Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.75 MB
2020-12-14 14:22:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
251
605
Rövid leírás | Teljes leírás (105.17 KB)

Kanizsa 2011. 027. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIII. évfolyam 27. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. augusztus 25. Kanizsa
A barokk
Szentháromság-szobrot
1758-ban grazi
mesterek faragták.
Középen magasba
emelkedik a Szentháromság
csoportja, a tartóoszlop
alján egy kecses
Mária-szobor látható,
melyet Szent Antal,
Keresztelő Szent János
és magyar szentek:
Szent László király,
Szent István király
(képünkön),
Szent Imre herceg
szobrai vesznek körül.
A Deák téri zászlófelvonást
követően a Hevesi Sándor Művelődési
Központ lépcsői előtt
jöttek össze az ünneplő kanizsaiak.
Wass Albert versét Jerausek
István önkormányzati képviselő
szavalta: „Ha kell gyalog is, éhesen,
vacogva, tépett lélekkel és
halálra váltan: csak otthon legyünk
egyszer a hazánkban!” –
hangzott a megrázó sóhaj. Ezt
követően az idei Város Napján
díszpolgárrá avatott piarista
öregdiák, a városáról, annak
kórházáról és egykori iskolájáról
idegenben sem megfeledkező
orvos: prof. dr. Perjés Ottó lépett
a mikrofonhoz.
– Ha most végignézek az ünneplő
sokaságon, a zsoltáros szavai
jutnak eszembe: Boldog az a nép,
amely tud ünnepelni, s arcodnak
fényében tud járni-kelni. A mai
napra alkalmazva: Boldog az a
város, mely tud ünnepelni, s régvolt
nagyjaira mindig emlékezni. -
kezdte ünnepi köszöntőjét városunk
díszpolgára, kitérve arra is,
milyen cél vezeti mondandójában.
– S egyben lelket is szeretnék önteni
ebbe a magyarságba, melynek –
az előbbi versre utalva – mindig a
szomorúság és a hontalanság jár a
fejében.
Valamennyien sok mindent tanultunk
első királyunkról. Ám
Szent Istvánról szólva mégsem
óhajtom azt csinálni, mint az egyszeri
plébános, aki fölment a szószékre:
Kedves híveim, ma Szent
Istvánt ünnepeljük, de mivel egy
éven belül nem sok minden történt
Szent Istvánnal, gondoljatok arra,
amit egy évvel ezelőtt mondtam.
És azzal lement a szószékről.
Talán a sors különös kegye,
hogy ma én kaptam feladatul Szent
István korának bemutatását. –
folytatta az orvosprofesszor. – Ha
meg akarjuk érteni, vissza kell
nyúlnunk abba a korba, melyben
élt. Európa ugyanúgy forrongott,
mint manapság. A Kárpát-medencére
abban az időben is sokan vetettek
szemet, hiszen egy nagyon
termékeny föld volt. És ha valaki
azt mondja, hogy nyugaton jobb
az élet, akkor jó, ha tudjuk, Magyarország
földjének ma is nyolcvan
százaléka termékeny, szemben
a nyugat államok negyven százalékos
átlagával. Ha tehát mi azt
mondjuk, sírva vígad a magyar,
(folytatás a 2. oldalon)
Az újabb
ezer év felé
(folytatás a címlapról)
akkor azt a "sírvát" próbáljuk
elhagyni. Hanem inkább örüljünk
annak, hogy ilyen gazdag országot
örököltünk ettől a gazdag lelkű,
messze előre tekintő embertől.
Az a közel negyven év – 1000-től
1038-ig uralkodott – valósággal a
béke korszaka volt. Ahogyan
Augustus császár uralkodására emlékeztek
a rómaiak, s azt Pax
Romana-nak nevezték. Erről
eszembe jut a rendszerváltás időszaka.
Ha ez a nép a nehézségek között
össze tudott fogni, miért ne tudna
a békében is? Megemlítendő,
hogy éppen Szent László, a megvakított
Vazul unokája emelte oltárra
Szent Istvánt! Németországban,
Bamberg városában őrzik a dómban
a bambergi lovas, a bamberger
Reiter szobrát, amelyet Szent Istvánról
mintáztak. Ez a szobor évszázadokon
keresztül a hit, a bölcsesség,
a szeretet és az igazságosság
szobrának tartatik, ma is így tekintenek
rá a németek. Akkor, azt
hiszem, nekünk inkább Schiller – a
német Petőfi – Örömódájával kellene
örülni, hogy ilyen emberek származtak
el a magyarok közül, s minden
bizonnyal ma is vannak ilyenek.
Csakhogy amíg mi egymás
szagát sem bírjuk elviselni, inkább
a külföldit imádjuk. Elfelejtjük azt,
amit a nagy magyar mondott: egy
nemzetnél sem vagyunk alábbvalók!
– hangsúlyozta dr. Perjés Ottó.
Nagy népek tűntek el a népek
olvasztótégelyében. Föltehetjük a
kérdést, mi az, ami minket megtartott?
Tessék végiggondolni, mi
1541 és 1991 között nem voltunk
szabadok, sem nyugattól, sem kelettől.
1991-ben kaptuk vissza azt
a szuverenitásunkat, amit meg
kell becsülnünk. S ezt én mondom,
aki nyugaton él! Mert a mi himnuszunkban
nem az van benn, hogy:
mindenek fölé! Hanem a mi himnuszunkban
az van benn és az marad
benn, hogy: Áldd meg Isten a
magyart jókedvvel! És a bőség
majd utána adatik. Mert nem azt
olvasom a nyugati irodalomban a
magyarokról, hogy milyen nagyok
voltak, aztán tönkrementek. Hanem
azt olvasom, hogy milyen
csodálatos, hogy az az ország,
amely annyiszor elvérzett, mindig
talpra tudott állni. És ez így volt a
régi történelemben. És ez így lesz
– remélem én – ameddig magyarok
magyar érzelemmel és szentistváni
szellemben élnek és dolgoznak,
a jövőben is.
Ha ez a nagy király megkérdezné:
mit tartottunk meg abból, amit örökül
hagyott ránk, mit felelnénk?
Mert Szent István soha nem vezetett
háborút más népek ellen, de mindig
megvédte országát minden támadástól.
Mert ha mi összefogunk, akkor
az elkövetkezendő ezer évben is lesz
történelmünk. Befejezésül szabadjon
nekem idézni Kölcseyt: Messze jövendővel
komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza
fényre derűl! Hát ezt a fényt és békét
kívánom én szülővárosom polgárainak
és hazámnak! – zárta köszöntőjét
városunk díszpolgára.
AKanizsa Pékségnek erre az alkalomra
sütött felajánlását, a piros-fehér-
zöld szalaggal átkötött új kenyeret
a Zalagyöngye Táncegyüttes két
táncosa tartotta, míg Vereb Zsolt piarista
igazgató atya a jelenlévőkkel
imádságos gondolatait osztotta meg:
– Az áldatlan új kenyér ünnepe –
az előző rendszer hagyatéka. Miért
fontos számunkra Szent István
napján a kenyér megáldása? Biztosan
nem azért, hogy az egyház
ide is betegye a lábát, és papja ripacsként
szereplési lehetőséghez
jusson. Akkor miért?
Mert a kenyér az életet jelenti. Akenyér
számunkra a mindennapi betevő
falat, melyért a Miatyánkban is imádkozunk.
Isten a természetfelettivel a mi
természetes cselekedeteinkre épít.
Szent István felismerte, hogy az Isten
igéje, a kölcsönös szeretet, a békesség,
az irgalmasság, a megbocsátás
utáni vágy sokkal nagyobb éhségérzettel
tör ránk, mint a mindennapi betevő
kielégíthető éhségérzete. Szentistváni
örökségünk ennek a lelki táplálásnak
felvállalása, igényes folytatása.
Máshol azt mondja Jézus: az az
én eledelem, hogy teljesítem mennyei
Atyám akaratát. Országunk akkor jut
előrébb, ha mi is a tőlünk elvárható
mértékben teljesítjük kötelességeinket.
Nem vitetni kell magunkat az ország
szekerével csodaváró módon,
hanem mindenkor meg kell cselekednünk,
amit megkövetel a haza, a becsület,
a lelkiismeret. Ezért tartjuk
fontosnak, hogy az Egyház – amely
nem csak a papok kiváltságos testülete,
hanem minden megkeresztelt
embernek a társadalom minden tagjáért
felelősséget vállaló közössége –
ezen a napon hallassa a hangját. Isten
áldását kérje erre a kenyérre, és
ezen kenyéren keresztül egész nemzetünkre.
– fejezte be Zsolt atya az áldást
bevezető szavait.
Az új kenyeret Cseresnyés Péter
polgármester szegte meg. Ezután
Buvári Réka szívhez szóló magyar
népdalai, majd a Zalagyöngye
Táncegyüttes fergeteges műsora
adott fényt és meleget az ünnepen.
Este az Alsótemplomban valamennyi
plébániáról gyülekeztek a kanizsaiak,
hogy polgármesterükkel
együtt részt vegyenek a Horváth Zsolt
pókaszepetki plébános által bemutatott
szép hagyományon, a Város miséjén.
A vendégatyának, Radax esperes
úr egykori káplánjának megerősítő
szavait Mécs László soraival köszönte
meg a házigazda Lóránt atya: Be
szép az ország, hogyha szeretik!
K.H.
Kanizsa 2 – Ünnep 2011. augusztus 25.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző:
Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail:
kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint.
Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető:
László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Ünnep 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. augusztus 25.
Felemás érzéssel ültem le a
gép elé, hogy lekopogjam
mindazt, ami eszembe jut az
ünnep kapcsán. Örömömbe
furcsa érzés vegyül. Valaki,
már nem emlékszem pontosan
kicsoda (annyian környékeztek
meg és duruzsoltak ezt-azt kezdetben)
arról győzködött, hogy
templomunk Magyarok Nagyasszonyát
ábrázoló freskójáról
idővel lemeszelték a koronázási
jelvényeket. Így most első szent
királyunk munkától-harctól
cserzett kezeit tárja „csupán” a
Szent Szűz felé.
Milyen galád dolog így meghamisítani
az alkotó szándékát –
gondoltam, legott meg is ígértem
a tavaly velünk ünneplőknek,
hogy a hiányosságot pótoljuk, s
2011 nyarára helyreállítjuk a rendet,
a kép ismét eredeti szépségében
és teljességében emlékeztet
majd e jeles eseményre. Azért valami
kétség mégis bujkált bennem.
Nyomozómunkába fogtam.
Így találtam meg a művész leszármazottait,
akik készséggel
előkeresték az egykori vázlatokat.
Askicceken és korabeli fényképeken
párna és koronázási jelvények
se láthatóak. Hát ennyit a
nekibuzdulásról.
Azonban valami mégse hagyott
nyugodni. A megszokottól
eltérő ábrázolásban üzenetet sejtek.
Amire ilyen módon a művész
eredeti szándéka szerint a figyelem
terelődik, az maga a felajánlás
mozzanata. Szent István királyunk
ország-felajánlását pedig
az teszi abszolút hitelessé és komollyá,
hogy már előzőleg felajánlotta
magát az Örökkévalónak.
Élete, a pártoskodó, széthúzó
viszonyok közepett tanúsított
helytállása, örök értékek iránti elkötelezettsége,
jó illatú áldozatként
szállt Teremtője felé. Számára
az „Isten, haza, család” nem
zengzetes jelszó volt, hanem a
mindennapokban megélt valóság.
Amit itt és most eltanulhatunk
tőle, az épp a felajánlás nemes
gesztusa. Ami nem egyszeri és
kimódolt valami, afféle látványosság,
polgárpukkasztás, hanem
az apró, hétköznapinak tűnő
dolgokban tanúsított rendületlen
helytállás. Ezer év ködfátyolán át
és a mai viszonyokra alkalmazva
talán így foglalható össze:
􀂊 Amikor Isten létbe hívott,
nem légüres térbe csöppentünk,
apát, anyát és hazát is kaptunk. Ez
ajándék, de felelősség, feladat is.
􀂊 „Ki van jelölve a helyed” –
írja Bódás János szép versében.
Keresem, kutatom hol a helyem,
s nem nyugszom, amíg meg nem
találom. Nem csak kapni, de adni,
szolgálni is akarok.
􀂊 „Nyelvében él a nemzet.”
Így okított minket a legnagyobb
magyar. Megteszek-e mindent
annak érdekében, hogy anyanyelvemet
helyesen, jól beszéljem?
Küzdök-e a nyelvi vadhajtások és
a mosdatlan szájúság ellen?
􀂊 Meg akarom ismerni hazám
történelmét és mindazok életét,
akik öregbítették e nép jó hírét a
nemzetek családjában.
􀂊 őszintén érdeklődöm az
iránt, ami velünk és körülöttünk
történik, az információt hiteles
forrásból merítem. Hőzöngés helyett
azt keresem, ami épít,
előbbre visz.
􀂊 A magam helyén mindent elkövetek
annak érdekében, hogy
nemzetünk fogyását, sorvadását
megállítsam és visszafordítsam,
hogy 200 év múlva is „éljen nemzet
e hazán”.
Játsszunk el a gondolattal…
Életünk freskóján, azon a képzeletbeli
párnán mit ajánlhatunk föl
nemzetünknek és hadd írjam hívő
emberként így: a Patrona Hungariae-
nek, a Magyarok Nagyasszonyának?
Található-e ott a
fentiek közül valami?
Ettől függ, megsejtettünk-e valamit
Szent István királyunk évszázadokat
átívelő példájából és
üzenetéből.
Horváth Lóránt plébános
Szent István üzenete
Meglepetésként érte Rózsás
János írót, Gulag-kutatót, hogy
a szovjet kényszermunka-táborok
szörnyűségeinek kutatásáért,
tapasztalatainak emlékiratokban
való megörökítéséért az
augusztus 20-iki nemzeti ünnep
alkalmából átvehette a Magyar
Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
(polgári tagozata)
kitüntetést pénteken a Parlamentben.
A gyakran „magyar Szolzsenyicinnek”
is nevezett író az MTInek
felidézte: tíz évvel ezelőtt kapta
meg az érdemrend lovagkeresztjét,
ezért nagyon meglepődött, mikor
értesült az újabb elismerésről,
amelyre nem számított.
Rózsás János magát a magyar
Gulag-foglyok krónikásának tartja,
aki egész életét arra tette fel,
hogy megörökítse az utókor számára
a táborokba hurcoltak sokáig
elhallgatott, letagadott sorsát. Első
publikációinak megjelenésében
Szolzsenyicinhez fűződő barátsága
segítette a kutatót, aki az utóbbi
huszonöt évben öt írását jelentette
meg a témában, köztük a többször
is kiadott GULAG-lexikont.
„Újabb köteten nem dolgozom,
ehelyett az emlékirataim teljes formában
való leközlését készítem
elő. A Keserű ifjúság háromszor
jelent meg különböző címeken, de
anyagi okokból mindegyik kiadó
megcsonkítva jelentette meg az
emlékirataimat, amely eredetileg
három kötetből – Ukrajna, Észak-
Urál és Kazahsztán – állt volna” –
árulta el.
Rózsás János szerint számos túlélő
emlékirata még tudományos
feldolgozásra vár. „Ezt a történészeknek
meg is kellene tenniük,
mert 700-800 ezer ember szenvedéséről
van szó” – mondta, hozzátéve,
hogy a legfrissebb kutatások
szerint a német és a japán hadifoglyok
után harmadik legnagyobb
számban magyarok dolgoztak a
Gulagon.
Rózsás János 1926. augusztus
6-án született Budapesten. 1940-
től segédtisztviselő, jegyzőségi írnok,
majd főmérnöki titkár volt.
1944 decemberében a Vörös Hadsereg
letartóztatta. Az volt a vád
ellene, hogy önként harcolt a
Szovjetunió ellen magyar leventeként.
1944 és 1953 között a szovjet
Gulag kényszermunkatáboraiban
raboskodott. Két évet töltött
Ukrajnában, majd éveket az északuráli
Szolikamszk erdeiben. Az
utolsó négy esztendőt Kazahsztánban
dolgozta le, Karabas és
Szpasszk után Ekibasztuz bányászvárosában;
Alekszandr Szolzsenyicinnel,
a későbbi Nobel-díjas
orosz íróval ez utóbbi városban
ismerkedett meg, három évet töltöttek
együtt.
Rózsás Jánost 1962-ben a Szovjetunió
Legfelsőbb Bírósága rehabilitálta.
A történész-író 1997 óta a
Magyar Írószövetség tagja. Könyvei
a rendszerváltozás előtt csak
külföldön jelenhettek meg: Münchenben
adták ki 1986-ban a Keserű
ifjúság, 1987-ben az Éltető reménység
című műveit. 1995-ben
már Magyarországon jelent meg a
Duszja nővér, 2000-ben a GULAG-
lexikon és 2005-ben a Leventesors.
2001 augusztusában
megkapta a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztjét. 2003-
ban a Magyar Művészeti Akadémia
aranyérmével, valamint a Zala
megye díszpolgára címmel tüntették
ki.
MTI
Állami kitüntetéseket adott át
augusztus 20-a alkalmából a
köztársasági elnök nevében dr.
Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes,
közigazgatási és igazságügyi
miniszter szombat délelőtt
a Néprajzi Múzeumban –
tájékoztatott közleményében a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium.
Városunkból Arany Érdemkeresztet
vehetett át Dr. Páhy János
címzetes esperes, püspöki tanácsos,
a nagykanizsai Sarlós Boldogasszony
Plébánia plébánosa.
OS
Rózsás János író,
történész:
„meglepetésként ért
a kitüntetés”
Arany érdemkeresztet
vehetett át
dr. Páhy János
plébános
Kanizsa – Visszatekintő 4 2011. augusztus 25.
Életének 81. évében, rövid betegség
után, váratlanul elhunyt
városunk díszpolgára Dr. Andor
József Bedő Albert-díjas, aranydiplomás
erdőmérnök, a Zalaerdő
Zrt. nyugalmazott műszaki
vezérigazgató-helyettese, címzetes
egyetemi tanár. A nagykanizsai
felső templomban tartott
gyászmise után akaratának
megfelelően a zalalövő-mindszenti
temetőben helyezték örök
nyugalomra.
Andor József dr. 1930-ban született
Zalalövőn. Erdőmérnöki oklevelét
a soproni Erdőmérnöki Főiskolán
szerezte meg 1953-ban.
Első munkahelye a Lenti Állami
Erdőgazdaság lenti-csömödéri
vasútüzeme volt, ahol 1954. január
2. és 1956. április 20. között üzemvezetőként
dolgozott. 1956. április
21-től 1957. március 29-ig a nagykanizsai
székhelyű Dél-zalai Állami
Erdőgazdaságnál szakfelügyelői
munkakört töltött be, s ezt követően,
1957. március 30-tól kinevezték
az erdőgazdaság igazgatóhelyettes-
főmérnökévé. 1970. január
1-jétől a két zalai erdőgazdaság
és a lenti fűrészüzem összevonásából
alakult jogutód megyei
nagyvállalat, a Zalai Erdő- és Fafeldolgozó
Gazdaság műszaki
igazgatóhelyetteseként, majd
1985. december 5-től 1989. december
31-ig – nyugállományba
vonulásáig – a vállalat műszaki vezérigazgató-
helyetteseként dolgozott.
Munkássága során alapvető szerepe
volt a korszerű fakitermelési,
fafeldolgozási és erdőfeltárási
koncepciók kidolgozásában és
megvalósításában. Műszaki irányításával
a ’60-as évtizedben többek
között korszerűsítették a Csömödéri
Faraktárt és Vasútüzemet,
annak részeként a fűrészüzemet, s
új műszaki erdészet és fűrészüzem
épült Nagykanizsán. Fontos szerepe
volt az országos hírű bajcsai
csemetekert és a nagykanizsai
parkerdő kialakításában, a budafai
arborétum létrehozásában; a
zalalövői Borostyán-tó megvalósításában;
a mai Magyarország legszebb
bükkösének, a „Vétyemi
ősbükkös”-nek már az ’50-es
években védelem alá helyezésében;
az Erdőmérnöki Főiskola
közreműködésével 1959-ben – országosan
elsőként – a vétyemi erdőtömbben
különböző pályaszerkezetű,
stabilizált erdei feltáróutak
építésében, valamint a ’70-es évtizedben,
a lenti fűrészüzem nagyszabású
modernizálásában. Nevéhez
fűződik a vállalatánál a programozott
termelésirányítási rendszer
kimunkálása és sikeres működtetése,
mellyel 1972-ben növekedési
pályára állt a cég.
Az általa irányított és az erdőgazdálkodás
szinte valamennyi területén
megvalósult nagy ütemű
műszaki fejlesztéssel jelentősen
elősegítette, hogy a megyeszékhelyi
vezetés nyomása ellenére, a
ZALAERDő Zrt. jogelődje, a Zalai
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság
központja 1970-ben, az 1967-
ben épített, korszerű – ma is ilyen
funkciót betöltő – székházba,
Nagykanizsára kerülhetett.
Húsz éven át tagja volt Sopronban
az Erdőmérnöki Kar Államvizsga
Bizottságának, s az egyetemen
3 évtizeden át felkért előadóként
is tevékenykedett. 1986-ban
az Erdészeti és Faipari Egyetemen
egyetemi doktori (Dr. univ.) fokozatot
szerzett. 1983-ban az Erdőmérnöki
Karon címzetes egyetemi
docensi, majd 1990-ben címzetes
egyetemi tanári kinevezést kapott.
Publikációi tizenhat témában jelentek
meg szaklapokban. Külön
említést érdemel AZ ERDő 1969.
augusztusi számában: A fagazdaság
időszerű kérdései, különös tekintettel
az erdőgazdaságok vertikális
fejlesztésének műszaki és
gazdasági lehetőségeire című írása.
Az OEE-nek 1953 óta tagja, s
huszonegy éven át dolgozott annak
elnökségében. Az egyesület Erdőhasználati
Szakosztályát 1972-től
huszonkét évig vezette, nagy szakmai
elhivatottsággal, s elköszönésekor,
1994-ben a szakosztály örökös
tiszteletbeli elnökévé választották.
Öt éven át az MTAErdészeti
Bizottságának munkájában is
részt vett. Kezdeményezésére indult
útjára Nagykanizsán, 2005-
ben a Nagy-Magyarország Emlékműnél
az a nemes és szép gondolat,
hogy ültessünk 7 darab emlékfát
H betű alakban az egész Kárpát-
medencében, minden magyar
helység hősi emlékműveinél vagy
templomainál, az 1100 éves történelmünk
hőseinek tiszteletére.
A magyar erdőket mindvégig
hűségesen Zalában szolgáló, gazdag
szakmai életútját Bedő Albertemlékéremmel
(1979), MTESZdíjjal
(1986), a Munka Érdemrend
bronz (1967) és ezüst fokozatával
(1989), a Kiváló Újító kitüntetéssel,
s öt alkalommal az Erdészet
Kiváló Dolgozója miniszteri kitüntetéssel
jutalmazták. Társadalmi
elismerései közül kiemelkedik
a Nagykanizsa Város Díszpolgára
cím (2000), a Zalalövőért-díj
(2005) és a Zala Megye Fejlesztéséért-
díj (2007). Alma Matere
2003-ban aranyoklevélben részesítette.
[Forrás: Erdészéletutak Erdőmérnökök
a Zalaerdőnél, jogelődeinél
és a zalai erdészeti igazgatásban
1945-2010 c. könyv, Nagykanizsa,
2011.]
Tisztelt Gyászolók, Kedves Barátaim!
A nagykanizsai Olajipari Technikum
1959-ben érettségizett
osztálya nevében búcsúzom
Kollmann Páltól, volt osztályfőnöküktől.
Négy évig volt testnevelő
tanárunk és 16 éves korunktól
az érettségiig volt az osztályfőnökünk.
Olyan ember volt, akire
sokáig emlékezni fogunk, aki
sportolásra buzdított mindenkit,
tehetségest és kevésbé tehetségeseket,
aki a testnevelésen kívül
felhívta a figyelmünket a tanulás
mellett a sportolás szükségességére.
Megtanította nekünk, hogy
milyen kiemelkedő szerepe van a
sportnak egy ember életében, főleg
fiatal korában. Segítségével
megtanultuk a szabályokhoz való
igazodást, az egyenlő esélyek
biztosításának fontosságát. Felismerését
annak, hogy vannak nálunk
ügyesebbek, gyorsabbak,
hogy azokat, ha nem is szeretni,
de tisztelni kell, és önfegyelemmel,
akaraterővel saját képességeinket
is növelhetjük. Növeltük
is az általa vezetett edzéseken és
a versenyeken. Mert szeretett
osztályfőnökünk tudta, hogy ez a
szint minden fiatal számára kihagyhatatlan.
Magyar ifjúsági válogatottakat
nevelt női 80 gáton és 100 m-es
férfi síkfutásban. Többen híres
versenyzők nem lettünk, de
sportkedvelők igen. Nem olyan,
mint ő. Mert ő ízig-vérig sportember
volt és pedagógus. Generációknak
tanította, hogy uralkodni
tudjanak indulataikon, felismerjék
saját érzelmeiket és másokét
is. Ne csak saját szemszögükből
vizsgálják a helyzetet, viseljék
el a vereséget is, néha az
alávetettséget és a döntésükkel
járó felelősséget is.
Csendes, nyugodt, szeretetre
méltó, nagyszerű ember volt. Nagyon
sokan sokat köszönhetünk
neki, mint embernek, mint sportembernek,
mint pedagógusnak és
mint osztályfőnöknek. Az osztályozó
értekezleteken, érettségin
sokat harcolt értünk. Megismertette
velünk a közösséghez való tartozás
nagyszerű érzését is. Ez az
osztály ma is egy közösséghez tartozik.
Tudta, hogy évente tartunk osztálytalálkozót.
Ha tehette, eljött és
elhozta szeretett feleségét is. Remélem
érezte, érezték a feléjük
áradó szeretetet. Ezeket az éves
érettségi találkozókat neki is köszönhetjük,
mert Tőle tanultuk
meg, hogy a közösséghez való tartozás
megsokszorozza az erőt. És
ezek a találkozók mind a mai napig
nagy erőt adnak nekünk, sajnos
most már nélküle.
Kedves Tanár Úr!
Leírhatatlanul nehéz elviselni
halálodat, de a Tőled kapott erővel
megpróbáljuk elviselhetőbbé
tenni az elviselhetetlent. Biztos
lehetsz benne, hogy minden találkozón
megemlékezünk Rólad, és
ezt Te föntről látni fogod. És nem
üres szavak, hogy sohasem feledünk.
Örök nyugalomra
helyezték Andor
Józsefet
Kollmann Páltól
búcsúztak
Kanizsa – Visszatekintő 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. augusztus 25.
Tanár Úr, nyugodj békében!
(Az emlékezést Varga Imre írta
az 1959-ben érettségiző olajipari
technikus osztályból.)
Budaörsön tartja jubileumi,
harmincadik éves országos találkozóját
a több száz civil szervezetet
tömörítő Város- és Faluvédők
Szövetsége (Hungaria
Nostra); a háromnapos esemény
csütörtöki nyitónapján adták át
az idei Podmaniczky-díjakat.
Az épített és természeti környezetünk,
kulturális örökségünk
értékeinek védelmében
legaktívabbaknak járó elismerést
2011-ben Bujdosó Károly
erdész-technikus (Gyula),
Dolányi Sándor, a Gödöllői Városvédő
Egyesület alelnöke,
Kacskovics Fruzsina építészmérnök
(Budapest), Mészáros
Anna, a Hungaria Nostra egyetlen
adminisztratív munkatársa,
Mórócz Sándor helytörténeti kutató
(Mohács), Paszternák István
régész-történész, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
(KÖH) Észak-magyarországi
irodájának vezetője (Miskolc),
Rácz Zoltán építészmérnök
(Debrecen), Szabó Kornél iparművész
vésnök és kőfaragó
mester (Budapest), Tarnóczky
Attila nyugdíjas pedagógus
(Nagykanizsa), Vajda Márta, a
Tiszaalpári Faluvédő és- Szépítő
Egyesület elnöke, valamint Vajk
Éva textilművész, restaurátor, az
óbudai Textil- és Textilruházati
Ipartörténeti Múzeum igazgatója
(Budapest), közösségi díjazottként
pedig a Biatorbágy
Kultúrájáért Alapítvány képviselői
és a Vas Megyei Levéltár
munkatársai vehették át.
MTI
Két helyszínen, a Vár úti Ifjúsági
parkban található Roma
Holocaust Emlékműnél és a Magyar
Plakát Házban zajlott az
idei roma holocaust megemlékezés
városunkban.
A Roma Holocaust Emlékműnél
Teleki László, a szervező Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
köszöntőjében többek között kiemelte:
arra emlékezünk ma, hogy
1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó
éjszaka több mint háromezer embert
végeztek ki egyetlen éjszaka alatt az
Auschwitz-Birkenau II.E koncentrációs
táborban. Hogy miért kellett
meghalniuk? – Csak azért, mert cigánynak,
romának születtek.Tudomásul
kell venni – folytatta az elnök,
a holocaust nem Auschwitzban
és a többi lágerben kezdődött, hanem
megelőzte valami. Megelőzte a
radikalizmus, a szélsőséges nézetek
térnyerése. Sajnos nagyon sokszor
éreztük és érezzük ma is, hogy
probléma van. Legalább két fontos
oka van annak, ami miatt megszervezzük
ezt a napot: egyrészt, hogy
emlékeztessük a társadalmat és a
politikákat, a baloldali és a jobboldali
politikákat, hogy a szélsőséges
nézetekkel meg kell küzdenünk.
Másrészt nem lehet megengedni,
hogy a cigányság újra azt érezze, jöhet
egy újabb holocaust. Európa a
miénk is, Magyarország a hazánk és
az otthonunk, és ezt az otthonképet
a cigányság munkával szeretné
megteremteni, és munkából szeretne
megélni.
Dénes Sándor alpolgármester
beszédében azt hangsúlyozta: a
múlt drámáját ismerve nekünk
olyan világot és országot kell építenünk,
amelyben semmilyen ordas
eszme nem nyerhet többé létjogosultságot.
A XX. század két
diktatúrája soha többé nem térhet
vissza. Tudnunk és értenünk kell:
egy nép vagy népcsoport nem lehet
eleve bűnös. Jó vagy rossz
csak az egyes ember lehet, akit e
szerint kell megítélni. Függetlenül
származásától, bőrszínétől, vallásától,
politikai meggyőződésétől.
A XXI. században nincs más járható
út. Tanulnunk kell a múlt hibáiból,
hogy azokat a bűnöket még
egyszer senki se követhesse el.
Az alpolgármester szavai után
Dr. Kállai Ernő ombudsman, a
nemzeti és etnikai kisebbségi jogok
országgyűlési biztosa, Herczog
Edit, az Európai Parlament képviselője
(MSZP), továbbá Dr. Suchman
Tamás exminiszter és
Budavölgyi Kálmán, a Nagykanizsai
Civil Kerekasztal Egyesület
ügyvezető elnökének beszéde következett.
Végül a résztvevők koszorút
helyeztek el, gyertyát és mécsest
gyújtottak az emlékmű talapzatánál.
A roma holocaust megemlékezés
emlékkoncerttel folytatódott
a Magyar Plakát Ház udvarán,
ahol Orsós Vendel, a CKÖ képviselője,
EURIFE-elnök, Balogh László
önkormányzati képviselő,
OKISB-elnök, Göndör István
mszp-s, Ostolykán Ágnes lmp-s országgyűlési
képviselő, Vajda László,
a Zala Megyei Közgyűlés Kisebbségi
és Nemzetiségi Bizottságának
elnöke (FIDESZ), Dr. Szabadkai
Tamás, a Fejér Megyei
Közgyűlés tagja, frakcióvezető
(MSZP) osztotta meg gondolatait a
hallgatósággal. Közreműködött ifjú
Sánta Ferenc és népi zenekara. Az
emlékkoncert helyszínén volt látható
az a fotókból, eredeti dokumentumokból
összeállított Roma
Holocaust kiállítás, melyet az
Egyesült Államok után elsőként
Nagykanizsán láthatott a közönség.
B.E.
A Dél-Zalai Polgárőr Szervezetek
Szövetsége harmadik alkalommal
szervezett Családi Napot
a tizenkét egyesülete számára
a Csónakázó-tónál.
A megjelenteket Tusják Pál elnök,
majd Karádi Ferenc alpolgármester
köszöntötte az önkormányzat
vendégházánál. Az alpolgármester
megköszönte a polgárőrök
értékes munkáját, és ígéretet tett
rá, a lehetőségektől függően a város
továbbra is támogatni fogja tevékenységüket.
Berke László rendőr-alezredes a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
és személyi állománya nevében
megköszönte a közrend és a közbiztonság
védelme érdekében végzett
fáradhatatlan munkájukat, arra
kérve őket – legyenek még többen,
és még gyakrabban a közterületeken,
és ahol még nincs – ösztönözzék
a környező településeken élőket
hasonló egyesületek alakítására.
Végül Nagykanizsa M.J.V.
Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságért
Alapítvány, valamint
a kanizsai kapitányság vezetése
nevében emléklapot és emlékpajzsot
adott át három polgárőrnek.
Kiváló polgárőr munkáért dicséretben
részesült: Kiskőrösi
György, a Keleti-városrész és Szabadhegy-,
Horváth Tibor, a Kisfakosi-
és Kucs Ferenc, a Szepetneki
Polgárőr Egyesület polgárőre.
A Dél-Zalai Polgárőr Szervezetek
Szövetsége nevében a közbiztonság
érdekében végzett kiváló
tevékenységéért oklevelet vett át
Tusják Pál elnöktől: Bogdán János,
Czanik Márk, Engharth István,
Gyepes Csilla, Horváth
Istvánné, Küne János, Mosdósi
László, Nagy Ferenc és Lakatos
Imre. A jó együttműködésért oklevelet
és ajándéktárgyat kapott az
elnöktől Szilágyi Mihály szepetneki
rendőr törzszászlós.
A Családi Napon számtalan szórakoztató
program várta a mintegy
250-300 résztvevőt.
A borverseny eredményéből az
is kitűnt, nem rossz borászok a
polgárőrök. A 18 benevezett bormintából
hat arany, két ezüst és öt
bronzminősítés született. A hölgyek
közül a legveszélyesebb
sodrófahajítónak Móricz Martina
bizonyult Kacorlakról. Rönkhajításban
és súlylökésben a magyarszentmiklósi
Finta Tamás érte el
a legjobb eredményt. Női súlylökésben
a magyarszerdahelyi Horváth
Lajosné volt a legjobb, míg
ifjúsági kategóriában a kacorlaki
Dominkó Gergely. A főzőverseny,
hasonlóan a borversenyhez, kiváló
eredményeket hozott a polgárőröknek.
A bográcsban főtt ételkülönlegességek
négy arany, két
ezüst és hat bronz fokozat eredményt
hoztak a csapatoknak. S
hogy mennyire edzettek a polgárőreink,
azt mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy az esti vihar is
ott találta őket a Csónakázó-tónál.
B.E.
Tarnóczky
Podmaniczky-díjas
A roma holocaustra
emlékeztünk
Polgárőr Családi Nap
a Csónakázó-tónál
Kanizsa – Visszatekintő 6 2011. augusztus 25.
SZEPTEMBER 2. PÉNTEK
HSMK előtti tér
14.00 A fesztivál ünnepélyes megnyitása
14.30 Magyar népmesék - a PeTimi
Színház előadása gyermekeknek
15.30 Csillag Citerazenekar
16.00 Vajda Mária 2010. bordalnoka
16.30 Népzenei tagozat
és a Lippentős Tánccsoport
17.00 Árvácska Dalkör
17.30 "Kettecskén" - Kollár Judith és
Bálint Csaba operett-musical műsora
18.00 A borverseny eredményhirdetése
18.30 Zalaapáti Harmónika Zenekar
19.15 SolymiConga Show
20.00 Balkán Fanatik koncert
21.30 Utcabál a Magton
Tánczenekarral
Kísérő programok (14 órától):
􀁡 Kézműves kirakodóvásár
􀁡 Borházak kínálata
􀁡 Dödölleház
􀁡 "Zalai betyárvilág ízei"
􀁡 Kerékrépás fagylaltkülönlegesség
􀁡 Városnéző kisbusz
􀁡 Lelki betérő
􀁡 Játszósátor a 1301. Cserkészcsapattal
􀁡 Pöttöm Kuckó -játszóház kicsiknek
􀁡 Egészségügyi szaktanácsadás
(vérnyomás, vércukor-, testzsírmérés) az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény
közreműködésével (14-17 óráig)
􀁡 Véradás a Vöröskereszt szervezésében
a HSMK-ban (15-19 óráig)
􀁡 Kézműves játszóház és a Honvéd Kaszinó
Fafaragó Körének kézműves bemutatója (15-
19 óráig)
SZEPTEMBER 3. SZOMBAT
HSMK előtti tér
10.00 Szüreti felvonulás Cser György
kisbíró vezetésével (Fő út - HSMK)
11.00 A főzőverseny megnyitása
11.30 Oromhegyesi Citerazenekar
(Szerbia)
12.00 Zalaszentbalázsi Pávakör
12.30 Gyöngyvirág Nyugdíjas
Tánccsoport
13.00 Petesházi Népdalkör (Szlovénia)
13.30 Csáktornyaiak műsora (Horvátország)
14.00 Zákányi Morzsa Néptáncegyüttes
14.30 Dalvetélkedő a Kanizsa Bordalnoka
2011. címért
15.00 Nagykanizsai Fúvószenekar
16.00 Tüttő János Nótaklub
16.30 Bogdán Norbert ének - gitár
17.00 A főzőverseny eredményhirdetése
17.30 Szabó Leslie koncert (Megasztár 1.)
18.15 Kanizsai Gólyalábasok és a hévízi
Musica Atiqua
19.00 Az autós bortúra eredményhirdetése
19.30 Chili Salsa bemutató és tánc
20.30 MobilMánia koncert
22.00 Tűzijáték a Kaposballoon
támogatásával
22.10 Tűzzsonglőr bemutató
Kísérő programok (10 órától):
􀁡 Dödölle és tájjellegű étkek országos
főzőversenye (kóstolás bonokért)
􀁡 Kézműves kirakodóvásár
􀁡 Borházak kínálata
􀁡 Dödölleház
􀁡 "Zalai betyárvilág ízei"
􀁡 Kerékrépás fagylaltkülönlegesség
􀁡 Városnéző kisbusz
􀁡 A HSMK hímző és szövő műhelyének, valamint
a Honvéd Kaszinó Fafaragó Körének
kézműves bemutatója (12-18 óráig)
􀁡 Pöttöm Kuckó - játszóház kicsiknek (10-18
óráig)
􀁡 Vabababa Társulat - Timi néni Bábszínháza:
A félig nyúzott bakkecske - bábelőadás (11 és
16 órakor)
􀁡 A Vöröskereszt szervezésében a HSMKban:
véradás, vérnyomás, vércukor és testzsírmérés
(15-19 óráig)
􀁡 Baranta és Íjászbemutató - NTE 1866 Egyesület
Íjász Szakosztálya. Vezető: Vörös András
(11-16 óráig)
Kiállítások a HSMK-ban mindkét napon
(11-19 óráig):
􀁡 Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál relikviái
2004-2010
􀁡 "Hagyományaink nyomában" - Kerekes
Endréné népi iparművész kiállítása
􀁡 "50 év a Kanizsa Fotóklubban" - Zágon
László fotókiállítása
Társrendezvények:
􀁡 Zalai Bor-tour a Kanizsai Autó- és Motor-
Sport Egyesület szervezésében (szeptember 3.
Deák tér)
􀁡 Országos Bridzs Verseny (szeptember 2-3.
Hotel Centrál)
􀁡 Vargha Ildikó: "Nagykanizsa és környéke
népi táplálkozása a 20. század derekán" könyvének
dedikálása (szeptember 2-3, Tourinform
sátor)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
VIII. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
Egy központi projekt részeként
az Okmányiroda illeték, valamint
díjfizetése bankkártyás
móddal történő fizetésre áll át,
tájékoztatta lapunkat Deák Tamás,
a szóban forgó hivatal vezetője.
A dolog lényege, hogy az irodában
üzemelő posta megszűnése
után 2008-tól házi pénztár működött
az illetékek megfizetésének
lehetősége végett.
– A házi pénztáros rendszerünk
többletköltségét számolja fel a
nyáron kiépített lehetőség – mondta
Deák Tamás. – Egyelőre (augusztus
31-ig) a bankkártyás mellett
működik a pénztár is, de szeptember
1-től már csupán az előbbi
lesz elérhető. A terminálok telepítése
a múlt héten megtörtént, s a
héten beüzemelésre is kerültek.
Az Okmányiroda vezetője hozzátette,
akik mégsem élnek a bankkártyás
fizetési móddal, azok az
ügyfeleik csekket kapnak, melyet
a postán adhatnak fel az ügyintézés
során.
P.L.
Az elmúlt napokban az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok
és az úgynevezett látványcsapatsportágak
kanizsai egyesületeinek
vezetőivel találkozott
Cseresnyés Péter polgármester. A
megbeszélések fókuszában a megváltozott
sporttámogatással összefüggő
törvény, valamint az osztalékadóról
és a társasági adóról szóló,
szintén módosult jogszabály
állt. Ezek ugyanis lehetőséget biztosítanak
arra, hogy a cégek, vállalkozások
közvetlenül a sportegyesületeket
támogassák úgy,
hogy a kifizetett összeget költségként
elszámolhatják.
Az öt látvány-csapatsportág
(labdarúgás, kézilabda, kosárlabda,
vízilabda, jégkorong) klubjait a
társasági adójuk 70 százalékáig támogathatják
a vállalkozások. Cseresnyés
Péter polgármester arra
hívta fel a nagykanizsai, önkormányzati
tulajdonú cégek vezetőinek
figyelmét, hogy éljenek ezzel
a lehetőséggel, segítsék a kanizsai
sportegyesületek munkáját, működését,
terveik megvalósítását. A
sportegyesületi vezetőknek pedig
azt ajánlotta a városvezető, hogy
az önkormányzat szívesen koordinál,
támogatja a kapcsolatfelvételt.
Ennek érdekében a jövő héten találkozót
rendeznek, amelyen az
önkormányzati társaságok és a
sportegyesületek vezetői vesznek
részt.
A vállalkozások a nyereségük
után fizetendő társasági adójuk 70
százalékáig nyújthatnak támogatást,
és ezt az összeget költségként
is elszámolhatják. A klubok utánpótlás-
nevelésre, versenyeztetésre,
személyi jellegű kiadásokra, képzésre,
tárgyi eszközök beszerzésére
és beruházásra fordíthatják a kapott
összeget. Ehhez azonban egy
fejlesztési programot kell összeállítaniuk,
amelyet az országos szakszövetség
bírál el. Amikor ez az
igazolás rendelkezésre áll, akkor
utalhatja a támogató vállalkozás a
Bankkártyás fizetési
módra térnek át az
okmányirodában
Összefogás
a sportért Nagykanizsán
pénzt. A programot szeptember
15-ig kell idén benyújtani. Atámogatási
intenzitás 50-90 százalék
közötti, vagyis minden fejlesztési
elképzeléshez szükséges önerő.
– Ez egy olyan lehetőség – emelte
ki Cseresnyés Péter polgármester
–, amely új távlatokat ad a
sportegyesületeknek. Természetesen
segítem, támogatom és ösztönzöm,
az önkormányzati többséggel
együtt, hogy a nagykanizsai, önkormányzati
tulajdonú cégek a kanizsai
kluboknak adják társasági
adójuk lehető legnagyobb részét.
Sőt, a versenyszféra szereplőit is
erre biztatom, ez ügyben már folytattam
is tárgyalásokat. És arra
kértem a városi beruházásokban
dolgozó, más településekre bejegyzett
vállalkozások vezetőit is, hogy
ők is álljanak a kanizsai sportegyesületek
mellé.
Nagykanizsa újabb ifjúsági
programba kezd, amely folytatása
a korábbi, sikeres, Jövőnk az
ifjúság című projektnek. A város
50 millió forintot nyert, amelynek
értékét növeli, hogy a beadott
329 pályázatból mindössze
17-et támogattak – köztük a
nagykanizsai, komplex, két éven
át tartó programot. Ezt jelentette
be tájékoztatóján Cseresnyés
Péter polgármester.
A projekt legfontosabb célja
a városban élő, elsősorban hátrányos
helyzetű fiatalok készségeinek,
képességeinek fejlesztése,
hogy minél sikeresebben
felkészüljenek a pályaválasztásra
és minél eredményesebben
lépjenek be a munkaerőpiacra.
A programban hét intézmény
és szervezet működik
együtt.
A polgármester elmondta: az
elnyert összegből a városi diákságnak
próbálnak segíteni a diákiroda
korszerűsítésével, új
eszközök beszerzésével. A projekt
célja, hogy segítséget nyújtsanak
a városban élő diákoknak
a pályaválasztásra való felkészülésben.
Ez az összeg elsősorban
tanácsadásra, információk
közvetítésére, tájékoztatásra
költhető el. Ennek keretében
például a diákok saját honlapot
működtethetnek. Külön siker,
hogy ez a projekt önrész nélküli,
így a városnak nem került pénzébe.
Cseresnyés Péter a követség
által rendezett Brunner-kiállítás
után megbeszélést folytatott
a nagykövettel, amelynek
eredményeként, várhatóan őszszel,
indiai napokat rendeznek a
dél-zalai városban. A polgármester
abban bízik, hogy a kulturális
együttműködést követően
az élet más területein, így
akár a gazdaságban is együttműködhet
az ázsiai ország és
Nagykanizsa.
Apolgármester a Helikon rádiónak
elmondta, örül, hogy a formális beszélgetéseken
túl végre tartalmi
együttműködésről is szó lehet a két
ország között. Nyilvánvalóan hosszú
utat kell bejárni addig, míg ebből profitálhat
Nagykanizsa, de a kezdet már
körvonalazódik.
Első lépésként a nagykövetség
támogatásával indiai estéket szerveznek
városunkban az ősz folyamán,
melyen indiai származású,
vagy ehhez a kultúrához közel álló
szereplők mutathatnák be India
művészetét, gasztronómiáját.
Amennyiben ezek az összejövetelek
sikeresnek bizonyulnak, akár
hagyománnyá is válhatnak.
Kanizsa – Visszatekintő 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. augusztus 25.
V. LECSÓFESZTIVÁL 2011.
SZEPETNEK 􀂊 Jókai utcai sportpálya
augusztus 27.
10.00 - 14.00 Lecsófőző verseny. 11.00 Megnyitó, köszöntő. 11.30 Állófogadás,
pohárköszöntő. 13.00 - 14.00 Elkészült ételek zsűrizése. 14.00 - 19.00 Kulturális
műsor. Szepetnek, Jókai utcai Sportpálya
Ötvenmilliós projekt a
diákok támogatására
Formálódnak
Nagykanizsa
és India kapcsolatai
Kanizsa 8 – Posta 2011. augusztus 25.
A környezetvédelem helyi szabályairól szóló
2/2008.(II.08) számú önkormányzati rendelet 4.§. -a az
alábbiak szerint határozza meg a növényi hulladékégetéssel
kapcsolatos szabályokat.
(1) Ünnepnapokon és vasárnapokon, valamint a május 1-től
szeptember 30-ig tartó időszakban a város teljes közigazgatási
területén tilos az avar, kerti és egyéb növényi hulladék égetése.
(2) Közterületen az avar és kerti hulladék égetése az év
minden napján tilos.
(3) A város központjában a - Király utca mindkét oldala
- Kalmár utca mindkét oldala - Magyar utca páros oldala
26. házszámtól délre eső ingatlanok - Garai utca páros oldala
- Petőfi utca mindkét oldala - Huszti tér - Eötvös tér -
Kórház utca - Kossuth tér - Liget utca - Tripammer utca -
Erdész utca mindkét oldala - Ady E. utca páros oldala 80.
számtól (3746 hrsz) északra és páratlan oldala 83. számtól
(3630 hrsz.) északra - Nagyváthy utca és Zárda utca mindkét
oldala - Zrínyi Miklós utca mindkét oldala által határolt
területen az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot március
1-30. és október 1-30. napja között lehet égetni a hét első
kettő munkanapján 08.00 - 18.00 óráig, emberi tartózkodás
céljára szolgáló épülettől legalább 25 méteres távolságra.
Az év többi napján tilos az égetés.
(4) Külterületen avart, kerti és növényi hulladékot az (1)
bekezdésben foglalt tilalmi időszakok kivételével bármely
munkanapon és munkaszüneti napon lehet égetni.
(5) A(3) bekezdésbe nem tartózó egyéb belterületi ingatlanokon
az (1) bekezdésben írt tilalmi időszakok kivételével
- a hét első két munkanapján 08.00 - 18.00 óráig lehet
avart, kerti és növényi hulladékot égetni emberi tartózkodásra
szolgáló épülettől legalább 25 méter távolságra.
(6) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást
meg kell szüntetni.
(7) Az elégetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat
kommunális vagy ipari eredetű, illetve veszélyes
hulladékot.
Növényi hulladékégetéssel kapcsolatos szabályok
Tisztelt Varga Endre Úr!
A Berzsenyi utcai játszótérrel
kapcsolatos levelére válaszolva
az alábbiakról tájékoztatom.
Az Önkormányzat a lakótelepen
parkolóhely bővítés miatt elbontott
játszótér helyett egy újat, a jelenlegi
szabványoknak és egyéb
elvárásoknak minden szempontból
megfelelőt szeretne kialakítani.
Erre egy olyan lehetőség kínálkozott,
amely az elképzeléseinket teljes
egészében megvalósítja és
anyagilag sem ró terhet a városra.
Egy, a közlekedésfejlesztési projektek
népszerűsítésével foglalkozó
szervezet vállalta az új játszótér
felépítését támogatási forrásból azzal
a céllal, hogy a védőkerítést
reklám céljára hasznosítja.
A munkálatok előkészítése
megtörtént, a tervek rendelkezésre
állnak. A Polgármesteri Hivatal
szakosztályának képviselői a
konkrét megoldást a helyszínen
egyeztették a megbízott tervezővel.
Eszerint egy kb. 600 m2 területű
játszótér kerül kialakításra
10-12 játszótérrel. Az elhelyezendő
eszközök minden szempontból
illeszkednek a ma már megkövetelendő
uniós normákhoz: ütéscsillapító
felületek elhelyezése,
elkerített terület, akadálymentesített
megközelítés stb.
A kivitelezés – a beruházó társaság
tájékoztatása szerint – elvileg
bármikor megkezdődhet, de
sajnos a támogatási rendszer bonyolultsága,
és adminisztrációs
nehézségei miatt a program várhatóan
kisebb csúszást szenved.
Ennek ellenére természetesen bízunk
benne, hogy a megvalósításra
az ősz folyamán, de legkésőbb
a jövő év tavaszán sor kerülhet. A
Polgármesteri Hivatal folyamatos
kapcsolatot tart az építtetővel, és
amennyiben közelebbi információ
birtokába jutunk, arról Önöket
is tájékoztatni fogjuk.
Kérem a válaszom szíves elfogadását.
Nagykanizsa, 2011. augusztus 5.
Tisztelettel:
Cseresnyés Péter polgármester
Miklósfa városrész (1982. január
1-ig önálló község) keresztény
többségű lakossága évente hagyományosan
augusztus 15-én vagy a
hozzá közel eső vasárnapon tartja
a helyi Nagyboldogasszony római
katolikus templom búcsúját, a falu
közösségi ünnepét. A templom
1765-ben került felszentelésre.
A Nagyasszony napra (elődeink
így tisztelték) lélekben és külsőségekben
egyaránt készült Miklósfa
apraja nagyja. Augusztus
15-én a Nagyboldogasszony nap
1947-ig állami ünnep volt.
1990 után a vidéki falvak, településrészek
(csatolt települések) a búcsú
vagy a falu védőszentje ünnepnapját
a falunappal és más helyi sajátosságú
rendezvénnyel igyekeztek
összekötni, ily módon is őrizni a
magyar keresztény hagyományok,
szokások folyamatosságát.
2009. augusztus 16-án vasárnap
került sor a miklósfai falunap
és búcsú, a helybeli kulturális értékek
felmutatásáról és szórakoztatásról
egyaránt gondoskodó, az
ünnephez méltó rendezvény
megtartására
(amelynek szervezési munkáiban
több miklósfaival együtt
e sorok szerzője is bőven kivette a
részét).
Az idei évben augusztus 14-én
vasárnap a búcsú ünnepen napközben
ZÁRVA volt a közösségi
ház a Mindenki Háza, amely a közelmúltban
került felújításra. A
házhoz tartozó udvar az újonnan
kialakított és pihenő padokkal,
asztalokkal ellátott grillkerttel
együtt szintén zárva volt.
A bezárt ház láttán vélemények
hangzottak el. A felújításhoz, kertépítéshez
a szak és segítő munkával
vagy adakozással hozzájárulók
és a családtagjaik valamint a szokás
szerint az ünnepre idelátogató
rokonaik és ismerőseik számára a
Mindenki Házában még a délutáni
hőségben való megpihenésre vagy
felfrissülésre sem volt lehetőség.
A Mindenki Háza épülete és a
hozzá tartozó terület a miklósfai
Közművelődési és Városszépítő
Egyesület tulajdonaként került
bejegyzésre 1995-ben. Az egyesület
jelenleg főállású alkalmazottat
foglalkoztat a házban.
A civil szervezetként közhasznú
besorolású egyesület taglétszáma
a miklósfai lakosok néhány
százaléka. A tagok és a tagsági viszonnyal
nem rendelkezők is számosan
vettek részt a felújítási
munkákban és más alkalmakkor
is tevékenykednek a köz javára.
Vajon miért volt zárva a miklósfaiak
közösségi háza az ünnepnapon?
2011. augusztus 15.
Tóthné Kantó Katalin
miklósfai lakos
Lesz játszótér
a Berzsenyi utcában
A Mindenki Háza
mégsem mindenkié?
Harmadik alkalommal rendezték
meg szombaton egész napos
program keretében Nagykanizsa
Palin városrészének falunapját,
mely igazán mozgalmasra
sikeredett – értékelt Kuti
László, a Palin FC elnöke a szervezők
részéről.
Az eseményt Cseresnyés Péter
polgármester délutáni megnyitója
után Dr. Bogár Gáspár káplán áldotta
meg, s akkora már gyakorlatilag
a kispályás focitorna és a főzőverseny
is a végéhez közelített.
Mindkét versengés egyre több nevező
csapatot takar, de talán a legnagyobb
sikere a póni-kocsikázásnak
volt, talán nem véletlen, hogy
a legfiatalabb korosztály körében.
A különböző bemutatók és folklór-
műsorok után nem hiányozhatott
a tombola-sorsolás sem, az este
pedig Aradszky László műsorával
indult, hogy a zenés táncmulatság
aztán hajnali háromig is eltartson.
Harmadik alkalommal rendezett
a Horgász Egyesületek Zala
Megyei Szövetsége Vándorkupát
a nyolc kanizsai egyesülete számára.
Csapateredmények: 1. Szúnyog
HE; 2. Izzó HE; 3. Zrínyi HE.
Szektor-elsők: A. szektor: Horváth
Attila, Szúnyog HE; B. szektor: Felső
Lajos, Izzó HE; C. szektor: Bolla
József, Vasutas HE; D. szektor:
Petovári József, Olajipari HE; E.
szektor: Ziman Zoltán, Zrínyi HE.
A legsikeresebb fogást Ziman
Zoltán érte el, több kisebb hal
mellett egy 14,75 kilogrammos
busa akadt a horgára.
Falunap Palinban
A Szúnyog HE vihette
haza a Vándorkupát
Kanizsa – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. augusztus 25.
hirdetés
A Batthyány Lajos Gimnázium
10millió forintot nyert a TÁMOP-
6.1.2/A/09/1 „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramok”
című pályázaton. A projekt
megvalósításának időtartama 11 hónap,
amely 2011 szeptemberéig tart.
A programsorozat a tanórán kívüli
tevékenységekre épít, melynek keretében
számos mozgáson alapuló rendezvény
valósult már meg, ezen felül
prevenciós előadásokra is sor került
különféle témákban. A pályázat
szakmai asszisztensei Gaál Mercédesz
és Tulok József testnevelők.
A pályázat megvalósítása 2010 novemberében
egy nagybakónaki gyalogtúrával
vette kezdetét. A rendezvények
decemberben a Teremtájfutással
illetve a Mikulás Kupával folytatódtak.
Az utóbbin olyan különleges sportszerekkel
ismerkedhettek meg a tanulók,
mint a slack-line, vagy a virtuális futópad.
A január és a február hónapban
drog-, alkohol-, és dohányzás ellenes
prevenciós előadásokat hallhattak a főként
9. és 11. évfolyamos tanulók.
2011. március 25-én „Három időpontos
tájfutás” elnevezésű, sportágbemutató
és népszerűsítő versenyre került
sor a Kanizsai Futó és Szabadidősport
Klub rendezésében. Délelőtt a
testnevelés órák keretében ismerkedhettek
a BLG-sek a tornateremben épített
pályán ezzel a tájékozódási sportággal.
Délután más iskolákból, sőt még
Zalaegerszegről is érkeztek versenyzők,
hogy az iskola udvarán rendezett
parktájfutó versenyen (2. időpont),
majd a tornateremben épített újabb pályán
rendezett teremversenyen (3. időpont)
mérjék össze tudásukat. A nap
végén még egy ráadásfutamra is sor
került „gigasprint” néven. A rendezvényen
összesen 222-en vettek részt, alsó
tagozatosoktól felnőttekig.
Április 15-én került megrendezésre
a „10 állomásos akadályverseny”,
amelyen a kisgimnazisták, illetve a 9-
11. évfolyam tanulói vettek részt. Az
osztályok meghatározott időrendben és
útvonalon haladtak, érintve a város
több pontját. Az állomásokon idegen
nyelvi, kerékpár ügyességi, polgári védelmi,
drog prevenciós, elsősegélynyújtó,
tűzoltási, ügyességi, illetve logikai
feladatokat kellett megoldani a
közel 600 tanulónak. Az akadályverseny
első helyezettje a 10. E osztály
lett.
Április 29-én a „Fordított napon” a
kisgimnazisták, illetve a 9. osztályosok
a „Fitnesz nap” keretében érdekes feladatokat
próbálhattak ki az iskola tornatermében
és udvarán. Néhány feladat
ízelítőül: „extrém famászás biztosító
kötéllel”, „ki tud több üdítős rekeszre
felmászni”, „mássz át a pókhálón”,
„akadálypálya”, „floorball”, továbbá
ismerkedhettek a „Kangoo
Jump” elnevezésű, fiatal aerobic sportággal.
A programsorozat május 7-én, egy
jó hangulatú tekeréssel folytatódott.
Ezen a napon a Miklósfa-Surd-őrtilos-
Szent Mihály-hegy útvonalon kerékpártúrán
vehettek részt az érdeklődő
tanulók és tanárok.
A pályázat tavaszi időszakának záró
programja a május 13-14-én, immár
nyolcadik alkalommal megrendezésre
kerülő „24 órás foci” volt.
Már a nyári szünetben került megrendezésre
a „Csótós tájfutás” illetve
az evezős tábor. Mindkét rendezvény
nagyszámú diákot mozgatott meg. A
júliusi dunai evezős táborban 40 tanulónk
ragadott kajak és kenu lapátokat a
kezébe, hogy végig evezze a kitűzött
napi távokat. Ezen kívül a júliusi és augusztusi
hónapokban Balatonbogláron
lehet kipróbálni a strandkézilabdát,
ahol a nyári szünet ellenére is remélhetőleg
sok tanulónk vesz részt.
Gaál Mercédesz, Tulok József
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft-nek az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott "Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási
Paktum" című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelű pályázatát a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok
Irányító Hatósága 2009. szeptember 11. napján 22.053.252 Ft
összegű támogatásra (90%) érdemesnek ítélte. Önerő (10%):
2.450.361 Ft. A projekt 2010. március 1. napjától 2011. augusztus
31. napjáig tart, 18 hónap időtartamban. A projekt az Európai
Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Nagykanizsa Kistérség
Foglalkoztatási Paktum” – projektzárás
2011/augusztus/31
Nagykanizsa - 2011. augusztus 31. napján befejeződik Nagykanizsán a Társadalmi
Megújulás Operatív Program (TÁMOP) forrásából megvalósuló Nagykanizsai
Kistérség Foglalkoztatási Paktum projekt. A projekt megvalósítás a szombathelyi
BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. szakmai együttműködésében valósult
meg.
A 18 hónap időtartamú projekt keretén belül jött létre Nagykanizsa városában a
Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum. A Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint főpályázó és helyi partnerei – összesen 88 aláíró –, mint szerződő
felek 2010. július 7. napján az Európai Unióban és Magyarországon is sikerrel
alkalmazott, a helyi szereplők, érdekeltek szektorokon átívelő valós összefogását
és kölcsönös bizalmi viszonyát igénylő foglalkoztatási paktumot hoztak létre. A
paktumban foglaltak végrehajtására a felek Irányító Csoportot állítottak fel 14 taggal,
amely a paktum „motorjaként” a legfőbb kérdésekben döntést hozó testület,
felelős a paktumban foglaltak eredményes és hatékony végrehajtásáért.
A projekt részletes tartalmáról, a megvalósult tevékenységekről, a kiadott tanulmányokról
minden érdeklődő részletesen olvashat a www.kanizsapaktum.hu honlapon,
mely szintén a projekt keretén belül jött létre.
A projektzárást követően három éves projekt fenntartási időszak következik. A
jelenlegi és a jövőbeni paktum tagok, valamint minden érdeklődő továbbra is
elérheti szervezetünket. A paktum munkája a zárást követően is folytatódik, illetve
minden információ továbbra is elérhető lesz honlapunkon.
Egészségnevelő programok
a Batthyány Lajos Gimnáziumban
Kanizsa 10 – Hirdetés 2011. augusztus 25.
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros
házszámok, Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től
végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás
utca 1-3-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-től végig páros házszámok,
Munkás 5-től végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2011. szeptember 9-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor
Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
A64/2011. (VII.11.) VM rendelet az élelmiszer vállalkozások nyilvántartásba
vételéről 2011.július 14. napján hatályba lépett.
A rendelet a következő fontos módosítást tartalmazza:
6.§. (1) Afriss zöldség-gyümölcs forgalomba hozatala során alapanyag-tárolási,
tisztítási, osztályozási, előkészítési, gyártástechnológiai, csomagolási, jelölési,
tárolási, és szállítási tevékenységet kizárólag regisztrált élelmiszer-vállalkozó
végezhet.
(2) Nem regisztrációköteles a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és
értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet hatálya alá tartozó
élelmiszer vállalkozó, ha a friss zöldség-gyümölcs forgalmazása az évi 20
000 kg-ot nem haladja meg, kivéve ha nagybani piacon viszontértékesítőnek
történő eladást végez. A nem regisztrációköteles kereskedők által forgalmazott
termékeknek is meg kell felelniük a vonatkozó minőségi előírásoknak.
(3) A regisztráció céljából az élelmiszer-vállalkozó a tevékenység végzésének
helye szerint illetékes megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatóságához
köteles bejelenteni a nevét (cégnevét), címét (székhelyét); a felelős
kapcsolattartó nevét, beosztását és elérhetőségét szolgáló adatokat; továbbá
az élelmiszer-vállalkozó telephelyeinek címét és az ott folytatott tevékenység
jellegét, az áruforgalom és vevőkör kiterjedését és az alkalmazott minőségügyi
rendszer megnevezését.
(4) A megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósága a bejelentett
adatokat megyei adatbázisban rögzíti, és egyidejűleg megküldi a Zöldség-
és Gyümölcs Ellenőrzési Koordinációs Központnak.
A regisztráció céljából illetékes megyei kormányhivatal növény és talajvédelmi
igazgatósága: a Zala Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi
Igazgatósága (8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.).
A nyilvántartásba vétel díja az élelmiszer ellenőrzési igazgatási szolgáltatási
díjakról szóló 89/2005.(X.11.) FVM-EüM-IcsSzEM-PM együttes rendelet
mellékletének 1.1.3. pontja alapján 15.000 Ft.
A regisztráció elmulasztása esetén – türelmi időt követően – élelmiszerlánc
felügyeleti bírság kiszabására kerül sor, melynek összege min. 50.000 Ft.
Élelmiszer vállalkozások regisztrációja
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban döntött
több tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készítetett
el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII
törvény 9. § (2) bekezdésének megfelelően, "A településrendezési eszköz kidolgozása
előtt - beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá
vont területet, ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon,
hogy az érintettek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat,
észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani
kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozatalát
és az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási
lehetőségét,"
A módosítások a következők:
- Tervezett belterületi határ - 652/1 hrsz-ú közút - Petőfi Sándor út által határolt
tömbben az előkert méretének csökkentése
- A Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2/1999. (I. 26.) számú, a településrendezési
célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról
szóló rendelet átvezetése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási tervére
és a térinformatikai rendszerébe.
- A HÉSZ 4.§ (14) és (15) bekezdésének módosítása
- Az Olajbányász sporttelep és a Pannon Egyetem között tervezett kiszolgáló
út elhagyása
- Kőrisfa utca - Tőzike utca - 7084 hrsz-ú árok - Bornemissza utca által határolt
tömbben a 7061 hrsz-ú ingatlan építési övezeti besorolásának módosítása
- Raktárház utca - Vámház utca - Garay utca - űrhajós utca - Magyar utca tömbben
az Ipari Park északi részén lévő árok vízgazdálkodási területté minősítése
- A Helyi építési szabályzat kiegészítése a kerítés-építésre vonatkozó előírásokkal
- Alkotmány utca szabályozási szélességének csökkentése
- Király u. - Ady E. u. - Szombathelyi vasútvonal által határolt tömb szabályozásának
módosítása (Olajbányász sporttelepi sorgarázsok)
- 3774/18 hrsz-ú ingatlan (vasútállomás) területe - Csengery utca (3780/3 hrsz)
- övezeti határ terülte által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Petőfi utca (1938 hrsz) - övezeti határ - Platán sor (2967 hrsz) - Eötvös tér
(1939/1 hrsz) által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
44/2006.(X.1.) rendelet 2. § (4) bekezdése b) pontjának törlése.
- A város helyi építési szabályzatában szerepeltetni kell a pavilon jellegű
(könnyűszerkezetes, szerelt jellegű, stb.) épületek elhelyezésének és felújításának
szabályaira vonatkozó külön előírásokat
- Belterületi határ -20307 hrsz-ú közút - Sandi utca által határolt tömbben a
"Vt-9-sz" övezet megváltoztatása
- Zemplén Gy u. (3063/4 hrsz) - Városkapu krt. (3064 hrsz) - 3063/6 hrsz-ú
út - Kazanlak krt. (3058 hrsz) által határolt tömbre vonatkozó szabályozási előírások
módosítása
- Tervezett gyalogút - tervezett Alsó Szabadhegyi u. - Kaposvári u. (3287/25
hrsz) - Péterfai árok (043 hrsz) által határolt tömbben a 13403/5 és 13402/7
hrsz-ú ingatlanokra tervezett út megszüntetése
- Csengery u. - Erdész u. - belterületi határ - Sörgyár u. által határolt tömb
szabályozásának módosítása
- Csengery utca (3780/2 hrsz) - 3766/10 hrsz-ú tervezett út - 0159 hrsz-ú tervezett
út által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Nagyváthy utca folytatása szabályozási szélességének csökkentése
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján megtekinthető
ügyfélfogadási napokon.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett
levélben jelezhetik.
Szabályozási terv és építési szabályzat
Kanizsa 2011. augusztus 25. – Hirdetés 11
Kanizsa 12 – Színes 2011. augusztus 25.
Sokan választották már szombaton
is kikapcsolódásként a
Csónakázó-tavon és környékén
bonyolított rendezvényeket, így
például a jet-ski országos bajnokságának
negyedik fordulóját,
az I. Kamse Kupát. A hat
nemzet képviselőit felvonultató
futamok már délelőtt elkezdődtek,
s a kezdők, amatőrök mellett
a profik is megmutatták magukat
a hétvége folyamán.
Az idő előrehaladtával persze
mind többen lettek szombaton a
tóparton, s külön jet-ski-, illetve
(Kaposújlakról) műrepülő-bemutatónak
is tapsolhattak a nézők az
izgalmas ob-futamok után.
A jet-skisek pedig nyomták becsülettel,
az F1, F2-es kategóriákban
láthattunk szerencsés kimenetelű
bukást is az élen, melynek
nyomán például a szlovák Jozef
Bohuslav nyert mezőnyében, vagy
épp Heller Éva vívott nagy csatát a
szintén szlovák versenyző Mario
Lamyval, aki a boxba érkezvén járgányával
nagyot csattant. (Amikor
kivontatták a vízből jet-skijét, hát,
mit írjunk, valóban méretes "lék"
ékeskedett rajta.) Végül az északi
szomszédunktól érkezett versenyző
sikeresen tartotta meg gépcsere
után is második pozícióját a magyar
versenyzőnő előtt.
Az esti órákhoz közeledvén aztán
már a nagyszínpadé volt a főszerep,
s akkor már a környékbeli parkolók
is megteltek, hogy az érkezők a koncertek
mellett a tűzijátékot is megtekintsék
– immár tehát új helyén.
A részletesebb eredmények: az
újonc Runabout szlalom verseny
női kategóriájában a 17 éves szlovák
Sandra Lamyova győzedelmeskedett,
Szécsi Lászlóné a második
helyen végzett, míg a férfiak
között Limburger Lóránt vihette el
a győztesnek járó kupát Jantos
Gábor és Varsányi Gergő előtt.
Az újonc állós, Ski versenyben
kiélezett küzdelemben Mitrovics
Gábor érte el a legjobb időeredményt,
tizedmásodpercekkel megelőzve
Tóth Ádámot és a Szlovákiából
érkező Szép Attilát.
Aprofik versenyén, a hosszú távú
Formula versenyekben, új és nagy
teljesítményű versenygépek szálltak
vízre, az ülős Runabout, valamint az
állós Ski kategóriákban.
A Runabout Offshore Formula 2
kategória versenyében a világbajnoki
bronzérmes Kasza György
magabiztos versenyzéssel állhatott
fel a dobogó legmagasabb fokára,
leelőzve a tavalyi magyar bajnokot,
Mario Lamyt és a 20 éves világbajnokot,
Heller Évát.
A Ski Formula 1 kategória 17
perces offshore versenyét a Szlovákiából
érkező, de magyar színekben
versenyző Jozef Bohuslav
nyerte, a szlovén hölgy, Pija Sumer
és a 15 éves győri Szabó Barnabás
előtt.
A magyar bajnokság 30 perces
Formula 1, "királykategóriáját"
Kasza György nyerte, megszerezve
ezzel a szombati második
aranyérmét Mario Lamy és Heller
Éva előtt.
Vasárnap a jet-ski bajnokság negyedik
fordulójának küzdelmei
már a profik mezőnyével vágott
neki a nagykanizsai Csónakázó-tónak.
Az újoncok zártpályás versenyén
ülős kategóriában (Novice
Runabout F1) a KAMSE színeiben
versenyző, eddig csak a Runabout
Slalom versenyeken induló
Jantos Gábor első, az összetettben
eddig élen álló Papp László a második,
Limburger Lóránt a harmadik
helyen végzett, míg állós kategóriában
(Novice Ski F1) Konyecsik
Edina nyert, megelőzve az
osztrák Martin Kraust és Schick
Markust.
Ski F2 (Stock) kategóriában a
15 éves győri illetőségű, 2010. év
felfedezettje, Szabó Barnabás magabiztos
versenyzéssel diadalmaskodott,
az osztrák Patrick Sikic és
a 15 éves Sümegi Martin előtt.
Ski F1 (Superstock) kategóriában
nyert az osztrák világklasszis,
Markus Erlach, míg Szabó Barnabás
másodikként, Sümegi Martin
harmadikként ért célba.
Runabout F2 (Stock) kategóriában
Mario Lamy pontegyenlőséggel
nyert a dél-zalaiak nagy bánatára,
ugyanis így a nagykanizsaiak
reménysége, a KAMSE színeiben
versenyző Dara Roland a második
helyen végzett, és Varga Zoltán
lett a harmadik.
Runabout F1 (Superstock)
kategóriában ismét folytatódott
a szombati nagy küzdelem
az első helyért. A két futam
végeredményeként Kasza
György lépett a dobogó legmagasabb
fokára (megszerezve
így a hétvége harmadik aranyát),
megelőzve a tavalyi év
magyar bajnokát, Járányi Gergelyt
és a tizenhat éves, idén az
első profi szezonjában induló
Kurinka Richárdot.
Az X2 kategóriát Szilvási Péter
nyerte, a múlt évi bajnok, Oroszi
Gábor a második, Hoffer György
pedig a harmadik helyen ért célba.
A szombati látványos Freestyle
show-t követően vasárnap
ismét láthattuk az orsókat, szaltókat,
elkápráztató ugrásokat és
a víz alá merülések fergeteges
kompozícióját a Freestyle-kategória
versenyén, ahol a kategória
tavalyi győztese, az örökös
magyar bajnok Pelei Sándor vihette
el a győztesnek járó kupát
a miskolci Stefán Péter és a budapesti
Mitrovics Gábor elől.
A verseny szünetében John
Maczkó a közönség nagy tetszésére
bemutatta légpárnás kétéltű járművét.
Az ünnepélyes díjkiosztón Cseresnyés
Péter, Nagykanizsa város
polgármestere, mint a rendezvény
fővédnöke, Bánkútiné Dobri Noémi,
a Kanizsa Autó és Motor Sport
egyesület elnöke, mint főtámogató,
valamint a szponzorok képviselői
adták át a serlegeket és a különdíjakat
a győztes versenyzőknek.
P.L.
Jet-skisek kavarták fel az állóvizet
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. augusztus 25.
Horoszkóp
Bár érzelmileg kiegyensúlyozott napokra számíthat,
a kollégáira mégis könnyen megsértődik.
A nyári lazítás után könnyedén veszi a
spórolást, de ennek meg lesz a haszna. Tervezhet
egy újabb vízparti hosszú hétvégét.
Hatalmába keríti a nosztalgialáz. Apróbb teendői
elvégzése helyett szívesebben beszélget
kollégáival, ismerőseivel a régen történtekről.
Ha romantikus estékre vágyakozik,
ne üljön otthon, inkább kalandozzon.
Izgalommentes hétre de pezsdítő hétvégére
számíthat. Ha teheti, hosszabbítsa meg a
szabadságát, olvasgasson magazinokat, hívja
el a párját moziba. Estére élvezetes meglepetéseket
tartogatnak önnek a csillagok.
Ha vendégek érkezésére számít, ne veszítse el
az önuralmát, és ne terhelje őket dühkitöréseivel.
Ha nem úgy alakulnak a dolgok, mint ahogyan
ön szeretné, ne hibáztassa rögtön a családját.
Lazítson, és törekedjen a nyugalomra.
Örömmel mutogatja a tehetségét még akkor
is, ha ezzel irigységet vált ki másokból.
Kipihenten, teljes erőbedobással foghat
bele új ötletei megvalósításába. Ne sajnálja
a pénzt új tárgyak vásárlására.
Szívesen foglalkozik szabadidejében otthona szépítgetésével.
Nem sajnálja a pénzt, és örömmel költ
lakberendezésre, új, modern konyhai eszközökre.
Ne feledkezzen meg azonban a kikapcsolódásról
sem, hétvégére szervezzenek viziturát.
Jó lenne, ha kihasználná a jó időt, és nem
foglalkozna túl sokat a munkával. Helyette
inkább lógassa a lábát egy hűs tó vizében.
Nem lesz kárba veszett idő, hiszen új barátokkal
ismerkedhet meg szabadidejében.
Izgalmas napokra számíthat, az is lehet,
hogy túlságosan elrugaszkodik a valóságtól.
Karrierje építésében lehetőleg
szabjon határt, mert könnyen ellenségeket
szerezhet magának.
Szemlélődőként vesz részt a környezete
mindennapjaiban, a cselekvéssel vár még
egy kicsit. Megfontolja minden lépését, így
a spórolás sem okoz semmiféle nehézséget.
Nyugodtan elutazhat egy külföldi útra.
Zavarja a zajos környezet, inkább egy csendes
vízpartra vágyakozik. Szívesen szerez örömet
másoknak, még a pénzt sem sajnálja szeretteitől,
ha boldognak látja őket. A hétvégét lehetőleg
töltse bulizással az otthoni unatkozás helyett.
Míg tart a nyár, a jó idő, töltsön több időt a barátaival.
Ahétvégén ne csak a feladataira koncentráljon,
törődjön a családtagjai lelkével is, és lepje meg
időnként a párját apró ajándékokkal. Ha még
szingli, ismerősei között akár egy társra is lelhet.
Úgy érzi, hogy szorgalmával szinte reflektorfénybe
került a családja körében.
Pozitív hozzáállásával követendő példát
mutat mindenkinek. Szívesen halmozzák
el ajándékokkal apró segítségéért.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
Nk-án belvároshoz közeli 44 m2-
es, másfél szobás, földszinti, gázas,
felújított önkormányzati lakásomat elcserélném
belvárosi, egyszobás, gázas
önkormányzatira. Érd.: 0630/958-
7390 (7420K)
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.: 0630/214-
4150 (7411K)
Televíziók, LCD monitorok, videók,
DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István, Nagykanizsa, Ady E.
u. 11. Tel.: 0630/597-1530 (7426K)
Különóra Nagykanizsán! Főiskolásoknak,
egyetemistáknak vizsgára
felkészítés. Matematika, analízis,
valószínűségszámítás, statisztika,
közgazdasági tárgyak. Középiskolásoknak
dolgozatra, érettségire felkészítés.
Tel.: 0630/668-6307 (7427K)
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7362K)
Megbízható 45 éves nő, kisgyermekgondozó-
nevelő végzettséggel,
festő és kreatív tapasztalattal gyermekfelügyeletet
vállal. Tel.:
0630/320-0044 (7428K)
59/158/61 elvált hölgy olyan társat keres,
akinek káros szenvedélye nincs. Pontos
címet és leveleket a Kanizsa Hetilap
Szerkesztőségébe, (vagy Pf.: 154) „Várlak”
jeligére kérek. (7429K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. augusztus 25.
INGATLAN
A Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft-nek az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Nagykanizsai Kistérség
Foglalkoztatási Paktum” című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelű pályázatát
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
2009. szeptember 11. napján 22.053.252 Ft összegű támogatásra (90%) érdemesnek
ítélte. Önerő (10%): 2.450.361 Ft.
Aprojekt 2010. március 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18 hónap
időtartamban. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Tájékoztatjuk tisztelt Partnerinket, hogy a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási
Paktum projekt 2011. augusztus 31-én napján véget ér. Aprojekt zárását követően
a jelenlegi és a jövőbeni paktum tagok, valamint minden érdeklődő továbbra
is elérheti szervezetünket.
A paktum munkája folytatódik, illetve minden információ továbbra is elérhető
lesz honlapunkon.
A projekt zárásának alkalmából 2011. július 29-én került megrendezésre a
program záró konferenciája. Ezt követte egy Foglalkoztatási Fórum, mely keretén
belül ismertetésre kerültek egyebek mellett az Új Széchenyi Terv Vállakozásfejlesztési
Programjának pályázati lehetőségei is.
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ – 25%!
2011. július 1. – augusztus 31.
Napsugaras nyárbúcsúztató
Augusztus 28. (vasárnap) Miklósfa - Mindenki Háza
Öt település (Miklósfa-Liszó-Surd-Nemespátró-Belezna) vidám vetélkedése,
kulturális bemutatója. Nótázás, vigasság, táncmulatság az összefogás jegyében.
Program:
13.00 Megnyitó, köszöntő
13.00 Öt település sportos-játékos vetélkedője
16.00 Sztárvendég: Csocsesz
17.00 Öt település kulturális bemutatója, közös vacsora
19.00 Település szépe választás
19.30 - 24.00 Bál
21.00 Eredményhirdetés, tombolasorsolás
21.30 Tábortűz
Kísérő programok: mesefa, állatsimogató, pónilovaglás, arcfestés,
gyerekjátszóház, ugrálóvár, helyi termékek kirakodóvására.
􀂊 Belgrádban rendezték a
XXXVIII. Úszó Ifjúsági és Junior
Európa-bajnokság küzdelmeit. A
magyar korosztályos úszóválogatott
tagjaként utazott a szerb fővárosba
Abay Nemes Anna is a
Délzalai Vízmű SE 1996-os születésű
sportolója. Első száma a 200
m hát volt, melyben a végső összesítés
alapján a 27. helyen végzett,
majd 50 m háton állt rajtkőre,
valamint a 4x100 m gyors váltóban
is úszhatott. Előzetesen jobb
eredményt vártak a négyestől, az
előfutamok alapján azonban a 11.
időeredményt érték el a magyarok
a 17 induló egység között. 50 m
háton Abay Nemes Anna végül a
47 nevező között 31. lett. 50 m
gyorson is a középmezőnyben
végzett a kanizsai sportoló (34. az
50-ből), 100 m háton pont az első
harmincba került a szintén 47 indulót
felvonultató mezőnyben,
míg Európa-bajnoki szereplésének
zárásaként a 4x200 m gyors váltó
tagjaként lett 11. tizennégy egységből.
􀂊 Miskolcon rendezték az U18-
as női kosárlabda válogatottak Bcsoportos
Európa-bajnokságát,
melyen a Konta Gyula vezette válogatottban
a Kanizsai Vadmacskák
SE kosarasa, Fuisz Viktória is
helyet kapott. A korosztályos nemzeti
csapat esélyeit latolgatva a
szakma részéről a feljutást sem tartották
lehetetlennek, ehhez képest
viszont az együttes ötödik helye
attól azért jócskán elmaradt. A válogatottban
Fuisz Viktória a cserék
között léphetett pályára, s jó néhány
mérkőzésen a pontszerzők
közé is feliratkozott. A kanizsai
kosaras számára a kontinensviadal
után nem sok pihenő következett,
hiszen a KVSE augusztus elején
már megkezdte felkészülését az elkövetkezendő
szezonra.
􀂊 Nagykanizsán mind a külföldi
csapatokkal érkező szülők,
mind a szövetség vezetői elégedetten
nyilatkoztak a kötélugró Európa-
bajnokság szervezéséről. Az
erőpróba kitűnő eredményeket hozott:
a SZAN-DIA Fitness versenyzői,
a magyar válogatott tagjaként
aranyérmet is szereztek. Vágó
László, az esemény szervezője
szerint minden kanizsai helytállt
az Európa-bajnokságon.
􀂊 Varsóban Egyed Zsanett, a
Kanizsa Birkózó Egyesület szabadfogású
korosztályos birkózója
képviselte a magyar színeket a nők
46 kg-os súlycsoportjában az ifjúsági
Európa-bajnokságon.
Nos, a nagykanizsai klub még serdülő
korcsoportba "illő" életkorú versenyzője
helvét ellenlábasát legyőzte,
s így következhetett számára a 17 fős
mezőny török indulója. Attól a lánytól
kikapott és ezzel sajnos a további
küzdelmektől el is búcsúzott. Zsanett
végül a jegyzőkönyvi összesítések
után a 9. helyen fejezte be a versenyt.
Ahogy Szatmári Zsolt, a leány válogatott
másodedzője (egyben a
KBSE trénere) fogalmazott, csapatuk
az ifjúsági válogatott történetében
a legeredményesebben szerepelt,
hiszen végül három bronzzal
térhetett haza.
􀂊 Lommel előtt. Mihovics Szabina,
a Nagykanizsai TE 1866
egyesületének cselgáncsozója a
nyári Eb-válogatók után a hivatalos
számítások szerint a szeptemberben
Belgiumban sorra kerülő
junior kontinensviadalon indulásra
jogosult. Amár felnőtt magyar bajnoki
címmel is rendelkező judoka
63 kg-ban ért el olyan eredményeket,
melyekkel a következő cselgáncsos
úti célja Lommel városa
lehet.
Európa-bajnokságok jegyében
A XXXVIII. Móricz Kupa kispályás
labdarúgó-torna küzdelmeit
rendezték a kiskanizsai városrészben.
A döntőben a Jakabkuti II
(képünkön) hengerelt a címvédő
Homokkomáromi ellen, hiszen a
Sáskák füves pályáján 7-1-re nyert.
Ennél simábban aligha alakulhatott
volna a finálé, a Jakabkuti II
egyértelműen jobb volt a megilletődött
Homokkomáromival szemben.
Hogy ne csupán a fináléról szóljunk,
a harmadik helyért jóval nagyobb
csata volt a Bajcsai I és
Bajcsai II között. A Bajcsai I elhúzott
ugyan két góllal, de ellenfele
egyenlített, s csupán büntetőkkel
szerezték meg a bronzérmet.
XXXVIII. Móricz Kupa, utcák,
terek kispályás focibajnoksága,
Kiskanizsa.
Felnött korcsoport, a 3. helyért:
Bajcsai I – Bajcsai II 2-2. G.:
Szomjas Sz., Ganzer Sz.; Szomjas
Sz. (öngól), Gerencsér. Hetesekkel:
3-1, g.: Kálovics Á., Szomjas
Sz., Kulcsár A.; Pintér F.
Döntő: Jakabkuti II – Homokkomáromi
7-1. G.: Németh I. (3),
Rácz Sz. (2), Ujvári, Gáspár;
Schindlberger.
A gólkirályi címet Lukács István
(Bajcsai II) szerezte meg 11 góllal.
A sok éves hagyományoknak
megfelelően ezúttal is megrendezték
– szintén Kiskanizsán – a Viktória
Kupa kispályás labdarúgócsapatok
focitornáját, melyen a
négy közé jutásért ezúttal is nagy
küzdelmek zajlottak.
Alegjobb négy között aztán először
a Pivári az Unicummal mérkőzött,
s a 0-0-s végeredmény után
büntetőkkel 3-2-re nyert utóbbi
együttes. A másik találkozón a
Puncs FC Fagyizó (képünkön) 3-
0-val győzte le Viktória FC ellenfelét,
melyet követően a Pivári a
harmadik helyért rendezett találkozót
is megnyerte (2-1).
A fináléban a Puncs FC az
Unicummal mérkőzött, s nyert
nagy csatában 2-1-re - elhódítva
ezzel a díszes serleget.
A győztes Puncs FC Fagyizó
együttese: Bíró Gábor, Ganzer Szilárd,
Horváth Gergő, Horváth
Zsolt, Kálovics Ádám, Novák Gábor,
ifj. Novák Gábor, Somogyi
Dániel.
P.L.
A júliusi nagykanizsai military
verseny után Tamás Bianka, a Kanizsa
Lovasklub versenyzője az ausztriai
Feldbachban szerepelt lovastusa
viadalon, mely a hazai rendezésűek
mellett ugyanúgy beszámított a
nemzeti bajnokság értékelésébe.
A három napos esőzés alaposan
megnehezítette lovasok és lovaik
dolgát, hiszen a kanizsai hölgy kategóriájában
a 32 indulóból jó néhányan
idő előtt kiestek. Tamás
Bianka a hírek szerint a díjlovaglásban
kissé az értékelők áldozata
is lett, a tereplovaglást és díjugratást
viszont remekül vette Clarion
nevű lován. Ezzel a teljesítményével
a nemzeti kezdő ló meghatározású
mezőnyben a kilencedik lett.
A lovas megyei bajnokság 3. fordulójában
a díjugratóknál Nagy
Zsófia indult Szentgyörgyváron,
ahol az ifjúságiak mezőnyében harmadik
helyet szerzett Tikkasztó
Többsincs nevű lován. A korosztályos
versenyzőnek akár a bajnoki
cím megszerzésére is van esélye, a
továbbiakban többek között a hévízi
és letenyei versenyen is az elsők
között kellett ahhoz végeznie.
P.L.
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2011. augusztus 25.
Móri SE (9.) – Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh (8.) 0-0
NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkőzés, 1. forduló. Mór, 250
néző. Vezette: Szvorda (Boda, dr.
Szabó P.). NTE 1866: Freischmid
- Boros Z., Rákhely, Cserfő, Szép
D. (Kotnyek I., 71.) - Ujvári, Rácz
Sz., Nagy T., Budai L. (Béli M.,
68.) - Cs. Horváth G., Luiz Fernando
(Szőke Á., 74.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Ahogy azt megírtuk, azzal a
kezdő tizeneggyel léptek pályára
a kék-pirosak Móron, a Duna
csoport tavalyi nyolcadikja ellen.
A második félidő második
felében az egymást követő cserékkel
a kanizsaiak még nagyobb
erőket mozgósíthattak a győzelemért,
végül azonban az új csoportjában
egy "új" ellenféllel
szemben maradt számukra is a
döntetlen.
Koller Zoltán: „Az első fordulóban
értékes egy pontot szereztünk.
Annak ellenére, hogy a mérkőzésen
mi domináltunk, több
helyzetet alakítottunk ki, mint a
hazai csapat, sajnos a rossz döntések
miatt nem sikerült a hálóba
találnunk.”
A megyei labdarúgó bajnokság
osztályaiban is elrajtoltak a küzdelmek.
Külön érdekesség, hogy a
megyei harmadik vonal III. osztályának
Déli csoportjában van egy
második liga azon csapatok részére,
melyek nem tudtak tartalék
együttest kiállítani. Mindenesetre
az elnevezés önmagáért beszél...
Megyei I. osztály: Kentaur
Sprint Andráshida SC (1.) –
Kiskanizsai Sáskák (16.) 5-0.
Miklósfa SE (15.) – FC Napred
(2.) 1-4. Miklósfai g.: László R.
A megyei II. osztály Déli csoportjának
15 csapatos mezőnyében
a Nagykanizsa-Bagola VSE
legénysége szabadnapos volt.
Megyei III osztály, Déli csoport:
Pogányszentpéter SE (4.) –
Palini FC (1.) 1-3. Palini g.: Horváth
T. (2), Buda. Megyei III. osztály,
Déli II. csoport: Bajcsa SE
(8.) – Nagyrécse SE (5.) 1-2.
Bajcsai g.: Cziráki.
P.L.
NB III:
Döntetlen
idegenből
Lovastusában szomszédolt
Kiskanizsán salakoson és füvesen
Kanizsa 16 – Színes 2011. augusztus 25.
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit
a szabadegyetem előadásaira.
A hősök történelmét mindig és minden korban a hóhérok írják!
A szíved szabad, legyen bátorságod követni!
„Csak tiszta forrásból”
A MAGYAR MűVELTSÉG KINCSESTÁRA
Helyünk az országban és a világban - Művelődéstörténeti
szabadegyetem 2011 - 2012.
Szeptember 16. 18.00 óra
A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat helyeznek el
a Nagy-Magyarország-emlékműnél.
A SZENT KORONA SZÖVETSÉGÉBEN A KÁRPÁT-HAZA
Szeptember 16. 18.15 óra
II. ANDRÁS (ENDRE) KIRÁLY ÉS KORA
A magyar történelem egyik izgalmasabb korszakának értékelése és
elemzése. II. András (Endre): 1176 - 1235.; Uralkodása: 1205 - 1235.
Feleségei: Merániai Gertrúd: 1185 - 1213.; Coutenay Johanna, Estei
Beatrix. Gyermekei: IV. Béla király, Kálmán, András, Szent Erzsébet -
Lajos, thüringiai őrgróf felesége, Mária, / 2. Jolanta ( Jolán ); 3. István
Dr. Tóth Zoltán József történész, egyetemi tanár előadása.
Az est házigazdája: Horváth Ferenc és családja.
Szeptember 30. 18.00 óra
BÁNK BÁN A VILÁGDRÁMA SZÍNPADÁN
A magyar irodalom gyöngyszeme csillagmítoszi foglalatban. Aki ismeri
népköltészetünket és az ábrázoló népművészetünket, az tudja, hogy
csak csillagmítoszi keretekben van jelentése és mondanivalója. Pap Gábor
művészettörténész vetítettképes előadása. Az est házigazdája: Kondricz
Albert és családja.
Október 14. 18.00 óra
A XX. SZÁZAD TÖRTÉNELMI VIHARÁBAN
JESCH ALADÁR gépészmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara tagja. Emberséggel,
szakmai hűséggel egy életen át. Beszélgetést vezeti: Szlávik Tibor okleveles
bányamérnök. Az est házigazdája: a Magyar Olajipari Múzeum - Zalaegerszeg.
Október 28. 18.00 óra
őSI MAGYAR NYOMOKON DÉL-AMERIKÁBAN
Amerika, az emberiség bölcsője- ősi civilizációk gyökere. Móricz János
- kutatás ismertetése (Ecuador, 2010). Ágnes Golenya Purisaca író - kutató,
vetítettképes előadása, fotókiállítással egybekötve. Az est házigazdája:
Wenczler Béla és családja.
November 11. 18.00 óra
"Kicsi rigóm, folytasd, ha én abbahagyom"
TÓTH MENYHÉRT A KÉPÍRÓ BÖLCS
"Isten adj erőt csak egyedül tebenned hinni, és úgy élni, amint neked tetszik."
NEM MÚLÓ SZENT ÖSSZHANG
Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása
Az est házigazdája: Balogh László vállalkozó és családja
November 25. 18.00 óra
AZ EMBERISÉG JÖVőJE
EGY ÚJ PÉNZRENDSZERTőL FÜGG
Milyen lehetne egy új pénzrendszer? - dr. Drábik János közíró, a Szabad
Európa Rádió ny. v. szerkesztője. Az est házigazdája: Kiss László
és családja.
"SENKI NEM LEHET JOBBAN RABSZOLGA, MINT AKIVEL
ELHITETIK, HOGY SZABAD!"
December 15. 18.00 óra
A MAGYAR KARÁCSONYI KÖR A RÉGISÉGBEN
KERECSENY - KARÁCSONY - Akarácsony előtti és utáni hagyományok.
Molnár V. József néplélek-kutató vetítettképes előadása. Az est
házigazdája: Péterfai János és családja
2012. Január 20. 18.00 óra
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
ATILLA ÉBRESZTÉSE - Jött éve csodáknak …"ő a fivérét, Budát a
Tisza folyótól egészen a Donig uralkodóvá s bíróvá tette, és magát a
magyarok királyának, a világ félelmének, az Isten ostorának szólíttatta.
Címzését legalábbis ilyen formában kellett írni: "Atyla, Isten kegyelméből
Bendegúz fia, a nagy Magor unokája, Engadi neveltje, a hunok, a
médek, a gótok, a dánok királya, a földkerekség félelme és az Isten ostora."
(Képes Krónika)
Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása
A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen emberi tettek elismerése:
PAJZSRA EMELÉS! Az est házigazdája: Rajnai Miklós és
családja, valamint az YNET SZÁMÍTÁSTECHNIKA
Február 3. 18.00 óra
A VIDÉKI ÚJSÁGÍRÁS MA ZALÁBAN
Bemutatkozik a ZATÁJ Kiadó és szerkesztősége. Vendégünk: Ekler
Elemér, újságíró és lapkiadó. A rendezvény házigazdái: Rajnai Miklós
és Kiss László családja.
Február 17. 18.00 óra
AZ ELHALLGATOTT MAGYAR MÚLT XXIII.
A bolsevizmus lélektana és működési modellje. NAGY SZABADTÉRI
BÖRTÖN ellenőrzött és manipulált világa. Vendégeink: Rózsás János író,
SCS 43-as sz. volt GULAG-rab, Takács János, a Hortobágyra Kitelepítettek
Egyesületének örökös elnöke és Dénes János, 1956-os Munkástanács elnök -
52 A 185 sz. elítélt. A rendezvény házigazdái: Vörös András, Pető Atilla,
Mecséri József, 1956-os hős és Hársfalvi Ferenc, volt GULAG-rab családja.
Március 9. 18.00 óra
A MÚLT - JELEN ÉS A JÖVENDő
II. ANDRÁS KIRÁLY KORÁBAN
Szántai Lajos művelődéskutató vetítettképes előadása. Az est házigazdája:
Kondricz Albert és családja.
Április 20. 18.00 óra
KVANTUMTEOLÓGIA - A VALLÁS MINT IRÁNYÍTOTT ERő-
TÉR. A MAGYARSÁG OSZTATLAN EGY ISTENE
Ágnes Golenya Purisaca író vetítettképes előadása. Az est házigazdája:
Weczler Béla és családja
Május 13. 18.00 óra
ZALAI MAGYAR HAGYOMÁNYőRZő BÁL
Június 3. 14.00 óra
Nagy-Magyarország-emlékmű - Nagykanizsa
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
Programszervező és művészeti vezető: Rajnai Miklós Bánffy Miklósdíjas
bölcsész. Az előadásokról hang- és videó felvétel készül!
(rajnai.miklos@upcmail.hu - 06-30-5523388)
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 4.)
Az előadások ingyenesen látogathatók.
MINDEN ÉRDEKLőDőT SZERETETTEL VÁRUNK!
MAGYAR MűVELTSÉG KINCSESTÁRA SZABADEGYETEM
Az elmúlt 22 év jelentősebb szellemi erőterei, közösségei és a magyar
közösséget építő jeles tettei!
Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem 2011/2012.