Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.42 MB
2020-12-22 09:51:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
283
659
Rövid leírás | Teljes leírás (92.74 KB)

Kanizsa 2016. 026. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

difiu
KANIZSAI
Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP
XXVIII. évfolyam 26. szám 2016. augusztus 2S.
„Ha mi magyarok nem védjük meg érdekeinket, senki nem fogja ezt megtenni helyettünk"
Hagyományainknak megfelelően, az államalapító Szent István király emlékére rendezett városi ünnepség térzenével és ünnepélyes zászlófelvonással vette kezdetét a Deák téren. Az eseményen, melyen megjelent Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, közreműködött a Nagykanizsai Fúvószenekar, Tatár Csaba vezényletével. Továbbá a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Thúry Vitézlő Oskola hagyományőrző vitézei, a történelmi zászlósor felvonultatásával. A zászlófelvonást követően az ünnepi műsor az Erzsébet téren folytatódott, ahol elsőként Dénes Sándor polgármester szólt az egybegyűltekhez.
A legősibb magyar ünnepen, a keresztény magyar állam fennállá-
sának emléknapján e szavakkal kezdte köszöntőjét a városvezető:
- Iustitia est regnorum fundamentum. Ajog az országok talpköve. -A mai napon azért gyűltünk itt ösz-sze városunk főterén, hogy az idézett alaptörvényi gondolat nevében közösen állítsunk emléket annak a több mint egy évezredes akaratnak, amely egyben tartott minket itt, a Kárpát-medence ölelő karjaiban.
Azért ünneplünk együtt és találkozunk augusztus 20-án mi magyarok, mi kanizsai polgárok,
@''folytatás a 2. oldalon)
2
Kanizsa - Ünnep
2016. augusztus 25
(folytatás a címlapról)
hogy tiszteletünket tegyük államalapító szent királyunk szellemisége előtt, aki életében azért cselekedett, alkotott örök törvényeket, és tartott ki döntései mellett, mert hitte, hogy a jog az országok talpköve.
Szent István királyunk, a magyar állam alapítója minden cselekedetének mozgatója ebből a történelmi alapvetésből, ebből a szemléletből és akaratból érthető meg igazán - hangsúlyozta, felidézve alaptörvényünk első mondatát: „Isten álld meg a magyart!" Majd a Nemzeti hitvallással folytatódik, melynek első bekezdése így szól:
„Mi a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre. Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit."
Csodálatos gondolatok ezek, olyanok, amelyek azt mutatják, hogy a Szent István-i eszme örök érvényű hazánkban. Beszédében a politikus kiemelte: egy ország, egy állam, egy közösség akkor képes évezredes jövőt álmodni, akkor képes értékeket teremteni és fenntartani, ha közös alapon, vagyis közös értékrenden és erkölcsi talapzaton állva alkotja meg önmagát és kereteit.
Szent István király történelmi érdeme, hogy felismerte: egy több pilléren álló, ellentétes világlátású és egymást kioltó kultúrájú tömeg nem képes a történelem viharai közepet-
te helyt állni a múltjáért, a jelenéért és a jövőjéért. Szent István felismerte, hogy a népvándorlás korszakát le kell zárni, és el kell indulni a kulturális egység felé, felvéve a kereszténységet, különben eltűnünk a történelem olvasztótégelyében, ahogy az előttünk lévő, itt a Kárpát-medencében élő népek. Hittel és erővel, de beillesztette hazánkat az európai államok sorába, egységes törvények és jog talapzatára építkezve, sokszínű, ám mégis egy célt és értékrendet követő kultúra megteremtésével. Ennek köszönhető, hogy több mint 1000 éve vagyunk itt államiságunkat megőrizve a Kárpát-
Államalapító Szent István király ünnepén a hagyományokhoz híven az Alsóvárosi Templom adott otthont a városi ünnepi szentmisének.
Csorba Tamás plébános beszédében úgy fogalmazott: „Szent
medencében, többször is megvédve az európai értékeket és kultúrát, feltartóztatva a ránk özönlő népek hadát. Neki köszönhető, hogy erős alapokra támaszkodva megélhettük a történelem nagy korszakait, beírhattuk nevünket a világ eseményeinek krónikáiba, és egyedülálló értékeket adhattunk az egyetemes kultúrának. És neki köszönhetjük azt is, hogy mély tragédiákat, súlyos veszteségeket is átvészeltünk az évezredünk alatt, mert megtartott minket az államalapítás nagyszerű tettének erkölcse és hite önnön sokszínű kultúránk medrében - fogalmazott az ünnepi szónok, rátérve a ma emberének feladataira:
De sok áldozat és hős, egyszerű emberek, asszonyok és férfiak, apák és anyák generációi küzdöttek itt Szent István királyunk örökét életben tartva azért, hogy mi itt állhassunk, és büszkén tekinthessünk saját ezeréves kultúránk és történelmünk hagyatékára és értékeire. Am, az érték csak addig érték, amíg valakik azt annak tartják, amíg a mindenkori jelen közössége tesz azért, hogy a jövő számára is érték maradjon. Csoóri Sándor fogalmaz világosan: „az idő nem áll meg, de vannak értékek, amelyek a sürgető idő ellenére is meg-
István saját példájával, majd törvényeivel, intézményeivel a keresztény hit sziklájára építette népe életét. Ez a hit átjárta, megtisztította és megszentelte kultúránkat. Szent István király ünnepe biztat minket az igazság keresésére, és Krisztus megtalálására" Az
állnak. Emberi erőfeszítés kell, hogy... megőrizzük őket." Ez, a megőrzés felelőssége és erőfeszítése a mi Szent István-i örökségünk. Ez a történelmi feladatunk, hogy méltók legyünk múltunk hagyatékára, őseink, nagyanyáink és nagyapáink tetteire és áldozatára, örömére és bánatára.
E fenséges ünnep megszólít minket örökünk és történelmünk mélyéről. Őseink bennünket álmodtak meg jövőjüknek, Szent István király értünk vállalta a jog és az erkölcs, a hit és a törvény követelményét, és most ők szólítanak minket az ünnep szentségén keresztül. Mert mi vagyunk a jelen világ képviselői, az eddigi múltunk utolsó lovagjaiért. Mi vagyunk az ő munkájuk gyümölcse, kezdete és vége, bizodalma és hite. Mi értünk tudták átvészelni a szörnyűségeket, és értünk örültek az aratás bőségénél. Ennek tudata és vállalása a mi felelősségünk, ünnepünk, dicsőségünk és feladatunk. Hogy mi is átadjuk kultúránkat és annak értékeit a lányainknak és fiainknak. Megálmodva az ő és nemzetünk jövőjét. Megtartva a közös alapokat, a sokszínűen egységes nemzeti és európai kultúránkat, a törvény talapzatának erejét. Megvédve eredetünk, Szent István-i kez-
ünnepi misén megszentelték az új kenyeret, melyet a mise végén a hívek is magukhoz vettek.
„Prohászka püspök szerint egy nép akkor lesz kereszténnyé, amikor eszményeit keresztelik és népünk szokásait, hagyományait és értékeit átjárta a a kereszténység, hogy annak ismerete nélkül nem is érthető meg igazán. De mint minden emberi tevékenység a kultúra is megváltásra szorul. Krisztus aki igazságnak és nem szokásnak nevezte magát, meg tud testesülni minden kultúrában miközben azt megtisztítja és meg is szenteli. Az ősi magyar virtust a küzdő harci szellemet lovagiassá nemesítette megszentelve a családot, munkát, hazát és jövőt teremtett. Templomok, iskolák, apátságok jöttek létre, szentek születtek, a kereszténység megtestesült a magyar kultúrában" - fogalmazott Csorba Tamás plébános.
Kanizsa Médiaház
-KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP-
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: 0620-519-5305. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. végelszámolója, Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
A város miséje
2016. augusztus 25
Kanizsa - e

deteink minden törekvését és kereteit, országunk közösségét és határait. Mert ez a mi otthonunk, amely értelmet ad a világban létezésünknek, ahol örömmel látjuk a vendéget, ha megtiszteli szokásainkat és értékeinket. Ha megtiszteli!
Végezetül Dénes Sándor polgármester e szavakkal fejezte be ünnepi köszöntőjét: - Kívánom, hogy adjon az Isten mindannyiunknak kellő hitet, bölcsességet, erőt és akaratot, ahhoz, hogy - Szent István példája szerint - megértsük és átérezzük azt a feladatot és küldetést, amelyre szüksége van ma nemzetünknek, Magyarországnak. S ne feledjük, hogy Szent István királyunk intelmeiben a hit megőrzését tette az első helyre, amely a mai korban is nagyon fontos és szükséges, amikor ki kell állnunk nemzeti érdekeinkért a világ és Európa előtt. Ha mi magyarok nem védjük meg érdekeinket, senki nem fogja ezt megtenni helyettünk. Kívánok mindannyiuknak szép ünnepet augusztus 20-a alkalmából! Isten éltesse a magyar hazát, Nagykanizsa minden polgárát.
A polgármestert követően Dr. Perjés Ottó, Nagykanizsa díszpolgára állt a mikrofonhoz, és e gondolatokkal köszöntötte a megjelenteket, a város vezetőit és szülővárosa lakóit:
- Ha az ember a kenyerének felét már „megette", illő, szükséges és tanácsos, hogy átgondolja, miért, hogyan, minek, és főleg miként élt. Mi az, amit teljesített, mi az, amire talán már nem jutott ideje, ereje, képessége vagy lehetősége. Mi az, amit az élettől még elvárhat, és mi az, amit az élők még tőle várnak el.
- Eletemnek még egy negyedét sem tölthettem el Nagykanizsán, amely mégis megmaradt szülőföldemnek, ahova mindig és minden időben visszatérhettem és visszavágytam - hangsúlyozta, majd megköszönte a város vezetésének, hogy megtisztelték egy olyan címmel, amelyet tulajdonképpen nem szolgált meg. Hisz nem tett mást - mint ahogy mondta -, csak ami mindany-nyiunknak kötelessége hazájával, városával, népével szemben. Es ezt nekünk tudatosítanunk kell, különösen akkor, ha magyarnak érezzük magunkat, és magyarok akarunk maradni abban az Európában, amely Európa már a középkortól kezdve nem képviselte a Szent István-i szellemet. Amely szellemnek a visszatérése csak néhány évvel ezelőtt történhetett újra meg. Es ha valami hiányzik, mind magam-
nak, mind önöknek, akkor az az lenne, hogy ez a szellem, amely Európának vezető szellem volt, és amely Európának stabilitást adott az egész földkerekségen, megmaradjon. Megmaradjon itt Nagykanizsán, Zalában, a Dunántúlon és neveljen olyan embereket, olyan szellemeket, amikhez hasonlókkal a történelemben találkoztunk.
Beszédében Perjés Ottó kiemelte: olyan emberek nevelték, olyan családtagok tartották, akik soha egyetlenegy pillanatra el nem tántorodtak tőle és meghatározták számára azt az utat, amely a mai napon is ide vezette, bár nem él az országhatáron belül. A történelmi események sem térítették el ettől az úttól sem a közelmúltban, sem a régmúltban. Amit innen hozott, ebből a városból, ebből a földből, ezektől a családtagoktól, azok az értékek megmaradtak, és tovább vezették azon az úton, amelyen mind a mai napig áll.
Beszédében megemlékezett néhány olyan személyről is, akik nemcsak meghatározták városunk stabilitását, hanem az ő életét is. Az egyik, a város akkori polgármestere, Krátky István volt, akit a kommunista időkben hontalanná tettek, kitelepítettek. Edesapjával sétálva kisgyermekkorában találkozott vele az utcán, aki megkérdezte tőle, hogy mi akarsz lenni ha nagy leszel. Perjés Ottó azt válaszolta rá, hogy orvos. Az idős bácsi arca elkomolyodott, és azt mondta neki: akkor neked nagyon sokat kell tanulni, de ez nem elég. Neked olyan szilárdnak kell lenni, hogy minden betegednek vissza tudd adni azt, amit a betegség elvett tőle. Ez az intelem megmaradt élete mottójául. Bár kitelepítették, hontalanná tették, az a szellem, amelyet a polgármester tovább adott, az tovább élt ebben a városban, és úgy gondolja, tovább él a város mai vezetőségében is. Bár említhetett volna még sok nevet, most csak dr. Kőnig Józsefét idézte fel, aki nemcsak Nagykanizsa, hanem Magyarország legjobb fogorvosa volt. Emlékeiben ma is úgy él - jegyezte meg Perjés Ottó, mint Nagykanizsa egyik legnemesebb, legemberibb és legkollegiálisabb orvoskollégája.
„Már előrehaladott koromban is azt vallom, érdemes magyarnak lenni, érdemes volt Nagykanizsa polgárának lenni. Azt kívánom, ez a nép, amelyik Európában hosszú időn keresztül az emberiesség, a kereszténység és a kultúra védője volt, nyerje vissza ugyanezt a tehetségét. Mert egy országnak és egy ország vezetőinek a feladata az, hogy az
örök értékekre neveljék a jövendő nemzedéket, mert ahogy mondták, a gyáva népnek nincs hazája, de a karakter nélküli népnek nem volt, de soha nem is lesz hazája.
Büszke vagyok arra - folytatta, hogy egy olyan népnek lehetek a fia, aki nem törekedett soha uralomra, de nem tudták mind a mai napig az Európai történelemből kiirtani. Kívánom szülővárosom polgárainak és egész hazámnak, hogy ebben a szellemben - amelyet Szent István ülte-
resztül lehet a történelmet irányítani, és megmaradni Isten gyermekének."
Az ünnepi beszédeket követően az új kenyeret - ökumenikus szertartás keretében - Szűcs Imre római katolikus plébános, Hella Ferenc református lelkipásztor és Koch Szilvia evangélikus lelkész áldotta meg.
A város megszentelt kenyerét -melyet a hagyományoknak megfelelően a jelenlévők is megkóstoltak - Dénes Sándor polgármester és Dr. Perjés Ottó szegte meg.
Kanizsaiak az augusztus 20-i állami kitüntetettek és díjazottak sorában
Az államalapítás és államalapító Szent István királyunk emléke előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Závogyán Magdolna, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős helyettes államtitkára állami kitüntetéseket adott át - írta közleményében a Miniszterelnökség.
A kanizsai kitüntettek: Magyar Erdemrend tisztikeresztje kitüntetés: DR. PEREN-
DY LASZLO, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Ókeresztény Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, a Magyar Patrisztikai Társaság alapító és elnökségi tagja
Magyar Ezüst Erdemkereszt kitüntetés: FENYVES MARK mozdulatművész-táncművész, tánctörténeti és táncelméleti kutató, az Orkesztika Alapítvány elnöke és kurátora
Forrás: Magyar Idők
tett el bennünk -, fejlődjön tovább, mert nem a kis, vagy a nagy nemzetek irányítják a világot, hanem a nagy emberek, és azok az emberek, akik a sorsukat, a gondolataikat, a tetteiket az örök értékekhez kötötték és nem a mulandó politikához. Azt kívánom a szülővárosomnak, hogy ezt tartsa meg továbbra is, mert csak ezen ke-
Az ünnepi műsorban közreműködött Micsinai Dominik versmondó, Németh Renáta zenetanár, énekes és a Kanizsa Táncegyüttes, Vizeli Dezső vezetésével.
Ezt követően a szórakozásé, a kikapcsolódásé volt a főszerep. A Magyar Hagyományok - Magyar (folytatás a 4. oldalon)
T_ Kanizsa - Főhajtás
2016. augusztus 25.
(folytatás a 3. oldalról) Értékek Napja jegyében, a KonTuRplusz egyesület szervezésében egymást váltották a fellépők a színpadon. Az ünnepi szentmise este 18 órakor kezdődött az Alsóvárosi templomban. A Szent Istvánnapi városi megemlékezést 22 óra után látványos tűzijáték zárta.
B.E.
Magyar értékek, magyar hagyományok a nemzeti ünnepen
Az augusztus 20-i programsorozat délutáni eseményei között a népi értékek bemutatása kapott nagy szerepet a szervező KonTuR-pusz Egyesület jóvoltából.
A nemzeti ünnepen az Erzsébet téren kínáltak programokat az ünneplőknek. A gyermekek népi játékokkal szórakozhattak, valamint a lufi és a pattogatott kukorica is a nagy kedvencek közé tartozott. Különböző népi mesterségekkel is lehetett ismerkedni. Volt hímzés, szövés, fafaragás, de a korongozást is szívesen kipróbálták néhányan. Az íjászat mellett magyar kutyafajtákról, az agárról és a mudiról többet is megtudhattak az érdeklődők, sőt igazi ritkaságként solymász bemutató színesítette a programot.
A borutca és az ételudvarok, a kézműves kirakodóvásár mind azt bizonyította, hogy Nagykanizsán olyan értékek vannak, amelyeket fel lehetett fűzni a magyar hagyományok fonalára - fogalmazott a szervező KonTuRplusz Egyesület elnöke, Simon Sándorné. „Nagy öröm, hogy ennyien vannak itt, és érdeklődtek, nemcsak a rendezvény iránt, hanem az összetartozás iránt is. Azt gondolom, a nagykanizsaiak összetartozni szeretnének, és valamiben közösséget szeretnének vállalni. Most ez az ünnep volt. Augusztus 20-a, a legszebb állami ünnepünk. Azt gondolom, hogy ez egy kezdeményezés volt a KonTuRplusz Egyesület részéről, és a plusz jelhez most is hűek voltunk" - mondta el Simon Sándorné, a KonTuRplusz Egyesület elnöke.
A színpadon koncertek szórakoztatták az egybegyűlteket, fellépett az Eurovíziós Dalfesztivált is megjárt ByeAlex is. Az idei augusztus 20-a is az elmaradhatatlan ünnepi tűzijátékkal zárult.
Kanizsa Médiaház
Emléktábla Rózsás János tiszteletére
Rózsás János születésének 90. évfordulója alkalmából emlék-tábla-avató ünnepséggel hajtott fejet városunk közössége a Gulagon raboskodó író, történész előtt, aki a szovjet rabtáborokba hurcolt százezrek nevében emelte fel szavát. Rózsás János egykori Csengery úti lakóházának falán Dénes Sándor polgármester, valamint Vitéz Nagy Ottó, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nagykanizsai Szervezetének elnöke és Kiss Bódog Zoltán a szövetség Zala Megyei elnöke helyezte el a táblát.
A Gulag emlékév jegyében megrendezett ünnepségen többek között tiszteletét tette: Karádi Ferenc alpolgármester, Rózsás Antal, Rózsás János fia, valamint a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség képviselői Zalaegerszegről.
Emlékbeszédében Dénes Sándor polgármester rámutatott:
- Egy közösség identitásának, egy nemzet és egy város összetartozásának egyik legfontosabb pillére a múlt megismerése. Amúlt pontos, hiteles és szándékos torzításoktól mentes feltárása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jövőt építhessünk, hiszen a múlt jelenti mindehhez az alapot. Ha abban ideológiai okokból koholmányok jelennek meg, vagy elhallgatják a mindennapi emberi történetek őszinte eseményeit, és a múltat végképp eltörlik, akkor az életünk jelene és jövője is eltorzul, bújtatott és nyílt konfliktusokat hordozva önmagában.
így, akik Patyomkin faluként elfedik a valóságot előlünk, azok a jövőt veszélyeztetik. Akik viszont életüket áldozzák arra, megjárva a poklot is, hogy fellebbentsék a fátylat az elfedett valóságról, hogy felmutassák a múlt igazságait, azok az emberek a jövőt és a közösséget, az emberi értékeket jelentik a számunkra. Ezért is kötelességünk e hőseinket megőrizni a szívünkben, megőrizni emléküket gránitba vésve.
Ezt követően a városvezető felidézte az író életútját: Rózsás János megjárta ezt a poklot. 1944 decemberében, 18 évesen esett fogságba a somogyi fronton, és 1953 teléig, azaz kilenc esztendőt raboskodott a gulagokban. Az első öt évet köztörvényesek, a többi négyet pedig poli-
tikai foglyok között töltötte. Egy olyan világban, ahol a lágereket leginkább a második világháborúból ismert német koncentrációs táborokhoz lehet hasonlítani, azzal a különbséggel, hogy mínusz 42 fokig kötelező volt napi 12 órát dolgozni a szabadban. Minden tábor önálló és önellátó gazdasági egységként üzemelt saját börtönnel, konyhával, kórházzal, közintézményekkel és lakóbarakkokkal. Egy kisváros, nagy szenvedésekkel, ahol Tamási Aron szavait visszhangozva: Rózsás János létezését törölték el azzal, hogy nem lehetett otthona a világban.
Majd a polgármester újra nyomatékosította: Rózsás János egész életében segített egykori rabtársainak, rehabilitációs kérelmeket fogalmazott, és kutatott az eltűntek után. És, talán ami a legfontosabb, szólt mások helyett is, feltárva az emberi gonoszság bugyrait. Ahogy ő fogalmazta meg: Isten segedelmével itt vagyok, szólhatok, elmondhatom, mi történt ott.
A mai nap azért gyűltünk össze -hangsúlyozta Dénes Sándor, hogy tanúságot tegyünk egy ember mellett, aki a világot és a létezést nem engedte elvenni és eltörölni. Azért jöttünk
Csak 1953 decemberében térhetett haza. A KGB meg akarta íratni vele Szolzsenyicin cáfolataként az ellen-Gulagot, hiszen együtt raboskodott a Nobel-díjas íróval, akit barátjaként tisztelt. Nem tette: írt egyet, de nem az elvárt rendelés szerint - ez a Keserű ifjúság, amely 1986-ban Münchenben jelent meg. Azután több könyvet publikált, köztük az emberi sorsokat feldolgozó Gulag-lexikont.
el, hogy őrá emlékezve, születésének 90. évfordulóján kiálljunk értékeinkért és hagyományainkért, és fennhangon kimondjuk közösen, hogy ez nem történhet meg soha többé.
Ez az emléktábla pedig e kiállás és az emlékezés jelképe, amit a közösségünk alapít, hogy felmutassa hősén, Rózsás Jánoson keresztül az emberség melletti elkötelezettségét.
B.E.
Megújult három védett síremlék a temetőben
Az 1848-49-es szabadságharcban érdemeket szerzett Svastits Károly, Ábrahám Károly és Berényi József hamvait őrző síremlékek állaga nagyon megrongálódott, ezért felújításuk időszerű volt.
Az obeliszkek tisztítása, a feliratok újravésése és a hiányzó felületek pótlása mellett számos helyreállítási munkát elvégzett a
kivitelező. A sírkertek rendbetételére a Via Kanizsa Kft. kapott megbízást.
Tóth Nándor alpolgármester kérdésünkre elmondta: - A közgyűlés a költségvetés készítésekor ötmillió forintot különített el a temetőben lévő védett sírok, síremlékek karbantartására, felújítására. Ez történt meg az elmúlt napokban.
Kanizsa Médiaház
2016. augusztus 25
Kanizsa - Főhajtás
5
Főhajtás a roma áldozatok előtt
Roma Holokauszt megemlékezést és emlékkonferenciát tartott Nagykanizsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. A Halis István Városi Könyvtárban megrendezett emlékülést Lend-vai Perenc, a RNÖ elnöke nyitotta meg. Holokauszt filmek és a Pharrajimos címmel Kardos Perenc történész, holokausztkutató tartott bevezető előadást, majd dokumentumfilmeket tekinthettek meg a megjelentek.
Kardos Ferenc többek között elmondta: 1944. augusztus 2-án közel 3000 roma embert öltek meg az Auschwitz-Birkenau II. E. „cigánytáborban". Ez a tragédia rendkívüli, példátlan, hiszen mindenféle per, tárgyalás, védekezésre esélyt adó eljárás nélkül végeztek ki származása miatt nőket, férfiakat, időseket, kisgyermekeket. Rendkívüli, példátlan, embertelen tett volt, de nem előzmények nélküli Európában.
1991 óta emlékezünk főhajtással, koszorúkkal, gyertyagyújtással a II. világháború cigány áldozatainak emlékoszlopánál, Csávás Csaba faszobrász alkotásánál, a velünk együtt gyermekeit, férjét, rokonait sirató asszonnyal. Ma sem feledhetjük az emlékezést, s nem csupán a gyász miatt, hanem mert még mindig vannak emberek, csoportok, politikai irányzatok, akik rabbá tennének, ölnének bárkit, ok nélkül, embertelen céljaikért.
A megemlékezés második helyszínén, a Roma Holokauszt Emlékműnél Lendvai Ferenc mondott emlékbeszédet. Az RNÖ elnöke hangsúlyozta: idén a Holokauszt 72. évfordulójára emlékezünk. 199S-óta minden évben itt, a Csá-vás Csaba fafaragó művész által megalkotott emlékműnél Nagykanizsán, mint ahogy az ország több városában, és Európa szerte is megemlékeznek. A Holokauszt az elmúlt századunk legsúlyosabb következményekkel járó tragédiája. Mivel egyre kevesebben vannak, akik túlélőként még közöttünk lehetnek, és egyre kevesebben vannak azok is, akiknek közvetlen hozzátartozóját, anyját, apját, testvérét hurcolták el, az önkormányzatban úgy gondoljuk, hogy emlékezni és emlékeztetni kell - jegyezte meg. A mai napon nem csak azért állunk itt, hogy fejet hajtsunk a roma származású áldozatok emléke előtt, és a múltat felidézzük, hanem azért is hogy
szembenézzünk a saját felelősségünkkel. Számba vegyük a magunk lehetőségeit abban, hogy egy, a másságot elfogadóbb, emberségesebb és toleránsabb világot hagyjunk az utódainkra. A magunk eszközeivel el kell követnünk mindent azért, hogy ami a Holokauszt során történt, az ne történhessen meg újra soha többé.
Tóth Nándor alpolgármester beszédében kiemelte: emlékezni, emlékeztetni muszáj, mert erkölcsi parancs, erkölcsi kötelesség. A múlt bűneit, annak katasztrófáját kötelességünk feltárni, és átadni az újabb generációknak e rémisztő
történeteket, hiszen a 20. század traumája napjaink traumája is, amely olyan megmagyarázhatatlan és értelmezhetetlen, amelyre mégis magyarázatot kell találni. A mai emlékezés egy kiállás is. Kiállás egy érték mellett, a roma kultúra és hagyomány értékei mellett. Kiállás az erkölcs parancsai mellett. Nem szabad felednünk, hogy ki kell állni egymásért, a múltunkért, a jelenünkért és a jövőnként. Közösségünk minden egyes tagjáért, mindig mindenkor és minden esetben - fogalmazott az alpolgármester.
Teleki László országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, a
vészkorszakot okozó vírus ismét felütötte fejét, és rohamosan terjed. Ma már újra nemcsak a baráti találkozókon, sörházi fórumokon hirdetik a nyílt kirekesztést, hanem egyes európai politikusok és politikai pártok sulykolják naponta emberek millióinak fejébe a más vallású, más származású, más bőrszínű embert tekintik másnak. Európa és a világ, háborúban áll, egy olyan háborúban, amely most még a lelkekben zajlik. Sokan kihasználják újra a kis emberek gyengeségeit, félelmét és ellentétet szítanak. Több mint 7 évtizede is hasonló volt a helyzet. Sokan úgy gondolták, aki roma, az kevesebb.
Kevesebb, mint ember, és akkor is egyre többen gondolták, aki roma, kevesebbel is beéri. Kevesebb szabadsággal, jogokkal és kevesebb élettel. Ez a gondolatvírus okozta a roma Holokauszt borzalmait, és ha most nem állítjuk le ennek a kórnak a terjedését, hasonló szörnyűségekkel kell hamarosan ismét szembenézni - mondta az országgyűlési képviselő.
A megemlékezés koszorúit cigány siratódalok kíséretében helyeztek el, Kopár Antal és Hagyományőrző Együttese közreműködésével az emlékmű talapzatánál.
B.E.
Nemzetiségeket érintő történelmi időutazás az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva
Kenyeret mindenkinek
Ezzel a címmel rendezett ünnepséget pénteken a Roma Önkormányzat. A nemzetiségeket érintő történelmi időutazást az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva tartották.
Nagyon sokszor voltak már történelmi fordulók Magyarországon, a gondok pedig összehozták az ország népét - mondta ünnepi köszöntőjében Teleki László országgyűlési képviselő. A nemzeti ünnep előtti napon tartott eseményen a politikus egyebek mellett a kereszténység felvételéről, a nemzetiségek összekovácsolásáról, az egységről szólt. „Nem csak Szent István idejében volt ilyen sorsfordító időszak, nagyon sok-
szor belekerült a magyar nép olyan helyzetbe, ahol el kellett gondolkodni, hogy milyen irányba próbál meg elindulni, akár az első vagy a második világháborúra, vagy az S6-os forradalomra gondolunk. Mind látjuk, hogy ezek olyan helyzetek voltak, amikor dönteni kellett egy népnek, hogy milyen irányba szeretne menni" - fogalmazott Teleki László.
A nemzeti kisebbségi hagyományok és értékek ébrentartása, megszilárdítása miatt is elengedhetetlen az államalapítás ünnepének megtartása - hangsúlyozta Kardos Ferenc. „Itt a roma közösség ezzel is ki akarja fejezni szerintünk, hogy mi Magyarorszá-
gon, a keresztény Európában szeretnénk saját nemzeti kultúrával rendelkező közösség lenni. Európa ilyen népekből áll, akik keresztények akarnak lenni, akik Európa hagyományait, benne minden népnek a kenyerét megünneplik, és mégis van egy sajátos íze a kenyérnek, sajátos zenei kísérettel, húsételekkel. Ez abban is segít, hogy jobban megértsék a roma emberek augusztus 20-a üzenetét" - mondta el Kardos Ferenc.
Az ünnepi program során Váron István plébániai kormányzó az állam és az egyház kapcsolatáról, Szent István vallástörténeti szerepéről szólt. A jelenlévők ezt követően cigány lecsót, valamint punyát, vagyis cigány kenyeret kóstolhattak.
Kanizsa Médiaház
6
Kanizsa - Krónika
2016. augusztus 25
Felújítják a kilátótornyot a Csónakázó-tónál
A ZALAERDO Zrt. közbeszerzési eljárást hirdetett a Csónakázó-tónál lévő kilátó átépítésére és felújítására. A nagykanizsai Csónakázó-tó melletti kilátótorony felújítását és turisztikai vonzerejének növelését, többletlátványosságot és szolgáltatásokat nyújtó átépítését, környezetének fejlesztését a terület vagyonkezelője, a ZALAERDO Zrt. vállalta.
A kilátótorony biztonsági okok-bóljelenleg lezárt állapotban van. Az eredetileg olajfúró-tornyot kilátótoronyként az 1970-es években állították fel a Csónakázó-tót keletről övező parkerdő magaslati pontján. A fúrótorony kezelő-
szintjén építették ki a kilátószintet, melyre a torony belsejében kialakított háromkarú orsóteres acéllépcső vezet fel. A belső lépcső nagyméretű, magas podeszt szintről indul a torony déli oldalán. A csonka-gúla szerkezetű acél torony, magas acélszerkezetű lábakon áll.
A főbb átalakítások: új kilátószint épül a csonka-torony felső részén. A 43,0S m szinten közel 15 méterrel magasabban a meglévő kilátószint felett, csigalépcső vezet fel. Elbontásra kerül a nagyméretű külső podeszt, melynek helyére a toronytesten belül, a meglévő lépcsőkarokkal azonos kialakítású új lépcsőkarok épülnek. Az erdei toronyalja pihenőterasz üvegtetővel
Dolga lesz a szántónak, rétnek...
A napokban 38 külterületi ingatlan tulajdonosának visz ki tértivevényes levelet a postás. A küldemény a Polgármesteri Hivatalból érkezik, amelyben arról tájékoztatják a címzettet, hogy a város külterületén lévő 7S11 jelű úttól DK-re és a 7S11 jelű úttól ENY-ra lévő ingatlanokra elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot. A tervek szerint ismét hasznosulhat, „dolga" lehet ott a szántónak, rétnek.
A közgyűlés a közelmúltban fogadta el a város új Településfejlesztési koncepcióját és Integrált Települé sfejlesztési S tratég iáj át (ITS), majd zárt ülésen döntött a város 2014-2020. időszakra szóló Integrált Területi Program 1.0-s változatának elfogadásáról.
Az elfogadott koncepció szerint a város legfontosabb fejlesztési célkitűzése Nagykanizsa gazdasági életének fellendítése, a foglalkoztatottsági helyzet javítása és jelentős új ipari foglalkoztatók ide-vonzása. Mindehhez azonban szükség van új gazdasági területek helyének biztosítására a rendelkezésre álló ipari területeken túl. Az elfogadott ITS 2. akcióterülete a város északi részén lévő Ipari Park jelentős bővítését irányozza elő a külterületek irányába. Az alprog-ram címe: „Integrált Területi Beruházások (ITB) Nagykanizsa ipari területeinek fejlesztésére a Nyugat-Pannon Járműipari és Mecha-
tronikai Központ részeként az iparfejlesztéshez és ipari munkahelyteremtéshez szükséges előfeltételek biztosítása érdekében, zöldmezős beruházásokkal a gép-és jármű-, a mechatronikai valamint a világítástechnikai és az elektronikai iparban."
Az önkormányzat 2015. június 3-án látott hozzá az „Északi Iparterület kijelölése és Kiskanizsától északra tervezett ipar-terület felülvizsgálata" tárgyú településrendezési eszközök módosításához.
A módosított Szabályozási Terv szerint kijelölt Északi Iparterületen az ingatlanok egy részén rajta van az önkormányzat elővásárlási joga, másik részén viszont még nincs, ezekre az ingatlanokra be kell jegyezni az elővásárlási jogot. Ennek értelmében a fent jelzett in-
gatlanok tulajdonosainak december 31-ig el kell küldeni az egyedi határozatot. A határozat szerint az elővásárlási joggal terhelt ingatlan tulajdonosa az ingatlan értékesítése előtt köteles a harmadik személytől eredő vételi ajánlatot az önkormányzathoz intézett írásbeli nyilatkozatában teljes terjedelemben (ingatlan/ingatlanrész helyrajzi szám és cím szerinti megjelölése, a vevő neve és lakcíme, az ingatlan/ingatlanrész vételára, a vételár-fizetés feltételei, az ingatlan lényeges tulajdonságai, az ingatlanra vonatkozó jogok és tények) közölni. Az ajánlat akkor minősül közöltnek, amikor az írásban történt közlés az önkormányzathoz megérkezett.
A határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon
fedetten készül, melynek lépcsőterét üvegfallal zárják le. Öltözéket is kap a torony, a rácsrudak között színezett, feszített PVC membrán elemekkel, rozsdabarna színben. A faszerkezetű pallóburkolatot elbontják és ipari, csúszásmentes acélszerkezetű járórács készül a lépcsőkre, a lépcsőpihenőkre és a kilátószintekre. A torony láthatósági és díszvilágítására, valamint a környezetének megvilágítására térvilágítási hálózatot építenek ki. A torony alsó kilátószintjén 25-30, míg a felső szintjén 15, összesen 40-45 fő tartózkodhat. Olvasható többek között a www.zalaerdo.hu weblapon.
B.E.
belül a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnökéhez benyújtandó, de Nagykanizsa Város Közgyűléséhez címzett jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslat nem díj vagy illetékköteles. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján a települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg az építési szabályzatban, és a szabályozási tervben meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanok esetében. E jog alkalmazása céljából a város közgyűlése megalkotta rendeletét a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról.
Az elővásárlási jogot az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti. Ha az elővásárlási jog fenntartásának indokai megszűnnek, az önkormányzatnak haladéktalanul kérnie kell az ingatlan-nyilvántartásból való törlést.
Az önkormányzat elővásárlási joga - az országos jelentőségű védett természeti területen lévő és a műemléki ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogot kivéve - a más jogszabályon, illetve szerződésen alapuló elővásárlási jogot megelőzi. A közgyűlés az elővásárlási jog megállapításának hatáskörét a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottságra ruházta át.
B.E.
2016. augusztus 25.
Kanizsa - KrónikaJT
Cseresnyés Péter:
A keresetek továbbra is dinamikusan emelkednek
többen, mint az előző év azonos időszakában.
A közleményben kifejtették, hogy a KSH közlése szerint a közfoglalkoztatás hatása nélkül a vállalkozásoknál 27S 300, a költségvetési intézményeknél 268 000, míg a nonprofit szervezeteknél 247 400 forint volt a bruttó keresetek átlaga idén január-júniusban.
Nemzetgazdasági szinten a közfoglalkoztatás hatását beszámítva
7,S százalékkal, anélkül 8,2 százalékkal nőttek a vizsgált időszakban a reálkeresetek.
A kimagasló reálbér-emelkedésben nagy szerepe van a továbbra is alacsony inflációnak, az adócsökkentéseknek és a munkahelyvédelmi akciónak, illetve a vállalkozói szektor és a közszféra béremeléseinek. A töretlen béremelkedés a magyar családok anyagi helyzetére is po-
zitív hatással van, ami jól mutatja, hogy a magyar reformok működnek - olvasható az NGM közleményében.
MTI - Kanizsa
Az év első felében is tovább folytatódott a keresetek dinamikus emelkedése, ugyanis a január-júniusi időszakban, köszönhetően az alacsony inflációnak, 7,5 százalékos volt a reálbér-növekedés - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára a keresetek január-júniusi adatait kommentálva pénteken az MI aktuális csatornán.
A KSH legfrissebb közlése szerint júniusban a bruttó átlagkereset
5.7 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel azelőtt, a nettó átlagkereset a személyijövedelemadó-szabályok változása miatt 7,3 százalékkal emelkedett. A közfoglalkoztatottak nélkül számolva 6,3 százalékkal nőtt a bruttó és 7,9 százalékkal a nettó keresetek átlagos összege.
Cseresnyés Péter kiemelte: a 7,5 százalékos nettó reálbér-emelkedés azt jelenti, hogy az éves jövedelmek közel egy havi keresettel nőttek.
Arról is beszámolt, hogy a közigazgatásban, a közszférában végrehajtott béremelés húzta magával a versenyszférát, ugyanis a közszférában 12 százalékos, míg a vállalkozásoknál
6.8 százalékos volt a reálbéremelkedés.
Az NGM az MTI-nek eljutatott közleményében hangsúlyozta: három és fél éve töretlen a reálbéremelkedés Magyarországon.
A versenyszférában 2016 első felében közel 65 ezerrel dolgoznak
A gyerekek első szemészeti szűrővizsgálata 3 éves . -korig javasolt Ha a családban magas fokú rövidlátás vagy távollátás Ismeretes, illetve előfordult cukorbetegség vagy öröklődő szembetegség, fokozottan ajánlott aszemészeti szakvizsgálat. Az első néhány év a látás kialakulásában meghatározó időszak, így a szülőkre nagy felelősség hárul gyermekük jövőjének biztosításával. Az időben felismert fénytörési hibák sok esetben jól kezelhetőek, így elkerülhető a felnőttkori szemüvegviselés.
ELSŐ A BIZTONSÁG
Gyermekeink számára kiemelten fontos a biztonság, ezért számukra kizárólag a polikarbonát alapanyagból készülő (Airwear) biztonságos szemüveglencséket ajánljuk, hiszen maximálisan ellenállóak és ultra köny-nyüek.
> A polikarbonát alapanyagból készülő szemüveglencsék biztonságosak, 12-szer jobban ellenállnak az ütéseknek
30%-kal könnyebbek és vékonyabbak, mint az * alap műanyag lencsék, igy az egész nap folyamán kényelmesen viselhetők, miközben kitűnő látásélességet biztosítanak
Gyártásuk csökkentett vízfelhasználással és a hulladékanyagok újrahasznosításával történik jf 100% UV sugárzás elleni védelmet nyújtanak ^ Bármilyen dioptriaérték esetén választhatóak
> Minden keretbe ideálisak, különösen damilos és fúrt keretek esetén
VÉDELEM AZ UV ÉS A KAROS KÉK FÉNY ELLEN
Gyermekeink nap mint nap ki vannak téve az UV sugárzáskáros hatásainak, ráadásul a kutatási eredmények azt mutatják, hogy az UV sugárzás 40%-a nem napos időben ér bennünket. Az elektronikai eszközök
(tabletek, okoste lefonok, számítógépek) megjelenésével pedig egy új veszélyforrással is szembe kell néznünk, az ezen eszközök által kibocsájtott Ibolyakék fénnyel, amely igen komoly veszélyt jelenthet a látásukra. A gyermekek szeme rendkívül érzékeny, különösen az UVA, az UVB és az ibolya-kék fény káros hatásaira, melyek szürkehályogot és más szembetegségeket okozhatnak, ezáltal rontva a látás minőségét. Gyermekünk számára fontos, hogy legalább E-SPF= 25 értékkel rendelkező szemüveget vásároljunk, ami a színezetlen lencsék esetén jelenleg elérhető legmagasabb UV védelmet jelenti.
SZERESSE A GYERMEK A SZEMÜVEGÉT
Természetesen mindazon túl, hogy a szemüveg legfőbb funkciója a megfelelő látásélmény biztosítása és az, hogy biztonságos legyen a gyermek szamára, nem szabad megfeledkeznünk az esztétikai szempontokról sem.
Fontos, hogy a szemüveglencse könnyű, vékony és esztétikus legyen, hiszen akkor a gyermek szívesen viseli azt és jól érzi magát benne. A polikarbonát alapanyagból készülő Airwear szemüveglencsék megfelelő biztonságot nyújtanak gyermekének: vékonyak, könnyűek és a jelenleg elérhető-legmagasabb szintű UV védelmet biztosítják.
8
Kanizsa - Felhívás
2016. augusztus 25
DRÁMAÍRÓ PÁLYÁZAT
Zala megyei, magyar nyelven alkotó, amatőr szerzők részére
A Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpad drámaíró pályázatot hirdet, magyar nyelven írt drámák díjazására Zala megyei, magyar nyelven alkotó amatőr szerzők számára. Pályázók köre: a pályázat alsó korhatára: 14 év. Pályázatra nevezni lehet egyénileg, párosan vagy akár csoportban is.
Pályázat részletei: a pályázatra olyan karácsonyi művek beérkezését várjuk, amelyek eddig még nem kerültek bemutatásra színpadon, valamint más drámapályázaton helyezést nem értek el.
Formai és tartalmi követelmény:
tematikus megkötés nincs, a művek terjedelme: minimum 20, maximum 40 A/4-es oldal, Times New Roman, 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel, tartalmi megkötés: karácsonyi történet, műfaji megkötés nincs, műben szereplő személyek száma: minimum 10, maximum 20 szereplő, a műhöz csatolni kell: jellemrajz a műben megjelenő szereplőkről; saját önéletrajz.
Nevezési díj: nincs Bírálati szempontok:
- Forma. A mű megfelel-e a pályázat követelményeinek. Pl.: nem vers (verses dráma elfogadható), vagy nem regény, valamint illeszkedik a fent említett formához. (TNR 12-es másfeles sortáv)
- Dramaturgia. Dráma felépítése, cselekményvezetés, történetkibontás, szereplők illeszkedése a műhöz, számuk stb.
- Előadhatóság.
Díjazás: a legjobbnak ítélt művet a Honvéd Kaszinó Diákszínpad színpadra állítja a 2016-2017-es évadban és a mű írója részt vehet a csoport munkájában és az általa írt darab rendezésében. Az első 3 helyen végzett drámák íróira a továbbiakban tehetséggondozó szakemberek szentelnek figyelmet, például.: Térségi Kiválóan Akkreditált Tehetségpont kulturális szakemberei. Az 5 legsikeresebb pályázót Gála keretén belül köszöntjük és díjazzuk tárgyi formában. Pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag e-mail-ben várjuk a hkvd.nk@gmail.com e-mail címre. Minden csatolt dokumentumot doc vagy docx formátumban kell elküldeni a megadott e-mail címre. A dokumentum neve tartalmazza a mű címét és az alkotó nevét. Az e-mail tárgya: "Drámapályázat" legyen.
Beküldési határidő: 2016. 09. 20.
További információért érdeklődni lehet: hkvd.nk@gmail.com.
FŐZŐVERSENY KIÍRÁS
Nagykanizsa, a dödölle fővárosa 13. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál 2016. szeptember 9-10. HELYSZÍN: Nagykanizsa, Erzsébet tér és környéke
A 13. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál keretében 2016. szeptember 10-én főzőverseny meghirdetésére kerül sor. A főzőversenyre három fős csapatok jelentkezhetnek, dödölle és tájjellegű ételek kategóriában. Nevezési határidő: 2016. szeptember 2. A főzőverseny helyszíne: Nagykanizsa, Erzsébet tér és környéke.
Arészletes felhívás és a jelentkezési lap letölthetők az alábbi honlapokról: www.nagykanizsa.hu, www.tour-informnagykanizsa.hu.
A nevezési lapok leadhatóak a nagykanizsai Tourinform Irodában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.), vagy elektronikusan elküldhetik a konturplusz@gmail.com e-mail címre.
13. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
Valószínűleg sokunknak a szívéhez nőtt ez a rendezvény, amely az elmúlt évek során Nyugat-Dunántúl egyik legrangosabb eseményévé vált. Az idei programot a KonTuRplusz Egyesület - mint főszervező - szeretné emlékezetessé tenni.
Minden érdeklődőt invitálunk, hogy jöjjön el városunkba, ismerje meg minél jobban kulturális és gasztronómiai értékeinket.
A fesztivál egyik fontos részét képezi a meghirdetett főzőverseny. Célunk a dödölle és más tájjellegű, illetve bográcsban készített ételek népszerűsítése, Nagykanizsa város idegenforgalmi vonzerejének növelése. A rendezvény gasztronómiai fővédnöke Borda Attila mesterszakács, az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend tagja, az ötcsillagos sárvári Spirit Hotel séfje.
A 13. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál helyszíne Nagykanizsán, a város szívében elhelyezkedő Erzsébet tér és környéke lesz. A főzőverseny időpontja: 2016. szeptember 10. (szombat) 11-16 óra között.
Helyszíne: Erzsébet tér és környéke.
Versenyt hirdetünk az alábbi kategóriákban:
"D" kategória:Dödölle (hagyományos, klasszikus recept szerint)
"T" kategória: Tájjellegű ételek
A főzőverseny zsűrizési és értékelési rendszere a következőképpen fog történni:
A verseny végén a "D" és "T" kategóriákat összegzi a zsűri, és az előre meghatározott pontrendszer alapján arany, ezüst és bronz fokozattal, illetve oklevéllel díjazza. Aki nem éri el a legalacsonyabb pontszámot, oklevélben részesül. Általában a versenyeken az a tapasztalat, hogy a versenyzők jó része teljesíti a minimum szintet, ezáltal valamelyik fokozatot el is nyeri. A csapatoknak a szervező fedett sátrat, és a dödölle elkészítéséhez szükséges burgonya mennyiséget a Pannon Egyetem Burgonyakutatási Központja biztosítja. A csapatoknak saját maguknak kell biztosítaniuk a gázpalackot, illetve érvényes tűzoltó készüléket! Áramot nem áll módunkban biztosítani ! Az ételek otthon és a helyszínen egyaránt elkészíthetők, azonban szeretnénk, ha minél több csapat élne a helyszíni főzés lehetőségével. 3 fős csapatok jelentkezhetnek, a díjazáskor is ezt a létszámot vesszük figyelembe.
Nevezéskor kérjük elküldeni az elkészítendő ételek pontos leírását receptek formájában, 5 fő részére, anyaghányaddal együtt.
Főző- és sütőedényekről, alapanyagokról, tálalóedényekről, dekorációról, az ételek elfogyasztására alkalmas ülőhelyekről (asztalok, padok) a csapatoknak maguknak kell gondoskodniuk! Vízvételi lehetőségre van mód. Az egészségügyi előírásoknak megfelelően fejkendő vagy sapka viselése a verseny ideje alatt kötelező! Kérjük, hogy szép, esztétikus környezetet alakítsanak ki sátraikban, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát!
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző csapatok elfogadják a versenykiírás feltételeit, és a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva visszajuttatják a szervezőkhöz az "élelmiszerbiztonsági garancia lap" aláírásával együtt.
Nevezési határidő: 2016. szeptember 2. (péntek)
A nevezéseket a Tourinform nagykanizsai irodájában (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) személyesen adhatják le, vagy elektronikus úton elküldhetik a konturplusz@gmail.com email címre. a verseny napján 6.30-9.00 óráig kell a helyszínen megjelenni és a rendezőknél jelentkezni, akik további információkkal látják el a versenyzőket. (9 óra után már nem lehet gépjárművel megközelíteni a főzőverseny színhelyét.)
A zsűri 10 órakor részletes tájékoztatást nyújt a versenyzőknek a zsűrizés menetéről. Nagyon fontos, hogy ekkor minden csapatból 1-1 fő megjelenjen a zsűri által tartott tájékoztatón, a szakmai bírálók sátránál! A főzőverseny ünnepélyes megnyitójára 11:00 órakor kerül sor. Az értékelés 12.00 órától kezdődik és a főzőverseny várhatóan 15.00 órakor fejeződik be. Az ünnepélyes eredményhirdetésre terveink szerint 16.30 - 17.00 órakor kerül sor a színpadon.
A zsűri neves hazai szakemberekből áll, akik - a versenykiírásnak megfelelően - pontrendszerben értékelnek. Folytatódik a mozgó zsűrizés, amely szerint a verseny egész ideje alatt 2 zsűritag a versenyzők között tevékenykedik. Ily módon is szeretnénk közvetlenebbé tenni a zsűri és a versenyzők kapcsolatát.
A zsűri döntése megfellebbezhetetlen.
A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk.
DÍJAZÁSOK
Pontrendszer alapján a csapatoknak arany, ezüst és bronz fokozatú oklevelet, illetve a helyezésnek megfelelő díjakat adunk át.
A helyezést el nem érő csapatok oklevélben részesülnek.
A "D" és "T" kategóriákban az a csapat nyeri meg a versenyt, amelyik a legmagasabb pontszámot éri el. Az ő jutalmuk egy-egy szép serleg lesz, az abszolút győztes csapat egy további serleget vihet majd haza.
Idén is meghirdetjük a "Legszebb főzőhelyért járó " díjat, amelynek nyertese egy serleget kap jutalmul.
V_/
2016. augusztus 25.
Kanizsa - Hirdetés
SAJTOKOZLEMENY
a Kanizsai foglalkoztatási paktum című TOP-6.8.2-1S-NA1-2016-00001 kódszámú projekt indításáról
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében tárgyú felhívására Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 03. 31. napon T0P-6.8.2-15-NA1-2016-00001 azonosító számon, Kanizsai foglalkoztatási paktum címen regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be a közreműködő szervezetnek, melyet a Támogató 2016.06.16. napon kelt támogató döntés szerint 425.000.000 Ft, 100 % intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesített.
A projektet konzorciumban valósítja meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zala Megyei Kormányhivatallal és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Non-profit Kft. A foglalkoztatási paktum kötelező tagjai: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság, Zala Megyei Önkormányzat. A projekt célja a foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzésen alapuló helyi szintű stratégia megalkotása, mely mentén képzési és foglalkoztatási programok valósíthatóak meg az álláskereső hátrányos helyzetű és inaktív személyek munkaerő-piaci integrációja érdekében. A projekt célja, hogy a helyi foglalkoztatási paktum létrejöjjön és a Nagykanizsán élő munkanélküliek közül minimum 300 fő vegye igénybe a projekt keretében kialakított munkaerő-piaci szolgáltatásokat, melynek következtében sikeresen munkahelyhez jussanak. A projekt fő tevékenységei: Foglalkoztatási paktum létrehozása; munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása; álláskeresők azonosítása, számukra képzések indítása; támogatott foglalkoztatás. Aprojekt időtartama: 2016. július 1 - 2019. június 30.
Nagykanizsai Szakképzési Centrum
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum tagintézményei a kqvgtkgzg ngppgll rgn<Js?grg igkplgl szakképzéseket tervezik Indítani a 2Q16-2Q17. tanévtől:
Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma
■ Automatikai technikus ■ Ipari gépész
• Mechatronikai technikus ■ CNC gépkezelő
■ Elektronikai technikus ■ Gépi forgácsoló
■ Gépgyártástechnolőgiai technikus ■ Autószerelő
■ Autóelektronikai műszerész ■ Autótechnikus
WEB; www.cncilldTi.liu I Tol.; 93/313-OIO : 1 innll: iskülac&cscrliali.lill
Nagykanizsai SZC Műszaki Szakképző Iskolája
Épület-és szerkezetlakatos • Villanyszerelő
Hegesztő ■ Faipari technikus
Fluidumkitermelő technikus Épületgépész technikus Informatikai rendszerüzemeltető Vegyész technikus
Gázipari technikus Fodrász Kozmetikus Gyakorló ápoló Ápoló
WEB; www.ysvHlj.llu | Tel.; 93Z5IB-900 | I mull: lilkarnag@ZHvazi.hii
Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája
Cukrász ■ Logisztikai es szállítmányozási ügyintéző
Szakács a Vendéglátásszervező
Pincér ■ Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Kereskedő ■ irodai titkár
WEB: wwwJcaücmtzloJm E Tel.: -J VSíy*. vxl | K. niuU: tükaroag@kcnJuuii2» hu
TEL: 93/510-251 | FAX: 93/900-252 E-mail: CEr*TTHUM@NAG ykanizsa. hü WEB: WWW, NAGYKANÍZSAISZC. HU
■EOm^ZM ÉS ÉRCBláCN ATHaflÖlfijrEKEENlBET MMENICITON 8.00-14,00 ÓWKj, AU3JSZTLGZ2-7CI. FH*j MJHWWVKCtJÍUXM &00ÓWW3. TH_ 93/510Í511 fWi 33/9C0-Í521 Et*tCBJIHM8WeiWM!»rtJ ] WEB WWWGíWNSÍEZCHJ
Kedvező ár, minőségi munka
LEVELI Leveli Attila
OPTIKA afee''esz
terUwn m - ; 8800Nagykanizsa Deák fér ó,
(93)312-011,(30)3852576
Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. szeptember 30-ig érvényes. Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
BERELHETO IRODÁK!
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ Bővebb információ:?
rww.inkubatornk.hu
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum tagintézményei a következő iskolai rendszerű iestil szakképzéseket tervezik indítani felnőttoktatás Keretében a 2016-2017. tanévtől: Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma
• Autóelektronikai műszerész ■ Autószerelő
■ Automatikai technikus ■ CADCAM informatikus
■ CNC gépkezelő ■ Elektronikai technikus
■ Gépi forgácsoló • Mechatronikai technikus
WEB: www.csertiati.hu | TetSWI 3-010 j R-mail; iskola@cseihati.liu
Nagykanizsai SZC Műszaki Szakképző Iskolája
• Ács ■ Ápoló
■ Épületgépész technikus • Épület- és szerkezet lakatos
• Faipari technikus ■ Festő, mázoló, tapétázó
• Fiz ioterápiás asszisztens • Fodrász
• Gazipari technikus ■ Gyakorló ápoló
• Gyógyszertári asszisztens (ráépülés) ■ Gyógyszertári asszisztens
• Hegesztő • Hűtő-és légtechnikai
■ Jármüfényezö rendszerszerelő
■ Kozmetikus • Karosszérialakatos
• Női szabó ■ Kőműves
• Vegyésztechnikus " Szociális gondozó és ápoló
WEB: www.zsvszl.hu I TeL:93/51ft900 \ t-nuil: titkarsag^zsvszi hu
Nagykanizsai SZC Thúry György Szakképző Iskolája • Cukrász • Eladó
■ Irodai titkár • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
■ Pék * Pincér
■ Szakács
WEB: ™ kcrikanirsít-hu | Tel..''-1.1 500-5901 K-mínl: titkarsag@kenk&nízsa.hu
Kanizsa - Hirdetés
2016. augusztus 25
\
Felhívás: A Szívbetegekért Egyesület
2O16. szeptember 27-én (kedden)
„A Szív Világnapja" rendezvényére várja: a helyi kézműves termékeket (méz, lekvár, szörp, aszalt gyümölcs, őrlemények, olajok, szárított íűszer-és gyógynövények ) előállító, és/vagy forgalmazókat, egészségmegőrző, betegségeket kezelő szolgáltatást nyújtókat, akik szívesen részt vennének termékeikkel és szolgáltatásaikkal a Hevesi Sándor Művelődési Központban tartandó rendezvényen. Ingyenes helyet biztosítunk a részükre!
Jelentkezni 2O16. szeptember S-ig lehet a következő számon:
06/70/364-6278
--/
Pályázat - személyszállítás
Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-ának rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. Tel.: 06-20/849-2300; Fax: 06/93-S00-730. Kapcsolattartó: Dénes Sándor polgármester. E-mail: denes.sandor@nagykanizsa.hu.
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, a pályázati kiírás "A" jelű mellékletét képező menetrend szerint kell végezni.
3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés.
4. A szerződés időtartama: a Kiíró a szerződést határozott időtartamra, - 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig - S évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2017. január 1.
6. A teljesítés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 60. nap 12 óra.
8. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2016. november 20. 10 óra.
9. Szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: 2016. december 1.
10. Elbírálás módja és szempontja: a Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.
11. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: a pályázati kiírás ellenértéke: S0.000 Ft + áfa összeg.
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Magyarországi Sberbank Zrt.-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, illetve pénteken 8-12 óra között a következő címen: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Gazdálkodási Osztály Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport. A pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek.
12. A pályázók köre: a pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve magyar.
Nagykanizsa,
26 éve képezzük a vezetőket!
W A V0KSH OKTATASI KFTj
induló tanfolyamaink
Kedvezményes* személygépkocsi vezető, és moped kresz tanfolyamainkra jelentkezési időpont:
Szeptember 7. (szerda) 16.00 óra
Következő GKI vizsga időpont Jelentkezési határidő:
szeptember 10. (szombat) augusztus 31-ig

I
%
gfjf% ík- Zrínyi Miklós utca 7/4.
Telefon: 06-70-577-8560 ÍÉÉI.Í E-mail: bella.fodras2cikk@gmail.com
^■HPMHHHHHHIII^^^I
Nyitva tartás: H-P 8.30-17.00, Szombat 8.30 -12.00
* Részletekről érdeklődjön irodánkban! Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-S16-634. Beke Ivett irodavezető: 0630-491-70S1 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
/Stat.2016-2 né. VSM: "B" E: 70,18, F: 52,86% - "C"E: 75,44 % ÁKÓ: "B" Gy: 175,79% "C" Gy: 100,867 / KK: "B" 179.600 Ft/fő. "C": 160.000 Ft/fő)
2016. augusztus 25.
Kanizsa - Hirdetés
Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer igénybevételéről
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönző rendszert. A dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejeződtek be, és az idei év elején felkészítettük a rendszert.
Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adunk a rendszer működéséről.
A KanizsaBike bérkerékpárok kölcsönzésénél 2 típusú felhasználót különböztetünk meg, így rendszeres és alkalmi felhasználót.
RENDSZERES FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDŐ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK
A KanizsaBike kártya használatához, a KanizsaBike rendszerhez való hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A használatért fizetendő: bérlet ára + kártyadíj + kölcsönzés díja.
A bérletek a kártyaigényléssel, illetve a kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a kártyaértékesítő helyeken. Egy rendszeres felhasználó maximum négy kerékpárt kölcsönözhet, és
ennek megfelelően 4 bérletet vehet és 4 kártyát kaphat. A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges. A 14 éven felüli, de 18. életévét be nem töltött felhasználó csak egy kerékpárt kölcsönözhet.
ALKALMI FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDO DÍJAK
A használatért fizetendő: jegy ára + kölcsönzés díja. Jegyvásárlás esetén a rendszer 30.000 Ft-ot befoglal letétként a felhasználó bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét összegéből levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget 3 banki napon belül felszabadítja a felhasználó bankszámláján.
Minden új kölcsönzéssel megkezdett fél óra a megvásárolt, érvényes jeggyel ingyenes. Az első fél óra után, minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül.
KÖLCSÖNZÉSI IDO RENDSZERES ÉS ALKALMI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet. Ha 10 órán belül a kikölcsönzött kerékpár nem kerül vissza bármelyik dokko-lóba, a kerékpárt eltűntnek nyilvánítjuk, és kerestetni fogjuk.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (35.).
Nyitva tartás: hétfő - csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, Péntek: 8.00 - 12.00. E-mail: info@kanizsabike.hu Honlap: kanizsabike.hu. Tel: (+36 93) 537-653
KÁRTYAÉRTÉKESÍTO HELY Tourinform
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.).
Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.30 - 16.30. E-mail: nagykanizsa@tour-inform.hu Honlap: tourinformnagykanizsa.hu. Tel: (+36 93) 313-285, (+36) 20-298 2618
A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ÉS TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ INTERNETEN: http://kanizsabike.hu/hu/
Kölcsönzés díja
0-30 perc ingyenes
30-60 perc 250 Ft
60-90 perc 300 Ft
90-120 perc 350 Ft
Minden további megkezdett fél óra 400 Ft
Bérlet és kártya díja
Az éves bérlet díja 10.000 Ft
A féléves bérlet díja 6.500 Ft
14 éven felüli diákok éves bérlet díja 8.000 Ft
14 éven felüli diákok féléves bérlet díja 5.200 Ft
A KanizsaBike kártya díja 600 Ft/kártya
Kölcsönzés díja
0-30 perc ingyenes
30-60 perc 250 Ft
60-90 perc 300 Ft
90-120 perc 350 Ft
Minden további megkezdett fél óra 400 Ft
Jegy ára
Napijegy 400 Ft
3 napos jegy 800 Ft
Hetijegy 1.400 Ft
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZO ÁLLOMÁSOK HELYSZÍNEI
1. dokkoló-Inkubátorház
7. dokkoló - General
3. dokkoló - > Víztorony
7v n t
4. dokkold '' Balatoni u. Petőfi u. csp.
6. dokkoló -Autóbusz pu
i0. tJoklajtó - Ady £nijne u. Zrínyi u csp.
Mg8aNll5í*8
dokkoló ■ \T Bútorgyár
10. dokkoló -Sport csarnok
Megtekinthető: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/
12
Kanizsa - Hangjegy
2016. augusztus 25
Nagykanizsa, Széchenyi tér S-9. Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-46S e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu www.kanizsaikultura.hu
XXVI. ZALAI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP ZÁRÓ KIÁLLÍTÁSA Megtekinthető: szeptember 10-ig. Szervezők: Zaláért Egyesület, Kanizsai Kulturális Központ. Augusztus 29. 18 óra A Magyar Fotógráfia Napja 6 INCH - a Kanizsa Fotóklub tagjainak kiállítása a színházi előcsarnokban, valamint régi fotográfiai eszközök kiállítása Megnyitja: Török Tibor Megtekinthető: szeptember 20-ig
Happy JazzLand a Honvéd Kaszinóban

Medgyaszay Ház
S^V Kanizsai Kulturális >KKözpOfit
Augusztus 30. 19 óra
Károlyi kert
Szerenád a gesztenyefák
árnyékában
Rock buli nagykanizsai
zenekarokkal
Zenél a DIRTY FUSION és az INNOCENCE A program ingyenes!
Szeptember 3. 10 óra NÉPTÁNCOS FOGLALKOZÁSOK 8-12 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
Jelentkezés a helyszínen
Az eddig megszokott cserfői helyszín helyett idén a Honvéd Kaszinóban rendezték meg a XXI. JazzLand-et. A gazdag programkínálat egy civil összefogás keretében alakult ki, melynek szlogenje: Mentsük meg a jazzt Cserfőn.
A szombat délután kezdődő rendezvény másnap hajnalig tartott. A jazz mellett helyet kapott a megzenésített vers, a népzene és a tánc is. A támogatói jegyet vásárlók között pedig értékes festményeket sorsoltak ki. Az 1996-ban induló JazzLand eddigi életét egy reprezentatív fotó- és plakátkiállítás mutatta be, emellett a tárlókban is sok relikvia várta az érdeklődőket.
A program nyitányaként az Eraklin táncegyüttes rövid bemutatójára került sor a Honvéd Kaszinó előtti sétáló utcán, majd a Farkas Tibor vezette Igricek és a Berlinből érkezett Transsylvani-ans zenés műsora invitálta a közönséget a koncertekre. Ez az utcazene példaértékű kezdeményezés lehet a belváros új közösségi terén.
A fotó- és plakátkiállítást Leho-ta János esztéta, a Nagykanizsai Polgármesteri hivatal kabinetvezetője nyitotta meg. A paravánokon Szakony Attila (Zalai Hírlap), Varga György (MTI), Tóth Krisztián (MTVA) és Halász Gyula (Magyar Jazz Szövetség) Cserfőn készült fotói láthatók. A plakátokat Volráb Lajos, Ludvig Dániel, Balogh József és Tiborcz David tervezte. Ezen kívül a tárlókban számos dekorációs anyag és emléktárgy is helyet kapott.
A kiállítást megszervező Halász Gyula elmondta, hogy immár harmadik alkalommal mutatják be a folyamatosan bővülő anyagot a látogatóknak. A szervező tárlatvezetésén a JazzLand jelentőségéről szólva kiemelte, hogy a JazzLand úttörő kezdeményezésként robbant be hazai jazz-életbe, hiszen szőlőhegyen, borvidéken addig még nem rendeztek ilyen rangos nemzetközi jazz fesztiválokat. Az eddig eltelt húsz év alatt hozzávetőlegesen 20 ezer néző, 800 óra műsoridő és 500 fő zenész szerepel a felmérésben.
A fesztivál hivatalos megnyitóján elsőként a civil kezdeményezés elindítója, Dobri Noémi szólt a közönséghez, majd Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntötte a rendezvényt és kifejezte abbéli reményét, hogy a Cserfő Jazzland továbbiakban is fenn tud maradni, gazdagítva ezáltal Nagykanizsa kulturális életét. Addig is jó lenne, ha rendszeresen jazz koncerteket tartanának, hiszen Nagykanizsa évtizedek óta a jazz városa.
A jazz kialakulásának kezdetén tánczene volt, így szorosan összekapcsolódott a tánccal és részben ennek is köszönheti a világon megszerzett ismertségét, elterjedését a 1920-as évektől egészen az 1950-es évekig. A one step, a foxtrott, a shimmy és a lindy hop mind jazz táncok voltak. így aztán nem tűnt életidegennek sem a Szabó Kíra által bemutatott látványos akrobatikus produkció, sem az Erak-lin táncegyüttes újabb bemutatója.
Ezután Tiborcz Iván volt és jelenlegi tanítványai léptek szín-
padra. A Berkes Quartet családi zenekarát Kém Sándor a Hága-i Jazz Konzervatórium tanára erősítette. Ami pedig soron következett az a JazzLand legjobb fesztiváljainak hangulatát idézte. A Jazz Land Q együttesben Tiborcz Dénes és Simon Balázs tenorszaxofonon, Tiborcz Iván altszaxofonon és zongorán, Tiborcz András bőgőn és Balázs Péter dobon játszott. A vérbeli mainstream jazzt játszó csapat hatalmas sikert aratott.
Együtt és külön-külön is felsőfokban lehet illetni a fellépőket, viszont Tiborcz András különösen kitűnt a rendkívül dinamikus bőgőjátékával, ami a régi 5Let együttesben és a Lakatos Quartetben hallott basszusfutamainak hangulatát hozta vissza.
Aztán egy műfaji ugrással a Pálinkálom formáció következett. A Burján Orsolya-Kém Sándor duó mellé a kiváló billentyűs Tálas Aron csatlakozott. A műsorukban elhangzó népdalfeldolgozások kicsit furcsán hatottak egy ilyen kiváló jazz koncert után, de az kétségtelen, hogy egy támogatói rendezvényen ennek is helye lehet. Nem kis örömünkre a kiváló hangú énekesnő társai azért bele-bele-csempésztek jazzes hangzásokat is a műsorba.
A Németh Ágnes, Ludvig Zoltán és Ludvig Dániel által felajánlott festmények sorsolására már újra dugig volt a Honvéd Kaszinó színházterme és a képek új tulajdonosai nem kis büszkeséggel emelték magasba a nyereményeiket.
A sorsolás után a kanizsai Cseke Dániel vezette Choose Cheese nevű fiatalokból álló zenekar adott rövid, de roppant színvonalas és korrekt műsort. Az ezt követő örömzenén pedig változó összetételű formációk váltották egymást a teremben.
A sikeres rendezvény lebonyolításáért nagy köszönet illeti a kezdeményezés ötletgazdáját Dobri Noémit, Halmos Ildikó igazgatót (a romkocsmák hangulatát idéző berendezésért és a helyszín biztosításáért külön is), Valkó Vikit a szervezőmunkáért, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát, Tiborcz Hérát és Tiborcz Davidet a reklámkampányért, a Jágó kávézót és valamennyi fellépő zenészt és szponzort.
Bár idén nem Cserfőn tartották, de ez is ütős JazzLand volt.
_H.Gy.
2016. augusztus 25
Kanizsa


ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal munkahelyi ajánlatairól bővebben:
Általános iskolai tanár (biológia-földrajz) szakirányú Általános iskolai tanár (rajz, németnyelv) szakirányú Általános iskolai fejlesztő pedagógus) szakirányú Szobaasszony, konyhai kisegítő 8 ált. iskola
Hegesztő, lakatos
Úszómester
Minőségellenőr
Nehézgépkezelő
Varrónő
Gyártósori szerelő Kőműves, ács
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés megegyezés
szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti Információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
Kövessen minket a facebook-on!
Az Ön rádiója Kanizsán
SMS
30/5-994-994
Horoszkóp
III.21.-IV.19. Kos
Nyugodtan alhat a hétvégén az ágyában. A gyermekei miatt nem kell aggódnia, mert megfogadták a tanácsát. Engednek az igényeikből.
$NV.20.-V.20. Bika
Párkapcsolatát egy régi ismerőse váratlanul megzavarhatja. Ne hullasson könnyet az elmulasztott lehetőségek miatt.
V.21.-VI.21. Ikrek
Olyan ismerősével találkozhat, aki miatt könnybe lábadhat a szeme. Érdemes lesz nosztalgiázni, felidézni a régi szép emlékeket.
VI.22.-VII.22. Rák
Számíthat rá, hogy valaki a dicséretek garmadával halmozza el a környezetében. Ne legyen szégyenlős,
fogadja el a szép szavakat. £
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Ha munkahelyet akar változtatni, még az ősz elején tegye meg, mert ez a lépése kedvezően hat az egzisztenciájára. Sőt, jót tesz az egészségének is.
VIII.23.-IX.22. Szűz
Bár híres a nyugalmáról, elképzelhető, hogy valaki mégis meg tudja zavarni. Őrizze meg a hidegvérét, és kezelje lazán a helyzetet.
^-IX.23.-X.22. Mérleg
A szerencse istenasszonya hamarosan önre mosolyog. Fogadja a közeledését úgy, mint egy rég várt jó barátot, és örüljön az érkezésének.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Ha eddig még nem tudta, áldás van a kapcsolatukon. Ha külföldre készül, nyugodtan menjen, mert a csillagok állása szerint felejthetetlen lesz.

''XI.23.-XII.21. Nyilas
Olyan dolgokat várhatnak el öntől a családjában, amihez nincs meg a kellő gyakorlata. Emitt ne szorongjon, hanem fogjon hozzá a teendőkhöz.
t^gXII.22.-I.20. Bak
Nem kell átszerveznie az életét ahhoz, hogy utazásra is legyen ideje. Még lesz jó idő, be lehet mindent pótolni az elmulasztott nyaralást.

1.21.-n. 19. Vízöntő
Ezekben a napokban ne ossza meg senkivel sem a gondjait, mert rossz tanácsokat kaphat. Inkább foglalja le magát hasznos tevékenységgel.
<>11.20.-111.20. Halak
Ha olyan hírt hall valaki, hogy pénz áll a házhoz, annak mindenki örül. A bolygóállások szerint ön is számíthat ilyen küldeményre.
14
Kanizsa - Sport/Apró
2016. augusztus 25
Egy olimpia emlékképei
Reggeli edzés, pedáns rend, olimpikon úszó a hatos pályán, írhatnánk: a nyár megszokott látványa volt, hiszen Molnár Plóra, a Délzalai Vízmű SE kiválósága a kanizsai uszodában Rióért rótta kitartóan a hosszokat. Ahogy közeledett a nyári olimpiai játékok rajtja, az izgatottság csak fokozódott.
A 18 esztendős Flórának Rio de Janeiróban augusztus 12-én volt a versenynapja női 50 méter gyorson, hiszen július 2-án, a Budapest Openen - az utolsó pillanatokban gyújtva be a rakétákat - 24,95 másodperccel megúszta a kiküldetéshez szükséges szintidőt.
Rió előtt
- ... július 29., Flóra napja, megvan már miként telik a névnap, nagy buli lesz?
- Hú, hát erre a versenyszámommal ellentétben nem készül-
JUMQVtOUTORQK UMNC1ÍUU
6 és 12V-os 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz Pozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 16. Teleion: 93/312-346 Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig
tem, banzáj nem lesz, hirtelen azt tudom mondani, hogy aznap reggel még tréningezek Nagykanizsán egyet, majd apuékkal kocsiba ülünk és irány Budapest, hogy a másnapi indulásra az olimpiai csapathoz, egyben az úszóválogatotthoz csatlakozhassak.
- Formaruhák, kiegészítők akkor már úgymond zsebben?
- Hát legalábbis a nagy részük igen, nálam van, de kapunk még további öltözékeket és úszóruhákat persze. Amúgy minden szigorú előírás szerint került vagy kerül kiosztásra, tehát Rio de Janeiróban napszaktól, mutatkozási helyszíneinktől és versenyeinktől függően minden elő van írva, hogy miben is lehetünk.
- Izgalom már van?
- Még nem izgulok, de ez nem jelenti azt, hogy nem tartom számon, azért közeleg az olimpia rajtja. Brazíliában persze már biztosan lesz az emberben izgalom, ez azért mégiscsak egy ötkarikás játékok, melyre sikerült kijutnom.
- No, és a család körében van izgatottság?
- Hát, még nagyon rajtuk sem látom, de például apu azért nem egyszerű eset, ő szintén hajlamos még nálam is jobban beleélni ma-
gát a helyzetekbe. Viszont ha már a szülők szóba kerültek, el kell mondanom, hogy nélkülük idáig biztosan nem juthattam volna el. A testvéreim pedig roppant aranyosak, a legnagyobb például készített már Hajrá, Flóra feliratú nemzeti színű zászlót is.
- Végül is egy ilyen lobogó a sakktáblák mellett picit furcsán is festene, nem?
- Rendben, értem a célzást, igen, tulajdonképpen ha sport, akkor a bábuk világában merültem el elsőként, mivel azonban hiperak-tivitásom nem ismert határokat, a környezetemben tudták, muszáj valami mást is csinálnom. Az uszodák légköre pedig nem volt ismeretlen, mert a bátyáim akkor már lejártak úszni és vízilabdázni, aztán idővel vittek engem is.
- Azért utánanézve, a triatlon és a duatlon sem ment rosszul, például hat esztendővel ezelőtt még e sport-
tam, ehhez jól jött az úszás, meg aztán a kerékpározás is arról szól, hogy egy távot kell időre teljesíteni.
- Rióban elég lesz 50 métert letudni gyorson, akkor ez meg sem kottyan majd?
- Nos, azért ez nem ilyen egyszerű, addig azért még lesz munka bőven.
- Hogyan alakul kint az edzések menete?
- Sajnos, Rióban az edzőm, Polgár Sándor nem lesz ott, viszont edzéstervei alapján fogok Törös Károlynál úszni. Meg persze teljes erőbedobással megyek majd napi két foglalkozáson, majd csak a verseny előtt veszünk visz-sza a penzumból, amikor már a formaidőzítésen lesz a hangsúly.
- Mi a kitűzött cél?
- Ha a magyar csúcsot, vagyis a 24,89 másodpercet 50 m gyorson megúsznám, már nem lennék elégedetlen. Ha jobban belegondolok,
ágak verseny-rajtlistáin is gyakran olvashattuk a Molnár Flóra nevet.
- Triatlonban a piciknél még magyar bajnok is voltam. Izgő-mozgó gyerekként, szinte állandóan futot-
ettől a 24,95-ös eredményemmel már csak hat századra vagyok...
- A beidegződött gondolkodás alapján aztán az olimpia után jöhet egy klubváltás?
INGATLAN
Sandon két családi ház haláleset miatt eladó. Érd.: 0630-3983132 (7790K)
Ne hagyja ki az állami támogatás lehetőségét (CSOK)! Nagykanizsán a belvárosban, közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (7759K)
SZOLGALTATAS
Gitár oktatás konzervatóriumot végzett (jelenleg zeneművészeti főiskolai hallgató) gitárostól, könnyűzenei műfajokban, minden korosztálynak, szeptemberi kezdésssel, Nagykanizsán. Tel.: 06-70-211-1275
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István. Tel.: 0630-597-1530 (7787K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet, festményt, régi népi parasztbútorokat és ruházatot, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 06-70-434-9132 (77914K)
„Autóüveg garantáltan kedvező áron"
Autóüveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.
Nk, Honvéd U. 5.
Tel.: 06 70 508-7810, 06-70-518-5ÍB5
2016. augusztus 25.
Kanizsa - rt
- Azért ezt nem szabad kijelenteni és én nem is teszem. Eleve tudják rólam a sportág berkeiben, hogy sprinter úszó vagyok és ilyen oktatás nálunk nem nagyon van. Az úszás világára tágabban tekintve ez szintén az USA-ban jellemző, tehát maximum az jöhetne szóba. Viszont megmondom őszintén, nem szeretnék kimenni a későbbi tanulmányaimmal egybekötve sem, egyszerűen idővel majd gyógyszerész szeretnék lenni és ha lehet, ezt is itt, Magyarországon kitanulva.
Rióban
Aztán elérkezett az olimpiai játékok megnyitójának ideje, vagyis augusztus S-e, krónikánkat pedig innen folytathattuk.
A XXXI. Nyári Olimpiai Játékok a brazíliai Rio de Janeiróban a híres-nevezetes Maracana-stadion-ban, azért sem volt mindennapos, mert nagykanizsai sportoló nem mindig léphet a játékterére, hogy az egykor majd'' 200 ezres arénában hivatalos sporteseményen is megmutathassa magát a népes közönségnek.
Nos, immár ez is megtörtént, az olimpián női S0 m gyorson érdekelt Molnár Flóra is ott volt a ki-lencvenharmadikként bevonuló magyar csapat első soraiban és láthattuk, amint lelkesen integet, majd ujjaival szív alakot formáz, amint azt a kamerák és a lelátó felé mutatja.
Az olimpiai faluban amerikaiak, lengyelek, németek és olaszok voltak a legközelebb hozzájuk, de a nagykanizsai sportolónál akkor még az edzéseknek is kiemelt szerep jutott, hiszen közeledett augusztus 12-e. (A megnyitó ünnepségen készült
szelfije mindenesetre uralkodó, hiszen éppen a később második olimpiai aranyát szerző magyar zászlóvivő, Szilágyi Áron kar-dozó a bizonyíték arra, nem csupán a környezet volt impozáns, de a társaság is felettébb imponáló.)
Mint szűk egy héttel később kiderült, Flóra végül a női S0 méter gyorson 25,07 másodperces idejével a 2S. helyen végzett.
- Maga a versenyszám nagyon jó volt, tényleg minden pillanatát élveztem - fogalmazott Flóra. -Imádtam, hiszen az emberben azért tudatosul, amikor ott áll a medence szélén, vagy a verseny után, hogy fantasztikus érzés egy olimpián úszni. Remélem, további pályafutásom is alakulhat úgy, hogy a későbbiekben lesz még alkalmam úszni a mostaninál többet is ötkarikás játékokon.
A Délzalai Vízmű SE úszója ezt követően szurkolóként például az atlétikai versenyekre koncentrálhatott további 60 ezer néző társaságában és láthatta a férfi 100 méteres síkfutás döntőjét a sportág ikonjával, a jamaicai Usain Bolttal, aki megvédte olimpiai bajnoki címét 9,81-gyel, illetve tanúja lehetett a férfi négyszázon a dél-afrikai Wayde van Niekerk 43,03-as világcsúcsának is. Persze jutott idő egy kis kirándulásra is és Rio esetébe a Megváltó Krisztus szoborhoz történt kiruccanás nem maradhatott ki a sorból.
Rió után
Brazíliából múlt szerdán Flóra, a Délzalai Vízmű SE olimpikonja is landolhatott Budapesten és még egy kis autólázás után átadhatta magát a jól megérdemelt pihenésnek (na meg az élmények rendszerezésének).
- Az már biztos, hogy legalább egy hónapig nem fogok csinálni semmit, legalábbis nem fogok edzeni - mondta a 13 órás repülőút után. - Azért ha egy picit szakmázunk, úgy vélem, fu-
AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.
Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080
tamomban a rajtom nem volt rossz, sőt a kidelfinezés is jól sikerült, ugyanakkor mintha annyi erőt nem éreztem volna úszás közben, mint amekkora a Budapest Open alkalmával megvolt bennem. Ezt talán, ha edzőm, Polgár Sándor is ott van, le tudta volna követni a megelőző napokban és akkor minden bizonynyal jobbat is tudtam volna menni. Magam is úgy érzem, azért legalább két tized maradt még bennem. Egy biztos, a kint töltött hetek felejthetetlenek voltak mind sportolói, mind
- A kint töltött napok minden pillanatát élveztem - ecsetelte Flóra. - Imádtam, hiszen az emberben azért tudatosul, amikor a medence szélén áll, vagy már a verseny után, hogy fantasztikus érzés egy olimpián úszni. Remélem, további pályafutásom is alakulhat úgy, hogy lesz még alkalmam úszni ötkarikás játékok keretében...
A témát ennél jobban aligha lehetett volna jobban lezárni.
Polgár László
Ha Móricz Kupa, akkor Bajcsai utca I.
Idén is megrendezték a Móricz Kupa kispályás labdarúgó tornát, mely a sorban a 43. volt. Három hétvégét ölelt fel a mérkőzés sorozat Kiskanizsán, az utcák, terek bajnokságán. A felnőtteknél ismét a Bajcsai utca I legénysége nyert.
Megvédte tehát bajnoki címét Ganzer Gyula csapata, bár a fináléban a Bajcsy-Zsilinszky időnként megnehezítette dolgát, amúgy meg addig is akadt még izgalom a torna utolsó napján.
- Na, csoda, hogy felébredtünk -kiabált előre a Szepetneki utca kapusa, Hartai László már a bronzmeccsen a Bajcsai II ellen, s mindezt tette jogosan, hiszen nem sokkal korábban az elődöntőben 6-0-val maradtak alul éppen a Bajcsai I-gyel szemben és a továbbiak sem alakultak addig jól számukra. Játékostársai ezt követően szót is fogadtak, hiszen a harmadik helyet végül bezsebelték az 5-1-es győzelmükkel.
A másik elődöntőben a Bajcsy-Zsilinszky élesebb meccsen küldte a kisdöntőbe a fentebb említett Bajcsai II-t, ott 5-3 volt az eredmény.
- Jól van, nem szóltam semmit, így már minden rendben -csalt mosolyt a körülötte lévők arcára Ganzer Gyula, a Bajcsai I csapatvezetője, amint elnézést kért hálóőrétől, miután a döntőben éppen egyenlített együttese a Bajcsy-Zsilinszky csapatával szemben.
Onnan mondhatni már egyszerűbb dolga volt a címvédőnek, bár ellenfelük azért időnként igencsak megszorongatta őket a mindent eldöntő találkozón, ugyanakkor a vége 4-3 lett a Bajcsai I-nek...
43. Móricz Kupa, a kiskanizsai utcák, terek kispályás labdarúgó bajnoksága. Végeredmény. Felnőtt: 1. Bajcsai utca I, 2. Bajcsy-Zsilinszky utca, 3. Szepetneki utca, 4. Bajcsai utca II. Gólkirály: Kálovics Ádám (Bajcsai I). Öregfiúk: 1. Felsőtemető utca (alsó képünkön), 2. Bajcsai utca l, 3. Varasdi utca, 4. Bajcsai utca ll. Gólkirály: Sneff Ferenc (Bajcsai I). Ifjúságiak: 1. Nagyrác utca, 2. Malomkert FC. Gólkirály: Kiss Márk (Nagyrác).
P.L.
^ Véradás - Vöröskereszt
2016.08.25. (csütörtök) 13:00 - 17:00 óra Vöröskereszt, Nagykanizsa Sugár u. 28. 2016.08.30. (kedd) 11:00 - 12:30 óra Vöröskereszt, Nagykanizsa Sugár u. 28. 2016.09.04. (vasárnap) 09:00 - 13:00 óra Kiskanizsa - Sarlós Boldogasszony Plébánia
16
Kanizsa - Hirdetés
2016. augusztus 25
AKCIÓ: KRK-SZIGET
2016. szeptember 10. Részvételi díj: 8.900 Ft/fő helyett 7.000 Ft /fő
mazza a belépők és a BBP biztosítás árát.
KÖRUTAZÁS
TRIESZT - MIRAMARE - KASTÉLY
2016. szeptember 10. Részvételi díj: 8.900 Ft/fő helyett 8.S00 Ft /fő
KITTSEE- DÉVÉNY-POZSONY HAJÓKIRÁNDULÁS
2016. szeptember 17. Részvételi díj: 6.900 Ft/fő
PLITVICEI TAVAK
2016. szept. 18.,október 8. Részvételi díj: 6.900 Ft/fő
XIII. ŐRSÉGI TÖKFESZTIVÁL
2016. szeptember 24. Részvételi díj: 3.900 Ft/fő
ST. WOLFGANG, A
SALZKAMMERGUT
GYÖNGYSZEME
2016. október 1. Részvételi díj: 8.900 Ft/fő
TATAI VADLÚD SOKADALOM
2016. november 26. Utazás: autóbusszal Részvételi díj: 6.800 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés költségét. A részvételi díj nem tartal-
SZÉKELYFÖLDÖN...
2016. szeptember 22-28.(5 éj) Részvételi díj: 20.000 Ft/fő és 1S0€/fő
MEDJUGORJE
2016. október 20-24. Részvételi díj: 20.000 Ft/fő C 6S €/fő
PRÁGA - KARLOVY VARY
2016. október 7-9.(2 éj) Részvételi díj: 49.900 Ft /fő helyett 44.900 Ft /fő
A VARÁZSLATOS VELENCE, ÉS AMI KÖRÜLÖLELI
2016. október 14-16. (2 éj) Részvételi díj: 29.900 Ft/fő
VARÁZSLATOS SALZKAMMERGUT
2016. október 15-16. (1 éj) Részvételi díj: 29.900 Ft/fő
ADVENTI HANGULAT A LEGSZEBB CSEH VÁROSOKBAN: TELC, PRÁGA, CESKY KRUMLOV
2016. december 9-11. (2éj) Részvételi díj: 44.900 Ft/fő
Részvételi díj tartalmazza, az utazást idegenvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással. A részvételi díj nem tartalmazza a BBP és a belépők költségét.
Nagykanizsa, Rozgonyi u. I/B. Web: www.lovaszbusz.hu Tel.: (0630) 277 S3 20, E-mail: info@lovaszbusz.hu
Engedélyszám: U-001190
n
DIALÓG
Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa
OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!
20% vagy 10.000 FI* KEDVEZMÉNY
a szeptemberi tanfolyamokon!
0 ANGOL, NEMET és OLASZ
csoportos vagy egyéni képzések minden tudásszinten
0 Vizsgafelkészítő tréningek [angol, német)
0 Érettségire felkészítés (angol, német) 0 GARANTÁLT NYELVVIZSGA (angol, német) 0 KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓKNAK (angol, német) 0 Cégeknek kihelyezett oktatás
ORIASI, egyéb KEDVEZMENYEK* szinte MINDENKINEK
márvány, mészkő anyagokból
Qramt
uzxtm
8800 Nagykanizsa, Csengery út 113., tel.: 06 - 20 - 66 285 66
www.kuzmagranit.hu
Előzetes időpont egyeztetés telefonon
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a
Telefon: (93) 326-413 • Mobil; (30) 400-5253 E-mail: dialog@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
* Részletek: ügyfelszolgálatunkon és a www.dialognk.hu oldalunkon. F.Esz: E-0QT t 14/2015