Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.28 MB
2020-12-22 10:19:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
278
682
Rövid leírás | Teljes leírás (429.74 KB)

Kanizsa 2017. 021-025. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 21. SZÁm, 2017. JÚNIUS 2.Törődés…Benépesült a Csótó május utolsó napján; az idősek majálisán még Kanizsa leg-jobb szenior szakácsát is megválasztották. A címet a gyrost készítő Farkas Jánosné és a halászlémes-ter Zámbó György nyerte. Dénes Sándor polgármes-ter azt mondta, az önkor-mányzatnak törődnie kell az idősekkel, akik sokat tettek a városért, s itt élték le az életüket. Fotók: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTA Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet az elmúlt hét-végén a Magyar-Szlovén MK Liga idei harmadik fordu-lójában Gellénházán szerepelt, s a nyolc induló csapat közül a kanizsaiak - Varga Ottó, Horváth Károly és Horváth Szilárd - 801 körös eredményükkel a dobogó legfelső fokára állhattak, így a hat fordulóból álló soro-zat közepénél a PSLE biztosan vezeti a ligát. Egyéniben a férfiaknál Varga nyert, Horváth a második, Szobolics János az ötödik lett, a nők mezőnyében Pölöskeiné Hertelendi Erika győzött. Remekművek szólaltak meg a romantika korából a Zala Szimfonikus Zenekar koncert-jén a Medgyaszay Házban. Erre a hangversenyre a zeneirodalom legzseniálisabb műve-iből jobbára könnyedebb, népszerűbb darabokat válogatott a zenekar, amelyet Sán-dor János vezényelt. Tóth László zongoraművész, a ZSzZ vezetője azt mondta, a kani-zsai, keszthelyi, egerszegi muzsikusokból álló csapat igazi örömzenét hozott Kanizsára, amelyért hálás is volt a publikum. A Kán-kán alatt például, az arcokra ülő derű okán, jog-gal feltételezhetjük: a lelkek táncoltak…a hét száma:Táncoló lelkekVILÁG KÉP – A HÉT KÉPENyitott kapukNyitott kapukkalvárták a gyereknapon a katasztrófavédőka családokat ország-szerte, így Kanizsán is. Az apróságok mindent megnézhettek,kipróbálhattak, épp csak el nem indították a tűzoltókocsit…Kanizsa801Fotó: Gergely SzilárdIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely Szilárd
2017. 06. 02. | 3A HÉT TÉMÁJAHáromezer embert kereszteltek meg a legelső pünkösdkor – azon a napon, amikor – Jézus Krisztus ígéretét beteljesítve – a Szentlélek a Földre szállt. Az Anyaszentegyház születé-sének ünnepe a népi kultúrában és az egyes művészeti ágakban egya-ránt tetten érhető.A festőművészet külö-nös sajátossága, hogy Krisztus mennybemene-telét eleinte együtt ábrá-zolták a Szentlélek kiára-dásával, holott két külön-böző ünnepről van szó. Amikor a pünkösd már önálló témaként is megje-lent, kialakult az a szimbo-likája, amit a kortárs művészek ma is ugyanúgy használnak, mint több száz évvel ezelőtt Tin-toretto, Rubljov, Giotto vagy Duccio.– A pünkösdi alkotások legfontosabb motívuma a Szentlélek galambként történő ábrázolása – mondja Lehota M. János. – Ezen túl a festményeken szereplő alakok – többnyi-re Mária és a tanítványok – feje felett van egy aprócs-ka lángnyelv, ami a Szent-lélek általi megvilágoso-dást jelképezi.Az esztéta a színhaszná-latra is felhívja a figyel-met: a Szűzanyát szinte kivétel nélkül piros ruhá-ban és kék palástban látni a különböző festménye-ken. Míg a piros a bűnbo-csánatra utal, addig a kék – egyebek mellett – az angyalok, illetve a keresz-ténység szimbóluma – az Európai Unió zászlajának színe is innen ered.– Már a középkori iko-nok többségén is piros-kék öltözetben festették meg Máriát, majd a XVI. században Pius pápa ezt kötelezővé is tette. Sőt, kikötötte, hogy a művé-szek a palásthoz csakis ultramarin kéket használ-hatnak, aminek azokban az időkben igencsak bor-sos ára volt – teszi hozzá.Az elmúlt évszázadok-ban sokakat megihletett a pünkösd, amely már-már drámaian jelenik meg El Greco azonos című fest-ményén. A kötelező szim-bólumok ugyanúgy meg-találhatók rajta, csak „gre-cosan”: különleges stílusá-nak köszönhetően alakjai szinte lángba borulnak.Hasonlóan katartikus, az érzékekre ható elő-adást ígér Nagykanizsa Város Vegyeskara is, amely szombaton második alka-lommal ad pünkösdi kon-certet az esti szentmise után a Felsőtemplomban.– Mivel a húsvéti ünnep-körben koncertek helyett passiójátékok vannak, egy pünkösdi előadáson óha-tatlan, hogy ne idézzük fel újra a nagyhét eseménye-it, Jézus kereszthalálát, majd feltámadását – véli Cseke József karnagy.A szakrális alkotások a belső, lelki elmélyülést segítik, ilyenek például Mendelssohn motettái, Bortniansky ortodox Kerub-himnusza vagy Orbán György D-dúr Ave Maria című zeneműve. A Várpalotai Bányász Kórus-sal közös fellépésen sok más mellett ezek is fel-csendülnek, csakúgy, mint a tavaszt és az életet igenlő darabok, amelyek illeszkednek az ünnep öröméhez.A pünkösdi koncertek-nek egyébként nagy hagyománya volt régen Nagykanizsán. Ilyenkor valósággal felpezsdült a társadalmi élet – Kardos Ferenc néprajzkutató a XVIII. századot hozza pél-daként.– Pünkösd az egyház születésének ünnepe is, ebből az alkalomból a kanizsai ferences szerze-tesek homokkomáromi zarándoklatot tartottak kétszáz évvel ezelőtt pünkösd keddjén – mondja. – De ekkor ünne-pelt a város népe is: bálok, koncertek és esküvők sokaságát szervezték pünkösd napjaira. Ezen a vidéken is választottak pünkösdi királyt és király-nét, de ez a hagyomány napjainkban már inkább csak látványos fesztivále-lem, és kevés köze van a régi, termékenységhozó rítusokhoz. Ma már arra is kevesen emlékeznek, hogy Zalában a pünkös-döt zöldfarsangnak is hív-ták, és a szentelt zöld ág körbehordozása – ahon-nan a különös név is ered – mára szintén feledésbe merült.A húsvét utáni ötvene-dik napon a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, akinek oltalmát gyakran kérik a kórházak dolgozói-ra, s kérték valaha az ispo-tályosokra – Nagykani-zsán azokra is, akik a mai Honvéd Kaszinó helyén a XVIII. század közepétől a XIX. század végéig műkö-dő Szent Márton-kápol-nában végezték áldozatos munkájukat.NEMES DóraRészlet a Zalai Közlöny 1900-ban megjelent pünkösdi vezércikkéből: „És ha valaha béke lesz a világon: nem a hamis próféták fogják azt megteremteni, hanem a szegé-nyek és a gazdagok ezredéves osztályharcát igazságosan eldöntik majd azok a tanítások, melyek 1900. év előtt Pün-kösd napján hangzottak föl először ama 72 tanítvány ajka-in. Ez Pünkösd ünnepének örök tartalma, ez által vált a nyárnak fényes ünnepe az e világi és a másvilági élet bol-dogságának szimbólumává.”A nyárnak fényes ünnepe…El GrecoPünkösdje.Az alakok szinte lángba borulnak
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA közszolgálati jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőA munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban fog-laltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szó-ló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépí-tészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabá-lyozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a telepü-lésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meg-határozott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló 13/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) önkor-mányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.Az irányítása alá tartozó személyek száma: 1 fő Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati ren-delete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Köz-szolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség,Büntetlen előélet, Egyetem, építész mesterképzés szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet alapján legalább 8 év szakmai tapasztalatFőépítészi vizsga, vagy az alóli mentesülés (A mentesülés eseteiről és felté-teleiről a 190/2009. (IX. 15.) Korm.rend. 4. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (4) bekezdése rendelkezik.) Főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgá-lati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el.Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,A Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, össze-férhetetlenség fenn nem állása,6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező),Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.Felhasználói szintű számítógépes ismeret.Elvárt kompetenciák:Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.Nagyfokú terhelhetőség.Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint), A főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést magában fogla-ló motivációs levél,Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartal-mazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti bün-tetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony léte-sítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pont-jában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni),Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglé-tét, továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata. Amennyiben a pályázó főépítészi vizsgával nem rendelkezik, úgy a pályá-zó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdetétől számított 6 hónapon belül a főépítészi vizsgát teljesíti,A legalább 8 éves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy kinevezése esetén a Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevé-kenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalma-zási tilalom, összeférhetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisz-tina jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagySzemélyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagyka-nizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó.Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-ban szereplő azonosító számot: 2/188/2017., valamint a mun-kakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyil-vánítsa.A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 25.A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati álláspor-tál), Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu ), továbbá a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban 2017. június 1. naptól.A munkáltatóval kap csolatos egyéb lényeges in-formáció:A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. szeptember 5. 16,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó.A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa, 2017. május 26. Dr. Gyergyák Krisztina jegyzőNagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalaa közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet / Főépítészi csoport / megyei jogú városi főépítészmunkakör betöltésére
Még közelebb KrisztushozBérmálás és konfirmáció is volt az elmúlt hétvégén Nagykanizsán. A Felsőtemplomban hetvenheten bérmálkoztak. A fia-talokkal Balás Béla emeritus püspök osztotta meg az ünnepről gondolatait. A kaposvári egyházmegye nyugal-mazott püspöke hangsúlyozta: ahhoz, hogy valaki ne csak fizikai testként legyen a világban, magába kell fogad-ni a Szentlelket, a bérmálás pedig ezt teszi lehetővé. A fia-talok hitoktatóik segítségével éveken át készültek arra, hogy a krisztusi közösség felnőtt tagjaivá váljanak. Balás Béla egyebek mellett azt is mondta nekik: „Jézus Krisztusra nem emlékezni kell, nem hittanos tananyag, amit be kell magolni, hanem vele kell élni, eggyé válni. Valamit csinálni kell – programja van a földi életnek. Nem kibírni kell ezt, hanem tenni valamit. Ahogy a Bibli-ában is olvashatjuk: menni kell nyughatatlanul a világ végéig, és megtalálni, hol van még, akit nem szerettem, akinek nem szereztem egy jó napot?”A református gyülekezet ünnepi istentiszteletén négy iskolás és öt felnőtt tett konfirmációi fogadalmat – ők most vasárnap, pünkösdkor részesülhetnek először az úrvacsora szentségében.„Hitünkben erősít meg Isten” – ezt jelenti a konfirmá-ció, amely nemcsak a konfirmandusok, hanem az egész gyülekezet életében fontos pillanat. - Egy olyan pillanat, amit meg kell ragadni: Krisztus megszólít, és magával hív. A konfirmációban erre vála-szolok: igen, Uram, itt vagyok és elkötelezem magam melletted. Szeretném, ha befogadnál – fogalmazott Hella Ferenc lelkipásztor.A kilenc konfirmandus különböző gyülekezeti alkalma-kon és személyes találkozókon készült arra, hogy elköte-leződjön Isten és az egyház mellett. A fogadalomtételt követően a gyülekezet új tagjai emléklapot, valamint egy énekeskönyvet és egy Bibliát kaptak ajándékba. 2017. 06. 02. | 5AktuálisFotók: Gergely Szilárd
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPAktuálisIS Parti termék, ajándék, nagy választékban,minden alkalomra kaphatóa Dekor Kuckóban már új helyünk ön, a Zrin yi M. u. 15. szám alatt várunk szeretettel(a Zrínyi út felől, az Infra Prainer bejárata)Tel.: +36 30 459 4461 www.dekorkucko.hu2010 óta több mint 50 olyan program indult, amit a kamara kezdeményezett, és mára a mindennapok részévé vált. Ilyen például az, hogy a magánszemélyek adóbevallását már az adó-hatóság készíti el. Parragh László elmondta: szintén kamarai kezdeményezés a bérfelzárkóztatási program is annak érdekében, hogy visszacsábítsák hazánkba a külföldön munkát vállaló magyarokat. Hozzátette: talán Európában ma Magyarországon a legna-gyobb a stabilitás makro-gazdasági értelemben. A kamarai küldöttgyűlé-sen részt vett Dénes Sándor polgármester is, aki úgy fogalmazott: az önkor-mányzat és a kamara közös erőfeszítéseinek köszön-hetően egyre nagyobb befektetői érdeklődés mutatkozik a város iránt. Szerinte fontos az együtt-gondolkodás, az együtt-működés, a közös munka Kanizsa gazdasági sikerei-hez is. Az eseményen elismeré-seket is átadtak. Kiváló Gyakorlati Képzőhely: Dél-Zalai Áruház Zrt., Pintér Edina, Európa-Bútor Manufaktúra Kft. Szakok-tatói Nívódíj: Dervalits Balázs. SZKTV-döntős diá-kok és tanáraik: Izsák Bálint Balázs (épület-, és szerkezetlakatos szakmá-ban 6. helyezést ért el), Baracskai István (épület-, és szerkezetlakatos szak-mában 8. helyezést ért el), gyakorlati képzőhelyük a Heat-Gázgép Kft. volt, gya-korlati oktatójuk: Dole-zsár Jácint. Horváth Máté (festő, mázoló és tapétázó szakmában 7. helyezést ért el), gyakorlati képzőhelye a ZÁÉV Zrt. volt, gyakorlati oktatója: Hóbor Ferenc. Év Vállalko-zója Díj: Tomasics László. Év Vállalkozása Díj: Z.V.G. Zrt., KM Light Kft., GYGV Kanizsa Kft., Lenkovics Trans Kft., Műszaki Bolt Bt., Bicsák Nyomdaipari Kft. Nagykanizsai Kamarai Gaz-daságfejlesztésért Díj: Borsos Ferenc, Turzó György. Kamarai Életmű-díj: Draskovics György. Városi kitüntetettek, nagy-vállalati kategória: E.M.E. Kft., kkv-kategória: Kanizsa Hűtő, Klíma Szolgáltató Kft.A kitüntettek és az előadók,elöl középen Parragh László(Fotó: NAKKIK)Idehaza legnagyobb a stabilitásEurópában ma Magyarországon a legnagyobb a stabilitás makrogazdasági értelemben. Erről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt a kanizsai kamara küldött- gyűlésén. Parragh László elmondta: a gazdaság erősödik, a bérek növekednek, ezt a folyamatot pedig folytatni kell.
Hőseink példája ma is fontos és irányt mutató. Ők ugyanis azért küzdöttek, azért áldozták életüket, hogy Magyarország magyar ország maradjon. Erről is beszélt Kiskanizsán, a hősök napi meg-emlékezésen Cseresnyés Péter állam-titkár, országgyűlé-si képviselő. A politikus azt mondta: az ő emlékük és tiszte-letük arra kötelez bennün-ket, hogy mi is ezt tegyük, mert bár most nem fegy-verrel jönnek ellenünk, hanem politikai és gazda-sági támadásokkal, de a tét ugyanaz, mint oly sokszor az évszázadok során: Magyarország független-sége és szabadsága.Az elesett magyar hősök ünnepét először kereken 100 éve, 1917-ben, még az I. világháború idején iktat-ták törvénybe. Mint arra Cseresnyés Péter államtit-kár, országgyűlési képvise-lő rámutatott: „Ezek a mon-datok máig hatóan üzen-nek, és tükrözik egy meg-alázott, de büszke ország polgárainak gondolatait. A törvényben ez olvasható: a magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel emléke-zik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914-18-as világháború alatt, a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nem-zetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életü-ket áldozták fel.” Az államtitkár felidézte, hogy később már a II. világ-égés katonai és civil áldo-zatai előtt is tisztelegtek ezen a napon, de a diktatú-ra 40 évig tiltotta az emlé-kezést. Akkor csak otthon, titokban gyújthattak gyer-tyát a családok elesett sze-retteikért.Vitéz lovag Erdős Lász-ló nyugállományú honvéd ezredes arra hívta fel a figyelmet, hogy az emlé-kezők nem gyászolni, hanem tisztelegni jöttek. - Nem vészharangokat kongatok- fogalmazott -, de a belső árulások, melyek újra és újra feltörnek ebben az országban, elle-nünk törnek európai parla-mentekben, arra késztet-nek bennünket, ébresztő magyarok! Nyissátok ki szemeiteket és füleiteket! A határokon itt van az özön! Milyen jövőt szán-junk gyermekeinknek? Őseink nem ezért áldozták életüket!A megemlékezés mind-két szónoka arra hívta fel a figyelmet: hőseink példá-jából erőt merítve ma is meg kell védenünk az ország és a nemzet érde-keit, a magyarok jövőjét.Ezen a napon Bajcsán is megemlékeztek a hősök-ről. A városrész hősi emlék-művét 1935-ben építették egy 1917-ben született tör-vény alapján. Ez kimondta, hogy minden község mél-tóképpen örökítse meg azoknak a nevét, akik felál-dozták életüket a hazáért.Mint arra Tóth Nándor alpolgármester emlékez-tetett, 1935-ben községi hozzájárulás és egyéni adományok révén létre-hozták az I. világháborús bajcsai hősök nevét tartal-mazó emlékművet, s attól kezdve ezen a helyen emlékeztek az itteni pol-gárok, egészen a II. világ-háború kitöréséig. 1946-tól elmaradtak a központi és helyi megemlékezések, de a rendszerváltás után újra szabaddá vált a tiszte-letadás. 1992-ben egy újabb, a hősi halált halt elődök nevét megörökítő már-ványtáblát helyeztek a baj-csai emlékműre. - Ezt az emlékművet a maga elhanyagolt állapotá-ban elnézték sokan, város-vezetők, a városban élő emberek, és jött egy idő-szak, amikor önök, bajcsai-ak azt mondták, nemcsak a városban, hanem Bajcsán is kellene méltó emléket állí-tani azoknak a hősöknek, akik a nagy háborúban és a II. világháborúban meghal-tak – elevenítette fel a közelmúlt történéseit Cse-resnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő. A bajcsaiak, mint május utolsó vasárnapján min-dig, virágokat hoztak az emlékműhöz, a Rezedák Dalkör pedig a megemlé-kezéshez méltó dalokat énekelt. 2017. 06. 02. | 7AktuálisGyász helyett tisztelgés
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontKiállítás a Képzőművészetek Napja alkalmából – Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola. Megtekinthe-tő: június 15-ig.„Az én hobbim” sorozat keretében:Tulok József matchbox gyűjteményének kiállításaMegtekinthető: június 15-ig.Június 2., 17.30 óra„Lone Wanderer” / „Magányos vándor”- Ludmila Baitsaeva (Oroszország) képző-művész kiállítása.Megnyitja: Ludvig Klára, a Kendlimajor Művészeti Szabadiskola ügyvezetője. Közreműködik Tiborcz Iván – zongora. Megtekinthető: június 30-ig, az Ősze András Galériában, az intézmény nyitva-tartási idejében.Június 2., 18 óra„BLGén” – A Batthyány Lajos Gimnázi-um diákjainak és tanárainak kulturális kavalkádja. A belépés díjtalan!Június 4., 11.30 óra – Nagy-Magyaror-szág emlékműA Nemzeti Összetartozás Napja - koszo-rúzási ünnepségEmlékbeszédet mond:Karádi Ferenc, Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestereKoszorúzási szándék bejelentése:2017. június 2. (péntek) 12 óráiga 93/310-465-ös vagya 93/311-468-as telefonszámon.Június 4.3. Kanizsai Pünkösdölő15 óra Pünkösdi köszöntő helyi művé-szeti csoportokkal. Helyszínek: Polgár-mesteri Hivatal – Jézus Szíve Plébánia – Hevesi Sándor Művelődési Központ16 óra Helyi művészeti csoportok bemutatója17 óra Fitos Dezső Társulat –Falusi színek19 óra Herzku Ágnes – Bandázom Kon-cert21 óra Utcabála Fantázia tánczenekarralA rendezvény helyszíne: Nagykanizsa, Széchenyi tér (a HSMK környéke)Programajánlójún. 1-7. 17.30 A Karib-tenger KAlóZAI: SalAZAr boSSZúja szinkr. amerikai fantasy (153’)jún. 1-5. és jún. 7-én 17.45 WONder WOMAN 3D szinkr. amerikai fantasy (141’)jún. 1-7. 19.30 ALIEN: CoveNANT szinkr. amerikai sci-fi (123’)jún. 1-7. 20.00, 3-4-én 15.00-kor is WONder WOMAN szinkr. amerikai fatasy (141’)jún. 1-7. 17.30 A Karib-tenger KAlóZAI:SalAZAr boSSZúja 3D szinkr. amerikai fantasy (153’)jún. 3-5. 15.30 CSápI, AZ ÓCeáN HŐSE szinkr. spanyol animációs film (92’)jún. 4-én 16.00 HAttYÚK TAVA orosz Bolsoj BalettJúNIus 1- júNIus 7. MűsoraSzép balett és páratlan zeneműAz 1877-es ősbemutatón megbukott, napjainkban pedig az egyik leg-kedveltebb klasszikus darab a balettirodalomban. Csajkovszkij első balettjét, A hattyúk tavát most a mozivásznon láthatják a műfaj kedvelői. A moszkvai Bolsoj Balett 2015-ös előadása erőteljes, érzelemdús, léleg-zetelállító jelenetekkel teli, ami nem véletlen, hiszen a történet az egyik legszebb orosz romantikus mese. Egy titokzatos tó partján a holdfény-ben találkozik Siegfried herceg Odette-tel, az elátkozott hattyúlánnyal. A herceget lenyűgözi a lány szépsége, és örök hűséget esküszik neki. Későn ébred rá, hogy a sorsnak más terve van vele...Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2017. 06. 02. | 9KultúraSzelfi a tengerparton, napszemüve-ges szmájli, tegelés, majd megosztás – mindössze pár perc elég, hogy a nagyvilág tudtára adjuk: hol, kivel és mennyire érezzük jól magunkat, mel-lesleg pedig üdv mindenkinek. Hol van már az a világ, amikor elbattyogtunk a postára vagy valamelyik szuvenírboltba; a rokonok és ismerősök számbavéte-le után ipari mennyiség-ben vásároltunk képesla-pokat; végigkotortuk a tás-kát toll után, majd tollat kunyeráltunk a postáskis-asszonytól; remegő kezek-kel címeztünk („Hányas is a házszám?”); bélyeget nyal-tunk, és végül több napos – vagy akár több hetes – útjára eresztettük a külde-ményt? Nos, ez a világ még nincs teljesen leáldozó-ban: a képeslapküldés szertartásos aktusa – ahogy mondani szokás – nem tűnt el, csak átalakult. Egyik új formája a post-crossing, amely világszerte hódít.– Minden egyes képes-lap egy új felfedezés – állít-ja Benke Dániel, akit három évvel ezelőtt ejtett rabul ez a hobbi. – Még az egyetemen hívta fel rá a figyelmünket az egyik oktatónk, mondván jó lehetőség a nyelvgyakor-lásra, de nekem még az is tetszik benne, hogy renge-teg érdekességet meg lehet tudni az egyes orszá-gokról.Persze, a mai világban azért még ez sem megy teljesen internet nélkül: ahhoz, hogy valaki beke-rüljön a képeslap-körfor-gásba, regisztrálnia kell a postcrossing honlapján, majd az adatok kitöltése után a rendszer véletlen-szerűen kidob egy címet. Amikor a képeslap célba ér, a címzett regisztrálja azt az oldalon, esetleg pár sor-ban meg is köszöni, de egyéb interakció nem ala-kul ki a felhasználók között – a postcrossing célja ugyanis nem az ismerke-dés, hanem a cserebere.– Jelenleg 104 darabos a gyűjteményem, és majd-nem ugyanennyi képesla-pot adtam fel – meséli a kanizsai könyvtár munka-társa. – És ha már statiszti-ka: eddig 36 országgal kerültem kapcsolatba, és az elmúlt három év alatt mindössze három képes-lap veszett el a nemzetközi posta útvesztőiben, ami nem is rossz arány, tekint-ve, hogy vannak lapok, amik akár tízezer kilomé-tert is megtesznek, mire a címzetthez érnek. Egyes helyeken kifeje-zetten nagy rajongótábora van a postcrossingnak: a legtöbb felhasználó Németországban és Orosz-országban él, így a képesla-pok nagy része innen, illet-ve ide érkezik. Dani kollek-ciójában – az európai álla-mok mellett – akad mexi-kói, tanzániai és dél-koreai lap is. A fiatalember a pro-filján beállította, milyen nyelveken beszél, így a kommunikáció nem jelent akadályt, annak pedig külön örül, ha valaki egy-két szót a saját nyelvén is ír.– Ekkora távolságból még a leg-hétközna-pibb törté-net, akár egy rövid időjá-rás-jelentés is kuriózum-nak számít – mondja. – A mindössze pár soros írások ugyanakkor néha egészen különleges élethelyzeteket sejtetnek. Kaptam egy lapot valaki-től, aki egy olyan sziget mellett él, ahová geológu-sokon kívül még senki nem tette be a lábát. A szakemberek azt kutatják ott, milyen lehetett az érin-tetlen természet állapota, még az ember beavatko-zása előtt.Dani nagy rajongója a történelemnek, így első-sorban az ilyen témájú darabok a kedvencei. Az egyiken a Kreml látható 1913-ban, egy másikon pedig a törökök atyja, Kemal Atatürk. Lengyelor-szágból olyan lap is érke-zett, amire a feladó azt írta magyarul: „Lengyel, magyar – két jó barát...”. A kanizsai postcrosser maga is szorgalmasan küldözge-ti a képeslapokat, havonta öt darabot ad fel.– Kezdetben némi fejtö-rést okozott, honnan sze-rezhetnék olyat, ami Kani-zsával kapcsolatos – idézi fel Dani. – Egyszer aztán véletlenül kiderült, hogy a múzeumban lehet ilyene-ket kapni. Van, amelyiken a Vasemberház páncélosa, Sissi szobra vagy épp az Erzsébet tér látható. Egy-szer Amerikába is küldtem egyet, azon a Testvérváro-sok kútjának velocipédes alakja szerepelt. A címzett-nek annyira megtetszett a szobor, hogy visszajelzett, és megkért, meséljem el neki az alkotás történetét.NEMES DóraPostcrossing:cseréljképeslapot!Még mondja valaki, hogykivesztek a képeslapok! (Fotók: Jancsi László)Lengyel-magyar két jó barát. Benke Dániel a Lengyelországból kapott, gólyás lappal
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemUgye, ismert erdei körökben az az általános nézet, hogy míg Micimackó, mint minden med-ve, a mézet szereti - a magyar pedig halogatni a dolgait. Pató Pál úr nemzete – tisztelet a ki-vételnek – az erős hajrában hisz, a táv nagy részén csak utazik a mezőnnyel, tán úgy helye-sebb, alibizik, mint a magyar futballista a tét nélküli meccsen. Május végén általában vihar van. Lelki, csa-ládi, gazdasági. Rájövünk – már aki rájöhet -, hogy tavalyelőttről, mostanában ráadásul az inflációtól megkímélten, forintok duzzadnak a SZÉP-kártyánk különböző zsebeiben. (Hogy ki volt az, aki egy kártyában zsebeket látott, nem tudom, de mindegy is, amióta sok évvel ezelőtt megnyirbálták a pszichiátriai ellátórendszert, sok ilyen szaladgál a nyílt utcán, végül is bárki lehetett.)Szajkózza a média, már hetekkel a céldátum előtt, hogy menj, üdülj, egyél, vagy – ha nincs is – csinálj magadnak szabadidőt, hogy elkölt-hesd a béren kívüli juttatást, különben vissza-utalják a pénzt a munkáltatónak, az meg, ha gyakran jön az sms nem várt bevételről, még a végén elgondolkodik, kell-e ennek a sok lé-hűtőnek cafeteria, ha arra sem képes, hogy az „ingyen pénzen” elmenjen egy hosszú hétvégé-re, és ott egyen lazacot homárral, hogy fogyjon el végre a lejáró kerete. Idén Pató Pál úr hozzánk (is) költözött, így május utolsó előtti napjának éjszakáján lázas szálláscasting kezdődött, különböző, erre a célra szakosodott portálok vallatásával. Kita-láltuk ugyanis, hogy, mivel a SZÉP-kártyáról utalni is lehet, nem szükséges, hogy a szállodá-ban húzzák le a pénzt, hát lefoglalunk egy kel-lemes pecót valamikorra, így legalább tényleg elmegyünk szabadságra, és megszabadulunk a pénzköltés – szó szerinti – kényszerétől is.No, találtunk is több száz, a gondolatainknak megfelelő kártyaelfogadó helyet, Pesten olyat is, ami egy hétre két személynek, kaja nélkül majd’ egy millióba került volna. Persze, szűkí-tettük kört, közben rohamosan teltek a percek, beköszöntött május 31., amely arról nevezetes, hogy a nap végén egészen egyszerűen elveszted a tavalyelőtti keretedet. Azt hittük, találmányunk a pénzköltés mód-szerére – előleget fizetsz, megmentve a lét – annyira zseniális, hogy némi szabadalmi olta-lomdíj fejében be is kell jelenteni a megfelelő hivatalban, de a néhány órányi lázas vizslatás közben rá kellett jönnünk, a fél ország ezt csi-nálja. A szállásfoglaló gyűjtőoldalak ugyanis mutatják, hogy jelenleg az adott hotel, panzió kínálatát mennyien tanulmányozzák, s azt is regisztrálják, hogy aznap mennyien foglaltak. A számokból az jött ki: ez az év leghosszabb éjszakája – még ha csillagászatilag nem is -, mert mindenki próbálja a SZÉP-keretét elkölte-ni. Az, ugye, nem normális, hogy éjfél után alig húsz perccel egyes szálláshelyek már a sokadik napi foglalásuknak örülhettek. Hogy Magyarországon ennyi embernek egy-szerre még soha nem volt egyéjszakás kalandja, az tuti. A trendet látva Casanova is megnyalta volna. Mármint mind a tíz ujját.A dolog a választás/foglalás után már kön�-nyed és elegáns volt, igaz reggel lett. A rend-szer annyira jó, hogy azonnal jön a visszaiga-zolás ímélben, te meg, anélkül, hogy bárkinek is meg kéne magyaráznod, nem azért akarsz két hónappal előre irdatlan összeget átutalni előlegként, mert épp’ megkaptad Sorostól az apanázst a legutóbbi felforgatásért, hanem csu-pán kései forintmentési akcióban vagy (mint az MNB, amikor a tőzsdeguru kicsit meghin-táztatta az árfolyamot), szóval, anélkül, hogy beszélnél valakivel, néhány kattintással célba röppented a tavalyelőttről megmaradt kerete-det, azzal a kéjes tudattal, hogy a hajrá megint jól sikerült, s hurrá, előbb-utóbb nyaralunk. Az egyéjszakás kaland – jól sült el. Ha lehet, jövőre is, meg azután is így csinál-juk, mert az adrenalin jó. Elhatározásunkat Brüsszel azonban valószínűleg keresztülhúzza, mert nem tetszik az ott székelő mukiknak a cafeteria (sem). Hogy ezután mi lesz? Legfeljebb bankkártyával fizetünk, s ráérősebben váloga-tunk, ha nyaralni indulunk. De ennél sokkal nagyobb baj, hogy a magyar turizmus – amely-nek belföldi ága a SZÉP-kártya miatt az utóbbi években szárnyal – láblövést kaphat. Azon gondolkodom, miután mi megtaláltuk a játékunkat, mit ajánljunk a brüsszelieknek, ők mivel játszanak?Na, azzal… Ne velünk. Egyéjszakás kalandTudunk valami jobbat egy szeretkezésnél? Persze, a kettőt. A héten azonban rátaláltunk valami ennél is izgalmasabbra. Ha az ember jól csinálja, kéjesen szép (ennek a szónak, másként írva, még jelentősége lesz) s olykor gyötrelmes egyéjszakás kalandja lesz. PÉTER Árpád
2017. 06. 02. | 11magazinKétirányba lehet közlekedni? Tekerni, vagy tolni kell az átvezetésen? Kinek van elsőbbsége? Több olvasói kérdés, hozzászólás érkezett szerkesztősé-günkbe a kanizsai kerékpáros közle-kedésről szóló korábbi írásunk kap-csán. Rendőri segítséget kértünk a válaszokhoz. Nemrég írtunk a Rozgo-nyi utcai kerékpáros sávon való közlekedésről, arról, hogy a sárga vonalon belül, az autós forgalom-mal szemben is haladhat-nak a kétkerekű-ek. Felvető-dött a kér-dés, hogy csak egy irányban? Nos, a válasz: igen. A kihelye-zett táblák sze-rint a felfestett kerékpársávon csak az autós forgalommal szem-ben, vagyis az Erzsébet tér irányából a Sugár út felé mehet biciklis. Ellenkező irányba, vagyis az Erzsébet tér felé, az úttesten, a jobb-ra tartás szabályát figye-lembe véve lehet kerekez-ni a Rozgonyi úton, mond-ta a Kanizsának Kulik Károly, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közle-kedésrendészeti Osztályának vezetője. Az autó-sok és a kerékpáro-sok bale-setmentes közlekedé-sét az elmúlt években figye-lemfelhívóbb útburkolati jelek felfesté-sével igyekeztek segíteni. A kerékpárutak és az autó-közlekedésre szolgáló utak kereszteződésénél például pirossal tervezteti és kivite-lezteti a város az útburko-lati jeleket. Ezzel is jelezni kívánják a gépjárműveze-tőknek: ha egy védett, vagy mellékútra kanyarod-nak, akkor esetlegesen ott keresztezni fogják egy kerékpáros menetirányát, akinek elsőbbséget kell adniuk. Ilyen, pirossal fel-festett útburkolati jelek lát-hatóak például a Petőfi és a Vár úton is. A korábban készült kerékpárutaknál igaz nin-csen piros felfestés, de pél-dául a Hevesi utcában, vagy a 7-es főúton a Virág Benedek utcánál, valamint a Fő úton is az egyenesen haladó kerékpárosnak van elsőbbsége a kanyarodó közlekedővel szemben, hangsúlyozta az osztályve-zető. A KRESZ a kerékpárosok közlekedését abban is sza-bályozza, miszerint a zeb-rán tolni kell a kétkerekűt. A Huszti téri körforgalom-nál két zebra mellett kerék-páros átvezetés van fel-festve, itt lehet tekerni a kétkerekűeket, persze figyelembe véve az elsőbb-ségadási kötelezettséget. Sok esetben az autós duda-szó akkor harsan fel, ha a biciklis váratlanul, baleset-veszélyesen hajt a gépjár-mű elé. A közlekedésben – legyen az kerékpáros vagy autós - végeredményben a lényeg: a szabályokat betartva, körültekintően haladjunk, nem adva mun-kát a rendőröknek és a mentőknek.VUK AnitaTolni, tekerni, szembe menni?Városi kerékpáros 1x1 Itt például nem kell tolni, de bicik-livel elsőbbséget kell adni, amit a tábla is jelez(Fotók: Jancsi László) Le is út, fel is út? Nos, nem. A Rozgonyi utcai szűk biciklisávban csak egy irányban lehet bringázni
Már az antik görög világban és a római birodalomban is használtak a díszítéshez mesterségesen előállított növényeket abból az egyszerű okból, hogy azok nem hervadnak el. Akkori-ban csontból, agancsból, fémből készítették, míg Kínában selyemből. Európában a XII. századtól terjedt el a művirágok divatja, míg a napjaink-ban kaphatók térhódítása néhány évtizedes múltra tekint vissza. A környezetszennyezés növekvő mértékéről egyre többet hallhatunk a médi-ában. Ennek kapcsán az egyik hírportálon arról olvashattunk, a papok arra kérték a híveket, ne vigye-nek művirágot a templom-ba, temetőbe, mert az kör-nyezetszennyező, előállítá-sa megterhelő lehet ökoló-giai szempontból, a lebon-tására pedig évtizedekre van szükség. A Kanizsa körbenézett, mekkora a divatja Kani-zsán a művirágoknak, s hogyan vélekednek erről a város plébánosai. – Természetvédelmi szempontból minden-ben har-colunk a műanyag ellen. Valamikor a templomba is vittek művirágot a hívek – vála-szolta Szűcs Imre, a Jézus Szíve templom plébánosa. – Az egyháznak nincs kife-jezetten előírása arra, hogy nem lehet művirágot vinni, a papok elsősorban az ízlésfejlesztés miatt pró-bálnak hatással lenni a hívekre. Nem szeretnék senkit megbántani, de az élőnek élő jár. Hiszem, hogy az élő Krisztus jelen van az oltá-ron, hát ne művi-rágot vigyek neki. Anyák napjára se mű-, hanem élő virág-csokrot adok. A virág a szere-tetünk kifejezése, és az nem mű, hanem igazi, élő. Termé-szetes, hogy a virág egy-szer él, aztán elpusztul és lebomlik. Ellenben a műanyag akár több száz évig is megmaradhat. Egy virágokkal kapcsola-tos történetét is megosz-totta velünk az atya. Ami-kor egy somogyi faluba, Tapsonyba helyezték, nagyon kevés ház ablaká-ban látott virágot. S amikor muskátlit tett az ablakba, azt mondták neki a hívek, hogy úgyis ellopják. Ha azért viszi el valaki, hogy nála is legyen az ablakban virág, akkor vigye, örülnék neki, válaszolta a kétke-dőknek. Hat év múlva, ami-kor eljött a faluból, szinte kivétel nélkül, minden ablakot virág díszített… - Bármennyire élethű és tartós is a művirág, de a temetőben miért lanyhább a szeretetem?! – folytatta egy másik példával. – Én hiszem, hogy a szeretet él. A szeretteim teste ott nyugszik, a lelkük viszont 12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINMű vagy élő? – Tiltják-e a papok? - Az élőnek élő jár! – Már menyasszonyi csokrokat A virággal bevonul a természet Novák Istvánné és Fata Józsefné a Szent József-templomot díszíti,természetesen élővirággalSzűcs Imre:Hiszem, hogy a szeretet él!
Istennél van. Az én édes-anyám kilométerek százai-ra nyugszik Kanizsától, sok-szor hónapokig se tudok eljutni a temetőbe, de min-dig élővirágot viszek a sírjá-ra. A halottnak is virág jár, mert a szeretetemet muta-tom ki vele. – Ahol a plébános meg-engedi, abba a templomba visznek művirágot – jelenti ki elöljáróban dr. Páhy János, a Sarlós Boldogas�-szony templom plébánosa. – De létezik a virágnak teo-lógiája is. Éppen ezért nem mindegy, hogy templo-munkat mű, vagy élő virá-gokkal ékesítjük. Ha a virágnak csak a szépsége és a színe volna lényegbe-vágó, akkor mindegy vol-na, hogy oltárainkat mivel díszítjük. Mindenekelőtt azt kell leszögeznünk, hogy a virág Istennek, a Mindenség Urának a teremtménye, de nem akármilyen teremtménye, hanem élő teremtménye: tehát nem olyan, mint a kavics, a kő, vagy mint a szikla, hanem élő valóság. A virág már azzal, hogy létezik és él, Istent dicséri, Teremtőjét áldja.A művirág unalmas, nincs benne élet, nem nyit-ja bimbóját, nem hajtja ki szirmait, folytatja dr. Páhy János. Önfejűen ugyanaz, változatlan tegnap és ma, nincs benne mozgás, unal-masan szép, megtévesztő szépségének unalmában legfeljebb porossá válik. Igaz, nem hervad el. Már-pedig elhalás nélkül nincs élet, mindannyiunk élete véges. Talán éppen ez a legcsodálatraméltóbb egy virág életében: felkínálja magát a leszakításra és az időnap előtti elhervadásra, ahhoz, hogy a Magasság-beli Isten végtelen szépsé-géről meséljen, oktasson és színeivel, illatával éne-keljen. És mindezt önzetle-nül teszi, az önfeláldozásig önzetlenül. - A virággal bevonul a természet Isten házába és ott szépségével, illatával és színével bölcs és gondvise-lő Teremtőjét dicséri, áldja és magasztalja, neki hála-éneket zeng: vagyis tudat-lanul imádkozik. Hogy a temetőbe ki mit visz, az ízlés dolga – hangsúlyozza az atya. – Ha élővirágot lát az ember egy síron, úgy érzi, megbecsülik azt az embert, aki a hant alatt nyugszik. A művirágban nincs benne az emberi élet lüktetése, ami az élő virág-ban ott van, és jobban kife-jezi a mulandóságot is. Odatesszük, aztán elher-vad, mint ahogy mi is. Élünk, vagyunk, felnövünk, aztán elhervadunk. Sokkal inkább kifejezi azt az élet-ciklust, amit az élő végig-járt, illetve végig fog járni. A Magyar utcai Novák Istvánné Margit 20 éve, Fata Józsefné Ancsa 7 éve takarítja és díszíti a Szent József-templomot. A kert-jeikben tavasztól őszig pompázó virágaikból min-dig jut a templomba is, sőt a minap az egyik szomszéd is felajánlotta a rózsáit e nemes célra. Ők természe-tesen az élő virágot részesí-tik előnyben, úgy gondol-ják, az illő és méltó Isten házában.Harangozó Anita, az Anita virágüzlet vezetője azt is megkérdi a vásárlói-tól, hogy hova szánják a művirágot, mert úgy segí-teni tud a választásban. - Többen azt mondják, drágább virágot azért nem visznek a temetőbe, mert úgyis ellopják – teszi hozzá. – Mindenszentekkor azon-ban az élővirághoz ragasz-kodnak az emberek, hús-vétra pedig – amikor lesze-dik a koszorúkat, leginkább selyemvirágot visznek a sírokra. S új trend: az utóbbi idő-ben menyasszonyi csokrot is kérnek művirágokból…BAKONYI Erzsébet 2017. 06. 02. | 13MagazinMű is kérnek művirágból„természet Isten házába”Harangozó Anita:Újabban menyasszonyi csokrot is kérnekművirágokból… (Fotók: Bakonyi Erzsébet)Dr. Páhy János:Élünk, vagyunk,felnövünk, aztán elhervadunk, pont mint a virág…
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINAtlas ProfilaxTudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigo-lya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korri-gálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanít-ványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29.Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080Multifokális lencse akció 20 %A meleg idő beköszöntével megérkez-tek a hangyák. A képen látható családi ház déli oldalán reggeltől estig őrjára-tot tartanak, és az épület vakolata alá bújva előszeretettel lakmározzák a hungarocellből készült szigetelő- anyagot. Az óriáshangyákhoz az esősnapokat követően társultak a szárnyas hangyák is. A házigazdától kapott sütőportól ugyan kissé megriadtak, de tovább folytatták az útjukat, és újabbnál újabb csapatok csatlakoztak hozzájuk. Hogyan védekezhetünk ellenük hatékonyabban? Ezt kérdeztük Varga Józseftől, azaz Varga gazdától. - A képen erdei vándorló farontó hangyákat láthatunk. A felvétel alapján jó helyet találtak, mert ahol nem érzik jól magukat, onnan odébbállnak, elvándorolnak – mondja Varga gazda. - Olyanok, mint a méhek. Ha a méhanya kire-pül, rárajzik az összes méhe, és mennek utána. A nőstény rakja le a petét, az hozza a szaporulatot, a többiek körülöt-te rajzanak, és ha kialakul egy kolónia, utána már nem lehet bírni velük. Szemmel láthatóan találtak egy repedést a fal és a hőszigetelő anyag között, ahol megbújnak, s köz-ben károkat is okoznak, mivel táplálkozniuk kell. Nem élel-miszert gyűjtenek össze, hanem egy-egy kivágott fa maradványát, fakérget, épületfát, gyökereket, amiből élni tudnak. Megrágcsálják akár az ajtó- és az ablaktokokat is. A hungarocellt nem eszik meg, hanem szétszedik. Ha erre a helyre befészkelik magukat, mindaddig ott maradnak, amíg ki nem irtják őket. A városba ritkán jönnek be, tűzifá-val vagy erdei földdel juthattak be a családi ház udvarába. Mint a szakember kiemeli: a hangyák érzékenyek a növényvédő szerekre. Hatásos irtószerek közé tartozik a biokill, a biotoll és a protect. Amerre járnak, a réseket, a járdákat be kell szórni, vagy fújni velük, foltot egyik sem hagy maga után, tanácsolja Varga gazda.BAKONYI ErzsébetTámadnak a hangyák!Varga József növényvédő szereket ajánl a hangyák ellen (Fotók: Bakonyi Erzsébet)A kolóniával egy idő után nem lehet bírni
2017. 06. 02. | 15önkormányzatA versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-teri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. földszint, 2. irodaInformáció kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda,tel.: 20/849-2330, 20/849-2328 Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban munka- napokon reggel 9 és délután 15 óra között, legfeljebb 45 perc időtartam-ban biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és FELHÍVÁSOK, valamint a BEFEKTETŐKNEK menüpontok alatt.Versenytárgyalási felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:Hrsz. Alapterület Funkció Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalás ideje30155/3 2410 m² építési telek Iskola utca 3.800.000,-Ft+ÁFA 09:0030155/4 2419 m² építési telek Iskola utca 3.815.000,-Ft+ÁFA 09:30961 1046 m² építési telek Kinizsi u. 20-2. 4.961.000,-Ft+ÁFA 10:001049 468 m² építési telek Rákóczi u. 27. 5.040.000,-Ft+ÁFA 10:304188/2 38920 m² földterület Magvető utca 3.900.000,-Ft+ÁFA 11:00131/2 1094 m² építési telek Magyar u. 18. 11.100.000,-Ft+ÁFA 11:30 2017. 2017. 2017. június június június 7. 14. 21.A közszolgálati jogviVIszony időtartama: Határozott idejű, helyettesítés céljából (GYED,GYES idejére szóló) közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőA munKAVégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rende-let alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályA munKAKörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A pénzügyi és a pénztárosi feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata alapján. Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásához kapcsolódó készpénz kifizetési és házipénztár feltöltési feladatainak ellátása. A házipénztári be- és kifizetések bizony-latolása, vásárlási, munkabér előlegről szóló analitikus nyilvántartás vezetése, úti-költségek és kiküldetések kifizetése. Főkönyvi könyveléshez feladások készítése. Vevőszámlák elkészítése, tovább számlázások végzése. Az analitikus nyilvántartá-sok egyeztetésében közreműködés, mérleghez feladás készítése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítá-sára és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-zata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség,Büntetlen előélet, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtu-dományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, mene-dzserasszisztens szakképesítés,Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,A Kttv. 84-85. §-aiban szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása,6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próba-idő kikötése kötelező),Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,Felhasználói szintű számítógépes ismeret.A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakonközigazgatási alapvizsgaönkormányzati gazdálkodásban szerzett gyakorlat – 1-3 év szakmai tapasztalatfelhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeretElvárt kompetenciák:Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.Nagyfokú terhelhetőség.Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú mel-léklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint), Motivációs levél,Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni),Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata.A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban szabályozott együttalkalmazási tilalom, össze-férhetetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.A munKAKör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.A pályázat benyújtásának HAtárideje: 2017. július 6.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegy-ző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.A pályázatok benyújtásánAK módja:Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagySzemélyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó.Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/190/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző-pénztáros.A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorló-ja – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a pályázók írásban érte-sítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.A pályázat elbírálásának HAtárideje: 2017. július 14.A pályázati KIírás további közzétételének helye, ideje:A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes olda-lán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa MJV honlap-ján (www.nagykanizsa.hu ), továbbá a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban 2017. júni-us 3. naptól.A munkáltatóVAl KAPcsolatos egyéb lényeges információ: A kine-vezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyel-mét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. július 6. 16,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó.A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honla-pon szerezhető.Nagykanizsa, 2017. május 30. Dr. Gyergyák KrisztinajegyzőNagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalaa közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet Gazdálkodási Osztály / Pénzügyi, költségvetési csoport / pénzügyi ügyintéző-pénztáros munkakör betöltésére
2017. június 3.ZÖLDFENYŐALKOT-MÁNY U. 51.93/333-52120:00-08:002017. június 4.BELVÁROSIERZSÉBET TÉR 1.93/310-40308:00–08:002017. június 5.BENU GYÓGYSZER-TÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVASROZGONYI U. 1.93/311-53108:00–06:002017. június 6.BELVÁROSIERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002017. június 7.BENU GYÓGYSZER-TÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVASROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002017. június 8.BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KANI-ZSA CENTRUMTÁBOR-HELY U. 4.93/510-13522:00-06:002017. június 9.BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KATO-NARÉTITAVASZ U. 26.93/311-60722:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatáswww.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Dísznövény pakoló betanított munkás megegyezés szerintAutóbuszvezető szakmunkásképző megegyezés szerintÜveges szakmunkásképző megegyezés szerintCNC élhajlító szakmunkásképző megegyezés szerintGyártástervező és folyamat ellenőr szakmunkásképző megegyezés szerintRaktáros szakmunkásképző megegyezés szerintPizzaszakács szakmunkásképző megegyezés szerintHűtőházvezető szakmunkásképző megegyezés szerintSzállodai takarító betanított munkás megegyezés szerintKárpitos szakmunkásképző megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintLogisztikus szakmunkásképző megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraálláS – álláS - álláS- álláSGyógysz ertári ügyeletJövő heti véradások Nagykanizs ánJúnius 6., 11:00-13:30 Vöröskereszt NagykanizsaJúnius 6., 15:00-17:00 BeleznaJúnius 8., 9:00-11:30 Javítóintézet NagykanizsaJúnius 8., 13:00-15:00 Nilfisk NagykanizsaAdj vért, és ments meg három életet!Piaci árak Kanizs áneper 900-1200 Ft/kgcseresznye 500-600 Ft/kgtojás 25-35 Ft/dbúj petrezselyem- gyökér 150-200 Ft/csomóújburgonya 280-350 Ft/kgVOKSH AUtóSISKolA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezető KreSZ-tanfolya-mainkra jelentkezési időpont: MÁJUS 24., SZerDA 16.00 órA JÚNIUS 7., SZerDA 16.00 órAKövetkező GKI-vizsga időpontja: JÚNIUS 17., SZOMBAT – a jelentkezési határidő: június 7-igGépkezelői (targoncavezető, földmunkagép-kezelő és emelőgép-kezelő) OKJ és hatósági gyakorlati vizsga Nagykanizsai helyszínnel: JÚNIUS 21., SZerDA - jelentkezési határidő: június 1-ig *Részletekről érdeklődjön irodánkban! email: nagykanizsa@voksh.hu. Tel.: 06-30-491-7051, Beke Ivett irodavezető.7 éve képezzük a vezetőket !(Stat.2017-1 né. VSM: “B” E: 64,1% F: 64,91% - “C”E: 58,33%ÁKÓ: “B” Gy: 164,71% “C” Gy: 109,19% / KK: “B”135.600.-Ft/fő. “C”:141.000 Ft/fő)
2017. 06. 02. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Június 3., szombatKlotild, KevinA Klotild germán eredetű, jelentése: a dicsőségért harcoló nő. A Kevin kelta eredetű, jelentése: kedves, szíves, nemes, szelíd, finom.Június 4., vasárnapPünk ösd, BulcsúA pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a keresztények a Szentlélek kiáradását ünneplik. A Bulcsú török-magyar eredetű, jelentése: vért keverő, vért kibocsátó.Június 5., hétfőFatime, FerdinándA Fatime a Fatima alakváltozata, s portugál eredetű, magát a várost jelenti, ahol 100 éve többször is megjelent a Szűzanya. A Ferdinánd germán eredetű, jelentése: béke + merész. Június 6., keddNorbert, CintiaA Norbert német eredetű, jelentése: északi fény. A Cintia görög eredetű, jelentése: Artemisz istennő mellékneve. Június 7., szerdaRóbert, Roberta, RobinA Róbert német eredetű, jelentése: fényes hírnév. A Roberta és a Robin a Róbert változata. Június 8., csütörtökMedárd, ZarándA Medárd német eredetű, jelentése: hatalmas + erős. A Zaránd magyar eredetű, jelentése: arany.Június 9., péntekFélix, AnnaNNabellaA Félix latin eredetű, jelentése: boldog. Az Annabella az Anna és a Szibilla vegyülése, egy másik magyarázat szerint az Amábel skót módosulata.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetés
2017. 06. 02. | 19közérdekűJúniusi fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2017. június 7-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a pol-gármesteri hivatal I. emeleti tárgyalójában.Karádi Ferenc alpolgármester foga-dónapot tart 2017. június 14-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a polgármesteri hivatal I. emeleti tár-gyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nándor alpolgármester fogadó-napot tart 2017. június 28-án (szerda) 8.30-12.00 órá-ig a polgármesteri hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).KépviselőkBalogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2017. június 7-én, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.). 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. június 6-án, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Általá-nos Iskolában.Dénes Sánd or a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2017. június 15-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármes-teri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselő-je fogadóórát tart 2017. június 6-án, kedden, 17.00 órától 18.00 óráig a Palini Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.)Gábris JácintNT önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. június 6-án, kedden, 17- 18 óráig a Hevesi Sándor Álta-lános Iskolában.Jerausek iSTván önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2017. június 5-én (hétfőn) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.Karádi Ferenc a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2017. június 12-én (hétfő) fogadóórát tart 16.00 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17.00 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.). Tóth NáNDor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-lője 2017. június 12-én (hétfő) fogadóórát tart 17.00 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18.00 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.). Szőlősi Márta a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. június 5-én, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gim-náziumban (Rozgonyi u. 23.). 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com „hogy felkutassak minden magyart” (Dsida Jenő)Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevébentisztelettel meghívom Önöketa Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett,2017. június 4-én (vasárnap) 11.30 órakor kezdődőmegemlékezésre, amikor együtt kinyilvánítjuk, hogya több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja ésközössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynekállamhatárok feletti összetartozása valóság,s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Program:Eötvös térA megemlékezés résztvevői a Nagy-Magyarország emlékmű előtt róják le tiszteletüket mindazok előtt, akik 1920. június 4.,a magyar nemzet külső hatalmak által előidézett igazságtalan ésméltánytalan szétszaggattatása után áldozatvállalásukkal ésteljesítményükkel lehetővé tették, hogy e tragédiát követőena magyarság mind szellemi, mind gazdasági értelembenképes volt újra megerősödni.Beszédet mond: Karádi Ferenc,Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestereDénes SándorNagykanizsa Megyei Jogú VárospolgármestereMeghívó a Templom téri iskola fennállásának 175. a Rácz utcai iSKola alapításának 135. évfordulójára Kiskanizsai Általános Iskola2017. június 2. péntek - Gyereknap, Sportnap2017. június 6. kedd 14 óra - Iskolatörténeti kiállítás megnyitójaMóricz Zsigmond Művelődési Ház2017. június 7. szerda 17 óra - Alsó tagozatosok kulturális bemutatójaKiskanizsai Templom2017. június 8. csütörtök 10 óra - SzentmiseHevesi Sá ndor Művelődési Központ2017. június 9. péntek 18 óraÜnnepi Gála - Jelenlegi és régi diákjaink műsora
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2017. június 3-9. Június 3., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Honvéd7, 01:35 Híradó, 01:50 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 02:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Élet-módi, 08:05 Híradó, 08:20 Honvéd7, 08:30 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 08:55 Domb-vidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Élet-módi, 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 Hangverseny a nappa-liban – Magyar képek, 20:45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Amikre büszkék vagyunk (ismeretterjesztő filmsorozat), 21:40 1100 év Európa közepén: Alsó-Zemplén, közel a mai határokhoz (ismeretterjesztő filmsorozat), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:30 Lapozó.Június 4., vasárnap00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 01:00 Hangverseny a nappaliban – Magyar képek, 02:45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Fejezetek Magyaror-szág közlekedéstörténetéből – Amikre büszkék vagyunk (ismeretterjesztő filmsorozat), 03:40 1100 év Európa közepén: Alsó-Zemplén, közel a mai határokhoz (ismeretterjesztő filmsorozat), 04:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30 Hangverseny a nappaliban – Magyar képek, 09:15 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:40 Fejezetek Magyaror-szág közlekedéstörténetéből – Amikre büszkék vagyunk (ismeretterjesztő filmsorozat), 10:10 1100 év Európa közepén: Alsó-Zemplén, közel a mai határokhoz (ismeretterjesztő filmsorozat), 10:35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 11:00 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:30 Élet-módi, 17:00 Lapozó, 18:00 1100 év Európa közepén: Szépséges, szo-morú helyeken (ismeretterjesztő magazin), 18:25 Feje-zetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Akikre büszkék vagyunk (ismeretterjesztő filmsorozat), 19:00 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony temp-lomban, 20:00 Sztárportré – Varga Viktor, 20:25 Kani-zsa Cafe (keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:45 Lapozó. Június 5., hétfő00:00 1100 év Európa közepén: Szépséges, szomorú magyar helyeken (ismeretterjesztő filmsorozat), 00:25 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Akik-re büszkék vagyunk (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:00 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templom-ban, 02:00 Sztárportré – Varga Viktor, 02:25 Kanizsa Cafe (keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:45 Lapozó, 06:30 1100 év Európa közepén: Szépséges, szomorú magyar helyeken (ismeretterjesztő filmsorozat), 06:55 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Akikre büszkék vagyunk (ismeretterjesztő filmsorozat), 07:30 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 08:30 Sztárportré – Varga Viktor, 08:55 Kanizsa Cafe (keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:15 Lapozó, 12:00 1100 év Európa közepén: Szépséges, szomorú magyar helyeken (ismeretterjesztő filmsorozat), 12:25 Sztárportré – Varga Viktor, 12:50 Lapozó, 18:00 Üzenet, 18:05 Élet-módi, 18:35 Riasztás (rendvédelmi magazin), 19:05 Piarista jótékonysági műsor, 20:35 Istentisztelet az evangélikus templomban, 21:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:10 Lapozó.Június 6., kedd00:00 Üzenet, 00:05 Élet-módi, 00:35 Riasztás (rend-védelmi magazin), 01:05 Piarista jótékonysági műsor, 02:35 Istentisztelet az evangélikus templomban, 03:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 04:10 Lapo-zó, 06:30 Üzenet, 06:35 Élet-módi, 07:05 Riasztás (rend-védelmi magazin), 07:35 Piarista jótékonysági műsor, 09:05 Istentisztelet az evangélikus templomban, 10:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:40 Lapo-zó, 12:00 Élet-módi, 12:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 13:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 13:30 Piarista jótékonysági műsor, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Kerékpáros magazin, 20:15 Híradó, 20:30 Hargita, 20:55 Riasztás (rendvédelmi magazin), 21:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:00 Lapozó.Június 7., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Kerékpáros magazin, 01:55 Hargita, 02:20 Riasztás (rendvédelmi magazin), 02:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kerékpáros magazin, 08:25 Hargita, 08:50 Riasztás (rend-védelmi magazin), 09:20 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Kerékpáros maga-zin, 13:05 Hargita, 13:30 Riasztás (rendvédelmi magazin), 14:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andi-val, 19:40 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 20:10 Szé-kely konyha, 20:40 Híradó, 20:55 Ritmikus gimnasztika – Pécs Kupa Nemzetközi Verseny, 21:20 K’arc (kulturális magazin), 21:50 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:20 Lapozó.Június 8., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 01:25 Híradó, 01:40 Székely konyha, 02:10 Ritmikus gimnaszti-ka – Pécs Kupa Nemzetközi Verseny, 02:35 K’arc (kulturá-lis magazin), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:35 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Székely konyha, 08:50 Rit-mikus gimnasztika – Pécs Kupa Nemzetközi Verseny, 09:15 K’arc (kulturális magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 12:55 Székely kony-ha, 13:25 Ritmikus gimnasztika – Pécs Kupa Nemzetközi Verseny, 13:50 K’arc (kulturális magazin), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Creative chef Nagy Eszterrel, 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 Balasport (regionális sportműsor), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:20 Lapozó.Június 9., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Creative chef Nagy Esz-terrel, 02:10 Látogató, 02:40 Balasport (regionális sport-műsor), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Creative chef Nagy Eszterrel, 08:40 Látogató, 09:10 Balasport (regionális sportműsor), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:20 Látogató, 13:50 Bala-sport (regionális sportműsor), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Út-mutató (vallá-si magazin), 20:10 Honvéd7, 20:20 Híradó, 20:35 Lovas magazin, 21:00 A mi portánk (a hagyományok magazin-ja), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2017. 06. 02. | 21SportUFC Nagykanizsa- Türje SE 10-1. Ennyiről értesülhettünk a labdarúgó megyei I. osztály utolsó előtti fordulójában, no meg arról, hogy a vendé-gek a második fél- időre már nem tudtak kiállni Kanizsán, így pedig a találkozó félbeszakadt.Sportszakmai értelemben mel-lőznénk bármilyen megállapítást a mérkőzésről, viszont ahogy azt a meccset követően megtudtuk, a türjeiek négy sérült játékosa mel-lett többen is munkahelyi elfog-laltság miatt nem tudták vállalni a meccset. A hazaiak pedig tették a dolgukat, az UFC mint listavezető termelte a gólokat a sereghajtó ellen. A szünetben a Türje SE azt a tájékoztatást adta, annyi sérüléssel bajlódó játékosuk van, hogy nem tudják folytatni a találkozót, a játékvezető pedig így beszüntette a mérkőzést.Az addigi gólszerzők érdemeit ne vegyük el, rögzítsük, hogy szünetig Szalai Dániel (3), Zsirai Péter (3), Péntek Adrián (2), Csáki József, Kisharmadás Gábor, illetve Szép Mór talált a kapuba.Minden bizonnyal az UFC Nagy-kanizsa újabb három ponttal gaz-dagodott - amit kedd délutánig a szövetségi honlapon még nem írtak a neve mellé -, vasárnap 17 órától pedig következhet a Szepet-nek SE elleni idegenbeli találkozó, ami remélhetőleg nem pünkösdi királyságot jelent majd az UFC éle-tében. Információink szerint a kani-zsai szurkolók is készülnek a remé-nyeik szerinti bajnokavatásra, no meg a játékosok is kellő mennyisé-gű váltóruhával kerekednek fel az első júniusi vasárnapon...A tizedik helyezett Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE az elmúlt hét-végén a negyedik Lenti TE Sport 36 legénységét fogadta, és a bronzért hajtó LTE az első félidőben veze-tést szerzett, amit a második játék-rész elején meg is toldott eggyel. Innen állt fel a Sáskák, s hogy volt bennük erő mentálisan is, azt az is mutatja, hogy a lentiek harmadik góljára is tudtak válaszolni (3-3). A kiskanizsai találatokon Pál Martin, Piecs László és Dolmányos Márk osztozott. A bajnokság záró kö-rében a Kiskanizsa a Csesztreg ott-honába látogat, a találkozó szintén vasárnap 17 órától kezdődik.POLGÁR LászlóPostás emléktornán fociztakA horvátországi Vinkovciban egy emléktornán vett részt a Dunántúli Postás SE Nagykanizsa kispályás foci-csapata, és a hétvégét felölelő történések során a kani-zsaiak spliti, zadari és vukovári gárdákkal kerültek egy csoportba.- Már jóval több mint tucatnyi alkalmat számlál a horvát-országi emléktorna, melynek keretében egy szlavóniai kollégánkra emlékeztünk - fogalmazott a dél-zalaiak csa-patvezetője, Dervalics György. - Ahogy az elmondot-takból megtudtuk, még a délszláv polgárháború korsza-kából datálódik a szomorú eset, amikor egy postásra kézigránátot dobtak, akit halálosan megsebesítettek a repeszek. Horvát munkatársaink így emlékeznek azóta is elhunyt társukra, ennek lehettünk részesei ezúttal mi is.Nos, a kanizsaiak a későbbi győztes Zadartól 1-0-ra kaptak ki, a Split együttesét 4-0-ra verték, a Vukovárral pedig 1-1-et játszottak. A győztesek a zadariak, míg második helyezettek a vukováriak lettek.A DPSE Nagykanizsa VinkovcibanBajnokavatóra készülnek...Péntek Adriánra (fehér mezben) hiába vigyáztak a türjeiek, egy félidő alatt kettőt vágottFotó: Gergely Szilárd
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportNagykanizsára látogatott Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszó Szövetség január óta regnáló elnöke, és a város elöljárói mellett a Délzalai Vízmű SE vezetőségével is találkozott.Bienerth Gusztáv és Dénes Sándor polgármester találkozója során szóba került az új kanizsai uszoda építésének terve is. A pro-jekthez most már a tervezőket keresik. - A sportágnak jelenleg olyan csúcsközpontjai vannak, mint Budapest, Debrecen, Eger, Győr és Kecskemét, ehhez zárkóztathat-nánk fel például Pécset és Szege-det, de nyugodtan mondhatom, hogy akár Nagykanizsát is - fogal-mazott a szövetségi vezető.A látogatás annak a programnak a része, amelynek keretében az egyes úszóbázisokat, utánpótlás-műhelyeket keresi fel az elnök, job-ban betekintést nyerve az úszás helyi viszonyaiba. Nagykanizsa a huszonegyedik város volt a sorban, összesen egyébként majd’ 130 úszóklub szerepel a listán. Bienerth Gusztáv találkozott Molnár Flóra úszóolimpikonnal is, aki nyáron a budapesti világbaj-nokságon ismét bizonyíthat: tesz-telheti az új medencék gyorsasá-gát…POLGÁR LászlóA HeaEAt-GáZGép Kft. azonnali belépéssel raktáros munkatársat keres.A raktáros feladatai: vevők, szállítók kiszolgálása, raktári bevételek és kiadások könyvelése, a raktárkészletek számítógépes nyilvántartása, szállítók, számlák kiállítása.Elvárásaink a pályázókkal szemben: min. középfokú végzettség,targoncavezetői jogosítvány,számítógépes ismeret (word, excel, e-mail).Német vagy angol nyelv alapfokú ismerete előnyt jelent,de nem követelmény.A pályáZAtoKAt a köVEtKEZő címre várjuk:Heat-Gázgép Kft. 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 28.E-mail: heat-gazgep@heatgroup.huJúnius 5-én, pünkösdhétfőn labdarúgással emlékeznek Bagolán. A Kercsmarics Jenő Emlékmérkőzésen 14 órától a Bagola VSE a Zalalövővel ját-szik. Kercsmarics Jenő hosszú időn át a bagolai csapat mel-lett dolgozott, elnökségi tag s az alapítók egyike volt. Sze-rette a labdarúgást, és külö-nösen szívén viselte a bagolai foci sorsát.EmlékeznekElnöki vizit KanizsánBienerth Gusztáv (balról a második)egy kicsit a várossal, de főként az úszó-sport helyi viszonyaival ismerkedett(Fotó: Gergely Szilárd)
- Barátaimmal nézem közösen a találkozót, de olyanokkal, akik egyrészt semlegesek, másrészt vala-mely másik talján gárdának szurkolnak - vágott bele Rácz Szabolcs, az UFC Nagykanizsa csapatkapitá-nya. - Ha most azt mon-dom, lesz Róma-fanatikus is a körünkben, akkor elképzelhetik, merre hajlik majd a hangulat. Amúgy szerintem nyerünk, és tovább írjuk a történelmet a Reallal, vagyis az első együttes leszünk, amelyik duplázni fog. Tökéletes for-mában van a csapat, olyan kerete senkinek sincs, mint nekünk, a Juve maximum talán motiváltabb lehetne. Persze, nálunk lesz egy Zinedine Zidane a kispa-don… Úgyhogy a megyei Szepetnek-Kanizsa előtt jó kis „felvezetés” lesz ez a BL-döntő.Felde István hosszú évekig kézilabdázott az Izzó színeiben is, ráadásul néhány hete a barcelonai Formula-1-es futamon adta tudtára mindenkinek a katalán városban, melyik futballklubnak is szurkol...- Otthon az egyik frek-ventált presszóban néztem volna barátokkal, haverok-kal a meccset, de egy esz-tergomi fesztiválon leszek munka miatt, így ott már szombaton reggel tv-vel rendelkező vendéglátóhe-lyet kell keresnem - mond-ta a Juventus sikerét óhajtó sportember. - Mindkét csa-pat jó formában van, a “zebrák” kapusposzton erősebbek, és a védelmük is jobb, eddig csak három gólt kaptak a sorozatban, míg középen és elől nagy-jából egyformák az erővi-szonyok. A torinóiak egysé-gesebbek, a Realnak több meccse is meleg volt, a vége 3-1-es Juve győzelem lesz.- Mint minden meccs előtt, most is bizakodó vagyok, bízom a győzelem-ben - mondta el a tanárem-ber Imrey Szabolcs, aki szombaton a Real Madrid sikeréért szorít. - Nagyon közel kerültek a királyiak a történelmi címvédéshez, remélem élni fogunk a lehetőséggel. A gárda egész évben stabil teljesít-ményt nyújtott, az erőnlét, a csapategység okot ad a bizakodásra. Zidane - rész-ben a sok sérülés okozta kényszerhelyzet miatt is tán, de - jól forgatta a csa-patot, kihasználta a mély keret adta lehetőséget, így jelenleg mindenki jó for-mában van, és elég éles ahhoz, hogy egy ilyen meccsen a megfelelő szin-ten teljesítsen. Az ellenfél is kiváló csapat, így a siker érdekében mindenkinek a legjobbját kell nyújtania. A diákok tudják, hogy szen-vedélyes focirajongó vagyok, illetve azt, hogy itthon az Újpestnek, külföl-dön a Madridnak szurko-lok. Rendszeresen próbál-koznak, hogy a matekórá-ból néhány percet elcsen-jenek, de ez úgy működik, hogy az órán nem, a szü-netben azonban szívesen beszélgetek velük fociról. - A Juventus mérkőzéseit kizárólag a helyszínen, saj-nos ez a ritkább, vagy ott-honomban családi körben szeretem megnézni - kezd-te Koller Zoltán, aki NB-s szinten futballozott hosszú ideig, illetve az NTE 1866 együttesét is trenírozta. - Mivel tagja vagyok a Juven-tus Club Hungary-nek, és ők szerveznek közös meccs-nézést Budapesten, volt rá esély, hogy az egész csa-láddal együtt elmegyünk erre a rendezvényre, de olyan sűrű a programunk a hétvégére, hogy marad a jól bevált hazai környezet. A 14 éves fiam és a 8 éves lányom is hatalmas Juve-szurkoló, ezért a jó hangu-lat most is garantált lesz. Szerintem ezúttal valóban a két legjobb formában lévő csapat játssza a dön-tőt, az esélyek ötven-ötven százalék körül mozognak, de nagyon remélem, hogy idén a fehér-feketék emelik magasba a trófeát.- Egyedi helyzetben leszünk, hiszen Madrid- és Juve-szurkolók közösen nézzük majd a meccset, azt hiszem, szívjuk egymás vérét alaposan - ezek már Tóth Dániel szavai, aki sportos családban él jelen-leg is. - Nem mondom, hogy az olaszok Gianluigi Buf-fon miatt nem érdemelnék meg a serleget, de mi leg-alább annyira rászolgál-nánk, ezzel miénk lehetne a címvédés történelmi tette. - Családi körben szoktam ilyen meccseket nézni, és azt mondom, ezúttal nálunk, vagyis a Juventus oldalán most vagy soha hangulat lesz - válaszolt érdeklődésünkre Piecs Adrienn, a Nagykanizsai TE 1866 vívóedzője. - Picit szerintem már sokaknak elege van a Realból, nekünk pedig meglehetne a mesterhármas, a BL-, a bajnokság és a kupagyőze-lem is. Lehet, nem mi vagyunk az esélyesebbek, de a kapusunk, Buffon miatt is mi érdemelnénk meg a sikert. Nagy meccs lesz, még itt Kanizsán is...POLGÁR László 2017. 06. 02. | 23SportKoller Zoltán pediga Juve sikeréértszorítRácz Szabolcs Real-fan...Szívják majd egymás vérét…Szombaton 20.45-kor kezdő-dik a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléja, amelyet a Juventus a Real Madriddal vív. Mind az olasz, mind a spanyol klubnak óriási tábora van szű-kebb pátriánkban is, ezért kanizsai sportolókat, sport-ban élőket, szurkolókat kér-deztünk, hogyan drukkolnak majd, s mit várnak.
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKBár az ifjú asszony tudott sütni-főzni, ennek ellenére sok újdonságot tanult el anyósától. Közülük az egyik legkedveltebb a paprikás csirke, ami minden évszak-ban megtalálható náluk a családi „étlapon”. A gyorsan elkészíthető, olcsó és ízletes étek a rokonságuk kö-rében is sikert aratott. Hozzávalók 2 személyre:1 nagy fej vöröshagyma, 4-5 db zöldpaprika, 2 db csirkefarhát, 1 kanál étolaj. Elkészítése:A csirkefarhátról – ha valaki nem sze-reti – lehúzzuk a bőrt, leszedjük a zsírt és feldaraboljuk. A kockára vágott hagymát és a csontos húst 10 percre feltesszük párolódni az étolajon, majd hozzárakjuk a feldarabolt paprikát, és további 10 percig sütjük, majd sózzuk. Tálalhatjuk rizzsel, főtt krumplival, nokedlival vagy tarhonyával. Rédicsék így szeretik, de a város ellenkező, keleti olda-lán élő sógoruk, Pista kevesellte húst, ezért csirkemellel bővíttette ki a receptet.HIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. A bolygóállások szerint a nyáron ráfér önre is egy nagytakarítás. Nem lakástakarításról van szó, hanem a baráti körének megválogatásáról.Bika: 04.21-05.21. Nagy kísértést érez arra, hogy végre meggondolatlanul költekezzen. A csillagok azt üzenik, egyelőre fogja vissza magát e cselekedettől.iKrek: 05.22-06.21. Anyagi ügyein nincs mit rendbe ten-nie, nem szükséges felülbírálnia az elmúlt hetekben hozott döntéseit. Minden megy, mint a karikacsapás.Rák: 06.22-07.22.Ha másként nem megy, egyértelmű-en fogalmazza meg a kívánságát a partnerének. Lebegtesse meg előtte a házasságkötés gondolatát.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Ne szaladjon el a feladatai elől. Meg-várja önt minden és mindenki, aki-nek ígért valamit. Legyen szó csekk-befizetésről vagy fűnyírásról.Szűz: 08.24-09.23. Ismerősei azt mondják önről, hogy mindenből pénzt tud csinálni. Arra azért ügyeljen, hogy a nagy pénz-keresésben ne veszítse el a családja szeretetét.Mérleg: 09.24 -10.23.Felejtse el a kényelemszeretetét, és aktivizálja magát. Csatlakozzon a ba-rátaihoz, legyen szó egy extrém vízi evezőstúráról, vagy főzőversenyről.sKorpió: 10.24-11.22. Végre fellélegezhet. Élete egyenesbe jött, most már nem kell semmiért sem aggódnia. Komoly döntések sem várnak önre, élvezheti az életet.Nyilas: 11.23-12.21. Ha némi kiruccanásra ösztönzik a klubtársai, semmiképpen se marad-jon le tőlük. Ha nem bírja a tempóju-kat, üdítse fel magát hűsítő italokkal.Bak: 12.22 - 01.20. A régi, kellemetlen eseményeket tö-rölje ki véglegesen az életéből. A vál-toztatást kezdje mindjárt az otthona átalakításával, esetleg bútorcserével.Vízöntő: 01.21-02.19. Viselkedésük miatt ne panaszkodjon se a saját, se a szomszéd gyerekeire. Járjon előttük jó példával, és meglát-ja, előbb-utóbb utánozni fogják.Halak: 02.20-03.20. Ne engedje, hogy mindig mások döntsenek az önt érintő fontos kér-désekben. Szedje össze magát, és ha kell, harcoljon az igazáért.Rédics Árpádné farhátbólkészíti a paprikás csirkét,sógoráék mellett istesznek beleFotó: Bakonyi ErzsébetPaprikás csirke, ahogyan Újudvaron tanulta ZsuzsaJövőre ünnepli ötvenedik házassági évforduló-ját a kiskanizsai Rédics Árpád és felesége, Nagy Zsuzsanna. Az esküvőjük után a fiatalok Újudvaron, a férj édesanyjánál kezdték el közös életüket.
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 22. SZÁm, 2017. JÚNIUS 9.Összetartozunk!Torontóban, a kanadai magyar közösség Trianonra emlékező, s a nemzeti összetar-tozás napját köszöntő rendezvénysoroza-tán, a magyar kormány képviseletében, részt vett Cseresnyés Péter munkaerőpi-acért és képzésért felelős államtitkár, Kanizsa parlamenti képviselője. Azt mond-ta: 2010. június 4-én a nemzet új lelki szö-vetséget kötött, amely évről évre erősödik. Fotó: Gergely Szilárd10., 20., 21.Aranyos fiúkSárkányos üvöltésFotó: Gergely Szilárd157
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTA legjobb tavalyi borok – és korábbi évjáratok is – megtalálhatók voltak a Förhénci Nyitott Pince ren-dezvényen pünkösdvasárnap. A Förhéncért Egye-sület negyedik alkalommal csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz. Förhéncen nemcsak kóstol-ni, hanem kérdezni is lehetett. A rendezvény célja a kulturált borfogyasztás népszerűsítése mellett a zalai bortermelés évszázadainak és titkainak megis-mertetése is volt.Családi pikniket és piacot tartottak pünkösdhétfőn az evangélikus templom kertjében. Az országos Templomkertem-mozgalom nagykanizsai programja családi istentiszte-lettel kezdődött (képünkön), majd a közös ebédet követően programok sokasága várta az érdeklődőket. A térség fellépői mellett bemutatkozott többek között Kéri György, az első magyar skótdudás és a Rolling Country Kerekesszékes Tánccsoport is. A rendez-vény fővédnöke Dénes Sándor polgármester és Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a somogy-zalai evangélikus egyházmegye esperese volt. A nap során adományokat gyűj-töttek a gadányi és a nemeskisfaludi szeretetotthon javára. a hét száma:Virágzó templomkertVILÁG KÉP – A HÉT KÉPEVillámokVillámok cikáznak Nagykanizsa felett. Na, nem átvitt értelemben…, úgy minden rendben van. Varga György (MTI) fotóján az a villám látható, amely miatt néhány másodpercre elment a tévéadás, pislákolta lámpa, megijedt a kutya…Kanizsa2016IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Varga György/MTIFotó: Gergely Szilárd
2017. 06. 09. | 3A HÉT TÉMÁJAVelence-jesolói fürdéssel NONnon-STOP2017. június 17-18., augusztus 19-20.Részvételi díj: 12.900 Ft/fő„ NYÁri felfrissülés: PosTojnA és IZolA” Cseppkőbarlang látogatás + tengerparti für-dőzés2017. július 16., szeptember 9.Részvételi díj: 8.500 Ft/fősZlovén csobbanás- Portorož2017. július 8., augusztus 12., szeptember 17.Részvételi díj: 8.500 Ft/főRijeka – oPATija2017. július 2., augusztus 20.Részvételi díj: 8.900 Ft / főKlagenfurt–Minimundus és a Wörthi-tó2017. július 15.Részvételi díj: 8.900 Ft / fő helyett 8.500 Ft /főKrk- szigetAkció!! Horvátországi fürdőzés!2017. július 16.,augusztus 13.,szeptember 10.Részvételi díj: 8.900 Ft/fő helyett 8.500 Ft/főSchönbrunn-i állATkert- BécsA Világ legrégebbi állatkertje, Bécsi városnézéssel2017. július 22. Részvételi díj: 5.500 Ft/főCsobbanás oPATijában2017. július 23.Részvételi díj: 8.700 Ft / főBled-Bohinj- Vintgar szurdokMesevilág a Júlia-Alpok szívében2017. július 29.,szept. 24.Részvételi díj: 8.200 Ft / főCsobbanás Crikvenicán…2017. július 30., augusztus 26.Részvételi díj: 7.900 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és ide-genvezetés költségét.A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.A GArdA -TÓ és körnYéke 2017. június 14-16. (2 éj), szept. 22-24. (2 éj)Részvételi díj: 49.900 Ft/főüdülés, Pihenés A horVÁT TengerPARTonKirándulási lehetőséggel! 2017. július 7-14. (7 éj)Részvételi díj: 16.900 Ft + 200 €/főErdély kincsei- Orsovai hajózássalBővített program!Dél-Erdélyi körutazás2017. augusztus 15-20. (5 éj)Részvételi díj: 20.000 Ft + 150€/főA hegYek ölelésében négY ORS ZÁG HATÁRÁNSVÁjc2017. augusztus 17- 20. (3 éj)Ellátás: reggeli Részvételi díj: 65.900 Ft/fő A TosZKÁN TÁJ SZerelMeseinek2017. szeptember 12-17. (5 éj)Részvételi díj: 30.000 Ft + 180 €/ főKöruTAZÁs sZékelyföldön2017. szeptember 19-24. (6 éj)Részvételi díj: 20.000 Ft + 170 €/főKALAndoZÁS, Pihenés AZ isZTriAI félsZigeTen 2017. szeptember 21-24. (3 éj)Elhelyezés: Rabacban *** szállodában Részvételi díj: 18.900 Ft + 90 € Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás, idegen-vezetés, szállás költségét félpanziós ellátással. A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás árát.www.lovaszbusz.huA hétvégén a Kanizsa is körülné-zett a helyi gombapiacon. A stando-kon csak termesztő által árusított gombát találtunk, a gombaszedők-nek a szárazság miatt nem kedve-zett a szerencse. A zalaszentgróti Szakonyi Sza-bolcs és családja 8 éve árusít gom-bát a kanizsai vásárcsarnokban. A gombatermesztésbe 30 éve fogott az édesapja, miután befejezte a katonai főiskolát. Mára ez a tevé-kenység nyújtja az egész család szá-mára a megélhetést. Szabolcs kis-gyermekként belenevelődött a fel-adatokba, és ezt szeretné folytatni felnőtt korában is. Ha esik az eső, ha nem, náluk mindig megtalálható az egészséges fehér és barna színű csi-perke, a laskagomba, és időnként a hat hónap termesztési időt igénylő shiitake gomba is.– Rendszeres gombafogyasztók vagyunk a családommal együtt – mondja Koller Jutka válogatás köz-ben. - Gombát szedni nem járunk, amire szükségünk van, azt megtalál-juk itt a piacon. Vigyázunk az egész-ségükre, főként párolt húsokhoz és grillezve fogyasztjuk a gombát, amelyek közül a csiperke, a laska és a vargánya a család kedvence. Utóbbit tejfölösen szeretjük, a többit első-sorban grillezve készítjük. Gombaszedés közben nem árt az óvatosság. Gyöngyösi Csabáné gombaszakértő azt javasolta, fajtán-ként külön papírzacskóba szedjük a gombát és vigyük be a piacfelügye-lőségre, ahol a gombaszakértők vasárnap kivételével minden nap reggel 6-tól 14 óráig rendelkezésre állnak.- Bármennyire érezzük azt, hogy ismerjük a gombát, be kell vizsgál-tatni, mert így lehet biztonsággal elfogyasztani. Egyébként az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, az emberek élnek ezzel a lehetőséggel, hiszen sok hobbi-gombás keresi fel az irodát júniustól kezdve az őszi fagyok beálltáig. A szakértő megjegyezte: minden ehető gombának vannak mérges változatai, vagy olyanok, amelyek ugyan nem mérgezőek, de fogyasz-tásra alkalmatlanok. Például a vargá-nya mérges változata a keserű, epe ízű tinóru, ami külsőleg nagy hason-latosságot mutat, de nem lehet elfo-gyasztani. A farkas- és a sátántinóru is egy családba tartozik, de ezeknél a vörös szín megjelenik a külső termő-testen, ezáltal megkülönböztethető az ehető vargányától. BAKONYI ErzsébetA zöldség- és gyümölcsfogyasztást ösztönző kampányokat szervez az idén is a Nemzeti Agrár-gazdasági Kamara (NAK). Elsőként júniusban a Magyarországon termesztett gombákat, a csiper-két és a laskagombát népszerűsítik. Magyar- országon az átlagos gombafogyasztás alacsony, 1-1,5 kilogramm évente. Ezt a számot belátható időn belül 3 kilogrammra szeretnék emelni. Bármennyire ismerjük is, be kell vizsgáltatniKoller Jutka (középen) család-jában a csiperke, a laska és a vargánya a kedvenc Fotó: Bakonyi ErzsébetSzakonyi Szabolcsék 30 éve termesztenek gombát
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA közszolgálati jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőA munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban fog-laltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szó-ló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépí-tészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabá-lyozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a telepü-lésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meg-határozott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló 13/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) önkor-mányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.Az irányítása alá tartozó személyek száma: 1 fő Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati ren-delete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Köz-szolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség,Büntetlen előélet, Egyetem, építész mesterképzés szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet alapján legalább 8 év szakmai tapasztalatFőépítészi vizsga, vagy az alóli mentesülés (A mentesülés eseteiről és felté-teleiről a 190/2009. (IX. 15.) Korm.rend. 4. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (4) bekezdése rendelkezik.) Főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgá-lati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el.Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,A Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, össze-férhetetlenség fenn nem állása,6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező),Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.Felhasználói szintű számítógépes ismeret.Elvárt kompetenciák:Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.Nagyfokú terhelhetőség.Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint), A főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést magában fogla-ló motivációs levél,Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartal-mazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti bün-tetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony léte-sítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pont-jában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni),Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglé-tét, továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata. Amennyiben a pályázó főépítészi vizsgával nem rendelkezik, úgy a pályá-zó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdetétől számított 6 hónapon belül a főépítészi vizsgát teljesíti,A legalább 8 éves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy kinevezése esetén a Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevé-kenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalma-zási tilalom, összeférhetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisz-tina jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagySzemélyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagyka-nizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó.Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-ban szereplő azonosító számot: 2/188/2017., valamint a mun-kakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyil-vánítsa.A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 25.A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati álláspor-tál), Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu ), továbbá a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban 2017. június 1. naptól.A munkáltatóval kap csolatos egyéb lényeges in-formáció:A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. szeptember 5. 16,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó.A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa, 2017. május 26. Dr. Gyergyák Krisztina jegyzőNagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalaa közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet / Főépítészi csoport / megyei jogú városi főépítészmunkakör betöltésére
2017. 06. 09. | 5AktuálisORSZÁGOS KAMPÁNY A SASHALMI OPTIKÁBANMULTIFOKÁLISLENCSE FÉLÁRON!-50%SASHALMI OPTIKANagykanizsa, Sugár u. 1., tel.: 0693-789-962Nagykanizsa, Platán sor 1., tel.: 0693-310-644Csak komplett szemüveg rendelése esetén. Az akció más akcióval nem vonható össze. Június 1 - június 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.A több állam fennhatósá-ga alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti össze-tartozása valóság, s egyút-tal a magyarok személyes és közösségi önazonossá-gának meghatározó eleme. Ezt nyilvánították ki a kani-zsaiak a nemzeti összetar-tozás napján rendezett városi megemlékezésen.A megemlékezésen elhangzott: Magyarország Alaptörvénye elismeri a kereszténység nemzet-megtartó szerepét és vallja: a magyarok évszázadokon át harcokban védték Euró-pát, és tehetségükkel, szor-galmukkal gyarapították közös értékeit.Karádi Ferenc alpolgár-mester szerint 1920. június 4-e egy égbekiáltó igazság-talanság jelképe lett a magyarság számára. - Ezzel a döntéssel magyar családok százezre-it szakították el anyaorszá-gától, más államok fennha-tósága alá rendelve őket. Megpróbáltatások sora vette kezdetét: kiszakított-ság, jogfosztottság, a meg-maradásért, a puszta létért folytatott küzdelem. És mindez egyéni tragédiák sorával tarkítva. Bár nem-zetünk a XX. század során hátán cipelt súly alatt több-ször meghajlott, de min-den alkalommal volt erőnk felegyenesedni – mondta beszédében Karádi Ferenc.Testvéri vizit A gazdasági együttmű-ködésről is tárgyalt az elmúlt napokban Dénes Sándor az oroszországi Togliattiban. Nagykanizsa polgármestere egy ünne-pi rendezvényre kapott meghívást a testvérváros-ba. Dénes Sándor látoga-tása első napján a helyi televízióban adott inter-jút, majd Togliatti márci-usban megválasztott pol-gármesterével találko-zott, ezután pedig a váro-si parlament, a helyi duma elnökével tárgyalt gazda-sági kapcsolatokról és meglátogatta a Lada-gyárat is. - A Lada-gyárban mint-egy 40 ezer ember dolgo-zik, és több száz beszállí-tója van, ezek között lehetne nagykanizsai cég is. Abban maradtunk orosz partnereinkkel, hogy megnézzük, melyek azok a kanizsai vállalkozá-sok, amelyek ennek a kihí-vásnak meg tudnak felel-ni. S a víztisztításban, víz- és szennyvízkezelésben is vannak lehetőségeink - fogalmazott a városve-zető.Lada – a jövőben kanizsai„hozzávalókkal”?Megpróbáltatások egész soraKarádi Ferenc: … minden alkalommal volt erőnk felegyenesedni (Fotók: Gergely Szilárd)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésMinden idők legsikeresebbNemzeti Konzultációja.Készült Magyarország Kormánya megbízásából202x270mm_NK_koszonjuk.indd 101/06/17 12:37
2017. 06. 09. | 7AktuálisLáng…Kanizsán járt az ifjúsági olimpiai fesztivál lángja. A játékokat július 23. és 29. között Győrben rendezik.Iskolatörténeti kiállítás nyílt Kiskanizsán. A településrész sulijának legújabb tárlata négy időszakot mutat be: az 1914 előtti népiskola idejét, a két világháború közöttit, az 1945-től 1989-ig, valamint a rend-szerváltástól napjainkig tartót. Az iskolatörténeti bemutató célja, hogy a fiatalok megis-merjék a múltat. A tárlaton – egyebek mellett -, régi tábla, vonalzó, kémcsövek és külön-féle bútorok is láthatók.Történelem…Gyűjtötték a régi kincseketTorontóban, a Budapest Parkban lévő 1956-os emlékműnél emlékezett a legnagyobb kanadai magyar közösség a triano-ni tragédiára, köszöntve a nemzeti összetartozás napját is. A magyar kor-mány nevében Cseres-nyés Péter munkaerőpia-cért és képzésért felelős államtitkár helyezte el a tisztelet virágait. Később a Magyar Házban Teleki Gergő zongoraművész adott hangversenyt.Cseresnyés Péter a köz-ponti rendezvényen mondott beszédében hangsúlyozta: a kanadai diaszpóra magyarjai pél-dát adnak abból, hogyan kell az identitásunkat továbbadni, akár több ezer kilométerre az anya-országtól. Mint mondta, a 2010 óta - ekkor nyilvání-totta az akkori új ország-gyűlés a nemzeti össze-tartozás napjává június 4-ét - eltelt hét év elég volt arra, hogy bebizo-nyosodjon: ezt a fogal-mat a világban szétszóró-dott magyarság komo-lyan veszi, becsben tart-ja, megbecsüli, s a magyar kormány támo-gatásának köszönhetően olyan egység formáló-dott az elmúlt években, amely megerősítette a magyarságot – lelkileg, szellemileg, s ahol kellett, gazdaságilag is. PÉTER ÁrpádKomolyan veszik, becsben tartják A kanadai megemlékezésen Teleki Gergő adott hangversenytCseresnyés Péter Torontóban: Olyan egység formálódott, amely megerősítette a magyarságot
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontKiállítás a Képzőművészetek Napja alkalmából – Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola. Megtekinthető: június 15-ig.„Lone Wanderer” / „Magányos ván-dor”- Ludmila Baitsaeva (Oroszország) képzőművész kiállítása. Megtekinthető: június 30-ig.„Az én hobbim” sorozat keretében:Tulok József matchbox gyűjteményének kiállítása.Megtekinthető: június 15-ig.Szenior örömtánc tanfolyamJúniusban csütörtökönként, 14-15 óra között. Vezeti: Jakabfyné Ági jóga éssenior táncoktató. A részvétel díjtalan.Érdeklődés és jelentkezés: 06-93/311-468MedgyASZAy HázJúnius 11., 9 óraBörze – nyári gyerekruha, játékHasznált baba-, gyerek-, tini- és kisma-maruhák, cipők, játékok, babafelszerelé-sek, kismama kellékek vására és cseréje. A belépés díjtalan!Programajánlójún. 8-14. 16.30 egy ropI NAplÓJA - A NAgy KIruCCANÁS szinkr. amerikai vígjáték (91’)jún. 8-14. 17.30 WONder WOMAN szinkr. amerikai fantasy (141’)jún. 8-14. 18.00 A MÚMIA 3D szinkr. amerikai fantasy (107’)jún. 8-14. 19.00 KINCSEM magyar történelmi fim (121’)jún. 8-14. 20.00, 10-11-én 15.00-kor is A MÚMIA szinkr. amerikai fantasy (107’)jún. 8-14. 20.30 A KARIB-teNger KALÓZAI: SALAZAR BOSSZÚJA szinkr. amerikai fantasy-kalandfilm (153’)júni us 8- júni us 14. MűsoraŐrült nyaralásA 2012-es Egy ropi naplója: Kutya egy idő után az alkotók azt nyilatkozták, nem terveznek negyedik részt. Igaz, öt évet kellett rá várni, mégis elké-szült a folytatás és már látható is a hazai mozikban az Egy ropi naplója – A nagy kiruccanás című vígjáték. A filmben poénokkal teli jelenetek követik egymást, a szórakozás és az önfeledt nevetés garantált. A történet szerint egy négyfős család nekivág a nagy nyári autós vakációnak, és soha, sem-mi nem sikerül nekik. A sors különös tréfákkal üldözi őket, s végül a békés, nyugodt nyaralás olyan lesz, mint egy őrült vándorcirkusz turnéja. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaMegemlékezésA Nagykanizsai Polgári Egyesület tisztelettel meghívja Önt2017. június 16-án (pénteken) 17 óráraaz ’56-os emlékkertbe a kopjafához, hogyegy-egy szál virággal rójuk le tiszteletünketaz 1956. évi forradalom és szabadságharc leverését követőmegtorlás valamennyi áldozata előtt. Emlékező beszédet mond:dr. Erdős László önkormányzati képviselő.MegHÍVÓNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete tisztelettel meghívja Önt 2017. június 17-én (szombaton) 15.30 órára, hogy együtt emlékezzünk a Nagykanizsáról és környékéről történt bevagonírozásokra.Helyszín: Nagykanizsa Vasútállomás (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 63.)Dr Mari Albertné s.k. dénes Sándor s.k. elnök polgármesterA program :HimnuszEmlékező beszédet mond:Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselőSzavalatKoszorúzásSzózat
- Hegedű, vagy toll?- Hegedű.- Miért?- A művészet feltölti az embert, nem a napi rutin; megnyugtat.- Melyik volt előbb a kezedben?- Hát a hegedű…, illetve a toll, persze. Nyolc évesen kezdtem hegedülni, akkor már iskolába jár-tam. Különösebb előzménye nem volt, a családban senki sem muzsi-kált, bár anyu tanult zongorázni és egyszer énekelt a Kodály Zoltán vezényelte nagykórusban a Heli-koni Ünnepségeken. Az énektaná-rom mondta, jó hallása van ennek a lánynak, menjen zeneiskolába. Így is lett, de akkor hegedűről még szó sem volt: zongorázni akartam, de a szak telített volt, s a hegedűsökhöz irányítottak. Nem bántam meg.- Sosem gondoltál valami rendes hangszerre…?- Nagyon rendes hangszer a hegedű, megszerettem. No, nem azonnal, 3-4 év kell, mire az ember már igazi dallamokat tud megszó-laltatni - addig sajnáltam a szom-szédokat és anyukámat is…- Volt, amikor elhagytad a hege-dűt?- Csak két-három évig, amikor Keszthelyről elkerültem Egerszeg-re, egyébként mindig játszottam, még punk zenekarban is. - Hegedűn…?!- Volt egy Automata Felhívás nevű zenekar Keszthelyen, s egy-szer meghívtak, hogy muzsikál-junk közösen. Felléptünk a vasvári amatőr zenekarok fesztiválján, ahol persze megszóltak: a közön-ség soraiból odajött egy már nem szomjas punk lány, s kérdezte, ez meg milyen hangszer, amivel én itt próbálkozok?! Egyébként nagy siker volt, később még egyszer ját-szottunk együtt Keszthelyen. - A Zala Szimfonikus Zenekar, per-sze, másik kávéház. Ennek történe-tét csak kevesen ismerik.- Hatvan éve működik a Zala-egerszegi Szimfonikus Zenekar, amelybe mindig is jöttek vendé-gek Kanizsáról, Keszthelyről, oly-kor Szombathelyről is, az egyik bőgősünk és a koncertmesterünk is kanizsai például. A Zala-projekt ennek eredménye, elhatároztuk, hívjuk is így a zenekart, s időnként ezen a néven turnézunk. - A zalai közönség mennyire fogé-kony a karcosabb darabokra? Most Kanizsán a Kán-kán nagy siker volt, de értjük a mélyebb, összetettebb, komoly(abb)zenét is?- Intelligens közönségünk van, aminek az egyik jele, hogy tételbe a hallgatóságunk sosem tapsol bele. Akik eljönnek a koncertekre, értékelik a nehezebb darabokat is. Az a baj azonban, hogy kevesen s főként idősebbek járnak komoly-zenei hangversenyekre, a fiatalo-kat ez még nem annyira mozgatja, bár próbálkozunk ifjúsági sorozat-tal is. - A lapszerkesztés, időbeosztást tekintve is, meglehetősen mostoha, stresszes életkeret. Hogyan lehet ezt a művészettel összeegyeztetni?- Most mázlim volt: az idei tur-néra kampányszerűen próbál-tunk, ami azt jelentette, hogy két hétig minden délelőtt volt három órás próba, nekem pedig sikerült úgy alakítani a dolgaimat, hogy eljutottam ezekre. Ilyenkor cserél-getek a kollégáimmal; rendesek, tolerálják ezt. Persze, még így is sok koncertet kihagyok, de igyek-szem időt szakítani magamnak a zenélésre. - Sosem gondoltál külön projekt-re? Két hegedűvel mondjuk esküvő-kön csodát lehetne tenni, s a házi-muzsikálásban is lenne fantázia.- Nem, ez nem fordult még meg a fejemben, igaz, egyszer alakítot-tunk egy vonósnégyest, amellyel felléptünk az egyik hévízi szállo-dában. Karácsonyi minikoncertet adtunk, nagy élmény volt, de saj-nos nem volt folytatása – elsősor-ban az időhiány miatt. Ráadásul izgulós is vagyok, a zenekarban a tömeg erőt ad az embernek, a szó-lóprodukció az teljesen más, nincs ilyen ambícióm. Én a zenélésre mindig is hobbiként gondoltam, ha az embernek a hivatásává válik, akkor lehet, hogy sokszor belefá-rad, nekem pedig a muzsikálás mindig élmény és öröm.- Írsz is a kultúráról, a művésze-tekről?- Nem. Mindig is a hír műfaj pör-gését, távolságtartását, objektivi-tását szerettem a munkámban, s lehet, furán hangzik, de a művész-világban idegenül érzem magam. Persze, járok színházba, koncer-tekre, de Isten ments, hogy írnom kelljen róla.- Akkor két éned van: az újságíró és a hegedűs. Az átlényegüléshez elég az a séta, míg a szerkesztőség-ből átérsz a próbaterembe?- Elég. Egyébként zárkózott vagyok, az érzelmeimet főként a zenében vagyok hajlandó meg-mutatni, a szakmámban inkább a távolságtartás jellemez.- Azért a végére egy kis érzelem… A zenekarban ki a „focikapus”, ki áll a poénok, az ugratások középpont-jában?- A dobos, róla azt tartják, hogy már majdnem közönség, mert csak néha üt, és közben pedig hallgatja a zenét… De egyébként minden szekcióról vannak poé-nok, hogy csak egy klasszikust említsek: mi a különbség a hege-dű és a bőgő között? Nos, a bőgő hosszabban ég. PÉTER Árpád 2017. 06. 09. | 9KultúraHegedült egy punk zenekarban isIdén tavaszvégen is zenés megyei hadjá-ratra indult a Zala Szimfonikus Zene-kar, soraiban Szabó Judittal, aki a megyei napilap szer-kesztője. A Kanizsa úgy gondolta, leránt-ja a leplet a kettős személyiségről, s kideríti, a kolléga inkább rideg hírgyá-ros, vagy érzékeny művészlélek. Nos, eljutottunk a hos�-szan égő bőgőig… Szabó Judit az érzelmeit főleg a zenében hajlandó megmutatni (Fotó: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemMagyarhonban sportsikerről írni rendkívül hálás dolog, hisz’ az ember – képzeletben csa-pattaggá válva – használhatja a többes szám első személyt: mi megcsináltuk, mi megnyer-tük, mi vagyunk a legjobbak, viárdöcsempi-onsz! Ám ha tényszerűek vagyunk – gátat szabva a vulkanikus érzelmi kitöréseknek, elvégre nem az Etnán járunk, maximum Szabadhegyen, Förhéncen, etc. -: az UFC Nagykanizsa meg-csinálta, megnyerte, ők a legjobbak. Zalában legalábbis biztosan „… a Kanizsánál nincsen jobb, jobb, jobb…!”S hogy ettől nekünk – mer’ azért mégis csak viárdöcsempionsz… - jobb-e? Nos, június 4. után nem lett olcsóbb a kenyér, béremelésről sem értesített a vezetőség, és a sört sem mérik ingyen, bár ezt egyszer már a Kétfarkú Kutya Párt megígérte, de ellenzékben könnyű dobá-lózni orbitális lózungokkal, mint annak ma is tanúi lehetünk.Amúgy szerintem jobb. A büszkeség, a közös-ség, a (lokál)patriotizmus ugyanis nem smafu, nem avítt kifejezés, még ha a liberális szcéna ezt is akarja ránk erőszakolni a genderekkel, a fizetett áltüntetőkkel, a szabadság édes mada-rának tollába bújtatott nemzetközi (vélemény)diktatúrával. Az UFC Nagykanizsa azt bizonyítja: ahol rend, akarat és közösség van, a munkában hisznek és rendesen dolgoznak is (a heti négy edzés a megyeegyben ennek minősül), ott jön a siker. Buktatókkal ugyan (lásd: ősszel hazai vereség a fő rivális Csácstól), de jön. Aki hisz – az húsvétkor gigarangadót nyer idegenben, pünkösdkor pedig bajnok lesz, mint arra Polgár kolléga a sportoldalakon rámutat. És ez erőt adhat mindannyiunknak: hittel és munkával az élet nagy csatái is megnyerhetők. Ennyi a titok. Viárdöcsempionsz.(Egy korábbi június 4-én persze nem nyer-tünk, se bajnokságot, se országot, se nemzetet, de a hit és a munka oda vezetett, hogy ma már nemcsak a gyásznap fájdalmának sajgó sebe éget, hanem a vállalt összetartozás büszkesé-ge is. Megint nemzet lett a nemzet, még ha ez 2004. december 5. árulóinak nem is tetszik.)De van még itt egy „kis” feladat. A Makó, a Csongrád megyei bajnok, amely ugyanúgy akarja az NB III-at, mint a Kanizsa, merthogy az a csapat is – na jó, nem pont az, de a város, a székhely, a stadion egyezik… – látott már szebb napokat. Mondhatnánk, hogy a sors igazság-talansága ez, mert a – Budapesttel együtt – 20 megyebajnokból csak 14 vállalná a magasabb osztályt, így hat együttes (Pápa, Gyöngyös, Tiszafüred, Füzesgyarmat, THSE-Szabadkikö-tő, Vecsési FC) a sorsolás következtében plusz gyötrelem nélkül léphet az NB III-ba, a további nyolc együttes osztályozóra kényszerül, s csak a párharcok nyertesei jutnak fel. De Székely Éva is megírta már: sírni csak a győztesnek szabad. S paradoxon: a megyebajnoki cím már meg-van, de győztesek csak akkor leszünk – már megint ez a formula… -, ha június 17-én, ide-haza, úgy este háromnegyed hét körül mi ál-lunk jobban a két meccs alapján. Ha valamikor, hát most van szükség a hitre és a közösségre - pályán és lelátón egyaránt. Kétség sincs: a csapat a siker küszöbén szívét-lelkét kiteszi majd, ha kell, bajnokaink „bele-döglenek” a küzdelembe. A minimum, hogy melléjük állunk. Nem egy-kétszázan, mint a megyei pontva-dászat hazai meccsein, hanem legalább egy-kétezren. Mert ez most nem „csak” a fociról szól, hanem a városról, rólunk is. Ez most tör-ténelem, amelynek az a sajátja, hogy a vesz-tesek lábjegyzetbe kerülnek, a győztesek pedig (tovább)írják. S ha az individualizmus nihiljét levetkőzzük, akár ezen a meccsen is rájöhetünk: a közösség, a közös öröm erőssé tesz. Ha sikerül, ha beteljesül az álom, nem lesz olcsóbb a kenyér, nem kapunk béremelést és ingyen sört sem, de jogosan skandálhatjuk, énekelhetjük: viárdöcsempionsz. És az élmény megfizethetetlen. Hajrá UFC! Hajrá Nagykanizsa! Veletek vagyunk! Viárdöcsempionsz!Nagy vagy Kanizsa! A megyebajnoki arany csillogása most melengetheti az elmúlt évek focikomor-ságától kissé megkérgesült drukkerlelkeket. A – fészbúknyelven – bódogság azonban csak akkor lesz teljes, ha augusztustól már NB-s derbiket láthat a végvári közönség. (Lehet, igazolni kéne egy Thúry nevű centert is…)PÉTER Árpád
2017. 06. 09. | 11magazin Parti termék, ajándék, nagy választékban,minden alkalomra kaphatóa Dekor Kuckóbanmár új helyünkön, a Zrinyi M. u. 15. szám alatt várunk szeretettel(a Zrínyi út felől, az Infra Prainer bejárata)Tel.: +36 30 459 4461 www.dekorkucko.huMegelevenedett a hagyományPünkösdöltek Kanizsán. A programot a Kanizsai Kulturális Központ és a Zala-gyöngye Táncegyüttes szervezte. Pün-kösd vasárnapján egykoron a falubeli lányok énekelve-táncolva körbejárták a házakat, s termékenységvarázslással összekötött köszöntőket előadva vezet-ték a pünkösdi királynét.A Szentlélek eljövetelének ünnepén már 3. alkalommal vonultak végig a váro-son a néptáncos hagyományőrzők. Első-ként a Városházánál mondtak köszöntőt, a csapatot Karádi Ferenc alpolgármester fogadta. A pünkösdölők a Jézus Szíve Plé-bániánál is megálltak, majd a menet vég-állomása a Hevesi Sándor Művelődési Központ volt, amely előtt koncertek és vidám kikapcsolódás várta a kanizsaiakat.
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINNagykanizsa önkormányzata több évtizede biztosítja az általá-nos iskolás gyerekek nyári felügye-letét, a Csónakázó tó melletti úgy-nevezett Zöldtáborban. A vakáció első hetétől, azaz június 19-től van erre lehetőség, egészen augusztus 18-ig. A gyerekeket szállító autóbusz naponta a Péterfy-iskolától indul, a gyülekező reggel negyed nyolc-kor van, visszafelé szintén busz hozza a nebulókat nem sokkal négy óra előtt. A napközis tábor rendjéről, térítési díjáról a szülők a kanizsai iskolákban már kaptak tájékoztatást, s fontos, hogy a tan-év során járó normatív kedvezmé-nyek a nyári tábor idejére is érvé-nyesek.Az egész nyáron át tartó „fel-ügyelet” mellett számos lehető-ség kínálkozik egy-egy hét erejéig, amikor a kis csemeték olyan idő-töltést választhatnak, amit igazán szeretnek. Az egyik ilyen a Zala-gyöngye Táncegyüttes már több éve, nagy sikerrel megrendezett néptáncos tábora. - Az idén is rögtön a tanévzáró utáni első héten kezdünk, és első-sorban olyan gyerkőcöket várunk, akiknek már van néptáncos tapasztalata, de természetesen jöhetnek azok a gyerekek is, akik még nem kóstoltak bele a tánc varázsába – mondta Tóth István „Csonti”, aki elárulta azt is: min-den évben nagyon jó közösség gyűlik össze a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, ahol viszony-lag kemény táncpróbák, majd kéz-műveskedés, szórakozás várja a fiatalokat. Jelentkezni egészen a kezdési időpontig, azaz június 19-ig lehet a művelődési ház elér-hetőségein.A nyári kínálatból a foci sem maradhat ki. A Nagykanizsai Után-pótlás Labdarúgó Egyesület idén is megszervezi napközis rendszerű táborát, június 19-től 23-ig. - Ami talán változás az eddigi-ekhez képest, hogy nem csupán egyesületi, vagy csapattagokat várunk a kisiskolás korosztály-ból, hanem minden gyerkőcöt, akit érdekel a sportág. Nem tit-koltan az a célunk, hogy meg-szerettessük a focit azokkal is, akik eddig nem igazán érdeklőd-tek iránta. De a táborban lesz mozi, kirándulás, számtalan játék, strandolás, és a lényeg, persze: foci, foci, foci… - adott ízelítőt a kínálatból Bene Gábor utánpótlás tréner. Az Innovációs Társadalmi és Ide-genforgalmi Egyesület (ITI) 2016-ban indította az első nyári napkö-zis tábort, Habjánecz Györgyné ötlete alapján. Ide 7-12 éves korú gyerekeket várnak Nagykanizsáról és környékéről, illetve számítanak az itt élő nagyszülők külföldön tar-tózkodó és hazalátogató unokáira is. Ezért nevezik nemzetközinek a tábort, amelyet évente szeretné-nek fejleszteni, bővíteni más-más programokkal. – Célunk a gyerekek közötti kap-csolat építése, a népi szokások átörökítése, a néptánc, a népzene és a népi játékok tanítása – mond-ta Habjánecz Györgyné felelős vezető, elárulva, a táborban szor-galmazzák az idegen nyelv hasz-nálatát és arra ösztönzik a gyere-keket, hogy bátran fejezzék ki magukat más nyelven is. A külföl-dön élő magyar fiatalok gyakorol-hatják az anyanyelvüket, az itthon élők pedig az angolt. A heti programok közt szerepel a hangszerek megismerése, angol nyelvű és népzenei foglalkozás, látogatás a Zalagyöngye Néptánc-együttesnél, továbbá gyár- és múzeumlátogatás is. A résztvevők ellátogatnak a molnári vízműhöz, és a tervek szerint betekinthetnek a tűzoltóság munkájába. A június 19-23-ig, valamint júni-us 26-30-ig tartó turnusokra még Táborok, lehetőségek, programokHol nyaraljon a gyerek?Bizonyára sok szülőnek okoz fejtörést a nyári két és fél hónapos időszak, amikor meg kell oldani a gyermek felügyeletét. Ha vannak nagyszülők a közelben, az szerencse, de ha nincsenek, vagy esetleg ők is dolgoznak, akkor kezdődhet a logisztika... A táborok, persze, segítenek. A Kanizsa körbenézett – a teljesség igénye nélkül -, hogy milyen lehetőségek várják idén nyáron a lurkókat.A focitáborban azsem baj, ha tikkasztó a hőség – erre is van megoldás…
2017. 06. 09. | 13Magazinlehet jelentkezni a 30/742-5140-es telefonszámon.S ha valaki azt szeretné, hogy gyermeke a hitében is erősödjön, választhatja például a Felsőtemp-lom egyházközségi imatáborát, amelyet immár 20. alkalommal szerveznek meg július 30. és augusztus 4. között. A helyszínek a szokásosak, a fiatalok Galambo-kon, Homokkomáromban és Garaboncon tölthetik a hetet – természetesen nemcsak imád-sággal, hanem közösségi progra-mokkal is, tájékoztatta a Kanizsát Szűcs Imre plébános. A város református gyülekezete is szervez imatábort, méghozzá Szalafőn, augusztus 1. és 4. között. A programról és a részletekről Hel-la Ferenc lelkipásztor, a hittan oktatók, vagy az ügyeletes presbi-ter ad tájékoztatást a templomban. BAKONYI Erzsébet, PÉTER Árpád, VINCZE AdélHol gyerek?A nemzetközi tábor lurkói a tűzoltóságot is felfedezhetik A Zöldtáborban kézműveskedni is lehetPÁLYÁZAzaTI FELHÍVÁSa 2017. évi Egészségvédelmi keretből történő támogatás elnyeréséreA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvé-delmének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.Pályázat tárgya: Olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél haté-konyabb és eredményesebb megvalósításához a lakosság egészségének megőrzése, állapotának javítása érdekében. A támogatás nem használha-tó fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadá-sok, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagyka-nizsán található.Pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vál-lalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv.A támogatás formája: A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás.Rendelkezésre álló forrás: 1.500.000 forintA pályázat benyújtásának helye, ideje: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2017. június 23. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsé-bet tér 7. II. em., 15. ajtóFormai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót.A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.huPÁLYÁzaTI FELHÍVÁSa 2017. évi Szociális keretből történő támogatás elnyeréséreA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos hely-zetben lévők szociális támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.Pályázat tárgya: Olyan közösségi programok karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének minőségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadások, sze-mélyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatásá-ra, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán talál-ható.Pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vál-lalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv.A támogatás formája: A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás.Rendelkezésre álló forrás: 1.500.000 forintA pályázat benyújtásának helye, ideje: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2017. június 23. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 15. ajtóFormai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót.A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2017. 06. 09. | 15MagazinMegint népszerű!Két napon át sárkányok uralták a Csónakázó-tavat. Előbb a gyerekek vetélkedtek a különleges hajókkal, másnap pedig a felnőttek – céges és baráti társaságok, vala-mint a profik – küzdöttek meg egymással. A Kanizsai Sárkányhajó Roadshow ismét a régi idők hangulatát idézte. Patyi Melinda, a sárkányhajó szakág vezetője meg is jegyezte, évről évre megint egyre többen vagyunk. - Három évvel ezelőtt a magyar bajnokság elmozdult Nagykanizsáról – magyaráz-ta -, mert profi épített pályára költöztünk, így volt egy kis visszaesés a rendezvény-ben, de most már azt látom, hogy egyre több céges és baráti társaság látja a pozití-vumát a sárkányhajózásnak, s szeretnek jönni.A cégek-települések (20-as mix) versenyét a Borzong-A-Tó nyerte a Metroflex és a Vaslapátok előtt, a reményfutamban az OVB győzött. A cégek-települések (10-es mix) viadalának végeredménye: 1. Vaslapátok, 2. Siroma-Plast, 3. Dynamic. Baráti 20-as mix: 1. Húsz lóerő, 2. Keri Senior, 3. Litánia SC.Fotó: Gergely Szilárd
2017. június 10.FAGYÖNGYSZEKERES J. U. 2-8.93/310-36720:00-08:002017. június 11.KELETIZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40219:00-06:002017. június 12.KIRÁLY KALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002017. június 13.KISKANIZSAIBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002017. június 14.PATIKAPLUS BOSZOR-KÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002017. június 15.REMÉNYGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002017. június 16.SALVIARÓZSA U. 6.93/536-61022:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖnkNKormányZAtwww.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Technológus technikus megegyezés szerintVirágbolti eladó betanítot munkás megegyezés szerintÜveges szakmunkásképző megegyezés szerintCNC élhajlító szakmunkásképző megegyezés szerintLakatos szakmunkásképző megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintPizzaszakács szakmunkásképző megegyezés szerintHegesztő szakmunkásképző megegyezés szerintSzállodai takarító betanított munkás megegyezés szerintKárpitos szakmunkásképző megegyezés szerintGyártósori összeszerelő betanított munkás megegyezés szerintFelszolgáló szakmunkásképző megegyezés szerintBővebb felvilá-gosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraÁLLÁS – ÁLLÁS - ÁLLÁS- ÁLLÁSGyógysz ertári ügyeletJövő heti véradások NAGykanizs án2017. június 13. 15:00-17:00 Tótszentmárton2017. június 15. 11:30-13:30 Vöröskereszt Nagykanizsa2017. június 15. 15:00-16:30 Surd Adj vért, és ments meg három életet!Piaci árak Kanizs ánmeggy 500-700 Ft/kgcukorborsó 500-800 Ft/kgzöldbab 800-1000 Ft/kgfejessaláta 80-150 Ft/dbeper 800-1200 Ft/kg
2017. 06. 09. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Június 10., szombatMargit, GrétaA Margit a görög eredetű latin Margareta régi magyarosított formája, jelentése: gyöngy. A Gréta a Margit önállósult becézője.Június 11., vasárnapBarnabás, Barna, BarabásA Barnabás arámi-héber eredetű, jelentése: a vigasztalás fia. A Barna a Barnabás önállósult magyar rövidülése. A Barabás görög-szláv eredetű, jelentése: Abbasz fia.Június 12., hétfőVillőMagyar eredetű, Kodály Zoltán gyermekkórusművének címe nyomán. Jelentése: lomb.Június 13., keddAn tal, An ettAz Antal latin eredetű, jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró. Az Anett az Anna önállósult francia becézője.Június 14., szerdaVazulGörög-szláv-magyar eredetű, jelentése: királyi.Június 15., csütörtökJolán, VidA Jolán magyar eredetű, Dugonics András névalkotása, jelentése: jó leány. Egy másik magyarázat szerint görög eredetű, ez esetben azt jelenti: a viola virága.Június 16., péntekJusztin, AranyA Jusztin a Jusztusz továbbképzett alakja, amely latin eredetű, jelentése: igazságos, igazságszerető ember. Az Arany magyar eredetű, jelentése: aranyos, aranyműves.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖnkNKormányZAtA versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-teri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. földszint, 2. irodaInformáció kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda,tel.: 20/849-2330, 20/849-2328 Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban munka- napokon reggel 9 és délután 15 óra között, legfeljebb 45 perc időtartam-ban biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és FELHÍVÁSOK, valamint a BEFEKTETŐKNEK menüpontok alatt.Versenytárgyalási felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:Hrsz. Alapterület Funkció Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalás ideje30155/3 2410 m² építési telek Iskola utca 3.800.000,-Ft+ÁFA 09:0030155/4 2419 m² építési telek Iskola utca 3.815.000,-Ft+ÁFA 09:301049 468 m² építési telek Rákóczi u. 27. 5.040.000,-Ft+ÁFA 10:30131/2 1094 m² építési telek Magyar u. 18. 11.100.000,-Ft+ÁFA 11:30 2017. 2017. 2017. június június június 7. 14. 21.A közszolgálati jogVIszony időtartama: Határozott idejű, helyettesítés céljából (GYED,GYES idejére szóló) közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőA munKAVégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rende-let alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályA munKAKörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A pénzügyi és a pénztárosi feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata alapján. Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásához kapcsolódó készpénz kifizetési és házipénztár feltöltési feladatainak ellátása. A házipénztári be- és kifizetések bizony-latolása, vásárlási, munkabér előlegről szóló analitikus nyilvántartás vezetése, úti-költségek és kiküldetések kifizetése. Főkönyvi könyveléshez feladások készítése. Vevőszámlák elkészítése, tovább számlázások végzése. Az analitikus nyilvántartá-sok egyeztetésében közreműködés, mérleghez feladás készítése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítá-sára és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-zata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség,Büntetlen előélet, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtu-dományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, mene-dzserasszisztens szakképesítés,Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,A Kttv. 84-85. §-aiban szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása,6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próba-idő kikötése kötelező),Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,Felhasználói szintű számítógépes ismeret.A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakonközigazgatási alapvizsgaönkormányzati gazdálkodásban szerzett gyakorlat – 1-3 év szakmai tapasztalatfelhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeretElvárt kompetenciák:Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.Nagyfokú terhelhetőség.Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú mel-léklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint), Motivációs levél,Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni),Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata.A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban szabályozott együttalkalmazási tilalom, össze-férhetetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.A munKAKör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.A pályázat benyújtásának HAtárideje: 2017. július 6.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegy-ző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.A pályázatok benyújtásánAK módja:Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagySzemélyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó.Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/190/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző-pénztáros.A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorló-ja – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a pályázók írásban érte-sítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.A pályázat elbírálásának HAtárideje: 2017. július 14.A pályázati KIírás további közzétételének helye, ideje:A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes olda-lán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa MJV honlap-ján (www.nagykanizsa.hu ), továbbá a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban 2017. júni-us 3. naptól.A munkáltatóVAl KAPcsolatos egyéb lényeges információ: A kine-vezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyel-mét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. július 6. 16,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó.A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honla-pon szerezhető.Nagykanizsa, 2017. május 30. Dr. Gyergyák KrisztinajegyzőNagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalaa közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet Gazdálkodási Osztály / Pénzügyi, költségvetési csoport / pénzügyi ügyintéző-pénztáros munkakör betöltésére
2017. 06. 09. | 19műsorA Kanizsa TV műsora 2017. június 10-16.Június 10., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Út-mutató (vallási magazin), 01:25 Honvéd7, 01:35 Híradó, 01:50 Lovas magazin, 02:15 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Út-mutató (vallási magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Honvéd7, 08:30 Lovas magazin, 08:55 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommen-tár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Út-mutató (vallási magazin), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 Egis Körmend – Zalakerámia ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mér-kőzés a bronzért, 20:25 Info blokk, benne Híradó, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 20:50 1100 év Európa közepén: Gömör-Kis-Hont vármegyében (ismeretterjesztő filmsoro-zat), 21:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:30 Lapozó.Június 11., vasárnap00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 01:00 Egis Körmend – Zalakerámia ZTE KK NB I A-cso-portos férfi kosárlabda-mérkőzés a bronzért, 02:25 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:50 1100 év Európa közepén: Gömör-Kis-Hont vármegyé-ben (ismeretterjesztő filmsorozat), 03:15 Kanizsa Cafe (ked-di és szerdai adás ismétlése), 04:05 Info blokk, benne Hír-adó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30 Egis Körmend – Zalakerámia ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés a bronzért, 08:55 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:20 1100 év Európa közepén: Gömör-Kis-Hont vármegyében (ismeret-terjesztő filmsorozat), 09:45 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 11:00 Lapozó, 12:00 Riasztás (rend-védelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kultu-rális magazin), 14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 Út-mutató (vallási magazin), 16:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 18:25 Istentisztelet a református templomban, 19:25 1100 év Európa közepén: Mátyás király, Cinka Panna és Tompa Mihály nyomában (ismeretterjesztő magazin), 19:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 20:15 Sztárportré – Danny Blue, 20:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:55 Lapozó. Június 12., hétfő00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 00:25 Istentisztelet a református templomban, 01:25 1100 év Európa közepén: Mátyás király, Cinka Panna, Tompa Mihály nyomában (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Sztárportré – Danny Blue, 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Istentisztelet a református templomban, 07:55 1100 év Európa közepén: Mátyás király, Cinka Panna, Tompa Mihály nyomában (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Sztárportré – Danny Blue, 09:10 Kanizsa Cafe (csütör-töki és pénteki adás ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Hír-adó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:25 Lapozó, 12:00 1100 év Európa közepén: Mátyás király, Cinka Panna, Tompa Mihály nyomában (ismeretterjesztő filmsorozat), 12:25 Sztárportré – Danny Blue, 12:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Út-mutató (vallási magazin), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:10 Makó – Nagy-kanizsa osztályozó mérkőzés az NB III-ért, 21:40 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 22:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:40 Lapozó.Június 13., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Út-mutató (vallási maga-zin), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Makó - Nagykanizsa osztályozó mérkőzés az NB III-ért, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Út-mutató (vallási magazin), 07:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:10 Híradó, 08:25 Makó – Nagykanizsa osztályozó mérkőzés az NB III-ért, 09:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 10:55 Lapozó, 12:00 Út-mutató (vallási magazin), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 13:00 Makó – Nagykanizsa osztályozó mérkőzés az NB III-ért, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Hargita, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Június 14., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:15 Hargita, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 08:45 Hargita, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális maga-zin), 12:55 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 13:25 Hargita, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andi-val, 19:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:10 Épí-tech (a ház-építők magazinja), 20:40 Híradó, 20:55 Székely konyha, 21:25 K’arc (kulturális magazin), 21:55 Info blokk benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:25 Lapozó.Június 15., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Épí-tech (a házépítők magazinja), 02:10 Székely konyha, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Gézengúzok (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Épí-tech (a házépítők magazinja), 08:50 Székely kony-ha, 09:20 K’arc (kulturális magazin), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengú-zok (gyerekműsor), 12:55 Épí-tech (a házépítők magazinja), 13:25 Székely konyha, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és mezőgazdasági magazin), 20:05 Élen állunk (a jeges sportok magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Látogató, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Június 16., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Látogató, 02:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Élen állunk (a jeges sportok magazinja), 08:45 Látogató, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezet-védelmi magazin), 12:55 Látogató, 13:25 Gézengúzok (gyerek-műsor), 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Élet-módi, 20:10 Honvéd7, 20:20 Híradó, 20:35 Sztárportré – Spitzer Gyöngyi Soma, 21:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportFotók: Gergely SzilárdBajnokcsapat, bajnokcsapat…!!!
2017. 06. 09. | 21SportHa jobban belegondolunk, az immár megyei bajnok UFC Nagykanizsa labdarúgó-csapata kétszer is (egy házi) ünnepnaphoz köthette valamely jeles, pályán elért eseményét... (Nem közvetlenül idevágó kérdéskör, de a hitvilághoz köthető jelölésünk nem a véletlen műve, hiszen június 4-e apropóján sokaknak történelmi szál is ,,beugorhat”.)Húsvétva-sárnap például a nagy rivális Csács-NSE ott-honában nyertek 1-0-ra Gombos Zsolt tanítvá-nyai, a múlt hétvégi utolsó fordulóban, tehát pün-kösd vasárnapján pedig a Szepetnek SE 3-1-es, szin-tén idegenbeli legyőzésé-vel lettek hivatalosan is bajnokok az UFC focistái.A körítés sejtette, hogy fontosabb dolog van készülőben a szepetneki sportpályán, hiszen majd’ hatszáz néző látogatott ki a találkozóra, akik aztán azt is láthatták, hogy a kanizsai-aktól Hóbor Gergő és Nagy Gergő találatai után a második félidő elején Gerencsér Attila is bekö-szönt, a hazaiaktól Kollár Péter pedig az utolsó pilla-natokban szépített.Kezdődhetett hát a fiesz-ta, előkerültek az UFC baj-nokcsapatát köszöntő egyenpó-lók, a pezsgősüve-gek, no meg a nézőtérről a fáklyák. A sporttörténeti hűség kedvéért írjuk le, hogy az UFC Nagykanizsa 72 pontot gyűjtött a bajnok-ságban 28 mérkőzése során, 93-19-es gólkülönbséggel fejezve be a küzdelmeket.Hogy a jól megérdemelt ünneplés alkalmával azért valamifajta visszafogott-ságot érezhettünk, az nem a véletlen műve...- Személy szerint én sem vittem túlzásba az ujjon-gást - fogalmazott az UFC támadója, Péntek Adrián. - Ennek nagyon egyszerű az oka, mégpedig az, hogy van még hátra számunkra egy osztályozós párharc. Ha azt sikerrel vesszük és feljutunk az NB III-ba, na, akkor valóban ünnepelhe-tünk, addig azonban még a két hátralévő meccsre kon-centrálunk.Hétfőn tartották a labdarúgó NB III-ért játszandó osztályozó párharcok sorsolását, amelyen az UFC Nagy- kanizsa a Zala megyei bajnokság aranyérmeseként volt érdekelt.Nos, a kanizsaiak - leg-alábbis távolság terén - ala-posan belehúztak, hiszen végül a Csongrád megyei labdarúgó I. osztály bajno-kát, az M-Foci Kft-t kapták, de maradjunk az egysze-rűbb fogalmazásnál: a Makói FC-vel mérkőzhet-nek a harmadik vonalbeli tagságért.Gombos Zsolt vezető-edző együttese, az UFC Nagykanizsa június 10-én, szombaton 17 órától ide-genben, vagyis a Maros-partiaknál kezdi a párhar-cot, a visszavágót pedig június 17-én, úgyszintén szombaton és akkor is 17 órától rendezik Nagykani-zsán, az Olajbányász-stadi-onban.Néhány szót az ellenfél-ről: a makói labdarúgás tör-ténete - a dél-zalai városé-hoz hasonlóan - sem men-tes az éles fordulatoktól, a jelenlegi együttes műkö-dését például 2011-től datálják, de emlékezhe-tünk nem is oly’ régről akár még arra is, hogy a dél-alföldi város csapatának labdarúgói a második vonal Keleti csoportjában a har-madik helyen végeztek - 2009-ben -, hivatalosan Makó FC néven.Akkor bajnoki keretek között a Ferencvárosi TC látogatása jelentette a nagy szenzációt, a zöld-fehérek ki is kaptak 2-1-re a Maros partján, de tavaly októberben például a Magyar Kupa legjobb 64 együttese között a Video-ton utazhatott Makóra. Ezt sem tartják már az újkori futballtörténet kis tettének a helyiek, a megyei bajnok-ság megnyerése azonban legalább akkora siker, sőt... S nem árt óvatosnak lenni Méhes Tibor vezetőedző legénységével, hiszen a már említett Vidi elleni pár-harcot megelőzően példá-ul az NB III-as Sárvárt búcsúztatták az MK-ban...A Makói FC a Csongrád megyei I. osztályú bajnok-ságot egyébként 23 győze-lemmel, valamint két dön-tetlennel és három vere-séggel zárta, 71 pontot gyűjtve, a gólkülönbsége 87-16-os volt. A második Csongrád TSE 68 egység-gel zárt úgy, hogy a csong-rádiaktól a szezon során négyet levontak, ennek (is) köszönhetően a makóiak készülhetnek az osztályo-zóra.Pünkösdi aranyAz oldalt írta: POLGÁR Lászlóvs.Alapítási éve: 2011Színe: sárga-zöldCíme: 6900 Makó,Lonovics sugárút 4/A.Stadionja: Erdei Ferenc térisporttelep (2000 férőhellyel,400 férőhelyes - átadás előtti - fedett lelátó)Ügyvezető: Karsai TiborVezetőedző: Méhes TiborLegnagyobb sikere: Csongrád megyei I. osztály bajnoka (2017), Magyar Kupában a legjobb 64 közé jutás (2016)M-Foci Kft.Makói Futball ClubSorsdöntő meccsek jönnekMakón át az NB III-ért
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportIngatlanANBelvárosi 35 m2-es üzlet, irodának, üzletnek, rendelőnek május 1-től kiadó. Érdeklődni: 30/474-5115.Szolgáltatás:Televízió-javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel: 30/597-1530.Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel: 20/510-2723.Építőipari vállalkozó kőművest keres azonnali kezdéssel. Érdeklődni: 30/2342-882. Egerben rendezték a nagy hagyomá-nyokkal rendelkező ökölvívó Borne-missza Gergely és Dobó Katica Emlék-versenyt, amelyen 10 ország több mint 300 öklözője vett részt.A résztvevők a házigazda Magyarország mellett Ausztriából, Bosznia-Her-cegovinából, Finnország-ból, Franciaországból, Íror-szágból, Németországból, Svédországból, Szerbiából és Szlovákiából érkeztek. A nagykanizsai Botos And-rás Ökölvívó Akadémia hat versenyzővel képviseltette magát a tornán.A négynapos esemé-nyen a kanizsaiak csapata egy arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szerzett, valamint egy ötödik helye-zéssel lett gazdagabb. Botos Károly ifjúsági 64 kg-ban technikás bunyó-val, nagy fölénnyel verte ellenfeleit, a döntőre készülődvén az ellenfél visszamondta a mérkőzést sérülésre hivatkozva, így a kanizsaiak bokszolója a dobogó tetejére állhatott. Mátés Patrik, a tavalyi magyar bajnok junior 63 kg-ban a döntőig mene-telt, és ezüstérmes lett. A hölgyeknél Kondákor Emília Cecília ifjúsági 51 kg-ban szintén a második helyen zárt. Kondákor egyébként a női ifjúsági válogatottal Párizsba hiva-talos, ahol egy nemzetközi versenyen szerepelhet. Mezei Patrik junior 52 kg-ban az elődöntőig jutott, és bronzérmesként zárta a versenyt. Baranyai József ifjúsági 75 kg-ban szlovák ellenfelét döntő fölénnyel legyőzte, a későbbi győztes svéd válo-gatott fiútól viszont nagy csatában kikapott, így az ötödik helyen zárt.Tóth László és Salamon László edzők elégedettek voltak tanítványaik teljesít-ményével.POLGÁR LászlóVíztesztMolnár Flóra, a Délzalai Vízmű SE úszója sem bízhat semmit a véletlenre, így ő is ott volt az úszók Budapest Open versenyének mezőnyében, hogy úgymond tesz-telje a Duna Aréna vízfelületét éles, vagyis verseny-helyzetben a júliusi budapesti világbajnokság előtt. A kanizsai olimpikon számára a lényeg ezúttal az volt például, hogy 50 m háton is legyen ideje (ki tudja, mit hozhat még a közeljövő...), míg 50 m gyorson és 100 m pillangón győzött mezőnyében. Az 50 m gyors mellett válogatott kerettagsága az 50 m pillangón már biztos, nos, ehhez jött az a 100 pillangós eredmény, amellyel először került egy perc alá, az ideje ugyanis 59,38 másodperc lett!Nincs azonban Flóra számára megállás, hiszen ezek-ben a napokban Monaco felé veszi az irányt, ahol ismét egy nemzetközi versenyen bizonyíthat.Érmes bunyósokA kanizsai csapat mérlege: egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem
Öregfiúk-győzelemA kiskanizsai Templom téri fennállásának 175., vala-mint a Nagyrácz utcai iskola alapításának 135. évfordu-lóját ünneplő rendezvénysorozat keretében az oktatá-si intézmény olyan programkavalkáddal rukkolt ki, amelynek egyik eseménye a helyi általános iskola sportnapja volt. Ennek keretében az iskolák egykori tanulói a maiakkal vívtak focimeccset, és a remek han-gulatú találkozó végül az öregfiúk sikerét hozta, a meghívott vendégek 7-4-re nyerték a meccset. 2017. 06. 09. | 23SportA Nagykanizsai TE 1866 kardvívói az elmúlt idő-szakban korosztályos országos bajnokságon és válogató versenyen is pástra léptek. Ezek közül a kadet kardozóknak tartott előválogatón Horváth Barna hatodik helyen végzett az 54 indulóból. Ez a helyezés már a követ-kező versenyévadra adott a sportolónak érté-kes pontokat. Törökbálin-ton az újoncoknak (14 évesek) kiírt magyar baj-nokságon az NTE vívóitól egyéniben Kobra Virág és Zadravecz Máté szin-tén egy-egy hatodik pozí-ciót ért el, Kiss Gergely nyolcadik, míg Sánta Fanni tizedik lett. Csapat-ban a leányok (Kobra Virág, Sánta Fanni, Zsol-nai Fanni) bronzérmesek lettek, míg a fiúk (Zadra-vecz Máté, Kiss Gergely, Tóth Áron) negyedik-ként zártak.HUSZONHATBÓL 18 ÉRMES! A Dance Star Master, az egyik legnagyobb tagsággal rendelkező táncszövetség ezúttal is a horvátországi Porecben rendezte meg a világbaj-nokságát. Az eseményre 50 országból selejteztek, és a kvalifi-kációk után a horvát helyszínen hétezren képviselhették orszá-gaikat. A poreci megnyitót és a gálát is tízezer ember tombolta végig, ilyen körítés közepette versenyezhettek több napon át a nagykanizsai Szan-Dia FSC versenyzői is, akik ezúttal nyolcvan-kilencen voltak, és 26 gyakorlatot mutattak be, amelyekkel 5 aranyat, 6 ezüstöt és 7 bronzérmet szereztek.Bronz és pontokAz újonc női csapat a dobogó harmadik fokánHorváth „Mákos” Ferenc, akárcsak a többi öregfiú, a labdával még ma is jó… (Fotó: Gergely Szilárd)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKItt a kerti partik, a szabadtéri bográcsozások ideje. Ezúttal nem mi mentünk a szomszédos Horvátországba egy ínycsiklandó étel receptjé-ért, hanem a szomszédok jöttek hozzánk. A speciális szalámit és receptjét Zágrábból hozta magával a násznép egy Kanizsa környéki eskü-vői partira. Az eredetileg Szlavónia területén, Eszék környékén készített étket a határon túl és innen is így emlegetik: kulenova seka. A látvány önmagáért beszélt, a terített asztal mellett nem lehetett elmenni se szó, se fényké-pezőgép nélkül… Hozzávalók (nem túl zsíros hús és a legjobb minőségű paprika felhasználásával): 3 kg sertéscomb, 5,5 kg sertéslapocka, 1,5 kg tarja, 200 gr só, 15 gr őrölt fehér bors, 100 gr fok-hagyma vagy 50-75 gr finomra őrölt fokhagy-ma, 150 gr őrölt pirospaprika, 50-75 gr erős pap-rika, 1-2 tk. chili, a töltéshez bél (5 cm átmérőjű).Elkészítése: Daráljuk le a húst és keverjük hozzá a fűszere-ket. A belet áztassuk be fokhagymás, ecetes langyos vízbe. Töltsük meg a keverékkel. Leve-gőztessük a kolbászt, majd füstöljük meg (a hagyomány szerint bükkfát használnak hozzá). Később 4-8 fokon lehet tárolni.Bár a recept nem tartalmazza, fogyasztása – ahogyan a képünkön is látható –, sajttal, pogá-csával és kizárólag folyékony kenyérrel ajánlott. HIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos 03.21-04.20. Ha végre kipiheni magát a nyáron, akkor ősszel álljon csatasorba, és hajtson az előreléptetéséért. Adottak lesznek mindehhez a körülmények.Bika 04.21-05.21. Még idejében fogadja el a párja jó tanácsát. Ne csak az energiáját, hanem a pénzét is ossza be. Ön is tudja, sok kicsi, sokra megy. iKreK 05.22-06.21. A bolygóállások szerint valaki ha-marosan kopogtatni fog az ajtaján. A váratlan vendég nem egy régi ismerőse lesz, hanem maga a sze-relem.Rák 06.22-07.22.Szemmel láthatóan nagy változá-sokon megy keresztül. A problémás dolgokat és embereket egy csapás-ra kitörli az életéből, és ezt jól is teszi.Oroszlán 07.23-08.23. Ne kételkedjen a saját képességé-ben. Bizonyára érzi, jót tenne önnek egy kis fizikai megterhelés. Ha nincs hol kertészkednie, járjon edzésre.Szűz 08.24-09.23. Boldogságában szerencsére még azt sem veszi észre, ha igazságtalanság éri. Ha ez továbbra is így marad, még a fogyókúrája is sikeresebb lehet.Mérleg 09.24-10.23.Minden lehetősége megvan ahhoz, hogy hosszú távú terveket szövöges-sen. Arra azonban figyeljen, hogy a tervei közt egy társ is szerepeljen.sKorpió 10.24-11.22. Romantikus napok várnak önre a nyáron. A spórolásnak és kitartásá-nak beérett a gyümölcse, így semmi sem zavarja meg a boldogságát.Nyilas 11.23-12.21. Számtalan váratlan helyzettel kell még találkoznia a nyári szabadsága előtt. Hárítsa el határozottan és egy-értelműen az akadályokat. Bak 12.22-01.20. Szemléletváltozásának köszönhe-tően most sokkal jobban értékelik környezetében a teljesítményét. Jó lenne, ha a magánéletében is elő-relépne.Vízöntő 01.21-02.19. Ne kételkedjen folyton magában és a tehetségében. Mivel ügybuzgósá-gát úgysem jutalmazzák úgy, aho-gyan kellene, szórakozzon többet. Halak 02.20-03.20. Törődjön többet a magánéletével. A körülményei csak úgy változnak meg, ha nemcsak a mások érdekeit tartja folyton a szeme előtt. Horváth Szabolcs,Zakó Ferenc ésVarga Árpád a szlavón különlegességgel Fotó: Bakonyi ErzsébetKulenova seka a
szomszédból
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 23. SZÁm, 2017. JÚNIUS 16.Mészáros Domonkos domonkos rendi szerzetes a Szeretetláng-mozgalomról és a Szűzanya kinyilatkoztatásairól. A kiválóság dicséreteMintegy 120, a tanév során kiválóan teljesítő diákot és felkészítőjét köszöntött Dénes Sándor polgár-mester, aki azt is mondta: egy igazi közösség számára nagyon fontos a hagyomány és a múlt megis-merése és átadása, de legalább ilyen fontos az is, hogy kitüntesse figyelmével és köszönetével azo-kat, akik a jövő megalapozásában komoly részt kívánnak betölteni.5Fotó: Gergely SzilárdFotó: Jancsi László3Startol a Mura-program11A keresztényeknek feladatuk van!
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTEnnyi startot láthatott a lósportot szerető közönség a 8. alkalommal megszervezett gyermekügyességi bajnok-ság első fordulójában, amelyen több kanizsai lovas is megmutathatta tudását. A lovasoknak futószáras, díjlo-vas, kis és nagy ugró, valamint ügyességi számban kellett bizonyítaniuk. A bajnokság egyik kiemelkedő lovasa a kanizsai Dobri Sándor Soma volt, aki három verseny-számban szállt lóra. A nagy ugró és az ügyességi számban győzni tudott, kis ugrásban pedig lemaradt a dobogóról.Csacsit, nyuszit és törpemalacot is költöztettek a Korpavári Állatsimogatóba. A mintegy 200 kisebb és nagyobb teknős mellett más kedvencek is helyet kaptak, így az állatbará-tokat már többféle szelíd, kedves, simogatható állattal várják. Bíró Miklós gyermekko-rától tart teknősöket, saját kedvencei mellett az ifjabb Bíró Miklós által felnevelt juhocskát is megnézhetik az érdeklődők. Az állatsimogatóban élményteli órákat tölt-hetnek el nemcsak a gyerekek, hanem a szüleik is. a hét száma:Kibővítették VILÁG KÉP – A HÉT KÉPESzezonBeköszöntött a nyári strandszezon.Varga György (MTI) képén a balaton-fenyvesi szabadstrand, a kanizsaiak egyikkedves nyári helyszíne látható. Gyanítható, ahogy kitör a vakáció, ennél jóval többenfürdőznek majd ott.Kanizsa67IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.FOTÓ:MTI/ Varga GyörgyFotó: Gergely Szilárda teknősfarmot
2017. 06. 16. | 3A HÉT TÉMÁJAA Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gaz-dálkodási centrum kialakí-tása címet viselő projektről tartott sajtótájékoztatón Rácz András, a Földműve-lésügyi Minisztérium kör-nyezetügyért felelős helyettes államtitkára elmondta: a folyópart közelében gazdálkodási központot alakítanak ki, ahová mintegy 250 szürke-marhát telepítenek. A kül-terjes állattartás révén 250 hektáron tervezik az egy-kori legelők megtisztítását, újbóli használatba vételét. A politikus kitért arra is, hogy a korábbi hétéves európai uniós fejlesztési ciklusban 38 milliárd forin-tot fordítottak természet-védelemre, az országszerte működő tíz nemzeti park 93 projektet valósított meg és mintegy 100 ezer hektá-ron javították az élőhelyek állapotát. A jelenlegi uniós ciklusban, a Környezeti és Energiahatékonysági Ope-ratív Program (KEHOP) keretében szintén 38 milli-árd forintot használhatnak fel a nemzeti parkok, ami újabb 100 ezer hektáros terület javítását szolgálja, de más forrásokat is beszá-mítva együttesen mintegy 60 milliárd forintot fordít-hatnak természetvédelmi célokra 2020-ig.A nemzeti parkok keze-lésében összesen csak-nem 300 ezer hektár védett állami terület talál-ható, így a két uniós ciklus idején ezek csaknem két-harmada kerül ismét ter-mészetközeli állapotba. A további programok pedig az ökoturisztikát, a látoga-tóközpontok kialakítását, a gazdaságfejlesztést és ter-mészetvédelmet egyaránt szolgáljak.A 38 milliárdos KEHOP-keretnek hozzávetőlege-sen 60 százalékát fordítják élőhely-rehabilitációra. Magyarország teljes terü-letének közel harmada - európai összehasonlítás-ban is kiemelkedő arány-ban - ugyanis természet-közeli állapotban maradt fenn, de a szétaprózott területek megóvása állan-dó, folyamatos beavatko-zást igényel, jelezte a helyettes államtitkár.A KEHOP-források mint-egy 13 százalékát terület-kezelésre fordítják, amely-nek része a mintegy 14 ezres létszámú őshonos haszonállat-állomány - szürkemarhák, vízibiva-lyok, juhok - tartási feltéte-leinek biztosítása. A forrá-sok mintegy tíz százalékát ökoturizmusra, látogató-helyek, tanösvények kiala-kítására szánják; tavaly már 1,6 millióan váltottak jegyet a nemzeti parkok közel 300 látogatóhelyén, ismertette Rácz András.Cseresnyés Péter, a tér-ség országgyűlési képvise-lője, a Mura Nemzeti Prog-ram miniszteri biztosa azt mondta: a Mura térségé-nek projektjei között ez az első jelentős program. A gazdaságfejlesztésre és turisztikai célok megvaló-sítására elfogadott Mura-program az itt élők meg-tartását, egzisztenciájuk megteremtését vagy meg-őrzését, erősítését célozza.Szeretnék elérni, hogy a térségben a növényter-mesztés és az állattartás felfuttatásával megteremt-sék a magas szintű élelmi-szeripari feldolgozást is. A másik elképzelés pedig az, hogy a Mura-menti tájakat a hazai és a külföldi turiz-mus számára is kiaknázha-tóvá tegyék - fogalmazott Cseresnyés Péter.Puskás Zoltán, a BFNPI igazgatója a 470 milliós Mura-menti projekt részle-teiről elmondta: a több mint 1900 hektáros, hat települést érintő tájvédel-mi körzetben mintegy 200 millió forintból alakítanak ki egy új gazdálkodási köz-pontot. Ide szürkemarhá-kat telepítenek, amelyeket az ártérben legeltetnek, de a tartásukhoz szükséges istállókat, kiegészítő léte-sítményeket is megépítik, továbbá a szükséges esz-közöket is beszerzik.A térségben mintegy 200 hektár legelőterületet használnak majd, helyreál-lítva ezzel az évszázados legeltetés hagyományát, de további 50 hektáron gondoskodnak az elgyo-mosodott cserjés területek megtisztításáról is. A szük-séges gépek megvásárlá-sára további 200 millió forintot fordítanak. A pro-jekt részeként másfél kilo-méteres, ártéri erdőket és a folyópartot érintő tanös-vényt is létrehoznak, illet-ve tervezik a holtágak rehabilitációját is. MTI/KanizsaStartol a Mura-programAz élőhelyek fejleszté-sét és rekonstruálá-sát, az eltűnőben lévő külterjes legeltetés feltételeinek megte-remtését és az ökotu-rizmust is szolgálja a Mura-program első eleme, amelyre a Balaton-felvidéki Nem-zeti Park Igazgatósá-ga 470 millió forintos támogatást nyert.A Mura-program első projektje a természet- védelmet és az aktív turizmust is szolgálja. Cseresnyés Péter (elöl) szerint a Mura-menti tájakat a hazai és a külföldi vendégek számára is kiaknázhatóvá teszikFélmilliárd a természetre
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA közszolgálati jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőA munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban fog-laltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szó-ló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépí-tészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabá-lyozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a telepü-lésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meg-határozott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló 13/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) önkor-mányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.Az irányítása alá tartozó személyek száma: 1 fő Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati ren-delete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Köz-szolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség,Büntetlen előélet, Egyetem, építész mesterképzés szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet alapján legalább 8 év szakmai tapasztalatFőépítészi vizsga, vagy az alóli mentesülés (A mentesülés eseteiről és felté-teleiről a 190/2009. (IX. 15.) Korm.rend. 4. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (4) bekezdése rendelkezik.) Főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgá-lati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el.Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,A Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, össze-férhetetlenség fenn nem állása,6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező),Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.Felhasználói szintű számítógépes ismeret.Elvárt kompetenciák:Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.Nagyfokú terhelhetőség.Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint), A főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést magában fogla-ló motivációs levél,Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartal-mazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti bün-tetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony léte-sítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pont-jában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni),Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglé-tét, továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata. Amennyiben a pályázó főépítészi vizsgával nem rendelkezik, úgy a pályá-zó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdetétől számított 6 hónapon belül a főépítészi vizsgát teljesíti,A legalább 8 éves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy kinevezése esetén a Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevé-kenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalma-zási tilalom, összeférhetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisz-tina jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagySzemélyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagyka-nizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó.Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-ban szereplő azonosító számot: 2/188/2017., valamint a mun-kakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyil-vánítsa.A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 25.A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati álláspor-tál), Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu ), továbbá a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban 2017. június 1. naptól.A munkáltatóval kap csolatos egyéb lényeges in-formáció:A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. szeptember 5. 16,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó.A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa, 2017. május 26. Dr. Gyergyák Krisztina jegyzőNagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalaa közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet / Főépítészi csoport / megyei jogú városi főépítészmunkakör betöltésére
Mintegy 120 kiváló diák és fel-készítő tanára munkáját ismerte el Dénes Sándor polgár-mester, aki a hagyomá-nyos, tanévbúcsúz-tató gálán azt mondta: Nagyka-nizsának és az országnak is a tehetséges fiata-lokon múlik a jövő-je. - Mindenkire szük-ség van ebben az ország-ban és ebben a városban is – fogalmazott Dénes Sándor. - Azon tehet-ségek, akik kreatí-vak, innovatívak, akik jönnek az okos ötletekkel, gondolatokkal, nos, ők viszik előbbre az országot és egyben városunkat is. És remélem, a tehetsé-ges fiatalok közül egyre többen maradnak Nagykanizsán. A Nagykanizsai Tankerületi Köz-pont igazgatója, Magyar Ferenc köszöntőjé-ben elmondta: a lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek azért, hogy támo-gassák a tehetsé-geket. - A tehetség-gondozás során egy nagyon fontos dologról nem szabad megfeled-kezni. Arra kell töre-kedni, hogy a tehetség legyen kiegyensúlyo-zott, harmoni-kus és boldog ember, és ilyen-né váljon. Nem lehetünk önző haszonélvezői vala-ki tehetségének - fogal-mazott az igazgató. 2017. 06. 16. | 5AktuálisMindenkire szükség van!
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2017. 06. 16. | 7AktuálisDél-Zala a Méhek terített asztala – Méhészkedés Nagykanizsa környékén című időszaki kiállításhoz kapcsolódó programokThúry György Múzeum Kiállítóhely – Nagykanizsa, Fő út 5.Minden ami méz… - „Egy nap barátok nélkül olyan, mint egy bödön egy csepp méz nélkül”16.00 Kincskereső kalandtúra – csapatok regisztrációja 2-4 fős csapatok jelentkezését várjuk.16.15 – 18.30 óra Kincskereső kalandtúra kezdZDete – Keresd a bűvös (mézes)bödönt! címmel16.00-17.00 „Aki szereti a mackókat, rossz ember nem lehet” - Mackóbarátok TalálkozójaMindenki hozzon egy (több) mackót magával! Az előre meghirdetett talál-kozón mindenki kap ajándékot, aki egy játékmedvét magával hoz. A talál-kozó végén: felvonulás a színpadon, közös nagy fotó készítése a mackókról és tulajdonosaikról.18.00 A 2017. évi Múzeumok Éjszakájának megnyitása – Ünne-pélyes megnyitó.Az Éj Műtárgya – Thúry György pallosa (Magyar Nemzeti Múzeum tulajdo-na) bemutatása. A műtárgy csak ezen az éjszakán látható!18.30: Kis Hétrét Zenekar gyermekműsora a múzeum udvarán18.30: Gyanó sZilvia néprajzkutató méhészettel kapcsolatos tudományos-ismeretterjesztő előadása az épület emeleti folyosóján19.15 – 19.45: Kincskereső kalandtúra; Múzeumok Éjszakája totó, Mackóbarátok Találkozója különdíj átadása - eredményhirdetés20.00 – 21.00 Zalagyöngye Táncegyüttes – Néptánc bemutató21.00 – 22.30 óra: Bojtár Népzenei Együttes koncertje a szín-padon, majd táncház22.30 – 23.30 Pántlika Néptánccsoport fellépése23.00 Tűzugrás23.30-tól: Éjszaka a múzeumban, ahol a tárgyak, sírok, holtak élet-re kelnek… - barangolás a múzeum sötét zugaibanFolyamatos programok a múzeum udvarán 16.00 - 20.00 óra között:Termékek és munkafolyamatok bemutatója: mézpergetés, mézeskalács díszítésMúzeumok Éjszakája totó – értékes nyeremények!Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak: Méhecske készítése – gyöngyből, papírból, filcből; Filc- és papír fejdíszek készítése – méhecske, virágok; SzínezőkÜgyességi, szórakoztató játékok: Fogd be az elszökött méheket! - ügyessé-gi játék; Méhecske- labirintus - Kövesd a méhecskék útját!; Segíts beren-dezni „Bábos Mariska néni mézeskalács standját”!Környékbeli méhész egyesületek bemutatkozása.BüféAz idei évben is a Thúry György Múzeum Fő út 5. szám alatti kiállítóhelye lesz a rendezvények központi helyszíne, de kiállításaink a Képzőművésze-tek Házában, a Magyar Plakát Házban is látogathatóak lesznek 24.00 óráig. Kiemelt helyszín emellett a Kanizsa vár kiállítás – Netta-Pannonia környe-zetvédelmi Kft. Vár. u. 5.Kanizsa vár kiállítás, Vár u. 5. - Netta-Pannonia Környezetvédelmi KftNyitvatartás: 16:00–23:00A rendezvény ideje alatt megközelíthető: Ingyenes buszjárattal a Pannonia cégcsoport buszával a helyszínek között: Centrál Hotel és Kanizsa-vár kiál-lítás között – minden egész órakor és félkor indul a busz a Centrál Hotel elől.Programok:16.00 – 21.00 KéZMűves foglalkozások18:00 és 20:00 óra: Előadás két alkaloMMal Kanizsa vár 3 D rekonstrukciójárólGyermekeknek további kiegészítő program a rendezvény ideje alatt: hulla-dékgyűjtő autóA belépés minden helyszínen ingyenes!www.tgym.huMúzeumok Éjszakája a Thúry György Múzeumban2017. június 24., szombat:Összefogás a biztonságértA mezőgazdasági mun-kavégzés biztonságára fókuszáló, kétéves, országos munkavédel-mi kampányt indít a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a Nemzeti Agrárgazdasá-gi Kamarával (NAK) és a Szent István Egye-temmel együttműköd-ve - jelentette be Cse-resnyés Péter, az NGM munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára. Ennek keretében tájékoztató kiadványokkal és konferenciákon hívják fel az ágazat munkaadóinak figyelmét a biztonságos munkavég-zésre. Az államtitkár kiemelte: a kampányt követően emelni akarják a munkavédelmi ellenőrzések haté-konyságát és gyakoriságát is. Sze-retnék, ha az idei és a 2018-as sta-tisztikák már javulást mutatnának, ugyanis tavaly a mezőgazdaságban 18 halálos munkabaleset történt, az idén pedig már 7. A mezőgazdaság az egyik legveszélyesebb ágazat.A tárca beszámolója szerint a munkavédelmi hatóság ellenőrzési adatai is kedvezőtlenek, tavaly a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágban az ellenőrzött 725 munkáltató háromnegyedénél találtak valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot. Az ágazat mun-kavédelmi helyzetét az is negatívan befolyásolja, hogy az építőipar mel-lett a mezőgazdaságban a legma-gasabb a szakképzetlen munkavál-lalók száma.Cseresnyés Péter hoz-zátette: a mezőgazda-ságban a legfőbb veszélyforrások a gépek, illetve a vegyi anyagok használatából adódnak. Kiemelte: a munkavédelem-ben szemléletváltásra van szükség, a munkaadóknak a munkafeltételek javítására, a munkavállalóknak pedig a munkafegyelem betartásá-ra kell nagyobb hangsúlyt helyezni-ük. A tájékoztató anyagok készítése mellett jövőre országos célvizsgála-tot is indítanak majd az agrárium-ban. MTI/Kanizsa
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Központ „Lone Wanderer” / „Magányos ván-dor”- Ludmila Baitsaeva (Oroszország) képzőművész kiállítása. Megtekinthető: június 30-ig, az Ősze András galériában, az intézmény nyitvatartási idejében.Kiskanizsai Általános Iskola tanulóinak rajzkiállítása. Megtekinthető: június 30-ig.Szenior örömtánc tanfolyamJúniusban szerdánként, 10-11 óra között. Vezeti: Jakabfyné Ági jóga és szenior táncoktató. A részvétel díjtalan. Érdeklő-dés és jelentkezés: 06-93/311-468.Június 24.„Varázslatos India” Kiállítás Gelencsér Gábor újságíró gyűjteményéből.Június 24.Nemzetközi Jóga Nap & Gangesz-Duna: Indiai Kulturális Fesztivál – Nagykanizsai programok: 11 óra a ren-dezvény megnyitója, 11.15-12 óra jóga egy indiai jóga szakember vezeté-sével, 12.00-14.00 óra között indiai kultu-rális program (kathak tánc), 13.00-14.00 óra jóga a helyi jóga iskolával14.00-15.00 óra indiai kulturális program (Bharatnayam tánc), 15 óra indiai filmve-títés. A rendezvény ideje alatt henna és karkötőkészítő művészek alkotásai is megtekinthetők.Június 26-30., 8-16 óraNemzetközi gyermektábor (napközis) 7-10 éveseknek a HSMK-ban: játékos angol nyelvű foglalkozás, túrázás, népi és kulturális programok. Jelentkezés, bővebb információ: Habjáneczné Erzsi 06-30/742-5140. Szervező: ITI Egyesület Nagykanizsa.Június 27., 19 óraKanizsai Nyári Színház: Presser Gábor-Sztevanovity Dusán A padlás – Félig mese-félig musical 9-99 éves korig. Rendezte: Mess Attila. A lendvai Egy&Más Vándorszínház előadá-sa. Belépődíj: 1500 Ft.MedgyASZAy HázJúnius 23., 19 óraSzerenád a gesztenyefák árnyékában – BuSKAnjo aka Budapest SKA Nu-Jazz Orchestra.A számos stílust izgalmasan magába olvasztó BuSKAnjo előadásában olyan feldolgozások is megszólalnak majd, mint Bruno Mars ‚Grenade’ vagy „Billio-naire” slágere, de bátran nyúlnak Micha-el Jackson, Bob Marley, Billie Joel klasszi-kusaihoz és ismert jazz dalokhoz egya-ránt.ProgramajánlóJún. 15-21. 16.00 verdáK 3. szinkr. amerikai animációs film Jún. 15-21. 17.00 KINCSEM magyar történelmi kalandfilm (121’)Jún. 15-21. 17.30 A KARIB-teNger KALÓZAI: SALAZAR BOSSZÚJA szinkr. amerikai-ausztrál kalandfilm (129’)Jún. 15-21. 18.00 CSAJOK HAJNALIG szinkr. amerikai filmvígjáték Jún. 15-21. 19.30 JupIter HoldJA magyar film (123’)Jún. 15-21. 20.00 A MÚMIA szinkr. amerikai fantasy (110’)Jún. 15-21. 20.30 WONder WOMAN szinkr. amerikai fantasy-kalandfilm (141’)Jún. 17-18-án 15.30 egy ropI NAplÓJA: A NAgy KIruCCANÁS szinkr. amerikai vígjáték (90’) júni us 15- júni us 21. MűsoraLeánybúcsú extra csavarralÚgy jó a buli, ha van benne meglepetés. Vagy mégsem? A leánybúcsúban játszódó Csajok hajnalig című amerikai vígjáték nemcsak meglepetések-ben bővelkedik, hanem romeltakarításban, nyomeltüntetésben és poé-nos helyzetekben is. A bonyodalmak akkor kezdődnek, amikor a buliba meghívott sztriptíztáncos férfi véletlenül meghal. A parti azonban hiába fordult rosszra, nem ér véget. Az öt főiskolai barátnő próbálja menteni a menthetőt, s mindent megtesz ártatlanságuk bizonyításáért. Az őrült sztori pozitív fordulatot is tartogat: a csajok felfedezik, hogy jobban bíz-hatnak egymásban, mint korábban gondolták. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaAz elmúlt évekhez hasonlóan, idén nyáron is folytatódik a Medgyaszay Ház nyári szabadtéri programsorozata a „Szerenád a gesztenyefák árnyéká-ban”. Az idei nyarat egy igazán egye-dülálló, izgalmas koncerttel nyitjuk meg. Egy fiatal budapesti zenekar nyá-ri programsorozatunk első fellépője. A BuSKAnjo - Budapest SKA Nu-Jazz Orchestra Legyen ez a nap koncertje június 23-án 19 órakor kezdődik a Med-gyaszay Ház előtti tér kőszínpadán.A pesti együttes a nevéhez méltóan, egyedülálló stílust képvisel repertoár-jával. A ska temperamentumos, patto-gós, lábat táncba lendítő alapjaira hol vidám reggae hangzás, hol latinos lük-tetés, hol a funky sodró lendülete épül koncertjeiken, amit a kicsit jazzes big-bandes fúvós szekció egészíti ki. A szá-mos stílust izgalmasan magába olvasz-tó BuSKAnjo hangzásban saját dalaik mellett, olyan feldolgozások is meg-szólalnak, mint Bruno Mars Grenade vagy Billionaire slágere, vagy Joe Zawi-nul Birdland szerzeménye, de bátran nyúlnak Michael Jackson, Bob Marley, Billie Joel klasszikusaihoz is. A csapat többször megjárta már a SZIGET-et, a Művészetek Völgyét, valamint más népszerű fesztiválokat. Számos televí-ziós szereplésük mellett rögzítette koncertjüket az MR2 Akusztik is.Egy jó kis péntek esti program, amit minden korosztálynak ajánlanak a szervezők. A zenekar ígéri, koncertjei-ken garantált a jó hangulat, a tánc és az önfeledt bulizás! A Medgyaszay Ház előtti tér, az óriás, árnyat adó geszte-nyefák, a kőszínpad pedig ideális hely-szín egy tartalmas szórakozást ígérő kellemes nyári estéhez. A szervezők a kisgyerekes családokra is gondoltak, ezért kezdődik 19 órakor a koncert, amelyen táncolni, bulizni és a parkban még rohangálni is lehet…PR Szerenád a gesztenyefák árnyékában
2017. 06. 16. | 9KultúraTöltőtollal ír, kívülről fújja a Tata- bányai Bányász ’56-os csapat- összeállítását, s nem mellesleg a fejében van az egész magyar iroda-lom – határon innen és túl. A nagy- kanizsai származású, tavaly Széchenyi-díjjal kitüntetett Szakolczay Lajos az Ünnepi Könyvhét alkalmából tért vissza szülővárosába.Rövid kanizsai látogatá-sa során lépten-nyomon régi ismerősökbe botlott a 76 éves irodalomtörténész – így történt ez az interjú előtti percekben is, amikor sok más mellett az is szóba került, van-e értelme lerö-vidíteni a klasszikus olvas-mányokat, hogy azok a mai iskolások számára is befogadhatók legyenek. Szakolczay Lajosnak markáns véleménye van erről.– Egy mű lényege soha nem a történet, hanem az, ahogy megírták. Ha egy regényt lerövidítenek, akkor azt az esszenciájától fosztják meg – mutat rá. – Erre az sem kifogás, hogy a gyerekek küszködnek a szövegértéssel. Ilyen nincs, egyszerűen oda kell figyel-ni arra, amit olvasnak. Az már más lapra tartozik, hogy a többség inkább a telefonját bújja, mint hogy szépirodalmat olvasson vagy egyáltalán beszél-gessen a szüleivel, a bará-taival – csoda, ha egyre szegényesebb a szókin-csük?Szakolczay Lajos nem ért egyet azzal sem, hogy a régi klasszikusoknak, pél-dául Jókai vagy Móricz regényeinek ne lenne helyük a kötelező olvas-mányok listáján. A kanoni-zált irodalmat nem lehet kisöpörni, de persze, az sem baj, ha a fiatalok új hangokkal is találkoznak – csak nem mindegy, milyennel.– A kortársak között is találni klasszikusokat, Kolozsvári Papp László munkássága kiváló példa erre. Posztumusz regénye, A diák utolsó története lélekkel és érzelmekkel teli próza, a szó legnemesebb értelmében gyönyörű elbeszélése egy ifjúkori szerelemnek – mondja.Az irodalomtörténész 15 éves korában, egy maros-vásárhelyi folyóirat révén fedezte fel magának a hatá-ron túli magyarságot és annak irodalmát. Saját bevallása szerint ezzel egy új világ tárult fel előtte épp azokban az időkben, ami-kor nem lehetett és nem is mertek beszélni Trianonról.– Természetesen ott motoszkált valahol ben-nem az egyetemes magyarság tudata, de ami az ottani irodalomban iga-zán lenyűgözött, az az esz-tétikuma, a kisugárzása volt. 1967-ben jártam elő-ször Erdélyben, amikor meghívtak Palocsay Zsig-mond születésnapjára, mondhatni, én voltam a meglepetésvendég. Csak-nem negyven költővel és íróval találkoztam, akiknek akkor már minden művét ismertem, de őket magu-kat még nem. Különös élmény volt végre össze-párosítani az egyes arco-kat az írásaikkal.A meghatározó találko-zások, élmények nyomán tudatosult Szakolczay Lajosban: csak úgy segít-het a határon túlra szakadt szerzőtársakon – beleért-ve a nyugati magyar iro-dalmárokat is –, ha az álta-luk képviselt kultúra hírét elviszi az anyaországba. Színházi és komolyzenei előadásokra járt, írókkal és képzőművészekkel talál-kozott, s közben sorra szü-lettek kritikái, esszéi, tanul-mányai és levelei – 2016-ban négy kötete – Sza-kolczay levelesládája, Idő-lámpa, Korunk farsangja, Jövőben a múltunk – jelent meg válogatott írásaiból. Szakolczay Lajos számára az értékközvetítés azon-ban nemcsak küldetés vagy feladat, hanem a kikapcsolódás része is.– A legüdítőbb időtöltés számomra az, ha operát hallgatok vagy folyóirato-kat olvasok. Nem csak művészeti témában, nagyon érdekel a sport is. Minden eredményt tudok fejből, legyen szó Szalma László 830 centis távolug-rásáról, ami azóta is magyar rekord, vagy arról, hogy a csehszlovák válogatott 1956-ban milyen összeállí-tásban és hány góllal győz-te le az Aranycsapatot a Népstadionban.Gyakorlatilag nincs olyan téma, amihez az iro-dalmár ne tudna hozzá-szólni – ha úgy adódik, anekdotával, verssel, de van, hogy egy nótával rep-likázik. Régi vágású szer-kesztőként a mai napig töl-tőtollal, gyöngybetűkkel ír.– Régen jobban megad-tuk ennek a módját, a meg-becsülés jele volt a szép és az igényes írás. A szerkesz-tői pályafutásom alatt tizenegy darab egyedi albumot készítettem merí-tett papírból, fatáblákkal, disznóbőrkötéssel, arany-csatokkal, hogy ezekkel köszöntsük a közösségünk egy-egy tagját a 60., a 70. illetve a 80. születésnap-ján. Kétszáz levelet írtam – töltőtollal – a pályatársak-nak, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezés-hez. Így köszöntöttük a 60 éves Csoóri Sándort vagy a 70 éves Sütő Andrást. Egyetlen kivétel volt: Nagy Gáspár, aki az 50. születés-napjára kapta meg ezt az albumot. Utána kérdezte tőlem, nem tudtam várni a 60. születésnapjáig? 57 éves korában halt meg...NEMES DóraA kan onizált irodaDAlma t nem lehet kisöpörni!Szakolczay Lajos a könyvhétre hazatértSzakolczay Lajos minden sporteredményre, összeállításra emlékszik (Fotó: Jancsi László)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPinINfóVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezető KRESZ-tanfolya-munkra jelentkezési időpont:JÚNIUS 21., SZERDA 9.00 és 16.00 óraHa nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással!Következő GKI vizsga időpontja:JÚLIUS 15., SZOMBAT - jelentkezési határidő: július 5-ig *Részletekről érdeklődjön irodánkban!email: nagykanizsa@voksh.hu.Tel.: 06-30-491-7051, Beke Ivett irodavezető.27 éve képezzük a vezetőket !(Stat.2017-1 né. VSM: “B” E: 64,1% F: 64,91% - “C”E: 58,33% ÁKÓ: “B” Gy: 164,71% “C” Gy: 109,19% / KK: “B”135.600.-Ft/fő. “C”:141.000 Ft/főNagykanizsai Egyesített Szociális Intézménypályázatot hirdetHÁZI SEGíTSéGNyÚJTÁSBA és IdőSEK KLUBJÁBA SZOCIÁLIS GONDOZó,IdőSEK OTTHONÁBA ápOLó-GONDOZó és TAKARító munkakör betöltésére.Feltétel: 8 általános, egészségügyi, szociális végzettség, betöltött 18. életév, büntetlen előélet.Benyújtandó iratok: fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy postai úton az intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B címre történő küldésével.Jelentkezési határidő: 2017. június 30.Részletes információk:Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjánNagykanizsai Munkaügyi Központ honlapjánTárgyalásokatkezdett fényforrás üzletágának teljes eladásáról a GE - erősítet-te meg az MTI értesülését a héten az amerikai cég. A táv-irati iroda úgy tudja: az elmúlt napokbana társaság elnök-vezérigazgatója levélben arróltájékoztatta a magyarországi üzemek dolgozóit, hogy elkezdődtek a hivatalos tárgyalások a lehetséges vevőkkel az üzletág eladásáról.A hírek szerint nem kizárt az sem, hogy az egyes területeket más-más vevőknek értékesíti az amerikai tulajdonos.A Kanizsa úgy értesült, a fényforrás üzletág iránt olyan szakmaibefektetők érdeklődnek, akik a gyárakat tovább működtetik,az üzemekben pedig folytatják a termelést, tehát a munkahelyek nincsenek veszélyben. Barsi Balázs miséje. Szomba-ton 19 órától, Krisz-tus Szent Testének és Vérének főünne-pe (Úrnapja) előes-téjén Barsi Balázs ferences szerzetes mutatja be a szent-misét az Alsótemp-lomban. ELADJÁK!
2017. 06. 16. | 11magazinDél-Amerikától Ázsián át egészen Afrikáig több millió tagja van a Magyar-országról indult mozga-lomnak, amelynek lelki-pásztori főtanácsadója nemrég a Felsőtemplom-ban tartott előadást. A Sopronból érkezett domonkos rendi szerzetes, Mészáros Domonkos atya hangsúlyozta: a Sze-retetláng Istentől eredő küldetésünkben erősít meg. Abban, hogy Magyarországnak Mária országának kell lennie.– Különösen most, a fáti-mái, valamint a közelgő lourdes-i évfordulók kap-csán visszatérő kérdés, miért van egyáltalán szük-ség a Mária-mozgalmakra, ha egyszer a Bibliában minden le van írva – veti fel a szerzetes. – Nos, a helyzet az, hogy nem elég valamit egyszer kimonda-ni. Jelen esetben azt, hogy az a bizalom és szeretet, amit Isten irántunk táplál, több mint száraz informá-ció vagy bemagolásra váró hittanlecke. Arra hívtak meg minket, hogy Isten munkatársai legyünk, akik folytatják a teremtés és a megváltás történetét.A feladat azonban nem egyszerű: az emberi gyar-lóság Jézus halála óta az üdvösség ellenében mun-kálkodik. Mészáros Domonkos atya szerint huszonegy évszázada újra és újra keresztre feszítjük Jézust.– Szembe kell néznünk azzal, hogy a keresztény-ség ellenségei talán nem a határon túl vannak, hanem az elménk-ben és lel-künkben – mutat rá. – A ma embere egyik napról a másikra él, önmagának és öncélúan. Nézzük Európa négy veze-tő politikusát: egyiküknek sincs családja. De mondok egy másik, közelebbi pél-dát: Magyarország lakos-ságának mindössze 8-12 százaléka jár rendszeresen templomba, ami megdöb-bentő. Jézus nem ezért, néhány vallásos ember „kedvéért” vállalta a kereszthalált.Minden kereszténynek feladata van – erre mutat rá a Szeretetláng mozgal-mának története is, amely-nek középpontjában egy hányatott sorsú édesanya áll. Kindelmann Károlyné életét fájdalmas vesztesé-gek kísérték végig. – Erzsébet asszony 1913-ban született Kispesten. Tizenhárom testvére volt, ám betegségek, tragikus kimenetelű balesetek és a háború miatt 11 éves korá-ra nem maradt senkije. Mikor 1931-ben férjhez ment a nála 35 évvel idő-sebb Kindelmann Károly-hoz, a nyugalom és a bol-dogság rövid évei követ-keztek, amelyek a családfő halálával véget értek. Az akkor 32 éves Erzsébet asszony hat gyermekével maradt özvegyen. Jóval később, menye halála után az unokáit is magához vet-te, és saját gyermekeként nevelte őket.A család helyzetét nehe-zítette, hogy az akkori politi-kai viszonyok között a mélyen vallásos asszony nem tudott hosszú távon elhelyezkedni, hitét azon-ban ekkor sem tagadta meg.– A ’60-as évektől rend-szeresen kapott kinyilat-koztatásokat Szűz Máriától és az Úr Jézustól, ezekből négy füzetre való lejegyzés gyűlt össze, így született meg a Szeretetláng Lelki Naplója. Az elmúlt évtizedekben csak-nem húsz nyelvre fordították le, s las-san világszerte megismerték a „szeretet-lángot”, ami Szűz Mária kegyelmi ajándéka: a feltá-madott Jézus szereteté-nek, igazságának és fényé-nek elfogadása. Ennek megosztása, átadása mindannyiunk feladata.Mint arra Mészáros Domonkos felhívja a figyelmet: Erzsébet asszony nem „teljesítmény-keresztény” volt: őszintén átadta életét Jézusnak. Naplójából az is kiderül, mennyire méltat-lannak találta magát az isteni feladat beteljesítésé-re, többek közt azért, mert elemi iskolai tanulmányait soha nem volt alkalma befejezni.– A Jóisten mégis meg-újította az Evangélium által, és a megpróbáltatá-sok ellenére is boldog éle-tet élt – ha neki sikerült, másnak is fog, épp ezért a mozgalom elsősor-ban azoknak szól, akik úgy érzik, túl sok a küszködés az életükben. A Szeretetláng egyúttal találékonyságot is jelent: ha valamilyen kelle-metlenség ér, ajánljuk fel valakiért, aztán tegyük tovább a dolgunkat. Valójá-ban ezek a hétköznapi, kis felajánlások számítanak a legtöbbet.A mozgalom nemzetközi koordinátorának 2014 őszén Erzsébet asszony egyik unokáját, Kindel-mann Győzőt választották meg, így a Szeretetláng magyar követői bíznak abban, hogy általa Magyar-országon is egyre több ima-csoport és hívő csatlakozik majd a lelkiséghez. A jövő-beli tervek közt szerepel a „Szeretetláng nővérei rend” megalapítása, de a mozga-lom tagjai azt is szeretnék, ha Erzsébet asszonyt bol-doggá avatnák majd.NEMES DóraMinden keres ztényne k feladata van!Szeretetláng: a Szűzanya üzeneteiA Mária-jelené-sek kapcsán általában Lour-des-ot, Fátimát vagy Medjugor-jét szokás emlegetni – talán épp a magyarok köré-ben kevésbé ismert tény, hogy az említett zarándokhelyek sorába illeszke-dik Budapest, egészen ponto-san Pesthideg-kút is. Itt élt ugyanis Kindel-mann Károlyné Szántó Erzsé-bet, a Szeretet-láng nevű lelki mozgalom alapítója.,,... az a bizalom és szeretet, amit Isten irántunk táplál, több mint száraz informá-ció vagy bemagolásra váró hittanlecke”Mészáros Domonkos: a Szeretetláng Istentől eredő küldetésünkben erősít meg, abban, hogy Magyarországnak Mária országának kell lennieErzsébet asszony őszintén átadta életét Jézusnak(Fotó: archív)
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésNagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapjánpályázatot hirdetNagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezetkönyvelőmunkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésévelFoglalkoztatás jellege: teljes munkaidősA munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fő út 8.A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A NaGESZ könyvelői feladatainak ellátása (napi forgalmi tételek feldolgozása, kon-tírozás, bizonylat rögzítése, időközi költségvetési jelentések készítése és mérlegje-lentések készítése, bevallások készítése NAV felé, éves beszámoló készítése)Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadókPályázati feltételek: Felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség vagy középfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői képesítés, büntetlen előélet, magyar állampolgárságA pályázat elbírálásánál előnyt jelent: államháztartási területen szer-zett szakmai tapasztalatA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettséget iga-zoló dokumentumok másolata.A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 10.A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 02.A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésé-vel (8800 Nagykanizsa, Fő út 8.). Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megne-vezését: könyvelő. Emailben a nageszallas@nagykanizsa.hu címre, tárgy: könyvelő.A pályázat elbírálásának módja, rendje: igazgatói döntés alapjánA pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 06.A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nagesz.hu, www.nagykanizsa.hu 2017.06.17-től -2017.07.02-igA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.nagesz.huNagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezeta közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapjánpályázatot hirdetNagykanizsai Gazdasági Ellátó SzervezetlakaAKAtosmunkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-viszony, 3 hónap próbaidő kikötésévelFoglalkoztatás jellege: teljes munkaidősA munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fő út 8.A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Szerkezet lakatos munkák végzése (fém tartószerkezetek készítése, javítása, zárak javítása)Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadókPályázati feltételek: Szakképzettség, büntetlen előélet, magyar állampol-gárságA pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakmai tapasztalatA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 10.A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 02.A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésé-vel (8800 Nagykanizsa, Fő út 8.). Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megne-vezését: lakatos. Emailben a nageszallas@nagykanizsa.hu címre, tárgy: lakatos.A pályázat elbírálásának módja, rendje: igazgatói döntés alapjánA pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 06.A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nagesz.hu, www.nagykanizsa.hu 2017.06.17-től-2017.07.02-igA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.nagesz.hu
2017. 06. 16. | 13Magazin– Mint minden szentmi-sén, a 25 éves papi évfor-dulómon is az Úr Jézust ünnepeljük – fogalmaz Bojtor Róbert. - A Jóisten-nek adok hálát elsősorban az életemért, hogy létbe hívott, hogy kegyelmével megtart, és a gondoskodó szeretetében élhetek. Megajándékozott a papi hivatással, és immár negyedszázada a szolgála-tot végezhetem, teljesít-hetem a rám bízott kötele-zettségeket.Róbert atya gyermekko-rától vallásos nevelésben részesült a szülei, nagyszü-lei révén. A vegyes vallású somogyi falucskában, Nemesdéden aktív keresz-tény életet éltek az embe-rek, minden vasárnap megtelt a templom, a hívek rendszeresen járul-tak szentáldozáshoz. Az akkori lelkipásztoroknak nagy örömet jelentett a papi szolgálat. Ez a miliő meghatározó szerepet ját-szott későbbi életében. Az érettségit követően egy évig sorkatonai szol-gálatot teljesített, utána került be a papnevelő inté-zetbe. Tanulmányi évei alatt Szendi püspök úr jóvoltából egy szemesz-tert eltölthetett Ausztriá-ban. 1992. június 24-én szentelték pappá négy diakónussal együtt Veszp-rémben. A miklósfai plébános örömmel emlékszik vissza első káplános helyére, Pápára, ahol egy évet töl-tött el a Szent István plébá-nián. Mint mondja, sokat tanult a plébános atyától, aki a betegsége ellenére nagyon jószívű, jó szándé-kú, szeretetre méltó pap-testvér volt, valamint a mellette lévő 89 éves kise-gítő lelkésztől, a nagy tudású egykori teológiai tanártól, és nem utolsó sorban a háztartást vezető kedves nővértől is.1993-ban, a Kaposvári Egyházmegye megalaku-lása után Szendi érsek és Balás Béla püspök dönté-se alapján Nagykanizsára került az Alsótemplomba. Itt is örömteli légkör vette körül, első kedden, a Szent Antal-misékre és a búcsúk alkalmával megtelt a temp-lom. Innen egy év szolgálat után a püspök a Felső-templomba helyezte, ahol akkor már nagyon beteg volt a plébános. Egyedüli káplánként rengeteg lelki-pásztori feladat várta, amit örömmel teljesített. – Mindig hálát adtam a Jóistennek a kapott erőért, kegyelemért, hogy segí-tett a nehéz helyzetekben is – fogalmaz az esperes. – ’95 májusában kerültem az első önálló helyemre, Somogysámsonba, ahol eleinte 9, majd 12 falu tar-tozott hozzánk. Azért mondom többes szám-ban, mert volt egy nős dia-kónus munkatársam. Mint ajándékot köszönöm meg a Jóistennek, hogy 10 éven keresztül szinte családtag-ként teljesíthettem szolgá-latot a hatgyermekes csa-lád közelségében. Nekem nagyon-nagy élményt jelentett, hogy a gyerekek a szemem előtt csepered-hettek fel. 2005. augusztus 1-jén kerültem a mostani állomáshelyemre, Miklós-fára. Egyházmegyénkben főképpen a zalai lelkipász-tori szolgálat öröm, mert sok jó, vallását gyakorló ember vesz körül.A 12 év alatt a plébános-nak bőven akadt feladata az egyházi épületek felújí-tásával is. – Megtörtént a műem-léktemplomunk teljes fel-újítása. A kőtemplom a Jóisten dicsőségét hirdeti. A hozzánk tartozó liszói templomban is történt fel-újítás, illetve Surdon is sikerült a 25 éves évfordu-lóra széppé tenni a temp-lomot - sorolja. - Most a beleznai Isten háza felújí-tása tart, amit már az elő-döm elkezdett. Időközben műemlékké nyilvánították a templomot, ami plusz nehézségekkel jár a mun-kálatok során. Ezek az úgymond látvá-nyos teendők egy pap éle-tében. Örömteli, ha egy épület felújítását követő-en, vagy azzal párhuzamo-san, a lélek templomai is megújulnak, új lendületet kap az adott egyházközség és kézzelfogható a Jóisten szeretete a mindennapi életben, teszi hozzá. Az ezüstmise résztvevői útravalóul Simon András grafikusművész alkotását ábrázoló szentképet kap-nak ajándékba Bojtor Róberttől. A plébános az egész életére szóló újmi-sés jelmondatát adja tovább a római levélből vett idézettel: „Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörök-ké! Ámen”- A Jóistennek köszön-hetjük a létet, amelyben élünk, a saját életünket, és azért kaptuk a Jóistentől az életet mi, a teremtés koro-nái, az emberek, hogy a Jóistent megismerjük, és őt mindinkább tudjuk követni, a szeretetet meg tudjuk élni. És az Úr nevét ezzel megdicsőítjük, és ez sikerüljön, mindörökké, amíg ember él a földön – értelmezi kicsit bővebben papi jelmondatát. BAKONYI ErzsébetEzüstmiséjére készül Bojtor Róbe rtJúnius 25-én vasárnap 16 órakor tartja ezüstmiséjét Bojtor Róbert, a Miklósfai Nagyboldogasszony-templom plébánosa. A szentmisére a helybéliek mellett az ország szinte minden tájáról érkeznek vendégek.Bojtor Róbert: A Jóistennek köszönhetjük a létet… (Fotó: Bakonyi Erzsébet)„Minden belőle, általa és érte van…”
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINPÁLYÁZATI FELHÍVÁSa 2017. évi Egészségvédelmi keretből történő támogatás elnyeréséreA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvé-delmének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.Pályázat tárgya: Olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél haté-konyabb és eredményesebb megvalósításához a lakosság egészségének megőrzése, állapotának javítása érdekében. A támogatás nem használha-tó fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadá-sok, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagyka-nizsán található.Pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vál-lalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv.A támogatás formája: A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás.Rendelkezésre álló forrás: 1.500.000 forintA pályázat benyújtásának helye, ideje: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2017. június 23. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsé-bet tér 7. II. em., 15. ajtóFormai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót.A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.huPÁLYÁZATI FELHÍVÁSa 2017. évi Szociális keretből történő támogatás elnyeréséreA pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos hely-zetben lévők szociális támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.Pályázat tárgya: Olyan közösségi programok karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének minőségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadások, sze-mélyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatásá-ra, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán talál-ható.Pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vál-lalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv.A támogatás formája: A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás.Rendelkezésre álló forrás: 1.500.000 forintA pályázat benyújtásának helye, ideje: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2017. június 23. napjáig kell eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 15. ajtóFormai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót.A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.huGenius Loci-díjat kapott tehetséggondozó munká-jáért a HEAT-Gázgép Kft., amelyet a Zsigmondy-iskola jelölt az elismerésre.A tehetséges munkatársak toborzása, magas színvonalú kép-zése, valamint megtartása fontos része a vállalati versenyképesség-nek. Az 1997-ben alakult Gázgép ennek szellemében építette ki tan-műhelyét tíz évvel ezelőtt. - Folyamatosan kerestük a meg-felelő szakembereket ahhoz a nem-zetközi, minőségi munkához, amit elkezdtünk, de azt tapasztaltuk, hogy az utcáról nehéz felvenni olyan munkatársakat, akik megfe-lelnek. A tulajdonos ezért úgy dön-tött, hogy elindítjuk a belső képzést saját erőforrásból, és belső, műsza-ki információinkkal ellátjuk a fiata-lokat, hogy majd a legtehetsé-gesebbeket felvegyük - mondta Schleiner Zsolt, a HEAT-Gázgép Kft. műszaki és karbantartásvezetője.A cég szoros partnerségben dol-gozik a Zsigmondy-iskolával: a gyakorlati képzőhely oktatói korábban az iskolában tanítottak, de a szakképzésben résztvevő tanulók is itt ismerkednek meg leendő szakmájukkal. - A tanműhelyben hegesztőket és szerkezetlakatosokat képezünk, a diákok a második évben kerülnek hozzánk gyakorlatra, és amikor már kellő ismerettel rendelkeznek, a termelésben is részt vesznek - fogalmazott Dolezsár Jácint gya-korlati oktató.A Genius Loci-díjra tehetségse-gítő szervezetek, intézmények jelölhetnek olyan vállalatokat és vállalkozásokat, amelyek támogat-ják a tehetséggondozást, és ezáltal a tehetséges fiatalok versenyképes tudásának megalapozását. A Gáz-gépet a Tehetségpontként műkö-dő Zsigmondy-iskola jelölte a Magyar Tehetségsegítő Szerveze-tek Szövetségének elismerésére. Kanizsai sikertörténetekből egyéb-ként nincs hiány: az idei Szakma Sztár Fesztivál döntőjébe két olyan épület- és szerkezetlakatos tanuló is beke-rült, aki a HEAT-Gázgép tanműhe-lyében készült fel a versenyre.Díjazták a tehetséggondozástGenius loci!A legjobbakat felveszik
2017. 06. 16. | 15Magazin Parti termék, ajándék, nagy választékban,minden alkalomra kaphatóa Dekor Kuckóbanmár új helyünkön, a Zrinyi M. u. 15. szám alatt várunk szeretettel(a Zrínyi út felől, az Infra Prainer bejárata)Tel.: +36 30 459 4461 www.dekorkucko.huMultifokális lencse akció 30 %A Galamboki Szolgáltató Központ munkatársat kereshivatalsegéd gépkocsivezetőfűtő, karbantartómunkakör betöltésére.Részletek a www.galambok.hu oldalon találhatók.… a Muskátli Cukrászda épülete Nagykanizsán. A beruházásnak köszönhetően megszépült az épület homlokzata, kicserélték a tetőt és a lábazatot is felújították. Jubileumi tanévzáróját tartotta a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola. A 90 éve alapított intéz-mény gáláján Tóth Nándor alpolgármester azt mond-ta: a polgári kultúra fontos alapvetése, hogy igényes, önmagát fejlesztő és teljes-ségre törekvő környezetet próbál teremteni, ahol a közösség tagjai megtalál-hatják egyéni képességeik fejlesztésének módozatait. - A trianoni békediktátum után Magyarország az okta-tásba és a kultúrába mene-kült – fogalmazott Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igaz-gatója, hozzátéve, a kani-zsai zenede alapítása azt bizonyítja, hogy városunk-ban már akkor is létezett a polgári igény a művészetek oktatására és a tehetségek gondozására. A zenei élet a 19. század második felétől természetes igényévé vált az itt élő polgárságnak, a közönség világhírű muzsi-kusok koncertjeit hallgat-hatta, s nagyon sokan maguk is zeneművelővé váltak. Kanizsán számos magánoktató működött, a társasági élet egyik fontos helyszíne és eseménye pedig a házimuzsika volt. Az ünnepségen Baráth Zoltán igazgató is felidézte a múltat, kijelentve, az ala-pítói és a mai célok azono-sak. S ha az alapvető eszmék nem is változtak a kilenc évtized alatt, fontos mér-földkő volt az intézmény életében, amikor már nem csak zongorán, hegedűn, csellón és magánéneksza-kon lehetett tanulni. Ma a három művészeti ág – zene, tánc és képzőművészet – hat műfajában mélyedhet-nek el a növendékek. Tehet-ségekből pedig nincs hiány, amit a versenyeredmények is bizonyítanak.A tanévzárón Farkas Ferenc-díjat kapott Paulik Flóra, Vanyó Ingrid, Boros Boglárka, Vivace-díjat vett át Molnár Péter, Bonczók Zsófia, Bunics Erika, Kócza Bálint Vajk.Megújult…Tehetségekből nincs hiányAz alapításkori és a mai célok változatlanok...
2017. június 17.SZENT KRISTÓFERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15120:00-08:002017. június 18.ZÖLDFENYŐALKOT-MÁNY U. 51.93/333-52119:00-06:002017. június 19.BELVÁROSIERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002017. június 20.BENU GYÓGYSZER-TÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVASROZGO-NYI U. 1.93/311-53122:00-06:002017. június 21.BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KANI-ZSA CENTRUMTÁBOR-HELY U. 4.93/510-13522:00-06:002017. június 22.BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA KATO-NARÉTITAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatáswww.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Technológus technikus megegyezés szerintVirágbolti eladó betanítot munkás megegyezés szerintÜveges szakmunkásképző megegyezés szerintCNC élhajlító szakmunkásképző megegyezés szerintLakatos szakmunkásképző megegyezés szerintSzakács szakmunkásképző megegyezés szerintVillanyszerelő szakmunkásképző megegyezés szerintNyílászáró beépítő szakmunkásképző megegyezés szerintSzállodai takarító betanított munkás megegyezés szerintRecepciós gimnázium megegyezés szerintMűvezető technikus megegyezés szerintFelszolgáló szakmunkásképző megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraálláS – álláS - álláS- álláSGyógysz ertári ügyeletJövő heti véradások Nagykanizs ánJúnius 20., kedd DKG-East Zrt. 12:00-14:30Adj vért, és ments meg három életet!Piaci árak Kanizs ándinnye 390 Ft/kgsárgabarack 650-750 Ft/kgkígyóuborka 400 Ft/kgfejes káposzta 250 Ft/kgparadicsom 560-650 Ft/kg
2017. 06. 16. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Június 17., szombatLaura, AlidaA Laura latin eredetű, jelentése: babérfa, babérkoszorú. Az Alida német eredetű, jelentése: nemes.Június 18., vasárnapArnold, LeventeAz Arnold germán eredetű, jelentése: sas, uralkodó. A Levente magyar eredetű, jelentése: levő, létező.Június 19., hétfőGyárfásGörög-latin eredetű, jelentése: idős férfi.Június 20., keddRafael, Dina, PolettA Rafael héber eredetű, jelentése: Isten meggyógyít. A Dina héber eredetű, jelentése: ítélet. A Polett a Paula francia becéző továbbképzése.Június 21., szerdaAlajosGermán-latin eredetű, jelentése: egész + bölcs. Június 22., csütörtökPaulinaA Paula továbbképzése, amely latin eredetű, jelentése: kicsi, kis termetű.Június 23., péntekZoltán, ÉduaA Zoltán török-magyar eredetű, jelentése: fejedelem. Az Édua kun eredetű, jelentése: a hold fölkel.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-teri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. földszint, 2. irodaInformáció kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda,tel.: 20/849-2330, 20/849-2328 Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban munka- napokon reggel 9 és délután 15 óra között, legfeljebb 45 perc időtartam-ban biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és FELHÍVÁSOK, valamint a BEFEKTETŐKNEK menüpontok alatt.Versenytárgyalási felhívásNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:Hrsz. Alapterület Funkció Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalás ideje30155/3 2410 m² építési telek Iskola utca 3.800.000,-Ft+ÁFA 09:0030155/4 2419 m² építési telek Iskola utca 3.815.000,-Ft+ÁFA 09:301049 468 m² építési telek Rákóczi u. 27. 5.040.000,-Ft+ÁFA 10:30131/2 1094 m² építési telek Magyar u. 18. 11.100.000,-Ft+ÁFA 11:30 2017. 2017. 2017. június június június 7. 14. 21.A közszolgálati jogVIszony időtartama: Határozott idejű, helyettesítés céljából (GYED,GYES idejére szóló) közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőA munKAVégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rende-let alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályA munKAKörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A pénzügyi és a pénztárosi feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata alapján. Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásához kapcsolódó készpénz kifizetési és házipénztár feltöltési feladatainak ellátása. A házipénztári be- és kifizetések bizony-latolása, vásárlási, munkabér előlegről szóló analitikus nyilvántartás vezetése, úti-költségek és kiküldetések kifizetése. Főkönyvi könyveléshez feladások készítése. Vevőszámlák elkészítése, tovább számlázások végzése. Az analitikus nyilvántartá-sok egyeztetésében közreműködés, mérleghez feladás készítése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítá-sára és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-zata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség,Büntetlen előélet, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtu-dományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, mene-dzserasszisztens szakképesítés,Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,A Kttv. 84-85. §-aiban szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása,6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próba-idő kikötése kötelező),Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,Felhasználói szintű számítógépes ismeret.A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakonközigazgatási alapvizsgaönkormányzati gazdálkodásban szerzett gyakorlat – 1-3 év szakmai tapasztalatfelhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeretElvárt kompetenciák:Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.Nagyfokú terhelhetőség.Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú mel-léklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint), Motivációs levél,Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni),Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata.A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban szabályozott együttalkalmazási tilalom, össze-férhetetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.A munKAKör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.A pályázat benyújtásának HAtárideje: 2017. július 6.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegy-ző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.A pályázatok benyújtásánAK módja:Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagySzemélyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó.Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/190/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző-pénztáros.A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorló-ja – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a pályázók írásban érte-sítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.A pályázat elbírálásának HAtárideje: 2017. július 14.A pályázati KIírás további közzétételének helye, ideje:A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes olda-lán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa MJV honlap-ján (www.nagykanizsa.hu ), továbbá a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban 2017. júni-us 3. naptól.A munkáltatóVAl KAPcsolatos egyéb lényeges információ: A kine-vezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyel-mét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. július 6. 16,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó.A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honla-pon szerezhető.Nagykanizsa, 2017. május 30. Dr. Gyergyák KrisztinajegyzőNagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalaa közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet Gazdálkodási Osztály / Pénzügyi, költségvetési csoport / pénzügyi ügyintéző-pénztáros munkakör betöltésére
2017. 06. 16. | 19HirdetésMinden idők legsikeresebbNemzeti Konzultációja.Készült Magyarország Kormánya megbízásából202x270mm_NK_koszonjuk.indd 101/06/17 12:37
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2017. június 17-23.Június 17., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Honvéd7, 01:35 Híradó, 01:50 Sztárportré – Spitzer Gyöngyi Soma, 02:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Élet-módi, 08:05 Híradó, 08:20 Honvéd7, 08:30 Sztár-portré – Spitzer Gyöngyi Soma, 08:55 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Élet-módi, 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – A repülés kezdetei (ismeretterjesztő filmsorozat), 19:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 19:55 1100 év Európa közepén: Madách, Mikszáth és a Balassák társaságában a palócok földjén (ismeretterjesztő filmsorozat), 20:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlé-se), 21:10 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:35 Lapozó.Június 18., vasárnap00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 01:00 Fejezetek Magyaror-szág közlekedéstörténetéből – A repülés kezde-tei (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:55 1100 év Európa közepén: Madách, Mikszáth és a Balassák társaságában a palócok földjén (ismeretterjesztő filmsorozat), 02:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 07:30 Fejezetek Magyarország közle-kedéstörténetéből – A repülés kezdetei (ismeret-terjesztő filmsorozat), 08:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:25 1100 év Európa közepén: Madách, Mikszáth és a Balassák társaságában a palócok földjén (isme-retterjesztő filmsorozat), 08:50 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:05 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kommentár nélkül – heti váloga-tás, 15:00 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:30 Élet-módi, 17:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Szentmi-se a Felsővárosi templomban,19:25 1100 év Euró-pa közepén: Csallóköz – Az ezer ágra szakadt örök folyó mentén (ismeretterjesztő filmsorozat), 19:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 20:15 Sztárportré – Vincze Lilla, 20:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlé-se), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:55 Lapozó. Június 19., hétfő00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:25 Szentmise a Felsővárosi templomban, 01:25 1100 év Európa közepén: Csal-lóköz – Az ezer ágra szakadt örök folyó mentén (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Sztárportré – Vincze Lilla, 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Szentmise a Felsővárosi templomban, 07:55 1100 év Európa közepén: Csallóköz – Az ezer ágra sza-kadt örök folyó mentén (ismeretterjesztő filmso-rozat), 08:20 Info blokk, benne Híradó, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 08:45 Sztárportré – Vincze Lilla, 09:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:25 Lapozó, 12:00 1100 év Európa közepén: Csallóköz – Az ezer ágra szakadt örök folyó mentén (ismeretterjesztő filmsorozat), 12:25 Sztárportré – Vincze Lilla, 12:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Élet-módi, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Riasztás (rendvédelmi maga-zin), 20:10 Nagykanizsa – Makó osztályozó mérkő-zés az NB III-ért, 21:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:40 Lapozó.Június 20., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Élet-módi, 01:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Nagykanizsa - Makó osztályozó mér-kőzés az NB III-ért, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Élet-módi, 07:40 Riasztás (rendvédelmi magazin), 08:10 Híradó, 08:25 Nagy-kanizsa - Makó osztályozó mérkőzés az NB III-ért, 09:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:55 Lapozó, 12:00 Élet-módi, 12:30 Riasztás (rendvédelmi magazin), 13:00 Nagykanizsa – Makó osztályozó mérkőzés az NB III-ért, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Sztárportré – Varga Viktor, 20:30 Híradó, 20:45 Hargita, 21:15 Riasztás (rendvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:20 Lapozó.Június 21., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Sztár-portré – Varga Viktor, 02:10 Hargita, 02:40 Riasztás (rendvédelmi magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Sztárportré – Varga Viktor, 08:40 Hargita, 09:10 Riasztás (rendvédelmi magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Sztárportré – Varga Viktor, 13:20 Hargita, 13:50 Riasztás (rendvédelmi magazin), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Kukkantó (gyerekműsor), 20:10 Székely konyha, 20:40 K’arc (kulturális maga-zin), 21:10 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 21:40 Lapozó.Június 22., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Kukkantó (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Székely konyha, 02:10 K’arc (kulturális magazin), 02:40 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Kukkantó (gyerekműsor), 08:05 Hír-adó, 08:20 Székely konyha, 08:50 K’arc (kulturális magazin), 09:20 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 09:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Kukkantó (gyerekműsor), 12:55 Székely konyha, 13:25 K’arc (kulturális magazin), 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Creative chef Nagy Eszterrel, 20:30 Látogató, 21:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 21:35 Lapozó.Június 23., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:10 Látogató, 02:40 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Creative chef Nagy Eszterrel, 08:40 Látogató, 09:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 09:45 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:20 Látoga-tó, 13:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Út-mutató (vallási magazin), 20:10 Hon-véd7, 20:20 Híradó, 20:35 Aktuális - Hargita, 21:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Az UFC Nagykanizsa vezetősége úgy döntött, a szombaton 17 óra-kor kezdődő Nagykanizsa-Makó NB III-as osztályozós párharc vis�-szavágó mérkőzését a drukkerek belépőjegy megváltása nélkül nézhetik meg az Olajbányász-stadionban.A klub abban bízik, gesztusa is hozzájárul ahhoz, hogy minél töb-ben a csapat mellé álljanak, és a helyszínen biztassák a nehéz mér-kőzés előtt álló, de rendkívül elszánt és motivált együttest. 2017. 06. 16. | 21SportLegyünk minél többen!Ingyenes a belépésA labdarúgó NB III-ért vívott osztályo-zós párharc első meccsét rendezték Makón, ahol a Csongrád megyei bajnok Makói FC volt az UFC Nagykani-zsa ellenfele. A kanizsaiak fájó, 4-1-es vereséget szenvedtek, a szombaton 17 órától az Olajbányász-stadionban sorra kerülő visszavágón így három-gólos hátrányt kell ledolgozniuk Gombos Zsolt tanítványainak.Makón az első hazai gólig nem nézett ki rosszul a kanizsai csapat, az már nagyobb gondot jelentett, hogy a második makói gól is szöglet után esett. Szü-netre nyugodtan mehettek a vendéglátók, a második félidőben pedig a számuk-ra kedvező eredmény tuda-tában focizhattak. Idővel aztán jött egy újabb sarok-rúgás utáni találatuk, majd 11-esből szépített az UFC-s Nagy Gergő. A Makói FC azonban még egyszer betalált, így pedig még nehezebb helyzetbe hozta magát a Kanizsa, a vége 4-1 lett a makóiaknak...A beszámolók alapján összességében a kanizsai támadásoknak nem volt igazán “éle”, így pedig nehéz elkerülni a vereséget - főleg egy értékmérő meccsen. Ugyanakkor, ha az elején jobban koncent-rál Gombos Zsolt csapata, akár más, vagy legalábbis szorosabb végeredmény is születhetett volna.- Úgy érzem, komoly egyéni hibák után kaptuk a gólokat, a hazaiak első két találata után pedig már egy másik meccs kezdődött - fogalmazott a kanizsaiak szakvezetője. - A házigaz-dák gólokkal végződő pontrúgásai előtt a védelmi csapatszerkezetünk nem működött a megbeszéltek szerint, holott tudtuk, hogy a Makó ebben a szegmens-ben is jó együttes.- Mivel lehet mégis esélye saját gárdájának a visszavá-gón?- Állítom, mint csapat jobbak vagyunk és fizikáli-san is jobban bírtuk. El kell azonban ismerni, egyéni-leg ilyen szinten vannak extra képességű játékosaik, ezért nehéz meccs elé nézünk Kanizsán. Mi a lehe-tőségeinket elhibáztuk, ők viszont éltek a sajátjaikkal. Nincs mese, itthon gyakor-latilag nekik kell ugranunk, valószínűleg változtatni fogunk az összeállításun-kon is, igaz, arra is ügyel-nünk kell, hogy hátul szin-tén rendben legyünk. A legfontosabb, hogy min-denkinek száz százalékot kell nyújtania, ha ezt a pár-harcot győztesen akarjuk megvívni.POLGÁR LászlóIngaNGAtlANBelvárosi 35 m2-es üzlet, irodának, üzletnek, rendelőnek május 1-től kiadó. Érdeklődni: 30/474-5115.Szolgáltatás:Televízió-javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel: 30/597-1530.Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., valamint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel: 20/510-2723.Építőipari vállalkozó kőművest keres azonnali kezdéssel. Érdeklődni: 30/2342-882. Mindenki tegye oda magát! Makói FC-UFC NAGy-kANIZsa 4-1 (2-0)Labdarúgó osztályozó-mérkőzés az NB III-ért, első találkozó. Makó, 400 néző. Vezette: Csonka (Csatári, Flinka). G.: Hacker (23., 67.), Rakonczai (44.), Vajna (78.), illetve Nagy G. (70. - 11-esből)Nagykanizsa: Szabó Á. - Boros (Zsirai A., 80.), Papp T., Csáki, Kulcsár O., Zsirai P. (Nagy G., 63.), Rácz Sz. (Kiss J., 77.), Gerencsér A., Kulcsár R., Szalai D., Péntek. Veze-tőedző: Gombos Zsolt.Bajnoki öröm két héttel ezelőttről. Jó lenne, ha szombaton is készülhetne ilyen kép… (Fotó: Gergely Szilárd)
A tavalyi ezüst-érmes szereplé-se után idén bajnok lett a női asztalitenisz NB I Nyugati cso-portjában a Gej-zír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE együttese, mi több, Jakabfi Imre tanítványai veretlenül nyerték meg csoportjukat.A kanizsai hölgyek a 14 meccsükből tizenhármat nyertek meg, egyet adtak döntetlenre, vagyis bizto-san lettek elsők ebben a szezonban.- Nyugodtan mondha-tom, elég nagy fölénnyel, a másodiknál hat ponttal többet gyűjtve lettünk bajnokok - mondta el Jakabfi Imre. - Ez annak fényében értékes, hogy az idény során nem volt igazi harmadik húzó emberünk, így már a fiataljainknak is hozni kellett magukat, jól kellett játszaniuk.- Várható volt az átala-kulás?- Inkább úgy fogalma-zok, hogy mindig mentek el tőlünk tapasztalt ping-pongosok és kulcsjátéko-sok, gyakorlatilag rendsze-resen gyengültünk az évek során, aztán idén kiderült, mégsem így kell tekinteni erre a folyamatra. Úgy tűnik, Horváth Anna és Salamon Sára is beérett Madacki Mirella, Újházi Csilla, valamint Végh Zsu-zsanna mellett, és még számomra is meglepetés, hogy így nyertük a bajnok-ságot a Szekszárd AC III előtt.- A továbbiak?- A válasz nagyon egy-szerű, és erre a korábbiak is szolgáltak már bizonyí-tékul, tehát mindent az anyagiak határoznak meg, hogy hol és kikkel tudunk indulni...POLGÁR László22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportZalaegerszegen rendezték az idei cselgáncs diák A-B-C és ifjúsági kor-csoportos diákolimpiát, és a közel 700 versenyző között a Nagykanizsai TE 1866 cselgáncsozói ezúttal oktatási intézményeiket is képviselték.Az összesített ered-ménysor alapján 3 arany, 2 bronz jutott a kanizsai fiataloknak. Diák C kate-góriában, vagyis a legfia-talabbaknál Garai Eme-se 36 kg-ban 4 győzelem-mel, Garai Nimród 45 kg-ban és Nagy Adrián Vajk +55 kg-ban pedig három-három sikeres párharccal lett diákolim-piai bajnok. (Mindhár-man a miklósfai iskola növendékei.) A dobogó harmadik fokára állhatott a 36 kg-ban Szeghy Tamás (Pia-rista-iskola), aki három győzelemmel, egy vere-séggel a 3. helyen vég-zett, és szintén harmadik lett Sárközi Rajmund (Bolyai) 42 kg-ban, aki két győztes és egy vesztes mérkőzést vívott. Az ifjú-ságiak között Simon Bar-nabás 50 kg-ban hetedik lett.Az iskolák közötti ver-senyben a 3. helyért járó kupát a Miklósfai Általá-nos Iskola csapata nyerte el dzsúdósainak eredmé-nye alapján. A Botos András Ökölví-vó Akadémia falai között először rendez-ték meg a Nemzetközi Kanizsa Bokszgálát, amelyen a kanizsaiak egy szlovén egységgel is megmérkőztek, s a házigazdák nyertek 4:3-ra. A dél-zalaiak győztesei: Hollender Roland (serdülő 40 kg), Mezei Patrik (junior 52 kg), Lakos Kamilla (juni-or 63 kg) és Mátés Pat-rik (junior 66 kg) voltak. A gálán más meccsek is voltak, jöttek sportolók Balatonlelléről, Kőszegről, Pécsről és Szombathelyről, s ezen összecsapások sorában a nagykanizsaiaktól Botos Károly győzött (ifjúsági 64 kg).GyőzelmekHárom miklósfai aranyGarai Nimród a dobogó legfelső fokánA kanizsaiak veretlenül nyerték meg a pontvadászatotBajnokcsapatot köszönthettek
Villanyfényben az AC Milan ellenAz UFC Nagykanizsa U12-es labdarúgó-csapatának ifjú tagjai nem mindennapi élménnyel gazdagodtak az elmúlt hétvégén, hiszen Milánó egyik rangos utánpót-lástornájára voltak hivatalosak. A lombardiai központ Bresso városrészébe Bene Gábor utánpótlás szakágve-zető és Cs. Horváth Gábor edző vezetésével érkeztek, hogy például az AC Milan, a Sampdoria, valamint a Novara egy-egy hasonló korosztályú együttesével is megmérkőzhessenek. Mondanunk sem kell, a meccsek - főleg a Milan elleni péntek esti villanyfényes találkozó - örök élmény maradt számukra, s ahogy azt Cs. Horváth Gábor megfogalmazta, a gyerkőcök ilyen hatásokat magukban elraktározva, biztosan a futball örök szerel-meseivé válnak - legyenek idővel akár neves játékosok, vagy lelkes szurkolók. POLGÁR László 2017. 06. 16. | 23SportIsmét labdarúgó múltidé-zéstől volt hangos az elmúlt hétvégén az Olajbányász-stadion, hiszen ezúttal a Nagykanizsai Olajbányász SE játékosai az 1979-1982 közötti időszakot elevení-tették fel egymás között. Tulajdonképpen az 1982-es Nyíregyházi VSSC elleni, az NB I-ért megvívott - sajnos sikertelen... - osztályozó pár-harcuk zárt le egy korszakot az akkori labdarúgók életé-ben. Ennek volt nemrég 35 esztendeje, ezen apropóból (is) találkoztak az egykori futballisták. A korszak érde-kessége, hogy a Bányász az akkori második vonalban sorrendben harmadik, második, majd a Nyugati csoportban - 1982-ben - baj-nok lett és így következhe-tett a nyíregyháziak elleni osztályozós párharc.A napokban Zalaegersze-gen is nosztalgiáztak, ott az 1977 telén (először) az NB I-be jutott Zalaegerszegi TE női kosárlabda-csapatának játékosai és az akkori szak-mai stáb találkozott. A 40 esztendeje a legfelső osz-tályban indult megyeszék-helyi együttes keretéhez három, Nagykanizsáról elkerült kiváló játékos, Badacsonyi Ágnes, Her-sits Lászlóné, Hocz Erika és az edző, Hersits László tartozott, akik remek han-gulatú összejövetelen ele-veníthették fel emlékeiket.POLGÁR LászlóMegnyerték a kupátAz amatőr női kosárlabda NB I-ben a Kanizsai Vadmacskák SE együttese a tavalyi tizenegyedik helye után idén a tizedik helyen végzett.A kanizsaiak a rájátszás utolsó felvoná-sában a 9. helyért a BKG DSE ellen mér-kőzhettek, és a szigetszentmiklósi 58-57-es vereség után lehetett biza-kodni a kanizsai visszavágó előtt. Nos, Fuisz Viktóriáék az itthoni meccs alkal-mával roppant rossz napot fogtak ki, és a szentmiklósiak ezt ki is használták. A BKG DSE végül 60-34-re nyerte a találkozót, amellyel egyben meg is sze-rezte a kilencedik helyet, a Vadmacs-kák pedig 10. lett. Ahogy azt Gábor Erzsébet, a KVSE edzője is elmondta, a nagykanizsai meccsen 25 százalékos volt mindössze a dobóteljesítményük, ennek pedig egyenes következménye volt a vereség.A Vadmacskák tehát vereséggel zárta ugyan az idényt, de az előző esztendő-höz képest egy helyet azért így is javí-tott.POLGÁR LászlóEgy helyet előreMegnyerte az 5. Üzleti Liga Országos Céges Focikupa küzdelmeit a Nilfisk dolgozói csapata. A tornán 40 együttes vett részt, a kanizsaiak 7 mérkőzést játszottak egyetlen nap alatt, az elő-döntőben a tavalyi bajnokot, a Dunaferrt búcsúz-tatták. A csapat a városi bajnokság másodosztá-lyában jelenleg a második helyen áll – cél, hogy a dobogón végezzen a dolgozói gárda.A srácoknak az olasz torna örök élmény maradHa előtörnek az emlékekEgy sikerkorszak főhősei – 35 év után (Fotó: Gergely Szilárd)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKTóth Ferencné Magdi sokat sürög-forog a konyhában. A Kis-kanizsán élő asszony saját beval-lása szerint „sütésmániás”, ha az interneten vagy egy újságban rábukkan egy új sütemény receptjére, azonnal rohan a bolt-ba, hogy beszerezze a hiányzó hozzávalókat. Fiókja mélyén több mint száz finomság receptje lapul, sokak örömére. Magdi ugyanis szeret meglepni másokat süteményei-vel.- Amíg dolgoztam, szinte min-den nőnapkor sütöttem férfi kollé-gáimnak, néhány évvel ezelőtt egy kosárnyi croissant-nal érkeztem a karácsonyt megelőző zumba órá-ra, nemrég pedig egy ezermester-nek a gyors segítséget meghálálva készítettem káposztás rétest – mondja Magdi, aki nem áll meg egy süteménynél, ha vendég érkezik hozzájuk. Az asztal-ra többféle tészta is kerül: sós, édes, diós, mákos; jól tud-ja, kinek mi a ked-vence. Cserébe csu-pán egy dolgot kér az asszony, őszinteséget. Nem szereti, ha valaki kóstolás után csupán illendőségből dicsér meg valamit.Tóth Ferencné a Kanizsa olvasói-val a töltött kifli receptjét osztja meg, amelyet nagyjából négy évti-zeddel ezelőtt kapott az egyik munkatársától. Igazi vendégváró finomságról van szó, pillanatok alatt megvan, a túrót kedvelők figyelmébe ajánlja. TöltöTT kifliHozzávalók: 50 dkg túró, 2 tojás sárgája, 2 vaníliás cukor, pár szem mazsola, 7 db bolti kifliElkészítése: A kiflit, miután a csücs-keit eltávolítottuk, kettévágjuk, majd vékony fakanál nyelével a puha belsejét kitoljuk. Összekeverjük a túrót, tojás sárgáját, a vaníliás cuk-rot, ízlés szerint a mazsolát. Az elké-szült masszát kiskanál segítségével a kiflikbe töltjük minél szorosabban, hogy kisütéskor ne szívjon magába sok olajat. Forró olajban addig süt-jük a kifliket, amíg a túró a két végén kezd megbarnulni. A töltött kifliket porcukorral megszitáljuk. HIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Jobban is vigyázhatna az egészségé-re. Ha nem hagy magának elegendő időt a kikapcsolódásra, előbb-utóbb kifárad, s elmegy a kedve mindentől.Bika: 04.21-05.21. Számtalanszor tapasztalhatta, jó dolog a pénzköltés. Éppen ezért a sziporkázó ötleteit valósítsa meg, mielőtt a családja lebeszélné róla. iKrek: 05.22-06.21. Mostanában bármit elér, amit csak akar. Ha azonban a fürdőruháját nem akarja a főszezonban lecserélni, tartsa távol magát az édességektől. Rák: 06.22-07.22.Ápolja jobban a kapcsolatait. Ha elszalad mindenki elől, akinek szük-sége lenne önre, előbb-utóbb pórul jár, önt sem hallgatják majd meg ismerősei.Oroszlán: 07.23-08.23. Ha úgy érzi, éppen önről folyik a plety-ka a közelében, semmi esetre se hall-gassa meg, miről beszélnek. Fütyö-részve, jókedvűen haladjon tovább. Szűz: 08.24-09.23. Naprakész tudásának köszönhe-tően egyre több feladatot kap a munkahelyén. Mindezt vegye meg-tiszteltetésnek, és ne reklamáljon.Mérleg: 09.24-10.23.Ha évek óta még mindig csak a pár-keresésnél tart, akkor biztosan önben lehet a hiba. Változtasson a módsze-rén, mert aki tényleg keres, az talál is.sKorpió: 10.24-11.22. Izgalmak sorozata vár önre a ma-gánéletében. Ne szalasszon el egyetlen pillanatot sem ezekből az értékes, szép órákból. Nyilas: 11.23-12.21. Ne csodálkozzon azon, ha a gondo-latai néha elkalandoznak munka köz-ben. Igyon több hidegvizet, és máris felfrissül testben-lélekben egyaránt.Bak: 12.22-01.20. Ha úgy érzi, égből pottyant mese az, amivel ismerősei mostanában el-árasztják, akkor igaza van. Tanuljon meg végre kételkedni a szavukban.Vízöntő: 01.21-02.19. Ha van banki tartozása, akkor szá-moljon le azzal minél előbb. A nyá-ron például spórolhat az energián, de beiktathat magának egy fogyó-kúrát is. Halak: 02.20-03.20. Úgy érzi, jót tenne önnek is a vaká-ció. De addig is, úgy tegye túl magát a monotonnak tűnő munkáján, mintha lenne hozzá kedve.Fotó: Jancsi LászlóNégy évtizedes recept –
szeretettel sütveMagdi töltött kiflijegyorsan elkészíthetővendégváró finomság
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 24. SZÁm, 2017. JÚNIUS 23.Kigyulladt szerdán kora délután a General Electric nagykanizsai gyárában egy raktárépület. A helyszínre a kanizsai tűzoltók mellett Zala más városaiból és Somogyból is érkeztek egységek. A led-részlegben a baleset idején mintegy 100 ember tartózkodott, mindannyian biztonságban kimenekültek, senki sem sérült meg. A Kanizsa úgy tudja, a helyszínen egy tűz-oltót kellett a mentőknek ellátni. A katasztrófavéde-lem mobil laborja is Kanizsára jött, és folyamatos méréseket végzett, de a levegőben nem volt kimutat-ható veszélyes koncentrációban egészségre káros gáz, így a környéken élőknek nem kellett elhagyniuk otthonukat. Csütörtökön a GE kanizsai gyárában – a led-üzem kivételével – zavartalan volt a termelés. Hogy mitől kapott lángra a raktár, egyelőre nem tudni, azt majd a tűzvizsgálat állapítja meg.Az MTA Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának csütörtöki tájékoztatá-sa szerint kisebb föld-rengés keletkezett Nagykanizsa közelé-ben, mintegy négy kilométeres mélység-ben. A földmozgás mértéke 2,1-es volt a Richter-féle skálán. A földrengést a lakos-ság nem érzékelte, a katasztrófavédelem ügyeleteire nem érkezett bejelentés. Hasonló, kisebb rengést az elmúlt hónapokban Magyar-ország több települé-sén is tapasztaltak. Rengett a földKanizsán!Fotó: Gergely Szilárd7Átadások szombatjaFotók: Gergely SzilárdTűz a
GE kanizsai gyárában
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTMegerősítette 50 évvel ezelőtt tett házassági fogadal-mát Mátés István és felesége, Zsuzsanna. A Kálvin téren randevúztak először 1967 márciusában, május-ban pedig már össze is költöztek. A házaspárnak három gyermeke született, és ma már hét unokája van. István és Zsuzsanna azt mondta, hosszú, boldog kap-csolatuk titka az, hogy mindig szakítottak egymásra időt és figyelmet.Néptánctáborral kezdődött a nyár Kiskanizsán. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban egy héten át felcsíki és moldvai táncokat tanultak a gyerekek Tóth Istvántól. A fiatalok ez idő alatt megismerkedhettek a néptánc alapjaival, s ha kedvet kaptak hozzá, szep-tembertől akár a tánccsoportban is folytathatják. A táborban ezúttal huszonöt fiatal vett részt, köztük olyanok is, akik már visszajáró vendégek. Őket, mint mondták, a tán-con kívül a jó hangulat és a közösség hozza vissza. a hét száma:Egy hétig táncoltakVILÁG KÉP – A HÉT KÉPEBuddhaEgy érdeklődő kisfiával a füstölőket nézi Európa legnagyobb buddhista meditációs központja előtt,a zalaszántói buddhista sztúpánál Buddha születésnapja és a Béke Sztúpa alapításának 25. évfordulója alkalmából tartott fesztiválon. Kanizsa50Fotó: Gergely Szilárd IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Gergely Szilárd
2017. 06. 23. | 3A HÉT TÉMÁJAA Nemzeti Tehetség Program keretében Minősített Tehetség-gondozó Műhely címet adományozott öt év időtartamra a Batthyány Lajos Gimnáziumnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Új Nemzedék Központ.– Iskolánk Dél-Zala patinás intéz-ménye, büszkék vagyunk piarista gyökereinkre, de jogfolytonosan az államosítástól, 1948-tól számít-juk magunkat – jegyezte meg elöl-járóban Balogh László igazgató. – Pedagógiai programunk alapgon-dolata is a hagyományápoló, tehetséggondozó és esélyteremtő mivoltunkat emeli ki, amit az egy-kori kanizsai gimnazista (1813-17 között), Deák Ferenc így jellemez a szavaival: „Nem elég a gyermeket gépileg tanítani a kiszabott tanul-mányokra; lelkét, szívét is művelni kell, mert csak így lehet derék, értelmes, nemesen érző, jellemtel-jes férfiú és honpolgár. A nevelést, sőt még a tanítást is a gyermeknek testi, lelki erejéhez, tehetségéhez s hajlamaihoz, egyszóval egész egyéniségéhez kell alkalmazni.” A céltudatos és eredményes tehetséggondozás, az érettségire és felvételi-re történő felkészítés a vállalt feladatunk – hangsúlyozta az igaz-gató, majd hozzátette –, de ugyan-olyan fontos „szeretetpedagógi-ás” nevelési feladatuk is: a „BLGén”, a „batthyánys lélek”, a „batthyánysnak lenni: stílus, életforma, hivatás” szimbólumok tartalommal való kitöltése. Az igazgató megemlítette azt is: annak ellenére, hogy a BLG egy nagy iskola, „mamutintézmény és labirintus”, ez nem zárja ki a tehet-séggondozás lehetőségét. A minőség és igényesség jegyében büszkék a kiváló mutatóikra: a 4,3-es tanulmányi átlagra, a 4,6-es középszintű és a 4,8-es emeltszin-tű érettségi átlagra. A kompeten-ciaméréses eredményeik is kivá-lóak. – A tanulók harmadának meg-van a nyelvvizsgája, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verse-nyen hagyományosan jól szerepe-lünk és évente mintegy 50 diákunk végez országos tanulmányi verse-nyen a legjobbak között. Diákjaink közel 90 százalékát elsőre felveszik jó egyetemekre és főiskolákra, és ott bent is maradnak. Akkreditált Tehetségpont, Európai Tehetség-pont és Örökös Ökoiskola vagyunk, jó a kapcsolatrendszerünk és jól pályázunk. Nemcsak tanulmányi, hanem kulturális és sport terüle-ten is vállaltan tehetséggondozó iskola vagyunk, mert a dolgok összefüggnek – fogalmazott Balogh László, hozzátéve: a Helikoni Kul-turális Fesztiválon kétévente 120 fős diákdelegációval vesznek részt, és szinte minden kategóriá-ban indulnak. Büszkék a megyei Prima-díjas Virág Benedek Kórusra és a Hyány-galériára, általában több mint 20 diákjuk végez sport-ban az országos diákolimpia 1-3. helyén egyéniben. - Van 24 órás focink, van „BL”-ünk (Batthyánysok Ligája), s mind-emellett különösen kiváló a sakk-csapatunk és a tájfutó projektünk- tette hozzá az igazgató.A rendezvényeik sokasága révén kicsit közművelődési intézmény-nek is tartják magukat. Ezt támasztja alá az is, hogy minden évben kiadnak évkönyvet, és az országban először a BLG-ben jelent meg a Tablók Könyve. A 42 ezer kötetes Tüskés Tibor Iskolai Könyvtáruk muzeális értékekkel is rendelke-zik, és van iskolamúzeu-muk is. A Batthyánys, Landleros, Irányis Öreg-diákok Köre minden év június 1-jén öregdiák találkozót szervez: egykori diákjaik közül jelenleg négy akadémikus van. – A közel 1100 magyarországi középiskola TOP-listáján a 100 leg-jobb között természetesen mindig ott vagyunk. A Batthyány Lajos Gimnázium büszke jó beiskolázá-sára, jó tanulmányi helyzetére, nevelőtestületi felkészültségére és iskolai légkörére, de leginkább arra, hogy: batthyánysnak lenni jó! – összegezte az elnyert cím kap-csán gondolatait Balogh László igazgató.BAKONYI ErzsébetBalogh László:Batthyánysnak lenni jó! Ez egyébként kiderüla bizonyítványokból is… (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Már papírjuk is van róla…„ A közel 1100 magyarországi középiskola TOP-listáján a 100 legjobb között természetesen mindig ott vagyunk. ”
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetéswww.posta.huAmennyiben 2017.05.08. és 2017.07.02. között legalább 10 éves tartamú érvényes PostaSzemünkfénye biztosítási szerződést köt, és a szerződésének havi díja• legalább 16 000 Ft, egy Dual SIM-es, kártyafüggetlen Lenovo A1000 okostelefont kap ajándékba,• nem éri el a 16 000 Ft-ot, a készlet erejéig egy kézműves Freshka koala kabalafigurával ajándékozzuk meg. A tájékoztatás nem teljes körű, a termékkel és az akcióval kapcsolatos részletekről érdeklődjön a postákon, vagy tájékozódjon a posta.hu és a www.postabiztosito.hu honlapokon. A biztosítási szolgáltatást a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. nyújtja, a szolgáltatás közvetítésében a Magyar Posta Zrt. függő közvetítőként vesz részt.Lenovo A1000 DualSimFreshka kézműves koala figuraKössön 2017.05.08. és 2017.07.02. között PostaSzemünkfénye biztosítást gyermeke, unokája számára, és megajándékozzuk egy okostelefonnal vagy egy kézműves kabalafigurával! ISMERJE MEG PÉNZÜGYI OLDALUNKAT IS!PostaSzemünkfényeÉletbiztosítás és megtakarításPosta_Szemunkfenye_202x270mm.indd 16/11/17 23:59
2017. 06. 23. | 5AktuálisNagy Imre és mártírtár-sai kivégzésének 59. évfor-dulóján azokra emlékez-tek a Nagykanizsai Polgári Egyesület rendezvényén, akik életüket adták a magyar szabadságért. Mint dr. Erdős László önkormányzati képviselő mondta: Magyarország a harcban egyedül maradt, a világ pedig adósa maradt Magyarországnak.Hangsúlyozta: a forrada-lom leverését követő meg-torlásoknak egyetlen célja volt: megroppantani a magyar társadalom gerin-cét. Tömegesek voltak az internálások, a bebörtön-zések, a kínvallatások, a magyarok azonban nem törtek meg – még akkor sem, ha az életük került veszélybe. - Az ’56-os megtorlás áldozatai példaértékű magatartást tanúsítottak, ami a bátorságot, az önfel-áldozást, és a szabadság-szeretetet illeti. A kádári hatalom semmiféle bruta-litással vagy kínzással nem tudta megtörni őket, egye-nes gerinccel állták ezeket a csapásokat - fogal-mazott dr. Erdős László. Ma sem csor-bulhat az az elszántság, amellyel a magyarok identitá-sukhoz ragaszkod-tak hat évti-zeddel ezelőtt, emelte ki Papp János, a Nagykanizsai Pol-gári Egyesület elnök-helyettese.- Az ’56-os szabadság-harcosok a kivégzésük előtti utolsó pillanatban is azt kiáltották: éljen Magyarország! Az ő szán-dékukhoz hűen a mai nap arra kell választ kapnunk, nekünk mi a feladatunk, mit kell tennünk ahhoz, hogy éljen Magyarország. Ezért nem gyásznap a mai, hanem ünnep: az egyenes gerinc és a jövőbe tekintés ünnepe – fogalmazott.A vasútállomáson a Hor-tobágyra deportáltak emlékét idézték, és sokan eljöttek olyanok is, akik maguk is megtapasztalták a kitelepítés, elhurcolás borzalmait. Sok családra az éjszaka leple alatt törtek rá, és percek alatt hasadtak ket-té álmok és éle-tek, amit 65 év múltán is nehéz meg-emészteni. A meg-emlékezé-sen Cseres-nyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője hang-súlyozta: a kiállás és a hősökre való emlékezés a magyarok sajátságos, nemzeti karaktere, amely napjainkban is meghatá-rozza identitásunkat. - Emlékezni jöttünk, emlékezni azokra a meg-gyötört emberekre és csa-ládokra, akiket és amelye-ket a kommunista rezsim meg kívánt fosztani az ott-honuktól, és ezáltal a múlt-juktól és a jövőjüktől. A mai nap, a mi közös emlé-kezésünk azonban bizo-nyíték arra, hogy a felejtés mélységéből is fel lehet emelkedni, és újra élővé lehet tenni mindazt, amit eltüntetni akartak. Ez a nap így az emlékezés hatalma folytán válik szentté, amely tiszteletet és szere-tetet kíván meg tőlünk, visszhangozva mindannyi-unk szívéből: vagyunk, akik vagyunk – mindörök-ké magyarok - hangsúlyoz-ta Cseresnyés Péter. A vasútállomáson egy mementó őrzi azoknak az emlékét, akiket a nagyka-nizsai állomásról hurcoltak el a hortobágyi és kunsági kényszermunkatáborok-ba. Az emléktáblánál a jelenlévők koszorúkat és mécseseket helyeztek el.Sok családra az éjszaka leple alatt törtek rá, és percek alatt hasadtak ketté álmok és életek, amit 65 év múltán is nehéz megemészteni (Fotók: Gergely Szilárd)A kommunista rémtettek áldozataiAz elmúlt hétvégén, több helyszínen, a kommunista terror és embertelenség áldozataira emlékeztek Nagykanizsán: Nagy Imrére és mártírtársaira, illetve azokra, akiket kite-lepítettek, elhurcoltak a Hortobágyra kényszermunkára. Mindörökké magyarok!Cseresnyés Péter: A kiállás ésa hősökre való emlékezésnapjainkban is meghatározzaidentitásunkat
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésXVIII. Iharosi Szent László Régi Korok Fesztiválja2017. július 1. (szombat) BELÉPŐDÍJ MENTES RENDEZVÉNY!!!Helyszín: Iharosi Kastélypark és Sportpálya az ettől eltérő helyszínek a programban külön jelezve vannak.2017. július 1. (szombat) 9.00-tól Középkori öltözékes felvonulás a falu fő utcáján 10.00 Ünnepi szentmise - a Katolikus templomban, szentbeszédet mond Bálint Gábor csurgói plébános10.45 Koszorúzás a Szent László szobornál11.00 I. Iharos fia Gergely Lovagi hat próba13.00 Borkóstolás a csurgói Csokonai Borlovagrenddel13.10 Ünnepélyes Megnyitó- Köszöntők, díj átadók13.20 Iharosi Óvodások műsora13.30 Solymászbemutató Gasztonyi Dániel mestersolymász - (újabb madarakkal is)14.30 Harcok VirágaiA Siklósi Sárkányos Lovagrend bemutatója 15.10 Szelindek Régi- Világzene Forgatag fellépése16.00 A Kaposvári Fekete Sereg Lovagrend harci bemutatója 16.35 Minden Napok Budán (Mátyás korában) táncos- históriás színi játék a Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány által17.20 Iharosi Hangulat Klub reneszánsz táncbemutató17.25 A kipcsa mint harcművészetAz iharosi Szent László Király Lovagrend bemutatója17.45 Vág az ész, mint a KardA Siklósi Sárkányos Lovagrend bemutatója 18.10 Kelemen Zsolt lovas-harci bemutatója18.45 Szent László kultusza a Kárpát-medencén kívülBeszélgetés Horváth Zoltán György könyvkiadó tulajdonossal19.10 Néptánc hagyományainkból A Dráva Gyöngye Ifjúsági Néptánc Egyesület néptánc bemutatója 19.30 Bándi Dobkör előadása20.00 Decsi Richárd 20.30 Tizenhat város Tizenhat leányaBeszélgetés Pesőczy László színművésszel20.50 Filmvetítés - Tizenhat város Tizenhat leányaszínes magyar történelmi film22.10 A petőfiszállási Fire Friends Tűzzsonglőrök bemutatójaKísérőprogram:Gyereksarok-népi játszótér, Népi kosaras körhinta, Kö-zönség íjásztatás, Pónifogatozás, Csatacsillag és kelevéz hajítás az Inotai Fehér Kereszt Lovagrend szervezésében, A Kárpát- medence Középkori Szent László Freskói állandó Fotó kiállítás, középkori táborélet, korabeli borszékMédia támogató: Kanizsa TVA szervezők a programváltozás jogát fenntartják!
Az 500 éves reformáció emlékévében első alkalommal rendezte meg a Kálvin téri forga-tagot a református gyülekezet. A program tan-évzáró istentisztelettel kezdődött, majd elő-adások követték egymást a templomban, míg a kicsik odakint játszhattak. Gulyás Gergely, a parlament alelnöke hangsúlyozta: fontos, hogy Magyarországon legyenek olyan gyüle-kezetek, amelyek képesek életben tartani a kereszténységet. - A magyar nemzet és a magyar állam úgy tudott fennmaradni, hogy Szent István a keresz-ténység útját választotta. Ha belegondolunk, hogy ennek a történelmi ténynek a megemlíté-séért és rögzítéséért milyen támadásokat kel-lett átélni, akkor jól látjuk, hogy az európai elit-ben egy erőszakos, szekularizált irányzat van hatalmon – fogalmazott a politikus. Az egész napos programra azokat is várták, akik az elmúlt 25 évben konfirmáltak. Közülük Molnár Flóra úszóolimpikon például azt mondta: „Isten segítsége is kellett, hogy kitart-sak, és optimista legyek. Sokat imádkoztam.” A Kálvin téri forgatag kapcsán Hella Ferenc református lelkipásztor azt emelte ki: nagyon fontos a közösségformálás, az, hogy a gyüle-kezet tagjai, de tágabb értelemben a város polgárai közösséggé kovácsolódjanak. A napot az Anima Soni zenekar koncertje zárta. 2017. 06. 23. | 7AktuálisEgyetlen nap alatt játszóteret, kerékpárdokko-lót és hajómo-dellező verseny-tornyot is avat-tak a városban. Több játszótér is megszé-pült vagy teljesen új épült az elmúlt hónapokban Nagykanizsán. A városnak ugyanis fontos, hogy az itt élő gyermekek biztonságos és modern környezetben játszhassanak. - Közel 20 játszótér újult meg, ami azt jelenti, hogy van, ahol egy-két játékele-met helyeztünk el, s van, ahol többet. A régieket, amelyek balesetveszélye-sek voltak, lecseréltük, az újak pedig minden uniós kívánalomnak megfelel-nek. Remélem, sokaknak okozunk ezzel örömet a nyári szünetre is - fogalma-zott Dénes Sándor, Nagy-kanizsa polgármestere a Munkás utcában.A játszótéravatás után a városvezető és Cseresnyés Péter államtitkár, ország-gyűlési képviselő - több biciklissel együtt - kerék-párra ült, és egészen a Csó-nakázó-tóig tekert. A víz-partra körülbelül negyed-óra alatt értek ki a Keleti városrészből. Itt újabb beruházást lepleztek le: a közelmúltban készült el ugyanis egy kerékpárdok-koló a Csótó partján. A biciklisek szerint fontosak ezek a fejlesztések. - Nagyon jó ötletnek tar-tom, mert reggelente látom, hogy viszonylag nagy forgalom van az isko-lák, óvodák környékén, és az emberek kicsi távokon mozognak reggelente, s ezek a bringák erre, főleg, hogy fél óráig ingyenesek, szerintem nagyon alkalma-sak lennének - mondta Bacsi Imre.Emellett azt is szeretnék elérni a beruházással, hogy minél többen kerékpároz-zanak, valamint hogy aktív-turistákat csalogassanak a városba és környékére. - Egy hosszú folyamat újabb állomásán vagyunk a dokkoló avatásával, hiszen jó néhány évvel ezelőtt elha-tároztuk, hogy a városban fejlesztjük, bővítjük a kerék-párutakat, a biztonságos közlekedés céljából. Száz-milliós nagyságrendben épí-tettünk kerékpárutakat, és ez a térségben a jövőben is folytatódik - hangsúlyozta Cseresnyés Péter. Ezen a napon a Csónaká-zó-tavon egy másik beru-házást is átadtak: a hajó-modellezők versenytor-nyát. Az épület az elmúlt hetekben megszépült, kicseréltek a torony burko-latát és a nyílászárókat is.Felpezsdült a Kálvin térAz átadások napjaGulyás Gergely: Fontos, hogy legyenek olyan gyülekezetek, amelyek képesek életben tartani a kereszténységet (Fotó: Gergely Szilárd) A játszótér és a kerékpárdokkoló után a versenytornyot is felavatták. Képünkön (balról) Lekszikov Zsolt, Dénes Sándor és Cseresnyés Péter
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSIKözpont „Lone Wanderer” / „Magányos ván-dor”- Ludmila Baitsaeva (Oroszország) képzőművész kiállítása.Megtekinthető: június 30-ig, az Ősze András galériában, az intézmény nyitva-tartási idejében.Június 24.Varázslatos India – kiállítás Gelencsér Gábor újságíró gyűjteményéből.Megtekinthető: július 15-ig.Június 24.Nemzetközi Jóga Nap & Gangesz-Duna: Indiai Kulturális Fesztivál – Nagykanizsai programok11.00: A rendezvény megnyitója11.15-12.00 Jóga egy indiai jóga szakem-ber vezetésével12.00-14.00 Indiai kulturális program (kathak tánc)13.00-14.00 Jóga a helyi jóga iskolával14.00-15.00 Indiai kulturális program (Bharatnayam tánc)15.00 Indiai filmvetítésA rendezvény ideje alatt henna és karkö-tő készítő művészek alkotásai is megte-kinthetők.Június 27., 19 óraKanizsai Nyári Színház: Presser Gábor-Sztevanovity Dusán: A padlás - Félig mese-félig musical 9-99 éves korig. Rendezte: Mess Attila. A lendvai Egy&Más Vándorszínház előadása. Belépődíj: 1500 FtMedgyASZAy HázJúnius 23., 19 óraSzerenád a gesztenyefák árnyékában – BuSKAnjo aka Budapest SKA Nu-Jazz Orchestra.A számos stílust izgalmasan magába olvasztó BuSKAnjo előadásában olyan feldolgozások is megszólalnak majd, mint Bruno Mars Grenade vagy Billionai-re slágere, de bátran nyúlnak Michael Jackson, Bob Marley, Billie Joel klassziku-saihoz és ismert jazz dalokhoz egyaránt. ProgramajánlóJún. 22-28. 16.00 verdáK 3. szinkr. amerikai animációs film (109’)Jún. 22-28. 17.30 trANSForMerS: AZ utolSÓ lovAG szinkr. amerikai sci-fi (148’)Jún. 22-28. 17.30 A KARIB-teNger KALÓZAI: SALAZAR BOSSZÚJA szinkr. amerikai fantasy (129’)Jún 22-27. 18.00, 20.45, Jún. 28-án csak 20.30 trANSForMerS: AZ utolSÓ lovAG 3D szinkr. amerikai sci-fi (148’)Jún 22-28. 20.00 UNloCKed: éleSÍtve amerikai akcióthriller (98’)Jún. 22-28. 20.30 CSAJOK HAJNALIG szinkr. amerikai vígjáték (98’)Jún. 24-25-én 15.00 A MÚMIA szinkr. amerikai fantasy (110’)Jún. 24-25-én 15.30 vuK magyar animációs film (90’)Jún. 28. 18.00 gru 3. szinkr. amerikai animációs film (90’)júni us 22- júNIus 28. MűsoraAz óra ketyeg, az idő fogyIgazi nagyágyúk, Orlando Bloom, John Malkovich és Michael Doug-las is feltűnik az Unlocked: Élesítve című filmben. Az akcióthrillerben Ali-ce (Noomi Rapace), a CIA kihallgatótisztjének történetét követhetjük nyomon, aki próbál megakadályozni egy halálos biológiai támadást Lon-don polgárai ellen. Sikerül szóra bírnia a merényletről értékes informáci-ók birtokában lévő foglyot, ám mielőtt továbbítaná feletteseinek az infó-kat, ráébred, hogy áruló épült az ügynökségbe. Alice menekülőre fogja, és versenyt futva az idővel, kevés megbízható ismerőse segítségével pró-bál ura lenni a helyzetnek. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA BuSKAnjo nyári szerenádja izgalmas zenei utazást ígér(Fotó: BuSKAnjo)
2017. 06. 23. | 9KultúraGyógyítások, kenyérszaporítás, vízen járás és persze maga a feltámadás – hosszasan lehetne sorolni azokat az emberi értelem határait feszegető csodákat, amelyek Jézushoz köthetők. Mind közül a legnagyobb titok, ami az utolsó vacsorán történt, s a mai napig megtörténik minden egyes szentmisén: a kenyér és a bor átváltozik Jézus testévé és vérévé. Erről beszélt Úrnapja előestéjén Barsi Balázs ferences szerzetes az Alsótemplomban.„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van” – mikor Jézus kijelentette ezt a kafarnaumi zsinagó-gában, sokan nem értet-ték, hogyan adhatja bárki is eledelül a testét? Nem ez volt az egyetlen eset, ami-kor Jézus szavai vitát szí-tottak a zsidók között.– Ha megfigyeljük, Jézus tanításaikor általában három dolog történik – mutatott rá a sümegi szer-zetes. – Az emberek meg-döbbennek. Nem tudják hová tenni a hallottakat, s ki-ki a belátása szerint dönt: Jézus mellett vagy őnélküle folytatja. Akik maradnak, csak később, a feltámadáskor értik meg, miről is beszélt Krisztus.A megdöbbenés, a dön-tés és a végső megértés ugyanúgy az isteni peda-gógia része, mint a meg nem értés időszaka. Barsi Balázs emlékeztetett rá: Jézus a színeváltozáskor maga parancsolt rá a tanít-ványokra, ne szóljanak a látomásról senkinek, amíg az Emberfia fel nem támad.– Gondoljunk csak bele: ha Péter rájön, hogy magá-val az Isten fiával hányko-lódik egy hajóban a tom-boló Galileai-tengeren, valószínűleg beleőrült vol-na. A korlátolt emberi elme nem lett volna képes ezt megemészteni. De néz-zünk egy másik példát: az utolsó vacsorán Jézus megmosta a tanítványok lábát. Ők persze tiltakoz-tak, nem akarták a mestert ilyen megalázó helyzet-ben látni. Mit szóltak vol-na, ha kiderül, hogy az Isten az, aki a lábukat mos-sa? Az a felismerés, hogy a Mindenható nem felülről tekint le, ahogy azt addig képzelték, hanem alulról, és mossa az ember lábát, a világ szennyét, felrobban-tott volna minden korábbi filozófiát és istenképet.A ferences szerzetes sze-rint a kereszténység lénye-ge az, hogy kinek tartjuk Jézust. A feltámadással válik végleg egyértelmű-vé: nem tanító, nem prófé-ta és nem vallásalapító, hanem a Messiás.– Tegyük fel, hogy valaki megkáromolja Istent. – Az illető nagy valószínűség-gel azt állítja magáról, hogy ő a Mindenható, de nem bajlódik azzal, hogy kitalálja mellé még az egész Szentháromságot is. Ugyanez az ember azt is mondja talán, hogy a mennyek országából érke-zett, és oda is tér vissza – majd. Jézus ezzel szemben úgy fogalmaz: ő már ott van, hiszen egy az Istennel. Érdemes János evangéliu-mát olvasgatni, ahogy ő leírja az eseményeket, abban ott a bizonyság Jézus életére.A szentmisén elhang-zott: egy örökkévaló van, egy végtelen tudás, egy mindenhatóság – de ezt három személy birtokolja: az Atya, a Fiú és a Szentlé-lek. És ez az, amivel az ate-izmus nem bír. Nem az a kérdés, hogy létezik-e Isten, hanem az, hogy milyen? – Ha nem lenne Szenthá-romság, az azt jelentené, hogy Isten egyedül van az idők kezdetétől, de akkor hogyan volna képes szeret-ni? Pedig a szeretet belőle fakad, nem az evolúcióból. Lehet, hogy a testem roko-na az első élő sejtnek, de a lelkem nem. Isten akart engem valakinek, ezért vagyok. Már a megtermé-kenyítés pillanatában, anyám méhében megszó-lított, s amikor azt mondta, „te”, azzal megszületett az „én”. Ez a kapcsolat nem bomlik fel sohasem, ezért aki hisz benne, ha meghal is, élni fog.*Barsi Balázs a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról is beszélt, amelyet 2020-ban Buda-pesten rendeznek meg. Mint mondta, a felkészülés időszaka nem telhet tétle-nül: az egyházi személyek-nek és a híveknek is szá-mot kell vetniük azzal, hányadán állnak Krisztus-sal.– Vissza kell térnünk a második vatikáni zsinat-ban foglaltakhoz: az Oltári-szentség az a forrás, amely-ből az egész emberi élet-nek táplálkoznia kell, az erkölcstől kezdve a gazda-ságon át a társas kapcsola-tokig. Épp ezért a szentmi-se csúcsa a konszekráció, azaz az átváltoztatás. Az Oltáriszentségben, vagyis a Jézus Szent Testében és Szent Vérében való része-sülés az a pont, amikor minden kereszténynek döntenie kell: Jézus mel-lett vagy őnélküle…A szerzetes ugyanakkor hangsúlyozta: senki ne vesse meg azokat, akik nem áldoznak. Ha valaki ott marad a padban, nem biztos, hogy halálos bűn-ben van, csupán még nincs elkészülve a találkozásra – de attól még vágyakozhat Isten után. Sőt, Barsi Balázs azt is mondta: aki részesül-het a szentáldozásban, ügyeljen rá, hogy ne szűn-jön meg benne sem a vágyakozás, ami a zsoltár-béli, forrásvizet kereső szarvas életösztönéhez hasonló.NEMES DóraAz isten i pedaEDAgógiaBarsi Balázs: Nem az a kérdés, hogy létezik-e Isten, hanem az, hogy milyen? (Fotó: Gergely Szilárd)Aki hisz benne,ha meghal is, élni fog…
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemAz ítélet kapcsán az Állatmentő Sereg fb-ol-dalán ezt tette közzé: „Ha csalódtál. Ha felhá-borodtál. Ha értetlenül állsz a kiszabott szank-ció előtt. Ha egyszerűen nem érted az egészet, küldj egy e-mailt Elég volt! tárggyal az ítéletet kiszabó bírónak. Ne mocskolódj. Ne fenyegetőzz. Ne rágalmazz. Ne sértsd meg a becsületét. Ne csinálj semmi meggondolatlant, csak küldj neki egy e-mailt, hadd tudja meg: Elég volt!”No, én küldtem, mert tényleg elég volt, hogy a magyar jogszolgáltatás nem tud mit kezde-ni az állatok jogaival – paradoxon maximus! -. A rendszer, mármint a jog rendszere, egészen egyszerűen nem érti, hogy egy gerinces állat – kutyától a lóig, macskától a tehénig – érez, pont ugyanúgy, mint a szintén gerinces ember. És valószínűleg pont azt, amit az ember érez, ha láncra verik, éheztetik, bézbólütővel agyonverik. S hogy ne mocskolódjak, ne fenyegetőzzek, ne rágalmazzak, ne sértsek becsületet, inkább ar-ról írok, hogy a hétvégén kutyasuliban voltunk. Anya – mert bárhogy is nem tetszik, ő lett a falkavezér, bár ennek a szónak szerintem nincs értelme, persze, nyilván fáj, hogy én csak kisfő-nök lehetek, mindjárt anya és a kutya után... -, apa és a főhős, Shaquille, aki hároméves terrier gyerek. És Bundáról – mert ez a „házi” neve (alias, ha tetszik), lévén sokszor nagyra nő a szőre, mert nem jutunk el időben Bajára, a kozmetikusához – kiderült, magasabb az IQ-ja, mint sok, egyéb-ként választójoggal rendelkező emberé. Rájött ugyanis, hogy itt közös programról és jutifalik tömkelegéről van szó, s mindent úgy csinált, mintha kiképzett kutya lenne. Jött, ült, feküdt, visszajött, maradt, sétált, s még azt is elfelejtet-te, hogy körülötte – hozzá képest – gigakutyák gyakorlatoznak, akiktől egyébként (lévén ked-ves és széplélek) a mindennapi életben tart.Na, dagadt is a szülői mellkas, olyan volt az óra, mint egy jól megírt lányregény. Azóta gyakorlunk is lelkesen, s készülünk a második tréningre, Bunda-Shaquille pedig min-dent úgy csinál, ahogyan a nagykönyvben meg van írva. Amúgy minden kutya ilyen, ezért is érthetet-len, hogy „gazdik” miért éheztetik, verik, kötik rövid láncra őket. Akinek van, tudja: a kutya sokkal jobb, mint az ember. A maga szintjén – relativizálva – okosabb is, az EQ-ja (érzelmi intelligenciája) pedig jóval meghaladja a kétlá-búét. Teréz anyáét ugyan nem – ám ő szent lett -, de rajta kívül szinte mindenki másét. És akkor most vissza a deteki mészároshoz. Hát hogy a qrva anyádba tudtál agyonverni egy ilyen lényt, akit – hozzád hasonlóan – szin-tén Isten teremtett?! Most örülsz, mert a magyar jog nem tud mit kezdeni a hasonló szemetekkel. Valószínűleg az ítélkező bíráknak nincs otthon kutyájuk, macskájuk, lovuk, tehenük…De a sors – te Istenben úgysem hiszel, egyéb-ként nem öltél volna - hosszútávon igazságos, ha már a magyar jogszolgáltatás nem az. Állítólag úgy halsz meg, ahogy éltél. Csak a bézbólütő nem a te kezedben lesz.Elég volt!Mindössze fél év – egy évre felfüggesztett – szabadságvesztést kapott a deteki mészáros. Igen, az, aki társával videóra vette, ahogyan baseballütővel agyonver egy kiskutyát. Hát a qrva életbe! Ha ilyen a magyar jogszolgáltatás – állítólag nem igazságszolgáltatás, hanem csak jogszolgáltatás van, Iustitia pedig álljon inkább örömlánynak! -, akkor jöjjön a régi lemez, abból az időből, amikor még nem is volt lemez. Szemet szemért, fogat fogért!Shek a varázsszőnyegen. Ahogy a nagykönyvben meg van írva PÉTER ÁrpádFotó: Nevelt Eb b
2017. 06. 23. | 11magazin Parti termék, ajándék, nagy választékban,minden alkalomra kaphatóa Dekor Kuckóbanmár új helyünkön, a Zrinyi M. u. 15. szám alatt várunk szeretettel(a Zrínyi út felől, az Infra Prainer bejárata)Tel.: +36 30 459 4461 www.dekorkucko.huFotók: Gergely SzilárdSörös pillanatokMit mondjunk a sörfesztivál és fúvószenekari találkozó után?! A sör jó volt, itt járt Charlie, a rezes bandák vidámsága pedig mindenkire átragadt. A Kanizsa azt is kifülelte: hamarosan – néhány éven belül – lehet újra kanizsai sör. Arra azért majd (megint) koccintunk!
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtDél-Zala a Méhek terített asztala – Méhészkedés Nagykanizsa környékén című időszaki kiállításhoz kapcsolódó programokThúry György Múzeum Kiállítóhely – Nagykanizsa, Fő út 5.Minden ami méz… - „Egy nap barátok nélkül olyan, mint egy bödön egy csepp méz nélkül”16.00 Kincskereső kalandtúra – csapatok regisztrációja 2-4 fős csapatok jelentkezését várjuk.16.15 – 18.30 óra Kincskereső kalandtúra keZDete – Keresd a bűvös (mézes)bödönt! címmel16.00-17.00 „Aki szereti a mackókat, rossz ember nem lehet” - Mackóbarátok TalálkozójaMindenki hozzon egy (több) mackót magával! Az előre meghirdetett talál-kozón mindenki kap ajándékot, aki egy játékmedvét magával hoz. A talál-kozó végén: felvonulás a színpadon, közös nagy fotó készítése a mackókról és tulajdonosaikról.18.00 A 2017. évi Múzeumok Éjszakájának megnyitása – Ünne-pélyes megnyitó.Az Éj Műtárgya – Thúry György pallosa (Magyar Nemzeti Múzeum tulajdo-na) bemutatása. A műtárgy csak ezen az éjszakán látható!18.30: Kis Hétrét Zenekar gyermekműsora a múzeum udvarán18.30: Gyanó sZilvia néprajzkutató méhészettel kapcsolatos tudományos-ismeretterjesztő előadása az épület emeleti folyosóján19.15 – 19.45: Kincskereső kalandtúra; Múzeumok Éjszakája totó, Mackóbarátok Találkozója különdíj átadása - eredményhirdetés20.00 – 21.00 Zalagyöngye Táncegyüttes – Néptánc bemutató21.00 – 22.30 óra: Bojtár Népzenei Együttes koncertje a szín-padon, majd táncház22.30 – 23.30 Pántlika Néptánccsoport fellépése23.00 Tűzugrás23.30-tól: Éjszaka a múzeumban, ahol a tárgyak, sírok, holtak élet-re kelnek… - barangolás a múzeum sötét zugaibanFolyamatos programok a múzeum udvarán 16.00 - 20.00 óra között:Termékek és munkafolyamatok bemutatója: mézpergetés, mézeskalács díszítésMúzeumok Éjszakája totó – értékes nyeremények!Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak: Méhecske készítése – gyöngyből, papírból, filcből; Filc- és papír fejdíszek készítése – méhecske, virágok; SzínezőkÜgyességi, szórakoztató játékok: Fogd be az elszökött méheket! - ügyessé-gi játék; Méhecske- labirintus - Kövesd a méhecskék útját!; Segíts beren-dezni „Bábos Mariska néni mézeskalács standját”!Környékbeli méhész egyesületek bemutatkozása.BüféAz idei évben is a Thúry György Múzeum Fő út 5. szám alatti kiállítóhelye lesz a rendezvények központi helyszíne, de kiállításaink a Képzőművésze-tek Házában, a Magyar Plakát Házban is látogathatóak lesznek 24.00 óráig. Kiemelt helyszín emellett a Kanizsa vár kiállítás – Netta-Pannonia környe-zetvédelmi Kft. Vár. u. 5.Kanizsa vár kiállítás, Vár u. 5. - Netta-Pannonia Környezetvédelmi KftNyitvatartás: 16:00–23:00A rendezvény ideje alatt megközelíthető: Ingyenes buszjárattal a Pannonia cégcsoport buszával a helyszínek között: Centrál Hotel és Kanizsa-vár kiál-lítás között – minden egész órakor és félkor indul a busz a Centrál Hotel elől.Programok:16.00 – 21.00 KéZMűves foglalkozások18:00 és 20:00 óra: Előadás két alkaloMMal Kanizsa vár 3 D rekonstrukciójárólGyermekeknek további kiegészítő program a rendezvény ideje alatt: hulla-dékgyűjtő autóA belépés minden helyszínen ingyenes!www.tgym.huMúzeumok Éjszakája a Thúry György Múzeumban2017. június 24., szombat:Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapjánpályázatot hirdetNagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezetkönyvelőmunkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésévelFoglalkoztatás jellege: teljes munkaidősA munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fő út 8.A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A NaGESZ könyvelői feladatainak ellátása (napi forgalmi tételek feldolgozása, kon-tírozás, bizonylat rögzítése, időközi költségvetési jelentések készítése és mérlegje-lentések készítése, bevallások készítése NAV felé, éves beszámoló készítése)Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadókPályázati feltételek: Felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség vagy középfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői képesítés, büntetlen előélet, magyar állampolgárságA pályázat elbírálásánál előnyt jelent: államháztartási területen szer-zett szakmai tapasztalatA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettséget iga-zoló dokumentumok másolata.A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 10.A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 02.A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésé-vel (8800 Nagykanizsa, Fő út 8.). Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megne-vezését: könyvelő. Emailben a nageszallas@nagykanizsa.hu címre, tárgy: könyvelő.A pályázat elbírálásának módja, rendje: igazgatói döntés alapjánA pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 06.A pályázati kiírás további köZZétételének helye, ideje: www.nagesz.hu, www.nagykanizsa.hu 2017.06.17-től -2017.07.02-igA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.nagesz.huNagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezeta közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapjánpályázatot hirdetNagykanizsai Gazdasági Ellátó SzervezetlAKAtosmunkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-viszony, 3 hónap próbaidő kikötésévelFoglalkoztatás jellege: teljes munkaidősA munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fő út 8.A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Szerkezet lakatos munkák végzése (fém tartószerkezetek készítése, javítása, zárak javítása)Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadókPályázati feltételek: Szakképzettség, büntetlen előélet, magyar állampol-gárságA pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakmai tapasztalatA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. július 10.A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 02.A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésé-vel (8800 Nagykanizsa, Fő út 8.). Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megne-vezését: lakatos. Emailben a nageszallas@nagykanizsa.hu címre, tárgy: lakatos.A pályázat elbírálásának módja, rendje: igazgatói döntés alapjánA pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 06.A pályázati kiírás további köZZétételének helye, ideje: www.nagesz.hu, www.nagykanizsa.hu 2017.06.17-től-2017.07.02-igA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.nagesz.hu
2017. 06. 23. | 13MagazinÁcs Norbert mezőgazdasági mérnök amióta az eszét tudja, kapcsolatban van a mezőgazdasággal. A főállása mellett édesapja is mindig ezzel a tevékenységgel foglalatoskodott, nem csoda hát, ha a föld, a földművelés szeretete, tudománya az évek során apáról fiúra szállt. A kiskanizsai fiatalember középiskolásként gépésze-tet tanult a Cserháti Sándor Műszaki SZKI-ban. Tovább-tanulásnál a mezőgazdasá-gi irányt választotta - és sosem hagyott fel a gazdálko-dással. Miután 2012-ben Keszthe-lyen, a Pan-non Egyetem Georgikon Karán megszerez-te a diplomáját, teljes elán-nal belevetette magát a munkába. A családban ő az első, aki főállásban foglal-kozik a mezőgazdasággal. Sikerült úgy felfejleszteni a gazdaságot, hogy meg tud élni belőle, és szinte az egész család számára biz-tosítja a megélhetést. Munkájukat még két alkalmazott segíti, így a szántóföldi növényter-mesztés mel-lett két éve állattenyész-tésbe is bele-fogtak. A szarvasmar-ha-állományt még fejlesztik, de Ács Norbert bízik abban, hogy jó pár év múl-va ez az ágazat is megáll majd a saját lábán. A szántóföldeken meg-termelt termény egy részét az állatok takarmányozásá-ra fordítják, a nagyobbik részét pedig értékesítik, vagy tárolják egy ideig a kereslettől függően. A városkörnyék különbö-ző területein található őszi árpa-, repce-, búza-, napra-forgó-, szója- és kukorica-táblák mellett szálas takar-mánynövényt, lucernát is vetettek, amit réti szénával kiegészítve feletetnek az állatokkal. Szóját 2014-ben vetettek először. A különfé-le előírásokat be kell tartani a szántóföldi növényter-mesztés során, így került a szója vetésszerkezetbe, mivel nitrogénmegkötő növény. Magyarországon a genetikailag módosított növények termesztése nem engedélyezett, teljesen génmentes szóját állítanak elő, aminek a termesztése nem ártalmas az egészség-re – magyarázta. - Az agrotechnika ma már magas fejlettségi fokon áll – teszi hozzá. - Folyamatos szigorításokat tapasztalha-tunk a növényvédő-szerek terén, a hatóanyagok bevo-nása időnként megnehezíti a termelést. Egyébként a természet nagy úr!, jegyzi meg az időjárásra utalva a szakem-ber. Tavaly kedvezett a csa-padékos idő, idén azonban kevésbé. Régen fordult elő, hogy a száraz tavaszt, szá-raz nyár eleje követi. Ennek ellenére bízik benne, a folytatás jobb lesz, mert csak az égi áldásra tudnak hagyatkozni.- Egyébként a mai mező-gazdaság teljesen más, mint 60 éve volt – mondja a nagyapjára emlékezve. – A gépesítésünk 100 száza-lékosnak mondható, de az üzemeltetésük és karban-tartásuk folyamatos szak-mai odafigyelést igényel. Minden földi jó bennük van, amit az ember a mun-kavégzés során kívánhat magának. Ha egy ilyen kombájnba, traktorba beül valaki, meglepődve tapasztalja, hogy a kényel-me meghaladja egy sze-mélyautóét. Erre nem lehet panasz. Egyébként nekünk is van olyan gépünk, amiben ver ben-nünket a víz, és este poro-san szállunk ki belőle de, törekszünk… Ettől függet-lenül nagyon fárasztó, ami-kor a kampánymunkák időszakában, naponta 16 órát, vagy még annál is többet dolgozunk a földe-ken. Mindegy, hogy milyen komfortos a fülke, kimerítő így is a munka. S hogy milyen képet mutat a határ, ahol Ácsék szántóföldjei találhatók? A nyári betakarítású növé-nyektől túl sokat nem vár-nak, a tavaszi aszály meg-viselte valamennyit. - Ha mostantól folyama-tosan esne az eső, akkor még jó termést tudnánk aratni az őszi betakarítású növényekből – mondta a kiskanizsai gazdálkodó, aki azt is elárulta, miből táplál-kozik a fárasztó munka és a sok nehézség ellenére is a mezőgazdaság szeretete. - Amikor bejárom a határt és látom, hogy az általam elvetett magok, gondozott növények fej-lődnek, növekednek, elé-gedettséggel tölt el, és ez ösztönöz a nehéz és fárasz-tó időszakokban. BAKONYI ErzsébetMa már korszerű, kényelmes gépekkel dolgoznak, de a napi 16 órás munka ezekben is fárasztó (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Apáról fiúra szállt a föld szeretete
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésMinden idők legsikeresebbNemzeti Konzultációja.Készült Magyarország Kormánya megbízásából202x270mm_NK_koszonjuk.indd 101/06/17 12:37
2017. 06. 23. | 15MagazinNyári fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot júliusban és augusztusban a nyári szabadságolásra való tekin-tettel NEM tart, de az alábbi elérhetőségeken várja szíves észrevételeiket: 20/8492300, denes.sandor@nagykanizsa.hu.Karádi Ferencnek 2017. július hónap-ban az alpolgármesteri fogadónapja és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője-ként fogadóórája a nyári szabadságolásra való tekintettel elmarad.Tóth Nándor 2017. július hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2017. július 26-án (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármes-teri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). KépviselőkBalogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormány-zati képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát július és augusz-tus hónapban NEM tart, de az alábbi elérhetőségein ezidőben is áll szí-ves rendelkezésükre: 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát július és augusztus hónapban NEM tart, de az alábbi elérhe-tőségein ezidőben is áll szíves rendelkezésükre: 70/3734062, gybedo@gmail.com.Dénes Sánd or a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát július és augusztus hónapban NEM tart, de az alábbi elérhetőségén ezidőben is áll szíves rendelkezésükre: denes.san-dor@nagykanizsa.huDr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képvi-selője fogadóórát július és augusztus hónapban NEM tart, de az alábbi telefonszámon ezidőben is áll szíves rendelkezésükre: 70/5093149Gábris JácintNT önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kér-hető.Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát július és augusztus hónapban NEM tart, de az alábbi elér-hetőségein ezidőben is áll szíves rendelkezésükre: 30/9899357, gyalokai.zoltan@gmail.com Jerausek iSTván önkormányzati képviselő fogadóórát július és augusztus hónapban NEM tart, de az alábbi telefonszámon ezidőben is áll szíves rendelkezésükre: 30/3682826Szőlősi Márta a 3. számú választókerület önkormányzati képviselő-je fogadóórát július és augusztus hónapban NEM tart, de az alábbi elér-hetőségein ezidőben is áll szíves rendelkezésükre: 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.comTakarítják, szépítik a látóhegyi kápolnát. A festői környezetben lévő kis templom harangja július 1-jén, Péter és Pál napját követő szombaton ismét megkondul, és szentmisére hívja az embereket. A déli 12 órakor kezdődő búcsúmisével – amelyet Szűcs Imre, a Jézus Szíve Plébánia-templom plébánosa celebrál –, a környék telektulajdonosainak régi kívánsága teljesül. A temp-lom takarításában és feldíszí-tésében tevékeny részt vállaltak a környékbeli gazdák, közöttük a Szívbetegekért Egyesület tagjai.Az istentiszteletet követően piknikezésre, beszélgetésre, pogácsapartira is lehetőség nyí-lik a kápolna előtti, a VIA Kanizsa által gondozott kellemes környe-zetben. Bakonyi Erzsébet felvételén elindul az úrnapi körmenet a Felső-templomnál. Az Úrnapja (múlt vasárnap volt) a legünnepélye-sebb hitvallás, az egyházhoz tartozás kifejezésének is alkalma.Úrnapi körmenetKészülnek a búcsúmiséreA kápolna kívül-belül megszépül a búcsúi misére (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
2017. június 24.KELETIZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40220:00-08:002017. június 25.KIRÁLY KALMÁR U. 4.93/536-62019:00-06:002017. június 26.KISKANIZSAIBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002017. június 27.PATIKAPLUS BOSZOR-KÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002017. június 28.REMÉNYGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002017. június 29.SALVIARÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatáswww.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Szerviztechnikus technikus megegyezés szerintVirágbolti eladó betanítot munkás megegyezés szerintÜveges szakmunkásképző megegyezés szerintCNC élhajlító szakmunkásképző megegyezés szerintCNC esztergályos szakmunkásképző megegyezés szerintGázfutár szakmunkásképző megegyezés szerintVillanyszerelő szakmunkásképző megegyezés szerintNyílászáró beépítő szakmunkásképző megegyezés szerintSzállodai takarító betanított munkás megegyezés szerintTermékválogató betanított munkás megegyezés szerintMűvezető technikus megegyezés szerintTöltőállomáskezelő szakmunkásképző megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraálláS – álláS - álláS- álláSGyógysz ertári ügyeletJövő heti véradások Nagykanizs ánJúnius 27., 10:00-13:00 Zalai Vákuumtechnikai GépgyárJúnius 27., 10:00-13:00 Vöröskereszt NagykanizsaJúnius 29., 15:00-16:30 MagyarszerdahelyAdj vért, és ments meg három életet!Piaci árak Kanizs ántojás 35-40 Ft/dbzöldbab 750-1000 Ft/kgcsemegekukorica 200 Ft/csőcseresznye 500-550 Ft/kgpaprika 450-550 Ft/kgsárgabarack 450-550 Ft/kgdinnye 350 Ft/kgtök 350-400 Ft/kg
2017. 06. 23. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Június 24., szombatIvánA régi magyar Ivános név rövidülése. Egy másik magyarázat szerint orosz eredetű, ebben az esetben jelentése: Isten kegyelmes.Június 25., vasárnapVivIlmosLatin-germán eredetű, jelentése: erős akaratú védelmező.Június 26., hétfőJános, PálA János héber-görög-latin eredetű, jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Pál latin eredetű, jelentése: kicsi, kis termetű férfi.Június 27., keddLászlóSzláv eredetű, jelentése: hatalom + dicsőség.Június 28., szerdaLevente, Irén, LoraA Levente magyar eredetű, jelentése: levő, létező. Az Irén görög eredetű, jelentése: béke. Június 29., csütörtökPéter, PálA Péter héber-görög-latin eredetű, jelentése: kőszikla. A Pál latin, jelentése kicsi, kis termetű férfi.Június 30., péntekPálAkár tegnap is megünnepelhettük őket, nevük jelentése egy nap alatt nem változott…
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKamaraNAKKIK KüldöttgyűléseKamaránk május 29-én a Vasemberházban tartotta Kül-döttgyűlését. A kamarai kül-döttgyűlésen részt vett Dénes Sándor polgármester is, aki úgy fogalmazott, hogy az önkormányzat és a kamara közös erőfeszítéseinek köszön-hetően egyre nagyobb befek-tetői érdeklődés mutatkozik a város iránt. Dr. Polay József elnök beszámolt az elmúlt év eseményeiről. A napirendi pontoknak megfelelően a 2016. év gazdálkodásának elfogadásáról, a 2017. év költ-ségvetési tervéről döntöttek a küldöttek. A Küldöttgyűlés a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi gaz-dálkodásáról szóló egyszerű-sített éves beszámolót 37.895 eFt mérlegfőösszeggel és 1.365 eFt mérleg szerinti eredmén�-nyel elfogadta. A Küldöttgyűlés hivatalos részét követően Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedel-mi és Iparkamara elnöke tar-tott előadást az ország gazdasá-gi helyzetéről, elmondta a gaz-daság erősödik, a bérek növe-kednek, ezt a folyamatot pedig folytatni kell. Az eseményen átadták a kamarai tagok 2016. évi munkáját elismerő kamarai kitüntetéseket. Díjazottak „Kiváló Gyakorlati Kép-zőhely”Dél-Zalai Áruház Zrt.Pintér EdinaEurópa-Bútor Manufaktúra Kft.„Szakoktatói Nívódíj”Dervalits BalázsSZKTV döntős diákok és taná-raikIzsák Bálint Balázs (épület-, és szerkezetlakatos szakmában 6. helyezést ért el) Baracskai István (épület-, és szerkezetlakatos szakmában 8. helyezést ért el)Gyakorlati képzőhelyük a Heat-Gázgép Kft. volt.Gyakorlati oktatójuk: Dolezsár JácintHorváth Máté (festő, mázoló és tapétázó szakmában 7. helye-zést ért el)Gyakorlati képzőhelye a ZÁÉV Zrt. volt.Gyakorlati oktatója: Hóbor Ferenc„Év Vállalkozója” DíjTomasics László„Év Vállalkozása” DíjZ.V.G. Zrt.KM Light Kft.GYGV Kanizsa Kft.Lenkovics Trans Kft.Műszaki Bolt Bt.Bicsák Nyomdaipari Kft.„Nagykanizsai Kamarai Gazdaság- fejlesztésért” DíjBorsos FerencTurzó György„Kamarai Életmű” DíjDraskovics GyörgyVárosi kitüntetettekNagyvállalati kategóriaE.M.E. Kft.KKV kategóriaKanizsa Hűtő, Klíma Szolgál-tató Kft.SZAKKÉPZÉSI HÍREINKVáltLTozoTT AZ EGyüTT-műköDÉSI MEGáLLAPodás nyoMTATVányA szakgimnáziumi képzés-ben tanulók az előírt összefüg-gő nyári szakmai gyakorlatu-kat együttműködési megálla-podás keretében töltik. Az új formanyomtatvány letölthető a www.nakkik.hu weboldalról a Letölthető dokumentumok/ Együttműködési megállapodá-sok menüpont alatt.A szakképző iskola a gyakor-lati képzés megkezdését meg-előzően igazolást állít ki a gya-korlati képzés személyi és tár-gyi feltételeinek meglétéről a gyakorlati képzést folytató szervezet részére. Az együtt-működési megállapodást írásba kell foglalni, megkötése, módo-sítása a területi kamara ellen-jegyzésével válik érvényessé. Az összefüggő nyári gyakorlat időtartamára az egyéb juttatá-sokon kívül minden esetben pénzbeli juttatást is kell biztosí-tani a nappalis tanulónak. A minimálbér emelkedésével változott az összefüggő nyári gyakorlat alkalmával adandó tanulói juttatás összege is. A tanulói juttatás mértéke az aktuális évi minimálbér 15 %-a szorozva 1,3 – mal, ami 2017-ben 24.862,5 Ft-ot jelent 4 heti időszakra. (A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tör-vény 65. § (1) bekezdése sze-rint.) Minden megkezdett hét teljes hétnek számít bérkifizetés szempontjából. A tanulónak járó bért az utolsó gyakorlati napot követően kell kifizetni. A fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazo-latlanul távol maradt. Az együttműködési megállapodás alapján kifizetett juttatásra vonatkozóan nem kell alkal-mazni a banki átutalással vagy fizetési számlára történő befi-zetéssel történő teljesítést.Alapvetően a kötelezően elő-írt juttatás adómentes, viszont ha ennél magasabb összeg kerül kifizetésre, úgy a meghaladó rész egyéb jövedelemnek minő-sül, ezáltal 16% személyi jöve-delemadó terheli. Társadalom-biztosítási oldalról megközelít-ve a kérdést, az együttműködé-si megállapodás alapján történő foglalkoztatás nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt. Ennek értelmében a cégnek nincs beje-lentési kötelezettsége és járulé-kokat sem kell vonni a kötele-zően juttatott összegből. Amennyiben viszont ennél töb-bet juttat a szervezet, úgy az egyéb jövedelem minősítés következtében 27% egészség-ügyi hozzájárulás fizetési köte-lezettség terheli a kifizetőt a felettes rész után. Szociális hoz-zájárulási adót egyik esetben sem kell fizetni a szervezetnek.Pályaorientációs tevékenységAz elmúlt egy hónap bővel-kedett a pályaorientációhoz kötődő eseményekben.A pályaválasztási témájú osz-tályfőnöki órákhoz képest a Bolyai iskolában a két hetedik osztálynak tartott 4 órás pálya-orientációs foglalkozások már sokkal több lehetőséggel jártak. Ennek első órájában prezentá-ció segítségével megismerték a pályaválasztás fontosságát, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
2017. 06. 23. | 19Kamarahelyi és távolabbi környeze-tünk lehetőségeit, a szakképzés irányait, a hiányszakmákat és az ösztöndíj rendszert. A követ-kező órán a pályaválasztáshoz fontos önismeret volt a téma, kiemelve az egészséges önbiza-lom fontosságát is. A harmadik óra tematikáját egy játékos acti-vity adta, melynek során a cso-portok a számukra megneve-zett szakmákból, mesterségek-ből kettőt-kettőt mutogatással, körülírással és rajzolással mutattak be. A gyermekek nagyon élvezték, miközben az is kiderült, hogy az egyes szak-mákról nagyon felszínes isme-retekkel rendelkeznek. A negyedik órában számítógépes program segítségével önisme-reti teszteket oldottak meg, melynek a végén a gépi értéke-lést kinyomtatva hazavihették. A tanulók visszajelzése nagyon pozitív volt, ami a segítő foglal-kozás folytatást erősítette.Folytatódtak az üzemlátoga-tások, melynek során a Rozgo-nyi iskola hetedikesei a helyi kórházban tettek látogatást. A fogadók nagyon készségesen mutatták be az ott folyó mun-kát. A mozgásszervi rehabilitá-ciós részlegen élmény volt látni a konduktorok és gyógytorná-szok odaadó munkáját. A sür-gősségi osztályon a tanulók megismerkedhettek az ott folyó tevékenység fontosságával, a felvételtől az ellátásig tartó folyamattal. Interaktív foglal-kozás keretében volt EKG vizs-gálat, vérnyomás és cukormé-rés is. Élőben megtapasztalhat-ták az egyik osztálytárs hirte-len rosszulléte miatt a szakdol-gozó szakszerű és eredményes beavatkozását. A kilenc jelen lévő leány - elmondásuk szerint - megerősítést kapott az egész-ségügyi, gyógyító tevékenység irányú pályaválasztásában.A Hotel König és a König cukrászüzemben a Zrínyi isko-la hetedikes diákjainak bemu-tatták a szálloda, vendéglátás és cukrászat szakmacsoportba tartozó tevékenységeket, meg-említve a szakma szépségeit, nehézségeit, ezen szakmák kelendőségét és a ma tapasztal-ható szakember hiányt is. A látogatást tett tanulók közül a rögtönzött közvélemény kuta-tás szerint kevesen orientálód-nak ilyen irányba.A „Tájoló Nap” felkészítő foglalkozása során a résztvevők megismerték a programot, a feladatvégzési és értékelési módszereket, melyekből néhá-nyat kipróbálhattak. A néme-tektől adaptált a következő tan-évben „élesben” alkalmazott 6 órás foglalkozással a program-ban résztvevő hetedikesek valódi segítséget kaphatnak önismeretük és a szakmavá-lasztásuk tekintetében. A tanév ugyan véget ért, a pályaorientációs tevékenység viszont nem, hisz június 26-29. között a kanizsai kamara által kiírt, a Nagykanizsa MJV. Önkormányzata, a Nagykani-zsai Szakképzési Centrum, valamint a Nagykanizsai Tan-kerület által is támogatott pályázaton nyertes 16 hetedikes tanuló résztvevője lesz Sármel-léken a „Tüskevár Tanonc Tábor” nyújtotta élmény gaz-dag programnak. Az öt iskolát képviselő gyermekek a gazdag szabadidős tevékenység mellett a „szakmázással” töltendő élményszerű foglalkozásokon túl megismerkednek a környék nevezetességeivel is.Kamaránk szakképzési fel-adatai az NFA-KA-NGM-1/2016/TK/22 számú pályázati támogatásból valósul-nak meg. A támogatást az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja. SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM Keresse nálunk a népszerű hiteleket!Kamaránk foglalkozik a hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz történő közvetítésével.Ha Önnek most vagy a jövőben hitelre lenne szüksége vállalkozása fellendíté-séhez, érdemes tájékozódnia a hitellehetőségekről.Kollégáink Hermán Szilvia és Fodor- Bognár Klaudia térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel várják.Tel.: 93/516-670; 30/754-3616 ugyfel@nakkik.hu
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2017. június 24-30.Június 24., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Út-mutató (vallási magazin), 01:25 Honvéd7, 01:35 Híradó, 01:50 Aktuális - Hargita, 02:15 A mi portánk (a hagyományok magazin-ja), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Út-mutató (vallási magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Honvéd7, 08:30 Aktuális - Hargita, 08:55 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Út-mutató (vallási magazin), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 Fejezetek Magyar-ország közlekedéstörténetéből – Vízi utakon (ismeretterjesztő filmsorozat), 19:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 19:55 1100 év Európa közepén: Kassa – Márai majd megvált minket valahogyan (ismeretterjesztő filmsoro-zat), 20:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:10 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:35 Lapozó.Június 25., vasárnap00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 01:00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténeté-ből – Vízi utakon (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:55 1100 év Európa közepén: Kassa – Márai majd megvált minket valahogyan (ismeretterjesztő filmsorozat), 02:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30 Fejezetek Magyarország közlekedés-történetéből – Vízi utakon (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:25 1100 év Európa közepén: Kassa – Márai majd megvált minket valahogyan (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:50 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:05 Lapozó, 12:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 15:00 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 Út-mutató (vallási magazin), 16:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Dósai Attila atya ezüstmiséje a Piarista kápolnában, 19:25 1100 év Európa közepén: Pozsony – Öreg templomok között, öreg temető ölében (ismeretterjesztő filmsorozat), 19:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Sztár-portré – Endrei Judit, 20:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pén-teki adás ismétlése), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:55 Lapozó. Június 26., hétfő00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 00:25 Dósai Attila atya ezüstmiséje a Piarista kápolnában, 01:25 1100 év Európa közepén: Pozsony – Öreg templomok között, öreg temető ölében (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Sztárportré – Endrei Judit, 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Dósai Attila atya ezüstmiséje a Piarista kápolnában, 07:55 1100 év Európa közepén: Pozsony – Öreg templomok között, öreg temető ölében (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:20 Info blokk, benne Hír-adó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Sztárportré – Endrei Judit, 09:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:25 Lapozó, 12:00 Dósai Attila atya ezüstmiséje a Piarista kápolnában, 13:00 1100 év Európa közepén: Pozsony - Öreg templomok között, öreg temető ölében (ismeretterjesztő filmsorozat), 13:25 Sztárportré – Endrei Judit, 13:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Élet-módi, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:10 Bojtor Róbert plébános ezüstmi-séje a miklósfai templomban, 21:10 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:10 Lapozó.Június 27., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Út-mutató (vallási maga-zin), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Bojtor Róbert plébá-nos ezüstmiséje a miklósfai templomban, 02:45 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Út-mutató (vallási magazin), 07:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:10 Híradó, 08:25 Bojtor Róbert plébános ezüstmiséje a miklósfai templomban, 09:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:55 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Út-mutató (vallási magazin), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Bojtor Róbert plébános ezüstmiséje a miklósfai templomban, 14:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Balaton Classic, 20:30 Híradó, 20:45 Hargita, 21:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:20 Lapozó.Június 28., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Balaton Classic, 02:10 Hargita, 02:40 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Balaton Classic, 08:40 Hargita, 09:10 Kanizsaiak (hírek vajda-sági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Bala-ton Classic, 13:20 Hargita, 13:50 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Gézengúzok (gyerek-műsor), 20:10 Székely konyha, 20:40 K’arc (kulturális maga-zin), 21:10 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 21:40 Lapozó.Június 29., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Szé-kely konyha, 02:10 K’arc (kulturális magazin), 02:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Székely konyha, 08:50 K’arc (kulturális magazin), 09:20 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 09:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 12:55 Székely konyha, 13:25 K’arc (kulturális magazin), 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 20:35 Dombvidék (agrár- és mező-gazdasági magazin), 21:05 Híradó, 21:20 Látogató, 21:50 Gézengúzok (gyerekműsor), 22:20 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 22:55 Lapozó.Június 30., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Önkor-mányzati ülés közvetítése felvételről, 01:35 Kanizsa Cafe (talk show), 02:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 02:30 Híradó, 02:45 Látogató, 03:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 08:05 Kanizsa Cafe (talk show), 08:30 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 09:00 Híradó, 09:15 Látogató, 09:45 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 10:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Látogató, 13:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Élet-módi, 20:10 Honvéd7, 20:20 Híradó, 20:35 Aktuális - Hargita, 21:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2017. 06. 23. | 21SportA nagykanizsai együttes 4-1-es hátrányból kezd-hette a labdarúgó osztályozós pár-harc visszavágó-ját az NB III-ért, viszont ez nem szegte kedvét a kanizsai szurko-lóknak. Szó sze-rint tömött sorok-ban igyekeztek az emberek a stadi-on felé (egyes számítások sze-rint még a három-ezret is megha-ladta a kilátoga-tók létszáma...), a parkolók dugig teltek a meccs-kezdés előtti percekben. Hogy a hangulat valóban parádés legyen, arról a Maros-partiak is tettek, hiszen a makói ultrák elkí-sérték kedvenceiket a dél-zalai városba. Az UFC meghúzta az első félidőt, és két gólt le is dol-gozott hátrányából, mind-kétszer Nagy Gergő volt eredményes. Minden álom-szerűen alakult tehát az UFC számára, gyakorlatilag a legideálisabb helyzetből várhatták a folytatást: egy tiszta félidejük volt arra, hogy kiharcolják 2-0-ról a továbbjutást. Amilyen ira-mot diktáltak az első negy-venöt percben a sárga-feketék, abból ezen a szin-ten törvényszerűen követ-kezett, hogy nem tudják úgy megnyomni a második félidőt, ráadásul a Makó is “kapcsolt”, lassította is a játékot. A hangulat remek volt a stadionban, de újabb gól már nem született, így 2-0-ra ugyan nyert az UFC, a párosítást viszont 4-3-mal a Makói FC húzta be. A gyep-re rogyó nagykanizsaiak között a makóiak boldogan rohantak ki szurkolóikhoz, ők is tudták, vérbeli fociün-nepnek voltak részesei.Meccsmérleg: Gombos Zsolt, az UFC Nagykanizsa vezetőedzője: Az osztályo-zó Makón dőlt el, de az összesített eredmény elle-nére is csak gratulálni tudok a srácoknak, egyben az egész csapatnak. Játékosa-im megtapasztalhatták, hogy valódi meccshangu-latban milyen érzés futbal-lozni. Elismerésem a szurko-lóknak, hogy ennyien kijöt-tek, s gratulálok a Makó csa-patának, sok sikert kívánok nekik a felsőbb osztályban.Méhes Tibor, a Makói FC vezetőedzője: Ahogy kollé-gám, úgy én is csak gratu-lálni tudok ellenfelünknek, remek párharcot vívtunk velük. Ahogy Makón nekünk, a Kanizsának most két olyan gólja is volt, amely egyéni hibák után szüle-tett. A kanizsaiaknak van egy olyan támadója, akinek szinte még azon testrészé-ről is a kapuba kerülhet a labda, amit nem illik kimon-dani, a másikuk pedig vil-lámgyors, szerencsénkre Péntek Adrián most nem volt eredményes. Az biztos, hogy a zalaiak a játékuk alapján megérdemelnék az NB III-as tagságot, mi pedig készülhetünk a harmadik vonal küzdelmeire.Szalai Dániel, az UFC középpályása: Ahogy meg-láttuk, mennyien jöttek ki a mérkőzésre, onnantól még inkább nagy élmény volt számunkra minden egyes pályán töltött perc. Sajná-lom, hogy nem tudtunk nagyobb örömet szerezni ennyi embernek, tényleg úgy voltam vele, a szurko-lók nagyon megérdemel-nék, hogy sikerrel vegyük a párharcot.Nagy Gergő, az UFC Nagykanizsa duplázó támadója: Ugyan kétszer is eredményes voltam, de egyáltalán nem lehetek boldog, hiszen végül nem vettük sikerrel az osztályo-zót. A két gólom is az egész csapat érdeme, emellett persze bízom abban, hogy lesz még esély a harmadik vonalban is megmérettet-nie magát a kanizsai fut-ballnak, nem is oly’ sokára. Varga Endre, az UFC Nagy-kanizsa U12-es együtte-sében szereplő Varga Dominik édesapja: A fia-mék csapatát jó néhány szülővel együtt nemrég Milánóba is elkísérhettük, de a srácoknak kell az ilyen élmény, hogy helyben is belekóstolhassanak abba, milyen az igazi hangulat egy futballmérkőzésen. Végre egy olyan meccsre mehettünk ki, ezúttal Kani-zsán, amelyen a körítés is remek volt, ez pedig a fiata-lokat arra ösztönözheti, hogy a futballt, illetve magát a sportot még inkább megszeressék.POLGÁR LászlóUFC NagAGykANiZSA-Makói FC 2-0 (2-0) Osztályozó a labdarúgó NB iii-ért, visszavágó. Nagykanizsa, 2200 néző. Vezette: Gaál Á. (Tuczai, Király Zs.). G.: Nagy G. (12., 39. p.). Nagykanizsa: Szabó Á. - Papp T., Csáki, Kulcsár O., Szalai D. (Boros, 78.), Zsirai P., Orbán A. (Ágoston, 75.), Zsirai A., Hóbor (Kulcsár R., 70.), Péntek, Nagy G. Vezetőedző: Gombos Zsolt. Makó: Garamvölgyi - Rakonczai, Sirokmán, Hacker, Szil, Varga R., Széll, Tóth T., Bánóczki, Gémes, Palotás. Vezetőedző: Méhes Tibor.Lapzártánkig az volt biztos, hogy a sikerte-len osztályozós szerep-lés ellenére a kanizsai-ak nevezése a hétfői határidőre a csapatok NB iii-as indulásáról döntő grémium aszta-lán hevert, és minden azon múlik, milyen szá-mítás alapján határoz-nak, ha a harmadosz-tály (szükséges) feltöl-tése kerülne szóba. A nagykanizsai együttes-nek még számos felté-telt teljesítenie kellene a harmadik vonalbeli tagsághoz, azonban úgy tudjuk, a szigorú kritériumok teljesítése nem okozna gondot a dél-zalaiaknak...Hogyantovább?A körítés ELSŐ OSZTÁLYÚ volt… A fiúk úgy jöttek ki, hogy megeszik a Makót… - és az első félidőben így is voltPacsik. A kanizsai játékosokat úgy ünnepelték a meccs végén – teljesítményük alapján jogosan – a drukkerek, mintha feljutottak volna… (Fotók: Gergely Szilárd)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportLabdarúgó U15-ös megyei válogatottak mérkőzései-nek adott otthon Kiskanizsán a Hunyadi téri focipálya, ahol a vendéglátó Zala együttese mellett Heves és az erdélyi Maros megye csapatai mérkőztek. A vendéglá-tók legénysége elsőként 1-1-et játszott Marossal, bün-tetőkkel végül nyertek a vendégek, majd Heves 3-1-re győzött a zalaiak ellen. A mindent eldöntő Maros-Heves párosításban 1-0-s sikert könyvelhettek el a romániaiak, amellyel megnyerték a minitornát a heve-si és a zalai válogatott előtt.Zárultak a női megyei labdarúgó-baj-nokság küzdelmei, és a szezon hajrá-jába fordulva, ahogyan arról korábban beszámoltunk, voltak még hátra - az akkor ideiglenesen - a tabellát vezető Nagykanizsai TE 1866 csapata számá-ra komoly erőpróbák.A kanizsaiak idegenben legyőzték a Zalaapáti együttesét 2-0-ra, de a szintén a táblázat első felé-ben tanyázó Gyenesdiástól kikaptak, ugyancsak ide-genben 3-2-re. Az egersze-gi Göcsej SK-nak így a lépé-selőnye megmaradt, s következhetett az idény utolsó fordulójában az NTE-Göcsej megyei rang-adó. A Mindenki sportpályá-ján rendezett meccsből for-dulatos összecsapás kere-kedett, végül Horváth Esz-ter, Bársony Letícia és Takács Dalma góljai kellet-tek a kanizsaiak 3-2-es győ-zelméhez. Mivel a Göcsej-nek volt még egy elmaradt találkozója, annak három pontját meg is kapta, így előzött, az NTE pedig a második helyen zárta a baj-nokságot.- A dobogós elvárások-nak megfeleltünk, idővel azonban már a bajnoki cím-ben is gondolkodunk - fogalmazott Benedek József, az NTE női együtte-sének trénere. - Persze, tavasszal már át kellett, hogy alakuljon az edzés-struktúránk fiataljaink isko-lai kötelezettségei miatt is, de az, hogy összességében végig csatázhattunk az első helyért, dicséretes a lányok részéről.Megtudtuk azt is, az együttes szakmai stábja ezek után (ismét) az NB II-be adta be nevezését, és történt egy újabb gyökeres változás is a női focisták életében.- Kiváltunk időközben a Nagykanizsai Torna Egylet 1866 klubjának köteléké-ből, és a továbbiakban Zic-cer Női Labdarúgó Sport-egyesület néven szerep-lünk a bajnokságokban - folytatta a szakvezető. - Legyen elég annyi, ezt meg kellett lépnünk, s bízunk abban, hogy a kanizsaiak mihamarabb megjegyzik nevünket - az eredménye-ink által.POLGÁR LászlóIngatlanANBelvárosi 35 m2-es üzlet, irodának, üzletnek, rendelőnek május 1-től kiadó. Érdeklődni: 30/474-5115.Elcserélném nagykanizsai másfél szobás 44 nm-es összkomfortos, fel-újított, gázas önkormányzati lakásomat egyszobás gázas önkormány-zati lakásra. Érdeklődni: 06-30/ 958-7390.SzolgáltatásTelevízió-javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel: 30/597-1530.Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., vala-mint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel: 20/510-2723.Építőipari vállalkozó kőművest keres azonnali kezdéssel. Érdeklődni: 30/2342-882.Fotó: Gergely SzilárdMinitornaA Kanizsa Kupa nemzetközi hajómodellező ver-senynek adott otthont a Csónakázó-tó, ahol az egész országból érkezett modellezők bizonyíthat-tak a különböző hengerűrtartalmú kategóriákban gépeikkel. Az idei már a nyolcadik FSR nemzetközi hajómodell verseny volt, amelyet Kanizsa Kupa név alatt a Canissa Modellező Sportegyesület rendezett. Még a nagy szél és a hullámok sem szegték a verseny-zők kedvét, serényen tették vízre hajóikat. A 15 ccm döntőjében a CMSE versenyzői közül Kövér János harmadik, Boti Ferenc hatodik, míg a technikai problémákkal küszködő Lekszikov Zsolt nyolca-dik lett. A 27 ccm-ben romániai győztest köszönt-hettek, a kanizsai Bonczók Károly a hatodik, Kövér János pedig a nyolcadik pozícióban zárt. A 3,5 és a 7,5 ccm-ben egyaránt fővárosi siker született.Hullámok közöttLeváltak, ezzel ziccerbe kerültek...A kanizsaiak (fehérben) legyőzték ugyan a Göcsejt, a bajnoki címet viszont az egerszegiek szerezték meg (Fotó: Gergely Szilárd)
2017. 06. 23. | 23SportA Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet szervezésében az elmúlt hétvégén került sor a sportlövő Magyar-Szlovén MK Liga idei hatodik, egyben záró fordulójára. A sorozatban nyolc csapat (öt szlovén, három magyar) és 35 egyé-ni versenyző mérette meg magát.Az 50 méteres pályán egyéni és csapatverseny-ben kispuskával, fekvő testhelyzetből 30 lövéses versenyszámban zajlot-tak a versenyek, és végül az utolsó körben az eger-szegiek is kitettek magu-kért, de az összesített eredménysor kanizsai sikert is hozott. Sportlövő Magyar-Szlo-vén MK Liga, 6. forduló, Nagykanizsa. Kanizsai eredmények. Csapat: 1. PSLE Nagykanizsa 785 kör, 2. PLE Zalaegerszeg 752, 3. SD Jezero Dobrovnik (szlovén) 748, 4. SD Rudar Presika (szlovén) 728, 5. ŠSD Murska Sobota (szlo-vén) 715, 6. ŠSK Coal Petišovci (szlovén) 699, 7. GSZK Gellénháza 698. Egyéni, férfiak: 1. Havasi Ferenc (PLE Zalaeger-szeg) 270 kör, 2. Horváth Szilárd (PSLE Nagykani-zsa) 269, 3. Horváth Károly (PSLE Nagykani-zsa) 267. Nők: 1. Salamon-né Ódor Zsuzsanna (PLE Zalaegerszeg), 2. Domján Johanna (GSZK Gellénhá-za), 3. Pölöskeiné Herte-lendi Erika (PSLE Nagy-kanizsa)A csapatbajnokságot a nagykanizsai PSLE csapa-ta nyerte, megelőzve a Zalaegerszeget és a szlo-véniai Dobronakot. A nagykanizsai együttes tagjai Varga Ottó, Horváth Károly, Horváth Szilárd és Szobolics János volt, míg férfi egyéniben Varga Ottó (PSLE) végül a máso-dik helyen végzett össze-sítettben.Az Energia Szabadidősport Klub teniszpályáin az idei első szabadtéri pontszerző összesorsolásos kieséses páros női és férfi teniszversenyt rendezték a kanizsaiak. A hat városból érkezett 31 teniszező szépszámú érdeklődő előtt ragadha-tott ütőt és labdát.Egy számítógépes prog-ram segítségével már nem kézi sorsolást tartottak, a szervezők szerint a rend-szer jól vizsgázott, így van esély arra, hogy a többi via-dalon is ezt alkalmazzák.A női verseny végered-ménye: 1. Henrietta Ven-turini (Zalaegerszeg), 2. Halász Éva Adrienn (Ener-gia Szabadidősport Klub), 3. Vukics Lászlóné (Energia Szabadidősport Klub), 4. Tóth Zsuzsanna (Zalaeger-szeg), 5. Gálné Juhász Erzsébet (Marcali), 6. Far-kas Viktória (Zalakaros). A férfi verseny végeredmé-nye: 1. Szalai Sándor (Ener-gia Szabadidősport Klub), 2. Nagy Csaba (Röpte TC), 3. Pápa Sándor (Nagyatád), 4. Takács Zoltán (Energia Szabadidősport Klub), 5. Pápa Valentin (Nagyatád), 6. Patard Ágota (PROVINS TC Franciaország) - Ágota eredményeit a férfiak mezőnyében értékelték, mivel a francia másodosz-tályban teniszezik.Az esemény keretében értékelték a kanizsai amatőr teniszezők korábban zárult fedett pályás idényét is.Hölgyek: 1. Mádé Beáta (Kanizsa TC) 84 pont, 2. Hen-rietta Venturini (Zalaeger-szeg) 65, 3. Csalló Andrea (Zalaegerszeg) 62. Férfiak: 1. Lévai Csaba (Energia Sza-badidősport Klub) 100 pont, 2. Nagy Csaba (Röpte TC) 95, 3. Paál Barnabás (Zala-egerszeg) 95.A sorozat várhatóan augusztus végén folytatódik.Míg az UFC Nagykanizsa megyei első osztályú bajnokságot nyert csapata még az osztályozó mérkőzéseit vívta az NB III-ért, a zalai pontvadászatok-ban érdekelt többi kanizsai együttes-nél már mérleget vonhattak. Most Kis-kanizsán néztünk körül. A megyei I. osztály tizenegyedik helyén végzett a Horváth-Méh Kiska-nizsai Sáskák SE, és Sneff Ferenc, a gárda vezetőedzője szerint végezhet-tek volna valamivel előrébb is. - Annyi ponttal, szám szerint harminc-kettővel, amennyit szereztünk, nem mostanság zártunk, sőt, volt egy olyan sorozatunk is tavasszal, ami azt is megmutatta, van bennünk akár még több is, ha minden ideálisan alakul az együttes számára - mondta el Sneff Ferenc. - Az elért helyezés talán lehe-tett volna a 9-10. hely is, de sajnos vol-tak olyan mérkőzéseink, amelyek úgy szálltak el, hogy a papírforma alapján nekünk illett volna hoznunk azokat. Sok gólt szereztünk, ugyanakkor időn-ként sajnos a védelmünk is túlzottan gólképes volt, ráadásul a bajnokság végén már a sérülések is hátráltattak minket. Összességében tehát nem lehetünk elégedetlenek, csak azt saj-nálom kissé, hogy a magunkhoz mér-ten sok szerzett találatunkból egy kicsit más elosztásban talán megle-hettek volna azok a meccsek is, ame-lyeket esélyesként buktunk. POLGÁR LászlóTöbb is volt ebben…Nyitány után szünetHat város 31 teniszezője ragadt ütőt (Fotó: Polgár László)Kanizsán a csapatarany A csapatbajnokságot a PSLE nyerte (Fotó: Polgár László)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKAz önkormányzat Idősügyi Tanácsa által meghirdetett „Nagy-kanizsa Legjobb Szenior Szaká-csa” főzőversenyen 1. helyezést ért el Zámbó Gyula, a Hentes Mester elnevezésű csapat fősza-kácsa. A bajai halászlé elkészítésének fortélyait még 18-19 éves korában, a honvédségnél sajátította el, és már abban az időben is sikert ara-tott vele. Mivel a családja nem sze-reti a halat, ezért csak ilyen alkal-makkor hódol a szenvedélyének. A Csónakázó-tónál megrendezett versenyen a házastársak ezúttal nem szóltak bele a férfiak tevé-kenységébe, ők jobbára mosogat-tak és hagyták őket kibontakozni.Hozzávalók 12-14 személyre: 2 db egyenként 3 kg-os ponty, 3 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, ízlés sze-rinti mennyiségben csípős és jó színt adó bio pirospapri-ka, paradicsom, paradicsom püré, só.A hozzávalók beszerzésénél elsőd-leges szempont a jó alapanyag kiválasztása. Éppen ezért csak száraz húsú pon-tyot vásároljunk, hívta fel a figyel-met a mester. Elkészítés:Főzés előtt, előző este filézzük ki a halat, a halszeleteket sózzuk be, és kenjük be paradicsompürével, mert így tartós marad. A csontját pedig főzzük ki, mivel nem teszünk bele külön apróhalat. A két halhoz 3 fejnél ne rakjunk több hagymát, mert édes lesz tőle a lé. Ha mégis vissza kell savanyítani, akkor tegyünk hozzá paradicsomot. Az apró fogások, trükkök közé tartozik még, hogy Zámbó Gyula a halzsír-ban kicsit megpirítja a paradicso-mot, így nem lesz savanykás íze a halászlének. Olajat, zsírt nem hasz-nál a főzéshez.A szeletelt hagymát, a halfejet, a farok részt és a csontokat 3 órán keresztül kell főzi az alaplében, mert ennyi idő alatt fő ki a zselatin-anyag. Passzírozás után az alaplét visszaönti a bográcsba, ízesíti erős paprikával és fokhagymával, ami elveszi a hal iszap ízét. Végül bele-rakja a halszeleteket, és mintegy 20 percig főzi. HIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Ha nem tudja minden nap megvál-tani a világot valami szenzációs öt-lettel, akkor se adja fel. Próbálja meg másik oldalról újra kezdeni a dolgot. Bika: 04.21-05.21. Úgy tűnik, szívesen vállal kockázatot, ha a családja megélhetéséről van szó. Ha kell, változtasson munkahe-lyet, de a terveiről ne mondjon le. iKrek: 05.22-06.21.A nyugalmas, esemény nélküli per-ceket még egy filmben sem tudja elviselni. Szerencséjére egész nyá-ron zajlik majd az élet ön körül. Rák: 06.22-07.22.Érje el végre, hogy otthon is adja-nak a szavára. Igaz, a nagyotmon-dása miatt némi csorba esett a szavahihetőségén, de most min-dent jóvátehet.Oroszlán: 07.23-08.23. Ha jó emberismerőnek tartja magát, akkor anyagilag senki sem tudja megvezetni. Ennek ellenére legyen résen a kölcsönkérőkkel szemben. Szűz: 08.24-09.23. Bárhol is tartózkodik, szeret mindig a figyelem középpontjában lenni. Most különösen örülhet, mert hatásos fo-gyókúrája miatt sok dicséretet kap.Mérleg: 09.24-10.23.Legyen résen. Az élet nem csak az ál-landó munkáról és a gyűjtögetésről szól. Vannak ennél kellemesebb dol-gok is. Keresse az élet napos oldalát.sKorpió: 10.24-11.22. Mint azt ön is tudja, az élete még szebb lesz, ha az örömét másokkal is megosztja. Ha eddig is így tett, ne változtasson semmit a szokásán.Nyilas: 11.23-12.21. A nyári szabadsága alatt bőven lesz ideje arra, hogy motiválja a környe-zetében élőket. De a jó példával lehetőleg mindig ön járjon elől.Bak: 12.22-01.20. Ha el akar vonulni a világ elől, meg-teheti. Még messzire sem kell utaznia ahhoz, hogy jól érezze magát. A város környékén minden szépet megtalál. Vízöntő: 01.21-02.19. Szinte megállíthatatlannak tűnik, ha el akar érni valamit. Néha azonban nem árt, ha visszafogja a tempóját, mert túlságosan lemaradnak a szerettei.Halak: 02.20-03.20. Ha úgy érzi, sérelem érte, a lelki békéje érdekében minél előbb beszélje meg kedvesével a gond-jait. Ha sikerül, felhőtlenül telnek tovább a napok.Ezt aztán jól kifőzték! A Hentesmesterek (középen Zámbó Gyula) és a nagy sikert aratott halászléFotó: Bakonyi ErzsébetBajai halászlé Zámbó Gyula receptje alapján
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXIX. ÉVF. 25. SZÁm, 2017. JÚNIUS 30.Egy napra, a Múzeumok éjszakájára, hazatért Thúry György pallosa, amely Kanizsát, az országot és a nyugati kereszténységet is védelmezte. Az Éj műtárgyát ajánljuk Brüsszel figyelmébe is…5Európa jelképe lehetne
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTEladó kilométerekből épülhet sportpálya a kanizsai gyermekotthonban – jótékonysági akciót indított Lubics Szilvia. A háromgyermekes ultrafutó elindul a világ egyik legnehezebb versenyének tartott kaliforniai Badwater futóversenyen. A 217 kilométeres táv minden egyes kilométere megvehető, a befolyt összegből pedig elkészül a sportpálya kapukkal, kosárpalánkkal és játék-elemekkel. Egy-egy kilométert ezer forintért is meg lehet venni, de ennél nagyobb összeg is utalható július 12-ig. A számlaszám 10918001-00000045-15200003. Nagykanizsa is csatlakozott a 3. alkalommal megrendezett Nemzetközi Jóga Naphoz, amely része a Gangesz-Duna: Indiai Kulturális Fesztiválnak. A nagyszabású program cél-ja az volt, hogy tovább erősítse és gazdagítsa a kulturális kapcsolatokat Magyarország és India között. A rendezvényhez 14 magyarországi város csatlakozott. A Hevesi Sándor Művelődési Központban táncelőadás, jógabemutató, hennafestés és filmvetítés várta az érdeklődőket, s a jellegzetes indiai gasztronómia is megjelent. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPERekordA folyamatosvízicsúszdázásmagyarországiidőtartam-rekordja dőlt meg a zalakarosi Gránit Gyógyfürdőben. Csaknem ötszázjelentkező 27 órán át csúszott múltszombaton 10 órától vasárnap 13 óráig. Összesen több mint nyolcezerszer csúsztak le a rekorddöntők.Kanizsa217Fotó: Gergely SzilárdIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdIndia Kanizsán
2017. 06. 30. | 3A HÉT TÉMÁJA- Legidőszerűbb a hársfa-virág, a citromfű és a cicka-fark gyűjtése. Arra azonban ügyeljünk, hogy a később nyíló ezüsthárs virágait ne szedjük le, mert teája nem alkalmas a fogyasztásra. Szintén jó köhögéscsillapító és általános erősítő a lán-dzsás útifű és a gyermek-láncfű levele, mindkettőt érdemes nyersen felapríta-ni, és szirupot készíteni belőle, mézben feloldva pedig 2-3 hét után fogyaszt-ható. Mivel a méz többsége növeli a gyomorsavat, ezért célszerű a repcemézet hasz-nálni – hívta fel a figyelmet Göncz József. Mint mondta, szinte vala-mennyi gyógynövényt nap-sütésben, a déli órákban ajánlatos szedni. A fehér virágú közönséges galaj és a sárga virágú tejoltó, vala-mint a ragadós galaj közül leghatékonyabb a közönsé-ges galaj: teája tisztítja a vesét, májat, hasnyálmiri-gyet, lépet és a nyirokrend-szert, s már lehet szedni a kamillát is. Fésű segítségével megkönnyíthetjük a mun-kánkat, mert így könnyen lepattan a száráról a virág. A mezei zsurló szedésének is itt az ideje. Több ásványi anyagot tartalmaz, mint a legtöbb növény, és gazdag szilíciumban (kovasavban), amelyre testünknek szüksé-ge van a csontok, porcok, a haj és a körmök felépítésénél. Ízületi gyulladásnál nemcsak a kovasav, hanem a növény aranytartalma is segít. Első-sorban a vesére kedvező a hatása, de ha nincs probléma a vesénkkel, akkor is használ-juk bátran. Felhasználás előtt 15 percig kell főzni, mert for-rázással nem oldódik ki a hatóanyag belőle. A katáng-kóró, vagy vadcikória kék virágai júliustól hívják fel magukra a figyelmünket. Teá-ja elősegíti a bélműködést, fogyaszt, a gyökeréből pedig pótkávét főzhetünk. Kirándulásaink során vad-sóska is utunkba kerülhet; barnuló magjai jelzik, hogy megérett a szedésre. Ha ujjaink közé fogva könnye-dén le tudjuk húzni a szárá-ról, akkor máris vihetjük haza, hasmenés ellen kiváló a hatása. A közönséges menta is megtalálható a kör-nyezetünkben, ami szintén serkenti az emésztést. - Ha már leszedtük a gyógynövényeket, figyel-met kell fordítanunk a szárí-tásukra is – hangsúlyozta az őstermelő. – Száraz időben 11-13 óra között célszerű gyűjteni. A leveles, virágos növényeket ollóval aprítsuk fel, majd száraz, szellős helyen, garázsban, vagy padláson szárítsuk. Meleg időben ehhez 2-3 nap ele-gendő. Hogy később ne menjen bele a moly, befőt-tesüvegben, vagy papír-zacskóban 2-3 évig is eltá-rolhatjuk. Ne feledkezzünk meg a gyógynövényeinkről, bízzunk a Teremtő által megalkotott növények gyó-gyító erejében!BAKONYI ErzsébetBízzunk a Teremtő által megalkotott növények gyógyító erejében!Elérkezett a gyógynövénygyűjtés szezonja. Ha gondos-kodni akarunk az egészségünkről, akkor szedjük össze az erőnket és sétáljunk ki lehetőleg délidőben a termé-szetbe. Hogy milyen növényeket találhatunk most Kanizsa környékén, arról a Vásárcsarnokban sokak által ismert őstermelőt, Göncz Józsefet kérdeztük.Göncz József és a szilíciumot és aranyat tartalmazó mezei zsurló (Fotók: Bakonyi Erzsébet)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés202x270mm_hegyestu.indd 12017. 06. 20. 10:45:23
2017. 06. 30. | 5AktuálisMúzeumok éjszakájaIdén Thúry György pallosát is láthatták az érdeklő-dők Nagykanizsán. A Múzeumok éjszakája megmutat-ja, milyen gazdagok is vagyunk, mennyi szép, jó és értékes, nagyszerű dolog vár arra, hogy felfedezzük – fogalmazott a Thúry György Múzeumban Dénes Sándor polgármester, aki beszédében a ren-dezvény fontosságát hangsúlyozta. - Ez az ötlet egy lehetőség, hogy játékos és szórakoztató formában találkozhas-sunk gazdag hagyományunk értékeivel, és közben tanuljunk múltunkról és őse-inkről – fogalmazott a városvezető. Nagykanizsán egy különleges műtárgy tette emlékezetessé a Múzeumok Éjszakáját. Thúry György pallosát a Magyar Nemzeti Múze-um adta kölcsön. A krónikák szerint a Keletről szárma-zó pallos hadizsákmány volt, a markolatát Thúry György a saját kezéhez igazíttatta, s ez bizonyítja, hogy a hős várvédő kapitány használta. - Thúry György pallosa jelképe is lehetne városunk-nak, és Thúry hősies alakján és cselekedetein keresz-tül hazánknak is. Sőt, ha a jelen szemüvegén keresztül szemléljük múltunkat, történelmi hagyatékunkat, akkor azt mondhatjuk, hogy Thúry alakja és fegyvere a középkori invázió elleni küzdelem okán a nyugati keresztény kultúra jelképe is lehet. Hiszen e pallossal is védte azt a kultúrát, amely világítótoronyként fén�-nyel árasztotta el évszázadokon keresztül a világot - hangsúlyozta Cseresnyés Péter államtitkár, ország-gyűlési képviselő.A Múzeumok éjszakáján néptánc, népzene, tűzug-rás, kézműves foglalkozás és éjjeli – hidegrázós – fel-fedezés is várta az érdeklődőket. A résztvevők testi épségére pedig Thúry pallosa vigyázott…Fotó: Gergely Szilárd
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésMinden idők legsikeresebbNemzeti Konzultációja.Készült Magyarország Kormánya megbízásából202x270mm_NK_koszonjuk.indd 101/06/17 12:37
2017. 06. 30. | 7Aktuális„Tüzesen süt le a nyári nap sugá-ra,/ Az ég tetejéről a juhászbojtár-ra”. Bojtárt ugyan nem látunk manapság a zalai dombvidéken, forróságtól szenvedő kukoricatáb-lát viszont annál inkább. A gazdálkodók aggódva figyelik a növénye-ket, amelyeknek pöndörödő leve-lein és már fel-sült alsó hajtása-in mutatkozik az eső hiánya. A gabonanövények aratása éppen ezért korábban indult a megszokottnál, és jelentős terméskieséssel számolnak a szakemberek. A csapadék ugyanis Dél-Zalában olyan ritka vendég volt tavasztól fogva, mint a fehér holló... Néha jött egy-egy zápor, de az nem áztatta meg a földeket, ezért a növények szomjaznak. A nagyobb gazdaságoknál van lehetőség az öntözésre, de a kisebb, családi vál-lalkozók feldarabolt parcelláin nem kifizetődő az öntözőberende-zések telepítése. - Lankadnak a növények, ez a legtöbb panasz. És sokan összeke-verik a szárazság tüneteit más betegségekkel, azt hiszik, hogy valamiféle vírus támadta meg azo-kat, s ez a fákra is vonatkozik, nem csak a konyhakerti növényekre – mondta Vargagazda az elmúlt hetek tapasztalatát össze-gezve. - Az utóbbi idő-ben megnőtt a kereslet a locsoló berendezések iránt a mezőgaz-dasági boltok-ban, de az idén sokan kénytele-nek használni a csapvizet is az öntö-zéshez. Eddig is sokan voltak, akik gyűjtötték az esővizet, ahhoz kerestek hor-dót, locsolótömlőt. De most ugye nincs csapadék…, és ahol nincs ásott kút, ott bizony a vezetékes vizet használják az öntözéshez. Az pedig drága, ráadásul klóros is. Szerinte az öntözővíz éppen csak elég a növények életben tar-tásához, nem áztatja át a földet legalább 20 centi mélyen, mint az igazi, kiadós eső. A legcsapadék-igényesebb zöldségeink közé tar-tozik a paprika, az uborka, s lehet említeni a tökféléket is. Sokan nem tudják, hogy a para-dicsom sokáig kibírja az esti párá-val, ráadásul a túlöntözés árt is neki, melegágya a gombabetegsé-gek támadásának.- Az az igazság, 1972 óta vagyok a szakmában, de ilyen nyárkezdet-re, ekkora szárazságra nem emlék-szem – összegezte véleményét Varga József. VINCZE Adél2017. július 1.(szombat) BELÉPŐDÍJ MENTES RENDEZVÉNY!!!Helyszín: Iharosi Kastélypark és Sportpálya az ettől eltérő helyszínek a programban külön jelezve vannak.XVIII. Iharosi Szent László Régi Korok FesztiváljaSzenvednek a növények is…Nem csupán mi, emberek szenvedünk a hőség-ben: a növények is megsínylik az időjárást, bár utóbbiaknak nem a viharokkal kísért kánikula okozza a bajt, hanem a több hónapja tartó aszá-lyos időszak. A szántóföldi s a kiskerti növények fejlődésén is látszik a csapadékhiány, különös-képpen ott, ahol nincs lehetőség az öntözésre.A szárazságot minden növény megsínyli (Fotók: Jancsi László)VargaJózsef:Ilyennyár- kezdetre,ekkoraszárazságranememlékszem
ÉrtékvédelemÚjabb két épület felújításához kaphatnak támogatást a lakóközössé-gek a helyi értékvédelmi pályázatból. Egyebek mellett erről is tárgyalt a városfejlesztési és üzemeltetési bizottság. Az idei keret 7 millió forint, ebből egy Deák téri és egy Erzsébet téri épület felújítását támogatják. A Deák tér 10. alatti, eklektikus stílusú Pollák-ház, valamint az Erzsébet tér-Rozgonyi utca sarkán álló XIX. századi kereskedőház, a Benzián-ház lakóközössége hiánytalan pályázatot nyújtott be, s a bizottság mindkét kérelmet megalapozott-nak találta. A pályázatnak köszönhetően egyre több belvárosi épület nyeri vis�-sza eredeti küllemét; az önkormányzati támogatás összege a költsé-gek maximum 40 százaléka lehet. 8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődÉSI KözpontVarázslatos India - Gelencsér Gábor újságíró dokumentum kiállítása a föld-szinti előcsarnokban.Megtekinthető július 20-ig.Kiskanizsai Általános Iskola tanulói-nak rajzkiállítása a színházi előcsarnok-ban. Megtekinthető augusztus 15-ig.Július 5., 10-12 óra Kézműves játszóház - papírvirágok készítéseA részvétel ingyenes!Móricz ZSIgmond MűvelődÉSI HázJúlius 1-2.Hagyományok Napja Búcsú 2017. Helyszín: Kiskanizsa, Templom térJúlius 1.: 17.00 Őszirózsa Dalkör, 17.30 Szikrák Táncegyüttes, 18.00 Golddance Tánccsoport, 18.30 Tüttő János Nóta-klub, 20.00 Utcabál a Fantázia zenekarralJúlius 2.: 16.00 Nagykanizsai Fúvósze-nekar, 17.00 Zala Zenekar, 18.00 Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész és Koncertzenekara, 20.00 Bangó Margit és zenekaraProgramajánlóJún. 29. - júl. 5. 15.00, 20.00 NYOMD, BÉBI, NYOMD! szinkr. angol-amerikai akció-vígjáték (113’)Jún. 29. - júl. 5. 16.00, 18.001-2-án 14.00-kor is gru 3 szinkr. amerikai animációs vígjáték (90’)Jún. 29. - júl. 5. 16.30 verdáK 3. szinkr. amerikai animációs családi fim (104’)Jún. 29. - júl. 5. 17.30 gru 3. 3D szinkr. amerikai animációs vígjáték (90’)Jún. 29. - júl. 5. 18.30 elválASZTHATAtlANOK olasz film (104’)Jún. 29. - júl. 5. 19.30 trANSForMerS: AZ utolSÓ lovAG szinkr. amerikai sci-fi (148’)Jún. 29. - júl. 5. 20.30 UNlocKed- ÉleSÍtve angol akciófilm (98’)júni us 29- július 5. MűsoraElválás és fájdalomA nagy sikerű Teljesen idegenek után újabb olasz film érkezett a hazai mozikba. Az Elválaszthatatlanok című dráma a rendező, Edoardo De Angelis szerint az elválásról és az azt követő fájdalomról szól. A történet középpontjában a tizennyolc éves Daisy és Viola áll. Mindketten gyönyö-rűek és nagyszerűen énekelnek. A tökéletesnek látszó képben csak egyetlen hiba van: a lányok sziámi ikrek. Daisy és Viola egyik fellépése után találkozik egy orvossal, aki felveti az elválasztó műtét lehetőségét. Látszólag ez jó hír, ám nem mindenki örül ennek a családban. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaBangó Margit vasárnap este lép fel Kiskanizsán
2017. 06. 30. | 9KultúraHúsz éve kezdődött a varázslat. 1997. június 26-án jelent meg először az angliai könyvesboltok polcain a Harry Potter és a bölcsek köve, mindössze 500 példányban. Az írónő, J. K. Row-ling számára már ez is nagy siker volt a számtalan visszautasítás után. A kudarc éveit végül pozitív fordulat követte, s ma már talán az is tudja, kicsoda a villámsebhelyes fiú, aki nem is olvasta, látta a további kötete-ket és a belőlük készült filmeket.A Batthyány Lajos Gim-názium iskolai könyvtárá-ban mind a hét Harry Pot-ter-kötet megtalál-ható. A köl-csönzések alapján ma is leköti a gyereke-ket a boszor-kány- és varázslókép-ző szakiskolá-ban játszódó tör-ténet. Tislérné Tóth Zsu-zsanna annak idején fiával együtt, egészen pontosan egymás kezéből kikapva olvasták a könyveket.– J. K. Rowling történe-te azonnal megragadja a gyerekek fantáziáját, és igazából csak ez számít – véli a BLG igazgatóhelyet-tese. – Régen sokat vitáz-tak a sorozatról: hol vallási, hol irodalmi szempontból támadták, de igazából felesleges többet belelát-ni, mint ami, azaz egy jól megírt, kortárs fantasy, ami egyben egy fejlődésregény is. Nem fel-tétlenül kell, hogy a kötelező olvasmá-nyok között sze-repeljen, pél-dául Jókai helyett semmi-képp. De miért ne lehetne – a megfelelő korban – mondjuk A bölcsek kövé-vel kezdeni az olvasóvá nevelést?Kalocsai Adrienn – pedagógus-ként – szintén a megfelelő időzítést hangsú-lyozza, ugyanis a Rowling által leírt pszi-chológiai folya-matokat és jellem-ábrázolásokat sok esetben még a felnőttek is nehezen fejtik meg, nemhogy egy alsó tagozatos kisgyerek.– Az írónő nagyon ügye-sen, közhelyektől és sal-langtól mentesen mutatja be, hogy hét év alatt men�-nyi kihívással kell szembe-néznie egy barátságnak, mi játszódik le az ember-ben a szerettei elvesztése-kor, vagy hogyan működik – még a varázslóknál is – a konformitás elve. Többek közt ezek miatt is jó, ha a gyerekkorú olvasók mel-lett ott van a szülő vagy egy fel-nőtt, akivel meg lehet beszélni a leírtakat.Adrienn egyébként, ha csak teheti, igyek-szik valamilyen módon odacsem-pészni az órai feladatok közé egyik kedvenc könyv-sorozatát, hiszen eredeti nyelven olvasva kiválóan alkalmas az angol gyakor-lására – bár hozzáteszi: neki azért mégis a magyar fordítás a szíve csücske, amit szinte már kívülről ismer.– Azt szoktam magam-ról mondani, Wass Albert- és Jókai-rajongó vagyok, amúgy pedig Harry Pot-ter-függő – szö-gezi le. – Még egyetemista koromban hallottam róla a pszi-chológia tanárom és az amúgy kizá-rólag szépiro-dalmat olvasó szobatársam jóvoltából. Eleinte vonakodtam bele-kezdeni, ehhez képest tavaly már jubiláltam: tizedszer olvastam el a tel-jes sorozatot, s azóta letudtam az idei penzu-mot is…A Harry Potter-univer-zum briliánsan felépített, komplex világa Balogh Évát is elvarázsolta. A fia-tal lány ahhoz a generáció-hoz tartozik, amelyik szó szerint együtt nőtt fel a főszereplőkkel.– 13 éves lehettem, ami-kor az első Harry Potter könyvet a kezembe vet-tem. Utána talán két éven-te jelentek meg az újabb részek, amiket mindenki nagyon várt, de nemcsak a középiskolában, hanem jó pár évvel később az egye-temen is. Felnőttként olvasva az első két könyv még mesésebb, de aztán Az Azkabani fogolytól kezdve, ami a mai napig a kedvencem, egyre komo-lyabbá válik a tör-ténet. A vicces diákcsí-nyektől egyszer csak elju-tunk a faji diszkrimináción át a koncepciós perekig, és sok más olyan jelenségig, amelyek nem is állnak olyan távol a mi, valós vilá-gunktól sem. A regénysorozat millió-kat ragadott magával. A könyveket 67 nyelvre for-dították le, és több mint 450 millió példányt adtak el belőlük. A franchise nép-szerűsége láttán törvény-szerű volt, hogy a Roxfort-beli kalandok a mozivász-non is megelevenednek: a mostani iskolások többsé-ge ma már elsőként a fil-mekkel találkozik, és csak azok után szerez tudomást a könyvekről. Így volt ezzel Kálovics Emma is. A 17 éves lánynak pár hónappal ezelőtt, egy angliai út során alkalma nyílt elláto-gatni a Harry Potter Stúdi-óba, ahol jó pár kulisszatit-kot megtudhatott.– Érdekes volt látni, milyen trükköket, kelléke-ket használtak a filmekben, és hogyan oldották meg, hogy például a Hagridot játszó színészből óriás legyen – meséli Emma. – De hatalmas élmény volt végigsétálni a könyv és a film helyszínein is. Az Abszol úton a legapróbb részletekig kidolgozott kirakatok és különleges fel-iratok fogadtak bennünket. Láttuk a Kóbor Grimbuszt, igaz, az utastérbe nem mehettünk be – viszont ültünk a Roxfort Expressz fülkéiben. Az egész olyan érzés volt, mintha egy álom vált volna valóra.NEMES DóraA Harry Potter-sztori 20varázslatév
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemÖrömet találni a létben, a teremtettség megélésében. Talán ez adja meg a boldog-ságot mindannyiunknak. Ezért is minden-kinek mást jelent ez, mert minden ember egyedi, személyiségében és létében is. Így van kisebb és nagyobb, kevesebb és több, evilági és másvilági belőle. Sőt a másikét talán nem is értjük sokszor. Ki miben talál-ja meg örömét a létezésében. Ha ezt megta-lálja, tudja és érzi, mire teremtetett, és ha meg is valósítja, a „rendeltség” érzése töl-ti el. Csak jó helyen és jól keressük és talál-juk meg. Beteges világunkban megtörténik, amikor a rossz és a gyűlölet is boldoggá tesz embereket (legalábbis hamis örömet szerez nekik). Aki a boldogságot keresi, jó helyen keresse. Ott, ahol a teremtettségünk gyökeredzik, a Teremtőnél. Akkor biztos nem tévedünk el. Istennél keresni létünk értelmét, jó helyen való keresést jelent. Ha jól is keresem, tiszta figyeléssel és jó lelkiis-merettel meg is fogom találni. Sokan azért csalódnak, mert nem jó helyen, és nem jól keresik életük örömét, és boldogságukat…, ezt az idő igazolja is. Hisszük, a Teremtő nem gyárt selejtet, így tudjuk, mindenkinek meg kell találnia a létezés örömét és boldogságát. Nem is fog-hatjuk Rá örömtelenségünket, boldogta-lanságunkat. Szabad akaratunk azt jelen-ti, életem örömét, boldogságát küzdenem kell. Ez a küzdelem, a jó helyen való ke-resés és a jól keresés emberi tevékenysége. Amikor a lélek érez, az elme kutat, a test tiszta, a szellem szabad. Talán nem is föl-dies vágyaktól vezérelt. A lélek érzése az Istenre figyelés, az elme kutatása a gondolkodás, mint tevékeny-ség, a test nem földies vágyaktól hajszolt, a szellem nem földhöz ragadt. Ez a küz-delem a mi harcunk a létezésben. Azé az öröm és boldogság, aki küzdi, aki akar-ja. Aki nem akarja, nem is lesz osztályré-sze, aki feladja, már vesztett is. Így furcsa mai világunknak, ha boldog a béna, sugár-zó szemű az idős és a beteg. Ők valóban megtalálták. Látjuk a szemükben. Nézzük meg…Sok ember kereste már és találta meg. Sok meg nem. Miért van ez? Talán rosszul értelmezem az életet, a létet? Ők meg jól? Nekem sajátos receptem van az élet örö-mét és boldogságát keresőknek. Szeretettel csak ajánlani tudom. Jézus a gyógyszer. Az élet örömét elvesztetteknek, a magukat bol-dogtalanoknak vallóknak is. Hívom és szeretettel várom őket, hogy megismerjék Jézust, aki képes örömet és boldogságot adni szívünknek, és megtanít, hogy jó helyen és jól keressük létünk örö-mét és boldogságát ebben a világban, sőt egy másikban is. Vele szép és boldog a lét, csodás az élet, a szenvedések a szeretet gyöngyei, a megpró-báltatások a hűség aranyfedezetei. Ő feled-teti a bántást, gyógyítja a sebeket, és öröm-mel és boldogsággal tölti meg szívünket.A szerző a Szent József plébánia plébánosaAzé az öröm és boldogság,aki küzdi, aki akarjaA természetben járva élénk piros színükkel lépten-nyomon felhívják magukra figyelmünket a pipacsok. Bibliai virágunkat bizonyára nem véletlenül foglalta dalszövegbe Ludwigh József (1886-1939), amikor a boldogságra kereste a szavakat: „Hullámzik a búzatenger, de kevés a boldog ember, mint a pipacs a búzában, ezer között ha egy szál van” – énekelte egykor Vajkovics Gizella Buzási Györgyné és Bellák Pál a sánci színjátszó szakkör előadásán. De mi is a boldogság? – Ennek megfogalmazására kértük Csorba Tamás plébánost. CSORBA Tamás
2017. 06. 30. | 11Magazin„Micsoda nevek… ki sem tudom ejteni…. Azt a mindenségit…. fűszerek, állatok… Fahéj? Őzike? És Vulkán?” Ilyen és ehhez hason-ló véleménnyel voltak a MOL Bányász Nyug-díjas Klub dalköré-nek tagjai a legfris-sebb, májusban köz-zétett, anyakönyvez-hető utónevek olva-sásakor. A csapat leg-toleránsabb tagja talán az egyetlen férfiember volt, Bóka László, a harmo-nikásuk, aki mint fogalma-zott: befogadó típus. - Százezerből szerintem egy lesz Vulkán, de a 95 százalék ismertebb, elfo-gadott nevet választ. Különcök mindig voltak és vannak, akik azt hiszik, mások, mint a többiek. Nem csinálok én ebből ügyet, de azt lehet látni, hogy az arab nyelvből származó nevek csak elő-jönnek – utalt Bóka László Srídharára és társaira. A Magyar Tudományos Akadémiához évente több tucat kérelem érkezik a különleges utónevek enge-délyeztetése miatt, így 2017-ben már anyaköny-vezhető sok más mellett a Fernándó, a Jukundusz és a Csatár is, ha csupán a férfi-neveket említjük. A női kategória szintén bővelke-dik különlegességekben, előfordulhat, hogy a játszó-téren hamarosan Dzsin-dzsert és Hófehérkét kere-sik majd a szüleik. - Bízom benne, hogy ezek közül a szülők keveset választanak, én legalábbis nem tudnám elképzelni. Az unokák nevének kivá-lasztásába természetesen nem szólhatunk bele, de nem ajánlanám ezeket – fogalmazott Boga-tin Sándorné. Abban a MAMIK dalkör tagjai egyet-értettek, hogy van-nak azért szépek is az „új” nevek között, például a Remény és a Mátka kifejezetten a favoritok között van. De egy biztos – amitől zengett a próbaterem is –, a régi hagyományos neve-ket őrzik a magyar nóták: fönn a János hegyen, vagy éppen Julcsa, ha kimegy a piacra… VINCZE AdélDe mit szólna k az Istvánok és az Erzsébetek?!ORSZÁGOS KAMPÁNY A SASHALMI OPTIKÁBANMULTIFOKÁLISLENCSE FÉLÁRON!-50%SASHALMI OPTIKANagykanizsa, Sugár u. 1., tel.: 0693-789-962Nagykanizsa, Platán sor 1., tel.: 0693-310-644Csak komplett szemüveg rendelése esetén. Az akció más akcióval nem vonható össze. Június 1 - június 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.Hannibál leszel, vagy Psziché?Vérbulcsú, Hannibál, Fajsz, vagy: Asszunta, Fahéj és Psziché. Lehetséges, hogy a Máriák, Magdolnák, Erzsébetek, Gizellák és Katalinok két-három évtizeddel ezelőtt furcsállották például az Adélokat, Patríciákat és Eleonórákat – vagy a Gézák, Istvánok és Lászlók az Edvineket, Konrádokat és Patrikokat, de a 2017-ben anyakönyvezhető nevek még a mai 30-as korosztályt is ámulatba ejtik. Hát még a MAMIK-at.A MAMIK azért inkább Jánosról és Julcsáról énekelnek (Fotó: Gergely Szilárd)Lehet, hogyVérbulcsú,Hannibál vagy éppenHófehérke lesz…
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtA közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű, helyettesítés céljából (GYED,GYES idejére szóló) közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőA munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rende-let alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályA munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A pénzügyi és a pénztárosi feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata alapján. Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásához kapcsolódó készpénz kifizetési és házipénztár feltöltési feladatainak ellátása. A házipénztári be- és kifizetések bizony-latolása, vásárlási, munkabér előlegről szóló analitikus nyilvántartás vezetése, úti-költségek és kiküldetések kifizetése. Főkönyvi könyveléshez feladások készítése. Vevőszámlák elkészítése, tovább számlázások végzése. Az analitikus nyilvántartá-sok egyeztetésében közreműködés, mérleghez feladás készítése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítá-sára és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-zata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség,Büntetlen előélet, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtu-dományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, mene-dzserasszisztens szakképesítés,Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,A Kttv. 84-85. §-aiban szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása,6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próba-idő kikötése kötelező),Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,Felhasználói szintű számítógépes ismeret.A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakonközigazgatási alapvizsgaönkormányzati gazdálkodásban szerzett gyakorlat – 1-3 év szakmai tapasztalatfelhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeretElvárt kompetenciák:Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.Nagyfokú terhelhetőség.Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú mel-léklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint), Motivációs levél,Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni),Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata.A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban szabályozott együttalkalmazási tilalom, össze-férhetetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 6.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegy-ző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagySzemélyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó.Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/190/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző-pénztáros.A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorló-ja – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a pályázók írásban érte-sítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes olda-lán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa MJV honlap-ján (www.nagykanizsa.hu ), továbbá a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban 2017. júni-us 3. naptól.A munkáltatóval kAPcsolatos egyéb lényeges információ: A kine-vezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyel-mét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. július 6. 16,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó.A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honla-pon szerezhető.Nagykanizsa, 2017. május 30. Dr. Gyergyák KrisztinajegyzőNagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalaa közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet Gazdálkodási Osztály / Pénzügyi, költségvetési csoport / pénzügyi ügyintéző-pénztáros munkakör betöltéséreMultifokális lencse akció 30 % Parti termék, ajándék, nagy választékban,minden alkalomra kaphatóa Dekor Kuck óban már új helyünk ön, a Zrin yi M. u. 15. szám alatt várunk szeretettel(a Zrínyi út felől, az Infra Prainer bejárata)Tel.: +36 30 459 4461 www.dekorkucko.hu
2017. 06. 30. | 13MagazinÍtéletet hirdettek a Nagykanizsai Járás- bíróságon az állatkínzással vádolt mura- keresztúri lakos, M. Balázs ügyében. Dr. Hajdu Ildikó büntetőbíró bűnösnek mondta ki a férfit, mert bizonyítottnak látta, hogy a vádlott 2015 nyarán felakasztott egy kutyát a kanizsai vasútállomás közelében. Kegyetlen tettéért 1 év börtön-büntetést kapott, amelynek vég-rehajtását 2 év próbaidőre felfüg-gesztette a bíróság. A két éves időtartam alatt, pártfogó felügye-lete mellett, havonta 8 óra társa-dalmi munkát kell teljesítenie ingyenesen, a szabadidejében, a nagykanizsai állatmenhelyen, emellett meg kell fizetnie a 324 ezer 644 forintos bűnügyi költsé-get is.2015 nyarán egy megkínzott és felakasztott ebet találtak a nagy-kanizsai vasútállomás melletti szervizúton. A feltételezett elkö-vetőket hamar elfogták, a rendőr-ségi procedúra végén azonban csak egyiküket vádolták meg a bűncselekmény elkövetésével. A tárgyalás idén tavasszal kezdő-dött, amit többször is el kellett napolni, ugyanis az egyik tanút nem kis erőfeszítések árán sikerült csak a bíróság elé idézni.Az utolsó tárgyalási nap az ő kihallgatásával kezdődött. A tanú-ként meghallgatott nő nem emlé-kezett szinte semmire, így a bíró kérdéseire kellett válaszolnia: azt vallotta, hogy nem tudja, egyéb-ként az unokája, akit végül nem vádoltak meg a bűncselekmény elkövetésével, valamint M. Balázs vádlott hogyan, mi módon vitte el a kutyát annak ligetvárosi otthoná-ból. Mikor dr. Hajdu Ildikó szem-besítette a 2015 nyarán tett rend-őrségi vallomásával, miszerint éppen ő volt az, aki megengedte nekik, hogy a kutyát elvigyék, érdekes fordulatot vett az ügy, ugyanis a tanú azt állította, hogy az őt kihallgató rendőrök nem az álta-la elmondottakat foglalták jegyző-könyvbe. A bírói kérdésre, hogy akkor miért írta alá a jegyzőköny-vet, nem tudott elfogadható magyarázatot adni. Elmondása szerint a kanizsai rendőrök olya-nok, mint az újságírók: olyanokat írnak le, amit a megkérdezett nem is mondott. Ekkor a bíróság ismé-telten figyelmeztette a tanút a hamis vád következményeire, amit jegyzőkönyvbe is foglaltak, hiszen a tanú állításai megvalósíthatják a hamis vád bűntettét.A bírónak egyébként nem csak ezen törvényes következmények-re kellett figyelmeztetnie a tanút, hanem a tárgyalóterem rendjé-nek megtartására is, hiszen az egyre ingerültebb nő az eljáró rendőrök sértegetése mellett még a vádlottat is „gyogyósnak” nevezte. Csak akkor hagyott fel ezzel a viselkedésével, mikor dr. Hajdu Ildikó rendbírság kiszabá-sát helyezte kilátásba.Dr. Polai István Richárd alügyész indítványában kifejtette, hogy a vád bizonyított-nak látja a bru-tális bűncse-lekmény elköveté-sét, amely-nek végre-hajtása különös szenvedést okozott az állatnak, ami-nek okára mind a mai napig nem tudott magyarázatot adni a vádlott. Ráadásul kétszer akasz-tották fel a kutyát, ugyanis az első kísérlet nem sikerült: elszakadt a póráz a szerencsétlen eb súlya alatt, mikor a szervizutat elzáró sorompóra próbálták meg felhúz-ni. Ezért a vádlott kivette a cipőfű-zőjét, és azzal akasztották fel a sorompó mellett lévő kerítésre. A kutya körülbelül 15 percig szenve-dett, mielőtt kimúlt volna, amit a vádlott és társa végignézett. Azonban, tekintettel az enyhítő körülményekre is, különösen arra, hogy a vádlott enyhe autizmus spektrum zavara miatt enyhe fok-ban korlátozva volt belátási képességében, felfüggesztett szabadságvesztés kisza-bására tett indít-ványt.A bíróság az ügyészi indítván�-nyal egye-zően 1 év, végrehaj-tásában két évi pró-baidőre fel-függesztett szabadság-vesztésre ítélte M. Balázs-t, akinek a szabadságvesztés végre-hajtása esetén börtönben kell letöltenie büntetését. Elrendelte pártfogó felügyeletét is a felfüg-gesztett büntetés két éves próba-ideje alatt. Ezen túlmenően M. Balázs köteles a két éves időtar-tam alatt havonta 8 óra társadalmi munkát végezni az Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület által üzemeltetett nagykanizsai állat-otthonban. A bűnügyi költség megfizetése is őt terheli: 324 ezer 644 forintot kell lerónia az állam javára. A bíróság hangot adott abbéli meggyőződésének is, hogy a vádlott a vele lévő társával együtt hajtotta végre a bűncse-lekményt, ugyanis a szerencsétlen állat kivégzéséhez két ember kel-lett: le kellett fogni a menekülni akaró kutyát, ráhurkolni a kötelet, és a földtől másfél méter magasra kellett felhúzni a fára, ott pedig meg kellett kötni a kötelet. Azon-ban, vád hiányában, a bíróság csak a társtettséget tudta megál-lapítani, ami egyébként szintén súlyosbító körülmény volt.Dr. Hajdu Ildikó az ítélethez fűzött indokolásában egyszersmind a tár-sadalmat is figyelmeztette: az álla-tok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, akiknek az élete elleni – a tárgyalt esethez hasonló – kegyetlen és durva agresszió az állatkínzás minősített esetét való-sítja meg, amelyet akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethet az eljáró bíróság.Mind az ügyészség, mind pedig M. Balázs gondolkodási időt tar-tott fenn, így az ítélet nem jogerős.PAPP AttilaÚjabb felfüggesztettegy állatgyilkosnakEgy cipőfűzőnakasztották fel a kutyáta gyilkosok a kerítésre (Fotó: Koloszár Attila gyepmester) Az ítélethirdetés.Dr. Polai István Richárdalügyész ésdr. Hajdu Ildikó bíró (Fotó: dr. Papp Attila)
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezető KRESZ-tanfolya-munkra jelentkezési időpont: JÚLIUS 12., SZERDA 9.00 és 16.00 óraHa nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással!Következő GKI vizsga időpontja: JÚLIUS 15., SZOMBAT - jelentkezési határidő: július 5-ig*Részletekről érdeklődjön irodánkban!email: nagykanizsa@voksh.hu. Tel.: 06-30-491-7051, Beke Ivett irodavezető 27 éve képezzük a vezetőket ! (Stat.2017-1 né. VSM: “B” E: 64,1% F: 64,91% - “C”E: 58,33% ÁKÓ: “B” Gy: 164,71% “C” Gy: 109,19% / KK: “B”135.600.-Ft/fő. “C”:141.000 Ft/fő július 1-szeptember 1-ig szombatonként zárva.Kanizsa fejlődik!Lakópark és társasház is épül Bármerre is nézünk mostanában Nagykanizsán, mindenütt épülő, szépülő környezetet, beruházáso-kat fedezhetünk fel. Murafölde fővárosa fejlődik, egyre-másra jelennek meg új üzletek, vállalko-zások, vagy éppen lakóépületek. A Magyar utca két ilyen, teljesen új, modern beruházásnak is „otthont” adott, amelyek egyike a Magyar utca 105. szám alatt a „Szemiramisz lakópark” nevet viseli, és már szerkezetkész állapotban van: itt 35-től egészen a tekintélyes, 110 négyzetméteres lakások várják leendő lakóikat. Míg nem sokkal arrébb, a Magyar utca–Sikátor utca sarkán egy társasház már készen várja a leendő beköltözőt: modern kivitelezése miatt méltán lehet népszerű a nagykanizsai lakásvásárlók körében. Fotók: Papp Attila
2017. 06. 30. | 15MagazinNegyed század hivatás…Hálaadó szentmisét tartottak múlt vasárnap a kanizsai piarista kápolnában, és ezüstmisét a miklósfai templomban. Pappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepelte Dósai Attila piarista atya és Bojtor Róbert miklósfai plébános.Dósai Attila atya idén ünnepli pappá szentelésé-nek 25. évfordulóját, ezüstmiséjét szülővárosában, Kiskunfélegyházán tartotta május 21-én. Nagyka-nizsán múlt vasárnap reggel mutatott be hálaadó szentmisét. Dósai atyát a Szent Imre Egyházközség nevében Mérksz Andor világi elnök köszöntötte, majd Szabó Ádám atya szólt az ezüstmiséjét ünneplőhöz.Hálaadó szentmisére gyűltek össze Miklósfán is múlt vasárnap. Bojtor Róbert ezüstmiséjének ünnepén a hívek megtöltötték a templomot és a környékét is, az ezüstmisére még Hargitafürdő-ről is érkezett vendég. - A szemem előtt van az a cirka 30 év, amióta ismerjük egymást. És minden paptestvérben azt látom, hogy szép lassan, ahogy a Jóistennek a működése kicsírázott és kibontakozott benne - azt ünnepelnünk kell. Ilyenkor, amikor ünnep van, az ember félreteszi azt, ami nehéz volt a kedves testvérek életében és az ő életében is, mert csak azért lehet hálát adni, hogy a minket éltető Isten 25 évet ajándékozott neki a papi éle-tében - mondta Bátor Botond pálos szerzetes.
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÖnkNKormányZAtNyári fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot júliusban és augusztusban a nyári szabadságolásra való tekin-tettel NEM tart, de az alábbi elérhetőségeken várja szíves észrevételeiket: 20/8492300, denes.sandor@nagykanizsa.hu.Karádi Ferencnek 2017. július hónap-ban az alpolgármesteri fogadónapja és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője-ként fogadóórája a nyári szabadságolásra való tekintettel elmarad.Tóth Nándor 2017. július hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2017. július 26-án (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármes-teri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Képvis előkBalogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormány-zati képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát július és augusz-tus hónapban NEM tart, de az alábbi elérhetőségein ezidőben is áll szí-ves rendelkezésükre: 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát július és augusztus hónapban NEM tart, de az alábbi elérhe-tőségein ezidőben is áll szíves rendelkezésükre: 70/3734062, gybedo@gmail.com.Dénes Sánd or a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát július és augusztus hónapban NEM tart, de az alábbi elérhetőségén ezidőben is áll szíves rendelkezésükre: denes.san-dor@nagykanizsa.huDr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képvi-selője fogadóórát július és augusztus hónapban NEM tart, de az alábbi telefonszámon ezidőben is áll szíves rendelkezésükre: 70/5093149Gábris JáciNT önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kér-hető.Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát július és augusztus hónapban NEM tart, de az alábbi elér-hetőségein ezidőben is áll szíves rendelkezésükre: 30/9899357, gyalokai.zoltan@gmail.com Jerausek iSTván önkormányzati képviselő fogadóórát július és augusztus hónapban NEM tart, de az alábbi telefonszámon ezidőben is áll szíves rendelkezésükre: 30/3682826Szőlősi Márta a 3. számú választókerület önkormányzati képviselő-je fogadóórát július és augusztus hónapban NEM tart, de az alábbi elér-hetőségein ezidőben is áll szíves rendelkezésükre: 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.comwww.kanizsatv.huwww.kanizsaujsag.huA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Segédmunkás betanított munkás megegyezés szerintVirágbolti eladó betanított munkás megegyezés szerintÜveges szakmunkásképző megegyezés szerintHidegburkoló szakmunkásképző megegyezés szerintCNC esztergályos szakmunkásképző megegyezés szerintGázfutár szakmunkásképző megegyezés szerintVillanyszerelő szakmunkásképző megegyezés szerintGyermekfelügyelő szakmunkásképző megegyezés szerintOperátor szakmunkásképző megegyezés szerintÁruterítő gépkocsivezető szakmunkásképző megegyezés szerintMűvezető technikus megegyezés szerintTöltőállomáskezelő zakmunkásképző megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 13:00 óraálláS – álláS - álláS- álláSPiaci árak Kanizs áncukorborsó 600 Ft/kgőszibarack 400-650 Ft/kgparadicsom 500-600 Ft/kgburgonya 190-250 Ft/kgmeggy 400-500 Ft/kgdinnye 280 Ft/kgfejes káposzta 200 Ft/kg
2017. 06. 30. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Július 1., szombatTihamér, Ann amáriaA Tihamér szláv-magyar eredetű, jelentése: csendet kedvelő. Az Annamária az Anna és a Mária nevek összekapcsolása.Július 2., vasárnapOttó, OttokárAz Ottó germán eredetű, jelentése: vagyon + híres. Az Ottokár német eredetű, jelentése: birtokot megőrző.Július 3., hétfőKornél, SomaA Kornél latin eredetű, jelentése: somfa, szarv. A Soma magyar eredetű, jelentése: som.Július 4., keddUlrik, BabettAz Ulrik német eredetű, jelentése: öröklött birtokán uralkodó. A Babett héber-görög-német-francia eredetű, jelentése: idegen, külföldi.Július 5., szerdaEmese, SaroltaAz Emese magyar eredetű, jelentése: anyácska. A Sarolta eredete török-magyar, jelentése: fehér menyét. Egy másik magyarázat szerint a Charlotte név magyarosítása.Július 6., csütörtökCsabaTörök-magyar eredetű, jelentése: pásztor, kóborló.Július 7., péntekApollóniaGörög-latin eredetű, jelentése: Apollónak szentelt.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetéswww.posta.huAmennyiben 2017.05.08. és 2017.07.02. között legalább 10 éves tartamú érvényes PostaSzemünkfénye biztosítási szerződést köt, és a szerződésének havi díja• legalább 16 000 Ft, egy Dual SIM-es, kártyafüggetlen Lenovo A1000 okostelefont kap ajándékba,• nem éri el a 16 000 Ft-ot, a készlet erejéig egy kézműves Freshka koala kabalafigurával ajándékozzuk meg. A tájékoztatás nem teljes körű, a termékkel és az akcióval kapcsolatos részletekről érdeklődjön a postákon, vagy tájékozódjon a posta.hu és a www.postabiztosito.hu honlapokon. A biztosítási szolgáltatást a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. nyújtja, a szolgáltatás közvetítésében a Magyar Posta Zrt. függő közvetítőként vesz részt.Lenovo A1000 DualSimFreshka kézműves koala figuraKössön 2017.05.08. és 2017.07.02. között PostaSzemünkfénye biztosítást gyermeke, unokája számára, és megajándékozzuk egy okostelefonnal vagy egy kézműves kabalafigurával! ISMERJE MEG PÉNZÜGYI OLDALUNKAT IS!PostaSzemünkfényeÉletbiztosítás és megtakarításPosta_Szemunkfenye_202x270mm.indd 16/11/17 23:59
2017. 06. 30. | 19ÖnkormányzatA közszolgálati jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidőA munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban fog-laltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szó-ló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépí-tészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabá-lyozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a telepü-lésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meg-határozott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló 13/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) önkor-mányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.Az irányítása alá tartozó személyek száma: 1 fő Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati ren-delete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Köz-szolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség,Büntetlen előélet, Egyetem, építész mesterképzés szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet alapján legalább 8 év szakmai tapasztalatFőépítészi vizsga, vagy az alóli mentesülés (A mentesülés eseteiről és felté-teleiről a 190/2009. (IX. 15.) Korm.rend. 4. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (4) bekezdése rendelkezik.) Főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgá-lati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el.Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,A Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, össze-férhetetlenség fenn nem állása,6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező),Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.Felhasználói szintű számítógépes ismeret.Elvárt kompetenciák:Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.Nagyfokú terhelhetőség.Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint), A főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést magában fogla-ló motivációs levél,Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartal-mazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti bün-tetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony léte-sítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pont-jában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni),Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglé-tét, továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata. Amennyiben a pályázó főépítészi vizsgával nem rendelkezik, úgy a pályá-zó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdetétől számított 6 hónapon belül a főépítészi vizsgát teljesíti,A legalább 8 éves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy kinevezése esetén a Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevé-kenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalma-zási tilalom, összeférhetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisz-tina jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagySzemélyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagyka-nizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó.Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-ban szereplő azonosító számot: 2/188/2017., valamint a mun-kakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyil-vánítsa.A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 25.A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati álláspor-tál), Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu ), továbbá a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban 2017. június 1. naptól.A munkáltatóval kap csolatos egyéb lényeges in-formáció:A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. szeptember 5. 16,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó.A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa, 2017. május 26. Dr. Gyergyák Krisztina jegyzőNagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalaa közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet / Főépítészi csoport / megyei jogú városi főépítészmunkakör betöltésére
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2017. július 1-7.Július 1., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Honvéd7, 01:35 Hír-adó, 01:50 Aktuális - Hargita, 02:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-tor-na Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Élet-módi, 08:05 Híradó, 08:20 Honvéd7, 08:30 Aktuális - Hargita, 08:55 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 09:55 Lapo-zó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Élet-módi, 16:35 Lapozó, 18:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:30 Fejezetek Magyarország közleke-déstörténetéből – Arccal a vasút felé (ismeretterjesztő filmsorozat), 19:00 1100 év Európa közepén: Pozsony – Öreg paloták, régi terek és Dévény (ismeretterjesztő filmsorozat), 19:25 Piarista jótékonysági műsor (ism.), 20:55 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:45 Lapozó.Július 2., vasárnap00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:30 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténeté-ből – Arccal a vasút felé (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:00 1100 év Európa közepén: Pozsony – Öreg paloták, régi terek és Dévény (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:25 Piarista jótékonysági műsor (ism.), 02:55 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:45 Lapozó, 06:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténeté-ből – Arccal a vasút felé (ismeretterjesztő filmsorozat), 07:30 1100 év Európa közepén: Pozsony – Öreg paloták, régi terek és Dévény (ismeretterjesztő filmsorozat), 07:55 Piarista jótékonysági műsor (ism.), 09:25 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Élet-módi, 16:35 Lapozó 17:00 Lapozó, 18:00 Istentisztelet az evangéli-kus templomban, 19:00 Fejezetek Magyarország köz-lekedéstörténetéből – Légi utakon (ismeretterjesztő filmsorozat), 19:30 1100 év Európa közepén: A kicsi, sze-gény és gyönyörű Árva vármegyében (ismeretterjesztő magazin), 19:55 Sztárportré – Dolly, 20:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:10 Lapozó. Július 3., hétfő00:00 Istentisztelet az evangélikus templomban, 01:00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténeté-ből – Légi utakon (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:30 1100 év Európa közepén: A kicsi, szegény és gyönyörű Árva vármegyében (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:55 Sztárportré – Dolly, 02:20 Kanizsa Cafe (csütörtö-ki és pénteki adás ismétlése), 03:10 Lapozó, 06:30 Isten-tisztelet az evangélikus templomban, 07:30 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Légi utakon (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:00 1100 év Európa közepén: A kicsi, szegény és gyönyörű Árva vármegyé-ben (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:25 Sztárportré – Dolly, 08:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:40 Lapozó, 12:00 Fejezetek Magyaror-szág közlekedéstörténetéből – Légi utakon (ismeretter-jesztő filmsorozat), 12:30 1100 év Európa közepén: A kicsi, szegény és gyönyörű Árva vármegyében (isme-retterjesztő filmsorozat), 12:55 Sztárportré – Dolly, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Élet-módi, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Riasztás (rendvédelmi magazin), 20:00 Zenesarok: Offenbach – Eljegyzés lámpafénynél, 20:45 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 21:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 21:45 Lapozó.Július 4., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Élet-módi, 01:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Zenesarok: Offenbach – Eljegyzés lámpafény-nél, 02:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 03:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Élet-módi, 07:30 Riasztás (rendvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Zenesarok: Offenbach – Eljegyzés lámpafénynél, 09:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:00 Lapozó, 12:00 Élet-módi, 12:30 Riasztás (rendvédelmi magazin), 13:00 Zenesarok: Offenbach – Eljegyzés lámpafénynél, 13:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kultu-rális magazin), 20:05 Balasport, 20:35 Híradó, 20:50 Hargita, 21:20 Riasztás (rendvédelmi magazin), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Július 5., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális maga-zin), 01:30 Híradó, 01:45 Balasport, 02:15 Hargita, 02:45 Riasztás (rendvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális maga-zin), 08:00 Híradó, 08:15 Balasport, 08:45 Hargita, 09:15 Riasztás (rendvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Balasport, 13:25 Hargita, 13:55 Riasz-tás (rendvédelmi magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 19:30 Re-start (a Kanizsa TV nyá-ri magazinja), 20:00 Tour de Pelso, 20:25 Híradó, 20:40 Székely konyha, 21:10 K’arc (kulturális magazin), 21:40 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:10 Lapozó.Július 6., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazin-ja), 01:25 Híradó, 01:40 Tour de Pelso, 02:05 Székely konyha, 02:35 K’arc (kulturális magazin), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 07:55 Híradó, 08:10 Tour de Pelso, 08:35 Székely konyha, 09:05 K’arc (kulturális magazin), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:05 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 12:55 Tour de Pelso, 13:20 Székely konyha, 13:50 K’arc (kulturális magazin), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 20:05 Látogató, 20:35 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 21:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 21:40 Lapozó.Július 7., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Láto-gató, 02:15 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Láto-gató, 08:45 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 09:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 09:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Látogató, 13:25 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Út-mutató (vallási magazin), 20:00 Honvéd7, 20:10 Híradó, 20:25 Aktuális - Hargita, 20:55 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 21:55 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2017. 06. 30. | 21SportMolnár Flóra, a Délzalai Vízmű SE úszója is mind közelebb kerül - idő-ben - az idei budapesti vizes világ-bajnoksághoz, hiszen gyakorlatilag már csak napokban mérhetjük, men�-nyi is van hátra a július 14-i rajtig. A kanizsaiak kiválósága ugyanakkor addig is mind jobban kitolja teljesítőké-pessége határait, mint tet-te ezt legutóbb, a római 54. Sette Colli (Hét Domb) Nemzetközi Úszóverse-nyen. Flóra ugyanis csú-csot döntött az olasz fővá-rosban, mégpedig 50 m pillangón. Összesítésben a nagykanizsai úszó a szám döntőjében végül a negyedik helyen ért cél-ba, 26,15 másodperces ideje azonban múlt pén-tektől az új országos csúcs, átadva a múltnak Bordás Beatrix 2008-ban felállított 26,43-as idejét!- Eredményem 50 m pil-langón tényleg nagy örömmel tölt el, bár picit azt sajnálom, hogy nem tudtam végül a dobogóra felállni - fogalmazott már a budapesti repülőtérről hazafelé tartó versenyző. - De ez már lezajlott, inkább azt mondom, semmi gond, bízom abban, hogy a közelgő világbajnoksá-gon jobb lesz.Molnár Flóra a magyar úszóválogatott tagjaként a budapesti vb-n női 50 gyorson és 50 m pillan-gón is rajtkőre lép, vala-mint a női 4x100 méteres váltónak is tagja lesz.POLGÁR LászlóAz újszászi lábtoll-labda páros országos bajnoksá-gon és ranglistaversenyen eldőlt, hogy a Zemplén SE négy játékosa utazhat a Távol-Keletre, a július 18-30. között rendezendő világbajnokságra.A nőknél Kunics Réka, Morvai Noémi és Balogh Eszter, míg a férfiaknál Lukács Benedek viselhe-ti a kanizsaiaktól a váloga-tott mezt. A páros ob-n a Kunics Réka-Morvai Noé-mi duó - megszerezve a győzelmet - az első helyen zárta a ranglistát, így a csapat mellett párosban is indulhatnak a világver-senyen. Lábtoll-labda, páros országos bajnok-ság. Kanizsai eredmé-nyek. Nők (17 páros): 1. Kunics Réka, Morvai Noé-mi (Zemplén SE). Férfiak (20): 2. Lukács Márton, Takács Endre (Zemplén SE), ... 4. Huszár Emil, Lukács Benedek, 5. Ben-csik Martin, Farkas Balázs, 6. Baranyai Benett, Horváth Gergő (valamennyi ZSE). Vegyes páros (23): 5. Horváth Ger-gő, Morvai Noémi (ZSE). Egyéni ranglista, férfiak (19): 2. Farkas Balázs, ... 4. Lukács Benedek, 5. Huszár Emil.A hajrára fordultTovábbi kvóták A Morvai-Kunics páros is utazhat Hongkongba
A Szepetnek SE U19-es labdarúgó együttese az elmúlt szezonban harmadik helyen végzett a megyei első osztály utánpótlásában. A díjátadóra befutott egy illusztris vendég, Moustapha Seck is, aki az olasz Serie A-ban szereplő AS Roma keretéhez tartozó szenegáli labdarúgó. Az ifjú futballista a szepetneki klubveze-tők, no meg zalaszentbalázsi származású barátnője révén jutott el az ünnepségre. A 21 esztendős bal oldali védő a “Farkasok-tól” januárban kölcsönjátékosként ugyan a Serie B-s Carpi FC-hez került, ugyanakkor a római bordó-sárgáknál Euró-pa Liga csoportmeccsen lépett már pályára, hiszen tavaly december 9-én Luciano Spalletti vezetőedző kezdőként nevezte a bukaresti Nemzeti Arénában rendezett FC Astra Giurgiu elleni, 0-0-ra végződött találkozóra. Seck akkor olyan játékostár-sakkal együtt futhatott ki a pályára, mint Francesco Totti, Kevin Strootman, Juan Iturbe, Thomas Ver-maelen, vagy éppen Stephan El Sha-arawy, míg a csere-ként beállók között Radja Naing-golan és Edin Dzeko is fel-tűnt. 22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportMásodik alkalommal rendezték meg a Kanizsa Mini Open gyermek teniszversenyt az Energia Szabadidő-sport Klub pályáin. Halász Dávid és Vaczula László szervezőktől megtudtuk, a mostani versenyen az első-höz képest még több városból és edzőtől érkeztek ver-senyzők.A viadal három kategóriában zajlott, a 6-9 évesek a gyermek, a 10-13 évesek a junior, míg a 14-17 évesek az ifjúsági korcsoportba kaptak besorolást. A gyermek korcsoportban Vaczula Milán diadalmaskodott, meg-előzve a nagyon jól versenyző Zieger Hannát és Zie-ger Konrádot. A juniorok között Kárpáti Péter vehet-te át az első helyezettnek járó díjat, egy fordulatos döntőben győzött a sérülés miatt a mérkőzést feladni kényszerülő Ernyes Marcell ellen. A harmadik helyen Németh Csongor és Tóth Bálint osztozott. Az ifjúsá-gi korcsoportban Tóth Benett aratott magabiztos győzelmet, másodikként Kiss Barnabás, harmadik-ként pedig Kárpáti Péter zárt.IngatlanANBelvárosi 35 m2-es üzlet, irodának, üzletnek, rendelőnek május 1-től kiadó. Érdeklődni: 30/474-5115.Elcserélném nagykanizsai másfél szobás 44 nm-es összkomfortos, fel-újított, gázas önkormányzati lakásomat egyszobás gázas önkormány-zati lakásra. Érdeklődni: 06-30/ 958-7390.SzolgáltatásTelevízió-javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel: 30/597-1530.Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét stb., vala-mint összegyűjtött, szállításra előkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 20/510-2723.Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel: 20/510-2723.Építőipari vállalkozó kőművest keres azonnali kezdéssel. Érdeklődni: 30/2342-882.Még több településrőlTottiék világából Kanizsa környékéreMoustapha Seck Molnár Károly szepetneki csapatkapitánnyal (balról) és Varga Dávid gólkirállyal (jobbról) (Fotó: Polgár László)A városi kispályás labdarúgó-bajnok-ság különböző osztályaiban is bekö-szöntött a nyári szünet. A pontszá-mok alapján az első osztályban, pon-tosabban az A-csoportban tűnik a legélesebbnek a helyzet, hiszen a Fix Bomba 20 ponttal áll az élen, kettő-vel megelőzve az RMP Földit, három-mal a Winners Viktóriát, de a negye-dik Vízmű is 15 pontos.A B-csoportban a Metaxa Kanizsa (27) nyolccal megy a Szemere-Olaj-bányász (19) előtt, a NILFISK (16) pedig a harmadik helyen áll. A C jelű mezőnyben Hélium FC (27), Spanner FK 6 Arasz (18), Showtime-Fabo Kft. a sorrend, de úgy, hogy a “showtime-osokkal” azonos pontszámmal, vagy-is tizenhattal áll a Capri Presszó, a Szomszédneon FC és a Honeywell FC is. A szenior I. osztályban a MU-VILL (21) vezet a 2. FC Almalé (15) és a Puncs Fagyizó (12) előtt.A másodosztályban Igazságügy (21), Zala Volán (18), Hidrofilt (15) a sor-rend. Senior ‘45-ben a TIP-TOP ‘45 (24) áll az élen, második az Igazság-ügy ‘45 (18), míg harmadik helyről várhatja a folytatást a Gelka Hírtech ‘45 (13).Szoros az élmezőny
2017. 06. 30. | 23SportAz elmúlt hetekben amatőr triatlonosaink mindent beleadva gyűjtögették a kilométereket szárazföldön és vízen, hiszen Keszthelyen a sprint és középtávú ob-n, míg az ausztriai Kitzbühelben az Európa-bajnokságon is vállalkoztak a távok teljesítésére.Legyünk ezúttal kicsit megengedőb-bek, vagyis a Balaton térségében voltak kanizsaiak, akik ezúttal nem kanizsai szí-nekben indultak, de a TRI-CO Triatlon Klub tagjai is vitézkedtek - ki-ki a saját mezőnyében. Így a teljesség igénye nél-kül például Miatta Mercédesz amatőr női korosztálya (25-29 évesek) mező-nyét 750 méter úszás, 20 km kerékpáro-zás és 5 km futás után megnyerte, dr. Lelkó Dóra pedig tizenkettedik lett. Vaskáné Holló Adrienn a 35-39 évesek között harmadik lett a hölgyeknél, míg Lelkó Roland Tibor a 30-34 esztendős férfiaknál végzett tizenharmadikként.Ausztriában a sportág rövidtávú Euró-pa-bajnokságán Korcsmárosné Vig Rozália korosztályának női mező-nyében rugaszkodott neki az 1500 méte-res úszást, a 42 km-es kerékpározást, valamint a 10 km-es futást felölelő táv-nak, és végül a 19. helyezéssel lett gazda-gabb, 3:27:43 órás teljesítménnyel. POLGÁR LászlóOrszágostól a kontinensviadaligKorcsmárosné Vig Rozália Kitzbühelben a 19. helyen ért célbaTriatlo n Keszthelyen és KitzbühelbenA Honvéd Kaszinó SZKES Tánccsoportja magas pontszámokkal, mind a 8 koreográfiával továbbjutott az MLTSZ Európa-bajnokságára, amit június 28-július 2. között rendeznek Budapesten. A fiatalok ezen a hétvégén már élesben próbálhatják meg a legjobbat kihozni maguk-ból a zsűri előtt.Hétvégi megmérettetés
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKHIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Lobbanékony hangulatát mostanában szinte senki sem tudja lecsillapítani. Éppen ezért a nyaralásig csobbanjon egyet-kettőt a strand hűvös vizében.Bika: 04.21-05.21. Ne féljen a változásoktól. Ha egye-dül nem tud megoldani valamit, akkor kérjen segítséget, és fogjanak hozzá ketten. iKrek: 05.22-06.21.Rendkívül nagy energiákat kap a héten az univerzumból. Viharfelhők ugyan megközelítik az égen, de ön szerencsésen elszalad előlük. Rák: 06.22-07.22.Ha borongós a hangulata, ne gyógyszert keressen a táskájában. Inkább lepje meg magát egy csokor, vagy egy cserép illatos virággal.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Ne hagyja, hogy a legkisebb dol-gok miatt is fölkússzon a vérnyo-mása. Kísérletképpen inkább némi gyógyital mellett öntse ki a szívét valakinek. Szűz: 08.24-09.23. Ha gyakrabban dicsérgeti a párját, ak-kor több mindent elérhet nála. Mer-jen nagyokat álmodni, mert a bolygó-állások szerint most megvalósulnak.Mérleg: 09.24-10.23.Képzelőerejének köszönhetően rendkívüli módon képes inspirálni a környezetében élőket. Tegyen így továbbra is, a siker nem marad el.sKorpió: 10.24-11.22. Jól működnek a megérzései. Mivel a munkahelyi ügyeit sikeresen félre-tette, a nyaralás jótékony hatását így megduplázta. Élvezze a helyzetet.Nyilas: 11.23-12.21. Ha a tennivalói szinte a feje búbjáig elborítják, semmi esetre se gubóz-zon be. Hagyjon ott mindent, és keresse a vidám, lelkes emberek társaságát. Bak: 12.22-01.20. Ha estefelé szinte meg sem tud állni a lábán, akkor nemcsak a cipőjével le-het gond. Ennek okáról gyorsan kérje ki a barátai, ismerősei véleményét.Vízöntő: 01.21-02.19. A családja szerint nagyon várja már a nyaralást. Zavarja a csend, a nyu-galom. Egy zajos sporttábor talán gyógyír lehetne a hangulatára is.Halak: 02.20-03.20. Nemcsak a szerelemben, hanem a pénzügyekben is szerencséje lesz. Éppen ezért betervezhet a párjával akár egy pótnyaralást is. A babos gánica receptjét még a II. világháborúból hozta haza Godina Józsefné édesapja, Gerencsér Mihály. A 3 évig tartó orosz hadifogságból szerencsésen hazaérkező katonát 7 lánya és felesége aggódva várta. Amint tehette, munkához látott, de egy valami hiá-nyozni kezdett neki a háborús időkből, s ez nem volt más, mint a babos gánica. Mivel a környéken nem ismerték a receptjét, elkészítésének módját megtanította a feleségének, s attól kezdve a rokonság és az ismerősök kedvenc ételévé vált. A tápláló étek szerepel az ükunokák kívánságlistáján is. Az egykor szegények eledelének tartott növénynek számos jó hatása van az egészség-re. Lassítja a bőr öregedését, és magas az antio-xidáns tartalma.Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg liszt, 20-25 dkg bab, 2 evőkanál forró zsír, 1 kávéskanál só.Elkészítés: A lisztet feltesszük pirítani, majd az előre beáz-tatott, megfőzött és leszűrt babot az izzó liszthez adagol-juk, és jól kikeverjük. 10-15 percig takaréklángon főni hagyjuk. Ezután leöntjük egy-két kanál forró zsírral és ugyanúgy szaggatjuk ki, mint a dödöllét. (Erzsi tarkababot használ, aminek a levét főzés közben kétszer leönti.)Lehet fogyasztani tejföllel, vagy savanyúsággal, ki hogyan szereti.Godina Józsefné családjának egyik kedvence ez a II. világháborús étekFotó: Bakonyi ErzsébetBabos gánica a háborúból hozoTT REcept ALApján