Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.6 MB
2020-12-19 14:01:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
407
942
Rövid leírás | Teljes leírás (358.88 KB)

Kanizsa 2004. 043-045. szám december

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

XVI. évfolyam 43. szám • 2004. december 7. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Knnzsn ¥
^^^^^ REGIOK KAPUJA
Mint már lapunkban korábban beszámoltunk róla, pályázat útján mintegy 300 millió forint értékű eszközállománnyal gyarapodott a tűzoltóság. A félnehéz kategóriájú gépjárműfecskendő valamint a darus gépjármű kulcsát Litter Nándor polgármester és Göndör István országgyűlési képviselő adta át december 3-án az Erzsébet téren Egri Gyula tűzoltóparancsnoknak. A 35 tonna teherbírású speciális autómentő darut a jövő év elején kapja meg a város. A gépjárművek megtekintése során lehetőség nyílt a gyerekek számára is, hogy kipróbálják a gépjárműveket és autózhassanak a tűzoltókocsikban.
NAGYKANIZSA, ERZSEBETTER23. [(CENTRAL HOTEL)]"
llNFOTEL,; |; [+36] 30 61 í 0616 > | INTERNET: WWW.C1.HU


2
NYOMDAI KIADVANYOK KESZITESE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet nyomdai kiadványok készítésére. A pályázat célja olyan nyomdai termékek készítése, melyekből a hivatal reprezentációs alkalmakra meghívó küldése céljára vásárolhat. Pályamunkát adhatnak be nagykanizsai cégek, képzőművészek, egy pályázó több alkotással is pályázhat.
A pályamunkákat a Polgármesteri Kabinetbe (Erzsébet tér 7. II. em. 12.) kell benyújtani 2004. december 20-ig a nyomdai termék példányszáma, készítője, postai címe feltüntetésével, valamint a meghívó darabonkénti eladási árának megjelölésével. Az alkotónak nyilatkoznia kell, hogy a sokszorosítást vállalja, illetve a soksorosításhoz hozzájárul. A hivatal nem vállal kötelezettséget valamennyi benyújtott munka megvásárlására.
KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése 2005-ben is kitüntető címeket és díjakat adományoz. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: A város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak. Tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták. Kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hímevét öregbítették. Kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa MJV Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította: „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára", „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért", „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért", „Nagykanizsa Oktatásáért", „Nagykanizsa Kultúrájáért", „Nagykanizsa Sportjáért", „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért", „Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető címek, valamint „Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe, „Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető cím, „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot.
Az összes többi kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján és a Városi Könyvtárban átvehető, valamint a www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc letölthető űrlapokon részletes indoklással legkésőbb 2005. január 31-ig 16 óráig nyújtsák be Litter Nándor polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérjük, amennyiben lehetséges, a javaslatokat és indokolásokat a postai kézbesítés mellett e-mailen, lemezen vagy CD-n is küldjék meg! E-mail: (vargaeva@nagykanizsa.hu, bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu)
Dr. Kelemen Marcell Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
kepviseloi fogadoora
Dr. Fodor Csaba, az 5. sz. választókerület önkormányzati képviselője 2004. szeptember 15-én, szerdán 17 órától fogadóórát tart a Péterfy Sándor Altalános Iskolában.
Változás! Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője 2004. december 17-én, péntekén 17.30 órától 19 óráig tart fogadóórát a bajcsai kirendeltség épületében.
ifjúsági ügyintéző
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet Ifjúsági ügyintéző köztisztviselői munkakör betöltésére. Ellátandó fő feladat: a városi ifjúság helyzetének elemzése; a városi ifjúságpolitikai koncepció figyelemmel kísérése, aktualizálásának kezdeményezése, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása a cselekvési terveknek megfelelően: ifjúsági koordinátori tevékenység; kapcsolattartás a diák önkormányzatokkal és munkájuk segítése.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen előélet; a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(11.3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mellékletének I./12. Művelődési és közoktatási feladatok I. besorolási osztályában felsorolt iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike; közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései szerint kell megszerezni. A munkakör betöltése vonatkozó (legfeljebb 2 oldal) szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázathoz csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképesítést (nyelvvizsgát) igazoló okiratok másolatát, és a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat beérkezési határideje: 2005. január 10. 16,00 óra, melyet dr. Kelemen Marcell jegyző részére (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon: 93/500-708,) kell benyújtani. A benyújtott pályázatok elbírálására 2005. január 31-ig kerül sor. A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni lehet: 93/500-710 vagy 93/500-780
A nagykanizsai Tourinform Iroda felhívja a rendezvény- és programszervezők figyelmét, hogy a hamarosan induló turisztikai internetes honlapon aktuális információkkal kíván szolgálni a kanizsai lakosoknak és városunk iránt érdeklődőknek a helyi, kistérségi programokról (komoly- és könnyűzenei koncertek, színházi előadások, szervezett túrák stb.). Küldjék el az Iroda részére ajánlataikat a nagykanizsa@tourinform. hu email címre vagy az 93/536-077fax számra!
VÁROSI STRATÉGIA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a közeljövőben több lakossági fórumot tart a városi stratégiával kapcsolatban. 2004. december 7-én, kedden 17 órakor a HSMK Felnőtt Klubjában rendeznek fórumot.
Téma: informatika, környezetvédelem, önkormányzati gazdálkodás, gazdaságfejlesztés, épületgazdálkodás, társadalmi kapcsolatok, városmarketing. A fórumon Litter Nándor polgármester és az adott témákat érintő munkacsoportok vezetői tisztelettel váiják a lakosság kérdéseit, javaslatait, felvetéseit.
A városi stratégia megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Kabinetben (Erzsébet tér 7. II. em. 12.).
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kaiiizsa.hu
2004. december 7.
A

jöhet a ho!
A Zala Megyei Állami Közútkezelő Kht. Nagykanizsai Üzemmérnöksége tájékoztatót tartott november 29-én az üzemmérnökség működési területén lévő önkormányzatok képviselőinek a téli felkészülés feltételeiről és lehetőségeiről.
Imre Béla, az üzemmérnökség vezetője elmondta, a város útjai a legkevésbé veszélyeztetettek, sokkal nagyobb gondot jelent számukra a kezelésükhöz tartozó 400 kilométeres úthálózat városon kívül eső területe. Az Országos Közútkezelő Szabályzat ítja elő, hogy melyik utat milyen feltételekkel kell takarítani. Az M7-es főút esetében, amikor elkezd esni a hó, felemelt ekével kiküldik a sószóró gépjárművet. Ha a hóvastagság eléri az 5-10 centimétert, kezdik a hó letolását, ekézését. Az egyes és kettes számjegyű főútvonalak fagyveszély idején sózottak, a városon keresztülhaladó gyékényesi ösz-szekötő út Miklósfa végéig sózott, a többinél a síkosság men-
tesítés eseti jellegű, nem sóval, hanem zúzalékkal történik. Új feladat a Közútkezelő Kht. számára az M7-es autópálya nemrégiben átadott zalai szakaszának üzemeltetése, ami még nagyobb odafigyelést, és szigorúbb előírásokat tartalmaz számukra, mint az egyéb úthálózatoké. Az autópályán már a 3-5 centiméteres havat tisztítani kell, itt előírás a fekete burkolat biztosítása. Preventív jelleggel kell sózni, a sóhoz nedvesítő anyagot is használnak, hogy le ne pörögjön az útról. Új, minőségi gépbeszerzésre is sor került, az elavult gép helyett vettek újat.
füetév.


fám/m(''
Uj lakások Nagykanizsán az északkeleti városrészben
már 185.000 Ft/m2 ártól!
Csendes, parkos környezet! Használt lakását beszámítjuk!
06-93-536-156, -157
Helyszíni hitelügyintézés! Áfa-visszatérités, szocpol támogatás igénybevehető!
itn a m ru ««»«!>•
VAROSKAPU
ÜL
BALUSZTRÁD
AZ ÍPITO &7AN0CK
8800 Nagykanizsa. Dózsa György út 132/8. www.balusztradingatlan.huvaroskapu@balusztradingatian.hu
VOKSOLTUNK
Eredménytelen volt mindkét kérdésben az országos népszavazás hazánkban. Zala megyében az országos átlagnál magasabb számban jelentek meg a választópolgárok az urnáknál. 2004. december 4-én a 16.00 órai záró statisztikai adatok szerint a választásra jogosult polgárok létszáma Zala megyében összesen 238.500 fő volt. Nagykanizsa Megyei Jogú Város választópolgárainak száma 42.567 fő volt. Városunkban a választópolgárok közül 15.139 főéit állampolgári jogával. 35 érvénytelen szavazólap volt az urnákban. A kórház-privatizációs kérdésre 66,72 százalék voksolt igennel, 33,28 százalék nemmel. A kettős állampolgárságra vonatkozó kérdésben 54,56 százalék volt az igenek, és 45,44 százalék a nem válaszok aránya.
(Az adatokat az Országos Választási Iroda honlapjáról közöltük a 2004. december 6. 11.00 órai állapotnak megfelelően )
olcso energia
Városunk önkormányzata célul tűzte ki, hogy környezetbarát energiaforrások hasznosításával olcsó energiához juttassa a város lakosságát, ipari és mezőgazdasági vállalkozásait, intézményeit. Az energiagazdálkodás kihat a térség gazdasági fejlődésére, a társadalmi gondok és a környezeti terhek csökkentésére. Az Önkormányzat szakemberekkel vizsgáltatja a megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségét, a mintavárossá válást - mondta pénteki sajtótájékoztatóján Litter Nándor polgármester.
Az elkövetkező időben tanulmányok készülnek a geotermikus energia, a biomassza és a napenergia hasznosításáról. A szakemberek által javasolt energiaforrás hasznosításához kapcsolódóan várhatóan beruházások is megvalósulhatnak 2007-2008-ban. A beruházások megvalósítása elérheti a 6,3 milliárd forintot, amelynek jelentős részét pályázati pénzekből kívánja a város előteremteni.
GEOFIZIKUSOK AZ ARCEHOLÓGIÁÉRT
A Magyar Geofizikusok Egyesülete Zalai csoportjának szervezésében a közelmúltban megtartott IV. Geotudományi Ankéton nagy érdeklődésre számot tartó előadás hangzott el a geofizikai módszerek archeológiai alkalmazásáról. A két miskolci egyetemi hallgató. Boros Attila és Juhász Zsolt beszámolt a középkori mezőváros, Mohi geofizikai kutatásáról, a középkori templom maradvány pontos helyének kimutatásáról. a régebbi régészeti feltárások, munkagödrök megkereséséről. Előadásuk második részében a geofizikának az archeológiában betöltött szerepéről, kialakulásáról, módszereiről ejtettek szót. A különböző módszerek közül a legeredményesebbek a geoelektromos mérések. A fizikai paraméterek, a sűrűség, vagy az ellenállás változásából sejthető, hogy valamilyen kőmaradvány, fal, vagy sírmaradvány van a föld alatt. A geofizika kilométerekre lelát, de számukra az egy-két méter mélységre kiterjedő tartomány az érdekes, ugyanis Magyarországon szinte az összes régészeti lelet ebben a rétegben található.
Dr. Horváth László, a Thury György Múzeum igazgatója hozzászólásában kijelentette, szívesen várják őket Kanizsán is a folytatódó autópályás ásatásaikhoz. Az egyik lelőhelynél ugyancsak középkori templom maradványról tudnak, de a pontos helyét nem ismerik, itt is végezhetnek hasonló vizsgálatot. Frankovics Tibor, a Zala megyei múzeum osztályvezetője az előadást követően elmondta, már hallottak a fiatalemberek kutatási eredményeiről az ottani régész kollégáktól, azért jöttek el Zalaegerszegről erre a konferenciára, hogy meghallgassák őket, hiszen az autópályás feltárásoknál a geofizikai előméréseket jól tudnák alkalmazni. Megkezdődtek a nagykanizsai-keleti csomópont és Zalakomár között a régészeti feltárások, így a kutatómunkákat előbbre tudnák vinni. A két előadó örömmel fogadta a felkérést.
Bakonyi Zsóka
4
ÜNNEPVÁRÁS
2004. december 7.
Miklós Patarában született 245-ben, gazdag család gyermekeként. A városban járvány tört ki, így kisgyermekként árvaságra jutott. Kolostorba vonult érsek nagybátyjához és a papi hivatást választotta. Myrában az anyagias püspökök a tisztségért való versengésben napok óta nem tudtak megegyezni egymással, végül úgy határoztak: az lesz Myra városának püspöke, aki felszentelt papként elsőnek jön be a városkapun. Ekkor érkezett oda zarándokútján Miklós, akit azonnal püspökké választotttik. Miklós püspök vagyonát a nép megsegítésére fordította.
A legenda szerint élt egy elszegényedett ember a kolostor szomszédságában, akinek volt három eladó leánya. Miklós püspök éppen akkor ért házuk nyitott ablakához, amikor a lányok azon vitatkoztak, melyiküket adják el rabszolgának, hogy a családon segítsen. Egy marék aranyat keszkenőbe kötött és bedobta az ablakon. A lányok azt
hitték, csoda történt. Egy év múlva megint bedobott az ablakon egy keszkenő aranyat a második lánynak. Amikor a háziak kinéztek, egy piros ruhás öregembert láttak elsietni. A harmadik évben ezen a napon, zárva volt az ablak. Miklós püspök felmászott a sziklafal mellé épült ház tetejére, és az aranyat a tűzhely kéményén dobta be. A legkisebb lány éppen a Ivaris-nyáját szárította a tűzhelynél, így az arany pont beleesett. Mivel télen történtek a csodák, az ismeretlen jótevőt Télapónak hitték, csak később derült fény Miklós püspök jócselekedeteire.
Békés, hosszú öregkor után 326-ban tért örök nyugalomra. A legenda szerint lelkét angyalok vigyázták 1087-ig, amikor sírját feltörték és kirabolták. Nyughelyénél egy tiszta forrás eredt, amelyből áradó szeretete küldi el ma is hozzánk utódát, a Mikulást, akinek eljövetelét nagy izgalommal várja sok millió kisgyerek.
PÁRTFOGÓ BORBÁLA
A téli asszonyünnepek sorában első Borbála napja. Szent Borbálát a bányászok, várak, tüzérek védőszentjeként tisztelték, a hajadon lányok pártfogójának tekintették. E napon általánosak voltak a női munka tilalmak. Tiltott dolog volt a fonás, varrás, söprés. Borbála napi női látogató nem hoz szerencsét a házra. A boszorkányok e napon szerezték be a rontáshoz szükséges ruhadarabokat, ezért tilos volt a ruhát kint hagyni. Tilos volt ajándékozni, kölcsönadni, mert az elvinné a szerencsét a háztól. Ha a Borbála napon vízbetett gyümölcság kivirágzott karácsonyra. a lány féijhezmenetelére jósoltak.
Karácsonyváró címmel nyílt meg november 29-én Kálovicsné Molnár Zsuzsanna kiállítása a Honvéd Kaszinó Galériájában. A karácsonyi díszeket tartalmazó kiállítást Halmos Ildikó igazgató ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A kiállítás december 15-éig látható.
KARACSONYVARO
SZENT MIKLÓS
SZENT LUCIÁTÓL A BOSZORKÁKIG
Krisztus után 304-ben szenvedett Siracusaban vértanúságot Szent Lucia. Luca napja a Ger-gely-féle naptárreformig, 1582-ig a tél legrövidebb napja volt, az évszak közepének tartották, munkaszünetes törvénynapként határozták meg. Ehhez a naphoz számos hiedelem, szokás, termékenységvarázslat kapcsolódik.
Éjfélkor megpiszkálták a tyúkokat a nagyobb tojáshozam érdekében, máshol a gazdaasszonyok mutattak példát „ülésből" a kodósoknak. Luca napján a bűbájosok, boszorkák megronthatnak embert, állatot, ezért védekezésül be kellett zámi minden ablakot. ajtót, sőt még keresztet is rajzoltak az ajtókra. A seprűket is elrejtették. A pénz kiadása is tilos volt és kölcsönkérni sem volt ajánlatos. Lucapogácsával jósoltak a jövendő élettárs személyére, e célból készítették a lucacédulákat is. Tizenkét nevet írtak rájuk, egyet mindennap tűzbe vetettek és amelyik kará-
csonyra megmaradt, az mutatta a jövendőbélit. A hagymahéjból készített lucakalendáriummal a karácsonyig eltelt 12 nap időjárásából próbáltak következtetni az egész évire, a lucabúzából pedig a következő év termésére.
Luca napján az asszonyok által ültetett búzát mágikus erejűnek hitték. Jó ellenszemek tartották a tojás- és a tejrontás ellen is. Lányok mosdóvizébe rakták,
hogy szépek legyenek, vagy hogy ne fájjon majd a szemük. Az állatokkal is etettek a mágikus búzából. A házakhoz ilyenkor elsőként férfit vártak reggel, mert reményeik szerint a tyúkok így tojnak majd jól. Nem szabadott ilyenkor varrni, mert azt mondták, ezzel a háziasszony bevanja a tyú-
kok fenekét. Pogácsát sütöttek, s bele pénzt raktak. Aki kihúzta a pénzzel „töltött" pogácsát, annak azt mondták, egész évben nagy szerencséje, sok pénze lesz. A legnépszerűbb jóslás a leendő féljek megjövendölése volt, a félj foglalkozását mutatta meg a vízbe öntött ólom formája, nevét pedig a gombócokba főzött cédulák közül az, amelyik először feljött főzéskor.
Ha a hajadon egy jó nagyot belerúgott a disz-n óő1b a , ahányat röffent erre a disznó, annyi esztendő múlva ment féijhez a lány. Kedvelt szokás volt a Luca-alakosko-dás. Fehér lepelbe öltözve, belisztezett arccal, fakanállal, meszelő-vel ijesztgették a fiúk a lányokat.
gyerekeket A legnevezetesebb hagyomány a lucaszék elkészítése volt. Karácsonykor kellett ráállni, ekkor látták meg róla a boszorkányokat Ezután a széket el kellett égetni. Egyes helyeken mákot kellett az éjféli misére vinni, amit elszórván a rontó szellem felkapkodott, mialatt a nép egérutat nyer. Református vidékeken a lucaszéket keresztútra vitték, körülkerítették, hogy így megláthassák az ott gyülekező boszorkányokat Fokhagymát tettek a kulcslyukba, kést vágtak a bal ajtófélfába, keresztbe állították a söprőt az ártani akaró gonosz ellen,
A magyar néphitben Luca kí-sértetszerű, csúnya öregasszony, fehérleples alak, büntető, rontó boszorka. Olaszországban bájos, fiatal szent, aki Szent Pétertől kapott engedélyt arra, hogy évente egy napra leszálljon a földre, és ajándékot vigyen a szegény gyerekeknek. Az olasz gyerekek egyrésze Szent Lucától kap ajándékot, mások Befanát váljak.
2004. december 7.
VÁROSPOLITIKA
SZAZ CSOMAG SZERETET
Egy magát már második éve megnevezni nem akaró, mondhatni ismeretlen jótevő száz Télapó csomagot juttatott el a Városházára, hogy a rászoruló gyerekeknek szétoszthassák. Szerettünk volna az adományozó nyomára jutni, hogy név szerint köszönjük meg tettét, ám o, miként korai elődje, Miklós püspök, szeretne inkognitóban maradni. Úgy véli, a tett a fontos, nem a tettes. Önzetlen és névtelen jótevő kíván maradni abban a világban, ahol erre már egyre kevesebb példa akad, annak ellenére, hogy igencsak szükség volna rá. A tettért cselekszik, és nem vár érte hálát, adókedvezményt, jóváírást, mert tán egy magasabb jóváírás reményében cselekszik, vagy csak nem feledte gyermekkora nagy titkát, amikor a cipőbe, a fa alá rejtett ajándékok mögött sem konkrét személyt sejtettünk, csak magát a szeretet, amely önzetlen gondoskodik, nem válogat, ki érdemes rá ki nem.
Ilyenkor karácsony közeled-tén sokakban feltámad a jócse-lekedet kényszere. Ne fojtsák vissza, találjanak helyet, személyt, akivel jót tehetnek, ahol a könnyek helyére mosolyt varázsolhatnak. Járjanak nyitott szívvel, nyitott szemmel legalább ilyenkor decemberben.
ADOMÁNYGYŰJTÉS A KÖNYVTÁRBAN
A múlt héten kezdődött az az adománygyűjtési akció a Halis István Városi Könyvtárban, amelynek eredményeként könyvekhez juthatnak azok az óvodáskorú gyermekek, akik erre rászorulnak. Az otthon feleslegessé vált, kisgyerekeknek szóló kiadványok, mesekönyvek, leporellók, képeskönyvek új gazdára találhatnak, ha ezeket eljuttatják a könyvtárba, vagy a fiókkönyvtárakba. Akiknek lehetősége van az adományozásra, kérjük tegyék szebbé azok karácsonyát, akik nem tehetnek arról, hogy a mesék birodalma is elérhetetlen távolságra van tőlük.
A KÖZGYŰLÉS MEGTÁRGYALTA
A november 30-án megtartott közgyűlésen a napirendi pontok tárgyalása előtt Cseresnyés Péter Fidesz frakció vezető elmondta, nem ért egyet azzal, hogy a frakció által önálló képviselői indítványként előterjesztett - fűtésrekonstrukciós pályázattal és közbeszerzési eljárással kapcsolatos - napirendi pontot levegye a közgyűlés. Arra tettek javaslatot, induljon vizsgálat, mert azt látja, hogy a felelősök megpróbálják elmaszatolni az ügyet. Válaszában Litter Nándor polgármester elmondta, nem a problémát akarják lesöpörni, a rendkívüli közgyűlésen már tárgyalták, a téma ugyanaz: fegyelmi felelősségrevonás és az eljárás körülményeinek a vizsgálata.
Dr. Kolonics Bálint képviselő interpellációt nyújtott be a jegyzőnek a Közterületfelügyelet munkájával kapcsolatban. Zakó László képviselő a hétvégi népszavazással, Halász Gyula gyepmesteri teendőkkel kapcsolatban intézett kérdést, míg Dr. Csákai Iván arra volt kíváncsi, kell-e közterület foglalási engedély mosógép, vagy nagysúlyú háztartási gép hazaszállításakor, illetve mit tehet a Közterületfelügyelet? Megkérdezte azt is, hogy miért lesz Európa Park a Székelykertből? A polgármester válaszában elmondta, nem akarják megváltoztatni a Székelykert nevét.
Tóth László képviselő arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy az MSZP frakció hét tagja névszerinti szavazást kezdeményezett az intézményhálózat fűtésrekonstrukciójával kapcsolatos szerződés megkötésekor.
Bicsák Miklós városatya arra volt kíváncsi, mi az oka annak, hogy a KÖGAZ nem veszi figyelembe a kámáncspusztai házakhoz a gáz bekötését, Sajni József pedig a miklósfai térrendezéssel kapcsolatban tett fel kérdést. Cse-''resnyés Péter arra várt választ, hogyan őrzik az Ipari Park területét, hiszen a hétvégén komoly mennyiségű földet loptak el onnan, helyette pedig komoly mennyiségű szemetet szállítottak oda. Válaszában a polgármester megjegyezte, a cikknek azt a részét is el kellett volna mondani.
hogy van szemtanú, aki látta a szállítást. Nyilvánosan számtalanszor megbeszélték, hogy mi történt eddig az Ipari Parkban. Becsüljük meg a befektetők munkáját, szeretnénk, ha még többen lennének ott, ezért dolgozunk minden nap, és kérte, Cseresnyés Péter is támogassa ezt a munkát.
A polgármesteri tájékoztatót és az interpellációkat követően a napirendek tárgyalására került sor. A testület megvitatta és elfogadta az önkormányzat 2004. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról előterjesztett tájékoztatót, és az önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciójára benyújtott javaslatot.
Azzal a módosítással fogadták el a távközlési célú antennák, antenna tartó szerkezetek, bázisállomások, valamint az azokhoz tartozó műtárgyak elhelyezéséről szóló előterjesztést, hogy csak a sugárvédelmi tervbírálat kifejezett egyetértése esetén lehet azokat gyermek-, egészségügyi-, szociális létesítményektől 200 méteren belül elhelyezni.
Egyetértett a testület a Kohézi-
A közgyűlés szünetében Litter Nándor polgármester sajtótájékoztatón bejelentette: december 7-én a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kiemelt programjaként városunkba látogat dr. Franz Schausberger, az Alkotmányi Ügyek Európai Kormányzási Szakbizottságának elnöke. és várják az uniós alkotmány ügyekről szóló előadására az érdeklődőket.
A napirendi pontok tárgyalása során a testület meghallgatta a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről szóló tájékoztatót. Döntöttek a kéményseprőipari és a helyi tömegközlekedési közszolgáltatási szerződés megkötéséről, valamint a 2005. évi díjakról. A rendelet a kéményseprői díjak 7 százalékos emelését, a helyi tömegközlekedési díjak 6,9 százalékos emelését tartalmazza.
A testület ismét elutasította a Fidesz frakció fegyelmi bizottság felállításával kapcsolatos indítványát, és zárt ülésen döntött a városi intézményhálózat részére
UJ UTCANEVEK
A november 30-i közgyűlésen hét új utcanévről, valamint egy utca átnevezéséről is döntés született. Lakossági kérés után a Városfejlesztési Osztály javaslatot kért a VIA Kanizsa Kht-tól. a Városvédő Egyesülettől, a Thúry György Múzeumtól, valamint dr. Ördög Ferenc egyetemi docenstől és a képviselőtestület tagjaitól. A Papp Nándor által összeállított előterjesztést a VKIB és az OKISB is támogatta, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlotta.
így az Ipari Park, Szabadhegy, Kisfakos, Bagola és a Vásárcsarnok környékén kaptak nevet a rendezési tervben szereplő közterületek. Bagolán a Présház utcából nyíló, a Lopótök utcával párhuzamos a Vadvirág, Szabadhegyen a Pásztor utcából nyíló, a Kovászna utcával párhuzamos a Hajcsár nevet kapta. Az Ipari Parkot északról megkerülő út a Raktárház, a GE raktárbázisától a Raktárházig terjedő a Vámház utca lett. Az Ipari Park területén, a Raktárházból nyíló az Üllő, a Magyar utcából nyíló Bicsák Miklós képviselő javaslatára a Palini utca elnevezést veheti fel. Kisfakoson a Petőfi utcát Damjanich János utcára nevezték át. A Vásárcsarnok délnyugati részén, a kiépítésre váró részt Kiskosár utcának keresztelték el. Az új utcanevek bevezetési határideje 2005 január 31 -e, a táblák kihelyezését a VIA Kanizsa Kht. végzi majd.
ós Alaphoz kapcsolódó nagyprojektek előkészítésével. A geotermikus energia komplex hasznosítására vonatkozó pályázat elkészítése 400 millió forint, melyből 100 millió forint saját részt fizet a város, ha a tanulmányok indokolják a megvalósíthatóságot.
hőenergetikai és kapcsolódó szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződésről. Szintén zárt ülésen tárgyalták a KanizsaNet 2000 Kht. tevékenységéről szóló beszámolót, és az ügyvezetői munkakör pályáztatására előterjesztett javaslatot.
VRS
2004. december 7.
FELADATOK, TERVEK KISKANIZSÁN ÉS BAJCSÁN
- Ezt a szép és nehéz munkát örömmel, nagy lelkesedéssel vállaltam. A legfőbb célom, hogy a lakosság komfortérzete javuljon. Akkor lehetek elégedett, ha a lakosság is elégedett azzal, amit a feladatok halmazából megvalósulni lát. Az első évben kezdő képviselőként meg kellett tanulnom, hogy hogyan is kell képviselővé válni, hogyan kell a lakosság részéről felmerült gondokat a hivatali bürokrácia útvesztőjében végigjárni. A munkám hatékonyságában jelentős szereppel bír a településrészi önkormányzat, amely kezdetek óta kiváló partner - mondta bevezetőjében Polai József, a 15. számú választókörzet képviselője.
- Milyen munkák zajlottak eddig Kiskanizsán és Bajcsán?
- A lakók nap mint nap megkeresnek út, járda, csapadékvíz-elvezető árok, zöldterületen adódó problémáikkal, melyek orvosolásában a VIA Kht. nyújt segítséget, igyekszik felkarolni a problémákat. Kiskanizsán 2002-ben a Hunyadi tértől a Körmös utcáig járdafelújítás, 2003-ban a Hunyadi téri játszótéren a járdák térkövezése már megtörtént. Idén több helyen a balesetveszélyes járdákon több szakaszt aszfaltoztak, folytatódott a Szepetneki utca járdafelújítása, befedték a Rozmaring és a Körmös utca között húzódó árkot, a Cigány utca járdája teljes hosszban aszfaltozva lett, sor került a Szepetneki utca autóbuszöböljének teljes rekonstrukciójára. A kiskanizsai temető kerítése megújult, az oszlopokat helyre állították és dróthálóval látták el, valamint körülbelül 500 köbméter kőtörmelék, szemét került elszállításra. A lakosság kérésére több utcában, téren a vízelvezető árok gépi tisztítása és a Templom tér, Hunyadi tér, Cigány utca sarkán lévő veszélyes fák kivágása is megvalósult. Folyamatban van a Templom téri iskola bekötő útjától a Szent Flórián tér közötti szakaszon a gyalogátkelőhely ügye, ígéret van a volt óvoda épülete közelében lévő autóbuszmegálló felújítására és váró kihelyezésére. Ígéretet kaptam
még Karmazin úrtól a Rácz-kertet illetően, hogy a szóbajöhető telkekkel kapcsolatban az önkormányzat vételi szándéknyilatkozatot juttat el a tulajdonosokhoz, így remélem megoldott lesz a lejárat a területhez. Az illegális hulladéklerakó helyeket sajnos részlegesen sikerült megszüntetni. Nem sikerült megoldani a sebességkorlátozást a Bajcsai, Törökvári és a volt óvoda kereszteződésében.
Bajcsán tavaly és idén is a hegyi út javításán munkálkodtak. Tavaly a Törökvári utca végén a 8-10 éve épült házak előtt 220 m hosszan járda, a bajcsai temetőben egy új teherbejáró kapu épült, a Törökvári utcában 900 m járda újult meg. A bajcsai kultúrházban a kulturális élet fellendült, hiszen ezeket a feladatokat a Móricz Művelődési Ház látja el. Hamarosan két darab számítógép kerül a bajcsai művelődési házba. Az épületre védelmi célból az ablakokra és az ajtókra a rácsot a Móricz népművelői készítették el. A játszótéren tavasszal négy új fajátékot (mérleghinta, csúszda házikóval, mászóka, hintaállvány) vehetnek majd birtokba a gyerekek.
- Melyek a további teendők?
- A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat a jövőbeni és a távolabbi feladatokat nézve javasolta Nagykanizsa Stratégiai Tervébe a lakótelkek kialakítását, Templom és a Szent Flórián tér rehabilitációját, a Principális csatorna rendbetételét, a kiskanizsai melegvizes forrás lehetőségeinek kiaknázását. A tervek között szerepel a Varasdi és a Bajcsai utca járdafelújítása, a Szent Flórián tér déli oldalának útfelújítása, a Zsigárdi-köz végért lévő fahíd cseréje, a Cigány utca, Zsigárdi köz, Berek köz által határolt téren autóbusz-forduló létesítése, a kiskanizsai rendelők (3 rendelő, védőnői szakszolgálat, gyógyszertár) problémájának megoldása, a két körzet autóbusz-szal való összekötése. Bajcsán többek között a kultúrház felújítása, a járdák állapotának javítása - sorolta a képviselő.
Nagy Krisztina
A HETES GONDJAI ÉS ÖRÖMEI
Budai István a hetes választókörzet képviselője. A tömbházakból álló, komoly gépjárműforgalmat bonyolító körzetben szép számmal akadnak gondok, megoldásra váró problémák, de örömök is, mint ez a képviselővel készített beszélgetésből kiderült.
- A körzetem középmagas épületekből áll, rengeteg zöld, számtalan park öleli körül a házakat. Vannak játszóterek, igaz többségében még a régi játékok várják a gyerekeket. Kértem, hogy a leendő Európa parkban kialakítandó játszótérre vásároljanak játszószereket a képviselői keretemből. Nem a Székely-kert elvételét jelentené az Európa Park, a Székely-kert eredeti formájában megmaradna, a jelenleg rendelkezésre álló háromhektárnyi területet szeretnénk pihenőparkká alakítani annak érdekében, hogy az itt lakó embereknek legyen hova menniük. Jóllehet nem az én körzetemben lesz a Park, de a mellettem lévő körzet képviselője is egyet ért ebben, e kérdésben közösen gondolkozunk. A Millennium idején épült a Sétakert, épp itt az ideje, hogy egy új, szép parkkal legyen gazdagabb a város. A tervezés már megtörtént, a kivitelezés jövőre indulhat. Abban bízom, hogy egy gyerekparadicsom alakulhat itt ki.
- Mennyire elégedett a városrész gondozottságával?
- Tavasszal, nyáron csodaszép körzet az enyém, a házak közötti parkok megtelnek élettel. Most egy kicsit más a helyzet, a lomb takarítása tervszerűtlen. Más egység takarítja az útfelületeket, más a zölá felületeket, és sajnos soha nem egyszerre. A belvároson túli kerületek kézi úttisztítása nem megoldott, nem is szerepel a köztisztasági szerződésben. A takarítást közhasznú munkásokkal végzik, ezzel azonban nem érik el a kívánt hatást.
- A keleti városrész egyik sláger gondja a kutyaürülék...
- Az ebtartás szabályainak betartása valóban gondot okoz. Nagyon sokan nem gondolják végig, mit jelent a kutyatartás, nemcsak sétáltatni, etetni kell, hanem az egyéb szükségletek nyomait is illik eltakarítani annak rendje-módja szerint. Nos, ez nem történik meg.
- Többször tett javaslatot az elmúlt évek során a körzet forgalmának csillapítására, a buszforgalomból adódó gondok megoldására.
- Amikor ezeket az utcákat tervezték, nem gondoltak arra, hogy az évek során a forgalom megsokszorozódik. Az utak keskenyek, sok a parkoló autó, nagy a személygépkocsi-forgalom és a buszforgalom is. Mint képviselő, javasoltam a Rózsa utca buszforgalmának átszervezését, a buszmegálló áthelyezését, buszöböl kialakítását korábban is, de nem sikerült. A Kazanlak fcörút forgalmára megoldás lenne az egyirányúsítás, az út keleti felén a járda és az úttest közötti tönkrement zöld felületet gyepráccsal kellene ellátni, és parkolási lehetőséget kellene kialakítani.
- Legutóbb az életveszélyes villanyoszlopok miatt is szót emelt.
- A kandeláberek közül jó néhány életveszélyes. A szolgáltató többféle átmenti megoldást alkalmaz, például ragasztószalaggal rögzített falemezzel takarja el a nyílásokat. Sok kandeláber lábazata fedetlen, a vezetékek kilógnak. A másik gond, hogy a szolgáltató nem kíséri figyelemmel a közvilágítás működését.
- Mennyire érzi hatékonynak a munkáját, mint képviselő?
- Sikerélményem is van. Hosszú-hosszú utánjárást követően sikerült a Munkás utca akadálymentesítését megoldanom. Van a Munkás utcában két mozgáskorlátozott lakó, akik engem többször is megkerestek, hogy segítsek, mert nem tudnak közlekedni az utcájukban. Közmegelégedésre elkészültek a lehajtók. A legutóbbi fogadóórámra eljött az egyik érintett, és könnyeivel küszködve köszönte meg a segítségemet, hogy nem kell többé az autók között, balesetveszélyes helyzetben közlekedniük. Általában az a tapasztalatom, ha kéréssel fordulok a VIA Kanizsa Kht-hoz, a hulladékszállító vállalkozáshoz, vagy a Park Kft-hez, mindig segítenek, minden tőlük telhetőt megtesznek.
Dukát Éva
2004. december 7.
ERTEKELO
Kibővített ülést tartott az Idősügyi tanács, amelyre meghívták a nyugdíjasokat tömörítő civil szervezetek képviselőit, a művelődési intézmények küldötteit, valamint azokat, akik munkájukkal segítették az Idősek Hete rendezvénysorozatát. A pozitív tapasztalatok mellett szó esett arról is, mi az, amit a jövőben másként szeretnének a szervezők. A program közelebb hozta a nyugdíjasokat tömörítő szervezeteket egymáshoz, de sajnos a szervezeteken kívüli idősekhez nem jutott el a kezdeményezés híre, annak ellenére, hogy a propagálásba az egyházakat, az orvosi rendelőket, klubokat is bevonták. A jövő évben az őszi munkákra tekintettel át kell gondolni, október melyik hetét választják ki az Idősek Hete rendezvényeire.
A nyilvános értékelést követően az Idősügyi Tanács zárt ajtók mögött folytatta munkáját.
SZOCIÁLPOLITIKÁI KEREKASZTAL
A Szociális Törvény 2004-től a kétezer főnél nagyobb lélekszámú települések számára kötelezővé teszi a helyi szociálpolitikai kerekasztal megalakítását. Ennek nyomán jött létre ez a szervezet Nagykanizsán is. A törvény nem részletezi, milyen szervezeteknek kell ezt az egyeztető fórumot létrehozni, működtetni, csak annyit ír elő, hogy ebben a településen szociális szolgáltatást nyújtó intézmények képviselői jelenjenek meg. A helyi, szociális ellátásokról szóló rendelet úgy módosult, hogy a kerekasztal tagja az ESZI, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, a Családsegítő Központ és fogyatékkal élők ellátását biztosító intézmény vezetője, valamint a Vöröskereszt tikára, a kisebbségi önkormányzatok vezetői, a SZEB elnöke, és a polgármesteri hivatal részéről a Szociális Osztály vezetője. A jelenleg kilenc tagú kerekasztal újabb tagokkal is bővül, javaslatok alapján tagja lesz az alpolgármester, az Alapellátási Intézmény vezetője, a kórház szociális ügyintézője, a Gyámhivatal vezetője, és a Munkaügyi Központ vezetője is. A Szociális Kerekasztal szakmai fórum, ezért nem tagjai a szervezetnek az egyházak képviselői, és a civil szervezetek képviselői sem. A kerekasztal elsősorban tanácskozási, javaslattevő
jogkörrel bír, döntési kompetenciája nincsen. Működése döntéselőkészítésre, illetve egy-egy döntés hatásvizsgálatára korlátozódik. Még az év elején elfogadta az önkormányzat a 2004-07-re vonatkozó szociális szolgáltatási koncepciót, amelynek megvalósulását a Szociálpolitikai Kerekasztal követi nyomon.
Múlt héten kedden került sor a kerekasztal első ülésére. Elfogadták a működési szabályzatot, és elfogadták a szociális szolgáltatási koncepció ez évi végrehajtásáról készített beszámolót is. A kerekasztal foglalkozott a szociális ellátásokat nyújtó, önkormányzati fenntartású intézményeknél folytatott vizsgálat eredményével, megtárgyalták a gyermekjóléti szolgálat gyermekjóléti köziponttá alakulásának kérdését is. Törvényi előírások alapján jövő év júliusától a jelenlegi Gyermekjóléti Szolgálat központtá alakul át, amely az eddig általa nyújtott szolgáltatások körének bővítését is jelenti. Működik majd a lakótelepi utcai szociális munka, hétvégi szolgáltatásként kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, és készenléti szolgálat, krízisügyelet is - tudtuk meg dr. Dömötör Lászlótól, a Szociális Osztály osztályvezető helyettesétől.
-dé-
,-BÁL A BETEG GYERMEKEKÉRT
Jótékonysági bál és gála rendezését vállalta fel a HSMK, a Vöröskereszt, a kórház gyermekosztálya és az önkormányzat az asztmás gyerekek gyógyítását támogató segédeszközök vásárlása érdekében, valamint a prevenciót támogató programok szervezéséhez kívánnak ilyen módon segítséget adni. A bálra december 11-én kerül sor, bevételét a Nagykanizsa és Vonzáskörzete Sérült Gyermekeiért Alapítvány használja majd fel. A konkrét célokról, a bevételből vásárolandó készülékekről dr. Bárányi Enikő főorvossal beszélgettünk.
- A HSMK igazgatója, Papp Ferenc keresett meg az év elején, hogy beszéljük meg, milyen egészségügyi célt tudnánk megfogalmazni, amely a lakosság széles rétegének szívét megdobbantja. így került képbe az asztma, az allergia gyógyítása. A megelőző, prevenciós programok mellett és ellenére a civilizációs ártalmak felszaporodása, a mindennapos találkozás ezekkel az ártalmakkal komoly kihívást jelent, és sokszor erőfeszítéseinkkel szemben dolgozik. A város már korábban is példaértékűen nagyon sok pénzt köl-
tött ezeknek a problémáknak a megelőzésére, illetve az ártalom csökkentésére. Az összeg, amit felhasználhatunk, a bál eredményességétől függ, ezért van a támogatható célok között széles skála. Az egészen kis anyagi ráfordítással megvalósítható beruházástól a komoly költségvállalással járó sóbarlang kialakítására, asztmás betegek részére tábor szervezésére is gondoltunk.. A város egyik intézménye költségmentesen bocsátana rendelkezésünkre egy helyiséget, ahol a sóbarlangot kialakíthatjuk. A sóbarlangot mindenki számára ingyenesen szeretnénk hozzáférhetővé tenni. A működtetés fontos része a biztonság és a felügyelet, ennek okán szerveződik egy civil szervezet, az Asztmás Klub. A sóbarlang tartalmi része is fontos, hiszen hétvégenként programot jelenthet a családnak, szülők és gyerekek együtt látogathatnak el az uszodába. A sóbarlang mellett más szolgáltatásokat is igénybe vehetnek, kikapcsolódhatnak, az együtt töltött idő alatt sor kerülhet a vízhez szoktatásra, az úszásoktatásra. Az egészséges és a beteg gyerekekért is sokat tehetünk ily módon.
- Hol, hogyan szerveznének tábort az asztmás gyerekek számára?
- Tapolcát céloznánk meg elsősorban, hiszen az ottani barlangkúra országos hírű, komoly hagyományai vannak, de azt is el tudnám képzelni, hogy vízparti üdüléssel egybekötött életmódtábort szerveznénk. A gyermekosztály dolgozói számos tapasztalattal rendelkeznek egy ilyen program megvalósításában, a táborozás ideje alatt számos olyan tudnivalót adhatnánk át a gyerekeknek, amellyel az egészségeshez közeli állapotban élhetnének. A napfény, a mozgás pedig eleve gyógyít. Az egészségügyi indok mellett természetesen itt a szociális indok is felmerülhet, hiszen sok olyan asztmás kisgyermek van, aki másként nem juthat el nyaralni, csak ilyen szervezett módon, nekik is szeretnénk így segíteni.
- Mire jók azok a kisebb gyógyászati segédeszközök, amelyek megvásárlását célul tűzték ki?
- Ezek az eszközök az asztmás betegek gyógykezelésében, otthoni önkontrolljában nyújthatnak se-
gítséget. A szülőket és a gyereket is megtanítjuk, melyek azok a tünetek, amelyekkel orvoshoz kell fordulni, és melyek azok, amelyeknél elég a gyógyszer otthoni alkalmazása annak érdekében, hogy a beteg állapota egyensúlyban maradjon. Az asztmás beteg egy egyszerű eszköz segítségével képes az úgynevezett áramlási sebesség mérésére. Ha a csúcsáramlás mérését napi gyakorlattá tesszük, akkor ez komoly segítség lehet egy jól oktatott beteg kezében a saját állapotának felmérésében, abban, hogy felelősségteljes döntést tudjon hozni. Az eszköz használata biztonságérzetet ad, és az egészségeshez közeli életminőséghez segítheti hozzá a beteget.
-Hány gyermeket érinthetnek a jótékonysági bál bevételei?
- Az első körben 200-250 gyermeket szeretnénk megcélozni, szeretnénk az úszást, a sóbarlang használatát általánossá és rendszeressé tenni a körükben. A mozgás, az úszás, az inhalációs terápiával együtt komoly előrelépést jelenthet, és nagyon fontos eszköze egészségi állapotuk szinten tartásának.

R
2004. december 7.
JOTEKONYSAGI FELHÍVÁS
December 2-án Katz Rudolf, az SZDSZ helyi ügyvivője és Halász Gyula SZDSZ-es önkormányzati képviselő közösen tartott sajtótájékoztatón elmondták, hogy az SZDSZ nagykanizsai csoportja idén is jótékonysági céllal támogatja a rászoruló családokat.
- Az ünnep a mély varázslatos rendhagyás. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme - idézte Márai Sándort Halász Gyula, majd hozzátette: - Mi kanizsai szabaddemokraták szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az ünnep azok számára is örömöt je-
lentsen, akik egész évben nélkülöznek, híján vannak a bőségnek. Idén az időseket és a gyermekeket kívánjuk támogatni.
Kérik azokat a Nagykanizsán élő vállalkozókat, magánszemélyeket, hogy a könyv és gyer-mekjáték-gyűjtő akcióhoz
nyújtsanak segítséget. A könyveket és a játékokat családoknak, intézményeknek ajánlják fel. A jótékonysági akciót december 6-án indítják és egészen december 23-ig tart. A felajánlott tárgyakat az SZDSZ Zrínyi Miklós úti irodájába várják.
FIDELITAS ESZREVETELEK
~ Az elmúlt két év alapján megállapíthatjuk, hogy Litter Nándor polgármester nem tartotta be a fiatal nemzedék tagjainak tett ígéretét -mondta sajtótájékoztatóján a Fidelitas két alelnöke, Bizzer András és Takács Adám: - Az ígérte a polgármester úr, hogy a fiataloknak nem kell elköltözniük, ha munkahelyet szeretnének találni Nagykanizsán. Ezzel szemben a valóság, hogy az eddigi két év alatt több magyarázkodást „gyártott", mint amennyi munkahelyet teremtett.
A Fidesz képviselői felhívták már októberben a városvezetés figyelmét arra is, hogy egyre nehezebb a MÁV közlekedés is, de a mai napig nem történt semmi a fiatalokat sújtó gondok megoldására. Már péntek délután nem lehet jegyet kapni a vasárnapi délutáni budapesti Inter Cityre.
2004. november 26.
08.47 órakor kértek rendőri intézkedést a miklósfai arborétumhoz. Ismeretlen tettes a kerítés megbontását követően behatolt az arborétum területére és onnan kaukázusi fenyőket tulajdonított el, mintegy 100.000 forint értékben. Az ügyben büntetőeljárás indult. 2004. november 27.
19.41 órakor a járőr egy fiatalkorú személyt igazoltatott a városban. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a fiatalember ellen eltűnés miatt adtak ki körözést. 2004. november 28.
01.51 órakor a Miklósfai városrészbe kértek rendőri intézkedést. Az éjszaka folyamán ismeretlen tettes felfeszítve az ajtót behatolt egy családi házba és onnan arany ékszereket, készpénzt tulajdonított el. Az ügyben nyomozás indult. 2004. november 28.
A betörők nem mennek el a jármű mellett, ha abban értékesnek látszó holmit látnak! 18.35 órakor és 19.18 órakor is gépkocsi feltöréshez kértek rendőri intézkedést. Mindkét esetben a jármű ablakát törte be az ismeretlen elkövető azért, hogy megszerezze az utastérben felejtett kézitáskát. A tettes így készpénzt, iratokat és különböző kulcsokat tulajdonított el. 2004. november 29.
09.05 órakor a járőr egy fiatalembert igazoltatott, akiről kiderült, hogy eltűnés miatt körözi a rendőrség.
11.36 órakor kértek rendőri intézkedést egy Stihl márkaboltba, mivel az üzletben tartózkodó ismeretlen férfi felkapott egy kihelyezett motorfűrészt, majd kifutott vele a boltból és megpróbálta eltulajdonítani. Az üzlet alkalmazottai nem voltak restek utána szaladni, amit nagy valószínűséggel meglepődve tapasztalhatott, ugyanis hamar eldobta a gépet és elmenekült. Az ügyben lopás vétség kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult.
12.27 órakor a járőr a város területéről állított elő két nagykanizsai nőt tiltott kéjelgés miatt.
14.00 órakor a járőr a város területéről igazoltatást követően előállított egy nőt, mivel eltűnés miatt körözte a rendőrkapitányság. 2004. december 1.
08.06 órakor kértek rendőri intézkedést a Kiskanizsai városrészbe, mivel az éjszaka folyamán ismeretlen tettes ajtóbefeszítéssel behatolt egy állateledel boltba, ahonnan tápot és készpénzt tulajdonított el.
2004. december 2.
20.27-kor az URH járőr a Szepetneki utcában fogott el egy baki férfit, mivel ellene a Zala Megyei Büntetés Végrehajtási Intézet adott ki elfogatóparancsot. Elfogását követően a büntetésvégrehajtási intézetbe került átszállításra.
Takács Csaba r.főhadnagv Sajtóreferens
A közérdekű panasz bejelentése
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143 §-aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai és bejelentései szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével kapcsolatban:
♦ a 06-80/200/848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon
♦ Nagykanizsa MJV polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címen
♦ a bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nágykanizsa.hu, bodzai_tiborne @ nagykanizsa.hu, fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény részei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon.
SZILVESZTER A KASZINÓ ÉTTEREMBEN
Tombola főnyeremény HÁZIMOZI
Érkezéskor egy pohár édes vagy száraz koktél
VACSORA:
I. Hideg vegyes ízelítő Libamájjal töltött szűzpecse nye kapros-paprikamártással Velővel töltött pulykamell Ropogós malacsült Héjában sült burgonya, rizs Vegyes saláta
Fekete erdő torta
II. Hideg vegyes ízelítő Fogasfiié Orly módra Csirkemell sajtmártással Libamájjal töltött pulyka mell
Burgonykrokett, rizs Vegyes saláta Fekete erdő torta
ZENE: Fantázia (Tóth László és Csesztregi Csaba
Belépő: 6.800 Ft/fő
ÉJFÉL UTAN SVÉDASZTAL Székely töltött káposzta, Lencsefőzelék, Füstölt tarja, Fasírozott, Gyümölcsök
2004. december 7.
RIKA

( NOVEMBER 307)
Útlevél Európához
A polgári körök szervezésében útjára indított Útlevél Európához programsorozat nagykanizsai rendezvényére a MÁV-csarnok-ban került sor. A mintegy 1500 fős közönség a három órás műsorban hallhatta Hende Csabát, a polgári körök koordinátorát, Szász Jenőt, Székelyudvarhely polgármesterét. Kövér Lászlót, a FIDESZ MPSZ Országos Választmányának elnökét. Kerényi Imre műsorvezető színpadra szólított sok előadóművészt is. így fellépett többek között Csurka László, Amriskó Anett, Lakatos Mihály, Makrai Pál, Kóka Rozália, Varga Miklóst és a Kormorán együttes is.
DECEMBER lj)
Többcélú társulás
A nagykanizsai statisztikai kistérséghez tartozó települések polgármesterei, jegyzői a Batthyány Gimnáziumban tartották a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása soros közgyűlését. Elfogadták a Közbeszerzési Szabályzatának és 2004. évi közbeszerzési tervét valamint a 2004. évi közbeszerzési ajánlattételi felhívásait. Tárgyalták a jövő évi költségvetés tervezetét, és szó esett a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. valamint a Területfejlesztési Alap működéséről is. majd megvitatásra kerültek a társulás projekt célkitűzései.
Idősen is egészségesen
A HSMK-ban a fenti címmel tartott előadást Hilcz lstvánné. Az érdeklődők sok hasznos táplálkozási tanácsot gyűjthettek össze a rendezvényen.
Nándor polgármester Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere kitüntetést adományozott Dolmányos József ökölvívó edzőnek az athéni olimpián végzett bírói tevékenységéért és Zborai Gyula asztaliteniszezőnek, aki a paralimpián a negyedik helyezést érte el. Az ünnepélyes díjátadáson elismerésben részesültek a város kiemelkedő eredményeket elérő diáksportolói és az őket felkészítő edzők és pedagógusok is.
Sajtóbeszélgetés
A helyi sajtó képviselőit invitálta beszélgetésre a helyi FIDESZ-irodába Kövér László, a FIDESZ MPSZ alelnöke. Elsőként ismertette a Szövetség hétvégi népszavazással kapcsolatos álláspontját, majd az újságírók kérdéseire válaszolt. A Civil Klub is vendégül látta Kövér Lászlót.
C DECEMBER 37)
Felvonulás
A Nagykanizsai Civil Klub szervezésében gyertyás-fáklyás sétára került sor a a belvárosban. A népszavazás sikere érdekében megrendezett program az Aradi udvarról indult, majd a résztvevők világító gyertyákkal illetve fáklyákkal a kezükben a Fő úton át a Deák-téri Petőfi szoborhoz sétáltak. Ott Cseresnyés Péter, a FIDESZ MPSZ országgyűlési képviselője mondott beszédet, ezt követően az Eötvös térre vonultak, a séta a Nagy Magyarország Emlékműnél zárult.
( DECEMBER 4.)
Családi est
A MÁV Kodály Zoltán Művelődési Házban a Postás Rt. családi estet tartott.
C DECEMBER 2^)
Elismerés
December 2-án a Kanizsa Centrál Kft. Éttermében Litter
Kedvezményes könyvvásár
December 8-án 13 órától december 9-én 18.30-ig, a Humán

Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
Európa Szövetség és a Halis István Városi Könyvtár szervezésében kedvezményes könyvvásárt tartanak az Adventi programok keretében.
Jótékonysági vásár December 9-én és 10-én kerül sor a Rozgonyi Polgári Kör hagyományos évvégi jótékonysági vásárára a Honvéd Kaszinó Zrínyi u. felőli különtermében. A vásárra mindkét napon 8-18 óra között várják az érdeklődőket.
Adventi Klasszikus est December 10-én 18.30 órai kezdettel a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola közreműködésével adventi klasszikus est lesz a könyvtárban.
Kézműves délelőtt December 11-én 9 órakor karácsonyi készülődés szemtanúi lehetnek azok a gyerekek, akik a könyvtárba látogatnak. Ott ugyanis kézműves délelőttöt szerveznek a számukra, ahol lesz lehetőségük ünnepi díszeket készíteni.
Nyitott szívvel, szeretettel December 11-én. 15 órától betlehemes játékok, karácsonyi mesék, versek, dalok előadására kerül sor a könyvtárban, az előadók valamennyien gyerekek lesznek.
TÁMOGATÁS A FŐISKOLÁNAK
Az országgyűlés november 30-ai ülésén 200 millió forintot szavazott meg a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helyének fejlesztésére. A tavaly megszavazott 100 millió forint támogatás mellett az idei támogatás lehetővé teszi egy emeletráépítéssel a kanizsai campus bővítését.
ELŐZETES)
ÉKSZER - AKCIÓ!
5-40% engedmény a BRILIÁNS
ÉKSZERüzletben!
20 ezer Ft felett vásárlók között arany nyakéket
sorsolunk ki december 24-én újra! Aranyékszerek 2900 Ft/gr áron a készlet erejéig.
Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311-468 Jegyárusítás: 14 - 18 óráig.
DECEMBER 11. 19 ÓRA
Jótékonysági Gálaest és Bál
az asztmás és allergiás gyermekek életminőségének javítására. Fellépnek: Koós Réka, Tunyogi Bernadett, Csengeri Attila, Varga Miklós. Zenés vacsora a Centrál Kft. felszolgálásában. Bál a FÓCUS Nosztalgia Zenekarral. Amon István vezetésével. Éjfélkor tombola. Belépőjegyek, támogatójegyek kaphatók a HSMK információs szolgálatánál (311-468), a Városi Vöröskereszt irodájában (311-322) és a Kórház Gyermekosztályán (502-011).
DECEMBER 14. 18 ÓRA
Zenés esték a Kiskastélyban
„Kiskarácsony - nagykarácsony" - A Farkas Ferenc Városi Zeneiskola karácsonyi műsora. Belépődíj: 300 Ft
DECEMBER 16. 17 ÓRA
Ismerkedjen a világgal eMagyarország pont ünnepélyes avatása a HSMK-ban is!
Köszöntőt mond: Kovács Kálmán, informatikai és hírközlési miniszter. Az IHM támogatásával ingyen igénybe veheti az Internet szolgáltatásait hétfőtől-péntekig 9-18 óráig, a HSMK földszinti termében.
KÉSZPÉNZ AZONNAL!
ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐ FEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-313-332

R
2004. december 7.
KREATÍV ÉVADNYITÓ
HARANGSZÓ
„Titokzatos volt a harangláb. Képzeletem gyermekkori űrhajója, amely hirtelen, mint elhadart esti ima, felröppenhet a végtelenbe" - ezekkel a szavakkal kezdi Kotnyek István fotóművész, Harangszó a dombok között című napokban megjelent fotóalbumának előszavát Németh István Péter, Tapolcán élő író, költő. A 150 haranglábat ábrázoló fotó Zala megyében készült az elmúlt három évben.
Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk, hogy megjelent (Eresébet
verses-novellás kötete, az mélyvörösben
A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben 990 Ft-os áron.
A Kreatív Klub december 3-ai összejövetele irodalmi műsorral kezdődött a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola könyvtárában. Bakonyi Erzsébet, Büki Pálné és ár. Polgár József alkotásai Bali Judit és a szerzők tolmácsolásában hangzottak el. A műsor zárásaként dr. Márkus Ferenc pedagógus, a klub egyik alapító tagja a művek értékéről és arról az esztétikumról szólt, ami valamennyiben közös volt: a látható, a hallható, vagy a belső emberi érzékelésről, az emberi lényegről. A költészet, a széppróza, a művészet, nem más, mint a világ kifejezése, az érzelem közvetítése, és ennek a szabad akaratú újrateremtésnek a mindenkori befogadó - ha csekély mértékben is örök részese.
FAFARAGÁSOK - SZŐTTESEK
A Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Ház fafaragó szakkörének munkái, valamint a Lentiben élő Hácskó Imréné hetési szőttesei láthatók november 29-től az intézmény galériájában. A kiállítást Sajni József, az önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke nyitotta meg. Az ünnepségen hangulatos műsor ösz-szeállításával közreműködtek Papp Csilla néptáncoktató csoportjai: a Zrínyi Miklós Altalános Iskola gyermek néptánc csoportja, a Pántlika Együttes és a Borbontó Néptánc Csoport, a Bojtár Népzenei Együttes kíséretével. A kiállítás december 10-éig tekinthető meg.
PIARISTA TÁNCSZÍNHÁZ
Négy esztendeje már, hogy a Szent Cecília Zene- és Művészeti Iskola támogatásával életre kelt a Piarista Táncszínház. A lelkes fiatalokból álló, mintegy húszfős csoportot a Piarista Iskola felsősei és gimnazistái alkotják. A táncszínház működéséről, terveikről az iskola nyílt napján, a táncszínházi bemutatót követően beszélgettünk Orsovszky István művészeti vezetővel.
- Mi alapján kerül kiválasztásra, milyen zenére táncolnak a lányok?
- Mindig van egy-két ötlet a tarsolyomban, amit aztán velük együtt meghallgatunk, s ha ők is megkedvelik, kezdődhet a munka. Indián alapú, vagy éppen afrikai zene, spanyol középkori egyházi muzsika, vagy magyar folklór adaptáció - nagyon széles a repertoár. Van néhány olyan dal-
lam a számaink között, amire elsősorban jó hangulatot szeretnénk a mozgásunkkal varázsolni, többségében azonban más mondanivalónk is van. A világról alkotott véleményünket igyekszünk kifejezni a tánccal. Persze a jól elkészített jelmezeknek és a megfelelő színpadi világításnak is nagy szerepe van abban, hogy ez sikerüljön.
- Mi kell ahhoz, hogy egy tizenéves lány a táncszínház tagja lehessen?
- Legfontosabb, hogy a gyerek lelke tiszta legyen, nyílt és őszinte, hiszen ha nem az, lehet bármilyen jó mozgású is, mégsem tuája az érzéseit közvetíteni mások felé. A heti kétszeri találkozók illetve a fellépések lelkiekben is gazdagabbá teszik a gyerekeket, nem csak a mozgásuk finomodik, csiszolódik.
- Hogyan történik egy-egy műsorszám elkészítése?
- A gyerekek ugyan amatőrök, mégis „alkotó társak" is egyben. Itt nem a tanár-diák kapcsolatra általában jellemző alá- és fölérendeltségi viszony van érvényben - bár legtöbbjükkel tanórákon is találkozom, hiszen tanítom is őket -. Tehát nem csak a zenét választjuk ki közösen, a koreográfiával, a jelmezzel, s minden más egyébbel kapcsolatban is elmondhatják ötleteiket, gondolataikat. így kerül valóban együtt megkomponá-lásra minden számunk.
- Milyen lehetőségeik voltak ezidáig a bemutatkozásra?
- Önálló műsorral eddig két alkalommal léptünk fel Nagykanizsán, mindkét esetben a Hevesi Sándor Művelődési Központ színpadán. Szerepeltünk Zalaegerszegen a Pályaválasztási Napon, el-
fogadtuk több szülői munkaközösség felkérését a szomszédos települések valamilyen kulturális programján való részvételre. Néhány héttel ezelőtt az Országos Táncjáték Fesztiválnak adott otthont Egerszeg, s mi is színpadra léphettünk. Ide az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek a szereplők, s az esemény rangosságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a zsűri elnöke Markó Iván volt. Aznap - mivel még nem volt elég az izgalmakból -Zalaszabaron is bemutatkoztunk. Mindenhol nagy szeretettel fogadnak bennünket, s a nézők arcáról azt is könnyen leolvashatjuk, hogyan sikerült a világról alkotott véleményünket, mondandónkat kifejeznünk, tudtuk-e megfelelően közvetíteni érzéseinket feléjük.
Sz. M.
2004. december 7.
OKA

CEREMÓNIAMESTER AZ ÜNNEPÉRT
A Vasemberházban lévő házasságkötő terembe érkezők szeptember óta ceremóniamesterrel is találkozhatnak. Az esküvői szertartásokon alkalmazott változásokról Zsámár Józsefnét, a Rendezvény Szervező Stúdió vezetőjét kérdeztük.
- A rendszerváltás óta az egyházi szertartások jobban előtérbe kerültek mint régen, a polgári szertartásokhoz egyre kevesebben rendelnek műsort. Úgy éreztük, meg kell újulnunk, s januártól új, un. ügyfelezési technikát vezettünk be. Fontosnak tartjuk, hogy érzelmi alapon szerveződjenek a polgári szertartások, sokat találkozunk, beszélgetünk a párokkal, kérünk tőlük egy-egy rájuk jellemző gondolatot, s az esküvő során nevükön szólítjuk meg őket. Korábban az anyakönyvvezetők vezették le az esküvők jogi és ünnepélyes részét is. Két külön cég vagyunk, a köztünk lévő megállapodás szerint nekünk kell változatos programokat kínálni annak érdekében, hogy személyesebbé, közvetlenebbé tegyük mindenki számára ezt a napot. A szertartás jogi része az anyakönyvi hivatal kompetenciája marad, onnantól az ünnepélyes mozzanatokkal - műsor, gyertyagyújtás, szülőköszöntés, ünnepi beszéd, pezsgőzés -, a ceremóniamester közreműködésével rendezvénnyé válik a szertartás. Két ceremóniamesterünk van, az
egyik Horváth István Radnóti-díjas versmondó, a másik Czakó János ügyvéd, aki korábban szintén versmondóként működött közre az esküvőkön. Több versből álló műsort állítunk össze két versmondó hölgy tolmácsolásával.
A pároknak elmondják, hogy a szolgáltatás választható, anyagi vonzata nincs, semmivel nem kerül többe mint a hagyományos esküvő. Teret adnak minden igénynek, különböző csomagtervet állítottak össze, a fiatal pár hozhat akár műsort, versmondót, zenészt, énekkart, de volt olyan kérés is, hogy a keresztmama szólt néhány szót a fiatalokhoz a boldogító igen kimondása előtt.
A CHIP-KARTYA JÖTT, LÁTOTT, GYŐZÖTT ES ...
LEGYEN ÜNNEP!
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya, a város oktatási intézményei, a Városi Diákönkormányzat és a Vöröskereszt szeretettel vár mindenkit karácsonyváró rendezvényeire!
DECEMBER 7. 14.00 óra
Erzsébet tér MikulÁsz találkozó. Játékos, vidám vetélkedő az általános és középiskolák kis és nagyobbacska Mikulászai, Mikulászcsapatai számára. A VDÖK meleg teával, pogácsával és táncos MIKULÁSZ lányokkal várja a fázó Mikulászokat. A legügyesebbekjutalomban részesülnek! DECEMBER 11.10 -18 óra Széchenyi-Zsigmondy Csarnok „Hozd el szíved melegét..." Jótékonysági családi nap. Jótékonysági célú vásár, bemutatókkal, játszóházzal, kulturális programokkal. A befolyó ösz-szegből az iskolák szociálisan rászoruló tanulóit támogatjuk. DECEMBER 13.15-17 óra
Erzsébet tér Luca napi verses, zenés ünnepváró rendezvényünkön sor kerül az óriásfenyő feldíszítésére, az iskolák Luca napi szokásokat elevenítenek fel. A szervezők meleg teával, pogácsával várják az oda látogatókat. .
Egy éve kezdte meg működését a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolában a chipkártyás beléptető-rendszer. Egyrészt az iskola vagyonvédelmére, másrészt a tanulóknak az iskola engedély nélküli elhagyására próbált az iskola vezetése megoldást találni. így jött a chipkártyás beléptetőrendszer, amelyen keresztül csak azok a személyek jutnak be az iskolába, akiknek jogosultsága van.
- A rendszer teljes mértékben kiszűri az idegeneket. A portástól nem tudjuk elvárni, hogy 1200 gyereket azonosítani tudjon, illetve figyeljen az iskolából valamilyen okból kizárt gyerekekre, hiszen sokszor az érvénytelen diákigazolványaikkal, ellenőrzőikkel éltek vissza. Ezek a gyerekek visszajöttek a társaikhoz, melyekből fegyelmi problémáink is voltak. Úgy gondoljuk, hogy ez pedagógiailag nem jó eszköz, nem értünk ezzel egyet, de a mai korban, a mai problémákkal szembesülve be kellett vezetnünk, hogy a gyerekeket tanítási idő alatt az iskolába tartsuk. Ha nem alkalmazunk valamit, akkor nem tudjuk bevetni azokat a pedagógiai esz-
közöket, módszereket sem, amely-lyel megpróbáljuk meggyőzni a gyereket arról, hogy érdemes tanulni. Ez a korlát nem jó, de hasznos. így a diák az iskolában, az órán marad, így a tanár segítséget tud nyújtani. Az elején voltak kisebb zökkenők, de elfogadták és jónak tartják. Nincs idegenkedés, olyan fajta ellenszenv, mint amit az állampolgári jogok biztosa állít. Nem kaptam senkitől (gyerek, szülő) sem olyan jelzést, aki úgy gondolja, hogy itt most valamilyen korlátozás történik személyi jogaiban, senki nem sérelmezte. Hatása kimutatható, hiszen megszűntek a problémák (lopás), a tavaly év végi igazolatlan hiányzások száma 30 %-kal csökkent az előző tanév képest. Ezek bizonyítják a külvilág felé is, hogy érdemes volt ezt a rendszert kialakítani - fogalmazott Mérksz Andor, az intézmény igazgatója.
Elsőként az oktatási ombuds-man részéről volt jelzés, amelyben egyedül azt kifogásolta, hogy a gyerekektől letéti díjat kértek a kártyáért, ez évi tanévtől már nem kérnek. Az adatvédelmi biztos a helyszínen végzett vizsgála-
tot, nemcsak a tényleges eszközök működését, hanem az adatok dokumentálását is nézte. Kisebb mértékű módosításokat kértek az adatok tárolásában, megőrzésében, de jogszerűnek mondta ki. Ezt követte az állampolgári jogok biztosának felülvizsgálata, aki több hónapon keresztül levélben kért információt. Az iskola igazgatója furcsának találta, hogy egy tanév elteltével kapott csak visz-szajelzést.
- Meglepetés volt számunkra, a sajtón keresztül értesültünk arról, hogy ő jogsértőnek találta a beléptetőrendszert. Majd a számunkra elküldött levelében jogszabályokra hivatkozva indokolta meg a döntését. Kértük az önkormányzat segítségét, hogy szakemberek vizsgálják meg az ügyet. Én úgy gondolom, de megerősítettek ebben a szülők is, akik továbbra is kérik az iskolától a rendszer üzemelését, mert nem érzik, hogy a gyerekeik szabadságjogát sértené, úgy érzik, hogy ezzel az iskola segít abban, hogy biztonságban érezzék a gyereküket, akiknek az a dolga, hogy tanuljanak - fejtette ki az igazgató.
N. K.
MAJOR I I RI.NC ()R \s
JAVÍTÁS ERTEKFSITFS S?FRVIZ 1800 NAGY KANIZSA fO UT S BAZAÍU DVAÍ TELETÖM1)! 126 W

VS
2004. december 7.
December 7. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhír-adó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama Europe 09:03 Napi mozaik 09:53 Panorama Europe I i :03 Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:02 Srpski Ekran 13:25 Unser Bildschirm 14:00 Szerelmek Sainl Tropez-ban 14:51 Panorama Europe 14:55 Kachorra - az ártatlan szökevény 15:45 12+ 15:50 Telitalálat 16:37 Panorama Europe 16:40 Kívül - Belül 16:45 Maradj velünk! 16:55 Katolikus krónika 17:23 Kívül - Belül 17:24 Uniós pályázati kalauz 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Körzeti híradók 17:52 Közeli - Kulturális híradó 18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:22 12+ ltjűsági híradó 19:30 Híradó este 19:54 Sporthírek 20:05 Önök kérték! 21:15 Életképek.22:00 Kedd este 22:25 Panorama Europe 22:30 Híradó Időjárás 22:45 Rakott 23:35 Kárpáti krónika 23:50 Feketelista 01:20 Végtelen nyár
irw
06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial -Az ősforrás 09:50 Teleshop I 1:20 Florida Lady 12:15 Exodus 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Smallville 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:15 A nagy alakítás 21:15 Kobra 22:55 Tények és tanúk 23:30 Szeret, nem szeret 23:45 Jó estét, Magyarország! 00:10 Propaganda 00:40 Valaki kopog
Beverly Hills 90210 16:30 Barbara -Du 17:30 Smallville 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:30 Megasztár 22:25 Vírusbosszú 00:25 Cinematrix 01:00 Jó estét. Magyarország! 01:25 Zsaroló a zsánerem
06:(X) Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Reeept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Barracuda - Tengeri zsaruk 5 13:50 06-81 -320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Vészhelyzet 21:50 Cápa 2. 00:05 Találkozások 00:20 A szeretet ösvényein 02:10 Fókusz
December 8. szerda
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Vadlovak földjén 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Árnyékösszeesküvés 23:00 XXI. század - a legendák velünk élnek 23:30 Találkozások Sztármagazin 23:40 így készült: Tapló télapó Werkfilm 00:00 Az elnök emberei 00:55 Antenna 01:25 Fókusz
December 9. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama Europe 09:03 Napi mozaik 09:53 Panorama Europe 11:03 Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 1^:02 Rondó 13:25 Roma Fórum 13:50 Kívül - Belül 14:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:53 Panorama Europe 14:55 Kachorra - az ártatlan szökevény 15:45 12+ 15:50 Telitalálat 16:30 Panorama Europe 16:35 Út a mennyországba 17:24 Uniós pályázati kalauz 17:25 Kívül - Belül 17:30 Híradó 17:40 Női Kézilabda EB 19:21 Panorama Europe 19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:52 Sporthírek 20:00 Vérvörös nyár 21:00 Szerelem és halál 22:30 Csütörtök este 22:55 Panorama Europe 23:00 Híradó 23:10 VilágKép 23:55 Kárpáti krónika 00:10 Century Hotel 01:50 Végtelen nyár
im
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama Europe 09:03 Napi mozaik 09:53 Panorama Europe I 1:03 Panorama Europe 11:10 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:02 Hrvatska krónika 13:25 Ecranul nostru 13:55 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:49 Panorama Europe 14:55 Kormányváró 15:20 Fogadóóra 15:45 12+ 15:50 Telitalálat 16:42 Panorama Europe 16:45 Református ifjúsági műsor 16:55 Ősz a Görgényben 17:25 Uniós pályázati kalauz 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Körzeti híradók 17:52 Közeli - Kulturális híradó 18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:52 Sporthírek 20:00 A tévé ügyvédje 21:00 Prima Primissima 23:00 Szerda este 23:25 Panorama Europe 23:30 Híradó 23:40 Magyar Elsők ()0:(X) Kárpáti krónika 00:15 Gyilkos túra
14:55 Kachorra - az ártatlan szökevény 15:45 12+ 15:50 Telitalálat 16:30 Panorama Europe 16:35 Út a mennyországba 17:25 Uniós pályázati kalauz 17:26 Kívül - Belül 17:30 Híradó 17:40 Női Kézilabda EB 19:21 Panorama Europe 19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:52 Sporthírek 20:00 Vérvörös nyár 21:00 A tábornok lánya 23:00 Péntek este 23:25 Panorama Europe 23:30 Híradó 23:40 Kárpáti krónika 23:55 A látogatók 01:20 Végtelen nyár
Q3B
06:00 Strucc 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial -Az ősforrás 09:30 Teleshop 10:55 Florida Lady 11:50 Khartoum 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara -Dumáljuk meg! 17:30 Smallville 18:30Té-nyek 19:00 Aktív 19:45 Áll az alku 21:20 Fekete eső 23:40 Harmadik típusú emberrablások 01:15 Jó estét. Magyarország! 01:40 A hetedik érzék
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial - Az ősforrás 09:35 Teleshop 11:00 Florida Lady 12:00 Van, aki forrón szereti 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Smallville 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:15 Vízi dili 22:00 Szülőszoba 22:50 Fastlane - Halálos iramban 23:50 Strucc 00:20 Jó estét, Magyarország! 00:45 Drága testek

06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial - Az ősforrás 09:50 Teleshop 11:20 Florida Lady 12:25 A rózsaszín párduc nyomában 14:25 Játékidő 15:25
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10115 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Újra nyomoz a páros 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsorozat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Gálvöl-gyi-show 21:30 Kész átverés 22:45 Végveszélyben 23:40 Találkozások 23:50 Moziklub 00:25 Az elnök emberei 01:20 Pont hu 01:45 Fókusz
December 10. péntek

05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama Europe 09:03 Napi mozaik 09.40: Hol-mi? 09:53 Panorama Europe 11:00 Panorama Europe 11:05 A sivatag szerelmesei 11:54 Kívül - Belül 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:02 Körzeti magazinok 13:55 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:48 Panorama Europe
mában 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:05 Uniós pályázati kalauz 12:15 Arcvonal 12:45 Úton 13:10 PoliTour 13:40 Mindentudás Egyeteme 14:35 Csellengők 14:55 Örömhír 15:25 A Halhatatlanok Társulata 16:20 Quizfire 16:55 Női Kézilabda EB: Franciaország - Magyarország 18:50 Nem értem a nőket 19:30 Híradó este 19.55 NÉVshowR 21:45 Friderikusz 22:50 Híradó este 23:00 Határtalan emberek (portréfilm) 23:25 Héthatár 00:15 Reménysziget 01:00 Végtelen nyár
crn
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár - Vallási műsor 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Mint a szélvész 13:50 06-81-320-320 15:05 Disney-rajzfilmsoro-zat: 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas - FBI 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 A Kísértés 22:20 K-l 23:35 Találkozások 23:50 Ökölharcos 01:35 Fókusz
December 11. szombat
.
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Aranyág-gyerekeknek 09:35 A 10. királyság 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 A szeretet ajándéka 13:45 Aranyág 14:00 Stílus 14:30 Deka 15:00 Századunk 15:30 Aranyág - nótakedvelőknek 15:55 Nagyon különleges ügyosztály 16:25 Quizfire 17:00 Kórház a pálmák alatt 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 Csupasz pisztoly 33 1/3 21:35 Aranyág Gála 22:35 Híradó este 22:45 Hódító Pelle 01:10 Végtelen nyár
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 09:55 Egyről a kettőre 10:30 Csak egy kis para 11:00 Stahl konyhája 11:40 A szupercsapat 12:35 Waikiki páros 13:25 Országutak őrangyala 14:25 Trükkös halál 15:25 Pacific Blue 16:30 Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények Hírműsor 19:00 Napló 20:00 Doktor Szöszi 22:00 Elemi ösztön 00:30 Kikötői hírek
06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 09:50 Gemenc és a Fertő-táj 11:00 Viva S Club 11:30 Laktérítő 12:00 TotalCar 12:35 Waikiki páros 13:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 14:25 Trükkös halál 15:30 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Rex felügyelő 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:35 Activity show 20:10 Csaó Darwin! 22:15 Stephen King: Sorvadj el! 00:10 Az ördög háromszöge
06:00 Airwolf 06:45 A világ meséi 07:00 Kölyökklub 09:30 Walt Disney-rajzfilmek 10:20 Hogyan lett az ember? 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 06-81-320-320 13:20 Autómánia 14:30 Papás-mamás 14:55 Az elveszelt világ 15:55 A nagy kiruccanás 17:30 Rendőrakadémia 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Az ország tesztje 21:55 Heti hetes 23:05 Válaszcsapás 00:45 Hogyan lett az ember?
December 12. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér - Zempléni tájakon 10:00 Magyar Elsők 10:20 Marsbéli krónikák 11:10 Nemzeti értékeink-Barangolás a Duna mentén 11:20 "így szól az Úr!" 11:30 Világvallások nyo-
06:00 Airwolf 06:40 A világ meséi 07:00 Kölyökklub 09:35 Inuyasha 10:05 Vasárnapi Receptklub 10:55 Tequila és Bonetti - Egyik kopó. másik zsaru 11:55 A vadak ura 12:55 Az ifjú Indiana Jones kalandjai 14:35 Vadnyugati fejvadász 15:30 A bohóc 16:00 Hatoslottó-sorsolás 16:35 Elveszett legendák kalandorai 17:30 Cobra 11 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 20:00 Apám beájulna 21:40 RTL Boksz Klub 22:40 China O''Brian, a kung-fu lady 00:15 Fókusz Portré 00:45 Országház 01:15 Maffiózók
December 13. hétfő
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Panorama Europe 09:03 Napi mozaik 09:53 Panorama Europe 11:00 Parlamenti Napló 12:01 Híradó délben 13:01 Panorama Europe 13:02 Roma Magazin 13:25 Domovina 14:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:51 Panorama Europe 14:55 Kachorra 15:45 12+ 15:50 Telitalálat 16:31 Panorama Europe 16:35 Út a mennyországba 17:26 Uniós pályázati kalauz 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Körzeti híradók 17:52 Közeli 18:00 12+18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:21 Panorama Europe 19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:54 Sporthírek 20:05 Kékfény 21:10 Bangkok Hilton 22:00 Hétfő este 22:25 Panorama Europe 22:30 Híradó 22:45 Kárpáti krónika 23:00 Halál Velencében 01:05 Végtelen nyár
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 El Manantial -Az ősforrás 09:50 Teleshop 11:15 Csajok 11:45 Florida Lady 12:45 Üres bölcső 14:30 Játékidő 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara 17:30 Smallville 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:45 Multimilliomos 20:15 Frei Dosszié 21:20 Szulák Andrea Show 22:25 A démon 00:10 TopSport 00:40 Jó estét. Magyarország! 01:05 A zsaruk királya
P™
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 Híradó 12:10 Támadás Rommel ellen 13:50 06-81-320-320 15:05 101 kiskutya 15:35 Sue Thomas 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Pánikjárat 22:45 A préda 00:45 Találkozások 00:55 Autómánia 01:25 Harmadik műszak 02:15 Fókusz
2004. december 7.
IA

HHHBHIi
December 8-tól December 14-ig
December 8. szerda
07:30 Krónika 07:43 Storyboard -filmajánló 07:57 Videoklip 08:06 Házban ház körül: Kukoricafosztás. Borfejtés. Csáktornyai virágkötészet. Kézimunka kiállítás. K vitamin. Gazdit kereső kutyák 08:30 Krónika 08:43 K''arc: Mikulás koncert 8:55 Jövő 7 -Rendelet az antennákról 09:08 Jelkép -katolikus 09:18 Mese 09:25 Krónika 09:36 Videoklip 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:13 Mese 18:15 Szivárvány sztár magazin 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 Jövő 7: Az év vállalkozója - Bicsák Miklós 19:25 Kamarai percek: A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamaráról 19:37 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:01 Házban ház körül 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Halálos merülés
December 9. csütörtök
07:30 Krónika 07:43 Szivárvány sztár magazin 08:06 Jövő 7 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:43 Házban ház körül 09:07 Jelkép - evangélikus 09:17 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videóklip 17:30 Biztonsági Zóna 18:00 Krónika 18:13 Mese 18:18 Storyboard - filmajánló 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - kulturális magazin: Séllei Katalin és Bereczky Csaba közös kiállítása. Aranjuez Gitarren Quartett 19:25 Sport - Lábtoll labda 19:37 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:01 Jövő 7 20:17 Kamarai percek 20:30 Hírháló 21:00 Szépségtépő verseny
December 10. péntek
07:30 Krónika 07:43 Storyboard -filmajánló 07:57 Videoklip 08:06 K''arc - kulturális magazin 08:18 Sport - Lábtoll labda 08:30 Krónika 08:43 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 09:07 Jelkép - református 09:17 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Tér-Erő. Vidékfejlesztési magazin 18:00 Krónika 18:13 Mese 18:18 Szivárvány sztár magazin 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 Nyugat magazin 19:37 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:01 K''arc 20:13 Sport - Lábtoll labda 20:30 Hírháló 21:00 Angyalok vagyunk - Porfelhő
December 11. szombat
06:30 Krónika 06:43 Szivárvány sztár magazin 07:01 Nyugat magazin 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:43 Jelkép -
katolikus 07:53 K''arc 08:05 Sport -Lábtoll labda 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Maksavízió - Maksa Zoltán és barátai kabaréműsora 10:00 Hegycsúcsok -természetfilm 10:30 Alexebbek 11:00 Patikus magazin 11:30 Bor Zsolt lézerfizikus A Szegedi TV portréfilmje 17:30 Trendli - életmódmagazin 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi: Horizont -magyar film 20:05 Válogatás a hét műsoraiból 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Hármas fogat - olasz gengszterkomédia 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
December 12. vasárnap
06:30 Tv mozi: Horizont - magyar film 08:05 Válogatás a hét műsoraiból 08:30 Hírháló - az ország hírei 09:00 Tv shop 09:15 Geofilmek - Cselószki Tamás dokumentumfilmjeiből 09:30 Egészségmagazin - egészségről, betegségről 10:00 Thalassa - a tengerek világa 10:30 Trendline 11:00 Hagyományos magyar élelmiszerek 11:30 Languszta - Gasztronómiai műsor 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Trendline
- a magazin 18:30 Tv mozi: Játék a múzeumban - magyar film 20:15 Válogatás a hét műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00 Cyberjack - Gyilkos a jövőből 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze show.
December 13. hétfő
07:30 Nyugat - Régió 08:00 Tv mozi: Játék a múzeumban - magyar film 09.36 Válogatás a hét műsoraiból 17:30 Köztünk élnek... Dr. Babcsán Norbert 18:00 Krónika 18:08 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő 7 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Nyugat - Régió 20:30 Hírháló 21:00 Bocsi világvége - angol vígjáték
December 14. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Nyugat -Régió 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 Otthon magazin
- Gasztronómia 17:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 19:00 Krónika 19:10 Önkormányzati ülés közvetítésének folytatása felvételről VAGY Házban ház körül. Krónika. Karc - kulturális magazin. Jövő 7 20:30 Hírháló 21:0() Sűrű lé - amerikai akciófilm
FÉRFI FODRÁSZÁT NYÍLT!
Nagykanizsa, Fő út 10. (Húsáruház udvarában) Nyitva: H-K-P: 7-13 óra, Sz-Cs: 13-19 óra
Várom régi és új Vendégeimet (Erzsébet téri fodrásziizletből )
ERZSI
rXT''JLStJSIl
Érkezéskor ajándék apcritív VACSORA: Előétel - Szilveszteri Gourmand saláta Főétel - A: Vajon párolt borjú szelet baconon sült zöldségekkel, krokettel. B: Brokkolival, sajttal töltött pulykatekercs szezámmagos bundában, gombamártással, rösztivel. Desszert - Vaníliás rnelba. ÉJFÉLKOR: Svédasztal A jó tiU!t!£U(,itroi 1 ^ta; f v''c gottds.tNbtMjitk. (oucftltafcá*. tfottáték. tacsuMRjt 2W.99 évaktMr
Jegyek elővételben 5.900 Ft/fő
■ r uíx.H''ÍVI
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁK AKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964


Nyitva: minden nap 9-2l-ig
Jessica Shepard egy sorozatgyilkos után nyomoz. Az áldozatok mind olyanok, akikkel neki viszonya volt. Közben társával gyengéd kapcsolata lesz. de a 1 férfi kezd egyre furcsábban viselkedni. A nyomozás egyre váratlanabb fordulatokat vesz. és egyre jobban összekuszálódnak a szálak. Minden szál hozzá vezet, a j gyilkosságokkal őt gyanúsítják. Alibi híján nem tudja megvédeni magát, lassan annyira összezavarodik, hogy maga is hinni kezdi ő a gyilkos. Szexualitástól fűtött, különlegesen rejtélyes film.
sli JÓ hallani!
Ingyenes hallásmérés, szakorvosi vizsgálat, hallásgondozás Korszerű megoldások fülzúgás megszüntetésére
Digitális és analóg hallókészülékek kiadása, közgyógyellátásra is
Tartozékok, elemek értékesítése
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062 Budapest, Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058
VIDÁM VASARNAP
Élő közvetítés minden vasárnap 11-től 13-ig a Magyar ATV műsorán!
Istentiszteletek Nagykanizsán minden pénteken 19-00 órától ^^^ a Halis Városi Könyvtárba^tf^ .^fllfc
"^^Elérhetőségünk: jf 1 ájf ;• I
^4*30/520-04-81, 30/566-02-21^ If^jK kanizsahit@axelero.hu
'''' jSr ''"fi, I
http://www.hit.hu
4
RS
2004. december 7.
APROHIRDETES
INGATLAN

Nk-án a belvárosban 700 m;, társasház építésére alkalmas telek eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072 (5446K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 70 m!-es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 az esti órákban (5409K)
Csengery úti cserépkályhás és gázfűtéses, amerikai konyhás, háromszobás 73 m!-es udvari lakás, alatta műhelyként használható pincével, kis kerttel, garázshasználattal eladó, vagy kisebb lakásra cserélhető. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529 (5413K)
Kiskanizsán 2 szobás, kis családi ház, kis telekkel eladó. Érd.: 93/700-150 (5432K)
Kiskanizsán központi helyen, kétszintes családi ház eladó. Ár.: 18 millió Ft. Érd.: 30/3515-347 (5444K)
Jankapusztán. Nk-tól 12 km-re 60 m:-es, egyszobás, fürdőszobás családi ház 2000 m; telken eladó. Irányár: 2,1 millió Ft. Érd.: 30/272-5400 (5445 K)
Nk Hermán Ottó utcában kétszobás, földszinti lakás eladó. Érd.: 30/519-3032 (5454K)
Elcserélném Nk-i egyszobás, 42 m:-es, félkomfortos, gázas, telefonos önkormányzati lakásomat kisebb, fürdőszobás, belvárosi önkormányzatira. Fizetek rá! Tel.: 93/322-537 (5455K)
Nagykanizsán belvárosi, 1.5 szobás. két éves, gyönyörű világos lakás, panoráma ablakokkal, igényes burkolatokkal, beépített, új konyhabútorral eladó 9,5 millió Ft-ért. Tel.: 70/259-3262 (5460K)
Nk-án 2.5 szobás. 61 mJ-es, I. emeleti lakás, 4 emeletes, központi fűtéses társasházban, a Rózsa utcában eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 30/3780-717 (5461K)
Tótszentmártonban családi ház eladó! Érd.: 30/364-0982 (5462K)
Zalakaroson kétszobás családi ház, amely bővíthető 1476 m2-es hozzá tartozó területtel, felújított melléképülettel, áron alul, sürgősen eladó. Érd.: 30/602-9487 (5463K)
Nk-án Csengery úton különálló családi ház pincével, mellékhelyiség-
gel, kerttel eladó. Erd.: 30/552-3434 (5464K)
BERLET
Nk-án Erdész úton, jó állapotban lévő egyszobás lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 20/9726-721 (5459K)
VEGYES
Babaholmik, modern, többfunkciós babakocsi, babahordozó, etetőszék, mellszívó, tejmelegítő készülék alig használtan eladó. Érd.: Nk, Olaj út 8. 93/3265-516 (5450K)
Eladó használt Hévíz bojler és F8-as konvektor. Érd.: 20/519-5305 (5451K)
Fenyőgally feldolgozva (luc és normann keveréke), valamint 3 hónapos szuka németjuhász kiskutyák eladók. Érd.: 20/345-5102 (5452K)
Fogyatékossági segélyből élő, beteg család örülne egy színes tv-nek és élelmiszernek. Kérjük, segítsenek! Érd.: 30/652-4560 (5456K)
Vadonatúj Electrolux bozótvágó eladó. Érd.: 30/602-9487 (5465K)
Négyszemélyes rekamié külön kihúzható, 2 db fotellal, dohányzóasztallal eladó. Ár.: 15.000 Ft. Érd.: 93/318-308 (5466K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem! Tel.: 30/641-7375 (5441K)
A tenyér térkép! Ismerje meg az Önben rejlő képességeket! Tanácstalan? Nem tudja, merre tartson? Tenyér- és sorselemzés! Tel.: 20/482-3122 (5417K)
Építési vállalkozó új lakások építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést vállal. Érd.: 70/503-9407. 93/322-109, 30/6398-825 (5442K)
OKTATAS
December hónaptól beás nyelvtanfolyamot indítok Nagykanizsán 8-10 fő résztvevő esetén. Nyelvvizsgalehetőség áprilisban. Részletes információ: 30/2957-694 Kalányos Terézia nyelvtanár.
Tanuljon angolul másképp! (amerikai módszer) Felkészítés alapközép-, felsőfokú nyelvvizsgára, érettségire. Érd.: 93/310-015, 70/636-5446 (5458K)
König menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
ZalaHíd Fesztivál
2004. december 17-én 19.00 órakor a Móricz Művelődési Házban. Fellépő együttesek: Innocence, Nem érdekes, By the Way, Hétrét A koncert bevétele a zalai koraszülött ellátásért az új speciális zalai mentőkocsi felszerelésére fordítódik az Ispita Alapítványon keresztül.

SPORTHÍREK
J
SIKERES VENDÉGSZEREPLÉS
Budapesten a Közgazdasági Egyetem tornacsarnokában vendégszerepelt a Kanizsa KK DKG EAST NB I/B ligás férfi kosárcsapat, ahol 103-8l-re nyertek a kanizsaik. Kanizsa KK: Sági (31/18), Milei (7), Koma (20), Domonkos (19/12), Volf (19/9). Csere: Boldizsár, Zsámár (2), Kiss (4), Széplaki (2).
GYŐZELEM PÉCSEN Az NB II-ben újabb mérkőzést játszott a Peugeot Kampf NTE ezúttal a PEAC gárdájával. A kanizsai kosarasok a pécsi vendégszereplésen is megmutatták tudásukat, hiszen 82-44-es győzelemmel térhettek haza. Peugeot Kampf NTE: Tahi (8), Torna (15/9), Szélessy (24/12), Pais (8), Muk. Csere: Bődör (6), Arany (3/3), Horváth (4), Mozsolics (8), Burucz (4), Szépligeti (2), Szajkó.
KANIZSA DKK MÉRKŐZÉSEK Kanizsa DKK-Autópark PVSK 68-66. Kanizsa DKK: Vágvölgyi K. 8, Góber 16/15, Varga 18/3, Fekete 4, Völgyi 15. Csere: Tálosi 3, Németh 4, Mozsolics.
Országos Gyermek Bajnokság. Zalaegerszeg: Kanizsa DKK-Fejér Kosársuli 77-69. Legjobb dobók: Fuisz 24, Riba A. 21, Vágvölgyi P. 19, Riba V. 11. A csoport elsőségért sikerült kivívni a győzelmet. Tatabánya IB-Kanizsa DKK 2-137. Ld.: Fuisz 25, Németh 22, Riba A. 16, Vágvölgyi P. 16, Kahotek 12, Veres V. 10, Olasz V. 8, Rátfai 8, Takács 4, Riba V. 8, Biczó 2, Szerdahelyi 6.
Kenguru Kupán Kanizsa DKK-Sárvár 56-16. Ld.: Olasz A. 14. Veres 8, Soós 6. Kanizsa DKK-Szombathely 37-38. Ld.: Szántó 6, Soós, Iván, Olasz 5-5. SAKK DIÁKOLIMPIA EREDMÉNYEI A városi és a városkörnyéki sakk diákolimpia városi eredményei: Fiúk: I. korcsoport: 1. Ragats Bertalan (Hevesi, 4,5 p).
2. Hajas Tamás (Körösi, 4.5 p), 3. Zsiday András (Bolyai, 3 p). II. kcsp.: 1. Nyizsnyik Bence (Zrínyi, 4,5 p), 2. Nagy Dániel (Hevesi, 4,5 p), 3. Majoros Meliton (Hevesi, 4 p). III. kcsp.: I. Kőbán Bálint (BLG, 4 p), 2. Lukács István (BLG, 3,5 p), 3. Horváth Szalai Ádám (Körösi, 3,5 p). IV. kcsp.: 1. Horváth Szalai Gábor (Körösi, 7 p), 2. Bucskó József (Hevesi, 5 p), 3. Örkényi Róbert (Hevesi, 5 p). Leányok: I. kcsp.: Horváth Réka (Körösi, 3,5 p), 2. Jónás Réka (Zrínyi, 3 p), 3. Farkas Réka (Körösi, 1,5 p). II. kcsp.: 1. Göncz Titanilla (Hevesi, 4,5 p), 2. Csonka Anna (Körösi, 4 p), 3. Varga Zsuzsanna (Körösi, 4 p). III. kcsp.: 1. Gelencsér Fanni (Körösi, 4 p), 2. Szabó Hanna (Rozgonyi, 2 p). IV. kcsp.: 1,. Pintér Judit (Körösi, 1,5 p), 2. Balázs Szimonetta (Körösi. 0,5 p). KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
November 26-án a Mindenki Sportpályája épületében zajlott le a 2004 évi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság eredményhirdetése. Eredmények: 1. osztály: 1. Unicum. 2. Tip-Top Gaál, 3. Hidrofilt. 2. osztály: 1. Totalgen, 2. FC Almaié, 3. Szokol Nagyker. 3. osztály: 1. 6. sz. TÜZÉP, 2. gátiba FC Oportó, 3. Zala Volán. 4. osztály: 1. FIX. Junior, 2. Sand, 3. Andante FC. Senior: 1. Tip-Top Gaál, 2. Igazságügy, 3. Flamingó. GYŐZÖTT A KANIZSA DKK
Hatalmas lendülettel kezdett az NB 1 B csoport mérkőzésen a Kanizsa DKK csapata a MAFC ellen, ahol 93:67-re nyert. A mieink az első félidőt tetemes előnynyel zárták. A második játékrészben a kanizsaiak támadójátéka döcögősebb volt, de így is sikerült nyerniük - értékeltek Gábor Erzsébet és Farkas József edzők.
JUDO
A miskolci Diák C Országos Bajnokságon az NTE 1866 MÁV Rt. versenyzője, Aczél Éva (40 kg) két győzelem, egy vereséggel a harmadik helyen végzett.
2004. december7. SPORT — 15
évadzáró úszóverseny
A hétvégén került sor a Dél-zalai Vízmű SE évadzáró úszóversenyére a kanizsai uszodában. A verseny különlegességéről, céljáról dr. Abay Nemes Zoltánnal, az egyesület Úszószakosztályának elnökével és menedzserével beszélgettünk.
- Azért vezettük be ezt az évadzáró úszóversenyt, hogy minden gyereket meg tudjunk méretni legalább egy évben egyszer, azokat is, akik nem tudnak eljutni más rangosabb vidéki vagy külföldi versenyekre, mert vagy az időeredményük nem engedi meg, vagy a felkészültségi szintjük. Ez a verseny egy pontos felmérést ad nekünk arra vonatkozóan, hogy hol állunk saját magunkhoz képest, és hogy állunk a többi szakosztályhoz képest. Az igazi nagy megmérettetés az országos ranglista, ahol jelen pillanatban nyolc versenyzőnk bent van a legjobbak között, reméljük ott is maradnak, és azt is, hogy ez a szám még tovább nő. Azért is jó ez az évadzáró verseny, mert nagyon sok gyereknek ad egy újabb lökést, hogy érdemes dolgozni, érdemes küzdeni, és ne hagyja abba az úszást. A megnyitókor ajándékokat adtunk át, több mint harminc gyerek kapott különböző díjat, volt, aki hímzett fürdőköpenyt, úszószemüveget, sildes sapkát kapott. Négy gyermek kapott 15 ezerforintos pénzjutalmat. Ennek a versenynek megvan ugyanaz a különlegessége, amely a Kanizsa Kupára is jellemző: a szülők süteménnyel, finomságokkal készülnek, amit verseny közben a büfében fogyaszthatnak el a versenyzők. A másik különlegesség, hogy a verseny végén a szülők nagy része is vízbe száll, és tréfás szülőváltóval zárul a program.
- Milyen évet zár az egyesület?
A TIZENÖTÉYES BAJNOK
megköszönni édesapámnak és Miilei Dezsőnek a támogatásukat.
- Milyen terveid vannak?
- Egyelőre a Botka Team tagjaként versenyzek tovább a junior kategóriában. /4c összevont bajnokságban a következő évad 2005 áprilisában indul, a kezdésre egy új motort szeretnénk beépíteni az autóba. A jövő évi EB-n való indulásom az anyagiaktól függ teljes mértékben, remélem hogy, tudjuk majd fedezni a költségeket. A későbbiekben, a felnőtt kategóriában szeretnék majd versenyezni.
- Vannak példaképeid?
- Akikre korábban felnéztem a bajnokságban, velük mára már egy baráti viszony alakult ki a versenyek során. Tisztelem őket.
- Egyedül versenyzel a városban?
- Jelenleg igen. Edesapámék idejében még évente két versenyt is rendeztek Nagykanizsán és nagy érdeklődés kísérte. Szeretnénk lehetőséget biztosítani a fiataloknak, hogy ha van kedvük, próbálják ki az autócross-t. Bárki, akit érdekel, felveheti velünk a kapcsolatot, mi örömmel vennénk, ha minél többen jelentkeznének, hiszen, ha több versenyző van, akkor a sportág népszerűsége is emelkedik a városban.
Dominkő Krisztián
- Komoly fejlődésen ment át az egyesület, és abban reménykedünk, hogy ez a következő évben is így lesz. Tehetséges gyerekek kerültek át hozzánk az egyesülés után a Bolyai DSE-ből.
- Tervek?
- Minél több külföldi és hazai versenyen szeretnénk részt venni a versenyzőinkkel, és ezt finanszírozni is szeretnénk. Ez az egyesület a többi egyesülettől eltérően, nem hárítja át a szülőkre a versenyeztetés anyagi terheit. Szponzorok segítségével a menedzsment teremti elő a versenyeztetés költségeit.
- Hány gyerek versenyzik, úszik az egyesületben?
- Jelenleg 130-140 gyerek dolgozik, edz az egyesületben. Ezen a mai versenyen 105 úszónk vett részt.
Egy tizenöt éves nagykanizsai fiatalember úgy döntött, hogy a családi hagyományt folytatva kipróbálja magát az összevont szlo-vák-magyar autócross bajnokságban. Mindjárt az első évad teljes sikert hozott a számára. A junior kategóriában a Botka Team versenyzője, Szekeres Szidor, 2004. bajnoka lett.
- Mesélj az autódról! Van-e különbség a junior és a felnőtt kategória között az autó szempontjából?
- Ez egy épített autó, csővázra épül és egy 600 köbcentis Honda motor van benne. Ebben a kategóriában ez lehet a legnagyobb motor, a felnőtteknél pedig 1600 köb-centi a felső határ. A juniorok motorkerékpár, a felnőttek pedig személyautó motorját használják fel a versenyeken. Minden versenyző épített kocsit használ, csak a hengerűrtartalom van korlátozva.
- Mikor versenyeztél először és kinek a hatására?
- Édesapám tíz évig versenyzett és háromszoros magyar bajnok lett. Szinte törvényszerű, hogy ilyen sikerek után én is elkezdtem érdeklődni a sportág iránt. Tavaly elmentünk egy-két versenyre, akkor próbáltam ki először magam, de az idei volt az
első évadom, minden versenyen el tudtam indulni.
- Hogyan épül fel a bajnokság? Milyen eredményeket értél el?
- Hét verseny volt a szezon során, mivel összevont bajnokság, kettő volt Szlovákiában, öt pedig Magyarországon. Négy alkalommal győztem, valamint egyszeregyszer lettem második, harmadik és ötödik.
- Milyen céllal indultál a szezonkezdésnél?
- A bajnokság kezdetén az volt a tervünk, hogy a dobogón végezzek. Az első három versenyből kettőt megnyertem és összetettben
az első helyen álltam, ezt követően már egyértelműen az volt a célom, hogy megtartsam a vezető pozíciót és bajnok legyek.
- Hogyan készülsz a versenyre?
- Nincsenek edzések, mert azok sok pluszköltséget jelentenének. Csak az átalakítások után szoktuk tesztelni az autót, kipróbálni az újításokat.
- A felmerülő költségeket ki fedezi?
- Önköltséggel versenyzek, a kiadások többségét édesapám fedezi. Persze a szervezők bizonyos versenyeken pénzzel is díjazzák a helyezetteket, de ezek nem túl magas összegek. Ezúton szeretném
KARÁCSOIIYÍ VÁSÁR A
Petró Galéríábaü
decemberl-24.
10% 20%
kedvezmény kedvezmény
festményekre, kerámiákra gráf ik ákra
Karácsonyi díszeket, kerámia dísztárgyakat, kávés, teás készleteket, kínálunk. Festményeket, grafikákat neves alkotóktól. 20.000Ft felett részletfizetés kamat és kezelési költség nélkül. Ingyenes díszcsomagolás.
Petró Galéria Fő út 19 T: 333-744, www.petrogaleria.hu Nyitvarhélfő-péntek: 10-17,30 szombat-vasárnap: 10-12,30
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
a februári ANGOL és NÉMET, EU-S ÉS ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ, 40 órás, speciális tanfolyamot szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ-ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!!!
Beiratkozás: személyesen, december 30-ig.
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
a CSOKI IANYA
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
MCT1IL1ÉIÍ
Megérkeztek Zselés Kókuszos Kakaó-rum ízfi Gesztenyés Diós Konzum Mákos Gumicukros Eper-tejszínes^ Csoki-tejszínes" Alma-fahéjas Banán ízű Tejkaramella Vajkaramella Marcipán ízű Diabetikus Eper

a szaloncukrok az alábbi ízekben! Konyakmeggyes Konyakmeggyes fenyődísz Capuccino likőrös Cherry-Bon Malibu
Alkoholos szilvás Alkoholos vilmoskörtés Kókuszlikőrös Tojáslikőrös Földimogyorós Capuccinokrémes Tiramisu Vadász ét
Vadász-feketeerdő tej Nuss Riese fenyődísz Nuss Riese
a
tej
1 literes szörpök 6 ízben, Boiero italporok 38 Ft, Bolero pezsgőtabletta 199 Ft, 500 gr-os nápolyi 199 Ft, 400 g-os családi vegyes szaloncukor 299 Ft, 200 gr-os teasütemény 99 Ft-tól, Sós mogyoró 100 g-os, Ropi - 3-as fizet 4-et vihet!
Születésnapra, névnapra tábla csokoládék, desszertek, sütemények nagy választékban kaphatók!
Szakszervezeteknek, közületeknek, viszonteladóknak kedvezmény! Nyitva: Hétfő - Csütörtök: 9.00 - 17.00 t szombat: 9.00-12.00
r
jl HŐMAN ABLAK
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK TÉLIKERTEK
egyedi méretre gyártása és beépítése
Karácsonyi kedvezményként befizetjük Ön helyett a nyílászárói áfáját!
(Kedvezményünk 2004. december 31-ig megrendelt nyílászárókra érvényes!)
Mi ezzel lepjük meg minden kedves vásárlónkat.
Tartsa az ünnepek melegét nyílászáróinkkal otthonában!
mi
Beltéri ajtók
Beltéri ajtók nagy választékban!
Raktár Áruház: Nagykanizsa, Csengery út 111/B. Tel.: (93) 313-834, fax: (93) 516-810 E-mail: info@homanablak.hu WEB: www.homanablak.hu
Dél-Zalai Hetilap
iÍIÉI
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 44. szám • 2004. december 14. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
JOTEKONYSAGI BÁL
Jótékonysági gálaestet és bált szervezett az asztmás gyerekek életminőségének javítására a HSMK, a Vöröskereszt, a kórház gyermekosztálya és az önkormányzat A HSMK színháztermében megjelenteket Tóthné Hegedűs Erzsébet, az intézmény igazgatóhelyettese köszöntötte, majd Litter Nándor polgármester vette át a szót. Közeledik a karácsony -mondta a polgármester, mindenki készülődik arra, hogy békében, boldogságban, együtt legyen szeretteivel. Vannak olyan embertársaink, akiknek ez a készülődés sokkal nehezebb, mint nekünk, ezért gondoltuk a szervezőkkel, hogy megrendezzék immár második alkalommal a Jótékonysági Gálát. A polgármester köszöntőjét követően Koós Réka, Tunyogi Bernadett, Csengeri Attila és Varga Miklós lépett színpadra (felvételünkön), majd vacsorával, tánccal folytatódott a jótékonysági bál.
ADVENT
KARÁCSONYI VÁSÁR A PETRÓ QALÉRIÁBAN
10% kedvezmény festményekre 20% kedvezmény kerámiákra
Festmények blonden keretben nagyon kedvező áron, már 15.000Ft-tól kaphatók. Kamat és kezelési költség nélkül részletre is vásárolhat. Ajándékait díszcsomagolásban adjuk át.
Petró Qaléria Fö út 19. nyitva: H-P.:10-17,30 Sz-V.:10-12,30
2
VÁROSHÁZA
2004. december 14.
KEPVISELOIFOGADOORA
Változás! Polai József, a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője 2004. december 17-én pénteken 17.30 órától 19 óráig tart fogadóórát a bajcsai kirendeltség épületében.
KITUNTETESEK ADOMÁNYOZÁSA
Nagykanizsa közgyűlése 2005-ben is kitüntető címeket és díjakat adományoz. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak. Tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták. Kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hímevét öregbítették. Kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa MJV Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára, Nagykanizsa Megyei Jogú Városért, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért, Nagykanizsa Oktatásáért, Nagykanizsa Kultúrájáért, Nagykanizsa Sportjáért, Nagykanizsa Környezetkultúrájáért, Paizs Ferenc Díj közigazgatási kitüntető címek, valamint Szekeres József Díj az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe, Nagykanizsa Biztonságáért kitüntető cím, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV. 16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és a www.nagykanizsa.hu honlapról. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető cím és Nagykanizsa Megyei Jogú Városért kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot. Az összes többi kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
A kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján és a Városi Könyvtárban átvehető, valamint a www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc letölthető űrlapokon részletes indoklással legkésőbb 2005. január 31-ig 16 óráig nyújtható be Litter Nándor polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Kérjük a javaslatokat és indokolásokat e-mailen, lemezen vagy CD-n is küldjék meg! E-mail: vargaeva@nagykanizsa.hu, bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu
A közérdekű panasz bejelentése
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143 §-aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai és bejelentései szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével kapcsolatban:
♦ a 06-80/200/848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon
♦ Nagykanizsa MJV polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címen
♦ a bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nagykanizsa.hu, bodzai_tiborne @ nagykanizsa.hu, fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény részei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon.
LAKOSSÁGI FORUM

Halász Gyula önkormányzati képviselő, Félidőben címmel lakossági fórumot tart, melyre tisztelettel meghívja a 9. választókörzet lakóit, (Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Péterfai u., Munkás u. páros oldala 14-től, Kazanlak krt. 14.) Helyszín: Hevesi Sándor Általános Iskola, Hevesi Sándor u. 2. Időpont: 2004.12.17. (péntek) 18 óra. A fórum részvevői: Litter Nándor polgármester, Karmazin József városi főépítész, Gáspár András a VIA Kanizsa
Kht. ügyvezetője.
1—___________________________________________________________________________ ____________■ ■
IFJÚSÁGI ÜGYINTÉZŐ KERESTETIK!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet ifjúsági ügyintéző köztisztviselői munkakör betöltésére
Ellátandó fő feladat: a városi ifjúság helyzetének elemzése; a városi ifjúságpolitikai koncepció figyelemmel kísérése, aktualizálásának kezdeményezése, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása a cselekvési terveknek megfelelően; ifjúsági koordinátori tevékenység; kapcsolattartás a diák önkormányzatokkal és munkájuk segítése; illetve a vonatkozó jogszabályban előírt további feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen előélet; a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(11. 3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mellékletének I./15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok I. besorolási osztályában felsorolt iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike; közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, (továbbiakban: Ktv.) 25. §-ának rendelkezései szerint kell megszerezni.
A pályázathoz csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképesítést (nyelvvizsgát) igazoló okiratok másolatát, és a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázat beérkezési határideje: 2005. január 10. 16.00 óra, melyet dr. Kelemen Marcell jegyző részére (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon: 93/500-708,) kell benyújtani. A benyújtott pályázatok elbírálására 2005. január 31-ig kerül sor. A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A kinevezés - hat hónap kikötésével - határozatlan időre szól. Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint.
Érdeklődni lehet: 93/500-710 vagy 93/500-780
''56 EMLEKE
2006. október 23-án ünnepeljük az 1956-os forradalom 50. évfordulóját. Városunk méltóképpen szeretne emléket állítani hőseinek. A megfelelő döntéshez szükségünk van az Önök véleményére. Kérjük, hogy a leendő emlékmű helyére, művészeti tartalmára, formájára vonatkozó javaslataikat 2004. december 15-ig írásban szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára (Erzsébet tér 7. II. em.).
EMLEKTABLA AVATÁS
Tisztelettel meghívom Önöket 2004. december 16-án 14 órakor a Vasemberház Árkádsoron tartandó Bocskai István és Balassi Bálint emléktábláinak avatására.
Közreműködik: Baráth Béla tárogató művész Horváth István, Radnóti-díjas versmondó
Litter Nándor polgármester
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkalársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina. Szőlősi Márta. Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 1. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. december 14.
GSG
HOL TART AZ IPAI
Az országban 166 ipari park működik. A nagykanizsai két részből, a barnamezős és a zöldmezős területből áll. A barnamezős része a laktanyák 55 hektáros területe, melyből 15 hektár szabad területnek még nincs gazdája. A zöldmezős részen 10 hektár elfogyott, 35 hektár szabad terület található, itt a közművesítés első üteme most indult el, és ez a terület csapadékvíz elvezetését oldja meg. Egy képzeletbeli sétán beszélgettünk a kanizsai ipari parkról a működtetővel, a Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. ügyvezetőjével Szányi Gáborral és a fejlesztővel, a Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjével, Hiesz Miklóssal.
- Az ipari park nemcsak termelő beruházásokat takar, hanem az áruval kapcsolatos mindenféle tevékenységet, raktározást, elosztást, csomagolást.. A GE ide tervezte például a logisztikai raktárbázisát. Az ipari parknak logisztikai szolgáltatásokat is kell nyújtania, így megszervezni a postát, a hírközlést, a számítógépes hálózatot, a bankfiókot. Kialakítottuk a vámszolgálati helyet, ami elsősorban a nem EU-tagok kereskedelmét szolgálja - kezdi a bemutatást Hiesz Miklós.
- Hol tartanak a tárgyalások a vállalkozókkal?
- Gyakorlatilag a korábbi szerződések egy-két pontját kell csak módosítani, amiben a felek eddig nem tudtak megállapodni. A vállalkozók gondja megszűnik a tárgyalások befejezését követő új szerződések megkötése után. A volt laktanyák területén meghaladja az ötvenet a bérlők száma, akik szeretnék megvásárolni is a helyiségeket. A palini út melletti zöld területen van tíz vállalkozás, ezek egy része már építi az üzemét, a többiek tavasszal kezdenek. Folyamatban van további két vállalkozás telekvásárlása és van érdeklődés a maradék 35 hektárra is. Az országban 14 logisztikai központ működik, s a logisztikai központ megléte a feltétele a vámszolgáltatás biztosításának. Kanizsának minden adottsága megvan a logisztikai központ kialakítására, melynek kapcsolódó része a vámtevékenység - mondja Szányi Gábor.
- Ilyen konstrukciót eddig sem a város nem kötött a vállalkozókkal, sem a vállalkozók a várossal. Olyan egyezséget kellett létrehozni, ami igazságos a vállalkozók számára, és nem negatív kihatású a városnak - teszi hozzá Hiesz Miklós.
- Milyen munkák láthatók?
- A gázvezeték építése a laktanyákban folyamatban van, a zöldmezős beruházás I. üteménél már elkészült. A szakemberek dolgoznak a telefonhálózat kiépítésén, és a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges csatornahálózat kialakításán. Elkészültek a palini utat a régi 7-es úttal összekötő útszakasz ten>ei, amit pályázatra benyújtott a város. Folyamatban van az ipari park még szabad területének az iparvágány és a laktanyák között a földmérők általi felmérése, a víz és a csatorna hálózat tei-vezése, egybehangolva a laktanyákkal - mondja Szányi Gábor.
- Nem elég ha a városvezetés pozitívan áll az ipari park kialakításához, működtetéséhez, ebbe a körbe kellene tartozniuk a szolgáltatóknak is. A folyamatos párbeszéd érdekében félévente vállalkozói fórumot hívunk össze, ahol mindenki elmondliatjaa véleményét - szól végezetül Hiesz Miklós.


mim''
Uj lakások Nagykanizsán az északkeleti városrészben
már 185,000 Ft/m2 ártól!
Csendes, parkos környezet! Használt lakását beszámítjuk!
06-93-536-156, -157
Helyszíni hitelügyintézés! Áfa-visszatérítés, szocpol támogatás igénybevehető!
VAROSKAPU
8A1USZTAÁ0
8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 132/B. www.balusztradingatian.huvaroskapu@baiusztradingatian.hu
kanizsai kitüntetett
December 8-án Budapesten Kiss Péter kancelláriaminisztertől vette át Bicsák Miklós, a Bicsák Nyomdaipari Kft. tulajdonosa az „Év vállalkozója" kitüntetést a vállalkozása területén elért kiemelkedő eredményéért. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által ez a díj minden évben kiosztásra kerül, minden megyéből elismerik a legjobb kis- és középvállalkozó munkáját. Idén Bicsák Miklós mellett Zala megyéből egy zalaegerszegi kft. részesült ebben a rangos elismerésben.
A vasúti menetrend változás után a Corvinus Intercitynek köszönhetően sok év elteltével ismét vonatösszeköttetés jött létre Bécs és Pécs között. A Bécsből 6 óra 19 perckor induló IC-t Litter Nándor polgármester fogadta a nagykanizsai pályaudvaron vasárnap 10 óra 7 perckor a Nagykanizsai Városi Fúvószenekar kíséretében. Ezt követően Gyékényesig utazott az újonnan menetrendbe állított vonattal.

VÁROSHÁZA
2004. december 14.
keressen meg, beszéljük meg...
A belvárosi 1 l-es körzet képviselője Szányiné Kovács Mária. Nemcsak fogadóóráin szólítják meg a lakók ügyes-bajos dolgaikkal, szívesen beszélgetnek vele máskor is. Mondhatni: 24 órás szolgálat az övé, de mindezt örömmel és empátiával végzi. Most mi kérdeztük meg tőle: milyen kérdések foglalkoztatják az itt élőket?
- A Batthyány út 2. szám előtt elég rendezetlen a közterület, hiába van kitéve a parkolni tilos tábla, rendszeresen ott állnak a járművek. Ennek megváltoztatására kérnek a környéken élők segítséget. További problémát jelent az utcában eladott ingatlan környezete is. A ház ablakait betörték, a hajléktalanok i''s felfedezték az üres épületet. Érdekes probléma a Hermán Ottó utca kontra Batthyány utca ügy. A Hermán utcában, az úgynevezett bútorgyári lakótelepen egy vállalkozó társasházat szeretne építeni. Két Batthyány utcai lakos eladná a kertje egy részét erre a célra, a Hermán lakótelepen lakók azonban tiltakoznak ellene. Védett utcában laknak, ahol áz utca fáit sem lehet engedély nélkül kivágni, és a lakóépületeket sem lehet lebontani. Tavaszra elkészül a rendezési terv a területre, akkor lehet majd a témát véleményezni.
- A belvárosban milyen kérdések megoldására várnak segítséget?
- A Vásárcsarnok körül új társasházak épülnek, és az ott élő fiatal családok arra panaszkodnak, hogy nincs a környéken játszótér, de mondhatnám azt is, hogy az egész belvárosban nincs. Néha fölmennek a Thúry térre játszani a gyerekekkel, de szeretnének egy közelebbit.
- Hol lehetne játszóteret kialakítani a belvárosban?
- A Kiskastély mögött van egy zárt terület, ahol el tudnám képzelni, annál is inkább, mert a volt Magtár környékére elkészült a rendezési terv, és abban szerepel játszótér, zöld terület kialakítása is. Azt szeretném, ha a játszótér előbb elkészülne mint a Magtár, hogy minél előbb oda mehessenek játszani a gyerekek. Az idei képviselői keretemből megmaradt 400 ezer forintot ezért játékeszközökre fogom költeni. Sok problémát okoz a Múzeum tér rendezetlensége. Többnyire idősebb emberek laknak ott. A téli időszakban nehéz biztonságosan átjutni a forgalmas útszakaszon, mert mindenütt autók állnak. Ha lehetne három kívánságom, az egyik az lenne, hogy a Múzeum tér megszépüljön, a szökőkútból ismét csobogjon a víz, és a lepusztult játszótér helyén kényelmes padok, asztalok várnák a nyugdíjasokat. A közelmúltban az önkormányzat pályázatot írt ki a tér rendezésére, de sikertelen zárult. Fontos lenne a járdákat, a zöld területet felújítani és a parkolóhelyeket kijelölni. Most foglalkozom a Kisfaludy utca 2/A. szám alatti ház tulajdonosának a problémájával, aki nem jut ivóvízhez. Ha a szomszéd tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a területén átvezessék a vízvezetéket, akkor ez is megoldódhatna.
- Mit könyvelhet el sikerként?
- Siker az, hogy a körzetemben élők bíznak bennem. Ha megoldatlannak tűnő problémájuk van, akkor eszükbe jutok, megkeresnek. Siker az is, hogy örömet tudtam szerezni azzal, hogy az Alsótemplomhoz vezető fasoron kicseréltettem a régi padokat szépre és kényelmesre, az ott élők örömére.
- Miért hiányoznak padok a Deák téren?
- A VIA Kanizsa Kht-nál én is érdeklődtem ezügyben, s azt a választ kaptam,, hogy megvannak a padok, de mivel nincs mindegyik rögzítve, elviszik a tér más területére, így nyáron az árnyékot adó fák alá. Az egyik elképzelésem sajnos nem valósulhatott meg az idén. Szerettem volna egy szép, több oldalról is jól látható köztéri órát állíttatni az Erzsébet téren. Nem mondtam le róla, csak megvárom, míg a rendezési ter\> elkészül a térre. E néhány, kiragadott eseten kívül még számos problémával felkeresnek. Ezúton is biztatok mindenkit, ha bármilyen jó gondolata, elképzelése van, amit képviselhetek, keressenek meg. Nekem nagyon fontos, hogy a választókörzetemben élőkkel szinte napi kapcsolatban legyek, és a rám bízott ügyeket jó szívvel és kellő kitartással képviseljem.
városfejlesztésről, bizottsági munkáról
Papp Nándor mint önkormányzati képviselő, VKIB elnök, közgyűlési tag segíti városunk fejlődését. Most azért kerestük fel, hogy egyfajta számvetést végezzünk, milyen városi ügyekkel foglalkozott az idei évben.
- Elhatározásom volt, hogy képviselőként pozitív hozzáállással segítem az önkormányzat munkáját. Nagyon sok szép projektben, izgalmas feladatban vettem és veszek részt. így a kórház E és B épületének, valamint a fogyatékkal élők Űrhajós úti otthonának rekonstrukciójában, mint az építést felügyelő bizottság elnöke. Az eddig elkészült munkák komplexebbek lettek, mint amit az eredeti tervek tartalmaznak. A volt mozi épületének a kiviteli tervei elkészültek, hamarosan indul a pályáztatás a kivitelezésre. Pozitív dolognak gondolom, hogy 12 évi után felállt az Önkormányzati Tervtanács, amely munkája tükrözi a magas szintű szakmaiságot. Köszönöm annak a 6-7 embernek, akik ebben segítenek. Szeretném, ha még 10-15 ember, akár Zala megyéből, Keszthelyről, Zalaegerszegről bekapcsolódna a szakmai munkába. Megkezdte működését sok éves vajúdás után a Tourinform Iroda is.
A helyi építési szabályzat várhatóan az év végéig elkészül, így megszűnik az az áldatlan állapot, amikor illeszkedési szabályokra hivatkozva kell egyes területeken dönteni az építési hatóságnak. Eredménynek értékeli a képviselő, hogy a 74-es elkerülő szakaszának tervezése elkészült. Ugyanilyen pozitívum, hogy az M7-est a 6l-es főúttal összekötő szakasz 2005-re elkészülhet, egy sokkal jobb nyomvonalon, mint azt korábban elképzelték. Elkészült a délkeleti elkerülő szakasznak a terve immár másodszor, de ebben az esetben akkor örülne, igazán, ha belátható időn belül meg is valósulna. Addig ugyanis komoly forgalomcsillapításról sajnos nem beszélhetünk. Tervezik a belső körgyűrűk összekötő szakaszait. A kivitelezés sok pénzt igényel, a városfejlesztés más részeivel együtt.
- A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság korrekt csapat, politikáról gyakorlatilag szó sincs nálunk, azt gondolám, hogy ennek így kell lenni - folytatja a képviselő. - A bizottsági elnökség egyértelműen szakmai tevékenység, büszke vagyok arra, hogy ezt a fontos bizottságot ellenzékiként rám bízták. A vállalkozásokat amennyiben lehetséges, segíteni kell például azzal, hogy a rendezési terv módosításoknak nem gördítünk akadályt. A környezetvédelem és a turisztika fejlesztése, ami a bizottság munkájának része, óriási pénzekkel jár. A környezet\''édelem amilyen divatos, annyira nehéz keresztül vinni az elképzeléseket. Ugyanígy érzem a turizmusban is a fejlesztés lehetőségét, ám az egész ország ,,ugrik" ezekre a pályázati lehetőségre, így alaposan át kell gondolnunk teri''einket. Azt tartom, hogy a közgyűlésben is tisztességesen kell dolgozni. Azt elkövetkezendő két évben nagyon sok feladat van, pályáztatások lesznek még tömegével. Jó lenne a bérlakás programot is még jobban erősíteni.
- Felkeresi a lakosság a problémáival?
- Mivel én nem egyénileg megválasztott képviselő vagyok, nincsen fogadóórám. De a városfejlesztéshez kapcsolódó problémáikkal engem keresnek meg, ilyen például a rendezési terv módosítások.
- Az ön által készített előterjesztéseket sikerült végig vinni?
- Az önálló képviselői indítványaim - talán egy kivétellel - átmentek és megvalósultak. Önálló képviselői indítvány volt többek között a telekvásárlás az állatmenhely részére, városunk első polgármesterének, Halvax József síremlékének a felújítása. A Rákóczi-táblával kapcsolatos felszólalásom sem volt eredménytelen, hiszen normális és korrekt szöveggel hamarosan visszakerülhet a tábla a helyére. Folyamatban van a Katonarét rendezési tervének felülvizsgálata, szeretnénk árnyaltabbá tenni a rendezési előírásokat és az ott található miliőt megőrizni. Úgy érzem a mostani rendezési terv erre nem alkalmas, végrehajtása ennek a városrésznek a tönkre tételét jelentené - fejtette ki végezetül a képviselő.
2004. december 14.
A REGIONALIZMUSROL
Kedden a Halis István Városi Könyvtárban ülésezett a Nyugat-du-nántúli Területfejlesztési Tanács. Első napirendi pontként az előző ülés óta eltelt eseményekről esett szó, majd a tanács újjáalakulása, és az ebből adódó feladatok megvitatására került sor. A Tanács által végzett munkáról az elnök és a társelnökök délutáni sajtótájékoztatójukon számoltak be. Az újjáalakult Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökévé dr. Szakács Imrét a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács elnökét választották ismét, Markó Péter és Kis Bódog Zoltán - Vas és Zala megye elnökei - mellett ezt követően a megyei jogú városok küldötte, dr. Ipkovich György Szombathely polgármestere is társelnökként vesz részt a munkában.
Az újjáalakult regionális tanácsban mostantól helyet kap megyénként egy-egy képviselő a többcélú kistérségi társulások, illetve kistérségi fejlesztési tanácsok delegáltjaként, így Zalából Rostonics László. A civil szervezetek képviselői tanácskozási joggal vehetnek részt a tanács munkájában. Kis Bódog Zoltán sajnálkozását fejezte ki, hogy a kamarák és a munkáltatók, illetve a munkavállalók képviselői továbbra sem választhatnak tagot a régiós tanácsokba. Markó Péter pedig azt kifogásolta, hogy a tanács 23 tagjának több, mint a fele központi delegált. Győrjfy Gábor, a Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője elmondta: a régió 200 millió forintot nyert az innovációs hálózat működtetésére, a Nyugat-Magyarországi Egyetem pedig a regionális egyetemi tudásközpont létrehozására és működtetésére kiírt pályázaton járt sikerrel.
A sajtótájékoztatón elhangzott: a Regionális Fejlesztési Tanács döntött a hatáskörükbe utalt játszótér-fejlesztési decentralizált pályázatokról. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal kötött megállapodás alapján 21,7 millió forintot oszthattak szét a régióból pályázó települések között. A pályázatra 92 kérelem érkezett, 53-at fogadott be a testület, ezek összesen 192 millió forintot igényeltek.
a varos strategiajarol
A város önkormányzata a közeljövőben több lakossági fórumot tart a város stratégiájáról. A témával kapcsolatban december 7-én este rendeztek fórumot a HSMK Felnőtt Klubjában, ahol a megjelentek a városirányítás különböző részterületeinek stratégiai céljait ismerhették meg. Ezek között szerepelt az informatika, a környezetvédelem, az önkormányzati gazdálkodás, a gazdaságfejlesztés, épületgazdálkodás, városmarketing, valamint az oktatással és a szociális tervekkel kapcsolatos elképzelések. Elsőként Litter Nándor polgármester beszámolt az eddig végzett munkáról, melyben a felelős, hatékony gazdálkodásra tesz kísérletet a stratégia kidolgozásában részt vevő több mint 30 fő.
A városvezető beszélt többek között a város és a vállalkozók együttműködéséről, a laktanyákban bérlőként jelenlévő vállalkozókkal folytatott tárgyalásokról. Nagykanizsán jelenleg 4,8 százalékos a munkanélküliség. Legfontosabb stratégiai cél a munkahelyek létrehozása. A program elemeit kiragadva szólt arról, hogy olyan munkahelyeket kellene létrehozni, ahol a tudásra nagyobb szükség van, és megoldaná a diplomás fiatalok elhelyezkedését. Ezért erősítik a főiskolát, és tervezik a két-tannyelvű középfokú képzés indítását.
Szó volt a fórumon többek között a Szociális Szolgáltató Központ kialakításáról, a Fecskeház építés folytatásáról, és a költség alapú lakbérek bevezetéséről, melyhez kidolgozzák a lakástámogatási rendszert. A résztvevők tájékoztatást kaptak a különböző szociális intézmények jövőbeli terveiről is. 2006-ig bővítik az Idősek Szociális Otthonát annak érdekében, hogy a mentálisan leépült emberek gondozása megoldódjon.
A fórumon az adott témákat érintő munkacsoportok vezetői is válaszoltak a lakosság kérdéseire, melynek középpontjában a belvárosban egyre szaporodó kínai üzletek, a vonatok és a buszok menetrendjének összehangolatlansága, a sötét és járhatatlan Látóhegyi utak állapota szerepelt, de szó volt a parkoló kamionokról és sokak vágyáról, a rég felfedezett termál kút megnyitásáról is.
ALAIRTAK A SZERZODEST
December 9-én aláírta Litter Nándor polgármester és Kovács Lajos, a Prométheusz Rt. kereskedelmi vezetője az önkormányzati intézmények fűtésrekonstrukciójáról szóló szerződést. A beruházással 30 intézményben valósul meg a fűtésrendszer korszerűsítése. A 15 évre szóló közel két milliárdos projekt tartalmazza a működtetés költségét és a gázszámlát, amit jelen pillanatban az önkormányzat fizet évi 150 millió forint értékben.
Vannak újabb célok is az energia területén. Megoldást kell találni a felújításból kimaradt intézmények korszerűsítésére, az épületek szigetelésével, a nyílászárók cseréjével további megtakarítást lehetne elérni, és ide tartozik a belső világítás rekonstrukciója is. A város vezetője elmondta, a céggel egy másik szerződést is aláírnak, ami arról szól, hogy a
helyi közéletben aktívabb részvételt kívánnak felvállalni, és egymillió forinttal támogatják az önkormányzat által meghatározott tevékenységet. A szakmai értékelés szerint jó a szerződés. Elkészült a közbeszerzési szabályzat, amit a december 14-ei közgyűlés fog tárgyalni.
Kovács Lajos, a Prométheusz Rt. kereskedelmi vezetője hangsúlyozta, hasonló konstrukciót szeretnének megvalósítani, mint 2000-ben a Kórháznál. Elvégeznek egy nettó 516 millió forintos fejlesztést az intézményrendszerekben, ahol a rekonstrukció és az új rendszerek kiépítése mellett a szolgáltatás nívóját is szeretnék emelni. Aktív részvételt kívánnak vállalni a város közéletében, szeretnének nagykanizsai cégként megjelenni. Az egymillió forintos ösz-szeggel kulturális vagy sport eseményt támogatnak, ami az évek folyamán az infláció mértékével emelni fognak. A fejlesztéshez nemcsak banki finanszírozást terveznek igénybe venni, hanem állami forrásokat és kamatmentes hiteleket is. A pályázatok januárra készülnek el, február elején mutatják be az önkormányzatnak. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy sikerrel nyerjenek el jelentős összeget akár a nemzeti energiaprogramból, akár más vissza nem térítendő támogatási forrásból.
Röst János alpolgármester hangsúlyozta: meggyőződése, hogy a közgyűlés jó ügyet szolgált a döntésével, hiszen a fűtésrekonstrukciü során többségében gyermekintézményeket újítanak fel.
ULESEZETT AKTÖ
A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat tagjai keddi soros ülésükön négy közgyűlési napirendi pontot tárgyaltak.
Javasolták a Nagykanizsa MJV közgyűlésének az állattartás szabályzásáról szóló 27/200. (VI. 14.) számú rendelet módosítása kapcsán, hogy a „B" állattartási övezetben a Tőzike utca helyett a Bornemissza utcát a Kőrisfával összekötő út kerüljön, így ott legfeljebb 3 darab közepes és legfeljebb 30 darab kis haszonállat tartása lenne megengedett.
Az ülés tagjai támogatták a Móricz Zsigmond Művelődési Ház 3,6 millió forintos pótköltségvetését, illetve a helyi adórendeletek módosítását. A KTÖ egyhangúlag támogatta, hogy szerepeljen Nagykanizsa Turisztikai Fejlesztési Program hosszú távú tervei között a kiskanizsai repülőtér mellett található termálkút gyógyvízzé minősítése, s ezzel lehetőség nyílna a gyógyturiz-musba való bekapcsolódásba.

RS
2004. december 14.
TECHNIKA KFT.
KONNYU MULT UTAN SIKERES JÖVŐ
A Technika Kft. ''90 után az MHSZ megszűnésével egy-időben alakult és átvette az akkor még nagyszámú sorkötelesek képzését és oktatását, valamint a fiatal katonajelölteket egészen az elmúlt évig. „Mi lesz veletek ezután?" - mondták az értünk „aggódok". írásom címének azért adtam a fentieket, mert sokszor azt vágták a fejünkhöz, hogy szervezni nekünk tanulókat nem kell, hiszen a hallgatókat tálcán kaptuk.
Az idei évet kezdő kollégáink szorongva kezdték, mert ők is hittek. Szerencsére nem ez történt, az idei évet szinte csúcsra járatva teljesítjük. Oktatóink reggeltől késő estig tanítják hallgatóinkat, hogy az igényeknek, megnövekedett feladatoknak. és a tanulói elvárásoknak meg tudjanak felelni. Sikerült pályázatokkal és saját ráfordítással egy korszerű számítógépes, kivetítős elméleti oktatást megvalósítani. Úgy szoktam fogalmazni, hogy megszűnt a régi krétaporos világ.
Időszerű volt ez a változás, hisz a nyakunkon a számítógépes elméleti vizsga. Ennek érdekében már felszereltük az érintőképernyős monitorokkal ellátott tantermeket, melyek kompatibilisek a vizsgabizott-
r,V----------
ság gépeivel. Csak adalékként említeném meg, hogy kb. nyolcmillió forintot fordítottunk erre, ami csak a kezdet, ugyanis a megnövekedett létszám miatt további bővítésekre lesz szükségünk. Bebizonyították kollégáink, hogy egy sikeres csapat akkor is a felszínen marad, ha „nem kapja tálcán a tanulókat". A zalaegerszegi kirendeltségünk ma már a legeredményesebb a kft.-ben. Minek köszönhetjük ezt? Egyrészt az ISO-minősítésünknek, másrészt az akkreditációinknak, harmadszor pedig azoknak a kollégáknak és vezetőinknek, akik hittek a sikerben, bizonyítva a kétkedőknek azt, hogy tévednek.
Adalék a fentiekhez: 1998-ban 360 fő személygépkocsivezetőt képeztünk, ez idén kb. 1300 fő felett lesz. Ezt a sikert azért tudtuk elérni, mert hallgatóink elviszik jó hírünket. Tudják, hogy velünk célba érnek. Mi pedig hallgatunk a kritikai észrevételekre, és lehetőség szerint mindent megteszünk értük, vagyis SZOLGÁLTATUNK!
SZERETETTEL ES SZAKÉRTELEMMEL VÁRJUK JELENTKEZŐ ÜGYFELEINKET!
Címünk: Nagykanizsa, Király út 47. Tel.: 93/312-394
(x)

15 EVES A TECHNIKA!
A MI ÜNNEPÜNK LEGYEN AZ ÖN KARÁCSONYA!
Aki ezt a bont kivágja és felmutatja a Technika Kft. Király út 47. szám alatti irodájában, 25.000 Ft helyett 2005 Ft elméleti díjat fizet!
A bon felmutatásának határideje 2005. január 31., de a kedvezmény 2005. évben bármikor felhasználható!
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. 2004. december 24-én és december 31-én is a hulladékszállítási program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás. Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig helyezzék ki hulladékgyűjtő edényeiket.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagykanizsa Hajgató Sándor u. 1. Tel. fax: 93/319-202 e-mail: e.moricz@chello.hu
Móricz Kamaraszínházi sorozat 2005. JANUÁR 4. 19,00 ÓRA SLAWOMIR MROZEK: MULATSÁG tragikomédia
hihetetlenül nehéz egyensúlyozás vaskos realitás, poénkoáásra csábító humorizálás és a poétizált, filozofikus metanyelv-használat között sikerül. Röhögni kell és sírntahogy abban a színházban kellett, amiről már majdnem elfeledkezünk." (Budai katalin - Critikai Lapok)
A BÁRKA SZÍNHÁZ ELŐADÁSA
Szereplők: Szikszai Rémusz, Mucsi Zoltán, Scherer Péter Rendezte: Bérezés lászló, Helyszín: HSMK színházterme Belépőjegy ára: 1.500 Ft
BÉRLETEK VÁSÁROLHATÓK
2005. JANUÁR 4-IG!
Diák, nyugdíjas: 5.500 Ft, Felnőtt: 6.000 Ft
Nagykanizsán, a Király-udvarházban a Király utcai oldalon eladó 72 nm-es 2+2 félszobás tetőtéri összkomfortos lakás, továbbá a II. emeleten 65 nm-es háromszobás, erkélyes összkomfortos lakás 2005. év eleji átadással. Az I., II. ütemben a lakások elkeltek.
Állami támogatású hitelek, szociál-politikaí támogatás, áfa- visszaigénylés, illetékmentesség.
4 lakásos belvárosi, kertes, ösfás társasház
földszintjén (Kisfaludy u. 2/a), eladó 1 db 65 nm-es 3 szobás, illetve 1 db 71 nm-es 3 szobás összkomfortos teljesen felújított lakás, bruttó 179.900 Ft/nm áron, alternatív megoldásként a helységcsoportok átrendezhetők (59 nm-es 3 szobás, 77 nm-es 4 szobás kialakítás lehetséges), továbbá eladó 1 db 17 nm-es személygépkocsi tároló bruttó 1.690.000 Ft-ért. Átadás: 2005. év eleje
Kinizsi-udvar társasház teremgarázsában 6 db parkolóhely eladó vagy bérbeadó.
Egyeztetés, tervismertetés ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. Lem.
Tel /fax: 93/ 516 715
Balassa Béla építész vezető tervező.
Tel.: 30/901 9013 E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető.
members.cheilo.hu/balassab
OKét»MA7
2004. december 14.
ESÉLYEGYENLŐSÉG
7
KET RENDEZVENY
December 18-án délután 14 órától tartja a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat karácsonyi ünnepségét a Bogdán János Közösségi Házban. A programot Váradi Istvánné, a CKÖ-elnökhelyettese nyitja meg, beszédet mond Litter Nándor polgármester és Orsós Vendel, az EURIFE elnöke. Ezt követően a Hétvégi Kollégium diákjainak irodalmi zenés műsorát és dr. Zámodics Imre előadását hallgathatják meg a résztvevők.
A 19 órakor kezdődő X. Nemzetiségi Nap helyszíne az István Fogadó. Az ünnepi közgyűlést Teleki László, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium romaügyekért felelős politikai államtitkára, a CKÖ-elnöke nyitja meg. Két-két cigány, illetve nem cigány személyt is kitüntetnek a kisebbségi önkormányzat munkájának segítéséért. A díjak átadása után Mága Zoltán hegedűvirtuóz ad koncertet.
Az Új Kanizsai Kórházéit Alapítvány kuratóriuma döntésének köszönhetően 10 millió forint értékű lézeres műszert adtak át december 8-án a kórház fül-, orr-, gégészeti osztályán. Dr. Dull Gábor osztályvezető főorvos elmondta, az új műszer a 16 évvel ezelőtt vásárolt, és ma is működő szén-dioxidos lézert váltja fel. Óriási előrelépést jelent, a sokoldalú, endoszkópos funkcióban is használható eszközzel a testüreg olyan eldugott részébe is be tudnak nyúlni, ahová eddig nem. Dr. Szabó Csaba főigazgató megköszönte dr. Hámori Zsoltnak, az 1993-ban létrejött alapítvány képviselőjének a segítséget.
AKADÁLYMENTES ILLEMHELY
Elkészült az akadálymentes illemhely a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében. Az illemhely kulcsait a portástól lehet elkérni, ezzel azt kívánják elérni, hogy csak azok használják a speciális módon kialakított toalettet, akiknek készült. Ezzel a beruházással a város újabb lépéseket tett meg az esélyegyenlőség érdekében.
egyre többet
2002. tavaszán, Orbán Viktor miniszterelnök felhívására alakult meg a Rozgonyi Polgári Kör. Nagykanizsán. Az alakuló ülésen több mint negyvenen vettek részt, azóta tagjaik száma kettőszáz fölé emelkedett. A polgári kör vezetője Miha Tamásné, akivel a már harmadik alkalommal megrendezett karácsonyi jótékonysági vásárukon beszélgettünk.
- Kik a tagjai a Rozgonyi Polgári Körnek?
- Valamennyien olyan kanizsai emberek, akik a konzervatív, nemzeti, keresztény értékrendet vallják magukénak, így céljuk ezen értékrend megőrzése. Felelős gondolkodás, tenni akarás és em-bertársi szeretet jellemzi őket. Sokféle foglalkozású ember talál-
ható körünkben, és sokirányú tevékenységet folytatunk. Rendszeresen, kéthetente találkozunk. A történelmi egyházakkal példaértékű a kapcsolatunk, összejövetelünkre is tőlük kapunk helységet.
- Mi történt a polgári kör háza táján a megalakulás óta?
- Az előző két évben egymással ismerkedtünk, tüntetéseken, országos összejöveteleken vettünk részt. Nemzeti ünnepeink szemezésében vállaltunk szerepet, igyekeztünk a jobboldali civil szervezetekkel is egyre szorosabb kapcsolatot kialakítani. Autóbuszos kirándulásokat szerveztünk: ellátogattunk a Terror Házába, voltunk Herenden. Közös évbúcsúz-tatóink, névnapjaink megünneplése bensőségesebbé, családiasab-
bá tette közösségünket. Országosan ismert politikusok, művészek látogattak Kanizsára a meghívásunknak eleget téve: járt nálunk Kövér László, Szalai Annamária, Hende Csaba, Szita Károly, Schrammel Imre, Seszták Ágnes, Bayer Zsolt. Részt vettünk az EU parlamenti választások és a népszavazás kampányában, gyűjtöttük a petíciós aláírásokat. S itt van ez a mostani rendezvényünk, a jótékonysági vásár, ami már hagyománnyá vált.
- Rengeteg ruha, cipő, divatcikk, táska, plüss állatka várt gazdára a nyitáskor.
- Egyrészt saját gyűjtésünk eredménye, másrészt a Piarista Iskola is segített. Minden darabot, éppen úgy, mint tavaly, száz forintért adtunk a kétnapos vásárban. A befolyt összeget a rászoruló nagycsaládok megajándékozására fordítjuk., egy meghitt ünnepség végén ajándékcsomagot nyújtunk át nekik. A maradék ruhákat, cipőket a Máltai Szeretetszolgálatnak adjuk át.
FIUOTTHON
A speciális nevelést igénylő, állami gondoskodásba vett gyermekek, fiatalok új otthona a jelenleg Befogadó Otthonként funkcionáló Csengery utcai épületben lesz. A nyolc férőhelyes, speciális fiúotthon kialakítása már megtörtént, így a közeljövőben újabb intézménnyel bővül Zala megye gyermekvédelmi ellátórendszere.
PARTFOGOK, PÁRTFOGOLTAK
Változások és új lehetősége a pártfogó felügyelet és a jogi segítségnyújtás területén címmel rendezett szakmai fórumot az Igazságügyi Minisztérium Párfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Zala Megyei Hivatala Zalaegerszegen.
Pártfogó, segítő, védő és felügyelő, ellenőrző, mintegy rendőr és börtönőr egy személyben - fogalmazódott meg a megyeszékhelyi tanácskozáson. Horváth László, az Igazságügyi Minisztérium fennhatósága alatt 2003. július elsején önállóvá vált szolgálat megyei igazgatója mutatta be a szervezet másfél éves tevékenységét.
Azt várják ettől az összejöveteltől, hogy létrejöjjön az összhang az igazságügyi szervezetekkel, mondta bevezetőjében a megyei igazgató. Az eltelt másfél évben 332 környezettanulmányt adtak ki a szervezet munkatársai a nyomozó hatóságok, ügyészek kérésére. A jogi segítségnyújtó szolgálatnál az elmúlt nyolc hónapban több mint 350 ügyfelet fogadtak és közel 100 jogi segítséget engedélyező határozatot hoztak.
Tevékenységük kevésbé hatékony területének a közérdekű munkát tartja a szervezet. E téren javulás csak akkor várható, ha az önkormányzatokat érdekeltté teszik az ilyen elítéltek fogadásában. Jövőre a büntetés-végrehajtá-si törvény változásával bevezetik az úgynevezett kockázatértékelést a pártfogoltakkal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy a felügyelőknek egyénre szabottan kell meghatározniuk a magatartási szabályokat; differenciáltan, mást az először megtévedt elkövetővel és mást a visszaesővel szemben.
Kőnig menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
J^LáÉmkttÉgÍL * Vállalati étkeztetést vállalunk --jnpjj^? Havi étlap: www.konigmenu.hu

Z
2004. december 14.
ADVENTI HANGULATBAN
Hétszínvirág óvoda zenés műsort adott. Az érdeklődők láthatták a Premier Táncklub fellépését, a Kanizsa Kick Boksz Klubot, később Valu Rebeka, Cséplő Dániel, ás Goór Andrea tanítványai táncoltak.
ADVENTI KLASSZIKUS EST A Humán Európa Szövetség és a Halis István Városi Könyvtár közös szervezésében, a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola tanárainak és növendékeinek közreműködésével pénteken este Adventi Klasszikus estet tartottak a könyvtár teázójában. Népszerű karácsonyi dallamok mellett felcsendült Webér, Beethoven, Küffner, Bach egy-egy műve.
KEDVEZMÉNYES KÖNYVVÁSÁR A Humán Európa Szövetség kedvezményes könyvvásárt szervezett a Halis István Városi
Könyvtárban. Az ajándékozni, vagy magukat magukat meglepni kívánok érdekes, és értékes kiadványok között válogathattak december 8-9-én a könyvtár nyitva tartása idején.
THÚRY VÁSÁR
Ötödik alkalommal rendezte meg a Thúry György Kereskedelmi. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola hagyományos vásárát az iskola tornatermében. A program célja, hogy a kereskedelmis és a vendéglátós tanulók marketing és reklám, míg az idegen-forgalmis diákok hostes tevékenységükkel adjanak számot gyakorlatban elméleti tudásukról, bemutatóikon keresztül. A 18 thúrys vállalkozás mellett egy csáktornyai csoport is részt vett az iskola rendezvényén, melynek szervezésében a diákok mellett Csontos Zsuzsanna, Majomé Jakabfi Éva, Behmné Pethő Ilona, Kunvári Zoltán és Cseresnyésné Bedő Ilona szaktanárok is részt vettek.
JÓTÉKONYSÁGI CSALÁDI NAP Jótékonysági családi napot tartottak szombaton a Zsigmondy-Széchenyi tornacsarnokában. A programot Litter Nándor polgármester és Szabó Anita városi diák-polgármester nyitották meg. Ezt követően a Pipitér óvodások lucáztak, a kiskanizsai iskolások Palotást táncoltak, majd a MFG-Sorry Művészeti Csoport
műsora, majd a Honvéd Kaszinó Balett-cso-portjának műsora következett. A bolyaisok mézeskalácsot árultak, a palini kisdiákok karácsonyi díszeket, a kerisek ajándéktárgyakat, míg a házigazdák fából, textíliából és bőrből készült holmikat, a befolyt összegből a rászoruló diákokat kívánják az intézmények támogatni. A HSMK munkatársai által működtetett játszóházban képeslapot készíthettek a gyerekek, origamizhatak a zsigmondysokkal, és a legkisebbeket várta a Mikkamakka helyszíni játéktára. Délután breakelt a Last Moment, a
422 GYERMEK NEM SZÜLETETT MEG VÁROSUNKBAN
A közelmúltban került napirendre a városunkban és környéken élő lakosság egészségi állapotáról szóló beszámoló, melyet az ÁNTSZ Nagykanizsai Városi Intézete állított össze a 2003. évi adatok alapján. Dr. Búzás Judit városi tiszti főorvossal a beszámoló legfontosabb elemeit foglaltuk össze.
A lakosság számottevő csökkenése ugyan megállt, de továbbra is jellemző az alacsony születési-és a magas halálozási szám. A városban a tavaly januári állapot szerint 383 gyermek született, 587-en haltak meg. Tovább tart tehát az öregedési folyamat. Ha a lakosság életkor szerinti megoszlását nemek szerinti bontásban vizsgáljuk, azt látjuk, hogy városunkban 3300-zal több nő él, mint ahány férfi, különösen a 45 és 50 év közötti férfi-nő arány szembetűnő a nők javára. A csecsemőhalálozási szám az országos átlag alatt van. A koraszülöttek számának alakulása változatlanul kedvezőtlen. A 796 világra jött gyermek közül a halvaszületések száma hat, a csecsemőhalottaké hét, míg a koraszülötteké 74 volt.
A Családvédelmi Szolgálatnál 433 fő jelentkezett tavaly terhesség-megszakítás miatt, s 11 fő volt csak közülük, aki újragondolva helyzetét, végül gyermeke megszületése mellett döntött. Az abortuszt kérelmezők körében az indokok között továbbra is az anyagi ok. a lakáshelyzet megoldatlansága és a családi ok megjelölés szerepelt leggyakrabban. Tovább csökkent a gyermekvállalási kedv a családokban, ma már sokan a második gyermeküket sém vállalják, míg korábban ez a gond a harmadik gyermek előtt jelentkezett. A múlt évben is magas, 46 fő volt a 19 éven aluli kérelmezők száma, négyen pedig még a 15 éves kort sem töltötték be. Az adatok azt mutatják, a kérelmezők 34 százaléka meg sem próbált védekezni a terhesség ellen.
A vezető halálokok között ugyanazokat a betegségeket találjuk, mint az előző években, az arányok viszont változtak: míg a keringési rendszer betegségei által okozott halálozás arányszáma csökkent, addig szaporodtak a daganatok okozta elhalálozások.
Ezen belül jelentősen megnőtt a légcső, hörgő, tüdő daganat okozta halálesetek száma, a második helyen városunkban a végbél, harmadik helyen a gyomor- és emlődaganatok állnak, arányait tekintve ezután következik az ajak-, száj- és garat-danatok okozta halálozások, majd a vastagbél-daganatok. Pedig tüdőszűrésre el lehet(ne) menni, a szájüregi daganatok szervezett szűrése is beindult már, de alacsony a részvételi arány. Ma már van mammográfiai szűrés is, mégis nőtt az emlőrákban meghaltak száma. Nagykanizsán tavaly a 45-65 év közötti nők 59 százaléka tartotta fontosnak e vizsgálaton való megjelenést.
Az emésztőrendszer megbetegedései is gyakran vezetnek halálhoz. Közülük kiemelkednek a májbetegségek, mert jelentősen megnőtt az általuk okozott halálozások száma illetve arány. Az esések és a szándékos önártalom által bekövetkezett halálozás is nagyobb arányban szerepel a halálokok között, mint az előző évben.
Az adatok szerint a járvány-
ügyi helyzet városunkban és környékén kifejezetten jónak mondható. Néhány fertőző betegség esetén - például szalmonella - a számadatok jelentős csökkenésről tanúskodnak. Ugyanakkor új fertőző betegségek jelentek meg, így a HIV-fertőzés, a legionel-lózis. A fertőző betegségek egy része védőoltással megelőzhető. Örvendetes, hogy az életkorhoz kötött kötelező védőoltások teljesítése a városban száz százalékos. Csökkent az ételmérgezések száma, és a városban valamint környékén a tavalyi esztendőben nem volt egyetlen gombamérgezési eset sem. A Tüdőgondozó adatai alapján tavaly 16 új tbc-s beteget regisztráltak, többet, mint az azt megelőző években. S akárcsak a tüdődaganatok korai felismerésében, a tbc esetében is fontos szerepe van a prevenciónak és a szűrővizsgálatoknak.
Az allergiás megbetegedések száma rohamosan nő, nagy társadalmi összefogásra van szükség a különböző allergizáló pollenek visszaszorítása érdekében.
Szőlősi Márta
2004. december 14.
N

( J DECEMBER 6.)
Lakossági fórum
A Nagykanizsai Polgári Egyesület által szervezett lakossági fórumra került sor a Honvéd Kaszinóban, melynek vendége Csintalan Sándor magánzó volt.
( J DECEMBER 7.)
SZEB-ülésen történt
A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén elsőként Nagykanizsa Stratégiai Tervével foglalkozott. Egyhangú döntés született arról, hogy a 2004. évi szociálpolitikai pénzeszközök 12. havi felhasználása az előző évek gyakorlatának megfelelően történjen, a javaslatot a Pénzügyi Bizottság elé terjeszti. Harmadik napirendi pontként a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és térítési díjáról tárgyalt a bizottság. A nyílt ülés a bűnmegelőzési akadályverseny megvalósulásáról szóló tájékoztatóval zárult.
Egészségügyi előadás
A Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Házban a fulladásos szív-és érrendszeri problémákról hallhattak előadást a Vasutas Nyugdíjas Klub tagjai és az előadásra betérők.
( DECEMBER 9.)
Fidesz-sajtótájékoztató
Dr. Csákai Iván a Fidesz sajtótájékoztatón azzal foglakozott, hogyha Kanizsáról sok fiatal csak más településen talál munkát magának. A polgármester 1600 új állást ígért Nagykanizsán. Az ígéreteknek a fele sem valósult meg, hanem éppen azok ellenkezője vált valóra. Nem nőtt a munkahelyek száma, nem javult a munkanélküliség helyzete.
Galéria avató
A Híd Vizuális Műhely galériájának ünnepélyes megnyitójára került sor a volt Uttörőház épületében, ahol elsőként Kotnyek Ist-
ván festőművész munkáiból nyílt fotókiállítás.
( ^ DECEMBER 10.)
Alapcsőletétel
A Nagykanizsa Dél-Keleti főgyűjtő regionális szennyvízvezeték ünnepélyes alapcsőletételére került sor Kisfakoson, ahol Litter Nándor polgármester és Göndör István országgyűlési képviselő mondott beszédet. A csatornaberuházás másik helyszíne Iharosberény, ahol szintén elindult a projekt kivitelezése.
Filmklub
A „Hetedik művészet a könyvtárban" programsorozaton belül a Maléna olasz filmet tekinthették meg a filmkedvelők.
Szakmai nap
Az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-Földgáz és Vízbányászati Szakosztályának dunántúli csoportja és az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Kör szakmai napot szervezett. A MOL Rt. műszaki könyvtárában megrendezett ösz-szejövetelen Gerecs László, a Nagykanizsai Bányászati Üzem egykori igazgatója a MOL Rt. oroszországi kőolajtermelési tevékenységét mutatta be.
( J, DECEMBER H .)
Könyvtári programok
A Halis István Városi Könyvtárban délelőtt a kézműves foglalkozáson, délután pedig a betlehemes játékban vehettek részt a gyerekek, hallgathattak karácsonyi meséket, verseket, dalokat társaik előadásában.
C Ji ELŐZETES)
Piarista előadás
December 16-án 18 óra 30 perckor a Piarista Iskolában Pap Gábor művészettörténész tart előadást Három szent király, de melyik három?, a biblia és a magyar „háromkirályok" a középkori Magyarország fényszentélyeiben címmel.
December 15. szerda
07:30 Krónika 07:40 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 17:30 Akarj élni 18:00 Krónika 18:10 Mese Vasárnap 18:15 Stroryboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7: Döntés, változás?, Közbeszerzés 19:15 Kamarai percek-Egyesülés vagy együttműködés 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül: Karácsonyi díszek készítése, „Szép Zalában" születtem népdaléneklési verseny. Gyufacímke gyűjtő. PTU vitaminok. Gazdit kereső kutyák 20:30 Hírháló 21:00 Halálos merülés - akciófilm
December 16. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 08:00 Jövő 7 08:12 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese: Vasárnap 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Hazán belül 18:00 Krónika 18:10 Mese: A görbe nyírfa 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc: Ludvig Dániel kiállítása, Adventi est. 19:25 Sport - Vívóink OB-re készülnek 19:40 jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20:12 Kamarai percek 20:30 Hírháló 21:00 Szuperhekus kutyabőrben - akció vígjáték
December 17. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:53 Kamarai percek 09:10 Jelkép - református 09:20 Mese: A görbe nyírfa 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Hír-Vidék, agrárium, vidékfejlesztés 18:00 Krónika 18:10 Mese: József és testvérei 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Zala magazin 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport 20:30 Hírháló 21:00 Kalandos földetérés - akcióvígjáték sorozat
December 18. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Zala magazin 07:25 Mese 07:30 Krónika 07:40 Jelkép-katolikus 07:50
K''arc 08:05 Sport-Vívóink OB-re készülnek 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Maksavízió 10:00 Hegycsúcsok 10:30 Alexebbek 11:00 Ingatlan magazin 11:30 Kortársművészek portréi 17:30 Bussiness-mix magazin. 18:00 Alexebbek 18:30Tuta-josok - magyar film 20:05 Válogatás a hét műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00 Cápavadász - akciófilm 23:QO Bence show 23:30 Különjárat.
December 19. vasárnap
06:30 Tutajosok - magyar film 08:05 Válogatás a hét műsoraiból 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:15 Geofilmek: Társadalmi egérfogók 09:30 Akarj élni 10:00 Thalassa 10:30 Kuplung. Autós magazin 11:00 Hagyományos magyar élelmiszerek: vadak, halak 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Kuplung autós magazin 18:30 Tutajosok - magyar film 20:15 Válogatás a hét műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00 Az erőszak városa - krimi 23:00 Maksavízió 23:30 Bencze show
December 20. hétfő
07:30 Zala magazin 08:00 Tutajosok 2. rész 09.36 Válogatás a hét műsoraiból 17:30 Szemeszter - egyetemi vidámságok 18:00 Krónika 18:13 Bolondos Gyurka 18:18 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 K''arc 19:25 Jövő 7 19:37 Jelkép - adventista 19:5 Krónika 20:01 Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00 Kalózföldi kalandok -kalandfilm
December 21. kedd
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:43 Videoklip 08:08 Jövő 7 08:20 Jelkép -adventista 08:30 Krónika 08:43 K''arc 08:55 Zala magazin 09:25 Mese: Bolondos Gyurka 09:30 Krónika 09:43 Videoklip 17:30 Vác híres templomai 18:00 Krónika 18:13 Mese 18:18 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 Házban ház körül 19:37 Jelkép-katolikus 19:50 Krónika 20:01 K''arc 20:15 Jövő 7 20:30 Hírháló 21:00 Tégy úgy mintha nem látnád őt - thriller
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
FÉRFI FODRÁSZÁT NYÍLT!
Nagykanizsa, Fő út 10. (Húsáruház udvarában) Nyitva: H-K-P: 7-13 óra, Sz-Cs: 13-19 óra
Várom régi és új Vendégeimet (Erzsébet téri fodrászüzletből)
ERZSI
A HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTAR ÜNNEPI NYITVATA RTÁSA Főépület (Kálvin tér 5.) és Kiskanizsai fiók (Hajgató Sándor u. 1.) December 18. (szombat) 9:00-15:00. December 24-26. zárva December 31. (péntek) 9:00-15:00. Hevesi fiók (Hevesi u. 6.): December 18. (szombat) 9:00-15:00. December 24-31. zárva
1
RA
2004. december 14.
Csendes képek címmel nyílt meg december 6-án Peterman Károly, mintegy félszáz, fekete-fehér felvételt bemutató első önálló kiállítása a HSMK galériájában. A 25 éve fényképező, és számos hazai valamint nemzetközi kiállításon eredményesen szereplő fotós képeit Kotnyek István, a Kanizsa Fotóklub vezetője mutatta be a megjelenteknek. A megnyitóra kissé megkésve, megérkezett a Mikulás is, aki Mikulás csomaggal, benne dedikált Peterman fotóval ajándékozott meg mindenkit. A kiállítás január 15-ig tekinthető meg, hétköznap 10-17 óráig.
A MEGBOCSÁTÁS HETE
Azok, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották a könyvtárból kikölcsönzött dokumentumokat visszavinni, december 13-23. között költségmentesen megtehetik. A megbocsátás hete elnevezést viselő akciót már nem első alkalommal hirdeti meg a Halis István Városi Könyvtár. A cél az, hogy az intézmény visszakapja a dokumentumait, és az olvasó lelkén is könnyíteni tudjanak anélkül, hogy ezt a pénztárcájával is megtennék.
RADICS BELA EMLÉKEST
Radics Bélára, minden idők legnagyobb magyar gitárosára emlékeztek a rajongói december 10-én este a Honvéd Kaszinó Tükörtermében. Az 1946-1982. között élt gitáros-zenész Ifjúsági Parkban rendezett koncertjeire annak idején nemcsak a hazai rock rajongók például Prágából külön buszokat indítottak a ''70-es években Budapestre. A zenehallgatással fűszerezett beszélgetést Czene Csaba vezette.
MIAMANO SZÍNHÁZ
A Móricz Gyermekszínházi sorozat újabb vendégeként, telt ház előtt lépett színpadra a Miamanó Színház a Hevesi Sándor Művelődési Házban. A színház két éve alakult színészdiplomás tagokkal. Móra Ferenc híres meséjének egyedi feldolgozásában az erdei állatok emberi ruhába öltöznek, s így jelenítenek meg emberi jellemeket. Az izgalmas történet Mackó anyó eltűnésével kezdődött, de az igazi bonyodalmakat Csalavári Csalavér, a róka okozta.
- Móra Ferenc műve egy abban a sorban, amely darabokhoz azért nyúltunk, hogy minél több klasszikus mesét eljutassunk a gyerekekhez. Ebbe a sorba illik a Rémusz bácsi meséi is. A Csalavári Csalavér feldolgozása szöveghű követésre épül pont amiatt, mert egyszerű és a mai gyerekek számára is könnyen megérthető, és mert témája nem vesztett aktualitásából. Az emberi viszortyok, konfliktusok, a jó és rossz viszonya még a kicsik számára is egyszerű tanulságként jelennek meg a műben - mondta Szilágyi Szabolcs, a társulat tagja.
Zenei világuk házi zeneszerzőjük, Füri Gábor érdeme. Ebben a műben a magyar népzenei elemeket,, dallam-világot modern hangszereléssel megformázta. A Színház kis baráti csapata saját jelmez és díszlettervezőkkel dolgozik, nekik köszönhetik látványvilágukat.
1,415 MILLIÓ
A miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz, így 1 millió 415 ezer forintot nyertek számítástechnikai eszközök vásárlására, internet használatra, közüzemi díjakra. A két régi mellé új számítógépeket, nyomtatót, digitális fényképezőgépet vásároltak a Mindenki Házába.
- Nyilvános internetezést biztosíthatunk ezzel a miklósfaiak számára. A téli szünet ideje alatt nyitva tartunk, az internetezés mellett lesznek kézműves foglalkozások is - mondta Helyes Zsuzsa, a művelődési ház vezetője.
az adventi csend hangjai
Korán érő esték, bénult hallgatás, ködbe bújó rejtelem kiszorít a természetből, és bekényszerít a falak közé. Összeszorul a falu és a város, talán szigorúbb lesz a rend, nem a parancsé, de a befelé fordulás igényéjé. Menedék lesz az otthon a szeretet által, ez láncol, tart össze bennünket. A közénk szorult csend, a hallgatás újabb és újabb energiát szabadít fel bennünk. Igyekszünk átlépni az eddig bezárt kapun, átlépni újabb és újabb küszöbökön, a magunk készítette, belénk rögzült gátakon.
Felszabadul bennünk egy új hang, melyben a csenden át megszólal a szeretet. Lelkünk vár valakit, s e várakozás minden évben ismétlődik. Mindig új erőt ad, hitet a holnapokra: s ez a remény a hívő ember jövőképe. Egy mosoly, egy kézfogás, egy hívó szó, amit ha van fülünk a hallásra, meg kell hallanunk. Ez adventi töltődés segít át a hétköznapokon, hogy ne az elszakadás, hanem a ta-
lálkozás legyen életünk igénye, a hívás az adventi csendben, ahogy Weöres Sándor írta: „Valaki hí téged, valaki hí, nem látta senki, elrejtik a fák, előtted ring a hangja, mint a mécsvilág."
Az örök kíváncsiság hajt bennünket, hogy újra átéljük az advent szak-ralitását, a beteljesülést, Jézus születését. így tudunk a morc idő ellenére meleget csiholni. Egy kéz érintésében, egy segítő, biztató szóban ott a lelki kapcsolat. A várakozás így válik örömmé. Megszűnik a közel és távol, a szeretet láthatatlan ereje kapcsol össze bennünket. Hideg van, de fel kellene melegedni, s újfent szeretni egymást, emberek, és hinni és remélni. Mint ahogy Babits írta: „Szeress hát minket is, koldusokat! Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat, csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt."
Dezső Ferenc
DICSERET-DIJ
A II. Budapesti Nemzetközi és Országos Ferenczy György Zeneiskolai Zongoraversenyen Cseszkó Délinké a nagykanizsai Farkas Ferenc Városi Zeneiskola 2. osztályos növendéke Dicséretdíjban részesült. Felkészítő tanára: dr. Erdős Lászlóné.
t—— V
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311-468 Jegyárusítás: 14 - 18 óráig.
December 16.17 óra eMAGYARORSZÁG PONT ÜNNEPÉLYES AVATÁSA A HSMK-BAN IS! Köszöntőt mond: Kovács Kálmán, informatikai és
hírközlési miniszter. Az Internet szolgáltatásait
ingyen igénybe veheti munkanapokon, 9-18 óráig. December 17. KIÁLLÍTÁS A BETLEHEM-KÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL az előcsarnokban A pályázat fő támogatója: a
PANNONIUM RT PETERMAN KÁROLY FOTÓKIÁLLÍTÁSA a galériában December 22-ig és január 3-15-éig tekinthető meg.
2004. december 14.
S

CSERHATIS PROGRAMOK
December 14-én, megjelenésünkkel egy időben Luca napi nyelvi szakmai találkozót rendeznek a Cserháti SZKI-ban. A program célja a nyelvi előkészítő évfolyam munkájának bemutatása lesz. A találkozó kezdési időpontja 14.30.
December 16-án, csütörtökön 8.00 órától a „digitális zsúrkocsi" használatáról és alkalmazásáról tanítási órán tartanak bemutatót az intézményben.
ROZGONYIS FEJLESZTÉSEK
Önkormányzati keretből, valamivel több mint félmillió forint ráfordítással kicserélték a Rozgonyi úti Altalános Iskola elhasználódott ereszcsatornáját, és hófogókat építettek be a tetőszerkezetbe. A beruházásra a korábbi években a hóolvadást követően bekövetkező áldatlan, olykor balesetveszélyes állapotok megelőzése miatt volt szükség, tudtuk meg Tóth Miklóstól, az intézmény igazgatójától.
ÉKSZER - AKCIÓ! 5-40% engedmény a BRILIÁNS
ÉKSZERüzletben! 20 ezer Ft felett vásárlók között arany nyakéket
sorsolunk ki december 24-én újra! Aranyékszerek 2900 Ft/gr áron a készlet erejéig.
Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
KÉSZPÉNZ AZONNAL!
■s ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐ FEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-313-332
OSSZEKOTO KAPOCS
Megalakult a Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési helyén a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának (VEAB) Kommunikációs Munkabizottsága. Az alakuló üléssel együtt a bizottság I. konferenciájára is sor került az intézményben.
A VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottságán belül, annak tíz munkabizottsága egyikeként működő újonnan alakult szervezet elnöke dr. S. Nagy Katalin professzor, a Kanizsa Felsőoktatási Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a kanizsai kampusz megalapításának fő támogatója. A munkabizottság létrehozásának körülményeiről szólva elmondta, hogy az elmúlt kétszáz esztendő során egymástól egyre távolabb került, egyre inkább szakosodott tudományterületek között a további előrelépésük érdekében szükségessé vált megfelelő „összekötő kapocs" kiépítése, a közvetítő tudományágak fejlesztése, s az ezen területeken tevékenykedő szakemberek képzése. Az oktatás mellett az egyetem kutató, tudományos tevékenységbe is bekapcsolódhat a Kommunikációs Munkabizottság által a kanizsai főiskola, felpezsdítve ezzel a város és környéke tudományos életének vérkeringését. Dr.
Vonderviszt Ferenc, a VEAB tudományos titkára arról is beszámolt, hogy a bizottságnak további tervei is vannak a kanizsai intézménnyel: 2005. októberében a Pécsi Akadémiai Bizottsággal közösen Nagykanizsán tervezik megrendezni a Pannon Tudományos Napokat.
A konferencia a kommunikáció, mint tudományág hazai elterjesztője, dr. Horányi Özséb előadásával vette kezdetét. Dr. Beszteri Béla, a VEAB Gaz-daság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottságának elnöke a bizottság tevékenységéről tartott tájékoztatót, majd dr. Szabó Péter, a Kodolányi János Főiskola főigazgatója tartott előadást a kommunikációs oktatás helyzete a Bolognai átalakulás folyamában címmel. Az előadók között szerepelt dr. Nahlik Gábor, a Veszprémi Egyetem tanszékvezetője, aki arról beszélt, milyen hatása van a digitalizációnak a kommunikációs vállalkozások együttműködésére.
A program ezt követően két szekcióban folytatódott: mind az informatikai-, mind pedig a társadalmi kommunikációs szekcióban a kanizsai főiskola és a Veszprémi Egyetem ifjú munkatársai, kutatói számoltak be kommunikációval kapcsolatos eredményeikről a hallgatóság előtt.
Tizenegyedikes gimnazista a Batthyány Lajos Gimnáziumban. Jól tanul, mellette énekel, gitározik, felsőfokú nyelvvizsgára készül, iskolaújságot készít, fotózik és videózik társaival. Hogy ki is ő, s hogy mi mindennel tölti ezen kívül szabadidejét, megtudhatjuk az alábbi beszélgetésből.
- Az irodalommal is nagy barátságban vagy. Hogyan kezdődött? - kérdeztem a mosolygós, kedves arcú, és mint már a bevezetőből is kiderült, sokoldalú lánytól, Bazsó Adrienntől.
- Rengeteget olvasok, amióta csak megtanultam a betűket. A vers- és prózamondás pedig szintén hozzátartozik az életemhez. Elsős általános iskolás voltam, amikor akkori tanítónőm, Héderné Kalamár Kati néni biztatására az első szavalóversenyen elindultam. Négy évvel ezelőtt Schmidt Pista bácsi vett a szárnyai alá. Azóta vagyok tagja egy szuper kis csapatnak, amelyik hetente kétszer találkozik. Beszélgetünk, olvasgatunk, verselge-tünk, ha pedig közeleg valamilyen szereplés, fellépés, verseny, komoly munkába fogunk.
- Milyen versenyeken voltál az utóbbi hetekben-hónapokban?
NEM CSERELNEM EL...
- Tavasszal a Csengey Dénes Kárpát-medencei Vers- és Prózamondó Versenyen az ifjúsági kategóriában első lettem, s ezzel részt vehettem egy bulgáriai nyaraláson. Huszad-magammal tölthettünk néhány napot el együtt, valamennyien szavalók, prózamondók a Kárpát-medence legkülönbözőbb pontjairól. Nemrégiben pedig Győrben, a Radnóti Miklós Vers- és Prózamondó Versenyre utazhattam el. Ez egy kétévente megrendezésre kerülő verseny, amelyre az előző Radnóti verseny óta lezajlott szavaló- és prózamondó versenyek dobogós helyezettjei kapnak meghívást. Két korcsoportban mérik össze tudásukat a versenyzők, s mind az ifjúsági, mind pedig a felnőtt kategóriában Radnóti díjat osztanak a három legjobbnak.
- Ezen a versenyen a zsűri az előadásodat különdíjjal jutalmazta. Milyen művekkel készültél?
- Egy Sütő András novellát vittem,, egy Lázár Ervin mesét valamint Radnóti Miklós A félelmetes angyal című versét mutattam be.
- Hogyan kerül kiválasztásra, milyen irodalmi alkotásokkal indulsz egy-egy versenyen?
- Sokan azt hiszik, a szavalók
minden verset egyformán jól elő tudnak adni. Meg kell találni a saját egyéniségünkhöz, lelki világunkhoz leginkább illő darabokat - hiszen csak ezeket tudjuk igazán szépen előadni. Gondolni kell arra is, hogy lehetőleg ne a „legdivatosabb", leggyakrabban előadott művek közül válogassuk, hiszen a zsűri tagjai is szívesebben veszik, ha nem mindig ugyanazokat hallják. Természetesen meg kell felelni a verseny szabályainak is, tehát ha egy-egy írót vagy költőt megjelölnek, nyilván az ő kötetéből kell választanunk. A szavalókörben jól ismerjük egymást, így Pista bácsi vezényletével a versenyszámok összeállítása nem szokott gondot okozni.
- Szeretsz versenyezni?
- Persze. De nem az a fontos számomra, hogy megnyerjek egy versenyt, hanem sokkal inkább az, hogy át tudjak adni a közönségnek valamit az érzéseimből, gondolataimból. S ha az előadás alatt látom a hallgatóság arcán, hogy tetszik, amit hallanak tőlem, az fantasztikus érzés. Nem cserélném el semmiért - verseny ide, verseny oda -, még az első helyért sem.
Sz. M.
12
VÁROSHÁZA
2004. december 14.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1997. (IV.16.) SZÁMÚ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. §-ában, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) a., pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati elismerések alapításáról, odaítéléséről és az adományozás eljárásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.5
Altalános rendelkezések
E rendelet célja, hogy az Önkormányzat méltó módon elismerje és a város megbecsülését kifejezze mindazok iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek,
- tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Ezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi kitüntetéseket alapítja:
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
- „Paizs Ferenc Díj" kitüntető cím
- „Szekeres József Díj" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím1
- „Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető cím2
2. §
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
(1) „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím a legmagasabb helyi elismerési forma.
(2) A kitüntető cím udományozhutó azon ügemely nzámdra. uki cie 1. S bun foglaltuknak mogfelel.
(2) -''A kitüntető cím adományozható azon személyek számára - legfeljebb 2 fő - akik az 1. §-ban foglaltaknak megfelelnek.
(3) A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
(4) A díszpolgári cím évente adományozható.
(5) A kitüntetésre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szákmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot. A javaslatokról a bizottságok véleményezése alapján a polgármester előterjesztésében a közgyűlés határoz, melyhez minősített többség szükséges.
(6) A díszpolgári címet a közgyűlés soros, vagy soron kívüli ülésén ünnepélyes keretek között adományozza és adja át az adományozásról szóló Nagykanizsa város címerével díszített oklevéllel és „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" feliratot tartalmazó kisplasztikával.
(7) A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" cím adományozásáról szóló határozat tartalmazza: az adományozó megjelölését, a díszpolgár nevét, az adományozás jogcímét, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását és az adományozó pecsétlenyomatát.
(8) A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" címmel kitüntetett személy pénzjutalmat és a város címerével ellátott arany pecsétgyűrűt vehet át. A pénzjutalom összegét a közgyűlés az adományozással egyidőben állapítja meg.
(9) A kitüntetettet megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben kell részesíteni, így: A város által rendezett hivatalos ünnepségekre - részére fenntartott hely biztosításával - meg kell hívni. A város díszpolgára jogosult a díszpolgári cím viselésére, azt neve mellett feltüntetheti. Nevét, életrajzát és tevékenységét a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgárai című díszes kivitelű -Nagykanizsa város Múzeumában őrzött - emlékkönyvben fel kell tüntetni.
3. §
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
(1) „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek, egyesületeknek, közösségeknek, gazdasági és egyéb társaságoknak, akik (amelyek) az 1. §-ban foglaltaknak megfelelnek.
(2) A „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
(3) A „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím évente adományozható.
(4) A cím odaítéléséről a közgyűlés határoz az Ügyrendi -, Jogi és Közrendi Bizottság előterjesztése alapján, amelyhez minősített többség szükséges.
(5) A címmel a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" feliratú kisplasztika és pénzjutalom illeti meg, amelyet ünnepélyes keretek között vesz át a város polgármesterétől.
4. §
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
(1) „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek, egyesületeknek, közösségeknek, gazdasági és egyéb társaságoknak, akik (amelyek) kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
(2) „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető címből évente egy adományozható'', a 2002. évben kivételesen kettő adományozható.4
(3) A cím odaítéléséről a közgyűlés határoz minősített többséggel. Előterjesztő az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság, amely kikéri a Kisebbségi Önkormányzat véleményét.
(4) A címmel a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" feliratú kisplasztika és pénzjutalom illeti meg, amelyet ünnepélyes keretek között vesz át a város polgármesterétől.
5.§
Szakmai kitüntetések
(1) „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, vagy az oktató-nevelő munkát kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kitüntető címből évente kettő adományozható.
(3) „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és csoportoknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő kulturális tevékenységet végeznek, vagy a kulturális tevékenységet kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
(4) A „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető címből évente legfeljebb kettő adományozható.5
(5) „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő sporttevékenységet végeznek, vagy a sporttevékenységet kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
(6) A „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető címből évente legfeljebb kettő adományozható.6
(7) Az (1), (3) és (5) bekezdésekben szereplő kitüntető címek odaítéléséről a közgyűlés határoz minősített többséggel, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztése alapján.
(8) Az (1), (3) és (5) bekezdésekben szereplő kitüntetésekkel járó oklevelet és kisplasztikát, jutalom kíséretében, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. A kisplasztikán szerepelni kell a címnek a díjazott nevének.
(9) „Paizs Ferenc Díj" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő közigazgatási tevékenységet végeznek.
(10) A (9) bekezdésben megjelölt kitüntető címből évente egy adományozható.
(11) „Szekeres József Díj" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő egészségügyi és szociális tevékenységet végeznek, vagy az említett tevékenységeket kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
(12) A (11) bekűndóabcn megjelölt kitüntető címből évente egy adományom
(12) ''A (11) bekezdésben megjelölt kitüntető címből évente legfeljebb kettő adományozható.
(13) „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje folyamatosan és eredményesen foglalkoznak az épített és természeti környezet védelmével, fejlesztésével.8
(14) A (13) bekezdésekben megjelölt kitüntető címből évente kettő adományozható."
(15) A (0), (11) ón (13) bekezdűitekben neoroplő kitüntető címek odm''tólóaóről u közgyűlés határoz minősített többséggel, a (9) bekezdésben szereplő címnél uz Ügyrendi , Jogi ón Közrendi Bizottság. a (11) bekezdésben szereplő kitünto tésnói a Szociális ón Egészségügyi Bizottság. n (13) bekc?,désbon szereplő ki tüntető eím esetében a Városfejlesztési ón Környezetvédelmi Bizottság előter
2004. december 14.
S

RENDELETE A HELYI KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
joaztcoo alapján.4*
(16) A (t>). (11) éo (13) bckezdóflokbon aeoroplő kitüntotóaoldtol járó oltlevo let én kiaplanztikut. jutalom kíiiórotébon. ünnopólyoa keretek között a polgár mentor adja dt.Az oklevelet a polgármootor én a jegyző írja alá. A kiaplaaztikán azoropolni kell u címnek ón a díjazott nevének.**
(15) l2„Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek, egyesületeknek és közösségeknek, akik Nagykanizsa Megyei Jogú Városában hosszabb ideje vagy egyedi esetben kimagasló teljesítményt nyújtottak városunk biztonságáért.
(16) "A (15) bekezdésben megjelölt címből évente egy, rendkívüli esetben kettő adományozható.
(17) l4A (9), (11), (13) és (15) bekezdésekben szereplő kitüntető címek odaítéléséről a közgyűlés határoz minősített többséggel, a (9) és (15) bekezdésben szereplő címnél az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság, a (11) bekezdésben szereplő kitüntetésnél a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a (13) bekezdésben szereplő kitüntető cím esetében a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése alapján.
(18) "A (9), (11), (13) és (15) bekezdésekben szereplő kitüntetésekkel járó oklevelet és kisplasztikát, jutalom kíséretében, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. A kisplasztikán szerepelni kell a címnek és a díjazott nevének.
6. §
Közös rendelkezések
(1) A 3., 4., és 5. §-okban szereplő kitüntető címek odaítélésére javaslatot tehetnek részletes indoklással a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzat.
(2) A kitüntetetteket a közgyűlés az előterjesztők általjavasoltak közül választja ki.
(3) A kitüntető címeket a közgyűlés visszavonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná válik. A visszavonásra a javaslattétel és az odaítélés szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.
(4) Az elismerő címek adományozását, illetve azok esetleges visszavonását a helyi sajtóban és a televízióban közzé kell tenni.
(5) A kitüntető címekkel járó jutalmak nagyságáról a közgyűlés az odaítéléskor dönt.
(6) A kitüntető címekkel összefüggő kiadásokat az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell.
(7) A kitüntetésekről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet.
(8) Kitüntető cím egy személynek, szervezetnek, közösségnek csak egyszer adományozható.
(9) A kitüntetések a Város Napján, vagy a nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan adhatók át.
(10) A képviselők részére kitüntető cím nem adományozható.
6/A §"
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett
(1) „Nagykanizsa Megyei Jogú Váron Címere" emlékplakett adományozható mindaaon—nem nagykuniznai lakhelyű—magyar ón nem mugyar állampolgár '' oknak, akik tovéUonyoégükltol Nngyknnizan váron hazai én nomzotközi hírnevét öregbítették, kapcaolutuit javították, aogi''tottók a vároa anyagi éa azellemi gyaro podáaát, vagy erre helyzetükből adódóan képonok.
(1) "„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett adományozható mindazon magyar és nem magyar állampolgároknak, illetőleg szervezeteknek, akik tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kapcsolatait javították, segítették a város anyagi és szellemi gyarapodását, vagy erre helyzetükből adódóan képesek.
(2) Az emlékplakett odaítéléséről a Közgyűlés határoz a polgármester előterjesztése alapján, minősített többséggel.
(3) Az adományozottat az emlékplaketten kívül megilleti az adományozásról szóló oklevél. Az emlékplakett pénzjutalommal nem jár együtt.
(4) Az emlékplakettből évente több is adományozható.
7. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 26/1997. (IX.26.) és a 3/1996. (II.6.) sz. rendeletekkel módosított 6/1993. (111.22.) sz. rendelete, valamint a 7/1996. (III.5.) sz. rendelet 20. §-a hatályát veszti.
1 Megállapította: 5/1999.(1.26.) önk. rend. l.§ Hatályos: 1999.1.26.
2 Kiegészítette: 86/2003.(XII.12.) önkorm. rend. Hatályos: 2004.1.1.
3 Módosította: 21/2003.(111.26.) 1. § önkorm.rend. Hatályos: 2003.111.26.
4 Kiegészítette: 25/2002.(IV.24.)önk.rend. Hatályos: 2002.IV.24.
5 Megállapította: 8/2000.(111.3.) önk. rend. l.§ (1) bek. Hatályos: 2000.III.3.
* Megállapította: 8/2000.(111.3.) önk. rend. l.§ (2) bek.
7 Módosította: 22/2003.(111.26.) 1. § önkorm.rend. Hatályos: 2003.111.26.
" Megállapította: 49/1997.(XII.09.) önk. rend. l.§ Hatályos: 1997.XII.12.
" Megállapította: 5/1999.(1.26.) önk. rend. 2.§
10 Megállapította: 5/1999.(1.26.) önk. rend. 2.§
" Megállapította: 5/1999.(1.26.) önk. rend. 2.§
u Módosította: 86/2003.(XII.12.) önkorm.rend. Hatályos: 2004.1.1.
13 Módosította: 86/2003.(XII.12.) önkorm.rend. Hatályos: 2004.1.1.
14 Módosította: 86/2003.(XII.12.) önkorm.rend. Hatályos: 2004.1.1.
15 Módosította: 86/2003.(XII.12.) önkorm.rend. Hatályos: 2004.1.1.
" Megállapította: 49/1997.(XII.09.) önk. rend. l.§ Hatályos: 1997.XII.12. " Módosította: 40/2004.(X.27.) önkorm.rend. Hatályos: 2004.X.27.
Egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva: 2004. november 15. Nagykanizsa, 1997. április 15.
Dr. Takács Anikó .jegyző, Tüttő István alpolgármester
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül, 3 napos elbírálással November 1-től2-4 %-kal alacsonyabb kamattal! Pl.: 200.000 Ft - 60 hó - 5.900 Ft * 700.000 Ft - 60 hó - 19.000 Ft 0%-os kezelési költséggel Igényeljen hitelkártyát díjmentesen! T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max. 510.000 Ft-os hitelkerettel! Tel.: 30/9949-003,30/8589-760
Szilveszter a
Étteremben
Érkezéskor egy pohár édes vagy száraz koktél
VACSORA:
I. Hideg vegyes ízelítő Libamájjal töltött szűzpecsenye kapros-papri kamártással
Velővel töltött pulykamell Ropogós malacsült Héjában sült burgonya, rizs Vegyes saláta Fekete erdő torta
II. Hideg vegyes ízelítő Fogasfiié Orly módra Csirkemell sajtmártással Libamájjal töltött pulyka mell
Burgonykrokett, rizs Vegyes saláta Fekete erdő torta
ÉJFÉL UTÁN SVÉDASZTA I .
Székely töltött káposzta. Lencsefőzelék. Füstölt tatja, Fasírozott. Gyümölcsök
flMgffü Ib JCC-ÍJ 1 fi l
főnyeremény: HÁZIMOZI
Zá''&StiLSsZ
Fantázia (Tóth László és Cseszi regi Csaba)
Belépő: 6.800 Ft/fő
é!v
1
RS
2004. december 14.
APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 70 m--es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 az esti órákban (5409K)
Csengery úti cserépkályhás és gázfűtéses, amerikai konyhás, háromszobás 73 m:-es udvari lakás, alatta műhelyként használható pincével, kis kerttel, garázshasználattal eladó, vagy kisebb lakásra cserélhető. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529 (5413K)
Jankapusztán. Nk-tól 12 km-re 60 mJ-es, egyszobás, fürdőszobás családi ház 2000 m: telken eladó. Irányár: 2,1 millió Ft. Érd.: 30/272-5400 (5445K)
Nk Hermán Ottó utcában kétszobás, földszinti lakás eladó. Érd.: 30/519-3032 (5454K)
Elcserélném Nk-i egyszobás, 42 m!-es, félkomfortos, gázas, telefonos önkormányzati lakásomat kisebb, fürdőszobás, belvárosi önkormányzatira. Fizetek rá! Tel.: 93/322-537 (5455K)
Nagykanizsán belvárosi. 1,5 szobás, két éves, gyönyörű világos lakás, panoráma ablakokkal, igényes burkolatokkal, beépített, új konyhabútorral eladó 9,5 millió Ft-ért. Tel.: 70/259-3262 (5460K) Nk-án 2,5 szobás, 61 m2-es. I. emeleti lakás, 4 emeletes, központi fűtéses társasházban, a Rózsa utcában eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 30/3780-717 (5461K)
Tótszentmártonban családi ház eladó! Érd.: 30/364-0982 (5462K)
Nk-án Csengery úton különálló családi ház pincével, mellékhelyiséggel, kerttel eladó. Érd.: 30/552-3434 (5464K)
Nk-án keleti városrészben 56 m;-es 1 + 2 félszobás III. emeleti lakás felújítva eladó. Érd.: 30/371-5091 (5467K)
Kiskanizsán kétszobás családi ház garázzsal eladó. Érd.: 70/360-6999 (5468K)
BERLET
Rózsa úti I. emeleti 1+2 félszobás, központi fűtéses, bútotozott lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 93/319-863 18 óra után. (5469K)
Egyszobás, bútorozott, egyedi fűtéses lakás kiadó. Kaució szükséges! Tel.: 30/401-3977 (5470K)
Belvárosi. 14 mJ-es, galériázott üzlet kiadó. Jó parkolási lehetőség! Érd.: 20/9509-529 (5471K)
Nk-án a Király út 15. szám alatt egyszobás, félgalériás, bútorozott lakás kiadó. Érd.: 70/588-2616 (5472K)
VEGYES
Babaholmik, modern, többfunkciós babakocsi, babahordozó, etetőszék, mellszívó, tejmele^ítő készülék alig használtan eladó. Érd.: Nk. Olaj út 8. 93/3265-516 (5450K)
Fogyatékossági segélyből élő, beteg család örülne egy színes tv-nek és élelmiszernek. Kérjük, segítsenek! Érd.: 30/652-4560 (5456K)
Rotweiler kiskutyák nagytestű szülőktől eladók. Érd.: 30/332-2564 (5473K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot. forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem! Tel.: 30/641-7375
Építési vállalkozó új lakások építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést vállal. Érd.: 70/503-9407, 93/322-109, 30/6398-825 (5442K)
OKTATAS

Tanuljon angolul másképp! (amerikai módszer) Felkészítés alap-közép-, felsőfokú nyelvvizsgára, érettségire. Érd.: 93/310-015, 70/636-5446 (5458K)
A tenyér térkép! Ismerje meg az Önben rejlő képességeket! Tanácstalan? Nem tudja, merre tartson? Tenyér- és sorselcmzés! Tel.: 20/482-3122 (5417K)

IKŐmG iTi''JlklM
ZIL riswmm ajámim&
Érkezéskor ajándék aperitív VACSORA: Előétel - Szilveszteri Gourmand saláta Főétel - A: Vajon párolt borjú szelet baconon sült zöldségekkel, krokettel. B: Brokkolival, sajttal töltött pulykatekercs szezámmagos bundában, gombamártással, rösztivel. Desszert - Vaníliás melba.
ÉJFÉLKOR: Svédasztal
r §
A jó hafiaulijtnil Tatai Zsolt gondoslwilík, tombola, tűzijáték, vacsora 20.00 órakor Jegyek elővételben 5.900 Ft/fő
Kőnig Étterem - Panzió ♦''Fűzvölgyi elágazó ♦ Tel.: 93/556-033

Domino
csomagok
széles
választékban!

www.t-mobile.hu
V.-4 5''.\> Sowf«c«jo»TK» SM1KI9
37 990 n 39 990 R 42 990 n
■te énemnSm a <*mAvi «w*i<fc® wtgep «sm»»® twt líwafcfei-temaím mt. uzlM8Ítós»». taftmrote* ?2Jffi «a 7-MoMm Masysrowzá® &áft&aftítiM áUftmmkmw imim&l A íummm. e*ak
Motorola E550 Samsung E330
49 990 Ft 49 990 Ft
■T ■ -Mobile
Jobb veled a világ
Nagykanizsa, Deák tér 12.
Tel.: (93) 310-460, (30) 9009-026
2004. december 14.
S


SPORTHÍREK • SPORTHÍREK • SPORTHÍREK • SPORTHÍREK
D
I. KANIZSA KUPA Az Avantgarde Kanizsa női labdarúgó egyesület női labdarugó teremtornát szervez. A torna helyszíne a MÁV NTE sportcsarnok, időpontja december 19-e, 9 óra. A szervezők mindenkit szeretettel várnak az I. Kanizsa Kupára.
ÉLEN AZ NB II-ES KOSARASOK Újabb két mérkőzésen van túl a Kovács Nándor vezette NB Il-es női kosárcsapat. Peugeot Kampf NTE-Paks 70-52. Peugeot Kampf NTE: Arany (5), Torna (26), Bődör (9), Pais (15), Muk (10). Csere: Szajkó (2), Deme (2), Anda (2), Csáki (2), Törgyekes (2), Kulcsár (1). A gyenge kezdésnek köszönhetően a vártnál nehezebben nyert a hazai csapat. Peugeot Kampf NTE-Komlói
BSK 85-61. Peugeot Kampf NTE: Arany (8/6), Torna (11/3), Szélessy (19/3), Bődör (17), Pais (7). Csere: Szépligeti (2), Burucz (4), Horváth (5), Mozsolics (12). A lendületesen kosarazó kanizsai lányok biztos győzelmet arattak, így az élről várhatják a jövő évi folytatást.
DUNÁNTÚLI GYERMEK II.
VÍZILABDA BAJNOKSÁG
A bajnokság második fordulójára Kaposváron került sor, ahol a CWG Kanizsa csapatát az éllovas Dunaújvárosi Sportiskola és a házigazda Kaposvár várta. CWG Kanizsa: Szabó M., Sashalmi, Bedő, Gyana, Kovács K., Lukács D„ Budai. Csere: Hajas, Hegedűs, Bácsai, Tóth A., Kovács T., Vadkerti, Tóth K., Tamás T., havasi, Herczeg. CWG Kanizsa-Dunaújvárosi Sportiskola 7-7.
Góllövők: Sashalmi 2, Gyana 2, Kovács K. 2, Bedő 1. Kaposvári VK-CWG Kanizsa 27-2. A bajnokság harmadik fordulóján. Szombathelyen megszerezte első győzelmét a legfiatalabbakból álló kanizsai csapat. CWG Kanizsa: Herczeg, Bedő, Sashalmi, Gyana. Kovács K., Lukács, Hajas. Csere: Skriba, Budai, Kovács T., Vadkerti, Tóth A., Tamás T:, Havasi, Bácsai. CWG Kanizsa-Gödi SE 15-12. Góllövők: Sashalmi 4, Bedő 3, Gyana 3, Kovács K. 3, Skriba 1, Budai 1. CWG Kanizsa-Pécsi VSK-Tási 11-23. Góllövők: Sashalmi, Bedő 4-4, Gyana, Kovács K., Hajas l-l. A kanizsai csapat a bajnokságban 3 pontjával jelenleg az ötödik helyen áll.
JUNIOR KÖZÉPDÖNTŐ
December 4-5-én rendezték
meg a Zsigmondy csarnokban a női junior kosárlabda országos bajnokság középdöntőjét, ahol a hazai Kanizsa DKK mellett a Cegléd, az OSC és a Szolnok csapata csatázott a továbbjutásért. A kanizsaiaknak sikerült megszerezni az első helyet, mellettük a Cegléd jutott tovább az elődöntőbe, harmadik lett az OSC és negyedik a Szolnok. A hazaiak eredményei: Kanizsa DKK - Szolnok 71-38 (18-5, 20-11, 22-10, 11-12) Legjobb dobók: Varga (26), Mozsolics (12) Kanizsa DKK -OSC 78-44 (24-8, 17-14, 13-14, 24-8) Legjobb dobók: Varga (31), Völgyi (15), Mozsolics (10), Bencze (10) Cegléd KK - Kanizsa DKK 58-56 (17-14, 13-16, 13-19, 15-7) Legjobb dobók: Varga (24), Völgyi (16)
MAJOR FÍ-RÍNC
ÓR \S
* A ^ I« ''
JAVÍTÁS ERTEKEStTES SZERVIZ 8300 NAGYKANIZSA FO ÚT S BAZÁRUDVAR
34 INDULÓ, 40 EREM
Az NTE 1866 MAV Rt. Judo Szakosztálya a közelmúltban rendezte meg VII. Nemzetközi Mikulás Kupa judoversenyét. Röst János alpolgármester köszöntőjét követően felvonult a három részt-ve-vő ország 16 csapata, és elindultak a küzdelmek a tatamin. Az NTE versenyzői mint a hat korcsoportban szép eredményeket értek el. A 34 induló 40 érmet hozott.
Eredmények: Csonka Richárd D22 kg I., D30 kg II., C27 kg III. Huszár Martin D24 kg I. Dervenkár Luca D36 kg és C36 kg I. Klepács Milos Dl8 és 20 kg II. Böjti Dávid D33 kg II. Deés Ádám D36 kg II., C33 kg III. Mihalics Ferenc D20 kg III. Kardics Konrád D33 kg III., C33 kg II. Lukovics Balázs D+40 kg III., C49 kg I. Dervenkár Mátyás
VIDÁM VASARNAP
Elö közvetítés minden vasárnap 11-tői 13-ig a Magyar ATV műsorán!
Istentiszteletek Nagykanizsán minden pénteken 19.OO grától
a Halis Városi Könyvtárbá???| ♦.....„ ~ j
""Elerhetosegunk: jt
is-30/520-04-81, 30/566-02-21®
^jjh •^Ü^«TÍail:kani2sahit@axelero.hu jJj^j^P^ http://www.hit.hu
IV. Baj Balázs V. Aczél Eva C39 kg I., B38 kg II. Almási Gábor C49 kg III. Szentes Benjámin B38 kg I., A34 kg és 38 kg I. Pálfi Attila B55 kg I. Tar Bence B29 kg és +29 kg II. Balogh Szabolcs B38 kg III. Vékási Gergő B+55 kg III., A54 kg II. Mihovics Szabina A49 kg I., Serdülő 48 kg
I. Korcsmáros Ádám A41 kg és Serdülő 40 kg II. Juhász András A+60 kg II. Szentes Péter Serdülő 63 kg I., Ifi 60 kg V. Gaál András Serdülő 52 kg II., Ifi 50 kg I. Lackner Bence Serdülő +70 kg
II. Visnovics Dániel Serdülő 63 kg III. Farkas Beáta Ifi 66 kg és 73 kg I. Zakál Mónika Ifi 66 kg
III. Aczél László Ifi 73 kg III.
A 10 év alattiak csapatversenyén I. helyezett a JK Lendva (Szlovénia), II. az NTE 1866 MÁV Rt., és
III. Muraszombat csapata lett. A nagyok csapatversenyén a hazaiak lettek az elsők, a II. helyet Barcs szerezte meg, a dobogó harmadik fokán pedig Samobor HR csapata állhatott. Többen különdíjban részesültek. Az hazaik közül 4 versenyző; Szentes Benjámin, Mihovics Szabina, Dervenkár Luca és Farkas Beáta vehette át a csapat legjobban teljesítő játékosának kijáró kupát.
- Támogatóinknak köszönhetően jól szervezett, színvonalas versenyt bonyolíthattunk.. Versenyzőink egy része több súlycsoportban is indult, ennek köszönhetjük a csapatversenyben elért magas pontszámokat. Sok judokánk most ismerkedett először a verseny légkörével, teljesítményük tiszteletre méltó - értékeltek Mester József és Mester Józsefné edzők.
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
a februári ANGOL és NÉMET, EU-S ÉS ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ, 40 órás, speciális tanfolyamot szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével, INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ-ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!!!
Beiratkozás: személyesen, december 30-ig.
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413: Fax: (93) 536-887 E-maii: info@dialognk.hu Web: www.diaiognk.hu
A CSOKI IANYA
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
riQTKLMMl
Szaloncukrok az alábbi ízekben kaphatók!
Zselés Kókuszos Kakaó-rum ízű Gesztenyés Diós Konzum Mákos Gumicukros Eper-tejszí<les Tiramisu Alma-fahéjas Banán ízű Marcipán ízű
400 g-os családi vegyes szaloncukrok 299 Ft Bolero italporok 38 Ft Raffello T15 Bolero pezsgőtabletta 199 Ft Kinder tojás 119 Ft
1 l-es szörpök 149 Ft
300 db-os rágógumi 299 Ft 500 gr-os nápolyi 199 Ft Toffifi 299 Ft
Konyakmeggyes Malibu
Capuccino likőrös Cherry-Bon Kókuszlikőrös Földimogyorós Vadász ét
Vadász-feketeerdő tej Nuss Riese fenyődísz Nuss Riese Tejkaramella Vajkaramella
k

499 Ft
Merci desszert 699 Ft
500 gr-os gumicukor 399 Ft 500 gr-os tortabevonó 399 Ft 100 db-os dianáscukor 499 Ft 500 gr-os konyakmeggy 799 Ft
Születésnapra, névnapra tábla csokoládék, desszertek, sütemények nagy választékban kaphatók!
Szakszervezeteknek, közületeknek, viszonteladóknak kedvezmény! Nyitva: Hétfő - Csütörtök: 9.00 -17.00 t szombat: 9.00-12.00
Vigye az árut és törlesszen majd 3 hónap múlva
fREDICEN^
SALVO BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP kút mögött)
Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17, szombaton 9-13 óráig, vasárnap 9-12-ig
Szivacsos franciaágy 160x200 27.900 FI
Bonellos franciaágy 34.900 Ft
Szuperakciós MDF
konyha
59.900 Ft
Sandra szekrénysor 54.000 Ft
Pufi 3-2-1-es nyitható ülőgarnitúra 99.900 Ft
FÉRFIDIVAT
Nagykanizsa, Fő út 3.
E hirdetés felmutatója 20.000 Ft feletti vásárláskor
15 % engedményt
kap minden termékre!
mm w
ÜNNEPI
MELLÉKLETÜNK A 9-16. OLDALON
XVI. évfolyam 45. szám • 2004. december 21. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Békés karácsonyt!
Barbara Cratzius:
KARÁCSONYI UTAK -KARÁCSONYI KÉRÉSEK
Túrmezei Erzsébet fordítása
Mutasd meg a bizalom útját, '' azt a csillagfényes utat, amelyiken a bölcsek jártak megtalálni Királyukat!
Mutasd meg a szolgálat útját, amelyen csendben József járt, hogy szemünk-szívünk nyitva legyen, ha szenved a felebarát!
A szeretet útjával áldj meg, amint láthatom Máriában, hogy akivel csak találkozom, ahhoz a jószót megtaláljam!
A hála útján pásztorokkal hadd magasztaljam tetteidet! S adj. Uram, csodálattal teli, előtted mindig nyitott szívet!
2

2004. december 21.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk valamennyi nagykanizsai és Nagykanizsa illetékességi körzetébe tartozó ügyfelünknek, illetve mindazon magánszemélyeknek és szervezeteknek, akik együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak Nagykanizsa megyei jogú városért végzett munkákhoz.
Lilter Nándor Rost János Dr. Kelemen Marcell Dr. Gyergyák Krisztina polgármester alpolgánnester jegyző aljegyző
KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Szilveszteri tűzijáték az Erzsébet téren
2004. december 31-én 24.00 órakor látványos tűzijátékkal búcsúztatjuk az óévet. A tűzijáték helyszíne az Erzsébet tér.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Nagykanizsa MJV Önkormányzata
AZ ILLETEKEK MERTEKE 2005. JANUÁR 1-TŐL
Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke a hajtómotor hengerűrtartalmának minden megkezdett cra''-e után
15 Ft
Az 1890 cm''-t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm''-t meghaladó hajtómotor lökettérfogatú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm''-e után
20 Ft
Az I. fokú államigazgatási eljárás illetéke
2.000 Ft
A magánútlevél, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke
6.000 Ft
ha a magánútlevél érvényességi ideje 10 év
10.000 Ft
A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének illetéke
1.500 Ft
Az útlevél-hatósági eljárásban benyújtott fellebbezési illetéke
5.000 Ft
A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke
6.000 Ft
A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke
6.000 Ft
A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke
10.000 Ft
A vállalkozói igazolvány adatainak módosítása
3.000 Ft
A megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolvány pótlásának illetéke
5.000 Ft
Hatósági bizonyítvány kiállításának illetéke
2.000 Ft
Több hatósági bizonyítvány kiállítása esetén az 1. példány után
2.000 Ft
Minden további, az 1. példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után
600 Ft
Nagykanizsa közgyűlése 2005-ben is kitüntető címeket és díjakat adományoz. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak. Tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták. Kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették. Kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa MJV Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára, Nagykanizsa Megyei Jogú Városért, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért, Nagykanizsa Oktatásáért, Nagykanizsa Kultúrájáért, Nagykanizsa Sportjáért, Nagykanizsa Környezetkultúrájáért, Paizs Ferenc Díj közigazgatási kitüntető címek, valamint Szekeres József Díj az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe, Nagykanizsa Biztonságáért kitüntető cím, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető cím és Nagykanizsa Megyei Jogú Városért kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot.
Az összes többi kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
A kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján és a Városi Könyvtárban átvehető, valamint a www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc letölthető űrlapokon részletes indoklással legkésőbb 2005. január 31-ig 16 óráig nyújtható be Litter Nándor polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Kérjük a javaslatokat és indokolásokat e-mailen, lemezen vagy CD-n is küldjék meg! E-mail: vargaeva@nagykanizsa.hu, bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina. Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
issn 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. december 21.
AS
AZ INFORMATIKA SZÁRNYALÁSA
A Hevesi Sándor Művelődési Házban múlt héten került sor a kanizsai kilencedik eMagyarország Pont ünnepélyes átadására. Papp Ferenc, az intézmény igazgatója elmondta, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) pályázatán hétszázezer forintot nyertek az információs bázis létrehozására, melyből két számítógép, CD és DVD-írók, lézernyomtató, s a szükséges csatlakozók kerültek megvásárlásra. Az újonnan felavatott informatikai terembe munkanapokon 9-18 óra között várják az internetezést kedvelő érdeklődőket. Ezt követően Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter segédletével „alapkő-letétel"-re került sor: Magyarországról és az eMagyarország Pontról szóló hasznos információkkal teli CD-t helyeztek el a terem falán. A hivatalos megnyitót követően a minisztert az IHM eddig elért eredményeiről, további terveiről kérdeztük.
- Míg az előző évtizedekben szinte egyszerre kellett a telefon, a csatorna, a gázközmű és még sorolhatnánk, mely területeken felzárkóznunk az európai színvonalhoz, nem volt sem erőnk, sem pénzünk ezzel a területtel foglalkozni. Ennek a kormánynak jutott az a feladat, hogy az informatika és a hírközlés területén is lendületes munkába fogjunk, s a világ után igyekezzünk. Az idei csatlakozásunk az Európai Unióhoz pedig egyfajta garancia is a modernizációra. Versenyképességünk nagymértékben függ attól, hogy az informatikai technológiát hogyan tudjuk használni az élet minden szegmensében, legyen szó akár a gazdaságról, akár a közéletről.
- Nézzük sorra, milyen eszközöket vetettek be a hiányok pótlása érdekében?
- Először is versenyt teremtettünk a távközlésben. Ennek következtében mintegy húsz százalékkal csökkentek a mobil-tarifák, és 2005-ben is további árcsökkenés várható. A Sulinet Expressz segítségével megteremtettük azt az ösztönző erőt, hogy akinek van lehetősége számítógépre beruházni, az tegye is meg, hiszen - igaz, utólag - támogatjuk a vásárlást. Ma már a magyar háztartások 45 százalékában van számítógép. A következő fontos terület az internet: közvetlen támogatásunkkal a 2002. évihez viszonyítva megháromszorozódott az internet-előfizetések száma, s ezek közel fele szélessávú internet. Ez azért fontos, mert gyors, és rajta keresztül elektronikus szolgáltatásokat is meg lehet valósítani a későbbiekben. Ma minden olyan településen, ahol közintézmény működik, legalább egy helyen van internet elérési lehetőség. 2006. közepére szeretnénk, ha ez minden közintézményre, szélessávú internet formájában kiszélesedne. Mindez azt jelenti, hogy megvalósult
Magyarországon a tényleges információszabadság.
- Mit mondhatunk az eMagyarország Pontokról?
- Ma 2500 ilyen pont működik, de 2006. közepéig szeretnénk, ha négyezerre nőne a számuk. Olyan közösségi számítógépes központokról van szó, ahol szakavatott személyzet segítségét kérheti a gép elé leülő érdeklődő. A helyszínek kiválasztásánál azt is igyekeztünk figyelembe venni, hogy a központ olyan helyen legyen, ahova más tevékenység miatt már odaszoktak az emberek.
- Mennyire élnek az emberek a lehetőségekkel?
- Konkrét számadatot is tudok mondani: az Agrárkamara 200 irodájába került elhelyezésre eMagyarország Pont. Több mint 40 ezer egyéni vállalkozó regisztráltatta magát ezeken a helyeken az EU gazdálkodói közé. Sokan közülük még nem ültek soha gép előtt!. Itt természetesen összefogtunk az agrártárcával, mint ahogy elindítottunk több más olyan szolgáltatást is, amelyek más tárcákkal való együttműködést feltételeztek. Egyébként a határainkon kívülre is visszük ezt a szolgáltatást, már több mint 200 helyen Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján működik a bázis, eMagyar Pont néven.
- Mit nem említettünk még?
- Elindult a harmadik generációs mobil tendereztetés, folyamatban van a Nemzeti Audiovizuális Archívumok feltöltése, ahol az országos köztévé, közrádió valamint a filmművészet magyar műsorait archiválják.. Digitális adattár készül a kultúra, a művészet területén is. 2005. szeptemberétől a Nemzeti Alaptantervben megjelölt valamennyi tankönyv digitalizált formában is megtalálható lesz, a tanmenetet követ\>e kerülnek feldolgozásra a fejezetek. Tovább építjük a hálózatokat az intézmények - kórházak, iskolák, művelődési házak, könyvtárak - között.
- Milyen terveket fogalmaztak meg a jövőre vonatkozóan?
- 2006-ra szeretnénk, ha minden településen meglennének a feltételei a szélessávú internetezésnek, s ennek az ára nem lenne magasabb, mint a jelenlegi EU-s átlagár, azaz hatezer forint. Programjainkkal el szeretnénk érni, hogy a magyar háztartások egynegyedében legyen internet 2006-ra, illetve minél több helyen kezdődjön meg az elektronikus ügyintézés.
- Milyen forrásokat tudnak majd elosztani?
- Jövőre mintegy 20 milliárd forintot tudunk szétosztani, jelentős részében programfinanszírozásra. Az EU Gazdasági Versenyképesség Operációs Programja keretében pedig 15 milliárd forint vár gazdára.
AZ EV VÁLLALKOZÓJA
A közelmúltban vehette át Bicsák Miklós Budapesten az „Év Vállalkozója" kitüntetést a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége jóvoltából. Ezen alkalomból készült beszélgetésünk a Kanizsán már közel 40 éve munkálkodó „könyvkötő kisiparossal".
- Ez a kitüntetés nagy boldogsággal tölt el, a szakmának, a vállalkozásaimnak szól. Egy olyan erkölcsi elismerés, ami az életemnek, a munkámnak a csúcspontját jelenti számomra. Nagy megtiszteltetés ért a VOSZ által, hogy rám, a 36 éve Nagykanizsán először kézműves kisiparosként, majd kft. vezetőjeként a nyomdaipar területén dolgozó vállalkozót tüntettek ki a díjjal.
- Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?
- Jó érzés, csak sajnos az évek elteltek, hiszen akkor fiatalember voltam. 1968-ban kezdtem a vállalkozásomat egy kis bérelt műhelyben a régi Bolgár Hadsereg 12-ben. Onnan indult el az utam. Nehéz volt, egyedül dolgoztam, nem nyolc órában, amit nem pa-naszkodásképpen mondok. Egyházaknak imakönyveket, tanácsi közlönyöket, jegyzőkönyveket, anyakönyveket készítettem, iskoláknak dolgoztam. Fiatal voltam, tettem a dolgomat. Iparosemberként a rendszerx''áltás, előtt is megbecsülték a szolgáltatást, a tisztességes munkát végző kisiparosokat. Az évek múlásával megismert Nagykanizsa és környéke, megyén kívülre is sokat dolgoztam. A szakmai képzést fontosnak tartottam és tartom most is. Megszereztem a könyvrestaurátori képesítést a könyvkötői mellé. Szép dolgok ezek. Majd megnőtt a fiam, a mesterséget kitanulta, munkatársakat vettem fel magam mellé, így megkönnyebbültek a napjaim. Nehéz volt, de ma már visszagondolva könnyűnek tűnik.
- Várhatóak-e fejlesztések?
- A piac világában minden nap kihívás. A kézi munka ma is szükséges, de kevés. Olyan számítógépes, informatikai, digitális eszközökre van szükség, ami a nyomda világában ma már elkerülhetetlen. A fejlesztésre, a pályázatokra odafigyelünk, a német, a holland és a belga szaklapokat áttanulmányozva képezzük magunkat.
LTK
2004. december 21.
A TÖRVENYESSEG KONTROLLJA
A megyei közgyűlés tagja, a Jogi, Ügyrendi Bizottságság (JÜB) elnöke, s egyben a polgári frakció egyik frakcióvezető-helyettese Törőcsik Pál. A választási ciklus félidejéhez érkezve arra kértük őt, segítsen bepillantást nyerni lapunk olvasóinak úgy a közgyűlés, mint a saját, elmúlt két esztendei munkájába.
- Mivel foglalkozik a Jogi, Ügyrendi Bizottság?
- A munkánk nem a leglátványosabb, mégis nagyon fontos. Hiszen feladataink között szerepel például annak folyamatos vizsgálata, hogy a közgyűlési előterjesztések a Szervezeti és Működési Szabályzatnak valamint a vonatkozó törvényeknek, törvényi előírásoknak tartalmilag megfelelnek-e. Bizottságunknak nagy szerepe van a határozati javaslatok, rendeletalkotások területén, hiszen ezek megfogalmazásakor is számtalan jogszabályt kell figyelnünk. A költségvetéssel kapcsolatos ügyekben, a megyei önkormányzat által fenntartott intézményeket érintő személyi kérdésekben ugyancsak akad tennivalónk. Ügy is mondhatnánk, hogy a bizottságunk jelenti a törvényességi kontrollt a megyei közgyűlés munkájában. Természetesen több jogász dolgozik a bizottságban. De vannak más teendőink is: a megyegyűlés által alapított kitüntetésekre a beérkezett javaslatok alapján mi készítjük el a közgyűlési előterjesztést. Feladatunk továbbá a Megyei Rendőr-főkapitány-sággal való kapcsolattartás, a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében. A JÜB kompetenciája az is, hogy a kormányzat felé ún. feliratot készít.
- Mik ezek a feliratok?
- Olyan, a megyét érintő fontos problémák megfogalmazása, amelyek megoldásához kormányzati segítségre lenne szükség, Ezt az általunk összeállított anyagot a megyei közgyűlés elé terjesztjük, s ha ott elfogadásra kerül, továbbítjuk az illetékes kormányzati szervekhez. Ilyen volt például, amikor az én kezdeményezésemre kértünk a zalai aprófalvas települések műemlékeinek és templomainak felújításához kormányzati segítséget -hiszen az az összeg, amihez más forrásokból - például pályázatok útján - hozzá tudnak jutni, még a közvetlen állagmegóváshoz sem elég. S ez nem csak zalai probléma. A kormány az elmúlt egy esztendőben érdemi válaszra sem méltatta a megyegyűlést.
- Milyen teendői vannak a bizottsági elnöki poszton túl?
- Állandó meghívottként minden, megyei közgyűlést megelőző frakcióvezetői egyeztetésen részt veszek. Erre a fórumra nagy szükség van, hiszen a frakcióvezetőknek itt nyílik lehetőségük arra, hogy álláspontjukat részletesen kifejtsék egy-egy üggyel kapcsolatban, s a vélemények ütköztetése során körvonalazódhat, hogyan tudunk a legtöbbet tenni a megye érdekében. Tehát nem egyéni, vagy egy-egy település érdekeit, hanem a megye egészét - vagy legalábbis minél nagyobb részét érintő - érdekeket kell szem előtt tartanunk. De a legtöbbet - úgy érzem - az Alpok-Adria Munkaközösségben tudom tenni városunkért.
- Mondana erre is konkrét példát?
- A megyei közgyűlés engem delegált küldöttként az Alpok-Adria Munkaközösség Területrendezési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottságába. A munkaközösség még keresi a helyét, hiszen tagjainak egy része régebb óta, mások - mint Magyarország is - májustól tagjai az Európai Uniónak, s olyanok is vannak, akik még nem uniós országok. Elsősorban azokat a folyamatokat kell figyelni, amelyek a regionális együttműködést segítik. Itt van például az 5-ös Európai Korridor, amely Fiumét fogja összekötni Kijevvel, Nagykanizsa érintésével. E folyamat felgyorsításához fokozott lobbi-tevékenységre van szükség, ebben egyébként a megyén belül is teljes a konszenzus. Figyelemmel kísérek minden olyan határmenti együttműködést, ami Kanizsa számára perspektívát mutathat. Többszörösen fontos feladat, hogy végre a munkahelyteremtés területén sikerüljön előre lépni.
- Hogyan látja: milyen a megyei közgyűlés, a megyei önkormányzat helyzete? S mi a legfontosabb feladata?
- A közgyűlésben a polgári frakció adja a többséget, de konszenzusra törekszünk a kisebbségben lévő baloldallal minden olyan ügyben, mely Zala megye számára kiemelkedően fontos. Egyre nagyobb erőfeszítést igényel, hogy működtetni tudjuk a megye intézményrendszerét. Az országgyűlés elé terjesztett költségvetés tervezete nagyon sötét képet vetít előre. Csak egy példát hadd mondjak: a költségvetés nem fedezi a közszférában dolgozók számára kötelezően előírt bérfejlesztést, ezt tehát a megyei önkormányzatnak kell megoldania. De vajon miből, mikor a megyének nincsenek adóbevételei sem, amivel ezt a költségvetési hiányt pótolni lehetne? Mindemellett folyamatosan apadnak a fejlesztések megvalósítását segítő forráslehetőségek is. Zala megye aprófalvas szerkezetének következtében más problémákkal is küzd: sorra szűnnek meg a posták, zárnak be az iskolák, az új oktatási normatíva még tovább gyorsítja a folyamatot, és sorolhatnánk, mi minden nehezíti még a kistelepülések életét. így sokan nagyobb településre költöznek. A demográfiai adatok egyre ijesztőbb képet mutatnak: alig születik gyerek, mindenhol csökken a lélekszám, elöregedés tapasztalható. Ha ezen a helyzeten nem változtatunk, a számítások szerint ebben az évszázadban több mint 110 falu fog elnéptelenedni. A www.zalam-egye.hu honlapon részletes adatok, demográfiai modellszámítások olvashatók, ajánlom mindenki figyelmébe. A közeljövőben mindezekről szeretnék közérdekű tájékoztatást adni, bízva abban, hogy sokak számára jelent majd felvállalható feladatot, és a folyamat visszafordítása érdekében akarnak is tenni valamit.
Sz. M.
AZ EU A DEMOKRÁCIA ŐRE
Kanizsa vendége volt dr. Franz Schausberger, a CoR Alkotmányozási Ügyek és Európai Kormányzási Szakbizottsága elnöke. Az osztrák történész-politikus az EU Alkotmány hatása az Európai Unió régióira és településeire címmel tartott előadást a Halis István Városi Könyvtárban a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács újjáalakuló ülése előtt. Francz Schausberger előadásában többször is szólt a megyék szerepéről, a régiók természetes, vagy történelmi-kulturális alapon történő szerveződéséről.
- Alapvetően nem szükséges, hogy tervezési régiókat hozzanak létre a tagállamok, a megyék önállóan is benyújthatnának regionális fejlesztési projekteket. Az Európai Unió nem írja elő, milyen belső struktúra jellemezzen egy országot. Nem a lakosság létszáma, nem a méret a lényeg! Egy régió akkor számít valódi régiónak, ha demokratikusan választott önkormányzattal rendelkezik - mondta többek között.
Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unióra nem kizárólag gazdasági közösségként, hanem a demokrácia őreként is tekinteni kell. Az Unió gazdasági közösség, de nemcsak pénzt hoz, hanem a békére irányuló politika letéteményese is. Schausberger véleményé szerint a politizálás kerete az alkotmány, amelyet parlamenti döntés, vagy népszavazás útján fogadhatnak el a tagállamok.
KÉSZPÉNZ AZONNAL!
ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐ FEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-313-332
2004. december 21. VÁROSPOLITIKA 5
A KÖZGYŰLÉS MEGTÁRGYALTA
Mielőtt megkezdte munkáját december 14-ér) a közgyűlés, Litter Nándor polgármester oklevelet és ajándékot nyújtott át Bicsák Miklós önkormányzati képviselőnek abból az alkalomból, hogy az Év vállalkozója kitüntetésben részesült Budapesten.
Az Újévi Koncert szervezéséről Baráth Zoltán zeneiskola igazgató adott tájékoztatást, egyben kérte a képviselőket, hogy részvételükkel támogassák a hangversenyt. Meghívtak a városból elszármazott művészeket is, akik a város érdekében a kultúra terén segíthetnek.
Napirend előtti felszólalásában Zakó László képviselő a népszavazásról szólva megjegyezte, mindenki úgy könyvelje el magának, ahogy a szíve diktálja. Azt javasolta a városvezetésnek, hogy bontsa fel Kovásznával a testvérvárosi kapcsolatot, mert az úri tisztesség így kívánja. Az ÜJB kérte, vegyék le a napirendről az
önkormányzat közbeszerzési szabályzatára és az ehhez kapcsolódó SZMSZ módosítására előterjesztett javaslatot, mert hosszú távú szabályzásról van szó, jobban át kell gondolni. Dr. Kolonics Bálint megkérdezte, hol tartanak a tárgyalások a piaccal kapcsolatban.
A közgyűlés megtárgyalta és módosítással elfogadta a közterületek és közterületi jellegű területek használatáról szóló rendelet, valamint az állattartás szabályozásáról szóló rendelet módosítását. Elfogadták a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2005. évi díjakat. A fajlagos díj a heti egyszeri ürítést választók esetében 3,10 Ft/liter, a heti kétszeri ürítést választók esetében 2,45 Ft/liter. A települési folyékony hulladék közszolgáltatási díjáról szóló rendelet 11 százalékos díjemelést tartalmaz. A módosításnak megfelelően a városatyák elfogadták a Dél-Zalai
Víz- és Csatornamű Rt. díjemelési javaslatát, mely szerint az ivóvíz köbméteréért bruttó 252 forintot, a csatornaszolgáltatásért a vízterhelési díjjal együtt 161 forintot kell fizetni.
Jóváhagyták a gépjármű várakozóhelyek létesítéséről szóló rendelet módosítását, és a parkolóhely létesítési díjak övezeti díjtételeinek módosítását. Elfogadták a településrészi önkormányzat létrehozását Szabadhegyen. A testület vezetőjének Papp Pétert választották meg. Az ott lakók döntik el, hogy kit választanak a testület tagságába. Hosszas vita után elfogadták a Közterületfelügyelet 2004. évi gazdálkodásáról és munkájáról szóló beszámolót.
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2004. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a közgyűlés elfogadta, és javasolta, a várható forráshiányt fenntartói finanszírozással biztosítsa. Elfogadták azt a határozati javaslatot is, hogy fe-
gyelmi bizottság végezzen vizsgálatot az intézményben. Csor-dásné Láng Éva képviselő javaslatában az szerepelt, hogy az OKISB januárban vizsgálja meg a ház működési feltételeit, hiszen megnövekedett a feladata.
Elfogadta a testület a Nagykanizsai Turisztikai Fejlesztési Programot, az „Egy hét gyermekeink biztonságáért - Útvesztők és Útkeresők" programjának megvalósulásáról szóló tájékoztatót, valamint a Vöröskereszt 2003. évi hajléktalanokat ellátó tevékenységéről szóló tájékoztatást. Döntöttek a szervezet ingatlanvásárlásáról, a város 20 millió forint vételáron eladja a Vöröskereszt megyei szervezetének a Sugár út 28. sz. alatti ingatlant. A birtokbavétellel egyidejűleg a Sugár út 8. sz. alatti ingatlant át kell adniuk az IKI-nek. A tervek szerint az épületben Szociális Szolgáltató Központot alakítanak ki, ahol egyúttal vérvételre is biztosítanak helyet.
A JÖVŐ HÉTEN DÖNTENEK
Az önkormányzat a 2005-2007. évekre pályázatot írt ki intézményeinek vagyon és felelősség biztosítására. A Közbeszerzési Bizottság december 14-i ülésén a jelentkezők közül kiválasztotta azt a két biztosító társaságot, akik a következő hét végéig részletes ajánlatot adnak. A bizottság december 27-én dönt arról, hogy melyik biztosító ajánlatát fogadja el.
indítvány
Törőcsik Pál önálló képviselői indítványa nyomán határozatot fogadott el a Megyegyűlés. A határozat szövegét sajtótájékoztató keretében ismertette a képviselő. A határozat leszögezi: Zala megye választópolgárai az országban legnagyobb arányban mondtak igent a kettős állampolgárság megadására, a nemzeti összetartozásra. A Megyei Közgyűlés jelen határozatában köszönetét és nagyrabecsülését fejezi ki a megye szavazó polgárainak, és egyben reméli, enyhíteni tudja a határon túli magyar testvéreink elkeseredését.
FIDESZ ÁLLÁSPONT
Múlt csütörtökön sajtótájékoztatót tartott dr. Kolonics Bálint, a FIDESZ frakcióvezető helyettese. A frakció álláspontja szerint a város polgármestere és alpolgármestere ebben az évben elvesztette szavahihetőségét. Erre több példát is felsorolt, így többek között azt, hogy a fűtésrekonst-. rukcióra kiírt pályázat esetében a jogsértően lefolytatott közbeszerzési eljárás számtalan elítélő nyilatkozata ellenére aláírásra került a szerződés. A képviselő a sort a legutóbbi közgyűlésen tapasztalt anomáliákkal folytatta: A Közterület-felügyelet Intézményének jogsértő gazdálkodása esetében - bár a vizsgálat a szabályok súlyos megsértését állapította meg az intézmény vezetője részéről - a polgármester és az MSZP-SZDSZ koalíció csak tervezési hibáról beszél. Ugyanakkor a Móricz Művelődési Ház gazdálkodásában szabálytalanságokat illetően követelik a jogsértő gazdálkodás megszüntetését és a felelős fegyelmi felelősségre vonását.
AZ ELLENZEK SAJTÓTEVÉKENYSÉGÉRŐL
Röst János alpolgármester a december 15-én tartott sajtótájékoztatóját a kanizsai Fidesz sajtótevékenységével kezdte: üzenőfüzetnek használják a sajtót, és úgy tűnik, továbbra sem képesek arra, hogy önkorlátozást hajtsanak végre, folyamatosan Kanizsa rossz hírét keltik a sajtótájékoztatóikon keresztül. Az elmúlt héten dr. Csákai Iván fideszes képviselő a munkahelyteremtésről és a munkanélküliségről szólt. Kiderült, nem tudja, hogy az ipari parkban ingyen földterülethez juthatnak azok a vállalkozások, amelyek elérnek egy bizonyos nagyságrendet és létszámot a foglalkoztatás területén. A héten a testület vállalkozásbarát adórendeletet fogadott el, 2005-ben nem emelik meg az inflációval sem a helyi adókat. A Kanizsát jellemző 4,84 százalékos munkanélküliség más településekhez, és az országos átlaghoz viszonyítva kedvező. Kaposváron lényegesen magasabb a munkanélkülisége ráta mint Kanizsán. Kanizsa elindult egy fejlődési szakaszon, ehhez nemcsak munkahelyteremtés kell, hanem pozitív városmarketing is, amit a legnagyobb ellenzéki párt folyamatosan rongál.
• Az elmúlt közgyűlésen tárgyalták a város jövő évi koncepcióját és a hosszú távú stratégiai tervét. Semminemű érdemi javaslat egyik napirendi ponthoz sem érkezett a Fidesz képviselőitől. A Fidesz híradásaiban kizárólag negatív és a várost sújtó véleményeket közölnek. Folyamatosan hoznak létre különböző fantázianevekkel egyesületeket, akik folyamatosan kritikai hangot adnak a sajtóban. A legújabb formáció a Civil Klub, ahol a rendezvényre fideszes prominens személyiségeket hívnak meg előadónak, közreműködőnek, mégis pártatlan civil csapatnak tartják magukat. Közreműködésük a közéletben dicséretes és örvendetes, de dekralálni azt a tényt, hogy jobboldaliak, konzervatívok. A klub politikai hirdetéseket is feladott. A karácsony közeledtével Röst János azt kérte a Fidesztől, legalább az év hátralévő részében hagyják békén a várost, és ha a keresztény értékeket hirdetik, gondoljanak a szeretet ünnepére, és próbálják meg szeretni a várost.
HET
2004. december 21.
Boldog ünnepeket kíván
a nagykanizsai SZDSZ!
Kovács Kálmáiv
informatikai és hírközlési miniszter
Halász Gyula önkormányzati képviselő
Röst János
alpolgármester
FÉRFI FODRÁSZAT NYÍLT!
Nagykanizsa, Fő út 10. (Húsáruház udvarában) Nyitva: H-K-P: 7-13 óra, Sz-Cs: 13-19 óra Várom régi és új Vendégeimet (Erzsébet téri fodrászüzletből) Erzsi
Kőnig menü * 400 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
A közérdekű panasz bejelentése
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143 §-aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai és bejelentései szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével kapcsolatban:
♦ a 06-80/200/848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon
♦ Nagykanizsa MJV polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címen
♦a bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nagykanizsa.hu. bodzai_tiborne @ nagykanizsa.hu, fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény részei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon.
RENAULT tholio.

Lepje meg magát vagy a családját az év végén egy új autóval, és még a karácsonyi ajándékokra is marad pénze! Ha az idén megrendel egy üj Renault-t ráér csak jövöre törleszteni, mert a finattszirozásbél az efeö 2 havi töriesz-tőrészletet ajándékba adjuk. Thalia vásárlása esetén pedig most egy 100 OOO Ft értékű üzemanyagkártyával is meglepjük! ■ww.rre^t.hM
Al jpr^p j 2B0* míqwwlrtt Otoi Puik» Mtpue "xfiwc. NMw Ok* ffwe mocWIPKw IHato «t1*h»i,
mn. 48 tarafix futtnudért r, max 22 wifcí Ft feuraároajl! Shaw .1 mmtofllton Of Jattomat fögg*«iwtfcm'' j.iltwrtut í MWWtoól ti*4H#In nariutnnMnemiki^ Hír/KB tar «MJC WÉ SJ-Wft ndgiac W-í*
COj-kAarUtK^km: 121-1M torttKjítaí pü^wcfli.
KANIZSA-CAR KFT
8800 Nagykanizsa, Balatoni út 31. Telefon: (93) 537 630 - Fax: (93) 537 633
Most mi helyettesítjük a Mikulást!
Ezért 2 havi törlesztőrészietet
ajándékba adunk.
a
Érkezéskor egy pohár édes vagy száraz koktél
VACSORA:
I. Hideg vegyes ízelítő Libamájjal töltött szűzpecsenye kapros-papri kamártással
Velővel töltött pulykamell Ropogós malacsült Héjában sült burgonya, rizs Vegyes saláta Fekete erdő torta
II. Hideg vegyes ízelítő Fogasfiié Orly módra Csirkemell sajtmállással Libamájjal töltött pulyka mell
Burgonykrokett, rizs Vegyes saláta Fekete erdő torta
ÉJFÉL UTÁN SVtDASZ.IAI.
Székely töltött káposzta, Lencsefőzelék, Füstölt tarja, Fasírozott, Gyümölcsök
"} T\-w>y e rnlV xft jjWi főnyeremény: HÁZIMOZI
Fantázia (Tóth László és Csesztregi Csaba)
Belépő: 6.800 Ft/fő
2004 december21 - ESELYEGYENLOSEG
NEMZETISÉGI ÜNP
A tíz évvel ezelőtt megalakult Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai egy-egy eltelt évet ünnepi keretek között értékelnek. A X. Nemzetiségi Nap ünnepi közgyűlését december 18-án tartották Sormáson, az István Fogadóban. A nemzetiségi napon két cigány és két nem cigány személynek adtak át díjat a kisebbségi önkormányzat munkájának segítéséért, támogatásáért.
Megnyitó beszédében Teleki László országgyűlési képviselő, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium roma ügyekért felelős politikai államtitkára, a nagykanizsai CKÖ elnöke az elmúlt 10 év jelentőségét emelte ki, ezen belül is külön értékelve az oktatás, a cigány értelemiség nevelése terén elért eredményeiket. A program 1997-ben a Bogdán János Közösségi Házból indult el, és országos méreteket öltött. Továbbra is fő irányelvként szerepel munkájukban az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy.
- Többszáz éves hátrányt azonban nehéz behozni - tette hozzá Teleki László. Beszédében Litter Nándor polgármester megköszönte elődeinek, hogy felismerték, együtt kell működni a nemzetiségeknek a többségi nemzet tagjaival. Göndör István országgyűlési képviselő a kezdeteket villantotta fel, s megjegyezte, 10 évvel ezelőtt álmodni sem mertek arról, hogy 2004-ig idáig eljutnak. Az elismeréseket Teleki László, Litter Nándor és Göndör István adta át Varga Lászlónak, Geskó Sándornak, Solymosi Imrének és Horváth Ferencnének.
A kitüntetések átvételét követően Varga László országgyűlési képviselő megosztotta a jelenlévőkkel, az az igazi szerencséje, jó sorsa megadta számára, hogy ügyekre befolyással lehetett. Sokszor találkozott hasonló fórumon az itt lévőkkel, és különleges öröm. hogy itt látjuk Tarnóczky Attilát, Birkner Zoltánt, ami azt is jelenti, hogy nem egyik, vagy másik párt belügye, privilégiuma, hanem mindannyiunk ünnepe, öröme a mai nap. És ebben az itt ülők mindegyikének van fontos hozzátett értéke, érdeme. Geskó Sándor, a Konszenzus Alapítvány igazgatója köszönő szavaiban kiemelte: a konfliktuskezelés nem egy varázspálca, amelyben körözünk egyet a konfliktusban szereplők feje fölött, és ettől a dolgok megoldódnak. Akik itt vannak, nem varázspálcát használnak, hanem keményen dolgoznak, és ezzel varázslatot hoznak létre. Azt a varázslatot, ami egy helyi közösség békéjét, és együttműködését
jelenti. Azt kívánta, hogy ennek a teremnek a falai képletesen terjedjenek ki az egész ország területére, és az emberek közötti viszonyok legyenek olyanok, mint az itt élő emberek közötti viszonyrendszer.
Solymosi Imre, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium integrációs főosztályának főosztályvezető helyettese a kezdetekre emlékezett vissza. Számára természetes dolog volt, amikor Váradi Istvánnéval elkezdték a munkát, és azt mondták, a roma ügy olyan folyamat, amiben szerepük van, és fontos egymást megerősíteniük. Nagy felelősségük van abban, hogy a felnövekvő roma értelmiségi réteg, a roma társadalmi elit megjelenjen, és létezzen az országban.
Horváth Ferencné (felvételünkön) a kitüntetés kapcsán szerénységére jellemzően nem talált szavakat a köszönő szón kívül. így asztal szomszédja, id. Orsós Vendel mondta el, hogy Aranka kiérdemelte a kitüntetést. Segítőkész, minden rendezvényen főz nekik ízletes étkeket, szó nélkül fát aprít, megtesz mindent. Ő a háziasszonyuk. Magától tudja a dolgát.
Az ünnepség során nemcsak a kitüntetettek, hanem a meghívott vendégek is meglepetésben részesültek. A marokkói király prímása, Mága Zoltán hegedűvirtuóz és angyalainak virtuóz előadása elkápráztatta a megjelenteket. A koncert végén Papp Ferenc, a HSMK igazgatója meghívta Mága Zoltánt a Tavaszi Művészeti Fesztiválra, hogy produkciójukat a kanizsai közönség is megismerje. Litter Nándor polgármester pedig emlékérem átnyújtásával a város tiszteletbeli polgárává fogadta a világhírű művészt.
HAJLÉKTALANOK KARÁCSONYA
Lassan itt a Karácsony. Már hetekkel korábban lázas bevásárlás kezdődik. Telnek a kosarak, s üresednek a pénztárcák... Aztán december 24-én, szentestére a legdíszesebb ruhájukba öltöznek otthonaink, s enyhe gyantaillat társul a készülő sütemények zamatával átitatott levegőhöz. Utolsó simítások a feldíszített fa körül: gyertyák, csillagszórók biztonságos helyekre csíptetve, a lámpasor világít, ajándékok fényes csomagolópapírba bújtatva a fenyő alatt. A konyhában már csak a beiglit kell felszelni, néhány perc, s a hal is előkerülhet a sütőből. Végre elkészültünk... Mindannyian a fa mellé állunk Felhangzik a Mennyből az Angyal., s kissé talán elérzékenyülve nézzük legszentebb ünnepünk jelképét, a csillogó-villogó karácsonyfát. Közben gondolataink szerte cikáznak: de jó hogy együtt lehetünk, mennyi minden történt a tavalyi csillagszórógyújtás óta. Aztán átadjuk családtagjainknak ajándékainkat, s boldog, meghitt ünnepeket kívánunk egymásnak. De elgondolkodtak-e azon valaha is, vajon hogyan töltik az ünnepeket azok. akiknek nincs otthonuk, családjuk? Ugye, nem? Mi megkérdeztük, mit jelent számukra a karácsony. Egyik kanizsai, hajléktalanoknak helyet biztosító szálló lakóival beszélgettünk.
- Hol töltik az ünnepeket?
- Itt a szállón. Aki itt lakik, azért van itt, mert nincs hova mennie. Ez nem azt jelenti, nincsenek gyerekeink, rokonaink, de a sorsunk úgy alakult, hogy az ünnepeket nem velük, hanem egymásra utalva vagyunk
kénytelenek eltölteni. Biztos lesz most is központi ünnepség, és számíthatunk arra is, hogy főtt ételt is kapunk. Ez legtöbbünknek nagy segítség, köszönjük. Am a karácsony nem attól ünnep, hogy van mit ennünk. Hiányzik a szeretet, a meghittség, a valakihez való tartozás érzése.
- Hogyan készülnek a karácsonyra?
- Igyekszünk legalább a szentestére valami finom vacsorát készíteni, már akinek lesz rá pénze, és majd megkínáljuk egymást. Talán egy kicsi karácsonyfánk is lesz, persze nem olyan díszes, mint máshol, és ajándék sem igen kerül alája. A legnagyobb fájdalmunk, hogy a gyerekeink nem lehetnek velünk. Csak az tudja, milyen érzés a szeretet ünnepén a szeretteink nélkül lenni, aki már átélt hasonlót. Előfordul, hogy elérzékenyülünk szenteste, hiszen érzéseink nekünk is vannak. Szerencsésnek mondhatja magát az, akinek legalább 25-én vagy 26-án megadatik, hogy találkozhat a gyerekeivel.
- Milyen terveik vannak?
- Egyikünk sem erről az élethelyzetről álmodott. Persze azt is tudjuk, hogy még ennél rosszabb körülmények között is élnek emberek. De ennél mi már csak feljebb szeretnénk kerülni. Talán néhány éven belül oda, hogy már ne csak saját magunkról tudjunk gondoskodni, hanem a gyermekeinkről is. S ha ez sikerülne, akkor karácsony szenteste az ő kezüket fogva, az igazi boldogság könnyei csordulhatnának végig az arcunkon.

KARÁCSONYVÁRÓ
A MÉZESKALÁCS ILLATA A mézeskalács illata, a természetes díszek puritán egyszerűsége, a cselló, a zongora, a furulya hangja, a versek, a dalok összekovácsolnak bennünket. így volt ez a kiskanizsai általános iskola bensőséges hangulatú, hagyományőrző karácsonyi ünnepségén. Lélekben gazdagodva, szeretetben teljesedve tért haza, aki az iskolások ünnepén részt vett.
MADARAK KARÁCSONYA Az Attila Óvodában múlt héten ünnepelték a Madarak Karácsonyát. Az intézményben kialakított madárkertben, amelynek számos lakója van, a kicsik mindenféle madárcsemegét, eleséget helyeztek ki, hogy míg az óvoda zárva tart, és az emberek bőségesen megrakott asztalok mellett a szeretetet ünneplik, a madarak se maradjanak eleség nélkül. Olajos magvak, és zsírral töltött tökök várják a levegő urait, hogy bár legyen zord a tél, havasak a kertek, ők, ha már megszokták, hogy a gyerekek gondoskodnak róluk, távollétükben se maradjanak éhen.
AZ ORGONA HANGJAI
Hoiyáth Krisztián, Martonné Németh Mária, Metz László és Szoliva Gábor orgonisták, valamint a jézus Szíve Plébánia Szent Imre kórusa közreműködésével jótékony karácsonyi estet tartottak a Felsőtemplomban. A belépés díjtalan volt, de adományokat fogadtak el a Máltai Szeretetszolgálat javára. A műsorban J.S. Bach, Boellmann, Saint-Saens, Liszt, Dubois, Daquin és Reges művek hangzottak el, vezényelt Martonné Németh Mária.
HANGVERSENY
A Hevesi Sándor Általános Iskola és a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola közös szervezésében karácsonyi hangverseny volt a Felsőtemplomban. A koncerten közreműködött az általános iskola Pedagógus és Gyermekkórusa, az iskola tanulói Wilheim Erzsébet vezetésével. és az városi Ifjúsági Vonószenekar. Vezényeltek Dóróné Kónya Zsuzsanna, Kissné Máté Éva és Jakobovics Árpád.
„VANNAK VIDÉKEK LEGBELÜL.."
A Batthyány Gimnázium karácsonyi koncertjére szombaton este, az intézmény aulájában került sor. A műsorban, amely népszerű és kevésbé ismert karácsonyi dallamokkal va-
rázsolta el a hallgatóságot közreműködött Tislér Judit, a Virág Benedek Vegyeskar, Martonné Németh Mária, Péntek Petra, Vörös Andrea, Dolmányos Tünde, a Tanári női kar, Takács Dániel, a Kisgimnazisták kórusa, a 9.F osztály, a Kis Orff Ütőegyüttes, a 12. D osztály, a 2.A osztály, Balázs Júlia és a diákokból alakult kamarazenekar. A VIRÁG BENEDEK KÓRUS LENDVÁN A Batthyány Lajos Gimnázium Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskara a Muravidéken szerepelt decemeber 10-én. Lendván az evangélikus templomban és Petesházán a Szent Rozália templomban barokk és reneszánsz egyházi és világi művek hangzottak el előadásukban, amelyek már a karácsonyi hangulatot idézték. így köszöntötte a kórus a külhoni magyarokat adventkor. A vegyeskart Cseke József karnagy dirigálta, Martonné Németh Mária orgonán kísért.
FINN KISKARÁCSONY A Nagykanizsai Finn-Magyar Baráti Kör Finn Kiskarácsony című programjára a Honvéd Kaszinóban került sor. A kötetlen karácsonyi összejövetelen finn karácsonyi ételek, sütemények és italok kóstolására is lehetőség nyílt.
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK! A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ajándékokkal és karácsonyi műsorral kedveskedett közel száz általános iskolás diáknak a HSMK-ban megrendezett Gyermekek karácsonyi ünnepségén. Dr. Kaszás Gizella, a Családsegítő Központ vezetője elmondta: a rendezvény 1988 óta hagyomány, a kezdeményezés anyagi hátterét az intézmény által működtetett Segíts, hogy segíthessünk Alapítvány biztosítja. Az ünnepségre a város általános iskoláiból hét-hét gyermeket hívtak meg a tantestületek javaslata alapján, a gyerekek tanulmányi eredménye és szociális körülményeinek figyelembevételével. A családsegítők által szervezett ünnepséget az Attila óvoda nagycsoportosainak műsora, a Premier táncklub bemutatója és Farkas Tibor gitárral kísért dalai tették még szebbé, bensőségesebbé..
AJÁNDÉK Szombaton délután, a Petőfi út 5-ben, a Lobodrom elnevezésű szervezet jóvoltából karácsonyi ünnepséget szerveztek a hátrányos helyzetű gyerekeknek.
KARÁCSONYI ÉLELMISZER A gyermekétkeztetési Alapítvány X. Karácsonyi Élelmiszer Küldő Akciója keretében a Thúry György Kereskedelmi. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 24 tanulója részesülhetett adományban. A csomagok átadására csütörtökön reggel, az oktatási intézmény könyvtárában került sor. A személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az Alapítvány céljaira felajánlók jóvoltából húsz kilogrammos, főként tartós élelmiszereket, száraztész-
tát, konzerveket tartalmazó csomag került azokhoz a családokhoz, ahol az alapvető élelmiszerek beszerzése is gond. A Gyermekélelmezési Alapítvány az idén az országban 105 millió forint értékben oszthatott ki 20 ezer csomagot a rászorulók között.
KONCERT A TEMPLOMBAN A Palini Általános Iskola tanulóinak karácsonyi koncertjére a városrész templomában került sor. A meghitt hangulatú ünnepséget az utolsó tanítási napon délelőtt vidám évbú-csúztató műsor követte, amelyen az intézmény tanulói léptek fel.
A HÉTSZÍNVIRÁG KARÁCSONYA
A Hétszinvirág óvoda az adventi időszakban folyamatosan arra törekedett, hogy a gyerekeknek maradandó élményt szerezzen, hogy a várakozás izgalmát szép emlékekkel tegye teljessé. Az óvoda karácsonyi ünnepségén amíg betlehemes játék szórakoztatta az óvodásokat, pedagógusokat és szülőket, szorgos kezek az ajándékokat is becsempészték. A betlehemezést követően a csoportokban ajándékozás, verselés, énekelgetés, a játékok kipróbálása következett. Az ünnepi ebédet és a pihenést követően délután ünnepi karácsonyi koncerttel ajándékozta meg a jelenlévőket Kollonay Zoltán zeneszerző-zongoraművész. Ezután a Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázatán nyert karácsonyi ajándékcsomagok kiosztása következett. Az intézmény 150 ezer forint értékben kapott csomagokat az alapítványtól. Ezen a napon a Hétszinvirág óvodában közel 800 ezer forint értékben kaptak a gyerekek ajándékokat, ebből a szülői támogatás 300 ezer forint volt. Autók, babák, legók, társasjátékok, gyermekfektetők, szövettel behúzott szivacs, mézesmaci, dobozos üdítő, sütemény, karácsonyfák, és díszek gazdagították a kicsik ünnepét. Az óvoda Közoktatási Közalapítvány pályázaton nyert 300 ezer forint értékű mozgásfejlesztő, készség- és képességfejlesztő játékait is ezen a napon vehették birtokba az ovisok. A karácsonyi ünnepségek sora sem ért véget ezen a napon, tudtuk meg Horváth Lászlónétól, az intézmény vezetőjétől, hiszen 20-án a Honvéd Kaszinóban az önkormányzat nyugdíjasainak adnak karácsonyi műsort, 21-én az Idősek Klubjában Betlehemes játékot adnak elő, 22-én pedig a Veszprémi Egyetem Kihelyezett tagozata lesz a helyszíne a Hétszinvirág ovisai előadásainak.
2004. december 21.
KARACSONYI MESE A SEGITOKESZSEGROL
Az alábbi történet, főként a vége, talán egy kicsit meseszerű, de annak ellenére igaz minden szava. Az ilyen és ehhez hasonló történetek ma ritkák, annak ellenére, hogy a segíteni tudás képessége mindannyiunkban benne van. Kérdés, akarunk-e, tudunk-e élni a nekünk adott lehetőségekkel úgy, hogy az mások hasznára váljon.
A történet szereplői valóságos személyek, de érdekükben nevüket elhallgatjuk, hiszen ebben a történetben maga a történet a fontos, és nem az, kivel történt.
A KIS ARVA
Nem messze innen - mert hát ebben a kis országban nincsenek távolságok - egy szegény házban született egy kislány. Nem volt különleges, más, mint a többi, ha csak abban nem. hogy az édesanyját korán, alig hétévesen elveszítette. Nem lévén más, a nagymamája és az egyik közeli férfirokon kezdte nevelni a kis árvát. Mint az az árva gyerekekkel lenni szokott, több verést kapott, mint szeretet. Ha úgy alakult, bakanccsal verték, máskor csak kiabáltak vele. Teltek múltak az évek, a kislány iskolába került, egyik osztályt a másik után végezte, s jól tanult. A jó bizonyítványért otthon nem járt dicséret, csak nemtörődöm vállvonogatás. A kislány lassan nagylánnyá cseperedett, középiskolába került. Árva lévén, taníttatását az önkormányzat fedezte, a családi pótlékot, meg a többi juttatást meg a család tette zsebre. Amikor a lányka elérte a tanköteleskor végét, s az állam már nem adott egy fillért sem a taníttatáshoz, hiába a jó bizonyítvány, a szép eredménnyel záruló versenyek sora, az iskolás kor a család döntésére befejeződött.
A FELNŐTTEK KEGYETLEN VILÁGA
A fiatal lány, más lehetősége nem lévén, gyári munkás lett. Három műszakban dolgozott, állt a gép mellett, s talán egy szebb jövőről álmodozott. A boldogabb élet lehetősége egy férfi képében környékezte meg őt. A kapcsolatból a lány részéről szerelem lett, a férfi csak ígérgetett. A jövő egy nap megfogant a lány méhében, s válaszút elé állította az immár asszonnyá lett lányt és a férfit. Az vallott, s kiderült, a barátok, akikkel állítása szerint annyi víg órát eltöltött, nem léteznek, csak egy másik asszony, aki szintén gyermeket vár. A lány nem tudta, mit tegyen, hogyan tovább, csak egyet tudott biztosan, a szíve alatt növekvő gyermeknek anyja, támasza kíván maradni, akár egyedül is. Az utolsó percig a gyárban, a sor mellett dolgozott, hiszen tudta, egyedül kell felnevelnie gyermekét, nem lesz, aki támogatja, segíti.
A MÁS OTTHONÁBAN
Ahol eddig lakott, oda már nem vezetett vissza út, így aztán rokonok rokonainál húzta meg magát. Több család lakott együtt a házban, a megértés ritka vendég volt. Hiába volt tévé, a cseperedő gyermek csak külön engedéllyel nézhette, hang nélkül, mert a többiek zenehallgatását a mesék zavarták. Lassan múltak a hónapok, az évek, családtagok jöttek, mentek a hajlékban, csak a kis csonkacsalád tűrte, hogy a fedélért cserébe bántsák, olykor alázzák őket. Volt, hogy összepakolták kis motyójukat. az utcára menekültek, s rendőrök vitték vissza őket. Aztán egy napon ennek is végeszakadt. A családi köteléket képviselő családtag elköltözött, így a kis családnak sem volt többé maradása. Szedték kevéske holmijukat, és miután a lakást maguk után rendbetették, továbbálltak.
ALBERLETBEN
Hosszú utánjárás, alkudozás után végre sikerült egy, a minimálbérnél alig nagyobb jövedelemből kifizethető albérletet találni, ahol meghúzhatta magát anya és gyermeke. Bár az újság hétről hétre megpályázható lakásokkal volt tele, a kis család eredménytelenül kilincselt próbálkozott, hogy megfizethető bérleménybe kerülhessenek. Volt aki biztatta őket, s volt aki, csak annyit mondott nagyképűen, ne is próbálkozzanak, mert nem valók ők abba a környezetbe. Az anya naponta 14-16 órát dolgozott, hogy a bérleti díjat fizetni tudják, a hiányos berendezést lassan kiegészítsék, gyermekének minden nap étel jusson. Napközben a munkahelyén hajtott, délutántól késő estig a gazdagok házánál segédkezett, éjjelente a kád fölé görnyedve most a szennyest.
TITOKBAN
Lassan eljött az ősz. az iskola is elkezdődött. Szájról szájra járt a hír, hogy anya és gyermeke otthont keres, de szinte minden ajtót bezárva lelnek, ahol segítségérét kilincselnek. Az iskolai osztályban is suttogták, segítség kellene, de nagyon... Aztán megszületett egy levél, amiben már nemcsak anya gyermekével, hanem mögé felsorakozva közel harmincan - szülők, tanárok - kértek. Kérték a szakembereket, a döntőbizottságot, hogy segítsen, ha tud, adjon, ha van egy otthon, amelyhez ezt a sok bajt, rosszat megtapasztalt kis családot hozzájuttathatná. És segítettek, szavaztak, döntöttek, aláírták... A titkot már suttogták az osztályban, szájról szájra járt a hír. Mondani, míg biztos nem volt, senki nem merte, csak fényes szemmel fogadták az anyukát, s kérdezgették, van-e hír már... ő még nem tudta.
OTTHON KARÁCSONYRA
Aztán levél érkezett, pecsétes, a papíron a fekete betűk jó hírt közöltek. Otthonhoz, megfizethető bérleményhez jutottak végre. Az osztály - főként a szülők - ismét szervezkedésbe kezdett. Volt aki a költöztetést vállalta, mások autót, utánfutót, segítséget hoztak. Egy délelőtt költözött régi otthonából újba a kis család, kevéske holmijuk egy részét kezükben vitték magukkal. Néhány óra alatt függöny került a frissen festett ablakokra, a padlás rejtekéből csillár a vezetékvégre, lakályos lett az aprócska gyermekszoba. Volt aki ruhákat hozott, más egy kinőtt kabáttal lepte meg a gyermeket... Csak csendben, hogy más ne lássa, hogy az anya rejtett könnyét visszatartani, félszeg mosolya mögé rejteni tudja... Ki állná meg könny nélkül a könnyes hálálkodást azért, amit az élet nem adott meg, de nekünk hatalmunkban áll megadni?
A CSODÁK FOLYTATÓDNAK
S a csodák, az ajándékozás, a törődés csodái itt még nem értek véget. Nap mint nap folytatódnak az iskola folyosóján, a tanteremben, reggel és tanítás után.... Karácsonyra számítógépet hoz az egyik apuka képében a Jézuska, mások tartóról, karácsonyfáról gondoskodnak, szekrénysor kerül, kisebb nagyobb használati tárgyak, hogy végre otthon legyen a kis lakás, s a sokat próbált család végre révbe érjen...
Eddig hát a történet, amelyhez hasonlót nem sokat ismerek. Csoda, még ha hétköznapi is, ha velünk élő is. Csoda, az emberi jóság, a közös tenni akarás, az önzetlen adni tudás nagy-nagy képessége mutatkozik meg benne. Az a régi bölcselet mutatkozik meg, amelyet csak a felnőtté vált ember képes megérteni, ezerszer jobb adni, mint kapni.
Dukát Éva
0
2004. december 21.
KANIZSAI LANY JAPANBAN
Cser Katival, a Japánban élő fiatal egyetemistával egy fotókiállításon találkoztunk ősszel. A fiatal lány 2003. áprilisában nyerte el a japán kormány két és fél éves kutatói ösztöndíját. Japánba érkezése után egy féléves nyelvtanfolyammal kezdett, ezt követte a két éves Master''s kurzus, ami japán egyetemi diplomát ad majd 2005. szeptemberében. Közgazdasági egyetemen tanul, ahol a japán-magyar gazdasági kapcsolatok diplomamunkájának témája.
- Hogyan jött az ötlet a japán nyelv tanulására?
- Ebben az anyu keze van. Amikor a dr. Mező Ferenc Gimnázium német-angol speciális nyelvi osztályába jártam, és már letettem a felsőfokú nyelvvizsgát németből, nem kellett bejárnom nyelv órára. A szabadidőmet anyu ösztönzésére egy új nyelv megtanulására használtam fel. Akkor érkezett a városba egy japán tanár, és mivel a japán elég kuriózumnak számított, elkezdtem a nyelvet tanulni. A középiskola ideje alatt történt velem meg egy szerencsés véletlen. A nyári szünetben kijutottam Yokohamába, ahol egy japán családnál, a Tazaki családnál életem egyik legszebb nyarát töltöttem.
- Nem lehetett könnyű egyedül neki indulni a nagyvilágnak! Mi volt az a szép élmény, ami megfogott?
- Szerencsés voltam, mert egy fantasztikus családhoz kerültem, ahol egy tündéri anyuka volt. Ráadásul nagyon jól főzött, így a sok új étellel sem volt gondom. Az apuka, akinek a hobbija a fotózás, szintén nagyon kedves volt. Három generáció élt együtt, sok helyre elvittek, láttam sok szép történelmi emléket, és az új, modern Japánt is. Az is tetszett, hogy a kettő együtt meg tud élni, nem zavarja egymást a felhőkarcoló és a régi kastély. A családdal azóta is folyamatosan tartom a kapcsolatot, és már ők is többször voltak Kanizsán.
- Hogyan folytatódott a japán nyelv és kultúra iránti vonzalom?
- A felejthetetlen vakáció megerősített abban, hogy folytassam a japán nyelv tanulását, még jobban megismerjem az ottani kultúrát, embereket. A Külkereskedelmi Főiskolán már tudatos volt, hogy japán szakon fogok tanulni. A főiskola három éve után elvégeztem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemet, majd három évig dolgoztam a MOL Rt-nél. Magánúton tanultam tovább Goto Fumiyo japán tanárnőnél. Tőle nem csak a nyelvet tanultam több, mint három évig, hanem sokat megtudtam a japán kultúráról és emberekről is. A tanárnőm Pesten lakik, most is japán nyelvet tanít magyaroknak. Segített a diplomadolgozatomhoz az anyaggyűjtésben is. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot egymással, már nemcsak mint tanár-diák, hanem mint barátnők. Tavaly, amikor hazalátogatott Japánba, voltam nála Hokkaidon, ez Japán északi szigete, és már nem is számoljuk, hányszor járt nálunk Kanizsán!
- Tényleg nagyon nehéz a japán nyelv?
- Szerintem nem annyira nehéz. A magyaroknak könnyebb japánul megtanulni, mint angolul vagy németül, mert nagyon sok a nyelvtani hasonlóság. Azt mondják, hogy a magyar, a finn, a török és a japán nyelv közös töröl fakad, néha még a mongolt is hozzátéve. Viszont az írás meg az olvasás már keményebb dió, ha az ember nem gyakorolja minden nap, könnyen el lehet felejteni.
- Hol, milyen környezetben élsz most?
~ Jelenleg Kanazawában élek, a Japán-tenger partján lévő 450 ezer lakosú kisvárosban. Tündéri hely, folyókkal, patakokkal, erdőkkel, és hát ott a tenger! Egy kollégiumban lakom, kicsit távol az egyetemtől. Az egyetemen én vagyok az egyedüli európai. A külföldiek között sok a kínai és a koreai. Úgy érzem, hogy nemcsak az egyetemen, hanem más csoportokban is befogadtak. De ehhez az is kell, hogy az ember tudjon alkalmazkodni. Ilyen szempontból is szerencsésnek mondhatom magam. Igyekszem magamat mindig valamivel elfoglalni, sok hobbim van, nincs is igazán időm a honvágyra. A modern technikával, az internettel, a telefonnal szinte mindent tudok Magyarországról, gyakran beszélek az itthoniakkal.
- Mi az, ami más kint?
- Európai szemmel minden más. Az ételek, a ruhák, az épületek, a szagok. Ahogy kilépsz a reptérről, már érzed, hogy más. Ebben az is szerepet játszik, hogy nagyon nagy a páratartalom, ahol lakom. Ugyanakkor ott is emberek élnek, ők is dolgoznak, esznek, isznak, élik a mindennapi életüket. Az ételek mások, mint az itthoni, de finomak. Rengeteg a rizs, a hal, a zöldség, a saláta. Egészségesek, nem zsírosak az ételek. Nem sok kövér ember futkos Japánban, az biztos, jobban odafigyelnek arra, mit esznek. Ezzel magyarázzák azt is, hogy még mindig Japánban a legmagasabb az átlagéletkor világviszonylatban.
- Hogy telik a hétvégéd?
- Mivel általában egész héten tanulok, hétvégén igyekszem kikapcsolódni. A barátaimmal eljárunk moziba és karaokézni. A karaoke-bárban nagyképernyőn látod a videoklippet, megy a zene, a felirat, és a lényeg az, hogy te énekelsz. Igazából ebben merül ki az éjszakai szórakozás, mert a környéken nagyobb disco nincs, de nem is hiányzik. A suli mellett rengeteg új hobbim is van. A legjobban a taikót, a japan dobot kedvelem. Van egy kanazawai taiko csoport, akikkel már több fesztiválon én is felléptem. Fantasztikus, ahogy az ősi ritmusokat verjük a dobon, és ez egyben nagyon jó feszültség levezető is.
- Ha befejezed a tanulmányaid, hogyan tovább?
- Ezt a még visszalévő egy évben igyekszem kitalálni. Van lehetőség a tanulmányok folytatására is Japánban, mint PhD hallgató. A jövőben mindenképpen olyan munkát szeretnék találni, aminek köze van Japánhoz és a magyar-japán kapcsolatokhoz.
ETELOSZTAS KARÁCSONYKOR
Idén is megrendezésre kerül a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által elindított „A szeretet mindenkié" kezdeményezés, melynek lebonyolításában ismét partner a Polgármesteri Hivatal, a Szociális Osztály, a Vöröskereszt helyi szervezete, a Máltai Szeretetszolgálat és a Családsegítő Szolgálat. Antal Istvánné, a Vöröskereszt helyi titkára jelezte, hogy pénzzel és szaloncukorral is támogatja a nemes szándékot. A Családsegítő Szolgálat szaloncukrot ajánlott fel, míg a Máltai Szeretetszolgálat a négy napra reggelit biztosít a hajléktalanoknak. Röst János alpolgármester is a programhoz való hozzájárulásról biztosította CKÖ-t. így december 23-26-ig meleg étellel várják a rászorulókat a Bogdán János Közösségi Házban, ahol az ünnepek alatt az egytál étel mellé szaloncukrot, gyümölcsöt és bejglit is kapnak a betérők.
KARÁCSONYKOR IS A SZOLGÁLAT A FELADATUNK
A kiskanizsai templom 26 éves kántora Tóth Zoltán. Tizenkétéves korában keltette fel érdeklődését az orgona, az egyházzene és a kántori szolgálat. Balatonlellén, szülővárosában akkor egy nagyszerű kántornő, Kovácsikné Gonda Anna teljesített szolgálatot. Kicsi, törékeny termetével könnyedén, virtuózán játszott az orgonán, angyali hangjával zengte be a templomot és vezette a templom kórusát. A vele kialakul barátság tette lehetővé, hogy az orgona közelébe kerüljön Tóth Zoltán, megismerkedjen a hangszerek királynőjével és tanulhassa az orgonajátékot. Minden héten rendszeresen járt gyakorolni és mindig számolta az éjszakákat, hogy mennyit is kell aludni, hogy megint az orgonapadra ülhessen.
- Először a szentmiséken csak egy-egy éneket játszottam, majd többször helyettesítettem, 14 éves korom óta folyamatosan kántorizálok. A kiskanizsai templomba az év júniusától teljesítek szolgálatot - mondja találkozásunkkor Tóth Zoltán, akinek már több, a kiskanizsai templomban megrendezett zenei rendezvény is a nevéhez fűződik. - Amit igazán kiemelnék elsőként, az a városi orgonisták hangversenye, melyet a kiskanizsai templom búcsújának alkalmából rendeztünk. Itt közreműködött Martonné Németh Mária, Metz László és Rácz Mária. Meglepetésünkre ezen a koncerten nagy érdeklődés mutatkozott az orgonamuzsika iránt, ritka, de telt templomnak játszottunk. A Zalai Mária Napok egyházi és kulturális találkozóján az érdeklődök sok lelki programon vehettek részt, vendégünk volt Bálás Béla püspök atya, az aranymisés Gyuriga Károly atya, aki dr. Péteri Pál atyával káplánként működött Kiskanizsán. Körünkben volt még dr. Rumszauer Miklós atya, valamint a martfűi Tamás József atya, aki a Torinoi halotti lepel másolatát mutatta be. Közreműködött a Szent Imre Kórus, templomunk kórusa, láthatóak voltak a kiskanizsaik által megőrzött egyházi emlékek az Együtt Kiskanizsáért Egyesület jóvoltából. Az általános iskolások a Fatimai jelenések történetét mutatták be Császár Antalné vezetésével. Nemrég a Móricz Zsigmond Művelődési Ház szervezésében Bajtala Emese hárfaművész és Kegye János pánsípművész adtak adventi hangversenyt a templomban..
- A karácsony küszöbén vagyunk, hogy készül erre az ünnepre?
- Az Advent az Úr jövetre való felkészülésének időszak négy héten keresztül, a lelkünket fényesítjük a Megváltó eljövetelének ünnepére. Nálunk minden reggel ez időben rorate, hajnali mise van. A sötétben kezdődő szentmise a virradásra fejeződik be, ami egyben egy jelkép is, mivel a sötétből a világosságra vágyakozunk, éppúgy, mint az Ószövetségben várták a Megváltó eljövetelét. A hajnali misék különös hangulata mindenkinek a szívét átjárja és teszi nemessé karácsonyra. Szent Karácsony éjjelén felcsendülnek az ünnepet hirdető karácsonyi énekek, amelyek mindannyiunk szívét örömmel, szeretettel, békességgel töltik el. Szenteste mindig a gyermekkori karácsonyok jutnak az eszembe, amikor az éjféli mise előtt beléptünk a félhomályban úszó templomba, ahol csak a karácsonyfák égői világítottak és megcsapta orrunkat a fenyő különleges illata. Ekkor már mindannyian éreztük, hogy valami nagy dologra készülünk, hogy ismét, újra és újra bemutathatjuk a Megváltó születését, az éjféli misék tömjénfüstje mindig tiszteletet parancsolt a lelkünknek a Kis Jézus előtt. Nekünk karácsonykor is a szolgálat és az Istendicséret a feladatunk, amelyet hivatásunknak választottunk. Walter Gyula szavaival szeretnék mindenkinek áldott, békés karácsonyt kívánni:
Most - Karácsonykor - búg az orgona. Az ezüstsípok szent kórusa zeng, és zeng, és búg a hangok kardala. Ezer nyelven és ezer hangszeren Ostromolja az örök végtelent A Muzsika maga. ... .. .Mert nincs magáért lélek, orgona. Nincs lélekönmagáért, S orgona orgonáért, Csak önmagán is túli, Áldó, szent dicsőségre. Csak, hogy a hangja zengőn Szárnyaljon fel az égbe.
Csak hogy dicsérje, Ki mindent teremtett, A muzsikát, a csendet, Aki teremtett mindent -Dicsérni, dicsérni örökkön: Az Istent, az Istent, az Istent.
Nagy Krisztina
AZ IGAZI GYŐZTES MAGA FÖLÉ EMELI ELLENFELÉT
Mit is kívánhatnánk családunknak, munkatársainknak, közvetlen környezetünknek, a városunknak? Bizonyára sokan teszik fel magukban a kérdést, amikor idejük megengedi, hogy a közelgő ünnepekre, és az új évre gondoljanak! Sokat gondolkodtam jómagam is. Olyasmit sajnos nem kívánhatok, amihez pénz kell, de szerencsére mégis találtam valami, amit szívesen megosztok olvasóinkkal. A témáról Pap Gábor művészettörténész előadásán hallottam. A jelenet, amelyről a neves művészettörténész beszélt, a szkíta művészet egy tenyérnyi méretű aranydomborításán látható. Az egymásnak hátát vető két férfiú - akik kifelé nyilaznak -, a szkíták legjellemzőbb magatartásformáját testesíti meg. Ezt a magatartásformát úgy nevezik, hogy arkadas. Szó szerint fordítva azt jelenti, hogy hát-társ. Továbbélése a török nyelvű népeknél napjainkig követhető. A két férfiú soha harcol egymás ellen. Miután az élet küzdelemben zajlik, és a küzdelmet nem lehet elkerülni, mindig egymásért harcolnak. Ennek a magatartásformának az ősképe a magyar őstörténetben is megvan. Ehelyett az úgynvezett Káini küzdelemtípust tanítják, amikor egymás ellen folyik a küzdelem. A Káini küzdelemben mindig a rosszabb lesz a győztes. Napjainkban, akár vállalkozó, politikus, vagy kéményseprő az apuka, a szülő rendre arra tanítja a gyereket, hogy a káini modell szerint legyen sikeres. Nekünk Hunor és Magyar az ősünk, akik sohasem harcoltak egymás ellen. Ez a küzdelem arra szolgál, hogy mindenki mástól megvédjem a testvérbarátomat. Ennek egyetlen tétje, hogy a másikból a benne eddig szunnyadott értéket a felszínre hozzák. Tehát az ilyen küzdelemnek mind a kettő győztese, és az az igazi győztes, aki az ellenfelét maga fölé tudja emelni! Mi káini magatartást nem viszonozhatunk káinival, mert nekünk más az életviteli modellünk. Amikor így Karácsony idején, gyermeki szívvel valami jóról, nemesről álmodozunk, gondoljunk a szkíta művészet üzenetére, hátha előbbre visz bennünket.
Bakonyi Zsóka
''^SMBBÜ'' .....Mbm^
.^PlMffi^'' W:.....MHHi 2004. december 21.
... AKI ISZIK BELŐLE, VÁGYIK A SZERELEMRE...
Keppel Júlia óvónőnek, az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanárának az a gondolata támadt, hogy meg kellene ismertetni a tanulókkal a mai napig élő hagyományokkal rendelkező Erdélyi-medence néprajzi területei közül elsőként a kalotaszegi és mezőségi szokásokat, a zenét, a táncot, a kézművességet, valamint a tárgyi és díszítőművészetet. A 700 kilométeres út során természetesen jutott idő Erdély természeti és történelmi értékeit is megtekinteni. A tanulók kis létszáma miatt a kiránduló csoport kiegészült óvónőkkel, néptáncosokkal, kézművesekkel, családtagokkal és ismerősökkel.
Az első három éjszaka Györgyfalván telt el, a kincses Kolozsvártól, Erdély kulturális központjától nyolc kilométer távolságra és 647 méter tengerszint feletti magasságban fekvő településen. A falu sajátos hagyományokkal rendelkezik. Gazdag kalotaszegi népviseletet, néptáncot, tisztaszobát, múzeumot láthatott a csoport. Ottjártunkkor Szent István napjára készült a dalárda a református templomban.
CSÚCSA
A falu végén található Boncza-kastélyt a 20. század elején építtette Boncza Miklós, Ady Endre apósa. Ady a feleségével. Csinszkával az I. világháború alatt a ma is álló kastély melletti melléképületben lakott.
FÜZESMIKOLA
Szamosújvár és Szék között, a Füzesmikola falutól három kilométerre fekvő ortodox kolostor fontos zarándokhely az ott őrzött híres könnyező Mária ikon miatt. Ma is sok gyógyulni vágyó beteg keresi fel a csodatételéről híres Mária képet. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján több százezer ortodox hívő keresi fel Füzesmikolát, ahol jelentős üvegikonfestő iskola alakult ki a 17. században.
SZÉK
A 4000 lakosú, 95 százalékban magyar település a legjelentősebb magyar néprajzi központ a Mezőségben. Sok asszony hordja hétköznap is a falura jellemző szép, elegáns népviseletet, a piros-fekete mintás rakott szok-
nyát, szűk, barna bőrmellényt, és fekete vagy fehér kendőt, a férfiak pedig a kék mellényt és a szalmakalapot. A kanizsai táncosoknak, közöttük Kócza Leventének, a szüleinek, és Fülöp Renátának nagy élményt jelentett együtt táncolni a széki fiatalokkal a Táncházban.
TORDAI-HASADÉK
Erdély egyik leglátványosabb és legismertebb természeti látnivalója és kirándulóhelye. A hatalmas sziklahasadékon két óra alatt lehet végigsétálni, a néhol 200 méteres magasságot is elérő, meredek sziklafalak között. A Tordai-hasadék a legenda szerint úgy jött létre, hogy a kunok elől menekülő Szent László király mögött a hegy kettéhasadt. A lova patkójának nyoma még ma is látszik az egyik szakadék fölé emelkedő kősziklán, amit Pat-kós-kőnek neveznek. A természettudományos magyarázat szerint a hasadék egy víz által kivájt mészkőbarlang tetejének beomlása következtében jött létre. A hasadékban folyik nagy sebességgel a Hesdát patak.
TOROCKÓ
Sokak szerint Torockó a legszebb falu egész Erdélyben. Az igazi látványosság maga a falu, a fehérre festett házaival, és a település fölé magasodó Székelykővel.
MEZŐSÉG
A hét második felében a „Holttenger"-nek nevezett. Mezőségre utaztunk, és ördöngős-füzesi családoknál aludtunk. A Mezőség keresztül-kasul szelt kopár terület, ahol nincsen út, ahol az ijesztően kopár hegyeken hiába keres a szem árnyas erdőt, zöldellő szőlőket, nincsenek folyók, csevegő patakok, legfeljebb egy-egy lomha tó. Olyan vidék, ahol az utas anélkül, hogy tudná miért, nyomva érzi lelkületét, ahol kedélye elborul, és amikor eső lepi meg, elmerülve a feneketlen sártengerben, elátkozza a percet, amelyben odatévedt. Ezt az élményt a kanizsaiak is megtapasztalták.
Mezőségnek a Kolozsvár és Marosvásárhely között elterülő dimbes-dombos vidéket nevezik. A terület az egyik legizgalmasabb néprajzi vidék Erdélyben, gazdag népművé-
szetével, népzenéjével és táncával. A környék lakói csak Füzesnek emlegetik, nem mindig használják az ördöngös jelzőt, amit a néphiedelem sugallt. A szájhagyomány szerint a falu helyén fűzfában gazdag lápos, mocsaras terület volt. A korhadó fűzfák foszforeszkáltak, világítottak az éj sötétjében. Mindezt az akkori időkben a falu lakossága nem tudta valós alapokon megérteni, ezeket a világító fényeket az ördög szemeivel azonosították. A másik változat a parókiára járó ördögről szól, aki a pap lányát látogatta és aki aztán nem tudott tőle szabadulni, hiába hívtak papokat imádkozni. A paplány tehát ördögös volt a fűzes faluban. Az itteni táncházban ismertették meg a füzesiek a kanizsaiakkal az ördöngősfüzesi táncrendet és a különböző dalokat. Anna néni érces, az egész táncházat betöltő énekhangja, kedvessége sokáig emlékezetes marad számunkra. A búcsúzáskor könnyes szemmel énekeltük vele együtt a népszerű dalt: A füzesi csor gó víz Olyan édes mint a méz. aki iszik belőle Vágyik a szerelemre vágyik a szerelemre, de csuhaja.
BONCHIDA
Bonchidán áll a Bánffy család reneszánsz, barokk és romantikus stíluselemeket ötvöző kastélya. A mai formáját a 19. században nyerte el. Fénykorában erdélyi Versailles-ként emlegették. A hatalmas, négy sarokbástyával díszített kastély a II. világháborúban megrongálódott, és azóta is folyamatosan pusztul, bár megmentésének terve állandóan napirenden van.
2004. december 21.
1
KÁRPÁTALJA, GYÖNYÖRŰ FÖLD!
Öt batthyánys tanár az idén nyáron felkerekedett, és bejárta Kárpátalja legszebb vidékeit. Útjuk során rácsodálkoztak a tájra, és szembesültek az ott élő embereknek a történelem vihardúlásait megszenvedő, sajátos sorsával. Élményeikről Balogh Lászlóval beszélgettünk.
- Öt kolléga gondolt egyet, útnak indult, és megnéztük, hogy a Vereckei-szorosból milyen visszanézni a Kárpát- medencére. Én haza mentem, a többiek látogatóba jöttek. Lelkileg pőrévé váltam útitársaim előtt, s bevallom, nem szégyelltem. Kárpátalja nagyon távoli vidék, és döbbenetes volt azok számára, akik most jártak először arra. Sok szempontból még nagyobb a fájdalom itt, mint Erdélyben, mert még el-hagyatottabbak az itt élő magyarok. Azt javaslom mindenkinek, hogy menjen el oda, mert egyszer az életben mindenkinek vissza kell néznie a Vereckéről a Kárpát medencére.
- Milyen visszanézni ?
- Elementáris élmény. Mint mohamedánnak Mekkája nélkül, egy magyarnak talán e nélkül a látvány, élmény nélkül, nem teljes a lét. Olyan visszanézni, mint a Feszty-körkép, csak szebb, mert élőbb. Vereckén ma már egy szál magyar sincs, de ott vagyunk a tájban, a természet alkotásaiban, mi mindnyájan.
- Miért indultak útnak?
- Elhatároztuk, hogy bejárjuk a magyarlakta vidékeket. Keveset, nagyon keveset tudunk a határon túl élő magyarokról, bár a szlogenek szintjén sokat beszélünk erről. Kelet-Közép Európában van olyan színmagyar falu, Szelmenc, amelynek egyik fele Ukrajna, a másik fele Szlovákia 1945. óta. Jelen pillanatban is drótkerítés, szántás húzódik a falu közepén, a rokonok integetve üdvözölhetik egymást, át is kiabálhatnak, de ahhoz, hogy meglátogathassák egymást, ötven kilométeres kerülő és útlevél kell. Még a halottaikat sem látogathatják akadálytalanul, ahogy azt az ott keletkezett nóta megörökíti: „ellopták az apám sírját". A kettéosztást követően a temető megközelíthetetlenné vált a falu egyik része számára. Testvérek szakadtak széjjel. A lélek legmélyebb bugyraiból előtörő fájdalom ezt megélni.
- Hogyan lehet ezzel együtt élni?
- Meséim kell, el kell mondani, mi történt, hogy történt, jóllehet olyan magyarázat, amelyet a szív elfogad, nem létezik. El kell mesélni azt az anekdotát, amit Kárpátalján annyi mindenki elmondhat magáról: István bácsi Munkácson született az Osztrák-Ma-gyar Monarchiában, iskoláit Csehszlovákiában végezte a két világháború között, a második világ háború alatt Magyarországon nősült meg, a gyermekei a Szovjetunióban születtek, és ma ukrán állampolgárként kap nyugdíjat. Egész életében ki sem mozdult Munkácsról, és mégis öt állam polgára volt. Ez egy tipikus kelet-közép európai sors. Kárpátaljáról gyakran szomorúan beszélünk, sokszor könnyezve, pedig szép, vidám dolgokról is szót ejthetünk. Ott vannak a magas hegyek, ott van Verecke, a lapályos, virágos mezők. Szülőföldem, Kárpátalja gyönyörű föld, s ott magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Ha küszködve, szenvedve és sírva is, de viselik sorsukat az ottaniak, ahogy meg van írva. Mert igaz ugyan, hogy ott sorsukhoz szegezve élnek, de nem tehetetlen bábként. Emberként, magyarként akarnak ott élni, hittel és reménnyel, mert hiszik és vallják, hogy a viharra csend jön egyszer,
és fény az égre. Fontos, hogy a kisebbségi magyar „skizofréniától" mentesen, az ősöktől tanulva, a hit által erősítve, átlelkesülten szeressük ezt a töredék hazácskát. Legyen ez Kárpátalja vagy a mai Magyarország.
- Az átlag magyar keveset tud arról a vidékről, amely annyi legendás hőst adott a magyar történelemnek...
- Ungvártól a Máramarosi-havasok lábáig terjedő tájról és az ott élő magyar nemzettestről a II. világháború befejezése óta nem sok szó esett nálunk. Az idősebbek emlékezete is legfeljebb néhány városnevet - Ungvár, Munkács Beregszász, néhány földrajzi fogalmat - Uzsoki-hágó, Vereckei-hágó, Tatár-hágó, honalapítási eseményeket - honalapítás, tatárjárás, ezeket őrizte meg. Újból meg kell ismerni e vidéket, és újra meg kell tanulnunk e táj történelmi múltját, természeti szépségeit, mai valóságát. El kell oda menni, meg kell szemlélni, és be kell fogadni azt a vidéket, egészen a szívünk, a zsigereink legmélyéig. Nem biztos, hogy a legszebb rész lesz az, ami e tájban valakit megragad, de érintetlen senki nem marad. Egy -egy lepusztult épületben felsejlik az a múlt, amelyre mi már fájón emlékszünk vissza, hiszen ez a múlt ma már egy másik ország jelene. Meséinkben, történelmünkben jelen van, és az ottani magyarokban tovább él még egy jó ideig.
-Milyen élmény ottani és itteni magyarnak lenni egyszerre?
- Nekem most már itt vannak a fő gyökereim, de a hajszálgyökerek által táplálkozom a múltból, abból a létből, amely 1969. január 16-án megszakadt. Ekkor költöztünk át. Ma is élnek rokonaim Kárpátalján. A rokonságunkat a hármashatár, az akkori Csehszlovákia, Szovjetunió és Magyarország három részre szabdalta, egy részük itt maradt Magyarországon, egy része Szovjetunióban rekedt, és van, aki az akkori Csehszlovákiában, ma Szlovákiában él. Érzek lelkiismeretfurdalást amiatt, mert eljöttünk, de ha apám csak annyit tett volna, hogy engem onnan elhozva nem hagyta, hogy egy osztálytársamhoz hasonlóan Afganisztánban legyek katona, az is elég volna, de ennél messze többet tett. Én
magam is együtt élek azzal az élménnyel, amelyet leginkább úgy tudnék meghatározni, hogy „kisebbségi-magyar skizofrénia ". Ez látszólag nehéz, de ez a lét, ez az élmény sok szempontból erőt is ad, küzdésre, kitartásra sarkall. - Milyenek voltak a karácsonyok a Kárpátalján? - Arra emlékszem, hogy láttam még autentikus betlehemezést Barkaszón. Mint kiskölyök, ezt elsősorban tátott szájjal bámultam, nem voltam aktív részese, máig él bennem az élmény. Ezzel párhuzamosan rögtön az jut eszembe, hogy ugyanott, ugyanazon az udvaron, ahol betlehemeztek, ott mentek végig a csehszlovákiai bevonuláskor a tankok 1968. nyarán. Napokon keresztül mentek az orosz harci járművek. Mi gyerekek csak bámultuk ezeket a tankokat. Ma már felnőtt fejjel tudom, hogy az akkori, velünk élő történelem lopakodott be a hétköznapjainkba. Számomra Barkaszó, nagyanyám faluja ilyen kettősséggel maradt meg: betlehemezés és tankok. Ha a karácsonyról kérdeznek, a második, ami eszembe jut, nagyanyám mákos bejglije. A harmadik, hogy az öcsém karácsony előtt született, és emlékszem, olyan nagy hó volt, hogy édesanyám alig ért be az ungvári kórházba. A nagy hó és az édesanyám féltése feletti izgalmam máig velem él.

2004. december 21.
A SZERETET SZÍNEI
A patchwork, a foltvarrás története akkor kezdődhetett, amikor először használt textíliát az ember. A szabás során leesett anyagdarabkákat is felhasználták az asszonyok, lányok, igaz akkor még nem hívták foltvarrásnak ezt a művészetet. Egyiptomi régészeti leletek vizsgálata során már találtak patch-worknek nevezhető megoldásokat. Van, aki szerint Buddha rendelte az első foltművet, mert szegény hívek csak kisebb darab selyemmel tudtak kedveskedni neki. A ma már népművészetté vált foltvarrást a kényszer szülte Amerikában, hiszen a textilipar hiánya miatt az elrongyolódott ruhaneműket is újból fel kellett használni. Az asszonyok közösségekben varrogattak, maguk találtak ki újabb és újabb mintákat. A szebbeket, népszerűbbeket manapság is szívesen használják a tradicionális foltvarrás hívei. A patchwork ma is elsősorban kézimunka, vékony, éles tű szükséges hozzá, jó szem, pamutcérna, gyűszű és természetesen elengedhetetlen a jókedv - állítják a „foltosok". December elejéig volt látható a HSMK-ban a Szeretet színei címet viselő foltvarró kiállítás, amely bepillantást engedett a kanizsai foltvarrók munkájába.
- Miért ezt a címet adták a kiállításnak?
- Megvallom, az elején sokat töprengtünk, milyen címet is adjunk a kiállításnak. Épp a kis unokámnak karácsonyra készülő kék takarón dolgoztam, eszembe jutott a Szerelem színei című füm és az első kiállításunk hangulata. Helyes volt a gondolat, hiszen az itt kiállított munkák többsége szeretteinknek, családtagjainknak készült ajándékba. Mind-mind szeretetről, gondoskodásról mesélnek, nemcsak a színek, de a formák is. Ezeket a munkákat tényleg csak szeretetből és szeretettel lehet varrni - mondja Békési Józsefié, a kanizsai „foltosok" vezetője.
- Mióta létezik a foltvarró csoport a városban?
- 1999-ban indult a második foltvarró tanfolyam a HSMK-ban, amelyre jelentkeztem. Ugyanebben az évben indult egy intenzív tanfolyam Budapesten, amelyre Dolányi Anna hívta fel a figyelmemet. Ott hallottam először a Foltvarró Céhről és a könyvtárukról. Rendszeresen látogattam a könyvtárat, könyveket, folyóiratokat szereztem be. Kezdőként azt hittem valami ördöngös, nehéz dolog ez, aztán hamar megszerettem. A foltvarrás egy varázslat, amelyre ha ráérez valaki, örökre rabjává válik. 2000-ben már én tartottam tanfolyamot a kanizsai érdeklődőknek. 2002-ben alakult a nagykanizsai klub, részben azokból szerveződött, akik nálam tanultak, de vannak itt olyan foltvarrók is, akik önállóan fertőződtek meg. Már több önálló kiállításunk volt, például a Rozgonyi úti óvodában és Lentiben is. Két alkalommal mutatkoztunk be közös tárlaton a szombathelyiekkel. Velük nagyon jó kapcsolatban vagyunk, sokat tanulunk tőlük.
- Mennyi képzettség szükséges a foltvarráshoz?
- Az elsőre talán bonyolultnak tűnő alaptechnikákat mindenki megtanulhatja, erre egy 20 órás tanfolyam elég. Az alapok biztos tudása után már számos olyan fogást megmutatunk az érdeklődőknek, ami a munkát segíti, egyszerűbbé teszi.
- Hol, és hogyan szerzik be az alapanyagokat?
- Mondhatnám azt is, hogy úton-útfélen anyagok után kutatunk, a turkálókban lehet igazi kincseket lelni. A valódi, foltvarrásra alkalmas anyagok drágák, és jórészt csak Budapesten hozzáférhetők. Általában mindenki maga jár utána az anyagoknak, olykor maga is festi ezeket.
- Eredendően is ilyen kézműves foglalkozást űzött?
- Gépészmérnök a végzettségem, a Bútorgyárban dolgoztam. Igaz megtanultam szőni, de az nem adott annyi élményt, mint a foltvarrás. Állandóan és gyönyörűen kézimunkázó mama mellett nőttem fel, ami rám is hatással volt. Hála isten ma is gyönyörű dolgokat alkot, hímes tojást, gyöngyből és virágból készít képeslapot. Kézimunkáit a nagyközönség egy-egy kiállításról ismerheti.
- Van a családban aki a nagyi örökébe lép?
- Három unokám van, a legkisebb kislány. O már ügyesen varrogat, de a családban egyébként mindenkinek van valamilyen adottsága, a lányom is rendkívül kreatív.
- Hogyan készül el egy-egy munka?
- Ötlet ötletet szül, miközben az egyik folt készül, kialakul a következő. Néha elég egy kép, egy újságillusztráció, hogy újabb „foltos" szülessen. Sokat rajzolok, színezek, míg a végső változat megszületik, néha egy árnyalatra hónapokig várni kell. Izgalmas a munka addig, amíg a látványos felső lap elkészül. A kiterített hátlapra és a közbélésre rá kell erősíteni a foltmunkát, majd összefércelni és megvarrni.
- Milyen elismerésekben volt része eddig?
- Az első kiállításra küldött munkámért megkaptam az Aranytű-díjat, és Közönségdíjat kaptam a pápai Országos Kiállításon. A legjelentősebb elismerés Bence nevű unokámé, aki azt mondta, mióta a feje felett a foltos házikóban ott lakik Álom Manó és a Jó Tündér, nincsenek rossz álmai...
TISZTÁN ÜNNEPELJÜNK
Hosszú évszázadok alatt alakult ki a karácsony napjainkra jellemző előkészületi ideje és az ünnepköre. Az ünnepi készülődés - az advent - a lélek és test felkészítését szolgálja. A karácsonyi ünnepekhez is a teljes testi, lelki, külső és belső megtisztuláson át vezet az út.
A férfiak a ház körül, az asz-szonyok a házban teremtettek rendet és tisztaságot, az ünnepet megelőző napokban pedig megkezdődött a sütés-főzés. December 24-én a családok reggeltől estig böjtöltek. Este azonban az asztal köré ült a család.
A karácsonyi vacsorát még a szegény családokban is ünnepélyes külsőségek - ünnepi teríték, a fogások meghatározott rendje, ünnepi öltözék, kimért, illedelmes viselkedés - jellemezték. Tilos volt például a karácsonyi asztalra könyökölni, és az asztal mellől az étkezés vége előtt felállni. Ez a „fegyelmezetlenség" a ház körüli állatok termékenységét befolyásolta, ahol ez előfordult, megtörténhetett, hogy nem tojtak a következő évben a tyúkok, elhullottak a barmok, a haszonállatok.
Az ünnepi asztalra az úgynevezett karácsonyi abrosz került, amelyet csak ekkor használtak, s amely az ünnep utolsó, harmadik napjáig, vagy január 6-ig, az aprószentek napjáig maradt az asztalon. Egyes vidékeken egy külön erre a célra rendszeresített edényben, másutt az asztal alá különféle gabonamagvakat szórtak, majd később ezzel kínálták, vagy almozták a háziállatokat, hogy egészségesek és termékenyek legyenek a következő évben is.
2004. december 21.
1
AMIKOR A LELKET ÉRINTI A ZEN
„Nem tiszta! Keresd meg a tiszta hangot! És a ritmusra is tessék jobban odafigyelni! Add csak a hegedűdet, megmutatom! No, játszd el még egyszer!" -hangzik fel még ma is nap mint nap némelyik óráján. Éppen úgy, mint huszonöt-harminc esztendővel ezelőtt, mikor hozzám szóltak szavai. Persze nem csak erre emlékszem: ha megérdemeltük, kaptunk dicséretet is bőven. Ma is éppúgy szeretik tanítványai, mint mi szerettük annak idején. Alábbi írásunk róla szól. Szalai Sanyi bácsiról, a hegedűtanárról, akinek első növendékeit fél évszázada már, hogy gondjaira bízták.
- Hogyan is kezdődött?
- 1954. őszén kezdtem tanítani Kanizsán, a Zeneoktatói Munkaközösségnél, majd három év múlva megkaptam a kinevezésemet az akkori Állami Zeneiskolában. Akkor még én is diák voltam, hiszen munka mellett tanultam a mai főiskola elődjében, a Pécsi Zeneművészeti Szakiskolában, ahol 1959-ben végeztem.
- Mit jelent önnek az a szó: tanítani? Soha nem érezte, hogy mást kellene csinálnia?
- Még ma sem tudok tanítás nélkül élni. Itt érzem jól magam a zeneiskola falai között, növendékeim és kollégáim társaságában. Szerencsére vannak olyan eredmények, amelyek azt igazolják, hogy ma is meg tudok felelni a feladatomnak. 1990-ben elmentem nyugdíjba, de azóta is tanítok.
- Mire a legbüszkébb?
- Mint minden tanár, én is arra, hogy vannak olyan tanítványaim, akik a nyomdokaimba léptek. Négy volt tanítványom ma kollégám is egyben: egyikük Finnországban, a másik Marcaliban tanít, ketten pedig itt Kanizsán igyekeznek a zene szeretetére, a hegedülés fortélyaira okítani a fiatalokat. Egy tanítványom most kezdte utolsó évét Győrben, a főiskolán, egy volt növendékem pedig a szombathelyi Zeneművészeti Gimnáziumban tanul tovább.
- Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jó zenetanárnak?
- Nagyon kell szeretni a gyerekeket, anélkül - főleg ennyi éven át - nem megy. Fontos az őszinteség, a pontosság, az igazságosság, a fegyelmezettség. A gyere-
keket is emberként kell kezelni, a szigorúan és következetesen megkövetelt munka után jöhet egy kis vidámság, viccelődés is.
- Mindig csak Kanizsán dolgozott?
- Talán úgy pontosabb, hogy itt a zeneiskolában folyamatosan dolgoztam, s mellette időnként más munkát is vállaltam. Egy időben voltam a Zalai Táncegyüttes és a Zalaszentgróti Táncegyüttes művészeti vezetője, velük külföldön is több alkalommal felléptünk. A tanítás mellett pedig fontos szelete életemnek a szimfonikus zenekarokban való szereplés. Amióta végeztem, a helyi zenekarnak állandó tagja vagyok, de sokat játszottam a kaposvári és a zalaegerszegi szimfonikusokkal is. Időnként máshol is besegítettünk néhány itteni kollégámmal közösen. A zenekarokkal jártam Finnországban, Bulgáriában, a táncegyüttesekkel Ausztriában és a francia Riviérán. Decemberben Gleisdorfba megyünk néhány napra, kisegíteni az ottani zenekart.
- Önálló fellépései voltak-e?
- A tanári diploma mellé elő-
adóművészi papírt is kaptam, amivel a megyén belül önálló fellépést is vállalhattam. Régebben voltak olyan filharmóniai hangversenyek, ahol vállaltam szereplést.
- Van kedvenc zeneszerzője?
- Mindegy, kinek a zenéjét hallgatom vagy játszom, csak egy a lényeg: szép hangzású, a lelkemet megérintő legyen.
- Mi a tapasztalata, változott-e a gyerekek érdeklődése a zene iránt az elmúlt évtizedekben?
- Bár most is sokan járnak zeneiskolába, régebben a pályaválasztás szempontjából nagyobb volt az érdeklődés. Pedig most is vannak tehetséges gyerekek, de közülük jóval kevesebb akar zenei pályára menni.
Szőlősi Márta

het vezer for

T
eken, advent idejen
A Hétforrás-völgy, más néven a Kisbagolai-patak völgye, a Nagy- és Kisba-golai szőlőhegyek között terül el. Forrásait a két világháború közötti időszakban a Hét Vezérről keresztelték el, így kapta a Hétforrás nevet. A hosszan elnyúló, szinte elágazás nélküli völgy sok forrással rendelkezik.
És még azt mondják, hogy nincs Kanizsának szép kirándulóhelye, turisztikai látványossága! A Szerelmesek útján indultunk el a három szőlősgazdával, Baján Tiborral, Kovács Józseffel és Jankovics Lászlóval, hogy feltérképezzük, megvannak-e még a Hét Vezérről elnevezett források. A szélcsendes ádventi időben tett határjárásunk alkalmával mind a hétre rátaláltunk. Némelyiket ma is használják, megvan a kiépített környezete, másoknál az otthagyott vödrök, rozsdás edények jelzik, hogy valamikor merítettek hűs vízéből főzéshez, iváshoz, öntözéshez. A negyedik vezérről, Kondról elnevezett forrásnál megálltak kísérőim. Az egymás segítségére mindig számítható szomszédok között külö-


nősen borfejtés idején harmonikus az együttműködés! A forrás fölött tanakodtak, tanácskoztak, egyáltalán kinek kellene kitisztítani a csobogó víz medrét!
Míg ezen vitatkoztak, az akácfás, bokros, néptelen völgyben azon tűnődtem, vajon a Hét Vezér késői utódai ők? Egy biztos, polgárőrök, s Baján Tibor látja el a hat polgárőr egyesületet tömörítő, megalakulás előtt álló régiós egyesület vezéri teendőit. Őrködnek a hegy nyugalmán, biztonságán.
Körülöttünk, a magasra nyúlt berekfák te-
tején üres sasfészkek várták haza a lakókat. A kivágott vadgesztenye fasor ottmaradt gyökerei a régi szép időkre emlékeztettek, hiszen ezen az úton jártak a városi fiatalok gyalogosan, szekereken, a bagolai búcsúba.
A forrásoktól, hosszú fenyves mellett kapaszkodtunk fel a Kisbagolai hegytetőre. Estefelé szarvasokkal is lehet találkozni, a kora délutáni szürkületben csak fenyőtolvajok nyomait fedeztük fel... Kovácsék pincéjéhez érve, egy pillantást vetettünk a tájra. A Csónakázó-tó sejtelmes tengerszemként, szürkén merült a tájba. A borospincében kísérőim az asztalt körbe állták, s mint a Hét Vezér egykor a kupát, ők az üvegpoharakat emelték a magasba, s tervezték a jövőt, az összefogást, s a nyáron Bagolán megrendezésre kerülő Megyei Polgárőr Napot.
Az egész birtok, ahol jártunk, valamikor dr. Babochay György birtoka volt, aki 1878-tól 1896-ig, 18 éven keresztül volt a város polgármestere.
B.Zs.

ÉEK
2004. december 21.
tulajdonosváltás szemléletváltás
Tulajdonosváltás történt 2004. október 29-től az egykori Renault Autó Kárpáti Kft.-nél. A Renault márkakereskedésbe lépők az épület homlokfalán új felirattal, a Kanizsa-Car Kft. névvel találkozhatnak. Beszélgetésünkben a cég új ügyvezetőjét, Németh Imrét kérdeztük terveikről, elképzeléseikről.
- Tudjuk, a korábbi tulajdonosnál nem volt általános az új autó eladásakor a vevő használt autójának a beszámítása, ami komoly problémát jelentett. Mi az új autó eladásakor a használt autót a napi piaci áron beszámítjuk.
- Milyen változtatást terveznek még a márkakereskedés jelenlegi arculatán?
- Több tízmillió forintos beruházás előtt állunk. A napokban tárgyalta, és elfogadta az önkormányzat Tervtanácsa az új épület tervét. Növelni fogjuk a szervizkapacitást, modernizáljuk a gépeket, és külsőségeiben is megújul az értékesítési hely, az autószalon. A karosz-széria- és a fényezőműhely kapacitását teljes egészében szeretnénk kihasználni. Ehhez megvannak mind a technikai és az emberi feltételeink. Az értékesítési területen is változtattunk, a használt autókhoz jobban értő szakemberre bíz-
tuk ezt a tevékenységet. Bővíteni kívánjuk a szervizkapacitást autómosóval, külön kisteherautó szervizműhellyel, továbbá a jelenleginek több mint kétszeresére növeljük a szalont. A műhely bővítés a nyár elejére, a szalon bővítés őszre fejeződik be. Ősztől egy elkülönített szalon részben Dacia értékesítési pontot is kialakítunk, ezzel a márkával bővül modellkínálatunk.
- A hitel ügyintézés helyben megoldható?
- Nagyon jó hitelkonstruk-iókat kapunk a jövő évtől. Több bankkal is kapcsolatban állunk, így legalább háromféle hitellehetőség közül választhatnak ügyfeleink. Az itt vásárolt autókra rögtön meg tudjuk kötni a Cascót, a kötelező felelősség biztosítást. A Kanizsa-Car Kft. Renault szalonjából az autó teljesen menetkészen és biztosítotton megy ki. Az ügyfelekkel intenzívebb, közvetlenebb, ügyfélcentrikus kapcsolatot kívánunk kialakítani. A nyitvatartási idő változatlan, hétfőtől -péntekig 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig állunk az érdeklődők rendelkezésére. Két-három havonta nyílt hétvégét tartunk, amikor vasárnap is fogadni tudjuk a lakosságot.
(x

KANIZSA-CAR KFT. NAGYKANIZSA, BALATONI ÚT 31. TELEFON: 93/537-633

2004. december 10.
08.52 órakor érkezett bejelentés, hogy az éjszaka folyamán ismeretlen tettes egy, a Szentgyörgyvári hegy II. hegyháton lévő birtokról 150 db fenyőfát tulajdonított el.
20.27 órakor a Kiskanizsai városrészbe kértek rendőri intézkedést. A még ismeretlen tettes a lakók távollétét kihasználva a délután folyamán az udvari erkélyajtót befeszítve behatolt egy családi házba, ahonnan a kutatást követően készpénzt és bankkártyát tulajdonított el.
2004. december 11.
21.45 órakor az URH járőr a Teleki úton egy meglehetősen bizonytalanul közlekedő gépkocsira lett figyelmes. A járművet a járőr megállította, de annak nagykanizsai vezetője az intézkedés elől megkísérelte futva elmenekülni a helyszínről. Próbálkozása nem járt eredménnyel, ittassága folytán rövid időn belül elesett. Mivel továbbra is ellenszegült az intézkedő rendőröknek ezért csak testi kényszer és bilincs alkalmazásával sikerült előállítani vérvételre. Az ügyben járművezetés ittas állapotban vétség megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.
2004. december 12.
Az éjszaka folyamán az URH járőr tiltott kéjelgés szabálysértés miatt állított elő és jelentett fel három nagykanizsai nőt.
2004. december 13.
08.40 órakor az URH járőr a város területén elfogta azt a letenyei nőt, aki ellen a Fővárosi Bíróság Büntetés Végrehajtási Csoportja adott ki körözést.
2004. december 14.
09.25 órakor tett bejelentést egy inkei lakos, hogy a Rozgonyi utcában leállított személygépkocsiját ismeretlen tettes felnyitotta, és a járműből készpénzt és személyes iratokat tulajdonított el.
2004. december 15.
19.48 órakor tett bejelentést egy nagykanizsai lakos, hogy a Kiskanizsai városrészben leállított személygépkocsijának ablakát ismeretlen tettes betörte, és a jármű utasteréből, digitális fényképezőgépet, női táskát iratokkal, valamint készpénzt tulajdonított el.
DÉLZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA, KISFALUDY U. 15/A. 8801 Pf.: 186 Tel.: 93/509-540, Fax.: 93/314-279 http:Wwww.dzviz.hu, e-mail: dzviz@axelero.hu
A Délzalai Vízmű Rt. értesíti a T. Fogyasztóit, hogy 2005. január 3-tól január 10-ig kerül sor a vízmérők leolvasására.
A munka folyamatossága érdekében, kérjük, hogy vízmérőjük leolvasását dolgozóink számára tegyék lehetővé.
Szíveskedjenek a lezárt vízmérőaknákat a fenti időszakban nyitva tartani, megközelítését biztosítani, elvégezni az aknák víztelenítését. A zártkerti ingatlanok vízmérőállásait, 2005. január 5-ig a Nagykanizsa, Csányi L. u. l/a. sz. alatti ügyfélszolgálati irodánkban személyesen, vagy írásban
bejelenteni szíveskedjenek. A leolvasást és az ellenőrzést követően a vízmérők fagyelleni védelméről, a vízmérőhelyek téliesítéséről gondoskodni szíveskedjenek.
Segítőkész együttműködésüket köszönjük!
Délzalai Víz- és Csatornamű Részvénytársaság Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a.
2004. december 21. mm. KRÓNIKA ——17
C DECEMBER 13.)
Bluefish és a kék hal
Új számítástechnikai szaküzlet nyílt a városban a Honvéd utcában. Kedvező áron, kiváló minőségű termékeket forgalmaznak -ígérik. Maga a cég három esztendővel ezelőtt alakult, s a kanizsai az országban nyitott boltjaik sorában a tizenhatodik. Az üzlet ünnepélyes megnyitóján egy pályázat is ismertetésre került: a város általános és középiskoláinak diákjai számára olyan kreatív pályázatot hirdetnek, amelyen a győztes tanuló iskolája egy nagy értékű, multimédiás számítógép-konfigurációval gazdagodhat. A verseny első három helyezettjét digitális fényképezőgéppel, MP3 lejátszóval illetve hangfal-szettel jutalmazzák. A pályázati feltételeket a téli szünet után az iskolákban hirdetik ki.
( DECEMBER 14.)
Elnökségi ülés
A Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja évzáró ünnepélyes elnökségi ülést tartott a Honvéd Kaszinóban.
A fotózásról
A Mindentudás Középiskolája elnevezésű, hétrészes előadássorozat első programjaként Zágon László fotóművész tartott előadást a fotózásról a Dr. Mező Fernc Gimnáziumban. A programot a Zalai Népfőiskolai Egyesület Ifjúsági Tagozata szervezte.
Vetélkedő
A Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége vetélkedőt szervezett Ki tud többet az Európai Unióról címmel, általános iskolai tanulók számára.
( DECEMBER 17.)
Hely Klub
ABazárudvarban a város ifjúsága számára klubot avattak. A három éve megalakult Hely a világban Alapítvány legfontosabb célja az önkormányzattal, a
Zsigmondy Szakképző Iskolával és a ZAÉV Építőipari vállalattal közös összefogás útján valósulhatott meg. Györek László az alapítvány kuratóriumának elnöke szerint eddig ez a hely hiányzott a fiatalok, a középkorosztály életéből. Litter Nándor polgármester az alapítvány céljával való egyetértését fejezte ki és elmondta, hogy a helyiséget az önkormányzat biztosította.
( DECEMBER 18.)
Karácsonyi ünnepség
A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Bogdán János Közösségi Házban tartotta az idősek számára karácsonyi ünnepségét. Váradi Istvánná CKÖ-elnökhe-lyettes köszöntője után, Litter Nándor polgármester és Orsós Vendel, az EURIFE elnöke mondott megnyitó beszédet. A közel 80 résztvevőnek a Hétvégi Kollégium kisdiákjainak műsorát követően dr. Zámodics Imre tartott előadást az öregkor szépségeiről. Idén is átvehették a jelenlévők a nekik szánt élelmiszercsomagot.
Megyei kitüntetettek
A Zala Megyei Közgyűlés Nemzeti és Esélyegyenlőségi Bizottsága a volt Uttörőházban tartotta Nemzetiségi Napját. A bizottság elnöke, Kollár Gyula díjakat adott át tíz, a kisebbségekéit munkálkodó személynek. Díjazottak: Nyilas Istvánná, a lenti CKÖ elnöke; Tóth Brigitta, a Tótszentmártoni Kulturális egyesület kórusvezetője; Tislér Jolán, a tótszerdahelyi iskola igazgatója; Vargovics JózseJné, a nagykanizsai HKÖ elnöke; Unger Ilona, a szepetneki német önkormányzat elnöke; Bogdán Pál, a garabonci CKÖ elnöke, Bogdán Iván, a Hálózat az Integrációért Alapítvány munkatársa; Molnár Máté, az I. Magyar-Dán Termelőiskola igazgatója; Nagy József György, a DRVSZ elnöke és Schmidt István Fűzvölgy polgármestere.
Az Erzsébet-téren a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya, a város oktatási intézményei, a Városi Diákönkormányzat és a Vöröskereszt által szervezett karácsonyváró programsorozat zajlott december 13-án. A tűzoltóság segítségével az iskolások feldíszítették a téren lévő óriásfenyőt. A fellépők között szerepelt többek között a Zrínyi, a Hevesi, a Kiskanizsai, a Körösi, a Rozgonyi, a Thúry és Mező Gimnázium csapata, akik Luca napi szokásokat elevenítettek fel, betlehemeztek, verses-ze-nés produkcióval készültek.
ELISMERÉS BÁTOR TETTÜKÉRT
Kiemelkedően példamutató magatartásuk és bátor tettük elismeréseként Litter Nándor polgármester pénzjutalomban részesítette Mihóczi Zsolt rendőrzászlóst, Feszt Norbert rendőrőrmestert és Bálint Zoltán határőrzászlóst. Mindhárman állampolgári kötelezettségük magas szintű teljesítéséről tettek tanúbizonyságot november 14-én, a Vár út-Pivári út kereszteződésénél történt közúti balesetnél.
Dr. Molnár József alezredes, városi rendőrkapitány a balesettel kapcsolatban elmondta, hogy a kiskanizsai MOL benzinkút mellett lévő gázfogadó állomástól pár méterre egy gépkocsi becsapódott az árokba és kigyulladt. A szolgálati gépkocsit tankoló rendőrök észlelve az eseményt, az ott található poroltóval lokalizálták a tüzet, a két sérültet biztonságba helyezték, és értesítették a szükséges szerveket. így a kár jóval kisebb lett, hiszen ha a tűz elterjed, még a kiskanizsai gázfogadó állomás berendezése is veszélybe kerülhetett volna.
Egri Gyula tűzoltóparancsnok hozzátette, nem szokványos tevékenységet folytattak a jelenlévők, hiszen munkaköri leírásukba, feladatkörükbe nem tartozik műszaki mentés, tűzoltás, kárelhárítás. Országos szinten sem szokványos, hogy rendőrök és határőrök tűzet oltanak és égő kocsiból segítenek ki személyeket. Megköszönte, hogy megkönnyítették a munkájukat, hiszen egy kezelhető, kis terjedelmű esemény fogadta a tűzoltókat. Nemcsak saját területükön belül mutattak példát, hanem a város minden lakosának!
l akások, üzletek, garázsuk, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8X0(1 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706

LT
2004. december 21.
FARKAS FERENC EMLÉKNAP
Farkas Ferenc Nagykanizsán született, középiskoláit Budapesten végezte, zenei tanulmányait a Nemzeti Zenedében kezdte. 1921-től Weiner Leó tanítványa lett a Zeneakadémián, majd 1929-től Rómában folytatta tanulmányait. Nagyon sok filmzenét írt, vezényelt Bécsben és Koppenhágában, szerzett színpadi és rádiós kísérőzenét is. Termékeny zeneszerző volt, komponált zenekari műveket, kórusműveket, miséket, dalokat, népdalfeldolgozásokat, és megzenésítette magyar költők verseit is. A születésnapján, december 15-én, a névadó iránti tiszteletből hagyományos emléknapot tartott a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola. A Halis István Város Könyvtárban Kocsis Katalin, az iskola zenetörténet tanára és a könyvtár zenei részlegének vezetője tartott előadást a zeneszerző életéről, majd a jelenlévők megtekintették az Egri Csillagok című filmet, amelynek zenéjét Farkas Ferenc szerezte.
EMLÉKTÁBLA
Ünnepélyes keretek között került felavatásra a Vasemberház falán elhelyezett Bocskai István és Balassi Bálint emléktábla. Baráth Béla zenetanár, tárogatóművész játéka és Horváth István Radnótidíjas versmondó előadása után Halmos Csaba, a Polgármesteri Hivatal munkatársa idézte fel a két híres magyar életét, majd Litter Nándor polgármester és Röst János alpolgármester leplezte le és koszorúzta meg az emléktáblákat.
AJÁNDÉK A KÖNYVTÁRNAK
Karácsonyi ajándékként, egy teljes cégirányítást magában foglaló könyvsorozat hét kötetét adományozta Ferenc József, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárnak. A könyvek a személyzeti osztály, a marketing, a pénzügy, a szolgáltatás, a minőségbiztosítási rendszer, a közönségkapcsolatok, valamint egy szervezet teljes vezetői anyagát tartalmazzák. Az angol nyelven megjelent kiadvány összefoglalja, hogyan kell egy céget célszerűen vezetni annak érdekében, hogy sikeres legyen. A kötetek értéke meghaladja az egymillió forintot.
Kotnyek István fotóművész két albumát mutatták be december 14-én a Halis István Városi Könyvtárban. A Harangszó a dombok között című művészi fotoalbumot és a Zala ízei című gasztronómiai albumot a Canissa Kiadó gondozásában. A kiadót és a szerzőket Harkány László tanár faggatta a kötetek műhelytitkairól.
ANIMA KARÁCSONY
FASSEL L''OUSA FÉRENC FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA A TREND ART GALÉRIÁBAN
A 90 éves Fassel Ferenc festőművész Trend Art Galériában megrendezett kiállításán Lovkó Csaba kereskedelmi igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd Nagykanizsa Város Vegyeskara emelte ünnepélyesebbé a hangulatot a műsorával. A kiállítást Fassel Ferenc fia, Cakó Ferenc animációs filmrendező, grafikusművész nyitotta meg. A kiállítás anyagát élénk színek és sokrétű témaválasztás jellemzi, láthatók csendéletek, aktok, tájképek, portrék és állatok. A megnyitót követően Cakó Ferenc homokanimációs vetítését tekintette meg a közönség.
Az Anima Kórus és Zenekar idén is megrendezi szokásos karácsonyi gospel koncertjét december 21-én, kedden 19.00 órakor a HSMK színháztermében. Ezúttal két sztárvendéget is hívtak: Szalai Anita és Bonczók Róbert kanizsai származású fiatal énekes. A solymári gospel fesztiválon a szakma és a közönség elismerését vívták ki.
A koncerten több meglepetés is várható. Először debütál az Anima Singers and Band együttes, mely néhány hónapja alakult. Hévíz, Keszthely és Zalaegerszeg után most Nagykanizsán is bemutatkoznak. A koncert hang- és fénytechnikáját Ludvig Zoltán tervezte. A Kollonay Zoltán művészeti vezető irányításával készülő koncert látványos csemegének ígérkezik a szeretet ünnepéhez közeledve.
f Kedves \
Olvasóink!
Örömmel tudatjuk, hogy
megjelent cjjafcon^v <Er«séBet verses-novellás kötete, az ^ig^af
ntéf^vörósöen A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben k 990 Ft-os áron.
J s \
\ HEVESI SÁNDOR | MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311-468 Jegyárusítás: 14 - 18 óráig.
JANUÁR 2. 19 ÓRA ÚJÉVI GÁLA 2005.
Ünnepi köszöntőt mond: Litter Nándor polgármester Fővédnök: Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Főszervező: Kanizsa Zeneiskoláért Alapítvány. Fellépnek: Baráth István trombitás, Baráth Yvette énekművész, Krishtop Pavel zongoraművész, Németh Krisztina énekművész, Erdős • Ádám és Véghelyi Zoltán énekesek. Közreműködik: a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekarból alakult Gála Együttes. Konferál: Ördögh Csilla, a Petőfi Rádió munkatársa. Belépődíj: 2000 Ft.
December 17 - január 7. KIÁLLÍTÁS A BETLEHEM -KÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL
JANUÁRBAN INDULÓ TANFOLYAMAINKRA VÁRJUK A JELENTKEZŐKET:
ÉLETERŐ JÓGA- JÓGA-SZINTÉZIS - különböző jógairányzatok ötvözése, 20 órás. heti 1x2 óra, részvételi díj: 7000 Ft, vezeti: Jakabfy Sándorné jógaoktató, természetgyógyász terapeuta. TÁRSASTÁNC TANFOLYAM: 20 óra, heti 1x2 óra, részvételi díj 3600 Ft, vezeti: Füstös Gábor.
GÁTIZOM TORNA (INTIM TORNA) tanfolyam , 8 óra, részvételi díj: 3200 Ft.
s /
J
2004. december 21.
OKTATÁS
19
A BETLEHEMI JÁSZOL
A Hevesi Sándor Művelődési Központ idén második alkalommal írta ki a Betlehem készítő pályázatot, melynek támogatója a Pannonium Rt. és az önkormányzat volt. 15 alkotó természetes anyagokból készített alkotást, 8 egyéni és 7 közösségi alkotást kellett a zsűrinek értékelnie. Az elkészült művekhez volt aki textileket, fát és csuhét használt, de akadt aki nemezből, agyagból, sógyurmából, mézeskalácsból, csipkéből készítette el betlehemét. A Pulai Lászlóné, Zsovár Anita és Wegroszta Zoltán népi iparművészek, valamint a HSMK munkatársai, Horváthné Gelencsér Edit és Miilei Márta alkotta zsűrinek nem volt egyszerű dolga. Gyermek kategóriában az első díjat a Bolyai Altalános Iskola Alkotóműhelye, a másodikat az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola 1. osztálya, a harmadik díjat a miklósfai 4. osztályosok vehették át. Felnőtt kategóriában Horváth Lászlóné a csipkéből készült betlehemével első, míg Ujpál Kálmánné második és Csikós Anita a harmadik helyen végzett. Több különdíj is kiosztásra került.
Az érdeklődök az ünnepek kivételével január 7-éig mindennap megtekinthetik a kiállítást a HSMK földszinti előcsarnokában.
IFJÚSÁGI ÜGYINTÉZŐ KERESTETIK!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet ifjúsági ügyintéző köztisztviselői munkakör betöltésére
Ellátandó fő feladat: a városi ifjúság helyzetének elemzése; a városi ifjúságpolitikai koncepció figyelemmel kísérése, aktualizálásának kezdeményezése, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása a cselekvési terveknek megfelelően; ifjúsági koordinátori tevékenység; kapcsolattartás a diák önkormányzatokkal és munkájuk segítése; illetve a vonatkozó jogszabályban előírt további feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen előélet; a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(11. 3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mellékletének I./15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok I. besorolási osztályában felsorolt iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike; közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, (továbbiakban: Ktv.) 25. §-ának rendelkezései szerint kell megszerezni.
A pályázathoz csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképesítést (nyelvvizsgát) igazoló okiratok másolatát, és a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázat beérkezési határideje: 2005. január 10. 16.00 óra, melyet dr. Kelemen Marcell jegyző részére (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Telefon: 93/500-708,) kell benyújtani. A benyújtott pályázatok elbírálására 2005. január 31-ig kerül sor. A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A kinevezés - hat hónap kikötésével - határozatlan időre szól. Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint. Érdeklődni lehet: 93/500-710 vagy 93/500-780
IFJÚ KÉMIKUSOK VERSENYE
A Winkier Lajos Kémia verseny már több mint 10 éves múltra tekint vissza, először csak 7-8. általános iskolásoknak szervezték a versenyt, amit kibővítettek a középiskolások számára. Idén immár harmadik alkalommal került megrendezésre.
- A verseny célja, hogy a kémiát mint természettudományt népszerűsítsük a gyerekek körében, másrészt, hogy az iskolát a gyerekek elé képbe hozzuk, hiszen érettségi után az iskolában működő környezetvédő technikus szakra jelentkezhetnek, aminek a kémia fontos eleme -mondta el Csőgörné Kenese Mária, a verseny szervezője.
A versenyt a megye összes középiskolájában meghirdették a 11-12. évfolyamosok részére. A megmérettetésre a zalaegerszegi Zrínyi Gimnáziumból, a kanizsai középiskolák közül a Batthyányi és a Mező Gimnáziumból érkeztek diákok és a résztvevők között szerepelt a Zsigmondy Szakképző Iskola is. Délelőtt elméleti tudásukról adtak számot a tanulók. Az első forduló teszt jellegű volt. táblázatkitöltés, a második fordulóban számítási feladatok szerepeltek a feladatok között. Ezt követően két évfolyamból csak 6-6 tanuló lehetett részese a délutáni gyakorlati versenynek. Négy feladattal kellett megbirkózniuk, melyek megoldásához a tapasztalatukra, és a kémiai tudásukra volt szükség. Az első 3-3 helyezett értékes könyvjutalomban részesült. A három forduló összesített eredménye alapján a 11. évfolyamos zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium diákjai (Molnár Kristóf, Józsa Szabolcs, Kósa István) végeztek az első három helyen.
allergia-asztma
Az allergia-asztma problémaköréről, a betegség kialakulásáról, társadalmi megjelenésének sajátosságairól tartott előadást a Kiskastély-ban dr. Gyurkovits Kálmán professzor, a Református Egyház Mosdósi Tüdő- és Szívkórházának orvosa. Többek között hallhattunk arról, hogy azokban a populációkban, népcsoportokban, közösségekben, ahol jelentős a vírusfertőzések, úgynevezett ping-pong fertőzések mértéke, ott az allergiás megbetegedések száma alacsonyabb, hiszen az eleve fertőzött környezet folyamatosan készenlétben tartja az immunrendszert, amely így az allergiát okozó hatásokat is képes legyőzni. A városi életstílus, a steril környezet viszont hajlamosítanak az allergiás megbetegedésekre. Egyes vírusfertőzések kimondottan az allergia kialakulása ellen hatnak, míg mások, főként a légutakat érintők, hajlamosítanak rá. Az allergiás-asztmás megbetegedések száma világszerte, így hazánkban is folyamatosan nő, egyes országokban a gyerekek körében a betegség prevalenciája eléri a 32 százalékot.
A lakosság postai igényeinek magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30/a szám alatt üzemelő Nagykanizsa 3. Posta 2005. január 1-től 08.00-15.45 óra között folyamatos nyitva tartással áll az ügyfelek rendelkezésére.
21.7»
20 BHHBH

ÉLETÜNK
2004. december 21.
AZ EVANGELIKUS GYÜLEKEZET UJ OTTHONA
Hálaadó istentisztelet és közgyűlés keretében a közelmúltban ünnepélyesen átadták a megújult Nagykanizsai Evangélikus Gyülekezeti Otthont. Szemerei János, Somogy-Zalai Egyházmegye esperese, valamint Deme Dávid lelkész szolgálatával a felszentelést végezte és igét hirdetett Ittzés János püspök. A gyülekezeti otthon történetéről Deme Dávid lelkészt kérdeztük.
- A Nagykanizsai Evangélikus Gyülekezet életében döntő esemény volt, amikor 1920. április l-jén a gyülekezetbe érkezett Horváth Olivér légrádi lelkész. Ot, mint a templomot benépesítő lelkészt említi a gyülekezeti történetírásunk. Ekkor alakult meg a Keresztyén ljjúsági Egyesület fiú és leány csoportja, valamint a gyülekezeti énekkar. Vánkos Jenő tanár közreműködésével. A gyülekezeti közgyűlés annak érdekében, hogy az ifjúságnak, és a gyülekezet templomon kívüli alkalmainak megfelelő helyiséget biztosítson, elhatározta gyülekezeti ház építését, melyet otthonnak nevezett el. Ma is így tartjuk szá-
mon. A terveket Kalmár Zoltán építész, későbbi gyülekezeti felügyelő készítette. A kivitelezést is ő vállalta el, és vállalatának emberei lelkiismeretes munkával felépítették az otthont. Az anyagi alapot özv. Sarkadi Tituszné református lelkész özvegy 3760 pengő adománya adta. Az 1931-ben felépült otthon a gyülekezeti belmissziói szolgálathoz volt nélkülözhetetlen. A felszentelése 1931. június 14-én történt meg. Elfoglalhatta az épületet a Keresztyén Ifjúsági Egyesület, és itt működött az Ifjúsági Gyülekezeti Zenekar. Az ifjúsági munkában a
lelkész mellett nagy segítséget jelentett a gyülekezeti felügyelő, áldott emlékű Horsetzky Jenő testvérünk szolgálata. Majd 1951-től, az itt szolgáló Fónyadt Pál lelkésztestvérünk idejében is betöltötte funkcióját az otthon bibliaórák, szeretetvendégségek, előadások, nem csupán gyülekezeti, de egyházmegyei alkalmak megrendezése kapcsán is.
- Mikor kezdődött el a felújítás?
- Először 2002-ben újítottuk föl a gyülekezeti otthon tetőzetét. Ebben az évben sikerült nagyrészt országos egyházi támogatással biztosítani az anyagi lehe-
tőséget a felújításhoz, de a gyülekezet is jelentős összeggel járult hozzá a több mint 10 millió forintos munkához. Az épületet teljes mértékben alá kellett szigetelni, az aljazatot, a nyílászárókat ki kellett cserélni. Új központi fűtés szerelés, járólapozás, külső-belső festés történt. Teljesen újjá épült a színpad, valamint új oltár asztal és felolvasó pult készült, ami azért is értékes, mert Jerausek Gyula népi iparművész fafaragó készítette az oltárra a faragvá-nyokat. Most éppen az adventi oltárterítő látható az oltárunkon, amit egy győri művész készített.
- Milyen szerepet szánnak a jövőben az otthonnak?
- Mi magunk is arra törekszünk, hogy az épület a jövő nemzedékének is otthonává legyen. Szeretnénk itt nemcsak gyülekezeti, hanem kulturális alkalmakat, akár zenei rendezvényeket szervezni. Színdarabokat szeretnénk az ifjúsággal előadni, és minél több olyan alkalmat teremteni, ami építi az emberi lelket, az emberi életet a hétköznapok sodrában, rohanásában.
A KÖNNYŰZENE „ZALAI ANGYALAI"
Példátlan nagylelkűségről tett tanúbizonyságot az a hat Zala megyei könnyűzenei együttes, akik jótékonysági koncertturnét szerveztek a megye városaiban. Korábban még soha nem volt arra precedens, hogy egy nehézségekkel küzdő intézmény megsegítésének céljából szerveztek volna hasonló rendezvényt helyi zenekarok. Az Ispita Alapítványon keresztül támogatott, a Zala Megyei Kórházban működő Koraszülött Mentőszolgálat bár jól felszerelt, nincsenek tartalék berendezéseik. Azok a gyerekek, akikért a 8 orvosból, 8 szakasszisztensből, és 18 mentősofőrből álló szervezet küzd a megyében illetve a régióban, a legkiszolgáltatottabbak. Az ötletgazdában, Lukács Sándorban, a zalaegerszegi By the way formáció frontemberében ezért született meg a Híd Fesztivál ötlete.
- A családomban is van olyan baba, aki, korábban jött a világra a vártnál. Miután szembesültem azzal, hogy azok az on''osok, ápolók és sofőrök, akik a korai jövevények életét mentik, milyen csekély költségvetéssel dolgoznak, felkerestem néhány zenekart, akik vállalták a fellépést - meséli Sándor. - A koncertsorozat résztvevőit nem kellett győzködni, azonnal igent mondtak a felkérésre.
Az akció nagykanizsai résztvevője az Innocence zenekar is gondolkodás nélkül eleget tett a felkérésnek. Mint az egy baráti beszélgetés közben véletlenül kiderült, Klciszán Sándor, a csapat énekese jól ismeri az egészségügy anyagi helyzetét.
- Valójában mentőápoló vagyok, és egy kisfiú apukája. Fel sem merült bennem, hogy nemet mondjak - meséli mosolyogvaa záró koncert után. - Munkám során jó párszor szembesültem azzal, milyen horribilis összegekbe kerülnek a betegellátáshoz szükséges eszközök. Egy endotracheális tubus, ami egy szerhasználatos eszköz, például több ezer forint. Ezért a célért bármikor bárhová elmennék.
A könnyűzene „zalai angyalai" Lenti és Letenye mellett Nagykanizsán is koncertet adtak, azonban a legnagyobb elismerést az utolsó, zalaegerszegi előadás hozta a Híd Fesztivál életében.
- Szomorúan tapasztaltam, hogy sajnos teljes érdektelenség fogadta a koncertet Kanizsán. Úgy gondolom, ez részben ez az emberek pénztelenségének, részben a város fiatalabb nemzedékének hiányának tudható be. Az a kevés ember, aki szereti azt a stílust, amit
mi képviselünk, vagy diák, vagy nem engedheti meg magának még a jótékony kiadásokat sem - teszi hozzá az énekes keserűen.
Az Innocence és a By the way mellett a Bazooka,, a Vezérkar és a Hétrét együttes is kiállt a nemes célért a színpadra. Ám azt maguk sem hitték volna, hogy a turné már a kezdete előtt sikeres lesz. A Híd Fesztivált megelőzte a híre, és sorra érkeztek a támogatók. Ki kisebb, ki nagyobb összeggel szponzorálta a rendezvényt, és akadt olyan is, aki kisebb vagyont érő téligumi készletet adott a koraszülötteket szállító mentőkocsi részére. Nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik színfalak mögé húzódva támogatták a rendezvényt, mint például Lőrinc Kálmán, aki végigkísérve az együtteseket az egész turnén, biztosította a tökéletes hangzást.
A szervező Lukács Sándor jónak értékelte a fesztivál eredményét:
- Az első Híd Fesztiválon amellett, hogy anyagilag segíthettünk, tapasztalatot szereztünk, és jól éreztük magunkat, megismertük egymást közelebbről is. Remélem, jövőre találunk olyan nemes célt, amiért újra összejöhetnek a zenekarok.
Tóth Tünde
2004. december 21. 1
ÉÉIIigigi
mrnm MŰSOR.
- ________________________________________________^___-._______•,___j
■HHHHHI
i I December 22-től December 28-ig
December 22. szerda
07:30 Krónika 07:43 Storyboard 07:57 Videoklip 08:06 Házban ház körül -Karácsonyi asztaldíszítés, Karácsonyi étel készítése, Lucázás az újudvari gyerekekkel, Mécses készítés. Fenyőfa körút 08:30 Krónika 08:43 K''arc: Horgas Eszter fuvolaművész 08:55 Jövő 7
- Vízügyek 09:08 Jelkép - katolikus 09:18 Mese: Csipike az erdők réme 09:25 Krónika 09:36 Videoklip 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:13 Mese: Karácsonyi manók 18:15 Szivárvány sztár magazin 1. rész 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 Jövő 7 -Litter Nándor polgármesterrel 19:37 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:01 Házban ház 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Fenegyerekek - amerikai akciófilm
December 23. csütörtök
07:30 Krónika 07:43 Szivárvány sztár magazin 1. rész 08:06 Jövő 7 - Litter Nándor polgármesterrel 08:30 Krónika 08:43 Házban ház körül 09:07 Jelkép -evangélikus 09:17 Mese: Karácsonyi manók 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Biztonsági Zóna 18:00 Krónika 18:13 Mese: Betlehemi állatok 18:18 Storyboard - filmajánló 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 K''arc - kulturális magazin - Karácsonyi koncert 19:25 Sport - Vívók tervek és valóság 19:30 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:01 Jövő 7 - Litter Nándor polgármesterrel 20:30 Hírháló 21:00 Örökké búcsúzunk - amerikai-izraeli filmdráma
December 24. péntek
07:30 Krónika 07:43 Storyboard -filmajánló 07:57 Videoklip 08:06 K''arc Karácsonyi koncert 08:18 Sport
- Vívók tervek és valóság 08:30 Krónika 08:43 Jövő 7 - Litter Nándor polgármesterrel 09:07 Jelkép - református 09:17 Mese: Betlehemi állatok 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Tér-Erő. Vidékfejlesztési magazin 18:00 Krónika 18:13 Mese: Fénylő ház 18:18 Karácsonyi készülődés 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:13 Nyugat magazin 19:37 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:01 K''arc - Karácsonyi koncert 20:13 Sport - Vívók tervek és valóság 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Dolláreső - olasz akcióvígjáték sorozat
December 25. szombat
06:30 Krónika 06:43 Karácsonyi készülődés 07:01 Nyugat magazin 07:25 Mese: Fénylő ház 07:30 Krónika 07:43 Jelkép - katolikus 07:53 K''arc Karácsonyi koncert 08:05 Sport - Vívók tervek és valóság 08:20 Krónika 08:30 Hírháló - az ország hírei 09:00 TV shop 09:30 Maksavízió - Maksa Zoltán és barátai kabaréműsora 10:00 Szentföldi szent helyek - dokumen-
tumfilm-sorozat 10:30 Kegyhelyek Magyarországon 11:00 Epi-Tech -építkezők magazinja 11:30 Kortársművészek portréi 17:30 Trendli - életmódmagazin 18:00 Kegyhelyek Magyarországon 18:30 Tv mozi: Kincskereső kisködmön - magyar film 20:05 Válogatás a hét műsoraiból 20:30 Hírháló -az ország hírei 21:00 Rosszcsontok -amerikai vígjáték 23:00 Bence show -beszélgetések hírességekkel 23:30 Szentföldi szent helyek üzenete
December 26. vasárnap
06:30 Tv mozi: Kincskereső kisködmön 08:05 Válogatás a hét műsoraiból 08:30 Hírháló - az ország hírei 09:00 Tv shop 09:15 Geofilmek - közpénzzel a gazdagokért 09:30 Egészségmagazin 10:00 Thalassá - a tengerek világa 10:30 Trendline - a divatmagazin 11:00 Hagyományos magyar élelmiszerek 11:30 Languszta - Gasztronómiai műsor 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Trendline - a magazin 18:30 TV mozi: Háry János - magyar film 20:15 Válogatás a hét műsoraiból 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 S.O.S. hurrikán - amerikai katasztrófa film 23:00 Maksavízió 23:30 Bencze show. Beszélgetések hírességekkel
December 27. hétfő
07:30 Nyugati - Régió 08:00 Tv mozi: Háry János - magyar film 09.36 Válogatás a hét műsoraiból 17:30 Selyemerdő - Ostoros Ágnes dokumentumfilmje 18:00 Krónika 18:08 Mese: Gyere kutyám repülünk! 18:15 Megjöttünk sorozatból - Portugália 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Megjöttünk sorozatból - Európai ősz 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Megjöttünk sorozatból - Amazonas 20:30 Az ózdi kohászkodás 150 éve - Ózdi TV filmje 21:00 Kutyám a filmsztár - olasz családi komédia
December 28. kedd
07:30 Krónika 07:40 Megjöttünk sorozatból - Portugália 08:05 Megjöttünk sorozatból - Európai ősz 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 Megjöttünk sorozatból - Amazonas 09:25 Mese: Gyere kutyám repülünk! 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 Marosmenti művésztelep 18:00 Krónika 18:12 Mese: Csipike 7. Hol van a rettenetes Réz Úr? 18:15 Storyboard -filmajánló 18:30 Tv shop 19:00 Krónika 19:10 Megjöttünk sorozatból -Varner szigetek 19:50 Krónika 20:00 Megjöttünk sorozatból - Jordánia 1. rész 20:30 Maksavízió - Maksa Zoltán és barátai kabaréműsora 21:00 Hozzám tartozol
KÖNYV KARÁCSONYRA
Lapunk már korábban beszámolt arról, hogy a Halis István Városi Könyvtár mesekönyv gyűjtési akciót hirdetett. A könyvtár által ösz-szegyűjtött, és a Canissa Könyvkiadó által felajánlott kiadványokból az Attila Óvoda kisgyermekei kaptak ajándékokat, több mint 130 kicsi kapott könyvet karácsonyra. A Kiadó vezetői és Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója személyesen vitték el a könyveket, s meglepetésül a gyerekszekrénykékbe helyezték el az ajándékokat, tudtuk meg az Attila Óvodában.
KONCERT GLEISDORFBAN, ÚJÉVI GÁLA
Többek között ezek voltak a témái a Farkas Ferenc Városi Zeneiskolában tartott sajtótájékoztatónak, ahol Baráth Zoltán igazgató és Baráth Adrienn számolt be a zeneiskola karácsonyi programjairól, az Újévi Gáláról. A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar 17 tagja december 5-én Gleisdorfban lépett fel az ottani zeneiskolával közösen. Nagysikerű koncertet adtak a felújított kolostorból kialakított koncertteremben. A több éves kapcsolat folytatásaként a kanizsaik újabb meghívásnak tehetnek eleget 2006-ban is. 2005. január 2-án a Hevesi Sándor Művelődési Központ ad ismét otthont az immár hagyományossá váló Újévi Gálának, amely a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar és a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány legnagyobb rendezvénye. A műsorban szerepel többek között A Velencei Karnevál, a II. Magyar Rapszódia, a Hegedűs a háztetőn: Ha én gazdag lennék, Gershwin: Kék Rapszódia, olyan művészek előadásában, akiknek Nagykanizsáról indult zenei pályájuk, mint Németh Krisztina, Véghelyi Zoltán. A rendezvény fővédnöke VIzy E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
ADOMÁNY DÉVÁRA
Múlt hét közepén Dévára indult a Civil Klub három tagja, hogy a klub által az előző napokban összegyűjtött temérdek ruhát, cipőt, játékot, tartós élelmiszert még az ünnepek előtt személyesen juttassák el az ottani árvaház lakóihoz. A három mikrobusznyi adományt hihetetlen hálával, köszönettel fogadták a dévaiak. Dr. Varga Imrét, a program főszervezőjét a részletekről kérdeztük.
- A Szent Ferenc Alapirány segítségével vettük fel a kapcsolatot a dévai intézmény vezetőjével, Böjté Csaba ferences szerzetessel. Nagyon örült a megkeresésünknek, és csak sorolta, mi mindenben tudnánk könnyíteni az árvaház helyzetén. Néhány nap alatt mozgósítottunk a klubtagokon keresztül mindenkit Kanizsán, akit csak lehetett. Végül múlt szerdán hajnalban Bartha Lászlóval és Németh Antallal -mindhárman egy-egy zsúfolásig megpakolt kisbusszal - útra keltünk.
- Milyen volt a fogadtatásuk?
- Déván a Ferencesrendi Templom előtt volt a találkozónk Böjti Csaba szerzetessel. Ebben az árvaházban 2-18 év közötti gyerekek élnek, mégpedig úgy, hogy 18-20 gyermeknek van egy nevelőanyja, aki természetesen önkéntes. De csak egy esztendeig tart ez a kapcsolat, mert ekkor új nevelőszülő érkezik valamennyi kis csoporthoz, újabb egy évre. A templom melletti épületekben élnek, az alapítvány további házakat szeretne a környéken megvenni, hogy a 18. évüket betöltött, az árvaházból kiköltözni kényszerülő fiatalok se az utcára kerüljenek. A legnagyobb szükség a tartós élelmiszerekre van A gyerekek teljes ruhatára adományokból áll. A Kárpátokon túl, Csángóföldön még a dévainál is aggasztóbb a helyzet, legtöbb csángó, magyarlakta faluban sem víz, sem villany nincsen, de még út sem vezet a településre. Ide kerül minden olyan holmi, aminek a dévai árvák már nem tudják hasznát venni.
- Lesz-e folytatása ennek az akciónak?
- Tavasszal újra elmegyünk hozzájuk. Saját szemünkkel láthattuk az Ottani körülményeket, tudjuk, mire van leginkább szükségük. Öröm volt nézni, ahogy a gyerekek boldogan ölelték magukhoz az általunk vitt játékokat, könyveket, bontogatták a cukrot-csokit. Ha többel nem is, legalább ennyivel hozzájárulhattunk a karácsonyukhoz.
2
ET
2004. december 21.
APROHIRDETES
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 700 m2, társasház építésére alkalmas telek eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072 (5446K) v_s
Nk-án a belvárosban 126 m2-es, három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve Balaton parti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Kiskanizsán a Pivári utcában 120 m2-es, négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8x9 méteres garázs-zsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 m2-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 70 m2-es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 az esti órákban (5409K)
Csengery úti cserépkályhás és gázfűtéses, amerikai konyhás, háromszobás 73 m2-es udvari lakás, alatta műhelyként használható pincével, kis kerttel, garázshasználattal eladó, vagy kisebb lakásra cserélhető. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529
(5413K)
Jankapusztán. Nk-tól 12 km-re 60 m2-es, egyszobás, fürdőszobás családi ház 2000 m2 telken eladó. Irányár: 2,1 millió Ft. Érd.: 30/272-5400 (5445K)
Tótszentmártonban családi ház eladó! Érd.: 30/364-0982 (5462K)
Nk-án Csengery úton különálló családi ház pincével, mellékhelyiséggel, kerttel eladó. Érd.: 30/552-3434 (5464K)
Nk-án keleti városrészben 56 m2-es 1 + 2 félszobás III. emeleti lakás felújítva eladó. Érd.: 30/371-5091 (5467K)
Kiskanizsán kétszobás családi ház garázzsal eladó. Érd.: 70/360-6999 (5468K)
Nk-án a Kodály Z. úton VII. emeleten, 1,5 szoba + nappalis, igényesen általakított lakás 6,7 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/500-5527 (5474K)
Kiskanizsán kétszobás, kis családi ház, kis telekkel eladó. Érd.: 93/700-150 (5475K)
Kacorlakon kétszobás családi ház szép udvarral, kerttel sürgősen eladó. Érd.: 93/315-861, 30/434-4969 (5476K)
Kiskanizsán a Szepetneki utcában 76 m2-es családi ház 604 m2-es telken eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Érd.: Nk, Őrtorony u. 10
BERLET
Rózsa úti I. emeleti 1+2 félszobás, központi fűtéses, bútoto-zott lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 93/319-863 18 óra után. (5469K)
Egyszobás, bútorozott, egyedi fűtéses lakás kiadó. Kaució szük-
seges!
Tel.:
30/401-3977
(5470K)
Belvárosi, 14 m2-es, galériá-zott üzlet kiadó. Jó parkolási lehetőség! Érd.: 20/9509-529 (5471K)
Nk-án a Király út 15. szám alatt egyszobás, félgalériás, bútorozott lakás kiadó. Érd.: 70/588-2616 (5472K)
VEGYES
Babaholmik, modern, többfunkciós babakocsi, babahordozó, etetőszék, mellszívó, tejmelegítő készülék alig használtan eladó. Érd.: Nk, Olaj út 8. 93/3265-516 (5450K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem! Tel.: 30/641-7375
Építési vállalkozó új lakások építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést vállal. Érd.: 70/503-9407, 93/322-109, 30/6398-825
(5442K)
A tenyér térkép! Ismerje meg az Önben rejlő képességeket! Tanácstalan? Nem tudja, merre tartson? Tenyér- és sorselemzés! Tel.: 20/482-3122 (5417K)
HIRDESSEN 2005-BEN IS A KANIZSA ÚJSÁGBAN! 21000 LAKÁSBAN VAGYUNK OTTHON
tizenöt ev utan
A megalakulása óta eltelt 15 évet értékelte Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, a helyi SZDSZ elnöke és Röst János alpolgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján, melynek másik témája az ügynöktörvény volt.
-1989-ben az SZDSZ az MDF-fel együtt a rendszerváltás motorja volt. 1990-ben az SZDSZ megnyerte a helyhatósági választásokat. Az elmúlt 15 évben a helyi SZDSZ meghatározó szerepet vállalt a helyi közéletben. Nagykanizsa az SZDSZ egyik vidéki fellegvára, hiszen az elmúlt 15 évben polgármestert, alpolgármestereket, számos képviselőket adott Nagykanizsának, a jelenlegi ciklusban pedig Kovács Kálmán személyében az Informatikai és Hírközlési tárca számára minisztert -fogalmazott Röst János.
- A vidéki, a nemzeti liberalizmus Magyarországon komoly hagyományokkal bír. A liberalizmus a jövőben is, a rendszerváltás 15. évét elhagyva, elsősorban a vidék ideológiai- és eszmerendszere lesz. A rendszerváltás motorja, húzóereje ugyan Budapest volt, de az ország versenyképessége és a társadalmi átalakulása szempontjából az a döntő, hogy ez a változás mikor fog az ország egészén keresztül menni. Ahhoz, hogy ez a fajta felnőtt korú jövő nyugodt és vállalható legyen, ahhoz tisztába kell tenni a múltat. Az ügynöktörvényben kezdeményezzük a teljes ügynöklista nyilvánosságra hozását. Le kell tudni ezt a társadalmi terhet, lehetőséget kell adni a társadalomnak, hogy szembesüljön ezzel és a szembesülés után egyfajta katarzis és megbocsátás lehessen a társadalomban. Nemcsak az ügynökök, politikusok, hanem a közéletben szereplő emberek szempontjából is fontos, hogy ezt végre tisztába tegyük. Meggyőződésünk, hogy az erkölcsileg elmarasztalható cselekedetekért csak erkölcsi felelőséggel tartozik az ember - vélekedett Kovács Kálmán.
LEZÁRULT A PALYAZATIRO TRÉNING
A május elsejével létrejött Pályázati Iroda feladata az önkormányzat nagy pályázatainak megírásán túl. hogy segítse az önkormányzati in-tézményék pályázatíró tevékenységét is, így júniusban valamennyi intézménynek kérdőívet küldtek ki. A visszaküldött kérdőívek egyértelműen megerősítették, hogy az oktatási intézmények igénylik a segítséget e téren. A képzést a Polgármesteri Hivatalon keresztül a Pályázatíró Iroda koordinálta, támogatást pedig a zalaegerszegi Európa Uniós Információs Pont nyújtott. Az EU-s követelményeknek megfelelő pályázatírásra készítették fel a 45 résztvevőt, a szabadidőszervezőket és az oktatási intézmények munkatársait. Az iroda munkatársai tartották az előadásokat, szakanyagokat állítottak össze. A képzés öt alkalommal, 12 témakört érintve a Halis István Városi Könyvtárban zajlott le. Fő hangsúlyt a projektfejlesztésre fordítottak, melyhez módszertani segítséget adtak a gyakorlati feladatokon, a helyzetelemzésen keresztül. A pályázati dokumentáció összeállításánál a fogalmak tisztázása, értelmezése, összefüggések megláttatása és nem utolsó sorban a bírálati szempontok kerültek középpontba.
- Szerintem jól használható és jól összeszedett információkat kaptunk. Érzékeljük, hogy a nagyobb méretű régiós és EU-s pályázatoké a jövő. Sok irányból, helyről kaptunk pályázati lehetőségeket, így nekünk ki kell kidolgoznunk feladatokat, célokat és ahhoz keresni pályázati lehetőséget, szerintem ezé a jövő - mondta Erdős Sándorné, az Attila Óvoda óvónője.
- Felvetették menet közben az emberek, hogy miért kell pályázatírást tanulniuk Azért, hogy legyenek felkészülve, merjenek nekiállni egy, az első ránézésre nagyon bonyolultnak tűnő EU-s pályázati dokumentáció összeállításának, merjenek nagyobb projekteket kigondolni és ahhoz tudjanak partnereket keresni maguknak - fejtette ki Domina Erzsébet, a képzés egyik vezetője.
A sikeres tréning után 41 tanúsítvány átadására került sor szerdán a program zárásán.
2004. december 21.
OT

( sporthírek • sporthírek • sporthírek )
DIÁKOLIMPIA
A középiskolások számára megrendezett megyei diákolimpia végeredménye:
V-VI. korcsoport. Leány egyéni: 1. Szász Kinga (Nagykanizsa, Batthyány), 2. Flander Anita (Nagykanizsa, Batthyány), 3. Nagy Dóra (Keszthely, Asbóth) és Baksa Boglárka (Hévíz, Bibó). Leány csapat: 1. Nagykanizsa, Batthyány (Szász, Flander), 2. Keszthely, Bibó (Baksa, Vitai), 3. Keszthely, Nagyváthy (Vincze, Szarka). Fiú egyéni: 1. Bujtor Péter (Keszthely, Közgazdasági), 2. Barta Dorián (Keszthely, Nagyváthy), 3. Nádor László (Nagykanizsa, Batthyány) és Tóth Dániel (Nagykanizsa, Cserháti). Fiú csapat: 1. Nagykanizsa, Cserháti (Tóth, Fischer), 2. Nagykanizsa, Batthyány I. (Nádor, Bedő), 3. Keszthely, Nagyváthy (Barta, Cseledi) és Nagykanizsa, Batthyány II. (Szécsi, Kiss).
TAROLTAK A VÍZMŰ SE ÚSZÓI Hódmezővásárhelyen került megrendezésre a VIII. Országos Rövidpályás Vidékbajnokság, melyen 34 úszóklub 280 versenyzője állt rajtköre. A fiúk és a lányok három korosztályban versengtek. A népes mezőnyben a
kanizsai Dél-Zalai Vízmű SE versenyzői szép sikerekét arattak.
A fiúk „B" kategóriás mezőnyében Silló Dániel négy számban diadalmaskodott- győzött 50 m gyorson és pillangón, 100 m gyorson és pillangón, egy ezüstöt szerzett 200 m pillangón, míg váltóban egy ezüst és egy bronzéremmel gazdagodott. „A" és „C" kategóriában Porpáczy Adám és Bem Gábor ért el pontszerző helyezéseket. A lányok „A" kategóriájában Tóth Fruzsina és Miatta Mercédesz lett pontszerző, „C" kategóriában pedig Karancz Aliz. A leány csapat váltói egy ezüst és egy bronzérmet szereztek.
Eredmények: Porpáczy Ádám lOOm mell (1:16,92) IV., 50 m hát (33,67) VI. lett. Silló Dániel
50 m gyors (24,56), 100 m gyors (53, 66), 50 m pillangó (26. 94), 100 m pillangó (58, 75) első, 200 m pillangó (2:09,78) második hely. Bem Gábor 50 m hát (31,6) VI. Tóth Fruzsina 50 m mell (36,9) IV., 200 m mell (2:55.84) V., 200 vegyes (2:36,9) V., Miatta Mercédesz 200 m vegyes (2:39, 56) VI. helyezés. Karancz Aliz 200 m mell (3:08, 61) IV., 100 m mell (1:27,27) VI. hely. A Miatta M„ Tóth F„ Horváth E., Szakony S. alkotta leány gyorsváltó 4X100 m-en (4:28,16) III., 4X200 m-en (1:27,27) II., a Bem G., Tollár G., Korcsmáros A., Silló D. alkotta fiú csapat a 4X100 m-es vegyes váltóban (4:31,04) II., a 4X200 m-es gyorsváltóban (8:57,72) a III. helyen végzett.
I. KANIZSA KUPA NŐI LABDARÚGÓ TEREMTORNA
Az Avantgarde Kanizsa Női labdarúgó Egyesület a hét végén teremtornát rendezett. A tornán hat csapat mérkőzött a helyezésekért. A harmadik helyezett Keszthely lett, míg második az NB II-ben szereplő Nagykutas csapata. A torna győztese a helyi Avantgarde Kanizsa női labdarúgó egyesület, mely veretlenül 10:l-es gólkülönbséggel szorította maga mögé a többi együttest, s így megérdemelten vehette át a győztesnek járó elismeréseket.
Különdíjak is kiosztásra kerültek. Gólkirálynő: Nagy Tímea (Nagykutas). Legjobb kapus: Kiss Emília (Avantgarde). Legjobb mezőnyjátékos: Szekeres Katalin (Avantgarde).
kettős győzelem a germán openen
Hagenben rendezték meg immár 14. alkalommal a Nyílt Német Nemzetközi Lábtoll-labda Bajnokságot, amelyen négy európai ország 19 egyesületének 120 versenyzője indult. A ZDSE csapata nem sok lehetőséget hagyott ellenfeleinek az örömre, mivel mindkét kategóriában az élen végzett. A lányok, Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota, Dominkó Dóra, Végh Dóra címvédőként a második, míg a fiúk, Balikó Attila, Barócsi Andor, Hartai Attila és Takács Endre az első győzelmüket szerezték meg a rangos nemzetközi kupán.
A Barócsi Andor irányította gárda csoportgyőztesként került tovább a selejtezőből, majd két újszászi hármast legyőzve jutott a négy közé. Az erőviszonyokat figyelmen kívül hagyó sorsolás miatt a döntőbe kerülésért az egyik legerősebb ellenfelével, a tavalyi győztes Kisnánával kellett megvívnia, de legyőzésük nem okozott gondot. A fináléban a hazaiak legjobbját, az SG FFC/VFL Ein-tracht/Lipperode vegyes összeállítású hármast győzték le 2-0-ra, így lettek kupagyőztesek a 28 csapatot
ÉKSZER - AKCIÓ!
5-40% engedmény a BRILIÁNS
ÉKSZERüzletben!
20 ezer Ft felett vásárlók között arany nyakéket sorsolunk ki december 24-én újra! Aranyékszerek 2900 Ft/gr áron a készlet erejéig.
Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
számláló mezőnyben. A lányok a B csoportból csoportelsőként jutottak tovább és kerültek össze a döntőbe kerülésért az FFC Hagen hármasával. A döntőben szintén a német Cronenberger BC triójával mérkőzhettek meg, akikat a csoportmérkőzések során már egyszer legyőztek. A döntőt 2-1 arányban megnyerték és lettek másodszor is kupagyőztesek.
VIDÁM VASARNAP
Éló közvetítés minden vasárnap 11-től 13-ig a Magyar ATV műsorán!
Istentiszteletek Nagykanizsán
minden pénteken 19.OO órától
a Halis Városi Könyvtárba"n!\
jir*
. r -
"""r*—"Elérhetöségünk: ^
\*-30/ 520-04-81, 30/566-02-21^, ''* Jk'' v^e^mail:kanizsahit@axelero.hu
BLLj^ http://www.hit.hu
Nagykanizsán, a Király-udvarházban
a Király utcai oldalon eladó 72 nm-es 2 + 2 félszobás tetőtéri összkomfortos lakás, továbbá a II. emeleten 65 nm-es háromszobás, erkélyes összkomfortos lakás 2005. év eleji átadással. Az I., II. ütemben a lakások elkeltek.
Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás, áfa- visszaigénylés, illetékmentesség.
4 lakásos belvárosi, kertes, ősfás társasház
földszintjén (Kisfaludy u. 2/a), eladó 1 db 65 nm-es 3 szobás, illetve 1 db 71 nm-es 3 szobás összkomfortos teljesen felújított lakás, bruttó 179.900 Ft/nm áron, alternatív megoldásként a helységcsoportok átrendezhetők (59 nm-es 3 szobás, 77 nm-es 4 szobás kialakítás lehetséges), továbbá eladó 1 db 17 nm-es személygépkocsi tároló bruttó 1.690.000 Ft-ért. Átadás: 2005. év eleje
Kinizsi-udvar társasház teremgarázsában 6 db parkolóhely eladó vagy bérbeadó.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5.1.em.
Tel ./fax: 93/ 516 715
Balassa Béla építész vezető tervező.
Tel.: 30/901 9013 E-mail: balassabela@chello.''hu
Referenciajegyzék megtekinthető:
members.chello.hu/balassab
ÖKfeMÁZ
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ a februári ANGOL és NÉMET, EU-S ÉS ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ, 40 órás, speciális tanfolyamot
szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével, INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ-ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!!!
Beiratkozás: személyesen, december 30-ig.
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 05 84
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-maii: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
Karácsohyí vásár a Petró Galéríábah
december 1-24.
10% 20%
kedvezmény kedvezmény
festményekre, kerámiákra grafikákra
Karácsonyi díszeket, kerámia dísztárgyakat,
kávés, teás készleteket, kínálunk. Festményeket, grafikákat neves alkotóktól. 20.000Ft felett részletfizetés kamat ós kezelési költség nélkül. Ingyenes díszcsomagolás.
Petró Galéria Fő út 19 T: 333-744, www.petrogaleria.hu Nyitva:hétfő-péntek: 10-17,30 szombat-vasárnap: 10-12,30
SV?L
V
wmm un
Rozsdamentes, saválló if -tüv«=J)
acélok megmunkálása I
egyedi berendezések készítése ■•"''""" J
IUV Rtietnlafid lalerCeri
-Belsőépítészeti elemek
-Kül- és beltéri korlátok készítése egyedi igény szerint
-Tárolótartályok
MeÉemes Jtarácso/i^/ ^ÚnmepeÁe/ és Hoidoy 04} Ouet
Moán a SjySfy Jtanhua Xfi
GYGV KANIZSA TECHNOLÓGIAI GÉP- ÉS CSŐSZERELŐ KFT
H-8800 Nagykanizsa. Csengery u. 113 Tel.:06 93/313-283 Fax: 06 93/314-589 gygv@axelero.hu www.inox-gygv.com
-Technológiai csővezetékek szerelése -Vízkezelő'' és tisztítóberendezések