Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.01 MB
2020-12-22 10:18:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
453
951
Rövid leírás | Teljes leírás (347.67 KB)

Kanizsa 2017. 017-020. szám május

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 17. SZÁm, 2017. MámÁjus 5.Így ünnepeltünk miA KanizsaFest négy napjáról a 3. és a 12-13. oldalon talál részletes beszámolót. Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTIsmét 24 órán át futballoztak a Batthyány-gimnázium-ban. A kezdőrúgást Dénes Sándor polgármester végez-te el, majd a 11 csapat – dacolva az időjárással, széllel és esővel – gladiátorként küzdött. A focimaratont, büntető-párbaj után, az Öregfiúk együttese nyerte. A résztvevők-nek Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képvi-selő is gratulált, aki szerint az ilyen programok a közös-séget erősítik. Nemzetközi jazz napot tartottak Nagykanizsán: plakátkiállítás és bigband-koncert vár-ta a műfaj szerelmeseit, a program pedig Cserfőn folytatódott örömzenéléssel. A Hon-véd Kaszinóban a Kanizsa Big Band közönségcsalogató plakátjaiból nyílt kiállítás, majd a zenekar szólistákkal, Cseke Dániellel, illetve egy Grazban tanuló, kecskeméti harso-nással, Papp Mátyással kibővítve adott koncertet. A kanizsai program egy nemzetkö-zi rendezvénysorozat része volt, ugyanis április 30-án ünneplik világszerte a jazz-zenét. Az idei esemény fényét több évforduló is emelte: az első jazz-lemezek egyikét 1917-ben adták ki, és ebben az évben született a világhírű jazz-énekes, Ella Fitzgerald is. a hét száma:A jazz ünnepeVILÁG KÉP – A HÉT KÉPEBenzingőzHarmadik alkalommal rendezték mega Kanizsa Garage Szlalom Kupát,amelyen a legkisebbek pedálos kiskocsival,a nagyobbakgokartokkal és széria, valamint építettautókkal álltakrajthoz. Idén összesen 71 versenyző – köztük nők és lányok is -érkezett, akik hatkategóriában mérték össze tudásukat. Kanizsa24Fotó: Gergely SzilárdIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárd
Minden ünnep – így a díszközgyűlés is – alkalmat teremt az összegzésre és az előretekintésre. A jelen megértése és a jövő meg-újítása érdekében vissza kell tekinteni arra: múltunk és az elődök milyen öröksé-get hagytak ránk – hangsú-lyozta az ünnepségen Dénes Sándor. - Kanizsa várát Thúry György védte. Önzetlenül tette a dolgát, ugyanúgy, ahogy itt nagyon sok kitün-tetett. Úgy gondolom, Thú-ry György kultuszát erősíte-nünk kellene egy picit, hogy minden városlakó tudja, ki volt, és mit tett – mutatott rá a polgármester, aki a jövőre vonatkozóan azt is elmondta: a város cél-ja, hogy virágzó ipari, keres-kedelmi és kulturális köz-pontja legyen a térségnek, Muraföldének.A hagyományokhoz híven idén is elismerést kaptak azok, akik a saját szakterületükön öregbítet-ték a város hírnevét. A kitüntetettek nevében Hel-la Ferenc református lel-kész szólt. - A mai nap minket, akik e megtiszteltetésben része-sülünk, abban erősít meg, hogy jó az irány, továbbra is végezzük a reánk bízott szolgálatokat elkötelezet-ten és rendíthetetlen hittel. Nagy dolog az, hogy min-den nemzedékben vannak olyan emberek, akik felvál-lalják annak felelősségét, hogy továbbadják azt a hitet, azt a tudást, azt a sze-retetet, azt az emberek iránti felelősséget, amit kaptak, kaptunk – szögezte le Hella Ferenc. A díszközgyűlést Nagy-kanizsa Város Vegyeskará-nak ünnepi műsora zárta, amellyel a 200 évvel ezelőtt született Arany Jánosnak, illetve a Dunántúl oroszlán-jának, Thúry Györgynek állított emléket a kórus.A kitüntetettek: Thiesz János korábbi kovásznai polgármester, Gera Kata-lin szobrászművész, Hor-váth Jánosné nyugalma-zott pedagógus (Nagykani-zsa Megyei Jogú Város Címere), Fabak Kft., Kanizsa Hűtő, Klíma Szolgáltató Kft., E.M.E. Kft. (Az Év Vállal-kozása), Horváth Istvánné gyógypedagógus, Lehota János nyugalmazott középiskolai tanár (Nagyka-nizsa Oktatásáért), Major Lajos, a Tüttő János Nóta-klub vezetője, Németh Ferenc zenetanár (Nagyka-nizsa Kultúrájáért), Molnár Flóra úszóolimpikon, Nádasi Tamás sportegye-sületi elnök, szponzor (Nagykanizsa Sportjáért), Bokán Péter üzemeltetési szervező ügyintéző (Paizs Ferenc Díj), dr. Horváth Ágnes háziorvos, dr. Kés-márki Nóra részlegvezető főorvos (Szekeres József Díj), Beke Miklós ügyveze-tő igazgató (Nagykanizsa Környezetkultúrájáért), Kulik Károly rendőr alezre-des (Nagykanizsa Biztonsá-gáért), Hella Ferenc refor-mátus lelkipásztor (Nagy-kanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségeiért), Boa Sándor nyugalmazott erdőmérnök, Kassai Zol-tán vezérigazgató (Nagy-kanizsa Megyei Jogú Váro-sért), Jesch Aladár nyugal-mazott gépészmérnök (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára). 2017. 05. 05. | 3A HÉT TÉMÁJA„Történelmünk kiemelkedő alakjai példát adtak emberségből, virtusból, hivatásból és hazaszeretetből – az ő mércéjük legyen a mi mércénk is, hogy ezzel is közös otthonunkat építsük”. Ezt Dénes Sándor polgármester mondta a város napja tiszteletére rendezett dísz- közgyűlésen, amelyen kitüntetéseket adtak át.Példa emberségből és virtusbólÁtadták a város kitüntetéseitAkikre büszkék lehetünk. Csoportkép a kitüntetések átadása után (Fotó: Gergely Szilárd)A díszpolgári címet Jesch Aladár vette át Dénes Sándor polgármestertől és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőtől Hella Ferenc: Tovább-adják a hitet, a tudást, a szeretetet…
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖnkNKormányZAtSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendel-kező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. fsz. 1.A lakás alapterülete: 36 m² ; szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 17.244,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017. 05.11. 11:00-11:302. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. F/1/2.A lakás alapterülete: 52 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 23.712,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017. 05.10. 9:30-10:003. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 9/2.A lakás alapterülete: 51 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.074,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.10. 10:00-10:30 4. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 9/3.A lakás alapterülete: 55 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 20.570,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.10. 10:00-10:305. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 4. C/1/3.A lakás alapterülete: 53 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 26.023,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.10. 10:30-11:006. Nagykanizsa, Csengery u. 14/A. 1/2.A lakás alapterülete: 37 m² ; szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 20.128,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.11. 9:00-9:307. Nagykanizsa, Bartók B. u. 3. A/fsz. 2.A lakás alapterülete: 56 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 23.856,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.10. 9:00-9:308. Nagykanizsa, Csengery u. 56. fsz. 9.A lakás alapterülete: 45 m² ; szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 17.730,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.11. 10:00-10:309. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9.A lakás alapterülete: 62 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi terület Költség alapú bérleti díj összege: 29.016,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.11. 8:00-8:3010. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 10.A lakás alapterülete: 61 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 28.548,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.11. 8:00-8:30A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humán-igazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyan-itt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 31.Dénes Sándor polgármesterH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város új településrendezési tervének készítéseNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 145/2014. (VI. 26.) sz. határozatával döntött a hatályos jogszabályoknak megfele-lő új településrendezési terv elkészíttetéséről.Az Önkormányzat megbízásából a Városfejlesztés Zrt. és az Akcióterv Kft. konzorciumi megállapodás keretében elkészítet-te a véleményezési tervdokumentációt.A véleményezési tervdokumentáció elérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján „A város működése – Önkormány-zat – Településrendezési terv – Nagykanizsa MJV Rendezési terv - véleményezési tervdokumentáció és Szabályozási terv - HÉSZ 1. melléklete - véleményezési szakasz” menüpont alatt.Az elkészült településrendezési tervdokumentációval kapcsola-tos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba, a városi főépítésznek címzett levélben jelezhetik 2017. május 24-ig.Dénes Sándor polgármester P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormány-zati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
2017. 05. 05. | 5AktuálisAnyák napjára és ballagásra héliumos csokrok készítésea Dekor Kuckóbanmár új helyünkön,a Zrinyi M. u. 15. szám alattvárunk szeretettelIntarziát és domborművet avattak a kanizsai reformátusok. A refor-máció 500. évfordulója alkalmából készült alkotásokat Baranyi László és Stamler Lajos művésztanárok készítették. Az intarzia, vagyis a különféle fákból készült bútordísz a szószéken és mögötte helyezke-dik el, a dombormű pedig kívül, a templom falán látható.Balogh László presbiter az avatáson azt mondta, az ünnepek nemcsak arra jók, hogy visszatekintsünk, hanem arra is, hogy erőt merítsünk a megújuláshoz. - Úgy kell visszafordul-nunk a gyökerekhez, hogy megteremtjük az új egység és sokszínűség egyensú-lyát. Így a nagykanizsai református egyházközség akkor teszi jól a dolgát, ha az intarziák és a dombormű átadásakor tisztelgünk a múlt és hálát adunk a meg-újulás ajándékaiért, s imád-kozunk a szilárd istenké-pünkért.A dombormű Kálvin Jánost, Károli Gáspárt és Kanizsai Pálfi Jánost ábrá-zolja. Utóbbi a presbitériu-mi rendszer magyarorszá-gi megteremtője, Nagyka-nizsa szülötte, aki 1582 környékén, protestáns családban született, tehát már akkor voltak Kanizsán protestánsok, mondta el róla Hella Ferenc lelki-pásztor.Az avatóünnepségen Cseresnyés Péter államtit-kár arról beszélt, 500 évvel ezelőtt felismerték az emberek, hogy valamit meg kell újítani Európában ahhoz, hogy az vissza tud-jon nyúlni az eredeti érté-kekhez. - Ekkor jelent meg a refor-máció, amely egy olyan fontos eseménysorozatot indított el Európában, amely a földrészt odaemel-te, ahol most van – szögez-te le a politikus. - Az újfajta gondolkodásmód és erköl-csi megközelítés oda veze-tett, hogy Európa határozta meg hosszú évszázadokon keresztül a világ történel-mét és fejlődését is.Fotó: Gergely SzilárdA személyi jövedelem-adóra és egészségügyi hozzájárulásra, ha összegük nem több mint 200 ezer forint, idén is kérhető pótlék-mentes részletfizetés az szja-bevallásban. Az első részlet megfizeté-sének határideje május 22. A részletfizetés lehetőségét nem zárja ki a NAV által készített adóbevallási tervezet sem. A legfeljebb hat havi, pótlékmentes részletfizetést az ügy-félkapuval hozzáférhe-tő online felületen, a bevallási tervezet módosításával, vagy a NAV által küldött terve-zethez csatolt kiegészí-tő nyilatkozaton lehet kérni. A kedvezmén�-nyel azok élhetnek, akik nem vállalkozók és nem kötelezettek áfafi-zetésre. A fizetési ked-vezmény engedélyezé-séről a hivatal nem küld értesítést, csak az kap visszajelzést, aki nem felel meg a pótlék-mentes részletfizetés feltételeinek. A közle-mény szerint fontos a fizetési határidők betartása, mert ha az esedékes részlet befi-zetése elmarad, a ked-vezmény érvényét veszti, a tartozást pedig egy összegben és késedelmi pótlékkal kell megfizetni.Részletekben fizethetőTisztelet és hálaA Polgári Kanizsáért Alapítvány tisztelettel meghívjaKiszelly Zoltán politológus előadásáraHelyszín:Hevesi Sándor Művelődési Központ, Farkas Ferenc teremIdőpont: 2017. május 11. (csütörtök) 17:30Tel.: +36 30 459 4461 www.dekorkucko.hu
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPAktuálisISJavában tart a Nemzeti Konzultáció 2017, amelynek hat kérdésére adott válaszok a magyar függetlenségről hivatottak dönteni. Például arról, hogy Brüsszel beleszólhasson-e abba, mennyi lesz a gáz vagy az áram ára Magyarországon, vagy éppen folytathatja-e a kormány a munkahelyteremtés és az adócsökkentés politikáját. A migránsvita s a betelepítési kvóta erőltetése után Brüsszel újabb területeken vette célba a nemzeti szuverenitást. Egyre több dologba akarnak beleszólni az EU központjából, indokolja Cseres-nyés Péter államtitkár, ország-gyűlési képviselő, miért volt szük-ség arra, hogy a kormány ismét kikérje az emberek véleményét. - Újabb veszély fenyegeti a füg-getlenségünket – fogalmazott a politikus. – Egy család is maga sze-reti eldönteni, hogy például mire költi a pénzét, hol akar lakni, vaká-ciózni, s ebbe nem szólhat bele senki. Brüsszel most a belső ügye-inket akarja diktátumokkal szabá-lyozni, meghatározva például azt, hogy mennyit fizessünk a rezsiért, hogyan és kikkel éljünk együtt. Ezt akarjuk a konzultáció során megbeszélni az emberekkel, és számítunk mindenki véleményé-re, hiszen a kormány ez alapján alakítja saját politikáját. Az EU most nagyon nehéz hely-zetbe került és rossz irányba megy, szögezte le Cseresnyés Péter. Az elmúlt években ellenőri-zetlenül jöttek be idegenek Euró-pába, és látható, hogy azok az országok, amelyek ezt szorgal-mazták, nem tudnak mit kezdeni a helyzettel. Az sem jó, tette hozzá, hogy egy demokratikus alapokon nyugvó közösség vezetői a kezük-be akarják venni a hatalmat, és diktátumokat akarnak keresztül-verni a nemzetállamokon. A kérdőív egyik pontja a külföld-ről finanszírozott szervezetekkel foglalkozik. Az államtitkár leszö-gezi: nem a civilekkel van a prob-léma, hiszen ők hasznos tevékeny-séget végeznek, hanem azokkal a magukat civilnek mondó NGO-kal, amelyeket idegen országok-ból finanszíroznak, és idegen érdekeket szolgálnak. Általuk pró-bálnak ugyanis bizonyos körök befolyást szerezni az egyes orszá-gokban. Nem véletlen, hogy egy-re több állam- és kormányfő foglal állást ellenük.- Nézzük csak meg – folytatja Cseresnyés Péter -, hogy Macedóni-ában szinte polgárháborús helyzet alakult ki, mert vélhetően külföld-ről finanszírozott, magukat civilnek mondott szervezetek tagjai a hát-térből irányítottak, uszítottak. Ez a jelenség egyébként az utóbbi évek magyarországi demonstrációinál is megfigyelhető: ugyanazok szer-veznek, szónokolnak s hangolják az embereket – nem valamiért, hanem valami ellen. Az államtitkár azt mondja, ha a fokozódó brüsszeli nyomással szembeni kormányzati politika a konzultáció során megerősítést nyer, akkor azt tovább kell vinni, ezért is fontos, hogy minél többen állást foglaljanak a feltett kérdé-sekben.- Nem szeretnénk, ha másodosz-tályú állampolgárok lennénk a saját országunkban – szögezi le a politikus -, meg kell védenünk a nagy nehezen megszerzett, kiví-vott függetlenséget. Ebbe nem fér bele, hogy mások mondják meg, mennyit fizessünk a gázért, kik legyenek a szomszédaink, és az se, hogy idegen érdekeket képviselve keltsenek hangulatot álcivilek. PÉTER ÁrpádA függetlenségünk megőrzése a tétFeliratkozásegynyáriraAmint a Keleti városrész lakói az elmúlt tíz évben megszokhatták, ha május, akkor palántaosztás. A Polgári Kanizsáért Alapítvány szervezésében azok a lakók, lakóközösségek, akik május 12-én, pénteken 14–18 óra között a Hevesi ABC előtt feliratkoznak, az alapítvány támogatóinak köszönhetően jó minőségű kiskanizsai virágpalántában részesül-nek. - A tágabb közösség köszönete ez a lakótelep közterületeinek szépítéséért – fogalmazta meg az alapítvány képviselője.
Tovább bővül a bér-kerékpár-rendszerNemsokára a Csónakázó-tónál, illetve a Hevesi utcá-ban is dokkolhat, vagy éppen bringára ugorhat, aki a Kanizsa Bike Közösségi Bérkerékpár Rendszert hasz-nálva akar eljutni a céljához. A működés rendjét tavaly átalakították, így most már a korábbinál jóval kedve-zőbb feltételek mellett lehet (bér)bringázni Kanizsán. Kerékpárt kölcsönözni egyébként kétféle módon lehet: a rendszeres felhasználók féléves vagy éves bér-letet válthatnak, alkalmi felhasználók pedig egy regisztrációt követően, jegy vásárlásával ülhetnek a bringa nyergébe. Az éves bérlet egyébként hatezer forintba kerül, egy napra pedig mindössze kétszáz forintot kell fizetni. 2017. 05. 05. | 7AktuálisBúcsú-mise lesz Látó- hegyenHagyományteremtő szándékkal, július 1-jén, Péter és Pál napját követő szombaton szentmise lesz a látóhegyi kápolnánál.A 12 órakor kezdődő búcsú-misével – amelyet Szűcs Imre,a Jézus Szíve Plébániatemplom plébánosa celebrál –, a környék telektulajdonosainak régi kíván-sága teljesül. Ezt követőensenkinek sem kell rögtön hazasi-etnie, hisz’ piknikezésre, beszél-getésre, pogácsapartira is adó-dik lehetőség a kápolna előtti,a VIA Kanizsa Zrt. által gondo-zott, kellemes környezetben. Vendégház készül a CsótónálFolyamatos a Csótó megújulása. Az önkormányzati tervek s fejlesztések mellett a Zalaerdő Zrt. szeptemberre kétszintes kilátóvá varázsolja a Csónakázó-tó fölé maga-sodó, elöregedett tornyot, és a területben magánbefektetők is lehetőséget látnak. Az egykor a DKG hétvégi pihenőházaként funkcionáló tóparti ingatlant még tavaly vásárolta meg egy magánszemély, és gőzerővel folyik az épület rekonstrukciója, ugyanis vendégház lesz belőle. Kicsit odébb pedig javában renoválják a Korona Szál-lót is, hogy nyáron ismét fogadhassa a vendégeket. Aki arra fogad, hogy a Csótó egyre népszerűbb lesz – valószínűleg biztosra megy… A Hevesi utcában is épül dokkoló állomás(Fotó: Papp Attila)Szűcs Imre plébános környékbeliekkel egyeztet (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontMájus 5. 17.30 óra „A változás ereje” – Hosszú Laura kép-zőművész kiállítása. Megtekinthető május 28-ig.HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAPOKMájus 8., 14 óra: Hevesi Sándorra emlé-kezünk. Köszöntőt mond: Dénes Sándor polgármester. Közreműködnek: a Hevesi Sándor Általános Iskola versmondói. 14.15: a Hevesi Sándor Általános Iskola tanulóinak rajzkiállítása, 14.25: a Hevesi Sándor vers- és prózaíró pályázat ered-ményhirdetése, 14.40: koszorúzás Heve-si Sándor fejszobránál és a Fő úti emlék-táblánál. Május 9. 11 óra: Arany János: Toldi – A Budapesti Theatrum Hungari-cum előadása. Belépődíj: 500 Ft. Szervezők: Hevesi Sán-dor Művelődési Központ, Hevesi Sándor Általános Iskola.Május 9., 19 óra Fergeteges operett és musical gálaIgényes show-műsor, látványos jelme-zek, forró hangulat, lendületes tánckar-ral fűszerezve!Belépődíj: elővételben Április 30-ig: I. hely 3900 Ft II. hely 3400 Ft, május 1-től I. hely: 4500 Ft, II. hely: 4000 FtMájus 12., 19 óraBehind the Scenes – A filmzene varázsa – koncert„A filmek szerelmeseinek, a filmek sze-relmeseitől”Fellépők: Strém Kálmán Ifjúsági Vonós-zenekar (Zenekarvezető: Jakobovics Árpád), Ritmus Könnyűzenei Kórus (Nagyrécse) (Kórusvezető:– Ernszt Kata-lin), Szólóénekes: Kurta Lilla Belépődíj: felnőtt: 1800 Ft; diák, nyugdí-jas: 1300 FtMedgyASZAy HázMájus 11., 18 óraTrópusi álom - Festmény és fotó kiállításHercsik Viktória amatőr festő egzotikus, trópusi festmény és fotó kiállítása meg-nyitója.Megtekinthető: Május 31-ig, hétköznap 9-17 óráig. A belépés díjtalan!Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázMájus 12. 18 óra Moldvai táncház” Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyosszentek,/ Hogy a szőlő el ne fagy-jon, füstöljenek kentek!” Védekezzünk a fagyok ellen egy kis mozgással! Muzsikál: a Harangláb Népzenei Együttes.Belépődíj: 800 Ft.Programajánlómáj. 4-10. 17.30 KINCSEM magyar történelmi film (122’)máj. 4-10. 18.00 és 6-7-én 15.15-kor is A GALAXIS őrZŐI 2. szinkr. amerikai fantasy (135’)máj. 4-10. 18.30 JulIetA szinkr. spanyol film (99’)máj. 4-10. 20.00 és 6-7-én 14.45-kor is A GALAXIS őrZŐI 2. 3D szinkr. amerikai fantasy (135’)máj. 4-10. 20.30 öldöKlő SZereleM szinkr. amerikai film (100’)máj. 4-10. 20.30 HogyAN legyél LATIN SZerető szinkr. amerikai filmvígjáték (116’)máj. 6-7-én 16.30 BÉBI úr szinkr. animációs filmvígjáték (98’)május 4- május 10. MűsoraDrámai bizonytalanságAzt mondják, az idő minden sebet begyógyít. Julieta és lánya, Antía esetében azonban nem így van, mindketten nagyon szenvednek a csa-ládfő, Xoan elvesztése miatt. Az apa hiánya olyannyira eltávolítja egy-mástól a két nőt, hogy a fiatal lány 18. születésnapja után szó nélkül lelép otthonról. Julieta kétségbeesetten próbálja megtalálni Antíát, miközben folyton azzal szembesül, milyen keveset tudott róla. A Julieta című spa-nyol film egy a bizonytalanságtól szenvedő anya drámája. Történet vég-zetről, lelkiismeret-furdalásról, megfejthetetlen rejtélyekről. Érdekesség, hogy Pedro Almodóvar rendező, forgatókönyvíró filmje Spanyolország hivatalos jelöltje volt a 89. Oscar-díjra a Legjobb idegen nyelvű film kategóriában.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaAtlas ProfilaxTudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigo-lya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korri-gálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanít-ványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29.Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080
2017. 05. 05. | 9KultúraA Mező-gimnázium után Lancsák Zsófia magyar-etika szakra jelentkezett. Jelenleg Piliscsabán készül a tanári pályára. Korhű ruhái ma már a szek-rény mélyén pihennek, elvágyódá-sa azonban mit sem csil-lapodott – erről árulkodnak versei is.– Az elvágyódás volta-képp az alaptermészetem része – szögezi le Zsófi. - Ha nincs meg egy költő-ben a folyamatos vágyako-zás a transzcendencia, a szerelem és a teljesség iránt, az régen rossz. Ez persze sok fájdalommal is jár, de ugyanúgy megihlet, mint bármilyen gyönyörű-ség, amit elém sodor az élet.Zsófi a leg-szívesebben a romantika korában, a XIX. században élne. Sok verset és filozofikus művet olvas, ezek a költészetére is hatással vannak. Mint mondja, lírája kvázi neoro-mantikus a benne fellelhe-tő képiség és személyes hangvétel miatt.– Ennek a kornak csodá-latos és eszményi a nyelve-zete. Jól tükrözi, hogy ekkoriban még volt súlya az érzelmeknek és a tet-teknek. Az emberek har-móniában éltek a ter-mészettel, és fogé-konyabbak vol-tak a szépség-re, nem úgy, mint ma – mondja Zsófi, aki jelenleg második verses-kötetén dolgozik.Néhány száz évvel korábbra, a reneszánszba utazhatunk Kónya István-nal, aki gimnazistaként még reálpályán képzelte el a jövőjét, végül lantmű-vész lett – nem is akármi-lyen: a volt landleros az első magyar, akinek lant-diplomája van.– Egy japán művész, Toyo-hiko Satoh előadásán ejtett rabul a hangszer finomsága – meséli. – Akkoriban még gitároztam, de azon a koncerten úgy éreztem: feladatom van a lanttal. Hollandiába köl-töztem, ahol a Hágai Kirá-lyi Konzervatórium régize-ne tanszakán tanultam.A diploma megszerzését követően István hazatért Magyarországra, s azóta is azon fáradozik, hogy a lant, amely egykor a magyar zenekultúra szer-ves része volt, majd mél-tatlanul elfelejtődött, ismét a köztudatba kerül-jön. Ő maga is oktat, lant-könyveket ad ki, és koncer-teket tart országszerte.– Reneszánsz, barokk és klasszikus zenét játszom, hiszen a lantot egészen a XIX. század első harmadáig használták. A leggyakrab-ban talán Bakfark Bálint, illetve Bach-korabeli német és francia kompo-nisták műveit mutatom be.István szerint ahhoz, hogy valaki hitelesen tud-jon játszani egy olyan régi hangszeren, mint a lant, elengedhetetlen a törté-nelmi kutakodás.– A kotta önmagában nem elég: ismerni kell az adott kor-szak törté-nelmét és kultúráját. Érdemes felke-resni azokat a kas-télyokat és várakat is, ahol annak idején ezek a muzsi-kák felcsendültek, és ott kipróbálni az akusztikát. Csak így lehet a megfelelő hangokat előcsalogatni a hangszerből.A hitelesség a vezény-szava a javarészt kanizsai tagokból álló, de Iharosbe-rényben székelő Banderi-um Hungarorumnak is, amely a XIII. századi magyar hagyományokat őrzi. A csapat vezetője, Józsa Tibor 14 évesen esett szerelembe az érett középkorral.– Valami mindig is von-zott benne, de magam sem tudom ponto-san, micsoda – tanakodik Tibor. – A lovagi viselet például nagyon tetszett. Ebben a korszakban jelentek meg a teljes testet fedő láncingek és az első, még nagyon kezdetleges lemezpáncélok.Az idő múlásával a hagyományőrzés egyre komolyabb formát öltött: a Banderium Hungarorum célja, hogy a középkori magyarok anyagi kultúrá-ját minél pontosabban rekonstruálja, leletek, ása-tási jegyzőkönyvek és múzeumi tárgyak alapján. Egyetlen csat elkészítése akár 3-4 hónapot is igény-be vehet.– Mivel Iharosberényben található a székhelyünk, ezért az ottani történése-ket elevenítjük fel. A község neve – akkoriban még Beryn – először egy 1264-es oklevélben szere-pelt. A tatárjárást követően IV. Béla olyan külföldi hos-peseket telepített ide, akik fejlett mezőgazdaságot és ipari kultúrát hoztak magukkal. Mi ezeknek a – feltehetően francia és val-lon származású – telepe-seknek az életét mutatjuk be. Számunkra is nagy elő-relépés lesz, ha Iharosbe-rényben idén sikerül elin-dítani az általuk épített templom és a hospestelep feltárását.NEMES DóraAkik a múltban élne k…Verssel, lanttal, ökölpajzzsalNéhány évvel ezelőtt egy fiatal lány rendre azzal tűnt ki a kanizsai forgatagból, hogy – fittyet hányva az éppen aktuá-lis divatra – széles karimájú kalapot és csipkekesztyűt viselt, szoknyája pedig szinte a földet söpörte. Nem polgár-pukkasztás volt, egyszerűen úgy érezte: valamit elvétettek odafenn, neki ugyanis kétszáz évvel korábban kellett volna megszületni. Lancsák Zsófia nem az egyetlen, aki szíveseb-ben időzik a régi korok világában, mint a maiban. Összeállí-tásunkban olyan kanizsai kötődésű emberek szerepelnek, akik bizonyos értelemben a múltban élnek.A középkor szelleme. Ökölpajzs, tőr, övcsat és táska a Banderium Hungarorum gyűjteményéből(Fotó: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemAzt mondják, anya csak egy van, ami, bár kedves fordulat, nem igaz. Legalább kettő van (és aki anyó-sával vagy anyósjelöltjével megfogta az Isten lábát, annak rögvest három is…).A földi mellett létezik(!) mennyei édesanyánk, aki valóságos, halandó szülőként nevelte fel Jézust, majd felvétetett az örök tisztaság égi magasságaiba, s az-óta mindannyiunk oltalmazója, gyámolítója és szó-szólója; valamennyiünk édesanyja.S ha az ember már kellően érett, netán van sze-me a látásra, akkor rájöhet: anya és Szűzanya kéz a kézben járnak. Hasonlítanak. Tán a vonásaik is, de az antropológiai és morfológiai stúdiumokban járat-lanok elég, ha „csak” a lélekre és a szívre koncentrál-nak. Abban ugyanis nincs különbség.A Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez imádkozott kilenced egyes napjainál ezek a mondatok (is) sze-repelnek: Te vagy a legszebb virág Isten virágos kert-jében. Te vagy az a csodálatos Édenkert, amelyet a bűn soha, soha nem kerített hatalmába. Te vagy az érintetlen liliom, a virágzó oázis a világ sivatagában, amelyben Isten Szeme gyönyörködik. Te vagy az égő lámpás, amelyet maga a Szentlélek gyújtott lángra, és szeretetének olajával táplált: a Te Szívedben a szent Tűz soha nem aludt ki. Minél gazdagabb lettél kegyelmekben és erényekben, annál mélyebbé válto-zott alázatosságod. A legszebb virág, a csodálatos Édenkert, a virágzó oázis a világ sivatagában, kinek szívében a tűz nem aludt ki soha, és aki alázatosan (értsd: ha kellett, önfeláldozóan) felnevelt. Ugye, ő anya, ráismerni… Enyém, tiéd, övé. Szűz Mária pedig mindannyiunké – azoké is, akik most individualista, hitetlen gőggel összecsapják az újságot. Az anyai szív ugyanis szeret, bármit is tesz, bárhogy is él a gyermek. Vannak persze – ne tagadjuk, még egy anyák napi jegyzetben sem, amelynek nem célja a sztereotip nyá-lasság és a feltétlen jólfésültség – rossz anyák is. Ők azonban csak biológiai értelemben azok: a gyilko-sok, az éheztetők, a gondatlanok, az elhagyók, s meg-annyi minősítés még a rendőrségi, bírósági hírek-ből. De a vallási értelemben vett halálos bűnt is meg lehet gyónni, s így a rossz nem-anyából – vezeklés és bűnbocsánat által – lehet még anya is. Pláne, ha mindannyiunk édesanyja – így az övé is – segítségét, közbenjárását kéri. Bulvár-textúrával: a kurva ugyan nem lesz szűz, de (idővel) élhet jámbor életet.Ha az ember gyengének és esetlennek érzi magát, azt mondja: elanyátlanodott. E nyelvi szerkezet is jelzi, üzeni, belénk égeti: anyával/anyától erősebbek vagyunk. Biztonságban vagyunk. Akkor is, ha fogjuk a kezét – és akkor is, ha már csak láthatatlanul van velünk. Mert velünk van, velünk marad; ez olyan biz-tos, mint hogy éjre nap jön, s napra éj.Azt hiszem, minden földi anyának van József At-tila-i nyikorgó kosara (ment vele serényen…), s Pető-fi-féle fekete kenyere is, amely ízesebb, mint máshol, másnál a fehér. És minden anyának van (legalább) egy Weöres-i cinkéje, aki útra kel, hömpölygő sugár-ban énekel, aztán estére visszaszáll morzsára, búzára. És jó, ha tudjuk, észbe véssük – és nem csak anyák napján -, hogy minden édesanyának van Dsida-i keze, amely „a legáldottabb kéz a földön”, s ha tehet-jük, mondjuk: „Add ide, - csak egy pillanatra/ Hadd csókolom meg kezedet!”Hiszen ez a kéz áldja, szenteli meg a napnak ét-két, italát. Ez a kéz vállalt életére gyilkos robotban rabigát, ez tette éltünk nappalokká a nyugodalmi perceket. Mondjuk csak bátran: add ide, csak egy pil-lanatra, hadd csókolom meg kezedet!És az se baj, ha ráncos a kéz, és az se, ha remeg, édesanyádért bátran kérd a te Istenedet. Kulcsold ke-zed imára, ha ajkad hálát rebeg, édesanyádért min-dig kérd a te Istenedet. S a folytatáshoz – újfent! – Dsida segít a Házson-gárdi temetőből: „Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!” AnyaAnya van édes, mostoha, nevelő – és bizonyos vonal alatti kommunikációs helyzetekben, idegi alapon, akár kurva is. Utóbbihoz persze a sör-rövid-sör-rövid-sör-rövid-hányás-aggyáméguni-komot-mivanmivanmivan kombón (vagy szimplán egy átlagos focimeccsen) át vezet az út. Szerencsés esetben azonban most vasárnap nem egy kocsmában ünnepelünk.PÉTER Árpád
2017. 05. 05. | 11Interjú– Sűrű volt a kanizsai prog-ram: találkozott a hortobágyi kényszermunkatáborok itteni túlélőivel, és járt a városházán, a múzeumban, valamint a Roz-gonyi-iskolában is, ahol az első elemit végezte. Felszínre törtek az emlékek?– Igen, bár hozzáteszem: nyolc és fél éves voltam, amikor kitelepí-tettek minket. Azóta nem nagyon jártam Kanizsán, amikor mégis, jobbára a családi síremléket láto-gattam meg. Most alkalmam nyílt több időt itt tölteni, és sok olyan dolgot kaptam, például korabeli folyóiratok fénymásolatát és köny-veket, amelyekben a nagyapámról írnak. Ezek felbecsülhetetlen érté-kűek, ugyanis Hortobágy után mindenünk odaveszett, így renge-teg dokumentum is. Sok informá-ció még nekem is új.– Kiemelne egyet?– Az atyai szépapám nevét pél-dául most tudtam meg: Anek Józsefnek hívták, és Kiskanizsán élt. A nagyapámnak sok ottani rokona és ismerőse volt. Nekik, MÁV-nál dolgozó, sáska barátok-nak köszönhette azt is, hogy az élete vége felé – persze titokban – raktárkezelői munkát kapott Buda-pesten, a Nyugati pályaudvaron.– A hortobágyi deportálás egyértelműen derékba tört egy ragyogó, felfelé ívelő életpályát...– 1938-ban, a Zala Arany Könyvében csodálatos mél-tatás jelent meg róla. Azt írták, a neve egyet jelent Nagykanizsa acélos élni akarásával. Kvalitását országszerte elismerték, ehhez képest mégis kite-lepítették, majd mun-kásszállón lakott; végül a családtól elszakítva, betegen, méltatlan körülmények között halt meg. – Úgy tűnik, Krátky polgármester már a Rákosi-rendszer előtt is szálka volt a politikai vezetők szemében: 1944-ben, az addigi érdemei ellenére, egyik napról a másikra felmentették a hivata-lából. Mi történt?– Próbált mindig középen állni, és elítélte a szélsőségeseket, így a nyilasokat is. Hivatalosan nem tar-tozott egyik párthoz sem. Mindig azt mondta: ő mindenkinek a pol-gármestere akar lenni, ezért nem teheti meg, hogy bárminek vagy bárkinek is elkötelezze magát – leszámítva a szeretett kanizsaia-kat. Nagyanyám mesélte: miután a németek bejöttek, és kötelezték a zsidókat a sárga csillag viselésére, a nagyapám felháborodottan azt mondta: amíg ő a polgármester, Nagykanizsán ezt nem tehetik meg. Tíz napra rá eltávolították a városházáról... Néhány évvel később – már ügyvédként – ugyan-így felszólalt a kulákok-nak kikiáltott, kis-kanizsai gazdák érdekében. Az akkori vezetők ezt sem nézték jószemmel, feltehetően ez vezetett a deportálásunkhoz 1952-ben.– Ha visszamegyünk az idő-ben, a dr. Krátky Istvánról szóló írásokból kitűnik, milyen fiata-lon került felelős pozícióba. 25 évesen főjegyző, egy évvel később, 1915-ben polgármes-ter-helyettes lett – és ez csak egy a rábízott vezetői tisztségek közül. Hogyan bírhatott valaki ennyi idősen ekkora felelőssé-get a vállára venni?– Csak azt tudom mondani: kivé-teles tehetség volt. 11 éves korától a társait korrepetálta, hogy enyhít-se a család anyagi terhét. A jogi egyetemet summa cum laude végezte el. Igazi lokálpatriótaként – a többiekkel szemben – hazatért a szülővárosába. Itt aztán csakha-mar kitűnt a tehetségével, és rög-tön a városházára került. Önmagá-ért beszél, hogy 1919-ben őt és egy őrnagyot küldtek a jugoszláv had-sereg által lerohant Csáktornyára azért, hogy tárgyaljanak a meg-szálló katonai parancsnokokkal. Az akkor 29 éves nagyapám – jogászként – ezt a kérdést szegezte nekik: „Milyen jogalapon foglalja el Jugoszlávia Csáktor-nyát?” Jogalap, persze, nem volt, az pedig valóságos csoda, hogy ezek után élve elengedték őt... – Széles körű tájékozottságról árulkodik, hogy a pol-gármes-tersége alatt milyen sokféle területen indult fejlődésnek Nagykanizsa. Lehet tudni, mire volt a legbüszkébb?– Igen. Talán az eredeti hivatásá-ból adódóan is a törvényszéki palotára, ami ma részben városhá-zaként működik. De nagyon nagy vállalkozása volt a MAORT-köz-pont Kanizsára telepítése és a vaj-gyár létrehozása, ami sokaknak adott megélhetést. Iskolák, temp-lomok, emlékművek épültek, és ekkoriban készült el a strandfürdő és az uszoda is.– Fontosnak tartotta a spor-tot, de a kultúrát is. Az elbeszé-lések szerint hatalmas könyvtá-ra volt, és kiválóan hegedült. Kik voltak a kedvenc szerzői?– Erről sajnos nagyon keveset tudok. A könyvtára szinte teljesen megsemmisült, nekem pedig kevés emlékem maradt róla. Hor-tobágy után elszakítottak minket egymástól, és én a nagynénémnél laktam. De azt tudom, hogy nagy-apám, a polgármestersége alatt is rendszeresen beült a zenekari árokba, amikor a pécsi színi társu-lat vendégeskedett Kanizsán. A hegedűje az élete végéig vele volt, én pedig mind a mai napig nagy becsben őrzöm.NEMES Dóra„A neve egyet jelent Nagykanizsa acélos élni akarásával”Mindenki csak István gazdának hívta, és nem akadt olyan, aki meg tudta volna előzni a köszönésben. Dr. Krátky Istvánról van szó, aki 1930 és 1944 között Nagykanizsa polgármestere volt. A néhai városvezető uno-kája, dr. Lugos Margit a napokban – Dénes Sándor polgármester meghívására – Nagy-kanizsára látogatott.„Kvalitását országszerte elismerték,ehhez képest mégis kitelepítették,majd munkásszállón lakott” „Hortobágy utánmindenünkodaveszett…”(Fotó: Jancsi László)
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINÍgy ünnepeltünk mi – avagy emlékmorzsák az egész város a KanizsaFest záró napján. Kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, öt színpadon és hely-színen ünnepelték a tánc világnapját. Az eraklinosok idén Kanizsáról és környéké-ről több mint 1000 táncost és 50 egyesületet mozgat-tak meg az Utca Tánc Feszti-válon. A látványos felvonu-lást idén is szambások vezették. A nap során a város 10 pontján flashmob is volt, később a Fő úton, az Ady utcán és az Erzsébet téren a műfaj talán összes ága megjelent. A programot látványos össztánc zárta az Erzsébet téren.A KOKSZ Rally-ra –a magyarok mellett – Horvátországból, Szlovéniából és Ausztriából isérkeztek oldtimer kerékpárosrésztvevők, akika túra előtt az egyik bevásárlóközpontot foglalták el.Újabb csúccsal került be a Magyar Rekordok Könyvébe Nagykanizsa. A város megdöntöttea párnacsatázás korábbi csúcsát: az Erzsébet téren egyszerre, 5 percen keresztül, 440-en ütötték egymást színes párnákkal.Aki a tűzzel játszik, nos az nyilvána pirotechnikus…A város napjátlátványos fényeső búcsúztatta, amelyre ezrek voltakkíváncsiak.Fotó: Gergely Szilárd
2017. 05. 05. | 13MagazinVan különleges állata vagy növénye?Olyan helyen járt,ahol csak nagyon kevesen?Extra hobbija van?Találkozott ufókkal?Szóljon! Megírjuk,bemutatjuk.Ha csörögne: 93/787-050, de villámpostán iselérhetők vagyunk:kanizsaujsag@kanizsa-ujsag.huVéradásMájus 9-én Orosztonyban 11:00-13:00, majda Péterfy-iskolában14:30-16:30 között,május 11-én pediga Vöröskeresztnél10:30-tól 12:30-ig,illetve a Zrínyi-iskolában14 és 16 óra között várjaa segíteni szándékozókata Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete.emlékmorzsák a KanizsaFestrőlSztárfellépőben nem volt hiánya négy nap során, járt Kanizsán – mások mellett –az Ocho Macho,a Blahalouisiana,a Pál Utcai Fiúk,a Neoton Familiaés a The Biebers (képünkön) is, amelynek frontem-bere, Puskás Peti azt mondta, bára rossz idő miatt nehezen indult a parti, de végül király koncert kerekedett az Erzsébet téren.A zenekar a rajon-gókkal együtt felfor-rósította az akkor éppen picit zimankós (időjárási) hangula-tot a belvárosban.
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezető KRESZ-tanfolya-munkra jelentkezési időpontok:MÁJUS 10., SZERDA 16.00 ÓRAMÁJUS 24., SZERDA 16.00 ÓRAHa nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással!Következő GKI-vizsga időpontja:május 20., szombat, jelentkezési határidő: MÁJUS 10-ig *Részletekről érdeklődjön irodánkban!email: nagykanizsa@voksh.hu.Tel.: 06-30/491-7051, Beke Ivett irodavezető27 éve képezzük a vezetőket !(Stat.2017-1 né. VSM: “B” E: 64,1% F: 64,91% - “C”E: 58,33% ÁKÓ: “B” Gy: 164,71% “C” Gy: 109,19% / KK: “B”135.600.-Ft/fő. “C”:141.000 Ft/fő)Multifokális lencse akció 20 %A 74-es útról lekanyarod-va bosszantó kép fogadja a korpavári városrészbe érke-zőket, a bokrok között szűnni nem akaró szemét-kupacok virítanak, amiket hiába szállíttatnak el a hely-beliek, előbb-utóbb újabb adag érkezik. – Az ember nem akar panaszkodni, hiszen nagyon szép környezetben élünk – mutat körbe Hicz-felder László, az egyetlen utcából álló, alig 70 lakost számláló városrészben. Betelepült svábok voltak az elődei, s a kisfia, Lacika már az ötödik generációt képvi-seli a korpavári szülői ház-ban. Jó néhány éve László beköltözött, ahogy mond-ja, a városba - de a szíve visszahúzta ide. – Örülünk, hogy elkészült a csatornahálózat, és tavas�-szal méltó helyre került a hazáért hősi halált haltak emlékére állított emlékmű – sorolja a városrész aktuá-lis büszkeségeit. - Hála Istennek, egyre több gyer-mek születik, s bizony elkel-ne egy játszótér, hogy ne a balesetveszélyes úttesten futkározzon az ifjúság. Nin-csenek nagy álmaink, egy-két focikaput, meg kiülőt szeretnénk, és ráférne a fel-újítás a járdákra. Hiczfelder László szerint valamikor nagyobb volt az összefogás az emberek között. A havonta egy alka-lommal tartott szentmisét kevesen látogatják, s a Virth atya által épített templom és templomkert takarítását, gondozását is csak néhány család vállalja fel. - Amikor nagyanyám kiballagott a háztáji föl-dünkre kapálni, mindjárt ott termett mellette egy arra sétálgató öregasszony, és segített neki. Nem aka-rok senkit sem megbánta-ni, de hiányolom Korpavár-ról az összetartást. Régóta a városhoz tartozunk, így itt nincs se presszó, se bolt, a gyerekeket többnyire Palinba, vagy a munkahe-lyükhöz közeli iskolába viszik a szülők, s elérhető közelségben van minden, legyen szó bevásárlásról, moziról, színházról. László feleleveníti: haj-dan minden portán tartot-tak állatot, ma viszont már csak egy-két háznál van jószág, és a sváb hagyomá-nyokat is csak Bíró Miklós-né Bözsi néni őrizte meg. A régi ízekből azonban valami mégis megmaradt: Hiczfelder László a néhány házzal arrébb lakó barát-jukhoz viszi füstölni a pia-con vásárolt szalonnát és a túrót mind a mai napig.BAKONYI ErzsébetEgyre több gyermek születikVárosrészke rin gő 9. Szeretünk Nagyka-nizsa! sorozatunk-ban azt mutatjuk meg, a (város)részek hogyan alkotnak egészet. Kilencedik állo-másunk Korpavár. Hiczfelder László büszke a hősi emlékműre (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
2017. 05. 05. | 15MagazinKülönleges moziélménynek lehetett részese a kanizsai közönség az HBO Europe Ultra című dokumentumfilmjének premier előtti vetítésén a Cinema Nagykanizsa egyik termében. A film rendezője, Simonyi Balázs szerint az ultrafutás „szívcsakrája” Zalában van, amit az eredmények is bizonyítanak.A Kanizsai Futóklubnak 12 sike-res Spartathlon-teljesítése van, Rudolf Tamás és Sznopek József kétszeres, Vajda Anita és Járosi Tamás egyszeres teljesítők, Lubics Szilviának pedig hatszor sikerült célba érnie. Szintén klub-tag volt Szabó Béla, a film egyik főszereplője. Eljött a bemutatóra Bérces Edit Európa- és világbaj-nok ultrafutó és a sokszoros válo-gatott Zahorán János is.A nézők szinte együtt lélegez-tek, futottak az egyik leghíresebb, egyben legnehezebb ultramara-toni verseny, a Spartathlon öt résztvevőjével. Átélhettük a futók vívódásait, küzdelmét a fizikailag teljesíthetetlennek tűnő vállalá-suk közben, s a végén részesei lehettünk azoknak a felemelő pil-lanatoknak, amit hőseink éreztek a célban, Leonidász király szobrá-nak talapzatánál. A látványos drónfelvételeknek köszönhetően előttünk is megnyíltak a meghó-díthatatlannak tűnő távolságok. A filmvetítést követő közön-ségtalálkozón Simonyi Balázs rendező, Szabó Béla és Lubics Szilvia többszörös Spartathlon-finisher beszélt a versenyről, a film készítéséről, a szereplők kivá-lasztásáról és a személyes indítta-tásukról. Simonyi nemcsak rendezője, hanem szereplője is a filmnek, ezáltal az Ultra több mint egy egyszerű futófilm. Hangja sokak számára ismerős, hiszen számta-lanszor hallhattuk már szinkron-hangját mozis produkciókban. A Spartathlon szintideje 36 óra, az Athéntól Spártáig tartó, és egy 1200 méter magas hegyet is meg-hódító futóverseny során 246 kilométert tesznek meg a célba érők. Simonyi négyszer küzdötte le ezt a távot a világ egyik legne-hezebb és legnagyobb presztízsű versenyén. Mint azt láthattuk, a futás alatt a versenyzők viaskod-nak önmagukkal és önmaguk-ban, traumákat dolgoznak fel. Az alkotás bemutatja személyes motivációjukat, és azt is, hogy amikor úgy érezték, nem bírják tovább, feltették maguknak a kér-dést, miért is indultak el erre az extrém távolságra. Végigkísérhettük Szabó Béla vívódásait is, aki már ötször pró-bálkozott sikertelenül, s emiatt nem fogadták el a nevezését a szervezők. Ő azonban nem adta fel, privát Spartathlont futott. Akkor indult el Athénból, amikor a többiek megérkeztek Spártába. A hatodik próbálkozásán csak saját magára és a felesége segít-ségére számíthatott. Simonyit pedig 10 éve segítette ki a dep-resszióból a futás, amit kará-csonykor egy melegítőben kez-dett el, de tavasszal már a barce-lonai maratonra nevezett. A német Anett 24 éves fia 2013-ban halt meg leukémiában. A tra-gédia teljesen megváltoztatta az életét, s a gyászt futással próbálta feldolgozni. A francia Angel gene-tikai betegséggel született, és csak 8 évesen kezdett el beszélni. A szü-lei azonban rájöttek, hogy futás közben jól tud tanulni. Az ultraver-senyeken rendszeresen együtt indul az apjával. Gilles Pallaruelo nem sokat beszélt, 20 éve fut, és még nem adott fel versenyt soha. Az öt ember kiválasztásáról Simonyi Balázs elmondta, nehéz volt a döntés, hiszen nem a győz-tesekről, az elitről akartak filmet csinálni. Nem volt semmifajta nyomás, elvárás a versenyzőkkel szemben, a szereplőket úgy választották ki, hogy ne csak a filmkészítőknek legyen fontos, hanem nekik is ez a lehetőség. A néző azt is megtudja, verseny közben van egy pont, amikor az ember azt mondja, soha többet, de ez a mondat csak a pillanatnak szól. A francia család például ápri-listól szeptemberig minden héten rajthoz áll Európa valame-lyik futóversenyén.Szabó Béla magányos farkas-ként mindig egyedül futott, s bár-hol megjelent, mindenütt örültek neki. Egy idő után megszokta, hogy megjelentek mellette a kamerával, magával volt elfoglal-va úgy, mint a többi szereplő. Soha nem ért be Leonidász király szobrához, soha nem közelítette meg 2 méteren belül, és nem is fogja. Neki ez egy egészen más jellegű találkozás volt. Lubics Szilvia arra a kérdésre, hogy milyen érzés, amikor valaki elsőnek érkezik a célba, azt vála-szolta, őket kisebb ünneplés fogadta, mert ilyenkor alig van még ott valaki. A végén beérni az igazi ünnep, az fantasztikus dolog. Ő futott már a végén is, és ilyenkor egészen más dolgokat lát az ember, ami sokkal több szenvedéssel jár…BAKONYI ErzsébetSimonyi Balázs, Szabó Béla és Lubics Szilvia mesélt élményeiről a filmbemutatón(Fotó: Bakonyi Erzsébet)Gyötrelmek és vívódások
2017. május 6.SALVIARÓZSA U. 6.93/536-61020:00-08:002017. május 7.SZENT KRISTÓFERZSÉBET TÉR 8/2. (Be-járat a Vásár utca felől)93/510-15119:00-06:002017. május 8.ZÖLDFENYŐALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002017. május 9.BELVÁROSIERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002017. május 10.BENU GYÓGYSZER-TÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVASROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002017. május 11.PATIKAPLUSBOSZOR-KÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002017. május 12.BENU GYÓGYSZER-TÁR NAGYKANIZSA KATONARÉTITAVASZ U. 26.93/311-60722:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatáswww.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huGyógysz ertári ügyeletA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Vegyész főiskola/egyetem megegyezés szerintKőműves szakmunkásképző megegyezés szerintLakatos szakmunkásképző megegyezés szerintEsztergályos szakmunkásképző megegyezés szerintGyártástervező és folyamat ellenőr szakmunkásképző megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintÁcs szakmunkásképző megegyezés szerintHegesztő szakmunkásképző megegyezés szerintMinőségellenőr szakmunkásképző megegyezés szerintVillanyszerelő szakmunkásképző megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintSegédmunkás betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraálláS – álláS - álláS- álláSelhozzuk a szupergyors otthoni internetet a nagykanizsai jÁrÁsba is!A Magyar Telekom 569.382.660 Ft európai uniós forrást nyert el vezetékes szélessáv-fejlesztésre a Nagykanizsai Járásban. A hálózatfejlesztésrőllakossági fórumon adunk tájékoztatást a Nagykanizsai Járásban élőknek.A lakossági fórum időpontja: 2017. május 11. (csütörtök), 13.00 óraHelyszíne: Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)Szeretettel várjuk az érdeklődőket!2018 végéig új hálózatunk az alábbi településeken lesz elérhető:Alsórajk, Balatonmagyaród, Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Felsőrajk, Fityeház, Fűzvölgy, Galambok, Garabonc, Gelse, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Liszó, Magyarszerdahely, Miháld, Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrada, Nagyré-cse, Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Pötréte, Rigyác, Sand, Sormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak.Az új hálózaton a Telekom szupergyors internetet, széles TV-csatorna választé-kot, több képernyős filmkölcsönzési lehetőséget, HD kép- és hangminőséget, valamint az interaktív tévézés lehetőségét nyújtja majd ügyfeleinek.􀀥􀀨􀀩􀀨􀀮􀀷􀀨􀀷􀁥􀀶􀀃􀀤􀀃􀀭􀁧􀀹􀄗􀀥􀀨Európai RegionálisFejlesztési AlapNagykanizsa hirdetés 99x133.indd 12017.04.28. 10:59:59
2017. 05. 05. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Május 6., szombatIvett, FridaAz Ivett francia eredetű, jelentése: júdeai. A Frida német eredetű, jelentése: béke, védelem, körülkerített terület.Május 7., vasárnapGigIzella, BendegúzA Gizella germán eredetű, jelentése: női túsz, női kezes. A Bendegúz hun-magyar eredetű, Attila hun uralkodó atyjának nevéből származik.Május 8., hétfőMihályHéber eredetű, jelentése: az Istenhez hasonló.Május 9., keddGergelyGörög eredetű, jelentése: éberen őrködő.Május 10., szerdaÁrMIN, Pálma, MíraAz Ármin latin eredetű, jelentése: hadi férfi. A Pálma magyar eredetű, s magát a növényt jelenti. A Míra latin eredetű, jelentése: csodálatos.Május 11., csütörtökFerencFrancia-latin eredetű, jelentése: francia.Május 12., péntekPongrác, GyöngyA Pongrác latin eredetű, jelentése: minden + erő, hatalom. A Gyöngy a Gyöngyi alakváltozata, amely Honfoglalás előtti türk-magyar eredetű személynév volt, az ujgur nyelvben a jindzü azt jelenti: gyöngy.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖnkNKormányZAtPályázatra kiírt lakások:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. A pályázat benyújtásának határideje:2017. május 31. (szerda)Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Ható-sági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagy-kanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2017. június 8. (csütör-tök) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Ható-sági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagy-kanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti város-rész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatáso-kért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2017.05.10. 10:00-11:00 A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekl Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ l Nagykanizsán állandó lakos/ok/l öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/l önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesl a lakással kapcsolatos fizetési kötelezett-ségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennil a pályázó a pályázati feltételeket, a pályá-zati tárgyaláson történő licitálást elfogadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ l a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,l legalább komfortos önkormányzati tula-jodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésl amennyiben lakásbérleti joga határozat-lan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapot-ban, térítésmentesen,l amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bér-letére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendelte-tésszerű használatra alkalma állapotbanl a bérbeadó rendelkezésére bocsátja. városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkor-mányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-portján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfél-fogadó) átvehető, illetve a www.nagykani-zsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:l a pályázó/k/ személyi adataitl a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatol-va az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatátl a felajánlásra kerülő önkormányzati bérla-kás pontos címét, helyiségeit, komfortfokoza-tát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerző-dés fénymásolatátl saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, kom-fortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályá-zatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalom-mal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. 2.000.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongaz-dálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az ado-mány befizetését, illetve önkormányzati bérla-kás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlá-jára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.Dénes Sándor polgármesterPályázati felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2017. évben 100 000 Ft.Pályázati felhívás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-gármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 15.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átlátha-tóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintett-ség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.Nagykanizsa, 2017. április 24. Gyalókai ZoltánVÜB elnök Nagykanizsa Megyei Jogú VárosPÁLYÁ ZATI HIRDETM ÉNYNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházbanlévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűléséneka nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
2017. 04. 28. | 19HirdetésKérjük, mondja el véleményét,vegyen részt a nemzeti konzultációban!Az elmúlt időszakbanegymást követték a terrortámadások Európában. Ennek ellenére Brüsszelkényszeríteni akarjaMagyarországot, hogy az illegális bevándorlókat engedjük be.Ön szerint mit tegyen Magyarország? 2.202x270mm_NK_kerdes.indd 220/04/17 08:55
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2017. május 6-12.Május 6., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Honvéd7, 01:35 Híradó, 01:50 Hargita, 02:20 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 02:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Élet-módi, 08:05 Híradó, 08:20 Honvéd7, 08:30 Hargita, 09:00 Dombvidék (agrár- és kör-nyezetvédelmi magazin), 09:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:00 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyar-kanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális maga-zin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengú-zok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Aktuális – vendég Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, 15:50 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:20 Élet-módi, 16:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 1100 év Európa közepén: Kolozsvár (isme-retterjesztő filmsorozat), 19:25 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Fejezetek Magyarország köz-lekedéstörténetéből – Szelek szárnyán (ismeretterjesztő filmso-rozat), 20:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 21:30 Lapozó.Május 7., vasárnap00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 01:00 1100 év Európa közepén: Kolozsvár (ismeretterjesztő filmsoro-zat), 01:25 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Szelek szárnyán (ismeretterjesztő filmsorozat), 02:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30 1100 év Euró-pa közepén: Kolozsvár (ismeretterjesztő filmsorozat), 07:55 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Szelek szár-nyán (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:45 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:00 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kommen-tár nélkül – heti válogatás, 15:00 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 Aktuális – vendég Cseres-nyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, 16:15 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:45 Élet-módi, 17:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Szentmise a Felsővárosi templomban, 19:25 1100 év Európa közepén: Odafent Szepes vármegyében 1. rész (ismeretterjesztő magazin), 19:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Sztárportré – Kowalsky Balázs Gyula, 20:40 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténe-téből – Teljes gőzzel (ismeretterjesztő filmsorozat), 21:05 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:55 Info blokk, ben-ne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:20 Lapozó. Május 8., hétfő00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:25 Szentmise a Felsővárosi templomban, 01:25 1100 év Európa közepén: Odafent Szepes vármegyében 1. rész (isme-retterjesztő filmsorozat), 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Sztárportré – Kowalsky Balázs Gyula, 02:40 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Teljes gőzzel (ismeretterjesztő filmsorozat), 03:05 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:55 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Szentmise a Felsővárosi templomban, 07:55 1100 év Európa közepén: Odafent Szepes vármegyében 1. rész (ismeret-terjesztő filmsorozat), 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Sztárportré – Kowalsky Balázs Gyula, 09:10 Fejezetek Magyarország közlekedéstörté-netéből – Teljes gőzzel (ismeretterjesztő filmsorozat), 09:35 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:25 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:50 Lapozó, 12:00 1100 év Európa közepén: Odafent Szepes várme-gyében 1. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 12:25 Sztárportré – Kowalsky Balázs Gyula, 12:50 Fejezetek Magyarország közle-kedéstörténetéből – Teljes gőzzel (ismeretterjesztő filmsorozat), 13:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Élet-módi, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Riasztás (rendvédelmi maga-zin), 20:10 Kiskanizsa – Nagykanizsa megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 22:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:40 Lapozó.Május 9., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 00:30 Élet-módi, 01:00 Riasztás (rendvé-delmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Kiskanizsa – Nagykanizsa megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Élet-módi, 07:40 Riasztás (rendvédelmi magazin), 08:10 Híradó, 08:25 Kis-kanizsa – Nagykanizsa megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 09:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 10:55 Lapozó, 12:00 Élet-módi, 12:30 Riasztás (rendvédelmi magazin), 13:00 Kiskanizsa – Nagykanizsa megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Hargi-ta, 20:30 Híradó, 20:45 Olasz - magyar örökség: Maestro Peskó (ismeretterjesztő filmsorozat), 21:10 Riasztás (rendvédelmi magazin), 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:15 Lapozó.Május 10., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Har-gita, 02:10 Olasz – magyar örökség: Maestro Peskó (ismeretter-jesztő filmsorozat), 02:35 Riasztás (rendvédelmi magazin), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Hargita, 08:40 Olasz – magyar örökség: Maestro Peskó (ismeretterjesztő filmsorozat), 09:05 Riasztás (rendvédelmi magazin), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Hargita, 13:20 Olasz – magyar örökség: Maestro Peskó (ismeretterjesztő filmso-rozat), 13:45 Riasztás (rendvédelmi magazin), 14:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Kukkantó (gyerekműsor), 20:10 Zenesarok: részlet a Fröhlich Zeneiskola hévízi harmonika kon-certjéből, 20:25 Híradó, 20:40 Székely konyha, 21:10 K’arc (kul-turális magazin), 21:40 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:10 Lapozó.Május 11., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Kuk-kantó (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Zenesarok: részlet a Fröhlich Zeneiskola hévízi harmonika koncertjéből, 01:55 Székely konyha, 02:25 K’arc (kulturális magazin), 02:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Kukkantó (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Zenesarok: részlet a Fröhlich Zeneiskola hévízi harmonika kon-certjéből, 08:35 Székely konyha, 09:05 K’arc (kulturális magazin), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Kukkantó (gyerekműsor), 12:55 Zenesarok: részlet a Fröh-lich Zeneiskola hévízi harmonika koncertjéből, 13:10 Székely konyha, 13:40 K’arc (kulturális magazin), 14:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Az ég katonái (ismeretterjesztő kisfilm), 20:20 Híradó, 20:35 Látogató, 21:05 Creative chef Nagy Eszterrel, 21:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:00 Lapozó.Május 12., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Hír-adó, 01:45 Az ég katonái (ismeretterjesztő kisfilm), 02:00 Látoga-tó, 02:30 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Az ég katonái (ismeretter-jesztő kisfilm), 08:30 Látogató, 09:00 Creative chef Nagy Eszterrel, 09:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Az ég katonái (ismeretterjesztő kisfilm), 13:10 Látogató, 13:40 Creative chef Nagy Eszterrel, 14:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-tor-na Andival, 19:40 Út-mutató (vallási magazin), 20:10 Honvéd7, 20:20 Híradó, 20:35 Aktuális - Hargita, 21:05 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:05 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2017. 05. 05. | 21SportA hétvégén a kani-zsai bunyósok bejárták Közép-Európát. Három országban verse-nyeztek: Monteneg-róban, Ukrajnában és Szlovákiában, s kitűnő teljesít-ményt nyújtottak. Az ifjúsági válogatott tagja-ként utazott Botos Károly Montenegró fővárosába, Pod-goricára, ahol nagyon erős mezőnyben az 5. helyen vég-zett úgy, hogy egy kiváló izraeli fiútól szoros mérkőzésen kapott ki pontozással. Szintén váloga-tottként utazott Mátés Patrik Nyitrára, az Olimpiai Reménysé-gek ökölvívó tornára, ahonnan bronzéremmel tért haza. Szintén Magyarországot képviselve két versenyző uta-zott Ungvárra, ahol Major Róbert 75 kg-ban egyhangú pontozással győzött, így első helyen végzett. Baranyai József szintén 75 kg-ban végig uralta a mérkőzést, már maga-san vezetett pontozással, de a harmadik menetben vérezni kezdett az orra, és az orvos beszüntette a mérkőzést, így ezüstéremmel zárta a ver-senyt. A város ismét városi focirangadóra készül, hiszen vasárnap 16.30-tól a megyei I. osztályban listavezető UFC Nagykanizsát fogadja a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE legénysége. A várakozás mindig nagy egy ilyen párosítás esetén, amelyre az UFC 2-0-s győ-zelemmel hangolt a Sem-jénháza ellen, ugyanakkor a Kiskanizsa egy nagy vere-ségbe szaladt bele (0-6) Gombos Zsolt együttesé-nek legnagyobb riválisa, a második Csács-Nemesapá-ti SE otthonában. (Tehát, szurkolói fejjel gondolkod-va, a Sáskák nem tudott segíteni az élen zajló ver-senyfutásban az „ufc-sek-nek”, s azt is meg kell jegyeznünk, hogy az UFC Nagykanizsa és a Semjén-háza között például mos-tanság több a közös pont a „játékosvándorlást” tekint-ve, mint a Kiskanizsával, ettől függetlenül minden bizonnyal sokan lesznek kíváncsiak a kiskanizsai Sporkertben megrende-zendő bajnokira.)Az UFC-nek már csak azért is vigyáznia kell, hiszen éppen a Semjénhá-za elleni találkozó világí-tott rá arra, hogy képesek kissé álmoskásan kezdeni egy olyan mérkőzést, ame-lyen egyértelmű esélyes-nek számítanak, illetve, ami már fociberkekben számtalanszor elhangzott: a Sáskák pályájának mére-te mindig a vendéglátó együttesnek kedvez. Az UFC-ről egyöntetű a véle-mény, hogy fizikailag is topon vannak, s játékosai számára az sem lehet probléma, ha az ellenfelet erővel kell bedarálni, ugyanakkor kreatív labda-rúgóikról és a gólerős támadóikról sem feledkez-hetünk meg. A derbire a Sáskák szimpatizánsai helyi viszonylatban párat-lan eseménnyel készülnek. - Mivel az UFC a feljutásra igencsak jó eséllyel pályá-zik, valószínűleg az utolsó városi rangadó lesz a hét-végi, így néhány barátom-mal úgy gondoltuk, kicsit felrázzuk a helyi szurkoló-kat - kezdte a kiskanizsai Horváth Botond. - Ezért várunk mindenkit délután fél négyre a Nyírfás Cam-pinghez, ahonnan együtt vonulunk a pályához közös szurkolással és énekléssel. A résztvevők számáról elő-zetesen nehéz bármit is mondanom, lévén még mi sem tudjuk pontosan, hány embernek keltjük fel az érdeklődését, de szeret-nénk, ha minél többen len-nénk és egy hamisítatlan futballmeccs hangulata kerekedne a pályán.POLGÁR LászlóJól húztak!Sikeresen szerepeltek a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub versenyzői a szegedi Han-zók Őrs emlékversenyen. Mint Sári Nándor elnök megjegyezte, nagyon sok szép és érté-kes helyezést értek el, amelyek közül kiemel-kedik Kiskó Réka és a Pogácsás Luca–Kob-ra Fruzsina páros első helye.A kanizsaiak dobogós helyezései. MK-1 Gyermek II. fiú 4000 m U12: Vető Balázs 2. hely, Markotán Gergő 3. hely, MK-1 Gyer-mek I. fiú 4000 m U10-U11: Szommer Hugó 3. hely, MK-1 Gyermek I. leány 4000 m U10-U11: Kanyó Sára 2.hely, Cséplő Natasa 3.hely, MK-2 Gyermek I-II-III. leány 4000 m U10-U11-U12: Pogácsás Luca-Kobra Fru-zsina 1. hely, K-1 Kölyök III-IV. fiú 4000 m U13-U14: Kurucz Levente 2. hely, MK-1 Kölyök III. leány 4000 m U13: Kiskó Réka 1. hely, K-1 Serdülő V. fiú 4000 m U15: Süle Tamás 3. hely, K-1 Ifi VII-VIII. női 4000 m U17-U18: Ács Gabriella 3. hely, K-1, NK-1, C-1 masters 4000 m: Fehér Zsolt 2. hely.Derbire készülnek a drukkerek isÉrmekkel jöttek hazaA válogatott csapat UkrajnábanJellemző kép: a Kanizsa támad, a Semjénháza önfeláldozóan védekezik (Fotó: Gergely Szilárd)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetésLépjen be az Ügyfélkapuraellenorizze az bevallását,és ajánlja feladója 1+1%-áta civil szervezetek,alapítványok, egyházak,vagy tehetségektámogatására.1 KATTINTÁS,2 FONTOS ÜGY202x270mm_nav.indd 110/04/17 16:12
2017. 05. 05. | 23SportSZKESseltek…Mint 2004 óta minden évben, idén is megrendezték a SZKES-gálát, amelyen bemutatkoztak a kezdő csoportok, a versenyzők pedig új koreográfiáikkal léptek fel. Ezúttal 21 műsorszámot láthatott 120 gyermek előadásában a közönség. A finálé kifejezetten a gálára készült, ebben 50 fiatal táncolt együtt a színpadon. A gyerekeket az év során Kun Ádámné Poprádi Eszter, Bévárdi Gyula, Szekeres Kinga, Barbalics László és Kápolnás Zoltánné készíti fel, a gálán a ruhák Kovácsné Zakócs Erzsébetnek voltak köszönhetők. Úsztak és zúztak!A Délzalai Vízmű SE úszói Szombathelyen, a Nyugat-Dunántúli Régiós Bajnok-ság harmadik fordulójában kitűnő eredményeket értek el. A dobogós eredmények: Korcsmáros Luca 100 hát 3. hely, Vörös Nadin 50 hát 3. hely, 100 mell 1. hely, 50 gyors 3. hely, 50 mell 2. hely, 100 gyors 3. hely, László Kinga 100 mell 2. hely, Réti Eszter 50 gyors 1. hely, Dencs Orsolya 100 mell 2. hely, 200 mell 3. hely, 50 mell 1. hely, Kálovics Noémi 200 hát 3. hely, Kantó Loretta 400 gyors 2. hely, 200 pille 3. hely, 100 pille 3. hely, 200 hát 2. hely, 100 gyors 1. hely, László Márk 50 mell 2. hely, Kantó Marcell 100 hát 3. hely, 200 hát 3. hely, Vaska Barnabás 100 pille 3. hely, Környei Péter 100 hát 2. hely, 200 hát 3. hely, Böröcz Martin 200 pille 3. hely. Két meccset vívott eddig a KVSE a vízilabda OB I/B rájátszásában, és Simonka Ferenc együttese mindkét idegenbeli összecsapáson pontosan szállt ki a medencéből. A MAFC-ot legyőzték a kanizsaiak, a UVSE ellen pedig remiztek. MAFC „111” (13.) – Kanizsa Vízilab-da SE (9.) 8-9 (3-5, 0-0, 2-2, 3-2)Kanizsa: Pelle - Bakó 2, Kaszper dr. 3, Cserdi 2, Albert 1, Szepesi 1, Kéri. Csere: Kiss Cs. (kapus), Virt M., Molnár D., Skriba, Gulyás dr. Edző: Simonka Ferenc.A MAFC az alapszakaszban hazai környezetben veszélyes ellenfél volt, így a Kanizsa VSE-re sem várt egyszerű találkozó, ráadásul a meccs előtt derült ki, hogy a ven-dégeknél Klie Ferenc sérülés miatt nem tud vízbe szállni.A gólokban gazdag első játék-rész után a küzdelem dominált a másodikban, és páros kiállítások tarkították a negyedet. A harmadik nyolc percben Bakó és Kaszper Gábor akciógóljaira a MAFC mind-kétszer válaszolni tudott. A záró negyedben kellett ismét Kaszper gólja, de a hazaiak tapadtak ellen-felükre. Az utolsó percre is marad-tak izgalmak, először Albertet állí-tották ki végleg cserével, majd Kaszper ismét beköszönt – ezúttal büntetőből (7-9). A vége előtt fél perccel 8-9 lett az állás, s ugyan a kanizsaiak kaptak még egy időn túli ötméterest, de ekkor már az is belefért, hogy azt kihagyják.A következő ellenfél, az UVSE a Széchy Tamás uszodában várt a KVSE-re, s a rangadón a kanizsaiak értékes pontot szereztek. UVSE–KVSE 10-10 (1-2, 3-2, 3-4, 3-2)Kanizsa: PELLE (kapus), Bakó 1, Kaszper dr. 1, Szepesi 1, Kéri 2, CSERDI 2, Albert. Csere: Kis Csaba (kapus), Kis Zsolt, VIRT 2, Skriba, Molnár. Edző: Simonka Ferenc.Nyitott medencében, villanyfé-nyes mérkőzés várt a KVSE-re az UVSE ellen a Szigeten. Klie Ferenc továbbra is sérült volt, így csak segédedzői szerepkörben tudott a csapat hasznára lenni. A fiatal, jól úszó újpestiek ellen támadásban a játék lassítására törekedtek a ven-dégek, védekezésben pedig szo-ros emberfogással igyekeztek megtörni a hazaiak lendületét. Nos, ez jól sikerült, a KVSE az egész mérkőzést kontrollálta, szinte végig vezetett, de egy súlyos egyé-ni fegyelmezetlenség miatt végül nem tudta begyűjteni a három pontot.Pontok a medencébőlSimonka Ferenc együttese lendületesen kezdte a rájátszást (Fotó: Gergely Szilárd)Eredményes volt a kanizsai küldöttség (Fotó: DZVSE)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKMúlt heti lapszámunkban Nyíriné Kovács Eszter osztotta meg a Kanizsával a család kedvenc receptjét, viszont az anyuka körül sürgölődő gyerekek is kony-hatündérek. Eszti folyamatosan kényez-teti a családot finomabbnál finomabb süteményekkel, és mint kiderült, gyerme-kei is inkább a konyhában segédkeznek, a mesenézés vagy videojátékozás helyett. A 6 éves Bence és a 10 esztendős Bog-lárka ma már saját kezűleg, egyedül is készít sütit. Egy olyan recept titkát osz-tották meg velünk, amelyet könnyedén elkészíthet minden, a sütés iránt érdek-lődő emberpalánta. - Mindent mi csinálunk, a kimérést, gyúrást, mindent. Nagyon szeretjük csi-nálni, egyedül az ételfestékhez nem enged hozzányúlni anya – mondták a gyerekek. DiNNyeHozzávalók: 50 dkg darált keksz, 25 dkg margarin, 15 dkg porcukor, kevés rum vagy zöldmandula aroma, 1 evőkanál lekvár, piros és zöld ételfesték, tortadara.Elkészítés: Az ételfesték és a tortadara kivételével mindent összegyúrunk, majd kétfelé szedjük. Az egyik feléhez hozzáadjuk a piros ételfestéket és a tor-tadarát (dinnyemagok lesznek belőle), a másik feléhez pedig keverünk zöld étel-festéket. A piros masszából golyókat formázunk, a zöld masszával bevonjuk. Alufóliában érdemes pihentetni kicsit a „dinnyéket” a hűtőben, amelyeket aztán tálaláskor hasonlóképpen szeletelünk, mint a gyümölcsöt.HIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos 03.21-04.20. Szerencsés napok várnak önre a szerelemben. Ha a párja azt mondja önnek, hogy kőszívű, ne sértődön meg. Ő biztosan drágakőre gondolt.Bika 04.21-05.21. Ha elege van mindenből, és min-denkiből, akkor ne nyugtatót kapjon be, ha hazaér. Maradjon csendben, és számoljon el százig, vagy még tovább. iKrek 05.22-06.21. A flörtölgetés ugyan elvonja a fi-gyelmét a teendőiről, de emiatt sose bánkódjon. Egészségének minden-képpen jót tesz ez az időszak.Rák 06.22-07.22.Mostanában semmiképpen se adjon mások véleményére. Mondja ki bátran, amit gondol, mert a munkatársai egyetértenek a véleményével.Oroszlán 07.23 - 08.23. Mielőtt eldöntené, hogy anyagi se-gítséget nyújt a bajbajutott ismerő-sének, kérdezze ki alaposan. Ne en-gedje kihasználni a jóhiszeműségét.Szűz 08.24-09.23. A bolygóállások szerint nem várt pénz áll a házhoz. Örüljön neki, de uralkodjon magán. Lehetőleg csak az összeg felét költse el jó-kedvében.Mérleg 09.24 -10.23.Anyagi gyarapodása érdekében ragadjon meg minden lehetősé-get, ami csak az útjába esik. Sem-miképpen se csüggedjen el, ha közben veszteségek érik.sKorpió 10.24-11.22. Közeledik a nagy változások ide-je az életében. A május olyan sok örömmel kecsegteti önt, hogy szin-te álomvilágban érezheti magát.Nyilas 11.23-12.21. Ön is tudja, nem minden arany, ami fénylik. Éppen ezért minél előbb döntse el, hogy mit választ. Békés, nyugalmas életet, vagy a kalandozást.Bak 12.22-01.20. Mielőbb hozza formába magát. Lehetőleg az optimizmus, és ne a pesszimizmus uralkodjon el a mindennapjai felett.Vízöntő 01.21-02.19. Ne halogassa sokáig bokros teen-dőit, mert kiszaladhat az időből. Ahogy mondani szokták, az idő pénz, és ön is veszíthet. Halak 02.20-03.20. Hiába igyekszik, egyedül nem tudja megváltani a világot. Éppen ezért ne távlatokban gondolkod-jon, hanem csak a ház körüli teen-dőkre figyeljen.Boglárka és Bence önállóan készítenek édességeket, a dinnye is a kezük munkáját dicsériA gyerekek is tudnak! (Fotó: Gergely Szilárd)
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 18. SZÁm, 2017. MámÁjus 12.Majd ha fagy!Oké – de mi van akkor? A fagyosszentek története, termelőknek szóló jó tanácsok-kal a 13. oldalon olvasható. Írásunkból az is kiderül: Orbánnak ehhez is van köze… Romlatlanok…21Fotó: Gergely Szilárd2Fotó: Gergely SzilárdIgazi derbi volt
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTHárom évszázad komolyzenei óriásainak művei szólaltak meg a református templomban – harmonikán. Mester és tanítványa, Szász Szabolcs és Novák Attila koncertjén Bach, Vivaldi, Haydn és Piazzolla legismertebb művei is fel-csendültek. - Az a baj, hogy még mindig a kocsmazene jut a legtöbbeknek az eszébe a harmonika kapcsán, pedig ezek az idők már rég elmúltak. Most mindenféle színpadi muzsi-kában egyre tehetségesebb művészek vannak itthon és kül-földön egyaránt – mondta a mester, Szász Szabolcs.A hétvégén elsőáldozás volt a Felsőtemplomban, mintegy 130 kisgyerek első alkalom-mal vehette magához az Oltáriszentséget. Mivel az ünnep anyák napjára esett, így a szentmise elején az édesanyákat és a nagymamákat is köszöntötték. Szűcs Imre plébá-nos Assisi Szent Ferenc példáját hozta fel, akinek egész élete megváltozott, miután találkozott Jézussal. A gyerekeknek azt tanácsolta, ne csak a maguk erejére hagyatkoz-va, hanem Jézusban bízva éljenek. A Magyar Katolikus Lexikon szerint az Oltáriszentség vétele, vagyis a szentáldozás a legbensőségesebben egyesít Istennel. a hét száma:Először áldoztakVILÁG KÉP – A HÉT KÉPETavaszVirágzó rododendront néznek diákok a Budafapusztai Arborétumban Kiscsehiben Varga György (MTI)felvételén. A képről Tóth Árpád jutott az eszünkbe: „A tavaszi sugár aranyburokba fonta/ A zsengebokrokat s a bimbók reszkető/ Selyemgubóiból zománcos fényű pompa,/ Ezer szelídszirom lepkéje tört elő”. No meg József Attila is. Tavasz van! Gyönyörű!Kanizsa300Fotó: Gergely SzilárdIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Varga GyörgyFotó: Gergely Szilárd
2017. 05. 12. | 3ténytárJavította az Európai Bizottsága magyar bruttó hazai termék (GDP) növekedésére vonatkozóprognózisát, a testület az idén 3,6 százalékos, jövőre pedig 3,5százalékos gazdasági növekedésre számít Magyarországon a korábban várt 3,5, illetve 3,2 százalékkalszemben. A testület szerint akövetkező időszakban várhatóan élénkülnek az uniós és a magán-beruházások, ahogyan a háztartások fogyasztása is tovább nő majd a bérek emelkedése, a kedvező munka-erőpiaci fejlemények, illetve akereskedelmi bankok hitelezési aktivitásának javulása következté-ben. A várakozások szerint növeke-désserkentő hatása lesz a kormány által bejelentett fokozatos minimál-béremelésnek, illetve a járulék- és társaságiadó-csökkentésnek is.A szakértők úgy vélik, a magyaror-szági munkanélküliség tovább zsu-gorodik majd, idén 4,1 százalékos, 2018-ban pedig 3,9 százalékos lesz a tavalyi 5,1 százalékot követően.
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetésKérjük, mondja el véleményét,vegyen részt a nemzeti konzultációban!Mára kiderült, hogya Magyarországra tartóillegális bevándorlókataz embercsempészekmellett bizonyos nemzetközi szervezetek is törvénytelentevékenységre ösztönzik.Ön szerint mit tegyen Magyarország? 3.202x270mm_NK_kerdes.indd 320/04/17 08:55
2017. 05. 12. | 5Aktuális Parti termék, ajándék, nagy választékban,minden alkalomra kaphatóa Dekor Kuckóbanmár új helyünkön,a Zrinyi M. u. 15. szám alattvárunk szeretettel (húsbolttal szemben, a I. emeleten.)Tel.: +36 30 459 4461 www.dekorkucko.huZala megyében a Terü-let- és Településfej-lesztési Operatív Prog-ramban (TOtoP) rendel-kezésre álló 23,2 milli-árd forintból több mint 12,3 milliárd forint for-rást kötöttek le eddig azok a pályázatok, amelyek keretében ipari parki, óvodai, böl-csődei és turisztikai fejlesztéseket is meg-valósítanak. Zalában elsősorban önkormány-zati fejlesztéseket szolgáló pályáza-tokból eddig 139 kérelmet bíráltak el, 77 pályázó részesült támogatás-ban, összesen 9,9 milliárd forint értékben. A Magyar Közút Nonpro-fit Zrt. már korábban csaknem 1,5 milliárd forint forrást kapott a TOP-keretből, illetve csaknem egymilli-árdot fordítottak a megyei foglal-koztatási paktum programjaira, ezekkel együtt Zalában tehát több mint 12,3 milliárd forintnyi forrást kötöttek le mostanáig.Várhatóan két héten belül továb-bi 88 pályázat sorsáról is döntenek, ezekre összesen 9,8 milliárd forintot használhatnak még fel. Valamivel több mint egymilliárd forintos az a keret, amelyre még három nyitott pályázat keretében lehet további kérelmet benyújtani. A megyében eddig minden második pályázó nyert, a két megyei jogú várost kivé-ve - amelyeknek önálló TOP-keretük van - nyolc zalai városból és 248 további településről főként a gazda-ságfejlesztést célzó, valamint a szo-ciális és egészségügyi intézménye-ket is működtető pályázók jutottak forráshoz. Cseresnyés Péter, a Nemzetgaz-dasági Minisztérium munkaerőpia-cért és képzésért felelős államtitká-ra, Nagykanizsa országgyűlési kép-viselője, a Mura-program miniszteri biztosaként is úgy fogalmazott: Dél-Zalában a helyben élők megmara-dását és a helyi gazdaságfejlesztést, turisztikát is szolgáló pályázatokra került a hangsúly. A Mura térségé-ben a vízi turizmus, valamint kerék-párutak, kiszolgáló létesítmények fejlesztésére is jutott pénz, de ipari park, óvoda, bölcsőde és termelői piac kialakítására, felújítására is kap-tak forrást a pályázók.Békés megyében fogták el a minap azt a férfit, aki ellen már 11 elfogatóparancsot adott ki az egerszegi tör-vényszék, illetve a Nagyka-nizsai Rendőrkapitányság. A 37 éves, nagykanizsai A. Rolandot több bűncselek-mény elkövetése miatt ítélte szabadságvesztésre a bíró-ság. Bűnlajstromán egyebek mellett testi sértés, kitar-tottság, kifosztás, kábító-szer birtoklása, lopás, sze-mélyi szabadság megsérté-se és csalás is szerepel.ElkaptákHúszan jelentkeztek önkén-tesnek a Kanizsai Dorottya Kórházba. A leendő segítők-nek tanfolyamot szerveztek, amelyen megismerhetik jövőbeli feladataikat. Az önkéntes program 2008 óta működik az intézményben, amelynek jelenleg 15 tagja van, ezt a létszámot szeret-nék most bővíteni. Aki lema-radt a jelentkezésről, a későb-biekben még csatlakozhat.- Olyan betegosztályokon önkénteskedhetnek a segí-tőink, amelyeken hosszabb időt eltöltenek a betegek, tehát jobbára ágyban fekvő emberekről van szó. Sok esetben egyedülállóak, nem látogatják őket, vagy nagyon távol vannak a hozzátarto-zóik, és nem nagyon tudnak velük kapcsolatot tartani - mondta el Filákné Gábor Erzsébet szociális munkás, önkéntes koordinátor.HúszanMilliárdok a térségbeCseresnyés Péter: Ipari park, óvoda, bölcsőde és termelői piaci kialakítására, felújítására is kaptak forrást a pályázók
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésLépjen be az Ügyfélkapuraellenorizze az bevallását,és ajánlja feladója 1+1%-áta civil szervezetek,alapítványok, egyházak,vagy tehetségektámogatására.1 KATTINTÁS,2 FONTOS ÜGY202x270mm_nav.indd 110/04/17 16:12
2017. 05. 12. | 7AktuálisIngatlanKeleti városrészben garázst vásárolnék. Tel: 06-30/9074-833.400 négyszögöl szőlő, pince, gyümölcsös, felszereléssel eladó. Tel: 70/316-3253.SzolgáltatásTelevízió-javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel: 06-30/597-1530.Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., vala-mint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.Régi iratokat, újságokat, fotókat, reklámtáblákat, térképeket, képesla-pokat és kitüntetéseket vásárolnék Nagykanizsán és környékén. Tel: 30/332-8422, 93/317-120.Létrejöhet egymillió új munkahely 2020-ig Magyarországon, de egyes régiókban még mindig problémát jelent a munkaerő-hiány és a munka- nélküliség együttes jelenléte - mondta Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGngM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal konferenciáján.Az államtitkár kiemelte, hogy az információ-technológia és az auto-matizálás terjedése új tudásigénye-ket hozott létre: az ipar 4.0, a “negyedik ipari forradalom” korá-ban nélkülözhetetlen a digitális kompetenciák elmélyítése a szak-képzésben és a felnőttképzésben is. Hozzátette, hogy a Magyaror-szág számára kulcsfontosságú német gazdaságban becslések sze-rint már most 40 milliárd euró befektetés érkezik az ipar 4.0 fej-lesztésére egy év alatt.Kiemelte azt is, hogy a gazdaság számára szükséges alapkompeten-ciák fejlesztése nem csupán a szak-képzés felelőssége, hiszen az általá-nos iskolai képzésből eltűntek a manuális készségeket fejlesztő órák, a diákok túlnyomó része sosem tapasztalja meg a saját kezű alkotás élményét. Cseresnyés Péter a rendezvényen felidézte, hogy 2010 óta csaknem 700 ezer új munkahely jött létre, ezek túlnyo-mó többségét - csaknem 475 ezer állást - a versenyszféra hozta létre. A munkaerő-kínálat azonban a kép-zettebbek elhelyezkedésével foko-zatosan romlik, a megüresedő álláshelyeket egyre nehezebb betölteni, ezért a vállalkozások között éleződik a verseny a szak-képzett utánpótlásért - tette hozzá az államtitkár, Nagykanizsa ország-gyűlési képviselője.(MTI)FórumLakossági fórumot tartanakaz új településrendezési tervről,az érdeklődőket május 17-én várjáka Medgyaszay Házba,ahol bemutatják Nagykanizsa készülőtelepülésrendezési tervét.A résztvevők válaszokat kapnak kérdéseikre és elmondhatják véleményüket a tervezetről.A korábbi szabályozás már több mint 10 éves, túlhaladta az idő. Megjelent a Turizmusmarke-ting című szakkönyv a Pan-non Egyetem Gazdaságtu-dományi Karának támogatá-sával. A kötetben három, a nagykanizsai kampusz mun-katársai által írt fejezet olvasható. A jövőben tehát dr. Keller Krisztina egyete-mi docens és dr. Tóth-Kaszás Nikoletta egyetemi adjunktus útmutatása alap-ján (is) tanulhatnak a PE hall-gatói. A gazdagon illusztrált, életszerű példákkal teli könyvből az olvasó megis-merheti a marketing alapja-it, a fogyasztói magatartáso-kat és az értékesítési csator-nákat. Ez egy hiánypótló anyag, hisz’ nagy szükség van arra, hogy a hallgatók-nak legyen egy olyan táma-szuk, amiben példák, illuszt-rációk és konkrétumok is sze-repelnek - fogalmazott dr. Tóth-Kaszás Nikoletta. Egyedülálló szakkönyvÉleződik a verseny a szakképzett utánpótlásértCseresnyés Péter: 2010 óta csaknem 700 ezer új munkahely jött létreFotó: Gergely Szilárd
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontMájus 12., 19 óraBehind the Scenes – A filmzene varázsa – koncert„A filmek szerelmeseinek, a filmek sze-relmeseitől”Fellépők: Strém Kálmán Ifjúsági Vonós-zenekar (Zenekarvezető: Jakobovics Árpád); Ritmus Könnyűzenei Kórus (Nagyrécse, kórusvezető: Ernszt Katalin); Szólóénekes: Kurta Lilla Belépődíj: felnőtt: 1800 Ft; diák, nyugdí-jas: 1300 FtMájus 15., 17 óraGyuri bácsi, a bükki füvesember elő-adása Nagykanizsán - szerveink tisztítá-sáról, a megelőzésről és a gyógynövé-nyek kúraszerű használatáról. Az elő-adás előtt és után vásárlási lehetőség biztosított, valamint Gyuri bácsi szokott módon a kérdésekre is válaszol. Belépődíj: 500 FtMájus 16., 15 óra Szeniorok Akadémi-ája – Fogyasztók jogai, idős vásárlók jogvédelmeElőadó: Dr. Molnár Sán-dor, a ZM Kormányhiva-tal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség veze-tőjeSzervező: NMJV Idősügyi Tanácsa és a KKKARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI NAPOK 2017Május 17., 17 óra Kiállítás a Képzőmű-vészetek Napja alkalmából, május 21., 16 óra A Tánc Napja - szervező: a Kani-zsai Zeneiskoláért AlapítványMájus 18., 14.30 óra„Az én hobbim” sorozat keretében:Tulok József matchbox gyűjteményének kiállítása. Megtekinthető: június 2-igMájus 18., 19 óra – Rátkai bérletJohn Chapman-Ray Cooney: Ne most, drá-gám! – vígjáték, a Veres1Színház előadása„Szeretők, nercek, hiányosan öltözött hölgyek szekrénybe rejtve - mindez Lon-don legelegánsabb szőrmeszalonjában, ahol különös adás-vétel zajlik…”Főbb szereplők: Csonka András, Hujber Ferenc, Xantus Barbara, Buzogány Márta. Rendező: Venyige SándorBelépődíj: 3800 FtMájus 19., 18 óraKanizsáról indultam – kerekasztal-beszélgetés Nagykanizsáról elszárma-zott, kiemelkedőt alkotó fiatalok tolmá-csolásábanRésztvevők: Valu Rebeka - színésznő, a Mindenki című Oscar-díjas rövidfilm sze-replője; Vercz Dávid - géptervező, az „Elviszlek vázon” című verseskönyv szerző-je, a 2016-os ARC plakátkiállítás résztvevő-je; Sütő András - színész, a Viharsarok című filmdráma főszereplője. A belépés díjtalan!Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázMájus 12., 18 óra Moldvai táncház,,Szervác, Pongrác, Bonifác, minda fagyosszentek,Hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kentek!”Védekezzünk a fagyok ellen egy kismozgással! Muzsikál: a Harangláb Népzenei EgyüttesBelépődíj: 800 Ft Programajánlómáj. 11-17. 15.00 ArtHur KIrálY: A KArd legeNdáJA 2D szinkr. amerikai-ausztrál kalandfilm (130’)máj. 11-17. 16.00. CSápI, AZ óceáN HŐSE szinkr. spanyol animációs film (90’)máj. 11-17. 16.30 RICSI, A gólYA szinkr. belga-német-norvég-amerikai családi animációs film (90’)máj. 11-17. 17.30 A GALAXIS őrZŐI 2. szinkr. amerikai fantasy (135’)máj. 11-17. 18.00 ArtHur KIrálY: A KArd legeNdáJA 3D szinkr. amerikai-ausztrál kalandfilm (130’)máj. 11-14. 18.15 KINCSEM magyar történelmi kalandfilm (122’)máj. 11-17. 20.00 Ó ANYÁM! szinkr. amerikai filmvígjáték máj. 11-17. 20.30 A GALAXIS őrZŐI 2. 3D szinkr. amerikai fantasy (135’)máj. 11-14. 20.30 HAláloS IRAMBAN 8. szinkr. amerikai-japán-francia-kanadai akciófilm (136’)május 11- május 17. MűsoraAz utca fia királynak születettMegérkezett a hazai mozikba a Blöff rendezőjének, Guy Ritchie-nek az új alkotása. A történet a középkori Londonban játszódik, ahol csirkefogók és áldozatok róják a szűk és zsúfolt sikátorokat. A fiatal Arthur is az utca fia, és még csak nem is sejti, hogy királyi vér csörgedezik ereiben. Rátalál azonban egy különleges kardra, az Excaliburra, ami nemcsak felnyitja szemét, hanem az életét is megváltoztatja. Az Arthur király – A kard legendája című amerikai-ausztrál kalandfilmben a főszereplőt a Kemény motorosokból ismert Charlie Hunnam alakítja, de fontos szerep jut sokak kedvencének, Jude Law-nak is. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaGyuri bácsi, a füvesember kérdésekre is válaszolA Ne most, drágám! előadás könnyes kacagást ígér. Képünkön Hujber Ferenc
2017. 05. 12. | 9KultúraBárhol járnak a kiskanizsai iskola egykori diákjai, ha megérzik a nyers fa illatát, mindig ugyanaz az emlék jut az eszükbe: egy barna köpenyes férfi, aki 35 éven át minden nap az elsők között érkezett a Templom téri iskolá-ba, és talán az utolsóként távozott onnan. Egy pedagógus, aki nemcsak tanított, hanem nevelt is – szeretet-tel, igazságosan. Az öregdiákok azóta felnőttek, de Popellár Jenőt a mai napig tanár bácsiként emlegetik.Biológia-kémia szakos tanárként kezdte három és fél évtizeden át tartó pályafutását Popellár Jenő, akinek a neve egybeforrt a kiskanizsai iskolával. Sok-színű személyiségét pél-dázza, hogy modellezett, fát faragott, de kiválóan értett a mezőgazdasághoz és a kertműveléshez is. Éle-tét arra tette fel, hogy min-den tudását átadja tanít-ványainak. A jelenlegi igazgatóhelyettest, Ste-ficsné Szokol Juditot akkor vették fel az iskolá-ba, amikor Popellár Jenő – az egykori osztályfőnök – nyugdíjba ment.– Jenő bácsiról mindig az iskola gyakorlókertje jut eszembe, amit szintén ő vezetett – meséli Judit. – Hihetetlenül precízen dol-gozott: minden sornak és magnak megvolt a centi-méterre pontos helye. Amit megtermeltünk, az iskola konyhájára került. Volt kukoricánk is, amit télen a tanár úr és a fiúk kipattogtattak a szertár-ban, mi pedig a nagyszü-netben árultuk, A4-es papírból hajtogatott sta-niclikbe csomagolva. Egy forintba került, de úgy tudom, később egy ötve-nért is árulták.Judit már kisgyerek-ként is tudta, hogy egy-szer tanár lesz. Pedagógi-ai módszereire az is hatással volt, amit Popel-lár Jenőtől látott, hallott és tanult. Mint mondja, nemcsak ő, hanem a szülei is felnéztek a tanár úrra, pedig majdnem egy-idősek voltak.– Az iskolában barna köpenyben járt, de ha nem tanított, öltönyt viselt – idézi fel. – Ha ott volt a hóna alatt a napló, tudtuk, hogy valakihez épp csa-ládlátogatásra megy. Beje-lentés nélkül érkezett, de ezt senki nem vette zokon, Kiskanizsa-szerte tisztelték és szerették. Mindenkihez volt pár kedves szava, még ha az utcán is futottak össze. Hogy Kiskanizsáról ma sem tűntek el a fafaragó hagyományok, többek között Popellár Jenőnek is köszönhető. 2000-ben, jóval a nyugdíjazása után, néhány régi diák újra felke-reste őt, és ott folytatódott a műhelymunka, ahol sok évtizeddel korábban fél-behagyták.– Ötödik osztályban kezdtem járni a fafaragó és a modellező szakkörbe – árulja el egyikük, Horváth „Mákos” Ferenc. – Szinte minden délutánomat vele töltöttem, ráadásul nála szerettem bele a horgá-szatba. Az első csukámat együtt fogtuk. Ma is jól emlékszem: amikor elme-rült a dugó, rögtön be akartam vágni, mint min-den pecás, de ő türelemre intett. „Ilyenkor kell rágyúj-tani egy cigarettára, és ha elégett a fele, utána be lehet vágni”, mondta. Így hát pár percet várakoz-tunk, és igaza lett: másfél kilós csukát fogtam.A kiskanizsai fagyizós a sport iránti szeretetét is a közös foglalkozásokra vezeti vissza, egyik meg-határozó élménye az volt, amikor 1971-ben elnyerte a modellező úttörő olim-pia bajnoki címét.– Amikor felszámolták az iskolában a szertárt, nem tudtak mit kezdeni a gépekkel. Sokat én vittem haza, ezek ma a faragó műhelyemben találhatók. Amikor reggel beülök a kocsiba, felnézek a plafon-ra: ott lóg egy A1-es modell, és eszembe jut a tanár bácsi. De őrzök róla egy fényképet is, és a mun-kagépeit is ránk, az egyko-ri tanítványokra hagyta, mielőtt 2009-ben meg-halt. A mai napig ezekkel a gépekkel dolgozunk.A fafaragó szakkörben mángorló, díszdoboz, kulacs és még sok apró használati tárgy készült, amit a gyerekek ajándékba adtak a szüleiknek, nagy-szüleiknek. Ezeket a magyar népművészet különféle motívumai díszí-tették, Popellár bácsi ugyanis fontosnak találta ezek megőrzését. Egy közös munka emlékét őrzi a kiskanizsai templom zeneszekrénye, amelyet a tanár úr Horváth „Mákos” Ferenccel és Dávidovics „Pedro” Lászlóval fara-gott.– Az ilyen alkotásokat azért szeretem, mert ezek biztos fennmaradnak az utókornak, az apróbb tár-gyak viszont könnyebben elkallódnak – magyarázza. – Sok ilyet látok a bolhapi-acon, pár száz forintért kínálják őket, holott néme-lyiknek az eszmei értéke jóval nagyobb. Mi minden-esetre próbáljuk ápolni a tanár bácsi szellemi örök-ségét, hisz’ nem egyszerű-en a tanárunk volt, hanem a második apánk. NEMES DóraA második apaPope llár Jen ő em lékezeteKiskanizsán sokan szívükben őrzik Popellár tanár úr emlékét, így Horváth „Mákos” Ferenc és Steficsné Szokol Judit is(Fotó: Jancsi László)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPpubliciszISZtIKATizennyolc éves önmagunk (iuventus ventus) gigász volt, telve - helyenként túláradó - önbi-zalommal, tervekkel, magabiztossággal, akár-csak a maiak. Oroszlánt reggeliztünk, medvét ebédeltünk, krokodilt vacsoráztunk, s mind-ezeket puszta kézzel szenderítettük jobb létre. Pluszban talán arra készültünk, hogy a Tisza/Duna/Principális jegén – nyáron! – királlyá koronázzuk magunkat, s egyúttal Erzsiking-döbritiskingtől (több fakó ló meg nem indult a tartományból a derbin…) kapunk egy kardlap-vállveregetést, miközben felajánlja, hogy tegez-zük, illetve leginkább megkérdi, hogy esetleg tegezhet-e minket, amire mi kékvérű, leeresz-kedő fensőbbséggel, hanyag, de beleegyező fej-biccentéssel válaszolunk. Persze vigyázva, hogy a koronánk (és nem a fogunkon…) félre ne csússzon.Aztán, idővel, eltűnik az oroszlán, a medve és a krokodil, Erzsi se nyüstöl, s kiderül, hogy az érettségi nem az érettség i-képzős változa-ta, hanem csak egy dokument, amely azt bizo-nyítja, hogy a matektanár a mosdó felé menet mégis csak jó képletet susogott az írásbeli indi-viduális pisiszünetében. A deriválás (vagy mi), persze, speciel azóta se megy, igaz, soha nem is kérdezte senki, hogy tudok-e olyat, mint ahogyan a matekmatúra óta ember nem faggatott a másodfokú egyenlet megoldó képletéről sem. Hiába is tenné egyéb-ként, mert maximum Dsidát tudnám idézni neki, az meg ugye, nem releváns. Azt viszont megjegyeztem, hogy az időszámításunk előtt 2000-ből való, Mezopotámiában talált leletek azt igazolják, már akkor is meg tudtak olda-ni egy másodfokú egyenletet. De frankón, ami nem azt jelenti, hogy franciák lettek volna - Mezopotámia ugyanis a mezopotámiaiaké! -, mert franciák akkor még nem voltak. Marad-hatott volna így a dolog, s akkor tán Trianon sincs. (Mindegy, ez csak egy kis kitérő volt, mint a sztrádán a pisilde, aminek acélszürke ridegsé-gét a lányok leülés előtt fehér zsebkendőkkel törik meg, a másik oldalon pedig a fiúk, mint a kan kutyák, megjelölik, még a padozatot is, igaz, nem felemelt lábbal. Aztán meg kézmosás nélkül mennek ki, feladva a leckét a minimál-higiénia bűvkörében élőknek, hogy ők – kézmo-sás után – ugyan mit (ne) fogjanak meg, hogy akaratlanul se részesüljenek vizeletmintában, hisz’ nem vagyunk mi labor egy kórházban.)Az ember a gaudeamuszigiturt gajdolva tényleg a’szitte. Mármint, hogy ő Tarzan, akit megtart minden lián. Aztán egy-kettő lesza-kad, Tarzan pedig gipszet kap, s jó esetben megtanulja a leckét. Nemhogy rózsa, de még lián sincsen tövis nélkül. S az is kiderül idővel, hogy nemcsak egy Csita van – ugye, tudjuk: ő a majom Tarzan és a Jane mellett -, hanem bitang sok járkál a világban, és mind sokkal hülyébb, mint az, amelyik a filmben látható volt, s egyébként 79 évet élt és nyugdíjas korában sokat tévézett, képeskönyveket lapozgatott és zongorázott is. Szóval, abszolvált matúra ide, magunkról hitt mindentudásegyeteme oda, az ember ha-ladván földi idősíkjának végpontja felé, érez-heti úgy: éretlenebb, mint hajdan, 18 évesen. Mert rájön: a végtelenhez képest nagyon ke-veset tud, s az egyedfejlődés paradoxonaként: minél többet tud, annál inkább ezt érzi. A nem-Csitákat, persze, hajtja a vágy, a felfedezés, megismerés nyughatatlan óhajtása, de ahogy tágul a tudat, úgy bővül a rejtélyek birodalma is. A Csitáknak persze mindegy, nekik marad a papír.S bár nem vindikálnék jogot arra, hogy a most érettségizőket, szakmát szerzőket tanác�-csal lássam el, hiszen milyen alapon tenném (meg amúgy sem vagyok ifjúsági szakszolgá-lat), de tán nem sértődnek meg azon, ha egyre kevésbé éretten arra bíztatom őket: a tételso-rok mellett tanuljanak meg pár imádságot is, mert zimankós, rideg időkben, s amúgy béke-beliekben sem megyünk sokra azzal, hogy de-riváljuk a koszinuszt, s extraháljuk a kettős kötést(…) – hit nélkül. Az életben ugyanis az a legfontosabb, a hitből erőt merítve aztán már bármi megtanulható. Még (az) az élet is – ami nem a halállal zárul.Az ér(t)etlenség koraElnézem a maturandusokat – és nem csak a csajokat… -, de nincs nosztalgiám, s nem szakad fel lelkemből a dejónekikmertfiatalok; úgy látszik, nem vagyok még - kellőképp - öregecskedő (pláne nem garanciális cserére ítélt feleség, bár az a magyar történelem egy másik, bizarr tételsora…); annyira azonban tán mégis, hogy rájöjjek, ahogy halad az idő, egyre éretlenebb lesz az ember. Még ha papírja is van az ellenkezőjéről. PÉTER Árpád
2017. 05. 12. | 11publicisztikaAmikor a főszerkesztő ímélje bepottyant a pos-taládámba - ha már a műsorvezetője voltam, akkor írjam meg, milyen-nek láttam belülről a Kani-zsaFestet -, elkezdtek cikázni a gondolataim. Miről írjak: az egészről, vagy egy részletről, esetleg háttér-információról? Arról például, hogy miért írják a szervezők s-sel festnek, és nem sz-szel fesztnek a fesztivál nevét? Vagy: a 4 nap (főleg az országosan ismert és népszerű) fellé-pőinek milyen titkos kérései voltak; kellett-e extra fűtés és bőrkanapé, vala-mint csúcsgasztronómiai ellátás a VIP sátorban? Nos, semmi ilyen nem volt, ezért erről nem írhatok. (Ha lett volna, akkor sem tehetném, de tényleg nem volt - becsszó!) Esetleg: melyik sztár nézte meg a másik koncertjét? (Puskás Peti a Neotont), kinek kellett a leg-többet dedikálnia? (Dancsó Péter), melyik zenekar ment el a kanizsai éjszakába bulizni? (ezt meg az engedélyük nélkül nem árulhatom el). A töpren-gés után végül arra jutottam, megírom, men�-nyire töltötte fel a helyi és környékbeli fellépő-ket az, hogy a város apraja és nagyja előtt mutathatják meg tudásukat. Röviden: nagyon, hosszabban Nemes Dóra írásában olvasható, aki rekordsebességgel előzött meg az ötlettel. Apropó! Rekordok. Ezekről is írhatnék, hiszen két új magyarországi rekord is Kanizsáé lett. És mostan-tól még itt van ez az írás is, ami a terjedelmi korlátok miatt úgy ér véget, hogy el sem ért a lényegig. Mert ugyan éppen ebben a pillanatban kitaláltam, hogy megírom, amin már a fesztiválon is gondolkodtam (mikor költözik a gátlásosság a lelkünkbe?), de ezt már csak a jövő héten tehetem meg, mert itt a lapzárta, és amúgy is már negyven szá-zalékkal több a betű, mint amennyi most lehetett volna. Elolvassák? Megír-hatom? Kérdezem önöktől, illetve a főszerkesztőtől. LaDoLa JózsefElőször vettem részt a KanizsaFesten, mivel csak fél éve élek és dolgozom Nagykanizsán, a négyna-pos mulatság így abszo-lút újdonság volt szá-momra. Már a nulladik napot is élveztem, amikor délelőtt az Alma együttes koncertjére mentem forgatni. Egyrészt, mert kedvelem a zenekart, másrészt, mert jó volt látni, ahogyan megnevettetik a gyerekeket. A délután is izgalmas volt, ugyanis még sohasem láttam ennyi embert egyszerre rakla-pot festeni, az meg pláne tetszett, hogy sikerült bekerülni a Magyar Rekordok Könyvébe. A napot az Erzsébet téren zártam, ahol sikerült egy-két jófajta kéz-műves sört megkóstolnom, és megmondom őszintén, nem kellett csalódnom a „folyékony kenyérben”. A másik nagy élményem a szombati volt. Az Erzsé-bet téren éppen a párna-csata-rekordkísérlethez készültek, és úgy gondol-tam, én is beállok az emberek közé. Mivel „munkaidőben” vol-tam a tömegben, elkészítettem a tudó-sítást, majd a kezemben egy párnával, lezárva a mondatomat, jól fejbe csaptam valakit. A kiválasztottam abszolút véletlenül Kámánné Szép Terézia, azaz Teca volt. Ő azonban nem látta, hogy ki vágta fejbe a párnával, így nem rajtam, hanem egy másik emberen bosszulta meg… MAROSI GáborElöljáróban talán annyit, hogy a négynapossá duzzadt fesztivál nekünk egyet jelent a munkával. Dolgozunk, tudósítunk, riportokat készítünk, és közben ünneplünk. Mert ez ünnep. Kinek fesztivál, kinek koncert, szórakozás, buli hajnalig, de mégiscsak egy születésnap, amelyet több ezren ünnepelnek együtt, több napon keresztül. Helyi-ek, elszármazottak, rokonok, turisták. Annak ellenére, hogy számunk-ra munkával telik a négy napos lüktetés, számos olyan helyzetbe, szi-tuációba futunk bele, ami örömteli. Egy Neoton-koncerten önfeled-ten mulató, csaknem 70 éves házaspár? Fantasztikus… Vagy a vitézsé-gi próbát kiálló óvodások, a szemerkélő eső ellenére? A gyerekek kifulladásig vívtak, célba dobással próbálkoztak, és a búcsú előtt még egy „ágyúgolyó futamra” is rávették az apróságokat Kanizsa vitézei. Ágyúgolyó (pehelykönnyű labda) cipelése volt a verseny lényege, fiúk a lányok ellen… Na és kik nyertek? Na kik?! Persze, hogy a lányok… És ünnep volt a tánc, a szavak nélküli érzelem napja is. Imádtam, hogy a fiatalok, a versenytáncosok, a klubok mellett felvonultak a hagyomá-nyokat képviselők, a gyönyörű, magyar táncainkat életben tartó, nép-szerűsítő kanizsai tánco-sok is, köztük többen az ezüst korból…VINCZE AdélSzépreményű diákéveimben „virágárusjányként” sürögtem-forog-tam a Város napján, a tavalyi rendezvényen pedig örökbe fogadott egy család. Ezekről is mesélhetnék, de azt a feladatot kaptam, hogy az idei benyomásaimról írjak... Pedig az igazság az, hogy ezúttal csak egyszer-kétszer bukkantam fel a téren a négy nap alatt, a menetrend szerinti megfázásom ugyanis épp a KanizsaFest idejére esett. Azért az Utca Tánc Fesztivál fináléjára ellátogattam, és egészen közelről néz-hettem végig a művészeti csoportok produkcióit. Az észrevételem, ami egyben jó tanács is: ha legközelebb belebotlanak egy táncelő-adásba, ne csak a lábakat és a kosztümöket figyeljék, hanem az arco-kat is! Amit – jó esetben – látnak majd: sugárzó tekintetek, nevető sze-mek, drámai átszellemülés, mikor mit kíván a dramaturgia. A tánc világnapi finálé a „jó esetek” közé tartozott. A szereplők arcán nyoma sem volt a fáradtságnak, pedig mindegyikük – gyerek, kamasz és fel-nőtt – kora reggeltől késő estig egy-foly-tá-ban táncolt. Szó szerint hullámzott a színpad alattuk, tőlük, a lendülettől. Kétség sem fér hoz-zá: a kanizsai táncosok ugyan zöldnek nem zöldek, de attól még a város megújuló energia-forrásai. NEMES DóraGondolatoka festiválról...
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINAz egyik a Balatonra vezető városi út, ezt a köz-nyelv logikailag balatoni útnak hívja, de ez Nagyka-nizsa közterületi jegyzé-kében nem csak, hogy nem út, még csak nem is balato-ni. A hivatalos neve Balaton utca, amit viszont az ott lakók kivételével szinte alig tudnak néhányan. S itt a lista azokról a köz-területekről, amelyekre sokan mondják, hogy utak, de igazából utcák: a Kem-ping, a Magyar, a Teleki, a Vár, az Ady, a Dózsa György, a Garay, a Hevesi, a Kinizsi, a Király, a Petőfi, a Rozgonyi és a Zrínyi. Érdekes például, hogy a Rozgonyi Úti Általá-nos Iskola a Rozgonyi utcá-ban van, a neten a cégek fele a Csengery úton, a másik fele meg az utcában székel. A város belterületén mindössze néhány hivata-losan is útnak nevezett sza-kasz van, ezek az Alkot-mány, az Alsó Szabadhegyi, a Bajcsai, a Bajcsy-Zsilinsz-ky, a Csengery, az Egerszegi Korpaváron, a Fő, a Kapos-vári, a Nagykerteki Miklós-fán, a Sugár, a Szepetneki és a Vágóhídi utak. Egyébként az utak, utcák és közterületek jellegének megnevezésekor a hagyo-mányt, a szokásjogot, a szótári jelentést és a nyelvi logikát is figyelembe veszik, de az elő- és utótag-ról a közgyűlés dönt. Kani-zsa méretéből adódóan gyakorlati problémát nem okoz az utótagok felcse-rélése, de nagyobb váro-sokban, ahol lehet Magyar út és utca is, már nem mindegy, hova rendelik a pizzát. - Útnak azokat az útvona-lakat nevezzük, amelyek jelentősebbek, forgalma-sabbak, hosszabbak, vagy településeket kötnek össze jellemzően – mondta lapunknak Deák-Varga Dénes, Nagykanizsa főépí-tésze. – Persze, ez nem jog-szabály, inkább csak szo-kásjog. Utcák pedig egy városon belül a kisebb for-galmú, lakóházakkal tele-tűzdelt útvonalak. Nagyka-nizsán nemrégiben elne-veztük a külterületen a sző-lőhegyi utakat is, mert sokan igényeltek oda pos-tacímet, házszámot, és kel-lett, hogy legyen nevük. Ezeket mind utaknak titu-láljuk, csak belterületen vannak utcáink.S végül egy kis játék a szavakkal: útburkolati jelek vannak az utcákban is, az utcaseprők pedig tisztítják az utakat is, amelyeknek egyébként utcanévtáblá-juk van. S ha az említett randi a Fő út-Csengery út sarkán lesz, attól még maga a találkozás utcasarkon tör-ténik majd. Sőt, két hete a téren volt az utcatánc…LADOLA JózsefMinek nevezzelek?!Úttalan utcákon…Randi a Fő utcán, üzlet a Vár úton, köz-lekedés a Balatoni úton – hivatalosan egyik sem lehetséges. Merthogy a Fő az út és a Vár az utca, balatoni út pedig csak kis b-vel van Kanizsán… Vagyis nem minden út, amit a köznyelv annak nevez a városban, és az utcák sem csak összekötik az utakat, vagy egymást, hanem vezethetnek is vala-hova. A Kanizsa összegyűjtötte a gyak-ran összekevert utótagokat. Lám, a Magyar is utca, s nem út,ahogyan a legtöbben nevezik KanizsánMESÉLŐ KÉPEKBontják a régi kilátótNemrég számoltunk be arról, hogy átvettea munkaterületet aza cég, amely elnyertea Csónakázó-tavi, elöregedett kilátóto-rony felújításának jogát. Nos, a munkála-tok elkezdődtek, a régi kilátó első emeletiteraszát már el is bon-tották. A felújításta Zalaerdő Zrt. finan-szírozza, csaknem 130 millió forintot költ rá. Az átadás szeptember-re várható, az ünnepé-lyes avatást pedigoktóberre tervezik. (Fotó: Papp Attila)
2017. 05. 12. | 13MagazinA fagyosszentek – Pongrác ókeresz-tény vértanú (†304), Szervác püspök (†384) és Bonifác szintén mártír (†303) volt – napjain, vagyis május 12-én, 13-án és 14-én, a népi meg-figyelés szerint a melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, és sokszor fagy is jön, ami a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteszi. Tulajdon- képpen Orbánt is ide sorolják, akinek május 25-én van a napja, ő az utolsó fagyosszent. A hozzájuk fűződő hagyomány kizárólag nap-tári jellegű, és nem függ össze a szentek életével, illetve vértanúságával, – mondja Szűcs Imre, a Jézus Szíve Plébániatemp-lom plébánosa. Kizárólag a népi hiedelem köti össze őket. Bizonyos helyeken úgy tartják, úgy fagytak halálra, hogy a betegeket a maguk ruhájába takarták, és ez okozta vesztüket: a betegek megmaradtak, ők azonban meghaltak. A fagyosszentek nem ismerték egymást, hisz’ Pongrác egy 14 éves római fiú volt, akit Diocletianus római császár lefejeztetett a keresztény hitéért, Szer-vác belga püspökként Bel-giumban élt, Bonifác pedig szintén vértanúként a törökországi Tarzuszban halt meg. Egy római nőnek volt a szeretője, aki arra kérte, hogy szerezzen neki keresztény ereklyéket, mert biztosan el fog kár-hozni. A fiatalember elment Tarzuszba, ahol lát-ta, miként bántak a keresz-tényekkel.Elkezdett segíteni a túl-élőknek, miközben kide-rült, hogy ő is keresztény, és a katonák kivégezték. A testét elvitték a szeretőjé-nek, aki megtért, és szent életű nő lett belőle. Az egyház Pongrácról meg-emlékezik, de a többiről nem, teszi hozzá Szűcs Imre. Nincs liturgikus nap-juk, de az egri és a szek-szárdi szőlőbirtokosok nagy hangsúlyt fektetnek a fagyosszentekre, és kérik a közbenjárásukat, hogy a fagyveszély elkerülje őket. Gyanó Szilvia néprajz-kutató szerint Göcsejben fagyos napoknak említik Pongrác, Szervác és Bonifác névnapját. Nevük Dél-Németországban „Eismän-ner” (jégemberek), Észak-Németországban „Die drei gestrengen Herrn” (a három rideg nagyúr). Nép-szokások kevésbé, inkább népi megfigyelések fűződ-nek hozzájuk: ilyenkor a többnyire meleg idő hirte-len hidegre fordul, akár fagy is lehet, ami tönkrete-heti a veteményt, a termést. Az emberek nem tőlük, hanem a név-napjukon érkező fagytól félnek, és védekezéskép-pen a gyümölcsösökben ilyenkor füstölnek, a kényes egynyári zöldsége-ket, mint például az ubor-ka, a bab, a paradicsom és a paprika, a régiek csak a fagyosszentek után ültet-ték el. Hideg időben egyébként a friss, zsenge hajtásokat úgynevezett fagyharanggal takarták le, hogy megvédjék. Ez egy kerámiaedény, ami úgy néz ki, mint egy levágott fenekű üveg, amit fel is lehetett melegíteni.Topolyán úgy tartották, idézi Gyanó Szilvia: Pong-rác kánikulában subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok, ezért hara-gusznak ránk emberekre, és évről-évre visszajönnek, hogy bosszantsanak ben-nünket. Egy berettyóújfa-lusi rigmus szerint pedig Szervác, Pongrác, Bonifác megharagszik, fagyot ráz. Nagydobronyban úgy tar-tották, ha fagyosszentek-kor nagy a hideg, akkor rossz termés várható, Zagy-varékason úgy vélték, ha fagyosszentek-kor nincs felhő, akkor sok bor lesz. A Dráva-szögben, Vörösmarton erről regula szól: Sok bort hoz a három ác, Szervác, Pong-rác, Bonifác, Ha felhőt egyiken se látsz! Varga József – vagy ahogy a legtöbben ismerik a város-ban: Varga gaz-da – 1972 óta van a szak-mában, így több évtizedes tapasztalata alapján azt mondja: minden évben megérkeznek a fagyos-szentek. Az utóbbi évek tavaszain meglehetősen korán kezdődött az enyhü-lés, a kellemes időben kipattantak a rügyek, fejlő-désnek indultak a növé-nyek, és szinte törvénysze-rűen érkezett a drasztikus lehűlés, nem egy esetben faggyal – fogalmazott a szakember. - Ez a növényeknél stresszt okoz, sokszor a vevők is megmosolyogják, amikor azt mondom nekik, növé-nyi stressz. Pedig létezik a jelenség. Napközben akár 20 fok, majd hajnalra fagy-pontig süllyed a hőmér-séklet, ez bizony megviseli a növényeket. Fel lehet rá készülni, de nem kevés pénzbe kerül. Vannak olyan tápoldatok, amelyek beépülnek az élő sejtekbe, így a növények kétszere-sen ellenállóvá válnak a fagyokkal szemben.Varga gazda figyelmez-tet: a kiskertek legérzéke-nyebb lakói azok a zöldsé-gek, amelyek nem őshono-sak, így ezeket a fagyos-szentek után ajánlatos kiültetni. Ilyenek a paradi-csomfélék, a kukorica, a tök, a cukkini, s kiemelten az uborka, amely az egyik legérzékenyebb konyha-kerti növényünk.BAKONYI Erzsébet, VINCZE Adél„Szervác, Pongrác, Bonifácmegharagszik, fagyot ráz”
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINMájus elején minden évben benépesül Baj Györgyné baromfi- udvara. A Bajcsy-Zsilinszky úton kikeltek a kiscsibék, számuk a háromhetes nagyobbakkal együtt megközelíti a százat. Mivel a téli madárinfluenza miatt nem tudott kacsatojást vásárolni, idén mellőznie kell a családnak a kacsahúst. Helyettük pelyhes kislibák szaladgálnak a tyúkok, kakasok között a tágas udvarban. Igaz, sok velük a dolog, és a takar-mány sem olcsó, de nem is érezné jól magát, ha nem fog-lalkozhatna velük, mondja Terike a házi baromfitartásról. Baj Györgyné nemcsak gondoskodik róluk, hanem simogatja őket, gyönyörködik bennük, akárcsak a fehér-tarka és a sötétszürke kisnyulakban. Még azt is fontolgat-ja, ha lesz egy megbízható kotlósa, akkor augusztus végén, a „kétasszony” ünnepe – augusztus 15. és szep-tember 8. - között hozzáfog még egy fészekaljnyi kiscsibe keltetéséhez. BAKONYI ErzsébetBenépesült a baromfiudvarTerike a baromfiudvar néhány új lakójával (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Keresse fel üzleteinket, hogy segíthessünk! Nagykanizsa, Sugár u. 1. Tel.: 93/789-962, Platán sor 1. Tel.: 93/310-644Nyitva tartás: H-P 9-17 h, Sz-9-12 hMultifokális lencsék specialistájaAz okostelefonok, táblagépek, számítógépek éstelevíziók ma már elengedhetetlen részei minden-napi életünknek. Ez a digitális életforma a szemnek extra erőfeszítést igényel,az emberek 85%-a száraz szemre, szemfáradságra fejfájásra, könnyezésre panaszkodik. A szemnek sokkal gyorsabban és intenzívebben kell fókuszálnia különböző távolságokra, emelletta kijelzők vakító fénye és káros kék fény kibocsátása is problémát jelent. MEGOL DÁS : Munkaszemüveg, mely tökéletes látást biztosít közelre (okostelefon, tablet),köztes távolságra (monitor) és 3-4m távolságra is! JA VasoljuK: tanároknak, banki, hivatali dolgozóknak, diákoknak és mindenkinek, aki számítógép előtt dolgozik.Üzleteinkben Szép kártyával és egészségpénztári kártyával is fizethet!Komplett szemüvegek már 9900Ft – tól!!
2017. 05. 12. | 15MagazinMájus a szerelem hónapja, amelyet a Kanizsa is megünnepel. Mini sorozatunk-ban párokat mutatunk be: olyan embere-ket, akik hisznek a szerelemben.Kálmánné Bedi Magdol-na és Kálmán Miklós 46 éve, 1971. április 13-án talál-kozott először. Miklós soha-sem felejti, amikor belépett új munkahelyére, a fővárosi Geofizikai Kutató Intézet nagykanizsai elektromos csoportjának irodájába, éppen a leendő feleségével találta szembe magát. „Ván-dorcég” alkalmazottaiként egész évben járták az orszá-got. Hat évig éltek például Egerben, s onnan utaztak a város 100 kilométeres kör-zetébe dolgozni. Két évvel a megismerke-désük után, 1973-ban egy-szer csak megérintette őket a szerelem, a szívek tündér-szép illúziója… – ahogyan hallható Jacobi Viktor Sybill című nagyoperettjében a váratlan és kiszámíthatat-lan szerelemről. Egerben talált egymásra a pár, amikor munkaidőben elsétáltak egy sziklához beszélgetni, s amire a mate-matika nyelvén kiértékel-ték az aznapi feladatokat, olyan gyorsan elrepült az idő, hogy azt sem vették észre, lement a nap. Miklós nagy nőtisztelő volt, még hosszú ideig udvarolt Mag-dinak. A Szépasszonyvölgyben magához vett némi léleke-rősítőt és baráti kísérettel szerenádot adott a vékony, barna hajú lánynak, aki azonban némi biztatásra szorult. Idősebb kolléganő-jének kellett ráparancsolni, hogy nyissa már ki az abla-kot, és jelezze a szegény gyereknek, hogy elfogadja a közeledését. 1974. szep-tember 21-én összeháza-sodtak. – Nekünk Eger a szerel-mes városunk. A legszebb, a legjobb – mondja moso-lyogva a feleség. – A lányunk „egri lány” lett, a fiunk pedig „orosházi”– egészíti ki a férj. Miklós 41 évig dolgozott a Geofizikánál, onnan ment nyugdíjba. Állandóan uta-zott, 3-4 hónapig Németor-szágban, másfél évig Len-gyelországban, valamint Szlovákiában, Horvátor-szágban és Romániában tevékenykedett. Ugyanan-nál a cégnél Magdi 23 évet töltött el. Munkája a mate-matikáról és a fizikáról szólt. - Emberbarát vállalat volt a Geofizika - jegyzi meg. - Figyelembe vették, hogy beteges a kisfiam, és mel-lette kell lennem. Részmun-kaidőben dolgozhattam, és nem mondtak fel, nem rúg-tak ki, Péterfai Béla sze-mélyében pedig egy meg-értő főnököt kaptunk.– Magdi sokat volt egye-dül a gyerekekkel, örökké köszönettel tartozok neki, hogy kitartott mellettem – szögezi le Miklós.– Érdekes módon – veti közbe a felesége -, akkor kevesebbet veszekedtünk, mint nyugdíjasként. Össze-zördülések, mint minden-hol, nálunk is voltak, de hogy elváljak, eszembe se jutott. Nem úgy, mint a mai fiataloknál, akik a legkisebb gondnál is a válópert emle-getik.- Van két szép gyerme-künk – folytatja Miklós. – A lányunk, Nikoletta 42 éves, óvónő, a fiunk, Miklós 36 éves, és határrendész Sár-melléken. Unokáink 5, 10 és 16 évesek. Magdi szerint a szerelem idővel átalakul szeretetté, de a férje a mai napig udva-rol neki, és rendszeresen hallja tőle azt a szót, ami talán Egerben hangzott el tőle először: szeretlek! BAKONYI ErzsébetA mai napig udvarol…Szerelemke rin gő (1.)Magdi és Miklós 46 éve találkozott először (Fotó: Bakonyi Erzsébet)LICITFELHÍVÁSA Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. nyilvános licitet hirdet a nagykanizsai piacokon és vásárokon helyhasználati szerződéssel le nem kötött helyeire a licit napjától 2017. december 31-ig terjedő időszakra.Heti vásár és használtcikk vásár a Kalmár u. 6. sz. alatti Csarnok üzletház földszintjének C és D szektorában, valamint a parkoló kijelölt területénLicitálási alapdíj parkoló: 24.000 Ft/árusítóhelyLicitálási alapdíj üzletház: 9.600 Ft/félasztalJelentkezési határidő: 2017. május 21. 12:00 óraAz árverés ideje: 2017. május 21. 12:00-korA licitálási hirdetmény, a licitálható helyek listája és térképe a Csarnok Üzletház földszintjén található hirdetőtáblákon, valamint a Piacfelügyelet irodájában megtekinthető. JELEnTKEzés HELye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok piacfelügyeleténAz árve rés HELye: Nagykanizsa, Vásárcsarnok 1. em. Vagyongazdálkodás irodaVia Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Szerveink tisztítása, a betegségek megelőzése, a gyógynövények kúraszerű használata. Manapság már talán nincs is olyan, akit ne érintenének vagy érde-kelnének ezek a témák, amelyeknek nagy tudója, Gyuri bácsi, a bükki füvesem-ber május 15-én, 17 órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központba látogat.Bár az orvostudomány manapság már csodákra képes, mégsem feledkezhetünk meg arról, hogy az elmúlt évszázadok során rengeteg olyan népi megfigyelés, bölcsesség halmozódott fel, amelyek segítségével nemcsak gyógyítani, hanem megelőzni is képesek vagyunk testi bajainkat.Ezen népgyógyászati tudásanyag megőrzésérére jött létre a Bükki Füvesember Egyesület. Különös figyelmet fordítanak a gyógynövények ismeretére és fel-használására, valamint arra, hogy támogassák Szabó Gyuri bácsi tevékenységét.Gyuri bácsi jelenleg az egyik legismertebb képviselője a mai modern népgyó-gyászatnak és a gyógynövényes gyógyításnak, tevékenységét számos kitünte-téssel ismerték el. Tudását gyermekkorában a nagymamájától kapott ismeretek alapozták meg, a családi legendát gyakran emlegeti.Ezt a praktikus ismeretanyagot adja át nagykanizsai előadásán is, amely előtt és után lehetőség lesz a vásárlásra, és a szokott módon az esetleges kérdésekre is válaszol.A szervezők szeretettel várnak minden népi gyógyászat iránt érdeklődőt!2017. május 13.FAGYÖNGYSZEKERES J. U. 2-8.93/310-36720:00-08:002017. május 14.PATIKAPLUSBOSZOR-KÁNY U. 2.93/516-28019:00-06:002017. május 15.KIRÁLY KALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002017. május 16. KISKANIZSAIBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002017. május 17. PATIKAPLUSBOSZOR-KÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002017. május 18.REMÉNYGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002017. május 19.SALVIARÓZSA U. 6.93/536-61022:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatáswww.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huGyógysz ertári ügyeletA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Vegyész főiskola/egyetem megegyezés szerintKőműves szakmunkásképző megegyezés szerintÜveges szakmunkásképző megegyezés szerintEsztergályos szakmunkásképző megegyezés szerintGyártástervező és folyamat ellenőr szakmunkásképző megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintPizzaszakács szakmunkásképző megegyezés szerintHegesztő szakmunkásképző megegyezés szerintMinőségellenőr szakmunkásképző megegyezés szerintKárpitos szakmunkásképző megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintSegédmunkás betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraálláS – álláS - álláS- álláSJövő heti véradások Nagykanizs ánMájus 18., 11:30-13:30 VöröskeresztMájus 18., 15:00-17:00 Hétszínvirág óvodaMájus 19., 13:00-16:30 Kanizsa CentrumAdj vért, és ments meg három életet!Piaci árak Kanizs ánújburgonya 550-620 Ft/kgújhagyma 130-150 Ft/csomópaprika 80-120 Ft/dbkarfiol 550-600 Ft/kgfejes káposzta 450 Ft/kgKanizsára látogat Gyuri bácsi, a bükki füvesember
2017. 05. 12. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Május 13., szombatSzervác, ImolaA Szervác latin eredetű, jelentése: megszabadított. Az Imola eredete ismeretlen, jelentése: mocsár, hínár, vizes terület.Május 14., vasárnapBoniNIfácLatin eredetű, jelentése: a jó sors embere, jótevő.Május 15., hétfőzSófia, SzonjaA Zsófia görög eredetű, jelentése: bölcsesség. A Szonja a Zsófia orosz becézőjének németes formája.Május 16., keddMózes, BotondA Mózes héber eredetű, jelentése: vízből kihúzott. A Botond magyar eredetű, jelentése: buzogányos harcos.Május 17., szerdaPaszkálGörög-héber-latin eredetű, jelentése: húsvét.Május 18., csütörtökErik, AlexandraAz Erik alnémet-északi germán eredetű, jelentése: nagyrabecsült. Az Alexandra görög-latin eredetű, jelentése: harcra kész, az embereket oltalmazó.Május 19., péntekIvó, MilánAz Ivó germán eredetű, jelentése: tiszafa. Egy másik magyarázat szerint az Iván szláv becézője. A Milán szláv eredetű, jelentése: kedves.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtPályázatra kiírt lakások:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. A pályázat benyújtásának határideje:2017. május 31. (szerda)Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Ható-sági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagy-kanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2017. június 8. (csütör-tök) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Ható-sági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagy-kanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti város-rész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatáso-kért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2017.05.10. 10:00-11:00 A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekl Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ l Nagykanizsán állandó lakos/ok/l öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/l önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesl a lakással kapcsolatos fizetési kötelezett-ségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennil a pályázó a pályázati feltételeket, a pályá-zati tárgyaláson történő licitálást elfogadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ l a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,l legalább komfortos önkormányzati tula-jodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésl amennyiben lakásbérleti joga határozat-lan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapot-ban, térítésmentesen,l amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bér-letére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendelte-tésszerű használatra alkalma állapotbanl a bérbeadó rendelkezésére bocsátja. városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkor-mányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-portján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfél-fogadó) átvehető, illetve a www.nagykani-zsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:l a pályázó/k/ személyi adataitl a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatol-va az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatátl a felajánlásra kerülő önkormányzati bérla-kás pontos címét, helyiségeit, komfortfokoza-tát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerző-dés fénymásolatátl saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, kom-fortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályá-zatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalom-mal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. 2.000.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongaz-dálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az ado-mány befizetését, illetve önkormányzati bérla-kás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlá-jára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.Dénes Sándor polgármesterPályázati felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2017. évben 100 000 Ft.Pályázati felhívás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-gármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 15.), vagy letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átlátha-tóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintett-ség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.Nagykanizsa, 2017. április 24. Gyalókai ZoltánVÜB elnök Nagykanizsa Megyei Jogú VárosPÁLYÁ ZATI HIRDETM ÉNYNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházbanlévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűléséneka nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
2017. 05. 12. | 19önkormányzatSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendel-kező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. fsz. 1.A lakás alapterülete: 36 m² ; szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 17.244,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017. 05.11. 11:00-11:302. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. F/1/2.A lakás alapterülete: 52 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 23.712,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017. 05.10. 9:30-10:003. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 9/2.A lakás alapterülete: 51 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.074,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.10. 10:00-10:30 4. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 9/3.A lakás alapterülete: 55 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 20.570,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.10. 10:00-10:305. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 4. C/1/3.A lakás alapterülete: 53 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 26.023,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.10. 10:30-11:006. Nagykanizsa, Csengery u. 14/A. 1/2.A lakás alapterülete: 37 m² ; szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 20.128,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.11. 9:00-9:307. Nagykanizsa, Bartók B. u. 3. A/fsz. 2.A lakás alapterülete: 56 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 23.856,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.10. 9:00-9:308. Nagykanizsa, Csengery u. 56. fsz. 9.A lakás alapterülete: 45 m² ; szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 17.730,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.11. 10:00-10:309. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9.A lakás alapterülete: 62 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi terület Költség alapú bérleti díj összege: 29.016,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.11. 8:00-8:3010. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 10.A lakás alapterülete: 61 m² ; szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 28.548,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződé-sével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2017.05.11. 8:00-8:30A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humán-igazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyan-itt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 31.Dénes Sándor polgármesterH I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város új településrendezési tervének készítéseNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 145/2014. (VI. 26.) sz. határozatával döntött a hatályos jogszabályoknak megfele-lő új településrendezési terv elkészíttetéséről.Az Önkormányzat megbízásából a Városfejlesztés Zrt. és az Akcióterv Kft. konzorciumi megállapodás keretében elkészítet-te a véleményezési tervdokumentációt.A véleményezési tervdokumentáció elérhető Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján „A város működése – Önkormány-zat – Településrendezési terv – Nagykanizsa MJV Rendezési terv - véleményezési tervdokumentáció és Szabályozási terv - HÉSZ 1. melléklete - véleményezési szakasz” menüpont alatt.Az elkészült településrendezési tervdokumentációval kapcsola-tos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba, a városi főépítésznek címzett levélben jelezhetik 2017. május 24-ig.Dénes Sándor polgármester P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormány-zati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2017. május 13-19.Május 13., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Út-mutató (vallási magazin), 01:25 Honvéd7, 01:35 Híradó, 01:50 Aktu-ális - Hargita, 02:20 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 02:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Út-mutató (vallási magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Honvéd7, 08:30 Aktuális - Hargita, 09:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:00 Lapo-zó, 12:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Út-mutató (vallási magazin), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 1100 év Európa közepén: Odafent Szepes Vármegyében 2. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 19:25 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Fejezetek Magyarország közle-kedéstörténetéből – Vasutat százat, ezret (ismeretterjesztő filmso-rozat), 20:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:10 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:35 Lapozó.Május 14., vasárnap00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 01:00 1100 év Európa közepén: Odafent Szepes Vármegyében 2. rész (ismeret-terjesztő filmsorozat), 01:25 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Fejezetek Magyarország közlekedéstör-ténetéből – Vasutat százat, ezret (ismeretterjesztő filmsorozat), 02:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:35 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30 1100 év Európa közepén: Odafent Szepes vármegyében 2. rész (ismeret-terjesztő filmsorozat), 07:55 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Fejezetek Magyarország közlekedéstör-ténetéből – Vasutat százat, ezret (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:50 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:05 Lapo-zó, 12:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 Út-mutató (vallási magazin), 16:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Szentmise a Piarista kápolnában, 19:25 1100 év Euró-pa közepén: Odafent Szepes vármegyében 3. rész (ismeretterjesztő magazin), 19:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 20:15 Sztárportré, 20:40 Fejezetek Magyarország közle-kedéstörténetéből – A városi közlekedés (ismeretterjesztő filmsoro-zat), 21:05 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:20 Lapozó. Május 15., hétfő00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:25 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:25 1100 év Európa közepén: Odafent Szepes vármegyében 3. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 02:15 Sztárportré, 02:40 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – A városi közlekedés (ismeretterjesztő filmsorozat), 03:05 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlé-se), 03:55 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Szentmise a Piarista kápolnában, 07:55 1100 év Európa közepén: Odafent Szepes vármegyében 3. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Sztárportré, 09:10 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – A városi közlekedés (isme-retterjesztő filmsorozat), 09:35 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:25 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 10:50 Lapozó, 12:00 1100 év Európa közepén: Oda-fent Szepes vármegyében 3. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 12:25 Sztárportré, 12:50 Fejezetek Magyarország közlekedéstörté-netéből – A városi közlekedés (ismeretterjesztő filmsorozat), 13:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Út-mutató (vallási magazin), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:10 Nagykanizsa – Lenti megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:40 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 22:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:40 Lapozó.Május 16., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 00:30 Út-mutató (vallási magazin), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 01:30 Híradó, 01:45 Nagykanizsa – Lenti megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Út-mutató (vallási magazin), 07:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarka-nizsáról), 08:10 Híradó, 08:25 Nagykanizsa - Lenti megyei I. osztá-lyú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 09:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:55 Lapozó, 12:00 Út-mutató (vallási magazin), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Nagykanizsa - Lenti megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Hargita, 20:30 Híradó, 20:45 Olasz - magyar örökség: Remény és mítosz 1. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 21:10 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:15 Lapozó.Május 17., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Hargi-ta, 02:10 Olasz – magyar örökség: Remény és mítosz 1. rész (isme-retterjesztő filmsorozat), 02:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Hargita, 08:40 Olasz – magyar örökség: Remény és mítosz 1. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 09:05 Kanizsaiak (hírek vajdasá-gi testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Hargita, 13:20 Olasz – magyar örökség: Remény és mítosz 1. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 13:45 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 20:10 Olasz – magyar örökség: Remény és mítosz 2. rész (isme-retterjesztő filmsorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 K’arc (kulturális magazin), 21:50 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:20 Lapozó.Május 18., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Olasz – magyar örökség: Remény és mítosz 2. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 02:05 Székely konyha, 02:35 K’arc (kulturális magazin), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Gézengúzok (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Olasz – magyar örökség: Remény és mítosz 2. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:45 Székely konyha, 09:15 K’arc (kulturális magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Olasz – magyar örökség: Remény és mítosz 2. rész (ismeretterjesztő filmso-rozat), 13:20 Székely konyha, 13:50 K’arc (kulturális magazin), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Üzleti negyed (gazda-sági magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Látogató, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Május 19., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 02:15 Látogató, 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Üzleti negyed (gazdasá-gi magazin), 08:45 Látogató, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 12:55 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 13:25 Látogató, 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Élet-módi, 20:10 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 20:40 Hír-adó, 20:55 Aktuális - Hargita, 21:25 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2017. 05. 12. | 21SportVárosi derbit rendeztek vasárnap Kiskanizsán, ahol a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE az UFC Nagyka-nizsa legénységét fogadta. A vérbeli rangadón a ven-dégek 4-2-re győztek, megerősítve vezető helyü-ket a tabellán.Amint azt előzetesen már tudni lehetett, a kiska-nizsai drukkerek, főképp a klub utánpótlásából, szer-vezett keretek közé “terel-ték” szurkolásukat, és már a találkozó előtt jó három-negyed órával kurjongatá-saiktól volt hangos az utca.- Érlelődött már ben-nünk jó ideje, ez a derbi pedig jó alkalmat kínált arra, hogy felvonulhassunk és kieresszük hangunkat - fogalmazott a szervezőket képviselve a piros-fekete arcfestéssel előálló Magyar Antal. - Nem tudom, milyen komolyság-gal, de megkérdezték azért tőlem is a városban, hogy az UFC ellen szurko-lunk? Mondtam, szó sincs erről, mi a Sáskának szur-kolunk, azt pedig külön kértük, nehogy az ellenfél-lel foglalkozzon bárki is.Füst mindenesetre szép mennyiségben került a légtérbe, amikor az Ultras Sáska zászló mögött vonu-lók elfoglalták helyüket, a nép pedig csak jött és jött a kiskanizsai Hunyadi térre. Régen látott ekkora töme-get a sáska focipálya. - A végén még annyian leszünk, mint anno a Fradi elleni pályaavató alkalmá-val - summázta a meccs előtt tapasztaltakat egy, a kora alapján a régi idők fociját is ismerő néző. Majd’ négy évtizede 2-3 ezer emberről szóltak a hírek...A hangulatra persze most sem lehetett panasz, s ahogy Anti belekezdett, már éreztük is a rangadók egyedi hangulatát. - Nézzétek, Zola (Boros Zoltán – P.L.) nem is vállalta a játékot, hiába, tudja, hogy kiskanizsai, azt pedig figyel-jétek meg, Luki, Szabó Pis-ti, meg Martin is hogyan fog küzdeni az UFC ellen.Ebből tudhattuk meg, Lukács Istvánnak, Szabó Istvánnak és Pál Martinnak is más dimenziót jelentett a találkozó.Az UFC alaposan bekez-dett, Szabó pedig súlyos sérülést szenvedett az első félidőben, s jelzésértékű, hogy éppen a valóban csak csere UFC-s Boros Zoltán vállára támaszkod-va kísérték be az öltözőbe. Mindez egy vétlen ütközés következménye volt - pont talán a mezőny legkön�-nyebbje, a szintén kiskani-zsai származású, “UFC-csé-ká”, Rácz Szabolcs esett rá szerencsétlenül Szabó tér-dére.A Sáskából Piecs László pontrúgásai jó néhányszor életveszélyesek voltak, s ezek közül az egyik - már 0-2 után - meg is találta Mulasics Balázst, így 1-2-vel fordultak a felek.S hogy mi történt a második félidőben? Elő-ször is a helyi folklórba nyerhettünk bepillantást, ahogy átsétáltunk a ven-dégoldalra.- Soha nem felejtem, hogy egyszer a kislányom azzal jött haza az iskolából, hogy apa itt Kiskanizsán “gyütt-mentnek” neveztek - mondta az oldott hangu-latban Németh Ferenc, az UFC Nagykanizsa Kiskani-zsa “új részén” élő létesít-ményvezetője, de ezt tovább vesézni alig volt idő, hiszen...... szintén egy pontrúgás, és máris 2-2 lett az ered-mény. Boros melegítés közben, az alapvonalon túlról teremtette le az övé-it, hogy mégis miért nem lehet jobban figyelni.Nos, csapattársai utána már jobban koncentráltak, egyrészt bírták kondival, labdabiztosabbak is vol-tak, s beakadt Csáki József szép távolija, az i-re a pon-tot pedig Kulcsár Roland találata tette fel. Az össznépi vélemény így hangzott: megérde-melten nyert az UFC, bár az öltözőfolyosón Szokol Pál, a Sáska-pálya büfése megjegyezte: azért a 2-3 jobban mutatott volna…- Pali bá’, így alakult, de azért jöttetek rendesen, kár hogy a csapatotoknak a Csács ellen a múlt héten nem ment ennyire.Hogy ez utóbbi mondat végszóként kitől hangzott el, talán nem is olyan fon-tos, aki kíváncsi rá, a szö-vegkörnyezetből és a fen-tebb már említett fősze-replők közül alighanem kitalálja...POLGÁR LászlóAhogy egy derbihez illik...Csak így van értelme, ponto-sabban csak ilyen mérkőzé-seknek van értelme, s téte-lünk a labdarú-gó megyei első osztályra is vonatkozik... Vérbeli rangadó volt, nagy küzdelemmel (Fotó: Gergely Szilárd)A Sáska-drukkerek kiválómeccshangulatot teremtettek
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportNagyon úgy tűnik, lesz újabb alkalom (alkalmak) arra, hogy megnézhessék Szélesi Zoltán szövetségi edző együttesét, hiszen pénteken már a negyed-döntőket rendezik a külön-böző horvátországi hely-színeken, így Varasdon is.A torna nyitónapján a nagygoricai (Velika Gorica) magyar-franciára - a mie-ink 3-2-es sikerével zárult mérkőzésre - például a Bozsik-program nagykani-zsai koordinátora, Bene Gábor látogatott ki kollé-gáival.- Az UFC Nagykanizsától szakmai tapasztalatokat szerezni voltunk kint a Magyarország-Franciaor-szág U17-es Eb-meccsen - mondta el a kanizsai fut-ballklub stábjában is dol-gozó Bene. - Az elején még a franciák jobbak voltak, idővel aztán a mieink meg-nyugodtak, s akkor már egyenrangú ellenfélként játszottak. Sőt, a második játékrész bizonyos szaka-szaiban már valóban jól is fociztak, akkor ki tudták használni ellenfelük hibáit. 3-1 után már inkább az eredmény tartására töre-kedett a magyar együttes, helyenként 5-6 védővel, ettől függetlenül a győzel-met nem kell magyarázni, örültünk nagyon a siker-nek.Bene Gábor szerint a franciáknak már ebben a korosztályban is extra játé-kosaik vannak. Persze, nálunk is remek képességű labdarúgók futballoznak, elég csak a támadó szekci-ónkban Csoboth Kevinre, vagy éppen Torvund Ale-xanderre gondolnunk. Előrejátékban nagyon jók vagyunk. El kell ismerni, tette hozzá a korábbi kivá-ló futballista, hogy a fran-cia jobb csapat volt, elég csak azt számba venni, hogy játékosaik majd’ mindegyike Girondins Bor-deaux, Olympique Lyon, PSG szintű kluboktól érke-zett. - Mi, ha arra van szük-ség, kőkemény célfutballt tudunk játszani, ami őszin-tén megmondva, nekem nem annyira tetszett, ennek ellenére ismétlem, nagy siker volt legyőzni a franciákat – szögezte le.Ezután jött a skótok elle-ni találkozó, immár a zág-rábi elővárosban, Luckó-ban. Az UFC Nagykanizsá-tól Ifjovics Ferencet és Németh Istvánt bírtuk szóra a végül 1-1-re végző-dőtt mérkőzés apropóján.- Egy csipetnyit talán másra számítottunk, de nehéz olyan együttes ellen játszani, amelyik olykor 8-9 emberrel védekezik - ezek már a Bagola VSE-nél is edzősködő Ifjovics szavai voltak. - Egyszerűen fel-rugdalták a labdát, emel-lett egyéni képességek terén a magyarok jobbak voltak a látottak alapján is. A skótokhoz hasonló ellen-lábas ráadásul ha betalál, még nehezebb ellene ját-szani, bár ilyenkor mutat-kozik meg az, hogy a másik félben mekkora az egyéni vállalkozó kedv. Ugyan idővel egyenlítettünk, de kezdeményezőkészségből azért többet vártam.- Csatlakozom Ifjovics Feri véleményéhez – vette át a szót Németh István, aki az UFC-nél az U19-es kor-osztállyal foglalkozik -, kicsit talán többet vártunk, de amúgy nem lehetünk elégedetlenek, uralta a meccset a magyar váloga-tott. Mi próbáltunk, akar-tunk játszani, a skótok viszont valóban nagyon visszaálltak, mintha nem is akartak volna futballozni, gondolták, egy döntetlen-nel is van már négy pont-juk. Ennek megtöréséhez kellett egy pontrúgás, de emellett labdabirtoklás-ban nem volt gond, ez pedig mezőnyfölényt eredményezett, nem is kicsit a számunkra. Tulaj-donképpen nincs is ezzel semmi gond, már az sem rossz kiindulási pont, ha nálad van a labda. Ezek után csak azt kívánhatjuk, hogy jussunk minél tovább, labdarúgásunknak jól jön minden siker, ráadá-sul így még nagyobb figye-lem irányulhat az utánpót-lás-nevelésre. POLGÁR LászlóHelyén kezelve örülneka sikereknekAzzal, hogy megírtuk még március végén: érdemes odafigyelni a szom-szédunkban, Horvátországban sorra kerülő labdarúgó U17-es Európa-baj-nokságra, nyitott kapukat döngettünk, hiszen az UFC Nagykanizsa szakmai stábjából is már jó néhányan voltak kint a május 3-19. közötti kontinensvi-adal eddigi “magyar” mérkőzésein. Látkép a magyar-francia előtt Nagygoricán (Fotó: Polgár László)
2017. 05. 12. | 23SportBukarestireményekEgyed Balázs, a Kanizsai Birkózó Sportegyesület szabadfogású birkó-zója a második junior (18-20 évesek) válogatón vett részt, melyet Köröstar-csán rendeztek. Balázs a 60 kg-osok mezőnyében az első, fővárosi válo-gatót megnyerte súlycsoport-jában. Ezúttal a harmadik helyen végzett, így a dortmundi korosztályos Európa-bajnokságért továbbra is nagy csatá-ban van. A versenyfu-tás a kvótáért Bukarest-ben folytatódik, a KBSE kiválósága egy nem-zetközi versenyen vív-hatná ki az Eb-indulás jogát.Mindkét parton… Káptalantóti adott ott-hont a rövid távú duat-lon országos bajnok-ságnak, amelyen Korcs-márosné Vig Rozália ezúttal is rajthoz állt a TRI-CO Triatlon Klub szí-neiben. Korcsmárosné a hölgyek amatőr korcso-portos mezőnyében 10 km futást, 40 kilométer kerékpározást, majd 5 km futást teljesített, és kategóriájában ered-ményével az első helye-zést érdemelte ki. A kanizsai versenyző néhány héttel korábban a balatonboglári szeni-or sprint országos baj-nokságon is első lett mezőnyében.Az újabb állomás az elmúlt napokban a Kecskeméti KC volt, amely ellen idegenben kezdtek Fekete Csilláék. Bács-Kiskunban jó alapot teremtettek a nagykanizsai visszavágóra, hiszen csak egy ponttal, 71-70-re kaptak ki. Fuisz Viktória harmincat, Zsámár Lili tizenegyet, Bánhegyi Beatrix és Feke-te tízet-tízet, míg Hegyi Vivien kilencet tett hozzá a terméshez.A hazai mérkőzést aztán a Vadmacskák kezdte job-ban, bár az első negyed 20-15-ös eredménye még nem sejtette, hogy a végé-re nagyon beindul a dél-zalai henger. Pedig így történt, és a Vadmacskák végül 79-55-tel abszolvál-ta a találkozót, összesítés-ben pedig 23 ponttal bizonyult jobbnak ellenlá-basánál. A Cserháti-csar-nokban a Kanizsa pontja-in Bánhegyi (13), Fekete (19/3), Fuisz (24), Hegyi (2) és Zsámár (21/3) oszto-zott.A bajnokság 9. helyéért a KVSE azzal a szigetszent-miklósi BKG DSE-vel mérkő-zik majd, amellyel a bajnok-ság alapszakaszának Nyu-gati csoportjában már két-szer is találkozott ebben a szezonban. POLGÁR LászlóJól alakult eddig az amatőr női kosárlabda NB I-es pontvadászatban érdekelt Kanizsai Vadmacskák SE számára a rájátszás a 9-16. helyért, hiszen már két győztes párharcon is túl van, így az osztály 9. helyéért küzdhetnek a hétvégén Gábor Erzsébet tanítványai.Régi ismerőssel találkoznakFuisz Viktóriáék megszerezhetik a 9. helyet (Fotó: Gergely Szilárd)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKGál Sándor, a Zalaerdő Zrt. kerületvezető erdésze – aki az Év erdésze címmel is büszkél-kedhet – nagy rajongója a gasztronómiának. Gombaszakértőként, a vadhús szerelmeseként ez nem is meglepő, de az ország számos verse-nyén (legyen szó a vadhús népszerűsítéséről, vagy akár a kanizsai Dödölle fesztiválról) faka-nalat is ragad, és ilyenkor különleges illatok csá-bítják az érdeklődőket Gál Sándorékhoz. - A csángó gulyás egy ősi magyar, székely étel – mondja -, hasonló a székelykáposztához, de más a fűszerezése. Nem vadhús kell bele, hanem marhalábszár és savanyú káposzta, no meg az elengedhetetlen fűszer, a tárkony, amit Erdély-ben előszeretettel és gyakran használnak. A csángó gulyás – nem véletlenül – minden fesztiválon sikert arat. Csángó gulyásHozzávalók (8 főre):1 kg marhalábszár/vagy lapocka, 2 fej vörös-hagyma, 0,5 kg savanyú káposzta, 0,5 kg gom-ba (lehet erdei gomba, ill. ízlés szerint), 4-5 gerezd fokhagyma, 10 dkg árpagyöngy, 1 ek. pirospaprika, 5 g tárkony, só, bors, kömény (ízlés szerint), 1 dl fehérbor. A díszítéshez: 2 dl tejföl, szárított kapor, füstölt szalonna (ne legyen húsos, pörc készül belőle)Elkészítés:A marhahúst feltesszük pörköltnek főni. Amikor félig megpuhult, hozzáadjuk a káposztát és az árpagyöngyöt és a tárkonyt. Ha minden jól összeforrt és megpuhult, beletesszük a gom-bát, a fehérbort és további 20 percig főzzük. A díszítéshez már közben el lehet készíteni a füs-tölt szalonnából a pörcöt. Tálaláskor meglo-csoljuk a csángó gulyást egy jó kanál tejföllel, szórunk rá kevés szárított kaprot, és meghintjük a szalonna pörccel.HIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos 03.21-04.20. Mostanában sokkal érzékenyebb, mint általában. Könnyen megsér-tődik azon, ha a párja azt súgja a fülébe, ön egy nagy mesemondó.Bika 04.21-05.21. Ezekben a napokban gyakran ébred úgy, mintha senkit sem ismerne maga körül. Egyetlen orvosság erre az, ha időben lefekszik, és kialussza magát.iKrek 05.22-06.21. A közelében van egy olyan személy, aki szinte lesi minden mozdulatát. Ne várakoztassa, kérdezze meg tőle egye-nesen, hogy mit szeretne kérni öntől.Rák 06.22-07.22.Ha vannak gyermekei, bizonyára tudja, időnként teljesíteni kell az extra kívánságukat is. Ha ez más-képp nem megy, mondjon le a szenvedélyéről.Oroszlán 07.23-08.23. Lépjen végre a tettek mezejére. Ha nem ért egyet bizonyos dolgok ala-kulásával a családjában, akkor sokkal határozottabban mondjon nemet. Szűz 08.24-09.23. A bolygók szerint hamarosan egy ki-bontakozó szerelmi történet része-sévé válhat. Úgy zajlanak ön körül az események, mint egy igazi filmben. Mérleg 09.24 -10.23.Ne szerénykedjen, és ne húzza ös�-sze magát folyton. Mondja meg a véleményét a főnökének még akkor is, ha fizetésemelésről van szó.sKorpió 10.24-11.22. A bolygóállások szerint varázslatos pillanatok részese lehet ezekben a napokban. Ne törődjön semmivel, élvezzen ki bátran minden pillanatot.Nyilas 11.23-12.21. Lehetőleg ne a jövője miatt aggódjon állandóan, hanem a szerelem legyen a legfontosabb az életében. Tudja, együtt sokkal könnyebb az élet.Bak 12.22-01.20. Legyen őszinte önmagához. Ha az egészsége érdekében valóban fo-gyókúrázni szeretne, álljon fel gyak-rabban a mérlegre. Vízöntő 01.21-02.19. A közeli napokban találkozhat egy olyan személlyel, akit jobb, ha bizal-matlanul fogad. Rá fog jönni, még az sem igaz, amit kérdez öntől.Halak 02.20-03.20. Legyen ügyes, mert hamarosan egy váratlan helyzet részese lehet. Hasz-nálja ki az alkalmat, és ha teheti, for-dítsa a saját javára.A Zalaerdő gasztrocsapatamindenütt sikert arat,jobbról Gál SándorFotó: Kanizsa MédiaházCsángó gulyás az év erdészétől
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 19. SZÁm, 2017. MámÁjus 19.Vállalja a vér- tanúságot is!A Szűzanya első fátimai jelenésének századik évfordulóján szentelték fel Varga Lászlót, a Kaposvári Egyházmegye új püspökét, aki a rábízottakat Szűz Mária oltalmába ajánlotta. A szertartásról a 3. oldalon olvashat, kapcsolódó írásainkat a 10. és 11. oldalon találja.Fotó: Kaposvári Egyházmegye
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTÖsszesen ennyi gól esett az UFC Nagykanizsa-Lenti rangadón, igazságos (2-2) eloszlásban. A dolog annyiban nem igazságos, hogy a házigazdák többet támadtak, több lehetőségük is volt, mégis: meg kel-lett elégedniük egy ponttal. Gáz nincs, hisz’ Gom-bos Zsolt csapata még mindig három fával húz a Csács előtt, de azért (sokkal) több botlás már nem fér bele az aranyéremért vívott, változatlanul kiélezett párharcba. A Kiskanizsa, középházi rangadón, Sem-jénházán csípett el egy pontot (0-0) a hétvégén.Az Oscar-díjas Mindenki című film kanizsai származású szereplője és közreműködője is színpadra lépett a Honvéd Kaszinóban. Valu Rebeka a budapesti Szabotázs Színház Műhely előadásában szerepelt a Miért nem marad reggelire? című egyfelvonásos komédiában. A darab egy fiatal terhes lány és egy idősödő, konzervatív úriember külö-nös kapcsolatát mutatja be, rengeteg jellem- és helyzetkomikummal, árulta el a Kani-zsának Valu Rebeka, aki azt mondta, izgatottan várta, hogy ismét „hazai pályán” játsz-hasson. Őt és művésztársait kitörő örömmel fogadta a kanizsai publikum, azt viszont nem tudjuk, Rebeka maradt-e reggelire a családjánál…a hét száma:Miért nem maradVILÁG KÉP – A HÉT KÉPEFilmzeneKözismert filmslágere-ket hallhattak a filmek szerelmesei a filmek szerelmeseitől a HSMK-ban. Felcsendült –töb-bek között - a Forrest Gump, A Karib tenger kalózai, A profi és a Valami Amerika egy-egy betétdala is Kurta Lilla, a Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar és a Ritmus Könnyűzenei Kóruselőadásában. Sőt,a Whoopi Goldberg nevével fémjelzett Apáca show-ból ismert “I will follow him” című dal első magyar nyelvű változatát is hallhatták az érdeklődők.Kanizsa4IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárdreggelire?
2017. 05. 19. | 3A HÉT TÉMÁJAÚj püspöke van a Nagykanizsát is magába foglaló Kaposvári Egyházme-gyének: Varga Lászlót a Szűzanya első fátimai jelenésének századik évfordulóján szentelte fel Erdő Péter bíboros, prímás, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és Balás Béla emeritus kaposvári megyés-püspök. Az új főpásztor kijelentette: radikálisabb Krisztus-követésre vár mindenkit, maga pedig, ha kell, a vértanúságot is vállalja. A kaposvári Nagyboldogasszony-székesegy-házban Erdő Péter szentbeszédében azt is mondta: Varga László atya szívügyének tekinti az Oltáriszentség tiszteletét. - Minden jó szándékú igyekezetünk és lelki-pásztori munkánk csak emberi erőfeszítés marad, ha nem társul hozzá Isten kegyelme – folytatta a bíboros. - Ez a kegyelem pedig különlegesen sugárzik az Oltáriszentségből. Ha őrizzük és imádjuk templomainkban, átalakítja közössé-günk életét. Ha hittel hordozzuk körül községe-inkben és városainkban, védi és megáldja a ben-nük lakókat. A 2020-ra meghirdetett budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus elő-készítése nagyszerű alkalom arra, hogy megújít-suk plébániáink, egyházmegyéink életét, és mis�-sziós szeretettel forduljunk a körülöttünk lévő világ felé. Erdő Péter emlékeztetett: a püspökszentelést a Boldogságos Szűz Mária első fátimai megjelené-sének századik évfordulóján tartják. 1917-ben, a szörnyű világháború pusztítása közben és az oroszországi forradalom hajnalán, a Szűzanya a biztos remény és a vigasztalás jeleként érkezett az emberiség számára. - A fátimai üzenetek vége az az ígéret, hogy minden üldözésen és szenvedésen túl Mária Szeplőtelen Szíve győzedelmeskedni fog. Vagyis az a szeretet, amivel Isten szereti az emberiséget, és ami Szűz Mária irántunk való szeretetében tükröződik, hatalmasabb min-den gonoszságnál, minden bűnnél és minden gyengeségnél.A homília után, a szentelés szertartásában Varga László ígéretet tett arra, hogy a hitet megőrzi és hivatását teljesíti, majd megkapta a püspöki evangéliumos könyvet, a gyűrűt, a mitrát (püspöksüveget) és a pásztorbotot.Az új püspök a Mária-oltár előtt a Szűzanya oltalmába ajánlotta egyházmegyéjét, első főpásztori beszédében pedig leszögezte: Krisz-tus-központú egyházat, papságot és keresztény-séget szeretne, és erre utal püspöki címere is, amelyben egy megtört ostya és egy megtört ember látható, valamint egy szó, az irgalom olvas-ható. Mint jelezte, olyan egyházmegyét szeretne, amelyben az isteni irgalmasság egyre több hely-re eljut, elérve a legszegényebbeket is, ennek érdekében pedig elindítja az irgalmasság házait.- Az idők jeleit vizsgálva tapasztaljuk, hogy a keresztények a vér ökumenéjét élik napjainkban. Ezért egy radikálisabb Krisztus-követésre hívok mindenkit, ha kell, a vértanúságra is. Imádkozza-tok értem, hogy ne hátráljak meg, ha ez bekövet-kezik. Szükségem van rátok, kérem az imáitokat, a bizalmatokat és a szereteteteket, mert megha-ladja az erőmet a rám bízott feladat. Szükségem van a Szentlélekre! – fogalmazott Varga László.Az új püspököt Somos László esperes-plébá-nos köszöntötte az egyházmegye papságának nevében, kiemelve: sokuk reménye teljesedett be, mikor megtudták, hogy a szentatya őt nevezte ki a Kaposvári Egyházmegye második püspökének.– Címeredet látva arra gondoltam, ez egy nagyon szép lelkigyakorlat. Arra gondoltam, ez a te papi életed, lerajzolva és egy rövid mondatban leírva. A megtört kenyérben, az Eucharisztiában és a megtört emberben, a szegényben, a legki-sebbekben ugyanaz a Krisztus van. Ezt ábrázolja címered, és ezt tanúsítja egész szolgálatod. Ez nem vallásgyakorlat, nem is vallási aktivitás, annál sokkal több. Ez misztika. A misztika útját járod. Kérlek, egyházmegyénket is vezesd erre az útra, melyen te évtizedek óta haladsz – mondta a kaposfői plébános. PÉTER ÁrpádVállalja a vértanúságot is!Az új főpásztor a székesegyház előtt várakozóknak is áldást osztottVarga László (a mikrofon előtt) radikálisabb Krisztus-követésre hív (Fotók: Kaposvári Egyházmegye)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2017. 05. 19. | 5AktuálisA Zala Megyei Katasztrófavédel-mi Igazgatóság Szent Flórián napja alkalmából tűzoltó-napi ünnepséget tartott Kanizsán. A köszöntőkben arra hívták fel a figyelmet, hogy a tűzoltók az év min-den napján szótla-nul teszik a dolgu-kat, ezért pedig megbecsülés és köszönet jár nekik. Az ünnepségen elhang-zott az is, folytatódnak a fej-lesztések, idén a kanizsai laktanyában kicserélik a nyí-lászárókat és a vízhálózatot, Letenyén pedig elkezdődik egy tűzoltóőrs építése.Istennek adott hálával kezdődött az idei megyei tűzoltónap Nagykanizsán. A Felsőtemplomban tartott szentmise után a Deák téren folytatódott az ünne-pi program. A rendezvé-nyen a megye hivatásos és önkéntes tűzoltói, valamint a katasztrófavédelem mun-katársai is részt vettek.A tűz ellen az elhivatott-ság lehet az egyetlen esély, azok elhivatottsága, akik félelmeiket legyőzve védik meg az emberek életét, tár-saikat és a közösség értékeit, hangsúlyozta Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.- A hősiesség, a bátorság, az önfeláldozás és a bajtár-siasság az új évezredben - a mai korszerű szakmai tudással és technikai hát-térrel rendelkező korunk ellenére - is a legfőbb érté-ke világunknak. Hiszen a tűzoltók azok, akik elsőként szállnak szembe a tűzzel, vízzel és a természeti erők-kel – mondta a politikus.Az ünnepségen felavat-ták a kanizsai hivatásos tűzoltók legújabb jármű-vét. Ez egy új, magyar gyár-tású gépjárműfecskendő. A korszerű tűzoltóautóval kevés vízkárral és gyorsan tudnak beavatkozni a szak-emberek. - Ez egy 130 millió forint értékű gépjárműfecsken-dő. Teljesen fel van szerelve a 21. századnak megfelelő-en minden olyan eszközzel, amivel mind tűzoltásra, mind műszaki mentésre képesek a kollégák. Hat fő szállítására alkalmas. Hat fő pedig egy olyan taktikai egység nálunk, amely önál-ló beavatkozásra képes, és gyakorlatilag egy lakástűz elhárítását is meg tudja oldani - mondta el Egri Gyula, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-tóság igazgatója.A tűzoltóautót Szűcs Imre plébános megáldot-ta, majd az ünnepség elis-merések átadásával zárult.Felavatták a tűzoltóautót Fotó: Jancsi LászlóCseresnyés Péter: A
hősiesség, a
bátorság, az önfeláldozás és a bajtársiasság az új évezredben is a legfőbb értéke világunknak
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖnkNKormányZAt2017. május 28.vasárnapMedgyaszay ház és udvara15:00 Köszöntot mond: Dénes Sándor polgármester15:10 Vajda Margit és a Bojtár Együtes musora16:00 Nagy Jonathan illuzionista buvész bemutatója16:30 Swans Balet és Tánciskola táncbemutatója17:00 Napsugár Együtes zenés-énekes musora17:45 Vörös Zoltán bohóc-buvész bemutatója18:15 Portéka Színpad eloadása: A nagy magrablóMikkamakka játszóház | arcfestés | fazekas korongozás | népi játszótér |népi kosaras körhinta | póni lovagoltatás |Kanizsa-Vár ugrálóvár |Thúry Vitézlo Oskola | kalandugráló | trambulin | árusok | kürtoskalács | popcorn | léggömb | “Kék Lámpás Nap”(Mentoautó, Tuzoltóautó, Rendorautó, Autóbusz, Vöröskereszt, Neta-Pannonia K—t.)A nap folyamán minden program ingyenesen látogatható!Kiegészíto programok:15:polgármesterKöszöntot polgármesterMikkamakka PROGRAMOK városIGYERMEKNAP
2017. 05. 19. | 7AktuálisA Közösségek hete zalai állomásaként nyílt kiállítás a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban Fürtös György magángyűjtemé-nyéből, amely nemcsak földrajzi határokon, hanem több mint 100 éven ível át. A tárlat megnyitóján Cse-resnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő azt mondta, minden egyes gyűjteményben a szenve-délyen túl valami más is van: az adott kor bemutatá-sa, egy adott kultúrkör megismerésének a lehető-sége.Ezzel a szlogennel mutatta be a város vezetősége és a kanizsai iparkamara Nagykanizsát az észak-olaszországi Bergamóban. Egy üzemben is megfor-dult a nagykanizsai delegá-ció az elmúlt héten, Dénes Sándor polgármester és dr. Polay József, a Nagyka-nizsai Kereskedelmi és Ipar-kamara elnöke ezután egy konferencián vett részt, amelyen a városvezető bemutatta Nagykanizsát, 60-nál is több észak-olasz-országi befektető és vállal-kozó előtt. Dénes Sándor – már idehaza – azt mondta, óriási lehetőség volt az a városnak, hogy ott hely-ben, újságíróknak és vállal-kozóknak vázolhatta fel a Nagykanizsa adta befekte-tési lehetőségeket. - Nincs távolság, az olasz határ tőlünk mintegy 400 kilométerre van, de Berga-mo sem több 700 kilomé-ternél, tehát könnyen meg-közelíthetők vagyunk. Nagyon jó logisztikája van Nagykanizsának, erről ők is elismerően szóltak – foglal-ta össze tapasztalatait Dénes Sándor. Ekkora lehetőséget magyar város még nem kapott Észak-Olaszország-ban, mint Kanizsa, folytatta dr. Polay József. A helyi kereskedelmi és iparkama-ra elnöke szerint már most van eredménye az olasz útnak. - Ottlétünk alatt érdeklő-dött a bolognai csapat, ősz-re időpontot is kértek az egyeztetésre. Remélem, hogy a Caloni cég még az idén lépni tud, ehhez az is kell, hogy a város segítsen a feltételek megteremtésé-ben - mondta a kamarai vezető. Nagykanizsán most több mint 20 olasz cég működik, amelyek csaknem kétezer embernek adnak munkát.Nyerő ParlamentA Cseri Elektro nyerte a raklapfestőverseny közönségszavazását. Az Országházra 270 voks érkezett, így a cserhátis fiúk nyerték meg a hetije-gyeket az Ördögkatlan Fesztiválra. A második helyen a Simlis Spinék, a harmadikon a Szent József Plébánia végzett.Halszelídítők, -etetők, -simogatók és horgá-szok figyelem! A hónap végén újra Kanizsa Kupa! A hagyományos hor-gászversenyt a Vasutas Horgászegyesület május 27-én rendezi meg a Csónakázó-tónál. A pecásoknak a tó vasút felőli partjáról kell majd a halakat fogniuk, a via-dal szombaton reggel 7 órától fél tizenkettőig tart. A Kanizsa Kupára az egyesületek 5 fős csapatokkal nevezhet-nek, a jelentkezési határidő május 24-e. A nevezéseket a www.delzalaihorgasz.hu oldalon, illetve a Szeke-res utcai Marlin Hor-gászboltban várják.- Jelen pillanatban nagyon sok és sokfajta nagy hal van a Csónaká-zó-tóban. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem pár kilóval fogják ezt a kupát elvinni. Tömeges súlyra számítunk, pont ebből az alkalomból - mondta el Németh László, a Vasutas Hor-gászegyesület elnöke.KanizsaKupaA tárlatot Farkas István, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének kanizsai titkára és Cseresnyés Péter ajánlotta az érdeklődők figyelmébePénzérmék, kitüntetések, jelvényekNagykanizsán sikeres lesz! Meghódították Észak-Olaszországot. Dénes Sándor ésdr. Polay József szerint máris van érdeklődés (Fotó: Jancsi László)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontMájus 19., 18 óraKanizsáról indultam – kerekasztal-beszélgetés Nagykanizsáról elszárma-zott, kiemelkedőt alkotó fiatalokkal. Résztvevők: Valu Rebeka színésznő, a Mindenki című Oscar-díjas rövidfilm sze-replője; Vercz Dávid géptervező, az „Elviszlek vázon” című verseskönyv szer-zője, a 2016-os ARC plakátkiállítás részt-vevője; Sütő András színész, a Viharsarok című filmdráma főszereplőjeA belépés díjtalan!Május 21., 16 óra A Tánc Napja. Szervező: a Kanizsai Zene-iskoláért AlapítványMájus 25., 18 óraJakupcsek Gabriella: Megúszhatatlan – Ahogy a gyerekeimnek elmesélemKönyvbemutatóval egybekötött interak-tív előadás. Belépődíj: 2000 FtMájus 29., 14 óraIfjúsági jazz beavató koncert - rendha-gyó énekóraNáray Erika & Budapest Jazz OrchestraMűsoron: jazz slágerek, film- és rajzfilm-zenék. A diákok többsége nem is sejti, mennyi jazzt hallott már a mesékben, például a Macskafogóból vagy a Disney rajzfilmek varázslatos világából. Az osz-tályterem falain kívüli közös koncertél-ményt ötvözik a zenei műfaj izgalmas, a jazz hiteles és képzett magyar előadói által mélységi titkokba való betekintés lehetőségével, mindezt interaktív módon. Iskolai csoportoknak jelentkezni lehet L. Nagy Edinánál, a Klebelsberg Központ tanfelügyeleti referensénél a következő telefonszámon: 0693/795-211.Május 29., 19 óraELLA 100 - Náray Erika & Budapest Jazz OrchestraVendég: Szolnoki Péter. Ella Fitzgeraldnak, a jazz nagyasszonyá-nak legnagyobb slágerei. Az idén száz éve született énekesnő 13-szor nyerte el a legrangosabb zenei díjat, a Grammy-t. Dalai mai napig slágerek. Belépődíj: fel-nőtt: 3000 Ft, diák-nyugdíjas: 2500 FtMedgyASZAy HázMájus 26., 19 óraZala Szimfonikus Zenekar koncertjeRemekművek a romantika korából. Fel-csendül többek közt Liszt Ferenc Esz-dúr zongoraversenye is. Vezényel: Sándor János. Zongorán közreműködik: Tóth László. Belépődíj: 1500FtMóricz ZSIgmond MűvelődéSI HázMájus 24., 10 óra Gyermeknap a Móriczban. Figura Ede koncertje. A belépés díjtalan!ProgramajánlóMáj. 18-24. 16.00 CSápI, AZ óceáN HŐSE szinkr. spanyol animációs film (90’)máj. 19-23. 17.00, 20.00, máj. 24-én 20.15-kor ALIEN: coveNANT szinkr. amerikai sci-fi (123’)máj. 18-24. 17.30 Ó, ANyáM! szinkr. amerikai vígjáték (91’)máj. 18-23. 18.00 A GALAXIS őrZŐI szinkr. amerikai fantasy (135’)máj. 18-24. 19.30 ArtHur KIrály: A KArd legeNdáJA szinkr. amerikai-ausztrál kalandfilm (126’)máj. 19-24. 20.30 A GALAXIS őrZŐI 3D szinkr. amerikai fantasy (135’)máj. 20-21-én 15.30 BÉBI úr szinkr. amerikai családi animációs film (97’)máj. 24-én 18.00 loyolAI SZENT IGNác fülöp-szigeteki, spanyol film (115’) máj. 24-én 18.00A KARIB- teNger KAlóZAI:SALAZAR BOSSZÚJA 3D premier előtt! szinkr. amerikai-ausztrál fantasy (126’)május 18- május 24. MűsoraA rendalapító„Ignác atyánkban nagyszerű természet és átfogó szellem párosult egy-mással. Ezeknek az adottságoknak a birtokában, és Urunk kegyelmével minden erejét latba vetette, hogy nagy dolgokat vigyen végbe, és min-den tette csupa tűz volt.” E szavakkal jellemezte egy bizalmas barátja Loyolai Szent Ignácot. A jezsuita rend alapítójának élete most a filmvász-non is megelevenedik, a történelmi dráma Szent Ignác visszaemlékezései alapján született meg. A Spanyolországban és a Fülöp-szigeteken forga-tott filmben Ignác belső, lelki küzdelmei, az Inkvizíció előtt folyt pere és merész, de hiábavaló erőfeszítései is megjelennek. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaElla Fitzgerald dalaiA neves hazai színész és énekes, Náray Erika érkezik városunkba a Budapest Jazz Orchestrával és Szolnoki Péterrel kiegészülve, hogy Ella Fitzgerald legnagyobb slágereit elevenítsék meg. A jazz nagyasszonyá-nak dalaiból összeállított zenés estre május 29-én 19 órakor kerül sor a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Náray Erika színházi és tévés szerepeivel, illetve senkivel össze nem téveszthető szinkronhangjával egyaránt kivívta magának a tiszteletet, most azonban mint jazz énekesnő csillantja meg tehetségét. Ebben egyik segítője a Budapest Jazz Orchestra, Magyaror-szág egyik legkedvel-tebb big band zenekara lesz, amely 1998 óta mutatja be a szvingzene és a dzsessz szinte min-den válfaját világszínvo-nalon. Az est ihletője az idén 100 éve született Ella Fitzgerald volt, aki anno tizenháromszor nyerte el a legrangosabb zenei díjat, a Grammy-t. Dalai mai napig slágerek. Ki ne ismerné például a Cheek to Cheek, a Puttin on the Ritz vagy a Let’s face the music and dance című dalokat? Náray Erika és a Budapest Jazz Orchestra közös produkciója egy sztárfellépővel, Szol-noki Péterrel egészül ki, akit a Bon Bon zenekarból ismerhet a nagyérde-mű, de a popzene mellett a jazz is közel áll hozzá.Náray Erika és a Budapest Jazz Orchestra ugyanezen a napon, 14 óra-kor „Ifjúsági jazz – beavató koncert – rendhagyó énekóra” címmel hozza közelebb a fiatalokhoz az általuk képviselt műfajt a művelődési központ-ban, jazz slágerek, illetve film- és rajzfilmzenék segítségével. PR
Minden kerek évforduló része a leltár, így a volt növendékek meghívása – a méltó ünnep-lés mellett – az elmúlt évek summázását is szol-gálta, árulta el Baráth Zoltán, az intézmény igazgatója.– A kollégáimmal az az egyik feladatunk, hogy a kiemelkedően tehetséges növendéke-inket a művésztanári vagy a művészeti pálya felé terelgessük. A jubileumi évben azt is szám-ba kell vennünk, hogy ez a törekvésünk men�-nyire volt eredményes.A „zenede” 1926-os megalapítása és 2016 között 270–en folytatták tovább tanulmányai-kat művészeti iskolában, vagyis átlagosan éven-te hárman.– Ez már ahhoz is elegendő lenne, hogy a jelenlegi tantestület utánpótlását biztosítsuk a jövőben – mutat rá az igazgató. – A minimum penzumot így elviekben teljesítettük, hozzáte-szem, mégsem dőlhetünk hátra: a zenepeda-gógus-hiány országszerte egyre sürgetőbb kihívás, amit mi is kezdünk érezni a bőrünkön.A kanizsai zeneiskolában az elmúlt 90 évben sok tehetség bontogatta a szárnyait. A művészi pályát választók közül többen is bejárták az európai színpadokat. Kevésbé jellemző, de nem példa nélküli, hogy valaki szólókarrierre adta a fejét, ám az igazgató szerint mind közül ez a legnehezebb hivatás, hiszen az előadások ide-ig-óráig tartó pompáját rendre a szállodai szo-bák magánya követi.– Ehhez képest egészen más az élet egy zene-karban, ahol nagy formátumú karmesterekkel dolgozhat együtt az ember, sokszor olyan dara-bokon, amelyek zenetörténeti kuriózumok. De nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom: nekünk, művészeti tanároknak talán mégis az a legnagyobb öröm, ha egy-egy tanítványunk a nyomdokainkba lép.Az intézmény tantestülete a személyre szóló pedagógiában és az egyéni képzésben hisz, amelynek egyik pillére a növendékek és a taná-rok közti közvetlen, bizalmi viszony.– Ez nemcsak a művészeti képzésről szól, hanem arról is, hogy megpróbáljuk őket támo-gatni a tanulásban, vagy az élet bármely más területén. Sok olyan érettségiző tanulónk van, akik most, a vizsgák időszakban sem mondták le a képzőművészeti, tánc- vagy zeneóráikat, mert számukra az is egyfajta kikapcsolódás, ha idejönnek. Jól esik nekik, hogy a tételek után végre valami mással is foglalkozhatnak. Közben pedig észre sem veszik, hogy ez a másfajta, pihentető tevékenység stimulálja az agyukat, ami miatt jobban megy majd a tanulás.Ami a zeneoktatást illeti, az igazgató egyetért azzal a kodályi gondolattal, hogy nincs botfülű vagy tehetségtelen gyerek – mindenkit a saját képességeinek megfelelően kell fejleszteni.– A növendékeink esetében nem az a fő cél, hogy kiállítsuk őket egy színpadra, bár fontos pedagógiai feladatnak tekintjük azt is. Sokkal inkább érdekes, hogy például a zene művelésé-vel mi mindent lehet elérni a fejlődésükben. Régóta ismert, és tudományosan igazolt, hogy a zenélés a leghatékonyabb, indirekt pedagógi-ai módszer, amelynek ráadásul számos pozitív hatása van a testünkre és a lelkünkre.A művészeti iskola tanévzárójával a jubile-umi programsorozat is véget ér. Az ünnepsé-get június 13-án, 18 órától tartják a Hevesi Sándor Művelődési Központban.NEMES Dóra 2017. 05. 19. | 9KultúraA zenével minden jobban megy!Nosztalgikus élményben lehetett részük a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola tanárainak a minap: a 90 éve alapított intézmény volt növendékei jubileumi koncertet adtak, de visszatértek az egykori, képzőművészetis tanulók is, akiknek az alkotásaiból kiállítás nyílt.Baráth Zoltán: Nincs botfülű vagy tehetségtelen gyerek!(Fotó: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemÁmenNapra pontosan az első fátimai jelenés századik évfordulóján szentelték fel Varga Lászlót, a Kapos-vári Egyházmegye új püspökét, aki a reá bízottakat – az egész egyházmegyét, így a kanizsaiakat is - a Szűzanya oltalmába ajánlotta. A hitetlenek azt mondanák, véletlen. Mi, hívők, tudjuk: nem az.PÉTER ÁrpádFátima a remény és a vigasztalás jelképe. A Szűzanya pedig az, aki – Szent István fel-ajánlása révén – megtartotta Magyarorszá-got, miközben népek vesztek el a történelem süllyesztőjében (belátom: ez közhelyes, de igaz!), s akinek Szent II. János Pál pápa, saját bevallása szerint, az életét köszönhette; azt, hogy túlélte az ellene elkövetett merény-letet. Mindez több mint hit. Mindez bizonyíték. (S amúgy: tovább is van, mondjam még?!)Erre jön az új püspök, és első beszédében kijelenti: „Az idők jeleit vizsgálva tapasztal-juk, hogy a keresztények a vér ökumenéjét élik napjainkban. Ezért egy radikálisabb Krisztus-követésre hívok mindenkit, ha kell, a vértanúságra is. Imádkozzatok értem, hogy ne hátráljak meg, ha ez bekövetkezik. Szük-ségem van rátok, kérem az imáitokat, a bizalmatokat és a szereteteteket, mert meg-haladja az erőmet a rám bízott feladat. Szükségem van a Szentlélekre!”Mondatai összecsengenek kedves plébáno-som szavaival, aki szörnyű időket jövendöl, amelyben üldözik majd azokat, akik a kereszt jelét magukra vették – máris teszik! -, s nem alkusznak akkor sem, amikor min-den veszni látszik, ’mikor könnyebb lenne az antikrisztus seregébe beállni, tagadni mind-azt, amit hiszünk és megtapasztalunk: az isteni irgalmat, szeretetet és kegyelmet. Ő, mármint kedves plébánosom azt mondja – ha jól értem -, hogy az ima, a zarándoklat s a magunkon/magunknál/otthonunkban lévő megáldott szentkép, olvasó, feszület, Benedek-kereszt(…) segít. Nem megúszni. Vállalni. És talán erről beszél az egyházmegye új főpásztora is, akit a píszi jegyében, lehet, illő lenne püspök úrnak szólítani, de a püspök atya kifejezés helytállóbb, kifejezőbb, szere-tetteljesebb. (Amikor egy közéleti kávéházi rendezvényen, beszélgetőtársként, ezen elmé-letem nyomán Márfi Gyulát érsek atyaként mutattam be Hévízen, azt mondta: szeren-cséd, hogy öregapádnak szólítottál…!)Varga László, ha kell, vállalja a vértanúsá-got, és erre hív bennünket is. A mi hitünk azonban, félő, kisebb, mint az övé. Mi (még) félünk. De kompromisszumként - az ő szavaival: a „radikálisabb Krisztus-követés” jegyében –, ha azonnal a vértanúságot nem is vállaljuk, a tanúságot, helyesebben a tanúságtétel örö-mét a vállunkra vehetnénk. (A kép összetett, értelmezése megér néhány másodpercet!)S nemcsak úgy, ahogyan a Szűzanya kérte, imádsággal és bűnbánattal, hanem a létező irgalom és kegyelem cselekvő, élő bizonyíté-kaként. A hit ugyanis – az istentagadó, köz-keletű liberális és őskomcsi értelmezéssel ellentétben – nem magánügy, hanem a leg-személyesebb közügy. Mert vállalni kell, plá-ne vérzivataros időkben („a keresztények a vér ökumenéjét élik napjainkban”, by Varga László). A publicista általában bort iszik – én most papáét, de erről később… -, s helyesen teszi, ha ezzel párhuzamosan nem vizet prédikál. Nos, ha a vértanúságot nem is, a nyilvános tanúságtételt szívesen kezdem a püspöki beszéd után, és remélem, egyre többen tesz-nek így. Mert ennek ereje van, amitől félnek a „másik oldalon”.1. Csíksomlyón tíz éve kértem valamit – de leginkább valakit – a Szűzanyától. S bár minden (értelem, földrajzi távolság, raciona-litás…) az ügy ellen szólt, ő lett a földi tár-sam, akivel – ha jól értem plébánosomat – az örökkévalóságban is együtt maradunk. Mert ott – ha eljutunk oda egyáltalán – azok lesz-nek együtt, akik szeretik egymást. 2. Az, hogy ezt a jegyzetet ebben a lapban megírhatom, kizárólag annak köszönhető, hogy, magammal is viaskodva, kaptam erőt kimondani, de legfőképp így is gondolni… (még decemberben): legyen meg a Te akara-tod! (Így hát ez a jegyzet most megjelenhet...)3. Bár nem mondtuk ki, de mindannyian azért imádkoztunk: akiért a fohászunk száll – még ha nekünk fáj is a földi búcsú - mente-süljön a kíntól, a szenvedéstől, a fájdalomtól. Tavasszal még megmetszette a szőlőt. Május tizenharmadikán, az első fátimai jelenés 100. évfordulóján, amikor Varga László azt mondta, vállalja akár a vértanúságot is, elte-mettük. Az egyházközség világi elnökét.A megmetszett szőlőből – mint oly’ sokszor az elmúlt évtizedekben – misebor (is) lesz.Ámen.
2017. 05. 19. | 11Fátima 100Az elmúlt napokban szinte az egész világ egy portugál kisvárosra, Fátimá-ra figyelt – épp úgy, mint száz évvel ezelőtt. 1917 májusától októberéig a Szűzanya hat alkalommal jelent meg három pásztorgyereknek. Az utolsó jelenést – a napcsodát – több tízezren látták. Fátima azóta is az egyik legje-lentősebb Mária-kegyhely, ahová évente milliók zarándokolnak el, hogy az Égi Édesanya oltalmát kérjék.A kiskanizsai Szent Ferenc Zarándokközössé-get vezető Horváth György és felesége, Valé-ria nemrég tért haza a por-tugál kisvárosból, ahol a Cursillo Világtalálkozót tar-tották. Több mint tízezer ember gyűlt össze Fátimá-ban, akik egyúttal a Mária-jelenések centenáriumáról is megemlékeztek. Mivel a Cursillo alapítója, Edurado Bonnín éppen száz évvel ezelőtt született, a mozgal-mat felajánlották a Szűz-anyának.– A Föld majd’ minden országából érkeztek cursil-losók a világtalálkozóra. Magyarországról hatvanan mentünk, Székely János esztergom-budapesti segédpüspök vezetésével – meséli Vali. – Felemelő volt, ahogy a résztvevők – mint egy hatalmas család tagjai – egymás kezét fog-va énekeltek, imádkoztak és adtak hálát az Úrnak.A Horváth házaspár sze-rint jó volt magyarnak len-ni Fátimában. Meglátogat-ták például azt az 1964-ben felszentelt keresztutat és kálváriát, amely külföld-re szakadt magyarok összefogásából épült meg.– Magyarország történe-te, sorsa elválaszthatatlan Máriától – mutat rá György. – Szent István király a halá-los ágyán a Szűzanyának ajánlotta az országot és a koronát, s az ő pártfogását kérte a nemzetre. De az is önmagáért beszél, hogy a világon egyedül a magyar királyok kaptak felhatalma-zást a pápától arra, hogy püspököket nevezzenek ki, tehát a keresztény gyöke-reink erősek.A Szent Ferenc Zarán-dokközösség legutóbbi, engesztelőnapi zarándok-lata épp az első fátimai jelenés évfordulójára esett. Györgyékhez kapos-vári és budapesti vendé-gek is csatlakoztak. Aznap a kanizsai származású, jelenleg Mogyoródon szolgáló Tóth József Mik-lós atya és zarándokcsapa-ta is felkereste a homokko-máromi kegytemplomot, ahová magukkal vitték a Mogyoródi Madonna-szobrot is.Szűcs Imre plébános szerint Fátima – ahogy minden Mária-kegyhely – a Szentlélek iskolája, amely arra tanít, hogy jobb embe-rek legyünk. Mint mondja: legalább egyszer minden-kinek fel kellene keresnie a portugál kisvárost: aki ott jár, érzi a hely szentségét.– Mit mond az édesanya, amikor útjára bocsátja a gyermekét? – kérdezi Imre atya, majd rögtön válaszol is: – „Aztán jó legyél, kisfi-am.” Égi Édesanyánk ugyanezt kéri tőlünk. Bár a fátimai jelenések 1917-ben olyan eseményeket vetí-tettek előre, amelyek azóta bekövetkeztek, a pásztor-gyerekekre bízott titkok mit sem vesztettek az aktualitásukból: a Szűz-anya akkor – és azóta is – arra kér: tartsunk bűnbá-natot és imádkozzunk a békéért.A plébános úgy látja, a XXI. század emberének az a legnagyobb hibája, hogy kizárólag a saját erejére hagyatkozik, és nem bízik Isten szándékában, sőt, sokszor szembe is megy azzal. A békétlenség, a zűr-zavar és az erőszak ebből fakad, hiszen Isten alapve-tően jónak teremtette meg a világot, és benne az embert.– Valóban válságos idő-ket élünk, én azonban nem esem kétségbe – árulja el az atya. – A Szűz-anya száz évvel ezelőtt Fátimában arra figyelmez-tetett: ha Oroszország nem tér meg, háborúk tör-nek ki, tévtanok terjednek el, és az egyházat üldözni fogják. És lám, jött a kom-munizmus… De a Szűz-anya azt is mondta: „Végül Szeplőtelen Szívem győ-zedelmeskedni fog.” Én hiszek ebben. A gonosz kétségtelenül jelen van a világban, és olykor úgy tűnik, hogy minden, ami jó, eltörpül mellette, ám ne feledjük, milyen fénye-sen ragyog – még a legna-gyobb sötétségben is – akár egyetlen szál gyertya! Ilyen ereje van a hitnek, egy imának vagy egy jó cselekedetnek is. Szűcs Imre néhány évvel ezelőtt maga is járt Fátimá-ban. A zarándoklat résztve-vőivel akkor ellátogatott Kondor Lajos sírjához is. A verbita szerzetes több mint öt évtizeden át szolgált Fátimában, s annak idején ő kérelmezte a két, fiatalon elhunyt pásztorgyerek bol-doggá avatását, ami végül 2000-ben történt meg. Az első jelenés századik évfor-dulóján Ferencet és Jácin-tát a szentek sorába emelte a pápa. Unokatestvérük, Lúcia boldoggá avatási eljárása folyamatban van.NEMES DóraA Szentlélek iskolájaFátima 100!A Szűzanya valóban meg-jelent a három pásztor-gyereknek, a napcsodát több tízezren láttákMagyar mise Lisszabonban, a Szent Estefánia kórházkápolnában A fátimai Szűzanya-szobor, koronájában a Szent IIii. János Pál pápa testéből ki- operált golyó található (Fotó: Horváth György)
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt2017. május 1-től leállított helyi járatok Eljutási lehetőségek2-es jelzés: Kalmár u.-Palin, Futballpálya- 6.20 munkanapokon, szabadnapon 6.25 helyközi (Homokkomáromi járat) munkanapokon, szabadnapon2-es jelzés: Palin, Futballpálya - Kalmár u.- 6.35 munkanapokon, szabadnapon 6.16 helyközi (Zalaszentbalázsi járat) munkanapokon 6C jelzés: Városkapu krt.- Kalmár u.- 8.15 munkanapokon 6-os jelzéssel: 8.00, 8.30 Városkapu 21-es jelzéssel: 8.16 Hevesi úti ABC - 10.55 szabadnapokon 6-os jelzéssel: 10.30, 11.30 Városkapu 6C jelzéssel: 10.25, 11.25 Városkapu 6C jelzés: Kalmár u.- Városkapu krt. - 8.00 munkanapokon 21Y-os jelzéssel: 8.00 Kalmár u. 6Y jelzéssel: 8.11 Dél-Zalai Áruház 4 jelzéssel: 7.48 Dél-Zalai Áruház - 8.50 munkanapokon 6A jelzéssel: 8.36 Dél-Zalai Áruház 6-os jelzéssel: 8.42 Dél-Zalai Áruház 20-as jelzéssel: 8.45 Kalmár u. -10.40 szabadnapokon 6Y jelzéssel: 10.11 Dél-Zalai Áruház 6-os jelzéssel: 11.16 Dél-Zalai Áruház 6C jelzéssel: 10.10, 11.10 Kalmár u. 20Y jelzéssel: 10.15 Kalmár u. 8 jelzés: Napraforgó tér- Miklósfa, Szentendrey u.- 14.35 munkanapokon 8-as jelzéssel: 14.25 Napraforgó tér (14.15-14.35 összevontan) - 16.30 munkanapokon 8Y jelzéssel: 16.20 Napraforgó tér (16.10-16.30 összevontan) 8 jelzés: Miklósfa, Szentendrey u.- Napraforgó tér - 14.41 munkanapokon 8Y jelzéssel: 14.05 Szentendrey u. 8-as jelzéssel: 15.10 Szentendrey u. - 17.00 munkanapokon 8-as jelzéssel: 16.55 Szentendrey u. (16.45-17.00 összevontan)10Y jelzés: Kalmár u. – Bagola, Aut. ford. – Nagyfakos alsó - 6.30 munkanapokon 10-es jelzéssel 6.30 Kalmár u. (6.30-6.35 összevontan)- 14.00 munkanapokon 10-es jelzéssel: 12.35 Kalmár u. 10Y jelzéssel: 14.35 Kalmár u. 10 jelzés: Bagola, Vegyesbolt- Kalmár u.-14.25 munkanapokon 10-es jelzéssel: 13.00, 15.10 Bagola, Vegyesbolt18-as jelzéssel: Kalmár u. – Vasútállomás - 5.05 naponta 18-as jelzéssel: 5.25 Kalmár u.- 9.25 naponta 18-as jelzéssel: 9.05, 9.45 Kalmár u.18-as jelzéssel: Vasútállomás – Kalmár u. -5.15 naponta 18-as jelzéssel: 5.35 Vasútállomás-9.35 naponta 18-as jelzéssel: 9.15, 9.55 V. áll.20-as jelzéssel: Kalmár u. - Balatoni út- Napraforgó tér – Kalmár u. - 7.15 munkanapokon 6Y jelzéssel: 7.11 Dél-Zalai Áruház 6-os jelzéssel: 7.37 Dél-Zalai Áruház 6A jelzéssel: 7.21 Dél-Zalai Áruház 6C jelzéssel: 7.10, 7.20 Kalmár u. 20-as jelzéssel: 6.45, 7.45 Kalmár u. 21 jelzéssel: 7.00, 7.30 Kalmár u. C3-as jelzés: Autóbusz-állomás- Tesco vonalon közlekedő valamennyi autóbusz leállítása. Az áruház megközelítését 6C, 4, 6, 6A, 20, 21 jelzésű autóbusz járatok biztosítják.C5 jelzés: Autóbusz-állomás- Napraforgó tér- 21.25 munkanapokon C7 jelzéssel: 21.29 Kalmár u.C5 jelzés: Napraforgó tér- Autóbusz-állomás- 22.20 munkanapokon C7 jelzéssel: 22.20 Napraforgó tér
2017. 05. 19. | 13MagazinA Thúry György Múzeum a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet néprajzos-(segéd)muzeológus munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62. További információk: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rkma8tkbc7 A cukorbetegek feladatai a ren-dezett anyagcsere érdekében címmel tartunk foglalkozást május 26-án, pénteken 15 óra 30 perckor a Kanizsai Dorottya Kór-ház tanácstermében, a Nagyka-nizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezésében. Minden érdeklődőt várunk!ELŐADÁSSokan veszik fontolóra ezekben a napokban, hogy vajon vállalják-e a pünkösdi csíksomlyói zarándoklat, vagy a nyári erdélyi, székelyföldi vizit veszélyét. A kanyaró ugyanis tombol Romá-niában, s a magyar megyékben is jelen van. A téma kényes, ezt bizonyítja, hogy ahány helyen kopogtattunk – volt vagy öt… - mindenütt elhajtottak bennünket, „fölfelé” mutogatva. Végül az emberierő-forrás-minisztérium egészség-ügyért felelős államtitkárságánál kötöttünk ki, elsősorban azt tuda-kolva, hogy aki utazik, annak kell-e oltás. Válaszukban először is tisztáz-ták, a kanyaró főleg oltatlan személyek körében okoz jár-ványokat, kezelésére nincs specifikus terápia. Szövődményei közül az akut agyvelőgyul-ladás, amely gyakran maradandó agyká-rosodáshoz vezet-het, körülbelül min-den ezer eset közül egyben alakul ki. Halálozást, amely elsősorban légzőszervi és idegrendszeri szövőd-mények következménye, az utóbbi európai járványok során minden ötezer beteg közül egynél jelentettek. A leghatékonyabb megelőzési módszer a két dózisból álló, kanyaróvírus-tartalmú kombinált védőoltás, amelyet kanyaró-mumpsz-rubeola (MMR) vakciná-val végeznek. A védőoltásokat 1969-ben vezették be életkorhoz kötött kötelező oltások formájá-ban. A hosszútávra szóló védett-ség kialakítása érdekében 1989-től kezdődően bevezették az újraoltást. Az egészségügyi államtitkár-ság arra figyelmeztet, nem aján-lott a 15 hónaposnál fiatalabb, illetve oltatlan kisgyermekek kanyarós országokba – ilyen Románia mellett Olaszország is – elvinni. Ha mégis muszáj menni, akkor feltétlenül szükség van az MMR-oltásra, amit már kilenc hónapos kortól el lehet kezdeni; a védettség mintegy két hét múlva alakul ki. A 12 hónapos kor előtt végzett oltást azonban egy éven belül ismételni kell.Felnőttek oltására általában nincs szükség, mivel döntő több-ségük természetes és/vagy mes-terséges úton szerzett kanyaró elleni védettséggel rendelkezik, áll az államtitkárság lapunknak küldött válaszában. „Ha egy 1969 előtt született ember olyan hely-re utazik, ahol kanyarójárvány van, de nem biztos abban, hogy volt kanyarós és kéri a védőoltást, akkor javasolt beoltani. Az 1969 és 1978 között születetteket a hazai előírások szerint legalább egy védőoltásban kellett részesí-teni, az e korcsoportba tarozók számára akkor javasolt az MMR-védőoltás, ha magas a fertő-ződés kockázata (például ismerten kanyarós beteg van a környezetben, vagy olyan helyre utaznak, ahol kanya-rójárvány van). Az 1978 és 1989 között születettek a hazai előírások szerint csak-nem kivétel nélkül két oltásban részesültek. Ők ugyanis már 11 éve-sek voltak 1989-ben, ami-kor az újraoltást bevezették iskolai kampányoltások kere-tében, így a védőoltást több-nyire megkapták az iskolában. Ezért esetükben akkor javasolt újabb oltás, ha az oltási doku-mentáció nem tartalmazza a két oltást”, fogalmaznak a levélben.Utazni tehát lehet, de nem árt az óvatosság.BAKONYI Erzsébet, PÉTER ÁrpádMenni, vagy maradni?A kiütés a kanyaró egyik jellemző tünete
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINMint egy liget!, gon-dolja magában az ember, ha leszáll a 8-as helyi járatról Ligetvárosban. A jó érzést csak erősíti benne, ha az ütött-kopott régi, szürke házak helyén szinte egy lakóparkkal talál-ja szemben magát. A kerítéssel körbevett, zárható kiskapuval rendelkező épületek előtt virágokat lenget a szél. Továbbsétálva, egy-egy lakás bejára-ta fölött a lilaakácok azt sejtetik az idegennel, biztosan jó itt élni.S mivel nem találtuk otthon azt, akit kerestünk, hogy valamivel elüssük az időt a következő busz indulásáig, sétát tettünk a liget-ben. Azonban a látvány hirtelen véget vetett a szép napnak. Több talicskányi szeméthalom-ra bukkantunk a lakóépületek között. Bizonyára a tulajdonosai-nak sürgős dolga akadhatott szál-lítás közben, hogy a lim-lomjaikkal nem jutottak el a szeméttelepig…Nem tudni, a különleges gyűjte-mény mióta zavarja az ott lakók életminőségét, s ha nem viteti el valaki, könnyen a patkányok, kígyók és a hamarosan megérkező meztelen csigák ligetévé válhat a környék. A kérdés most már csak az, ki fizesse a révészt, azaz a szál-lítás költségeit. A város, vagy a kör-nyéken lakók? Esetleg – megtalá-lásuk után – büntetésből azok, akik az illegális kupacot létrehoz-ták?!BAKONYI ErzsébetANetta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.NAGYKANIZSAIcsapatába keresKÖRNYEZETVÉDELMI REFERENSmunkatársat.Felsőfokú szakirányú végzettséggel, hosszútávon gondolkodó, megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik (vagy vállalja mielőbbi megszer-zését).A hasonló területen szerzett tapasztalata felvételnél előnyt jelent.Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatánaktagja lenni, kézzel írott, fényképes önéletrajzát, valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát juttassa el címünkre 2017. május 26. napjáig. Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.MunkaügyVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezető KRESZ-tanfolya-mainkra jelentkezési időpont: MÁJUS 24., SZERDA 16.00 ÓRA JÚNIUS 7., SZERDA 16.00 ÓRAKövetkező GKI-vizsga időpontja: JÚNIUS 17., SZOMBAT – a jelentkezési határidő: június 7-igGépkezelői (targoncavezető, földmunkagép-kezelő és emelőgép-kezelő) OKJ és hatósági gyakorlati vizsga Nagykanizsai helyszínnel: JÚNIUS 21., SZERDA - jelentkezési határidő: június 1-ig *Részletekről érdeklődjön irodánkban! email: nagykanizsa@voksh.hu. Tel.: 06-30-491-7051, Beke Ivett irodavezető.7 éve képezzük a vezetőket !(Stat.2017-1 né. VSM: “B” E: 64,1% F: 64,91% - “C”E: 58,33%ÁKÓ: “B” Gy: 164,71% “C” Gy: 109,19% / KK: “B”135.600.-Ft/fő. “C”:141.000 Ft/fő)A Netta-Pannonia Kft. munka-társai a napokban egynyári virágokat ültetnek a közterüle-teken, a múlt héten pedig már a kandeláberekre is elkezdték a virágok kihelyezését. - A város egész területén, a virágágyásokba, ládákba közel 40 ezer virágpalántát ültetünk ki. Kiszedjük az árvácskákat, illetve a tulipánhagymákat, és ezek helyett pótolunk: külön-böző begóniafajtákat, illetve a klasszikus büdöskét, jégvirágot – mondta Dobrádi István, a Netta-Pannonia Kft. parkfenn-tartási vezetője.Virágba borulKi fizesse a szállítást?A vizuális rombolás mellettaz egészségre is veszélyes… (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
Mint ahogy a nótában van, megyünk az úton, együtt tovább.... Györkös Albertnek ez jutott hirte-len eszébe, amikor május, a szerelem hónapja kap-csán beszélgettünk, és megpróbáltuk megfejteni, mi lehet a titok, ami több mint hat évtizede össze-tartja a házaspárt. - Arany csillagom, ez tényleg szerelem volt első látásra. Pedig én akkor gyűrűs menyasszony vol-tam. Mind a ketten a vas-útnál dolgoztunk, csak ő a kereskedelmi szolgálatnál, én meg a forgalmi irodá-nál. Albikám minden reg-gel vonattal érkezett, Pölöskefőről, s minden reggel kezit csókolommal köszönt. Mondtam is magamban, ki lehet ez a jóképű férfi... - emlékezett vissza Györkös Albertné Julika néni a nagy találko-zásra. Egy darabig csak a köszönések voltak, aztán egyszer, amikor Albert egy falubelijével beszélgetett, ő odahívta Julikát. - Na, mondtam magam-ban, itt valami lesz.... – mondta mosolyogva a 85. évébe lépett asszony, fel-elevenítve azt is, hogy későbbi férje ezután fel akarta pörgetni a tempót. - Annyira sürgetett, már mindjárt el akart venni, már a másik hónapban. De hát akkor még nem is ismertük egymást, végül 3-4 hónapra házasodtunk meg. És olyan szépen megkért a szüleimtől… Édesanyám azt mondta: hát ez jó gyerek lesz biztos, Juliskának ilyen férj kell, meg fogja becsülni. És hála Istennek, így lett, kitartottunk egy életre. Szeretetben, békesség-ben. Az utóbbi két szót szinte teljesen együtt mondta a 61 éve házas pár… Albert bácsi és Julika néni valóban békesség-ben, szeretetben élnek, az egyik kedvenc elfoglaltsá-guk a kártya. Főleg otthon, kettesben, de azért néha eljárnak a Vasutas Nyugdí-jas Klubba is. A titkos szó pedig végül a tolerancia lett. - Mindenkinek vannak rosszabb napjai, s azt meg kell érteni. Nem kell egy-mást szidni, összeveszni, inkább meg kell fogni a másik kezét. És egy kis humor is segít - fogalma-zott nevetve Albert. - A gyerekek előtt nem veszekedhettünk soha, ők egyébként is mindig ész-revették, ha nem moso-lyogtunk egymásra – vette át a szót Julika. - A nagyob-bik lányom egyszer azt mondta: „anya, ha nem mész oda apához, nem puszilod meg, nem tanu-lok, nem írom meg a lec-két!” VINCZE Adél 2017. 05. 19. | 15Magazin Parti termék, ajándék, nagy választékban,minden alkalomra kaphatóa Dekor Kuckóbanmár új helyünkön,a Zrinyi M. u. 15. szám alattvárunk szeretettel (húsbolttal szemben, a I. emeleten.)Tel.: +36 30 459 4461 www.dekorkucko.huMultifokális lencse akció 20 %Sze relemkerin gő (2.)„Egymás kezét soha nem engedtük el…”Május a szerelem hónapja, amelyet a Kanizsa is megünnepel. Mini sorozatunkban párokat mutatunk be: olyan embereket, akik hisznek a szerelemben.Albert és Julika61 éve házasodtakössze Gyárthatnánk képaláírást – de felesleges…A fotóban minden benne van, sőt,talán annál is több (Fotók: Jancsi László)
2017. május 20.SZENT KRISTÓFERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15120:00-08:002017. május 21.ZÖLDFENYŐALKOTMÁNY U. 51.93/333-52119:00-06:002017. május 22.BELVÁROSIERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002017. május 23. BENU GYÓGYSZER-TÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVASROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002017. május 24.BENU GYÓGYSZER-TÁR NAGYKANIZSA KANIZSA CENT-RUMTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002017. május 25.BENU GYÓGYSZER-TÁR NAGYKANIZSA KATONARÉTITAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002017. május 26.FAGYÖNGYSZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖnkNKormányZAtwww.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Vegyész főiskola/egyetem megegyezés szerintAutóbuszvezető szakmunkásképző megegyezés szerintÜveges szakmunkásképző megegyezés szerintEsztergályos szakmunkásképző megegyezés szerintGyártástervező és folyamat ellenőr szakmunkásképző megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintPizzaszakács szakmunkásképző megegyezés szerintHegesztő szakmunkásképző megegyezés szerintSzállodai takarító szakmunkásképző megegyezés szerintKárpitos szakmunkásképző megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintLogisztikus betanított munkás megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraÁLLÁS – ÁLLÁS - ÁLLÁS- ÁLLÁSGyógysz ertári ügyeletJövő heti véradások NAGykanizs ánMájus 23., kedd Zalaszabar 10:30-12:30Május 23., kedd Garabonc 14:00-16:00Május 25., csütörtök Vöröskereszt 11:00-13:00Május 25., csütörtök Tótszerdahely 14:30-16:30Adj vért, és ments meg három életet!Piaci árak Kanizs áneper 1400-1600 Ft/kgspenót 800 Ft/kgsóska 1000 Ft/kgparadicsom 650 Ft/kgfejessaláta 100-150 Ft/db
2017. 05. 19. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Május 20., szombatBernát, FeliciaA Bernát germán eredetű, jelentése: erős, mint a medve. A Felicia latin eredetű, jelentése: boldog.Május 21., vasárnapKons tantinLatin eredetű, jelentése: Constantius családjához tartozó, szilárd, állhatatos, következetes.Május 22., hétfőJúlia, RitaA Júlia latin eredetű, jelentése: Juliusz nemzetségéhez tartozó. A Rita a Margaréta (Margherita) olasz becézőjéből származik, jelentése: gyöngy. Május 23., keddDezsőLatin-magyar eredetű, jelentése: óhajtott, kívánt gyermek.Május 24., szerdaEs zter, Eliza,VanessSSzaAz Eszter héber eredetű, jelentése: mirtusz, egy másik magyarázat szerint perzsa eredetű, s ekkor azt jelenti: csillag, bájos fiatal lány. Az Eliza az Erzsébet (Elisabeth) önállósult rövidülése, jelentése: Isten az én esküvésem. A Vanessza Jonathan Swift névalkotása.Május 25., csütörtökOrbánLatin eredetű, jelentése: városi, finom, művelt, udvarias ember.Május 26., péntekFülöp, eVelinA Fülöp görög eredetű, jelentése: lókedvelő. Az Evelin az Éva francia (Eveline) és angol (Evelyn) továbbképzése, kelta-skót eredetű, jelentése: kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPkaKAmaraÜlésezett az elnökségKamaránk 2017. május 15-én elnökségi ülését tartott. Az ülésen dr. Polay József elnök beszámolt az elő-ző elnökségi ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, majd a 2016. évi gazdálkodást és a 2017. évi költségvetés tervezetét ismertette, valamint a küldöttgyűlés tárgysoro-zatára tért ki.UN-ITA konferencia – Nagykanizsán sikeres lesz UN-ITA címmel a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara közre-működésével az olasz gyáriparosok szövetsége konferenciát rendezett Bergamoban, azzal a céllal, hogy segítse a térség vállalkozásait magyarországi, ezen belül nagykani-zsai befektetéseknél. A rendezvényt olasz részről a Caloni Trasporti és a Confimi Industria szervezte. Részt vett rajta Nicola Caloni, a Caloni cégcsoport vezetője és Paolo Agnelli, az Agnelli család feje.A látogatás során a vendéglátók bemutattak néhány olasz céget, elmondták filozófiájukat és megis-merkedtek a nagykanizsai lehetősé-gekkel. A konferencián előadást tar-tott Szilágyi Melinda, Magyarország Kereskedelmi attaséja, valamint Dénes Sándor polgármester a várost mutatta be, majd dr. Polay József Nagykanizsa gazdaságáról tájékoz-tatta a részvevőket.Felraktuk Nagykanizsátaz észak-olasz befektetők térképére Az előadáson több mint 60 érdek-lődő vett részt és további 300 főnek küldték meg az előadás anyagát és a szövetség jelentősebb tagjait, közel 3000 céget kivonatosan tájékoztat-tak a konferenciáról. Az olasz Gyár-iparosok Országos Szövetsége e-mailben tájékoztatta valamennyi tagját a konferencia tartalmáról. Azzal a végkövetkeztetéssel fejezték be a vállalkozásoknak küldött üze-netet, hogy szövetségük vonzónak tartja a magyarországi befektetési klímát és különösen alkalmasnak tartják Nagykanizsát és térségét többféle befektetési célpontnak. Megemlítették, hogy az autógyár-táshoz szükséges cégek, az elektro-nika, az élelmiszeripar, a robotika, a gépgyártás területén ajánlják tagja-inknak a nagykanizsai befektetési lehetőségeket. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha bárki más területen szeretne beruházni, azt is célszerű megvizsgálni, hiszen a Nagykani-zsai Kereskedelmi és Iparkamara és az Önkormányzat aktív módon segít a cégek létrehozásában és elin-dításában. Már a konferenciát követően érdeklődés mutatkozott a bolognai vállalatok részéről, de van lehetőség élelmiszeripari, sőt sport jellegű beruházásokra is. Felvetődött, hogy a Magyarországon működő olasz ter-melői cégek telephelyének is kiváló helyszíne lehet a város. A konferencia szervezői úgy gondolják, az első lépé-sek után egyre erősödő gazdasági kapcsolatok indulhatnak el és ennek következményeként befektetők jöhet-nek Nagykanizsára. SZAKKÉPZÉSI HÍREINKSzakmák Éjszakája A Nagykanizsai Szakképzési Cent-rum az idén is csatlakozott a Szak-mák Éjszakája elnevezésű országos pályaorientációs rendezvényhez. A Kanizsa Centrumban megtartott programsorozaton közel 30 szakma-csoporttal ismerkedhetett meg a több mint 700 általános iskolás diák és azok szülei.A fesztivál hangulatú rendezvényt Cseresnyés Péter szakképzésért és munkaerőpiacért felelős államtitkár nyitotta meg, majd Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntötte a résztvevő-ket. Pályaorientációs munkatársunk standjánál az érdeklődők megismer-hették a Kamara szakképzési felada-taihoz kötődő szolgáltatásait.Pályázat diákoknakA diákok 4 napos nyári táborozást nyerhetnek a Kamara „Szakma dicsé-rete” című pályázatán. A nyeremény a pálya- és szakmaválasztást segíthe-ti. A diákoknak egy mesterséget vagy szakembert kell írásban bemutatni-uk. Május 10-ig vártuk a pályamun-kákat. A tábor a Sármelléki Tüskevár Erdei Iskolában lesz. A nyertesek megismerkedhetnek a környékkel és a szórakoztató programok mellett pedig szakmabemutatók is lesznek. A pályázatokat egy független zsűri fog-ja értékelni és a legjobbnak tartott 15 dolgozatot választja ki. Ez a 15 diák vehet részt június 26-29. között 4 napon keresztül Sármelléken egy bentlakásos táborban, ami teljesen ingyenes számukra.„A jó szakma felér egy diplomával”A 10. Szakma Sztár Fesztivál kereté-ben idén április 24-25. között negyven szakmában mérettették meg tudásukat a versenyző végzős diákok. Az ered-ményhirdetésre április 26-án került sor. A döntőben Nagykanizsát 1 festő, mázoló, tapétázó, illetve 2 épület- és szerkezetlakatos képviselte, akik mind-annyian a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondy Vilmos Szakkép-ző Iskolájának utolsó éves tanulói. A Fesztivál helyszínére, a budapes-ti Hungexpo-ra 80 fő, pályaválasztás előtt álló 7. osztályos diák látogatását szerveztük meg. Az általános iskolá-sokon kívül 25 főt vittünk a Nagyka-nizsai Szakképzési Centrum Zsig-mondy Vilmos Szakképző Iskolájá-ból az ugyanebben az időpontban és helyszínen megrendezett IV. Skills Hungary Nemzeti Döntőjére. A tanulószerződés megszűnésének eseteiMájus-június a vizsgák időszaka. Ha a tanuló a befejező szakképző évfolyamot sikeresen teljesíti, a tanu-lószerződés a komplex szakmai vizs-ga utolsó napján, a vizsga sikeres és sikertelen kimenetele esetén is meg-szűnik. A tanulószerződés megszűnhet a szakmai vizsga megkezdését megelő-zően is:- szakképző iskolából való kizárás-sal, vagy a tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvény-ben szabályozott esetekben történő megszűnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait har-minc napon belül más szakképző iskolában folytatja,Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAMKeresse nálunk a népszerű hiteleket!Kamaránk foglalkozik a hitelkérelmek befogadásával ésa bankokhoz történő közvetítésével.Ha Önnek most vagy a jövőben hitelre lenne szüksége vállalkozásafellendítéséhez, érdemes tájékozódnia a hitellehetőségekről.Kollégáink Hermán Szilvia és Fodor- Bognár Klaudia térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel várják.Tel.: 93/516-670; 30/754-3616 2017. 05. 19. | 19kamara- ha azt a gyakorlati képzés folyta-tására jogosult, a szakképzési hozzá-járulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 3.§ d) pontjában meghatározott szerveze-tek közé nem tartozó szervezet kötöt-te a tanulóval a szakképzésről szóló törvény 26.§ (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzésre, a kilencedik évfolyam eredményes teljesítése tan-évének utolsó napján,- a gyakorlati képzést szervező szervezet jogutód nélküli megszűné-sének napján,- a gyakorlati képzést szervező szervezetnek a gyakorlati képzésben való részvételtől eltiltó határozata jogerőre emelkedésének napján, azonnali végrehajtás elrendelése ese-tén a határozat közlésének a napján,- a tanuló halála napján.A befejező szakképzési évfolya-mon a tanulót a tanulói pénzbeli jut-tatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg. Ha a tanuló a befejező szakképzési évfolyamon megbukik, akkor a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanuló juttatásra már nem jogosult. Az utol-só tanítási nap és a szakmai vizsga időpontja közötti időszakban a tanu-ló gyakorlati képzésre nem kötelezhe-tő, azonban ebben az időszakban a tanuló gyakorlati képzést szervező vállalkozás pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanuló számára. A tanuló a tanítási év utolsó tanítási napját köve-tő naptól a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult.A tanulószerződés megszűnhet a szerződő felek akaratától függő eset-ben is:- közös megegyezéssel, a megegye-zés szerint megjelölt napon,- felmondással, a felmondás közlé-sétől számított tizenötödik napon,- azonnali hatályú felmondással, a felmondás közlésének napján.A tanulószerződés felmondását írásban kell közölni a szakképző iskolával és a nyilvántartást vezető szervvel. A gyakorlati képzést szerve-ző szervezet a tanulószerződés meg-szűnésekor igazolást köteles kiállíta-ni a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett gyakorlati ismeretekről.Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, a következő tanév első tanítási napjá-tól a pénzbeli juttatásának havi mérté-ke a megismételt szakképzési évfo-lyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele.A tanuló részére a munka törvény-könyvéről szóló törvény alapján járó tíz nap betegszabadság időtartamára tanulói pénzbeli juttatásának 70%-a illeti meg. A tanuló a betegszabadsá-got meghaladó betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult. A táppénz adóköteles jövedelem, adóbevallás készítését vonja maga után.A tanulói pénzbeli juttatást utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni a tanuló részére.Pályaorientációs tevékenységünkA Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységrendszerének fontos eleme a pályaorientáció, mely a 6 – 8. évfolyamos tanulókra fókuszál. Az elmúlt hetekben pályaválasztáshoz kapcsolódó intézményi igényeknek megfelelve több olyan programot szerveztünk a nevezett célcsoportnak, mely egyrészt a szakma gyakorlati világához kötődik, másrészt a gyer-mekek pályaválasztását segíti.A Kőrösi Csoma-Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor tagin-tézményének két hetedik osztályában osztályfőnöki óra keretében beszélget-tünk a jó pályaválasztás feltételeiről, a személyes döntés lehetőségéről, fontos-ságáról. Tájékoztatást kaptak a tanulók a szakképzés új rendszeréről és ennek a Nagykanizsai Szakképzési Centrum által nyújtotta lehetőségeiről.Április 21-én a „Szakmák éjszaká-ja” program keretében a kamara szakképzéssel foglalkozók csapatá-nak standjánál az érdeklődők választ kaphattak a szakképzéssel kapcsola-tos kérdéseikre, dilemmáikra.Az április 24-25-i „Szakma Sztár Fesztivál” maradandó élményt nyúj-tott Budapesten a 42 nagykanizsai és 40 városkörnyéki általános iskolás-nak. Tevékenység közben láthatták a 41 szakmában országos döntőbe jutott középiskolásokat, közben a foglalkoz-tató szigeteken maguk is kipróbálhat-ták egy-egy szakma alapfogásait. A Rozgonyi úti Általános Iskola 49 hetedikesének kérésük szerint üzem-látogatást szerveztünk a „Kanizsa Pékség Zrt” üzemébe, ahol megkós-tolhatták az egyik terméküket, a kakaós kalácsot is.Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-NGM-1/2016/TK/22 szá-mú pályázati támogatásból valósul-nak meg. A támogatást az NFA terhé-re a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja. MesterképzésekkamaránknálA szakképzési törvény előírása szerint gazdálkodó szervnél lévő képzőhelyen gyakorlati oktatóként csak olyan személy tevékenykedhet, aki rendelkezik az adott szakmában mesterlevéllel. 2017. február, március hónapban az alábbi mestervizsga tanfolyamok indultak el kamaránk szervezésében:  autószerelő gázfogyasztóberendezés - és csőhálózat-szerelő  pincér kézápoló- és műköröm- építő, lábápolóMesterképzéseink magas szintűek, gyakorlat- és sikerorientáltak.A tanfolyamokról érdeklődni Tuboly Jenőné mester vizsga szervezőnél lehet a 93/516-670 és 30/585-0925 –ös telefonszámon vagy a titkarsag@nakkik.hu e-mail címen.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2017. május 20-május 26.Május 20., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 01:55 Híradó, 02:10 Aktuális - Hargita, 02:40 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Élet-módi, 08:05 Hír-adó, 08:20 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 08:50 Aktuális - Hargita, 09:20 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Hír-adóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Élet-módi, 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 Varga László püspökké szentelése – közvetítés felvé-telről, 21:00 Fejezetek Magyarország közlekedéstör-ténetéből – Autók és utak (ismeretterjesztő filmsoro-zat), 21:25 1100 év Európa közepén: Odafent Szepes vármegyében 4. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 22:10 Lapozó.Május 21., vasárnap00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 01:00 Varga László püspökké szentelé-se – közvetítés felvételről, 03:00 Fejezetek Magyaror-szág közlekedéstörténetéből – Autók és utak (ismeret-terjesztő filmsorozat), 03:25 1100 év Európa közepén: Odafent Szepes vármegyében 4. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30 Varga László püspökké szentelése – közvetítés felvételről, 09:30 Fejezetek Magyarország közlekedés-történetéből – Autók és utak (ismeretterjesztő filmso-rozat), 09:55 1100 év Európa közepén: Odafent Szepes vármegyében 4. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 10:40 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:30 Napi Kanizsa – újra-néző, 16:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:30 Élet-módi, 17:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Istentisztelet az evangélikus templomban, 19:25 1100 év Európa közepén: Sáros vármegye, a magyar Gascogne 1. rész (ismeretterjesztő magazin), 19:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 20:15 Sztárportré, 20:40 Kanizsa Cafe (szerdai, csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:55 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:20 Lapozó. Május 22., hétfő00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:25 Istentisztelet az evangélikus templomban, 01:25 1100 év Európa közepén: Sáros vármegye, a magyar Gascogne 1. rész (ismeretterjesz-tő filmsorozat), 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Sztárportré, 02:40 Kanizsa Cafe (szerdai, csütörtöki és pénteki adás ismét-lése), 03:55 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Istentisztelet az evangélikus templomban, 07:55 1100 év Európa közepén: Sáros vármegye, a magyar Gas-cogne 1. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Sztárportré, 09:10 Kanizsa Cafe (szerdai, csütör-töki és pénteki adás ismétlése), 10:25 Info blokk, ben-ne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:50 Lapozó, 12:00 1100 év Európa közepén: Sáros várme-gye, a magyar Gascogne 1. rész (ismeretterjesztő film-sorozat), 12:25 Sztárportré, 12:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 18:30 Élet-módi, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Riasztás (rendvé-delmi magazin), 20:10 Nemzeti konzultáció 2017, 21:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.Május 23., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Élet-módi, 01:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Nemzeti konzultáció 2017, 02:50 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 03:20 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Élet-módi, 07:40 Riasztás (rendvé-delmi magazin), 08:10 Híradó, 08:25 Nemzeti konzul-táció 2017, 09:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 10:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:30 Lapozó, 12:00 Élet-módi, 12:30 Riasztás (rendvédelmi maga-zin), 13:00 Nemzeti konzultáció 2017, 14:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Hargita, 20:30 Híradó, 20:45 Olasz - magyar örökség: Római Magyar Akadémia (ismeretterjesztő filmsorozat), 21:10 Riasztás (rendvédelmi magazin), 21:40 Nemzeti konzultáció 2017, 22:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 23:20 Lapozó.Május 24., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Hargita, 02:10 Olasz – magyar örökség: Római Magyar Akadémia (ismeret-terjesztő filmsorozat), 02:35 Riasztás (rendvédelmi magazin), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Hargita, 08:40 Olasz – magyar örökség: Római Magyar Akadémia (ismeretterjesztő filmsorozat), 09:05 Riasztás (rendvédelmi magazin), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:10 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kultu-rális magazin), 12:55 Hargita, 13:20 Olasz – magyar örökség: Római Magyar Akadémia (ismeretterjesztő filmsorozat), 13:45 Riasztás (rendvédelmi magazin), 14:15 Nemzeti konzultáció 2017, 15:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Kukkantó (gyerekműsor), 20:10 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 K’arc (kulturális magazin), 21:50 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 22:20 Lapozó.Május 25., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Kukkantó (gyerekműsor), 01:25 Hír-adó, 01:40 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 02:05 Székely konyha, 02:35 K’arc (kulturális magazin), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Kukkantó (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 08:45 Szé-kely konyha, 09:15 K’arc (kulturális magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Kukkantó (gyerekműsor), 12:55 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 13:20 Székely konyha, 13:50 K’arc (kulturális magazin), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormányzati ülés közvetí-tése felvételről, 20:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:05 Épí-tech (a házépítők magazinja), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:05 Lapozó.Május 26., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 01:35 Kanizsa Cafe (talk show), 02:00 Híradó, 02:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 02:45 Épí-tech (a házépítők magazinja), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 08:05 Kanizsa Cafe (talk show), 08:30 Híradó, 08:45 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 09:15 Épí-tech (a házépítők magazin-ja), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Épí-tech (a házépítők magazinja), 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Út-mutató (vallási magazin), 20:10 Creative chef Nagy Eszterrel, 20:35 Híradó, 20:50 Látogató, 21:20 A mi portánk (a hagyomány magazinja), 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:20 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Kunics Réka “mesterhármasával” fejeződött be az újszászi lábtoll-labda világbajnoki válogató, amelynek végeztével kihirdették a vb-csapat keretét, aminek tagja lett a kanizsai Zemplén SE női hármasa.Az idénybeli harmadik világ-bajnoki rangsoroló keretében öt egyesület 89 játékosa két kategó-riában döntött a helyezésekről, egyben arról, hogy kik utazhat-nak a júliusi hongkongi lábtoll-labda világbajnokságra. Kunics Réka először a női csapat tagja-ként (Kunics Réka, Morvai Noé-mi, Tukszár Zsófia, Vlasics Dal-ma), aztán párosban (Kunics Réka, Morvai Noémi), legvégül egyéniben állhatott a dobogó legfelső fokára. A kiváló játékos a hátralévő júniusi válogatón egyé-niben és társával, Morvai Noémi-vel párosban növelheti kvalifiká-cióinak számát.A zemplénes fiúk a lányok három aranya mellé szereztek még 3 ezüst- és 1 bronzérmet.Lábtoll-labda vb-válogató, Újszász. Kanizsai eredmények. Női csapat (12 egység): 1. Kunics Réka, Morvai Noémi, Tukszár Zsó-fia, Vlasics Dalma (Zemplén SE). Női páros (19): 1. Kunics Réka, Morvai Noémi. Női egyéni (16 induló): 1. Kunics Réka. Férfi csa-pat (13): 2. Farkas Balázs, Huszár Emil, Lukács Benedek, Lukács Márton, Takács Endre (ZSE). Férfi páros (19): 2. Huszár Emil, Lukács Benedek. Férfi egyéni (16): 2. Lukács Benedek, 3. Farkas Balázs. 2017. 05. 19. | 21SportIngatlanBelvárosi 35 m2-es üzlet, irodának, üzletnek, rendelőnek május 1-től kiadó. Érdeklődni: 06-30/474-5115SzolgáltatásTelevízió-javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István. Tel: 06-30/597-1530.Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel: 20/510-2723.Pécs után ezúttal Nagykanizsán rendezték meg a cselgáncs vasutas csapatbajnokságot, amelyen az elő-zőhöz hasonlóan a Nagykanizsai TE 1866 és a Pécsi VSK csapata vett részt.A versenyt a fiatalabb korcso-port küzdelmei nyitották, a pár-harcot pedig a PVSK nyerte öt győ-zelemmel. A diákok magasabb korosztályában is a baranyaiak vol-tak a jobbak, akik 8:5 arányban nyertek. Összességében az idei vasutas csapatbajnokságot 13 győzelemmel a pécsiek nyerték, a nagykanizsaiak nyolc sikert jegyeztek.Ahogy azt az NTE szakmai stáb-jának vezetője, Mester Józsefné elmondta, a versengéssel az 1970-es évekbeli csapatbajnokság hagyományainak felélesztése a cél, persze akkor még tíz olyan vasutas klub is volt, köztük a MÁV NTE, amely cselgáncsozókat dele-gálhatott egy-egy versenyre. Ma már csak 4-5 olyan klub van, amely nevében megtartotta a vasutas elnevezést. Él a hagyomány!A kanizsai női lábtoll-labda csapat, balról Morvai Noémi, Tukszár Zsófia, Kunics Réka és Vlasics Dalma a dobogó legfelső fokán Hongkongitávlatok...
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportKeresse fel üzleteinket, hogy segíthessünk! Nagykanizsa, Sugár u. 1. Tel.: 93/789-962, Platán sor 1. Tel.: 93/310-644Nyitva tartás: H-P 9-17 h, Sz-9-12 hMultifokális lencsék specialistájaAz okostelefonok, táblagépek, számítógépek éstelevíziók ma már elengedhetetlen részei mindennapi életünknek. Ez a digitális életforma a szemnek extra erőfeszítést igényel,az emberek 85%-a száraz szemre, szemfáradságra fejfájásra, könnyezésre panaszkodik. A szemnek sokkal gyorsabban és intenzívebben kell fókuszálnia különböző távolságokra, emelletta kijelzők vakító fénye és káros kék fény kibocsátása is problémát jelent. MEGOL DÁS : Munkaszemüveg, mely tökéletes látást biztosít közelre (okostelefon, tablet),köztes távolságra (monitor) és 3-4m távolságra is! JA VASOLJUasoljuK: tanároknak, banki, hivatalidolgozóknak, diákoknak és mindenkinek,aki számítógép előtt dolgozik.Üzleteinkben Szép kártyával és egészség-pénztári kártyával is fizethet!Komplett szemüvegek már 9900Ft – tól!! A kanizsai tekézők Pázsit László Emléktor-na Taroló Kupát rendez-tek a Bányász-sportte-lep tekecsarnokában. A viadal 100 taroló gurí-tásos volt az ötvenedik után pályacserével. A tarolások csak úgy záporoztak, nagy küz-delmeket hoztak a via-dal csatározásai. A fér-fiak mezőnyében végül Bukovics László (323) végzett az első helyen, megelőzve Magyar Zol-tánt (299) és dr. Molnár Józsefet (287). A höl-gyeknél az elsőséget Bicsák Erika (241) érde-melte ki, a dobogó második fokára Tuboly Jenőné (240), míg a har-madikra Eszenyi Amb-rusné (231) állhatott.EmléktornántaroltakÉrmeket hoztakA vívók országos diákolimpiáját a fővárosi BOK Sportcsar-nokban rendezték. A közel kétezer sportoló között - akik hat korcsoportban és minden fegyvernemben vívtak - a kanizsai kardozók is ott voltak, s egyben iskoláikat is kép-viselve számos értékes helyezést értek el. A nagykanizsa-iak eredményei. V. korcsoport férfi kard egyéni: 6. Dobó Ádám (Batthyány-gimnázium), 8. Horváth Barna (BLG). V. kcs. női kard: 6. Mádé Réka (BLG). VI. kcs. férfi kard: 3. Szamosi Richárd (BLG). VI. kcs. férfi kardcsapat: 2. Bat-thyány Lajos Gimnázium (Dobó Ádám, Horváth Barna, Szamosi Richárd, Horváth Bulcsú). IV. kcs. női kardcsa-pat: 2. Palini Általános Iskola (Kobra Virág, Bécsi Zsófia, Kozári Dóra).A Batthyány fiú kardcsapata, balrólHorváth Bulcsú, Dobó Ádám, Horváth Barnaés Szamosi RichárdBarcelona után, Ausztria előttSzerepeltek már lapunk hasábjain, tavaly szep-temberben, a monzai Formula 1-es futam kap-csán. Akkor Felde István és Kálovics Tamás, a Fer-rari- és McLaren-rajongó úgy fogalmazott: 2017-ben folytatódnak a tur-nék. Nos, így is lett, hiszen a múlt hét köze-pén Nagykanizsáról Bar-celona felé, pontosabban a Circuit de Barcelona-Catalunya objektumához vették az irányt. S milyen jól tették, hiszen tanúi lehettek Lewis Hamilton és Sebastian Vettel „egy az egybeni” csatájának, pontosabban a kerék-kerék elleni küzdelmé-nek. Rengetegen gondolják úgy a száguldó cirkusz sze-relmesei közül, hogy ilyen éles csatákkal teli idény tenne igazán jót a sorozatnak, ennek első felvonása megtör-tént a katalánoknál. A kanizsai srácoknál sincs megállás: elmondásuk szerint idén nem maradhat ki Ausztria, meg persze a Hungaroring sem a sorból.FeldeIstvánés KálovicsTamásBarcelonában
Az UFC-t kissé mintha bénította volna, hogy a baj-nokság hajrájába fordulva elérhető közelségbe került a bajnoki cím, így például még gólerős támadójuk, Nagy Gergő is a saját háló-jába bólintott egy mentési kísérlet során (0-1). A görcs idővel oldódott, egyenlí-tettek is a hazaiak Szalai Dániel révén, majd az újabb lenti vezetés után ismét sikerült egalizálni - akkor Nagy immár a jó kapuba talált be. A második félidőben egyre nagyobb nyomás alá helyezte ellenfelét a Kani-zsa, a szabálytalanságok talán ritkultak a mezőny-ben, viszont többen is elfu-tották magukat a rohanás közepette. A vendéglátók számos helyzetet hibáztak el, kapufát is fejeltek, de a Lenti erejéből is futotta veszélyes kontrákra, az eredmény (2-2) azonban már nem változott.- Ezúttal abban voltunk gyengébbek, amit eddig hangsúlyoztunk, vagyis mentális téren nem úgy áll-tunk a meccshez, ahogyan az elvárható lett volna - fogalmazott az UFC vezető-edzője, Gombos Zsolt. - Hiányzott a tűz, a minden-áron való győzni akarás. Van hátra három forduló, próbálunk valamelyest vál-toztatni a munkánkban, s igyekszem a srácokról levenni a terhet. Az elvég-zendő feladat nem kisebb, de felszabadultabb, játéko-sabb foglalkozásokat tar-tunk majd, mivel tudom, hogy a játékosokon nyo-más van. Pontokat kell sze-reznünk az elkövetkezendő fordulókban, ez mindenki számára világos.A kilencedik helyen álló Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE a tizenegyedik Semjénházához látogatott, és a hazaiak szorongattak ugyan, de a vendégek min-den támadásukat vissza-verték, így Sneff Ferenc tanítványai négy vereség után szereztek ismét pon-tot (0-0) a bajnokságban.Szombaton az UFC Csesztregre látogat, a mér-kőzés 17 órakor kezdődik, míg a Kiskanizsa szabadna-pos.POLGÁR László 2017. 05. 19. | 23SportA Nagykanizsai TE 1866 női megyei labdarúgó-bajnokságban szereplő csapata az őszi szezon után második-ként fordult a tavaszra a Göcsej SK együttese mögött, a napokban pedig előzött is a tabellán, és jelenleg az első pozíciót foglalják el Benedek József tanítványai.- A táblázat annyiban azért csalóka, hogy az eger-szegieknek két meccsel kevesebb van a nevük mel-lett, így vezetjük négy ponttal a mezőnyt - fogal-mazott Benedek József, a kanizsai hölgyek trénere. - Emellett az is belejátszott a mostani állásba, hogy a Göcsej három döntetlent ért el a legutóbbi meccsek során. Egy kis adalék a nagyka-nizsaiak szerepléséhez: a mindig kellemetlen ellenfél Szepetnekkel szemben például helyi rangadót nyertek 1-0-ra, a Pákát (12-0), a Zalaszántót (11-0) és a Teskándot (10-0) pedig két-számjegyű gólmennyiség-gel terhelték meg.- Próbálunk persze nem hibázni, dolgozunk lelkesen, ugyanakkor kemény találko-zók állnak még előttünk a bajnokság hajrájában. Megyünk még a hatodik Gyenesdiáshoz, a negyedik Zalaapátihoz, a hetedik Novához, illetve a szezon zárásaként június 10-én következik hazai környezet-ben a Göcsej SK elleni rang-adó. Előzetesen úgy kalku-láltunk, hogy az első három hely valamelyikén szeret-tünk volna végezni, jelenleg azonban akár merészebb terveink is lehetnek.Szollár Bernadett, az NTE támadója már 34 gólnál jár, ezzel második a mesterlövé-szek mezőnyében. A jegyző-könyvekből az is kiderül, hogy Kunics Réka esetében pedig most következett el a lábtoll-labdás idény java, hiszen kevesebbszer lépett pályára a kanizsai csapat szí-neiben. POLGÁR LászlóVelence-jesolói fürdRDéSSel NON-STOP2017. június 17-18., augusztus 19-20.Részvételi díj: 12.900 Ft/főKlageNFuRT–MinimuNDus és a WöRThi-tó2017. július 15.Részvételi díj: 8.900 Ft / fő helyett 8.500 Ft /főBled-BohiNJ- ViNTGarSZuRDokMesevilág a Júlia-Alpok szívében2017. július 29.,szept. 24.Részvételi díj: 8.200 Ft / főA részvételi díj tartalmazza az uta-zás és idegenvezetés költségét.A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.A GARDA -TÓ ÉS KÖRNYÉKE 2017. június 14-16. (2 éj), szept. 22-24. (2 éj)Részvételi díj: 49.900 Ft/főÜDüléS, PiheNÉS A hoRVÁT TENGERPARTONKirándulási lehetőséggel! 2017. július 7-14. (7 éj)Részvételi díj: 16.900 Ft + 200 €/főeRDély kincsei- oRSovai hajóZÁSSalBővített program!Dél-Erdélyi körutazás2017. augusztus 15-20. (5 éj)Részvételi díj: 20.000 Ft + 150€/főA heGYEK öleléSÉBEN NÉGY ORSZÁG haTÁRÁNSVÁJC2017. augusztus 17- 20. (3 éj)Ellátás: reggeli Részvételi díj: 65.900 Ft/fő A TOSZKÁN TÁJ SZERelMESeiNEK 2017. szeptember 12-17. (5 éj)Részvételi díj: 30.000 Ft + 180 €/ főKörutazás Olaszországban...2017. szeptember 19-24. (5 éj) Orvietó- Róma- Nápoly- Pompei- Capri sziget- Vezúv Elhelyezés: 2 ágyas ***szállodai szobákban (5 éj)Részvételi díj: 105.300 Ft/főKörutaZÁS SzékelYFöldön2017.szeptember 19-24. (6 éj)Részvételi díj: 20.000 Ft + 170 €/főKalaNDOZÁS, PiheNÉS AZ ISZTRiai FélSZIGETEN 2017. szeptember 21-24. (3 éj)Elhelyezés: Rabacban *** szállo-dában Részvételi díj: 18.900 Ft + 90 € Ft/főA teRMéSZet vaRÁZSaa BalKÁNon 2017. szeptember 28- okt. 1. (3 éj)Elhelyezés: szálloda *** (3-éj)Részvételi díj:45.900 Ft /főA részvételi díj tartalmazza az uta-zás, idegenvezetés, szállás költségét félpanziós ellátással. A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.www.lovaszbusz.huJó lenne megtartani...A kanizsaiak (fehérben)vezetik a tabellát (Fotó: Polgár László)A labdarúgó megyei első osztályban listavezető UFC Nagykanizsa a szintén az élmezőnyhöz tartozó, a harmadik helyért hajtó Lenti gárdájával mérkőzött az Olajbányász- stadionban, míg a Kiskanizsa Semjénházán vendégszerepelt a múlt hétvégén.Azért nem árt odafigyelni…A Lenti ellenimeccsen (az UFC pirosban) legin-kább a küzdelem dominált (Fotó: Gergely Szilárd)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKHogy miről is beszélget hat barátnő, ha időnként egy-egy trac�-cspartira összejönnek valamelyik vendéglőben? Természete-sen a sütésről, főzésről, s gyakori a receptcsere is. Gécziné Bajsz Margit, a két Éva, Erzsi, Gyöngyi és Erika legutóbbi találkozóján a kaporral töltött fasírozott receptje került az érdeklődés középpontjába. A következő hétvégén Gécziné Bajsz Margit sikert is aratott otthon a legújabb „szerzeményé-vel”. Hozzávalók:1 kg darálthús, 2 dl tejföl, füstölt és natúr trappista sajt, kapor vagy petrezselyemzöld, de ez utóbbi ki is hagyható. Elkészítése: A darált húsból ízlés szerint fasírozottat készítünk, majd köze-pes méretű gombócokat formázunk belőle. A gombócok köze-pébe fészket alakítunk ki, amit a tejföl, a kétféle reszelt sajt és az apróra vágott kapor, vagy petrezselyemzöld keverékével meg-töltünk. A töltött fasírozott-pogácsákat kizsírozott tepsibe tes�-szük és előmelegített sütőben, szép pirosra megsütjük.Nagyon mutatós, és gyorsan elkészíthető, melegen és hidegen egyaránt fogyasztható, finom ételt kapunk. Van egy jó receptje? Megsütné, megfőzné és megmutatnáa Kanizsának és így a kanizsaiaknak?Ne habozzon! Szóljon! 93/787-050. HIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Ön is tudja, végtelen szorgalmának beérett a gyümölcse. Mellőzze az idegeskedést, és fordítson több időt a kikapcsolódásra, szórakozásra.Bika: 04.21-05.21. Anyagiakkal járó nem várt lehetősé-gek nyílnak meg ön előtt. Ne feled-je, ne csak az örömét, a jövedelmét is ossza meg a szeretteivel.iKrek: 05.22-06.21. A csillagok szerint bizonyos nem várt események bizonytalanná te-hetik egy időre. A helyzetből úgy tud kijutni, ha meghallgatja a társa véleményét.Rák: 06.22-07.22.Most akár felesleges dolgokra is el-költheti a pénzét. Nem kell garasos-kodnia, a főnökei most már értékelik a teljesítményét. Oroszlán: 07.23-08.23. Továbbra is őrizze meg a nyugal-mát, és hallgassa végig a párja mon-dandóját. Ha nehezen megy, szá-moljon el tízig, mielőtt megszólal. Szűz: 08.24-09.23. Anyagi gondja nem lesz a nyáron, éppen ezért lebegjen a szeme előtt, hogy akár egy luxusutazást is beter-vezhet magának. Szálljon hajóra.Mérleg: 09.24 -10.23.A bolygóállások szerint, ha nézetel-térései adódnak a párjával, abban közrejátszik az irigység is. Ellendruk-kerek figyelik a kapcsolatukat.sKorpió: 10.24-11.22. A munkahelyén és a magánéletében is sikereket arathat mostanában. Ha új dolgokba fog, még a csillagok is támogatják a kezdeményezését.Nyilas: 11.23-12.21. Igaz, nem mondhatja el magáról, hogy a bőre alatt is pénz van, de luxuskiadásokra is telik a jövedel-méből. Elégítse ki a kedvese vágyait.Bak: 12.22-01.20. A csillagok azt jelzik, ne mond-jon könnyedén igent egy baráti felkérésre. Pénzügyei akkor is jól alakulhatnak, ha nem támaszkodik másokra.Vízöntő: 01.21-02.19. Ha időnként magányosnak érzi ma-gát, ne gondoljon semmi rosszra. Egy váratlan helyzet hatására új cé-lokat tűzhet ki magának.Halak: 02.20-03.20. Mostanában kiválóan működik a hatodik érzéke. Csak rá kell néznie a párjára, s máris tudni fogja, mi jár a fejében. Cselekedjen eszerint.Gécziné Bajsz Margit sikert aratott otthon legújabb csere-receptjével Fotó: Bakonyi ErzsébetKaporral töltött fasírozott a barátnőktől
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 20. SZÁm, 2017. MámÁjus 26.Fotó: Gergely SzilárdThúry örökösei?Végvári vitéznek lenni nemcsak meg-tiszteltetés, hanem felelősség is – ebbe kóstolhatott bele egy hete több mint 150 diák. A fiatalok erőpróbája, vagyis a Végvári Vasember Viadal komoly kihívás volt. Képriportunk a 7. oldalon található.
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTEmberi koponyadarabot, állkapocscsontot és több más csontmaradványt is találtak a régészek Őrtilosnál, a Zrí-nyi-Újvár kútjának feltárásán. Ezeken kívül gerendákat, cserepeket rejtett a föld, és még Zrínyi Miklós lovának itatóvályúja is előkerült. A szakemberek már hetek óta dolgoznak a területen: 16 méter mélyre ástak le eddig, de még jó pár métert fúrni kell, hogy megtalálják a kút eredeti alját. Ez az emlék a török kori, 1663-64-es hábo-rú egyetlen bemutatható mementója.Horvát nyelvű szentmise és kórustalálkozó volt a hétvégén a Felsőtempomban. A misét a prelogi esperes celebrálta, a kanizsai és környékbeli horvát ajkúak így anyanyelvükön gyakorolták a hitéletet: horvátul imádkoztak és énekeltek. A szentmise után kezdődött a horvát nyelvű kórusok találkozója. A Máriát dicsérjük elnevezésű eseményt már nyol-cadik alkalommal szervezték meg; a programhoz évről évre egyre többen csatlakoznak, ma már minden Nagykanizsa környéki horvát település énekkara részt vesz a találko-zón, sőt, ezúttal diákcsoportok is jöttek: felléptek a murakeresztúri és a tótszerdahelyi általános iskola, illetve a nagykanizsai Piarista-iskola növendékei is.a hét száma:Máriát dicsérjükVILÁG KÉP – A HÉT KÉPETütü és pendelyMintegy 180 táncos lépett színpadra az Aranymetszés Művészeti Napokgáláján, amelyena Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola táncosnövendékei szintekivétel nélkül bemutat-ták tudásukat.A közönség vastapssal jutalmaztaa produkciókat,a felkészítő pedagógu-sok pedig azt is nézték, ki milyen jegyetérdemel.Kanizsa1663Fotó: Gergely SzilárdIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely Szilárd
2017. 05. 26. | 3A HÉT TÉMÁJAA Magyar Szállodák és Éttermek Szö-vetsége azt javasolja, vezessék be kötelező érvénnyel a szervízdíjat, vagyis a számla tartalmazzon 8-15 százalék közötti extra tételt. Mindezt azzal magyarázzák, hogy ez fehérítené a vendéglátó szakmát, a pénzt pedig bérfejlesztésre fordítanák. Az ötlet a szakmát is megosztja. Berta Csaba, a Medgya-szay Étterem üzletvezetője nem tartaná jó ötletnek a szer-vízdíj bevezetését az éttermekben. - Ha egy három- vagy négycsillagos szállodában bevezetik, az más kérdés, mert ott a vendégek bizo-nyos százalékának ez nem jelentene gondot – fogal-maz a szakember. - Nem tudom, hogy esne azoknak a vendégeknek, akik a SZÉP-kártyán lévő juttatást szállodában, vagy étterem-ben szeretnék elkölteni és azzal fizetnek, ha a számlá-ra rátesszük még a 8-15 szá-zalékos szervízdíjat? Egy a la carte étteremben a ven-dégekre nézve sem jó dolog, ha a szervízdíjat beépítjük a végösszegbe, főleg azoknak, akik menüt fogyasztanak. Ha a szervíz-díjat hozzáírjuk, nem biz-tos, hogy ezután is a vendé-geink lesznek. Nem tartom jó ötletnek a felvetést. Berta Csaba szerint az a vendég, aki jól érzi magát az étteremben, úgyis ad szerv-ízdíjat, de erre kényszeríteni nem lehet azt, akinek példá-ul nem ízlett az ebéd vagy a vacsora, esetleg nem tet-szett a kiszolgálás.- A bérfejlesztést pedig nem ebből a 8-15 száza-lékból kellene finanszíroz-ni, mert nem hiszem, hogy összességében olyan mértékű összeget tenne ki, amiből ezt meg lehet-ne oldani. Az államnak el kellene gondolkodnia ezen, hiszen az éttermek forgalmára is nagymér-tékben kihathat ez az intézkedés, ha bevezetik – összegezte véleményét Berta Csaba. Kiss József, a Kaszinó Étterem vezetője is abban bízik, hogy nem lesz szerv-ízdíj. - Alacsonyak az áraink, mert ezt bírja el a piac – mondja -, és ha ráterheljük a kötelező 8-15 százalékot a vendégre, az mindenkép-pen forgalomcsökkenést eredményez, kevesebben veszik majd igénybe ezt a szolgáltatást. Kötelező áremelést vonna maga után, aminek a járulékai az államkasszában landolná-nak, s csak az járna jól, aki az áremelést kötelezővé teszi a vállalkozóknak, és annak lesz rossz, aki a szol-gáltatást elvégzi, valamint igénybe veszi. Kiss József is úgy véli, ha a vendég elégedett, akkor ezután is megadja azt a borravalót, amit eddig szo-kott. Akinek pedig a napi étkezését érintené a szer-vízdíj, vagyis menüzni jár étterembe, nehezebb hely-zetbe kerülne. - A cafeteria rendszert is megnyirbálták, az Erzsé-bet utalványok forgalma gyakorlatilag nulla, szinte alig fizetnek étkezési jeg�-gyel – folytatja az üzletve-zető. - És az étkezésre for-dítható, készpénzben kapott juttatást sem biz-tos, hogy a vendéglátóhe-lyeken melegétkezésre fogják elkölteni az embe-rek, inkább a főzéshez szükséges alapanyagok veszik meg belőle. Az áfa-csökkentés hatása (27-ről 18 százalék) nem is érezhe-tő, mivel a beszerzési árak emelkednek, s még ezt is ki kéne valahogy gazdál-kodni – sorolta az ágazat problémáit Kiss József.Egy vendég, Németh László nyugdíjas pedagó-gus szerint megalapozat-lan butaság lenne ez az intézke-dés. Értel-metlen-nek tart-ja a szer-vízdí-jat, mint mondja, valami okosabbat kellene kitalálniuk az illeté-keseknek. - A fizetésemelés, a bérek rendezése ezzel egyáltalán nem oldható meg. Egyértel-műen arról van szó, hogy a vendég fizessen többet. Saj-nos előfordulhat, hogy ezek után lesznek olyanok, akiknek meg kell fontolni, hogy egyál-talán eljárjanak-e étterembe.Sillinger András, aki rendszeresen étteremben ebédel, kérdésünkre kér-déssel válaszol: biztos, hogy annál fog lecsapódni ez az összeg, akiknek szánjuk?- A Balaton-parti étter-mek döntő többségében a tulajdonos teszi el a pénzt, és itt is ez lesz. Mi a garan-cia arra, hogy tényleg bér-fejlesztésre megy, ki fogja ezt ellenőrizni és hogyan? Nyilván sehogy. A borrava-ló valószínűleg ezután is megmarad, mert azt a 10 százalékot tovább-ra is odaadja a ven-dég, ha elégedett. Semmi értelme sincs a szervízdíjnak, csu-pán pénzbeszedés lenne az egész. BAKONYI ErzsébetHa bevezetik, csökkenne a forgalomSzervízdíj, te drága!A szakmát is megosztja a szállodás szövetség javaslata, a vendégek pedig egyértelműen elutasítják (Illusztráció: Bakonyi Erzsébet)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt2017. május 28.vasárnapMedgyaszay ház és udvara15:00 Köszöntot mond: Dénes Sándor polgármester15:10 Vajda Margit és a Bojtár Együtes musora16:00 Nagy Jonathan illuzionista buvész bemutatója16:30 Swans Balet és Tánciskola táncbemutatója17:00 Napsugár Együtes zenés-énekes musora17:45 Vörös Zoltán bohóc-buvész bemutatója18:15 Portéka Színpad eloadása: A nagy magrablóMikkamakka játszóház | arcfestés | fazekas korongozás | népi játszótér |népi kosaras körhinta | póni lovagoltatás |Kanizsa-Vár ugrálóvár |Thúry Vitézlo Oskola | kalandugráló | trambulin | árusok | kürtoskalács | popcorn | léggömb | “Kék Lámpás Nap”(Mentoautó, Tuzoltóautó, Rendorautó, Autóbusz, Vöröskereszt, Neta-Pannonia K—t.)A nap folyamán minden program ingyenesen látogatható!Kiegészíto programok:15:polgármesterKöszöntot polgármesterMikkamakka PROGRAMOK városIGYERMEKNAP
Először rendeztek jótékonysági református bált Kanizsán. Az igényt a gyülekezeti tagok fogalmazták meg, a cél a rászoruló családok segítése és a közösségépítés volt.Telt ház volt a hagyományte-remtő bálon, amelyen pohárkö-szöntőjében Dénes Sándor pol-gármester a jó ügy mellett a refor-máció félezer éves évfordulójáról is szólt, de a báli szezonon túli idő-pont is szóba került. - Arra gondoltam, hogy újrafor-málják a reformátusok a báli sze-zont is, és kitolják május közepéig – fogalmazott már az est elejét is jellemző oldott hangulatban Cse-resnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő. – A lényeg azonban az, hogy össze-jött egy közösség, amelyik a jó cél érdekében és a szórakozás kedvé-ért egy kellemes estét tölt el. A késői időpontnak egyszerű oka van. A bált a gyülekezeti tagok akarták, és csak mostanra lehetett mindent megszervezni. A cél a családosok segítése volt. - Nagyon sok olyan család van, amelyik eljönne a családos tábor-ba, de lehet, hogy nem tudja ezt megengedni magának. Nekik sze-retnénk segíteni - tette hozzá Hella Ferenc református lelki-pásztor.A bálon a kiskanizsai iskola és a Belvárosi Nyugdíjas Klub táncosai is felléptek. Az egyházközség az est bevételéből a táborozáson túl a rászoruló családok mindennap-jait is segíti. 2017. 05. 26. | 5AktuálisKeresse fel üzleteinket, hogy segíthessünk! Nagykanizsa, Sugár u. 1. Tel.: 93/789-962, Platán sor 1. Tel.: 93/310-644Nyitva tartás: H-P 9-17 h, Sz-9-12 hMultifokális lencsék specialistájaAz okostelefonok, táblagépek, számítógépek éstelevíziók ma már elengedhetetlen részei mindennapi életünknek. Ez a digitális életforma a szemnek extra erőfeszítést igényel,az emberek 85%-a száraz szemre, szemfáradságra fejfájásra, könnyezésre panaszkodik. A szemnek sokkal gyorsabban és intenzívebben kell fókuszálnia különböző távolságokra, emelletta kijelzők vakító fénye és káros kék fény kibocsátása is problémát jelent. MEGOL DÁS : Munkaszemüveg, mely tökéletes látást biztosít közelre (okostelefon, tablet),köztes távolságra (monitor) és 3-4m távolságra is! JA VASOLJUasoljuK: tanároknak, banki, hivatalidolgozóknak, diákoknak és mindenkinek,aki számítógép előtt dolgozik.Üzleteinkben Szép kártyával és egészség-pénztári kártyával is fizethet!Komplett szemüvegek már 9900Ft – tól!!Megreformálták a báli szezont is…Reformáció, jótékonyság és közösségépítés – a pohárköszöntőkben mindez szóba került (Fotók: Gergely Szilárd)A bálon a kiskanizsai iskola ésa Belvárosi Nyugdíjas Klub táncosai is felléptek
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt 2017. május 28-án, vasárnap 10 órakora Hősök Napja alkalmából rendezendő megemlékező ünnepségre.Helyszín: a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templom melletti Mil-lenniumi Emlékpark.A program:9.45 Térzene10.00 Ünnepélyes zászlófelvonás. Közreműködnek a KanizsaLovasklub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Szent György Lovag-rend lovagjai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága ésa Thúry Vitézlő Oskola hagyományőrző vitézeiKöszöntő: Cseresnyés Péter államtitkár,Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselőjeÜnnepi beszéd: vitéz Erdős László nyugállományú honvéd ezredesIma az elesett hősökértKoszorúzás: Dénes Sándor polgármesterNyit a 25. művésztelepAz eddigi legnépesebb résztvevői körrel nyílik meg vasárnap Kisrécsén a Ludvig Nemzetközi Művésztelep, amely sor-rendben a 25. alkalom lesz - tájékoztatta az alkotótelep elindítója az MTI-t. Ludvig Zoltán festőművész arról számolt be, hogy a művésztelepre minden korábbi-nál többen jelezték részvételüket, ezút-tal 16 országból 43 képzőművész fogad-ta el a meghívást. Számos visszatérő hazai és külhoni alkotó mellett nyolc új résztvevő is érkezik a kendlimajori művésztelepre Kelet- és Nyugat-Európá-ból, valamint Ázsiából. A 25. művészte-lepről egy jubileumi kiadvánnyal is meg-emlékeznek a szervezők. A mintegy ezer fotót tartalmazó albumban csaknem 120 képzőművészt mutatnak be portréval, életrajzzal és alkotásaikkal, megmutatva mindazt, ami Kendlimajorban történt 1999 óta. Az albumot június 3-án, a műgyűjtők délutánján mutatják be. Más-nap pedig a nyílt napon a “Még 1 mozdu-lat” Táncszínház előadását is megtekint-hetik a látogatók. A Ludvig művésztelep zárókiállítását június 10-én nyitják meg - tette hozzá Ludvig Zoltán.Ma még mindenkit vár a Kultúr Korzó, vagyis a hétfő óta lüktető, pezs-gő Ady utca. Az Eraklin Táncklub Egyesület és a Honvéd Kaszinó közös szervezésében minden délután programkavalkád várta a nézelődő-ket. Újdonság, hogy ezúttal tematikus napokra bontották a sorozatot.
2017. 05. 26. | 7AktuálisMESÉLŐ KÉPEKVitézekA majd’ egész napos Végvári Vasember Viadal – leánykori nevén Vasember Kupa - középiskolás csapatai közül a vajdaságitestvérváros, Magyarkanizsa fiataljai gyűjtötték a legtöbb pontot, az általános iskolások mezőnyében a Hevesi győzött.Fotók: Gergely Szilárd
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontKiállítás a Képzőművészetek Napja alkalmából – Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Isko-la. Megtekinthető: június 15-ig.„Az én hobbim” sorozat keretében: Tulok József matchbox gyűjteményének kiállítása. Megtekinthető: június 15-ig.Május 29., 14 óraIfjúsági jazz beavató koncert - rendha-gyó énekóraNáray Erika & Budapest Jazz Orchestra. Műsoron: jazz slágerek, film- és rajzfilm-zenék. Iskolai csoportoknak jelentkezni lehet L. Nagy Edinánál, a Klebelsberg Központ tanfelügyeleti referensénél a 0693/795-211-es telefonszámon.Május 29., 19 óraELLA 100 - Náray Erika & Budapest Jazz Orchestra. Vendég: Szolnoki Péter. Belépő-díj: felnőtt: 3000 Ft, diák-nyugdíjas: 2500 Ft. Június 2., 17.30 óra„Lone Wanderer” / „Magányos vándor”- Ludmila Baitsaeva (Oroszország) képző-művész kiállítása. Megnyitja: Ludvig Klá-ra, a Kendlimajor Művészeti Szabadisko-la ügyvezetője. Közreműködik Tiborcz Iván – zongora. Megtekinthető: június 30-ig az Ősze András galériában, az intézmény nyitvatartási idejében.Június 2., 18 óra„BLGén” – A Batthyány Lajos Gimnázi-um diákjainak és tanárainak kulturális kavalkádja. A belépés díjtalan!Június 4., 11.30 óra, Nagy-Magyaror-szág emlékmű. A Nemzeti Összetarto-zás Napja - koszorúzási ünnepség. Emlékbeszédet mond: Karádi Ferenc, Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpol-gármestere. Koszorúzási szándék beje-lentése: 2017. június 2. (péntek) 12 óráig a 93/310-465-ös vagy a 93/311-468-as telefonszámon.Június 4.3. Kanizsai Pünkösdölő15 óra Pünkösdi köszöntő helyi művésze-ti csoportokkal. Helyszínek: Polgármeste-ri Hivatal, Jézus Szíve Plébánia, Hevesi Sándor Művelődési Központ. 16 óra Helyi művészeti csoportok bemutatója, 17 óra Fitos Dezső Társulat – Falusi színek, 19 óra Herzku Ágnes – Bandázom koncert, 21 óra Utcabál a Fantázia tánczenekarral. A rendezvény helyszíne: Nagykanizsa, Széchenyi tér (a HSMK környéke)MedgyASZAy HázMájus 26., 19 óraA Zala Szimfonikus Zenekar koncertjeRemekművek a romantika korából. Fel-csendül többek közt Liszt Ferenc Esz-dúr zongoraversenye is. Vezényel: Sándor János. Zongorán közreműködik: Tóth László. Belépődíj: 1500 Ft.Május 28., 15-19 óráig Városi Gyermeknap - a Medgyaszay Ház előtti parkban15 óra Köszöntőt mond Dénes Sándor pol-gármester, 15.10 óra Bojtár Népzenei Együttes, 16 óra Nagy Jonathan illuzionis-ta bűvész bemutatója, 16.30 óra Táncbe-mutató, 17 óra Napsugár Együttes, 17.45 óra A pöttyös bőrönd titkai – bohóc-bűvész bemutató (Vörös Zoltán bohóc), 18.20 óra A nagy magrabló - Portéka Szín-pad előadása. Kísérő programok: Mikka-makka játszóház, Kanizsa Vár - ugráló-vár, Thúry Vitézlő Oskola, póniló, kaland-park, népi játékok, arcfestés, árusok.Május 30., 18 óraKALANDOZÓ KANIZSAIAKMustang, az elveszett tibeti királyság - Markó Roland előadásaUtazás a világ tetejére, az ismeretlenbe, ahol megállt az idő. Egy hely, ahol még nem járt magyar ezelőtt. Egy régóta dédelgetett álom, egy cseppet sem veszélytelen utazás fotói és élményei. A belépés díjtalan!Programajánlómáj. 25-31. 17.30, 27-28-án 15.30-kor isA KARIB-teNger KALÓZAI: SALAZAR BOSSZÚJA 2D szinkr. amerikai-ausztrál kalandfilm (126’)máj. 25-28. 18.00 KINCSEM magyar történelmi film (125’)máj. 25-31. 20.00 A GALAXIS őrZŐI szinkr. amerikai fantasy (135’)máj. 25-31. 20.00 ALIEN: CoveNANT szinkr. amerikai sci-fi (125’)máj. 25-31. 20.30, 27-28-án 15.00-kor isA KARIB-teNger KALÓZAI: SALAZAR BOSSZÚJA 3D szinkr. amerikai-ausztrál kalandfilm (126’)máj. 27-28. 14.00 RICSI, A GÓlyA szinkr. belga-német-amerikai animációs film (90’)máj. 27-28. 16.00 BÉBI úr szinkr. amerikai családi animációs film (90’)máj. 27-28. 18.00 CHAplIN: ModerN IdőK amerikai filmmáj. 26. 18.00 FILM FARM magyar rövidfilm összeállítás (125’)május 25-május 31. MűsoraMegtörte a némaságot2007-ben az Amerikai Filmintézet minden idők 78. legjobb filmjének ítélte a Modern időket, amely a BBC listája szerint a 67. a filmtörténet 100 legjobb alkotásának sorában. Az 1936-ban bemutatott, fekete-fehér némafilm a mindennapi élet elgépiesedésének szatirikus, ugyanakkor érzelmes víziója. Charlie, a kisember egy gyárban dolgozik futószalag mellett, majd megjárja az őrültek házát és a börtönt is. Kacagtató és olykor könnyes kalandok követik egymást a filmben, amelyben utoljára tűnik fel Charlie Chaplin kis Csavargója, aki megtörve korábbi némaságát - igaz csak egy dal erejéig - a hangját is hallatja. Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa Parti termék, ajándék, nagy választékban,minden alkalomra kaphatóa Dekor Kuckóban már új helyünk ön,a Zrin yi M. u. 15. szám alattvárunk szeretettel (húsbolttal szemben, a I. emeleten.)Tel.: +36 30 459 4461 www.dekorkucko.hu
2017. 05. 26. | 9KultúraHa mesélni tudnának a miklósfai iskola falai, nem érnénk egyhamar a jobbnál jobb történetek végére. Az ’50-es évek például olyan mozgalma-san teltek, hogy az intézmény a Magyar Rádió Hangfelvevő Csoportját, Vikár László zenetudóst és még a bolgár miniszteri küldöttséget is a ven-dégei között tudhatta. Egy szakfelügyelői jelen-tésben pedig így írtak az intézményről: „Példát-lan fegyelem, ami az iskola szellemét egészen áthatja, s amely szeretettel párosul, külön dicséretet érdemel.”Jövőre lesz 250 éve, hogy elkezdő-dött az oktatás Miklósfán – erről tanúskodik az Általános Iskola és Óvoda alapító okirata is. Szmodics Józsefné, aki 2011-től négy tan-éven át igazgatta az iskolát, nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy feldolgozza az intézmény történetét.– Eredetileg egy nyolcvan olda-las kiadványban gondolkodtam, amiből végül több mint kétszáz oldal lett, de még így sem került bele minden a kötetbe, például a tagintézmények vagy az óvoda története – bocsátja előre Marika. – Sok ötlet, fénykép és dokumentum csak a könyv nyomdába kerülése után jutott el hozzám, ráadásul az 1940-es évek előtti időszakról is roppant keveset lehet tudni.A Miklósfai Általános Iskola tör-ténete hiánypótló kötet, hiszen azelőtt senki nem vállalkozott az intézmény történetének bemuta-tására. Az ötlet egy korábbi, kettős jubileum nyomán született meg.– A 2013-14-es tanévben ünne-peltük azt, hogy 245 éve kezdődött az oktatás Miklósfán, a jelenlegi iskola épülete pedig akkor volt 35 éves. A jubileumi rendezvényeink-re a nyugdíjas kollégákat is meg-hívtuk, akik mindig nagy örömmel tértek vissza hozzánk. Az alatt a pár hónap alatt fogalmazódott meg bennem: tartozom nekik és a nagy elődöknek annyival, hogy emléket állítok a munkásságuknak.A szerző – a városi monográfia vonatkozó részei nyomán – az első néhány oldalt a szentmiklósi és móriczhelyi római katolikus iskola bemutatásának szenteli. A kötet további részében az egyes igazga-tók munkásságán keresztül ismer-hetjük meg az intézmény múltjának fejezeteit 1942-től 2015 nyaráig. – A szabályozott működés elle-nére minden korszaknak megvolt az egyéni színezete, hiszen végső soron az igazgató volt az, aki az iskola profilját meghatározta, pél-dául a tanórákon kívüli tevékeny-ségek megszervezésével. Voltak közöttük nagy újítók, és olyanok is, akik hűen követték az elődök nyomdokait.Marika a könyv írásakor szembe-sült azzal, hogy az intézmény pedagógiai programjának pillérei Steinhardt László igazgatósága, tehát 1948 óta szinte változatla-nok: a kulturális és sportprogramo-kon való részvétel mellett a gyere-kek mezőgazdasági munkát is végeztek, facsemetéket ültettek, magokat gyűjtöttek, selyemher-nyót tenyésztettek akkoriban.– Ebből egyrészt az iskolai kirán-dulásaik költségeit fedezték, más-részt egészen fiatalon munkára nevelődtek – teszi hozzá Marika. – Szívügyük volt az iskola környeze-te, folyamatosan ápolták, gondoz-ták azt. Ma már ezt öko-szemlélet-nek hívják, amiben a miklósfai isko-la az élenjárók egyike.Bár az első részletesebben tárgyalt korszak Szily Károlyhoz kötődik, a könyv az igazgatók számba vételét Dömölky Lászlóval kezdi, aki 1878-tól tanította-nevelte az ifjúságot majd-nem öt évtizeden át, róla azonban kevés információ maradt fenn. A gazdagon illuszt-rált könyvből nem-csak a direktorokat, hanem a néhai tanítókat is megismerheti az olvasó.– A mindenkori pedagógusi kar munkája, támogatása elengedhe-tetlen az iskola működéséhez. Az egyik tanárt, Búváry Lajost egyéb-ként a mai napig sokan emlegetik. 1910 és 1943 között dolgozott itt, és arról volt nevezetes a miklósfai-ak körében, hogy ő volt az első fér-fi a faluban, aki rövidnadrágot viselt. Amúgy mindig biciklivel járt, ezt egy fotó is megörökíti. A levél-tári és statisztikai adatok, versenye-redmények, fényképek és írásos dokumentumok mellett a könyv gerincét a személyes visszaemlé-kezések adják.– A nyugdíjas kollégákat meg-kértem, írják le az iskolához fűződő emlékeiket, szerencsére elég sok összegyűlt ezekből. Az intézmény történetét árnyalják azok a beszá-molók, fogalmazások is, amelyeket a diákok készítettek például egy-egy kirándulás kapcsán. Mindezek mellett régi, az 1910-es évekből származó képeslapokat is kaptam, amiket az egykori tanítók küldtek, ezek szintén láthatók a kötetben.A könyv az első pillanattól fogva pozitív fogadtatásra talált a miklós-faiak körében. Sokan fedezték fel magukat vagy hozzátartozóikat a fényképek valamelyikén, és azóta is folyamatosan kerülnek felszínre az újabb emlékek, történetek.NEMES DóraHiánypótló miklósfai történetekRengeteg emlék összegyűlt a múltból,ez például a katolikus iskola értesítőjeSzmodics Józsefné: Tartozom a nagy elődöknek annyival, hogy emléket állítok a munkásságuknak Fotók: Gergely Szilárd
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemSzervizdíjat ugyanis a reparáló műhelyben fize-tünk, nem a Gundelben. Rangos orgánumok is, exp-ressis verbis, ekként értekeznek a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének javaslatáról, amely leegy-szerűsítve arról szól: legyen kötelező a ceh végössze-géhez még 8-15 százalékot hozzáírni, s azt kifizet-tetni a vendéggel. Ami, persze, lehet jó hír is, ha: amíg kajálunk, odakint átvizsgálják a kocsit. Ez esetben jogos a szervizdíj, pláne, ha kicserélnek ezt-azt, nyilván utángyártott, vagy bontóból beszerzett alkatrészt használva, hogy ócsítsuk (by Medgyessy) a dó’got. Meg, ugye, egyébként sincs ingyen ebéd (ez pedig by Gyurcsány, a megszorítások indokaként), de nem szeretnék a 2010-ben aktuális e’mútnyócévezés hi-bájába esni, mert egyrészt nem ez a téma, másrészt lassan 2010 óta is eltelik ennyi idő, magam pedig nem vagyok ko(ó)rtörténeti boncmester.A magyar helyesírás szabályai című, nem éppen bulváros és könnyed, tehát nagy tömegek által nem forgatott vaskos kiadvány 506. oldalán egyértelmű írásmódként a szerviz rövid i-vel írattatik (ehhez képest egyes autószerelők, szalonok még mindig gyakran szervízként nyomják honlapon, újságban, névjegykártyán és szórólapon). Ott, mármint a sza-kinál, teljesen természetes a szervizdíj, hisz’ az a szolgáltatás ára. Ha mindez viszont egy étteremben jelenik meg, gyanút kell, hogy fogjunk. Mert vagy azt jelenti, hogy a tegnapi kaját kapjuk némi szervizelés – (fel)javítás – után, vagy azt, hogy a (természetesen kis adag) bécsi szeletet és sült krumplit követően rög-vest jön egy szívspecialista, s katéteres eljárással kitágítja a lassan elzáródó koszorúeret, amihez a (természetesen kis adag) bécsi szelet és sült krump-li koleszterintartalma is hozzájárul; tehát a doki reparál, javít, szervizel. Egyik sem hangzik túl jól, vagyis ahol szervizdíjat tüntetnek fel az étlapon, ott nyugodtan álljunk fel, és keressünk más helyet.Olyat, ahol szervízdíj van. Már ha bírjuk a gaszt-rodiktatúrát.A szállodás szövetség javaslata – akármit is olvas-nak máshol… - ugyanis csak a hosszú í-vel írt válto-zatra vonatkozhat, hiszen ennek alapja a szervíroz (felszolgál), amelynek helyesírására ugyancsak a nem bulváros könyvecske ad útmutatást – minő cso-da, szintén az 506. oldalon, rögvest a szerviz felett.S ha végre le tudjuk írni rendesen, akár vitázha-tunk is róla.Persze, nem úgy, ahogyan az egyik hírportál lecse-szi azt, aki – talán okkal – a szervízdíjat kötelező borravalóként értelmezi, imigyen: „A szervizdíj és a borravaló közötti legmarkánsabb különbség az ön-kéntesség: míg az utóbbi teljes egészében a vendég-re van bízva, az előbbi rögzített tétel, a felszolgált étel és ital ára mellett a kiszolgálás díja. Tiltakozni ellene pontosan olyan, mint beülni egy étterembe, megrendelni a vacsorát, majd tiltakozni az ellen, hogy annyit kérnek el a desszertként fölszolgált medvehagymás macaronért, amennyi az étlapra van írva”. Ez a megközelítés olyan, mintha természetes lenne az, ha valaki egy bordélyházban kifizeti a megsza-bott tarifát, majd jön egy-két – kilóban – 100+-os, kigyúrt muki, és elveszi a pénztárcáját is. (Persze, hallottunk már ilyenről, de hát így jár az, aki nem bír a tesztoszteronnal, vagy csak szimplán nem tud összeszedni egy lyányt, akinek udvarolhat.) Az éttermi árban – a nyersanyag, a rezsi, a bérleti díj(…) és a konyhai személyzet költsége mellett – benne van a felszolgálás is. Hiszen ez egy komplex szolgáltatás: ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az icike-picike mind megette. Nyilván valahogy odakerült elé…, ami olyan ter-mészetesen dolog, hogy gyerekkorunk mondókája ki sem tér rá. No, ez lenne a szervízdíj. Vagyis a kötele-ző borravaló, akárhogy is magyarázzuk gazdaság-fehérítéssel, béremeléssel, bármivel. Ilyen alapon 8-15 százalékkal több tb-t kéne fi-zetnünk, hogy a hálapénz – amit leginkább előre perkálunk, tehát nevével ellentétben nem a hálát fejezi ki, hanem a remény zsoldja – eltűnjön. Mert az éttermi ceh és a tb-járulék, logikáját tekintve, ugyanaz: az igénybe vett (teljes) szolgáltatás díja. Ezen felül van a borravaló és a paraszolvencia, amit talán pofátlanság lenne törvénybe iktatni, kötelező-vé tenni. Még akkor is, ha orvostól és pincértől is függünk. Az előbbit nem kell magyarázni, utóbbira pedig csak egy példa: régen – tisztelet a kivételnek – „divat” volt a nagyképű, kukacos, nem szimpatikus vendég ételébe beleköpni, bosszúból, hogy rohadjte-meg! (És még mielőtt a város összes vendéglátósa pert emlegetve, anyázva telefonálna: városi legenda-ként hallottam én is, konkrét bizonyítékom nincs senki ellen, hiszen előttem senki sem csinált ilyet…)Tény: szükség van az ágazatban a béremelésre, s az sem baj, ha minél inkább fehéredik a gazdaság, csak hülyét ne csináljunk egymásból. A felszolgálás az éttermi szolgáltatás elválaszthatatlan része, kár erre plusz tételt kreálni. Ha több pénz kell, mondjuk fizetésemelésre, tessék egy százassal megemelni a bécsi szelet árát. Még fel sem tűnne. Nem lenne egyszerűbb, mint ideológiát gyártani a bevételnöveléshez?Az élelem béreMár a nevét se bírjuk rendesen leírni, mi lesz, ha véletlenül bevezetik? Az étterembe járunk majd kocsit javíttatni?! PÉTER Árpád
2017. 05. 26. | 11magazinSzeretünk Nagykanizsa! sorozatunkban azt mutatjuk meg, a (város)részek hogyan alkotnak egészet. Tizedik állomásunk Ligetváros.A kellemes csengésű név a Csen-gery utca végének telepét takarja. Azt az egyetlen városrészünkét, amelyik tartalmazza a város szót. A négytagú Béri család nemrégiben költözött oda. Eleinte volt bennük némi tartózkodó félelem, de hama-rosan sikerült beilleszkedniük. Segítőkész, jó szomszédokat „kap-tak”, jól megvannak Ligetvárosban. Egy sikerélményét is megosztotta lapunkkal Béri Istvánné Erzsike. - Még azt mondják, hogy nem hallgatnak a gyerekek a felnőttek-re. Dehogynem hallgatnak, csak szépen kell beszélni velük. A minap éppen megkérdeztem egy kislánytól, hogy miért dobta le a járdára a kezében lévő papírcetlit. Nem feleselt vissza, hanem leha-jolt érte, és felvette. Elégedettek a kétszobás bérla-kásukkal is. A nemrégiben felújí-tott 2x4 lakásos bérházat új kerí-tés veszi körbe, zárható kisajtóval. Jó időben szívesen tartózkodnak a lakás előtti kiskertben, ahova rózsafát, orgonabokrot ültetett a család. Gyermekeik, a 18 éves István idén végez a Cserhátiban, a 13 éves Zrínyis Virág még pályavá-lasztás előtt áll, ő mindenáron fel-szolgáló szeretne lenni. Nincs nagy távolságra az iskolájuk, a gyerekek busszal, illetve kerék-párral közlekednek. S hogy mivel töltheti el az ember a szabadidejét Ligetváros-ban? Lehet sétálgatni, beszélget-ni, válaszolja Erzsike. A három élelmiszerbolt közül valamelyik mindig nyitva tart, így akár hétvé-gén is vásárolhatnak. Ha éppen fagyizáshoz támad kedvük, akkor átsétálnak, átbicikliznek Miklós-fára. Egyik lányuk ott vett telket, és a kerti munkákban a szülők is részt vesznek. Erzsike a városban, egy nagyáru-házban talált munkát magának. A helyi járat szinte „háztól-házig” viszi a munkahelyére. A férje, Ist-ván hat éve egy olasz cégnél dol-gozik Ligetvárosban, 5 percnyi járásra a lakásuktól. Erzsébet lányuk a Királyi Pál utcából, Magdi pedig Miklósfáról jár át szintén ugyanehhez a vállalathoz dolgoz-ni. A lakhelyváltozás számukra azzal is járt, hogy gyakrabban lehet egymás közelében a család, hiszen a lányok be-betérnek – beadják például a gyereket – a szü-lőkhöz, akiknek az unokázás jelen-ti a legkedvesebb elfoglaltságot. BAKONYI ErzsébetVárosrészke rin gő (10.)Munkára, otthonra találtakBéri Istvánné és családja beilleszkedett, jól érzi magát (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Csatlakozz Szállodánkhoz!A The Rezidor Hotel Group 2017 nyarán nyitó Park Inn by RadissonZalakaros szállodájába Recepció vezető / Front Office Managerpozícióra keresünk munkatársat. Kiváló kommunikációs és vezetői készséggel, releváns tapasztalattal, illetve jó szervező és problémamegoldó készséggel rendelkező, vendégorientált, nyelveket ismerő, szakmai-lag felkészült és elhivatott, az új nemzetközi trendeket és folyamatokat ismerő, fejlődni és fejleszteni képes, határozott, proaktív, profi szakembert keresünk legújabb Park Inn by Radisson szállodánk nyitó csapatába.A jelentkezéseket az job.zalakaros@rezidorparkinn.com e-mail címre várjuk.Csatlakozz Szállodánkhoz!A The Rezidor Hotel Group 2017 nyarán nyitó Park Inn by RadissonZalakaros szállodájába Pénzügyi adminisztrátorpozícióba keresünk munkatársat. Feladatok: Pénztár kezelése, számlák kezelése, ellenőrzése, riportok, kimutatások készítése, elemzések. Elvárások: Szakirányú végzettség, angol nyelvtudás, felhasználó szintű számítógépes ismeretek (MS Office) További elvárások: csapatszellem, nagyfokú rugalmasság, önálló munkavégzés.A jelentkezéseket az job.zalakaros@rezidorparkinn.com e-mail címre várjuk.Csatlakozz Szállodánkhoz!A The Rezidor Hotel Group 2017 nyarán nyitó Park Inn by RadissonZalakaros szállodájába Pincérpozícióba keresünk munkatársakat. Elvárások: megbízható színvonalas munkavégzés, jó szervezőkészség,csapatjátékos, vendégközpontú szemlélet, német vagy angol nyelvtudás.Szállodai tapasztalat előnyt jelent. A jelentkezéseket az job.zalakaros@rezidorparkinn.com e-mail címre várjuk.ÉRTESÍTÉSA VILKOR Kft. ésa Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.értesíti a helyi ingatlantulajdonosokat, hogy2017. május 29-én megkezdi a villamos hálózatok nyomvonalának és biztonsági övezetének tisztításátNagykanizsa kül- és belterületén. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük a munkák elvégzéséig.
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINJó időben a dombtetőn meghúzódó parkerdőről látni lehet a varasdi hegye-ket és a homokkomáromi templomot is. A Jankó-kúti forrás nemcsak táplálja a tó vizét, története össze-cseng Hasszán bég legen-dájával, amelyről az 1997-ben megjelent Kanizsai almanach 197-198. oldalán olvashatunk. De térjünk vissza a tó tör-ténetéhez. Az emberek fel-fedezték a hely szépségét, s először egy kis vízfogót ala-kítottak ki, ami a parkerdő összes vizét összegyűjti. A Jankó-kúti forrás akkoriban még aktív volt, vízhozama azonban mára meggyen-gült, így az esővízre támasz-kodik leginkább a tó.A 80-as években alakí-totta ki a Miklósfai Mező-gazdasági Termelőszövet-kezet a kisebbik tavat, s rá 10-15 évre készült el a nagyobbik. A 60 centimé-terrel felemelt kis tó vizé-ből egy gáton keresztül folyik át a víz a nagyobba. Az egy hektár területű tóba rendszeresen telepít az egyesület halat, a süllőtől a ragadozókig, ponty, kárász, keszeg, a hagyományos halfajták, amur, csuka, és állítólag harcsa is található benne. A közel 50 főt szám-láló egyesület tagjai azon-ban nemcsak horgászni járnak a tóra, a környezeté-re is sok gondot fordítanak. A jelentős átalakítások, fej-lesztések az elnök nevéhez fűződnek. – Három éve, amikor átvettem az egyesület vezetését, nekiindultunk kitakarítani a tavat, fel-emeltük a vízszintet, átbe-tonoztuk a vízelvezetőket, elkészítettük a korábban szinte járhatatlan ideveze-tő utat. Most időjárás-biz-tos utunk van – jelenti ki elégedetten Korosecz László, aki egyben a Mik-lósfai Erdészeti Zrt. vezető-je. – Parkolókat alakítot-tunk ki, folyamatosan par-kosítunk, új padokat, asz-talokat helyeztünk ki, és ültettem dísznövényeket is. A nagy tölgyfák alatt már látható az új sütőnk, az esőbeálló és a pihenés-hez, étkezéshez szükséges ülőalkalmatosságok. Ezt a központi teret a szigeten lévő tehermentesítése miatt hoztuk létre. Renge-tegen járnak ide a város-ból is, sétáltatják a kutyá-kat, családok jönnek le, s ha sütni-főzni támad ked-vük, azt is megtehetik, mert nem zavarják a hor-gászokat. Sokat szépült a tó, fellendült a turizmus. A megszállott horgászok között tartják számon a 8 éves, 2. osztályos Mocsári Bencét, aki 2 éve rendsze-resen kijár a tóra édesapjá-val, vagy ha a szülei nem érnek rá, akkor Aranka mamájával. Azt mondja, sporthorgász akar lenni, ezért gyakran előfordul, hogy a kifogott méretes halakat megsimogatja és visszaengedi a tóba. Ügyességét mutatja, hogy az elmúlt év során össze-gyűjtött „zsákmányából” főzték karácsonykor a halászlét. BAKONYI ErzsébetA Jankó-kút és Hasszán bég legendájaAzon a helyen, ahol Korosecz Lászlóval, a Miklósfai Új Út Horgászegyesület elnökével elkezdtük sétánkat a Bunya völgyben meghúzódó horgásztó körül, szép, gondozott környezet, csend, jó levegő fogadott bennünket. Alig borzolta szellő a tó vizét. A miklósfai templom harangja még nem ütötte el a delet, a gáttal összekötött két tavat körbeülték a horgászok. A halak még nem voltak éhesek. A mezei úton átsétálva vidám kirándulók érkeztek Bagoláról. Gether László a rokongyerekek társaságában rögvest helyet foglalt egy asztalnál. Amióta rendben tartják, fejlesztik, fellendült a turizmus (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Fotó: Papp AttilaÖRÖKBEFOGADÓK. Több mint félszáz kiskutyát koboz-tak el egy hete egy olasz férfitől, aki összezsúfolva, víz és papírok nélkül szállította őket. Az aprósá-gok a kanizsai állatmenhelyen ta-láltak ideiglenes otthonra, de már sorra jönnek az örökbefogadók, még Budapestről is. Képünkön Bodza az újdonsült gazdi, Bódi Eszter féltő ölelésében, aki munka-társával, Kovács Ágnessel érkezett a spicc fajtájú négylábúért.
2017. 05. 26. | 13MagazinA versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-teri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. földszint, 2. irodaInformáció kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda,tel.: 20/849-2330, 20/849-2328 Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban munka- napokon reggel 9 és délután 15 óra között, legfeljebb 45 perc időtartam-ban biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és FELHÍVÁSOK, valamint a BEFEKTETŐKNEK menüpontok alatt.Versenytárgyalási felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:Hrsz. Alapterület Funkció Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalás ideje30155/3 2410 m² építési telek Iskola utca 3.800.000,-Ft+ÁFA 09:0030155/4 2419 m² építési telek Iskola utca 3.815.000,-Ft+ÁFA 09:30961 1046 m² építési telek Kinizsi u. 20-2. 4.961.000,-Ft+ÁFA 10:001049 468 m² építési telek Rákóczi u. 27. 5.040.000,-Ft+ÁFA 10:304188/2 38920 m² földterület Magvető utca 3.900.000,-Ft+ÁFA 11:00131/2 1094 m² építési telek Magyar u. 18. 11.100.000,-Ft+ÁFA 11:30 2017. 2017. 2017. június június június 7. 14. 21.Május a szerelem hónapja, amelyet a Kanizsa is megünnepel. Mini sorozatunkban párokat mutatunk be: olyan embereket, akik hisznek a szerelemben.Mozsolics Peitz Veronika érett-ségi előtt, 1999-ben találkozott elő-ször a férjével, Mozsolics Ferenc-cel. Egy nyáron át randizgattak, s közben az is kiderült, csoporttársak voltak az óvodában, amire azonban egyikük sem emlékezett. - Úgy látszik, nem húzogatta meg a hajamat – jegyezte meg nevetve Veronika. Őszre már egy párt alkot-tak, és a megismerkedésük 10. évfordulóján összeházasodtak. Sze-rencsésnek vallják magukat, mert szülői támogatással, családi és bará-ti körben ünnepelhették meg azt a napot, amelyre már maga a felké-szülés is egy boldog időszakát jelen-tette életüknek.E szép napon Veronika egy örömteli meglepetéssel is szolgált ifjú férjének. Már korábban eldöntötte, megtartja a lánykori nevét, de meggondolta magát. Az anyakönyvvezetővel sike-rült megbeszélnie, hogy csak az eskü-vőn derüljön ki a vőlegény számára, hogy mégiscsak felveszi a nevét. – Attól kezdve már egy név alá is tartoztunk. Akkor még nem tervez-tünk gyerekeket, mert előbb saját otthont szerettünk volna teremteni. Aztán két év múlva már a mi laká-sunkba érkezett meg első kislányunk, a most 6 éves Maja, három év múlva pedig megszületett Lia is. Azóta gya-korlatilag róluk szól az életünk. Ahogyan múltak az évek, egyre több hír érkezett hozzájuk ismerő-seik válásáról. Mivel úgy gondolták, még a közelébe se szeretnének jut-ni ilyesminek, eldöntötték, keres-nek maguknak valami kikapcsoló-dási lehetőséget, közös programot. Nem kellett sokáig töprengeniük, hiszen gyermekkorában Veroniká-nak is, mint minden kislánynak, vágyálma volt a táncolás. A férje is támogatta az ötletét, és ismerőseik-hez csatlakozva, beiratkoztak az Eraklin Táncklub Egyesület társas-tánc tanfolyamára. Ez a közös prog-ram csak kettejükről szólt, minda-mellett, hogy nagyon szeretnek a lányaikkal lenni, és élvezik a velük töltött idő minden pillanatát. A tánc-tanfolyam befejeztével többedma-gukkal kialakítottak a táncklubon belül egy hobbicsapatot, s hetente egyszer, péntek esténként össze-jönnek táncolni. Akármilyen fárad-tak is, ki nem hagynának egyetlen órát sem. - Ha azt akarjuk, hogy jól menjen a tánc, itt is egymásra kell hango-lódni – magyarázza Veronika.– Egy újabb köteléket kaptunk ez által, hiszen a tánc a mi kis játszóterünk lett - felüdülés a két kisgyermekünk mellett. Úgy gondoljuk, a boldog-ságot nem lehet ölbe tett kézzel várni, azért bizony tenni is kell. Igyekszünk arra figyelni, hogy min-dig észrevegyük egymásban a jót, és fel is emlegetjük, miért is szeret-jük egymást. Valahol hallottam egyszer, hogy egymás csodálata nagyban segíti a párkapcsolatot. Igyekszünk arra összpontosítani, hogy mit csodálunk a másikban, nem pedig arra, hogy mi az, ami éppen nem stimmel. Mindegyi-künknek van hibája, de így fogad-tuk el egymást, és ez nagyon jó nekünk. A gyerekek előtt is jó példa, és mosolyt csal az arcukra, ha látják, hogy otthon, gyakorlás közben a szülők egymást átölelve táncolnak. És mi is kipihentebbek, felfrissül-tebbek vagyunk, könnyebben ves�-szük a mindennapi akadályokat. A tánc gyógyír mindenre, megtanít elengedni dolgokat, és egyfajta fegyelemre is nevel. BAKONYI ErzsébetSzerelemke rin gő (3.)A tánc a mi kis játszóterünkA gyerekek előtt is jó példa, ha látják, hogy ott-hon, gyakorlás közben a szülők egymást átölelve táncolnak (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésAdy u. 2. - Erzsébet tér 1.157 m² üzlet 1.000Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső:100 Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 09.30-10.00A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 8.00-8.15A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáraFelhívás I.A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. I. emeletÉrdeklődni a 93/516-533 számú telefonszámonA versenytárgyalási felhívást, valamint a versenytárgyaláson való részvétel feltételeita www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg!Ady 2. - Erzsébet tér 1.141 m2 üzlet 2.000Ft/m2/hó+ÁFA= 2.540 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 09.30-10.00A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 8.00-8.15Ady 2. - Erzsébet tér 1.89 m2 üzlet 1.500Ft/m2/hó+ÁFA=1.905 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 09.30-10.00A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 8.00-8.15Csengery u. 4. 87 m2 üzlet 1.000Ft/m2/hó+ÁFA=1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 11.00-11.30A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 8.15-8.30Csengery u. 4.152 m2 üzlet 1.000Ft/m2/hó+ÁFA=1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 11.00-11.30A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 8.15-8.30Erzsébet tér 16.39 m2 üzlet 1.800Ft/m2/hó+ÁFA= 2.286 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 08.30-09.00A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 8.15-8.30Erzsébet tér 10. 76 m2 üzlet 1.000Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 08.00-08.30A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 8.30-8.45Fő u. 8. 63 m2 üzlet 1.000Ft/m2/hó+ÁFA=1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 10.30-11.00A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 8.30-8.45
2017. 05. 26. | 15hirdetésFő u. 8. 48 m2 üzlet 1.000Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 10.30-11.00A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 8.30-8.45Fő u. 8. 30 m2 üzlet 1.000Ft/m2/hó+ÁFA=1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 10.30-11.00A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 8.45-9.00Fő u. 8. 117 m2 üzlet 1.000Ft/m2/hó+ÁFA=1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 10.30-11.00A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 8.45-9.00Fő u. 8. 119 m2 üzlet 1.000Ft/m2/hó+ÁFA=1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017.június 6. 10.30-11.00A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 8.45-9.00Király u. 47. I. em.I. emeleti irodák 1.000Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 10.00-10.30A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 9.00-9.15Rozgonyi u. 1. 1. em. 16. 48 m2 iroda 1.100Ft/m2/hó+ÁFA=1.397 Ft/m2/hóLicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó51 m2 galéria 450Ft/m2/hó+ÁFA=572 Ft/m2/hóLicitlépcső: 50Ft/m2/hó+ÁFA= 64 Ft/m2/hó A bérlemény megtekinthető:2017.június 6. 09.00-09.30A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 9.00-9.15Rozgonyi 1.1.em. 50 m2 iroda+galéria1.100Ft/m2/hó+ÁFA= 1.3 m2/hóLicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 09.00-09.30A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 9.00-9.15Sugár u. 53. 108 m2 üzlet 600Ft/m2/hó+ÁFA= 762 Ft/m2/hóLicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó48 m2 raktár 300 Ft/m2/hó+ÁFA= 381 Ft/m2/hóLicitlépcső: 50Ft/m2/hó+ÁFA= 64 Ft/m2/hó15 m2 pince 150Ft/m2/hó+ÁFA= 191 Ft/m2/hóLicitlépcső: 50Ft/m2/hó+ÁFA= 64 Ft/m2/hóÖsszesen: 171 m2 A bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 11.30-12.00A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 9.15-9.30Kalmár u. 6.Vásárcsarnok emeletén különböző 20-42 m2alapterületű üzletek (Hrsz:98/A/100+) kiadók.(Bérleti díj 300Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 555Ft/m2/hó+ÁFA,valamint takarítás, őrzés-védés, szemét-szállítás költségek várható mértéke 256Ft+ÁFA/m²/hó)Licitlépcső:50Ft/m2/hó+ÁFA= 63Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2017. június 6. 11.30-12.00A versenytárgyalás ideje:2017. június 8. 9.15-9.30
2017. május 27.KELETIZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40220:00-08:002017. május 28.KIRÁLY KALMÁR U. 4.93/536-62019:00-06:002017. május 29.KISKANIZSAIBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002017. május 30.PATIKA-PLUS BOSZOR-KÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002017. május 31.REMÉNYGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:00A további ügyeleti rend, a hónapváltás miatt,még nem készült el. 16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatáswww.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Dísznövénypakoló betanított munkás megegyezés szerintAutóbuszvezető szakmunkásképző megegyezés szerintÜveges szakmunkásképző megegyezés szerintCNC élhajlító szakmunkásképző megegyezés szerintGyártástervező és folyamat ellenőr szakmunkásképző megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintPizzaszakács szakmunkásképző megegyezés szerintHegesztő szakmunkásképző megegyezés szerintSzállodai takarító betanított munkás megegyezés szerintKárpitos szakmunkásképző megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintLogisztikus szakmunkásképző megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraálláS – álláS - álláS- álláSGyógysz ertári ügyeletJövő heti véradások Kanizs án és térségébenMájus 30., 9:00-13:00 HoneywellMájus 30., 14:30-16:30 Hevesi IskolaJúnius 1., 11:30-14:00 Kanizsai Dorottya KórházJúnius 1., 15:30-17:00 Nagyrécse Inkey KastélyAdj vért, és ments meg három életet!Piaci árak Kanizs ánfejes káposzta 350 Ft/kgújburgonya 400 Ft/kgkarfiol 450-500 Ft/kgsárgarépa 300 Ft/csomagtök 400 Ft/kg
2017. 05. 26. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Május 27., szombatHellaA Helga alakváltozata és a Heléna német rövidülése, jelentése: egészséges, boldog.Május 28., vasárnapEmeMil, CsanádAz Emil latin eredetű, jelentése: versengő, vetélkedő. A Csanád magyar eredetű, jelentése nem ismert. Az ősi Csana név d képzővel ellátott változata, melyből helynév is alakult.Május 29., hétfőMagdolna, Magdaléna, LénaA Magdolna héber eredetű, az eredeti változata Magdaléne, jelentése: Magdala városából való nő, a Genezáreti-tó mellől származó nő. A Magdaléna és a Léna a Magdolna alakváltozata. Május 30., keddJanka, zSanettA Janka a János rövidített, becézett formája, eredetileg férfinévként volt használatos, jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Zsanett a latin eredetű Johanna francia alakváltozatának átvétele, jelentése szinte ugyanaz, mint a Jankáé: Jahve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes.Május 31., szerdaaNgéla, PetronellaAz Angéla görög-latin eredetű, jelentése: angyal, követ, hírnök. A Petronella latin eredetű, jelentése: Petronius nemzetségéből származó nő, kő, szikla.Június 1., csütörtökTünde, KundA Tünde Vörösmarty Mihály névalkotása a tündér szóból. A Kund magyar eredetű méltóságnév.Június 2., péntekKármen, An itaA Kármen héber-spanyol eredetű, jelentése: kert. Az Anita az Anna és a Juanita (magyarul: Johanna) spanyol becézőjéből alakult ki, jelentése: kegyelem, könyörület.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetésA brüsszeli bürokraták azt követelik, hogy Magyarország változtassa meg bevándorláspolitikáját. Egy Soros György pénzelte szervezet Brüsszelt támogatva pereket indít hazánk ellen.EZ FELHÁBORÍTÓ!Kérjük, mondja el véleményét,vegyen részt a nemzeti konzultációban!202x270mm_soros.indd 119/05/17 14:55
2017. 05. 26. | 19közérdekűJúniusi fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2017. június 7-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a pol-gármesteri hivatal I. emeleti tárgyalójában.Karádi Ferenc alpolgármester foga-dónapot tart 2017. június 14-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a polgármesteri hivatal I. emeleti tár-gyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nándor alpolgármester fogadó-napot tart 2017. június 28-án (szerda) 8.30-12.00 órá-ig a polgármesteri hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).KépviselőkBalogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2017. június 7-én, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.). 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. június 6-án, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Általá-nos Iskolában.Dénes Sánd or a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2017. június 15-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármes-teri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselő-je fogadóórát tart 2017. június 6-án, kedden, 17.00 órától 18.00 óráig a Palini Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.)Gábris JácintNT önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. június 6-án, kedden, 17- 18 óráig a Hevesi Sándor Álta-lános Iskolában.Jerausek iSTván önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2017. június 5-én (hétfőn) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.Karádi Ferenc a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2017. június 12-én (hétfő) fogadóórát tart 16.00 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17.00 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.). Tóth NáNDor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-lője 2017. június 12-én (hétfő) fogadóórát tart 17.00 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18.00 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.). Szőlősi Márta a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. június 5-én, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gim-náziumban (Rozgonyi u. 23.). 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com3. Kanizsai PünkösdölőImmáron harmadik alkalommal rendezik meg június 4-én, vasár-nap – a Szentlélek kiáradásának napja alkalmából – a Kanizsai Pün-kösdölőt a város szívében. A keresztény ünnephez kapcsolódó, kora délutántól egészen késő estig tartó eseményen számos művé-szeti csoport előadásával várják majd az érdeklődőket. A hagyományokhoz hűen idén is az Erzsébet téren kezdődik a program: 15 órakor elsőként Dénes Sándor polgármester a város vezetősége nevében fogadja a pünkösdi köszöntőket, majd a menet a Jézus Szíve Plébánia elé vonul. Itt Szűcs Imre plébános áldja meg a résztvevőket. A pünkösdi menet ezután a Hevesi Sándor Művelődési Központ elé érkezik, ahol 16 órától helyi művészeti együttesek lépnek a szín-padra: elsőként a Bojtár Népzenei Együttes és Vajda Margit, majd a Zalagyöngye Táncegyüttes a Bojtár Népzenei Együttes kíséreté-vel. 17 órakor a Kanizsa Csillagai Együttes koncertjét tekinthetik meg az érdeklődők, 17.30-kor pedig a Fitos Dezső Társulat követke-zik a Falusi színek című műsorával. A társulat 2013-ban Washing-tonban nagy sikerrel bemutatott, A Magyar falu című táncproduk-ciójának folytatása visszanyúl a tiszta forráshoz, azaz a Kárpát-medence kulturális sokszínűségéhez, melynek kimeríthetetlen folklórkincse változatos és színes világot elevenít meg.A következő műsorszám 19 órai kezdettel Herczku Ágnes Bandázom című koncertje lesz. A repertoárt adó lemez két hónapon át szerepelt a világ legrangosabb világzenei listáján, amely méltó elismerés a határokon túl élő magyarok, valamint a környező nemzetek népzené-jét is bátran és hitelesen előadó énekesnőnek és zenekarának.Az est 20.30-tól utcabállal zárul a HSMK előtti Széchenyi téren, ahol a talpalávalót a Fantázia Tánczenekar szolgáltatja. Rossz idő esetén a Hevesi Sándor Művelődési Központ ad otthont a 3. Kanizsai Pünkösdölőnek, amelyre minden érdeklődőt szeretet-tel várnak a rendezők. PR
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2017. május 27-június 2.Május 27., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Út-mutató (vallási magazin), 01:25 Creative chef Nagy Eszterrel, 01:50 Híradó, 02:05 Látogató, 02:35 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Út-mutató (vallási magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Creative chef Nagy Eszterrel, 08:45 Látogató, 09:15 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Út-mutató (vallási magazin), 16:05 Nemzeti konzultáció 2017, 17:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Az újjáépítés (ismeret-terjesztő filmsorozat), 19:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:55 1100 év Európa közepén: Sáros vármegye, a magyar Gascogne 2. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 20:20 Kanizsa Cafe (szerdai, csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:00 Lapozó.Május 28., vasárnap00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 01:00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Az újjáépítés (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:55 1100 év Európa közepén: Sáros vármegye, a magyar Gascogne 2. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 02:20 Kanizsa Cafe (szer-dai, csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:00 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 07:30 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Az újjáépítés (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:25 1100 év Európa közepén: Sáros vármegye, a magyar Gascog-ne 2. rész (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:50 Kanizsa Cafe (szerdai, csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:30 Lapozó, 12:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kommen-tár nélkül – heti válogatás, 15:00 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 Út-mutató (vallási magazin), 16:30 Nemzeti konzultációs 2017, 17:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Szentmise az Alsóvárosi templom-ban, 19:25 Hősök Napja alkalmából szervezett városi meg-emlékezés, 20:25 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, kommentár nélkül, 20:50 Sztárportré – Spitzer Gyöngyi Soma, 21:15 1100 év Európa közepén: Felső-Zemplén, a ruszi-nok földje (ismeretterjesztő magazin), 21:40 Info blokk, ben-ne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:05 Lapozó. Május 29., hétfő00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:25 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 01:25 Hősök Napja alkalmából szervezett városi megemlékezés, 02:25 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:50 Sztárportré – Spitzer Gyöngyi Soma, 03:15 1100 év Európa közepén: Felső-Zemplén, a ruszinok földje (isme-retterjesztő filmsorozat), 03:40 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 07:55 Hősök Napja alkalmából szervezett városi megemlékezés, 08:55 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:20 Sztárportré – Spitzer Gyöngyi Soma, 09:45 1100 év Európa közepén: Felső-Zemplén, a ruszinok földje (ismeretterjesztő filmsorozat), 10:10 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:35 Lapozó, 12:00 1100 év Európa közepén: Felső-Zemplén, a ruszinok földje (ismeretterjesztő filmsorozat), 12:25 Sztárportré – Spitzer Gyöngyi Soma, 12:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Út-mutató (vallási magazin), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 20:10 Nagykanizsa – Türje megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:40 Lapozó.Május 30., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Út-mutató (vallási magazin), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyar-kanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Nagykanizsa – Türje megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:15 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Út-mutató (vallási magazin), 07:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 08:10 Híradó, 08:25 Nagykani-zsa - Türje megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 09:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 10:55 Lapozó, 12:00 Út-mutató (vallási magazin), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyar-kanizsáról), 13:00 Nagykanizsa - Türje megyei I. osztályú baj-noki labdarúgó-mérkőzés, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Fogat-hajtó derby, 20:15 Híradó, 20:30 Hargita, 20:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:00 Lapozó.Május 31., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Fogathajtó derby, 01:55 Hargita, 02:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 02:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Fogathajtó derby, 08:25 Hargita, 08:50 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Fogathajtó derby, 13:05 Hargita, 13:30 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:00 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:10 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 20:40 Híradó, 20:55 Székely konyha, 21:25 K’arc (kulturális magazin), 21:55 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó.Június 1., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 02:10 Székely konyha, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:35 Gézengúzok (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 08:50 Szé-kely konyha, 09:20 K’arc (kulturális magazin), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 13:25 Székely konyha, 13:55 K’arc (kulturális maga-zin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Élen állunk (a jeges sportágak magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Látogató, 21:20 Gézengúzok (gyerek-műsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Június 2., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Látogató, 02:15 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Élen állunk (a jeges sportágak magazinja), 08:45 Látogató, 09:15 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Látogató, 13:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Élet-módi, 20:10 Honvéd7, 20:20 Híradó, 20:35 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 21:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2017. 05. 26. | 21SportSárkányokviadalaMár várják a jelentkezőket az idei Sárkányhajó-baj-nokságra, amelyet a pünkösdi hétvégén rendeznek. A pálya 90 százalékban készen van, a szükséges szer-ződéseket megkötötték, az engedélyek rendelkezésre állnak. A táv ezúttal mindenkinek egységesen 200 méter lesz. Pénteken az iskolás csapatok versenge-nek, ami egyben a „Sulisárkányok” területi döntője is lesz. A céges és baráti társaságok viadalát szombaton tartják. A futamokra még lehet nevezni - május 31-ig a díj is kedvezőbb - Sári Nándornál (30/950-3938, sari.tenteam@gmail.com).A Kanizsai Birkózó Sport-egyesület versenyzője, Egyed Balázs számára a korábbi bukaresti verseny nem sikerült túlzottan jól, kiesett, így az újpesti Wil-hem Zoltánnal ismét meg-mérkőzhetett. Mindketten egy kilogramm súlyenged-ménnyel vágtak neki a küz-delmeknek, hiszen a felnőt-tek között 61 kg a súlyhatár.- Nem kellett sokat mate-koznunk, hiszen rögtön az első fordulóban egymás ellen léptek szőnyegre - fogalmazott a KBSE tréne-re, Szatmári Zsolt. - Balázs az eddigiekhez képest sok-kal harcosabban, taktiku-sabban küzdött és 8:1-re nyert!- Akkor gyorsan el is dőlt a kardinális kérdés...- Ráadásul Balázs nem állt meg, egészen a döntőig menetelt, ahol a sokkal ruti-nosabb, több felnőtt világ-versenyt is megjárt Molnár Józseftől kikapott ugyan, de így is egy szépen csillo-gó ezüstéremmel mutatta meg, hogy már a felnőttek között is lassan számolni lehet vele.- Azért ne feledkezzünk meg a többi kanizsai ver-senyzőről...- Ugyanebben a súlycso-portban Németh Márton az ötödik helyen végzett. A lányok mezőnyében az 53 kg-osok között Egyed Zsa-nett is jelezte, hogy bár sokat kihagyott, de azért még nem lehet leírni, hiszen két győztes és egy vesztes párharccal bronzérmet szer-zett a felnőtt női országos bajnokságon. Jól szerepelt a kanizsai származású Szabó Jázmin is, aki ezúttal már a Vasas színeiben bronzérmet nyert 60 kg-ban.- Akkor kanizsai szem-pontból értékelhetünk úgy: jól sikerült az orszá-gos bajnokság?- Nagyon örültem “Balu” győzelmének az újpesti ver-senyzővel szemben. Koráb-ban hiányoltam nála a meg-felelő nyerni akarást, de ezúttal nagyon motiváltan ment előre, és remek győ-zelmet könyvelhetett el. Balázs tavaly egy súlycso-porttal lejjebb, 57 kg-ban nyerni tudott, de 60-ban még erősödnie kell. Németh Marci nagyon nehéz ágra került, és az érettségi vizs-gák miatt sem tudott ren-desen felkészülni. Viszont öröm volt látni, hogy Egyed Zsanett vállalta a megmé-rettetést, az országos baj-nok érdi versenyzőtől kika-pott ugyan 4:0-ra, de azt követen két ellenfelét tech-nikai fölénnyel győzte le. Jó kezekben van fővárosi klub-jánál a szintén nagykanizsai - egyben kettős igazolású - Szabó Jázmin is, ő nagy küz-delemben szerzett bronz-érmet.POLGÁR LászlóA rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón Dénes Sándorpolgármester, Sári Nándor, a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub elnöke és Cséplő László, a NAVI SE elnöke (Fotó: Gergely Szilárd)Egyed Balázs utazhat DortmundbaTöbb válogató versenyt követően sem sikerült eldönteni, hogy ki képviselje hazánkat a junior szabadfogású birkózók dortmundi Európa-bajnokságán a 60 kg-osok között, amire a kanizsai Egyed Balázsnak is volt még esélye. Gulyás István szabadfogású szakvezető ezért végül úgy döntött, hogy a múlt hétvégén sorra került soroksári felnőtt országos baj-nokságon döntse el a két, még versenyben lévő versenyző, ki utazhat a junior Eb-re. Megmutatták! Egyed Balázs, Szatmári Zsolt, Egyed Zsanett és Németh Márton
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA világbajnokság jegyében válogatott összetartásra voltak hivatalosak azon hajómodellezők, akik az elmúlt hétvé-gén birtokukba vették a Csónakázó-tó vízfelületét. A nagykanizsai helyszínválasztás nem véletlen, de egyelőre helyesebb úgy fogalmaznunk: magyar bajnoki fordulónak adott otthont a helyi kirándulóövezet.Ahogy tavaly az Európa-bajnokságon, ezúttal is fél-be kellett hagyni a futamok sorát, hiszen az időjárás közbeszólt.- Hát az a helyzet, hogy Kanizsa esetében ezek sze-rint hatványozottan figye-lembe kell vennünk azt, milyenek, pontosabban hogyan is alakulhatnak az időjárási viszonyok - fogal-mazott a Canissa Modellező SE elnöke, Lekszikov Zsolt.Ettől függetlenül szület-tek értékes kanizsai helye-zések, hiszen az úgyneve-zett sebességi hajóknál a 3,5 ccm-ben első lett Lek-szikov Zsolt, második pedig Boti Ferenc. Az ügyességi kategóriában számontartott F3 junior-ban Kozári Gábor győzött Szabadics Kolos és a szin-tén kanizsai Sajni Bercell előtt. Mini eco-ban Kozári szintén remekelt, hiszen második lett, dr. Lekszi-kov Gábor hatodikként zárt, míg Mini hydróban Czimre Attila első helyet könyvelhetett el.Nagyot lapátoltakEredményes versenyt zártak a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub kajakosai a Győrben megrendezett Maratoni Magyar Bajnokságon, amelyen számos kiemelkedő ered-ményt értek el. Kiemelkedik Kurucz Leventéé (edzője Sári Nándor), aki K-1-ben nem talált legyőzőre, emellett Varga Péter tanítványa, Kiskó Réka is nagyszerű verseny-zéssel utasította maga mögé az ellenfeleket, tehát ő is magyar bajnok lett. Kajak-kenu Maratoni Magyar Bajnokság, kanizsai eredmények. U15 K-1 fiúk, 15 km: 4. Süle Tamás. U14 K-1 fiúk, 10 km: 1. Kurucz Levente, 5. Tótpeti Attila. U13 Mk-1 lányok, 10 km: 1. Kiskó Réka, 3. Oláh Ivett. U12 Mk-1 lányok, 5 km: 7. Anda Júlia. U12 Mk-1 fiúk, 5 km: 2. Markotán Gergő, 3. László Gergő, 5. Vető Balázs. U11 Mk-2 fiúk, 5 km: 5. Szommer Hugó-Magura Benedek. U11 Mk-2 lányok, 5 km: 4. Kobra Fruzsina-Pogá-csás Luca. U11 Mk-1 lányok, 5 km: 2. Kanyó Sára, 3. Cséplő Natasa.Évzáró bankettjük keretében ismer-ték el az Aquaprofit-Nagykanizsai TSK NB I-es és NB I B-s sakkcsapa-tainak teljesítményét, hiszen az első osztályban a kanizsaiak tizedik bajnoki elsőségüket szerezték, míg a második együttes végül a harma-dik helyen zárt az NB I B-ben.Az első számú együttes zsinórban kilencedik elsőségét szerezte. Az évzáró keretében Cse-resnyés Péter államtit-kár, országgyűlési képvi-selő, Dénes Sándor pol-gármester, Nádasi Tamás egyesületi elnök, vala-mint a Magyar Sakkszö-vetség részéről Seszták Tamás is méltatta az elért eredményeket, amelyek egyre inkább a rekordo-kat ostromolják a hazai sakkéletben.- A bajnoki szezon érté-kelése keretében a játé-kosok teljesítményét külön-külön is górcső alá vettük, és annyit mond-hatok, nagyon nagyot “mentünk” - fogalmazott Papp Nándor, az első csapat vezetője. - Kiválót produkált Aczél Gergely, aki kilenc meccsen 7,5 pont gyűjtött, százaléko-san pedig Gara Tícia ját-szott parádésan, hiszen nyolc partiból szerzett hét egységet.Természetesen nem lehet megfeledkezni Bánusz Tamás, Kántor Gergely, Medvegy Zol-tán teljesítményéről, de remek mutatói voltak Erdős Viktornak és dr. Flumbort Andrásnak is.- Ami még figyelemre méltó, hogy a teljes baj-noki szezont lehoztuk öt partivesztéssel, ami a maga nemében szintén egyedülálló. Tavaly ez a szám négy volt, viszont idén jóval erősebb volt a bajnokság. Kiegyensúlyo-zott volt a liga, hiszen a táblázat alsó felében is nagy csata volt, s a nagyobb küzdelmeknek az is a hű tükörképe, hogy a megszerezhető pontok-nak a csapatok jóval kisebb százalékát zsebel-ték be.Nem szabad a második számú egységről sem megfeledkezni, amely a tavalyi NB I B-s bajnoki arany után ősszel kissé beragadt, aztán viszont remekül teljesített, oda-ért a dobogó harmadik fokára.POLGÁR LászlóIngatlanANBelvárosi 35 m2-es üzlet, irodának, üzletnek, rendelőnek május 1-től kiadó. Érdeklődni: 06-30/474-5115.SzolgáltatásTelevízió-javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István. Tel: 06-30/597-1530.Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., vala-mint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.: 20/510-2723.A tizediket köszöntöttékTesztelték a pályát is...A tavalyi, sikeres Eb utánvb-re készülnek Kanizsán (Fotó: Polgár László)
2017. 05. 26. | 23SportA ,,lelki hadviselés” ugyan már a kilencven percet megelőzően elkez-dődött - ugyanakkor nem volt célzott -, hiszen nem a jól láthatóan pedánsan előkészített centerpályán (egyelőre nincs hitelesít-ve), hanem a mellette lévő “tarlón” rendezték a talál-kozót, amelyre talán még a hazaiak is azt mondták magukban: kérem, azért ezt ne...No, mindegy, maradjunk annyiban, hogy a körülmé-nyek mindkét felet ugyan-olyan mértékben állították kemény feladat elé, mi meg azon izgulhattunk, hogy egy kevésbé jól sike-rült felszabadítás ne a ját-szótéren éppen csúszdázó lurkókat lője ki, esetleg a labda ne a halastóban lan-doljon.Ehhez még adjuk hozzá a hirtelen kerekedő, eny-hén szólva sem enyhe szél-lökéseket és lehetséges, hogy az a mintegy 150-200 ember is elgondolkodott azon: minek is jött ki a meccsre?! Arra a mérkőzés-re, mely időnként nem is volt olyan rossz. Láthatóan a kanizsaiak szerették vol-na döntésre vinni a dolgot, mind jobban igyekeztek növelni a nyomást, a Csesztregnél pedig a kimondottan labdaügyes Nagy Norbert kevert egyet a lapokon, ha úgy adódott.A második félidőben azért a hangulat is jobb lett, hazai oldalról ecsetel-te is a szurkolók egyike: szeretnék, ha a Kanizsa elmenne az NB III-ba, mert nem kellemes ellenük ját-szani, főleg a hazai pálya hoz ki belőlük némi arro-ganciát. Mindezt tudomá-sul véve éppen a sárgáit letöltő Orbán Attila magyarázta egyre nagyobb hévvel, hogy a mérkőzést megnyeri az UFC. Meg is kapta érte a kanizsaiaktól, hogy eger-szegiként ne kóstolgassa már a hazaiakat, akik még egy vallomással is gazda-gabbak lettek, amikor a középpályás elmondta nekik, ő ugyan Nagykani-zsa-játékos, de tulajdon-képpen csácsi lakos...Minderre jött a hosszú idő után ismét betaláló Péntek Adrián gólja, nem csoda, hogy a támadó remek iramban vette cél-ba a nagykanizsai kispa-dot ünneplés gyanánt. Ugyanakkor nem volt alaptalan az óvatosság, sok volt még hátra, bünte-tőből egyenlítettek is a csesztregiek, de ismét jött a “legjobb forgatókönyv” esete, hiszen egy kipatta-nó labdát Zsirai Péter lőtt ballal a csesztregi jobb alsóba vagy húszról. No, csak ekkor bolydult meg igazán a sárga-feketék kis-padja, Orbán sporttárs nem is mulasztotta el hoz-záfűzni: “Na, Kicsi, mehetsz is apádhoz egy kicsit több zsebpénzért, ha már így bevágtad...”Tény, nem jött rosszul a 2-1-es győzelem és az azért járó három pont az UFC-nek: a dél-zalaiak két for-dulóval a vége előtt hárommal mennek a Csács előtt...POLGÁR LászlóBoros Zoltán mintha nemcsak a győzelmet, hanem a két kanizsai gólt is megjósolta volna(Fotók: Polgár László)A mérkőzést nagy küzdelemjellemezte, itt éppen két kani-zsai gyömöszöl egy csesztregit, jobbrólKisharmadás GáborVízválasztó meccs volt?Fontos kiruccanás előtt állt a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságot vezető UFC Nagykanizsa a hétvégén, hiszen ahhoz a Csesztreghez látogatott, amely hazai pályán mindig veszélyes ellenfél, igaz, az előző fordulóban kapott egy tizest Nemesapátiban, a kanizsaiakat üldöző Csács-NSE-től. Nos, a házigazdák, a KO-t követően, felálltak a padlóról.
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKMosdósi Józsefné, a Kanizsai Dorottya Kórház volt dolgozója, az intézmény nyugdíjas klubjának csapatában évek óta részt vesz a Farsangi Fánk-fesztiválon. A klub-tagok szebbnél szebb, fino-mabbnál fino-mabb fánkok-kal és sütemé-nyekkel készül-nek a verse-nyekre, de évről évre visszatérő problémát jelen-tett, hogy a diétázó vásárlókat nem tudták kiszolgálni. - Így adódott az ötlet - mondja a dietetikus -, hogy gondoljak a liszt-érzékenyekre is. Ebben a diétában a glutént ki kell iktatni, így nem fogyasztható a búza-, árpa-, rozs- és zabliszt sem, ezért jutott eszem-be a rizsliszt, amiből alma- és túró hozzáadásával készítettem fánkot, amely nagyon kelendő volt. Mun-kánkat a zsűri is elismerte, dicsé-rő oklevéllel és serleggel jutal-mazta ebben az évben. glutén- mentes fánkHozzávalók: 50 dkg túró, 15 dkg cukor, 30 dkg rizsliszt, 2 db tojás, 1 cs. sütőpor, 2 cs. vaníliás cukor, 1 db savanykás alma reszelve, 1 db cit-rom reszelt héja, 1 dl tejföl és 1 csi-pet só. Elkészítés: A tojásokat elkeverjük a cukorral, majd egyenként hozzáadjuk a töb-bi anyagot is. Ha kézzel nem tudjuk formázni, mert lágy a tésztája, akkor evőkanál segítségével tegyük sülni a bő, forró olajba. Ne ijedjünk meg, ha az alakja nem sza-bályos gömb, az íze kárpótol ben-nünket. Tálalhatjuk porcukorral, fahéjjal, kakaóval, tejföllel, de akár házi lekvárral is. HIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Hatalmas belső erejét célszerű len-ne valami fizikai sporttal levezetni. A nyári szabadság idején rendezhetne akár egy családi futóversenyt is.Bika: 04.21-05.21. A csillagok most azt üzenik önnek, hogy a plátói rajongást tegye félre egy időre. Csak arra a személyre koncentráljon, aki a közelében él.iKrek: 05.22-06.21. Mozgásban van állandóan. Újabbnál újabb kihívásoknak kell megfelelnie, de szerencsére ezek nem okoznak önnek semmiféle nehézséget.Rák: 06.22-07.22.Nyugodtan bevallhatja magának, hogy valójában gondtalanul él. A csillogás továbbra is hangsúlyos szerepet játszik az életében.Oroszlán: 07.23-08.23. Ha a rosszkedve miatt gyakran megkérdik öntől, hogy megint bal lábbal kelt-e fel, akkor ne habozzon: fordítsa más irányba minél előbb az ágyát.Szűz: 08.24-09.23. A párja mostanában szinte csodá-lattal figyeli minden mozdulatát. Használja ki az alkalmat, és lepje meg egy romantikus kiruccanással.Mérleg: 09.24 -10.23.Ne éreztesse folyton a szeretteivel, hogy ön a vezéregyéniség a család-ban. Ha sok a szabadideje, vigyen haza egy kiscicát, és játsszon vele.sKorpió: 10.24-11.22. Ön is tudja, minden adott ahhoz, hogy valóra váltsa az álmait. Bízhat a szerencséjében, nem lesz semmi akadálya a boldogságának.Nyilas: 11.23-12.21. Ha nem érzi jól magát esténként, nem kell azonnal elszaladnia hazul-ról. Üljön egy kényelmes fotelbe, és merüljön el a művészetek világában. Bak: 12.22-01.20. Szabaduljon meg azoktól a szemé-lyektől, akik sok kellemetlenséget okoztak önnek, tervei megvalósításá-hoz pedig keressen szövetségeseket.Vízöntő: 01.21-02.19. Ha eltervez valamit, akkor azt való-sítsa is meg. Nincs annál rosszabb, mint amikor valaki ígérget, és nem történik semmi.Halak: 02.20-03.20. Örüljön annak, hogy lélekben még mindig gyermek maradt. Ha kényeztetésre, babusgatásra van szüksége, érzékeltesse ezt bátran a párjával.Mosdósi Józsefné gondolt a gluténérzékenyekre is (Fotó: kórházi nyugdíjas klub)Gluténmentes fánk a dietetikus ajánlásával