Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.53 MB
2020-12-22 11:30:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
260
716
Rövid leírás | Teljes leírás (421.14 KB)

Kanizsa 2020. 040-043. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXXII. ÉVFolyam40. SZÁm2020. november 6.8. oldal4-5. oldalIdén utoljára15. oldal14. oldalfüstmentesenNem áll meg az élet- Most is van tennNNivaló a kertekben- Őszi vetésekJanuártólKét hónap múlva tilos az avarégetésKomposztba a kerti hulladékkalJogszabályhoz igazították a helyi rendeletet- Illegális ivászat a magasban- Fiatalok szöknek a tetőreszórakozásVeszélyesÜlésezett az önkormányzatRendkívüli jogrend lépett életbe
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT1517-ben október 31-én függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó leve-lek árusításával kapcsolatos 95 tételét. Egész életünk-ben szükségünk van megújulásra, az egyházban is újra és újra voltak ilyen folyamatok, melyek közül kiemelke-dő a 16. században a lutheri megújulási mozgalom, a reformáció. Szombaton a nagykanizsai evangélikus templomban a református és az evangélikus gyüleke-zet együtt ünnepelt.Elloptak egy 4 év körüli kan kutyát az Élettér Állat - és Természetvédő Egyesülettől. A Raptor névre hallgató amerikai staffordshire jellegű kutyát, 28-án vitte sétálni egy férfi és egy nő, akik nem vitték vissza az állatot a menhelyre. A rendőrség megkezdte a nyomozást, a men-hely pedig nyomravezetői díjat ajánlott fel. A kutyát végül megtalálták a sétáltatónál, az eb azóta visszakerült a menhelyre, és várja örökbefogadó gazdáját. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEElszállították a homokzsákokatMég a júliusi áradáskor helyezték ki a Principális-csatorna kiskanizsai részénél azokat a homokzsáko-kat, melyeket a napok-ban szedtek be a Via Kanizsa Zrt. munkatár-sai. Az árvízveszélyes napokban kipakolt, védelmet megoldani próbáló zsákok egyéb-ként veszélyes hulla-déknak minősülnek. A közgyűlésen Gondi Zoltán önkormányzati képviselő több alkalommal is jelezte, hogy a közel 100 méteren elhelyezett védőfelszerelést mielőbb fel kell számolni, ugyanis már hetek, vagy inkább hónapok óta ok nélkül hevernek az adott partszakaszon. 95IMPRESSZUM:KANIZSA újsáSÁg Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 11. 06. | 3HÍRsorokTilos a pecázásLeeresztik a Surdi Parktó vizét. Az intézkedésre a júliusi áradás hatásai miatt van szükség. A szakembe-reknek helyre kell állítaniuk a nyári extrém esőzés következtében megsérült zsiliprendszert, valamint a nagy mennyiségű horda-lékanyag eltávolítása is szükségessé vált. Vasár-naptól így tilos a pecázás a surdi tónál, és úgy tűnik ez a határozat egészen 2022-ig érvényben marad. A parktó helyreállítása mint-egy 80 millió forintba fog kerülni, ezt részben pályá-zati forrásból finanszírozná a település. Tisztítási mun-kák miatt 20 évvel ezelőtt egyszer már le kellett engedni a Surdi Parktó vizét. A projektet egyebek mellett most az is indokol-ja, hogy a jelenlegi iszapos víz a halállományban komoly problémákat okoz-hat, valamint az árvíz miatt megsérült töltést is helyre kell állítania a szakembe-reknek. A lehalászást szombaton reggel végzik a Surdi Sporthorgász Egye-sület tagjai. PodcastEgy újfajta kezdeményezé-sen dolgoznak a könyvtár munkatársai – hamarosan az érdeklődők számára is elérhető lesz a podcast, amit a bibliotékában dol-gozók hívtak életre. A modern technika segítsé-gével olyan beszélgetések lesznek elérhetőek, ame-lyek elsősorban nagykani-zsai vonatkozásúak a kultú-ra szellemiségében. A rész-letekről a napokban adtak tájékoztatást az ötletgaz-dák és a kezdeményezés mellé állók. A könyvtár nyi-tott minden olyan ötlet iránt, ami az intézményben folyó munka szellemiségét tükrözi. A könyvtár pod-cast létrehozásának ötlete Benke Dánieltől, a biblio-téka egyik munkatársától származik, az elkészítésben nyújt segítséget Varga Tünde, a Kossuth Rádió munkatársa. Az érdeklő-dők november második felében érhetik el az első podcastot, a Halis István Városi Könyvtár internetes felületein keresztül.Félúton HollywoodbanHollywoodban is sikeres a Félúton. Lendvai Kristóf kisjátékfilmje a napokban két újabb elismerésben részesült. A Student Los Angeles Film Awards onli-ne zajló nemzetközi verse-nyén a zalaegerszegi Heve-si Sándor Színház színmű-vészeivel készült film a középdöntőig jutott, vala-mint egy brit megmérette-tésen is bekerült a diákok versenyfilmjei közé. A 2019-ben készült alkotás már több díjat nyert nem-zetközi és hazai filmfeszti-válokon. Augusztusban például 120 benevezett mozi közül fődíjat kapott a 27. Országos Diákfilm-szemlén. Szintén fontos elismerés a fiatal rendező számára, hogy a Nemzeti Tehetség Programban nemrég 500 ezer forintot nyert filmes eszközök vásárlására, illetve fesztivá-lokon való részvételre.A közművelődés vonzásábanNégy évtized tapasztalata-it foglalta össze 12 stáció-ban Papp Ferenc, a HSMK nyugalmazott igazgatója. A közművelődés vonzásá-ban című kötetben a nép-művelésről és az író gaz-dag életútjáról is olvashat-nak az érdeklődők. Papp Ferenc, a Hevesi Sándor Művelődési Központ nyu-galmazott igazgatója negyed századig volt az intézmény vezetője. 2012-ben Szombathelyen a nép-művelő-könyvtáros képzés 50. évfordulóján ő is tartott egy előadást, ami után többen kérték, hogy fogal-mazza meg pályafutása tanulságait. A közelmúlt-ban 70. születésnapját ünneplő, nyugalmazott igazgató úgy döntött, hogy 12 stációban közre-adja szakmai múltja törté-netét. Mindezt olvasmá-nyos formában, több sze-mélyes, vidám történettel. - Néhány év után nekilát-tam és elkezdtem folytatá-sokban. Tulajdonképpen azért 12 stációban, mert a szakmai tevékenységem, munkám, a népművelődés változásai, a közművelődés előtérbe kerülése, a közös-ségi művelődés megjele-nése és a nagyfokú specia-lizálódás, ami a szakmában történt, valamint a népmű-velő képzésből miként lett andragógus képzés, ez lehetővé tette, hogy szaka-szokra, részekre bontsam ezt a pályaművet, pályafu-tás rajzot, aminek aztán sikere lett ilyen formában – nyilatkozta a Kanizsa TV-nek a népművelő.KikapcsoltákMár csak magukban és az odafigyelésükben bízhat-nak azok, akik a Balaton vizére merészkednek hor-gászni vagy vitorlázni. A viharjelző rendszert jövő áprilisig kikapcsolták, tehát már nem jelzik a vízen tar-tózkodóknak a vihar köze-ledtét. A viharjelző rend-szert minden évben lekap-csolják a Balatonon. A korábbi évek gyakorlatá-hoz hasonlóan április else-je és október 31-e között segítenek a parti lámpák azoknak, akik a vízen tar-tózkodnak. A szakemberek ezért azt kérik a horgá-szoktól, vitorlázóktól, ször-fösöktől, hogy ebben az időszakban fokozottan figyeljenek az előrejelzé-sekre és használják azokat az eszközöket, amelyek baj esetén segítenek. Húzzák fel a mentőmellényt, tart-sanak készenlétben egy vízhatlan tokban jól feltöl-tött mobiltelefont, és folyamatosan figyeljék az időjárás-előrejelző oldala-kat az interneten. A jelző-rendszer kikapcsolásával egy időben azt is közölték, hogy a Balatonon idén 8-an fulladtak vízbe. Fotók: kanizsatv.hu
Első pont: kezdjünk rögtön egy huszárvágással. Már a kérdések, interpellációk szakaszban felme-rült az október 23-i rendezvény. Gábris Jácint (ÉVE) elmondta: kezdetben érkezett egy korrekt meghívás, majd jött az értesítés, hogy elmarad a városi megemlé-kezés. Az OKISB elnöke kifejtette, hogy ennek ellenére nem úgy tűnt, mintha ez a városi rendez-vény elmaradt volna, sőt, elég szép számban megjelentek egy bizonyos párt képviselői. Hoz-zátette azt is, hogy a sajtó teljes képviselete jelen volt, kivéve a városi tévét, hiszen őket úgy értesítették, hogy a városi rendezvény elmarad. Hangsúlyozta: a hagyományőrzéssel, huszárokkal semmilyen prob-lémája nincs, de ezzel, hogy vala-mi volt, de azért mégsem volt semmi, ezzel igen. Ebben a témá-ban egyébként 600-nál több e-mailt kapott a képviselő, aki még arra is rávilágított, hogy ez az egész helyzet úgy jött le, hogy a városi polgárok megtéveszté-sével tartottak egy pri-vát rendezvényt. Balogh László polgármester vála-szában emlékeztetett: telefonon tájékoztatta Fodor Csabát és Károlyi Attilát, hogy a hivatalos zászlófelvonás meglesz, a koszo-rúzást pedig mindenki tegye meg saját maga. Kiemelte, hogy ne keverje senki össze a zászlófelvo-nást és azt a rendezvényt, amit a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőr-ző Szövetség rende-zett, s az, hogy ez men�-nyire folyt össze, s hogy mennyire volt ez így sze-rencsés vagy szerencsét-len, azt mindenki döntse el maga. Hozzátette: jelezte a Fidesz-frakció tagjainak, hogy nem akarja azt, hogy ez egy központilag szer-vezett nagy rendezvény legyen, pusztán egy képviseleti jelzés, így párttársai nem is voltak jelen. Bodó László (ÉVE) is felszólalt. Egye-bek mellett arra világí-tott rá, hogy a Via Kani-zsához nem érkezett köz-területhasználati kérelem, holott a rendezőnek ezt kötelessé-ge lett volna kérni. Második pont: még mindig az interpellációknál jártunk, amikor Gondi Zoltán Bizzer Andrásnak célzott kérdésében arra emlékez-tetett, hogy az alpolgármester a szeptemberi ülésen többször han-goztatta, hogy nagyon jó kapcso-latokkal bír, így igazán lobbizhat-na az uszodáért, s bővebb képet adhatna a képviselőknek arról, hogy miként is halad jelenleg ez a projekt. Válaszában az alpolgár-mester elmondta: Cseresnyés Péternek van komoly lobbiereje, ezért is szoktak egyeztetni hár-man, ő, az államtitkár és Balogh László polgármester. Hozzátette azt is, hogy az uszoda kapcsán a ráemelési kérelem folyamatban 4 | KANIZSA újságközéletközgyűlésről...Öt pontban az utolsó asBár a maszkosztás helyes vagy helyes-nek vélt megoldásá-ról zajlott némi online csata a két frakció között, sokáig úgy tűnt – erre egyébként több képviselő is célzott nekünk –, hogy nem lesz túl nagy csatározás az október 29-i soros ülésen. Ugyan a hír, hogy sajtópert nyert Schauta Marcell a zaol.hu-val szemben egy Cseresnyés Péterrel közölt interjú kapcsán, és a nyertes 1,3 milliárdos energe-tikai pályázat kommu-nikációja már némileg felkavarta az állóvi-zet, az igazi szikra az október 23-i megem-lékezés volt. A vita így most sem maradt el, amit mi sem bizo-nyít jobban, hogy a képviselők ezúttal is maximálisan kihasz-nálták az időkeretet, tehát 14 órától 23 óráig tartott az ülés. Fodor CsabaGábris JácintBalogh László és Bizzer András
2020. 11. 06. | 5közéletÖt 2020-asFotó: Horváth Zoltánvan, de nagyon keményen kell lob-bizni azért, hogy a plusz sok milli-árd forintot megkapja ez a város, de ezt a tevékenységet a térség országgyűlési képviselője és a pol-gármester úr is szerinte jól végzi. Hangsúlyozta: jó lenne, ha ezt a folyamatot nem gátolnák az ÉVE-képviselői azzal, hogy folyamato-san utálkoznak Cseresnyés Péter-rel szemben. Ennél a pontnál szin-te a teljes testület felszólalt, s itt figyelmeztette először, de nem utoljára Balogh László a városatyá-kat, hogy a vita őrizze meg az úri-emberi mivoltát. Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakció-vezetője azt emelte ki, hogy tar-tózkodni kell attól, hogy Cseres-nyés Péter bármilyen hivatali ügy-rendben részt vegyen, hiszen sen-ki nem hozhatja szándékosan olyan helyzetbe a hivatal dolgozó-it, hogy politikai fórumon vegye-nek részt. Szerinte meg kell szün-tetni azt a lehetőséget, hogy Cse-resnyés Péter a saját kapunyitójá-val ki- be járkál a hivatal hátsó par-kolójába. Ahogy fogalmazott: ha az államtitkár jön a polgármester úrhoz, akkor azt ne titokban, fű alatt tegye meg, hanem álljon meg a hivatal előtt, s karakán módon, szájmaszkban baktas-son fel. Cseresnyés Péter személye egyéb-ként jó párszor előkerült az ülésen. Ilyen volt a csa-padékvíz-elvezető rendszerek-kel kapcsolatos pont is, ahol Bizzer András szerint részben Cseresnyés Péternek köszönhető, hogy 5+15 millió forintos támogatást kaphat ez a kezdeményezés. Horváth Jácint, az ÉVE frakcióvezető-helyettese ugyanakkor arra emlé-keztetett, hogy ez egy uniós pályá-zati lehetőség, így, hogy is dönt-hetne ebben Cseresnyés Péter. Balogh László gyorsan pontosí-tott: az államtitkár közvetített a Zala Megyei Közgyűlés felé. Erre Horváth Jácint és Fodor Csaba is annak adott hangot, hogy nem értik, miért is kell ahhoz segítség, hogy a polgármester vagy az alpolgármester lobbizzon Pál Attilánál, a megyei közgyűlés elnökénél vagy Bene Csabánál az alelnöknél. Továbbá a frakcióveze-tő-helyettes azt is nehezményez-te, hogy ebben az uniós kiírásban sok mindenre lehet igényt benyúj-tani, az előterjesztés szerint Nagy-kanizsa mégis csak a csapadékvíz-elvezető projektre pályázott. Ez szerinte óriási hiba.Harmadik pont: A Modern Városok Programmal kapcsolat-ban a Kanizsa TV Híradójában fog-lalkoztunk már a sportcsarnok ügyében felmerülő vitákkal, azaz a polgármester által elindított névválasztó szavazással és a kife-lejtett LED-fallal. Legalább ilyen kényes pont volt, hogy százmilliós szerződéseket kötött meg a rend-kívüli jogrend visszavonása előtt Balogh László a nagyberuhá-zásokkal kapcsolatban, az ÉVE-frakció tagjai sze-rint azonban ezek egyi-kébe sem lettek beavatva. A polgár-mester szerint minden szabályos módon tör-tént, így áll elébe bármi-lyen kérdésnek. Károlyi Attila azt nehezményezte, hogy bár jog-szabály erre nem kötelezi Balogh Lászlót, de a polgármesternek igenis részletesen be kellett volna számolnia a kanizsaiaknak arról, hogy miként haladnak ezek a pro-jektek, nem pedig – őt idézve – a képviselők háta mögött mutyikol-ni a BMSK-val. A vita végén Horváth Jácint nyújtott be egy 8 pontból álló módosítót, melynek lényege, hogy megvál-toztatja a beruházások tárgyalási delegációjá-nak összetételét, így bekerült például Czirá-kiné Pakulár Judit, Horváth Jácint, Fodor Csaba és Károlyi Atti-la.Negyedik pont: Némileg meg-lepő vita volt a települési névhasz-nálatnál kialakult csörte. Szabó Szilárd, a Fidesz-frakció vezetője volt a kezdeményező, ő szólalt fel elsőként az Aranykor névhasz-nálati kérelmét illetően. A csoport egyesületként a Nagykanizsa Undergro-und Múlt- és Értékmen-tő Kultúrkommandó és Kanizsai Rekord Egye-sület nevet szerette vol-na használni, ehhez azon-ban nem járult hozzá az Ügy-rendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság. A frakcióveze-tő kérte Károlyi Attilát, hogy gon-dolja át ezt a döntést, hiszen az AK kezdetben a közösségi médiában megosztott cikkeikkel, majd az országos elismerésre is szert tevő szabadtéri akcióik során is kiérde-melte, hogy használhassa a város nevét. Ehhez csatlakozott Radics Bálint (Fidesz) is, aki elmondta, hogy fel is háborodott a bizottság döntésén. Erdős László (Fidesz) szerint jogilag sem indokolható az ÜJNKB döntése, s még odaszúrt egy éles megjegyzést, miszerint a bizottságnak vannak olyan tagjai, akik elég szerteágazó munkás-mozgalmi ismeretekkel rendelkez-tek, s ezért juthatott az undergro-und szóról egy illegális mozgalom az eszükbe. Károlyi Attila kifejtet-te, hogy neki is nagyon szimpa-tikus ez a társaság, így amennyiben az Arany-kor megváltoztatja a címerét, ami egy AK fegyver, és kiveszi belő-le az LSD feliratot, akkor tárgyalhatnak a Nagyka-nizsa név használatáról. Azt is hozzátette, hogy Erdős László jobban tenné, ha a saját múltjában kapargatna, hiszen a Magyar Szocialista Munkáspárt-nak ő is tagja volt. Schauta Mar-cell szerint senkinek nem volt problémája a csoport munkássá-gával, ugyanakkor az általuk kér-vényezett név már alapvetően rekord lenne a hosszúsága miatt, s inkább trollkodásnak tűnt, nem jogos igénynek. Elmondta azt is, hogy az Aranykor Nagykanizsa Egyesület elnevezés például meg-felelt volna a bizottsági tagoknak. Ötödik pont: Az építményadó-ról szóló rendelet módosítása kap-csán sem értettek maradéktalanul egyet a felek. Bizzer András kez-désként kiemelte: az előző város-vezetés és a jelenlegi kormány érdeme, hogy épül az új ipari park. Majd ismertette, hogy az előter-jesztés szerint az első 3 évben az új parkba betelepülő vállalkozóknak 0 forint lenne az építményadója, utána pedig 2 évig 50 százalé-kos kedvezményt kapná-nak. Horváth Jácint két kérdést tett fel ezt követően: ha egy cég úgy dönt, hogy a sör-gyár ipari parkjában vásárol területet, s ide-hozna egy 50 fős céget, akkor jár-e a kedvezmény, s ha jön egy cég, majd 5000 négyzet-méteres automata raktárat üze-meltetne a NIPÜF területén, 5 embert alkalmazva, akkor járna-e a kedvezmény. Az alpolgármester szerint teljesen mindegy, hogy állami vagy önkormányzati terü-letről van szó, a lényeg az, hogy a kialakuló parkban minél több befektető legyen. Ezt a választ azonban nem hagyták annyiban az ÉVE képviselői, Schauta Marcell, Berta Krisztián és Károlyi Attila is felszólította az alpolgármestert, hogy válaszoljon Horváth Jácint kérdésére. Ezek után a polgármes-ter válaszolt: a sörgyár területén nem jár a kedvezmény. Így jött Horváth Jácint módosítása, hogy a polgármester készíttessen egy olyan előterjesztést, ami nem zár-ja ki azokat a beruházásokat a támogatás alól, amelyek nem az új ipari parkban fejlesztenének, vala-mint vegye figyelembe a terem-tett, megtartott munkahelyek ará-nyát. A módosítást elfogadta a közgyűlés.Volt még bőven vitás pont a közgyűlésen. Ugyanakkor úgy tűnik jó darabig nem olvashatnak testületi összefoglalót, hiszen szerdától életbe lépett a rendkívü-li jogrend, azaz a polgármester az egyszemélyben meghozott dön-tései alapján, bizottsági fórumok, közgyűlés összehívása nélkül irá-nyítja a várost. Horváth JácintSzabó SzilárdRadics Bálint
6 | KANIZSA újságközéletA fejlesztés egy fontos mérföldkő a Resideo Kft. életében, hiszen olyan támogatáshoz jutott a cég, amely által az idei, COVID-19 sújtotta évben folytatni tudja azt a fejlesztő munkát, ami a nagykanizsai gyártás jövőbeni, vállalati pozicionálását segíti. A gyárban lakossági felhaszná-lású, biztonsági fűtéstechnikai alkatrészeket készítenek, össze-szerelési operációs, értékesítési tevékenységet folytatnak. A régió vállalati értékesítőinek közel 20 százaléka köthető a Nagykani-zsán készült termékekhez. - Büsz-kék vagyunk arra, hogy az itt elő-állított termékek több millió ház-tartásban alkatrészekként szol-gálnak. A Resideo Kft. kanizsai gyára 450 főt foglalkoztat és több, mint 15.000 négyzetméteren tevékenykedik. Ezzel meghatáro-zó a nagykanizsai gazdasági élet-ben. A vállalat elkötelezett a folya-matos fejlesztésben, összeszerelő gyárként költségeink alacsony szinten tartása, a gyártási haté-konyság növelése versenyképes-ségünk záloga – hangsúlyozta Bodo Molitor, a Resideo Kft. igazga-tója. - Minden telepü-lés erejét és az ott élő emberek biztonságérze-tét az adja meg, ha tudják, hogy az egzisztenciájukat, a mun-kájukat az adott településen meg-találják. A Resideo az elmúlt idő-szakban egy olyan céggé vált, amely ezt a biztonságérzetet ebben a városban, az itt élő polgá-rok számára sugározni, adni tudta – fogalmazott a gyárban tartott ünnepi rendezvényen Cseres-nyés Péter, a térség országgyűlé-si képviselője. - Olyan időket élünk, amely nem csak az embere-ket, hanem a gazdaság szereplőit, a vállalatokat is nagyon komoly kihívások elé állítja – ezzel a gon-dolattal kezdte beszédét Szijjár-tó Péter külgazdasági és külügy-miniszter. Véleménye szerint a világjárvány az emberek életén és egészségén túl az emberek mun-kahelyeit is veszélybe sodorta. Ez pedig világosan kijelöli az álla-mok, a kormányok feladatait. - Ahhoz, hogy a munkahelyek meg-védése sikeres lehessen, ahhoz az ország működőképességét fenn kell tartani. Az ország működőké-pességének fenntartásához pedig előfeltétel, hogy a gazdaság is működjön. Ahhoz, hogy a gazda-ság működjön, az emberek mun-kájára van szükség. Mert, ha a kér-dést úgy tesszük fel, mitől tud sikeres lenni a magyar gazdaság? A válasz nem az, hogy a nemzet-közi hitelektől, segélyektől – mert azok nem sikert, hanem kiszolgál-tatottságot hoznak. A magyar gazdaság a magyar emberek munkájától lehet sikeres. Ahhoz, hogy a magyar emberek dolgozhassanak, egészségre és munkahelyekre van szükség. Akár hajlamosak is lehetünk azt gondol-ni, hogy a munkahelyek csak úgy maguktól jönnek létre, de ez nyil-vánvalóan nem így van. Azokat lét-re kell hozni, aztán meg kell véde-ni. Éppen ezért mi azokat a vállala-tokat támogatjuk, amelyek a szö-vetségeseinkké szegődtek abban a harcban, amelyet a munkanélküli-séggel szemben folytatunk manapság. Amikor a világjárvány gazdasági hatásai világossá váltak, egyetértés formálódott akörül, hogy ilyen helyzetben az államnak bizony pénzt kell adni a gazdaság-ba. Volt egy erőteljes nyomás arra nézve is, hogy a munkanélkülisé-get finanszírozza az állam. Tehát legyen hosszabb a munkanélküli segély időszaka, legyen nagyobb maga a segély. Mi ennek ellenáll-tunk, és azt mondtuk: nem a mun-kanélküliséget, hanem a munka-nélküliséggel szembeni harcot kívánjuk finanszírozni. Ami pedig csak úgy lehetséges, ha szövetsé-get kötünk a vállalatokkal. Azokkal, amelyek megvédik a munkahelye-ket, illetőleg újakat hoznak létre – hangsúlyozta Szijjártó Péter.A külgazdasági és külügymi-niszter tájékoztatása szerint a kor-mány versenyképesség-növelő programjában 904 vállalat vett részt, amelyek 425 milliárd forint értékű beruházást vállaltak. A 30 iparágban megvalósuló fejleszté-seknek köszönhetően 155 ezer munkahelyet óvtak meg.Vincze AdélFotó: Horváth ZoltánAz amerikai tulajdonú Resideo Kft. 447 millió Ft-os fejlesztést hajt végre nagykanizsai gyárában. A kormány 224 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a beruházáshoz, amelynek köszönhetően kapacitásbővítés, automatizálás, hatékonyság-növelés valósulhat meg. A támogatási szerződést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adta át a kanizsai gyárban.beruházásA nehéz helyzetre válaszként:
A koronavírus terjedésé-nek csökkentése érdeké-ben újabb korlátozásokat jelentett be kedden este Orbán Viktor miniszterel-nök. Jelenleg felszálló ágban van a járvány, a csütörtöki adatok szerint Zala megyében eddig mintegy 2500 embert regisztráltak.Pontos kanizsai adatokkal nem tudunk szolgálni, Balogh László polgármester utoljára hétfőn tett közzé járvánnyal kapcsolatos szá-mokat. Eszerint 143-an álltak aktív járványügyi megfigyelés alatt, közülük 97 főnél mutatták ki a fer-tőzést. Az ismert tendencia miatt a számok azóta valószínűsíthetően növekedtek, továbbá a nagykani-zsai szennyvíz-mintavétel és a vizsgálat kiértékelése után is elmondható, hogy az új esetszá-mok további emelkedése várható Nagykanizsán az elkövetkező napokban. Mindeközben a kor-mány rendkívüli jogrend beveze-téséről döntött, valamint éjfél és reggel öt óra között kijárási korlá-tozást rendelt el Magyarországon. A döntések között szerepel a szó-rakozóhelyek bezárása, a sport-rendezvényeken, mozikban és színházakban pedig csak minden harmadik széken lehet ülni, és kivétel nélkül kötelező maszkot használni Budapesten, valamint a megyei jogú városokban, így Nagykanizsán is járatsűrítést ren-deltek el. Munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra között, vala-mint délután 15 óra és este 19 óra között szeretnék ezzel elkerülni a zsúfoltságot a tömegközlekedés-ben. A nagykanizsai városvezető közösségi oldalán a későbbiekben ígért tájékoztatást ennek megva-lósításáról. A járvány terjedésének csökkentése érdekében emellett szerdától újra életbe lépett az ingyenes parkolás az ország egész területén. A kormányzati dönté-sek közül sokan hiányolták az oktatással kapcsolatos rendelke-zéseket, a tanévet azonban nor-mál menetrend szerint tervezi a kormány. A csütörtöki tájékozta-tás szerint az operatív törzs 67 óvodában és 6 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 42 osztály-ban és 16 iskolában pedig digitális munkarendet. Ha a járvány terje-dése ilyen ütemben gyorsul, akkor december közepére a kórházak elérik a teljesítőképességük hatá-rát. - Eljött tehát az ideje, hogy újabb, gyors lépéseket tegyünk, amikkel megvédhetjük a kórházak működőképességét és a legin-kább veszélyeztetett idősek életét – hangsúlyozta a miniszterelnök.Vuk Anita 2020. 11. 06. | 7aktuálisFelhívása civil lakosság veszélyeztetett csoportjai számáraingyenes szájmaszkok igényléséreNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a járványügyi készültség idején a civil lakosság veszélyeztetett csoportjaihoz tar-tozó, azaz a 60 év feletti személyek és a krónikus beteg számára 2 db/fő 90 C fokon mosható, fertőtleníthető, többször felhasználható száj-maszkot biztosít ingyenesen.Az átvételhez 60 év feletti személyek esetén személyi igazolvány, krónikus betegek esetén orvosi igazolás bemutatása szükséges. Osztópontok, ahol az ingyenes szájmaszkok hétfőtől-péntekig munkanapokon 8.00 -16.00 óra között átvehetők:Nagykanizsai Alapellátási Intézmény (Nagykanizsa, Petőfi u.5.)Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősügyi Klubjai:Idősek Klubja I. (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 40.)Idősek Klubja III. (Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10.)Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.)Az ingyenes szájmaszkok 2020. október 9-től vehetők át a fenti helyszíneken!Dr. Schauta MarcellSzociális, Egészségügyi és KörnyezetvédelmiBizottság elnökePÁL YÁZATIati HIRDETMÉNY Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghala-dó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 3.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.11.11. 13.00-13.30-ig A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osz-tály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagy-kanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagy-kanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 30.Nagykanizsa, 2020. november Balogh LászlóFotó: facebook.com/orbanviktora kormányVeszélyhelyzetet hirdetett ismét
8 | KANIZSA újságak tuálisISJanuártól betiltják a nyílt színi zöldhulladék égetést Magyaror-szágon. Ehhez igazodva Nagyka-nizsa Közgyűlése is módosította rendeletét. Az októberi soros ülé-sen több képviselő is az égetés helyett bevezetendő egyéb meg-oldások szükségességéről szólt. Nem csak a családi házas övezet-ben élők zöldhulladék problémá-ját kell megoldani, hiszen ez érin-ti a mezőgazdaságban dolgozó-kat is.– Az Európai Unió döntését Magyarországnak is végre kell hajtani, ez viszont rengeteg kér-dést vet fel. Eddig számos mező-gazdasági őstermelőnek hozzá-tartozott a munkájához az égetés, mások a zöldhul-ladékot beásták a föld-jükbe. Ez a jövőben is elképzelhető, bár hozzá kell tenni azt, hogy a zöldhulladék-ban, magában a növényben még renge-teg vegyi anyag megtalálható, ami a lebomlással eltávozik, de a földbe ásva nem, ott tovább sűrűsödik az a vegyi anyag, ami nem oda való. Nagykanizsán megoldott a bio-hulladék gyűjtése és elszállítása, de a helyi szolgáltató kapacitása is véges. Rendkívüli gondot okoz így is a zöldhulladék komposztálása és a befedése. A szolgáltató nincs felkészülve a várhatóan hatalmas mennyiségű anyag semlegesíté-sére, de például a gépjárművek üzemanyagköltsége és a kiszolgá-ló személyzet száma is gondot okoz. Gyakorlatilag ott állunk, ahol a part szakad – nyilatkozta Károlyi Attila, az Éljen Váro-suNK! képviselője.Január elsejétől nem az önkormányzat rendelet-ben meghatározott tevékenységéhez tar-toznak az avarégetéssel kapcsolatos bejelenté-sek és ezek ellenőrzése, így a közterület helyett jövőre a tűzoltóságot kell hívni zöld-hulladék égetése miatt. – Annak ellenére termé-szetesen fogjuk majd nézni, hogy valaki elkövetett-e sza-bályszegést vagy sem, de nem a közterület felügyelet, illetve az önkormányzatnak az illetékes szakosztálya kell, hogy intézked-jen, hanem ebben az esetben a tűzoltóság lesz az az eljáró ható-ság, aki tulajdonképpen meg tudja szüntetni az így kelet-kezett tüzeket – árulta el Bakonyi Tamás, a Köz-terület Felügyelet cso-portvezetője, aki hozzá-tette: 2020. végéig a sza-bályok nem változnak, a belvárosban a hét első két munkanapján, zártkertekben vasárnap és az ünnepnapok kivé-telével minden nap, reggel 8 és 18 óra között lehet növényi hulladé-kot égetni. Az égetés tiltásával a levegő minőségének javítása, ezáltal a lakosság egészségének védelme a cél. Benedek Miklós környezet-védelmi szakember szerint ez mindig is egy „örökzöld” téma, és megosztó az emberek között. Vannak, akik kifejezetten örülnek, hogy betiltják az avarégetést, míg mások panaszkodnak. – Egyesek, akiknek a városban és a peremterületen van kertjük összegyűjtik vagy komposztálják, míg mások elégetik, ezzel nem kevés gondot okozva a szom-szédságnak. A környezetre viszont káros hatással van, mert nagy mértékben magas a CO2 kibocsátás. A levelek elég sok méreganyagot tartalmaz-nak, nem beszélve a kór-okozókról, amelyeket nem rossz dolog, ha esetleg elégetik és nem komposztálják. De az utóbbi megol-dás is nagyon jó, mert rengeteg rostanyagot tartalmaznak, amelyek a későbbiekben beépülnek a talaj-ba, ha a komposztot beleforgat-juk a földbe a tavaszi ásás során – mondta el Benedek Miklós, a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület elnöke.Az égetés helyett jövőre tehát marad a biohulladék elszállítatá-sa, vagy akinek van lehetősége és helye a kertjében a komposztálás.Gerencsér Dóraaz égetésnek!StopJövő évtől országszerte tilos az avar és a kerti hulladék égetése. Az Európai Parlament már korábban állást foglalt a témával kapcsolat-ban, ugyanis az ENSZ Éghajlatváltozási Kor-mányközi Testülete szerint 2030-ig van csak esély visszafordítani a klímaváltozás pusztító folyamatát. A lakossági alternatívák: a biohulladék gyűjtése és a komposztálás.Fotó: Horváth Zoltán
Két - úgy is mondhatnánk - félmondat irá-nyította munkája során. Az egyiket, mely így hangzik: A hatalom szeretete nem a szeretet hatalma …, az Illés Együttes Fehér albumából választotta. A másik jelmondata pedig így szól: Az erkölcsi iránytűm a Tízparancsolat. – Elvi okokból nem voltam párttag. Nagyon ritka bárány voltam, aki vezető lété-re nem volt tagja az MSZMP-nek. A DÉDÁSZ üzemviteli osztályvezetőjeként Kanizsa 30-40 km-es környezetében a villamosener-gia-ellátás műszaki irányítása tartozott hoz-zám. Mintegy 200 emberrel kellett együtt-működnöm ahhoz, hogy jól el tudjuk látni a feladatunkat. Röviddel a megalakulása után beléptem az MDF szervezetébe, és a tagjaként szere-peltem 1994-ig. Ennek az egy pártnak vol-tam a tagja. Az önkormányzati választáson az MDF indított, és örömmel vettem a jelö-lést. Gondoltam, jobban is lehet csinálni, mint ahogyan korábban tették az elődeink. Nagy öröm volt megnyerni Kiskanizsán az egyik választókörzetet. Rendkívüli élmény és remény volt mindannyiunk számára. A dolgok akkor kezdtek komollyá válni, amikor az embernek a választási ígéreteit meg kel-lett valósítani. Én azt ígértem Kiskanizsán, minden erőmmel azon leszek, hogy a szenny-vízcsatornázást megoldjuk. Ez érdekes módon sikerült. Tarnóczky Attila parlamenti képviselőnk hozott helyzetbe bennünket. Ő hajtotta ki azt a forrástömeget, ami szüksé-ges volt ahhoz, hogy egyáltalán gondolni merjünk a szennyvízcsatornázás szervezésé-re. Tulajdonképpen kaptunk egy helyzetet, utána már „csak” be kellett rúgnunk a gólt. Nagyon nagy munka volt bevonni a lakossá-got. Aláírást gyűjtöttünk, mert kétharmados többség aláírására volt szükség ahhoz, hogy egy szennyvíztársulatot alakíthassunk. Végül olyan jól sikerült, hogy 40 társammal együtt 1 hónapon belül összeszedtük a 75 százalékos aláírást, és el lehetett kezdeni a munkát. Jóleső érzés most is visszaemlékez-ni az önkormányzat dolgozóira, akik teljes mellszélességgel támogatták ezt az ügyet, és jó visszaemlékezni a képviselőtársakra, akik a szükséges döntéseket egyhangú sza-vazással hozták meg. Az MDF színeiben kisebbségben voltunk, de a szennyvízcsa-torna építéssel kapcsolatos előterjesztést teljes egyhangúsággal hozta meg a testület. Vajon ma el lehetne képzelni ilyet? Egy kicsit romantikus korszaka és szép idő-szaka volt ez a demokráciának – vélekedett Takács Zoltán. – A vállalkozók és az alkalma-zottak egyaránt jól dolgoztak, így ’93 szep-temberének végére sikerült üzembe helyez-ni a szennyvízcsatornát. Borzasztó sokat dolgoztam, úgy éreztem, ha már lehetőséget kaptam, és megbíztak azzal, hogy döntést hozzak a lakosság helyett, akkor alaposan fel kell készülni rá. A közgyűlésekről este úgy jöttem haza, hogy pörgött az agyam, és hajnalig nem tudtam elaludni. Az egész időszakról csak azt tudom mon-dani, hogy szép volt, jó volt, és szívesen csi-náltam volna tovább. De érdekes helyzetbe kerültem, ugyanis többen felkértek arra, hogy induljak a következő ciklusban is, de a cégemnél meg olyan állapotok keletkeztek, hogy azt éreztem, ha hosszú távon ott aka-rok maradni, akkor fejlődnöm kell. Nagy dilemma után a céget választottam. Elkezd-tem tanulni, és 94-96-között szereztem egy közgazdász másoddiplomát. A politikai pályafutásomat feladtam, mert három dol-got nem tudtam tenni egyszerre. Egy kicsit fájt a szívem emiatt, illetve egy-két pofon azért jött. A kezdeti romantikus politizálás után hamar kiderült, hogy vannak más eszközök is, mint a tiszta kéz. Nem az anyagi meggaz-dagodásra gondolok, hanem a nem tiszta eszközökkel történő politizálásra. Műszaki emberként a ráció embere vagyok, és adat szinten szeretek gondolkodni, meg kommu-nikálni is. És akkor, amikor valaki adatok helyett más eszközökkel próbálja befolyá-solni az embereket, az még most is nagyon zavar. Annak idején nem volt arról szó, hogy az ember pénzért csinál valamit. Nem is tudom mennyi pénzt kaptunk a képviselőségért, de a szennyvízcsatorna építésének megszerve-zéséért nem adtak semmit, igaz, nem is kér-tem. Érdekes módon ez nem is volt kérdés. A politizálásról azonban nem akart lemon-dani véglegesen.– 2005-ben, miután nyugdíjba mentem, úgy gondoltam, 2006-ban elindulok az önkormányzati választáson, mivel több kis-kanizsai civil szervezet is erre biztatott. A Fidesz akkori elnöke azonban azt mondta, nincs rám szükség. Ezután abbahagytam az egészet, de így utólag már nem bánom, mert nagyon terhes munka a politizálás. Takács Zoltán korábban a Kanizsa Sakk Klub elnöke volt, most vezetőségi tagja. Sza-badidejében sokat sportol, pihen. – A jelenlegi önkormányzati munkáról az a véleményem, hogy szörnyű. – Nem értem, miért az a cél, hogy a másikat lejárassuk, és miért nem az, amire felesküdtek, hogy vigyék előre a várost. Érthetetlen számomra, hogy miért a hatalom szeretete a fontos, s nem a szeretet hatalma! Szomorú vagyok, és nem gondoltam, hogy idáig fajul ez az ügy, és azt sem tudom, hova vezet…Bakonyi Erzsébet 2020. 11. 06. | 9önkormányzatAz MDF jelöltjeként Takács Zoltán 1990-1994 között volt önkormányzati képviselő. Magyarországon 5. rész30 éves az önkormányzatiságForrás: egykor.huA hatalom szeretete nem a szeretet hatalmaMA…
10 | KANIZSA újságak tuálisISMúlt heti lapunkban számoltunk be arról, hogy gyűjtés indult Gondi Zétény gyógyulá-sáért. Arról pedig, hogy honnan is indult el és jelenleg hol tart ez a több ezer embert össze-fogó kezdeményezés, Stimecz Fridolinnal, a Jótékonysági Kupa-Nagykanizsa egyik létre-hozójával beszélgettünk.- A Jótékonysági Kupa-Nagykanizsát mint-egy nyolc éve hívtuk életre. Az egész egy szur-kolói kezdeményezésnek indult. Egy nagyka-nizsai Fradi szurkoló és én, mint Újpest szurko-ló találtuk ki és valósítottuk is meg, mivel akko-riban nem volt túl jó megítélése a szurko-lóknak, erre próbáltunk rácáfolni. Az azóta eltelt lassan nyolc évben ter-mészetesen sok minden változott, szerencsére pozitív irányba. Nincs mögöttünk semmilyen alapítvány vagy egyesület, mi egyszerű, hét-köznapi emberek vagyunk, akik segíteni szeretnének – mondta el lapunknak Stimecz Fridolin.A szervezők kezdetben minden évben tar-tottak egy jótékonysági teremlabdarúgó kupát és a csapatok nevezési díjának a száz százalékát felajánlották – tartós élelmiszer for-májában - egy rászoruló családnak. Ezen mára jócskán túlnőttek, ugyanis ma már az emberek maguktól keresik fel a Jótékonysági Kupát, hogy segíteni szeretnének. A kis Zétény és vele együtt a Gondi család a nyolcadik család, akiknek segíteni próbálnak.- Zétiékről a feleségem hallott először. Kis kutakodás után sikerült kapcsolatba lépni Nor-bival, az édesapával. Mindig mi keressük meg a családokat, ez az évek során úgy alakult, hogy az én feladatom. Sokszor nehéz, de a tör-ténetüket hallva motiválttá válok és tudom, hogy minden áron segíteni fogunk nekik. A Facebook egy megfelelő felület arra, hogy sok ember megismerhesse a segítségre szoruló családokat. A történetüket próbáljuk úgy vis�-szaadni, ahogy számunkra is hangzott az első találkozás után és a későbbiekben is adunk további helyzetjelentést a szereplőkről. Ezek a bejegyzések mindig sok megosztást kapnak, és így egyre többen látják őket – folytatta a szervező.Eddig két nagyobb cég, rengeteg kis-vállalkozó és nagyon sok magánsze-mély csatlakozott a Jótékonysági Licit Gondi Zétényért csoporthoz, ezen kívül a család története orszá-gosan is szinte mindenhová elju-tott. Több televízió és újság is meg-kereste őket, ezeken a csatornákon keresztül pedig még nagyobb figyel-met kaptak és esélyt, hogy minél többen segíthessenek nekik.- Egy családnak visszaadtuk az emberekbe vetett hitét, ismét bebizonyítottuk, amit egyébként vallunk is, hogy sok a jó ember, csak össze kell fogni őket! Ez a mi dolgunk. Forintban kifejezve remélhetőleg a napokban elérjük a két és fél millió forintot. A családnak szüksége volt néhány napra, mire el tudták fogadni, hogy most minden körülöttük forog, hirtelen nagyon sokan keresték meg őket. Gondoljon csak bele mindenki: Egy nap besé-tál valaki a nappalijukba, meghallgatja a törté-netüket, leírja azt, majd minden a feje tetejére áll. Több millió forintnyi adományt, tárgyi fel-ajánlásokat, élményekkel kapcsolatos felaján-lásokat kaptak. Ezzel kapcsolatban a kedvenc történetem az, hogy egy fiatal srác, aki olvasta Zétény történetét, megkereste Zéti édesapját. Elmesélte, hogy ő maga is követett el gázolást. Annyira megérintette, hogy milyen súlyos következményekkel is járhat egy kis figyelmet-lenség, hogy időt és pénzt nem sajnálva eljött Zétihez, természetesen nem üres kézzel – idézte fel Stimecz Fridolin.Körtvélyessy VivienA Jótékonysági Licit Gondi Zétényért Facebook- csoportot október 14-én hozták létre a szervezők, a csoporttagok száma mára meghaladta a 2300 főt és rengeteg felajánlás érkezett a Gondi család segítésére.Fotó: Czigóth Sándorcsak össze kell fogni őket!”„Sok a jó ember, A balesetet okozó nőnek november 5-én volt a tárgyalása a Nagykanizsai Járásbíróságon. A bíróság az ítélethirde-tésen kimondta, hogy a vádlott bűnös segítségnyújtás elmulasztásának bűn-tettében és közúti baleset okozásának vétségében. Halmazati büntetésül egy év szabadságvesztésre ítélték a gázolót, amit fogházban kell letöltenie, két évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, három és fél évre pedig a járművezetés-től. A vádlott az ítélettel szemben kérte a három nap gondolkodási idő fenntartá-sát. A bíróság a jogorvoslati határidő leteltét követően dönt az ítélet jogerős-ségéről.
2020. 11. 06. | 11hirdetés– Július másodikán nyitottunk újra és nem az történt, amire szá-mítottunk. Azt remél-tük, hogy szívesen vissza-térnek majd az emberek és megközelítőleg hasonló létszám lesz, mint korábban. Nem ez tör-tént, július hónapban alig több, mint ezer nézőnk volt. A korábbi átlag az 6 ezer látogató volt körül-belül egy hónapban. Gyakorlati-lag ehhez képest a 20 százalékát sem értük el a nézőszámnak – mondta csalódottan október közepén Maresch Dániel, a Cine-ma Nagykanizsa mozivezetője. A nézők visszajelzései alapján a fő probléma az volt, hogy a vírus második hullámában sokan nem mertek közösségi terekbe menni, valamint a maszkhasználatot is kényelmetlennek tartották film-nézés közben. A kialakult helyze-tet az sem könnyítette meg, hogy az Egyesült Államokban nagyon sok olyan filmpremiert elhalasz-tottak, ami érdekelte volna a közönséget.A filmszínház vezetője a közös-ségi oldalon is megosztotta a moziműködtetés nehéz helyzetét, melyet követően több felajánlást és segítséget is kapott. Egy rend-szeres moziba járó vállalkozó pél-dául 50 rászoruló gyermeknek finanszí-rozta az őszi szünet-ben a „mozizását”. Ezzel a mozinak és a gyerkőcök-nek is segített a fiatalember. Akkor már hallani lehetett a mozi vezetőjétől, hogy az önkormány-zat is a szívén viseli a nagykanizsai filmszínház sorsát és úgy tűnik most valóban sikerül partra ver-gődni egy időre.Örülök, hogy fontosnak tartják a mozi helyzetét és ügyét– Egyhangúlag támogatta a közgyűlés a mozi megsegítését. Most nehéz helyzetbe kerültünk és szükségünk volt azonnali támo-gatásra, ami 2 és fél millió forintot jelent. Ezt a közgyűlés minden képviselője egységesen támogat-ta. Én ennek nagyon örülök, hogy ilyen konszenzus van ezzel kap-csolatban és hogy a különböző frakciók, a város vezetői egyhan-gúlag fontosnak tartják a mozi helyzetét és ügyét – tette hozzá Maresch Dániel.A mozivezető azt is elmondta, hogy ezt a jószándékot ők is viszo-nozzák, a város gyermekeinek ugyanis mintegy 700 ingyen mozijegyet osztanak ki.– Mivel az önkormány-zat támogat minket mi is tettünk egy felaján-lást. Ez azt jelenti, hogy iskolások részé-re kiosztunk jegyeket a tanintézményekben. A járványügyi intézke-dések miatt a diákok cso-portosan nem, de egyénileg láto-gathatják a filmszínházat, így eze-ket a mozijegyeket majd az isko-lák osztják szét a rászoruló gyere-kek között. A héten már 200 jegyet adtunk intézményeknek, hogy gazdára találjanak. Most hétvé-gén így a Bolyai, a Zrínyi és a Roz-gonyi iskola nehezebb helyzet-ben lévő diákjai jöhetnek mozi-előadásra, egyénileg. Az elkövet-kező hetekben pedig minden további általános iskolába viszünk majd ilyen ingyenes mozijegyeket – árulta el a mozivezető.KökÖzmegegyezés volt, hogy megadjuk a segítségetA város polgármestere is mara-déktalanul pozitív gondo-latokkal erősítette meg a közgyűlésen elhang-zottakat. – Azt gondolom, hogy nem sok ilyen döntés volt a közgyűlé-sen. Ez az egyik, amiben közmegegyezés volt és egyhangúlag úgy szavaztunk, hogy megadjuk a segítséget. Én is nagyon örülök neki – mondta Balogh László Nagykanizsa pol-gármestere. A kanizsai moziban az idei évben tehát még biztosan forog-nak a filmek. Ez az ügy is mutatja, hogy érdemes és lehet is közös erővel, jó döntést hozni. Hajnes Rita Az elmúlt évek során töretlenül nőtt a kanizsai filmszínház látogatottsága és kezdetben idén sem volt ezzel probléma. Folyamatos fejleszté-sekről és újításokról hallhattunk még akkor. Majd a tavasszal kihirde-tett veszélyhelyzet után három és fél hónap leállásra kény-szerült az intézmény és az újranyitást követően sem tértek vissza a filmbarátok.a moziMegmenekültA képviselők egyhangúlag támogatták Fotó: Kanizsa TVa fennmaradást
12 | KANIZSA újságtörténelem„A körülmények apropóján dön-tött a 60-as években az akkori álla-mi és katonai vezetés a katonai esz-közeink modernizálásáról, úgy a szárazföldi, mind a légierő csapa-tainak korszerűsítéséről. Kiválogat-ták a helyőrség közeli alakulatok-ból a tiszteket, a tiszthelyetteseket, a parancsnoki állományt pedig 6 hónapos tanfolyamra kiküldték a Szovjetunióba”„ Gömöri Zoltán nyugállományú alezredes, Kiss János százados és Regős Zoltán őrnagy beszélgetésébe az évfor-duló és a Volt egyszer egy katona-város című sorozatunk kapcsán hallgattunk bele.Rakétaosztály sehol nem helyez-kedhetett el úgy az országban, hogy nem volt fedőalakulata. A Páncéltörő Tüzérosztály látta el ezt a feladatot – kezdte a mindennapi élet felidézésével Regős Zoltán.Az egész rendszerbeállításról a korábban a Dózsa laktanyában szolgáló Gömöri Zoltán beszélt, akit 1950-ben avattak híradóstiszt-nek a Zalka Máté Híradótiszti Isko-lán, és ’56-ban helyezték híradófő-nöknek a lövészezredhez. – Egy szeptemberi gyakorlat után a lakásomon egy menetlevél fogadott, melyben azt közölték, hogy másnap reggel jelentkezzek a Honvédelmi Minisztériumban. Fogalmam sem volt, hogy miért, egész úton azon spekuláltam, hogy mit ronthattam el a gyakorla-ton. Budapesten közölték, hogy fontos terveik vannak velem. Nagy-kanizsán egy titkos alakulatot hoz-nak létre, de erről még a parancs-noknak sem beszélhetek. Vissza-térve áthelyeztek a Kossuth lakta-nyába, és ismertették a legfonto-sabb feladatokat. Ott tájékoztattak az alakulat fedőnevéről: 13. Harc-kocsi Felderítő Század. Ez valóság-ban a kaposvári hadosztály kötelé-kébe tartozó atomrakétát kilövő alakulat volt, amiről az égvilágon senki sem tudhatott. A parancsnok közölte velem, hogy a híradónk előtt nagy felada-tok állnak. Létrehoztuk a belső hír-adást és ezek után következett a többi főfeladat. Az állománytábla alapján egy orosz rakétaosztály sablonját vették át a magyarok is. Nagy hangsúlyt kellett fordítani a rádiós kiképzésre. A híradótechni-kai eszközök csak morze üzemben üzemelhettek az elöljáró parancs-nokság felé. Novemberben már részt vettünk egy harcászati gya-korlaton, ahol a T-34-es harckocsik imitálták a kilövő állványt. 1963 tavaszán pedig az alakulat rend-szerbeállító gyakorlaton vett részt Herend térségében, és a kilövő állásból rakétacsapást intézett a megadott célpontra, amelyet a párt és kormány vezetői is megte-kintettek. A kilövés kiválóan sike-rült. – A kanizsai rakétaosztály azért volt érdekes, mert ilyen fegyver-nem nem volt eddig a magyar nép-hadseregben – vetette közbe Regős Zoltán őrnagy. – A magyar néphadseregnek az első rakéta-technikával felszerelt alakulata volt a nagykanizsai MN5612 Harckocsi Felderítő Század. A századot 2 üteggel rendszeresítették, 2P16 indítóállvánnyal, 3R10 rakétával, de ez nem sokáig élt, mert ’66-ban már egy új rakétatípus 9P113 indí-tóállvány 9M21 rakéta váltotta a régi rendszert. A réginek 45 km, az újnak 72 km volt a hatótávolsága, és a hatóereje is nagyobb volt. A váltás már modernebb, ZIL gépko-csira szerelt indítóállvány volt. A korábbi kettő rakétaütegből 3 rakétaüteg lett, és harckocsi felde-rítő zászlóaljjá alakult ’66-ban. A továbbiakban ezzel folyt a kikép-zés és a hadrendbe tartás. – A gyakorlatok folyamán rájöt-tek, hogy az orosz híradó állo-mánytáblák nem felelnek meg a magyar követelményeknek. Javas-latomra ettől kezdve megváltoz-tatták a rakétaalakulatok híradását – egészítette ki Gömöri Zoltán. – Azért volt ez a fegyver annyira titkos, mert atomlőszert, de emel-lett tömegpusztító fegyvereket, vegyi fegyvereket is ki tudott lőni. Ugyanez a „nyugati” oldalon is megvolt, és a két szembenálló fél kiegyenlítette az erőviszonyokat. Az akkori hidegháborús időszak-Szemelvények a Koss uth laktanya életébőlNagykanizsán 58 évvel ezelőtt, 1962. november 5-én 19 fő tiszt, 25 fő tiszthelyettes és 1 fő polgári alkalmazottal megalakult Magyarország első rakétás alakulata; Albert Mihály őrnagy, parancsnok és Pálosi István szá-zados, törzsfőnök parancsnoksága alatt a Kossuth laktanyában. Létreho-zását az akkori politikai helyzet; a hidegháborús korszak, a két nagyhata-lom közötti szembenállás és a karibi válság tette indokolttá. a város szélén Atomrakétát kilövő alakulat
2020. 11. 06. | 13történelemban a békét ez biztosította. Hála Istennek, ezeket a fegyvereket sehol nem kellett használni a vilá-gon. Kanizsára mindig válogatott tiszteket, tiszthelyetteseket és sor-állományú katonákat hoztak, akik fontos beosztásokat láttak el – tet-te hozzá Regős Zoltán. – A híradó katonák békében is „háborús” körülmények között dolgoztak. Úgy is mondták, a hír-adás a hadsereg idegrendszere. Ezekkel az új híradó-berendezé-sekkel a híradó 25 fős létszáma 50 főre emelkedett. Ezzel az 50 fővel minden gyakorlatot, feladatot vég-re tudtunk hajtani. 25 évig voltam az alakulat híradófőnöke, a szolgá-lati időm letelte után az alakulattól mentem nyugdíjba – jegyezte meg Gömöri Zoltán.Regős Zoltán az elmondottak-hoz hozzátette: a hadseregben tör-ténő átszervezések következtében az MR5612 13. Harcászati Rakéta-osztály felszámolása ’87-ben következett be, az osztály techni-kai eszközeit átadták a szentesi rakétaosztálynak. Az akkori kato-nai, politikai és állami vezetés úgy döntött, hogy egy korszerűbb har-cászati rakétaosztályt telepítenek Nagykanizsára. Ez lett volna a TOCSKA (SS21). Ennek egy előké-szítő törzsét hozták létre Gondos Ferenc őrnagy parancsnoksága alatt. Mivel az akkori, rendszervál-tás előtti pénzszűkében a katonai-politikai vezetés nem vállalta be, így a rakétaosztályt nem állították fel. A 13. Harcászati Rakétaosztály többször ért el kiváló és jó eredmé-nyeket, az úgynevezett szocialista versenymozgalomban a sorállo-mányú katonák, alegységek vettek részt, és minden időszakban jó és kiváló eredményeket értünk el. Ezeknek az elismerése, átadása a leszerelés napján történt meg. – Amiről sokan nem tudnak, fűz-te hozzá Gömöri Zoltán, hogy az alakulatnak rádió-vevő állomást kellett telepíteni a hadsereg riasz-tási rendszerébe, és egy katonának fejhallgatón keresztül éjjel-nappal figyelnie kellett a hadsereg riasztá-si háborús rendszerét. Az ügyele-tes tiszt minden reggel megkapta lezárt borítékban a jelszót. Amikor a katona vette a jelszót, közölte az ügyeletes tiszttel, hogy a vevőké-szüléken egy hatszámjegyű kód érkezett, az ügyeletes tiszt fölbon-totta a borítékot, és a kódot azon-nal jelentette a hadosztály ügyele-tes tisztnek. Amelyik alakulat kato-nái nem vették ezt a jelszót, a vizs-gálat után szigorú büntetést kap-tak. Erről soha senki nem beszélt a mai napig. A mi alakulatunknál ilyen katona nem volt. Regős Zoltán 1973-ban került a Kossuth laktanyába, mert a rakéta-osztálynál rendszeresítettek egy időjárás-jelző szakaszt, ami fontos szerepet játszott a rakétafegyver pontos célba juttatásában. – Magas-légköri szondázásokat hajtottunk végre, és ezek adatait közöltük a rakétaütegekkel, ame-lyeket a lőelem kiszámolásához használták föl. Innen a rakétaüteg-hez kerültem, ahol szakasz, majd rakétaüteg-parancsnok lettem. ’87-ben részt vettem az előkészítő törzsben, majd ennek a felszámo-lása után voltak, akik nyugállo-mányba mentek, a többieket a helyőrségben lévő alakulatok fogadták be különböző beosztá-sokba. Én ’95-ben, a 14. Thury György Gépesített Lövészdandár Önjáró Tüzérosztály parancsnoka-ként a laktanya megszűnésekor mentem nyugdíjba. Gömöri Zoltánt ’71-ben nevez-ték ki alezredesnek, és 55 évesen helyezték nyugdíjba. A Honvédel-mi Miniszter javaslatára, az Elnöki Tanács elnökétől megkapta a leg-magasabb katonai kitüntetést, a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát. – Az MR5808 Nagykanizsa Had-osztály közvetlen tüzérosztálya 1950-ben alakult Szántódon, majd több lépcsőben átkerült Nagy-atádra, s onnan Nagykanizsára, ugyanabba a laktanyába – emlé-keztetett Kiss János százados. – Fegyverzetünkre jellemző volt, hogy ’53-ban 57 mm-es ágyú-val indultunk, ebből volt 3 üteg, tehát 18 db 1943 mintájú páncéltö-rő ágyú. ’56 után a kaposvári gépe-sített lövész hadosztályhoz tartoz-tunk, innen mentünk tovább, s utána történt a fegyverzeti váltás, az 57-ről 85 mm-es hadosztályi ágyúval lettünk felszerelve. Majd ’63-ban diszlokáltunk ide Nagyka-nizsára, később pedig elkerültünk Marcaliba. 1970-ben a technikai fejlesztések után az osztály meg-maradt, viszont a fegyverzete megint változott. Az osztály 2 üte-ge 100 mm-es pc.ágyúval és 1 rakéta páncéltörő 9P113/M. harci géppel látta el feladatát – hangsú-lyozta Kiss János, hozzátéve azt is, hogy az első megalakult osztály parancsnoka Püspöki Árpád őrnagy volt, a törzsfőnöke pedig Szabó Tóth József őrnagy. Alap-vetően 4 parancsnoka volt az osz-tálynak, az 5. az ezredparancsok Bátor Ferenc ezredes lett. – Mi sem voltunk haszontalanok a laktanyában, kétszer lettünk Kiváló osztály, és több mint kilenc-szer élenjáró osztályok. Nálunk egy ember lett tábornok, Török Miklós vezérőrnagy, míg Kaiser Miklós ezredesi rendfokozatba került. – A páncéltörő osztály a kapos-vári hadosztályhoz tartozott, – említette meg Regős Zoltán, meg-jegyezve azt is, hogy nagyon jól megértették egymást a páncéltö-rő alakulattal, sőt annyira, hogy több mint 10 éve minden év novemberében találkoznak a pán-céltörők és a rakétaosztály hivatá-sos állományú tagjai. Sokat beszél-getnek, és természetesen ilyenkor előjönnek a katonatörténetek is. Gömöri Zoltán az érdekesség kedvéért még elmondta: éles hely-zetben a Bakonyban tárolt igazi atomfejet helikopterrel szállítot-ták volna le az alakulathoz a meg-határozott helyre, ahol a rakéta-szállító TBSZ vette volna át. Sze-rencsénkre ez nem történt meg. Sokan nem tudják, a hadosztály támadási iránya Olaszország felé mutatott. A parancsnok páncél-szekrényében őrizték azt a boríté-kot, ami megmutatta, hogy hábo-rú esetén a 4 körlet közül melyiket kell elfoglalni. Erről senki nem tud-hatott csak a parancsnok, a törzs-főnök és a híradó főnök. A negye-dik éles körletet Tormaföld közelé-ben alakították ki egy erdőben. Regős Zoltán megjegyezte, az indító állványok csak éjszaka mozoghattak és figyelembe kel-lett venni a felderítő műholdak mozgását a feladatok végrehajtá-sa tükrében. A Kossuth laktanya tisztjeinek a felkészültségét jelle-mezte, hogy négy tábornokot adott. A rakéta osztálytól két fő tábornok került magasabb beosz-tásba, Kálmán Ferenc és Benkovics Zoltán dandártábornok. A Kossuth laktanya ’89-ben szűnt meg. A laktanyák bezárása rosszul érintett mindenkit, hiszen személyi és családi sorsokról kel-lett dönteni. A legnagyobb gond az volt, amikor egy alakulat meg-szűnésével a katonával együtt a családnak is mozdulni kellett, de a nyugdíjazás után sokan visszajöt-tek Kanizsára. Bakonyi ErzsébetNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja a nagykanizsai 4372 hrsz-ú, ún. Lazsnaki kastély megnevezésű ingatlanát.Kikiáltási ár: 46.000.000,-Ft + ÁFAA versenytárgyalás időpontja: 2020. november 11. szerda, 10:00 óraA versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-mesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaInformáció kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármeste-ri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaTelefon munkaidőben: 20/849-2330, 20/849-2466Kiíró minden ajánlattevő számára kötelezővé teszi az ingatlan meg-tekintését, melynek hiányában az árverésen nem lehet licitálni.
Nem is újságcikk, inkább jegyzet – ha definiálni kel-lene ezen sorokat. Ugyanis a „sztori” - ami abszolút nem szenzációhajhász, sokkal inkább felhívás a gyerekek és szüleik számá-ra – pár héttel ezelőtt tör-tént. Adott egy 10 emele-tes ház, amely lépcsőházá-ba a lakók természetesen kulccsal, vagy kóddal tud-nak bejutni, tehát nincs tárva-nyitva, - a bejárati ajtón még figyelmeztető plakát is ki van ragasztva, a biztonság érdekében: Ide-geneket soha ne engedjen be! Egy hétköznapi őszi estén egy lakó úgymond „elkapott” egy csapat tinit. A ránézésre 15-16 éves fiúk, rendezett külsővel, tisztelettudó magatartás-sal álltak szemben az ott lakó férfival. Egyik fiatal sem volt a lép-csőház lakója, és mint kide-rült, a tetőről rohantak le. (Tud-ni kell azt, hogy a 10 emeletes lépcsőházak legfelső lakószintjén vas-rács zárja el a tetőre vezető lépcsőt. Ott található a lakóház kazánja, és nem utolsó sorban - egy katasztrófahelyzet esetén - ez menekülési útvonal az ott élők számára.) A lakó-kat kérdezgetve kiderült: ez nem az első eset volt, hogy idegen fiatalok a tetőn „szórakoznak”. Az ominózus eset kapcsán nyilatkozott lapunknak Kirchner Norbert, a szó-ban forgó ház lakója. - Még nyáron történt az első eset, legalábbis ekkor találkoz-tam először ezzel a problé-mával. Egyik délután kimentem az erkélyre, s arra lettem figyelmes, hogy rendőrök figye-lik a 10 emeletes tetejét. Akkor rám köszöntek és kérdezték, hogy én tet-tem-e bejelen-tést, hogy van-nak az épület tete-jén. Mondtam, hogy nem, de szívesen beenge-dem őket, hogy ennek utá-na járjunk. Felkísértem őket, ahol azt tapasztaltuk, hogy a rácsos ajtó, aminek zárva kellene lennie, ezút-tal nyitva volt. Ide csak a tűzoltóságnak, illetve a kazán karbantartójának lenne jogosultsága fel-menni. A hatóság embere-ivel aztán a tetőn fiatalokat találtunk, akik a 10 emele-tes tetején italoztak. A rendőrök figyelmeztették őket, hogy ez baleset veszélyes és megtörtént az adatfelvétel is. A fiatalok nem árulták el, hogyan szerezték meg a kulcsot és azt sem, hogyan jutottak be a lépcsőházba. Annyit mondtak, hogy a városban mindenki tud erről a hely-ről. Ezután értesítettem a közös képviselőt, megtör-tént a zárcsere a rácsos ajtón. A történet azonban itt nem ért véget. Most októberben a liftre várva lettem figyelmes arra, hogy fiatalok rohannak le a lépcsőn, sörrel a kezük-ben. Leértem a lifttel a földszintre, ott bevártam őket. Megkérdeztem, hogy mit csinálnak itt!? Megint a tetőn voltak. Elmagyaráztam nekik, hogy ez miért is nagyon veszélyes, hiszen a tetőn nincs semmiféle korlát, ami megvédené őket a leeséstől. Figyelmeztet-tem őket, hogy legköze-lebb nem szólok, hanem egyenesen a rendőrségre fog menni a telefon. Azt megint nem árulták el, hogy honnét szerezték meg a kulcsot, azt hajto-gatták, hogy nyitva volt az a bizonyos rácsos ajtó – mesélte a ház lakója.Lapunknak nyilatkozott a ház egy másik lakója is, aki megerősítette: az elmúlt hónapokban több-ször volt hasonló esetre példa, sőt a zárcsere sem egyszer történt – termé-szetesen a társasház közös képviselete is értesítve lett – nélkülük nem is lenne mód a zárcserére sem. Gáborné Simon Ildi-kó megmu-tatta azt a dobozkát, amibe a biz-tonság érde-kében el van helyezve a rácson belül – elérhető közelség-ben – a rácsos ajtó kulcsa. - Ezek a gyerekek nem tud-ják, mivel játszanak. A saját életükön túl, több család érintett. Ne adj’ isten, tűz üt ki... Ez a menekülési útvonal. De a dobozt nem első alkalommal betörték, a kulcs nincs a helyén. Egy-szerűen nem értem, hogy lehetnek ennyire felelőtle-nek... - mondta el a lakó.Az ügy kapcsán megke-restük a rendőrséget is, a Zala Megyei Rendőrfőka-pitányság szóvivőjétől a következő választ kaptuk: „A megkeresésben szerep-lő eseménnyel kapcsolat-ban rendőri intézkedés nem történt. Tájékoztatom továbbá, hogy a szabály-sértésekről, a szabálysér-tési eljárásról és a szabály-sértési nyilvántartási rend-szerről szóló 2012. évi II. törvény 166.§-a szerinti Magánlaksértés szabály-sértést követi el, „Aki más-nak a lakásába, egyéb helyiségébe, vagy ezekhez tartozó bekerített helyre az ott lakónak vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére, vagy megtévesz-téssel bemegy, vagy ott bennmarad, úgyszintén aki mást akadályoz abban, hogy a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen”.Vincze Adél14 | KANIZSA újságak tuálisISIgaz történet, amely a „Tetőtéri bulika” címet is kaphatta volna. Ám a téma komolysága ezt nem engedi. Az írás célja a figyelem- felhívás, mégpedig mindenkinek. Egy nagykanizsai 10 emeletes lépcsőház történéseiről lesz szó – azt pedig csak remélni lehet, hogy az érintettek is olvassák e sorokat, és talán elgondolkodnak...nem játék!Gyerekek, az életetekFotó: Horváth Zoltán
2020. 11. 06. | 15mezőgazdaságRovatunk szakértője elöljáró-ban leszögezte: több dologról is beszélhetnénk, hiszen itt a gyü-mölcsfa ültetés szezonja, vagy sok hagymás növény ültetésének idő-szaka, de bőven „megér egy misét” a veteményes is, önmagá-ban. Beszélgetésünk az ősszel aktuális talajmunkákkal kezdő-dött. - Kikerültek a növények, letisztult a kertünk, ezután a leg-fontosabb az ásás. Ezzel egy idő-ben pedig mindenkinek javaslom, hogy trágyázza a földet. A trágya talajlazító is egyben, másrészt rengeteg tápanyagot nyújt majd a növényeknek. A szerves trágya sokkal jobb, mint a műtrágya. Hamarabb, kisebb részecskékre bomlik, így a növények sokkal job-ban felszívják a benne lévő ható-anyagokat – mondta el Varga József növényvédelmi szakem-ber. Számos olyan zöldségféle van, amit nem csak hogy lehet, de egyenesen ajánlott elvetni az őszi hónapokban. - Tavasszal nagyon sokáig nedves a föld, nem lehet dolgozni rajt, sokszor előfordul, hogy kicsit elkésünk a növények vetésével. Ilyen például a zöldség. Mire el tudnánk vetni, március-április... a kelési ideje pedig 31 nap. Olyankor pedig már előfor-dulnak a szárazabb időszakok. A vetéstől számított harmadik héten a zöldség csírázni készül, és ha nem kap csapadékot, elhal az a kis csíra. Sokan nem értik, miért nem kel ki a zöldségük. Arra figyelmez-tetek, a másodvetésre alkalmas magot kell ilyenkor elvetni. Az őszi cukorborsó vetésével kapcsolat-ban ugyanezt tudom elmondani. Szintén nagyon korán kikel, vetés után 10 nappal már lehet látni a kis kibúvó hajtást. Ezeket kapálni nem kell, öntözni sem, csak vigyázzunk a madarakra! Mert mihelyst meglátják a zsenge haj-tásokat ilyenkor, sajnos képesek az egész sort kiszedni – figyelmez-tetett a szakember.Az egyik legelterjedtebb – és sok kertben már látható – őszi vetésű növény a hagyma. A fajta-választék nagy, bizonyára min-denkinek van jól bevált fajtája, Varga gazda a makói bronzra esküszik. - Ez kibírja a legerősebb fagyokat! Ha idén el van téve a földbe, és már hajt is, akár 10 cen-tisre, semmi gond nem lesz. Akár-milyen mélyre lefagy a föld, ennek a hagymának nem árt. Tökélete-sen áttelel. Igaz, hogy a földdel együtt megfagy, viszont majd visszaenged. Ugyanez elmondha-tó az őszi fokhagymáról. De vigyázzunk, ne tavaszit rakjunk el ilyenkor, mert akkor nem lesz belőle semmi. Szóval, nem kell fél-ni az őszi veteményezéstől – összegezte véleményét Varga József.Az említetteken túl persze van még egy két növény, ami tavaszi termésével szintén meghálálja majd azt, hogy hónapokkal koráb-ban el lett vetve. El lehet szórni a kaprot – újabban nagyon keresik a boltokban – aztán az áttelelő spe-nót, a sóska szintén bekerülhet már a földbe. A salátaféléket a leg-többen ismerik – a fajtaválaszték viszont igencsak kibővült az elmúlt évek alatt. - Salátát most már mindenki egy-egy kimondott fajtát keres. Ilyenkor persze az áttelelőt lehet vetni, tudják is jól a vevők, hogyan kell vele bánni, kelés után hogyan kell kipalántáz-ni. Viszont az elmúlt 2-3 évben nagyon divatos lett az úgyneve-zett madársaláta. Azzal nincs gond, csak el kell szórni az üres területre – mondta a gazda. Varga József beszélgetésünk végén ígé-retet tett arra: legközelebb az ősszel ültethető, hagymás növé-nyekkel kapcsolatban ad tanácsot olvasóinknak.Vincze AdélMostanra kiürültek a veteményeskertek, a laikusok pedig azt gondolhatják, hátradőlhet minden kiskert tulajdonos. Pedig most is van tennivaló, a már gyakorlott kertművelők ebben az időszakban vetik el azokat a magokat, amelyek a következő esztendőben hamar, friss, zsenge zöldséggel örvendeztetik meg őket.Ásó, kapa, gereblye 26. részFotó: Horváth Zoltándolgozni!A kertben most is lehet
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!NOVEMBER 7.REZSŐA Rezső magyar eredetű név, Rudolf férfinév magyarosítása, a Rézső, Réső családnévből.NOVEMBER 8.ZSOMBORA Zsombor régi magyar személynév, a Zombor alakváltozata. Régi magyar személynév. Szláv eredetű, jelentése: bölény.NOVEMBER 9.TIVADARA Tivadar görög, latin eredetű név, a Theodor név magyar megfelelője. Jelentése: Isten ajándéka.NOVEMBER 10.RÉKAA Réka török, hun, magyar eredetű név, a mondákban Attila feleségének a neve. Jelentése: ismeretlen. Más magyarázat szerint, Ótörök eredetű, így az Arikan névből származik, jelen-tése: tiszta úrnő.NOVEMBER 11.MÁRTO NA Márton a latin Martinus név rövidült, magyar formája. Jelentése: Mars hadis-tenhez hasonló, harcias, bátor.NOVEMBER 12.JÓNÁSA Jónás héber eredetű bibliai név, jelentése: galamb.RENátÓA Renátó latin eredetű név, a Renátusz olasz formájából származik. Jelentése: újjászületett.NOVEMBER 13.SZILVIAA Szilvia latin eredetű név, a Szilviusz férfinév női párja, jelentése: erdő, erdei.Gyógyszer tári ügyeletJövő heti véradások2020.11.10. kedd14:00-17:00 Nagykanizsa Sugár út 28. A véradás mindenki számára nyitott.30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi készenlét telefonszáma:2020. november 7.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52120:00-08:002020. november 8.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40319:00-06:002020. november 9.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002020. november 10.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002020. november 11.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002020. november 12.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002020. november 13.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-07:00VOKSH AUTÓSISKolA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi vezetői KRESZ tanfolyamunkra jelentkezés NOVEMBER 18 SZERDA 16.00 óraHa nincs ideje bejárni tanfolyamra e-learning is elvégezheti a KRESZt otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi,„B+E” „C+E” nehéz pótkocsi kategóriákraGKI vizsga: november 27. Jelentkezési határidő: november 10-ig!RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban-telefonszám 06-30-491-7051 29 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2019-2. né. VSM: „B” E: 58,825% F: 53,68% - „C” E:78,38 % F: 78,26 %ÁKO „B” Gy: 161,52% „C” F:103,74% KK: „B” 161.600.- C: 175.000.)Hírek Önről, Önn ekwww.kanizsaujsag.hu www.kanizsatv.hu
2020. 11. 06. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókNovember 7.1810. 11. 07-én Gyulán megszületett Erkel Ferenc zeneszerző, a nemzeti opera megteremtője, a magyar Himnusz megzenésítője.November 8. 1948-ban Budapesten megszületett Deák “Bill” Gyula blues-énekes, előadóművész.November 9.Európában a Feltalálók Napja.1941-ben e napon Budapesten is bevezették az új forgalmi rendet, a jobb oldali közlekedést. Vidé-ken a rendelkezés már 1941. július 6. óta érvényben volt.November 10.125 éve, 1895-ben a Zala megyei Pákán megszüle-tett Öveges József, fizikusprofesszor.November 11.Szent Márton ünnepe, amelyhez számos népszo-kás, néphit kapcsolódik. 1791-ben e napon megszületett Katona József író, drámaíró (Bánk Bán).November 12.1929. 11. 12-én megszületett Grace Kelly amerikai színésznő, monacói hercegnő (Gyilkosság telefon-hívásra).November 13.2011-ben a magyar országgyűlés november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította, mivel a pozso-nyi országgyűlés 1844-ben a magyar nyelvet ezen a napon emelte államnyelvvé.Az előző heHEti rEJtvény MEGFEJtéSE: A szerencse a tudományban a tehetség és a szorgalom eredménye.
18 | KANIZSA újsághirdetésA lakásbérleti szerződések hosszabbításához szükséges bérbeadói igazolásért bérlőinknek nem kell személyesen megjelenniük. A Vagyongazdálkodási Zrt. azt közvetlenül benyújtja Nagykanizsa Polgármesteri Hivatala felé.
2020. 11. 06. | 19önkormányzatA közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közal-kalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap pró-baidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: irodavezetőA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2021. március 1-től - 2026. február 28-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) vezetésével kapcsolatos teendők ellátása, különösen a névhaszná-lati kézikönyvben szereplő feladatok: információadás, a turisztikai kereslet és kínálat közvetítése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adat-frissítés (NETA), kiadványterjesztés, turisztikai marketing feladatok, pályázatfigyelés, pályázat készítés, kezdeményező, koordináló szerep-vállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében.Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettségfelsőfokú végzettség és legalább 5 éves turisztikai szakmai gyakorlatközépfokú szakirányú végzettség és legalább 3 éves turisztikai szak-mai gyakorlat,legalább egy idegen nyelv (angol vagy az adott térség TOP 3 küldő országának nyelve) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt)számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet)az adatgyűjtő terület kiváló ismeretemagasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a mun-káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egy-idejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad moz-gás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letele-pedett státusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:- a pályázó részletes szakmai életrajzát,- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-sal összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyil-vános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan keze-lendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsé-get vállalja,nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyít-vány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizott-ság meghallgatásán kell bemutatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkoráb-ban 2021. március 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 11.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Balogh László polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Szervezési Csoport vezetője: Magyar-Stróbl Krisztina Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2310. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-tere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagySzemélyesen benyújtva Balogh László polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, vala-mint a munkakör megnevezését: „Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda irodavezető”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. előírásai-nak megfelelően a pályázatokat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kine-vezési jogkör gyakorlója dönt. A magasabb vezető kinevezéséhez a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. hozzájárulása szükséges.A magasabb vezetői pályázat eredményéről valamennyi pályázó írás-ban értesítést kap.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-lennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa, 2020. október 30. Balogh László polgármesterNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdeta Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda(TOURINFORM NAGYKANIZSA) (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.)irodavezetői (magasabb vezető) beosztásának betöltésére
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A november 7-13.2020. november 7. szombat00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Kuk-kantó, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Szertár, 02:00 Híradó, 02:15 Balasport, 02:45 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 03:15 Sándor Gyuri, 04:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, 04:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, 07:00 Kukkantó, 07:30 Lapozó, 08:00 Szertár, 08:30 Híradó, 08:45 Balasport, 09:15 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 09:45 Sándor Gyuri, 10:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 11:05 Lapozó, 12:00 Közérdekes, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Kulturális magazin, 14:15 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:40 Egészségügyi magazin, 15:10 Napi Kani-zsa – újranéző, 15:35 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zenekar 1. rész, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zenekar 1. rész, 18:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:50 Aktuális Hargita, 19:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 19:50 Safari a nagyvárosban, 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó2020. november 8. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zene-kar 1. rész, 00:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:50 Aktuális Hargita, 01:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 01:50 Safari a nagyvárosban, 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:40 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zenekar 1. rész, 07:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:20 Aktuális Hargi-ta, 07:50 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 08:20 Safari a nagyvárosban, 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Köz-érdekes, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Kulturális maga-zin, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Egészségügyi magazin, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zenekar 1. rész, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Mise – Istentisztelet, 19:10 Madarat tolláról, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Vasárnap esti mozi - Jelene-tek egy operatőr életéből, 21:30 Dombba zárt gyár, 21:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 22:05 Lapozó2020. november 09. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Mise – Istentisztelet, 01:10 Madarat tollá-ról, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Vasárnap esti mozi - Jelenetek egy opera-tőr életéből, 03:30 Dombba zárt gyár, 03:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 06:40 Mise – Istentisztelet, 07:40 Madarat tolláról, 08:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 08:30 Vasárnap esti mozi - Jelenetek egy operatőr életéből, 10:10 Dombba zárt gyár, 10:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:45Lapozó, 12:00 Vasárnap esti mozi - Jelenetek egy operatőr éle-téből, 12:30 Madarat tolláról, 13:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 13:10 Vasárnap esti mozi - Jelenetek egy operatőr életéből, 14:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:30 Nyitott egyetem, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 19:30 Értékeink, 20:00 Híradó, 20:15 Hargita, 20:45 Küküllővár, 20:35 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:05 Lapozó2020. november 10. kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Nyitott egyetem, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:30 Értékeink, 02:00 Híradó, 02:15 Hargita, 02:45 Küküllővár, 03:35 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:00 Nyitott egyetem, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:00 Értékeink, 08:30 Híradó, 08:45 Hargita, 09:15 Küküllővár, 10:05 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:35 Lapozó, 12:00 Nyitott egyetem, 12:30 Értékeink, 14:10 Hargita, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 18:30 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, 19:30 Míves kosár, 20:00 Híradó, 20:15 Madarat tolláról, 20:45 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zenekar 2. rész, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 22:05 Lapozó2020. november 11. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Székely konyha, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Míves kosár, 02:00 Híradó, 02:15 Madarat tolláról, 02:45 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zenekar 2. rész, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 07:00 Székely konyha, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 08:00 Míves kosár, 08:30 Híradó, 08:45 Madarat tollá-ról, 09:15 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zenekar 2. rész, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 10:35 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Míves kosár, 13:00 Madarat tolláról, 13:30 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zenekar 2. rész, 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 18:30 Navigátor, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:30 Zenélő Kanizsa - Les Pommes de Terres 2. rész, 20:00 Híradó, 20:15 Székely gazda, 20:45 Csavargók, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 22:15 Lapozó2020. november 12. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Navigátor, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 01:30 Zenélő Kanizsa - Les Pommes de Terres 2. rész, 02:00 Híradó, 02:15 Székely gazda, 02:45 Csa-vargók, 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 07:00 Navigátor, 07:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:00 Zenélő Kanizsa - Les Pommes de Terres 2. rész, 08:30 Híradó, 08:45 Székely gazda, 09:15 Csavargók, 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 10:45 Lapozó, 12:00 Navigátor, 12:30 Zenélő Kanizsa - Les Pommes de Terres 2. rész, 14:00 Székely gazda, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 18:30 Kalandozoo, 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Dombvidék, 20:00 Látogató, 20:30 Híradó, 20:45 Hazatért falu, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, 22:05 Lapozó2020. november 13. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Kalan-dozoo, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Dombvidék, 02:00 Látogató, 02:30 Híradó, 02:45 Hazatért falu, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 07:00 Kalandozoo, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 08:00 Dombvidék, 08:30Látogató, 09:00 Híradó, 09:15 Hazatért falu, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, 10:35 Lapozó, 12:00 Kalandozoo, 12:30 Domb-vidék, 13:00 Látogató, 13:30 Hazatért falu, 14:10 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 18:30 Kukkan-tó, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Egész-ségügyi magazin, 20:00 Híradó, 20:15 Sztárportré, 20:45 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 21:15 Fagyos oázis - A globális klímaváltozás, 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 22:35 Lapozó, A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 11. 06. | 21sport Lipót Pékség SE (3.) – FC Nagy-kanizsa (8.) 4-2 (1-1)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 16. forduló. Lipót, 150 néző. Vezette: Gáspár A. (Szalai D., Baráth N.). G.: Szabó L. (20., 53.), Winkler (66.), Kószás (92.), illetve Varga T. (29. - öngól), Péntek (90.)Nagykanizsa: Borsi – Bagó (Szabó P., 69.), Papp Sz., Major, Nagy B. - Szegleti, Kretz (Péntek, 75.), Béli M. - Ekker, Török (Kovács Gy., 58.), Vass Gy. (Vlasics, 69.). Vezetőedző: Koller Zoltán.Nem kezdett rosszul Lipóton játéka határozottságát tekintve a Kanizsa, a hazaiak vezető gólja is inkább olyan szegmensnek tekinthető, melyre készülni lehet, de bármikor villanhat: ez pedig az, hogy a szlovákiai Szabó Lukas ezen a szinten remek labdarú-gó, így szép távoli lövése utat is talált a vendégek hálójába. Erre a 29. perc-ben érkezett a kanizsaiak válasza, melynek nyomán Béli Milán egy sza-badrúgást úgy húzott a jobb oldalról a rövid sarok felé, hogy abba a lipóti Varga Tamás belepiszkálva a labda a bal alsó sarokba csúszott. Szünet után érezhetően kissé fokozta a tempót a Lipót és ismét Szabó tudott eredmé-nyes lenni, aztán Winkler András talá-lata egy valóban kijátszott szituáció végén született. Nem volt azonban vége, sőt, a házi gólkirályi cím felé jól haladó Péntek Adrián szépítése után a meccsből még megmaradó néhány pillanat akár az egyenlítést sem zárta volna ki. Ennek ellenére aztán Lipót Pékség SE zárta le góllal a találkozót, akkor Kószás Krisztián talált be. - Tudtuk, hogy egy nagyon jó csa-pathoz látogatunk, mely különösen támadószekciójával erős a mezőny-ben, ennek ellenére veszélyesen tud-tunk játszani az első félidőben, műkö-dött is az, amit elgondoltunk – mond-ta el a találkozót követően Koller Zol-tán, a kanizsaiak szakvezetője. - A második játékrészben már kissé más volt a helyzet, de úgy érzem, egy olyan együttesnél maradtunk alul, mely a III. Kerület és a Mosonmagyar-óvár mellett a legjobb támadóegy-séggel bír. Megtettünk mindent és megyünk tovább azon elgondolások alapján, melyeket meghatároztunk.P.L.Alighanem vasárnap is lesz feladata az FC Nagykanizsa védőinek (sötét szerelésben) az SC Sopron ellen(Fotó: Polgár László)sorozatbanKeményA múlt szerdai DEAC elleni Magyar Kupa-mérkőzés után jó ideig karakteresen, majd a második félidőben már gyengébben teljesítve kapott ki az FC Nagy-kanizsa a Lipót Pékség SE otthonában 4-2-re a labdarúgó NB III Nyu-gati csoportjában. Vasárnap 13.30 órától a Bányász-pályán az SC Sopron legénysége vendégeskedik.Öt mérkőzés óta tartó veretlenségi szériája szakadt meg múlt vasárnap az FC Nagykanizsa labdarúgó csapatának, mely Lipóton szenvedett 4-2-es vereséget az NB III Nyugati cso-portjában.A jelenleg nyolcadik kanizsaiaknak szüksége is volt erre a szé-riára, hiszen a Győr-Moson-Sopron megyei helyszínen megren-dezett bajnokival egy újabb kemény sorozat kezdődött: legköze-lebb, vasárnap 13.30 órától például a tabellán ötödik SC Sop-ron gárdáját láthatják vendégül a dél-zalaiak. A múlt hétvégi lipóti meccsben a 4-2-es vereség ellenére talán több is volt, de azt is tegyük hozzá, a negyedik hazai gól már a ráadásban esett, bár Péntek Adrián is már a 90. percben talált be a Lipót Pék-ség SE hálójába – az a 3-2-t jelentette. Péntek teljesítményének egyedisége, hogy immár az ötödik gólnál tart a bajnokságban, ezzel a házi góllövő-lista élén is tanyázik az FC Nagykanizsánál. Ráadásul az összes találatát úgy szerezte, hogy a 75. percnél előbb egyik bajnokin sem léphetett pályára. Összesen azokon a mérkőzéseken, melyen eredményes tudott lenni, 54 percet töl-tött a pályán, ráadásul a lipóti zsinórban a negyedik összecsa-pás volt, amelyen betalált. A csapaton belüli gólkirályi címért vívott csatározás még szorosabb lenne, ha Béli Milán szabad-rúgása nem egy menteni igyekvő hazai játékos lábáról csorgott volna a hálóba, hiszen akkor a középpályás – csakúgy, mint Vla-sics Dániel – négynél járna.Viszont tekintsünk előre, vasárnap tehát egy újabb értékmérő találkozó következhet az FCN számára. Az SC Sopron egy olyan városból érkezik, ahol volt egykor – nem is oly’ régen - maga-sabb szinten is a labdarúgás. Koller Zoltán legénysége biza-kodva várhatja a mérkőzést, mivel ha gyakorlatilag (sérültek azért vannak...) teljes a nagykanizsai meccskeret, olyan nagy baj nem lehet. P.L.Gondosan beosztja játékperceit újabban Péntek Adri-án (piros-fehér csíkos mezben), aki immár öt gólnál jár(Fotó: Polgár László)a kispadról?Házi gólkirály
22 | KANIZSA újságsportBenkő László a bokszolók országos bajnokságának első nap-ján Mészáros Ákost (Budapesti Honvéd SE), a másodikon Bara-nyai Józsefet (Zalaegerszeg) győzte le úgy, hogy mindkét ellen-fele csupán egy-egy menetet bírt ellene. Elődöntőbeli riválisa, Oroy-owve Onoriode Isaac (Kőbánya) visszalépett a küzdelmektől, így megnyílt a KBK öklözőjének útja a 75 kg döntőjéhez. A 26 esztendős sportoló menetelése ott sem sza-kadt meg. Benkő Mester Somá-val (Hell Fight Klub Miskolc) szem-ben a második menetben döntő fölénnyel kerekedett felül. Igaz az első felvonásban még a KBK-s került padlóra, nem sokkal később azonban a kanizsaiak színeiben immár második országos bajnoki címét elhódító somogyi származá-sú öklöző elindította pusztító job-bosát, ami a párharc végét jelen-tette. A bajnoki cím ráadásul egy olyan súlycsoportban született, melyben korábban Erdei Zsolt, Balzsay Károly, Bacskai Balázs, valamint Harcsa Zoltán is vitézkedett...- Az a helyzet, részletesen azért nem nyilatkoznék Laci remek teljesítményéről, mert jelenleg a Madárfészek Akadémián készült az ottani trénerek keze alatt – mond-ta el a KBK vezetőedzője, Tóth László. - Tavaly az országos baj-nokság előtt tért vissza nálunk az ökölvívás világába, tette ezt néhány év kihagyás után. Akkor azzal a pár hetes edzésmennyiség-gel is az ötödik helyen tudott végezni, idén pedig már felkerült a Madárfészek Ökölvívó Akadémiá-ra, ahol tovább folytathatta a felké-szülést. Már az év elején megtar-tott Bocskai-emlékversenyen is letette névjegyét, mivel a nagyon erős mezőnyében nyert két mérkő-zést. Sejteni lehetett, ha rendesen készül, az országoson is meglepe-tést okozhat. Ez be is igazolódott, hiszen súlycsoportjában három mérkőzést vívhatott Laci és mind-három idő előtt befejeződött. Ne feledjük, tartanak még olimpiai selejtezős versenyeket, s ezzel a bajnoki címmel esélyes lehet a második kvalifikációs tornán való részvételre.Az almanachokba pedig az kerül: a bajnoki elsőséget a KBK színei-ben jegyezték 2020-ban...P.L.győztese...Kultikus súlycsoportA simon- tornyaiakról már a bajnok-ság kezdetekor is komoly erősítési hírek érkeztek és ezt a Tungsram SE ellen igazolták is, elvéve a kanizsai NB II-es férfi együttes veretlenségét.Holler UnFC (2.) – Tungsram SEse Nagykanizsa (3.) 23-18 (13-7)NB II Dél-nyugati csoport férfi kézi-labda-mérkőzés, 5. forduló. Simon-tornya, 100 néző. Vezette: Szászfai, Tasnádi.Tungsram: Szabó M. - Baranyai Zs. 3, Péter 6/2, Széles 1, Kiss G. 1, Balogh P. 1, Kisgéczi. Csere: Konyi-csák (kapus), Hári 4, Vadász, Kozics 1, Kiss L. 1, Jónás, Csalló. Játékos-edző: Csalló Ádám.2-1-re, majd 5-4-re is a forduló előtt még listavezető Tungsram SE férfi NB II-es kézilabda együttese vezetett Simontornyán, 7-6-os hazai vezetés-ről azonban a Tolna megyeiek meg sem álltak 12-6-ig. A vendéglátók tar-tották is ezt az előnyüket, ami a biztos félidei vezetésüket jelentette. A második harminc percben is maradt a Simontornya fölénye, a vendégek nem találták a mérkőzés ritmusát, s ezzel el is vesztették bajnokságbeli veretlenségüket, egyben a naptári évbeli szép, veretlenségi sorozatuk zárult. A folytatást a tabella harmadik helyéről várhatják a kanizsaiak, akik-nek legközelebb a versenykiírás sze-rint november 14-én, szombaton lesz bajnokijuk – itthon a Bajai KSE ellen. A höl-gyek a kihagyás után ellenben már e hétvé-gén pályára léphetnek a női NB II-ben, Bara-nyai Zsolt tanítványai vasárnap a Marcali VSZ-SE-hez látogathatnak.P.L.A bemelegítésen aligha múlik a Tungsram SE férfi kézilabdázóinak sikereBenkő László kezét háromszor emelhették magasba, meg is lett a magyar bajnoki cím 75 kg-banA nagykanizsai sportlövők is részt vehettek a Budapest-baj-nokságon és a Szeged Grand Prix után újra igencsak elő-kelő helyezése-ket értek el.Légpuskában (40 lövés) az ifjúsági lányoknál a PLSE Nagykanizsa újdon-sült tehetsége Borsos Eszter szerezte meg az első helyet 407,5 körös teljesítményével.A serdülő fiúk légpuskásainál Tankovics Tamás a kanizsai egyesülettől az ötödik helyet szerezte meg, eredménye 379 kör lett. A lányoknál a hasonló versenyszámban Kobra Fru-zsina (380) a hatodik, míg Széll Petra (379) a hetedik helyen végzett.Borsos Eszter tehát mondhatni folytatja nővére, Borsos Fanni teljesítményét a PLSE Nagykanizsánál, aki a felfedezé-se után nem sokkal már hozta a remek eredményeket, s immár a komáromi egyesület igazoltja. Jelen helyzetben per-sze a leglényegesebb, hogy ismét rendezhetnek versenyeket és a kanizsai utánpótlás igyekszik is ezeken a legjobb ered-ményeket elérni. P.L.Borsos Eszter Győrben a 97. Papp László felnőtt ökölvívó magyar bajnokságon ismét kanizsai színekben léphetett szorítóba Benkő László, aki a 75 kg- osok súlycsoportjában bajnoki címet is szerzett.Borsos Eszter felkészítő-jével, Horváth Károllyal a fővárosban is rangos sportlövő verseny első helyének örülhetettveretlenségükOda az éves nővére nyomdokain
2020. 11. 06. | 23sportAz NJK érmes helyezett-jei mellett junior B 100 kg-ban Nagy Olivér, serdülő B 66 kg-ban pedig Vaska Botond egy-egy ötödik pozíciót szereztek.Olivér rengeteg edzést kihagyott a nyáron és ez meg is látszott a kondíció-ján és a teljesítményén, ugyanakkor összesség-ében megérdemelten lett ötödik – mondta el az edzői stábból Hóbár Péter. - Boti egész nap küszködött, jó erőben volt és próbált min-dent megtenni a győzele-mért, de nagyon nyögve-nyelős küzdelmei voltak. Két győzelem után két vereséggel szerezte meg az ötödik helyet.S akkor az érmekről. Ser-dülő B-ben Garai Nimród 73 kg-ban egyből a vigasz-ágra került, ott aztán két szép győzelemmel megér-demelten léphetett fel a dobogó harmadik fokára. Ugyanebben a korosztály-ban Lipódi Márton 55 kg-ban két magabiztos sikerrel kezdett, az elődöntőben viszont kissé megtorpant, a bronzmeccsen aztán két dobás után győztesen hagyhatta el a tatamit.Amint azt a klub részéről elmondták, Mártontól nagyon várták ezt az érmet. A régiós versenyeken rend-re jól teljesített, de az orszá-gosokon eddig soha nem jött ki neki a lépés. Most jó kondícióban és mentálisan is összeszedett volt, egy-ben elhitte magáról, hogy képes érmet szerezni, s azt meg is szerezte.P.L.A futsal NB II nyugati csoportjában újra pontot szerzett a Nagykanizsai Futsal Club csapata, mely három vereség után üdítőleg hathat az együttes életére.BAK (11.) – NagykanKANizsai Futsal Club (8.) 3-3 (2-0)Budapest, Népligeti sportközpont. Vezette: Muhari (Czene-Joó, Dobó). G.: Temesi (2.), Csanády (4.), Szőke Á. (31. – öngól), illetve Pata-ky (30., 31.), Horváth M. (36.)NFC: Szakmeiszter Á. – Bogyó, Szőke Á., Kollár, Szakmeiszter J. Csere: Joó (kapus), Csavari, Horváth M., Fujsz, Pataky. Edző: Bagó Gábor.A kanizsai futsalcsapat három vereség után érkezett a Budapesti Atlétikai Klub otthonába és ami a legfontosabb volt számukra, hogy a negatív szériából legalább pontszerzéssel kilábaljanak. Az első percek-ben az alsóházban tanyázó hazaiak ellen még ez is nehéznek ígérke-zett, mivel a fővárosiak 2-0-s előnyre tettek szert, mely után mintegy 25 perces „gólcsend” következett. A második félidő felénél aztán hirtelen megélénkültek a csapatok, akkor rögtön háromszor is beköszöntek a felek (illetve a BAK-találatot is kanizsai öngólnak lehetett elkönyvelni), a nagykanizsaiak dicsérete azonban, hogy végül egy pontot meg tud-tak menteni, az utolsó gólt Horváth Márk jegyezte.A kapusok mérkőzése volt a fővárosi – elemzett a meccs után Bagó Gábor, az NFC trénere. - Mindkét oldalon ki kell emelni a hálóőrök telje-sítményét, mert remek produkcióval rukkoltak elő. A meccs eleje teljes mértékben a hazai csapaté volt, hiszen elég gyorsan kétgólos előnyre tettek szert. Utána viszont elég sok lehetőségünk adódott a kontráink-ból. A helyzetek és a találkozó összképe alapján igazságos a döntetlen.P.L.helyezéseVégre lett érmes országosAz NJK cselgáncs küldöttségéből a dobogóra is felállhattak versenyzőkGyőrben rendezhették meg a serdülő B (2009-2008-ben születettek) és junior B (2005-2001) korosztályos cselgáncs országos bajnokságot, melyen a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa egyesülete hat judokával léphetett tatamira. Rá- adásul serdülő B 55 kg-ban Lipódi Márton, 73 kg-ban pedig Garai Nimród könyvelhetett el érmes helyeket, egyaránt harmadik helyezettek lettek.pontszerzésHorváth Márk (kék-fehérben) nem csupán futballban, futsalban is bűvöli időnként a labdát(Fotó: Polgár László)Újra
24 | KANIZSA újságMozaikZAIK24 újságMoZAIKEgy nem túl munkaigényes, könnyen beszerezhe-tő alapanyagokból álló húsételt ajánlott olvasó-inknak Gerencsérné Hajdu Magdolna. Aktuali-tását a közelgő Márton-nap adta, amely náluk családi ünnep. Desszertként tej- és tojásmentes gesztenyetortát sütött, amelyet laktózérzékenyek és kisbabák is fogyaszthatnak. Lányával a kisunoka első születésnapjára készítették. Rozmaringos libacomb hozzávalói: 6 db liba-comb, 3 tk fehér bors, 1 csapott tk só, 2 szál friss, vagy 2 ek szárított rozmaring, 8 gerezd fokhagyma.Elkészítése: A combokat a bőrös felén beirdaljuk, bedör-zsöljük sóval és borssal. A liba- vagy kacsazsírral kikent tepsibe a bőrös felükkel lefelé tesszük a combokat. Befed-jük alufóliával és alsó-felső sütéssel 180 fokon legalább egy óra hosszan sütjük. Ezt követően a bőrös oldalukkal felfelé fordítjuk a húsokat, megszórjuk zúzott fokhagy-mával, majd újabb 45 percig sütjük. Ha a hús megpuhult, levesszük a fóliát, felső sütésre váltunk és 190-200 fokon 25-30 percig pirítjuk. Így a hús kívül ropogós, belül puha, omlós lesz. Amíg sül a hús, elkészítjük a párolt káposztát.Pároltkáposzta hozzávalók: 1 kg vöröskáposzta, 1 fej vöröshagyma, 1 kk cukor, 3 ek olaj, 2 ek ecet vagy cit-romlé, 1 mokkáskanál őrölt kömény.A káposztát legyaluljuk, besózzuk, kicsit állni hagyjuk. A hagymát apróra vágjuk és olajon megfonnyasztjuk. A káposztát kicsavarjuk, hozzáadjuk a hagymához. Meglo-csoljuk ecettel és fedő alatt puhára párol-juk. Közben hozzáadjuk a köményt, a cuk-rot és ha szükséges egy kevés vizet. Köretként krumplipürét készítünk hozzá. Gesztenyetorta tej-és tojásMEntesen Hozzávalók: Tortalaphoz: 50 dkg liszt, 1 cs sütőpor, 4,5 dl 100 %-os almalé, 12 ek napraforgóolaj, 1 bio citrom reszelt héja és leve, 12 dkg nádcukor, 1 cs vaníliás cukor, csipetnyi só.Krémhez: 2 cs vanília puding, 6 dl kókusztej, 4 ek nádcu-kor, 10 dkg tejmentes margarin (pl. a Flóra), 25 dkg natúr gesztenyemassza. A tészta nedves hozzávalóit összekeverjük, majd az elő-zetesen összekevert száraz anyagokat folyamatosan hoz-záadjuk. A masszát 2 db 26 cm átmérőjű tortaformába öntjük és 180 fokon 25 perc alatt megsütjük. (Ha nincs két tortasütőnk, akkor két részletben süssük meg!) A krém-hez a pudingot a cukorral megfőzzük a kókusztejben. Amikor kihűlt, belekeverjük a margarint és a gesztenye-masszát. A krém kétharmadát az egyik kihűlt tésztalapra egyenletesen rásimítjuk, rátesszük a másik lapot, majd a maradék krémmel a tortát bevonjuk. Bakonyi Erzsébet GasztroKanizsaFotó: Kanizsaheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Az utóbbi hetek felgyülemlett fizi-kai fáradtságát előbb-utóbb ki kell pihennie. Ha nyugvópontra tudja hozni a befejezetlen dolgait, már nyert ügye van. Megújul az ereje. Bika: 04.21-05.21. Semmiképpen se gyötörje lelkiis-meret-furdalás. Igaz, hogy nem tett meg mindent a családjáért mosta-nában, de még időben behozhatja a lemaradást. Csak fogjon hozzá. iKrek: 05.22-06.21.Belső nyugtalanságát próbálja meg valamilyen tevékenységgel levezet-ni. Nyisson egy új fejezetet az életé-ben, és szövögessen magának szép terveket. Meglátja, sikeres lesz. Rák: 06.22-07.22. Nagyon érzelmes hangulatba keve-redhet a hétvégén. Sikerül teljesen kihevernie egy régi csalódását. Ké-pes lesz akár a legújabb, eget renge-tő terveit is megvalósítania. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Ne legyen túlságosan kritikus ön-magával. Enélkül is izgalmas napo-kat élhet át. Régi álma egy új mun-kalehetőség iránt most megvalósul-ni látszik. Ne szalassza el. Szűz: 08.24-09.23. Törekedjen arra, hogy jókedvűen teljenek a napjai. Érzelmi életét egy új ismerőse olyannyira felpezsdíti, hogy egy kis időre még a tenniva-lóit is elfelejti. A lemaradást gyorsan behozhatja. Mérleg: 09.24 -10.23. Ha netán titok nyomja a lelkiisme-retét, szabaduljon meg tőle minél előbb. Tisztázzák a problémát az érintett hozzátartozójával, és utána tegyenek úgy, mintha nem történt volna semmi. sKorpió: 10.24 -11.22. Úgy érzi, teljesen kilátástalan hely-zetbe került. Be kell látnia, hogy az anyagi terheitől csak komoly segít-ség árán tud megszabadulni. Tervez-ze el, hogyan fogjon hozzá. Nyilas: 11.23-12.21. Ne mellékutakon keresse a boldog-ságot, mert az nem vezet sehova. Diplomáciai érzékének köszönhető-en számtalan anyagi sikert is elérhet, ha akar. Bak: 12.22 - 01.20. Ha valaki most azt tanácsolná önnek, hogy legyen többet egyedül, vajon elfogadná-e? Ha odafigyel az intuí-cióira, valószínű, hogy elfogadható üzenetet kap a kérdésére. Vízöntő: 01.21-02.19.Nézzen szembe a valósággal, és győződjön meg róla, hogy valóban szüksége van-e a fogyókúrázásra. Ha nem tudja a tükörben eldönteni, kérdezze meg az ismerőseit. Halak: 02.20-03.20. Szilveszterre hangolódva akár azt is felírhatja a naptárjába, hogy kalan-dorok kíméljenek. Annyi ismerőse szeretne bulizni önnel, hogy egy vá-rólistát is felállíthatna. vöröskáposztávalRozmaringos libacomb párolt
XXXII. ÉVFolyam41. SZÁm2020. november 13.12-14. oldal5. oldalÚj rend a Csónakázó-tavon18. oldal11. oldalNagykanizsán isKovásznaMár 27 éve testvérvárosA forradalom alatt kezdődött a kapcsolatRendkívüli jogrend Sorra zárnak be az intézményekMaszk nélkül már sehovaA vendéglátókat is sújtják az intézkedésekSokan tartanak a 13-as számtólE nap legyünk különösen optimistákMi lesz velünk?Péntek 13. Konzultációs Fórum dönt a tórólÖsszefogtak a horgászok
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTFennállásának 150. évfordulóját ünnepelte nemrég a Kiskanizsai Polgári Olvasókör. A járványhelyzet miatt ugyan csak kevesen, de méltó módon emlékeztek a jeles évfordulóra. Az olvasókör 1870-ben, Hajgató Sán-dor javaslatára alakult meg. Bár a két világháború között voltak fennakadások az egyesület életében, a korábbi tagok mindvégig fontosnak tartották, hogy ne szakadjon meg a klub élete. Hazánkban is egyre népszerűbb No Shave November. Az akció lényege, hogy a férfiak 1 hónapon keresztül egyáltalán nem borotválkoznak azért, hogy felhívják a figyelmet a külön-böző daganatos megbetegedésekre, a prosztatarákszűrés fontosságára. A kezdeményezést ausztrál fiatalok találták ki a ’90-es években. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMár a téren sem zenélnekÚgy tűnik, múlt pénteken volt - jó ideig - az utolsó Térzene koncert az Erzsébet téren. A sorozat egyet-len novemberi állomá-sán a Nagykanizsai Fúvószenekar Kisegyüttese lépett fel. A nagy zenekar berkein belül hamar meg- alakult a kisegyüttes, amely könnyebben tud turnékat, rövidebb fellépéseket vállalni 8-10 fős tagságával. A járványhelyzet miatt a kis és nagy fúvósok is pihenőre kényszerülnek a következő hetekben.150IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Kiállítással köszönetBaráti országok forgalmi pénzeit bemutató kiállítás várhatta még vasárnap az érdeklődőket a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A program célja egyebek mellett a tiszteletadás volt azon országok-nak, akik különböző felszerelések biztosításával segítették hazánk védekezését a vírus első szakaszá-ban. A tárlókban így 9 ország for-galmi pénzei kaptak helyet. A gyűjteményekben több száz éves darabok is szerepeltek. - A magángyűjtés több évszázadra tehető, hiszen történelmi szemé-lyek is folytatták ezt a hagyo-mányt. A legköztudottabb az, hogy Széchényi Ferenc éremgyűj-teményével és bútorok adomá-nyozásával teremtette meg a Nemzeti Múzeum alapjait – mond-ta a Kanizsa TV-nek Farkas István, a Nagykanizsai és Keszthelyi Érem-gyűjtő Egyesület vezetője. A kiállí-táson a gyűjtők és a pénztörténet iránt érdeklődők a legkülönlege-sebb érmékkel is találkozhattak. Árveréseken ugyanis sok érdekes-séget meg lehet szerezni, persze legtöbbször a pénztárca határoz-za meg, hogy mit vehet meg az ember. A börzén az érmék mellett fegyverek, emléktárgyak, régi képeslapok és bélyegek is helyet kaptak.Még nyitvaNem szünetelnek az idős klubok nappali szolgáltatásai. A Kanizsa TV információi szerint a nagykani-zsai, a surdi és a zalakomári intéz-ményekben is szerették volna ezt felfüggeszteni, a jelenlegi jogsza-bályok azonban nem tették lehe-tővé az intézkedést. A lapzártán-kig hatályos jogszabály szerint alapszolgáltatást nem lehet szü-neteltetni. A járvány azonban egy-értelműen felszálló ágban van, így a szakemberek arra figyelmeztet-nek: csak nagyon szükséges eset-ben menjenek közösségbe az idő-sek. – Próbáltunk különböző állás-foglalásokat kérni a járványügyi hatóságtól, illetve a kormányhiva-taltól, hogy van-e erre mégis vala-milyen lehetőség, tehát a fenntar-tó, saját hatáskörében dönthet-e ezzel kapcsolatban. Azt a választ kaptuk, hogy nem. Tehát ilyen for-mában, ilyen döntést mi nem tudunk meghozni. Így ami alap-szolgáltatás, az marad, tehát az idős klubokban a nappali szolgál-tatás is. Viszont amit megtehe-tünk, az az, hogy felhívjuk az idő-sek figyelmét, hogy a járványhely-zetre való tekintettel, ezzel a szol-gáltatással kevésbé éljenek – mondta Schauta Marcell a Nagy-kanizsa – Zalakomár - Surd Szociá-lis Társulás elnöke.Otthon folytatjákHazaköltöztek a kollégisták és a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kapuszán is áttértek a digitális oktatásra. Az intézményt nem érte váratlanul a november 11-én hatályba lépett kormányrendelet. A tavaszi tapasztalatok alapján már az oktatók és a hallgatók is felkészülten tudják folytatni ebben a formában a szemesztert. A szorgalmi időszakot már bizto-san online fejezik be az egyete-men, a vizsgaidőszakkal kapcso-latban azonban még van némi bizonytalanság. - Már szeptem-berben úgy kezdtük meg a félév tervezését, hogy azokat a kurzuso-kat, tantárgyakat a félév elejére hoztuk, amelyeket szigorúan csak személyes jelenléttel lehetett megvalósítani. Így például a labor-gyakorlatokat a vízügyi képzésen vagy az informatikai képzésnek is a gyakorlati részeit megpróbáltuk október végéig lebonyolítani. Saj-nos láttuk a tendenciákat és vár-tuk, hogy érkezni fog egy ilyen kormánydöntés – hangsúlyozta Tóth-Kaszás Nikoletta, kampusz-igazgató. A kollégisták jelentős része már hazaköltözött, azok a hallgatók vannak még jelen, akik-nek valamilyen szakmai kötele-zettségük van, szakmai gyakorla-tot végeznek vagy duális hallgató-ként dolgoznak. Arról, hogy bizo-nyos esetekben maradhatnak-e hallgatók a diákotthonban, az egyetem rektora dönt.Ingyen teszt SurdonHa igény van rá, az egész lakossá-got leteszteli saját költségen a 620 lelkes Surd község önkormányza-ta. A település vezetése úgy dön-tött, a jelenlegi járványhelyzetben ezzel is segíteni kívánja a lakosait. A fenyőtermelés miatt híressé vált dél-zalai település első körben 110 teszt vásárlásáról döntött. - Úgy gondoltam, az önkormányzatnak kötelessége, hogy minden hely-zetben gondoskodjon lakosairól. A betervezett kiadásokat most még hasznosabb dologra költjük. Amit félretettünk szórakozásra – például az idősek napjára - az a pénz megmaradt, felszabadult, és így hasznosítani tudja az önkor-mányzat. Két féle tesztet vásárol-tunk - mondta el Kanász János a község polgármestere. A kezde-ményezést örömmel fogadták a településen. Az önkormányzati, óvodai és egészségügyi dolgozók mellett elsőként a veszélyeztetett, 65 év feletti lakosokat tesztelné ingyenesen a surdi önkormányzat. A naponta növekvő érdeklődők száma azonban azt mutatja, lehet, hogy a teljes lakosságot leteszteli az önkormányzat.Ez volt a hét 2020. 11. 13. | 3HÍRsorokFotók: kanizsatv.hu
A 12. napirendi pont tartalma rövi-den a következő volt: a város költségvetésé-ből 124 millió forint lett elkülönítve önkormányza-ti lakásvásárlási, lakásfelújítási és közművesítési programra. A cél az – s ebben alapvetően egyet is értettek a képviselők –, hogy a lak-hatás biztosításával hiányszak-mák képviselőit, s magasan kvali-fikált szakembereket sikerüljön Kanizsára csábítani, s hazahozni a helyi kötődésű fiatalokat. A vitát az előterjesztés szakmai kidolgo-zottsága gerjesztette. Az első fel-szólalásban Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesület frakcióveze-tője elmondta, hogy sokkal körül-tekintőbb előterjesztést érdemel-ne ez a kérdés, – a város honlapjá-ra is feltöltött dokumentum egyébként 4 oldal – így még tár-gyalásra sem találják alkalmasnak. Ezt követően Bizzer András alpolgármester szólalt fel, aki kiemelte, örül annak, hogy végre tárgyalnak erről a kérdésről, hiszen az ÉVE korábban már többször levette a napi-rendről. Elmondta: a beadványban szereplő felosztás igazságos, 29 milliót költene arra a város, hogy a saját lakásait felújítsa, 50 mil-liót közművesítésre, s ezek mellett még építési tel-keket is ki tudna alakítani az önkormányzat a volt Thúry-pálya területén. A követ-kező felszólaló Horváth Jácint, az ÉVE frakcióve-zető-helyettese volt, akinek, az egész ülést tekintve, ezen pontnál lett leginkább dühös a hangvétele. Elmondta: sze-rinte Bizzer Andrásnak szövegér-tési problémái vannak, azért nem érti meg azt, amit Fodor Csaba mondott. Kifejtette, egy szinte csak a borító- és a hát-lapból álló dokumen-tum alapján nem lehet ilyen komoly összeg felett dönteni, bár tudja, hogy a Fidesz politikusai ehhez szoktak hozzá az elmúlt 10 évben. Hangsúlyozta: a rendes anyagban legyenek számok, alter-natívák. Balogh László ezt köve-tően elmondta: sajnálja, ha Hor-váth Jácint kijön a sodrából, mert szakmaiságát ennél többre becsü-li. Rávilágított arra is, hogy úgy tűnik trendfordulót élünk, azaz egyre több kanizsai költözik haza. Ezt pedig – egyebek mellett – ezzel a beruházással minél előbb támogatni kell. Bizzer András elmondta: a hivatal jól előkészítette ezt a dön-tést, arról pedig nem tehet sem ő, sem a polgár-mester, hogy az ÉVE bizonyta-lan abban, hogy mit akar csinálni. A vita során Fodor Csa-ba még arra világított rá, hogy sem a vagyon-gazdálkodás, sem a víz-mű vezetésének vélemé-nyét nem kérték ki, ami jól jellem-zi az egész beadvány színvonalát. Szabó Szilárd, a Fidesz-frakció vezetője visszautasította a javas-lat szakmaiságát kritizáló meg-jegyzéseket, szerinte inkább az volt a problémája az ÉVE-frakció-nak, hogy nem ők készítették elő ezt az anyagot. Az előterjesztést végül 7 igennel, 6 nemmel és 2 tartózkodással elutasították. Fél 11 is elmúlt már, amikor az utolsó pontról kezdtek tárgyalni a képviselők. Alighanem, ha ez előbb sorra kerül, még nagyobb vitát hozott volna. A Schauta Marcell által készített előter-jesztés az azóta kialakult helyzet miatt különö-sen aktuálissá vált, hiszen a benne foglal-tak kötelezik a polgár-mestert arra, hogy a Járványvédelmi Konzul-tációs Testület ajánlásait figyelembe véve koordinálja a maszkosztást, a járványadatokat megfelelő módon közölje a Kani-zsa Médiaházzal, a védekezési intézkedések betartásának fon-tosságára rávilágító plakátokat készíttessen, valamint minden, még 2020-ra tervezett önkormányzati ren-dezvényt mondjon le. Az előterjesztésben Biz-zer András azt kritizálta, hogy az igazoltan covidos beteg-nek is adna maszkot, ami szerinte már eső után köpönyeg. Elmond-ta: azt kellett volna tenni, amit Balogh László javasolt, azaz min-den kanizsainak 2-2 darab masz-kot postázni. Fodor Csaba – feltételezhetően Balaicz Zoltán – egy másik pol-gármester képviselők-nek küldött vírushely-zeti beszámolójából idézett. Kiemelte, hogy ez a dokumentum min-den intézményt pontosan felsorol, amely az adott város-ban érintett volt a vírus miatt. Elmondta: hetente legalább egy alkalommal elektronikus úton, ilyen minőségben tájékoztassa az adatokról a polgármester a köz-gyűlés tagjait. Balogh László vála-szában kiemelte: ő is tudja, hogy van olyan polgármester, aki isko-lákra lebontva teszi közzé a jár-ványügyi adatokat, de neki olyan jogi szaktanácsokat adtak, hogy ezt nem teheti meg, s szerinte vétek gócpontokra felhívni a figyelmet. Fodor Csaba kiegészí-tését –, hogy heti rendszeresség-gel kapjanak a képviselők tájékoz-tatást – 9 igennel, 0 nemmel és 6 tartózkodással a közgyűlés elfo-gadta, az előterjesztést pedig 8 igen, 0 nem és 7 tartózkodással fogadták el a városatyák. Mikó-Baráth György4 | KANIZSA újságközéletMúlt heti számunkban több írást is közöl-tünk a legutóbbi soros ülésről. Mint-egy 40 pontról tár-gyaltak a képviselők október 29-én, így nem csoda, hogy bőven szolgáltat témát az utolsó 2020-as közgyűlés. Ezúttal részletesen foglalko-zunk a horgászokat érintő határozatról (5.oldal), a lakásvá-sárlási és felújítási előterjesztésről, vala-mint az elfogadott járványvédelmi intézkedésekről. Fotó: Horváth ZoltánFodor CsabaBizzer AndrásHorváth JácintSzabó SzilárdSchauta MarcellBalogh Lászlóa közgyűlésrőlMég egy oldalon
2020. 11. 13. | 5aktuálisA történet több hónapra, csaknem egy évre vezethető vissza, amikor is több horgász egyesület kereste fel az aktuális napirend előterjesztőjét – valamint az ÉVE frakciót. Bodó László lapunk kérdésére elmondta: a tó tulajdonosa az önkormányzat, négy egyesület közös kiállása után egyeztet-tek, és kezdeményezték a szerződés felbontá-sát az eddigi tógazdával. - Közben megkere-sett bennünket, illetve a horgászokon keresz-tül a várost a MOHOSZ, és megkértek bennün-ket, hogy dolgozzunk ki egy közös elképzelést a Csónakázó-tó hasznosítására. Csaknem egy éven át tárgyalások, pontosítások történtek, s a jövő héten – ha minden igaz – aláírják azt a szerződést, amit a képviselő-testület elfoga-dott a közgyűlésen – mondta el Bodó László önkormányzati képviselő, a napirend beter-jesztője. Az egyik legnagyobb változás az lesz, hogy a közeljövőben feláll egy úgynevezett Konzultációs Fórum, amelyben a tónál tevé-kenykedő szervezetek delegáltjai kapnak helyet. - Az előzetes megbeszélések alapján ez a fórum két részből áll majd. A szakmai részt a MOHOSZ és a horgász egyesületek által meg-választott képviselők alkotják. A szakmai rész mellett a Via Kanizsa Zrt. - mint a tó üzemelte-tője, illetve a tulajdonost, az önkormányzatot is egy delegált tag képviseli. Ennek a fórumnak lenne a feladata például a koordináció, hiszen össze kell hangolni a vízen és a szárazföldön sportolni, pihenni vágyók tevékenységét. Gondolok itt a versenynaptárak egyeztetésé-re, a különböző programok lebonyolítására – hangsúlyozta Bodó László.Összefogtak az egyesületek - előrelépés kellHorgász-turisztikai szempontból figyeltük az elmúlt évek történéseit – kezdte mondanivalóját Szépligeti Ferenc, a Zrínyi Horgász Egyesület elnö-ke. Véleménye szerint az előrelépésre szük-ség van. - A döntést megelőzte az egyesületek közti kommunikáció. Figyeltünk, egyeztet-tünk, illetve megfogalmaztuk azokat a pontokat, amelyeket a jövőben sze-retnénk, és azokat, amiket más-hogy szeretnénk az elkövetkezen-dő időszakban. Ilyen szempont például a horgászok létszáma. Az egyesületekben több, mint 4500 igazolt horgász van, ennek ellenére a város taván ennek a töredékét sem láttuk. Mindenképpen úgy gondoltuk, orvosolni kell ezt a problémát. Aztán a gyermek, ifjúság utánpótlás... Jó úton haladunk, de úgy gon-doltuk, lehet ezt sokkal hatékonyabban is csi-nálni. Szerintünk a működési struktúra, ami az elmúlt 5 évben volt, ezeket az elképzeléseket nem szolgálja – mondta el Szépligeti Ferenc. A Zrínyi Horgász Egyesület elnöke is kitért arra, hogy a hamarosan megalakuló fórumban helyet kap a tulajdonos és az üzemeltető mel-lett minden egyesület, amely részt kíván venni a tó életében – a mindennapi horgászatban, a programokban, vagy egyéb rendezvényeken. Bölcs döntés?A tógazda szerepét az elmúlt 5 évben a Nagykanizsai Vasutas Horgászegye-sület töltötte be. A közgyűlés az egyesülettel - 15 évre - kötött halgazdálkodási szerződést mondta fel. A szervezet elnö-ke a határozatra reagálva elmondta: nem tartja bölcs döntésnek. - Azt láttam volna jónak, ha a 2016-ban indult fejlő-dés folytatódott volna. Akkor egy leromlott tavat kaptunk, amelyet nagyon sok energiával és munkával fejlesztettünk fel. Átkerül a MOHOSZ-hoz a jog, ezzel én nem tudok mit kezdeni. Majd a jövő eldönti, hogy miért volt erre szükség, jobb lesz-e. Egy nagyon fontos dolgot kell szem előtt tartani, hogy bármilyen nagy tervek vannak, a tó maradjon meg úgy a természeti környezetével együtt, ahogyan most van – mondta el lapunk kérdésére Németh László, a Nagykanizsai Vasutas Horgász-egyesület elnöke.Információink szerint a Konzultációs Fórum már a napokban megalakulhat. A Csó-nakázó-tó és környezetének karbantartását, a halőrzést és minden további feladatot közö-sen, összefogással kívánnak a jövőben megva-lósítani a horgász egyesületek. Vincze AdélA legutóbbi soros közgyűlé-sen terítéken volt egy napi-rend, ami nagy vitát ugyan nem váltott ki, a vélemények viszont ütköztek. A döntés értelmében a Csónakázó-tó halgazdálkodási joga 2021. január 1-től a Magyar Orszá-gos Horgász Szövetséghez kerül haszonbérleti szerződés keretében, 10 évre. Hogy mindez mit jelent a gyakorlat-ban...? Igyekeztünk utána- járni a válaszoknak.jogÁtkerül a halgazdálkodásiFotó: Czigóth SándorVáltozások!
6 | KANIZSA újságközéletA 10 Millió Fa közösség célja tízmillió új facse-mete ültetése Magyarország területén. És hogy miért éppen 10 millió? Nagyságrendileg ennyien élünk itt, így 1 főre jutna 1 új, friss levegőt adó fa. – A program azért jött létre, hogy a klímavéde-lem mellé beálljunk. A klí-maválság már nagyon érezhető hazánkban is, és a védekezés egyik legjobb módja, ha fákat ültetünk, ami kivonja a levegőből a szén-dioxidot. Ügyelünk arra is, hogy a biodiverzi-tásra fókuszáljunk, tehát olyan fákat ültessünk, ami őshonos, nem invazív, és agresszív terjeszkedésük-kel nem nyomják el a hazai flórát. Fontos, hogy a növény beleillik-e a tájba, így az adott helyszínen a megfelelő fatípust ültet-jük. Szakértőink nagyon odafigyelnek erre, és taná-csokkal segítik az ültetési folyamatokat – árulta el Balázs Laura, a 10 Millió Fa Nagykanizsa központi csapatának tagja, aki a nagykanizsai csoport egyik aktív önkénte-se és szervező-je.A 10 Millió Fa Nagykanizsa csoport tavaly nyáron alakult és ma már közel négyszáz tagot számlál. 2019. november-ében szervezték az első ültetéseket, amelyek során több mint száz fát telepí-tettek közterületre, de óvodák, iskolák, szociális intézmények és kutya-menhely udvarán is helyet kaptak növények. Az idei, tavaszi ültetést a járvány-helyzet miatt őszre halasz-tották. Az Élet Napjához kapcsolódva november 7-én - ekkor még lehetett szabad téren gyülekezni -nagyjából 70 ember társa-ságában ültették el Orosz-tonyban a fákat. A község önkormányzata mellett a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány és a Zalai Fal-vak Egyesülete fogott össze a 10 Millió Fa Nagy-kanizsa csoporttal. A fákat a későbbiekben sem hagy-ják magukra, hiszen az önkéntesek vállalják az utógondozást is, ameddig a növények meg nem erő-södnek. Az ültetők a kör-nyéken élő vadaktól védve fémhálóval vették körbe a csemetéket, valamint öntözik is majd a növénye-ket. Balázs Laura azt is elárulta, hogy az év végére is akadnak terveik, ám fő projektjük egyelőre várat magára. – A Csónakázó-tó mellé tervezett ülteté-sünkre továbbra sem kap-tunk még engedélyt az önkormányzattól. Idén ősszel mintegy ezer sza-badgyökerű csemetét is szerettünk volna elültetni a nagybakónaki Völgyerdő Nonprofit Kft.-vel össze-fogva. A járványhelyzet miatt feltehetően erre is várni kell – tette hozzá Balázs Laura. A faültetés pozitívumaiEgy-egy fa akár évi 150 kg szén-dioxid elnyelésére is képes, amely azért is lényeges, mivel felgyorsult világunkban számottevő-en több szén-dioxidot ter-melünk. Sőt, a fák kérge és levelei kiválóak szűrőként is, eltávolítják a levegőből a káros gázokat, mint pél-dául a szén-monoxid, nit-rogén-oxidok, ózon és szulfát-oxidok, valamint a finom porrészecskéket is. A fák a nagyvárosokban nemcsak védenek a nap-fénytől, de akár 2-8 fokkal is csökkenthető a hőmér-séklet általuk, a zajvéde-lemről nem is beszélve. Továbbá fontos szempont, hogy a fák nemcsak az embereknek segítenek, hanem számos állatnak életteret, élelmet és védel-met is biztosítanak. Gerencsér DóraFotó: Horváth Zoltána friss levegőért10 Millió fa Mintegy 250 fát ültettek el legutóbb az önszerveződő klímavédelmi program környékbeli önkéntesei. A helyszín múlt hét szombaton Orosztony volt. A falu területén 30, a Thúry-fasorban pedig 225 nyárfa csemete talált otthonra. A kezdeményezés költségeit javarészt adományokból finanszírozták.
– Hogy pontozóbíró lehessen valaki, rendelkeznie kell bizonyos tán-cos múlttal, képzéseken és vizsgákon kell részt vennie, és csak ezután jöhet a próbapontozás – magyarázta az újdonsült pontozóbíró. Ezen a versenyen ugyanúgy kell pontozni, mintha az ember már bíró lenne. Ha ez megvan, akkor kapja meg a pontozóbírói licencet, engedélyt, amit minden évben meg kell újítani. Hét órán keresztül, összesen 2-3 20 percig tartó szünettel végig kel-lett állni a versenyt. A fizikai mellett komoly szellemi munkát igényel a zsűrizés, hiszen a sportolók jövőjét is befolyásolhatjuk a pontozással. Miután edző lettem, szerettem volna részt venni a versenyeken úgy-is, mint pontozóbíró. Jelenleg is folyamatosan képzésekre járunk, melyeket külföldi szakemberek tartanak angol nyel-ven. Amikor a társastánc, a versenytánc oktatása, bemutatása és népszerűsítése céljából 1990-ben megalakult az Eraklin Tánc-klub, akkor nem volt táncos-élet Kanizsán. Én 1991-ben, mondhatni elég későn, 16 évesen kezdtem el a klubban tán-colni. Gyerekként, 10 éves koromban megismerkedtem a break tánccal, és nagyon megtetszett. Autodidakta módon néhány sráccal felléptünk iskolai rendezvényeken, bulikban, aztán édesapám egyik „eraklinos” kollégája üzent a három Lekszi-kov fiúnak. Én bementem a próbára, és ottragadtam. Akkor még nem gondoltam, hogy életem mindennapjait a tánc fog-ja kitölteni. Felnőttként, a standard táncokban országos II. helyezést értem el Balassa Júliával. Rengeteg pozitív élményt adott nekem a tánc, általa szám-talan helyére eljutottam az országnak-világnak. Természete-sen, mint minden sport, sok lemondással is járt, rengeteg időt és pénzt kellett belefektetni ahhoz, hogy az ember eljusson egy bizonyos szintig. Az embernek folyamatosan képeznie kell magát ahhoz, hogy előre tudjon haladni. Csaba még mindig nem adta fel a tanulást, az önképzést. Most éppen a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Sportszervező szakán tanul. A sport menedzseri részét is szeretné minél jobban érteni és magáénak tudni. A klub-elnök elmondta azt is, hogy a 30 éves jubileumukra tervezett műsorukat éppen a napokban mondták le a koronavírus-járvány fel-erősödése miatt. Emellett egy jó hírt is megosztott olvasóinkkal; újra elkezdik az online táncoktatást, így a kijárási tilalom ideje alatt sem kell lemondania senkinek a táncról, a tánctanulásról. Bakonyi Erzsébet 2020. 11. 13. | 7aktuálisLekszikov CsabaHivatalos bíró lett Break táncosból pontozóAz Eraklin Táncklub elnöke, edzője, tanára elmondhatja magáról, hogy elérte élete egyik kitűzött célját. Lekszikov Csaba rengeteg befektetett idő, energia, munka és tanulás után a Magyar Táncsport Szakszövetség hivatalos pontozóbírója lett. Hódmezővásárhely egy gyönyörű báltermében debütált a minap, a XV. Fekete Sas Kupán. Az idevezető út lépéseiről kérdeztük a táncost.
8 | KANIZSA újságönkNKormányZAtA közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közal-kalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap pró-baidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: irodavezetőA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2021. március 1-től - 2026. február 28-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) vezetésével kapcsolatos teendők ellátása, különösen a névhaszná-lati kézikönyvben szereplő feladatok: információadás, a turisztikai kereslet és kínálat közvetítése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adat-frissítés (NETA), kiadványterjesztés, turisztikai marketing feladatok, pályázatfigyelés, pályázat készítés, kezdeményező, koordináló szerep-vállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében.Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettségfelsőfokú végzettség és legalább 5 éves turisztikai szakmai gyakorlatközépfokú szakirányú végzettség és legalább 3 éves turisztikai szak-mai gyakorlat,legalább egy idegen nyelv (angol vagy az adott térség TOP 3 küldő országának nyelve) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt)számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet)az adatgyűjtő terület kiváló ismeretemagasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a mun-káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egy-idejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad moz-gás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letele-pedett státusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:- a pályázó részletes szakmai életrajzát,- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-sal összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyil-vános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan keze-lendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsé-get vállalja,nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyít-vány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizott-ság meghallgatásán kell bemutatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkoráb-ban 2021. március 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 11.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Balogh László polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Szervezési Csoport vezetője: Magyar-Stróbl Krisztina Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2310. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-tere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagySzemélyesen benyújtva Balogh László polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, vala-mint a munkakör megnevezését: „Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda irodavezető”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. előírásai-nak megfelelően a pályázatokat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kine-vezési jogkör gyakorlója dönt. A magasabb vezető kinevezéséhez a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. hozzájárulása szükséges.A magasabb vezetői pályázat eredményéről valamennyi pályázó írás-ban értesítést kap.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-lennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa, 2020. október 30. Balogh László polgármesterNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdeta Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda(TOURINFORM NAGYKANIZSA) (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.)irodavezetői (magasabb vezető) beosztásának betöltésére
A körzeti állatorvosi szolgálat után 1992-től egészen nyugdíjba vonulásáig a rédicsi határállomá-son teljesített szolgálatot. – A rendszerváltás után azzal a kéréssel fordultak hozzám a mezőgaz-daságban dolgozó ismerőseim, hogy vegyek részt a közéletben. 1990-ben kerültem kap-csolatba a kisgazdapárttal. A pártnak Kiskani-zsán működött egy életképes szervezete, gyakran találkoztunk ott, politizáltunk, közö-sen utaztunk fel Budapestre a kisgazdapárti nagygyűlésekre. Meghallgattuk Dr. Torgyán József, a FKgP elnökének, az Orbán kormány későbbi földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterének a beszédét. Torgyán ügyes pártszervező volt, ambiciózus pártvezetőként, nagyszerű szónoki képességével összefogta és megszervezte, néppárttá tette a kisgazda-pártot. A párt Zala megyei szervezete az 1994-es választásokon engem is jelölt a megyei köz-gyűlésbe képviselőnek – emlékezett dr. Kal-már Béla a közéleti tevékenységének indulá-sára. – Az MDF, a KDNP és a Fidesz-frakcióval együtt alkottuk a jobboldalt, az MSZP és az SZDSZ pedig a baloldalt. A ’98-as önkormány-zati választásokon pedig listáról kerültem be a városi közgyűlésbe. Marton Istvánnal, dr. Baranyi Enikővel, a KDNP képviselőjével mi alkottuk az úgynevezett kisfrakciót, a Fidesz mellett mi voltunk a jobboldaliak. Egy taggal mi voltunk többen, mint az MSZP-SZDSZ frakció és a Város-védő Egyesület. Az önkormányzati választáson Tüttő István szerezte meg a polgármesteri címet, Tarnóczky Attilát és Törőcsik Pált pedig a közgyűlés választotta meg alpolgármesternek. A jobb és a baloldal akkor is komolyan egymásnak feszült, de az ellentétek ellenére is jól tudtunk együttműködni, amit bizonyít a város akkori fejlődése. A frakció sikeréért sokat tett Birkner Zoltán. Szerencsésen tudtunk együttműköd-ni Tüttő István polgármester úrral. Ő egy nagy-szerű polgármester volt, kiváló vezetői képes-ségekkel és kompromisszumkészséggel. El lehetett vele fogadtatni a város fejlődését elő-segítő fejlesztési terveket. Legtöbb esetben az MSZP-frakció is együttműködött velünk, egye-dül a költségvetés tárgyalása során jelentkez-tek köztünk ellentétek. Szokás szerint, ha jó volt a költségvetés-tervezet, ha nem, az ellen-zék nem fogadta el, de az utolsó pillanatban kisebb-nagyobb módosításokkal azért meg-szavazták. Számos fejlesztést hajtottunk vég-re; 1999-ben készült el a városfejlesztési kon-cepció, és alakult meg a Via Kanizsa Kht., jelen-tős út-, híd- és járdafelújítások történtek. 2001-ben városfejlesztési osztályt hozott létre az önkormányzat. Intézményeket, iskolákat újí-tott fel és újakat épített. Az önkormányzati cik-lus legjelentősebb beruházása a városi könyv-tár építése volt, mely Zakó László és Göndör István országgyűlési képviselők lobbizása eredményeként valósult meg közel 1 milliárd forint értékben, állami támogatással. Vissza-tetsző volt, hogy a zalaegerszegi és környéki fideszes képviselők nem szavazták meg a nagykanizsai könyvtár létrehozását. Ezért kel-lett Göndör Istvánnak is besegíteni, hogy az MSZP-frakcióból is megszavazzák ezt a beru-házást. Viták természetesen voltak akkor is a jobb és a baloldal között, de a szünetekben együtt beszélgettünk és baráti viszony alakult ki közöttünk. Későbbiekben, amikor a kisgaz-dapárt felbomlott nem vettem részt a közélet-ben. Különösebben nem figyeltem a városi közgyűlésben történteket sem. A 2010-ben, illetve 2010 után a Fidesz-kormány az önkor-mányzatok és a kórházak adósságait átvállalta és tehermentesítette azokat. Az önkormány-zatok ezt a nagy adósságot a Medgyesi és a Gyurcsány kormányok idején halmozták fel, amikor a pedagógusok és a közalkalmazottak bérét jelentősen megemelték, sok feladatot az önkormányzatokra hárítottak. A béreket és a feladatokat felemelték, de forrást nem biztosí-tottak hozzá. Így azt az önkormányzatoknak saját vagyonuk feléléséből vagy felvett hite-lekből kellett fedezni. A miniszterelnök a későbbiekben végig járta a megyei jogú váro-sokat, és felajánlotta a segítségét a Modern Városok fejlesztési programja keretében. A tervek elkészültek, a források biztosítása folya-matban volt és van. 2018 után a nem Fidesz-vezetésű önkormányzatok bátran belenyúltak a fenti tervek módosításába, testre szabásába és így lelassították a források folyósítását. Ebből adódóan a közgyűlésekbe éles viták ala-kultak ki a jobb és a baloldal között. Külső szemlélőnek úgy tűnik, hogy ezek a párbeszé-dek eldurvultak, nélkülözik a barátságos hang-nemet, és a kompromisszum hajlamot – véle-kedett az egykori képviselő.Bakonyi Erzsébet 2020. 11. 13. | 9önkormányzatA Független Kisgazdapárt jelöltjeként dr. Kalmár Béla 1994-1998 között volt a Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés tagja, 1998-2002 között pedig Nagykanizsa önkormány- zatának a képviselője. Magyarországon 6. rész30 éves az önkormányzatiságForrás: egykor.huVoltak viták a testületbeBEn, de baráti viszony alakult ki közöttünk
10 | KANIZSA újságközérdekűPÁLYÁZATI HIRDE TMÉNY Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghala-dó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 3.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.11.11. 13.00-13.30-ig A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osz-tály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagy-kanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagy-kanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 30.Nagykanizsa, 2020. november Balogh LászlóA lakásbérleti szerződések hosszabbításához szükséges bérbeadói igazolásért bérlőinknek nem kell személyesen megjelenniük. A Vagyongazdálkodási Zrt. azt közvetlenül benyújtja Nagykanizsa Polgármesteri Hivatala felé.heti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Ha játékosan fog hozzá otthoni feladataihoz, akkor nem fárad el. Legyen szó nagytakarításról vagy ablakpucolásról, könnyedén végez-het a munkájával. Bika: 04.21-05.21. Kerülje el a vitás helyzeteket, ne-hogy pont azt az ismerősét bántsa meg, akinek a kedvében szeretne járni. Kapcsolja be a rádiót, és nyug-tassa meg magát szép muzsikával.IkiKrek: 05.22-06.21.Olyan kisugárzással rendelkezik, hogy bármilyen megpróbáltatás-nak ellent tud állni, ami az útjába kerül. Sőt, ha akarja még az életét is boldogabb irányba tudja kormá-nyozni. Rák: 06.22-07.22. A bolygóállások szerint nagyon fon-tos döntést kell meghoznia hamaro-san. Nem lesz könnyű helyzetben, készüljön fel rá alaposan. Ingatlan-ügyek kerülhetnek előtérbe. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Az élet gyakran nyújt felénk olyan lehetőségeket, amik jelentősen jobbra fordíthatnák életünket, de nem veszünk róluk tudomást. Fi-gyeljen jobban ezekre a jelekre. Szűz: 08.24-09.23. Vegye figyelembe a saját igényeit is, hisz nem mindegy, hogy milyen közérzettel kezdi a napot. Szeren-csére van valaki, aki, ellátja jó ötle-tekkel.Mérleg: 09.24 -10.23. Mint azt ön is tudja, az egyedüllétnek megvannak az előnyei és a hátrányai is. Hamarosan kopogtatnak az ajtón a legszebb ünnepeink, törekedjen rá, hogy akkor ne legyen egyedül. sKorpió: 10.24 -11.22. Ne legyen kishitű, mert így nem megy semmire. Komplikációk bár-mikor adódhatnak az ember életé-ben, de ön legyen tisztában azzal, hogy meg tudja oldani ezeket.Nyilas: 11.23-12.21. A jövőjével kapcsolatban most ne hagyatkozzon a csillagok állására. Határozza meg a saját útirányát, és ne térjen le róla. Meglátja, meglesz ennek is az eredménye. Bak: 12.22 - 01.20. Ne töprengjen azon, ami már elmúlt. Vegyen egy mély lélegzetet, és in-duljon el olyan irányba, ahol jól érzi magát. Ez különösen fontos a közel-gő ünnepek előtt. Vízöntő: 01.21-02.19.Most az a legfontosabb, hogy teljes az összhang a partnerével. Anyagi gondok sem akadályozzák meg ab-ban, hogy bármilyen luxust megen-gedjen magának. Halak: 02.20-03.20. Használja ki jobban a szabadidejét. Most ne foglalkozzon senkinek a gondjával-bajával, hanem törődjön saját magával. Anyagi kérdésekben pedig döntsön megfontoltabban.
2020. 11. 13. | 11magazinAkad, aki nem mer repülőn utazni vagy fontosabb tárgyaláso-kat, feladatokat végezni e napon, sőt, ha tehetné, ki sem kelne az ágyából, mert a balsze-rencse bárhol lecsaphat. Világ-szerte szállodák, repülőtársasá-gok és még sok más szervezet hajol meg a rejtélyes 13-as szám előtt: sok intézményben nem találunk 13-as szobát, a repülőn nincs 13-as ülés, de a Forma-1-es versenyen sincs 13-as rajtszám. Ez persze azért is lehetséges, hogy ne kelljen a babonás emberekkel vesződni, így egyszerűbb elkerül-ni, vagy kihagyni ezt a számot. De vajon mitől olyan szerencsétlen a 13-as szám, és hogy kapcsolódott össze a pénteki nappal? - Két szerencsétlenség került most egy napra, mert annak, aki ebben hisz, a péntek egy szeren-csétlen nap, a 13-as pedig egy sze-rencsétlen szám. Ennek nagyon régre visszave-zethető okai vannak, hiszen a 13-as az több vallásban is negatív töltettel bírt. A rómaiak-nál és a germán mitológiában is szerencsétlen ez a szám. A keresz-ténységben azt szokták mondani, hogy Júdás volt a tizenharmadik, aki leült az utolsó vacsoránál az asztalhoz. Valahogy ehhez a számhoz egyszer hozzákapcsoló-dott a negatívum és ez azóta is így maradt – mondta el Gyanó Szil-via néprajzos muzeológus.A pénteki nap a kereszténység-ben azért szerencsétlen, mert nagypénteken halt meg Krisztus, így ez már örökké egy szerencsét-len napnak számít. A középkorban a hóhérok is pénteken szoktak kivégzéseket tartani. Napjainkban a leg-többen várják a pénteket és inkább a hétfőt nem szeretik, de ez már inkább a munkába járással lehet összefüg-gésben.A „régi” öregek azonban még hisznek abban, hogy jobb óva-tosnak lenni ezen a mágikus napon – leg-alábbis ezt tapasztalja Dara Istvánné jósnő. A fiata-loknak ők adják tovább a történe-teket a különböző babonákról és így marad egy végtelen körforgás a péntek 13-tól való félelem is.- Ha nem gondolunk arra, hogy ez egy szerencsétlen nap, akkor nem fog baj történni. Pozitívan kell hozzáállni, és akkor azt fogjuk bevonzani. Tőlem is szokták kér-dezni, hogy mit lehet tenni, hogy ne érjen minket szerencsétlenség, de csak annyit tudok válaszolni, hogy nem kell ezzel a nappal fog-lalkozni. Ez mindössze egy nagyon régi babona, hiedelem. A boszor-kányok régen gyógyítók voltak, de ezeket a gyógyító boszorká-nyokat üldözték. Erre ők összefog-tak és összehívták a negatív ener-giákat. 13 boszorkány ült össze, hogy a rosszat az emberekre zúdítsák. Azt mondták, hogy annak nem eshet bántódása, aki hisz az átokban. Aki viszont kine-veti, és nem hisz benne, azt bal-szerencsék sorozata fogja érni. Voltak olyan vendégeim, akik kipróbáltak néhány tizenharmadi-kára vonatkozó szerelmi babonát. Ha például 13-án éjszaka annak a férfinak a fényképével alszunk, akivel együtt szeretnénk lenni, akkor teljesülni fog a kíván-ságunk. Egy másik ilyen, hogy tizenhá-romszor le kell írni a férfi nevét, akit férjünk-nek szeretnénk és egy folyóba dobni. Egyik próbálko-zás sem vezetett a várt eredmény-re – árulta el lapunknak a jósnő.Ha a pozitív gondolkodás nem lenne elég megnyugtató, számos módszer létezik a balszerencse távoltartására, noha ezek is csak babonák. A patkó, a négylevelű lóhere, vagy a gyertyagyújtás népszerű praktikák a negatív energiák ellen, de akad olyan is, aki kéményseprőt keres, hogy megfoghassa a gombját. Van, aki csak legyint az egyik legismer-tebb dátum hallatán, sőt annál inkább kitölt egy lottószelvényt, vagy lekapar egy sorsjegyet pén-tek 13-án. Ha hiszünk a babonákban, ha nem, annyi egészen biztos, hogy az úton áthaladó fekete macska látványától még a leghitetleneb-bek sem lesznek boldogok. Így, ha ezen a jeles péntek 13-án mégis találkoznánk azzal a bizonyos macskával, ne kísértsük a sorsot azzal, hogy a szemébe nézünk.Körtvélyessy VivienSzámos misztikus történet és babona lengi körül péntek 13-át. Bár napjaink-ban a népi hiedelmek már eltűnőben van-nak, mégis sokan aggodalmas pillantá-sokat vetnek e napon a naptárra.Péntek 13.Fotó: Horváth Zoltánbalszerencsét hoz?Tényleg
12 | KANIZSA újságak tuálisISAz újabb védelmi intézkedések célja a járvány lassítása, a kórhá-zakra nehezedő teher csökkenté-se és a leginkább veszélyeztetett idősek életének védelme. Az Országgyűlés megszavazta a rendkívüli jogrend 90 napos meg-hosszabbítását, így szerdától szá-mos új rendelkezés lépett életbe. Az egyik hangsúlyos intézkedés a kijárási tilalom, mely este 8 óra és reggel 5 óra között van érvény-ben. A kijárási tilalom alóli mente-sülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban egy nyomtat-vány segítségével igazolni kell. Az intézkedések érintik az étterme-ket is. A szerda éjfélkor életbe lépett szigorítások miatt – leszá-mítva az üzemi étkezdéket – csak a házhoz szállítás lehetséges. A kor-mány elrendelte, hogy a követke-ző 30 napra nem kell járulékot fizetni a vendéglátóhelyek alkal-mazottai után, valamint megtéríti a bérek felét. A megkérdezett kanizsai étterem tulajdonosok elmondták: az újranyitás óta a vendégek visszatértek, még az utolsó napokban is sokan voltak náluk, most azonban abban bíz-nak, hogy a kiszállítási lehetőség-gel csökkenteni tudják a bevétel-kiesést. Aki nem rendel, hanem főz, annak az üzletek nyitva tartá-sára kell odafigyelni, hiszen a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével minden üzlet este 7 óráig maradhat nyitva. A további-akban mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kultu-rális eseményeket valamint a kará-csonyi vásárokat. Ennek megfele-lően a Nagykanizsán működő kul-turális intézmények is lemondták programjaikat. A szervezők remé-lik, hogy csak halasztásról kell beszélni és a jövőben is színvona-las, kulturális események helyszí-ne lehet a város. A rendelkezés szerint a vallási közösségek szer-tartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A sport-mérkőzéseket zárt kapuk mögött A magyar települések 85 %-án regisztráltak már fertőzöttet, így egyre súlyosabb hazánkban is a jár-ványhelyzet. Csütör-tökön mintegy 6500 koronavírusos bete-get ápoltak kórház-ban. A korlátozó intéz-kedések bevezetésé-re a megfelelő színvo-nalú ápolás megtartá-sa miatt volt szükség.újabb intézkedéseket vezettek Magyarországonmegfékezésérea járványSzigorítások
2020. 11. 13. | 13aktuáliskell megtartani. Az egyéni szabad-téri sportok gyakorlása engedé-lyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlá-tozhatóak. A szabadidős létesít-mények használata viszont tilos, beleértve különösen a fitneszter-meket, fedett uszodákat, múzeu-mokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat. Szerdától a Kanizsa Uszoda és Strandfürdő is bezárta kapuit. Az uszodát csak a versenyszerűen sportolók látogathatják. A fürdő-zők megváltott bérletei természe-tesen nem járnak le, azokat az újra nyitás alkalmával felhasználhatják. A fitnesztermek helyett is egy hónapig biztosan más alternatívát kell választaniuk a súlyzók szerel-meseinek. A szakemberek azon-ban arra figyelmeztetnek: fontos, hogy a vírushelyzet miatt elren-delt kényszerszünetben se hanya-goljuk el a testmozgást. Változás történt az oktatás területén is, a bölcsődék, az óvodák és az általá-nos iskolák a 8. osztályig a meg-szokott rend szerint nyitva tarta-nak, a 9. osztálytól azonban digitá-lis munkarendben működik tovább az oktatás éppúgy, mint az egyetemeken és a főiskolákon. A szigorítás kitér a magán és családi rendezvényekre. Egy családi szüle-tésnap például csak 10 főig tartha-tó meg, esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az ese-ményen csak a legszűkebb család-tagok vehetnek részt, a temetése-ken pedig legfeljebb 50 fő lehet jelen. A járvány terjedésének meg-fékezésére a kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozó-kat – külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztel-ni kell. Az országos intézkedések helyi szabályokat is maguk után von-nak. A maszkviseléssel és távolság-tartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályokon felül csü-törtöktől minden nyilvános helyen és közterületen kötelező maszkvi-selést rendelt el Balogh László polgármester. Kivételt képez ez alól a szabadtéri sporttevékeny-ség, valamint a parkok, illetve zöldterületek, ahol a maszk viselé-se továbbra sem kötelező. Nagy-kanizsán a következő 30 napban, december 11-ig továbbá az alábbi rendelkezések kerülnek beveze-tésre: vasárnaponként a Csarnok Üzletház (vásárcsarnok) és a Bol-hapiac működése szünetel, vala-mint a magán használtcikk vásár is zárva tart ezen időszakban. Kutya-sétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illet-ve a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el. A Keleti városrészben található kutyafutta-tó nyitva áll a kutyatulajdonosok és kedvenceik előtt a védelmi intézkedések betartása mellett.A csütörtöki adatok szerint Nagykanizsán 252 fő van karan-ténban, és közülük 154 főnél mutatták ki a fertőzést. A kanizsai kórház Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere utasítására járványkórháznak minősült, az egészségügyi intézményben ezért gyanús és igazoltan koronavírusos betegeket is fogadnak. A COVID-os ellátás mellett az egyéb ellátá-sokat is megpróbálják folyamato-san biztosítani: a központi labor működik, az akut megbetegedé-sek ellátása zavartalan, az onkoló-giai és kardiológiai megbetegedé-sek esetén továbbra is teljes körű az ellátás. A szakrendelések válto-zatlan formában működnek néhány kivételtől eltekintve, ezek a mozgásszervi szakrendelések (masszázs, gyógytorna, ortopédia, fizioterápia). Az előjegyzés alapján történő betegfelvétel leállt. A kór-ház működése a járványhelyzet-hez igazodva változhat az előttünk álló időszakban – minderről a pol-gármester a közösségi médián keresztül tájékoztatta a lakossá-got. Az első körben 30 napra beve-zetett korlátozó intézkedésekkel a járvány megfékezése, a terjedés akadályozása a fő cél. be MagyarországonSzigorítások
A jelenlegi rendelkezések szerint a turisták fogadását 30 napig kell felfüggesztenie a szállásadóknak. Ez azt jelenti, hogy a vírushelyzetre való tekintettel december 10-ig biztosan nem kényeztethetik magukat turisták például a közeli Zalakaroson sem. A rendelkezés szerint az állam a november 8-ig beérkezett foglalásokat, illetve azok 80 százalé-kát megtéríti – ennek feltétele a szállodai dolgozók munkaviszonyának megtartása, bérük kifizetése. A járványhelyzet változásával a szabályo-zás meghosszabbítása is napirendre kerülhet, így nem csoda, hogy némi aggodalom van a szállodai szakemberek tekintetében. A zalaka-rosi hotelek vezetői ennek ellenére elkötelezettek. Az általunk megkér-dezett szállodák a jelenlegi nehéz helyzetben is megtartják a dolgozó-ikat. A miniszterelnök bejelentése sok vendéget éppen a szállodában töltött ideje alatt ért. A zalakarosi hotelekben pihenők többsége meg-értéssel fogadta az intézkedéseket, azok a látogatók, akik jelenleg is a szállókban vannak, az új rendszer szerint még letölthetik a foglalási idejüket.Van olyan vendég, aki harmadszor teszi át a foglalását- Mindenkit megdöbbentett a hír, de fegyelmezetten tudomásul vet-ték a vendégek a döntést. A bejelentés óta folyamatosan csörögnek a telefonok, és mi is értesítjük a vendégeket. Szerencsére bor-zasztóan megértőek és lojálisak a szállodával a látoga-tók, tehát nem feltétlenül lemondják, hanem átfoglal-nak egy későbbi időpontra. Van olyan vendég, aki har-madszor teszi át a foglalását. Húsvétra érkezett volna, aztán tologattuk az időpontot, most novemberben jött volna ismét, de ez sem fog működni. A dolgozók-nak olyan feladatot adunk, amelyekre mindenképp szükség van. Folytatjuk a felújítást, amit akkor hagytunk abba, mikor már ki lehetett nyitni – mondta Virágné Bálint Mária, a Hotel Aphrodite igazgatója. Nem szeretnék cserben hagyni a munkavállalókat, ezért amíg tud-nak kitartanak. Vannak szállodák, ahol az üzleti turizmusra mindenkép-pen nyitottak maradnak, már csak a dolgozóik érdekében is, hiszen az ünnepek is lassan elérkeznek. Bízunk abbBBan, hogy 30 nap után tudunk nyitni- A jelenleg itt lévő vendégeink letölthetik még az idejüket. Túl nagy vendégszám nincs, elég lazán és kényelmesen vagyunk. A távolságtartás szinte spontán létrejön ilyen alacsony vendégszám mellett, pedig normál időben is van bőven hely nálunk. Az állam-tól ígéretet kaptunk a foglalásokra, ami annyit tesz, hogy 80%-át meg-térítik majd. Bízunk ebben és várjuk a megoldást. Bízunk abban is, hogy 30 nap után rendesen is meg tudunk nyitni. Bezárni teljesen nem sze-retnénk, mert az üzleti turizmusra nyitva maradnánk. Valamennyi kani-zsai iparhoz kapcsolódó üzleti turista vendégünk mindig van. Akad olyan, hogy tíz szoba is. Nem szeretnénk őket sem elveszíteni - árulta el Czimondor Nándor, a MenDan Hotel igazgatója, aki emellett kifejtet-te: úgy érezzük, hogy ameddig lehet, addig nyitva kellene maradnunk. Másik lehetőségünk pedig, hogy folytatjuk a fejlesztésünket és építke-zünk. Az még több hónapig el fog tartani. Talán valamikor nyár elejére végzünk ezzel a fejlesztéssel. De addig megpróbálunk minden percet ez irányba kihasználni. A dolgozók tekintetében félelem van. Minden-ki szeretné megőrizni a munkahelyét és mi nagyon igyekszünk. Azért is gondolkozunk, hogy nyitva tartunk, hogy ne kelljen leépítenünk, de még csak szabadságra se kelljen küldeni a dolgozókat. Legyen min-denkinek fizetése, következik az év vége, a karácsony, szükség van ezekre a bevételekre. Nem szeretnénk leépítéseket és meg is tesszük ez irányba a lépéseket.A szállásadók kihangsúlyozták: az alacsony vendégszám, a fejleszté-sek után reménykednek, hogy december közepétől már ismét várhat-ják a vendégeket és teljes kapacitással működhetnek.Hajnes Rita14 | KANIZSA újságak tuálISA héten bevezetett szigorú járvány-ügyi korlátozások egyik jelentősen érintett szegmense a turizmusipar. A kormánydöntés értelmében ugyanis szerdától a szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhat-nak, szabadidős turistákat nem.a szállodák BajbanCsak az üzleti céllal érkezőket fogadhatják
2020. 11. 13. | 15mezőgazdaságA kérdés kapcsán – és nem utol-só sorban pár jó tanácsért – keres-tük fel Fekete Pétert, aki ismerős lehet a Vásárcsarnok látogatói szá-mára. Szebbnél szebb virágaival van jelen a piacon évek óta – s mint azt beszélgetésünk elején leszögezte: saját tapasztalatait tudja megosztani az olvasókkal. - A teleltetés kérdésére úgy kezde-ném a választ: időjárásfüggő. Ami-kor közeledik a hideg időszak, figyelni kell az időjárást. Ha példá-ul fagyot mondanak, éjszakára be kell vinni a növényeket – ha ez a fagy rövid ideig tart és enyhe. Tehát éjszakára védett helyre tegyük őket, nappal pedig ugyan-úgy virulhatnak. Most is sok helyen látható, a városban közle-kedve megfigyelhetjük, nagyon szépek a növények, jól érzik magu-kat ebben az időjárásban, a balko-nokon, ablakokban. De nem csak az éjjeli fagyok miatt kell őket védeni, ilyenkor jellemző már a hideg eső. Ami pedig szétverheti, károsíthatja a növényeinket – fogalmazott Fekete Péter.Bizonyára sokan vannak a virág-szerető emberek között, akiknek jól bevált teleltetési módszereik vannak. Fóliasátor, télikert vagy üvegház nem mindenkinek áll rendelkezésére, ezért a téli hóna-pokban a lépcsőházak – és főként faluhelyen a pincék is megtelnek virágokkal. - A teleltetés egy nagyon furfangos dolog. Ha ez nagyon egyszerű lenne, az én munkámra nem is lenne szükség. Mert mindenki át tudná teleltetni a növényeit megfelelő helyen, és az én virágaim rajtam maradná-nak tavasszal. Én is nagyon sok praktikát hallottam. A pincét nem szoktam javasolni, csak akkor, ha a bizonyos pince száraz, nem dohos, vagy nyirkos. Ezek a növények ugyanis tulajdonképpen örökzöl-dek, ahhoz, hogy a telet túléljék, fényre van szükségük. Egy sötét, dohos pincében rothadásnak indulnak a levelek, megnyúlnak, nem lesz szép. Viszont, ha egy vilá-gos, fagymentes helyet találunk a muskátlinak és társainak, akkor tavasszal is virulni fognak, kön�-nyen átvészelik a telet. Természe-tesen ebben az évszakban is szük-ségük van a gondoskodásra. 10 fok alatt a hajtásnövekedés meg-áll, nem fejlődnek a növények, ezért kevesebb vízre is van szüksé-gük. Ilyenkor könnyen abba a hibába eshet a kertész, hogy túlöntözi a növényét. Ennek ered-ménye sok esetben, hogy tavas�-szal egy elrothadt, elpusztult virággal áll szemben - hangsú-lyozta a tanácsadónk. Egyúttal rámutatott arra: nem elegendő a megfelelő teleltetési helyet kivá-lasztani, az sem mindegy, milyen állapotban „visszük be” a virágain-kat a bizonyos védett, fagymentes helyiségbe. - Elsősorban azt taná-csolnám mindenkinek – amit én is lassan el fogok végezni. A táp-anyaghiány miatt megjelent sárga leveleket, vagy sérült, károsodott, elszáradt leveleket le kell szedni. Az elnyílott virágzatot szintén nem szabad a növényen hagyni. Egy alapos tisztítás szükséges, sőt, én az ugyan egészséges, de már nagyméretű, öreg leveleket is lecsipkedem a muskátliról, hogy az egész növény szellősebb legyen. Visszanyírni a virágot ilyenkor még nem kell, mert a teleltetés során előfordul, hogy egy-egy hosszabb hajtás vissza-szárad, vagy esetleg a vége egy kicsit megrothad. Ha most vág-nám vissza a növényt, könnyen előfordulhatna, hogy tavaszra csak egy aprócska csonk marad – intett Fekete Péter.Végezetül: akik gondosan meg-tisztítják a növényeiket – többek között a muskátlikat – nyilván saj-nálják azokat a hajtásokat, amiket ilyenkor lecsipkednek a tőről. Ter-mészetesen a szaporítás, vagyis a dugványozás is szóba került a virá-gokkal teli fóliasátorban. Fekete Péter szerint az év bármelyik sza-kában lehet dugványozni, de... Ennek a tevékenységnek is meg-vannak a szabályai, így ha a hobbi-kertész nem tudja biztosítani a megfelelő körülményeket – mint például a kellő fény, tápanyag, páratartalom... akkor a téli hóna-pokban inkább ne álljon neki sza-porítani.Vincze AdélAz évelő növények teleltetése minden esztendő-ben kardinális kérdés. Még a gyakorlott kis- kertészeket is gondolkodásra készteti, hiszen nem mindegy, mikor, hogyan, milyen körülmé-nyek között teleltetjük az egész nyáron – vagy netalán több éve – féltve gondozott virágainkat. Ásó, kapa, gereblye 27. részFotó: Czigóth SándorálomnakLassan ideje a téli
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!November 14. ALIZHéber, germán, francia, angol eredetű. Az Alice névből származik. Jelentése nemes, harcos, bölcs.November 15. AlbertAz Albert germán eredetű név, az Adal-bert férfinév rövidülése. Jelentése nemes, fényes, híres. LIPÓTA Lipót germán eredetű név, a Leopold magyar alakváltozata. Jelentése nép, merész.November 16. ÖDÖNGermán eredetű név, az Eugén név magyar alakváltozata. Jelentése az öröklött birtokot megőrző.November 17. HorteNZIA A Hortenzia latin eredetű név, a Hor-tensius római nemzetségnévből szár-mazik. Jelentése kerti virág. gergŐA Gergő a Gergely alakváltozata. Jelen-tése éberen őrködő.November 18. JE NŐHonfoglalás kori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű, jelenté-se: bizalmas, tanácsadó, miniszter.November 19. ER ZSÉbetHéber eredetű bibliai név. Jelentése Isten az én esküm, Isten megesküdött, vagy Isten a teljesség, a tökéletesség.November 20. joláNForrása a középkori magyar Jóleán (jó leány) név. A görög eredetű Jolanda, Jolánta magyarításának is tekintették.Gyógysz ertári ügyeletJövő heti véradások2020.11.17. 14:00-18:00 Kanizsa Centrum A véradás mindenki számára nyitott.30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttHírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásraAz állatorvosi készenlét telefonszáma:2020. november 14.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62020:00-08:002020. november 15.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46219:00-06:002020. november 16.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002020. november 17.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002020. november 18.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002020. november 19.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002020. november 20.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-07:00Tisztelt Kanizsaiak!A koronavírus elleni védekezés 2020. november 11-tõl új, szigorúbb stádiumba lépett.Ennek megfelelõen a maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályokon felül a 484/2020. (XI. 10.) kormány- rendelet a polgármester jogkörébe utalja annak meghatározását, hogy a 10 000 fõnél nagyobb települések mely közterületein legyen kötelezõ a maszkviselés.Magyarország Kormánya által biztosított jogommal élve, egyeztetve a rendõrséggel, városüzemeltetéssel, közterületfelügyelettel, NAGYKANizsÁNCSÜTÖRTÖKTÕL (2020. november 12-tõl)MINDEN NYilVÁNOS HelYEN ÉS KÖZ- TERÜleTEN KÖTelezÕ A MAszKViselÉS!Kivételt képez ez alól a szabadtéri sporttevékenység, vala-mint a parkok, illetve zöldterületek, ahol a maszk viselése továbbra sem kötelezõ.Az elõttünk álló idõszakban határozottan kérek mindenkit, hogy fokozottan tartsák be a szabályokat és korlátozásokat; most fegyelmezettségre, a kontaktusok minimalizálására van szükség!Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. #vigyázzunkegymásraBalogh László Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
2020. 11. 13. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókNovember 14.169 éve megjelent Herman Melville regénye, a Moby Dick. 108 éve megszületett Gazdag Erzsi író, költő, aki kedves és derűs gyermekverseiről ismert.November 15.51 éve Washingtonban 250 000 ember tüntetett a vietnami háború ellen.November 16.75 éve megalakult az UNESCO. 116 éve John Ambrose Fleming feltalálta a rádió-csövet (elektroncsövet).November 17.103 éve meghalt Auguste Rodin francia szobrász (A gondolkodó, Csók).November 18.81 éve megszületett Amanda Lear francia énekes-nő, akinek jellegzetesen mély hangja volt.November 19.A nemzetközi férfi nap. 179 éve megszületett Schulek Frigyes építész, műegyetemi tanár, az MTA tagja (Halászbástya).November 20.127 éve a világon elsőként Magyarországon meg-alakult a Madártani Intézet.Az elELőző HETI REJTvény MEGFEJTéSE: Minél hangosabb vagy egy vitában, annál valószínűbb, hogy nincs igazad.
Kovászna jelentős kulturális eseménye az évente tavasszal meg-rendezésre kerülő „Kőrösi Csoma Sándor Napok”, melyre több magyarországi városból is hívtak kultúrcsoportokat. Beszél-getésünkben Dr. Dull Gábor, a Kanizsai Dorottya Kórház Fül-orr-gégegyógyászati osztályának főorvosa és Horváth István Radnó-ti-díjas versmondó osztotta meg gondolatait a Romániában tett útjaikról.– Az első látogatásom Erdélybe akkor kezdődött, amikor a romá-niai forradalom alatt a város jelen-tős értékű adományt gyűjtött össze karácsony előtt – mondta a főorvos. – Ezt a segélyszállítmányt Kele József, egy magánvállalkozó fuvarozó ingyen kiszállította és öten elkísértük őt egy személy-gépkocsival. Ezt a segélyszállít-mányt Székelyudvarhelyre vittük el a két ünnep között, illetve 2 hét múlva újra visszamentünk, de akkor már az általuk kért eszkö-zökkel, melyeket a kórházból igyekeztünk összeszedni. Ez az utunk úgy kapcsolódik Kovászná-hoz, hogy mi ott azt javasoltuk, alakítsunk testvérvárosi kapcsola-tot Székelyudvarhellyel, de közöl-ték, hogy őnekik már van testvér-városuk. Akkor székely segítség-gel azt ajánlották, hogy Kovász-nát válasszuk. Ezt követően néhány hét múlva el is mentünk Kovásznára. Erre Nagykanizsa büszke lehet, mert indí-tottunk egy olyan akci-ót, hogy akinek van otthon olyan könyve, amire már nincs szüksé-ge, azt hozza be. Végül 30 ezer kötet könyvet szállítot-tunk ki Kovásznára. A kiszállítást végző emberek között voltak már a helyhatóság részéről is embe-rek, akik tárgyalóképesek voltak. Így kezdődött Kovásznával a testvérvárosi kapcsolat, amit aztán hivatalosan is formába öntött a két önkormányzat. A romániai első szabad választások-hoz is segítséget nyújtott Nagyka-nizsa városa. Egészen pontosan az Igricek Együttes személykocsival kiutazott, és egy hetet ott töltöt-tek Kovásznán, valamint a környé-kén, miközben az RMDSZ kampá-nyában segítettek. Ez akkor már a testvérvárosi kapcsolatok kereté-ben zajlott. - Erdélyben a forrada-lom óta jóval több, mint százszor jártam – idézte fel Dr. Dull Gábor, majd hozzátette: az utóbbi egy-két évben esetlegesen néhány barátot meglátogattam, de előtte évtizedeken keresztül, évente többször is jártam Háromszéken és Kovásznán. - Hivatalosan a város részéről semmilyen funkció-val nem rendelkeztem sem a kap-csolatok létrehozásában, sem az ápolásában. Ennek ellenére a saját munkaterületemen, az egészség-ügyben igyekeztünk segítséget nyújtani a kórháznak, illetve a szívkórháznak. Jelentős segély-szállítmányokat juttattunk el, azt is mondhatom, rendszeresen – összegezte Dr. Dull Gábor. Szép emlékeket őrzök a találkozásainkrólHorváth István 35 alkalommal járt Kovásznán. Mint mondja, jó volt az erdélyi magyarokkal talál-kozni. Hosszan tartó barátságok szövődtek közöttük, és Kanizsa meghívására évente ők is eljöttek hozzánk. Jó volt őket segíteni, támogatni.Pintér Béla és Jászberényi László szervezésében 1991-ben utaztak ki először Kovásznára az Igricek Együttessel, valamint Vin-cze Ferenc, Gergelyné Valéria és Bedő Csaba versmondókkal. Az április 4-én megrendezett Cso-ma napokon már érkezésük dél-utánján mondtak verset. A sűrű programok sorában műsort adtak általános- és középiskolások szá-mára, este pedig a felnőtteknek a művelődési házban. Másnap dél-előtt Csomakőrösön szerepeltek, majd este 21 órától ismét meg-hallgathatták őket. – Innentől indult be igazán a meghívások sorozata, de mi akkor is elmentünk az Igricekkel, amikor nem volt rendezvény, egyszerűen csak kedvünk volt hozzá – magya-rázta a versmondó. – A következő évben dr. Dull Gábor szervezés-ében kiutaztunk a helyhatósági választásokra „magyarkodni”. A 9 nap alatt „körbeműsoroztuk” a környéket, Barátos, Zágon, Zabola, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy stb. településeken. Igyekeztünk felrázni, biztatni őket, hogy men-jenek el a választásokra, és szavaz-zanak, hogyha a magyarságot sze-retnék képviselni. Telt ház foga-dott bennünket mindenhol. Zágonban, a 600 főt befogadó művelődési házban már másfél órával az előadás előtt ott voltak az emberek, és a több mint 2 órás műsor után sem akartak leenged-ni bennünket a színpadról. Az évek során szerepeltek a néptáncosok és természetesen elkísérte őket Vizeli Dezső és Németh Ferenc zenészcsapata, a Bojtár Együttes és a Patkó Banda, fellépett az Erak-lin Táncklub, és többször kiutazott velünk Bali Judit, valamint Csere Andrea versmondó is. Nagyon jó emberekkel ismerkedtünk meg. Amerre műsorozni jártunk, ben-nünket mindenhol imádtak. Volt olyan kirándulásunk is például az Igricekkel, hogy Kolozsváron kezd-tük, és a következő szereplés hely-színe Marosvásárhelyen, a Szín-művészeti Akadémián volt, ahova bennünket Illyés Kinga, a kinti elő-adóművészet nagyasszonya hívott meg. Ő úgy megsértődött a sikerünkön, hogy otthagyott ben-nünket, elment haza. Egyszerűen a színinövendékek nem akartak leengedni bennünket a színpad-ról. Nagyon szép emlékeim van-nak a találkozásainkról, és azokról a kirándulásokról, amiket szervez-tek nekünk. Bakonyi Erzsébet18 | KANIZSA újságmagazinAZINTestvérvárosi kapcsolatok KovásznávalA Kelet-Kárpátok lábánál, Brassótól 65 km-re, észak-keletre fekvő Kovásznával 1990-től tart kapcsolatot Nagykanizsa, és 1993-tól hivatalosan is testvérvárosok. KanizsaBüszke lehet ráFotó: Hajdu Györgynagykanizsa.hu
2020. 11. 13. | 19önkormányzatA közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazot-ti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közal-kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezetőA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2021. február 01-től – 2026. január 31-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megva-lósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.Az intézmény közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása.Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásá-ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjó-léti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.Pályázati feltételek: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Alapellátások I. 2.A) pontja szerint előírt főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség,legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése, illetve ezzel nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 1 éven belüli megszerzése,magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltató-val közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közal-kalmazotti munkakörbe kinevezhető,a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett stá-tusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:- a pályázó részletes szakmai életrajza,- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolata,- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazo-lást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,amennyiben vezetőképzésben nem vett részt, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 1 éven belüli letételét,kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-vény 10/A. §-ának (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vál-lalja,nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 15.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Balogh László pol-gármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagySzemélyesen benyújtva Balogh László polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, vala-mint a munkakör megnevezését: „Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde intéz-ményvezető”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. elő-írásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írá-sos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2021. január 31. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdeta Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.)intézményvezető (magasabb vezető)beosztásának betöltésére
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A november 14-20.2020. november 14. szombat00:00 Kukkantó, 00:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, 00:40 Egészségügyi magazin, 01:00 Híradó, 02:15 Sztárportré, 02:45 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 03:15 Fagyos oázis - A globális klímaváltozás, 04:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, 04:50 Lapozó, 06:30 Kukkantó, 07:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 07:30 Egészségügyi magazin, 08:00 Híradó, 08:15 Sztárportré, 08:45 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 09:15 Fagyos oázis - A globális klímaváltozás, 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, 10:20 Lapozó, 12:00 Érté-keink, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Míves kosár, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Dombvidék, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Egészségügyi magazin, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Egészségügyi maga-zin, 18:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:50 Aktuális Hargita, 19:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 19:50 Sztárportré, 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó2020. november 15. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Egészségügyi magazin, 00:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:50 Aktuális Hargita, 01:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 01:50 Sztárportré, 03:10 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Egész-ségügyi magazin, 07:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:20 Aktuális Hargita, 07:50 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 08:20 Sztárportré, 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 09:50 Lapozó, 12:00 Értékeink, 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 Míves kosár, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Dombvidék, 15:10 Napi Kanizsa – újra-néző, 15:35 Egészségügyi magazin, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 18:10 Mise – Istentisztelet, 19:10 Madarat tolláról, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 19:50 Neve is van Budapest 1-2-3. rész, 22:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:20 Lapozó2020. november 16. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Mise – Istentisztelet, 01:10 Madarat tollá-ról, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Neve is van Budapest 1-2-3. rész, 04:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Mise – Istentisztelet, 07:40 Madarat tolláról, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Neve is van Budapest 1-2-3. rész, 10:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 11:00 Lapozó, 12:00 Madarat tolláról, 12:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 12:40 Sztárportré, 13:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 13:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 18:30 Kalando-zoo, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:30 Mi portánk, 20:00 Híradó, 20:15 Látogató, 20:45 A sze-nátor fodrásza, 20:35 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:05 Lapozó2020. november 17. kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Kalando-zoo, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 01:30 Mi portánk, 02:00 Híradó, 02:15 Láto-gató, 02:45 A szenátor fodrásza, 03:35 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:00 Kalando-zoo, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:00 Mi portánk, 08:30 Híradó, 08:45 Látogató, 09:15 A szenátor fodrásza, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 10:35 Lapozó, 12:00 Kalando-zoo, 12:30 Mi portánk, 14:10 Látogató, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, 18:30 Akutális Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Kulturális magazin, 20:00 Híradó, 20:15 Madarat tolláról, 20:45 Ahol a madár se jár, Patagónia, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 22:05 Lapozó2020. november 18. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Akutális Hargita, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Kul-turális magazin, 02:00 Híradó, 02:15 Madarat tolláról, 02:45 Ahol a madár se jár, Patagónia, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, 07:00 Akutális Hargita, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, 08:00 Kulturális magazin, 08:30 Híradó, 08:45 Madarat tolláról, 09:15 Ahol a madár se jár, Patagónia, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, 10:35 Lapozó, 12:00 Akutális Hargita, 12:30 Kulturális magazin, 13:00 Madarat tolláról, 13:30 Ahol a madár se jár, Patagónia, 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 18:30 Forgószínpad, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:30 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zenekar 3. rész, 20:00 Híradó, 20:15 Szomszédvár, 20:45 Bauxit expe-díció, 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:10 Lapozó2020. november 19. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Forgószínpad, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 01:30 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zenekar 3. rész, 02:00 Híradó, 02:15 Szomszédvár, 02:45 Bauxit expedíció, 03:40 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:00 Forgószínpad, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 08:00 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zenekar 3. rész, 08:30 Híradó, 08:45 Szomszédvár, 09:15 Bauxit expedíció, 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:40 Lapo-zó, 12:00 Forgószínpad, 12:30 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zenekar 3. rész, 14:00 Szomszédvár, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 18:30 Kalandozoo, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Süssünk-főzzünk, 20:00 Látogató, 20:30 Híradó, 20:45 Farkaslesen, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 22:05 Lapozó2020. november 20. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Kalan-dozoo, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Süssünk-főzzünk, 02:00 Látogató, 02:30 Híradó, 02:45 Farkaslesen, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 07:00 Kalandozoo, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 08:00 Süssünk-főzzünk, 08:30 Látogató, 09:00 Híradó, 09:15 Farkaslesen, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 10:35 Lapozó, 12:00 Kalandozoo, 12:30 Süssünk-főz-zünk, 13:00 Látogató, 13:30 Farkaslesen, 14:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 18:30 Aktuális Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Szertár, 20:00 Híradó, 20:15 Sztárportré, 20:45 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 21:15 Cápák a keresőm-ben, 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 22:35 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 11. 13. | 21sport FC Nagykanizsa (5.) – SC Sopron (7.) 4-1 (1-1)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mér-kőzés, 17. forduló. Nagykanizsa, 270 néző. Vezette: Bana. G.: Kovács Gy. (15., 50.), Szegleti (67.), Török (88.), illetve Haran-gozó (3.). Kiállítva: Krizsonits (77.; Sop-ron).Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Papp Sz., Major, Nagy B. (Vlasics, 60.) - Kretz – Ekker (Péntek, 80.), Szegleti, Béli M. (Török, 75.), Szabó P. - Kovács Gy. (Vass Gy., 80.). Vezetőedző: Koller Zoltán.Alaposan felkészült a két együttes egy-másból, ugyanakkor mindez nem a kezde-ti percekben derült ki. A dél-zalai szárma-zású Harangozó Bence - a szépszámú szurkolótáborral érkező - SC Sopron színe-iben egy jobb oldali beadás után a labdá-ra érkezve már a 3. percben beköszönt a vendéglátóknak (0-1). A hazai oldal össze-szedte magát és az első negyedóra végén Kovács György a jobbösszekötő helyéről szánta el magát lövésre, mely kissé meg-pattanva jutott a soproni hálóba (1-1). Azt követően is mentek előre becsülettel a csapatok, bár inkább a küzdelem domi-nált. A második játékrészre agilisan futott ki a nagykanizsai alakulat és Kovács György először egy fejesnél még hibázott, nem sokkal később azonban Béli Milán szögletéből a NFC centere szinte ugyanar-ról a helyről fejjel volt eredményes az 50. percben (2-1). Kovács nem sokkal később feltehette volna teljesítményére a koro-nát, azonban a bal felső sarok fölé csavart egy szép akciót követően. Koller Zoltán gárdája azt követően sem akart leállni, hiszen letámadta ellenfelét, ebből pedig egy igazi nyílt sisakos találkozó kereke-dett. A 67. percben egy kanizsai megug-rás, Szegleti Gergely a soproniak kapusá-nak közreműködésével a bal alsó sarokba bombázott 15 méterről (3-1). A mérkőzés dicsérete, hogy a lendület ezt követően sem hagyott alább, igaz, egy vendégkiállí-tás után az FC Nagykanizsa már okosan futballozhatott. Jött is még egy gyors kontrájuk a 88. percben a csereként beálló Vlasics Dániel, valamint Török Milán révén, majd utóbbi egy csel után ballal a léc alá vágta a labdát.- Csapatom tökéletesen végrehajtotta azt, melyet elterveztünk erre a találkozóra, ezért valamennyi játékosomnak csak gra-tulálni tudok, akik ilyen különbséggel megérdemelten nyerték meg a mérkőzést – hangzott Koller Zoltán, az FCN vezető-edzőjének gyors-értékelése a meccset követően.P.L.Végül Török Milán (balról) találata zárta le az FC Nagykanizsa SC Sopron elleni mérkőzését (Fotó: Polgár László)Múlt vasárnap a második félidőben valósággal átrobogott ellenfelén az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese, mely 4-1-re verte az SC Sopron csapatát a jó hangulatú Olajbányász-stadionban. A hét eleji szövetségi „kanyarvételek” után úgy tűnik, jöhet a Kanizsa számára is a folytatás szombaton 13.30 órától a Nyugati csoport favoritjának, a III. Kerületi TVE otthonában.Nem (volt) egyértelmű a helyzet, legalábbis így Nagykanizsáról nézve, ami a labdarúgó NB III-as bajnokság folytatását illeti. Kedden délután az FC Nagykanizsa ügyvezetése és szakmai stábja megbeszélésre hívta a labdarúgókat, melyen ismertették a szövetség hétfő délutáni határo-zatát a harmadik vonalbeli bajnokság (időleges) leállítására vonatkozóan. Kedd estére azonban változni látszódtak a dolgok, ugyanis az egyes, alacsonyabb osztályú labdarúgó bajnoki pontva-dászatok – zárt kapus - folytatásáról lehetett hallani – mindehhez hiteles forrásokat is mellé-kelve. E témakörben bizonyára lesznek egyezte-tések, lapzártánkkor egyelőre csak abban lehet-tünk biztosak, hogy kedden már nem volt az FCN-nél edzés, sőt szerdára sem írtak elő trénin-get – mindezt a mondhatni még kötelező leállás jegyében elhatározva... Ahogy Koller Zoltán, az FCN vezetőedzője fogalmazott még szerda kora délután, amint határozatot kap kézhez a folyta-tásról, illetve annak lehetőségéről, csütörtökön már újra nekiveselked(het)nek a közös munká-nak. Így viszont a labdarúgással foglalkozó fő anyagunk képe alá nem írhattuk, hogy Török Milán a bajnokságban egyelőre az utolsó gólját szerezte a vasárnapi, Sopron elleni bajnokin a Kanizsának. A történet ugyanis úgy tűnik, még egyáltalán nem lezárt, és ami biztos, hogy jelen helyzetben szinte semmi sem biztos!P.L.A Bányász-pályán a játékos-kijáró ajtói kedd délután zárultak…a folytatásraEsély…, majd a folytatás jegyében talán újra nyithatnak(Fotók: Polgár László)remek győzelemJó mérkőzésen
22 | KANIZSA újságsportAmikor belejött volna a mezőny a küzdelmekbe a futsal NB II Nyugati cso-portjában, hétfőn délelőtt érkezett a sporttevékeny-ségeket is érintő kormány-rendelet, majd a honi lab-darúgó-szövetség részéről az amatőr bajnokságok fél-beszakításáról szóló beje-lentés. Annak életbe lépé-séig azonban a Nagykani-zsai Futsal Club még elkönyvelhetett egy győ-zelmet: hazai környezetben a Hidegkúti SC-t győzték le 9-3-ra. Szűk egy napra aztán újraírt forgatókönyv érkezett: a futsal bajnoksá-gokat is folytathatják – a lapzártánkkor fennálló elgondolások szerint…Nagykanizsai Futsal Club (5.) – Hidegkúti SC (12.) 9-3 (4-1)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, 8. forduló. Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Vezette: Héra (Bíró, Horváth P.). G.: Csa-vari (7.), Kollár (14.), Bogyó (16., 26.), Szakmeiszter J. (20., 31.), Fujsz R. (21., 28.), Szakmeiszter Á. (25.), illet-ve Pataky (20. – öngól), Fasang (27.), Márki (34.)NFC: Szakmeiszter Á. – Szőke Á., Kollár, Fujsz R., Szakmeiszter J. Csere: Simon M. (kapus), Bogyó, Németh M., Horváth G., Csavari, Horváth E., Pata-ky, Millei. Edző: Bagó Gábor.Kezdjük a hétfő esti mér-kőzés végén, amikor is a kanizsai futsal egyesület közösségi oldalán úgy fogalmazott: csapatuk győ-zelemmel vonult „karan-ténba”. Ehhez rögtön hoz-zátehettünk egy örömte-libb információt is, mely szerint a nagykanizsaiaknál a Hidegkút ellen debütál-hatott újabb két, saját nevelésű játékos Horváth Gergő Tamás, illetve Millei Bálint személyében. Ők szintén részesei lehettek annak, hogy a hazaiak már 4-0-ra is elléptek riválisuk-tól és ez a tendencia a második húsz percben is folytatódott: 7-1, majd 9-2 is szerepelt az eredmény-jelzőn, míg végül kialakult a 9-3-as végeredmény. Foly-tatás, remélhetőleg miha-marabb, a tabella ötödik helyéről.- Egyelőre az utolsó mec�-csünkön nagy különbségű győzelmet arattunk – érté-kelt Bagó Gábor, az NFC edzője. - Úgy gondolom, végig uraltuk a mérkőzést, viszont így is elég sok hibá-val játszottunk. Annak kimondottan örülök, hogy újabb két utánpótlás játé-kosunk tudott bemutatkoz-ni a felnőtt csapatban és nem is vallottak szégyent. Bízom benne, hogy mielőbb pályára tudunk majd lépni és újabb szép sikereket tudunk elérni. Addig is mindenkinek jó egészséget kívánunk.Mivel az NFC otthonául szolgáló Zsigmondy-csar-nok oktatási intézményhez tartozik, ezért már az idény kezdete óta csak zárt kapus meccseket vívhatott a kani-zsai együttes. Emellett egy általánosságban vett kér-dés is felvetődött beszélge-tésünk során: miként tovább egy úgynevezett „sport-karantén” esetén…A bajnokság felfüggesz-tése mellett edzéseket sem tarthatunk, mivel nem engedélyezett az sem – hangzott a szakvezető hét-fő esti reflektálása, hozzá-téve, marad számukra is a várakozás. Nos, az a bizonyos „senki földje” időszak talán, ha egy napot ért meg, hiszen a szövetség részéről kedden este nyilvánosságra került az alaposabban átgondolt szabályozás: a szerint pedig a futsal versengés (is) foly-tatódhat… P.L.folytathatják...Folytathatják? Úgy tűnik,Stílszerűen a városi kispályás labdarúgó bajnokság első és második vonalában a hét elején még tudtak le mérkőzéseket. Mi több, az első ligában tulajdonképpen pontosan az orszá-gos amatőr sport zárása előtt ért véget az őszi szezon.A teljes képhez tartozik, hogy az első liga mellett a szenior 45 is lezárta – úgy-mond alapszakaszának - fél idényét. A szenior 37 ugyanakkor még nem ért vol-na őszi fordulóinak végére. Ugyanúgy, ahogy a kispályás bajnokság II. osztályá-nak küzdelemsorozata sem, mely lapzár-tánk után még tartogatott meccseket. Mindenesetre - ahogy az képünkön is lát-szik - hétfőn este az I. ligában a Dynamic és a DPSE meg „bőven” megrendezhette párharcát, mely utóbbi együttes 4-1-es sikerével zárult. P.L.A Dynamic a hétfő esti órákban épp szabadrúgáshoz készülődik a DPSE ellenRemélhetőleg mielőbb újabb csapatképre áll-hat össze az NFC az aktuális mérkőzése utánA Kanizsai Birkózó Sportegyesület, egy-ben a Zsigmondy Winkler DSE háza táján még a napokban sem pihentek, hiszen birkó-zóik közül a rendszeres edzések mellett néhá-nyuknak edzőtábor is szerepelt a programjá-ban.Ahogy azt Szatmári Zsolttól, a KBSE vezető-edzőjétől megtudtuk, a legifjabbak között már-is itt vannak a korábbi eredményes verseny-zőiknek az utánpótlása. Cserép Tamás, Fata József, valamint Laka-tos Kevin az elmúlt napokban a serdülő válogatott keretével edzhettek Mátraházán. A fiatalok úgy tér-hettek haza, hogy a kitartó munkájuknak bizonyára lesz folytatása. P.L.Tovább viszik…A KBSE minicsapata joggal lehetett boldog a birkózók serdülő válogatottjának edzőtáborában jött a zárásA fél szezon zárásáraSzakmeiszter János szerezte az idényben az eddigi utolsó NFC-gólt(Fotók: kanizsafutsal.hu)
2020. 11. 13. | 23sportKanizsa Vízilabda (1.) – Oázis SC (11.) 22-12 (5-3, 5-2, 5-5, 7-2)OB I B-s vízilabda-mérkő-zés, 6. forduló. Nagykani-zsa, 50 néző. Vezette: Duray, Sikter.Kanizsa: Leposa G. - Kovács Á. 1, Szávai 2, Balaska 3, Simon A. 2, Dobay G. 4, Major 7. Csere: Vadovics 1, Solymosi, Leposa D., Fodor 1, Vla-szák, Vékási 1, Balli. Edző: Ludányi Kadosa.A listavezető kanizsai OB I B-s vízilabdázók eddig nem tudtak hibázni a baj-nokságban és nem úgy tűnt, hogy ez a tendencia éppen az Oázis ellen sza-kad majd meg. Ehhez képest a vendégek rop-pant szívósan küzdő gárda benyomását keltették, 3-3-ra még vissza is jöttek az első negyedben. Ekkor dr. Major Martin és Dobay Ger-gely vetélkedhettek azon, melyikük is zárhat több lőtt góllal. 5-4-es vezetés után aztán a Kanizsa Vízilabda begyújtotta a rakétákat, a harmadik negyedet azon-ban döntetlenre tudta hoz-ni a vendégcsapata. Az utolsó felvonásra a KVSE fizikálisan már szinte telje-sen felőrölve ellenlábasát nyerte meg biztosan újabb bajnokiját, s ezzel hangolt az egyik legfontosabb talál-kozójára.- A védekezéssel még most is voltak időnként gondjaink – kezdte értéke-lését Ludányi Kadosa, a Kanizsa Vízilabda edzője. - Viszonylag sok akciógólt kaptunk, ugyanakkor annak örülhetünk, hogy ezúttal sok fiatal kaphatott szerepet nálunk, Vékási Máté debütálása alkalmá-val például még gólt is szer-zett. Mindezek mellett Leposa Gábornak voltak remek védései, illetve dr. Major Martin játszott nagyot. Innentől már készülhetünk is nagy erők-kel az YBL elleni nagy rang-adóra, melyet szombaton a Komjádiban rendeznek. A fővárosiak szintén legyőz-ték korábban az AVUS-t, első számú üldözőnkké vál-tak, ezért nagy meccsre van kilátás.A hét elején bejelentett kormányrendelet szerint a vízilabda OB I B-s meccse-ket – zárt kapuk mellett - továbbra is megrendezhe-tik, így a Kanizsa Vízilabda valóban készülhet a továb-bi küzdelmekre.P.L.A Nagykanizsai TE 1866 csel-gáncsozói is tatamira léphet-tek a győri Junior B és Serdü-lő B Országos Bajnokságon. A kanizsai fiúk a 300 fős mezőnyben szerepelhettek, majd következhetett Eger-ben a Diák A és B korcsopor-tosok magyar bajnoksága.A kisalföldi hely-színen az NTE-sek közül a +100 kg-osok között Nagy Krisztofer ifjúsági kor-osztályos dzsúdósként lett 5. a junior B kategóriában.Múlt szombaton aztán a diák A, illetve diák B korcso-portnak Egerben rendezték meg az országos bajnoksá-got. Az indulók létszáma meghaladta Heves megyé-ben is a háromszázat. Az NTE-t képviselő három cselgán-csozó remek dobogós helye-zésekkel térhetett haza.- Diák B fiú 35 kg-ban Gál Márk két győze-lemmel, a döntőben egy vitatható bírói döntés után elkönyvelt vereséggel is az értékes második helyezést érte el – fogal-mazott Mester Józsefné, a Nagykanizsai Torna Egylet edzőinek részéről. - Diák A leány 56 kg-ban Gombor Alexandra, szak-osztályunk csurgói tagozatának tagja, szin-tén a két győzelem, egy vereség mérlegével súlycsoportja dobogójának harmadik foká-ra állhatott fel, gratulálunk mindkettőjük-nek. P.L.a rangadójukraJól hangoltakMég csak a Kanizsa VSE előtt álló rang-adón forrhat igazán a medence vize(Fotó: Polgár László)Nem volt kérdéses, hogy a kanizsaiak az esélyesei a vízilabda OB I B-ben rendezett KVSE – Oázis SC találkozó-nak. A dél-zalaiak örülhettek is, hiszen végül tízgólos sikert könyvelhettek el Nagykanizsán. Ami a bajnokság további menetét illeti, jelen állás szerint a versenysporthoz tartozván az együttesek folytathatják sorozatukat.egy bronzAz NTE dzsúdózói Egerben a tatamin nem, azon kívül viszont a biztonságra törekedtekAz esély egyre nagyobb arra, hogy a megyei labdarú-gó bajnokságok mégiscsak folytatódhatnak a hétfői, első szövetségi állásfoglalás ellenére. Egyelőre azonban mindehhez még szükséges grémiumi döntés. Ha azonban minden feltétel adott lenne, akkor például az első osztály őszi szezonját is le lehetne zárni, s nekünk sem azt kellene biggyesztenünk a múlt szombati Lenti TE – Szepetnek SE képhez, hogy a szepetnekiek soraiban található jó néhány kanizsai focista az utolsó bajnokiját játszhatta az ősszel Lenti-ben… P.L.ősz?Talán befejezhetőA Szepetnek SE színeiben játszó (kék mezes) kanizsaiak reménykednek a folytatásban(Fotó: Polgár László )Egy ezüst,
24 | KANIZSA újságMozaikZAIK24 újságMoZAIKAz idei évben Berkes Éváék elége-dettek voltak a zalakarosi birtoku-kon termett gyümölcsökkel és zöldségfélékkel. Alig győzték a befőzést, olyan bő termést adott a paradicsom, de nem panaszkod-hatnak a kerekrépára sem, tudtak télire savanyítani belőle. A család sze-reti a hagyományos ételeket, hiszen nem-csak finomak, hanem vitaminokat is tartalmaz-nak az összetevői. – Édesanyámtól tanultam az aludttejes prósza készítését még gyerekkoromban – mondja Éva, hozzátéve azt is, hogy a gyerekeivel is megszeret-tette ezt az ételt. Hogyha Pécsről hazalátogat az unokahúga, a kérésére mindig prószával várja. A prószát lehet vékonyabbra, vagy vastagabbra sütni, ki hogyan szereti, de minden formában nagyon finom. Paradicsomos, húsos savanyú rÉPa hozzávalói: 50 dkg sertés lapocka, vagy sertés comb, 1 kg házi készítésű savanyított répa, 1 liter házifőzésű sűrí-tett paradicsom, 3 fej vöröshagyma, 2 gerezd fok-hagyma, babérlevél, bors, majoránna, fűszerkö-mény, pirospaprika, 2 kanál zsír. Elkészítése: Elkészítem a pörkölt alapot, a hagymát zsíron megdinszte-lem, hozzáadom a húskockákat, meghintem pirospaprikával, a leírt fűszereket hozzákeverem, a sót később teszem hozzá. Miután félig megfőtt a pörkölt, hozzáadom a savanyú répát, a paradicsomlét, és szórok rá egy kevéske lisztet. Az egészet víz-zel felöntöm és készre főzöm.Az aludttejes prósza hozzávalói: 2 db 450 grammos kefir, 3 db tojás, csipet só, 1 ek cukor, fél tojásnyi olvasztott zsír, és annyi lisztet keverünk hozzá, hogy sűrű palacsinta tésztát kapjunk. Elkészítése:A hozzávalókat összedolgozzuk, és egy 40×40 cm-es kizsírozott, előmelegített tepsibe öntjük. Amikor megdermed a tészta (kb. 10 perc után), kiveszem a sütőből és szilvalekvárral, valamint olajjal hígított tejföllel megöntözöm, kevés kris-tálycukorral meghintem és 180 fokon aranybar-nára sütöm. Amikor kihűlt, a tetejét megszórom vaníliás porcukorral. Bakonyi Erzsébet GasztroKanizsaFotó: KanizsasavanyúrépaParadicsomos, húsos
XXXII. ÉVFolyam42. SZÁm2020. november 20.5. oldal19. oldalSzakmát a kézbe6. oldal4. oldala terekenVeszélyes melegA szén-monoxid észrevétlenül ölÉletet ment a jó érzékelőVéget értek a munkákTöbbezer négyzetméter terület újult megElkészült a Deák és az Eötvös térA városközpontból már csak a Széchenyi tér hiányzikNagykanizsán mindenhol kimutatható a vírus jelenléteOktóber végén fokozottan mérték a kanizsai szennyvizetcovid-19SzennyvízBemutatkoznak a szakképző iskolákMi legyek, ha nagy leszek?Hasznos információk a pályaválasztáshoz
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT445 ezer eurós pályázatot nyert a Dél-Zalai Víz- és Csa-tornamű Zrt. A cég a partnereivel olyan projektet hajt végre, amelynek célja a Mura folyó és a közelében levő vízbázisok védelme. A program költségeinek 85 száza-lékát az unió biztosítja. Az elkészülő szakmai anyag tar-talmazni fogja a mintákból nyert alapvető információ-kat, valamint az esetleges veszélyes összetevőket is, amelyek akár emberi, mezőgazdasági és ipari források-ból származhatnak. Drága lesz a bejgli Gyenge volt a diótermés, sok helyen a fákat kellett kivágni a beteg-ségük miatt. Így lehet sommázni az indokokat, melyekkel a termelők magyarázzák a drágu-lást. A tavalyi 2000-2500 forintos ár az idei tapasztalatok szerint minőségtől függően akár 4 ezer forintig is felkúszhat. Némi ürüm a diós bejglire vágyakozók számára, hogy az árusok szerint az ünnepekig már biztos, hogy nem emelkednek tovább az árak. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEÜres a városKiürült a város, este nyolc óra után szinte egy emberrel sem lehet az utcákon találkozni. elvétve egy-egy autó, vagy üres autóbusz töri meg a csendet, vagy éppen a tilalom alól mentesített kutya-sétáltatók jelennek meg kedvenceikkel. A tervek szerint az esti korlátozás december 10-ig marad hatályban. 445.000IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: Tar MihályFotó: Horváth Zoltán
A Karácsonyfa is drágulAz ország legnagyobb fenyőtermelő vidékén, a Nagykanizsához közeli Surdon és környékén meg-kezdődött a fenyőfák kitermelése. Az őstermelők azt mondják, hogy ha nem is jelentős, de minimális áremelkedésre kell majd számítani. Az ültetvényeken már megjelölték azokat a fákat, amelyeket a kereskedők majd elvisznek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy járvány hatásait ők is megérzik. Egyelőre kivárnak és nem jönnek azok, de legalábbis nem annyian, mint korábban, a fákért. A surdiak azt mondták, hogy a korábbinál kevesebb fát fognak előre kivágni. Úgy terveik, hogy kisebb ké szlettel mennek majd a megszokott helyeikre árulni, s ha elfogy, legfeljebb haza-jönnek és további fákat vág-nak ki az igények szerint. Az árusítás is változó feltételek-kel megy majd. Vannak, akik méterre árulják a karácsony-fának valót, míg mások dara-bonkánt, egyedi árat hatá-roznak meg. Az árak valame-lyest emelkednek majd, ennek egyik oka, hogy a megszokott árusító helyek egy részét tőlük független vállalkozások bérelték ki. Bezárt a könyvtárA Halis István Városi Könyvtár december 11-éig zárva tart. Azonban a kényszerszünet alatt a munka folyik tovább, így nem maradnak könyvek nélkül az olvasni vágyók. Mivel személyesen nem lehet bemenni, a könyvtár dolgozói igyekeznek mielőbbi megoldást találni a problémára. Az intézmény weboldalán, valamint az egyéb online felületein elérhető digitális tartalmakat továbbra is folyamatosan frissítik. Amennyiben könyvet szeretnének kölcsönözni, egyelőre telefonon és interneten gond nélkül kereshetik a kollégákat. Czupi Gyula elmondása szerint: Az épületbe belépni nem lehet, ebből fakadóan a könyveket visszavinni nem kell a kölcsönzési idő végén. A hét közepétől egyébként új szabályok szerint a kölcsönzést újra indítja a Könyvtár. Megkezdődött a Principális- csatorna kotrásaA tervek szerint egészen Bajcsáig kotorják ki a Principális-csatorna medrét a szakemberek. A beavatkozás szükséges volt, hiszen sokak szerint a nagyobb esőzéseket követően elinduló árhullám levonulását jelentősen akadályozzák a mederben kinőt növények. Gondi Zoltán önkormányzati képviselő már korábban is javasolta, hogy mielőbb biztonságos megoldásra lenne szükség, hogy ne történjen meg újra a júliusihoz hasonló katasztrófa. A nyári áradás során a kerteket elárasztó víz komoly károkat okozott a gazdáknak, így ez a tisztítás egy ideig megoldás lehet a kiskanizsaiak számára akár nagyobb esőzések esetén is. A képviselő elmondása szerint valószínűleg azt fogja jelenteni, hogy ezen a szakaszon is a folyó az időjárást jobban tudja követni, és ha nagyobb esőzések vannak, akkor a nagyobb tömegű víz gyorsabban át tud folyni. EsküvőkA kormány múlt heti bejelentése miatt ismét bajba kerültek a rendez-vényszervezők és esküvői szolgáltatói piac szereplői. A rendelet értelmében a nagy nap csak lakodalom nélkül tartható meg, az eseményen pedig csak meghatározott személyek vehetnek részt. A kanizsán megkérdezett rendezvény-szervező tapasztalata szerint a korábbi rendez-vénykorlátozások súlyos problémákat okoztak. Sok kisvállalat még a tavaszi leállást sem heverte ki. A járvány második hulláma miatt újra visszatért az a tendencia, hogy a párok inkább elhalasztják az eskü-vőket. Abban az esetben döntenek mégis a polgári esküvő mellett, ha szükség van a papírra, vagy gyer-mekáldás elé néznek. A lakodalmat pedig a követ-kező időszakban bepótolják. A menyegzők mellett a szalagavatók okoznak gondot a vállalkozóknak és a diákoknak, ugyanis ezek is elmaradnak novemberben. Pörzse Gabriella rendez-vényszervező elmondta, hogy a szalon tartja a ruhákat, és amint lesz lehetőség, megpróbálnak mindkét fél számára kedvező megoldást találni.Bolyai-iskola digitális oktatásA Bolyai iskola felső tagoza-ta hétfőtől, azaz november 16-tól 20-ig digitális oktatás-ra állt át. Az érintett gyerme-kek szüleit pénteken értesí-tették a digitális munka-renddel kapcsolatban. A Zrí-nyi Miklós-Bolyai János Álta-lános Iskola igazgatója, Fal-ler Zoltán elmondta: a felső tagozat digitális oktatása csak a Bolyai tagintézményt érinti. Megnövekedett a megbetegedések száma az iskolában - a pedagógusok és a diákok körében is -, a döntést a megelőzés indo-kolja. Közben az is kiderült, hogy a Hevesi Óvodában is kényszerszünetet kellett elrendelni. Itt is többen megbetegedtek és ezért nem járhatnak ide a gyere-kek. Csütörtökön már az is biztossá vált, a Teleki utcai idősek otthonának lakói is dolgozói között is felütötte a fejét a vírus. Itt az akkori adatok szerint legalább húszan fertőződtek meg a koronavírussal. A járvány első hullámában a nagyka-nizsai időseket sikerült megvédeni, de a most tomboló második hullám ezek szerint nem kerülte el a kanizsai intézményt. Ez volt a hét 2020. 11. 20. | 3HÍRsorokFotó: kanizsatv.huFotó: kanizsatv.huFotó: Horváth ZoltánFotó: Horváth ZoltánFotó: kanizsatv.hu
Fontos tisztázni: 2020 májusában a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegye-tem és a MOL együttműkö-désével, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával indult el az a munka, amelynek részeként az első tervek szerint kilenc városból származó szennyvízmintá-kat vizsgálnak a kutatók. A projekt egyik bázisa Nagy-kanizsa. A módszer jelen-tősége, hogy a szennyvíz-ben található vírusnyomok elemzésével észlelhető a kórokozó megjelenése az adott településeken. Ez a projekt ugyanakkor nem keverendő össze a Nemze-ti Népegészségügyi Köz-pont által indított felmé-réssel, amely a megye-székhelyekre koncent-rál, s amelynek eredményeit rendre hallhat-juk az Operatív Törzs tájékoz-tatóin. – Kon-zorciumunk májusban indítot-ta a projektet, nem sokkal később a Nemzeti Népegészségügyi Köz-pontnál is megjelent egy hasonló kutatás. A célja tulajdonképpen ugyanaz, tehát ők is a szennyvízből határoznak meg RNS-t, de maga a koncentrálási módszerük különböző. Ők jelen pillanatban a megye-székhelyekre koncentrál-ják a kutatásaikat, míg mi kisebb és nagyobb városo-kat is vizsgáltunk, továbbá módszerünk segítséget nyújthat nagyobb telep-hellyel rendelkező cégek-nek is a Covid-19 megbete-gedéssel kapcsolatos intézkedések meghozata-la kapcsán – említette Galambos Ildikó, a Pan-non Egyetem Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ vezetője. Érdekesség, hogy ez a projekt az eredeti tervek szerint már véget ért vol-na, de hosszabbítást kér-tek a kutatók. – Sajnos azt kell mondjam, hogy sike-res a kutatásunk, hiszen ki tudjuk mutatni a vírust, sőt, annak emelkedését is. A projekt egyik utolsó célja az, hogy előre tudjuk jelez-ni, hogy hol kell egy váro-son belül mérni ahhoz, hogy az érintett területet pontosan le tudjuk hatá-rolni – tette hozzá a szak-ember. A legfrissebb adatokról Oláhné Horváth Borbála, a Pannon Egyetem Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Köz-pont Víztechnológiai Kuta-tócsoportjának munkatár-sa számolt be. Az eredmé-nyek – sajnos – nem meg-lepők. Ahogy a szakértő fogalmazott: a városban teljes a koronavírus általi lefedettség. – Október utolsó hetében három egymást követő nap, hat különböző, Nagykanizsa központi részén történő mintavétellel vizsgáltuk a város fertőzöttségét. Majd két héttel később, tehát november második heté-ben pedig a külvárosinak tekinthető részeket vizs-gáltuk, hasonlóan három egymást követő napon, ill. a szennyvíz-telepre belépő mintát is kon-centráltuk. Nem minden mintavétel lett ugyan pozitív, de az állapítható meg, hogy a városban teljes a vírus álta-li lefedettség. Nincsen kiemelkedően fertőzött, de nincs a fertőzéstől telje-sen mentes városrész sem. S a központi telepre befutó minták alapján úgy gon-doljuk, hogy nem mente-sek a Nagykanizsa közvet-len környezetében lévő falvak sem. A kutatás egyik nagy elő-nye, hogy az adott város-részben nyert adatok segít-ségével a tünetmentes betegek számára is követ-keztetni lehet. – A vizsgála-taink 3-5 nap közötti előre-vetítő erővel bírnak. Tehát azokat a még tünetmentes hordozókat is vizsgáljuk, akik pár nappal később jelentkeznek a háziorvo-suknál, és azokat is, akik egyáltalán nem jelentkez-nek, hiszen nincsen sem-milyen panaszuk. Így ez a mintavétele-zés átfogóbb a humán mintá-zásnál, ugyanak-kor nyilvánvaló-an egyénre vonat-kozóan mi nem tudunk pontos adatokat mondani – hangsúlyozta Oláhné Horváth Borbála. Bár a múlt hét óta érvényben lévő korlátozá-sok a jelenlegi határozat szerint december 10-ig hatályosak, és mi lennénk a legboldogabbak, ha pél-dául a szokásos év végi rendezvényekről tudósít-hatnánk, de jelenleg nagyon úgy néz ki, s ezt a kanizsai adatok is bizonyít-ják, hogy 30 napnál hos�-szabb szigorításokra szá-míthatunk.Mikó-Baráth György4 | KANIZSA újságkoronaNAvírusLapunk a kommunális szennyvizekből vett minták legújabb kanizsai eredményeivel kapcsolatban a Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ munkatársaival beszélgetett. Megtudtuk, hogy a szennyvíztelepre belépő vízből október közepe óta kimutatható a koro-navírus örökítőanyaga, ami a városban a fertő-zöttek számának szeptemberhez viszonyított emelkedéséről árulkodik. Ehhez viszonyítva a múlt heti mintavétel az októberi szint jelentős, mintegy négyszeres(!) emelkedését mutatta.Fotó: Horváth ZoltánNagykanizsán!Az országos arányt közelíti a CovID-19 helyzet
2020. 11. 20. | 5közéletAz egész projekt a belváros megújítását, zöl-dítését célozta meg, csaknem másfél milliárd forintból. Több helyszínen zajlottak munkála-tok az elmúlt hónapokban, ezek közül a két legjelentősebb terület az Eötvös tér és a Deák tér, melyek rekonstrukciós költsége csaknem egymilliárd forintot emésztett fel. A Nagykani-zsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője kalauzolta végig lapunk munkatársait a megújult tere-ken: első állomásunk a Deák tér volt. - Itt csak-nem 1500 négyzetméternyi zöldfelület újult meg, egynyári- illetve évelő növényeket ültet-tek ki a kertészek. A vízáteresztő burkolatot fontos megemlíteni, mert ez is azokhoz a felü-letekhez tartozik, amelyek nem burkoltak, de a megújult felületek arányát javítják - fogalma-zott Czirákiné Pakulár Judit, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője.A Deák tér abból a szempontból még speci-ális volt, hogy a projekt legkisebb területét képezte, így a munkaterületet utolsóként adták át. A covid helyzet viszont hátráltatta a kivitelezést ezen a helyszínen is, hiszen már tavasszal problémát okozott a növények beszerzése. A teret átadták - a pótmunkák még kérdőjelesek... - Látva a tér esztétikus összhangját, az önkormányzat mindenképpen szeretné megvalósítani a régi kandelláberek cseréjét. A következő évi költségvetésben talán lesz rá forrás. Emellett viszont sikerült megvalósítani a járdák terv szerinti nyomvo-nalának kialakítását a növényzettel összhang-ban, és a központi helyet elfoglaló szobor talapzata is megújult - mutatta Czirákiné Paku-lár Judit.Olvasóinkat tovább kalauzoljuk az Eötvös tér irányába, ahol a változás a legszembetű-nőbb. Nézzük az adatokat: megújulás 5000 négyzetméteren. 60 lombos fa, 400 örökzöld, 13 ezer cserje, 500 lágyszárú növény kiülteté-se. Egy minden korosztály számára használha-tó játszótér és egy okospad. A projekt tartalmazta az említett terek mel-lett a Pannon Egyetem, valamint a Szent József templom előtti terek felújítását - előbbit már átadták, utóbbit pedig várhatóan a jövő hét elején vehetik birtokukba a városlakók. A Zöld Város Zöld Nagykanizsa projektnek azonban van még egy úgynevezett hiányossága: része volt a Széchenyi tér. A projekt tervezett ezzel a területtel is, hiszen nagy az igény rá. A teljes, komplett tervdokumentáció rendelkezésre áll, illetve érvényes közbeszerzési eljárása van. Sajnos forrás nem volt a megvalósítására, mert a pályázati pénzek elfogytak. A Városfejlesztő Kft. összeállított egy ráemelési igényt, amit a napokban benyújtunk. Amennyiben sikeres lesz, a következő évben elkészülhet a Széche-nyi tér rekonstrukciója, a mai árak szerint 380 millió Ft értékben.Lapunk megkereste Balogh László polgár-mestert a ,,készre jelentés” kapcsán, informá-ciót - egyeztetést követően - közösségi oldalá-ról idézünk. ,,Nagykanizsa belvárosának egyik különlegessége, hogy terek láncolata alkotja. A Deák és az Eötvös tér a beruházásoknak köszönhetően igazán családbaráttá vált, de a tervezés során szempont volt a környezettu-datosság és a zöldítés is. Kanizsa számára itt, a zalai erdők ölelésében, mindig is fontos volt a természet közelsége, a természeti értékek megbecsülése, amely – tapasztalataink szerint az itt élők számára is nagy örömet okoz.” - A város első emberének a projekttel kapcsolatos közlendője internetes közösségi oldalán olvas-ható teljes terjedelmében.Vincze AdélA Zöld Város Zöld Nagykani-zsa projekt “legnagyobb szelete” hivatalosan is át lett adva az elmúlt hétvégén. Több ezer megújult, kizöldült négyzetméter és több ezer elültetett növény hívogatja a pihenni vágyó kanizsaiakat és vendégeiket.jelentveKészre Fotó: Czigóth SándorAz Eötvös és a Deák tér is immár a városlakóké
6 | KANIZSA újságbizIZtoNSágAz esetek zömében a szén-monoxid jelző hívta fel a figyelmet a bajra. Lentiben és Zalalövőnösszesen három embert kellett kórházba szállítani mérgezés gyanújá-val, Nagykanizsán pedig egy olyan ingatlanhoz mentek ki már negyedik alkalommal a kollégák, ahol egy gáztűz-hely okozott problémát. Itt is kimutatták a CO jelenlétét, a gázszolgáltató pedig kizárta az eszközt a további haszná-latból. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-tóság arra kéri az embereket, hogy fűtési szezonban legyen minden ingatlanban egy szén-monoxid érzékelő készülék. Miért veszélyes a szén-monoxid?A CO a tökéletlen égés terméke, és nagyon kis mértékben is már mérge-ző. Az is fokozza a veszé-lyét, hogy színtelen, szag-talan gáz, így az érzékszer-veinkkel lehetetlen észlel-ni. A kezdeti tünetek lehet-nek a fejfájás, hányinger, azonban a szervezetünk nem mindig képes időben reagálni, a késői felismerés pedig tragédiához is vezet-het. A lakás légterébe a kéményen vagy a tüzelő-berendezésen keresztül kerül az ingatlanokba. Ha nem megfelelő a kémény működése, akkor az égéstermék visszajön a lakásba akár a füsttel együtt is.– Az elmúlt időben tipi-kus példa a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből közvetlenül is a lakótérbe juthat a szén-monoxid. Azt fontos megemlíteni, hogy a nyílt égésterű és kémény-be nem kötött, valamint a nyílt égésterű és kémény-be kötött gázkészülékek működésük során mindig az adott helyiségnek a levegőjét használják, ezért nagyon fontos, hogy ezek-nek a készülékeknek folya-matos levegőutánpótlásá-ról gondoskodjunk. Az elmúlt időszakban több házon és felújításon is ész-revehettük, hogy a régi fa nyílászárókat lecserélték modern, műanyagokra. Azonban sokan elfeled-keznek arról, hogy ezzel sokkal kevesebb levegő áramlik egy adott helyi-ségbe, ezért a balesetek elkerülése érdekében min-dig biztosítanunk kell az adott helyiségben a leve-gőutánpótlást. Nem elég a szellőztetés, egy résszellő-zőt be kell szereltetni az ablakba vagy ajtóba, hogy folyamatosan menjen be a levegő – nyilat-kozta Kósi Zsolt, a Zala Megyei Katasztró-favédelmi Igazgatóság szóvivője. Azonban nem csak a fűtési szezonban veszélyes a szén-monoxid. Biztonsá-gunk érdekében érdemes időközönként felülvizsgál-tatni szakemberekkel a gázkészülékeket, kályhá-kat és kazánokat, adott esetben a kéményeket. Manapság a boltokban megtalálhatóak szén-monoxid érzékelő készülé-kek, így aki még nem ren-delkezik ilyen szerkezettel, érdemes beruházni. Érde-mes azonban arra is figyel-ni, hogy milyen eszközzel próbájuk védeni az életün-ket. Kósi Zsolt lapunknak azt is elmondta, hogy a katasztrófavédelem hon-lapján megtalálható azok-nak a készülékeknek a lis-tája, melyek jó minőségű érzé-kelők, illetve azok is, amelyek a korábbi próbá-kon, teszteken megbuktak. Hogyan jelez a készülék, ha érzékeli a szén-monoxid jelenlétét?A készülék hangosan, fényt kibocsájtva érzékel-teti a lakókkal, ha szén-monoxid van a lakás leve-gőjében. Ebben az eset-ben célszerű azonnal ajtót és ablakokat nyitni, hogy friss levegő jöjjön be az adott helyiségbe. A katasztrófavédelem mun-katársai szerint több száz állampolgárnak az életét mentették meg ezek az érzékelők. Fontos megem-líteni, hogy a fűtőeszkö-zöktől célszerű 1-1,5 méte-res, fejmagasságba rakni. A szakértők óva intenek az olyan téves informáci-óktól, hogy a kiskedvencek tudják érzékelni a mérges gáz jelenlétét. Gerencsér DóraFotó: Horváth ZoltánZala megyében pár nap leforgása alatt több szénmonoxiddal kapcsolatos riasztás érkezett a katasztrófavédelemhez. Az érintett településeken, mint Lentiben, Zala-egerszegen, Zalalövőn, de Nagy-kanizsán is kimutatták a hivatásos tűzoltók a CO veszélyt, illetve a mérges gázt az adott ingatlanokban. fontos, hogy ellenőrizzük és karbantartsuk a fűtőberendezéseketveszélyeiA fűtés
2020. 11. 20. | 7testvérváros– 1989 tavaszán a Münchennel határos bajor település, Puchheim vezetői arról döntöttek, hogy a szomszédjaikhoz hasonlóan ők is testvérvárosi kapcsolatot létesítenek európai településsel vagy településekkel. Először angol, francia vagy olasz partnerben gondol-kodtak, végül Magyarország mellett döntöt-tek. Levélben megkerestek nyolc magyar tele-pülést, bemutatkoztak, és leírták, hogy kap-csolatot szeretnének kiépíteni Magyarorszá-gon. Hat település fogadókésznek mutatko-zott, egy küldöttség végiglátogatta őket. Hazaérkezés után egyhangúlag úgy döntöt-tek, hogy Nagykanizsával és Zalakarossal sze-retnének kapcsolatot kialakítani. Dr. Herbert Kränzlein polgármester és Zsoldos Ferenc tanácselnök-helyettes veze-tésével delegációk utaztak a másik városba. Majd 1990 októberében, éppen a két német állam egyesülését követő napon már 37 fős csoport utazott Puchheimbe, ahol a kanizsai képző- és fotóművészek tárlata mellett a házi-gazdák megtekinthették a Kanizsa Táncegyüt-tes produkcióját is. Ez alkalommal véletlenül találkoztunk dr. Habsburg Ottóval, akit meg-hívtunk Nagykanizsára. Meghívásunkat elfo-gadta, többször is járt Nálunk. Örvendetes módon tudtuk úgy alakítani a kapcsolatokat, hogy a lakosság és a civil szervezetek már a kezdetekben élvezhették a kapcsolatok elő-nyeit. Ebben a német partnerek mindig segí-tőkészek voltak, sokszor kezdeményeztek is, számtalan alkalommal hívtak kulturális cso-portot Puchheimbe. A testvérvárosi oklevelet 1991. májusában már dr. Kereskai István polgármester írta alá, az aláírási ünnepségre három autóbusznyi vendég érkezett Zalába, a vendégek többsé-gét kérésükre, kapcsolatok kialakításának szándékával családoknál helyeztük el. A kap-csolatok tartósnak bizonyultak, nem egy házasság is született testvérvárosi partnerrel. Puchheimben a testvérvárosi kapcsolatok motorja a kezdetektől a Német-Magyar Egylet, melynek vezetője a magyar születésű Nágel Anna. Az egylet évente autóbuszos kirándu-lást szervez Magyarországra, és rendszeresen jelentős adományokat juttat zalai szociális szervezeteknek. Magyar oldalról Zalakaros mindig kitűnő partner volt a testvérvárosi kap-csolatok ápolásában, jól egészítette ki egy-mást a két magyar város.Felejthetetlen élményeket szereztünkA hivatalos testvérvárosi kapcsolat okiratba foglalásának ünnepsége a Kanizsa és a Karos Táncegyüttesek bemutatkozásával kezdődött – osztotta meg élményeit Vizeli Dezső, a Kanizsa Táncegyüttes vezetője. – Számos meghívás és fellépés követte az elsőt. A legutóbbi látogatásunkra 2018-ban került sor. Ekkor München város nevezetessé-geit is megnézhettük, melyben Nágel Anna, a helyi Német- Magyar Egylet vezetője volt segítségünkre. Megtekintettük a Bajor főváros egyik legszebb látnivalóját, a Marienplatzt. Átsétáltunk a helyi piacon, ahol az árusok és a nézelódók sokasága, a portékák tömkelege bűvölt el bennünket. A nap utolsó állomása Hofbrauhaus volt. Felejthetetlen élményt nyújtott a 16. századi, három emeletes sörcsar-nok a bajor étteremmel, a műsorokkal és vidám hangulatával. Természetesen a helyi sörök kóstolása nélkül nem mehettünk tovább. Az esti vacsora elfogyasztására a szál-lásunk melletti görög étteremben volt lehető-ség. Puchheimben mindössze három napot töltöttünk, de a város lakóinak vendégszerete-te, a magyar kultúra iránti kíváncsiságuk együttesünk tagjait nagy-nagy örömmel töl-tötte el. Kétévente váltották egymást a delegációkNágel Anna többek között felidézte: ado-mánnyal támogatták a nagykanizsai GyIVI-t, de az egylet számára a legszebb, legmegha-tóbb élményt 1995. április 4-e jelentette. Ekkor a Német – Magyar Egylet segítségével vissza-került városunkba az egyik nagykanizsai ezred csapatzászlaja, amelyet 1945-ben rejtettek el egy bajor falu templomában. A csapatzászlót, mely ma a Thúry György Múzeumban látható, nagyszabású ünnepség keretében adták át az Erzsébet téren. Felejthetetlen élményt nyúj-tott a 60 puchheimi részvevőnek 1996 augusz-tusában, a millecentenárium alkalmából szer-vezett, 1100 km-es nosztalgiavonatos utazás, amikor egy korabeli gőzmozdonnyal utaztuk körbe fél Magyarországot. 2005-ben 20 bicik-lista kerekezett el az osztrák városból Nagyka-nizsára, és itt született meg Puchheim és Finn-ország Salo városa közötti partnerkapcsolat kialakításának az ötlete. Kölcsönös és sajátsá-gos találkozásokat jelentettek 10 éven keresz-tül az óvodai kapcsolatok az Attila óvodával. Ha Kanizsán járnak, minden alkalommal felke-resik a Thúry György Múzeumot, és ugyanígy többször ellátogattak a Halis István Városi Könyvtárba. Az osztrák partnereiket felkereste a könyvtár gólyalábas csapata is. Fellépésével többek között sikert aratott náluk az Orff Ütő-együttes és a Nagykanizsai Fúvószenekar. Két-évente váltották egymást a delegációk, de az októberi idelátogatásuk elmaradt. Úgyis mondhatnánk, a nemcsak baráti, hanem roko-ni kapcsolat ápolását a koronavírus-járvány egy időre megszakította. BAKONYI ErzsébetA testvérvárosi kapcsolat kezdeteit Gerencsér Tibor, a Polgármesteri Hivatal akkori kül- kapcsolati referense osztotta meg lapunkkal. testvérvárosi kapcsolatunk 30 éves a puchheimi Puchhei mben Nagykani zsát és Za laka rost választották
8 | KANIZSA újságönkNKormányZAtA közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közal-kalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap pró-baidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: irodavezetőA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2021. március 1-től - 2026. február 28-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) vezetésével kapcsolatos teendők ellátása, különösen a névhaszná-lati kézikönyvben szereplő feladatok: információadás, a turisztikai kereslet és kínálat közvetítése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adat-frissítés (NETA), kiadványterjesztés, turisztikai marketing feladatok, pályázatfigyelés, pályázat készítés, kezdeményező, koordináló szerep-vállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében.Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettségfelsőfokú végzettség és legalább 5 éves turisztikai szakmai gyakorlatközépfokú szakirányú végzettség és legalább 3 éves turisztikai szak-mai gyakorlat,legalább egy idegen nyelv (angol vagy az adott térség TOP 3 küldő országának nyelve) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt)számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet)az adatgyűjtő terület kiváló ismeretemagasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a mun-káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egy-idejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad moz-gás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letele-pedett státusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:- a pályázó részletes szakmai életrajzát,- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-sal összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyil-vános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan keze-lendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsé-get vállalja,nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyít-vány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizott-ság meghallgatásán kell bemutatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkoráb-ban 2021. március 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 11.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Balogh László polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Szervezési Csoport vezetője: Magyar-Stróbl Krisztina Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2310. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-tere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagySzemélyesen benyújtva Balogh László polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, vala-mint a munkakör megnevezését: „Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda irodavezető”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. előírásai-nak megfelelően a pályázatokat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kine-vezési jogkör gyakorlója dönt. A magasabb vezető kinevezéséhez a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. hozzájárulása szükséges.A magasabb vezetői pályázat eredményéről valamennyi pályázó írás-ban értesítést kap.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-lennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa, 2020. október 30. Balogh László polgármesterNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdeta Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda(TOURINFORM NAGYKANIZSA) (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.)irodavezetői (magasabb vezető) beosztásának betöltésére
Szegedi egyetemistaként a 70-80-as években a lengyelországi események lázában éltek, és úgy gondolták, itt az alkalom arra, hogy átalakuljon az a rendszer, aminek már nincs jövője – jegyezte meg elöljáróban. Később a lengyel mozgalmak leverése és a katonai diktatúra mély depresszióba süllyesz-tette az egyetemistákat. – Amikor elkezdtem tanítani Nagykanizsán, majd könyvtáros szakmára váltottam, úgy tűnt, a rendszer betonbiztos és nem lehet megváltoztatni. A ’80-as évek végén azonban robbanásszerűen megjelentek a politikai cso-portok. Nagykanizsán a Magyar Demokrata Fórum bontott szárnyakat először, és én ehhez a csoporthoz csatlakoztam. 1988 októberétől kezdve 7-8 éven keresztül azt gondoltam magamról, hogy rendszerváltó vagyok. Úgy éreztem, van rá felkészültségem, és ezt kell tennem. Fontos célnak tartottam a rendszer-váltást, és úgy ítéltem meg, ha bármilyen módon a segítője lehetek, az az életem legna-gyobb élménye lesz. És tényleg azzá vált! Cso-dálatos időszak következett ezután, hétről-hétre tárgyaltunk, beszélgettünk, ünnepeket, március 15-éket hoztunk létre, október 23-ákat kezdeményeztünk. Szellemi felszabadultsá-got jelentett, hogy az újságok mellett megje-lenhettek azok a könyvek is, amelyek koráb-ban nem. Folyamatos eufória volt az éle-tünk, és minden arról szólt, hogy akinek van készsége hozzá, alakíthatja a közvetlen környezete és az ország sorsát. Én így gondol-tam magamra, és ez munkált bennem végig. Minden energiámmal azon voltam, hogy a Nagykanizsáról indult két jelölt – Rudics Róbert és Tarnóczky Attila – kampányát segít-sem. Csodálatos érzést jelentett, amikor beju-tottak a Parlamentbe. Még egy darabig tartott ez az öröm, aztán az önkormányzati választá-sokon érte először pofon az MDF-et, mert Nagykanizsán is elveszítettük a többséget. Amikor 1990 őszén megalakult az önkormány-zat, az MDF ellenzékbe került, viszont a Parla-mentben kormányon volt. Mivel listavezetőnk, Rózsás János nem lehetett polgármester, ebből fakadóan többen vissza is léptek az önkormányzati képviselőségtől. Én listáról jutottam be ’91 elején. A képviselőtestület tagjainak többségét nem egzisztenciális meg-fontolások vezették, hanem a jobbítani akarás. Az embernek az volt az érzése, hogy napról-napra kinyílik a világ, és egyre többféle elgon-dolás kerülhet nyilvánosságra és megvalósí-tásra. De ezt az elképzelést is arcul csapta az első szabadon választott kormánnyal szembe-ni taxisblokád 1990 őszén. A ’90-es években még megrökönyödést keltett, hogy javasla-tomra a testület elfogadta és kötelezővé tette a kutyatartók számára a kutyapiszok összesze-déséhez szükséges zacskó használatát. Az összes oktatási intézmény és a kórház is az önkormányzathoz tartozott, s ezek fenntar-tása óriási tételt jelentett. Megtanulhattam, hogyan kell gondolkodni a költségvetés fejé-vel. Milyenek a források, honnan jönnek azok, és mit kell belőle működtetni. Mik az önkor-mányzatnak a felelősségi körei, és miért kell kötelezően felelősséget vállalni. Viszonylag szabadon felhasználható keretek álltak ren-delkezésre a fejlesztésekhez, átalakításokhoz. Ezek az utóbbi időben úgy tűnik, kétségbeej-tően szűkülnek az önkormányzatoknál. A régi és a mai önkormányzat működésének összehasonlítását Czupi Gyula így folytatta: – A hatalmas önkormányzati apparátussal, a sokféle osztállyal tömérdek feladatot kellett megoldani. Mára csak a csontváznak mondha-tó minimális alapszerkezet maradt meg, hiszen radikálisan átalakult a felelősségi köre és a lehetősége is. Az önkormányzat megbízásá-ból több mint 20 éve intézményvezető vagyok. Értem a mindenkori önkormányzat logikáját, problémáját, és megpróbálom a lehető leg-jobban vezetni az intézményt. A rendszerváltás első időszakában – bár különböző politikai csoportosulásokhoz tar-toztunk – rendkívüli élményt jelentettek a köz-gyűlések utáni nagy-nagy beszélgetések, a testületi tagok közötti barátság, beszélő viszony. Bár akkor is megvolt a kettős világ: volt egy kamerák előtti lét, ahol mindenki elmondta azt, ami a közvélemény elé tartozik, és utána mindezeket meg lehetett beszélni egy nagy asztal mellett a vendéglőben. A poli-tikai csoportok között létezett kapcsolat, ami ugyan a vége felé már megromlott, de min-denki azt feltételezte a másikról, hogy a lehető legjobbat akarja, csak esetleg másképpen, és nem rossz szándékkal. Pozitívan gondolok vissza arra az időszakra.Ma úgy tűnik, mintha az önkormányzat fon-tossága radikálisan megváltozott volna, az ott dolgozóknak is átértelmeződött a szerepe, és valahogy nagyon rávetül az országos politika. Most kicsit azt tapasztalom, a nyilvánosság előtt újra van beszélgetés, az emberek nézik a televíziót. Mintha újra tudnánk, miről folyik a szó, és mivel kapcsolatban születnek a dönté-sek. Még akkor is, hogyha az, amiről dönthet az önkormányzat, sokkal kisebb volumenű ahhoz képest, mint amiről annak idején dönt-hetett. Úgy látom, újabb lehetőségek előtt állunk, és ennek a beteljesítése most a cél… Bakonyi Erzsébet 2020. 11. 20. | 9önkormányzatAz MDF jelöltjeként Czupi Gyu-la, a Halis István Városi Könyv-tár igazgatója 1991-94-ig volt önkormányzati képviselő. Magyarországon 7. részForrás: egykor.huFolyamatos eufória volt az életünk…30 éves az önkormányzatiság
Teljes kijárási korlátozás lépett életbe Auszt-riában kedden, amelynek célja a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése - jelentette be az osztrák kancellár a szombati sajtótájé-koztatóján. Két kint dolgozó mesélt lapunknak az ottani helyzetről.Felső-Ausztriában, Wels-ben 7 éve él férjével a nagykanizsai születésű Dobos Erika. Elmondása szerint ott betart-ják az előírásokat, és legtöb-ben használják a maszkot. Ember szinte nincs az utcákon. A kórházak már a teljesítésük maximu-mán vannak, és a hírekből úgy értesültek, hogy amennyiben a jövő hét közepéig nem változik a helyzet, az orvosoknak el kell dönte-ni, ki az, akit lélegeztető gépre raknak, és ki az, akit nem tudnak. Elég rémisztő, de reméljük a legjobbakatÉn egy idősek otthonában dolgozom. Hoz-zánk szerencsére még nem jött be a vírus. A dolgozókat, így minket is hetente tesztelnek. Majdnem teljes látogatási tilalom van érvény-ben. Ez azt jelenti, hogy hetente egy, és csak egy ember látogathatja a hozzátartozóját. A boltokban ki vannak helyezve a fertőtlenítő-szerek. Mi amúgy a kórház mellett lakunk, és látjuk, hogy nagyon nagy a forgalom, ki-be jár-nak a mentők. Az ablakomból rálátok a kórház intenzív osztályára: tele van. Délután néztem ki, láttam, hogy a legfelső szinten megint ala-kítanak ki egy újabb intenzív osztályt. Ez van sajnos. Elég rémisztő, de reméljük a legjobba-kat. Jelenleg minden be van zárva, kizárólag a kisebb élelmiszerboltok, gyógyszertárak, ben-zinkutak, pos-ták és bankok maradhattak nyitva. Nagyon vigyá-zunk magunk-ra. Fel vagyunk szerelve fer-tőtlenítővel és maszkokkal. A cipőket kint hagyjuk a bejárat előtt és rendszere-sen fertőtlení-tem az egész lakást. Amit megtehetünk, azt megtes�-szük. Most már olyan rossz hírek érkeztek, hogy aggódunk és a kór-háznál látottak is félelmetesek. Ennek ellenére nem rettegünk, de a szabályokat betartjuk és figyelünk minden-re, amire csak tudunk. Kijárási tilalom van napközben Bécsben is, ahol Sipos Gyula taxisofőrként dolgozik. Egyelőre ott is kiürült a város, de azt mondja, a bécsi adventi vásár már nyitásra készen áll, ez arra enged következtetni, hogy karácsonyra enyhíthetnek majd a tilalmakon, és akkor megtartják az ünnepi korzót.Most csak úgy lehet itt közlekedni, ha valaki-nek munkahelyi elfoglaltsága, vagy egészség-ügyi problémája van. A két héttel ezelőtti ter-rormerénylet után mondhatni, „duplán” nem mertek kimenni az emberek az utcára, de a COVID szigorítás miatt is jóval kevesebben jár-nak kint. Én mint taxis védőmaszkot amúgy is hordok már egy jó ideje, hiszen nem csak a városban, hanem a környékre is szállítok uta-sokat. Szerintem fontos betartani a szabályo-kat, de nem kell túlzásokba esni. A határnál például -mikor hazaugrottam- az utóbbi két alkalommal már papírt sem kértek tőlem. Egy hónapja még mutatnom kellett a munkáltatói igazolásom, de most már csak annyit kérdez-tek, hova megyek és honnan. Ebben ki is merült a dolog, tovább engedtek. Azt gondolom, hogy biztos lesznek enyhítésekAzért azt tudni kell, hogy itt Bécsben már felépítették a karácsonyi vásárt. Az üzletek áll-nak, gyakorlatilag minden a nyitásra vár. Hivatalosan már meg kellett volna nyitni, de el lett napolva 2 héttel a vírus miatt. Azt gondolom, biztos lesznek enyhítések néhány hét múlva, még ha nem is teljes felol-dás lesz. Remélhetőleg az élet las-san visszaáll a normális kerékvágás-ba – árulta el Sipos Gyula.Az új intézkedések kedden nulla órakor léptek életbe Ausztria területén, és december 6-áig biztosan hatályban lesznek. Azt, hogy mikor várható enyhítés, még nem lehet tudni. Pár nap múlva az is kiderül, hogy a kormány-fő által laborként emlegetett Ausztria szigorú intézkedéseit mennyiben követik majd a magyar szabályok. Sokan mondják, s talán nem is lesz meglepő, ha Magyarországon is az osztrákhoz hasonló szigort vezetnek be, hiszen a koronavírus okozta járvány kezelése már itthon is egyre nehezebb. Hajnes Rita10 | KANIZSA újságjárványAusztria súlyos szigorításokról döntött: bezártak az iskolák, az üzletek, és egész nap kijárási tilalom van érvényben. A szomszéd ország teljesen bezárt. kanizsaiakAusztriában élő
2020. 11. 20. | 11közérdekűNagykanizsa MJV településrendezési eszközének tárgyalásos eljárásban történő módosításárólTisztelt Lakosság, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó Szervezetek, Vallási Közösségek!Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 1855/2020. (IX.28.) sz. határozata alapján a Nagykanizsa 026/14, 027/14, 028/1, 02142/2 és 02175 helyrajzi számú ingatlanok területére vonatkozó szabályozás, valamint az új ipari park Hevesi utca folytatásában induló feltáró útjának a 7-es elkerülőtől a Petőfi utca felől induló feltáró út csomópontjáig tartó útszakasz szabályozási vonalának tárgyalásos eljárásban történő módo-sításáról döntött.Partnerségi egyeztetés keretében szeretnénk Önöket tájékoztatni a ter-vezett módosításról. A partnerségi egyeztetés során az elhatározott módosítások tervei kerülnek bemutatásra. Az Önkormányzat lehetősé-get biztosít az egyeztetésben résztvevők számára a tervezett változtatá-sokkal kapcsolatos állásfoglalásuk kifejtésére. A tervezett módosításo-kat tartalmazó munkaközi dokumentációk megtalálhatók a város hon-lapján https://www.nagykanizsa.hu/varos/telepulesrendezes alatt, illetve közvetlenül az alábbi linkeken érhetők el: https://nagykanizsa.hu/letoltesek/2020-11/242_424_uj_iparipark.pdfhttps://nagykanizsa.hu/letoltesek/2020-11/242_907_tajekoztatas.pdfA tervezett változtatásokkal kapcsolatban felmerülő észrevételeket és javaslatokat jelen hirdetmény közzétételétől (2020. november 20.) szá-mított 8 napon belül papír alapon (Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre) vagy elektronikusan (hivata-li kapura küldve) lehet megtenni.Kérem a lakosságot, a gazdálkodó, gazdasági és civil szervezetek, vala-mint a vallási közösségek képviselőit esetleges észrevételeiket, szíves-kedjenek megtenni.Nagykanizsa, 2020. november 13.Tisztelettel: Balogh László polgármesterTÁJÉKOZTATÁSKIADÓ ÜZLETEKFREKVENTÁLT HELYENÉS IRODÁK ABELVÁROSBAN, VALAMINTAZ INKUBÁTORHÁZBANÜZLETI CÉLÚ HELYISÉGEK KIADÓK NAGYOBB ÉS KISEBBVOLUMENŰ BERUHÁZÁSOKHOZ EGYARÁNT. A BÉRLETIJOG VERSENYTÁRGYALÁSON NYERHETŐ EL, AMELYNEKIDŐPONTJA: 2020.11.30. HELYSZÍNE: NKVG ZRT. GARAY U. 21.A HELYISÉGEK PARAMÉTEREIRŐL TÁJÉKOZÓDJONHONLAUNKON VAGY TELEFONON!WWW.NKVG.HU +36 30 799 4989
12 | KANIZSA újságoktatásA világjárvány természetesen a felsőoktatásban is komoly változá-sokat generált, így nem csak a hall-gatók és az oktatók, hanem a különböző rendezvények is a vir-tuális térbe költöztek. Vajon mennyire volt egyszerű ismét a váltás? – kérdeztem a Pan-non Egyetem Nagykanizsai Kampu-szának igazgatóját.Az elmúlt időszak legnagyobb kihívása, hogy meg kellett tanul-nunk alkalmazkodni a villámgyor-san változó körülményekhez és feltételekhez. Ez az oktatás terüle-tén is - itt természetesen nem csu-pán a felsőoktatásra gondolok - rengeteg új szempontot jelent. A kampusz fennállásának elmúlt húsz évében nagy gyakorlatot sze-reztünk már abban, hogyan rea-gáljunk a minket érintő változá-sokra, a munkaerőpia-cot követő folyama-tokra a képzési struktúra átalakí-tásával, a jogsza-bályi környezet változásainak követésével. Ez a helyzet azonban tel-jesen más, hiszen most a kollégák és a hallgatók egészsége a tét – mondta Tóth-Kaszás Niko-letta kampuszigazgató.Fennakadás nélkül, gyakorlottan vágtak bele az online térben folyta-tott tanulmányokba a hallgatók?Igen, a digitális oktatásra való átállás nem okozott különösebb problémát, mivel a tavaszi idő-szakban már átestünk a gyerekbe-tegségein. Itt is, mint ahogy a fizi-kai oktatásban is, előnyt jelent a kisebb hallgatói létszám. Sokkal könnyebb kapcsolatot tartani és odafigyelni a hallgatókra egy kisebb közösségben, mint ott, ahol egy-egy tanulói csoport eléri a 100-150 főt. A kollégák most is mindent megtesznek annak érde-kében, hogy a hallgatók semmi-lyen hátrányt ne szenvedjenek a digitális átállás miatt. Az egyetlen dolog, amit nem tudunk megolda-ni és az online térben kiváltani, azok az elmaradt egyetemi ren-dezvények. Sajnos nemcsak ebben jelent különösen nagy nehézséget a fizikai kontaktus hiá-nya, hanem a leendő hallgatóink, a jelenleg végzős középiskolás diá-kok megszólításában is. Ugye február 15-ig lehet jelentkez-ni a szeptemberben induló képzé-sekre, tehát addig kell úgymond kínálni a PEN lehetőségeit?Most lenne a beiskolázási idő-szakunk legintenzívebb periódu-sa. Normál esetben ilyenkor láto-gatják a beiskolázásért felelős kol-légáink és a szakokat népszerűsítő oktatóink Zala, Somogy és Vas megye középiskoláit. Az elmúlt évek alatt több ezer kilométert mentünk. Szerencsére nagyon jó kapcsolatban vagyunk a három megye iskoláival, sok olyan intéz-mény van, ahová minden évben visszavárnak bennünket. Ezt a lehetőséget most mindenkinek el kellett engednie, így ezt az idősza-kot is az online térben próbáljuk megoldani, nemcsak mi, hanem minden oktatási intézmény, amely számít a továbbtanulókra. Decem-ber 8-án lesz az első digitális nyílt napunk, ide előzetes regisztráció-val várjuk az irántunk érdeklődő-ket. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az összes lénye-ges információ eljusson azokhoz, akik velünk képzelik el a jövőjüket – hangsúlyozta a kampuszigazgató.A Pannon Egyetem Nagykani-zsai Kampuszának egyik alappillé-re kezdetektől az informatika. Az elmúlt években beváltotta a szak a hozzá fűzött reményeket? – vetődik fel a kérdés, amelyre már Jaskó Szilárd, az Alkalma-zott Informatikai Tanszék vezetője válaszolt. Az informatika tér-nyerése egyre szédí-tőbb gyorsasággal ter-jed a világban. Ez látszik abban is, hogy az utóbbi években rendkívüli módon megnőtt a munkaerőpiaci igény a végzett informatikusok iránt. Ter-Már javában zajlik, s egészen 2021. február 15-ig tart a felsőoktatásban a beiskolázási időszak. Eddig az időpontig kell ugyanis eldönteni a felsőoktatásba jelentkezőknek, hogy szeptembertől hol szeretnék folytatni tanulmányaikat. A választás a továbbtanulók kezében van, a lehetőségek Kanizsán is adottak.Ahol a turizmus, az informatika találkozika PEN-enLehetőségek
2020. 11. 20. | 13oktatásmészetesen ez a kezdő fizetések-ben is megmutatkozik, hiszen egy jó szakemberre nagyon sokat áldoz az adott cég. Ilyen szempontból rendkívül szerencsés helyzetben vagyunk, mivel a hozzánk jelentke-zők nagy részének nem kell sokat magyarázni, hogy miért jó ez a szakma. Sokan közülük az érettségi előtt is már nagyon határozott elképzeléssel rendelkeznek. Inkább abban tudunk segítséget nyújtani, hogy melyik szakon, milyen képzé-si formában érdemes tanulni, hiszen szerencsére már a szakirá-nyokban is bőséges a választék. Melyek a legnépszerűbbek?Nagykanizsán a hangsúly az ipar 4.0-hoz kötődő irányokon van, ami azt jelenti, hogy céges partnereink-kel együtt ismertetjük meg a hall-gatóinkat azokkal a gyártási folya-matokkal, amelyekben nagyon nagy hangsúlyt kap az informatika, az ipari robotokkal való együttmű-ködés. Ehhez most már egy jól fel-szerelt ipari laborral is rendelke-zünk, így nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is betekintést nyerhetnek ezekbe a folyamatokba már itt helyben is a kampuszon. Tehetséggondozó programunkkal pedig kiemelt figyelmet tudunk fordítani a képzés ideje alatt azok-ra, akik a későbbiekben akár a kuta-tásfejlesztésben, az ipari innováci-óban vagy a tudományos munká-ban képzelik el a jövőjüket.A pandémia az élet számos szeg-mensét térdre kényszerítette, az egyik leglátványosabb változáson talán a turizmus esett át. A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán mindig is népszerű volt ez a szakte-rület, de vajon mi lehet a jövő?Ebben a helyzetben azt mon-dani egy végzős középisko-lásnak, hogy a nehezen megszerzett pontszá-mait váltsa turizmus-vendéglátás szakra elég meredek dolog, én is érzem – kezdte Németh Kornél, az Alkalmazott Gaz-dálkodási Intézet vezetője.Mi teheti mégis vonzóvá most ezt a szakmát? Például az, hogy a nálunk végzett hallgatók - főleg azok, akik duális rendszerben tanulnak - az egyete-men eltöltött idő alatt beleláthat-nak olyan folyamatokba, mint egy négycsillagos szálloda belső műkö-dése. Vagy az, hogy megtanítjuk őket arra, hogyan indítsanak el egy saját vállalkozást, illetve, hogy olyan dolgokról is beszélünk, sőt szervezünk konferenciát, mint a turizmus-biztonság témaköre. Kevesen tudják vagy gondolják, hogy ezt a szakot nem könnyű elvé-gezni, hogy már a bejutáshoz több mint 400 pontra van szükség, hogy a diploma megszerzéséhez rendel-keznie kell két nyelvből szakmai nyelvvizsgával. Amit cserébe adunk, az egy piacképes közgazda-sági diploma, rengeteg hasznos és hasznosítható ismeret rendezvény-szervezésből, szállodai menedzs-mentből, Magyarország turisztikai attrakcióiból, fenntarthatóságból, és persze még sorolhatnám azt a rengeteg izgalmas dolgot, amit tanítunk a hallgatóinknak. Ezt a szakot más képzési struktú-rában is meg lehet jelölni?Igen, ha kevesebb a pont, akkor sem kell lemondani az álmokról, mivel felsőoktatási szakképzésben is hallgatható négy félévben, ami-nek a végén szintén van szakmai gyakorlat. Ez a szakma nagyfokú rugalmasságot és alkalmazkodó-képességet kíván, amit most be is bizonyít a turisztikai ágazat, hiszen rengeteg szálláshelynek, hotel-nek, fürdőnek, étteremnek kell alternatívát találni arra, hogy nem fogadhat vendégeket. Az is látszik, hogy nagyon sokakban megvan ez a rugalmasság és kreativitás, és persze az is, hogy mennyire meg-viseli az embereket, hogy nem tudják igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. Egyszóval azt gondolom, hogy azokra a szakem-berekre, akik a turizmus-vendéglá-tásban képzelik el a jövőjüket, min-dig lesz igény – fogalmazott Németh Kornél.A nagykanizsai kampusz egy másik, manapság népszerű képzé-se a vízhez kapcsolódik, hiszen a vízkezelés, a víztisztítás a mai kor alapkövetelménye.A XXI. század egyik legnagyobb és legfontosabb kihívása az ivóvíz minősége, valamint a szennyvizek kezelése, újra hasznosítása. A nálunk végzett rendszerüzemel-tetési szakemberek a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon is nagyon jó esélyekkel indulnak, mivel számos túltelített szakmával ellentétben ezen a területen még szükség van jól képzett szakem-berekre – mondta Berta Renáta, a PEN kampuszigazgató-helyettese.A végzett szakemberek Nagyka-nizsán is hasznosítani tudják tudá-sukat?Aki helyben szeretne maradni, annak is kínál a piac lehetősége-ket, hiszen Nagykanizsán és kör-nyékén több vízkezeléssel foglal-kozó cég van, valamint több válla-lat is üzemeltet valamilyen vízke-zelő rendszert, a Vízműről nem is beszélve. 2019 szeptemberétől nagyon sok előkészítő munka után sikerült elindítanunk a víz-ügyi képzésünket alapszakon, sőt amennyiben tudunk fogadni külföldi hallgatókat, angol nyelven is elér-hető lesz a szak. Elviekben már most is hallgatható angolul, tehát ha valaki tudatosan nemzet-közi karrierre készül, mi megadjuk a lehetőséget a felkészülésre. Még egy nagyon fontos érv mellet-tünk: 2014 óta működik a kampu-szon a Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ, amely folyamatosan bővül kutatási területekkel, szak-emberekkel és eszközökkel egya-ránt. A Víztechnológiai Kutatócso-portban dolgozó kollégák közül néhányan az elsők között vettek részt a COVID19 megbetegedést okozó vírustörzs szennyízből tör-ténő kimutatásában. Ebből is lát-szik, hogy nemcsak számos terüle-ten kamatoztatható az itt szerzett tudás, hanem a tudományos pályára álláshoz is biztos alapot nyújt- emelte ki Berta Renáta.A Pannon Egyetem Nagykani-zsai Kampusza által meghirdetett szakokról érdemes tájékozódni az intézmény honlapján, illetve a fel-vi.hu felületen. Vuk AnitaAhol informatika és a víz találkozikLehetőségekFotók forrása: PEN
– A gyógynövények ebben az évben is tobzódtak, olyan mennyi-ségben és minőségben termettek, hogy gondoltam, szükség lesz rájuk – jegyezte meg az őstermelő, akivel gyakran találkozhatunk a Vásárcsarnokban. – Az ásványi anyagokban gazdag, antioxidáns hatású csipkebogyót még most is szedhetjük. A dér nem ártott meg neki, mint ahogyan a lélekhez szóló népdal is megerősíti: Csipkefa, rózsafa nem árt neki a tél, köszönöm kedvesem, hogy eddig szerettél. Csipkebogyót kirándulásképpen is szedhetünk, ezzel akár egy mis�-sziót is teljesíthetünk az egészségünkért – ajánlotta Míra, akitől meg-kérdeztük, hogyan tudjuk gyógynövényekkel megerősíteni az immun-rendszerünket. Örömteli a gyűjtés, kirándulásképpen a családdal, a barátokkal is elmehetünk betakarítani, hiszen olyan plusz élményeket kaphatunk közben, ami fokozza a hatását. A természet kézzel szórja nekünk a gyó-gyító növényeket. Amikor tavasszal láttam, hogy nagy mennyiségű csipkebogyó termésre számíthatunk, mindjárt gondoltam, hogy immunrendszerünk erősítéséhez szükségünk lesz rá idén. Régi népi megfigyelés szerint a természet mindig megelőzi a betegség kialaku-lását. Gyönyörű volt a vadon termő hársfa, a bodzavirág és az apróboj-torján. Ez utóbbi a téli időszakban a légúti problémákra hatásos immunerősítő azon túl, hogy a májra, az epére és a vesére is jó. A nagy-tudású növények – a csipkebogyó mellett például a homoktövis, a rózsa, a kökény – vigyáznak magukra, felvértezik magukat, nem lehet csak úgy lekaszabolni őket, meg kell dolgozni értük. Ha gyűjtésre megyek, engedélyt kérek a növénytől, a természettől, úgymond a hely szellemétől, és meg is köszönöm, hogy ilyen csodála-tos mennyiséget és minőséget teremtett a gondoskodás. Talán ennek is köszönhető, hogy engem nem karmol össze annyira a csipkebokor, és hálás vagyok azért is, hogy nagyon sok embernek finom italt is ad, és a benne fellelhető jó minőségű C vitamint hasznosíthatja a szerve-zetünk – osztotta meg élményét velünk az őstermelő. A gyógyteákat akkor is érdemes használni, hogyha nem vagyunk betegek. Ez egy plusz folyadék a szervezet számára, és nagyon sok olyan vitamint tartalmaz, ami jótékonyan hat a szervezetünkre ebben az átmeneti időszakban, ahogyan átléptünk a nyárból a ködös-párás időszakba. Ilyenkor a légúti megbetegedések is gyakrabban előfordul-nak. Tudva, hogy most benne vagyunk az eddig még nem tapasztalt világjárványban, hatásos lehet ilyenkor a hársfavirág. Kissé izzasztó teája felmelegíti a testünket, és kiiktatja belőlünk a vírusokat és a bak-tériumokat. Csak mértékletesen, napi egy csészével kortyolgassunk belőle a betegség idején, mert nagy mennyiségű fogyasztása megter-heli a szívet. Ajánlatos mézzel inni, mert ezeket a teákat a méz „felra-gasztja” a garatunkba. Nem megy le hirtelen a gyomorba, hanem elkezd azon a területen hatni, ahol a probléma található. Vírusölő hatá-sa miatt különösen ajánlott a bodzavirág. Kiemelkedő gyulladásgátló hatása miatt a kamillával gőzöléssel is gyógyíthatjuk magunkat. A kakukkfűvel a középkorban füstöléssel is fertőtlenítettek, vagy szét-szórták olyan területen, ahol a legtöbb volt a beteg. A megszárított részeket elégették, és a levegőt fertőtlenítették vele. Napjainkban füs-tölőket is készítenek kakukkfűből. Az apróbojtorján akár rekedtségre, akár immunerősítésre is használ-ható. A szurokfű vírusölő hatása mellett jótékonyan hat szervezetünk karmesterére, az agyalapi mirigyre. Az akácvirág is kedvelt téli alap-anyag, és a gyomorsavval küszködők számára egy áldás. A borsmenta szintén egy kedvelt görcsoldó, gyomornyugtató, emésztésjavító fűszer- és gyógynövény. Összetársítva három-négyet is használhatunk. A lándzsás útifű még most is szedhető, szirupnak elkészítve hatásos gyógyító folyadékot kapunk. A vastartalma miatt a csalánt is érdemes használni ilyenkor. A megelőzés az első lépés, éppen ezért akkor is használjuk a teákat, amikor nincsen semmi bajunk, mert kellemes, élvezhető italok a szer-vezet számára. Nem vagyok orvosság ellenes, hiszen azért vannak a gyógynövények, hogy használjuk őket. Ha a betegség már megjelent, akár kiegészítő gyógyításképpen is lehet fogyasztani. Melegítő gyógynövény a fahéj, a szegfűszeg, az ánizs, melyeket a süteményektől kezdve az ételekbe is bele lehet tenni. Szerintem nagyon fontos, hogy az emberek önmagukban is bízzanak, mert min-den problémának van megoldása – összegezte Gönczné Pálfi Míra. BAKONYI Erzsébet14 | KANIZSA újságegészsSZSégOdakint még kellemes, napsütéses őszi időben sétálgathatunk, de megállíthatatlan tempóban közeledik felénk a tél. Tombolásba lendült a koronavírus-járvány, a félelem tagadhatatlanul benne van az emberben. Most egy elég rendkívüli időszakát éli a világ. Mindig is volt járvány, de az emberi szervezet mindig le tudta küzdeni a támadásait. gyógynövényekkelTéli egészségmegőrzés Fotó: KanizsaCsipke fa, rózsafa ne m árt neki a tél, köszönöm ke dvesem, hogy eddig szerettél….
2020. 11. 20. | 15mezőgazdaságMielőtt a most esedékes virág-hagymák ültetéséről beszélnénk, álljunk meg egy szóra! Ne feled-kezzünk meg azokról az úgyneve-zett tavaszi növényeinkről, ame-lyek hagymái nem télállóak, és ki kell venni őket a földből! Ezzel a felhívással kezdte mondanivalóját rovatunk gazdája. - A tavaszi növé-nyeink nem bírják a hideget, sőt még a mínusz 1-2 fokot sem. Ha 2 centire lefagy a föld, már tönkre-mennek. Ilyenek a dáliafélék, aztán a liliomok, a kálák – a kardvi-rágot például kint lehet hagyni, de csak akkor marad meg, ha szeren-csénk lesz. Ha nem fagy le a föld 10 centit, akkor áttelel. De ha kint hagyjuk, segíthetünk rajta, le lehet takarni falevéllel, fűrészpor-ral például vagy földdel, aztán tavasszal újra kibontjuk – mondta el Varga József. Viszont azok a virághagymák, amiket most ki kell szedni, gondoskodást igényelnek. Ugyanis a virághagyma nem répa, vagy burgonya, hogy kis tisztoga-tás után mehet a verembe, a pin-cébe. - Sok panasz érkezik, hogy teleltetés közben elrohad a virág-hagyma. Amikor a tavasziakat kiszedjük a földből, amennyire tudjuk, rázzuk le a földet a hagy-mákról. Nem kell lemosni! Én azt ajánlom, amennyire lehetséges, fertőtlenítsük, ezt régen úgy hív-ták, csávázás. Ditánnal, vagy egy jó kis rezes szerrel lehet fertőtlení-teni. Filléres kiadás. Egy 5 literes edényben feloldjuk a szert, és egy gyors fürdőt csinálunk. A gumót csupán 1-2 másodpercig tegyük az oldatba, utána természetesen száradjanak kicsit. Majd optimális helyre, pincébe, kamrába tegyük el a hagymákat, ahol nem fagynak meg. Ajánlom, hogy a kiszedett gumókat újságpapírral kibélelt ládába pakoljuk és úgy kerüljön a telelő helyére – mondta tanács-ként Varga gazda.Az őszi ültetésű gumók elülteté-sének még mindig szezonja van. A szakemberek tanácsa az - hason-lóan az őszi veteményezéshez –, fertőtlenítve legyen a föld. - Ez azért fontos, mert az utóbbi idő-ben nagyon elszaporodtak a poc-kok. A földipocok, kószapocok, a lótetű, a cserebogár pajor, ezek ellen mind védekezni kell. Egyszer csak keressük a növényt, a virágot, és nem találjuk meg... nem kelt ki. És nem tudjuk, miért... - mutatott rá Varga József.A vásárolt virághagymáknál ott a segítség, a zacskón, dobozon fel van tüntetve az aktuális ültetési időszak, a földbe helyezés mélysé-ge, távolsága is. - A tulipánnal kap-csolatban mondanék valamit: ne tegyük nagyon mélyre, mert az a tulajdonsága, hogy amúgy is mélyre húzódik. 5-6 centire tegyük csak. A mostani hibrid tuli-pánok olyan erős gyökeret növesztenek, hogy szinte lehúz-zák magukat. Virágzás után képe-sek arra, hogy 10-15 centi mélyre kerülnek. Ezért például sokan kiszedik a tulipán hagymáját virágzás után, nyáron száraz hely-re teszik, majd ősszel visszaültetik – árulta el a gazda.Végezetül még következzen pár jó tanács: a hagyományosan ősszel vagy tavasszal ültethető hagymás növények mellett van-nak az úgynevezett őszi-tavasziak is. A kardvirág mellett ilyen példá-ul a nemrégiben megjelent törpe kardvirág és a liliom pár fajtája is. Cserépbe is lehet ültetni most, de a fagyok beálltakor be kell vinni a cserepet egy 0 fok körüli helység-be. Még a házfal déli oldalán is jó helyen lehetnek. De szabadföldbe ültetéskor mindenképp takarjuk az elültetett, kényesebb gumót a már említett földdel, homokkal, falevéllel vagy fűrészporral.Vincze AdélKét héttel ezelőtt az őszi vetések voltak fókusz-ban, akkor azt vettük át, mi az, amit már elvet-hetünk a kiskertekben, kimondottan a vetemé-nyesben. Szakértőnk ígéretet tett arra, hogy az ősszel ültethető hagymás dísznövényekkel kap-csolatban is ad olvasóinknak pár jótanácsot.Ásó, kapa, gereblye 28. részFotó: Czigóth Sándora hagymás növények ültetésének aranyszabályaiszó...Az ígéret szép
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!November 21. OlivérAz Olivér latin eredetű név, jelentése olajfa-ültető. Más feltevés szerint, germán erede-tű, jelentése tündér, manó, sereg.November 22. Cecília A Cecília latin eredetű név. A Caecilius római nemzetségnévből származó férfinévnek a női párja.November 23. Kelemen, KlementINAA Kelemen latin eredetű név, jelentése jám-bor, szelíd, kegyes, jóságos. A Klementina latin eredetű név, Kelemen férfinév nőiesítő továbbképzése. Jelentése jámbor, szelíd.November 24. EmmaAz Emma germán eredetű név. Alakváltoza-taival, az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin, Irmin germán isten nevéből. Más feltevés szerint a germán hermion nép-törzs nevéből való.November 25. Katalin A Katalin a görög katharosz szóból szárma-zik, jelentése (mindig) tiszta. Más magyará-zat szerint a görög Aeikatherine jelentése nyilazó, biztosan célzó. Másik feltevés sze-rint egyiptomi eredetű, jelentése korona. November 26. vIrágA Virág magyar eredetű név, a Flóra női név magyarítására. Jelentése a szó maga.November 27. vIrgilA Virgil a latin Virgilius név rövidülése. Ennek az eredete bizonytalan, talán a Vergi-lius római nemzetségnévből való, amely ismeretlen, esetleg etruszk eredetű.Gyógysz ertári ügyelet30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttHírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásraAz állatorvosi készenlét telefonszáma:2020. november 21.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40319:00-08:002020. november 22.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53119:00-06:002020. november 23.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002020. november 24.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétITAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002020. november 25.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002020. november 26.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002020. november 27.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-07:00
2020. 11. 20. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókNovember 21.Az ENSZ 1996-ban nyílvánította a november 21-ét a Televíziózás világnapjává annak emlékére, hogy 1996 november 21-én és 22-én tartottak először Televíziós Világfórumot. A világfórumon a világ média vezetői találkoztak, hogy megvitassák a mai változó világunkra egyre nagyobb hatást gyakorló média jelentőségét. A találkozó célja az volt, hogy együttműködési tervet dolgozzanak ki az ENSZ fel-ügyelete alatt.November 22.A Pedagógusok Szakszervezete 1991-ben kezde-ményezte, hogy november 22-én tartsák a Magyar Közoktatás Napját. Céljuk a magyar közoktatás helyzetének, gondjainak bemutatása, valós társa-dalmi megítélésének elősegítése.November 23.1852-ben ezen a napi szereltek fel először postalá-dákat. Angliában, Jersey szigetén voltak az első postaládák.November 24.1859-ben ezen a napon Charles Darwin angol ter-mészettudós megjelentette a Fajok eredete című munkáját. A könyv ismertette elképzeléseit az evo-lucióról és a természetes szelekcióról.November 25.A magyar labdarúgás napja, a londoni 6:3 emléké-re. Az “Aranycsapat” 1953. november 25-én a lon-doni Wembley stadionban 6:3 arányban legyőzte a hazai pályán akkor már 90 éve veretlen angol válo-gatottat. A sporttörténeti győzelem emlékére a Magyar Labdarúgó Szövetség 1993-ban november 25-ét nemzeti emléknappá nyilvánította. November 26.1865-ben ezen a napon először jelent meg az Alice Csodaországban című könyv.November 27.A Magyar Vöröskereszt javaslatára november 27-e lett a Véradók Napja, amit 1988-tól ünnepelünk. Azért esett erre a napra a választás, mert először 1954-ben november 27-én adományoztak kitünte-téseket a sokszoros véradóknak.Az elELőző hETi rEJTVény MEgFEJTéSE: Az élet valójában egyszerű, csak szeretjük túlbonyolítani.
18 | KANIZSA újságönkNKormányZAtA közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazot-ti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közal-kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezetőA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2021. február 01-től – 2026. január 31-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megva-lósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.Az intézmény közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása.Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásá-ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjó-léti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.Pályázati feltételek: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Alapellátások I. 2.A) pontja szerint előírt főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség,legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése, illetve ezzel nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 1 éven belüli megszerzése,magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltató-val közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közal-kalmazotti munkakörbe kinevezhető,a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett stá-tusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:- a pályázó részletes szakmai életrajza,- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolata,- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazo-lást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,amennyiben vezetőképzésben nem vett részt, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 1 éven belüli letételét,kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-vény 10/A. §-ának (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vál-lalja,nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 15.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Balogh László pol-gármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztályának osztályvezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagySzemélyesen benyújtva Balogh László polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, vala-mint a munkakör megnevezését: „Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde intéz-ményvezető”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. elő-írásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek az eseti bizottság írá-sos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2021. január 31. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdeta Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.)intézményvezető (magasabb vezető)beosztásának betöltésére
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére létrejött beszélgetésen a Nagyka-nizsai Szakképzési Centrum mind-három intézményének vezetője kiemelte, hogy az új rendszert modernnek tartják, és szerintük rendkívül sok lehetőség rejlik ben-ne. A 2020-2021-es tanévtől a szakképző intézményeknek két típusa lett, a technikum és a szak-képző iskola. Előbbi 5, utóbbi pedig 3 éves képzés. – A techni-kumról azt kell tudni, hogy 5 év alatt a tanulók érettségi bizonyít-ványt szerezhetnek, s szakmai végzettséget. A 3 éves szakképző iskola pedig szakmát ad a gyere-keknek. Amiben nagy változás történt, hogy nem kell rögtön dönteniük, hiszen most már ága-zatot választanak, s az ágazaton belül, a szakképző iskolában kilen-cedik évfolyam végén döntik el, hogy melyik szakmát szeretnék választani - mondta el Richterné László Erzsébet, a Thúry-iskola igazgatója. Laukó Emőke, a Nagykanizsai SZC Zsigmondy Szakképző Iskolájának igazgatója pedig arra világított rá, hogy most is gondolkodhatnak a fiatalok szakmákban, de ágazatra jelent-keznek, így, ha valaki rájön az első év után, hogy nem szeretne annyi közismereti anyagot megtanulni, mint ami a technikus képzésen szükséges, akkor átmehet a szak-képzésre, ahol 3 év után értékes szakma lesz a kezében. Nézőink megismerhették a Keri-ben futó 5, valamint a Zsigmondy-ban elérhető 15 ágazat szépsége-it, nehézségeit és a bennük rejlő lehetőségeket. A Cserháti-iskola pedig az új képzéseiről is beszá-molt. – Alapjaiban a Cserháti egy műszaki középiskola. Bár sokat változtunk, hiszen sportágazat-ban, illetve köznevelési törvény szerint a szakgimnáziumban pedagógiával kapcsolatos képzé-sünk is van. Aki a műszaki ágaza-tokra készül, azért jó, ha matema-tikából és fizikából közepes, vagy jobb eredménnyel rendelkezik. Természetesen megfelelő moti-váltság esetén minden hiányos-ság pótolható – említette Pétervá-riné Kiss Sarolta, az intézmény igazgatója. Az új struktúra a gyakorlati oktatásra is nagy hangsúlyt fek-tet. Így a képzésben szerepet vál-laló cégek vezetői is részt vettek a pályaorientációs beszélgetésen. A turizmus-vendéglátás ágazat-tal kapcsolatban Czimondor Nándor, a MenDan Hotel Zalaka-ros igazgatója kiemelte: a szakma stabil, a turizmus pedig folyama-tosan fejlődik hazánkban és szer-te a világon. Szerinte a magyar diákok az itthon megszerzett tudással bárhol megállják a helyüket. Hangsúlyozta: a Men-Dan és a hasonló kvalitású szállo-dák kiváló bázist tudnak adni a fiatalok szakmai életének további folyásához. Több partnercég azt is fontosnak tartja, hogy ne csak tudást adjon át, hanem a munká-hoz való megfelelő hozzáállást is elsajátítsák náluk a tanulók. – Mielőtt elkezdünk együtt dolgoz-ni, találkozunk a fiatalokkal és beszélgetünk – említette Moór András, a Moór Autó Kft. ügyve-zetője – Számunkra, ha nem is a megszerzett tudás a legfonto-sabb, – bár az is fontos – de meg kell győződnünk arról, hogy meg-van a kellő szándék bennük, s ez egy felvételi elbeszélgetés során kiderül. Arra, hogy a fiatalok később akár szép karriert is befuthatnak azon vállalatoknál, ahol a gyakor-lati idejüket töltötték, Németh Pál Levente, a Fabak Kft. ügyve-zetője hozott példát. – A mai gye-rekeknél nem érhet véget ott a tanítás, amikor az iskolát befeje-zik. Ha látjuk, hogy olyan valaki jött hozzánk, aki szereti ezt csinál-ni, de kell még 1-2 évet invesztál-nunk belé, akkor megadjuk neki a lehetőséget. A termelésvezetőnk és a műszaki vezetőnk is nálunk töltötte a gyakorlati idejét. S ma már ők, egy asztalos és egy aszta-los technikus, a két első számú vezető. Természetesen mindhárom iskolát diákok is képviselték a stú-dióbeszélgetéseken. Mind az öten kiváló közösségről, színes és kellő-en szigorú képzésről, valamint a tanárok maximális empátiájáról számoltak be. Érdekesség, hogy többen is kiemelték azt, hogy a technikum elvégzése után egye-temen szeretnék folytatni tanul-mányaikat, amit az is segít, hogy többletpontot kapnak a szakkép-zési centrum intézményeiben elvégzett képzésért. Azon hetedi-kes, nyolcadikos fiatalok – és eset-leg szüleik – számára, akik nem gimnáziumban gondolkodnak, érdemes visszanézni a beszélge-téseket. Ezt megtehetik, ha a leg-nagyobb videómegosztó oldal keresőjébe beírják: Kanizsa TV - Szakmát a Kézbe! Pályaválasztási tanácsadó. Végül egy fontos dátum: a jelentkezést 2021. febru-ár 19-ig kell feltölteni a KIFIR felvé-teli lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén.Mikó-Baráth György 2020. 11. 20. | 19oktatásHáromrészes, pálya-orientációs beszélge-téssorozatot láthat-tak a héten az érdek-lődők a Kanizsa Médiaház Youtube-csatornáján. Az adá-sokban egyebek mel-lett szó volt arról, hogy miért jó manap-ság szakmát tanulni, miként alakult át a képzési rendszer, milyen ágazatokat kínálnak a fiatalok-nak a kanizsai isko-lák, valamint a cégek gyakorlati oktatás-ban vállalt szerepéről is szót ejtettek a műsor vendégei. a kézbe!Szakmát Fotó Kanizsa TV
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A november 21-27.2020. november 21. szombat00:00 Aktuális Hargita, 00:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, 00:40 Szertár, 01:00 Híradó, 02:15 Sztárportré, 02:45 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 03:15 Cápák a keresőmben, 04:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 04:50 Lapozó, 06:30 Aktuális Hargita, 07:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 07:30 Szertár, 08:00 Híradó, 08:15 Sztár-portré, 08:45 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 09:15 Cápák a keresőmben, 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 10:20 Lapozó, 12:00 Közérdekes, 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 Kulturális magazin, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Egészségügyi magazin, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfóni-kus Zenekar 1. rész, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Nyitott egye-tem, 18:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:50 Aktuális Hargita, 19:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 19:50 Gogo George, majd Ukránok lipo-vánok, pelikánok, 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó2020. november 22. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Nyitott egyetem, 00:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:50 Aktuális Hargita, 01:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 01:50 Gogo George, majd Ukránok lipovánok, pelikánok, 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 06:40 Nyitott egyetem, 07:10 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:20 Aktuális Har-gita, 07:50 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só, 08:20 Gogo George, majd Ukránok lipovánok, pelikánok, 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 09:50 Lapozó, 12:00 Közérdekes, 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 Kulturális magazin, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Egészségügyi magazin, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfóni-kus Zenekar 1. rész, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Mise – Isten-tisztelet, 19:10 FC Nagykanizsa - Tatabányai SC NBIII-as labdarúgó mérkőzés felvételről, 20:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:00 Vasárnap esti mozi - A magyarság totemállatai, majd Hanna, Anna, meg a mamut, 22:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:30 Lapozó 2020. november 23. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Mise – Istentisztelet, 01:10 FC Nagykanizsa - Tatabányai SC NBIII-as labdarúgó mérkőzés felvételről, 02:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 03:00 Vasárnap esti mozi - A magyarság totemállatai, majd Hanna, Anna, meg a mamut, 04:20 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:30 Lapozó , 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 06:40 Mise – Istentisztelet, 07:40 FC Nagykanizsa - Tatabányai SC NBIII-as labdarúgó mérkőzés felvételről, 09:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 09:30 Vasárnap esti mozi - A magyarság totemállatai, majd Hanna, Anna, meg a mamut, 10:50 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 11:00 Lapozó, 12:00 FC Nagykanizsa - Tatabányai SC NBIII-as labdarúgó mér-kőzés felvételről, 13:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 13:50 Sztárportré, 14:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:30 Kalando-zoo, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:30 Dombvidék ism., 20:00 Híradó, 20:15 Látogató, 20:45 Könnyű leckék - Zurbó Dorottya, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:05 Lapozó2020. november 24. kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Kalando-zoo, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:30 Dombvidék ism., 02:00 Híradó, 02:15 Láto-gató, 02:45 Könnyű leckék - Zurbó Dorottya, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:00 Kalan-do-zoo, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:00 Dombvidék ism., 08:30 Híradó, 08:45 Látogató, 09:15 Könnyű leckék - Zurbó Dorottya, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:35 Lapozó, 12:00 Kalando-zoo, 12:30 Dombvidék ism., 14:10 Láto-gató, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 18:30 Akutális Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Szakmát a kézbe 1. rész - “Keri”, 20:15 Híradó, 20:30 Madarat tolláról, 21:00 Máterka, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 22:05 Lapozó2020. november 25. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Akutális Hargita, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Szakmát a kézbe 1. rész - “Keri”, 02:15 Híradó, 02:30 Madarat tolláról, 03:00 Máterka, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, 07:00 Aktuális Hargita, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 08:00 Szakmát a kézbe 1. rész - “Keri”, 08:45 Híradó, 09:00 Madarat tolláról, 09:30 Máterka, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, 10:35 Lapozó, 12:00 Aktuális Hargita, 12:30 Szakmát a kézbe 1. rész - “Keri”, 13:15 Madarat tolláról, 13:45 Máterka, 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:30 Forgószínpad, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:30 Szakmát a Kézbe 2. rész - Cserháti, 20:15 Híradó, 20:30 Szomszédvár, 21:00 Az ördög szigete - Tas-mánia, 21:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:10 Lapozó2020. november 26. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Forgószínpad, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:30 Szakmát a Kézbe 2. rész - Cserháti, 02:15 Híradó, 02:30 Szomszédvár, 03:00 Az ördög szigete - Tasmánia, 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:10 Lapozó , 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:00 Forgószínpad, 07:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:00 Szakmát a Kézbe 2. rész - Cserháti, 08:45 Híradó, 09:00 Szomszédvár, 09:30 Az ördög szigete - Tasmánia, 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 10:40 Lapozó, 12:00 Forgószínpad, 12:30 Szakmát a Kézbe 2. rész - Cserháti, 13:15 Szomszédvár, 13:45 Forgószínpad, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 18:30 Kalandozoo, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Szakmát a kézbe 3 - Zsigmondy, 20:15 Kitekintő , 20:45 Híradó, 21:00 A tűzben született sziget - Izland, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 22:05 Lapozó2020. november 27. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Kalando-zoo, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Szakmát a kézbe 3 - Zsigmondy, 02:00 Kitekintő , 02:30 Híradó, 02:45 A tűzben született sziget - Izland, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 07:00 Kalandozoo, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 08:00 Szakmát a kézbe 3 - Zsigmondy, 08:30 Kitekintő , 09:00 Híradó, 09:15 A tűzben született sziget - Izland, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 10:35 Lapozó, 12:00 Kalandozoo, 12:30 Szakmát a kézbe 3 - Zsigmondy, 13:00 Kitekintő , 13:30 A tűzben született sziget - Izland, 14:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, 18:30 Aktuális Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, 19:30 Családi magazin, 20:00 Híradó, 20:15 Sztárportré, 20:45 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 21:15 Fagyos oázis, 22:05 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 22:35 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 11. 20. | 21sport Bravúros döntetlent ért el az FC Nagykanizsa NB III-as lab-darúgó együttese a Nyugati csoport listavezetőjének, a III. Kerületi TVE-nek óbudai ottho-nában. Ha minden megfelelően alakul, akkor vasárnap 13 órá-tól a kanizsaiakhoz – zárt kapus mérkőzésre – az utóbbi hetekben kissé visszaeső Tata-bányai SC legénysége érkezik.III. Kerületi TVE (1.) – FC NagykaniNIzsa (5.) 4-4 (3-2)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 18. forduló. Budapest, zárt kapuk mögött. Vezette: Juhász D. (Urbán, Szántó). G.: Borve-tő (6.), Kokenszky (10.), Remili (15.), Szalai V. (60.), illetve Szabó P. (22.), Török (33.), Major (91.), Péntek (92.)Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Papp Sz., Major, Nagy B. - Szegleti, Szabó P., Béli M. (Bagó B., 74.) - Ekker, Török (Kovács Gy., 74.), Vass Gy. (Péntek, 77.). Vezetőedző: Koller Zol-tán.Ahhoz képest, hogy az óbudai labdarúgó meccsen egy zúgó kapufával nyitott a Kanizsa, szinte rémálommal ért fel az első negyedóra a dél-zalaiak számára hiszen 3-0-s előnyre tettek szert a hazaiak – ebből kétszer megpattanó lab-dából és egyszer egy labdaszerzést követő kijátszott szituációból került Borsi Bence kapu-jába a labda. Csúnya vége körvonalazódott, de Szabó Patrik egy szabadrúgást szépen csavart a kapu bal oldalába. Kellett is ez a csapat meg-nyugtatásához, s a 33. percben Török Milán találata után már rögtön nem is hatott olyan rosszul az összkép. A második félidőben Szalai Vilmos – a válogatott Szalai Ádám öccse – szög-let után fejjel volt eredményes a találkozó 60. percében, ezzel ismét kissé messzire tolva a kanizsai pontszerzés reményét. A mérkőzés azonban a lefújásig tart a futballban, és a 91. percben Major Máté Szabó bal oldali szöglete után egy akrobatikus mozdulattal juttatta a gólvonal mögé a labdát. Az utolsó nekigyürkő-zés után a csereként beállt Kovács György tálalt hosszan Péntek Adrián elé, aki a kimozduló kapus mellett ballal a hálóba továbbított – így a 92. percben alakult ki a 4-4-es végeredmény. A verseny-naptári program szerint vasárnap az őszi idény záró köre, vagyis a 19. forduló következik, mely-nek keretében a jelenleg nyolcadik Tatabánya érkezhet Nagykanizsára. - A felkészülés során, de a bajnokságban is tudtunk már fordítani az elmúlt hónapok során – kezdte értékelését Koller Zoltán, az FCN veze-tőedzője. - Ahogy akkor, úgy most is volt ben-nünk akkora erő, hogy egyenlíteni tudjunk. Játékosaink mindent megtettek azért, hogy ponttal távozzunk a bajnokság toronymagas esélyesének tekinthető Kerület otthonából, s ha a szerencsefaktor kissé mellénk is állt, az annak is betudható, hogy a labdarúgóink tettek is ezért a találkozó folyamán. P.L.DeaC (8.) – KaNIzsai Vad-macskák se (4.) 75-68 (10-23, 24-14, 21-20, 20-11)Amatőr NB I női kosár-labda-mérkőzés, 6. fordu-ló. Debrecen. Vezette: Sal-lai, Nyíri.Kanizsa: Fuisz 8, Baa 31, Kovács R. 10, Jurkó 4, Bánhegyi B. 10. Csere: Füredi 5/3, Horváth L., Csuha, Szórád. Edző: Gábor Erzsébet.A női kosárlabda baj-nokság második vonalá-nak hatodik körében a három lejátszott meccse után második Kanizsai Vadmacskák a DEAC ott-honába látogatott. Bánhe-gyi Beatrix, Jurkó Noémi, Kovács Rebeka, valamint Baa Dominika is egyből duplával jelentkezett az első negyedben, majd Fuisz Viktória is eredmé-nyes volt büntetőből. Gya-korlatilag úgy tűnt, hogy a nem kis utazás ellenére is sínen lehet a Vadmacskák csapata, és a találkozó 13. percében már tizenhat ponttal vezettek a vendé-gek. Két perccel később még mindig megvolt az első felvonásban megszer-zett fórja Jurkóéknak, aztán 18-31-ről a nagy szü-net előtt nem sokkal 31-31-re változott az állás. A továbbiakban Kovács és Baa pontjaival semmi sem látszott veszni. A folytatás-ban a DEAC két gyors köze-livel átvette a vezetést, de a KVSE nem adta könnyen magát. A 28. percre újra nagyobb, ötpontos lett a Vadmacskák-előny, egé-szen a harmadik tíz perc végéig ki is tartott a veze-tésük. A 34. percben 60-60-at mutatott az ered-ményjelző, onnantól azon-ban a debreceniek szép lassan igyekeztek ellépni a kanizsaiaktól. Baa duplája még adott reményt egy lehetséges fordításra is, de a Vadmacskák SE már nem tudott elmozdulni a szer-zett 68 pontról, a DEAC pedig megnyerte a mérkő-zést.- Nagyon sok hibával ját-szottunk, főleg azok, akik-nek vinniük kellett volna a hátukon a csapatot – érté-kelt a találkozót követően Debrecenben Gábor Erzsé-bet, a Vadmacskák trénere. - Ők a hajdúsági meccsen nem úgy teljesítettek, ezen múlt, hogy nem nyertünk.P.L.Nem volt olyan messze a sikerTörök Milán (sötét mezben elöl) is mindinkább megtalálja góllövő cipőjét(Fotó: Polgár László)meccse jöhet...Vasárnap a fordult esélyekKissé hektikus találkozón a Kanizsai Vadmacskák nagyon jól kezdett ugyan a női amatőr kosárlabda NB I debreceni bajnokiján, a hajdúsági házigazdák azonban három negyed megnyerésével a maguk javára fordították a meccset.Baa Dominika (8) Debrecenben sem maradt adós a pontokkal(Fotó: hunbasket.hu)
5 Stars Érdi VSE (8.) – Nagykanizsai Futsal Club (3.) 9-10 (4-3)NB II Nyugati csoport futsal-mérkőzés, 9. forduló. Érd, zárt kapuk mögött. Vezette: Juhász D. (Muhari, Hadnagy). G.: Lak (1., 19., 30., 32.), Kajdy (3., 36.), Horváth T. (4., 31., 32.), illetve Kollár (8.), Fujsz (12.), Bogyó (13., 23., 35., 35.), Sző-ke Á. (21., 21., 26.), Horváth E. (24.). Kiállítva: Pintér D. (7.; Érd).Kanizsa: Szakmeiszter Á. - Bogyó, Szőke Á., Kollár, Fujsz R. Csere: Simon (kapus), Németh M., Horváth G., Csavari, Horváth E., Horváth M., Pataky, Millei. Edző: Bagó Gábor.Juhász Dávid, a hétfő esti NB II-es futsal-mérkőzés játékvezetője „kanizsai napokat” élhetett meg, hiszen múlt szombaton a Kerület – Kanizsa NB III-as labdarúgómeccs főbírájaként működhetett közre. Ráadásul milyen a „sportos sors”: teremben is gyorsan került három-gólos hátrányba az aktuális nagy-kanizsai együttes. Bogyó Károlyék-nak onnan kellett visszakapaszkod-niuk az első játékrész során, és az egyenlítés a meccs 14. percére sike-rült is. Ahogyan indult az összecsa-pás, Bagó Gábor legénysége szá-mára a félidei minimális hátrány már főnyereményként hathatott. Szőke Ádám a második húsz perc elején szinte azonnal egyenlített, s ez meg is adta nagy sorozatuk alaphangját, mivel meg sem álltak négygólos vezetésig (4-8). A futsal-thriller még csak ezután kezdő-dött, mivel az érdiek a találkozó 32. percére egalizáltak, hogy aztán Bogyó Károly kétszer a „bogyót” újra a hazaiak hálójába küldje, akik azt követően már csak szépíteni tudtak. A kanizsaiak az újabb három ponttal felzárkóztak a tabel-la harmadik helyére. Bogyó a négy beköszönésével immár felbukkant a bajnokság mesterlövészeinek az élcsoportjában is: eddigi nyolc gól-jával a nyolcadik helyen áll...- Úgy néz ki, Érden csak sokgólos mérkőzést tudunk játszani – kezd-te értékelését Bagó Gábor, az NFC edzője. - Egy igazán közönségszó-rakoztató meccs volt, illetve lett volna, ahol szinte percenként estek a találatok.. Ami pozitív, hogy tíz gólt tudtunk rúgni, és komoly hát-rányból fel tudtunk állni. A védeke-zésünk viszont sajnos kritikus volt. Próbálunk fiatalokat is beépíteni a csapatba, aminek van előnye és hátránya is, de úgy gondolom, igenis meg kell érezniük és át kell élniük minél előbb azt, hogy milyen egy felnőtt bajnoki mérkő-zés adott szituációkban. Örülünk az újabb három pontnak, és bízunk benne, hogy jövő héten is tudunk játszani. P.L.22 | KANIZSA újságsportmicsoda győzelemMicsoda mérkőzés,Bogyó Károly (jobbról) négyszer köszönt be az NB II-es érdi futsal-mérkőzésen, így a szezonban összesen már nyolcnál jár (Fotó: kanizsafutsal.hu)A PLSE Nagykanizsa ifjú sportlövői indulhattak a budapesti sportlövő Szuperkupán, és ezen a versenyen az ifjúságiak mellett a serdülő korosztá-lyok indulói is kipróbálhatták magukat a legjobbak között.A kanizsai sportlövő klub indulói közül Borsos Eszter légpuska ifjúsági lány 40 lövéses kategóriában 407,1 körrel a harmadik helyezést szerezte meg. Tankovits Tamásnak, Kobra Fruzsinának és Széll Petrának sajnos ez a verseny ezúttal nem sikerült jól, kissé elizgulták a megméretést, ezért ők nem jutottak a döntőbe. Borsos később az ifjúsági kategóriában bekerült a legjobb összesített fináléba is, ahol végül nyolcadikként zárt. Eszternek amúgy a döntő jól indult, a 4-5. helyen is állt, aztán egy kis technikai hibát vétve már nem tudott visszajönni igazán a ver-senybe. Ugyan a Hungarian Open kimarad a nagykanizsai sportlövők számára, de novemberben még lesz egy megmérettetés, melyen bizonyíthatnak. P.L.Jó és kissé elizgult Borsos Eszter az ifjú hölgyek kategóriájában azért legutóbb sem lőtt rosszulVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi vezetői kresz - tanfolyamunkra jelentkezés NovembeVEMBEr 25., SZERDA 16.00 óra Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra e-learning is elvégezheti a Kresz -t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi,”B+E” „C+E” nehéz pótkocsil kategóriákra OKJ-s gépkezelő vizsga december 10-én Jelentkezni lehet november 23-igRÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban-telefonszám 06-30-491-7051 30 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2020 1. né. VSM: “B” E: 75 % F: 63,27% - “C” E:82,52 % F:79,17% -- ÁKO: “B” Gy:163,65%, “C” Gy: 103,02% KK- B: 237.600.Ft/fő- C: 211.000.-Ft/fő/eredményekPotyogtak a gólok az Érd – Nagykanizsa NB II-es futsal-mérkő-zésen, s a gólszüret végén a kanizsaiak örülhettek a győze-lemnek, no meg a sikerért járó újabb három pontnak.
2020. 11. 20. | 23sportTungsram SE Nagykanizsa (3.) – Bajai KSksE (6.) 29-22 (13-9)NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkőzés, 7. forduló. Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Vezette: Rozina, Újvári.Tungsram: Szabó M. – Jónás 1, Péter 7, Széles, Kiss G. 1, Balogh P., Kisgé-czi. Csere: Konyicsák (kapus), Csalló 1, Gazdag 6/6, Hári 4, Vadász 5, Kiss L. 4. Játékos-edző: Csalló Ádám.Néhány hónappal ezelőtt ez a találkozó talán simábbnak ígérkezett vol-na a kezdés alkalmával, a bajaiak azonban elszántan kezdtek. 3-3 után aztán már egyértelműbbé vált minden kanizsai szem-pontból, hiszen elhúztak 6-3-ra, bár 8-6 vagy 9-8 után azért még elhamarko-dott lett volna könnyű meccsre számítani. Igazá-ból a félidő hajrájában esett Kiss Levente-, vala-mint Hári Kristóf-gólok jelentettek megnyugta-tóbb vezetést. A második harminc percben tulajdon-képpen a kanizsaiaknak volt néhány eredménye-sebb etapja. Figyelt arra, hogy a Baja túlzottan ked-vező helyzetbe ne kerül-hessen, a négygólos előny-re a végén pedig még rátet-tek egy lapáttal, így biztos Tungsram-sikert könyvel-hettek el Péter Barnabásék. A péntekre kiírt Kanizsa – Rinyamenti KC találkozó halasztásra került, mivel az atádiaknál több vírusteszt is pozitívnak bizonyult. P.L.A Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa egyesülete hat fővel indul-hatott az egri diák A (2008) és diák B (2009) korosztály cselgáncsozóinak országos bajnokságán.A diák B korcsoportban Gyu-lai Eliza 36 kg-ban a hetedik helyet szerezte meg, míg Pir-bus-Gróf Nóra a lányok 27 kg-os mezőnyében három mérkő-zésen léphetett tatamira. Végül két győztes és egy vesz-tes párharccal zárt úgy, ahogy még másik két lány, akikkel körbeverték egymást, ráadásul azonos arányú győzelmekkel álltak. Így egy speciális szabály lépett életbe: az állhatott a dobogó legfelső fokára, ame-lyikük a leggyorsabban szerez-te meg győzelmeit. Ez az NJK növendékének kedvezett, a gyors sikerek aranyat értek Nórának, aki ezzel megvédte tavalyi elsőségét.A diák A korosztály 66 kg-os mezőnyében Tamás Levente az ötödik, míg Weinausz Péter a hetedik helyen végzett. A pontszerzések után ismét ére-mért küzdő sportolójuk követ-kezett: Nagy Kornél az 54 kg huszonöt fős mezőnyben a vigaszágról kivívta a bronz-meccset, majd az aranypon-tért folytatott küzdelemben egy ippont érő lábdobással meg is szerezte az érmet.- Az eredményeknek nagyon örülünk, ugyanakkor volt, aki-től jobb teljesítményt vártunk, de ezúttal ennyi sikerült – mondta el értékelésében Hóbár Péter edző.P.L.képlékeny folytatásGyőztes meccs után Péter Barnabás legutóbb hét gólig jutott és hetedik a góllövő-listán – 34 találattalA simontornyai vereség után ismét győzött a Tungsram SE Nagykanizsa NB II-es férfi kézilabda együttese, Csalló Ádám csapata a közép-mezőnyben tanyázó Bajai KSE-t múlta felül a Tungsram-csarnok felei között.aranyponttalHóbár Péter (bal szélen) és Horváth Edina (jobb szélen) csel-gáncsedzők Egerben is adhattak érmeket érő instrukciókatMég március végén lett volna meg-tartva a hivatalos masters súlyemelő országos bajnokság, de a vírushelyzet közbeszólt, így viszont Budapesten most rendezhették meg az eseményt. A kani-zsai Danicser Anita – bár ezúttal eger-szegi klubszínekben vitézkedhetett a súlyok alatt – ezúttal is a dél-zalai város-ban készült kiemelten, miként azt az erő-emelő bajnokságokra is szokta. A helyzet most sem volt egyszerű, hiszen a súly-emelőknél is nagy a csata, és az egyes súlycsoportoknak mindig nehéz kritériu-mai vannak. A BKV sportcsarnokában Danicser Anita végül megszerezte a mas-ters magyar bajnoki címet 87 kg-ban a W40 korcsoportban 103 kg-os összetet-tel. Ez azt jelentette, hogy szakításban 45, lökésben pedig 58 kg-ig jutott. Ezzel, ahogy tavaly +87 kg-ban, idén 87-ben nyert ob-t korosztályában. P.L.akkor bajnoki címHa kanizsai készülés, Danicser Anita idén sem maradt súlyemelő bajnoki cím nélkülArany, illetve bronz
24 | KANIZSA újságMozaikZAIK24 újságMoZAIKA hétvégén Temesi Józsefné Pan-nit meglepte a barátnője egy cso-kor erdei tuskógombával. Ezzel mindjárt el is dőlt, hogy mi lesz a vasárnapi ebéd. A gombAPAPrikás hozzávalói:1 kg tuskógomba, só, 2 fej vöröshagy-ma, 2-3 gerezd fokhagyma, petrezse-lyemzöld, olaj, 2-3 dl kukoricadara, 1 l víz. Elkészítése: A hagymát olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a hideg folyóvízben alaposan meg-mosott és feldarabolt gombát, a sót, a fokhagy-mát, és 1 óra alatt az egészet készre sütjük. A kukoricakásához a kukoricadarát 1 l vízben megfőzzük, sóval ízesítjük, és ezzel tálaljuk a gombát. Díszítésül petrezselymet aprítunk a tetejére. A brokkolikrémleves hozzávalói:Fél kg brokkoli, 1 nagyobb fej burgonya, só, víz, 1 kisebb sárgarépa, hogy elvegye a brokkoli vad ízét. A fűszerezéshez ízlés szerint kurkuma és szárított zöldségek. A hozzávalókat megfőzzük, végül az egészet összeturmixoljuk, és belefőzünk 2 dl főzőtej-színt. Panni rántást vagy habarást nem készít az ételbe, hanem burgonyával sűríti be.A frissen sült elnevezésű süTEmény hozzávalói:4 db tojás, 20 dkg kristálycu-kor, 2 evőkanál víz, 20 dkg liszt, fél csomag sütőpor, 5 dkg darabos dió. Elkészítése: A tojásfehérjét habosra keverjük a kristálycukorral, a vízzel, és egyenként hozzá-adjuk a tojássárgáját, majd a lisztet, a sütőport és a diót. Előmelegített 180 fokos sütőben tűpróbáig sütjük.Miután kihűlt a piskótánk, rákenjük a vaníliak-rémet, amihez tejben felfőzünk 1 pudingport, és kihűlés után habosra keverjük 15 dkg marga-rinnal. A tészta tetejét bevonjuk a csokimázzal.A csokimáz hozzávalói: 1 ek tej, 8 dkg vaj, 15 dkg porcukor, 3 ek jó minő-ségű kakaó.Elkészítése: A tejben elkeverem a hozzávaló-kat és meglangyosítom, hogy elolvadjanak. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaFotó: Kanizsaheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Annyi megoldásra váró feladat gyűlt össze az utóbbi időben az otthonában, hogy egyedül nem tud megbirkózni vele. Minél előbb kér-jen segítséget valakitől. Bika: 04.21-05.21. Fogadjon szót a párjának. Ne ve-gye félvállról, ha azt mondja önnek, hogy vigyázzon jobban magára. Felmerülhetnek olyan akadályok is a magánéletében, ami miatt le kell mondani egy fontos dologról.iKrek: 05.22-06.21.A bolygóállások szerint elképzelhe-tő, hogy olyasvalakiben kell csalód-nia, akiben mindig megbízott. Gon-dolja át, hogy érdemes-e továbbra is fenntartani ezt a barátságot. Rák: 06.22-07.22. Lássa be, hogy értelmetlen vitákba bonyolódott bele. Még az is előfor-dulhat, hogy szakításra kényszerül némelyik barátjával. Érdemes így tennie az ünnepek előtt?Oroszlán: 07.23 - 08.23. Ne csak zsörtölődjön a gyerekeivel. Figyeljen jobban rájuk, és lássa be, hogy bizony büszkélkedhetne is időnként velük. Szűz: 08.24-09.23. Az ünnepekig valószínű teljesülhet a régi vágya. Ön felé tart a boldog-ság kék madara. Várja nyitott szívvel és lélekkel, és ne hagyja egyhamar elrepülni.Mérleg: 09.24 -10.23. Ha teheti, tegyen többet a gyerme-kei jövőjéért. Saját maga megnyug-tatására is. Meglátja, meghálálják és viszonozzák a segítségét, ha majd szüksége lesz rá. sKorpió: 10.24 -11.22. Mindketten jól járnak egymással. Szavak nélkül is kitalálják egymás gondolatait a párjával. Ez különösen nagy segítséget jelent ünnepek előtt az ajándékvásárlásnál. Nyilas: 11.23-12.21. Ne törődjön bele, ha egy rosszakaró-ja el akarja venni a kedvét a karrierje építésétől. Tegye a dolgát továbbra is ugyanolyan tempóban és hibátla-nul, akkor nem lesz baj. Bak: 12.22 - 01.20. Próbáljon meg alkalmazkodni a munkahelyén történő változások-hoz. Ne hagyja, hogy bárki is kimoz-dítsa a nyugalmából, de ha kritika éri, azért azt hallgassa meg. Vízöntő: 01.21-02.19.Egy új ismerősének köszönhetően teljesen megváltozik és felpörög az eddigi élete. Számolnia kell az irigy-kedőkkel is, akik szívesen az ön he-lyébe lépnének. Halak: 02.20-03.20. Most egy kis gyengédségre lesz szüksége. Ha úgy érzi, hogy meg kell osztani a párjával egy titkot, tegye meg minél előbb. Önnek sem tesz jót a szorongás, az idegeskedés. paprikássalBrokkolikrémleves gomba PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghala-dó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 3.A lakás alapterülete: 38 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 22.444,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2020.11.11. 13.00-13.30-ig A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osz-tály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagy-kanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagy-kanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 30.Nagykanizsa, 2020. november Balogh László
XXXII. ÉVFolyam43. SZÁm2020. november 27.5. 12. 14. oldal6. oldalRossz kedv, levertség,depresszió11. oldal4. oldalHalálos hidegBokor alatt hűlt ki egy 53 éves férfiA hajléktalan szállón még van helyA Via Kanizsa már díszíti a várostMilyen lesz a fenyőpiac?Erre csörög a dió – Drágább lesz a bejgliElérték a Sportcsarnok legmagasabb pontjátEgy feldíszített fenyő volt a bokrétaTélen is folytatják az építkezésttörveCsúcsraBeköszöntött a depresszió évszakaA kevés fény, a szürkeség sokaknak okoz lelki terhetBezárkózva, magányosan a legnehezebbvárvaKarácsonyra
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT24 esetben mutatott pozitív eredményt a teszt a nagy-kanizsai idősek otthonában. A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény lakóit a hétvégén tesztelték. Az eredmények arra utalnak, hogy egyelőre csak az eme-leten élő lakókat és ott dolgozókat érinti a járvány. A tünetek alapján a fertőzés nagyjából 40 bent lakót érinthet. A pozitív tesztet produkálók között négyen az intézmény dolgozói.A menhelyen a helyzet változatlan Nagykanizsán az éjszakai kijárási tilalom bevezetése óta nem nőtt meg a kutyát örökbefogadók száma. A hírek szerint Debrecenben már „alibikutyákat” szereztek azok, akik este nyolc óra után is szeretnének a közterületen tartózkodni. A kanizsai menhely vezetője azt mondta, hogy ilyen jelenséget nem tapasztal-tak, ráadásul nem is érti, hogy mire jó, ugyanis 500 méternél messzebb nem lehet a kutyák-kal sem menni a lakhelytől, és különben is minden zárva van.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPENovemberi ibolyaNem mindenhol hódol be az élővilág a közelgő télnek és a fagyos időnek. A távirati iroda Nagykanizsán élő fotóriportere november utolsó napjaiban fotózott virágzó ibolyát Hahót közelében.Varga György a képen nem csak egy szál kis virágot, hanem egy kisebb ibolyamezőt örökített meg.24IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TV
Online testmozgásNem hagyják magukra a tanítványaikat a jelenlegi helyzetben sem az edzők, oktatók. Egyre többen döntenek az online edzések megtartása mellett, ami nagy sikernek örvend a vendégek körében is, csak úgy, mint a tavaszi időszakban. Salamon András zumbaoktató így fogalmaz: – Nem is volt kérdés, hogy így az őszi karantén időszak kezdetével is tartok órákat. A szak-emberek elmondása szerint egészségünk érdekében fontos, hogy most se hagyjuk abba a testmozgást, főleg, ha már a korlátozások előtt is jártunk valamilyen csoportos órára. Nem csak a testi egészségünk érdekében fontos, hanem a lelki jólét megőrzése esetében is. Mindegyik test-mozgásra érvényes, hogy a fárasztó napok utáni stressz levezetésében segít. Olyan hormonokat is felszabadít a szervezetben, amelyek a boldogságérzetért felelősek, ez pedig különösen jól jöhet a mostani időszakban.Vízműveink téliesítéseA télen nem lakott ingatla-noknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése. Abban az esetben, ha laknak az épületben, a vízmérőak-nák és a kevésbé védett helyeken futó vezetékszaka-szok szigetelésére kell kiemelt figyelmet fordítani. Ajánlatos felkészíteni a téli fagyra minden kültéri, vízzel érintkező és szállítóeszközt. A kerti csap téliesítése mel-lett nem árt az öntözőrend-szer egyéb elemeit is bizton-ságba helyezni, a tömlőkben maradt víz ugyanis súlyos károkat okozhat. A hideg hatására a csövek elfagyhat-nak, és csőtörést, csőrepe-dést okozhatnak. Ha olyan az ingatlan, hogy nincs hasz-nálva vagy keveset vannak ott - elsősorban zártkerti ingatlanoknál fordul elő - vagy nem használt belterü-letű ingatlanoknál, ott cél-szerű szigetelni az akna fed-lapját, felső részét, esetleg a vízmérő környezetét is – árulta el Cziráki László, a Délzalai Víz- és Csatorna-mű Zrt. vezérigazgatója.Zárva a Zobori ÉlményparkA Zobori Élménypark sem fogadhat látogatókat a kormány bejelentése értelmében az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt. A zárvatartás alatt a dolgozók háttérmunkákat végeznek, üzleti terveket készítenek, és a karbantartási teendőket is ellátják. December elejéig biztosan üres marad a zalaszabari intézmény. Az élménypark kommunikációs munkatársa elmondta, abban bíznak, hogy a téli szünetben sikerül újra megnyitni kapuikat, és ismét gyerekzsivajtól lesz hangos a kalandpark. November 9-ét követően a következő hétvégén már nem tudtunk sajnos nyitva tartani, és várjuk a kormány-rendeletet. Amikor zöld utat kapunk, azonnal nyitunk, és várjuk nagyon, hogy fogadjuk a gyerekeket. Nagyon bízunk abban, hogy a téli szünetben talán ki tudunk nyitni – mondta Bogdán Amanda, a Zobori Élménypark kommunikációs munkatársa.Tűzifa a rászorulóknakNyáron tette közzé a Belügyminisztérium azt a felhívást, mely szerint a kormány idén is biztosít a szociális tüzelőanyag- programhoz 5 milliárd forintot. Idén hazánkban összesen 2 ezer 329 kistele-pülésen juttatnak ingyenes tüzelőanyagot a rászorulók-hoz. Így Eszteregnyén is segítik a hátrányos helyzet-ben lévőket. A kemény lom-bos tűzifák már megérkez-tek. Hozzávetőleg 50 család-nak tudnak majd kiszállítani tüzelőt, ezt a hét második felében már meg is teszik. A szociális tüzelőanyag-prog-ramra önkormányzatok jelentkezhetnek, amelyek saját szempontjaik alapján osztják ki a fát. Településünk a szociális pályázaton 47 köbméter szociális tűzifát nyert. Ehhez az önkormány-zatnak 1000 forint plusz áfa per köbméter önerőt kell biztosítani. Folyamatosan érkeznek az igények. Úgy gondolom, 40 és 50 család között lesz, akik a szociális tűzifában részesülnek – mondta Kele Lajos, Eszte-regnye polgármestere.Ko mmentár nélkülBezárom- kinyitom…Részlet Balogh László polgármester bejegyzéséből:„Az elmúlt hetek tapasztala-tait is összegezve egyeztet-tem a vásárcsarnok nyitva-tartási rendjéről az üzemel-tető VIA Kanizsa Zrt. vezér-igazgatójával… …Az egyez-tetés eredményeként tájé-koztatom városunk polgára-it, hogy a Csarnok Üzletház (vásárcsarnok) élelmiszerpi-aca és üzletei vasárnapon-ként is újra nyitva állnak a vásárlók és a látogatók előtt. A Bolhapiac működése azonban továbbra is szüne-tel! Személyes egyeztetés alapján a magán használt-cikk vásár is zárva tart! Az országos járványügyi intéz-kedésekhez igazodóan a Csarnok Üzletház parkolójá-ban 2020. december 1. nap-jára tervezett országos kira-kodóvásár elmarad. A ven-déglátó üzletekben tovább-ra is kizárólag az ott foglal-koztatottak tartózkodhat-nak! Kivétel, aki az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében tartóz-kodik ott az arra szükséges időtartam erejéig.”Ez voVOlt a hét 2020. 11. 27. | 3HÍRsorokFotók: kanizsatv.huFotó: facebook/Balogh LászlóAz oldalt összeállította: Kálovics Rebeka
A város első embere beszédében a bokrétaün-nep hagyományának ere-detét idézte fel. Elmondta, hogy német munkások által honosodott meg hazánkban, és akkor tar-tották, ha elkészült az épü-let tartószerkezete. Emlé-keztetett arra is, hogy bár a pandémia miatt csak szűk körben, egy sajtóesemény részeként tartják meg ezt a ceremóniát, de szerinte ezzel is kifejezik a hagyo-mányok tiszteletét. Ahogy fogalmazott: a fizikai való-ságot gyakran elhanyago-ló, ezzel együtt a fizikai munkát leértékelő világ-ban nem csak az adott építkezés sikerét jelzik, hanem a gyökerekhez is visszatérnek azok, akik bokrétaünnepet tartanak. Balogh László az épülő sport- és rendezvénycsar-nokot érintő további pol-gármesteri döntésekkel kapcsolatban elmondta, hogy hamarosan pont kerül a LED-fal ügyének végére, valamint a létesít-mény névadására is sor kerülhet, hiszen szerinte a Kanizsa Aréna elnevezést sokan pártolják. Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő arra emlékezte-tett, hogy még Dénes Sándor írt alá egy megál-lapodást Orbán Viktor miniszterelnökkel, aminek jelentős pontja volt a mul-tifunkciós csarnok létrejöt-te. Szerinte ez a létesít-mény a kanizsaiak évtize-des álma, s a 21. század minden kritériumának meg fog felelni, így példa lesz más városok számára. Ugyanakkor kiemelte: a felelősség kinyilvánításá-nak is itt az ideje, hiszen ezt a csarnokot nem csak aján-dékba kapta a város a kor-mánytól, hanem működ-tetni kell, el kell érni, hogy telt házas sportesemé-nyek, koncertek és külön-féle rendezvények legye-nek benne. Ez szerinte csak úgy lehetséges, ha lesz egy szakértőkből álló szerve-zet, amely felügyeli a csar-nok megfelelő működteté-sét. Emlékeztetett, hogy volt már erre egy törekvés, de azt a jelenleg közgyűlé-si többséget adó frakció tagjai nem támogatták.A csarnok építési fázisa-it, szakmai hátterét Dor-mán József, a ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója ismertet-te. Elmondta, hogy a mun-kákat 2019. december 22-én kezdték, és az eltelt 11 hónap alatt megmoz-gattak 3900 köbméter föl-det, beépítettek 445 tonna betonacélt, 6193 köbméter betont, falazatként fel-használtak 27 ezer darab Ytong téglát, és az út- és parkolóépítési munkák 70 százalékával is elkészültek. A szakembertől megtud-tuk, hogy a pandémia ugyan okozott némi alap-anyagbeszállítási problé-mát, de ezt sikerült kikü-szöbölni, így megfelelő ütemben halad az építke-zés. – A következő lépés-ként téliesíteni fogjuk az épületet, hogy egész télen tudjunk dolgozni. Folyta-tódnak a tetőszigetelési munkák, majd elkezdjük, illetve folytatjuk - hiszen már most is folynak - a gépészeti és villamos alap-szerelési munkákat. Remé-nyeim szerint tavasszal már elkezdjük a befejező szakipari munkákat. Ha minden jól megy, 1 év múl-va újra itt találkozhatunk – fogalmazott a vezérigaz-gató. A rendezvény végén egy daru segítségével a bokrétafa felkerült a csar-nok legmagasabb pontjá-ra, ami a Kanizsa Aréna esetében 18 méteren van. Mikó-Baráth György4 | KANIZSA újságközéletMegtartották a Kanizsa Aréna bokrétaünnepségét. A keddi sajtóeseményen Balogh László polgármester, Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő és Dormán József, a kivitelező ZÁÉáéV Zrt. vezérigazgatója mondott köszöntőt. Az egészen pontosan 5035 fő befogadására képes aréna hivatalos átadása várhatóan 2021 októberé-nek végén vagy jövő év novemberének elején lesz.Fotó: Horváth ZoltánA margóra…A bokrétaünnepsé-gen Balogh Lászlótól minimum háromszor hangzott el, hogy ez egy sajtóesemény, amolyan rövid magyarázatként a rendezvény visszafo-gottságára. Nincs is ezzel az égvilágon sem-milyen probléma, hiszen a pandémia miatt most valóban nem ildomos nagyobb csinnadratta mellett ünnepelni, bár azért az megérne egy misét, hogy az ÉVE-frak-ció miért nem kapott meghívót…De hadd legyek kicsit önző, mert nekem az most jobban fáj, hogy mi sem kap-tunk. Sajtó. Esemény. Tudom, sokan nehezen tudják dekódolni, hogy ebben a cikkben megje-lent Cseresnyés Péter beszédének azon része is, amiben az ÉVE tagjai felé fogalmazott kriti-kát. Nekik is elmondom: jelenleg biztosítva van a valódi újságírás lehető-sége Nagykanizsán. Saj-nálatos, hogy ezt a pol-gármester vagy éppen a kabineti tagok egy tele-fonhívással vagy egy e-mail átküldésével sem támogatják…pontotElérték a legmagasabb
2020. 11. 27. | 5kis karácsonyKözeleg a december, amit a nap-táron kívül a televíziós reklámok és a bevásárlóközpontokban folya-matosan felcsendülő dalok is jelez-nek. Nagykanizsa közterületei hamarosan ünnepi díszbe burkolóz-nak, a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. munkatár-sai egy héttel ezelőtt kezdték el a fényfüzérek, ünnepi díszek kihelyezését. A Fő úton és az Erzsébet téren a hagyományos díszítést kap-ják meg a fák, emellett például az Ady utca sétáló szakaszán több elemet helyezünk ki. De megjelennek a díszítések a külső városrészek-ben, Miklósfán, Kiskanizsán, Szabadhegyen is. A díszkivilágítást péntek este kapcsoljuk fel először, a város karácsonyfáját hétfőn állítjuk fel az Erzsébet téren – mondta el Szabó Ist-ván, a VIA Kanizsa Zrt. vezérigazgatója. Az ünnepvárás a jótékonysággal foglalkozó szervezeteket idén sem hagyta hidegen, szá-mos felhívással, akcióval lehet találkozni most is Nagykanizsán a legérzékenyebb hónaphoz közeledve. A Kanizsai Fiatalok Közössége a hajléktalanok számára indított gyűjtést, a cso-port már évek óta adományoz különböző megunt, de jó állapotú ruhákat a rászorulók-nak. – Voltak, akik cipőket hoztak, aminek nagyon örültünk, mert azt mindig nehezebb összegyűjteni. Már adtunk le egy hónappal ezelőtt két doboznyi meleg kabátot. Főként amúgy férfiruhák jöttek, ami külön öröm, mert női ruhákból mi is már gyűjtögettünk – mond-ta el a fiatalokat összefogó szervezet elnöke, Szollár-Nikolics Zsanna.A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. szintén kiveszi részét a jótékonykodásból. - Ebben az évben arra gondoltunk, hogy bevonjuk a vásárlóinkat is az adományozásba. Az adventi időszakban az Erzsébet téri mintaboltunkban az új karácso-nyi termékeinkből ötezer forint feletti vásárlóink, ha szeretnék meg-ajándékozni a Családok Átmeneti Ott-honában élő családok egyikét egy ünne-pi terítővel, akkor azt 95 százalékos kedvez-ménnyel megtehetik. Ezzel jelképes áron meg-teríthetik egy ott élő család ünnepi asztalát. Az akciónk a készlet erejéig tart, és a megjelölt ter-mékekre vonatkozik. Az így megvásárolt termé-keket karácsony előtt eljuttatjuk a Családok Átmeneti Otthonába – részletezte az akciót Szirtes Balázs, a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. ügyvezetője. A Nagykanizsai Református Gyülekezet idén sem feledkezik meg a rászorulókról, bár az adománygyűjtés – a jelenlegi vírushelyzet miatt - más formában zajlik. Tartós élelmiszert gyűjt a közösség elsősorban, de a már meg-szokott, úgynevezett „cipősdoboz” akció is él. - Arra kérjük a segíteni szándékozókat, előre egyeztetett időpontban hozzák adományukat a Kálvin téri templomba. A „szeretetdobozo-kat” becsomagolva kérjük, a tartós élelmisze-rek kiosztásában tudunk segíteni. December 14-ig várjuk a felajánlásokat, amelyek elsősor-ban a látókörünkben élő rászorulókhoz jutnak el, valamint a kárpátaljai testvérekhez – mond-ta el Hella Ferenc, református lelkipásztor.Lapunk megkereste a város első emberét is, a karácsonyváró programok, illetve a szeretet ünnepének várásával kapcsolatban. Csupán közösségi oldaláról idézhetünk ismét (a teljes közlemény Balogh László polgármester közösségi oldalán érhető el): „A koronavírus-járvány felülírta a terveinket, ezért elmarad az Erzsébet téri adventi forgatag. Hosszú évek után a város főterét idén először nem lengi be a forralt bor és a kürtőskalács illata, a barátok-nak, gyerekeknek, felnőtteknek nem lesz lehe-tősége a közös ünnepi készülődésre. … A gyertyagyújtás pillanatának a virtuális térben mindenki részese lehet majd, amikor advent-vasárnapokon fellobban a hit, remény, szere-tet és öröm gyertyája.” Vincze AdélAdy Endre Karácsony című költeményéből vett idézet fémjelzi jelen cikket, amit lehet akár a szó szoros értel-mében is tolmácsolni. Az előttünk álló hetek nem a megszokott, hagyományos rendben zajlanak majd – a karácsonyi készülődés sem lehet úgy, mint eddig. Nem lesz közös hangolódás, nem lesz vásár, koncert és műsor, de a jótékonyság nem tűnt el a vészterhes időkben sem.nagy beteg...Beteg a világ, Fotó: Horváth ZoltánKarácsonyi készülődés (város+fények+jótékonyság)Szabó István
6 | KANIZSA újságegészsSZSégAz egyre hidegebbé, ködösebbé váló időjárás, a rövidülő nappalok és a szürkülő táj látványa szinte mindenkit rosszul érint. Lassan beköszönt a tél, az ezzel járó melankólia pedig sokaknál hangula-tingadozást, de az érzéke-nyebbeknél akár testi tüneteket is okozhat. A szezonális depresszió tünetei leggyakrabban késő ősszel vagy tél elején jelentkeznek. - Az ősz egyrészt tele van sokféle örömmel, renge-teg szín van, a természet gyönyörű. Másrészt min-denképpen búcsúzni kell egy napsütéses nyártól. Ezt az időszakot összekap-csoljuk az öregséggel és az elmúlással is. A tartós betegségben szenvedő emberek nagyon gyakran ilyenkor lépnek ki az élet-ből, a meggyengülő élet-energia ilyenkor hozza el a halált. Nem meglepő tehát, hogy szomorúságot, gyakran lehangoltságot érzünk. Ha depresszióról beszélünk, az már egy tar-tós állapot, legalább két-három hónapig vagy hosszú hetekig tartó lehangoltsá-got jelent, ami-kor az ember elveszíti az élet-kedvét, elveszíti a cselekvési energi-áit. Nincs kedve a hétköz-napi, megszokott tevé-kenységeihez sem – mondta el Dóber Valéria pszichológus.A rövidülő nappalok és a hosszabb sötétség arra ösztönzi az embereket, hogy minél hamarabb hazaérjenek, és otthonaik-ba zárkózva, melegben, inkább passzívan töltsék el az idejük nagy részét. A szakember szerint ez a lehető legrosszabb, amit tehetünk, ugyanis az egészségünk érdekében ilyenkor is fontos lenne, hogy a szabadban tartóz-kodjunk. Az elmúlt hetek-ben a hétköznapjainkat érintő, a koronavírus-jár-vány terjedésének meg-akadályozása érdekében bevezetett korlátozások sajnos sokaknál még tovább fokozzák a rossz hangulatot és a bezártság mértékét. Az idősek – elzárva a szeretteiktől – nagyon sokat szenvednek. A fiata-labbak helyzete némileg könnyebb, de őket is meg-viseli ez az időszak.- Mi otthon festeni, gyur-mázni, rajzolni szoktunk a gyerekekkel. Én többnyire a házimunkával kapcsola-tos teendőket látom el, sok is a probléma a folytonos otthonlétből. Hiányzik, hogy többen összejöjjünk, de ezt most nem lehet. Az idő is hideg, így én például most motorozni sem tudok. A gyerekekkel sem tudunk úgy kimozdulni, mint máskor, ez így min-denkinek rossz. A konflik-tusokat is lehetetlen így elkerülni – osztotta meg tapasztalatait lapunkkal Kiss Brigitta.Dóber Valéria szerint a depresszió elkerüléséhez elsősorban a megelőzés lenne a kulcs. Ha a szülők jó mintát mutatnak a gye-rekeiknek, ha úgy nevelik őket, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor vál-tozások történnek és azo-kat meg kell tanulniuk kezelni, akkor ez a későbbi-ekben is megóvja őket a tartós lehangoltságtól. Ha azonban már minden kötél szakad, és úgy érezzük, hogy nem tudunk kijönni a letargikus állapotból, akkor is léteznek alternatív megoldási lehetőségek, amik közül választhatunk.- Én nagyon hiszek a jó levegőben, a sétában, most lehetőleg olyan helyen, ahol nem kell maszkot hordani. Egy séta az erdőben a gyerekekkel jó hatással van a testre és a lélekre egyaránt. Aktív éle-tet kell élni, sportolni rend-szeresen és figyelni az étkezésre. Amit meg-eszünk, az az egész immunrendszerünkre, egészségünkre hatással van. Az is sokat számít, hogy milyen színekbe öltö-zünk fel és a gyerekeinket is érdemes arra tanítani, hogy minél több szín legyen a ruhatárukban. Ezen kívül én hiszek a homeopátiás készítmé-nyekben, akkor is, ha manapság ezeket méltat-lan támadások érik. Én a gyógynövényeket a nehéz helyzetben lévő páciense-imnek is szoktam ajánlani, akárcsak a homeopátiás orvoslást, és eddig mindig pozitív eredménnyel zárult – tanácsolta a szakember.A nyomott hangulat, a téli fáradtság érzése a magyar lakosság 10-12 szá-zalékánál vezet depresszi-óhoz. Törekedjünk arra, hogy értékeljük az élet apró örömeit is, érdemes lehet minden este, lefek-vés előtt, zárásként átgon-dolni: milyen jó dolgok tör-téntek velünk aznap.Körtvélyessy VivienFotó: Horváth ZoltánA tél közeledtével korábban sötéte-dik, kevesebbet süt a nap, az embe-rek ilyenkor inkább bezárkóznak az otthonaikba. A lehangoltság érzése egyidős az emberiséggel, évszak-váltáskor különösen jellemző a dep-resszió tüneteinek a megjelenése. Ez a leggyakoribb szezonális betegséga téli depresszióra!Mondjunk nemet
A forgalmukat szinte telje-sen elveszítették abban a külvárosi panzióban, ahol többnyire rövid idejű tartóz-kodásra szálltak meg a turisták és a Nagykanizsa környéki mun-kavállalók. Mihályi László, a Her-kules Panzió tulajdonosa elárulta, hogy nem sok tartalékuk maradt, de a kormányzati segítségekkel túl lehet élni ezt a helyzetet.Nagyon sok lehetőséget kaptunk.–A kisebb panziókról tudni kell, hogy a kicsi mikrovállalkozás mögött mindenhol egy család van, így nálunk is ez a helyzet. A forgalmunkat nagyjából elveszí-tettük, és a tartalékunk sem sok. Százalékos arányban legalább 70%-os a veszteség ez ideig. Az első hullámot egész jól túléltük. Bár a vendégmozgás jóval keve-sebb, de azért megfelelő volt. Most viszont az időjárás változá-sával a fűtés költsége is teteme-sebb. Ezt meg-próbáljuk vala-hogy kigazdál-kodni s úgy gon-dolom, a kor-mányzati segítsé-gekkel ezt túl lehet élni. Nagyon sok lehetőséget kap-tunk, ami azt jelenti, hogy a befi-zetési kötelezettségeinket tulaj-donképpen szinte eltörölték. Egyéb adóterheinket szintén lényegesen megnyirbálták. Ez nekünk nagyon nagy segítség – mondta lapunknak Mihályi László, a Herkules Panzió tulaj-donos-üzletvezetője.Megkérdeztük egy belvárosi hotel és panzió vezetőjét is, hogy ők hogyan élik meg ezt a csendes időszakot. Elmondták, hogy tavaszra nagy meglepetéssel készültek a vendégeknek és a városlakóknak is egyaránt, de az intézkedések miatt még nem sike-rült felavatni az új létesítményt.Legalább 90%-os a visszaesés–A mi vendégeink zömmel átutazók vol-tak. Mondhatom, hogy legalább 90%-os a visszaesés, hiszen az összes csoport, amely eddig nálunk szállt meg, teljesen eltűnt. Egyénileg sem mozdulnak a ven-dégek, mert nem is mozdulhat-nak. Az ünnepekre sem tudunk tervezni, és azt hiszem most ők sem. Úgy gondolom, akkor sem fognak jönni, ha feloldják a tilal-mat, de kihasználjuk a sok időt és szépítünk, újítunk. Nagyon szép pihenőtérrel alakítottunk ki egy impozáns, Nagykanizsán egye-dülálló wellness részleget, well-ness pincét. Elkészült, de még nem indítottuk el. Mire minden a helyére került, már csak a nyitás hiányzott, és megmutathattuk volna, hogy mit sikerült építeni, addigra beütött a pandémiás idő-szak. Nem kockáztattunk – nyilat-kozta Tarabó Éva, az Oázis Hotel és Panzió vezetője.Zárt ajtók és ablakok vannak a zalaszabari borpanzióban is, ugyanis ott sem fogadnak vendé-geket, és a csapatépítő tréningek is elmaradtak, holott máskor egész évben várják látogatóikat a birtokon. Egy vállalkozás attól vállalkozás, hogy mindig újrakezdi–Az, hogy azt tudomásul ves�-szük és elfogadjuk az természete-sen nem azt jelenti, hogy ennek örülünk, és nem azt jelenti, hogy nem keressük a kiutat. Sajnos először meg kell várnunk, hogy ezek a görbék lapo-sodjanak, hogy jöjjön az oltó-anyag vagy valami olyan egészségügyi javulás legyen, ami lehetővé teszi, hogy újra ki tudunk nyitni. Ha egyszer eljutunk idáig, és a jogszabályok is megengedik, akkor természete-sen újraépítjük, újrakezdjük, ahogy ezt tettük március után is. Egy vállalkozás attól vállalkozás, hogy mindig újrakezdi – vázolta a helyzetet Szabadics Zoltán, a Kányavári Borbirtok és Borpanzió társtulajdonosa.A megkérdezettek alapján a kisebb panzió és hoteltulajdono-sok, valamint üzemeltetők elfo-gadták és tudomásul vették a szi-gorításokat, és igyekeznek arra használni ezt az időszakot, hogy a karbantartási és fejlesztési mun-kálatokat elvégezzék a szállások körül. Így készen állnak arra, hogy amint zöld utat kapnak a nyitásra, már készen fogadhassák a vendé-geiket.Hajnes Rita 2020. 11. 27. | 7pandémiaA szállodaipar is áll a szigorítás óta. A kisebb hotelek és panziók szintén elesnek a vendégektől, s így a bevételtől is. Mindezek ellenére a meg- kérdezett szállodák javarészt pozitívan vélekednek a helyzetről, és úgy gondolják, van kiút a bajból.Fotó: Miholics Szabolcsleállásra kényszerültekA kisebb szálláshelyek is
8 | KANIZSA újságönkNKormányZAtA közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közal-kalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap pró-baidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás megnevezése: irodavezetőA magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2021. március 1-től - 2026. február 28-ig szól.A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.Az intézményvezető által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) vezetésével kapcsolatos teendők ellátása, különösen a névhaszná-lati kézikönyvben szereplő feladatok: információadás, a turisztikai kereslet és kínálat közvetítése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adat-frissítés (NETA), kiadványterjesztés, turisztikai marketing feladatok, pályázatfigyelés, pályázat készítés, kezdeményező, koordináló szerep-vállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében.Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettségfelsőfokú végzettség és legalább 5 éves turisztikai szakmai gyakorlatközépfokú szakirányú végzettség és legalább 3 éves turisztikai szak-mai gyakorlat,legalább egy idegen nyelv (angol vagy az adott térség TOP 3 küldő országának nyelve) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt)számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet)az adatgyűjtő terület kiváló ismeretemagasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a mun-káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egy-idejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad moz-gás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letele-pedett státusz, büntetlen előélet,cselekvőképesség.A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:- a pályázó részletes szakmai életrajzát,- a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,- az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-sal összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,a pályázati eljárás a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyil-vános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan keze-lendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsé-get vállalja,nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyít-vány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizott-ság meghallgatásán kell bemutatni.A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkoráb-ban 2021. március 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 11.A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Balogh László polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Szervezési Csoport vezetője: Magyar-Stróbl Krisztina Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2310. A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-tere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagySzemélyesen benyújtva Balogh László polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, vala-mint a munkakör megnevezését: „Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda irodavezető”A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. előírásai-nak megfelelően a pályázatokat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kine-vezési jogkör gyakorlója dönt. A magasabb vezető kinevezéséhez a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. hozzájárulása szükséges.A magasabb vezetői pályázat eredményéről valamennyi pályázó írás-ban értesítést kap.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-lennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.Nagykanizsa, 2020. október 30. Balogh László polgármesterNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdeta Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda(TOURINFORM NAGYKANIZSA) (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.)irodavezetői (magasabb vezető) beosztásának betöltésére
– Számomra nem volt isme-retlen a feladat, hisz a tanács-rendszer utolsó 5 évében tanácstagként részt vettem a közösségi munkában a belvá-rost képviselve. Nem voltam párttag, viszont volt egy tanult szak-mám, a költségvetési pénzgazdálkodás, vala-mint egy élsportolói múltam. A MÁV-NTE NB. I-es kosárlabda csapatában játszottam.Tanulmányaim befejezése után szép felada-tokkal bíztak meg városunk vezetői. Először a város óvodáinak voltam a pénzgazdálkodója, majd a Thury György Közgazdasági Techni-kum következett. Azután a Csecsemőotthon – mely feladatot misszióként fogtam fel. A kór-ház területén működő otthon sorsát kellett megoldani. Jó érzés volt az üresen álló Űrhajós úti bölcsődéből egy korszerű Csecsemő-és Gyermekotthont varázsolni.Végül a Szociális és Egészségügyi Osztály következett, mely Dr. Nemesvári Márta irá-nyításával kitűnően működött. Szép feladatra pályáztam. A szociális és egészségügyi ellátó rendszer pénzgazdálkodásáért voltam felelős.Csupa szép feladat, hiszen minden szám és gondolat mögött emberi sorsok voltak – idéz-te fel képviselővé válásának előzményeit Szá-nyiné Kovács Mária. – Jó érzés volt választott képviselővé válni. A közgyűlésben Litter Nándor polgármester úrnak sikerült jó összhangot teremteni a pár-tok képviselőivel. Ez nem azt jelenti, hogy min-den simán ment. Voltak kiélezett viták, de okos kompromisszumokkal – városunk lakos-ságát képviselve – szinte mindig sikerült megoldást találni. Fontos volt a közös gondolkodás, hisz városunk jövőjét nem csak 4 évre kell tervezni, hanem jó alapo-kon a fejlődését biztosítani. Munkánkhoz nagy segítséget jelentett Göndör István országgyűlési képviselő, az eltervezett célokhoz szinte mindig kiharcolta a pénzügyi támogatást. – Mit tartottak legfontosabb feladatuknak? – A feltételek biztosítását a munkahelyte-remtéshez. Fő célként jelentkezett az Ipari Park fejlesztése, hiszen hiába kaptuk meg a laktanyák tulajdonjogát, célok nélkül csak egy tulajdont jelentett volna. – Milyen feladatokat határoztak meg indulás-kor? – Meg kellett építeni a város É-i elkerülő útjához csatlakozó utat, hogy az Ipari Park megközelíthető legyen. A bérlemények tulaj-donba adása, területek parcellázása, a régi közművek helyett újak – víz, csatorna, villany, gáz – építése. Biztonsági rendszerek kiépítése, belső utak építése, új vállalatok betelepítéséhez a kedve-ző feltételek megteremtése. Ezekhez a felada-tokhoz nem kevés pénz kellett. Göndör Istvánt elláttuk kellő mennyiségű feladattal. Fontos volt a segítsége.Hittük, hogy nem az egyéni siker a fontos, hanem az, hogy a testület csapatként működ-jön, hiszen együtt többre vagyunk képesek. Aztán tovább álmodtuk városunk szépíté-sét. Elkezdődött a Régi Mozi és a HSMK, a Roz-gonyi Iskola felújítása, hogy csak a legfonto-sabbakat mondjam.Aztán egyetemet is akartunk. Ez a gondolat a Veszprémi Egyetem rektora, Gál Zoltán (egykori kanizsai diák) és városunk vezetése közös akaratából megvalósult, és a mai napig remekül működik.Sikerként éltem meg, hogy az egyéni kere-temből kivilágíttattam a Felső Templomot. Amikor felkerestem Fliszár Károly plébánost, bizony meglepődött, aztán együtt örültünk, amikor karácsonykor kigyúltak a fények.Azonban volt egy álmom, ami nem valósult meg. A Fő út és a Zrínyi út közötti tömb-belsőt kitakarítani és a Zsinagóga épületétől az Ady útig egy csodálatos belső teret kialakítani. Elképzeltem oda egy zenepavilont, egy kis szökőkutat, fagyizót, kávézót stb. Ez egy gyö-nyörű közösségi tér lehetett volna. A két út közötti rossz minőségű építmények fennma-radását már nem engedélyeztük. A ciklus végére csak egy épület maradt, aztán elkezd-hettük volna a tervezést és az építést vállalko-zók bevonásával. Aztán itt az álmom vége, fel-ébredtem. Megvalósult az Ady út, ám a tömb-belső változatlan maradt. Fogadó óráimra 20-25 ember mindig eljött a gondjaival, és nagyon sok érdekes feladattal láttak el. Azon voltam, hogy ne csak hallgató legyek, hanem őszintén megmondjam, hogy tudok- e segíteni. Volt úgy, hogy aktív segítő voltam, ez mindig örömmel töltött el, vagy tanácsot adtam, ha nem volt hozzá hatáskö-röm.Számomra a képviselői feladat több volt, mint egy 8 órás munkahely. Szerencsére a csa-ládom támogatott, segített. Néha még őket is bevontam, és örömmel segítettek. Az utóbbi években kiábrándultam a politi-kából – jelenti ki az egykori képviselőnő. – Ez már nem arról szól, amiről én álmodtam. Fon-tos jogköröket vettek el az önkormányzattól. Mi dönthettünk egészségügyről, oktatási ügyekről a város és városkörnyéki emberek érdekében. Minden elanyagiasodott, családok kerülnek az utcára. Rossz világba érkeztünk. A közgyűlésből hiányzik a csapatmunka annak érdekében, hogy az itt élő embereknek jobb legyen. Arról már nem is beszélve, hogy ezrek költöztek el városunkból. Akaratom ellenére lettem politikus, de szí-vesen csináltam, mert sokat tudtam segíteni – zárta gondolatait Szányiné Kovács Mária.Bakonyi Erzsébet 2020. 11. 27. | 9önkormányzatForrás: egykor.hu30 éves az önkormányzatiságPárton kívüliként, az MSZP támogatásával Szányiné Kovács Mária 2002-2006 között volt önkormányzati képviselő. Városunk jövőjét nem csak 4 évre kell tervezni…Magyarországon 8. rész
Csáktornya és Nagykani-zsa közötti kapcsolatoknak történelmi múltja van, a közelség a XIX. század óta a gazdasági és kulturális kap-csolatok sokaságát ered-ményezte – kezdte a test-vérvárosi kapcsolataink kialakításáról Gerencsér Tibor, a Polgármesteri Hivatal akkori külkapcsolati referense. – Csáktornya az első világháború előtt Kani-zsa vonzáskörzetéhez tar-tozott – folytatta. A kapcso-latok csak a múlt század közepén – kényszerű politi-kai okok miatt – szünetel-tek. A lakossági kapcsolato-kat a múlt század hatvanas éveitől a bevásárló turiz-mus is erősítette. Már a rendszerváltás előtt is ala-kult ki szervezetszerű együttműködés, rendsze-resen találkoztak a két város jogászai és a határőrök is. A Thúry Szakközépiskola és a Csáktornyai Közgazdasági és Idegenforgalmi Középis-kola együttműködése 1999-ben kezdődött el. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2001-ben fel-vette a kapcsolatot a Mura-köz Megyei Kamarával.Az Európai Unió több határ menti együttműkö-dést erősítő programot is finanszírozott, ezért Litter Nándor polgármester 2004-ben kezdeményezte a kapcsolatok hivatalos for-mában történő megerősí-tését. Csáktornya szívesen fogadta a kezdeményezést, a testvérvárosi oklevelet Branko Salamon polgár-mester 2005-ben írta alá.A hivatalos kapcsolatok intenzívebbé váltak, több EU által támogatott fejlesz-tés, illetve program is meg-valósult. Emellett az intéz-mények és civil szervezetek együttműködése is gyako-ribbá vált. Kanizsai diákok évente részt vettek a csák-tornyaiak által a Murán szervezett raftingon, gyak-ran láthattuk Kanizsán a csáktornyai Zrínyi Gárdát, kölcsönösen szerepeltek a művészeti együttesek, a Kanizsa Fotóklub is rend-szeresen szervezett közös kiállítást a csáktornyaiak-kal. A barátság természetes támasza a Horvát Nemzeti-ségi Önkormányzat.Sok minden történt eddig, de van még lehető-ség előrelépésre. Örülnék például a turisztikai együtt-működésnek, hiszen csak 50 km-re vagyunk egymás-tól: bizonyára szívesen jön-ne csáktornyai közönség a Város Napjára vagy más rendezvényre, de a kani-zsaiaknak is kellemes meg-lepetés lenne nyáron a csáktornyai „Porcijunkulo-vo” fesztivál, ha hírt kapná-nak róla.Tárgyilagos történelemoktatás volt a célA Thúry Szakközépisko-la és a Csáktornyai Közgaz-dasági és Idegenforgalmi Középiskola szakmai együttműködése a tanárok és a diákok kapcsolatára épült – elevenítette fel a kezdeteket Cseke Zoltán címzetes igazgató –, Csák-tornyáról rendszeresen átutaztak hozzánk a diákok a karácsonyi Thúry Vásárra. Remélem, ez a kapcsolat még él az iskolák között. Miután Kanizsán műkö-dött az Identitás Szabad-egyetem, és tagjai lettünk az EU-nak, létrehoztunk egy történelmi konferenci-át. Azt akartuk elérni, hogy a tárgyilagos történelem-oktatás ne soviniszta politi-kai célokat szolgáljon semelyik ország részéről sem. A fő gondolat az volt, hogy együttműködésre képes generációk nőjenek föl, nem pedig egymást elutasító emberek kerülje-nek ki a tanításból. Félévente Szlovénia, Hor-vátország és Magyarország más-más helyszínein tar-tottunk konferenciát. Ezen alkalmakra kiválasztottunk a történelemből egy-egy kényesebb pontot, hogy a felnövekvő generáció a lehető legtárgyilagosab-ban legyen okítva mindhá-rom országban, és ne haraggal nézzenek egy-másra, hanem fogadják el egymást együttműködő partnernek. A konferencia témái között szerepeltek a Zrínyiek, a Frangepánok, például IV. Béla hazatérését a tatárjárás után éppen a Frangepánok seregei biz-tosították annak idején. Szó volt Jellacsics seregéről is. A horvát bán a mi tuda-tunkban úgy él, ahogyan Petőfi Sándor megírta a Vén zászlótartó című vers-ében. „Fut Bécs felé Jella-csics a gyáva Seregének seregünk nyomába”. Ők viszont nemzeti hősnek tartják. A tanácskozás témáit mindhárom nemzet résztvevői a rendelkezésre álló történelmi források alapján – a saját szemszö-géből – feldolgozta, és utá-na közösen megvitattuk a beszélgetéseken. Úgy tudom, miután kiléptem az iskolából nem folytatta senki a történe-lem konferencia megszer-vezését, miután az Identi-tás Szabadegyetemet se vitték tovább – összegezte Cseke Zoltán. A horvát önkormányzat is bekapcsolódottTT Csáktornya kulturális életébeVargovics Józsefné, a Horvát Nemzetiségi Önkor-mányzat elnökhelyettese a csáktornyai kapcsolataikról megjegyezte, két jelentő-sebb rendezvény résztve-vőiként a horvát önkor-mányzat is bekapcsolódott Csáktornya kulturális életé-be. Szlovén, szlovák vendé-gekkel közösen felvonul-tak, és műsorral szerepel-tek a Nemzetközi Farsangi Felvonuláson. A híres, „Por-cijunkulovo” csáktornyai fesztiválon pedig az ének-karuk szerepelt. Dunán innen, Murán túl Csáktornya, Alsólendva, Nagykanizsa. A három ország, három város, három fotóklub közös tár-lata a Dunán innen, Murán túl címet viselte 2014 októ-berében, a Magyar Plakát Házban megrendezett kiál-lításon. A Kanizsa Fotóklub több mint egy évtizedes barátságot ápol a két város fotóklubjaival. Csáktornyai vendégek KendlimajorbanA Kortárs Művészetpár-toló Alapítvány és Nagyka-nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala négy alkalommal szerve-zett Testvérvárosi Művész-telepet Kendlimajorban, a Ludvig Nemzetközi Művésztelepek műtermé-ben. A szervezés koordiná-tora a hivatal részéről kül-kapcsolati referensként Gerencsér Tibor, a művésztelep házigazdája, művészeti vezetője Ludvig Zoltán festőművész volt. Az utolsó ilyen jellegű szer-vezés 2014. április 13 – 19. között került megrende-zésre IV. Testvérvárosi Művésztelep néven. Erre a programra érkezett egy résztvevő Csáktornyáról. A záró kiállításra eljött a csák-tornyai önkormányzat kul-turális osztályának vezető-je is. BAKONYI Erzsébet 10 | KANIZSA újságközéletTörténe lmi múltja van kapcsolatánakCsáktornya és Nagykanizsa
2020. 11. 27. | 11közéletAz első fagyos éjszakát sem élte túl az a férfi, aki nem kért segítséget a nagykanizsai átme-neti szállótól, pedig bárkit befo-gadnak az intézménybe. A hétvé-gén történt eset után a részletek-kel kapcsolatban Szőke Rózsa intéz-ményvezetőt kerestük fel.–53 éves férfiról beszélünk. Ő az Interspar mögötti füves területen tartózkodott. Igazá-ból egy bokor alatt találták meg járókelők. Nálunk még augusztusban volt, ebben az évben, 3 napot vett igénybe, utána nem kérte a szolgáltatásainkat. Egyáltalán nem is jött az intézménybe, hollétéről nem volt tudomá-sunk. Most hallottunk sajnos róla a haláleset kapcsán. Sokan bejönnek szerencséreA téli időszakban sokkal többen vannak, a jelenlegi létszám 100 fő. Ebből egy-két fő min-dig jön-megy. Van, aki megmarad az intéz-ményben, de van olyan is, aki nem, pedig a szállás mellett teljes körű ellátást kapnak. Reg-gelit készítünk nekik adományból. Ez általá-ban pékáru, zöldség és gyümölcs. Ebédidő-ben népkonyhai ételt, este szintén adomány-ból készül a vacsora. Ezen kívül egy projektnek köszönhetően 90 adag előre csomagolt, tálcás élelmiszert késő délután és este szoktunk kiosztani azoknak, akik a meleg ételből nem tudnak enni. Nagyon sokan bejönnek szeren-csére. Vannak olyan közterületen tartózkodó ellátottjaink, akiket meg tudunk arról győzni, hogy itt azért mégiscsak jobb, mint az utcán. Meleg van, megvan a teljes ellátásuk, és tulaj-donképpen semmiben sem szenvednek hiányt. Ennek ellenére vannak nagyon hosszú ideje, évek óta olyan utcás hajléktalanok, akik-kel tartjuk ugyan a kapcsolatot, de semmilyen módon nem tudjuk meggyőzni őket, hogy itt jobb. Hiába kínálunk bármit, meleget, ételt, kényelmet, ők ezt valamiért nem vállalják. Erről egyébként sokat beszélünk, hogy mi lehet az oka ennek. A téli a legnehezebb és legkeményebb időszakValószínűleg jobban szeretik a szabad éle-tet, bármennyire is furán hangzik. Ők általában bevackolják magukat vagy hegyi hajlékokba, lepukkant pincékbe vagy laktanyaépületbe. Valahol azért olyan helyen vannak, ami nem szabad ég alatti közterület, fa vagy bokor, hanem ahol a fagyhaláltól megmentik saját magukat. Legtöbbször azt hozzák fel indok-ként, hogy lopnak tőlük, de azt gondolom, hogy a szabályokat sem szeretik betartani. Nekik kényelmesebb ha nem mondja meg senki, mit kell csinálni, mikor van ébresztés és lefekvés. Ez annyira azért nem komoly, de a szabályokhoz és a házirendhez alkalmazkodni kell. Én azt tudom mondani, hogy annyi komp-romisszumot kellene kötni azoknak, akik jelen-leg is kint tartózkodnak, hogy a házirendet tartsák be. Mi megpróbáljuk nap mint nap meggyőzni őket, hogy jöjjenek be, legalább a téli időszakban -ha nyáron kint is tartózkod-nak-, mert ez a legnehezebb és legkeményebb időszak. Akit viszont végképp nem tudunk meggyőzni erről, azoknak szoktunk takarókat adni, és ha kell élelmiszert is, de szívesebben hívjuk be őket – számolt be lapunknak Szőke Rózsa, a Magyar Vöröskereszt Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely intézményvezetője.A Nagykanizsai Rendőrkapitányság a rend-kívüli haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás során vizsgálja, az üggyel kap-csolatban, jogszabály alapján további tájékoz-tatást nem áll módukban adni. Hasonló eset elkerülése érdekében a menedékhely kéri a lakosokat, hogy amennyiben bárhol látnának hajléktalanokat az utcán, mindenképp keres-sék fel az illetékes intézményt, és jelentsék az esetet.Hajnes RitaHalálra fagyott holttestet találtak Nagykanizsán egy bevásárlóközpont melletti füves területen szombatra virradóra. A megtalált 53 éves férfi hajléktalan volt, és a fagypont alatti hőmérséklet lett a veszte.az utcánHalálra fagyvaMagyar Vöröskereszt Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely Tel.: 0693/313-650, mobil: 06709339626, valamint a zalaegerszegi, diszpécseri szolgáltatás tel.: 0670/933-8655
Kedvelt süteményeink egyik elmaradhatat-lan alapanyaga a dió. Varga József, a neves gazdaboltos Varga-gazda elmondása szerint a diófákat az elmúlt 15 évben egyre több betegség érinti, ez pedig ahhoz vezetett, hogy Zala megyében a termőfák 60 százalé-ka kihalt, elszáradt. A fákon megje-lenő zuzmó nem kegyelmezett, ráadásul az idei év időjárása még kevésbé kedvezett a termésnek. A leg-nagyobb veszteséget a 2020-as évben a tavaszi fagyok okozták, továbbá a dióburok-fúrólégy.Ez a kis kártevő az USA és Mexikó területéről származik, a 80-as évek elején jelent meg elő-ször Európában. 2012-ben pedig a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága hatóságilag igazolta a károsító jelenlétét Magyarország területén. A kártevő jelenléte már a zöld színű termésburkon is ész-revehető.Ráteszi a petét a dió külsejére, a kukac kikel, majd berágja magát a dió zöld külső héjába. De ez már oda vezet, hogy azokat a különböző növényi testeket, ereket, amelyek adnák a dió-nak a vitamint, elhalnak. A dió nagyjából meg-nő, csak a külső héja lesz fekete, rohadt, és ez által nem érik meg úgy a belső magház, elbar-nul. Se az íze, se a színe nem teszi piacképessé. Ahhoz, hogy eladható legyen a termés, többet kell permetezni, több erőfor-rást igényel a termő fák fenntartása. Így a tavalyi árakhoz képest a dió ára 500-600 forinttal emelkedett. Ennek ellenére az általunk megkér-dezett kis- és őstermelő tapasztala-tai szerint van kereslet a dióra. Ugyanúgy vásárolják szerencsére, én ki tudom szolgálni a vevőket egész évben dió-val vagy másféle olajos magvakkal. Úgy veszem észre, hogy ugyanúgy megy, ugyanúgy jön a karácsony, ugyanúgy itt lesz a húsvét. Sütemé-nyekbe vagy csak úgy enni, akik esetleg az egészséges életmódot választják és megeszik, hiszen nagyon jó az agyműködésre is a dió – árulta el Varga Döníz kis- és őstermelő.Az ünnepi sütemények másik kedvelt alapanyaga a mák.Szintén sok odafigyelést igényel a termesz-tése, azonban könnyebben meg lehet védeni a különböző kártevőktől, betegségektől, hiszen könnyebben lehet permetezni. Azonban Varga József tapasztalatai szerint egyre kevesebben termelnek mákot. Évről évre csökken a mák-mag eladása. A mákföld megmunkálása nehe-zen megoldható, nemigen van olyan gyomirtó szer, ami megfelelően gaztalanítja. Továbbá a rossz mákot nehéz kiszűrni, csak a kóstolás után bizonyosodhatunk meg róla, hogy jó terméket vásároltunk. A tárolására oda kell figyelni, mivel könnyen avasodik, pené-szesedik, ha nincs megfelelően kiszárítva. Az árát tekintve messze elmarad a diótól, a piacon 1800 forintért már kaphatunk egy kiló darálatlan étkezési mákot. A megkérdezett kis- és őstermelő jótanács-ként elárulta, hogy érdemes figyelni a kiírt árakra, hiszen őstermelőként még mindig ala-csonyabb árakkal dolgoznak, mint egy szuper- vagy egy hipermarketben. A boltok polcain a kis kiszerelések árait látjuk meg először, viszont ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy olcsóbb lenne. Megéri szétnézni a piacon is, mivel így nem csak a diós és mákos bejgli hozzávalóit szerezhetjük be olcsóbban, hanem ezzel együtt a hazai termelőket is támogatjuk. Kálovics Rebeka12 | KANIZSA újságkisKIS KArácsonyJárvány ide vagy oda, de hamarosan kezdődik az adventi időszak. Bizonyára szűk családi körben, mindenki a maga módján megünnepli a karácsonyt. Az ünnepi készülődés meghatározó része pedig a tervezés mind az ajándékok vásárlásánál, mind a karácsonyi menü esetében. Fotó: Horváth Zoltánés merre a
mák?Merre csörög a dió, Rossz volt a termés emelkedik a dióbél ára a piacon
2020. 11. 27. | 13egészségAz már köztudott, hogy a különböző felsőlégúti megbetegedéseknek, valamint az új koronavírus-nak a gyógyultak esetében is vannak hosszabb távú negatív hatásai az emberi szervezetre. A szakma folyamatosan kutatja eze-ket, s tanulmányok támasztják alá, hogy szá-mos esetben ezen beteg-ségekből felépülteknél szövődmények maradhat-nak, melyek több szervet, a tüdőt pedig nagyban érint-hetik. Gyakori fennmaradó tünet az általános gyenge-ség, az izomrendszert érin-tő fáradtság, de a tüdőka-pacitás csökkenése is meg-mutatkozhat. Bunczom Edina gyógytornász azt tapasztalja, hogy - az eny-hébb tüneteknél - néhány megfelelő mozdulattal, légzőgyakorlattal segíthe-tünk is szervezetünknek. A fizioterápia megközelítése szerint ugyanis a szervezet egyfajta stresszes állapot-ba kerül a fertőzés során is, ilyenkor az adrenalin-akti-vitás hatására a szervek felől az izmokba áramlik a vér. Ekkor az izmok feszes-sé válnak, az elhalt sejtek-ből toxinok szabadulnak fel és ezáltal a szervi kerin-gés gyengül. Ez a szervezet kimerüléséhez vezethet, ezért fontos a keringés, ezen belül a nyirokkerin-gés javítása. A légúti fertő-zés esetén a helyzetet nehezíti, hogy a tüdő érin-tettsége miatt a légzési funkciók csökkennek, így a keringés nem tud normáli-san működni. A feszült izmok vagy a bordakosár beszűkülő mozgása csök-kenti a szervezet normál működését, melyeket különböző manuális tech-nikák segítségével külső-leg megtámogathatunk. A kezelés célja ilyen esetben a feszes izmok, a csökkent mozgástartomány és a bel-ső szervi működés beindí-tása. Fontos, hogy a keze-lés a vírust nem öli meg, de a tüneteket csökkentheti. - A regenerációt segítheti például a kötőszövet lazí-tása, annak kiemelése. Ezen gyakorlattal a tüdő feletti háti szakaszt lehet végig lazítani: alulról a bor-dakosár aljáról megyünk felfelé a gerinc mellett két-oldalt, s amennyire lehet, megcsípve ki kell emelni, meghúzni a bőrt – taná-csolta a gyógytornász. Manapság fontos a tüdő átszellőztetése, a rekesz-izom erősítése, melyet lég-zőgyakorlatokkal segíthe-tünk. A mellkasi és a hasi légzés gyakorlása is fontos lehet a gyógyulási folya-matban. - A légzőgyakorlat során a beteg az egyik kezét a mellkasára, másikat a hasára helyezi. Az orron át mély belégzést kell végezni a mellkas meg-emelésével, tágításával, majd kis légzési szünet után, a lassú kilégzés szá-jon vagy orron át is történ-het. A hasi- vagy rekeszlég-zés is hasonlóan történik: a mély, lassú orron át törté-nő belégzést lehetőleg mozdulatlan mellkas mel-lett a has előre domborulá-sával kell elvégezni, lég-zésszünet után pedig lassú kilégzés történjen. A hasi belégzést végezhetjük megszakításokkal, mintha szippantgatnánk a leve-gőt. Ez fokozza a rekesz-izom tónusát és izomerejét – mondta a szakember. A nyirokkeringés javításához a gyógytornász az izmok nyújtását, a strechinget is ajánlotta. - Ez az izomros-tokat hosszirányban fogja megnyújtani, a nyirokerek feletti nyomást csökkent-heti ezáltal, ha maga a nyi-rokkeringés javul, akkor jobban ürülhet a méreg-anyag a szervezetből. Bun-czom Edina mindemellett kiemelte: akik a betegség miatt sokat fekszenek, azoknak nagy gondot kell fordítani a testhelyzet vál-toztatásra. A háton fekvés mellett fontos másik test-helyzet felvétele, ha lehet, „forogni” kell, hogy át tud-jon szellőzni a tüdő. Az említett gyakorlatokat pedig akár naponta több-ször is elvégezhetjük, a jó tüdőkapacitásért.Vuk AnitaNagy munkának van kitéve az ember immunrendszere. A legfontosabb feladata a szervezet védelme, az immun-válasz következmé-nye pedig a „be- tolakodók”, így többek között a vírusok elpusztítá-sa. A felsőlégúti betegségek, a jelen-leg az emberiséget megbénító korona-vírus tüneteinek enyhítésére légző-gyakorlatok is a segítségünkre lehetnek – mondja a szakember.Fotó: Horváth ZoltánidőkbenSegítség a vírusosGyakorlatok a szabadabb légzésért
Rinfel János már évek óta foglalkozik kará-csonyfákkal. A kereskedők már októberben kivá-lasztották azokat a fákat, melyeket felvásárolná-nak. Nem csak hazai értékesítőnek, hanem kül-földi piacra is termel, az árak idén azonban nem változtak. – Gyakorlatilag folyóméterben 2000-2500 forint per méter, illetve ahol darabra vásárolták, 4-5000 forint között van ez az ár, tehát alapvetően majdnem ugyanan�-nyi. Idén a kiskereskedelemben várható áremelés, de valószínűnek tar-tom, hogy a tavalyi árakon fogják értékesíteni idén is az őstermelők a fákat fent Budapesten vagy bármelyik nagyvárosban. Magyarul ez az 5000 forint per méter – ez irányadó ár – természetesen, ahol darabra árulják a fákat, ott emelkedni fog – fogalmazott Rinfel János. Az árak változását külső tényezők is befolyásolhatják: például a külföldről behozott fenyőfa elnyomhatja a magyar árut, hiszen sokkal olcsóbban tudják azt árusítani a nagy kereskedelmi láncok. Rinfel János azonban hangsúlyozza: ezek a fák nagyüzemi termelésből származnak, kicsi munkaerőigénnyel dolgoznak, és már október végén elkezdik a faki-termelést. Ezek a fák hűtőkamionokban becsomagolva érkeznek Magyarországra. Így a nedvességtartalmuk sokkal alacsonyabb, ezért rövid ideig tudják díszíteni otthonunkat. Emellett az is árnövekedést eredményezhet, hogy azokat a területeket, ahol korábban fenyőfákat árultak, már más cégeknek adták bérbe.A helyi termelők elárulták: külföldön is jó híre van a magyar fenyőnek, ugyanakkor a koronavírus-járvány hatásait a kará-csonyfapiac is megérzi. – Kereskedők is kevesebben jöttek, kevesebb fát vásároltak fel, és akik visznek Budapestre és a többi piacra is, még kivárnak egyelőre. Nem azért, mert nincsen fa, mert az van rengeteg. Surdon, Nemespátró-ban el tudnánk látni az egész országot fenyőfával, úgy-hogy karácsonyfából hiány nem lesz, de ha látnánk, hogy a piacon fogy, akkor utána vágnánk még ki, és 2-3 nap múlva újra fel-vinnénk a fát a piacokra – mondta el Kanász János őstermelő.A nordmann fenyő ára a fenyőfák közül a legmagasabb, a vásárlók mégis ezt a fajtát kedvelik a legjobban, mert tűleveleit hosszan meg-tartja. Utána követi a lucfenyő. A minőségi áru előállítása azonban sok fizikai munkát igényel, egy-egy fa, hogy elérje az emberek által legtöb-bet vásárolt méretet, akár 10 évet is igénybe vehet.Karácsonyfa egyszerűen és gyorsanPataki Károly letenyei származású, jelenleg Kaposváron él. Családja már mintegy 12 éve foglalkozik fenyőfatermesztéssel. Az elején több fafajtával tevékenykedtek, mostanra azonban a korábbi évek tapaszta-latai alapján, szinte kizárólag nordmann fenyőre orientálód-nak. A család tagjai eleinte Letenye főterén értékesítették fáikat, valamint kereskedőknek nagyobb tételben is adtak el. Azonban az elmúlt években Károly szüleinek korára tekintettel, továbbá a több napon keresztüli hidegben árusításról lemondtak, és a modern kornak megfelelően, áttértek az online értékesítésre. – Most már csak kereskedőknek értékesítünk, illetve 3 éve jött az ötlet: az internetnek köszönhetően, online is árusítsunk. Mivel Marcaliban is laktam, ennek jóvoltából lett egy kiterjedt kapcsolati rendszerem, továbbá most már Kaposváron is, ezért kitalál-tuk, hogy a fenyőfákat házhoz szállítással, karácsony előtt frissen vág-va kiszállítjuk. Azóta több pozitív visszajelzést kaptunk, és teljesen meg voltak elégedve a vevők – árulta el Pataki Károly.Az online vásárlásnak rendkívül egyszerű a menete. A vásárló kivá-lasztja a számára megfelelő méretet, itt részletes információt kapnak a fa méretéről, megoszthatja, milyen típusú ingatlanba szeretné elhe-lyezni, és ennek megfelelően szállítják ki. – Rendkívül népszerű lesz várhatóan ez a fajta értékesítés, hisz’ most sokan nem igazán merészkednek ki a piacra. Vannak, akik szeretnének képet kérni a fáról még a kivágása előtt, természetesen ezt is tudjuk szolgáltatni vevőinknek. További pozitívumai még az online vásárlás-nak, hogy a vevőknek nem kell a hidegben keresgélni majd összeko-szolni az autóikat a karácsonyfával – mesélte Pataki Károly. Gerencsér Dóra14 | KANIZSA újságkisKIS KArácsonyElkezdődött a karácsonyfának szánt fenyők ki-termelése. Surdon már megjelölték azokat a fákat, amelyeket a kereskedőknek szántak a gazdák, ugyanis az ország fenyőfáinak nagy része erről a környékről származik. Az őstermelők szerint idén minimális drágulás várható a piacon. karácsonyfát vásároljunk?Hazai vagy külföldiFotó: Horváth ZoltánKánász János
2020. 11. 27. | 15mezőgazdaság,,Ez egy mentsvár! Ahogy mon-dod!” Így kezdte vendéglátónk mondanivalóját, kérdésünkre válaszolva, Látóhegyen. Sóstaiék - József és Ica – mindketten kimondottan közösségi emberek, nyugdíjas klubok tagjai, énekkar-ba, táncegyüttesbe járnak. Így a jelenlegi időszak nem egyszerű számukra. - Ide még kijöhetünk. Itt friss levegőn vagyunk. Persze nagyon hiányzik a közösség, de elfogadtuk, ez a helyzet most. Itt Látóhegyen találkozunk a szom-szédokkal, az ismerősökkel - ter-mészetesen betartunk minden szabályt. Teszünk egy-egy sétát, felmegyünk a kápolnához, köz-ben megbeszéljük, milyen híreket hallottunk - mesélte Sóstai József.A beszélgetés során persze szó-ba került az is, hogy hiába gondol-ja az ,,ártatlan panel-lakó”, hogy ilyenkor már csupán sétálgatni jár a birtokra a gazda és a gazdas�-szony. Ez nem így van. Munka most is, még mindig van. - Hát... az ásó, kapa, gereblyéből már inkább csak az utóbbi van haszná-latban - mondta nevetve Sóstai József. A veteményest felástuk, látszik, hogy még a díszítésnek szánt virágágyások helye is fel lett ásózva. Persze mi is készültünk a következő évre, a fokhagymát már elvetettük, szépen hajt. Aztán betakargattuk a kényesebb növé-nyeket, és a gyümölcsfákra is gon-doltunk. Nem csak a fagy miatt, hanem a kórokozók miatt is elvé-geztük az ilyenkor szokásos tenni-valókat. Látszólag csend, és nyugalom honol a környező birtokokon, Sós-taiéknál is ezekben a napokban. Minden téliesítve lett. Beszélgeté-sünk után rögtön előkerültek a szerszámok. - Mondtam, hogy van munka! Most szép az idő, elkezd-jük visszavágni a kósza ágakat. Aztán annak a fenyőnek az ágai már rálógtak a tetőre, eltömődik a csatorna. Most meg tudjuk csinál-ni - mutatta a házigazda, aki ter-mészetesen feleségével állt neki a munkának. Az év végéhez köze-ledve beszélgetésünkből nem maradhatott ki az az új rendelke-zés, amely 2021-től tiltja a kerti növényi hulladék égetését. - Én végül is megértem. Sokszor bebo-rít mindent a füst, itt Látóhegyen is. De kérdem én, mi lesz azzal a zöld-hulladékkal, amit nem tudunk komposztálni? A beteg ágakat nem lehet elégetni... Fer-tőzésveszély. És biztos vagyok benne, sokan majd tárolják, tárol-ják a nyesedéket, a zöldhulladé-kot... ami egyszer csak elborít min-dent ... mi lesz vele? Mi már most berendezkedtünk, aprító gépet vásároltunk. Megnöveljük a kom-posztáló területet, megoldjuk! Azért nem volt két fillér... - mond-ta a házigazda, aki a következő gondolattal búcsúzott tőlünk: Ter-mészetesen igyekszünk. Itt vagyunk a jó levegőn, békesség-ben, szeretetben, barátokkal körülvéve - reméljük, egészség-ben is!”Vincze AdélA sokszor emlegetett friss levegő és a kikapcso-lódást nyújtó területművelés az utóbbi időben még inkább felértékelődött. Az ember megsza-badul a negatív terhektől, és a “városi elképze-lésekkel” ellentétben még mindig van munka a hegyi birtokokon.Ásó, kapa, gereblye 29. részFotó: Horváth Zoltána birtokA covid árnyékában ,,mentsvár”
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!NOVEMBER 28.STEFÁNIA A Stefánia latin eredetű név, az István férfi-névnek a latin Stephanus alakjából képzett női név. Jelentése virágkoszorú.NOVEMBER 29.TAKSONYA Taksony török eredetű régi magyar név, Árpád fejedelem unokájának, a negyedik magyar nagyfejedelemnek, az összes Árpád-házi király ősének a neve volt. Jelentése jóllakott, elége-dett, vad, kegyetlen, féktelen, szilaj.NOVEMBER 30.ANDRÁSAz András görög eredetű bibliai név, a latin Andreas névből származik. And-rás apostol Jézus első tanítványa, Szent Péter testvére volt. Jelentése férfi, fér-fias.ANDORAz Andor görög eredetű név, az András régi magyar alakváltozatának, az Andorjás névnek a rövidülése. Jelenté-se férfiak legyőzője.DECEMBER 1. ELZAAz Elza német eredetű név, az Erzsébet rövidülése.DECEMBER 2.MELINDAA Melinda francia eredetű név, jelenté-se ismeretlen.VIVIENA Vivien angol eredetű név, Viviána alakváltozata.DECEMBER 3. FERENCA Ferenc francia, latin eredetű név. Az olasz Francesco név latinosított Fran-ciscus formájából származik. Jelentése francia.olÍVIAAz Olívia latin eredetű név, az Oliva név származéka. Jelentése olajfa.DECEMBER 4.BORBálAA Borbála a Barbara magyaros módosu-lata.BARBARAA Barbara görög eredetű név, jelentése idegen, külföldi nő.Gy ógyszer tári ügyeletJövő heti véradások2020.11.30.10:00-15:00 Vöröskereszt Nagykanizsa Sugár út 28.2020.12.01.13:00-18:00 Vöröskereszt Nagykanizsa Sugár út 28. 2020.12.03. 13:00-18:00 Vöröskereszt Nagykanizsa Sugár út 28.2020.12.04.10:00-16:00 Vöröskereszt Nagykanizsa Sugár út 28.A véradás mindenki számára nyitott.30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttHírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagYKANIZSA, egy kattintásraAz állatorvosi készenlét telefonszáma:2020. november 28.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46219:00-08:002020. november 29.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28019:00-06:002020. november 30.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:00
2020. 11. 27. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókNovember 28.1887. 11. 28-án megindult Budapest első ,,villamo-sított közúti vasút” vonala, vagyis az első villamos.November 29.11.29-e Advent első vasárnapja. Az advent szó jelentése „eljövetel”, az időszak a karácsonyt meg-előző várakozás ideje, az Úr eljövetelének várása. A görögkatolikusoknál a hatodik vasárnaptól tartják az adventi időszakot.November 30.11.30-a Szent András napja. A néphit szerint, ha András napján esik az eső vagy a hó, ezt követően 40 napig esik. Ilyenkor sok helyen készítettek hagyma kalendáriumot: szétszedett fej vörös-hagyma rétegeire csipet sót szórtak.December 1.1925. 12. 01-étől a Magyar Rádiózás Napja. December 2. 1915. 12. 02- én Albert Einstein közzétette relativi-táselméletét.December 3.1993. 12. 03-ától a Fogyatékkal élő Emberek Nem-zetközi VilágnapjaDecember 4. 1946. 12. 04-én megszületett a nagykanizsai szüle-tésű Balázsovits Lajos, Balázs Béla-díjas színész, rendező, színigazgató, a Halhatatlanok Társulatá-nak örökös tagja.Az elELőző HETI REjTVény MEgFEjtéSE: A siker három összetevője: tehetség, szorgalom és szerencse.
18 | KANIZSA újságkaKAmaraMagas állami kitüntetésben részesült Dr. Polay József a NAKKIK elnökeOktóberben a pénzügyminiszter által adható legjelentősebb szak-mai tárcakitüntetésben, „Magyar Gazdaságért” díjban részesült elnökünk. A kitüntetést kiemelke-dően eredményes szakmai tevé-kenysége és sikeres életútja elis-meréséül kapta. Az emlékplakett ezüstből készült és első oldalán Gróf Széchenyi István „a legna-gyobb magyar” arcképét, míg másik oldalán a Lánchíd sziluettjét és idézetet tartalmaz. Elnökünk-nek idén ez már a harmadik jelen-tős elismerése, hiszen májusban „Közgazdász Nagydíjat” – az országban egyedüliként-, augusz-tusban pedig „Kamarai életműdí-jat” kapott.Országos Kollégiumi ElnökválasztásAz MKIK elnöksége alakuló ülé-sén Dr. Polay Józsefet, a NAKKIK elnökét a Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégium elnökévé választotta.Hogyan fordítsuk előnyünkre a NAV adat-szolgáltatást? c. webinárium indulA Modern Vállalkozások Prog-ramja és a Zala Megyei Kereskedel-mi és Iparkamara által megrende-zésre kerül a Káoszból rend – Hogyan fordítsuk előnyünkre a NAV adatszolgáltatást? c. webinári-um. mely a Vállalkozz digitálisan! rendezvénysorozat része.Kiemelt témái lesznek: Online számlázás és adatfeldol-gozás, kötelező és egyre bővülő adatszolgáltatási kötelezettségek, informatikai megoldások beveze-tése, felhőalapú könyvelőprog-ram, számviteli automatizáció, elektronikus bevallások, papír vagy elektronikus számla, számla-adatok könnyebb kezelése, elérhe-tő fejlesztési források, hatékony együttműködés vállalkozó és könyvelő között.Miért érdemes részt venni?Azok a vállalkozások, akik mun-kafolyamataik hatékonyabbá téte-le érdekében hajlandóak digitális megoldásokat alkalmazni, a fej-lesztésekbe befektetni, nemcsak adatszolgáltatási kötelezettsé-günknek tudnak jobban eleget tenni, hanem az automatizált és strukturált adatrendszer kialakítá-sával hatékonyabban tudnak ada-tokat elemezni, visszakeresni, vezetői döntéseket hozni. Az idő és forrás véges, nem mindegy, hogy mennyit tudunk megspórolni belőle.A részletes program elérhető a https://vallalkozzdigitalisan.hu/ese-menyek/esemeny.html?cid=823 weboldalon. Változások a kamara ügyfélszolgálatábanTisztelt Ügyfeleink!Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus okozta helyzet miatt 2020. november 16-tól a személyes ügyfélfogadás korlátozottan működik.Kérjük, hogy csak az alábbi ügyek esetén, előzetes időpont egyeztetés után keresse fel ügyfél-szolgálatunkat: Széchenyi Kártya ügyintézés Tanulószerződés ügyintézésOkmányhitelesítésKamarai hozzájárulás befizetéseA kamarai hozzájárulás befizeté-sénél kérjük, hogy lehetőség sze-rint az átutalást részesítse előny-ben. Bankszámlaszámunk: Sber-bank 14100134-12287549-13000004 A közlemény rovatban szíves-kedjen feltüntetni a vállalkozás adószámát. A Nyugat-dunántúli Régió Kereskedelmi és Ipar-kamarák Szövetsége és a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége Regionális Online Adó- és Vámszakmai nap-ot szervez, 2020. november 25-én 10.00 órai kezdettel!Előadások:• ÁFA adóraktár, háromszög és sokszög ügyeletek, ÁFA-vám kap-csolata, BREXIT,Előadó: Fekete Antal okleveles adószakértő, VJASZSZ elnökségi tag, az oktatási bizottság elnöke,• INCOTERMS, modernizált vám-eljárások, vámraktárak, kvóta, kiegészítő vám kockázatai,Előadó: Dr. Sándor János VJASZSZ elnökségi tag, nemzetkö-zi referens• Jövedék-termékdíj-EKAER témakörökben az utóbbi időben nem volt sok változás, de a legfon-tosabb kérdésekre, „buktatókra” felhívjuk a figyelmet, szívesen vár-juk e témakörökben a kérdéseket, ha vannak, mert akkor azokat beépítjük az előadásba.Előadó: Fülöp Attila, VJASZSZ elnökségi tag, jövedéki tagozat vezető (jövedék)Szepesi Sándor VJASZSZ főtit-kár, (termékdíj/EKAER)Az ingyenes on-line szakmai nap-ra a következő linken tud regisztrál-ni: https://gymsmkik.hu/online-ado-es-vamszakmai-nap-november-25-en-20201125.Várjuk jelentkezését!Szakképzési Hírek Tájékoztató gyakorlati képzőhe-lyek részére!A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva – figyelem-mel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. ren-deletre – a szakképzésért felelős miniszter egyedi miniszteri határo-zatot hozott a szakképzésre vonat-kozó szabályokról, melynek kivo-natát az alábbiakban olvashatja (a teljes szöveget lásd: www.nive.hu):1. Közismereti és szakmai elmé-leti oktatásA szakképző intézményekben folyó szakmai oktatásban a közis-mereti és szakmai elméleti tanórá-kat on-line módon kell megszer-vezni.2. Szakmai gyakorlati oktatásA szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni lehetőség szerint heti tömbösítés-ben, kis létszámú csoportokban. A kis létszámú jelenléti képzés és a szakmai vizsgák esetében az egészség megőrzését célzó intéz-kedések jogszabályok, kiadott útmutatások, irányelvek szigorú betartása továbbra is mindenki számára kötelező. A foglalkozás teljes ideje alatt maszk, vagy más, azzal egyenértékű egyéni védő-eszköz viselése kötelező.A csoportokat úgy kell megszer-vezni, hogy a tanműhelyben a 1,5 méteres védőtávolság, vagy a tanulók felépítménnyel való fizikai elválasztása biztosított legyen. A tanulócsoportok egymástól elkü-lönítve használják a szociális hely-ségeket és az étkezőt.A tanuló duális partnernél folyó szakmai gyakorlati oktatása igazo-dik a vállalati munkaidőhöz és a fel-adatellátás jellegéhez. A vállalat munkarendjében bekövetkező vál-tozáshoz a gyakorlati oktatása ide-jére a tanuló is igazodik.3. Egyéb szabályokA fentiek szerinti oktatási módra a szakképző intézmény helyi óra-tervet alakít ki a duális képző part-nerekkel együttműködve.Ezúton szeretnénk felhívni a képzőhelyek szíves figyelmét, hogy amennyiben nem tudják vál-lalni a tanuló gyakorlati foglalkoz-tatását a fent meghatározottak szerint és az iskola veszi át a továb-biakban a tanuló gyakorlati oktatá-sát, úgy a képzőhelynek továbbra is fennáll a fizetési kötelezettsége a tanulói juttatásra vonatkozóan, normatívát viszont ebben az eset-ben nem hívhat le utánuk.Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
2020. 11. 27. | 19kamaraPályaorientációs HírekA pályaorientációs folyamat lényege, hogy a pályaválasz-tás szereplői megfelelő mennyisé-gű és minőségű információhoz jus-sanak. A járványhelyzet ezt az információáramlást lecsökkentet-te. A személyes találkozások helyett az internetet hívjuk segít-ségül. Rengeteg olyan oldal van, ahol tájékozódni lehet a jelenlegi iskolarendszer felépítéséről, az iskolarendszerben tanulható szak-mákról, a duális képzés lényegéről, a szakképzési munkaszerződés jelentőségéről.(Ajánlott oldalak: palyaorientacio.nive.hu, szakkep-zes.ikk.hu) Az üzemlátogatásokat ugyan nem pótolják, de betekin-tést nyújtanak egy-egy szakmába a palyaorientacio.munka.hu olda-lon látható kisfilmek.Az általános iskolák kötelezően megtartandó pályaorientációs napja szakmabemutatók, önisme-reti feladatok keretében segíti a pályaválasztási döntést. Ebben a tanévben három általános iskola kérte a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara segítségét a pálya-orientációs nap lebonyolításában. Személyes jelenlét hiányában digi-talizált feladatokkal, nyomtatott anyagokkal segítettük a progra-mokat. A szokásos őszi pályaorien-tációs osztályfőnöki órát egy iskola kérte. A 8. osztályos tanulókkal a pályaválasztási döntést befolyáso-ló tényezőkről beszélgettünk.Az előző megjelenésben a szépészeti ágazatot mutattuk be, most a faipar következikÚjdonságok a faipari ágazat területénA Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondy Vilmos Tech-nikumában, a Petőfi úti telephe-lyen, 3 éves képzés keretében tanul-hatnak asztalos, kárpitos, divatsza-bó, ács, festő, kőműves szakmákat a diákok, illetve 2 éves, esti rendszerű képzés keretében a felnőttek.A szakképzésben zajló változá-sok jelentősen érintették a felso-rolt szakmák oktatását is.A képzés első évfolyamán ágazati alapképzésben vesznek részt a tanu-lók, mely az iskola korszerűen felsze-relt tanműhelyeiben zajlik. A tanu-lók tanműhelyi keretek között tanul-ják meg a választott szakmájukhoz szükséges alapkompetenciákat. Az alapképzés ágazati alapvizsgával zárul, melyet a szakmai képzés követ duális képzés formájában. Az asztalos tanműhelyben kézi és gépi műhely is várja a diákokat, ahol tanári felügyelet mellett tanulják meg a gépek használatát. A kárpitos szakma gyakorlati meg-alapozása az iskolai tanműhelyben zajlik, míg a duális képzés kereté-ben a kanizsai vállalkozásoknál töl-tik gyakorlati idejüket a tanulók.Kamaránk szakképzési feladatai az NFA-KA-ITM-16/2019/TK/13 szá-mú pályázati támogatásból valósul-nak meg. A támogatást az NFA KA terhére az Innovációs és Technológi-ai Miniszter biztosítja.
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A november 28-december 4.2020. november 28. szombat00:00 Aktuális Hargita, 00:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, 00:40 Családi magazin, 01:00 Híradó, 02:15 Sztárportré, 02:45 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 03:15 Fagyos oázis, 04:20 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 04:50 Lapozó, 06:30 Aktuális Hargita, 07:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 07:30 Családi magazin, 08:00 Híradó, 08:15 Sztárportré, 08:45 Egy falat kenyér egy csipetnyi szó, 09:15 Fagyos oázis, 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 10:20 Lapozó, 12:00 Közérdekes, 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 Családi magazin, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Egészségügyi magazin, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfóni-kus Zenekar 1. rész, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Zenélő Kani-zsa - Heavy Brass Guys Tuba Quartett, 18:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:50 Aktuális Hargita, 19:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só ism., 19:50 Földanya hangján, 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó2020. november 29. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Zenélő Kanizsa - Heavy Brass Guys Tuba Quartett, 00:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:50 Aktuális Hargita, 01:20 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só ism., 01:50 Földanya hangján, 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Zenélő Kanizsa - Heavy Brass Guys Tuba Quartett, 07:10 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 07:20 Aktuális Hargita, 07:50 Egy falat kenyér és egy csipetnyi só ism., 08:20 Földanya hangján, 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Közérdekes, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Családi magazin, 14:15 Kommen-tár nélkül – heti válogatás, 14:40 Egészségügyi magazin, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Zenélő Kanizsa - Zala Szimfónikus Zenekar 1. rész, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Mise – Istentisztelet, 19:10 Nagykanizsa - Viwa OB I.B. vízilabda mérkőzés felvételről, 20:10 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:20 Vasárnap esti mozi - A bátorság szimbólumai, 22:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:10 Lapozó2020. november 30. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Mise – Istentisztelet, 01:10 Nagykanizsa - Viwa OB I.B. vízilabda mérkőzés felvételről, 02:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:20 Vasárnap esti mozi - A bátorság szimbólumai, 04:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 06:40 Mise – Istentisztelet, 07:40 Nagykanizsa - Viwa OB I.B. vízilabda mérkőzés felvételről, 08:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:50 Vasárnap esti mozi - A bátorság szimbólumai, 10:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:40 Lapozó, 12:00 Nagykanizsa - Viwa OB I.B. vízilabda mér-kőzés felvételről, 13:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 13:10 Sztárportré, 13:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 13:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:30 Kalando-zoo, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:30 Közérdekes ism, 20:00 Híradó, 20:15 Kukkantó, 20:45 Táncból katedrálist, 21:35 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:05 Lapozó2020. december 1. kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Kalando-zoo, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:30 Közérdekes ism, 02:00 Híradó, 02:15 Kuk-kantó, 02:45 Táncból katedrálist, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:00 Kalando-zoo, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 08:00 Közérdekes ism, 08:30 Híradó, 08:45 Kukkantó, 09:15 Táncból katedrálist, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:35 Lapozó, 12:00 Kalando-zoo, 12:30 Közér-dekes ism, 14:10 Kukkantó, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 18:30 Akutális Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Mi portánk ism., 20:00 Híradó, 20:15 Madarat tolláról, 20:45 Hanti sámán hagyatéka, 21:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 21:50 Lapozó2020. december 2. szerda 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Akutális Hargita, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Mi portánk ism., 02:00 Híradó, 02:15 Madarat tolláról, 02:45 Hanti sámán hagyatéka, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 07:00 Akutális Hargita, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 08:00 Mi portánk ism., 08:30 Híradó, 08:45 Madarat tolláról, 09:15 Hanti sámán hagyatéka, 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 10:20 Lapozó, 12:00 Akutális Hargita, 12:30 Mi portánk ism., 13:15 Madarat tolláról, 13:45 Han-ti sámán hagyatéka, 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:30 Nyitott egyetem, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:30 Termé-szettudomány a hétköznapokban, 20:00 Híradó, 20:15 Szomszédvár, 20:45 A nagy fafilm, 21:40 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:10 Lapozó2020. december 3. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 00:30 Nyitott egyetem, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:30 Természettudomány a hétközna-pokban, 02:00 Híradó, 02:15 Szomszédvár, 02:45 A nagy fafilm, 03:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 07:00 Nyitott egyetem, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:00 Természettudomány a hétköznapokban, 08:30 Híradó, 08:45 Szomszédvár, 09:15 A nagy fafilm, 10:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 10:40 Lapozó, 12:00 Nyitott egyetem, 12:30 Természettudomány a hétköznapokban, 13:00 Szomszédvár, 13:30 Nyitott egyetem, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Míves kosár ism, 20:00 Híradó, 20:15 Látogató, 20:45 Fagyos oázis, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 22:05 Lapozó2020. december 4. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 00:30 Hargita, 01:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 01:30 Míves kosár ism, 02:00 Híradó, 02:15 Látogató, 02:45 Fagyos oázis, 03:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 07:00 Hargita, 07:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 08:00 Míves kosár ism, 08:30 Híradó, 08:45 Látogató, 09:15 Fagyos oázis, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 10:35 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Míves kosár ism, 13:00 Híradó, 13:30 Fagyos oázis, 14:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 18:30 Gázfröccs, 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 19:30 Süssünk főzzünk ism., 20:00 Hír-adó, 20:15 Sztárportré, 20:45 Egy falat kenyér egy csipet-nyi szó, 21:15 Még az üveghegyeken is túl, Grönland, 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, 22:35 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 11. 27. | 21sport Egy inkább nagy küzdelmet hozó zárt kapus mérkőzésen a bajnokság „odavágós” szaka-szát győzelemmel zárta le az FC Nagykanizsa NB III-as lab-darúgó együttese a Tatabányai SC ellen. Folytatás az „előreho-zott tavasz” alkalmával már most vasárnap 13 órától követ-kezhet, ráadásul Kanizsán, ahová a Nagyatádi FC látogat. FC Nagykanizsa (5.) – Tatabányai SC (11.) 2-1 (0-1)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 19. forduló. Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Vezette: Szalai L. (Schweighardt, Baráth N.). G.: Kovács Gy. (56.), Péntek (90+3. - 11-esből), illetve Szabó R. (44.)Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Papp Sz., Major, Nagy B. (Bagó B.) - Kretz – Ekker, Szegleti, Béli M. (Vass Gy.), Szabó P. (Török) - Kovács Gy. (Péntek). Vezetőedző: Koller Zoltán.Múlt vasárnap a vendégek sem kezdtek meg-illetődötten a kanizsaiak ellen, akik szintén önbizalommal telve várhatták a mérkőzést, hiszen a Sopron elleni győzelem után a III. Kerü-lettel szemben könyvelhettek el bravúros dön-tetlent. Az iramra nem lehetett panasz, és a hazaiak ugyanakkor nem kimondottan találták a fogást a vendégeken. A félidő hajrájában a Tatabánya meg is szerezte a vezetést, egy bal oldali középre adást követően Szabó Richárd helyezett a hálóba egy ügyes elmozgást köve-tően. A második félidőben a hazaiak egyértel-műen azzal a szándékkal futottak ki a játéktér-re, hogy megfordítják az állást, és az egyenlítés sikerült is az 56. percben. Szegleti Gergely vet-te el a könnyelműsködő tatabányai kapustól a labdát, jobbról középre gurított, ahol érkezett Kovács György, és a finoman a kapuba helye-zett. Ugyan ezt követően sem volt egyértelmű, hogy a hazaiak győznek, lévén az ellenfél is próbálkozott, viszont a kanizsaiak néhány hónapja már tudják: feladniuk sosem szabad... Eljött hát a meccs 93. perce, amikor Szegleti ellen a büntetőterületen belül szabálytalan-kodtak, és a tizenegyest ki más, mint Péntek Adrián gólra is váltotta. A nagyka-nizsai vezetés azt jelentette, hogy néhány pilla-nattal később a találkozó lefújása már egyben a győzelmüket hozta.- Mintegy két hónapja már tisztában vagyunk azzal, hogy tudunk egy stabil és jó játékot hoz-ni, bármilyen helyzetben is vagyunk – értékelt az összecsapást követően Koller Zoltán, az FCN vezetőedzője. - A Tatabánya elleni találkozón kissé fáradtak, fásultak voltunk, ez tény. A mér-kőzés után a srácoknak ugyanakkor elmond-tam, azért alkotnak jó csapatot, mert így, a rela-tíve gyengébb játékkal is képesek a három pon-tot megszerezni, mindezt egy szervezett ellen-féllel szemben. Újra csak gratulálni tudok nekik.P.L.Az alaposan felforgatott versenyprogramjával az őszi szezon végéhez érke-zett a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság mezőnye. Bár helyesebb, ha azt írjuk, több csapat is idő előtt „abbahagyta”, hogy várjunk a jóval ked-vezőbb világjárványi, vagy a reményeink szerinti azt követő – tavaszi(?) - idő-szakra. A Kiskanizsai Sás-kák SE kitartott, igaz, múlt vasárnap a bajnokesélyes Tarr Andráshida SC ellen jókora vereségbe szaladt bele…A lelkiismeretességnek nincs határa - ezt tapasz-talhattuk múlt hétvégén a Kiskanizsai Sportkertben, hiszen már szombat kora délutántól lázasan, bocsá-nat, lelkesen készültek a hidaiak – mármint az SC-sek – látogatására. Pedig már igencsak hűvösre for-dult az idő, a vonalazásnak ugyanakkor tökéletesnek kellett lennie, no meg a mezeket is gondosan ki kellett készíteni – vasár-nap reggel - a hazai öltö-zőben. Meg aztán a csa-pat eredménysora sem valami imponáló. Mégis, a meccs az meccs, várták tehát az andráshidai gár-dát, melynek tagjai annak rendje és módja szerint meg is érkeztek. Írhatnánk azt, hogy labdatartó háló-ikban jó sok gólt cipelve, ami egyfelől igaz, más-részről a hektikus (kiskani-zsai) félszezon során alig-ha elegáns ezzel élcelőd-ni. Maradjunk annyiban, az első félidő után még semmi nem utalt arra, hogy a vendégek a végén kilencig jutnak. Főként úgy, hogy találataik nagy része rögzített helyzetek után született. Emellett ne hallgassuk el, hogy a zárt kapus meccsen a hazaiak legjobbjának a kapus Kovács Zsolt bizonyult. Egyelőre erre az őszre ennyi jutott, és jelenleg úgy tűnik, a megyei pályák kapui – amúgy is – záród-nak.Megyei I. osztályú labda-rúgó-bajnokság, 15. fordu-ló:HorváthTH-Méh Kiskani-zsai Sáskák SE (14.) – Tarr aNdráshida SC (1.) 0-9 (0-2)Kiskanizsa, zárt kapuk mögött. Vezette: Lapath D.G.: Tóth L. (6. – 11-esből), Czafit B. (36.), Szabó M. (50., 55.), Fábián K. (60., 67.), Bakó (85.), Szinay (88., 90.)P.L.Zárt lelátói kapu, „nyitott” futballkapuHa nem is a történelem, de a márciusi történet ismételte önmagát: az FC Nagykanizsa szintén zárt kapus meccset volt kénytelen újra rendezni...(Fotó: Polgár László)a 93. percben!Győztes tizenegyesA zárt kapus mérkőzésen azért nem jutott minden andráshidai próbálkozás a kapuba(Fotó: hunbasket.hu)
Nagykanizsai Futsal Club (4.) – REAC-SISsisE (3.) 3-4 (1-2)NB II Nyugati csoport futsal-mérkőzés, 10. forduló. Nagykani-zsa, zárt kapuk mögött. Vezette: Vass I. (Héra, Horváth P.). G.: Szakmeiszter J. (15.), Szőke Á. (34.), Horváth E. (38.), illetve Orosz (13.), Pálmai (15.), Kaszala (35.), Kollár Zs. (39.).NFC: Szakmeiszter Á. - Szőke Á., Kollár P., Fujsz, Szakmeiszter J. Csere: Simon, Joó (kapusok), Bogyó, Horváth G., Csavari, Hor-váth E., Horváth M., Pataky, Millei. Edző: Bagó Gábor.A forduló előtt harmadik Nagy-kanizsai Futsal Club gárdája az éppen negyedik REAC-ot fogadta, ráadásul a kék-sárgákkal a korábbi-akban is vívott már nagy csatákat Bagó Gábor gárdája. Nos, ez ezút-tal sem történt másképp, s mintha a forduló többi elmaradt összecsa-pásának izgalmát szerették volna a kanizsai meccsbe csempészni, úgy hajtottak egymás ellen a felek. A hazaiak irányítottak, mégis a ven-dégek szereztek vezetést, ugyan-akkor viszonylag gyorsan egyenlí-teni tudott az NFC Szakmeiszter János révén. A REAC erre szinte azonnal válaszolt, és előnnyel is vonulhatott pihenőre. A második húsz perc első felében a küzdelem volt nagy, találat viszont nem esett Szőke Ádám góljáig. A forgató-könyv ezt követően mintha ismé-telte volna önmagát, hiszen a Rákospalota gyorsan újra vezetés-hez jutott. A hajrába fordulva Hor-váth Elemér betalált, mely vissza-hozta a reményeket a hajrában akár a kanizsai győzelemre is. A végén aztán következhetett egy büntető, csak az nem volt a mind-egy, melyik Kollár nevű játékos tudott betalálni: nos, ő nem Péter, hanem Zsolt volt, így a mérkőzést a látogatók nyerték, mellyel a tabel-lán meg is előzték a nagykanizsaia-kat.- Sajnos, a REAC elleni nem a mi meccsünk volt, hiszen rengeteg hibát követtünk el – kezdte értéke-lését az NFC edzője, Bagó Gábor. - Főként a támadások alkalmával voltunk türelmetlenek, ennek meg is fizettük az árát. Kapkodva ját-szottunk, és a kapu előtt rendre rossz döntéseket hoztunk. Sajná-lom nagyon, mert ilyen mérkőzé-seket igenis meg kell nyernünk.P.L.22 | KANIZSA újságsportmeccsük voltNem az őSzakmeiszter János (piros szerelésben) és csapattársai ismét küzdelmes meccsen jutottak túl a futsal NB II-ben(Fotó: kanizsafutsal.hu)A Magyar Judo Szö-vetség a különböző korosztályok magyar bajnokságainak sorá-ban utolsóként a diák C, valamint a ser-dülőkorúak számára Győrben rendezte meg az országos seregszemlét, s ezekre a Nagykanizsai TE 1866 cselgáncsozói is nevezhettek.Az NTE 1866 dzsúdósai előbb az 56 klub 149 indulóját felvonultató diák C korosztály (10 évesek) mezőnyében lép-hettek tatamira, és a két kanizsai leányzó nem is vallott szégyent: Orbán Noémi 36 kg-ban végül magyar bajnoki címet szerzett, míg Kalányos Anna a 30 kg-osoknál a dobogó harmadik fokára áll-hatott. A két dobogós helyezés egyben azt is jelentette, hogy az összesített kor-osztályos rangsorban a nagykanizsai klub a hatodik helyet könyvelhette el.A serdülő fiúk és lányok (13-14 évesek) megmérettetésére hatvan egyesület nevezett 241 ifjú judokát, és a fiúk 40 kg-os versenyében a kanizsai Kovács Ákos bronzérmet szerzett, Nagy Adrián pedig még pontszerző, vagyis a hetedik helyen zárt +81 kg-ban. A serdülők eredmé-nyeivel az NTE a korosztályos rangsor harmincadik helyén végzett.A Covid-járvánnyal kapcsolatos intézkedések miatt már az első hullám idején is hosszú edzéskihagyás, valamint rövid felkészülési időszak állt rendelkezésünkre, ráadásul felkészítő versenyek is maradtak el – kezdte az NTE-s cselgáncsedzők részéről Mester Józsefné. – Mindezek ellenére az elért korosztályos eredmények jónak mondhatók. Némely esetben persze volt bennünk hiányérzet, de alapvetően a versenyszezonban megfelelően helytálltak sportolóink. Összességében az elmúlt hetek során a hat korosztály (diák C-B-A, serdülő A-B, junior) magyar bajnoksá-gán öt éremmel és két pontszerző hellyel zártunk, cselgáncsozóinknak az elért eredményekért gratulálunk. P.L.Öt őszi dobogóKalányos Anna (balról) és Orbán Noémi csel-gáncs érmeinek Mester Józsefné edzőjük is örülhetett KIADÓ ÜZLETEKFREKVENTÁLT HELYENÉS IRODÁK ABELVÁROSBAN, VALAMINTAZ INKUBÁTORHÁZBANÜZLETI CÉLÚ HELYISÉGEK KIADÓK NAGYOBB ÉS KISEBBVOLUMENŰ BERUHÁZÁSOKHOZ EGYARÁNT. A BÉRLETIJOG VERSENYTÁRGYALÁSON NYERHETŐ EL, AMELYNEKIDŐPONTJA: 2020.11.30. HELYSZÍNE: NKVG ZRT. GARAY U. 21.A HELYISÉGEK PARAMÉTEREIRŐL TÁJÉKOZÓDJONHONLAUNKON VAGY TELEFONON!WWW.NKVG.HU +36 30 799 4989Az NB II-es futsal bajnokság tizedik fordulójában a Nagy-kanizsai Futsal Club együttese a tabellán közvetlen mögötte álló REAC-SISE legénységét fogadta, s a vendégek nagy csatában vitték el a három pontot a dél-zalai városból. Ha minden jól alakul, hétfőn már jöhet is a folytatás a kanizsai-aknak, akik a jelenleg második TFSE ottho-nában játszhatnak.
2020. 11. 27. | 23sportYBL WPC (3.) – Kanizsa Vízilabda (1.) 7-9 (3-1, 1-3, 2-2, 1-3)OB I B-s vízilabda-mérkő-zés, 7. forduló. Budapest, zárt kapuk mögött. Vezet-te: Duray, Petik.Kanizsa: Vértes – Vado-vics, Szávai 2, Kalanovics 1, Simon 2, Dobay G., Balaska 2. Csere: Kovács Á., Solymosi, Kaszper G., Fodor 2, Leposa D., Balli. Edző: Ludányi Kadosa.Két góllal is elhúztak a férfi vízilabda második vonal idei szezonjának eddigi legfontosabb rang-adóján a házigazdák, ezért is jött jól Kalanovics Balázs szépítése. Ettől függetlenül az YBL kétgólos előnnyel állt az első nyolc perc végén, a második etapban aztán Simon Ádám és Szá-vai Károly révén egyenlített a Kanizsa. Fodor Olivér egy-más utáni két találata már a vendégek vezetéséhez is elég volt a harmadik negyed elején, a vendéglá-tók azonban szó sem volt arról, hogy feladnák. Az utolsó felvonásban már ismét ők vezettek, Simon azonban egalizálni tudott, Balaska Dániel pedig valódi nyerőemberré vált, duplája azt jelentette, hogy a leg-végén a Kanizsa Vízilabda fontos három pont birtoká-ba jutott.Nem a legerősebb keret-tel állhattunk ki, de aki víz-be szállhatott, tudott a csa-pat egységességéhez pluszt adni – értékelt a mérkőzést követően Ludá-nyi Kadosa, a kanizsaiak edzője. - Ezzel tudtunk végül is győzni. Kemény meccs volt és változatos, megdicsértem a srácokat. Mintegy másfél hónapig nem ülhettem a kispadon eltiltás és betegség miatt, ez a rangadó így különös-képpen fontos volt szá-momra is. Köszönöm a srá-coknak!P.L.Ahogy arról már beszá-moltunk, a kanizsai kispályás labdarúgó bajnokság őszi idénye tömegsport jellege miatt, a járványügyi előírások alapján abba kellett, hogy maradjon, ugyanak-kor a különböző osztályokban ez igazá-ból nagyszabású fennakadást már nem okozott, hiszen az együttesek a fél sze-zon, vagy éppen az alapszakasz végéhez érkeztek.A kispályás első osztály küzdelmeiben így a Metaxa Kanizsa áll az élen, meg-előzve a Dunántúli Postás SE Nagykani-zsa, illetve a Dynamic együttesét. A második vonalban még két kör maradt volna hátra, az ott szereplő csapatok november 24-én zárták volna az őszt. Kilenc forduló után a vezető pozícióban a Calcio Jovist láthatjuk az FC Focisokk, valamint a Kripton FC előtt. Szenior 37-ben még nyolc teljes kört sem tudtak lebonyolítani, igaz, a tizenöt csapatos mezőny itt is csak a 11. fordulóig tartott volna ebben az évszakban. E versengés-ben a Puncs-Znet Telekom FC vezet, a TIP Top senior a tabella második, míg a Mu-Vill a harmadik pozíciójában található. A szenior 45-ösöknél – befejezve az őszt - a TIP TOP, Igazságügy, Puncs-Znet Tele-kom vezető hármas alkotja az élcsopor-tot. Aligha írunk azzal újdonságot, a foly-tatásra valószínűleg a tavaszi hónapokig mindenképpen várni kell.P.L.fontos voltAz edzőnek isIgazából vissza- térése miatt is fontos volt a vízi- labda rangadó Ludányi Kadosa edző számára(Fotó: vlv.hu)A csoport eddigi legfontosabb rangadóját nyerte meg az OB I B-s Kanizsa Vízilabda SE éllovas együttese a Komjádiban: az addigi második YBL WPC-t győzték le Ludányi Kadosa tanítványai. Szombaton a versenyprogram szerint a nagykanizsai csapat Ceglédre látogat.a tavaszt várjákA kispályás éllovasok közül a Puncs-Znet Telekom FC csapata a senior 37-ben várja az élről a foci bajnokság folytatásátA Kanizsai Vadmacskák SE női amatőr NB I-es kosár-labda együttese legutóbb hazai környezetben a lista-vezető BKG csapatát fogadta, és a szezonban még veretlen vendégek Kanizsán is igazolták erősségüket.Kanizsai Vadmacskák SE (7.) – BKG PRÍMAíma AK (1.) 50-87 (6-14, 22-25, 13-29, 9-19)Amatőr NB I Piros csoport női kosárlabda-mérkőzés, 7. forduló. Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Vezette: Földesi Á., Szabó T. Kanizsa: Fuisz 15, Baa 12, Jurkó 9, Füredi, Bánhe-gyi B. 10. Csere: Zsámár P. 2, Csuha, Horváth L., Szó-rád, Bánhegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.Mindkét csapat sok hibával kezdte a mérkőzést, amit az első negyedben esett kevés pont is bizonyított. A második tíz percben az együttesek támadójátéka felja-vult a BKG így is növelte valamelyest az előnyét. Nagy-szünet után a hazaiak koncentrációja visszaesett, hiszen pontatlanul dobtak, a vendégek ráadásul a megszerzett lepattanó labdákból gyors kosarakat értek el. A különb-ség így fokozatosan nőtt a két csapat között. A záró etapban sem változott a játék képe, és összességében a látogatók a 3-4. negyedben a játék minden elemében a vendéglátók fölé nőttek. A hazaiakon érződött, hogy néhány játékosuk edzéseket volt kénytelen kihagyni.Az első félidőben jól tartottuk magunkat, de a mások félidőben elfáradtunk – mondta el a Vadmacs-kák edzője, Gábor Erzsébet. - A vendégek az évad leg-jobb játékát nyújtották ellenünk.jó hírüketA vendégek igazolták A fehér mezes Vadmacskák ugyan próbálkozott, de a BKG győztesen távozott(Fotó: kanizsadkk.hu)Csonka ősz után már
24 | KANIZSA újságMozaikZAIK24 újságMoZAIKMivel a kézilabdázás miatt ifj. Kollonay Zol-tán már 14 évesen elköltözött otthonról, hamar meg kellett tanulnia az önálló életet. Elhatároz-ta, hogy beletanul a főzés és a konyhai művele-tek fortélyaiba. Az ételek elkészítésekor négy fő szempontot tart szem előtt: legyen nagyon finom, könnyen elkészíthető, egészséges és tápláló. Olvasóinknak a roston sült csirkemell receptjét mutatja be. A háromféle sütési mód-nak köszönhetően a hús egyszerre lesz kérges, belül szaftos és omlós, kívül pedig a vajas kakukkfüves bevonatnak köszönhetően izgal-mas ízvilágú.Hozzávalók: Két nagyobb csirkemellfilé, só, bors, olívaolaj a sütéshez, vaj, kakukkfű, 2-3 gerezd fok-hagyma, párolni való zöldségek. A kroketthez: tört mandula, burgonya, só, vaj, 1-2 tojássárgája, reszelt szerecsendió, olaj a sütéshez. Elkészítése: A csirkemelleket mindkét oldalu-kon alaposan sózzuk és borsozzuk. A serpenyőt felhevítjük, kevés olajjal sütjük, fél percenként forgatjuk. A hús nagyságától függően kb. hat perc alatt szép kérgesre pirul. Ezután 150 fokos sütőben légkeveréssel 15 percig sütjük. A koráb-ban használt serpenyőben felolvasztunk egy nagy kanálnyi vajat, beletesszük a kakukkfüvet, az összeroppantott fokhagymát és a sütőből kivett csirkemell-ből kifolyt szaf-tot. A csirkemel-leket átforgatjuk és locsolgatjuk egy kanállal, míg mindenhol bevonja az ízletes szaft, s 2 perc pihentetés után már tálalhatjuk is.Párolt zöldségA zöldséget belerakjuk a párolóedénybe. Fon-tos, hogy ne főzzük, hanem gőzben puhuljanak meg. Miután kész lett, vajban gyorsan átforgat-juk, hogy kapjon egy kis csillogást és selymessé-get. Ízesíteni csakis a párolás után szabad. Mire a hús elkészül, 20 perc alatt ez is kész van. Ha pedig roppanós ételre vágyik Zoli, akkor mandulás krokettet készít hozzá.A burgonyát megmossuk és sós vízben, a héjában puhára főzzük. Leszűrjük, meghámoz-zuk, áttörjük. Beleolvasztunk egy kevés vajat, majd sózzuk és hűlni hagyjuk. A lisztet, a tojás-sárgákat és a frissen reszelt szerecsendiót bele-dolgozzuk a pürébe. Evőkanálnyi darabokat szaggatunk, vizes kézzel gombócokat formá-lunk belőlük, majd beleforgatjuk a durvára tört mandulába. Forró, bő olajban pirosra sütjük. BAKONYI Erzsébet GasztroKanizsaFotó: Kanizsaheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Ha változásokat szeretne elérni a ma-gánéletében, azért önnek is tennie kell valamit. Jó ötletekkel először a környezetét szépítse meg, aztán hív-jon néhány barátot vendégségbe.Bika: 04.21-05.21. A romantika hamarosan komoly szerepet játszik a mindennapjaiban. Végezze el úgy a teendőit, hogy mi-nél előbb átadhassa magát a pihe-nésnek, a szórakozásnak. iKrek: 05.22-06.21.Törődjön jobban az egészségével, és iktasson be pihenést is időnként. Hogy ki ne fáradjon túlságosan, csak olyan dolgokhoz fogjon hozzá, amit be is tud fejezni időben. Rák: 06.22-07.22. Érdemes lenne jobban megfontol-nia a szavait, mielőtt másokat meg-sértene. A feszültségét próbálja meg minél előbb feloldani valamivel. Ol-vasson jó könyveket. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Törekedjen rá, hogy a családi gon-dok ne viseljék meg az egészségét. Ha meg kell oldania valamit, akkor lehetőleg a saját erejére építsen, ne másokat terheljen vele. Szűz: 08.24-09.23. Szép és izgalmas órák várnak önre a hétvégén. Ne szalassza el egyetlen percét sem ezeknek az értékes pil-lanatoknak. Lehetőleg raktározza el őket, amíg csak lehet.Mérleg: 09.24 -10.23. Ha sokat mosolyog, akkor nem csak jobban érzi magát, hanem visszamo-solyognak önre az emberek. Ossza be tudatosan a szabadidejét, és azzal töltse el, akivel jól érzi magát. sKorpió: 10.24 -11.22. Nézzen bizakodva az elkövetkező hetek elé. Érzelmi életére jó hatással lesz a környezetében valaki, és ez megnöveli még a munkakedvét is. Nyilas: 11.23-12.21. A kinti szürkeség nem veszi el a ked-vét semmitől sem. Ugyanolyan tenni akarással végzi el a feladatait, mintha tavasz lenne. Lehetőleg ne kapkod-jon, mert elhibázhat valamit. Bak: 12.22 - 01.20. Tegye túl magát a problémáin, és próbálja meg új perspektívából szemlélni az életét. Az új remények ismét felerősítik önben a tenni aka-rást. Vízöntő: 01.21-02.19.Fogja vissza egy kicsit a költekezé-sét, és gondolja át, mire ad ki pénzt legközelebb. Ha megoldható, jó-indulatúan figyelmeztetheti erre a családtagjait is. Halak: 02.20-03.20. Pozitív életfelfogásával gyorsan megkedvelik a környezetében. Ha azt szeretné, hogy ez hosszú távon így maradjon, akkor ne vitatkozzon senkivel sem. Meglátja, megéri.mandulás krokettelCsirkemell párolt zöldséggel és