,
hanem kulturális funkciók fejlesztésével
próbálták ellensúlyozni.
Ha napjaink gazdasága valóban
tudásalapú, akkor e tudás
fejlesztése, bővítése elsőrendű
feladatunk. E feladatkör hatékonyabb
megvalósulását szolgálja
a kulturális negyed és centrum
tartalommal való megtöltése,
amivel kapcsolatban szeptember
végi határidővel mindenképpen
döntést kell hoznia a közgyűlésnek.
Meg kell találnunk a város
ezen részében lévő önkormányzati
fenntartású közművelődési és
közgyűjteményi intézmények végleges
működtetési módját.
Balogh László hozzátette, különös
aktualitást kap mindez most,
hogy a város ismét visszakapta a
Hevesi Sándor Művelődési Központot;
mivel befejeződött a felújítás.
A szakbizottság elnöke úgy
véli, a kibővült struktúrát nem
szabad valamiféle szűkített tartalommal
működtetni. Ugyanis a
bővebb infrastruktúra megkívánja,
hogy a kiváló háttérhez újszerű,
innovatív belső személyi
struktúra, illetve egy majdan általuk
kialakított nívós tartalom társuljon.
Mindemellett Nagykanizsa
büszke lehet kulturális életére,
annak minőségére, ám bizonyos
időközönként fontos a megújulás
– s ennek most jött el az ideje.
– A kultúra XXI. századi
mennyiségi és minőségi változásaihoz
egyelőre sem országosan,
sem helyi szinten nem tudott igazodni
a kultúrpolitika. A közművelődési
intézményrendszer átfogalmazása
nem, vagy csak félig
sikerült a rendszerváltást követően.
A kultúra és annak finanszírozása
a gazdaságpolitika áldozatává
vált, bár e tekintetben Nagykanizsa
üdítő kivételt jelenthet.
– Megoldást jelenthet-e a problémákra
a várható átalakítás? Mire
számíthatnak a kultúrában dolgozók
és annak kedvelői?
– Úgy gondoljuk, sok előny származhat
abból, ha a városi kulturális
élet szervezésére és működtetésére
kiemelten közhasznú nonprofit
kft.-t vagy részvénytársaságot hozunk
létre. Az egy kézben történő
összpontosítás révén hatékonyabb
lehet az egyes programok koordinációja,
kibővülő mecénási lehetőségek
lesznek, bevezethetjük a feladatalapú
finanszírozást. Nem beszélve
arról, hogy a szponzorok, tá-
A kultúra részvényesei
Az új, bővülő kulturális infrastruktúra nívósabb, szélesebb
spektrumú tartalmat is kíván. Ez, és a jelenleginél sokrétűbb pénzügyi
háttér nyújtotta lehetőségek minél hatékonyabb kiaknázása
miatt van szükség egy, a város kultúráját összefogó, irányító nonprofit
gazdasági társaságra Balogh László, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke szerint. A politikussal a kanizsai
kultúra jövőjéről beszélgettünk.
Kóka János gazdasági és közlekedési
miniszter átadta az
M7-es autópálya Nagykanizsa
és Becsehely közötti mintegy tizennyolc
kilométeres szakaszát,
amely az időjárási viszontagságok
és a kisajátítás körüli problémák
miatt csaknem nyolc hónapos
késéssel készült el.
Most csak a Nagykanizsa-
Eszteregnye közötti friss építésű
tizenkét kilométeres darabot adta
át a miniszter, hiszen az Eszteregnyétől
Becsehelyig húzódó hat
kilométeres szakaszt egy bensőséges
ceremónia keretében már
korábban átadták a kivitelező
munkatársai.
A tizennyolc kilométeres autópálya-
etappal szinte teljessé vált az
M7-es, most már „csak” a harminchat
kilométernyi, Nagykanizsától
Balatonkeresztúrig húzódó darab, a
Letenye és az országhatár közötti
egy kilométer, valamint a Mura fölött
ívelő, a horvátokkal közösen
építendő híd hiányzik, hogy aztán a
zsebünkbe nyúlva sztrádán autózhassunk
a fővárostól az Adriáig. A
hiányzó szakaszok állítólag 2008-
ra, a turistaszezonra elkészülnek.
– 2004 és 2008 között dupla
akkora sztrádaszakasz épült, mint
az 1967 óta, az M7 építésének
megkezdésétől számított időszakban
– mondta Kóka János. – Ez
az ország képes volt arra, amire
egyetlen kelet-közép-európai versenytársa
sem, ugyanis 2002-től
megduplázta autópályáinak hoszszát.
2002-ben körülbelül ötszáz
kilométer volt, 2007 szeptemberére
pedig ezer kilométernyi új autópálya
lesz Magyarországon.
A miniszter arról is beszélt: a
sztrádaépítések mellett szükség
van a közutak minőségi fejlesztésére
is, mert éppen Zala, Vas és
Somogy megyébe az átlagosnál
kevesebb beruházás áramlik. Ennek
okaként pedig az infrastruktúra
hiányát jelölik meg a befektetők.
Ezért a Nemzeti Fejlesztési
Terv és az európai uniós források
bevonásával ebben a ciklusban
megvalósul a régióban a 67-es, a
68-as, a 61-es, a 74-es, a 76-os, a
75-ös és a 86-os utak korszerűsítése,
bővítése és elkerülő szakaszainak
építése – mondta a gazdasági
tárca vezetője.
Ezt követően sor került a nemzeti
színű szalag átvágására, majd
Kóka János miniszter-pártelnök
és Kovács Kálmán, az SZDSZ
zalai szervezetének elnöke, a környezetvédelmi
tárca államtitkára
Gelsére autózott, hogy ott Rácz
József polgármester társaságában
sajtótájékoztatón számoljanak be
a zalai fejlesztésekről, a párt
megújult vidékpolitikájáról.
A miniszter itt ismét utalt a
sztrádaavatáson elhangzottakra,
azaz, hogy a nyugat-dunántúli régió
legnagyobb infrastrukturális
problémáját az jelenti, hogy a
megfelelő eljutást biztosító északdéli
összeköttetés gyakorlatilag hiányzik,
miközben a kereskedelmi
kapcsolatok fejlődése ebbe az
irányba mutat. A miniszter kijelentette:
hibás volt a korábbi stratégia,
amikor a döntéshozók úgy
gondolkodtak, elsősorban nem ebbe
a régióba kell pénzügyi forrásokat
csoportosítani, hiszen ez
úgyis fejlettebb, mint az ország
másik fele – épp ennek a gondolkodásmódnak
a következménye a
megfelelő infrastruktúra hiánya.
Az SZDSZ elnöke beszélt a
párt új vidékpolitikájáról is,
amelynek kialakításáért Kovács
Kálmán, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium államtitkára
a felelős, aki egyben a párt vidékpolitikai
kabinetjének posztját
is betölti. Mint azt a pártelnök
hangsúlyozta, nagy feladat vár a
volt informatikai miniszterre, hiszen
a vidék évszázadokon keresztül
kialakult struktúráját a
kommunizmus évtizedei brutálisan
szétverték.
Ugyanakkor azt is hangsúlyozta,
hogy a mezőgazdaságból élőket
nem akarják politikai díszletként
sem használni, mert szerinte
a traktoroknak a földeken van a
helyük. Működő mezőgazdaságot,
prosperáló településeket
akarnak a szabad demokraták –
mondta a miniszter.
Kovács Kálmán azt mondta,
hogy az általa vezetett vidékpolitikai
kabinet tisztességes, bátor,
az igények és a lehetőségek, az
ország és a terület érdekei mentén
kialakított vidékpolitikát akar.
Kóka János végül kérdésre válaszolva
megjegyezte, újabb menetrendi
egyeztetésre hívja Nagykanizsa
vezetőit, akik a legutóbbi
tárgyaláson nem jelentek meg.
Horváth Attila
Lassan teljes lesz a negyven éve épül(get)ő M7
Fotó: Horváth Attila
Vélhetően nem szenved majd
hiányt feladatban a város főkertésze,
Lancsák Lajos, aki
szeptember elsejétől tölti be ezt
a posztot. Már korábban is volt
hasonló feladatkörű szakembere
az önkormányzatnak, azonban
a városgondnoki munkakört
évekkel korábban megszüntették.
Papp Nándor önkormányzati
képviselő vetette fel először, hogy
talán érdemes lenne külön szakembert
alkalmazni a város növényállományának,
zöldfelületeinek, parkjainak
gondozására, egy koncepciózusabb
arculatformálás és parképítés
megvalósulása érdekében. A
közgyűlés Lancsák Lajos erdőmérnököt,
tájrendezés- és környezetvédelmi
szakmérnököt tartotta a legalkalmasabbnak
a munkakör betöltésére,
ami nem véletlen, hiszen a
korábban a Zalaerdőnél parképítéssel
foglalkozó, majd saját vállalkozásában
tevékenykedő szakember
keze nyomát viseli például a Hevesi
Sándor utca.
– A város területeinek, közparkjainak
fásításában már a hetvenesnyolcvanas
években tevőlegesen is
részt vettem, tervezéssel és szervezési
munkákkal – mondta lapunknak
Lancsák Lajos. – Korábbi
munkáim közül a hetes főút elkerülő
szakaszának vörösfenyő-fásítását
és a Hevesi Sándor utcát említeném.
Abban az időben még létezett
ingyenes fásítási akció, s több
utcában is segítettem a munkát.
– Nagykanizsát más városokkal
összevetve, mit lehet elmondani a
város zöldfelületeinek arányairól?
– Nagykanizsán átlagosnak
mondható a zöldfelületek menynyisége,
ami persze, nem azt jelenti,
hogy ez nem bővíthető még
tovább. Sőt, a külterületi zöldfelületek
egyre elhanyagoltabbá váltak
az elmúlt években. Példaként
említeném a Csónakázó-tó közelében
lévő parkerdőt, amely mára
nagyon rossz állapotba került.
– Tervei?
– Többször végeztem szakértői
munkát a Via Kanizsa és a Park
Kft. részére, így aztán úgy ismerem
a várost, mint a tenyeremet,
tudom, hogy hol kellene változtatni,
javítani, pótolni. Mára halaszthatatlanná
vált a város elöregedett
növényállományának a
fiatalítása, gondolok itt például
a Sétakertre, az Eötvös térre,
ahol annyira idősek a fák, hogy
már a környezetükre is veszélyt
jelentenek. Ezeket a növényeket
tehát le kell cserélni, nyilván
nem úgy, hogy kivágjuk a régieket
és újakat ültetünk a helyükre,
hanem fokozatosan, a lakosság
bevonásával. Rendkívül fontosnak
tartom egyébként, hogy a városban
élőket a korábbiaknál
jobban bevonjuk a környezetüket
érintő döntésekbe. Ez azonban
visszafelé is igaz, tehát azt is jelenti,
ha szükséges, akkor minden
esetben megpróbálom megakadályozni
azokat, az egyébként
jó szándékú akciókat, amelyek
során nem a tájba illő, vagy
esetleg a kilátást akadályozó, a
közlekedést veszélyeztető fákat
ültetnének a városlakók. Ez elsősorban
a családi házas területeket
érinti. Kiemelt figyelmet szeretnék
fordítani a Csónakázó-tó
közvetlen környezetére, ami
ugyancsak fejlesztésért kiált. Bővíteni
kell a város virágos területeinek
mennyiségét is, hiszen véleményem
szerint a közparkok lényeges
eleme a virágfelület. E
nélkül elképzelhetetlen egy elegáns
városközpont.
– Mindez azért keményen
pénzkérdés…
– Nyilván, s a szükséges pénzügyi
háttér megteremtéséhez kérem
is a polgármester úr és a
képviselő-testület segítségét.
H.A.
2007. augusztus 30. Kanizsa – A mi ügyeink 5
Virágos városközpontról
álmodik a főkertész
Fotó: Horváth Attila
mogatók a cél szerinti tevékenység
után társasági adómentességet,
egyéb adókedvezményt kaphatnak,
illeték- és vámkedvezményt vehetnek
igénybe, így egy stabilabb mecénási
kör alakulhat ki. Hogy egy
példával illusztráljam is: ha valaki
támogatja a nonprofit kft.-t, akkor
százszázaléknyi támogatás után
százhetven százaléknyi adókedvezményt
érvényesíthet. Ez csak egyetlen
példa, de talán jól érzékelteti,
hogy a nonprofit gazdasági társaság
létrejötte javuló pénzügyi alapokat
jelenthet, a gazdálkodás pedig
áttekinthetőbbé válik.
– Mely intézmények kerülhetnek
a közeljövőben létrehozandó
gazdasági társaság fennhatósága
alá? S mit profitál mindebből az
önkormányzat?
– A HSMK, a Medgyaszay Ház,
a Képzőművészetek Háza, a Magyar
Plakát Ház és a Móricz
Zsigmond Művelődési Ház, amelyek
fenntartása évente összességében
körülbelül száznyolcvanötmillió
forintjába kerül az önkormányzatnak.
Ne felejtsük el azonban,
hogy ez az összeg egy olyan
időszakban alakult ki, amikor a
HSMK és a Medgyaszay Ház nem
működött még egyszerre. Ezért
aztán úgy vélem, felesleges az új
rendszertől azt várni, hogy jelentős
forint-megtakarítást eredményezzen,
hiszen bővebb lett az infrastruktúra.
S beszélnünk kell az
álláshelyekről is, a jelenlegi
rendszerben harmincegy fő dolgozik,
s itt is vegyük figyelembe
az előbb említett bővülést, ami
esetleg néhány új álláshelyet jelenthet
majd. Nyilvánvaló persze
az is, hogy az egyes munkakörök
közötti átfedéseket meg kell szüntetni.
– S mit tapasztal a változásból
a kultúrakedvelő polgár?
– A kultúra számomra azt jelenti,
hogy virágozzék száz virág, ám
ennek ellenére úgy érzem, hogy az
elmúlt években erősödött a populista
irányzat a nagykanizsai kulturális
életben is. Én kultúremberként
azt szeretném, ha nagyobb
teret kapna a magasművészeti irányú,
értékes kultúraszerep. Ez
ugyan még csak vágy, de remélem,
nem fogunk csalódni.
Horváth Attila
Egész napos rendvédelmi-rendészeti
bemutatót tartott a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési
Csoportja az egyik
áruház parkolójában. Az érdeklődők
megnézhették a Határőrség
kutyás bemutatóját, kipróbálhatták
a biztonsági-öves szimulátort.
Az ügyesebbek megmutathatták
tehetségüket a kerékpáros akadálypályán,
a KRESZ-teszt kitöltőinek
ajándékkal kedveskedett
az áruház. Ezen kívül az érdeklődők
megtekinthették a bűnmegelőzési
csoport által összeállított
drogtablókat, a KX System által
prezentált biztonságtechnikai tablót,
valamint a határőrség fegyverzettechnikai
kiállítását. A sokféle
program mellett a rendőrség
az állampolgárok figyelmét kívánta
felhívni az áruházak környékén
elkövetett bűncselekményekre,
és az áldozattá válás elkerülésére,
ugyanis az ismertté
vált bűncselekményeknek mintegy
78 százaléka vagyon elleni
bűncselekmény, melynek mintegy
30-40 százaléka áruházakban
elkövetett lopás.
B.E.
A megelőzés jegyében
Ülésezett a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása társulási
tanácsa. Elsőként Marton
István elnök bemutatta a társulás
polgármestereinek Berkenyés
Lászlónét, az NKTT új oktatási
referensét, valamint Szabó
Bélát, aki a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség
munkatársaként kívánja
segíteni a településvezetők
munkáját.
Részletekbe menően tárgyalták
a polgármesterek a pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátására
és a feladat ellátási megállapodás
elfogadásával kapcsolatos javaslatot,
ugyanis korábbi tanácsülésekhez
hasonlóan ismét vita alakult ki
Rácz József gelsei polgármester és
a társulás vezetése között. Rácz
többek közt azt firtatta, hogy mi
indokolta a szakszolgálatnál végrehajtott
létszámnövelést, a munkatársak
összetételét tekintve milyen
a Kanizsa-vidék arány, illetve
miért mondanak egymásnak ellent
a munkaanyagban szereplő, Gelsével
kapcsolatos számok? Rácz
József ugyanis sérelmezi, hogy
véleménye szerint a szakfeladat
ellátásában Nagykanizsa jelentős
terhet hárít a kistérség településeire,
miközben az előnyöket maga
élvezi. Hozzátette azt is, úgy tudja,
a nyolcvan alkalmazott mind
kanizsai, ami véleménye szerint
nem lenne baj, az viszont inkább,
hogy az általuk befizetett személyi
jövedelemadó a város büdzséjét
gyarapítja, miközben a szolgálat
fenntartását jószerével a környező
települések végzik.
Szmodics Józsefné, a nagykanizsai
polgármesteri hivatal művelődési
osztályának vezetője reagálásában
elmondta, csupán a
fenntartási költségek huszonhét
százaléka hárul a településekre,
így a fennmaradó részt Nagykanizsa
adja.
Varga Miklós alelnök,
zalakomári polgármester a témával
kapcsolatban leszögezte,
hogy a pedagógiai szakszolgálat
azon feladatok közé tartozik, amit
még az előző, Litter Nándor vezette
társulás megfelelő előkészítés
nélkül, felesleges teherként
vett át a feladatot addig ellátó
megyei önkormányzattól, csak
azért, hogy több pénzt lehessen
lehívni a kistérségbe. Emlékeztetett
arra is, hogy két évvel ezelőtt
felmerült a rendszer felülvizsgálatának
lehetősége, ami azonban
akkor valamiért nem történt meg.
Ha másképp alakulnak a történtek,
akkor ma nem lenne bajban e
feladat ellátása miatt a társulás.
Marton István kijelentette, nem
igaz, hogy Nagykanizsa kiszipolyozná
a többi települést, épp ellenkezőleg,
a város eddig is erőn
felül többet juttatott a javakból a
környező községeknek, falvaknak.
A vitát egyébként az robbantotta
ki, hogy a feladatellátáshoz tizenhárommillió
forintot kellene
átcsoportosítani, amelynek felét
az önkormányzatok biztosították
volna gyermeklétszámuk arányában.
Végül a társulási tanács úgy
határozott, hogy a teljes összeget
a társulás tartaléka terhére csoportosítják
át, így a településeknek
nem kell zsebbe nyúlni.
Döntött a tanács a Nagykanizsa
és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési Kht.
nonprofit kft.-vé alakításáról is,
amit az új gazdasági törvény ír
elő. Egyúttal szeretnék elérni,
hogy a nonprofit kft. kiemelten
közhasznú is legyen, hiszen így
nagyobb eséllyel indulhat harcba
a pályázati forrásokért. Hogy ez
lehetséges-e, arra a minisztériumtól
várnak állásfoglalást.
H.A.
6 Kanizsa – Visszatekintő 2007. augusztus 30. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Márai Sándor Füves könyvében
az alábbiakat írta:
„A haza nem csak föld és hegy,
a halott hősök, anyanyelv, őseink
csontjai a temetőkben, kenyér és
táj, nem. A haza te vagy, szőröstül-
bőröstül, testi és lelki mivoltodban.
ő szült, ő temet el, őt
éled és fejezed ki, mind a nyomorult,
nagyszerű, lángoló és unalmas
pillanatokban, melyek öszszessége
életed alkotja. S életed a
haza életének egy pillanata is…"
Szent István király élete a haza
életének csak egyetlen pillanata
volt. De mégis micsoda pillanat!
Az egész nemzet életét és sorsát
meghatározta négy évtizedes uralkodása
alatt. Mit is tett ő? Mi az a
mű, amelyet évről évre megidézünk
augusztus 20-án? A szent király
feladata nem az volt, hogy új
nemzetet hozzon létre – ezt az ősök
már előtte megtették.
Nem az volt a feladata, hogy új
hazát hódítson meg – ezt a feladatot
nagyapái már elvégezték.
Neki otthont kellett teremtenie ebből
az országból a nemzete számára.
Olyan otthont, amely kellőképpen
biztos, és véd a külső és
belső ellenség ellen, amely nemcsak
a túléléshez, hanem az építkezéshez,
a gyarapodáshoz szükséges
feltételeket is biztosítja.
Az általa elrendezett állam több
mint ezer éve szilárdnak bizonyult
ahhoz, hogy megtartson minket.
Hogy ez mit jelent, könnyen végiggondolhatjuk,
ha a népvándorlás viharában
előttünk itt járt népek sorsára
gondolunk. Nagy és hatalmas
nemzetek voltak a hunok, a gepidák,
a longobárdok, az avarok és a többiek.
S amint jöttek, úgy is mentek
tovább, vagy tűntek el örökre.
István igazi politikai nagysága
abban nyilvánult meg, hogy éles
szemmel meglátta a váltás szükségességét,
és volt ereje változtatni.
Vajkból, a pogánynak született pogány
környezetből indult
fejedelemfiből nem kis önvívódások
után lett István, a keresztény
király, amely mintául szolgált minden
soron következő magyar államférfi
számára. Utódai nem
hoztak törvényt anélkül, hogy ne
hivatkoztak volna a szent királyra.
ő jelölte ki számunkra azt az
irányt, amelyet – leszámítva az
idegen hódítások idejét – már több
mint ezer esztendeje követünk. A
magyar nemzet a kereszténység
felvételének és az ő életművének
köszönhetően vált azzá, ami ma is:
európai magyar nemzetté.
Magyarország egy új évezred
küszöbén 1007 esztendővel ezelőtt
és nem most csatlakozott
Európához. Népünk a kereszténység
felvételével egyenjogú tagja
lett az európai népek akkoriban
formálódó családjának.
Megtanulta mindazt, amit a
nyugattól megtanulni érdemes
volt. Jelszava: „Hospes venit –
Christus venit" azaz „Vendég jön
– Krisztus jön." Nemzetünk részévé
tette mindazokat, akik bebocsátást
kértek országunkba, és
hajlandóak voltak megdolgozni
saját boldogulásukért, boldogságukért,
s ezzel választott Hazájuk
előmeneteléért, vagy – ha a sors
úgy hozta – védelméért. Ugyanakkor
Szent István gondosan
ügyelt arra, hogy a magyarság
érdekei, szokásai és hagyományai
ne sérüljenek. Fegyverrel verte el
határainktól a hódítókat, bárhonnan
érkeztek is, és bár – szinte
Marton István Szent István-napi beszéde
Nem kell zsebbe nyúlni
A nagykanizsai
Horvát Kisebbségi Önkormányzat
Jelentkezni lehet
2007. szeptember 3-7-ig naponta
9-től 12 óráig a HKÖ irodájában
(Rozgonyi u. 1.)
Részletes információ: a 06/30/355-3075-ös telefonszámon
A gelsei polgármester hevesen támadta
a társulás vezetését
horvát nyelvtanfolyamot indít
2007. augusztus 30. Kanizsa – Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet ingatlanok ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésére,
meghatározott, 3 éves időtartamra, 2007. október 1.-től 2010. szeptember
30.-ig.
A pályázati dokumentációt 20.000 Ft + áfa, azaz húszezer forint + áfa
ellenértéken lehet megvásárolni, a dokumentáció kizárólag a befizetést igazoló
bizonylat bemutatásakor vehető át, a befizetést postai úton kell teljesíteni,
készpénzfizetési csekk az eljáró címén kapható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. szeptember 12. délelőtt 9 óra
Érdeklődni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és
a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Ingatlanforgalmi szakértői értékbecslés
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai
kirendeltség épületében.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 18,00 órától a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület képviselője,
OKISB-elnök augusztus 22-től szerdánként ismét tart fogadóórát 16,00 órától
17,00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban. A képviselő elérhetősége:
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2007. szeptember 5-én, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 4. vk. önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2007.
szeptember 7-én pénteken 17 órakor a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Képviselői fogadóóra
A Hevesi Sándor Művelődési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9., Pf: 164.) nyilvános pályáztatás útján, bérleti formában üzemeltetésre kiadja
az alábbi helyiségeket:
1. A Magyar Plakát Ház (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15, Kiskastély
mellett) épületében lévő, 40 fő befogadására alkalmas – berendezés és
felszerelés nélküli – helyiséget – kávézó funkcióra –, szociális helyiséggel
együtt. Kikiáltási ár: 30.000 Ft + áfa / hó + rezsiköltség
2. A Hevesi Sándor Művelődési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9.) földszintjén kialakításra került – 25 fő befogadására alkalmas, beépített
kiszolgáló bútorzattal, raktár és szociális helyiséggel ellátott – helyiséget,
kávézó funkcióra. Kikiáltási ár: 50.000 Ft +áfa / hó + rezsiköltség
A kávézó bérleti jogának elnyerője jogosult – esetenként 5. 000 Ft + áfa
bérleti díjért – színháztermi és egyéb nagyrendezvények esetén a színháztermi
büfé üzemeltetésére.
A pályázók részvételi feltételei: 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pályázónak
nincs adó- és vámtartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbírósági
bejegyzés kivonatával igazolni kell az üzemeltetés jogosultságát, a vállalkozó,
vagy a vállalkozás vezetőjének 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa,
előző referenciák, rövid pályázat. A pályázatok kiértesítés után versenytárgyaláson
vesznek részt, ahol a licit alapja a bérlemények havi bérleti díja.
Ajánlattételi határidő: 2007. szeptember 17. 10 óra, leadási helye: Hevesi
Sándor Művelődési Központ, gazdasági iroda 8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 5-9. A bérbe vehető helyiségek előzetes időpont egyeztetés után tekinthetők
meg. A bérleti időszak kezdete: 2007. október 1. A bérleti szerződés megkötésének
feltétele: 3 havi bérleti díj letétbe helyezése a Hevesi Sándor Művelődési
Központ pénztárában. A helyiségek berendezésének belsőépítészeti kivitelezési
tervét a bérbeadóval előzetesen egyeztetni kell. A bérleti szerződést a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hagyja jóvá.
További információ kérhető: Decs Szilvia gazdasági titkártól
Elérhetőségek: Telefon: 93/311-468, 30/693-2445,
e-mail: hsmkgt@chello.hu
Pályázati felhívás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háziorvosi ügyelet 2007. augusztus
31. 16.00 órától új telephelyen működik, megváltozott telefon elérhetőséggel.
Ügyeleti idő: munkanapokon: 16.00 – 08.00 óráig, munkaszüneti napokon
(szombat, vasárnap, fizetett ünnep): 08.00 – 08.00 óráig
Központi Ügyelet – 8800 Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-8. sz. Bejárat:
Bagolai sor (Mentőállomás mellett.) Telefon: 93/310-255.
ELLÁTÁSI TERÜLET: Eszteregnye, Surd, Rigyác, Alsórajk, Felsőrajk,
Belezna, Nemespátró, Sormás, Pötréte, Szepetnek, Kilimán, Gelsesziget,
Gelse, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Kacorlak, Zalaszentbalázs,
Pölöskefő, Börzönce, Hahót, Bocska, Figyeház, Murakeresztúr, Zalasárszeg,
Nagybakónak, Nagyrécse, Kisrécse, Újudvar, Homokkomárom, Hosszúvölgy,
Fűzvölgy, Liszó, Nagykanizsa: Miklósfa városrész felnőtt lakossága,
Palin városrész felnőtt lakossága.
Vidéki háziorvosi ügyelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata állandó nagykanizsai
lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú, államilag elismert
magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán első diploma megszerzése
érdekében tanulmányokat folytató fiataloknak meghirdeti a "Hazavárunk"
ösztöndíj elnyerésének lehetőségét.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, havi egy alkalommal történő oda-vissza utazás
költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején érvényes
másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés hiányában autóbuszjegy
diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes ára alapján történik.
Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása és a diákigazolvány
másolata.
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra)
szól. A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati űrlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu város honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal Erzsébet téri portáján, továbbá a Művelődési és Sportosztályon.
Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-780 és az 500-
753 számokon.
Beadási határidő: 2007. szeptember 30.
„Hazavárunk”
egész Európával kereskedett – sosem
lett senkinek a hűbérese.
Ezért haladt előre egyik kezében
karddal, a másikban kereszttel.
Ebben az időben a kard és a kereszt
szövetségesek voltak, az európai
progresszió megtestesítőjeként
jelentkeztek.
István emberi nagyságát jelzi,
hogy miközben gigászi feladatát végezte,
a sors nem volt kegyes hozzá.
Rokonainak nagy része szembefordult
vele, politikai ellenfelévé vált.
Fiai sorra haltak meg, s osztályrészül
jutott az élet talán legkegyetlenebb
kötelessége: utolsó fiát,
Imre herceget, trónjának egyetlen
örökösét, akinél biztos kezekben
tudhatta volna a nemzet jövőjét,
neki, az apának kellett eltemetnie.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Azt mondják, mostanában sok
baj van az állammal, s hogy meg
kellene reformálni. Erről mindannyiunknak,
akik valamiképpen az
állam alkalmazottaiként szolgáljuk
az adófizetőket, van véleményünk.
Az enyém, a jelenben zajló magyar
átalakulásról lesújtó, mert a társadalom
érdekeivel ellentétes, hisz
míg az emberek helytállnak a létfenntartásért
vívott mindennapi
küzdelmükben, a politika gyenge.
Azt szokták mondani, hogy minden
emberi közösségre időről-időre ráfér
a reformáció, a megújulás.
Az István király által létrehozott
államszervezet hatalmas változást
hozott a nemzet életében.
A megyerendszer – amelyet jelenleg
igyekeznek megfojtani – is
sokat változott, mind területében,
mind tartalmában, de elhozott
minket a mai napig.
Amikor a Szent István művét
felépítő embert keressük, egy küzdelmesen
eltöltött életet láthatunk
magunk előtt, amelyben helye volt
nemcsak a győzelmeknek, de soksok
szenvedésnek is. Több véres
polgárháború és az ellenséges inváziók
elleni harc, családi tragédiák,
épülő városok és templomok
kísérték útján. A mű, amelyet ez
az élet létrehozott áll. Ezer esztendeje
áll.
„Annyi balszerencse közt, oly
sok viszály után" minden baj, háború,
pusztulás dacára, áll! A
művet úgy hívják: Magyarország.
Tíz emberből jó, ha egy alkalmas
arra, hogy a huszonnégy
órás szolgálatból fakadó
hullámzó stresszt, a sorstragédiák
látványát, a halállal való
találkozást feldolgozza. Sok
esetben még a tapasztalt, idősebb
szakembereknek is nehéz.
De menni kell tovább, félelemnek,
viszolygásnak nincs helye
ezen a pályán. A tűzoltóknál
jártunk, ahol egy napig a nagykanizsai
lánglovagok vendégei
voltunk.
Reggel háromnegyed hét: érkezik
a váltás, az éjszakai műszakban
dolgozók az éjjeli eseményekről
beszámolva adják át a
szolgálatot, a huszonnégy órás
műszakot még csak most kezdő
kollégáknak. Az éjszaka nyugalmas
volt, csupán a negyed órával
a váltás előtt befutó riasztás zavarja
meg a reggeli protokoll
megszokott rendjét. Galambokon
egy autós járművével becsúszott
az út menti dzsumbujba, majd ő
maga eltűnt a helyszínről, s magával
vitte az autó forgalmi engedélyét
és a rendszámtáblát is, vélhetően
azt hitte, így talán nem tudják
majd beazonosítani. Az alvázszámról
azonban megfeledkezett.
Miután a csapat visszatér a
mentésből, végre megtörténhet a
váltás, amikor a két műszak tagjai
a gépkocsik előtt felsorakoznak,
szemben a szolgálatvezető
parancsnokkal, s végrehajtják a
katonás ceremóniát. Az új műszakba
érkező tűzoltók tüzetesen
átvizsgálják az autókat, berendezéseket,
hogy minden rendben
van-e velük, sőt, csizmáikat is kibokszolják,
pedig a nap végére
biztosan vastagon mocskos lesz.
Lám, a tűzoltók optimista emberek…
Az optimizmusra és a jó kedvre
pedig bizony, nagy szükség
van ezen a pályán, ahol óriási és
egyenetlen eloszlású a napi
stressz, s a sikerek mellett nem
egyszer olyan kudarc, negatív élmény
is éri a lánglovagokat, amelyet
a legkeményebbek is nehezen
dolgoznak fel.
Szép Szabolcs április harmadikán
vonult első alkalommal. Szerencséjére
– vagy inkább balszerencséjére
– azóta megúszta az
igazán véres eseteket, az elmúlt
időszakban inkább az avartüzek
jelentettek állandó elfoglaltságot
a lánglovagoknak – igaz, az se
semmi. A vastag, huszonvalahány
rétegből álló kabát és a nadrág
nem engedi át a verítékből
keletkező párát, a tizenöt-húsz kilogrammos
légzőkészülék, s az
izzadó arcra tapadó maszk gondoskodik
arról, hogy az árnyékban
is negyven fokos hőségben
az avartüzet oltó tűzoltók élete
pokollá váljon. Többségük szerint
egyébként ez a fizikailag leginkább
megerőltető munkák közé
tartozik.
Szóval bőven kijutott ebből
Szabolcsnak új hivatása első hónapjaiban,
a korábban autókereskedőként
dolgozó fiatalember
azonban láthatóan bírja a gyűrődést.
– Gyerekkorom óta tűzoltó szerettem
volna lenni, de a korábbi
képzésekre nem vettek fel – meséli.
– Mindig is tetszett ez a hivatás,
édesapám is tűzoltó volt, tőle
kaptam az indíttatást. Jól esik,
hogy másokon, másoknak segíthetek,
szerintem egyébként csak
az marad meg ezen a pályán, aki
valóban elhivatott. Már csak
azért is, mert anyagi értelemben
sem becsülik meg a tűzoltókat,
amit viszont képes kompenzálni a
társadalmi, morális megbecsülés,
de abból sajnos, nem lehet megélni.
A kollektíva nagyon jó, itt
valóban működik az egy mindenkiért,
mindenki egyért elve.
Szabolcs az úgynevezett 2-es
szeren dolgozik, ez egy bivalyerős
Mercedes fecskendőautó,
több mint nyolcvanféle eszközzel,
berendezéssel, afféle igazi
mozgó tűzoltó szertár – talán innen
eredeztethető a nem bennfentes
fülnek ismeretlen „szer” szakkifejezés
is; a tűzoltók így hívják
járműveiket. A Merci egyébként
260 lóerős, és valóban nagyon
megy. Csupán egy profi gépkocsivezető
kell a kormány mögé,
és semmi nem jelenthet akadályt
a monstrumnak.
Ezt mi is megtapasztalhattuk,
amikor a reggeli váltás után nem
sokkal be is futott az első riasztás,
Nagyrécsénél két kamion ütközött.
Ahogy megszólal a minden
helyiségben elhelyezett, vonulást
jelző csengő, ki hol van,
rohan az öltözőbe, hogy magára
rántsa a csizmát, aminek szárában
mindig benn hagyják a vastag, a
hasat is védő nadrág szárát, mert
így könnyebb felhúzni. Olyan ez,
mint egy versenyfutás. Szinte egy
perc alatt mindenki az autón terem,
egy-egy szeren négyen-öten
dolgoznak. Pici kellemetlenséget
csak a gyors beöltözés utáni esetleges
levetkőzés jelenthet.
Ugyanis ha szól a csengő, nincs
idő gondolkodni, latolgatni, hogy
melyik szer indul a helyszínre,
valamennyi tűzoltónak be kell öltöznie.
Ez idő alatt a szolgálatvezető
parancsnok egyeztet, s eldönti,
hogy melyik fokozatba sorolja
a befutó információk alapján
a riasztást, s melyik autó indul
el a kármentésre. Ez azért
fontos, mert némileg eltér egymástól
az egyes szerek eszközkészlete,
s más a legénység létszáma
is. Amúgy pedig mindenütt
az a gyakorlat, hogy az 1-es
szeren a profik közül is a legprofibbak
dolgoznak. Ezért aztán az
igazán „zúzós” esetekhez általában
őket küldi a szolgálatvezető
parancsnok, aki maga is ezen az
autón foglal helyet. S ha csak egy
szer vonul, akkor a másik legénysége
visszaöltözhet – ha valami,
akkor ez az, ami miatt bosszúsak
szoktak lenni a fiúk.
Szóval ott tartottunk, hogy egy
perc alatt beugranak a tűzoltók az
autókba, ekkor általában még
csak a nadrág és a csizma van
fenn, a többit, kabátot, kesztyűt,
sisakot már menet közben veszik
fel, ami nem is olyan könnyű feladat
– e sorok írójának legalábbis
nem volt az. A gépkocsivezető –
esetünkben Györkös Imre – meglehetősen
lendületesen, sportosan
közlekedik az autók között, ezért
aztán a tempóhoz nem szokott
utasnak bizony, foggal-körömmel
kell kapaszkodnia. A Balatoni
úton haladunk végig, szerencsére
az autósok tudják a kötelességüket,
lassítanak, félrehúzódnak, de
erre igazán most nincs is szükség,
hiszen könnyedén elhúzunk mellettük
a szembejövő sávban. Kis
nehézség csupán a Hevesi-Balatoni
út kereszteződésénél, a körforgalomban
adódik, ahol a mi
sávunk bedugult, egy csuklós
busz zárja el az utat. Semmi baj,
balról kerüljük a körforgalmat,
így most pont szembe megyünk a
Nagyrécse felől érkezőkkel. Itt
már mindkét sávban állnak autók,
nehezen férnénk el közöttük.
Györkös Imre azonban ura a
helyzetnek, a szemből jövő autókat
bal felől kerüljük meg, átvergődünk
a szűkös szakaszon, s innentől
már szabad az út
Nagyrécse felé. Bár a most épülő
körforgalom ott sem könnyíti
meg a helyzetünket. Az autóban
tapintható a feszültség, a tűzoltók
többsége hallgat, állítólag ilyenkor
kell is az izgalom, hogy a váratlan
helyzeteket – akár egy ugrásra
kész ragadozó – kezelni
tudják. Egri Gyula alezredes, tűzoltó-
parancsnok szerint baj, ha ez
nincs meg, s a tűzoltó már rutinból
dolgozik. Általában ekkor a
legkönnyebb hibázni.
Közben kiérünk a helyszínre,
ahol egy olasz rendszámú kamion
ráfutott az előtte haladó tehergépjármű-
szerelvényre. Személyi sérülés
szerencsére ezúttal nem történt,
ám az anyagi kár jelentős. A
vétlen teherautós járművének platója
felgyűrődött, az olaszé meg
8 Kanizsa – Lánglovagok 2007. augusztus 30. Két tűz között
A tűzoltókat nem csak a mindennapok tragédiáinak sora,
hanem az anyagi megbecsülés hiánya is sújtja
Fotó: Horváth Attila
2007. augusztus 30. Kanizsa – Lánglovagok 9
egyszerűen szétesett, leszakadt, a
motorból kihulló alkatrészeket a
tűzoltók szedték össze. Az úttesten
olaj és gázolaj keveredik hűtővízzel,
na meg csapadékvízzel,
ugyanis közben elered az eső is.
Az olasz, vékonydongájú pilóta
nem hajlandó elismerni, hogy
nem tartott megfelelő követési távolságot,
azt fejtegeti, az elöl haladó
a hibás, miért állt meg olyan
hirtelen… De ez már legyen az ő
bajuk, térjünk vissza a lánglovagjainkhoz,
akik többszöri nekifutásra
tudják csak levontatni az útról
a megroncsolódott szerelvényt,
cirka egy óra alatt, ugyanis
a járművet eléggé nehezen sikerült
úgy megmozdítani, hogy ne
essen szét a fülke. Aztán mire
nagy nehezen sikerült pár métert
odébb húzni, kiderült, hiábavaló
volt a fáradozás, ugyanis a hátsó
híd beállt, és se előre, se hátra
nem tudták vontatni. Így hát otthagyták
az út mellett, ahol már
senkit nem zavart.
Tűzoltóink pedig a munka végeztével
visszaindulnak a laktanyába,
a sikeres mentés után láthatóan
megkönnyebbült a legénység.
Györkös Imre már tizennégy
éve tűzoltó. Sok mindent átélt és
megélt már, a tapasztaltabbak, a
parancsnokság öregjei közé tartozik.
Náluk is családi hagyomány
a tűzoltói hivatás, édesapja, sógora
is tűzoltó volt, és most már
öccse is beállt a sorba.
– Csak néhány éve vagyok gépkocsivezető,
korábban én is egyszerű
tűzoltó voltam – mondja. –
Nagyon szeretek vezetni, bár az
autósok néha okoznak nehéz perceket.
Sokan vannak, akik rosszul
mérik fel a jármű képességeit, s
amikor meglátják a tükörben, arra
gondolnak, hogy ez úgyis csak
egy teherautó, biztosan lassan ér
ide. Pedig ez nem így van, a nagy
méret ellenére ez egy nagyon
gyors és mozgékony jármű. Gyakran
előfordul, hogy egy-egy közlekedési
szituációt különlegesen
kell megoldanunk, de felesleges
kockázatot sose vállalunk. Nem
lenne jó, ha mások autójában
kárt tennénk… Nem is szeretem,
ha ilyenkor valaki szól hozzám,
csak a vezetésre szeretek koncentrálni.
Egyébként Nagyrécsére körülbelül
nyolc perc alatt értünk ki,
ami annak is köszönhető, hogy
ezek az autók nem csak haladni,
hanem elindulni is gyorsan tudnak.
Egy rendszer, úgynevezett
starter ugyanis folyamatosan tölti
a fékrendszerbe a levegőt, s mint
egy merülőforraló, mindig üzemi
hőmérsékleten tartja a motort, így
aztán az esetleges levegőhiány,
vagy a hideg motor miatt nem lehet
gond az elindulás, még a hideg
téli reggeleken sem.
A csapathoz tartozik Kovács
Péter is, aki szintén nem régóta
tűzoltó. ő is azt vallja, ezt a munkát
csakis megfelelő hivatástudattal
és alázattal lehet végezni. Akiben
ez nincs meg, az úgyis hamar
odébbáll. A hozzá hasonló új embereknek
pedig sokat segítenek a
beilleszkedésben, s úgy általában
a szakma rejtelmeinek elsajátításában
az idősebb kollégák, akik
vigyáznak is a fiatalabbakra a
mentések során.
A kezdőknek azonban nem
csak a hivatás praktikáival kell
megbarátkozni, hanem az esetenként
eléjük táruló látvánnyal is.
Több hónapos vízi hulla, autóbalesetben
szétszakadt, roncsolt emberi
testek, szénné égett torzók –
nincs idő a gondolkodásra, a viszolygásra,
s nincs mód az ellenkezésre
sem, akárhogy is, de a
melót csinálni kell. Déri Tibor
szolgálatvezető parancsnok azt
mondja, a fiatalokat igyekeznek
felkészíteni az ilyen traumákra,
nem véletlen, hogy valamennyien
eljutnak boncolásra, ahol aztán
szokhatják a látványt. Meséli,
több megrázó esete is volt, de az
egyik különösen kiemelkedik a
többi közül, amikor olyan balesetes
autóhoz mentek egy téli reggelen,
ami egy villanyoszlopnak
rohant. A beton oszlop eltört, rázuhant
az autóra, s az anyósülésen
helyet foglaló utasnak leszakította
a fél fejét. A hidegben még
gőzölgött a meleg agyvelő… Persze,
nincs hiány a humoros esetekből
sem. A parancsnok meséli,
egy vonulás alkalmával
Zalakomár felé tartottak, s előttük
cammogott egy kamion. A pilóta
a laza padka miatt nem tudott félrehúzódni,
s a kanyargós szakaszon
megelőzni sem tudták.
Villogtattak, dudáltak a kamion
vezetőjének, mígnem egy szakaszon
mégis ki tudták kerülni.
Alighogy befejeződött az „üldözés”,
jött a hír, hogy már nincs
szükség a kanizsai tűzoltók segítségére,
a marcaliak maguk is
megbirkóztak a vörös kakassal. A
szolgálatvezető parancsnok erre
kiadta az utasítást, hogy a gépkocsivezető
az első lehetőségnél
forduljon meg. Egy földút keresztezte
a főútvonalat, hát befordultak
oda. Abban a pillanatban két
kétes kinézetű hölgy jött ki a
bokrok közül, odamentek az autóhoz,
s azt firtatták, vajon nincse
szüksége a megfáradt tűzoltóknak
némi kényeztetésre? A hölgyek
minden bizonnyal félreérthették
a helyzetet, csakúgy, mint
az oly sokáig kergetett kamionos
is, aki közben beérte a lánglovagokat,
s éktelen tülköléssel jelezte
véleményét: ezért aztán kár
volt sietni… Déri Tibor még ma
is nevet a történeten, bár hozzáteszi,
el lehet képzelni, mit gondolhatott
a derék kamionos a tűzoltókról.
Amúgy a szolgálatvezető-parancsnok
úgy látja, a közelmúltban
felvett új tűzoltók más szemléletűek,
mint a korábbi felvételisek
nagy része, méghozzá pozitív
értelemben, ugyanis a fiatalok
többsége mindig is tűzoltó akart
lenni. Mint mondja, a másokon
segíteni akarás vezérli mindanynyiukat,
s nem a biztos munkahely,
az elfogadhatónak mondható
szociális háló vonzza őket e
rögös és veszélyes pályára – főleg,
hogy ez a bizonyos háló ma
már eléggé szakadozik. Amikor
azt firtatom, hogy a fiatal kezdő
kollégák miképpen képesek kezelni
a nagy balesetek során őket
érő sokkot, azt válaszolja, parancsnokként
el sem tudja képzelni,
hogy ha valamelyik tűzoltónak
azt mondja, hogy vegye ki
az esetleg durván összeroncsolódott
holttestet az autóból, akkor
az megtagadja a kiadott parancsot.
Itt nincs helye viszolygásnak,
vagy bármilyen érzelemnek,
az ilyen tűzoltóban a többiek sem
bíznak már meg tovább, s a
presztízsnek annyi - mondja. Így
hát, ha valakit meg is ráznak a látottak,
már csak férfi büszkeségből
sem mutathatja azt a többiek
előtt. Déri Tibor szerint a helytállás
becsületbeli kérdés ezen a pályán.
A fiatal Lepnyák Henrik is azt
mondja, amióta az eszét tudja,
mindig is erre a hivatásra készült.
– Már öt évvel ezelőtt is jelentkeztem
a Nagykanizsai Tűzoltó
Parancsnokságra, ám akkor még
csak egy-két embert vettek fel
minden évben – meséli. – Hiába
felvételiztem, mindig azok kerültek
be, akiknek a családjában
Fotó: Horváth Attila Fotó: Horváth Attila
10 Kanizsa – Lánglovagok 2007. augusztus 30. már volt tűzoltó. Nem hagytam
annyiban, rendszeresen jöttem a
parancsnok úrhoz, s mindig kérdezgettem,
van-e már felvétel. Érdemes
volt kitartani, most végre
sikerült bejutnom…
Csík Imre, szintén a 2-es szer
legénységének tagja civil életében
a miháldi önkéntes tűzoltók
egyesületének tagja volt, ahonnan
három évvel ezelőtt egyenes út
vezetett a hivatásos lánglovagok
közé. Ugyancsak azt vallja, csakis
az maradhat meg ezen a pályán,
akit a segíteni akarás motivál,
mindenki más előbb-utóbb
kidől a sorból.
E napon a 2-es szer parancsnoka
Takács Attila volt, aki a
lenti tűzoltóság állományából
került Nagykanizsára. Mint meséli,
nyolc éve szerelt fel, s azóta
folyamatosan tanul, fejleszti magát.
Azóta megszerezte a hajóvezetői
jogosítványt, a középfokú
munkavédelmi technikusi végzettséget
és a fakitermelői szakmunkás
bizonyítványt, valamint
elvégezte a tűzoltó tiszti főiskolát
is. Ma már szolgálat parancsnok-
helyettes.
Azt mondja, Lentiben irodában
kellett volna dolgoznia, ám azt
nem akarta, így került Nagykanizsára,
ahol ismét az első vonalban
küzdhet.
Szolgálat parancsnok-helyettesként
ő szervezi meg a napi
szolgálati csoport munkáját,
amibe beletartozik a folyamatos
képzés és gyakorlás, no meg a
parancsnokság épületével és
környezetével kapcsolatos valamennyi
feladat, hogy minél kevesebb
külsős munka terhelje a
parancsnokság amúgy is szűkös
költségvetését. Így ha kőműves
kell, akkor az, ha festő, vagy
asztalos, akkor pedig az. Univerzális
emberek a lánglovagok…
Fel is értékelődött az utóbbi
hat-nyolc évben a társadalmi
megbecsülésük, ezt így látja Egri
Gyula alezredes, tűzoltó-parancsnok
is.
– Egyre magasabb kvalitású és
iskolai végzettségű emberek jelentkeznek
hozzánk felvételre, s
szerencsére egyre többen –
mondja a parancsnok. – Ez azt jelenti,
hogy várólistáink vannak,
ám mostanában jelentős létszámbővítést
hajthattunk végre. Sok a
belsős, ami azt jelenti, hogy nagy
számban vannak olyan munkatársaink,
akiknek a családjában már
vannak tűzoltók. ők ugyanis már
tisztában vannak azzal, hogy mi
vár rájuk hivatásosként. Ma már
azonban egyre több a külsős is,
akik kívülről, mindenféle családi
hatás nélkül választják ezt a hivatást.
Hamarosan újabb felvételekre
kerülhet sor, mivel a parancsnokságunkat
a rendkívül magas
vonulási arány és a megnövekedett
illetékességi terület
miatt magasabb kategóriába sorolódunk.
Befut egy újabb riasztás, egy
lángoló személygépkocsihoz hívják
a fiúkat az űrhajós utcába.
Gyorsan megfordulnak, azt
mondják, nem okozott különösebb
nehézséget a tűz eloltása.
Közben az új jelentkezők a
pincében kialakított konditeremben
szorgalmasan nyomják a fekvőtámaszokat.
Míg a fiúk igyekeznek,
a parancsnok azt mondja,
nem bízzák a véletlenre az új
munkatársak kiválasztását, csak
az maradhat, aki fizikálisan és
pszichésen egyaránt kifogástalan
állapotú. Az arány tíz az egyhez.
Nem várom meg a fizikai szintfelmérő
végét, elköszönök Egri
Gyulától és a többiektől, s a szakadó
esőben hazafelé veszem az
irányt. Kifelé menet azonban az
egyik fiatal lánglovag odajön, s
azt kéri: azt is írjam le, hogy
mennyiért kockáztatják naprólnapra
az életüket. Ugyanis sokukat
bántja, hogy az utóbbi időben
egyre több felől kifogásolják a
tűzoltók nyugdíjkedvezményét,
sőt, olyan véleményeket is hallani,
hogy a fizetésért nem túl sokat
tesznek ezen a pályán. Pedig
a napi stressz megteszi a hatását,
az idősebb tűzoltók közt gyakori
a magas vérnyomás-betegség. A
fiatal lánglovag szabadkozik,
egyáltalán nem sírni akar, hiszen
ha a pénzért csinálnák, már senki
nem lenne a pályán, egyszerűen
csak bántja, hogy ilyen vélemények
is megfogalmazódnak valakikben.
Nos, lebbenjen fel hát a fátyol
a „titokról”, egy kezdő tűzoltó fizetése
nyolcvanezer forint körül
mozog havonta, nettó, pótlékok
nélkül. S az idős szakembereké
sem sokkal több.
Ennyi hát egy tűzoltó életének
ára…
Ennyi?!
Horváth Attila
A Honvéd Kaszinóban ismét
rocktalálkozót szervezett a Radioaktív
együttes. A nagysikerű
koncert után a zenekar énekesét,
gitárosát Gilincsek Pétert
kérdeztük, hogyan értékeli a
mai koncertet?
– Nagyon örülünk, hogy ismét
szép számban összejöttünk. Elég
rég nem adtunk hírt magunkról.
Igyekeztünk hatásos, igazán élvezhető
koncertet adni hang és
fénytechnikailag egyaránt. Felfrissítettük
a repertoárunkat,
olyan dalokat is játszottunk,
amelyek eddig színpadon nem
szólaltak meg. A koncerten a belépőjegyek
sorszáma alapján kisorsoltunk
néhány lemezt, mely a
2006. decemberi Unplugged koncertünk
zenei anyagát tartalmazza.
Ilyen meglepetéseket a jövőben
is tervezünk. Ezzel a bulival
megnyitottuk őszi koncertsorozatunkat.
Legközelebb Nagykanizsán
szeptember 16-án játszunk
egy kétnapos fesztiválon. Majd
október elején a HSMK szervezésében
találkozunk a rockzene
kedvelőivel. Remélem – sokak
örömére – nemsokára a Kanizsa
Rádióban is hallhatjuk a Radioaktív
együttest.
Cz.Cs.
2007. augusztus 30. Kanizsa – Színes 11
Pintér Ferenc kiskanizsai bőrdíszműves
az esztergályos szakmáról
nyergelt át a bőrözésre,
amiből ugyan megélni nem tud,
de mint mondta, óriási szabadságot
ad. Amunkaidejét maga osztja
be, neki senki nem parancsol,
csak a vevő – aki kért már dupla
fenekű táskát és korbácsot is…
– Hatezer-ötszáz forint négyzetmétere
ennek a bőrnek, úgy hogy
nagyon meg kell gondolnom, hogy
mit, hogyan vágok, mert a hulladék
veszteség – avat be a szakma alapszabályába
Pintér Ferenc. – Egy
négyzetméternyi anyagból körülbelül
tizenöt telefontartót tudok készíteni,
darabját ezerhétszáz forintért
adom, habár nagyon kézimunkaigényes,
egyszerűen nem tudok többet
kérni, mert akkor a kutya sem
veszi meg, hiszen ennyiért már
megkapja a kínait is. Én nem akarom
bántani a kínai terméket, de az
ehhez képest bizony, bóvli. Hamar
szétesik, előfordult már olyan is,
hogy hozták a kínai táskát, javítsam
meg. Persze, megcsináltam, de
többe került, mintha vett volna egy
újat… Az a baj, hogy ezeknél mindent
le kell bontani ahhoz, hogy
hozzáférjek a lényeghez. Rengeteg
időt rabol el, annyit, amennyi alatt
egy újat is készíthetnék. De én
megértem az embereket, akik szeretnének
ugyan minőségi cuccot,
de nincs rá pénzük.
– Viszonylag későn kezdett el
bőrdíszművességgel foglalkozni.
– Igen, a kézügyességemet biztosan
édesanyámtól örököltem, mert
ő nagyon szép hímzéseket készített.
Volt egy juhász rokonom is, talán ő
oltotta belém ezt, mindig fúrt-faragott.
Örökké érdekeltek az ilyen
munkák, ám egészen a közelmúltig
esztergályosként dolgoztam. Sajnos,
azonban a szakmában nem
kellettünk, s a munkaügyi központban
elvégeztem egy átképző tanfolyamot.
Tíz éve csinálom ezt.
– Nem bánta meg, hogy pont
ezt a szakmát tanulta ki? Egyáltalán,
meg lehet ebből élni?
– Nem bántam meg, de megélni
nem tudok belőle. Ezt választottam,
mert óriási szabadság van benne,
ugyanis én döntöm el, mikor, meddig
dolgozok, az időmmel magam
rendelkezem, azt csinálok, amit akarok.
Igaz, meggazdagodni nem lehet
belőle, de a szabadságot nem is lehet
megfizetni. Éhen azért nem halok,
s ha ezt a sok kínai gagyit nem
engedték volna be az országba, akkor
most sokkal jobban érezném
magam. De hát mit tudok tenni!
– Milyen bőröket használ, s
legfőképpen mire?
– A marhabőr az igazi, abból is
általában a natúr, vagy a fényezett,
illetve festett bőröket használjuk. A
velúrbőr nem az igazi, mert nehéz
tisztítani, eléggé hamar elkoszolódik,
kényes anyag. Sok mindent készítek,
hátizsákot, derékszíjakat, táskát,
mellényt, telefontartót, pénztárcát,
de még sorolhatnám. A komolyabb
ruhákat nem vállalom, mert az egy
másik szakma, de ha valaki más jellegű
kéréssel keres meg, akkor azt is
megpróbálom megcsinálni.
– Mi volt a legextrémebb kívánság,
amivel megkeresték?
– A legextrémebb? – kérdez viszsza.
– Nem ismerősnek készítettem,
s meg kell mondanom, nem is szívesen
csináltam, mert az illető olyan
táskát kért, aminek alul volt rejtett
zsebe. Nem kérdeztem tőle, hogy
mire kell, mert nekem ahhoz semmi
közöm. A másik különleges kérés,
ami egy kicsit megmosolyogtatott,
egy fiatal páré volt, akiknek szadomazo
eszközök, ruhadarabok kellettek.
Hozták magukkal a mintát is, a
bőr tangát, meg a korbácsot…
Horváth Attila
A bőröző szabadsága
Ismét aktív a Radioaktív!
Az ételed az életed
Különleges, remélhetőleg sokak
számára haszonnal forgatható
könyvet jelentet meg a közeljövőben
a Czupi Kiadó. A
Vukné dr. Kálovics Marianna által
jegyzett receptgyűjtemény
mintegy tíz éves kísérletezés és
kutatás eredménye. Szerzője
arra igyekszik rávilágítani, hogyan
tudjuk mindennapi étkezésünket
egészségesebbé tenni
természetes alapanyagok felhasználásával.
– Mindenki szereti azokat az
ízeket, ételeket, amelyekhez már
hozzászokott. Ez a könyv – a receptek
mellett – arról is szól, hogyan
lehet a saját ételeinket
egészséges, rostokban, ásványi
anyagokban, vitaminokban gazdag,
szervezetünk számára könynyen
emészthető alapanyagokkal
elkészíteni úgy, hogy azok élvezeti
értéke megfeleljen családunk
ízlésének, sőt, örüljenek is az új,
mégis hasonló ízeknek – magyarázza
a szerző. – Reményeim szerint
hasznos tanácsokat adok
mindazoknak, akik nem szeretnének
lemondani a szívesen fogyasztott
ételeikről, de szeretnék
megtanulni elkészíteni azokat
teljesebb értékű alapanyagokkal.
A receptek segítséget nyújtanak
abban is, hogy hogyan lehet
mindezt megvalósítani különösebb
erőfeszítés nélkül. Könyvem
segítségével könnyedén elsajátítható
az is, hogyan szoktassuk
szeretteinket észrevétlenül egészséges
ételek fogyasztására úgy,
hogy ne hiányozzanak nekik a
korábban megszokott ízek. A
gyűjteményben régi és új recepteket
egyaránt találhat az olvasó.
Tapasztalatom, hogy mások is
szeretnének egészséges ételeket
főzni, egészségesen étkezni, csak
éppen azt nem tudják, hogyan is
kezdjenek hozzá. Ehhez szeretnék
segítséget nyújtani. Hogy csak
egy példát említsek, a teljes kiőrlésű
lisztek használatával helyettesíthetjük
a rostjaitól megfosztott
fehér liszteket. Nem mindegy,
melyik lisztet milyen arányban
használjuk például rántás, habarás
készítésénél, melyik liszttel
érhetünk el porhanyósságot, tömöttséget,
akár lágyságot az
egyes sütemények készítésénél.
Én megtanultam másként főzni, s
erre szeretném megtanítani az
olvasókat is.
Az amúgy jogász hölgy vallja,
hogy az egészséges táplálkozásra
való nevelést már egészen kis
korban meg kell kezdeni, hiszen
mindenki később is olyan ételeket
fogyaszt szívesen, amiket gyerekkorában
megszokott. Azaz már
ilyenkor alkalmazni kellene a természetes
anyagokat, hogy felnőtt
korban ne hassanak furcsán a belőlük
készült ételek.
Vukné dr. Kálovics Marianna
hozzátette, az általa javasolt
anyagok mentesek a tartósítószerektől
és egyéb káros adalékanyagoktól
is, így napjaink dioxin-
botránya tükrében különösen
nagy jelentőséggel bír, ha tudunk
változtatni az étkezésünkön – hiszen
egyáltalán nem mindegy,
mennyi mérget eszünk meg.
H.A
.
Tollat fogott a jogászasszony
Fotó: Horváth Attila
A Kendlimajori Művészeti
Akadémia első tánckurzusát a
nagykanizsai születésű Fenyves
Márk (képünkön) vizuális- és
mozdulatművész vezette, aki
többek között a Magyar Mozdulatművészeti
Társulat művészeti
vezetője, a szervező
Orkesztika Alapítvány kuratóriumvezetője,
a Magyar Tánctudományi
Társaság elnöke.
Nemes egyszerűséggel, ahogyan
ő mondja magáról, alkotó és pedagógus.
A táncszakma érdekében
kifejtett tizenöt éves munkájáért
2006-ban Táncművészetért
díjban részesítette a Magyar
Táncművészek Szövetsége.
Míg a növendékek elmélyülten
a záró fellépésre készültek, a
tánctáborról kérdeztük.
– Több nyári akadémiát is szervezett
már korábban az alapítvány.
Itt Kendlimajorban ez egy új
kapcsolat, remélem lesz folytatása.
Az ötlet már megvan. Két szintre
bontva lenne egy szabadképzés
jellegű, és egy professzionális tábor
azok számára, akik hivatásszerűen
foglalkoznak a tánccal.
– Igény, jelentkező lenne rá?
– Jelentkező mindig van. A
mostanira távolabbról, például
Norvégiából is érkeztek, azonban
sajnos Zalából nem jöttek.
– Mi lehet az oka? Talán erőteljesebben
kellene népszerűsíteni
ezt a műfajt?
– A kommersziális szemléletet
kellene megszüntetni. A táncban
mindenre van igény, más kérdés
az, hogy mennyire van kultúrája
az ország egy adott területén. Zala
megye néptánc együttesekkel nagyon
jól ellátott. Fitness és aerobik
csoportok működnek a környéken,
színpadi táncművészet viszont
alig-alig. Lehetne tenni ez ügyben,
de eléggé szkeptikus vagyok Zalával
és Kanizsával kapcsolatban.
Nem véletlen, hogy tizenhat éve
nem itt élek. Nem sokra mennék
abban az üzemmódban, amiben itt
működnek a dolgok. Azonban,
hogy egyáltalán létezhet egy nyári
művésztelep, azt mutatja, hogy
vannak változások. Ha pesszimistán
gondolkodom, akkor azt mondom,
nem azok a rendszerek vannak
a kultúra területén, ami szükséges
és egészséges viszonyokat
teremthetne. Nem nőttük ki azt a
fajta betegséget, hogy nem csak
igényeket kell kiszolgálni, hanem
igényeket kell kelteni. Ez nagyon
fontos, pláne egy olyan világban,
ahol kevés becsülete van az értéknek.
Mi egy olyan tradicionális
modern tánc műfajjal foglalkozunk,
ami önmagában is érték, s
aminek idén kilencvenöt éves az
iskolája. Nemzetközileg elismert,
önálló elmélettel, teóriával, történettel
bíró műfajjal foglalkozunk,
ez a mozdulatművészet. Sajnos ma
már mindenféle gyűjtőfogalomnak
használják az elnevezést, a drámapedagógia
és a cirkuszművészet is
úgy érzi, igényt tarthat erre az elnevezésre.
– Mit jelent konkrétan a mozdulatművészet?
– Ez egy gondolkodó táncirányzat.
Nem lépésekről szól,
nem bizonyos tempójú zenéről,
hanem az emberi test tudatosságáról.
Jelent egy új színpadi
táncirányzatot a századfordulón,
ami 1912-től létezik. Talán olyan
szempontból is izgalmas, hogy
ezekből a mozdulatművészeti iskolákból
nőtt ki a világhírű magyar
gyógytorna, egyes irányzataiból
erősen megszorítva a
sport, ebből fejlődött ki a művészi
gimnasztika, a táncelemzés egy
része és a táncnak a tudományos
hátterét adó irányzatok. A mozdulati
kommunikációt vizsgálja
meg a táncirányzat, sokféle stílust
alkothatunk belőle.
– Van érdeklődő közönsége
ennek?
– Minthogy minden másra van
igény, erre is van. Hogy milyen a
közönség összetétele, arra lehetne
statisztikai adatokat mutatni. Nem
egy divatirányzatról, nem egy
trendről szól ez a dolog. Ez a kultúra
európai, és annak is egy olyan
szeletével foglalkozik, ami hiányosság
az európai kultúrában.
Hiszen közel ezer éven keresztül
nem foglalkozott a testtel. Ez volt
az első olyan nem testnevelési célú
irányzat, ami a testnek a kultúrájával
próbált meg foglalkozni.
– Mit sikerült itt Kendlimajorban
az agyakban elültetni?
– Hogy mit sikerült elültetni? A
tábor bemutatóval zárul, meg lehet
nézni. A táncórákon kívül kis műhelymunkákat,
feladatokat kaptak a
növendékek, valamint szemléletformálás
céljából, történeti előadás
keretében ízelítőt a különböző táncművészeti
műfajokból. Kis táncműelemzés
is volt, mivel magát a
kompozíciószemléletet próbáltuk
egy kicsit fejleszteni. Hét nap azonban
nagyon rövid arra, hogy jelentős
sikert lehessen elérni. Gondolatokat
azonban lehet ébreszteni egy
ilyen tábor keretében, erre is való a
szabadképzés.
– Akik a záró bemutatóra érkeznek,
mit láthatnak?
– Amit a hely inspirációja alapján
kreáltak a résztvevők bizonyos
témák vonalán a szabadtéren. Adva
van egy szép terület, miért ne használjuk
ki a lehetőségeit. Divatos
szóval tér-specifikus előadás lesz.
– Hogy érezte magát a táborban,
volt ideje pihenésre?
– Számomra a program nem
olyan húzós, mint a növendékek
számára, hiszen az alkotómunka
most nem az én feladatom volt.
– És mint képzőművész, hogy
érezte magát?
– Most teljes pihenőben voltam,
de egy alkotó soha nem pihen. Ha
konkrétan semmit sem csinál, akkor
is valami mozog a fejében. Ez
egy inspiratív légkör. Azt gondolom
a pedagógia is alkotási folyamat,
én nem tudom elképzelni magamat
úgy tanítani, hogy valami készre
gyártott anyaggal foglalkozzam. A
tanítás számomra kreatív tevékenység,
ugyanolyan kreatív alkotó tevékenység,
mint minden más.
– Hogy folytatódik a nyara, ha
visszautazik Budapestre?
– Nagyon fontos feladattal telik
a nyaram az alapítványnál. A magyar
tánctudományos élet eddigi
dokumentációjával foglalkozom
jelen pillanatban. 1956-ban jelent
meg először a Tánctudományi Tanulmányok,
az évente-kétévente
megjelenő tudományos periodikának
a digitalizálását végzem. Ez
az egyik feladatom. A másik, az
alapítvány birtokában lévő gyűjtemény
digitalizálása is, ami ezzel
párhuzamosan zajlik. Mintegy
nyolcezer dokumentum szakmai
feldolgozását végzem. A nyarat
tudományos munkával töltöm, és
egy könyvnek a megírásával, amit
a mesterem, Dienes Gedeon emlékére
készítek, aki 2005-ben halt
meg kilencvenegy éves korában.
Tőle tanultam, és az ő munkásságát
dolgozom fel. A jövővel kapcsolatban
csak reményeim vannak.
Abban reménykedem, hogy
úgy jövök haza, hogy itt van helyem,
és ez vonatkozik egyrészt
Magyarország és külföld, másrészt
Magyarország és Zala viszonyára.
Jó lenne, ha egyszer mi,
magyarok ott tudnánk megélni a
lehetőségeinket, ahová tartozunk…
Bakonyi Erzsébet
12 Kanizsa – Kultúra 2007. augusztus 30. Fotó: Bakonyi Erzsébet
A mozdulat művésze
Az ötvenkettedik Hon- és
Természetismereti Táborát
rendezte meg augusztusban a
Hevesi iskola.
A negyvenegy diák a Borsfán
berendezett sátortábor ideje alatt
234 kilométert tett meg kerékpáron
és gyalog, gazdagítva Zala
megyei ismereteit. A vadászkürthangversennyel,
bűvészparádéval,
vadászkastélyok látogatásával,
éjszakai túrákkal, erdei kisvasutazással,
hegymászással, strandolásokkal,
kézműves foglalkozásokkal,
növény- és állatismereti
kirándulásokkal, festészeti ismeretek
tanulásával gazdagított táborban
öt áldozatkész felnőtt segítette
karitatív munkával a gyerekek
testi és lelki gazdagodását.
Az első tábort 1985-ben a Börzsönyben,
Királyházán tartották.
A táborvezető Árváné Szabó Judit
és Lengyák István pedagógusok
munkáját Bálint Zsuzsa, a Kanizsai
Dorottya kórház nővére,
Lengyák Balázs informatikus,
Lengyák Ildikó egyetemi hallgató
segítette. A tizenkét élménydús
napon Marcin Jenőné tábori szakács
oltotta a túrázók éhségét.
B.E.
Táborozó hevesisek
2007. augusztus 30. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Ha sokasodnak a problémái, ne csüggedjen
el rögtön, ne értékeljen mindent
sorscsapásként. A párban élő Kosok
között vita, nézeteltérés adódhat a
héten.
Nehezen indulnak a napjai, de egy kis
kitartással ismét megjön a kedve, ambíciója.
Figyeljen oda étkezési szokásaira,
mozogjon többet. Vegye rá társát is sétára,
kirándulásra.
Ne mutassa ki könnyedén ezekben a napokban
az érzéseit, mert mások visszaélhetnek
a bizalmával. Párjával is legyen
megfontolt, mert egy apró félreértés
is veszekedést okozhat.
Ismét kiéleződhetnek a régi családi
problémái. Érdemes meghallgatni a rokonság
véleményét, hogy tisztázzák a
félreértéseket. Ebben az időszakban lehetőleg
ne vitatkozzon a partnerével.
Ismét visszatér a jókedve, életszeretete,
sikerül minden terve, amibe belevág. A
hétvégét töltse kikapcsolódással. Ha van
partnere, csábítsa el újra, ha nincs, induljon
hódító útra.
A Mars kellemetlen hatásának köszönhetően
nem tudja rangsorolni, összefogni
a teendőit. Különösen a Szűz férfiakra
érvényes az a mondás, amit ma megtehetsz,
ne halaszd holnapra.
Válogassa meg a barátait, ismerőseit,
legyen velük óvatos, és hagyja, hogy a
dolgok a maguk útját járják. Ha szingli,
legyen elővigyázatos az ismerkedéssel.
Jó lehetőségei nyílnak a napokban új
kapcsolatok kiépítésére. A megfeszített
munka mellett kevés idő jut a párjára.
Ha szingli, vigyázzon, nehogy elsétáljon
a várva-várt szerelem.
Ha komoly lépésre szánta el magát, ne
hagyja, hogy a környezete eltérítse a terveitől.
Ha pénzre lesz szüksége, kezdje
el a spórolást. Ha magányos, szánjon
több időt a kikapcsolódásra.
Az elkövetkező napokban fáradtnak érezheti
magát, ezen könnyen segít egy kiadós
baráti beszélgetés. Ha szingli, és nem
szimpatikus valaki az első látásra, ne
küldje el, mert megváltozhat a véleménye.
A kellemes nyárvégi napok az élvezetek
hajszolására ösztönzik. Felgyülemlett
energiái a párkapcsolatában bonyodalmakat
okozhatnak. Ha magányos, akkor
sikert hoznak.
Váratlan események középpontjába kerülhet
ezekben a napokban. Érdemes
őszintének, ugyanakkor diplomatikusnak
lennie új ismerőseivel. Ha magányos,
sikeres találkozásra számíthat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
INGATLAN
VEGYES
JÁRMű
SZOLGÁLTATÁS
Belvárosban 800 m2-es építési
terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Nk-án a Bősze Kálmán közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó.
Érd.: 70/3655-134 (6032K)
Nk-án a Városkapu krt.-on második
emeleti, egyszobás lakás eladó.
Érd.: 30/937-1133 (6072K)
Nk-án csendes, szép környezetben
(Madách utca) három szobás
családi ház garázzsal, 590 m2-
es telekkel eladó. Irányár: 18 millió
Ft. Érd.: 30/284-9481 (6071K)
Nk-án a Szőlőskert Fogadónál
hétvégi ház 1000 m2-es telekkel
eladó. Érd.: 30/9975-375 (6075K)
Üzlet, iroda a Mészáros Lázár
u. Petőfi útra nyíló saroképületében
garázzsal, egyben vagy különkülön
bérbeadó, elcserélhető vagy
eladó. Tel.: 93/313-271, 30/2044-
556, 30/4540-529 (6076K)
Nk-án, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető
tetőtérrel, kerttel, garázzsal,
pincével, teljesen felújítottan
eladó azonnali beköltözéssel.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6077K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt
tetőtéri, azonnal beköltözhető, új,
46 m2-es + galériás, turbókazános,
kétszobás lakás 9,99 millióért eladó,
akár önrész nélkül is. Érd.:
30/901-9013 (6078K)
Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal
rendelkező felszolgáló hölgyet
vagy felszolgálót éves állásra
felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(6079K)
Idősebbek figyelmébe! Kanizsai
ingatlanért eltartási szerződést
kötnék! Egy gyermeket egyedül
nevelő, dolgozó, becsületes,
leinformálható nő keresi azt az
idős nénit, aki családi harmóniára,
őszinte szeretetre, törődésre vágyik.
Nehéz a megélhetés, fáradságos
a házimunka? Szolid, becsületes
emberek levelét várom.
“Együtt könnyebb” jeligére, a
8801 Nagykanizsa, Pf.: 508-ra.
(6081K)
MZ125-ös motorkerékpár
eladó. Tel.: 93/315-559 (este)
(6085K)
Borszőlő (fehér és vörös)
eladó. Érd.: 93/312-479, 20/570-
7717 (6080K)
Új állapotú, 170 literes prés
eladó. Érd.: 30/448-6072
(6082K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet,
régi újságokat, stb.! Érd.: 20/555-
3014 (6083K)
Alma értékesítés: Gála és
Elstár fajtákból Nagykanizsa,
Kisfaludy u. 2/c. szám alatt házhoz
szállítással is. Tel.: 93/312-
479, 20/570-7717 (6084K)
14 Kanizsa – Apró 2007. augusztus 30. Túra
Szeptember 2.
Szaplányosi erdő
Indulás: 10.48 autóbusz pályaudvar
Érkezés: 17.30 autóbusz pályaudvar
Gyalogtúra útvonala:
Surd – Szaplányoserdő – Postamalom
– Miklósfai parkerdő –
Miklósfa Szentendrei út
Táv: 15 km
Részvételi díj: Volán díjszabás
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
minősített hegesztő szakirányú megegyezés szerint
pincér szakirányú megegyezés szerint
pultos szakirányú megegyezés szerint
virágkötő szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
temetkezési dolgozó 8. általános 65.500 – 80.000 Ft
asztalos szakirányú megegyezés szerint
betanított kárpitos 8. általános 80.000 – 85.000 Ft
varrónő szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
recepciós (német) szakirányú megegyezés szerint
könnyűgépkezelő szakirányú 75.000 – 80.000 Ft
helpdesk munkatárs (ff angol) kf. végzettség 230.000 Ft
rendszergazda (kf. angol) főiskola 500.000 – 600.000 Ft
gépészmérnök egyetem 200.000 Ft
villamosmérnök egyetem 200.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–szerda: 8.00–12.00
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra
Útlezárás!
Augusztus 31-én 12 órától szeptember 1-jén 22 óráig a Dödölle Fesztivál
rendezvényei miatt az Erzsébet tér lezárásra kerül a Fő út – Rozgonyi
utca közötti útszakaszon. Ezen idő alatt a Dél-Zalai buszmegálló
mindkét irányban kimarad. Érinti a 4-es, a 4Y és a C7-es járatokat.
Szeptember 1-jén 10-11 óra között, a szüreti felvonulás idejére a Fő
úton forgalomelterelés (útlezárás) lesz a Deák tér és az Erzsébet tér között.
Helyijáratok útvonala keleti irányból Deák tér – Sugár u. – Rozgonyi
u. – Vásár utca, nyugati irányból Király úti körforgalom – Zrínyi
úti ideiglenes megálló – Csengery u. – Deák tér
Megértésüket köszönjük!
A kanizsai sportlövők folytatták
jó szereplésüket a közös szlovén
– magyar versengésben, mivel
kihasználták a hazai pálya
előnyét (is), s ezzel az összetett
egyéniben és csapatban szintén az
élen állnak a hátralévő versenyek
előtt. Az ötödik fordulóban a kanizsai
PSLE 793 körös teljesítményével
az egerszegi PLE és a
szlovén SD Ljutomer gárdáját
előzte meg, míg Horváth Károly
272 kört teljesítve végzett az élen
egyéniben, két szlovén riválist legyőzve
a dobogós helyekért vívott
küzdelemben. Az összetettben
szintén a kanizsai csapat és a
kanizsai lövő áll az első helyen –
meggyőző fölénnyel.
P.L.
A kiskanizsai reptéren július második
felében megrendezték a technikai
triatlont, melynek lényege,
hogy a repülés mellett autós navigáció,
quadozás, és jet-skizés is
szerepelt a versenyszámok között.
A viadalt végül a kanizsai Solymosi
Tibor – Bécsi Gergely páros nyerte.
Néhány napra rá a sárkányrepülők
II. Köztársaság Kupájának
egerszegi selejtezőköréből a Nagykanizsai
Sportrepülő Egyesület sárkányosai
(a Solymosi Tibor – Rákos
Gábor és a Makár Ferenc – Pintér
Zsolt páros) az első helyen lépett tovább
a békéscsabai döntőbe, ahol a
harmadik helyet szerezték meg.
A IV. Dráva-Mura Kupának ismét
városunk adott otthont, ahová
a megyeszékhelyről és Szlovéniából
is érkeztek sárkányosok. Végül
a házigazdákat képviselő Solymosi
Tibor – Rákos Szabolcs és Makár
Ferenc – Homoki Tibor duók győzedelmeskedtek
a kissé mostoha
időjárási viszonyok között.
P.L.
Már nem először, s egészen
biztosan nem is utoljára a kanizsai
baseball-pálya adott otthont
a baseballozók Magyar Kupadöntőjének.
Rögtön egy kissé kevésbé
emészthető ténnyel szembesülhettek
az érdeklődők, hiszen
a hazai egységet ezúttal (Red)
Ants-nek hívták, s azért ilyen
egyedi a megfogalmazás, mert
gyakorlatilag a két „hangyás”
csapatából gyúrt egy vegyes-válogatottat
a vendéglátó legénység.
(A szabályok emésztgetésén
kellett ebben az esetben túlesni,
magyarul ez a módszer engedélyezett
volt a kupadöntőn.) Azért
volt ennél kellemetlenebb történés
is, hiszen a négyes tornára a
jászberényiek egyszerűen nem érkeztek
meg. A házigazdák viszont
vívtak egy izgalmas elődöntőt
a szentendreiekkel, s a
fordulatos meccsen végül a Duna-
partiak nyertek 14:13-ra. A
finálé tehát Szentendre Sleepwalkers
(Alvajárók) – Óbuda
Brick Factory („téglagyáriak”)
rangadót hozott, s előbb nézzük
a negatív oldal leltárát: egy kiugrott
váll egy vetődés után,
majd egy arccsonttörés, amit az
egyik ütőjátékos szenvedett el
a nem épp pingpong-labda keménységű
labdától… Amúgy a
döntő érdemi része? A Szentendre
12:4-re nyert, így az
egyik nagy riválisa pályáján
ünnepelhetett – megérdemelten.
P.L.
Nem mindennapi mérkőzést vívtak
az NTE 1866 MÁV labdarúgói
az NB III. második fordulójában
Bogádon. A Baranya megyei gárdához,
mint alapvetően ismeretlen
ellenfélhez látogattak, s ilyen esetben
latolgatva az esélyeket, egy
döntetlen – látatlanban – sohasem
rossz eredmény (Legyünk őszinték,
tudat alatt munkálkodhat ilyen a fejekben,
ráadásul újonc csapatnál ez
nem is oly nagy bűn… ) Mint aztán
később kiderült, döntetlen lett a
találkozó végeredménye, mégis
mennyivel másabb szájízzel, hiszen
a rendkívül taktikusan játszó
kanizsaiak már vezettek 2-0-ra is.
De, mi az, hogy vezettek – szinte
már a rendes játékidő is letelt, amikor
a hazaiak beköszöntek, majd a
95. percben egyenlítettek, s lett így
a lefújás pillanatában 2-2. Ugyan
nem szerencsés ilyen formában
véleményt alkotni és nyilvánítani,
de az elmondottak alapján a hazai
pálya előnye igencsak érvényesült,
főképp ha ehhez hozzáteszszük
azt is, hogy a három perc jelzett
hosszabbítás ellenére a 95.
minutumban még javában „rúgták
a bőrt” a labdarúgók a pályán. A
történeti hűség kedvéért tegyük
hozzá, hogy az NTE góljait Ujvári
Máté és Cs. Horváth Gábor jegyezték.
Utóbbi sajnálatosan meg
is sérült, így mohácsi játéka kérdéses
a házi góllövőlistát jelenleg
vezető csatárnak. Mindenesetre
Baranyában lehet tehát szombaton
javítani, egy nagy igazsággal engedve
útjára a kanizsai legénységet:
egy mérkőzés addig tart, míg
azt le nem fújják…
Polgár László
2007. augusztus 30. Kanizsa – Sport 15
Az NTE a 89. percben még 2-0-ra vezetett…
Ébren voltak az „alvajárók” és kupát nyertek
Ezúttal szó sem volt csarnokokról,
a Kanizsa Boksz Klub a
Plaza falai közé vitte a szervezésében
rendezett ökölvívók régiós
bajnokságának utolsó előtti fordulóját.
A felnőtt mezőny mellett
a korosztályos sportolók is képviselték
magukat, de olyan is előfordult
(példa erre Korpics István
esete), hogy egy ifjú reménységet
a nagyok között eresztettek a
ringbe (s nem István bánta az
esetet…). A megszokott környezetből
tehát kiragadták az öklözőket,
ez azonban a kanizsai együttest
nem akadályozta meg abban,
hogy többek között Orsola Norbert
vezérletével elhódítsák a
Plaza Kupát, s még növeljék is
előnyüket az összetett pontversenyben.
A zárókör Egerszegen
vagy Kaposváron lesz a régiós
bajnokság küzdelmeiben.
– Véleményem szerint szenzációsan
sikerült a torna – vonta meg
a gyorsmérleget Korpics Miklós,
a kanizsai klub vezetőedzője. –
Akik esélyesek voltak, azok nyertek,
vagyis nagy meglepetések
nem születtek, ez persze, számunkra
nem volt rossz, sőt, örültünk
neki. A továbbiak? Állítólag
lehet rá esély, hogy Zalaegerszegen
hasonló környezetben rendezzék
meg a versenyt, ha mégsem
így lenne, akkor a kaposváriak
bevállalják az utolsó fordulót.
P.L.
Új volt a hely, de a pofonok a régiek maradtak
Elsősorban levegőben
Úgy tűnik, a kanizsai lábtoll-labdázóknál
a csakazértis hangulat
uralkodik, hiszen miután eldőlt,
hogy a város nem rendezi meg idén
nyáron a sportág világbajnokságát,
hatványozottan bizonyítani akarnak.
Legutóbb a Hungarian Open
nyílt magyar nemzetközi bajnokságon
valamennyi versenyszámot a
kanizsai klub képviselői nyerték.
Ennek a vége az lett, hogy immár
az őszi vb-re készülvén, a magyar
A-válogatottat kizárólag kanizsaiak
alkotják. Budavölgyi Kálmán, a
Zemplén SE vezetője szerint a
sportág hazai történetében még nem
volt példa arra, hogy a dél-zalai
egység ennyire „kisajátította” a válogatottat.
Erre az is következtetni
enged, hogy a kanizsai klubvezető
hat éve egyben szövetségi kapitány
is. Mint kiderült, a magyar válogatottnak
nem is kell hosszú utat terveznie,
mert a sportág ötödik világbajnokságát
Szolnokon rendezik
meg októberben.
P.L.
Kanizsa a lábtoll fellegvára
A céltábla közepén
A július végi hollandiai kötélugró
Európa-bajnokság elé nagy
várakozással tekintettek a Szan-
Dia Fitness Center növendékei, s
nem is kellett csalatkozniuk. Az
ingázás Kanizsa és Maklár között
meghozta eredményét, hiszen
a showelemekkel tarkított
demo-kategóriában négy maklári
versenyzővel kiegészülve az első
helyen végeztek. A formáció tagjai
voltak: Csalánosi Zsófia,
Hárs Gergő, Hetési Violetta,
Kiss Viktória, Lőrincz Eszter,
Magyar Dóra, Szakáll Péter,Szekeres
Barbara, Tikos Kitty, Vágó
Alexandra, Vágó Diána, és Vámosi
Noémi. A csoportot Kovácsné
Farkas Zsuzsanna és Vágó
Lászlóné készítették fel a versenyre.
P.L.
Jól forgatták
az ugrókötelet
16 Kanizsa – Dödölle 2007. augusztus 30.
Az augusztus 31-én megrendezésre
kerülő 4. Kanizsai Borés
Dödölle Fesztivál programjairól
tartott sajtótájékoztatót
Papp Ferenc, a HSMK igazgatója
és Prikryl József, a Kanizsa
és Környéke Gasztronómiai
Egyesület elnöke az intézmény
Árkus József termében.
Az egyesület és a művelődési ház
immár harmadik alkalommal rendezi
közösen a fesztivált, melynek célja
továbbra is a zalai és tájjellegű étkek
megismertetése, a helyi hagyományok
ápolása, a borfogyasztás
kultúrájának népszerűsítése, nem
utolsósorban a város és térsége kulturális
és szabadidős kínálatának
gazdagítása – hangsúlyozta Papp
Ferenc. A másfél napos rendezvény
péntek délután 15 óra 30 perckor
veszi kezdetét az Erzsébet téren, és
szombat este 24 órakor fejeződik
be. A kísérőprogramokban a helyieken
kívül a városkörnyék, a régió,
és Szlovéniából érkező nótázók,
táncegyüttesek, zenekarok lépnek
fel. Összesen húsz művészeti produkcióra
kerül sor. A népi hagyományápoló
műsorszámok mellett az
esti főműsorban hazai sztárvendégeket
is láthatunk, így színpadra lép a
CRYSTAL, az UNISEX együttes,
Mága Zoltán és az Angyalok. A
fesztivált fergeteges Retro disco
party zárja. Akirakodóvásárra negyven
kézműves jelentkezését tudták
fogadni a szervezők. A vásári forgatagban
többek között fazekasok,
bőrművesek, üvegművesek, népi ruhakészítők
és szűcs termékeivel találkozhatunk.
A rendezvény költségvetése
mintegy három és fél millió
forint, melyből két millió önkormányzati
támogatás. A szombati
program szüreti felvonulással indul
délelőtt tíz órakor a Deák térről az
Erzsébet térre. Prikryl József, a Kanizsa
és Környéke Gasztronómiai
Egyesület elnöke elmondta, a hagyományteremtő
szándékkal indított
Dödöllekirályok címért történő
vetélkedőre hat csapat jelentkezett
eddig. A versengő csapatoknak borral
és dödöllével kapcsolatos tréfás
feladatokat kell megoldaniuk. Az első
három helyezett elnyeri a Dödöllekirály
címet a hozzá járó plakettel,
de a többiek sem mennek haza üres
kézzel. Afőzőversenyen kilenc profi
és huszonegy amatőr csapat készít
dödöllét és tájjellegű ételt. Az öt fős
zsűri elnöke idén Kocsonya Kálmán,
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség alelnöke lesz. Azsűri
idén nemcsak az étkeket, hanem a
versenyzők megjelenését is pontozza.
A fesztiválra tíz borász hozza el
legjobb borát. A Kanizsa Bordalnoka
címért idén már nyolc szólóénekes
és két duó fog versenyezni. A
versenyző csapatoknál az ételeket
bonok ellenében meg lehet kóstolni.
Adödölle mindkét nap főszereplője,
amiből lesz bőven, ígérte Prikryl József.
Hogyha valaki meglátogatja a
rendezvényt, és eljön Kanizsára, a
dödölle fővárosába, fogyaszthat
belőle kedvére. A hagyományőrző
rendezvényen természetesen lesz rétes,
lángos, langali, kürtöskalács is,
nem marad éhes senki. Újdonságként
idén tombolát is lehet vásárolni,
a szerencsések nemcsak élményekkel
gazdagodva, hanem értékes
nyereményekkel térhetnek haza. A
szervezők a gyermekekre is gondoltak,
mindkét nap játszóházzal várják
őket, sőt szombaton az Országos
Mentőszolgálat jóvoltából gyermekfogászati
szűrésre is sor kerül.
B.E.
A dödölle fővárosa