Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.51 MB
2020-12-22 11:13:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
475
979
Rövid leírás | Teljes leírás (248.66 KB)

Kanizsa 2019. 027-029. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 27. SZÁm, 2019. auguszSZtus 16.A Csó-tó reneszánsza12-13Fotó: Gergely Szilárd
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 27. SZÁm, 2019. auguszSZtus 16.A Csó-tó reneszánsza12-13Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTMegérkeztek a tankönyvek a Batthyány Lajos Gimnázi-umba. A kiadványokat nyomban elkezdték szétválogat-ni az iskolakönyvtár munkatársai a pedagógusok és a közösségi szolgálatukat teljesítő diákok segítségével. Az intézménybe idén összesen 7500 kötet érkezett, tájé-koztatott Balogh László, a BLG igazgatója. A batthyánys tanulók hamarosan, előre meghirdetett időpontban vehetik át a tankönyveiket – a 9. évfolyamig térítésmen-tesen. Jövőre már a 10., a 11. és a 12. osztályba járók közül is mindenki ingyen kapja a kiadványokat.A rovatcím ezúttal nem pontos: ez a nyár története. Dr. Szabados Gyula, aki az előző két ciklus fideszes többségű önkormányzatánál szolgált tanácsadóként, s vette fel fize-tését, úgy döntött, felmond, és saját politikai szervezetet alakít, mi több, szembemen-ve azokkal, akik nyolc éven át a megélhetését biztosították, elindul a választásokon – ellenzékiként. Ehhez a korábban az önkormányzat és a polgármester nevét rendre fel-használva gründölt, de „kiprivatizált” civil szervezetet használja fedősztoriként. A kam-pányra készülő egyesület első „komolyabb” megmozdulása egy flash mobnak csúfolt nyugdíjas taggyűlés volt a könyvtár előtt, a demokrácia védelmében – túlzó becslések szerint (az újságírókkal együtt) 12 résztvevővel… P.Á.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEOltalomSzent Kristófnak, az utazók védőszentjé-nek ünnepnapján – a hagyományoknak megfelelően – megáldották a járműveket (autókat, motorokat, bringákat) a Felsőtemplom és a Kórházkápolna előtt. A szenteltvízből bőven jutott mindenre és mindenkire. A Kanizsa kommentje: azért egy Szent Kristóf-érem sem árt a kocsiban, tárcában, no meg az imádság is sokat segít…Kanizsa7500IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárd hétHÉT törté nETEFotó: Jancsi László
2019. 08. 16. | 3Ez volt a nyárTÁtáBorJúlius legvégén tábort szervezett diákjainak a Kőrösi Csoma Sándor Álta-lános Iskola Balatonmárián. A hét során játékosan komoly és sportosan vidám programokon vet-tek részt a gyerekek. A programban természete-sen balatoni csobbanás is szerepelt, emellett a Zala-erdő Zrt. munkatársai elő-adást tartottak a környe-zetvédelemről, a Netta-Pannónia Kft. szakemberei interaktív módon bemu-tatták a környezetbarát hulladékhasznosítást, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara pedig pálya-orientációs foglalkozáson próbált segíteni jövőjük tervezésében a fiatalok-nak. A gyerekek hajókirándulá-son is részt vettek a naple-mentében, a tábort pedig lábszépségverseny és zenés-táncos műsor zárta.KITŰNŐK Köszöntötték a kitűnőre érettségizett diákokat, aki-ket visszavár Kanizsára a város vezetősége. Idén 37 végzős középiskolás érte el a példaértékű eredményt, őket hívták meg a találko-zóra, melyen a város, az idősügyi tanács, a középis-kolák és a tankerületi köz-pont képviselői is részt vet-tek. Dénes Sándor polgármes-ter azt mondta: „ilyenkor az iskola, a város, a szülő elengedi a fiatalok kezét, akik elmennek az egye-temre, sokan Budapestre, a nagyvárosokba, de olyan is van, aki Nagykanizsán marad. És ez már egy más világ.” Balogh László, a humán bizottság elnöke azt hangsúlyozta, Nagyka-nizsa visszavárja a várostól egy időre búcsúzó fiatalo-kat, s az identitásosság ér annyit, mint a pénzben és gazdasági potenciálban kifejtett mutatók. találKozáSAz Erdeifaluért Alapítvány már több mint 10 éve nya-raltat hátrányos helyzetű, határon túli fiatalokat Zala megyében. A kezdemé-nyezést idén a helyi szociá-lis és gyermekvédelmi szervezet munkatársai mellett a NagyON Kanizsa tagjai is támogatták, akik egy programokkal teli napot szerveztek a fiata-loknak. Dénes Sándor pol-gármester is köszöntötte a 26 csángó fiatalt, akikhez csatlakozott több ifjú a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kötelékéből. A vendégek több napot együtt töltöt-tek a Szikrák fiatal táncosa-ival, aminek a szervezők szerint komoly személyi-ségformáló hatása lehet a jövőben. Mint Szakos Lil-la, a néptáncos csoport társvezetője elmondta, számukra fontos, hogy a magyar kultúrát – legyen az anyaországi, vagy a Nagy-Magyarország vidé-keihez kötődő – megismer-tessék tanítványaikkal, amihez kellenek a hasonló találkozások is. KIGYUllaDT A TETŐSZERKEZETKigyulladt egy családi ház tetőszerkezete Nagyré-csén, az Egry József utcá-ban. A teljes terjedelmé-ben égő tetőt a nagykani-zsai és a zalakarosi hivatá-sos tűzoltók oltották el három vízsugárral, vala-mint egy létrasugárral a gépezetes tolólétráról. A lángok megfékezése két órán át tartott. Lapunk úgy tudja, a gyors segítségnek is köszönhetően, senki sem sérült meg. MEGnyItott A HATÁRÁTKELŐA határidő előtt, július végén megnyitották a régi letenyei átkelőt, így most már azt a határpontot is használhatják azok, akik Horvátországba mennek. A Mura-híd felújítását hamarabb befejezték a ter-vezettnél, s a nyári torlódá-sokat valószínűleg enyhíti majd a megnyitás, de hét-végente még így is vára-kozni kell a zalai magyar-horvát határszakaszon, ahová havonta átlagosan 20 ezer teherautó érkezik, a személyforgalom pedig ennek a sokszorosa.hírsorok
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 08. 16. | 5A HÉT TÉMÁJAMarek Jedraszewski krakkói érsek a varsói felkelés kirobbaná-sának 75. évfordulóján, augusztus 1-jén mondott szentbeszédében idézte a náci németek ellen a felkelésben harcoló és elesett köl-tő, Józef Szczepanski versét. A Lengyelor-szágban mára közis-mertté vált költe-mény „vörös ragály-ról” beszél, utalva a felkelés leverését a Visztula folyó túlsó partján tétlenül váró szovjet hadseregre.„A vörös ragály ma nincs jelen föl-dünkön, megjelent viszont egy új, újmarxista, lelkün-ket, szívünket, gondolkodásunkat uralni vágyó ragály. Nem vörös, hanem szivár-ványszínű” – fogalmazott Jedra-szewski érsek, utalva ezzel az LMBT-mozgalom jelképére.Határozottan különbséget tett ugyanakkor az eltérő szexuális irá-nyultságú emberek – akiket ugyanolyan tisztelet illet meg, mint a többséget – és az úgyneve-zett LMBT-ideológia között. Sza-vai heves reakciót váltottak ki a lengyel liberális és baloldali körök körében, ideértve az egyház bel-sejében az ötödik oszlopot is. „A Szivárványos Hadsereg nem használ fegyvereket, mint a Vörös Hadsereg. De erős szövetségese-ik vannak a nemzetközi vállala-tokban, a média világában, a kül-földi nagykövetségeken. Táma-dásuk nem kevésbé halálos, bár városunk utcáin nem látunk holt-testeket (még nem), és az ellenük álló emberek még mindig viszonylag szabadon mondhatják el véleményüket – de ez nem jelenti a büntetlenséget. A szivár-ványos pestis megfertőzi az emberek elméjét, és elsősorban a legfiatalabb generációra irá-nyul”– írja egy amerikai katolikus portál. Egy lengyel civil szervezet ügyészségi panaszt tett az érsek ellen, Robert Biedron melegjogi aktivista, a balliberális Tavasz (Wiosna) párt európai parlamenti képviselője Ferenc pápának írt levelet, szorgalmazva, hogy az egyházfő „változtassa meg a len-gyel egyház nem túlságosan jó arculatát”.A támadások nyomán nyilatko-zatban foglalt állást az ügyben Stanislaw Gadecki poznani püs-pök, a lengyel katolikus püspöki konferencia elnöke, hangsúlyozva, hogy a konkrét személyek tisztele-te nem vezethet egy olyan ideoló-gia elfogadásához, amely célul tűzi ki „forradalom előidézését a társa-dalmi szokások és emberi kapcso-latok terén”, egyúttal „világnézeti totalitarizmussal” vádolja azokat, akik bírálni merészelik ezt az ideo-lógiát. A krakkói érsekkel szolidari-tásukat fejezték ki a lengyel hívek is, és kiállt mellette Andrzej Duda lengyel elnök is.Dominik Duka bíboros, prágai érsek, Csehország prímása nyilat-kozatban támogatta Marek Jedra-szewski krakkói érsek minapi állásfoglalását. A Marek Jedra-szewski krakkói érseket az új bal-oldali ideológiák támogatói részéről érő támadások miatt szolidaritását fejezte ki a lengyel katolikus püspöki kar iránt Sta-nislav Zvolenský pozsonyi érsek, a szlovák katolikus püs-pöki konferencia elnöke, akinek levelét kedden a lengyel püspöki kar honlapján tették közzé. A közép- és kelet-európai orszá-gok harminc évvel ezelőtt még a kommunizmus igája alatt sínylőd-tek, ezért „jogosan nagyon érzé-kenyek” arra, ha „bizonyos véle-ményeket csak azért próbálnak háttérbe szorítani, mert ideológiai okokból nem felelnek meg a poli-tikai korrektségnek” – írja a pozso-nyi érsek.Veres András, a Magyar Katoli-kus Püspöki Konferencia elnöke Stanislaw Gadeckinek címzett levelében megdöbbentőnek nevezte, hogy „akik a saját vélemé-nyük elismerését követelik”, azok a „más véleményen lévőktől még a megszólalás jogát is elvitatják”.PAPP János összeállításaGyermek csak egy férfi és egy nő szerelméből születhet (Fotó: Jancsi László)Nem István királyról írok, és nem a tiszt-avatásról. De mégis arról, önvédelemről, az élet védelméről a halállal szemben. A téma – a címmel ellentétben – egyáltalán nem vicces.megállítani”„Szeretnéma homokólátNagykanizsát is fenyegeti a Szivárványos HadseregAz önkormányzati válasz-táson induló Momentum-nak nincs fontosabb dolga, mint a meleg ideológiát reklámozni. Hiába, lapunk már két éve, a mecsetépítési érzékenyítés idején megírta, hogyan nő össze, ami összetartozik….
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekű
2019. 08. 16. | 7Aktuális– de leginkább azoké, „Nagykanizsa mindenkié, Lobogózzuk fel a várost nemzeti ünnepünkre! Ezt kéri, javasolja Balogh László, a humán bizottság elnöke. Szerinte a zászló nemzeti minimum, s – bajaink ellenére – az együvé tartozásunkat jelképezi. A politikus Kosztolányi versére utal: a zászló több mint bot és vászon, nem halott és nem is tárgy, hanem szimbólum. A zász-ló tud beszélni, lobogni, belázasodni, mondja a bizottsági elnök, de szomorú lát-ni, hogy néha üresen állnak a házakon lévő tartók.– Augusztus 20. az egész országé, mind-annyiunké – folytatja Balogh László –, s az, hogy kitűzzük-e a nemzeti lobogót, nem politikai kérdés, sokkal inkább érzelmi és közösségi. A szélben lobogó zászlónak ugyanis önmagán túlmutató jelentősége van: a kötődést, az együvé tartozást jelenti. A haza, a város, a közösség szép jelképe. Azt jelzi, bajaink ellenére igenis van olyan szín-tér, ahol mindannyian otthon vagyunk. Éppen ezért kitűzhetjük a nemzeti, vagy a városi lobogót is, ugyanis megszólíttatunk Tamási Áron által: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. Jó lenne, ha városunk így lehetne számunkra a világ közepe, mert szerintem: közös szenve-délyünk Kanizsa. S ünnepeink közös, tiszta „megülése” fontos, mint ahogyan a nemze-ti minimumot kifejező magyar zászló kitű-zése is az. Ezért lehet jó szívvel kérni, hogy minden családi házra, intézményre, vállal-kozásra tűzzük ki a lobogót. Az ünnepnapo-kon ez „illik”, de nem lenne túlzás az sem, ha a hétköznapokon is lengethetné a zászlót a szél. Balogh László úgy véli, Nagykanizsa min-denkié, minden kanizsaié – de leginkább azoké, akik hisznek benne. S ezt kifejezhet-né a kitűzött nemzeti, vagy városi lobogó is. – Legyen augusztus 20. ilyen fellobogó-zott ünnepünk: Szent István király, az állam-alapítás, Boldogasszony Anyánk és az új kenyér miatt. Utóbbi okán a városi rendez-vényen szentelt cipókat adunk át azoknak, akik eljönnek, s közösen vállalják és vallják kanizsaiságukat, magyarságukat. Augusz-tus 20. a hazaszeretet ünnepe, és nem igaz az, amit néhányan mondanak, hogy vallási tartalma miatt megosztó. Én például, refor-mátusként, szinte ugyanúgy kötődöm a Boldogasszony Anyánk kezdetű himnusz-hoz, mint a katolikusok. PÉTER Árpád Kosztolányi Dezső ZászlóCsak bot és vászon,de nem bot és vászon,hanem zászló.Mindig beszél.Mindig lobog.Mindig lázas.Mindig önkívületben vanaz utca fölött,föllengő magasanegész az égben,s hirdet valamitrajongva.Ha már megszokták és rá se figyelnek,ha alszanak is,éjjel és nappal,úgy hogy egészen lesoványodott,s áll, mint egy vézna, apostoli szónoka háztető ormán,egyedül,birkózva a csönddel és a viharral,haszontalanul és egyre fönségesebben,lobog,beszél.Lelkem, te is, te is –ne bot és vászon –légy zászló.akik hisznek benne”Balogh László: Jó lenne, ha városunk így lehetne számunkra a világ közepe, mert szerintem: közös szenvedélyünk Kanizsa…(Fotó: Jancsi László)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontAugusztus 21. (szerda) 10 óraKÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ – Alkossunk maradékokból!Augusztus 28. (szerda) 18 óra„CIÁN” – a Kanizsa Fotóklub tagjai-nak kiállítása a Magyar Fotográfia Napja alkalmábólMegtekinthető: szeptember 20-ig.Augusztus 29. (csütörtök) 19 óraKanizsai Nyári SzínházMichael Cooney: NICSAK, KI LAKIK ITT?! – téboly két részbenA Bánfalvy Stúdió előadása. Szerep-lők: Beleznay Endre, Kiss Ramóna/Vanya Tímea/Mezei Réka Léda, Gesz-tesi Károly, Harmath Imre, Pálfai Péter, Bugár Anna, Száraz Dénes/Straub Péter, Imre István, Bánfalvy Ágnes, Mezei Réka Léda/Gere Orsolya.Belépődíj: 3 900, 4 200 és 4 500 Ft.Augusztus 30. (péntek) 17.30 óra„ZALAI-VASI PARASZTI ÉTELEK” – A BÚBOS TÚRÓTÓL A FUMUIG - Prikryl József Venesz-díjas mestersza-kács könyvének, valamint Balogh Krisztián fotóinak bemutatásaA könyvet bemutatja és a kiállítást megnyitja: Lengyák István, a Magyar Kultúra Lovagja.Közreműködik: FAMI népzene tagoza-tos növendékei Vizeli József vezetésé-vel, valamint Kocsis Edit versmondó.MedgyASZAy HázAugusztus 28. (szerda) 19 óraSzerenád a gesztenyefák árnyéká-ban „KÁR ITT MINDEN DUMÁÉRT” – Kárász Tímea Fatima zenés estje Jól ismert, örökzöld dallamok a swing, az operett és a magyar nóta világából.Helyszín: a Medgyaszay Ház előtti kőszínpad, rossz idő esetén a Med-gyaszay Ház nagyterme.Ingyenes szabadtéri program.ProgramajánlóAug. 15-21. 15:00 ANgry BIrdS 2. – A FILM szinkr., animációs kalandfilmAug. 15-21. 15:15 A KIS KedveNCEK TITKOS élete 2. szinkr., amerikai animációs filmAug. 17-20. 15:30 AZ oroSZláNKIrály szinkr., kalandfilmAug. 15-21. 17:00 és 20:00 volt egySZer egy HollyWood szinkr., amerikai thrillerAug. 15-21. 17:15 ALAddIN szinkr., kalandfilmAug. 15-21. 18:00 AZ oroSZláNKIrály szinkr., kalandfilmAug. 15-21. 19:30 BOHÉM RAPSZÓDIA szinkr., zenés filmdrámaAug. 15-21. 20:30 HAláloS IRAMBAN: HOBBS & SHAW szinkr., akciófilmauguSZtus 15- auguSZtus 21. MűsoraEgy híján tízHét perces álló ovációval fogadta a Cannes-i Filmfesztivál közönsége a Volt egyszer egy Hollywood című thrillert. Tarantino kilencedik filmje hihetetlen sztárszereposztással készült, és ismét különleges, véres és gyilkos humorú. A sztori 1969-ben játszódik Los Angelesben. A showbiz-nisz kíméletlenül átalakult: új vezetők, korábban ismeretlen elvárásak, s mindezek fejébe már a nők sem olyanok, mint voltak. A lassan feledésbe merülő színész (Leonardo DiCaprio) és jó barátja, kaszkadőre (Brad Pitt) mégis úgy dönt, feljut a sikerlétra csúcsára, és megpróbál boldogul-ni Hollywood kegyetlen világában.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaVO KSH AutÓSISKolA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KreSZ-tanfolyamunkra jelentkezés.AuguSZtuS 28., SZerdA 16 ÓRA Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” - tehergépkocsi, ”B+E”, ”C+E” -nehézpótkocsi kategóriákra. GKI-vizsga: szeptember 14.A jelentkezési határidő augusztus 28.réSZletFIZetéSI KedveZMÉNY! *A részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06/30-491-7051.29 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2019-2. né. VSM: “B” E: 58,825%F: 53,68% - “C” E:78,38 % F: 78,26 % ÁKO “B” Gy: 161,52% “C” F:103,74% KK: “B” 161.600.- C: 175.000.-)Nicsak, ki lakik itt?!
2019. 08. 16. | 9Kultúra2015 tavaszán érkezett Nagykanizsára Szűcs Imre, akiben még ma is elevenen élnek az első itt töltött napok emlékei. Ugyan nem került messze korábbi szolgálati helyétől, Újudvartól, de mégiscsak 16 évig volt a falu közössé-gének szerves tagja. Amel-lett, hogy a dél-zalai város új kihívásokat ígért a korábban rendszeresen kertészkedő, méhészkedő atyának, mint minden áthelyezés előtt álló pap, ő is sokat gondolkodott azon, hogyan fogadják majd.– Amikor még papnö-vendék voltam, a profes�-szoraink mindig azt mond-ták: azért ne féljünk az áthelyezéstől, mert az új helyen már nem követjük el a régi hibákat – idézte fel. – Nem tudom, hogy ez valóban így van-e, min-denesetre kértem és folya-matosan kérem a Jóistent, hogy Somogyban is segít-se a munkámat.Varga László megyés püspök döntése nyomán Szűcs Imre az idős kora miatt visszavonult Kovács Jenőtől vette át a balaton-lellei plébánia vezetését. Imre atya elárulta: eleinte nehezére esett megbarát-kozni a gondolattal, hogy el kell hagynia Nagykani-zsát, ahol új otthonra és hazára lelt az elmúlt évek-ben. Elmesélte azt is: évek óta hajnali négykor kelt, s fél hatkor már ment át a Felsőtemplomba kinyitni az ablakokat, hogy az épü-letet átjárja a friss, hajnali szellő. Amikor a Deák térre néző főbejárat követke-zett, szélesre tárta az ajtó-kat, és pár percig csend-ben nézte az ébredező várost. Megáldotta, és imádkozott Nagykanizsa minden lakójáért.– A reggeleim kihagyha-tatlan része az imádság, amikor visszaadom a Jóis-tennek azt, amit kaptam tőle. Ilyenkor megköszö-nöm, hogy megértem egy újabb napot, amit azon nyomban vissza is adok neki azzal, hogy teljesen rábízom magam – rendel-kezzen ő az időmmel, a szavaimmal, a tetteim-mel... Ilyen módon nagyon szépen meg lehet élni a napokat, és Nagykanizsán ez pont így történt. Ha vol-tak is döccenők, a legtöbb-ször örömmel és boldogan hajtottam álomra a fejem.Ehhez az is hozzájárult, hogy az egyházközség mellett a város egésze is befogadta és megszerette őt. Hozzátette, csak a köl-tözés előtti utolsó napok-ban tudatosult benne, milyen sok értékes kapcso-lat szövődött, s köti most már őt ide.– Az utóbbi hetekben rendre megállítottak az utcán, és nemcsak a katoli-kus hívek, hanem mások, és a protestáns testvérek is – mesélte. Mindenkivel, köztük a város vezetőivel is jól kijöttem, és csak azt tudom mondani: adná az Isten, hogy minden lelki-pásztor olyan befogadásra leljen, mint amiben nekem volt itt részem.A plébános nehéz szív-vel, de új reményekkel indult Balatonlellére. Az első hetek az ismerkedés jegyében telnek, ám idő-vel, ha már berendezke-dett, szeretne szárnyaso-kat tartani, illetve szívesen kipróbálná a vitorlázást is. Beiktatási miséje a múlt hétvégén volt, a lellei templomot sok kanizsai felkereste ebből az alka-lomból. Imre atya a jövő-ben még Látrányban, Somogybabodon, So-mogytúron és Viszen is szolgálja a híveket.– Az egyik legnagyobb kihívás kétségtelenül az lesz, hogyan tudom meg-szólítani a Balaton partján élőket. Elődöm, Kovács Jenő atya felkészített rá: nyáron a helyieknek egy-szerűen nincs idejük misé-re járni, mivel folyamato-san dolgoznak, üdültet-nek. Ezért ilyenkor a temp-lomban nem egy fix közös-ség jelenik meg, hanem hétről hétre mások: akik éppen Lellén vagy a közel-ben nyaralnak. A tél nem ilyen: az jóval csendesebb, szelídebb, halkabb, és ezt a meghittebb időszakot lehet igazán a kapcsolatok elmélyítésére fordítani. Ahogy Újudvaron, majd Nagykanizsán, úgy itt is az lesz a legfőbb célom, hogy a híveket közelebb vigyem a Jóistenhez.NEMES Dóra„Nem volt köny-nyű megbarát-kozni a gondo-lattal: kellett hozzá egy kis idő, de az ész végül utolérte a szívet” – így fogalmazott Szűcs Imre atya pár nappal azelőtt, hogy elköszönt a nagykanizsai hívektől. A plé-bános csaknem 4,5 évig szolgál-ta a Jézus Szíve Egyházközséget és a város egé-szét. Lelkipász-tori munkáját augusztustól Balatonlellén folytatja.Nagykanizsa ImádkozottÉrtékes kapcsolatok kötik ide ...minden lakójáért…Szűcs Imre: Adná az Isten, hogy minden lelkipásztor olyan befogadásra leljen, mint amiben nekem volt itt részem… (Fotó: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHitéletA két atya közösen muta-tott be szentmisét július végén a Felsőtemplomban. Szentbeszédében Szűcs Imre hangsúlyozta, fontos a mindennapi ima. – Amikor már kamasz voltam, édesanyámnak csak annyit kellett monda-nia, hogy ne felejts el imád-kozni. S ez az édesanyai szó, ez a buzdítás szinte beleégett a lelkembe, s mind a mai napig nem értem, hogy lehet elfelej-teni az imádságot. Miként lehet megfeledkezni arról, hogy fölöttünk, körülöt-tünk van valaki, aki több, akihez fordulhatunk biza-lommal – mondta Szűcs Imre.A város lakói nevében Dénes Sándor köszönte meg a két atya szolgálatát, áldozatos munkáját és a kanizsaiakért elmondott rengeteg imát. – Azt a szeretetet szeret-ném megköszönni, amit az elmúlt években kaptunk az atyáktól, kaptak gyerme-keink, a Piarista-iskolában, itt a Felsőtemplomban vagy a Piarista-kápolná-ban. S azt a sok-sok imát, amit értünk, a mi közössé-günkért, Nagykanizsa városáért ajánlottak fel – fogalmazott Dénes Sándor polgármester.Az elismerő kitüntetés átvétele után Szűcs Imre elmondta, ő nem búcsúzik el, hiszen, ha az otthona nem is, de a hazája most már mindig Nagykanizsa marad.Szűcs Imre Balatonlellén szolgál tovább, Nyeste Pál pedig Mosonmagyaróváron. Ő a Piarista-kápolnában köszönt el a Szent Imre Egy-házközség híveitől. – Imádkozzanak értem, hogy a következő piarista helyszínen, küldetési helyen, helyeken, Mosonmagyaró-váron és Héderváron is erőm legyen. Erőm legyen Jézust szolgálni, és erőt adjak a léleknek. Köszönettel és hálaadással állok itt ma, és adok hálát mindnyájatokért, és ígérem, én is imádkozni fogok értetek - fogalmazott búcsúmiséjén Nyeste Pál. A Piarista-iskola igazgató-ja hét évet szolgált Nagyka-nizsán. Elbúcsúzott a várostól Nyeste Pál és Szűcs Imre atya. Nekik Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa címere elisme-réssel köszönte meg az áldoza-tos szolgálatot. A Felsőtemplom plébánosa azt mondta: nem-csak otthonra, hanem hazára is lelt Kanizsán, a Piarista-iskola igazgatója pedig azt ígérte, imád-kozni fog az itteni hívekért. Szűcs Imrének és Nyeste Pálnak Dénes Sándor adta át a Nagykanizsa címere elismerést(Fotó: Gergely Szilárd)szívük egy része…Itt maradNyeste Pál Mosonmagyaróváron, Szűcs Imre Balatonlellén szolgálja tovább Istent és a híveketZsúfolásig megtelt a Felsőtemplom a közösen celebrált búcsúmiséreElbúcsúzott Szűcs Imre és Nyeste Pál
2019. 08. 16. | 11nálunkFotók: Gergely SzilárdJúlius elején tartották a hagyomá-nyok napját és a városrész búcsúját Kiskanizsán. Míg szombaton a népze-néé és a néptáncé volt a főszerep, vasárnap már más műfajok képviselői is bemutatkoztak.Az Árvácska Dalkör előadásával kez-dődött a Templom téri kulturális kaval-kád Kiskanizsán. A Kanizsai Kulturális Központ évek óta nagyszabású ren-dezvénnyel ünnepli a városrész búcsú-ját. – A szombati utcabál nagyon jól sikerült, sokan részt vettek rajta, közel éjfélig tartott a mulatság, és a vendég-sereg is szépen kitartott – mondta Tóth István, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház intézményegység-vezetője.A zenés-szórakoztató programokon szívesen vesznek részt az érdeklődők, akik idén a búcsú fagyiját is megkós-tolhatták. – Fehércsokis és málnás alappal, valamint lime-mal készítettük. Ebben a melegben jó kis frissítő, és úgy érzem, nagy sikere lesz, mert már sokan kértek belőle – mondta Horváth „Mákos” Ferenc, a Puncs Fagyizó tulajdonosa.A fagyizó mellett egy működő kis tankot is kiállítottak a gyerekek kedvé-ért, amit a gyerekek ki is próbálhattak.a búcsú fagyijátElkészítették
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPcsó-tóA Cycle in a Network 2.0-ban a nagykanizsai önkormányzat, a Muraközi Turisztikai Ügynökség, a Muraközi Közútkezelő és Štrigova települése vett részt, tájékoztatott Cseke Bence projektmenedzser. A közös munka során jelentős fej-lesztések valósultak meg Muraföl-de és a Muraköz által alkotott hor-vát-magyar turisztikai térségben. A bruttó 1,7 millió euró költségve-tésű projekt nagy részét – csak-nem másfél millió euróval – az unió támogatta.A beruházások lajstroma hos�-szú: 2017 szeptembere óta 11,7 kilométernyi aszfaltozott kerék-párút épült Donji Kraljevec és Hodošan között, csakúgy, mint a Goričan–Kotori vonalon, amely ökoaszfalt borítást is kapott. Szin-tén a környezettudatosság jegyé-ben Csáktornyán forgalomba helyeztek öt e-biciklit, és kialakí-tottak három töltőpontot. A pro-jektpartnerek, gondolva a jövőre, kidolgozták annak a kerékpáros központnak a technikai tervét is, amely az elképzelések szerint Štri-gova mellett épül fel. Az infrastruktúra mellett a prog-ram lehetővé tette a jó gyakorla-tok cseréjét is. A Horvátországban már sikeres szolgáltatásminősítési rendszer, a Cyclist Welcome Classi-fication System magyarországi átültetésének az eredménye egy egységes, határon átnyúló kerék-páros turisztikai klaszter. Végül, de nem utolsó sorban: a segítségre szoruló turisták számára olyan innovatív szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint a fontosabb desztinációkon elhelyezett térké-pek, információs táblák és szerviz-falak, valamint a Bikehelpcall tele-fonos segélyszolgálat és egy mobilapplikáció.A horvát-magyar együttműkö-dés legnagyobb nyertese Nagyka-nizsa és térsége. Ezen a vidéken 17,5 kilométer hosszan kerékpár-útvonalat jelöltek ki Nagykanizsa, Miklósfa és Murakeresztúr érinté-sével. Azok, akik elfáradtak a teke-résben, ugyanitt, úgynevezett pihenőhelyeken fújhatják ki magukat, kényelmüket sok más mellett padok, asztalok és tűzrakó helyek biztosítják.A Csó-tó reneszánsza:A Csó-tó igazi szabadidőközponttá vált,már csónakázni és vízibiciklizni is lehet (Fotó: Gergely Szilárd)Befejeződött a Cycle in a Network 2.0 projekt. A 2017 szep-temberében indult munka gyümölcsét ma már a Mura folyó mindkét oldalán élvez-hetik az aktív és a kerékpáros turizmus kedvelői. A projekt-időszakban, amely 2019. július 31-én zárult, új biciklis utak és pihenőhelyek léte-sültek, kiépült egy határon átívelő turisz-tikai klaszter, Mura-földe ékszerdoboza, a Csónakázó-tó pedig valódi szabadidős központtá vált.a „város tüdeje” igazi szabadidőparkká egyre többen fedezik lehetőségeketCseresnyés Péter és Radics Bálint egy korábbi kanizsai kerékpáros eseményen. A térség nemcsak a versenyzőket, hanem a turistákat is várja (Fotó: Gergely Szilárd)
2019. 08. 16. | 13csó-tóA leglátványosabb beruházások a nagykanizsaiak egyik kedvenc helyén, a Csónakázó-tó környékén történtek, amelyeknek köszönhe-tően ma már mindenkinek komp-lex kikapcsolódási élményben lehet itt része, legyen szó családo-sokról, esetleg hobbi sportolókról. Az 1400 négyzetméteren bruttó 80 millió forintból épített játszóte-ret májusban avatták, s azóta elké-szült a közvetlen közelében talál-ható szabadtéri fitness park is. Júli-usban egy régi álma vált valóra a helyieknek: a tó nevéhez méltóan újra lehet csónakázni rajta, sőt, még vízibiciklit is bérelhetnek a vállalkozó kedvűek. A futók és a kerékpárosok nagy örömére pedig az utolsó simításokat végzik a tavat 4,28 kilométer hosszan meg-kerülő körsétányon – számukra az erdő közelsége és a festői környe-zet új szintre emelheti az edzés élményét. A közelmúltban Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, ország-gyűlési képviselő, a Mura-program miniszteri biztosa egy sajtóesemé-nyen azt nyilatkozta: többek között ezeknek a beruházásoknak, illetve hosszú évek kemény mun-kájának eredménye, hogy Nagyka-nizsában a Giro d’Italia fő szerve-zői is fantáziát láttak. A közelmúlt-ban derült ki, hogy az országúti kerékpárosok 2020 tavaszán Magyarországra érkeznek, s a budapesti rajt után, Székesfehér-vár és Győr érintésével Kanizsára futnak be. A mezőny ezt követően Szicíliában folytatja a kilométer-gyűjtést.A világ második legrangosabb versenyeként számon tartott Giro d’Italia új lendületet adhat a dél-zalai város turizmusának és kerék-párbarát törekvéseinek. Tavaly jelentették be, hogy az ország har-madik kerékpáros edzőcsarnoka Nagykanizsán épül fel, amely nemcsak Nyugat-Magyarorszá-got, hanem a környező országok igényeit is képes lesz kiszolgálni. Balogh László, a humán bizott-ság elnöke a Giro d’Italia nagykani-zsai előkészítésére alapított mun-kacsoport tagjaként gyűjtött cso-korba néhány ötletet arra vonatko-zóan, hogyan lehetne a város kerékpárbarát arculatát tovább fejleszteni. Szerinte érdemes lenne bevezetni a KRESZ-oktatást az álta-lános iskolákban, valamint elgon-dolkodni azon, miként lehetne az önkormányzat, s majd a helyi vál-lalkozások dolgozóit arra motivál-ni, hogy kerékpárral járjanak mun-kába. Javaslatot tett a biciklis szol-gáltatások bővítésére, újabb utak kijelölésére és a belvárosi autós forgalom csökkentésére is.A Nagykanizsán működő egye-sületek – a profiljuknak megfele-lően – folyamatosan népszerűsítik a kerékpározást Nagykanizsán. A Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület-nek az utánpótlásnevelés terüle-tén vannak tervei, a szervezet szeptemberben toborzást tart. A TEKER Egyesület pedig közösségi kerékpározásra buzdít mindenkit: a környéken tartott kirándulások mellett nagyobb túrákra is van lehetőség. Radics Bálint, a Giro Nagykanizsa 2020 referense pél-daként a Tengerre, magyar! nevű akciót említette, amely lapunk megjelenésének reggelén indul. Azt már előzetesen lehetett tudni, hogy mintegy félszáz kerékpáros – hangolódva a Giróra – rózsaszín mezben teszi meg a négyszáz kilométert Horvátországig, az Adriai-tenger partjáig.NEMES DóraA reneszánsza:szabadidőparkká vált,fedezik fel a bővülőkikapcsolódási megújult Csó-tó idilljét évről évre a sárkányhajósok is élvezikCseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő a pro-jektzárón a horvátok partnerekkel folytatott közös munkáról is beszélt. – A 2010-es évek eleje óta dolgozunk együtt különféle turisztikai fejlesztésekben – elevenítette fel a politikus. – Kijelöltünk kerék-páros utakat, építettünk létesítményeket, hogy Kanizsa és környé-ke, valamint a Mura vidéke célponttá váljon az aktív turizmus sze-relmesei számára. Jó lenne, ha minél többen felfedeznék, körbeke-rékpároznák ezt a gyönyörű vidéket. Reméljük, a közös fejlesztése-ket folytatni tudjuk, s ennek hatására minél többen felfedezik: a Muraköz és Murafölde szép természeti egységet alkot, amit érde-mes az ide látogatóknak megismerni, akár két keréken is. A projektzárón Balogh László, a humán bizottság elnöke úgy fogalmazott: jöhet a Cycle in a Network 3.0! – Nagykanizsa hat út kereszteződésében fekszik – tette hozzá –, miért ne lehetne hat, vagy akár még több bicikli-út találkozása is. Kerékpáros és kerékpárbarát városként fontos számunkra a helyi lehetőségek bővítése, az aktív turizmus erősíté-se, városunk ismertségének növelése, s persze a határtalan kapcso-lat, valamint az egészséges életmódra nevelés is.
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
A tekintélyes sportveze-tő kifejtette: meggyőződött arról: Kanizsán minden fel-tétel adott ahhoz, hogy sikeres legyen a Giro d’Italia befutója. Az olasz delegá-ció a korábban már megter-vezett útvonalon ellenőriz-te, hogy megvan-e a szük-séges szélesség, megfele-lő-e az aszfalt állapota, illet-ve vannak-e esetleges műszaki akadályok, ame-lyeket még el kell hárítani.A háromnapos magyar-országi résztáv végső befu-tója lesz Nagykanizsán, itt az egyeztetések alapján a Deák téren, egy emelke-dőn alakítják ki a finis hely-színét. Ezzel együtt arról is egyeztettek, hogy a több millió néző számára közve-títendő versenynek hol ala-kítják ki a kameraállásokat és a közvetítőkocsiknak való helyet.Mauro Vegni úgy fogal-mazott, a Giro d’Italia eseté-ben nemcsak a verseny a fontos, hanem a látvány is. Szeretnék, ha az egészet egy nagy ünnepként is fogadnák Nagykanizsán, hiszen ez az egész város számára is fontos esemény. Örülnének, tette hozzá, ha az itt élők is részesei lehet-nének az igazi olasz életér-zésnek, amit ez a viadal is megtestesít.Dénes Sándor, Nagyka-nizsa polgármestere azt mondta: nem kis feladat a város számára részt venni ebben a világeseményben, ezért is alakult nemrég külön szervezőcsapat erre a munkára. Elsődleges szem-pont, hogy a versenyzők biztonságára vigyázzanak, s a majdani útvonalon min-denhol megfelelő műszaki, technikai körülmények fogadják a kerékpárosokat. A hátralévő alig tíz hónap-ban arról is szeretnék meg-győzni a város lakóit, hogy ez mindenki számára nagy ünnep, és igyekeznek minél jobban felcsigázni az érdek-lődést a jövő májusi befutó-ig.Radics Bálint, a Giro Nagykanizsa 2020 akció-csoport vezetője a részle-tekről szólva elmondta, az már biztos, hogy a Király és a Kalmár utca keresztező-désében lévő körforgalom egy részét – a verseny idejé-re – elbontják, hogy a kerék-párosok egyenes szakaszon érkezhessenek a finis felé. A sajtóközpontot a Hevesi Sándor Művelődési Köz-pontban alakítják ki, a díját-adó pódiumot pedig a HSMK és a Deák tér feletti célvonal közé építik.– A mezőny a Balaton irá-nyából a 7-es főúton érke-zik Nagykanizsára, és az elkerülő szakaszon keresz-tül egészen a Kemping utcáig teker. Onnan a Király utcai körforgalmat érintve a Deák tér felé mennek a versenyzők, a Bankpalota magasságában lesz a befu-tó – árulta el Radics Bálint.Az olasz versenyszerve-zőkkel tárgyalt Balogh László, a humán bizottság elnöke is. Lapunk kérdésére úgy fogalmazott, a turiz-must és a gazdasági kapcso-latokat egyaránt fellendít-heti a 2020 májusában Nagykanizsára érkező Giro d’Italia – azonban ahhoz, hogy a hatás minél tovább tartson, a városnak igazi kerékpárbarát helynek kell lennie. Szerinte a fiatalabb korosztály figyelmét külön érdemes felhívni a biciklizés szépségeire, egyúttal a biz-tonságos közlekedésre, ennek érdekében be lehet-ne vezetni az iskolákban a KRESZ-oktatást. Hozzátette azt is, hogy sok más kezde-ményezéssel még népsze-rűbbé válhat a kerékpározás Nagykanizsán, és nem csak arra az időre, amíg a dél-zalai város Giro-lázban ég.– Törődnünk kell a belvá-ros meglévő biciklis infra-struktúrájának jobb működtetésével, a kerékpá-ros szolgáltatások minősé-gének emelésével, vala-mint annak támogatásával, hogy a munkahelyek job-ban megközelíthetők legyenek ilyen módon. Azt gondolom, ebbe sok cég, és akár a polgármesteri hivatal is bevonható. De én a Kanizsa Bike-okat is ingye-nessé tenném, mert ezek kapcsán nem olyan sok a bevétel, és ez lehetne a Giro évének egy gesztusa – fogalmazott a humán bizottság elnöke.NEMES Dóra/MTIA kanizsai kerékpár-kultusz ily módon is tetten érhető… A Giro csak erősíti ezt 2019. 08. 16. | 15giroa Giro-szervezők tetszését…Kanizsa nagyONelnyerteMauro Vegni (középen, sötét pólóban) Balogh Lászlóval, Dénes Sándorral és Radics Bálinttal is egyeztetett (Fotó: Gergely Szilárd)A jövő májusi befutó helyszínéről, az oda vezető útvonal technikai és műszaki feltételeiről egyeztetett a nyár közepén Nagykanizsán a Giro d’Italia versenyigazgatója. Mauro Vegni a város vezetőivel, a rendőrség és több intézmény képviselőivel folytatott megbeszéléseket.
2019. augusz-tus 17.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40220:00-08:002019. augusz-tus 18.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62019:00-07:002019. augusz-tus 19.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46220:00-08:002019. augusz-tus 20.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40208:00-06:002019. augusz-tus 21.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002019. augusz-tus 22.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002019. augusz-tus 23.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán tojás 23-40 Ft/dbcsirkemell filé 1530 Ft/kgdinnye 219 Ft/kgcsemegekukorica 100-150 Ft/csőlecsópaprika 290-320 Ft/kgszilva 200-450 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Hírek, egy kattintásrawww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huGyógysz ertá ri ügyeletÖnkormányzati ügyek.Mindenkinek. Bárhonnan.A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online! Az online elérhe-tő Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vál-lalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladata-inak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkor-mányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs fel-tétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető. A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügy-intézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kér-hető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjár-mű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függet-lenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szerveze-tek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezett-ségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rend-szer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő sze-mélyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgyneve-zett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentke-zett felhasználók bármikor nyomon követhe-tik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megte-kinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjai-kat is könnyedén elérhetik.Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormany- zat.gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető.
2019. 08. 16. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókAugusztus 19.1883. augusztus 19-én született Coco Cha-nel francia divattervező, a Chanel divatház alapítója1936. augusztus 19-én halt meg Federico Garcia Lorca spanyol költő, drámaíró, festő, zeneszerzőAugusztus 20.Szent István és az új kenyér ünnepe. Első királyunk volt a magyar állam és a magyar keresztény egyház megteremtője1947. augusztus 20-án fejeződött be a nürnbergi orvosper. Ennek tanulságaiból született meg az embereken végzett orvosi kísérletek alapelveinek gyűjteménye, a Nürnbergi KódexAugusztus 21.1614. augusztus 21-én halt meg Báthory Erzsébet. Alakját rémséges és kegyetlen tettek legendája övezi, amely mára a vám-pírszerű borzalmak egyik jelképe lett1858. augusztus 21-én született Rudolf főherceg1911. augusztus 21-én lopták el a Mona Lisát a Louvre-ból. Ennek kapcsán született meg a műkincslopás kifejezés 1965. augusztus 21-én találták meg Samut. A vértesszőlősi előember maradványaira Sámuel neve napján bukkantak rá a régé-szek, ezért kapta ezt a nevetAugusztus 22.1777. augusztus 22-én adták ki a Ratio Edu-cationist. A magyar oktatási-nevelési refor-mot Mária Terézia hagyta jóvá1895. augusztus 22-én született Almásy László utazó, Afrika-kutató, felfedező1920. augusztus 22-én született Ray Brad-bury amerikai író, a science fiction iroda-lom egyik óriásaLegutóbbi, július 5-i számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Ha nem jutunk el az út végéig, még nem jelenti azt, hogy eltévedtünk.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt7A pályázat célja:A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fej-lesztését, befektetések megvalósítását. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 60 000 e forint.A pályázók köre:A pályázaton részt vehetnek:azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű, illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tar-toznak.A pályázaton nem vehet részt:az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazol-ványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazol-ványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényel-ni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaság-ban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köz-tartozása van.az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.Pályázati feltételek:A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol, b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyez-teti, továbbác.) a b) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meg-határozott – bővítés esetén bővített – foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legké-sőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbád.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helye-zésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmaz-ni kell.A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkor-mányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.A pályázó:vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonat-kozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vál-lalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénz-ügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-vény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót tájékoztatni; tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezet-tel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést; tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilat-kozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll;tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szer-ződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban meghatározott adatokat kezelni.Pénzügyi feltételek:Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámá-tól függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában – a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével – az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:Létszám-növekmény (fő)Beruházási érték (M Ft)50 – 100101- 500501-5-200-20 %20-35 %35-50 %21-505-25 %25-40 %40-55 %51-10010-30 %30-45 %45-60 %101-15-40 %40-55 %55-70 %Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem halad-hatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az euró-pai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regi-onális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgál-tatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazá-sáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásá-ban vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe-vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni-ük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutat-ni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kéré-sére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.SzerződéskötésA pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapí-tott támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásá-rolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.A támogatás kifizetése:A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlan-nyilvántar-tási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálog-jog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.A támogatási szerződés megsértésének szankciói:Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás: a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg; a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezett-ségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni. A pályázat benyújtása:A pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mel-lékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiány-pótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2019. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.Nagykanizsa, 2019. 04. 09. Dénes Sándor polgármesterPÁLYÁ ZATI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2019. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
2019. 08. 16. | 19HirdetésA gyermekek szemvizsgálatának fontos-sága megkérdőjelezhetetlen. A szemész szakorvosok elmondása szerint, a gyerme-kek sajnos általában nem jelzik, ha problé-ma van látásukkal, hiszen így szokták meg, számukra ez a természetes. Ezért a szülő-nek kell felismernie az árulkodó jeleket és probléma esetén gyermekszemészhez fordulni.Gyanús jel lehet a szemdörzsölés, hunyor-gás, könnyezés, pirosság, fejfájás, közelhajolás, olvasás-, írás-, tanulási ne- hézségek. Kiemelten fontos a gyermek sze-mét ellenőrizni, ha a családban előfordul szemüveges, kancsal, tompalátó. A többi szűrővizsgálathoz hasonlóan panasz nélkül is érdemes kontrollt végeztetni, mert a lá-tás minősége a mindennapi teljesítményre, életvitelre is hatással van, a gyermekeknél pedig ezáltal befolyásolja az olvasási és ta-nulási készséget.A fiatalok nem elégséges dioptria ellenére is élesen láthatnak magas fokú alkalmazko-dóképességüknek köszönhetően. Ez azonban olyan megerőltető, hogy a nap végére fáradt-ságot, szem- és fejfájást tapasztalhatnak. A korai szakaszban felismert tünetek kezelésé-vel megelőzhetjük a felnőttkori panaszokat.„A szemüveges gyermekeknél nagyon fontos a rendszeres, állandó szemüvegvi-selés és évenkénti ellenőrzés, hogy az eset-leges változásokat időben felfedezzük és korrigálhassuk.”A szemüveg legfőbb funkciója ugyan a meg-felelő látásélmény, de nem szabad megfeled-kezni az esztétikai szempontokról sem, mivel a gyermek akkor viseli szívesen a szemüveget, ha jól érzi magát benne. A kényelmét fokoz-hatja a jól megválasztott, könnyű, vékony, esztétikus szemüveglencse is.A Sashalmi Optika kiemelt figyelmet for-dít a gyermekekre, ezért széles választékot biztosít gyermek szemüvegkeretből, hogy a kicsik is biztosan megtalálják a számukra tökéletes szemüveget.FELHÍVÁSMinden iskolásnak és szüleinek jár egy ingyen pár szemüveglencse!A Sashalmi Optikában szemész szakorvossal, diplomás optomerista kontaktológussal és látszerész mesterrel várjuk Önöket.Az akció ideje alattingyenes szűrővizsgálatotbiztosítunk minden iskoláskorú gyermek és diák számára.További részletek az üzletekben.Az akció 2019. augusztus 16-tól szeptember 5-ig tart. Érdeklődjön a Sashalmi Optikában! Sashalmi OptikaNagykanizsa, Sugár u. 1. Nagykanizsa, Platán sor 1.tel.: 0693-789-962tel.: 0693-310-644Minden szülő legnagyobb kincse gyermeke egészségeDe vajon eleget törődünk-e vele, kiterjed-e mindenre gondoskodásunk?
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora augusztus 17-23. Augusztus 17., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Székely konyha, 02:15 Sztárportré: Csézy, 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportma-gazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Székely konyha, 08:45 Sztárportré: Csézy, 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsai-ak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyar-kanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Élet-módi, 15:10 Napi Kani-zsa – újranéző, 15:35 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 16:05 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:35 Szertár (a Kanizsa TV sportma-gazinja), 17:05 Lapozó, 18:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:30 Paprikáscsirke, avagy Stex és New York – a hévízi Új Színpad elő-adásában, 20:30 Sztárportré: Katus Attila, 21:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:50 Lapozó.Augusztus 18., vasárnap00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 00:30 Paprikáscsirke, avagy Stex és New York – a hévízi Új Színpad előadásában, 02:30 Sztárportré: Katus Attila, 03:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:50 Lapozó, 06:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 07:00 Paprikáscsirke, avagy Stex és New York – a hévízi Új Színpad előadásában, 09:00 Sztárportré: Katus Attila, 09:30 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Élet-módi, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 16:05 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 17:05 Lapozó, 18:00 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 19:00 A kőbaltás ember 1-2. rész, 20:00 Sztár-portré: Kovácsovics Fruzsina, 20:30 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:20 Lapozó. Augusztus 19., hétfő00:00 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 01:00 A kőbaltás ember 1-2. rész, 02:00 Sztár-portré: Kovácsovics Fruzsina, 02:30 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:20 Lapozó, 06:30 Szentmise az Alsóvárosi temp-lomban, 07:30 A kőbaltás ember 1-2. rész, 08:30 Sztárportré: Kovácsovics Fruzsina, 09:00 Kani-zsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:50 Lapozó, 12:00 A kőbaltás ember 1-2. rész, 13:00 Sztárportré: Kovácsovics Fruzsina, 13:30 Lapozó, 18:00 Üzenet, 18:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 18:35 Kukkantó (gyerek-műsor), 19:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 19:35 Made in Hungaria – zenés vígjá-ték a hévízi Új Színpad előadásában, 21:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:35 Lapozó.Augusztus 20., kedd00:00 Üzenet, 00:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 00:35 Kukkantó (gyerekmű-sor), 01:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő soro-zat), 01:35 Made in Hungaria – zenés vígjáték a hévízi Új Színpad előadásában, 03:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:35 Lapozó, 06:30 Üzenet, 06:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:05 Kukkantó (gyerekmű-sor), 07:35 Kalando-zoo (ismeretterjesztő soro-zat), 08:05 Made in Hungaria – zenés vígjáték a hévízi Új Színpad előadásában, 09:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:05 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmaga-zinja), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:00 Lapozó, 18:00 Az államalapító Szent Ist-ván király emlékére rendezett városi ünnepség, 18:45 Kanizsa Cafe (talk show), 19:15 K’arc (kultu-rális magazin), 19:45 Üzenet, 19:50 Székely kony-ha, 20:20 Az államalapító Szent István király emlékére rendezett városi ünnepség, 21:05 Lapozó.Augusztus 21., szerda00:00 Az államalapító Szent István király emlé-kére rendezett városi ünnepség, 00:45 Kanizsa Cafe (talk show), 01:15 K’arc (kulturális magazin), 01:45 Üzenet, 01:50 Székely konyha, 02:20 Az államalapító Szent István király emlékére rende-zett városi ünnepség, 03:05 Lapozó, 06:30 Az államalapító Szent István király emlékére rende-zett városi ünnepség, 07:15 Kanizsa Cafe (talk show), 07:45 K’arc (kulturális magazin), 08:15 Székely konyha, 08:45 Üzenet, 08:50 Az állam-alapító Szent István király emlékére rendezett városi ünnepség, 09:35 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:30 K’arc (kulturális magazin), 13:00 Székely konyha, 13:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 20:30 Hír-adó, 20:45 Látogató, 21:15 K’arc (kulturális maga-zin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Augusztus 22., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kani-zsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerek-műsor), 01:25 Híradó, 01:40 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 02:10 Látogató, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 08:40 Látogató, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:25 Látogató, 13:55 K’arc (kulturá-lis magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Augusztus 23., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Re-start (a Kani-zsa TV nyári magazinja), 02:45 Gézengúzok (gye-rekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő soro-zat), 08:45 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazin-ja), 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Madarat tolláról… (ismeretter-jesztő sorozat), 13:25 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 20:00 Balasport (regionális sporthírek), 20:30 Híradó, 20:45 Kvantum (tudo-mányos magazin), 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 08. 16. | 21SportTóth László, a Tungsram hölgycsapatának edzője a megyei bajnoki cím után júniusban örömmel újsá-golta, hogy reményeik sze-rint megpróbálhatják a fel-sőbb osztályt, vagyis az NB II küzdelmeit.– Beadtuk a nevezést a harmadik vonalra – mond-ta el valamivel később a szakvezető, majd néhány hete Csáktornyán, az FC Nagykanizsa labdarúgói-nak edzőmeccsén Tóth már így folytathatta: –, s indul-hatunk is az NB II-ben, nevezésünket elfogadták, most pedig már ott tar-tunk, hogy a játékosok palettáján kell körülnéz-nünk erősítés gyanánt.A nők trénerének szavait Marczinka Csaba, a kani-zsai klub szakmai vezetője július közepén megerősí-tette, igaz, a férfi szakág területén már nem voltak ilyen jó hírei.– A hölgyek indulhatnak egy osztállyal feljebb, amint azonban ezzel gya-korlatilag egy időben kide-rült, férfi együttesünk hiva-talosan is búcsúzott az NB I B-től – mondta el az elöljá-ró. Mint ismert, a Tungsram a férfiak versengésében a második vonal Nyugati csoportjában a 11. helyen végzett, de a csoportbe-osztások, az esetleges vis�-szalépések, a feljutást nem vállalók helyzete, az után-pótlás szekciók szerepelte-tése sok megválaszolatlan kérdést takart még az elő-ző szezon végén. Végül úgy tisztult le a kép, hogy a kanizsaiak férfi csapata nem tudott bennmaradni, és a honi kézilabda szövet-ség csoportbeosztása, valamint a versenyprog-ram sorsolása alapján már láthatták a szurkolók is: a Tungsram férfi szekciója szintén az NB II-ben foly-tathatja, és a Dél-nyugati csoportban a Csurgói KK U23-mal kezd szeptember 15-én a somogyi kisváros-ban. P. L.Bajnokok Ligája-környezetben érezhették magukat azon szerencsések, akik bejutottak a Tungsram-csarnokba a Ferencváros-Krim Ljubljana női felkészülési kézilabda-mérkőzésre. Ferencvárosi TC-Rail Cargo Hungaria–RK Krim Ljubljana 35-25 (16-10)Női kézilabda felkészülési-mér-kőzés. Nagykanizsa, 450 néző. Vezette: Marton Zs., Szabó E.Ferencváros: Szemerey - Lukács V. 6, Malovic, Snelder 1, Háfra 4, Kovacsics A. 3/2, Schatzl 2. Csere: Bíró B. (kapus), Klivinyi K. 3, Christensen, Klujber 2/1, Pásztor, Márton G. 7, Tóth N. 5/2, Bánfai 2, Mészáros R. Vezető-edző: Elek Gábor.Bár előzetesen a Ferencváros női kézilabdázóinak nagykanizsai vendégjátéka alkalmával felme-rült az is, hogy a város egyik ismert kiskanizsai (sportos) fagyizóját is meglátogatják a ljubljanaiak elleni előkészületi találkozójuk után, a zöld-fehérek szakmai stábja inkább úgy döntött, a hölgyeknek két pihenőnapot ad ki, így aki tehette közülük, szűkebb pátriájá-ba ruccant haza mielőbb.Egyéb nagykanizsai kötődése is lett azonban a meccsnek, hiszen a játékvezetői kettős közül Marton Zsófia a dél-zalai város szülötte. (Mondjuk Szabó Eszter is bőven az itteni kézilabdarégió leszárma-zottja, lévén csurgói...)A lelátók már a kezdés előtt bőven megteltek, nem volt hát semmi akadálya annak, hogy egy jó hangulatú, mondhatni “BL-es” összecsapást vívjanak a csapatok. Azért a „hazai” együttes, vagyis a Fradi játékán is érződött, hogy még csak felkészülésről beszé-lünk, aztán az első félidő hajrájára Lukács Viktóriáék elkapták a fona-lat, és meg sem álltak hatgólos fél-idei vezetésig.A második harminc percben aztán a magyar klub cseréi közül mindenki lehetőséget kapott, illetve bemutatót tartottak a zöld-fehérek a kicsit keményebb játék-ból, sőt szövegért még állítottak is ki ferencvárosit.– Jól szolgálta a felkészülésün-ket a kanizsai találkozó, de egyál-talán nem vagyok elégedett – mondta el a mérkőzés után Elek Gábor, a Fradi edzője. – Időnként kimondottan enerváltan játszot-tunk, emellett, mondjuk így, puhán védekeztünk. Természete-sen tudjuk, hogy ebben az idő-szakban még bőven benne van az, hogy hullámzó a produkciónk.POLGÁR LászlóUgyan a Tungs-ram férfi kézi-labdázói tavas�-szal nagyot küzdöttek, de maradt nekik szeptembertől az NB II (Fotó: Gergely Szilárd)A szélső Lukács Viktória (22) játékára Kanizsán idővel nem lehetett panasz, hiszen a Ferencváros játékosa végül hat gólig jutott (Fotó: Polgár László)Kanizsán jártak a Fradi női kéziseiA Tungsram SE Nagykanizsa kézilabdázóinál is zajlik az élet, még ha a nyár egy részében a kitöltendő papírok, kérelmek is játszották a főszerepet.és lejjebb...Feljebb
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTA kanizsaiak az előző idényben – akkori újonc-ként – a hatodik helyen végeztek, és Barna László vezetőedző társulata idén sem adná alább, a kitűzött cél az 1-5. hely valamelyike. Nem állíthatjuk, hogy nem volt játékosmozgás a keret-ben, de eddig a négy érke-ző és a két utánpótlásból szerződést kapott labdarú-gó nem azt mutatja, hogy izgulniuk kellett volna a dél-zalaiaknak a létszám miatt. Az újak között köszönt-hették a 32. életévét július-ban betöltött Simonfalvi Gábort és a nála hét évvel fiatalabb Szegleti Ger-gelyt az Andráshida SC-től, a 24 éves Hampuk Ádám a Szentlőrinc SE-től érkezett, a 20 esztendős Herzse-nyák Áron pedig a Kapos-vári Rákóczitól tette át szék-helyét Dél-Zalába, míg Bagó Benedek és Fadgyas Roland immár a kanizsai nagyoknál bír szerződéssel. A távozók között találjuk a Kanizsán fél évet lehúzó és immár Szolnokon futballo-zó Kovács Olivért, a Szent-lőrinchez visszatért Vajda Rolandot, a Nagykanizsa mezét a Sárváréra cserélő Horváth Detrét, valamint a Kinizsi SK Gyenesdiásnál kikötő Hetesi Patrikot.Az FC Nagykanizsánál ismét arra a pályára álltak – szemben a téli felkészülés-sel –, hogy igazán erős ellenfelekkel szemben mérették meg magukat a felkészülési időszakban. A horvát FC Koprivnica legénységével szemben ugyan elmaradt a meccsük, de a szintén horvát Mladost Prelog ellen a támadásszö-vést volt alkalmuk gyako-rolni, a szlovén Nafta, illet-ve az NB III-as Szentlőrinc jó erőfelmérő volt, míg a hor-vát második ligás Med-jimurje Cakovec, vagy a Sla-ven Belupo B elleni teszt-meccs pedig arra volt jó, hogy a komfortzónájukból tényleg kimozdítsa a piros-kék színekben pályára lépő futballistákat.A Nyugati csoportban annyiban változott a hely-zet a nagykanizsaiakra vonatkozóan is, hogy jó néhány fővárosi és Pest megyei utazás kimarad, ugyanakkor olyan városok-ba is látogatást tehetnek a teljesség igénye nélkül Szabó Bálinték, mint az NB II-ből kiesett Mosonma-gyaróvár, vagy az NB III-ba feljutott Veszprém...JÖHET A PUSKÁS KETTŐ…A nyitófordulóban a Lipót Pékség SE elleni 2-0-s kanizsai győzelemmel véget ért bajnoki után Komáromban gólgazdag, majd a mérkőzés hajrájá-ban már dulakodásoktól sem mentes találkozón kapott ki az FC Nagykani-zsa.Komárom VSE (3.)–FC Nagykanizsa (9.) 4-2 (3-1)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 2. forduló. Komárom, 100 néző. Vezette: Rózsavöl-gyi. G.: Tóth P. (4., 42.), Kenesei K. (45.), Végh T. (66.), illetve Simonfalvi (31.), Herzsenyák (77.). Kiállítva: Csernák (Komárom, 87.)Nagykanizsa: Horváth M. - Ekker, Simonfalvi, Sza-bó B. (Lőrincz, 46.), Major, Horváth B. - Gerencsér A. (Kovács Gy., 67.) - Szegleti, Béli M. (Herzsenyák, 56.), Kretz - Vittman. Vezető-edző: Barna László.A kanizsaiak óvatos felál-lással kezdtek masszív ellenfelük ellen, és az óva-tosság nem is volt hiábava-ló, illetve „előrelátó”, hiszen már a negyedik percben egy üresen hagyott hazai játékos az ötösön belül a hálóba bólinthatott. A sérülésektől sújtott Kanizsa igyekezett kijönni a kezdeti sokkból, és Vittman Ádám révén veszélyeztetni is pró-bált, majd javában benne jártak már a csapatok a fél-időben, amikor egy sza-badrúgás után a szintén teljesen egyedül maradó – nyári nagykanizsai szerze-mény – Simonfalvi Gábor bólintott, és máris 1-1 volt az állás. Egy idegenbeli találat megnyugtató is lehet, azonban Tóth Patrik lövése ismét komáromi vezetést eredményezett, és nem mondhatnánk, hogy az FCN Kenesei Krisztián ellen be lenne oltva, hiszen a korábbi válogatott ezút-tal is beköszönt a dél-zalai-aknak.A második félidő elején egy Duna-parti ziccer mel-lett a látogatók is igyekez-tek aktivizálni magukat, hogy közelebb kerüljenek a komáromiakhoz, idővel azonban az intenzitás vesz-tett erejéből. Ezzel együtt a Komárom VSE ismét erőre kapott és gólt ért el a 66. percben, ami olyannyira nem tett jót a találkozó menetének, hogy onnan már egyik fél sem tudott, vagy akart újítani, bár a Kanizsa azért még tudott szépíteni. – Sajnos nagyon könnyű gólokat kaptunk, és már nem tudtunk annyit lőni, hogy az pontszerzéssel is párosuljon – fogalmazott a meccs után Barna László, az FC Nagykanizsa vezető-edzője. – Be kell látnunk, ilyen szinten ennyi kapott találatot a mi csapatunk nem bír el.Vasárnap 17 órától az FCN a Puskás Akadémia FC II legénységét látja vendé-gül a Bányász-pályán.POLGÁR Lászlóés vereség után...Egy-egy győzelemHerzsenyák Áron (18)Komáromban eredményes volt,de az csak a szépítésre volt elegendőAz FC Nagykanizsa szurkolói ankétján az érdeklődők megismerhették az új kanizsai igazolásokat is(Fotó: Polgár László)Vasárnap a labdarúgó NB III-as bajnokság küzdelemsorozata a 3. fordulójához érkezik. Az FC Nagykanizsa kerete július elseje óta dolgozik, s a klubnál nagy várakozásokkal tekinthetnek az új idény elé.
Az úgynevezett multisport triatlon kontinensviadalról hozott Európa-bajnoki elsőséget Korcsmárosné Vig Rozália, a TRI-CO Triatlon Klub versenyzője. A terepverseny adta körülmények között úszhatott, kerékpározhatott és futhatott a nagykanizsai versenyző, s a 60-64 esztendős korosztály hölgyeinek versen-gésében első helyen végzett a Marosvásárhelyen megrendezett viadalon. A mintegy kétezer versenyzőt felvonultató mezőnyben 42 ország képviseltette magát, és a magyarok közül Korcsmárosné nem adta alább az aranynál, így koronázva meg eddigi, sok éves duatlonos, illetve triatlonos pályafutását. 2019. 08. 16. | 23SportMég július elején rendezték a Csóna-kázó-tónál a XXII. Kanizsai Military Nemzetközi és Országos Lovastusa Minősítő Versenyt, egyben az Országos championatus döntőjét.A rutinos érdeklődő már tisztában volt vele, hogy a majd’ negyedszázados hagyományok alapján a több mint száz nevezést fel-ölelő mezőny az első nap a díjlovaglással rajtolt, aztán a tereplovaglás, majd az igazán látványos díjugratás került sorra.A pénteki díjlovaglás után a szombati „terepe-zés” még komolyabb próba elé állította a lovasokat és lovaikat a Csónakázó-tó „partvidékén”.– A múlt héten mindenki maximálisan partner volt abban, hogy a rendezvé-nyünkön minden flottul működjön, így a tereplo-vaglás során sem ütköz-tünk semmilyen nem várt akadályba – fogalmazott a szervezők részéről Dobri Lajosné. Információink szerint mindössze egy olyan osztrák lovas volt, aki esett, és a könyökén zúzó-dást szenvedett, de a ver-senyző kedélyállapotára ez nem volt hatással.– Amúgy lehet, nem sokan hiszik el, de a sport-ágban mind nagyobb számmal induló hölgyek sokszor szinte bátrabbak is, mint a férfiak. Mi persze úgy vagyunk vele, hogy a legfontosabb a versenyző és a ló, a lényeg pedig, hogy a legjobb teljesítményt tudják kihozni magukból – tette hozzá a háromnapos sportműsor kanizsai koor-dinátora.„Az útleveleket kérnénk.” A záró nap során a rendező-ség irodájában már ez volt az egyik leggyakrabban elhangzott mondat, hiszen a lovaknak is már roppant komoly „dokumentáció-val” kell rendelkeznie. S amikor már többen is a helyszínről távozóban vol-tak, a nagy kategóriákban még bőven az akadályok-kal „vívtak” a nyeregben lévők.– Nagyon örülünk, hogy az utánpótláskorúak mezőnyében, tehát a championatus U25-ös kate-góriájában egyesületünk, a Kanizsa Lovasklub SE ver-senyzője, Sári Ádám baj-nok lett, míg Tamás Bian-ka az A nyitottban a máso-dik helyet szerezte meg – fűzte a kanizsai történések-hez Dobri Lajosné.XXII. Kanizsai Lovastusa, további eredmények. CCI*: 1. László Gabriella (Sutto-gó Saca nevű lován), 2. László Gabriella (Reál-Száll Formalin nl.), 3. Lisa Held (osztrák, Charis E. nl.). Championatus Póni: 1. Gyalog Luca Szófia (Guli-ver nl.), 2. Nyári Zsuzsanna (Alfea nl.), 3. Koszta Botond (Hullám nl.). AK Amatőr: 1. Schaller Gergő (Promis of the Alchimist nl.), 2. Rehus Boglárka (Dakar Du Bois nl.), 3. Károly Ágnes (Cezanio de Luxe nl.). Előkezdő ló: 1. Gelencsér Gitta (North Star XIV–80 Karolina nl.), 2. Köves Gréta (Sierra Star nl.), 3. Fenyvesi Zsófia Sára (Calliope Casilda nl.)POLGÁR LászlóKorcsmárosné Vig Rozália Eb-elsőséget hozott a marosvásárhelyi triatlon seregszemlérőlFotó: Gergely Szilárdhárom napjaA huszonkettedikcímmelKontinensbajnokiAugusztus 24-25.(szombat-vasárnap)09:00-18:00-ig
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKNémethné Lakatos Márta Somogy megyé-ben, Sávoly községben nevelkedett, s a főzés-sel már 12 évesen megismerkedett. Az egysze-rű egytálételeket szakácskönyvből, a nehe-zebb, hagyományos, magyaros ételeket édes-anyjától és nővérétől tanulta. Az alap-anyagokból kukoricás, burgonyás, káposztás, babos ételeket készí-tett, és a tej, tojás, dió, mák, lekvár sem hiányzott az asztalukról. Sokszor hallotta az intelmet: reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár, és vacsorázz úgy, mint egy koldus. Hát ez a mondás már nem állja meg a helyét – jegyezte meg mosolyogva. Két könnyű, gyorsan elkészíthető nyári, hidegen fogyaszt-ható ínyencség receptjét osztotta meg olvasó-inkkal. SárgadiNNye sonkával, olívabogyóvalHozzávalók:Sárgadinnye, feketeerdő vagy pármai sonka, olívabogyó. Elkészítése:A sárgadinnye szeletekre rátekerjük a sonkát, s olívabogyóval, bazsalikommal, citromszele-tekkel, zöldség zöldjével díszít-jük. A sárgadinnye magas víz- és ásványianyag-tartalommal rendelkezik, javítja az emésztést, lúgosító hatású, alacsony kalóriaértékű és víz-hajtó gyümölcs. Reggelire, tízóraira, vacsorára hidegen ajánlott fogyasz-tani. Húsokhoz, sonkához, sajtok mellé is érdemes használni. MozzareLLásparadicsoMSalátaHozzávalók két fő részére:4 db paradicsom, 1 csomag moz-zarella golyó, 1 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál balzsamecet, 1 kávéskanál morzsolt bazsalikom, só, bors. Ebédre, vacsorára könnyű, gyorsan elkészít-hető, önálló étel. Főfogásként paradicsomos, mozzarellás csirkemellet is készíthetünk. A paradicsomnak kiemelkedő a C- és az A-vita-mintartalma, vértisztító, vesetisztító és látásja-vító. Közvetlen fogyasztásra a teljesen beérett, ép, vékony héjú fajták a legjobbak. Remek arc-tisztító, bátran használhatjuk a száraz, napé-gett bőrre is. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaNémethné Lakatos Mártakönnyű nyári ételeket ajánl (Fotó: Bakonyi Erzsébet)ínyencségekSárgadinnyés, paradicsomosheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Kedve szerint alakulhat a hétvé-géje. Harmonikus órákat tölthet el egy rég látott ismerősével, és senki sem fogja megzavarni a pi-henését.Bika: 04.21-05.21. Tartsa szem előtt a jövőjét érintő dolgait, és a hivatalos ügyeit intézze el minél előbb. Akár támogatást is kérhet egy megbízható ismerősétől.iKrek: 05.22-06.21.Mostanában nem találja otthon a helyét. Legszívesebben mindig menne valahová, de nem tudja eldönteni, hol is érezné igazán jól magát.Rák: 06.22-07.22. Eljutott arra a pontra, hogy szerethe-tőnek érzi magát. Itt az ideje, hogy többet járjon társaságba. Oroszlán: 07.23-08.23. Nehéz helyzetbe kerülhet hamaro-san, ha nem gondolkodik, mielőtt választ ad egy ismerőse kérésére. Most ne vállaljon anyagi kockázatot. Szűz: 08.24-09.23. Nemcsak a bőrének, a lelki egyen-súlyának is jót tett a sok fürdőzés, napozás. A kollégái alig ismernek önre. Mérleg: 09.24-10.23.Úgy tűnik, kedvező szelek fújdogál-nak a háza tája körül. Ingadozó érzel-meit egyik szomszédja megnyugtat-ja, és visszatér a régi lelkesedése.sKorpió: 10.24-11.22. Ha nem úgy alakulnak az utazással kapcsolatos tervei, ahogyan szeretné, ne nyugodjon bele. Tegyen kerülőutat, mindenkinek szüksége van én-időre. Nyilas: 11.23-12.21. A sok utazás az utóbbi időben jót tett a belső egyensúlyának. A kör-nyezete biztatásának köszönhetően még a kihívásokat is könnyebben fogadja.Bak: 12.22-01.20. Hamarosan örömteli híreket kap egy barátjától. Ne menjen el a lehetőség mellett, hanem fogadja el az anyagi-lag is kedvező ajánlatát.Vízöntő: 01.21-02.19. Itt az ideje, hogy átszervezze a min-dennapjait, az életét. Először is ves-sen egy pillantást a pénzügyeire, és felesleges dolgokra ne szórja ki a pénzét. Halak: 02.20-03.20. A hosszú szabadság után kellemes érzésekkel folytatja a munkáját. Ha nem vesz tudomást a negatív hírek-ről, a vidámságát még sokáig meg-őrizheti.
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 28. SZÁm, 2019. auguszSZtus 23.Isten éltessen Magyarország, Isten éltessen Nagykanizsa!12-13Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTMegkezdték a felkészülést a jövő évi, jubileumi gálaest-re a Premier Táncklub növendékei. 2020 áprilisában huszadik alkalommal rendezik meg a tanévzáró rendez-vényt, amelyen új koreográfiákat láthatnak a nézők, és a sok meglepetés mellett egy kiállítást is terveznek a szer-vezők. Utóbbi bemutatja majd a 2000-ben alakult tánc-klub történetét, emlékeztetve sok-sok sikerre, illetve közösen megélt élményre, boldog pillanatra. Újra bizonyíthat Balogh Krisztián: a Miklósfán élő kőfaragó már az oroszországi Kazán-ban van, ahol a szakmája legjobbjaival versenyez. Krisztián tavaly ősszel bronzéremmel tért haza az EuroSkills nevű kontinensviadalról, és eredményével automatikusan továbbjutott a WorldSkillsre. A tehetséges fiatalt Gill Viktor készítette fel, a közös mun-kát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum is támogatta. Magyarország 22 szakmában 24 versenyzőt indít, a világbajnok-ságot ezekben a napokban, augusztus 22. és 27. között rendezik, csaknem 60 nemzet részvételével. Képünkön Balogh Krisztián a próbanapon ismerkedik a kövekkel s az esz-közökkel.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEÚj templomRómai katolikus templom épült Csapiban, amelyet Nagyboldogasszony tiszteletére szenteltek fel. A neogótikus stílusú, 60-80 hívő befogadására alkalmas, nem egészen 120 négyzetméter alapterületű szentély mintegy 85 millió forintból készült, amihez az egyház-megye és a kormány is 20-20 millió forinttal járult hozzá, a fenn-maradó összeget nagyrészt adakozásból gyűjtötték össze.Kanizsa20IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: SkillsHungarya hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
2019. 08. 23. | 3iqkanizsaDezsőCsillaghullásKosztolányiOmoljatok ti gyöngyök,bús csillagok a habba már.Úgy lángol a vörös köd,úgy tündököl a láthatár;szikrázik a rózsás Kelet,kacagnak a betyár szelek,a hullámon tűzszikra jár.Omoljatok ti gyöngyökbús csillagok a habba már. Zuhanjatok csak szertea titkos óceánba ti. Nap tűz le a hegyekre, lángokkal izzó ormai.Sikoly, kacaj, dal kél ezer, a harmatos fa szíve ver, a légbe zúgást hallani.Zuhanjatok csak szertea titkos óceánba ti.Repüljetek suhanvaó messze földek édenünk!A hajnal érces ajkanevet s kigyújtja a szemünk. Testén ragyog a lángruha,a víz smaragd, a víz puha, s arany tüzet mutat nekünk. Repüljetek suhanva ó messze földek, édenünk! Siessetek Nyugatra, a néma éjbe, csillagok! A sűrű, zöld utakra, hol a nap tűzszeme ragyog; a tavakon a szarvas, őz vizet zavar, vigan időz, s a lárma már megint nagyobb. Siessetek Nyugatra, a néma éjbe, csillagok! Ki hullik, az mind boldog, feledtető sok lámpaláng! Ki mint ti, bús koboldok, forog kihűlt csillag gyanánt. Oly édesjó a béke lenn, aludni csöndbe, nesztelen, hol nem les orvul senki ránk. Ó adj örök békét nekem feledtető sok lámpaláng! Képünkön: Meteor az égbolton a nagykanizsai Csónakázó-tó felett 2019. augusztus 13-ra virradóan. A Föld belépett a Perseida meteorraj összetevőit alkotó 109P/Swift-Tuttle üstökös pályája mentén szétszórt porfelhőbe. A Perseidák az egyik legismertebb, sűrű csillaghullást előidéző meteorraj. Fotó: MTI/Varga György
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekűCSAT_julius_tajekoztato-SAJTO-202x273.indd 12019. 07. 05. 12:42
2019. 08. 23. | 5A HÉT TÉMÁJAA közelmúlt kanizsai figurái - Micsoda arcok! Kudarcok! – mellett az egyetlen friss hús, avagy fekete ló. Kanizsai program híján kényte-lenek vagyunk országos – mit országos, európai! – politikusaik alapján következtetni: kik ők? Cseh Katalin és a feminista újságíró, Papp Réka Kinga a Klubrádióban néhány éve gyomorforgató esz-mecserét folytatott az abortuszról. Cseh Katalin a terhesség-megsza-kítás klasszikus sebészi módját említi, amire Papp Réka Kinga rávágja: „Köznyelvi nevén botmi-xer”. Az orvosi egyetemet végzett politikus nevetve mondja: „Hát igen, ezt még nem hallottam”, erre a műsorvezető így reagál: „Komo-lyan? Közszájon forog.” Cseh Katalin pedig tovább nevetgélve kijelenti: „Majd elterjesztem én is a kis köröm-ben.” A két nő a vákuumos kiszívás-sal végzett abortuszról beszélt, amelynek során a méhbe egy szí-vócsövet vezetnek, amelynek szí-vó-vágó vége feldarabolja a babát.A frissen megválasztott momen-tumos EP-képviselő arra szerve-zett gyűjtést júniusi születésnap-ján, hogy más ne születhessen meg. Az amerikai Planned Parent-hood nevű szervezetnek kért pénzbeli felajánlásokat Facebook-profilján. Ez az abortuszklinika még a terhesség harmadik harma-dában is támogatja annak meg-szakítását. 2015-ben horrorfilmbe illő történet került napvilágra, ami-ben a PP egyik vezetője éppen megölt csecsemők testrészeivel kereskedik. A szervezet elismerte a titokban készült felvétel valódisá-gát. A Planned Parenthood évente 300 ezer életet olt ki.E sorok írója szüleinek 4. gyer-meke, minapi születésnapján nekik hálás azért, hogy vállalták. PAPP János összeállításaA többség az élet pártján van, Kanizsán is öröm végignézni a családokon…(Fotó: Gergely Szilárd)Egy parlamentbe még be nem jutott, új formációtól programot várnánk. Megkaptuk. NOlimpia, gender propaganda, Európai Egyesült Államok. – Nem az új SZDSZ. Mérföldekkel rosszabb és vállalhatatlanabb társasággal állunk szemben – szögezte le az Alapjogokért Központ igazgatója.Gianna Jessen:Nem tudtak elkapni! Engem örökbe fogadtak. A bio-lógiai anyám 17 éves volt, ahogy a biológiai apám is. Hét és fél hóna-pos terhesen döntött úgy, hogy elmegy a Planned Parenthood-ba, ami a világ legnagyobb abor-tusz szolgáltató intézménye. És ők azt tanácsolták neki, hogy men-jen el az előrehaladott terhesség-nél szokásos vegyszeres feltöltés-re. Ez pedig egy olyan eljárás, ahol az anya méhébe sós oldatot fecs-kendeznek, a baba lenyeli ezt az oldatot, és ez szétégeti őt kívül-belül egyaránt. Végül az anya megszüli a halott gyermeket 24 órán belül. Én azonban mindenki legna-gyobb megrökönyödésére nem holtan, hanem élve jöttem a világ-ra, 1977. április 6-án, a Los Angeles Megyei Abortusz Klinikán. Ami ebben a legnagyszerűbb – már-mint a megérkezésem tökéletes időzítésében –, hogy az abortuszt végző orvos már nem volt szolgá-latban, így lehetősége sem volt, hogy véghezvigye az életemmel kapcsolatos tervét, ami a halál volt. Így – amint már korábban említettem – élve születtem meg 18 óra múlva. Vaknak, összeégett-nek, halottnak kellene lennem. És egyik sem vagyok. Nem tudtak elkapni! Tudják, a legnagyszerűbb elégtétel számomra az a tény, hogy az abortuszt végző orvos-nak kellett aláírnia a születési anyakönyvi kivonatomat. Szóval azt is tudom, hogy ki az. És ez áll benne: született: vegysze-res feltöltéssel végzett abortusz során. Haha! Nem nyertek! Ha az abortusz csupán a nők jogairól szól, Hölgyeim és Uraim, akkor mi volt a helyzet az enyémmel? Nem volt akkor ott egyetlen radikális feminista sem, aki azért kiáltott volna, hogy az én jogaim mennyi-re meg lettek sértve aznap, holott épp készültek kinyiffantani a nők jogainak nevében. Szóval egy nővér hívott egy mentőst, és átszállítottak egy kórházba, ami abszolút csoda. Mert 2002-ig az én országomban az volt az általá-nos gyakorlat, hogy az abortuszt túlélővel végeznek: fojtással, ful-lasztással, hagyják ott helyben meghalni, vagy csak egyszerűen kidobják. Azért mondom ezeket Önök-nek, Hölgyeim és Uraim, mert mi ebben a világban egy érdekes háborúban élünk, akár felfogjuk ezt, akár nem. Ez a harc az élet és a halál között dúl. Önök melyik oldalon állnak?az élet és a halál Ez a harcközött dúlAzt azért nem várom meg, hogy KÖTELEZŐ legyen! Hofi sok kanizsainak a meleg propagandáról vallott véleményét fogalmazta meg(Fotó: MTI)– Úgy vettem észre, hogy akik az abortuszt pártolják, valahogyan mégis megszülettek – így Reagan (Fotó: MTI)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt2019. szeptember 13-14.16.Erzsébet tér1413Szeptember 14.SzombatSzeptember 13.PéntekKísérő programok12:0016:0016:0017:0018:3020:3022:30A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!• Európai Friss Kalandok- Zöldség-Gyümölcs népszerűsítő ROADSHOW • Thúry játszótér• Légvárak, Borutca • Vendéglátósok utcája• Árusok utcája • XI. Kanizsa Kupa Bridzs CsapatversenyKanizsai Bor- és Dödölle FesztiválHelyi és környékbeli előadók műsoraMegnyitóPortéka színpad - Törökülésben gyermekműsorAlakreform Edzés -Rubint Rékayesyes koncertLORD koncertKOZMIX koncert9:00-15:00 11:0012:0017:0018:0019:0020:0022:00I. Kanizsai Mézlovagrendi TalálkozóSzüreti felvonulásHelyi és környékbeli előadók műsoraBor- és Dödölleverseny eredményhirdetésVastag TamásTáncház a Zalagyöngye TáncegyüttesselQuimby koncertDJ LADAKísérő programok• Dödölle főzőverseny • Thúry Bora, borverseny• Thúry játszótér • Légvárak • Borutca• Vendéglátósok utcája • Árusok utcája • XI. Kanizsa Kupa Bridzs Csapatverseny • V. Kanizsai Mézes Nap - I. Kanizsai Mézlovagrendi TalálkozóKIEMELT TÁMOGATÓTÁMOGATÓK
2019. 08. 23. | 7Aktuálisfolytatják...Új lendülettelBemutatták a FIDESZ-KDNP kanizsai képviselőjelöltjeit. A sajtótájékoztatón Dénes Sándor, Nagykanizsa polgár-mestere elmondta: a jövőben több időt szeretne tölteni a családjával és a tanítással, ezért nem indul polgár- mesterjelöltként az októberi helyhatósági választásokon, viszont Kiskanizsa képviseletét továbbra is jó szívvel vállalja. A kormányzó erők a város élére Balogh Lászlót, a humán bizottság elnökét jelölik.Dénes Sándor elárulta, döntését nehéz szívvel hozta meg, hiszen a pol-gármesteri munka – a sok nehézség mellett – renge-teg örömet, sikert, boldog pillanatot is okozott. – Minden döntés nehéz, s ez különösen az volt – fogalmazott a polgármes-ter. – Annak idején azt mondtam, öt évre vállalom a polgármesterséget, és ez az idő nagyon gyorsan elszaladt. Most 62 éves vagyok, imádok tanítani, s polgármesterként is – mivel erre lehetőség van – tanítottam az iskolámban. El kellett döntenem, hogyan tovább. Nem volt könnyű, de úgy határoz-tam, egy picit hátrébb állok, visszamegyek taníta-ni a Batthyány-gimnázium-ba, és több időt szeretnék a családommal, az unokáim-mal tölteni.A sajtótájékoztatón Dénes Sándor jó szívvel ajánlotta a választók figyel-mébe Balogh Lászlót, a humán bizottság elnökét, a BLG direktorát, aki kiemel-te: neki és a csapatának Nagykanizsa a világ köze-pe, és együttműködését ajánlotta minden kanizsai-nak.– Hiszünk Nagykanizsá-ban, s ezzel együtt valljuk: Kanizsa mindenkié, de leg-inkább azoké, akik hisznek benne. Ebből kiindulva szeretnénk, ha minél töb-bek számára igazi otthon lenne Nagykanizsa, mert azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne. Tudunk tenni, azt hiszem, mindan�-nyian azért, hogy szebben, jobban éljünk. Szeretnénk támaszkodni az elmúlt városvezetés eredményei-re, és természetesen sze-retnénk előrelépést min-den területen, ami a város-sal kapcsolatos, mert közös szenvedélyünk Nagykani-zsa. A jelölteket bemutató sajtótájékoztatón Cseres-nyés Péter országgyűlési képviselő, választókerületi elnök kiemelte: az elmúlt időszakban minden kani-zsai városrész fejlődött, és ez a folyamat nem áll meg. A nagyberuházások, így például az új ipari park kialakítása, valamint a sportcsarnoképítés és a ferences kolostor megújí-tása mind megvalósul a közeljövőben. Arra hívta fel a figyelmet, ha valaki, fényképek segít-ségével összehasonlítja a 2005-2006-os Kanizsát a maival, akkor jól érzékeli a változást, a fejlődést. Ami azonban nemcsak a kül-csínben mutatkozik meg, hanem a gazdasági ered-ményekben is, hiszen pél-dául az elmúlt néhány esz-tendőben ezer új munka-hely jött létre, ezért is telt meg az ipari park, s van szükség újabb területekre. – A fejlődés tehát folya-matos, s a terveink meg-vannak a jövőre nézve is – emelte ki a politikus. – Ennek továbbvitelére az a csapat a legalkalmasabb, amelyet ma bemutattunk. Odaadó, a közösségért tenni akaró emberekből áll, olyanokból, akik nem-csak a pártpolitika világá-ból jöttek, hanem koráb-ban, civilként is nagyon sokat tettek kisebb-nagyobb közösségekért, s munkájukkal már bizonyí-tották lokálpatriotizmusu-kat, tettvágyukat, elkötele-zettségüket. Ilyen a Fidesz-KDNP jelöltjei között Vörös And-rás, a Thúry Vitézlő Oskola vezetője, Szakos Lilla, a Zalagyöngye Táncegyüt-tes alapítója, néptáncos, Radics Bálint, a miklósfai kertbarát kör és a TEKER kerékpáros egyesület tag-ja, s Szabó Szilárd fejlesz-tőmérnök is, aki a sport- és közösségi élet elkötelezett támogatója.A „régi” képviselők közül újraindul Tóth Nándor, Bedő György, Dénes Sán-dor, Szőlősi Márta, dr. Erdős László és Bizzer András.A FIDESZ-KDNP jelöltjeit több közösség, civil szer-vezet is támogatja, köztük a NagyON Kanizsa Egyesü-let és a Nagykanizsai Pol-gári Egyesület. P. Á., N. J. Elkötelezettek Nagykanizsa fejlődése érdekében. A Fidesz-KDNP csapata, balról: Vörös András, Szabó Szilárd, Tóth Nándor, Bedő György, Szakos Lilla, Dénes Sándor, Cseresnyés Péter államtitkár, választókerületi elnök, Balogh László polgármesterjelölt, Szőlősi Márta, dr. Erdős László, Radics Bálint és Bizzer András (Fotó: Gergely Szilárd)Közös szenvedélyük NagykanizsaBalogh László (mellette Cseresnyés Péter): Hiszünk Nagykanizsában, s ezzel együtt valljuk: Kanizsa mindenkié, de leginkább azoké, akik hisznek benne…
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontAugusztus 28. (szerda) 18 óra„CIÁN” – a Kanizsa Fotóklub tag-jainak kiállítása a Magyar Fotográ-fia Napja alkalmábólMegtekinthető: szeptember 20-ig.Augusztus 29. (csütörtök) 19 óraKanizsai Nyári SzínházMichael Cooney: NICSAK, KI LAKIK ITT?! – téboly két részbenA Bánfalvy Stúdió előadása.Szereplők: Beleznay Endre, Kiss Ramóna/Vanya Tímea/Mezei Réka Léda, Gesztesi Károly, Harmath Imre, Pálfai Péter, Bugár Anna, Száraz Dénes/Straub Péter, Imre István, Bánfalvy Ágnes, Mezei Réka Léda/Gere Orsolya.Belépődíj: 3 900, 4 200 és 4 500 Ft.Augusztus 30. (péntek) 17.30 óra „ZALAI-VASI PARASZTI ÉTELEK” – A BÚBOS TÚRÓTÓL A FUMUIG Prikryl József Venesz-díjas mester-szakács könyvének, valamint Balogh Krisztián fotóinak bemuta-tása. A könyvet bemutatja és a kiállítást megnyitja: Lengyák Ist-ván, a Magyar Kultúra Lovagja. Közreműködnek: a FAMI népzene tagozatos növendékei Vizeli József vezetésével, valamint Kocsis Edit versmondó.MedgyASZAy HázAugusztus 28. (szerda) 19 óraSzerenád a gesztenyefák árnyé-kában „KÁR ITT MINDEN DUMÁÉRT” – Kárász Tímea Fatima zenés estje Jól ismert, örökzöld dallamok a swing, az operett és a magyar nóta világából.Helyszín: a Medgyaszay Ház előtti kőszínpad, rossz idő esetén a Medgyaszay Ház nagyterme. Ingyenes szabadtéri program.ProgramajánlóAug. 22-28. 15:30 MANCS őrJárAT szinkr., kanadai-amerikai animációs sorozatAug. 22-28. 16:00 BeépÍtett CICÓ szinkr., animációs kalandfilmAug. 22-27. 17:00 HAláloS IRAMBAN: HOBBS & SHAW szinkr., amerikai akciófilmAug. 22-28. 17:30 és 20:00 AKI BÚJT szinkr., amerikai misztikus horrorAug. 22-28. 18:00 AZ oroSZláNKIrály szinkr., amerikai kalandfilmAug. 28. 18:00 FélútoN magyar kisjátékfilm Rendezte: Lendvai KristófAug. 22-28. 19:00 volt egySZer egy HollyWood szinkr., amerikai thrillerauguSZtus 22- auguSZtus 28. MűsoraSorsdöntő találkozásokA Majdnem eltoltam után nagyjából egy évvel a Félútonnal mutatkozik be a közönségnek Lendvai Kristóf. A 17 éves nagykanizsai gimnazista legújabb filmje komoly társadalmi problémával, a válással és az azt elszenvedő gyerekekkel foglalkozik, de szól a felnőtté válásról, az útkere-sésről, a magunkra utaltságról, az önállóságról. A 35 perces kisjátékfilm középpontjában egy kamasz áll, akinek a szülei hangos veszekedések közepette válni készülnek, a fiú ezért megszökik otthonról. Útközben különféle emberekkel találkozik, mire a végén rádöbben, hogy neki még-is haza kell mennie. A szereplők ezúttal is a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színművé-szei. A produkcióban feltűnik Bellus Attila, Besenczi Árpád (Jászai Mari-díjas), Czegő Teréz (Gobbi Hilda-díjas), Ecsedi Erzsébet (Aase-díjas), Hertelendy Attila, Lőrincz Nikol (Máriáss- és Soós Imre-díjas), Magyar Cecília és Szakály Aurél, a főszerepet Herold Levente alakítja. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 4,1-6,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 108-150 g/km.TULAJDONOSOKAT KERESÜNK, AZONNALI KEZDÉSSEL.EXTRA FELSZERELTSÉGŰ ŠKODA OCTAVIA MODELLEK RAKTÁRKÉSZLETRŐL MÁR 5.589.000 FT-TÓL!SPIRIT AUTO Kft. 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 1/D. Tel.: 92/599-901 | www.spiritauto.hu/zalaegerszegA megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció. A készletről elérhető modellekről és a további részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. Fotó: Seres Péter
2019. 08. 23. | 9KultúraMinden tekintetben új szakasz kezdődik Nyeste Pál életében: a piarista szerzetes, akinek egyik hobbija a túrázás, korábbi kirándulásokon már feltér-képezte a Szigetközt, de Mosonmagyaróváron nem volt ismerős. Szilvásy László tartományfőnök ráadásul új, izgalmas fel-adatokkal bízta meg Pali atyát, aki nemcsak az otta-ni piarista közösség házfő-nöke lett, hanem a héder-vári plébánia vezetője is.– Plébániai kormányzó még nem voltam… – kezd-te nevetve. – A hédervári plébánia pár évvel ezelőtt lett piarista fenntartású, csakúgy, mint a község iskolája és óvodája, ame-lyeket tagintézményként a mosonmagyaróvárihoz csatoltak.Amikor elkezdődik egy újabb, négyéves ciklus a Piarista Rend Magyar Tar-tományában, a szerzete-sek számítanak az esetle-ges áthelyezésükre. Nyeste Pál azt mondta, örömmel folytatja a szolgálatát Győr-Moson-Sopron megyében, de a lénye egy része Kanizsán marad.– Ahogy minden város-hoz, ahol valaha tanítot-tam, úgy Nagykanizsához is kötődöm. A legszebb emlékeim a gyerekeknek szóló lelkiségi programok, mint a Felsőtemplomban megtartott ovis misék, a Márton-napi lámpás felvo-nulások vagy a szülőkkel közösen bemutatott drá-majátékok. A gyerekek lel-kipásztori vezetése egé-szen különleges feladat – olyan szolgálat, amely során magam is sokat adhatok, de legalább ugyanennyit vis�-szakapok a kicsiktől és a szüleiktől.Nyeste atya számára szin-tén meghatáro-zó volt az a jó kap-csolat, amely az évek során a kanizsaiakkal kiala-kult. Úgy látja, ha régen voltak is nehézségek, a Piarista-iskolát mára telje-sen befogadták és meg-szerették. Az intézmény közössége rengeteg városi programon részt vett, pél-dául az imasétán, a Kani-zsai Pünkösdölőn, az adventi énekléseken és így tovább…– Nagy öröm volt meg-tapasztalni azt is, hogy itt az ökumené nem csupán egy hétre korlátozódik, ugyanis a pap- és lelkész-társakkal évek óta minden hónapban találkoztunk, és sokat beszélgettünk – mondta. – Ez a fajta barát-ságos nyitottság a város egészére jellemző. Miután Vácról ideérkeztem, majd hét évet itt töltöttem, test-közelből megtapasztal-tam: aki idejön, az otthon-ra és társakra talál.Szintén kedves emlék az együttműködés és barát-ság a zadari testvériskolá-val és a kanizsai horvát nemzetiségi önkor-mányzattal. Ha dióhéjban kellene jelle-meznie a dél-zalai városban töltött éveket, akkor azok „az emberi kapcsolatok jegyében teltek”, árulta el Pali atya, aki az interjú készítésekor nem a meg-szokott reverendát viselte, hanem azt az alsós taní-tóktól ajándékba kapott pólót, amely egy közked-velt példázatra utal.– Nem szeretek búcsúz-kodni, és különben is: számtalan esemény lesz, amely továbbra is Nagyka-nizsához köt. Esketések, keresztelések, és sajnos temetések is. Azokhoz a kapcsolatokhoz, amelyek itt szövődtek, az is hozzá-tartozik, hogy bár most messzebb kerültünk egy-mástól, és elköszöntünk, de ezután is mindig odafi-gyelünk a másikra. Búcsú-zás helyett ezért inkább hálát adok azért a hét évért, amit itt töltöttem Nagykanizsán.NEMES DóraA mosonmagyar-óvári piarista közösség házfő-nökeként, vala-mint plébániai kormányzóként folytatja szolgá-latát az új tanév-től Nyeste Pál atya. A kanizsai Piarista-iskola korábbi igazga-tója hét éve érkezett a város-ba, de mint azt a költözése előtt elmondta: nem szakad meg a kapcsolat.hálaadásPali atya az alsós tanítóktól ajándékba kapott pólóban nyilat-kozott. Nem szakad meg a kapcsolat… (Fotó: Gergely Szilárd) Búcsú helyettEgy világhírű kötéltáncos arra vállalko-zott, hogy a Niagara fölé kifeszített köté-len végigmegy. A köré sereglő tömeg szorongva várta, mi fog történni. Mikor épségben lejött a kötélről, lelkes éljenzés fogadta. A kötéltáncos így szólt: „Mit gondoltok? Át tudok tolni egy talicskát ezen a kötélen?” Először nagyon megle-pődött mindenki, majd valaki azt mond-ta: „Szerintem igen. Aki ilyen világhírű kötéltáncos, az képes rá.” Így is történt, a bravúrt mindenki megtapsolta. A kötél-táncos aztán újra megszólalt. ,,Láttátok, hogy át tudtam tolni, a talicskát. Most újra elindulok, és valamelyikőtöket átvi-szem a talicskában. Ki vállalkozik rá, hogy beleül?” Döbbent csend fogadta a kér-dést, senki nem mert jelentkezni. Egyszer csak egy kisfiú kivált a tömegből, oda-ment a kötéltáncoshoz és így szólt: „Én beleülök a talicskába!” Az emberek elké-pedtek, és le akarták beszélni a veszélyes vállalkozásról, de nem sikerült. Halálra rémülve nézték a kötelet és a kötéltán-cost. Egy örökkévalóságnak tűnt az idő, amíg visszatért a földre, akkor aztán min-den korábbinál nagyobb éljenzés tört ki. Egymás szavába vágva kérdezték a kisfi-útól: „Hogy mertél beleülni a talicskába? Nem féltél?” Ő csendesen csak annyit válaszolt: „Miért féltem volna? Hiszen az édesapám ő, aki vigyáz rám!”(Forrás: Internet)Példázat a kötéltáncosról és a talicskáról
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemItt volt ez a Merkel látogatás, és az egyesült ellenzék testületileg elvesz-tette a fejét.Már az uniós választások után is érződött a zavarodottság, hogy nem azok a levitézlett emberek kerültek hatalomra, akiket szerettek volna. Ráa-dásul Orbán Viktort nem a hűtőben jegelték a nagyok, hanem a V4-ek élén különleges fontosságú tárgyalópartnere lett a németeknek és a franciák-nak. Épp azt nem mondták, momentum nem ezt beszéltük meg! Megbeszél-ték persze, de csak egymás közt a sufniban, és nem pedig az európai dön-téshozókkal, akik viszont Orbán Viktorral beszélték meg a dolgaikat, és nem velük. Sebaj, majd jön Sopronba a Bundesmutti, és jól megpiknikeli a fékezhe-tetlen Orbán Viktort! Erősen küldték hát Berlinbe az akaratukat, mint Pucsok doktor az ener-giát, csakhogy Angela Merkel inkább a valóság nyomásának engedett, mint az egyesült ellenzék vágyainak. A magyar miniszterelnökkel tartottak egy szép, emelkedett megemlékezést, a kancellár asszony pedig beszélt a német egységről, a magyar bátorságról, a most alakuló új Európáról, a V4-ek erősödő szerepéről, és a jól sáfárkodó Magyarországról. Semmi nem úgy zajlott, ahogy az egyesült ellenzék szerette volna, viszont minden úgy zajlott, ahogy azt azok a bátor emberek remélték, akik anno Sopronban kaput nyitottak a szabadság előtt. Az egyesült ellenzék megdermedt. Szó bennszakad, hang fennakad, lehellet megszegik – így írt volna Arany János, ha róluk tudósít. Aztán kis híján azt mondták Merkelről, hogy áruló. Elárulta őket, s persze velük egész Európát.Ilyen csatavesztés után egy rendes hadsereg eltemeti az elesetteket, bekötözi a sebesülteket és megpróbál valami tisztes békét kötni a győztes-sel. Az egyesült ellenzék ehelyett ott pacsog a szétlőtt hadiszálláson, és jelentéstani csetepatékra pazarolja nem létező erejét. Nem ezt mondta, nem úgy mondta, nem úgy gondolta! Hírhamisító lett a teljes, jobb- és baloldali magyar sajtó a Pesti Srácoktól a 444-ig, s csak az a hiteles beszédváltozat, amit a DK köröz. Köröztünk éjjel, köröztünk nap-pal – emlékeznek rá, ugye? A német nagykövetség pedig csendben van, nem kér helyreigazítást, pedig ilyenkor kettőzött figyelemmel kíséri a magyar sajtót. Vagyis Merkel tényleg ezt mondta, úgy mondta, úgy gondolta, még akkor is, ha az egye-sült ellenzéknek ez nagyon fáj:„Az uniós kohéziós alapok esetében jól fekteti be a pénzt Magyarország, mivel az ország fejlődik.”Angela Merkel és Orbán Viktor Sopronban elvégezte azt, amit Európa rendesebbik része várt tőlük. Aztán kezet fogtak, mosolyogtak, integettek és elindultak. Külön-külön, de közös célok felé.Az egyesült ellenzék pedig a Páneurópai piknik helyett Páneurópai pánikban találta magát. -syc-Fotó: MTImegszegik...Lehellet
A város vezetősége is gratulált Boa Sándornak, akinek augusztus 20-a alkalmából Magyar Ezüst Érdemkeresztet adományozott Áder János köztársasági elnök. A Zalaerdő nyugalmazott osztályvezető főmérnöke a dél-zalai erdőgazdálkodás területén folytatott szakmai tevékenysége, valamint a helyi közéletben betöltött szerepe elismerése-ként kapta a kitüntetést, melyet Nagy István agrárminiszter adott át a kanizsai és a megyei idősügyi tanács alelnökének. A nyugalmazott főmérnök az Erdészeti és Faipari Egyetemen végezte tanulmányait, majd a Dél-Zalai Erdőgazdaságnál, a mai Zalaerdő Zrt. jog-elődjénél helyezkedett el, s a cégnél dolgozott egészen nyugdíjba vonu-lásáig. Legjelentősebb munkájának a Lentiben elvégzett faipari rekonst-rukciót tartja.Boa Sándor a kezdetektől vezetőségi tagja Nagykanizsa idősügyi tanácsának, amely-nek jelenleg ő az alelnöke. – Sokszor a célok, amiket fiatalon az ember megfogalmaz, azok nem célok, hanem eszközök. Ilyen a siker, a pénz, a karrier. A cél ugyanis a bol-dogság, ezt most már tudja az ember, és az eszközt nem szabad összekeverni a céllal – fogalmazott Boa Sándor. A szakmai életút mellett a közösségért tenni akaró ember munkássá-gát is elismerték ezzel a kitüntetéssel, ezt Cseresnyés Péter miniszter-helyettes, országgyűlési képviselő mondta, aki hosszú évekig dolgozott együtt Boa Sándorral Nagykanizsáért. – A közösségi ember felelősségtudatával dolgozott, s nemcsak az idő-sekért, hanem, miután az idősek oktatásába bevonták a fiatalokat, az ifjú generációkért is – fejtette ki a politikus. Balogh László szerint Boa Sándor bölcs ember, akihez bármikor lehe-tett és lehet is fordulni tanácsért. A humán bizottság elnöke gimnázium-igazgatói tapasztalatairól is beszélt a köszöntéskor. – Az iskolában is gyakori vendég volt. Részint, mert az unokái oda jár-tak, és óvó, figyelő szemmel és értelemmel foglalkozott velük. De nem csak velük, voltak magántanítványai is, úgyhogy olyan igazi szuperpapa is volt – árulta el a humán bizottság elnöke, a BLG igazgatója.Dénes Sándor polgármester, aki az idősügyi tanács elnöke, már öt éve dolgozik együtt Boa Sándorral.– Több esetben helyettesített, amikor én nem tudtam ott lenni valami oknál fogva. És valóban, mindig a segíteni akarás, az önzetlen segítség-nyújtás motiválta – szögezte le a városvezető. Boa Sándor a köszöntése után azt mondta, továbbra is szívügyének tekinti idős társainak támogatását. 2019. 08. 23. | 11ünnepBoa Sándort (jobbról a második) Cseresnyés Péter, Dénes Sándor és Balogh László köszöntötte a rangos kitüntetés alkalmából (Fotó: Gergely Szilárd)a boldogság...”ugyanis,,A cél
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPünn epFúvósok térzenéje hívta ünnepel-ni az embereket a Deák térre, ahol – hagyományőrző huszárok és vité-zek kíséretében – felvonták a nem-zeti lobogót. Dénes Sándor polgármester már az Erzsébet téren köszönte meg a szép számban megjelent kanizsaiaknak, hogy együtt, közös-ségben ünneplik Magyarország születésnapját. „Szent István, aki halálos ágyán Szűz Mária oltalmába ajánlotta a hazát, sziklára építette az országot. Elődeink azon az úton jár-tak tovább, amelyet ő megalapozott. Nekünk sincs más dolgunk, mint a keresztény hitre építkezni, ahogy azt az intelmei közt – elsőként – meg-hagyta. Hit nélkül nem lehet élni”, fogalmazott.Köszöntőjét követően Dénes Sán-dor gratulált a nemzeti ünnep alkal-mából Magyar Ezüst Érdemkereszt-tel kitüntetett Boa Sándornak, majd Balogh László, a humán bizottság elnöke osztotta meg az államalapítással kapcsolatos gon-dolatait.– Szent Istvánnak is köszönhető-en Mária országa a mi hazánk. Euró-pa ezért is köszönhet sokat Magyar-országnak. Az elmúlt ezer évben jöhetett tatár, török, Nyugat vagy Kelet, hazánk stabil védőbástyája volt a keresztény Európának – hang-súlyozta. – Történelmünk viharai ellenére szerencsések vagyunk mi magyarok: egy szent király mutat utat nekünk. Intelmei máig hatnak: békesség, becsület, tisztesség, jó „Szent Istvántól napjainkig egy évezrede száll a magyarok imája az ég felé, s az imádságos magyarok hatalmas teljesítményekre képesek” – fogalma-zott Balogh László, a humán bizottság elnöke az állam- alapítás ünnepén Nagykanizsán. Augusztus 20-án a város új kenyerét is megszegték, valamint megáldották azokat a cipókat, amelyeket a kanizsaiak haza is vihettek.Isten éltessenMagyarország,Isten éltessen Nagykanizsa!
2019. 08. 23. | 13ünneperkölcs, összefogás, egymás tiszte-lete, hűség, szeretet és hit.Mint arra Balogh László rámuta-tott, Szent István felajánlotta a koro-nát és a hazát a Boldogasszonynak, ezért a magyaroknak saját útjuk van: nem az Európai Egyesült Álla-mokban hisznek, hanem a nemze-tek Európájában. Hozzátette: jó magyarnak, kanizsainak lenni – és nem csak a hazaszeretet ünnepén. – Minél több közösségi színtérhez tud tartozni egy ember, élete annál gazdagabb, színesebb. Aki számára ez a közösségeinkhez való tartozás nem fontos, az szegényebb. De van-nak kapaszkodnivaló segítségek, például a hungarikumok, „kanizsai-kumok”. Remélem, sok lokálpatrióta így érzi: milyen fontos a szülőföldje, a lakóhely, ha karakteres, ha rá lehet ismerni, ha vannak „évgyűrűi”, ha bocsát ki magából „szeretethullá-mokat”. Nagykanizsa ilyen.Az ünnepségen az is elhangzott: „Szent Istvántól napjainkig egy évez-rede száll a magyarok imája az ég felé, s az imádságos magyarok hatal-mas teljesítményekre képesek. Az ősök buzgósága visszaköszön.”Augusztus 20. egybeköti az állam-alapítást, István király szentté avatá-sának évfordulóját és a búzaaratás végét, az új kenyér ünnepét. A Lipó-ti Pékség által felajánlott város kenyerét ökumeni-kus szer-tartáson megáldot-ták, majd megszeg-ték. Az önkor-mányzat cipókat ajándéko-zott a kani-zsaiaknak, hogy az új kenyérből mindenki vihessen haza. A délelőtti rendezvényen Foricsek-né Kovács Szilvia Szent István-éne-keket adott elő, majd a Zalagyöngye Táncegyüttes lépett fel. A programsorozat késő délután folytatódott. Sokan felkeresték az Alsótemplomot, ahol bemutatták a város miséjét az államalapítás ünnepén. Csorba Tamás plébá-nos a híveknek arról beszélt: Szent Istvánt nem a korona, hanem az igazságot és az Isten útjait kereső, tiszta szíve tette valódi királlyá.A város szívében is várták prog-ramok a kanizsaiakat. A gyerekek különféle játékokat próbálhattak ki, a felnőttek pedig finom borokat kóstolhattak.– A pince zászlósbora az olasz-rizling és a rajnai rizling, emellett illatos fehérborok vannak a kíná-latban, mint a cserszegi fűszeres és a királylányka. Nagyon népszerű a rozénk, ami pinot noirból készült, de ebből vörösbort is hoztunk – mondta el kérdésünkre a Cika Borászattól Radics Bálint.Az ünnepi programkínálatból a koncertek sem hiányozhattak. A sort a Canischa Zenekar kezdte, amely számos közreműködővel mutatta be Thúry György koráról és a várvédő kapitány kalandjairól szóló reneszánsz rock szvitjét.– Örülünk, hogy egymásra talál-tunk, és annak is, hogy sokan támogatják azt, hogy a fiataloknak új dolgokat mondunk erről a kor-ról. Hiszen rövidebb életrajzok, regények jelentek meg Thúry Györgyről, de egy igazán átfogó film, esetleg képregény vagy nagyon részletes, hiteles könyv nincs róla – mutatott rá Klaszán Sándor, az együttes tagja.Az est sztárvendége a Holdviola zenekar volt, amely az előző napokban még Erdélyben turné-zott. Az idén 15 éves együttes magyar népdalokat játszott – újszerű megközelítésben. A kani-zsai ünnepi programsorozatot tűzijáték zárta. NEMES DóraAz, hogy magyar vagyok, érték. Természetesen a másik néphez való tartozás is érték. De nem véletlenül vagyunk magyarok: itt van helyünk a világban... Nem önmagunkért élünk csak, hanem az ősöktől kapott értékvilágba növünk bele, és azt adjuk át. Tehát ,,értékek”, ez adja a jó érzést jelentő magyar identitásunk leglényegét. Mindenek előtt a nyelv, amely meghatározza a gondolkodásunkat: maga az a tény, hogy magyarul beszélünk és gondolkodunk, érték! Aztán a kul-túra a megmaradás(!) záloga. És nemcsak a megmaradás a cél, hanem a gyarapodás: a férfi jobban értékelje a nőt, a nő az életet! Nem szabad semlegesnek lenni, de kötelező elfogulatlannak lenni! Hozzunk helyes döntéseket: vállaljunk gyermeket, tanítsuk a magyar nyelvre és történelemre, adjunk értékes ajándékokat neki, a pénz nem minden, és mindig gondoljuk meg, amit teszünk, az épít vagy rombol...! S mi az építők közé tartozzunk! (Balogh László)Nagykanizsa!Fotó: Gergely SzilárdAz építők közé tartozzunk!
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHIRDETÉSA gyermekek szemvizsgálatának fontos-sága megkérdőjelezhetetlen. A szemész szakorvosok elmondása szerint, a gyerme-kek sajnos általában nem jelzik, ha problé-ma van látásukkal, hiszen így szokták meg, számukra ez a természetes. Ezért a szülő-nek kell felismernie az árulkodó jeleket és probléma esetén gyermekszemészhez fordulni.Gyanús jel lehet a szemdörzsölés, hunyor-gás, könnyezés, pirosság, fejfájás, közelhajolás, olvasás-, írás-, tanulási ne- hézségek. Kiemelten fontos a gyermek sze-mét ellenőrizni, ha a családban előfordul szemüveges, kancsal, tompalátó. A többi szűrővizsgálathoz hasonlóan panasz nélkül is érdemes kontrollt végeztetni, mert a lá-tás minősége a mindennapi teljesítményre, életvitelre is hatással van, a gyermekeknél pedig ezáltal befolyásolja az olvasási és ta-nulási készséget.A fiatalok nem elégséges dioptria ellenére is élesen láthatnak magas fokú alkalmazko-dóképességüknek köszönhetően. Ez azonban olyan megerőltető, hogy a nap végére fáradt-ságot, szem- és fejfájást tapasztalhatnak. A korai szakaszban felismert tünetek kezelésé-vel megelőzhetjük a felnőttkori panaszokat.„A szemüveges gyermekeknél nagyon fontos a rendszeres, állandó szemüvegvi-selés és évenkénti ellenőrzés, hogy az eset-leges változásokat időben felfedezzük és korrigálhassuk.”A szemüveg legfőbb funkciója ugyan a meg-felelő látásélmény, de nem szabad megfeled-kezni az esztétikai szempontokról sem, mivel a gyermek akkor viseli szívesen a szemüveget, ha jól érzi magát benne. A kényelmét fokoz-hatja a jól megválasztott, könnyű, vékony, esztétikus szemüveglencse is.A Sashalmi Optika kiemelt figyelmet for-dít a gyermekekre, ezért széles választékot biztosít gyermek szemüvegkeretből, hogy a kicsik is biztosan megtalálják a számukra tökéletes szemüveget.Gyermekszemüveg- lencséreés keretre30 % kedvezményTovábbi részletek az üzletekben.Az akció 2019. augusztus 16-tól szeptember 5-ig tart. Érdeklődjön a Sashalmi Optikában! Sashalmi OptikaNagykanizsa, Sugár u. 1. Nagykanizsa, Platán sor 1.tel.: 0693-789-962tel.: 0693-310-644Minden szülő legnagyobb kincse gyermeke egészségeDe vajon eleget törődünk-e vele, kiterjed-e mindenre gondoskodásunk?Fotó: Jancsi LászlóA program az „
Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán” elnevezésű, KEHOP-1.2.1-18-2018-00015 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.Vajon Ön tudja... milyen hatással lehet Nagykanizsára és környékére a klíma változása? ... mit tehet a klíma változásából eredő hatások csökkentése ellen?... mivel járulhat hozzá a klímaváltozás mérsékléséhez?Látogassa meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város klímasátrát a 16. Kanizsai Bor- és Dödölle fesztiválon!A Klímatotó kitöltése közben mindezen kérdésekre választ kap, és még nyerhet is.Ötleteivel, észrevételeivel segítse városunk klímastratégiájának elkészítését!
2019. 08. 23. | 15közérdekű
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán dinnye 219 Ft/kgőszibarack 350-450 Ft/kgsertéscomb 1200-1349 Ft/kgparadicsom 500-699 Ft/kgburgonya 250 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Hírek, egy kattintásrawww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huGyógysz ertá ri ügyeletÖnkormányzati ügyek.Mindenkinek. Bárhonnan.A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online! Az online elérhe-tő Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vál-lalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladata-inak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkor-mányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs fel-tétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető. A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügy-intézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kér-hető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjár-mű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függet-lenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szerveze-tek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezett-ségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rend-szer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő sze-mélyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgyneve-zett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentke-zett felhasználók bármikor nyomon követhe-tik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megte-kinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjai-kat is könnyedén elérhetik.Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormany- zat.gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető. BérletA belvárosban, a Kazinczy utcában 32 m2-es üzlet kiadó. Tel: 06-30/278-6112.Jövő heti véradások09. 01. 08:30-12:30 kiskanizsai Sarlós Boldogasszony PlébániaAdj vért, és ments meg három életet!2019. augusztus 24.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15120:00-08:002019. augusztus 25.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52119:00-06:002019. augusztus 26.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002019. augusztus 27.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002019. augusztus 28.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002019. augusztus 29.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002019. augusztus 30.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-07:00
2019. 08. 23. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókAugusztus 26.1789. augusztus 26-án elfogadták az Embe-ri és Polgári Jogok Nyilatkozatát1880. augusztus 26-án született Guillaume Apollinaire nemesi származású költő, író és kritikusAugusztus 27.1845. augusztus 27-én született Lechner Ödön, a szecesszió építészetének világhí-rű, iskolateremtő mestere1883. augusztus 27-én kitört a Krakatau-vulkán. A 36 ezer áldozat többsége a láva-cunami miatt vesztette életét1896. augusztus 27-én zajlott a történelem legrövidebb háborúja. Az angol és a zanzi-bári csapatok közötti reggeli csata min-dössze 38 percig tartott1910. augusztus 27-én született Kalkuttai Szent Teréz anyaAugusztus 28.430. augusztus 28-án halt meg Szent Ágos-ton hippói püspök, egyházatya, filozófus1749. augusztus 28-án született Johann Wolfgang Goethe német író, költő, grafikus1908. augusztus 28-án született Robert Merle, a francia író a gyarmati Algériában látta meg a napvilágot. Egész életében a fajgyűlölet és a háborúk ellen, valamint a szabadságjogokért küzdöttAugusztus 29.Augusztus 29-e a magyar fotográfia napja az első, Magyarországon, nyilvános esemé-nyen készült fénykép emlékére1434. augusztus 29-én született Janus Pan-nonius1938. augusztus 29-én halt meg Karinthy Frigyes Az elELőző hETi REJTvény MEGFEJTéSE: A természetemen nem tudok változtatni, a modoromon pedig nem akarok.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt7A pályázat célja:A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fej-lesztését, befektetések megvalósítását. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 60 000 e forint.A pályázók köre:A pályázaton részt vehetnek:azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű, illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tar-toznak.A pályázaton nem vehet részt:az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazol-ványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazol-ványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényel-ni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaság-ban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köz-tartozása van.az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.Pályázati feltételek:A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol, b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyez-teti, továbbác.) a b) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meg-határozott – bővítés esetén bővített – foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legké-sőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbád.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helye-zésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmaz-ni kell.A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkor-mányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.A pályázó:vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonat-kozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vál-lalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénz-ügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-vény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót tájékoztatni; tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezet-tel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést; tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilat-kozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll;tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szer-ződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban meghatározott adatokat kezelni.Pénzügyi feltételek:Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámá-tól függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában – a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével – az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:Létszám-növekmény (fő)Beruházási érték (M Ft)50 – 100101- 500501-5-200-20 %20-35 %35-50 %21-505-25 %25-40 %40-55 %51-10010-30 %30-45 %45-60 %101-15-40 %40-55 %55-70 %Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem halad-hatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az euró-pai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regi-onális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgál-tatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazá-sáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásá-ban vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe-vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni-ük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutat-ni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kéré-sére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.SzerződéskötésA pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapí-tott támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásá-rolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.A támogatás kifizetése:A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlan-nyilvántar-tási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálog-jog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.A támogatási szerződés megsértésének szankciói:Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás: a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg; a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezett-ségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni. A pályázat benyújtása:A pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mel-lékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiány-pótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2019. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.Nagykanizsa, 2019. 04. 09. Dénes Sándor polgármesterPÁLYÁ ZATI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2019. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
2019. 08. 23. | 19önkormányzat
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora augusztus 24-30.Augusztus 24., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Balasport (regionális sporthírek), 02:15 Kvantum (tudományos magazin), 02:45 Domb-vidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Üzle-ti negyed (gazdasági magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Balasport (regionális sporthírek), 08:45 Kvantum (tudományos magazin), 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:15 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 13:45 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:00 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 14:30 Napi Kanizsa – újranéző, 14:45 Dombvidék (agrár- és kör-nyezetvédelmi magazin), 15:15 Lapozó, 18:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:30 Zenesa-rok: a BuSKAnjo zenekar koncertje, 19:25 Az élet fagyos szigete: Antarktisz (1-2. rész), 20:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:05 Lapozó.Augusztus 25., vasárnap00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:30 Zenesarok: a BuSKAnjo zenekar koncertje, 01:25 Az élet fagyos szigete: Antarktisz (1-2. rész), 02:15 Kani-zsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:05 Lapo-zó, 06:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:00 Zenesarok: a BuSKAnjo zenekar koncertje, 07:55 Az élet fagyos szigete: Antarktisz (1-2. rész), 08:45 Kani-zsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:35 Lapo-zó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradó-ink, 13:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 13:45 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:00 Re-start (a Kani-zsa TV nyári magazinja), 14:30 Napi Kanizsa – újranéző, 14:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 15:15 Lapozó, 18:00 Istentisztelet az evangélikus templomban, 19:00 Az élet fagyos szigete: Antarktisz (3-4. rész), 19:50 Sztárportré: Hevesi Tamás, 20:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:10 Lapozó. Augusztus 26., hétfő00:00 Istentisztelet az evangélikus templomban, 01:00 Az élet fagyos szigete: Antarktisz (3-4. rész), 01:50 Sztárportré: Hevesi Tamás, 02:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:10 Lapozó, 06:30 Istentisztelet az evangélikus templomban, 07:30 Az élet fagyos szigete: Antarktisz (3-4. rész), 08:20 Sztárportré: Hevesi Tamás, 08:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:40 Lapozó, 12:00 Az élet fagyos szigete: Antarktisz (3-4. rész), 12:50 Sztárportré: Hevesi Tamás, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 19:35 Kukkantó (gyerekműsor), 20:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:35 Híradó, 20:50 Látogató, 21:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:25 Lapozó.Augusztus 27., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 01:05 Kuk-kantó (gyerekműsor), 01:35 Híradó, 01:50 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 02:20 Látogató, 02:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:20 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, Egészségügyi percek, 07:05 Üzleti negyed (gazda-sági magazin), 07:35 Kukkantó (gyerekműsor), 08:05 Híradó, 08:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 08:50 Látogató, 09:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:25 Lapozó, 12:00 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor), 13:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:30 Látogató, 14:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Olasz csapatok Kani-zsa alatt 1601-ben – dr. Kruppa Tamás történész elő-adása, 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Sztárportré: Kovácsovics Fruzsina, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Augusztus 28., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Olasz csapatok Kanizsa alatt 1601-ben – dr. Kruppa Tamás történész előadása, 02:15 Székely konyha, 02:45 Sztárportré: Kovácsovics Fruzsina, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kul-turális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Olasz csapatok Kanizsa alatt 1601-ben – dr. Kruppa Tamás történész előadása, 08:45 Székely konyha, 09:15 Sztárportré: Kovácsovics Fruzsina, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Olasz csa-patok Kanizsa alatt 1601-ben – dr. Kruppa Tamás törté-nész előadása, 13:25 Székely konyha, 13:55 Sztárport-ré: Kovácsovics Fruzsina, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Liliputi mimikri: A pislogó homok (természet-film), 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Augusztus 29., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 02:10 Liliputi mimikri: A pislogó homok (természetfilm), 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Hír-adó, 08:10 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 08:40 Liliputi mimikri: A pislogó homok (természet-film), 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:25 Liliputi mimikri: A pislogó homok (természetfilm), 13:55 K’arc (kulturális maga-zin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormány-zati ülés közvetítése felvételről, 20:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:05 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 21:35 Élet-módi, 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:40 Lapozó.Augusztus 30., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 01:35 Kanizsa Cafe (talk show), 02:00 Híradó, 02:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 02:45 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 03:15 Élet-módi, 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 08:05 Kanizsa Cafe (talk show), 08:30 Híradó, 08:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:15 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 09:45 Élet-módi, 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:25 Élet-módi, 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 20:00 Épí-tech (a házépítők magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Protestánsok és katolikusok a 16. századi Kanizsán – Kanász Viktor történész előadása, 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
A kanizsai hölgyek augusztus elején álltak munkába az NB-s szinten már igencsak rutinosnak számító szakvezetővel, Tóth Lászlóval.– A hónap első napján kezdtük a felkészülésünket, és először napi két edzés, futás, valamint erősítés sze-repelt a programban – kezdte a tréner. – Ezen a héten már a labda is előke-rült, és nem fognak hiá-nyozni edzőmeccsek sem a sorból, azokat a Körmend, a Marcali, illetve a Zalaeger-szeg csapatával vívjuk a bajnoki rajtig. A játékos-mozgás terén talán úgy tűnik, nem voltunk igazán aktívak, de a kiszemelt kézi-sek munkahelyi elfoglaltsá-gai is közrejátszottak abban, hogy nem tudtunk egyelőre játékosokat hozni, kivéve a csurgói beállóst, Raczkó Petrát. Örömmel mondom, hogy sikerült lényegében a tavalyi, hazai magot egyben tartanunk, és azt is nagy nyereségként könyvelhetjük el, hogy itt tartottuk az előző szezon gólkirályát, Zvolenszky Nórát. Nem lesz egyszerű a szezonkezdetünk, mivel a tavaly még NB I B-s Szek-szárdot fogadjuk szeptem-ber 14-én, majd kétszer utazunk idegenbe. Nem adjuk fel persze, és szeret-nénk, ha sokan kilátogat-nának a női meccsekre is a Tungsram-csarnokba.P. L. 2019. 08. 23. | 21SportIdén is nagy sikert ara-tott a 46. Móricz Kupa, a kiskanizsai utcák, terek kispályás labdarúgó-bajnoksága a városrész műfüvesén, hiszen szur-kolók tucatjai várták a szombati és vasárnapi mérkőzéseket.A negyvenöt esztendős tömeg-sportrendezvény lényegét Tóth Nán-dor alpolgármester fogalmazta meg velősen, aki a vasárnapi döntő után, az eredményhirdetéskor köszöntötte a csapatokat. – Ugyan nem vagyok mindig abszo-lút naprakész, de mint a környéken élő, tudom, hogy a grundfoci jellegét e hagyományos torna nem veszítette el, és nem is szabad, hogy elveszítse – fogalmazott a civilben Ferencváros-drukker elöljáró.A mondandója gyakorlatilag egye-zett Kuzma Lászlóéval, aki a Cigány utcából hosszú évtizedek óta tevé-keny részese a pályán, vagy éppen szurkolója a történéseknek.– Egy a lényeg, mi mindig itt vagyunk és focizunk, együtt a barátokkal, have-rokkal, akármekkora is a mezőny – így a negyvenes évei közepét taposó focista. – Persze, jó néhányan már inkább az öregfiúk mezőnyében tudunk alkotni maradandót, de a mec�-csek utáni baráti összejövetelek han-gulatát semmi sem pótolhatja.A sorozat kézben tartása kissé már fárasztó feladat, de a jegyzőkönyve-ket, gólokat elérők listáját ma is szíve-sen vezeti Dervalics György. – Addig nincs probléma, amíg a hivatalos programok után vannak még kedvtelésből kapura rugdosó apukák és gyermekek – mondta el a Sáskák technikai vezetői feladatát is ellátó Dervalics György. – A főszerve-zővel, Kápolnás Zoltánnal mindig azon vagyunk, hogy e néhány nap a nyár közepén tartsa kicsit lázban a kiskanizsaiakat, és úgy tervezzük, ezt a tornát még hosszú ideig megren-dezzük.46. Móricz Kupa, kiskanizsai utcák, terek kispályás bajnoksága. Eredmé-nyek. Felnőttek: 1. Rozmaring utca, 2. Bajcsy-Zsilinszky. Gólkirály: Őri Mar-tin (Rozmaring) 5 góllal. Ifjúsági: 1. Rozmaring, 2. Hunyadi tér. Gólkirály: Erdélyi Kristóf (Rozmaring) 4 találat-tal. Öregfiúk: 1. Bajcsai utca II, 2. Baj-csai I. Gólkirály: Szomjas Szabolcs (Bajcsai I) 6 találattal.POLGÁR LászlóA Tungsram SE női kézilabdázói nagy fölénnyel nyerték a megyei bajnokságot, és az NB II-nek is nekifutnakA 46. Móricz Kupa kispályás focitornán a győztes Rozmaring utca mindig teljes létszámmal vonul fel (Fotó: Polgár László)Negyvenöt esztendős történetImponáló fölénnyel nyerte meg a női kézilabdázók megyei bajnokságát a Tungsram SE Nagykanizsa csapata, és Tóth László tanítványai vállalták is a felsőbb osztályt, így szeptemberben már az NB II Dél-nyugati csoportjában szerepelhetnek.a rajtotVárják már
FC Nagykanizsa (5.)–Puskás Akadémia FC IIii (15.) 2-1 (2-1)NB III Nyugati csoport, labdarúgó-mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa, 300 néző. Vezette: Maml (Sza-bó D., Baráth N.). G.: Vitt-man (1.), Hampuk (10., 11-esből), illetve Ganbold (40.). Kiállítva: Ekker (82., a játékvezető felé köpésért; FCN)Nagykanizsa: Horváth M. - Major, Gerencsér A., Horváth B. - Simonfalvi, Szegleti, Kovács Gy. (Bagó B., 89.), Kretz - Hampuk (Ekker, 51.) - Vitt-man, Herzsenyák (Lőrincz, 65.). Vezetőedző: Barna László.A csapatok szinte még ki sem mondták az „éljen-éljent”, Vittman Ádám a hosszún érkezve fejjel megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A motiváltan pályára lépő vendéglátók továbbra is koncentráltan játszottak és a kilencedik percben Hampuk Ádám 11-esből növelte a nagyka-nizsaiak előnyét. A félidő derekától a Puskás is össze-szedte magát, a felek ezután gyűjtögetni kezd-ték a lapokat is, a 40. perc-ben pedig Ganbold Gan-bayar révén – a balösszekö-tő helyéről volt eredmé-nyes – szépítettek is. A második játékrészben kissé csapkodó lett a játék, indulatossá váltak a felek, a hazaiak Simonfalvi Gábor esése után reklamál(hat)tak büntetőt, s ugyan táma-dott a Puskás, de az FCN is reménykedhetett a kontrá-iban. Az idő előrehaladtá-val a kanizsaiak heroikus küzdelmévé alakult a talál-kozó, és volt ugyan egy kiállítás is oldalukon, de a három pontot begyűjtöt-ték.– Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, ellenfelünk sok helyen változtatott előző fordulóbeli felállásához képest – fogalmazott a meccs után Barna László, a kanizsaiak vezetőedzője. – Mondhatni korán szereztük két gólunkat, majd úgy érzem, a harmadikra is volt esélyünk, ha a játékvezető is úgy gondolta volna. Egy tizenegyes elmaradt szá-munkra, a második félidő-ben pedig ellenfelünk a rövidpasszos játékra állt át, de ezt is átvészeltük, így csapatként sikerült értékes három pontot szereznünk.Vasárnap a nagykanizsai-ak 17 órától az újonc Bicskei TC otthonában lépnek pályára a bajnokság negye-dik fordulójában.POLGÁR László22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTA múlt hétvégi kupamérkőzéssel kezdte idényét a Ziccer NLSE női NB II-es labdarúgó együttese. Benedek József tanítványai a Mol Fehérvár FC ellen játszottak a Magyar Kupában, szombaton 11 órától pedig már bajnokin fogadják az FC Ajka csapatát a Mindenki sportpályáján.Az előző szezonban a női labdarúgó NB II Nyugati csoportjának 5. helyén végzett nagykanizsaiak előtt nem kis feladat áll a bajnokság-ban, hiszen a felkészülés kicsit tán döcögős volt, ugyanakkor az immár 12 csapatos Nyugati csoportban szeretnék megismételni a múlt sze-zonbeli helyezésüket. A tavalyi „nyugati” bajnok fehérváriakkal szem-beni MK-találkozó talán nem ezt sugallja, de a kanizsaiak nem adják fel.– A kupameccsünkre úgy is készülhettünk, mint egyfajta előkészüle-ti összecsapásra, hiszen a nyári időszakban nem tudunk felkészülési mérkőzést játszani, emiatt volt is bennem hiányérzet – mondta el a Zic-cer edzője, Benedek József. – Ezért vegyesek voltak az érzéseim, de számított nekünk is a Mol Fehérvár elleni összecsapás. Ők a felkészülés alatt, ha jól tudom, hat edzőmérkőzést vívtak, megverték például az NB I-ből kiesett pécsieket is. Erőfelmérőnek tekintettünk a kupatalálkozó-ra, és tudjuk is, hogy miben kell fejlődnünk.A Mol Fehérvár FC 13-0-ra győzött Kanizsán, Szollár Bernadették pedig már az Ajka ellen készültek a héten.- Nagy játékosmozgás nem volt a keretünkben, csak az egyik kapu-sunk, Fehérné Balogh Krisztina távozott, a többiek viszont maradtak. Természetesen nem adjuk fel, hiszen az elmúlt idényben már sikerült egy szintre eljutnunk. P. L.Vittman Ádám (piros-ban) a Puskás II elleni bajnokin már az első percben beköszönt(Fotó: Gergely Szilárd)A Ziccer NLSE szeretné megismételni a múlt szezonbeli ötödik helyezést(Fotó: Gergely Szilárd)Kibővült mezőny vár rájukhazai isBehúzva a másodikAz FC Nagy- kanizsa a múlt szezonban harmadik helyen végzett Puskás II legénységét fogadta a labda-rúgó NB III-ban, s egy feszült mec�-csen fontos győ-zelmet aratott.
2019. 08. 23. | 23SportDOBOGÓRA LÉPHETTEKA XII. Győr Open nemzetközi úszóversenyt rendezték meg, ame-lyen ott voltak a Délzalai Vízmű SE csapatának tagjai is. Valamennyi utánpótláskorú kanizsai versenyző javított addigi időeredményén, ami egyben azt is jelentette, hogy országos ranglistás időket úsztak Polgár Sándor tanítványai.Győr Open nemzetközi úszóver-seny, kanizsai eredmények. 2001-es születésűek. 100 m gyors: 1. Var-ga Dominika 58,00. 100 m pillan-gó 2. Varga Dominika 1:01,43. 50 m pillangó: 3. Varga Dominika 27,30. 50 m gyors: 2. Kantó Loretta 27,94. 200 m gyors: 2. Kantó Loretta 2:11,71. 100 m hát: 4. Kantó Loretta 1:08,46. 50 m pillangó: 7. Kantó Loretta 30,05. 2002-esek. 50 m pil-langó: 2. Kálovics Noémi 29,32. 100 m pillangó: 2. Kálovics Noémi 1:06,67. 100 m gyors: 6. Kálovics Noémi 1:00,59. 50 m gyors: 9. Kálo-vics Noémi 28,18. 2005-ösök, lányok. 200 m gyors: 4. Kovács Kata 2:25,38. 50 m hát: 5. Kovács Kata 36,86. 100 m pillangó: 6. Kovács Kata 1:22,75. 100 m gyors: 7. Kovács Kata 1:06,69. Fiúk. 100 m hát: 4. Kantó Marcell 1:05,59. 200 m gyors: 4. Kantó Marcell 2:07,34. 50 m gyors: 5. Kantó Marcell 26,32. 50 m pillangó: 5. Kantó Marcell 27,70, 6. Vaska Barnabás 28,18. 100 m pillangó: 6. Kantó Marcell 1:03,69, 7. Vaska Barnabás 1:04,48. 100 m gyors: 9. Vaska Barnabás 1:00,99. 2006-osok. 50 m gyors: 1. Bukovics Rebeka 28,23. 50 m hát: 1. Bukovics Rebeka 32,88. 50 m mell: 1. Bukovics Rebeka 36,55. 50 m pillangó: 1. Bukovics Rebeka 29,29. 100 m gyors: 1. Bukovics Rebeka 1:01,36. 200 m gyors: 1. Bukovics Rebeka 2:16,04. 400 m gyors: 2. Bukovics Rebeka 4:50,00.DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKATA Zala Megyei Asztalitenisz Szö-vetség idén is megrendezte a megye legjobbjainak díjátadóját Nagykanizsán. Ahogy azt Jakabfi Imre, a megyei szövetség elnöke elmondta, ezúttal sem kellett fukarkodniuk az elismerésekben, és bíznak abban, hogy Zala asztali-tenisze a továbbiakban is hozza majd a szép eredményeket.U11-es korosztályban a fiúknál Kovács Milán (Gyenesdiási ASE), a lányoknál pedig Muczárt Dorka (Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE) lett a jutalmazott, U13 fiúban Gelencsér Szabolcsnak (KSSE), a lányoknál Orbán Flórának (KSSE) szólt a taps. A serdülőknél Hadi Mátyás (KSSE) és Orbán Flóra érde-melte ki az elismerést, az ifjúsági korosztályban pedig Móricz Mar-cell (Hévíz SK) és Szita Dóra (Cser-szegtomaji SK) lett a legjobb. Fel-nőttben Nyírő József (Hévíz SK), valamint Végh Zsuzsanna (KSSE) vehette át a különdíjakat, Zala megye legjobb asztalitenisz csapa-ta a Hévíz SK NB II-ben bajnok férfi együttese, míg a megye legjobb asztalitenisz csapatvezetője Csiza Bálint (Hévíz SK) volt.AMERIKÁBAN BIZONYÍTOTTAugusztus elején rendezték meg az Amerikai Egyesült Államokban lévő Snowshoe Mountain-ben (Nyugat-Virginia) az íjászok egyik legrangosabb versenyét, az I.B.O. 3D világbajnokságot. Ezen a verse-nyen a nagykanizsai, amúgy már egy gödöllői klub égisze alatt ver-senyző, az USA-ban természetesen a magyar színeket képviselő Elekes Gergő is indulhatott.A versenyen a közel 1500 méte-res magasságban, erdős, sziklás területen kiépített pályákra, külön-böző távolságokra helyezték el a vadon élő állatokat formázó célo-kat. Ügyelve persze arra, hogy minél nehezebb legyen pontos találatot leadniuk a résztvevőknek. Nagy kihívás volt a viadal, hiszen ezek a pályák sokkal nehezebbek, technikásabbak voltak az itthon megszokottaknál.A bajnokságon, két különböző pályán, összesen kétszer 20 lövést kellett leadniuk az íjászoknak. Ele-kes Gergő a Batthyány Lajos Gim-názium diákja, a 15-17 évesek kate-góriájában indult, és végig kiegyen-súlyozottan teljesített, amivel a 9. helyet szerezte meg élete első világbajnokságán. NEMZETKÖZI PÁRHARCOKSzerbiában, a vajdasági Verbász városában járt Tóth László, a Kani-zsa Box Klub vezetőedzője, vala-mint reményteljes versenyzője, Szüsz Cintia. A nemzetközi tornára négy kontinensről érkeztek öklö-zők, és a nagykanizsaiak női reménysége, Szüsz Cintia junior 63 kg-ban képviselhette a magyar szí-neket. Végül a harmadik helyen végzett. Tóth László feladata sem volt kicsi, hiszen a korosztályos női válogatott mellett látott el edzői munkát.Összeállította:POLGÁR László Idén is volt szép számmal elismerésre méltó teljesítmény az asztaliteniszezőknél SportsorokTóth László, a KBK edzője folyamato-san nemzetközi párharcok meg- vívására ösztökéli női bokszolóját, Szüsz CintiátElekes Gergő kilencedik helyet hozott a vb-ről
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKNem véletlenül nevezik Homokko-máromban a falu mindenesének Bel-la Józsefné Ilonát. Ha kell, énekel, verset és mesét mond, virá-gokat gondoz, süt-főz a nívódíjas népdalénekes. Borversenyek megnyitó ünnepsé-gének gyakori szereplője, és az egykori homokkomáromi hegy-község által szervezett bordal-éneklési versenyek győztese.Alapító tagja a Honvéd Kaszinó Nyugdíjas Énekkarának, és 5 éve tagja a Fűzvölgyi Dalostársak cso-portjának. A palacsintaevő verse-nyen is számíthatnak rá a gyere-kek, legutóbb is 300 darabot sütött nekik. A 70. életévét jóval elkerülő, izgő-mozgó Ilona azt mondja, kicsit visszafogta magát az utóbbi időben, már nem mer sokat vállal-ni. Az eperlevél és a lúdgége leves-tészta készítését a környéken már ismerik, a tyúkfüle tészta titkait ő is a XIII. Csingahegyi Napok rendezvényén leste el Csendesné Dolinay Margit pékmester-nép-művésztől. S amíg a vendég a csavart vonalú csigaorsó fonást mutatta be szalmából az érdeklő-dőknek, addig Ilona a levestészta formázásához adott tanácsot fel-nőtteknek, gyerekeknek. Leves-tészta-készítéssel télen lehet fog-lalkozni, amikor nem kell dolgozni a kertben – jegyezte meg, s közben elmagyarázta, hogyan is kell a tyúkfüle tésztát csinálni.„Egy tojásból és 10 dkg lisztből tésztát gyúrunk, simára kidolgoz-zuk, és fóliába csomagolva 15-20 percig hűtőszekrényben pihentet-jük, hogy könnyebben ki lehessen nyújtani. Ezután géppel, vagy sod-rófával kisodorjuk, és apró kockák-ra összemetéljük. A levestésztához 2x2 cm-es, a körethez pedig 3x3 cm-es kockákat vágjunk. Ez utób-bit köretként használjuk, nem főz-zük meg, hanem olajon vagy zsí-ron megpirítjuk, és annyi vízzel öntjük fel, hogy 1 ujjnyira legyen a tészta fölött. Ízesítjük sóval, és néha megkeverve mérsékelt lán-gon puhára főzzük.A formáját úgy kapom meg, hogy a kockákat egyenként átló-san összehajtom, bal kezemmel a két sarkát összefogom, jobb kezemmel az átlós oldal közepét benyomom, majd a két szélső fület összecsípem.”BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaBella Józsefné (a kép jobb szélén ül) aktív tagja Homokkomárom közösségének(Fotó: Bakonyi Erzsébet)heti horoszkópKos: 03.21-04.20. Fejezze be a lustálkodást és éles�-sze újra a tehetségét. A kitartással végzett munka meghozza a gyü-mölcsét, és tovább kényeztetheti a családját. Bika: 04.21-05.21. Önfegyelemre van szüksége, hogy időben be tudja fejezni a lakás-felújítást. Ne féljen a kudarctól, a szomszédok kritikáját pedig fogadja higgadtan.iKrek: 05.22-06.21.Örömteli, váratlan találkozásokat hozhat önnek még a nyár. Nyugod-jon meg, érzelmi kitöréseivel ráér elkápráztatni a legújabb ismerőseit. Rák: 06.22-07.22. Hamarosan összefut egy rég látott barátjával. Legyen hozzá kedves és türelmes, mert valóra válthatja egy régi kívánságát. Oroszlán: 07.23-08.23. Borítson fátylat a múltban elköve-tett hibáira, és kezdjen új életet. Törődjön többet magával, és minél előbb javítson az életminőségén. Szűz: 08.24-09.23. Jól alakulnak a pénzügyei annak ellenére, hogy hosszú utazása során bőven lett volna alkalma a költeke-zésre. Akár felújíthatja a ruhatárát is.Mérleg: 09.24-10.23.Jók a megérzései, ennek köszönhe-tően növekedni fog ismerősei köré-ben a népszerűsége, ami egyúttal anyagi gyarapodást is hoz. sKorpió: 10.24-11.22. Ne bújjon el az emberek elől még akkor sem, ha emiatt elmaradnak az otthoni teendői. A kikapcsolódás akkor is kell, ha letelt a szabadsága.Nyilas: 11.23-12.21. Tartsa jobban kézben a pénzügyeit, és a lelki problémáit szorítsa háttér-be. A gondjaira keressen olyan meg-oldást, ami nem jár idegeskedéssel. Bak: 12.22-01.20. A türelme határtalan, még akkor is, ha nem minden sikerül úgy, aho-gyan szeretné. Erősítse meg az ön-magába vetett hitét, és élvezze az életet.Vízöntő: 01.21-02.19. Hamarosan választania kell a karrier-je és a magánélete között. Jó, ha tud-ja, ha a karriert választja, senki nem áll az útjába.Halak: 02.20-03.20. Az ősz beköszöntéig még számos szép élményben lehet része. Hasz-nálja ki az alkalmat, és ne hagyja, hogy elmenjen ön mellett a szeren-cséje. HomokkomárombólTyúkfüle levestésztaFotó: Bakonyi ErzsébetBúcsúMagyarország erkölcsi és vallási alapja Nagybol-dogasszony ünnepe, s ahogy Szent István felaján-lotta az országot Szűz Máriának, úgy nekünk is meg kell tennünk a magunk személyes fel-ajánlásait a mindennapok-ban, mondta Nagy Vendel plébános a bagóhegyi kápolna búcsúján. A szen-télyt idén felújították, már úgy fogadta a híveket.Búcsú
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 29. SZÁm, 2019. auguszSZtus 30.Fotó: Gergely SzilárdKanizsai sikertörténetek3, 7, 13, 15
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTMegkezdték a felkészülést a jövő évi, jubileumi gálaest-re a Premier Táncklub növendékei. 2020 áprilisában huszadik alkalommal rendezik meg a tanévzáró rendez-vényt, amelyen új koreográfiákat láthatnak a nézők, és a sok meglepetés mellett egy kiállítást is terveznek a szer-vezők. Utóbbi bemutatja majd a 2000-ben alakult tánc-klub történetét, emlékeztetve sok-sok sikerre, illetve közösen megélt élményre, boldog pillanatra. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEÚj templomRómai katolikus templom épült Csapiban, amelyet Nagyboldogasszony tiszteletére szenteltek fel. A neogótikus stílusú, 60-80 hívő befogadására alkalmas, nem egészen 120 négyzetméter alapterületű szentély mintegy 85 millió forintból készült, amihez az egyház-megye és a kormány is 20-20 millió forinttal járult hozzá, a fenn-maradó összeget nagyrészt adakozásból gyűjtötték össze.Kanizsa20IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga Györgya hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVA kiskanizsai repülőtéren rendezték a
Magyar Vitorlázó-repülő Szövetség nyolcfordulós Rally Kupájának ötödik viadalát az elmúlt hétvégén. Az ötletgazda Szabó Péter, a válogatott edzője és az MVSz célja is az, hogy népsze-rűsítse a szakágat, s versenylehetőséget teremtsen hazai kluboknak. A kecses légi elegancia meghódította Nagykanizsát is, s az ember rájöhetett ismét: nem le s nem is előre kell nézni – hanem mindig felfelé… Repü-lőktől függetlenül. Bemutatták Lendvai Kristóf új, Félúton című kisjátékfilmjét, amelyben a rendkívül tehetséges (kanizsai gimnazista) rendező ismét a Hevesi Sándor Színház művészeivel dolgozott együtt (képünkön b-j: Herold Levente, Hertelendy Attila, Lőrincz Nikol). A 38 perces alkotás komoly társadalmi problémával, a válással és az azt elszenvedő gye-rekekkel foglalkozik, de egyúttal szól a felnőtté válásról, az útkeresésről, a magunkra utaltságról és az önállóságról is. A film középpontjában egy kamasz áll, akinek a szülei hangos veszekedések közepette válni készülnek, ezért a fiú megszökik otthonról. Útközben különféle emberekkel találkozik, mire a végén rádöbben, hogy neki mégis haza kell mennie. Lendvai Kristóf előző, tavalyi mozija, a Majdnem eltoltam számos díjat, elismerést besöpört hazai és nemzetközi filmfesztiválokon – s nem lesz ez más-ként most sem… P. Á.KÉPEHatártalan öröm…Huszonegy kárpátaljai magyar diák töltött felhőtlen másfél hetet a zalaszabari Holnapocska Táborban. A gyerekek Munkácsról és környékéről érkeztek, kiválasztásukban a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség segített zalai partnereinek. A cél, hogy a fiatalok önfe-ledten nyaralhassa-nak, s közben még job-ban megismerjék az anyaországot, a magyar történelmet és Dél-Zala páratlan értékeit.Kanizsa5IMPRESSZUM:Fotó: Gergely SzilárdFotó: Seres Péter Gergely Szilárd
A szlovéniai Mariborban rendezett eJOI nemzetközi versenyen lelkiismeretesen álltak helyt a magyar srácok. Egyikük, Németh Márton Tamás, a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium tanulója bronzérmet kapott (44. hely, 213 pont).Gábor Dávid (Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium, Kapuvár) 48., Székely Milán (Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium) 52., míg Aszalós Péter 64. helyezett lett a 90 fős mezőnyben.Az Európai Junior Informatikai Diákolimpia a 15,5 év alatti tanulók versenye. Már önmagában is szép eredmény, hogy a magyar fiatalok részt tudtak venni a megmérettetésen, ami a későbbi pályájukra nézve is inspiráló élmény lehet. S persze folytatása következik a „nagyok” ver-senyein, a közép-európai CEOI-n és az IOI világversenyen. Az Európai Junior Informatikai Diákolimpia célja az, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését az informatika iránt, fejlessze a versenyképes szoftverfejlesztést Európában, illetve, hogy elismerést kaphassanak a legjobb tehetségek.A csoportképen Leitereg András (ELTE PhD hallgató), a csapat helyettes vezetője, Székely Milán (Békásmegyeri Veres Péter Gimnázi-um), Németh Márton Tamás (Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykani-zsa), Gábor Dávid (Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium, Kapuvár), Aszalós Péter (Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium) és a szintén kanizsai Erdősné Németh Ágnes, a csapat vezetője, a Neumann Társaság alel-nöke látható. A diákok az NJSZT Neumann János Tehetséggondozási Programjá-nak keretében készültek fel a versenyre. 2019. 08. 30. | 3Ez voltOLT a hétKanizsai bronzérmes az Európai hatalmas sikereNémeth Márton Tamás Fotó: NJSZTJunior Informatikai Diákolimpián!
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtTOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 EGYÜTT LIGETVÁROSÉRT!Szeptemberi programok a Liget Kuckó Közösségi TérbenPROGRAMOKJogsegély: 2019. szeptember 2., 9., 16., 23., 30. 16:00 - 18:00Egészségfejlesztés: 2019. szeptember 6. 16:00 - 18:00Nagy családi nap: 2019. szeptember 7. 13:00 órátólSportprogramok: Sportnap: 2019. szeptember 13.Nagy sport rendezvény: 2019. szeptember 20.Nyitott családi nap: 2019. szeptember 20. 16:30-tólTársadalmi párbeszéd fórum: 2019. szeptember 27. 16:30-tólA PROGRAMOK HELYSZÍNE:Nagykanizsa, Ligetváros, Csengery u. 117/16.Bovebb felvilágosítás a programokról az alábbielérhetoségen kérheto: ligetkucko@gmail.comA programok átfogó célja az akcióterületen élok közösségi és egyéni szintu társadalmi integrációja, felzárkóztatása. A projekt komplex tevékenységek által kívánja javítani a hátrányos helyzetu lakosság életkörülményeit. A projektben a társadalmi integráció megteremtése céljából közösségfejlesztést hajtunk végre az érintett lakosság bevonásával, programok megvalósításával.Európai SzociálisAlap A programváltoztatás joga fenntartva.
2019. 08. 30. | 5A HÉT TÉMÁJAÁllna ez a kanizsai szivárvány koalícióra is? Régi megfigyelés: egy rohadt alma megro-hasztja az egész ládát. Azt sem felejtjük, az elmúlt évtizedek szocialista-liberális kormá-nyai alatt hányszor szenvedte meg az ország: a farok csóválja a kutyát. Az SZDSZ tele van kor-rupciós ügyekkel, így Medgyessy. Nem sokáig maradhatott a szocialisták kormányfője… Az egészségügy privatizációja, széfek a kórte-remben, vizitdíj? Az ebbe a népszavazás nyo-mán belebukó Gyurcsánynak a kivetítőn keresztül üzente az SZDSZ koalíciós egyezte-tésért felelős államtitkára: Nem azt mondták Feri, azt mondták, hogy menj a p888ába, vall-juk be...! (Google keresés Horn Gáborra, első találat.) Ha ketten nem tudtak együttműködni, hogyan várhatnánk ezt ötüktől? Akad persze, amiben versenyeznek egymással: például a meleg lobbi kiszolgálása. A minapi fővárosi előválasztási komédia során a három verseny-ző egymást túllicitálva nyomta a homoszexuá-lis propagandát. Közülük a szoci-párbeszédes a zuglói városházára már kitűzte a szivárvá-nyos zászlót. Ne legyen kétségünk, ha ők kapa-rintanák meg a helyi kormányrudat, ez várna Kanizsára is. Félreteszik alapvető ideológiai ellentéteiket – fogalmazott a hajdan jobb napokat látott alakulat megyei vezetője, azaz az elvek, érté-kek helyett kizárólag a listás helyekről várható tiszteletdíj érdekli az elvtelen elvtársakat. Csak kérdés, választóik lenyelik-e, hogy politikusaik a megkérdezésük nélkül szélsőségesekkel bútoroznak össze. A baloldali polgárok több-sége is heteroszexuális, és nem szeretné, ha gyermekét, unokáját természetellenes irányba terelnék. A pártvezetőket azonban, úgy lát-szik, ebben is a külföldi megrendelőiknek való megfelelési kényszer vezeti. Akár a bevándorlás kérdé-sében, hiszen abból sem kér szimpatizánsaik többsége. Nyugaton a baloldal már le is cserélte választóit – a mig-ránsokra. Itthon ezt nem tud-ja megtenni, maradnak hát a szexuális kisebbségek. Mit tehetnek ilyenkor a hagyo-mányosan, emlékeik szerint a ballal rokonszenvezők? Ha még valamennyire lojálisak, otthon marad-nak. Vagy saját jól felfogott érdekeik szerint a folytatásra szavaznak. „Csakazértis” protest-szavazás, zsigeri Orbán-gyűlölet munkálhat ugyan, de kormányváltó hangulat nincsen. Ellenzékváltó hangulat annál inkább. Ezt mutatja egy olyan viccpártnak, mint a Kétfar-kú Kutya idén májusi eredménye: többet kapott az LMP-nél. (Igaz, kevesebbet, mint a Mi Hazánk.) Természettudományos megfigyeléssel kezdtem, azzal is zárom. A természet nem sze-reti a légüres teret. A vákuum helyére – azaz, ha nem megyünk el szavazni – a szélsősége-sek jönnek. A legutóbbi két választás tanulsá-ga azonban az, a nagy részvételi arány a Fidesznek kedvez.PAPP JánosA szoci-párbeszédes polgármester a zuglói városházára már kitűzte a szivárványos zászlót. Az össze- borulás ezt szánja Kanizsának is…(Fotó: Karácsony Gergely közösségi oldala)Az agrokémia szerint a növények vagy állatok növekedését mindig a minimumban lévő környezeti tényező határozza meg. Ezt olyan dézsával szokták szemléltetni, amelynek dongái különböző magasságú-ak, ezért a dézsát csak a leg-alacsonyabb donga szintjéig lehet vízzel megtölteni. és a szélsőségesekA legalacsonyabb donga, avagy a leg-gyengébb láncszem határozza meg a szintet. Legalja.hu?dézsája LiebigAz óriási tech-cégek sajátos algorit-musuk szerint valahogyan túlnyomó többségükben balliberális cikkeket küldenek nekem. Így kaptam meg a tetemes anyagi támogatás okán csak Soros-blogként emlegetett 444 sza-lagcímét: A Momentum támogatja Debrecenben a neonáci jobbikost. A 24.hu pedig a Momentum botmi-xeres EP-képviselőjének újdon-sült kabinetvezetőjét szólaltatta meg. Szerinte: Ha valaki csak az összefogásra építi a politikáját, az nem vezet sikerre. Nem mimondtuk!Gyurcsányné gyermekeivel a meleg- felvonuláson. Kiskorú veszélyeztetése esetén is véd a mentelmi jog?(Fotó: Dobrev Klára közösségi oldala)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPprogram
A kósza – és rosszin-dulatú, vagy tudatlan-ságból fakadó – pletykák ellenére nem állt le a kanizsai sportcsarnok-építési projekt. „Mindössze” annyi történt, hogy az álmoknál is nagyob-bat lép a város. Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő a Kani-zsa-újságnak adott interjújában arról is beszélt, az elmúlt években komoly fejleszté-sek történetek a városban, hiszen például utak s köz-művek újultak és újulnak meg 2 milliárd forint érték-ben, korszerűsítették, bővítették az óvodákat és a bölcsődéket, s mivel a régi betelt, új ipari park építése kezdődött. A politikus emlékeztetett: Nagykanizsán az elmúlt években kétezerrel csök-kent a munkanélküliek létszáma, illetve ezerrel emelkedett az új munkahelyek száma, ezért is van szükség új, beruházásokra alkal-mas területekre. Most pedig – szá-mos más fejlesztés mellett – a sportinfrastruktúra következik. – Ennek egyik fontos helyszíne a Keleti városrész – fogalmazott Cseresnyés Péter –, ahol a sport- és rendezvénycsarnok felépül. Ez már régi álma a kanizsaiaknak, s a Modern Városok Program kereté-ben megkaptuk ezt a lehetőséget, amivel élünk is. A munkák hama-rosan megkezdődnek a hossza-dalmas tervezési, egyeztetési folyamatok után. Mondhatom – sportnyelven –, már a célegyenes-ben vagyunk. Az előkészítés azért is nyúlt ilyen hosszúra, mert idő-közben a város egy másik nagyon fontos sportfejlesztés helyszíne lett. A kormánydöntés alapján itt épül fel a nyugat-magyarországi velodrom, vagyis kerékpáros kör-pálya. Ehhez hasonló csak Debre-cenben és Budapesten lesz.Az ésszerűség pedig azt diktál-ta, hogy ez a két létesítmény egy-máshoz kapcsolódva valósuljon meg, tette hozzá Cseresnyés Péter. Meg kellett nézni, elfér-e egymás mellett a két csarnok, s mivel a válasz igen, már készül a velodrom koncepciója, nemsoká-ra pedig leteszik a sportcsarnok alapkövét, és elkezdődnek a mun-kák. Mint a politikus fogalmazott, az új lehetőség miatti áttervezés időt vett igénybe, de megvan a megoldás arra, hogy összekössék a két létesítményt, s ezzel komp-lex, nemzetközi színvonalú sport-bázis jöjjön létre. A velodrom nemcsak a város sportéletét, hanem turisztikai elképzeléseit is szolgálja, hiszen ide – a magyarok mellett – várha-tóan osztrák, olasz, horvát és szlo-vén kerékpárosok is érkeznek majd edzőtáborozni, felkészülni, ami egyúttal fellendíti a kanizsai szolgáltatók, kereskedők, vendég-látósok forgalmát. PÉTER Árpád 2019. 08. 30. | 7AktuálisEgy velodrom belülről. Hasonló lesz a kanizsai is (Fotó: magyarepitok.hu)A sport- és rendez-vénycsarnok látvány-terve. Ehhez kapcsoló-dik majd a velodromCseresnyés Péter: Komplex, nemzetközi színvonalú sportbázis jön létre Kanizsán (Fotó: Gergely Szilárd)a sportcsarnok építéseHamarosan kezdődik
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI Központ „CIÁN”Molnár Tibor és Varga Szilárd, a Kani-zsa Fotóklub tagjainak kiállítása. Meg-tekinthető: szeptember 20-ig.„A KULISSZÁK MÖGÖTT” – Balogh Krisztián gasztrofotó kiállításaMegtekinthető: szeptember 15-ig.Augusztus 30. (péntek) 17.30 óra„ZALAI-VASI PARASZTI ÉTELEK”- A BÚBOS TÚRÓTÓL A FUMUIG - Prikryl József Venesz-díjas mesterszakács könyvének, valamint Balogh Krisztián fotóinak bemutatásaA könyvet bemutatja és a kiállítást megnyitja: Lengyák István, a Magyar Kultúra Lovagja. Közreműködik: FAMI népzene tagozatos növendékei Vizeli József vezetésével, valamint Kocsis Edit versmondó.Szeptember 5. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti: Vajda Margit, 06-30/6160-847.Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alka-lom.Szeptember 6. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sán-dor. A részvétel díjtalan. Szeptember 7. (szombat) 17 óraMESEVARÁZS - a Savaria TSE tánc-színházi előadásaTáncos utazás a mesék birodalmába. Főképp Disney-mesék zenéire készült darabok jelennek meg a színpadon, a mesék rövid történetét elmesélve. Többek között Pocahontas, Aladdin, a Jégvarázs, A dzsungel könyve, a Rózsaszín Párduc és még sokan mások. Az előadás nem csak gyerekeknek szól, a felnőttek számára is élményt nyújt. Belépődíj: felnőtt: 3 000 Ft, diák, nyugdíjas: 2 500 Ft.A jegyek megvásárolhatók a sticket.hu oldalon, valamint a HSMK jegy-pénztárában. Szervező: a Savaria TSE.Móricz ZSIgmondMűvelődéSI HázSzeptember 7., 14., 21., 28. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncos foglalkozások6-8 éves gyermekek jelentkezését várják.Foglalkozásvezető: Tóth István nép-táncpedagógus. A foglalkozás időtar-tama: 45 perc. Jelentkezni a helyszí-nen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30-894-2603-as telefonon.Részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hóProgramajánlóAug. 29. - szept. 1. 15:30 ANgrY BIrdS 2. amerikai animációs filmAug. 29. - szept. 1. 16:00 A MANCS őrJárAT amerikai animációs filmAug. 29. - szept. 4. 17:00 AZ oroSZláNKIrálY amerikai kalandfilmAug. 29. - szept. 4. 17:30 volt egYSZer egY... HollYWood amerikai akciófilmAug. 29. - szept. 4. 18:00 AKI BÚJT amerikai horrorAug. 29. - szept. 4. 19:30 HAláloS IRAMBAN: HOBBS & SHAW amerikai akciófilmAug. 29. - szept. 4. 20:00 táMAdáS A FEHér HÁZ elleN 3. - A védANGYAL BUKÁSA amerikai akciófilmAug. 29. - szept. 4. 20:30 A BŰN KIrálYNŐI amerikai akciófilmSzept. 4-én 20:00 PreMIer előtt: AZ - MÁSodIK FEJEZet amerikai horrorauguSZtus 29- SZepteMBer 4. MűsoraAmikor a fegyver női kézbe kerül…Örülhetnek a maffiafilmek kedvelői: már a mozikban A bűn királynői című produkció. A történet 1978-ban játszódik Hell’s Kitchen-ben, amely New York legrosszabb hírű negyede. S persze, nem véletlenül: ez a kör-nyék az ír maffia központja, a maffiózók országa. Egy helyi banda három tagját letartóztatja az FBI, a gengszterek feleségei pedig férjeik helyébe lépnek, és folytatják munkájukat. Kezükbe veszik az ír maffia ügyeit, és meglepően hamar alkalmazkodnak a kialakult helyzethez. Az üzlet felvi-rágzik, ellenfeleik pedig kénytelenek megtanulni, hogy milyen az, ami-kor a fegyverek női kézbe kerülnek…Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaVO KSH AutóSISKolA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetőiKreSZ-tanfolyamunkra jelentkezés SZepteMBer 11., SZerdA 16 órAHa nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunke-learning képzésre „C” – tehergépkocsi,“B+E” „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra. GKI-vizsga: október 5.,a jelentkezési határidő szeptember 18.réSZletFIZetéSI KedveZMÉNY! * A részletekről érdeklődjön irodánkban,telefonszám 06-30-491-7051.29 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2019-2. né. VSM: “B” E: 58,825%F: 53,68% - “C” E:78,38 % F: 78,26 % ÁKO “B” Gy: 161,52% “C” F:103,74%KK: “B” 161.600.- C: 175.000.-)
2019. 08. 30. | 9KultúraA két alkotónak még tavasszal nyílt kiállítása a lendvai várban. A vegyes technikával készült képekre és Hundertwasser jel-legzetes bélyegei-re, iparművészeti munkáira sokan, csaknem húszezren vol-tak kíváncsiak.– A tárlat a két művész, illetve a két különböző világ találkozására épül – kezdi Pisnjak Atilla művészet-történész. – Egyebek mel-lett arra kerestük a választ, miként érvényesül az euró-paiság a japán Shoichi Hasegawa, illetve a keleti kultúra az osztrák Frie-densreich Hundertwasser művészetében. Ezt a ket-tőséget, kulturális sokadal-mat szerettük volna bemu-tatni, méghozzá egy nagy csavarral: amellett, hogy mindketten merítenek a másik hagyományaiból, mindvégig megőrzik a saját identitásukat is.A kiállítás a Kelet és Nyugat címet kapta, de akár 1961-re is keresztel-hették volna a tárlatot, hiszen ez az év vízválasztó volt a két nagyon is eltérő életutat bejárt alkotó művészetében.– Hundertwasser egy osztrák félzsidó családban látta meg a napvilágot. Zsenialitása korán megmutatko-zott: az érett-ségit köve-tően három hónapot töltött a bécsi Kép-zőművésze-ti Akadémián, ám – saját beval-lása szerint – unatko-zott, ezért utazgatni kez-dett: sokat időzött Firenzé-ben, Párizsban, Marokkó-ban és Tunéziában is. Koz-mopolita szemlélete a munkáin is meglátszik. Hasegawa szintén gyerek-kora óta rajzolt és festett, de ő autodidakta módon sajátított el mindent. A kezdetektől érdekelte a francia művészet és a nyu-gati világ dinamizmusa, életmódja, ám csak 32 éves korában hagyta el a sziget-országot.Ekkor 1961-et írtak. Hun-dertwasser ebben az évben érkezett először Japánba. Az út bőséges szakmai sikereket hozott: a tokiói 6. Nemzetközi Kép-zőművészeti Kiállításon Mainichi-díjat kapott, az egyik fővárosi galériában rendezett tárlata pedig olyan népszerű volt, hogy a japán gyűjtők minden alkotását megvásárolták. Időközben rátalált a szere-lem, és a munkássága is fordulóponthoz érkezett.– A japán tradicionális művészetek olyan mély hatást gyakoroltak rá, hogy elhatározta: ő is készít hagyományos fametszeteket – magya-rázza Pisnjak Atilla. – Hos�-szú keresgélés után talált egy fametszőt, aki elvállal-ta a Házak véresőben – egy kép amely megríkat egy osztrák zsidót című kép munkálatait. A megvalósí-táshoz 30-nál is több kifa-ragott táblára volt szük-ség, de ezeket nem ő, hanem fametsző mesterek készítették. Hundertwas-ser szinte beleszeretett az eljárásba, és miután még ugyanabban az évben elhagyta Japánt, folyama-tosan tartotta a kapcsola-tot a nyomdászokkal. Bár-merre járt a nagyvilágban, folyamatosan küldte Japánba az ötleteit a pon-tos utasításokkal és kíván-ságaival kiegészítve. Val-lotta: „a Kelet színes, a Nyugat szürke”.Shoichi Hasegawa ekkortájt döntötte el, hogy feleségével Párizsba költö-zik. Egy alkalommal úgy nyilatkozott: „A szülőföl-demtől való távolság nem jelentette azt, hogy elfor-dultam annak kultúrájától – szélesíteni kezdtem a látókörömet, nem pedig helyettesíteni.” Hasegawát elsősorban a modern gra-fikai eljárások érdekelték. Előszeretettel kísérletezett a maratáson alapuló tech-nikákkal, mígnem kifej-lesztette a sajátját: minden nyomatot egy lemezről közvetlenül nyom a hordo-zóra, a mélységeket pedig különböző keménységű hengerekkel éri el. A művész, aki szeptember 7-én lesz 90 esztendős, a mai napig aktívan alkot és gyakorolja ezt az eljárást.– Nincs sok közös pont a művészetükben, ennek ellenére Hundertwasser és Hasegawa képei nagyon jól működnek együtt. Előbbi műveit az élet és halál szimbólumaként fel-fogott spirálok, a határo-zott kontúrok, az erőteljes, fluoreszcens színek és a figurális formák jellemzik, míg Hasegawa sokkal inkább egy visszafogott és sejtelmes, a japán kertek színvilágát megidéző palettával és absztrakt motívumokkal dolgozik, amelyek alapja általában valamilyen tájkép.Két világ, Kelet és Nyu-gat, valamint két művész összetett és bonyolult találkozása a lendvai kiállí-tás, mondja a művészet-történész. A több szálon futó rendszert és informá-cióhalmazt pedig akkor tudja igazán befogadni a látogató, ha maga is annyi-ra nyitott az újdonságok megismerésére és az isme-retlen felfedezésére, mint amennyire Hundertwasser és Hasegawa volt.NEMES Dóra1961-ben művé-szetének és pályafutásának mérföldkövéhez érkezett Frie-densreich Hun-dertwasser (1928–2000) és Shoichi Hasega-wa (1929–). Abban az évben az osztrák poli-hisztor első ízben látogatott Japánba, ahol tokiói kiállítása elsöprő sikert aratott. A tárla-tot Hasegawa is megnézte, aki többek között a látottak hatásá-ra határozta el végleg: Párizsba költözik, hogy bekapcsolódjon az európai kor-társ művészetek véráramába.a Nyugat szürke”„A Kelet színes,Fotó: Jancsi László
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésRádió 1 BALÁZSÉKROADSHOWélo kitelepülés 6-10 óra közöttSzeptember 9.NagykanizsaErzsébet tér
Bemutatta képviselőjelöltjeit az Éljen Városunk! Egyesület is. Dr. Hári Tibor – az eddig közéleti-politikai tapasztalattal nem rendelkező – ügyvéd, az ötpárti ellenzéki formáció polgármesterjelöltje elmondta: az eddigi aláírások mellé továbbiakat gyűjtenek, és az íveket szeptember másodikán adják le. Hozzátette: programtervük az utolsó simításokra vár, néhány hét múlva nyilvánosságra hozzák.– Képviselőjelöltjeink tapasztal-tak, illetve vannak fiatalabbak – fogalmazott. – Elkötelezettek mind szakmailag, mind politikai érte-lemben. Képviselőjelöltjeinket az Éljen Városunk! Egyesület, illetve öt ellenzéki párt jelöli. Az öt ellen-zéki párt a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, a Magyar Szocialista Párt, a Lehet Más a Politika és a Momen-tum Mozgalom. Az a célunk, hogy a helyi ügyek itt Nagykanizsán dől-jenek el. Ne Budapestről és ne poli-tikai centrumokból irányítsák az itt történteket, hanem próbáljuk meg Nagykanizsa dolgait saját kézbe venni. A DK-Jobbik-MSZP-LMP-Mo-mentum színeiben több régi har-cos indul, köztük olyanok is, akik az elmúlt évtizedben csak listán kap-tak helyet a közgyűlésben, mivel a választók bizalmát körzetükben nem nyerték el, s vannak örök vesz-tesek is. A lista: Gábris Jácint, Bodó László, Berta Krisztián, Balogh Tünde, dr. Károlyi Attila, dr. Fodor Csaba, Horváth Jácint, Őri Sándor, Gondi Zoltán, Polai József. Utóbbi a 2006-2010-es cik-lus egyik fideszes dezertőre, s nem keverendő össze a kamarai elnök-kel, dr. Polay Józseffel. A csapat három jogi „dr”-t vonul-tat fel, akik állítólag a zalai ügyvéd-szakma elismert alakjai. Nos, ők sem tudták megakadályozni – vagy csak nem érdekelte őket a jog… –, hogy az Éljen Városunk! súlyos tör-vénysértéssel kezdte működését. A dr. Hári Tibort bemutató második (az elsőn nem volt ott…) sajtótájékoztatón az ötpárti csapat megbízottja titokban videofelvé-telt készített – de nem elsősorban a jelöltről, hanem a Kanizsa TV mun-katársairól, s ezt a home movie-t – negatív felhanggal – nem sokkal később közzétette a DK-Jobbik-MSZP-LMP-Momentum, gyűjtőne-vén az Éljen Városunk! Egyesület. A Polgári törvénykönyv 2:48.§-a az (1) bekezdésben azt írja, hogy képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett sze-mély hozzájárulása szükséges. Nos, a Kanizsa TV munkatársaitól ilyet nem kértek.A (2) bekezdés szerint nincs szük-ség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elké-szített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és közéleti személy-ről készült nyilvános felvétel ese-tén. A hazai és uniós jogértelmezés szerint a tömegfelvétel több száz ember részvételét jelenti, s itt, ért-hetően, a résztvevők nagy száma miatt nem várható el, hogy hozzá-járulást kérjenek minden résztve-vőtől. Ez a kitétel, ugye, egy politi-kai sajtótájékoztatóra nem érvé-nyes, ahol néhány közéleti szerep-lő és pár újságíró van csupán. A tudósító pedig nem közszereplő, akinek a személyiségi jogával kap-csolatban megengedőbb a jog-gyakorlat. Nettó törvénysértés, még ha a következő napokban, a szokásos kommentháborúban, igyekeznek majd kimagyarázni, s támadni… PÉTER Árpád 2019. 08. 30. | 11választás ‚19A DK-Jobbik-MSZszP-LMP-Momentum csapata a jelöltbemutató sajtótájékoztatónA három „dr”, akik engedték (vagy lehet, generálták) a törvénysértést: dr. Fodor, dr. Hári, dr. Károlyi(Fotó: Kanizsa)Bemutatkoztak…kezdték!Törvénysértéssel
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt7A pályázat célja:A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fej-lesztését, befektetések megvalósítását. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 60 000 e forint.A pályázók köre:A pályázaton részt vehetnek:azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű, illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tar-toznak.A pályázaton nem vehet részt:az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazol-ványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazol-ványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényel-ni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaság-ban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köz-tartozása van.az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.Pályázati feltételek:A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol, b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyez-teti, továbbác.) a b) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meg-határozott – bővítés esetén bővített – foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legké-sőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbád.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helye-zésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmaz-ni kell.A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkor-mányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.A pályázó:vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonat-kozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vál-lalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénz-ügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-vény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót tájékoztatni; tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezet-tel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést; tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilat-kozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll;tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szer-ződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban meghatározott adatokat kezelni.Pénzügyi feltételek:Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámá-tól függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában – a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével – az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:Létszám-növekmény (fő)Beruházási érték (M Ft)50 – 100101- 500501-5-200-20 %20-35 %35-50 %21-505-25 %25-40 %40-55 %51-10010-30 %30-45 %45-60 %101-15-40 %40-55 %55-70 %Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem halad-hatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az euró-pai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regi-onális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgál-tatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazá-sáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásá-ban vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe-vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni-ük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutat-ni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kéré-sére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.SzerződéskötésA pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapí-tott támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásá-rolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.A támogatás kifizetése:A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlan-nyilvántar-tási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálog-jog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.A támogatási szerződés megsértésének szankciói:Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás: a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg; a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezett-ségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni. A pályázat benyújtása:A pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mel-lékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiány-pótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2019. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.Nagykanizsa, 2019. 04. 09. Dénes Sándor polgármesterPÁLYÁ ZATI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2019. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
2019. 08. 30. | 13gazdaságFémmegmunkálással foglalkozó, robottechnológiát is alkalmazó kis-vállalkozás 165 millió forintos beru-házással épült új üzemét avatták fel múlt pénteken Nagykanizsán.Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség fide-szes országgyűlési képvi-selője a Két Salamon Bt. üzemcsarnokának avató-ján azt mondta: a kor-mányzati gazdaságpolitika céljaival összhangban egy innovatív technológiát alkalmazó kkv kapott hazai forrással kiegészített euró-pai uniós támogatást. Hoz-zátette: a 2010 óta alkal-mazott gazdaságpolitika lényege, hogy a hazaiakkal kiegészített európai uniós források 60 százaléka a magyar vállalkozások fej-lesztéseit szolgálja. Ezzel hatékonyabban tudnak dolgozni, versenyképe-sebbek lehetnek a piacon, illetve új munkahelyeket tudnak teremteni.Az államtitkár felidézte, hogy 2010-ben mintegy 12 százalékos volt a magyaror-szági munkanélküliségi ráta, ami mára 3,5-3,6 száza-lékra mérséklődött, és ezzel Európa élvonalába kerül-tünk ezen a téren. Nagyka-nizsán a 7-8 évvel ezelőtti adatokhoz képest kétezer-rel csökkent a munkanélkü-liek létszáma, illetve ezerrel emelkedett az új munkahe-lyek száma, jegyezte meg Cseresnyés Péter. Radics Bálint, a Széche-nyi Programiroda szakta-nácsadója a beruházásról elmondta: az új üzemcsar-nok kialakítására és a robottechnológiát is alkal-mazó fémmegmunkáló berendezések beszerzésé-re 165 millió forintot fordí-tottak.Vissza nem térítendő támogatásként 50 millió forintot nyert a vállalkozás, amihez 100 millió forintos kedvezményes hitel, továb-bá 16 millió forint önerő tár-sult. A kapacitásbővítést és technológiai innovációt jelentő beruházás kereté-ben számítógép-vezérlésű, részben robottechnológiát is alkalmazó lemezmeg-munkáló, -vágó és élhajlító berendezéseket vásároltak.A szaktanácsadó hozzá-tette, a Két Salamon Bt. az elmúlt három évben három európai uniós pályázat keretében együt-tesen közel 300 millió forintos fejlesztést hajtott végre. Ennek nagyjából egyharmada volt az uniós forrás, csaknem egyhar-mada kedvezményes köl-csön, a több mint 100 mil-lió forintot kitevő harma-dik rész pedig a családi vál-lalkozás önrésze.Salamon Attila ügyve-zető az MTI érdeklődésére elmondta: a tavaly közel 182 millió forint nettó árbevételt és több mint 22 millió forint adózott ered-ményt elért vállalkozás 9 embert foglalkoztat. Kizá-rólag belföldi piacra, első-sorban helyi cégeknek gyártanak fémből készült tartályokat, csővezetéke-ket, amelyek a késztermé-kek részeként kerülnek kül-piacokra.Na, most akkor ezt megnyom-juk… Cseres-nyés Péter, Dénes Sándor polgármester és Salamon Attila (Fotó: Gergely Szilárd)gazdasági sikertörténetPéldaértékűNagykanizsán kétezerrel csökkent a munkanélküliek létszáma, illetve ezerrel emelkedettaz új munkahelyek száma
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 08. 30. | 15siker„Négy nap jó értelemben vett szenvedésnek lett vége. Nagyon élveztem a versenyt. Sajnos a fel-adatot száz százalékban nem tudtam befejezni, de amit megcsináltam, az jó volt. Ez is volt a stratégiánk a szakértőm-mel, Gill Viktorral: inkább ne fejezzem be, de amit megcsinálok, az pontos legyen” – így értékelt a megmérettetést követően közösségi oldalán Balogh Krisztián, majd kicsivel később még hozzátette: „Kihoztam magamból a maximumot.”A kemény munkának meg is lett a gyü-mölcse: a Miklósfán élő kőfaragó kiváló-sági érmet kapott a szakmák olimpiáján. Az oroszországi Kazánban megrende-zett WorldSkillsen a 24 fős magyar válogatott eddi-gi legjobb világbajnoki eredményét érte el. Kriszti-án mellett még tizenegyen kaptak minősítést, a Veszprém megyei Simon Krisztián bútorasztalos pedig aranyérmes és a nemzet legjobbja lett. A megmérettetésen 56 szakmában 1354 fiatal versenyzett, és a résztvevő 63 nemzet közül Magyarország a 20. helyet szerezte meg.A kőfaragók versenye három modul-ból állt: Krisztiánnak először fémlemez-ből kellett sablonokat készítenie, majd carrarai márványba betűket vésnie és ornamentikát faragnia, végül adott terv-rajz alapján két követ kemény mészkő-ben megmunkálnia – mindezt 22 óra alatt. A fiatalember automatikusan jutott be a világbajnokságra, miután tavaly ősszel bronzérmes lett a kontinensviadalon.NEMES DóraBalogh Krisztián a szakm a csúcsán a maximumot…” ,,Kihoztam magambólA kanizsai kőfaragó kiválósági érmet kapott az Oroszországban megrendezett WorldSkillsen.Fotó: WorldSkills Hungary
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSPiaci árak Kanizsán szilva 300-350 Ft/kgalsó-felső csirkecomb 640-680 Ft/kgvöröshagyma 350 Ft/kgkígyóuborka 450-550 Ft/kgtojás 35-40 Ft/db30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Jövő heti véradások09.03. 08:30-11:30 Vásárcsarnok NagykanizsaAdj vért, és ments meg három életet!A Football ClubNagykanizsa8800 Nagykanizsa, Zárda u. 16.nyugdíjas munkatársat keres karbantartó munkakörbe,teljes munkaidőre (8 óra). Jelentkezni lehet:személyesen 2019. szeptember 4. (szerda)9-11 óráig.Szeptemberi fogadóórákPolgá rmest er, alpolgá rmest erekDénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2019. szep-tember 4-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármes-teri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.Karádi Ferenc 2019. szeptember hónapban alpolgármesteri fogadónap-ját és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2019. szeptember 11-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).TóthTH Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2019. szeptember 25-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármes-teri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsé-bet tér 7.).Képvis előkBalogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a humán bizottság elnöke fogadóórát tart 2019. szeptember 4-én, szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagyka-nizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2019. szeptember 3-án, kedden 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan ház-számok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé az összes házszám) önkormány-zati képviselője fogadóórát tart 2019. szeptember 26-án (csütörtök) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2019. szeptember 12-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgár-mesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselő-je fogadóórát tart 2019. szeptember 3-án, kedden 17.00 órától 18.00 óráig a Palini Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociá-lis Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.).Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.Jerausek István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2019. szept-ember 2-án (hétfő) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.Karádi Ferenc 2019. szeptember hónapban alpolgármesteri fogadó-napját és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóóráját 2019. szeptember 11-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Pol-gármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).TóTH Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-lője 2019. szeptember 2-án (hétfő) fogadóórát tart 18.00 órától a Polgármes-teri Hivatal Bajcsai kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 19.00 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjé-ben (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.). Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2019. szeptember 2-án (hétfő) 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
2019. 08. 30. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókSzeptember 1.1875. szeptember elsején született Edgar Rice Burroughs. A legendás Tarzan-regé-nyei tették híressé, amelyekből képregény, mozifilm, rajzfilm, sorozat és rádiójáték is készült1976. szeptember elsején halt meg Percy Shaw. Az angol üzletember találmánya, a macskaszem forradalmasította a közleke-désbiztonságot1985. szeptember elsején találták meg a Titanic roncsait1998. szeptember elseje a mai 1000 forin-tos bankjegy születésnapja. A bankón Mátyás király portréja és a Hercules-kút láthatóSzeptember 2.I. e. 31. szeptember 2-a az actiumi csata napja. A görög partoknál zajlott tengeri ütközetben Marcus Antonius és Kleopátra csapatai vereséget szenvedtek a későbbi Augustus császár ellen1666. szeptember 2-án tört ki a nagy londo-ni tűzvész, amely valamivel éjfél után kez-dődött egy pék házában1686. szeptember 2-án visszafoglalták Budát a magyar hősök a törököktől, akik 145 évig sanyargatták az országot1973. szeptember 2-án halt meg John Ronald Reuel Tolkien angol író, A Gyűrűk Ura szerzőjeSzeptember 3.1957. szeptember 3-án halt meg Heltai Jenő író, költő, újságíró, producer2012. szeptember 3-án halt meg Foky Ottó. A Tévémaci atyja, ő keltette életre Misi Mókust, Mirr-Murrt és Makk Marcit isSzeptember 4.1886. szeptember 4-én Geronimo letette a fegyvert: az apacs lázadás befejezése az indiánháborúk végét jelentetteAz előző hetiHETI REJTvény MEGFEJTéSE: Kitaposott úton járni biztonságos, de sosem lesz a miénk a felfedezés öröme.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtFotó: Jancsi LászlóA program az „Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán” elnevezésű, KEHOP-1.2.1-18-2018-00015 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁRO S ÖNKORMÁ NYZATA„AZ IDŐSEKÉRT NAGYKANIZSÁN”ünnepi hét és a Családok Éve alkalmából VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁ ZATOT HIRDET„Ágaink egybecsavarodtak, gyökereink összefogóztak,…” címmelPályázat tárgya:Versek, novellák a család, az otthon, a többgenerációs együttélés lelki és társadalmi fontosságáról.Pályázati kategóriák:I. Gyermek- és ifjúsági kategóriaa) általános iskola alsó tagozat (6-10 év)b) általános iskola felső tagozat (11-14 év)c) középiskola (14-18 év)II. Felnőtt kategória (18 év -)Pályázati feltételek:Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 5 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveket név és pályázati kategória megjelölésével az alábbi e-mail címre kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Beadási határidő: 2019. szeptember 25. Az alkotások az ünnepi rendezvénysorozat keretében kerülnek díjazásra.Kategóriánként a legeredményesebb pályamunkák a Kanizsai Antológia 2019 decemberében megjelenő 20. számába is bekerülnek.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.P Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi és képzőművészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 20. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműveket az aláBBi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 20. számában, 2019 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2019. október 24. (csütörtök) 16.00 óráigVajon Ön tudja... milyen hatással lehet Nagykanizsára és környékére a klíma változása? ... mit tehet a klíma változásából eredő hatások csökkentése ellen?... mivel járulhat hozzá a klímaváltozás mérsékléséhez?Látogassa meg Nagykanizsa Megyei Jogú Város klímasátrát a 16. Kanizsai Bor- és Dödölle fesztiválon!A Klímatotó kitöltése közben mindezen kérdésekre választ kap, és még nyerhet is.Ötleteivel, észrevételeivel segítse városunk klímastratégiájának elkészítését!
2019. 08. 30. | 19önkormányzat2019. szeptember 13-14.16.Erzsébet tér1413Szeptember 14.SzombatSzeptember 13.PéntekKísérő programok12:0016:0016:0017:0018:3020:3022:30A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!• Európai Friss Kalandok- Zöldség-Gyümölcs népszerűsítő ROADSHOW • Thúry játszótér• Légvárak, Borutca • Vendéglátósok utcája• Árusok utcája • XI. Kanizsa Kupa Bridzs CsapatversenyKanizsai Bor- és Dödölle FesztiválHelyi és környékbeli előadók műsoraMegnyitóPortéka színpad - Törökülésben gyermekműsorAlakreform Edzés -Rubint Rékayesyes koncertLORD koncertKOZMIX koncert9:00-15:00 11:0012:0017:0018:0019:0020:0022:00I. Kanizsai Mézlovagrendi TalálkozóSzüreti felvonulásHelyi és környékbeli előadók műsoraBor- és Dödölleverseny eredményhirdetésVastag TamásTáncház a Zalagyöngye TáncegyüttesselQuimby koncertDJ LADAKísérő programok• Dödölle főzőverseny • Thúry Bora, borverseny• Thúry játszótér • Légvárak • Borutca• Vendéglátósok utcája • Árusok utcája • XI. Kanizsa Kupa Bridzs Csapatverseny • V. Kanizsai Mézes Nap - I. Kanizsai Mézlovagrendi TalálkozóKIEMELT TÁMOGATÓTÁMOGATÓK
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora augusztus 31-szeptember 6.Augusztus 31., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Unió-Régió, 02:15 Protestánsok és katoliku-sok a 16. századi Kanizsán – Kanász Viktor történész elő-adása, 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szer-tár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Unió-Régió, 08:45 Protestánsok és katolikusok a 16. szá-zadi Kanizsán – Kanász Viktor történész előadása, 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Élet-módi, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 16:05 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 17:05 Lapozó, 18:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 18:30 Cápák a keresőmben (természetfilm), 19:20 Unió-Régió, 19:50 Vendégségben a természetben (ismeretterjesztő film), 20:15 Zenesarok: a Németh Kyra Smallchestra hévízi koncertje, 21:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 22:05 Lapozó.Szeptember 1., vasárnap00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:30 Cápák a keresőmben (természetfilm), 01:20 Unió-Régió, 01:50 Vendégségben a természetben (ismeretter-jesztő film), 02:15 Zenesarok: a Németh Kyra Smallchest-ra hévízi koncertje, 03:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 04:05 Lapozó, 06:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:00 Cápák a keresőmben (természetfilm), 07:50 Unió-Régió, 08:20 Vendégségben a természetben (ismeretterjesztő film), 08:45 Zenesarok: a Németh Kyra Smallchestra hévízi koncertje, 09:45 Kani-zsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:35 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kul-turális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti váloga-tás, 14:40 Élet-módi, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 16:05 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 16:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 17:05 Lapozó, 18:00 Szentmise a kis-kanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 19:00 A Monarchia hajóroncsai (ismeretterjesztő sorozat), 20:15 Sztárportré: Wolf Kati, 20:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:30 Lapozó. Szeptember 2., hétfő00:00 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 01:00 A Monarchia hajóroncsai (ismeret-terjesztő sorozat), 02:15 Sztárportré: Wolf Kati, 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:30 Lapozó, 06:30 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogas�-szony templomban, 07:30 A Monarchia hajóroncsai (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Sztárportré: Wolf Kati, 09:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:00 Lapozó, 12:00 A Monarchia hajóroncsai (ismeret-terjesztő sorozat), 13:15 Sztárportré: Wolf Kati, 13:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kani-zsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 19:35 FC Nagykanizsa – III. Ker. TVE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 21:05 Székely konyha, 21:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:40 Lapozó.Szeptember 3., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 FC Nagyka-nizsa – III. Ker. TVE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 02:35 Híradó, 02:50 Székely konyha, 03:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:35 FC Nagykanizsa – III. Ker. TVE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 09:05 Híradó, 09:20 Székely konyha, 09:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 10:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:55 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazin-ja), 12:30 FC Nagykanizsa – III. Ker. TVE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 14:00 Székely konyha, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 A kanizsai vár erődítésé-nek építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 21:20 Sztárportré: Hevesi Tamás, 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Szeptember 4., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:15 A kanizsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 02:45 Sztárportré: Hevesi Tamás, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 08:45 A kanizsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 09:15 Sztárportré: Hevesi Tamás, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 13:25 A kanizsai vár erődítésének építéstörténete – Dr. Kelenik József előadása, 13:55 Sztárportré: Hevesi Tamás, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Unió-Régió, 21:15 K’arc (kul-turális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Szeptember 5., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:10 Unió-Régió, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gye-rekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (ismeretter-jesztő sorozat), 08:40 Unió-Régió, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Unió-Régió, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Épí-tech (a házépítők maga-zinja), 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Szeptember 6., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tollá-ról… (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Épí-tech (a házépí-tők magazinja), 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kani-zsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tollá-ról… (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Épí-tech (a házépí-tők magazinja), 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Épí-tech (a házépítők magazinja), 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:00 Lovas magazin, 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 08. 30. | 21SportA múlt szezon tapasztalataiból kiindulva az elvárások nem kicsik. – Némiképpen ugyan változott a játékoskeret, de a csapat magját sikerült egyben tartani – kezdte Bagó Gábor, az NFC vezetőedző-je. – A tavalyi tengely mellé kell beépítenünk az újonnan érkezet-teket, akikkel remélhetőleg jól ki tudjuk egészíteni a különböző csapatrészeket. Ugyanakkor nem fogok mellébeszélni: nem egysze-rű a helyzetünk, hiszen gyakorlati-lag kivétel nélkül mindenki nagy-pályán is játszik, így nehéz idő-pontokat találni az edzésekre.Bagó Gábor szerint a dolgok eredője náluk is mélyebben gyö-kerezik, persze a futsalosoknak eszükben sincs feladni.– Még mindig amatőr sportról beszélünk a futsal esetében, ahol nem a pénz dominál elsősorban. Azt viszont sajnos be kell látni, hogy a mai világban és főleg a lab-darúgásban, ahol megyei szinten is komoly összegeket tudnak kifi-zetni a játékosoknak, nem egysze-rű őket meggyőzni, hogy szerepel-jenek nálunk is a nagypálya mel-lett, illetve nagyon nehéz a folya-matos alkalmazkodás. Ezt, úgy érzem, csak a nagyon elhivatott emberek tudják majd a jövőben folytatni, ezen túl azonban azt mondom, a futsal igenis jó kiegé-szítő sport lenne minden nagypá-lyás játékosnak, de egyelőre min-denki csak a cikkeket osztja meg erről a sportról. Minderre kitűnő példa, hogy Dárdai Pál a Herthá-nál is bevetette ezt a módszert, de amikor ténylegesen lenne alkalom arra, hogy változás legyen a honi rendszerben, akkor elfordulnak a futsaltól vagy egyenesen tiltják... Nem vagyok persze a nagypálya ellen, mivel én is a labdarúgásban dolgozom… Ami a nagykanizsai futsalt illeti, előrelépésről és fejlő-désről felesleges is addig beszélni, amíg legalább hetente három edzést nem tudunk tartani úgy, hogy mindenki ott legyen ezeken az alkalmakon. Lesznek jó meccse-ink, ebben biztos vagyok, mert egyénileg jó képességű játékosa-ink vannak. Viszont szeretnénk építkezni évről évre, és nem meg-elégedni azzal, ami most van. Játé-kosainknak, akik nálunk játszanak, felelősségük is van már, amikor fel-húzzák a mezt, lévén az ország legjobb és leglelkesebb szurkoló-tábora áll mögöttük. Nincsenek irreális elvárásaink, csak annyi, ami úgy általában a sporthoz kell: alá-zat és akarat – értük és Nagykani-zsáért is. Mi nyitott klub voltunk mindig is, ami azt jelenti, hogy az „ajtó” és a lehetőség mindenki szá-mára nyitva áll, hogy kipróbálja magát ebben a sportágban. Sem a klub, sem én nem árulunk zsákba-macskát, és úgy érzem, erről is kell tudnia azoknak, akik követnek minket és szurkolnak nekünk.Mint Bagó Gábor elmondta, a tavalyi csapatból Nagy Tamás jelezte, hogy szünetelteti a pálya-futását gyermeke születése miatt. Az érkezők oldalán szerepel Bogyó Károly, aki NB I-es rutinnal rendelkezik nagypályán és futsal-ban is, s nagyon technikás támadó játékos. Kapusként a fiatal Simon Martin, illetve egy mezőnyjáté-kos, Németh Krisztofer érkezett a Zalaegerszegi USC-től. Az NFC szeptember 2-án, hét-főn hazai környezetben kezd az NB II-ben, az ellenfél a REAC-SISE gárdája lesz a Zsigmondy-csar-nokban.Még néhány nap, és ismét futsal-meccsektől lehet hangos a Zsig-mondy-csarnok (Fotó: Gergely Szilárd)Kun Ádámné Poprádi Eszter (pirosban) mint cathcer, vagyis elkapó a magyar softballválogatott színeibenImmár bő három hete, hogy a Nagyka-nizsai Futsal Clubnál is munkához láttak, és szeptember 2-án már bajnokin is bizonyíthat az előző idényben az NB II Nyugati csoportjá-ban hetedik helyen végzett legénység. A keret csak kisebb mértékben változott.hajtanakA drukkereikért is Idén Budapesten rendezték meg a koedukált slow-pitch softball Európa-bajnokságot, a sportág az ismert „amerikás” baseball-softball egyik olyan speciális fajtája, melyben a dobás íves és valamivel lassabb, emellett a csapatot férfi és női tagok vegyesen alkotják.A házigazda magyarok színeiben ott találhattuk a Röntgen Kanizsa Ants SBC egyik játékosát, Kun Ádámné Poprádi Esztert is, aki az Eb-n a magyar válogatott meccsein is fontos szerepet kapott. A magyarok végül hét meccset vívtak, többek között a helyosztón a bolgá-rok ellenit, akiktől 19-7-re kikapva végül a 11. helyen végeztek. A nagykanizsai klubbal kapcsolatos hír volt még a nyá-ron, hogy a zágrábi U16-os softball Európa-bajnokságra is utazhatott közülük játékos. A Varga Virágot is sorai-ban tudó válogatott a 12. helyen zárt.A kanizsaiak softball nyara
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTBicskei TC (10.)–FC Nagyka-nizsa (3.) 1-3 (0-2)NB III Nyugati csoport labdarú-gó-mérkőzés, 4. forduló. Bicske, 150 néző. Vezette: Sipos K. (Kiss B., Vad A.). G.: Varga Z. (63.), illetve Vittman (14.), Hampuk (40. - 11-esből), Herzsenyák (75.)Nagykanizsa: Borsi – Simonfal-vi, Major, Gerencsér, Horváth B. - Kretz - Szegleti, Hampuk (Herzse-nyák, 67.), Kovács Gy., Lőrincz (Bagó B., 74.) - Vittman (Fadgyas, 93.). Vezetőedző: Barna László.Mint az kiderült, van respektje a kanizsai csapatnak az NB III-ban, hiszen Dragan Vukmir, a Bicske vezetőedzője is elismerőleg beszélt a dél-zalaiakról, és szavait igazolták is a vendégek, mivel az első negyedóra végén Kretz Bálint előreívelésére Vittman Ádám érke-zett, és fejesével vezetést szerzett az FCN. A találkozót még úgy is kézben tartotta Barna László csa-pata, hogy a hazaiak is hagytak ki nagy helyzeteket – ugyanúgy per-sze, ahogy Lőrincz Bencéék... Hogy a kanizsai szurkolók mégse bos�-szankodjanak túlzottan, arról a 40. percben Hampuk Ádám tett, aki büntetőből kétgólosra növelte csapata előnyét.A második játékrészben kon-centráltabb futballal próbált elő-rukkolni a házigazda, és ennek meglett az eredménye, hiszen Var-ga Zoltán közelről szépített a félidő közepén, hogy nem sokkal később egy ziccert hibázzon. Próbált a BTC a továbbiakban is nyomást gyako-rolni a teljesen visszahúzódó kani-zsaiakra, ők pedig úgy futballoz-tak, ahogyan kell, s egy „gyanút-lan” ellentámadás végén Herzse-nyák Áron kotort a hálóba egy jobb oldali középre gurítást a 75. perc-ben. Mindezek után feküdtek még bőven játékosok a gyepen szabály-talanságok után, de az FCN egy jól mutató három pontos túrát tudott le a bicskeivel.– Úgy gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk, bár természe-tesen tudom, hogy voltak nehéz pillanataink is a bicskei találkozón – fogalmazott Barna László a Fejér megyei mérkőzést követően. – A csapat erejét mutatta azonban, hogy 2-1-es előnyünknél azokat átvészeltük, majd még rá is tudtuk rúgni a harmadikat, s így fontos három pontot szereztünk.A bicskei győzelem után pedig nem akármilyen mérkőzés elé néz a jelenleg harmadik FC Nagykani-zsa, lévén szeptember 1-jén, vasár-nap 16 órától a bajnokság 5. fordu-lójában a most második helyen álló fővárosi III. Kerületi TVE-t fogadja. Az óbudaiak az éllovas érdiekhez hasonlóan tíz ponttal állnak négy meccs után, őket követi egy egy-ségnyivel lemaradva a kanizsai legénység. A bajnokság innentől lassan olyan szakaszába érkezik, hogy felmérhető, hol is tart egy-egy gárda, így már írnunk sem szükséges talán, mit is jelenthetne egy nagykanizsai siker vasárnap. Egy biztos, a tabella képének – dél-zalai szemszögből – egész bizto-san nem tenne rosszat...POLGÁR LászlóHorváth Ádám, a Kanizsa Motocross SE versenyzője nemrég az év legfontosabb versenyén vehetett részt a csehországi Loketben, ahol a korosztályos motocross Európa-bajnokság döntőjét rendezték. A nagykanizsai fiú ezúttal is remekül versenyzett, ráadásul kimondottan erős nemzetközi mezőnyben, így végül 26 vetélytársát megelőzve a 14. helyen zárt.A csehországi Loketben az MXGP világ-bajnoki futama mellett az idei junior motocross Eb 65 és 85 ccm-es kategóriá-jának a döntőjét is megrendezték. A ver-senyen való indulásra 65 ccm-es géposz-tályban szerzett indulási jogot a KMSE még mindig csak 11 éves versenyzője, a Zrínyi Miklós Általános Iskola 6. osztályos tanulója, aki a Zóna-bajnokságban elért második helyezésével vívta ki a jogot magának a fináléban való részvételre. A dél-zalai ifjú a futamok közül, amelyeken Európa negyven legjobb korosztályos versenyzője motorozott, az elsőben a 16., a másodikban pedig, remek rajtja után a 13. helyen ért célba. Ez összesítésben 13 pontot ért, amivel Ádám a kitűnő 14. helyen végzett. P. L. A szurkolók minden FCN-meccsen nagy csatákat, lát-ványos jeleneteket láthat-nak. Nem lesz ez másként a vasárnapi rangadón sem… (Fotó: Gergely Szilárd)Horváth Ádám ismét az Eb-döntőben bizonyíthatott Cseh- országbanJól motorozva a tizennegyedik helyenkövetkezik!Micsoda rangadóAz FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese újabb győzelemmel gazdagodott, Barna László együttese múlt vasárnap Bicskéről hozta el a három pontot. Szeptember elsején, vasárnap pedig már itt egy hamisítatlan rangadó, az FCN a III. kerület csapatát fogadja.
2019. 08. 30. | 23SportEMLÉKEZTEK…A napokban a galamboki fut-ballpálya adott otthont a Pelczer Antal kispályás labdarúgó emlék-tornának, amellyel a korábbi lab-darúgóra, egyben a sportág helyi lelkes szervezőjére is emlékeztek a csapatok tagjai. A résztvevő gár-dák az egész napos küzdelmek során alaposan kihajtották magu-kat, a foci mellett pedig lerótták kegyeletüket a nemrég elkészült emlékműnél is, amelyen Pelczer Antal mellett a futball másik lelkes barátja, Simon Zoltán előtt is tisz-telegnek a helyiek. A tornát végül a Kanizsai Bará-tok formáció nyerte a második K&H Nagykanizsa, valamint a har-madik Amigók Zalakomár legény-sége előtt. A meccssorozat leg-jobb kapusa Bagó Csaba (Ami-gók), míg legjobb játékosa Hor-váth Márk (K&H) lett, a gólkirályi címet pedig Szabó István (Kani-zsai Barátok) szerezte meg 8 talá-lattal.GYŐZTESEKA 27. Zalakaros Kupa kosárlabda torna kadet leány mezőnyében az elsőséget a házigazda Kanizsai Vadmacskák SE együttese szerez-te meg. A kupa első két napján a karosi Móra Ferenc Általános Isko-la sportlétesítményében a lány kadet korosztályban hat csapat mérte össze tudását. A Kanizsai Vadmacskák SE a KSC Szekszárd és a Vasas B csapatával került egy csoportba, és mindkét mérkőzé-sét sikerrel vette, így az első helyért mérkőzhetett a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Győr ellen.A kanizsaiak eredményei a cso-porttalálkozókon: Kanizsai Vad-macskák SE - KSC Szekszárd 97-81 (24-31, 29-18, 23-18, 21-14). Kani-zsai pontok: Baa 55, Zsámár P. 18, Trifán 11, Horváth L. 10, Füredi 2, Csuha 1. Kanizsai Vadmacskák SE – Vasas B 93-30 (33-8, 27-6, 17-9, 16-7). Kd: Baa 27, Zsámár P. 20, Tri-fán 16, Szórád 11, Horváth L. 8, Füredi 7, Bánhegyi 2, Csuha 2.A döntőben: Kanizsai Vadmacs-kák SE – SZKA Győr 83-63 (23-19, 25-18, 19-9, 16-17). Kd: Baa 40, Zsá-már P. 16, Horváth L. 16, Füredi 5, Szórád 4, Bánhegyi 2.A torna végeredménye: 1. Kani-zsai Vadmacskák SE, 2. Széchenyi KA Győr, 3. Vasas A, 4. KSC Szek-szárd, 5. Vasas B, 6. Szombathelyi SI. Valamennyi csapatból a leg-jobb teljesítményt nyújtó játékos különdíjban részesült, a KVSE-ben az elismerést Baa Dominika érde-melte ki.ÁZSIA HELYETT AMERIKAEgy huszárvágással határozott úgy az elmúlt hetekben Lubics Szilvia ultrafutó, hogy miután a többi külföldi versenyzővel együtt nem engedték elindulni a kínai Ultra Gobi 400-as versenyén, akkor az USA nyugati szegletében nekifut a Bigfoot 200 Endurance Run kihívásának.Nos, a Cascada-hegységbeli terepultra 200 mérföldet takar. A 330 kilométeres táv embert pró-báló kihívását a kanizsai kiválóság bőven a 105 órás szintidő alatt tel-jesítette, mivel 95 óra 51 perc alatt ért célba, és eredményével végül a 13. helyezett lett a nők versen-gésében. Az amerikai ultrafutó próbáknak létezik úgymond Grand Slam sorozata, hiszen a Big-foot 200 mellett a sorban ott talál-ható még a Tahoe 200 és a Moan 200 is. Előbb-utóbb Lubics Szilvia révén alighanem hallunk még ezekről… JÓL GURÍTOTTAK A XIV. Gömöry János teke emlékversenyt rendezték az Olaj-bányász-sporttelepen, ahová ezúttal is jó néhány csapat, emel-lett egyéniben is gurító érkezett. Számos kategóriában küzdhet-tek a résztvevők, és a verseny egy-ben jó felkészülési alapot is jelen-tett akár a csapatbajnokság(ok) küzdelmeire is.XIV. Gömöry János Teke Emlék-verseny, eredmények. Egyéni amatőr kategória, férfiak: 1. Csön-dör Zoltán (FEGA) 425 fa, 2. Nemes Roland (Csurgó) 424, 3. Dombai József (DKG) 423. Igazolt kategória, férfiak: 1. Bukovics László (Nk. Teke SE) 448, 2. Hajdú Kálmán (Zalakaros) 441, 3. Nán-dorhegyi Róbert (Sopron) 437. Nők: 1. Bicsák Erika (Nk. Teke SE) 441, 2. Tubolyné Csilla (MEKI) 382, 3. Töreki Sándorné (MEKI) 360. Igazolt csapat: 1. Nk. Teke SE 1728, 2. Zalakaros SE 1706, 3. Báza-kerettye és Sopron 1670-1670. Amatőr csapat, férfiak: 1. FEGA 1571, 2. DKG 1567, 3. Csurgó 1527. Nők: 1. MEKI 1412.Összeállította:POLGÁR LászlóSportsorokLubics Szilvia immár újra itthon – kedvenc zalai terepén, a kutyáival… A Kanizsai Barátok torna-győztes csapataA Kanizsai Vadmacskák SE kadet lány kosarasai elsők lettek az idei Zalakaros Kupán
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA szepetneki falu- napon a hajdina körül forgott a világ. A növény termesztését, feldolgozását bemuta-tó kiállítás mellett nagy sikert aratott a hajdinából készült ételek kóstoltatása is. A kedvező élettani hatásokkal rendelke-ző, vitaminokban gazdag hajdinából több mint tízféle ételt sütöttek-főztek a vállalkozó szellemű amatőr szakácsok. Az egykori szepetneki hajdiná-zók képviselője, Kukor Jánosné Marika hajdinás rétessel készült a falu nagy napjára. Mint sokan mások, ő is a szüleitől és a nagyszü-leitől tanulta meg a hajdina törésé-nek és feldolgozásának módját. S mielőtt megosztotta velünk a haj-dinás rétes készítésének a fortélyait, elmesélte, milyen csodálatos lát-ványt nyújt holdfény-ben a virágzó hajdi-namező, gyerekko-rában neki is volt szerencséje gyö-nyörködni benne. S még valamit meg-jegyzett: anno a szegé-nyek eledele volt, ma már a gazdagoké…Hozzávalók:Fél kg hajdina, 1 közepes fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagy-ma, 1 kisebb zöldpaprika, só, étolaj.Elkészítése:A hajdinát egy tálban gyorsan megmosom, a barna héját leön-töm. Szűrőbe teszem, és a vizet lecsepegtetem róla. Az apróra vágott hagymát, fokhagymát, zöldpaprikát üvegesre megpáro-lom, és ráteszem a hajdinát. Az egészet átpirítom s felengedem 1 liter forró vízzel. (Annyi víz kell hozzá, mint a rizs készítésé-hez.) Folyama-tosan keverem, hogy ne tapad-jon le az edény aljára. Fűszerezem sóval, borssal, babérle-véllel, vegetával, esetleg kevés majoránnával. A rétestészta hozzáva-lói:Fél kg liszt, langyos sós víz, egy leheletnyi ecet, pici étolaj, 2 dl tejföl, 1 tojás.Elkészítése:Az összetevőket simára kidolgo-zom és legalább fél órát pihente-tem. Közben 2 dl tejfölt elkeverek 1 tojással. A tésztát kinyújtom, étolajjal meglocsolom, rászórom a hajdinát, végül tejföllel meglocso-lom és feltekerem. Tepsibe teszem, a tetejét szintén megkenem olajjal és tejföllel, majd előmelegített sütőben pirosra sütöm.BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaKukor Jánosné Marika még emlékszik, milyen csodálatos látványt nyújt holdfényben a virágzó hajdinamező(Fotó: Kanizsa)SzepetnekrőlHajdinás rétes